58
ระบบสารสนเทศเพื่อการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( AERS2015) : Offline Key In สารบัญ 1. การติดตั้งโปรแกรม AERS Offline Key In ................................................................................................................ 1 2. เมนูการใช้งาน AERS Offline Key In ........................................................................................................................ 6 a. การกรอกแบบฟอร์มรายงาน (AERS Offline Key In) ............................................................................................... 8 3.4.1 การกรอกแบบฟอร์ม ปปง. 1-01 .................................................................................................................... 8 3.4.2 การกรอกแบบฟอร์ม ปปง. 1-02 ................................................................................................................. 10 3.4.3 การกรอกแบบฟอร์ม ปปง. 1-03 ................................................................................................................. 12 3.4.4 การกรอกแบบฟอร์ม ปปง. 1-04 ................................................................................................................. 14 3.4.5 การกรอกแบบฟอร์ม ปปง. 1-05 ................................................................................................................. 20 3.4.6 การกรอกแบบฟอร์ม ทด.1 .......................................................................................................................... 22 3.4.7 การกรอกแบบฟอร์ม อช.15 ........................................................................................................................ 25 3.5 การแก้ไขแบบฟอร์มที่เคยบันทึกไว้ .......................................................................................................................... 28 3.5.1 การแก้ไขแบบฟอร์ม ปปง. 1-01 ................................................................................................................. 28 3.5.2 การแก้ไขแบบฟอร์ม ปปง. 1-02 ................................................................................................................. 30 3.5.3 การแก้ไขแบบฟอร์ม ปปง. 1-03 ................................................................................................................. 32 3.5.4 การแก้ไขแบบฟอร์ม ปปง. 1-04 ................................................................................................................. 34 3.5.5 การแก้ไขแบบฟอร์ม ปปง. 1-05 ................................................................................................................. 39 3.5.6 การแก้ไขแบบฟอร์ม ทด.1 .......................................................................................................................... 42 3.5.7 การแก้ไขแบบฟอร์ม อช.15......................................................................................................................... 44 3.6 การ Export แบบฟอร์มรายงานเป็นไฟล์ XML........................................................................................................ 47 3.7 การตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ (XML Validator) ............................................................................................ 49 3.8 การเข้ารหัสไฟล์ XML (Sign CA) ก่อนส่งรายงานธุรกรรม ........................................................................................ 51 3.9 การ Backup และ Restore ข้อมูล โปรแกรม AERS Offline Key In .................................................................... 56

สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

สารบญ

1. การตดตงโปรแกรม AERS Offline Key In ................................................................................................................ 1

2. เมนการใชงาน AERS Offline Key In ........................................................................................................................ 6

a. การกรอกแบบฟอรมรายงาน (AERS Offline Key In) ............................................................................................... 8

3.4.1 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-01 .................................................................................................................... 8

3.4.2 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-02 ................................................................................................................. 10

3.4.3 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-03 ................................................................................................................. 12

3.4.4 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-04 ................................................................................................................. 14

3.4.5 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-05 ................................................................................................................. 20

3.4.6 การกรอกแบบฟอรม ทด.1 .......................................................................................................................... 22

3.4.7 การกรอกแบบฟอรม อช.15 ........................................................................................................................ 25

3.5 การแกไขแบบฟอรมทเคยบนทกไว .......................................................................................................................... 28

3.5.1 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-01 ................................................................................................................. 28

3.5.2 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-02 ................................................................................................................. 30

3.5.3 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-03 ................................................................................................................. 32

3.5.4 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-04 ................................................................................................................. 34

3.5.5 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-05 ................................................................................................................. 39

3.5.6 การแกไขแบบฟอรม ทด.1 .......................................................................................................................... 42

3.5.7 การแกไขแบบฟอรม อช.15......................................................................................................................... 44

3.6 การ Export แบบฟอรมรายงานเปนไฟล XML........................................................................................................ 47

3.7 การตรวจสอบความถกตองของไฟล (XML Validator) ............................................................................................ 49

3.8 การเขารหสไฟล XML (Sign CA) กอนสงรายงานธรกรรม ........................................................................................ 51

3.9 การ Backup และ Restore ขอมล โปรแกรม AERS Offline Key In .................................................................... 56

Page 2: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

1

การใชงาน และการตดตงระบบ AERS Offline Key In

การใชงานระบบ AERS Offline Key In ผใชงานตองท าการตดตงตวโปรแกรมลงบนเครองคอมพวเตอรกอน จงจะ

สามารถใชงานได โดยเอกสารคมอบทนมวตถประสงค เพออธบายการตดตงโปรแกรม และการใชงานของตวโปรแกรม AERS Offline Key In ตามหวขอดงตอไปน

คณลกษณะเครองทใชส าหรบการตดตงระบบ AERS Offline Key In

CPU : ไมต ากวา Core i3 2.0 GHz RAM : ไมต ากว 2.0 GB Hard Disk : ไมต ากวา 200 MB OS : ไมต ากวา Windows7

1. การตดตงโปรแกรม AERS Offline Key In การตดตงโปรแกรมส าหรบการใชงานระบบ AERS Offline Key In สามารถปฏบตไดตามขนตอนดงตอไปน

ดาวนโหลดไฟล Setup AERS Offline มาไวทเครอง

แตกไฟล Setup AERS Offline ดวยโปรแกรม WinZip, WinRAR, 7z หรอโปรแกรมอนๆ

Page 3: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

2

Page 4: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

3

ใหดบเบลคลก setup หรอ Setup AERS Offline เพอตดตง ระบบจะปรากฏหนาตางส าหรบรนตวโปรแกรมให เลอก RUN

กด Next

หนานจะใหระบ Folder ทตองการตดตง หากตองการเปลยนใหกด Browse แลวเลอก Folder ทตองการตดตง ถาหากไมตองการเลอกระบบจะสรางท Folder ตามทระบมาขางตน จากนนใหกดปม Next

Page 5: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

4

กด Next

รอระบบตดตง หากมขอความขนมาใหกด OK

เมอตดตงเรยบรอยแลวใหกด Close

Page 6: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

5

จากนนใหดาวนโหลดโปรแกรม Setup AERS Offline_addon_x64 หรอ x86 โดยการดาวนโหลด ขนอยกบระบบปฏบตการของเครองคอมพวเตอร (OS) วาเปน 32-bits หรอ 64-bits - หากเปนระบบปฏบตการคอมพวเตอร 32-bits ใหดาวนโหลด Setup AERS Offline_addon_x86 - หากเปนระบบปฏบตการคอมพวเตอร 64-bits ใหดาวนโหลด Setup AERS Offline_addon_x64

แตกไฟลเชนเดยวกบตอนตดตง Setup AERS Offline จะไดไฟล AMFICSXMXLSecurity_xXX

จากนนดบเบลคลกเพอตดตงโปรแกรม >> เลอก Run

จะมหนาตางปรากฏขนมา ใหเลอก Destination Folder ใหตรงกบระบบ AERS ทลงกอนหนานจากนนกดปม Extract

Page 7: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

6

รอระบบตดตงเสรจ หลงจากตดตงแลวเสรจ เปนการเสรจขนตอนการตดตงโปรแกรม AERS Offline Key In ผใชงานสามารถเปดโปรแกรมใชงานไดทนท

2. เมนการใชงาน AERS Offline Key In

เมอผใชงานท าการตดตงโปรแกรมแลวจะม Short cut ของระบบ AERS Offline แสดงทหนา

Desktop

Page 8: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

7

ใหท าการ Double Click ท Short cut นน เพอเปดโปรแกรม เมอท าการเปดโปรแกรมจะแสดง

หนาจอตามรป

เมอคลกทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม จะแสดงเมนการใชงานทงหมด ดงภาพ

Page 9: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

8

a. การกรอกแบบฟอรมรายงาน (AERS Offline Key In)

3.4.1 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-01 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-01 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทใชเงนสด (แบบ ปปง. 1 – 01)

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานการท าธรกรรมทใชเงนสด (แบบ ปปง. 1 – 01) ใหผใชงานกดทปม สรางรายงาน

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 5 สวน o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลผท าธรกรรม o สวนท 2 เปนขอมลผรวมท าธรกรรม o สวนท 3 เปนขอมลเกยวกบธรกรรม o สวนท 4 เปนขอมลเกยวกบการบนทกรายงาน

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 10: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

9

Page 11: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

10

3.4.2 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-02

การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-02 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทเกยวกบทรพยสน (แบบ ปปง. 1

– 02)

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานการท าธรกรรมทเกยวกบทรพยสน (แบบ ปปง. 1 – 02)

ใหผใชงานกดทปม สรางรายงาน

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 5 สวน o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน

Page 12: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

11

o สวนท 1 เปนขอมลผท าธรกรรม o สวนท 2 เปนขอมลผรวมท าธรกรรม o สวนท 3 เปนขอมลเกยวกบธรกรรม o สวนท 4 เปนขอมลเกยวกบการบนทกรายงาน

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 13: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

12

3.4.3 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-03

การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-03 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทมเหตอนควรสงสย (แบบ ปปง.

1 – 03)

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานการท าธรกรรมทมเหตอนควรสงสย (แบบ ปปง. 1 – 03) ใหผใชงานกดทปม สรางรายงาน

Page 14: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

13

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 5 สวน o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลผท าธรกรรม o สวนท 2 เปนขอมลผรวมท าธรกรรม o สวนท 3 เปนขอมลเกยวกบธรกรรม o สวนท 4 เปนขอมลเกยวกบเหตอนควรสงสย

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 15: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

14

3.4.4 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-04 3.4.4.1 แบบฟอรม ปปง. 1-04-1

การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-04-1 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานธรกรรมทใชเงนสด (ธรกจประกนชวต) (แบบ

ปปง. 1–04-1)

Page 16: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

15

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานการท าธรกรรมทใชเงนสด (ธรกจประกนชวต) (แบบ ปปง. 1–04-1) ใหผใชงานกดทปม สรางรายงาน

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 4 สวน

o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลรายละเอยดเกยวกบธรกรรม o สวนท 2 เปนขอมลสวนอน ๆ o สวนท 3 เปนขอมลสวนของรายละเอยดการบนทกรายงาน

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 17: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

16

3.4.4.2 แบบฟอรม ปปง. 1-04-2

การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-04-2 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานธรกรรมทเกยวกบทรพยสน (คาสนไหมทดแทน

ประกนวนาศภย) (แบบ ปปง. 1–04-2 )

Page 18: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

17

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานการท าธรกรรมทเกยวกบทรพยสน (แบบ ปปง. 1–04-2) ใหผใชงานกดทปม สรางรายงาน

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 3 สวน o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลรายละเอยดเกยวกบธรกรรม o สวนท 2 เปนขอมลสวนของรายละเอยดการบนทกรายงาน

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 19: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

18

3.4.4.3 แบบฟอรม ปปง. 1-04-3

การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-04-3 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม >แบบรายงานธรกรรมทมเหตอนควรสงสย (แบบ ปปง. 1–04-3)

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานการท าธรกรรมทมเหตอนควรสงสย (แบบ ปปง. 1–04-3) ใหผใชงานกดทปม สรางรายงาน

Page 20: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

19

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 4 สวน

o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลรายละเอยดเกยวกบธรกรรม/ กรณธรกจประกนชวต o สวนท 2 เปนขอมลรายละเอยดเกยวกบธรกรรม/ กรณธรกจประกนวนาศภย o สวนท 3 เปนขอมลเหตอนควรสงสย

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 21: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

20

3.4.5 การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-05

การกรอกแบบฟอรม ปปง. 1-05 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานธรกรรมทมเหตอนควรเชอหรออนควรสงสย

(แบบ ปปง. 1–05)

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของแบบรายงานธรกรรมทมเหตอนควรเชอหรอมเหตอนควรสงสย (แบบ ปปง. 1–05)

Page 22: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

21

3. จะแสดงหนาแบบฟอรมรายงานธรกรรม โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 6 สวน o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลผท าธรกรรม o สวนท 2 เปนขอมลรายละเอยดผรวมท าธรกรรม / ผมอบอ านาจ หรอ ผรบมอบอ านาจ o สวนท 3 เปนขอมลรายละเอยดขอเทจจรงเกยวกบธรกรรม o สวนท 4 เปนขอมลเกยวกบเหตอนควรเชอหรอเหตอนควรสงสย o สวนท 5 เปนขอมลเกยวกบขอมลผรายงาน

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 23: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

22

3.4.6 การกรอกแบบฟอรม ทด.1

การกรอกแบบฟอรม ทด.1 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > ค าขอจดทะเบยนสทธและนตกรรม และการสอบสวนสทธใน

ทดน (แบบ ทด. 1)

Page 24: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

23

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของค าขอจดทะเบยนสทธและนตกรรม และการสอบสวนสทธในทดน (แบบ ทด. 1)

3. จะแสดงหนาฟอรมรายงานค าขอจดทะเบยนสทธฯ โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 8 สวน o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เลอกประเภท ทด. ซงมใหเลอก ไดแก

ท.ด. 1 ,ท.ด. 1 ก และ ท.อ. 5 o สวนท 2 เปนขอมลต าแหนงทดน

Page 25: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

24

o สวนท 3 เปนขอมลรายละเอยดทะเบยน / โฉนดทดน o สวนท 4 เปนขอมลรายละเอยดระวางรปถายทางอากาศ o สวนท 5 เปนขอมลรายละเอยดอสงหารมทรพยอยางอน o สวนท 6 เปนขอมลรายละเอยดผรวมท าธรกรรม o สวนท 7 เปนขอมลรายละเอยดเกยวกบขอเทจจรงเกยวกบธรกรรม (เพมเตม)

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 26: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

25

3.4.7 การกรอกแบบฟอรม อช.15

การกรอกแบบฟอรม อช.15 สามารถท าไดตามขนตอนดงตอไปน 1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > ค าขอจดทะเบยนสทธและนตกรรม และการสอบสวนสทธใน

หองชด (แบบ อช. 15)

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของค าขอจดทะเบยนสทธและนตกรรม และการสอบสวนสทธในหองชด (แบบ อช. 15)

3. จะแสดงหนาฟอรมรายงานค าขอจดทะเบยนสทธฯ โดยในแบบฟอรมจะประกอบดวย 5 สวน

Page 27: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

26

o สวน Header จะกรอกขอมลเกยวกบเลขทรายงาน o สวนท 1 เปนขอมลต าแหนงทดน o สวนท 2 เปนขอมลรายละเอยดทตงหองชด o สวนท 3 เปนขอมลรายละเอยดผรวมท าธรกรรม o สวนท 4 เปนขอมลรายละเอยดเกยวกบขอเทจจรงเกยวกบธรกรรม (เพมเตม)

ใหผใชงานท าการกรอกขอมลใหครบถวน เมอกรอกขอมลครบแลว กดปม “บนทกรายงาน”

Page 28: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

27

Page 29: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

28

3.5 การแกไขแบบฟอรมทเคยบนทกไว รายงานธรกรรมทผใชงานเคยกรอกเขาในระบบ AERS Offline แลว หากตรวจพบวามการกรอกขอมล

ผดพลาด ผใชงานสามารถท าการแกไขแบบฟอรมรายงานธรกรรมทเคยบนทกไวได โดยท าตามขนตอนดงน

3.5.1 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-01 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทใชเงนสด (แบบ ปปง. 1- 01)

จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 30: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

29

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 31: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

30

3.5.2 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-02 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทเกยวกบทรพยสน (แบบ

ปปง. 1-02) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 32: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

31

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 33: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

32

3.5.3 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-03 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทมเหตอนควรสงสย (แบบ ปปง.

1-03) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 34: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

33

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 35: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

34

3.5.4 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-04 3.5.4.1 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-04-1

1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทใชเงนสด (ธรกจ

ประกนชวต) (แบบ ปปง. 1-04-1) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 36: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

35

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

3.5.4.2 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-04-02 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทใชเงนสด (ธรกจ

ประกนวนาศภย) (แบบ ปปง. 1-04-2) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

Page 37: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

36

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 38: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

37

3.5.4.3 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-04-3 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทมเหตอนควรสงสย

(แบบ ปปง. 1-04-3) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 39: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

38

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 40: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

39

3.5.5 การแกไขแบบฟอรม ปปง. 1-05 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > แบบรายงานการท าธรกรรมทมเหตอนควรเชอหรอ

อนควรสงสย (แบบ ปปง. 1-05) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

Page 41: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

40

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 42: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

41

Page 43: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

42

3.5.6 การแกไขแบบฟอรม ทด.1 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > ค าขอจดทะเบยนสทธและนตกรรม และการ

สอบสวนสทธในทดน (แบบ ทด. 1) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 44: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

43

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 45: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

44

3.5.7 การแกไขแบบฟอรม อช.15 1. เขาเมนแบบฟอรมรายงานธรกรรม > ค าขอจดทะเบยนสทธและนตกรรม และการ

สอบสวนสทธในหองชด (แบบ อช. 15) จากนนกดปมคนหารายงาน จะแสดงขอมลทเคยบนทกไวขนมา

2. เลอกรายการทตองการแกไข > กดแกไข

Page 46: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

45

3. โปรแกรมจะแสดงรายละเอยดขอมลทเคยบนทกไว ผใชงานสามารถท าการแกไขได เมอท าการแกไขเรยบรอยแลวกดปม “บนทกรายงาน”

Page 47: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

46

Page 48: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

47

3.6 การ Export แบบฟอรมรายงานเปนไฟล XML

การ Export ขอมลแบบฟอรมรายงานเปนไฟล XML สามารถท าได โดยท าตามขนตอนดงน 1. ไปทเมน แบบฟอรมรายงานธรกรรม > สรางรายงาน XML

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของหนาจอสรางรายงาน XML

Page 49: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

48

3. ขนตอนการสรางไฟลรายงาน XML 3.1 เลอกแบบรายงานทตองการสราง 3.2 เลอกขอมลหนวยงาน 3.3 ระบชวงวนทของรายงาน

เมอท าการระบเงอนไขทง 3 สวนแลว กดปม “คนหารายงานส าหรบสรางรายงานในรปแบบ XML” จะแสดงขอมลรายการตามเงอนไขทคนหา

4 ท าการเลอกรายงานธรกรรมทตองการน าไปสรางรายงานในรปแบบ xml โดยสามารถเลอกไดทงหมด หรอเลอกเปนบางรายการได เมอท าการเลอกแลว กดปม “สรางรายงานในรปแบบ XML”

Page 50: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

49

5 เลอก Path หรอต าแหนงทตองการจดเกบไฟล และตงชอไฟลใหเรยบรอย หลงจากนนกดปม SAVE กจะได ไฟล XML ตามทตองการ

3.7 การตรวจสอบความถกตองของไฟล (XML Validator)

เมอท าการ Export ไฟลรายงานในรปแบบ XML เรยบรอยแลว ผใชงาน สามารถมาตรวจสอบความถกตองของไฟลรายงานได โดยท าตามขนตอนดงน

1. ไปทเมนแบบฟอรมรายงาน > AMLO XML FORMAT VALIDATOR

Page 51: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

50

2. โปรแกรมจะเขาสหนาแรกของหนาจอ AMLO XML FORMAT VALIDATOR ใหไปทเมน File >

Validate

3. ท าการเลอกไฟล XML ทตองการน าไปตรวจสอบ (Validate)

4. จากนนใหระบรหสของสถาบนการเงนทมขอมลอยในไฟล XML ทน ามาตรวจสอบ (Validate) เมอกรอกขอมลแลวกด OK

Page 52: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

51

5. ระบบจะท าการตรวจสอบ และแจงผลการ Validate วาผานหรอไม ถาไมผานแสดงวาขอมลทกรอก

ไมถกตอง ผใชงานตองกลบไปแกในสวนของขนตอนการกรอกแบบฟอรใหถกตอง และท าการสรางไฟล XML ใหม แลวน ามาตรวจสอบ (Validate) อกครง

3.8 การเขารหสไฟล XML (Sign CA) กอนสงรายงานธรกรรม

กอนการสงรายงานธรกรรม จ าเปนตองมการเขารหสไฟล เพอ Sign CA กอนทกครง เพอปองกนการถกแกไขขอมล โดยผใชงานสามารถท าไดตามขนตอนตอไปน

1. ไปทเมน แบบฟอรมรายงานธรกรรม > AERS XML Security Converter

Page 53: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

52

2. เมอกดเมน AERS XML Converter จะม Dialog box แสดงขนมา ใหน าเครองหมาย / ในชอง Always ask before opening this file ออก

3. เขาสหนาแรกของหนาจอ AERS XML Security Converter ชอง Private Key File ท าการเลอก Path ต าแหนงทเกบ Private key File

Page 54: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

53

ชอง Private Key Password ท าการกรอก Password ของ Private Key File ชอง Public Key File ท าการเลอก Path ทเกบ Public key File

ชอง Input File เลอก ไฟล XML ทตองการเขารหส CA ชอง Encrypted Output File เลอก Pathทจดเกบไฟล XML ทเขารหสแลว

เมอกรอกรายละเอยดครบแลว กดปม “Encrypt Now”

- ชอง Private Key File ใหท าการเลอก Path และต าแหนงทเกบ Private Key File

- ชอง Private key Password ท าการกรอก Password ของ Private key File

Page 55: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

54

- ชอง Public Key File ใหท าการเลอก Path และต าแหนงทเกบ Public Key File

- ชอง Input File เลอกไฟล XML ทตองการเขารหส CA

- ชอง Encrypt Output File เลอก Path ทจดเกบ ไฟล XML ทเขารหส CA แลว

Page 56: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

55

- เมอกรอกรายละเอยดครบแลว ใหท าการกดปม Encrypt Now

4. เมอมการน าไฟล XML มาท าการ Sign CA แลว ไฟล XML นนจะถก Encrypted ไว ไมสามารถท า

การอานได

Page 57: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

56

3.9 การ Backup และ Restore ขอมล โปรแกรม AERS Offline Key In

ในกรณตองยายเครองหรอตองลงโปรแกรม Offline Key In ใหม แตตองการใชขอมลแบบฟอรมทเคยคยไวเดม ใหท าตามขนตอนดงตอไปน

1. ไปท Folder ทตดตงโปรแกรม AERS Offline Key In ไวทเครองเดม สงเกตไฟลฐานขอมล ทเปนไฟล

amlo_new.mdb (Microsoft Access) ใหกอปปไฟลเกบไวกอน

Page 58: สารบัญ - AMLO€¦ · ระบบสารสนเทศเพื่อการสงรายงานธุรกรรมทางสื่อ

ระบบสารสนเทศเพอการสงรายงานธรกรรมทางสออเลกทรอนกส (AERS2015) : Offline Key In

57

2. จากนนเมอลงโปรแกรม AERS Offline Key In ทเครองใหมเรยบรอยแลว ใหไปท Folder ทตดตงโปรแกรมดงกลาวทเครองใหม น าไฟล amlo_new.mdb ทบนทกเกบไวจากเครองเดม ไป replace ทบไฟล amlo_new.mdb ทเครองใหม