16

สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Page 2: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สารบญ

ความทาทายใหมของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย

หนา

ทศทางการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย

ยทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย

ภาคผนวก : รายชอผเขารวมงานสมนาระดมความคดเหนกรอบการพจารณายทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

1

10

3

2

Page 3: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสเปนอตสาหกรรมสาคญ ทงมลคาและการเตบโต รวมทงยงมองคประกอบของผลตภณฑทหลากหลายในตลาด และเปนวตถดบของอตสาหกรรมอนๆ อกมากมาย โดยจากขอมลป 2556 พบวา สนคาในหมวดไฟฟาและอเลกทรอนกสสรางรายไดใหกบประเทศไทยคดเปนกวารอยละ 30 ของมลคาการสงออกรวม และมการจางแรงงานทงอตสาหกรรมมากกวา 5 แสนคน

ทผานมาตลอด 20 ป โครงสรางการสงออกของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยไมมการเปลยนแปลงมากนก โดยสนคาหลกท มการสงออกสงท ส ดตลอดมาคอ อปกรณประกอบของเคร องคอมพวเตอร วงจรรวมและไมโครแอสเซมบล และเคร องปรบอากาศ ขณะทตลาดสงออกหลก ไดแก สหรฐอเมรกา สงคโปร และญปน มเพยงจนเทานนทขยบขนตามทศทางของตลาดสงออกรวมของโลก

อยางไรกด ในปจจบน บรรษทขามชาตในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสเรมมการยายฐานการผลต และมการผลตสนคาทไมสอดคลองกบความตองการของตลาดโลก นอกจากน อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยยงตองเผชญกบความทาทายจากการเปลยนแปลงในระดบโลก (Global Mega Trends) ทกาลงเคลอนมาถง อนไดแก

1

ซงจะสงผลใหผลตภณฑไฟฟาและอเลกทรอนกสเพอสขภาพ เพอความสะดวกสบาย เพอการสอสาร และ roboslaves ขยายตวขน นอกจากน ยงทาใหจานวนประชากรมแนวโนมลดลง ทาใหเกดการขาดแคลนแรงงาน แตความเปนครอบครวเดยวจะกลบเพมสงขน ทาใหเครองใชไฟฟาประเภทตอหนวยครอบครว เชน เครองซกผา microwave เตาไฟฟา จะขยายตวมากขน

1. การเขาสสงคมผสงอาย (Aging Society)

2. ความเปนเมองกระจายไปทกหนแหง (Urbanization)

ทาใหอปกรณอเลกทรอนกสแบบตดตว (Personal Equipment) จะขยายตวจน Over-equipped แตเนนสนคาทใชเฉพาะทาง มการออกแบบด และมเอกลกษณ

3. สงคมจะเนนสขภาพและการกนดอยด (Health and Wellbeing)

ผลตภณฑทางการแพทยและสขภาพ และดานการเกษตร มแนวโนมขยายตว

4. การรกษาสงแวดลอมและเทคโนโลยสเขยวจะไดรบความสำาคญ (Environment and Green Technology)

โดยผบรโภคจะใหความสาคญกบการประหยดพลงงาน และคานงถงสงแวดลอม

5. สงคมจะเชอมโยงกนผาน (Internet of Things)

อปกรณทเกยวกบการสอสารจะขยายตวอยางมากและตอเนอง พรอมๆ กบ Home Office ททาใหความตองการเครองใชสานกงานขนาดเลก มประสทธภาพ ม multi-function และราคาไมแพงมแนวโนมเพมสงขน

ความทาทายใหมของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย

Page 4: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2

แมวาจะมความทาทายของโลกตออตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย แตจากการประเมนของหลายหนวยงานทงในและตางประเทศ รวมทงสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสเองพบวา ศกยภาพพนฐานของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของประเทศไทยยงอยในระดบทด และสงกวาประเทศกาลงพฒนาอกหลายประเทศ แตเพอใหประเทศไทยยงคงรกษาศกยภาพดงกลาวเอาไวไดในระยะยาว ทาใหตองมการวางแนวทางในการปรบโครงสรางอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยใหเปนผนาในตลาดโลกตอไปในอนาคต

ยทธศาสตรทนาเสนอในเอกสารชนนจะเรมจากทศทางในการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย จากนนจะกลาวถงยทธศาสตรรวมของอตสาหกรรม

ไฟฟาและอเลกทรอนกส ตามดวยยทธศาสตรเรงดวนทเฉพาะเจาะจงในแตละอตสาหกรรมยอย จาแนกตาม 3 อตสาหกรรมยอย ไดแก อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อตสาหกรรมอเลกทรอนกส และอตสาหกรรมไฟฟากาลง

สาหรบทศทางในการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยจงตองคานงถงทงระยะสน (ในชวงเวลาของการปรบตวและเปลยนผาน) ระยะยาว (ศกยภาพการแขงขนในอนาคต) อตสาหกรรมทมฐานการผลตอยแลว (ใหคงความสามารถในการแขงขนตอไป) และอตสาหกรรมทจะเกดขนในอนาคต (ใหเปนตวนาการพฒนาอตสาหกรรมนตอไป) สงผลใหทศทางของการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสสามารถแบงออกไดเปน 4 ทศทาง ดงภาพ

MOVE OUT: OUTWARD PRODUCTION

MOVE DOWN: DOWN TO MARKETS

MOVE IN: IN PRODUCT CHAMPIONS

มงไปสการรกษาและขยายสวนแบงตลาดทมอยเดมและเปดตลาดใหม ทงตลาดโลก ภมภาคและในประเทศ โดยเนนการสนบสนนทงการประชาสมพนธการเพมประสทธภาพการผลตและการลดตนทน

ม ง ไป สการผลตผลตภณฑศกยภาพในอนาคตผานการสนบสนนและสรางแรงจงใจในการพฒนาตามแนวทางของเปาหมายผลตภณฑศกยภาพ

มงไปสการยกระดบทางเทคโนโลยทงทางดานการผลต และการใชงานของผบรโภค ดวยการสงเสรมการพฒนานวตกรรม การออกแบบ และการวจย

มงสการออกไปลงทนตางประเทศ ทงเพอยกและรกษาศกยภาพในการแขงขนของอตสาหกรรม

MOVE UP: UPGRADE TECHNOLOGY

ทศทางการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย

Page 5: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3

4.1 มาตรการจดตงหองทดลองและหองทดสอบมาตรฐาน

4.2 มาตรการพฒนากระบวนการตรวจสอบใหรวดเรวและมประสทธภาพมากขน

4.3 มาตรการพฒนาระบบการรองรบผลตภณฑทสอดคลองกบ Market Access

4.4 มาตรการการพฒนามาตรฐานใหครอบคลมและมกลไกการตดตามตรวจสอบมาตรฐานทมประสทธภาพ

5.1 มาตรการสนบสนนการจดซอจดจางของภาครฐ

5.2 มาตรการสรางการอานวยความสะดวกทางการคา

5.3 มาตรการสนบสนนใหใชสนคาไทย

6.1 มาตรการสงเสรมการลงทน

6.2 มาตรการสรางแรงจงใจในการทา DDI

6. มาตรการทางดานกฎระเบยบภาครฐ

5. มาตรการทางดานตลาด

3. มาตรการทางดานบคลากร

2. มาตรการทางดานคลสเตอร

1. มาตรการทางดานเทคโนโลย 1.1 มาตรการสนบสนนการนาเทคโนโลยสมยใหมเขามาประยกตใช

1.2 มาตรการสนบสนนการออกแบบ การพฒนา และนวตกรรม (Design, Development and Innovation: DDI)

2.1 มาตรการยกระดบ SMEs เขาเปนสวนหนงของหวงโซการผลต

2.2 มาตรการสนบสนนการใชวตถดบภายในประเทศ

3.1 มาตรการการเตรยมความพรอมของบคลากรกอนเขาสอตสาหกรรมใหมความทนสมย

3.2 มาตรการพฒนาทกษะการปฏบตงานไดจรงของแรงงาน

ยทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย ยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยใหมศกยภาพเพมสงขนและเตบโตตอเนองในระยะยาว จาแนกออกเปน 6 กลมมาตรการ ดงสามารถสรปไดตามตาราง (รายละเอยดอยทายตาราง)

กลมมาตรการ มาตรการยอย

4. มาตรการทางดานมาตรฐาน

Page 6: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4

รายละเอยดของแตละมาตรการยอยสามารถอธบายไดดงตอไปน

มาตรการยอยท 2.1 มาตรการยกระดบ SMEs เขาเปนสวนหนงของหวงโซการผลต เนองจากผประกอบการในอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสจานวนมากเปนผประกอบการ SMEs และ SMEs เองกเปนอตสาหกรรมสนบสนนทสาคญ แต SMEs สวนใหญไมสามารถเขาถงเงนทนได และมความเสยงสง เพราะเงนทนตงตนนอย รฐบาลจงตองสนบสนนหรอใหความชวยเหลอทางดานเงนทน โดยเปนมาตรการทางดานภาษ หรอมาตรการจาพวกเงนกดอกเบยพเศษกได แตความชวยเหลอดงกลาวตองสอดคลองกบเปาหมายการยกระดบ SMEs ใหเกดการพฒนาทางเทคโนโลยหรอเขาเปนสวนหนงของการผลตแบบครบวงจรในหวงโซการผลต นอกจากน มาตรการสนบสนนอตสาหกรรมแมพมพกเปนพนฐานสาคญของการพฒนา SMEs เพราะในปจจบน ตนทนแมพมพเปนอปสรรคสาคญของการประกอบการของ SMEs

มาตรการยอยท 2.2 มาตรการสนบสนนการใชวตถดบภายในประเทศ เนองจากทผานมา ประเทศไทยใหสทธประโยชนกบนกลงทนตางชาตคอนขางมาก รวมไปถงสทธประโยชนในการนาเขาวตถดบหรอชนสวนบางประเภทจากตางชาต ตงแตในชวงทประเทศไทยไมสามารถผลตเองได แตในปจจบน ชนสวนจานวนมากผประกอบการในประเทศสามารถผลตขนเองได รฐบาลจงตองสนบสนนใหผประกอบการเลอกใชชนสวนหรอวตถดบทผลตในประเทศเปนหลก โดยทาไดดวยการประชาสมพนธ และตองปรบโครงสรางภาษใหเกดความเปนธรรมระหวางการใชวตถดบในประเทศกบการใชวตถดบนาเขา เพราะผทใชวตถดบในประเทศควรไดรบยกเวนและลดอตราภาษเทาๆกบหรอมากกวาผทใชวตถดบนาเขา

กลมมาตรการท 1 มาตรการทางดานเทคโนโลย กลมมาตรการท 2 มาตรการทางดานคลสเตอร

มาตรการยอยท 1.1 มาตรการสนบสนนการนาเทคโนโลยสมยใหมเขามาประยกตใช เนองจากทผานมา ประเทศไทยเปนฐานการผลตของบรรษทขามชาต และมงเนนการรบจางผลตมายาวนาน แตในปจจบน การแขงขนเพอรบจางผลตสงขน ประเทศไทยจงตองยกระดบไปสการผลตทมระดบผลตภาพสงขนดวยการนาเทคโนโลยสมยใหมเขามาประยกตใชในกระบวนการผลต เทคโนโลยเหลาน ไดแก INDUSTRY4.0 เทคโนโลยรกษาสงแวดลอมและประหยดพลงงาน หรอ Internet of Things (IoT) เปนตน โดยอาจเปนการสนบสนนการรวมลงทนกบตางชาต การใหแรงจงใจทางดานภาษในการปรบปรงกระบวนการผลต หรอการพฒนาผผลต Low Cost Au-tomation ในประเทศ เพอใหมจดเรมตนในการพฒนาระบบการผลตใหมความทนสมยมากขน

มาตรการยอยท 1.2 มาตรการสนบสนนการออกแบบ การพฒนาและนวตกรรม (Design, Development and Innovation: DDI) เนองจากประเทศไทยมมาตรการสนบสนน R&D อยแลว แตการสราง R&D ใชเงนลงทนมากและมความเสยงสง รฐบาลจงตองสนบสนนใหเกดการตอยอดการพฒนาการผลตและเทคโนโลย โดยปรบจากมาตรการทเคยใหเฉพาะกบ R&D มาใหกบการออกแบบ การพฒนา และนวตกรรม (DDI) ทสอดคลองกบสถานการณของความสามารถจรงของอตสาหกรรมและมความเปนไปไดมากขนควบคไปกบการทา R&D โดยมาตรการในกลมน ไดแก การจดตงกองทนสนบสนนการทา DDI เพอลดความเสยงในการทา R&D และการจดตงหนวยสนบสนนในการใหคาปรกษาและชวยเหลอในการทา DDI รวมไปถงการจดสรางหองทดสอบการวจยและพฒนา (R&D Lab) ดวย

Page 7: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5

มาตรการยอยท 3.1 มาตรการการเตรยมความพรอมของบคลากรกอนเขาสอตสาหกรรมใหมความทนสมย เนองจากมชองวางระหวางการศกษาในระบบกบความตองการของอตสาหกรรม ทาใหผทจบการศกษาในระบบไมสอดคลองอยางเตมทกบความรและการปฏบตทผประกอบการตองการ ดงนน เพอใหชองวางดงกลาวลดลง จงตองมการกาหนดใหนาระดบการใชเทคโนโลยของอตสาหกรรมฯมาเปน KPI ในการเรยนการสอน ของสถาบนการศกษา เพอใหสถาบนการศกษามการพฒนาเทคโนโลยอยางตอเนอง และ/หรอใหมการคด KPI ของการนา R&D ของสถาบนการศกษาไปใชในภาคเอกชนดวย เพอใหมการพฒนางานวจยของคณาจารยใหใชประโยชนไดจรง นอกจากน ยงตองสนบสนนใหมการพฒนาหลกสตรและบคลากรใหมความทนสมย ไดแก การออกแบบอเลกทรอนกส (Electronic Design) โดยอาจเปนการเปดหลกสตรทเปนเรองนโดยตรง ใหทนบคลากรไปศกษาตอตางประเทศ หรอมความรวมมอในหลกสตรการออกแบบอเลกทรอนกสกบตางประเทศกได

มาตรการยอยท 3.2 มาตรการพฒนาทกษะการปฏบตงานไดจรงของแรงงาน ชองวางระหวางการศกษาในระบบกบความตองการของอตสาหกรรมนน ยงมประเดนเรองของเนอหาทบณฑตเรยนไมสอดคลองกบแนวทางการทางาน จงตองมการพฒนาหลกสตรการเรยนการสอน ทงของโรงเรยนอาชวะ วทยาลยและมหาวทยาลย เพอใหบณฑตทจบการศกษามคณสมบตและความสามารถตรงกบความตองการของภาคเอกชน ไดแก การสนบสนนใหตวแทนของภาคเอกชนเขาไปมสวนรวมในการออกแบบหลกสตร การสอนในหองเรยน หรอการฝกอบรมในภาคปฏบต หรอการสนบสนนโครงการสหกจของสถาบนการศกษาใหสามารถนบหนวยกตในการศกษาได

มาตรการยอยท 4.1 มาตรการจดตงหองทดลองและหองทดสอบมาตรฐาน เนองจากมาตรฐานและการรบรองมาตรฐานเปนเรองสาคญของอตสาหกรรมฯ แตกเปนการลงทนทคอนขางสงในการดาเนนการ การจดตงหองทดสอบมาตรฐานจงเปนสงจาเปน โดยอาจทาการจดตงเปน National Lab for Electrical and Electron-ic Industry เพอใหอตสาหกรรมสามารถใชประโยชนรวมกนและไมสรางภาระกบผประกอบการเพยงบางราย และควรทาไปพรอมกบการสรางการยอมรบจากประเทศตางๆ ดวย โดยอาจเปนการรวมทนกบหนวยงานทมระบบการตรวจสอบมาตรฐานทไดรบการยอมรบอยแลวกได เชน KEMA CESI

มาตรการยอยท 4.2 มาตรการพฒนากระบวนการตรวจสอบใหรวดเรวและมประสทธภาพมากขน เนองจากมาตรฐานมความหลากหลาย และการรบรองมาตรฐานกมหลายขนตอนทเกยวของกบหลายหนวยงาน รฐบาลจงตองจดตง one stop service ของกระบวนการทดสอบ การออกใบรบรองและการใหคาปรกษาในการทดสอบคณภาพและมาตรฐานทางอตสาหกรรมฯ ทงน ไมไดหมายความวาตองเอาหองทดสอบทกประเภทมาอยภายใต Lab เดยว แต Lab นตองจะทาหนาทใหคาปรกษาเบองตนและเปนตวแทนในการประสานกบหองทดสอบอนๆ ทมศกยภาพกได

มาตรการยอยท 4.3 มาตรการพฒนาระบบการรองรบผลตภณฑทสอดคลองกบ Market Access เนองจากมาตรฐานของแตละประเทศมความหลากหลายและมการปรบปรงอยเสมอ รฐบาลจงตองมระบบในการสรางและพฒนามาตรฐานของสนคาใหมความทนสมยและสอดคลองกบมาตรฐานหลกของโลกเปนอยางนอย เพอใหผประกอบการสามารถสงสนคาไปขายยงประเทศตางๆ ไดอยางไมมขอกดกนทางดานมาตรฐาน

มาตรการยอยท 4.4 มาตรการการพฒนามาตรฐานใหครอบคลมและมกลไกการตดตามตรวจสอบมาตรฐานทมประสทธภาพ เนองจากการนาเขาสนคาทไมไดมาตรฐาน จงทาใหผบรโภคเสยประโยชน และทาใหสนคาไทยทมมาตรฐานไมสามารถขายได รฐบาลจงตองมการสมตรวจมาตรฐานสนคาในตลาด และลงโทษผกระทาความผด ทงผผลตและผจาหนายอยางจรงจง หากมการผลตหรอจาหนายสนคาทไมไดมาตรฐานดงกลาว

กลมมาตรการท 3 มาตรการทางดานบคลากร กลมมาตรการท 4 มาตรการทางดานมาตรฐาน

Page 8: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6

กลมมาตรการท 5 มาตรการทางดานตลาด

มาตรการยอยท 5.1 มาตรการสนบสนนการจดซอจดจางของภาครฐ เนองจากภาครฐเปนตลาดทสาคญของอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส โดยเฉพาะการสรางตลาดพนฐานรองรบผลตภณฑ ชนสวนหรอสวนประกอบทมาจากการสงเสรมการพฒนานวตกรรม การออกแบบ และการวจยและพฒนาของประเทศไทย โดยภาครฐอาจเรมจากการกาหนดคณสมบตของผลตภณฑทตองการกอน และทาการจดซอจดจางทสอดคลองกบทศทางนวตกรรมทควรจะเปน ซงเทากบเปนการชวยลดความเสยงในการพฒนานวตกรรมของเอกชนดวย

มาตรการยอยท 5.2 มาตรการสรางการอานวยความสะดวกทางการคา ไดแก การลดขนตอนของพธการทางศลกากร การลดภาษนาเขาหรอการสรางการยอมรบมาตรฐานผลตภณฑและกระบวนการตรวจสอบรวมกน โดยหากมรฐบาลเปนแกนนาในการเจรจาจะชวยใหมโอกาสสาเรจงายขน และในระยะสนนาจะเรมตนจากประเทศทมโอกาสในการเปนตลาดของไทยกอน เชน กมพชา ลาวและพมา

มาตรการยอยท 5.3 มาตรการสนบสนนใหใชสนคาไทย การประชาสมพนธถงคณภาพ การออกแบบและมาตรฐานของผลตภณฑในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยนนควรเปนไปเพอใหผบรโภคชาวไทยตระหนกวาสนคาไทยมมาตรฐานระดบโลก แตไมใชการประชาสมพนธเชญชวนใหชวยกนอดหนนเพยงเพราะเปนของไทยดวยกน โดยอาจทาการประชาสมพนธถงคณภาพ การออกแบบและมาตรฐานของผลตภณฑในอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทย ทงตลาดเดม และตลาดใหม เชน การประชาสมพนธในรปแบบของ Branding Thailand หรอ Made in Thai-land และอาศยวธการประชาสมพนธในแนวทางของการทองเทยวไทย กลาวคอ ประชาสมพนธใหเกดความเชอมนและสนใจในคณภาพของสนคาไทย

มาตรการยอยท 6.1 มาตรการสงเสรมการลงทน ทผานมา BOI มมาตรการการดงดดการลงทนทคอนขางมประสทธภาพอยแลว แตความตองการสทธประโยชนของบรรษทขามชาตมความหลากหลาย และการแขงขนในการดงเงนลงทนกเพมสงขน BOI จงตองมมาตรการเชงรกในการเขาถง เจรจาและประสานผลประโยชนกบบรรษทขามชาตในการสรางสภาพแวดลอมทเหมาะสมกบการเขามาลงทนในประเทศไทย โดยเปนการพจารณาสทธประโยชนเปนรายๆ ไป (Taylor-made Policy) หรออาจมรปแบบสทธประโยชนทหลากหลายตามขนาดของการลงทนและประเภทของอตสาหกรรม โดยในระยะสน การเจรจากบฝายออกแบบ (Design Department) ของบรรษทขามชาตทมาลงทนอยแลวในประเทศไทย ซงมกจะเปนคนละสวนกบฝายผลต เพอสงเสรมใหเกดการลงทนทางดานการออกแบบอตสาหกรรมฯ เปนสงจาเปนเรงดวน

มาตรการยอยท 6.2 มาตรการสรางแรงจงใจในการทา DDI เนองจาก DDI เปนกระบวนการสาคญของการพฒนาอตสาหกรรมฯ การสนบสนน DDI จงเปนสงจาเปนโดยอยในรปของคาใชจายในการทา DDI รวมทงคาใชจายในการทดสอบทงคณภาพและมาตรฐานใหไดรบการยกเวน ลดหยอนหรอสามารถขอคนภาษไดตามกฎหมายทกาหนด หรออาจเปนการใหในรปของมลคาภาษหรอชวงระยะเวลา เพอใหเกดแรงจงใจและยงเปนการลดตนทนของผประกอบการในการพฒนานวตกรรมอกดวย อยางไรกด ภาครฐจาเปนตองสรางเกณฑหรอเงอนไขบางประการเพอใหสอดคลองกบทศทางการพฒนาทภาครฐตองการ นอกจากน ยงอาจเปนการใหเงนทนสนบสนนในการวจยและพฒนา ในรปแบบเงนใหเปลาหรอเงนรวมทนกไดเชนกน

อยางไรกดยทธศาสตรทไดนาเสนอมานนเปนยทธศาสตรในภาพรวมของการพฒนาอตสาหกรรม แตยงมยทธศาสตรอกสวนหนงทมความเฉพาะเจาะจงกบอตสาหกรรมยอย ดงมรายละเอยดตอไปน

กลมมาตรการท 6 มาตรการทางดานกฎระเบยบภาครฐ

Page 9: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

7

ยทธศาสตรอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาของไทย

ผลตภณฑทมศกยภาพในอนาคต: เครองใชในบานสาหรบผสงอาย เครองใชไฟฟาอจฉรยะ และอปกรณจาพวก Smart Devices ผลตภณฑทมศกยภาพในปจจบน: เครองใชไฟฟาภายในบาน เชน หมอหงขาว กระตกนารอน เตาไฟฟา เตาไมโครเวฟ, อปกรณทาความเยนทมเทคโนโลย Invertor

มาตรการทางดานมาตรฐาน

- สนบสนนใหผประกอบการเกยวเนองใชวตถดบทผลตในประเทศ ไดแก ลดหยอนภาษตามสดสวนมลคาการใชวตถดบในประเทศ- สนบสนนอตสาหกรรมแมพมพ โดยควรมงไปท SMEs เพราะมศกยภาพอยแลว แตขาดเงนทนในการปรบตวและพฒนา- ลดอปสรรคทางการคาระหวางประเทศ ทงพธการทางศลกากร และกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานผลตภณฑโดยเฉพาะประเทศเพอนบานทเปนตลาดสาคญของเครองใชไฟฟาไทย- สรางความเชอมนใหกบตราสนคาไทยใหกบคนไทยและตางชาต ไดแก การประชาสมพนธ Made in Thailand โดยอาจรวมกบการประชาสมพนธของการทองเทยวแหงประเทศไทย

- สนบสนนใหเกด one stop service ของกระบวนการทดสอบ การออกใบรบรองและการใหคาปรกษาในการทดสอบคณภาพและมาตรฐาน เชน การจดตง National Lab for Electrical and Electronic Industry - ประสานกบมาตรฐานของประเทศตางๆ ใหมความสอดคลองกน และภาครฐจะตองมแผนการยกระดบมาตรฐานเพอใหผประกอบการปรบมาตรฐานของตนเองใหดขน- มการสมตรวจมาตรฐานสนคาในตลาด เนองจากมการนาเขาสนคาไมไดมาตรฐานมากขน

- สนบสนนการผลตสนคาและกระบวนการผลตทอนรกษสงแวดลอมและประหยดพลงงาน ไดแก การหกลดหยอนภาษตามระดบความสามารถในการลดพลงงาน

ผลตภณฑทมศกยภาพ

มาตรการเรงดวน

มาตรการทางดานตลาดและคลสเตอร

มาตรการทางดานเทคโนโลย

Page 10: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

8

ยทธศาสตรอตสาหกรรมอเลกทรอนกสของไทย

ผลตภณฑทมศกยภาพ

ผลตภณฑทมศกยภาพในอนาคต: Auto-motive Electronics, Electronics for Medical Devices, Agricultural Electronics, ผลตภณฑเกยวกบรถรางไฟฟา, ผลตภณฑกลม Microelectron-ics เชน Peripherals for Tablet/Smartphone ผลตภณฑทมศกยภาพในปจจบน: ผลตภณฑเกยวกบ LED, Storage Unit, RFID

มาตรการเรงดวน

มาตรการทางดานเทคโนโลย

มาตรการทางดานตลาดและคลสเตอร

มาตรการทางดานบคลากร

- สนบสนนใหคาใชจายในการพฒนานวตกรรม การออกแบบ และการวจยและพฒนารวมทงการทดสอบทงคณภาพและมาตรฐานสามารถยกเวนหรอขอคนภาษได โดยอาจยกเวนทงในรปของภาษและชวงระยะเวลา เชน ลดภาษ 25% เปนเวลา 15 ป หรออาจใหเงนทนสนบสนนเพมเตมในการวจยและพฒนาในรปแบบเงนใหเปลาหรอเงนรวมทนกได- มมาตรการเชงรกในการเขาถง เจรจาและประสานผลประโยชนกบบรรษทขามชาตเพมเตมจากท BOI ไดดาเนนการอย เพอใหเกดการนาเสนอนโยบายในลกษณะ Tay-lor-made ทไดประโยชนทงสองฝาย- สรางตลาดรองรบผลตภณฑ ชนสวนหรอสวนประกอบทมาจากการออกแบบ การพฒนา และการสรางนวตกรรม (Design, Development and innovation) และการวจยและพฒนาของประเทศไทย เชน การกาหนดคณสมบตของผลตภณฑทตองการ และการจดซอของภาครฐ

- สนบสนนใหผประกอบการใชระบบ Automation เนองจากการขาดแคลนแรงงานในอนาคต โดยภาครฐตองสนบสนนการผลต Low Cost Automation - สนบสนนใหผประกอบการเกยวเนองใชวตถดบทผลตในประเทศ โดยการลดหยอนภาษตามสดสวนมลคาการใชวตถดบในประเทศ เพอสรางความเขมแขงของคลสเตอร โดยการเขามามสวนรวมของ SMEs

- กาหนดใหระดบการใชเทคโนโลยของอตสาหกรรมฯในการเรยนการสอน หรอการนา R&D ไปใชในภาคเอกชนเปน KPI ของสถาบนการศกษา - สรางบคลากรทางดานการออกแบบอเลกทรอนกส (Electronic Design)

Page 11: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9

ยทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟากำาลงของไทย

ผลตภณฑทมศกยภาพในอนาคต: ผลตภณฑ Smart Grid ผลตภณฑทมศกยภาพในปจจบน: ผลตภณฑไฟฟากาลงทเกยวของกบระบบรบและจาย และสงไฟฟา เชน หมอแปลง อปกรณเกยวกบฟาผา สายไฟฟาและเคเบล สวทชบอรดและสวทชเกยร และผลตภณฑเกยวกบการผลตไฟฟาดวยพลงงานแสงอาทตย

- สนบสนนใหเกดการจดตง หอง Lab ทางดานไฟฟากาลง แตเนองจากมการลงทนสง โดยเปนความรวมมอกบประเทศเพอนบาน หรอหนวยงานเจาของเทคโนโลย- สนบสนนใหคาใชจายในการทดสอบมาตรฐาน ซงสวนใหญตองมการทดสอบในตางประเทศ สามารถยกเวนหรอขอคนภาษได เชนเดยวกบมาตรการทางดานการสนบสนนการวจยและพฒนา

- สรางการมสวนรวมของภาคเอกชนในการจดการศกษา เชน การสนบสนนใหตวแทนของภาคเอกชนเขาไปมสวนรวมในการออกแบบหลกสตร หรอสนบสนนโครงการสหกจของสถาบนการศกษา- กาหนดใหระดบการใชเทคโนโลยของอตสาหกรรมฯในการเรยนการสอน หรอการนา R&D ไปใชในภาคเอกชนเปน KPI ของสถาบนการศกษา

- สนบสนนการผลตสนคาและกระบวนการผลตทอนรกษสงแวดลอมและประหยดพลงงาน ดวยการหกลดหยอนภาษตามระดบความสามารถในการลดพลงงาน- กาหนดคณสมบตของผลตภณฑทตองการ และการจดซอของภาครฐ

ผลตภณฑทมศกยภาพ

มาตรการทางดานมาตรฐาน

มาตรการเรงดวน

มาตรการทางดานเทคโนโลย

มาตรการทางดานบคลากร

Page 12: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

10

ลำาดบ ชอ-นามสกล บรษท/หนวยงาน

1234567891011121314151617181920212223242526

คณเศกสรรค เรองโวหาร คณสมศกด ปรางทอง คณองคณา สขวบลย คณยงยทธ บญมา คณกฤษดา ทรพยทวยชน คณดารารตน ทาทอง คณจกรกฤษณ ศรเงนยวง คณเพยงใจ ไชยรงสนนท คณยพาภรณ ตนตจตรอารย คณวษณ ลมวบลย คณบรรณพต ตลยากล คณเสฐฐสทธ ตงอธคม คณรววฒน พนาสนตภาพ คณวชญา เมฆสวรรค คณอดม เสถยรภาพงษ คณวโรภาส พรเจรญ คณกาจร คณวพานชกล คณจรฎฐ มงคลวเศษวรา คณภาวนา สรยพฤกษ คณสมควร เรองเดช คณภสสรศร ออนไหว คณวรพรรณ ลมตระกล คณชญานนทร โพธวรคณ คณประภสสร ชพรรคพานช คณมณเฑยร สตมานนท คณทพจฑา รวบยอด          

สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยซมโตโม อเลตรค ไวรง ซสเตมส (ประเทศไทย) จากดแอล แอนด อ แมนแฟคเจอรง จากดชารพ แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จากดไทยซมซงอเลคโทรนคส จากดสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรมสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยแอลจ อเลคทรอนคส (ประเทศไทย) จากดท.เอ.ท. (ประเทศไทย) จากดไทยเอนเนอรยคอนเซอรเวชน จากดวนวทย แมนแฟคเจอรง จากดเฟดเดอรล อเลคตรค จากดไฮเออร อเลคทรค (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)กลธรเคอรบ จากด (มหาชน)เอมเคพ จากดมตซบช อเลคทรค คอนซมเมอร โปรดกส จากดซนเดน อนเตอรคล (ประเทศไทย) จากด (มหาชน)อมแนนท แอร (ประเทศไทย) จากดเวลดอเลคตรค (ประเทศไทย) จากดกนยงอเลคทรก จากด (มหาชน)ฟราโน แอร จากดมหาวทยาลยธรรมศาสตรสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

กลมเครองใชไฟฟา

รายชอผเขารวมงานสมมนาระดมความคดเหนกรอบการพจารณายทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

“Re-design Industrial Architecture: Electrical and Electronic Industry”

วนท 22 มถนายน 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ หองกมลพร 2-3 ชน 1 โรงแรมเดอะสโกศล กรงเทพ

Page 13: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

11

รายชอผเขารวมงานสมมนาระดมความคดเหนกรอบการพจารณายทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

“Re-design Industrial Architecture: Electrical and Electronic Industry”

วนท 23 มถนายน 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ หองกมลพร 2-3 ชน 1 โรงแรมเดอะสโกศล กรงเทพ

ลำาดบ ชอ-นามสกล บรษท/หนวยงาน

กลมอเลกทรอนกส

123456789101112131415161718192021222324252627

คณเศกสรรค เรองโวหาร ดร.สธ ผเจรญชนะชย คณสาธตา สขพพฒนามงคล คณวรชาต จารญนรกษ คณบญชย อดมแสวงโชค คณมานพ ธรรมสรอนนต ดร.สมพนธ ศลปนาฎ คณอนชต นาคกลอม คณจกรพนธ มานสสถตย คณฐตพนธ ธชสรปณณวช ดร.อมพร โพธใย คณวษณ ลมวบลย คณยพาภรณ ตนตจตรอารย คณเพชรณรง ฉายจรง คณพรชย บญญกจจนดา คณประชา เสนาฉม ดร.ขตยา ไกรกาญจน คณอภเนตร อนากล คณธญพชร ลขธนานนท คณประพนธ อปรมาณ คณสมควร ฉายศลปรงเรอง คณเพญวภา ไตรศรพานช คณชยพร มานะกจจงกล คณกตต สขตมตนต คณทพจฑา  รวบยอด       คณศภจกร  มานตสถตยคณประพฒน  รฐเลศกานต

สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต (NECTEC)ฟจทส เทน (ประเทศไทย) จากดสตารส ไมโครอเลกทรอนกส (ประเทศไทย) จากดโนเวม เอนจเนยรง จากดซลคอน คราฟท เทคโนโลย จากดเวสเทรน ดจตอล (ประเทศไทย) จากดเซนเซอรนกส จากดทมพรซชน จากด (มหาชน)โอพเอส โมบาย ออดโอ จากดศนยเทคโนโลยไมโครอเลกทรอนกสแหงชาตสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยไมโครชพ เทคโนโลย (ไทยแลนด) จากดโปรคอนเซพท แมนแฟคเจอเรอ จากดโซน ไทย จากด เคว อเลกทรอนกส จากดสมาคมสมองกลฝงตวแหงประเทศไทยสามารถวศวกรรม จากดซเกท เทคโนโลย (ประเทศไทย) จากดซมมท อเลคโทรนค คอมโพเนนท จากดสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรมสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรมไดเรคชนแพลนสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรมทมพรซชน จากด (มหาชน)แพลนเนต คอมมวนเคชน เอเชย จากด (มหาชน)

Page 14: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

12

ลำาดบ ชอ-นามสกล บรษท/หนวยงาน

คณเศกสรรค เรองโวหาร คณเปยมภม สฤกพฤกษ คณอวยชย ศรวจนา คณวชย เจรญสข ดร.วฒพงศ สพนธนา คณเสารทอง หงษอนทร คณวษณ ลมวบลยคณยพาภรณ ตนตจตรอารย คณเจรญ รมเพชร คณบญศกด เกยรตจรญเลศ คณธรวฒน พรพงษสรยา คณจนตนา แกนจนทร คณอมพร ออนโพรตน คณประสงค กตตรตนววฒน คณฉตรชย วาจาเกยรต คณสถตย สขอนนต คณวนชย มศร คณสนตพงษ พางาม คณสจรต ปตะเสน คณวชย ลอยสรวงสน คณนภา สนทรธนโสภณ คณวระพงษ เอยมวฒน คณศกดา บญทองใหม

สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาคณทหารลาดกระบงถรไทย จากด (มหาชน)สายไฟฟาบางกอกเคเบล จากดลโอนคส จากดไทยทราโฟ แมนแฟคเจอรง จากดสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยทไอซ โมดลาร ซสเตม จากดเค.เอม.แอล.อนเตอรเนชนแนล จากดพรไซซ ซสเทม แอนด โปรเจค จากดเฟลปส ดอดจ อนเตอรเนชนแนล (ไทยแลนด) จากดมนตรา สวทชเกยร จากดเจรญชยหมอแปลงไฟฟา จากดรททล จากดการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยบางกอกไฮแลบ จากดซนโดม อเลคทรอนคส อนดวตร จากดโซลารตรอน จากด (มหาชน)สยามอตสาหกรรมและการผลต จากดจรงไทยไวร แอนด เคเบล จากด (มหาชน)การไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทยการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย

1234567891011121314151617181920212223

กลมไฟฟากำาลง

รายชอผเขารวมงานสมมนาระดมความคดเหนกรอบการพจารณายทธศาสตรอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

“Re-design Industrial Architecture: Electrical and Electronic Industry”

วนท 25 มถนายน 2558 เวลา 09:00-12:00 น. ณ หองกมลพร 2-3 ชน 1 โรงแรมเดอะสโกศล กรงเทพ

Page 15: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

13

รายชอผจดทำา

คณสมบรณ หอตระกล คณกฤษฎา ภารตนวงศ คณนรฉตร เลศอทย คณปยะนช ปนคม คณเบญจมาพร ทองเฟองคณบญญรตน บญเรองผศ.ดร.ธาน ชยวฒน

ผอานวยการสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสผอานวยการฝายยทธศาสตร สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสผจดการแผนกนโยบายและแผน สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสเจาหนาทนโยบายและแผน สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสเจาหนาทนโยบายและแผน สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสเจาหนาทนโยบายและแผน สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกสคณะเศรษฐศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ลำาดบ ชอ-นามสกล บรษท/หนวยงาน

1234567

Page 16: สารบัญ - SMART-EEIsmarteei.com/wp-content/uploads/2017/06/Final_Policy.pdf · สารบัญ ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์