202

สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 2: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

สารบญ หนา

ประวตคณะกรรมการและผบรหาร 1-21

สวนท 1 การประกอบธรกจ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 22-24 2. ลกษณะการประกอบธรกจ 25-33 3. ปจจยความเสยง 33-34 4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 35-37 5. ขอพพาททางกฎหมาย 37 6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 38-42 สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน 43-44 8. โครงสรางการจดการ 45-51 9. การก ากบดแลกจการ 51-58 10. ความรบผดชอบตอสงคม 59-62 11. การควบคมภายใน 62-64 12. รายการระหวางกน 64-67 สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 68-77 14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ 78-81 เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

เอกสารแนบ 2 งบการเงน

Page 3: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

1

ประวตคณะกรรมการและผบรหาร

Page 4: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

2

ประวตคณะกรรมการและผบรหารรายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ชอ - สกล นายวรเทพ วงศาสทธกล

อาย 69 ป

ด ารงต าแหนง ประธานกรรมการบรษท กรรมการผจดการใหญ และประธานกรรมการก าหนดคา

คาตอบแทนบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน(ประเทศไทย) จ ากด(มหาชน)

ปรญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

38,545,657 หน คดเปน 5.66 % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 101 ซอยอนามย ถนนศรนครนทร สวนหลวง สวนหลวง กรงเทพ 10250

เบอรโทรศพท (02)751-7171

เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2551 - ปจจบน ประธานกรรมการบรษท บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2548 - ปจจบน กรรมการ บจก.เลเทกซ ซสเทมส

ป 2541 - ปจจบน กรรมการผจดการใหญ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2538 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ.เวลดเฟลกซ

ป 2537 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจก.สวนยางวงสมบรณ

ป 2532 - 2554 กรรมการผจดการ บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรป

ป 2529 - 2550 กรรมการผจดการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2515 - 2522 ผจดการฝายขาย หจก.การยางคลองแงะ

* หลกสตรผบรหารระดบสง สถาบนวทยาการตลาดทน (วตท.รนท 5)

* แนวทางการจดตงและปฏบตงานส าหรบ Audit Committee ทมประสทธภาพ

สถาบนการจดการธรกจแหงประเทศไทย

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

Page 5: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

3

* การเสรมประสทธภาพคณะกรรมการตรวจสอบ

นายกสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

* ความกาวหนาในการใช Balanced Scorecard และการแกปญหาภาคปฏบต

สถาบนเพมผลผลตแหงชาต

* Certificate of Completion (Directors Certification Program)

สถาบนกรรมการบรษทไทย

* หลกสตรประกาศนยบตรชนสงการบรหารเศรษฐกจสาธารณะส าหรบนกบรหารระดบสง รนท 9

สถาบนพระปกเกลา

* หลกสตรประกาศนยบตรชนสงการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย ส าหรบนกบรหารระดบสง

สถาบนพระปกเกลา

ป 2553-2557 สมาชกสภาทปรกษาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

ป 2553 - ปจจบน กรรมการสมาคมน ายางขนไทย

ป 2553 - ปจจบน กรรมการบรหาร สมาคมยางพาราไทย

ป 2551-ปจจบน อปนายกสมาคมน ายางขนไทย

ป 2551 - 2553 นายกกตตมศกด สมาคมน ายางขนไทย

ป 2549 - 2551 กรรมการบรษท รวมทนยางพาราระหวางประเทศ จ ากด

(International Rubber Consortium Limited) IRCO

ป 2548 - 2551 คณะอนกรรมการดานสนคาเกษตรลวงหนา ประเภทยางพารา

ตลาดสนคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย

ป 2547 - 2551 คณะกรรมการทปรกษาดานนโยบาย (PAP) สมาคมยางพาราไทย

ป 2547 - 2551 นายกสมาคมน ายางขนไทย

ป 2543 - 2551 กรรมการกลมอตสาหกรรมผลตภณฑยาง

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ป 2541 - 2551 อนญาโตตลาการยางพารา คณะกรรมการอนญาโตตลาการยางพารา

ป 2538 - 2542 รองประธานคณะกรรมการกลมอตสาหกรรมผลตภณฑยาง

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 6: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

4

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ชอ - สกล นายไพบลย วรประทป

อาย 79 ปด ารงต าแหนง รองประธานกรรมการบรษท

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

International Finance&Investment Management Program,Tsighua University, Beijing, China

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)4,008,426 หน คดเปน 0.59 % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 99/3 หมท 13 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540เบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2551 - ปจจบน รองประธานกรรมการบรษท บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2538 - ปจจบน กรรมการ บมจ.เวลดเฟลกซป 2537 - 2554 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรปป 2532 - ปจจบน กรรมการผจดการ บจก.สวนยางวงสมบรณป 2529 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2526 กรรมการผจดการ บจก.วงยางป 2515 ผจดการ หจก.ไทยชวนรบเบอรป 2510 - 2515 ผจดการฝายขาย หจก.การยางคลองแงะ

* แนวทางการจดตงและปฏบตงานส าหรบ Audit Committee ทมประสทธภาพ สถาบนการจดการธรกจแหงประเทศไทย* การเสรมประสทธภาพคณะกรรมการตรวจสอบ นายกสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย* ความกาวหนาในการใช Balanced Scorecard และการแกปญหาภาคปฏบต สถาบนเพมผลผลตแหงชาต* Certificate of Completion (Directors Certification Program) สถาบนกรรมการบรษทไทย

-ไมม -

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 7: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

5

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ชอ - สกล นายปรชญนนท เตมฤทธกลชยอาย 72 ปด ารงต าแหนง รองประธานกรรมการบรษท

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ปรญญาโท ครศาสตรอตสาหกรรมมหาบณฑต สาขาวชาธรกจอตสาหกรรม สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ ปรญญาตร อตสาหกรรมบณฑต สาขาวชาการจดการอตสาหกรรม สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

5,555,106 หน คดเปน 0.82 % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 969 หม 13 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540เบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2559 - ปจจบน นายกสมาคมศษยเกา มหาวทยาลยพระจอมเกลาพระนครเหนอ คณะบรหารธรกจป 2551 - ปจจบน รองประธานกรรมการบรษท บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2538 - ปจจบน กรรมการ บมจ.เวลดเฟลกซป 2537 - 2554 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรป ป 2529 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

* ความกาวหนาในการใช Balanced Scorecard และการแกปญหาภาคปฏบต สถาบนเพมผลผลตแหงชาต* Certificate of Completion (Directors Certification Program) สถาบนกรรมการบรษทไทย

24/10/2556 จตตถดเรกคณาภรณ

ป 2559 - ปจจบน ประธานผพพากษาสมทบศาลเยาวชนและ กระทรวงยตธรรมครอบครว จงหวดนครพนม

ป 2556 - ปจจบน ประธาน บจก.เมเยอรเรซนป 2520 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจก.สหธนาสน

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

ประวตการ รบ ระรา า คร รา ร า รณ

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 8: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

6

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ชอ - สกล นายสชาต เจรญพรพานชกล

อาย 53 ป

ด ารงต าแหนง กรรมการ และกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ปรญญาโท วชาเอกบรหารธรกจ Assumption University

ปรญญาตร วชาเอกการตลาด Assumption University

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

- หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 11/149 หมบานนาราสร สาทร-วงแหวน ถนนกาญจนาภเษก แขวงหลกสอง เขตบางแค กรงเทพฯ 10160

เบอรโทรศพท (02)453-2148-9

ป 2555 - ปจจบน กรรมการบรหารความเสยง บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2542 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2542 - 2554 กรรมการควบคมการเบกจาย บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2539 - 2555 กรรมการผจดการ บจก. ทอปเทนเฟอรนเจอรป 2537 - 2538 เจาหนาทฝายการลงทน บงล. นธภทรป 2533 - 2536 ผจดการส านกกรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2531 - 2532 เจาหนาทการตลาด บจก. โตชบา (ไทยแลนด)

-ไมม -

-ไมม -

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 9: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

7

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ชอ - สกล นายเออรวน มลเลอรอาย 88 ปด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ปรญญาตร วชาเอกบญช International Institute of Accountants Sydney, Australia

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

- หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 260 หมบานปญญา ถนนพฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรงเทพฯ 10250เบอรโทรศพท (02)300-3574เบอรแฟกซ (02)300-3258

ป 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2543 - 2553 กรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2543 - 2559 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2543 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ก าหนดคาตอบแทน

* Certificate of Completion (Directors Certification Program) สถาบนกรรมการบรษทไทย* บทบาทหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบตาม ม.89/25 และ281/8 ใน พ.ร.บ. หลกทรพย และตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 (ฉบบแกไข) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)* Accounting for Non-Accounting Audit Committee ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

* เตรยมพรอมรบเกณฑกรรมการตรวจสอบใหม (หองวงจรปด) // (รอบบาย) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ป 2548 กรรมการ ส านกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.)ป 2536 - 2539 ผจดการทวไป บรษท ไทย-บรนตาบเลย จ ากดป 2535 - 2548 รองประธานสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยป 2520 - ปจจบน ประธานกตตมศกดกลมอตสาหกรรมผลตภณฑยาง

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 10: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

8

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทชอ - สกล นางสชาดา โสตถภาพกล

อาย 64 ป

ด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และประธานกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

มหาบณฑตบรหารธรกจ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

หน คดเปน % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 12 ซอย 20 มถนา แยก 11 ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงเทพฯ 10310

เบอรโทรศพท (02)274-8859

ป 2559 - ปจจบน ประธานกรรมการบรหารความเสยง บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

เม.ย.2558 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2555 - 2559 กรรมการบรหารความเสยง บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2551 - ม.ค.2558 กรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2551 - 2559 กรรมการก าหนดคาตอบแทน บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

เม.ย. 2544 - ต.ค. 2557 กรรมการผจดการ บมจ. หลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย)

ป 2540 - ม.ค.2544 ผชวยกรรมการผจดการ บมจ. หลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย)

ป 2533 - 2540 ผชวยกรรมการผจดการ บมจ. หลกทรพย เอกเอเซย

ป 2544 - 2560 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนไทย

* Director Certification Projram รน 38/2546 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

* หลกสตรผบรหารระดบสงสถาบนวทยาการตลาดทน (หลกสตร วตท.) รน 2/2549

พ.ย.2557 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ. หลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย)

ป 2544 - ปจจบน กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนไทย

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 11: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

9

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทชอ - สกล นายยรรยง ถาวโรฤทธอาย 79 ปด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ปรญญาตร พาณชยศาสตรบณฑต , บญชบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) - หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 208/1 ซ.งามวงศวาน 31 ถ.งามวงศวาน อ.เมอง จ.นนทบร 11000

เบอรโทรศพทเบอรแฟกซ (02)588-2975

เม.ย.2558 - ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2554 - ม.ค.2558 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2553 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2552 - 2553 กรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2546 - 2551 กรรมการ บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน)

* โครงการศกษาเพอความมนคงของชาต กองอ านวยการรกษาความมนคงภายใน* การสมมนานกบรหารการพฒนาระดบสง รนท 3 สถาบนบณฑตพฒนาบรหารศาสตร* การประเมนผลการปฏบตงานประจ าป ส านกงานตรวจเงนแผนดน* การรกษาความปลอดภย รนท 73 (ภมภาค) ส านกขาวกรองแหงชาต* แผนและโครงการ (ระดบอาวโส) รนท 7 สถาบนบณฑตพฒนาบรหารศาสตร* Financial Audit Management Intosai Development Initiative and Supervision Bangkok, Thailand.* การประชมนกบญช สมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาต* นกปกครองระดบสง รนท 31 (นปส.) วทยาลยการปกครอง* เทคนคการเตรยมตวเปนผสอบบญช ส านกงานตรวจเงนแผนดน* ยทธศาสตรการตรวจเงนแผนดน ส านกงานตรวจเงนแผนดน* ความรวชาการสอบบญชชนสง ส านกงานตรวจเงนแผนดน* เทคโนโลยและการบรหารงานคอมฯ (ผบรหาร) NECTEC

(02)588-2975 , 081-6864487

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

Page 12: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

10

* การพฒนาผบรหาร (MINI MBA) สตง. สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร* ผลงาน (การตรวจสอบการด าเนนงาน) ส านกงานตรวจเงนแผนดน* การประชมปญหาขอคดเหนฯ ตามนโยบายการปฎบตฯ 2542 ส านกงานตรวจเงนแผนดน จงหวดอดรธาน* การปฏบตตามระเบยบ ส านกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด ฉบบท 4 พ.ศ.2541 ส านกงานตรวจเงนแผนดน* การประชมนกบญช สมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย* การปรบทศทางการตรวจสอบตามกฎหมายประกอบรฐธรรมนญ ส านกงานตรวจเงนแผนดน* E-Commerce กบการตรวจสอบ ส านกงานตรวจเงนแผนดน* ผน าในทศวรรษหนาตองพฒนาอยางไร ส านกงานตรวจเงนแผนดน* พรบ.ความผดเกยวกบการเสนอราคาตอหนวยของรฐ ส านกงานตรวจเงนแผนดน

01/12/2543 มหาวชรมงกฎ02/12/2541 ประถมาภรณชางเผอก04/12/2538 ประถมาภรณมงกฎไทย28/05/2533 เหรยญจกรพรรดมาลา23/02/2533 ทวตยาภรณชางเผอก07/02/2529 ทวตยาภรณมงกฎไทย31/12/2526 ตรตาภรณชางเผอก21/04/2523 ตรตาภรณมงกฎไทย15/06/2521 จตรถาภรณชางเผอก31/12/2515 จตรถาภรณมงกฎไทย31/12/2512 เบญจมาภรณขางเผอก30/12/2510 เบญจมาภรณมงกฎไทย

ป 2543 รองผอ านวยการส านกงานตรวจเงนแผนดน (นกบรหาร 10)ส านกงานตรวจเงนแผนดน

ป 2541 ผชวยผอ านวยการส านกงานตรวจเงนแผนดน (นกบรหาร 9)ส านกงานตรวจเงนแผนดน

ป 2541 ผอ านวยการส านก (นกวชาการตรวจเงนแผนดน 9)ส านกตรวจสอบดานสงคมและความมนคง

ป 2540 ผอ านวยการตรวจเงนแผนดนภมภาค (พนกงานตรวจเงนแผนดน 9)ส านกงานตรวจเงนแผนดนภมภาคท 8 (จ.เชยงใหม)

ป 2539 ผอ านวยการตรวจเงนแผนดนภมภาค (พนกงานตรวจเงนแผนดน 9)ส านกงานตรวจเงนแผนดนภมภาคท 1 (จ.พระนครศรอยธยา)

ป 2538 ผอ านวยการตรวจเงนแผนดนภมภาค (พนกงานตรวจเงนแผนดน 9)ส านกงานตรวจเงนแผนดนภมภาคท 5 (จ.อบลราชธาน)

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

ประวตการ รบ ระรา า คร รา ร า รณ

Page 13: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

11

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษท

ชอ - สกล นายสมคาด สบตระกล

อาย 65 ป

ด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ปรญญาตรนตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง

ปรญญาโทพฒนบรหารศาสตรมหาบณฑต (MPA) ทางดานรฐประศาสนศาสตร

สถาบนบณฑตพฒนาบรหารศาสตร (NIDA)

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) - หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน เรอนทววฒนา เลขท 55 มณฑลววล ซอย 5 เขตทววฒนา กรงเทพฯ 10170เบอรโทรศพท (02)887-1886 , 08-1636-1117เบอรแฟกซ -

ป 2559 - ปจจบน กรรมการบรหารความเสยง บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

เม.ย.2558 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

เม.ย.2558 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2556 - 2558 รองประธานกรรมการ บมจ.อตสาหกรรม อเลกโทรนคส

และประธานกรรมการตรวจสอบ

ป 2553 - ม.ค.2558 กรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2552 - 2560 ประธานคณะกรรมการลงทน และกรรมการ บรษท คนทร กรป โฮลดงส จ ากด (มหาชน)ป 2551 - 2559 กรรมการ บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน)ป 2545 - ปจจบน ทปรกษากฎหมาย บมจ.อารยา พรอพเพอรต

* หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) (DAP77/2552) และ

หลกสตร Director Certification Program (DCP) (DCP115/2552) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการไทย (IOD)

* ประกาศนยบตรชนสงหลกสตรการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย ส าหรบนกบรหารระดบสง รนท 10 (ปปร.10)

วทยาลยการเมองการปกครองฯ สถาบนพระปกเกลาฯ

* ประกาศนยบตรชนสงหลกสตรนกบรหารยตธรรมทางปกครองระดบสง วทยาลยการยตธรรมทางปกครอง

ส านกงานศาลปกครอง รนท 2 (บยป.2)

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

Page 14: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

12

* ประกาศนยบตรชนหลกสตรผบรหารระดบสงดานการพฒนาเมอง (มหานคร รนท 2)

สถาบนเพอการพฒนาเมอง กรงเทพมหานคร

* ประกาศนยบตรชนสงทางรฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

ป 2545 - 2546 ทปรกษาประธานวฒสภา วฒสภา(พล.ต มณญกฤต รปขจร)

ป 2544 กรรมการสรรหาตลาการ สภาผแทนราษฎรศาลรฐธรรมนญ

ป 2543 - 2549 กรรมาธการตดตามงบประมาณ วฒสภาวฒสภา

ป 2541 - 2542 ทปรกษาประธานกรรมการบรหาร องคการโทรศพทแหงประเทศไทย(มชย วระไวทยะ)

ป 2539 - 2543 เลขานการผวาราชการกรงเทพมหานคร กรงเทพมหานคร(ดร. พจตต รตตกล)

ป 2535 -2539 นกวชาการ-ผช านาญการ สภาผแทนราษฎรและทปรกษาฯ คณะกรรมาธการการยตธรรม

และสทธมนษยชน

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 15: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

13

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทชอ - สกล นายภควต โกวทวฒนพงศอาย 69 ปด ารงต าแหนง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก าหนดคาตอบแทน

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ปรญญาโทบรหารธรกจ ดานการตลาดและการเงน, Wharton School, University of Pennsylvaniaปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต (เกยรตนยมดมาก) มหาวทยาลยธรรมศาตร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) - หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 179/111 อาคารบางกอกซตทาวเวอร ชน 26 ถ.สาทรใต สาทร กรงเทพมหานคร 10120เบอรโทรศพท (02) 088-9118เบอรแฟกซ (02) 088-9110

ป 2559 - ปจจบน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)เม.ย.2558 - 2559 กรรมการก าหนด บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

คาตอบแทนป 2555 - 2559 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

บรหารความเสยงป 2554 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

* ปรญญาบตรวทยาลยปองกนราชอาณาจกร (วปรอ.รนท 344)* การอบรมสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร DCP Program รนท 58/2005* ประกาศนยบตรหลกสตรผบรหารระดบสง รนท 5 สถาบนวทยาการตลาดทน* การฝกอบรมจากสถาบนพฒนากรรมการและผบรหารระดบสงภาครฐ (PDI) สถาบนพระปกเกลา หลกสตรการก ากบดแลกจการส าหรบกรรมการและผบรหารระดบสง ของรฐวสาหกจและองคการมหาชน" รนท 15

ป 2559 - ปจจบน ประธานกรรมการ บรษท ทรนต วฒนา จ ากด (มหาชน)ป 2553 - ปจจบน ทปรกษา สมาคมบรษทหลกทรพยป 2552 - ปจจบน ทปรกษา สมาคมบรษทจดทะเบยนไทยป 2551 - ปจจบน ทปรกษาหลกสตรเศรษฐศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร

มหาบณฑต (เศรษฐศาสตรการเงน)ป 2543 - ปจจบน อนกรรมการพจารณาประเมนผล ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ

การด าเนนงานรฐวสาหกจ(รายสาขา) กระทรวงการคลง ป 2542 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

กรรมการอสระ

ป 2560 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. ดสตธาน

ป 2560 - ปจจบน ประธานกรรมการ บจก. สมารท ไอด กรป

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 16: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

14

รายละเอยดเกยวกบกรรมการบรษทชอ - สกล นายราชย วฒนเกษมอาย 71 ปด ารงต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) Honors DegreeMBA Industrial Management II class, PacificStates University, California, USA

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) - หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 964 ถ.รามค าแหง แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ 10240เบอรโทรศพท (081)825-3236เบอรแฟกซ -

2552-ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ควอลตเฮาส ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ป 2559 - ปจจบน ทปรกษา บรษท ยปอนซอย จ ากดป 2559 - ปจจบน กรรมการ บรษท หลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

และประธานกรรมการตรวจสอบพ.ค.2558 - ปจจบน กรรมการอสระ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ

พ.ค.2558 - 2559 กรรมการบรหารความเสยง

ม.ค.2556-พ.ย.2557 ทปรกษา บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

* Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP) , IOD* Role of the Compensation Committee (RCC) , IOD

2554 ทปรกษา บมจ.ธนาคารกรงไทย2552 ประธานกรรมการ บจก.หลกทรพย เคท ซมโก2552 กรรมการ บจก.กรงไทย คอมพวเตอร เซอรวสเซส2552 ประธานกรรมการ บจก.หลกทรพย เคทบ (ไทยแลนด)2552 กรรมการ คณะกรรมการสงเสรมกจการ มหาวทยาลยเกษตรศาสตร2549-2550 กรรมการบรหาร บมจ.ธนาคารกรงไทย

บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 17: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

15

รายละเอยดเกยวกบผบรหารบรษท

ชอ - สกล นายวนชย ศรหรญรศมอาย 59 ปด ารงต าแหนง ประธานเจาหนาทบรหารฝายปฏบตการ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

M.B.A.,Finance,Long Island University,Brooklyn,New York.M.S. (Higher Diploma in Auditing),C.P.A. Thammasat UniversityB.B.A.,Accounting, Thammasat University

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

- หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 251/224 ซ.รามค าแหง 112 แขวงสะพานสง เขตสะพานสง กรงเทพฯเบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2557 - ปจจบน ประธานเจาหนาทบรหารฝายปฏบตการ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2557 - ปจจบน กรรมการ บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรปป 2557 - ปจจบน กรรมการ บจก.ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร ป 2557 - 2558 กรรมการ บจก.ไทยรบเบอรแลนด แอนด แพลนเตชนป 2557 - ปจจบน กรรมการ บจก.เลเทกซ ซสเทมสป 2557 - 2558 กรรมการ บจก.แอโกรเวลท

* หลกสตรผบรหารระดบสง (หลกสตร วตท. รนท 5) สถาบนวทยาการตลาดทน* การอบรมสมาคมสงเสรม สถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตร DCP Program ป 2546 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทใหม

ป 2553-2557 ประธานกรรมการ บรษท วนเทกซ รบเบอร อนดสตร จ ากด ป 2551-2553 กรรมการ และรองกรรมการผจดการ บรษท อารยา พรอพเพอรต จ ากดป 2549-2550 กรรมการ และกรรมการผอ านวยการ บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)ป 2538-2548 รองประธานกรรมการ บรษท เนชน มลตมเดย กรป จ ากด กรรมการบรหาร

และประธานเจาหนาทบรหารการเงน(CFO)

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 18: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

16

รายละเอยดเกยวกบผบรหารบรษท

ชอ - สกล นายสวาสทธ ดวาน

อาย 69 ป

ด ารงต าแหนง ประธานเจาหนาทฝายการตลาด

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

- หน คดเปน - % ของจ านวนหนทงหมด

ทอยปจจบน 99/1-3 หม 13 หมบานกฤษดานคร21 ถนนบางนาตราด ก.ม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพลจงหวดสมทรปราการ 10540

เบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2557 - ปจจบน บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2553 - 2557 บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ก.ย.2548 - 2553 บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ม.ค.2545 - ส.ค.2548 บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)พ.ย.2543 - ก.พ.2545 บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ก.ย.2542 - ต.ค.2543 บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2535 - 2542 Southern parawood Co.,Ltd.ป 2530 - 2535 Thai thavee rubber Co.,Ltd.ป 2521 - 2530 Phuket union thai minerals Co.,Ltd.ป 2519 - 2521 Siam Pewter Co.,Ltd.

* การพฒนาทมงานและการสรางสมพนธภาพในองคกร * ปลกยกษ โดยกจกรรม Walk Rally เชงวชาการ * บทบาทหนาทของคณะกรรมการบรษท* การบรหารจดการในการลดตนทนททกคนมสวนรวม * Leadership Management* ลดตนทน ไมลดคณภาพ * การพฒนาภาวะผน า* การประสานงานระหวางหนวยงานแนวทาง TQM * Balanced Scorecard* การวเคราะหและการตดสนใจในทางธรกจ* บทบาทหนาทของผจดการและหลกการบงคบบญชา

-ไมม -

Assistant ManagerManagerExecutive Director MarketingExecutive Director Marketingรองผจดการฝายขายและการตลาด

M.A. in Administration Seience (Business)University of The Punjab Lahore Pakistan

ประธานเจาหนาทฝายการตลาด

ทปรกษาดานการตลาดและขายผชวยกรรมการผจดการใหญ

ผจดการฝายขายผอ านวยการสนง.การตลาดและการขาย

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 19: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

17

รายละเอยดเกยวกบผบรหารบรษทชอ - สกล นายประวทย วรประทปอาย 46 ปด ารงต าแหนง ผชวยกรรมการผจดการใหญ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

Master of Science in Finance, Chulalongkorn University, ThailandMaster of Business Administration, Eastern Michigan University, U.S.A.Bachelor of Architecture, King Mongkut's Institute of TechnologyLadkrabang, Thailand

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

34,050,000 หน คดเปน 5.00 % ของจ านวนหนทงหมด

บตรชายของ นายไพบลย วรประทป

ทอยปจจบน 99/1-3 หม 13 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแกว อ.บางพล จ.สมทรปราการ 10540เบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2548 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2557 - 2560 กรรมการผจดการสายบญชและการเงน บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2555 - 2560 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรป

ป 2553 - ก.พ.2559 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด

ป 2551 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.เวลดเฟลกซ

ป 2549 - ปจจบน กรรมการบรษท บจก.เลเทกซ ซสเทมส

ป 2546 - 2558 กรรมการบรหาร บจก.แอโกรเวลท

* Director Certification Program class 242/2017* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏบตใหเปนผล * ผลกระทบของการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยนฯ* การพฒนาภาวะผน า เพอเสรมสรางความเปนเลศขององคกร * ปลกยกษ* Leadership Management * เทคนคการตงเปาหมายเพอประเมนผลงาน* บทบาทหนาทของคณะกรรมการบรษท * การบรหารจดการในการลดตนทนททกคนมสวนรวม* การพฒนาทมงานและการสรางสมพนธภาพในองคกร * การวเคราะหและการตดสนใจในทางธรกจ โดยกจกรรม Walk Rally

-ไมม -

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

ความ ม า คร บครวระหว า กรรมการและผบรหาร

Page 20: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

18

รายละเอยดเกยวกบผบรหารและ เลขานการบรษท

ชอ - สกล นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกลอาย 46 ปด ารงต าแหนง เลขานการคณะกรรมการบรษท และ ผชวยกรรมการผจดการใหญ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

Master of Business Administration University of Central Oklahoma, U.S.A.

Master of Organization Management & Development Assumption University, Bangkok.Bachelor of Economics major in International Economics Chulalongkorn University, Bangkok.

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

1,813,851 หน คดเปน 0.27 % ของจ านวนหนทงหมด

บตรของ นายวรเทพ วงศาสทธกล

ทอยปจจบน 205/164 หมท 10 หมบานมณฑนา-ศรนครนทร ซ.9 ถ.ศรนครนทร ต าบลบางเมอง อ าเภอเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ 10270

เบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-3938

ป 2542 - 2544 ผจดการฝกหด บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ป 2544 - 2547 ผจดการฝายขายและการตลาด บจก. ยนเวอรแซลลาเทคซโปรดกส

ผลตภณฑถงมอยาง

ป 2557 - ปจจบน กรรมการผจดการสายวางแผน บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

และบรหารทรพยากรป 2555 - 2560 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรป ป 2553 - ก.พ.2559 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากดป 2551 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.เวลดเฟลกซป 2550 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชนป 2546 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

ความ ม า คร บครวระหว า กรรมการและผบรหาร

Page 21: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

19

* Director Certification Program รน 229/2559 สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)* Company Secretary Program สมาคมกรรมการบรษทไทย * Attending short-term training provided by Thai Rubber Latex Co, Public Company Limited* Joining student internship program (SIP'21) of Bangkok Bank LTD.*Public Relation of Economic Faculty in Chulalongkorn University Festival 1993* Leadership management* คณะอนกรรมการฝายธรกจยางพารา สมาคมยางพาราไทย * การประสานงานระหวางหนวยงานแนวทาง TQM* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏบตใหเปนผล * ลดตนทน ไมลดคณภาพ* การพฒนาภาวะผน า เพอเสรมสรางความเปนเลศขององคกร * การบรหารจดการในการลดตนทนททกคนมสวนรวม* วฒนธรรมองคกรเรองส าคญ & การเขยนใบก าหนดหนาท * เกณฑใหมตามผลบงคบใชของ พรบ. หลกทรพยฯ* บทบาทหนาทของผจดการและหลกการบงคบบญชา * เจาหนาทความปลอดภยในการท างานระดบบรหาร* บทบาทหนาทของคณะกรรมการบรษท * เทคนคการตงเปาหมายเพอประเมนผลงาน* ปลกพลงตวคณกระตนพลงทมงาน * การวเคราะหและการตดสนใจในทางธรกจ* การพฒนาทมงานและการสรางสมพนธภาพในองคกร โดยกจกรรม Walk Rally

-ไมม -

การ บรม มม า

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 22: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

20

รายละเอยดเกยวกบผบรหารบรษท

ชอ - สกล นายภทรพล วงศาสทธกลอาย 44 ปด ารงต าแหนง ผชวยกรรมการผจดการใหญ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

Master of Business Administration, Assumption University, Bangkok

Bachelor of Business Administration (Major in marketing), Bangkok University Bangkok

High School Kasem Phittaya School , Bangkok

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

300,068 หน คดเปน 0.04 % ของจ านวนหนทงหมด

บตรชายของ นายวรเทพ วงศาสทธกล

ทอยปจจบน 50/205 หมบานกฤษดานคร21 ถนนบางนาตราด ก.ม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพลจงหวดสมทรปราการ 10540

เบอรโทรศพท (02)751-7171เบอรแฟกซ (02)316-2485

ป 2555 - 2560 กรรมการผจดการ บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรป

ป 2553 - ก.พ.2559 กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากดป 2551 - ปจจบน กรรมการบรหาร บมจ.เวลดเฟลกซป 2550 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจก.ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชนป 2549 - ปจจบน กรรมการบรหาร บจก.เลเทกซ ซสเทมสป 2548 - ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการใหญ บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย)ป 2546 - 2558 กรรมการบรหาร บจก.แอโกรเวลท

* Director Certification Program class 242/2017

* Smart Exporter 3 at Department of Export Promotion * ผลกระทบของการเปนประชามคมเศรษฐกจอาเซยนฯ

* EDP รน3 ของบรษทจดทะเบยนไทย * ปลกยกษ* Balanced Scorecard แนวทางในการน าไปปฏบตใหเปนผล * เจาหนาทความปลอดภยในการการท างาน ระดบบรหาร

ประวตการ ก า

ว การ ห บร

ประวต ว ตว

ประ บการณ การ า า

การ บรม มม า

ความ ม า คร บครวระหว า กรรมการและผบรหาร

Page 23: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

21

* การพฒนาภาวะผน า เพอเสรมสรางความเปนเลศขององคกร * เทคนคการตงเปาหมายเพอประเมนผลงาน* Leadership Management * วฒนธรรมองคกรเรองส าคญ & การเขยนใบก าหนดหนาท* บทบาทหนาทของผจดการและหลกการบงคบบญชา * การบรหารจดการในการลดตนทนททกคนมสวนรวม* ปลกพลงตวคณกระตนพลงทมงาน * ลดตนทน ไมลดคณภาพ* การประสานงานระหวางหนวยงานแนวทาง TQM* การพฒนาทมงานและการสรางสมพนธภาพในองคกร โดยกจกรรม Walk Rally

-ไมม -

การ าร ต าแห กรรมการ ผบรหาร ก การ

Page 24: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

ว 1

การประก บ รก

1. โ บา และ า รวมการประก บ รก

1.1 ปร ญา การ า รก ว ก ค า ม และกล

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) “บรษท” เปนนตบคคลทจดตงขนใน

ประเทศไทย โดยจดทะเบยนจดตงเมอวนท 6 ธนวาคม 2528 ประกอบธรกจผลตและจ าหนายน ายางขนและผลพลอยไดจาก

น ายาง เมอวนท 29 กรกฎาคม 2534 ไดเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ชอยอใน

การซอขายหลกทรพย คอ TRUBB ชอเรยกของกลมธรกจ คอ กลมไทยเทคซ (THAITEX) กลมไทยเทคซมการขยายการ

ลงทนอยางตอเนองในธรกจทเกยวกบยางพารา

ปร ญา การ า รก

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

ด าเนนธรกจภายใตปณธานอนแนวแนตอการผลตสนคาทไดคณภาพตามมาตรฐานสากล

หรอเหนอกวามาตรฐานทยอมรบกนในระดบนานาชาต

ดวยเหตผลนบรษทจงมการพฒนาปรบปรงคณภาพสนคาอยเสมอ

เพอใหสามารถสนองตอบความตองการและความพงพอใจสงสดของลกคาทงภายในและภายนอกประเทศ

ว เราจะเปนผน าในอตสาหกรรมน ายางขนของโลก โดยเนนการตอบสนองความตองการของลกคาใหดทสด

ก เปนผผลตน ายางขนทมงเนนในคณภาพเหนอกวามาตรฐานสากล

เพอสนองตอบความตองการและความพงพอใจสงสดของลกคา

ค า ม

การท างานเปนทม

เพอคณภาพดเหนอกวามาตรฐาน

ดวยความรบผดชอบตอหนาทและผลงาน

ความซอสตยสจรต ความโปรงใส

ความมประสทธภาพ และ รกษาสงแวดลอม

มงสความเปนเลศ

Page 25: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

23

กล 1. หาแหลงวตถดบทถกกวา มปรมาณเพยงพอ คแขงนอยราย เพอไดตนทนทถกกวา สรางก าไรเพมขน

2. เพมประสทธภาพระบบ BACK OFFICE และปรบเปลยนระบบ IT ใหทนสมย

3. เพมยอดขายโดยการแยก Segment ของตลาดใหชดเจน

4. สรางนวตกรรมสนคาใหมใหแตกตางจากคแขง เพมความหลากหลายใหกบสนคา เพอสนองตอความตองการของ

ลกคา หลกเลยงการท าสงครามราคา

5. หยดการผลตโรงงานทผลตไมคมทน และขายทรพยสนทไมกอใหเกดรายได

1.2 การ ปล แปล และ ฒ าการ าคญ

ดานอ านาจการควบคมบรษทเปนของกลมผเรมกอตงบรษท ซงปจจบนด ารงต าแหนงอยในคณะกรรมการบรษท

และคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการไดแตงตงผบรหารรนใหมขนมาเรยนรงานและแบงเบาภารกจของคณะกรรมการบรหารใน

ต าแหนงกรรมการบรษท ปจจบนมผด ารงต าแหนงกรรมการบรษทเพมขนจ านวน 3 ทาน นอกจากน บรษทไดแตงตง

ผบรหารรนใหมทานอนๆ ไปด ารงต าแหนงกรรมการผจดการบรษทในเครอ เพอความคลองตวและเพมประสทธภาพใน

การบรหารงาน

ในชวง 2 ปทผานมา ลกษณะการประกอบธรกจป 2559 – 2560 มการเปลยนแปลงทส าคญ คอ

- การเพมประสทธภาพในการบรหารจดการของกลมน ายางขน ในชวงปลายป 2560 บรษทไดท าการรบโอน

กจการทงหมดของบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (THAITEX) (บรษทยอย ถอหนโดย TRUBB

99.99%) เนองจากบรษททง 2 บรษทมการด าเนนธรกจประเภทเดยวกน ดงนนเพอเพมศกยภาพในการ

บรหารและความสามารถในการควบคมภายใน เชน การวเคราะหขอมลเฉพาะกลมน ายางขนทงายขน และ

การลดตนทนการบรหาร เปนตน อยางไรกตาม การเพมทนทเกดขนในชวงการรบโอนกจการเพอประโยชน

ทางภาษเทานน และสดสวนหนทเพมขนมานน จะไมมการขายออกสตลาด เพราะหลงจาก THAITEX ท า

การช าระบญชเสรจสน บรษทจะท าการลดทนลงเหลอเทากบจ านวนหนกอนการเพมทน

- การสรางถงบรรจน ายางของกลมน ายางขน ปลายป 2559 บรษทไดเพมถงบรรจน ายางทโรงงานจงหวด

สราษฏรธาน และจงหวดสงขลา เพอรองรบวถตดบทเพมขน ทงนการเพมความสามารถในการจดเกบชวย

เพมศกยภาพในการผลตในอนาคต เพราะบรษทมวตถดบรองรบทเพมขน นอกจากนกลมบรษทไดมการปรบ

แผนการผลตและจดสรรเปาหมายการผลตใหมใหเหมาะสมกบตนทนคงท กบรายไดทเพมขน

- กอสรางโรงงานน ายางขนทจงหวดเชยงราย เพอเปนการเพมมลคาใหกบผลผลตจากสวนยางของกลมบรษท

บรษทจงไดสรางโรงงานน ายางขน ซงอยตดกบสวนยางของกลมบรษท เพอทจะไดน าเอาน ายางสดทกรดได

จากสวนยางในกลมเองซงมขอดทสามารถควบคมระยะเวลาขนสงมาถงโรงงานใหสนและลดจ านวนสารเคม

Page 26: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

24

ทใชในน ายางสดได น ามาผลตเปนน ายางขนเกรดพเศษ ซงสามารถขายไดในราคาทสงขน นอกจากนยง

สามารถลด คาใชจายในการขนสงของน ายางสด ไดถงกโลกรมละ 5 บาท ซงเดมตองขนสงมาทโรงงานของ

บรษททภาคตะวนออก โรงงานทจงหวดเชยงรายจะเรมท าการผลตในป 2561

- สวนยางพาราในภาคเหนอเรมกรดยาง บรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด บรษทยอยเรม

ปลกยางพาราในภาคเหนอตงแตป 2549 ปจจบนมตนยางพาราทเรมใหผลผลตแลว และ ตนทก าลง

เจรญเตบโตพรอมทจะใหผลผลตในอนาคต ในป 2556 เปนปแรกทเรมทดลองกรดยาง และคาดวาจะทยอย

เปดกรดจนเกอบทงหมดภายในป 2562

- บรษทในเครอเพมประสทธภาพในการผลต ป 2560 บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด มการเพมก าลงการผลต

ขนในป 2560 ทงนยงมแผนทจะขยายโรงงาน หรอการสรางโรงงานใหมในอนาคต เนองจากธรกจทนอน

และหมอนยางพารามผลประกอบการทดและใหผลตอบแทนสงจากการลงทน บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด ซง

ประกอบธรกจเสนดายยางยดมผลประกอบการทดขนท าใหสงผลดตอบรษทแม ทงยงมแผนการเพมก าลง

การผลตขนจากความตองการสนคาทเพมมากขน และในป 2561 จะเปดโรงงานท 3 และ 4 ในบรเวณเดยวกน

- การขายหรอปลอยเชาทรพยสนทไมกอใหเกดรายได บรษทไดท าการขายทรพยสนทไมกอใหเกดรายได เชน อาคารส านกงานท ถนนบางนา-ตราด กม.1 และโครงการบานกลางกรง ในป 2560 ทงนบรษทฯ เตรยมขายทดนทไมไดใชประโยชนในอนาคตตอไป เพอลดตนทนทางการเงน

รายชอบรษทในแตละกลมและโครงสรางการถอหนของกลมบรษทในป 2560 มดงน

ชอกลมและชอบรษท สดสวนการถอหน 1. กล ม า า 1. บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 2. บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (บรษทยอย) 99.99% (บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด มบรษทยอย 1 แหงชอ บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (เซยงไฮ)) 3. บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (เซยงไฮ) (บรษทยอย-ตงแตวนท 29/12/2560) 55.00% 4. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited (บรษทยอย) 64.00% 2. กล ม า แ 1. บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด (บรษทยอย) 99.99% 3. กล มผลต ณฑ า 1. บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน) (บรษทยอย) 98.44% 2. บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด (บรษทยอย) 56.16% 4. กล ม ว า ารา 1. บรษท ไทยรบเบอรแลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด (บรษทยอย) 99.99% (บรษท ไทยรบเบอรแลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด มบรษทรวม 1 แหงชอ บรษท สวนยางวงสมบรณ จ ากด) 5. กล ม า ห า 1. บรษท แอโกรเวลท จ ากด (บรษทยอย)* 99.99% * ะ บ ร การ าระบญ 21 ก า 2560

Page 27: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

25

2. ลก ณะการประก บ รก

โครงสรางรายได

กล ม รก ป 2560 ป 2559 ป 2558

รา % รา % รา %

1 .กลมน ายางขน 10,002 77.25% 7,925 75.93% 8,169 70.14%

2. กลมผลตภณฑยาง 2,482 19.17% 1,833 17.56% 1,742 14.96%

3 .กลมยางแทง - 0.00% 342 3.28% 1,402 12.04%

4. กลมสวนยางพารา 56 0.43% 120 1.15% 58 0.50%

5. กลมนายหนา - 0.00% - 0.00% 1 0.01%

6. รายไดอน 408 3.15% 217 2.09% 274 2.35%

รายไดรวมกอน หกรายการระหวางกน 12,948 100.00% 10,437 100.00% 11,646 100.00%

หก: รายการระหวางกน (3,480) (2,584) (2,656)

รายไดรวมหลงหกรายการระหวางกน 9,468 7,853 8,990

Page 28: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

26

กล ม า า

2.1 ลก ณะผลต ณฑ หร บรการ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และ บรษท ไทยรบเบอรลา

เทคซกรป จ ากด ประกอบธรกจผลตน ายางขน (Concentrated Latex) ซงท ามาจากการแยกน ายางพาราสด และเนอยางออก

จากกนโดยเครองแยกน ายาง (Mechanical Centrifugation) น ายางขนคอ น ายางพาราธรรมชาตทมสวนผสมของน ายางพารา

จากการหมก 60% ซงผลตภณฑน ายางขนกบผสมทางเคมทเหมาะสมจะน าไปเปนสวนประกอบหลกในการผลตถงมอ

แพทย, ถงมอยางท าความสะอาด, ถงยางอนามย, เสนดายยางยด, กาว, ลกโปง, จกนมยางส าหรบเดก, โฟม และทนอน เปน

ตน สนคาทสามารถทดแทนผลตภณฑน ายางขนได คอ ยางสงเคราะห อยางไรกตาม ยางสงเคราะหไมสามารถใชผลตถงมอ

แพทยส าหรบผาตด และถงยางอนามยได

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (เซยงไฮ) ไดจดทะเบยนในประเทศจน ประกอบธรกจซอขาย

ผลตภณฑยางทกประเภทในประเทศจน ซงสวนใหญทางบรษทจะซอขายยางแทง (TSR#20) และน ายางขน (Concentrated

Latex)

ปจจบน บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ไดรบใบรบรอง

อตสาหกรรม เชน ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 และ IEC 17025 (Standard Lab) บรษทเปนบรษทแรกใน

อตสาหกรรมน ายางขนทไดรบการรบรอง IEC 17025 ซงเปนการรบรองหองแลบทไดมาตรฐานในการทดสอบน ายาง ทงน

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด ไดรบใบรบรองอตสาหกรรม เชน ISO 9001: 2008 และ ISO 14001:2004 เชนกน

2.2 การตลา และการแ

(1) นโยบายและลกษณะการตลาด

1. กลยทธการแขงขนทส าคญ

- การซอขายลวงหนาไมเกน 3 เดอน

บรษทสามารถประเมนมลคาซอขายกบราคาตนทน ซงสามารถตงราคาเพอท าก าไร และชวยในเรอง

การวางแผนการผลตไดด

- การตงราคาขายในราคาทท าก าไรและมความสามารถในการแขงขน

บรษทมโรงงานตงอยใน 2 ภมภาค คอ ภาคใต และภาคตะวนออก ซงมฤดกาลมแตกตางเลกนอยกน

ท าใหปญหาการขาดแคลนวตถดบนอยลง และสงผลใหบรษทสามารถควบคมการผลตไดด และเปน

ผน าในเรองการตงราคา

- การขายเปนประจ า และการขนสงทตรงเวลา

การเปนบรษทใหญในอตสาหกรรมยางพารา ท าใหบรษทมการเตรยมการจดสงสนคาใหลกคาตลอด

ทงป ซงตรงกบททางบรษทไดเตรยมแผนการจดสงไว

Page 29: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

27

- การไดรบความมนใจในคณภาพของผลตภณฑ

บรษทผลตสนคาตามความตองการของลกคาโดยเฉพาะ ซงหากสนคาไมตรงกบความตองการ บรษท

จะท าการปรบปรงเพอใหตรงกบความตองการ

- การรบประกนคณภาพสนคาจนสงถงผบรโภค

บรษทจดสงสนคา และบรการใหกบลกคาดวยความซอสตยและการดแลเอาใจใสอยางด

2. กลมลกคา

ลกคาสวนใหญของบรษทเปนลกคาทมการตดตอและท าธรกจกนมาเปนระยะเวลาทยาวนาน และม

ความสมพนธทด เนองจากบรษทสงมอบสนคาและบรการดวย ความซอตรงและการดแลเอาใจใส ซงบรษทมการ

ใหความชวยเหลอและใหทปรกษาชวยแกไขเมอลกคามปญหาเรองการเกนหรอขาดของปรมาณสนคา

3. กลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคาหลกของบรษทคอ ลกคาทเปนผผลตหรอแปรรปผลตภณฑจากยางพาราทใชน ายางขนเปน

วตถดบหลก เชน ถงมอยาง, เสนดายยางยด, จกนมยาง, ถงยางอนามย, ทนอน, หมอน, ลกโปง หรอกาว เปนตน

4. ชองทางการขนสงและจดจ าหนาย

การขายในและตางประเทศมสดสวนเปน 60% และ 40% ซงมการสงออกไปยงประเทศจน, มาเลเซย,

เกาหลใต, ปากสถาน, อนเดย และยโรป เปนตน สดสวนการขายแบงเปน 80% เปนการขายตรงไปยง

ผประกอบการแปรรปยางพารา และ 20% เปนผสงออก ซงกลมน ายางขนจะไมมความเสยง เนองจากการขาย

สนคาจะไมขายใหลกคาบางรายมากเกนกวา 30% ของยอดขาย

(2) สภาพการแขงขนในปทผานมาและแนวโนมภาวะอตสาหกรรม

ในป 2560 แนวโนมตลาดยางพารามความเปลยนแปลงไมตางกบป 2559 ซงมเพยงฝนทตกมาอยางหนก

และน าทวมในชวงนงของป 2560 ทภาคใต ทเปนพนทผลตน ายางสดมากกวา 80% ของประเทศ ท าใหเกดภาวะขาดแคลน

ยางพารา จงสงผลใหราคายางพงขนสงอยางรวดเรวและทรงตวอยประมาณหนงเดอน และเรมปรบตวลงมาในชวง

กลางเดอนกมภาพนธ ทจรงแลวราคายางพาราไดถกกดดนมาตลอดทงป แมวาพนทปลกยางพาราสวนใหญจะมฝนตกมา

อยางหนก และสนคาจะไมเพยงพอตลอดทงป ซงราคายางพาราตกลงมากกวา 30% ในชวงระหวางป 2560 เหตผลมาจาก

ความตองการของยางพาราทลดลง โดยเฉพาะประเทศจนทมการควบคมเรองมลพษและสงแวดลอมทเขมงวด ท าใหโรงงาน

ในประเทศจนปดตวลงชวคราวจนกวาโรงงงานจะมการพฒนา ทงนประเทศจนเปนประเทศทใหญทสดทมความตองการ

ยางพาราอยท 30% ของความตองการในโลก ความตองการของประเทศเศรษฐกจ เชน ยโรป, สหรฐอเมรกา, ญปน และ

เกาหล ไมมความตองการมมากขน นอกจากประเทศอนเดย ซงความตองการในประเทศมสงจากการผลตผลตภณฑยางพารา

Page 30: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

28

ในประเทศในชวงหลายปทผานมา

ความสามารถในการผลตยางพาราในป 2560 ประมาณ 12.56 ลานตน เพมขนประมาณ 3% เทยบกบปทแลว

ในขณะทการบรโภคยางพาราประมาณ 12.52 ลานตน เพมขน 2.1% เทยบกบปทผานมา (ตวเลขยงไมชดเจน)

ราคาน ามนดบเพมขนอยทระดบ 55-63 ดอลลารสหรฐตอบารเรล ในชวงไมกเดอนทผานมาจากขอตกลงของ

สมาชก OPEC และรสเซยทท าการระงบการผลตน ามนดบ ซงราคาน ามนดบในป 2561 คาดการณวาจะอยระดบ 60-70

ดอลลารสหรฐตอบารเรล บรษทคาดการณวาราคาน ามนดบทเพมขนจะสงผลใหราคายางพาราจะอยในระดบทสงในชวงป

2561 เพราะวาราคายางสงเคราะหจะปรบตวขนตามราคาน ามนดบ ยางสงเคราะหมการใชทดแทนยางพาราทน าไปผลตถง

มอยาง เชน ถงมอแพทย และถงมอใชท าความสะอาดในบาน

ประเทศไทย, อนโดนเซย และ มาเลเซย มขอตกลงในการระงบการสงออกยางพาราท 350,000 ตนในระหวาง

เดอนมกราคมถงมนาคม 2561 ซงขอตกลงดงกลาวเกดขนจากผบรหารระดบสงของสภาไตรภาคยางพารา (International

Tripartite Rubber Council) ประกอบดวยประเทศไทย, อนโดนเซย และมาเลเซย

บรษทคาดการณวาอตสาหกรรมยางพาราในป 2561 จะดขนกวาปทผานมา เนองจากเศรษฐกจโลกทดขนและ

ความรวมมอของผประกอบการรายใหญทจะควบคมและจ ากดปรมาณสวนเกนของยางพาราในตลาดโลก ซงจะท าใหกลไก

อปสงคอปทานดขนในป 2561 บรษทยงเชอวาป 2561 จะเปนอกหนงปทดเหมอนกบป 2560 ดงเชนกลมบรษทคาดการณไว

2.3 โร า และ า ผลต

ปจจบนกลมบรษทมโรงงานผลตน ายางขนในประเทศไทยรวม 5 โรงงาน ตงอยทางภาคใต 3 โรงงาน คอท

หาดใหญ จงหวดสงขลา, สราษฎรธาน และพงงา และทางภาคตะวนออกอก 2 โรงงาน อยทจงหวดระยอง และชลบร ม

ก าลงการผลตรวมทงกลม 250,000 ตนตอป

นอกจากน บรษทยงอยระหวางการกอสรางโรงงานผลตน ายางขนทเชยงราย ซงคาดวาจะเรมกระบวนการผลตได

ในชวงกลางป 2561 เรมก าลงการผลตท 10,000 ตนตอป และสามารถเพมขนเปน 20,000 ตนตอป นอกจากนกลมบรษทยงม

โรงงานผลตน ายางขนในประเทศพมา ภายใตชอ MYANMAR THAI RUBBER JOINT CORPORATION โดยปจจบน ม

ก าลงการผลตอยท 10,000 ตนตอป

กล มผลต ณฑ า

า า

2.1 ลก ณะผลต ณฑ หร บรการ

Page 31: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

29

บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน) “บรษทยอย”มผลตภณฑหลก คอ เสนดายยางยด (Rubber Thread) วตถดบส าคญ คอ

น ายางขน ผลตภณฑทไดสวนใหญจะใชในอตสาหกรรมสงทอ โดยลกคาซอเสนดายยางยดไปเปนวตถดบในการประกอบ

สงทออกตอหนง โดยน าไปทอกบเสนใยโพลเอสเตอร เพอใหกลายเปนแถบ Elastic ส าหรบเสอผาส าเรจรป เชน ชดชนใน

สภาพสตร ขอบเอวกางเกงยด ขอบถงเทา เปนตน ผลตภณฑทใชทดแทนเสนดายยางยดธรรมชาตไดกคอเสนดายยาง

สงเคราะห ซงถาหากราคาของเสนดายยางสงเคราะหมราคาถกลงถงระดบหนง จะท าใหลกคาหนไปใชเสนดายยาง

สงเคราะหแทนเสนดายยางยดทท าจากยางพาราธรรมชาต ประกอบกบในป 2560 ผผลตเสนดายยางสงเคราะหเรมมการเพม

ก าลงการผลตใหมากขน สงผลใหราคาเสนดายยางสงเคราะหปรบตวลดลงอก ท าใหผใชบางกลมเรมเปลยนไปใชเสนดาย

ยางสงเคราะหเพมขน แตอยางไรกตามในปจจบน กลมลกคาทใชสนคาท งสองประเภทยงคงแบงแยกกนอยเนองจาก

วตถประสงคในการใชงานยงคงแตกตางกนอย

2.2 การตลา และการแ

(1) นโยบายและลกษณะการตลาด

1. กลยทธการแขงขนทส าคญ

- สามารถรองรบความตองการของลกคาไดทงรายเลกและรายใหญ

- สรางความมนใจใหแกลกคาดวยการสงมอบสนคาตามก าหนด

- มการบรการหลงการขาย โดยมตวแทนประจ าทองถนดแลรกษาตลาด

- มการเยยมเยยนลกคาเปนระยะๆ เพมความมนใจใหกบลกคา

- การรบประกนคณภาพสนคาจนสงถงผบรโภค

- มสนคาทครอบคลมทกความตองการตงแตเบอรเลกถงเบอรใหญ

2. การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

สดสวนการจ าหนายในประเทศอยทรอยละ 5 ของยอดขายรวม จะจ าหนายตรงถงผใชและผานตวแทน

จ าหนาย ส าหรบตลาดตางประเทศ มสดสวนการจ าหนายสงถงรอยละ 95ของยอดขายรวม โดยจดจ าหนายผานผจดจ าหนาย

ในทองถน ตลาดทส าคญ ไดแก จน เวยดนาม กมพชา อนเดย ปากสถาน บงคลาเทศ ตรก อยปต อหราน โปรตเกส โปแลนด

อตาล บราซล เมกซโก อารเจนตนา เปนตน

(2) สภาพการแขงขนในปทผานมาและแนวโนมภาวะอตสาหกรรม

อตสาหกรรมเสนดายยางยดเปนอตสาหกรรมตอเนองจากน ายางขน จดอยในประเภทผลตภณฑจากยาง ธรรมชาต

โดยเปนสนคากงส าเรจรปของอตสาหกรรมสงทอ บรษทยอยเปนผผลตรายใหญอนดบตนๆ ของประเทศจากจ านวน 5 ราย

คแขงขนสวนใหญเปนผผลตในประเทศ, ผผลตในประเทศมาเลเซย และผผลตในประเทศจน ในป2560 ความตองการใช

ยางยดเรมคงท เนองมาจากการปรบโครงสรางพนฐานใหมของประเทศจนเรมเปนรปราง แตโรงงานทกโรงงาน ในประเทศ

Page 32: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

30

จนยงคงตองปรบปรงเรองสงแวดลอม ตามนโยบายของรฐบาลจนทตองการลดมลพษลง ท าใหเรมมโรงงานสงทอท

ประเทศจนหลายรายตองหยดด าเนนกจการ และบางสวนเรมพจารณาในการตงโรงงานทนอกประเทศจน

ทามกลางสถานการณทมการแขงขนสงและความตองการใชทผนผวน แตในป 2560 บรษทยงคงเพมปรมาณการ

ขายไดรอยละ 6.5 เพราะมการปรบปรงคณภาพอยางตอเนอง เพมปรมาณการผลต เพมชองทางการตลาด ซงสามารถขยาย

ตลาดไปตลาดอนนอกเหนอจากจน เชน กลมประเทศอเมรกาใต, กลมประเทศยโรปและกลมประเทศมสลม ซงเปนตลาดท

มราคาสงกวาตลาดจน

2.3 การ หาผลต ณฑ

(1) ลกษณะการจดหา

บรษทยอยมโรงงานตงอยในจงหวดระยอง มก าลงการผลตเตมท 24,000 ตนตอป นโยบายการผลตทส าคญ

คอ ผลตสนคาตามทลกคาตองการ โดยใชวตถดบทมอยในประเทศ การจดหาวตถดบหลก คอ น ายางขน จดซอจาก

ภายในประเทศทงหมด โดยซอจากบรษททเกยวของกนและบางสวนซอจากผคาในประเทศ ส าหรบสารเคม จดซอจากผ

น าเขาเปนสวนใหญ กลมยางยดมความเสยงจากการพงพงผจดจ าหนายรายใหญ คอ กลมน ายางขนของกลมไทยเทคซ

เพราะมการซอจากผจดจ าหนายรายใดรายหนงในสดสวนทสงกวารอยละ 30 ของยอดซอรวมแตยอมเปนการรบประกนได

วา จะมวตถดบในการผลตตลอดทงป

(2) ผลกระทบตอสงแวดลอม

ในกระบวนการผลตจะตองมระบบการบ าบดน าทด บรษทยอยไดตระหนกถงใชระบบบ าบดน าทใชใน

กระบวนผลตทกขนตอนอยางถาวร มงเนนลดการใชน าในการผลต นอกจากน ยงมกระบวนการน าสารเคมบางสวนกลบมา

ใชในกระบวนการผลตไดอก เพอลดการใชปรมาณสารเคม ท าใหกระบวนการบ าบดน ามประสทธภาพมากขน ลดมลภาวะ

เกยวกบน าเสย พรอมกบลดคาใชจายสาธารณปโภค ในชวงระยะเวลา 3 ปทผานมา ไมมปญหาสงแวดลอม

กล ม ว า ารา

2.1 ลก ณะผลต ณฑ หร บรการ

บรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด “บรษทยอย” ด าเนนธรกจปลกสรางสวนยางพารา ใน

พนทจงหวดเชยงราย พะเยา นาน โดยเรมปลกตงแตป 2548 จนถงปจจบน มพนทรวม 12,020 ไรประกอบดวย

1.จงหวดเชยงราย พนท 7,293 ไร ปลกตงแตป 2550 ถง 2558 เรมเปดกรดตงแตป 2558 เปนตนไป

2.จงหวดนาน พนท 2,556 ไร ปลกตงแตป 2548 ถง 2558 เรมเปดกรดตงแตป 2558 เปนตนไป

3.จงหวดพะเยา พนท 1,219 ไร ปลกตงแตป 2551 ถง 2558 เรมเปดกรดตงแตป 2558 เปนตนไป

4. จงหวดชยนาท พนท 952 ไร ปลกตงแตป 2556 ถง 2557 เรมจะเปดกรดตงแตป 2562 เปนตนไป

Page 33: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

31

2.2 การตลา และการแ

(1) นโยบายและลกษณะการตลาด

ในป 2560 บรษทยอยจะน าผลผลตน ายางสดจากสวนยางพาราจ าหนายใหแกโรงงานของบรษทแม คอ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) จงหวดชลบร และจดรบซอ ของบรษทในเครอ

คอ บรษทไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด ทจงหวดเชยงราย เพอใชในการผลตน ายางขนเกรดพรเมยม ซงบรษทแมและ

บรษทในเครอสามารถควบคมคณภาพวตถดบใหมคณภาพได เพราะเปนวตถดบจากสวนยางพาราของบรษทในเครอ

เดยวกน

(2) สภาพการแขงขนในปทผานมาและแนวโนมภาวะอตสาหกรรม

ในป 2560 ทผานมาสวนยางพาราในภาคเหนออยในเขตพนทปลกยางใหม และเรมทยอยใหผลผลตออกส

ตลาดมากขน แตโดยสวนมากทางภาคเหนอจะยงคงนยมมผลผลตเปนยางกอนถวยอย ซงถอวาบรษทยอยจะไมมคแขงขน

ทางธรกจ เพราะบรษทยอยมผลผลตเปนน ายางสดและสงผลผลตทงหมดทไดจากสวนยางพาราของบรษทยอย ใหกบบรษท

ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด และแนวโนม

ในอนาคตบรษทจะพยายามจงใจไปยงกลมเจาของสวนยางพาราหนมากรดน ายางสดแทนการผลตเปนยางกอนถวย เพอเพม

รายไดใหกบเจาของสวนยางพาราและสอดคลองกบนโยบายของทางจงหวดเรองการรกษาสภาพแวดลอมและมลภาวะใน

อากาศทมาจากยางกอนถวย อกทงยงเปนการเพมผลผลตใหบรษทในเครอเพอเพมมลคาของน ายางพาราสดและก าไรใหกบ

ทางกลมบรษท

กล ม า ารา

2.1 า รวมการประก บ รก

บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด เปดด าเนนการในป พ.ศ. 2546 ด าเนนธรกจผลตและจดจ าหนาย ทนอน หมอนและ

สนคาอนๆ ทผลตจากโฟมยางพาราธรรมชาต 100% ภายใตค าสงซอลกคา (OEM) และภายใตตราเครองหมายการคาของบรษท

ผลตภณฑของบรษทประกอบดวยสนคา 4 กลมหลก คอ

1) ทนอนและ แผนทอปเปอรรองนอน ขนาด 3 ฟต 3.5 ฟต 5ฟต และ 6ฟต

2) หมอน

3) เครองนอนส าหรบเดก

4) ผลตภณฑอนๆ เชน เบาะรองนง เบาะรองหลง และหมอนรองคอ

2.2 การตลา และการแ

(1) นโยบายและลกษณะการตลาด

Page 34: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

32

บรษทเนนการผลตทนอนและหมอนยางพาราทท าจากยางธรรมชาต 100% โดยไมมสวนผสมของยางสงเคราะห

และสาร Filler ตางๆ เนองจากเปนบรษทในกลมไทยเทกซ ซงเปนผผลตน ายางขนคณภาพสงชนน าของประเทศไทย บรษท

ใหความส าคญในเรองคณภาพและสงแวดลอมโดยบรษทไดรบการรบรองระบบบรหารคณภาพ ISO 9001:2015 และ

มาตรฐาน มอก. ซงมผผลตสนคาเครองนอนทท าจากยางพาราธรรมชาต 100% ไมกรายในประเทศไทยทไดรบการรบรอง

มาตรฐานดงกลาว เครองหมายโรงงานอตสาหกรรมสเขยวระดบ 2 และมาตรฐานดานคณภาพระดบสากลเชน มาตรฐาน

LGA Product และ Eco Institute Label จากสถาบนรบรองคณภาพในประเทศเยอรมนน ท าใหลกคามนใจไดวาจะไดรบ

สนคาทมคณภาพ มความทนทาน เปนมตรตอสงแลดลอมในราคายตธรรม นอกจากนบรษทยงใหความส าคญกบการสราง

มลคาเพมใหสนคาผานการวจยและพฒนาโดยจะพฒนาสนคาทเปนนวตกรรมภายใตแบรนดสนคาของบรษทเอง

(2) ชองทางจดจ าหนาย

บรษทมชองทางจดจ าหนายทงในและตางประเทศ

ส าหรบตลาดในประเทศบรษทจ าหนายผลตภณฑผานชองทางจดจ าหนายหลกคอผคาสง โรงงานผลตทนอน ราน

ขายปลกเฟอรนเจอร ตวแทนจดจ าหนาย (Dealer) งานประมลของของหนวยงานราชการรวมถงลกคาโครงการตางๆ เชน โรงแรม รสอรต อพาทเมนต เปนตน

สวนในตลาดตางประเทศ บรษทจ าหนายสนคาผานคคาซงประกอบดวย ผน าเขา ตวแทนจ าหนายหรอผจ ดจ าหนายทองถนในตางประเทศ

(3) สภาพการแขงขนและแนวโนมภาวะอตสาหกรรม

- การแขงขน

ในประเทศบรษทมคแขงหลก 3 ราย สวนตลาดตางประเทศบรษทจะมคแขงทมาจากประเทศศรลงกา อนเดย เวยดนาม และมาเลเซย

จากป 2560 ทผาน มความทาทายและกดดนจากหลายปจจย ทงทางภาวะเศรษฐกจ คแขงและ ราคา แตปจจยส าคญ

ทท าใหบรษทฯ มยอดขายเจรญเตบโตและสามารถรกษาความสามารถในการแขงขนภายใตภาวะเศรษฐกจเชนน

ประกอบดวย 1.คณภาพของสนคาบรษททผลตจากน ายางพาราธรรมชาต 100% โดยไมมสวนผสมของยางสงเคราะห 2. เทคโนโลยการผลตททนสมย 3. ชอเสยงของบรษทและมาตรฐานดานคณภาพตางๆ 4. บคลากรทมากดวยประสบการณ

ทงนในดานภาวะผบรโภคเอง เทรนดการดแลสขภาพก าลงเปนทนยมในชวง 2-3 ปทผานมายงคงเปน mega trend

ตอไปในอกหลายปขางหนา ผบรโภคใหความส าคญกบเรองสขภาพและการออกก าลงกาย ท าใหสนคาทผลตจากธรรมชาต

ไดรบความนยมเพมมากขนเรอยๆ โดยเฉพาะลกคาในประเทศจน และเกาหลทนยมเครองนอนยางพารามาก ตลาด

นกทองเทยวกเปนกลมลกคาส าคญของตลาดนเชนกน และจากการคาดการณของการทองเทยวแหงประเทศไทยตวเลข

นกทองเทยวป 2561 ยงคงเพมขนกวาป 2560 จงจะท าใหยอดขายของบรษทยงคงเตบโตไดด นอกจากนภาครฐยงมนโยบายสนบสนนการใชยางพารา ซงเปนผลดตอธรกจดวย

Page 35: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

33

2.3 การ หาผลต ณฑ

ลกษณะการจดหาวตถดบ

บรษทมโรงงานตงอยในจงหวดฉะเชงเทรา และกรงเทพฯ มก าลงการผลตตอปในสวนทนอน 120,000 หลงและ

หมอน 1,500,000 ใบ สวนโครงการขยายก าลงการผลตแผน TOPPERS รองนอนคาดวาจะแลวเสรจภายในชวงปลายป 2561 โดยจะมก าลงการผลตTOPPERS รองนอน เพมขนอก 100,000 ชน/ป

บรษทจดหาวตถดบหลกอนไดแกน ายางขนจากบรษทแม คอ บรษทไทยรบเบอรลาเทคซ คอรปอรเรชน (ประเทศ

ไทย) จ ากด (มหาชน) ทงหมด เนองจากบรษทตองการใชน ายางขนทมคณภาพด และมการควบคมคณภาพทเชอถอได สวนวตถดบอนๆ ทเปนเคมชนดตางๆ บรษทจดซอจากผจดจ าหนายในประเทศ

3. ป ความ

3.1 ความ า ปรมาณและราคาวต บ า ารา

ปรมาณวตถดบ - ยางพาราเปนสนคาเกษตรซงไดจากสวนยางพารา แตปรมาณยางทจะออกสตลาดนน มปจจย

หลายอยางทจะสงผลกระทบ เชน

(1) การใหผลผลตของสวนยาง ตนยางพาราจะมชวงทใหผลผลต และหยดใหผลผลต (ชวงทตนยางผลด

ใบ) ซงโดยเฉลย จะอยในชวงเดอนมนาคมถงพฤษภาคม แตอาจจะสนหรอยาวกวานขนอยกบสภาพ

ภมอากาศของแตละภมภาค ซงจะเออใหตนยางออกใบใหมและตนยางแขงแรงพอทจะถกกรด ซง

ลกษณะเชนน ท าใหไมมวตถดบยางออกสตลาด มผลท าใหผลประกอบการชวงทไมมผลผลตอาจจะ

ดอยลงจากก าลงการผลตทลดลง

(2) สภาพภมอากาศ เชน หากเกดความแหงแลงมากในพนทสวนยาง กจะท าใหผลผลตลดลง หรอใน

ภมภาคทมฝนตกชกกจะท าใหเกบผลผลตไดนอยลง ปรากฏการณธรรมชาตทมผลตอความแหงแลง

และปรมาณน าฝนทเกดขนในชวงหลายปมานคอ เอล นโญ และลา นญา ไมวาการเกดสภาวะแลง

หรอมฝนมากเกนไปกสงผลกบปรมาณยางพาราทจะกรดไดทงสน หรอในระหวางปทเกดพายโซน

รอนขนในชวงนอกฤดการณ เชนพาย DOKSURI ทท าใหภาคใต เชนสราษฎรธาน พงงา และ

หาดใหญ เปนตน เกดภาวะฝนตกหนกและน าทวมฉบพลน ซงท าใหประเทศผผลตยางพารา รวมถง

ประเทศไทย ปรมาณผลผลตยางธรรมชาตอางมการปรบตวลดลงในชวงเวลาดงกลาว

(3) การขาดแคลนแรงงานกรดยาง ในชวงทราคายางตกต า มแนวโนมทเกษตรกรและชาวสวนยางพารา

จะหยดกรดยางหรออาจจะเปลยนงานไปท าอาชพอนทใหรายไดมากกวา ถาราคายางยงมแนวโนม

ลดลงตอเนองการขาดแคลนแรงงานกรดยางอาจจะน าไปสภาวะการขาดแคลนผลผลตกเปนได

ราคายาง - เนองจากยางพาราเปนสนคาโภคภณฑ ดงนนราคาจงมความผนผวนขนอยกบหลายปจจยดงน (1) อปสงคและอปทานของยางธรรมชาต เนองจากความตองการใชยางธรรมชาตโดยสวนใหญจะใชใน

Page 36: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

34

การผลตยางลอรถยนตและรถอนๆ แมวาจะมการใชยางพาราในการผลตสนคาอนๆ อกมากมายหลาย

ชนด แตยางลอกยงเปนสนคาหลก ดงนน ความตองการใชลอรถยนตจะสงผลตอความตองการใชยาง

อยางมนยส าคญ สวนอปทานของยางพาราจะขนอยกบปรมาณพนทปลกยางพาราทสามารถเปดกรด

ไดเปนหลก

(2) การแขงขนกบสนคาทดแทน สนคาทดแทนคอยางสงเคราะหชนดตางๆ หากมการผลตยางสงเคราะห

มากกจะเกดการแขงขนในการผลตสนคาชนดทใชยางสงเคราะหทดแทนยางธรรมชาตได

(3) ราคาน ามน สงผลท งทางตรงและทางออมกบราคายางธรรมชาต เนองจากราคาน ามนเปน

สวนประกอบหลกในโครงสรางตนทนของการผลตยางสงเคราะห ดงนนในชวงทราคาน ามนตกต า

ราคายางสงเคราะห ซงเปนสนคาทดแทนของยางธรรมชาตกจะมราคาถกลงเชนกน ในทางออม

วกฤตราคาน ามนท าใหบรรยากาศการลงทนในสนคาโภคภณฑซบเซาลงเชนกน

(4) การชน าจากราคายางในตลาดสนคาเกษตรลวงหนา เนองจากยางพารามการซอขายอยในตลาดสนคา

เกษตรลวงหนาหลายแหง คอตลาดสนคาเกษตรลวงหนาในประเทศไทย ญปน และจน ซงผทเขาไป

ซอขายมหลายกลมเชน ผขายยางทตองการปองกนความเสยง และนกลงทนกลมตาง ๆ ซงปรมาณ

สญญาลวงหนาทซอขายในแตละป (คดเปนปรมาณยางพารา) กมากกวาผลผลตยางพาราหลายเทา

ดงนน ราคายางในตลาดลวงหนากจะสงผลตอการซอขายยางพาราดวย

3.2 ความ าก ตราแลก ปล

เนองจากกลมบรษทมการสงออกยางพาราไปยงลกคาตางประเทศ จงตองรบรายไดเปนเงนตราตางประเทศ

แตตนทนและคาใชจายสวนใหญเกดขนในประเทศดงนนรายไดเปนเงนตราตางประเทศทงหมดจะถกแปลงเปนเงนไทย

ซงอตราแลกเปลยนของเงนสกลตางๆ เปนเงนบาทนนมความผนผวน จงอาจสงผลใหรายไดมากหรอนอยลงได หากไมม

การปองกนความเสยง

3.3 ความ าก โ บา รฐบาล

เนองจากประเทศไทยเปนผผลตยางพารารายใหญทสดในโลก และการสงออกยางพารากเปนรายไดหลก

ชนดหนงของประเทศ ซงมเกษตรกรจ านวนมากอยในภาคสวนน ดงนน รฐบาลจงมแนวโนมทอาจจะเขาแทรกแซงราคา

ยางหากรฐบาลเหนวาเกษตรกรไดรบความล าบากจากรายไดทลดลง ดงจะเหนไดจากโครงการของรฐบาลทเกดขนแลวใน

อดต เชนป 2555-2557 ซงเปนสงทกระทบตอการประกอบธรกจของภาคเอกชน เนองจากตนทนจะสงขนและอาจแขงขน

ราคากบผสงออกประเทศอนไมได เนองจากราคาตลาดโลกอาจไมปรบขนตามราคาแทรกแซงของประเทศใดประเทศหนง

หากสภาวะการแขงขนไมเอออ านวย ในทางกลบกนเมอมการออกขาวเรองการระบายยางในสตอกของรฐบาล ราคายางท

ซอขายกนในตลาดจะปรบตวลดลงจากแรงกดดนในการขาย หรอนโยบายการควบคมปรมาณยางพาราโดยการลดพนทปลก

ตนยางพาราลงจากโครงการกองทนพฒนาสงเสรมลดพนทปลกยาง โดยใหเงนชวยเหลอเกษตรกรทลดพนทปลกยาง หรอ

เลกปลกยางและเปลยนไปปลกพชเศรษฐกจอนทเหมาะสมกบสภาพพนท

Page 37: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

35

4. ร การประก บ รก

4.1 ร าวร

บรษทและบรษทยอยประกอบธรกจครบวงจรในการผลต จ าหนาย และสงออกยางพารา โดยทรพยสน

ถาวรหลกทใชในการสรางผลผลตคอ ทดน อาคาร โรงงาน และเครองจกร ซงกลมบรษทมกรรมสทธใน

ทรพยสนถาวรเหลานน ดงน

(1) ทรพยสนทใชในการผลตและจ าหนาย

ประ ร า กรรม มลค าบญ (ลบ.) าระผก

1. ทดน และสวนปรบปรงทดน กลมบรษทเปนเจาของ 1,527 ตดจ านองกบสถาบนการเงน

เปนบางสวน

2. อาคารและสวนปรบปรงอาคาร

2.1 อาคารส านกงาน 2 แหง

ตงอยท สมทรปราการ และเชยงราย

กลมบรษทเปนเจาของ อาคารส านกงาน 2 แหงตด

จ านองกบสถาบนการเงน

2.2 โรงงานผลตน ายางขน 5 แหง

ตงอยท ชลบร ระยอง สราษฎรธาน

สงขลา และพงงา

กลมบรษทเปนเจาของ ตดจ านองกบสถาบนการเงน

2.3 โรงงานผลตเสนดายยางยด 1 แหง

ตงอยท ระยอง

บมจ.เวลดเฟลกซ 780 ตดจ านองกบสถาบนการเงน

2.4 โรงงานผลตทนอน หมอน ยางพารา 1 แหง

ตงอยท ฉะเชงเทรา

บจ. เลเทกซ ซสเทมส ตดจ านองกบสถาบนการเงน

เปนบางสวน

2.5 โรงเรอนทใชในงานสวนยาง 3 แหง

ตงอยท เชยงราย นาน พะเยา

บจก.ไทยรบเบอรแลนด แอนด

แพลนเตชน

ตดจ านองกบสถาบนการเงน

3. เครองจกร

3.1 เครองจกรใชผลตน ายางขน กลมบรษทเปนเจาของ และ

ภายใตสญญาเชาการเงน

ตดจ านองกบสถาบนการเงน

เปนสวนใหญ

3.2 เครองจกรใชผลตเสนดายยางยด บมจ.เวลดเฟลกซ 542

ตดจ านองกบสถาบนการเงน

เปนสวนใหญ

3.3 เครองจกรใชผลตทนอน หมอนยางพารา บจ. เลเทกซ ซสเทมส ตดจ านองกบสถาบนการเงน

เปนบางสวน

3.4 เครองจกรใชในงานสวนยาง บจก.ไทยรบเบอรแลนด แอนด

แพลนเตชน

ไม ต ด จ า น อ ง กบ สถ าบน

การเงน

ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทมการใชทรพยสนทดน อาคาร โรงงาน และเครองจกรมลคา

ตามบญชรวม 2,234.3 ลานบาทเปนหลกประกนการกยมเงนจากสถาบนการเงน

Page 38: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

36

หมายเหต: มลคาบญช คอ ราคาประเมนทรพยสน หกดวยคาเสอมราคาสะสม

(2) อสงหารมทรพยเพอการลงทน ประกอบดวย

ทดน อาคารโรงงาน ใหเชา มจ านวนอาคาร 12 หลง บนเนอท 75 ไร 2 งาน 86.0 ตารางวา เปนกรรมสทธ

ของบรษท มมลคาทางบญชรวม 120.5 ลานบาทใหบรษททเกยวของกนแหงหนงเชาอย ในอตราปละ 1.02 ลานบาท

(สญญาเชามอาย 14 ป เรมวนท 3 มกราคม 2560 หมดอายวนท 31 มกราคม 2574) อสงหารมทรพยแหงนมภาระตดจ านอง

กบสถาบนการเงน

ทดน ใหเชา เนอท 2,049 ไร 2 งาน 54 ตารางวา เปนกรรมสทธของบรษทยอย คอ บมจ.เวลดเฟลกซ ม

มลคาทางบญช 337.8 ลานบาท ใหบคคลอนทไมเกยวของกนเชา เพอปลกออย นบแตวนท 1 ธนวาคม 2557 ถง วนท 31

มนาคม 2561 ในอตราคาเชา 6 ลานบาท อสงหารมทรพยแหงนมภาระตดจ านองกบสถาบนการเงนบางสวน

ทดน อาคารโรงงาน ใหเชา มจ านวนอาคาร 8 หลง พรอมสงปลกสรางอน บนเนอท 36 ไร 2 งาน 48

ตารางวา เปนกรรมสทธของบรษทยอย คอ บจก.ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร มมลคาทางบญชรวม 99.7 ลานบาทให

บรษทอนทไมเกยวของกนแหงหนงเชาอย ในอตราปละ 6 ลานบาท (สญญาเชามอาย 5 ป เรมวนท 15 มกราคม 2557)

อสงหารมทรพยแหงนไมมภาระตดจ านองกบสถาบนการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 อสงหารมทรพยเพอการลงทนดงกลาว มมลคาทางบญชรวม 558 ลานบาท

(เปนราคาประเมนโดยผประเมนอสระเมอวนท 3 มกราคม 2561 และ 18 มกราคม 2561 ใชเปนราคาขายได)

(3) สนทรพยทไมมตวตน

สนทรพยทไมมตวตนของบรษทและบรษทยอยทส าคญในการประกอบธรกจเปนประเภทซอฟทแวร

คอมพวเตอร ซงมมลคาทางบญช ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 จ านวนเงน 5.2 ลานบาท

4.2 โ บา การล บร และบร ร วม

บรษทมนโยบายการลงทนในธรกจผลตสนคาเพอจ าหนาย เนองจากเปนธรกจหลกของกลม โดยเปนการ

ลงทนในสดสวนทมากพอใหบรษทเขารวมบรหารจดการและก าหนดแนวทางของธรกจดงกลาวได

4.3 รา ละ ก วกบรา การประ ม ราคา ร

(1) กลมบรษทใชนโยบายการบนทกบญชทรพยสนถาวรหมวดทดน อาคาร โรงงาน และเครองจกรดวย

มลคายตธรรมมาตงแตป 2550 และจะท าการประเมนราคายตธรรมใหมทก 5 ป โดยลาสดกลมบรษทไดประเมนราคา

ยตธรรมใหมในป 2559 (ยกเวนอสงหารมทรพยเพอการลงทนท าการประเมนใหมทกป) และจะท าการประเมนใหมอก

ครงในป 2564

ดงนน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มลคาตามบญชของทดน อาคาร โรงงาน และเครองจกรของกลมบรษท

จงบนทกและเปดเผยในมลคายตธรรมเรยบรอยแลว

Page 39: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

37

(2) บรษทผประเมนราคาทรพยสนใหกลมบรษท

ในป 2559 และ 2560 คอ บจก. เอเจนซ ฟอร เรยลเอสเตท แอฟแฟรส(Agency For Real Estate Affairs)

และ บจก. ทปรกษา เฟรสสตาร (First Star Consultant Co., Ltd) ซงเปนบรษทประเมนมลคาทรพยสนในตลาดทนทอยใน

บญชรายชอทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหความเหนชอบ หรอผเชยวชาญเฉพาะดาน

ทส านกงานฯ ใหการยอมรบ

(3) วตถประสงคการประเมนราคาทรพยสนของกลมบรษท เพอใหทรพยสนถาวรหมวดทดน อาคาร โรงงาน

และเครองจกรแสดงมลคายตธรรมทแทจรง

5. า า กฏหมา

บรษทและบรษทยอยไมมคดหรอขอพพาททางกฎหมายทมมลคาเกนกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน ณ วนท

31 ธนวาคม 2560

Page 40: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

38

6. มล ว ปและ มล าคญ

6.1 มล ว ป

(1) บรษท

ชอ บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ 99/1-3 หม 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ 10540

โทรศพทสนญ. (662) 751-7171 (36 คสาย), 751-7140 ถง 75

โทรสารสนญ. (662) 316-3938

โรงงาน 29 หม 2 ถนนบานบง-แกลง กม.56-57 ต าบลหนองใหญ อ าเภอหนองใหญ จงหวดชลบร 20190

โทรศพทโรงงาน (038) 168-529-34

โทรสารโรงงาน (038) 168-529-34 ตอ 105

35 หม 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกวทง จงหวดพงงา

โทรศพทโรงงาน (076) 496-539, (076) 496-325, (081) 840-2835, (081) 840-8352

โทรสารโรงงาน (076) 496-174

198 หม 7 ต าบลจอมสวรรค อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย

โทรศพทโรงงาน (053) 160-720, (053) 160-730

โทรสารโรงงาน (053) 160-720, (053) 160-730

124 หม 11 ต าบลบานพร อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา

โทรศพทโรงงาน (074) 291-171-4 , (074) 291-178 , (081) 969-8869 , (081) 738-5645

โทรสารโรงงาน (074) 291-175

293/2 หม 1 ต าบลขนทะเล อ าเภอเมอง จงหวดสราษฎรธาน

โทรศพทโรงงาน (077) 355-339, (086) 475-7837, (091) 826-6020 , (063) 906-0081 , (086) 475-7836

โทรสารโรงงาน (077) 355-769

44/5 หม 8 ถนนกะเฉด-หาดใหญ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอง จงหวดระยอง

โทรศพทโรงงาน (038) 634-105-6 , (038) 634-306 , (088) 526-1616 , (038) 634-240 , (099) 015-6577

โทรสารโรงงาน (038) 634-307

19/52 หม 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

โทรศพทโรงงาน (662) 740-6386

680 หม 2 ต าบลหนองใหญ อ าเภอหนองใหญ จงหวดชลบร (ใหเชาโรงงาน)

ประเภทธรกจ ผลตและจ าหนายน ายางขนและสกมบลอก

เลขทะเบยนบรษท 0107536000137

Page 41: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

39

เวบไซด http://www.thaitex.com

ทนจดทะเบยน หนสามญ 1,881,479,688 หน ทนจดทะเบยน1,881,479,688 บาท

ทนเรยกช าระ หนสามญ 1,685,079,688 หน ทนเรยกช าระ 1,685,079,688 บาท

(หลงจาก บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด ช าระบญชเสรจ TRUBB จะลดทนจดทะเบยน และ

ทนเรยกช าระเปน 681,479,688 บาท)

(2) นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

1. บร รบ บ ร ลา คซ กร ป าก

ส านกงาน 99/1-3 หม 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ 10540

โทรศพท (662) 751-7171 (36 คสาย), 751-1740 ถง 75โทรสาร (662) 316-3938

ประเภทธรกจ ผลตและจ าหนายน ายางขน ยางแผน และผลตผลพลอยไดจากน ายาง

สดสวนการถอหน จ านวน 99,999,994 หน คดเปนรอยละ 99.99 ของหนสามญทงหมด 100 ลานหน

ทนจดทะเบยน 1,000 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 544 ลานบาท – ลกก การ ณ ว 29 วาคม 2560 ากโ ก การ หม ป บร รบ

บ ร ลา คซ ค ร ป ร ร (ประ ) าก (มหา )

บรษทยอยของบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd หร

บร รบ บ ร ลา คซ กร ป าก ( ซ ฮ)

ส านกงาน Shanghai Greentown Room 601 Unit 1, Lane 99 Jinhe Road, Pudong, Shanghai 200127 China

โทรศพท (86) 2138762472 โทรสาร (86) 2150454365

ประเภทธรกจ ซอและจ าหนายผลตภณฑจากยางพาราธรรมชาต

สดสวนการถอหน รอยละ 55 คดเปนเงน 555,500 ดอลลารสหรฐอเมรกา

ทนช าระแลว 1,010,000 ดอลลารสหรฐอเมรกา

2. บร วล ฟลกซ าก (มหา )

ส านกงาน 99/1-3 หม 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ 10540

โทรศพท (662) 751-7171 (36 คสาย), 751-1740 ถง 75โทรสาร (662) 316-3938

โรงงาน 59/1 หมท 5 ถนนทางหลวงสาย 3191 ต าบลแมน าค อ าเภอปลวกแดง จงหวดระยอง 21140

โทรศพท (038) 637-559 โทรสาร (038) 637-560

Page 42: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

40

ประเภทธรกจ ผลตและจ าหนายเสนดายยางยด

สดสวนการถอหน จ านวน 75,799,454 หน คดเปนรอยละ 98.44 ของหนสามญ 77 ลานหน

ทนจดทะเบยน 308 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 308 ลานบาท

3. บร รบ บ ร แล แ แ ล ต าก

ส านกงาน 121/316 หมท 3 ต าบลบานด อ าเภอเมองเชยงราย จงหวดเชยงราย 57100 โทรศพท (053) 793-456 โทรสาร (053) 793-462

สวนยางพารา ตงอยทจงหวดนาน พะเยา เชยงราย และ ชยนาท

ประเภทธรกจ ปลกสวนยางพารา

สดสวนการถอหน จ านวน 29,999,994 หน คดเปนรอยละ 99.99 ของหนสามญ 30 ลานหน

ทนจดทะเบยน 300 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 300 ลานบาท

บรษทรวมของบรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด

บร ว า ว มบรณ าก

ส านกงาน 99/1-3 หม 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ 10540

โทรศพท (662) 751-7171 (36 คสาย), 751-1740 ถง 75โทรสาร (662) 751-7015

ทตงสวนยางพารา 127 หม 8 ต าบลวงสมบรณ อ าเภอวงสมบรณ จงหวดสระแกว 27250

โทรศพท (037) 252-084, (081) 916-5834 โทรสาร (037) 252-084

ประเภทธรกจ ปลกสวนยางพารา

สดสวนการถอหน จ านวน 2.678 ลานหน คดเปนรอยละ 48.43 ของหนสามญ 5.53 ลานหน

ทนจดทะเบยน 55.30 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 55.30 ลานบาท

4. บร รบ บ ร าร าก

ส านกงาน 99/1-3 หม 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ 10540

โทรศพท (662) 751-7171 (36 คสาย), 751-1740 ถง 75โทรสาร (662) 752-8047

ประเภทธรกจ ผลตยางแทงและยางคอมพาวด

สดสวนการถอหน จ านวน 49,999,997 หน คดเปนรอยละ 99.99 ของหนสามญ 50 ลานหน

Page 43: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

41

ทนจดทะเบยน 500 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 500 ลานบาท

5. บร ล กซ ซ ม าก

สนง.และโรงงาน นคมอตสาหกรรมลาดกระบง เขตสงเสรมการสงออก 1 เลขท 75 ซอยฉลองกรง 31

แขวงล าปลาทว เขตลาดกระบง กรงเทพ 10520

โทรศพท (662) 326-0886-7 โทรสาร (662) 326-0292

ประเภทธรกจ: ผลตและจ าหนายทนอนและหมอนยางพารา

สดสวนการถอหน จ านวน 4,790,335 หน คดเปนรอยละ 56.16 ของหนสามญ 8,529,101 หน

ทนจดทะเบยน 78.81 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 78.81 ลานบาท

6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited

ส านกงานยางกง No.96 (C), Lanthit Road, Nanthagone Quarter, Insein Township, Yangon, Myanmar.

โทรศพทสนง. 951-700942 โทรสาร 951-644733

ทตงสวนยางพารา 62/1 Kyae Kyay Taing Pyin Field, Kyae Village Track, Palaw Township, Myeik District ,

Thanintharyi Region, Myanmar.

โทรศพทสวนยาง 959-49902048

ประเภทธรกจ: สวนยางพารา

สดสวนการถอหน รอยละ 64 คดเปนเงน 68.91 ลานบาท

ทนจดทะเบยน 107.67 ลานบาท

ทนเรยกช าระ 107.67 ลานบาท

(3) บคคลอางองอน

1. า ะ บ หลก ร ชอ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

ส านกงาน อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ

10400

โทรศพท (662) 009-9385 โทรสาร (662) 009-9476

2. ผ บบญ

ชอส านกงาน บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด

ส านกงาน ชน 48 เอมไพรทาวเวอร เลขท 1 ถนนสาทรใต กรงเทพ 10120

โทรศพท (662) 677-2000 โทรสาร (662) 677-2222

Page 44: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

42

ชอผสอบบญช 1. นายไวโรจน จนดามณพทกษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3565 และ/หรอ

2. นายบญญฤทธ ถนอมเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 7900 และ/หรอ

3. นายยทธพงศ สนทรนคะ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 10604

Page 45: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

43

ว 2

การ การและการก ากบ แลก การ

7. มลหลก ร และผ ห

7.1 า ว ะ บ และ าระแลว

บรษทมทนจดทะเบยนจ านวน 1,881.47 ลานบาท ทนช าระแลวจ านวน 1,685.08 ลานบาท แบงเปนหนสามญ

จ านวน 1,685,079,688 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

7.2 ผ ห

รายชอผถอหนใหญ ณ วนปดสมดทะเบยนลาสด (วนท 15 มนาคม 2561)

- กลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รายแรก

บ รา า ว ห ว การ ห

(%)*

1 กลมคณวรเทพ วงศาสทธกล 148,111,729 21.73% 2 กลมคณไพบลย วรประทป 110,723,126 16.25% 3 กลมคณปรชญนนท เตมฤทธกลชย 35,336,179 5.19% 4 บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 11,852,639 1.74% 5 คณกณสนนทน พงษนฤสรณ 9,600,000 1.41% 6 กลมคณวชญพล สนเจรญกล 7,917,300 1.16% 7 คณชชวาลย ตยาเดชาชย 7,887,100 1.16% 8 คณนนท กฤตยานตกลท 6,000,000 0.88% 9 คณฤด ขนแกว 5,000,000 0.73% 10 คณนรกษ มหทธนะอานนท 5,000,000 0.73%

รวม 347,428,073 50.98%

*คดจากจ านวนหน 681,479,688 หน (จ านวนหนกอนการเพมทนจากการรบโอนกจการทงหมดจากบรษท ไทยรบเบอร

ลาเทคซกรป จ ากด ซงจ านวนหนทออกให 1,003,600,000 หน จะไมน ามาค านวณ เนองจากบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซ

กรป จ ากด ไมใชสทธออกเสยงและสทธการรบเงนปนผล)

Page 46: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

44

- กลมผถอหนรายใหญทมบทบาทส าคญตอการก าหนดนโยบายการจดการ

อนดบ รายชอ จ านวนหนทถอ สดสวนการถอหน

(%) 1 กลมคณวรเทพ วงศาสทธกล 150,354,441 21.73% 2 กลมคณไพบลย วรประทป 110,837,432 16.25% 3 กลมคณปรชญนนท เตมฤทธกลชย 35,341,179 5.19%

รวม 294,171,034 43.17%

7.3 โ บา การ า ป ผล

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต ากวา 1 ใน 3 ของก าไรสทธประจ าปหลงหกขาดทนสะสม

(ถาม) ตามงบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบบรษทยอยมนโยบายการจายเงนปนผลไมเกนสดสวนรอยละ 100 ของก าไรสทธ

Page 47: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

45

8. โคร รา การ การ

8.1 คณะกรรมการบร

รายชอคณะกรรมการบรษท มดงตอไปน

รา คณะกรรมการบร

รา กรรมการ

กรรมการ

บร

กรรมการ

ตรว บ

กรรมการ

บรหารความ

กรรมการ

รรหาและก าห ค าต บแ

1.นายวรเทพ วงศาสทธกล ประธาน ประธาน

2.นายไพบลย วรประทป กรรมการ

3.นายปรชญนนท เตมฤทธกลชย กรรมการ

4.นายสชาต เจรญพรพานชกล กรรมการ กรรมการ

5.นายเออรวน มลเลอร กรรมการ ประธาน

6.นางสชาดา โสตถภาพกล กรรมการ ประธาน

7.นายยรรยง ถาวโรฤทธ กรรมการ ประธาน

8.นายสมคาด สบตระกล กรรมการ กรรมการ

9.นายภควต โกวทวฒนพงศ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

10.นายราชย วฒนเกษม กรรมการ กรรมการ

11.นายภทรพล วงศาสทธกล กรรมการ

12.นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล กรรมการ

13.นายประวทย วรประทป กรรมการ

หมายเหต : *1. คณเออรวน มลเลอร ลาออกจากการเปนกรรมการบรษท และ ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

เมอวนท 31 มนาคม 2560

*2. ในระหวางป มการแตงตงคณวรเทพ วงศาสทธกล เปนประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และ

แตงตงคณภควต โกวทวฒนพงศ เปน กรรมการก าหนดคาตอบแทน

Page 48: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

46

รา กรรมการ

ต าแห

ประ มกรรมการบร

ประ าป 2560

า ว าประ ม

า ว คร ประ ม

ประ มกรรมการตรว บ

ประ าป 2560

า ว าประ ม

า ว คร ประ ม

1.นายวรเทพ วงศาสทธกล - ประธานกรรมการ

- กรรมการผจดการใหญ

- กรรมการก าหนดคาตอบแทน

7/7 -

2.นายไพบลย วรประทป - รองประธานกรรมการ

- กรรมการบรหาร

7/7 -

3.นายปรชญนนท เตมฤทธกลชย - รองประธานกรรมการ

- กรรมการบรหาร

5/7 -

4.นายสชาต เจรญพรพานชกล - กรรมการ

- กรรมการบรหารความเสยง

7/7 -

5.นายเออรวน มลเลอร *2 - กรรมการอสระ

- ประธานกรรมการก าหนด

คาตอบแทน

2/7 -

6.นางสชาดา โสตถภาพกล *3 - กรรมการอสระ

- ประธานคณะกรรมการบรหารความ

เสยง

7/7 -

7.นายยรรยง ถาวโรฤทธ - กรรมการอสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/7 4/5

8.นายสมคาด สบตระกล *4 - กรรมการอสระ

- กรรมการบรหารความเสยง

7/7 -

9.นายภควต โกวทวฒนพงศ *5 - กรรมการอสระ

- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการก าหนดคาตอบแทน

6/7 5/5

10.นายราชย วฒนเกษม *6 - กรรมการอสระ

- กรรมการตรวจสอบ

7/7 5/5

11.นายภทรพล วงศาสทธกล - กรรมการ - -

12.นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล - กรรมการ - -

13.นายประวทย วรประทป - กรรมการ - -

Page 49: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

47

หมายเหต *1. คณเออรวน มลเลอร ลาออกจากการเปนกรรมการบรษท และ ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

เมอวนท 31 มนาคม 2560

*2. ในระหวางป มการแตงตงคณวรเทพ วงศาสทธกล เปนประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และ

แตงตงคณภควต โกวทวฒนพงศ เปน กรรมการก าหนดคาตอบแทน

8.2 ผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทมผบรหารจ านวน 9 ทาน ดงน

รา ผบรหาร ต าแห 1. นายวรเทพ วงศาสทธกล กรรมการผจดการใหญ 2. นายไพบลย วรประทป กรรมการบรหาร 3. นายปรชญนนท เตมฤทธกลชย กรรมการบรหาร 4. นายสชาต เจรญพรพานชกล กรรมการบรหาร 5. นายวนชย ศรหรญรศม ประธานเจาหนาทบรหารฝายปฏบตการ 6. นายสวาสทธ ดวาน ประธานเจาหนาทฝายการตลาด 7. นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล ผชวยกรรมการผจดการใหญ และ

กรรมการผจดการสายวางแผนและบรหารทรพยากร 8. นายภทรพล วงศาสทธกล ผชวยกรรมการผจดการใหญ และ

กรรมการผจดการ 9. นายประวทย วรประทป ผชวยกรรมการผจดการใหญ

Page 50: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

48

8.3 ล า การบร

บรษทมนางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล ผชวยกรรมการผจดการใหญ / กรรมการผจดการสายวางแผนและ

บรหารทรพยากร เปน เลขานการบรษท

Page 51: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

49

8.4 ค าต บแ กรรมการและผบรหาร

(1) ค าต บแ ป ตว

- คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวยเงนเดอนและเบยประชมทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560

จ านวน 8,000,000 บาทตอป ในป 2560 คาตอบแทนกรรมการเกดขนจรงมจ านวนเงน 7,390,000 บาท

ล า บ รา ต าแห ค าต บแ

กรรมการ 2559

1 นายวรเทพ วงศาสทธกล ประธานกรรมการ และกรรมการผจดการใหญ

ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

1,238,000

2 นายไพบลย วรเประทป รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหาร 1,180,000

3 นายปรชญนนท เตมฤทธกลชย รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหาร 1,160,000

4 นายสชาต เจรญพรพานชกล กรรมการ และกรรมการบรหารความเสยง 1,270,000

5 นายเออรวน มลเลอร* กรรมการอสระ และ

ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

150,000*

6 นางสชาดา โสตถภาพกล กรรมการอสระ และ

ประธานกรรมการบรหารความเสยง

465,000

7 นายยรรยง ถาวโรฤทธ กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 468,000

8 นายสมคาด สบตระกล กรรมการอสระ และ กรรมการบรหารความเสยง 465,000

9 นายภควต โกวทวฒนพงศ กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการก าหนดคาตอบแทน

479,000

10 นายราชย วฒนเกษม กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ 515,000

11 นายภทรพล วงศาสทธกล กรรมการ

12 นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล กรรมการ

13 นายประวทย วรประทป กรรมการ

รวม 7,390,000

หมายเหต : *คณเออรวน มลเลอร ลาออกจากการเปนกรรมการบรษท และ ประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน

เมอวนท 31 มนาคม 2560

ในระหวางป มการแตงต งคณวรเทพ วงศาสทธกล เปนประธานคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และ

แตงตงคณภควต โกวทวฒนพงศ เปน กรรมการก าหนดคาตอบแทน

Page 52: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

50

- คาตอบแทนผบรหาร ประกอบดวยเงนเดอน โบนส และคาพาหนะ ในป 2560 คาตอบแทนผบรหาร ซงรบจาก

บรษทและบรษทยอย เปนจ านวนเงนรวม 39 ลานบาท

(2) คาตอบแทนอน

- คาตอบแทนอนของกรรมการ ไมม

- คาตอบแทนอนของผบรหาร ไดแก เงนกองทนส ารองเลยงชพ บรษทจดใหมกองทนส ารองเลยงชพ โดยบรษทสมทบ

ในอตรารอยละ 3 และ 5 ตามอายงานพนกงาน (ระบในระเบยบบรษท) ของเงนเดอน ในป 2560 บรษทและบรษทยอยได

จายสมทบกองทนส ารองเลยงชพส าหรบผบรหาร 4 ราย จ านวนเงน 849,000 บาท

8.5 บ คลากร

บรษทมผบรหารและพนกงานจ านวน 83 คน สายงานหลก คอ ฝายโรงงานมพนกงานจ านวน 71 คน

คาใชจายผลประโยชนรวมของบคลากรในป 2560 มจ านวน 36 ลานบาท ประกอบดวย เงนเดอน คาแรงรายวน คาลวงเวลา

โบนส และอนๆ

นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล

บรษทมนโยบายเกยวกบการบรหารทรพยากรบคคลเพอประโยชนแกพนกงานและบรษทรวมกนดงตอไปน

1. ด าเนนการภายใตปรชญาในการด าเนนธรกจ วสยทศน พนธกจ และคานยมของบรษทอยางแนบ

แนน

2. ใหความส าคญกบพนกงานวาเปนทรพยากรทมคาตอความเจรญเตบโตยงยนของบรษท

3. มงสรรหาบคลากรทมความรความสามารถ ศกยภาพและทศนคตทดเหมาะสมกบธรกจของบรษท

4. สงเสรมการพฒนาความรความสามารถและทกษะพนกงานอยางตอเนองใหสอดคลองกบระดบ

ต าแหนงหนาทความรบผดชอบและความจ าเปนของบรษท รวมทงปลกฝงจตส านกและทศนคตใน

คานยมของความเปน “ไทยเทคซ” อยางตอเนองตลอดเวลา

5. เสรมสรางความพงพอใจของพนกงานโดยค านงถงความเหมาะสมในการบรหารจดการ การบรหาร

คาตอบแทนสวสดการและสวสดภาพอยางมเหตผลและเปนธรรม 6. สงเสรมการสรางสมพนธภาพทดระหวางพนกงานกบพนกงาน และพนกงานกบบรษท เพอความ

ผาสกของพนกงานและบรษทรวมกนตลอดไป

Page 53: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

51

นโยบายการแรงงานสมพนธ

ภายใตนโยบายการบรหารทรพยากรบคคล บรษทไดก าหนดนโยบายดานการแรงงานสมพนธเปนกรณๆ

ดงตอไปน

1. ยดถอแนวทางปฏบตตามกฎหมายกฎระเบยบขอบงคบของทางราชการและของบรษทอยาง

เครงครด

2. ใหความเคารพตอสทธของพนกงานภายใตกฎหมายกฎระเบยบขอบงคบตาง ๆ เพอความสงบ

เรยบรอยของการด าเนนธรกจของบรษท และความเปนระเบยบเรยบรอยของสงคมบานเมอง

3. สงเสรมการมกจกรรมสมพนธทดระหวางพนกงานกบพนกงาน และ พนกงานกบบรษทบน

พนฐานของบรรยากาศแหงความเขาใจทดและเอออาทรตอกนอยางมเหตผล

4. สงเสรมการมความรบผดชอบตอสงคมของพนกงานและบรษท ทงในดานการรกษาสงแวดลอม

การมกจกรรมรวมทางสงคม ทางศาสนาและกบชมชนทองถนอยางสม าเสมอ

บรษทถอบคลากรของบรษทเปนทรพยากรทส าคญและมคณคาอยางยงตอความส าเรจของบรษท จงให

ความส าคญตอการพฒนาบคลากรอยางตอเนอง เพอใหพนกงานมความร ความสามารถ เหมาะสมกบการท างานในหนาท

ทไดรบมอบหมายหรอรบผดชอบอยางมศกยภาพสงสด ดวยการพฒนาพนกงานท งดานความร ความสามารถ ในการ

ปฏบตงานในกระบวนการตางๆ ของภารกจงานรวมทงการสรางจตส านกทด มคณธรรม จรยธรรม ตอเพอนรวมงาน บรษท

และคคาในการปฏบตงาน

ในป 2560 บรษทไดด าเนนการพฒนาเพมพนความร ทกษะ และความสามารถในการท างาน โดยการจดฝกอบรม

ภายในบรษท และสงไปอบรมภายนอกอยางสม าเสมอตามความจ าเปนและเหมาะสมของบคลากรตามหนวยงาน และ

ระดบชนครอบคลมทกสายงาน อาท

9. การก ากบ แลก การ

บรษทมการจดโครงสรางและกระบวนการจดการด าเนนการหรอการปฏบตการเกยวกบการก ากบดแลกจการอยางมระบบ แบงแยกหนาทและความรบผดชอบตามความร ความสามารถ และประสบการณตามธรกจ ผลตภณฑ ประจ าแตละหนวยงาน บรษทและบรษทยอย เพอสรางความสามารถในการแขงขน น าไปสความเจรญเตบโต และเพมมลคาใหกบผ ถอหนในระยะยาวโดยค านงถงผมสวนไดเสยทกฝาย

9.1 โ บา ก ากบ แลก การ บรษทลงทนในบรษทยอยทงหมด 6 บรษท ดงน

1. บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด บรษทถอหนรอยละ 99.99% 2. บรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด บรษทถอหนรอยละ 99.99% 3. บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด บรษทถอหนรอยละ 99.99%

Page 54: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

52

4. บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน) บรษทถอหนรอยละ 98.44% 5. บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด บรษทถอหนรอยละ 56.16% 6. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited บรษทถอหนรอยละ 64.00%

บรษทไดสงเจาหนาททมความร ความสามารถ และมประสบการณ เขาไปก ากบดแลบรหารในแตละบรษทยอย บรษทและบรษทยอยตองมการประชมรวมกน เพอรายงานผลการด าเนนงานอยางนอยเดอนละ 1 ครง ดงน

1. กรรมการบรหารจะประชมรวมกนทงบรษทใหญ และบรษทยอย ประชมรวมกนเดอนละ 1 ครง 2. กรรมการบรหาร และผจดการฝายโรงงาน ฝายขายและการตลาด ฝายการเงน ประชมรวมกนทาง Video

Conference ทกเชาวนจนทร 3. กรรมการบรหารบรษทใหญจะตดตามความคบหนา ดวยการเดนทางไปแตละทตงโรงงานเปนประจ าขนอย

กบความเหมาะสม

9.2 คณะกรรมการ บรษท ก าหนดโครงสรางการบรหารจดการ โดยมโครงสรางกรรมการชดยอย ประกอบดวยคณะกรรมการ

จ านวน 5 คณะ ดงน 1. คณะกรรมการบรษท จ านวน 12 ทาน 2. คณะกรรมการบรหาร จ านวน 3 ทาน 3. คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทาน 4. คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน จ านวน 1 ทาน 5. คณะกรรมการบรหารความเสยง จ านวน 3 ทาน นอกจากน คณะกรรมการบรษทยงไดแตงตงเจาหนาทบรหารทมความรความสามารถทมประสบการณสงมา

เปนผชวยกรรมการผจ ดการใหญ จ านวน 3 ทาน เพอท าหนาทตามทกรรมการผจ ดการใหญและกรรมการบรหารจะไดพจารณาสงการและมอบหมาย ประกอบดวย

1. นายภทรพล วงศาสทธกล 2. นายประวทย วรประทป 3. นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล จากการแตงตงผชวยกรรมการผจดการใหญเปนการแบงเบาภาระหนาทกรรมการบรษท และกรรมการบรหาร

ไดแทบทกดาน ถงแมกรรมการจะวางลง คณะกรรมการยงไมสามารถหาบคคลทเหมาะสมเพอแตงตงได จงไมมปญหาในการปฏบตและกฎหมายแตอยางใด ไดมการก าหนดอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษทและกรรมการบรหารใหชดเจนเพอมอบหมายใหผชวยกรรมการผจดการใหญปฏบตตามโอกาสและความเหมาะสม

นอกจากนนบรษทยงไดแตงตงผบรหารระดบสงอกจ านวน 2 ต าแหนง เพอแบงเบาภาระหนาทของกรรมการผจดการใหญ โดยมรายชอดงน

1. นายวนชย ศรหรญรศม ประธานเจาหนาทบรหารฝายปฏบตการ รบผดชอบสายงานสนบสนนและปฏบตการ 2. นายสวาสทธ ดวาน ประธานเจาหนาทฝายการตลาด รบผดชอบสายงานการตลาดและการขาย

(1) คณะกรรมการบรษท

Page 55: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

53

พระราชบญญต บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ.2535 หมวด 6 วาดวยคณะกรรมการ มาตรา 67 - มาตรา 97 ไดก าหนดจ านวนกรรมการ คณสมบต การเลอกต ง การประชม การพนจากต าแหนงกรรมการไดก าหนดอ านาจและหนาทคณะกรรมการ ตามมาตรา 77 เพอบรหารจดการบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบและมตของทประชมผถอหน และมาตรา 85 ไดก าหนดหนาทในการด าเนนกจการของบรษท กรรมการตองปฏบตหนาทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชมผถอหนดวยความซอสตย สจรต และระมดระวง รกษาผลประโยชนของบรษท

นอกจากอ านาจหนาทในการบรหารจดการและยงก าหนดขอหามการปฏบต รวมจนถงความรบผดชอบตอความเสยหายอนเกดขนแกบรษทดวย

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท 1. ก าหนดนโยบายและทศทางการด าเนนงานของบรษทใหสอดคลองตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของ

บรษท และมตทประชมผถอหน 2. ควบคมและดแลใหฝายบรหารด าเนนการใหเปนไปตามนโยบายทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและ

ประสทธผล เพอรกษาผลประโยชนของบรษท ผถอหน ผถอกรมธรรม และผมสวนไดเสยอน ๆ 3. ประสานงานระหวางผถอหนกบฝายบรหาร ดแลไมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทกบ

ผบรหาร 4. ก ากบดแลการลงทน การขยายกจการ การจดหา ขาย หรอรบโอนสนทรพยทมผลกระทบอยางมนยส าคญ

ตอบรษท 5. รวมประชมคณะกรรมการ แตงตงและถอดถอนผบรหารระดบสง รวมทงคดเลอก และเสนอชอบคคลใน

การพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทโดยผถอหน 6. เสนอผสอบบญชใหผถอหนพจารณาแตงตง และเปดเผยขอมลทถกตองและเปนไปตามขอก าหนดของ

กฎหมาย 7. มอ านาจกระท าการใดๆ ตามทระบไวในหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และบทบญญตของกฎหมาย

เวนเรองดงตอไปน คณะกรรมการบรษทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนด าเนนการ 1. เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน 2. การท ารายการทเกยวโยงกนทมมลคาเกนกวาหรอเทากบ 20 ลานบาท หรอ 3% ของ NTA แลวแตจ านวน

ใดจะสงกวา 3. การซอหรอขายสนทรพยส าคญทมมลคาตงแต 50% ของสนทรพยรวมของบรษทจดทะเบยน 4. การใหความชวยเหลอทางการเงนแกบคคลทเกยวโยงกนทมมลคาเกนกวาหรอเทากบ 100 ลานบาท หรอ

3% ของ NTA แลวแตจ านวนใดจะต ากวา หมา หต : NTA (มลคาสนทรพยทมตวตนสทธ)

= สนทรพยรวม – หนสนรวม – สนทรพยทไมมตวตน – สวนของผถอหนสวนนอย (ถาม)

(2) คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษทแตงตงคณะกรรมการบรหารขนมา 1 ชด ซงมาจากกรรมการบรษทจ านวนไมนอยกวา 3

ทาน ในป 2560 คณะกรรมการบรหารม 3 ทาน ประกอบดวย 1. นายวรเทพ วงศาสทธกล

Page 56: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

54

2. นายไพบลย วรประทป 3. นายปรชญนนท เตมฤทธกลชย

บรษทไดจดท าระเบยบขอบงคบการท างานและอ านาจด าเนนการไวเปนกรอบการบรหารจดการตามอ านาจ

หนาทดวย ดงน ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร

1. พจารณาก าหนดเปาหมาย นโยบาย แผนงานและการจดสรรงบประมาณประจ าปตามทฝายจดการเสนอ กอนน าเสนอใหคณะกรรมการพจารณาอนมต ท งนใหรวมถงการพจารณาอนมตการเปลยนแปลงและเพมเตมงบประมาณรายจายประจ าปในระหวางทไมมการประชมคณะกรรมการบรษทและใหน าเสนอคณะกรรมการบรษทเพอทราบในทประชมคราวถดไป

2. ใหผบรหารงานฝายตางๆ ทรบผดชอบตอการด าเนนงานในกจการตางๆ รายงานผลงานใหคณะกรรมการบรหารทราบทกเดอน

3. อนมตการใชจายเงนตามระเบยบบรษททก าหนดไว 4. อนมตการใชจายเงนลงทนทไดก าหนดไวในงบประมาณประจ าป หรอทคณะกรรมการบรษทไดอนมตไว

ในงบประมาณประจ าป หรอทคณะกรรมการบรษทไดอนมตไวในหลกการแลว 5. อนมตในหลกการการลงทนในการขยายธรกจ ตลอดจนการรวมทนกบผประกอบกจการอนและใหน าเสนอ

คณะกรรมการบรษท เพออนมตในทประชมคราวถดไป 6. อนมตการแตงตงผมอ านาจลงนามในเชคหรอเอกสารสงจายเงนของบรษท 7. เปนคณะทปรกษาฝายจดการในเรองเกยวกบนโยบายดานการผลต การตลาด การเงน การบรหารบคคลและ

ดานการปฏบตการอนๆ 8. อนมตการแตงตงโยกยาย และเลกจางพนกงาน 9. ด าเนนการใดๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทคดเลอกกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอสระจ านวน 3 ทาน และกรรมการผทรงคณวฒ

ดานบญชและการเงนอกไมนอยกวา 1 ทาน ประกอบดวย 1. นายยรรยง ถาวโรฤทธ 2. นายภควต โกวทวฒนพงศ 3. นายราชย วฒนเกษม

โดยมผจดการฝายตรวจสอบภายในเปนเลขานการ คณะกรรมการตรวจสอบไดจดท ากฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) เสนอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาอนมต และประกาศใชในการปฏบตตามหนาททคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนทถกตอง ครบถวน เชอถอไดและเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ 2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารความเสยง และระบบการตรวจสอบภายใน ท

เพยงพอ เหมาะสมและมประสทธผล

Page 57: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

55

3. สอบทานใหมการปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด และจรยธรรมธรกจ อยางเหมาะสมและมประสทธผล

4. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

5. พจารณาเสนอแตงตง และเลกจางผสอบบญชของบรษทฯ และเสนอคาตอบแทนผสอบบญชของบรษท 6. พจารณารายการทเกยวโยง ใหเปนไปตามกฎหมาย และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอให

มนใจวา สมเหตผล และเปนประโยชนตอบรษทฯ 7. ก ากบดแลการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในในระดบนโยบาย และการปฏบตงานตรวจสอบภายใน โดย

พจารณาใหความเหนชอบกฎบตร ความเปนอสระ รวมทงขอบเขตและแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน

8. พจารณาแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนาฝายตรวจสอบภายใน รวมถงรวมประเมนผลการปฏบตงานของหวหนาฝายตรวจสอบภายในและใหความเหนชอบผลตอบแทนของพนกงานฝายตรวจสอบภายใน ซงพจารณาโดย ผบรหารสงสดของบรษท

9. พจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของทงผสอบบญช และฝายตรวจสอบภายใน รวมทงตดตามเพอใหมนใจวา ฝายบรหารมการด าเนนการตอขอเสนอแนะดงกลาวอยางเพยงพอ มประสทธภาพ และภายในเวลาทเหมาะสม

10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญผบรหาร หรอพนกงานของบรษททเกยวของมารายงาน หรอน าเสนอขอมล รวมประชม หรอจดสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของและจ าเปน

11. ในกรณทจ าเปนคณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าปรกษาจากทปรกษาภายนอก หรอผเชยวชาญทางวชาชพเกยวกบการปฏบตงานตรวจสอบ โดยบรษทฯ เปนผรบผดชอบคาใชจายตามระเบยบของบรษทฯ

12. ทบทวนและแกไขกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละครงหรอตามความจ าเปนเพอใหทนสมยและเหมาะสมกบสภาพแวดลอมขององคกรและน าเสนอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

13. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยขอมล และความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบในดานตางๆ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทงนฝายบรหารมหนาททจะตองรายงานหรอน าเสนอขอมลและเอกสารทเกยวของตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอสนบสนนการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหบรรลตามหนาททไดรบมอบหมาย

(4) คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรษทแตงต งคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน โดยคดเลอกจากกรรมการบรษท 1 ทาน ประกอบดวย 1. นายภควต โกวทวฒนพงศ โดยเลขานการคณะกรรมการบรษทเปนเลขานการ ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน 1. ก าหนดนโยบาย หลกเกณฑ วธการในการสรรหากรรมการ และผ บรหารระดบสง เ พอเสนอให

คณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต

Page 58: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

56

2. ก าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอน รวมถงจ านวนคาตอบแทนและผลประโยชนอนทใหแกกรรมการ ผบรหารระดบสง โดยตองมหลกเกณฑทชดเจนโปรงใส เพอเสนอใหคณะกรรมการพจารณา และสงนโยบายดงกลาวใหหนวยงานก ากบดแลทเกยวของไดเมอทวงถาม

3. ก าหนดแนวทางการประเมนผลงานของกรรมการ และผบรหารระดบสงเพอพจารณาปรบผลตอบแทนประจ าปโดยจะตองค านงถงหนาท ความรบผดชอบ และความเสยงทเกยวของ รวมถงให ความส าคญกบการเพมมลคาของสวนของผถอหนในระยะยาวประกอบการพจารณาประเมนผลดวย

4. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมาย

(5) คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษทแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยคดเลอกจากกรรมการบรษท 3 ทาน และ

ผบรหารอก 4 ทานเปนกรรมการ รวมทงสน 7 ทาน ประกอบดวย 1. นายสมคาด สบตระกล 2. นายสชาต เจรญพรพานชกล 3. นางสชาดา โสตถภาพกล 4. นายวนชย ศรหรญรศม 5. คณวรเทพ วงศาสทธกล 6. คณไพบลย วรประทป 7. คณปรชญนนท เตมฤทธกลชย โดยมประธานเจาหนาทฝายปฏบตการเปนเลขานการ

คณะกรรมการบรหารความเสยงมภารกจหลกในการจดตงขอบเขตระบบงานเพอใชในการควบคมความเสยงท

ส าคญ ซงจะสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของบรษท และการจดเตรยมกลยทธการปองกนความเสยงทใชไดอยางเหมาะสมเพอน าเสนอตอ Management Committee รวมถงการปรบปรงสงเสรมเครองมอตาง ๆ ทจ าเปนเพอใชในการด าเนนการควบคมความเสยงใหดขน

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงท างานแยกเปนอสระและรายงานตรงตอคณะกรรมการบรหารโดยมอ านาจ

หนาทความรบผดชอบดงน 1. ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบรหารความเสยงของกลมธรกจเพอเสนอตอคณะกรรมการบรหาร เพอ

พจารณาในเรองของการบรหารความเสยงโดยรวม ซงตองครอบคลมถงความเสยงประเภทตางๆ ทส าคญ เชน ความเสยงดานเครดต ความเสยงจากตลาด ความเสยงดานสภาพคลอง ความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ความเสยงดานราคาสนคา และความเสยงทมผลกระทบตอชอเสยงของกลมธรกจเปนตน

2. วางกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายบรหารความเสยงโดยสามารถประเมน ตดตาม และดแลปรมาณความเสยงของกลมธรกจใหอยในระดบทเหมาะสม

3. ควบคม ตดตาม ตรวจสอบ ประเมนผลการบรหารความเสยง และดแลใหบรษทในกลมธรกจ ด าเนนการตามนโยบายบรหารความเสยงก าหนด

Page 59: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

57

4. ทบทวนความเพยงพอของนโยบายและระบบการบรหารความเสยง โดยรวมถงความมประสทธภาพของระบบ และการปฏบตตามนโยบายทก าหนด

9.3 การ รรหา และแต ต กรรมการและผบรหารระ บ บรษท มวธการสรรหากรรมการและแตงตงกรรมการ และผบรหารระดบสง 2 วธ ดงน

วธท 1 จ านวนกรรมการบรษทขนอยกบมตของผถอหน ซงแลวแตความเหมาะสมในการบรหารงาน แตตอง ไมนอยกวา 5 ทาน ตามกฎหมายมหาชน วธท 2 คณะกรรมการบรษทจะเปนคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) การสรรหาบคคลทมประสบการณ มความรความสามารถ และมประวตตรงตามกฎหมายมหาชนทดแทนกรรมการบรษททออกไปตามวาระหรอลาออกดวยเหตผลอน หรอเพมขน ลดลง ตามความเหมาะสมของธรกจทขยายหรอลดขนาดธรกจ แลวน าเสนอตอทประชมผถอหนอกครง

9.4 การก ากบ แลการ า า บร และบร ร วม บรษทมการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอย และบรษทรวมอยางมระบบดงน (1) บรษทไดแตงตงผทมความร ความสามารถไปเปนกรรมการบรษท เจาหนาทบรหารในบรษทยอยแตละ

แหง เ พอก าหนดนโยบายควบคม และมอ านาจบรหาร ซงจะตองรายงานพรอมรวมประชมกบกรรมการบรหารของบรษทใหญ อยางนอยเดอนละ 1 ครง ทกบรษท ส าหรบเจาหนาทบรหารระดบอน จะมการประชมรวมกนเปนระยะๆ

(2) ผลการด าเนนงาน บรษทยอยจะสงงบการเงนทก ๆ เดอน เพอท างบการเงนรวมทกเดอนกบบรษทใหญ เพอตดตาม วเคราะห ผลการด าเนนงานของแตละเดอนของบรษทยอย

(3) ทกๆ เดอน งบการเงนหลงจากรวมกบบรษทใหญแลว จะน าสงฝายตรวจสอบภายในของบรษท เพอวเคราะห ตรวจสอบ รายการตางๆ ประเดนตางๆ เพอรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพอตรวจสอบขอมลฐานะการเงนมการท ารายการระหวางกนระหวางบรษทดงกลาวกบบคคลทเกยวโยงกนหรอไม เปนตน เพอรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษทไดทนเหตการณ ตอไป

(4) กรรมการในบรษทยอย ทไดรบแตงตงจากบรษทเขาไปบรหารควบคมและดแล จะไมมอ านาจในการลดทน เพมทน ยบหรอขยายกจการ กอนทจะไดรบอนญาตหรออนมต จากคณะกรรมการบรษทใหญกอน

(5) บรษทกบผถอหนอนในการบรหารจดการในบรษทยอย และบรษทรวม ไมมขอตกลงระหวางกนเปนลายลกษณอกษร ตองเขาทประชมผถอหนหรอทประชมคณะกรรมการเทานน

9.5 การ แลการ มล า บรษทหามไมใหผบรหารหรอหนวยงานทรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายในตอบคคลภายนอก หรอ

บคคลทไมมหนาทเกยวของ 9.6 ค าต บแ ผ บบญ

บรษทและบรษทยอยไดเลอกผสอบบญช จากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จ ากด (KPMG) สอบบญชงบการเงนป 2560 โดยม คาธรรมเนยมสอบบญช ดงน

Page 60: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

58

(1) คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit Fee) หนวย : บาท

รา การ

บร ผ า ผ บบญ ค า บบญ

1 บมจ.ไทยรบเบอรลาเทคซ คอรปอรเรชน (ประเทศไทย)

นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

1,180,000

2 บจก.ไทยรบเบอรลาเทคซกรป นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

2,000,000

3 บมจ.เวลดเฟลกซ นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

800,000

4 บจก.ไทยรบเบอรแลนด แอนด แพลนเตชน นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

600,000

5 บจก.ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

150,000

6 บจก.สวนยางวงสมบรณ นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

100,000

7 บจก.เลเทกซ ซสเทมส นายไวโรจน จนดามณพทกษ นายยทธพงศ สนทรนคะ นายบญฤทธ ถนอมเจรญ

1,100,000

รวมค าต บแ ากการ บบญ 5,930,000

(2) คาบรการอน (Non-Audit Fee)

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบ แลก การ ร ๆ - ม ม-

Page 61: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

59

10. ความรบผ บต คม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ตลอดระยะเวลาการด าเนนธรกจของบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

และกลมบรษทในเครอ มความตงใจทจะมสวนรวมแสดงความรบผดชอบ สนบสนน ชวยเหลอ ความเปนอยของชมชนใน

ทองถนทบรษทเขาไปใชพนทหรอพนทบรษทต งอย เพอใชด าเนนธรกจ โดยการสนบสนนกจการดานสาธารณสข

สงแวดลอม สนบสนนการพฒนาดานการศกษาการ ในการชวยเหลอบรรเทาทกขผประสพภย รวมกจกรรมสงเสรมทาง

ศาสนา รวมทงสรางงานสรางอาชพใหกบคนในชมชน ในฐานะองคกรเอกชนทมความตงใจจะใหชมชนสงคมรอบขางเรา

เปนชมชนสงคมแหงความสข ดวยชมชนมสวนรวมในการสรางความสขรวมกนโดยโครงการสงเสรมดงน

10.1 รมการ ฒ า าว และการ ก า

โครงการ “ า แก คม ป แว ล ม ” เปนโครงการทบรษทเลงเหนถงความส าคญทโรงเรยน

จะมรายไดเปนของตวเองและสามารถน าไปพฒนาปรบปรง คณภาพชวต การศกษา ของนกเรยนใหดยงขน รวมทงเพม

พนทสเขยวใหกบชมชนในทองถนนนๆ การด าเนนการโดยใหโรงเรยนหาพนทปลกยางพาราไมเกนโรงเรยนละ 20 ไร ซง

จะเปนทของโรงเรยนหรอพนทชมชนมอบใหกได โดยบรษทจะเขาไปด าเนนการปลกยางพาราให และดแลรกษาตาม

กระบวนการของการปลกยางพารา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 ป หรอจนกรดยางพาราไดผลผลต บรษทเปนผออก

คาใชจายทงหมดตลอดระยะเวลาดงกลาว โดยรวมกบทางโรงเรยนและชมชนเปนผดแล ซงบรษทจะเปนผรบซอผลผลต

ดงกลาว สวนรายไดหรอเงนจากการขายผลผลตเปนของโรงเรยน ซงทางโรงเรยนและชมชนไปดแลเงนดงกลาวกนเอง

ตามความเหมาะสม

วต ประ ค

1. เพอสงเสรมคณภาพชวตทดของชมชนแบบถาวร

2. ชวยใหโรงเรยนมรายไดประจ าและระยะยาว สามารถน าไปพฒนาดานตางๆ ได โดยไมตองรองบประมาณของรฐ

3. สงเสรมการเรยนร การปลกและดแลสวนยางพาราครบวงจร ใหกบคร อาจารย นกเรยน และคนในชมชนใกล

โรงเรยน

4. เพมพนทสเขยว ใหกบทองถน ลดภาวะโลกรอน

5. สงเสรมคณภาพชวตของนกเรยน ครอาจารย ชมชน ซงมรายไดในระยะยาวเปนของตนเองอยางถาวร

ระ ะ วลา า โคร การ

- 6 ปขนไป ตงแตเดอนกนยายน 2552 -2559 หรอ จนยางพารากรดได

ผร วมโคร การ

- บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทในเครอ

- โรงเรยนทรวมโครงการ โดยคร และ นกเรยน

Page 62: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

60

- ชมชนทองถนทโรงเรยนตงอย

- หนวยงานราชการทองถนทตงอย

า า โคร การ

1. โรงเรยนบานแมลว ทตง หมท 1 บานแมลว ต.ทาขาวเปลอก อ.แมจน จ.เชยงราย

พนทปลกยางพารา 10 ไร

2. โรงเรยนบานแมแพง ทตง หมท 5 ถ.บานเดน-ทาขาวเปลอก อ.แมจน จ.เชยงราย

พนทปลกยางพารา 20 ไร

3. โรงเรยนบานทบกมารทอง ทตง หมท 8 บานทบกมารทอง ต.ขาวเปลอก อ.แมจน จ.เชยงราย

พนทปลกยางพารา 20 ไร

4. โรงเรยนบานแมลากเนนทอง ทตง หมท 6 ต.ทาขาวเปลอก อ.แมจน จ.เชยงราย

พนทปลกยางพารา 6 ไร

ผลการ า การ

1. โรงเรยนบานแมลว เรมด าเนนการป 2552 ถง ปจจบน

2. โรงเรยนบานแมแพง เรมด าเนนการป 2552 ถง ปจจบน

3. โรงเรยนบานทบกมารทอง เรมด าเนนการป 2552 ถง ปจจบน

4. โรงเรยนบานแมลากเนนทอง เรมด าเนนการป 2552 ถง ปจจบน

10.2 โคร การ รมและ ฒ าค ณ า วตค การ ป 2560 ตาม มาตรา 35

โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ ป 2560 ตาม มาตรา 35

บรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคมและถอเปนความรบผดชอบของทกภาคสวนในสงคมเชนกน บรษท

ไดพจารณาเหนความส าคญในสงนเปนเบองตนเสมอโดยใหความส าคญควบคกบการด าเนนธรกจของบรษทจงไดด าเนน

โครงการน จากเงนทบรษทฯ ตองน าสงเงนสมทบใหกบทางราชการตามกฎหมายก าหนด เปลยนมาเปน “โครงการสงเสรม

และพฒนาคณภาพชวตคนพการ ป 2560 มาตรา 35 แทน เพอใหคนพการไดรบความชวยเหลอ โดยตรงจากบรษทและน า

เงนไปใชประกอบอาชพสรางรายไดเลยงตวเองและครอบครว โดยไมเปนภาระของสงคมอกตอไป

วต ประ ค

1. เปนความรบผดชอบตอสงคมของบรษท

2. เปนการสงเสรมคนพการใหมงานท า หาเลยงชพ เลยงครอบครวได ไมเปนภาระของสงคม

3. เพอใหเงนสวนนจะถงมอคนพการโดยตรง เปนการชวยเหลอทตรงตามความตองการของผรบไมตองผาน

หนวยงานกลาง ซงจะเปนประโยชนสงสดแกผรบ (คนพการ)

Page 63: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

61

4. เพอเปนการชวยเหลอสงคมแทนรฐอกทางหนง

ระ ะ วลา า การ

- มกราคม - ธนวาคม 2560

ผร วมโคร การ

- บรษท และบรษทในเครอ

- ผพการทไดรบคดเลอกจากโครงการ

- มลนธนวตกรรมทางสงคม

ว การม บ หความ ว หล (ระ ะ วลา ว หล 1 ป)

บรษทจะมอบเงนชวยเหลอใหแกผพการทขนทะเบยนคนพการตามกฎหมาย โดยทางมลนธนวตกรรมทางสงคม

เปนผประสานงานและเปนผคดเลอกคนพการเขารบเงนชวยเหลอดงกลาว จ านวน 4 คนๆ ละ 109,500 บาท รวมเปนเงน

438,000 บาท ซงบรษทจะมอบเงนดงกลาวใหกบคนพการทไดรบการคดเลอกโดยตรง

10.3 รมก กรรมการก ล

เพอเปนการสงเสรม ทะนบ ารง พระพทธศาสนา ซงเปนศนยรวมจตใจของทกคนในชมชน และสรางความสมพนธทด

รวมถงความเขาใจระหวางชมชนกบบรษท ในพนททบรษทไดไปด าเนนธรกจ เราจงเหนถงความส าคญในการจดกจกรรม

สงเสรมพระพทธศาสนาดวยการท าบญรวมกบคนในชมชนดวย โครงการทอดกฐนสามคค เปนประจ า ทกป ในเขตพนท

บรษทด าเนนธรกจอย

วต ประ ค

1. เพอสรางความสามคคและความสมพนธอนดระหวางบรษทกบชมชน

2. เพอสงเสรมทะนบ ารง พระพทธศาสนา

3. เพอสรางกจกรรมในทองถนกบชมชนดวยกนเอง

4. มงเนนสรางคณประโยชนตอบแทนกบไปสชมชนในภาพรวม

การ า การ

- บรษทจะคดเลอกวดทขาดแคลนทนทรพยหรอปจจยในการทะนบ ารงพระพทธศาสนา

- จะคดเลอกวดทอยในเขตชมชนทบรษทประกอบธรกจ และชมชนใกลเคยง

- จะจดทอดกฐนทกปอยางนอยปละ 1 วด หรอมากกวา

- บรษทรบเปนเจาภาพกฐนโดยใหบคคลในชมชนและบคคลทวไปไดรวมในกจกรรมน

- การด าเนนการทอดกฐนจะท ารวมกบชมชนในเขตพนทของวดนนๆ

Page 64: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

62

ผลการ า โคร การ

ป 2553 ทอดกฐน ณ วดทาขาวเปลอก อ.แมจน จ.เชยงราย

ป 2554 ทอดกฐน ณ วดนาไลย อ.เวยงสา จ.นาน

ป 2555 ทอดกฐน ณ วดแมลาก อ.แมจน จ.เชยงราย

ป 2556 ทอดกฐน ณ วดพระธาตจอมหมอกแกว ธรรมมาราม อ.แมลาว จ.เชยงราย

ป 2557 ทอดกฐน ณ วดศรสาคร ต.แมสาคร อ.เมอง จ.นาน

ป 2558 ทอดกฐน ณ วดศรสาคร ต.แมสาคร อ.เมอง จ.นาน

ป 2559 ทอดกฐน ณ วดสนโคงงาม ต.จอมสวรรค อ.แมจน จ.เชยงราย

ป 2560 ทอดกฐน ณ วดปาซางงาม ต.หนองปากอ อ.ดอยหลวง จ.เชยงราย

11. การควบค ม า 11.1 ร ปความ ห คณะกรรมการบร ก วกบระบบการควบค ม า บร

การควบค ม า

บรษทฯ ใหความส าคญตอการควบคมภายในอยางตอเนองดวยตระหนกวา ระบบการควบคมภายในเปนกลไก

ส าคญทจะท าใหบรษทฯ ด าเนนธรกจบรรลวตถประสงคอยางมประสทธภาพ และประสทธผล การใชทรพยากรและการ

ดแลทรพยสน การรายงานขอมลทางการเงน การปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบตางๆ ตลอดจนปองกนหรอลดความ

เสยงจากการกระท าทอาจกอใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ โดยคณะกรรมการบรษท ไดก าหนดบทบาทหนาทของ

คณะกรรมการชดตางๆ และฝายบรหารอยางชดเจน รวมท งก ากบดแลใหมการปฏบตตามบทบาทหนาท โดยก าหนด

โครงสรางองคกรและสายงานการบงคบบญชาทชดเจนในการถวงดลอ านาจ และการควบคมภายในอยางเหมาะสม รวมทง

ก าหนดเปาหมายทางธรกจ และดชนชวดผลส าเรจ (Key Performance Indicators: KPI) เพอใชในการประเมนประสทธภาพ

ในการปฏบตงานและตดตามผลการด าเนนงานเปรยบเทยบกบเปาหมายขององคกรอยางสม าเสมอ

รวมทงก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการทด จรยธรรมทางธรกจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ นโยบายตอตานการคอรปชน และนโยบายการรบแจงเบาะแสหรอเรองรองเรยน อยางเปน ลายลกษณอกษร รวมทงสงเสรมรณรงคใหพนกงานทกคนมจตส านกและปฏบตตามอยางตอเนอง โดยอบรมใหความรแกพนกงานเปนประจ าทกป เพอใหการปฏบตงานมความโปรงใส เปนธรรมตอผ มสวนไดเสยทกกลม และจดใหมกระบวนการตดตามและบทลงโทษอยางชดเจน ทบทวนและจดใหมคมอการใชอ านาจและคมอการปฏบตงานของทกระบบอยางเปนลายลกษณอกษร เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน และชวยใหการด าเนนธรกจมความคลองตว และเปนระบบ โดยพจารณาถงขอบเขตหนาทและความรบผดชอบ รวมทงระบบการควบคมภายในทเหมาะสม

โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทในการก ากบดแลใหระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารจดการความเสยง และระบบการก ากบดแลกจการของบรษทฯ มความเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมถงการดแลใหบรษทฯ มการปฏบตตามขอก าหนด และกฎหมายทเกยวของ การดแลมใหเกดความขดแยง

Page 65: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

63

ทางผลประโยชน การท ารายการทเกยวโยงกน การดแลรกษาและการใชทรพยสน เพอปองกนมใหเกดการทจรตหรอประพฤตมชอบ โดยบรษทฯ ไดจดใหมกลไกการตรวจสอบ และถวงดล โดยมสายตรวจสอบภายในซงมความเปนอสระขนตรงกบคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทในการตรวจสอบ และประเมนประสทธภาพ และความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ระบบการบรหารจดการความเสยง และระบบการก ากบดแลกจการ ในการปฏบตงานของทกหนวยงานทงของบรษทฯ และบรษทยอย โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบรหารความเสยงทวทงองคกร (Enterprise Risk Management) และหลกเกณฑการก ากบดแลตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยกตใชใหการควบคมภายในการบรหารความเสยงและการก ากบดแลใหมความสมบรณมากยงขน เพอใหการด าเนนงานดานตางๆ ของบรษทฯ มประสทธภาพ และประสทธผลมากทสด

นอกจากน คณะกรรมการบรษท ไดมการประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในเปนประจ าทกป ตามแนวทางของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) ตามกรอบการควบคมภายในของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทอางองจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทง 5 องคประกอบ 17 หลกการยอย ทงน บรษทฯ ป 2559 บร ฯ ม บ บก ร ม าคญต ระบบการควบค ม า บร

- การประ ม ความ (Risk Assessment)

บรษทฯ ไดตระหนกถงความส าคญของการบรหารความเสยงทอาจกระทบตอการด าเนนธรกจท งจากปจจยภายนอกและภายในองคกร จงจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee: RMC) เพอก ากบดแลการบรหารความเสยงขององคกรใหเปนไปตามเปาหมาย อยในระดบทองคกรยอมรบได และก าหนดนโยบายการบรหารความเสยงเพอใหทกคนถอปฏบต โดยประเมนและบรหารจดการความเสยงทงปจจยภายนอกและภายในองคกร ครอบคลมความเสยงทกดาน เชน ดานกลยทธ การด าเนนงาน การเงน การปฏบตตามกฎเกณฑ และดานเหตการณตางๆ รวมทงความเสยงจากการทจรตคอรปชน เพอหามาตรการในการดแลไดอยางเพยงพอเหมาะสม โดยก าหนดใหมการรายงานผลใหคณะกรรมการบรหารความเสยงเปนประจ าทกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจ าทกป รวมทงมการทบทวนปจจยเสยงทมการเปลยนแปลงทงจากภายนอกและภายในทอาจสงผลกระทบตอองคกรเปนประจ าทกป

- การควบค มการปฏบต า (Control Activities)

บรษทฯ มมาตรการควบคมภายใน สอดคลองกบความเสยงและประเภทธรกจ โดยไดมการแบงแยกหนาทความรบผดชอบของแตละต าแหนงงานอยางชดเจน และมการจดท าและทบทวนคมออ านาจด าเนนการ และคมอ/ขนตอนการปฏบตงานใหเหมาะสมกบโครงสรางองคกร และการปฏบตงานในปจจบนอยางสม าเสมอ โดยใหแตละหนาทสามารถถวงดลอ านาจหรอมกลไกสามารถตรวจสอบยอนกลบไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะการปฏบตงานในสวนทมความเสยงส าคญ เพอปองกนและลดขอผดพลาด เชน ธรกรรมดานการเงน การขาย การจดซอจดจาง หรอการดแลทรพยสน เปนตน รวมท งมฝายตรวจสอบภายในด าเนนการสอบทานผลการปฏบตงานใหเปนไปตามกฎระเบยบ ขอบงคบ คมออ านาจด าเนนการและคมอการปฏบตงานตางๆ อยางสม าเสมอ เพอใหมนใจวาการปฏบตงานมระบบการควบคมภายในทเพยงพอ

Page 66: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

64

เหมาะสม และการปฏบตงานมประสทธภาพ รวมถงการน าระบบสารสนเทศมาใชในการปฏบตงานเพอชวยใหการปฏบตงานมความรวดเรวและมประสทธภาพมากขน

นอกจากน บรษทฯ ไดก าหนดนโยบาย ระเบยบ ขอบงคบ ในการท าธรกรรมกบผทเกยวของกบบรษทฯ ใหถอปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกน เชน ผถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหาร และผทเกยวของ ใหมความถกตอง โปรงใส และเปนธรรม โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ ตามหลกเกณฑของ ตลท. และ กลต.

- ระบบ าร และการ าร มล (Information and Communication)

บรษทฯ ใหความส าคญตอระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล สงเสรมและสนบสนนใหมการพฒนาระบบอยางตอเนอง เพอใหขอมลตางๆ มความถกตองและเปนปจจบน โดยไดน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมย และมประสทธภาพ รวมทงมความปลอดภยของขอมล ตงแตการรวบรวมขอมล ประมวลผลขอมล จดเกบ และตดตามผลขอมล เพอใหการปฏบตงานและการน าขอมลทส าคญไปใชในการบรหารจดการของกรรมการ ผบรหาร พนกงาน มความครบถวนถกตองอยางเพยงพอ และภายในเวลาทเหมาะสม เพอใชในการตดสนใจทางธรกจ รวมท งมการก าหนดนโยบายความปลอดภยทางเทคโนโลยสารสนเทศและการใชขอมล

บรษทฯ จดใหมชองทางการสอสารทผรบขอมลทงภายในและภายนอกองคกร สามารถเขาถงขอมลไดอยางสะดวก รวดเรว เชน ระบบ Internet เปนตน เพอเปนชองทางการสอสาร เผยแพรขอมลนโยบาย ระเบยบขอบงคบ คมอ/ขนตอนการปฏบตงานและขาวสารของบรษทฯ

- ระบบการต ตาม (Monitoring Activities)

มระบบการประเมนและตดตามผลระบบการควบคมภายใน ครอบคลมทกดาน เชน ดานบญชและการเงน การปฏบตงาน การปฏบตตามกฎหมาย/กฎระเบยบ และการดแลทรพยสน และเรองทจรต ทมผลกระทบตอฐานะชอเสยงอยางมนยส าคญ เพอรบด าเนนการแกไขอยางทนทวงท โดยคณะกรรมการตรวจสอบดแลสอบทานระบบการควบคมภายในผานฝายตรวจสอบภายใน ซงเปนผตรวจสอบตดตามและประเมนผลการปฏบตงาน เพอใหมนใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบหรอสอบทานไดรบการปรบปรงแกไขอยางเหมาะสมทนทวงท นอกจากน ในสวนของการประเมนการควบคมภายในดานบญชการเงนมการตรวจสอบ โดยผสอบบญชรบอนญาตและน าเสนอผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาเปนประจ าทกไตรมาสและทกป ซงผลการสอบทานจากผสอบบญชรบอนญาตและสายตรวจสอบภายในไมพบประเดนทเปนขอบกพรองทเปนสาระส าคญ

12. รา การระหว า ก

12.1 รา การระหว า ก กบบ คคล า มความ แ ป 2560

ในป 2560 บรษทมรายการธรกจทส าคญกบบรษทและบคคลทเกยวของกน ซงเกยวของกนโดยการมผถอ

หนหรอกรรมการหรอผบรหารบางสวนรวมกน รายการทเกดขนเปนไปโดยทางการคาปกต ดงน

Page 67: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

65

ค า บา ตว

บร ะ บ

TRUBB = บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

บร

THAITEX = บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซ กรป จ ากด (TRUBB ถอหน 99.99%)

LS = บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด (TRUBB ถอหน 56.16%)

TRLP = บรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด (TRUBB ถอหน 99.99%)

WFX = บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน) (TRUBB ถอหน 98.4%)

บร ร วม

WSB = บรษท สวนยางวงสมบรณ จ ากด (TRLP ถอหน 48.43%)

บร ก ว ก

SDR = บรษท สวนยางสอยดาว จ ากด

PHOENIX = บรษท ฟนกสรบเบอรโปรดกส จ ากด

บ คคล ก ว ก

คณประกต วรประทป = บตรตามกฎหมายของรองประธานกรรมการ กรรมการของบรษทยอย

และ ผถอหนของบรษท

Page 68: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

66

(1) รายการซอ-ขายระหวางกนทเกยวกบการคาปกต

และความ ม ลก ณะรา การ มลค า (ลา บา )

ความ า ป และ ม หต มผล

LS (TRUBB ถอหนอย 56.16%)

TRUBB ขายน ายางขนให LS เพอใชผลตทนอนและหมอนยางพารา

33 - LS ซอน ายางขนจาก TRUBB เพราะน ายางขนไดคณภาพ

- TRUBB คดราคาเดยวกบทขายใหแกลกคารายอน (ราคาตลาด)

LS (กลมผถอหนซงถอหนใน TRUBB 19% และถอหนใน LS 37.17%)

THAITEX ขายน ายางขนให LS เพอใชผลตทนอนและหมอนยางพารา

261 - LS ซอน ายางขนจาก THAITEX เพราะน ายางขนไดคณภาพและเปนบรษทในเครอของ TRUBB

- THAITEX คดราคาเดยวกบทขายใหแกลกคารายอน (ราคาตลาด)

WSB (บรษทยอย 99.99%ของ TRUBB ถอหนอย 48.43%)

TRUBB ซอน ายางพาราสดจาก WSB เพอใชผลตน ายางขน

0.2 - สวนยาง WSB และโรงงาน TRUBB ตงอยในภาคตะวนออกเหมอนกน จงมความสะดวกในการจดซอและประหยดคาขนสง

- TRUBB คดราคาเดยวกบทซอจากสวนยางอนในภาคเดยวกน (ราคาตลาด)

WSB (กลมผถอหนซงถอหนใน TRUBB 21.18% และถอหนใน WSB 18.21%)

THAITEX ซอน ายางพาราสดจาก WSB เพอใชผลตน ายางขน

11.8 - สวนยาง WSB และโรงงาน THAITEX ตงอยในภาคตะวนออกเหมอนกน จงมความสะดวกในการจดซอและประหยดคาขนสง

- THAITEX คดราคาเดยวกบทซอจากสวนยางอนในภาคเดยวกน (ราคาตลาด)

SDR (กลมผถอหนซงถอหนใน TRUBB 35.39%และถอหนใน SDR 80.42%)

THAITEX ซอน ายางพาราสดจาก SDR เพอใชผลตน ายางขน

14.29 - สวนยาง SDR และโรงงาน THAITEX ตงอยในภาคตะวนออกเหมอนกน จงมความสะดวกในการจดซอและประหยดคาขนสง

- THAITEX คดราคาเดยวกบทซอจากสวนยางอนในภาคเดยวกน (ราคาตลาด)

PHOENIX (กรรมการในบรษท PHOENIX เปนบคคลทเกยวของกบกรรมการของ TRUBB)

TRUBB ขายน ายางขนให PHOENIX เพอใชผลตถงมอยาง

48.39 - PHOENIX ซอน ายางขนจาก TRUBB เพราะน ายางขนไดคณภาพ

- TRUBB คดราคาเดยวกบทขายใหแกลกคารายอน (ราคาตลาด)

PHOENIX (กรรมการในบรษท PHOENIX เปนผบรหารของ WFX)

WFX ขายสารเคมให PHOENIX เพอใชผลตถงมอยาง

0.99 - PHOENIX ซอสารเคมจาก WFX เพราะ WFX มความสามารถในการตอรองราคากบ Supplier และการน าเขาสารเคม จงไดสารเคมในราคาต า

- WFX คดราคาตนทน

Page 69: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

67

(2) รายการใหบรการระหวางกน

และความ ม ลก ณะรา การ มลค า (ลา บา )

ความ า ป และ ม หต มผล

PHOENIX (กรรมการในบรษท PHOENIX เปนบคคลทเกยวของกบกรรมการของ TRUBB)

เชาทดน และอาคารโรงงานถงมอของ TRUBB

1.02 - TRUBB มทดนและอาคารโรงงานถงมอ ซงเปนทรพยสนทไมไดใชงาน คดคาเชาเดอนละ 85,000 บาท ระยะเวลาเชา 14 ป สญญาเชาหมดอาย มกราคม 2574

PHOENIX (กรรมการในบรษท PHOENIX เปนบคคลทเกยวของกบกรรมการของ TRUBB)

เชาเครองจกรโรงงานถงมอของ TRUBB

1.2 - TRUBB มเครองจกรโรงงานถงมอ ซงเปนทรพยสนทไมไดใชงาน คดคาเชาเดอนละ 100,000 บาท ระยะเวลาเชา 4 ป สญญาเชาหมดอาย มกราคม 2564

คณประกต วรประทป (ถอหนใน TRUBB 4.99%)

เชาทดนจากคณประกต วรประทป เพอเกบรกษาทรพยสนบางสวนของ THAITEX

0.1 - โรงงาน THAITEX ทระยองไมมพนทเกบรกษาทรพยสนบางสวน จากการเลกโรงงาน THAITEX ทจนทบร คาเชาเดอนละ 8,800 บาท ระยะเวลาเชา 3 ป สญญาเชาหมดอายมถนายน 2561 และ THAITEX ขอเลกสญญาเชาในเดอนธนวาคม 2560

นโยบายในการก าหนดราคาของรายการระหวางกน

รายละเอยดนโยบายอยในหมายเหตงบการเงน ขอท 4 รายการส าคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนใน

รายงานงบการเงนประจ า ป 2560 ทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาต

12.2 ความ า ป และความ ม หต มผล รา การ

บรษทไดอธบายความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการอยในตารางขางตน คณะกรรมการบรษท

และคณะกรรมการตรวจสอบไดรบรองรายการระหวางกนขางตน เมอวนท 23 กมภาพนธ 2561

12.3 โ บา หร แ วโ มการ ารา การระหว า ก าคต

บรษทไมมนโยบายการท ารายการใหม แตถาจ าเปน จะพจารณาใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน สวน

รายการในป 2560 กยงคงมตอเนองในป 2561 ซงรายการระหวางกนทมกบ THAITEX จะเปลยนเปนมรายการกบ TRUBB

ในป 2561 เนองจากมการปรบโครงสรางบรษทโดยการโอนกจการทงหมด

Page 70: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

68

ว 3

ฐา ะการ และผลการ า า 13. มล า การ าคญ

13.1 ร ป บการ

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

สนทรพย หมายเหต 2560 2559 2560 2559

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 6 190,166,606 127,190,727 43,551,259 690,576

ลกหนการคา 5, 8 971,286,489 942,665,007 825,467,156 381,784,389

ลกหนหมนเวยนอน 5, 9 107,748,702 103,620,824 98,850,694 35,826,158

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 5 - - 1,447,203,000 1,390,303,000

เงนใหกยมระยะสนแกกจการอน - 16,793,406 - 13,485,590

สนคาคงเหลอ 10 1,306,336,097 1,098,140,070 907,405,705 120,764,173

สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 - 34,310,904 - 6,826,000

สนทรพยหมนเวยนอน 83,062,900 85,265,587 61,595,877 24,397,540

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,658,600,794 2,407,986,525 3,384,073,691 1,974,077,426

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกน 10,000,000 - - -

เงนลงทนในบรษทรวม 11 32,304,199 31,808,611 - -

เงนลงทนในบรษทยอย 12 - - 1,929,960,080 1,893,670,467

เงนลงทนระยะยาวอน 7 100,000,000 - 100,000,000 -

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการอน - 400,000 - 400,000

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 14 557,950,000 549,060,000 120,450,000 123,090,000

ทดน อาคารและอปกรณ 15 3,343,089,354 3,318,133,375 1,145,343,208 267,835,146

สนทรพยไมมตวตนอน 17 5,245,837 1,787,792 494,340 659,120

สทธการใชประโยชนในทดน 18 193,157,504 192,444,240 6,270,000 6,270,000

ตนทนการพฒนาสวนยาง 20 877,436,529 851,210,212 - -

ภาษเงนไดหก ณ ทจาย 165,229,088 137,616,820 159,391,949 72,972,266

เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดน 19 36,548,648 45,000,000 - -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 21 19,421,830 24,543,747 - 4,296,938

สนทรพยไมหมนเวยนอน 8,636,717 10,142,929 1,670,363 791,429

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 5,349,019,706 5,162,147,726 3,463,579,940 2,369,985,366

รวมสนทรพย 8,007,620,500 7,570,134,251 6,847,653,631 4,344,062,792

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

(บาท)

Page 71: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

69

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

หนสนและสวนของผถอหน หมายเหต 2560 2559 2560 2559

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 22 3,402,760,800 3,449,148,862 2,907,325,052 863,207,402

เจาหนการคา 5, 23 204,762,741 182,529,457 46,945,063 512,766,125

เจาหนหมนเวยนอน 5, 24 154,780,248 145,561,360 50,379,848 20,545,655

เงนกยมระยะสนจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน 5, 22 8,000,000 8,000,000 32,000,000 1,349,300,000

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 22 108,750,000 65,000,000 58,750,000 12,000,000

หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 22 74,804,624 64,410,104 73,159,703 9,078,327

คาใชจายคางจาย 76,055,438 46,664,175 29,740,989 1,483,155

ภาษเงนไดคางจาย 9,211,468 9,274,318 - -

หนสนหมนเวยนอน 5,324,277 4,844,061 3,170,942 1,510,954

รวมหนสนหมนเวยน 4,044,449,596 3,975,432,337 3,201,471,597 2,769,891,618

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 22 1,123,750,000 1,010,000,000 898,750,000 255,000,000

หนสนตามสญญาเชาการเงน 22 90,642,695 86,934,525 86,827,194 12,973,549

ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบผลประโยชนพนกงาน 25 67,169,168 62,143,622 49,068,594 7,584,064

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 21 239,531,642 219,198,462 62,977,910 -

หนสนไมหมนเวยนอน 3,000,000 3,000,000 - -

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,524,093,505 1,381,276,609 1,097,623,698 275,557,613

รวมหนสน 5,568,543,101 5,356,708,946 4,299,095,295 3,045,449,231

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน 26 1,881,479,688 749,607,657 1,881,479,688 749,607,657

ทนทออกและช าระแลว 26 1,685,079,688 681,479,688 1,685,079,688 681,479,688

สวนเกนทน

สวนเกนมลคาหนสามญ 26 342,170,431 342,170,431 342,170,431 342,170,431

สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน 3, 27 (1,003,600,000) - (397,599,771) -

ก าไร (ขาดทน) สะสม

จดสรรแลว

ส ารองตามกฎหมาย 27 135,555,246 123,676,011 58,650,000 58,650,000

ยงไมไดจดสรร (ขาดทนสะสม) (242,494,785) (439,021,914) 307,559,235 52,862,614

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 27 1,300,735,197 1,317,086,931 552,698,753 163,450,828

รวมสวนของผถอหนเฉพาะบรษท 2,217,445,777 2,025,391,147 2,548,558,336 1,298,613,561

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 13 221,631,622 188,034,158 - -

รวมสวนของผถอหน 2,439,077,399 2,213,425,305 2,548,558,336 1,298,613,561

รวมหนสนและสวนของผถอหน 8,007,620,500 7,570,134,251 6,847,653,631 4,344,062,792

(บาท)

งบการเงนเฉพาะกจการงบการเงนรวม

Page 72: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

70

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

หมายเหต 2560 2559 2560 2559

รายได

รายไดจากการขายและการใหบรการ 37 9,427,156,914 7,735,986,523 2,854,756,123 2,142,620,185 รายไดอน 29 40,981,860 117,074,400 300,761,841 113,363,618 รวมรายได 9,468,138,774 7,853,060,923 3,155,517,964 2,255,983,803

คาใชจายตนทนขายและบรการ 10 8,401,275,633 7,115,822,216 2,701,864,281 2,033,646,245 ตนทนในการจดจ าหนาย 30 332,388,848 332,765,948 52,517,253 36,709,220 คาใชจายในการบรหาร 31 323,041,932 325,804,556 48,222,842 64,919,899 คาใชจายอน 32 8,365,595 24,277,184 2,887,140 3,948,299 ตนทนทางการเงน 35 174,873,169 154,179,547 99,946,905 97,826,705 รวมคาใชจาย 9,239,945,177 7,952,849,451 2,905,438,421 2,237,050,368

สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 11 441,572 (650,876) - - รวม 441,572 (650,876) - -

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 228,635,169 (100,439,404) 250,079,543 18,933,435 ภาษเงนได 36 (34,259,858) (42,027,795) (3,653,781) (8,136,553) ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 194,375,311 (142,467,199) 246,425,762 10,796,882

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนรายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลงผลตางจากอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (789,495) (7,464,454) - - สวนแบงก าไรเบดเสรจอนจากเงนลงทนในบรษทรวม 11 54,016 226,897 - - รวมรายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลง (735,479) (7,237,557) - - รายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนภายหลงผลก าไรจากการตมลคาสนทรพยใหม 15 60,670,000 882,478,862 - 79,878,081 กลบรายการสวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคาร สวนทโอนไป เปนอสงหารมทรพยเพอการลงทน 14 - (15,208,410) - - ขาดทนจากการวดมลคาใหมของผลประโยชนพนกงานทก าหนดไว 25 (802,288) - (101,234) - ภาษเงนไดของรายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทน 21 (12,050,894) (173,521,064) 20,247 (15,975,616) รวมรายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลง 47,816,818 693,749,388 (80,987) 63,902,465

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป-สทธจากภาษเงนได 47,081,339 686,511,831 (80,987) 63,902,465 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 241,456,650 544,044,632 246,344,775 74,699,347

การแบงปนก าไร (ขาดทน) สวนทเปนของบรษทใหญ 144,406,056 (168,083,275) 246,425,762 10,796,882 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 13 49,969,255 25,616,076 - - ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 194,375,311 (142,467,199) 246,425,762 10,796,882

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของบรษทใหญ 192,054,630 516,037,054 246,344,775 74,699,347 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 13 49,402,020 28,007,578 - - ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 241,456,650 544,044,632 246,344,775 74,699,347

ก าไร (ขาดทน) ตอหน 38ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน (บาท) 0.21 (0.25) 0.36 0.02

งบการเงนเฉพาะกจการงบการเงนรวม

(บาท)

ส าหรบปสนสดวนท31 ธนวาคม

ส าหรบปสนสดวนท31 ธนวาคม

Page 73: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

สวนเกนทน การเปลยนแปลง สวนของ

ทนเรอนหน ยงไมได การ จากการ สดสวน สวนแบงก าไร รวมองคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสย

ทออกและ สวนเกน ทนส ารองตาม จดสรร แปลงคา ตราคา การถอหน เบดเสรจอนใน อนของสวนของ ผถอหน ทไมมอ านาจ รวมสวนของ

ช าระแลว มลคาหน กฎหมาย (ขาดทนสะสม) งบการเงน สนทรพย ในบรษทยอย บรษทรวม ผถอหน ของบรษทใหญ ควบคม ผถอหน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2559 681,479,688 342,170,431 121,136,453 (319,733,634) (755,865) 694,869,722 (11,412,912) 1,600,210 684,301,155 1,509,354,093 165,634,728 1,674,988,821

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

การจดสรรสวนทนใหผถอหน

เงนปนผลจายในบรษทยอย - - - - - - - - - - (5,608,148) (5,608,148)

รวมรายการกบผเปนเจาของทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน - - - - - - - - - - (5,608,148) (5,608,148)

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป - - - (168,083,275) - - - - - (168,083,275) 25,616,076 (142,467,199)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน - - - - (4,237,908) 688,131,340 - 226,897 684,120,329 684,120,329 2,391,502 686,511,831

รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - (168,083,275) (4,237,908) 688,131,340 - 226,897 684,120,329 516,037,054 28,007,578 544,044,632

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบรษทยอย - - 2,539,558 (2,539,558) - - - - - - - -

โอนไปก าไรสะสม - - - 51,334,553 - (51,334,553) - - (51,334,553) - - -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 681,479,688 342,170,431 123,676,011 (439,021,914) (4,993,773) 1,331,666,509 (11,412,912) 1,827,107 1,317,086,931 2,025,391,147 188,034,158 2,213,425,305

(บาท)

ก าไร (ขาดทน) สะสม

งบการเงนรวม

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

Page 74: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

72

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

สวนตางจาก สวนเกนทน การเปลยนแปลง สวนแบงก าไร สวนของ

ทนเรอนหน การรวมธรกจ ยงไมได การ จากการ สดสวน (ขาดทน) รวมองคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสย

ทออกและ สวนเกน ภายใตการ ทนส ารองตาม จดสรร แปลงคา ตราคา การถอหน เบดเสรจอนใน อนของสวนของ ผถอหน ทไมมอ านาจ รวมสวนของ

หมายเหต ช าระแลว มลคาหน ควบคมเดยวกน กฎหมาย (ขาดทนสะสม) งบการเงน สนทรพย ในบรษทยอย บรษทรวม ผถอหน ของบรษทใหญ ควบคม ผถอหน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2560 681,479,688 342,170,431 - 123,676,011 (439,021,914) (4,993,773) 1,331,666,509 (11,412,912) 1,827,107 1,317,086,931 2,025,391,147 188,034,158 2,213,425,305

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

เงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน

เพมหนสามญ 26 1,003,600,000 - - - - - - - - - 1,003,600,000 9,962,041 1,013,562,041

เงนปนผลจายในบรษทยอย - - - - - - - - - - - (25,766,597) (25,766,597)

รวมรายการกบผเปนเจาของทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน 1,003,600,000 - - - - - - - - - 1,003,600,000 (15,804,556) 987,795,444

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป - - - - 144,406,056 - - - - - 144,406,056 49,969,255 194,375,311

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน - - - - (647,686) (253,323) 48,495,567 - 54,016 48,296,260 47,648,574 (567,235) 47,081,339

รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - - 143,758,370 (253,323) 48,495,567 - 54,016 48,296,260 192,054,630 49,402,020 241,456,650

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบรษทยอย - - - 11,879,235 (11,879,235) - - - - - - - -

โอนไปก าไรสะสม - - - - 64,647,994 - (64,647,994) - - (64,647,994) - - -

ผลกระทบจากการปรบโครงสรางธรกจ 3 - - (1,003,600,000) - - - - - - - (1,003,600,000) - (1,003,600,000)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 1,685,079,688 342,170,431 (1,003,600,000) 135,555,246 (242,494,785) (5,247,096) 1,315,514,082 (11,412,912) 1,881,123 1,300,735,197 2,217,445,777 221,631,622 2,439,077,399

ก าไร (ขาดทน) สะสม องคประกอบอนของสวนของผถอหน

(บาท)

งบการเงนรวม

Page 75: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

73

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน รวมสวนของทออกและ สวนเกน ทนส ารองตาม ยงไมได สวนเกนทนจากการ ผถอหนช าระแลว มลคาหน กฎหมาย จดสรร ตราคาสนทรพย ของบรษท

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2559 681,479,688 342,170,431 58,650,000 33,827,153 107,786,942 1,223,914,214

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไรส าหรบป - - - 10,796,882 - 10,796,882 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน - - - - 63,902,465 63,902,465 รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - 10,796,882 63,902,465 74,699,347

โอนไปก าไรสะสม - - - 8,238,579 (8,238,579) -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 681,479,688 342,170,431 58,650,000 52,862,614 163,450,828 1,298,613,561

งบการเงนเฉพาะกจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

Page 76: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

74

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน สวนตาง รวมสวนของทออกและ สวนเกน จากการรวมธรกจภายใต ทนส ารองตาม ยงไมได สวนเกนทนจากการ ผถอหน

หมายเหต ช าระแลว มลคาหน การควบคมเดยวกน กฎหมาย จดสรร ตราคาสนทรพย ของบรษท

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2560 681,479,688 342,170,431 - 58,650,000 52,862,614 163,450,828 1,298,613,561

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

เงนทนทไดรบจากผถอหน

เพมหนสามญ 26 1,003,600,000 - - - - - 1,003,600,000

รวมรายการกบผเปนเจาของทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน 1,003,600,000 - - - - - 1,003,600,000

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไรส าหรบป - - - - 246,425,762 - 246,425,762 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน - - - - (80,987) - (80,987) รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - - 246,344,775 - 246,344,775

โอนไปก าไรสะสม - - - - 8,351,846 (8,351,846) - ผลกระทบจากการปรบโครงสรางธรกจ 3 - - (397,599,771) - - 397,599,771 - ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 1,685,079,688 342,170,431 (397,599,771) 58,650,000 307,559,235 552,698,753 2,548,558,336

งบการเงนเฉพาะกจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

Page 77: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 194,375,311 (142,467,199) 246,425,762 10,796,882

ปรบรายการทกระทบก าไร (ขาดทน) เปนเงนสดรบ (จาย)

ภาษเงนได 34,259,858 42,027,795 3,653,781 8,136,553

ตนทนทางการเงน 174,873,169 154,179,547 99,946,905 97,826,705

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 211,021,210 185,538,325 16,557,133 18,477,956

คาตดจ าหนายตนทนพฒนาสวนยาง 14,750,764 6,733,358 - -

(กลบรายการ) ผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย - (12,017,205) - 3,823,700

ก าไรจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (953,340) (319,142) (107,503) (156,290)

หนสงสยจะสญและหนสญ (กลบรายการ) 1,605,815 2,598,071 - (500)

(ก าไร) ขาดทนจากการปรบมลคายตธรรมของอสงรมทรพยเพอการลงทน (8,890,000) (42,484,410) 2,640,000 (42,516,000)

ขาดทนจากการปรบลดมลคาสนคา 4,473,236 - -

ขาดทน (ก าไร) จากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 11,371,770 (29,863,368) 10,930 (100,000)

ขาดทนจากการตดจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 552,704 3,511,757 - -

ก าไรจากการจ าหนายสนทรพยทถอไวเพอขาย (6,184,641) - - -

คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 5,866,598 6,956,449 1,154,572 1,521,472

สวนแบง (ก าไร) ขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม

สทธจากภาษเงนได (441,572) 650,876 - -

ตดจ าหนายภาษเงนไดหก ณ ทจาย 273,981 12,147,052 - 2,906,719

เงนปนผลรบ - - (231,970,981) (7,185,502)

ดอกเบยรบ (692,382) (1,764,710) (55,872,806) (54,550,313)

636,262,481 185,427,196 82,437,793 38,981,382

(บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส าหรบปสนสดวนท ส าหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

Page 78: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

76

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน

ลกหนการคาและลกหนหมนเวยนอน (25,493,534) (116,196,824) (142,588,605) 30,776,188

สนคาคงเหลอ (212,669,263) (47,065,215) (206,538,293) 31,117,476 สนทรพยหมนเวยนอน 1,741,225 (6,588,424) (1,655,534) 12,700,973

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,506,212 (795,604) 3,915,084 2,489,529

เจาหนการคาและเจาหนหมนเวยนอน 37,790,155 122,995,900 191,235,432 106,157,421

คาใชจายคางจาย 37,842,616 (4,273,030) 3,258,459 (398,560)

หนสนหมนเวยนอน 480,216 (2,642,029) 925,026 (301,077)

ประมาณการหนสนส าหรบผลผระโยชนพนกงาน (1,643,340) (4,353,316) (94,200) (1,757,900)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 475,816,768 126,508,654 (69,104,838) 219,765,432

ภาษเงนไดรบ 13,365,221 5,267,658 - -

ภาษเงนไดจายออก (62,169,974) (51,862,146) (16,257,688) (13,950,974)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 427,012,015 79,914,166 (85,362,526) 205,814,458

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ดอกเบยรบ 698,809 1,622,915 27,882,554 54,511,045

เงนปนผลรบ - 535,600 14,371,005 7,185,503

เงนสดรบจากการคนทนบรษทยอย - - 890,293 -

เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกนเพมขน (10,000,000) - - -

เงนสดจายใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - (74,600,000) (295,150,000)

รบคนเงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - 17,700,000 203,397,000

เงนใหกยมระยะสนแกกจการอนลดลง (เพมขน) 15,582,591 (3,275,718) 13,885,590 (2,475,717)

เงนสดจายเพอซอทดน อาคารและอปกรณ (187,665,604) (425,830,086) (5,465,105) (8,019,843)

เงนสดรบจากการขายทดน อาคาร และอปกรณ 92,906,444 429,351,817 5,607 100,000

เงนสดรบจากการขายสนทรพยทถอไวเพอขาย 40,018,533 - 6,826,000 -

เงนสดจายเพอซอสนทรพยไมมตวตนอน (4,243,885) (1,603,929) - (823,900)

ตนทนการพฒนาสวนยางเพมขน (26,767,188) (33,343,117) - -

เงนสดรบจากการรบโอนกจการ - - 9,976,593 -

เงนสดจายซอลงทนในเงนลงทนระยะยาวอน (100,000,000) - (100,000,000) -

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (179,470,300) (32,542,518) (88,527,463) (41,275,912)

Page 79: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

77

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกยมระยะสนจาก

สถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (46,388,062) (764,455,359) 162,356,650 (264,878,249)

เงนสดทผเชาจายเพอลดจ านวนหนสนซงเกดขนจากสญญาเชาการเงน (70,669,278) (63,579,384) (9,276,156) (8,589,036)

รบเงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน - - 296,227,460 378,500,000

ช าระคนเงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน - (20,000,000) (124,600,000) (445,450,000)

รบเงนกยมระยะยาว 230,000,000 1,085,000,000 - 270,000,000

ช าระคนเงนกยมระยะยาว (72,500,000) (95,400,000) (12,000,000) (3,000,000)

เงนปนผลจายของบรษทยอยแกสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (25,766,597) (5,608,148) - -

จายดอกเบย (192,052,689) (170,497,030) (94,160,905) (97,734,765)

จายตนทนทางการเงนอน (6,399,715) (6,798,538) (1,796,377) (611,947)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไป) ในกจกรรมจดหาเงน (183,776,341) (41,338,459) 216,750,672 (171,763,997)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง (789,495) (7,464,454) - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ

กอนผลกระทบของอตราแลกเปลยน 62,975,879 (1,431,265) 42,860,683 (7,225,451)

ผลกระทบจากอตราแลกเปลยนทมตอเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - (9) - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 62,975,879 (1,431,274) 42,860,683 (7,225,451)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 127,190,727 128,622,001 690,576 7,916,027

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 190,166,606 127,190,727 43,551,259 690,576

ขอมลเพมเตมส าหรบงบกระแสเงนสด

รายการทไมใชเงนสด

สนทรพยซอภายใตสญญาเชาการเงนและเชาซอ 84,771,968 1,432,211 2,687,248 -

เงนปนผลรบของบรษทยอยทหกกลบกบเงนกของบรษท - - 217,599,976 -

เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดน 8,451,352 - - -

การออกหนใหมเพอเปนสงตอบแทนในการโอนกจการ 1,003,600,000 - 1,003,600,000 -

Page 80: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

78

14. การว คราะห และค า บา ฝ า การ

14.1 า รวมการ า า

ผลการด าเนนงานรวมของกลมบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด

(มหาชน) (TRUBB) ในป 2560 มผลก าไร 194.38 ลานบาท มผลก าไรเพมขน 336.84 ลานบาท จากการปรบตว

เพมขนของราคายางพาราในชวงตนป แมวาในชวงระหวางป 2560 ราคาจะมความผนผวนอยางมาก แตเมอ

เปรยบเทยบราคาน ายางสดเฉลยทงปของ ป 2559 และ 2560 ราคายางนนปรบตวเพมขน 14% จาก 50.03 บาทตอ

กโลกรมในป 2559 เปน 57.12 บาทตอกโลกรมในป 2560 (ขอมลจากสถาบนวจยยาง)

14.2 ผลการ า า และความ ามาร การ าก า ร

ส าหรบงบการเงนป 2560 เมอเปรยบเทยบกบป 2559 มรายไดจากการขายและบรการ 9,427.16 ลาน

บาท เพมขน 1,691.17 ลานบาท คดเปนรอยละ 21.86 ซงเปนผลจากการทราคายางพาราปรบตวขน ท าใหบรษท

ฯมรายไดทเพมขน ส าหรบตนทนขายและบรการ 8,401.28 ลานบาท เพมขน 1,285.45 ลานบาท เมอเทยบกบป

2559 คดเปนรอยละ 18.06 เปนผลมาจากตนทนราคายางทสงขน ทงนกลมธรกจมการแกไขคณภาพการผลตของ

กลมผลตภณฑยาง ใหสามารถผลตไดปรมาณและคณภาพทดขน แตราคาวตถดบสารเคมในการผลตมการปรบ

ราคาสงขน จงท าใหตนทนการผลตสงขน

กลมธรกจไดแบงสายงานการผลตและบรหารออกเปนกลมดงตอไปน

กลมธรกจน ายางขนและน ายางแปรรป ผลประกอบการในป 2560 มก าไรกอนภาษ 155 ลานบาท

เพมขน 262 ลานบาท เทยบกบป 2559 เนองจากราคายางทปรบตวขนจากปทแลว โดยก าไรขนตนเพมขนจาก 6

% เปน 10 % มาจากราคาขายทสงขน และตนทนตอหนวยลดลง เพราะมการผลตทเพมขน ทงนกลมธรกจได

เพมเตมในสวนของก าลงการผลต และแทงคเกบน ายางขนตงแตปลายป 2559 สงผลใหทางกลมธรกจมแทงค

เกบน ายางขนมากขน เพอรองรบตามความตองการและผลผลตในอนาคต ซงเมอปรมาณการผลตทเพมท าให

กลมธรกจมผลพลอยไดจากการผลตเพมขน ท าใหมปรมาณขายสกมทเพมขน 1,415 ตน เมอเทยบกบททผาน

มา

กลมธรกจผลตภณฑจากยาง ผลประกอบการในป 2560 มก าไรกอนภาษ 134 ลานบาท ก าไร

เพมขน 77 ลานบาท เทยบกบป 2559 เนองจากการปรบปรงระบบและขยายโรงงานของธรกจหมอนและท

นอนเพอเพมก าลงการผลต ซงหลงจากระบบใหมเรมท างานไดเตมประสทธภาพในไตรมาสท 3 สงผลใหม

ปรมาณสนคาขายไดเพมขน มรายไดจากการขายเพมขน 649 ลานบาท โดยกลมธรกจผลตภณฑจากยางม

ฐานลกคาเพมขนโดยเฉพาะลกคาจากประเทศจน และจะมการขยายฐานลกคาเพมขนตอเนองไปอก

เนองจากผลตภณฑของบรษทมคณภาพเปนทตองการของตลาดมากขน

Page 81: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

79

กลมธรกจสวนยางพารา ผลประกอบการในป 2560 มขาดทนกอนภาษ 63 ลานบาท ขาดทนลดลง

21 ลานบาท เนองจากกลมธรกจสวนยางมหลายปจจยทสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจ ทงราคาน ายางสด

ทมความผนผวนอยางมาก และราคายางพาราอยในระดบต า และกลมธรกจยงคงมคาใชจายคงท ซงไมผน

ผวนไปตามราคายางพาราในตลาด ทงนยงมคาดอยคาอาคารททางกลมธรกจตองรบภาระไว ซงท าใหกลม

ธรกจขาดทน อยางไรกด ผลขาดทนลดลงของกลมธรกจสวนยางพาราสงผลใหผลประกอบการโดยรวม

ของกลมบรษทดขน

14.3 ความ ามาร การบรหาร ร

(1) สวนประกอบของสนทรพย

- สนทรพยหมนเวยน อยท 2,659 ลานบาท เพมขน 251 ลานบาท หรอ รอยละ 10 เกดจากรายการ

หลกทส าคญ คอ ลกหนการคาเพมขน 28 ลานบาท สนคาคงเหลอเพมขน 210 ลานบาท และเงนสดเพมขน

63 ลานบาท เพราะมค าสงซอจากลกคาลวงหนา ท าใหบรษทตองใชเงนหมนเวยนในสนคาคงเหลอ และม

การส ารองเงนไวส าหรบซอน ายางสดในชวงระหวางการจดจ านองใหมกบธนาคาร (หลงปรบโครงสราง

กจการโดยการโอนกจการทงหมด) และลดลงจากการจ าหนายทรพยสนทถอไวเพอขายไปในระหวางป 2560

- สนทรพยไมหมนเวยน อยท 5,349 ลานบาท เพมขน 187 ลานบาท เนองจากการเพมขนในเงน

ลงทนระยะยาวอน 100 ลานบาท จากการทบรษทไดมขอตกลงรวมกบการยางแหงประเทศไทย และบรษท

อนในธรกจยางพารา ในการจดตงบรษท รวมทนยางพาราไทย จ ากด เพอก าหนดมาตรการขบเคลอนการ

สรางเสถยรภาพราคายาง ตนทนพฒนาสวนยางเพมขน 26 ลานบาท จากการลงทนปลกสวนยางพารา และ

ทดนอาคารอปกรณเพมขน จ านวน 25 ลานบาท เพราะปรบปรงระบบและขยายโรงงานเพอเพมก าลงการ

ผลตของธรกจหมอนและทนอน

(2) การดอยคาของสนทรพย

สนทรพยทมอยไดแสดงมลคาทแทจรงและไมมรายการใดทมขอบงชวาจะท าใหดอยคาหรอไม

ไดรบคนซงหากมการดอยคา ทางบรษทกไดตงส ารองหรอคาเผอการลดคาไวแลว เพอใหคณภาพสนทรพย

สะทอนมลคาทแทจรงตามราคาตลาด และใหเปนไปตามหลกการบญชทรบรองทวไป

(3) ลกหนการคา

ลกหนการคา มจ านวนรวม 1,105 ลานบาท เมอหกคาเผอหนสงสยจะสญแลว ลกหนการคาสทธ

อยทจ านวน 971 ลานบาท ในป 2560 ลกหนการคามยอดเพมสงขน 28 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน

เนองจากในกลมธรกจน ายางขนและผลตภณฑยางพารามปรมาณขายทเพมขน และราคายางพาราเฉลยของป

2560 สงขนกวาป 2559

Page 82: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

80

- สวนทตงคาเผอหนสงสยจะสญไวครบแลว จ านวน 133 ลานบาท คดเปนรอยละ 12 ของลกหน

การคารวม ซงในป 2560 ไมมการตงคาเผอหนสงสยจะสญเพมขน

(4) สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอมมลคาสทธหลงหกคาเผอมลคาสนคาลดลงแลวอยทจ านวน 1,306 ลานบาท สนคา

คงเหลอมยอดเพมสงขน 208 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน เนองจากในกลมธรกจน ายางขนในป 2560ไดม

การลงทนสรางแทงคเพมเพอใหสามารถเกบสนคาส าหรบค าสงซอลวงหนาจากลกคาได และเพอสามารถ

เกบน ายางในชวงปดกรดใหเพยงพอกบค าสงซอของลกคา โดยสามารถเกบน ายางไดเพมขน 14,500 ตน

14.4 า คล และความ

(1) แหลงทมาและใชไปของเงนทน

- การเปลยนแปลงของแหลงเงนทนทมาและใชไปจากการด าเนนงาน ป 2560 เงนสดสทธท

ไดมาจากกจกรรมด าเนนงานมจ านวน 427 ลานบาท เพราะกระแสเงนสดทไดมาในสนคาคงเหลอลดลงรวม

213 ลานบาท เปนผลจากปรมาณขายทสงขนจากปกอน

- ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทน บรษทใชโครงสรางเงนทนสวนใหญจากหนสน โดย

มอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนป 2560 อยท 2.28 เทา ลดลงจาก 2.42 เทาในปกอน ในป 2560 ยอด

เงนกระยะยาวเพมขน เนองจากมการเบกวงเงนกระยะยาวมาขยายโรงงานหมอนและทนอนยางพารา และ

โรงงานน ายางขนทจงหวดเชยงราย

- การเปลยนแปลงในสวนของผถอหนเฉพาะบรษท ป 2560 สวนของผถอหนเฉพาะบรษท

ใหญ เพมขน 193 ลานบาท เกดจากขาดทนสะสมสวนทยงไมไดจดสรรลดลง 145 ลานบาท และ

องคประกอบอนของสวนของผถอหนเพมขน 48 ลานบาท

(2) รายจายลงทน

ในดานกระแสเงนสดในกจกรรมลงทน ในป 2560 บรษทมกระแสเงนสดใชไปสทธ 184 ลานบาท

รายการใหญเปนเงนสดใชไปในการซอทดน อาคาร อปกรณ และสนทรพยไมมตวตน จ านวน 192 ลานบาท

เปนการลงทนเพมในการขยายก าลงการผลตของธรกจหมอนและทนอนยางพารา ลงทนใน บรษท รวมทน

ยางพาราไทย จ ากด ตามขอตกลงรวมกบการยางแหงประเทศไทย และบรษทอนในธรกจยางพารา และ

ตนทนพฒนาสวนยางเพมขน 27 ลานบาท เนองจากยงตองมการลงทนบ ารงรกษาตนยางพาราบางสวน

โดยการลงทนในสวนตนทนพฒนาสวนยางเรมมจ านวนนอยลง

ในขณะทมการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณจ านวน 93 ลานบาท จากการขายแทงคเกบน ายาง

ขนทสรางใหมและเชากลบ และมเงนสดจากการจ าหนายสนทรพยทถอไวเพอขาย 40 ลานบาท เพอลด

กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทน

Page 83: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

81

(3) ความเพยงพอของสภาพคลอง

เนองจากยอดขายของน ายางขนเปนรายไดหลกของกลมบรษท ซงการใชเงนทนหมนเวยนของ

ธรกจน ายางขนจะแปรตามชวงฤดกาลกรดยาง ดงนน ปรมาณการใชเงนทนหมนเวยนไมเทากนตลอดทงป

จะใชเงนทนหมนเวยนมากในชวงสนป และใชเงนทนหมนเวยนนอยในชวงไตรมาส 2 ถงแมวาราคายาง

ในชวงปลายป 2560 จะสงขนแตบรษทยงคงมวงเงนสนเชอทเพยงพอตอการด าเนนงาน

14.5 ป ะมผลต การ า า าคต

(1) อปสงคและราคายางพารา เนองจากกลมบรษทประกอบกจการธรกจยางพาราครบวงจร

ดงนนหากความตองการใชยางพาราเพมขนในอนาคต กจะสงผลใหราคายางสงขน และ ท าใหการใชก าลง

การผลตและการขาย รวมถงการท าก าไรดขน

(2) กลไกการแทรกแซงราคายางของรฐบาล จากการทรฐบาลมแนวคดทวา หากราคายางตกต า จะ

สงผลกระทบตอการด ารงชวตของเกษตรกร รฐบาลจงตองการใหราคายางสงขนถงระดบหนง โดยจะม

มาตรการตางๆ ทออกมาเพอแทรกแซงใหราคายางสงขนจนถงเปาหมาย แตหากมาตรการทออกมาเปน

มาตรการทตลาดไมไดคาดมากอน จะมผลกระทบตอราคายาง และตอผลประกอบการของบรษท

(3) สภาพภมอากาศ เนองจากวตถดบยางพาราไดมาจากสวนยาง ซงการทจะกรดยางไดนน สภาพ

ภมอากาศเปนตวก าหนดอยสวนหนง เชน หากเกดภาวะแลงผดปกตในบรเวณทปลกสวยยาง กจะไม

สามารถกรดน ายางจากตนยางได หรอหากมฝกตกถ กจะท าใหจ านวนครงในการออกกรดยางนอยลง

เนองจากน ายางจะถกชะไปกบฝน ไมไดผลผลต

(4) ราคาน ามน แมวาราคายางจะไมผนแปรโดยตรงกบราคาน ามน แตกมผลกระทบบางในทางออม เนองจากยางสงเคราะหผลตขนมาจากสารปโตรเคมทไดจากน ามน ดงนน ราคาน ามนจะเปนตวก าหนดราคายางสงเคราะห ซงเปนผลตภณฑใชทดแทนยางพารา

Page 84: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

82

เอกสารแนบ 2

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายชอบรษท

รายชอ 1 2 3 4 5 6 7

นายวรเทพ วงศาสทธกล X / /

นายไพบลย วรประทป / /

นายปรชญนนท เตมฤทธกลชย / /

นายวนชย ศรหรญรศม / / / /

นายประวทย วรประทป // // / // /

นางสาวฉลองขวญ วงศาสทธกล // // //

นายภทรพล วงศาสทธกล // // // / /

นายประกต วรประทป / //

นายโกวท วงศาสทธกล / // /

นายไพฑรย วงศาสทธกล

นายณฐ วงศาสทธกล //

นายพสษฐพล เตมฤทธกลชย / // /

นางปทมพร ตรวศวเวทย //

นางรตนา เตชะพนธงาม /

นายทวตถ ศรชยเทวนทร //

นายไตรวทย ไชยนาพงศ /

นายอดสร ยมแยม* /

นายพรชย จนดาอดมเศรษฐ** /

นายสมรกษ มณกร /

Daw Nan Yin /

Kaw Taung (a) Thet Naing Soe /

นายนคม กนกภยพพฒน /

Ma Kao Yi /

Prasoet Leelbanyong /

นายเจรญรตน พยคฆพงษ /

หมายเหต / = กรรมการ X= ประธานกรรมการ // = กรรมการบรหาร

*นายอดสร ยมแยม ลาออกจากต าแหนง 15/11/2560 **นายพรชย จนดาอดมเศรษฐ เรมรบต าแหนงเดอนมกราคม 2561

บรษทยอย:

1.บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด

2.บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน) 5.บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด

3.บรษท ไทยรบเบอรแลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด 6.บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด

4.บรษท แอโกรเวลท จ ากด 7. Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited

บรษทยอย

เอกสารแนบ 1

Page 85: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

83

บการ

เอกสารแนบ 2

Page 86: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 87: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 88: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 89: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 90: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 91: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 92: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
Page 93: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

สนทรพย หมายเหต 2560 2559 2560 2559

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 6 190,166,606 127,190,727 43,551,259 690,576

ลกหนการคา 5, 8 971,286,489 942,665,007 825,467,156 381,784,389

ลกหนหมนเวยนอน 5, 9 107,748,702 103,620,824 98,850,694 35,826,158

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 5 - - 1,447,203,000 1,390,303,000

เงนใหกยมระยะสนแกกจการอน - 16,793,406 - 13,485,590

สนคาคงเหลอ 10 1,306,336,097 1,098,140,070 907,405,705 120,764,173

สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 - 34,310,904 - 6,826,000

สนทรพยหมนเวยนอน 83,062,900 85,265,587 61,595,877 24,397,540

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,658,600,794 2,407,986,525 3,384,073,691 1,974,077,426

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกน 10,000,000 - - -

เงนลงทนในบรษทรวม 11 32,304,199 31,808,611 - -

เงนลงทนในบรษทยอย 12 - - 1,929,960,080 1,893,670,467

เงนลงทนระยะยาวอน 7 100,000,000 - 100,000,000 -

เงนใหกยมระยะยาวแกกจการอน - 400,000 - 400,000

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 14 557,950,000 549,060,000 120,450,000 123,090,000

ทดน อาคารและอปกรณ 15 3,343,089,354 3,318,133,375 1,145,343,208 267,835,146

สนทรพยไมมตวตนอน 17 5,245,837 1,787,792 494,340 659,120

สทธการใชประโยชนในทดน 18 193,157,504 192,444,240 6,270,000 6,270,000

ตนทนการพฒนาสวนยาง 20 877,436,529 851,210,212 - -

ภาษเงนไดหก ณ ทจาย 165,229,088 137,616,820 159,391,949 72,972,266

เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดน 19 36,548,648 45,000,000 - -

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 21 19,421,830 24,543,747 - 4,296,938

สนทรพยไมหมนเวยนอน 8,636,717 10,142,929 1,670,363 791,429

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 5,349,019,706 5,162,147,726 3,463,579,940 2,369,985,366

รวมสนทรพย 8,007,620,500 7,570,134,251 6,847,653,631 4,344,062,792

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

(บาท)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน7

Page 94: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

หนสนและสวนของผถอหน หมายเหต 2560 2559 2560 2559

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 22 3,402,760,800 3,449,148,862 2,907,325,052 863,207,402

เจาหนการคา 5, 23 204,762,741 182,529,457 46,945,063 512,766,125

เจาหนหมนเวยนอน 5, 24 154,780,248 145,561,360 50,379,848 20,545,655

เงนกยมระยะสนจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน 5, 22 8,000,000 8,000,000 32,000,000 1,349,300,000

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 22 108,750,000 65,000,000 58,750,000 12,000,000

หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 22 74,804,624 64,410,104 73,159,703 9,078,327

คาใชจายคางจาย 76,055,438 46,664,175 29,740,989 1,483,155

ภาษเงนไดคางจาย 9,211,468 9,274,318 - -

หนสนหมนเวยนอน 5,324,277 4,844,061 3,170,942 1,510,954

รวมหนสนหมนเวยน 4,044,449,596 3,975,432,337 3,201,471,597 2,769,891,618

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน 22 1,123,750,000 1,010,000,000 898,750,000 255,000,000

หนสนตามสญญาเชาการเงน 22 90,642,695 86,934,525 86,827,194 12,973,549

ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบผลประโยชนพนกงาน 25 67,169,168 62,143,622 49,068,594 7,584,064

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 21 239,531,642 219,198,462 62,977,910 -

หนสนไมหมนเวยนอน 3,000,000 3,000,000 - -

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,524,093,505 1,381,276,609 1,097,623,698 275,557,613

รวมหนสน 5,568,543,101 5,356,708,946 4,299,095,295 3,045,449,231

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน 26 1,881,479,688 749,607,657 1,881,479,688 749,607,657

ทนทออกและช าระแลว 26 1,685,079,688 681,479,688 1,685,079,688 681,479,688

สวนเกนทน

สวนเกนมลคาหนสามญ 26 342,170,431 342,170,431 342,170,431 342,170,431

สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน 3, 27 (1,003,600,000) - (397,599,771) -

ก าไร (ขาดทน) สะสม

จดสรรแลว

ส ารองตามกฎหมาย 27 135,555,246 123,676,011 58,650,000 58,650,000

ยงไมไดจดสรร (ขาดทนสะสม) (242,494,785) (439,021,914) 307,559,235 52,862,614

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 27 1,300,735,197 1,317,086,931 552,698,753 163,450,828

รวมสวนของผถอหนเฉพาะบรษท 2,217,445,777 2,025,391,147 2,548,558,336 1,298,613,561

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 13 221,631,622 188,034,158 - -

รวมสวนของผถอหน 2,439,077,399 2,213,425,305 2,548,558,336 1,298,613,561

รวมหนสนและสวนของผถอหน 8,007,620,500 7,570,134,251 6,847,653,631 4,344,062,792

(บาท)

งบการเงนเฉพาะกจการงบการเงนรวม

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน8

Page 95: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ

หมายเหต 2560 2559 2560 2559

รายได

รายไดจากการขายและการใหบรการ 37 9,427,156,914 7,735,986,523 2,854,756,123 2,142,620,185 รายไดอน 29 40,981,860 117,074,400 300,761,841 113,363,618 รวมรายได 9,468,138,774 7,853,060,923 3,155,517,964 2,255,983,803

คาใชจายตนทนขายและบรการ 10 8,401,275,633 7,115,822,216 2,701,864,281 2,033,646,245 ตนทนในการจดจ าหนาย 30 332,388,848 332,765,948 52,517,253 36,709,220 คาใชจายในการบรหาร 31 323,041,932 325,804,556 48,222,842 64,919,899 คาใชจายอน 32 8,365,595 24,277,184 2,887,140 3,948,299 ตนทนทางการเงน 35 174,873,169 154,179,547 99,946,905 97,826,705 รวมคาใชจาย 9,239,945,177 7,952,849,451 2,905,438,421 2,237,050,368

สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 11 441,572 (650,876) - - รวม 441,572 (650,876) - -

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 228,635,169 (100,439,404) 250,079,543 18,933,435 ภาษเงนได 36 (34,259,858) (42,027,795) (3,653,781) (8,136,553) ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 194,375,311 (142,467,199) 246,425,762 10,796,882

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนรายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลงผลตางจากอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน (789,495) (7,464,454) - - สวนแบงก าไรเบดเสรจอนจากเงนลงทนในบรษทรวม 11 54,016 226,897 - - รวมรายการทอาจถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลง (735,479) (7,237,557) - - รายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนภายหลงผลก าไรจากการตมลคาสนทรพยใหม 15 60,670,000 882,478,862 - 79,878,081 กลบรายการสวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคาร สวนทโอนไป เปนอสงหารมทรพยเพอการลงทน 14 - (15,208,410) - - ขาดทนจากการวดมลคาใหมของผลประโยชนพนกงานทก าหนดไว 25 (802,288) - (101,234) - ภาษเงนไดของรายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทน 21 (12,050,894) (173,521,064) 20,247 (15,975,616) รวมรายการทจะไมถกจดประเภทใหมไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลง 47,816,818 693,749,388 (80,987) 63,902,465

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป-สทธจากภาษเงนได 47,081,339 686,511,831 (80,987) 63,902,465 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 241,456,650 544,044,632 246,344,775 74,699,347

การแบงปนก าไร (ขาดทน) สวนทเปนของบรษทใหญ 144,406,056 (168,083,275) 246,425,762 10,796,882 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 13 49,969,255 25,616,076 - - ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 194,375,311 (142,467,199) 246,425,762 10,796,882

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของบรษทใหญ 192,054,630 516,037,054 246,344,775 74,699,347 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 13 49,402,020 28,007,578 - - ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 241,456,650 544,044,632 246,344,775 74,699,347

ก าไร (ขาดทน) ตอหน 38ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน (บาท) 0.21 (0.25) 0.36 0.02

งบการเงนเฉพาะกจการงบการเงนรวม

(บาท)

ส าหรบปสนสดวนท31 ธนวาคม

ส าหรบปสนสดวนท31 ธนวาคม

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน9

Page 96: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

สวนเกนทน การเปลยนแปลง สวนของ

ทนเรอนหน ยงไมได การ จากการ สดสวน สวนแบงก าไร รวมองคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสย

ทออกและ สวนเกน ทนส ารองตาม จดสรร แปลงคา ตราคา การถอหน เบดเสรจอนใน อนของสวนของ ผถอหน ทไมมอ านาจ รวมสวนของ

ช าระแลว มลคาหน กฎหมาย (ขาดทนสะสม) งบการเงน สนทรพย ในบรษทยอย บรษทรวม ผถอหน ของบรษทใหญ ควบคม ผถอหน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2559 681,479,688 342,170,431 121,136,453 (319,733,634) (755,865) 694,869,722 (11,412,912) 1,600,210 684,301,155 1,509,354,093 165,634,728 1,674,988,821

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

การจดสรรสวนทนใหผถอหน

เงนปนผลจายในบรษทยอย - - - - - - - - - - (5,608,148) (5,608,148)

รวมรายการกบผเปนเจาของทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน - - - - - - - - - - (5,608,148) (5,608,148)

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป - - - (168,083,275) - - - - - (168,083,275) 25,616,076 (142,467,199)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน - - - - (4,237,908) 688,131,340 - 226,897 684,120,329 684,120,329 2,391,502 686,511,831

รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - (168,083,275) (4,237,908) 688,131,340 - 226,897 684,120,329 516,037,054 28,007,578 544,044,632

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบรษทยอย - - 2,539,558 (2,539,558) - - - - - - - -

โอนไปก าไรสะสม - - - 51,334,553 - (51,334,553) - - (51,334,553) - - -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 681,479,688 342,170,431 123,676,011 (439,021,914) (4,993,773) 1,331,666,509 (11,412,912) 1,827,107 1,317,086,931 2,025,391,147 188,034,158 2,213,425,305

(บาท)

ก าไร (ขาดทน) สะสม

งบการเงนรวม

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน10

Page 97: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

สวนตางจาก สวนเกนทน การเปลยนแปลง สวนแบงก าไร สวนของ

ทนเรอนหน การรวมธรกจ ยงไมได การ จากการ สดสวน (ขาดทน) รวมองคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสย

ทออกและ สวนเกน ภายใตการ ทนส ารองตาม จดสรร แปลงคา ตราคา การถอหน เบดเสรจอนใน อนของสวนของ ผถอหน ทไมมอ านาจ รวมสวนของ

หมายเหต ช าระแลว มลคาหน ควบคมเดยวกน กฎหมาย (ขาดทนสะสม) งบการเงน สนทรพย ในบรษทยอย บรษทรวม ผถอหน ของบรษทใหญ ควบคม ผถอหน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2560 681,479,688 342,170,431 - 123,676,011 (439,021,914) (4,993,773) 1,331,666,509 (11,412,912) 1,827,107 1,317,086,931 2,025,391,147 188,034,158 2,213,425,305

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

เงนทนทไดรบจากผถอหนและการจดสรรสวนทนใหผถอหน

เพมหนสามญ 26 1,003,600,000 - - - - - - - - - 1,003,600,000 9,962,041 1,013,562,041

เงนปนผลจายในบรษทยอย - - - - - - - - - - - (25,766,597) (25,766,597)

รวมรายการกบผเปนเจาของทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน 1,003,600,000 - - - - - - - - - 1,003,600,000 (15,804,556) 987,795,444

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป - - - - 144,406,056 - - - - - 144,406,056 49,969,255 194,375,311

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน - - - - (647,686) (253,323) 48,495,567 - 54,016 48,296,260 47,648,574 (567,235) 47,081,339

รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - - 143,758,370 (253,323) 48,495,567 - 54,016 48,296,260 192,054,630 49,402,020 241,456,650

โอนไปส ารองตามกฎหมายของบรษทยอย - - - 11,879,235 (11,879,235) - - - - - - - -

โอนไปก าไรสะสม - - - - 64,647,994 - (64,647,994) - - (64,647,994) - - -

ผลกระทบจากการปรบโครงสรางธรกจ 3 - - (1,003,600,000) - - - - - - - (1,003,600,000) - (1,003,600,000)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 1,685,079,688 342,170,431 (1,003,600,000) 135,555,246 (242,494,785) (5,247,096) 1,315,514,082 (11,412,912) 1,881,123 1,300,735,197 2,217,445,777 221,631,622 2,439,077,399

ก าไร (ขาดทน) สะสม องคประกอบอนของสวนของผถอหน

(บาท)

งบการเงนรวม

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน11

Page 98: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน รวมสวนของทออกและ สวนเกน ทนส ารองตาม ยงไมได สวนเกนทนจากการ ผถอหนช าระแลว มลคาหน กฎหมาย จดสรร ตราคาสนทรพย ของบรษท

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2559 681,479,688 342,170,431 58,650,000 33,827,153 107,786,942 1,223,914,214

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไรส าหรบป - - - 10,796,882 - 10,796,882 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน - - - - 63,902,465 63,902,465 รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - 10,796,882 63,902,465 74,699,347

โอนไปก าไรสะสม - - - 8,238,579 (8,238,579) -

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 681,479,688 342,170,431 58,650,000 52,862,614 163,450,828 1,298,613,561

งบการเงนเฉพาะกจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน12

Page 99: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

ทนเรอนหน สวนตาง รวมสวนของทออกและ สวนเกน จากการรวมธรกจภายใต ทนส ารองตาม ยงไมได สวนเกนทนจากการ ผถอหน

หมายเหต ช าระแลว มลคาหน การควบคมเดยวกน กฎหมาย จดสรร ตราคาสนทรพย ของบรษท

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2560 681,479,688 342,170,431 - 58,650,000 52,862,614 163,450,828 1,298,613,561

รายการกบผถอหนทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน

เงนทนทไดรบจากผถอหน

เพมหนสามญ 26 1,003,600,000 - - - - - 1,003,600,000

รวมรายการกบผเปนเจาของทบนทกโดยตรงเขาสวนของผถอหน 1,003,600,000 - - - - - 1,003,600,000

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป

ก าไรส าหรบป - - - - 246,425,762 - 246,425,762 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน - - - - (80,987) - (80,987) รวมก าไร (ขาดทน) เบดเสรจส าหรบป - - - - 246,344,775 - 246,344,775

โอนไปก าไรสะสม - - - - 8,351,846 (8,351,846) - ผลกระทบจากการปรบโครงสรางธรกจ 3 - - (397,599,771) - - 397,599,771 - ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 1,685,079,688 342,170,431 (397,599,771) 58,650,000 307,559,235 552,698,753 2,548,558,336

งบการเงนเฉพาะกจการ

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน13

Page 100: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 194,375,311 (142,467,199) 246,425,762 10,796,882

ปรบรายการทกระทบก าไร (ขาดทน) เปนเงนสดรบ (จาย)

ภาษเงนได 34,259,858 42,027,795 3,653,781 8,136,553

ตนทนทางการเงน 174,873,169 154,179,547 99,946,905 97,826,705

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 211,021,210 185,538,325 16,557,133 18,477,956

คาตดจ าหนายตนทนพฒนาสวนยาง 14,750,764 6,733,358 - -

(กลบรายการ) ผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย - (12,017,205) - 3,823,700

ก าไรจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขน (953,340) (319,142) (107,503) (156,290)

หนสงสยจะสญและหนสญ (กลบรายการ) 1,605,815 2,598,071 - (500)

(ก าไร) ขาดทนจากการปรบมลคายตธรรมของอสงรมทรพยเพอการลงทน (8,890,000) (42,484,410) 2,640,000 (42,516,000)

ขาดทนจากการปรบลดมลคาสนคา 4,473,236 - -

ขาดทน (ก าไร) จากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 11,371,770 (29,863,368) 10,930 (100,000)

ขาดทนจากการตดจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 552,704 3,511,757 - -

ก าไรจากการจ าหนายสนทรพยทถอไวเพอขาย (6,184,641) - - -

คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 5,866,598 6,956,449 1,154,572 1,521,472

สวนแบง (ก าไร) ขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม

สทธจากภาษเงนได (441,572) 650,876 - -

ตดจ าหนายภาษเงนไดหก ณ ทจาย 273,981 12,147,052 - 2,906,719

เงนปนผลรบ - - (231,970,981) (7,185,502)

ดอกเบยรบ (692,382) (1,764,710) (55,872,806) (54,550,313)

636,262,481 185,427,196 82,437,793 38,981,382

(บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส าหรบปสนสดวนท ส าหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน14

Page 101: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

2560 2559 2560 2559

(บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส าหรบปสนสดวนท ส าหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

การเปลยนแปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน

ลกหนการคาและลกหนหมนเวยนอน (25,493,534) (116,196,824) (142,588,605) 30,776,188

สนคาคงเหลอ (212,669,263) (47,065,215) (206,538,293) 31,117,476 สนทรพยหมนเวยนอน 1,741,225 (6,588,424) (1,655,534) 12,700,973

สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,506,212 (795,604) 3,915,084 2,489,529

เจาหนการคาและเจาหนหมนเวยนอน 37,790,155 122,995,900 191,235,432 106,157,421

คาใชจายคางจาย 37,842,616 (4,273,030) 3,258,459 (398,560)

หนสนหมนเวยนอน 480,216 (2,642,029) 925,026 (301,077)

ประมาณการหนสนส าหรบผลผระโยชนพนกงาน (1,643,340) (4,353,316) (94,200) (1,757,900)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 475,816,768 126,508,654 (69,104,838) 219,765,432

ภาษเงนไดรบ 13,365,221 5,267,658 - -

ภาษเงนไดจายออก (62,169,974) (51,862,146) (16,257,688) (13,950,974)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 427,012,015 79,914,166 (85,362,526) 205,814,458

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ดอกเบยรบ 698,809 1,622,915 27,882,554 54,511,045

เงนปนผลรบ - 535,600 14,371,005 7,185,503

เงนสดรบจากการคนทนบรษทยอย - - 890,293 -

เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกนเพมขน (10,000,000) - - -

เงนสดจายใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - (74,600,000) (295,150,000)

รบคนเงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - 17,700,000 203,397,000

เงนใหกยมระยะสนแกกจการอนลดลง (เพมขน) 15,582,591 (3,275,718) 13,885,590 (2,475,717)

เงนสดจายเพอซอทดน อาคารและอปกรณ (187,665,604) (425,830,086) (5,465,105) (8,019,843)

เงนสดรบจากการขายทดน อาคาร และอปกรณ 92,906,444 429,351,817 5,607 100,000

เงนสดรบจากการขายสนทรพยทถอไวเพอขาย 40,018,533 - 6,826,000 -

เงนสดจายเพอซอสนทรพยไมมตวตนอน (4,243,885) (1,603,929) - (823,900)

ตนทนการพฒนาสวนยางเพมขน (26,767,188) (33,343,117) - -

เงนสดรบจากการรบโอนกจการ - - 9,976,593 -

เงนสดจายซอลงทนในเงนลงทนระยะยาวอน (100,000,000) - (100,000,000) -

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (179,470,300) (32,542,518) (88,527,463) (41,275,912)

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน15

Page 102: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด

2560 2559 2560 2559

(บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ส าหรบปสนสดวนท ส าหรบปสนสดวนท

31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกยมระยะสนจาก

สถาบนการเงนเพมขน (ลดลง) (46,388,062) (764,455,359) 162,356,650 (264,878,249)

เงนสดทผเชาจายเพอลดจ านวนหนสนซงเกดขนจากสญญาเชาการเงน (70,669,278) (63,579,384) (9,276,156) (8,589,036)

รบเงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน - - 296,227,460 378,500,000

ช าระคนเงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน - (20,000,000) (124,600,000) (445,450,000)

รบเงนกยมระยะยาว 230,000,000 1,085,000,000 - 270,000,000

ช าระคนเงนกยมระยะยาว (72,500,000) (95,400,000) (12,000,000) (3,000,000)

เงนปนผลจายของบรษทยอยแกสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (25,766,597) (5,608,148) - -

จายดอกเบย (192,052,689) (170,497,030) (94,160,905) (97,734,765)

จายตนทนทางการเงนอน (6,399,715) (6,798,538) (1,796,377) (611,947)

กระแสเงนสดสทธไดมาจาก (ใชไป) ในกจกรรมจดหาเงน (183,776,341) (41,338,459) 216,750,672 (171,763,997)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงนลดลง (789,495) (7,464,454) - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ

กอนผลกระทบของอตราแลกเปลยน 62,975,879 (1,431,265) 42,860,683 (7,225,451)

ผลกระทบจากอตราแลกเปลยนทมตอเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - (9) - -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 62,975,879 (1,431,274) 42,860,683 (7,225,451)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 127,190,727 128,622,001 690,576 7,916,027

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 190,166,606 127,190,727 43,551,259 690,576

ขอมลเพมเตมส าหรบงบกระแสเงนสด

รายการทไมใชเงนสด

สนทรพยซอภายใตสญญาเชาการเงนและเชาซอ 84,771,968 1,432,211 2,687,248 -

เงนปนผลรบของบรษทยอยทหกกลบกบเงนกของบรษท - - 217,599,976 -

เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดน 8,451,352 - - -

การออกหนใหมเพอเปนสงตอบแทนในการโอนกจการ 1,003,600,000 - 1,003,600,000 -

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน16

Page 103: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

17

หมายเหต สารบญ

1 ขอมลทวไป 2 เกณฑการจดท างบการเงน 3 การปรบโครงสรางธรกจ 4 นโยบายการบญชทส าคญ 5 บคคลหรอกจการทเกยวของกน 6 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7 เงนลงทนระยะยาวอน 8 ลกหนการคา 9 ลกหนหมนเวยนอน 10 สนคาคงเหลอ 11 เงนลงทนในบรษทรวม 12 เงนลงทนในบรษทยอย 13 สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 14 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 15 ทดน อาคารและอปกรณ 16 สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย 17 สนทรพยไมมตวตนอน 18 สทธการใชประโยชนในทดน 19 เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดน 20 ตนทนการพฒนาสวนยาง 21 ภาษเงนไดรอการตดบญช 22 หนสนทมภาระดอกเบย 23 เจาหนการคา 24 เจาหนหมนเวยนอน 25 ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบผลประโยชนพนกงาน 26 ทนเรอนหน 27 ส ารอง 28 สวนงานด าเนนงาน 29 รายไดอน 30 ตนทนในการจดจ าหนาย 31 คาใชจายในการบรหาร

Page 104: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

18

หมายเหต สารบญ 32 คาใชจายอน 33 คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 34 คาใชจายตามลกษณะ 35 ตนทนทางการเงน 36 ภาษเงนได 37 สทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน 38 ก าไร (ขาดทน) ตอหน 39 เครองมอทางการเงน 40 ภาระผกพนกบบคคลหรอกจการทไมเกยวของกน 41 เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน

Page 105: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

19

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน งบการเงนนไดรบอนมตใหออกงบการเงนจากคณะกรรมการเมอวนท 23 กมภาพนธ 2561

1 ขอมลทวไป บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) “บรษท” เปนนตบคคลทจดตงขนในประเทศไทย และทอยจดทะเบยนตามทอยดงตอไปน ส านกงานใหญ : เลขท 99/1-3 หม 13 ถนนบางนา-ตราด กโลเมตรท 7 ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ

สาขาดงตอไปน : เลขท 29 หม 2 ต าบลหนองใหญ อ าเภอหนองใหญ จงหวดชลบร

: เลขท 35 หม 4 ต าบลกระโสม อ าเภอตะกวทง จงหวดพงงา

: เลขท 198 หม 7 ต าบลจอมสวรรค อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย

: เลขท 124 หม 11 ต าบลบานพร อ าเภอหาดใหญ จงหวดสงขลา

: เลขท 293/2 หม 1 ต าบลขนทะเล อ าเภอเมอง จงหวดสราษฏรธาน

: เลขท 44/5 หม 8 ถนนกะเฉด-หาดใหญ ต าบลกะเฉด อ าเภอเมอง จงหวดระยอง

: เลขท 680 หม 2 ต าบลหนองใหญ อ าเภอหนองใหญ จงหวดชลบร

: เลขท 19/52 หม 7 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ

บรษทจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอเดอน กรกฎาคม 2534

Page 106: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

20

ผถอหนรายใหญในระหวางป ไดแก กลมวงศาสทธกล (ถอหนรอยละ 21.47) และกลมวรประทป (ถอหนรอยละ 16.17) อยางไรกตาม ในระหวางป 2560 บรษทไดเพมทนและจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 1,003.6 ลานหน ใหแกบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด ซงเปนบรษทยอย ตามแผนการปรบโครงสรางกจการภายใตหลกเกณฑการโอนกจการทงหมด โดยบรษทคาดวาจะด าเนนการลดทนภายใน 1 ป ซงจะด าเนนการเสรจสนกอนระยะเวลาหามขายหน (Silent Period) สนสดลง ดงนนหนสามญเพมทนดงกลาวจะไมมการจ าหนายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถงจะไมใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหน และไมใชสทธในการรบเงนปนผล

บรษทและบรษทยอย (“กลมบรษท”) ด าเนนธรกจหลกเกยวกบยางพาราครบวงจร ครอบคลมตงแตธรกจปลกสวนยางพาราในประเทศไทย ผลตและจ าหนายวตถดบจากยางพารา ไดแก น ายางขน ธรกจผลตและจ าหนายเสนดายยางยด ยางแทงและยางคอมพาวด และทนอนยางพารา รายละเอยดของบรษทยอยและบรษทรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 ไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 11 และ 12

2 เกณฑการจดท างบการเงน

(ก) เกณฑการถอปฏบต

งบการเงนนจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงแนวปฏบตทางการบญชทประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ (“สภาวชาชพบญช”) กฎระเบยบและประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยทเกยวของ

สภาวชาชพบญชไดออกและปรบปรงมาตรฐานการรายงานทางการเงนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชต งแตรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2560 ในเบองตนการปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมขางตนนน มผลใหเกดการเปลยนแปลงนโยบายการบญชของบรษทและกลมบรษทในบางเรอง การเปลยนแปลงนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงน

นอกเหนอจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมขางตน สภาวชาชพบญชออกและปรบปรงมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบอน ๆ ซงมผลบงคบส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และไมไดมการน ามาใชส าหรบการจดท างบการเงนน กลมบรษท/บรษทไดประเมนในเบองตนถงผลกระทบทอาจเกดขนตองบการเงนรวมหรองบการเงนเฉพาะกจการ จากการถอปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทออกและปรบปรงใหมเหลาน ซงคาดวาไมมผลกระทบทมสาระส าคญตองบการเงนในงวดทถอปฏบต

Page 107: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

21

(ข) เกณฑการวดมลคา

งบการเงนนจดท าขนโดยถอหลกเกณฑการบนทกตามราคาทนเดม ยกเวนรายการดงตอไปน รายการ เกณฑการวดมลคา ทดน อาคารและอปกรณ (ประเภททดน อาคาร และเครองจกร)

การตราคาใหมดวยมลคายตธรรม

อสงหารมทรพยเพอการลงทน มลคายตธรรม

หนสนผลประโยชนทก าหนดไว มลคาปจจบนของภาระผกพนตามผลประโยชนทก าหนดไว ไดเปดเผยไวในหมายเหตขอ 4 (ต)

(ค) สกลเงนทใชในการด าเนนงานและน าเสนองบการเงน

งบการเงนนจดท าและแสดงหนวยเงนตราเปนเงนบาทซงเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานของบรษท ขอมลทางการเงนทงหมดมการปดเศษในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอใหแสดงเปนหลกพนบาทและลานบาท ยกเวนทระบไวเปนอยางอน

(ง) การใชวจารณญาณและการประมาณการ

ในการจดท างบการเงนใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ผบรหารตองใชวจารณญาณ การประมาณและขอสมมตหลายประการ ซงมผลกระทบตอการก าหนดนโยบายการบญชและการรายงานจ านวนเงนทเกยวกบสนทรพย หนสน รายได และคาใชจาย ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางจากทประมาณไว ประมาณการและขอสมมตทใชในการจดท างบการเงนจะไดรบการทบทวนอยางตอเนอง การปรบประมาณการทางบญชจะบนทกโดยวธเปลยนทนทเปนตนไป ขอสมมตและความไมแนนอนของการประมาณการ ขอมลเกยวกบขอสมมตและความไมแนนอนของการประมาณการทส าคญซงมความเสยงอยางมนยส าคญทเปนเหตใหตองมการปรบปรงจ านวนเงนทรบรในงบการเงน ซงไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนตอไปน หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 12 และ 20 การทดสอบการดอยคาเกยวกบการใชขอสมมตทส าคญในการ

Page 108: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

22

ประมาณการมลคาทคาดวาจะไดรบคน หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 21 การรบรสนทรพยภาษเงนได การคาดการณก าไรทางภาษใน

อนาคตทจะน าขาดทนทางภาษไปใชประโยชนและ หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 25 การวดมลคาภาระผกพนของโครงการผลประโยชนพนกงาน

เ ก ยวกบขอสมม ตหลกในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย

การวดมลคายตธรรม

นโยบายการบญชและการเปดเผยขอมลของกลมบรษท/บรษทหลายขอก าหนดใหมการวดมลคายตธรรมทงสนทรพยและหนสนทางการเงนและไมใชทางการเงน กลมบรษท/บรษทก าหนดกรอบแนวคดของการควบคมเกยวกบการวดมลคายตธรรม กรอบแนวคดนรวมถงกลมผ ประเมนมลคาซงมความรบผดชอบโดยรวมตอการวดมลคายตธรรมทมนยส าคญ รวมถงการวดมลคายตธรรมระดบ 3 และรายงานโดยตรงตอผบรหารสงสดทางดานการเงน

กลมผประเมนมลคามการทบทวนขอมลทไมสามารถสงเกตได และปรบปรงการวดมลคาทมนยส าคญอยางสม าเสมอ หากมการใชขอมลจากบคคลทสามเพอวดมลคายตธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรอการตงราคา กลมผประเมนไดประเมนหลกฐานทไดมาจากบคคลทสามทสนบสนนขอสรปเกยวกบการวดมลคารวมถงการจดล าดบชนของมลคายตธรรมวาเปนไปตามทก าหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงนอยางเหมาะสม ประเดนปญหาของการวดมลคาทมนยส าคญจะถกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลมบรษท/บรษท

เมอวดมลคายตธรรมของสนทรพยหรอหนสน กลมบรษท/บรษทไดใชขอมลทสามารถสงเกตไดใหมากทสดเทาทจะท าไดมลคายตธรรมเหลานถกจดประเภทในแตละล าดบชนของมลคายตธรรมตามขอมลทใชในการประเมนมลคา ดงน ขอมลระดบ 1 เปนราคาเสนอซอขาย (ไมตองปรบปรง) ในตลาดทมสภาพคลองส าหรบสนทรพยหรอหนสนอยาง

เดยวกน

ขอมลระดบ 2 เปนขอมลอนทสงเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรอโดยออม (เชน ไดมาจากราคา) ส าหรบสนทรพยนนหรอหนสนนนนอกเหนอจากราคาเสนอซอขายซงรวมอยในขอมลระดบ 1

ขอมลระดบ 3 เปนขอมลส าหรบสนทรพยหรอหนสนทไมไดมาจากขอมลทสามารถสงเกตได (ขอมลทไมสามารถสงเกตได)

Page 109: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

23

หากขอมลทน ามาใชในการวดมลคายตธรรมของสนทรพยหรอหนสนถกจดประเภทล าดบชนของมลคายตธรรมทแตกตางกน การวดมลคายตธรรมโดยรวมจะถกจดประเภทในภาพรวมในระดบเดยวกนตามล าดบชนของมลคายตธรรมของขอมลทอยในระดบต าสดทมนยส าคญส าหรบการวดมลคายตธรรมโดยรวม

กลมบรษท/บรษทรบรการโอนระหวางล าดบชนของมลคายตธรรม ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานทเกดการโอนขน

ขอมลเพมเตมเกยวกบขอสมมตทใชในการวดมลคายตธรรม อยในหมายเหตประกอบงบการเงน ดงตอไปน

หมายเหตขอ 14 อสงหารมทรพยเพอการลงทน หมายเหตขอ 39 เครองมอทางการเงน

การใชเกณฑในการด าเนนงานตอเนอง

สบเนองจากราคายางในอตสาหกรรมซงผนผวนอยางมสาระส าคญในปจจบนสงผลให ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทมหนสนหมนเวยนสงกวาสนทรพยหมนเวยนจ านวน 1,385.8 ลานบาท (31 ธนวาคม 2559: 1,567.4 ลานบาท) สถานการณดงกลาวแสดงใหเหนวาอาจมความไมแนนอน ซงเปนเหตใหเกดขอสงสยทมสาระส าคญเกยวกบการด าเนนงานอยางตอเนองของกลมบรษท อยางไรกตาม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทมก าไรรวมจ านวน 194.4 ลานบาทและในวนเดยวกนกลมบรษทมวงเงนทยงไมไดเบกใชคงเหลอ (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 5)

กลมบรษทใชนโยบายและวธการเพอจดการความเสยงดานสภาพคลอง และสถานการณอนๆ กลมบรษทและบรษทมแนวทางในการแกไขปญหาสภาพคลองโดย การขยายก าลงการผลตในทางธรกจ การจดโครงทางการเงนและปรบโครงสรางทางธรกจของกลมบรษท รวมถงการจ าหนายสนทรพยทไมกอใหเกดผลก าไรออกไป

งบการเงนของกลมบรษทและบรษทไดจดท าขนตามขอสมมตฐานทวากลมบรษทและบรษทจะด าเนนงานอยางตอเนองโดยถอวากลมบรษทและบรษทจะสามารถด ารงสนทรพยของกลมบรษทและบรษทใหมมลคาไมต ากวาราคาตามบญชและจายช าระหนสนไดตามปกตธรกจ ดงนน งบการเงนนจงไมไดปรบปรงมลคาสนทรพยในราคาทอาจขายไดและไมไดปรบปรงหนสนตามจ านวนทจะตองจายคนและจดประเภทบญชใหมซงอาจจ าเปน

Page 110: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

24

3 การปรบโครงสรางธรกจ

ในการประชมวสามญผถอหนของบรษทเมอวนท 13 ธนวาคม 2560 ผถอหนไดมมตอนมตการรบโอนกจการทงหมดของบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (“TRLG”) ซงเปนบรษทยอยทบรษทถอหนในอตรารอยละ 99.99 ของหนสามญทงหมด ทงนบรษทไดรบโอนสนทรพย สทธและหนสนของ TRLG

บรษทไดเพมทนและจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท จ านวน 1,003.6 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท เปนมลคารวม 1,003.6 ลานบาท ใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) โดยจดสรรใหแก TRLG เปนสงตอบแทนในการโอนธรกจทงหมดใหกบบรษท TRLG ไดด าเนนการจดทะเบยนเลกกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เมอวนท 29 ธนวาคม 2560 และอยในระหวางการช าระบญช หนดงกลาวไดเสนอใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวชดเจนในราคาเสนอขายทมสวนลดเกนกวารอยละ 10 ของราคาตลาด บรษทคาดวาจะด าเนนการลดทนภายใน 1 ป ซงจะด าเนนการเสรจสนกอนระยะเวลาหามขายหนสนสดลง ดงนนหนสามญเพมทนทออกใหมเหลานนจะไมมการจ าหนายในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และจะไมใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหน รวมถงสทธในการรบเงนปนผล

การโอนธรกจ ณ วนท 29 ธนวาคม 2560 ถอเปนการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนของผมอ านาจควบคมทมอ านาจสงสดกอนและหลงวนทจ าหนายและการควบคมดงกลาวไมไดเกดขนชวคราว บรษทไดจดท างบการเงนรวมโดยรวมงบการเงนของ TRLG ตงแตกอนวนท 1 มกราคม 2559 ซงการน าเสนอขอมลดงกลาวจะสะทอนเนอหาทางเศรษฐกจของบรษทในกลมซงอยภายใตการควบคมเดยวกนตลอดระยะเวลาทเกยวของเสมอนวาบรษทในกลมไดด าเนนธรกจเปนหนวยเศรษฐกจเดยวกนตงแตวนท 1 มกราคม 2559 สงตอบแทนในการโอนจ านวน 1,003.6 ลานบาทรบรเปน “สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน” ในสวนของผถอหนในงบการเงนรวมส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ในงบการเงนเฉพาะกจการส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ผลตางระหวางสงตอบแทนในการโอนและมลคาตามบญชของสนทรพยสทธของ TRLG ณ วนทซอ จ านวน 397.6 ลานบาท รบรเปน “สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน” ในสวนของผถอหน ขอมลของสงตอบแทนในการโอนและมลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนแตละประเภททส าคญ ณ วนทโอน มดงน

Page 111: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

25

งบการเงนเฉพาะกจการ สงตอบแทนในการโอน

(พนบาท) หนสามญ 1,003,600

รวม 1,003,600

สนทรพยทไดมาและหนสนทรบมา เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 9,976 ลกหนการคา 975,259 เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน 1,271,327 สนคาคงเหลอ 580,103 สนทรพยหมนเวยนอน 98,328 เงนลงทนในบรษทยอย 19,470 ทดน อาคารและอปกรณ

885,765 สนทรพยไมหมนเวยนอน

74,956 เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน (1,881,761) เจาหนการคา (28,291) เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป

(45,250) หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป

(63,152) หนสนหมนเวยนอน

(50,544) เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน (657,250) หนสนตามสญญาเชาการเงน (81,372) ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบผลประโยชนพนกงาน (40,323) หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช (63,641)

สนทรพยสทธ 1,003,600 สวนเกนจากการตราคาสนทรพย (397,600)

สทธ 606,000 สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน 397,600

สงตอบแทนในการโอน 1,003,600

Page 112: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

26

4 นโยบายการบญชทส าคญ นโยบายการบญชทน าเสนอดงตอไปนไดถอปฏบตโดยสม าเสมอส าหรบงบการเงนทกรอบระยะเวลาทรายงาน

(ก) เกณฑในการจดท างบการเงนรวม

งบการเงนรวมประกอบดวยงบการเงนของบรษทและบรษทยอย (รวมกนเรยกวา “กลมบรษท”) และสวนไดเสยของกลมบรษทในบรษทรวม การรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน การรวมธรกจของกจการหรอการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนบนทกบญชโดยใชวธเสมอนวาเปนวธการรวมสวนไดเสย และตามแนวปฏบตทออกโดยสภาวชาชพบญชในระหวางป 2552 โดยผซอตองรบรสนทรพยและหนสนของกจการทถกน ามารวมดวยมลคาตามบญชชองกจการทน ามารวมตามงบการเงนรวมของบรษทใหญล าดบสงสด ณ วนทมการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน สวนตางระหวางมลคาตามบญชของกจการทถกน ามารวมดงกลาวกบคาตอบแทนทโอนออก รบรเปน “สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน” ในสวนของผถอหน รายการสวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนจะถกตดรายการเมอมการขายเงนลงทนหรอธรกจดงกลาวไป ภายหลงการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนผลการด าเนนงานของกจการหรอธรกจทไดมาโดยการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนนนจะรวมอยในงบการเงนรวม นบตงแตวนทกจการหรอธรกจเหลานนอยภายใตการควบคมเดยวกนหรอวนทตนงวดของงบการเงนเปรยบเทยบแลวแตวนใดจะชากวา จนถงวนทการควบคมสนสดลง บรษทยอย บรษทยอยเปนกจการทอยภายใตการควบคมของกลมบรษท การควบคมเกดขนเมอกลมบรษทเปดรบหรอมสทธในผลตอบแทนผนแปรจากการเกยวของกบกจการนนและมความสามารถในการใชอ านาจเหนอกจการนนท าใหเกดผลกระทบตอจ านวนเงนผลตอบแทนของกลมบรษท งบการเงนของบรษทยอยไดรวมอยในงบการเงนรวม นบแตวนทมการควบคมจนถงวนทการควบคมสนสดลง

Page 113: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

27

สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

ณ วนทซอธรกจ กลมบรษทวดมลคาสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมตามอตราสวนไดเสยในสนทรพยสทธทไดมาจากผถกซอ

การเปลยนแปลงสวนไดเสยในบรษทยอยของกลมบรษททไมท าใหกลมบรษทสญเสยอ านาจการควบคมจะบนทกบญชโดยถอเปนรายการในสวนของเจาของ

การสญเสยการควบคม

เมอกลมบรษทสญเสยการควบคมในบรษทยอย กลมบรษทตดรายการสนทรพยและหนสนของบรษทยอยนนออกรวมถงสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมและสวนประกอบอนในสวนของเจาของทเกยวของกบบรษทยอยนนก าไรหรอขาดทนทเกดขนจากการสญเสยการควบคมในบรษทยอยรบรในก าไรหรอขาดทน สวนไดเสยในบรษทยอยเดมทยงคงเหลออยใหวดมลคาดวยมลคายตธรรม ณ วนทสญเสยการควบคม

สวนไดเสยในเงนลงทนทบนทกตามวธสวนไดเสย

สวนไดเสยของกลมบรษทในเงนลงทนทบนทกตามวธสวนไดเสย ประกอบดวยสวนไดเสยในบรษทรวม บรษทรวมเปนกจการทกลมบรษทมอทธพลอยางมนยส าคญโดยมอ านาจเขาไปมสวนรวมในการตดสนใจเกยวกบนโยบายทางการเงนและการด าเนนงานแตไมถงระดบทจะควบคมหรอควบคมรวมในนโยบายดงกลาว สวนไดเสยในบรษทรวมบนทกบญชตามวธสวนไดเสย โดยรบรรายการเมอเรมแรกดวยราคาทนซงรวมถงตนทนการท ารายการ ภายหลงการรบรรายการเรมแรก สวนแบงก าไรหรอขาดทนและก าไรขาดทนเบดเสรจอนของเงนลงทนทบนทกตามวธสวนไดเสยของกลมบรษท จะถกบนทกในงบการเงนรวมจนถงวนทกลมบรษทสญเสยความมอทธพลอยางมนยส าคญ การตดรายการในงบการเงนรวม

ยอดคงเหลอและรายการบญชระหวางกจการในกลม รวมถงรายได หรอคาใชจายทยงไมเกดขนจรงซงเปนผลมาจากรายการระหวางกจการในกลม ถกตดรายการในการจดท างบการเงนรวม ก าไรทยงไมเกดขนจรงซงเปนผลมาจากรายการกบบรษทรวมและกจการทควบคมรวมกนถกตดรายการกบเงนลงทนเทาทกลมบรษทมสวนไดเสยในกจการทถกลงทนนน ขาดทนทยงไมเกดขนจรงถกตดรายการในลกษณะเดยวกบก าไรทยงไมเกดขนจรง แตเทาทเมอไมมหลกฐานการดอยคาเกดขน

Page 114: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

28

(ข) เงนตราตางประเทศ

รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศ

รายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานของแตละบรษทในกลมบรษทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ

สนทรพยและหนสนทเปนตวเงนและเปนเงนตราตางประเทศ ณ วนทรายงาน แปลงคาเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนนน สนทรพยและหนสนทไมเปนตวเงนซงเกดจากรายการบญชทเปนเงนตราตางประเทศซงบนทกตามเกณฑราคาทนเดม แปลงคาเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ สนทรพยและหนสนไมหมนเวยนทเปนเงนตราตางประเทศซงบนทกตามเกณฑมลคายตธรรม แปลงคาเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทเกดรายการ ผลตางของอตราแลกเปลยนทเกดขนจากการแปลงคา ใหรบรเปนก าไรหรอขาดทนในงวดบญชนน หนวยงานในตางประเทศ

สนทรพยและหนสนของหนวยงานในตางประเทศ แปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนทรายงาน รายไดและคาใชจายของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยนทใกลเคยงกบอตรา ณ วนทเกดรายการ

ผลตางจากอตราแลกเปลยนทเกดจากการแปลงคา บนทกในก าไรขาดทนเบดเสรจอน และแสดงเปนรายการผลตางจากอตราแลกเปลยนในสวนของผถอหน จนกวามการจ าหนายเงนลงทนนนออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคาทถกปนสวนใหสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

รายการทเปนตวเงนทเปนลกหนหรอเจาหนกบหนวยงานในตางประเทศ ซงรายการดงกลาวมไดคาดหมายวาจะมแผนการช าระหนหรอไมมความเปนไปไดวาจะช าระเงนในอนาคตอนใกล ก าไรและขาดทนจากอตราแลกเปลยนจากรายการทางการเงนดงกลาวจะถกพจารณาเปนสวนหนงของเงนลงทนสทธในหนวยงานตางประเทศและรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน และแสดงเปนรายการผลตางจากอตราแลกเปลยนในสวนของผถอหน จนกวามการจ าหนายเงนลงทนนนออกไป

Page 115: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

29

(ค) เครองมอทางการเงนทเปนตราสารอนพนธ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ลกหนและเจาหนตามสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาจะถกแปลงคาเปนเงนบาทตามอตราแลกเปลยนตามสญญา สญญาซอขายสนคาเกษตรลวงหนา ก าไรหรอขาดทนจากการซอขายสนคาเกษตรลวงหนาถอเปนรายไดหรอคาใชจาย ณ วนทเกดรายการ

(ง) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดประกอบดวย ยอดเงนสด ยอดเงนฝากธนาคารประเภทเผอเรยก และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง เงนเบกเกนบญชธนาคารซงจะตองช าระคนเมอทวงถามถอเปนสวนหนงของกจกรรมจดหาเงนในงบกระแสเงนสด

(จ) ลกหนการคาและลกหนอน ลกหนการคาและลกหนอนแสดงในราคาตามใบแจงหนหกคาเผอหนสงสยจะสญ คาเผอหนสงสยจะสญประเมนโดยการวเคราะหประวตการช าระหน และการคาดการณเกยวกบการช าระหนในอนาคตของลกคา ลกหนจะถกตดจ าหนายจากบญชเมอทราบวาเปนหนสญ

(ฉ) สนคาคงเหลอ สนคาคงเหลอวดมลคาดวยราคาทนหรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะต ากวา ตนทนของสนคาค านวณโดยใชวธถวเฉลยถวงน าหนก ตนทนสนคาประกอบดวยราคาทนทซอ ตนทนแปลงสภาพหรอตนทนอนเพอใหสนคาอยในสถานทและสภาพปจจบน ในกรณของสนคาส าเรจรปและสนคาระหวางผลตทผลตเอง ตนทนสนคา รวมการปนสวนของคาโสหยการผลตอยางเหมาะสมโดยค านงถงระดบก าลงการผลตตามปกต

Page 116: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

30

มลคาสทธทจะไดรบเปนการประมาณราคาทจะขายไดจากการด าเนนธรกจปกตหกดวยคาใชจายทจ าเปนโดยประมาณในการขาย กลมบรษทตงคาเผอมลคาสนคาลดลง ส าหรบสนคาทเสอมคณภาพ เสยหาย ลาสมยและคางนาน

(ช) สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย

สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขายเมอมความเปนไปไดคอนขางแนในระดบสงมากทมลคาทจะไดรบคนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสนทรพยนนตอไป สนทรพยวดมลคาดวยจ านวนทต ากวาระหวางมลคาตามบญชกบมลคายตธรรมหกตนทนในการขาย ผลขาดทนจากการดอยคาส าหรบการจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขายหรอถอไวเพอจายใหแกผเปนเจาของในครงแรกและผลก าไรและขาดทนจากการจากการวดมลคาในภายหลงรบรในก าไรหรอขาดทน อาคารและอปกรณทถกจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขายจะหยดบนทกคาตดจ าหนายหรอคาเสอมราคา

(ซ) เงนลงทน เงนลงทนในบรษทรวมและบรษทยอย เงนลงทนในบรษทรวมและบรษทยอยในงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท บนทกบญชโดยใชวธราคาทนหกขาดทนจากการดอยคา สวนการบนทกบญชเงนลงทนในบรษทรวมในงบการเงนรวมใชวธสวนไดเสย เงนลงทนระยะยาวอน

เงนลงทนระยะยาวอนซงไมใชหลกทรพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทนหกขาดทนจากการดอยคา การจ าหนายเงนลงทน เมอมการจ าหนายเงนลงทน ผลตางระหวางจ านวนเงนสทธทไดรบและมลคาตามบญชและรวมถงก าไรหรอขาดทนสะสมจากการตราคาหลกทรพยทเกยวของทเคยบนทกในสวนของผถอหน จะถกบนทกในก าไรหรอขาดทน

Page 117: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

31

(ฌ) อสงหารมทรพยเพอการลงทน อสงหารมทรพยเพอการลงทนไดแกอสงหารมทรพยทถอครองเพอหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรอจากมลคาทเพมขนหรอทงสองอยาง ทงนไมไดมไวเพอขายตามปกตธรกจหรอใชในการผลตหรอจดหาสนคาหรอใหบรการหรอใชในการบรหารงาน อสงหารมทรพยเพอการลงทนวดมลคาเมอเรมแรกดวยราคาทนและวดมลคาในภายหลงดวยมลคายตธรรม การเปลยนแปลงในมลคายตธรรมบนทกในก าไรหรอขาดทน ตนทนรวมคาใชจายทางตรงเพอใหไดมาซงอสงหารมทรพยเพอการลงทน ตนทนการกอสรางทกจการกอสรางเองรวมถงตนทนวตถดบ คาแรงทางตรงและตนทนทางตรงอนเพอใหอสงหารมทรพยเพอการลงทนอยในสภาพพรอมใชงานและรวมถงตนทนการกยม เมอมการเปลยนแปลงการใชงานของอสงหารมทรพยโดยจดประเภทไปเปนทดน อาคารและอปกรณ มลคายตธรรม ณ วนทมการจดประเภทใหมถอเปนราคาทนของสนทรพยตอไป ก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทน คอผลตางระหวางสงตอบแทนสทธทไดรบจากการจ าหนายกบมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทน โดยรบรในก าไรหรอขาดทน เมอมการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทนทเคยจดประเภทเปนทดน อาคารและอปกรณ (ดหมายเหตขอ 4(ญ)) จ านวนเงนทบนทกอยในสวนเกนทนจากการตราคาของสนทรพยจะถกโอนไปยงก าไรสะสม

(ญ) ทดน อาคารและอปกรณ การรบรและการวดมลคา สนทรพยทเปนกรรมสทธของกจการ ทดน อาคารและอปกรณวดมลคาดวยราคาทนหกคาเสอมราคาสะสมและขาดทนจากการดอยคา ยกเวนทดน อาคารและเครองจกรทวดมลคาดวยราคาทตใหม ราคาทตใหมหมายถงมลคายตธรรมซงก าหนดจากเกณฑการใชงานของสนทรพยทมอยจรง ณ วนทมการตราคาใหมหกดวยคาเสอมราคาสะสมทค านวณจากมลคายตธรรมในภายหลงจากนนและคาเผอการดอยคาของสนทรพย

Page 118: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

32

ราคาทนรวมถงตนทนทางตรง ทเกยวของกบการไดมาของสนทรพย ตนทนของการกอสรางสนทรพยทกจการกอสรางเอง รวมถงตนทนของวสด แรงงานทางตรงและตนทนทางตรงอน ๆ ทเกยวของกบการจดหาสนทรพยเพอใหสนทรพยนนอยในสภาพทพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทนในการรอถอน การขนยาย การบรณะสถานทตงของสนทรพยและตนทนการกยม ส าหรบเครองมอทควบคมโดยลขสทธซอฟตแวรซงไมสามารถท างานไดโดยปราศจากลขสทธซอฟตแวรนนใหถอวา ลขสทธซอฟตแวรดงกลาวเปนสวนหนงของอปกรณ สวนประกอบของรายการทดน อาคารและอปกรณแตละรายการทมอายการใหประโยชนไมเทากนตองบนทกแตละสวนประกอบทมนยส าคญแยกตางหากจากกน ก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ คอผลตางระหวางสงตอบแทนสทธทไดรบจากการจ าหนายกบมลคาตามบญชของทดน อาคารและอปกรณ โดยรบรในก าไรหรอขาดทน เมอมการขายสนทรพยทตราคาใหม จ านวนเงนทบนทกอยในสวนเกนทนจากการตราคาของสนทรพยจะถกโอนไปยงก าไรสะสม สนทรพยทเชา การเชาซงกลมบรษทไดรบสวนใหญของความเสยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพยสนทเชานนๆ ใหจดประเภทเปนสญญาเชาการเงน สวนทดน อาคารและอปกรณทไดมาโดยท าสญญาเชาการเงนบนทกเปนสนทรพยดวยมลคายตธรรมหรอมลคาปจจบนของจ านวนเงนขนต าทตองจายตามสญญาเชาแลวแตจ านวนใดจะต ากวา หกดวยคาเสอมราคาสะสมและขาดทนจากการดอยคา คาเชาทช าระจะแยกเปนสวนทเปนคาใชจายทางการเงน และสวนทจะหกจากหนตามสญญา เพอท าใหอตราดอกเบยแตละงวดเปนอตราคงทส าหรบยอดคงเหลอของหนสนคาใชจายทางการเงนจะบนทกโดยตรงในก าไรหรอขาดทน สนทรพยทตราคาใหม การตราคาใหมด าเนนการโดยผเชยวชาญในการประเมนราคาทมความเปนอสระอยางสม าเสมอ เพอใหมนใจวาราคาตามบญชของสนทรพยทไดรบการประเมนไมแตกตางอยางเปนสาระส าคญจากมลคายตธรรม ณ วนทรายงาน

Page 119: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

33

มลคาของสนทรพยสวนทตเพมขนจะบนทกไปยงก าไรขาดทนเบดเสรจอนและแสดงเปน “สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพย” ในองคประกอบอนของสวนของผถอหนยกเวนกรณทเคยประเมนมลคาของสนทรพยลดลงและรบรขาดทนในก าไรหรอขาดทนของสนทรพยชนเดยวกนนนแลว ในกรณทมลคาของสนทรพยลดลงจากการตราคาใหมจะบนทกในก าไรหรอขาดทนส าหรบมลคาทลดลงเฉพาะจ านวนทลดลงมากกวาสวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยทเคยบนทกไวครงกอนในก าไรขาดทนเบดเสรจอนของสนทรพยชนเดยวกนนน สวนเกนจากการตราคาทรพยสนประเภททมอายการใหประโยชนจะถกตดบญช เทากบผลตางระหวางคาเสอมราคาของสนทรพยทตราคาใหมกบ คาเสอมราคาของสนทรพยในราคาทนเดมและโอนโดยตรงไปก าไรสะสม ในกรณทมการจ าหนายสนทรพยทตราคาใหม สวนเกนทนจากการตราคาของสนทรพยทจ าหนายจะโอนโดยตรงไปยงก าไรสะสมและไมรวมในการค านวณก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายสนทรพย การจดประเภทไปยงอสงหารมทรพยเพอการลงทน

เมอมการเปลยนแปลงการใชงานจากอสงหารมทรพยทมไวใชงานไปยงอสงหารมทรพยเพอการลงทน ตองวดมลคาอสงหารมทรพยนนใหมดวยมลคายตธรรมและจดประเภทเปนอสงหารมทรพยเพอการลงทน อสงหารมทรพยซงอยระหวางการกอสรางเพอใชเปนอสงหารมทรพยเพอการลงทนในอนาคตวดมลคาดวยมลคายตธรรม หากเกดก าไรจากการวดมลคาใหมซงเปนการกลบรายการผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยทเคยบนทกไว จ านวนทเพมขนใหรบรในก าไรหรอขาดทนในสวนทไมเกนกวาจ านวนทท าใหมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยกลบไปเทากบมลคาทควรจะเปน ก าไรสวนทเหลอรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน และแสดงรายการ “สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพย” ในองคประกอบอนของสวนของผถอหน กรณเกดสวนทลดลงจากการวดมลคาใหมและหากสนทรพยนนเคยมการตราคาเพมขนและมยอดคงคางอยในบญช “สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพย” ในองคประกอบอนของสวนของผถอหน สวนทลดลงตองรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน และตองน าไปลดสวนเกนทนจากการตราคาสนทรพย ขาดทนสวนทเหลอรบรในก าไรหรอขาดทนทนท

ตนทนทเกดขนในภายหลง

ตนทนในการเปลยนแทนสวนประกอบจะรบรเปนสวนหนงของมลคาตามบญชของรายการทดน อาคารและอปกรณ ถามความเปนไปไดคอนขางแนทกลมบรษทจะไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคตจากรายการนน และสามารถวดมลคาตนทนของรายการนนไดอยางนาเชอถอ ชนสวนทถกเปลยนแทนจะถกตดจ าหนายตามมลคาตามบญช ตนทนทเกดขนในการซอมบ ารงทดน อาคารและอปกรณทเกดขนเปนประจ าจะรบรในก าไรหรอขาดทนเมอเกดขน

คาเสอมราคา

คาเสอมราคาค านวณจากมลคาเสอมสภาพของรายการอาคารและอปกรณ ซงประกอบดวยราคาทนของสนทรพยหรอตนทนในการเปลยนแทนอนหกดวยมลคาคงเหลอของสนทรพย

Page 120: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

34

คาเสอมราคาบนทกเปนคาใชจายในก าไรหรอขาดทน ค านวณโดยวธเสนตรงตามเกณฑอายการใชงานโดยประมาณของสวนประกอบของสนทรพยแตละรายการ ประมาณการอายการใหประโยชนของสนทรพยแสดงไดดงน

อาคารและสวนปรบปรงอาคาร 5 - 50 ป เครองจกร 5 - 20 ป อปกรณส านกงานและอปกรณอน 3 - 5 ป ยานพาหนะ 5 ป สนทรพยถาวรอน 5 - 10 ป

กลมบรษทไมคดคาเสอมราคาส าหรบทดนและสนทรพยทอยระหวางการกอสรางและตดตง

วธการคดคาเสอมราคา อายการใหประโยชนของสนทรพยและมลคาคงเหลอถกทบทวนอยางนอยทสดทกสนรอบปบญชและปรบปรงตามความเหมาะสม

(ฎ) สนทรพยไมมตวตน

สนทรพยไมมตวตนอน สนทรพยไมมตวตนอนๆ ทกลมบรษทซอมาและมอายการใชงานจ ากด วดมลคาดวยราคาทนหกคาตดจ าหนายสะสมและผลขาดทนจากการดอยคาสะสม

รายจายภายหลงการรบรรายการ รายจายภายหลงการรบรรายการจะรบรเปนสนทรพยเมอกอใหเกดประโยชนเชงเศรษฐกจในอนาคต โดยรวมเปนสนทรพยทสามารถระบไดทเกยวของนน คาใชจายอน รวมถงตราผลตภณฑทเกดขนภายในรบรในก าไรหรอขาดทนเมอเกดขน

Page 121: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

35

คาตดจ าหนาย คาตดจ าหนายค านวณจากราคาทนของสนทรพยหรอจ านวนอนทใชแทนราคาทนหกดวยมลคาคงเหลอ คาตดจ าหนายรบรในก าไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงซงโดยสวนใหญจะสะทอนรปแบบทคาดวาจะไดรบประโยชนในอนาคตจากสนทรพยนนตามระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนจากสนทรพยไมมตวตน โดยเรมตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนเมอสนทรพยนนพรอมทจะใหประโยชน ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนส าหรบปปจจบนและปเปรยบเทยบแสดงไดดงน คาลขสทธซอฟตแวร 5 ป วธการตดจ าหนาย ระยะเวลาทคาดวาจะไดรบประโยชนและมลคาคงเหลอจะไดรบการทบทวนทกสนรอบปบญชและปรบปรงตามความเหมาะสม

(ฏ) การดอยคา ยอดสนทรพยตามบญชของกลมบรษทไดรบการทบทวน ณ ทกวนทรายงานวามขอบงชเรองการดอยคา ในกรณทมขอบงชจะท าการประมาณมลคาสนทรพยทคาดวาจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคารบรเมอมลคาตามบญชของสนทรพยสงกวามลคาทจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคาบนทกในก าไรหรอขาดทน เวนแตเมอมการกลบรายการการประเมนมลคาของสนทรพยเพมของสนทรพยชนเดยวกนทเคยรบรในสวนของผถอหนและมการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณนจะรบรในสวนของผถอหน การค านวณมลคาทคาดวาจะไดรบคน

มลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยทไมใชสนทรพยทางการเงน หมายถง มลคาจากการใชของสนทรพยหรอมลคายตธรรมของสนทรพยหกตนทนในการขายแลวแตมลคาใดจะสงกวา ในการประเมนมลคาจากการใชของสนทรพย ประมาณการกระแสเงนสดทจะไดรบในอนาคตจะคดลดเปนมลคาปจจบนโดยใชอตราคดลดกอนค านงภาษเงนไดเพอใหสะทอนมลคาทอาจประเมนไดในตลาดปจจบน ซงแปรไปตามเวลาและความเสยงทมตอสนทรพย ส าหรบสนทรพยทไมกอใหเกดกระแสเงนสดรบโดยอสระจากสนทรพยอน จะพจารณามลคาทคาดวาจะไดรบคนรวมกบหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสดทสนทรพยนนเกยวของดวย

Page 122: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

36

การกลบรายการดอยคา ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยทไมใชสนทรพยทางการเงนอนๆ ทเคยรบรในงวดกอนจะถกประเมน ณ ทกวนททออกรายงานวามขอบงชเรองการดอยคาหรอไม ขาดทนจากการดอยคาจะถกกลบรายการ หากมการเปลยนแปลงประมาณการทใชในการค านวณมลคาทคาดวาจะไดรบคน ขาดทนจากการดอยคาจะถกกลบรายการเพยงเทาทมลคาตามบญชของสนทรพยไมเกนกวามลคาตามบญชภายหลงหกคาเสอมราคาหรอคาตดจ าหนาย เสมอนหนงไมเคยมการบนทกขาดทนจากการดอยคามากอน

(ฐ) ตนทนการพฒนาสวนยาง

ตนทนการพฒนาสวนยางเปนยอดเงนลงทนในการปลกตนยาง ซงตดจ าหนายตามปรมาณผลผลตของตนยาง คาใชจายทเกยวของกบการปลกสวนยางซอมและปลกสวนยางเพมเตมในพนททมการเกบเกยวแลวจะถอเปนคาใชจายในงบก าไรขาดทนทงจ านวน ไมมการตดจ าหนายส าหรบตนทนการพฒนาสวนยางทยงไมพรอมเกบเกยว

(ฑ) สทธการใชประโยชนในทดน

การใชประโยชนในทดนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเผอการดอยคาของสนทรพย (ถาม)

(ฒ) คาใชจายรอตดจาย คาใชจายรอตดจาย ไดแก ภาชนะบรรจและสายพานรอตดบญช แสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจ าหนายสะสม คาตดจ าหนายค านวณจากราคาทนโดยวธเสนตรงภายในระยะเวลา 1-3 ป คาตดจ าหนายรบรในงบก าไรขาดทน

(ณ) หนสนทมภาระดอกเบย หนสนทมภาระดอกเบยบนทกเรมแรกในมลคาตามสญญาหกคาใชจายทเกยวกบการเกดหนสน

(ด) เจาหนการคาและเจาหนอน เจาหนการคาและเจาหนอนแสดงในราคาทน

Page 123: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

37

(ต) ผลประโยชนพนกงาน

โครงการสมทบเงน ภาระผกพนในการสมทบเขาโครงการสมทบเงนจะถกรบรเปนคาใชจายพนกงานในก าไรหรอขาดทนในรอบระยะเวลาทพนกงานไดท างานใหกบกจการ โครงการผลประโยชนทก าหนดไว ภาระผกพนสทธของกลมบรษทจากโครงการผลประโยชนทก าหนดไวถกค านวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชนในอนาคตทเกดจากการท างานของพนกงานในงวดปจจบนและงวดกอนๆ ผลประโยชนดงกลาวไดมการคดลดกระแสเงนสดเพอใหเปนมลคาปจจบน การค านวณภาระผกพนของโครงการผลประโยชนทก าหนดไวนนจดท าโดยนกคณตศาสตรประกนภยทไดรบอนญาตเปนประจ า โดยวธคดลดแตละหนวยทประมาณการไว

ในการวดมลคาใหมของหนสนผลประโยชนทก าหนดไวสทธ ก าไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยจะถกรบรรายการในก าไรขาดทนเบดเสรจอนทนท กลมบรษทก าหนดดอกเบยจายของหนสนผลประโยชนทก าหนดไวสทธโดยใชอตราคดลดทใชวดมลคาภาระผกพนตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยค านงถงการเปลยนแปลงใดๆ ในหนสนผลประโยชนทก าหนดไวสทธซงเปนผลมาจากการสมทบเงนและการจายช าระผลประโยชน ดอกเบยจายสทธและคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบโครงการผลประโยชนรบรรายการในก าไรหรอขาดทน

เมอมการเปลยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรอการลดขนาดโครงการ การเปลยนแปลงในผลประโยชนทเกยวของกบการบรการในอดต หรอ ก าไรหรอขาดทนจากการลดขนาดโครงการตองรบรในก าไรหรอขาดทนทนท กลมบรษทรบรก าไรและขาดทนจากการจายช าระผลประโยชนพนกงานเมอเกดขน

ผลประโยชนเมอเลกจาง

ผลประโยชนเมอเลกจางจะรบรเปนคาใชจายเมอวนใดวนหนงตอไปนเกดขนกอน เมอกลมบรษทไมสามารถยกเลกขอเสนอการใหผลประโยชนดงกลาวไดอกตอไป หรอเมอกลมบรษทรบรตนทนส าหรบการปรบโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกนกวา 12 เดอนนบจากวนสนรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเมอเลกจางจะถกคดลดกระแสเงนสด

Page 124: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

38

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน ผลประโยชนระยะสนของพนกงานรบรเปนคาใชจายเมอพนกงานท างานให หนสนรบรดวยมลคาทคาดวาจะจายช าระ หากกลมบรษทมภาระผกพนตามกฎหมายหรอภาระผกพนโดยอนมานทจะตองจายอนเปนผลมาจากการทพนกงานไดท างานใหในอดตและภาระผกพนนสามารถประมาณไดอยางสมเหตสมผล

(ถ) ประมาณการหนสน

ประมาณการหนสนจะรบรกตอเมอกลมบรษทและบรษทมภาระผกพนตามกฎหมายหรอภาระผกพนจากการอนมานทเกดขนในปจจบนอนเปนผลมาจากเหตการณในอดต ซงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกพนไดอยางนาเชอถอและมความเปนไปไดคอนขางแนวาประโยชนเชงเศรษฐกจจะตองถกจายไป เพอช าระภาระผกพนดงกลาว ประมาณการหนสนพจารณาจากการคดลดกระแสเงนสดทจะจายในอนาคตโดยใชอตราคดลดในตลาดปจจบนกอนค านงภาษเงนได เพอใหสะทอนจ านวนทอาจประเมนไดในตลาดปจจบนซงแปรไปตามเวลาและความเสยงทมตอหนสน ประมาณการหนสนสวนทเพมขนเนองจากเวลาทผานไปรบรเปนตนทนทางการเงน

(ท) รายได รายไดทรบรไมรวมภาษมลคาเพม และแสดงสทธจากสวนลดการคา การขายสนคาและใหบรการ รายไดรบรในก าไรหรอขาดทนเมอไดโอนความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสนคาทมนยส าคญไปใหกบผซอแลว และจะไมรบรรายไดถาฝายบรหารยงมการควบคมหรอบรหารสนคาทขายไปแลวนนหรอมความไมแนนอนทมนยส าคญในการไดรบประโยชนเชงเศรษฐกจจากการขายสนคาหรอใหบรการนน ไมอาจวดมลคาของจ านวนรายไดและตนทนทเกดขนไดอยางนาเชอถอ หรอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนทจะตองรบคนสนคา รายไดจากการใหบรการรบรเมอมการใหบรการ

รายไดการลงทน

รายไดจากการลงทนประกอบดวยรายไดคาเชาจากอสงหารมทรพยเพอการลงทนและดอกเบยรบจากการลงทนและเงนฝากธนาคาร

Page 125: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

39

รายไดคาเชา รายไดคาเชาจากอสงหารมทรพยเพอการลงทนรบรในก าไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา คาใชจายเรมแรกทเกดขนเปนการเฉพาะเพอใหเกดสญญาเชารบรเปนสวนหนงของคาเชาทงสนตามสญญา คาเชาทอาจเกดขนรบรเปนรายไดในรอบระยะเวลาบญชซงคาเชานนเกดขน

เงนปนผลรบ

เงนปนผลรบบนทกในก าไรหรอขาดทนในวนทกลมบรษท/บรษทมสทธไดรบเงนปนผล

ดอกเบยรบ

ดอกเบยรบบนทกในก าไรหรอขาดทนตามเกณฑคงคาง

(ธ) ตนทนทางการเงน

ดอกเบยจายและคาใชจายในท านองเดยวกนบนทกในก าไรหรอขาดทนในงวดทคาใชจายดงกลาวเกดขน ยกเวนในกรณทมการบนทกเปนตนทนสวนหนงของสนทรพย อนเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจดหา กอสราง หรอการผลตสนทรพยดงกลาวกอนทจะน ามาใชเองหรอเพอขาย ตนทนการกยมทเกยวของกบหนสนตามสญญาเชาการเงนรบรในก าไรหรอขาดทนโดยวธอตราดอกเบยทแทจรง

(น) สญญาเชาด าเนนงาน รายจายภายใตสญญาเชาด าเนนงานบนทกในก าไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา คาเชาทอาจเกดขนตองน ามารวมค านวณจ านวนเงนขนต าทตองจายตามระยะเวลาทคงเหลอของสญญาเชาเมอไดรบการยนยนการปรบคาเชา

การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม

ณ วนทเรมตนขอตกลง กลมบรษทจะพจารณาวาขอตกลงดงกลาวประกอบดวยสญญาเชาหรอมสญญาเชาเปนสวนประกอบหรอไม โดยพจารณาจากสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏบตตามขอตกลงนนขนอยกบการใชสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจงและขอตกลงนนจะน าไปสสทธในการใชสนทรพย ถาท าใหกลมบรษทมสทธในการควบคมการใชสนทรพย

Page 126: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

40

ณ วนทเรมตนขอตกลง หรอมการประเมนขอตกลงใหม กลมบรษทแยกคาตอบแทนส าหรบสญญาเชา และสวนทเปนองคประกอบอนโดยใชมลคายตธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลมบรษทสรปวาเปนสญญาเชาการเงน แตไมสามารถแบงแยกจ านวนดงกลาวไดอยางนาเชอถอ ใหรบรสนทรพยและหนสนในจ านวนทเทากบมลคายตธรรมของสนทรพยทมลกษณะเฉพาะเจาะจงนน หลงจากนนจ านวนหนสนจะลดลงตามจ านวนทจาย และตนทนทาง การเงนตามนยจากหนสนจะรบรโดยใชอตราดอกเบยเงนกยมสวนเพมของกลมบรษท

(บ) ภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดส าหรบปประกอบดวยภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญชรบรในก าไรหรอขาดทนเวนแตในสวนทเกยวกบรายการทรบรโดยตรงในสวนของผถอหนหรอก าไรขาดทนเบดเสรจอน ภาษเงนไดของงวดปจจบนไดแกภาษทคาดวาจะจายช าระหรอไดรบช าระ โดยค านวณจากก าไรหรอขาดทนประจ าปทตองเสยภาษ โดยใชอตราภาษทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนทรายงาน ตลอดจนการปรบปรงทางภาษทเกยวกบรายการในปกอนๆ ภาษเงนไดรอการตดบญชบนทกโดยค านวณจากผลแตกตางชวคราวทเกดขนระหวางมลคาตามบญชของสนทรพยและหนสนและจ านวนทใชเพอความมงหมายทางภาษ ภาษเงนไดรอการตดบญชจะไมถกรบรเมอเกดจากผลแตกตางชวคราวตอไปน ผลแตกตางทเกยวของกบเงนลงทนในบรษทยอยหากเปนไปไดวาจะไมมการกลบรายการในอนาคตอนใกล การวดมลคาของภาษเงนไดรอการตดบญชตองสะทอนถงผลกระทบทางภาษทจะเกดจากลกษณะวธการทกลมบรษทคาดวาจะไดรบผลประโยชนจากสนทรพยหรอจะจายช าระหนสนตามมลคาตามบญช ณ วนทสนรอบระยะเวลาทรายงาน ภาษเงนไดรอการตดบญชวดมลคาโดยใชอตราภาษทคาดวาจะใชกบผลแตกตางชวคราวเมอมการกลบรายการโดยใชอตราภาษทประกาศใชหรอทคาดวามผลบงคบใช ณ วนทรายงาน

Page 127: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

41

ในการก าหนดมลคาของภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช กลมบรษทตองค านงถงผลกระทบของสถานการณทางภาษทไมแนนอนและอาจท าใหจ านวนภาษทตองจายเพมขน และมดอกเบยทตองช าระ กลมบรษทเชอวาไดตงภาษเงนไดคางจายเพยงพอส าหรบภาษเงนไดทจะจายในอนาคต ซงเกดจากการประเมนผลกระทบจากหลายปจจย รวมถง การตความทางกฏหมายภาษ และจากประสบการณในอดต การประเมนนอยบนพนฐานการประมาณการและขอสมมตฐาน และอาจจะเกยวของกบการตดสนใจเกยวกบเหตการณในอนาคต ขอมลใหมๆอาจจะท าใหกลมบรษทเปลยนการตดสนใจโดยขนอยกบความเพยงพอของภาษเงนไดคางจายทมอย การเปลยนแปลงในภาษเงนไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษเงนไดในงวดทเกดการเปลยนแปลง สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชสามารถหกกลบไดเมอกจการมสทธตามกฎหมายทจะน าสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนมาหกกลบกบหนสนภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดนประเมนโดยหนวยงานจดเกบภาษหนวยงานเดยวกนส าหรบหนวยภาษเดยวกนหรอหนวยภาษตางกน ส าหรบหนวยภาษตางกนนนกจการมความตงใจจะจายช าระหนสนและสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนดวยยอดสทธหรอตงใจจะรบคนสนทรพยและจายช าระหนสนในเวลาเดยวกน สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะบนทกตอเมอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาก าไรเพอเสยภาษในอนาคตจะมจ านวนเพยงพอกบการใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวดงกลาว สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจะถกทบทวน ณ ทกวนทรายงานและจะถกปรบลดลงเทาทประโยชนทางภาษจะมโอกาสถกใชจรง

(ป) ก าไร (ขาดทน) ตอหน

กลมบรษท/บรษทแสดงก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐานส าหรบหนสามญ ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรอขาดทนของผถอหนสามญของบรษทดวยจ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนกทออกจ าหนายระหวางป

(ผ) รายงานทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน ผลการด าเนนงานของสวนงานทรายงานตอประธานเจาหนาทบรหารของกลมบรษท (ผมอ านาจตดสนใจสงสดดานการด าเนนงาน) จะแสดงถงรายการทเกดขนจากสวนงานด าเนนงานนนโดยตรงรวมถงรายการทไดรบการปนสวนอยางสมเหตสมผล

Page 128: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

42

5 บคคลหรอกจการทเกยวของกน เพอวตถประสงคในการจดท างบการเงน บคคลหรอกจการเปนบคคลหรอกจการทเกยวของกนกบกลมบรษท/ บรษท หากกลมบรษท/บรษทมอ านาจควบคมหรอควบคมรวมกนทงทางตรงและทางออมหรอมอทธพลอยางมสาระส าคญตอบคคลหรอกจการในการตดสนใจทางการเงนและการบรหารหรอในทางกลบกน โดยทกลมบรษท/บรษทมการควบคมเดยวกนหรอมอทธพลอยางมสาระส าคญเดยวกน การเกยวของกนนอาจเปนรายบคคลหรอเปนกจการ ความสมพนธทมกบบรษทยอยและบรษทรวมไดเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 11 และ 12 ส าหรบความสมพนธกบผบรหารส าคญและบคคลหรอกจการทเกยวของกนอน มดงน

ชอกจการ

ประเทศทจดตง /สญชาต

ลกษณะความสมพนธ

บรษท วมราเคล กรป จ ากด ไทย มกรรมการรวมกน บรษท ฟนกสรบเบอรโปรดกส จ ากด ไทย กรรมการของบรษททเกยวของกน บรษท โชตชวง อนเตอรเทรด จ ากด ไทย กรรมการของบรษททเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนอน ไทย กรรมการของบรษททเกยวของกน ผบรหารส าคญ ไทย บคคลทมอ านาจและความรบผดชอบการวางแผน

สงการและควบคมกจกรรมตางๆของกจการไมวาทางตรงหรอทางออม ท งน รวมถงกรรมการของกลมบรษท/บรษท (ไมวาจะท าหนาทในระดบบรหารหรอไม)

Page 129: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

43

นโยบายการก าหนดราคาส าหรบรายการแตละประเภทอธบายไดดงตอไปน รายการ นโยบายการก าหนดราคา ขายสนคา/วตถดบ ราคาตลาด การใหบรการ ราคาทตกลงรวมกน ซอสนคา/วตถดบ ราคาทตกลงรวมกน/ราคาตลาด หกดวยคาใชจายด าเนนงานตามอตราทตกลง

กน 1.0-5.0 บาทตอกโลกรม (2559: 1.0-5.0 บาทตอกโลกรม) คาบรการจาย ราคาทตกลงรวมกน รายไดอน ราคาทตกลงรวมกน ขายทรพยสน ราคาตลาด ดอกเบยรบ อตราดอกเบยทตกลงรวมกน ดอกเบยจาย อตราดอกเบยทตกลงรวมกน เงนปนผลรบ ตามทประกาศจาย

รายการทส าคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกนส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม สรปไดดงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) บรษทยอย ขายสนคา/วตถดบ - - 867,940 762,687 ซอสนคา/วตถดบ - - 1,973,557 1,474,550 รายไดคาเชาและคาบรการรบ - - 2,242 2,242 ดอกเบยรบ - - 55,468 53,404 ดอกเบยจาย - - 49,935 50,785 เงนปนผลรบ - - 231,971 7,186 รายไดอน - - 8,094 4,226 บรษทรวม ซอวตถดบ 12,067 10,777 223 - เงนปนผลรบ - 535 - - ดอกเบยจาย 294 321 - -

Page 130: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

44

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ผบรหารส าคญ คาตอบแทนผบรหารส าคญ 39,449 30,233 15,936 14,433 บคคลหรอกจการทเกยวของกนอน ขายสนคา 48,391 16,654 48,391 16,654 ซอสนคา/วตถดบ 14,410 8,334 397 - รายไดอน 992 1,398 - 100 คาเชารบ 2,220 2,220 2,220 2,220 ขายทรพยสน - 21,500 - - ดอกเบยจาย - 158 - 158 คาเชาจาย 106 106 - -

ยอดคงเหลอกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม มดงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559

ลกหนการคา - กจการทเกยวของกน (พนบาท) บรษทยอย - - 203,082 136,806 กจการทเกยวของกน 31,134 9,241 31,134 9,241 รวม 31,134 9,241 234,216 146,047

ลกหนหมนเวยนอน - บคคลหรอกจการทเกยวของกน บรษทยอย - - 61,487 23,204 บรษทรวม 1 1 1 1 บคคลหรอกจการอนทเกยวของกน 4,918 2,996 4,912 2,776 รวม 4,919 2,997 66,400 25,981

Page 131: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

45

เงนใหกยมแกกจการ อตราดอกเบย งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ ทเกยวของกน 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(รอยละตอป) (พนบาท)

เงนใหกยมระยะสน บรษทยอย บรษทดไทยรบเบอรแลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด

3.9

3.9

-

-

1,422,203

1,390,303

บรษทกเวลดเฟลกซdจ ากด (มหาชน)

3.9

-

-

-

25,000

-

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - 1,447,203 1,390,303

รายการเคลอนไหวของเงนใหกยมแกกจการทเกยวของกนส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม มดงน

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 บรษทยอย (พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 1,390,303 1,298,550 เพมขน 74,600 295,150 ลดลง (17,700) (203,397) ณ วนท 31 ธนวาคม 1,447,203 1,390,303

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559

เจาหนการคา - บคคลหรอกจการทเกยวของกน (พนบาท) บรษทยอย - - 355 500,474 บรษทรวม 489 1,002 489 - บคคลหรอกจการทเกยวของกนอน 779 570 779 - รวม 1,268 1,572 1,623 500,474

เจาหนหมนเวยนอน - กจการทเกยวของกน บรษทยอย - - 1,109 7,148 รวม - - 1,109 7,148

Page 132: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

46

เงนกยมระยะสนจาก อตราดอกเบย งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ กจการทเกยวของกน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (รอยละตอป) (พนบาท) บรษทยอย บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด

-

3.8

-

-

-

1,323,900

บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด

3.9

3.9

-

-

32,000

25,400

บรษทรวม บรษท สวนยางวงสมบรณ จ ากด 4.0 4.0 8,000 8,000 - - เงนกยมระยะสนจากกจการทเกยวของกน

8,000

8,000

32,000

1,349,300

รายการเคลอนไหวของเงนกยมระยะส นจากบคคลหรอกจการท เ กยวของกนส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม มดงน เงนกยมระยะสนจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) บรษทยอย ณ วนท 1 มกราคม - - 1,349,300 1,396,250 เพมขน - - 296,227 378,500 ลดลง - - (342,200) (425,450) ไดมาจากการรบโอนกจการ (หมายเหต 3) - - (1,271,327) - ณ วนท 31 ธนวาคม - - 32,000 1,349,300

บรษทรวม ณ วนท 1 มกราคม 8,000 8,000 - - ณ วนท 31 ธนวาคม 8,000 8,000 - -

Page 133: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

47

เงนกยมระยะสนจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559

(พนบาท)

บคคลทเกยวของกน ณ วนท 1 มกราคม - 20,000 - 20,000 ลดลง - (20,000) - (20,000) ณ วนท 31 ธนวาคม - - - -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทมวงเงนสนเชอจากธนาคารทยงไมไดเบกใชจ านวน 1,709 ลานบาทและ 115 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 1,796 ลานบาทและ 121 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา) วงเงนสนเชอใชไปจากธนาคารพาณชยของกลมบรษทจ านวน 4,651 ลานบาทและ 14 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2559: จ านวน 4,400 ลานบาทและ 19 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา) และบรษทมภาระค าประกนวงเงนสนเชอจากธนาคารพาณชยของบรษทยอยจ านวน 1,409 ลานบาทและ 25 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 4,215 ลานบาทและ 52 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา)

6 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) เงนสดในมอ 2,780 30,408 677 130 เงนฝากธนาคารประเภทกระแสรายวน 153,809 66,057 33,115 470 เงนฝากธนาคารประเภทออมทรพย 33,578 30,726 9,759 91 รวม 190,167 127,191 43,551 691

Page 134: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

48

7 เงนลงทนระยะยาวอน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) หลกทรพยจดทะเบยนเผอขาย 1,249 1,249 1,249 1,249 เงนลงทนในตราสารทน บรษท ดอกเตอรบ จ ากด 5,100 5,100 5,100 5,100 บรษท ยนเวอรแซล สตลดรม จ ากด 3,000 3,000 3,000 3,000 บรษท สยามสตลคอนเทนเนอร จ ากด 2,000 2,000 2,000 1,000 บรษท รวมทนยางพาราไทย จ ากด 100,000 - 100,000 - รวม 111,349 11,349 111,349 10,349 หก คาเผอการดอยคาของเงนลงทน (11,349) (11,349) (11,349) (10,349) สทธ 100,000 - 100,000 -

ในระหวางป 2560 บรษทไดมขอตกลงรวมกบการยางแหงประเทศไทย และบรษทอนในธรกจยางพารา ในการจดตงบรษท รวมทนยางพาราไทย จ ากด เพอก าหนดมาตรการขบเคลอนการสรางเสถยรภาพราคายาง โดยมวตถประสงคเพอด าเนนการซอขาย แลกเปลยนยางพาราทงในประเทศและตางประเทศ โดยบรษทดงกลาวไดจดทะเบยนจดตงบรษทในเดอนกรกฎาคม 2560 ซงมทนจดทะเบยน 1,200 ลานบาท บรษทไดตกลงเขารวมลงทนในบรษทดงกลาวจ านวน 200 ลานบาท ถอเปนสดสวนรอยละ 16.67 ของทนจดทะเบยน โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 บรษทไดช าระคาหนแลวบางสวนจ านวน 100 ลานบาท

Page 135: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

49

8 ลกหนการคา

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) บคคลหรอกจการทเกยวของกน 5 31,134 9,241 234,216 146,047 บคคลหรอกจการอนๆ 1,073,686 1,069,165 724,785 346,255 รวม 1,104,820 1,078,406 959,001 492,302 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (133,534) (135,741) (133,534) (110,518) สทธ 971,286 942,665 825,467 381,784

กลบรายการประมาณการหนสญ

และหนสงสยจะสญส าหรบปสทธ

(5)

(3)

-

-

Page 136: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

50

การวเคราะหอายของลกหนการคา มดงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท)

บคคลหรอกจการทเกยวของกน ยงไมครบก าหนดช าระ 11,924 5,624 190,624 93,309 เกนก าหนดช าระ นอยกวา 3 เดอน 15,616 3,617 39,998 52,738 3 - 6 เดอน 3,594 - 3,594 - 6 - 12 เดอน - - - - มากกวา 12 เดอน - - - -

31,134 9,241 234,216 146,047

บคคลหรอกจการอนๆ ยงไมครบก าหนดช าระ 722,934 793,882 466,348 191,200 เกนก าหนดช าระ นอยกวา 3 เดอน 216,836 136,154 124,639 41,143 3 - 6 เดอน 264 - 264 - 6 - 12 เดอน - - - - มากกวา 12 เดอน 133,652 139,129 133,534 113,912

1,073,686 1,069,165 724,785 346,255 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (133,534) (135,741) (133,534) (110,518)

940,152 933,424 591,251 235,737

สทธ 971,286 942,665 825,467 381,784

โดยปกตระยะเวลาการใหสนเชอแกลกคาของกลมบรษท/บรษท มระยะเวลาตงแต 1 วนถง 180 วน

Page 137: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

51

9 ลกหนหมนเวยนอน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท)

บคคลหรอกจการทเกยวของกน 5 4,919 2,997 66,400 25,981 บคคลหรอกจการอนๆ 146,591 144,385 32,451 9,845 รวม 151,510 147,382 98,851 35,826 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (43,761) (43,761) - - สทธ 107,749 103,621 98,851 35,826

ประมาณการหนสญ และหนสงสยจะสญส าหรบปสทธ

-

2,602

-

-

10 สนคาคงเหลอ

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท)

สนคาส าเรจรป 1,132,521 946,150 874,511 111,426 งานระหวางท า 10,143 4,287 - - วตถดบ 132,701 117,833 24,398 8,414 ภาชนะบรรจและหบหอ 8,039 5,065 1,091 227 อะไหลและวสดโรงงาน 27,405 24,805 7,406 697 รวม 1,310,809 1,098,140 907,406 120,764 หก คาเผอมลคาสนคาลดลง (4,473) - - - สทธ 1,306,336 1,098,140 907,406 120,764

ตนทนของสนคาคงเหลอทบนทกเปนคาใชจาย และไดรวมในบญชตนทนขายและบรการ

- ตนทนขาย 8,396,803 7,115,822 2,701,864 2,033,646 - การปรบลดมลคาเปนมลคาสทธทคาดวาจะไดรบ 4,473 - - -

สทธ 8,401,276 7,115,822 2,701,864 2,033,646

Page 138: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

52

11 เงนลงทนในบรษทรวม งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท)

ณ วนท 1 มกราคม 31,809 32,768 - - สวนแบงก าไร (ขาดทน) จาก เงนลงทนในบรษทรวม

441

(651)

-

-

สวนแบงก าไรเบดเสรจอน จากเงนลงทนในบรษทรวม

54

227

-

-

รายไดเงนปนผล - (535) - - ณ วนท 31 ธนวาคม 32,304 31,809 - -

ไมมการซอและจ าหนายเงนลงทนในบรษทรวมในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559

Page 139: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

53

เงนลงทนในบรษทรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 และเงนปนผลรบส าหรบแตละป มดงน งบการเงนรวม ประเทศท สดสวนความ มลคาตาม ลกษณะธรกจ กจการจดตง เปนเจาของ ทนช าระแลว ราคาทน วธสวนไดเสย เงนปนผลรบ

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (รอยละ) (พนบาท) บรษทรวม บรษท สวนยางวงสมบรณ จ ากด ปลกสวนยาง ไทย 48.4 48.4 55,300 55,300 30,101 30,101 32,304 31,809 - 535 บรษท รอสเนอร เมาทบ เมดเทรด (ไทยแลนด) จ ากด (*)

ผลตและจ าหนาย ถงมอ

ไทย 31.5 31.5 120,000 120,000 37,849 37,849 - - - -

รวม 67,950 67,950 32,304 31,809 - 535

งบการเงนเฉพาะกจการ สดสวนความ เปนเจาของ ทนช าระแลว ราคาทน การดอยคา ราคาทน-สทธ เงนปนผลรบ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (รอยละ) (พนบาท) บรษทรวม บรษท รอสเนอร เมาทบ เมดเทรด (ไทยแลนด) จ ากด (*)

31.5 31.5 120,000 120,000 37,849 37,849 (37,849) (37,849) - - - -

รวม 37,849 37,849 (37,849) (37,849) - - - -

(*) ศาลลมละลายกลางไดมค าพพากษาใหลมละลายเมอวนท 27 กนยายน 2553 บรษทไดรบรสวนแบงผลขาดทนจากเงนลงทนในบรษท รอสเนอร เมาทบ เมดเทรด (ไทยแลนด) จ ากด ซงมลคาตามบญชตามวธสวนไดเสยเทากบศนย และไดหยดรบรสวนแบงผลขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม เนองจากบรษทไมไดมภาระผกพนตามกฎหมายหรอทางพแตน ยทตองจายเงนเพอช าระภาระผกพนของบรษทรวมดงกลาว

Page 140: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

54

ตารางตอไปนสรปขอมลทางการเงนของบรษทรวมทรวมอยในงบการเงนของบรษทรวม และความแตกตางของนโยบายการบญช การกระทบยอดรายการระหวางขอมลทางการเงนโดยสรปดงกลาวกบมลคาตามบญชของสวนไดเสยของกลมกจการในกจการ

บรษท สวนยางวงสมบรณ จ ากด

2560 2559 (พนบาท) รายได 15,832 12,380 ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงานอยางตอเนอง 912 (1,344) ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน 111 468 ก าไรขาดทนเบดเสรจรวม 1,023 (876) สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 528 (452) สวนทเปนของผถอหนของผถกลงทน 495 (424)

สนทรพยหมนเวยน 20,187 17,434 สนทรพยไมหมนเวยน 49,064 51,084 หนสนหมนเวยน (440) (649) หนสนไมหมนเวยน (1,908) (1,878) สนทรพยสทธ 66,903 65,991 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 34,599 34,182 สวนทเปนของผถอหนของผถกลงทน 32,304 31,809

สวนไดเสยของกลมบรษทในสนทรพยสทธของผถกลงทน ณ วนท 1 มกราคม 31,809 32,768 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมสวนทเปนของกลมบรษท 495 (424) เงนปนผลรบ - (535) มลคาตามบญชของสวนไดเสยในผถกลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 32,304 31,809

กลมบรษท/บรษทไมมเงนลงทนในบรษทรวมซงจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ดงนนจงไมมราคาทเปดเผยตอสาธารณะชน

Page 141: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

55

12 เงนลงทนในบรษทยอย

งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 (พนบาท)

ณ วนท 1 มกราคม 1,893,670 1,893,670 เพมทน 17,709 - ไดมาจากการรบโอนกจการ 3 19,470 - ตดจ าหนาย (889) - ณ วนท 31 ธนวาคม 1,929,960 1,893,670

ในระหวางป 2560 บรษท Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited ซงเปนบรษทยอยไดจดทะเบยนเพมทนเปนจ านวน 27.7 ลานบาท โดยบรษทไดเพมเงนลงทนจ านวน 17.7 ลานบาท ตามสดสวนการถอหนเดม

Page 142: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

56

เงนลงทนในบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 และเงนปนผลรบส าหรบแตละป มดงน

งบการเงนเฉพาะกจการ สดสวนความ บรษทยอย ลกษณะธรกจ เปนเจาของ ทนช าระแลว ราคาทน การดอยคา ราคาทน-สทธ เงนปนผลรบ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (รอยละ) (พนบาท) บรษทยอยทางตรง บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด (โอนกจการรวมกบบรษท ใหญเมอวนท 29 ธนวาคม 2560)

ผลตและจ าหนาย ผลตภณฑทไดจากน ายางธรรมชาต

100.0 100.0 544,000 544,000 544,000 544,000 - - 544,000 544,000 217,600 -

บรษท เวลดเฟลกซ จ ากด (มหาชน)

ผลตและจ าหนายเสนดายยางยด

98.4 98.4 308,000 308,000 443,600 443,600 - - 443,600 443,600 - -

บรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด

ด าเนนการปลกสวนยาง

100.0 100.0 300,000 300,000 300,000 300,000 - - 300,000 300,000 - -

บรษท แอโกรเวลท จ ากด ซอขายสนคาเกษตรลวงหนา

- 100.0 - 39,750 - 25,850 - (24,961) - 889 - -

บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด

จ าหนายยางแทงและยางคอมพาวด

100.0 100.0 500,000 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 500,000 - -

บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด

ผลตและจ าหนายทนอนและหมอนยางพารา

56.2 56.2 78,809 78,809 53,981 53,981 - - 53,981 53,981 14,371 7,186

Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited

ผลตและจ าหนาย ผลตภณฑทไดจากน ายางธรรมชาต

64.0 64.0 107,672 80,000 68,909 51,200 - - 68,909 51,200 - -

Page 143: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

57

งบการเงนเฉพาะกจการ สดสวนความ บรษทยอย ลกษณะธรกจ เปนเจาของ ทนช าระแลว ราคาทน การดอยคา ราคาทน-สทธ เงนปนผลรบ 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (รอยละ) (พนบาท) Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd.

(ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3)

ซอและจ าหนายผลตภณฑจากยางพาราธรรมชาต

55.0 - 35,399 - 19,470 - - - 19,470 -

- -

1,929,960 1,918,631 - (24,961) 1,929,960 1,893,670 231,971 7,186 บรษทยอยทางออม Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. (ถอโดย

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซ กรป จ ากด)

ซอและจ าหนายผลตภณฑจากยางพาราธรรมชาต

- 55.0 - 35,399 - 19,470 - - - 19,470

17,784 -

รวม - 19,470 - - - 19,470 17,784 -

Page 144: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

58

บรษทยอยทงหมดด าเนนธรกจในประเทศไทยยกเวนบรษท Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited และ บรษท Shanghai Runmao International Trading Co., Ltd. ซงด าเนนธรกจในประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพ เมยนมารและสาธารณรฐประชาชนจน ตามล าดบ บรษท แอโกรเวลท จ ากด ซงเปนบรษทยอยไดรบอนมตส าหรบการเลกประกอบธรกจการซอขายลวงหนาประเภทนายหนาและไดจดทะเบยนเลกบรษทเมอวนท 28 ธนวาคม 2558 และจดทะเบยนเสรจ สนการช าระบญชเมอวนท 21 กนยายน 2560

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด ซงเปนบรษทยอยไดจดทะเบยนเลกบรษทเมอวนท 29 ธนวาคม 2560 ตามแผนการปรบโครงสรางธรกจของกลมกจการโดยบรษทดงกลาวก าลงอยระหวางการช าระบญช (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 3)

การทดสอบการดอยคา

สวนงานสวนยางพาราซงเปนหนวยงานธรกจหนงของกลมบรษทตองเผชญกบความทาทายของภาวการณทางการตลาดจากความผนผวนทางดานราคายางพาราสบเนองมาจากเงอนไขทางการตลาด บรษท ไทยรบเบอร แลนด แอนด แพลนเตชน จ ากด บรษทยอยของบรษทประสบผลขาดทนจากการด าเนนงานจ านวน 65.0 ลานบาท (2559: 65.9 ลานบาท) ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษท/บรษทไดประเมนมลคาทคาดวาจะไดรบคนของตนทนพฒนาสวนยางและเงนลงทนดงกลาวซงแสดงอยในงบการเงน โดยไดจดท าประมาณการคดลดกระแสเงนสดโดยผบรหาร เพอก าหนดมลคาจากการใชของหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด ซงสวนใหญประกอบดวย ตนทนพฒนาสวนยาง และ ทดน อาคาร และอปกรณเปรยบเทยบกบมลคายตธรรมหกตนทนในการขาย สมมตฐานทส าคญทใชในการประมาณการมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยทกอใหเกดเงนสดมาจากอตราคดลดและอตราก าไร อตราคดลดทใชเปนอตราโดยประมาณ อางองอตราถวเฉลยถวงน าหนกของเงนทนธรกจในอดต จากผลการประเมนดงกลาวและดลยพนจของผบรหาร บรษทไมไดบนทกผลขาดทนจากการดอยคา

บรษทยอยไมมเงนลงทนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ดงนนจงไมมราคาทเปดเผยตอสาธารณชน

Page 145: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

59

13 สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม ตารางตอไปนสรปขอมลเกยวกบบรษทยอยแตละรายของกลมบรษททมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมทมสาระส าคญ กอนการตดรายการระหวางกน

31 ธนวาคม 2560 Shanghai บรษท Runmao บรษทยอยอนทไมม เลเทกซ International สาระส าคญ ซสเทมส Trading และตดรายการ จ ากด Co., Ltd. ระหวางกน รวม (พนบาท)

รอยละของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 43.84 45.00

สนทรพยหมนเวยน 323,562 109,233 สนทรพยไมหมนเวยน 487,759 829 หนสนหมนเวยน (204,810) (48,461) หนสนไมหมนเวยน (237,296) - สนทรพยสทธ 369,215 61,601 มลคาตามบญชของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

161,864

27,720

32,048

221,632

รายได 753,468 1,214,543 ก าไร 109,130 10,398

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวม 109,064 10,398 ก าไร (ขาดทน) ทแบงใหกบสวนได เสยทไมมอ านาจควบคม

47,843

4,679

(2,553)

49,969

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนทแบงใหกบสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

47,814

4,679

(3,091)

49,402

Page 146: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

60

31 ธนวาคม 2560 Shanghai Runmao บรษท เลเทกซ International ซสเทมส จ ากด Trading Co., Ltd. (พนบาท)

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 76,839 44,794 กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (94,674) 101 กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน ) กจกรรมจดหาเงน 47,420 (32,964) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขนสทธ 29,585 11,931

Page 147: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

61

31 ธนวาคม 2559 Shanghai บรษท Runmao บรษทยอยอนทไมม เลเทกซ International สาระส าคญ ซสเทมส Trading และตดรายการ จ ากด Co., Ltd. ระหวางกน รวม (พนบาท)

รอยละของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 43.84 45.00

สนทรพยหมนเวยน 138,214 117,510 สนทรพยไมหมนเวยน 427,336 1,540 หนสนหมนเวยน (125,697) (32,714) หนสนไมหมนเวยน (154,112) - สนทรพยสทธ 285,741 86,336 มลคาตามบญชของสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

125,269

38,851

23,914

188,034

รายได 429,094 1,132,294 ก าไร 62,499 11,363 ก าไรขาดทนเบดเสรจรวม 73,043 11,363 ก าไร (ขาดทน) ทแบงใหกบสวนได เสยทไมมอ านาจควบคม

27,400

5,113

(6,897)

25,616

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนทแบงใหกบสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม

32,022

5,113

(9,127)

28,008

Page 148: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

62

31 ธนวาคม 2559 Shanghai Runmao บรษท เลเทกซ International ซสเทมส จ ากด Trading Co., Ltd. (พนบาท)

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 72,212 2,337 กระแสเงนสดใชไปในกจกรรมลงทน (226,521) (72) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน 150,273 - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (4,036) 2,265

Page 149: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

63

14 อสงหารมทรพยเพอการลงทน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม - ทดน 425,621 415,574 60,570 42,400 - อาคาร 123,439 113,036 62,520 45,000 549,060 528,610 123,090 87,400 โอนไปสนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย

- ทดนและอาคาร - (6,826) - (6,826) - (6,826) - (6,826) รายการปรบปรงใหเปนมลคายตธรรม เขาก าไรหรอขาดทน

- ทดน 12,592 25,255 2 18,170 - อาคาร (3,702) 17,229 (2,642) 24,346 29, 32 8,890 42,484 (2,640) 42,516 กลบรายการสวนเกนทนจากการ ตราคาทดนและอาคาร สวนทโอนไปเปนอสงหารมทรพยเพอลงทน

- ทดนและอาคาร - (15,208) - - - (15,208) - - ณ วนท 31 ธนวาคม - ทดน 438,213 425,621 60,572 60,570 - อาคาร 119,737 123,439 59,878 62,520 รวม 557,950 549,060 120,450 123,090

Page 150: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

64

อสงหารมทรพยเพอการลงทนประกอบดวยอสงหารมทรพยจ านวนหนงทใหเชาแกบคคลทสาม สญญาเชาแตละสญญานไมสามารถยกเลกได ประกอบดวย สญญาเชาทดนและอาคารเปนระยะเวลา 3 และ 10 ป การตออายสญญาภายหลงจะเปนไปตามการตอรองกบผเชา ทงนไมมคาเชาทอาจเกดขน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ขาดทนจากการวดมลคาในอสงหารมทรพยเพอการลงทน จ านวน 15.2 ลานบาท ไดถกกลบรายการในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ เนองจากในอดตไดแสดงรายการดงกลาวในสวนเกนทนในสวนของผถอหนของกลมบรษท กลมบรษทไดน าอสงหารมทรพยเพอการลงทนมลคาสทธตามบญช จ านวนเงนประมาณ 244.5 ลานบาท (2559: 341.8 ลานบาท) ไปค าประกนวงเงนสนเชอทไดรบจากธนาคารแหงหนง การวดมลคายตธรรม ล าดบชนมลคายตธรรม มลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทนถกประเมนโดยผประเมนราคาทรพยสนอสระจากภายนอก ซงมคณสมบตในวชาชพทเหมาะสมและมประสบการณในการประเมนราคาทรพยสนประเภทดงกลาว ผประเมนราคาทรพยสนอสระไดประเมนมลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเ พอการลงทนของบรษทและกลมบรษท เปนประจ าทกป การวดมลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ถกจดล าดบชนการวดมลคายตธรรม อยในระดบท 3 จากเกณฑขอมลทน ามาใชในเทคนคการประเมนมลคายตธรรม

Page 151: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

65

เทคนคการประเมนมลคาและขอมลทไมสามารถสงเกตไดทมนยส าคญ เทคนคการประเมนมลคาและขอมลทไมสามารถสงเกตไดทมนยส าคญทใชในการวดมลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทนแสดงในตารางดงตอไปน

เทคนคการประเมนมลคา

ขอมลทไมสามารถสงเกตไดทม

นยส าคญ

ความสมพนธระหวางขอมลทไมสามารถสงเกตไดทมนยส าคญและ

การวดมลคายตธรรม

วธเปรยบเทยบขอมลตลาด ราคาเสนอขายและราคาซอขาย จรงของอสงหารมทรพยเพอการลงทนเปรยบเทยบทคลายคลงกน ปรบดวยปจจยความตางอนๆ

มลคาย ตธรรมทประมาณการไวจะเพมขน (ลดลง) หากราคาตอพนทสงขน (ลดลง)

วธคดตนทนทดแทน ราคาคากอสรางและคาเสอมราคาของอสงหารมทรพยเ พอการลงทนปรบดวยปจจยอนๆ

มลคายตธรรมทประมาณการจะเพมขน (ลดลง) หากสภาพของทรพยสนและราคาคากอสรางเพมขน (ลดลง)

Page 152: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

66

15 ทดน อาคารและอปกรณ

งบการเงนรวม

หมายเหต

ทดนและ สวนปรบปรง

ทดน

อาคารและ สวนปรบปรง

อาคาร

เครองจกร

อปกรณ ส านกงานและอปกรณอน

ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพย

ระหวางกอสรางและตดตง

รวม (พนบาท) ราคาทน/ราคาประเมนใหม ณ วนท 1 มกราคม 2559 932,549 1,163,419 1,208,406 498,044 135,687 126,158 192,338 4,256,601 เพมขน สวนเกนทนจากการตราคาทดน อาคารและเครองจกร

697 692,202

2,311 136,639

7,885 53,637

10,795 -

3,287 -

6 -

416,412 -

441,393 882,478

โอนมาจากตนทนการพฒนาสวนยาง 20 2,584 - - - - - - 2,584 โอนไปสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 (10,300) (21,294) - (17,925) - - - (49,519) โอนเขา (ออก) 84 41,124 31,246 11,545 (301) 2,448 (86,146) - ตดจ าหนาย - (475) (921) (3,209) - - (3,362) (7,967) จ าหนาย (135,250) (176,658) (123,966) (61,032) (10,092) - (15,963) (522,961) กลบรายการตราคาสนทรพย (2,457) (472,389) (458,570) - - - - (933,416) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 1,480,109 672,677 717,717 438,218 128,581 128,612 503,279 4,069,193 เพมขน สวนเกนทนจากการตราคาทดน

1,298 60,670

95,731 -

5,236 -

19,329 -

8,460 -

596 -

148,665 -

279,315 60,670

โอนมาจากสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 - - - 458 - - - 458 โอนเขา (ออก) - 199,765 112,661 7,463 5,000 9,613 (334,502) - ตดจ าหนาย - - - (1,408) - - (552) (1,960) จ าหนาย - (95,751) (9,086) (5,733) (6,802) - - (117,372) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 1,542,077 872,422 826,528 458,327 135,239 138,821 316,890 4,290,304

Page 153: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

67

งบการเงนรวม

หมายเหต

ทดนและ

สวนปรบปรงทดน

อาคารและ

สวนปรบปรงอาคาร

เครองจกร

อปกรณ

ส านกงานและอปกรณอน

ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพยระหวางกอสรางและตดตง

รวม

(พนบาท) คาเสอมราคาและขาดทนจากการดอยคา ณ วนท 1 มกราคม 2559 28,916 506,852 576,332 357,737 103,103 88,936 - 1,661,876 คาเสอมราคาส าหรบป - 34,472 109,144 22,341 14,652 4,600 - 185,209 โอนเขา (ออก) - - - 301 (301) - - - โอนไปสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 - (5,148) - (17,326) - - - (22,474) ตดจ าหนาย - (475) (921) (3,059) - - - (4,455) จ าหนาย (259) (31,903) (45,761) (36,827) (8,912) - - (123,662) (กลบรายการ) คาเผอการดอยคา (10,753) (4,097) 2,832 - - - - (12,018) กลบรายการคาเสอมราคาสะสม จากการตราคาสนทรพย (2,457) (472,389) (458,570) - - - - (933,416) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ

1 มกราคม 2560

15,447 27,312

183,056 323,167 108,542

93,536 - 751,060

Page 154: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

68

งบการเงนรวม

หมายเหต

ทดนและ

สวนปรบปรงทดน

อาคารและ

สวนปรบปรงอาคาร

เครองจกร

อปกรณ

ส านกงานและอปกรณอน

ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพยระหวางกอสรางและตดตง

รวม

(พนบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

15,447 27,312

183,056 323,167 108,542

93,536 - 751,060

คาเสอมราคาส าหรบป - 65,196 103,050 25,172 11,288 5,530 - 210,236 โอนมาจากสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 - - - 421 - - - 421 ตดจ าหนาย - - - (1,408) - - - (1,408) จ าหนาย - - (1,144) (5,282) (6,668) - - (13,094) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 15,447 92,508 284,962 342,070 113,162 99,066 - 947,215

Page 155: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

69

งบการเงนรวม

ทดนและ

สวนปรบปรงทดน

อาคารและ

สวนปรบปรงอาคาร

เครองจกร

อปกรณ ส านกงานและอปกรณอน

ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพย

ระหวางกอสรางและตดตง

รวม (พนบาท) มลคาสทธทางบญช ณ วนท 1 มกราคม 2559 ภายใตกรรมสทธของกลมบรษท 903,633 656,567 332,398 140,307 9,324 37,222 192,338 2,271,789 ภายใตสญญาเชาการเงน - - 299,676 - 23,260 - - 322,936 903,633 656,567 632,074 140,307 32,584 37,222 192,338 2,594,725

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

ภายใตกรรมสทธของกลมบรษท 1,464,662 645,365 287,327 115,051 1,202 35,076 503,279 3,051,962 ภายใตสญญาเชาการเงน - - 247,334 - 18,837 - - 266,171 1,464,662 645,365 534,661 115,051 20,039 35,076 503,279 3,318,133

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ภายใตกรรมสทธของกลมบรษท 1,526,630 695,521 345,628 116,257 8,478 39,755 316,890 3,049,159 ภายใตสญญาเชาการเงน - 84,393 195,938 - 13,599 - - 293,930 1,526,630 779,914 541,566 116,257 22,077 39,755 316,890 3,343,089

Page 156: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

70

ราคาทรพยสนของกลมบรษทกอนหกคาเสอมราคาสะสมของอาคารและอปกรณ ซงไดคดคาเสอมราคาเตมจ านวนแลว แตยงคงใชงานจนถง ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจ านวน 443.5 ลานบาท (2559: 651.9 ลานบาท)

ในระหวางป 2559 บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด ซงเปนบรษทยอยไดลงนามในสญญาจะซอจะขายสนทรพยจ านวน 420.0 ลานบาท ซงประกอบไปดวย ทดน อาคารและอปกรณ ซงใชส าหรบประกอบกจการผลตยางแทงใหกบบรษทในประเทศแหงหนง โดยมราคาตามบญชสทธจ านวน 386.9 ลานบาท กลมบรษทไดบนทกกลบรายการขาดทนจากการดอยคาทรพยสนและก าไรจากการขายสนทรพยดงกลาวจ านวน 19.1 ลานบาท และ 22.4 ลานบาท ตามล าดบ โดยแสดงไวภายใตรายไดอนในงบก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 ตนทนการกยมทเกยวของกบการไดมาซงอาคารของกลมบรษทไดบนทกเปนสวนหนงของตนทนสนทรพยจ านวน 7.1 ลานบาท (2559: 4.8 ลานบาท) มอตราดอกเบยทรบรรอยละ 3.9 ตอป (2559: รอยละ 3.9) (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 35) ในเดอนธนวาคม 2559 ทดน อาคารและ เครองจกร ถกตราคาโดยพจารณาวธราคาตลาดและวธคดตนทนทดแทน กลมบรษท/บรษท ตราคาใหมโดยผประเมนหลกทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ซงสงผลใหสวนเกนทนจากการตราคา ทดน อาคาร และเครองจกรเพมขน

Page 157: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

71

งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต ทดนและ

สวนปรบปรงทดน อาคารและสวน ปรบปรงอาคาร เครองจกร

อปกรณ ส านกงานและอปกรณอน ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพยระหวาง

กอสรางและตดตง

รวม (พนบาท) ราคาทน/ราคาประเมนใหม ณ วนท 1 มกราคม 2559 93,901 119,212 101,927 58,239 18,858 19,896 4,970 417,003 เพมขน - - 6,372 938 10 - 700 8,020 ตราคาทดน อาคารและเครองจกร 55,163 24,715 - - - - - 79,878 กลบรายการตราคาสนทรพย - (71,984) - - - - - (71,984) โอนเขา (ออก) - - 4,482 - - - (4,482) - จ าหนาย - - (4,481) - - - - (4,481) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 149,064 71,943 108,300 59,177 18,868 19,896 1,188 428,436 เพมขน - - - 1,361 2,339 406 4,047 8,153 จ าหนาย - - - (21) - - - (21) ไดมาจากการรบโอนกจการ 3 315,065 296,091 315,018 87,171 70,751 81,968 105,373 1,271,437 ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 464,129 368,034 423,318 147,688 91,958 102,270 110,608 1,708,005

Page 158: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

72

งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต

ทดนและ สวนปรบปรง

ทดน อาคารและสวน ปรบปรงอาคาร เครองจกร

อปกรณ ส านกงานและอปกรณอน ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพยระหวางกอสราง

และตดตง

รวม (พนบาท) คาเสอมราคาและขาดทนจากการดอยคา ณ วนท 1 มกราคม 2559 9,813 68,830 46,390 54,760 17,816 17,320 - 214,929 คาเสอมราคาส าหรบป - 3,154 11,895 1,358 1,041 865 - 18,313 ขาดทนจากการดอยคา 2,727 1,097 - - - - - 3,824 กลบรายการคาเสอมราคาสะสม จากการตราคาสนทรพย - (71,984) - - - - - (71,984) จ าหนาย - - (4,481) - - - - (4,481) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 12,540 1,097 53,804 56,118 18,857 18,185 - 160,601 คาเสอมราคาส าหรบป - 3,363 10,783 1,337 44 866 - 16,393 จ าหนาย - - - (4) - - - (4) ไดมาจากการรบโอนกจการ 3 - 45,884 136,724 79,892 62,154 61,018 - 385,672 ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 12,540 50,344 201,311 137,343 81,055 80,069 - 562,662

Page 159: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

73

งบการเงนเฉพาะกจการ

ทดนและ

สวนปรบปรงทดน

อาคารและสวน ปรบปรงอาคาร เครองจกร

อปกรณ ส านกงานและอปกรณอน ยานพาหนะ

สนทรพย ถาวรอน

สนทรพยระหวางกอสรางและตดตง

รวม (พนบาท) มลคาสทธทางบญช ณ วนท 1 มกราคม 2559 ภายใตกรรมสทธของกลมบรษท 84,088 50,382 8,601 3,479 1,042 2,576 4,970 155,138 ภายใตสญญาเชาการเงน - - 46,936 - - - - 46,936 84,088 50,382 55,537 3,479 1,042 2,576 4,970 202,074

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560

ภายใตกรรมสทธของกลมบรษท 136,524 70,846 15,987 3,059 11 1,711 1,188 229,326 ภายใตสญญาเชาการเงน - - 38,509 - - - - 38,509 136,524 70,846 54,496 3,059 11 1,711 1,188 267,835

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ภายใตกรรมสทธของกลมบรษท 451,589 233,297 26,069 10,345 8,607 22,201 110,608 862,716 ภายใตสญญาเชาการเงน - 84,393 195,938 - 2,296 - - 282,627 451,589 317,690 222,007 10,345 10,903 22,201 110,608 1,145,343

Page 160: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

74

ราคาทรพยสนของบรษทกอนหกคาเสอมราคาสะสมของอาคารและอปกรณ ซงไดคดคาเสอมราคาเตมจ านวนแลวแตยงคงใชงานจนถง ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มจ านวน 260.9 ลานบาท (2559: 50.4 ลานบาท)

กลมบรษทและบรษทไดน าทดน อาคารและอปกรณมลคาสทธตามบญชจ านวน 2,234.3 ลานบาท และจ านวน 965.2 ลานบาท ตามล าดบ (2559: 2,055.9 ลานบาทและ 245.9 ลานบาท ตามล าดบ) ไปค าประกนวงเงนเบกเกนบญชธนาคาร เจาหนทรสตรซท เงนกยมระยะสนและระยะยาวของกลมบรษทและบรษท (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 22)

การวดมลคายตธรรม

ล าดบชนมลคายตธรรม

มลคายตธรรมของทดน อาคารและเครองจกรถกประเมนโดยผประเมนราคาทรพยสนอสระจากภายนอก ซงมคณสมบตในวชาชพทเหมาะสมและมประสบการณในการประเมนราคาทรพยสนประเภทดงกลาว ผประเมนราคาทรพยสนอสระไดประเมนมลคายตธรรมของทดน อาคารและเครองจกรของบรษทและกลมบรษทเปนประจ าทก 3 - 5 ป

การวดมลคายตธรรมของทดน อาคารและเครองจกรถกจดล าดบชนการวดมลคายตธรรม อยในระดบท 3 จากเกณฑขอมลทน ามาใชในเทคนคการประเมนมลคายตธรรม

เทคนคการประเมนมลคาและขอมลทไมสามารถสงเกตไดทมนยส าคญทใชในการวดมลคายตธรรมของทดน อาคารและอปกรณ แสดงในตารางดงตอไปน

เทคนคการประเมนมลคา

ขอมลทไมสามารถสงเกตไดทม

นยส าคญ

ความสมพนธระหวางขอมลทไมสามารถสงเกตไดทมนยส าคญและ

การวดมลคายตธรรม

วธเปรยบเทยบขอมลตลาด ราคาเสนอขายและราคาซอขาย จรงของ ท ดนเปรยบเทยบทคลายคลงกน ปรบดวยปจจยความตางอนๆ

มลคายตธรรมทประมาณการไวจะเพมขน (ลดลง) หากราคาตอพนทสงขน (ลดลง)

วธคดตนทนทดแทน ราคาคากอสราง ราคาเครองจกรทใชงานแลวหรอเครองจกรมอสอง และคา เ สอมราคาของอาคารและเครองจกรปรบดวยปจจยอนๆ

มลคายตธรรมทประมาณการจะเพมขน (ลดลง) หากสภาพของทรพยสน ราคาคากอสราง และราคาเครองจกราทใชงานแลว หรอเครองจกรมอสองเพมขน (ลดลง)

Page 161: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

75

16 สนทรพยไมหมนเวยนทจดประเภทเปนสนทรพยทถอไวเพอขาย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 34,311 440 6,826 - โอนจากอสงหารมทรพยเพอการลงทน 14 - 6,826 - 6,826 โอนจาก (ไป) ทดน อาคาร และอปกรณ 15 (37) 27,045 - - โอนไปสทธการใชประโยชนในทดน 18 (440) - - - จ าหนาย (33,834) - (6,826) - ณ วนท 31 ธนวาคม - 34,311 - 6,826 หก สนทรพยทถอไวรอการขายภายในหนงป - (34,311) - (6,826) สทธ - - - -

ในระหวางป 2560 กลมบรษทและบรษทไดจ าหนายทดนและอาคารทถอไวเพอขายในราคา 33.2 ลานบาทและ 6.8 ลานบาทตามล าดบ และบนทกก าไรจากการขายสนทรพยดงกลาวจ านวน 6.2 ลานบาทในงบก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

Page 162: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

76

17 สนทรพยไมมตวตนอน

ลขสทธซอฟตแวร งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต (พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 2559 11,322 6,147 เพมขน 1,604 824 ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 12,926 6,971 เพมขน 4,244 - ไดมาจากการรบโอนกจการ 3 - 2,954 ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 17,170 9,925

คาตดจ าหนาย ณ วนท 1 มกราคม 2559 (10,656) (6,147) คาตดจ าหนายส าหรบป (482) (165) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 (11,138) (6,312) คาตดจ าหนายส าหรบป (786) (165) ไดมาจากการรบโอนกจการ 3 - (2,954) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 (11,924) (9,431)

มลคาสทธทางบญช

ณ วนท 1 มกราคม 2559 666 -

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 และ 1 มกราคม 2560 1,788 659

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 5,246 494

Page 163: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

77

18 สทธการใชประโยชนในทดน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559

(พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 192,444 192,444 6,270 6,270 โอนจากสนทรพยทถอไวเพอขาย 16 440 - - - เพมขน 274 - - - ณ วนท 31 ธนวาคม 193,158 192,444 6,270 6,270

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 สทธการใชประโยชนในทดนของกลมบรษทและบรษทจ านวนรวมประมาณ 13,558 ไรและ 49 ไร ตามล าดบ (2559: 13,547 ไรและ 49 ไร ตามล าดบ) กลมบรษทและบรษทไดรบโอนการครอบครองและอยในระหวางการด าเนนการเพอใหไดมาซงเอกสารแสดงสทธตามกฎหมาย

19 เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดน

กลมบรษทท าสญญาลงทนในการเขารวมและลงทนธรกจในประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารกบ Vantage Co., Ltd. (“Vantage”) กอตงบรษทยอยแหงใหมชอ Myanmar Thai Rubber Joint Corporation Limited ( “MTRJC” ) ซงเปนบรษทจ ากด ภายใตกฎหมายการลงทนของประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร โดยมทนจดทะเบยน 107.7 ลานบาทเพอด าเนนธรกจบรหารสวนยางพาราพรอมกรดแลว โรงรมควนยางแผน และโรงงานน ายางขนในเมองมะรด จงหวดทวาย ภายใตเงอนไขของสญญารวมลงทนบรษทยอยดงกลาว บรษทจะซอสทธการใชประโยชนในทดนเปน จ านวนเงนรวม 145 ลานบาท ทงนในระหวางป 2557 บรษทยอยดงกลาวไดจายเงนลวงหนาเพอใหไดสทธในการใชประโยชนในทดนซงอยในระหวางด าเนนการจ านวน 45 ลานบาท อยางไรกตามในระหวางป 2560 MTRJC ยงไมสามารถรบกรรมสทธในทดนได จงมการท าขอตกลงเพมเตมกบทาง Vantage ใหทาง Vantage เปน ผไดรบกรรมสทธในทดนและเปนผบรหารสวนยางพาราพรอมกรดและจะตองทยอยคนจายเงนลวงหนาเพอใหไดสทธในการใชประโยชนในทดนจนกวา MTRJC จะไดกรรมสทธจงจะยกเลกขอตกลงน โดย Vantage จะทยอยจายจากผลการด าเนนงานของสวนยางพารา ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 เงนจายลวงหนาคาสทธในการใชประโยชนในทดนมมลคาคงเหลอ 36.5 ลานบาทแสดงในงบแสดงฐานะการเงนรวม

Page 164: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

78

20 ตนทนการพฒนาสวนยาง

งบการเงนรวม หมายเหต 2560 2559 (พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 851,210 809,550 เพมขน 40,977 50,977 โอนออกไปทดน อาคาร และอปกรณ 15 - (2,584) คาตดจ าหนาย (14,750) (6,733) ณ วนท 31 ธนวาคม 877,437 851,210

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทมตนทนทางการเงนทเกยวของกบการพฒนาสวนยางจ านวนรวมประมาณ 14.2 ลานบาท (2559: 17.6 ลานบาท) มอตราดอกเบยทรบรรอยละ 3.9 ตอป (2559: รอยละ 3.9 ตอป) (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 35)

21 ภาษเงนไดรอการตดบญช

สนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ณ วนท 31 ธนวาคม มดงน

งบการเงนรวม สนทรพย หนสน 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) รวม 152,027 175,267 (372,137) (369,921) การหกกลบรายการของภาษ (132,605) (150,723) 132,605 150,723 สนทรพย (หนสน) ภาษเงนไดรอตดบญชสทธ 19,422 24,544 (239,532) (219,198)

Page 165: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

79

งบการเงนเฉพาะกจการ สนทรพย หนสน 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) รวม 87,794 56,540 (150,772) (52,243) การหกกลบรายการของภาษ (87,794) (52,243) 87,794 52,243 สนทรพย (หนสน) ภาษเงนไดรอตดบญชสทธ - 4,297 (62,978) -

รายการเคลอนไหวของสนทรพยและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชทเกดขนในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 มดงน

งบการเงนรวม บนทกเปนรายจาย / รายไดใน

ณ วนท 1 มกราคม

2560

ก าไรหรอ ขาดทน

(หมายเหต 36)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

สวนของ ผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

(พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคา (หนสงสยจะสญ) 26,836 (1) - - 26,835 ทดน อาคารและอปกรณ (ขายและเชากลบคน) 36,252 (7,718) - - 28,534 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 12,763 547 124 - 13,434 อนๆ 2,536 (332) - - 2,204 ยอดขาดทนยกไป 96,880 (15,860) - - 81,020 รวม 175,267 (23,364) 124 - 152,027

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ทดน อาคารและอปกรณ (จากการตราคาเพม) (307,230) 13,716 (12,174) - (305,688) อสงหารมทรพยเพอการลงทน (จากการตราคาเพม) (59,857) (2,959) - - (62,816) อนๆ (2,834) (799) - - (3,633) รวม (369,921) 9,958 (12,174) - (372,137)

สทธ (194,654) (13,406) (12,050) - (220,110)

Page 166: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

80

งบการเงนรวม บนทกเปนรายจาย / รายไดใน

ณ วนท 1 มกราคม

2559

ก าไรหรอ ขาดทน

(หมายเหต 36)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

สวนของ ผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

(พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคา (หนสงสยจะสญ) 26,836 - - - 26,836 ทดน อาคารและอปกรณ (ขายและเชากลบคน) 44,151 (7,899) - - 36,252 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 11,908 855 - - 12,763 อนๆ 1,841 695 - - 2,536 ยอดขาดทนยกไป 119,369 (22,489) - - 96,880 รวม 204,105 (28,838) - - 175,267

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ทดน อาคารและอปกรณ (จากการตราคาเพม) (143,939) 13,272 (176,563) - (307,230) อสงหารมทรพยเพอการลงทน (จากการตราคาเพม) (53,156) (9,743) 3,042 - (59,857) อนๆ (935) (1,899) - - (2,834) รวม (198,030) 1,630 (173,521) - (369,921)

สทธ 6,075 (27,208) (173,521) - (194,654)

Page 167: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

81

งบการเงนเฉพาะกจการ บนทกเปนรายจาย / รายไดใน

ณ วนท 1

มกราคม 2560

ก าไรหรอขาดทน

(หมายเหต 36) ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

สวนของ ผถอหน

ไดมาจากการรบโอนกจการ

(หมายเหต 3)

ณ วนท 31 ธนวาคม

2560 (พนบาท) สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคา (หนสงสยจะสญ) 22,104 - - - 4,603 26,707 ทดน อาคารและอปกรณ (ขายและเชา กลบคน)

6,678

(1,483)

-

-

23,158

28,353

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 1,517 212 20 - 8,065 9,814 อนๆ 624 721 - - 615 1,960 ยอดขาดทนยกไป 25,617 (4,657) - - - 20,960 รวม 56,540 (5,207) 20 - 36,441 87,794

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ทดน อาคารและอปกรณ (จากการตราคาเพม)

(39,368)

1,670

-

-

(99,869)

(137,567)

อสงหารมทรพยเพอการลงทน (จากการตราคาเพม)

(12,875)

(117)

-

-

-

(12,992)

อนๆ - - - - (213) (213) รวม (52,243) 1,553 - - (100,082) (150,772)

สทธ 4,297 (3,654) 20 - (63,641) (62,978)

Page 168: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

82

งบการเงนเฉพาะกจการ บนทกเปนรายจาย / รายไดใน

ณ วนท 1 มกราคม

2559

ก าไรหรอขาดทน

(หมายเหต 36) ก าไรขาดทนเบดเสรจอน

สวนของ ผถอหน

ณ วนท 31 ธนวาคม

2559

(พนบาท)

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช ลกหนการคา (หนสงสยจะสญ) 22,104 - - - 22,104 ทดน อาคารและอปกรณ (ขายและเชากลบคน) 8,161 (1,483) - - 6,678 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 1,564 (47) - - 1,517 อนๆ 669 (45) - - 624 ยอดขาดทนยกไป 25,617 - - - 25,617 รวม 58,115 (1,575) - - 56,540

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ทดน อาคารและอปกรณ (จากการตราคาเพม) (26,045) 2,653 (15,976) - (39,368) อสงหารมทรพยเพอการลงทน (จากการตราคาเพม)

(3,661)

(9,214)

-

-

(12,875)

รวม (29,706) (6,561) (15,976) - (52,243) สทธ 28,409 (8,136) (15,976) - 4,297

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทเกดจากขาดทนทางภาษทมไดรบรในงบการเงนมรายละเอยดดงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ยอดขาดทนยกไป 77,818 86,769 19,319 19,319 รวม 77,818 86,769 19,319 19,319

ขาดทนทางภาษจะสนอายในป 2561 - 2567 ผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษทยงไมสนอายตามกฎหมายทเกยวกบภาษเงนไดในปจจบนนน กลมบรษทและบรษทยงมไดรบรรายการดงกลาวเปนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเนองจากยงไมมความเปนไดคอนขางแนวากลมบรษทและบรษทจะมก าไรทางภาษเพยงพอทจะใชประโยชนทางภาษดงกลาว

Page 169: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

83

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 กลมบรษท/บรษทรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชส าหรบขาดทนทางภาษทยงไมไดใชบางสวนจากการทกลมบรษท/บรษทไดรบสทธประโยชนทางภาษจากการสงเสรมการลงทน ผบรหารเชอวามความเปนไปไดทก าไรทางภาษในอนาคตทเกดจากการขยายก าลงการผลตในบางธรกจ การจดโครงสรางทางการเงนและปรบโครงสรางทางธรกจของกลมบรษท/บรษท จะมเพยงพอทจะน าขาดทนทางภาษมาใชประโยชนทางภาษได ดวยเหตนจงรบรเปนสนทรพยภาษเงนไดทเกยวของ

22 หนสนทมภาระดอกเบย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) สวนทหมนเวยน เงนเบกเกนบญชธนาคาร - สวนทมหลกประกน 16,308 33,806 15,649 25,267 เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน - สวนทมหลกประกน 3,386,453

3,415,343

2,891,676

837,940

เงนเบกเกนบญชธนาคารและเงนกยมระยะสน จากสถาบนการเงน 3,402,761

3,449,149

2,907,325

863,207

เงนกยมระยะสนจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน - สวนทไมมหลกประกน 8,000

8,000

32,000

1,349,300

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนสวนท ถงก าหนดช าระภายในหนงป - สวนทมหลกประกน 108,750

65,000

58,750

12,000 หนสนตามสญญาเชาการเงนสวนทถงก าหนด ช าระภายในหนงป 74,805 64,410 73,160 9,078 รวมหนสนทมดอกเบยสวนทหมนเวยน 3,594,316 3,586,559 3,071,235 2,233,585

สวนทไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน - สวนทมหลกประกน 1,123,750

1,010,000

898,750

255,000

หนสนตามสญญาเชาการเงน 90,643 86,935 86,827 12,974 รวมหนสนทมดอกเบยไมหมนเวยน 1,214,393 1,096,935 985,577 267,974

รวมหนสนทมดอกเบย 4,808,709 4,683,494 4,056,812 2,501,559

Page 170: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

84

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม มรายละเอยดดงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559

(พนบาท) เงนกยมระยะยาวของบรษท ก) เงนกยมจ านวนเงน 270 ลานบาท คดดอกเบยใน

อตรา MLR ลบรอยละ 2 ตอปและมก าหนดช าระคนเงนตน 20 งวด (3 ลานบาทส าหรบงวด 1-8 งวดละ 4.5 ลานบาท ส าหรบงวด 9-16 งวดละ 6 ลานบาท ส าหรบงวด 17-19 และเงนตนสวนทเหลอส าหรบงวด 20) จายช าระทกๆ 3 เดอนเรมตงแตเดอนธนวาคม 2559 255,000

267,000

255,000

267,000

ข) เงนกยมจ านวนเงน 645 ลานบาท คดดอกเบยในอตรา MLR ลบรอยละ 2 ตอปและมก าหนดช าระคนเงนตน 20 งวด (7 ลานบาทส าหรบงวด 1-8 งวดละ 10.5 ลานบาท ส าหรบงวด 9-16 งวดละ 14 ลานบาท ส าหรบงวด 17-19 และ เงนตนสวนทเหลอส าหรบงวด 20) จายช าระทกๆ 3 เดอน เรมตงแตเดอนธนวาคม 2559 610,000

-

610,000

- ค) เงนกยมจ านวนเงน 100 ลานบาท คดดอกเบยใน

อตรา MLR ลบรอยละ 2 ตอปและมก าหนดช าระคนเงนตน 20 งวด (2.5 ลานบาทส าหรบงวด 1-4งวดละ 3.8 ลานบาท ส าหรบงวด 5-8 งวดละ 6.3 ลานบาท ส าหรบงวด 9-19 และ เงนตนสวนทเหลอส าหรบงวด 20) จายช าระทกๆ 3 เดอน เรมตงแตเดอนมถนายน 2560 92,500

-

92,500

-

Page 171: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

85

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท)

เงนกยมระยะยาวของบรษทยอย บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด ง) เงนกยมตาม (ข) ซง TRLG ไดโอนหนสนทมภาระ

ดอกเบยทงหมดใหกบบรษทตามขอตกลงการโอนกจการ

-

638,000

-

- บรษท เลเทกซ ซสเทมส จ ากด จ) เงนกยมจ านวนเงน 300 ลานบาท คดดอกเบยใน

อตรา MLR ลบรอยละ 2 ตอปและมก าหนดช าระคนเงนตน 24 งวดละ 12.5 ลานบาท จายช าระทก 3 เดอน เรมตงแตเดอนกนยายน 2560

275,000

170,000

-

- รวม 1,232,500 1,075,000 957,500 267,000 หก สวนของเงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป (108,750)

(65,000)

(58,750)

(12,000)

สทธ 1,123,750 1,010,000 898,750 255,000

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทมวงเงนสนเชอจากธนาคารทยงไมไดเบกใชจ านวน 1,709 ลานบาทและ 115 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 1,796 ลานบาทและ 121 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา) อตราดอกเบยทแทจรงถวเฉลยถวงน าหนก ณ วนท 31 ธนวาคม มดงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (รอยละตอป)

เงนกยมระยะสน 3.1 - 7.4 2.9 - 7.4 3.1 - 7.4 3.1 - 7.4 เงนกยมระยะยาว MLR-2 MLR-2 MLR-2 MLR-2 หนสนตามสญญาเชาการเงน 4.4 - 6.5 5.1 - 6.5 4.4 - 6.5 5.1

Page 172: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

86

หนสนตามสญญาเชาการเงน

หนสนตามสญญาเชาการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม มรายละเอยดดงน

งบการเงนรวม 2560 2559

มลคาอนาคตของจ านวนเงน

ขนต าท ตองจาย ดอกเบย

มลคา ปจจบนของ

จ านวนเงนขนต าทตองจาย

มลคาอนาคตของจ านวนเงน

ขนต าท ตองจาย ดอกเบย

มลคา ปจจบนของ

จ านวนเงนขนต าทตองจาย

(พนบาท) ครบก าหนดช าระภายในหนงป 81,729 6,924 74,805 71,549 7,139 64,410 ครบก าหนดช าระหลงจากหนง

ปแตไมเกนหาป

97,244

6,601

90,643

90,465

3,530

86,935 รวม 178,973 13,525 165,448 162,014 10,669 151,345

งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559

มลคาอนาคตของจ านวนเงนขนต าทตองจาย ดอกเบย

มลคา ปจจบนของ

จ านวนเงนขนต าทตองจาย

มลคาอนาคตของจ านวนเงนขนต าทตองจาย ดอกเบย

มลคา ปจจบนของ

จ านวนเงนขนต าทตองจาย

(พนบาท) ครบก าหนดช าระภายในหนงป 79,740 6,580 73,160 10,117 1,039 9,078 ครบก าหนดช าระหลงจากหนง

ปแตไมเกนหาป

92,845

6,018

86,827

13,490

516

12,974 รวม 172,585 12,598 159,987 23,607 1,555 22,052

บรษทและบรษทยอยไดขายอาคารและเครองจกรดวยมลคาใหกบบรษทในประเทศแหงหนงและเชากลบคนภายใตสญญาเชาการเงน หนสนตามสญญาเชาการเงนมก าหนดช าระคนเปนรายเดอน เรมตงแตเดอนมกราคม 2558 ถง พแศจกายน 2565 ภายใตสญญาเชาดงกลาว บรษทและบรษทยอยตองปฏบตตามเงอนไขทมตอสนทรพยทเชา

เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนของกลมบรษท/บรษทจดจ านองดวยทดนพรอมสงปลกสราง อาคารและเครองจกรและค าประกนโดยกลมบรษท/บรษท นอกจากนกลมบรษท/บรษทตองปฏบตตามเงอนไขในสญญาเงนกและรกษาระดบอตราสวนทางการเงนและเงอนไขอนตามทไดระบในสญญา เชน การรกษาระดบอตราสวนหนสนรวมตอสวนของผถอหน เปนตน

Page 173: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

87

23 เจาหนการคา

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) บคคลหรอกจการทเกยวของกน 5 1,268 1,572 1,623 500,474 บคคลหรอกจการอนๆ 203,495 180,957 45,322 12,292 รวม 204,763 182,529 46,945 512,766

24 เจาหนหมนเวยนอน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) บคคลหรอกจการทเกยวของกน 5 - - 1,109 7,148 บคคลหรอกจการอนๆ 154,780 145,561 49,271 13,398 รวม 154,780 145,561 50,380 20,546

25 ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบผลประโยชนพนกงาน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 2560 2559 (พนบาท) งบแสดงฐานะการเงน ประมาณการหนสนไมหมนเวยนส าหรบ

ผลประโยชนหลงออกจากงาน 67,169 62,144 49,069 7,584 ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม งบก าไรขาดทนเบดเสรจ รบรในก าไรหรอขาดทน ตนทนบรการปจจบน 5,866 7,388 1,155 1,522 กลบรายการส ารองผลประโยชนพนกงาน - (431) - - 5,866 6,957 1,155 1,522

Page 174: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

88

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 2560 2559 (พนบาท) รบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน ขาดทนจากการประมาณตามหลก คณตศาสตรประกนภยทรบรในระหวางป 802 - 101 - 802 - 101 -

โครงการผลประโยชนทก าหนดไว

บรษทและกลมบรษทจดการโครงการผลประโยชนทก าหนดไวตามขอก าหนดของพระราชบญญตคมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมอเกษยณแกพนกงานตามสทธและอายงาน

โครงการผลประโยชนทก าหนดไวมความเสยงจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ไดแก ความเสยงชวงชวต ความเสยงจากอตราดอกเบย และความเสยงจากตลาด (เงนลงทน)

การเปลยนแปลงในมลคาปจจบนของภาระผกพนของโครงการผลประโยชน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559

(พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 62,144 59,540 7,584 7,820 รบรในก าไรหรอขาดทน ตนทนบรการปจจบน 4,599 5,657 962 1,287 ดอกเบยจากภาระผกพน 1,267 1,731 193 235 กลบรายการส ารองผลประโยชนพนกงาน - (431) - - 5,866 6,957 1,155 1,522 รบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน ขาดทนจากการประมาณตามหลก

คณตศาสตรประกนภย

802

-

101

- 802 - 101 -

Page 175: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

89

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559

(พนบาท) อนๆ ผลประโยชนจาย (1,643) (4,353) (94) (1,758) ไดมาจากการรบโอนกจการ 3 - - 40,323 - (1,643) (4,353) 40,229 (1,758) ณ วนท 31 ธนวาคม 67,169 62,144 49,069 7,584

ขอสมมตฐานในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ขอสมมตหลกในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ณ วนทรายงาน (แสดงโดยวธถวเฉลยถวงน าหนก) ไดแก

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (รอยละ) อตราคดลด 3 3 3 3 การเพมขนของเงนเดอนในอนาคต 3 - 6 3 - 6 3 - 6 3 - 6 ขอสมมตเกยวกบอตรามรณะในอนาคตถอตามขอมลทางสถตทเผยแพรทวไปและตารางมรณะ

ระยะเวลาถวเฉลยถวงน าหนกของภาระผกพนผลประโยชนทก าหนดไวเปน 16 ป การวเคราะหความออนไหว

การเปลยนแปลงในแตละขอสมมตทเกยวของในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยทอาจเปนไปไดอยางสมเหตสมผล ณ วนทรายงาน โดยถอวาขอสมมตอนๆ คงท จะมผลกระทบตอภาระผกพนของโครงการผลประโยชนเปนจ านวนเงนดงตอไปน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ เพมขน ลดลง เพมขน ลดลง (พนบาท)

Page 176: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

90

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ เพมขน ลดลง เพมขน ลดลง (พนบาท) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 อตราคดลด (เปลยนแปลงรอยละ 1) (5,967) 6,999 (3,367) 3,894 การเพมขนของเงนเดอนในอนาคต

(เปลยนแปลงรอยละ 1)

7,933

(6,831)

4,507

(3,936) อตราหมนเวยนของพนกงาน (เปลยนแปลงรอยละ 1) (5,554) 6,633 (2,995) 3,515 อตรามรณะในอนาคต (เปลยนแปลงรอยละ 1) 352 (397) 193 (215) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 อตราคดลด (เปลยนแปลงรอยละ 1) (5,576) 6,567 (559) 649 การเพมขนของเงนเดอนในอนาคต

(เปลยนแปลงรอยละ 1)

6,860

(5,923)

691

(606) อตราหมนเวยนของพนกงาน (เปลยนแปลงรอยละ 1) (4,764) 5,657 (431) 501 อตรามรณะในอนาคต (เปลยนแปลงรอยละ 1) 304 (342) 29 (33)

แมวาการวเคราะหนไมไดค านงการกระจายตวแบบเตมรปแบบของกระแสเงนสดทคาดหวงภายใตโครงการดงกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมตตางๆ

26 ทนเรอนหน

มลคาหน 2560 2559 ตอหน จ านวนหน จ านวนเงน จ านวนหน จ านวนเงน (บาท) (พนหน/พนบาท) ทนจดทะเบยน ณ วนท 1 มกราคม - หนสามญ

1 749,608 749,608 749,608 749,608 ลดหน 1 (68,128) (68,128) - - ออกหนใหม 1 1,200,000 1,200,000 - - ณ วนท 31 ธนวาคม - หนสามญ

1,881,480 1,881,480 749,608 749,608

Page 177: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

91

มลคาหน 2560 2559 ตอหน จ านวนหน จ านวนเงน จ านวนหน จ านวนเงน (บาท) (พนหน/พนบาท) หนทออกและช าระแลว ณ วนท 1 มกราคม - หนสามญ 1 681,480 681,480 681,480 681,480 ออกหนใหม 1 1,003,600 1,003,600 - - ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 - หนสามญ 1,685,080 1,685,080 681,480 681,480

การลดหนและการออกหนใหม

เมอวนท 13 ธนวาคม 2560 ทประชมวสามญผถอหนของบรษทมมตอนมตใหลดทนจดทะเบยนจากจ านวน 749.6 ลานบาท (749,607,657 หน มลคาหนละ 1 บาท) เปนจ านวน 681.5 ลานบาท (681,479,688 หน มลคาหนละ 1 บาท) เพอ ลดทนจดทะเบยนทยงมไดออกจ าหนายจ านวน 68,127,969 หน มลคาหนละ 1 บาท นอกจากนทประชมยงมมตอนมตให จดทะ เ บ ยน เ พ มทนจดทะเ บยนจากจ านวน 681.5 ลานบาท (681,479,688 หน มล ค า หนละ 1 บาท ) เ ปนจ านวน 1,881.5 ลานบาท (1,881,479,688 ห น ม ลค า ห นละ 1 บาท ) โดยการออกห นสามญ เ พ มท นจ านวน 1,200,000,000 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1.00 บาท เพอจดสรรใหแกบคคลในวงจ ากด (Private Placement) โดยจดสรรใหแกบรษท ไทยรบเบอรลาเทคซกรป จ ากด เพอเปนสงตอบแทนในการรบโอนกจการทงหมด โดยเปนหนทช าระแลวเปนจ านวน 1,003.6 ลานบาท บรษทไดจดทะเบยนการลดทนและเพมทนดงกลาวกบกระทรวงพาณชยเมอวนท 27 ธนวาคม 2560 และ 28 ธนวาคม 2560 ตามล าดบ

สวนเกนมลคาหน ตามบทบญญตแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณทบรษทเสนอขายหนสงกวามลคาหนทจดทะเบยนไว บรษทตองน าคาหนสวนเกนนตงเปนทนส ารอง (“สวนเกนมลคาหน”) สวนเกนมลคาหนนจะน าไปจายเปนเงนปนผลไมได

Page 178: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

92

27 ส ารอง ส ารองประกอบดวย การจดสรรก าไร และ/หรอ ก าไรสะสม ส ารองตามกฎหมาย ตามบทบญญตแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษทจะตองจดสรรทนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหลงจากหกขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาส ารองดงกลาวมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน เงนส ารองนจะน าไปจายเปนเงนปนผลไมได

สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน

สวนตางจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกนเปนการแสดงถงสวนตางระหวางมลคาตามบญชของกจการหรอธรกจภายใตการควบคมเดยวกน ณ วนทไดมาทต ากวาหรอสงกวาตนทนและถกบนทกเปนสวนตางในสวนของผถอหน ซงจะไมจ าหนายและจะคงอยจนกวาบรษทนนจะถกขายหรอจ าหนายออกไป

องคประกอบอนของสวนของผถอหน ผลตางจากการแปลงคางบการเงน ผลตางจากการแปลงคางบการเงนแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลตางการแปลงคาทงหมดจากงบการเงนของหนวยงานในตางประเทศและการแปลงคาหนสนจากการปองกนความเสยงในเงนลงทนสทธของบรษท สวนเกนทนจากการตราคาทรพยสน ผลตางจากการเปลยนแปลงในการตราคาสนทรพยใหมแสดงในสวนของเจาของประกอบดวยผลรวมของการเปลยนแปลงสทธของการตราคาทดน อาคารและเครองจกรทแสดงในงบการเงนดวยการตราคาใหมจนกระทงมการขายหรอจ าหนาย สวนเกนทนจากการตราคาอาคารและเครองจกรจะทยอยตดจ าหนายโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานทเหลออยของสนทรพยนนและบนทกโอนไปยงก าไรสะสมโดยตรง

Page 179: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

93

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ณ วนท 1 มกราคม 1,331,667 694,870 163,451 107,787 การตมลคาทดนhอาคารและเครองจกรก-กสทธ จากภาษเงนได

48,495

700,298

-

63,902

กลบรายการสวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคาร สวนทโอนไปเปนอสงหารมทรพยเพอการลงทน - สทธจากภาษเงนได

-

(12,167)

-

- ตดจ าหนาย (62,430) (44,301) (8,352) (8,238) จ าหนาย - สทธจากภาษเงนได (2,218) (7,033) - - สวนเกนทนทไดมาจากการรบโอนกจการ 3 - - 397,600 - ณ วนท 31 ธนวาคม 1,315,514 1,331,667 552,699 163,451

สวนเกนทนจากการตราคาสนทรพยดงกลาวไมสามารถน ามาหกกบขาดทนสะสมและไมสามารถจายเปนเงนปนผลได

28 สวนงานด าเนนงาน กลมบรษทม 4 สวนงานทรายงาน ดงรายละเอยดขางลาง ซงเปนหนวยงานธรกจทส าคญของกลมบรษท หนวยงานธรกจทส าคญนผลตสนคาและใหบรการทแตกตางกน และมการบรหารจดการแยกตางหาก เนองจากใชเทคโนโลยและกลยทธทางการตลาดทแตกตางกน ผมอ านาจตดสนใจสงสดดานการด าเนนงานสอบทานรายงานการจดการภายในของแตละหนวยงานธรกจทส าคญอยางนอยทกไตรมาส การด าเนนงานของแตละสวนงานทรายงานของกลมบรษทโดยสรปมดงน

สวนงาน 1 น ายางขนและน ายางแปรรป สวนงาน 2 ยางแทง สวนงาน 3 ผลตภณฑจากยาง สวนงาน 4 สวนยางพารา

มระดบทตางกนในการรวมกนระหวางสวนงานทรายงานสวนงานท 1 สวนงานท 2 สวนงานท 3 และสวนงานท 4 การรวมกนนรวมถงขายสนคาส าเรจรปและสนทรพยถาวร ตามล าดบ การก าหนดราคาระหวางกนนนเปนไปตามการซอขายตามปกตธรกจ

Page 180: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

94

ขอมลผลการด าเนนงานของแตละสวนงานทรายงานไดรวมอยดงขางลางน ผลการด าเนนงานวดโดยใชก าไรกอนภาษเงนไดของสวนงาน ซงน าเสนอในรายงานการจดการภายในและสอบทานโดยผมอ านาจตดสนใจสงสดดานการด าเนนงานของกลมบรษท ผบรหารเชอวาการใชก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนไดในการวดผลการด าเนนงานนนเปนขอมลทเหมาะสมในการประเมนผลการด าเนนงานของสวนงานและสอดคลองกบกจการอนทด าเนนธรกจในอตสาหกรรมเดยวกน

Page 181: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

95

ขอมลเกยวกบสวนงานทรายงาน

น ายางขนและ น ายางแปรรป ยางแทง (*) ผลตภณฑจากยาง สวนยางพารา รวม

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (ลานบาท)

รายไดจากลกคาภายนอก 6,940 5,573 - 317 2,482 1,833 5 13 9,427 7,736 รายไดระหวางสวนงาน 3,062 2,352 - 25 - - 51 107 3,113 2,484 รวมรายได 10,002 7,925 - 342 2,482 1,833 56 120 12,540 10,220 ดอกเบยรบ 105 106 1 - - - - - 106 106 ดอกเบยจาย (210) (187) - (10) (29) (26) (41) (35) (280) (258) คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย (118) (82) (4) (9) (79) (82) (11) (15) (212) (188) ก าไร (ขาดทน) ตามสวนงานกอนหกภาษ 155 (107) 3 34 134 57 (63) (84) 229 (100) สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากบรษทรวม - - - - - - - (1) - (1)

รายไดและคาใชจายทมส าระส าคญ - คาใชจายในการจดการขาย (180) (194) - (11) (21) (23) - (9) (201) (237) - คาใชจายเกยวกบบคลากร (251) (224) - (6) (208) (172) (37) (26) (496) (428)

เงนลงทนในตราสารทน 100 - - - - - 30 30 130 30 รายจายฝายทน 165 186 - - 112 257 43 56 320 499

Page 182: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

96

น ายางขนและ

น ายางแปรรป ยางแทง (*) ผลตภณฑจากยาง สวนยางพารา รวม 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 (ลานบาท)

สนทรพยตามสวนงานทรายงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 3,445 3,118 215 219 2,195 1,922 2,153 2,311 8,008 7,570 หนสนตามสวนงานทรายงาน

ณ วนท 31 ธนวาคม 4,342 4,205 3 3 1,088 969 136 180 5,569 5,357

(*) บรษท ไทยรบเบอร เอช พ เอน อาร จ ากด ซงเปนบรษทยอย ไดท าการขาย ทดน อาคาร โรงงาน ซงใชด าเนนการประกอบกจการผลตยางแทงใหกบ บรษทในประเทศแหงหนง ในระหวางป 2559 และไดปรบโครงสรางการด าเนนงานทางธรกจเปนการจ าหนายยางแทงและยางคอมพาวด

Page 183: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

97

การกระทบยอดรายได ก าไรหรอขาดทน สนทรพยและหนสน และรายการอนทมสาระส าคญของสวนงานทรายงาน งบการเงนรวม 2560 2559 (ลานบาท) รายได รวมรายไดจากสวนงานทรายงาน 12,540 10,220 รายไดอน 408 217 12,948 10,437 ตดรายการรายไดระหวางสวนงาน (3,480) (2,584) รายไดรวม 9,468 7,853 ก าไรหรอขาดทน รวมก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนไดจากสวนงานทรายงาน 478 (112) ตดรายการก าไรระหวางสวนงาน (249) 12 ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 229 (100) สนทรพย รวมสนทรพยของสวนงานทรายงาน 12,715 12,989 ตดรายการสนทรพยระหวางสวนงาน (4,707) (5,419) สนทรพยรวม 8,008 7,570

หนสน

รวมหนสนของสวนงานทรายงาน 7,343 8,862 ตดรายการหนสนระหวางสวนงาน (1,774) (3,505) หนสนรวม 5,569 5,357

Page 184: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

98

รายการอนทมสาระส าคญ

รวมสวนงานทรายงาน

ปรบปรง

งบการเงนรวม

(ลานบาท) 2560 ดอกเบยรบ 106 (105) 1 ดอกเบยจาย 280 (105) 175 รายจายฝายทน 320 - 320 คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 212 (1) 211 2559 ดอกเบยรบ 106 (104) 2 ดอกเบยจาย 258 (104) 154 รายจายฝายทน 499 (5) 494 คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 188 (2) 186

สวนงานภมศาสตร

สวนงานท 1 2 3 และ 4 มการจดการทวโลกแตมการผลตและส านกงานขายในประเทศไทย สาธารณรฐประชาชนจนและสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

ในการน าเสนอขอมลเกยวกบสวนงานภมศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามทตงทางภมศาสตรของลกคา สนทรพยตามสวนงานแยกตามสถานทตงทางภมศาสตรของสนทรพย

ขอมลเกยวกบสวนงานภมศาสตร

รายได สนทรพยไมหมนเวยน 2560 2559 2560 2559 (ลานบาท) ไทย 8,248 6,716 5,113 5,018 สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร 6 5 103 110 สาธารณรฐประชาชนจน 1,214 1,132 1 2 เงนลงทนในตราสารทน - การบญชดานผลงทน - - 132 32 รวม 9,468 7,853 5,349 5,162

Page 185: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

99

29 รายไดอน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ก าไรจากการปรบปรงมลคายตธรรมของ อสงหารมทรพยเพอการลงทน

14

8,890

42,484

-

42,516

ก าไรจากอตราแลกเปลยน 8,551 1,506 48 - ดอกเบยรบ 692 1,765 55,873 54,550 ก าไรจากการขายทรพยสน 15 - 29,143 - 100 กลบรายการคาเผอการดอยคาทรพยสน 15 - 12,018 - - เงนปนผลรบ 5 - 535 231,971 7,186 อนๆ 22,849 29,623 12,870 9,012 รวม 40,982 117,074 300,762 113,364

30 ตนทนในการจดจ าหนาย

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) คาใชจายในการจดจ าหนาย 208,908 243,551 29,221 24,069 คาใชจายสงเคราะหตนทนชาวสวนยาง 72,351 51,091 15,423 6,187 คาใชจายการตลาด - คานายหนา 39,857 30,283 7,281 6,337 อนๆ 11,273 7,841 592 116 รวม 332,389 332,766 52,517 36,709

Page 186: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

100

31 คาใชจายในการบรหาร

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) คาใชจายเกยวกบบคลากร 174,970 154,325 24,283 27,066 คาเสอมราคา 62,820 55,886 4,400 3,017 คาใชจายในการเดนทาง 19,868 19,125 3,417 3,655 คาใชจายส านกงาน 15,611 17,716 3,838 4,167 คาธรรมเนยมวชาชพ 13,259 13,269 6,427 5,585 คาธรรมเนยมอากรและภาษอน 4,115 15,141 929 11,231 คาเผอหนสงสยจะสญ - 2,598 - - อนๆ 32,399 47,745 4,929 10,199 รวม 323,042 325,805 48,223 64,920

32 คาใชจายอน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ขาดทนสทธจากการจ าหนาย ทรพยสน 15

8,130

-

11

-

ขาดทนสทธจากสญญาซอขายยาง ลวงหนา

236

24,277

236

-

ขาดทนจากการดอยคาสนทรพย 15 - - - 3,824 ขาดทนสทธจากอตราแลกเปลยน - - - 124 ขาดทนจากการปรบปรงมลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทน 14

-

-

2,640

- รวม 8,366 24,277 2,887 3,948

Page 187: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

101

33 คาใชจายผลประโยชนของพนกงาน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) เงนเดอน คาแรงและคาลวงเวลา 368,726 322,354 31,172 27,814 อนๆ 114,780 106,042 4,924 6,967 รวม 483,506 428,396 36,096 34,781

โครงการสมทบเงนทก าหนดไว

กลมบรษทไดจดตงกองทนส ารองเลยงชพส าหรบพนกงานของกลมบรษทบนพนฐานความสมครใจของพนกงานในการเปนสมาชกของกองทน โดยพนกงานจายเงนสะสมในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอนทกเดอน และกลมบรษทจายสมทบในอตรารอยละ 5 ของเงนเดอนของพนกงานทกเดอน กองทนส ารองเลยงชพนไดจดทะเบยนเปนกองทนส ารองเลยงชพตามขอก าหนดของกระทรวงการคลงและจดการกองทนโดยผจดการกองทนทไดรบอนญาต

34 คาใชจายตามลกษณะ

งบการเงนไดรวมการวเคราะหคาใชจายตามหนาท คาใชจายตามลกษณะไดเปดเผยตามขอก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบตาง ๆ ดงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) การเปลยนแปลงในสนคาส าเรจรปและงานระหวางท า (192,228) (51,860) (222,564) 35,888 วตถดบและวสดสนเปลองใชไป 5,854,402 3,321,320 512,560 277,060 ซอสนคาส าเรจรป 1,954,603 3,145,386 2,369,287 1,680,690 คาเสอมราคาอาคารและอปกรณ 207,605 181,001 16,393 18,313 ผลประโยชนตอบแทนพนกงาน 483,506 428,396 36,096 34,781

Page 188: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

102

35 ตนทนทางการเงน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ดอกเบยจาย บรษทยอย 5 - - 49,935 50,785 บรษทรวม 5 294 321 - - บคคลทเกยวของกน 5 - 158 - 158 เงนกและเงนเบกเกนบญชจาก ธนาคาร

189,595

169,291

48,216

46,272

รวมดอกเบยจาย 189,889 169,770 98,151 97,215 ตนทนทางการเงนอน 6,340 6,798 1,796 612 196,229 176,568 99,947 97,827 หก จ านวนทรวมอยในตนทนของ -ดสวนทบนทกเปนตนทนของอาคารและ อปกรณระหวางกอสราง

15

(7,146)

(4,754)

-

-

-ดสวนทบนทกเปนตนทนการพฒนา สวนยาง

20

(14,210)

(17,635)

-

-

สทธ 174,873 154,179 99,947 97,827

Page 189: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

103

36 ภาษเงนได

ภาษเงนไดทรบรในก าไรหรอขาดทน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ หมายเหต 2560 2559 2560 2559 (พนบาท) ภาษเงนไดของงวดปจจบน ส าหรบงวดปจจบน 20,854 14,820 - - ภาษเงนไดรอการตดบญช 21 การเปลยนแปลงของผลตางชวคราว 13,406 27,208 3,654 8,136 รวมภาษเงนได 34,260 42,028 3,654 8,136

การกระทบยอดเพอหาอตราภาษทแทจรง 8,136 งบการเงนรวม 2560 2559 อตราภาษ

(รอยละ) (พนบาท)

อตราภาษ (รอยละ)

(พนบาท)

ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 228,635 (100,439) จ านวนภาษตามอตราภาษเงนได 20 45,727 20 (20,088) ผลกระทบจากความแตกตางของอตราภาษ ส าหรบกจการในตางประเทศ 2,178 4,740 รายไดทไมตองเสยภาษ (15,657) (6,458) คาใชจายตองหามทางภาษ 1,230 4,344 การใชขาดทนทางภาษทเดมไมไดบนทก (23,526) - ผลขาดทนในปปจจบนทไมรบรเปนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

14,575

40,894

การตดจ าหนายสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชจากผลขาดทนสะสมทไมสามารถใชประโยชนได

9,450

20,394

อนๆ 283 (1,798) รวม 34,260 42,028

Page 190: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

104

งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 อตราภาษ

(รอยละ) (พนบาท)

อตราภาษ (รอยละ)

(พนบาท)

ก าไรกอนภาษเงนได 250,080 18,933

จ านวนภาษตามอตราภาษเงนได 20 50,016 20 3,787 รายไดทไมตองเสยภาษ (46,394) (1,437) คาใชจายตองหามทางภาษ 342 922 ผลขาดทนในปปจจบนทไมรบรเปนสนทรพยภาษ เงนไดรอการตดบญช - 4,466 อนๆ (310) 398 รวม 3,654 8,136

การลดอตราภาษเงนไดนตบคคล

พระราชบญญตแกไขเพมเตมประมวลรษฎากร ฉบบท 42 พ.ศ. 2559 ลงวนท 3 มนาคม 2559 ใหปรบลดอตราภาษเงนไดนตบคคลเหลออตรารอยละ 20 ของก าไรสทธส าหรบรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2559 เปนตนไป

37 สทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน

คณะกรรมการสงเสรมการลงทนอนมตใหกลมบรษทไดรบสทธประโยชนหลายประการในฐานะผไดรบการสงเสรมการลงทนตามพระราชบญญตสงเสรมการลงทน พ.ศ. 2520 เกยวกบการผลตน ายางขน สกมเครป สกมบลอคและผลตภณฑจากยาง ซงพอสรปสาระส าคญไดดงน

(ก) ใหไดรบยกเวนอากรขาเขาและภาษส าหรบเครองจกรทไดรบอนมตโดยคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

(ข) ใหไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมมก าหนดเวลาแปดปนบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน

(ค) ใหไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลรอยละ 50 ส าหรบก าไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมมก าหนดเวลาหาปนบแตวนทสนสดสทธประโยชนตามขอ (ข) และ

(ง) ใหน ารายไดสวนทเพมจากการด าเนนงานประกอบกจการทไดรบการสงเสรมของปกอนมาหกไดรอยละ 5 มก าหนดเวลาสบป

Page 191: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

105

เนองจากเปนกจการทไดรบการสงเสรมการลงทน บรษทยอยในประเทศไทยจะตองปฏบตตามเงอนไขและขอก าหนดตามทระบไวในบตรสงเสรมการลงทน รายไดทไดรบการสงเสรมการลงทนและทไมไดรบการสงเสรมการลงทนสรปไดดงน

งบการเงนรวม 2560 2559 กจการท

ไดรบการสงเสรม

กจการทไมไดรบ

การสงเสรม

รวม

กจการทไดรบการสงเสรม

กจการทไมไดรบการสงเสรม

รวม (ลานบาท) ขายตางประเทศ 1,234 4,821 6,055 749 4,369 5,118 ขายในประเทศ 406 2,966 3,372 177 2,441 2,618 รวมรายได 1,640 7,787 9,427 926 6,810 7,736

งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 กจการท

ไดรบการสงเสรม

กจการทไมไดรบการสงเสรม

รวม

กจการทไดรบการสงเสรม

กจการทไมไดรบการสงเสรม

รวม (ลานบาท) ขายตางประเทศ - 545 545 - 317 317 ขายในประเทศ - 2,310 2,310 - 1,826 1,826 รวมรายได - 2,855 2,855 - 2,143 2,143

38 ก าไร (ขาดทน) ตอหน

ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐานส าหรบแตละปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไรหรอขาดทนส าหรบปทเปนสวนของผถอหนสามญของบรษทและจ านวนหนสามญทออกจ าหนายแลวระหวางปโดย ถวเฉลยถวงน าหนก โดยแสดงการค านวณดงน

Page 192: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

106

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 2560 2559 (พนบาท/พนหน) ก าไร (ขาดทน) ทเปนสวนของผถอหนสามญของบรษท 144,406 (168,083) 246,426 10,797

จ านวนหนสามญทออก ณ วนท 31 ธนวาคม 1,685,080 681,480 1,685,080 681,480 จ านวนหนสามญโดยวธถวเฉลยถวงน าหนก 681,480 681,480 681,480 681,480

ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน (บาท) 0.21 (0.25) 0.36 0.02

จ านวนหนสามญทเพมขนจากการปรบโครงสรางของกจการในปd2560dจะไมมสทธลงมตหรอลงคะแนนเสยงใดๆ ในทประชมผถอหนและจะไมไดรบเงนปนผล ดงนนหนทออกใหมและช าระแลวจ านวน 1,003.6 ลานหน จะไมน ามาค านวณก าไรตอหนของบรษท ก าไรตอหนของบรษทซงยงคงค านวณก าไร (ขาดทน) ตอหนจากจ านวนหนเดมจ านวน 681,479,688 หน จงไมมผลกระทบกบก าไร (ขาดทน) ตอหน

39 เครองมอทางการเงน

นโยบายการจดการความเสยงทางดานการเงน กลมบรษท/บรษทมความเสยงจากการด าเนนธรกจตามปกตจากการเปลยนแปลงอตราดอกเบยและอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ และจากการไมปฏบตตามขอก าหนดตามสญญาของคสญญา กลมบรษท/บรษทไมมการถอหรอออกเครองมอทางการทเปนตราสารอนพนธ เพอการเกงก าไรหรอการคา การจดการความเสยงเปนสวนทส าคญของธรกจของกลมบรษท/บรษท กลมบรษท/บรษทมระบบในการควบคมใหมความสมดลของระดบความเสยงใหเปนทยอมรบได โดยพจารณาระหวางตนทนทเกดจากความเสยงและตนทนของการจดการความเสยง ฝายบรหารไดมการควบคมกระบวนการการจดการความเสยงของกลมบรษท/บรษทอยางตอเนองเพอใหมนใจวามความสมดลระหวางความเสยงและการควบคมความเสยง การบรหารจดการทน นโยบายของคณะกรรมการบรษท คอการรกษาระดบเงนทนใหมนคงเพอรกษานกลงทน เจาหนและความเชอมนของตลาดและกอใหเกดการพฒนาของธรกจในอนาคต คณะกรรมการไดมการก ากบดแลผลตอบแทนจากการลงทน ซงกลม

Page 193: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

107

บรษทพจารณาจากสดสวนของผลตอบแทนจากกจกรรมด าเนนงานตอสวนของเจาของรวม ซงไมรวมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม อกทงยงก ากบดแลระดบการจายเงนปนผลใหแกผถอหนสามญ

ความเสยงดานอตราดอกเบย

ความเสยงดานอตราดอกเบย หมายถงความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงทจะเกดในอนาคตของอตราดอกเบยในตลาด ซงสงผลกระทบตอการด าเนนงานและกระแสเงนสดของกลมบรษท/บรษท กลมบรษท/บรษทมความเสยงดานอตราดอกเบยทเกดจากเงนกยม (ดหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 22) กลมบรษท/บรษทไดลดความเสยงดงกลาวโดยสอบทานดอกเบยทเกดจากเงนกยมในทกงวดบญช

อตราดอกเบยทแทจรงของหลกทรพยทเปนเงนใหกยมแกบรษททเกยวของกนและบคคลหรอกจการอนๆ ณ วนท 31 ธนวาคม และระยะทครบก าหนดช าระหรอก าหนดอตราใหมมดงน

งบการเงนเฉพาะกจการ

อตราดอกเบย ทแทจรง

ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ปแตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท)

ป 2560 หมนเวยน เงนใหกยมแกกจการทเกยวของกน 3.9 1,447,203 - - 1,447,203

รวม 1,447,203 - - 1,447,203

งบการเงนรวม

อตราดอกเบย ทแทจรง

ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ปแตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท)

ป 2559 หมนเวยน เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการอนๆ MOR+1 16,793 400 - 17,193

รวม 16,793 400 - 17,193

Page 194: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

108

งบการเงนเฉพาะกจการ

อตราดอกเบย ทแทจรง

ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ปแตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท)

ป 2559

หมนเวยน

เงนใหกยมแกบคคลหรอกจการท เกยวของกน

3.9

1,390,303

-

-

1,390,303

เงนใหกยมแกกจการอนๆ MOR+1 และ 6 - 12

13,486

400

-

13,886

รวม 1,403,789 400 - 1,404,189

อตราดอกเบยทแทจรงของหนสนทางการเงนทมภาระดอกเบย ณ วนท 31 ธนวาคม และระยะทครบก าหนดช าระหรอก าหนดอตราใหมมดงน

งบการเงนรวม

อตราดอกเบย ทแทจรง

ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ปแตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท)

ป 2560 หมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยม ระยะสนจากสถาบนการเงน

3.1 - 7.4

3,402,761

-

-

3,402,761

เงนกยมจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน 4.0 8,000 - - 8,000

ไมหมนเวยน เงนกยมจากสถาบนการเงน MLR-2 108,750 1,123,750 - 1,232,500 หนสนตามสญญาเชาการเงน 4.4 - 6.5 74,805 90,643 - 165,448

รวม 3,594,316 1,214,393 - 4,808,709

Page 195: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

109

งบการเงนรวม

อตราดอกเบย ทแทจรง

ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ปแตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท)

ป 2559 หมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยม ระยะสนจากสถาบนการเงน

2.9 - 7.4

3,449,149

-

-

3,449,149

เงนกยมจากบคคลหรอกจการทเกยวของกน 4.0 8,000 - - 8,000

ไมหมนเวยน เงนกยมจากสถาบนการเงน MLR-2 65,000 1,010,000 - 1,075,000 หนสนตามสญญาเชาการเงน 5.1 - 6.5 64,410 86,935 - 151,345

รวม 3,586,559 1,096,935 - 4,683,494

งบการเงนเฉพาะกจการ

อตราดอกเบย ทแทจรง

ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ปแตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท)

ป 2560 หมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน จากสถาบนการเงน

3.1 - 7.4

2,907,325

-

-

2,907,325

เงนกยมจากบคคลหรอกจการท เกยวของกน

3.9

32,000

-

-

32,000

ไมหมนเวยน เงนกยมจากสถาบนการเงน MLR-2 58,750 898,750 - 957,500 หนสนตามสญญาเชาการเงน 4.4 - 6.5 73,160 86,827 - 159,987

รวม 3,071,235 985,577 - 4,056,812

Page 196: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

110

ความเสยงจากเงนตราตางประเทศ

กลมบรษท/บรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ซงเกดจากการซอสนคาและการขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศ กลมบรษท/บรษทไดท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ซงรายการดงกลาวจะมอายไมเกนหนงป เพอปองกนความเสยงของสนทรพยและหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา ณ วนทรายงานเปนรายการทเกยวของกบรายการซอและขายสนคาทเปนเงนตราตางประเทศในปถดไป

ณ วนท 31 ธนวาคม กลมบรษทและบรษทมความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศอนเปนผลมาจากการมสนทรพยและหนสนทเปนเงนตราตางประเทศดงน

งบการเงนเฉพาะกจการ อตราดอกเบย

ทแทจรง ภายใน 1 ป

หลงจาก 1 ป แตภายใน 5 ป

หลงจาก 5 ป

รวม

(รอยละตอป) (พนบาท) ป 2559

หมนเวยน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน จากสถาบนการเงน

3.1 - 7.4

863,207

-

-

863,207

เงนกยมจากบคคลหรอกจการท เกยวของกน

3.8 - 3.9

1,349,300

-

-

1,349,300

ไมหมนเวยน เงนกยมจากสถาบนการเงน MLR-2 12,000 255,000 - 267,000 หนสนตามสญญาเชาการเงน 5.1 9,078 12,974 - 22,052

รวม 2,233,585 267,974 - 2,501,559

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 2560 2559 เงนเหรยญสหรฐอเมรกา (ลานบาท) ลกหนการคา 565 423 321 23 ลกหนหมนเวยนอน - - 5 2 เจาหนการคา (23) (16) - (1)

Page 197: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

111

ความเสยงทางดานสนเชอ

ความเสยงทางดานสนเชอ คอความเสยงทลกคาหรอคสญญาไมสามารถช าระหนแกกลมบรษท ตามเงอนไขทตกลงไวเมอครบก าหนด

ฝายบรหารไดก าหนดนโยบายทางดานสนเชอเพอควบคมความเสยงทางดานสนเชอดงกลาวอยางสม าเสมอ โดยการวเคราะหฐานะทางการเงนของลกคาทกรายทขอวงเงนสนเชอในระดบหนงๆ ณ วนทรายงานไมพบวามความเสยงจากสนเชอทเปนสาระส าคญ ความเสยงสงสดทางดานสนเชอแสดงไวในราคาตามบญชของสนทรพยทางการเงนแตละรายการในงบดล อยางไรกตามเนองจากกลมบรษทมฐานลกคาจ านวนมาก ฝายบรหารไมไดคาดวาจะเกดผลเสยหายทมสาระส าคญจากการเกบหนไมได

ความเสยงจากสภาพคลอง

เจาหนหมนเวยนอน (19) (44) (11) (1) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559 เงนเหรยญรงกต (ลานบาท) ลกหนการคา 14 65 14 -

เงนจาด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 5 13 - - ลกหนหมนเวยนอน 10 2 - - เจาหนการคา (5) (7) - -

เงนหยวน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 59 49 - - ลกหนการคา 15 - - - ลกหนหมนเวยนอน - 3 - - เจาหนการคา (6) - - - ยอดบญชในงบแสดงฐานะการเงนทมความเสยง 615 488 329 23

Page 198: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

112

กลมบรษท/บรษทมการควบคมความเสยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรกษาระดบของเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดใหเพยงพอตอการด าเนนงานของกลมบรษท/บรษท และเพอท าใหผลกระทบจากความผนผวนของกระแสเงนสดลดลง

Page 199: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

113

มลคาตามบญชและมลคายตธรรม

ตารางดงตอไปนแสดงมลคาตามบญชและมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนทางการเงนรวมถงล าดบขนมลคายตธรรม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 สนทรพยและหนสนทางการเงนทไมใชตราสารอนพนธมมลคายตธรรมไมแตกตางจากมลคาตามบญชทบนทกในงบแสดงฐานะทางการเงนอยางมสาระส าคญ

การวดมลคายตธรรม

กลมบรษท/บรษทพจารณามลคายตธรรรมระดบ 2 ส าหรบสนทรพยและหนสนทางการเงนทไมใชตราสารอนพนธดวยวธคดลดกระแสเงนสด ซงใชกระแสเงนสดตามสญญาและอตราคดลดทเกยวของกบตลาด มลคายตธรรมระดบ 2 ส าหรบตราสารอนพนธทซอขายนอกตลาดหลกทรพย อางองราคาจากนายหนา ซงไดมการทดสอบความสมเหตสมผลของราคาเหลานน โดยการคดลดกระแสเงนสดในอนาคตทคาดการณไวดวยอตราดอกเบยในตลาดส าหรบเครองมอทางการเงนทเหมอนกน ณ วนทวดมลคา มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนสะทอนผลกระทบของความเสยงดานเครดตและไดรวมการปรบปรงความเสยงดานเครดตของกลมบรษท/บรษทและคสญญา ตามความเหมาะสม

งบการเงนรวม

มลคาตามบญช มลคายตธรรม ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 รวม (พนบาท) 31 ธนวาคม 2560 หมนเวยน สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - - 9,657 - 9,657

31 ธนวาคม 2559 หมนเวยน สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - - (5,794) - (5,794)

Page 200: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

114

40 ภาระผกพนทมกบบคคลหรอกจการทไมเกยวของกน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2560 2559

(ลานบาท) ภาระผกพนรายจายฝายทน สญญาทยงไมไดรบร เครองจกร อาคารและงานระหวางกอสราง 42 90 4 - รวม 42 90 4 -

ภาระผกพนตามสญญาเชาด าเนนงานทยกเลกไมได ภายในหนงป 12 7 - - หลงจากหนงปแตไมเกนหาป 6 1 - - รวม 18 8 - -

ภาระผกพนอนๆ หนงสอค าประกนธนาคาร 14 26 10 5 สญญาซอลวงหนา - 21 - 9 สญญาขายลวงหนา 468 663 13 44 สญญาซอขายยางลวงหนา – สทธ - 32 - 32 รวม 482 742 23 90

Page 201: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

115

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ 2559 กลมบรษทและบรษทมภาระผกพนดงตอไปน

- กลมบรษทไดท าสญญาขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเปนจ านวน 14.2 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 18.7 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา) โดยมอตราแลกเปลยนลวงหนาตามสญญาระหวาง 32.5 - 34.1 บาทตอ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 34.6 - 35.7 บาทตอ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา) โดยมระยะครบก าหนดระยะเวลาตงแตวนท 5 มกราคม 2561 ถง 4 มกราคม 2562 (2559: 12 มกราคม 2560 ถง 19 มถนายน 2560) และบรษทไดท าสญญาขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเปนจ านวน 0.4 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 1.2 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา) โดยมอตราแลกเปลยนลวงหนาตามสญญาระหวาง 32.6 - 33.2 บาทตอ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา (2559: 35.7 - 36.0 บาทตอ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา) โดยมระยะครบก าหนดระยะเวลาตงแตวนท 23 กมภาพนธ 2561 ถง 20 มถนายน 2561 (2559: 10 เมษายน 2560 ถง 19 มถนายน 2560)

- ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 กลมบรษทและบรษทไมมสญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนา (2559: กลมบรษทไดท าสญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนาเปนจ านวน 0.6 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา โดยมอตราแลกเปลยนลวงหนาตามสญญาระหวาง 35.7 - 36.0 บาทตอ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา และครบก าหนดระยะเวลาตงแตวนท 12 เมษายน 2560 ถง 3 กรกฎาคม 2560 และบรษทไดท าสญญาซอเงนตราตางประเทศลวงหนาเปนจ านวน 0.2 ลานเหรยญสหรฐอเมรกา โดยมอตราแลกเปลยนลวงหนาตามสญญาระหวาง 35.7 - 36.0 บาทตอ 1 เหรยญสหรฐอเมรกา โดยมระยะครบก าหนดระยะเวลาตงแตวนท 12 เมษายน 2560 ถง 3 กรกฎาคม 2560)

- ภาระผกพนอนเกยวเนองกบสวนทยงไมเรยกช าระของเงนลงทนคดเปนจ านวนเงนรวมประมาณ 100 ลานบาท (2559: 467.3 ลานบาท)

- บรษทมภาระผกพนอนเกยวเนองกบการเชาพนทเพอใชเปนสถานทเกบและรกษาน ายางเปนจ านวนเงนประมาณ 0.1 ลานบาท (2559: 0.8 ลานบาท)

- กลมบรษทและบรษทมภาระผกพนตามสญญากอสรางและตดตงเครองจกรและอปกรณ เปนจ านวนเงนประมาณ 42.4 ลานบาทและ 3.6 ลานบาทตามล าดบ (2559: กลมบรษท 89.6 ลานบาท)

- บรษทยอยแหงหนงมภาระผกพนอนเกยวเนองกบการเชาพนทเพอใชเปนโรงงานและคลงสนคาของบรษทยอยเปนจ านวนเงนประมาณ 17.5 ลานบาท (2559: 5.1 ลานบาท)

- บรษทยอยแหงหนงไดเขาท าสญญาบรการกบทปรกษากฎหมายของบรษทในการซอทดนเพอใชส าหรบการปลกยางพาราในเขตจงหวดทางภาคเหนอ โดยคาบรการจะเปนไปตามอตราทระบในสญญา

- บรษทไดเขาท าสญญากบบรษทในประเทศแหงหนงเพอซอน ายางขนตามปรมาณและราคาทระบในสญญา

Page 202: สารบัญ - THAITEX › uploads › yearbook_list › ... · สารบัญ หน้า ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

บรษท ไทยรบเบอรลาเทคซคอรปอรเรชน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

116

- บรษทยอยแหงหนงมภาระผกพนตามสญญารวมลงทนปลกยางพารากบกลมวสาหกจชมชนผปลกยางพารา โดยมการแบงผลประโยชนตามสดสวนทตกลงรวมกนตามทระบในสญญา โดยสญญามก าหนดระยะเวลา 35 ป หรอจนกวาตนยางพาราจะหมดอายการใหน ายาง

ในป 2553 บรษทยอยดงกลาวไดมการเปลยนสญญารวมลงทนปลกยางพารา มาเปนสญญาเงนใหก เพอปลกตนยางพารากบกลมวสาหกจชมชนผปลกยางพารา โดยมภาระผกพนในการใหวงเงนกไรละไมเกน 20,000 บาท อตราดอกเบยรอยละ 8 ตอป และมก าหนดช าระคนเงนตนพรอมดอกเบย ภายในระยะเวลา 10 ป นบจากวนทท าสญญา โดยก าหนดช าระคนเงนตนพรอมดอกเบยงวดแรกเมอตนยางพาราใหผลผลต

- บรษทยอยแหงหนงมภาระผกพนตามสญญาในการด าเนนการขอออกโฉนดทดนจ านวนประมาณ 1,500 ไร โดยบรษทยอยจะตองจายคาตอบแทนใหกบผรบจางในอตราไรละ 5,650 บาท

- บรษทยอยแหงหนงไดจดทะเบยนนตบคคลกบรฐบาลของสาธารณรฐประชาชนจนเพอท าธรกรรมการคาโดยมระยะเวลาผกพน 20 ป เรมตงแตวนท 9 มกราคม 2549 ถงวนท 8 มกราคม 2569

หนงสอค าประกนธนาคาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มหนงสอค าประกนทธนาคารออกใหในนามของกลมบรษทและบรษท เหลออยเปนจ านวนเงนประมาณ 14 ลานบาท (2559: 26 ลานบาท) ซงเกยวเนองกบภาระผกพนทางปฏบตบางประการตามปกตธรกจของกลมบรษทและบรษท

41 เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน เมอวนท 23 กมภาพนธ 2561 คณะกรรมการบรษทไดน าเสนอจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.04 บาท เปนจ านวนเงน 27.3 ลานบาท การจายเงนปนผลดงกลาวตองไดรบการอนมตจากผถอหนของบรษท