of 78 /78

คํานําtak.nfe.go.th/2555/download/photo/maxsite-manual.pdf · สารบัญ เรื่อง หน้า คํานํา สารบัญ 1. โปรแกรมพืนฐานในการจ้

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

คานา

โปรแกรม AtomyMaxsite เวอรชน 2.5 น เปน Software ทพฒนาโดยใช Maxsitge 1.10 คณอษฎา อนตะ จากเวบ http://www.mocyc.com เปนฐานในการพฒนา รวมทงไดรวบรวมความรจากผมประสบการณหลายๆ ทานในการแลกเปลยนเรยนร ผสมผสานจนเกดเปน software ทชอ Atomy Maxsite โดยเรมตนพฒนามาต งแตป 2552 ในเวอรชนแรกคอ 1.50, 2.0 และพฒนาตอเนองมาจนปจจบนเปนเวอรชน 2.5 AtomyMaxsite 2.5 เปน Software ทเขยนจากภาษา Php เกบขอมล โดยใชฐานขอมล Mysql สามารถทางานไดทงใน host ทเปน Windows , Unix , Freebsd , Linux เปนตน มการบรหารจดการในสวนของ admin ทเปนมตรกบผใชงาน ใชงานงาย ไมมความซบซอน ภาษาในโปรแกรมเปนภาษาไทยทงหมด มความยดหยนในการใชงานและการพฒนาตอ เหมาะสาหรบหนวยงานทางการศกษา และหนวยงานทวๆ ไปทจะนาไปใชสรางเวบไซตของหนวยงาน หรอจะสรางเวบไซตสวนตวกเหมาะสม ตองขอขอบคณ อาจารยชดสกร พกลทอง ทเปนหนงในการพฒนา CMS และผมสวนเกยวของทกทานททาใหงานชนนสาเรจลงได หวงเปนอยางยงวา AtomyMaxsite 2.5 น จะเปน CMS ของคนไทย เพอคนไทย ขอใหนาไปใชใหเกดประโยชนอยางไมมขอจากดใดๆ ผลบญกศลในครงนขออนโมทนาบญใหกบ พอ แม ผใหกาเนด ภรรยาและบตร ผอยเคยงขางและเปนกาลงใจดวยดตลอดมา

สรศกด เบรยะเซก นกวชาการศกษา สานกงาน กศน.จงหวดตาก

สารบญ

เรอง หนา

คานา สารบญ 1. โปรแกรมพนฐานในการจดการภาพประกอบเวบไซต 1.1 เบองตนกบการใชงานโปรแกรม Photo Shop 1 1.2 การตกแตงภาพดวยโปรแกรม Photo Scape 17

2. โประแกรม AtomyMaxsite 2.5 2.1 การเขาระบบของ admin 27 2.2 การตงคาพนฐานเวบไซต 28 2.3 การจดการผดแลระบบ 28 2.4 การจดการแกไขขอมลสวนตว 30 2.5 การจดการสมาชกเวบไซต 31 2.6 Filemanager 32 2.7 การจดการ Block 33 2.8 การแกไข Editor Talk 35 2.9 การจดการขอมลเกยวกบเวบไซต 35 2.10 การจดการขาวประชาสมพนธ 36 2.11 การจดการสาระความร 40 2.12 การจดการไฟลดาวนโหลด 43 2.13 การจดการ Blog ของสมาชก 45 2.14 การจดการทาเนยบบคลากร 46 2.15 การจดการผลงานทางวชาการ 49 2.16 การจดการคลงรปภาพ 51 2.17 สมาคมศษยเกา 52

2.18 การจดการกระดานขาว 53

สารบญ (ตอ)

เรอง หนา

2.19 การจดการสมดเยยม 55 2.20 การจดการปฏทนกจกรรม 55 2.21 การจดการฝากขอความ 58 2.22 การจดการสมรปภาพ 59 2.23 แบบสารวจความคดเหน 60 2.24 การบรหารโครงการ/งาน 62 2.25 การจดการเมน หนาทสรางเอง และการเชอมโยงเวบไซตภายนอก 64 2.26 การ backup ขอมลและฐานขอมล 66

3. การใชงานเวบไซต 3.1 สวนประกอบของเวบไซต 67 บรรณานกรม คณะผจดทา

1. โปรแกรมพนฐานในการจดการภาพประกอบเวบไซต

Program Photoshop Photoshop

Start > All Program > Adobe Master Collection CS3 > Adobe Photoshop

Title Bar ( ) Menu Bar ( ) Options Bar ( )

(Palette)

Status Bar ( )

(Document Window)

Toolbox

(Toolbox) (Tools Palette)

Tool

Move

Marquee

Lasso

Quick selection/Magic Wand

Crop

Slice/Slice select

Healing Brush/Patch/Red Eye

Brush/Pencil/Color Replacement

Clone/Pattern Stamp

History/art History Brush

Eraser

Gradient/Paint Bucket

Blur/Sharpen/Smudge

Dodge/Burn/sponge

Pen/Anchor Point

Type

Path/Direct Selection

Shape

Note/Audio annotation

Eyedropper/Color Sampler Ruler/Count

Hand

Zoom

Foreground Background

Foreground

Background

selection Quick Mask

Foreground/Background

Tool box Tools Palette

Move Marquee / / /

Lasso

Quick selection/Magic Wand Crop

Slice/Slice select (slice) Healing Brush/Patch/Red Eye Sport Healing Brush, Healing Brush Patch

Red Eye

Brush/Pencil/Color

Replacement

Clone/Pattern Stamp

History/Art History Brush Eraser Eraser Background

Background Eraser Magic Eraser

Gradient/Paint Bucket Gradient

Paint Bucket

Blur/Sharpen/Smudge Blur ( ) Sharpen

Smudge

Dodge/Burn/sponge Dodge Burn

Sponge

Pen/Anchor Point

Type

Shape Note/Audio annotation Eyedropper/Color Sampler/

Ruler/Count

Eyedropper

Color Sampler

Ruler

Count Hand Zoom / : / Window > Tools

Status Bar

Palette ( ) Photoshop Palette

1. Navigator Navigator

2. Info , 3. Color RGB

4. Swatches

5. Styles

History

Action

Layer

Channel

Path path

Character

Paragraph

: Windows >

Program Adobe Photoshop

1. File > New ( Ctrl + N)

2. Name ( ) 3. ×

Width =

Height =

4. (Resolution) 5. (Color Mode) 6.

White

Background Color

Transparent

OK

1. File > Open ( Ctrl + O) Open

2. File > Browse (Alt + Ctrl + O)

1. File > Save As ( Shift + Ctrl + S)

File > Save ( Ctrl + S)

1. Document size resolution

Image > Image Size

Resample Image:

Width , Hight Resolution

OK 2.

Image > Image Size

Resample Image:

Width , Height Resolution (

pixel dimension document size/resolution)

OK

Photoshop Brush Tool ,

Burn Tool , Eraser Tool , Blur Tool

Brushes Peresets

F5

Brush Tool

[ ]

Layers Layer

Layer

layer layer layer layer

Background 1 layer

layer Program Photoshop

/

layer Create a new layer

layer ( Background Create a new layer layer 1 layer

Background copy

layer layers Delete layer layers

Layer Layer Background

layer Background copy HOME layer HOME

Layer

Create a new group layer Group 1

Layer

Indicates layer visibility

Indicates layer visibility Indicates layer visibility

layers layer ship layers Link layers

Link layers layers Link layers Link layers

(Selection & Mask) Photoshop

Marquee Tool

Marquee Tool

Rectangular Marquee

Elliptical Marquee /

Single Row Marquee

Single Column Marquee 1

Rectangular Marquee >

Elliptical Marquee >

:

Single Row Marquee Single Column Marquee >

> selection

Rectangular Marquee Elliptical Marquee

Lasso Tool

Lasso Tool Selection

Lasso Tool

Polygonal Lasso Tool

Magnetic Lasso Tool

Lasso Tool > Selection >

> Selection

\

Polygonal Lasso Tool> Selection >

Magnetic Lasso Tool> Selection > > Selection

Photoscape Photoscape Photoscape

(Crop) 1. Photoscape Editor

2. Object Text

3. Text OK

4. Save

5. Save Save Originals

6. High

Quality OK

(Crop)

1. Crop 2.

2. Crop

3. Save

Photoscape

1. Photoscape Batch Editor

3.

4.

3.

4. 200 pixels

200 x 150 pixels

5. Convert All

6. output Save

(GIF Animation) (GIF Animation)

1. Photoscape Animated GIF

2.

3.

4.

OK

6. Save

7. Save

2. โประแกรม AtomyMaxsite 2.5

Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval

3. การใชงานเวบไซต

Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Oval
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle
Surasak Breachaku
Rectangle

บรรณานกรม นายชดสกร พกลทอง รองผอานวยการโรงเรยนเขวาไรศกษา อาเภอโกสมพสย จงหวดมหาสารคาม คมอการใชโปรแกรม AtomyMaxsite เวอรชน 2.5 http://maxtom.sytes.net Mail : [email protected] โทร : 0899469997

คณะผจดทา

ทปรกษา 1. นายชนะ เปรมปร ผอานวยการสานกงาน กศน. จงหวดตาก 2. นายพจนารถ นกลคาม รองผอานวยการสานกงาน กศน. จงหวดตาก

ผรวบรวมและเรยบเรยง 1. นางรสศร วงษหลวง นกวชาการศกษาปฏบตการ 2. นายสรศกด เบรยะเซก นกวชาการศกษา 3. นางสาวปราณต พทธวงษ นกวเคราะหนโยบายและแผน 4. นางนชนาท ผองแผว นกจดการงานทวไป

ผพมพ นายสรศกด เบรยะเซก นกวชาการศกษา

ออกแบบปก นายสรศกด เบรยะเซก นกวชาการศกษา