of 179 /179

สารบัญ Handbook.pdf · 2014-07-20 · สารบัญ. หน่วยที่ หน้า. 1. ้ การติดตัง Server2Go 1 . 2. การติดตั้ง

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

สารบญ

หนวยท หนา

1. การตดตง Server2Go 1

2. การตดตง MOODLE 5

3. สรางบทเรยนเบองตน

• เวบเพจคาชแจงการใชบทเรยน 23

• ตงคารปแบบเวบ (Theme) 24

• ตงคาหนาแรก 26

• ตาแหนงทตง(ไทย) 27

• ตงคาฟลเตอร 28

• Multimedia Plugins 29

• เพมสมาชก 29

• เพมกรอบ 31

4. มลตมเดยใน MOODLE

• โปรแกรมทเกยวของ 33

• คณสมบตของ Hardware 33

• ไฟลทใชในงานมลตมเดย 33

• ตรวจสอบ Multimedia Plugins 34

• การใสภาพ 35

• การแทรกไฟลเสยง 37

• การแทรกไฟลแฟลช.SWF 38

• การแทรกไฟล.FLV 40

• การแทรกไฟลวดโออน ๆ 41

5. การสรางแบบทดสอบ

• ตงคาแบบทดสอบ 43

• แบบทดสอบปรนย 45

• แบบทดสอบ ถก ผด 48

• แบบทดสอบ จบค 50

• แบบทดสอบ Embedded answer (Cloze) 53

• แบบทดสอบ คาถามเตมคาตอบดวยตวเลขหรอชวง 58

• แบบทดสอบ คาถามอตนย 60

สารบญ-2

หนวยท หนา

• แบบทดสอบ สมสรางคาถามจบคจากอตนย 62

• แบบทดสอบ คาอธบาย 64

• แบบทดสอบ ความเรยง 66

• แบบทดสอบคาถามคานวณ 67

6. ตวอยางการออกแบบบทเรยน 73

7. ฝกสรางหนวยการเรยน

• โฮมเพจรายวชา 88

• แกไขชอโฮมเพจเปนชอวชา 91

• สรางหนวยการเรยนร 92

• เพมหนวยการเรยนร 96

• เรยงลาดบวชา 97

• โครงสรางสวนหวขอ 97

• สรางบทเรยนสาเรจรป 99

• สรางกรอบเนอหา 101

8. การจดระบบ

• แกไขขอมลสวนตว 110

• แกไขคะแนนนกเรยน 111

• ดคะแนนทงหมด 112

• กลม 113

• การสารองขอมล 114

• กคน 116

• รเซท 120

• นาเขา 121

• รายงาน 124

• คาถาม 124

• ไฟล 125

• ประวตสวนตว 125

9. เพมกจกรรม

• กระดานเสวนา 126

• หองสนทนา 129

สารบญ-3

หนวยท หนา

• อภธานศพท 131

• ไฟลหรอเวบไซต 134

• ขอความประกอบ 135

• ตวหนงสอธรรมดา 136

• หนาเวบเพจ 137

• ไดเรคทอร 138

• การบาน 139

• โพลล 142

10. การนาขอมลเขาจากภายนอก

• นาเขาคาถามจากไฟล GIFT 144

• นาเขาคาถามจากไฟล AIKEN 147

• การจดการระบบสมาชก

11. สรางสญลกษณทางคณตศาสตร 151

หนวยท 1

การสราง Server จาลอง

Server จาลองเปนการนาคอมพวเตอรสวนบคคลมาทาใหมคณสมบตในการใหบรการ

โปรแกรม Server เรยกโปรแกรมเหลานวา WAMP (Windows, Apache, MySQL และ PHP)

โปรแกรมทสราง Server จาลอง

• สรางประจาเครอง นาไปใชทอนตองยกตวเครองคอมพวเตอรไปดวย

โปรแกรมเหลานไดแก AppServ, XAMPP, WMServer หากตองการจานา

ขอมลไปใชกบเครองอน ๆ จะตองตดตงโปรแกรมใหม

• คดลอกนาไปใชกบคอมพวเตอรเครองใด ๆ กได ไมตองตดตงโปรแกรมใหม

โปรแกรมเหลานไดแก Server2Go, USB WEBServer สามารถเขยนลงบน

CD-ROM หรอไดรฟพกพา

โปรแกรมทใชทางานรวม

• Text Editor ในทนแนะนาใหตดตง Edit Plus เพอแกไขคา Config

การตดตง Server2Go

1. ดาวนโหลดโปรแกรมจาก http://www.server2go-web.de/download/download.html

ตวอยางนเปน Version 1.7.3 เพอความสะดวกไดใสไวแลวใน CD-ROM

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสราง Server จาลอง Page 2

2. แตกไฟลดวย Winrar หรอ Winzip จะไดโฟลเดอร

3. ไฟลทงหมดนเมอนาไปเขยนบน CD-ROMแลวนาไปใชงาน จะสามารถทางาน

autorun ได

หลงจาก Download มาแลวแตก zip คณจะเหนโครงสราง File ทงหมดออกมา File หลกๆ

ทใชงานทตองรจกมดงน

• autorun.inf เปน file autorun เรยก Server2Go.exe อกทใชสาหรบเวลา Write ทงหมดลง

CD-ROM เมอเสยบแผนแลวกจะเรยก Server2Go.exe ทางานทนท

• logo.ico เปน icon ทใชรวมกบ autorun.inf

• pms_config.ini เปน config file ทใช set คาตางๆของ Server2Go เดยวจะอธบายตอไปครบ

• Server2Go.exe เปน file หลกทจะไปเปดการทางานของ Apache , MySQL และคาตางๆ

ของ PHP อกท

• splash.png เปนรปภาพทจะ Load ขนเมอกดเรยก Server2Go ใหทางานสามารถเปลยนให

เปนรปตามความตองการไดโดยกาหนดขนาด 600 x 250 pixels

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสราง Server จาลอง Page 3

ปรบแตง pms_config.ini ใหเขาใจแลว Server2Go จะอยในมอคณ

เปดไฟล pms_config.ini ดวย text editor (แนะนาใหใช EditPlus) ขนมาแลวลองด

โครงสราง File ใน pms_config.ini นแบงการปรบแตงออกเปน 5 สวนคอ

[general] เปนขอมลพนฐานของ Web Server น มการ config ดงน

• ServerName คอ ชอของ Web Server น

• UseSplash คอ รปทจะ Load ขนตอนเปด Server2Go ขนมาระบเปนรปอนๆกได

สนบสนน bmp, jpg, png, tif, ico, tga, pcx, psd

• ShowStartupProgress คอ แสดงการ Load ขนตอนเปด Server2Go

• SplashTransparencyColor ระบบเปนตวเลข RGB เพอให ภาพท Load ขนมา

โปรงใส

• KeepRunningAfterBrowserClose คอตองการใหเปด Server2Go ทงไวแมจะปด

Browser ไปแลว 0 คอเมอปด browser จะปด server2go ดวย 1 คอปด browser แต server2go ยงเปด

คงไวอย

• ShowTrayIcon แสดง icon ท System Tray หรอไม 0 คอไมโชว 1 คอ โชว

• StartLocal ถาตองการใชงานบน harddisk กกาหนดดงน

เลอก 0 เพอเปนกาหนดการทางานใหมการเขยนขอมลระบบลงฮารดดสก ไดแก

จดเกบฐานขอมลไวท MyS2GApp/Data (ขอนสาคญ จาไวใหด หากยงไมไดเขยนขอมลลงแผน ให

กาหนดเปน 0 หรอสามารถเขยนใส CD-ROM ได แตตองนาไปเขยนลงบนฮารดดสกเครองอน โดย

จะเหนเพยง 2 โฟลเดอรคอ Server2Go และ MyS2GApp)

เลอก 1 เมอจดทาขอมลเสรจแลวตองการเผยแพร หรอใส CD-ROM ไปใชงาน

ในทอน หรอการนาไปสาธต นาเสนองาน สามารถแสดงผลไดแตจะบนทกขอมลไมไดเพราะ CD-

ROM ไมสามารถบนทกไดตามปกต (ขอนกสาคญ จาไวใหด หากตองการใหทางานจาก CD-ROM

ใหเปลยนจาก 0 เปน 1 แลวจงใชโปรแกรม Write CD-ROM เชน Nero Burning Rom เปนตวจดการ

และใหสามารถเหนแฟม autorun.ini อยนอกสดหามเกบซอนเขาไปในโฟลเดอร มฉะนนจะเปดตว

เองไมได)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสราง Server จาลอง Page 4

• AllowOnlySingleInstance ในกรณทมการใชระบบ Login

o กาหนดคา 1 จะ Login ไดคนเดยว เชน ใน MOODLE เขาระบบในฐานคร

หรอผดแลระบบ ตองการอยากรการแสดงผลวาถาเปนนกเรยนเขาระบบจะเหนอยางไร ครหรอ

ผดแลระบบตองออกจากระบบกอน จงจะเขาสระบบในฐานะนกเรยนได

o กาหนดมากกวา 1 เชน 2 สามารถเขาสระบบไดทง 2 คนโดยเปดหนาตางใหม

สง File > New Window เมอไดหนาตางท 2 จะยงคงเปนชอผเขาสระบบทมาจากหนาตางท 1 ท

หนาตางใดหนาตางหนงใหคลกออกจากระบบ แลวคนทสองสามารถเขาสระบบได (คลายกบการ

ทางานแบบเครอขายทมผ Login เขาระบบไดหลายคน)

• ShowShutdownMessage เปนขอความทแสดงเวลา Shutdown ตว Server2Go

[http] เปนการกาหนดขอมลในสวนของ Webserver มการ config ดงน

• HostName ระบเปน ip ของเครองทคณใชงาน ถาใชงานสวนตวไมยงกบ IP Address

ใหกาหนดเปน local IP นนคอ 127.0.0.1

• Port ระบ port ของ Web Server เพอหลกเลยงจาก Port 80 ซงใชงานกบอนเทอรเนตท

เชอมตอมาจากภายนอก จงกาหนดเปน Port ภายใน Server2Go เปน 4001 หากแกไขเปน 80

หรอไมระบ Server2Go จะใชคา Port 81 ใหแทนโดยอตโนมต

• DefaultFile คออนเดกซของโฮมเพจทจะเปด ถาไมระบจะเปนโฮมเพจของ Server2Go

ไฟล index.php

• DefaultRoot=htdocs เปน folder หรอ Document root ของ Website ทจะตองนา

แฟมขอมลมาวางท htdocs

• DeleteHttpTemp กาหนด เปน 0, 1

o เลอก 0 คอคงเกบ temp ทกอยางเอาไว

o เลอก 1 คอจะลบ File temp ทกอยางทงเมอปด Server2Go

• HideTempFolder กาหนดเปน 0, 1

o เลอก 0 ไมซอน Temp

o เลอก 1 จะซอน Temp ตางๆไว

[database] เปนการกาหนดขอมลในสวน MySQL มการ config ดงน

• UseMySQL กาหนดเปน 0, 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสราง Server จาลอง Page 5

o เลอก 0 เพอให Service MySQL Stop

o เลอก 1 เพอให Service MySQL Start

• LocalMirror ใชการทาสารองฐานขอมลในเครองทใช กาหนดเปน 0, 1

o เลอก 0 จะเขยนฐานขอมลลงตามทระบใน MirrorFolder

o เลอก 1 เพอใหใช Mirror คาทกาหนดไวจะหายไปเมอปดโปรแกรม (คลายกบ

การทา Recover File คอเขยนและจดการอะไรได แตปดเครองแลวเปดใหม คาดงกลาวจะหายไป)

• OverwriteLocalMirror กาหนดเปน 0, 1

o เลอก 0 เพอใหเขยนทบใน Mirror Folder แลวเกบคาไวในฮารดสก

o เลอก 1 จะเขยนขอมลใหมในแตละครงทเปดขนมา

• MirrorFolder กาหนดเปน path วาตองการ path ไหน ชออะไร โปรแกรมจะแนะนา

ไวท =c:\MyS2GApp\ Data\ สามารถกาหนดเปนชออนได

• DeleteDatabaseFiles กาหนดเปน 0, 1

o เลอก 0 ใหคงไฟลฐานขอมลไวบนฮารดดสก

o เลอก 1 ใหลบไฟลฐานขอมลทงเมอปด Server2Go

• MySQLPort กาหนด port ของ MySQL กาหนดเปน 7188

• MySQLCmd กาหนด command เรมแรกเมอ Start MySQL ในทนกาหนด --skip-

innodb โดย InnoDB ใชทา Foreign Key ซงจะทาการ Reference Index แตละ Table กจะสามารถ

ทาการ Cascade Delete, Update ถาไม Enable กจะไดเปน MyISAM เราจะใช Foreign Key ไมได

ครบ

• HideMirrorFolder กาหนดเปน 0,1

o เลอก 0 จะแสดง MirrorFolder เชน c:\MyS2GApp\ Data\

o เลอก 1 จะซอน Folder น

MirrorFolder มไวทาไม กรณนถาเราเอา Server2Go ไปรนบน CD-ROM เชน การสงมอบงานให

ลกคา พวกงาน PHP ตางๆ เราวางไวบน Server2Go เมอเรยกใชงาน แลวถาจาเปนตองมการเขยน

Database ระบบจะเอาไปเขยนลง MirrorFolder แทนทจะเขยนใน Folder MySQL หลก (เพราะ

เขยนลง CD-ROM ไมไดนนเอง)

• MySQLMode=LOCAL

o กาหนดใหใชฟงกชน MySQL จากตวมนเอง

o กาหนด Network

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสราง Server จาลอง Page 6

[AdditionalParsing] เปนการกาหนด File เพมเตมทตองการใหเรยกใชเมอเปดใช Server2Go

[Path] โดยปกตในตว Server2Go จะกาหนด Path เรยก Server ตางๆไวเปนมาตรฐานแลว หาก

ตองการแกไขเพมเตม ใน Apache , MySQL , PHP ปกตจะถก comment เอาไว

ในตว Server2Go จะแถม phpMyAdmin เวลา

เขยน Script ตดตอกใช username : root , password : ไมม

หากเปนการใชงานบน Server จรง หรอตองการใหระบบคอมพวเตอรทเราใชงาน

ฐานขอมลปลอดภยมากขนกใหเขาไปกาหนด username password ท สทธ หรอ privileges

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสราง Server จาลอง Page 7

Homepage ของ Server2G0

คาแนะนา

1. ควรสราง Home Page งาย ๆ เพอชแจงการใชโปรแกรม จดประสงค

2. กาหนดคาDefaultFile = index.html

กจกรรมท 1

1. ตดตง Server2GO

2. สรางโฮมเพจประจาวชา บนทกแฟมท c:\Server2GO\index.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------ วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 2

การตดตง MOODLE

Moodle คออะ ไร ?

Moodle ยอมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

คอ ระบบจดการเรยนการสอนในระบบออนไลนใหมบรรยากาศเหมอน เรยนในหองเรยน หรอ

เรยกวาLMS (Learning Management System) หรอระบบจดคอรสการเรยนการสอน CMS(Course

Management System ผานระบบเครอขายอนเตอรเนต อนทราเนต สาหรบสถาบนการศกษา หรอคร

ใชเพอเตรยมแหลงขอมล กจกรรม และเผยแพรแบบออนไลนผานอนเทอรเนต หรออนทราเนต

Moodle สามารถนาไปใชได ทงองคกรระดบ มหาวทยาลย โรงเรยน สถาบน หรอครสอนพเศษ

โปรแกรมชดนเปน Open Source ภายใตขอตกลงของ gnu.org (General Public License) สามารถ

download ไดฟรจาก http://moodle.org ผพฒนาโปรแกรมคอ Martin Dougiamas สถาบนการศกษา

ใดตองการนาไปใช จดระบบการเรยนการสอน จะตองอาศยผดแลระบบ( Admin) ทความสามารถ

ในการตดตง โดยทตองม Web Server ทบรการภาษา php และ mysql

ความสามารถของ moodle

1. เปนโปรแกรมจดการเรยนการสอนผานระบบเครอขายคอมพวเตอร ประเภทฟรแวร ท

ไดรบการยอมรบกนทวโลก

2. สามารถเปนไดทง CMS (Course Management System) และ LMS (Learning

Management System) ชวยรวบรวมวชาเปนหมวดหม เผยแพรเนอหา ของผสอน พรอมบรการให

นกเรยนเขามาศกษา และบนทกกจกรรมของนกเรยน

3. สามารถสรางแหลงขอมลใหม หรอเผยแพรเอกสารททาไว เชน Microsoft Office, Web

Page, PDF หรอ Image เปนตน ใจกวาง ไมหวงวชา มเอกสารทเคยรวบรวมไว กสงเขาไปเผยแพร

ไดโดยงาย

4. มระบบตดตอสอสาร ระหวางนกเรยน เพอนรวมชน และผสอน เชน chat หรอ web

board เปนตน นกเรยนฝากคาถาม ครทงคาถามไว ครนดสนทนาแบบออนไลน ครนดสอนเสรม

หรอแจกเอกสารใหอานกอน เขาเรยน กได

5. มระบบแบบทดสอบ รบการบาน และกจกรรม ทรองรบระบบ ใหคะแนนทหลากหลาย

ใหสงงาน ใหทาแบบฝกหด ตรวจใหคะแนนแลว export ไป excel

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 6

6. สารองขอมลเปน .zip แฟมเดยว ในอนาคตสามารถนาไปกคน ลงไปในเครองใดกได

ขอมลประกอบการตดสนใจเลอกใช Moodle

การใช MOODLE

1. การใชแบบ Offline เหมาะสาหรบใหนกเรยนทบทวนดวยตนเอง ครสรางบทเรยน

กอนสงขนเวบไซตจรง

2. การใชแบบ Online เปนการใชบนระบบ Server จรงทงแบบ Intranet (เหมาะสาหรบใช

เฉพาะในองคกรทไมตองการเผยแพร มความรวดเรวในการเขาถงขอมล) และ Internet

(มขอจากดเรองความเรวในการตดตอสอสารขอมล)

ขนตอนการตดตงMOODLE

1. แหลงดาวนโหลด MOODLE ท http://www.moodle.org

2. ได moodle.zip แตกไฟลไดโฟลเดอร

3. เตรยมเพมเตมองคประกอบการตดตง

3.1 ไฟลระบบภาษา คา Default จะมเฉพาะ

3.2 เพมไฟลระบบภาษาไทยไปท Server2GO/httdoc/moodle/lang/

เปนระบบภาษาไทยทพฒนามาตงแตเวอรชน 1.6 (หากดาวนโหลดจาก moodle 1.9.5

จะพบปญหาการตดตงไมสาเรจ ตองตดตงเฉพาะภาษาองกฤษ แลวแกไข Config

ภายหลง)

3.3 เพมบลอกนาฬกาท Server2GO/httdoc/moodle/block/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 7

3.4 เพม Theme คอรปแบบ Style ของเวบหรอ Home page ทรองรบเวอรชน 1.9 ขน

ไป

4. เมอเรยบรอยแลวสง Run Server2GO รอสกคร

5. สรางฐานขอมล http://127.0.0.1:4001/phpmyadmin/

6. เรมตดตง moodle สง http://127.0.0.1:4001/moodle >เลอก Language Thai(th) > Next

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 8

7.ตรวจสอบระบบหากพบคาเตอนดวยขอความสแดงใหแกไขใหถกตอง ในทนพบวา คา

ของไฟล php.ini คา register_globals=on ใหแกไขใหเปน (You must set) off

8. เปดโปรแกรม Edit Plus ทไฟล C:\server2go\server\config_tpl\php.ini แลว Search >

Find คาวา register_globals จะพบวาอยบรรทด 309

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 9

9. บนทกแลว restart httpd ใหมโดยปด Browser แลวเปด Server2GO ใหม > ทาตามขอ 6

อก ครง

10. ตอไป/next รายละเอยดดงภาพ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 10

11. ชอสมาชก หมายถงผดแลระบบ Server คา Default กาหนดเปน root รหสผาน <ไม

กาหนด> เสรจแลวคลก ตอไป/next

12. ความพรอมของServer พบวาไฟล php.ini ยงไมสนบสนน curl, openssl, xmlrpc

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 11

13. เปดโปรแกรม Edit Plus ทไฟล C:\server2go\server\config_tpl\php.ini แลว Search >

Find คาวา curl จะพบวาอยบรรทด 444 ใหลบ ; ออก

Search > Find คาวา openssl จะพบวาอยบรรทด 473 ใหลบ ; ออก

Search > Find คาวา xlmrpc จะไมพบตองเพมคาวา extension=php_xmlrpc.dll ดวยตนเองดงน

14. บนทกแลว restart httpd ใหมโดยปด Browser แลวเปด Server2GO ใหม > ทาตามขอ 6

อกครง เมอถกตองจะแจงวา “เรยบรอย” คลก ตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 12

15. ภาษาไทยในทนตดตงไวแลวตามขอ 3.2 ไมตองดาวนโหลด คลก ตอไป

16. สรางไฟลระบบ config.php เรยบรอย (แตในกรณตดตงบน Server จรง ไฟลนตอง

กาหนด Permission เปน 0777) คลก ขนตอไป

17. ทาความเขาใจกบลขสทธ เมอตกลงยอมรบขอสญญา คลก ใช

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 13

18. แจงเวอรชน (เปนขอมลวาในการใชงาน ไมควรนาบทเรยนไปใชกบเวอรชนทต ากวา

หรอการอพเดทจะตองทากบเวอรชนทสงขน) > คลก ขนตอไป

19. ตดตงตารางลงในฐานขอมลทสรางไวในขอ 5 จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 14

20. ตดตงตาราง module>assigment และ ฯลฯ จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

21. ตดตงตารางปลกอน และ ฯลฯ จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 15

22. อพเกรดฐานขอมล และ ฯลฯ จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 16

23. ตงคาตารางบลอค และ ฯลฯ จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 17

24. ตงคาตารางกรอบ และ ฯลฯ จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 18

25. ตดตงตารางปลกอน และ ฯลฯ จะรายงาน สาเรจ > คลก ขนตอไป

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 20

26. กาหนดขอมล administrator เสรจแลว > คลก อพเดทประวตสวนตว

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 21

27. กาหนดขอมลเวบไซต เสรจแลว > คลก บนทกการเปลยนแปลง

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การตดตงโปรแกรม moodle 1.9.5 Page 22

28. โฮมเพจทได > ทดสอบคลก ออกจากระบบ

เมอออกจากระบบ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 3

สรางบทเรยนเบองตน

1. เวบเพจคาชแจงการใชบทเรยน

1.1 ใชโปรแกรมสรางเวบเพจ เชน Macromedia Dreamweaver สรางคาแนะนาการใช

บทเรยน แทนหนา Home page ของ Server2GO ดงตวอยางเชน

1.2 บนทกแฟม C:\Server2GO\htdocs\index.html

1.3 เปด EditPlus ท C:\Server2GO\ pms_config.ini

บรรทดท 39 กาหนดคาเปน DefaultFile=index.html > บนทก แลวเปด Server2GO

หมายเหต ถาตองการเขาบทเรยน(ไมผาน index.html) กาหนดเปน DefaultFile=moodle

บทเรยนวชา...........................

คาแนะนาการใชบทเรยนผาน CD-ROM

1.บทเรยนนมทงหมด.........หนวยการเรยน

2.แบบทดสอบกอนเรยน หลงเรยน ตองสอบผานระบบเครอขายจรงของโรงเรยน

3.กจกรรมบางอยางไมสามารถตดตอกบบคคลอนได เชน

• หองสนทนา

• สงการบาน

• กระดานขาว

4.คลกเขาบทเรยน ทน หรอ http://127.0.0.1:4001/moodle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 24

2.การตงคารปแบบเวบ (Theme)

2.1 เขาสระบบ ชอผใช = admin ใสรหสผาน <ของผดแลระบบ>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 25

2.2 บลอก การจดระบบ > รปแบบทใชในเวบ > เลอกรปแบบเวบ

2.3 เลอก รปแบบจาก Preview ทตองการ

2.4 ขนตอไป

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 26

3.ตงคาหนาแรก

3.1 บลอก การจดระบบ > แสดงในหนาแรก > Front Page setting

3.2 กาหนดคาทตองการ > บนทกการเปลยนแปลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 27

4.ตาแหนงทตง (เพอตงคาประเทศเปน ไทย)

4.1 บลอก การจดระบบ > แสดงในหนาแรก > Front Page setting

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 28

กาหนดคาประเทศเรมตน ไทย เพอเปนคา Default ของเวบไซต > บนทกการเปลยนแปลง

5.ตงคาฟลเตอร (เพอเปดใชงานโปรแกรมเสรม)

บลอก การจดระบบ > จดการโมดล > จดการฟลเตอร > ตงคาฟลเตอร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 29

6. Multimedia Plugins (เพอเปดใชไฟล.swf)

บลอก การจดระบบ > จดการโมดล > จดการฟลเตอร > Multimedia Plugins

7.เพมสมาชก (กรณไมเปดใหสมาชกสมครดวยตนเอง)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 30

กาหนดขอมลสมาชก > อพเดทประวตสวนตว (เพมนกเรยน และครอาจารย)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 31

เพมคร และนกเรยน(ควรกาหนดเลขหอง เลขท ชอ เพอสะดวกในการคนหา)

8.เพมกรอบ ไดแก เขาสระบบ,สมาชกออนไลน,รายวชาทงหมด, เวลา

8.1 เรมแกไขหนาน

8.2 เพม ไดแกกรอบ เขาสระบบ, สมาชกออนไลน, รายวชาทงหมด, เวลาปจจบน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางบทเรยนเบองตน Page 32

8.3 ยายกรอบไดตามตองการตามเครองหมายลกศร

8.4 ปดการแกไขหนาน

8.5 ทดลองออกจากระบบ

8.6 เขาสระบบในฐานะครและนกเรยน สงเกตความแตกตาง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 4

มลตมเดยใน MOODLE

มลตมเดย คอ การใชคอมพวเตอรรวมกบโปรแกรมซอฟตแวรในการสอความหมายโดย

การผสมผสานสอหลายชนด เชน ขอความ กราฟก (Graphic) ภาพเคลอนไหว (Animation) เสยง

(Sound) และวดทศน (Video) เปนตน และถาผใชสามารถทจะควบคมสอใหนาเสนอออกมาตาม

ตองการไดจะเรยกวา มลตมเดยปฏสมพนธ (Interactive Multimedia) การปฏสมพนธของผใช

สามารถจะกระทาไดโดยผานทางคยบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรอตวช (Pointer) การใช

มลตมเดยในลกษณะปฏสมพนธกเพอชวยใหผใชสามารถเรยนรหรอทากจกรรม รวมถงดสอตาง ๆ

ดวยตนเอง สอตาง ๆ ทนามารวมไวในมลตมเดย เชน ภาพ เสยง วดทศน จะชวยใหเกดความ

หลากหลาย ชวนใหนาสนใจ และเราความสนใจ เพมความสนกสนานในการเรยนรมากยงขน

(http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=5216)

1.โปรแกรมทเกยวของ

การทางานมลตมเดยมกจะใชโปรแกรมหลาย ๆ โปรแกรมมาทางานรวมกน ไดแก

1.1 โปรแกรมตกแตงภาพ เชน Photoshop

1.2 โปรแกรมจบภาพหนาจอ เชน SnagIT

1.3 โปรแกรมจบภาพ Flash เชน Save flash

1.4 โปรแกรมดาวนโหลดวดโอ เชน Free Video Downloader 1.2

1.5 โปรแกรมบนทกเสยงเชน Sound Forge

1.6 โปรแกรม Flash Player & Shockwave

1.7 โปรแกรมวดโอ เชน Windows media Player, GOM, Winamp อยางใดอยางหนง

1.8 โปรแกรมสรางเวบเพจ เชน Macromedia DreamWeaver, EditPlus

2. คณสมบตเกยวกบ Hardware

2.1 ความละเอยดของจอภาพควรขนตาควรเปน 1024 x 768 pixels

2.2 Sound Card ม Driver ตดตงทางานถกตองเลนไฟลเสยงได

3. ไฟลทใชในงานมลตมเดย

3.1 ไฟลภาพ ชนด .gif, .jpg, .png

3.2 ไฟลเสยง ชนด .mp3, .wav, ram, rm, rpm

3.3 ไฟลแฟลช .swf

3.4 ไฟลวดโอ .mpg, .wmv, .flv, .mov, .avi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 37

3.5 ไฟล Java Script

4. ตรวจสอบ Multimedia Plugins ใน moodle

บลอก การจดระบบ > จดการโมดล > จดการฟลเตอร > Multimedia Plugins

เปดใชงานระบบทตองการ (ไฟล avi มขนาดใหญควรหลกเลยงการใชงาน)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 38

5. การใสภาพ ชนด .gif(มทงภาพนง และภาเคลอนไหว ไดแก ปมไอคอน การตน), .jpg, .png

5.1 คลกไอคอน แทรกภาพ

5.2 สรางโฟลเดอร

5.3 เปดโฟลเดอร

5.4 Browse คนหาไฟล > เลอกไฟล > Open > อปโหลด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 39

5.5 คลกชอไฟล เพอแทรกภาพลงในพนทงาน

5.6 จดตาแหนงรปภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 40

6. การแทรกไฟลเสยง ชนด .mp3, .wav, ram, rm, rpm

6.1 การแทรกไฟลเสยงจะตองใช Code ภาษา HTML รปแบบดงน

ตาแหนงไฟล ในทนคอ http://127.0.0.1:4001/media

ชอไฟล ไฟลเสยงทตองการ เชน Cytoplasm.wav

Loop การวนรอบในการเลน True = วนรอบตอเนองจนกวาจะปด

False = เลนรอบเดยวแลวหยด

Autoplay True = เปดหนาเวบเพจแลวเลนทนท, False = เปดหนาเวบเพจ

ตองคลก ปม Play จงจะเลนเสยงได

Width ความกวางของหนากากโปรแกรม Value หนวยเปน pixels

height ความสงของหนากากโปรแกรม Value หนวยเปน pixels

type "ชนดไฟล type= audio/x-wav หรอ type=audio/mpeg สาหรบ

mp3"

6.2 การแทรกไฟลเสยงใหแทรกท HTML Editor > คลกไอคอนแทก โหมด HTML เขยน

โคดแทรกไฟลเสยงตามรปแบบขอ 6.1 > คลกปด โหมด HTML

<embed width="250" height="45" src="http://127.0.0.1:4001/media/Cytoplasm.wav"

type="audio/x-wav" autoplay="false" loop =" false" /></embed><//embed>

<embed width="250" height="45" src="ตาแหนงไฟล/ชอไฟล" type="ชนด

ไฟล/สกล" autoplay="option" loop="option" /></embed><//embed>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 41

6.3 หนากากทได เปนของโปรแกรม Window Media player > จดตาแหนงหนากาก > หรอ

ใสคาอธบายชแจง เชน กรณาฟงเสยงตอไปน แลวตอบคาถาม

7. การแทรกไฟลวดโออน ๆ ไดแก mpg, wmv, avi, mov

แทรกโคดไฟลวดโอในใชแทก <embed> ใน HTML Editor โหมด HTML (เหมอนขอ 6.2)

ตวอยาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 42

คาแนะนา

1.กรณทมปญหา ไมแสดงหนากากไฟลมลตมเดยอาจจะเกดจากการระบตาแหนงไฟลหรอ

ชอไฟลไมถกตอง

2.โปรแกรมมลตมเดยไมควรตดตงหลายโปรแกรม ใชเพยง Windows Media Player กพอ

บางคนจะตดตง Winam, Quick Time, Real Player และอน ๆ ทงนหากเขาใจกาหนดคาให

Windows เปด Windows Media Player เปนคาหลกกไมมปญหา

8. การแทรกไฟลแฟลช .swf ม 2 ขนตอนคอ

8.1 แทรกไฟลแฟลชในโปรแกรม Macromedia DreamWeaver

• เปดโปรแกรม Macromedia DreamWeaver > File new > Create

• เตรยมไฟล .swf ไวในตาแหนง Src ของเวบ ในทนคอ

http://127.0.0.1:4001/media/fert.swf

• ควรบนทกแฟมกอน File > Save > ตงชอ.html ในตาแหนงเดยวกบไฟล .swf ใน

ทนบนทกชอเปน fertilization.html (แสดงกระบวนการปฏสนธ)

• แทรกไฟล Insert > Media > Flash > Look in หาไฟล fert.swf > OK > File >

Save

8.2 ทเครองมอ Properties จะพบปม Play ใหทดสอบ เสรจแลว Stop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 43

จะแสดงผล

8.3 เมอ Stop จะไดภาพพนสเทา > ใหคลกแทบเมน <>Code

8.4 จะไดแทกโคด <object>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 44

8.5 นาโคดทไดไปวางในกรอบเนอหาของบทเรยน moodle ท โหมด HTML แลวเพม

Value และ Src ใหถกตอง ดงน

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla

sh.cab#version=7,0,19,0" width="193" height="172">

<param name="movie" value="http://127.0.0.1:4001/media/fert.swf" />

<param name="quality" value="high" />

<embed src=" http://127.0.0.1:4001/media/fert.swf" quality="high"

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"

type="application/x-shockwave-flash" width="193" height="172"></embed>

</object>

8.6 ปด <> โหมด HTML หากถกตองจะแสดงผล

หมายเหต

1.สามารถนาโคดนไปใชกบเนอหาทตองแทรกไฟล.swf อน ๆ ไดเพยงแตเปลยน

ชอ.swf ใหถกตอง เชนการเสนอเรอง อะมบา ถาไฟล.swf ชอ amoeba.swf และอยท htdocs/unit1

ตาแหนง value หรอ src จะเปน http://127.0.0.1:4001/unit1/ameoba.swf

2.จะตองมโปรแกรม FlashPlayer ในระบบ Windows ทสามารถทางานได หาก

ไมไดตดตง แนะนาไปอพเดทท http://www.adobe.com แลวคลกท รอสกคร

ใหคลก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 45

จะมขนตอนแนะการตดตง

รอสกคร แลวคลก Install

จนกระทง Installation Complete

9. การแทรกไฟล .FLV ม 2 ขนตอน (คลายกบการแทรกไฟล .swf) คอ

9.1 แทรกไฟล FLV ในโปรแกรม Macromedia DreamWeaver

• เปดโปรแกรม Macromedia DreamWeaver > File new > Create

• เตรยมไฟล .flv ไวในตาแหนง Src ของเวบ ในทนคอ http://127.0.0.1:4001/media

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 46

• ควรบนทกแฟมกอน File > Save > ตงชอ.html ในตาแหนงเดยวกบไฟล .flv ใน

ทนบนทกชอเปน microscope2lense.html (แสดงเมดเลอดแดง)

• แทรกไฟล Insert > Media > Flash > Look in หาไฟล microscope2lense.flv >

OK

• กาหนดหนากาก(Skin) ของวดทศน > Detect Size > แลว Ok

• File > Save อก ครงหนง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 47

• คลกพนทแสดงไฟล .flv > แลวคลก Code

9.2 นาโคดทไดไปวางในกรอบเนอหาของบทเรยน moodle ท โหมด HTML แลวเพม

http://127.0.0.1:4001/media ใหถกตอง ดงน

<object name="FLVPlayer" width="342" height="265" id="FLVPlayer"

classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#v

ersion=7,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash"

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" salign="LT"

scale="noscale" quality="high"

flashvars="&MM_ComponentVersion=1&skinName=Halo_Skin_3&streamName=htt

p://127.0.0.1:4001/media/microscope2lense&autoPlay=false&autoRewind=false"

althtml=" <embed src="><param name="movie"

value="http://127.0.0.1:4001/media/FLVPlayer_Progressive.swf" /><param

name="salign" value="lt" /><param name="quality" value="high" /><param

name="scale" value="noscale" /><param name="FlashVars"

value="&MM_ComponentVersion=1&skinName=http://127.0.0.1:4001/media/Halo_S

kin_3&streamName=http://127.0.0.1:4001/media/microscope2lense&autoPlay=false&

autoRewind=false" /></object>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 48

หมายเหต

1.สามารถนาโคดนไปใชกบเนอหาทตองแทรกไฟล.flv อน ๆ ได

2.การอางชอไฟลตองไมระบสกล เชน http://127.0.0.1:4001/media/

microscope2lense

3.จะตองมโปรแกรม Shockwave ในระบบ Windows ทสามารถทางานได หาก

ไมไดตดตง แนะนาไปอพเดทท http://www.adobe.com แลวคลกท รอสกคร

ใหคลก

จะมขนตอนแนะการตดตง(คลกตามแถบสแดงแนะนา)

รอสกคร คลก Install > จนกระทง Installation Complete

ตวอยางทได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 49

10.การแทรกไฟล Java Script

การการทดลองนาไฟลประเภท Java Script มาแทรกใน MOODLE ยงมปญหา (ไมทราบ

ใครแทรกไดบาง) แตสามารถนามาใชไดวธหนงคอการใช <IFRAME>

แทก iframe คอ เฟรม (Frame) รปแบบหนง ทมลกษณะแตกตางจาก Frame โดยปรกต

ทวไป คอ เฟรมทว ๆ ไป เราจาเปนตองทาการกาหนดชอ URL หรอ ใชแทก <a Href = “url/ชอ

ไฟล”>ชอ link </a> ทจะนามาใชประกอบเปนเฟรมของหนาจอ Browser ทไฟล Frame Set แต

สาหรบ iframe เราสามารถกาหนดเฟรมชนดนแทรกลงไปทหนา web page ของเราไดโดยทนท

และแทรกลงไปยงจดใด ๆ กไดของเวบเพจของเรา หรอบางทเราเรยกการแทรกลกษณะนวา

INLine

รปแบบ

<p align="center"><iframe name="ชอ iframe"

src="http://127.0.0.1:4001/media/ชอไฟล.html" frameborder="0"

scrolling="auto" style="width: 306px; height: 237px"></iframe></p>

คา Width, height เปลยนแปลงไดตามความเหมาะสม

ตารางแสดง Attribute ของ IFRAME>

Attribute Value Description

align left right top middle bottom

Deprecated. Use styles instead. Specifies the alignment of an iframe according to surrounding elements

frameborder 1 0

Specifies whether or not to display a border around an iframe

height pixels %

Specifies the height of an iframe

longdesc URL Specifies a page that contains a long description of the content of an iframe

marginheight pixels Specifies the top and bottom margins of an iframe

marginwidth pixels Specifies the left and right margins of an iframe

name name Specifies the name of an iframe

scrolling yes no auto

Specifies whether or not to display scrollbars in an iframe

src URL Specifies the URL of the document to show in an iframe

width pixels %

Specifies the width of an iframe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

มลตมเดยใน moodle Page 50

ตวอยางการนาบทเรยนภาษาองกฤษ

เปนบทเรยนทใช Java Script เมอนาเมาสไปวางบนขอความใด จะเกดการอานออกเสยง

ประโยคภาษาองกฤษ

<iframe name="Brown" src="http://127.0.0.1:4001/unit1/brown/brown-

Female.html" scrolling="yes" style="width: 800px; height: 600px"

frameboder="0"></iframe>

ปดโหมด HTML > บนทก > แสดงผลตวตวอยาง

หมายเหต

1.เวบเพจทใช Java Script ตองศกษาวธการสรางเรองการสรางบทเรยนภาษาองกฤษ เสรจ

แลววางไวในตาแหนง htdocs หรอ root documents

2.การกาหนดการเปดเวบเพจ Target ควรเปน _Blank เพราะขนาดหนาตางใหญ

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 5

การสรางแบบทดสอบ

ตงคาแบบทดสอบ

เขาบทเรยนแลวอยในโหมด > เรมแกไขหนาน > เพมกจกรรม > แบบทดสอบ >กาหนด

คณลกษณะ > Save and return to course

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 45

1.แบบทดสอบปรนย

1.1 เลอกชอ แบบทดสอบ

1.2 จะเขามาทคลงขอสอบ

1.3 ใน Pull dowm menu สรางคาถามใหม > ปรนย > ตงชอ Key word คาถาม > ใสคาถาม

ใน Question กาหนดคาตาง ๆ จนครบ > บนทกการเปลยนแปลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 47

1.4 จะปรากฏขอสอบอยในคลงขอสอบ > ทาซาตามขอ 1.3 จนไดขอสอบครบ หรอ

มากกวากได เพราะสามารถเลอกออกมาใหนกเรยนสอบไดตามตองการ

1.5 เลอกขอสอบจากคลงขอสอบ > เขาไปในแบบทดสอบ (Questions in this Quiz)

หมายเหต

1.สามารถเลอกขอสอบแบบอน ๆ ซงจะไดศกษาตอไป จากคลงขอสอบมาใสใน Question

in this quiz ไดตามตองการ

2.ตวอยางขอสอบแบบอน ๆ ทจะเสนอเปนตวอยางตอไปน อาจจะตองยกตวอยาง

นอกเหนอจากทไดออกแบบไวในบทเรยน เพอใหครอบคลมกบลกษณะของแบบทดสอบ เชน วชา

คณตศาสตร จะใชแบบทดสอบคาถามคานวณ คาถามเตมดาตอบดวยตวเลขหรอชวง วชา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 48

ภาษาองกฤษหรอวชาอน ๆ จะใชแบบทดสอบ Embedded answer [Cloze] หรอแบบอตนย จบค

ความเรยง เปนตน

แสดงผลการเลอกโหมดปรบเปลยน (ไม)

แสดงผลการเลอกโหมดปรบเปลยน (ใช)

ตวอยางผลเมอตงโหมดปรบเปลยน(ใช) นกเรยนปดไมทาแบบทดสอบจะไดคะแนน 0

2.แบบทดสอบ ถก ผด

2.1 เลอก True/False

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 49

2.2 ตงชอคาถาม > สรางคาถาม ใสภาพ เสยง หรอวดทศน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 50

2.3 ตวอยางทนกเรยนมองเหน

3.แบบทดสอบจบค

3.1 เลอก คาถามจบค

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 51

3.2 ตงชอคาถาม > สรางคาถาม ใสภาพ เสยง หรอวดทศน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 52

3.3 ตวอยางทนกเรยนมองเหน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 53

4.แบบทดสอบ Embedded answer (Cloze)

4.1 Embedded answer (Cloze) เปนแบบทดสอบเตมคาในชองวางน ม 2 ลกษณะคอ

1. แบบ Dropdown list หรอ multiple choice หรอปรนย เชน

2.แบบเตมคา (SHORTANSWER) ขอสอบประเภทนจะตองเปนคาตอบท

แนนอนตายตว การพมพคาตอบตองตรงกนทกประการ ไมควรมคาตอบทมการเวนวรรคระหวางคา

, คาทบศพท อาจทาใหเกดปญหาได เชน อเลกทรอนคส หรอ อเลคโทรนกส, อนเทอรเนต หรอ

อนเตอรเนต ควรระบใหชดเจนวาคาทเตมตองใชภาษาอะไรหรอใหมตวเลอกถกหลายคาตอบ เชน

3.สรางเปน Paragraph หรอแบบผสมเตมคาสน หรอผสมแบบ Dropdown list

จะตองคานงถงจานวนคาทเตมลงไปกบคะแนนเตมทกาหนด เชน คะแนนเตม 1 คะแนน แตเตมคา

หรอเลอก 10 คา มความเหมาะสมหรอไม เพราะตองตอบใหถก 10 คา จงจะได 1 คะแนน เชน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 54

4.2 Code หรอภาษาทใชในการสราง

• {1: หมายถง เรมและกาหนดคะแนน

• MULTICHOICE: หมายถง แบบ Dropdown list

• SHORTANSWER หมายถง แบบเตมคา

• NUMERICAL หมายถง แบบคานวณตวเลข

• %..%ตวเลอก หมายถง น าหนกคะแนน กรณคาตอบเดยวกาหนด %100%

กรณหลายคาตอบ ใหกาหนดน าหนกคะแนน เชน สงใดเกยวของกบการคนพบ

เซลล..~%100% Robert hook~%100%ไมกอก~%50%ทฤษฎเซลล

• %...%25.6:0.1 หมายถง ตวเลอก NUMERIC มก าหนดคาตอบ 25.6

คลาดเคลอนได 0.1

• ~=ตวเลอก หมายถง คาตอบทถก (ถาใช = จะไมใช %...%)

• #Feedback หมายถง เมอตอบถกหรอผดจะเสรมแรงดวยขอความใด

• } หมายถง จบ

4.2.1 แบบ Dropdown list มรปแบบคอ

1) กรณมถกคาตอบเดยว ใหคาตอบถกเปน %100%

จากภาพ เปนโครงสรางของเซลล ชอ เรยกวาอะไร : {1: MULTICHOICE :%100%

ไลโซโซม#ถกตอง~%0%ไรโบโซม#ผด~%0%นวเคลยส#ผด~%0%กอลจบอด#ผด}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 55

2) กรณมหลายคาตอบ ใหกาหนด %100% กบตวเลอกทถกทสด หรอ

%50% กบตวเลอกทถกเพยงครงเดยว เชน

จากภาพ เปนโครงสรางของเซลล ชอเรยกวาอะไร : {1:MULTICHOICE:%100%ไลโซ

โซม#ถกตอง~%0%ไรโบโซม#ผด~%0%นวเคลยส#ผด~%0%กอลจบอด#ผด~%50%ออรกาเนล#

ถกบางสวน} หมายถงเลอก ไลโซโซม = 1 คะแนน แตถาเลอก ออรกาเนล = 0.5 คะแนน

4.2.2 แบบ SHORTANSWER มรปแบบคอ

1) กรณมถกคาตอบเดยว แตอาจเขยนไดหลายแบบ เชนตวเลอกคาตอบ

ภาษาองกฤษ ทเขยนทงแบบตวเลก ตวใหญ หรอแบบผสมทงตอบเปนภาษาไทย

2) กรณทคาตอบอาจเขยนไดหลายแบบ

จากภาพ เปนโครงสรางของเซลล เรยกวาอะไร :

{1:SHORTANSWER:%100%Lisosome~%100%ไลโซโซม~%100%LISOME~%100%lisosome}

หมายเหต จะพบวาคาตอบมคาตอบเดยว แตผสอบอาจเขยนไดหลายรปแบบ จงตองใสคาตอบทคดวา

ไมวาจะเขยนตวเลก ตวใหญ ภาษาไทย ภาษาองกฤษทเปนไปตามคาตอบ ใหคะแนน 1 คะแนน

จากภาพ เปนโครงสรางของเซลล เรยกวาอะไร :

{1:SHORTANSWER:%100%Lisosome~%100%ไลโซโซม~%100%LISOME~%100%lisosome

~%50%Organel#ให 0.5 คะแนน~%50%organel#ให 0.5 คะแนน~%50%ออรกาเนล#ให 0.5 คะแนน}

หมายเหต จะพบวาคาตอบม 2 คาตอบ คอ Lisosome และ Organel แตผสอบอาจเขยนไดหลายรปแบบ

จงตองใสคาตอบทคดวาไมวาจะเขยนตวเลก ตวใหญ ภาษาไทย ภาษาองกฤษทเปนไปตามคาตอบ คอ

Lisosome ใหคะแนน 1 คะแนน แต Organel ให 0.5 คะแนน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 56

4.3 เรมสราง

1. เลอก Embedded answer (Cloze)

2. ตงชอคาถาม > ใสโคด >

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 57

3. ตวอยางทนกเรยนมองเหน

ตวอยาง การเตมคาแบบตวเลขแบบชวง

ผลลพธทตอบนอยกวา 31.42-0.01 = 31.41 กจะได 1 คะแนน

ผลลพธทตอบมากกวา 31.42+0.01 = 31.43 กจะได 1 คะแนน

วงกลมวงหนงมรศม 5 Cm จะมความยาวเสนรอบวงเทากบ{1:NUMERICAL:%100%

31.42:0.01#คลาดเคลอน 0.01 ถาตอบ 31.41 หรอ 31.43 กไดเชนกน}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 58

5.แบบทดสอบ คาถามเตมคาตอบดวยตวเลขหรอชวง

5.1 เลอก คาถามเตมคาตอบดวยตวเลขหรอชวง

5.2 ตงชอคาถาม > สรางคาถาม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 59

5.3 ผลการตอบคาในหนวย m กจะไดคะแนน 1 เชนเดยวกบ 31.42 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 60

6.แบบทดสอบ คาถามอตนย (เตมคาสน หรอ Short answer)

6.1 เลอก คาถามอตนย

6.2 ตงชอคาถาม > สรางคาถาม สามารถใสภาพ เสยง วดทศนได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 62

6.3 ตวอยางทได

7.แบบทดสอบ สมสรางคาถามจบคจากอตนย

คาถามประเภทนอาจเรยกวาตวจดการแบบทดสอบอตนย คอจะตองมขอสอบอตนยในคลง

ขอสอบไมนอยกวา 2 ขอ (แนะนาควรเปน 4 ขนไป) ตวจดการจะสมแบบทดสอบอตนยมาตาม

จานวนขอทระบ และคาตอบทถกตองแตละขอมารวมกน ดงตวอยาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 63

7.1 เลอก สมสรางคาถามจบคจากอตนย

7.2 ตงชอคาถาม > จานวนคาถามทตองการเลอก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 64

8.แบบทดสอบ คาอธบาย

คาถามประเภทนไมถอวาเปนคาถาม และไมมคะแนน แตเปนบทความทนาเขามาใน

แบบทดสอบ เพอใหนกเรยนนาไปประกอบการพจารณาในการทาแบบทดสอบบางขอ

8.1 เลอก คาอธบาย

8.2 ตงชอบทความ > ใสขอความหรอภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 65

8.3 ตวอยางนกเรยนมองเหน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 66

9.แบบทดสอบ ความเรยง

คาถามประเภทนเปนคาถามใหนกเรยนแสดงความคด หรอเรยงความเรองใดเรองหนง เมอ

นกเรยนสงเรยงความหรอความคดเหนไปแลว ครจะตองตรวจแลวใหคะแนนภายหลง ดงตวอยาง

9.1 เลอก ความเรยง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 67

9.2 ตงชอ > เสนอประเดนใหนกเรยนเขยนความเรยง > กาหนดคะแนน

10.แบบทดสอบ คาถามคานวณ

คาถามประเภทนเปนคาถามทเหมาะสาหรบการสรางแบบฝกหด เพอฝกทกษะการคด

คานวณซา ๆ หรอใชกบแบบทดสอบทตองการใหผสอบแตละคนไดโจทยและคาตอบไมเหมอนกน

โดยการพมพโจทยลงในชองคาถามและตดตงตวแปรโดยใช Wild card ตวแปร {a} {b} หรอระบ

ชอตวแปรอน ๆ เชน

• จงหาผลคณของ {a} * {b} มคาเทาไร

• จงหาคาของ sin{x} + cos{y} + 2 ใชคาตอบทศนยม 2 ตาแหนง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 68

10. 1 วางแผนการออกขอสอบ เชน ตองการหาผลคณของเลข 2 จานวน ในลกษณะคณต

คดเรว เปดโอกาสใหกาหนดคาความคลาดเคลอนของชวงคาตอบได เชน

1.โจทย จงหาผลคณของ {a} * {b} มคาเทาไร

2.เมอ a และ b เปนเลขจานวนจรง คาความคลาดเคลอน 0.01(กาหนดคาอนกได)

3.จานวนชดคาตอบทตองการกชด หรอจะใหนกเรยนฝกกขอ ในทนกาหนด 3 ขอ

10.2 เลอกคาถามคานวณ

10.3 พมพโจทยคาถาม ใหระบตวแปร {a} {b} หรอคาตวแปรอนเอาไว

{คาของ a} * {คาของ b} = คาตอบ

โปรแกรมจะสมให * โปรแกรมจะสมให = ตอบใหอยในชวง

โปรแกรมจะสมให * โปรแกรมจะสมให = ตอบใหอยในชวง

โปรแกรมจะสมให * โปรแกรมจะสมให = ตอบใหอยในชวง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 70

10.3 เลอกคณสมบตของชดขอมล > will use a new shared dataset เปนการเลอกคาคงท

จากเซตขอมลใหมทใชในคาถามนเทานน

หากเลอก will use the same existing private dataset as before หมายถง เปนการใชชด

ขอมลเดมทสรางไวแลวสาหรบคาถามขออนทอยในหมวดหมเดยวกบคาถามทกาลงสรางน

เลอ กทง 2 ชดเหมอนกน คลก Next page

10.4 แกไขชดขอมลแลวปรบปรง > คลก Update the databaset parameters

10.5 ระบบจะสมคา {a} {b} มาใหใหม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 71

10.6 เพมชดขอมลท 1

10.7 จะไดขอมลชดท 1 (ด Item 1 และทก ๆ Item ตามจานวนขอทตองการ/เพม)

10.8 คลกเพม > จะไดขอมลชดท 2

10.9 คลกเพม > จะไดขอมลชดท 3 ตามทกาหนดไว > บนทกการเปลยนแปลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางแบบทดสอบ Page 72

ตวอยาง ครงท 1 > ทดสอบเรมใหม

ตวอยาง เรมใหม > โปรแกรมอาจจะสมชดเดม หรอชดอน มาให

ตวอยาง เรมใหม > โปรแกรมอาจจะสมชดเดม หรอชดอน มาให หากตอบเกนชวงท

กาหนด จะไดคะแนน 0

ศกษารปแบบการสรางแบบสอบถามคานวณไดท หนวยท 11 สรางสญลกษณคณตศาสตร

หรอท http://docs.moodle.org/en/Calculated_question_type

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 6

การออกแบบบทเรยน

1.ศกษาวเคราะหหลกสตร > สรางคาอธบายรายวชา > หนวยการเรยนร

วชา......................................... รหสวชา.............................

หนวยการเรยนรท 1 เรอง..................................

ตอนท 1.1 ………………………………………

หวขอท 1.1.1 ………………………….

หวขอท 1.1.2 ………………………….

หวขอท 1.1.3 ………………………….

ตอนท 1.2 ………………………………………

หวขอท 1.2.1 ………………………….

หวขอท 1.2.2 ………………………….

หนวยการเรยนรท 2 เรอง..................................

ตอนท 2.1 ………………………………………

หวขอท 2.1.1 ………………………….

หวขอท 2.1.2 ………………………….

ตอนท 2.2 ………………………………………

หวขอท 2.2.1 ………………………….

หวขอท 2.2.2 ………………………….

หวขอท 2.2.3 ………………………….

ตอนท 2.3 ………………………………………

หวขอท 2.3.1 ………………………….

หวขอท 2.3.2 ………………………….

หนวยการเรยนรท 3 เรอง..................................

ตอนท 3.1 ………………………………………

หวขอท 3.1.1 ………………………….

หวขอท 3.1.2 ………………………….

ตอนท 3.2 ………………………………………

หวขอท 3.2.1 ………………………….

หวขอท 3.2.2 ………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 74

ตวอยางเนอหาการวางแผนการสรางบทเรยน

ภาคเรยนท

ชอวชา วทยาศาสตรพนฐาน

กลมผเรยน นกเรยนชนมธยมศกษาปท 1

ชอผสอน ..............................................

คาอธบายรายวชา

ศกษาวเคราะห เซลลและสวนประกอบของเซลล โครงสรางและหนาทของพช การสราง

อาหารของพช พฤตกรรมและการตอบสนองของพช เทคโนโลยชวภาพ การจาแนกสาร สารเนอ

เดยว สารเนอผสม สารแขวนลอย คอลลอยด สารละลายกรด เบส การแยกสาร งานและพลงงาน

การถายโอนความรอน การขยายตวของวตถ การดดกลนแสงและการคายความรอน แรง แรง

เสยดทาน โมเมนตของแรง การเคลอนทในหนงมต สวนประกอบและการแบงชนในบรรยากาศ

อณหภมของอากาศ ความชน ความกดอากาศ ลมฟาอากาศและภมอากาศ การเปลยนแปลง

ภมอากาศ การพยากรณอากาศ โดยใชกระบวนการทางวทยาศาสตร การสบเสาะหาความร การ

สารวจตรวจสอบ การสบคนขอมลและการอภปราย เพอใหเกดความร ความคด ความเขาใจ

สามารถสอสารสงทร มความสามารถในการตดสนใจนาความรไปใชในชวตประจาวน มจต

วทยาศาสตร จรยธรรม คณธรรม และคานยมทเหมาะสม

หนวยการเรยนร

หนวยท 1 เซลล และกระบวนการดารงชวตของชวต (นามาเปนตวอยาง 1 หนวย)

หนวยท 2 สมบตของสาร และการจาแนก

หนวยท 3 งานและพลงงานความรอน

หนวยท 4 แรงและการเคลอนท

หนวยท 5 บรรยากาศ

จดมงหมาย เพอใหนกเรยน

1. มความรความเขาใจเกยวกบ เซลล โครงสรางและหนาทของเซลล

2. มความรความเขาใจเกยวกบ สมบตของสาร และการจาแนก

3. มความรความเขาใจเกยวกบ งานและพลงงานความรอน

4. มความรความเขาใจเกยวกบ แรงและการเคลอนท

5. มความรความเขาใจเกยวกบ บรรยากาศ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 75

หนวยการเรยนร

หนวยท 1 เซลล และกระบวนการดารงชวตของชวต

1.1 เซลลและการคนพบ (นามาเปนตวอยาง 1 ตอน)

1.1.1 เซลลคออะไร

1.1.2 การคนพบเซลล

1.1.3 กลองจลทรรศน

1.1.4 วธใชกลองจลทรรศนแบบแสง

1.1.5 กจกรรมการทดลองใชกลองโทรทรรศน

1.1.6 กลองอเลคตรอน

1.2 ลกษณะรปรางของเซลล

1.2.1 เซลลกลาเนอ

1.2.2 เซลลประสาท

1.2.3 เซลลเมดเลอดแดง

1.2.4 เซลลคม

1.3 การจดระบบของเซลล

1.4 โครงสรางเซลล

1.4.1 กจกรรม เรองโครงการสรางของเซลล

1.4.2 สวนทหอหมเซลล

1) เยอหมเซลล

2) ผนงเซลล

1.4.3 นวเคลยส

1) เยอหมนวเคลยส

2) โครมาตน

3) นวคลโอลส

1.4.4 ไซโตพลาซม

1) สวนทลอมรอบนวเคลยส

2) ออรแกเนลล

2.1) ออรแกเนลลทมเยอหม

1. ไมโทคอนเดรย

2. เอนโดพลาสมก เรตคลม

3. เอนโดพลาสมก เรตคลม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 76

4. กอลจ บอด

5. ไลโซโซม

6. แวควโอล

2.2) ออรแกเนลลทไมมเยอหม

ก. ไรโบโซม

ค. เซนทรโอล

3) ไซโทพลาสมก อนคลชน

1.5 ความแตกตางระหวางเซลลพชและเซลลสตว

1.5.1 สวนประกอบของเซลลพช

1. สวนหมเซลล

2.ไซโตพลาซม

3.นวเคลยส

1.5.2 สวนประกอบของเซลลสตว

หนวยท 2 สมบตของสาร และการจาแนก

2.1 การจาแนกสาร

2.2 สารเนอเดยว และสารเนอผสม

2.3 สารแขวนลอย คอลลอยด สารละลาย การแยกสาร

2.4 สมบตของ สารละลายกรด เบส

2.5 การแยกสาร

หนวยท 3 งานและพลงงานความรอน

3.1 งานและพลงงาน

3.2 อณหภมและหนวยวด

3.3 การถายโอนความรอน

3.4 สมดลความรอน

3.5 การขยายตวของวตถ

3.6 การดดกลนแสงและการคายความรอน

หนวยท 4 แรงและการเคลอนท

4.1 แรง แรงเสยดทาน

4.2 โมเมนตของแรง

4.3 การเคลอนทในหนงมต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 77

หนวยท 5 บรรยากาศ

5.1 องคประกอบและการแบงชนบรรยากาศ

5.2 อณหภมของอากาศ

5.3 ความชน

5.4 ความกดอากาศ

5.5 ลมฟาอากาศและภมอากาศ

5.6 การเปลยนแปลงภมอากาศ

5.7 การพยากรณอากาศ

ตวอยางตอนท 1.1

• กระดานขาว กระดานเสวนา • หองสนทนา • ผลการเรยนรท คาดหวง

1.สบคนขอมล และอธบายลกษณะและรปรางของเซลลตางๆ ของสงมชวตเซลลเดยว และสงมชวตหลายเซลล

2.อธบายและเขยนแผนภาพ แสดงสวนประกอบทสาคญของเซลลพชและเซลลสตว จากการสงเกตภายใตกลองจลทรรศน

3. สบคนขอมลและอธบายหนาทของสวนประกอบทสาคญ ของเซลลพชและเซลลสตว

แหลงขอมล

http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=023

http://www.krusarawut.net/course/view.php?id=2

http://store.tkc.go.th/multimedia/webproducer/p01/html/cell2/menu1.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 78

• แบบทดสอบกอนเรยน หนวยท 1 เรอง เซลล

1.สงใดเปนเกณฑการจาแนกสงมชวตเซลลเดยวกนกบสงมชวตหลายเซลล[เฉลย 1]

• จานวนเซลล

• ขนาดของเซลล

• รปรางของเซลล

• สวนประกอบของเซลล

2.สงมชวตเซลลเดยวกบสงมชวตหลายเซลลมสงใดทเหมอนกน[เฉลย 4]

• ขนาดของเซลล

• รปรางของเซลล

• ความแขงของเซลล

• สวนประกอบพนฐานของเซลล

3.เพราะเหตใดนกวทยาศาสตรจงจาแนกสงมชวตออกเปนสงมชวตเซลลเดยวกนสงมชวตหลาย

เซลล [เฉลย 4]

• สงมชวตเซลลเดยวมความแขงของเซลลมากกวาสงมชวตหลายเซลล

• สงมชวตเซลลเดยวมสวนประกอบพนฐานของเซลลทแตกตางจากสงมชวตหลายเซลล

• สงมชวตเซลลเดยวมรปรางเซลลทเหมอนกน สวนสงมชวตหลายเซลลมรปรางเซลลท

แตกตางกน

• สงมชวตเซลลเดยวมเพยงเซลลเดยวกดารงชวตอยได แตสงมชวตหลายเซลลตองมเซลล

มารวมกลมกนจงจะดารงชวตอยได

4.สวนประกอบของเซลลทพบในเซลลพชแตไมพบในเซลลสตวคออะไร[เฉลย 4]

• นวเคลยส

• เยอหมเซลล

• ไซโทพลาซม

• คลอโรพลาสต

5.สวนประกอบของเซลลทพบเฉพาะในเซลลพชคออะไร[เฉลย 1]

• ผนงเซลล

• นวเคลยส

• เยอหมเซลล

• ไซโทพลาสซม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 79

6.สารทชวยในการสงเคราะหดวยแสงของพช พบในสวนประกอบใด[เฉลย 4]

• นวเคลยส

• เยอหมเซลล

• ไซโทพลาสซม

• คลอโรพลาสต

7.สวนประกอบใดของพชททาหนาทถายทอดลกษณะทางพนธกรรมจากพอแมไปสลกหลาน

[เฉลย 2]

• ผนงเซลล

• นวเคลยส

• เยอหมเซลล

• โซโทพลาสซม

8.สวนประกอบของเซลลพชสวนใดททาหนาทคลายยาม [เฉลย 3]

• ผนงเซลล

• นวเคลยส

• เยอหมเซลล

• ไซโทพลาสซม

9.เซลลขอใดทไมมนวเคลยสเปนสวนประกอบ [เฉลย 4]

• เซลลประสาท

• เซลลกลามเนอ

• เซลลเยอบขางแกม

• เซลลเมดเลอดแดง

10.ขอใดทเซลลสตวไมม [เฉลย 1]

• ผนงเซลล

• นวเคลยส

• เยอหมเซลล

• ไซโทพลาสซม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 80

เซลลและสวนประกอบของเซลล

สาระสาคญ

สงมชวตจะดารงชวตอยไดจะรองประกอบดวนหนวยยอยเลก ๆ ทเรยกวา เซลล

เซลลของสงมชวตมขนาดเลกมามองดวยตาเปลาไมเหนการศกษาสวนประกอบของเซลลจง

จาเปนตองใชกลองจลทรรศน เปนอปกรณชวยขยายขนาดของเซลล ทาใหศกษารปรางและ

ลกษณะของเซลลไดชดเจนยงขน

การศกษาลกษณะและรปรางของเซลลตาง ๆ ของสงมชวตพบวา สงมชวตทมเซลล

เพยงเซลลเดยว เราเรยกวา สงมชวตเซลลเดยว สวนสงมชวตทประกอบขนจากเซลลหลาย

เซลลมารวมกลมกนเปนรปราง เราเรยกวา สงมชวตหลายเซลล

เซลลของสงมชวตจะประกอบดวยสวนหอหมเซลล นวเคลยส และไซโทพลาสซม

ในเซลลพช จะพบคลอโรพลาสตอยภายในไซโทพลาสซมซงเปนสวนประกอบสาคญททาให

พชสามารถสรางอาหารเองได สวนเซลลสตวจะมสวนประกอบหลายอยางทเหมอนกบเซลล

พช แตในเซลลสตวจะไมพบผนงเซลลและคลอโรพาสต เหมอนในเซลลพช ทาใหสตวไม

สามารถสรางอาหารไดเองเชนเดยวกบพช

1.1 เซลลและการคนพบเซลล

สงมชวตทกชนดไมวาจะมขนาดเลกหรอใหญกตาม จะประกอบดวยหนวยทเลก

ทสด แตมความสาคญตอชวตมากทสดเรยกวา เซลล (Cell)

1.1.1 เซลล คอ หนวยเลก ๆ ของสงมชวต ซงเปนสวนประกอบพนฐานทสาคญของ

สงมชวต เซลลของสงมชวตอาจมรปรางและสวนประกอบทแตกตางกนเพอใหเหมาะสมกบ

หนาทการทางาน

Prokaryotic cell

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 81

สอ วดทศน เรองเซลล

สอ วดทศน เรอง Robert Hook วดทศน เรอง กระบวนการทางานของเซลล

คาถาม จบค โรเบรตฮค-ไมกอก ชไลเดนและชวนน-ทฤษฎเซลล -สเตมเซลล(ตวลวง)

คาถาม เซลลคออะไร

ก.หนวยทเลกทสดของสตว ข. หนวยทเลกทสดของมนษย

ค.หนวยทเลกทสดของสงมชวต ง. เปนสวนประกอบหนงของหวใจ

คาถามอาจมหลายขอหลายแบบ (ศกษาหนวยท 5)

1.1.2 การคนพบเซลล ผคนพบเซลลบคคลแรก คอ รอเบรต ฮก (Robert Hooke) นกวทยาศาสตรชาว

องกฤษ เมอป พ.ศ.2208 เขาไดศกษาชนไมคอรกโดยใชกลองจลทรรศนพบวาไมคอร

กประกอบดวยโครงรางสเหลยมเชอมตอกนเปนจานวนมาก เขาจงใหชอทเหลยมเหลานวา

เซลล

ตอมาในป พ . ศ . 2382 นกวทยาศาสตรชาวเยอรมนชอ มตทอส ยาคบ ชไล

เดน (Matthias Jakob Schleiden) และ เทโอดอร ชวนน (Theodor Schwann) ไดศกษาสงมชวตมากมายโดยใชกลองจลทรรศน และ

ไดรวมกนตง ทฤษฎเซลล (Cell Theory) ขน ซงมใจความวา “สงมชวต

ทงหลายประกอบดวยเซลล และเซลลคอ หนวยพนฐานของสงมชวตทกชนด”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 82

1.1.3 การใชกลองจลทรรศน

การศกษาโครงสรางตาง ๆ ของเซลลสงมชวตทมขนาดเลกมากจนไมสามารถมองเหนดวย

ตาเปลาไดนน จาเปนตองใชอปกรณทขยายขนาดของเซลลทชดเจนยงขน ดงนน การศกษา

สวนประกอบของเซลลจงตองใชอปกรณชวยขยายขนาดของเซลล ไดแก

กลองจลทรรศนแบบใชแสง เปนอปกรณทใชสาหรบสองดดวตถทมขนาดเลก ไมสามารถ

มองเหนรายละเอยดดวยตาเปลาได ซงสามารถเลอกใชกลองไดตามขนาดกาลงขยายของภาพ

กลองขยายของภาพ หมายถง จานวนเทาของขนาดภาพทใหญกวาวตถ โดยกาลงขยายของกลอง

จลทรรศน หมายถง กาลงขยายของเลนสใกลตาคณกบกาลงขยายของเลนสใกลวตถซงอาจเขยนเปน

สมการไดดงน

กาลงขยายของภาพ = กาลงขยายของเลนสใกลตา x กาลงขยายของเลนสใกลวตถ

สวนประกอบของกลองจลทรรศนแบบใชแสง

รปแสดงสวนประกอบของกลองจลทรรศนแบบใชแสง

สอ วดทศน เรองกลองจลทรรศน

คาถาม ใชกลองจลทรรศนกาลงขยายของภาพ = 500 กาลงขยายของเลนสใกลตา 200 กาลงขยาย

ของเลนสใกลวตถมคาเทาไร

เฉลย 2.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 83

สอ วดโอสาธตการใชกลองจลทรรศน

1.1.4 วธใชกลองจลทรรศนแบบใชแสง

1. การวางกลอง ตาแหนงทวางกลองควรเปนพนทราบ มแสงสวางเพยงพอ

2. การวางสไลด นาสไลดทเตรยมไววางบนแทนวางสไลด และจดตาแหนงของวตถทจะดใหอย

ตรงกบชองรบแสง แลวปรบแระจกใตกลองเพอรบแสงสวางผานเขาสชองรบแสงใหพอเหมาะ

3. การหาภาพ

3.1 หมนเลนสใกลวตถกาลงขยายตาสดมาไวตรงตาแหนงวตถทจะด

3.2 หมนปมปรบภาพหยาบเพอเลอนเลนสใกลวตถใหลงไปอยในตาแหนงตาสด กอน

3.3 ลมตาทง 2 ขางขณะดทเลนสใกลตา แลวคอย ๆ ปรบปมปรบภาพหยาบโดย เลอน

ขนชา ๆ จนเหนภาพ หมนปมปรบภาพละเอยดเพอใหเหนชดเจนขน

3.4 ถาภาพยงมขนาดเลกใหหมนเลนสใกลวตถทมกาลงขยายสงเขามาแทนเลนสใกล

วตถอนเดมแลวคอย ๆ หมนปมปรบภาพละเอยดเพอใหภาพชดเจนขน (หามใชปมปรบภาพ

หยาบกบเลนสใกลวตถทมกาลงขยายสง)

4. ลกษณะภาพทมองเหนจากกลองจลทรรศน เปนภาพเสมอนหวกลบกบวตถ ดงนนถาตองการ

เลอนภาพขนดานบนจะตองเลอนสไลดลงดานลาง และเมอตองการเลอนภาพไปทางขวา

ตองเลอนสไลดไปทางซาย

5. การเกบรกษากลองจลทรรศนหลงการใช ควรปฏบตดงน

5.1 เกบกระจกสไลด

5.2 เชดแทนวางกระจกสไลดใหสะอาด

5.3 ปรบเลนสใกลวตถกาลงขยายตาสดมาไวดานลาง

5.4 หมนปมปรบภาพหยาบเพอใหลากลองลงมาตาสด

5.5 หมนกระจกรบแสงใตกลองใหตงฉากกบพน

5.6 ถาจะเชดเลนส ตองใชกระดาษสาหรบเชดเลนสโดยเฉพาะเทานน

การบาน

จงบอกสวนประกอบตาง ๆ ของกลองจลทรรศนตามหมายเลขในภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 84

เฉลย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 85

1.1.5 กจกรรม เรอง การใชกลองจลทรรศน

วธดาเนนการทดลอง

1. ใชมอทถนดจบแขนของกลองจลทรรศน อกมอรองรบน าหนกทฐานกลองวางกลองลงบน

โตะพนเรยบ 2. หมนเลนสใกลวตถกาลงขยายตามาไวตรงตาแหนงวตถทจะด 3. ปรบกระจกใตกลองเพอรบแสงสวางทพอเหมาะใหผานเขาสชองรบแสง เตยมสไลดโดย

หยดน าลงบนแผนสไลดทมพยญชนะรปตว C ปดดวยกระจกปดสไลด วางสไลดลงบน

แผนใหตรงกบชองรบแสง 4. มองดานขางของแทนวางวตถในแนวระนาบ หมนปมปรบภาพหยาบใหเลนสเลอนหาง

จากสไลด จนกระทงมองเหนภาพของวตถ 5. มองผานเลนสใกลตาโดยลมตาทง 2 ขาง หมนปมปรบภาพหยาบใหเลนสเลอนหางจาก

สไลด จนกระทงมองเหนภาพของวตถ 6. หมนปมปรบภาพละเอยดเพอใหเหนภาพชดเจนยงขน 7. ขยายภาพใหมขนาดใหญขนโดยหมนเลนสใกลวตถกาลงขยายปานกลางและกาลงขยายสง

เขามาไวตรงตาแหนงวตถทจดตามลาดบ ปรบภาพใหชดเจนขนดวยปมปรบภาพละเอยด (หามใชปมปรบภาพหยาบกบเลนสวตถทมกาลงขยายสง)

8. บนทกกาลงขยายของภาพวตถจากาลงขยายของเลนสใกลตาคณดวยกาลงขยายของเลนส

ใกลวตถ 9. บนทกภาพทปรากฏจากกลองจลทรรศน

สงการบาน

ตารางบนทกผลการทดลอง

ลกษณะภาพทปรากฏจากกลองจลทรรศน กาลงขยายภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 86

1.1.6 กลองอเลกตรอน

นอกจากกลองจลทรรศนแบบใชแสงแลว ปจจบนมการพฒนากลองจลทรรศนอกประเภท

หนง คอกลองจลทรรศนอเลกตรอน เปนการนาเอาคณสมบตการเคลอนทของอเลกตรอนซงม

ลกษณะเปนคลนคลายแสงมาใชแทนแสง ทาใหมกาลงขยายสงขนการใชกลองจลทรรศนศกษา

เซลลทาใหทราบวา สงมชวตทกชนดทงพชและสตวตางกประกอบดวยเซลลนกเรยนคดวาเซลล

ของสงมชวตตางชนดกน จะมลกษณะและรปรางเหมอนหรอตางกนอยางไร

รปกลองจลทรรศนอเลกตรอนในหองปฏบตการ

สอ วดทศนกลองอเลคตรอน 1

สอ วดทศนกลองอเลคตรอน 2

คาถาม จงเตมคาในชองวาง

กลองจลทรรศน.................. เปนการนาเอาคณสมบตการเคลอนทของ.................ซงม

ลกษณะเปนคลนคลายแสงมาใชแทนแสง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

ตวอยางการออกแบบบทเรยน Page 87

แบบฝกหด ตอนท 1.1

สรางแบบฝกหดเพอฝกใหนกเรยนทาขอสอบบอย ๆ กอนทจะสอบหลงเรยน หรอเกบ

คะแนนจรง แบบฝกหดจะตางจากแบบทดสอบคอ

1.เมอตอบคาถามไมถก จะใหยอนกลบไปอานเรองกอนหนาน หรออยหนาน

จนกวาจะตอบคาถามถกจงจะผานไปได

2.ทกคาตอบจะม Feedback แจงผลยอนกลบใหนกเรยนรวาถาตอบผด ควรจะคด

อยางไร หรอเสรมแรงอยางไร

จบตอนท 1.1

หมายเหต การออกแบบบทเรยนตองสอดคลองกบแผนการวดผลจดเกบคะแนน เพอนาไปหาคา

ประสทธภาพของบทเรยนคอ

• E1 คอ รอยละของคะแนนระหวางใชนวตกรรม อาจจะเปนคะแนน แบบฝกหด คะแนน

ทดสอบยอย คะแนนรายงาน คะแนนจดบอรด

• E2 คอ รอยละของคะแนนสอบหลงเรยน หลงจากใชนวตกรรมทงหมดแลว อาจจะเปน

คะแนนสอบปลายภาค คะแนนชนงานทสาเรจแลวกได

ออกแบบบทเรยนตอนท 2.2 ตอไป โดยสรปดงน

• เนอหาทจะนามากาหนดแตละกรอบคออะไร

• ภาพทใชประกอบมหรอไม ชออะไร จดเกบทใด

• วดทศนมหรอไม ชออะไร จดเกบทได

• จบ 1 กรอบจะมคาถามกขอ กแบบ และถาตอบไมถกจะกาหนดเสนทาง

บทเรยนอยางไร ใหอานใหม หรอผานไปจนจบแลวกลบมาเรยนใหม

• แบบฝกหดเพอเสรมประสบการณจะมหรอไม กขอ รปแบบขอสอบก

แบบ

• มกจกรรมอน ๆ เชน กระดานขาว หองสนทนา อภธานศพท โพลล ฯลฯ

และกจกรรมเหลานมคะแนนหรอไม

• เมอจบทกตอนของหนวยท 1 ใหทาแบบทดสอบหลงเรยน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 7

ฝกสรางหนวยการเรยน

1. โฮมเพจรายวชา

1.1 Homepage ระดบสถาบน กรณทผดแลระบบ รบผดชอบดแล Server ของ

สถาบน มกจะกาหนด Homepage เปนกลมสาระวชาดงน

รายวชาทงหมด ตดตง MOODLE ครงเดยวใชเปน Homepage ทกวชาดงน

ปญหาทพบคอ

1. ภายในกลม/คณะวชา จะมผสรางวชาหลาย ๆ วชา แตละวชาคอแฟม 1

แฟม ทประกอบดวยหนวยการเรยนรหลายๆ หนวยรวมกนเปน 1 วชา ทาใหแฟมมขนาดใหญมาก

2.บางครงมความผดพลาดฐานขอมลรายชอสมาชก จะทาใหมผลกระทบ

ทกรายวชา

3.จานวนสมาชกในระดบสถาบนมมาก การแสดงรายชอ/คนหา จะ

แสดงผลหลายหนา ทาใหเสยเวลา

1.2 Homepage รายวชาระดบผสอน หมายถงคร/อาจารย ม Homepage รายวชา

เฉพาะของตนเอง ไมตองไปรวมเปนกลม/คณะวชา ดงน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 89

ตวอยางวชาวทยาศาสตรพนฐาน จะแบงเปนหนวยคอ

ขอเสย

1. ผสอนแตละคนตองตดตง หรอมอบหมายใหผดแลระบบตดตง MOODLE ทก

รายวชา (เปลยนชอ moodle ใหเปนชอวชา) อาจเปนการใชพนท Server เพมขนแบงเปนพนท

สาหรบ MOODLE ประมาณ 80 MB และพนทจดเกบ moodledata ประมาณ 50 MB ตอวชา

2. จะตองใหผเรยน หรอลงทะเบยนผเรยนทกวชา (ผสอนมกจะลงทะเบยน

นกเรยนในรายวชาตนเอง ถอวาสมาชกไมมาก จะสะดวกและเปนระบบตามตองการ)

ในทนจะใหสรางรายวชาระดบผสอนและควรจะกาหนดสทธผสอนใหเปนผดแล

ระบบ ทงนเพราะสทธในการทางาน MOODLE กาหนดไวดงน

1) การจดระบบ > สมาชก > สทธการอนญาต > Assign system roles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 90

2) จะมคาอธบายวาใครมสทธอยางไร เพอความสะดวกในทนใหกาหนดตวเราเองเปน

ผดแลระบบ ทาหนาทคลาย admin (ถาเปนสรางบทเรยนทคอมพวเตอรของตนเอง)

3) เลอกรายชอทสามารถเปนได > เพม > Assign roles in ระบบ Core

4) จะแสดงรายชอผดแลระบบ (แตถงอยางไรกมสทธไมเทา admin เชน การเพมหรอปลด

ออกสมาชกจะทาไมได ตองเปน admin เทานน)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 91

2. แกไขชอ Homepage เปนชอวชา

2.1 เขาสระบบในฐานะ admin > การจดระบบ > แสดงในหนาแรก > Front Page

setting

2.2 เปลยนชอเตมของเวบไซต > บนทกการเปลยนแปลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 92

3. สรางรายวชาและหนวยการเรยนร

3.1 คลก Home > การจดระบบ > รายวชาทงหมด > เพม/แกไข รายวชา

3.2 เพมประเภทวชา

3.3 ใสชอวชา > สาระ/หนวยการเรยน > Create category

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 93

3.4 เพมรายวชา ในทนหมายถงเพมหนวยการเรยนร

3.5 ใสชอเตม > ชอยอ > คาอธบายใสชอตอน/กรอบหลก> เปดใชงาน > บนทก

การเปลยนแปลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 94

3.6 กาหนด Locally assigned roles อาจารย > เพมรายชออาจารย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 95

3.7 เลอกชออาจารย > เพม

3.8 กาหนด Locally assigned roles นกเรยน > คลก บทบาท นกเรยน

3.9 เพม ชอนกเรยน (ทาจนมนกเรยนครบทกคน)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 96

4. เพมหนวยการเรยนร

4.1 คลก Home > การจดระบบ > รายวชาทงหมด > เพมแกไข รายวชา

4.2 เลอกประเภทวชา

4.3 เพมวชา (หนวยการเรยนรท 2 สมบตของสารและการจาแนก) ตามขอ 3.4-3.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 97

4.4 สรางจนครบทกหนวย

5. เรยงลาดบวชา สามารถทาไดหลายวธการ ดงภาพ

6.โครงสรางสวนหวขอ ในทนจะเรมทหนวยท 1

โครงสรางสวนหวขอจะประกอบดวย (1) การสรางงานกราฟกแสดงชอเรอง/หนวย/วชา

โดยอาศยโปรแกรมตกแตงภาพ เชน Photoshop (2) กระดานขาว (3) หองสนทนา (4) แหลงขอมล

(5) สงการบาน (6) โพลล และ ฯลฯ สาหรบรายละเอยดใน (1) ใหศกษาหนวยท 4 และ ใน (2-6) ให

ศกษาในหนวยท 9

การใสภาพสวนหวเรอง

1. เขาหนวยการเรยน เชน เลอกหนวยท 1>เรมแกไขหนาน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 98

2 คลกสญลกษณ แกไข

3 คลกจดกงกลาง > แทรกภาพ

4 สรางโฟลเดอร และดาเนนการตามหมายเลข 1-8 > บนทกการเปลยนแปลง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 99

7.สรางบทเรยนสาเรจรป

7.1 หมายเลข 1 คลกไอคอน แกไข

7.2 ใสชอตอนท 1.1 เซลลและการคนพบ สามารถใสภาพ ตกแตงขนาด ส แลว

บนทกการเปลยนแปลง

7.3 เพมกจกรรม > บทเรยนสาเรจรป

7.3 ตงคาบทเรยน เสรจแลว > Save and return to course

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 101

8.การสรางเนอหากรอบการเรยนร

8.1 หลงจากทกาหนดคาบทเรยนสาเรจรป หวขอท 1.1.1 เซลล การสรางเนอหา

คลกท ชอหวขอ เซลล

8.2 Edit > เพมสารบญ

8.3 ตงชอหวขอ > ใสเนอหา ภาพ เสยง วดโอ > สรางคาอธบาย(เมน)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 102

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 103

8.4 ไดบทเรยนสาเรจรปกรอบหวเรองท 1.1.1 เซลล คออะไร ในแทบเมน Edit ม 2

รปแบบ พบไว ขยาย

ใหคลก ขยาย เพอเพมวดโอตามการออกแบบบทเรยน

8.5 กรอบทขยายแลว จะเพมวดโอ เลอนแถบ Scroll ไปดดานลาง

8.6 ตงคาวดทศน เมอดจบแลวอาจเพมคาถามในกรอบวดทศน และใชคาอธบาย

เปนตวเลอก กไดเชนกน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 104

8.7 ถาการเขยนโคดถกตองจะแสดงผลดงภาพ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 105

8.8 ตามทออกแบบบทเรยนคอศกษากรอบเนอหา > ดวดทศน เรองเซลล > มคาถามยอยส

หรบการดวดทศน > จบแลว เปนคาถามหวเรอง 1.1.1 คลก Add a question page here

8.9 คาถามหรอแบบทดสอบ (หนวยท 5) ในบทเรยนสาเรจรปจะมแบบทดสอบ 6 ชนด ใน

ทนเลอก ปรนย > ใสโจทยคาถาม > ตวเลอกท 1-4 กาหนดคะแนน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 106

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 107

8.10 ดตวอยางวาทางานการเชอมโยงถกตองหรอไม โดยปกตการเชอมโยงในการสรางครง

แรกทยงสรางบทเรยนไมจบ หวขอเรองจงยงไมครบ ไมอาจ Link กนได จงตอง Edit เพอแกไขอก

ครง

แบบฝกหด

1.ใหสรางบทเรยนสาเรจรป ตามหวขอตอไปน

1.1.2 การคนพบเซลล

1.1.3 การใชกลองจลทรรศน

1.1.4 วธใชกลองจลทรรศนแบบใชแสง

1.1.5 กจกรรม เรอง การใชกลองจลทรรศน

1.1.6 กลองอเลกตรอน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การสรางรายวชา Page 108

2. จบตอนท 1.1 ซงม 6 หวขอ ใหสรางแบบฝก เปนแบบทดสอบทง 10 ชนด (หนวยท 5)

3. สรางบทเรยนตอนท 1.2-1.5 (ถอวาจบหนวยท 1) > สรางแบบทดสอบหลงเรยน

4. สรางหนวยการเรยนรท 2-5 (ถามเวลาฝก)

5.ฝกสรางคาถามคานวณ โดยใชฟงกชนคณตศาสตร ในภาษา PHP

ฟงกชนทางคณตศาสตร ฟง กชน ความหมาย

max() ตองการหาคาสงสด

min() ตองการหาคาตาสด

number_format() กาหนดรปแบบการแสดงผลตวเลขหลกพนโดยมเครองหมาย(,) ขน

OctDec() แปลงเลขฐานแปดเปนเลขฐานสบ

pi() หาคาคงทของ pi

pow() หาคาของเลขยกกาลง

rad2deg() แปลงคาเรเดยนเปนองศา

rand() สรางตวเลขแบบสม

Decbin() แปลงเลขฐานสบเปนฐานสอง

DecHex() แปลงเลขฐานสบเปนฐานสบหก

DecOct() แปลงเลขฐานสบเปนฐานแปด

deg2rad() มมองศาเปนเรเดยน

Exp() หาคายกกาลงของ e

getrandmax() คาสงสดทไดจากการสมตวเลข

HexDec() แปลงเลขฐานสบหกเปนฐานสบ

Log() หาคา log ฐานธรรมชาต

Log10() หาคา log ฐาน 10

Cos() หาคา Cosine

BinDec() แปลงเลขฐานสองเปนฐาน 10

Atan() หาคา tan

Asin() หาคา sine

Acos() หาคา arc cosine

Abs() หาคาสมบรณ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 8

การจดระบบ

การแกไขขอมล ผทจะแกไขขอมลไดขนอยกบระดบการกาหนดสทธ

• ผดแลระบบจะมสทธสงสด กระทาไดทกเรอง

• อาจารยประจาวชา จะแกไขขอมลไดเฉพาะวชาตนเอง

• นกเรยน เขาเรยน สอบ สงงาน ทากจกรรมตามทไดรบสทธ

ดงนน กรณทเราเปนผสรางรายวชาของตนเอง ไมยงเกยวกบระบบคอมพวเตอรของ

หนวยงาน/องคกร/สถาบน ควรกาหนดตวเราเองใหเปนผดแลระบบ (ศกษาหนวยท 7 หนา 90)

เขาสระบบในฐานะผดแลระบบ

ปมนเปนการเรมตนแกไขสาหรบหนานน

ไอคอน สญลกษณในการแกไข/ใชงาน อาจแตกตางกนไป ขนอยกบวา เลอกใช Theme

แบบใด

• สญลกษณประจาบลอค

• สญลกษณทควรรจก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 110

1. การแกไขขอมลสวนตว

คลก ชอผใชระบบ หรอรปภาพ > แกไขขอมลสวนตว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 111

2. การแกไขคะแนนนกเรยน

2.1 กรณมความจาเปนในการแกไขคะแนน เชน นกเรยนตนเตนไมคนเคยกบการสอบดวย

ระบบคอมพวเตอร ทาขอสอบไมครบแลวออกจากโปรแกรม คะแนนจะเปน 0 และขอสอบ

กาหนดใหสอบเพยงครงเดยว ครสามารถลบคะแนนครงกอนทงไป เพอใหนกเรยนเขาสอบใหม

คลก > ผลการสอบ

2.2 จะพบรายชอนกเรยนทเขาทาแบบทดสอบ > เลอกนกเรยนทมปญหาคะแนน > Delete

select attempts

2.3 ถามผเขาทาแบบทดสอบแลว จะแกไข เพม ลบ แบบทดสอบไมได

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 112

2.4 การจะเพม ลบ แบบทดสอบจะกระทาไดเมอยกเลกการสอบ โดยลบคะแนนทกคนออก

ทงหมด

3. ดคะแนนทงหมด

3.1 เปดเวบเพจ หนวยการเรยน/วชา

3.2 รายงานคะแนนเฉลยทสอบทงหมด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 113

4. กลม

ในกรณทตองการจดกลมนกเรยนเพองายตอการชเฉพาะวานกเรยนคนใดอยในกลมใด ชน

ใด เชน หองเรยนท 1,2,3….

4.1 Create group

4.2 สรางชอกลม > คาอธบาย> บนทกการเปลยนแปลง > Add/remove Users

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 114

4.3 เพมนกเรยนเขาในกลม

4.4 ระบบกลม เหมาะท�จะใชสาหรบนกศกษาท�มหลายหอง

4.5 ควรกาหนดใหแยกกลม และเลอกบงคบ ใช จงจะมผลตามขอ 4.3

5. การสารองขอมล

5.1 การสารองขอมล เปนการจดเกบสาเนารายวชาเพอนาไปใชทอน หรอเผยแพรแจกจาย

และเพอนากลบมาใชใหมเมอเกดปญหากบระบบคอมพวเตอร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 115

5.2 เลอกวาจะสารองขอมลยอย ๆ อะไรบาง ถาแจกใหใหคนอน ขอมลนกเรยน คร ควรเอา

ออก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 116

5.3 ตงชอไฟล.zip

5.4 การสารองขอมลเสรจสน > ขนตอไป

5.5 การนาไฟล.zip ไปเกบสาเนาหรอเผยแพร สามารถเขาไปโดยตรงท moodledata/แลว

ตามดวยหมายเลขโฟลเดอร/backupdata/file.zip ทปรากฏใน status bar

6 กคน

กคน คอการนาขอมลทบบอด หรอสาเนาไวจากขอ 5 นากลบมาใช หรอใชกบคอมพวเตอร

เครองอน หรอเพอการเผยแพรงาน ซงม 3 ลกษณะในการนากลบมาใชงานคอ

• กคน แบบใหลบรายวชาทมอยแลว

• กคน แบบแทรกเนอหาเพมเขาไปในวชาทมอยแลว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 117

• กคน แบบนาไปสรางในรายวชาใหม

6.1 เปดประเภทวชา และวชาทมอยเดมในทนเลอกประเภททวไป > คลก กคน

6.2 เลอกไฟลทสาเนาไว (ตามตาแหนงขอ 5.5) > กคน

6.3 รายงานขอมลทกาลงจะก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 118

6.4 แสดงรายละเอยดขอมลทจะกเขามา > ขนตอไป

6.5 เลอกวาจะกคนใหลบหรอแทรกขอมลในรายวชาทมอยกอน หรอเพมเปนรายวชาใหม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 119

6.6 ขนตอไป

6.7 กคนรายวชานเดยวน

6.8 กคนสาเรจแลว > ขนตอไป

6.9 เปดประเภทวชาทกคน

6.10 จะพบรายวชาทกคน (สาเนา) > แกไขเปลยนชอทไอคอน แกไข

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 120

7 รเซท

7.1 รเซท (Reset) เปนการยกเลกการตงคาของระบบตามตองการ เชน ยกเลกคร

7.2 พจารณายกเลกดวยความระมดระวง

7.3 รเซทรายวชา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 121

8. นาเขา

8.1 นาเขา เปนการนากจกรรมในรายวชาอนทอยในประเภทวชาอน หรอในประเภทวชา

เดยวกนเขามาใชงาน และการนาเขากลม

8.2 เลอกวชาจากประเภทรายวชาทจะนาเขามา

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 122

8.3 กจกรรมใดไมตองการใหเอาออก มฉะนนอาจไปซาซอนกน เชน กระดานขาว หอง

สนทนา

8.4 รายงานขอมล

8.5 ประสบความสาเรจ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 123

8.6 สงทนาเขามาสาเรจ

8.7 รายการทนาเขาของกรอบใด จะเขามารวมในกรอบนน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 124

9. รายงาน

9.1 รายงาน เปนการดรายการใชงานระบบ

9.2 เลอกดรายงานทตองการ> รายงานผลกจกรรม

10.คาถาม

10.1 คาถาม เปนการจดการคาถามในคลงขอสอบ วาตองการทาอยางไร

10.2 เลอกทจะสราง หรอแกไข หรอลบ หรอยาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การจดระบบ Page 125

11.ไฟล

11.1 ไฟล คอการบรหารใหมการดาวนโหลดไฟลใชงาน

11.2 เลอกวธการจดการไฟล

12.ประวต

12.1 ประวต เปนการแกไขประวตเจาของวชา

12.2 เลอกรายการแกไขประวต

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 9

การเพมกจกรรม

1.กระดานเสวนา

กระดานเสวนา(Web Board) หรอกระดานขาว เปนเครองมอสาหรบตดตอหรอ

สอสารกบผเรยนอกวธหนง กรณการใชงาน เชน ใหนกเรยนแสดงความคดเหนกบขาวทเกยวของ

เชน การปองกนไขหวด 2009 ปกตกระดานเสวนาจะปรากฏ หรอมใหเปนคาพนฐานหนงกระดาน

ซงจะอยในกรอบบนสด (สามารถเพมไดไมจากดจานวนและวางไวไดทกกรอบในโหมด เรมการ

แกไขในหนาน) หากตองการเพมใหคลกทชอง เพมกจกรรม แลวคลกท กระดานเสวนา กาหนดคา

วธการปรบแกกระดานเสวนา

1.ใหคลกทสญลกษณแกไข

2. ตงหวขอใหม

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 127

3.กาหนดคา > ตงชอหวขอ > ขอความชแจง > เสรจแลว โพสตลงกระดานเสวนา

4.กาหนดสทธใหนกเรยนคนใดบางเขามาตอบกระทน ครอาจมอบหมายใหนกเรยนเปน

กลมตอบกระทไมเหมอนกนกได คลก จะมรายการตงคาและกาหนดสทธ

• กาหนดชอกระดาน

• วธใชกระดาน ใหบอกรายละเอยดตาง ๆ เชน "มปญหาเกยวกบการเรยน ใหตงกระทได

ทน" หรอ "กรณาใชถอยคาทสภาพ" ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 128

• หากตองการใหมการใหคะแนนดวยใหกาหนด Aggregate type > ตงคาคะแนนทได >

คลกทสเหลยมหนาขอความ ใหคะแนนไดเฉพาะในชวงวน เวลาตอไปน จากนนกาหนด

ระยะเวลา >

5.กาหนดนกเรยน > Locally assigned roles

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 132

คลกทปม "Save and return to course "เสรจสาหรบการเพม "อภธานศพท"

การเพมคาศพท

อภธานศพททสรางเสรจใหมจะยงไมมคาศพท เราตองเพมคาศพทเขาไปเอง

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 133

วธการเพมคาศพท

1.คลกทหวขอทเปนอภธานศพท จากตวอยางคอ

2.คลกทปม "เพมศพทใหม"

เพมรายละเอยดตาง ๆ ดงน

• คาศพท หมายถงคาศพททตองการเพม

• คาทใชในการคนหา ควรเปนคาหลกของคาศพท

• ประเภทคาศพท หากมการเพมประเภท จะมรายการใหเลอกประเภท (ในระดบเบองตนยง

ไมตองแบงประเภทกได)

• ไฟลทแนบมาดวย สาหรบศพทบางคาอาจมภาพประกอยดวย

• คลกทปม “Save and return to course”

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 134

4.ไฟลหรอเวบไซต

เปนการเชอมโยงไปยงเวบเพจภายใน หรอเวบไวตภายนอก

1.คลกท "เพมแหลงขอมล" จากนนคลกท "ไฟลหรอเวบไซต"

2.พมพรายละเอยดตาง ๆ ทเกยวของ

• ชองชอใหพมพชอแหลงขอมล

• ทตงใหพมพเวบไซตทจะลงคไปหา เชน http://translate.google.co.th

• คลกทปม “Save and return to course”

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 135

6.ขอความประกอบ

ขอความประกอบ(Label) หรอแผนปาย คลายกบการจดบอรดหนา-หลงชนเรยน หรอ

แลวแตจะประยกตใชงาน ในทนอาจประกาศคาอธบายรายวชา

1.เพมแหลงขอมล > ขอความประกอบ

• 2.ใสขอความ > คลกทปม “Save and return to course”

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 136

7.ตวหนงสอธรรมดา

เปนการสรางหนาเวบเพจธรรมดาทไมสามารถจดรปแบบขอความได อาจนาไป

ประยกตใช เชน สรปสาระสาคญ ของเนอหา, จดประสงคการเรยนร

1.เพมแหลงขอมล > หนาตวหนงสอธรรมดา

2.ตงชอ > บทคดยอ กาหนดคาอะไรกได > ใสเนอหา เสรจแลว > คลกทปม “Save and

return to course”

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 137

8.หนาเวบเพจ

คลายกบการรวม หนาตวหนงสอธรรมดา + ไฟลหรอเวบไซต นนคอมการจดรปแบบ

ขอความและสรางการเชอมโยงได อาจนาไปประยกตใชในการสรางเมนเชอโยงกบแหลงเรยนร

1.เพมแหลงขอมล > หนาเวบเพจ

2.กาหนดชอ และสราง Link โดยเลอกขอความ แลวคลกโซ แทรกลงค > ตกลง > คลกท

ปม “Save and return to course”

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 138

ตวอยางเมอคลกโซ แทรกลงค

9.ไดเรคทอร

เปนการสรางบรการดาวนโหลดไฟล เชนโปรแกรมตาง ๆ ทตองใชงาน หรอใบงาน ใบ

ความร ใบกจกรรม แบบฟอรม เปนตน

1.เพมแหลงขอมล > ไดเรคทอร

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 139

2.กาหนดชอ > คลกทปม “Save and return to course”

10. การบาน

การสงการบานใน LMS สามารถกาหนดวธการสงได 4 รปแบบ คอ การสงโดย อปโหลด

ไฟลขนสง, คาตอบออนไลน, สงโดยใหอปโหลดไฟล, สงงานนอกเวบ

ในกรณตวอยางใหสงคาตอบออนไลน เพราะนกเรยนสามารถตอบคาถาม มคาชแจง และ

สามารถสราง Link เชอมโยงไปยงเวบนกเรยน เพอใหครตรวจการบานได การสงงานเขามาในเวบ

จานวนหลายคน จะเกดปญหาขอมลมขนาดใหญ

วธการสงการบาน

1.คลกท "เพมกจกรรม" >"การบาน" > “คาตอบออนไลน”

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 140

2.กาหนดหวขอการบานในชอง "หวขอการบาน"

*ชองรายละเอยด ควรใหรายละเอยดทชดเจน

*คะแนนทได เปนการกาหนดคะแนนชนงาน 1-100 หรอไมม หรอวธอน

คลกทปม “Save and return to course”

3. เมอนกเรยนตองการสงการบาน คลก

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 141

4.นกเรยนคลก แกไขงานทสง > บนทกการเปลยนแปลง

5.เมอครคลกดงานสงการบาน คลก

6.

7.คลกคะแนนทได

8.ตรวจงาน >ใหคะแนน > บนทกความเหน > บนทกการเปลยนเปลง

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 142

11.โพลล

โพลล หรอแบบสารวจความคดเหน

1. "เพมกจกรรม" > "โพลล"

2.ตงคา > Save and return to course

----------------------------------------------------------------------------------------- วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การเพมกจกรรม Page 143

3.ตวอยางแบบสารวจ

กจกรรม

การจดกจกรรมอนๆ คอ Wiki และ Scorm ตองใชเวลาในการศกษารปแบบวธการใชงาน

กนพอสมควร สามารถสบคนหาความรเพมเตมไดดวยตนเอง

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 10

การนาเขาขอมลจากภายนอก

1.นาคาถามเขาจากไฟล GIFT

การเพมคาถามลงในคลงขอสอบนอกจากจะทาทละคาถามแลวยงมวธการเพม

คาถามอยางรวดเรว ประหยดเวลาในการพมพ โดยการพมพในรปแบบ GIFT (General Import

Format Technology) เปนมาตรฐานทสามารถนาไปใชกบโปรแกรม LMS อน ๆ เชน A Tutor,

Backboard ฯลฯ ไดอกดวย โดยมคณลกษณะดงน

1.ไฟลจะตองมนามสกล .txt

2. สามารถนาเขาไดทงรปแบบปรนย อตนย เลอกเตมคาทหายไป ถก/ผด คาถาม

ตวเลข

3. โปรแกรมทใชไดแก Notepad, Microsoft Word

รปแบบในการพมพ

1. ไมตองพมพเลขขอคาถาม

2. คาถามใหพมพตวหนงสอธรรมดา

3. ตวเลอกใหพมพในวงเลบปกกา {ตวเลอก}

4. เครองหมาย ~ นาหนาขอทผด

5. เครองหมาย = นาหนาขอทถก

6. เครองหมาย # แสดง Feed back หลงตวเลอก

7. เครองหมาย %...% แทนเครองหมาย = เชน %100% หมายถงถกไดคะแนน

เตม %0% หมายถงผดไมไดคะแนน และยงใหตามน าหนก เชน %50%

หมายถงไดครงหนงของคะแนนเตมในขอนน

8. คาถามแตละขอใหเวนบรรทดหางกน 1 บรรทด ถาตดกนถอวาเปนขอ

เดยวกน

9. ชอคาถามใชโคลอนคปดหวทาย เชน ::ชอคาถาม::

10. เครองหมายพเศษ เชน ~ = # { } หากตองการนามาใชเพอแสดงใหนาหนาดวย

\~ \= \# \{ \} เชน

::equals::Which answer equals 5? {

~ \= 2 + 2

= \= 2 + 3

~ \= 2 + 4 }

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 145

11. ใช // เปนการคอมเมนต หรออธบาย ไมมผลตอการประมวลผล เชน

// Subheading: Numerical questions below

::plus::What's 2 plus 2? {#4}

หมายเหต

จากการทดสอบพมพดวย MS Word หรอ Notepad จะมปญหาการนาเขาไฟล GIFT ทเปน

ภาษาไทยจะไมแสดงผล ทงนเพราะรหสภาษาไทยไมใช UTF-8 หรอถาใช Notepad แลวบนทกใน

รปแบบ Encoding UTF-8 (กจะมปญหากบโจทยขอแรก) จาเปนตองใชโปรแกรมชวย แนะนาให

UniRed ดาวนโหลดท http://www.esperanto.mv.ru/UniRed/ENG/ ปจจบนเวอรชน 2.5

เมอเปดแลว เมนอาจเปนภาษา Русский ใหปรบแกดงภาพ

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 146

1.1 คาถามปรนย

::ชอคาถาม::คาถาม{~ตวเลอกผด~ตวเลอกผด~ตวเลอกผด=ตวเลอกถก}

โดยม เครองหมาย ~ นาหนาขอทผด และ = นาหนาขอทถก นอกเหนอจากนยง

สามารถเพมชอคาถาม Feedback และใหคะแนนเปนเปอรเซนต

::อาหารภาคเหนอ::อาหารใดเปนอาหารภาคเหนอ{~แกงไตปลา~แกงเผด~แกงเขยวหวาน=แกง

ฮงเล}

::ไกไข::ไกกบไขอะไรเกดกอนกน{~ไก#ผด~ไข#ผด=สรปไมได#ถกตอง}

::ตรามหาวทยาลย::มหาวทยาลย{=ธรรมศาสตร ~จฬา ~มหดล ~เกษตรศาสตร} มสญลกษณประจา

มหาวทยาลยเปนรปโดม

::Who burried::Who's buried in Grant's tomb?{~Wichit~Grant ~Jefferson =no one}

1.2 อตนยหรอตอบสน (Short answer)

::ชอคาถาม::คาถาม{=ตวเลอกถก}

คาตอบของคาถามแบบอตนยถามมากกวา 1 คาตอบใหนาหนาแตละคาตอบดวย

เครองหมาย (=) แตถามคาตอบเดยวจะใสเครองหมายเทากบหรอไมกได เชน

::Who buried::Who's buried in Grant's tomb?{=no one =nobody}

::Plus2::Two plus two equals {=four =4}

::แปลงหนวย km-m::1 กโลเมตรมคาเทากบกเมตร{1000}

::เมองหลวง::จงหวดใดเปนเมองหลวงของประเทศไทย{=กรงเทพ=กรงเทพมหานคร=กรงเทพฯ}

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 147

1.3 ถก/ผด

::ชอคาถาม::คาถาม{T} หรอ ::ชอคาถาม::คาถาม{F}

คาถามรปแบบนคาตอบจะเขยนในวงเลบปกกาวา {True} หรอ {False} หรอยอเปน {T}

หรอ {F} เชน

::จงหวดภาคใต::ภาคใตมจงหวดทงหมด 10 จงหวด {F}

::Sun rises::The sun rises in the east.{T}

1.4 คาถามตวเลข

::ชอคาถาม::คาถาม{#คาตอบ:ความคลาดเคลอน}

::ชอคาถาม::คาถาม{#คาสงสด..คาตาสด}

::ชอคาถาม::คาถาม{#=คาตอบทไดเตม:ความคลาดเคลอน=%50%คาตอบนได 0.5:

ความคลาดเคลอน}

คาถามทตองการคาตอบเปนตวเลขจาเปนตองเรมตนตวเลขดวยเครองหมาย (#) และ

สามารถใสคาคลาดเคลอนในคาตอบไดโดยเขยนคาดงกลาวตามหลงคาตอบทถก เชน ถาหาก

คาตอบสามารถเปนคาทอยระหวาง 1.5 และ 2.5 สามารถใสคาตอบเปน {#2:0.5} หมายความวา

คาตอบเปน 2 สามารถคลาดเคลอนได 0.5 ถาหากไมกาหนดความคลาดเคลอนระบบจะรบเฉพาะ

คาทตรงกบทระบเทานน

::บวกเลข::ผลรวมของ 5+15 =? {#20}

::มา::มา 4 ตว มกขา {#16}

::pi value::What is the value of pi (to 3 decimal places)? {#3.1415:0.0005}.

::unit-km::How many Meter in 1 Kilometer? {#

=1000:0 //คาตอบนไดคะแนนเตม

=%50%1000:2} //ไดครงหนงความคลาดเคลอน 2 คาตอบคอ 998-1002

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 148

2.นาคาถามเขาจากไฟล AIKEN

รปแบบ Aiken เปนการสรางคาถามปรนยทปกตมกจะพมพแบบทดสอบทวไป แตม

ขอกาหนดดงน

1. ใหพมพโจทย 1 บรรทดหามขนบรรทดใหม ใหพมพยาวเปนบรรทดเดยว

2. ใหพมพตวเลอก เปน A. B. C. D. หรอ A) B) C) D) แลวกเวนวรรค 1 ครงแลวกจ ง

พมพตวเลอกลงไป

3. คาตอบ ใหพมพคาวา ANSWER: แลวเวนวรรค 1 ครง แลวพมพคาตอบทถกตองลง

ไป ตามตวอยาง ระหวางขอเวน 1 บรรทด

4. ตองพมพชดซายคอลมนแรกเทานนถาม เวนวรรค จะ Upload ไมได

5. ใหพมพโดยใชโปรแกรม Notepad

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 149

6. Save As ใหเปน UTF8 ไดเลย เวลา Save ใหเลอก Encoding เปน UTF-8 > แลวตงชอไฟลตาม

ความเหมาะสม > Save

3.การเพมคาถามลงในแบบทดสอบ

3.1 เขามาในคลงแบบทดสอบ > คลก นาเขา

3.2 เลอกรปแบบ

3.3 เลอกวธการอปโหลด > อปโหลดไฟลน หรอ เลอกหรออปโหลดไฟล

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 150

หมายเหต ม Template ทชวยในการพมพแบบทดสอบตาง ๆ ไดแกโปรแกรม Gift_excel_

MOODLE_Quize.xls

ดาวนโหลดท http://61.7.241.228/moodle195/utility/Gift_excel_MOODLE_Quize.xls

แหลงเรยนรเพมเตม

http://e-learning.teched.rmutt.ac.th/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=174

4. การจดการระบบสมาชกจากแฟม

4.1 การเพมสมาชก หลาย ๆ คนโดยการอปโหลดไฟล มหลกเกณฑดงน

• ไฟลเปนสกล .txt

• แถวแรกตองใสชอฟลดหลก ๆ คนดวยคอมมา(,)

username, password, firstname, lastname, email, city,lang

สวนฟลดอน ๆ จะใสหรอไมกได สามารถใหเจาของรายชอแกไขใน

ภายหลง สวน email สามารถใสปลอม ๆ ลงไปกอนไดเชนกน

• สามารถนาไฟลรายชอนกเรยนในโปรแกรม Excel มาปรบเปลยน

ตามฟลดหลกได

ตวอยาง

username,password,firstname,lastname,email,city,lang

wasana,passwd,วาสนา,พรหมทอง,[email protected],นครศรธรรมราช,th

chortip,passwd,ชอทพย,ทองไชย,[email protected],สงขลา,th

vijitra,passwd,วจตรา,อดลยฐานานศกด,[email protected],พทลง,th

4.2 การนาเขาไฟล

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

การนาขอมลเขาจากภายนอก Page 151

4.3 หาไฟลสมาชก > อปโหลดสมาชก

4.4 ผลการอปโหลด

4.5 ขนตอไป

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

หนวยท 11

สรางสญลกษณทางคณตศาสตร

MOODLE มความสามารถในการพมพสญลกษณและสมการทางคณตศาสตรได โดย

ใชการพมพในรปแบบของ TEX ซงหลายทานอาจไมคนเคย หรอไมชานาญ การพมพสญลกษณ

และสมการทางคณตศาสตรใน เนอหา / โจทย / แบบทดสอบ หรอ ตวเลอก ซงสามารถทาได

ดงตอไปน

1. สญลกษณ TEX

สามารถพมพลง คาอธบาย/เนอหา/โจทย/ตวเลอก ไดโดยตรง ตองมการพมพ

เครองหมาย dollar sign สองตวตดกน ($$) เพอบอกใหรวาหลงจากนจะเปนสญลกษณพเศษ และ

เมอพมพตามคาสงเสรจแลว จะตองพมพ $$ ปดทายดวยเสมอ เพอบอกวาเสรจสนการพมพ

สญลกษณแลว สาหรบคาสงตางๆนนขอเสนอแนะอานเพมเตมไดจากแหลงขอมลในตอนทาย

ตวอยางเชน $$f(x) = x-2b+ (3a/c) $$จะไดผลลพธดงน

2. เครองมอสรางสญลกษณคณตศาสตร ถาจะจาโคดคงลาบาก จงแนะนาใหใชโปรแกรม

TeXAide (เปนเครองมอคลายกบการสรางสมการใน Microsoft Word แตจะนามาใชไมได) ตองใช

โปรแกรม TexAide สามารถ Download ท http://www.dessci.com/en/products/texaide/ หลงจาก

ตดตงเสรจเรยบรอยแลว กอนใชงานโปรดตงคาของโปรแกรมกอน

เปดโปรแกรม Start > TeXaide 4 > TeXaide

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางสญลกษณคณตศาสตร Page 153

กอนใชงานโปรดตงคาของโปรแกรมกอนดงน

• 1) คลกท Edit > Translators

• 2) ยกเลกเครองหมาย Include MathType data in translation

• 3) เมน Format เลอก Inline Equation

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางสญลกษณคณตศาสตร Page 154

• 4) ปดโปรแกรม TeXaid

• แลวเปดใหมอกครง สรางสตรคณตศาสตร เชนเดยวกนกบทใชในโปรแกรม

Microsoft Word

• 5) เมอไดสตรแลวใหทาการ Select (เกดแถบสครอบคลมสตร) > คดลอก

(Copy) หรอกด Ctrl + c

• 6) วาง (Paste หรอ Crtl + v) สตรทไดลงในหนาตางงาน Text HTML Editor

ของโปรแกรม MOODLE ลบ \[ และ \] ออก

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางสญลกษณคณตศาสตร Page 155

• 7) เพมเครองหมาย $$ ทหว-ทาย ใหเปนค เชน

$$\sqrt[3]{{\frac{4}{5} + 50}} = x$$

แลว Save and return to course หรอ Save and display

ผลทได

• ศกษาเทคนคการพมพสตรคณตศาสตรไดท

http://www.rmuti.ac.th/lms/moodle/mod/glossary/index.php?id=1

• หรอสมครเปนสมาชก moodle แลวศกษาท

http://moodle.org/mod/glossary/view.php?id=2402

3. สตร Function คณตศาสตรสาหรบคาถามการคานวณ

การพมพสตรคณตศาสตรสาหรบการสรางแบบทดสอบชนดคาถามคานวณ ตองใช

องคประกอบหลายอยางไดแก

1.ใชฟงกชนคณตศาสตรในภาษา PHP เปนคาสง

2.รปแบบสญลกษณทางคณตศาสตรใชคาสง Tex

3.โจทยคาถาม สตรการคานวณ การกาหนดตวแปรใช wild guard {}

4.ใชตวดาเนนการ +(บวก) –(ลบ) *(คณ) /(หาร) %(หาเศษ)

5.ใช \ กบการแสดงเครองหมายพเศษ เชน \{ หมายถงใหแสดงเครองหมาย {

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางสญลกษณคณตศาสตร Page 156

ฟงกชนทางคณตศาสตรในภาษา PHP

ชอฟงกชน ความหมาย รปแบบการใชงาน

Abs () หาคาสมบรณของจานวนจรง Abs(Real Number) เชน Abs(-12.35) =

12.35

Acos () หาคา arc cosine (คาอยระหวาง -1 ถง 1) Acos(Real Number) เชน Acos

(0.5)=1.0471975511966

Asin () หาคา arc sine (คาอยระหวาง -1 ถง 1) Asin(Real Number) เชน Asin

(0.5)=0.5235987755983

Atan () หาคา arc tangent Atan(Real Number) เชน Atan

(0.5)=0.46364760900081

BinDec () แปลงเลขฐานสองเปนฐานสบ BinDec(Binary Number) เชน BinDec

(11011001)=217

Cos () หาคา cosine Cos(radian) เชน Cos (2)=-

0.41614683654714

DecBin () แปลงเลขฐานสบเปนฐานสอง DecBin(Decimal Number) เชน DecBin

(250)=11111010

DecHex () แปลงเลขฐานสบเปนฐานสบหก DecHex(Decimal Number) เชน

DecHex (250)=fa

DecOct () แปลงเลขฐานสบเปนฐานแปด DecOct(Decimal Number) เชน DecOct

(250)=372

deg2rad () แปลงมมองศาเปนเรเดยน Deg2rad(degree) เชน deg2rad

(30)=0.5235987755983

Exp () หาคาเลขยกกาลงของ e Exp(Real Number) เชน Exp

(2)=7.3890560989307

getrandmax () แสดงคาสงสดจากการสม getrandmax ()=32767

HexDec () แปลงเลขฐานสบหกเปนฐานสบ HexDec(Heximal Number)

Log () หาคา logarithm ฐานธรรมชาต Log(Real Number)

Log10 () หาคา logarithm ฐานสบ Log10(Real Number)

วชต วงษทอง ร.ร.จฬาภรณราชวทยาลย นครศรธรรมราช โทร 08-4060-9784

สรางสญลกษณคณตศาสตร Page 157

ชอฟงกชน ความหมาย รปแบบการใชงาน

max () หาคาสงสด max(real, real, real,...)

min () หาคาตาสด min(real, real, real,...)

number_format () กาหนดรปแบบการแสดงผลตวเลขหลกพน number_format(Real Number, decimal,

dec_point, thousands_sep)

OctDec () แปลงเลขฐานแปดเปนฐานสบ OctDec(Octal Number)

pi () คาคงทของ pi pi ()=3.1415926535898

pow () หาคาเลขยกกาลง Pow(Base, Expo)

rad2deg () แปลงคาเรเดยนเปนองศา Rad2deg(Real Number)

rand () สรางคาสม rand ()=41 ในครงนได 41

sqrt() รากทสอง sqrt(real)

ตวอยางการสรางคาถามและสตร สาหรบแบบทดสอบ การคานวณใน MOODLE

ชอสตร ตวอยาง คาถามการคานวณ สตรการคานวณ

คาสงสด คาสงสดของ {a},{b},{c} มคา = ? max({a},{b},{c})

คาตาสด คาตาสดของ {x},{y},{z} มคา = ? min({x},{y},{z})

X ยกกาลง 2 เลขยกกาลงของ $${x}^2$$ มคา = ? pow({x},2)

เศษสวนyx

(Style Math) คาของ $$\frac{x}{y}$$ มคา = ? {x}/{y}

การคณ(หาคาเศษ หรอสวนทไมทราบคา)

จงหาคาของ A เมอ 5A

= 10 (Style Text)

จงหาคาของ A เมอ $$\frac{{\rm

A}}{{\rm \{B}}}$$= {C} {B}*{C}

การคณ(หาคาผลลพธปกต) ผลคณของ {A}*{B} มคาเทาไร {A}*{B}

รากทสอง yx + รากทสองของ $$\sqrt{{x} + {y}}$$ sqrt({x} + {y})

แนวคด

1. ประยกตใช ASP ในการพฒนารปแบบ

คลงขอสอบและการทาขอสอบ ให

สะดวกทงผสอบและผสอน

2. ในการทาขอสอบเปนระบบสมจาก

ฐานขอมลโดยไมซากนเปนลาดบ และ

สามารถกาหนดจานวนขอทจะทาได

3. ผสอนสามารถเพม – ลบ – แกไข

ขอสอบไดไมจากดจานวน

4. มระบบเกบคะแนนและขอมลผทา

ขอสอบ สาหรบตรวจสอบได

โปรแกรมตาง ๆ ในระบบทตองจดทา

การจดการสอบ ม 4 โปรแกรม คอ

1. โปรแกรมทาขอสอบ

2. โปรแกรมดคะแนนสอบ

3. โปรแกรมเพมขอสอบ

4. โปรแกรมลบขอสอบ

5. โปรแกรมแกไขขอสอบ

การตดตงโปรแกรม

เนองจากเปนโปรแกรมทใชงานผาน

Browser เชนเดยวกบการใชงานบน

Internet และระบบของโปรแกรม

จาเปนตองใช ฐานขอมลในการจดเกบตว

ขอสอบ และผเขาสอบ จงจาเปนตองใชงาน

ในเครองทตดตงเปน Web Server โดยปกต

การใชงานภายในโรงเรยนจะมอย 2 ระบบ

คอ

1. ระบบ Stand alone ใชงานแบบ

อสระในเครองเดยว

ถาใชงานในระบบน แตละเครอง

ตองตดตงโปรแกรมทจาลองเครอง

ใหเปน Web Server เชนโปรแกรม

PWS (Persernal web server)

2. ระบบ Lan

โดยปกตถาโรงเรยนตดตงระบบ

Lan ไว กจะม Server อย Server ท

สามารถใชงานโปรแกรมนไดตอง

เปน Srver ทใชระบบปฏบตการ

NT4.0 หรอWindows2000 ไม

สามารถใชงานไดกบLinux server

* ศกษานเทศก ฝายนเทศงานแผนงานและวจย หนวยศกษานเทศก กรมสามญศกษา เขตการศกษา 8

จงภพ ชประทป *

เมอตดตงโปรแกรมสาหรบ Web Server ตามขอ 1 หรอ ขอ 2 แลวให copy Onlinetest

ไวใน Home Directory เชน c:\Inetpub\wwwroot ซงจะมอย 6 Folder และไฟลอน ๆ ดงรป

การเรยกใชงานโปรแกรม

1. การเรยกใชงานโปรแกรมบนระบบ Stand alone

1.1 ใหตรวจสอบชอเครองคอมพวเตอรทใชงานโดย คลกเมาสปมขวาบน Icon

Network Neighborhood

1.2 เลอกเมน Properties

64 แนะนาโปรแกรมระบบคลงขอสอบและการทาขอสอบ Online ผาน Web Browser

วารสารวชาการ หนวยศกษานเทศก กรมสามญศกษา เขตการศกษา 8

65

1.3 เลอกแถบ Identification จะมชอคอมพวเตอรของเครองนนอย จากรป ชอ

คอมพวเตอรคอ ITSchool02

1.4 เปดโปรแกรม Browser (Internet Explorer) ทชอง Address ใหพมพ

http://itschool02/index.htm จะเปนการเรมใชงาน Onlinetest

แนะนาโปรแกรมระบบคลงขอสอบและการทาขอสอบ Online ผาน Web Browser

66

1. เมนการทาขอสอบ

ใชสาหรบนกเรยนทตองการทาขอสอบ ซงจะตองกรอกขอมลของผเขาสอบ เลอกวชา และ

จานวนขอทจะสอบกอน แลวเลอกปม เรมทดสอบ

2. เมนดคะแนนสอบ จะเปนการรายงานผลการสอบของผเขาสอบทกคน

วารสารวชาการ หนวยศกษานเทศก กรมสามญศกษา เขตการศกษา 8

67

? à·èÒäÃ32

21

=+

53

67

54

55

3. เมนเพมขอสอบ สาหรบครผรบผดชอบซงจะตองใส Username และ Password กอนจงจะม

สทธในการเพมขอสอบได

เมอใส User และ Password (ในทนกาหนดเปน 1234 ทง 2 รายการ) จงจะสามารถเพม

ขอสอบได ซงแบงเปน 2 กรณ คอ

1. ขอสอบเปนขอความธรรมดา (Text) กสามารถพมพเขาไปในชองทกาหนดใหคอ

วชา , โจทย , ตวเลอก 1-4 , เฉลย สวนอน ๆ ใหวางไว แลวคลกทปม บนทกขอมล

ดานลางสด

2. ขอสอบเปนรปของสญลกษณทางคณตศาสตร ซงไมสามารถพมพไดเหมอน

ขอความปกต เชน เศษสวน ตองจดการโจทย หรอ ตวเลอกใหเปนรปภาพกอน เชน

โจทย

ตวเลอก 1

ตวเลอก 2

ตวเลอก 3

ตวเลอก 4

ใชโปรแกรมจบภาพหนาจอหรอโปรแกรมอน ๆ ทาโจทย และตวเลอกใหเปน

ลกษณะของรปภาพกอน เชน

แนะนาโปรแกรมระบบคลงขอสอบและการทาขอสอบ Online ผาน Web Browser

68

โจทย ทาเปนรปภาพแลวตงชอไฟลวา topic.gif ขนาดไฟล สง 48 ยาว 119 ,

ตวเลอก 1 select1.gif ขนาดไฟล สง 45 ยาว 24 ,

ตวเลอก 2 select2.gif ขนาดไฟล สง 44 ยาว 23 ,

ตวเลอก 3 select3.gif ขนาดไฟล สง 45 ยาว 23 ,

ตวเลอก 4 select4.gif ขนาดไฟล สง 46 ยาว 23

แลว กรอกขอมลเฉพาะสวนลางของแบบกรอกขอมล สวนบนกรอกเฉพาะเฉลยเทานน สวนอน วางไว

เสรจแลวคลกปม บนทกขอมล

เสรจแลวคลกปม บนทกขอมล

หมายเหต ไฟลรปภาพทงหมดให copy ไวใน Folder qpic

วารสารวชาการ หนวยศกษานเทศก กรมสามญศกษา เขตการศกษา 8

69

ตวอยาง การแสดงขอสอบทเปนรปภาพ

4. เมนลบขอสอบ (เฉพาะคร)

มขนตอนการทางานดงน

4.1 ใส Username และ Password

4.2 ใสขอความทเปนสวนหนงของโจทยทตองการลบ

4.3 เลอกขอทตองการลบ

แนะนาโปรแกรมระบบคลงขอสอบและการทาขอสอบ Online ผาน Web Browser

70

5. เมนแกไขขอสอบ (เฉพาะคร)

มขนตอนการทางานดงน

5.1 ใส Username และ Password

5.2 ใสขอความทเปนสวนหนงของโจทยทตองการแกไข

5.3 เลอกขอทตองการแกไข

5.4 แกไขขอความทตองการแลวบนทก

เชนตองการแกไขขอสอบทมเลข ID เปน 3 จากรปดานบนจะปรากฏหนาตาง

ขนมาใหแกไขได เมอแกไขขอความแลวให บนทกการแกไข

ทานสามารถ Download โปรแกรมไปใชงานไดฟร ท

http://www.NitesOnline.net

Email : [email protected]

จะปรากฎขอความวาไดลบขอสอบเรยบรอยแลว

วารสารวชาการ หนวยศกษานเทศก กรมสามญศกษา เขตการศกษา 8

71