of 103 /103
1

สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1...

Page 1: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

1

Page 2: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

2

คานา

การจดทารายงานผลการประเมนตนเอง (Self Asscssments Report : SAR) ของหนวยงาน

สายสนบสนนทมความรบผดชอบในบทบาทหนาทการใหความสะดวกและรองรบการบรหารจดการองคกร

ในภาพรวมในแตละรอบปงบประมาณซงรอบเวลานคอนขางแตกตางในเรองของชวงเวลาต งแตเรมตนจน

สนสด หากเทยบกบรอบปการศกษาทหนวยงานสายวชาการทมหนาทในกระบวนการจดการเรยนการสอน

ใชเปนกรอบของการจดทารายงานการประเมนฯ กมสาระสาคญในแตละชวงเวลาเชนเดยวกน กองกลางเปน

หนวยงานในสงกดสานกงานอธการบด โดยฐานะของสานกงานอธการบดกอาจนบเทยบเทาคณะวชา ทผาน

มา กองกลาง สานกงานอธการบดไดเสนอความเหนตอกรอบการจดทารายงานผลการประเมนตนเอง โดย

ประสงคจะนาเสนอในภาพรวมของสานกงานอธการบด คอการรวบรวมขอมลการรายงาน จากทกหนวยงาน

ทสงกดสานกงานอธการบด แลวต งคณะทางานจดทารายงานการรายงานผลการประเมนตนเองในฐานะ

สานกงานอธการบด หากแตนโยบายการบรหารจดการ ประสงคจะใหแยกการรายงานและกาหนดใหจดทา

รายผลการประเมนตนเองในรอบปการศกษากรณน เปนเหตให สาระสาคญในรายงานฉบบนบางประเดนอาจ

ไมสอดคลองและครบถวนในสวนทตองการรายงาน เพราะความตางอนเกดจากนโยบายและกรอบระยะเวลา

รายงานฉบบน ถอเปนความรวมมอของผ มสวนเกยวของท งภายในและภายนอก ไดรวบรวมเอา

ผลการปฏบตอนเกดจากการปฏบตจรงทตอบสนองนโยบายตามยทธศาสตรองคกรโดยชดเจน อกท งเปน

ขอมลจรงทเชอถอได หากไดศกษาและตดตามจะพบวา การเสนอรายงานผลการประเมนตนเอง (Self

Asscssments Report : SAR) กองกลาง สานกงานอธการบด ย งคงตองการ การทบทวนในเรองหลกเกณฑ

และเปาประสงคเพอใหขอมล ทปรากฏในรายงาน สามารถใชเปนประวตศาสตรทสามารถสบคนอตลกษณ

ของตนเอง ตลอดจนการกาวเดนทมนคงและกลาหาญทแสดงใหเหนถงความมงม น เชดชองคกรท ง

กระบวนการ ความจรงทประสงคจะแสดงใหประจกษบนพนฐานและสถานการณแมไมเอออ านวยหรอการ

สรางโอกาสตามวาระปกตอาจสะทอนถงความร ความเขาใจ และแรงศรทธาของผ ใชบรการและ

ผ มสวนไดเสยกบทศนคตและพฤตกรรมตอการรบท งผดและท งชอบ ของกองกลาง สานกงานอธการบด

ท งในอดต ปจจบน และกาวล าไปสอนาคต เพราะถงอยางไรเรากรกและเชดชมหาวทยาลยขอนแกน สถาบน

อนเปนความภาคภมใจตราบนรนดร

กองกลาง สานกงานอธการบด

มถนายน 2551

Page 3: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

1

สารบญ

สวนท 1 ลกษณะสาคญขององคกร 2

สวนท 2 รายงานผลการดาเนนการของคณะ 16

หมวดท 1 การนาองคกร 16

หมวดท 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร 22

หมวดท 3 การใหความสาคญกบผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย 29

หมวดท 4 การวด วเคราะห การจดการความร 35

หมวดท 5 การมงเนนทรพยากรบคคล 40

หมวดท 6 การจดกระบวนการ 49

สวนท 3 ตารางสรปผลการดาเนนงาน หมวด 7 54

สวนท 4 ตารางรายงานขอมลพนฐาน -

สวนท 5 สรปการประเมนตนเองตามเกณฑ PMQA ระดบพนฐาน 60

สวนท 6 แผนพฒนาองคการประจาปการศกษา 2551 84

สวนท 7 ตวชวดความสาเรจของการดาเนนการตามแผนพฒนาองคการ

ประจาปการศกษา 2551 101

Page 4: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

2

สวนท 1

ลกษณะสาคญขององคกร

(กองกลาง สานกงานอธการบด)

เปนการกลาวถงสภาพแวดลอมในการปฏบตภารกจของงาน และความสมพนธทสาคญกบ

ประชาชนผ รบบรการ หนวยงานอน และประชาชนโดยรวม

ก. ลกษณะพนฐานของคณะ

(1) คาถาม

- พนธกจหรอหนาทตามกฎหมายของงานคออะไรบาง (#)

คาตอบ

พนธกจหรอหนาทตามกฎหมาย

1. ควบคม วางแผน และพฒนาระบบการรบ สง จดเกบหนงสอของ

มหาวทยาลย

2. พฒนาระบบสนบสนนการจดประชมสภามหาวทยาลย และการประชม

คณบด

3. วางแผน และพฒนาระบบการประชาสมพนธ โดยเปนศนยกลางการ

ประชาสมพนธของมหาวทยาลยขอนแกน

4. พฒนาระบบสนบสนนการจดประชมสภาคณาจารยและการประชมสภา

ขาราชการและลกจาง

5. ควบคม วางแผน และพฒนาระบบการรกษาความปลอดภย การจราจร

และการขนสงภายในมหาวทยาลย

6. พฒนาระบบสนบสนนการบรหารของผ บรหารมหาวทยาลย

7. ควบคม วางแผน และพฒนาระบบการตดตอประสานงานระหวาง

มหาวทยาลยกบหนวยงานตาง ๆในเขตกรงเทพมหานคร และปรมณฑล

1. ลกษณะองคกร

Page 5: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

3

คาถาม

- มแนวทางและวธการอยางไรในการใหบรการแกผ รบบรการ (#)

คาตอบ

ผ รบบรการ แนวทางและวธการใหบรการ

1. หนวยงานภายนอก มหาวทยาลย

2. หนวยงานภายใน มหาวทยาลย

3. ผ บรหารระดบสงมหาวทยาลย

4. กรรมการสภามหาวทยาลย

5. บคลากรภายใน มหาวทยาลย

6. นกศกษา

7. ประชาชนท วไป

1. การรบ สง และจดทาฐานขอมลหนงสอของ

มหาวทยาลย

2. การสบคน ตดตามหนงสอจากภายนอก

3. การตรวจสอบหนงสอ/คาส ง/ประกาศ กอนเสนอ

อธการบด ลงนาม

4. การ สง หนงสอ เอกสารราชการทางไปรษณย

และการบนไทย

5. บรการดานรกษาความปลอดภย และอานวย

ความสะดวกดานการจราจร

6. บรการบรรเทาอบตภ ย

7. บรการตดตอสอบถามขอมลเบองตน

8. บรการขาวสาร และขอมลสารสนเทศ

9. อ านวยความสะดวกในการจดประชมสภา

มหาวทยาลย/ทประชมคณบด/สภาคณาจารย/สภา

ขาราชการและลกจาง

10. อ านวยความสะดวกในการประสานงานระหวาง

หนวยงานในมหาวทยาลยกบหนวยงาน หรอบคคล

ท วไปในเขตกรงเทพมหานคร และปรมณฑล

(2) คาถาม

- วสยทศนของกองกลางคออะไร (#)

- เปาประสงคหลกของกองกลางคออะไร (#)

- ว ฒนธรรมในกองกลางคออะไร

- คานยมของกองกลางทกาหนดไวคออะไร

Page 6: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

4

คาตอบ

วสยทศน เปนศนยใหบรการดวยความรวดเรว ถกตอง และชดเจน

เปนทพงพอใจของผ ใชบรการ นาไปสความเปนมาตรฐานสากล

เปาประสงคหลก กองกลาง สานกงานอธการบด เปนหนวยงานกลาง ทรบผดชอบในหลายภารกจ

ไดแก ดานการบรหารเอกสารของหนวยราชการ ดานการจดประชมผ บรหาร

ระดบสง ดานการเผยแพรขาวสารและการสรางภาพลกษณทด ดานการรกษาความ

ปลอดภยและการจราจร ดานสนบสนนองคกรทปรกษา ดานสนบสนนการ

ปฏบตงานของผ บรหาร และดานการประสานงานกบทกองคกรในเขต

กรงเทพมหานคร ซงนบวาภารกจมความสาคญ และเปนตวช ว ดทจะทาใหการ

ดาเนนงานของผ บรหาร ไปสเปาหมาย ดงน นเปาประสงคจงเปนการปฏบตงานท

ตองสาเรจ มผลสมฤทธ ทด และเปนทพงพอใจของผ รบบรการ

วฒนธรรม ย ม ไหว ทกทายกน

คานยม ตองการผลสมฤทธ ใหคดถงกองกลาง

(3) คาถาม

ล กษณะโดยรวมของบคลากรในคณะเปนอยางไร เชน ระดบการศกษา อาย สายงาน

ระดบตาแหนง ขอกาหนดพเศษในการปฏบตงาน เปนตน (#) (ใหใชขอมลบคลากร ณ ว นท 15 พฤษภาคม

2552 )

คาตอบ

บคลากรกองกลาง สานกงานอธการบด ขอมล ณ พฤษภาคม 2551

รวมทงสน 170 คน

ตาแหนง ระดบตาแหนง/จานวน รวม(คน) หมายเหต

ไมระบ 1-3 4-6 7-8 9 10 -

1. ขาราชการ - - 18 5 - - 23

2. ลกจางประจา 117 - - - - - 117

3. พนกงาน(แผนดน) - 5 - - - - 5

4. พนกงาน(รายได) - 15 - - - - 15

5. พนกงานราชการ 1 - - - - - 1

6. ลกจางช วคราว 9 - - - - - 9

7. ลกจางช วคราว(โครงการ

รปภ.) 55 - - - - - 55

เนองจากเปน

โครงการพเศษ

รวม 127 (182) 20 18 5 170 (225)

Page 7: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

5

ลกจางประจา/พนกงานราชการ

สายงาน/อาย/วฒการศกษา จานวน รวม (คน) %

สายงาน

1 ลกจางประจา 117 117 68.8

2. พนกงานงบประมาณ 5 5 2.9

3. พนกงานมหาวทยาลย/รด 15 15 8.8

4. พนกงานราชการ 1 1 0.5

5. ลกจางช วคราว 9 9 5.2

6. ลกจางช วคราว(โครงการ รปภ.) 55 55 -

รวม 147 (202) 147(202) 86.47

อาย อายเฉลยโดยรวม

1. อายตวเฉลย 40

2. อายราชการเฉลย 10

วฒการศกษา รวม (คน) %

1. ต ากวาตร 112 112

2. ป.ตร 24 24

3. ป.โท 1 1

4. ป.เอก

รวม 147 147

ขอกาหนดพเศษดานการปฏบตงาน (โปรดระบ

ตาแหนง/สายงาน)

สายงาน/อาย/วฒการศกษา ระดบตาแหนง/จานวน รวม (คน)

% 1-3 4-6 7-8 9 10 11

สายงาน

1. ขาราชการ 18 5 23

รวม 18 5 23 13.5

อาย อายเฉลยโดยรวม

1. อายตวเฉลย 48 58 48.1

2. อายราชการเฉลย 20 31 23.1

วฒการศกษา รวม(คน) %

1. ต ากวาตร 2 2 8.6

2. ป.ตร 11 2 13 56.5

3. ป.โท 5 3 8 34.7

4. ป.เอก

รวม 18 5 23

Page 8: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

6

(4) คาถาม

คณะมเทคโนโลย อปกรณ และสงอานวยความสะดวกทสาคญอะไรบาง ในการ

ใหบรการและการปฏบตงาน (#)

คาตอบ

เทคโนโลย - โปรแกรมการจดเกบ สบคนเอกสาร

- ระบบเครอขายระบบ Lan /Wireless

- ระบบประชมทางไกล video conference

- ระบบกลองวงจรปด (IP Camera )

- Web Board

- E-mail

- ระบบโทรศพทภายใน

- ระบบโทรศพทพนฐาน

- ระบบรบ-สงโทรสาร

- ระบบโทรศพทเคลอนท

- ระบบวทยสอสารยานความถ 142.525 MHz

- สถานแมขายวทยสอสาร “ศนยสฐาน”

อปกรณ - เครองคอมพวเตอร

- เครอง Scanner

- เครองฉาย LCD

- เครองถายเอกสาร

- เครองสาเนาเอกสาร (Copy Print)

- เครองเยบกระดาษ

- เครองเรยงกระดาษ

- เครองโทรสาร 1 เครอง

- เครองโทรศพท

- โตะ/เกาอ ประจาสานกงาน

- ตเกบเอกสาร/ช นวางเอกสาร

- เครองพมพเอกสาร

- กลองถายภาพนง

- กลองบนทกภาพเคลอนไหว

- อปกรณตดตอภาพเคลอนไหว

Page 9: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

7

- เครองบนทกเสยง

- เครองขยายเสยง

- อาวธประจากาย

- อปกรณดบเพลง

- รถดบเพลง

- รถบรรทกน า

- รถจกรยาน

- รถจกรยานยนต

- รถยนตสายตรวจตดสญญาณไฟฉกเฉน

สงอานวยความสะดวก

(สถานทใหบรการ สถานททางาน)

- เครองปรบอากาศ

- ตเยน

- โทรทศน

- กระตกน ารอน

- เครองทาน าเยน

- ชดรบแขก

- เกาอ สาหรบผ มาตดตอน งรอ

- หองรบรอง

- หองประชม

- สถานทจอดรถยนต/รถจกรยานยนต

- ศนยรบแจงเหตรองเรยน รองทกข และศนยขาวสฐาน

(5) คาถาม

คณะดาเนนการภายใตกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบทสาคญอะไรบาง (#)

(ใหระบเฉพาะทเกยวของกบการสงมอบบรการหลกของคณะเทาน น)

คาตอบ

กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระสาคญของกฎหมาย

กฎระเบยบ ขอบงคบ

หนวยงาน

ทเปนผ รกษาการตามกฎหมาย

1. พระราชบญญต

มหาวทยาลยขอนแกน พ.ศ. 2541

มาตรา 20 การกาหนดให

มหาวทยาลย มอธการบดเปนผ ม

อ านาจในการบรหาร

มาตรา 23 ขอบเขตอานาจ และ

หนาท ในการบรหาร

มหาวทยาลย

มหาวทยาลยขอนแกน

Page 10: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

8

2. พระราชบญญต ระเบยบ

บรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2534

และ ฉบบแกไขเพมเตม

การแบงสวนราชการ การแตงต ง

อ านาจหนาทของหวหนาสวน

ราชการ

สานกนายกรฐมนตร

3. ระเบยบสานกนายกรฐมนตร

วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และฉบบแกไขเพมเตม

การจดทาหนงสอราชการ การ

จดเกบ การทาลาย

สานกงานปลดสานก

นายกรฐมนตร

4. ระเบยบวาดวยการรกษาความ

ปลอดภยแหงชาต พ.ศ. 2517

การรกษาความสงบเรยบรอยใน

สถานทสวนราชการ

สานกนายกรฐมนตร

5. ขอบงคบวาดวย การประชม

สภามหาวทยาลย พ.ศ. 2544

กาหนดหลกเกณฑ วธการ เปน

แนวปฏบตในการจดประชมสภา

มหาวทยาลย

มหาวทยาลยขอนแกน

6. ระเบยบวาดวยการเดนรถ

โดยสารภายในมหาวทยาลย พ.ศ.

2533

การควบคมดแล ดานตางๆ ของ

การเดนรถโดยสารใน

มหาวทยาลย

มหาวทยาลยขอนแกน

7. ขอบงคบวาดวยวนยนกศกษา

ป 2551

การตดคะแนนความประพฤตของ

นกศกษา

มหาวทยาลยขอนแกน

หมายเหต : คณะทเปนผ รกษาการตามกฎหมาย หมายถง คณะทเปนผ วนจฉยหรอตความในกรณทมปญหา

ในการดาเนนการตามกฎหมายน น ”ๆ

ข. ความสมพนธภายในภายนอกองคกร

(6) คาถาม

โครงสรางองคกรและวธการจดการทแสดงถงการกากบดแลตนเองทดเปนเชนใด

Page 11: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

9

คาตอบ

แผนผงโครงสรางองคกร กองกลาง

แผนผงโครงสรางการบรหารองคกร กองกลาง

กองกลาง สานกงานอธการบด จดแบงภารกจตาง ๆ ตามพนธกจ และมอบหมายใหบคลากรนาไปปฏบต ตามตาแหนงหนาท

และความรความสามารถ โดยกาหนดใหมการกากบดแล ตามลาดบ เพอใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ และ

แกไขปญหาไดอยางทนทวงท

ผ อานวยการกองกลาง

ประเมนการปฏบตงาน

ทก 6 เดอน

หวหนางานในสงกด

เสนอพจารณา

เจาหนาทผ ปฏบตงาน

มอบหมาย หรอส งการ

ตามภารกจ

รายงานผลการปฏบตงาน ประจาเดอน

1. ปญหา/อปสรรค

2. การแกไข

3. ขอเสนอแนะ

หวหนางานสารบรรณ

เสนอทประชม

ประจาเดอน

หวหนางานประชม หวหนางานประชาสมพนธ หวหนางานสภาอาจารย

หวหนางานรกษาความปลอดภย หวหนางานเลขานการผ บรหาร หวหนางานประสานงานฯ

ผ อานวยการกองกลาง

อธการบด

รองอธการบดฝายทเกยวของ

Page 12: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

10

(7) คาถาม

คณะหรอองคกรทเกยวของกนในการใหบรการหรอสงมอบงานตอกน มหนวยงานใดบาง

มบทบาทอยางไรในการปฏบตงานรวมกน (#)

- ขอกาหนดทสาคญในการปฏบตงานรวมกนมอะไรบาง

- มแนวทางและวธการสอสารระหวางกนอยางไร

คาตอบ

หนวยงาน/

องคกรทเกยวของ

บทบาทหนาท

ในการปฏบตรวมกน

ขอกาหนดทสาคญ

ในการปฏบตงานรวมกน

แนวทางและวธการสอสาร

ระหวางกน

- ทกหนวยงานภายใน

มหาวทยาลย

- การรบ-สงหนงสอ

- การเผยแพรขาวสาร

- การเตรยมขอมลการประชม

- การรกษาความปลอดภย

- ระเบยบสารบรรณ

- ตามกาหนดการประชม

- พรบ./ระเบยบ/ขอบงคบ

มหาวทยาลย

- การสนทนาดวยตนเอง

- เคารเตอรบรการ

- บนทกขอความ

- การแจงเวยนหนงสอ

- จดหมายขาว

- e-mail

- โทรศพท/โทรสาร

- สวนราชการภายนอก

- รฐวสาหกจ

- การใหความรวมมอ

ตามนโยบายรฐบาล

- ตามมต ครม.

- ตามนโยบายรฐบาล

- การสนทนาดวยตนเอง

- เคารเตอรบรการ

- หนงสอราชการ

- e-mail

- โทรศพท/โทรสาร

- องคกรประชาชน

- ภาคเอกชน

- การสนบสนน ตามนโยบาย

มหาวทยาลย

- ประกาศมหาวทยาลย

- ขอบงคบมหาวทยาลย

- การสนทนาดวยตนเอง

- เคารเตอรบรการ

- หนงสอราชการ

- e-mail

- โทรศพท/โทรสาร

(8) คาถาม

- กลมผ รบบรการ และผ มสวนไดสวนเสยหลกของคณะคอใครบาง (#)

- กลมผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยเหลาน มความตองการและความคาดหว งท

สาคญอะไรบาง (#)

- แนวทางและวธการสอสารระหวางกนคออะไร (#)

Page 13: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

11

คาตอบ

กลมผ รบบรการ บรการทให ความตองการ/

ความคาดหวง

แนวทางและวธการสอสาร

ระหวางกน

1. หนวยงานภายนอก

มหาวทยาลย

1.1 การรบ หนงสอถง

อธการบด/รอง

อธการบด/ผ อ านวยการ

สานกงานอธการบด

1.2 การสบคน ตดตาม

หนงสอจากภายนอก

การไดรบหนงสอ

เอกสารถกตอง รวดเรว

การสนทนาดวยตนเอง

การใชโทรศพท

การใชโทรสาร

การใช E-mail

การโปรแกรม Computer

การใชหนงสอ

2. หนวยงานภายใน

มหาวทยาลย

2.1 การตรวจสอบ

หนงสอ/คาส ง/ประกาศ

กอนเสนออธการบด ลง

นาม

2.2 การกาหนดเลข

ประจาหนงสอภายนอก

เอกสารราชการ ของ

มหาวทยาลยขอนแกน

และของกองกลาง

2.3 การกาหนดเลข

ประจาหนวยงาน

2.4 การสบคน ตดตาม

หนงสอภายใน และ

หนงสอสงออก

2.5 การ สง หนงสอ

เอกสารราชการทาง

ไปรษณยและการบน

ไทย

การไดรบหนงสอ

เอกสารถกตอง รวดเรว

การสนทนาดวยตนเอง

การใชโทรศพท

การใชโทรสาร

การใช E-mail

การโปรแกรม Computer

การใชหนงสอ

3. หนวยงานภายใน

สานกงานอธการบด

3.1 การสาเนาเอกสาร/

การเขาเลม

การไดรบเอกสาร

ถกตอง รวดเรว

การสนทนาดวยตนเอง

การใชโทรศพท

การใชโทรสาร

การใช E-mail

การโปรแกรม Computer

การใชหนงสอ

Page 14: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

12

กลมผ รบบรการ บรการทให ความตองการ/

ความคาดหวง

แนวทางและวธการสอสาร

ระหวางกน

4. อธการบด/รอง

อธการบด

4.1 การรบ – สง หนงสอ

เอกสารราชการ

การไดรบหนงสอ

เอกสารถกตอง รวดเรว

การสนทนาดวยตนเอง

การใชโทรศพท

การใชหนงสอ

5. หนวยงานภายใน

กองกลาง

5.1 การคมยอด

งบประมาณเงนรายได

กองกลาง

5.2 การจดซอ จดจาง

การเบก สงคนพสด

การไดรบงบประมาณ

พสด/ครภณฑ ถกตอง

รวดเรว

การสนทนาดวยตนเอง

การใชโทรศพท

การใชหนงสอ

การใช E-mail

6. บคลากรสงกด

กองกลาง

6.1 การเบกจายเงน

สว สดการคารกษา คา

เลาเรยน

6.2 การออกหนงสอ

รบรอง

การไดรบเงนครบถวน

รวดเรว

การไดรบหนงสอ

เอกสารถกตอง รวดเรว

การสนทนาดวยตนเอง

การใชโทรศพท

การใชหนงสอ

เปนการตอบคาถาม เพออธบายถงสภาพการแขงขน ความทาทายทสาคญในเชงยทธศาสตร และ

ระบบการปรบปรงผลการดาเนนการของคณะ

ก. สภาพการแขงขน

(9) คาถาม

- สภาพการแขงขนท งภายในและภายนอกประเทศของคณะเปนเชนใด (ใหคณะตอบ

ตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

- ประเภทการแขงขน และจานวนคแขงขนในแตละประเภทเปนเชนใด

- ประเดนการแขงขนคออะไร และผลการดาเนนการปจจบนในประเดนดงกลาวเมอ

เปรยบเทยบกบคแขงเปนอยางไร

คาตอบ

สภาพการแขงขน ประเภทการแขงขน คแขง ประเดนการ

แขงขน

ผลการดาเนนการ

- เปนการแขงขน

ภายในประเทศ โดยม

- ดานคณภาพ

- ดานผลสมฤทธ

- หนวยงานภายใน

มหาวทยาลย

- ถกตอง

- สะดวก

- ไดรบการ

ประเมนในระดบ

2. ความทาทายตอองคกร

Page 15: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

13

สภาพการแขงขน ประเภทการแขงขน คแขง ประเดนการ

แขงขน

ผลการดาเนนการ

เงอนไขจากนโยบายรฐ ใน

การเนนการใชเทคโนโลย

มาทดแทนบคลากร ภายใต

ขอจากดของการเพม

อตรากาล ง และงบประมาณ

- รวดเรว

- ประหยด

- พงพอใจ

มหาวทยาลย

- เปนการแขงขน

ภายในประเทศ ซงมการ

แขงขน โดยการเนนการ

ใหบรการ ดวยเทคโนโลย

- ดานคณภาพ

- ดานบรการ

- สถาบนอดมศกษา

ของรฐ

ภายในประเทศ

- ถกตอง

- สะดวก

- รวดเรว

- พงพอใจ

- ย งไมมระบบ

การประเมน

(10) คาถาม

- ปจจยสาคญททาใหคณะประสบความสาเรจเมอเปรยบเทยบกบคแขงขนคออะไร

- ปจจยแวดลอมทเปลยนแปลงไปซงมผลตอสภาพการแขงขนของคณะคออะไร

คาตอบ

ปจจยสาคญททาใหหนวยงานประสบความสาเรจเมอเปรยบเทยบ

กบคแขงขน

ปจจยแวดลอมทเปลยนแปลงไปซงมผลตอ

สภาพการแขงขน

- นโยบายการบรหารหนวยงาน

- การกาหนดยทธศาสตร

- ประสทธภาพบคลากร

- เทคโนโลย

- นโยบายภาครฐ

- นโยบายองคกร

- การพฒนาของเทคโนโลย

- ประสทธภาพบคคล

- งบประมาณ

(11) คาถาม

ขอมลเชงเปรยบเทยบและขอมลเชงแขงขนมแหลงขอมลอยทใดบาง

คาตอบ

ผลการประเมนสถาบนการศกษา ของ ก.พ.ร. สมศ. และการประเมน PMQA

(12) คาถาม

ขอจากดในการไดมาซงขอมลเชงเปรยบเทยบ และขอมลเชงแขงขนมอะไรบาง (ถาม)

Page 16: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

14

ตอบ

ประเภทการแขงขน คแขง

แหลงขอมล

เชงเปรยบเทยบ

และขอมลเชงแขงขน

ขอจากด

ในการไดมาซงขอมล

1. การแขงขนภายใน

ประเทศ

1. หนวยงานภายใน

2. สถาบนอดมศกษา

อน

- รายงานผลตามคารบรอง

ผลการ ปฏ บตง านของ

หนวยงาน

- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม น จ า ก

หนวยงานจากหนวยงาน

ภาครฐ

- ความถกตอง

- ระยะเวลาในการ

เปรยบเทยบของขอมล

2. การแขงขนภายนอก

ประเทศ

ไมมการแขงขน ไมมการแขงขน ไมมการแขงขน

ข. ความทาทายเชงยทธศาสตร

(13) คาถาม

ความทาทายเชงยทธศาสตรของงานสารบรรณคออะไร (#)

- ความทาทายตามพนธกจ

- ความทาทายดานปฏบตการ

- ความทาทายดานทรพยากรบคคล

คาตอบ

ความทาทายเชงยทธศาสตร สงททาทาย

ดานพนธกจ

- มพนธกจทครอบคลมหลายดาน

- พนธกจบางสวนมผลกระทบกบภาพรวมขององคกร

- ผ มสวนไดเสยครอบคลมทกกลม

ดานปฏบตการ

- มาตรฐานทตองปฏบตตาม กฎ ระเบยบ

- ดานกายภาพของหนวยงาน

- การบรหารจดการไมเปนเอกภาพ

ดานทรพยากรบคคล

- มขอจากดในการบรหารจดการ

- การพฒนาใหทนกบเทคโนโลย

- มบคลากรหลายประเภท และระดบ

Page 17: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

15

ค. ระบบการปรบปรงผลการดาเนนการ

(14) คาถาม

แนวทางและวธการในการปรบปรงประสทธภาพของคณะ เพอใหเกดผลการดาเนนการ

ทดอยางตอเนองมอะไรบาง (#)

คาตอบ

1. สารวจความพงพอใจของผ รบบรการ

2. จดการศกษาแลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

3. สนบสนนใหบคลากรเขารบการอบรมสมมนาในเรองทเกยวของ

4. พฒนาเทคนคและวธการปฏบตเพอนามาใชในการพฒนางาน

5. ใชเทคโนโลยเขาสนบสนนการปฏบตงาน

6. การปรบกระบวนการเพอลดขนตอนในการใหบรการ

7. สรางระบบการตรวจสอบและตดตามผล

8. กระจายอานาจสระดบปฏบต และใหความสาคญกบผ มความรความสามารถ

9. ใหความสาคญกบทกปญหาอนเกดจากขอบกพรองของการปฏบตงาน

10. สรางวฒนธรรม เพอใหเกดความรกองคกร สรางสามคค และมจดมงหมายรวมกน

(15) คาถาม

ภายในองคกรมแนวทางในการเรยนรขององคกรและมการแลกเปลยนความรอยางไร (#)

คาตอบ

แนวทางในการเรยนรขององคกร

- การจดแฟมสะสมความร

- การจดอบรมสมมนาภายใน

- จดกจกรรมในประเดนทเกยวของ

- จดประชมหนวยงาน

-การสรางทมงานเพอวเคราะหและสรางองคความรในการพฒนาคน

และพฒนางาน

- จดทาแผนกลยทธและแผนปฏบตในภาพรวมทสามารถบงช ถงการ

พฒนาประสทธภาพขององคกร

- นาผลการประเมนทไดรบจากคณะกรรมการ ตลอดจนคาแนะนา

หรอ ขอเสนอจากผ เกยวของและผ ใชบรการ ไปสการแกไขปรบปรง

ภารกจ

************************

Page 18: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

16

สวนท 2

รายงานผลการดาเนนการของกองกลาง

หมวด 1 : การนาองคกร

เปนการตอบคาถามทอธบายถงการดาเนนการของผ บรหารของคณะในการช นาองคกร การกากบ

ดแลตนเองทด และอธบายวาผ บรหารของคณะทบทวนผลการดาเนนการอยางไร

ก. การกาหนดทศทางของคณะ

(1) คาถาม

- ผ บรหารของคณะดาเนนการอยางไรในการกาหนดในเรองวสยทศน เปาประสงคระยะ

ส นและระยะยาว คานยม และผลการดาเนนการทคาดหว งไว รวมท งการถายทอดใหบคลากรในคณะ

นาไปปฏบต

- ในการกาหนดผลการดาเนนการดงกลาว ผ บรหารของคณะไดค านงถงความตองการ

หรอผลประโยชนของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย โดยยดหลกความโปรงใสและความชดเจน

อยางไร

- ผ บรหารของคณะดาเนนการอยางไรในการสอสารในเรองดงกลาวแบบ 2 ทศทางอยาง

ชดเจนและเปนรปธรรมไปสบคลากรทกคน รวมท งผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยทสาคญ โดยผาน

ระบบการนาองคกร

คาตอบ การจดประชมสมมนา เพอระดมความคดเหนจากบคลากร รวมทงการกาหนดแนวทาง

ปฏบตใหกบบคลากรอยางเหมาะสม การจดใหมแบบสารวจความพงพอใจในการใหบรการ และเสนอแนะ

แนวทางในการพฒนาระบบงาน

(2) คาถาม

ผ บรหารของคณะดาเนนการอยางไรในการสรางบรรยากาศ

- เพอใหเกดการกระจายอานาจในการตดสนใจ นว ตกรรม และความคลองตวใน

การปฏบตงาน

- เพอใหเกดการเรยนร ท งในระดบคณะและผ ปฏบตงาน

- เพอสงเสรมใหบคลากรทางานอยางถกตองตามกฎระเบยบและหลกจรยธรรม

1.1 การนาองคกร

Page 19: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

17

คาตอบ การกาหนดใหบคลากรจดทารายงานการปฏบตงานประจาเดอน โดยระบปญหาอปสรรค

ในการปฏบตงาน และการแกปญหาในเบองตน

ข. การกากบดแลตนเองทด

(3) คาถาม

ในการกากบดแลตนเองทด คณะและผ บรหารดาเนนการอยางไรในเรองทสาคญตอไปน

- ความรบผดชอบตอการปฏบตงานของคณะ

- ความรบผดชอบดานการเงน และการปองกนและปราบปรามการทจรต และ

ประพฤตมชอบ

- การปกปองผลประโยชนของประเทศและผ มสวนไดสวนเสย

คาตอบ การรายงานสถานะทางการเงนทก 3 เดอน และการจดทาแบบขออนมตและขออนญาต

ในกรณตาง ๆ

ค. การทบทวนผลการดาเนนการของคณะ

(4) คาถาม

- ผ บรหารของคณะดาเนนการอยางไรในการทบทวนผลการดาเนนการของคณะ (#)

- ผ บรหารของคณะใชผลการประเมนและทบทวนดงกลาวมาประเมนความสาเรจของ

การบรรลเปาประสงคระยะส นและระยะยาวของคณะอยางไร (#)

- ผ บรหารของคณะนาผลการประเมนและทบทวนน มาใชในการประเมนความสามารถ

ในการตอบสนองความตองการทเปลยนแปลงไปของคณะอยางไร

คาตอบ การแตงตงคณะกรรมการตรวจประเมนภายในหนวยงาน เพอการสรปผลการปฏบตงาน

ในภาพรวม และการประเมนผลประจาป เพอนามาเปนขอมลในการพฒนาระบบงานในป ตอไป

(5) คาถาม

- ตวช ว ดสาคญทผ บรหารของคณะทบทวนเปนประจามอะไรบาง (#)

- ผลการทบทวนทผานมาเปนอยางไร (#)

คาตอบ องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ ตวชวด7.3 มการพฒนาคณะ/หนวยงาน ส

องคกรเรยนร มการนาทกษะความรใหม ๆ และองคความร ทมถายทอดใหกบบคลากรอยางเปนระบบ ซงม

คาคะแนนจากการประเมนสงขน ตามผลการประเมนคารบรองการปฏบตราชการ (กพร.) ประจาป

Page 20: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

18

(6) คาถาม

- ผ บรหารของคณะมวธการอยางไรในการนาผลการทบทวนดงกลาวมาจดลาดบ

ความสาคญ เพอใหเกดการปรบปรงท งอยางตอเนองและอยางกาวกระโดด รวมท งใชเปนโอกาสในการ

สรางนว ตกรรม

- ผ บรหารของคณะใชวธการอยางไรในการนาผลการทบทวนไปปรบปรงและนาไปส

การปฏบตท วท งคณะ รวมถงผ มสวนเกยวของ

คาตอบ จดความสาคญตามลาดบของแผนยทธศาสตรและคารบรองการปฏบตราชการของ

องคกร โดยใชตวชวดทไดคะแนนตาสด มาวางแผนพฒนา และนาตวชวดทไดคะแนนสงสด มาวเคราะห

เพอพฒนาสการประเมนในระดบทาทาย รวมทงการใหความสาคญในผลการทบทวนทเกยวของกบภารกจ

หลก เปนสาคญ เพอใชเปนหวขอในการจดสมมนาบคลากรภายในงาน และการสนบสนนใหบคลากรเขา

รวมการอบรมสมมนา ของหนวยงานตาง ๆ ทงภายในและภายนอก มหาวทยาลย โดยนาความร ทไดรบมา

ถายทอดสบคลากรในภาพรวม

(7) คาถาม

- ผ บรหารของคณะในแตละระดบไดรบการประเมนผลงานอยางไร (#)

- คณะนาผลจากการประเมนผลงานของผ บรหารไปปรบปรงระบบการนาองคกรของ

ผ บรหารทกระดบอยางไร

คาตอบ ผ บรหารทกระดบเขารบการประเมนผลการปฏบตงาน โดยมหาวทยาลย ตามหลกเกณฑ

ทกาหนด ซงผลทไดเปนขอมลในการพฒนาระบบงานตอไป

เปนการตอบคาถามเพออธบายวา คณะดาเนนการอยางไรเพอแสดงความรบผดชอบตอสงคม

และมการดาเนนงานอยางมจรยธรรมและเปนองคกรทคานงถงสงคม

ก. ความรบผดชอบตอสงคม

(8) คาถาม

ในกรณทการบรการและการปฏบตงานมผลกระทบในทางลบตอสงคมคณะดาเนนการ

อยางไร

คาตอบ จดทารายงานขอเทจจรง ปญหาอปสรรค และแนวทางแกไข เสนอผ บงคบบญชา

ตามลาดบ

1.2 ความรบผดชอบตอสงคม

Page 21: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

19

(9) คาถาม

กระบวนการ เปาประสงค ตวช ว ด และเปาหมายของคณะในการจดการกบผลกระทบ

ในทางลบทเกดข นคออะไร

คาตอบ พจารณาจากความถกตอง และเปนไปตามกฎ ระเบยบ เนองจากภารกจหลกตอง

ดาเนนการตามนตศาสตร และรฐศาสตร

(10) คาถาม

- คณะไดคาดการณลวงหนาถงผลกระทบในทางลบของการบรการและการปฏบ ตงานท

อาจเกดข นตอสงคม ท งในปจจบนและอนาคตอยางไร

- คณะมการเตรยมการเชงรกในประเดนดงกลาวอยางไร

คาตอบ

1. มวาระการประชมประจาเดอนของหนวยงาน เกยวกบภารกจทอาจมผลกระทบ

ในทางลบเพอทบทวนแนวทางการแกไขปญหา

2. มการประเมนผลลวงหนา เสนอทประชมประจาเดอนของหนวยงาน เพอรวมกน

วางแผนปองกน และแกไข

กลยทธ เปาประสงค เปาหมาย ตวชวด

แกไขปญหาไดทนท 1. มแผนปฏบตการโดยมงผลสมฤทธ มระดบความพงพอใจ

ในการแกปญหาทสงสด

ระดบความสาเรจของการ

จดการขอรองเรยนของ

หนวยงาน

แนวทางปรบปรงการ

ปฏบตงาน

2. ระบบงานมประสทธภาพสง ระดบความสาเรจของ

การรายงานผลการ

ปฏบตราชการประจาป

ระดบความสาเรจของการ

ปฏบตตามจรรยาบรรณ

วชาชพของบคลากร

มกจกรรมสราง

ภาพลกษณองคกร

3.มการแสดงความคดเหนและตดตาม

ตรวจสอบผลการดาเนนงานโดย

ประชาชนหรอผ มสวนไดเสย

ระดบความสาเรจของการ

ดาเนนงานตามแผนงาน/

โครงการประจาป

Page 22: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

20

ข. การดาเนนการอยางมจรยธรรม

(11) คาถาม

ผ บรหารของคณะไดกาหนดวธปฏบตเพอใหคณะมการดาเนนการอยางมจรยธรรม

อยางไร

คาตอบ

1. มคณะกรรมการชดตาง ๆ ประจาหนวยงาน ซงคดเลอกจากบคลากรในกลมตาง ๆ

เพอพจารณาในประเดนปญหา

2. มคณะกรรมการพจารณาในกรณตาง ๆ ตามโครงสรางของมหาวทยาลย

3. มขนตอนการปฏบตและการรายงานตอสายงานการบงคบบญชา เพอรบทราบผลของ

การปฏบต

4. มระบบการเลอกตง สรรหา และคดเลอกบคคล หรอคณะกรรมการประจาหนวยงาน

ค. การใหการสนบสนนตอชมชนทสาคญ

(12) คาถาม

- คณะดาเนนการอยางไรในการสนบสนนและเสรมสรางความเขมแขงใหแกชมชนท

สาคญตอคณะ

- ชมชนใดทสาคญกบคณะของทาน และมวธเลอกชมชนดงกลาวอยางไร

- มวธการอยางไรในการเลอกกจกรรมทจะสนบสนนชมชน

- ผ บรหารของคณะและบคลากรมสวนรวมในกจกรรมการพฒนาชมชนดงกลาวอยางไร

คาตอบ การเขารวมกจกรรม และพธการตาง ๆ การประสานงานเพอจดงบประมาณชวยเหลองาน

ฌาปนกจ บคลากร หรอบพการ ของบคลากร ทเสยชวต

การแบงประเภทของชมชน

ชมชนภายใน

1. กลมบานพกบคลากร

2. กลมหอพกนกศกษา

3. กลมผ ประกอบการภายในมหาวทยาลย

ชมชนภายนอก

1. ชมชนรอบมหาวทยาลย

2. อบต. ศลา, อบต.บานเปด

3. ชมชนเทศบาลนครขอนแกน

Page 23: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

21

หลกเกณฑการใหสาคญของชมชน ประกอบดวยปจจย ดงน

1. อยในความรบผดชอบของหนวยงาน

2. มสวนไดเสยกบผลสาเรจขององคกร

3. มความรวมมอ ขอตกลง หรอพนธสญญา

4. มผลกระทบกบการปฏบตงาน

หลกเกณฑในการเลอกกจกรรมสนบสนน

1. กจกรรมทสอดคลองกบพนธกจของหนวยงาน

2. กจกรรมทสรางเสรม และสนบสนนดานสขภาพรางกาย และสขภาพจต

3. กจกรรมทสรางเสรม และสนบสนนดานการศกษา

หลกเกณฑในการรวมกจกรรมของผ บรหารและบคลากร

1. การสนบสนนดานงบประมาณ

2. การสนบสนนดานบคลากร

3. การสนบสนนดานสถานทและครภณฑ

4. การสนบสนนดานเทคโนโลย

Page 24: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

22

2.1 การจดทายทธศาสตร

หมวด 2 : การวางแผนเชงยทธศาสตร

เปนการตอบคาถามทอธบายวาคณะมวธการอยางไรในการกาหนดประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธหลก รวมถงการยกระดบความสามารถในการแขงขน ผลการ

ดาเนนการโดยรวม และความสาเรจในอนาคตอยางไร

ก. กระบวนการจดทายทธศาสตร

(1) คาถาม

คณะมกระบวนการในการวางแผนยทธศาสตรโดยรวมอยางไร ใหระบ (#)

- ข นตอนและผ เกยวของทสาคญ

- กรอบเวลาทใชในการวางแผนระยะส นและระยะยาว และเหตผลทใชในการ

กาหนดกรอบเวลาเชนน น

- โปรดแสดงใหเหนถงกจกรรมในกระบวนการวางแผนยทธศาสตรทสอดคลองกบ

กรอบเวลาทกาหนดไว

คาตอบ การจดประชม บคลากร ประจาปงบประมาณ โดยมแผนระยะ สน 1 ป แผนระยะยาว 4 ป

ตามแนวทางของกองกลาง และมหาวทยาลย

กระบวนการจดทายทธศาสตร

การดาเนนการ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายงานผลการประเมน

ภายใน

ประชมกองกลาง เพอ

วเคราะหผลการประเมน

ภายใน

งานในสงก ดจดทาแผน

ยทธศาสตรของงาน

ประชมกองรางแผน

ยทธศาสตรของ

ประชมคณะกรรมการ

ประจากองกลาง เพอ

รบทราบแผนยทธศาสตร

ของกอง

Page 25: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

23

ดาเนนการตามแผน

ยทธศาสตรของกอง

ประเมนผลการดาเนนการ

ตามแผนยทธศาสตรของ

กอง

(2) คาถาม

คณะไดนาปจจยตอไปน มาประกอบการวางแผนยทธศาสตรอยางไร ใหระบวธการ

รวบรวมและวเคราะหขอมลและสารสนเทศทเกยวของ

- ความตองการ ความคาดหว ง ท งระยะส นและระยะยาวของผ รบบรการ ผ มสวนได

สวนเสย รวมท งคณะหรอองคกรอนทปฏบตงานเกยวของกน

- สภาพการแขงขนท งภายในและภายนอกประเทศของคณะ (ใหคณะตอบตาม

ความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

- นว ตกรรมและการเปลยนแปลงทสาคญทางเทคโนโลย และดานอนๆ ซงอาจมผล

ตอบรการและการดาเนนงานของคณะ

- นว ตกรรมและการดาเนนงานของคณะ

- จดแขงและจดออน รวมถงทรพยากรบคคลและทรพยากรอนๆ ของคณะ

- การศกษาวเคราะหถงโอกาสในการปรบเปลยนทรพยากรทมอยไปใชกบบรการ

หรอกจกรรมทมความสาคญกวา

- ความเสยงในดานการเงน สงคมและจรยธรรม กฎหมาย ขอบงคบ และดานอน ๆ

- การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจระดบประเทศหรอระดบโลก

- ล กษณะเฉพาะของคณะของทาน

- จดแขง จดออนของคณะหรอองคกรอนทปฏบตงานเกยวของกน (ใหคณะตอบ

ตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

คาตอบ

การนาผลการประเมนภายใน คารบรองการปฏบตราชการ และการวเคราะหผลตาม

แผนยทธศาสตร ในทกมต เปนขอมลเสนอทประชมกอง เพอพจารณาจดทาแผนพฒนา และแผนปฏบต

ราชการ

ข. เปาประสงคเชงยทธศาสตร

(3) คาถาม

- ประเดนยทธศาสตร เปาประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธหลกมอะไรบาง (#)

- ใหระบเปาหมาย และระยะเวลาทจะบรรลเปาประสงคเหลาน น (#)

- ใหระบลาดบความสาคญของเปาประสงคเหลาน น

Page 26: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

24

คาตอบ

(4) คาถาม

- ในการกาหนดประเดนยทธศาสตร เปาประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธหลกคณะ

ไดใหความสาคญกบความทาทายตอองคกรทระบไวในลกษณะสาคญขององคกร ขอ 2 อยางไร

- คณะม นใจไดอยางไรวาประเดนยทธศาสตร เปาประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธหลก

- มความสมดลของโอกาสและความทาทาย ในระยะส นและระยะยาว

- มความสมดลของความตองการของผ มสวนไดสวนเสยทสาคญท งหมด

เปาประสงค ตวชวด ขอมลพนฐาน เปาหมาย

48 49 50 51 52 53 54

1. มแผนปฏบตการโดยมงผลสมฤทธ ระดบความสาเรจของการรายงานผลการปฏบต

ราชการประจาป NA NA NA 5 5 5 5

2. ระบบงานมประสทธภาพสง ระดบความสาเรจของการดาเนนงานตาม

แผนงาน/โครงการประจาป NA NA NA 90 90 100 100

3. เปนฐานขอมลประกอบการบรหาร จานวนผสบคนเอกสาร งานดานสารบรรณ NA NA NA 4,500 5,000 6,000 7,000

4. มระบบควบคมคณภาพภายใน ระดบความสาเรจของการควบคมภายใน NA NA NA 4 4 5 5

5. มระบบบรหารจดการความเสยง ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงน าหนก

ของอตราการเบกจายเงนงบประมาณ NA NA NA 4 5 5 6

6. มระบบประเมนการใหบรการ รอยละของระดบความพงพอใจของผ รบบรการ NA NA NA 80 85 90 95

7. มแผนงานดานการถายทอดองค

ความร

ระดบความสาเรจของการพฒนากระบวนงาน

การใหบรการ NA NA NA 4 4 4 5

8. มแผนพฒนาบคลากร รอยละของบคลากรสายสนบสนนทไดรบการ

พฒนาความรและทกษะท งดานวชาการและ

วชาชพ

NA NA NA 90 90 95 95

9. มการตอบแทนและเชดชเกยรต ระดบความของการปฏบตตามจรรยาบรรณ

วชาชพของบคลากร NA NA NA 4 5 5 5

10. มกจกรรมสรางภาพลกษณองคกร รอยละของคาใชจายและมลคาทใชในการ

อนรกษ พฒนาและสรางเสรมเอกลกษณ ศลปะ

และวฒนธรรมตองบดาเนนการ

NA NA NA 0.6 0.8 0.9 1

11. การจดสภาพแวดลอมทเออตอการ

ปฏบตงาน

ระดบความสาเรจของการใชทรพยากรภายใน

และภายนอกองคกรรวมก น NA NA NA 4 5 5 5

12. มการแสดงความคดเหนและ

ตดตามตรวจสอบผลการดาเนนงาน

โดยประชาชนหรอผมสวนไดเสย

ระดบความสาเรจของการจดการขอรองเรยน

ของหนวยงาน NA NA NA 4 4 4 5

Page 27: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

25

2.2 การถายทอดกลยทธหลกเพอนาไปปฏบต

คาตอบ

1. แผนปฏบตของหนวยงานภายในมความสมพนธกบนโยบาย แผนกลยทธ

มหาวทยาลยและมาตรฐานความตองการของระบบบรการ

2. การกาหนดระยะเวลาแลวเสรจของภารกจและควบคมมาตรฐานการบรการ

3. การเพมชองทางการในการใหบรการ

4. การนาผลประเมนความพงพอในมาวเคราะห เพอกาหนดเปาประสงค

การถายทอดกลยทธหลกเพอนาไปปฏบต เปนการตอบคาถามทอธบายวาคณะสามารถแปลง

เปาประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธหลกไปสการปฏบตไดอยางไร โดยใหคณะสรปแผนปฏบตการ

และตวช ว ดทสาคญ และคาดการณผลการดาเนนการในอนาคตตามตวช ว ดดงกลาว

ก. การถายทอดแผนปฏบตการไปสการปฏบต

(5) คาถาม

คณะมวธการอยางไร ในการ

- ถายทอดแผนปฏบตการเพอนาไปปฏบตใหบรรลเปาประสงคเชงยทธศาสตร และ

กลยทธหลก (#)

- จ ดสรรทรพยากรเพอใหม นใจวาสามารถปฏบตการตามแผนไดสาเรจ (#)

- ทาใหผลทเกดข นจากการปฏบตตามแผนมความย งยน

คาตอบ

- ถายทอดแผนปฏบตการเพอนาไปปฏบตใหบรรลเปาประสงคเชงยทธศาสตร และ กล

ยทธหลก

- การประชมคณะกรรมการประจากองเพอช แจง

- การจดทาแฟมการเรยนรภายในหนวยงาน

- การจดทากระดานขาว

- การทาบนทกแจงเวยน

- การจดสมมนาหนวยงาน

- จดสรรทรพยากรเพอใหมนใจวาสามารถปฏบตการตามแผนไดสาเรจ (#)

- การจดทาแผนงบประมาณประจาป โดยยดแผนยทธศาสตรของหนวยงาน

- การประชมพจารณาจดลาดบความสาคญ และความเรงดวน

- แผนการใชทรพยากรรวมกน

Page 28: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

26

- ทาใหผลทเกดขนจากการปฏบตตามแผนมความยงยน

- การแตงต งคณะทางานตดตามมตทประชม

- การรายงานผลการปฏบตงานของหนวยงาน ทก 6 เดอน

(6) คาถาม

- แผนปฏบตการทสาคญของคณะมอะไรบาง (#)

- หากมการเปลยนแปลงทสาคญในการใหบรการ รวมท งผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

คณะจะดาเนนการอยางไรเพอตอบสนองตอการเปลยนแปลงดงกลาว

คาตอบ

- แผนปฏบตการดานรกษาความปลอดภย

- แผนปฏบตการดานระบบสารบรรณ

การดาเนนการตอการเปลยนแปลง

- การประชมคณะกรรมการประจากองเพอช แจง

- ประชมวางแผนปฏบตการ

- ปรบแผนปฏบตการ

- แจงเวยนปฏบตการ

(7) คาถาม

แผนหลกดานทรพยากรบคคลทตอบสนองเปาประสงคเชงยทธศาสตร กลยทธหลก

และแผนปฏบตการมอะไรบาง (#)

คาตอบ

การวเคราะหอตรากาล ง ใหสอดคลองกบภารกจ และเปาหมายของหนวยงาน

หนวยงาน ภารกจ/หนาท/ความ

รบผดชอบหลก

เปาหมายผลผลต/

ผลลพธ/ผลสมฤทธ

ของงาน

ลกษณะการ

ดาเนนงาน/

กจกรรม

ลกษณะความยาก

งายในการ

ดาเนนงาน

ปรมาณงานทงป ระยะเวลาทใชในการ

ปฏบตงานทงป จานวนผรบบรการ

PF R P 1 2

3 จานวน หนว

ยนบ จานวน

หนวย

นบ

(วน)

จานวน

คน

จานวน

หนวยงาน

1. งานสารบรรณ

1.1 การจดทา

ฐานขอมลหนงสอ

และเอกสารเพอการ

สบคน

- มฐานขอมล

สาหรบการสบคน

งานดานสารบรรณ

ทสามารถสบคนได

ตามสทธ

3 1 3 / -

/ 25,000 เรอง ทกว นทา

การ ว น 5,000

หนวยงาน

ภายในและ

ภายนอก

1.2 การบรหารจดการ

ระบบรบ-สงหนงสอ

และเอกสาร

- มระบบการรบสง

หนงสอทเปน

มาตรฐาน

ตรวจสอบได

1 2 3 - /

/ 15,000 เรอง ทกว นทา

การ ว น 1,000

หนวยงาน

ภายในและ

ภายนอก

1.3 การบรหารจดการ - มระบบควบคม 1 2 3 / / / 541 เรอง ทกว นทา ว น 170 หนวยงาน

Page 29: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

27

ดานการเงน และพสด ภายใน

- มการวางแผน

งบประมาณ

ประจาป

การ ภายใน

กองกลาง และ

ในก าก บ

1.4 การบรหารงาน

บคคล

- มแผนจด

อตราก าลงประจาป 2 1 2 - -

/ 280 เรอง ทกว นทา

การ ว น 170

หนวยงาน

ภายใน

กองกลาง

1.5 การสนบสนนงาน

ดานขอมลขาวสาร

ภาครฐ

- มระบบตรวจสอบ

และรายงานผล 3 3 2 / /

/ 43 เรอง ทกว นทา

การ ว น -

หนวยงาน

ภายในและ

ภายนอก

2.ภารกจดานการ

ประชม

2.1 การสนบสนนการ

จดประชมสภา

มหาวทยาลยและท

ประชมคณบด

2.2 การสนบสนนการ

ดาเนนการของสภา

มหาวทยาลย

- มระบบการสง

วาระทถกตอง

รวดเรว

- ลดการใชกระดาษ

- สภาฯ มความ

คลองตวในการ

ทางาน

3 3 3 / /

/ 36 คร ง - - -

กรรมการสภา

มหาวทยาลย/

คณบด และ

ผ อานวยการ

ศนย/สถาบน/

สานก/

หนวยงาน

เทยบเทาคณะ

3.ภารกจดาน

ประชาสมพนธ

3.1 การเผยแพร

ขาวสาร

3.2 การสราง

ภาพลกษณ

- ประชาชนไดรบ

ข อมลขาวสารทด

และถกตอง

- มภาพลกษณของ

สถาบนการศกษา

ช นนา

1 1 3 - -

/ 360 เรอง - - -

บคลากร

ภายในและ

ประชาชน

ท วไป

4.ภารกจดานงาน

สภาอาจารย

4.1 การสนบสนนการ

จดประชมสภาอาจารย

และสภาขาราชการ

4.2 การสนบสนนการ

ดาเนนการของสภา

อาจารย และสภา

ขาราชการ

- สภาฯ มความ

คลองตวในการ

ทางาน

1 2 3 / -

/ 12 คร ง - - -

กรรมการสภา

อาจารย และ

กรรมการสภา

ขาราชการ

5.ภารกจดานรกษา

ความปลอดภย

5.1 การบรหาร

การจราจร

5.2 การรกษาความ

ปลอดภย

- ระบบจราจร

ภายในมความ

คลองตว

- มความปลอดภย

ในชวตและ

ทรพยสนสง

3 3 3 / /

/ - - - - -

บคลากร

ภายในและ

ประชาชน

ท วไป

6.ภารกจดาน

เลขานการผบรหาร

6.1 การสนบสนนการ

ปฏบ ตงานของ

ผ บรหาร

- ผ บรหารมความ

คลองตวในการ

ปฏบ ตงาน

1 1 3 - -

/ - - - - - ผ บรหาร

มหาวทยาลย

7.ภารกจดานการ

ประสานงาน

กรงเทพ

7.1 การอานวยความ

สะดวก และสนบสนน

การปฏบ ตงานของ

ผ บรหาร

- ผ บรหารมความ

คลองตวในการ

ปฏบ ตงาน 1 1 3 - -

/

ผ บรหาร

มหาวทยาลย

และบคลากร

ภายใน

Page 30: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

28

(8) คาถาม

- ตวช ว ดทสาคญทใชตดตามความคบหนาของแผนปฏบตการ มอะไรบาง (#)

- คณะมวธการอยางไรในการทาใหระบบการว ดผลสาเรจของแผนปฏบตการโดยรวม

เสรมใหคณะมงไปในแนวทางเดยวกน

คาตอบ

ตวชวดทสาคญทใชตดตามความคบหนาของแผนปฏบตการ

- ระดบความสาเรจของการรายงานผลการปฏบตราชการประจาป

ระบบการวดผลสาเรจของแผนปฏบตการ

- การแตงตงคณะทางานตดตามมตทประชม

- การมอบหมายตวชวดใหงานตาง ๆ รบผดชอบตามความเหมาะสม และสอดคลองกบ

ภารกจ

ข. การคาดการณผลการดาเนนการ

(9) คาถาม

- เปาหมายการดาเนนการของแผนปฏบตการตามตวช ว ดทระบในขอ 2.2 ก(8) มอะไรบาง (#)

- เปาหมายการดาเนนการของแผนปฏบตการเปนเชนใด เมอเปรยบเทยบกบ

- เปาประสงคเชงยทธศาสตร (#)

- ผลการดาเนนการทผานมา (#)

- ผลการดาเนนการทคาดไวของคแขง

- ระดบเทยบเคยงทสาคญ (Benchmark)

(ใหคณะตอบตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

คาตอบ

เปาประสงค ตวชวด ขอมลพนฐาน เปาหมาย

48 49 50 51 52 53 54

1. แผนปฏบตการโดยมงผลสมฤทธ ระดบความสาเรจของการรายงานผลการปฏบต

ราชการประจาป NA NA NA 5 5 5 5

Page 31: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

29

3.1 ความร เกยวกบผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

หมวด 3 : การใหความสาคญกบผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

เปนการตอบคาถามเพอใหอธบายวาคณะกาหนดความตองการ ความคาดหว ง และความนยม

ชมชอบของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยอยางไร เพอใหการบรการตอบสนองผ รบบรการและผ ม

สวนไดสวนเสย

ก. ความร เกยวกบผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

(1) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการกาหนดหรอจาแนกกลมผ รบบรการ และผ มสวนไดสวนเสย

- คณะไดค านงถงผ รบบรการทพงมในอนาคตมาประกอบการพจารณาดงกลาวอยางไร

คาตอบ

หลกเกณฑการจาแนกกลมผ รบบรการ ประกอบดวยปจจย ดงน

1. อยในความรบผดชอบของหนวยงาน

2. มสวนไดเสยกบผลสาเรจขององคกร

3. มความรวมมอ ขอตกลง หรอพนธสญญา

4. มผลกระทบกบการปฏบตงาน

การคานงถงผ รบบรการทพงมในอนาคตมาประกอบการพจารณา

1. การนาเทคโนโลยมาสนบสนนการบรการ

2. การเพมชองทางในการใหบรการ

(2) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการรบฟงและเรยนรความตองการและความคาดหว งหลกๆ

ของผ รบบรการและผมสวนไดสวนเสยแตละกลม

- คณะไดนาขอมลดงกลาวมาใชในการวางแผนปฏบตงานและการปรบปรงกระบวนการ

รวมถงการพฒนาการบรการใหมๆ อยางไร

คาตอบ

1. การจดทาแบบสารวจ

2. การเปดใหแสดงความคดเหนทาง website

Page 32: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

30

3.2 ความสมพนธและความพงพอใจของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

3. การจดสมมนาบคลากรเพอแลกเปลยนประสบการณ

โดยไดนาขอมลดงกลาวมาใชในการวางแผนปฏบตงานและการปรบปรงกระบวนการ รวมถง

การพฒนาการบรการใหมๆ

1. การเพมชองทางการใหบรการ

2. การขยายเวลาการใหบรการ

3. การลดขนตอนการปฏบตงาน

4. การลดระยะเวลาแลวเสรจของงาน

(3) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการทบทวนและปรบปรงวธการรบฟงและเรยนร ความตองการ

และความคาดหว งของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยใหเหมาะสมและทนสมยอยเสมอ

คาตอบ

1. การประชมเพอพจารณา

2. การจดสมมนาบคลากรเพอแลกเปลยนประสบการณ

3. การจดบรการดวยโครงการนารองใหม ๆ

เปนการตอบคาถามเพออธบายวาคณะสรางความสมพนธกบผ รบบรการ และผ มสวนไดสวนเสย

อยางไร เพอใหผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยมความพงพอใจ และนาไปสการกลาวถงในทางทด ให

อธบายดวยวาคณะมวธการอยางไรในการหาความพงพอใจของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

ก. การสรางความสมพนธกบผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

(4) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการสรางความสมพนธกบผ รบบรการ และผ มสวนไดสวนเสย

เพอตอบสนองความคาดหว งและสรางความประทบใจใหแกผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย ซ งจะ

สงผลใหคณะมภาพลกษณทด และมผ มาใชบรการเพมข น (ใหคณะตอบตามความเหมาะสมของภารกจ

ของคณะ)

Page 33: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

31

คาตอบ

การจดกจกรรมเชดชบคลากรดานการใหบรการ และการปฏบตงาน เพอสรางแรงกระตนในการ

ใหบรการ

การจดสงอานวยความสะดวกแกผ รบบรการ

การนาเทคโนโลยมาสนบสนนเพอการสรางภาพลกษณดานความรวดเรว

(5) คาถาม

- คณะมวธการอะไรบางทใหผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยสามารถตดตอขอขอมล

ขอรบบรการ หรอรองเรยนตอคณะ

- คณะมแนวทางอยางไรในการกาหนดวธปฏบตของบคลากรในคณะในการตดตอกบ

ผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

- คณะม นใจไดอยางไรวาบคลากรทเกยวของทกคนไดปฏบตตามวธปฏบตทกาหนดไว

คาตอบ

- เคารเตอรบรการ

- บนทกขอความ

- e-mail

- โทรศพท/โทรสาร

- กระดานขาวบน Web Site

- การเปดตรบเรองรองเรยนรองทกข

โดยมแนวทางในการกาหนดวธปฏบตของบคลากรในหนวยงานในการตดตอกบผ รบบรการ

และผ มสวนไดสวนเสย

1. การสรางระบบฐานขอมลกบหนวยงานหรอบคคลทเกยวของ

2. การสรางคมอการปฏบต

3. ทบทวนภารกจและบคลากรทกระดบช น

4. สรางสานกดในฐานะผ ใหบรการ

เพอมนใจไดวาบคลากรทเกยวของทกคนไดปฏบตตามวธปฏบตทกาหนดไว

1. การจดทารายงานความคบหนาและผลสาเรจของการปฏบตภารกจ

2. ใหค าแนะนา ชวยเหลอ การแกไขปญหาและอปสรรคในการปฏบตภารกจ

3. มอบหมายภารกจและการกระจายอานาจในการตรวจสอบและตดตามผล

4. แบบประเมนผลการรบบรการ

Page 34: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

32

(6) คาถาม

- คณะมกระบวนการจดการขอรองเรยนอยางไร

- คณะม นใจไดอยางไรวาขอรองเรยนเหลาน นไดรบการแกไขอยางมประสทธผลและ

ทนทวงทตามกระบวนการทกาหนดไว

- คณะมวธการอยางไรในการรวบรวมและวเคราะหขอรองเรยนท งหมดเพอใชในการ

ปรบปรงการดาเนนการของคณะของทานและคณะอนทเกยวของ

คาตอบ

1. ทะเบยนรบเรอง

2. ตอบรบการรบเรองรองเรยนถงผ รองเรยน

3. เสนอความคดเหน การขอคาวนจฉย

4. การประชมคณะกรรมการ หนวยงานผ เปนเจาของเรอง

5. แตงตงคณะกรรมการสอบขอเทจจรง

6. การรายงานผลตอผ บงคบบญชา หวหนาหนวยงาน

7. ตอบผลการดาเนนการใหผ รองเรยนทราบ

8. สรปรายงานผลการปฏบตประจาป

โดยขอรองเรยนเหลานนไดรบการแกไขตามกระบวนการทกาหนดไว

- มการตดตามของคณะทางานตดตามมตทประชม

- รายงานผลการปฏบตงานประจาเดอน

การรวบรวมและวเคราะหขอรองเรยนท งหมดเพอใชในการปรบปรงการดาเนนการของ

หนวยงานและหนวยงานอนทเกยวของ

1. วเคราะหผลการดาเนนการเปนรายกรณเพอจดทารายงานการปฏบตประจาป

2. สรปเปนรายงานผลการดาเนนการ

3. เสนอแนวทางการปฏบตรวมกบหนวยงานอน ๆ ทเกยวของ

(7) คาถาม

คณะทาอยางไรเพอใหวธการสรางความสมพนธกบผ รบบรการ และผ มสวนไดสวนเสย

รวมท งวธการตดตอเหมาะสมและทนสมยอยเสมอ

คาตอบ

1. การสรางกระดานขาวบน Web Site

2. การเปดตรบเรองรองเรยนรองทกข

3. การตอบขอซกถามบน Web Board

4. การใหความสาคญกบการมสวนรวมของประชาชน

Page 35: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

33

ข. การวดความพงพอใจของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

(8) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการว ดความพงพอใจและไมพงพอใจของผ รบบรการ และผ ม

สวนไดสวนเสยแตละกลม

- คณะมวธการอยางไรเพอใหการว ดดงกลาวไดขอมลซ งสามารถนาไปใชสรางความ

ประทบใจและทาใหเกดภาพลกษณทด

- คณะนาผลการว ดความพงพอใจและไมพงพอใจไปปรบปรงการดาเนนการของคณะ

อยางไร

คาตอบ

1. ทาแบบสารวจความถงพอใจ

2. หนงสอขอบคณจากผลแหงการปฏบตเพอเปนไปตามคาแนะนาของผ ใชบรการ

- วธการเพอใหการวดดงกลาวไดขอมลซงสามารถนาไปใชสรางความประทบใจและทาใหเกด

ภาพลกษณทด

1. การประมวลความคดเหนและขอเสนอแนะตามแบบสารวจความพงพอใจ

2. วเคราะหความเปนไปไดในประสทธภาพของภารกจเพอนาไปสความพงพอใจ

- การนาผลการวดความพงพอใจและไมพงพอใจไปปรบปรงการดาเนนการ ของหนวยงาน

1. วเคราะหความเปนไปไดทเกยวของกบศกยภาพ กฎ ระเบยบ ขอบงคบใหเปนไปใน

ทศทางทสามารถปรบเปลยนพฤตกรรมในองคกร

2. ถายทอดผลการเพอสรางความเขาใจแกบคลากรทกระดบชน

3. มงเนนปญหาและอปสรรคทเปนประเดนกระทบตอคณภาพและประสทธภาพของ

การบรการเปนสาคญ

4. ศกษา วธการแกไขปญหาและอปสรรค

(9) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการตดตามในเรองคณภาพการบรการเพอใหไดขอมลปอนกลบ

อยางทนทวงทและนาไปใชด าเนนการตอไปได

คาตอบ

1. การกาหนดขนตอนและวธการ

2. การมอบหมายภารกจ

3. การชแจงจดเดน จดดอย และภาวะความเสยงในภารกจ

Page 36: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

34

4. การตดตามประเมนผลการปฏบต

5. การรายงานผลการปฏบตเกยวกบสถานการณ ปญหาและอปสรรคในการปฏบต

6. ประชมหารอในการรบทราบปญหาและรบฟงขอเสนอวธการแกไขปญหา

(10) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการหาขอมลและใชขอมลเชงเปรยบเทยบในดานความพงพอใจ

ของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

คาตอบ

1. การวเคราะหความตองการในภาพรวมของความตองการผ รบรการจากสอตาง ๆ

2. ฐานขอมลการสารวจความพงพอใจจาก Internet

(11) คาถาม

คณะทาอยางไรเพอใหวธการในการว ดความพงพอใจของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

เหมาะสมและทนสมยอยเสมอ

คาตอบ

1. การปรบปรงแบบสารวจเปนประจา

2. การรายงานผลการสารวจทก 6 เดอน

Page 37: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

35

4.1 การวด การวเคราะหผลการดาเนนการของคณะ

หมวด 4 : การวด การวเคราะห และการจดการความร

ใหอธบายวาคณะมวธการอยางไรในการว ด วเคราะห ทาใหสอดคลองและเชอมโยงกน และ

ปรบปรงขอมลและสารสนเทศของผลการดาเนนการในทกระดบ และทกสวนของคณะ

ก. การวดผลการดาเนนการ

(1) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการเลอกและรวบรวมขอมลและสารสนเทศทมความ

สอดคลองและเชอมโยงกน เพอใชในการตดตามผลการปฏบตงาน และผลการดาเนนการของคณะ

โดยรวม (#)

- คณะมวธการอยางไรในการใชขอมลและสารสนเทศเหลาน มาสนบสนนการตดสนใจ

ในคณะและสนบสนนใหเกดนว ตกรรม

คาตอบ

1. ใชเทคโนโลยสารสนเทศทเออตอประสทธภาพของการปฏบตภารกจในรปของ

เครอขาย เชน การเวยนหนงสอราชการดวยระบบอเลกทรอนกสบนเครอขาย

2. มการตดตามและทบทวนประสทธภาพของระบบอยางสมาเสมอ

3. มการศกษา เทยบเคยงเพอพฒนาประสทธภาพของระบบ

4. มการรายงานผลการปฏบตทสามารถบงชถงการประหยดงบประมาณ ประหยดเวลา

(2) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการเลอกขอมลและสารสนเทศเชงเปรยบเทยบ มาสนบสนน

การตดสนใจในคณะ และสนบสนนใหเกดนว ตกรรม

คาตอบ

1. ตองมความเหมาะสมในการปฏบต

2. ตองมความทนสมย

3. ตองมความประหยดและใชเทคโนโลยทลงทนไปอยางคมคา

Page 38: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

36

4.2 การจดการสารสนเทศและความร

(3) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการทาใหระบบการว ดผลการดาเนนการเหมาะสม และ

ทนสมยอยเสมอ

- คณะมวธการอยางไรในการทาใหม นใจวาระบบการว ดผลการดาเนนการมความไวใน

การบงชถงการเปลยนแปลงทรวดเรวหรอไมไดคาดการณ ท งจากภายในและภายนอกคณะ

คาตอบ

1. การวเคราะหขอมลทไดรบภายในเวลา ไมเกน 6 เดอน

2. การประเมนโครงการ หรอกจกรรมทดาเนนการเพอตอบสนองความตอง

ข. การวเคราะหผลการดาเนนการ

(4) คาถาม

คณะมการวเคราะหในเรองอะไรบาง เพอชวยใหผ บรหารของคณะนาผลการวเคราะห

มาใชในการทบทวนผลการดาเนนการของคณะ และนาไปใชในการวางแผนเชงยทธศาสตร

คาตอบ

- การใหบรการ

- ความสะดวก รวดเรว

(5) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการสอสารใหผ ปฏบตงานในทกระดบไดรบทราบถงผลการ

วเคราะห เพอใชเปนขอมลสนบสนนการตดสนใจในการปฏบตงานอยางมประสทธผล

คาตอบ

- การจดประชมสมมนา

- การจดทาบอรดยทธศาสตร

เปนการตอบคาถาม เพอใหอธบายวาคณะดาเนนการอยางไรเพอใหขอมลและสารสนเทศท

บคลากร คณะ หรอองคกรอนทปฏบตงานเกยวของกน และผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยตองการน น

มคณภาพและพรอมใชงานรวมท งใหอธบายวาคณะดาเนนการอยางไร ในการสรางและจดการองคความร

Page 39: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

37

ก. ความพรอมใชงานของขอมลและสารสนเทศ

(6) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการทาใหขอมลและสารสนเทศทตองการมความพรอมใชงาน

และทาใหบคลากร ผ รบบรการ ผ มสวนไดสวนเสย และองคกรอนๆ ทปฏบตงานเกยวของกน สามารถ

เขาถงขอมลและสารสนเทศดงกลาว

คาตอบ

1. ขอพนทในการสราง Home page เพอนาเสนอบทบาทและภารกจของหนวยงาน

2. บรรจ Web board หรอ กระดานขาวเพอเปนชองทางใหผ มสวนไดเสย เลอกวธแสดง

ความคดเหน หรอ สอบถามขอมลภารกจบน Web site

3. บรรจขอมลทเปนปจจบนเพอใหผเยยมชมสามารถเขาดไดอยางเหมาะสม

4. มระบบการบนทกจานวนผ เขาเยยมชมบน Web site

5. ตรวจสอบ Web board และตอบคาถามเพอใหเปนการสอสาร 2 ทาง

6. สรางความเปนปจจบนของขอมลขาวสารอยางสมาเสมอ

(7) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการทาใหอปกรณทเกยวกบสารสนเทศ (ฮารดแวรและ

ซอฟแวร) ทใชในคณะมความเชอถอได ปลอดภย และใชงานงาย (#)

คาตอบ

1. ระบบเครอขายสารสนเทศของมหาวทยาลยอยในลกษณะการใหบรการจากศนย

คอมพวเตอรกลาง ดงนน ประสทธภาพและคณภาพ รวมถงความทนสมยตาง ๆ ยอมขนอยกบหนวยงาน

ทรบผดชอบ

2. โปรแกรมทอานวยความสะดวกสนบสนนใหการปฏบตหนาทในบางภารกจ มความ

จาเปนตองลงทน และศกษาผลลพธ และความพอใจของเครอขายผ ใชรวมดวย เชน ระบบ E-Document

ระบบ IP Camera และระบบ KKU-FMIS

(8) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการทาใหระบบการจดการขอมลและสารสนเทศ และอปกรณ

ทเกยวกบสารสนเทศดงกลาว เหมาะสมและทนสมยอยเสมอ

คาตอบ

1. รวบรวมขอมลเพอประสานขอความรวมมอจากหนวยงานทกากบ ดแลระบบ

สารสนเทศในการจดหาและเขยนโปรแกรมตามภารกจทตองการ

Page 40: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

38

2. ศกษา วเคราะห เทยบเคยงกบสถานบนทงภาครฐและเอกชนเพอนาประสทธภาพ

ประสทธผลมาพฒนาภารกจทรบผดชอบ

3. เสนอผลการวเคราะหขอด ขอเสย แนวความคดกาวหนาตอสถาบนเพอขอรบการ

สนบสนนแนวคดไปสการปฏบต

ข. การจดการความร

(9) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการจดการความรเพอใหเรองตอไปน บรรลผล

- การรวบรวมและถายทอดความรของบคลากรในคณะ (#)

- การรบการถายทอดความรทมประโยชนจากผ รบบรการ ผ มสวนไดสวนเสยและ

องคกรอน

- การแสวงหาและแลกเปลยนวธการปฏบตทเปนเลศ

คาตอบ

1. การสนบสนนการฝกอบรมบคลากร

2. มการถายทอดความรจากการอบรมสมมนา

3. จดทมพเลยงใหคาปรกษา

4. จดสถานการณ การแลกเปลยนเรยนรภายในองคกร

5. ใหความรวมมอในการสงเจาหนาทเขารวมการฝกอบรมและการถายทอด

6. กระบวนการแลกเปลยนเรยนร ทกคนเปนคร ทกสถานทคอ หองเรยน ไมจากด

รปแบบ

(10) คาถาม

คณะมวธการอยางไรเพอใหขอมล สารสนเทศ และความรของคณะ มคณลกษณะ

ดงตอไปน

- ความครอบคลม

- ความรวดเรว

- ความถกตอง

- ความทนสมย

- ความเชอมโยง

- ความนาเชอถอ

- ความสามารถในการเขาถง

- ความสามารถในการตรวจสอบ

Page 41: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

39

- การมสวนรวมในกระบวนการขอมล

- ความปลอดภย

- การรกษาความลบ

คาตอบ

- การสรางเครอขายครบทกภาคสวนในแตละภารกจ เชน เครอขายการ

ประชาสมพนธ เครอขายผ ปฏบตดานสารบรรณ เครอขายของผ อานวยการ และ เลขานการคณะ

-ใชเทคโนโลยสารสนเทศภายใน (Intranet) สนบสนนในการนดหมาย และยนยน

ตอบรบแผนการปฏบตและอน ๆ

- มระบบบนทกบนเครอขาย ควบคไปกบการเกบหลกฐานตนฉบบ

- สามารถเชองโยงและถายโอนขอมลขาวสารไดในระดบสากล

- สามารถสบคนและตดตามขอมลขาวสารยอนหลงไดอยางรวดเรว

- มความเปนปจจบนภายใตความรวมมออนด

- ความนาเชอถอและบทบาทหนาทเพอการยอมรบในสวนของการกาหนดชนของ

การเขาถงขอมล

- มระบบปองกนและสนบสนนภารกจแตละประเภทใหตรงตามวตถประสงค

- มระบบปองกนชนความลบของขอมล Fire Wall

- มระบบการกาหนดรหสประจาตว ควบคมโดยหนวยงานทรบผดชอบและเปน

ความลบเฉพาะบคคล

Page 42: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

40

5.1 ระบบงาน

หมวด 5 : การมงเนนทรพยากรบคคล

ใหอธบายการจดและบรหารงาน ระบบการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากร การจางงาน

และความกาวหนาในหนาทการงาน และวธปฏบตทเกยวของกบกาล งคน เออใหบคลากรและคณะมผล

การดาเนนการทดไดอยางไร

ก. การจดและบรหารงาน

(1) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการจดระบบงาน ท งทเปนทางการและไมเปนทางการ เพอ

สงเสรมใหบคลากรเกดความรวมมอ ความคดรเรม การกระจายอานาจในการตดสนใจ นว ตกรรม ความ

คลองตว และทนตอความตองการของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยอยเสมอ

คาตอบ

1. การมอบอานาจใหปฏบตงานแทนในระดบตาง ๆ

2. จดระบบการตรวจสอบและตดตามประเมนผลการปฏบต

3. กาหนดใหมการจดประชมประจาเดอนของระดบหนวยงานและระดบกอง

4. การกาหนดภาระหนาทของบคคล ตามความเหมาะสม

5. สนบสนนผ มผลงาน สรางแรงจงใจ ประกาศเกยรตคณเพอเปนแบบอยางและสราง

แนวทางพฒนาบคลากร เพอยกระดบความร ความสามารถ และปรบทศนคตใหพรอมทจะรวม

พฒนาประสทธภาพองคกร

(2) คาถาม

ในการจดระบบงานดงกลาว คณะไดค านงถงว ฒนธรรมและความคดของบคลากรและ

ของชมชนซงคณะมปฏสมพนธดวยมาพจารณาอยางไร (ใหคณะตอบตามความเหมาะสมของภารกจของ

คณะ)

คาตอบ

1. ทาความเขาใจและทบทวนภารกจใหบรรลวตถประสงคของการจดตงหนวยงาน

2. ระดมสมองและเปดโอกาสใหมสวนรวมในการจดทาแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต

ในแตละสวนงาน

Page 43: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

41

3. จดระบบการตรวจสอบและตดตามประเมนผลการปฏบต

4. กาหนดใหมการจดประชมประจาเดอนของระดบหนวยงานและระดบกอง

5. ศกษาและวเคราะห เทยบเคยงปญหาและอปสรรค รวมถงความเสยงทมผลกระทบ

ตอภาพลกษณและแผนยทธศาสตร

6. รายงานผลการปฏบตทสอดคลองกบแผนยทธศาสตรและประเดนปญหาทตองมการ

ปรบปรงแกไขเพอปองกนความเสยหาย บกพรองตามบทบาทหนาทความรบผดชอบ

7. สนบสนนการเพมพนความร และประสบการณแกบคลากรทกระดบชนเพอพฒนา

ประสทธภาพและการเขาสกระบวนการพฒนาการของระบบราชการแนวใหม

8. สนบสนนและสงเสรมผ มความร ความสามารถและประสบการณ ตลอดจนผ ม

ความคดรเรมสรางสรรค เพอนาผลสการปฏบตภารกจในความรบผดชอบ ตามหลกการของ

PMQA (Public Sector Management Quality Award) ทมเนนถง การบรการตามความตองการ

ของผ ใชบรการเปนสาคญ

9. ตดตามและรวมปฏบตภารกจเพอศกษาและใหคาแนะนาเพอใหเกดความมนใจและ

เชอมน ศรทธาในระบบบรหารจดการ กอใหเกดประโยชนตอองคกรและภาพลกษณในเชงบวก

ตอผ มสวนไดเสย

(3) คาถาม

คณะทาอยางไรเพอใหการสอสาร การแลกเปลยนความรหรอทกษะระหวางบคลากร

ภายในคณะมประสทธผล (#)

คาตอบ

1. ประชมหารอและกาหนดแผนปฏบต

2. การตดตามผลสมฤทธของการสอสารขอมลในประเดนตาง ๆ

3. จดระบบการหารอผ บงคบบญชาเพอแลกเปลยนความคดเหนและประเดนปญหา

เฉพาะสวน เพอใหเกดความเขาใจทตรงกน

ข. ระบบการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากร

(4) คาถาม

- คณะมระบบการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากร และมการแจงผลเพอใหเกด

การพฒนาและปรบปรงการทางานใหแกบคลากรรายบคคลอยางไร (#)

Page 44: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

42

- คณะมวธการอยางไรในการยกยองชมเชย การใหรางว ลและสงจงใจ เพอสนบสนนให

บคลากรมขว ญกาล งใจ มการทางานอยางมประสทธผล มจตสานกในการทางานทมงเนนผลประโยชน

และความตองการของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย (#)

คาตอบ

1. ใชหลกการและวธการทออกแบบเปนมาตรฐานเดยวกนของมหาวทยาลย

2. เสนอแตงตงคณะกรรมการประเมนการปฏบตงานประกอบดวย บคคลภายในและ

ภายนอกเปนกรรมการ

3. ใหความเปนอสระและยตธรรมตอระบบการประเมน

4. ดาเนนการตามขอกาหนดการจาง สญญาจาง และคารบรอง

5. แนะนา และมอบหมายในการจดทาขอมลทเปนตวชวดผลสาเรจของการปฎบต

หนาทในกรณทเออตอการพฒนาความร ความเขาใจในระบบการประเมนของบคลากร

6. จดกจกรรมเชดชบคลากรในดานตาง ๆ

7. มคณะกรรมการเพอพจารณาความด ความชอบ ในการปฏบตงาน ประจาป

8. ประกาศเกยรตคณ ชมเชย และเสนอรางวลสาหรบเจาหนาทผ ปฏบตหนาทดเดน

9. เชดชเกยรต เพอใหเปนแบบอยางแกเพอนรวมงาน ผ บงคบบญชา และผ มสวนไดเสย

ตอการบรการ

ค. การจางงานและความกาวหนาในหนาทการงาน

(5) คาถาม

คณะมวธการกาหนดคณลกษณะและทกษะทจาเปนของบคลากรในแตละตาแหนง

อยางไร (#)

คาตอบ

1. พจารณาพนธกจของหนวยงาน

2. กาหนดความร ความสามารถ และทกษะพเศษของทรพยากรบคคล

3. มอบหมายหนาทตามความเหมาะสม

4. สรางโอกาสและสงแวดลอมใหเกดกระบวนการแลกเปลยนเรยนร เพอพฒนาคณภาพ

ชวต และประสทธภาพของการปฏบตหนาทในความรบผดชอบ

Page 45: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

43

(6) คาถาม

- คณะมวธการสรรหา วาจาง และรกษาบคลากรไวอยางไร

- ในการสรรหา วาจาง และรกษาบคลากร คณะไดค านงถงว ฒนธรรมและความคดของ

บคลากรและของชมชนทคณะต งอยอยางไร (ใหคณะตอบตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

คาตอบ

1. คานงถงภาพลกษณและผลประโยชนของราชการเปนสาคญ

2. ทดสอบระดบความสามารถและจดสถานการณทสามารถบงชถงวสยทศน แนวคด

และทศนคตของบคลากร

3. รวมวเคราะหปญหา หรอขอบกพรอง เพอพจารณาถงแนวทางแกไขเพอใหได

บทสรปทเกยวกบสาเหตจากบคลากร หรอ ระบบ

4. ศกษาแนวทางพฒนาระบบงานทตองอาศยบคลากรทมความร ความสามารถและ

เชยวชาญเฉพาะดาน เพอสรรหาผ ทมคณสมบตเขาปฏบตหนาทรบผดชอบ

5. สรางสมและปลกฟงทศนคตเพอใหบคลากรใหเขาใจถง จรรยาบรรณ และจรยธรรม

ทพงปฏบต

6. ใหความสาคญกบแนวคดโครงการตาง ๆ ทเกดจากขอเสนอของบคลากร เพอสราง

ความเขมแขงของแนวรวม

(7) คาถาม

- คณะมแผนในการเตรยมบคลากรสาหรบตาแหนงบรหาร หรอตาแหนงทมความสาคญ

ตอภารกจหลกของคณะอยางไร

- คณะมวธการอยางไรในการสรางความกาวหนาในหนาทการงานใหแกบคลากรท วท ง

คณะ

คาตอบ

1. มการเสนอแตงตงใหเปนผ รกษาการในตาแหนงระดบหวหนางาน หวหนาหนวย

หรอ หวหนาโครงการ เพอสงเสรมภาวะผ นา

2.สนบสนนใหบคลากรทมความร ความสามารถ หรอความเชยวชาญในการปรบเปลยน

โอนยาย เพอพฒนาบทบาทหนาท ทตองใชความร ความสามารถของบคคล

3. เสนอแตงตงใหดารงตาแหนงอยางเปนทางการภายใตเงอนไขทเปนมาตรฐาน

(8) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการพฒนาบคลากรทมาจากทองถนน นใหมโอกาสกาวหนา ใน

หนาทการงานในการปฏบตราชการ (ใหตอบตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

Page 46: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

44

5.2 การเรยนรของบคลากรและการสรางแรงจงใจ

คาตอบ

1. การใหชมชนมสวนรวมในภารกจทเหมาะสม เชน การจางงานจากบคคลทองถน

เปนการตอบคาถามเพออธบายวาการพฒนาบคลากรไดสนบสนนใหคณะบรรลเปาประสงค

โดยรวม และสงผลใหมการปฏบตราชการทเปนเลศอยางไร รวมท งชวยสรางความร ทกษะ และ

ความสามารถของบคลากรอยางไร

ก. การพฒนาบคลากร

(9) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการพฒนาบคลากร เพอ

- ใหแผนปฏบตการและผลการดาเนนการเปนไปตามทกาหนดไว

- ใหเกดความสมดลระหวางเปาประสงคท งระยะส นและระยะยาวของคณะกบความ

ตองการของบคลากร ในดานการพฒนา การเรยนร และความกาวหนาในหนาทการงาน

คาตอบ

1. สนบสนนใหบคลากรทมศกยภาพไดศกษาเพมพนความร เชน การลาศกษาตอ การ

รวมเปนวทยากร การรวมเผยแพรวชาการแกชมชน

2. สงบคลากรใหเขาอบรม สมมนา เนอหาวชาการทเกยวกบการจดทาแผนพฒนา

องคกรในดานตาง ๆ อยางสมาเสมอ

3. ศกษาดงานจากหนวยงานภายนอกเพอนาความร และประสบการณตลอดจน

วทยาการทเปนประโยชนนามาพฒนาหนวยงาน

4. จดใหมแฟมสะสมงานรายบคคล

5. มรายงานความกาวหนาในการไปเพมพนความรความสามารถ

(10) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการใหการศกษาและฝกอบรม ซ งครอบคลมในเรองตอไปน

ไดแก การอบรมบคลากรใหม จรยธรรม การบรหารจดการ การพฒนาภาวะผ นา ความปลอดภย อาชวอนา

มยสงแวดลอมในการทางาน

Page 47: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

45

คาตอบ

1.สนบสนนการฝกอบรมและการศกษาเพมพนความร ความสามารถ โดยเนนการ

คดเลอกบคลากรทปฏบตงานเกยวของกบเนอหา หรอ หวขอการจดอบรม เพอนาผลมาพฒนางาน หรอ

บคลากรผ มความตงใจในประเดนตาง ๆ ทสามารถนาเอาความร ความสามารถ ในการเขารบการอบรมมา

พฒนางานในสวนรวม

2. สนบสนนงบประมาณในการฝกอบรม สมมนา และศกษาเพมเตม

3. การจดโครงการทสอดคลอง

(11) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการหาความจาเปนและความตองการในการฝกอบรมจาก

บคลากรท วไป หวหนางาน และผ บ งคบบญชา (#)

- คณะนาความจาเปนและความตองการในการฝกอบรมดงกลาวมาประกอบการพฒนา

บคลากรอยางไร

- คณะมวธการอยางไรในการนาความรทมอยในคณะมาชวยในการพฒนาบคลากร (#)

คาตอบ

1. เวยนหนงสอเชญเขารวมโครงการ และแจงหวหนาหนวยงานใหพจารณาบคคลทม

คณสมบตตามเจตนารมณของการฝกอบรม โดยประชาสมพนธใหทราบโดยทวกน

2. สงผ ทมคณสมบตถกตองเขารวมการฝกอบรม

3. เสนอขอความเหนชอบเพอขออนมตสงเจาหนาทเขารบการฝกอบรมเปนกรณพเศษ

4. จดทาคมอระบบฐานขอมลในภารกจทจาเปนเพอใหสามารถปฏบตงานทดแทนใน

บางตาแหนง เชน เจาหนาทในงานเลขานการผ บรหาร เจาหนาทรกษาความปลอดภย เจาหนาท

ประชาสมพนธ และเจาหนาทสารบรรณ

(12) คาถาม

คณะมวธการพฒนาบคลากรท งอยางเปนทางการและไมเปนทางการอยางไร (#)

คาตอบ

1. การเลอนระดบ และความรบผดชอบใหสงขน

2. การจดกจกรรมเพอกระตนใหเกดการพฒนาตนเองและพฒนางานอยสมาเสมอ

3. พฒนาและเพมคณภาพชวตภายใตสงแวดลอมในการปฏบตงาน

Page 48: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

46

(13) คาถาม

คณะสงเสรมใหมการนาความรและทกษะใหม ๆ ทไดจากการศกษาและฝกอบรม มาใช

ในการปฏบตงานอยางไร

คาตอบ

1. การสนบสนนใหนาบทสรปตามวตถประสงคของโครงการฝกอบรม นาไปสวธปฏบต

เพอใหบรรลตามวตถประสงคของการฝกอบรม นน ๆ

(14) คาถาม

คณะมวธการประเมนประสทธผลของการศกษาและการฝกอบรมของบคลากรอยางไร

ท งน ใหพจารณาจากผลการปฏบตงานของแตละบคคลและผลการปฏบตงานของคณะโดยรวม

คาตอบ

1. กาหนดวธปฏบตของบคคลผ ไดรบความเหนชอบใหเขารบการฝกอบรม โดยตอง

จดทารายงานตอทประชมกอง

2. ประเมนจากการรายงานของหนวยงานผ เปนเจาของโครงการถงพฤตกรรมของ

บคลากรทหนวยงานสงเขารบการฝกอบรม

ข. การสรางแรงจงใจและการพฒนาความกาวหนาในหนาทการงาน

(15) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรเพอชวยใหบคลากรพฒนาตนเองใหเกดความกาวหนาในหนาท

การงาน

- ผ บรหารและผ บ งคบบญชาตามสายงานมบทบาทอยางไรในการชวยใหบคลากรบรรล

เปาประสงคดงกลาว

คาตอบ

1. ต งเปาประสงค และความคาดหว งขององคกรทมตอบคลากรทกสายงาน

2. เปดโอกาสบคลากรไดแสดงความร ความสามารถ ในเชงพฒนา

3. ผ บรหารสนบสนน และแนะนากระบวนการและวธการทสามารถสรางความ

เจรญกาวหนาดวย หลกจรยธรรม คณธรรม และจรรยาบรรณ

Page 49: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

47

5.3 การสรางความผาสกและความพงพอใจแกบคลากร

เปนการตอบคาถาม เพออธบายวาคณะมวธการอยางไรในการรกษาสภาพแวดลอมในการทางาน

และบรรยากาศทสนบสนนใหบคลากรทกคนมความผาสก มความพงพอใจ และมแรงจงใจในการ

ปฏบตงาน

ก. สภาพแวดลอมในการทางาน

(16) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการสงเสรมสขอนามยความปลอดภย การปองกนภย การ

ปรบปรงสภาพแวดลอมในการทางานและอปกรณใหเหมาะสมกบการปฏบตงาน

- คณะกาหนดเปาหมายหรอตวช ว ดในเรองดงกลาวอยางไร

- บคลากรมสวนรวมในการสงเสรมและปรบปรงในเรองดงกลาวอยางไร

คาตอบ

1. การจดกจกรรมเพอการปรบภมทศน ใหเหมาะสมกบการปฏบตงาน

2. การสงเสรม และสนบสนนการตรวจสขภาพประจาป

3. การจดหาอปกรณปองกน ในภารกจทมความเสยง

4. การจดหาอปกรณเพออานวยความสะดวกในการปฏบตงาน

(17) คาถาม

คณะมวธอยางไรในการทาใหสถานททางานมการเตรยมพรอมตอภาวะฉกเฉนและภยพบ ต

เพอใหสามารถดาเนนภารกจไปไดอยางตอเนอง

คาตอบ

1. สนบสนนใหบคลากรเขาอบรมโครงการการรณรงคเพอการรกษาความปลอดภ

อาคารสถานท

2. จดเตรยมความพรอมในการเกบรกษาขอมล (เอกสาร) จดลาดบความสาคญกอนหลง

ในการลาเลยง

3. ตรวจสอบสภาพวสด ครภณฑ และเครองมอ เครองใชสมาเสมอ

4. จดทาสอประชาสมพนธหนวยงานทเกยวของในการปฏบตการฉกเฉนเผยแพรให

ทราบโดยทวกน

Page 50: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

48

ข. การสนบสนนและการสรางความพงพอใจใหแกบคลากร

(18) คาถาม

คณะมวธการในการกาหนดปจจยทมผลตอความผาสก ความพงพอใจ และแรงจงใจของ

บคลากรในแตละระดบและแตละประเภทอยางไร

คาตอบ

- การสารวจความตองการของบคลากร

- การกาหนดแนวทางการปฏบตงาน

- การกาหนดแนวทางความกาวหนาในตาแหนงหนาท

(19) คาถาม

นอกเหนอจากระเบยบสว สดการกลางทกาหนดไว คณะมการสนบสนนบคลากร

อยางไร ในเรองนโยบาย สว สดการ และการบรการ โดยกาหนดใหตรงกบความตองการของบคลากรใน

แตละระดบ และแตละประเภท

คาตอบ

มสวสดการเครองแตงกาย เฉพาะกลมบคลากรงานรกษาความปลอดภย งาน

ประชาสมพนธ ในระดบปฏบตการซงมความจาเปน

(20) คาถาม

- คณะมการกาหนดตวช ว ด และวธการประเมนความผาสก ความพงพอใจและแรงจงใจ

ของบคลากรแตละระดบและแตละประเภท ท งทเปนทางการและไมเปนทางการอยางไร

- คณะไดใชต วช ว ดตาง ๆเชน การสญเสยบคลากร การหยดงาน การรองเรยน การรองทกข

ความปลอดภย และผลตภาพ เพอมาประเมนความผาสก ความพงพอใจ และการสรางแรงจงใจของ

บคลากรอยางไร

คาตอบ

การประเมนความพงพอใจ และความตองการของบคลากรในการปฏบตงาน

(21) คาถาม

คณะมวธการอยางไรในการนาผลการประเมนความผาสก ความพงพอใจ และการสราง

แรงจงใจของบคลากรมาเชอมโยงกบผลลพธในการดาเนนการ เพอจดลาดบความสาคญในการปรบปรง

ความผาสก ความพงพอใจ และการสรางแรงจงใจ รวมท งบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทางาน

คาตอบ

การจดสวสดการเสรมในรปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม การสนบสนนใหศกษาตอ

และการจดกจกรรมตามประเพณเพอเปดโอกาสใหบคลากรไดมสวนรวม

Page 51: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

49

6.1 กระบวนการทสรางคณคา

หมวด 6 : การจดการกระบวนการ

ใหอธบายวาคณะมวธการอยางไรในการกาหนดและจดการกระบวนการทสาคญตาง ๆเพอสราง

คณคาแกผ รบบรการ ผ มสวนไดสวนเสย และการบรรลพนธกจของคณะ

ก. กระบวนการทสรางคณคา

(1) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการกาหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการทสรางคณคา

ตอผ รบบรการ ผ มสวนไดสวนเสย และการบรรลพนธกจของคณะ (#)

- กระบวนการทสรางคณคาทสาคญมอะไรบาง (#)

คาตอบ

1. กระบวนการบรหารจดการระบบเอกสาร ตามระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวย

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตม

2. กระบวนการรกษาความปลอดภยในพนทมหาวทยาลย

3. กระบวนการเผยแพรขอมลขาวสาร ผลงานวชาการ และการมสวนรวมและฟงรบ

ความคดเหนของประชาชนตาม พระราชบญญตฯ พ.ศ.2548

4. กระบวนการ ขนตอนการจดประชมผ บรหารระดบสง เชน ประชมสภามหาวทยาลย

ประชมคณบด และอน ๆ

5. กระบวนการ ขนตอนการสนบสนนและประสานงานการปฏบตงานของผ บรหาร

ระดบสง

(2) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการจดทาขอกาหนดทสาคญของกระบวนการทสรางคณคา

โดยนาขอมลทไดจากผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสยมาประกอบในการจดทาขอกาหนดทสาคญ

เหลาน น

- ขอกาหนดทสาคญของกระบวนการดงกลาวมอะไรบาง

คาตอบ

- การใหบรการอยางถกตอง รวดเรว

- การใหบรการแบบเบดเสรจ

Page 52: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

50

(3) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการออกแบบกระบวนการทสรางคณคา

- คณะไดนาเรองเหลาน มาประกอบในการออกแบบอยางไร

-- องคความรของคณะ และเทคโนโลยใหม ๆ

-- ความตองการของผ รบบรการและผ มสวนไดสวนเสย

-- ข นตอน ระยะเวลาในการปฏบตงาน ผลตภาพ การควบคมคาใชจาย และ

ปจจยประสทธภาพประสทธผลอน ๆ

-- เปาหมายและผลสมฤทธ ของภารกจ

- คณะมแนวทางอยางไรในการออกแบบและบรณาการกระบวนการทสรางคณคาท

เกยวของกบคณะอน เพอใหสงผลตอผ รบบรการ ผ มสวนไดสวนเสย และการบรรลพนธกจของคณะ

(ใหคณะตอบตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

คาตอบ

นาผลประเมนการใหบรการ มากาหนดรปแบบ ขนตอน ระยะเวลา และผลสมฤทธของ

กระบวนงาน

(4) คาถาม

- คณะมตวช ว ดทสาคญอะไรบางทใชในการควบคมและปรบปรงกระบวนการทสรางคณคา

- คณะมวธการอยางไรในการนากระบวนการดงกลาวไปปฏบต เพอใหบรรลผลตาม

ขอกาหนดทสาคญเหลาน น

คาตอบ

- ระดบความสาเรจของการรายงานผลการปฏบตราชการประจาป

- หลกการ วางแผน ดาเนนการ ประเมนผล ปรบปรง (PDCA)

(5) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ การทดสอบ และการ

ตรวจประเมนกระบวนการหรอผลการดาเนนการ

- คณะมวธการอยางไรในการปองกนไมใหเกดขอผดพลาด การทางานซ า และความ

สญเสยจากผลการดาเนนการ

คาตอบ

การลดขนตอนในการปฏบต การจดทาคมอการปฏบตงาน คมอการใหบรการ

(6) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการปรบปรงกระบวนการทสรางคณคา เพอใหผลการ

ดาเนนการและการใหบรการดข น

Page 53: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

51

6.2 กระบวนการสนบสนน

- คณะมวธการอยางไรในการนาการปรบปรงดงกลาวมาเผยแพรแลกเปลยน

ประสบการณภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

คาตอบ

- ดาเนนการภายใตหลกการ (PDCA) วางแผน ดาเนนการ ประเมนผล ปรบปรง

ใหอธบายวธทคณะจดการกบกระบวนการทสาคญทสนบสนนกระบวนการทสรางคณคา

ก. กระบวนการสนบสนน

(7) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการกาหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการสนบสนน (#)

- กระบวนการสนบสนนทสาคญมอะไรบาง (#)

คาตอบ

- กาหนดจากกระบวนการทไมไดเปนภารกจโดยตรง แตไดรบมอบหมายใหปฏบต

- ภารกจดานการเงน และพสด

- ภารกจดานรฐพธ กจกรรมสงคม พธการ

- กระบวนการตอนรบเยยมชม

(8) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการจดทาขอกาหนดทสาคญของกระบวนการสนบสนน โดย

นาขอมลทไดจากผ รบบรการภายในและภายนอกมาประกอบในการจดทาขอกาหนดทสาคญเหลาน น

- ขอกาหนดทสาคญของกระบวนการดงกลาวมอะไรบาง

คาตอบ

- ดาเนนการภายใตหลกการ (PDCA) วางแผน ดาเนนการ ประเมนผล ปรบปรง

(9) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการออกแบบกระบวนการสนบสนน

- คณะไดนาเรองเหลาน มาประกอบในการออกแบบอยางไร

-- องคความรของคณะ และเทคโนโลยใหม ๆ

-- ความตองการของผ รบบรการท งภายในและภายนอก

Page 54: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

52

-- ข นตอน ระยะเวลาในการปฏบตงาน ผลตภาพ การควบคมคาใชจาย และ

ปจจยประสทธภาพ ประสทธผลอนๆ

-- เปาหมายและผลสมฤทธ ของภารกจ

- คณะมแนวทางอยางไรในการออกแบบและบรณาการกระบวนการสนบสนนท

เกยวของกบคณะอน (ใหคณะตอบตามความเหมาะสมของภารกจของคณะ)

คาตอบ

1. วตถประสงค

2. กระบวนการบรณาการ

3. ผ เกยวของ

4. วธการประเมน

5. ความคาดหวง

6. ระยะเวลากาเนนการ

7. ขอจากดอน ๆ

(10) คาถาม

- คณะมตวช ว ดทสาคญอะไรบางทใชในการควบคมและปรบปรงกระบวนการสนบสนน

- คณะมวธการอยางไรในการนากระบวนการดงกลาวไปปฏบต เพอใหบรรลผลตาม

ขอกาหนดทสาคญน น

คาตอบ

- ระดบความสาเรจของการรายงานผลการปฏบตราชการประจาป

- หลกการ วางแผน ดาเนนการ ประเมนผล ปรบปรง (PDCA)

(11) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ การทดสอบ และการ

ตรวจประเมนกระบวนการหรอผลการดาเนนการ

- คณะมวธการอยางไรในการปองกนไมใหเกดขอผดพลาด การทางานซ าและความสญเสย

จากผลการดาเนนการ

คาตอบ

การลดขนตอนในการปฏบต การจดทาคมอการปฏบตงาน คมอการใหบรการ

Page 55: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

53

(12) คาถาม

- คณะมวธการอยางไรในการปรบปรงกระบวนการสนบสนน เพอใหผลการดาเนนการ

และการใหบรการดข น

- คณะมวธการอยางไรในการนาการปรบปรงดงกลาวมาเผยแพรแลกเปลยน

ประสบการณ ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน

คาตอบ

- ดาเนนการภายใตหลกการ (PDCA) วางแผน ดาเนนการ ประเมนผล ปรบปรง

Page 56: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

54

สวนท 3

ตารางสรปผลการดาเนนงาน หมวด 7

ประจาปการศกษา 2551

* เนองจากในป 2550 กองกลาง สานกงานอธการบด ประเมนตนเองในภาพรวม สานกงานอธการบด จงไมม

ขอมลอางอง

องคประกอบ/ตวชวด

รายงานขอมลยอนหลง ผลการดาเนนงาน ป 2551

2549 2550*

ตวตง ผลลพธ (%)

สดสวน

จานวนขอ

ผลประเมน

ตนเอง

(1-5) ตวหาร

องคประกอบท 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนการดาเนนงาน

1.1 มการกาหนดปรชญาหรอปณธาน ตลอดจนม

กระบวนการพฒนากลยทธ แผนดาเนนงาน และมการ

กาหนดตวบงช เพอว ดความสาเรจของการดาเนนงานตาม

แผนใหครบทกภารกจ

NA NA 5

1.2 รอยละของการบรรลเปาหมายตามตวบงช ของการ

ปฏบตงานท งหมด

NA NA 12 x100 100 5

12

องคประกอบท 2 การเรยนการสอน

2.1 มระบบและกลไกในการพฒนาและบรหารหลกสตร

2.2 ประสทธภาพของการเรยนรทเนนผ เรยนเปนสาคญ

2.3 มโครงการหรอกจกรรมทสนบสนนการพฒนาหลกสตร

และการเรยนการสอนซงบคคล องคกร และชมชนภายนอก

มสวนรวม

2.4 จานวนนกศกษาเตมเวลาเทยบเทาตอจานวนอาจารยประจา

2.5 สดสวนของอาจารยประจาทมวฒปรญญาตร ปรญญาโท

ปรญญาเอก หรอเทยบเทาตออาจารยประจา

ปรญญาตร =

ปรญญาโท =

ปรญญาเอก หรอเทยบเทา =

2.6 สดสวนของอาจารยประจาทดารงตาแหนง อาจารย ผ ชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

อาจารย =

ผ ชวยศาสตราจารย =

รองศาสตราจารย =

ศาสตราจารย =

2.7 มกระบวนการสงเสรมการปฏบตตามจรรยาบรรณวชาชพ

ของคณาจารยและบคลากร NA NA

5

Page 57: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

55

องคประกอบ/ตวชวด

รายงานขอมลยอนหลง ผลการดาเนนงาน ป 2551

2549 2550*

ตวตง ผลลพธ (%)

สดสวน

จานวนขอ

ผลประเมน

ตนเอง

(1-5) ตวหาร

2.8 มระบบและกลไกสนบสนนใหอาจารยประจาทาการวจย

เพอพฒนาการเรยนการสอน

2.9 รอยละของบณฑตระดบปรญญาตรทไดงานทาหรอ

ประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป

x100

2.10 รอยละของบณฑตระดบปรญญาตรทไดรบเงนเดอนเรมตน

เปนไปตามเกณฑ

x100

2.11 ระดบความพงพอใจตอบณฑตของผ ใชบณฑต

2.12 รอยละของนกศกษาปจจบนและศษยเกาทสาเรจการศกษา

ในรอบ 5 ปทผานมาทไดรบการประกาศ เกยรตคณยกยอง

ในดานวชาการ วชาชพ คณธรรม จรยธรรม กฬา สขภาพ

ศลปะ และวฒนธรรม และดานสงแวดลอมในระดบชาต

หรอระดบนานาชาต

2.13 รอยละของอาจารยประจาซงมคณสมบตเปนทปรกษา

วทยานพนธททาหนาทอาจารยทปรกษาวทยานพนธ

x100

2.14 จานวนนกศกษานานาชาตระดบปรญญาตร

2.15 จานวนนกศกษานานาชาตระดบบณฑตศกษา

2.16 จานวนนกศกษาแลกเปลยนไปตางประเทศ

2.17 จานวนนกศกษาแลกเปลยนจากตางประเทศ

2.18 รอยละของนกศกษาระดบปรญญาตรทจบตามกาหนดเวลา x100

2.19 รอยละของนกศกษาระดบปรญญาโททจบตามกาหนดเวลา x100

2.20 รอยละของบณฑตระดบปรญญาตรทไดงานทาตรงสาขาท

สาเรจการศกษา

x100

2.21 ระดบความสาเรจของการพฒนาคณลกษณะบณฑตทพง

ประสงคของมหาวทยาลยขอนแกน

2.22 รอยละเฉลยของบณฑตระดบปรญญาตรทผานการสอบใบ

ประกอบวชาชพตอจานวนผ เข าสอบท งหมด

x100

2.23 จานวนวทยานพนธและงานวชาการของนกศกษาท

ไดรบรางว ลในระดบชาตหรอระดบนานาชาต ใน

รอบปทผานมา

2.24 รอยละของบทความวทยานพนธปรญญาโททตพมพเผยแพร

ท งในระดบชาต หรอระดบนานาชาตตอจานวนวทยานพนธ

ปรญญาโทท งหมด

x100

Page 58: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

56

องคประกอบ/ตวชวด

รายงานขอมลยอนหลง ผลการดาเนนงาน ป 2551

2549 2550*

ตวตง ผลลพธ (%)

สดสวน

จานวนขอ

ผลประเมน

ตนเอง

(1-5) ตวหาร

2.25 รอยละของบทความวทยานพนธปรญญาเอกทตพมพ

เผยแพรท งในระดบชาต หรอระดบนานาชาตตอจานวน

วทยานพนธปรญญาเอกท งหมด

x100

2.26 รอยละของหลกสตรทไดมาตรฐานตอหลกสตรท งหมด

x100

องคประกอบท 3 กจกรรมพฒนานกศกษา

3.1 มการจดการบรการแกนกศกษาและศษยเกา

3.2 มการสงเสรมกจกรรมนกศกษาทครบถวนและสอดคลอง

กบคณลกษณะของบณฑตทพงประสงค

3.3 เงนบรจาคจากศษยเกา

องคประกอบท 4 การวจย

4.1 มการพฒนาระบบและกลไกในการสนบสนนการผลต

งานวจยและงานสรางสรรค

4.2 มระบบการบรหารการจดการความรจากงานวจยและงาน

สรางสรรค

4.3 จานวนเงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบนตออาจารยและนกวจย

ประจา

4.3.1 จานวนเงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรคจาก

ภายในสถาบนตออาจารยและนกวจยประจา

4.3.2 จานวนเงนสนบสนนงานวจยและงานสรางสรรคจาก

ภายนอกสถาบนตออาจารยและนกวจยประจา

4.4 รอยละของงานวจยและงานสรางสรรคทตพมพ

เผยแพร ไดรบการจดทะเบยนทรพยสนทางปญญา

หรอนาไปใชประโยชนในระดบชาตและนานาชาต

ตออาจารยประจา

4.4.1 รอยละของงานวจยและงานสรางสรรคทตพมพ เผยแพร

หรอนาไปใชประโยชนในระดบชาตหรอระดบนานาชาต

ตออาจารยและนกวจยประจา

x100

4.4.2 จานวนผลงานวจยและงานสรางสรรคทไดรบการจด

ทะเบยนสทธบตรหรออนสทธบตร

4.5 รอยละของบทความวจยทไดรบการอางอง (Citation) ใน

refereed journal หรอในฐานขอมลระดบชาตหรอระดบ

นานาชาตตออาจารยและนกวจยประจา

x100

Page 59: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

57

องคประกอบ/ตวชวด

รายงานขอมลยอนหลง ผลการดาเนนงาน ป 2551

2549 2550*

ตวตง ผลลพธ (%)

สดสวน

จานวนขอ

ผลประเมน

ตนเอง

(1-5) ตวหาร

4.6 รอยละของอาจารยและนกวจยประจาทไดรบทนทาวจยและ

งานสรางสรรคจากภายในมหาวทยาลยตออาจารยและ

นกวจยประจาท งหมด

x100

4.7 รอยละของอาจารยและนกวจยประจาทไดรบทนทาวจยและ

งานสรางสรรคจากภายนอกมหาวทยาลยตออาจารยและ

นกวจยประจาท งหมด

x100

4.8 รอยละของงานวจยหรองานสรางสรรคทนามาใชอน

กอใหเกดประโยชนอยางเดนชดในระดบชาตหรอระดบ

นานาชาต ตออาจารยประจาและ/หรอนกวจยประจา

x100

4.9 จานวนผลงานวชาการทไดรบการจดลขสทธและ/หรอได

รบรองคณภาพจากหนวยงานทเชอถอไดตออาจารยประจา

และ/หรอนกวจยประจา

องคประกอบท 5 การบรการวชาการแกสงคม

5.1 มระบบและกลไกในการบรการทางวชาการแกสงคมตาม

เปาหมายของสถาบน

5.2 รอยละของอาจารยทมสวนรวมในการใหบรการวชาการแก

สงคม เปนทปรกษา เปนกรรมการวทยานพนธภายนอก

สถาบน เปนกรรมการวชาการ กรรมการวชาชพใน

ระดบชาตและระดบนานาชาตตออาจารยประจา

x100

5.3 รอยละของกจกรรมหรอโครงการบรการวชาการและวชาชพ

ทตอบสนองความตองการพฒนาและเสรมสรางความ

เขมแขงของสงคม ชมชน ประเทศชาต และนานาชาตตอ

อาจารยประจา

x100

5.4 รอยละของระดบความพงพอใจของผ รบบรการ NA 4 5

5.5 จานวนแหลงใหบรการวชาการและวชาชพทไดรบการ

ยอมรบในระดบชาตหรอระดบนานาชาต

5.6 จานวนชวโมงเฉลยทอาจารยประจาใหบรการวชาการและ

วชาชพทตอบสนองความตองการพฒนาและเสรมสราง

ความเขมแขงของสงคม ชมชน ประเทศชาต และนานาชาต

ตออาจารยประจาและนกวจยประจา

องคประกอบท 6 การทานบารงศลปะและวฒนธรรม

6.1 มระบบและกลไกในการทานบารงศลปะและวฒนธรรม

6.2 รอยละของโครงการหรอ กจกรรมในการอนรกษ พ ฒนา

และสรางเสรมเอกลกษณ ศลปะ และวฒนธรรมตอจานวน

โครงการหรอกจกรรมนกศกษาท งหมด

x100

Page 60: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

58

องคประกอบ/ตวชวด

รายงานขอมลยอนหลง ผลการดาเนนงาน ป 2551

2549 2550*

ตวตง ผลลพธ (%)

สดสวน

จานวนขอ

ผลประเมน

ตนเอง

(1-5) ตวหาร

6.3 รอยละเฉลยของนกศกษาทเขารวมโครงการหรอกจกรรมใน

การอนรกษ พ ฒนา และสรางเสรมเอกลกษณ ศลปะและ

วฒนธรรม

x100

6.4 รอยละของคาใชจายและมลคาทใชในการอนรกษ พ ฒนา

และสรางเสรมเอกลกษณ ศลปะและวฒนธรรมตอ

งบดาเนนการ

x100

องคประกอบท 7 การบรหารและการจดการ

7.1 กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลกธรรมาภบาล ในการ

บรหารจดการและสามารถผลกดน คณะ/หนวยงานให

แขงขนไดในระดบสากล

7.2 ภาวะผ นาของผ บรหารทกระดบของคณะ/หนวยงาน NA 3 5

7.3 มการพฒนาคณะ/หนวยงาน สองคกรเรยนร NA 4 5

7.4 มระบบและกลไกในการบรหารทรพยากรบคคลเพอพฒนา

และธารงไว ใหบคลากรมคณภาพและประสทธภาพ NA 5

5

7.5 ศกยภาพของระบบฐานขอมลเพอการบรหาร การเรยน

การสอน และการวจย

7.6 ระดบความสาเรจในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มสวนรวมในการแสดงความคดเหนและรวมตดตาม

ตรวจสอบผลการปฏบตราชการ

7.7 รอยละของอาจารยประจาทไดรบรางว ลของผลงานทาง

วชาการ หรอวชาชพ ในระดบชาตหรอนานาชาต

x100

7.8 มการนาระบบบรหารความเสยงมาใชในกระบวนการ

บรหารการศกษา NA 5 5

7.9 ระดบความสาเรจของการถายทอดตวช ว ดและเปาหมาย

ของระดบองคกรสระดบบคคล NA 5 5

7.10 คาใชจายท งหมดทใชในระบบหองสมด คอมพวเตอร และ

ศนยสารสนเทศตอนกศกษา

x100

7.11 ระดบความสาเรจของการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ NA 5 5

7.12 ระดบความสาเรจของการบรหารจดการตามหลกการบรหาร

กจการบานเมองทด NA

5 5

7.13 รอยละของอาจารยประจาทเข ารวมประชมวชาการหรอ

นาเสนอผลงานวชาการ ท งในประเทศและตางประเทศ

x100

7.14 รอยละของบคลากรประจาสายสนบสนนทไดรบการพฒนา

ความรและทกษะในวชาชพ ท งในประเทศและตางประเทศ NA

170 x100 100 5

170

Page 61: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

59

องคประกอบ/ตวชวด

รายงานขอมลยอนหลง ผลการดาเนนงาน ป 2551

2549 2550*

ตวตง ผลลพธ (%)

สดสวน

จานวนขอ

ผลประเมน

ตนเอง

(1-5) ตวหาร

7.15 ระดบคณภาพของการพฒนาบคลากรของคณะ/หนวยงาน

NA

170 x100 100 5

170

องคประกอบท 8 การเงนและงบประมาณ

8.1 มระบบและกลไกในการจดสรร การวเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงน และงบประมาณอยางมประสทธภาพ NA

5

8.2 มการใชทรพยากรภายในและภายนอกสถาบนรวมกน NA 5

8.3 ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงน าหนกของอตราการ

เบกจายเงนงบลงทน NA

5

8.3.1 ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงน าหนกของอตราการ

เบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน

8.3.2 ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงน าหนกของอตราการ

เบกจายเงน งบประมาณ กรณทคณะไมมงบประมาณรายจาย

ลงทน

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ

9.1 มระบบและกลไกการประกนคณภาพภายในทเปนสวนหนง

ของกระบวนการบรหารการศกษา NA

5

9.2 มระบบและกลไกการใหความรและทกษะดานการประกน

คณภาพแกนกศกษา NA

9.3 ระดบความสาเรจของการประกนคณภาพภายในทกอใหเกด

การพฒนาคณภาพการศกษาอยางตอเนอง

Page 62: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

60

สวนท 5

สรปการประเมนตนเองตามเกณฑ PMQA ระดบพนฐาน

คาชแจง กรณาทาเครองหมาย ในชองขอความการดาเนนการตามความเปนจรง

หมวด 1 การนาองคการ

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

การนาองคการ

LD1 คณะกรรมการประจาคณะตองมการ

กาหนดทศทางการทางานทชดเจน

ครอบคลมในเรองวสยทศน คานยม

หลก เปาประสงคหรอผลการ

ดาเนนการทคาดหวงขององคการ โดย

มงเนนนสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

รวมท งมการสอสารเพอถายทอด

ทศทางดงกลาวสบคลากร เพอใหเกด

การรบร ความเขาใจ และการนาไป

ปฏบตของบคลากร อนจะสงผลใหการ

ดาเนนการบรรลผลตามเปาประสงค

ทต งไว

A มแนวทาง/วธการในการทบทวน

วสยทศน พ นธกจ และคานยม

หลกทแสดงใหเหนถงการ

มงเนนนสตนกศกษา และผ ท

เกยวของ โดยอาจจดทาเปน

แผนภาพ (Flow Chart) ของ

กระบวนการ

Y โดรงการ

สมมนา

หนวยงาน

มระบบ/ชองทางการสอสาร

นโยบาย ทศทางการดาเนนงาน

แผนปฏบตราชการและเปาหมาย

ของคณะ

Y รายงาน

การ

ประชม

กอง

ระบผ รบผดชอบในการ

ดาเนนการทชดเจน

Y ทกงาน

D บคลากรมการรบรและเขาใจ

เกยวกบทศทางการดาเนนการ

ของคณะกรรมการประจาคณะ/

ผ บรหารของคณะ และสามารถ

นาไปใชเปนแนวทางในการ

ปฏบตงาน

Y แบบ

ประเมน

การ

สมมนา

L มการปรบแผนปฏบตราชการให

สอดคลองกบนโยบาย กรอบ

ทศทางการดาเนนงานทกาหนด

Y แผน

ปรบปรง

การ

ปฏบตงาน

2552

มการสรปขอมลทไดจากการ

สอสารผานชองทางตางๆ และ

นาขอมลน นมาใชใหเกด

Y แผน

ปรบปรง

การ

Page 63: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

61

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ประโยชนในระดบปฏบต ปฏบตงาน

2552

I ทศทางการดาเนนการของ

คณะกรรมการประจาคณะ/

ผ บรหารของคณะ ทมความ

สอดคลองพนธกจ/ความ

ตองการ/ความคาดหวงของนสต

นกศกษา และผ ทเกยวของ

Y แผน

ปรบปรง

การ

ปฏบตงาน

2552

LD2 คณะกรรมการประจาคณะและ

ผ บรหารของคณะมการมอบอานาจ

และทบทวนการมอบอานาจในการ

ตดสนใจ (Empowerment) ใหแก

เจาหนาทระดบตางๆ ภายในคณะใหม

ความเหมาะสม โดยมงประโยชนเพอ

ผ รบบรการ ผ มสวนไดสวนเสย และ

เพอผลการดาเนนการทดของคณะ

A คาส ง/วธปฏบต/แนวทางในการ

กระจายอานาจการตดสนใจไปส

บคลากร

Y คาส ง

รกษาการ

แทน

D รายงานผลการดาเนนการการ

กระจายอานาจดงกลาว พรอม

ยกตวอยาง

Y รายงาน

การเบก

สงคนพสด

L รายงานผลการตดตาม/ทบทวน

ความเหมาะสมของการกระจาย

อานาจไปสบคลากร

Y

I แสดงประโยชน ทไดรบจากการ

มอบกระจายอานาจไปส

บคคลากร ทสงผลตอการ

ดาเนนงานของสถาบนฯ

Y เอกสาร

แสดงผล

การ

ปฏบตงาน

LD3 ผ บรหารของคณะสงเสรมใหม

กระบวนการและกจกรรมการเรยนร

เพอใหเกดการบรณาการและสราง

ความผกพน รวมมอภายในสถาบน

รวมถงการสรางแรงจงใจเพอให

บคลากรสามารถปฏบตงานไดตาม

เปาหมาย

A แนวทาง/วธการสงเสรมใหม

กระบวนการและกจกรรมการ

เรยนร เพอใหเกดการบรณาการ

และสรางความผกพน รวมมอ

ภายในสถาบนฯ รวมถงการสราง

แรงจงใจเพอใหบคลากรสามารถ

ปฏบตงานไดตามเปาหมาย

Y โดรงการ

สมมนา

หนวยงาน

D ตวอยางกระบวนการ/กจกรรม

การเรยนร เพอใหเกดการบรณาการ

และสรางความผกพน ความรวมมอ

ภายในสถาบนฯ รวมถงการสราง

แรงจงใจเพอใหบคลากรสามารถ

ปฏบตงานไดตามเปาหมาย

Y โดรงการ

สมมนา

หนวยงาน

L ผลการตดตามและทบทวน

แนวทาง/วธการ ในการจด

Y โดรงการ

สมมนา

Page 64: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

62

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

กจกรรมการเรยนร เพอใหเกด

การบรณาการและสรางความ

ผกพน รวมมอภายในสถาบนฯ

รวมถงการสรางแรงจงใจเพอให

บคลากรสามารถปฏบตงานได

ตามเปาหมาย เพอนาไปสการ

ปรบปรง

หนวยงาน

I แสดงใหเหนวากจกรรมท

กาหนดข น ทาใหเกดการบรณา

การและสรางความผกพน ความ

รวมมอภายในสถาบนฯ รวมถง

การสรางแรงจงใจเพอให

บคลากรสามารถปฏบตงานได

ตามเปาหมายความรวมมอของ

สถาบนฯ และสงเสรมการ

ดาเนนงานของสถาบนฯ

Y โดรงการ

สมมนา

หนวยงาน

LD4 คณะกรรมการประจาคณะและ

ผ บรหารของคณะตองกาหนดตวช ว ดท

สาคญ และกาหนดใหมระบบการ

ตดตามและประเมนผลการดาเนนการ

สาหรบใชในการทบทวนผลการ

ปฏบตงานและนาผลการทบทวน

ดงกลาวมาจดลาดบความสาคญ เพอ

นาไปใชในการปรบปรงการดาเนนงาน

ของสถาบนใหดข น

A แนวทาง/วธการในการกาหนด

ตวช ว ดทสาคญทผ บรหารใชใน

การตดตามประเมนผล ซงตวช ว ด

ทสาคญควรประกอบดวย

o ตวช ว ดในการตดตามประเมน

ผลการดาเนนงานตามยทธศาสตร

o ตวช ว ดในการบรรลพนธกจหลก

o ตวช ว ดเกยวกบกระบวนการท

สรางคณคา

o ตวช ว ดของแผนกลยทธ

o ตวช ว ดของแผนงาน/โครงการ

Y คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

2552

แผนในการประเมนผลการ

ปฏบตงาน ซงประกอบดวย

o แนวทางในการประเมน

o กรอบระยะเวลา

o ผ รบผดชอบในการประเมนผล

o ตวช ว ดทสาคญ

Y คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

2552

แนวทาง/ปจจยทใชในการนาผล

การทบทวนมาจดลาดบ

ความสาคญเพอปรบปรงการ

Y คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

Page 65: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

63

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ดาเนนงานของสถาบนฯใหดข น 2552

D ตวช ว ดทสาคญทผ บรหารใชใน

การตดตามประเมนผล Y

คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

2552

รายงานผลการประเมนผลการ

ปฏบตราชการ Y

คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

2552

รายงานผลการจดลาดบ

ความสาคญของผลการทบทวน

ทจะนามาปรบปรงการ

ดาเนนงาน Y

คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

2552 และ

แผน

ปรบปรง

องคกร

L มการทบทวนและปรบปรง

แนวทางในการกาหนดตวช ว ด

และแผนการประเมนเพอใหผล

การดาเนนการดข น Y

คารบรอง

การปฏบต

ราชการ ป

2552 และ

แผน

ปรบปรง

องคกร

I แสดงใหเหนถงผลการ

ปฏบตงานทดข นอนเกดจากการ

ทบทวนผลการดาเนนงาน Y

ผลการ

ประเมนคา

รบรองการ

ปฏบต

ราชการ ป

2551

ธรรมาภบาลและความรบผดชอบตอสงคม

LD5 คณะกรรมการประจาคณะตองมการ

กาหนดระบบการกากบดแลตนเองทด

ของคณะ (Organizational

Governance) หรออตตาภบาล (Self

Governance) เพอเปนแนวทางในการ

ดาเนนงานของสถาบน และเพอใหการ

A แนวทาง/วธการในการกาหนด

หรอทบทวนนโยบายการกากบ

ดแลตนเองทดและการกากบ

ดแลสถาบนอดมศกษา Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

Page 66: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

64

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ดาเนนการบรรลผล มระบบการกากบดแลตนเองทด

ททาใหเกดการควบคมและการ

ตรวจสอบ Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

แนวทาง/ชองทางในการสอสาร

นโยบายในการกากบดแลองคการ

Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

มการแตงต งหรอปรบปรง

บทบาทของคณะกรรมการการ

ดาเนนการตามจรรยาบรรณ

วชาชพคณาจารยประจาของ

สถาบน

Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

D แสดงรายละเอยดการดาเนนการ

ตามระบบการกากบดแลตนเองทด

Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

มการจดทาคมอจรรยาบรรณ

วชาชพคณาจารยและประกาศใช

อยางเปนทางการเพอใหคณาจารย

และผ เกยวของรบทราบ Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

L ผลการตดตามประเมนผลการ

ดาเนนการตามระบบการกากบ

องคการทด เพอนาผลไปปรบปรง

นโยบายและแนวทางการ

ดาเนนการดงกลาว

Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

Page 67: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

65

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

I แสดงใหเหนถงความสอดคลอง

ของนโยบายการกากบดแล

องคการทด กบวสยทศน พ นธกจ

และคานยมหลกของสถาบนฯ Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง และ

งาน

เลขานการ

LD6 ผ บรหารของคณะตองกาหนดใหม

วธการหรอมาตรการในการจดการ

ผลกระทบทางลบทเกดข นตอสงคม

อนเปนผลมาจากการดาเนนการของ

สถาบน รวมท งตองนาวธการหรอ

มาตรการทกาหนดไวไปปฏบต

A มาตรการ/วธการในการจดการ

ผลกระทบทางลบทเกดข นกบ

สงคมอาจจดทาเปนแผนภาพ

(Flow Chart) ของกระบวนการ

Y

รายงาน

การ

ประชม

กอง

D รายงานผลการจดการผลกระทบ

ทางลบทเกดข นกบสงคม Y

L มการทบทวนวธการในการจดการ

ผลกระทบ เพอปรบปรงแนวทาง/

มาตรการ/วธการดาเนนการ

Y

I แสดงประโยชนของการจดการ

ผลกระทบทางลบของสถาบนฯ

ทสงผลตอสถาบนฯ

Y

หมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

การวางยทธศาสตร

SP1 คณะตองมการกาหนดข นตอน/

กจกรรม และกรอบเวลาทเหมาะสม

รวมถง มการระบผ รบผดชอบอยาง

ชดเจนในการจดทาแผนปฏบตราชการ

4 ป และแผนปฏบตราชการประจาป

โดยมงเนนทจะผลกดนใหบรรล

วสยทศน พ นธกจ และคานยมหลงของ

สถาบน บรรลเปาหมายตามแผนการ

บรหารราชการแผนดน แผนปฏบต

ราชการของกระทรวงศกษาธการและ

A มการจดทาแผนภาพ (Flowchart)

ของการจดทาแผนปฏบตราชการ

4 ป และแผนปฏบตราชการ

ประจาป เปนลายลกษณอกษร

Y

ระบแตละข นตอนของ

กระบวนการอยางชดเจน Y

ระบกรอบเวลาในแตละข นตอน

อยางชดเจน Y

ระบผ รบผดชอบในแตละ

ข นตอนอยางชดเจน Y

Page 68: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

66

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

สานกงานคณะกรรมการการอดมศกษา D แสดงการถายทอดคาเปาหมาย

(cascading) ระหวางแผนการ

บรหารราชการแผนดน

แผนปฏบตราชการของ

กระทรวงและกลมภารกจ

แผนปฏบตราชการ 4 ป และ

แผนปฏบตราชการประจาป

Y

แสดงใหเหนถงการมสวนรวม

ของบคลากร โดยเฉพาะอยางย ง

การมสวนรวมของผ บรหารใน

ทกระดบ

Y

L แสดงใหเหนถงการปรบปรง

กระบวนการจดทาแผนปฏบต

ราชการใหดข นจากเดม

สามารถแสดงใหเหนถงการนา

เรองเหลาน ไปใชปรบปรง

กระบวนการจดทาแผนปฏบต

ราชการ

o ผลการประเมนจากผ ประเมน

ภายนอกองคการ

o ผลการประเมนจากผ ประเมน

ภายในองคการ

Y

I กลยทธหลกทกาหนด ตองแสดง

ใหเหนถงความสอดคลองตามท

ระบไว ในลกษณะสาคญของ

องคกร ป 2551 ดงน

o แสดงใหเหนถงกลยทธท

รองรบความทาทายทสาคญของ

องคกร ครอบคลมท งดานพนธกจ

ดานปฏบตการ ดานทรพยากร

บคลากร

o แสดงใหเหนถงกลยทธท

ตอบสนองความตองการของ

ผ รบบรการ

Y

SP2 ในการจดทาแผนปฏบตราชการของ

คณะ (4 ป และ 1 ป) ตองมการนาปจจย

A มกระบวนการรวบรวมขอมล

ในแตละประเภทขอมลทใชอยางY

Page 69: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

67

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ท งภายในและภายนอกทสาคญและ

สอดคลองกบสภาพแวดลอมท

เปลยนแปลงไป มาใชประกอบการ

วเคราะห อยางนอยประกอบดวย

วสยทศน พ นธกจ และคานยมหลกของ

สถาบน ความตองการของผ รบบรการ

และผ มสวนไดสวนเสย ผลการ

ดาเนนงานทผานมา กฎหมาย ระเบยบ

โครงสรางและจดเนนของสถาบน และ

ความเสยงในดานตาง ๆ

ชดเจน

มกระบวนการวเคราะหขอมล

ในแตละประเภทขอมลทใชอยาง

ชดเจน

Y

D แสดงใหเหนถงปจจยภายในและ

ภายนอกทนามาใชประกอบการ

วางแผนฯ อยางนอยประกอบดวย

o วสยทศน พ นธกจ และคานยม

หลกของสถาบน

o ความตองการของผ รบบรการ

และผ มสวนไดสวนเสย

o ความเสยงในดานการเงน

สงคม และจรยธรรม

o กฎหมาย ระเบยบ โครงสราง

และจดเนนของสถาบน

o ปจจยอน ๆทมผลตอ

ประสทธภาพและประสทธผล

ในการปฏบตงานของสถาบน

Y

แสดงประเภทขอมลในแตละ

ปจจยภายในและภายนอกทใช

ประกอบการวางแผนฯ ไดอยาง

ชดเจน

Y

สามารถแสดงใหเหนถงวธการ

รวบรวมและวเคราะหขอมลและ

สารสนเทศทเหมาะสม ไดแก

o ข อมลทนามาใชเปนขอมล

ปจจบน

o การรวบรวมขอมลตองครอบคลม

ทกหนวยงานทเกยวของ

o แสดงใหเหนถงการวเคราะหท

เหมาะสมกบประเภทขอมล

Y

L แสดงใหเหนถงการปรบเปลยน/

เพมเตมปจจย (ประเภทขอมล) ท

นามาใชประกอบการวางแผน

Y

SP3 คณะตองมการวางแผนกลยทธดานการ

บรหารทรพยากรบคคลใหสอดคลอง

A มแผนกลยทธดานการบรหาร

ทรพยากรบคคล อยางนอยตองY

Page 70: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

68

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

กบแผนปฏบตราชการ 4 ป และ

แผนปฏบตราชการประจาป ของ

สถาบน รวมท ง มการวางแผน

เตรยมการจดสรรทรพยากรอนๆ เพอ

รองรบการดาเนนการตามแผนปฏบต

ราชการ

ครอบคลมในแตละดาน ดงน

o แผนการวางแผนและบรหาร

กาลงคน

o แผนพฒนาบคลากร

o แผนการบรหารทรพยากร

บคลากรทมทกษะหรอ

สมรรถนะสง ในสายงานหลก

o แผนการพฒนาเทคโนโลย

สารสนเทศดานการบรหาร

ทรพยากรบคคล

การสอสารและถายทอดยทธศาสตรเพอนาไปปฏบต

SP4 คณะตองมระบบการสอสาร เพอ

ถายทอดนโยบายทศทางการดาเนนงาน

รวมถงแผนปฏบตราชการ และ

เปาหมายของสถาบนใหกบบคลากรใน

ระดบตางๆเพอใหมการถายทอดแผน

ไปสการปฏบตไดอยางบรรลผลตาม

เปาหมายทกาหนด

A สามารถแสดงใหเหนถงวธการ

หรอชองทางทผ บรหารใชใน

การสอสารและสรางความเขาใจ

ในการปฏบตตามแผน ใหกบ

บคลากร

Y

D การสอสารและสรางความเขาใจ

ในการปฏบตตามแผน ตอง

ครอบคลมประเดน

o การถายทอดกลยทธองคกร

ไปสการจดทาแผนปฏบตการ

o การปฏบตตามแผนงาน/โครงการ

o ตวช ว ดของแตละแผนปฏบตการ

o บทบาทหนาทของบคลากรตอ

การบรรลเปาหมายองคกร

Y

L สามารถแสดงใหเหนถงวธการ

หรอชองทางทบคลากรใชในการ

แลกเปลยนเรยนร แลกเปลยน

ประสบการณในการทางาน

Y

แสดงใหเหนถงกจกรรมในการ

แลกเปลยนวธการปฏบตทดใน

การนาแผนไปสการปฏบต

ภายในคณะ

Y

SP5 คณะตองมการถายทอด (cascading)

ตวช ว ดและเปาหมายระดบสถาบนลงส

A มการจดทาแผนทยทธศาสตร

(strategy map) ระดบคณะ Y

Page 71: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

69

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ระดบภาควชา/สาขาวชา (ทกภาควชา/

สาขาวชา) และระดบบคคลอยางนอย 1

ภาควชา/สาขาวชา รวมท งมการจดทา

ขอตกลงการปฏบตงานเปนลายลกษณ

อกษรอยางชดเจน เพอใหสอดคลองไป

ในทศทางเดยวกนกบเปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

มกรอบการประเมนผลการ

ปฏบตราชการของภาควชา/

สาขาวชา (ทกภาควชา/สาขาวชา)

ทแสดงใหเหนถงการถายทอด

ตวช ว ดและเปาหมายลงสระดบ

ภาควชา/สาขาวชา

Y

มกรอบการประเมนผลการ

ปฏบตราชการในระดบบคคล

(อยางนอย 1 ภาควชา/สาขาวชา)

ทแสดงใหเหนถงการถายทอด

ตวช ว ดและเปาหมายลงสระดบ

บคคล

Y

มแนวทางการตดตามความกาวหนา

และรายงานผล Y

มแผนการจดระบบการถายทอด

ตวช ว ดและเปาหมายระดบคณะ

สระดบภาควชา/สาขาวชาและ

ระดบบคคล (Gantt Chart)

Y

D มการจดทาขอตกลงในการ

ปฏบตงานอยางเปนลายลกษณ

อกษรในทกระดบทมการ

ถายทอดตวช ว ด

Y

สามารถแสดงใหเหนถงวธการ

หรอชองทางทใชในการสอสาร

ตวช ว ดททาการถายทอดลงส

ระดบภาควชา/สาขาวชาและ

ระดบบคคล

Y

L มการจดทาระบบรายงานผลการ

ปฏบตงาน เพอตดตามผล

เปาหมายความสาเรจของการ

ดาเนนการ

Y

I มการเชอมโยงระหวางผลการ

ประเมนการปฏบตงานตาม

ขอตกลงในการปฏบตงานกบ

ระบบแรงจงใจ

Y

Page 72: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

70

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

SP6 คณะตองมระบบการตดตามและ

ประเมนผลการดาเนนงานตาม

แผนปฏบตราชการ โดยจดทาเปน

รายงานผลการปฏบตราชการของ

ภาควชา/สาขาวชา และแสดงใหเหนถง

กระบวนการและผลทเกดข นจากการ

ปรบปรงการดาเนนงานเพอบรรล

เปาหมายทกาหนด

A มการจดทารายละเอยดของ

แผนงาน/โครงการ ซงตอง

ประกอบดวย

o ระยะเวลาดาเนนการในแตละ

กจกรรม

o ผ รบผดชอบในแตละแผนงาน/

โครงการ

o การจดสรรงบประมาณ และ

ทรพยากรดานอน ๆ

Y

D มรายงานผลการปฏบตราชการ

ของคณะ/สานก หรอรายงานการ

ประเมนตนเองทมสาระสาคญ

ครอบคลมแผนและผลการ

ปฏบตราชการ

Y

มรายงานการประชมหรอบนทก

การประชมสภามหาวทยาลย

หรอคณะกรรมการทเกยวของ

Y

มหลกฐานทแสดงรายละเอยด

กระบวนการตดตามและ

ประเมนผลการดาเนนงานตาม

แผนปฏบตราชการของ

สถาบนอดมศกษา

Y

L มเอกสาร/หลกฐานอนทแสดงถง

กระบวนการทางานในการ

ปรบปรงการดาเนนงานเพอ

บรรลเปาหมายทกาหนดของ

สถาบน/คณะ/สานก รวมท ง

หลกฐานอนทยนย นผลสาเรจ

จากการปรบปรงการดาเนนงาน

ดงกลาว

Y

SP7 คณะตองมการจดทาแนวทางการ

บรหารความเสยงในระดบสถาบนท

ชดเจนและสามารถนาไปประกอบการ

จดทาแผนบรหารความเสยงในระดบ

ภาควชา/สาขาวชาไดโดยครอบคลม

สาระสาคญเรองความเสยงดานกลยทธ

A หลกฐานทแสดงถงกระบวนการ

ดาเนนงานเพอวเคราะหความ

เสยงในระดบสถาบนและระดบ

ภาควชา/สาขาวชา โดยเฉพาะ

การบรหารความเสยงในเรอง

เกยวกบนโยบายการกากบดแล

Y

Page 73: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

71

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ดานการดาเนนงาน ดานธรรมาภบาล

และดานเทคโนโลยสารสนเทศ

คณะทดทคณะกรรมการประจา

คณะกาหนด

ประกาศหรอคาส ง แตงต ง

คณะกรรมการหรอคณะทางาน

หรอการมอบหมายบคคลหรอ

คณะบคคลใหรบผดชอบ

ดาเนนการในการวเคราะหและ

จดทาแผนบรหารความเสยง

Y

D รายงานผลการวเคราะหความ

เสยงของภาควชา/สาขาวชาเพอ

นามาจดแผนบรหารความเสยง

Y

แผนบรหารความเสยงของ

ภาควชา/สาขาวชา แผนการ

วเคราะหความเสยง หรอ

แผนการวเคราะหผลกระทบ

หรอแผนอนๆ ทครอบคลม

สาระสาคญตามคาอธบายขางตน

ซงไดรบความเหนชอบหรอผาน

การพจารณาจากผ มอานาจ

Y

มการนาแผนบรหารความเสยง

ในแตละดานทกาหนดไปปฏบต Y

สามารถแสดงใหเหนถงวธการ

หรอชองทางทใชในการสอสาร

การนาแผนบรหารความเสยงไป

ปฏบต

Y

L มการสรปผลการดาเนนงานตาม

แผนบรหารความเสยง และ

นาเสนอผ บรหารไตรมาสละ

1 คร ง อยางนอย 2 ไตรมาส

Y

มการจดทารายงานสรปผลการ

ดาเนนงานตามแผนบรหารความ

เสยง เมอสนปงบประมาณ

Y

Page 74: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

72

หมวด 3 การใหความสาคญกบนสต นกศกษา และผทเกยวของ

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ความร เกยวกบนสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

CS1 คณะตองมการกาหนดกลมนสต

นกศกษา และผ ทเกยวของตามพนธกจ

เพอใหตอบสนองความตองการของ

นสต นกศกษาและผ ทเกยวของท

ครอบคลมทกกลม

A มการกาหนดกลมนสต นกศกษา และ

ผ ทเกยวของตามพนธกจทกาหนดไว

I การกาหนดกลมดงกลาวแสดงใหเหนวา

สามารถตอบสนองความตองการของ

กลมนสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

ทครอบคลมทกกลม

CS2 คณะมชองทางการรบฟงและเรยนร

ความตองการของนสต นกศกษา และผ

ทเกยวของเพอนามาใชในการปรบปรง

และเสนอรปแบบการบรการตางๆ โดย

แสดงใหเหนถงประสทธภาพของชาง

ทางการสอสารดงกลาว

A คณะมชองทางการรบฟงและเรยนร

ความตองการของนสต นกศกษา

และผ ทเกยวของและแสดงใหเหน

ถงประสทธภาพของชองทางการ

สอสารดงกลาว

D/I คณะนาขอมลทไดจากชองทางตาง ๆ

มาปรบปรงการทางานใหดข น 1

กระบวนงาน หรอ 1 โครงการ

การสรางความสมพนธกบนสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

CS3 คณะมการกาหนดผ รบผดชอบทชดเจน

ในการรวบรวมขอรองเรยน/

ขอเสนอแนะ/ขอคดเหน/คาชมเชย ของ

นสต นกศกษา และผ ทเกยวของ รวมท ง

มการจดการขอรองเรยน/ขอเสนอแนะ/

ขอคดเหน/คาชมเชย เพอใหม นใจวา

สามารถตอบสนองตอนสต นกศกษา

และผ ทเกยวของไดอยางทนทวงท และ

ปรบปรงคณภาพการใหบรการและ

หรอการปฏบตงานใหเหมาะสม

A/

D

คณะมการระบชอผรบผดชอบ/หรอ

กลมงานทเปนผรบผดชอบไวมากกวา

80% ของงานในกลมงานตางๆ

L มการทบทวนระบบการจดการ

ขอรองเรยน/ขอเสนอแนะ/

ขอคดเหน/คาชมเชย เพอให

ม นใจวาสามารถตอบสนองตอ

นสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

ไดอยางทนทวงท

คณะสามารถระบตวอยางงานทนา

ขอรองเรยน/เสนอแนะ/ขอคดเหน/

คาชมเชย จากการรบฟงใน

ชองทางตางๆ มาปรบปรงคณภาพ

การใหบรการหรอปฏบตงาน

CS4 คณะมการสรางเครอขาย และจด

กจกรรมเพอสรางความสมพนธกบ

นสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

A คณะมขอมลของนสต นกศกษา และ

ผ ทเกยวของ รวมท งชองทางการ

ตดตอกบนสต นกศกษาและผ ท

เกยวของอยางนอย 2 ชองทาง

Page 75: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

73

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

D/

I

มกจกรรมการสรางความสมพนธกบ

กลมนสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

CS5 คณะตองเปดโอการใหประชาชนเขามา

มสวนรวม ตามระดบการมสวนรวม

คอการใหข อมล ปรกษาหารอรวมกน

การใหเข ามาเกยวของ การรวมมอกน

และการเสรมอานาจประชาชน ผาน

กจกรรมตางๆ อยางสม าเสมอ รวมท ง

ใหข อเสนอแนะ และรวมตดตาม

ประเมนผลการบรหารจดการของคณะ

A คณะสามารถแสดงระบบ วธการ

หรอกลไกทเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามสวนรวม

D คณะสามารถใหตวอยางกจกรรม

โครงการ เวท วาระตางๆในการแสดง

ความคดเหนจากภาคประชาชน

L/

I

คณะจดวธการ และชองทางใหแก

ประชาชนไดเข ามามสวนรวมในการ

ตดตามประเมนผลหรอตรวจสอบการ

บรหารจดการของสวนราชการ

CS6 คณะมการว ดความพงพอใจของนสต

นกศกษา และผ ทเกยวของในแตละ

กลมตามทไดกาหนดไว เพอนาผลไป

ปรบปรงการใหบรการและการ

ดาเนนงานของคณะ

A/

I

หลกฐานการว ดความพงพอใจของ

นสต นกศกษา และผ ทเกยวของ

และผลทได

D/

L

แสดงใหเหนวาไดนาผลไปปรบปรง

การใหบรการและการดาเนนงาน

ของสถาบนอดมศกษา

CS7 คณะมการว ดความไมพงพอใจของ

นสต นกศกษา และผ ทเกยวของในแต

ละกลมตามทไดกาหนดไว เพอนาผล

ไปปรบปรงการใหบรการและการ

ดาเนนงานของคณะ

A/

I

หลกฐานการว ดความไมพงพอใจ

ของ นสต นกศกษา และผ ท

เกยวของและผลทไดรบ

D/

L

แสดงใหเหนวาไดนาผลไปปรบปรง

การใหบรการและการดาเนนงาน

ของสถาบนอดมศกษา

CS8 คณะตองกาหนดมาตรฐาน คมอ

แนวทาง การปฏบตของบคลากรใน

การใหบรการ ระยะเวลาแลวเสรจของ

งานบรการในแตละงาน โดยมการ

จดทาแผนภมหรอคมอการตดตอ

ราชการโดยประกาศใหผ นสต นกศกษา

และผ ทเกยวของทราบ เพอใหเกดความพง

พอใจในการรบบรการ

A/

D/

I

ตวอยางมาตรฐานหรอวธการ

ใหบรการทไดจดทาไว รวมท งมการ

จดทาและประกาศใหประชาชนได

ทราบแผนภม หรอคมอการตดตอ

ราชการทระบระยะเวลาการ

ใหบรการทชดเจน ในภารกจหลก

ของคณะ

Page 76: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

74

หมวด 4 การวด การวเคราะห และการจดการความร

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

การวด วเคราะห และการปรบปรงผลการดาเนนการ

IT1 คณะตองมระบบฐานขอมลผลการ

ดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรและ

แผนปฏบตราชการ รวมท งผลการ

ดาเนนงานของตวช ว ดตาม

คารบรองการปฏบตราชการท

ครอบคลมถกตอง และทนสมย

A แสดงระบบฐานขอมลผลการ

ดาเนนงานตามแผนยทธศาสตร

และแผนปฏบตราชการ รวมท ง

ผลการดาเนนงานของตวช ว ดตาม

คารบรองการปฏบตราชการ

ประจาป 2552 และขอมลย อนหลง

อยางนอย 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)

Y

ชองทางการเผยแพรขอมลผลการ

ดาเนนงานตามแผนยทธศาสตร

หรอแผนปฏบตราชการทคณะ

จดใหมการเผยแพรในระบบ

ฐานขอมลโดยกาหนดใหม URL

หรอการกาหนดสทธใหสามารถ

เขาไปตรวจสอบไดโดยระบชอ

และ password เพอใหตรวจสอบ

ความถกตอง สมบรณของขอมล

และมชองทางในการใหค าแนะนา

เพอการพฒนาไดจากสวนกลาง

Y

Flowchart หรอ คมอการกาหนด

สทธการเขาถงขอมลในระบบ

ฐานขอมลทสถาบนกาหนด โดย

ใหแสดงขอมลในระบบ

อเลคทรอนคส ทใหสามารถ

ตรวจสอบไดจากสวนกลาง

Y

IT2 คณะพฒนาและปรบปรงระบบ

ฐานขอมลดานนกศกษา บคลากร

หลกสตร การเงนอดมศกษา และระบบ

ภาวะการมงานทาของบณฑต ตาม

รปแบบมาตรฐานกลางทสานกงาน

คณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.)

กาหนดทง 5 ฐานขอมล

A ขอมลในระบบฐานขอมลดาน

นกศกษา บคลากร หลกสตร

การเงนอดมศกษาและระบบ

ฐานขอมลภาวะการมงานทาของ

บณฑต ทสถาบนอดมศกษาได

รายงานตอสานกงานคณะกรรมการ

การอดมศกษา(สกอ.) ซงเปน

ขอมลทสมบรณ ถกตอง ครบถวน

ตรงตามรปแบบมาตรฐานกลาง

ทกาหนด และสามารถนาไปใชได

Y

Page 77: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

75

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

IT3 คณะกาหนดกระบวนงานทสรางคณคา

และจดทาฐานขอมลเพอสนบสนนการ

ปฏบตงานตามกระบวนงานทสราง

คณคาอยางนอย 1 กระบวนงาน

A แสดงระบบฐานขอมลเพอ

สนบสนนการปฏบตงานของ

กระบวนการทสรางคณคา

อยางนอย 1 กระบวนการ

Y

ชองทางการเผยแพรขอมลเพอ

สนบสนนการปฏบตงานตาม

กระบวนงานทสรางคณคาท

สถาบนอดมศกษาจดใหมการ

เผยแพรในระบบฐานขอมล

โดยกาหนดใหม URL หรอการ

กาหนดสทธใหสามารถเขาไป

ตรวจสอบได โดยระบชอ และ

password เพอใหตรวจสอบ

ความถกตอง สมบรณของขอมล

ละมชองทางในการใหค าแนะนา

เพอการพฒนาได จากสวนกลาง

Y

การจดการสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศ และความร

IT4 คณะตองจดสงขอมลรายบคคลดาน

นกศกษา บคลากร หลกสตร การเงน

อดมศกษา และระบบฐานขอมล

ภาวะการมงานทาของบณฑต รวมท ง

รายชอเวบไซตทเผยแพรรายงายขอมล

ทเกยวของ พรอมรายชอคณะทางาน

ผ รบผดชอบจดทาขอมล ชองทางการ

ตดตอสอสาร ใหมหาวทยาลยภายใน

เวลาทกาหนด

A วนท/เวลา ทสถาบนอดมศกษา

ไดปอนขอมลเขาระบบ

ฐานขอมลของ สกอ.

Y

การตรวจสอบขอมลตาม URL

ของเวบไซตทสถาบนอดมศกษา

แจงมาย ง สกอ. วาเปนชองทาง

การเผยแพรรายงานขอมลท

เกยวของ รายชอคณะทางานและ

ชองทางการตดตอสอสาร

Y

IT5 คณะตองมระบบเทคโนโลย

สารสนเทศเพอใหนสต นกศกษา และ

ผ ทเกยวของสามารถเขาถงขอมล

ขาวสารไดอยางเหมาะสม ในดาน

นกศกษา บคลากร หลกสตรภาวะการ

มงานทาของบณฑต และขอมลอน ๆ

A/

D

ชองทางการเผยแพรขอมลผานระบบ

เครอขายอเลคทรอนคสทคณะจดให

มการเผยแพรขอมลไดสอดคลองตาม

ความตองการของผ รบบรการ ผ ม

สวนไดสวนเสย ผ บรการ ผ ปฏบต

และสาธารณชน โดยกาหนดใหม

URL หรอการกาหนดสทธให

สามารถเขาไปตรวจสอบได โดยระบ

ชอและ password เพอใหตรวจสอบ

ความถกตอง สมบรณของขอมล

Y

Page 78: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

76

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

และมชองทางในการใหค าแนะนา

เพอการพฒนาได จากสวนกลาง

IT6 คณะตองมระบบการตดตามเฝาระว ง

และเตอนภย (Warning System)

เกยวกบการเปลยนแปลงทเกดข นใน

การดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการ

หรอตามคารบรองการปฏบตราชการ

หรอตามแผนงาน/โครงการสาคญ

A ระบบการตดตามเฝาระว งและเตอน

ภย (Warning System) ทคณะจดทา

ข นและใชในการกากบตดตามความ

กาวหนาและการเปลยนแปลงการ

ดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการ

หรอตามคารบรองการปฏบตราชการ

หรอตามแผนงาน/โครงการสาคญท

สามารถรายงานตอผ รบผดชอบ ผ

กากบตวช ว ด หรอผ มอานาจ ท งน

อาจรายงานในรปแบบของเอกสาร

หรอเอกสารอเลกทรอนคสได

Y

แสดงขอมลความถ และความ

เสยหายของภยทเคยเกดข น Y

D แสดงการรายงานหรอนาเสนอ

ขอมลใหผ บรหารผานระบบ

สารสนเทศสาหรบผ บรหาร

(Executive Information System

:EIS) หรอระบบสารสนเทศทาง

ภมศาสตร(Geographic

Information System : GIS)

Y

บนทกคาส ง ความเหน หรอการ

ตอบกลบ ทางเอกสารหรอเอกสาร

อเลกทรอนคส ทแสดงใหเหนวา

มการนาขอมลจากการตดตาม เฝา

ระว งและเตอนภยใชประโยชนเพอ

การดาเนนการของผ เกยวของได

Y

L แสดงรายละเอยดการปรบปรง

ระบบการตดตาม เฝาระว ง และ

เตอนภยใหมประสทธภาพมาก

ข นกวาเดมทเคยมอย

Y

IT7 คณะตองจดทาแผนการจดการความร

และนาแผนไปปฏบต

A แสดงแผนการจดการความร

อยางนอย 3 องคความร ตาม

แนวทางทกาหนดและไดรบ

ความเหนชอบแลว

Y

Page 79: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

77

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

D รายงานผลการดาเนนงานตามแผน

โดยดาเนน กจกรรมตามแผนการ

จดการความร ไดสาเรจครบถวน

ทกกจกรรม และสามารถดาเนนการ

ทครอบคลมกลมเปาหมายได ไม

นอยกวารอยละ 80 ในทกกจกรรม

แลกเปลยนเรยนรทระบไว

Y

หมวด 5 การมงเนนทรพยากรบคคล

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

การสรางบรรยากาศการทางาน ความผาสก และความพงพอใจแกบคลากร เพอกอใหเกดความผกพนตอคณะ

HR1 คณะมการจดระบบบรหารงานบคคล

(Human Resource Management) ซ ง

สอดคลองกบยทธศาสตรของคณะ

เพอใหเกดความรวมมอ ความคลองตว

และการกระจายอานาจการตดสนใจ

และความผกพนตอสถาบน

A มระบบการบรหารงานบคคลทเปน

ทางการหรอไมเปนทางการทแสดง

ใหเหนถงความรวมมอ ความคลองตว

และการกระจายอานาจการตดสนใจ

Y

D มการมอบหมายใหบคคลากรปฏบตงาน

ตามโครงสรางระบบงานท งรปแบบท

เปนทางการและไมเปนทางการ

Y

L มการทบทวนการจดระบบบรหารงาน

บคคลบางกระบวนการใหสอดคลอง

กบแผนปฏบตการของสวนราชการ

Y

HR2 คณะตองกาหนดปจจยทมผลตอความ

ผาสก และความพงพอใจของบคลากร

รวมท งตองมการวเคราะหและ

ปรบปรงปจจยดงกลาวใหมความ

เหมาะสม เพอสรางแรงจงใจในการ

ปฏบตงานและใหเกดความผกพนตอ

คณะ

A มกระบวนการกาหนดปจจยทม

ผลตอความผาสก ความพงพอใจ

ของบคลากร ประกอบดวย

ปจจยทสรางแรงจงใจ และปจจย

ทสรางบรรยากาศในการทางาน

Y

มการจดลาดบความสาคญของ

ปจจยทมผลตอความผาสก ความ

พงพอใจของบคลากร

Y

มแผนการสรางความผาสก และ

ความพงพอใจของบคลากร ท

สอดคลองกบปจจยทกาหนด

Y

Page 80: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

78

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

D มการดาเนนการตามแผนการสราง

ความผาสกและความพงพอใจ Y

L มระบบการประเมนความผาสก ความ

พงพอใจและการสรางแรงจงใจของ

บคลากร เชน การสารวจความพงพอใจ

การกาหนดตวช ว ด

Y

HR3 คณะตองมระบบการประเมนผลการ

ปฏบตงานของบคลากรทมประสทธผล

และเปนธรรม รวมท งมการแจงผลการ

ประเมนใหบคลากรทราบ เพอ

ปรบปรงการปฏบตงานใหดข น

A มระบบการประเมนผลการ

ปฏบตงานของบคลากรท วท ง

องคกร

Y

D บคลากรท วท งองคกรไดรบการ

ประเมนผลการปฏบตงาน Y

มการแจงผลการปฏบตงาน

ใหกบบคลากร Y

I มการจดสรรแรงจงใจทเชอมโยง

กบการประเมนผลการ

ปฏบตงานของบคลากร

Y

การพฒนาบคลากรและภาวะผ นา

HR4 คณะตองสงเสรมใหคณาจารยมความร

ความเขาใจในกระบวนการสอนทเนน

ผ เรยนเปนสาคญ

A มแนวทางในการสงเสรมใหอาจารย

ประจาสวนใหญมความร ความ

เขาใจ รเปาหมายของการจด

การศกษาและหลกสตรการศกษา

Y

มแนวทาง/มาตรการใหอาจารย

ประจาสวนใหญดาเนนการ

วเคราะหศกยภาพของผ เรยน

และเขาใจผ เรยน

Y

D อาจารยประจาสวนใหญมความร

ความเขาใจทจะดาเนนการตาม

แนวทางทกาหนด

Y

มการสารวจหรอประเมน

ประสทธภาพการสอนทเนน

ผ เรยนเปนสาคญของอาจารย

ประจาของสถาบน

Y

L อาจารยประจาสวนใหญมการนา

ผลการวเคราะหศกยภาพผ เรยน

มาปรบปรงแผนการสอนใหม

ความเหมาะสม

Y

Page 81: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

79

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

สถาบนฯ นาขอมลผลการสารวจ

หรอประเมนประสทธภาพการ

สอนมาดาเนนการสนบสนนให

อาจารยประจาสวนใหญมความ

สามารถในการใชเทคโนโลยใน

การพฒนาการเรยนรของตนเอง

และผ เรยน

Y

สถาบนฯมการวเคราะหและ

ประเมนกระบวนการสอนทเนน

ผ เรยนเปนสาคญเพอสรปผลการ

ดาเนนการโดยรวมของสถาบนฯ

Y

I มการประเมนประสทธภาพการสอน

ทสอดคลองกบสภาพการเรยนรทจด

ใหผ เรยน

Y

HR5 คณะตองสงเสรมการปฏบตตาม

จรรยาบรรณวชาชพคณาจารย มการ

วางแผนปองกนการกระทาผด

จรรยาบรรณฯ มมาตรการกากบดแล

และดาเนนการกบผ ไมปฏบตตาม

จรรยาบรรณฯ รวมท ง มแนวทางการให

รางว ลผ ปฏบตตามจรรยาบรรณวชาชพ

ทเปนแบบอยางได

A มระบบกลไกในการกากบดแล

และสงเสรมการปฏบตตาม

จรรยาบรรณวชาชพคณาจารย

Y

มมาตรการ/การวางแผนปองกน

การกระทาผดจรรยาบรรณ Y

มมาตรการการกากบดแลผ ไม

ปฏบตตามจรรยาบรรณฯ Y

D มชองทางการตดตอสอสาร เพอ

รบขอมลปอนกลบ/ความคดเหน/

ขอรองเรยนทมตอคณาจารยของ

สถาบนในเรองจรรยาบรรณ

วชาชพคณาจารยจากนสต

นกศกษา หรอผ ทเกยวของ

Y

มแนวทางการใหรางว ลผ ปฏบต

ตามจรรยาบรรณวชาชพทเปน

แบบอยาง

Y

L มระบบการตดตามความกาวหนา

และมการประเมนประสทธผลการ

ดาเนนการตามจรรยาบรรณวชาชพ

คณาจารย

Y

HR6 คณะตองดาเนนการตามแผนกลยทธ

การบรหารทรพยากรบคคลทกาหนด

A มแผนกลยทธการบรหาร

ทรพยากรบคคล ประจาป 2552 Y

Page 82: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

80

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

ไว ใน SP3 ไปปฏบตเพอใหมขด

สมรรถนะทเหมาะสมสามารถ

ปฏบตงานใหบรรลผลตามเปาประสงค

เชงยทธศาสตร

มแผนปฏบตการ (Action Plan)

การบรหารทรพยากรบคคลของ

แผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ

พ.ศ. 2552

Y

มแผนพฒนาขดสมรรถนะของ

บคลากร หรอแผนพฒนา

บคลากร ประจาป 2552

Y

D มรายงานผลกสนดาเนนการตาม

แผนปฏบตการบรหารทรพยากร

บคคล

Y

L มการสารวจความพงพอใจของ

บคลากรทมตอการพฒนาบคลากร Y

I การดาเนนการพฒนาบคลากรม

ความสอดคลองกบแผนพฒนา

บคลากร

Y

HR7 คณะมแผนการสรางความกาวหนาใน

สายงานใหแกบคลากร เพอสรางขว ญ

และกาลงใจในการปฏบตงานใหกบ

บคลากร

A มแผนการสรางความกาวหนาของ

บคลากร Y

D มการดาเนนการตามแผนการสราง

ความกาวหนาของบคลากร Y

L มการประเมนผลการดาเนนการตาม

แผนการสรางความกาวหนาของ

บคลากร

Y

Page 83: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

81

หมวด 6 การจดการกระบวนการ

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

การออกแบบกระบวนการ

PM1 คณะตองกาหนดกระบวนการทสราง

คณคาจากยทธศาสตรพนธกจ และ

ความตองการของนสต นกศกษา และผ

ทเกยวของ เพอใหบรรลวสยทศนของ

คณะ

A แสดงวธการกาหนดกระบวนการท

สรางคณคาซงอยางนอยไดพจารณาจาก

ยทธศาสตร

พนธกจ

ความตองการของนสต นกศกษา

และผ ทเกยวของ

Y

PM2 คณะตองจดทาขอกาหนดทสาคญของ

กระบวนการทสรางคณคาจากความ

ตองการของของนสต นกศกษา และผ

ทเกยวของ ขอกาหนดดานกฎหมาย

และขอกาหนดทสาคญทชวยว ดผลการ

ดาเนนงาน และ/หรอปรบปรงการ

ดาเนนงานใหมประสทธภาพและความ

ค มคา

A มการจดทาขอกาหนดทสาคญของ

กระบวนการทสรางคณคาซงอยาง

นอยไดพจารณาจาก

o ความตองการของของนสต

นกศกษา และผ ทเกยวของ

o ข อกาหนดดานกฎหมาย

o ประสทธภาพของกระบวนการ

o ความค มคาและการลดตนทน

Y

D การนาขอกาหนดของกระบวนการ

ไปสการปฏบต โดยมการกาหนด

ตวช ว ดของกระบวนการทสราง

คณคา

Y

L มการตดตามผลของตวช ว ดของ

กระบวนการ เพอนามาปรบปรง

กระบวนการ

Y

PM3 คณะตองออกแบบกระบวนการจาก

ขอกาหนดทสาคญใน PM 2 และนา

ปจจยทเกยวของทสาคญ มา

ประกอบการออกแบบกระบวนการ

เพอใหเกดประสทธภาพในการ

ปฏบตงานและปรบปรงกระบวนอยาง

ตอเนอง

A แสดงขอกาหนดทสาคญของ

กระบวนการทสรางคณคาและ

ช ใหเหนวานามาออกแบบ

กระบวนการเพอใหบรรล

ขอกาหนดทสาคญอยางไร

Y

การออกแบบกระบวนการท

สรางคณคาไดนาปจจยทสาคญ

มาใชประกอบ อยางนอย 2 ปจจย

ตอไปน

o องคความรและเทคโนโลย

ใหม ๆ ทเปลยนแปลงไป

Y

Page 84: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

82

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

o ข นตอนระยะเวลาการปฏบตงาน

o การควบคมคาใชจาย

o ปจจยเรองประสทธภาพและ

ประสทธผล

D มการสอสารสรางความเขาใจใหกบ

ผ ทเกยวของเกยวกบการออกแบบ

กระบวนการและการนาไปปฏบต

Y

L มการตรวจสอบกระบวนการทสราง

คณคาเพอวเคราะหหาจดทควร

ปรบปรง โดยการศกษาวเคราะห

กระบวนการ หรอ การแลกเปลยน

เรยนรประสบการณรวมกนของ

ผ ปฏบตงาน

Y

PM4 คณะตองมระบบรองรบภาวะฉกเฉน

ตางๆ ทอาจเกดข นและมผลกระทบตอ

การจดการกระบวนการ เพอใหสถาบน

จะสามารถดาเนนงานไดอยางตอเนอง

A แสดงแผนสารองฉกเฉน เพอปองกน

ผลกระทบกบการจดการกระบวนการ

ในกรณทเกดภาวะฉกเฉน

Y

D สอสารใหผ ทเกยวของในแผนสารอง

ฉกเฉนรบทราบถงแนวทางปฏบต Y

L มการทบทวนเพอปรบปรงแผนสารอง

ฉกเฉนใหเหมาะสมทนสมยอยเสมอ Y

I แสดงใหเหนความเชอมโยงของระบบ

รองรบภาวะฉกเฉนตอการดาเนนการ

ตามพนธกจหลกของสถาบนวาจะ

สามารถดาเนนงานไดอยางตอเนอง

Y

การจดการและปรบปรงกระบวนการ

PM5 คณะตองกาหนดมาตรฐานการ

ปฏบตงาน ของกระบวนการทสราง

คณคา และกระบวนการสนบสนน

โดยมวธการในการนามาตรฐานการ

ปฏบตงานดงกลาวใหบคลากรนาไป

ปฏบต เพอใหบรรลผลตามขอกาหนด

ทสาคญ

A แสดงรายชอกระบวนการทสราง

คณคาและกระบวนการสนบสนน

ทผานความเหนชอบจากผ บรหาร

Y

คดเลอกกระบวนการทสราง

คณคาไมนอยกวา 50% และ

กระบวนการสนบสนนไมนอย

กวา 50% มาจดทามาตรฐานการ

ปฏบตงาน

Y

มาตรฐานการปฏบตงานอยาง

นอยควรประกอบดวย Work

Flow และมาตรฐานคณภาพงาน

Y

Page 85: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

83

รหส แนวทางการดาเนนการ ประเดนการพจารณาการดาเนนการท

ครบถวน

ดาเนนการ

ครบถวน

(Y/N)

หมายเหต

D แสดงวธการทสถาบนนามาตรฐาน

การปฏบตงานไปสการปฏบต โดย

การเผยแพรมาตรฐาน การจดทาคมอ

การปฏบตงาน การมระบบตดตาม

มาตรฐานงานเพอใหเปนไปตาม

มาตรฐานทกาหนด

Y

L มการแลกเปลยนเรยนรประสบการณ

การทางานเพอการปรบปรงกระบวนการ Y

I มการพฒนาบคลากรเพอเพมพน

ประสทธภาพการปฏบตงานตาม

มาตรฐานการปฏบตงาน

หรอ

มระบบตาง ๆ ทสนบสนนการ

ปฏบตงานใหบรรลผลตาม

ขอกาหนดของกระบวนการ

Y

PM6 คณะตองมการปรบปรงกระบวนการท

สรางคณคาและกระบวนการสนบสนน

เพอใหผลการดาเนนการดข นและ

ปองกนไมใหเกดขอผดพลาด การ

ทางานซ า และความสญเสยจากผลการ

ดาเนนการ

A • แนวทาง/ วธการทแสดงให

เหนถงการปรบปรงกระบวนการ Y

แนวทาง/วธการในการปองกน

ไมใหเกดขอผดพลาด การ

ทางานซ า และลดการสญเสย

เชนการบรหารความเสยงของ

กระบวนการ

Y

D วธการสอสารมาตรฐานการ

ปฏบตงานใหบคลากรเกยวของ

ทราบ เชน การประชม บนทก

เวยน website

กจกรรม/ โครงการในการ

ปรบปรงกระบวนการ (ยกตวอยาง

กระบวนการทไดปรบปรง)

Y

L หลกฐานการทบทวนกระบวนการ

เชน การประชมคณะทางาน

การจดกจกรรมแลกเปลยน

เรยนรเกยวกบการทบทวน

กระบวนการ

Y

Page 86: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

สวนท 6

แผนพฒนาองคการประจาปการศกษา 2551

ชอหนวยงาน กองกลาง สานกงานอธการบด โอกาสในการปรบปรง: 1) สรปผลการตดตาม และประเมนผลงานของ

อธการบด กมภาพนธ-กนยายน 2550 ชอแผนพฒนา

องคการ:

การนาผลการตดตาม และประเมนผล

งานของอธการบด กมภาพนธ-กนยายน

2550 เปนขอมลการวางแผนพฒนา

องคกร

รายละเอยดโดยยอ:

ในป งบประมาณ 2551 กองกลาง สานกงานอธการบด ได

จดทาแบบรายงานการประเมนตนเอง (SAR) ในภาพรวมของ

สานกงานอธการบด ทาใหการวเคราะห และประเมนผลไมไดช

ชดถงแนวทางการพฒนาอยางเปนรปธรรม สาหรบกองกลาง ทา

ใหไมไดนาเอาผลการประเมนคณภาพมาใชในการพฒนาคณภาพ

ใหเกดผลด ดงนนเพอใหการจดทาแผนพฒนาองคกร ม

แนวทางสอดคลองกบนโยบาย และการปฏบตงานของอธการบด

กองกลาง สานกงานอธการบดจงไดนาผลสรปการตดตาม และ

ประเมนผลงานของอธการบด กมภาพนธ-กนยายน 2550 เปน

วตถประสงค: 1) เพอใหเกดการพฒนาคณภาพอยางตอเนอง

2) เพอใหมการนาเอาผลการปฏบตงานของ

อธการบดมาวางแผนพฒนาคณภาพการ

ปฏบตงานใหเกดผลด

ตวชวดหลกของแผนงาน: ระดบความสาเรจของการนาผลการตดตาม และ

ประเมนผลงานของอธการบด กมภาพนธ-กนยายน

2550ไปใชในการพฒนาและปรบปรง

ผร บผดชอบหลก: กองกลาง สานกงานอธการบด

ระยะเวลาดาเนนการ: ปงบประมาณ พ.ศ.2551-2552

Page 87: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

85

ขอมลในการวางแผนพฒนาองคกรไดแก

1. บทท 3 สรปผลการตดตาม และประเมนผลงานของ

อธการบด กมภาพนธ-กนยายน 2550

วนทจดทา:

ทมา ท โอกาสในการปรบปรง

1) ผลการตดตาม และประเมนผล

งานของอธการบด กมภาพนธ-

กนยายน 2550

1 4.7 มหาวทยาลยควรมนโยบายทเรงดวนอยางเปนรปธรรมในการพฒนาทกษะทางภาษาองกฤษ เชน การจดกจกรรมสงเสรม

ทกษะการใชภาษาทเนนการสอสารฯ

2 4.8 สงเสรมการจดกจกรรมของนกศกษาไดมสวนรวมในการจดกจกรรมทเนนการสรางจตสานกตอสงคมใหมากขนและ

หลากหลายกวาเดม

3 4.12 ควรมการเพมบรเวณแหลงเรยนรในระบบ Online ใหมากขน ปรบปรงระบบIT ใหทนสมยและเขาใจงาย และไมเกด

ความเหลอมลาในการเขาถงแหลงเรยนรของนกศกษา

4 4.13 ควรสนบสนน/สงเสรม หรอสรางความเขาใจกบนกวจย ไดใหชมชนเขามามสวนรวมในโครงการวจยทมผลกระทบตอคน

ในชมชนนน ๆ และการวางระบบเพอการตรวจสอบถงสภาพการดาเนนงานวจยทเกดขนในสภาพจรงของชมชนอยางตอเนอง

Page 88: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

86

ทมา ท โอกาสในการปรบปรง

5 4.15 สงเสรมใหมการจดการประกวดแขงขนผลงานวจยและนวตกรรมภายในมหาวทยาลยกอน เพอกระตนใหเกดแรงจงใจใน

การคดสรางสรรคของนกศกษาและอาจารย

6 4.20 ควรมการบรณาการดานการบรการวชาการแกชมชน ในระหวางคณะมากขน โดยใหมหาวทยาลยเปนศนยรวมหรอ

เจาภาพหลก

7

4.32 ระบบการจดการสารสนเทศควรเพมประสทธภาพใหมากขน ตองพฒนาใหมความถกตองสมบรณ และสามารถเชอมโยง

กนได เพอนาไปใชประโยชนไดอยางเตมท ขอมลตาง ๆ ยงรายงานเปนเอกสาร นาจะเปนรายงาน Eletronic ทเปนระบบของ

สวนกลาง

8 4.33 ควรมแผนแมบทการจราจร/การเสรมสรางคณภาพชวตทชดเจนและเปนไปไดอยางเรงดวนเพอใหทนตอการเปลยนแปลง

หรอป ญหาทเกดขน

9 4.36 ควรมการศกษา สารวจ ตดตามถงสาเหตทนกศกษามการของเกยวกบแหลงอบายมขตาง ๆ ซงมแนวโนมสงขน

10 4.38 ควรปรบปรงรปแบบและมาตรการของหนวยรกษาความปลอดภยเพอสงเสรมใหมเกดการดแลความปลอดภยในชวตและ

ทรพยส นอยางท วถง

Page 89: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

87

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลการตดตาม และประเมนผลงาน

ของอธการบด กมภาพนธ-

กนยายน 2550

1 4.7 มหาวทยาลยควรมนโยบาย

ทเรงดวนอยางเปนรปธรรมใน

การพฒนาทกษะทาง

ภาษาองกฤษ เชน การจด

กจกรรมสงเสรมทกษะการใช

ภาษาทเนนการสอสารฯ

1.1 การจดทาจดหมายขาวภาษาองกฤษ

Kalapapruek Today (KKU News

Letter) 12

เดอน ต.ค. ก.ย.

มเอกสาร

ประชาสมพนธ

ภาษาองกฤษ

เผยแพรเดอนละ

1 ฉบบ

งาน

ประชาสมพนธ 408,000

1.1.1 จดทาโครงการ และขออนมต

งบประมาณ

1.1.2 เรยบเรยงขาวภาษาไทย เสนอขอ

ความเหนชอบ

Page 90: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

88

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1.3 แปลเนอหาขาวภาษาองกฤษและ

เสนอตรวจสอบ

1.1.4 สงพมพ

1.1.4 เผยแพรสกลมเปาหมาย 1.2 เวบไซตภาษาองกฤษ

www.kku.ac.th/eng

12

เดอน ต.ค. ก.ย.

มเวบไซตภาษา

องกฤษเผยแพร

ผลงานและ

ประชาสมพนธ

ก จกรรม

งาน

ประชาสมพนธ

1.2.1 ประมวลขาวภาษาไทยสาหรบ

แปลเปนภาษาองกฤษ และเสนอขอ

ความเหนชอบ

1.2.2 แปลขาวภาษาองกฤษ และเสนอ

ตรวจสอบ

1.2.3 เผยแพรขาว กจกรรมทางเวบไซต

ภาษาองกฤษ

1.2.4 ประเมนผลจากขอมลย อนกลบ

ของผ เข าชม

2 4.8 สงเสรมการจดกจกรรมของ

นกศกษาไดมสวนรวมในการจด

Page 91: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

89

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กจกรรมทเนนการสรางจตสานก

ตอสงคมใหมากขนและ

หลากหลายกวาเดม

2.1 โครงการนกศกษา TSI 1

เดอน ม.ค. ม.ค. นกศกษาทเขา

รวมโครงการ

งานรกษาความ

ปลอดภย

107,340

2.2 โครงการกวดขนวนยนกศกษาดาน

การจราจร ของนกศกษาและบคลากร

12

เดอน ต.ค. ก.ย.

สถตการ

ตรวจจบและ

ตรวจเตอน

นกศกษาและ

บคลากรท

กระทาผดวนย

งานรกษาความ

ปลอดภย 110,600

2.3 โครงการชดสนบสนนป องกน

อบตเหตซาซอน 4

เดอน ม.ย. ก.ย.

จานวนคร งของ

การออกรวม

ตรวจสอบทเกด

เหตอบ ตเหต

งานรกษาความ

ปลอดภย 16,700

2.4 โครงการอบรมวนยดานการจราจร

4

เดอน ม.ย. ก.ย.

จานวนนกศกษา

ทกระทาผดวนย

นกศกษาและ

เขาอบรมดาน

วนยจราจร

งานรกษาความ

ปลอดภย

25,000

2.5 โครงการฝกอบรมขบขปลอดภยและ

จดทาใบอนญาตขบข

1

เดอน ก.ค. ก.ค. จานวนผเขา

อบรม

งานรกษาความ

ปลอดภย

2.6 เครอขายประชาสมพนธ ภาค

นกศกษา 12

เดอน ต.ค. ก.ย.

มผแทนทกคณะ

วชารวมทางาน

งาน

ประชาสมพนธ

Page 92: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

90

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชาสมพนธ

ในลกษณะ

เครอขาย 2.6.1 เสนอแนวคดเพอขอความ

เหนชอบ

2.6.2 ประชมทาความเขาใจ และสราง

การมสวนรวม

2.6.3 อบรมทกษะการเปนนก

ประชาสมพนธ

2.6.4 สมมนารวมเครอขาย

ประชาสมพนธ มข.

2.7 การพฒนาผประกาศและพธกร

KKU Channel 12

เดอน ต.ค. ก.ย.

พฒนานกศกษา

บคลากร 40 คน

เพอเปนพธกร

งาน

ประชาสมพนธ 25,000

2.7.1 จดทาโครงการอบรมพฒนาผ

ประกาศและพธกร

2.7.2 จดอบรมพฒนาผ ประกาศและ

พธกร

2.7.3 ปฏบตงานเปนผ ประกาศและ

ดาเนนรายการจรง

3 4.12 ควรมการเพมบรเวณแหลง

Page 93: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

91

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เรยนรในระบบออนไลซใหมาก

ขน ปรบปรงระบบIT ให

ทนสมยและเขาใจงาย และไม

เกดความเหลอมลาในการเขาถง

แหลงเรยนรของนกศกษา 3.1 การเผยแพรขอมลขาวสารทางเวป

ไชตแกนกศกษาและบคลากร 12 ต.ค. ก.ย. ขาวประชาสมะ

พนทางเวปไซต

งานรกษาความ

ปลอดภย

3.2 Webboardเพอรบฟ งความคดเหน

ขอรองเรยนของผใชบรการ

12 ต.ค. ก.ย.

การแสดงความ

คดเหนของ

นกศกษาและ

บคลากรผาน

ทางเวปไซต

งานรกษาความ

ปลอดภย

3.3 การจดรายการวทยของเจาหนาท

รกษาความปลอดภย

12 ต.ค. ก.ย.

นกศกษา

บคลากร

รบทราบขอมล

ประชาสมพนธ

ดานรกษาความ

ปลอดภย

งานรกษาความ

ปลอดภย

3.4 โครงการ KKU Channel

12

เดอน

ต.ค.

51

ก.ย.

52

มชองทางสอสาร

ภายในและ

ภายนอกใน

ลกษณะ TV

Internet

งาน

ประชาสมพนธ

Page 94: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

92

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.4.1 ศกษาความเปนไปได

3.4.2 ดงานหนวยงานภาครฐ เอกชน

เพอศกษาแนวทาง

3.4.3 จดทาขอเสนอ และขออนมต

งบประมาณ

3.4.4 จดทาผ งรายการ

3.4.5 ดาเนนการผลตรายการและ

ออกอากาศ

3.5 ขาวออนไลน KKU Radio Report

12

เดอน

ต.ค.

51

ก.ย.

52

มชองทางสอสาร

ภายในและ

ภายนอกใน

ลกษณะ Online

Radio

งาน

ประชาสมพนธ

3.5.1 เรยบเรยง และนาเสนอความ

เหนชอบขาว

3.5.2 บนทกเสยง/สมภาษณ ประกอบ

ขาว

3.5.3 เผยแพรขาวทาง kkuradio.com

4 4.13 ควรสนบสนน/สงเสรม หรอ

สรางความเขาใจกบนกวจย ได

ใหชมชนเขามามสวนรวมใน

Page 95: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

93

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการวจยทมผลกระทบตอ

คนในชมชนนน ๆ และการวาง

ระบบเพอการตรวจสอบถง

สภาพการดาเนนงานวจยท

เกดขนในสภาพจรงของชมชน

อยางตอเนอง 4.1 การแถลงขาวนกวจ ยพบสอมวลชน

ปท 6

12

เดอน

ต.ค.

51

ก.ย.

52

มระบบ และ

ชองทางในการ

เผยแพร

ผลงานวจยทม

ผลกระทบตอ

ชมชนโดยรวม

งาน

ประชาสมพนธ

4.1.1 ประสานขอมลผลงานวจยจาก

ฝายวจยฯ

4.1.2 จดทาขอเสนอ ผลงานวจย เพอ

ขอความเหนชอบ

4.1.3 ประสานงานนกวจย/ผลตสอ

ประกอบ

4.1.4 เชญสอมวลชน รวมการแถลง

ขาว/ประเมนผล

5 4.15 สงเสรมใหมการจดการ

Page 96: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

94

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประกวดแขงขนผลงานวจยและ

นวตกรรมภายในมหาวทยาลย

กอน เพอกระตนใหเกดแรงจงใจ

ในการคดสรางสรรคของ

นกศกษาและอาจารย

5.1 โครงการประกวดเวบไซต

ภาษาองกฤษ 12

เดอน

ต.ค.

51

ก.ย.

52

5.1.1 เสนอโครงการ (ต.ค.50)

5.1.2 ประชาสมพนธ และรบสมคร

(พ.ย.50)

5.1.3 พจารณาผลงาน (ม.ค. 51)

5.1.4 เชอมโยงขอมลกบเวบไซตกลาง

และเผยแพร

6 4.20 ควรการบรณาการดานการ

บรการวชาการแกชมชน ใน

ระหวางคณะมากขน โดยให

มหาวทยาลยเปนศนยรวมหรอ

เจาภาพหลก

6.1 การจดอบรมการป องกนและระงบ

อคคภยแกหนวยงานในมหาวทยาลย

12

รอง

ขอ

ต.ค. ก.ย. จานวนคร งของ

การไปฝกอบรม

งานรกษาความ

ปลอดภย

39,000

Page 97: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

95

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.2 การใหความรดานสญญาณ

การจราจรแกนกศกษา

12

รอง

ขอ

ต.ค. ก.ย. จานวนคร งของ

การไปฝกอบรม

งานรกษาความ

ปลอดภย

6.3 โครงการต งจดบรการประชาชน

ในชวงเทศกาลสงกรานต 2552 เม.ย. เม.ย

.

จานวนผเขาพก

จดบรการ

ประชาชน

งานรกษาความ

ปลอดภย

20,560

6.4 คณะกรรมการควบคมการเดนรถ

โดยสารมหาวทยาลยขอนแกน 12 ต.ค. ก.ย. งานรกษาความ

ปลอดภย

6.5 โครงการอาสารกษาสะอาด

12 ต.ค. ก.ย. สมาชกโครงการ

อาสารกษา

สะอาด

งานรกษาความ

ปลอดภย

7 4.32 ระบบการจดการ

สารสนเทศควรเพม

ประสทธภาพใหมากขน ตอง

พฒนาใหมความถกตองสมบรณ

และสามารถเชอมโยงกนได เพอ

นาไปใชประโยชนไดอยางเตมท

ขอมลตาง ๆ ยงรายงานเปน

เอกสาร นาจะเปนรายงาน

Eletronic ทเปนระบบของ

สวนกลาง

7.1 การปรบปรงระบบสารสนเทศ 12 ต.ค. ก.ย. ทกหนวยงาน งานสารบรรณ

Page 98: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

96

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดานงานสารบรรณใหครอบคลมทก

หนวยงาน

เดอน สามารถเขาถง

ระบบ

สารสนเทศดาน

งานสารบรรณ

7.1.1 กาหนดกรอบแนวทางการ

ดาเนนงาน

7.1.2 จดโครงการนารองการใชระบบ 7.1.3 จดอบรมการใชงาน 7.1.4 ประเมนการใชระบบ 7.2. การจดหาโปรแกรมสนบสนน

และ ครภณฑจาเ ปน สา หรบ กา ร

จดระบบฐานขอมล และการใชงาน

3

เดอน ต.ค. ธ.ค.

มครภณฑและ

โปรแกรมในการ

ดาเนนการ

งานสารบรรณ

7.2.1 สารวจความตองการ และความ

จาเปน

7.2.2 กาหนดกรอบหนวยงานในการ

จดหา

7.2.3 ขออนมตงบประมาณ และจดหา 7.3. การจดอบรมสมมนาเพอให

เขาใจในระเบยบปฏบตดานสาร

บรรณ และการบรหารจดการงาน

เอกสาร

6

เดอน เม.ย. ก.ย.

มข นตอนการ

ปฏบตทช ดเจน

งานสารบรรณ

7.3.1 การวางแผน การอบรม 7.3.2 การดาเนนการอบรม

Page 99: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

97

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.3.3 การประเมนผลจากการปฏบต 7.4 การจดหมวดหม และการ

ปรบปรงคาส ง ระเบยบ ขอบงคบ

ประกาศ ตาง ๆ ของมหาวทยาลย ท

บ งคบใช และยกเลก ใหเปนปจจบ น

ระยะท 1

12

เดอน ต.ค. ก.ย.

7.4.1 วางแผนการดาเนนงาน 8.4.2 กาหนดกรอบการจดหมวดหมและ

ปรบปรง

7.4.3 เรมดาเนนการ ระยะท 1 7.5 ระบบกลองวงจรปด IP camera

12

เดอน ต.ค. ก.ย.

การตรวจการ

ระยะไกลโดย

กลองวงจรปด

งานรกษาความ

ปลอดภย

7.6 ระบบบนทกการกระทาผดวนย

จราจรของนกศกษาและบคคลากร 12

เดอน ต.ค. ก.ย.

ฐานขอมลการ

กระทาผดวนย

ดานการจราจร

งานรกษาความ

ปลอดภย 3,000

7.7 ระบบสง และรายงานขาว “KKU

NEWS”

8 4.33 ควรมแผนแมบท

การจราจร/การเสรมสราง

คณภาพชวตทชดเจนและเปนไป

ไดอยางเรงดวนเพอใหทนตอ

Page 100: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

98

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

การเปลยนแปลงหรอป ญหาท

เกดขน

8.1 ระบบการจราจรกจกรรมสาคญของ

มหาวทยาลย 12

เดอน ต.ค. ก.ย.

ระบบการจราจร

ชวงกจกรรม

น น ๆ

งานรกษาความ

ปลอดภย

8.2 ระบบการจราจร กรณฉกเฉน หรอ

การนาขบวนบคคลสาคญ

12

เดอน ต.ค. ก.ย.

สามารถ

ดาเนนการ

อานวยความ

สะดวก

ปลอดภย และ

สมเกยรต

งานรกษาความ

ปลอดภย

8.3 ระบบการจราจรตามเสนทางสาย

หลก และ จดทมการจราจรหนาแนน 12

เดอน ต.ค. ก.ย.

การจราจร

คลองตวในจดท

มการจราจรคบ

ค ง

งานรกษาความ

ปลอดภย

9 4.36 ควรมการศกษา สารวจ

ตดตามถงสาเหตทนกศกษาม

การของเกยวกบแหลงอบายมข

ตาง ๆ ซงมแนวโนมสงข น

9.1 สารวจขอมลดานสถานบรการ ราน

เกมสและอนเทอรเนตภายในและ

ภายนอกมหาวทยาลย

12 ต.ค. ก.ย. ฐานขอมลดาน

อาชญากรรม

งานรกษาความ

ปลอดภย

9.2 รวมเปนกรรมการประสานงานและ

กาหนดแนวทางการแกป ญหาเครอขาย12 ต.ค. ก.ย. การดาเนนการ

ของ

งานรกษาความ

ปลอดภย

Page 101: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

99

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดานพฒนาสงคม คณะกรรมการ

10 4.38 ควรปรบปรงรปแบบและ

มาตรการของหนวยรกษาความ

ปลอดภยเพอสงเสรมใหเกดการ

ดแลความปลอดภยในชวตและ

ทรพยส นอยางท วถง

10.1 โครงการสมมนาเพอแลกเปลยน

เรยนรการปฏบตงานดานการรกษาความ

ปลอดภย

2 เม.ย. พ.ค. งานรกษาความ

ปลอดภย

100,000

10.2 จางเหมาเจาหนาทรกษาความ

ปลอดภย องคการสงเคราะหทหารผาน

ศกในการดแลการผานเขาออกประตชอง

ทางหลก 4 ประต

12 ต.ค. ก.ย.

การรกษาความ

ปลอดภยประต

ชองทาง

งานรกษาความ

ปลอดภย

2,198,328

10.3 โครงการฝากรถชวงเทศกาล

สงกรานตและเทศกาลปใหม 1 เม.ย.

เม.ย

. จานวนบานท

เขารวมโครงการ

งานรกษาความ

ปลอดภย

20,560

10.4 จดทาสตกเกอร การแจงเหตดวน

เหตราย ตดตาม ตก อาคาร หมบาน 12 ต.ค. ก.ย. สถตการ

แจกจาย

งานรกษาความ

ปลอดภย

20,000

10.5 การใชกลองวงจรปด IP camera

ในการตรวจกาลระยะไกล 12 ต.ค. ก.ย. ผลการใชภาพ

จากกลอง IP

Camera

งานรกษาความ

ปลอดภย

10.6 โครงการตแดง เพอเพมมาตรการ

ดานการรกษาความปลอดภยอาคาร

สถานท

12 ต.ค. ก.ย. สถตการเกดเหต

ในโซนบานพก

ลดลง

งานรกษาความ

ปลอดภย

11,400

Page 102: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

100

โอกาสในการปรบปรง/กจกรรม ระยะ

เวลา

เรม

ตน

สน

สด

ปงบประมาณ 2552 ผลผลต/ ดชน

ความกาวหนา

ผร บ

ผดชอบ งปม.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10.7 โครงการฝากบานชวงเทศกาลตาง

ๆ 1 เม.ย.

เม.ย

. จานวนบานท

เขารวมโครงการ

งานรกษาความ

ปลอดภย

20,000

10.8 โครงการสายตรวจขอมลขาวสาร 12 ต.ค. ก.ย. จดทสงขอมล งานรกษาความ

ปลอดภย

10.9 โครงการต งจดตรวจ เพอป องปราม

เหต 12 ต.ค. ก.ย. ผลการ

ดาเนนการ

โครงการ

งานรกษาความ

ปลอดภย 107,340

10.10 จดใหมการประชมประจาเดอน

เพอสรปภารกจประจาเดอน และ

ปรบปรงหาแนวทางแกไข

12 ต.ค. ก.ย. โครงการ/

กจกรรมทเกด

จากการประชม

งานรกษาความ

ปลอดภย 10,000

Page 103: สารบัญ - Khon Kaen University€¦ · 1 สารบัญ ส่วนที 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร 2 ส่วนที 2

สวนท 7

ตวชวดความสาเรจของการดาเนนการตามแผนพฒนาองคการ

ประจาปการศกษา 2551

แผนพ ฒนา

องค การ ม ต ด าน

ต วชว ดผลล พธ

KPI

เปาหมาย

Target

นาหน ก

คะแนน

เกณฑการให

คะแนน

แผนการนาผลการต ดตาม และประเม นผลงาน ของอธ การบด กมภาพ นธ-ก นยายน 2550 เปนขอมลการวางแผนพ ฒนาองค กร ก จกรรมหล ก 1. การปรบปรงระบบสารสนเทศด านงานสารบรรณให ครอบคลมทกหนวยงาน 2. การจดหาโปรแกรมสนบสนน และครภณฑจาเปน สาหรบการจดระบบฐานข อมล และการใช งาน 3. การจดอบรมสมมนาเพอให เข าใจในระเบยบปฏบต ด านสารบรรณ และการบรหารจดการงานเอกสาร 4. การจดหมวดหม และการปรบปรงคาสง ระเบยบ ข อบงคบ ประกาศ ตาง ๆ ของมหาวทยาลย ทบงคบใช และยกเลก ให เปนปจจบน ระยะท 1

7.1 ด านประส ทธผล ทกหนวยงานตามโครงสร างการแบงสวนราชการของมหาวทยาลยใช ระบบสารสนเทศเดยวกน

มหนวยงานตามโครงสร างการแบงสวนราชการของมหาวทยาลยใช ระบบสารสนเทศเดยวกน ร อยละ 90

ร อยละ 2 1 = ร อยละ 60 2 = ร อยละ 70 3 = ร อยละ 80 4 = รอยละ 90 5 = ร อยละ 100

7.2 ด านคณภาพ

การให บรการ

สามารถแจ งเวยนหนงสอ เอกสารราชการได ครอบคลมทกหนวยงานตามโครงสร างการแบงสวนราชการของมหาวทยาลย

สามารถแจ งเวยนหนงสอ เอกสารราชการได ครอบคลมทกหนวยงานตามโครงสร างการแบงสวนราชการของมหาวทยาลย ร อยละ 90

1 = ร อยละ 60 2 = ร อยละ 70 3 = ร อยละ 80 4 = รอยละ 90 5 = ร อยละ 100

7.3 ด าน

ประส ทธภาพของการ

ปฏบต ราชการ

มฐานข อมลในการสบค นหนงสอ เอกสารราชการย อนหลง 3 ป

ฐานข อมลในการสบค นหนงสอ เอกสารราชการย อนหลง 2 ป

1 = ร อยละ 60 2 = ร อยละ 70 3 = ร อยละ 80 4 = รอยละ 90 5 = ร อยละ 100

7.4 ด านการพฒนา

องคกร

ผ ปฏบต งานด านสารบรรณ/ธรการได รบการอบรมด านระเบยบสารบรรณครบทกหนวยงานตามโครงสร างการแบงสวนราชการของมหาวทยาลย

ผ ปฏบต งานด านสารบรรณ/ธรการทกหนวยงานตามโครงสร างการแบงสวนราชการของมหาวทยาลยได รบการอบรมด านระเบยบสารบรรณ ร อยละ 90

1 = ร อยละ 60 2 = ร อยละ 70 3 = ร อยละ 80 4 = รอยละ 90 5 = ร อยละ 100