of 48 /48
1 สารบัญ หน้า ส่วนราชการสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ……………………………………………………………………… .................... รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ( 1 ) …………………………………………………………………………… รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ( 2 ) …………………………………………………………………………… รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (3) .................................................................................................. สานักงานจังหวัดระยอง ................................................................................................................... ที่ทาการปกครองจังหวัดระยอง ………………………………………………………………………………. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง …………………………………………………. สานักงานที่ดินจังหวัดระยอง ………………………………………………………………………............... สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ……………………………………………………………………… สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง …………………………………………………………. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ……………………………………………. รัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง ………………………………………………………………….. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง …………………………………………………………………. อาเภอ …………………………………………………………………………………………………………….…… องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง …………………………………………………………………………... เทศบาล/อบต. เขตอาเภอเมืองระยอง ……………………………………………………………………… เทศบาล/อบต. เขตอาเภอแกลง ……………………………………………………………………………… เทศบาล/อบต. เขตอาเภอบ้านค่าย …………………………………………………………………………. เทศบาล/อบต. เขตอาเภอบ้านฉาง ………………………………………………………………………….. เทศบาล/อบต. เขตอาเภอปลวกแดง ………………………………………………………………………... เทศบาล/อบต. เขตอาเภอวังจันทร์ …………………………………………………………………………. เทศบาล/อบต. เขตอาเภอนิคมพัฒนา ........................................................................................... เทศบาล/อบต. เขตอาเภอเขาชะเมา .............................................................................................. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 7 11 12 13 15 16 17 กระทรวงกลาโหม สานักงาน กอ.รมน.จังหวัด ร.ย....................................................................................................... สานักงานสัสดีจังหวัดระยอง .......................................................................................................... กองพัน ร. 6 กรม ร. 2 กองพล น.ย.ฯ ………………………………………………………………………… 18 18 18

สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

1

สารบัญ หน้า

ส่วนราชการสงักัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง กระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง……………………………………………………………………….................... รองผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง (1)…………………………………………………………………………… รองผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง (2)…………………………………………………………………………… รองผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง (3).................................................................................................. ส านักงานจังหวัดระยอง................................................................................................................... ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง………………………………………………………………………………. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวดัระยอง…………………………………………………. ส านักงานที่ดนิจังหวดัระยอง………………………………………………………………………............... ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัระยอง……………………………………………………………………… ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง…………………………………………………………. ส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดระยอง…………………………………………….

รัฐวสิาหกิจ การประปาส่วนภูมภิาคสาขาระยอง………………………………………………………………….. การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคจังหวดัระยอง………………………………………………………………….

อ าเภอ…………………………………………………………………………………………………………….…… องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง…………………………………………………………………………... เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอเมืองระยอง……………………………………………………………………… เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอแกลง……………………………………………………………………………… เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอบา้นคา่ย…………………………………………………………………………. เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอบา้นฉาง………………………………………………………………………….. เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอปลวกแดง………………………………………………………………………... เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอวังจนัทร…์………………………………………………………………………. เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอนคิมพัฒนา........................................................................................... เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอเขาชะเมา..............................................................................................

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 7 11 12 13 15 16 17

กระทรวงกลาโหม ส านักงาน กอ.รมน.จังหวดั ร.ย....................................................................................................... ส านักงานสสัดีจังหวัดระยอง.......................................................................................................... กองพัน ร.6 กรม ร.2 กองพล น.ย.ฯ…………………………………………………………………………

18 18 18

Page 2: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

2

หน้า กองพัน ร.7 กรม ร.3 กองพล น.ย.ฯ………………………………………………………………………… 18

กระทรวงการคลงั ส านักงานคลังจังหวดัระยอง…………………………………………………………………………………... ส านักงานสรรพากรพื้นทีร่ะยอง……………………………………………………………………………… ส านักงานสรรพสามติพื้นทีร่ะยอง 1………………………………………………………………………... ส านักงานสรรพสามติพื้นทีร่ะยอง 2………………………………………………………………………... ส านักงานธนารักษ์พ้ืนทีร่ะยอง………………………………………………………………………………. ส านักงาน คปภ. จังหวัดระยอง.…...…………………………………………………………………………. ด่านศลุกากรมาบตาพดุ....................................................................................................................

รัฐวสิาหกิจ ธนาคารออมสนิเขตระยอง……………………………………………………………………………….. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร เขตระยอง…………………………………….

18 18 18 18 19 19 19 19 19

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดระยอง…………………………………………………………

รัฐวสิาหกิจ ส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง………………..…………………………….. การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านกังานระยอง.................................................................

19 19 20

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง…………………………………. ส านักงานบา้นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง………………………………………………….... สถานคุม้ครองสวสัดภิาพเด็กระยองจังหวัดระยอง……………………………………………..……… ศูนย์คุม้ครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง……………………………………………………………………... นิคมสรา้งตนเองจังหวัดระยอง………………………………………………………………………………..

รัฐวสิาหกิจ ส านักงานเคหะชุมชนระยอง.................................................................................................... ส านักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด............................................................................................. สถานธนานเุคราะห์ 28............................................................................................................. สถานธนานเุคราะห์ 35.............................................................................................................

20 20 20 20 20 20 21 21 21

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง……………………………………………………………… ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง………………………………………………………………………………..

21 21

Page 3: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

3

หน้า ส านักงานสหกรณ์จังหวดัระยอง…………………………………………………………………………….. ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง..................................................... ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดระยอง..................................................................................................... ส านักงานประมงจังหวดัระยอง………………………………………………………………………………. ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณร์ะยอง………………………………………………………………………... ส านักงานการปฏริูปทีด่ินจังหวัดระยอง…………………………………………………………………... ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6…………………………………………………………… ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระยอง………………………………… สถานีพัฒนาที่ดินระยอง………………………………………………………………………………………... ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง……………………………………………… ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)…………………………………………. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง………………………………………………………………….. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าชายฝั่งระยอง……………………………………………. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง……………………………………………………………….. ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุส์ตัว์ระยอง………………………………………………………………………… ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง……………………………………………………………………………………………. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)…………………………………………….. โครงการบ ารุงและรักษาอ่างเก็บน้ าประแสร์................................................................................ โครงการชลประทานระยอง…………………………………………………………………………………….

รัฐวสิาหกิจ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง.................................................................................. ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง………………………………………………………………

21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24

กระทรวงคมนาคม ส านักงานขนส่งจังหวดัระยอง………………………………………………………………………………… ส านักงานขนส่งจังหวดัระยองสาขาอ าเภอแกลง……………………………………………………….. ส านักงานเจ้าทา่ภูมภิาคสาขาระยอง……………………………………………………………………….. แขวงทางหลวงระยอง……………………………………………………………………………………………. แขวงทางหลวงชนบทระยอง…………………………………………………………………………………… หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทแกลง…………………………………………………………………………….

24 24 24 25 25 25

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม ส านักงานสถิติจังหวดัระยอง…………………………………………………………………………………..

25

Page 4: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

4

หน้า สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง……………………………………………………………………………………... สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง……………………………………………………………………………………

รัฐวสิาหกิจ บริษัท ทโีอที จ ากดั (มหาชน)…………………………………………………………………………... ส านักงานบริการลูกคา้ กสท ระยอง………………………………………………………………….. ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดระยอง.............................................................................................

25 25 25 25 26

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจังหวดัระยอง……………………………………… ฐานปฏิบัตกิารป้องกันรักษาป่า (เขายายดา)…………………………………………………………….. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง................................................................................................... ศูนย์ป่าไมจ้ังหวดัระยอง………………………………………………………………………………………... ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหินจังหวดัระยอง…………………………………………………………….. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก……………………. ศูนย์ส่งเสรมิวนศาสตร์ชมุชนที่ 6 (ระยอง)……………………………………………………………….. ส านักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)…………………………… สถานีควบคมุไฟป่าเขาชะเมาเขาวง………………………………………………………………………… สถานีพัฒนาทรัพยากรปา่ชายเลนที่ 1 (ระยอง)………………………………………………………… สถานีเพาะช ากล้าไม้ จังหวัดระยอง............................................................................................... สถานีวิจัยต้นน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก…………………………………………………………………… สวนป่าเขาห้วยมะหาด/สวนป่าชะแวะ…………………………………………………………………….. สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง……………………………………………………………………………………….. สวนพฤกษศาสตร์บา้นเพ................................................................................................................. ส านักงานจดัการน้ าเสยี สาขาบ้านเพ……………………………………………………………………… ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 9 (ระยอง)………………………………………………………….. หน่วยจัดการต้นน้ าประแสร…์………………………………………………………………………………… หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย 1 (บ้านนาทุ่งควายกิน)……….………………………………………… หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย 3 (ห้วยทับมอญ)...………………………………………………………... อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง…………………………………………………………………………….. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้หมู่เกาะเสมด็…………………………………………………………...

26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29

กระทรวงพลงังาน ส านักงานพลังงานจังหวดัระยอง……………………………………………………………………………..

29

Page 5: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

5

หน้า กระทรวงพาณิชย ์

ส านักงานพาณิชย์จังหวดัระยอง…………………………………………………………………………….. 29

กระทรวงยุติธรรม ส านักงานยตุิธรรมจังหวดัระยอง…………………………………………………………………………….. ส านักงานบังคบัคดีจังหวดัระยอง…………………………………………………………………………… ส านักงานคมุประพฤติจังหวดัระยอง……………………………………………………………………….. ทัณฑสถานเปดิห้วยโป่ง………………………………………………………………………………………… สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจังหวดัระยอง………………………………………………. ศูนย์ฝกึและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง…………………………………………….. เรือนจ ากลางระยอง……………………………………………………………………………………………….

29 29 29 30 30 30 30

กระทรวงแรงงาน ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง……………………………………………………………………………… ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง……………………………………………... ส านักงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง………………………………………………………. ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง……………………………………………………………………… ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระยองสาขาปลวกแดง………………………………………………... ส านักงานจดัหางานจังหวัดระยอง…………………………………………………………………………... ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2………………………………………………………………………… ศูนย์บริหารข้อมลูตลาดแรงงานภาคตะวนัออก…………………………………………………………

30 30 30 30 31 31 31 31

กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง…………………………………………………………………………..

31

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ าภาคตะวนัออก (จังหวดัระยอง)…………………………………..

31

กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานศกึษาธิการจังหวดัระยอง………………………………………………………………………… ศูนย์การศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดัระยอง………………………………………………………………. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก……………… ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1……………………………………………. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2……………………………………………. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 18…………………………………………………….. ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง........................................................................................................

31 32 32 32 32 32 32

Page 6: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

6

หน้า วิทยาลัยสารพดัช่างระยอง.............................................................................................................. วิทยาลัยเทคนิคระยอง..................................................................................................................... วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด.............................................................................................................. วิทยาลัยเทคนิคบา้นค่าย................................................................................................................. วิทยาลัยการอาชีพแกลง..................................................................................................................

32 32 33 33 33

กระทรวงสาธารณสขุ ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัระยอง………………………………………………………………………… ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง………………………………… ศูนย์ควบคมุโรคตดิต่อน าโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง……………………………………………. โรงพยาบาลระยอง………………………………………………………………………………………………... โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง....

33 33 33 33 33

กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง……………………………………………………………………….

รัฐวสิาหกิจ ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด……………………………………………………………. ส านักงานนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด……………………………………………………………… ส านักงานนคิมอตุสาหกรรมร่วมด าเนินงานกลุม่มาบตาพดุ.............................................. ส านักงานนคิมอตุสาหกรรมอมตะซติี้.................................................................................... ส านักงานนคิมอตุสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอรด์ (ระยอง)....................................................... บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน).................................................................................................. โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง....................................................................................................

34 34 34 34 34 34 34 35

ส านกันายกรัฐมนตรี ส านักงานประชาสมัพันธ์จังหวดัระยอง…………………………………………………………………… สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยจังหวดัระยอง.............................................................

35 35

ส่วนราชการไม่สงักัดส านกันายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง ส านกังานอัยการสูงสุด

ส านักงานอยัการจังหวัดระยอง………………………………………………………………………………. ส านักงานคดีอัยการศาลแขวงระยอง............................................................................................. ส านักงานอยัการคดเียาวชนและครอบครวัจังหวดัระยอง......................................................... ส านักงานอยัการคุม้ครองสิทธฯิ……………………………………………………………………………… ส านักงานคดีปกครองระยอง...........................................................................................................

35 35 35 36 36

Page 7: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

7

หน้า ส านกังานศาลยุติธรรม

ศาลอุทธรณ ์ภาค 2………………………………………………………………………………………………. ศาลจังหวัดระยอง……………………………………………………………….……………………….……….. ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค 2………………………………………………….……… ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง......................................................................................

36 36 36 36

ส านกังานศาลปกครอง ศาลปกครองระยอง...........................................................................................................................

36

ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง........................................................................................

37

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวัดระยอง....................................................................

37

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวดัระยอง............................................................................................

37

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง……………………………………………………………………………………….. สถานีต ารวจภธูร………………………………………………………………………………………………….. สถานีต ารวจท่องเที่ยว 5 กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1............................... สถานีต ารวจทางหลวง 3 กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจทางหลวง (ระยอง).................... หน่วยต ารวจสนัติบาลจังหวดัระยอง…………………………………………..…………………………… ตรวจคนเข้าเมืองจังหวดัระยอง......................................................................................................

พิสจูน์หลักฐานจังหวัดระยอง………………………………………………………………………………… ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต…ิ………………………………………………………………… สภากาชาดไทย

ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวดัระยอง……………………………………………………………………….. เอกชน .................................................................................................................................................. สมาคม/ชมรม ...................................................................................................................................... ธนาคาร ...................................................................................................................................................

37 37 39 39 39 39 39 39 39 40 41 43

Page 8: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 1

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส่วนราชการสังกัดส านกันายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง กระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง นายสรุศักดิ์ เจรญิศริิโชต ิ

0 3869 4001-2 0 3869 4001 08 9203 0469

รองผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง นายปรญิญา โพธสิัตย ์

0 3869 4003 0 3869 4003 08 9203 3519

รองผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย

0 3869 4004 0 3869 4004 08 9203 3498

รองผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรณุ เหมะรักษ ์

0 3802 9161 0 3802 9161 06 1390 8855

ส านกังานจงัหวัดระยอง หัวหน้าส านกังานจังหวดัระยอง นางสาวประภาศร ี พิษณพุงควิชชา

0 3869 4000 ต่อ 34026

0 3869 4010 0 3869 4160

08 9203 4304

ผอ.กลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละข้อมลู เพื่อการพัฒนาจังหวัด นายเฉลมิชาต ิกองแสง

0 3869 4000 ต่อ 34123

0 3869 4000 ต่อ 34123

08 9203 4303

ผอ.กลุม่งานอ านวยการ นางสาวอฐัฟ้า ก้อนทอง

0 3869 4000 ต่อ 34118

0 3869 4010 0 3869 4160

08 4387 8799

ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบคุคล นายศราวุฒิ สุวรรณทพั

0 3869 4000 ต่อ 34149

0 3869 4160 08 9203 4302

ผอ.กลุม่งานศูนย์ด ารงธรรมจังหวดั นายสุปนนัท์ สังขส์ุวรรณ

0 3869 4607-8 0 3869 4042 08 5484 2615

หน.หน่วยตรวจสอบภายใน จังหวัดระยอง นางนุจนาถ เรืองมณ ี

0 3869 4000 ต่อ 34125

0 3869 4160 08 5660 6502

ที่ท าการปกครองจังหวัดระยอง ปลดัจังหวดัระยอง นายอนิทรีย ์เกดิมณ ี

0 3869 4005 0 3869 4005 08 9245 0166

Page 9: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 2

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

จ่าจังหวดัระยอง นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด

0 3869 4017 0 3869 4017 08 1172 1480

ป้องกันจังหวดัระยอง นายสุนทร โภคา

0 3869 4018 0 3869 4018 08 1172 1484

เสมียนตราจังหวดัระยอง นางพรรณี ช านาญ

0 3869 4019 0 3869 4019 08 1753 4593

หน.ศอ.ปส.จ.รย นายสืบสกลุ อดุมกจิ

0 3869 4018 0 3869 4018 09 4621 0555

ส านกังานสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ท้องถิ่นจังหวดัระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง

0 3869 4191 0 3869 4191 ต่อ 13

08 9244 9930

ส านกังานที่ดินจังหวัดระยอง เจ้าพนกังานที่ดินจังหวัดระยอง นายสุวิชัย สินบังเกดิ

0 3861 1074 0 3861 1074 09 1010 3160

ส านกังานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง พัฒนาการจังหวดัระยอง นายไพโรจน ์โสภาพร

0 3869 4105 0 3869 4105 08 4874 0566

ส านกังานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง -

0 3869 4040-1 0 3869 4040 08 9708 2895

ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดระยอง หน.ปภ.จ.รย. -

0 3869 4129 0 3869 4134 08 9969 6765

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมภิาคสาขาระยอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง นายไพฑูรย์ อรชร

0 3861 116 0 3861 5220-1

0 3801 2017 08 1814 3981

Page 10: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 3

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดระยอง ผู้จัดการ กฟภ.จังหวดัระยอง นายประทีป อนุกลู

0 3861 3260 0 3862 0922 08 1958 8964

ส านกังานจดัการน้ าเสยีสาขาบ้านเพ ผจก.สนง.จดัการน้ าเสียสาขาบ้านเพ

อ าเภอ อ าเภอเมืองระยอง นายอ าเภอเมืองระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ

0 3887 0867 0 3861 8792

0 3861 6117 08 1867 4072

อ าเภอแกลง นายอ าเภอแกลง นายสรุชัย ยตุิธรรมนนท ์

0 3867 1157 0 3867 1157 08 1867 4076

อ าเภอบา้นค่าย นายอ าเภอบา้นคา่ย นายดาระใน ยี่ภู ่

0 3864 1409 0 3864 1409 08 1402 0205

อ าเภอบา้นฉาง นายอ าเภอบา้นฉาง นายจิรศกัดิ์ ตะปะโจทย ์

0 3860 1146 0 3860 1146 08 1867 4080

อ าเภอปลวกแดง นายอ าเภอปลวกแดง นายวุฒิศกัดิ์ สิงหเดโช

0 3865 9002 0 3865 9002 ต่อ 12

08 1867 4078

อ าเภอวังจนัทร์ นายอ าเภอวังจนัทร ์นายภริมย ์ ชุมนมุ

0 3866 6182 0 3866 6460 08 1867 4108

อ าเภอนิคมพัฒนา นายอ าเภอนคิมพฒันา นายมนตรี เกตุวิจติร

0 3863 7312-3 0 3863 7313 08 1867 4112 08 1653 4057

Page 11: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 4

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

อ าเภอเขาชะเมา นายอ าเภอเขาชะเมา นางสาวกานตจ์รสั เอียดทองใส

0 3899 6098 0 3899 6098 08 1867 4110

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายก อบจ.ระยอง นายปยิะ ปิตเุตชะ

0 3861 7430 ต่อ 191, 192

0 3861 8872 08 1344 3636

รองนายก อบจ.รย. นายวราวุธ ปิน่เงิน

0 3861 7430 0 3861 8872 08 1782 0802

รองนายก อบจ.รย. นายศุภศกัดิ์ ผดุผ่อง

0 3861 7430 ต่อ 194

0 3861 8872 08 6376 4244

ปลดั อบจ.รย. นายอดิศักดิ์ ทองจนัทรแ์ก้ว

0 3861 7430 ต่อ 206

0 3861 8872 08 7227 5559

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอเมืองระยอง เทศบาลนครระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายวรวิทย์ ศภุโชคชัย

0 3861 1120 0 3861 1974 08 1982 2112

ปลัดเทศบาล นายฉัตรนุชัย สมบัติศร ี

0 3861 1120 0 3861 1974 08 1377 7129

เทศบาลเมอืงมาบตาพุด นายกเทศมนตรเีมืองมาบตาพดุ นายถวิล โพธิบัวทอง

0 3868 5562 ต่อ 307

0 3868 5557 06 3919 2828

ปลดัเทศบาล นายณัฐวุฒิ พุฒิพงศ์กวิน

0 3868 5562

0 3868 5557 06 4425 5919

เทศบาลต าบลบ้านเพ นายกเทศมนตรีต าบลบา้นเพ นายไพรตัน์ อรณุเวสสะเศรษฐ

0 3865 3431 0 3865 3431 08 1861 7193

ปลดัเทศบาล นางศิรเิพญ็ วิศิษฎ์พิทยา

0 3865 3431 0 3865 3431 08 1782 4188

Page 12: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 5

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด นายกเทศมนตรีต าบลแกลงกะเฉด นายสรุพล อิทธิ์ประเสริฐ

0 3864 7442 0 3864 7442 08 1782 0088

ปลดัเทศบาล นายส าเนยีง บญุรตัน ์

0 3864 7442 0 3864 7442 08 9754 2297

เทศบาลต าบลทับมา นายกเทศมนตรีต าบลทับมา นายประเสริฐ วงษ์ศร ี

0 3866 3149

0 3866 3149

08 1782 3951

ปลดัเทศบาล นางสาวเรวญีา ขจิตเนติธรรม

0 3866 3149

0 3866 3149

09 0986 0619

เทศบาลต าบลเนินพระ นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ นายบญุธรรม ใยกลา้

0 3862 3970 0 3862 3971

0 3862 3971 08 9938 6940

ปลดัเทศบาล ดร.กติตเิกษม ช านไิกร

0 3862 3970 0 3862 3971

0 3862 3971 09 2797 8963

เทศบาลต าบลน้ าคอก นายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลน้ าคอก นายณรงค์ ขาวนวล

0 3887 4980 0 3887 4981 08 2645 3965

ปลดัเทศบาล นางสาวพมิพ์นารา วารรีักษ์นุกลู

0 3887 4980 0 3887 4980 09 1153 5678

เทศบาลต าบลเชิงเนนิ นายกเทศมนตรีต าบลเชิงเนนิ นายประเชิญ เห่งยี ่

0 3801 6598 0 3801 6599

0 3801 6596 08 1861 8601

ปลดัเทศบาล นางสาวขนิษฐา วิเศษศริิวรชัย

0 3801 6598 0 3801 6599

0 3801 6596 08 1426 1199

องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด นายก อบต.กะเฉด นายอาจนิต์ กติติพล

0 3863 4400 03 863 4205 08 0782 2768

Page 13: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 6

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ปลดั อบต.

0 3863 4400 03 863 4205

องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวญั นายก อบต.นาตาขวัญ นายล ายอง ธรรมยิ่ง

0 3801 6073-5 0 3801 6073-5 08 9247 9286

ปลดั อบต. นายชญาณเกยีรติ ชมภูพาน

0 3801 6073-5 0 3801 6073-5 08 1664 3741

องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง นายก อบต.ตะพง นายทวีป แสงกระจา่ง

0 3866 4053

0 3866 4053 ต่อ 100

08 9776 6458

ปลดั อบต. จ.ส.อ. อมร เวียนหาผล

0 3866 4053

0 3866 4053 ต่อ 100

08 1493 1024

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ นายก อบต.เพ นายมงคล โพธิ์แสง

0 3865 1911 0 3865 1921 08 6822 4112

ปลดั อบต. นางสมถวิล จันทร์พราหมณ ์

0 3865 1911 0 3865 1921 08 9245 9872

องค์การบริหารส่วนต าบลส านกัทอง นายก อบต.ส านักทอง นายสุรนิทร์ ตรไีตรรตันกูล

0 3863 4505 0 3863 4505 08 9245 9877

ปลดั อบต. นายปญัญา วิเชียรปญัญา

0 3863 4505 0 3863 4505 08 1914 7654

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง นายก อบต.บ้านแลง นายสายันต์ ศรีเผือก

0 3891 4609-10 0 3891 4609-10ต่อ 103

08 9501 4944

ปลดั อบต. นางสมร จันทมา

0 3891 4609-10 0 3891 4609-10 ต่อ 103

08 0094 5858

Page 14: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 7

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง นายก อบต.แกลง นายกติตศิักดิ์ กุลรตัน ์

0 3864 7505-6 0 3864 7506

08 7498 2953

ปลดั อบต. นายสุริช วงษ์เสง่ียม

0 3864 7505-6 0 3864 7506 08 9833 0845

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอแกลง เทศบาลต าบลเมอืงแกลง นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช

0 3867 1209 0 3867 5222

0 3867 1209 08 1944 9006

ปลดัเทศบาล นางกานดา นามสง่า

0 3867 1209 0 3867 5222

0 3867 1209 08 5494 5595

เทศบาลต าบลสนุทรภู ่นายกเทศมนตรีต าบลสุนทรภู ่นายคเชนทร ์ แจม่ใส

0 3863 8964 0 3863 8964 08 1863 5536

ปลดัเทศบาล จ.อ. หิรณัย์เศรษฐ วงษ์บ าหร ุ

0 3863 8964 0 3863 8964 08 3765 3397

เทศบาลต าบลกองดิน นายกเทศมนตรีต าบลกองดิน นายจรญู วงศ์นาป่า

0 3867 0968 0 3867 0968 ต่อ 102

08 9236 1938

ปลดัเทศบาล

0 3867 0968 0 3867 0968 ต่อ 102

เทศบาลต าบลทุ่งควายกนิ นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งควายกิน นายสมพงษ์ โสมศิรริักษ ์

0 3866 8469 0 3866 9353 09 2448 3355

ปลดัเทศบาล นายชาตรี ชินชนะ

0 3866 8469 0 3866 9353 08 8008 3922

เทศบาลต าบลปากน้ าประแส นายกเทศมนตรีต าบลปากน้ าประแส นายไชยรตัน์ เอื้อตระกลู

0 3866 1720-1 0 3866 1720-1 08 1488 8834

Page 15: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 8

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ปลดัเทศบาล

0 3866 1720-1 0 3866 1720-1

เทศบาลต าบลเนินฆ้อ นายกเทศมนตรีต าบลเนินฆ้อ นายกฤษฎา ดวงแก้ว

0 3803 7612 0 3803 7610 08 1940 2292

ปลดัเทศบาล ส.ต.ต. อรรถวุฒิ สมนกึ

0 3803 7612 0 3803 7610 09 0970 6961

เทศบาลต าบลบ้านนา นายกเทศมนตรีต าบลบา้นนา

0 3867 2557 0 3867 2557

ปลดัเทศบาล นายอิทธิพงศ์ ช านาญ

0 3867 2557 0 3867 2557 0819498519

เทศบาลต าบลสองสลึง นายกเทศมนตรีต าบลสองสลึง นายหัสภูมิชัย ทับทิม

0 3867 0374 0 3867 0374 ต่อ 124

09 1439 8888

ปลดัเทศบาล

0 3867 0374 0 3867 0374 ต่อ 124

องค์การบริหารส่วนต าบลกองดิน นายก อบต.กองดนิ นายประวิทย์ บญุเรือง

0 3802 9480-1 0 3802 9480-1 08 1723 5954

ปลดั อบต. ส.ต.ท.ณัฐวัฒน์ ภัทรเมธีสวุกลุ

0 3802 9480-1 0 3802 9480-1 06 5834 5730

องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน นายก อบต.กระแสบน นายอนุรุธ บุญเหลือ

0 3899 2040 0 3899 2040 08 6080 5257

ปลดั อบต. นายกฤษณ์ วงศเ์กดิ

0 3899 2040 0 3899 2040 08 5436 2806

Page 16: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 9

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปนู นายก อบต.คลองปูน นายวเิชียร รัตนคณุ

0 3888 9333 0 3866 1006

0 3866 1006 08 9939 1450

ปลดั อบต. ว่าที่ ร.ต. อภิชาต วงศ์ปญัญา

0 3888 9333 0 3866 1006

0 3866 1006 08 9992 4963

องค์การบริหารส่วนต าบลชากโดน นายก อบต.ชากโดน นายฉลาด มลีาภ

08 1523 9750

0 3802 6303 08 6357 3704

ปลดั อบต. นายภาณุวัฒน ์ เวชพนม

08 1523 9750

0 3802 6303 08 6357 3704

องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน นายก อบต.ทางเกวยีน นายจ าเนียร จลุเจือ

0 3899 2044 0 3899 2071 08 1808 8491

ปลดั อบต. 0 3899 2044 0 3899 2071 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน นายก อบต.ทุ่งควายกิน นายชัยณรงค์ สนัทัสนะโชค

0 3866 8991 0 3866 9004 08 6306 3119

ปลดั อบต. นายไสว สิทธ ิ

0 3866 8991 0 3866 9004 08 1938 9961

องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า นายก อบต.วังหว้า นายเสรี เจรญิรืน่

0 3867 2192 0 3867 2192 ต่อ 11

08 1863 9954

ปลดั อบต. นายสมานมติร สวุรรณฉว ี

0 3867 2192 0 3867 2192 ต่อ 11

08 1945 8994

องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด นายก อบต.พังราด นายเอนก ผ่องแผ้ว

0 3802 6426-7 0 3802 6426 08 1865 4087

ปลดั อบต. นางสายชล ยรุวรรณ

0 3802 6426-7 0 3802 6426 08 4873 5147

Page 17: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 10

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง นายก อบต.ห้วยยาง นายพลพจน์ กจิชัยสวสัดิ ์

0 3863 2467 0 3863 2467 ต่อ 19

09 3398 7887

ปลดั อบต. ส.ต.ต. บญุเลิศ วันด ี

0 3863 2467 0 3863 2467 ต่อ 19

08 6817 5124

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอบ้านค่าย เทศบาลต าบลบ้านค่าย นายกเทศมนตรีต าบลบา้นคา่ย นายสิทธิพล พัฒนงาม

0 3864 2246 0 3864 2555

0 3864 2246 ต่อ 102

08 9236 3555

ปลดัเทศบาล นางสาวพุทธนิารถ เนมียะวงค ์

0 3864 2246 0 3864 2555

0 3864 2246 ต่อ 102

09 6995 9141

เทศบาลต าบลชากบก นายกเทศมนตรีต าบลชากบก นายนาค ระยอง

0 3801 7840-3 0 3801 7840 08 1982 3426

ปลดัเทศบาล นางสาวมุกดา แก้วส่องแสง

0 3801 7840-3 0 3801 7840 081 649 5513

เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา นายกเทศมนตรีต าบลบา้นคา่ยพัฒนา นายนริุธ นยิมสมาน

0 3864 1741 0 3801 8086 09 3495 6635

ปลดัเทศบาล

0 3864 1741 0 3801 8086

องค์การบริหารส่วนต าบลตาขนั นายก อบต.ตาขัน นายประจวบ ศิริวัฒน์

0 3801 8571-2 0 3801 8571 ต่อ 108

08 1772 0560

ปลดั อบต. พ.จ.ท. พัฒชา บญุพิทักษ ์

0 3801 8571-2 0 3801 8571 ต่อ 108

08 1590 6419

องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร นายก อบต.บางบตุร นายจตรุงค์ วงศ์สวุรรณ

0 3802 5533 0 3802 5533 ต่อ 26

08 6379 1588

Page 18: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 11

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ปลดั อบต. นางมานสิา เติมสายทอง

0 3802 5533 0 3802 5533 ต่อ 26

08 1944 6693

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว นายก อบต.หนองบัว นายสุจินต์ สุขเกิด

0 3864 6428 0 3864 6423 08 6311 0411

ปลดั อบต. นายไตรภพ บันเทิงสขุ

0 3864 6428 0 3864 6423 08 1982 4552

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน นายก อบต.หนองตะพาน นายอดลุย์ บ ารุงสุนทร

0 3802 5224 08 1650 1556

0 3802 5225 08 1982 1554

ปลดั อบต. นายเอนก ยังศิร ิ

0 3802 5224 08 1650 1556

0 3802 5225 08 6413 8115

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก นายก อบต.หนองละลอก นายปราโมทย์ ฉันทมติร ์

0 3864 2365-6 0 3864 2365 ต่อ 108

08 0633 6999

ปลดั อบต. นายธรีฉตัร ไชโย

0 3864 2365-6 0 3864 2365 ต่อ 108

09 6978 4665

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอบ้านฉาง เทศบาลเมอืงบ้านฉาง นายกเทศมนตรเีมืองบา้นฉาง นายไพโรจน ์ เรืองธรุกิจ

0 3869 5234-6 0 3860 2237 08 1940 0303

ปลดัเทศบาล พ.จ.อ.สมชัย ศริสิมบตั ิ

0 3869 5234-6 0 3862 2042 08 7510 8757

เทศบาลต าบลส านกัท้อน นายกเทศมนตรีต าบลส านกัท้อน นายบรรเจดิ จติตเ์จรญิ

0 3860 4430-4 Sumnaktorn @gmail.com

08 5169 2387

ปลดัเทศบาล นายศักดิด์า ธรสนิธุ์

0 3860 4430-4 Sumnaktorn @gmail.com

08 9800 3525

Page 19: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 12

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

เทศบาลต าบลบ้านฉาง นายกเทศมนตรีต าบลบา้นฉาง นายสุชิน พลูหริัญ

0 3863 0667-9 0 3863 0667-9 ต่อ 115

08 1838 4451

ปลดัเทศบาล นายธานินทร์ อินทรเสนีย ์

0 3863 0667-9 0 3863 0667-9 ต่อ 115

08 1637 2858

เทศบาลต าบลพลา นายกเทศมนตรีต าบลพลา นายสมพร เหลือล้น

0 3863 0999 0 3863 1033 08 9245 9877

ปลดัเทศบาล นายสุวัฒน์ บญุลา

0 3863 0999 0 3863 1033 09 6978 2941

องค์การบริหารส่วนต าบลส านกัท้อน นายก อบต.ส านักท้อน นายทศันัย ทองคต

0 3894 3000

0 3894 3123 09 8529 1556

ปลดั อบต. นายมานพ ผาสุก

0 3894 3000

0 3894 3123 08 1590 4571

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอปลวกแดง เทศบาลต าบลบ้านปลวกแดง นายกเทศมนตรีต าบลบา้นปลวกแดง นายชัยยงค ์ คูเพญ็วิจติตระการ

0 3865 9254 0 3865 9246

0 3865 9246

09 6789 6536

ปลดัเทศบาล นายจักรพงษ์ ทาทอง

0 3865 9254 0 3865 9246

0 3865 9246

09 2628 7953

เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา นายกเทศมนตรีต าบลจอมพลเจา้พระยา นายสมชาย เลศิฤทธิ์วิรยิะกลุ

0 3801 6241 0 3801 6242 09 2447 5005

ปลดัเทศบาล นายชาญชัย ช่ืนร าพันธุ ์

0 3801 6241 0 3801 6242 08 3198 2545

องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง นายก อบต.ปลวกแดง นายสาคร อาจรักษา

0 3865 9692 0 3865 9866 08 1996 1552

Page 20: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 13

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ปลดั อบต. นายอรรถพันธ ์ รักษ์พลเมอืง

0 3865 9692 0 3865 9866 08 4638 7422

องค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร นายก อบต.มาบยางพร นายชาตรี เงินท้วม

0 3802 6827-9 0 3802 9000 08 1781 5087

ปลดั อบต. นายเพิม่ศักดิ์ ยอดยาด ี

0 3802 6827-9 0 3802 9000 08 3115 5959

องค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธิ ์นายก อบต.ตาสิทธิ ์นายบญุสืบ พมิพ์โพธิ ์

0 3801 0812-15 0 3801 0811 08 6108 4665

ปลดั อบต. นายภาณุศกัดิ์ ลีพลากร

0 3801 0812-15 0 3801 0811 08 1753 5052

องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร นายก อบต.ละหาร นายสรยุทธ พฤทธิไพฑูรย ์

0 3801 6292

0 3801 6293 08 1344 4442

ปลดั อบต. นายคมศักดิ์ ศิรริัตน ์

0 3801 6292

0 3801 6293 08 4811 9283

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น้ าคู ้นายก อบต.แม่น้ าคู ้นายชาล ี โชติวงษ ์

0 3801 0800-4 ต่อ 148

0 3801 0800 ต่อ 109

08 1663 4976

ปลดั อบต. นายเสรี พันธ์เจรญิ

0 3801 0800-4 ต่อ 144

0 3801 0800 ต่อ 109

08 6159 0317

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไร่ นายก อบต.หนองไร ่นายนสุันต์ สโุรจน์วฒันกลุ

0 3801 5225 0 3801 5225 08 9831 2214

ปลดั อบต. นางสดุารตัน์ จองจติรมั่น

0 3801 5225 0 3801 5225 08 1861 4788

Page 21: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 14

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอวังจนัทร์ เทศบาลต าบลชุมแสง นายกเทศมนตรีต าบลชุมแสง นางพัชรี ยืนหยัดชัย

0 3802 9490-2 0 3802 9493 08 9812 4238

ปลดัเทศบาล นายสุประดิษฐ์ อยูค่ง

0 3802 9490-2 0 3802 9493 08 6789 7368

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายบุใน นายก อบต.ป่ายบุใน นายนติิพัฒน์ ยทุธเจรญิกจิ

0 3802 9108-9 0 3802 9110 08 1864 8808

ปลดั อบต. นายสมศักดิ์ โมราศลิป ์

0 3802 9108-9 0 3802 9110 08 1723 6074

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ นายก อบต.วังจันทร์ ว่าที ่ร.ต. ธงชัย บุญก่อเกื้อ

0 3802 6406 0 3802 6407 08 7141 3512

ปลดั อบต. พ.จ.อ. วิชาญ ยิม้เยื้อน

0 3802 6406 0 3802 6407 08 1639 0793

องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอี่ยม นายก อบต.พลงตาเอีย่ม นายประสาน ขาวสะอาด

0 3802 9484-5 09 3135 6499

0 3802 9484-5 08 9833 4004

ปลดั อบต. นางสนุทรี แท้วิรุฬห ์

0 3802 9484-5 09 3135 6499

0 3802 9484-5 08 5057 9259

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง นายก อบต.ชุมแสง นายมนตรี ศักดิ์พิบูลรตัน ์

0 3866 6530-1 0 3866 6530-1 09 4997 8963

ปลดั อบต. นายอคัรสิทธ์ จอมสบื

0 3866 6530-1 0 3866 6530-1 08 9236 0198

Page 22: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 15

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอนิคมพัฒนา เทศบาลต าบลมาบข่า นายกเทศมนตรีต าบลมาบข่า นายอาจนิ อ่ าพดุ

0 3863 6333 0 3863 6856 08 9753 2882

ปลดัเทศบาล นายมนญู วิวรรณ

0 3863 6333 0 3863 6856 08 9444 1651

เทศบาลต าบลมะขามคู ่นายกเทศมนตรีต าบลมะขามคู ่นายมนญู วงษป์ระยรู

0 3891 7199 0 3803 5519 09 7232 3182

ปลดัเทศบาล นายเสรี บุญสุทธ ิ

0 3891 7199 0 3803 5519 08 1457 8970

เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา นายกเทศมนตรีต าบลมาบข่าพัฒนา นายสุกิจ จันทร์มณ ี

0 3896 8534-5 0 3863 7819

0 3896 8534-5 08 1781 7658

ปลดัเทศบาล ดร. สมเกยีรติ จองจติรมั่น

0 3896 8534-5 0 3863 7819

0 3896 8534-5 08 1940 4646

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา นายก อบต.นิคมพัฒนา นายประสงค์ เล็กโล่ง

0 3860 6421 0 3860 6421 08 7789 2953 08 1588 8711

ปลดั อบต. นางพัชนิดา ไชยหงส์สา

0 3860 6421 0 3860 6421 08 9005 9000

องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม นายก อบต.พนานคิม นายไพศาล อู่เจรญิ

0 3887 7183 06 2264 2551

ปลดั อบต. นายทณฎัฐ์ชัย พยัคฆะนิธ ิ

0 3887 7183 08 1861 6746

Page 23: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 16

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

เทศบาล/อบต. เขตอ าเภอเขาชะเมา เทศบาลต าบลช าฆ้อ นายกเทศมนตรีต าบลช าฆ้อ นายสมชัย ทรงวศิน

0 3301 4678 08 9091 4422

0 3301 4678 08 9939 3553

ปลดัเทศบาล นายวินยั รัตนวิจิตร

0 3802 9473 08 9091 4422

0 3301 4678 08 2205 2079

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา นายก อบต.เขาชะเมา นายสมพร พันธเ์ฉลิมชัย

0 3899 6030 0 3899 6030 08 1863 4364

ปลดั อบต. นางสาวพจนารถ ทรัพย์ประเสริฐ

0 3899 6030 0 3899 6030 08 9933 3594

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเปน็ นายก อบต.น้ าเป็น นางกรรตัน์ ยั่งยืน

0 3801 6425 08 1295 7382

0 3801 6426 08 6152 3586

ปลดั อบต. นายขวัญชัย เกตุแกว้

0 3801 6425 08 1295 7382

0 3801 6425 08 0121 2848

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย นายก อบต.เขาน้อย นายสรุเดช ตะเพยีรทอง

0 3862 6227 0 3862 6227 08 4726 1556

ปลดั อบต. นายโยธิน ศลิปะระเสริฐ

0 3862 6227 0 3862 6227 08 1332 9557

กระทรวงกลาโหม ส านกังานกองอ านวยการรักษาความสงบจังหวัดระยอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.ย. (ท.) น.อ. อ านรรฆ ภมรพล

0 3869 4300 0 3869 4300

ส านกังานสสัดีจงัหวัดระยอง สัสดีจังหวัดระยอง พ.อ. สมพงษ์ เวียงนนท ์

0 3869 4100 0 3869 4100 08 5286 2678

Page 24: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 17

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ผบ.กองพันร.6 กรม ร.2 กองพล น.ย.ฯ น.ท. สรุเชษฐ์ เกิดเตม็

0 3891 5419 0 3891 5419 08 1002 1191

กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผบ.กองพันร.7 กรม ร.3 กองพล น.ย.ฯ น.ท. พานรุัตน์ อุ่นญาต ิ

0 3891 5465 0 3891 5465 08 1767 2277

กระทรวงการคลงั ส านกังานคลังจงัหวัดระยอง คลังจังหวัดระยอง นางจินตนา รกัสจุรติวงศ ์

0 3869 4060-63

0 3869 4060-63 ต่อ 323,324

08 6127 2424

ส านกังานสรรพากรพ้ืนที่ระยอง สรรพากรพื้นทีร่ะยอง นางสาวนอ้มจติร เนื่องจ านงค ์

0 3801 1791-5 ต่อ 100

0 3862 4397 08 9126 0312

ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 สรรพสามติพื้นทีร่ะยอง 1 นางศภุวรรณ โอภาไพบลูย ์

0 3869 4069 ต่อ 11

0 3869 070 08 9203 6787

ส านกังานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 สรรพสามติพื้นทีร่ะยอง 2 นางสาวเนาวรัตน์ รตันวัฒน์กลุ

0 3891 5137-8 0 3891 5139 08 4439 2867

ส านกังานธนารักษ์พืน้ที่ระยอง ธนารกัษ์พ้ืนที่ระยอง นางอารี งามศริิอุดม

0 3869 4064 0 3869 4064 09 4480 0085

ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยัจังหวัดระยอง ผอ.ส านักงาน คปภ. จังหวดัระยอง นางวลัยทิพย ์ อนุวงศว์รเวทย ์

0 3869 4051 0 3869 4052 09 4950 9033

ด่านศุลกากรมาบตาพุด นายด่านศลุกากรมาบตาพดุ นายถวัลย์ รอดจิตต ์

0 3868 3370 0 3868 3369 08 9195 1888

Page 25: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 18

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงการคลัง ธนาคารออมสนิเขตระยอง ผอ.ธนาคารออมสิน เขตระยอง นางเสาวลักษ์ บรรพต

0 3862 2936 0 3862 2939

0 3862 2936 0 3862 2939

ต่อ 11

09 4519 4251

ส านกังาน ธ.ก.ส.จังหวัดระยอง ผอ.ส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวดัระยอง นายชัยศักดิ ์เบา้นาค

0 3886 1880 0 3861 1099 ต่อ 64

09 0972 2730

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านกังานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัดระยอง นายพงษ์อนันต ์ จันทรไ์พร

0 3861 8968 0 3862 0666 08 9873 3001

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา ส านกังานการกฬีาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ผอ.ส านักงานการกีฬาฯ นางสาวสายทอง จติตส์วา่ง

0 3861 4929 0 3861 4929 08 6312 9269

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านักงานระยอง ผอ.ททท. ส านักงานระยอง นายอคัรวิชย์ เทพาสติ

0 3865 5420-1 0 3864 5510 08 1575 7019

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์ส านกังานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์จังหวัดระยอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดระยอง นางบุศรินทร์ เกิดมณ ี

0 3869 4141 ต่อ 2

0 3869 4016

ส านกังานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง หน.บา้นพักเดก็และครอบครัว จังหวัดระยอง นางสาวนพพนา เจรญิธรรม

0 3868 4895 0 3868 4896

0 3868 4895 08 1861 6831

Page 26: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 19

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

สถานคุม้ครองสวัสดิภาพเด็กจังหวดัระยอง ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวสัดภิาพเด็กจังหวัดระยอง นายเจรญิ อยู่คุม้ญาต ิ

0 3868 4102 0 3868 5647

08 1174 4152

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจงัหวัดระยอง ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง นางสาวนนัทภคั ปองสุข

0 3863 6455 0 3863 6455 06 3197 1927

นิคมสร้างตนเองจงัหวัดระยอง ผู้ปกครองนิคมสรา้งตนเองจังหวดัระยอง นางสาวนภิาพร พรหมศริ ิ

0 3863 6105 0 3836 3498 08 1261 5419

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์ส านกังานเคหะชุมชนระยอง หน.ส านักงานเคหะชุมชนระยอง เขต 1,2 นางสาวศศินันท์ สภุาพงษ ์

0 3802 2047-8 08 4387 4023

0 3802 2047-8 ต่อ 40608

08 1631 5964

ส านกังานเคหะชุมชนมาบตาพุด หน.ส านกังานเคหะชุมชนมาบตาพดุ นายสมบรูณ ์ทองศร ี

0 3802 2081-2 0 3802 2081-2 ต่อ 40508

08 8832 4749

สถานธนานุเคราะห์ 28 ผจก.สถานธนานเุคราะห์ 28 นายวมิล หลักค า

0 3861 7185 0 3861 7030

0 3861 7030 08 6509 7600

สถานธนานุเคราะห์ 35 ผจก.สถานธนานเุคราะห์ 35 นายพิษณุ แก้วแยม้

0 3802 5932-3 0 3802 593-3 08 1240 7863

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัระยอง เกษตรและสหกรณ์จังหวดัระยอง นายฉตัรชัย ศรเีฉลา

0 3802 9188-9 0 3802 9189 06 5386 2646

Page 27: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 20

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานเกษตรจังหวัดระยอง เกษตรจังหวดัระยอง นางระนอง จรุงกจิกุล

0 3861 3699 0 3861 3655 06 4998 7737

ส านกังานสหกรณ์จังหวัดระยอง สหกรณ์จังหวัดระยอง นายไพบลูย์ จริธานันท ์

0 3869 4108 0 3869 4108 09 1829 3604

ส านกังานสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ผอ.ส านักงานส่งเสรมิและพัฒนา การเกษตรที่ 3 จังหวดัระยอง นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า

0 3861 1578 0 3861 4529 08 1739 0358

ส านกังานปศสุัตว์จังหวัดระยอง ปศุสตัว์จังหวดัระยอง นายรตันไกร ตนัศรีวงษ ์

0 3868 6644 ต่อ 18

0 3868 6859 08 5660 9818

ส านกังานประมงจงัหวัดระยอง ประมงจังหวดัระยอง นายสงกรานต์ แสงจนัทร ์

0 3869 4094 0 3869 4094 08 1295 9194

ส านกังานตรวจบัญชสีหกรณ์ระยอง หน.ส านกังานตรวจบัญชีสหกรณร์ะยอง นายจิรนนัต์ ศรปีระพันธ ์

0 3868 6638 0 3869 6639 08 9897 8662

ส านกังานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ปฏิรปูที่ดินจังหวดัระยอง นางสุกนัตา ศรีก าพล

0 3869 4112-3 0 3869 4112-3 09 3132 7323

ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ท่ี 6 ผอ.ส านักงานก่อสรา้งชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ 6 นายปกครอง สดุใจนาค

0 3801 5809 0 3801 5809 09 9096 3937

ส านกังานกองทนุฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจงัหวัดระยอง หัวหน้าส านกังานฯ สาขาจังหวดัระยอง นางสาวแช่มช้อย ภูส่ว่าง

0 3869 4121 0 3869 4111

0 3869 4121 0 3869 4111

06 2605 3821

Page 28: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 21

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

สถานีพัฒนาที่ดินระยอง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดนิระยอง นายทนง กนะกาศยั

0 3863 6364 0 3863 6365 08 1806 2214

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง ผอ.ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัระยอง นายพรหม ยกพล

0 3802 7913 0 3802 7915

0 3802 7913 0 3802 7915

08 1910 3405

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก (ระยอง) ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงอา่วไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) นายก าพล ลอยช่ืน

0 3865 1762 0 3865 1764 09 8262 2274

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดระยอง ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดื ระยอง นางสาวสภุาพร มหันต์กิจ

0 3802 7905 0 3802 7906 08 1434 7699

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังระยอง ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลีย้ง สัตว์น้ าชายฝั่งระยอง นายปกป้อง อุ่มอยู ่

0 3865 5191 0 3866 4583 ต่อ 114

09 5963 8480

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเกษตรระยอง นางรตัน์ตยิา พวงแกว้

0 3869 2355 0 3869 2355 08 1983 1100

ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ผอ.ศูนย์วิจยัและบ ารุงพันธุ์สตัวร์ะยอง นายสรุศักดิ์ โสภณจติร

0 3802 7901 0 3802 7901 09 1858 6246

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ผอ.ศูนย์วิจยัพืชไรร่ะยอง นางจณิณจาร ์หาญเศรษฐสุข

0 3868 1514-5 0 3868 1514 08 1761 4541

Page 29: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 22

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ผอ.ศูนย์ป้องกนัและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) นายจรญูศกัดิ์ เพชรศร ี

0 3865 2138 0 3865 2138-9 08 1970 0448

โครงการบ ารุงและรักษาอ่างเก็บน้ าประแสร์ ผอ.โครงการส่งน้ าและบ ารุงรกัษา อ่างเก็บน้ าประแสร ์นายทนิกร สุทิน

0 3862 6262 0 3862 6262 08 1752 3349

โครงการชลประทานระยอง ผอ.โครงการชลประทานระยอง นายถริยตุ ศรสีุเทพ

0 3861 1155 ต่อ 111

0 3861 6070 081 6891 850

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทยจงัหวัดระยอง ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง นายปญัญา ชูสกลุวงศ ์

0 3861 1246 ต่อ 102

0 3861 1368 081 174 7824

ส านกังานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวดัระยอง นายนิวฒัน์ พ้นช่ัว

0 3861 5028-29 0 3861 5029 08 1659 2525

กระทรวงคมนาคม ส านกังานขนส่งจังหวัดระยอง ขนส่งจังหวัดระยอง นายสรรเพชญ ม่วงมาล ี

0 3861 6792 0 3861 6792 09 2257 5476

ส านกังานขนส่งจังหวัดระยองสาขาอ าเภอแกลง หน.ส านกังานขนส่งจังหวดัระยอง สาขาอ าเภอแกลง นางสาวชัญญา มนทิพย ์

0 3867 1904 0 3867 1904 08 1921 6799

ส านกังานเจ้าท่าภูมภิาคสาขาระยอง ผอ.ส านักงานเจา้ท่าภูมภิาค สาขาระยอง นายประเวศน์ สภุาชัย

0 3868 7456 0 3868 7457 08 6682 4818

Page 30: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 23

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

แขวงทางหลวงระยอง ผอ.แขวงทางหลวงระยอง นายรุ่งโรจน์ สถติย ์

0 3861 1590 0 3861 3248 09 3989 9354

แขวงทางหลวงชนบทระยอง ผอ.แขวงทางหลวงชนบทระยอง นายอิทธิชาติ ค าอไุร

038 617352 ต่อ 20

08 8524 9416

038 613656 06 4932 9145

หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทแกลง ผอ.หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทแกลง นายพเิชษฐ์ แสนศร ี

0 3867 2059 0 3867 2059 08 1762 2397

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม ส านกังานสถิติจงัหวัดระยอง สถิติจังหวดัระยอง นางเยาวลกัษณ ์ โมสิกมาศ

0 3869 4057 0 3869 4056 09 0089 4211

สถานีอุตุนยิมวิทยาระยอง ผอ. สถานีอุตุนยิมวิทยาระยอง นายนพรตัน์ ทรัพยม์ังสังข ์

0 3865 5075

0 3865 5075 09 2246 0075

สถานีอุตุนยิมวิทยาห้วยโป่ง หน.สถานีอุตุนยิมวิทยาห้วยโป่ง นายไพชยนต์ ยอดอดุม

0 3868 1701 0 3868 1701 09 2924 8126

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) โทรศัพท์จังหวดัระยอง นายสมชาย นนัธิกานนท ์

0 3861 5191-2 0 3861 5199

0 3861 5189 08 1295 7809

ส านกังานบริการลกูค้า กสท ระยอง ผจก.ส านักงานฯ นายชนนิทร์ ลบตุม้

0 3365 9700 0 3365 9700 08 1350 2129

Page 31: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 24

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ที่ท าการไปรษณีย์จังหวัดระยอง หัวหน้าที่ท าการไปรษณียฯ์ นายพรีเชษฐ์ นิมติมัง่ม ี

0 3861 1001 0 3861 5601 09 1772 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ผอ.ส านักงาน ทสจ.จังหวดัระยอง -

0 3861 1008 0 3861 4258 08 1752 0791

ฐานปฏิบัติการปอ้งกนัรักษาป่า (เขายายดา) หน.ฐานปฏิบตัิการป้องกนัรักษาปา่ (เขายายดา) นายเอกชัย แสนด ี

0 3801 6318 08 1864 9391

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ผอ.ศูนยค์วบคมุมลพิษจังหวดัระยอง นายธานี จารุนัฏ

0 3801 7400-1 0 3801 7402 08 1450 9891

ศูนย์ป่าไม้ระยอง ผอ.ศูนย์ปา่ไมร้ะยอง นายอนุชาต ิ ภญิโญ

0 3861 4167 08 1762 5416

ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหนิจังหวัดระยอง ผอ.ศูนย์วิจยัทรพัยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง ดร. ดรณุี สายสุทธิชัย

0 3864 7476 09 8351 2694

0 3864 7569 08 1343 5358

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออก ผอ.ศูนย์วิจยัและพัฒนาฯ ดร. ศภุวตัร กาญจน์อดเิรกลาภ

0 3866 1693-4 ต่อ 104

0 3866 1693-4 08 9217 7342

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชมุชนที่ 6 (ระยอง) หน.ศนูยส์่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 ระยอง นายชวนิฐ์ ปิ่นแกว้

08 1940 4241

Page 32: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 25

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 1 (ระยอง) ผอ.ส านักงานบรหิารจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกลุ

0 3802 0070 0 3802 0071 08 1895 1390

สถานีควบคมุไฟป่าเขาชะเมา-เขาวง หน.สถานีควบคมุไฟป่าเขาชะเมาเขาวง นายธรรมรงค์ ฐติะเจรญิ

08 1829 0978

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) หน.สถานีพัฒนาทรพัยากรป่าชายเลน ที่ 1 (ระยอง) นายสกลุ เขียนด้วง

0 3869 7154 0 3869 7154 08 6593 8122

สถานีเพาะช ากล้าไม้ จังหวัดระยอง หน.สถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวดัระยอง นายอฐู เชาว์ทว ี

08 9125 0205

สถานีวิจยัต้นน้ าชายฝ่ังทะเลตะวันออก หน.สถานีวิจยัต้นน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก นางช่อผกา พินิจมนตร ี

08 2914 9908

สวนป่าเขาห้วยมะหาด/ สวนป่าชะแวะ หน.สวนป่าเขาห้วยมะหาด-เขานั่งยอง และ หน.สวนป่าชะแวะ นายราชันต์ พริบไหว

08 6613 1636

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง หน.สวนพฤกษศ์าสตรร์ะยอง นายวัชนะ บญุชัย

0 3863 8981 0 3863 8982

0 3863 8983 08 9676 0608

สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ หน.สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ นายสมชัย ประเสริฐไทยเจริญ

0 3865 3022 08 9783 7363

Page 33: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 26

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานจดัการน้ าเสยี สาขาบ้านเพ ผจก.ส านักงานจัดการน้ าเสียสาขาบ้านเพ นายกติต ิ อุยะกลุ

06 3203 5774 08 1401 1788

ส านกังานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 9 (ระยอง) ผอ.ส านักทรพัยากรน้ าบาดาล เขต 9 (ระยอง) นายวิทยา มีนสิัย

0 3867 7768 0 3867 2506 08 5582 9007

หน่วยจัดการต้นน้ าประแสร์ หน.หน่วยจดัการตน้น้ าประแสร ์นายอรณุ พงศ์ไพฑรูย ์

0 3831 4039 0 3877 0116 09 1787 7239

หน่วยปอ้งกนัรักษาป่าที่ รย 1 (บา้นนาทุ่งควายกนิ) หน.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ รย 1 บ้านนาทุ่งควายกิน และ หน.หน่วยป้องกัน รักษาปา่ ที่ รย 3 บ้านค่าย นายภญิโญ จนันาตาล

08 6144 7723

หน่วยปอ้งกนัรักษาป่าที่ รย 3 (ห้วยทับมอญ) หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รย 2 ห้วยทับมอญ นายสมยศ สุขถาวร

08 1003 9633

อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง หน.อุทยานแห่งชาตเิขาชะเมา-เขาวง นายพรชัย วนสัรจุน ์

09 4812 2549

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด หน.อุทยานแห่งชาตเิขาแหลมหญ้า- หมู่เกาะเสมด็ นายประยรู พงศ์พันธ ์

0 3865 3034 0 3865 3034 08 1943 4396

Page 34: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 27

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

กระทรวงพลงังาน ส านกังานพลงังานจงัหวัดระยอง พลังงานจังหวดัระยอง นายธงชัย แก้วประเสริฐศร ี

0 3869 4013 0 3869 4013 08 1174 7855

กระทรวงพาณิชย ์ส านกังานพาณิชย์จงัหวัดระยอง พาณิชย์จังหวดัระยอง นางวรัญญา ถนอมพันธุ ์

0 3869 4044-5 0 3869 4047 08 4439 9475

กระทรวงยุติธรรม ส านกังานยุติธรรมจงัหวัดระยอง ยุติธรรมจังหวัดระยอง นางพวงชมพู เปรมประเสรฐิ

0 3869 4616 0 3869 4462

0 3869 4616

0655255474

ส านกังานบังคบัคดีจังหวัดระยอง ผอ.ส านักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง นายนิพัธ วิวัฒน์วานิช

0 3861 5317 0 3862 0888

0 3862 1850 08 5488 1974

ส านกังานคมุประพฤติจังหวัดระยอง ผอ.ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง นางพวงชมพู เปรมประเสรฐิ

0 3869 4115-6 0 3869 4098 06 5525 5474

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง ผอ.ทณัฑสถานเปดิหว้ยโป่ง นางสกุฤตา เพชรหนองชุม

0 3802 6452 0 3869 4128 0 3801 7978

09 8260 4606

สถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดระยอง ผอ.สถานพินิจฯ จังหวดัระยอง นางลกัษณเลศิ นันทิพานิชย ์

0 3862 2578 ต่อ 101

0 3862 2578 ต่อ 101

08 9968 1128

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง ผอ.ศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง นายชัยนรนิท์ จันทร์เอีย่ม

0 3862 4169 0 3862 4169 08 1909 1064

Page 35: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 28

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

เรือนจ ากลางระยอง ผู้บัญชาการเรอืนจ ากลางระยอง นายนสัที ทองประหลาด

0 3863 7759-60 0 3863 7854 09 8259 6052

กระทรวงแรงงาน ส านกังานแรงงานจังหวัดระยอง แรงงานจังหวัดระยอง นางสาวกรจิรฏัฐ์ พงจนัทรศ์ธร

0 3869 4020 0 3869 4021 08 9245 0644

ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน จังหวัดระยอง นางสาวสายทิพย์ แสงไฟ

0 3869 4117 ต่อ 501

0 3869 4117-9 ต่อ 601603

08 1853 2810

ส านกังานสถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน 17 ระยอง ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นางดรณุี นิธีทวีกุล

0 3868 3951 0 3868 3198 08 5483 8564

ส านกังานประกนัสังคมจงัหวัดระยอง ประกันสังคมจังหวัดระยอง นายพรเทพ ศิรไิพบลูย ์

0 3861 0170-3 ต่อ 111

0 3861 6087 08 1877 0012

ส านกังานประกนัสังคมจงัหวัดระยอง สาขาปลวกแดง หน.ส านกังานประกนัสังคมจังหวดัระยอง สาขาปลวกแดง นางสาวกองแก้ว ประเสริฐศร ี

0 3802 7852-9 ต่อ 119

0 3802 7860 08 4751 7279

ส านกังานจดัหางานจังหวัดระยอง จัดหางานจังหวดัระยอง นายวสันต์ ปาลาศ

0 3869 4023, 026,028

0 3869 4027 09 9164 4611

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ผอ.ศูนย์ฟื้นฟสูมรรถภาพคนงานภาค 2 นางสาวสุพตัรา โรจนมังคลาภรณ ์

0 3887 7246-7 0 3889 7500

Page 36: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 29

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ศูนย์บริหารข้อมลูตลาดแรงงานภาคตะวนัออก หน.ศนูย์บริหารข้อมลูตลาดแรงงานฯ นางสาวพัชรินทร์ หาญเจรญิ

0 3869 4029 0 3869 4030

0 3869 4033 08 5920 1799

กระทรวงวัฒนธรรม ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นางศภุดี วิถีธรรมศักดิ ์

0 3869 4154 0 3869 4154 08 9245 0326

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจ าภาคตะวนัออก (จงัหวัดระยอง) ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตรบ์ริการประจ าภาคตะวนัออก (จังหวดัระยอง)

0 3802 6931 0 3802 6932

กระทรวงศกึษาธกิาร ส านกังานศกึษาธิการจังหวัดระยอง ศึกษาธิการจังหวดัระยอง นายชาตรี ปรุะมงคล

0 3801 5701 0 3801 5702 06 1421 3961

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัระยอง ผอ.ศูนยก์ารศึกษาพิเศษฯ นายมานะ ภมูิธ ิ

0 3802 2701 0 3802 2701 09 5959 8777

สถาบนัพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก ผอ.สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก นายสังข์ กาญจนเพิม่พูน

0 3865 5460 0 3866 4054 08 1949 8554

ส านกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธจุิต

0 3861 1231 ต่อ 25

0 3861 4921 08 1557 4014

ส านกังานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 นายธนัวา ลิม่สถาพร

0 3867 1180 ต่อ 113

0 3867 2516 09 5246 9602

Page 37: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 30

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 18 ผอ.สพม.เขต 18 นายสมศักดิ์ ทองเนยีม

0 3839 7501-5 0 3839 7510 08 6604 8750

ส านกังานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจงัหวัดระยอง ผอ.ส านักงาน กศน. จังหวดัระยอง นายเสกสรรค์ รตัน์จนิดามุข

0 3861 7317 0 3861 3662 08 1863 6943

วิทยาลัยสารพัดชา่งระยอง ผอ.วทิยาลยัสารพัดช่างระยอง นางอนงค์ลักษณ์ พลูสุวรรณ

0 3868 5383 0 3869 1829 08 1266 8777

วิทยาลัยเทคนคิระยอง ผอ.วทิยาลยัเทคนคิระยอง ว่าที ่ร.ต. ชูชีพ อรณุเหลือง

0 3861 1192 ต่อ 111

0 3887 0717 08 0987 9656

วิทยาลัยเทคนคิมาบตาพุด ผอ.วทิยาลยัเทคนคิมาบตาพดุ นายสิริชยั นัยกองศริ ิ

0 3802 6479 0 3802 6480

วิทยาลัยเทคนคิบ้านค่าย ผอ.วทิยาลยัเทคนคิบ้านค่าย นายประทีป จุฬาเลิศ

0 3807 1941 0 3801 7942 08 6339 3410

วิทยาลัยการอาชีพแกลง ผอ.วทิยาลยัการอาชีพแกลง นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา

0 3899 2022 0 3899 2185 08 1471 9694

กระทรวงสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดระยอง นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดระยอง นพ.สนุทร เหรยีญภมูิการกจิ

0 3896 7415-7 0 3861 1336 09 2389 3897

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ผอ.ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม จงัหวดัระยอง นายณัฐพงศ์ แหละหมัน

0 3868 4020 ต่อ 101

0 3868 4020 ต่อ 111

08 1741 0129

Page 38: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 31

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 6.3 จังหวัดระยอง ผอ.ศูนยค์วบคมุโรคตดิต่อน าโดยแมลง ที่ 6.3 จังหวดัระยอง นายธน ูพรรคอนันต ์

0 3865 2020 0 3865 2000 ต่อ 108

09 8998 2636

โรงพยาบาลระยอง ผอ.โรงพยาบาลระยอง นายไชยสทิธ์ เทพชาตร ี

0 3861 1104 ต่อ 1000

0 3861 3409 08 1545 0199

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง ผอ. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ์ นายสรุทิน มาลีหวล

0 3868 4696 0 3868 7340 09 6761 4555

กระทรวงอุตสาหกรรม ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายชัยยง โกศลวิทยานันต ์

0 3861 2038 ต่อ 666

0 3861 3649 08 8212 7476

รัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงอตุสาหกรรม ส านกังานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ผอ.ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นางสาวนลณิี กาญจนามยั

0 3868 3305-8 0 3868 3309 0 3868 3666

08 9895 9422

ส านกังานนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพุด ผอ.ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายมานิต อนิเมฆ

0 3868 3930-2 ต่อ 132

0 3868 3941 08 1828 6281

ส านกังานนคิมอตุสาหกรรมร่วมด าเนินงานกลุ่มมาบตาพุด ผอ.ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมด าเนินงานกลุ่มมาบตาพดุ นายฉกาจ พัฒนศร ี

0 3868 5776 0 3801 7496 09 7440 4747

ส านกังานนคิมอตุสาหกรรมอมตะซิต้ี ผอ.ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

0 3834 6442-3 0 3834 5771 08 6888 9542

Page 39: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 32

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานนคิมอตุสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ผอ.ส านักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทริ์นซบีอรด์ (ระยอง)

0 3895 5292 0 3895 5292

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารช่ือเสียง องค์กรและกิจการเพื่อสังคม

08 7741 1423

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ นายสมนึก แพงวาปี

0 3867 6120 0 3867 6003

0 3867 6129 08 9969 6942

ส านกันายกรัฐมนตรี ส านกังานประชาสมัพันธ์จงัหวัดระยอง ประชาสมัพันธ์จังหวดัระยอง นายกมุพล ชวนชม

0 3869 4101-2 0 3869 4103 09 2246 8380

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวัดระยอง ผอ.สถานีวิทยกุระจายเสียง แห่งประเทศไทยจงัหวดัระยอง นางวจริา ชุติกชุษณพงศ ์

0 3887 4594-5 0 3887 4594 09 2246 8669

ส่วนราชการไมส่ังกดัส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง ส านกังานอัยการสูงสุด

ส านกังานอัยการจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดระยอง นายไกรพันธุ ์พรหมานุกลู

0 3862 2913 0 3861 1048

0 3862 2913 0 3861 1048

08 4361 2030

ส านกังานอัยการคดีศาลแขวงระยอง อัยการจังหวัดคดศีาลแขวงระยอง นายสมคะเน แสงทอง

0 3862 2913 0 3861 1048

0 3862 2913 0 3861 1048

Page 40: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 33

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดระยอง อัยการจังหวัดคดเียาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าพัชรกติิยาภา นเรนธริาเทพยวด ี

0 3861 3658

0 3861 2447

ส านกังานอัยการคุม้ครองสิทธแิละช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง นางศิริรัตน์ ลีวงศ์เจริญ

0 3861 7826-7 0 3861 7827

ส านกังานคดีปกครองระยอง อธิบดีอัยการ ส านักงานคดีปกครองระยอง นายไพรัช รุ่งเกยีรติกลุ

0 3869 4145 ต่อ 12

0 3869 4146 08 4361 2024

ส านกังานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ประธานศาลอุทธรณ ์ภาค 2 นายปกรณ ์ สวุรรณพรหมา

0 3861 0553 0 3861 0513

ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวดัระยอง นายสมหวัง กองใจ

0 3801 5733-36 0 3801 5730 0 3801 5732

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิอบภาค 2 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทจุรติ และประพฤติมิชอบภาค 2 นายน า กรุยรุ่งโรจน ์

0 3861 0031 0 3861 6985

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดระยอง นางสาวเปรมรตัน์ วจิารณาญาณ

0 3861 2720 0 3861 7466

Page 41: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 34

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ส านกังานศาลปกครอง ส านกังานศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองระยอง นายชัยโรจน์ เกตุก าเนดิ

0 3869 4513-30 0 3869 4511 084 751 3841

ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง ผอ.สนง. ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดระยอง นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว

0 3862 3206-9 0 3862 3210 09 2271 4723

ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง ส านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ าจงัหวัดระยอง ผอ.กกต. จังหวดัระยอง นายปติิฉตัร ธนนวนนท ์

038 618 916 - 7 038 617 224 08 6150 3989

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านกัตรวจเงนิแผ่นดินจงัหวัดระยอง ผอ.ส านักตรวจเงินแผ่นดนิจังหวดัระยอง นางสาววฒันา สาขากร

0 3861 0367 0 3861 0368

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ต ารวจภธูรจังหวัดระยอง ผู้บังคับการต ารวจภธูรจังหวดัระยอง พล.ต.ต. ฉลอง สุขจันทร ์

0 3861 6750 0 3861 1227 08 1625 1798

รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง พ.ต.อ. อิทธิพร โพธิ์ทอง พ.ต.อ. เสถียร บญุค้ า พ.ต.อ. ถาวร ดุลยวิทย ์ พ.ต.อ. วเิชียร ยนัตรัตน ์ พ.ต.อ. สุรพณ มงคลยุทธ

0 3861 1200 ต่อ 130 ต่อ 102 ต่อ 104 ต่อ 105 ต่อ 106

0 3861 1227 0 3861 1227 0 3861 1227 0 3861 1227 0 3861 1227

08 1833 6142 08 1982 9822 08 6379 2552 08 1862 3727 08 1865 9476

ผกก.สภ.เมืองระยอง พ.ต.อ. ฐาปนะ คลอสุวรรณา

0 3861 1111 0 3861 3676 08 1983 2140

Page 42: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 35

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ผกก.สภ.เพ พ.ต.อ. อาเดยีว ท้วมละมลู

0 3865 1111 0 3865 3111 08 9862 4040

ผกก.สภ.มาบตาพุด พ.ต.อ. เมธา วงศ์อนนัต์นนท ์

0 3861 7111 ต่อ 301

0 3860 7111 08 1444 4129

ผกก.สภ.ห้วยโป่ง พ.ต.อ. ทนุเนตร ปติุเตชะ

0 3868 3110 03868 3100 08 7609 2756

ผกก.สภ.ส านักทอง พ.ต.อ.นาวิน สนิธุรตัน ์

0 3863 4256 0 3863 4256 09 5356 5535

ผกก.สภ.บ้านค่าย พ.ต.อ. สญัชัย วราพงษ์ลิขติ

0 3864 1111 0 3864 1764 08 6888 9989

ผกก.สภ.หนองกรับ พ.ต.อ. ชัชชพล ภัทรศิรพิร

0 3802 9886 0 3802 9887 08 5363 9935

ผกก.สภ.แกลง พ.ต.อ. ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย

0 3867 1522 0 3867 1522 08 6330 4418

ผกก.สภ.บ้านกร่ า พ.ต.อ. พิศฏ์ พลูทรัพย ์

0 3863 8111 0 3863 8500 08 9833 2525

ผกก.สภ.ปากน้ าประแสร ์พ.ต.อ. เพื่อน ดวงจินา

0 3866 1111 ต่อ 100

0 3866 1111 08 3694 1694

ผกก.สภ.ปลวกแดง พ.ต.อ. เทยีนชัย เลิศมณทีวีทรัพย ์

0 3865 9101 0 3865 9201 08 1407 1100

ผกก.สภ.บ้านฉาง พ.ต.อ. ไพฑรูย์ ปาปะคัง

0 3860 1111 0 3860 1898 08 1838 4502

ผกก.สภ.วังจันทร ์พ.ต.อ. จตุวฒัน์ กิ่งบัวหลวง

0 3866 6111 0 3866 6111 08 6858 4343

ผกก.สภ.นิคมพัฒนา พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวภิาต

0 3863 7316 0 3863 7093 08 1949 9543 09 4359 2428

ผกก.สภ.เขาชะเมา พ.ต.อ. สุชาติ ปราณ ี

0 3899 6016 0 3899 6016 08 6367 1234

Page 43: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 36

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

สว.สภ.น้ าเป็น พ.ต.ท. พงศ์พล สินจังหรดี

0 3801 7511 0 3801 7522 08 5394 3450

สถานีต ารวจท่องเทีย่ว 5 กองก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจท่องเที่ยว 1 สว.ส.ทท.5 กก.2. บก.ทท.1 ว่าที่ พ.ต.ต.ฉฐัเมศร์ จารเุรืองพงศ ์

0 3865 1669 0 3865 1669 08 6300 3434

สถานีต ารวจทางหลวง 3 กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจทางหลวง สว.ส.ทล.3 กก.3 บก.ทล. (ระยอง) พ.ต.ต. ศราวุฒิ ทองใย

0 3861 1203 0 3861 1203 09 5419 8935

หน่วยต ารวจสนัติบาลจังหวัดระยอง สว.กก.1 บก.ส.1 ระยอง พ.ต.ท. วลัลภ พงษ์นัยรตัน ์

0 3861 5171 0 3861 5171 08 5488 6343

ตรวจคนเข้าเมอืงจงัหวัดระยอง ผกก.ตม.จว.ระยอง พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ ์ ค้าด ี

0 3868 4544 0 3868 4544 ต่อ 21

08 4123 9393

พิสูจน์หลกัฐานจงัหวัดระยอง นักวิทยาศาสตร ์(สบ 4) พิสูจนห์ลกัฐานจังหวัดระยอง พ.ต.ท. บรรพจน์ กดูอั้ว

0 3862 3050 0 3862 3050 08 4351 7941

ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวดัระยอง นายสุทธิชัย อิงคยะกลุ

0 3861 5360-1 0 3861 5360-1

สภากาชาดไทย ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวัดระยอง นายกเหลา่กาชาดจังหวัดระยอง นางวราภรณ ์ เจรญิศริิโชต ิ

0 3887 0235 0 3887 0235 08 5929 6659

Page 44: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 37

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดระยอง ประธานหอการคา้จังหวดัระยอง นายนพดล ตั้งทรงเจริญ

0 3301 4614-5 08 6328 1836

0 3301 4614 08 1825 3933

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประธานสภาอตุสาหกรรม จังหวัดระยอง นายสรุพล สุทธจินดา

0 3801 7594 0 3861 9016

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ผจก.ฝ่ายบริหารกจิการเพื่อสังคม นางสาวเชาวนีย์ พันธุ์พฤกษ ์

0 3899 4000 0 2265 8400

0 3899 4111 0 2265 8500

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั ผจก.รัฐกิจสมัพันธ ์นายสมบรูณ์ชัย จินาพงศ ์

0 3893 7174 0 3803 5079

บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ ่นายสุกฤตย ์สรุบถโสภณ

0 3892 1333

0 3861 2812-3

บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ จ ากัด (มหาชน) รองกรรมการผู้อ านวยการฯ นายวิชิต พูนพัฒนาทรพัย ์

0 3892 8705 0 3892 8869 08 4562 6789

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จ ากัด ประธานบริษัทฯ นายมาร์ตนิ ทิคเนอร ์

0 3868 3861 0 3868 3003

บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าภาคตะวนัออก ผจก.อาวุโสแผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR พ.อ.ชวลติ จารกุลสั

0 3868 9359-66 0 3868 5551 08 1375 4276

กลุม่บริษัท ดาว ประเทศไทย ผจก.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสมัพันธ์ นายณัฐพงศ์ จริวัฒนาวรกลุ

0 3867 3000 0 3868 3991 08 3496 9990

Page 45: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 38

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

บริษัท โกลว์ จ ากัด ผจก.แผนกชุมชนสมัพันธ ์นายวสันต์ สุสุนทร

0 3868 4060 0 3869 8400

0 3868 4061 08 1823 6309

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด กรรมการผู้จัดการ นายยุทธนา เจริญวงศ ์

0 3892 5160 0 3892 5100

0 3892 5199

สมาคม/ชมรม ส านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ าจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการฯ นายไพศาล อับดลุลอ

0 3801 6030 08 9096 1663

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญงิจังหวัดระยอง นายกสมาคมฯ นางวราภรณ ์ เจรญิศริิโชต ิ

0 3887 0235 0 3887 0235 08 5929 6659

สมาคมขนส่งภาคตะวนัออก นายกสมาคมฯ นายพชรพณธ ์ ภาคภพ

09 8273 6035

09 2271 9998

สมาคมธุรกจิการท่องเทีย่ว จังหวัดระยอง นายกสมาคมฯ นายปรยิ ตณัฑเกษม

0 3864 8287 0 3864 8287 08 6010 1777

สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวดัระยอง นายกสมาคมฯ นางสรญิทิพย์ ทัพมงคลทรัพย ์

0 3864 4275 0 3864 4275 09 8239 1597 06 1879 9163

สมาคมประมงจังหวัดระยอง นายกสมาคมฯ นายพรศกัดิ์ แยม้กลิน่

0 3861 1873 0 3861 2871 08 1699 9668

สมาคมนกัข่าวระยอง นายกสมาคมฯ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ

08 9979 5298

Page 46: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 39

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

สมาคมครอบครัวข่าวระยอง นายกสมาคมฯ นายสเุมธ นาเจรญิ

0 3860 3856 0 3860 3854

สมาคมหนงัสือพิมพ์และสื่อมวลชนจงัหวัดระยอง นายกสมาคมฯ นายธรีวัฒน์ อนิธิพันธ ์

09 5264 6499

สมาคมวิทยุสื่อสารสมคัรเลน่จงัหวดัระยอง นายกสมาคมฯ นายรัชตะ มงคลสัพกจิ

0 3868 2302 0 3868 1644 08 1818 9996 08 8959 5644

สมาคมเพ่ือนชมุชน นายกสมาคมฯ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช

0 3868 5666 0 3869 3200

สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก นายกสมาคมฯ นางสาวสภุาวดี วเิวก

08 0098 1472

สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง นายกสมาคมฯ นายสมศักดิ์ จนัทร์พราหมณ ์

08 1009 8248

มูลนิธสิว่างพรกุศล ประธานมลูนิธ ินายอาทร วงศ์วีรธร

0 3861 1332 0 3861 5209 08 1344 5523

เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.ระยอง ประธานเครอืข่ายฯ นายสุรนิทร์ สินรัตน ์

09 4914 8777

ชมรมรถบรรทกุภาคตะวันออก ประธานชมรมฯ นายวโิรจน์ รมเยศ

08 1377 0774

Page 47: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 40

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ชมรมธนาคารจังหวัดระยอง ประธานชมรมฯ นายสุรยินต์ จันทร์ศริ ิ

0 3860 2876 0 3860 2875 08 1920 5190 08 4075 7391

ธนาคาร ธ.กรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) สาขาระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายสมมติ บรูพา

0 3861 1137 0 3861 3095

0 3861 3046

ธ.กสกิรไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาระยอง ผู้จัดการสาขาฯ

0 3861 1500 0 3861 3969

ธ.กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นางอัญชลี เภตราสุวรรณ

0 3861 3964-6 0 3861 1205

ธ.ทหารไทย จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายภาณมุาศ ทวีค า

0 3861 7311-4 0 3861 7470-4

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน จ ากดั ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายอาจอง พุทธเสน

0 3861 6077-9 0 3861 6080

ธ.ซีไอเอม็บ(ีไทย) จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นางวรรณา สุขสว่าง

0 3861 1588-9 0 3861 4870

ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายตปณฐ สนทราพรพล

0 3880 0228-9 0 3861 1330

ธ.ธนชาติ จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายพากพมู ศรีพระจันทร ์

0 3861 4913-4 0 3861 2342

Page 48: สารบัญ - Jigsaw Innovationjigsawinnovation.com/project/rayongweb/assets/...1 สารบัญ หนา ส่วนราชการสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง/ทบวง

Page | 41

หน่วยงาน ชื่อสกลุ หน.ส่วนราชการ

หมายเลข ส านกังาน โทรสาร มือถือ

ธ.ยูโอบี จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นางรตันา สนิโน

0 3861 4731-3 0 3861 4734

ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นางอุษา ไพรเจรญิ

0 3861 1534 0 3861 073

ธ.ทสิโก้ จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายโกศล ทรพัยเ์จรญิ

0 3880 8555 0 3880 8555

ธ.เกยีรตินาคนิ จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายวินยั ตรีศกุร ์

0 3880 8090-4 0 3880 8095

ธ.สนิเอเซีย จ ากัด(มหาชน) ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายอดิศร พัฒนภักด ี

0 3886 0456 0 3886 0971

ธ.ออมสิน สาขาระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นางสาววนิดา วโรดม

0 3861 1005 0 3861 7270

0 3861 1005 ต่อ 22

08 1755 9127

ธ.อสิลามแหง่ประเทศไทย ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายพรพงษ์ วรรณสมบรูณ ์

0 3861 0416

ธ.พัฒนาวิสาหกจิ ฯ ระยอง ผู้จัดการสาขาฯ

0 3862 2221

ธ.อาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง ผู้จัดการสาขาฯ นายวโิรจน์ เรอืงอรา่ม

0 3861 1099 0 3861 2887

0 3861 4897