115

สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
Page 2: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

หนา

ขอมลทางการเงนโดยสรป 2

รายงานของคณะกรรมการบรษท 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 7

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจทด

9

รายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง 11

ขอมลทวไป 13

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 14

ปจจยความเสยง 18

โครงสรางการถอหน และการจดการ 21

นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ 33

รายการระหวางกน 67

รายละเอยดเกยวกบกรรมการและผบรหาร 68

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษททเกยวของกน 73

รายละเอยดเกยวกบผตรวจสอบภายใน 74

การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ ประจ าป 2561 75

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 78

ขอมลทางการเงนทส าคญ 79

สารบญ

Page 3: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 1 ANNUAL REPORT 2018

วสยทศน พนธกจ วตถประสงคหลกขององคกร และกลยทธของบรษทฯ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ไดประกาศวสยทศน พนธกจ วตถประสงคหลก และกลยทธของบรษทฯ เพอใหผบรหารและพนกงานทกระดบในองคกรไดรบทราบ เขาใจรวมกน เพอผลกดนใหบรษทฯสามารถบรรลเปาหมายและกาวไปในทศทางทก าหนดไวอยางมนคง นอกจากน บรษทฯยงไดเผยแพรแกสาธารณชน คคา และผมสวนไดสวนเสยทกกลมของบรษทฯ เพอรบรทศทางและอนาคตของบรษทฯ และด าเนนธรกจรวมกนกบบรษทฯไดอยางมนคงและยงยน

วสยทศน “เปนผน านวตกรรมบรรจภณฑระดบสากล” พนธกจ “เราจะใชนวตกรรม เทคโนโลย และประสบการณดานบรรจภณฑพลาสตกสการออกแบบ วจย ผลต และจดจ าหนาย ตลอดจนเปนผใหบรการทสรางคณคาเพมใหแกพนธมตรทางธรกจ เพอสรางผลตอบแทนทยงยนแกผมสวนไดสวนเสยทกกลม” วตถประสงคหลกขององคกร ทานตะวน จะขยายธรกจทเนนผลตสนคาทผสมผสานกบคณคา (Value) และนวตกรรม (Innovation) สตลาดสากล อกทงขยายไปยงบรรจภณฑทไมใชพลาสตก (Non Plastic Packaging) โดยยงคงสมรรถนะหลกขององคกรในดานบรรจภณฑ

กลยทธ บรษทฯมงเนนการด าเนนธรกจทมความเชยวชาญ และทนตอการเปลยนแปลงทรวดเรวของสงคมปจจบน จงก าหนดกลยทธ ดงน

1. รกษาธรกจปจจบน และขยายธรกจใหม ไปยงประเทศทมศกยภาพดานขนาดตลาด และมความรวดเรวในการเตบโต

2. ขยายชองทางใหมๆ โดยใชโอกาสจากกลไกและเทคโนโลยใหมๆ ของการตลาด 3. พฒนาประสทธภาพการผลตในรปแบบอตสาหกรรม 4.0 ทเนนการน าเทคโนโลยมาชวยในการผลต 4. พฒนากระบวนการปฏบตงานของงานสนบสนนทกหนวยธรกจ ใหทนสมยและสอดคลองกบรปแบบการ

ด าเนนธรกจ 5. ส ารวจและสรรหาหนสวนทางธรกจเพอขยายธรกจใหมทสรางโอกาสการเตบโตแบบกาวกระโดด และตอยอด

ธรกจปจจบน 6. สรางสรรคผลตภณฑใหมทมคณคา (Value) และใชนวตกรรม ตรงความตองการของตลาด 7. พฒนาบคลากร เพอรองรบการขยายธรกจ และความเปลยนแปลงในโลกธรกจปจจบน

นอกจากน บรษทฯยงคงใหความส าคญกบการเตบโตอยางยงยน โดยค านงถงผลตอบแทนทยงยนแกผมสวนไดสวนเสยทกกลม รวมถงการตอตานทจรตคอรปชนทงภายในและภายนอกองคกร

Page 4: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 2 ANNUAL REPORT 2018

ขอมลทางการเงนโดยสรป

ฐานะการเงน (ลานบาท)

รายไดจากการขาย และรายไดอน (ลานบาท)

2,400

2,640

2,880

3,120

2561 2560 2559

3,052.41 2,897.98 2,678.41

34.05

47.36

25.48

รายไดจากการขาย รายไดอนๆ

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,200

2561 2560 2559

2,064.31 1,961.431,777.13

399.40 454.41 433.17

1,664.91 1,507.021,343.96

สนทรพยรวม หนสนรวม สวนของผ ถอหน

Page 5: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 3 ANNUAL REPORT 2018

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

ภาพรวมทางการเงน (หนวย:ลานบาท) ป 2561 ป 2560 ป 2559

รายไดจากการขาย 3,052.41 2,897.98 2,678.41 รายไดรวม 3,086.47 2,945.34 2,703.90 ก าไรขนตน 591.25 576.16 644.12 ก าไรสทธ 258.39 276.97 324.03 สนทรพยรวม 2,064.31 1,961.43 1,777.13 สนทรพยหมนเวยน 1,191.58 1,322.55 1,262.94 หนสนรวม 399.40 454.41 433.17 หนสนหมนเวยน 354.59 411.45 396.69 สวนของผ ถอหน 1,664.91 1,507.02 1,343.96

ก าไรสทธ (ลานบาท)

0

100

200

300

400

2561 2560 2559

258.39 276.97324.03

Page 6: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 4 ANNUAL REPORT 2018

อตราสวนทางการเงนทส าคญ อตราสวนทางการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 2560 และ 2559

อตราสวนทางการเงน หนวย ป 2561 ป 2560 ป 2559

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตราสวนสภาพคลอง เทา 3.36 3.21 3.18 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 2.03 2.09 2.00 อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.61 0.77 1.00 อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 11.56 12.44 12.97 ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 31.00 29.00 28.00 อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 5.70 5.37 5.51 ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 63.00 67.00 66.00 อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 9.39 8.11 8.89 ระยะเวลาช าระหน วน 38.00 44.00 41.00 วงจรเงนสด (Cash cycle) วน 56.00 52.00 53.00

อตราสวนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)

อตราก าไรขนตน % 19.37 19.88 24.05 อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 9.66 11.38 15.08 อตราก าไรอน % 1.10 1.61 0.95 อตราเงนสดตอการท าก าไร % 79.22 93.94 83.22 อตราก าไรสทธ % 8.37 9.40 11.98 อตราผลตอบแทนผ ถอหน % 16.29 19.43 26.41

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (Efficiency Ratio)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม % 12.84 14.82 20.30

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยไมหมนเวยน % 45.57 60.63 77.48

อตราการหมนของสนทรพย เทา 1.53 1.58 1.70 อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Ratio)

อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน เทา 0.24 0.30 0.32

อตราสวนความสามารถในการจายดอกเบย เทา 179.95 275.37 351.75 อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash Basis) เทา 0.25 0.33 0.66 อตราการจายเงนปนผล % N/A 36.11 35.00 หมายเหต เงนปนผลจายส าหรบงวดป 2561 จะตองรอมตทประชมใหญสามญผ ถอหนประจ าป 2562 ในเดอนเมษายน 2562

Page 7: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 5 ANNUAL REPORT 2018

รายงานของคณะกรรมการบรษท

เรยน ทานผ ถอหน บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ในชวง 50 ปทผานมา พลาสตกเขามามบทบาทในชวตประจ าวนเปนอยางมาก ปจจบนการผลตพลาสตกทวโลกม

จ านวน 322 ลานตน และคาดวาจะเพมขนเปน 2 เทาในอก 20 ปขางหนา ซงเมอวนท 16 มกราคม 2561 คณะกรรมาธการยโรปไดเสนอ “ยทธศาสตรการจดการพลาสตกของยโรป (A Europeon Strategy for Plastic)” โดยมวตถประสงคเพอปกปองสงแวดลอมจากมลพษพลาสตก ผลกดนนวตกรรมทใชวตถดบทเปนมตรตอสงแวดลอมหรอใชพลาสตกหมนเวยน เชน พลาสตกชวภาพ (Bioplastics) หรอพลาสตกรไซเคล (recycled plastics) โดยสหภาพยโรปจะใหความรวมมอกบพนธมตรทวโลก เพอหาแนวทางแกไขปญหาขยะพลาสตก สงเสรมการน าแนวทางปฏบตทดไปใชสนบสนนการพฒนานวตกรรมพลาสตก การลงทนในเทคโนโลยททนสมย และผลกดนใหมมาตรฐานระดบนานาชาต ยทธศาสตรขางตนจะน าอตสาหกรรมพลาสตกของยโรปไปสทศทางทชาญฉลาด มงเนนนวตกรรม และความยงยนผานการออกแบบ (designed) และการผลต (produced) ทค านงถงการน ามาใชซ า (reuse) การซอมแซม (repair) และรไซเคล (recycle) ซงยทธศาสตรการจดการพลาสตกของยโรปจะสงผลกระทบตอผลตภณฑพลาสตกทใชครงเดยวแลวทง

และจากขอมลของสถาบนพลาสตกไทยทสามารถอางองเกยวกบอตสาหกรรมพลาสตก โดยภาพรวมอตสาหกรรม

พลาสตกทงป 2561 พบวาภาคการสงออกยงคงเตบโตไดดเมอเทยบกบปทผานมา โดยเฉพาะการสงออกเมดพลาสตกทเตบโต

ถง +12.8% สวนการสงออกผลตภณฑพลาสตกยงคงทรงตวในทศทางบวกเลกนอยท +1.1% โดยป 2562 คาดการณวาภาวะ

การคาในภาพรวมมแนวโนมทรงตว โดยศนยขอมลและวจยตลาดอตสาหกรรมพลาสตก ประมาณการณวาการสงออกเมด

พลาสตกจะเตบโตท 1.5-2% และการสงออกผลตภณฑพลาสตกจะเตบโตท 2-2.5% โดยมปจจยและสถานการณทนาจบตา

มองหลายประเดนไมวาจะเปน

• ทศทางราคาน ามนดบและเมดพลาสตกทยงคงออนตว • สงครามการคาระหวางสหรฐ-จน มแนวโนมสงผลตอภาวะเศรษฐกจโลกในป 2562 ซงจะสงผลท าใหอปสงคในตลาดโลกชะลอตว

• แนวโนมการแขงขนของคาเงนบาทในป 2562 ซงจะสงผลใหการสงออกชะลอตว • กระแสสงแวดลอมทงภายในและภายนอกประเทศทคาดวาจะสงสญญาณชดขนและคาดวาจะมมาตรการตางๆมาบงคบใชในป 2562 สงผลท าใหการคาทงภายในและภายนอกประเทศมขอจ ากด

จากขอมลดงกลาวขางตน ในป 2561 กระแสการปกปองสงแวดลอมจากมลพษพลาสตกนบเปนอปสรรคทส าคญตอ

การเตบโตของอตสาหกรรมบรรจภณฑพลาสตก แตบรษทฯ ไดมการปรบตวและมการก าหนดแผนกลยทธ แผนการด าเนนงาน

ใหตอบสนองตอการเปลยนแปลงทเกดขน โดยในแผนงานทไดด าเนนการไปแลว บรษทฯ ไดมการน าผลตภณฑพลาสตกชวภาพ

ออกจ าหนายโดยไดรบการตอบรบคอนขางด และบรษทฯยงคงจะตองมการพฒนาอยางตอเนองตอไปเพอใหสอดคลองกบ

มาตรการตางๆ ทมการประกาศบงคบใชของแตละประเทศ แตตนทนของพลาสตกชวภาพยงคงมตนทนทสงกวาพลาสตก

แบบเดม ดงนนการวจยและพฒนาอยางตอเนองเพอใหผลตภณฑของบรษทฯมคณภาพและการลดตนทน รวมทงการสอสาร

ขอมลถงผบรโภค เพอใหมาใชพลาสตกชวภาพ คาดวายงคงจะตองใชเวลาอกระยะหนง นอกจากนมการปรบปรงอาคารโรงงาน

และเครองจกรเพอใหมประสทธภาพในการผลตรองรบพลาสตกชวภาพ มการกอสรางอาคารคลงสนคาหลงใหมทจะเปดใชใน

เดอนกมภาพนธ 2562 มการน าระบบสารสนเทศมาใชเพอชวยในการวางแผน การวเคราะหขอมลและการตดสนใจทส าคญ

Page 8: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 6 ANNUAL REPORT 2018

สวนแผนงานระยะยาวในการด าเนนการตอไป บรษทฯจะด าเนนธรกจตามกลยทธการเตบโตอยางยงยนทมการวจยพฒนา การ

คดคนนวตกรรม และองคความรอยางตอเนอง ทงดานการบรหารจดการ กระบวนการท างาน การผลต การจ าหนายผลตภณฑ

เพอสรางความสามารถในการแขงขน นอกจากนบรษทฯไมหยดทจะพฒนาและการหาโอกาสในธรกจใหม ไดวางกลยทธเขา

เปนสวนหนงในการวจยและพฒนาผลตภณฑรวมกบคคาเพอเพมคณคาทางธรกจรวมกน

ทายน ในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคณส าหรบการสนบสนน ความไววางใจและความเชอมนจากทานผถอ

หน นกลงทน สถาบนการเงน พนธมตรทางธรกจ ลกคา ตลอดจนผ บรหาร และพนกงานทกทานทไดรวมแรงรวมใจชวยกน

ผลกดน การด าเนนธรกจดวยความเสยสละ ทมเท และอดทน สงผลใหบรษทฯประสบความส าเรจจนถงทกวนน บรษทฯขอ

ยนยนวาจะด าเนนธรกจโดยยดหลกการก ากบดแลกจการทด ตระหนกถงผมสวนไดเสยทกฝาย รวมถง มความรบผดชอบตอ

สงแวดลอม ควบคกนไป

นายไพรสณฑ วงศสมทธ

ประธานคณะกรรมการ

Page 9: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 7 ANNUAL REPORT 2018

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการผทรงคณวฒทมความ

เปนอสระ 3 ทาน ป 2561 การประชมของคณะกรรมการตรวจสอบมทงสน 7 ครง คณะกรรมการตรวจสอบไดหารอรวมกบ

ผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน รวมถงกรรมการผจดการและ ผบรหารในประเดนทมความเสยงส าคญ และไดรายงานแสดง

ความเหนและใหขอเสนอแนะอยางเปนอสระ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนนงานตอคณะกรรมการเปนประจ า

ทกไตรมาส ซงสรปสาระส าคญของผลการด าเนนงาน ใหความเหนและขอสงเกตในเรองตางๆ ดงน

1. การสอบทานระบบรายงานทางการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงนทงประจ าไตรมาสและประจ าปของบรษทฯรวมกบผสอบบญชของบรษทฯและฝายจดการทงในประเดนความถกตองเชอถอไดและความเหมาะสมกอนทจะมการน าเสนองบการเงนเพอขออนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท การสอบทานจะมงเนนรายการบญชทส าคญรายการทมการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญ รายการปรบปรง รายการประมาณการทางบญช ตลอดจนการเปดเผยขอมลทมความส าคญ เพอใหมนใจไดวางบการเงนไดแสดงรายการอยางเหมาะสม ชดเจน เพยงพอ ทนเวลา และเปนประโยชนอยางแทจรงตอนกลงทนและบคคลอนๆ ทใชประโยชนจากงบการเงน จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวางบการเงนในป 2561 มความถกตองตามทควรเชอถอไดและเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

2. ระบบควบคมภายในของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสทธภาพและประสทธผลของระบบ

ควบคมภายใน การบรหารความเสยง รวมทงไดใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทและผบรหาร เพอปรบปรงระบบควบคมภายในของบรษทฯ และการบรหารความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได นอกจากนนยงไดทบทวนป รบปรงกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อนมตกฎบตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน และประเมนผลการปฏบตงานของผตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอกทไดจดจาง

3. การท ารายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพจารณารายการท

เกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ ในป 2561 บรษทฯ ไมมรายการท อาจมความขดแยงทางผลประโยชน

4. การปฏบตตามกฎหมายและกฎระเบยบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

(ก.ล.ต.) ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของ คณะกรรมการตรวจสอบไดตดตามโดยการสอบทานงานตางๆเพอใหมนใจวา บรษทฯไดถอปฏบตตามกฎหมายตางๆทเกยวของทง พรบ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ประกาศ ขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยตลอดจนหนวยงานทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบพบวาบรษทฯไดถอปฏบตตามกฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของแลว

5. การรายงานตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการปฏบตงานของผตรวจสอบภายใน

กบคณะกรรมการบรษท ทราบทกไตรมาส โดยไดใหขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอการบรหารงานของฝายจดการ ซงฝายบรหารไดด าเนนการปรบปรงแกไขตามขอเสนอแนะอยางเหมาะสม

Page 10: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 8 ANNUAL REPORT 2018

6. การพจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญช ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมรวมกบ

ผสอบบญช ซงไมพบประเดนส าคญเกยวกบรายงานทางการเงน และโดยรวมแลวในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ พบวา ผ สอบบญชไดปฏบตงานตรวจสอบไดอยางเหมาะสมแลว ในการประชมเพอพจารณาเสนอการแตงตงผ สอบบญชและคาตอบแทนประจ าปตอคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอ นางสาวศรวรรณ สรเทพนทร หรอนายวชาต โลเกศกระว หรอนางสาวกมลทพย เลศวทยวรเทพ แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผ สอบบญชประจ าป 2562 ตอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตตอทประชมผ ถอหน เนองจากการปฏบตงานทผานมาของส านกงานสอบบญชดงกลาวอย ในเกณฑมาตรฐานของวชาชพ

7. การพจารณาแตงตงผตรวจสอบภายใน ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมกบฝายจดการ ซง

มความเหนรวมกนใหมการจดตงหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ เพอปฏบตงานตงแตป 2562 เปนตนไป แทนการจดจางผตรวจสอบภายในจากบรษทภายนอก โดยค านงถงคณสมบตและประสบการณของสมาชกในหนวยงานตรวจสอบภายในทไดจดตงขนใหสอดคลองกบกลยทธและทศทางขององคกร ทงนแผนงานการตรวจสอบและขอบเขตงานการตรวจสอบของบรษท ใหเปนไปตามทคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและน าเสนอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

Page 11: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 9 ANNUAL REPORT 2018

รายงานของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

ในป 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ประกอบดวยสมาชกจ านวน 4 ทาน ซงเปนกรรมการอสระทง 4 ทาน ไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท มการประชมรวมทงสน 5 ครง ซงนอกจากการประชมระหวางคณะกรรมการสรรหาฯ กนเองแลว ยงมการประชมรวมกบกรรมการผ จดการ และฝายบรหาร เพอเปนขอมลประกอบการพจารณาในเรองตาง ๆ ทอยในความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยไดมการรายงานผลการประชมใหคณะกรรมการบรษททราบอยางสม าเสมอ ทงนสามารถสรปสาระส าคญของงานทไดปฏบตในป 2561 มดงตอไปน

การสรรหา:

1) คณะกรรมการสรรหาฯไดพจารณาการแตงตงกรรมการทครบก าหนดวาระ จ านวน 2 ทาน เขาด ารงต าแหนงอกวาระหนง เพอน าเสนอทประชมคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพจารณาคณสมบตของกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระ โดยเหนวา กรรมการทงสองทานยงคงมคณสมบตครบถวนตามหลกเกณฑทก าหนด และไดปฏบตหนาทดวยความระมดระวง มความตงใจในการปฏบตหนาทอยางสม าเสมอ รวมทงใหขอเสนอแนะ และความคดเหนอนเปนประโยชนตอการด าเนนกจการของบรษทฯ

2) ไดพจารณาเสนอแตงตงกรรมการใหม 1 ทาน คอ นายศวนส นาคทต แทนกรรมการทครบวาระ คอ นายสรศกด เหลองอรามศร เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทและผ ถอหนเพออนมต โดยพจารณาเหนวาเปนบคคลทมคณสมบตครบถวน ไมมลกษณะตองหามตามทกฎหมายก าหนดไว อกทงยงมความร ความสามารถ และประสบการณในดานกฎหมาย อนจะเปนประโยชนตอการด าเนนกจการของบรษทฯ

การก าหนดคาตอบแทน:

1) ไดพจารณาทบทวนหลกเกณฑการพจารณาคาตอบแทนกรรมการบรษท กรรมการชดยอย และกรรมการผจดการ ซงเหนวาหลกเกณฑของบรษทฯมความเหมาะสม

2) ไดพจารณาคาตอบแทนกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ใหเหมาะสม สอดคลองกบขอบเขตภาระหนาทความรบผดชอบของกรรมการแตละคน ทอยในระดบเดยวกบอตสาหกรรมเดยวกน สามารถจงใจ และรกษากรรมการทมความรความสามารถ และมคณภาพในการปฏบตหนาทใหกบบรษทฯ องคประกอบของคาตอบแทนมความชดเจน โปรงใส งายตอการเขาใจ โดยน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาและเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต

3) ไดพจารณาคาตอบแทนของกรรมการผจดการ และผบรหารระดบสง โดยค านงถง ผลการประเมนประจ าป ความเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย ผลการปฏบตงาน ผลประกอบการของบรษทฯ และเทยบเคยงกบกลมบรษททอยในอตสาหกรรมเดยวกน

Page 12: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 10 ANNUAL REPORT 2018

การก ากบดแลกจการทด: 1) ไดพจารณาทบทวนนโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ จรรยาบรรณธรกจ นโยบายการตอตานการทจรต และ

นโยบายการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน ซงพบวามความเหมาะสมกบธรกจของบรษท และใหมการสอสารนโยบายดงกลาว ไปยงผบรหารและพนกงานทกระดบอยางเปนรปธรรม เพอใหเหนความส าคญของการก ากบดแลกจการ และตระหนกในความรบผดชอบและปฏบตตามจรรยาบรรณของบรษทฯ เพอกอใหเกดวฒนธรรมการก ากบดแลกจการทดในบรษทฯอยางตอเนอง

2) ในป 2561 บรษทฯไดรบการประเมนการก ากบดแลทด โดยสถาบนกรรมการบรษทไทยจดขน ไดตราสญลกษณ 5 ดวง ซงอยในระดบ “ดเลศ” บรษทฯไดรบการประเมนคณภาพการประชมผ ถอหนสามญ ประจ าป 2561 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย ไดคะแนน 98.5% นอกจากนบรษทฯไดรบการคดเลอกใหเปน 1 ใน 100 บรษทจดทะเบยนทมความโดดเดนในการด าเนนธร กจดานสงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล ( Environmental, Social and Governance: ESG) หรอ ทเรยกวากลมหลกทรพย ESG100 โดยสถาบนไทยพฒน เปนปท 2 ตดตอกน ในป 2561 ทผานมา คณะกรรมการสรรหาฯ ไดปฏบตงานตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทอยาง

ครบถวนดวยความระมดระวง รอบคอบ เตมความสามารถ และเปนอสระ เพอประโยชนโดยรวมตอบรษทฯ ผ ถอหน และผมสวนไดสวนเสยทกกลมทเกยวของ

Page 13: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 11 ANNUAL REPORT 2018

รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการบรหารความเสยงวามผลตอการด าเนนธรกจและการเตบโตอยางยงยน จงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยงซงประกอบดวยกรรมการอสระ และผบรหารจากสายงานหลกตางๆทเกยวของ โดยมหนาทในการก าหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏบตดานการบรหารความเสยง รวมถงการประเมนและตดตามผลการบรหารความเสยงอยางสม าเสมอ ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรหารความเสยงในป 2561 คณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และตามกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมการประชมรวม 4 ครง และมการด าเนนการในดานตางๆ ดงน 1.จดอบรมเชงปฏบตการดานการบรหารความเสยง

เพอใหพนกงานตระหนกและเขาใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏบตดานการบรหารความเสยงขององคกร รวมถง

การท า Workshop รวมกน เพอใหผอบรมสามารถระบความเสยงภายในหนวยงานตนเอง ประเมนระดบความเสยง และก าหนด

วธการบรหารจดการความเสยงนนๆได

2.ระบความเสยงขององคกร จดใหมการประชมระดมความคดรวมกบผบรหาร และผปฏบตงานในหนวยงานตางๆ เพอระบความเสยงหรอความไมแนนอนทอาจเกดขนและมผลกระทบตอเปาหมายและวตถประสงคขององคกรทงในเชงปรมาณและคณภาพ โดยจดกลมปจจยเสยงอางองมาตรฐาน COSO 3. การประเมนความเสยงขององคกร จดใหมการประชมรวมกบผบรหาร และผปฏบตงานในหนวยงานตางๆ เพอประเมนและวเคราะหความเสยงโดยใช “แผนภมระดบความเสยง” หรอ “Risk Profile” ซงเปนแมททรกซแบบ 5x5 ในการประเมนความรนแรงของความเสยงทอาจเกดขนจากความสมพนธระหวาง “โอกาสทจะเกด”(Likelihood) กบ “ระดบความรนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยไดก าหนดวธการและเกณฑการประเมนไวอยางชดเจน 4. การบรหารจดการความเสยง พจารณาความเหมาะสมของแผนงานบรหารความเสยงทผบรหารหนวยงาน (Risk Owner) จดท าขนในแตละประเภทความเสยง เพอใหมนใจวาความเสยงนนจะไดรบการบรหารจดการ ลดโอกาสและความรนแรงของผลกระทบทจะเกดขน และมการควบคมความเสยงใหอยในระดบเหมาะสมทองคกรสามารถยอมรบได

Page 14: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 12 ANNUAL REPORT 2018

5. ตดตามผลและทบทวนการด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยง คณะจดการประชมรวมกบผบรหารหนวยงานตางๆเปนประจ าทกเดอน เพอตดตามความคบหนาดานประสทธภาพและประสทธผลของการด าเนนงานตามแผน รวมทงพจารณาแนวโนมของความเสยงทอาจเปลยนแปลงภายหลงจดท าแผนบรหารความเสยง ตลอดจนการใหค าแนะน าทส าคญเพอน าไปสการพฒนางานดานการบรหารความเสยงของบรษทฯใหมประสทธภาพและบรรลวตถประสงคตามทก าหนดไว จากการด าเนนงานดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรหารความเสยงมความมนใจวาการบรหารความเสยงของบรษทฯ มความเหมาะสมและด าเนนไปอยางมประสทธภาพ สอดคลองกบหลกและแนวทางปฏบตในการก ากบดแลกจการทด รวมถงมระบบการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสมกบธรกจเพอประโยชนสงสดแกบรษทฯและผมสวนไดเสยทกกลม ในนามคณะกรรมการบรหารความเสยง

นายอษฎากร ลมปต ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

Page 15: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 13 ANNUAL REPORT 2018

ขอมลทวไป

บรษททออกหลกทรพย บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ชอภาษาองกฤษเปน "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชอยอ “THIP” เดมชอบรษท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากด แปรสภาพเปนบรษทมหาชน จ ากด และจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 19 พฤษภาคม 2537 สถานทตงส านกงานใหญ (โรงงาน)

ทตง โทรศพท

เลขท 143 - 144 หมท 8 ซอยกงวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลออมใหญ อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม 73160 02-811-4700 หรอ 02-431-3051 โทรสาร 02-420-3180 หรอ 02-431-3056

ส านกงานสาขา ทตง โทรศพท

เลขท 123 อาคารซนทาวเวอรส เอ ชน 32 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900 02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 หรอ 02-273-8484

Website www.thantawan.com

สวนงานนกลงทนสมพนธ โทรศพท 02-273-8333 ตอ 3209, E-mail Address : [email protected]

ประเภทธรกจ ผลตและจ าหนายบรรจภณฑพลาสตกและผลตภณฑพลาสตก

เลขทะเบยนบรษท 0107537001749 (ทะเบยนเดมเลขท บมจ. 421)

ทนจดทะเบยน 80,000,000 บาท ประกอบดวยหนสามญจ านวน 80,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

ทนทออกและช าระเตมมลคาแลว 80,000,000 บาท ประกอบดวยหนสามญจ านวน 80,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท

นตบคคลทบรษทถอหน ตงแตรอยละ 10 ขนไป

ไมม

นายทะเบยนหลกทรพย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 โทรศพท 02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991

ผสอบบญช บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

ชน 33 อาคารเลครชดา 193/136-137 ถนนรชดาภเษก คลองเตย กรงเทพฯ 10110 ต ป.ณ.1047 กรงเทพฯ 10501

Page 16: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 14 ANNUAL REPORT 2018

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษทฯจดทะเบยนจดตงบรษท เมอวนท 21 กนยายน พ.ศ. 2521 เดมชอ บรษท โบลเทค (ประเทศไทย) จ ากด และไดรบอนมต ใหเขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เมอวนท 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มทนจดทะเบยน 100,000,000 บาท เรยกช าระแลว 80,000,000 บาท เมอวนท 13 กรกฎาคม 2560 บรษทฯไดลดทนจดทะเบยนจาก 100,000,000 บาท เปน 80,000,000 บาท โดยมบรษท ทานตะวน จ ากด เปนบรษทผ ถอหนรายใหญ ในอตราสวน รอยละ 56.39 ของจ านวนหน ทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ บรษทฯไดด าเนนธรกจผลตและจ าหนายผลตภณฑพลาสตก โดยมผลตภณฑหลก 3 ประเภท ไดแก หลอดดดเครองดม ถงพลาสตกทวไป และผลตภณฑอน สวนใหญจะเปนการผลตสนคาตามค าสงและตามความตองการของลกคา ซงมการสงออกมากกวาประมาณรอยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมลกคาอยในเกอบทกทวป ไดแก ประเทศในแถบภมภาคเอเชย ยโรป สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และ นวซแลนด ลกษณะผลตภณฑ บรษทฯมสายการผลต 3 สายผลตภณฑหลก ไดแก

1) ถงพลาสตกทวไป ประกอบดวยถงพลาสตกทผลตจากเมดพลาสตกโพลเอททลนชนดความหนาแนนต า (Low Density Polyethylene – LDPE) เนองจาก LDPE มคณสมบตเดน คอ นมและใส เหมาะส าหรบผลตถงทตองการใหสามารถมองเหนสงของทบรรจอยภายใน ผลตภณฑถงพลาสตกในกลม LDPE ไดแก ถงซปชนดปด-เปด ในตว ถงยดอายผกผลไม ถงใสขยะบางประเภท และถงพลาสตกทผลตจากเมดพลาสตกโพลเอททลนชนดความหนาแนนสง (High Density Polyethylene – HDPE) เนองจาก HDPE มคณสมบตเดน คอ แขงและเหนยว สามารถรบน าหนกไดด แตสจะไมใส ผลตภณฑถงพลาสตกในกลม HDPE ไดแก ถงใสขยะ ถงใสอาหารทตองการความหนาและความทน 2) หลอดดดเครองดม ผลตจากเมดพลาสตกโพลโพรไพลน (Poly Propylene - PP) ผลตภณฑหลอดของบรษทฯมหลากหลายรปแบบและขนาดทแตกตางกน เชน หลอดตรง หลอดงอ หลอดชอน เปนตน

3) สวนผลตภณฑอนจะเปนผลตภณฑทใชในครวเรอน ทบรษทฯไดจดหาผลตภณฑจากผผลตรายอนและจดจ าหนายใหกบลกคาทสงซอตามความตองการ

โครงสรางรายไดของบรษทฯแบงตามสายผลตภณฑ ระหวางป 2559 - 2561 ดงน ตารางท 1 รายไดของบรษทฯแยกตามผลตภณฑ (หนวย:ลานบาท)

สายผลตภณฑ ป 2561 ป 2560 ป 2559

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ

ถงพลาสตกทวไป 2,533.05 82.98 2,397.78 82.74 2,145.82 80.12 หลอดดดเครองดม 356.42 11.68 349.55 12.06 408.50 15.25

ผลตภณฑอน 162.94 5.34 150.65 5.20 124.09 4.63 รวม 3,052.41 100.00 2,897.98 100.00 2,678.41 100.00 อตราเพม (ลด) จากปกอน 5.33 8.20 14.08

Page 17: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 15 ANNUAL REPORT 2018

การตลาด และการแขงขน

นโยบายการตลาดผลตภณฑของบรษทฯในปทผานมา ผลตภณฑของบรษทฯโดยสวนใหญเปนการผลตตามค าสงซอของลกคา (Made to Order) และจดจ าหนายทง

ตางประเทศ และในประเทศ โดยการจดจ าหนายในตางประเทศจะมงเนนทลกคารายใหญและเปนผลตภณฑทมคณภาพสง และมการน าเสนอผลตภณฑทหลากหลาย เพอรองรบค าสงซอของลกคาทเพมขนอยางตอเนอง โดยลกคาจะมความเชอมนตอบรษทฯทด าเนนธรกจในดานนและมความช านาญเกยวกบบรรจภณฑดานพลาสตกจงมความสมพนธดานธรกจกนอยางตอเนอง รวมทงบรษทฯยงมงเนนพฒนารปแบบผลตภณฑใหมความแปลกใหมและทนตอการเปลยนแปลงของตลาด รวมไปถงผลตภณฑทมคณสมบตหรอคณภาพพเศษ เพอรองรบความตองการของลกคาทหลากหลายและมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา ทงน ผลตภณฑหลอดดดเครองดมและถงพลาสตกของบรษทฯสวนมากจดอยในกลมสนคาพเศษเฉพาะ และสนคาคณภาพสง ตวอยางเชน ถงซปชนดเปด-ปดในตวทมคณสมบตพเศษ ถงใสผกผลไมทมคณสมบตเฉพาะ ถงใสขยะทตอบสนองตอการใชงานของลกคา หลอดดดเครองดมทมหลากหลายชนดตรงกบความตองการของลกคา เปนตน ลกคาตางประเทศสวนใหญจะเปนลกคาทตดตอธรกจกบบรษทฯมากกวา 5 ป

สวนลกคาในประเทศจะเนนลกคาทเปนกลมอตสาหกรรมทใชผลตภณฑในรปแบบตามความตองการของลกคา ไดแก ถงซปเปด-ปด รวมทงการน าเสนอผลตภณฑรปแบบทหลากหลายตอรานคาปลกขนาดใหญภายใตแบรนด SUN ประกอบดวย

- ผลตภณฑทเปนถงพลาสตกใชส าหรบบรรจขยะ จะใชแบรนดวา SUNBAG และ SUNBIN - ผลตภณฑทเปนถงซปพลาสตกทใชส าหรบถนอมอาหาร จะใชแบรนดวา SUNZIP - ผลตภณฑทเปนถงพลาสตกส าหรบใสนมแม จะใชแบรนดวา SUNMUM - ผลตภณฑทเปนถงพลาสตกยดอายผกและผลไม จะใชแบรนดวา Fresh & Fresh - ผลตภณฑทเปนหลอดดดเครองดม จะใชแบรนดวา SUN STRAW - นอกจากนบรษทฯ ยงรบจางผลต ผลตภณฑภายใตยหอหรอแบรนดตามทผสงซอก าหนดดวย บรษทฯ จดใหมกระบวนการจดการขอรองเรยนของลกคาและผบรโภคเปนระบบและมขนตอนอยางชดเจน จากการ

ส ารวจความพงพอใจของลกคา ทมตอสนคาและบรการของบรษทฯ ทงในเรองของราคา คณภาพ การสงมอบ ผลการส ารวจ สรปวาป 2561 ลกคาในประเทศมความพงพอใจรอยละ 88.71 และลกคาตางประเทศมความพงพอใจรอยละ 85.10

ดวยก าลงการผลตส าหรบผลตภณฑทหลากหลายและการมงมนพฒนารปแบบและคณภาพของผลตภณฑ สงผลใหบรษทฯมความสามารถในการแขงขนกบคแขงทงในประเทศและตางประเทศ โดยมสดสวนการขาย แยกเปนในประเทศและตางประเทศได ดงน ตารางท 2 แสดงสดสวนการจ าหนายผลตภณฑในตลาดตางประเทศและในประเทศ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

รายการ (หนวย:ลานบาท)

ผลตภณฑถงพลาสตก

ผลตภณฑหลอด ผลตภณฑอน รวม

ขายตางประเทศ 2,277.29 233.69 97.92 2,608.90

ขายในประเทศ 255.76 122.73 65.02 443.51

รวม 2,533.05 356.42 162.94 3,052.41

% การขายตางประเทศ 89.90 65.57 60.10 85.47

% การขายในประเทศ 10.10 34.43 39.90 14.53

Page 18: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 16 ANNUAL REPORT 2018

ตารางท 3 แสดงการจ าหนายสนคาตางประเทศแยกเปนกลมประเทศ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 กลมประเทศ

(หนวย:ลานบาท) ผลตภณฑถงพลาสตก

ผลตภณฑหลอด ผลตภณฑอน รวม

ยโรป 1,607.59 215.25 73.68 1,896.52

ออสเตรเลยและนวซแลนด 288.85 0.18 1.44 290.47

เอเชย 178.16 9.51 6.07 193.74

อเมรกา 201.98 8.75 15.85 226.57

กลมประเทศอน 0.71 - 0.88 1.60

รวม 2,277.29 233.69 97.92 2,608.90 การขายตางประเทศ บรษทฯจะมกลมลกคาทเปนเปาหมาย โดยแยกประเภทได ดงน

1) ผน าเขาถงพลาสตกภายใตตราสนคาของตนเอง

ลกคากลมนจะเปนผทน าเขาและจ าหนายถงพลาสตกภายใตตราสนคาของตนเองทมชอเสยงอยแลว เขาไปจ าหนายตามรานคาหรอหางสรรพสนคาในตลาดของแตละประเทศ และเปนผท าการตลาดดวยตนเอง

2) ผน าเขาถงพลาสตกใหกบรานคาปลกขนาดใหญ ลกคากลมนจะเปนผน าเขาและจดจ าหนายใหกบรานคาปลกขนาดใหญของแตละประเทศ

3) ผคาสง ลกคากลมผ คาสงหรอตวแทนจ าหนาย จะน าเขาสนคาของบรษทฯไปจ าหนายสลกคาในตางประเทศ ในรอบป 2561 บรษทฯมลกคาตางประเทศหนงรายมยอดการสงซอมากกวารอยละ 30 ของมลคาการขายรวม ส าหรบประเภท สนคา ทลกคารายดงกลาวไดสงซอกบบรษทฯ ไดแก ถงพลาสตก หลอดดดเครองดม และผลตภณฑอน ทงน ลกคารายดงกลาวไมใชบรษทยอยหรอบรษทในเครอของบรษทฯแตอยางใด

การขายในประเทศ บรษทฯจะเปนผจดจ าหนายโดยตรงใหกบผซอ ไดแก ลกคาทเปนภาคอตสาหกรรมทตองใช ถงพลาสตก ผ คาสง รวมทงการวางจ าหนายในรานคาปลกขนาดใหญ สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

จากขอมลของสถาบนพลาสตก ภาพรวมอตสาหกรรมพลาสตกทงป 2561 พบวาภาคการสงออกยงคงเตบโตไดดเมอเทยบกบปทผานมา โดยเฉพาะการสงออกเมดพลาสตกทเตบโตถง +12.8% สวนการสงออกผลตภณฑพลาสตกยงคงทรงตวในทศทางบวกเลกนอยท +1.1%

คาดการณ ป 2562 คาดวาภาวะการคาในภาพรวมมแนวโนมทรงตว โดยศนยขอมลและวจยตลาดอตสาหกรรมพลาสตก ประมาณการณวาการสงออกเมดพลาสตกจะเตบโตท 1.5-2% และการสงออกผลตภณฑพลาสตกจะเตบโตท 2-2.5% โดยมปจจยและสถานการณทนาจบตามองหลายประเดนไมวาจะเปน

- ทศทางราคาน ามนดบและเมดพลาสตกทยงคงออนตว - สงครามการคาระหวางสหรฐ-จน ยงคงมความไมชดเจนสงผลใหภาวะเศรษฐกจโลกในป 2562 มแนวโนมชะลอตว ซงจะสงผลท าใหอปสงคในตลาดโลกชะลอตว

- แนวโนมการแขงขนของคาเงนบาทในป 2562 สงผลใหการสงออกชะลอตว

Page 19: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 17 ANNUAL REPORT 2018

- กระแสสงแวดลอมทงในและนอกประเทศทคาดวาจะสงสญญาณชดขน ในป 2562 อาจมผลท าใหการคาทงภายในและภายนอกประเทศมขอจ ากดมากขน

อตสาหกรรมถงพลาสตกในประเทศไทยมผ ผลตทงขนาดเลก ขนาดกลาง และขนาดใหญจ านวนมาก โดยมผ ผลตถงพลาสตกขนาดใหญในประเทศไทยทท าการผลตถงพลาสตกกลมเดยวกบของบรษทฯ และเพอการสงออกเปนหลกมจ านวนประมาณมากกวา 10 ราย ซงแตละรายอาจมประเภทและรปแบบของผลตภณฑทมความแตกตางกนอยบาง โดยสวนใหญแขงขนเรองราคา รปแบบของผลตภณฑ และการบรการสงมอบ บรษทฯถอวาเปนผ ผลตทอยในตลาดมาเปนระยะเวลาอนยาวนานซงไดเปรยบในเรองฐานลกคาทมอย และเปนผผลตเพอการสงออกรายใหญรายหนงในประเทศไทยทผลตไดมาตรฐานและเปนทยอมรบของลกคาตางประเทศ

นอกจากการแขงขนภายในประเทศแลว อตสาหกรรมถงพลาสตกและหลอดดดเครองดม ยงคงตองแขงขนกบผผลตตางประเทศดวย เชน ผ ผลตจากประเทศจน ประเทศเวยดนาม เปนตน ซงไดพฒนาผลตภณฑและไดเปรยบเรองตนทนคาแรงงานทต า ท าใหผลตภณฑมราคาต ากวาการผลตในประเทศไทยและเรมขยายการตลาดไปยงประเทศตางๆ ทวโลก อตสาหกรรมถงพลาสตกและหลอดดดเครองดมในประเทศไทยในชวงปทผานมาไดเผชญปญหาทเปนอปสรรค ในการแขงขนทงภายในและภายนอกประเทศ ท าใหผผลตถงพลาสตกของไทยตองปรบตวเพอการแขงขนทเพมมากขน โดยอปสรรคทส าคญเปนอยางมากทผผลตถงพลาสตกไดรบผลกระทบ คอ การทมผลตภณฑราคาถกจากประเทศจนเขามาแขงขน กดดนราคาสนคาถงพลาสตกของไทยในตลาดโลก โดยสนคาจากจนจะไดเปรยบดานตนทนแรงงาน อยางไรกตามสนคาในกลมสนคามลคาเพมจากจนในประเภทสนคาเดยวกนกบทบรษทฯผลตนน ไดแก ถงใสผกผลไมและถงซปนน ปจจบนผผลตจากประเทศจนยงผลตไมไดคณภาพตามทลกคาตองการ แนวโนมการใชผลตภณฑถงพลาสตกและหลอดดดเครองดมทงในประเทศและตางประเทศมปรมาณการใชทเพมขนตามความตองการของตลาด แนวโนมอตสาหกรรม ยงคงมการขยายตว แตตองพจารณาสภาพเศรษฐกจโดยรวมทงภายในประเทศและในระดบทวโลก ซงยงคงมความผนผวนอยและความไมแนนอนสงมาก ถงแมภาวะเศร ษฐกจในสหรฐอเมรกา ในยโรป ในเอเชย มภาวการณฟนตว สวนภาวะเศรษฐกจในประเทศยงคงมความไมแนนอนสงจากปญหาทางการเมอง ท าใหสภาพเศรษฐกจไทยอาจอยในสภาวะชะลอตว รวมทงภาวการณแขงขนคอนขางสง มการแขงขนทงในประเทศและตางประเทศยงคงเปนเรองราคาของผลตภณฑ การขยายตวการจ าหนายผลตภณฑถงพลาสตกและหลอดดดเครองดมของบรษทฯ คาดวาจะไมสงมากนก

การจดหาผลตภณฑ ลกษณะการจดใหไดมาซงผลตภณฑ

วตถดบหลกทใชในการผลตคอเมดพลาสตก Polyethylene และ Polypropylene ในการจดซอวตถดบตองค านงถงคณภาพของวตถดบทไดมาตรฐานเปนส าคญ และราคาวตถดบกเปนปจจยส าคญในการพจารณาตดสนใจซอ เนองจากราคา มความเคลอนไหวตามกลไกของตลาด บรษทฯไดตดตามราคาทงในประเทศและตางประเทศอยางตอเนอง เพอใหการสงซอแตละครงใหความมนใจไดวาสามารถจดหาวตถดบในราคาทสมเหตสมผลกบราคาตลาดในขณะนน ประกอบกบบรษทฯไดจดท าแผนการจดซอ ใหสอดคลองกบการหมนเวยนของวตถดบในคลงสนคาและใหทนตอการใชงานไมใหมปญหาเรองการขาดแคลนวตถดบ

ในป 2561 บรษทฯไดจดซอวตถดบจากแหลงภายในประเทศและตางประเทศ ซงสดสวนแบงภายในประเทศประมาณ 17% และตางประเทศประมาณ 83% เปนผจดจ าหนายในประเทศประมาณ 25 รายและผจดจ าหนายในตางประเทศประมาณ 14 ราย บรษทฯไดมการปองกนความเสยงเพอมใหวตถดบขาดแคลนจงไดตกลงท าสญญาซอวตถดบจากผผลตสองราย ในรอบปทผานมามากกวารอยละ 79 ของการสงซอวตถดบทงหมด บรษทฯไมเคยประสบปญหาขาดแคลนวตถดบในการผลต นอกจากนยง

Page 20: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 18 ANNUAL REPORT 2018

จดหาแหลงวตถดบใหมเพมขนดวย ในการด าเนนการจดซอไดค านงถงความสมพนธทดต อคคาเพอการเจรญเตบโตทด ไปพรอมๆกน ปจจบนบรษทฯมก าลงการผลตของทกผลตภณฑรวมสงสดประมาณ 28,000 ตนตอป ผลกระทบตอสงแวดลอมจากกระบวนการผลตหรอการก าจดวตถดบเหลอใช

บรษทฯไดรบมาตรฐานเกยวกบการจดการสงแวดลอม ( ISO14001 : 2015) ซงใหความส าคญดานการตรวจสอบปองกนผลกระทบและการจดการดานสงแวดลอม แบบมระเบยบ ใหสอดคลองกบลกษณะของธรกจและกฎหมายทเกยวของ รวมทงการก าจดของเสย หรอเศษซาก บรษทฯไดจดวาจางผ ใหบรการทไดปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ ผลของการปฏบตจรงในชวงหลายปทผานมาเปนไปตามทกฎหมายก าหนด และบรษทฯไมมคดความหรอถกเรองรองเรยนเกยวกบการท าความผดทเกยวของกบสงแวดลอม การไดรบการสงเสรมการลงทน

บรษทฯไดรบสทธประโยชนทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในการผลต ผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอม ตามบตรสงเสรมการลงทน เลขท 2103(1)/2554 เมอวนท 2 มนาคม 2553 ภายใตเงอนไขทก าหนดบางประการ สทธประโยชนดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรทไดจากการประกอบกจการ ทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 8 ป นบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน (วนท 23 เมษายน 2560) และไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบกจการทไดรบการสงเสรมในอตรารอยละ 50 ของอตราปกต มก าหนด 5 ป นบจากวนทพนก าหนดไดรบยกเวนภาษ

ปจจยความเสยง บรษทฯตระหนกถงความส าคญในการบรหารความเสยง จงก าหนดใหมนโยบายการบรหารความเสยงอยางเปนระบบ

เพอสงเสรมใหองคกรมการเตบโตอยางยงยนภายใตวสยทศน “เปนผน านวตกรรมบรรจภณฑระดบสากล” โดยการบรหารความเสยงอยภายใตการก ากบดแลของคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบไปดวยผอ านวยการในแตละสวนงานวเคราะหและจดการความเสยงลงไปในระดบปฏบตงานผานเจาของความเสยง และมฝายกลยทธและวางแผนองคกรตดตามประเมนผล รายงานตอคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงจะมการประชมเปนประจ าทกไตรมาส เพอใหมนใจวาความเสยงทมสาระส าคญซงอาจเกดขนทงจากปจจยภายในและภายนอกไดรบการบรหารจดการอยางมประสทธภาพ รวมทงมการพจารณาแนวทางปองกน และมาตรการควบคมเพมเตมใหมความเหมาะสม พรอมรบมอกบสถานการณและแนวโนมทมการเปลยนแปลงไปอยางรวดเรวอกดวย

ความเสยงจากการพงพงยอดขายจากลกคารายใหญ บรษทฯมการขายสนคาใหกบลกคารายใหญทมยอดขายมาก ซงลกคาดงกลาวเปนคคากบบรษทฯมานานกวา 20 ป

มความพงพอใจในคณภาพสนคาและบรการของบรษทฯ และจดอนดบใหเปนผผลตยอดเยยม (Best Supplier Award) อยางไรกตาม บรษทฯไดเลงเหนถงความเสยงจากการพงพงยอดขายดงกลาว จงมนโยบายในการบรหารจดการควบคกนทง 3 ดานคอ 1) เพมยอดขายจากลกคาหลกรายอนทมในปจจบน 2) ขยายชองทางการขายใหมๆ ขยายฐานลกคารายใหมและตลาดใหมเพมขนไมวาจะเปน ญป น อเมรกา ออสเตรเลย ยโรป รวมถงประเทศในกลมอาเซยนใหมากขน และ 3) พฒนาผลตภณฑใหมๆ เพอขยายฐานลกคารายใหมและเปนการเพมผลตภณฑใหกบลกคารายใหญดงกลาว เพอใหมความหลากหลายของสนคามากขน ซงผลการด าเนนงานในปทผานมา บรษทฯสามารถเพมยอดขายจากลกคารายหลกอน และขยายฐานลกคารายใหมไดเพมขน รวมทงขายผลตภณฑใหมทมการพฒนาใหมใหกบลกคารายใหญดงกลาวโดยไมกระทบยอดขายผลตภณฑเดม

ความเสยงดานกระแสตอตานพลาสตก เนองจากทวโลกตนตว และใสใจในสงแวดลอมมากขน หลายประเทศไดประกาศนโยบายลด ละ เลก การใชพลาสตก

ประเภทใชแลวทง เชน หลอด ถงทเชต ถงขยะ ซงสงผลกระทบตอบรษทฯในดานยอดขายทจะลดลงในลกคารายใหญ แตทงนก

Page 21: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 19 ANNUAL REPORT 2018

เปนการเพมโอกาสในการพฒนาผลตภณฑพลาสตกทยอยสลายได ซงบรษทฯมความเชยวชาญ และเปนรายแรกๆในประเทศ

ไทยทสามารถผลตขายได

บรษทฯไดเตรยมความพรอมเพอรบมอกบกระแสความเปลยนแปลงน โดยการพฒนาและวจยบรรจภณฑพลาสตกทเปนมตรตอสงแวดลอมเพมขน แตกเปนหลายผลตภณฑใหครอบคลมกบความตองการของลกคา ทงผลตภณฑพลาสตกทยอยสลายได ผลตภณฑทท าจากพลาสตกใชแลว ผลตภณฑทออกแบบใหใชซ าได เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน ทงนไดรบความสนใจ และการตอบรบจากลกคาทงลกคาปจจบน และลกคาใหมคอนขางด

ความเสยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ เนองจากเมดพลาสตกเปน ตนทนหลกในการผลตสนคาของบรษทฯ ซงราคาซอขายเมดพลาสตกจะอางองราคาใน

ตลาดโลกซงเปนผลมาจากอปสงคและอปทานของตลาดเมดพลาสตกและราคาน ามน บรษทฯตระหนกถงความเสยงในขอน จงไดมการก าหนดแผนรองรบโดยไดมการจดตงทมงานสรรหาเพอท าการ

ประเมนแนวโนมของราคา ก าหนดปรมาณสงซออยางเหมาะสม รวมถงการเจรจาตอรองเพอใหไดราคาทดทสดและสรางความสมพนธทดในระยะยาวกบผ จดจ าหนายและท าการจดซอเมดพลาสตกจากผ จดจ าหนายหลายๆรายทงในและตางประเทศ รวมทงมการเจรจากบลกคาเพอปรบราคาขายของสนคาใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของตนทนการผลตและราคาเมดพลาสตก นอกจากนบรษทฯไดมการจดตงใหมหนวยงานพฒนาผลตภณฑในการพฒนาสตรการผลตใหมๆขน เพอใหบรษทฯมทางเลอกในการใชประเภทเมดพลาสตกทมความหลากหลายขน ทงนเพอลดความเสย งในดานราคา ปรมาณเมดพลาสตกทตองการ และความเสยงจากการพงพงผจดจ าหนายรายใดรายหนงมากเกนไป

ความเสยงจากตนทนการผลตสง นอกจากตนทนวตถดบแลว บรษทฯตระหนกถงความเสยงจากตนทนอน เชน คาแรง คาใชจายโรงงาน และของเสยท

เกดจากกระบวนการผลต ซงตนทนสวนนมผลกระทบตอผลการด าเนนงาน ทางบรษทฯไดวางนโยบายและด าเนนการเพมประสทธภาพในการผลตควบคกบการฝกอบรมเพมทกษะและความช านาญใหกบพนกงาน โดยบรษทฯไดมการปรบปรงสภาพเครองจกรและจดซอเครองจกรใหมทมประสทธภาพสงขน และด าเนนการตามแผนการลดการใชแรงงานคนโดยการพฒนาและปรบกระบวนการผลต เพอใหมความสามารถแขงขนไดในตลาด รวมทงจดใหมกระบวนการศกษาและพฒนา ในการใชวตถดบอยางมประสทธภาพ ลดการสญเสยของวตถดบจากการผลต ซงเปนสวนส าคญในการบรหารตนทนใหมประสทธภาพ

ความเสยงจากวนาศภยและอบตเหต ทางบรษทฯไดตระหนกถงความเสยงจากวนาศภยและอบตเหต จงมการด าเนนการท าแผนรองรบการปองกน

เหตการณตางๆ เชน อทกภย อคคภย ทจะกอใหเกดความเสยหายตอโรงงานและสงผลกระทบตอกระบวนการการผลต ส าหรบแนวทางปองกนความเสยงจากอคคภยภายในโรงงาน บรษทฯมการตดตงระบบปองกนอคคภยทไดมาตรฐานและมการเตรยมแหลงน าส ารองส าหรบดบเพลง สวนความเสยงจากอทกภย บรษทฯไดมระบบการปองกนอทกภยและการระบายน าทด อกทงมการซอมหนไฟ น าทวม และสารเคมรวไหลตามแผนฉกเฉนเปนประจ าทกป รวมทงบรษทฯไดมมาตรการปองกนการเกดอบตเหตภายในโรงงาน โดยมการจดอบรมแกพนกงานเพอถายทอดความรในการปฏบตงานอยางปลอดภยแกพนกงาน และมการจดท าโครงการตางๆเพอกระตนใหพนกงานตระหนกถงความส าคญของการสรางความปลอดภยในการปฏบตงาน อยางไรกตาม เพอเปนการลดความเสยหายและผลกระทบทอาจเกดขนในอนาคต บรษทฯมการท าประกนภยความเสยงทกชนด และมการทบทวนแผนและการซกซอมเพอใหเกดประสทธภาพในการปองกนอยางสม าเสมอ

ความเสยงดานการบรหารจดการองคกรทใชแรงงานสง เนองจากกระบวนการผลตในปจจบนมการใชแรงงานสงในกระบวนการท างานในหลายภาคสวน โดยทาง บรษทฯได

ตระหนกถงความเสยงในขอน โดยมการเรมวางแผนในการปรบปรงกระบวนการผลตเพอใหสามารถเพมประสทธภาพและ

Page 22: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 20 ANNUAL REPORT 2018

ประสทธผลมากยงขน โดยน าเทคโนโลยใหมๆมาใชในการลดขนตอนการผลตทตองพงพาแรงงาน ซงท าใหบรษทฯสามารถบรหารจดการจ านวนแรงงานใหมความเหมาะสมตอกระบวนการผลตมากยงขน นอกจากนยงมการพฒนาทกษะ ความรและความสามารถของบคคลากรทมอยใหเพมมากย งขน เพมศกยภาพในการปฏบตงานของแตละบคคลใหสอดคลองกบทศทางการพงพาแรงงานใหนอยลง

ความเสยงดานระบบควบคมคณภาพในการผลต บรษทฯ ใหความส าคญเรองคณภาพอยางมากเพอตอบสนองความตองการของลกคาและรกษามาตรฐานในการผลต

จงตระหนกถงความเสยงดานระบบควบคมคณภาพในการผลตใหมประสทธผล โดยเฉพาะอยางยงในการออกผลตภณฑหรอปรบกระบวนการใหมการจดการความเสยงเ รองคณภาพบรษทฯด าเนนการ ไดแก การจดการระบบคณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 อยางเครงครด โดยจดใหมการอบรม สอสาร ตรวจตดตาม บงชปญหา แกไขและปองกนการเกดซ า ตามกรอบเวลาทก าหนด นอกจากนยงมมาตรฐานเพมเตมตามทลกคาก าหนด และบรษทฯไดมการทบทวนวธการท างานทด าเนนการอยเปนประจ าใหสอดคลองกบเปาหมายดานคณภาพของผลตภณฑ หรอบรการทเปลยนแปลงไป อกทงยงมการจดตงคณะท างานเฉพาะเพอบรหารจดการและควบคมการออกผลตภณฑหรอปรบกระบวนการใหม ในมตเรองคณภาพ ตนทน ราคา และปญหาจากกระบวนการผลต เพอชวยควบคมคณภาพผลตภณฑใหมประสทธผลมากยงขน

ความเสยงดาน เทคโนโลยเปลยนโลก ( Disruptive technologies ) ความกาวหนาของเทคโนโลยในปจจบน ท าใหพฤตกรรมผบรโภค การประกอบธรกจ และเศรษฐกจโลกเปลยนแปลง

ไปอยางรวดเรวและรนแรง เทคโนโลยดงกลาวจะเขามาเปลยนแปลงรปแบบและวธการทางธรกจ สรางผลตภณฑและบรการใหมทงหมด และยงยกระดบมลคาจากผผลตไปสผ บรโภคดวย

บรษทฯ ไดเลงเหนถงภยคกคาม และโอกาสจากความเสยงน จงเรมเตรยมความพรอมส าหรบผลกระทบทจะเกดขน และปรบปรงกลยทธขององคกร ใชเทคโนโลยตางๆ เพอพฒนาองคกรใหมประสทธภาพดขน และกาวไปขางหนาอยางยงยน เชน ใชเทคโนโลย Automation เขามาชวยดานความสามารถในการผลตทเพมขนอยางตอเนอง ใชระบบ SAP เพอสรางฐานขอมลทเปนมาตรฐาน และน ามาวเคราะหไดอยางเปนระบบ ใชระบบ Cloud เพอเพมความคลองตว ลดคาใชจาย ชวยเสรมความยดหยน และเพมทกษะของพนกงานใหทนตอการเปลยนแปลง โดยเนนสรางความสมดลระหวางประโยชนทจะไดรบจากเทคโนโลยใหม กบความเสยงทอาจเกดขน

ความเสยงดานทจรตคอรรปชน (Anti-Fraud and Corruption risk) บรษทฯ ใหความส าคญกบการเตบโตอยางยงยน โดยค านงถงผลตอบแทนทยงยนแกผมสวนได สวนเสยทกกลม

รวมถงการตอตานทจรตคอรรปชนทงภายในและภายนอกองคกร จงไดประเมนความเสยงทอาจมโอกาสเกดการทจรตคอรรปชนภายนอกองคกร เชน การจายคาอ านวยความสะดวก หรอการเลยงรบรองเจาหนาทหนวยงานรฐ หรอความเสยงทอาจเกดจากการกระท าทจรตภายในองคกร เชน การทจรตเงนสดหรอทรพยสน การทจรตดานการจดซอจดจาง เปนตน และจดตงคณะท างานโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตและจดตงคณะท า งานรวมกบคณะท างานบรหารความเสยง เพอประเมน วเคราะห และก าหนดมาตรการในการบรหารความเสยงใหครอบคลมความเสยงดานทจรตคอรรปชน รวมถงจดใหมระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมประสทธผล

นอกจากน บรษทฯ ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต เพอแสดงเจตนารมณและความมงมนในการตอตานทจรตคอรรปชนทกรปแบบ และมการจดท านโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน โดยก าหนดความรบผดชอบและแนวปฏบตในการด าเนนการทเหมาะสมส าหรบปองกนการทจรตคอรรปชนกบทกกจกรรมทางธรกจของบรษทฯ เพอใหกรรมการ ผบรหาร พนกงานของบรษทฯ ทกระดบยดถอเปนแนวทางในการด าเนนธรกจ รวมทงไดมการสอสารนโยบายดงกลาวทงภายในและภายนอกองคกร

Page 23: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 21 ANNUAL REPORT 2018

โครงสรางการถอหนและการจดการ

รายชอผ ถอหน 10 รายแรก จากจ านวนผ ถอหนทงหมด 1,731 ราย ณ วนท 28 ธนวาคม 2561 ตารางท 4 รายชอผถอหน 10 รายแรก ณ วนท 28 ธนวาคม 2561

ล าดบท ชอผถอหน จ านวนหน รอยละของจ านวน

หนทงหมด 1 บรษท ทานตะวน จ ากด 45,115,000 56.39 2 บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 10,883,487 13.60

3 MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจาพนกงานพทกษทรพยของบรษทเงนทนหลกทรพยการทนไทย จ ากด (มหาชน)

3,849,000 4.81

4 นายเผาสงห เนองจ านงค 1,324,000 1.66 5 นายประเสรฐ คงรกเกยรตยศ 1,170,300 1.46 6 นายสมเกยรต ลมทรง 1,125,000 1.41

7 MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจาพนกงานพทกษทรพยของบรษทเงนทนหลกทรพยการทนไทย จ ากด (มหาชน)

842,000 1.05

8 DBS VICKERS SECURITIES (SINGSPORE) PTE LTD A/C CLIENTS

801,000 1.00

9 นางสาวอไรวรรณ บวรกรตขจร 712,900 0.89 10 นายธระวฒ นวลแสง 635,100 0.79

รวม 66,457,787 83.07 ทมา : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

ผลงทนสามารถดขอมลจาก www.set.or.th กอนการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562

บรษท ทานตะวน จ ากด เปนผ ถอหนรายใหญทมอทธพลตอการก าหนดนโยบายการจดการ หรอการด าเนนงานของบรษทฯอยางมนยส าคญ เชน การสงบคคลเขาเปนกรรมการทมอ านาจจดการ หรอมสวนรวมในการก าหนดทศทางนโยบายของบรษทฯเปนตน

Page 24: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 22 ANNUAL REPORT 2018

โครงสรางการถอหนและสดสวนการถอหนของบรษททเกยวของ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 มรายละเอยดดงน

ตารางท 5 โครงสรางการถอหนในบรษททเกยวของ และรายชอคณะกรรมการของแตละบรษท ชอบรษท/ประเภทธรกจ รายชอผถอหน รายชอคณะกรรมการ

1. บรษท ทานตะวนกรป จ ากด ทนจดทะเบยนและช าระแลว : 310,000,000 บาท จ านวนหนทจดทะเบยน 3,100,000 หน ประเภทธรกจ : Holding Company

1. นายน า มหฐตรฐ ถอหน 51.69 % จ านวนหนทถอ 1,602,400 หน 2. Adpower International Ltd. (นตบคคลตางประเทศ) ถอหน

48.31 % จ านวนหนทถอ 1,497,599 หน 3. นางพจนารถ ปรญภทรภากร จ านวนหนทถอ 1 หน

1. นายน า มหฐตรฐ 2. นางพจนารถ ปรญภทรภากร 3. นายวฒพงษ เอยมโอภาส

2. บรษท ทานตะวนธรกจ จ ากด ทนจดทะเบยนและช าระแลว : 300,000,000 บาท จ านวนหนทจดทะเบยน 3,000,000 หน ประเภทธรกจ: Holding Company

1. บรษท ทานตะวนกรป จ ากด ถอหน 100 % จ านวนหนทถอ 2,999,994 หน

2. นายน า มหฐตรฐ จ านวนหนทถอ 5 หน 3. นางพจนารถ ปรญภทรภากร จ านวนหนทถอ 1 หน

1. นายน า มหฐตรฐ 2. นางพจนารถ ปรญภทรภากร 3. นายวฒพงษ เอยมโอภาส

3. บรษท ทานตะวน จ ากด ทนจดทะเบยนและช าระแลว : 70,000,000 บาท จ านวนหนทจดทะเบยน 70,000 หน ประเภทธรกจ: Holding Company

1. บรษท ทานตะวนธรกจ จ ากด ถอหน 97.99 % จ านวนหนทถอ 68,595 หน 2. นายน า มหฐตรฐ ถอหน 2.01 % จ านวนหนทถอ 1,404 หน 3. นางพจนารถ ปรญภทรภากร จ านวนหนทถอ 1 หน

1. นายน า มหฐตรฐ 2. นางพจนารถ ปรญภทรภากร 3. นายวฒพงษ เอยมโอภาส

4. บรษท บางกอกเทอรมนอล จ ากด ทนจดทะเบยน : 2,500,000,000 บาท ทนทช าระแลว : 1,000,000,000 บาท จ านวนหนทจดทะเบยน 250,000,000 หน ประเภทธรกจ : ลงทนในอสงหารมทรพย

1. บรษท ทานตะวนธรกจ จ ากด ถอหน 100 % จ านวนหนทถอ 249,999,940 หน 2. นางพจนารถ ปรญภทรภากร จ านวนหนทถอ 50 หน 3. นายน า มหฐตรฐ จ านวนหนทถอ 10 หน

1. นางพจนารถ ปรญภทรภากร 2. นายวรฬ เผาลนจง 3. นายวฒพงษ เอยมโอภาส

ขอมลเพมเตม บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ไมไดถอหนในบรษทอน และไมมขอตกลงระหวางผ ถอหนใหญ

56.39 %

100.00 %

100.00 %

บจก.ทานตะวน

บจก.ทานตะวนธรกจ

บจก.ทานตะวนกรป

บจก.บางกอกเทอรมนอล

บมจ.ทานตะวนอตสาหกรรม

97.99 %

Page 25: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 23 ANNUAL REPORT 2018

การออกหลกทรพยอน ไมมการออกหลกทรพยอน นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯมนโยบายจายเงนปนจากผลก าไรสทธประจ าปหลงหกภาษเงนไดนตบคคล โดยคณะกรรมการจะพจารณาจายตามความเหมาะสม ความสมเหตสมผล เงอนไขทางการเงน และความตองการเงนทนของบรษทฯทงในปจจบนและในอนาคต ตารางท 6 การจายเงนปนผลทผานมาของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

เงนปนผล ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2557

อตราก าไรสทธตอหน (บาท ตอ หน) 3.23 3.46 4.05 3.02 1.50

อตราเงนปนผลตอหน (บาท ตอ หน) * 1.25 1.42 1.05 0.53

อตราการจายเงนปนผลตอก าไรสทธ (%) * 36.11 35.00 34.79 35.00

หมายเหต * เงนปนผลจายส าหรบงวด ป 2561 จะตองรอมตทประชมใหญสามญผ ถอหน ประจ าป 2562 ซงจะประชมในเดอนเมษายน 2562 และในระหวางป 2560 ไดมการเปลยนแปลงทนจดทะเบยน จาก 8 ลานหน เปน 80 ลานหน

Page 26: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 24 ANNUAL REPORT 2018

โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประกอบดวย

• คณะกรรมการบรษท • คณะกรรมการชดยอย มหนาทกลนกรองในเรองทส าคญ ปฏบตตามกฎบตรทก าหนด ซงไดรบแตงตงจากคณะกรรมการ

บรษท จ านวน 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

• ฝายจดการ โดยมกรรมการผจดการ เปนผบรหารสงสดของบรษทฯ

โครงสรางกรรมการของบรษทฯประกอบดวยคณะกรรมการทงหมด 4 ชด ไดแก

1.คณะกรรมการบรษท 2.คณะกรรมการตรวจสอบ 3.คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 4.คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการสรรหา ก าหนด

คาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผจดการ

รองกรรมการผจดการ

ผชวยกรรมการ

ผจดการสายงาน

การตลาดและขาย

ผชวยกรรมการ

ผจดการสายงานการ

ผลต

ผชวยกรรมการ

ผจดการสสายงาน

สนบสนนธรกจ 1

ผชวยกรรมการ

ผจดการสายงาน

สนบสนนธรกจ 2

ผชวยกรรมการ

ผจดการสายงาน

บญชและการเงน

ฝายสอบภายใน

ผชวยกรรมการผจดการ

สายงานพฒนาธรกจและวางแผนองคกร

ผชวยกรรมการผจดการ

ส านกกรรมการผจดการ

Page 27: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 25 ANNUAL REPORT 2018

คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการบรษท

ปจจบน คณะกรรมการบรษท มกรรมการจ านวน 9 คน ประกอบดวย • กรรมการทไมเปนผบรหาร จ านวน 4 คน โดยในจ านวนนประกอบดวย กรรมการอสระ จ านวน 4 คน • กรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 5 คน

ตารางท 7 คณะกรรมการบรษท

รายชอกรรมการ ต าแหนง จ านวนครง การประชม

การเขารวม การประชม

1. นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ 12 11 2. นายสงหชย อรณวฒพงศ1 กรรมการอสระ 3 3 3. นายสายณห สตางคมงคล กรรมการอสระ 12 12 4. นายอษฎากร ลมปต กรรมการอสระ 12 12 5. นางสาวศศธร วงศวไล1 กรรมการอสระ 9 9 6. นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการ 12 12 7. นายสรศกด เหลองอรามศร กรรมการ 12 10 8. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการ 12 12 9. นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด กรรมการ 12 12 10. นายธระชย สรธญญานนท กรรมการและเลขานการบรษท 12 12

1 นายสงหชย อรณวฒพงศ ลาออกจากต าแหนงกรรมการอสระ เมอวนท 15 มนาคม 2561 และนางสาวศศธร วงศวไล ด ารงต าแหนงกรรมการอสระ

แทน นายสงหชย อรณวฒพงศ วนท 24 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ ตารางท 8 คณะกรรมการตรวจสอบ

2 นายสงหชย อรณวฒพงศ ลาออกจากต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ เมอวนท 15 มนาคม 2561 แตงตงนายสายณห สตางคมงคล ใหด ารง

ต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ และแตงตงนางสาวศศธร วงศวไล ด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบ แทน นายสงหชย อรณวฒพงศ เมอวนท 24 เมษายน 2561

รายชอกรรมการ ต าแหนง จ านวนครง การประชม

การเขารวม การประชม

1. นายสงหชย อรณวฒพงศ2 ประธานกรรมการ 2 2

2. 2. นายสายณห สตางคมงคล2 ประธานกรรมการ 5 5 กรรมการ 2 2

3. นายอษฎากร ลมปต กรรมการ 7 7 4. นางสาวศศธร วงศวไล2 กรรมการ 5 5 5. นายธระชย สรธญญานนท เลขานการกรรมการตรวจสอบ 7 7

Page 28: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 26 ANNUAL REPORT 2018

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ตารางท 9 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

รายชอกรรมการ ต าแหนง จ านวนครง การประชม

การเขารวม การประชม

1. นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการ 5 5 2. นายสงหชย อรณวฒพงศ3 กรรมการ 2 2 3. นายสายณห สตางคมงคล กรรมการ 5 5 4. นายอษฎากร ลมปต กรรมการ 5 5 5. นางสาวศศธร วงศวไล3 กรรมการ 3 3 6. นายธระชย สรธญญานนท รกษาการเลขานการ 2 2 7. นางอาร เนองจากฉม4 เลขานการ 3 3

3นายสงหชย อรณวฒพงศ ลาออกจากต าแหนงกรรมการสรรหาฯ เมอวนท 15 มนาคม 2561 และนางสาวศศธร วงศวไล ด ารงต าแหนงแทน เมอวนท 24 เมษายน 2561 4แตงตงนางอาร เนองจากฉม ใหด ารงต าแหนงเลขานการคณะกรรมการสรรหาฯ เมอวนท 24 เมษายน 2561 คณะกรรมการบรหารความเสยง ตารางท 10 คณะกรรมการบรหารความเสยง

รายชอกรรมการ ต าแหนง จ านวนครง การประชม

การเขารวม การประชม

1. นายอษฎากร ลมปต ประธานกรรมการ 4 4 2. นางพจนารถ ปรญภทรภากร5 กรรมการ 1 1 3. นายวชต พนธศรมงกร6 กรรมการ 1 1 4. นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด กรรมการ 4 4 5. นายสรศกด เหลองอรามศร6 กรรมการ 3 2 6. นายวย ยง ออง7 กรรมการ 3 3 7. นางสาวพศวมล ฉตรสรรงเรอง เลขานการ 4 4

5 นางพจนารถ ปรญภทรภากร ลาออกจากต าแหนงกรรมการบรหารความเสยง เมอวนท 24 เมษายน 2561 6นายวชต พนธศรมงกร ครบวาระการด ารงต าแหนงเมอวนท 24 เมษายน 2561 และแตงตง นายสรศกด เหลองอรามศร ใหด ารงต าแหนงกรรมการบรหารความเสยง เมอวนท 24 เมษายน 2561 แทนนายวชต พนธศรมงกร

7แตงตง นายวย ยง ออง ใหด ารงต าแหนงกรรมการบรหารความเสยง เมอวนท 24 เมษายน 2561

Page 29: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 27 ANNUAL REPORT 2018

ผบรหาร ตารางท 11 รายชอผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

รายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย ของกรรมการและผบรหาร บรษทฯ มการรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพย (THIP) ของกรรมการและผบรหารตอทประชมคณะกรรมการ

บรษท เปนประจ าทกไตรมาส โดยสรปการรายงานการถอครองหลกทรพยของคณะกรรมการและผบรหารของบรษทฯ (ตามค านยามของส านกงาน ก.ล.ต.) ซงรวมถงจ านวนหลกทรพยทถอครองของผ เกยวของตามมาตรา 59 และ 258 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ โดยการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร (ทงทางตรงและทางออม) ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 เปรยบเทยบกบป 2560 ดงน ตารางท 12 รายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

รายชอกรรมการ ต าแหนง

1. นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการผจดการ 2. นายสรศกด เหลองอรามศร ผชวยกรรมการผจดการสายงานการตลาดและขาย 3. นายวชต พนธศรมงกร ผชวยกรรมการผจดการสายงานสนบสนนธรกจ 1 4. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ ผชวยกรรมการผจดการสายงานสนบสนนธรกจ 2 5. นายธระชย สรธญญานนท ผชวยกรรมการผจดการส านกกรรมการผจดการ 6. นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด ผชวยกรรมการผจดการสายงานพฒนาธรกจและวางแผนองคกร 7. นางสาวนภาศร มหฐตรฐ ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญชและการเงน 8. นายวย ยง ออง ผชวยกรรมการผจดการสายงานการผลต

ล าดบ กรรมการและผบรหาร ต าแหนง จ านวนหนทถอ ณ 31 ธ.ค. 61

สดสวนการ ถอหน ในบรษทฯ ( % )*

จ านวนหนทถอ ณ 31 ธ.ค. 60

สดสวนการถอหน ในบรษทฯ ( % )

จ านวนหนท เปลยนแปลง เพมขน(ลดลง)

1 นายไพรสณฑ วงศสมทธ

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

นตบคคลทเกยวของ

ประธานกรรมการและ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการ

สรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

- - - - -

- - - - -

- - - - -

2 นายสงหชย อรณวฒพงศ กรรมการอสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ลาออกเมอวนท 15 มนาคม 2561

- - - - -

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - -

นตบคคลทเกยวของ - - - - -

3 นายสายณห สตางคมงคล กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และ

ก ากบดแลกจการทด

- - - - -

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - -

นตบคคลทเกยวของ - - - - -

4 นายอษฎากร ลมปต กรรมการอสระ / ประธานกรรมการบรหารความเสยง /

กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

- - - - -

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - -

นตบคคลทเกยวของ - - - - -

5 นางสาวศศธร วงศวไล กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

- - - - -

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - -

นตบคคลทเกยวของ - - - - -

Page 30: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 28 ANNUAL REPORT 2018

ตารางท 12 รายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

* จ านวนหนทช าระแลวของบรษทฯ ณ 31 ธนวาคม 2561 = 80,000,000 หน

เลขานการบรษท ผรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน และผควบคมดแลการท าบญช เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษท ไดมมตแตงตงให นายธระชย สรธญญานนท ด ารงต าแหนงเลขานการบรษทตงแต วนท 22 กมภาพนธ 2550 ซงจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบ มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตทประชมผ ถอหน ทงนหนาทตามทกฎหมายก าหนด มดงน

1) ท าหนาทประสานงานเพอใหการจดการประชมคณะกรรมการบรษท และการจดประชมผ ถอหนของบรษทฯใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดและสอดคลองกบระเบยบขอบงคบของบรษทฯ และกฎหมายทเกยวของ เชน พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนตน

2) ดแลเรองการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ใหเปนไปตามขอก าหนดกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงหนวยงานก ากบดแลอนทเกยวของ

3) ใหค าปรกษาเบองตนแกคณะกรรมการบรษทและผบรหารของบรษทฯ ในสวนทจะตองปฏบตตามขอบงคบของบรษทฯ ตามกฎระเบยบ และขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ และคณะกรรมการหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลอดจนตดตามกฎระเบยบทประกาศใหมดวย

ล าดบ กรรมการและผบรหาร ต าแหนง จ านวนหนทถอ ณ 31 ธ.ค. 61

สดสวนการ ถอหน ในบรษทฯ ( % )*

จ านวนหนทถอ ณ 31 ธ.ค. 60

สดสวนการถอหน ในบรษทฯ ( % )

จ านวนหนท เปลยนแปลง เพมขน(ลดลง)

6 นางพจนารถ ปรญภทรภากร กรรมการ/กรรมการผจดการ

- - - - -

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - - นตบคคลทเกยวของ - - - - -

7 นายสรศกด เหลองอรามศร กรรมการ / ผชวยกรรมการผจดการสายงาน

การตลาดและขาย

- - - - - คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - -

นตบคคลทเกยวของ - - - - - นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการ /

ผชวยกรรมการผจดการสายงานสนบสนนธรกจ2

- - - - - 8 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - - นตบคคลทเกยวของ - - - - -

9

นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด กรรมการ/ ผชวยกรรมการผจดการสายงานพฒนาธรกจและวางแผน

องคกร

- - - - -

คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - - นตบคคลทเกยวของ - - - - -

10 นางสาวนภาศร มหฐตรฐ ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญช

และการเงน

- - - - - คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - -

นตบคคลทเกยวของ - - - - - นายธระชย สรธญญานนท กรรมการและเลขานการบรษท / - - - - -

11 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ผชวยกรรมการผจดการ - - - - - นตบคคลทเกยวของ ส านกกรรมการผจดการ - - - - - นายวชต พนธศรมงกร กรรมการบรหารความเสยง /

ผชวยกรรมการผจดการสายงานสนบสนนธรกจ 1

4,000 0.005% 4,000 0.005% -

12 คสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ - - - - - นตบคคลทเกยวของ - - - - -

Page 31: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 29 ANNUAL REPORT 2018

4) จดท าและเกบเอกสารทเกยวของ เชน ทะเบยนกรรมการ หนงสอเชญประชมคณะกรรมการบรษท รายงานการประชมคณะกรรมการบรษท หนงสอเชญประชมผ ถอหน รายงานการประชมผ ถอหน รายงานการถอครองหลกทรพย และรายงานการมสวนทไดเสย เปนตน

5) ดแลกจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการบรษท เพอใหกรรมการสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล

6) ประสานงานใหมการปฏบตตามมตของคณะกรรมการบรษทและทประชมผ ถอหน 7) ปฏบตหนาทอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงเปนเลขานการบรษทจบการศกษาดานบญช และรายละเอยดเกยวกบเลขานการบรษท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ผรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน

การประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 9/2561 วนท 13 พฤศจกายน 2561 ไดมมตแตงตงให นางสาวนภาศร มหฐตรฐ เปนผ รบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน ซงมหนาทหนาทในการควบคม ดแลงานดานบญชและการเงนใหถกตอง ครบถวน ทนเวลา ปฏบตใหเปนไปตามแนวทางของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยก าหนด โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงดงกลาวเปนไปตามตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด รายละเอยดเกยวกบผ รบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 ผควบคมดแลการท าบญช

การประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 9/2561 วนท 13 พฤศจกายน 2561 ไดมมตแตงตงให นางดาเรศน พระบล เปนผ รบผดชอบโดยตรงในการควบคมดแลการท าบญช ซงมหนาทในการจดท ารายงานทางการเงนใหมคณภาพ ปฏบตใหเปนไปตามแนวทางของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยก าหนด โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงดงกลาวเปนไปตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยก าหนด รายละเอยดเกยวกบผทไดรบมอบหมายโดยตรงในการควบคมดแลบญชปรากฏในเอกสารแนบ 1 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนทเปนตวเงน

1. คาตอบแทนของกรรมการ 1.1. คาตอบแทนประจ า และคาตอบแทนทเปนเบยประชม บรษทฯมนโยบายจายคาตอบแทนใหแกกรรมการบรษท เปนคาตอบแทนเปนรายเดอน และคาเบยประชมส าหรบ

กรรมการทไมใชผบรหารรายครง สวนคาตอบแทนกรรมการชดยอยจายเปนรายครงตามทประชมจรง โดยใชฐานขอมลคาตอบแทนกรรมการจากบรษทจดทะเบยนในป 2559 ซงจดท าโดยสถาบนกรรมการบรษทไทยเปนฐานขอมลอางองในการพจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการในกลมอตสาหกรรมทใกลเคยงกน ซงค านงถงความเหมาะสมกบประเภทธรกจและพจารณาตามความเหมาะสมกบประสบการณ บทบาทหนาทความรบผดชอบ

รายละเอยดคาตอบแทนของคณะกรรมการในรปของเบยประชมทง 4 คณะ 1. คณะกรรมการบรษท จ านวน 9 ทาน จายเปนรายเดอนในอตราคงทประกอบไปดวย

- ประธานกรรมการ 40,000 บาท / เดอน - กรรมการ 30,000 บาท / เดอน

Page 32: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 30 ANNUAL REPORT 2018

2. คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทาน จายเปนรายครงตามทประชมจรง - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครง - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครง

3. คณะกรรมการบรหารความเสยง จ านวน 4 ทาน จายเปนรายครงทประชมจรง - ประธานกรรมการบรหารความเสยง 20,000 บาท / ครง - กรรมการบรหารความเสยง 10,000 บาท / ครง

4. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด จ านวน 4 ทาน จายเปนรายครงทประชมจรง - ประธานกรรมการบรหารความเสยง 20,000 บาท / ครง - กรรมการบรหารความเสยง 10,000 บาท / ครง

ในรอบป 2561 คาตอบแทนรายคณะกรรมการทกชด รวมเปนเงนทงสนตลอดป เทากบ 4,482,000 บาท ซงเปนไปตามมตทประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 มรายละเอยดดงน

ตารางท 13 คาตอบแทนกรรมการ ในป 2561 (หนวย : บาท)

ล าดบ ท ชอ - นามสกล ต าแหนง

คาตอบแทนกรรมการ คณะกรรม การบรษท รายเดอน

คณะกรรม การบรษท รายครง

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ บรหารความ

เสยง

คณะกรรม การสรรหาฯ รวม

1 นายไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานกรรมการบรษท และ ประธานกรรมการสรรหาฯ

480,000 160,000 - - 100,000 740,000

2 นายสงหชย อรณวฒพงศ ลาออกเมอวนท 15 มนาคม 2561

กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

75,000 - 40,000 - 20,000 135,000

3 นายสายณห สตางคมงคล

กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ

360,000 90,000 120,000 - 50,000 620,000

4 นายอษฎากร ลมปต กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการบรหารความเสยง

360,000 100,000 70,000 80,000 50,000 660,000

5 นางสาวศศธร วงศวไล แตงตงเมอวนท 24 เมษายน 2561

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ

247,000 90,000 50,000 - 30,000 417,000

6 นางพจนารถ ปรญภทรภากร ครบวาระกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

กรรมการบรษท กรรมการผจดการและกรรมการบรหารความเสยง

360,000 - - 10,000 - 370,000

7 นายสรศกด เหลองอรามศร แตงตงเปนกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

กรรมการบรษท

360,000 - - 20,000 - 380,000

8 นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ กรรมการบรษท 360,000 - - - - 360,000

9 นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด กรรมการบรษท และกรรมการบรหารความเสยง

360,000 - - 40,000 - 400,000

10 นายธระชย สรธญญานนท กรรมการและเลขานการบรษท 360,000 - - - - 360,000

11 นายวชต พนธศรมงกร ครบวาระกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

กรรมการบรหารความเสยง

- - - 10,000 - 10,000

12 นายวย ยง ออง แตงตงเปนกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

กรรมการบรหารความเสยง - - - 30,000 - 30,000

รวม 3,322,000 440,000 280,000 190,000 250,000 4,482,000

Page 33: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 31 ANNUAL REPORT 2018

1.2) คาตอบแทนทเปนโบนส ส าหรบป 2561 บรษทฯมกรรมการอสระ 4 ทาน ไดจายคาตอบแทนทเปนโบนส ซงผานการอนมตจากท

ประชมสามญผ ถอหนแลว ดงน ตารางท 14 คาตอบแทนทเปนโบนสของกรรมการอสระ ประจ าป 2561 (หนวย : บาท) ล าดบท ชอ-นามสกล กรรมการอสระ จ านวนเงนโบนส (บาท)

1 นายไพรสณฑ วงศสมทธ 390,000

2 นายสงหชย อรณวฒพงศ ลาออกเมอวนท 15 มนาคม 2561

62,500

3 นายสายณห สตางคมงคล 300,000 4 นายอษฎากร ลมปต 300,000 5 นางสาวศศธร วงศวไล

แตงตงเมอวนท 24 เมษายน 2561 200,000

รวม 1,252,500

2. คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนส าหรบผบรหารจะเชอมโยงกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ และผลการปฏบตหนาท ของผบรหารแต

ละทานนน ประกอบดวยเงนเดอนและโบนส ส าหรบผบรหาร ในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ในรอบป 2561 เปนจ านวนเงนรวม 39,623,911.00 บาท

คาตอบแทนอน - ไมมทนอกเหนอจากคาตอบแทนทเปนตวเงน

บคลากร ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมจ านวนพนกงานแยกตามสายผลตภณฑและการบรหารไดดงน

ตารางท 15 จ านวนพนกงานแยกตามสายผลตภณฑ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ประเภทของสวนงาน รายเดอน (คน) รายวน (คน) รวม (คน)

โรงงานผลตถงทวไป 9 69 78 โรงงานผลตถงซป 98 721 819 โรงงานผลตหลอดดดเครองดม 24 222 246 สวนการบรหารงานกลางส านกงานใหญ(โรงงาน) 238 151 389 สวนการบรหารงานกลางส านกงานสาขา(ST) 123 0 123

รวม 492 1,163 1,655

Page 34: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 32 ANNUAL REPORT 2018

ตารางท 16 ผลตอบแทนของพนกงานประจ าป 2561 รายการ จ านวนเงน (บาท)

เงนเดอน 187,397,691.00 คาแรง 230,767,389.09 โบนส 39,580,000.00 เงนประกนสงคมและเงนกองทนทดแทน 10,803,957.00 เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 4,557,152.00 เงนสวสดการอน 11,149,859.57

รวม 484,256,048.66

คดเปนรอยละ 17.35 ของคาใชจายทงหมด

นโยบายการจายคาตอบแทนและการพฒนาบคลากร

ผลตอบแทนทบรษทฯจดใหแกพนกงานทกระดบชนและทกเชอชาตอยางเสมอภาคและเปนไปตามหลกเกณฑเดยวกน ประกอบดวย เงนเดอน คาแรง คาลวงเวลา เงนโบนสและเบยขยน เงนสมทบประกนสงคม เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ โครงการสหกรณออมทรพย เงนชดเชยกรณเกษยณอาย โดยในป 2561 บรษทฯไดจายผลตอบแทนดงกลาวใหแกพนกงานทงองคกรรวมทงสน 484,256,048.66 บาท

บรษทฯ ไดด าเนนการจายคาตอบแทนใหแกพนกงาน ดวยความโปรงใส ชดเจน เปนธรรม และจงใจ ซงสอดคลองกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ นโยบายรฐบาล และสภาพเศรษฐกจของประเทศ ส าหรบผลประโยชนระยะสน จะมการประเมนการปฏบตงานประจ าปและคาดชนวดผลงาน ควบคกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ สวนผลประโยชนระยะยาวนน บรษทฯอยระหวางการพจารณาความเหมาะสม

การพฒนาบคลากรของบรษทฯ ถอเปนนโยบายหนงทบรษทฯใหความส าคญตอการฝกอบรมและการเสรมความรอยางตอเนอง โดยเนนเสรมสรางสงทจ าเปนเพอเพมขดความสามารถและศกยภาพของพนกงานทกระดบใหเกดความตระหนก ความร ความเขาใจ ทกษะ ซงจะชวยใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพสงสด ทงในปจจบนและอนาคต อนจะน าไปสความกาวหนาของพนกงานและบรษทฯตอไป เพอเปนการเสรมสรางและพฒนาการปฏบตงานอยางตอเนอง บรษทฯไดมการจดท าเอกสารปฐมนเทศส าหรบพนกงานใหมทกทาน เพอเปนขอมลทเปนประโยชนในการปฏบตงาน รวมถงการจดปฐมนเทศแนะน าลกษณะประกอบธรกจและแนวทางการด าเนนธรกจ ระบบการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ส าหรบพนกงานทไดรวมงานกบบรษทฯแลว ไดจดสงบคลากรไปศกษาดงานและการสมมนาทงในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนการจดอบรมภายในและการเขารวมหลกสตรอบรมโดยองคกรภายนอก

บรษทฯมนโยบายการพฒนาพนกงาน โดยเนนใหมการฝกอบรมครบทกระดบชน จดใหมระบบการจดการฝกอบรมใหความรทกษะในการปฏบตงานแกพนกงาน โดยก าหนดเปนนโยบายและแผนฝกอบรมประจ าป มงหวงใหพนกงาน ทกคนเกดความเขาใจและสามารถปฏบตงานไดอยางถกตอง มประสทธภาพ ส าหรบพนกงานทเกยวของกบการผลต จะเนนเรองลดการเกดของเสย และค านงถงความปลอดภยในการท างาน รวมทงไดสรางจตส านกดานสงแวดลอมใหแกพนกงาน มการฝกอบรมในการใชวตถดบใหคมคา มการจดระบบการทงขยะและมการแยกขยะทมพษ ขยะเปยก ขยะแหง ตลอดจนการลดอบตเหตในการท างานมการสงเสรมรณรงค ในเรองการลดอบตเหต การรกษาความปลอดภยในระหวางการท างาน

รายละเอยดจ านวนชวโมงการฝกอบรมเฉลยของพนกงานตอป และสถตดานความปลอดภยปรากฎอยในรายงานการพฒนาเพอความยงยน ป 2561

Page 35: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 33 ANNUAL REPORT 2018

การก ากบดแลกจการ นโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการ

บรษทฯ มความมงมนทจะสรางความนาเชอถอใหกบผลงทน และผทมสวนไดสวนเสยตอการด าเนนธรกจ เพมมลคาขององคกรและสงเสรมการเตบโตอยางยงยนของบรษทฯ ดวยการบรหารจดการธรกจตามหลกการก ากบดแลกจการ เพอใหสามารถบรรลเปาหมาย อนเปนคณคาพนฐานขององคกรชนน า ดงนน บรษทฯจงไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการ เพอเปนกรอบในการปฏบตงานดานตางๆ ดงตอไปน 1. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะปฏบตตามคมอหลกการก ากบดแลกจการของบ รษทฯ ดวยความ

เชอมน และเขาใจในหลกการก ากบดแลกจการ 2. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะน าหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ไปปฏบตในการบรหาร

จดการธรกจทกระดบ 3. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน จะยดมนในความเปนธรรม ปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยอยางเทาเทยม

กน และปฏบตงานเพอผลประโยชนของบรษทฯ อยางเตมความสามารถ ดวยความสจรต โปรงใสทสามารถตรวจสอบได 4. คณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน อาจเสนอแนะปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษทฯ เพอให

สอดคลอง และเหมาะสมกบมาตรฐานการด าเนนธรกจ และความตองการของสงคมทเปลยนแปลงไปและเปนไปตามมาตรฐานสากล

การตดตามดแลใหมการปฏบต บรษทฯก าหนดใหเปนหนาทและความรบผดชอบของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ทจะตองรบทราบและ

ปฏบตตามนโยบายและขอก าหนดทมอยในคมอหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯ อกทงผบรหารทกระดบจะตองดแลรบผดชอบ และถอเปนเรองส าคญในการสงเสรมใหพนกงานภายใตการบงคบบญชามความรความเขาใจ และปฏบตตามคมอหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯอยางเครงครด

บรษทฯจะไมด าเนนการใดๆทผดกฎหมาย หรอขดกบหลกการก ากบดแลกจการ หากกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานกระท าผดหลกการก ากบดแลกจการตามทก าหนดไวจะไดรบโทษทางวนยอยางเครงครด และหากมการกระท าทเชอไดวาท าผดกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบยบ และขอบงคบของภาครฐ บรษทฯจะสงเรองใหเจาหนาทรฐด าเนนการตอไป

หากพนกงานทกระดบของบรษทฯประสบปญหาในการตดสนใจ หรอปฏบตงานเกยวกบจรรยาบรรณธรกจทมไดก าหนดไวในจรรยาบรรณธรกจของบรษทฯใหตงค าถามเกยวกบการกระท านนกบตนเอง ดงน

1. การกระท านนขดตอกฎหมายหรอไม 2. การกระท านนขดตอนโยบาย หรอจรรยาบรรณ หรอสงผลตอภาพลกษณของบรษทฯหรอไม 3. การกระท านนสงผลเสยตอผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯอยางรายแรงหรอไม ทงนหากพนกงานพบการกระท าผดกฎหมาย และ/หรอ หลกการก ากบดแลกจการ ใหแจงขอรองเรยนหรอขอกลาวหา

ไปยงประธานกรรมการบรษท บรษทฯจะด าเนนการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชอผแจงเบาะแส เพอคมครองผลกระทบทอาจเกดขนกบผแจงขอรองเรยนหรอขอกลาวหาดงกลาว ซงเปนไปตามนโยบายการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนของบรษทฯ

Page 36: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 34 ANNUAL REPORT 2018

ระบบการด าเนนงานและการควบคมภายในของบรษทฯตามหลกการก ากบดแลกจการ หมวดท 1 สทธของผถอหน

บรษทฯค านงถงสทธของผ ถอหน โดยสนบสนน สงเสรมใหผ ถอหนทกราย ดวยวธการและมาตรฐานทยอมรบและเชอถอได โดยใหสทธการซอ ขาย โอน หลกทรพยทตนเองถออยอยางอสระ การเขารวมประชมผ ถอหนและเสนอวาระการประชมลวงหนา การเสนอชอบคคลเขารบการเลอกตงเปนกรรมการบรษท การเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหน การเลอกตงกรรมการ การแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาสอบบญช การพจารณาคาตอบแทนกรรมการ การพจารณาการจายเงนปนผล การแกไขหนงสอบรคณหสนธ และขอบงคบของบรษทฯ การอนมตธรกรรมทส าคญทมผลตอทศทางในการด าเนนธรกจของบรษทฯ และการไดรบขอมลขาวสารอยางเพยงพอ

บรษทฯ ก าหนดใหมการประชมสามญผ ถอหนเปนประจ าทกป ภายใน 4 เดอนนบแตวนสนรอบปบญชของบรษทฯ และหากมความจ าเปนเรงดวนทจะตองพจารณาวาระพเศษทอาจเปนเรองทกระทบหรอเกยวของกบผลประโยชนของผ ถอหน ซงจ าเปนตองไดรบการอนมตจากผ ถอหน คณะกรรมการบรษท สามารถเรยกประชมวสามญผ ถอหนไดเปนกรณไป

การปฏบตตอผถอหนกอนวนประชมผถอหน

1) บรษทฯไดเปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอระเบยบวาระการประชม และเสนอชอผทรงคณวฒเพอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ ในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 โดยชแจงรายละเอยดและวธการผานทางเวบไซตของบรษทฯอยางนอย 3 เดอนกอนวนสนสดรอบบญช คอวนท 2 ตลาคม 2560 - วนท 29 ธนวาคม 2560 พรอมทงสงหนงสอถงตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน บรษทฯไดก าหนดใหผ ถอหนทจะเสนอระเบยบวาระการประชมตองเปนผ ถอหนคนหนงหรอหลายคน ซงถอหนและมสทธออกเสยงนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละ 5 ของจ านวนสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ

2) บรษทฯไดเผยแพรขอมลหนงสอเชญประชม ระเบยบวาระการประชมผ ถอหน พรอมความเหนของคณะกรรมการ หนงสอมอบฉนทะทกแบบ ประกอบดวยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส าหรบผ ถอหนตางประเทศทแตงตงคสโตเดยนในประเทศไทยเทานน) ตามทกระทรวงพาณชยก าหนด ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ รวมทงขอมลประกอบการพจารณาระเบยบวาระผานทางเวบไซตของบรษทฯ กอนวนประชมผ ถอหนลวงหนามากกวา 30 วน กอนทจะจดสงเอกสารเชญประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ใหแกผ ถอหน คอวนท 16 มนาคม 2561 ซงก าหนดการประชมคอวนท 24 เมษายน 2561

3) บรษทฯไดจดท าหนงสอเชญประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 โดยระบสถานท วน เวลา ประชมอยางชดเจน พรอมทงรายละเอยดระเบยบวาระการประชม ขอมลส าคญและจ าเปนประกอบการพจารณา ความเหนคณะกรรมการ รายงานการประชมครงทผานมา รายงานประจ าป หนงสอมอบฉนทะและระบวธการมอบฉนทะใหชดเจน และเอกสารประกอบการประชมอนๆ โดยจดสงใหผ ถอหนลวงหนาอยางนอย 21 วน กอนวนประชมผ ถอหน คอวนท 2 เมษายน 2561 เพอใหผ ถอหนไดรบขอมลขาวสารเพอการตดสนใจในการลงมตอยางเพยงพอ ถกตอง ครบถวน โปรงใส และมโอกาสศกษาวาระการประชมลวงหนา พรอมทงประกาศลงในหนงสอพมพ ตดตอกนตอเนอง 3 วน กอนวนประชมอยางนอย 3 วน เพอเปนการบอกกลาวการเรยกประชมสามญผ ถอหนเปนการลวงหนาส าหรบใหผ ถอหนเตรยมตวมารวมประชม

บรษทฯเปดโอกาสใหผ ถอหนสงค าถามเพอสอบถามขอมลในแตละวาระหรอขอมลอนๆของบรษทฯเปนการลวงหนากอนวนประชมผ ถอหน ตงแตวนท 2 เมษายน 2561 - วนท 20 เมษายน 2561 ผานทางอเมล [email protected] หรอตามทอยของ บรษทฯ หากผ ถอหนตองการขอมลเพมเตมสามารถตดตอโดยตรงไดท

เลขานการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

Page 37: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 35 ANNUAL REPORT 2018

เลขท 123 อาคารซนทาวเวอรส เอ ชน 32 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 ทางโทรศพท 02-2738333 ตอ 3209 ทางโทรสาร 02-2738484

การปฏบตตอผถอหนในวนประชมผถอหน 1) บรษทฯไดอ านวยความความสะดวกใหผ ถอหนในวนประชมอยางเทาเทยมกน โดยจดเจาหนาทตอนรบและใหขอมลในการ

ตรวจเอกสารและลงทะเบยนเพอเขารวมประชมอยางเพยงพอ โดยบรษทฯ จะเปดใหผ ถอหนสามารถรบการลงทะเบยนกอนเวลาประชม 2 ชวโมง และแมจะพนเวลาลงทะเบยนแลว กยงเปดโอกาสใหผ ถอหนทประสงคจะรวมประชม สามารถลงทะเบยนเขารวมประชมไดโดยไมเสยสทธ

2) บรษทฯไดจดใหมสถานทจดการประชมทสะดวกตอการเดนทางมาเขารวมการประชมและมขนาดเพยงพอรองรบจ านวน ผถอหน และมแผนรองรบกรณเกดเหตฉกเฉน ณ วนประชม เพอเพมความเชอมนและรกษาความปลอดภยใหกบผ ถอหนทกราย ในป 2561 บรษทฯไดจดการประชมสามญผ ถอหนในวนท 24 เมษายน 2561 ณ หองประชมชน 39 อาคารซนทาวเวอรส บ ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ ซงเดนทางไดสะดวกเนองจากอยตดถนนวภาวดรงสตและถนนพหลโยธน ตงอยไมไกลจากสถานรถไฟฟาสถานหมอชต และรถไฟฟาใตดนสถานจตจกร และสถานพหลโยธน

3) บรษทฯไดน าระบบบารโคดมาใชในการลงทะเบยนและนบคะแนน แสดงถงเลขทะเบยนผ ถอหนแตละรายทไดจดพมพไวบนแบบลงทะเบยนและหนงสอมอบฉนทะ เพอใหขนตอนการลงทะเบยนเปนไปอยางรวดเรว และมจดตรวจเอกสาร กรณมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน และจดเตรยมอากรแสตมปส าหรบปดหนงสอมอบฉนทะไวบรการใหแกผ รบมอบฉนทะทมาลงทะเบยนเขารวมประชม พรอมเจาหนาทคอยอ านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบยน

4) บรษทฯ ไมกระท าการใดๆ ทมลกษณะเปนการจ ากดสทธในการเขารวมประชมของผ ถอหน ผ ถอหนทกคนยอมมสทธ เขารวมประชมผ ถอหนตลอดระยะเวลาการประชม

5) กอนเรมประชมทกครง ประธานทประชมจะเปนผ ชแจงหลกเกณฑทเกยวของกบการประชมทงหมด อาท การเปดประชม และการออกเสยงลงคะแนน รวมทงวธการนบคะแนนเสยงของผ ถอหนทจะตองลงมตในแตละวาระตามขอบงคบของบรษทฯ

6) บรษทฯ จะระบการมสวนไดเสยของกรรมการไวในหนงสอเชญประชมฯ และในการประชมผ ถอหน หากกรรมการทานใดมสวนไดเสย หรอมสวนเกยวของในการพจารณาวาระใด ประธานทประชมจะแจงใหผ เขารวมประชมทราบ กอนการพจารณาวาระ โดยกรรมการทานทมสวนไดเสยนนจะไมรวมประชมในวาระนนๆ

7) สนบสนนใหผ เขารวมประชมสามารถใชสทธในการดแลรกษาผลประโยชนของตน โดยการซกถาม แสดงความเหนใหขอเสนอแนะและออกเสยงในทประชมผ ถอหนในทกวาระ

บรษทฯไดจดใหมการใชบตรยนยนการลงคะแนนทกวาระทจะตองมการลงมต เพอความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยวธการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ประธานในทประชมจะสอบถามทประชมวาผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะคนใดไมเหนดวยหรองดออกเสยง ขอใหชมอขน และลงคะแนนในบตรยนยนการลงคะแนนพรอมทงลงลายมอชอ และเจาหนาทจะบนทกคะแนนเสยงโดยการแสกนบารโคดทบตรยนยนการลงคะแนน พรอมทงเกบบตรดงกลาว สวนผ ถอหนทเหนดวยใหลงคะแนนและลงลายมอชอในบตรยนยนการลงคะแนนโดยไมตองชมอ และจะเกบบตรยนยนการลงคะแนนทเหนดวยทกใบพรอมกนทงหมด ภายหลงเสรจสนการประชม ส าหรบผ ถอหนทมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระ บรษทฯด าเนนการลงคะแนนเสยงเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงตามความประสงคของผ ถอหน

Page 38: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 36 ANNUAL REPORT 2018

การปฏบตตอผถอหนหลงวนประชมผถอหน 1) บรษทฯเปดเผยมตทประชมผ ถอหนพรอมผลการลงคะแนนเสยงภายในวนท าการถดไป ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย และบนเวบไซตของบรษทฯ พรอมทง จดท ารายงานการประชมผ ถอหนแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วน หลงวนประชมตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพรบนทกรายละเอยดการประชมอยางครบถวนเหมาะสม ประกอบดวย รายชอกรรมการ และฝายจดการทเขารวมประชม ขนตอน และวธการลงคะแนนเสยง มตทประชม และการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ การออกเสยง และขอซกถามของผ ถอหนในแตละวาระ และค าชแจงหรอความคดเหนของผ ถอหนทเสนอในทประชมอยางละเอยด พรอมทง เผยแพรวดทศนการประชมใหผ ถอหนรบทราบบนเวบไซตบรษทฯ

2) น าขอเสนอแนะ และความคดเหนทไดรบจากผ ถอหนในการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน มาพจารณาและหาแนวทางการปรบปรง เพอพฒนาการจดการประชมสามญผ ถอหนอยางตอเนอง

บรษทฯไดเปดเผยมตการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2561 ใหสาธารณชนทราบถงผลการลงคะแนนในแตละวาระผานระบบ Set Portal ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯภายหลงเสรจสนการประชม (www.thantawan.com)

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 1) ผ ถอหนมสทธมอบฉนทะใหผอนมาประชม และลงมตแทนผ ถอหน ผ ถอหนมสทธไดรบเอกสารและค าแนะน าในการมอบ

ฉนทะ ผ รบมอบฉนทะทถกตองตามกฎหมาย เมอยนหนงสอมอบฉนทะใหกรรมการในทประชมแลวยอมมสทธเขารวมประชมและลงมตเชนเดยวกบผ ถอหนทกประการ ผ ถอหนอาจมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ มาประชมและ ลงมตแทนกได ผ ถอหนมสทธไดรบประวต ขอมลการท างาน และรายงานความขดแยงทางผลประโยชนในการพจารณาวาระตางๆ ของกรรมการอสระแตละทานอยางครบถวนเหมาะสม

2) ด าเนนการประชมผ ถอหนตามล าดบระเบยบวาระทไดแจงไวในหนงสอเชญประชม และมนโยบายทจะไมเพมระเบยบวาระในทประชมโดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนา

3) จดสรรเวลาประชมอยางเพยงพอ พรอมทงเปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธอยางเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหน และตงค าถามในทประชมและไดใชสทธในการแตงตงกรรมการเปนรายบคคล ผ ถอหนสามารถออกเสยงในทกวาระการประชมผานบตรลงคะแนนเสยงทบรษทฯ ไดแจกใหในวนประชม

4) กรรมการและผบรหารทเกยวของจะเขารวมประชมผ ถอหนเพอตอบค าถามในทประชม รวมทงไดบนทกประเดนซกถามและขอคดเหนทส าคญไวในรายงานการประชมเพอใหผ ถอหนสามารถตรวจสอบ

5) เปดเผยขอมลทเปนปจจบนผานเวบไซตของบรษทฯ เพอใหผ ถอหนไดรบทราบขอมลขาวสารส าคญของบรษทฯ ทมการเปลยนแปลง รวมถงสารสนเทศทบรษทฯ เปดเผยตามขอก าหนดตางๆ โดยภายหลงจากการเปดเผยตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) แลว ไดน าขอมลเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯ ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

ในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ทประชมไดพจารณาเรองตางๆตามล าดบในระเบยบวาระทไดก าหนดไวในหนงสอนดประชมทไดสงใหผ ถอหนลวงหนาโดยไมมการเปลยนแปลงล าดบวาระดงกลาว และไมมการขอใหทประชมพจารณาเรองอนทนอกเหนอไปจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชมผ ถอหน นอกจากนภายหลงจากทประชมไดพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระครบถวนแลว ประธานไดเปดโอกาสใหผ ถอหนซกถามเพมเตมในเรองทมความสนใจกอนปดการประชม

Page 39: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 37 ANNUAL REPORT 2018

การปองกนการขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯไดใหความส าคญเรองการจดการความขดแยงทางผลประโยชนของผ เกยวของ ไดแก คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการชดยอย ผบรหาร และพนกงานบรษทฯอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส โดยคณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบาย และแนวปฏบตตาง ๆ ในเรองความขดแยงทางผลประโยชน ดงน 1) ก าหนดใหกรรมการและผบรหารระดบสงตองรายงานการมสวนไดสวนเสยทเกยวของกบการบรหารจดการของบรษทฯ เมอ

เขามาด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารระดบสงเปนครงแรก และรายงานทกครงเมอมการเปลยนแปลงขอมลการมสวนไดสวนเสย รวมถงรายงานเปนประจ าทกสนป และแสดงไวในรายงานประจ าป

2) ในการประชมคณะกรรมการบรษท หากกรรมการบรษททานใดมสวนไดเสยกบผลประโยชนในเรองทก าลงมการพจารณา กรรมการทมสวนไดเสยจะตองไมมสวนรวมในการตดสนใจในเรองนน โดยอาจไมเขารวมการประชมหรองดออกเสยง เพอใหการตดสนใจของคณะกรรมการบรษทเปนไปอยางโปรงใส ยตธรรม ในป 2561 ไมพบวามผ เกยวของทานใดมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ

หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดสวนเสย บรษทฯใหความส าคญตอการค านงถงประโยชนของผมสวนไดเสยกลมตางๆ โดยด าเนนธรกจดวยความรบผดชอบ

และเปนธรรมตอผมสวนเกยวของทกฝาย มงมนในการพฒนากจการของบรษทฯใหเจรญกาวหนามนคงอยางยงยน สามารถสรางผลตอบแทนแกผ ถอหนอยางเหมาะสม ปกปองผลประโยชนและดแลทรพยสนของบรษทฯเสมอนวญญชนพงรกษาทรพยสนของตน ในการนบรษทฯไดดแลสทธของผมสวนไดสวนเสยกลมตางๆ ดวยการปฏบตทดอยางเทาเทยมกน ดงน

ผถอหน: บรษทฯ มงมนทจะด าเนนธรกจดวยความโปรงใส ดวยความซอสตยสจรตและเปนธรรมตอผ ถอหนรายใหญและรายยอย เพอประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวม รวมทงเปดเผยขอมลอยางสม าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง

ลกคา: บรษทฯ มงมนทจะผลตสนคาทมคณภาพและมาตรฐาน ปฏบตดานการตลาดดวยความเปนธรรมรบผดชอบตอคณภาพและมาตรฐานผลตภณฑ ตอบสนองความพงพอใจของลกคา รกษาความลบของลกคาอยางจรงจงและสม าเสมอ พรอมทงมหนวยงานทท าหนาทรบเรองรองเรยนของลกคาเพอด าเนนการแกไขปญหาใหแกลกคาโดยเรว

คแขง: บรษทฯด าเนนธรกจโดยปฏบตตามกรอบกตกาของการแขงขนทางการคา โดยสจรตและเปนธรรม โดยใชหลกคแขงเชงพนธมตร อนเปนการสงเสรมซงกนและกนในกรอบทไมกอใหเกดความเสยหายทางธรกจและความสมพนธระหวางกน

ค คา/เจาหน: บรษทฯ จะไมด าเนนการททจรตในการคากบคคาและเจาหน มขนตอนปฏบตงานการคดเลอกคคาอยางเปนระบบและมงมนทจะปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทมตอเจาหนอยางเครงครด ทงเรองวตถประสงคของการใชเงน การช าระคน การดแลคณภาพหลกทรพยค าประกน และเรองอนใดทไดท าขอตกลงไวกบเจาหน เพอบรรลผลประโยชนรวมกน

พนกงาน: บรษทฯ ค านงถงการคมครองทางสงคมของแรงงาน ดานอาชวอนามยและความปลอดภยในการท างานตรงตามขอกฎหมายก าหนด ตลอดจนการสรางความผกพนระหวางพนกงานและองคกรดวยการจดการทรพยากรบคคลอยางเปนธรรมในดานผลตอบแทน สวสดการ และความกาวหนาในอาชพ ตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของ รวมทงสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมกบกจกรรมของชมชน

ชมชน สงคม หนวยงานราชการและองคกรทเกยวของ: บรษทฯ สนบสนนกจกรรมสาธารณะประโยชนแกชมชนและสงคม พรอมกบสงเสรมใหพนกงานมสวนรวมในกจกรรมของชมชน เพอด าเนนกจกรรมการพฒนาชมชนและสงคมใหเกดประโยชน

Page 40: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 38 ANNUAL REPORT 2018

และสนบสนนการตอตานการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ เพ อใหเกดความเทาเทยมกนในการแขงขนทางธรกจ และเปนประโยชนตอสงคมและประเทศชาตโดยรวม ผลการด าเนนงานเกยวกบผมสวนไดสวนเสยประจ าป 2561 ไดกลาวไวในรายงานการพฒนาเพอความยงยน ป 2561

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส การรายงานขอมลคาตอบแทนกรรมการ และการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหาร

ขอมลคาตอบแทนกรรมการของกรรมการและผบรหารจะถกเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) รายงานประจ าป (แบบ 56-2) และในเวบไซตของบรษทฯ

กรรมการและผบรหารมหนาทรายงานการถอครองหลกทรพยทกครงทม การซอ ขาย หรอโอนหลกทรพยตอ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง พ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพยฯ นอกจากน บรษทฯยงมแนวปฏบตส าคญทจะสงเสรมการก ากบดแลการใชขอมลภายใน บรษทฯไดก าหนดนโยบายใหมการรายงานการซอ ขาย และการถอครองหลกทรพยของบรษทฯโดยคณะกรรมการและผบรหารตองรายงานใหทประชมคณะกรรมการทราบทกครงทมการประชม และกรรมการบรษทและผบรหารจะตองรายงานการเปลยนแปลงการมสวนไดเสยของตนตอบรษทฯเปนประจ า ทกไตรมาส และจะตองจดท ารายงานใหมทกป โดยขอมลดงกลาวจะเกบไวใชภายในบรษทฯเทานน เพอใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 2/2552 เรองการรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ ผบรหาร และบคคลทมความเกยวของ

บรษทฯใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลทส าคญ ถกตอง ครบถวน แมนย า เพอใหผมสวนไดสวนเสยใชประกอบการตดสนใจ การเปดเผยขอมลเปนดชนชวดความโปรงใสในการด าเนนการตวหนงซง เปนปจจยส าคญในการสรางความเชอมนแกนกลงทนถงความซอสตยสจรตในการด าเนนงาน และเปนกลไกการตรวจสอบในการด าเนนการ บรษทฯจงก าหนดแนวปฏบตเพอก ากบดแลการเปดเผยขอมล และความโปรงใส ดงน 1) คณะกรรมการบรษท หรอผทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย มหนาทในการเปดเผยสารสนเทศ ทงทเปนสารสนเทศทาง

การเงน และทไมใชทางการเงนอยางเพยงพอ เชอถอไดและทนเวลา เพอใหผ ถอหนและผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯไดรบสารสนเทศทเทาเทยมกนตามทก าหนดโดยกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ บรษทฯมการจดท าและปรบปรงขอมลบนเวบไซตใหมความครบถวนอยางสม าเสมอ รวดเรว ทนสถานการณเพอใหแนใจวาผ ถอหนสามารถหาขอมลประกอบการพจารณาเพมเตม และตดตอกบหนวยงานทรบผดชอบตอการใหขอมลไดอยางสะดวก รวดเรวและมประสทธภาพ

2) ระบบสารสนเทศของบรษทฯไดรบการจดท าขนอยางรอบคอบ มความชดเจน ถกตองและโปรงใสดวยภาษาทกระชบ เขาใจงาย มการเปดเผยสารสนเทศทส าคญ และจ าเปนอยางสม าเสมอไมวาจะกอใหเกดผลดหรอผลเสยตอบรษทฯ

3) จดใหมหนวยงานประชาสมพนธท าหนาทประชาสมพนธขอมลขาวสารการด าเนนงานและผลงานของบรษทฯ ทเปนประโยชนใหกบผ ถอหน นกลงทน พนกงาน ผ เกยวของ และสาธารณชนทวไป อยางสม าเสมอและมประสทธภาพ ขจดความเขาใจทผด รวมทงมหนวยงานนกลงทนสมพนธท าหนาทเปนหนวยงานประสานกบนกลงทน สถาบน เจาหน นกวเคราะหหลกทรพย และผ ถอหนของบรษทฯ ในการใหขอมล การด าเนนการ และการลงทนของบรษทฯ ดวยชองทางการตดตอทสะดวก รวดเรว และเขาถงงาย

4) คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมการท างบแสดงฐานะการเงน งบก าไรขาดทน และรายงานการตรวจสอบบญชของผสอบบญช พรอมทงรายงานประจ าปของคณะกรรมการเสนอตอทประชมผ ถอหนในการประชมสามญประจ าป เพอพจารณาอนมต

Page 41: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 39 ANNUAL REPORT 2018

5) คณะกรรมการดแลใหการเปดเผยขอมล ซงรวมถงงบการเงน รายงานประจ าปแบบ 56-1 สามารถสะทอนฐานะการเงนและผลการด าเนนงานอยางเพยงพอ รวมทง สนบสนนใหบรษทฯจดท าค าอธบาย และการวเคราะหของฝายจดการ (Management Discussion and Analysis หรอ MD&A) เพอประกอบการเปดเผยงบการเงนทกไตรมาส

6) คณะกรรมการบรษท ไดจดใหมการรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ตามกฎเกณฑของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในป 2561 บรษทฯไดมการเผยแพรขอมลสารสนเทศผานชองทางตางๆ ดงน

1) ระบบอเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.)

2) แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป (แบบ 56-2) 3) เวบไซตของบรษทฯท www.thantawan.com ซงมทงสองภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาองกฤษ 4) การจดสงหนงสอเชญประชมผ ถอหนทางไปรษณย

นอกจากน บรษทฯมมาตรการปองกนการใชประโยชนจากขอมลภายใน โดยก าหนดใหพนกงานทกระดบของบรษทฯ ตองไมน าขอมลทเปนความลบไปใช เพอประโยชนสวนตนหรอบคคลอน และรกษาขอมลภายในและเอกสารทไมสามารถเปดเผยตอบคคลภายนอก อนน าไปสการแสวงหาผลประโยชน เพอตนเองหรอครอบครว หรอพวกพองในทางมชอบ เชน ขอมลทมผลกระทบตอราคาหน ความลบทางการคา หรอสตรการประดษฐคดคนตางๆ เปนตน พนกงานทเปดเผยขอมลและขาวสารทส าคญของบรษทฯออกสบคคลภายนอก โดยมไดรบความเหนชอบจากบรษทฯจะไดรบพจารณามาตรการทางวนยตามระเบยบของบรษทฯและอาจถกด าเนนคดตามกฎหมาย หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

บรษทฯมแนวปฏบตในการก ากบดแลความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท โดยคณะกรรมการบรษทตองประกอบดวยผมความรความเชยวชาญและประสบการณทสามารถเออประโยชนใหแกบรษทฯไดเปนอยางด มความทมเทและใหเวลาอยางเตมทในการปฏบตหนาทตามความรบผดชอบ คณะกรรมการบรษทไดรบแตงตงจากผ ถอหนมาเปนผก ากบแนวทางการด าเนนงานของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทเปนผ แตงตงฝายบรหารรบผดชอบการด าเนนธรกจ และแตงตงคณะกรรมการเฉพาะเรองเพอรบผดชอบเฉพาะเรองทไดรบมอบหมาย ผ ถอหนแตงตงผสอบบญชของบรษทฯ รวมทงแตงตงเลขานการบรษท รบผดชอบการด าเนนการประชมและการปฏบตตามกฎหมาย

นอกจากน คณะกรรมการบรษท เปนผ รบผดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการบรษท ทงในเรองขนาดและองคประกอบ สดสวนกรรมการทเปนอสระ ทเหมาะสมและจ าเปนตอการน าพาบรษทฯสวตถประสงคและเปาหมายทบรษทฯก าหนดไว สาระส าคญส าหรบแนวปฏบตในการก ากบดแลความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท มดงตอไปน 1. องคประกอบและคณสมบตของกรรมการบรษท 1) มคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด 2) มจ านวนอยางนอย 5 คน แตไมเกน 9 คน ซงปจจบนคณะกรรมการบรษท มจ านวน 9 คน โดยกรรมการไมนอยกวากงหนง

ของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในประเทศไทย และกรรมการจะเปนผ ถอหนของบรษทฯหรอไมกได และตองมอายไมเกน 75 ปบรบรณ

3) มกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทงคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คนและจะตองมคณสมบตตามทคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด

Page 42: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 40 ANNUAL REPORT 2018

4) กรรมการบรษท ตองมความหลากหลายของทกษะ ประกอบดวยทกษะทางดานอตสาหกรรม ดานบญชการเงน ดานธรกจ ดานการจดการ ดานการตลาดระหวางประเทศ ดานกลยทธ ดานการบรหารวกฤต ดานกฎหมาย และดานการก ากบดแลกจการ โดยประกอบดวยผมความรในธรกจของบรษทฯ อยางนอย 3 คนดานกฎหมายอยางนอย 1 คน และดานบญชการเงนอยางนอย 1 คน

5) การแตงตงกรรมการตองเปนไปตามวาระทก าหนดไวโดยเจาะจง มความโปรงใสชดเจน และตองมประวตของบคคลนน โดยมรายละเอยดทเพยงพอ เพอประโยชนในการตดสนใจของทประชมผ ถอหน และตองเปดเผยประวตของคณะกรรมการทกคนในรายงานประจ าป เพอใหผ ถอหนทราบทวกน

6) มการจดแบงบทบาทหนาทระหวางคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย และฝายจดการออกจากกนอยางชดเจน ปจจบนบรษทฯมคณะกรรมการษท 9 คน เปนกรรมการอสระ 4 คน ประกอบไปดวยผ ทมความร ความสามารถท

หลากหลาย และสอดคลองกบธรกจของบรษทฯ

2. การด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอน นโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนของกรรมการ 1) บรษทฯ ไดก าหนดใหกรรมการแตละคนสามารถด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนได โดยเมอรวมบรษทฯแลว

ตองไมเกนจ านวน 5 บรษทจดทะเบยน รวมถงบรษทยอยทไมไดเปนบรษทจดทะเบยนของบรษทจดทะเบยน (ถาม) ทงน เพอใหเกดประสทธภาพและสามารถอทศเวลาในการปฏบตหนาทกรรมการของบรษทไดอยางเตมท

2) กรรมการไมควรรบเปนกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ และการปฏบตหนาทของกรรมการ

3) นโยบายการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนของกรรมการผ จดการและผบรหารระดบสง บรษท ฯไดก าหนดใหการด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนของกรรมการผจดการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ ใหเปนไปตามพระราชบญญตมหาชน จ ากด พ.ศ.2535 และตองผานการพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษทกอนด ารงต าแหนง ในป 2561 ไมมกรรมการบรษททานใด ด ารงต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอนเกน 5 แหง รายละเอยดการด ารงต าแหนงของ

กรรมการแตละทานไดเปดเผยไวในหนาประวตกรรมการ และผบรหารในเอกสารแนบ 1

3. วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการ จ านวนปทด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท

ขอบงคบของบรษทฯไดก าหนดจ านวนปทด ารงต าแหนงในแตละวาระของกรรมการบรษทเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดพ.ศ. 2535 โดยในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปกรรมการบรษทตองออกจากต าแหนงจ านวน 1 ใน 3 ตามขอบงคบของบรษทฯ ซงปจจบนบรษทฯมกรรมการทงสนจ านวน 9 คน แตละคนจะด ารงต าแหนงวาระละ 3 ป อยางไรกตาม กรรมการบรษททออกไปนนอาจไดรบเลอกตงใหด ารงต าแหนงอกกได จ านวนวาระการด ารงต าแหนงตดตอกนของกรรมการอสระ

กรรมการอสระมวาระการด ารงต าแหนงกรรมการไมเกน 9 ป โดยเรมนบวาระแรกตงแตปทไดรบการแตงตงครงแรก และครบก าหนดการด ารงต าแหนงในแตละวาระในวนประชมสามญผ ถอหนประจ าปทตนครบก าหนดออกตามวาระ ทงน คณะกรรมการบรษทอาจเสนอชอกรรมการอสระดงกลาวใหทประชมสามญผ ถอหนพจารณาเลอกตงกลบเขาเปนกรรมการตอไปไดตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร แตใหคณสมบตความเปนอสระของกรรมการนนสนสดลง

Page 43: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 41 ANNUAL REPORT 2018

4. กรรมการอสระ กรรมการอสระจะตองมความเปนอสระจากผ ถอหนรายใหญ หรอกลมของผ ถอหนรายใหญและผบรหารของบรษทฯ

มความสามารถเขาถงขอมลทางการเงนและทางธรกจของบรษทฯ รวมทงธรกจอนอยางเพยงพอ เพอทจะแสดงความคดเหนอยางเสรในการปกปองผลประโยชนของผ ถอหนรายยอย เขารวมประชมคณะกรรมการบรษทฯอยางสม าเสมอ รวมทงมหนาทในการจดท ารายงานรบรองความเปนอสระของตนเมอไดรบแตงตงและเปดเผยขอมลความเปนอสระไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ กรรมการอสระตองมคณสมบตครบถวน ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ก าหนด ดงน 1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหน

รายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย 2) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจ

ควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผ ถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของกรรมการรายอน ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนกรรมการ ผบรหาร หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนทมนยส าคญ ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซ งไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผ ถอหนทมนยส าคญ ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญ

8) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยส าคญกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

Page 44: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 42 ANNUAL REPORT 2018

5. ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรษท 1) คณะกรรมการบรษทมอ านาจและหนาทจดการบรษทฯใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ และเรองท

กฎหมายก าหนด ใหเปนไปตามมตของทประชมผ ถอหน 2) ก าหนดวสยทศน พนธกจ กลยทธในการด าเนนธรกจ คานยมรวมขององคกร หรอวตถประสงคและหลกการของบรษทฯ

โดยมการทบทวนและอนมตเปนประจ าทกป 3) ก ากบดแลกจการใหสามารถด ารงอยไดอยางยงยน ภายใตปจจยทงโอกาส และความเสยงทมผลกระทบตอกจการ และผม

สวนไดสวนเสย 4) พจารณาแผนหลกในการด าเนนงาน งบประมาณ เปาหมายและนโยบายการด าเนนธรกจ ตลอดจนพฒนาขด

ความสามารถของบรษทฯใหแขงขนไดในระดบสากล 5) ตดตามดแลใหมการน ากลยทธของบรษทฯไปปฏบต และตดตามวดผลการด าเนนงาน โดยก าหนดใหมการรายงานผลการ

ด าเนนงานอยางสม าเสมอ รวมทงใหนโยบายเพอการพฒนาปรบปรงการด าเนนงานของธรกจ โดยค านงถงความปลอดภย และสขอนามย ความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตลอดจนการพฒนาบคลากร

6) ก ากบดแลและพฒนานโยบายก ากบดแลกจการของบรษทฯ เพอเปนแนวทางในการด าเนนธรกจ ตดตามใหมการปฏบต และเปนแบบอยางในการปฏบต รวมทง อนมตนโยบายดงกลาว และทบทวนเปนประจ า อยางนอยปละ 1 ครง

7) สงเสรมใหพนกงานทกระดบมจตส านกในจรยธรรมและคณธรรม และปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการ คมอจรรยาบรรณ และนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนของบรษทฯ พรอมทงก ากบดแลใหมระบบควบคมภายใน และการตรวจสอบภายในทเหมาะสม เพอลดความเสยงดานการทจรตและการใชอ านาจอยางไมถกตอง รวมทงปองกนการกระท าผดกฎหมาย

8) ก ากบดแล และสนบสนนการสรางนวตกรรมและเทคโนโลยทกอใหเกดมลคาแกบรษทฯ ควบคกบการสรางคณประโยชนตอผมสวนไดสวนเสยทกฝาย

9) จดใหมกรอบการก ากบดแลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศ และมาตรการรกษาความมนคงปลอดภยของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

10) สอดสองดแลและจดการแกไขปญหาความขดแยงทางผลประโยชนทอาจจะเกดขนระหวางผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ ก าหนดแนวทางในการท ารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชน เพอประโยชนของบรษทฯ และผ ถอหนโดยรวมเปนส าคญ โดยทผมสวนไดสวนเสย ไมควรมสวนรวมในการตดสนใจ ก าหนดขนตอนการด าเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตองครบถวน

11) ดแลผลประโยชนของผ ถอหนทงรายใหญและรายยอยตามสทธอยางเปนธรรม ตลอดจนสงเสรมใหผ ถอหนสามารถใชสทธในการดแลรกษาผลประโยชนของตนเอง และก ากบดแลใหบรษทฯเปดเผยขอมลส าคญอยางถกตองครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และทนเวลา

12) ตระหนกถงบทบาทหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท เคารพสทธและปฏบตตอผ ถอหน และผมสวนไดสวนเสยทกฝาย อยางเปนธรรมและโปรงใส ก ากบดแลกระบวนการ และชองทางในการรบ และจดการกบของรองเรยนของผประสงคจะแจงเบาะแส หรอผมสวนไดสวนเสยทกฝายอยางมประสทธผล และเปดโอกาสใหผมสวนไดสวนเสยทกฝายสามารถตดตอ/รองเรยนในเรองทอาจจะเปนปญหาใหกบคณะกรรมการไดโดยตรง

13) คณะกรรมการบรษทจดใหมระบบการควบคมดานการด าเนนงาน ดานรายงานทางการเงน และดานการปฏบตตามกฎ ระเบยบ และนโยบาย รวมทง จดใหมบคคลหรอหนวยงานทเปนภายในบรษทฯ หรอ การวาจางหนวยงานภายนอกทม

Page 45: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 43 ANNUAL REPORT 2018

ความเปนอสระในการปฏบตหนาท เปนผ รบผดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมดงกลาว และก าหนดใหมการทบทวนระบบทส าคญอยางนอยปละ 1 ครง พรอมทงใหเปดเผยไวในรายงานประจ าป

14) ใหมการก าหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง ใหครอบคลมทงองคกร โดยใหฝายจดการเปนผปฏบตตามนโยบายและรายงานผลการบรหารความเสยงตอคณะกรรมการบรษท โดยการรายงานผานคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกไตรมาส บรษทฯ จดใหมการประเมนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 1 ครง ใหความส าคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทงหลาย

15) พจารณาแตงตงคณะกรรมการชดยอย ตามทไดรบการเสนอชอจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด รวมทง พจารณาแตงตงเลขานการบรษท เพอดแลรบผดชอบงานดานตางๆ เกยวกบคณะกรรมการบรษท และจดการงานอนส าคญของบรษทฯใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบยบขอบงคบทเกยวของกบความรบผดชอบของเลขานการบรษท

16) คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ านาจ ใหแก คณะกรรมการชดยอย กรรมการผจดการ และ/หรอ ผบรหาร ปฏบตการอยางหนงอยางใด เพอใหบรรลตามวตถประสงคของบรษทฯทไดก าหนดไว รวมถง การยกเลก เพกถอน ปรบปรงเปลยนแปลงแกไขการมอบอ านาจหนาทดงกลาว

17) คณะกรรมการบรษทมอ านาจพจารณาอนมตการซอและจ าหนายสนทรพย การลงทนในการขยายธรกจ ตลอดจนการ เขารวมทนกบผประกอบกจการอนๆ ภายใตขอบงคบและวตถประสงคของบรษทฯ รวมทงภายใตกฎหมายทเกยวของ

6. การแบงแยกบทบาทหนาทระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการ บรษทฯไดแบงแยกหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการอยางชดเจน โดยกรรมการบรษทท าหนาทก าหนดนโยบายและก ากบดแลการด าเนนงานของฝายจดการในระดบนโยบาย สวนฝายจดการท าหนาทในการบรหารงานใหเปนไปตามนโยบายทก าหนด เพราะฉะนน ประธานกรรมการบรษท จงเปนบคคลคนละคนกบกรรมการผจดการ โดยทงสองต าแหนงจะผานการพจารณาแตงตงจากคณะกรรมการบรษท เพอใหไดบคคลทเหมาะสมทสด ประธานกรรมการบรษท ไมไดเปนกรรมการทเปนผบรหาร ไมมสวนรวมในการบรหารงานของบรษทฯ และไมมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯเพอใหแบงแยกหนาทระหวางการก ากบดแลเชงนโยบายในภาพรวมของบรษทฯกบการบรหารงานไดอยางชดเจน ส าหรบฝายจดการไดรบมอบหมายอ านาจหนาทใหด าเนนงานภายใตนโยบายทก าหนด รบผดชอบผลการด าเนนงานโดยรวม ควบคมคาใชจายและงบลงทนตามขอบเขตหนาทคณะกรรมการอนมตในแผนงานประจ าป ด าเนนการตามนโยบายดานบคคล แกไขปญหาความขดแยงทมผลกระทบตอองคกร และสอสารอยางมประสทธภาพกบผมสวนเกยวของ 6.1 บทบาทหนาทของประธานกรรมการ 1) พจารณาก าหนดวาระการประชมคณะกรรมการบรษท รวมกบกรรมการผจดการ และดแลใหคณะกรรมการบรษทไดรบ

ขอมลอยางถกตอง ครบถวน ชดเจน และทนเวลากอนการประชม เพอใหกรรมการบรษทสามารถตดสนใจไดอยางเหมาะสม

2) เ รยกประชมคณะกรรมการบรษท หรอมอบหมายใหบคคลอนด าเนนการแทน และก าหนดใหมการประชมของคณะกรรมการบรษท โดยไมมกรรมการทมาจากฝายจดการ

3) เปนประธานในทประชมคณะกรรมการบรษท ในกรณทคะแนนเสยงเทากนใหประธานกรรมการออกเสยงเพมขนอกหนงเสยงเปนเสยงชขาด

4) จดสรรเวลาในการประชมคณะกรรมการบรษททเพยงพอ เพอใหกรรมการอภปรายประเดนตางๆ ในการบรหารจดการและก ากบดกจการ หรอก ากบใหการเสนอชอเรองเขาสวาระการประชมไดอยางรอบคอบและมประสทธผล สงเสรมใหใชดลย

Page 46: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 44 ANNUAL REPORT 2018

พนจอยางเปนอสระและเชญผบรหารระดบสงเปนผ ใหขอมลสารสนเทศทจ าเปนประกอบการพจารณาตดสนใจไดอยางเหมาะสม พรอมทงสรปมตทประชมและสงทจะตองด าเนนการตอไปอยางชดเจน

5) เปนประธานในทประชมผ ถอหน ด าเนนการประชมใหเปนไปตามขอบงคบ ตามล าดบระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนล าดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนผ ถอหนซงเขารวมประชม รวมทงเปดโอกาสใหผ ถอหนแสดงความคดเหนอยางเทาเทยมกน และดแลใหมการตอบขอซกถามของผ ถอหนอยางเหมาะสมและโปรงใส

6) สนบสนนและเปนแบบอยางทดในการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลและจรรยาบรรณของบรษทฯ 7) ก ากบดแลใหมการเปดเผยขอมลและการจดการอยางโปรงใส ในกรณทมความขดแยงทางผลประโยชน

8) เสรมสรางความสมพนธอนดระหวางกรรมการบรษทและฝายจดการ และสนบสนนการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการและฝายจดการตามนโยบายของบรษทฯ

9) ก ากบดแลใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษทโดยรวม คณะกรรมการชดยอย และกรรมการบรษทแตละคนเปนไปอยางมประสทธภาพและเกดประสทธผล

6.2 บทบาทหนาทของกรรมการผจดการ กรรมการผ จดการของบรษทฯ ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหท าหนาทเกยวกบการด าเนนธรกจ

ตามปกตของบรษทฯ โดยบรหารงานตามแผนและงบประมาณทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษท อยางเครงครด ซอสตย สจรต และรกษาผลประโยชนสงสดแกบรษทฯ และผ ถอหน ไมท าการใดทมสวนไดเสยหรอมผลประโยชนลกษณะขดแยงกบบรษทฯ และบรษทยอยของบรษทฯ โดยหนาทและความรบผดชอบประกอบดวย 1) จดท าและเสนอแผนธรกจ 5 ป/10 ป ตลอดจนกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษทฯ แกคณะกรรมการบรษท 2) จดหาขอมลทเกยวของกบกจกรรมของบรษทฯ ใหแกคณะกรรมการบรษท รวมถงขอมลอนทคณะกรรมการบรษท ตองการ 3) บรหารงานของบรษทฯ ตามแผนธรกจและกลยทธการด าเนนธรกจตามทคณะกรรมการบรษทอนมต 4) บรหารงานของบรษทฯ ตามวตถประสงค ขอบงคบ นโยบาย ระเบยบ ขอก าหนด ค าสง และมตทประชมคณะกรรมการ

บรษท และ/หรอมตทประชมผ ถอหนของบรษทฯ 5) จดโครงสรางและบรหารจดการองคกรตามแนวทางทคณะกรรมการบรษทใหค าแนะน า 6) ปรบวฒนธรรมองคกรของบรษทฯ เพอสนบสนนวสยทศนพนธกจและกลยทธของบรษทฯ 7) น านโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนและแนวทางปฏบตตามมาตรการการตอตานการทจรตคอรรปชน ประกาศและ

บงคบใชในองคกรอยางทวถง และใหมการสอบทานกระบวนการปฏบตตามมาตรการฯ อยางตอเนอง 8) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท 9) มอบอ านาจชวง และ/หรอ มอบหมายใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได โดยอยในขอบเขตทเปนไปตามระเบยบ

ขอก าหนด หรอค าสงทคณะกรรมการบรษท และ/หรอ บรษทฯไดก าหนดไว 10) จดท าและเสนอรายงานการด าเนนงานของบรษทฯ ตอคณะกรรมการบรษท ในเรองทส าคญอยางสม าเสมอ รวมถงการ

จดท ารายงานเรองอนใดตามทคณะกรรมการบรษทตองการ 11) เปนตวแทนของบรษทฯ ในการตดตอกบบคคลภายนอก

Page 47: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 45 ANNUAL REPORT 2018

7 อ านาจอนมตของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทมอ านาจอนมตเรองตางๆของบรษทฯตามขอบเขตหนาททก าหนดโดยกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ กฎบตรคณะกรรมการบรษท และมตทประชมผ ถอหน ซงรวมถงการก าหนดทบทวนวสยทศน กลยทธในการด าเนนงาน แผนงานหลกของนโยบายบรหารความเสยง แผนงบประมาณและแผนการด าเนนงานของธรกจประจ าป แผนธรกจระยะกลางและระยะยาว การตดตามและประเมนผลการด าเนนงานใหเปนไปตามแผนทวางไว และก ากบดแลรายจายการลงทนทส าคญ รายการระหวางกน การเขาควบรวมกจการ การแบงแยกกจการ และการเขารวมทน ในการอนมตการท ารายการใด ๆ หรอการเสนอความเหนใหทประชมผ ถอหนอนมต คณะกรรมการควรมนใจไดวา การท ารายการดงกลาวจะไมกระทบตอความตอเนองในการด าเนนกจการ สภาพคลองทางการเงน หรอความสามารถในการช าระหน

8 การประชมคณะกรรมการ

การประชมคณะกรรมการบรษท จะมการก าหนดขนเปนตารางการประชมลวงหนาในแตละป เพอใหกรรมการบรษทสามารถจดเวลาและเขารวมประชมได ประธานกรรมการบรษทเปนผ ใหความเหนชอบในการบรรจวาระการประชม โดยจะปรกษาหารอกบกรรมการผจดการ ประกอบกบการพจารณาตามค าขอของกรรมการทจะบรรจเรองอนทส าคญเปนวาระการพจารณาในการประชมแตละครง โดยบรษทฯ จะจดสงเอกสารประกอบการประชมใหกรรมการพจารณาลวงหนา เพอทจะมเวลาเพยงพอในการศกษาพจารณาและตดสนใจอยางถกตองในเรองตางๆ โดยมขอปฏบตดงน 1) ก าหนดใหคณะกรรมการบรษทจะตองประชมกนอยางนอย 6 ครงตอป ทงนกรรมการบรษท ตองมาประชมอยางนอย 2 ใน 3

จงจะครบเปนองคประชม 2) บรษทฯก าหนดใหมการจดสงหนงสอเชญประชมใหแกกรรมการเพอพจารณากอนการประชมลวงหนาอยางนอย 7 วนกอนวน

ประชม เพอใหกรรมการมเวลาทจะศกษาพจารณาและตดสนใจอยางถกตองในเรองตางๆ อยางพอเพยง และสามารถจดเวลาการเขารวมประชมได

3) ประธานกรรมการบรษท เปนผ ใหความเหนชอบในการจดเรองทจะเขาวาระการประชมคณะกรรมการ โดยมการปรกษาหารอกบกรรมการผจดการและพจารณาค าขอของกรรมการ ทจะบรรจเรองอนทส าคญเปนวาระการพจารณาในการประชมครงตอไป

4) ประธานกรรมการบรษท จดสรรเวลาใหอยางเพยงพอ ส าหรบการน าเสนอเอกสาร และขอมลของผบรหาร และการพจารณา สอบถาม และอภปรายในประเดนทส าคญของคณะกรรมการบรษท

5) คณะกรรมการบรษท ตองอทศเวลาและทมเทความสนใจใหแกบรษทฯ อยางเตมทและพรอมทจะเขารวมการประชมอยางสม าเสมอ โดยมหนาทเขารวมประชมไมนอยกวารอยละ 75 ของจ านวนครงทจดประชม

6) คณะกรรมการบรษทสามารถเขาถงสารสนเทศทจ าเปน เพอขอเอกสารและขอมลค าปรกษาและบรการตางๆ เกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ จากผ บรหารระดบสงและอาจขอความเหนทเปนอสระจากทปรกษาภายนอกเมอจ าเปนเพอประกอบการประชมในแตละครง

7) สนบสนนใหผบรหารระดบสงเขารวมประชมคณะกรรมการบรษท เพอใหสารสนเทศรายละเอยดเพมเตมในสวนทเกยวของ 8) สนบสนนใหกรรมการทไมเปนผบรหารมโอกาสทจะประชมระหวางกนเองตามความจ าเปน เพออภปรายปญหาตางๆเกยวกบ

การจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวย และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย

9) การลงมตในทประชมคณะกรรมการ ตองมกรรมการอยไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการทงหมด ณ ขณะทท าการลงมตในวาระนนๆ

Page 48: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 46 ANNUAL REPORT 2018

10) กรรมการบรษท ทอาจมสวนเกยวของ หรอมสวนไดเสยในแตละวาระการประชมจะตองงดออกเสยงหรอใหความคดเหนในวาระนนๆ

11) การจดบนทกการประชมคณะกรรมการบรษท ผลการประชมและความคดเหนของคณะกรรมการบรษท จะตองมความชดเจนเพอใชอางอง

ในป 2561 มการจดประชมคณะกรรมการบรษท ทงหมด 12 ครง และกรรมการอสระของบรษทฯไดจดประชมกนเองโดยไมมผบรหารเขารวมจ านวน 1 ครง ซงไดเปดเผยจ านวนครงการเขาประชมกรรมการแตละทานไวในตารางท 7

9. การประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย บรษทฯไดท าการประเมนผลการปฏบตงานและทบทวนผลการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยเปนประจ าทกป โดยจดท าการประเมนในรปแบบของการประเมนทงคณะ เพอใหคณะกรรมการรวมกนพจารณาผลงาน และปญหา เพอก าหนดมาตรการในการปรบปรงประสทธภาพการท างานของคณะกรรมการตอไป ในป 2561 บรษทฯไดใชแนวทางการประเมนตามรปแบบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงครอบคลมถงประเดนส าคญ อนไดแก โครงสรางและคณสมบตของคณะกรรมการ บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ การประชมคณะกรรมการ การท าหนาทของกรรมการ ความสมพนธกบฝายจดการและการพฒนาตนเองของกรรมการและพฒนาผบรหาร กระบวนการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ จะมการก าหนดหลกเกณฑ ขนตอนทชดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทนและก ากบดแลกจการทด รวมถงพจารณาแบบประเมน และแบบสอบถามเกยวกบความตองการทราบขอมลเพอพฒนาความร ความสามารถในการปฏบตงานของคณะกรรมการ และ เสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณา ทงน บรษทฯอาจจะพจารณาการวาจางทปรกษาภายนอกใหก าหนดแนวทางและเสนอประเดนในการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการและจะเปดเผยผลการประเมนในรายงานประจ าป เลขานการบรษทไดจดสงแบบประเมนผลการปฏบตงานใหแกกรรมการทกคน เพอประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เมอประเมนเสรจแลวจะท าการรวบรวม สรปผลและน าเสนอตอคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทดใหทราบกอน จากนนจงน าสงใหประธานกรรมการของแตละชดทราบตอไป

ตารางท 17 ผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ประจ าป 2561

คณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการชดยอย ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการทงคณะ

1. คณะกรรมการบรษท 93.40 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 92.13 3. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด 90.88 4. คณะกรรมการบรหารความเสยง 86.11 หลกเกณฑการประเมนผล คดเปนรอยละจากคะแนนเตมในแตละขอทงหมด ดงน

มากกวารอยละ 85 = ดเยยม มากกวารอยละ 75 = ดมาก มากกวารอยละ 65 = ด มากกวารอยละ 50 = พอใช ต ากวารอยละ 50 = ควรปรบปรง

Page 49: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 47 ANNUAL REPORT 2018

การประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ คณะกรรมการบรษท เปนผประเมนการปฏบตงานของกรรมการผจดการ โดยพจารณาจากผลการด าเนนงานทางธรกจ การด าเนนตามนโยบายทไดรบจากคณะกรรมการบรษท ประกอบกบสภาพเศรษฐกจและสงคมโดยรวม โดยใชแบบประเมนตามรปแบบของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด จะน าผลการประเมนไปพจารณาเพอก าหนดคาตอบแทนของกรรมการผจดการ และเสนอผลการประเมนการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษท โดยแบบประเมนจะครอบคลมประเดนส าคญ ดงน

1) ความเปนผน า 2) การก าหนดกลยทธ 3) การปฏบตตามกลยทธ 4) การวางแผนและผลปฏบตทางการเงน 5) ความสมพนธกบคณะกรรมการบรษท

6) ความสมพนธกบภายนอก 7) การบรหารงานและความสมพนธกบบคลากร 8) การสบทอดต าแหนง 9) ความรดานผลตภณฑและการบรการ 10) คณลกษณะสวนตว

สรปผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผจดการ ประเมนโดยคณะกรรมการบรษท คดเปนคะแนนเฉลยจากการประเมนทกหวขอรวมกน เทากบรอยละ 85.38% อยในเกณฑ “ดมาก” สวนผลการประเมนจากดชชวดผลงานหรอผลส าเรจของงาน เทากบรอยละ 77.10% อยในเกณฑ “ดมาก” ดงนน ผลการประเมนกรรมการผจดการของบรษทฯทประเมนโดยคณะกรรมการบรษทรวมกบดชชวดผลงานหรอผลส าเรจของงาน เทากบรอยละ 78.80% พบวามผลการปฏบตงานอยในเกณฑ “ดมาก” 10. การพฒนากรรมการและผบรหาร 1) บรษทฯไดสงเสรมและสนบสนนการฝกอบรมและใหความรในเรองหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ใหกบกรรมการ

บรษท กรรมการเฉพาะเรอง ผบรหาร และเลขานการบรษท เพอเปนการเสรมสรางและพฒนาการปฏบตงานอยางตอเนอง 2) คณะกรรมการควรดแลใหบคลากรทเกยวของกบการจดท าและเปดเผยขอมลมความรทกษะ และประสบการณทเหมาะสมกบ

หนาทความรบผดชอบและมจ านวนเพยงพอ โดยบคลากรดงกลาว หมายรวมถง ผบรหารสงสดสายงานบญชและการเงน ผจดท าบญช ผตรวจสอบภายใน เลขานการบรษท และนกลงทนสมพนธ

3) บรษทฯไดจดท าเอกสารปฐมนเทศส าหรบกรรมการใหม เพอเปนขอมลทเปนประโยชนในการปฏบตงานรวมถง การจดปฐมนเทศแนะน าลกษณะประกอบธรกจและแนวทางการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหแกกรรมการใหมดวยโดยกรรมการบรษท ตองผานการอบรมหลกสตรจากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

4) บรษทฯมการพฒนาผบรหารอยางตอเนองเพอเตรยมความพรอมส าหรบการหมนเวยนต าแหนงภายในองคกร รวมทงเตรยมความพรอมส าหรบการสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการ โดยจดใหมการประเมนศกยภาพผบรหารระดบสง

5) บรษทฯจดใหมระบบพเลยง (Mentoring Program) เพอพฒนาความพรอมในการปฏบตงานระดบผ บรหารอาวโส หรอต าแหนงกรรมการผจดการ เมอถงเวลาสรรหาผสบทอดต าแหนงกรรมการผจดการ บรษทฯจะพจารณาผทรงคณวฒทไดรบการสรรหาและคดเลอกจากภายนอก หรอผบรหารระดบผชวยกรรมการผจดการ หรอผบรหารระดบอาวโสทมความพรอม เขาสกระบวนการสรรหา

Page 50: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 48 ANNUAL REPORT 2018

การเตรยมความพรอมส าหรบการเปนกรรมการบรษท ในกรณทมการแตงตงกรรมการบรษทใหม บรษทฯไดก าหนดแนวปฏบตโดยการรวบรวมขอมลทจ าเปนเพอประโยชน

ในการตรวจสอบดแลใหมการปฏบตตามกฎหมายในเรองทกยวของกบกรรมการ มการจดสงขอมลส าคญและจ าเปนในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการเกยวกบบรษทฯ เชน หนงสอบรคนธสนธและขอบงคบ คมอกรรมการบรษท คมอกรรมการบรษทจดทะเบยน สรปผลการด าเนนงาน เปนตน เพอใหมขอมลอางองและสามารถสบคนไดเบองตน นอกจากนจดใหมการพบปะหารอกบประธานกรรมการ กรรมการบรษท ฝายจดการหรอผอ านวยการฝายตางๆเพ อรบทราบและสอบถามขอมลเชงลกเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ตารางท 18 รายชอหลกสตรอบรมและสมมนา ของ กรรมการ ผบรหาร และเลขานการบรษท ในป 2561

ชอหลกสตร สถาบนทจดอบรม

สมมนา รายชอกรรมการทเขารบการ

อบรม ต าแหนง

Digital Transformations – A must for all สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นายไพรสณฑ วงศสมทธ

ประธานกรรมการบรษท และประธาน

กรรมการสรรหาฯ IT Governance and Cyber Resilience

Program (ITG) 8/2018

Director Accreditation Program (DAP)

150/2018 สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นางสาวศศธร วงศวไล

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน

และก ากบดแลกจการทด Advanced Audit Committee Program

(AACP) 31/2018

Director Accreditation Program (DAP)

146/2018 สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นายสรศกด เหลองอรามศร

กรรมการบรษท กรรมการบรหารความ

เสยง และผชวยกรรมการผจดการสาย

งานการตลาดและขาย Risk Management Program for Corporate

Leaders (RCL) 12/2018

Director Certification Program (DCP)

267/2018 สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ

กรรมการบรษท และผชวยกรรมการ

ผจดการสายงานสนบสนนธรกจ 2

Boardroom Success Through Financing &

Investment (BFI) 5/2018 สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด

กรรมการบรษท กรรมการบรหารความ

เสยง และผชวยกรรมการผจดการสาย

งานกลยทธและวางแผนองคกร

Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)

43/2018

สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นางสาวนภาศร มหฐตรฐ

ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญช

และการเงน

Director Certification Program (DCP)

266/2018

สมาคมสงเสรมสถาบน

กรรมการบรษทไทย นายออง วย ยง

ผชวยกรรมการผจดการสายงานการ

ผลต

Page 51: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 49 ANNUAL REPORT 2018

คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย 3 ชด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด เพอปฏบตหนาทเฉพาะเรอง และเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณาหรอรบทราบ โดยจดใหมกฎบตรส าหรบคณะกรรมการชดยอยเพอก าหนดหนาทและความรบผดชอบ และไดเปดเผยกฎบตรดงกลาวในเวบไซตของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมคณะกรรมการตรวจสอบและเปนกรรมการอสระรวมทงสนจ านวน 3 ทาน มคณสมบตครบถวน ตามประกาศตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย วาดวยคณสมบตและขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏบตหนาทตรวจสอบและถวงดลการบรหารกจการตางๆ ของบรษทฯ เพอใหเกดความถกตอง และเปนไปเพอผลประโยชนของผ ถอหน รายชอคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามตารางท 8 ซงนายสงหชย อรณวฒพงศ ไดลาออกจากต าแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ เมอวนท 15 มนาคม 2561 โดยมนางสาวศศธร วงศวไล ไดรบแตงตงจากทประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2561 เมอวนท 24 เมษายน 2561 ซงจบการศกษาดานบญช และเปนผ ทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษทฯ ขอบเขต อ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ 1) รายงานทางการเงนและการสอบบญช

- สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทฯ เพอใหมนใจวามความถกตองและเชอถอได รวมถงการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผสอบบญชภายนอกและผบรหารทรบผดชอบจดท ารายงานทางการเงน ทงรายไตรมาสและประจ าป

- พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง ยกเลกหรอเลกจางบคคลทมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผ สอบบญชโดยค านงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงานตรวจสอบของผสอบบญช รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอย ปละ 1 ครง

- สงเสรมความเปนอสระและใหความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช รวมทงสงเสรมใหมการพฒนาระบบรายงานทางการเงนใหทดเทยมกบมาตรฐานบญชสากล

2) การควบคมภายใน - สอบทานใหบรษทฯมระบบการควบคมภายใน และระบบบรหารความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพ

ประสทธผล และมความโปรงใส รวมถงอาจเสนอแนะใหมการสอบทานหรอตรวจสอบรายการใดทเหนวาจ าเปนและเปนสงส าคญ พรอมทงใหขอเสนอแนะเกยวกบการปรบปรงแกไขระบบการควบคมภายใน ระบบบรหารความเสยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบรษท

- สอบทานพยานหลกฐาน ในกรณทเกดขอสงสยเกยวกบการด าเนนการทอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและ ผลการด าเนนงานของบรษทฯ หรอมความขดแยงทางผลประโยชน หรอการฝาฝนกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ ทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษทฯ

- สอบทานกระบวนการภายในเกยวกบการรบแจงเบาะแสและการรบขอรองเรยน - สอบทานความถกตองและประสทธผลของเทคโนโลยสารสนเทศทเกยวของกบรายงานทางการเงน และการควบคม

ภายใน

Page 52: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 50 ANNUAL REPORT 2018

- สอบทานใหบรษทฯมกระบวนการในการตอตานทจรตคอรรปชนสอดคลองตามแนวทางของหนวยงานก ากบดแลตาง ๆ อยางมประสทธผล เรมตงแตการสงเสรมและสรางความตระหนกร การประเมนความเสยง การสรางระบบงานเชงปองกน การตรวจสอบ จนถงการสอบทานแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานทจรตคอรรปชนตามทหนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบและประเมนแลว เพอใหมนใจวาบรษทฯมระบบตาง ๆ ในการตอตานทจรตคอรรปชนตามทไดรายงานไวในแบบประเมนตนเองของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

3) การตรวจสอบภายใน - สอบทานใหบรษทฯ มระบบการตรวจสอบภายในทเหมาะสมและมประสทธผล และก ากบใหหนวยงานตรวจสอบ

ภายในปฏบตงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน - พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในการเขาถงขอมลทจ าเปนส าหรบงานตรวจสอบภายใน

และการใหขอคดเหนอยางเปนอสระ รวมถง ใหค าแนะน าในเรองงบประมาณ อตราก าลงของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย หรอเลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทมารบผดชอบเกยวกบงานตรวจสอบภายในตามทฝายบรหารน าเสนอ

- พจารณาจดหาทปรกษาภายนอกหรอผ เชยวชาญทางวชาชพในการใหค าแนะน า ปรกษาหรอใหความเหนไดตามทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร

- พจารณาอนมตกฎบตรหนวยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบตรน เปนประจ าทกป โดยเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตแกไข (ถาม)

- อนมตและประเมนแผนการตรวจสอบภายในประจ าป เพอใหแผนการตรวจสอบสอดคลองกบประเภทและระดบความเสยงของบรษทฯ

- สอบทานรายงานและพจารณารวมกบผตรวจสอบภายในเกยวกบผลการตรวจสอบ เกยวกบการประเมนความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายใน

4) การปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ - ก ากบดแลการควบคมภายใน การจดท ารายงานทางการเงน และกระบวนการอนทเกยวกบมาตรการตอตานการทจรต

คอรรปชน เพอใหมนใจวากระบวนการตางๆมการก าหนดอยางเหมาะสมและมการน าไปปฏบตอยางครบถวน และมประสทธภาพ

- ก ากบดแลใหมกระบวนการรบแจงเบาะแสและการรบขอรองเรยน ในกรณทพนกงานและผมสวนไดเสยกลมตางๆมขอสงสยหรอพบเหนการกระท าอนควรสงสยวามการฝาฝน หรอไมปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ จรรยาบรรณ หรอนโยบายการก ากบดแลกจการ เพอใหความมนใจแกผแจงเบาะแสวาบรษทมกระบวนการสอบสวนทเปนอสระ และมการด าเนนการในการตดตามทเหมาะสม รวมถงการสอบทานและสรปผลการตรวจสอบทจรต เพอก าหนดมาตรการปองกนภายในองคกร

5) การปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของ - สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยฯ

และนโยบาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบ รวมทงกฎหมายอนๆ ทเกยวของกบบรษทฯ - พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และขอก าหนด

ของตลาดหลกทรพยฯ ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาว สมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

Page 53: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 51 ANNUAL REPORT 2018

6) หนาทอนๆ - คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหนทเปนอสระจากทปรกษาทางวชาชพอนใดเมอเหนวาจ าเปนดวย

คาใชจายของบรษทฯ โดยความเหนชอบจากคณะกรรมการบรษท ทงนการด าเนนการวาจางใหเปนไปตามระเบยบขอก าหนดของบรษทฯ

- จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ตามหลกเกณฑทตลาดหลกทรพยฯ ก าหนด

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ กรรมการตรวจสอบ ตองเขารวมประชมผ ถอหนของบรษทฯ เพอรวมชแจงเกยวกบงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอ การแตงตงผสอบบญช

- ทบทวนและปรบปรงกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพออนมต - ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ในป 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทดของบรษทฯมจ านวน 4 คน กรรมการทกคนเปนกรรมการอสระ รายชอคณะกรรมการสรรหาฯเปนไปตามตารางท 9 ทงน คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด มขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

1. การปฏบตงานดานการสรรหา 1.1) พจารณาก าหนดหลกเกณฑ และวธการในการสรรหากรรมการบรษท กรรมการผจดการ และรวมกบกรรมการ

ผจดการพจารณาหลกเกณฑ และวธการสรรหา ผบรหารระดบสง

1.2) พจารณาโครงสราง ขนาด และองคประกอบของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยใหมความเหมาะสมกบกลยทธของบรษทฯ และสถานการณทเปลยนแปลงไป

1.3) พจารณาและก าหนดคณสมบตของผ ทจะด ารงต าแหนงกรรมการบรษท โดยค านงถงความหลากหลายทางดานความร ความเชยวชาญ ทกษะ และประสบการณทเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และการอทศเวลา

1.4) พจารณาสรรหาบคคลทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษท กรรมการในคณะกรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง เพอเสนอคณะกรรมการบรษท พจารณาแตงตงตามความเหมาะสม หรอเมอมต าแหนงวางลง

1.5) พจารณาแผนการพฒนาฝกอบรมทเกยวกบการปฏบตหนาทหรอความรเกยวกบธรกจของบรษทฯ ใหแก กรรมการบรษท และกรรมการในคณะกรรมการชดยอย

1.6) พจารณาทบทวนแผนสบทอดต าแหนงผบรหารระดบสง พรอมทงรายชอผทเหมาะสมทจะไดรบการพจารณาสบทอดต าแหนง และเสนอตอคณะกรรมการบรษท อยางนอยปละ 1 ครง

1.7) ปฏบตการอนใดอนเกยวกบการสรรหา ตามทคณะกรรมการบรษท มอบหมาย 2. การปฏบตงานดานการพจารณาคาตอบแทน 2.1) การพจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

1) เสนอความเหนตอคณะกรรมการบรษท เกยวกบโครงสรางและอตราคาตอบแทนทงทเปนตวเงน และไมใชตวเงน ส าหรบคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอยเปนประจ าทกป ทงน คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาใหความเหนชอบกอนน าเสนอตอทประชมผ ถอหนสามญประจ าปเพอพจารณาอนมต

Page 54: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 52 ANNUAL REPORT 2018

2) พจารณาใหความเหนชอบและทบทวนหลกเกณฑการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย เพอน าเสนอใหคณะกรรมการบรษท พจารณาอนมตและประเมน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะน าผลการประเมนดงกลาวมาใชประกอบการพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

3) เสนอหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทเหมาะสมกบภาระ หนาท และความรบผดชอบของกรรมการบรษท และกรรมการในคณะกรรมการชดยอย โดยเชอมโยงคาตอบแทนกบการประเมน แผนธรกจและผลการด าเนนงานของบรษทฯโดยรวม เพอสามารถจงใจ และเปนการด ารงไวซงกรรมการทมความร ความสามารถ และมศกยภาพ ทงน คณะกรรมการบรษทเปนผพจารณาใหความเหนชอบกอนน าเสนอตอทประชมผ ถอหนสามญประจ าปเพอพจารณาอนมตตอไป

2.2) การพจารณาคาตอบแทนส าหรบผบรหารระดบสง 1) พจารณาและทบทวนโครงสรางและองคประกอบคาตอบแทนส าหรบผบรหารระดบสง เปนประจ าทกป

แลวน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต 2) ทบทวนหลกเกณฑและปจจยในการประเมนผลงานส าหรบทงองคกร รวมทงการประเมนผลการ

ปฏบตงานของผบรหารระดบสง เปนประจ าทกป แลวน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทอนมต 3) จดใหมการประเมนผลการปฏบตงานส าหรบผบรหารระดบสงเปนประจ าทกป สอสารผลการพจารณา

รวมทงประเดนเพอการพฒนาใหผบรหารระดบสงไดทราบ และรายงานผลการประเมนตอคณะกรรมการบรษท

4) พจารณาคาตอบแทนของ ผบรหารระดบสง โดยพจารณาถงความเหมาะสมของคาตอบแทนทเปนเงนเดอน ผลการด าเนนงานระยะสนและระยะยาว และผลประเมนการปฏบตงานของผบรหารระดบสง และน าเสนอคาตอบแทนดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

3. การปฏบตดานการก ากบดแลกจการทด 3.1) ดแลการจดท านโยบายการก ากบดแลกจการทด และนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน ทเหมาะสมกบ

บรษทฯ ภายใตกรอบของกฎหมาย หลกเกณฑ ระเบยบ และขอบงคบของหนวยงานทท าหนาทก ากบดแล ไดแก ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพย หนวยงานท เ กยวของ ตลอดจนแนวทางในการก ากบดแลกจการทด ตามมาตรฐานสากลเพอเสนอคณะกรรมการบรษทอนมต

3.2) ก าหนดใหมการจดท าคมอการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด ตามแนวทางของนโยบายการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการตอตานการทจรตคอร รปชน (Anti-Corruption Policy) เพอใหเปนแนวทางในการปฏบตทถกตองและเปนมาตรฐาน

3.3) ก ากบ ดแล และใหค าแนะน าแกกรรมการบรษท และผบรหาร ในการปฏบตหนาท และความรบผดชอบ ตามนโยบายการก ากบดแลกจการใหสอดคลองและเปนไปตามกรอบและหลกเกณฑของนโยบายการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Policy) และโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน (Anti-Corruption Policy) เพอใหมผลในทางปฏบต และมความตอเนอง รวมทงใหเกดการปฏบตทดตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ ของกรรมการ ผบรหาร พนกงานและพนกงานของบรษทฯ

3.4) พจารณาทบทวน และปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการและนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน (Anti-Corruption Policy) อยางสม าเสมออยางนอยปละ 1 ครง เพอใหนโยบายการก ากบดแลกจการ

Page 55: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 53 ANNUAL REPORT 2018

(Corporate Governance Policy) และนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน (Anti-Corruption Policy) และสอดคลองกบแนวทางปฏบตตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบตางๆ และธรกจของบรษทฯ

3.5) จดท ารายงานผลการประเมนการก ากบดแลกจการทดประจ าป เพอรายงานคณะกรรมการบรษทพรอมทงน าเสนอความเหน และขอเสนอแนะเพอแกไขปรบปรงตามความเหมาะสม

3.6) เสนอแนะขอก าหนด และแนวทางในการปฏบตเกยวกบจรยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจและขอพงปฏบตของกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ

3.7) แตงตงคณะท างานเพอท าหนาทสนบสนนงานการก ากบดแลกจการทดไดตามความจ าเปน 3.8) ปฏบตงานอนใด ทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

คณะกรรมการบรหารความเสยง ป 2561 บรษทฯมคณะกรรมการบรหารความเสยงจ านวน 4 ทาน ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยงเปนกรรมการอสระ รายชอคณะกรรมการบรหารความเสยงเปนไปตามตามตารางท 10 ซงมขอบเขต อ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง ดงน

1) ก าหนดนโยบายการบรหารความเสยงและการวางกรอบการบรหารความเสยงโดยรวมของบรษท ซงครอบคลมถงความเสยงประเภทตาง ๆ ทส าคญ เชน ความเสยงดานการเงน ความเสยงดานสภาพแวดลอมและการตลาด ความเสยงดานการผลตและจ าหนาย ความเสยงดานราคาวตถดบในการผลต ความเสยงดานตลาดแรงงาน และความเสยงทมผลกระทบตอชอเสยงของบรษทความเสยงเรองการลงทน โดยรวมถงการกลนกรองการลงทน และความเสยงดานการทจรตคอรรปชน เปนตน

2) ก าหนดและทบทวนปรบปรงนโยบายและกระบวนการบรหารความเสยงขององคกร รวมทงกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง ใหสอดคลองกบกรอบการบรหารความเสยงองคกร เพอใหมประสทธผลและมความเพยงพอ สอดคลองตามสภาวการณทเปลยนแปลง

3) ก าหนดกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายบรหารความเสยงโดยรวมของบรษท ตรวจตดตามและควบคมความเสยงของบรษท โดยรวมใหอยในระดบทยอมรบได

4) สนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงในทกระดบทวทงองคกร รวมทงเครองมอตาง ๆ อยางตอเนองและมประสทธภาพ รวมถงสงเสรมวฒนธรรมบรหารความเสยง

5) ก ากบดแล ตดตาม และสอบทานการรายงานบรหารความเสยงทส าคญ พรอมทงใหค าแนะน าเพอใหมนใจวามการบรหารจดการความเสยงอยางมประสทธภาพและเหมาะสมกบการด าเนนธรกจบรษทฯ และสามารถบรหารจดการความเสยงตางๆ ใหความเสยงอยในระดบทยอมรบไดสอดคลองกบนโยบายบรหารความเสยงองคกร

6) รายงานตอคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอในสงทตองด าเนนการปรบปรงแกไขเพอใหสอดคลองกบนโยบายและกลยทธทก าหนด

7) ปฏบตหนาทอนตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

Page 56: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 54 ANNUAL REPORT 2018

12. การก าหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผจดการ บรษทฯ มนโยบายก าหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการผจดการใหอยในระดบทสามารถจงใจและอยใน

ระดบทเทยบเคยงกบบรษททอยในอตสาหกรรมเดยวกน โดยการพจารณาจะเชอมโยงกบผลงานและความรบผดชอบของกรรมการและกรรมการผจดการ รวมทงผลการด าเนนงานของบรษทฯ และผลประโยชนทสรางใหกบผ ถอหน ทงน คณะกรรมการทไดรบมอบหมายใหมหนาทและความรบผดชอบเพมขนเปนพเศษจะไดรบคาตอบแทนเพม และเชอมโยงกบระดบความรบผดชอบทไดรบมอบหมายนน ผทเปนประธานอาจไดรบคาตอบแทนเพมจากทกรรมการไดรบ โดยทกปคณะกรรมการบรษทจะจดท ารายงานเกยวกบนโยบายดานการจายคาตอบแทนกรรมการ หลกการ เหตผล และวตถประสงคของนโยบาย โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าป และงบการเงนของบรษทฯ ทงน คณะกรรมการบรษทฯจะน าเสนอคาตอบแทนของกรรมการใหทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

การสรรหาและแตงตงกรรมการ การแตงตงกรรมการอสระ

ส าหรบการสรรหากรรมการอสระมหลกเกณฑในการคดเลอก คอ กรรมการอสระ 1 ทาน เปนผ ทมความรความสามารถและเปนผ เชยวชาญในอตสาหกรรมทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ และกรรมการอสระอก 1 ทาน เปนผมความรความสามารถทางดานบญช หรอเปนผสอบบญชรบอนญาตและเปนผมประสบการณในการสอบทานงบการเงน โดยเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสมและเปนไปตามหลกเกณฑใหคณะกรรมการบรษทพจารณา จากนนจงน าเสนอขออนมตจากทประชมผ ถอหน

การแตงตงกรรมการ และกรรมการอสระ ใหทประชมผ ถอหนเลอกตงกรรมการ ตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน 1) ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง 2) ผ ถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม 1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผ ไดรบเลอกตง เปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงมหรอจะ

พงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมใหประธานทประชมเปนผออกเสยงชขาด

การถอดถอนและการพนจากต าแหนงกรรมการ 1) ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจากต าแหนงจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน

ขณะนน ถาจ านวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบจ านวน 1 ใน 3 และกรรมการทพนจากต าแหนง อาจไดรบเลอกใหกลบเขามารบต าแหนงอกกได

2) นอกจากการพนจากต าแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากต าแหนงเมอตาย ลาออก ขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด และ/หรอ กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอทประชมผ ถอหนลงมตใหออก หรอศาลมค าสงใหออก

3) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง ใหยนใบลาออกตอบรษทฯ โดยการลาออกนนจะมผลนบแตวนทใบลาออกไปถงบรษทฯ ทงน กรรมการซงลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบยนทราบดวยกได

Page 57: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 55 ANNUAL REPORT 2018

4) ในการลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผ ถอหน ทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

5) ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลอกบคคลซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไปเวนแตวาระของกรรมการผ นนจะเหลอนอยกวา 2 เดอน โดยบคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนเขามาแทน

การปองกนการใชขอมลภายใน

บรษทฯใหความส าคญเรองการใชขอมลภายในของบรษทฯทยงไมไดเปดเผยตอสาธารณชนหรอขอมลทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ เพอแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรอผอนในทางมชอบ โดยก าหนดมาตรการการปองกนการใชขอมลภายในโดยมชอบ เปนลายลกษณอกษรทชดเจนไวในคมอหลกการก ากบดแลกจการทดและจรรยาบรรณ และขอบงคบพนกงาน เพอเปนแนวทางปฏบตแกบคคลทเกยวของ ซงหมายถง คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย ผบรหาร และพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว โดยมแนวปฏบตเพอใหเปนไปตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ดงน

1) หามกรรมการ ผบรหารและพนกงานในหนวยงานทเกยวของกบขอมล รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ท าการซอขายหลกทรพยของบรษทฯภายใน 1 เดอน กอนมการเปดเผยงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ าป ภายใน 24 ชวโมงหลงการเปดเผยงบการเงนดงกลาว (Blackout Period) ทงน เลขานการบรษท จะแจงเปนจดหมายอเลกทรอนกสไปยงบคคลทเกยวของใหทราบชวงระยะเวลา Blackout Period ลวงหนา 30 วนกอนถง Blackout Period และหามมใหพนกงานทเกยวของกบการจดท างบการเงนเปดเผยงบการเงนใหบคคลอนทไมเกยวของกบการจดท างบการเงนทราบในชวงตงแตวนปดงวดของงบการเงนจนถงวนเปดเผยงบการเงนดงกลาว

2) ในกรณททราบขอมลใด ๆ ทยงไมเปดเผยซงอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ ตองไมซอขายหลกทรพยของบรษทฯ จนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชวโมงนบแตไดมการเปดเผยขอมลนนสสาธารณะทงหมดแลว

3) กรรมการและผบรหารตามนยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ผบรหารระดบสง) จะตองรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯเมอไดรบแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหารระดบสงของบรษทฯเปนครงแรก (แบบ 59-1) โดยยนตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ภายใน 30 วนท าการนบจากวนทด ารงต าแหนง และรายงานการเปลยนแปลงการถอครองหลกทรพยของบรษทฯเมอมการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยของบรษทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วนท าการนบจากวนทมการเปลยนแปลง

4) คณะกรรมการไดตดตามผลการปฏบตตามมาตรการดงกลาว โดยก าหนดใหมการรายงานการเปลยนแปลงการ ถอหลกทรพยใหทประชมคณะกรรมการบรษททราบทกครง และเปดเผยขอมลจ านวนหนทถอ ณ ตนป สนป และทมการซอขายระหวางปของกรรมการและผบรหารระดบสงทงทางตรงและทางออมไวในรายงานประจ าป ทงนในป 2561 ทผานมา ไมปรากฏการกระท าความผดของกรรมการ ผบรหารระดบสง และพนกงานทเกยวของ

เกยวกบการใชขอมลภายในแตอยางใด

Page 58: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 56 ANNUAL REPORT 2018

การปฏบตตามหลกก ากบดแลกจการ บรษทฯ ไดยดมนและปฏบตตามหลกก ากบดแลกจการทดมาอยางตอเนอง ไดแก หลกการก ากบดแลกจการทดของ

บรษทจดทะเบยน ป 2555 ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทจดทะเบยน ป 2560 ของส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหลกเกณฑตามโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ส าหรบสวนทยงไมปฏบตบรษทฯจะน าไปเปนแนวทางในการปรบใชใหเหมาะสมตอไป

คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทนและก ากบดแลกจการทด เปนผพจารณาและน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพออนมตนโยบาย และการน าหลกเกณฑดงกลาวไปปฏบต ส าหรบหลกเกณฑทยงไมไดมการก าหนดเปนนโยบายหรอยงไมไดน าไปปฏบต ตงแตปนเปนตนไปฝายจดการจะรายงานใหคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด เพอพจารณาทบทวนทกป

บรษทฯ ตระหนกและใหความส าคญถงหลกการก ากบดแลกจการทด จงไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบตในคมอหลกการก ากบดแลกจการ ทเกยวของในดานตางๆ ไวอยางชดเจน ซงไดรบการทบทวนและพจารณาอนมตจากคณะกรรมการบรษท ป 2561 และปฏบตตามโดยเครงครด รวมทงนโยบายการตอตานการทจรต และนโยบายการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนดวย (สามารถดาวนโหลดท www.thantawan.com)

ในป 2561 ไมมกรณทกรรมการทไมเปนผบรหารลาออกอนเนองจากประเดนเรองการก ากบดแลกจการ รวมทงไมมกรณการกระท าผดดานการทจรต หรอ กระท าผดดานจรยธรรม นอกจากน บรษทฯไดรบผลการประเมนในเรองการก ากบดแลกจการทด อนไดแก

- ไดรบคะแนนรอยละ 90 จากผลการส ารวจการก ากบดแลกจการของบรษทจดทะเบยน ประจ าป 2561 ในระดบดเลศ โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- ไดรบคะแนนประเมน 97 คะแนน จากการประเมนคณภาพการจดประชมผ ถอหน ประจ าป 2561 โดยสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

- เปน 1 ใน 100 บรษท ทไดรบการเปดเผยรายชอ 100 บรษทจดทะเบยน หรอ เรยกวากลมหลกทรพย ESG 100 จากสถาบนไทยพฒน วามความโดดเดนในการด าเนนธรกจทยงยน โดยส ารวจและประเมนขอมลดานความยงยน ดานสงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล 2 ปซอน

- ไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต เมอวนท 25 กนยายน 2560 และด าเนนงานตามขนตอนการประกาศเจตนารมณ เพอยนขอการรบรองในป 2561

นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชน ในป 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ไดพจารณาทบทวนนโยบายตอตานการทจรตคอรปชน เสนอใหคณะกรรมการบรษทอนมต ในการประชม ครงท 7/2561 เมอวนท 14 สงหาคม 2561 บรษทฯไดเผยแพรนโยบายดงกลาวใหพนกงาน เวบไซตของบรษทฯดวยท www.thantawan.com ในหวขอนกลงทนสมพนธ และรายงานประจ าป ไวเปนททราบโดยทวกน รายละเอยดนโยบายการตอตานการทจรตคอรรปชนมดงน บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) “บรษทฯ” มนโยบายสงเสรมคณธรรม จรยธรรม จรรยาบรรณ ความโปรงใส โดยมงเนนการด าเนนธรกจอยางเปนธรรมตอผ เกยวของทงภายใน และภายนอกองคกร รวมถงการปฏบตตอผมสวนไดสวนเสย ไดแก ผ ถอหน พนกงาน ลกคา คคา/เจาหน คแขงทางการคา และสงคมสวนรวม บรษทฯ ก าหนดหลกการด าเนนกจการทไมสนบสนนกจกรรมของกลม หรอบคคลทกระท าการโดยมชอบในการแสวงหาผลประโยขน เพอใหมนใจวาการด าเนน

Page 59: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 57 ANNUAL REPORT 2018

กจการโดยปราศจากการคอรรปชน จงจดท านโยบายฉบบนขน เพอเปนแนวทางในการปฏบต และใชสอสารใหคณะกรรมการบรษท กรรมการผจดการ คณะจดการ และพนกงานทกระดบปฏบตตามอยางเครงครด รวมทง หามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ด าเนนการหรอยอมรบการทจรตคอรรปชนในทกรปแบบทงทางตรง หรอทางออม โดยครอบคลมถงทกหนวยงานทเกยวของ และใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนนอยางสม าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบต และขอกาหนดในการด าเนนการดานตางๆใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอกาหนดของกฎหมาย บทบาทหนาทความรบผดชอบ คณะกรรมการบรษท หนาท พจารณา และอนมตนโยบาย และก ากบดแลใหมระบบสนบสนนการตอตานการทจรตคอรรปชน เพอใหมนใจวาคณะกรรมการ คณะจดการใหการยอมรบตอนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และยดถอเปนแนวทางในการปฏบตของพนกงานทงองคกร คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด หนาท ก าหนดนโยบาย และก ากบดแลการปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต รวมถงใหค าแนะน าแกกรรมการผจดการ และผบรหารระดบสงทมความรบผดชอบตอการน านโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนนไปปฏบต คณะกรรมการตรวจสอบ หนาท สอบทานและประเมนการควบคมภายใน การจดท ารายงานทางการเงน และกระบวนการอนทเกยวของกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน เพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ และหลกเกณฑของบรษทฯ ตามทก าหนด โดยมการแบงแยกหนาทความรบผดชอบอยางเหมาะสม รวมถงสอบทานการควบคมภายในทเกยวกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน กบบคลากรทปฏบตงานนนๆ กอนรายงานผลตอคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหารความเสยง หนาท ประเมนโอกาส และผลกระทบจากปจจยเสยงอนอาจเกดจากการทจรตคอรรปชน ตลอดจนก าหนดนโยบายการบรหารความเสยง และวางกรอบการบรหารความเสยงของบรษทฯ รวมถงก ากบดแล ตดตาม และสอบทานรายงานการบรหารความเสยง เพอใหมนใจวามการบรหารจดการความเสยงอยางมประสทธภาพ และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ และรายงานผลตอคณะกรรมการบรษท กรรมการผจดการ และผบรหารระดบสง หนาท รบมอบอ านาจ และความรบผดชอบตอการน ามาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนไปปฏบต โดยก าหนดใหมระบบสนบสนนนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน และสอสารไปยงพนกงาน และผทเกยวของทกฝาย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน และมาตรการตาง ๆ เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงทางธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอก าหนดของกฎหมาย รวมถงรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนตอคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทนและก ากบดแลกจการทด และคณะกรรมการบรษทอยางสม าเสมอ

Page 60: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 58 ANNUAL REPORT 2018

นโยบาย และแนวทางปฏบตเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชน คณะกรรมการบรษท คณะจดการ พนกงาน และลกจางของบรษทฯ หามกระท าการอนใดทเกยวของกบการทจรตคอรรปชนทกรปแบบ ทงทางตรง และทางออม โดย 1. บรษทฯ หามกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ กระท าการใดทแสดงเจตนาวาเปนการทรจตคอรรปชน

เชน การให หรอรบสนบนเจาหนาทรฐ หนวยงานภาครฐ และหนวยงานเอกชน หรอผมสวนไดสวนเสยทเกยวของกบบรษทฯ เพอใหไดมาหรอคงไวซงธรกจ ขอไดเปรยบทางการคาและการแขงขน

2. บรษทฯ หามกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ เรยกรอง ด าเนนการ หรอยอมรบการทจรตคอรรปชน เพอประโยชนตอตนเอง ครอบครว ญาตพนอง เพอน และคนรจก

3. บรษทฯ ก าชบใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ตองปฏบตงานอยางระมดระวงในขนตอนการปฏบตงานทมความเสยงสงตอการทจรตคอรรปชน เชน การขายและการตลาด การจดซอจดจาง งานโครงการลงทน การท าสญญา การใหและรบของขวญ ของทระลกหรอผลประโยชนอนใด การเลยงรบรอง การใหเงนบรจาค เงนสนบสนน เปนตน

4. บรษทฯ ก าชบใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ด าเนนการเรองการให หรอรบเงนบรจาค เงนสนบสนนอยางโปรงใส ถกตองตามระเบยบบรษท และถกตองตามกฎหมายโดยตองมนใจวาเงนบรจาค หรอเงนสนบสนนไมไดถกน าไปใชเพอการตดสนบน

5. บรษทฯ ก าชบใหกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ระมดระวงในการท าธรกรรมกบบคคล นตบคคล หรอองคกรใด ๆ ทมขอสงสยเกยวกบการทจรตคอรรปชน

6. บรษทฯ หามกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ละเลย หรอเพกเฉย เมอพบเหนการกระท าทเขาขายเปนการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษทฯ โดยถอเปนหนาททตองแจงใหผบงคบบญชา หรอบคคลทรบผดชอบทราบ และใหความรวมมอในการตรวจสอบขอเทจจรงตางๆ

7. บรษทฯ จะใหความเปนธรรม และคมครองบคคลทปฏเสธการทจรตคอรรปชน หรอแจงเบาะแสเรองการทจรตคอรรปชนใหกบบรษทฯ ตามทก าหนดไวในมาตรการการแจงเบาะแส และกลไกคมครองผแจงเบาะแส หรอใหความรวมมอในการรายงานการทจรตคอรรปชน ตามทบรษทฯ ไดก าหนดไวใน นโยบายการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน (Whistleblower Policy) และคมอจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบรษท

8. บรษทฯ จะพจารณา และลงโทษผกระท าการทจรตคอรรปชน ซงถอวาเปนการกระท าผดจรรยาบรรณ ตามระเบยบวาดวยวนยของพนกงานทก าหนดไว และอาจไดรบโทษตามกฎหมายหากการกระท านนผดกฎหมาย

9. บรษทฯ จะเผยแพร ใหความร และท าความเขาใจกบบคคลทตองปฏบตหนาท ทเกยวของกบบรษทฯ หรออาจเกดผลกระทบตอบรษทฯ เพอใหการปฏบตเปนไปตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน

10. บรษทฯ จดใหมกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคมภายในทเหมาะสม และมประสทธภาพ เพยงพอ เพอปองกนไมใหมการทจรตคอรรปชน

11. บรษทฯ จดใหมการทบทวนนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน แนวทางการปฏบต และขอก าหนดในการด าเนนการเพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ขอบงคบ และขอก าหนดของกฎหมาย

12. บรษทฯ จดใหมกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล ทมงมนตอมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนตงแต คดเลอก อบรม ประเมนผลงาน ใหผลตอบแทน และเลอนต าแหนง มก าหนดไวในคมอการปฏบตงาน โดยถอเปนสวนหนงของนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนดวย

Page 61: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 59 ANNUAL REPORT 2018

13. บรษทฯ มนโยบายในเรองทมความเสยงทอาจจะเกดการทจรตคอรรปชน เพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ตองปฏบตหนาทดวยความระมดระวง ในเรองดงน 13.1. การใหความชวยเหลอทางการเมอง มนโยบายดงน

1) บรษทฯ มนโยบายด าเนนธรกจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทางการเมอง นกการเมอง หรอพรรคการเมองใดๆ บรษทฯ ยดมนในความเปนกลางทางการเมอง สนบสนนการปฏบตตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบประชาธปไตย บรษทฯ ไมมนโยบายสนบสนนชวยเหลอกจกรรมของพรรคการเมอง หรอนกการเมองทงทางตรง และทางออม

2) บรษทฯ ไมสนบสนนเงน หรอสงของใหพรรคการเมอง นกการเมอง หรอผสมครรบเลอกตงทางการเมองใดๆ เพอแลกกบสทธพเศษ หรอผลประโยชนอนไมชอบ ทงทางตรง และทางออม

3) กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ทกระดบมสทธเสรภาพในการเขารวมกจกรรมทางการเมองภายใตบทบญญตแหงรฐธรรมนญ แตไมมสทธในการแอบอางความเปนพนกงานบรษทฯ หรอน าทรพยสน อปกรณ เครองมอใดๆ ของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนในการเขารวมกจกรรมทางการเมอง

13.2. การบรจาคเพอการกศล และเงนสนบสนน มนโยบายดงน 1) การบรจาคเพอการกศล ทงในรปแบบของการใหความชวยเหลอทางการเงน หรอรปแบบอน เชน การใหความร

หรอสละเวลา เปนตน บรษทฯ สามารถเปนสวนหนงในกจกรรมตอบแทนสงคม ตลอดจนการประชาสมพนธ และเสรมสรางภาพลกษณทดใหแกบรษทฯ โดยไมไดมงหวงผลตอบแทนทางธรกจ

2) การใหเงนสนบสนนไมวาจะเปนเงน หรอสงของแทนเงนสดแกกจกรรม หรอโครงการ จะตองด าเนนการดวยความโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และตองระบชอผ ใหในนามบรษทฯ เทานน โดยผานขนตอนการอนมตตามระเบยบของบรษทฯ ทก าหนดไว และมนใจวาการใหเงนสนบสนนดงกลาวจะไมถกน าไปใชในการทจรตคอรรปชน ทงนการใหเงนสนบสนนตองมวตถประสงค เพอเปนการประชาสมพนธ สงเสรมธรกจ และภาพลกษณทดของบรษทฯ โดยอาจกระท าไดหลายรปแบบ เชน การสนบสนนกจกรรมทางวฒนธรรม กจกรรมเพอสงคม และสงแวดลอม กจกรรมเพอการศกษาและกฬา เปนตน

13.3. การจดกจกรรม ความรบผดชอบตอสงคม มนโยบายดงน 1) การจดกจกรรม ความรบผดชอบตอสงคม ทงในรปแบบของการใหความชวยเหลอทางการเงน หรอรปแบบอน

เชน การใหความร การสละเวลา การมอบสนคาเพอสนบสนนการจดกจกรรม การอนรกษสงแวดลอม เปนตน บรษทฯ สามารถเปนสวนหนงในกจกรรมตอบแทนสงคม ตลอดจนการประชาสมพนธ และเสรมสรางภาพลกษณทดใหแกบรษทฯ โดยไมมงหวงผลตอบแทนทางธรกจ

2) การจดกจกรรมความรบผดชอบตอสงคม ไมวาจะเปนเงน หรอสงของแทนเงนสดจะตองด าเนนการดวยความโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และตองระบชอผ ใหในนามบรษทฯ เทานน โดยผานขนตอนการอนมตตามระเบยบของบรษทฯ ทก าหนดไว และมนใจวาการจดกจกรรม ความรบผดชอบตอสงคม ดงกลาวจะไมถกน าไปใชในการทจรตคอรรปชน ทงนการจดกจกรรมตองมวตถประสงคเพอตอบแทนชมชน และสงคม ตลอดจนประชาสมพนธ และภาพลกษณทดของบรษทฯ โดยอาจกระท าไดหลายรปแบบ เชน การสรางงานสรางรายไดแกชมชน การใหความรกบคนในชมชน เปนตน

Page 62: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 60 ANNUAL REPORT 2018

13.4. ของขวญ บรการตอนรบ เลยงรบรอง และคาใชจายอนๆ มนโยบายดงน 1) บรษทฯ หามกรรมการ ผ บรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ เรยกรองของขวญ ของทระลก หรอ

ผลประโยชนอนใดจากผ รบเหมา ค คา ผขาย ผ รวมทน หรอผทมสวนเกยวของกบธรกจของบรษท ไมวากรณใดๆ ทงสน

2) กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ไมควรให หรอรบ หรอสญญาวาจะให หรอจะรบประโยชน หรอสงมคาใดๆ เพอจงใจใหปฏบต หรอละเวนการปฏบต รวมถงการกระท าใดๆ ทเขาขายดงกลาว ในกรณทบรษทฯ ตรวจพบการกระท าละเมดจรยธรรม และศลธรรม บรษทฯ จะพจารณาด าเนนการทางวนยตามนโยบาย และระเบยบปฏบตดานบคคล ส าหรบผทฝาฝนนโยบาย และระเบยบวธปฏบตฯ

3) ในกรณของขวญ ของทระลกทมอบใหแกบรษทฯ และมคณคาแกการระลกถงเหตการณทส าคญของบรษท เชน การลงนามในสญญา การรวมทนของบรษท หากมการรบรางวลตางๆ หรอของทระลกจากการรวมในกจกรรมชวยเหลอสงคมฯ อนญาตใหพนกงานรบแทนบรษทฯ ได

4) กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ ไมควรมอบของขวญแกผบงคบบญชา และผบงคบบญชาจะยนยอม หรอรเหนเปนใจใหญาตของตนรบของขวญจากพนกงานทเปนผ ใตบงคบบญชามได เวนแตกรณปกตประเพณนยม ทมการใหของขวญแกกน โดยจะตองมมลคาไมเกน 3,000 บาท (สามพนบาทถวน)

5) กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ สามารถให หรอรบของขวญ บรการตอนรบ และเลยงรบรองพนธมตรทางธรกจได ภายใตระเบยบปฏบตการเงน หากเขาเงอนไข ดงน 5.1 การให: การใหของขวญ ของทระลก เนองในโอกาสส าคญทางธรกจ อาท วนสถาปนาการจดตง การลง

นามสญญาทางธรกจ สามารถกระท าได แตหากมลคาของขวญ ของทระลก หรอประโยชนอนใดเกนกวา 3,000 บาท (สามพนบาทถวน) ตองไดรบการพจารณาอนมตจากกรรมการผจดการ หรอตามระเบยบของบรษทฯ ก าหนด

5.2 การรบ: - สงของทรบหรอใหควรมมลคาไมเกน 3,000 บาท(สามพนบาทถวน) ไมเปนเงนสด ไมใชสงผดกฎหมาย

และไมน าไปสการครอบง า ชกน า หรอตอบแทนบคคล เพอไดมาซงความไดเปรยบ หรอผลประโยชนโดยผานการกระท าทไมเหมาะสม หรอแอบแฝง

- เปนการกระท าอยางเปดเผย และไมปกปดในนามบรษทฯ ไมใชในนามของพนกงาน - ปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ ระเบยบ และหลกเกณฑของบรษทฯ ตามทก าหนดไว ในระเบยบอ านาจ

อนมต ระเบยบปฏบตงานการเงน เปนตน - มความเหมาะสม และถกตองตามกาลเทศะ เชน การใหของขวญเลก นอย ในชวงเทศกาลส าคญ ซงเปน

ธรรมเนยมปฏบต 5.3 งดการใหหรอรบของขวญ รวมถงบรการตอนรบ เลยงรบรองเจาหนาทรฐ หนวยงานภาครฐ หนวยงาน

เอกชน และหรอบคคลอนใด ในชวงระหวางการประกวดราคา 6) การใหของขวญ ของทระลก

หากไมสามารถปฏเสธการรบของขวญ ของทระลก หรอผลประโยชน ตามเทศกาล หรอธรรมเนยมปฏบตปกต ทมลคาเกน 3,000 บาท(สามพนบาทถวน) ได กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ สามารถรบของขวญ หรอผลประโยชนตามเทศกาล หรอธรรมเนยมปฏบตปกต และใหแจงผบงคบบญชาทราบกอนรบ หากผบงคบบญชาพจารณาวาไมสมควรรบของขวญ ของทระลก หรอผลประโยชนอนใดใหสงคนแก

Page 63: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 61 ANNUAL REPORT 2018

ผ ใหโดยทนท ถาไมสามารถสงคนไดใหสงมอบแกผ บงคบบญชา เพอใหเปนสทธของบรษท ฯ และน าสงของขวญใหกรรมการผจดการรวบรวมจดท ารายงานการรบของขวญ เพอน าไปเปนของรางวลใหกบพนกงานในเทศกาลส าคญ หรอน าไปบรจาค เพอสาธารณกศลตอไปตามความเหมาะสม

13.5 . การรบขอเสนอการประชม อบรม สมมนา และเยยมชมกจการโดยใชงบประมาณของคคา กรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ สามารถรบขอเสนอการประชม อบรมสมมนา และเยยมชม

กจการโดยใชงบประมาณของคคาได หากเขาเงอนไขดงน 1) ไมเปนการครอบง า ชกน า หรอตอบแทนบคคล เพอไดมาซงความไดเปรยบ หรอผลประโยชนโดยผานการ

กระท าทไมเหมาะสม หรอแอบแฝง 2) หากการประชม อบรม สมมนา และเยยมชมกจการของคคาเปนไปตามขอตกลงทระบในสญญา แตตองไม

มลกษณะแฝงการทองเทยว 3) ปฏบตตามกฎหมายทเกยวของ ระเบยบ และหลกเกณฑของบรษทฯ ตามทก าหนดไว

ในปทผานมาบรษทฯไดท าตามนโยบายทไดประกาศเจตนารมณในการตอตานการทจรตคอรรปชน ภายใตโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (CAC) และไมมการแจงเรองรองเรยนเกยวกบการทจรตคอรรปชนแตอยางใด มาตรการการแจงเบาะแส และกลไกคมครองผแจงเบาะแส

มาตรการการแจงเบาะแส ในป 2561 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ไดพจารณาปรบปรงและเสนอ

นโยบายการแจงเบาะแสและขอรองเรยนใหคณะกรรมการบรษทอนมต ในการประชม ครงท 7/2561 เมอวนท 14 สงหาคม 2561 บรษทฯไดเปดเผยนโยบายการแจงเบาะแส และขอรองเรยนไวบนเวบไซตของบรษทฯ www.thantawa.com หวขอนกลงทนสมพนธ เพอใหมการปฏบตตอผมสวนไดสวนเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน และมความเปนธรรมตามหลกการก ากบดแลกจการ บรษทฯ ไดจดใหมชองทางรบแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน หรอขอคดเหน หรอขอเสนอแนะใดทแสดงวาผมสวนไดสวนเสยไดรบผลกระทบ หรอมความเสยงทจะไดรบผลกระทบอนจะกอใหเกดความเสยหายตอผมสวนไดสวนเสยทกกลมจากการด าเนนธรกจของบรษทฯ หรอจากการปฏบตของกรรมการ ผบรหาร พนกงาน หรอลกจางของบรษทฯ เกยวกบการกระท าผดกฎหมายหรอจรรยาบรรณ รวมถงพฤตกรรมทอาจสอถงการทจรตคอรรปชน การปฏบตอยางไมเทาเทยมกน หรอการกระท าทขาดความระมดระวงและขาดความรอบคอบ ผานชองทาง ดงน

1. ทางไปรษณย ประธานกรรมการบรษท หรอ ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เลขท 123 อาคารซนทาวเวอรส เอ ชน 32 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900

2. อเมลถงประธานคณะกรรมการบรษท และประธานกรรมการตรวจสอบ [email protected]

3. เวบไซตบรษทฯ www.thantawan.com 4. กลองรบขอเสนอแนะ/ ความคดเหน/ ขอรองเรยนภายในบรษทฯ

Page 64: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 62 ANNUAL REPORT 2018

ชองทางการแจงเบาะแสเปนชองทางทปลอดภย และสามารถใหผแจงเบาะแสเขาถงไดอยางมนใจเมอตองการแจงขอมล หรอเบาะแสโดยปราศจากความเสยงตอผแจงในภายหลง หรอค าแนะน าเกยวกบการปฏบตตามมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

ทงน บรษทฯ จะด าเนนการตรวจสอบตามขนตอนและบนทกการสอบสวนไวเปนลายลกษณอกษรโดยไมเปดเผยชอผแจงเบาะแส รวมทงด าเนนการจดเกบขอมลการรองเรยนเปนความลบ เพอคมครองผลกระทบทอาจเกดขนกบผแจงเบาะแสดงกลาว กลไกคมครองผแจงเบาะแส

เพอเปนการคมครองสทธของผ รองเรยน และผใหขอมลทกระท าโดยเจตนาสจรต บรษทฯ จะปกปดชอ ทอย หรอขอมลใดๆ ทสามารถระบตวผ รองเรยน หรอผ ใหขอมล และเกบรกษาขอมลของผ รองเรยน และผ ใหขอมลไวเปนความลบ โดยจ ากดเฉพาะผทมหนาทรบผดชอบในการตรวจสอบเรองรองเรยนเทานน ทจะสามารถเขาถงขอมลได

ในกรณทมการรองเรยนเกยวกบการทจรตคอรรปชนของกรรมการ หรอผบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะท าหนาทค มครองผ แจงเบาะแส หรอผ รองเรยน พยาน และบคคลทใหขอมลในการสอบสวนขอเทจจรง ไมใหไดรบความเดอดรอน อนตราย ความไมชอบธรรมอนเกดจากการแจงเบาะแส รองเรยน เปนพยาน หรอการใหขอมล ผทมหนาทรบผดชอบเกยวกบเรองรองเรยน ตองเกบรกษาขอมล ขอรองเรยน และเอกสารหลกฐานของผ รองเรยน รวมถงผใหขอมลไวเปนความลบ หามเปดเผยขอมลแกบคคลอนทไมเกยวของ เวนแตเปนการเปดเผยตามทกฎหมายก าหนด การสอบสวน หากไดรบขอมลการทจรตคอรรปชน หรอมเบาะแสจากภายในองคกร คณะกรรมการบรษทจะมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณาใหผตรวจสอบภายในรวบรวมหลกฐาน หรอแตงตงคณะกรรมการสอบสวนขอเทจจรงเปนผ สอบสวน และสรปผลการสอบสวนตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาด าเนนการตอไป

หากไดรบขอมลการทจรตคอรรปชน หรอมเบาะแสจากหนวยงานทก ากบดแลบรษทฯ หรอจากภายนอกองคกร คณะกรรมการบรษทจะเปนผพจารณาใหผ ตรวจสอบภายในรวบรวมหลกฐาน หรอแตงตงคณะกรรมการสอบสวนขอเทจจรงเปนผสอบสวนและสรปผลการสอบสวนตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาด าเนนการตอไป บทลงโทษ บรษทฯ จะพจารณา และลงโทษผกระท าผดเกยวกบการทจรตคอรรปชนทเปนพนกงานตามระเบยบวาดวยโทษทางวนยของพนกงานทบรษทฯก าหนด รวมทงอาจไดรบโทษหรออาจถกเรยกรองคาเสยหายตามทกฎหมายไดก าหนดไว หากผกระท าผดเกยวกบการทจรตคอรรปชนเปนกรรมการ ใหเปนไปตามกระบวนการทางกฎหมายทเกยวของ รวมทงอาจไดรบโทษหรออาจถกเรยกรองคาเสยหายตามทกฎหมายไดก าหนดไว การอบรม และการสอสาร 1. บรษทฯ จดท าขอแนะน าเกยวกบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางเปนลายลกษณอกษร และจดหาชองทาง

ส าหรบเผยแพร เชน การตดประกาศในบอรดประชาสมพนธ ระบบอนทราเนต อเมล เวปไซตของบรษทฯ เปนตน เพอใหทกคนในองคกร เขาใจ ยอมรบ และปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนอยางเหมาะสม

2. บรษทฯ จดใหมการฝกอบรมอยางตอเนอง แกกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ เพอใหเกดความเขาใจอยางแทจรง เกยวกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน ความคาดหวงของบรษทฯ และรถงบทลงโทษหากไมปฏบตตามมาตรการน

3. บรษทฯ จดใหมการสอสาร และเผยแพรนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงชองทางการแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน และบทลงโทษหากไมปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน ใหบคคลภายในบรษทฯ รบทราบ ผานหลายชองทาง เชน การปฐมนเทศกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใหม งานอบรมหรอสมมนาประจ าป การตดประกาศใน

Page 65: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 63 ANNUAL REPORT 2018

บอรดประชาสมพนธ ระบบอนทราเนต อเมล เวบไซตของบรษทฯ เปนตน เพอใหทกคนในบรษทฯ เขาใจ ยอมรบ และปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนอยางจรงจง

4. บรษทฯ สอสาร และเผยแพรนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงชองทางการแจงเบาะแส หรอขอรองเรยนไปยงสาธารณชน บรษทยอย บรษทรวม บรษทอนทบรษทฯ มอ านาจในการควบคม และตวแทนทางธรกจ คคาทางธรกจทเกยวของ และผมสวนไดสวนเสยผานชองทางตางๆ เชน เวบไซตของบรษทฯ รายงานประจ าป แบบแสดงรายการขอมลประจ าป เปนตน เพอสรางความเขาใจ และสนนสนนใหยดมนในมาตรฐานการรบผดชอบตอสงคม ในเรองการตอตานการทจรตคอรรปชนเชนเดยวกบบรษทฯ

หากพนกงานคนใดเกดความไมมนใจวา การกระท าใด อาจเขาลกษณะเปนการทจรตคอรรปชน หรอในกรณทมค าถาม หรอขอสงสย พนกงานควรปรกษาคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด หรอเลขานการคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด การประเมน และการปองกนความเสยง บรษทฯ จดใหมการบรหารจดการความเสยง ซงครอบคลมความเสยงดานกลยทธ การเงน ปฏบตการ กฎเกณฑ เทคโนโลยสารสนเทศ องคกร และปจจยภายนอก รวมถงความเสยงจากการทจรตคอรรปชน โดยก าหนดใหทกหนวยงานมสวนรวมในการประเมนความเสยงทอาจจะเกดขน เพอหามาตรการควบคมมาจดการความเสยง รวมถงมการตดตามผลไตรมาสละ 1 ครง และประเมนความเสยงอยางนอยปละ 1 ครง ระบบการควบคมภายใน 1. ระบบการจดซอ จดจาง บรษทฯ จดใหมขนตอนการปฏบตงานทเกยวของกบระบบการจดซอ จดจาง และบงคบใชภายในบรษทฯ เพอควบคมทกๆ ขนตอนทเกยวของกบกระบวนการจดซอจดจาง ซงด าเนนการผานระบบ และจดเกบเปนหลกฐานเพอใชอางอง และสามารถตรวจสอบได

2. ระบบการขาย บรษทฯ จดใหมขนตอนการปฏบตงานทเกยวของกบระบบการขาย และบงคบใชภายในบรษทฯ เพอควบคมทกๆ ขนตอนทเกยวของกบกระบวนการขาย ซงด าเนนการผานระบบ และจดเกบเปนหลกฐานเพอใชอางอง และสามารถตรวจสอบได

3. ระบบบญช บรษทฯ จดใหมการบนทกบญชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และขอบงคบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยโดยด าเนนการผานระบบ และจดเกบเปนหลกฐานเพอใชอางอง และสามารถตรวจสอบได รายการบนทกบญชตางๆ ตองมรายละเอยดทเหมาะสม ถกตอง มการระบรายการจาย การซอขาย การจดการสนทรพย วตถประสงคการท ารายการทชดเจน ไมมการปลอมแปลงการบนทกบญชและเอกสารทเกยวของเพอปดบงรายการธรกรรมทแทจรง

4. การบรหารทรพยากรบคคล 1) บรษทฯ จดใหมกระบวนการบรหารทรพยากรมนษย ตงแตการสรรหาและคดเลอกบคลากร การเลอนต าแหนง การ

ฝกอบรม การประเมนผลการปฏบตงานของพนกงาน และการใหผลตอบแทนโดยก าหนดใหผบงคบบญชาทกระดบสอสารและท าความเขาใจกบพนกงานเกยวกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน เพอใชในกจกรรมทางธรกจทอย ในความรบผดชอบ และควบคมดแลใหเปนไปอยางมประสทธภาพ

2) บรษทฯ จดใหมกระบวนการปฐมนเทศใหแกพนกงานใหม เพอใหพนกงานมความเขาใจเกยวกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน ความคาดหวงของบรษทฯ รวมถงบทลงโทษ หากพนกงานไมปฏบตตามนโยบายน

Page 66: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 64 ANNUAL REPORT 2018

3) บรษทฯ จดใหมกระบวนการฝกอบรมอยางตอเนองแกกรรมการ ผบรหาร พนกงาน และลกจางของบรษทฯ เพอใหเขาใจอยางแทจรง เกยวกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน ความคาดหวงของบรษทฯ รวมถงบทลงโทษ หากพนกงานไมปฏบตตามนโยบายน

4) บรษทฯ จดใหมกระบวนการบรหารทรพยากรบคคล ทใหความเปนธรรม และคมครองพนกงานทปฏเสธ หรอแจงเรองการทจรตคอรรปชนทเกยวของกบบรษทฯ โดยจะไมลดต าแหนง ลงโทษ หรอใหผลลบตอพนกงาน แมวาการกระท านนจะท าใหบรษทฯ สญเสยโอกาสทางธรกจ โดยบรษทฯ จดใหมชองทางการแจงเบาะแส และการคมครองผ รายงานทปลอดภย เมอพนกงานตองการแจงขอมล หรอเบาะแส รวมถงค าแนะน าเกยวกบการปฏบตตามนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน

การตดตาม และสอบทาน 1. คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด ตองทบทวนนโยบายฉบบนเปนประจ าทกป และเสนอ

ใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตหากมการเปลยนแปลง รวมถงการก ากบ และตดตามการน านโยบายฉบบนไปปฏบต และใหค าแนะน าตางๆ อยางตอเนอง

2. ผตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคมภายใน และกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการขายและการตลาด กระบวนการจดซอ และกระบวนการสนบสนนอนๆ ของบรษทฯอยางสม าเสมอ เพอใหมนใจวาระบบการควบคมภายในมประสทธผลในการตอตานการทจรตคอรรปชนอยางเพยงพอ รวมถงการหารอผลการตรวจสอบรวมกบบคคลทเกยวของ เพอหาแนวทางแกไขทเหมาะสม และรายงานการตรวจสอบใหคณะจดการ และคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบตอไป หากพบวามประเดนเรงดวนฝายตรวจสอบภายในจะแจงตรงไปยงประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดทนท

3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน และกระบวนการบรหารความเสยงของบรษทฯ เพอใหการด าเนนงานของบรษทฯมประสทธภาพ ประสทธผล และมความโปรงใส

4. ผตรวจสอบภายในจะตดตามความคบหนาของแนวทางการแกไขวาไดรบการแกไขอยางเหมาะสม และรายงานผลการตดตามใหคณะจดการ และคณะกรรมการตรวจสอบรบทราบตอไป

การก ากบการดแลการด าเนนงานบรษทยอยและบรษทรวม

- บรษทฯไมมบรษทยอยและบรษทรวมทตองเขาควบคมดแล

ผสอบบญชและคาตอบแทนของผสอบบญช 1) คาตอบแทนจากการสอบบญช บรษทฯ จายคาตอบแทนการสอบบญชใหแกผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

เปนจ านวนเงนรวม 1,750,000 และคาใชจายทเกยวเนองกบการสอบบญชตามทจายจรงเปนจ านวนเงน 29,842 บาท รวมคาตอบแทนการสอบบญชเปนจ านวนเงนทงสน 1,779,842 บาท 2) คาบรการอน

บรษทฯ จายคาตอบแทนในการตรวจสอบแบบค าขอใชสทธและประโยชนยกเวนภาษเงนไดนตบคคลใหคณะกรรมการสงเสรมการลงทน(BOI)เพอใชขอรบสทธประโยชนในการยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ใหแกผสอบบญชเปนจ านวนเงน 100,000 บาท

Page 67: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 65 ANNUAL REPORT 2018

ความรบผดชอบตอสงคม บรษทฯ มความมงมนในการด าเนนธรกจโดยค านงถงผลกระทบทเกดขนมาโดยตลอด และมความมงมนทจะเปน

ผน าการผลตบรรจภณฑ รวมทงใหความส าคญกบความรบผดชอบตอสงคม จงไดก าหนดกรอบแนวทาง (Framework) การปฏบตดานความรบผดชอบตอสงคม เพอเปนกรอบการปฏบตงานดานความรบผดชอบตอสงคมของบรษทฯ และด าเนนการควบคกบหลกการก ากบดแลกจการทด ครอบคลมลกคา พนกงาน และผมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ ซงการรายงานขอมลและรายละเอยดการด าเนนงานความรบผดชอบตอสงคมจะเปดเผยขอมลดงกลาวในรปแบบของรายงานแยกตางหากไวบนเวบไซตของบรษทฯ http://www.thantawan.com ภายใตหวขอความรบผดชอบตอสงคม

การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

สรปความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายใน จากการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2562 เมอวนท 11 กมภาพนธ 2562 โดยมกรรมการอสระซงเปน

กรรมการตรวจสอบดวยทง 3 ทานไดเขารวมประชม คณะกรรมการบรษท ไดประเมนระบบการควบคมภายในจากรายงานผลการประเมนของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทมความเหนตอระบบการควบคมภายในเชนเดยวกบคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมนระบบการควบคมภายในตามกรอบแนวทางระบบการควบคมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 อง คประกอบ ค อ สภาพแวดลอมการควบคม การบรหารความเสยง การควบคมการปฏบตงาน ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล และระบบการตดตาม ซงไดมการปรบปรงพฒนาควบคกบกรอบแนวการบรหารความเสยงทวทงองคกร (Enterprise Risk Management : ERM)

ส าหรบป 2561 คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนตรงกนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มความเพยงพอ และเหมาะสมกบการด าเนนธรกจ มประสทธผลและประสทธภาพในการด าเนนงาน มการใชทรพยากรการดแลรกษาทรพยสน การปองกนหรอลดความผดพลาด ระบบบญชและรายงานทางการเงนมความถกตองเชอถอได รวมทงการปฏบตตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ไมมขอบกพรองทเปนสาระส าคญ ซงมองคประกอบ ดงน

1) สภาพแวดลอมการควบคม บรษทฯ สนบสนนใหมสภาพแวดลอมการท างานทด มการจดโครงสรางองคกรทเหมาะสม มสายการบงคบบญชา

และความสมพนธระหวางหนวยงานภายในทชดเจน มการก าหนดคณลกษณะงานเฉพาะต าแหนง และมอบหมายอ านาจหนาทและความรบผดชอบในแตละต าแหนงงานอยางเหมาะสม มการปฎบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทด โดยจดใหมจรยธรรมธรกจ (Code of Conducts) มการก าหนดนโยบายและแผนการปฏบตงาน ค านงถงความเปนธรรมตอพนกงาน ลกคา คคา รวมถงความรบผดชอบตอผ ถอหน ใหความส าคญกบการรกษาผลประโยชนของนกลงทนและผมสวนไดเสยทกฝายอยางเทาเทยมกน

นอกจากน บรษทฯ ยงใหความส าคญในเรองบคลากร โดยสรางการมสวนรวมของพนกงานอยางทวถง ตลอดจนประยกตกจกรรมเขามาสวถการปฏบตงานตามคณคารวมทยดถอรวมกน พรอมทงจดใหพนกงานไดรบการพฒนาฝกอบรม ความร ทกษะความสามารถใหเหมาะสมกบงานทไดรบมอบหมาย เพอสงเสรมและพฒนาศกยภาพบคลากรของบรษทฯ สความเปนเลศและความเปนมาตรฐานอยางตอเนองสม าเสมอ

Page 68: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 66 ANNUAL REPORT 2018

2) การบรหารความเสยง บรษทฯ ใหความส าคญกบการด าเนนการตามกรอบนโยบายการบรหารความเสยง โดยคณะกรรมการบรษทได

อนมตแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ซงประกอบดวยกรรมการจ านวน 4 ทาน ท าหนาทในการด าเนนการทบทวนกรอบนโยบายการบรหารความเสยง และโครงสรางการบรหารความเสยง รวมทงใหขอเสนอแนะแนวทางในการบรหารความเสยงทสอดคลองตอทศทางกลยทธการด าเนนงานและแผนธรกจ พรอมกบการก ากบดแล ตดตามและสอบทานการรายงานการบรหารความเสยงทส าคญ เพอใหสอดคลองกบมาตรฐานและสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป และไดประกาศนโยบายบรหารความเสยง เพอใหพนกงานใชเปนแนวทางปฏบตในมาตรฐานเดยวกน โดยในป 2561 บรษทฯสามารถด าเนนการตามแผนงานของการบรหารความเสยงซงประกอบดวยการด าเนนการทบทวนความเสยง ก าหนดมาตรการรองรบ และระบผ รบผดชอบอยางชดเจน มการตดตามผลการบรหารความเสยงของทกหนวยงาน

3) การควบคมการปฏบตงาน บรษทฯมการก าหนดอ านาจหนาทและวงเงนอ านาจอนมตของฝายจดการในแตละระดบอยางรดกมชดเจนเปน ลาย

ลกษณอกษร มการแบงแยกหนาทความรบผดชอบงานทส าคญออกจากกนอยางชดเจน เชน การอนมต การบนทกรายการ การประมวลผลขอมล การดแลรกษาทรพยสน เปนตน เพอใหสามารถสอบทานรายการซงกนและกนได ส าหรบการท าธรกรรมกบกจการ หรอบคคลผ เกยวของกน บรษทฯจะยดถอแนวปฏบตตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ก าหนด เพอมใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทฯและผ ถอหน

4) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล บรษทฯ ใหความส าคญตอระบบสารสนเทศและการสอสาร เกยวกบความถกตอง เชอถอไดและทนเวลาของขอมล

สารสนเทศตางๆ รวมถงการพฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนอง โดยป 2561 บรษทฯน าระบบงานสารสนเทศภายใตชอโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยน าโปรแกรม SAP มาใชในการบรหารจดการทงกจกรรมหลกและกจกรรมสนบสนนของบรษทฯ ไดแก กระบวนการจดซอ การผลต การขาย การบญช การเงน ระบบสนคาคงคลง และระบบบรหารสนทรพยถาวร เพอพฒนาระบบฐานขอมลสารสนเทศ ใหมประสทธภาพสอดคลองกบความตองการของธรกจและการเปลยนแปลง ทงนเพอใชประกอบการตดสนใจเปนไปของฝายบรหารไดอยางถกตอง รวดเรว นอกจากนบรษทฯยงจดใหมระบบขอมลและชองทางการสอสารทงภายในและภายนอกองคกรอยางมประสทธภาพและประสทธผล อกทงยงมชองทางและการตดตอสอสารกบผ มสวนได เสยอยางมประสทธภาพทนเวลา ทงน จดใหมการเผยแพรขอมลผาน ทางเวบไซต www.thantawan.com

ระบบการตดตาม บรษทฯ มการประชมอยางสม าเสมอเพอประเมนผลการด าเนนงานวาเปนไปตามเปาหมายทก าหนดหรอไม กรณ

พบวาผลการด าเนนงานไมเปนไปตามทก าหนด จะมมตใหฝายจดการรบไปด าเนนการแกไขอยางทนเวลา มการ ก าหนดกระบวนการตดตาม และประเมนผลการด าเนนงาน อยางตอเนอง เพอชวยสนบสนนใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายการด าเนนธรกจ โดยฝายจดการและหวหนางานไดจดประชมเพอทบทวนตวชวด เปาหมาย และตดตามการปฏบตการเปนประจ าอยางตอเนอง มการก าหนดนโยบาย ระเบยบขนตอนการปฏบตงานพอใหทกหนวยงานปฏบตงานตามระบบการควบคมภายในทก าหนดไวอยางสม าเสมอและใหหนวยงานตรวจสอบสอบทานการปฏบตงานตามระบบการควบคมภายในและรายงานผลเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษท โดยหากพบขอบกพรองอนเปนสาระส าคญ ประเดนส าคญตางๆท ตรวจพบ จะตองรายงานผบรหารของหนวยรบตรวจทราบในระยะเวลาอนควร เพอการปรบปรงแกไขงาน รวมถงรายงานความคบหนาการปรบปรงขอบกพรองทตรวจพบ เพอใหความเชอมนวาระบบการควบคมภายในยงด าเนนอยอยางตอเนอง และมการปรบปรงแกไขใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป จะรายงานใหผบรหารของหนวยรบตรวจทราบเพอการปรบปรง

Page 69: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 67 ANNUAL REPORT 2018

แกไขงาน ทงน จะมการรายงานผลการตรวจสอบและความคบหนาในการปรบปรงแกไขงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและผบรหารระดบสงทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะรวมสอบทานระบบการควบคมภายใน และตดตามการปฏบตงานพรอมทงรบทราบรายงานขอบกพรองทเปนสาระส าคญท ตรวจพบอยางตอเนอง และรายงานสรปตอคณะกรรมการบรษท เพอพจารณา สงการใหมการแกไขภายในเวลาทเหมาะสม และสวนใหญไดด าเนนการแกไขเสรจสนแลว

การตรวจตดตามจากภายนอกโดยผสอบบญชรบอนญาตซงมความเปนอสระ และไดรบการแตงตงจากทประชมสามญผ ถอหนประจ าป ท าหนาทตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ ในปทผานมาไมมขอสงเกตเกยวกบขอบกพรองการควบคมภายในของบรษทฯทเปนสาระส าคญ

การตรวจสอบภายในโดยผตรวจสอบภายในทจดจางจากหนวยงานภายนอก (Outsource) ซงมความเปนอสระ ท าหนาทตรวจสอบกระบวนการตางๆ ทมความเสยงสง เนนสอบทานความเพยงพอเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน ประสทธภาพและประสทธผลของการปฏบตงานการปฏบตตามระเบยบ และถกตองตามกฎหมาย

ขอมลเกยวกบผตรวจสอบภายใน ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงท 7/2560 เมอวนท 22 ธนวาคม 2560 ไดอนมตแตงตงบรษท ควอนตม

พอยท คอนซลตง จ ากด ใหปฏบตหนาทของผตรวจสอบภายในของบรษทฯ ซงบรษท ควอนตม พอยท คอนซลตง จ ากด ไดมอบหมายให นายรกษพล องศวทยา ต าแหนงผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน เปนผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษทฯ โดยผานการพจารณาคณสมบตของผตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซงเหนวามความเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทดงกลาว เนองจากมความเปนอสระ และมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายใน ในบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และเคยเขารบการอบรมในหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในไดแกหลกสตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบนกรรมการไทย รวมทงบรษทฯ ยงไดจดใหมคณะท างานทประกอบดวยผบรหารของบรษทฯ เพอท าหนาทประสานงานกบผตรวจสอบทวาจางจากภายนอกดวย

ทงน การพจารณาวาจางการบรการตรวจสอบภายใน การพจารณาการเลกจาง และการเปลยนแปลงผ รบผดชอบหลกในการปฏบตหนาทผตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณสมบตของผด ารงต าแหนงผ รบผดชอบหลก หรอ หวหนางานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหวางกน - ไมม -

Page 70: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 68 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 1

ชอ-สกล / ต าแหนง วนทไดรบต าแหนง

อาย คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ นายไพรสณฑ วงศสมทธ

กรรมการอสระ/ประธานกรรมการ

สดสวนการถอหน : ไมม

แตงตงเมอวนท 28 เมษายน 2557

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

59 - ปรญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยโอคลาโฮมา สเตท สหรฐอเมรกา

- หลกสตรการบรหารจดการดานความมนคงขนสงรนท 5 สมาคมวทยาลยปองกนราชอาณาจกรในพระบรมราชปถมภ

- หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. รนท 14) สถาบนวทยาการตลาดทน

- หลกสตรผน าการเปลยนแปลงระดบสง บรษท กรดทม เวรค จ ากด

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Digital Transformation – A Must for all companies - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

8/2561 - Advanced Audit Committee Program รนท 24/2559 - Director Briefing รนท 4/2559 (Managing Technology &

Disruption) - Boards that Make a Difference (BMD) รนท 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รนท 37/2558 - Director Certification Program (DCP) รนท 92/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รนท 12/2547

2561-ปจจบน - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

- บรษท เอสโฮเทล แอนด รสอรท จ ากด

2561-ปจจบน - กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

- บรษท จกรไพศาล เอสเตท จ ากด

2561-ปจจบน กรรมการ บรษท พ แอดไวเซอรร จ ากด

2560-ปจจบน กรรมการอสระ - การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2560 - ปจจบน - กรรมการอสระ - บรษท บรหารสนทรพย ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย จ ากด

2559-ปจจบน - กรรมการอสระ - ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน)

2558-ปจจบน - ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

- บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2555-ปจจบน - ประธานกรรมการและกรรมการอสระ

- บรษท พดบบลว คอนซลแตนท จ ากด

2559– 2561 - กรรมการอสระ - บรษท กสท โทรคมนาคม จ ากด (มหาชน)

2559– 2560 - ทปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงอตสาหกรรม

- กระทรวงอตสาหกรรม

2558 – 2559

- ปรกษารฐมนตรวาการกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

- กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

2557 – 2558 - กรรมการตรวจสอบ - บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2557– 2558 - ประธานคณะท างานก ากบและตดตามการบรหารงาน NPL

- ธนาคารพฒนารฐวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย

2555 – 2559 - ประธานกรรมการบรหาร - บรษท เอสซเอมบ จ ากด

นายสงหชย อรณวฒพงศ กรรมการอสระ

สดสวนการถอหน: ไมม ลาออก

เมอวนท 15 มนาคม 2561

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

58 - ปรญญาดษฎบณฑต สาขาการจดการธรกจ มหาวทยาลยราชภฎสวนดสต

- CSR DAY for Directors Program สถาบนไทยพฒน และสถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

สมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - How to Develop a Risk Management Plan

2542 - 2561 - กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2559 - ปจจบน - กรรมการผจดการ - บรษท สรนทร ซพเอ จ ากด

2541 - ปจจบน - กรรมการผจดการ - บรษท เกรซเฟรม จ ากด

2557 - ปจจบน - กรรมการผจดการ - บรษท เทรนนง เซนเตอร จ ากด

2548 - ปจจบน - กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

- บรษท เพาเวอรไลน เอนจเนยรง จ ากด (มหาชน)

Page 71: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 69 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 1

ชอ-สกล / ต าแหนง วนทไดรบต าแหนง

อาย คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ นายสายณห สตางคมงคล

กรรมการอสระ

สดสวนการถอหน : ไมม

แตงตงเมอวนท 1 กรกฎาคม 2558

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

71 - พาณชยศาสตรมหาบณฑต (MBA) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- วทยาศาสตรบณฑต (เศรษฐศาสตรเกษตร) มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

- หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. รนท 17) สถาบนวทยาการตลาดทน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Board that Make a Difference (BMD) รนท 1/2559 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รนท

6/2557 - Role of Chairman Program (RCP) รนท 25/2554 - Audit Committee Program (ACP) รนท 34/2554 - DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รนท 1/2551 - Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 7/2008 - Finance for Non – Finance Directors (FND) รนท 9/2547 - Directors Certification Program (DCP) รนท 43/2547

2561-ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2560 – ปจจบน กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทน และก ากบดแลกจการทด

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2558 – ปจจบน กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษท พซเอน คอรป จ ากด (มหาชน)

นายอษฎากร ลมปต

กรรมการอสระ

สดสวนการถอหน : ไมม แตงตงเมอวนท 1 สงหาคม 2559 ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

64 - วศวกรรมศาสตรมหาบณฑต สาขาวศวกรรมเคม มหาวทยาลยมชแกน แอนนอารเบอร สหรฐอเมรกา - วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวศวกรรมเคม มหาวทยาลยมชแกน แอนนอารเบอร สหรฐอเมรกา - Advance Management Program (AMP) รนท 167/2547 Harvard

Business School - หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท.รนท 17/2556) สถาบนวทยาการตลาดทน สมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 - Thailand Energy Academy (TEA) รนท 1/2555 - Director Certification Program (DCP) รนท 75/2549

2560 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2560 – ปจจบน กรรมการสรรหา ก าหนดคาตอบแทนและก ากบดแลกจการทด

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2559 – ปจจบน

กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2558 – 2559

ทปรกษา

บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

2557 – 2558

รองกรรมการผจดการใหญกลมงานกลยทธและพฒนาธรกจ/ รกษาการรองกรรมการผจดการใหญกลมงานเทคโนโลยและพฒนาความยงยน

บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

2553 – 2556 รองกรรมการผจดการใหญกลมงานกลยทธและพฒนาธรกจ

บรษท ปตท.ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน)

Page 72: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 70 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 1

ชอ-สกล / ต าแหนง วนทไดรบต าแหนง

อาย คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ นางสาวศศธร วงศวไล

กรรมการอสระ

สดสวนการถอหน : ไมม แตงตงเมอวนท 24 เมษายน 2561

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

52 - ปรญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP)

- ปรญญาโททางสถตประยกต สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA) - ปรญญาตรทางบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาตรรฐศาสตรบณฑต มหาวทยาลยรามค าแหง - โครงการพฒนาผสอบบญชตลาดทน - ประกาศนยบตรกฎหมายภาษอากร ศาลภาษอากรกลาง สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program รนท 150/2561 - Advanced Audit Committee Program รนท 31/2561

ปจจบน

กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

ปจจบน ผสอบบญชรบอนญาต (ประเทศไทย)

สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ

ปจจบน ผสอบบญชสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ปจจบน

กรรมการ บรษท ไอเอเอส ทปรกษาธรกจ จ ากด

ปจจบน

กรรมการ บรษท เอวสโซ (ไทยแลนด) จ ากด

ปจจบน กรรมการ บรษท เอเนอรส จ ากด

ปจจบน อาจารยพเศษ คณะเศรฐศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโรฒ

ปจจบน

กรรมการกลมการคาชายแดนและขามแดน ดานเมยนมา

สภาหอการคาแหงประเทศไทย

2544 - ปจจบน ทมทปรกษา สมาคมสงเสรมผประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมไทย (ATSME)

นางพจนารถ ปรญภทรภากร

กรรมการผมอ านาจลงนาม

กรรมการผจดการ

สดสวนการถอหน : ไมม

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวาง

กรรมการ และผบรหาร

63 - ปรญญาโทเคหพฒนศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ปรญญาโทสงคมสงเคราะหศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร - หลกสตรผบรหารระดบสงดานวทยาการพลงงาน (วพน. รนท12/2561)

- หลกสตรผบรหารระดบสงดานการพฒนาธรกจอตสาหกรรมและบรการ (วธอ. รนท 3/2559) สถาบนวทยาการธรกจและอตสาหกรรม

- หลกสตรผบรหารระดบสง (วตท. รนท 17/2557) สถาบนวทยาการตลาดทน

สมาคมสงเสรมกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รนท 25/2560 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รนท 1/2560

- Boards that Make a Difference (BMD) รนท 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รนท 36/2558 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รนท 21/2557

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รนท 2/2555

- Role of the Compensation Committee (RCC) รนท 14/2555

- Finance for Non-Finance Directors (FND) รนท 25/2549 - Director Certification Program (DCP) รนท 35/2546

2560 – ปจจบน

กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน/ประธานคณะกรรมการบรรษทภบาลและการพฒนาอยางยงยน

บรษท เนอวานา ไดอ จ ากด (มหาชน)

2560 – 2561

กรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2557 – 2560

ประธานกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2553 – ปจจบน

กรรมการ และกรรมการผจดการ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2553 – ปจจบน กรรมการและกรรมการผจดการ บรษท บางกอกเทอรมนอล จ ากด

Page 73: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 71 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 1

ชอ-สกล / ต าแหนง วนทไดรบต าแหนง

อาย คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท /

ประเภทธรกจ

นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ

กรรมการผมอ านาจลงนาม และ ผชวยกรรมการผจดการสาย

งานสนบสนนธรกจ2 สดสวนการถอหน : ไมม

เปนพสาวของนางสาวนภาศร มหฐตรฐ เปนพสะใภของ นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด

49 - ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ปรญญาโท วทยาศาสตรคอมพวเตอร

University of Pennsylvania, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบนไทยพฒน และสถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - Director Accreditation Program (DCP) 267/2018 - Director Accreditation Program (DAP) 71/2008

2552- ปจจบน

กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2549 - 2553

รองกรรมการผจดการ บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2542 - 2546 ผชวยผอ านวยการฝายประสานงาน

บรษท บางกอกเทอรมนอล จ ากด

นายธระชย สรธญญานนท

กรรมการผมอ านาจลงนาม เลขานการบรษท และผชวยกรรมการผจดการส านกกรรมการผจดการ

สดสวนการถอหน : ไมม

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

53 - ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย - บญชบณฑต มหาวทยาลยธรกจบณฑตย - CSR DAY for Directors Program สถาบนไทยพฒน และสถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย - การบรหารความรบผดชอบตอสงคมเพอการพฒนา อยางยงยน สถาบนธรกจเพอสงคมตลาดหลกทรพยฯ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Board Report Program (BRP) 23/2560 - Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 - Company Secretary Program (CSP) 84/2560

2553 - ปจจบน

กรรมการบรษท

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2550 - ปจจบน เลขานการบรษท บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

นายสรศกด เหลองอรามศร

กรรมการผมอ านาจลงนาม และ ผชวยกรรมการผจดการสาย

งานการตลาดและขาย

สดสวนการถอหน : ไมม ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

51 - ปรญญาโทบรหารธรกจ สาขาธรกจระหวางประเทศ Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบนไทยพฒนและสถาบนธรกจเพอสงคมตลาด หลกทรพยแหงประเทศไทย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 146/2561 - Risk Management Program for Corporate Leaders

(RCL) 12/2561

2561– ปจจบน กรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2555-ปจจบน

กรรมการบรษท

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2554 – 2558

ผจดการทวไป

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2547 - 2552 กรรมการผจดการ บรษท เอม ด เอส กรป (ประเทศไทย) จ ากด

นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด

กรรมการผมอ านาจลงนาม ผชวยกรรมการผจดการสายงานพฒนาธรกจและวางแผนองคกร

แตงตงเมอวนท 1 สงหาคม 2559

สดสวนการถอหน : ไมม

เปนนองเขยของ นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ เปนสามของนางสาวนภาศร มหฐตรฐ

44 - บรหารธรกจมหาบณฑต สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

- Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) 5/2561

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560

- Director Certification Program (DCP) 234/2560 - Family Business Governance (FBG) 9/2560

2559- ปจจบน

กรรมการบรษท/กรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2559 – 2561

เลขานการกรรมหารบรการความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2557 - 2558 ผจดการ การเงน วางแผนองคกร และพฒนาธรกจ

บจ.นวพลาสตก (สระบร)

2556 – 2556

ผจดการส านกงานวางแผนองคกร และพฒนาธรกจ

บรษท เอสซจ เคมคอลส จ ากด

2552 – 2555

ผจดการ การตลาด และเลขานการกรรมการบรษท

Mehr Petrochemical Company

2542 – 2551 Export Sale Executive SEA Sea region

บรษท เอสซจ เคมคอลส จ ากด

2547 - 2550 Business Analysis บรษท เอสซจ เคมคอลส จ ากด

Page 74: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 72 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท เอกสารแนบ 1

ชอ-สกล / ต าแหนง วนทไดรบต าแหนง

อาย คณวฒทางการศกษา / ประวตการอบรม ประสบการณท างานยอนหลง 5 ป

ชวงเวลา ต าแหนง ชอหนวยงาน / บรษท

/ ประเภทธรกจ นายวชต พนธศรมงกร ผชวยกรรมการผจดการ

สายงานสนบสนนธรกจ 1 สดสวนการถอหน : 0.005%

(4,000 หน) ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

59 - ปรญญาโทบรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - How to Develop a Risk Management Plan - Risk Management program for Corporate Leaders (RCL)

6/2560

2557 – 2561

กรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2557 - 2560 กรรมการบรหาร บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

นายวย ยง ออง ผชวยกรรมการผจดการสายงานการ

ผลต สดสวนการถอหน: ไมม

ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

51 - B.S.E. Industrial & Management system, Engineering. Arizona State University

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 266/2561

2561 - ปจจบน

กรรมการบรหารความเสยง

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด(มหาชน)

2559 – 2560

General Manager

Asean & North Asia V Max Co., LTD.

2555 – 2558 General Manager Brand’ s (1835) Co., LTD.

นางสาวนภาศร มหฐตรฐ

ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญชและการเงน

เปนผ ไดรบมอบหมายใหรบผดชอบสงสดในสายงานบญชและการเงน สดสวนการถอหน : ไมม เปนนองสาวของนางสาวนฤศสย มหฐตรฐ เปนภรรยาของ นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด

41 - ปรญญาโท การเงนและการตลาด สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 43/2561 - Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI)

1/2560 หลกสตรการพฒนาความรตอเนองดานบญชและการเงน - TFRS 15 รายไดจากสญญาทท ากบลกคา 6 ชวโมง

2559-ปจจบน

ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญชและการเงน

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2555 – 2558 ผอ านวยการฝาย ธนาคารทหารไทย

2552 – 2555 ผชวยผอ านวยการฝาย ธนาคารทหารไทย

นางดาเรศน พระบล

ผจดการฝายบญช

เปนผควบคมดแลการท าบญช สดสวนการถอหน : ไมม ไมมความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการ และผบรหาร

58 - ปรญญาตรทางบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร หลกสตรการพฒนาความรตอเนองดานบญชและการเงน - TFRS15 รายไดจากสญญาทก ากบลกคา (หลกการ) 7 ชวโมง

โดยบรษท เอน วาย ซ แมนเนจเมนท จ ากด - เคลดลบการจดท างบกระแสเงนสดอยางถกตอง จบ ครบ ทก

ประเดน (หลกสตรใหมป 2561) 6 ชวโมง โดยบรษท ฝกอบรมและสมมนาธรรมนต จ ากด

2530 - ปจจบน ผจดการฝายบญช บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

Page 75: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 73 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษททเกยวของกน เอกสารแนบ 2

รายชอ

บมจ. ทานตะวนอตสาหกรรม

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ สรรหาฯ

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 1. นายไพรสณฑ วงศสมทธ *ลาออกจากต าแหนงประธานกรรมการสรรหาฯ เมอวนท 18 ธนวาคม 2561

/ / *

2. นายสงหชย อรณวฒพงศ *ลาออกเมอวนท 15 มนาคม 2561

/ * / *

3. นายสายณห สตางคมงคล แตงตงเปนประธานกรรมการตรวจสอบเมอวนท 24 เมษายน 2561

/ / /

4. นายอษฎากร ลมปต / / / / 5. นางสาวศศธร วงศวไล - ไดรบแตงตงเปนกรรมการตรวจสอบ เมอวนท 24 เมษายน 2561

- ไดรบแตงตงเปนประธานกรรมการสรรหาฯ เมอวนท 18 ธนวาคม 2561

/ / /

6. นางพจนารถ ปรญภทรภากร *ลาออกจากกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

/ / *

7. นางสาวนฤศสย มหฐตรฐ / 8. นายสรศกด เหลองอรามศร แตงตงเปนกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

/ /

9. นายเดชบดนทร เหรยญทรพยด / / 10. นายธระชย สรธญญานนท / 11. นายวชต พนธศรมงกร *ครบวาระกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

/ *

12. นายวย ยง ออง แตงตงเปนกรรมการบรหารความเสยงเมอวนท 24 เมษายน 2561

/

หมายเหต เฉพาะนางพจนารถ ปรญภทรภากร เปนกรรมการของบรษททเกยวของ ดงน

1. บรษท ทานตะวน กรป จ ากด 2. บรษท ทานตะวนธรกจ จ ากด 3. บรษท บางกอกเทอรมนอล จ ากด 4. บรษท ทานตะวน จ ากด

Page 76: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 74 ANNUAL REPORT 2018

รายละเอยดเกยวกบผตรวจสอบภายใน เอกสารแนบ 3

ชอส านกงานภายนอกทไดรบการแตงตงเปนผตรวจสอบภายในของบรษทฯ บรษท ควอนตม พอยท คอนซลตง จ ากด

ทอยส านกงาน เลขท 256/194 ซอยวชรพล ซ.3 แยก 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรงเทพฯ 10220 โทรศพท 081-841-9763

บคคลทไดรบการมอบหมายใหปฏบตเปนหวหนางานตรวจสอบภายใน นายรกษพล องศวทยา ต าแหนง ผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน บรษท ควอนตม พอยท คอนซลตง จ ากด

การศกษา

- ปรญญาโท บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยหลยสเซยนา ประเทศสหรฐอเมรกา (Monroe Campus) - ปรญญาตร บรหารธรกจบณฑต (สาขาการบญช) มหาวทยาลยรามค าแหง

ประสบการณ

2554 - ปจจบน ผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน

บรษท ควอนตม พอยท คอนซลตง จ ากด – บรษททปรกษาและตรวจสอบความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน

2547- 2553 ผจดการตรวจสอบระบบการควบคมภายใน บรษท อารพเจเอม โคชชง จ ากด – บรษททปรกษาและตรวจสอบความเพยงพอของระบบการควบคม

ภายใน 2543 - 2546 ผอ านวยการฝายการเงนและปฏบตการ บรษท จาฟรา อนเตอรเนชนแนล (ไทยแลนด) จ ากด – ธรกจน าเขาและจ าหนายเครองส าอาง 2540 - 2543 ผอ านวยการฝายการเงน บรษท อนโดไชนา เฮลทแคร จ ากด – ธรกจน าเขาและจ าหนายยาและเวชภณฑ การฝกอบรม

- หลกสตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย - การอบรมภายในเรอง เทคนคและเครองมอในการตรวจสอบเบองตน - การอบรมภายในองคกรเรอง การบรหารการตรวจสอบและเทคนคการเปนหวหนาทม - สมนาพเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (สตท.)

หนาทและความรบผดชอบของหวหนางานตรวจสอบภายใน

1) วางแผนจดสรรก าลงคน และวางแผนการตรวจสอบเปนรายไตรมาส 2) ประเมนความเสยงของธรกรรมทจะตรวจสอบและวางโปรแกรมการตรวจสอบของแตละธรกรรมตามแผน

3) ตรวจทานกระดาษท าการและตรวจทานการจดท าขอสงเกตทพบจากการตรวจสอบ 4) ประชมรวมภายในกบทมงานเพอตดตามความคบหนาของงานตรวจสอบ

5) ก ากบดแลใหมการประชมรวมกบผไดรบการตรวจสอบเกยวกบประเดนตาง ๆ ทพบจากการตรวจสอบ รวมถงขอรบแผนในการปรบปรงใหความเสยงจากขอสงเกตลดลง หรอแกไขใหเกดการกระจายความเสยงออกไป

6) ประชมรายงานผลการตรวจสอบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท 7) จดใหมการอบรมพนกงานภายในเกยวกบเทคนคการตรวจสอบและพนฐานความรดานการบรหารการเงน

Page 77: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 75 ANNUAL REPORT 2018

การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการประจ าป 2561

ก) ผลการด าเนนงาน งบก าไรขาดทน (ลานบาท) 2561 2560 รายไดจากการขาย 3,052.41 2,897.98 ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 295.01 329.76 ก าไรสทธตอหน (บาท) 3.23 3.46

ในภาพรวมบรษทมรายไดจากการขายสนคาประจ าป 2561 เปนจ านวนเงน 3,052.41 ลานบาท เตบโตจากปกอน154.43 ลานบาท หรอ เพมขนคดเปนรอยละ 5.3 เมอเทยบกบป2560 ก าไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนไดลดลงจากปกอนจ านวน 34.75 ลานบาท เนองมาจากสองปจจยหลกทมผลกระทบอยางมสาระดงน

1. บรษทฯมรายไดอนๆลดลงจากปกอนเปนจ านวนสทธ 13.30 ลานบาท สวนใหญมาจากก าไรจากอตราแลกเปลยนลดลง อกทงรายไดจากบตรชดเชยภาษในอตราทลดลงจากเดมมรายไดรอยละ0.57 เปนรอยละ0.33 และรายไดอนจากการขายเศษซากและสนทรพยทไมสามารถใชงานไดลดลงจากปกอน

2. บรษทฯมคาใชจายในการด าเนนงานเพมขนเปนจ านวนสทธ 21.45 ลานบาท จากกระแสตอตานพลาสตกทวโลก ท าใหบรษทมการลงทนในการพฒนาผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม เชนผลตภณฑ bio degradable เพมขน อกทงการลงทนดานบคคลากรซงเปนสวนส าคญในการปรบกลยทธเพอรองรบกบการเปลยนแปลงทางธรกจ นอกจากนบรษทยงเนนการสราง brand พรอมกจกรรมสงเสรมการขาย รวมถงการเพมชองทางการคาออนไลน เพอใหเขาถงผบรโภคไดดยงขน นอกจากนยงมการปรบปรงโครงสรางดานเทคโนยสารสนเทศใหทนสมย เพอรองรบการพฒนาเทคโนยดานการวางแผนและการรายงานผลการด าเนนงานเพอการตดสนใจของฝายบรหารใหรวดเรวและมประสทธภาพดยงขน

ดงนนในป 2561 ก าไรสทธตอหนจงลดลงหนละ 0.23 บาท เมอเทยบกบป 2560 แมวาบรษทฯจะสามารถหายอดขายไดเพมขนจากป 2560 กตาม

Page 78: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 76 ANNUAL REPORT 2018

ข) รายไดจากการขาย

รายไดจากการขายในป 2561 จ านวน 3,052 ลานบาท เทยบกบงวดเดยวกนของปกอน จ านวน 2,898 ลานบาทโดยมสดสวนรายไดจากการขายทงในประเทศและขายตางประเทศดงน ขายในประเทศเพมขน 18 ลานบาท หรอ คดเปนรอยละ 4.2 จากงวดเดยวกนของปกอน ขายตางประเทศเพมขน 137 ลานบาท หรอ คดเปนรอยละ 5.5 จากงวดเดยวกนของปกอน ผลตภณฑของบรษทออกจ าหนวยสทองตลาด 3 ประเภทหลก คอ 1) ถงพลาสตก ประกอบดวยถงซปลอก ถงนมแม เปนตน

2) หลอดดดเครองดม และ 3) ผลตภณฑอน เชน เสนซป ใยขดผว โดยสามารถแยกผลการขายตามประเภทของผลตภณฑได ดงน

ประเภทของผลตภณฑ ป 2561 ป 2560 รายไดเพมขน(ลดลง)

รายได (ลานบาท) % รายได (ลานบาท) % รายได (ลานบาท) %

ถงพลาสตก 2,533.05 83.0% 2,397.78 83.0% 135.26 5.6%

หลอดดดเครองดม 356.42 12.0% 349.54 12.0% 6.88 2.0%

ผลตภณฑอน 162.94 5.0% 150.66% 5.0% 12.29 8.2%

รายไดรวมจากการขายผลตภณฑหลก 3,052.41 100.0% 2,897.98 100.0% 154.43 5.3%

Page 79: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 77 ANNUAL REPORT 2018

ค) อตราก าไรขนตน

อตราก าไรขนตนประจ าป 2561 อยทรอยละ 19.4 ของยอดขาย เทยบกบงวดเดยวกนของปกอน ซงอยทรอยละ 19.9 ของยอดขาย ถงพลาสตกก าไรขนตนรอยละ19.6 ของยอดขาย เทยบกบปกอนงวดเดยวกนซงอยทรอยละ 20.0 ลดลงเลกนอย หลอดดดเครองดมก าไรขนตนรอยละ18.3 ของยอดขาย ลดลงจากปกอนงวดเดยวกนคดเปนรอยละ 3.6 สาเหตหลกมาจากกระแสการตอตานผลตภณฑพลาสตกและการแขงขนในธรกจ ผลตภณฑอนก าไรขนตนรอยละ 18.7 ของยอดขาย เพมขนจากปกอนงวดเดยวกนคดเปนรอยละ 6.1 จากการเพมความหลากหลายของผลตภณฑเพอลดผลกระทบในผลตภณฑเดมทมแนวโนมเปนขาลง เชนการสรางมลคาเพมโดยผลตภณฑ recycle จากเศษพลาสตก เปนตน

ง) ฐานะการเงน (หนวย: ลานบาท) รายการ ป 2561 ป 2560 เพม (ลด)

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,191.58 1,322.55 (130.98) รวมสนทรพยไมหมนเวยน 872.73 638.87 233.86 รวมหนสนหมนเวยน 354.59 411.45 (56.86) รวมหนสนไมหมนเวยน 44.81 42.96 1.86

บรษทฯมสนทรพยหมนเวยนสทธลดลง 130.98 ลานบาทเมอเทยบกบปกอนงวดเดยวกน ซงเปนการน าไปลงทนอาคาร

คลงสนคาพรอมระบบจดเกบอตโนมตตามทเคยแจงไว (เอกสารTHIP-SET012-2018) มลคาทงโครงการ 196.6 ลานบาทโดยไมพงพงแหลงเงนทนภายนอก รวมทงคาลขสทธระบบ ERP และเครองมอเครองจกรทจดหามาเพมเตมอก 37.3 ลานบาท เพอการผลตในผลตภณฑทตรงกบความตองการของลกคา จากโครงการเหลาน จงท าใหบรษทฯมสนทรพยไมหมนเวยนสทธเพมขนจ านวน 233.4 ลานบาท

Page 80: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 78 ANNUAL REPORT 2018

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ซงจดท าขนตามมาตรฐานรายงานทางการเงนในประเทศไทย ภายใตพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543 และตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย วาดวยการจดท าและน าเสนอรายงานทางการเงน ภายใตพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 โดยไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายการบญชทเหมาะสม และถอปฏบตอยางสม าเสมอ รวมทงมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน โดยผสอบบญชไดตรวจสอบงบการเงนและแสดงความเหนในรายงานของผสอบบญชแลว

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมและด ารงรกษาไวซงระบบควบคมภายในทเหมาะสมและมประสทธผล เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวาขอมลทางบญชมความถกตองครบถวน และเพยงพอทจะด ารงรกษาไวซงทรพยสนตลอดจนเพอไมใหเกดการทจรต หรอการด าเนนการทผดปกตอยางมสาระส าคญ

ในการนคณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ เพอท าหนาทสอบทานนโยบายการบญช และคณภาพของรายงานทางการเงน สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพจารณาการเปดเผยขอมลรายการระหวางกน โดยความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบเรองนปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจ าปแลว

งบการเงนของบรษทฯ ไดรบการตรวจสอบโดยผ สอบบญชของบรษทฯ คอ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ในการตรวจสอบนน ทางคณะกรรมการบรษทไดสนบสนนขอมลและเอกสารตาง ๆ เพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดตามมาตรฐานการสอบบญช โดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผ สอบบญชซงแสดงไวในรายงานประจ าปแลว

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมมประสทธภาพอยางเพยงพอ เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลไดวางบการเงนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 มความเชอถอได โดยถอปฏบตตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

นาย ไพรสณฑ วงศสมทธ ประธานคณะกรรมการ

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

Page 81: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 79 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) รายงาน และ งบการเงน 31 ธนวาคม 2561

Page 82: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 80 ANNUAL REPORT 2018

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต เสนอตอผ ถอหนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ความเหน ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) (บรษทฯ) ซงประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 งบก าไรขาดทนเบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผ ถอหนและงบกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบการเงนรวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส าคญ ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในการแสดงความเหน ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรบผดชอบของผ สอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระจากบรษทฯตามขอก า หนดจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญชในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณอนๆตามทระบในขอก าหนดนนดวย ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

เรองส าคญในการตรวจสอบ เรองส าคญในการตรวจสอบคอเรองตางๆ ทมนยส าคญทสดตามดลยพนจเยยงผประกอบวชาชพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงนส าหรบงวดปจจบน ขาพเจาไดน าเรองเหลานมาพจารณาในบรบทของการตรวจสอบงบการเงนโดยรวมและในการแสดงความเหนของขาพเจา ทงนขาพเจาไมไดแสดงความเหนแยกตางหากส าหรบเรองเหลาน ขาพเจาไดปฏบตงานตามความรบผดชอบทไดกลาวไวในวรรคความรบผดชอบของผ สอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ซงไดรวมความรบผดชอบทเกยวกบเรองเหลานดวย การปฏบตงานของขาพเจาไดรวมวธการตรวจสอบทออกแบบมาเพอตอบสนองตอการประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ผลของวธการตรวจสอบของขาพเจา ซงไดรวมวธการตรวจสอบส าหรบเรองเหลานดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจาตองบการเงนโดยรวม เรองส าคญในการตรวจสอบ พรอมวธการตรวจสอบมดงน การรบรรายได รายไดจากการขายสนคาถอเปนรายการบญชทส าคญ เนองจากจ านวนทบนทกในบญชมสาระส าคญ และสงผลกระทบโดยตรงตอก าไรขาดทนของบรษทฯ ประกอบกบบรษทฯมรายการขายกบลกค าเปนจ านวนหลายรายทงตลาดในประเทศและตางประเทศซงมขอตกลงและเงอนไขทมความหลากหลาย ท าใหรายการขายของบรษทฯมเงอนไขในการรบรรายไดทซบซอน ดงนน บรษทฯจงมความเสยงเกยวกบมลคาและระยะเวลาในการรบรรายได ขาพเจาไดตรวจสอบใหมนใจวาบรษทฯรบรรายไดในระยะเวลาทเหมาะสมโดยการประเมนและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมภายในของบรษทฯทเกยวของกบวงจรรายไดโดยการสอบถามผ รบผดชอบท าความเขาใจและเลอกตวอยางมา

Page 83: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 81 ANNUAL REPORT 2018

สมทดสอบการปฏบตตามการควบคมทบรษทฯออกแบบไว และใหความส าคญ ในการทดสอบเปนพเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรบการควบคมภายในทตอบสนองตอความเสยงดงกลาวขางตน สมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทเกดขนในระหวางปและชวงใกลสนรอบระยะเวลาบญช สอบทานใบลดหนทบรษทฯออกภายหลงวนสนรอบระยะเวลาบญช เพอตรวจสอบวาไมมการรบรรายไดกอนถงเวลาทควร ประกอบกบวเคราะหเปรยบเทยบขอมลบญชรายไดแบบแยกยอย (Disaggregated data) เพอตรวจสอบความผดปกตทอาจเกดขนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญช โดยเฉพาะรายการบญชทท าผานใบส าคญทวไป ขอมลอน ผบรหารเปนผ รบผดชอบตอขอมลอน ซงรวมถงขอมลทรวมอยในรายงานประจ าปของบรษทฯ (แตไมรวมถงงบการเงนและรายงานของผสอบบญชทแสดงอยในรายงานนน) ซงคาดวาจะถกจดเตรยมใหกบขาพเจาภายหลงวนทในรายงานของผสอบบญชน ความเหนของขาพเจาตองบการเงนไมครอบคลมถงขอมลอนและขาพเจาไมไดใหขอสรปในลกษณะการใหความเชอมนในรปแบบใดๆตอขอมลอนนน ความรบผดชอบของขาพเจาทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงนคอ การอานและพจารณาวาขอมลอนนนมความขดแยงทมสาระส าคญกบงบการเงนหรอกบความรทไดรบจากการตรวจสอบของขาพเจาหรอไม หรอปรากฏวาขอมลอนแสดงขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม เมอขาพเจาไดอานรายงานประจ าปของบรษทฯตามทกลาวขางตนและหากสรปไดวามการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ ขาพเจาจะสอสารเรองดงกลาวใหผมหนาทในการก ากบดแลทราบเพอใหมการด าเนนการแกไขทเหมาะสมตอไป

ความรบผดชอบของผบรหารและผมหนาทในการก ากบดแลตองบการเงน ผบรหารมหนาทรบผดชอบในการจดท าและน าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ าเปนเพอใหสามารถจดท างบการเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการจดท างบการเงน ผบรหารรบผดชอบในการประเมนความสามารถของบรษทฯในการด าเนนงานตอเนอง การเปดเผยเรองทเกยวกบการด าเนนงานตอเนองในกรณทมเรองดงกลาว และการใชเกณฑการบญชส าหรบกจการทด าเนนงานตอเนองเวนแตผบรหารมความตงใจทจะเลกบรษทฯหรอหยดด าเนนงานหรอไมสามารถด าเนนงานตอเนองอกตอไปได ผมหนาทในการก ากบดแลมหนาทในการสอดสองดแลกระบวนการในการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบบญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยางสมเหตสมผลคอความเชอมนในระดบสงแตไมไดเปนการรบประกนวาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชจะสามารถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญทมอยไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดและถอวามสาระส าคญเมอคาดการณอยางสมเหตสมผลไดวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการหรอทกรายการรวมกนจะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผ ใชงบการเงนจากการใชงบการเงนเหลาน

Page 84: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 82 ANNUAL REPORT 2018

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยง ผประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏบตงานดงตอไปนดวย • ระบและประเมนความเสยงทอาจมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงน ไมวาจะเกดจากการ

ทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความเสยงเหลานน และไดหลกฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะสงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจเกยวกบการสมรรวมคด การปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การตงใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจจรงหรอการแทรกแซงการควบคมภายใน

• ท าความเขาใจเกยวกบระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบใหเหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการควบคมภายในของบรษทฯ

• ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของทผบรหารจดท า

• สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส าหรบกจการทด าเนนงานตอเนองของผบรหาร และสรปจากหลกฐานการสอบบญชทไดรบวามความไมแนนอนทมสาระส าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหตใหเกดขอสงสยอยางมนยส าคญตอความสามารถของบรษทฯในการด าเนนงานตอเนองหรอไม หากขาพเจาไดขอสรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญ ขาพเจาจะตองใหขอสงเกตไวในรายงานของผสอบบญชของขาพเจาถงการเปดเผยขอมลทเกยวของในงบการเงน หรอหากเหนวาการเปดเผยดงกลาวไมเพยงพอ ขาพเจาจะแสดงความเหนทเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจาขนอยกบหลกฐานการสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผ สอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตใหบรษทฯตองหยดการด าเนนงานตอเนองได

• ประเมนการน าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยขอมลทเกยวของ ตลอดจนประเมนวางบการเงนแสดงรายการและเหตการณทเกดขนโดยถกตองตามทควรหรอไม

ขาพเจาไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลในเรองตางๆซงรวมถงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผนไว ประเดนทมนยส าคญทพบจากการตรวจสอบรวมถงขอบกพรองทมนยส าคญในระบบการควบคมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดใหค ารบรองแกผมหนาทในการก ากบดแลวาขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดจรรยาบรรณทเกยวของกบความเปนอสระและไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลเกยวกบความสมพนธทงหมดตลอดจนเรองอนซงขาพเจาเช อวามเหตผลทบคคลภายนอกอาจพจารณาวากระทบตอความเปนอสระของขาพเจาและมาตรการทขาพเจาใชเพอปองกนไมใหขาพเจาขาดความเปนอสระ จากเรองทงหลายทสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแล ขาพเจาไดพจารณาเรองตาง ๆ ทมนยส าคญทสดในการตรวจสอบงบการเงนในงวดปจจบนและก าหนดเปนเรองส าคญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบายเรองเหลานไวในรายงานของผสอบบญช เวนแตกฎหมายหรอขอบงคบหามไมใหเปดเผยเรองดงกลาวตอสาธารณะ หรอในสถานการณทยากทจะเกดขน ขาพเจาพจารณาวาไมควรสอสารเรองดงกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระท าดงกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวาจะมผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนทผมสวนไดเสยสาธารณะจะไดจากการสอสารดงกลาว

Page 85: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 83 ANNUAL REPORT 2018

ขาพเจาเปนผ รบผดชอบงานสอบบญชและการน าเสนอรายงานฉบบน

ศรวรรณ สรเทพนทร ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 4604 บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด กรงเทพฯ: 11 กมภาพนธ 2562

Page 86: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 84 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

(หนวย: บาท)

หมายเหต 2561 2560

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7 179,060,948 354,117,160

เงนลงทนชวคราว 8 269,914,183 250,000,000

ลกหนการคาและลกหนอน 9 290,126,355 285,855,652

สนคาคงเหลอ 10 441,196,354 422,451,186

สนทรพยหมนเวยนอน 11,277,657 10,129,480

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,191,575,497 1,322,553,478

สนทรพยไมหมนเวยน อสงหารมทรพยเพอการลงทน

11 43,140,261 43,140,261

ทดน อาคารและอปกรณ 12 783,958,204 564,148,528

สนทรพยไมมตวตน 13 26,503,100 12,890,314

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 19 5,781,446 5,343,546

สนทรพยไมหมนเวยนอน

13,350,629 13,351,062

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 872,733,640 638,873,711

รวมสนทรพย 2,064,309,137 1,961,427,189

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 87: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 85 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบแสดงฐานะการเงน (ตอ) ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 (หนวย: บาท)

หมายเหต 2561 2560 หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เจาหนการคาและเจาหนอน 14 273,583,189 312,446,833

คาใชจายคางจาย

56,329,059 63,658,458

หนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 15 2,158,952 2,945,930

ภาษเงนไดคางจาย 13,569,853 27,833,034

หนสนหมนเวยนอน 8,944,542 4,566,075

รวมหนสนหมนเวยน 354,585,595 411,450,330 หนสนไมหมนเวยน หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ ภายในหนงป 15 2,707,868 4,866,820

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 16 42,106,565 37,796,858

หนสนไมหมนเวยนอน - 293,630

รวมหนสนไมหมนเวยน 44,814,433 42,957,308

รวมหนสน 399,400,028 454,407,638 สวนของผถอหน ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 80,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 80,000,000 80,000,000

ทนออกจ าหนายและช าระเตมมลคาแลว หนสามญ 80,000,000 หน มลคาหนละ 1 บาท 80,000,000 80,000,000

สวนเกนมลคาหนสามญ 136,800,000 136,800,000

ก าไรสะสม จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 17 10,000,000 10,000,000

ยงไมไดจดสรร 1,438,109,109 1,280,219,551

รวมสวนของผถอหน 1,664,909,109 1,507,019,551

รวมหนสนและสวนของผถอหน 2,064,309,137 1,961,427,189

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 88: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 86 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

(หนวย: บาท)

หมายเหต 2561 2560 ก าไรขาดทน: รายได รายไดจากการขาย 20 3,052,413,023 2,897,982,980

รายไดอน 34,054,558 47,357,016

รวมรายได 3,086,467,581 2,945,339,996 คาใชจาย ตนทนขาย 2,461,160,600 2,321,826,391

คาใชจายในการขายและจดจ าหนาย 95,991,299 83,865,457

คาใชจายในการบรหาร 234,307,852 209,886,144

รวมคาใชจาย 2,791,459,751 2,615,577,992

ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 295,007,830 329,762,004

คาใชจายทางการเงน (1,495,271) (1,312,300)

ก าไรกอนคาใชจายภาษเงนได 293,512,559 328,449,704

คาใชจายภาษเงนได 19 (35,122,615) (51,484,037)

ก าไรส าหรบป 258,389,944 276,965,667 ก าไรขาดทนเบดเสรจอน: รายการทจะไมถกบนทกในสวนของก าไรหรอขาดทนในภายหลง ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย (625,483) (583,506)

หก: ผลกระทบของภาษเงนได 19 125,097 116,701

รายการทจะไมถกบนทกในสวนของก าไรหรอขาดทนในภายหลง - สทธจากภาษเงนได (500,386) (466,805)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป (500,386) (466,805)

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป 257,889,558 276,498,862

ก าไรตอหน 21 ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไร 3.23 3.46

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 89: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 87 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 (หนวย: บาท)

ทนเรอนหน ก าไรสะสม ทออกและ สวนเกน จดสรรแลว - รวมสวนของ

ช าระแลว มลคาหนสามญ ส ารองตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ผ ถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2560 80,000,000 136,800,000 10,000,000 1,117,160,689 1,343,960,689 ก าไรส าหรบป - - - 276,965,667 276,965,667 ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป - - - (466,805) (466,805) ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - - - 276,498,862 276,498,862 เงนปนผลจาย (หมายเหต 24) - - - (113,440,000) (113,440,000) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 80,000,000 136,800,000 10,000,000 1,280,219,551 1,507,019,551 ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกราคม 2561 80,000,000 136,800,000 10,000,000 1,280,219,551 1,507,019,551 ก าไรส าหรบป - - - 258,389,944 258,389,944 ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป - - - (500,386) (500,386) ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป - - - 257,889,558 257,889,558 เงนปนผลจาย (หมายเหต 24) - - - (100,000,000) (100,000,000) ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 80,000,000 136,800,000 10,000,000 1,438,109,109 1,664,909,109 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 90: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 88 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบกระแสเงนสด ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 (หนวย: บาท)

หมายเหต 2561 2560 กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน ก าไรกอนภาษ 293,512,559 328,449,704

รายการปรบกระทบก าไรกอนภาษเปนเงนสดรบ(จาย) จากกจกรรมด าเนนงาน: คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 12, 13 77,433,357 61,525,730

คาเผอหนสงสยจะสญเพมขน(ลดลง) (5,617) 5,617

การปรบลดราคาทนของสนคาคงเหลอใหเปน มลคาสทธทจะไดรบเพมขน(ลดลง) 651,643 (853,278)

ตดจ าหนายสวนต ามลคาเงนลงทนชวคราว (27,115) -

คาเผอการดอยคาของสนทรพยเพมขน(ลดลง) 12 (1,543,296) 4,540,421

ขาดทน(ก าไร)จากการจ าหนายและตดจ าหนายทดน อาคารและอปกรณ 2,085,808 (2,913,340)

ก าไรจากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง (144,903) (1,101,576)

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 16 4,865,920 4,076,390

ดอกเบยรบ (7,021,947) (7,084,717)

คาใชจายดอกเบย 234,322 105,410

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงใน สนทรพยและหนสนด าเนนงาน 370,040,731 386,750,361

สนทรพยด าเนนงาน(เพมขน)ลดลง: ลกหนการคาและลกหนอน (162,967,768) (174,145,009)

สนคาคงเหลอ (19,396,811) 20,300,476

สนทรพยหมนเวยนอน (1,148,177) 2,380,104

สนทรพยไมหมนเวยนอน 433 (189,203)

หนสนด าเนนงานเพมขน(ลดลง): เจาหนการคาและเจาหนอน (56,253,061) 31,171,553

คาใชจายคางจาย (7,329,399) (3,794,344)

หนสนหมนเวยนอน 4,378,467 618,793

หนสนไมหมนเวยนอน (293,630) (328,970)

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 127,030,785 262,763,761

เงนสดจายดอกเบย (3,522) (426)

เงนสดจายภาษเงนได (49,698,599) (65,546,954)

เงนสดจายผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน (1,181,696) (300,200)

เงนสดรบจากการขอคนภาษมลคาเพม 157,568,607 112,866,497

กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน 233,715,575 309,782,678 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 91: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 89 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบกระแสเงนสด (ตอ) ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

(หนวย: บาท)

หมายเหต 2561 2560 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนสดรบจากดอกเบยรบ 7,344,773 6,906,227

เงนสดจายซอเงนลงทนชวคราว (549,887,069) (644,920,670)

เงนสดรบคนจากเงนลงทนชวคราว 530,000,000 829,238,515

เงนสดจายซอทดน อาคารและอปกรณ (277,429,830) (176,992,100)

เงนสดจายซอสนทรพยไมมตวตน (16,234,000) (7,769,850)

เงนสดรบจากการจ าหนายอสงหารมทรพยเพอการลงทนและอปกรณ 642,222 3,582,966

กระแสเงนสดสทธจาก(ใชไปใน)กจกรรมลงทน (305,563,904) 10,045,088 กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน เงนสดจายหนสนตามสญญาเชาการเงน (2,945,930) (1,873,076)

เงนสดจายดอกเบย (230,800) (104,984)

เงนปนผลจาย (99,968,347) (113,407,764)

กระแสเงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (103,145,077) (115,385,824)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน(ลดลง)สทธ (174,993,406) 204,441,942

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 354,117,160 149,783,055

ผลกระทบจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยน ทมตอเงนฝากธนาคารคงเหลอ (62,806) (107,837)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 7 179,060,948 354,117,160 ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม รายการทไมเกยวของกบเงนสด เจาหนจากการซอทดน อาคารและอปกรณ 22,557,395 4,180,673

ซอสนทรพยภายใตสญญาเชาการเงน - 5,726,406

เงนปนผลคางจาย 4,811,569 4,779,916 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 92: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 90 ANNUAL REPORT 2018

บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) หมายเหตประกอบงบการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 1. ขอมลทวไป บรษท ทานตะวนอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) เปนบรษทมหาชนซงจดตงและมภมล าเนาในประเทศไทย บรษทฯม

บรษท ทานตะวน จ ากด ซงเปนบรษททจดทะเบยนจดตงในประเทศไทยเปนบรษทใหญ และมบรษท ทานตะวนกรป จ ากด เปนบรษททจดทะเบยนจดตงในประเทศไทยเชนกนเปนบรษทใหญสงสด ธรกจหลกของบรษทฯคอการผลตและจ าหนายผลตภณฑพลาสตก ไดแก หลอดดดเครองดม และถงพลาสตกทวไป ทอยตามทจดทะเบยนของบรษทฯอยท 143-144 หม 8 ซอยกงวาล 2 ถนนเพชรเกษม ต าบลออมใหญ อ าเภอสามพราน จงหวดนครปฐม

2. เกณฑในการจดท างบการเงน งบการเงนนจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนทก าหนดในพระราชบญญตวชาชพบญชพ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงนตามขอก าหนดในประกาศกรมพฒนาธรกจการคาลงวนท 11 ตลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543

งบการเงนฉบบภาษาไทยเปนงบการเงนฉบบทบรษทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษแปลจากงบการเงนฉบบภาษาไทยน

งบการเงนนไดจดท าขนโดยใชเกณฑราคาทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอนในนโยบายการบญช 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน ในระหวางป บรษทฯไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง

(ปรบปรง 2560) จ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงและอธบายใหชดเจนเกยวกบการเปดเผยขอมลในหมายเหตประกอบงบการเงน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนของบรษทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2561) และฉบบใหมจ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธบายใหชดเจนเกยวกบวธปฏบตทางการบญชและการใหแนวปฏบตทางบญชกบผใชมาตรฐาน ฝายบรหารของบรษทฯเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรงดงกลาวสวนใหญจะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนเมอน ามาถอปฏบต อยางไรกตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบใหมซงไดมการเปลยนแปลงหลกการส าคญ สามารถสรปไดดงน

Page 93: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 91 ANNUAL REPORT 2018

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 เรอง รายไดจากสญญาทท ากบลกคา มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 ใชแทนมาตรฐานการบญชและการตความมาตรฐานการบญชทเกยวของ

ตอไปน มาตรฐานการบญช ฉบบท 11 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญากอสราง มาตรฐานการบญช ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560) เรอง รายได การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท 31 (ปรบปรง 2560) เรอง รายได - รายการแลกเปลยนเกยวกบ

บรการโฆษณา การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 13 (ปรบปรง 2560)

เรอง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 (ปรบปรง 2560)

เรอง สญญาส าหรบการกอสรางอสงหารมทรพย

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560)

เรอง การโอนสนทรพยจากลกคา

กจการตองใชมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 15 กบสญญาทท ากบลกคาทกสญญา ยกเวนสญญาทอยในขอบเขตของมาตรฐานการบญชฉบบอน มาตรฐานฉบบนไดก าหนดหลกการ 5 ขนตอนส าหรบการรบรรายไดทเกดขนจากสญญาทท ากบลกคา โดยกจการจะรบรรายไดในจ านวนเงนทสะทอนถงสงตอบแทนทกจการคาดวาจะมสทธไดรบจากการแลกเปลยนสนคาหรอบรการทไดสงมอบใหแกลกคา และก าหนดใหกจการตองใชดลยพนจและพจารณาขอเทจจรงและเหตการณทเกยวของทงหมดในการพจารณาตามหลกการในแตละขนตอน ฝายบรหารของบรษทฯอยระหวางการประเมนผลกระทบทอาจมตองบการเงนในปทเรมน ามาตรฐานดงกลาวมาถอปฏบต

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมเครองมอทางการเงนทจะมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2563 ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงน กลมเครองมอทางการเงน ประกอบดวยมาตรฐานและการตความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบ ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 7 การเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน ฉบบท 9 เครองมอทางการเงน

มาตรฐานการบญช ฉบบท 32 การแสดงรายการเครองมอทางการเงน

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท 16 การปองกนความเสยงของเงนลงทนสทธในหนวยงานตางประเทศ ฉบบท 19 การช าระหนสนทางการเงนดวยตราสารทน

มาตรฐานการรายงานทางการเงนกลมดงกลาวขางตน ก าหนดหลกการเกยวกบการจดประเภทและการวดมลคาเครองมอทางการเงนดวยมลคายตธรรมหรอราคาทนตดจ าหนายโดยพจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงน ลกษณะของกระแสเงนสดตามสญญาและแผนธรกจของกจการ (Business Model) หลกการเกยวกบวธการค านวณการดอยคาของเครองมอทางการเงนโดยใชแนวคดของผลขาดทนดานเครดตทคาดวาจะเกดขน และหลกการเกยวกบการบญชปองกนความเสยง รวมถงการแสดงรายการและการเปดเผยขอมลเครองมอทางการเงน และเมอมาตรฐานการรายงานทาง

Page 94: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 92 ANNUAL REPORT 2018

การเงนกลมนมผลบงคบใช จะท าใหมาตรฐานการบญช การตความมาตรฐานการบญช และแนวปฏบตทางการบญชบางฉบบทมผลบงคบใชอยในปจจบนถกยกเลกไป ปจจบนฝายบรหารของบรษทฯอยระหวางการประเมนผลกระทบทอาจมตองบการเงนในปทเรมน ามาตรฐานกล มดงกลาวมาถอปฏบต

4. นโยบายการบญชทส าคญ 4.1 การรบรรายได ขายสนคา รายไดจากการขายสนคารบรเมอบรษทฯไดโอนความเสยงและผลตอบแทนทมนยส าคญของความเปนเจาของสนคา

ใหกบผซอแลว รายไดจากการขายแสดงมลคาตามราคาในใบก ากบสนคาโดยไมรวมภาษมลคาเพม ส าหรบสนคาทไดสงมอบหลงจากหกสวนลดแลว ดอกเบยรบ

ดอกเบยรบถอเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยค านงถงอตราผลตอบแทนทแทจรง 4.2 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด หมายถง เงนสดและเงนฝากธนาคาร และเงนลงทนระยะสนทมสภาพคลองสง ซงถง

ก าหนดจายคนภายในระยะเวลาไมเกนสามเดอนนบจากวนทไดมาและไมมขอจ ากดในการเบกใช 4.3 ลกหนการคา ลกหนการคาแสดงมลคาตามจ านวนมลคาสทธทจะไดรบ บรษทฯบนทกคาเผอหนสงสยจะสญส าหรบผลขาดทน

โดยประมาณทอาจเกดขนจากการเกบเงนจากลกหนไมได ซงโดยทวไปพจารณาจากประสบการณการเกบเงนและการวเคราะหอายหน

4.4 สนคาคงเหลอ สนคาส าเรจรปและสนคาระหวางผลตแสดงมลคาตามราคาทน (วธถวเฉลยถวงน าหนก) หรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแต

ราคาใดจะต ากวา ราคาทนดงกลาววดมลคาตามวธตนทนมาตรฐานซงใกลเคยงกบตนทนจรงและประกอบดวยตนทนวตถดบ แรงงานและคาโสหยในการผลต

วตถดบ สารเคม ภาชนะบรรจ อะไหลและวสดโรงงานแสดงมลคาตามราคาทนถวเฉลยถวงน าหนก หรอมลคาสทธทจะไดรบแลวแตราคาใดจะต ากวา และจะถอเปนสวนหนงของตนทนการผลตเมอมการเบกใช

4.5 เงนลงทน เงนลงทนในตราสารหนทจะครบก าหนดช าระในหนงป รวมทงทจะถอจนครบก าหนดแสดงมลคาตามราคาทนตดจ าหนาย บรษทฯตดบญชสวนเกนหรอรบรสวนต ากวามลคาตราสารหนตามอตราดอกเบยทแทจรง ซงจ านวนทตดจ าหนายหรอรบรนจะแสดงเปนรายการปรบกบดอกเบยรบ

4.6 อสงหารมทรพยเพอการลงทน บรษทฯบนทกมลคาเรมแรกของอสงหารมทรพยเพอการลงทนในราคาทนซงรวมตนทนการท ารายการ หลงจากนน บรษทฯจะบนทกอสงหารมทรพยเพอการลงทนดวยราคาทนหกคาเผอการดอยคา (ถาม) บรษทฯรบรผลตางระหวางจ านวนเงนทไดรบสทธจากการจ าหนายกบมลคาตามบญชของสนทรพยในสวนของก าไรหรอขาดทนในงวดทตดรายการอสงหารมทรพยเพอการลงทนออกจากบญช

Page 95: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 93 ANNUAL REPORT 2018

4.7 ทดน อาคารและอปกรณและคาเสอมราคา ทดนแสดงมลคาตามราคาทน อาคารและอปกรณแสดงมลคาตามราคาทนหกคาเสอมราคาสะสม และคาเผอการดอยคา

ของสนทรพย (ถาม) คาเสอมราคาของอาคารและอปกรณค านวณจากราคาทนของสนทรพยโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณดงน

อาคารและสงปลกสราง 20 ป สวนปรบปรงอาคาร 5, 10 และ 20 ป เครองจกรและอปกรณ 5 ถง 14 ป เครองมอเครองใช 3 ถง 10 ป เครองตกแตงตดตงและเครองใชส านกงาน 5 และ 10 ป ยานพาหนะ 5 ป

คาเสอมราคารวมอยในการค านวณผลการด าเนนงาน ไมมการคดคาเสอมราคาส าหรบทดน สวนปรบปรงทดน งานระหวางกอสรางและเครองจกรระหวางตดตง บรษทฯตดรายการทดน อาคาร และอปกรณ ออกจากบญช เมอจ าหนายสนทรพยหรอคาดวาจะไมไดรบประโยชนเชง

เศรษฐกจในอนาคตจากการใชหรอการจ าหนายสนทรพย รายการผลก าไรหรอขาดทนจากการจ าหนายสนทรพยจะรบรในสวนของก าไรหรอขาดทนเมอบรษทฯตดรายการสนทรพยนนออกจากบญช

4.8 สนทรพยไมมตวตนและคาตดจ าหนาย บรษทฯบนทกตนทนเรมแรกของสนทรพยไมมตวตนตามราคาทน ภายหลงการรบรรายการเรมแรก สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาตามราคาทนหกคาตดจ าหนายสะสมและคาเผอการดอยคาสะสม (ถาม) ของสนทรพยนน บรษทฯตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจ ากดอยางมระบบตลอดอายการใหประโยชนเชงเศรษฐกจของสนทรพยนน และจะประเมนการดอยคาของสนทรพยดงกลาวเมอมขอบงชวาสนทรพยนนเกดการดอยคา บรษทฯจะทบทวนระยะเวลาการตดจ าหนายและวธการตดจ าหนายของสนทรพยไมมตวตนดงกลาวทกสนปเ ปนอยางนอย คาตดจ าหนายรบรเปนคาใชจายในสวนของก าไรหรอขาดทน สนทรพยไมมตวตนทมอายการใหประโยชนจ ากดมดงน

โปรแกรมคอมพวเตอร 5 ป ลขสทธ 3 ถง 10 ป

ไมมการตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนระหวางพฒนา 4.9 รายการธรกจกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน บคคลหรอกจการทเกยวของกนกบบรษทฯ หมายถง บคคลหรอกจการทมอ านาจควบคมบรษทฯ หรอถกบรษทฯควบคม

ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรอทางออม หรออยภายใตการควบคมเดยวกนกบบรษทฯ นอกจากนบคคลหรอกจการทเกยวของกนยงหมายรวมถงบรษทรวมและบคคลหรอกจการทมสทธออกเสยงโดยทางตรง

หรอทางออมซงท าใหมอทธพลอยางเปนสาระส าคญตอบรษทฯ ผบรหารส าคญ กรรมการหรอพนกงานของบรษทฯทมอ านาจในการวางแผนและควบคมการด าเนนงานของบรษทฯ

4.10 สญญาเชาระยะยาว สญญาเชาทดน อาคารและอปกรณทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบผ เชาถอ

เปนสญญาเชาการเงน สญญาเชาการเงนจะบนทกเปนรายจายฝายทนดวยมลคายตธรรมของสนทรพยทเชาหรอมลคาปจจบนสทธของจ านวนเงนทตองจายตามสญญาเชาแลวแตมลคาใดจะต ากวา ภาระผกพนตามสญญาเชาหกคาใชจาย

Page 96: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 94 ANNUAL REPORT 2018

ทางการเงนจะบนทกเปนหนสนระยะยาว สวนดอกเบยจายจะบนทกในสวนของก าไรหรอขาดทนตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยทไดมาตามสญญาเชาการเงนจะคดคาเสอมราคาตลอดอายการใหประโยชนของสนทรพยทเชา

สญญาเชาทดน อาคาร และอปกรณทความเสยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกบผ เชาถอเปนสญญาเชาด าเนนงาน จ านวนเงนทจายตามสญญาเชาด าเนนงานรบรเปนคาใชจายในสวนของก าไรหรอขาดทนตามวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชา

4.11 เงนตราตางประเทศ บรษทฯแสดงงบการเงนเปนสกลเงนบาท ซงเปนสกลเงนทใชในการด าเนนงานของบรษทฯ รายการทเปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนททเกดรายการ สนทรพยและหนสน

ทเปนตวเงนซงอยในสกลเงนตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

ก าไรและขาดทนทเกดจากการเปลยนแปลงในอตราแลกเปลยนไดรวมอยในการค านวณผลการด าเนนงาน 4.12 การดอยคาของสนทรพย ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯจะท าการประเมนการดอยคาของทดน อาคาร อปกรณและสนทรพยไมมตวตน

ของบรษทฯ หากมขอบงชวาสนทรพยดงกลาวอาจดอยคา บรษทฯรบรขาดทนจากการดอยคาเมอมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยมมลคาต ากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ทงนมลคาทคาดวาจะไดรบคนหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขายของสนทรพยหรอมลคาจากการใชสนทรพยแลวแตราคาใดจะสงกวา

บรษทฯจะรบรรายการขาดทนจากการดอยคาในสวนของก าไรหรอขาดทน 4.13 ผลประโยชนของพนกงาน ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน บรษทฯรบร เงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเมอเกดรายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงาน โครงการสมทบเงน บรษทฯและพนกงานไดรวมกนจดตงกองทนส ารองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงนทพนกงานจายสะสมและเงนทบรษทฯ

จายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนส ารองเลยงชพไดแยกออกจากสนทรพยของบรษทฯ เงนทบรษทฯจายสมทบกองทนส ารองเลยงชพบนทกเปนคาใชจายในปทเกดรายการ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน บรษทฯมภาระส าหรบเงนชดเชยทตองจายใหแกพนกงานเมอออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซงบรษทฯถอวาเงน

ชดเชยดงกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานส าหรบพนกงาน บรษทฯค านวณหนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน โดยใชวธคดลดแตละหนวยทประมาณ

การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผ เ ชยวชาญอสระไดท าการประเมนภาระผกพนดงกลาวตามหลกคณตศาสตรประกนภย

ผลก าไรหรอขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานจะรบรทนทในก าไรขาดทนเบดเสรจอน

4.14 ประมาณการหนสน บรษทฯจะบนทกประมาณการหนสนไวในบญชเมอภาระผกพนซงเปนผลมาจากเหตการณในอดตไดเกดขนแลว และม

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษทฯจะเสยทรพยากรเชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภาระผกพนนน และบรษทฯสามารถประมาณมลคาภาระผกพนนนไดอยางนาเชอถอ

Page 97: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 95 ANNUAL REPORT 2018

4.15 ภาษเงนได ภาษเงนไดประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนไดปจจบน บรษทฯบนทกภาษเงนไดปจจบนตามจ านวนทคาดวาจะจายใหกบหนวยงานจดเกบภาษของรฐ โดยค านวณจากก าไร

ทางภาษตามหลกเกณฑทก าหนดในกฎหมายภาษอากร ภาษเงนไดรอการตดบญช บรษทฯบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวระหวางราคาตามบญชของสนทรพยและหนสน ณ วน

สนรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหนสนทเกยวของนน โดยใชอตราภาษทมผลบงคบใช ณ วนสนรอบระยะเวลารายงาน

บรษทฯรบรหนสนภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางชวคราวทตองเสยภาษทกรายการ แตรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชส าหรบผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษ รวมทงผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชในจ านวนเทาทมความเปนไปไดคอนขางแนทบรษทฯจะมก าไรทางภาษในอนาคตเพยงพอทจะใชประโยชนจากผลแตกตางชวคราวทใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษทยงไมไดใชนน

บรษทฯจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทกสนรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรบลดมลคาตามบญชดงกลาว หากมความเปนไปไดคอนขางแนวา บรษทฯจะไมมก าไรทางภาษเพยงพอตอการน าสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทงหมดหรอบางสวนมาใชประโยชน

บรษทฯจะบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผ ถอหนหากภาษทเกดขนเกยวของกบรายการทไดบนทกโดยตรงไปยงสวนของผ ถอหน

4.16 การวดมลคายตธรรม มลคายตธรรม หมายถง ราคาทคาดวาจะไดรบจากการขายสนทรพยหรอเปนราคาทจะตองจายเพอโอนหนสนใหผอนโดย

รายการดงกลาวเปนรายการทเกดขนในสภาพปกตระหวางผซอและผขาย (ผ รวมในตลาด) ณ วนทวดมลคา บรษทฯใชราคาเสนอซอขายในตลาดทมสภาพคลองในการวดมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนซงมาตรฐานการรายงานทางการเงนทเกยวของก าหนดใหตองวดมลคาดวยมลคายตธรรม ยกเวนในกรณทไมมตลาดทมสภาพคลองส าหรบสนทรพยหรอหนสนทมลกษณะเดยวกนหรอไมสามารถหาราคาเสนอซอขายในตลาดทมสภาพคลองได บรษทฯจะประมาณมลคายตธรรมโดยใชเทคนคการประเมนมลคาทเหมาะสมกบแตละสถานการณ และพยายามใชขอมลทสามารถสงเกตไดทเกยวของกบสนทรพยหรอหนสนทจะวดมลคายตธรรมนนใหมากทสด

ล าดบชนของมลคายตธรรมทใชวดมลคาและเปดเผยมลคายตธรรมของสนทรพยและหนสนในงบการเงนแบงออกเปนสามระดบตามประเภทของขอมลทน ามาใชในการวดมลคายตธรรม ดงน

ระดบ 1 ใชขอมลราคาเสนอซอขายของสนทรพยหรอหนสนอยางเดยวกนในตลาดทมสภาพคลอง ระดบ 2 ใชขอมลอนทสามารถสงเกตไดของสนทรพยหรอหนสน ไมวาจะเปนขอมลทางตรงหรอทางออม ระดบ 3 ใชขอมลทไมสามารถสงเกตได เชน ขอมลเกยวกบกระแสเงนในอนาคตทกจการประมาณขน ทกวนสนรอบระยะเวลารายงาน บรษทฯจะประเมนความจ าเปนในการโอนรายการระหวางล าดบชนของมลคายตธรรม

ส าหรบสนทรพยและหนสนทถออย ณ วนสนรอบระยะเวลารายงานทมการวดมลคายตธรรมแบบเกดขนประจ า 5. การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชทส าคญ ในการจดท างบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจ าเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการใน

เรองทมความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวนสงผลกระทบตอจ านวนเงนทแสดงในงบ

Page 98: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 96 ANNUAL REPORT 2018

การเงนและตอขอมลทแสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลทเกดขนจรงอาจแตกตางไปจากจ านวนทประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการทส าคญมดงน

สญญาเชา ในการพจารณาประเภทของสญญาเชาวาเปนสญญาเชาด าเนนงานหรอสญญาเชาทางการเงน ฝายบรหารไดใชดลย

พนจในการประเมนเงอนไขและรายละเอยดของสญญาเพอพจารณาวาบรษทฯไดโอนหรอรบโอนความเสยงและผลประโยชนในสนทรพยทเชาดงกลาวแลวหรอไม

ทดน อาคารและอปกรณและคาเสอมราคา ในการค านวณคาเสอมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารจ าเปนตองท าการประมาณอายการใหประโยชนและ

มลคาคงเหลอเมอเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทบทวนอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอใหมหากมการเปลยนแปลงเกดขน

นอกจากน ฝายบรหารจ าเปนตองสอบทานการดอยคาของทดน อาคารและอปกรณในแตละชวงเวลาและบนทกขาดทนจากการดอยคาหากคาดวามลคาทคาดวาจะไดรบคนต ากวามลคาตามบญชของสนทรพยนน ในการนฝายบรหารจ าเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานตามโครงการผลประโยชน หนสนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงานประมาณขนตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซงตอง

อาศยขอสมมตฐานตางๆในการประมาณการนน เชน อตราคดลด อตราการขนเงนเดอนในอนาคต อตรามรณะ และอตราการเปลยนแปลงในจ านวนพนกงาน เปนตน

6. รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน ในระหวางป บรษทฯไมมรายการบญชกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

ในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 บรษทฯมคาใชจายผลประโยชนพนกงานทใหแกกรรมการและผบรหาร ดงตอไปน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560

ผลประโยชนระยะสน 45,894 46,272

ผลประโยชนหลงออกจากงาน 1,942 1,876

รวม 47,836 48,148

7. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด (หนวย: พนบาท)

2561 2560 เงนสด 120 120 เงนฝากธนาคาร 178,941 213,854 เงนฝากประจ าทจะครบก าหนดภายในสามเดอน - 140,143

รวม 179,061 354,117

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 เงนฝากออมทรพยและเงนฝากประจ ามอตราดอกเบยระหวางรอยละ 0.15 ถง 1.20 ตอป (2560: รอยละ 0.15 ถง 1.75 ตอป)

Page 99: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 97 ANNUAL REPORT 2018

8. เงนลงทนชวคราว (หนวย: พนบาท)

อตราดอกเบย (รอยละตอป) 2561 2560 2561 2560 เงนฝากประจ า 1.70 - 2.00 1.60 150,000 100,000

พนธบตรรฐบาล 1.47 - 19,914 -

หนกอนพนธ 1.30 - 1.34 1.35 - 1.40 100,000 150,000

รวม 269,914 250,000

9. ลกหนการคาและลกหนอน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 ลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน อายหนคงคางนบจากวนทถงก าหนดช าระ ยงไมถงก าหนดช าระ 220,132 212,429 คางช าระ ไมเกน 3 เดอน 51,763 41,414 3 - 6 เดอน 480 1,637

6 - 12 เดอน 62 11

รวม 272,437 255,491

หก: คาเผอหนสงสยจะสญ - (6)

รวมลกหนการคา - กจการทไมเกยวของกน, สทธ 272,437 255,485

ลกหนอน ลกหนกรมสรรพากร 14,342 28,626 เงนทดรองจายทวไป 1,110 441 ลกหนอน - กจการทไมเกยวของกน 16 490 รายไดคางรบ - กจการทไมเกยวของกน 1,729 -

ดอกเบยเงนฝากคางรบ 492 814

รวมลกหนอน 17,689 30,371

รวมลกหนการคาและลกหนอน - สทธ 290,126 285,856

Page 100: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 98 ANNUAL REPORT 2018

10. สนคาคงเหลอ (หนวย: พนบาท)

ราคาทน

รายการปรบลดราคาทนใหเปน มลคาสทธทจะไดรบ

สนคาคงเหลอ - สทธ

2561 2560 2561 2560 2561 2560 สนคาส าเรจรป 127,709 127,600 (4,961) (4,010) 122,748 123,590 สนคาระหวางผลต 21,701 15,971 - - 21,701 15,971 วตถดบ 237,634 214,606 (17) (317) 237,617 214,289 วสดโรงงาน 18,708 10,350 - - 18,708 10,350 สนคาระหวางทาง 40,422 58,251 - - 40,422 58,251

รวม 446,174 426,778 (4,978) (4,327) 441,196 422,451

ในระหวางปปจจบน บรษทฯบนทกการปรบลดราคาทนของสนคาคงเหลอใหเปนมลคาสทธทจะไดรบ เปนจ านวน 0.7 ลานบาท โดยแสดงเปนสวนหนงของตนทนขาย (2560: บรษทฯมการกลบรายการปรบลดมลคาสนคาคงเหลอเปนจ านวน 0.9 ลานบาท โดยน าไปหกจากมลคาของสนคาคงเหลอทรบรเปนคาใชจายในระหวางป)

11. อสงหารมทรพยเพอการลงทน อสงหา รมท รพย เพ อกา รลงทนของบ ร ษทฯ คอท ด นว า ง เปลาท ไม ไ ด ใ ช ในการด า เนนงานและต ง อย ท

อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร ซงมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดงน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560

ราคาทน 43,140 43,140

มลคาตามบญช 43,140 43,140

การกระทบยอดมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพอการลงทนส าหรบป 2561 และ 2560 แสดงไดดงน (หนวย: พนบาท)

2561 2560 มลคาตามบญชตนป 43,140 43,445 ตดจ าหนายเนองจากถกเวนคน - ราคาตามบญช - (305)

มลคาตามบญชปลายป 43,140 43,140

Page 101: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 99 ANNUAL REPORT 2018

มลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพอการลงทนแยกแสดงตามล าดบชน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดดงน

(หนวย: พนบาท)

ล าดบชนของมลคายตธรรม ระดบ 2

2561 2560 ทดน 188,961 188,961

ในเดอนกรกฎาคม 2560 บรษทฯไดจดใหมการประเมนราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทนส าหรบทดนดงกลาว โดยผประเมนราคาอสระซงใชเกณฑราคาตลาด

12. ทดน อาคารและอปกรณ

(หนวย: พนบาท)

ทดนและ สวนปรบปรง

ทดน

อาคารและ สวนปรบปรงอาคาร

เครองจกรและ

อปกรณ เครองมอเครองใช

เครองตกแตงตดตงและเครองใชส านกงาน ยานพาหนะ

งานระหวางกอสรางและเครองจกรระหวางการตดตง รวม

ราคาทน 1 มกราคม 2560 101,463 277,759 534,067 88,276 17,008 26,166 9,487 1,054,226 ซอเพม - 7,755 46,585 17,751 8,791 7,256 94,676 182,814 จ าหนายและตดจ าหนาย - - (12,497) (4) (511) (3,974) - (16,986)

โอนเขา(โอนออก) - 10,790 48,385 6,958 - - (66,133) -

31 ธนวาคม 2560 101,463 296,304 616,540 112,981 25,288 29,448 38,030 1,220,054 ซอเพม - 4,231 11,039 10,359 8,985 27 261,166 295,807 จ าหนายและตดจ าหนาย - (3,090) (80,218) (37,831) (8,303) - - (129,442) โอนเขา(โอนออก) - 35,527 53,134 488 11,194 - (100,343) -

31 ธนวาคม 2561 101,463 332,972 600,495 85,997 37,164 29,475 198,853 1,386,419

Page 102: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 100 ANNUAL REPORT 2018

(หนวย: พนบาท)

ทดนและ สวน

ปรบปรงทดน

อาคารและ สวน

ปรบปรงอาคาร

เครองจกรและ

อปกรณ เครองมอเครองใช

เครองตกแตงตดตงและเครองใชส านกงาน ยานพาหนะ

งานระหวางกอสรางและเครองจกรระหวางการตดตง รวม

คาเสอมราคาสะสม 1 มกราคม 2560 - 205,484 305,707 66,595 13,855 16,718 - 608,359 คาเสอมราคาส าหรบป - 11,750 34,192 8,073 1,956 3,656 - 59,627 คาเสอมราคาส าหรบสวนทจ าหนายและตดจ าหนาย - - (12,132) (4) (511) (3,974) - (16,621)

31 ธนวาคม 2560 - 217,234 327,767 74,664 15,300 16,400 - 651,365 คาเสอมราคาส าหรบป - 14,431 41,330 10,751 3,589 4,712 - 74,813 คาเสอมราคาส าหรบสวนทจ าหนายและตดจ าหนาย - (3,090) (77,497) (37,826) (8,301) - - (126,714)

31 ธนวาคม 2561 - 228,575 291,600 47,589 10,588 21,112 - 599,464

คาเผอการดอยคา 1 มกราคม 2560 - - - - - - - -

บนทกเพมขนระหวางป - - 4,540 - - - - 4,540

31 ธนวาคม 2560 - - 4,540 - - - - 4,540

ลดลงระหวางป - - (1,543) - - - - (1,543)

31 ธนวาคม 2561 - - 2,997 - - - - 2,997

มลคาสทธตามบญช

31 ธนวาคม 2560 101,463 79,070 284,233 38,317 9,988 13,048 38,030 564,149

31 ธนวาคม 2561 101,463 104,397 305,898 38,408 26,576 8,363 198,853 783,958

คาเสอมราคาส าหรบป

2560 (50.7 ลานบาท รวมอยในตนทนการผลต สวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการขาย จดจ าหนายและบรหาร) 59,627

2561 (60.5 ลานบาท รวมอยในตนทนการผลต สวนทเหลอรวมอยในคาใชจายในการขาย จดจ าหนายและบรหาร) 74,813

ในระหวางปปจจบน บรษทฯมการกลบรายการคาเผอการดอยคาของสนทรพยจ านวน 1.5 ลานบาท เนองจากไดมการ

จ าหนายเครองจกรและอปกรณทไมไดใชในการด าเนนงานออกไป ดงนน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมคาเผอการดอยคาของเครองจกรและอปกรณจ านวน 3.0 ลานบาท ส าหรบเครองจกรและอปกรณทไมไดใชในการด าเนนงานของบรษทฯแลว (2560: 4.5 ลานบาท)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมยอดคงเหลอของยานพาหนะซงไดมาภายใตสญญาเชาทางการเงนโดยมมลคาสทธตามบญชเปนจ านวนเงน 4.7 ลานบาท (2560: 7.7 ลานบาท)

Page 103: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 101 ANNUAL REPORT 2018

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมอาคารและอปกรณจ านวนหนงซงตดคาเสอมราคาหมดแลวแตยงใชงานอย มลคาตามบญชกอนหกคาเสอมราคาสะสมของสนทรพยดงกลาวมจ านวนเงนประมาณ 328.2 ลานบาท (2560: 421.0 ลานบาท)

13. สนทรพยไมมตวตน (หนวย: พนบาท)

โปรแกรมคอมพวเตอร ลขสทธ

โปรแกรมคอมพวเตอรระหวางพฒนา

รวม

ราคาทน 1 มกราคม 2560 9,716 10,590 - 20,306 ซอเพม - 320 7,450 7,770

ตดจ าหนาย - (1,187) - (1,187)

31 ธนวาคม 2560 9,716 9,723 7,450 26,889 ซอเพม 1,728 480 14,026 16,234 โอนเขา (โอนออก) 21,300 - (21,300) -

ตดจ าหนาย - (2,116) - (2,116)

31 ธนวาคม 2561 32,744 8,087 176 41,007

คาตดจ าหนายสะสม 1 มกราคม 2560 8,553 4,734 - 13,287 คาตดจ าหนายส าหรบป 340 1,559 - 1,899

คาตดจ าหนายส าหรบสวนทตดจ าหนาย - (1,187) - (1,187)

31 ธนวาคม 2560 8,893 5,106 - 13,999 คาตดจ าหนายส าหรบป 1,549 1,072 - 2,621

คาตดจ าหนายส าหรบสวนทตดจ าหนาย - (2,116) - (2,116)

31 ธนวาคม 2561 10,442 4,062 - 14,504

มลคาสทธตามบญช

31 ธนวาคม 2560 823 4,617 7,450 12,890

31 ธนวาคม 2561 22,302 4,025 176 26,503

14. เจาหนการคาและเจาหนอน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 เจาหนการคา - กจการทไมเกยวของกน 223,095 301,114 เจาหนอน - กจการทไมเกยวของกน 50,488 11,333

รวมเจาหนการคาและเจาหนอน 273,583 312,447

Page 104: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 102 ANNUAL REPORT 2018

15. หนสนตามสญญาเชาการเงน (หนวย: พนบาท)

2561 2560 หนสนตามสญญาเชาการเงน 5,124 8,301

หก: ดอกเบยรอการตดบญช (257) (488)

รวม 4,867 7,813

หก: สวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป (2,159) (2,946)

หนสนตามสญญาเชาการเงน - สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 2,708 4,867

บรษทฯไดท าสญญาเชาการเงนกบบรษทลสซงเพอเชายานพาหนะใชในการด าเนนงานของกจการโดยมก าหนดการช าระคาเชาเปนรายเดอน อายของสญญามระยะเวลา 4 ป

บรษทฯ มภาระผกพนทจะตองจายคาเชาขนต าตามสญญาเชาการเงนดงน (หนวย: พนบาท)

2561

ไมเกน 1 ป 1 - 4 ป รวม

ผลรวมของจ านวนเงนขนต าทตองจายทงสนตามสญญาเชาการเงน 2,308 2,816 5,124

ดอกเบยตามสญญาเชาการเงนรอการตดบญช (149) (108) (257)

มลคาปจจบนของจ านวนเงนขนต าทตองจายทงสนตามสญญาเชาการเงน 2,159 2,708 4,867

(หนวย: พนบาท) 2560

ไมเกน 1 ป 1 - 4 ป รวม

ผลรวมของจ านวนเงนขนต าทตองจายทงสนตามสญญาเชาการเงน 3,177 5,124 8,301

ดอกเบยตามสญญาเชาการเงนรอการตดบญช (231) (257) (488)

มลคาปจจบนของจ านวนเงนขนต าทตองจายทงสนตามสญญาเชาการเงน 2,946 4,867 7,813

Page 105: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 103 ANNUAL REPORT 2018

16. ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน รายการเปลยนแปลงของบญชส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ

2560 สรปไดดงน (หนวย: พนบาท)

2561 2560

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานตนป 37,797 33,437 สวนทรบรในก าไรหรอขาดทน: ตนทนบรการในปจจบน 3,605 2,869 ตนทนดอกเบย 1,261 1,207

สวนทรบรในก าไรขาดทนเบดเสรจอน: ขาดทน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย สวนทเกดจากการเปลยนแปลงขอสมมตดานประชากรศาสตร 262 247 สวนทเกดจากการเปลยนแปลงขอสมมตทางการเงน (657) 745 สวนทเกดจากการปรบปรงจากประสบการณ 1,021 (408)

ผลประโยชนทจายในระหวางป (1,182) (300)

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานปลายป 42,107 37,797

คาใชจายเกยวกบผลประโยชนระยะยาวของพนกงานรบรในรายการตอไปนในสวนของก าไรหรอขาดทน (หนวย: พนบาท)

2561 2560 ตนทนขาย 897 1,420 คาใชจายในการขาย จดจ าหนายและบรหาร 2,708 1,449 คาใชจายทางการเงน 1,261 1,207

รวมคาใชจายทรบรในก าไรหรอขาดทน 4,866 4,076

บรษทฯคาดวาจะจายช าระผลประโยชนระยะยาวของพนกงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจ านวนประมาณ 5.2 ลานบาท (2560: จ านวน 1.1 ลานบาท)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลยถวงน าหนกในการจายช าระผลประโยชนระยะยาวของพนกงานของบรษทฯประมาณ 15 ป ส าหรบพนกงานรายเดอน และ 12 ป ส าหรบพนกงานรายวน (2560: 15 ป ส าหรบพนกงานรายเดอน และ 12 ป ส าหรบพนกงานรายวน)

สมมตฐานทส าคญในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย สรปไดดงน (หนวย: รอยละตอป)

2561 2560 อตราคดลด 3.08 และ 2.80 3.08 และ 2.72 อตราการขนเงนเดอน 5.31 และ 2.43 5.46 และ 2.88 อตราการเปลยนแปลงในจ านวนพนกงาน 0 ถง 42 0 ถง 43

Page 106: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 104 ANNUAL REPORT 2018

ผลกระทบของการเปลยนแปลงสมมตฐานทส าคญตอมลคาปจจบนของภาระผกพนผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 สรปไดดงน

(หนวย: ลานบาท) 2561 2560

เพมขน 0.5% ลดลง 0.5% เพมขน 0.5% ลดลง 0.5% อตราคดลด (1.8) 1.9 (1.7) 1.8 อตราการขนเงนเดอน 1.8 (1.7) 1.8 (1.7) อตราการเปลยนแปลงในจ านวนพนกงาน (1.9) 2.1 (1.8) 2.0

เมอวนท 13 ธนวาคม 2561 สภานตบญญตแหงชาตไดมมตผานรางพระราชบญญตคมครองแรงงานฉบบใหม ซงกฎหมายดงกลาวอยในระหวางรอประกาศในราชกจจานเบกษา พระราชบญญตคมครองแรงงานฉบบใหมนก าหนดอตราคาชดเชยเพมเตมกรณนายจางเลกจาง ส าหรบลกจางซงท างานตดตอกนครบ 20 ปขนไปใหมสทธไดรบคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอตราสดทาย 400 วน การเปลยนแปลงดงกลาวถอเปนการแกไขโครงการส าหรบโครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน และมผลกระทบใหบรษทฯมหนสนส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานเพมขน 10.3 ลานบาท บรษทฯจะบนทกผลกระทบจากการเปลยนแปลงดงกลาวโดยรบรตนทนบรการในอดตเปนคาใชจายทนทในงบก าไรขาดทนเบดเสรจของงวดทกฎหมายดงกลาวมผลบงคบใช

17. ส ารองตามกฎหมาย ภายใตบทบญญตของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 บรษทฯตองจดสรรก าไรสทธ

ประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ส ารองตามกฎหมายดงกลาวไมสามารถน าไปจายเงนปนผลได ในปจจบน บรษทฯไดจดสรรส ารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว

18. คาใชจายตามลกษณะ รายการคาใชจายแบงตามลกษณะประกอบดวยรายการคาใชจายทส าคญดงตอไปน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 เงนเดอนและคาแรงและผลประโยชนอนของพนกงาน 484,256 416,320 คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 76,897 61,526 วตถดบและวสดหบหอใชไป 1,604,996 1,609,335 การเปลยนแปลงในสนคาส าเรจรปและสนคาระหวางผลต (5,839) (6,104) คาเชาตามสญญาเชาด าเนนงาน 35,362 30,491

Page 107: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 105 ANNUAL REPORT 2018

19. ภาษเงนได คาใชจายภาษเงนไดส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 สรปไดดงน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 ภาษเงนไดปจจบน: ภาษเงนไดนตบคคลส าหรบป 35,436 52,011 ภาษเงนไดรอการตดบญช: ภาษเงนไดรอการตดบญชจากการเกดผลแตกตางชวคราวและการกลบรายการผลแตกตางชวคราว (313) (527)

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ 35,123 51,484

จ านวนภาษเงนไดทเกยวของกบสวนประกอบแตละสวนของก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 สรปไดดงน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 ภาษเงนไดรอการตดบญชทเกยวของกบผลขาดทนจากการ

ประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย (125) (117)

(125) (117)

รายการกระทบยอดระหวางก าไรทางบญชกบคาใชจายภาษเงนไดมดงน

(หนวย: พนบาท) 2561 2560

ก าไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคล 293,513 328,450

อตราภาษเงนไดนตบคคล 20% 20% ก าไรทางบญชกอนภาษเงนไดนตบคคลคณอตราภาษ 58,703 65,690 ผลกระทบทางภาษส าหรบ:

การสงเสรมการลงทน (หมายเหต 20) (19,968) (11,462) คาใชจายตองหาม 298 1,123

คาใชจายทมสทธหกไดเพมขน (3,910) (3,867)

รวม (23,580) (14,206)

คาใชจายภาษเงนไดทแสดงอยในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ 35,123 51,484

Page 108: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 106 ANNUAL REPORT 2018

สวนประกอบของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหนสนภาษเงนไดรอการตดบญช ประกอบดวยรายการดงตอไปน (หนวย: พนบาท) งบแสดงฐานะการเงน

2561 2560 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช คาเผอหนสงสยจะสญ - 1 คาเผอการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ 996 865 คาเผอการดอยคาของสนทรพย 599 908 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 8,421 7,559 สนทรพยภายใตสญญาเชาการเงน 13 13

รวม 10,029 9,346

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช คาเสอมราคาสะสม - อปกรณ (4,248) (4,003)

รวม (4,248) (4,003) ภาษเงนไดรอการตดบญช - สทธ 5,781 5,343

20. การสงเสรมการลงทน

บรษทฯไดรบสทธพเศษทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทนในการผลตผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอม ตามบตรสงเสรมการลงทนเลขท 2103(1)/2554 เมอวนท 2 มนาคม 2553 ภายใตเงอนไขทก าหนดบางประการ สทธพเศษดงกลาวรวมถงการไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 8 ปนบแตวนทเรมมรายไดจากการประกอบกจการนน (วนท 23 เมษายน 2560) และไดรบลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบกจการทไดรบการสงเสรมในอตรารอยละ 50 ของอตราปกต มก าหนด 5 ป นบจากวนทพนก าหนดไดรบยกเวนภาษ รายไดของบรษทฯ จ าแนกตามกจการทไดรบการสงเสรมการลงทนและไมไดรบการสงเสรมการลงทนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรปไดดงตอไปน

(หนวย: พนบาท)

กจการทไดรบ การสงเสรม

กจการทไมไดรบ การสงเสรม

รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 รายไดจากการขาย รายไดจากการขายในตางประเทศ 624,412 320,109 1,984,486 2,152,140 2,608,898 2,472,249

รายไดจากการขายในประเทศ 2,164 795 441,351 424,939 443,515 425,734

รวมรายไดจากการขาย 626,576 320,904 2,425,837 2,577,079 3,052,413 2,897,983

Page 109: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 107 ANNUAL REPORT 2018

21. ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรตอหนขนพนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรบปทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ (ไมรวมก าไรขาดทนเบดเสรจอน) ดวยจ านวนถวเฉลยถวงน าหนกของหนสามญทออกอยในระหวางป

22. ขอมลทางการเงนจ าแนกตามสวนงาน

ขอมลสวนงานด าเนนงานทน าเสนอนสอดคลองกบรายงานภายในของบรษทฯทผ มอ านาจตดสนใจสงสดดานการด าเนนงานไดรบและสอบทานอยางสม าเสมอเพอใชในการตดสนใจในการจดสรรทรพยากร และประเมนผลการปฏบตงานของสวนด าเนนงานของบรษทฯ บรษทฯด าเนนธรกจหลกในสวนงานด าเนนงานเพยงสวนเดยวคอ การผลตและจ าหนายผลตภณฑพลาสตก และด าเนนงานในสวนงานภมศาสตรหลกคอ ประเทศไทย บรษทฯประเมนผลการปฏบตงานของสวนงานโดยพจารณาจากก าไรหรอขาดทนจากการด าเนนงาน ซงวดมลคาโดยใชเกณฑเดยวกบทใชในการวดก าไรหรอขาดทนจากการด าเนนงานในงบการเงน ดงนน รายได ก าไรจากการด าเนนงานและสนทรพยทแสดงอยในงบการเงนจงถอเปนการรายงานตามสวนงานด าเนนงานและเขตภมศาสตรแลว

ขอมลเกยวกบผลตภณฑ บรษทฯประกอบอตสาหกรรมผลตและจ าหนายผลตภณฑพลาสตก โดยจ าแนกผลตภณฑหลกออกเปน 2 ประเภท ไดแก

ถงพลาสตกและหลอด สวนผลตภณฑอนๆ เชน เสนซป รวมถงการขายเศษเมดพลาสตก ขอมลรายไดและก าไรแยกตามผลตภณฑของบรษทฯส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 มดงตอไปน

(หนวย: ลานบาท)

ถงพลาสตก หลอด อน ๆ รวม

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 รายไดจากการขาย รายไดจากการขายตางประเทศ 2,277.3 2,154.0 233.7 226.0 97.9 92.2 2,608.9 2,472.2

รายไดจากการขาย ในประเทศ 255.8 243.7 122.7 123.6 65.0 58.4 443.5 425.7

รวมรายไดจากการขาย 2,533.1 2,397.7 356.4 349.6 162.9 150.6 3,052.4 2,897.9

ก าไรขนตน 495.7 480.6 65.2 76.6 30.4 18.9 591.3 576.1 รายไดอน 34.0 47.4 คาใชจายในการขายและจดจ าหนาย (96.0) (83.8)

คาใชจายในการบรหาร (234.3) (209.9) คาใชจายทางการเงน (1.5) (1.3)

คาใชจายภาษเงนได (35.1) (51.5)

ก าไรส าหรบป 258.4 277.0

Page 110: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 108 ANNUAL REPORT 2018

ขอมลเกยวกบเขตภมศาสตร รายไดจากลกคาภายนอกก าหนดขนตามสถานทตงของลกคา

(หนวย: พนบาท) 2561 2560 ยโรป 1,896,517 1,692,074 ประเทศไทย 443,515 425,734 ออสเตรเลยและนวซแลนด 290,473 457,142 เอเชย 193,738 221,456 อเมรกา 226,572 100,648 ประเทศอนๆ 1,598 929

รวม 3,052,413 2,897,983

ทดน อาคารและอปกรณ ทดน อาคารและอปกรณทงหมดของบรษทฯตงอยในประเทศไทย ขอมลเกยวกบลกคารายใหญ ในป 2561 บรษทฯ มรายไดจากลกคารายใหญจ านวนสองราย ซงมาจากการขายผลตภณฑหลอดและถง (ป 2560 ม

รายไดจากลกคารายใหญจ านวนสองราย ซงมาจากการขายผลตภณฑหลอดและถง) 23. กองทนส ารองเลยงชพ

บรษทฯและพนกงานบรษทฯไดรวมกนจดตงกองทนส ารองเลยงชพขนตามพระราชบญญตกองทนส ารองเลยงชพ พ.ศ. 2530 โดยบรษทฯจะจายสมทบเขากองทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 3 ของเงนเดอน สวนพนกงานจะจายสมทบเขากองทนเปนรายเดอนในอตรารอยละ 3 ถง 15 ของเงนเดอน กองทน ส ารองเลยงชพนบรหารโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด และจะจายใหแกพนกงานเมอพนกงานนนออกจากงานตามระเบยบวาดวยกองทนของบรษทฯ ในระหวางป 2561 บรษทฯรบรเงนสมทบดงกลาวเปนคาใชจายจ านวน 4.6 ลานบาท (2560: 4.0 ลานบาท)

24. เงนปนผล เงนปนผลทประกาศจายในระหวางปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดวยยอดดงตอไปน

อนมตโดย จ านวนเงน เงนปนผล ตอหน วนทจายเงนปนผล

(ลานบาท) (บาท)

ป 2561 เงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบป 2560

ทประชมสามญผ ถอหนเมอวนท 24 เมษายน 2561 100.00 1.250

22 พฤษภาคม 2561

รวมเงนปนผลจายส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561

100.00

Page 111: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 109 ANNUAL REPORT 2018

ป 2560 เงนปนผลจากผลการด าเนนงานส าหรบป 2559

ทประชมสามญผ ถอหนเมอวนท 26 เมษายน 2560 113.44 1.418

24 พฤษภาคม 2560

รวมเงนปนผลจายส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

113.44

25. ภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขน บรษทฯมภาระผกพนและหนสนทอาจเกดขนนอกเหนอจากทเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนอนดงน 25.1 ภาระผกพนเกยวกบรายจายฝายทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมรายจายฝายทนเปนจ านวนเงนประมาณ 56.4 ลานบาท ทเกยวของกบการปรบปรง

อาคาร (2560: 24.7 ลานบาท ทเกยวของกบการซอโปรแกรมคอมพวเตอรและการปรบปรงอาคาร) 25.2 ภาระผกพนเกยวกบสญญาเชาด าเนนงาน บรษทฯ ไดท าสญญาเชาด าเนนงานทเกยวของกบการเชาทดน พนทในอาคารและรถยนต อายของสญญามระยะเวลา

ตงแต 1 ถง 9 ป บรษทฯมจ านวนเงนขนต าทตองจายในอนาคตทงสนภายใตสญญาเชาด าเนนงานดงน

(หนวย: ลานบาท) 2561 2560 จายช าระ ภายใน 1 ป 26.3 27.2 มากกวา 1 ป แตไมเกน 5 ป 11.1 23.0 มากกวา 5 ป 3.0 4.0

40.4 54.2

25.3 หนงสอค าประกนธนาคาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมหนงสอค าประกนซงออกโดยธนาคารในนามบรษทฯเหลออยเปนจ านวนเงนประมาณ

20.9 ลานบาท (2560: 19.8 ลานบาท) ซงเกยวเนองกบภาระผกพนการค าประกนการใชไฟฟาของโรงงาน การซอวตถดบและการปฏบตตามสญญาซงเปนไปตามปกตธรกจของบรษทฯ

26. ล าดบชนของมลคายตธรรม ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 บรษทฯมสนทรพยทเปดเผยมลคายตธรรมแยกแสดงตามล าดบชนของมลคา

ยตธรรม ดงน (หนวย: ลานบาท)

ล าดบชนของมลคายตธรรมระดบ 2

2561 2560

สนทรพยทวดมลคาดวยมลคายตธรรม อสงหารมทรพยเพอการลงทน 189.0 189.0 ตราสารอนพนธ

สญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 16.2 -

Page 112: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 110 ANNUAL REPORT 2018

27. เครองมอทางการเงน 27.1 นโยบายการบรหารความเสยง เครองมอทางการเงนทส าคญของบรษทฯตามทนยามอยในมาตรฐานการบญชฉบบท 107 “การแสดงรายการและการ

เปดเผยขอมลส าหรบเครองมอทางการเงน” ประกอบดวย เงนสดและรายการเทยบเทา เงนสด ลกหนการคา และเงนลงทนชวคราว บรษทฯมความเสยงทเกยวของกบเครองมอทางการเงนดงกลาว และมนโยบายการบรหารความเสยงดงน

ความเสยงดานการใหสนเชอ บรษทฯมความเสยงดานการใหสนเชอทเกยวเนองกบลกหนการคาและลกหนอน ฝายบรหารควบคม ความเสยงน

โดยการก าหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเชอทเหมาะสม ดงนนบรษทฯจง ไมคาดวาจะไดรบความเสยหายทเปนสาระส าคญจากการใหสนเชอ นอกจากน การใหสนเชอของบรษทฯไมมการกระจกตวเนองจากบรษทฯมฐานของลกคาทหลากหลาย จ านวนเงนสงสดทบรษทฯอาจตองสญเสยจากการใหสนเชอคอมลคาตามบญชของลกหน และลกหนอนทแสดงอยในงบแสดงฐานะการเงน ความเสยงจากอตราดอกเบย บรษทฯมความเสยงจากอตราดอกเบยทส าคญอนเกยวเนองกบเงนฝากสถาบนการเงน เงนลงทนชวคราวสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 สนทรพยและหนสนทางการเงนทส าคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบย และส าหรบสนทรพยและหนสนทางการเงนทมอตราดอกเบยคงทสามารถแยกตามวนทครบก าหนด หรอ วนทมการก าหนดอตราดอกเบยใหม (หากวนทมการก าหนดอตราดอกเบยใหมถงกอน) ไดดงน

(หนวย: ลานบาท)

2561

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน 1

ป มากกวา 1 - 5 ป

ปรบขนลงตามราคาตลาด

ไมมอตราดอกเบย รวม

อตราดอกเบยทแทจรง

(รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - - 167.5 11.6 179.1 0.15 - 1.20 เงนลงทนชวคราว 269.9 - - - 269.9 1.30 - 2.00

ลกหนการคาและลกหนอน - - - 290.1 290.1

269.9 - 167.5 301.7 739.1

หนสนทางการเงน เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 264.5 264.5 -

หนสนตามสญญาเชาการเงน 2.2 2.7 - - 4.9 1.47 - 4.75

2.2 2.7 - 264.5 269.4

Page 113: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 111 ANNUAL REPORT 2018

(หนวย: ลานบาท)

2560

อตราดอกเบยคงท อตราดอกเบย

ภายใน 1

ป มากกวา 1 - 5 ป

ปรบขนลงตามราคาตลาด

ไมมอตราดอกเบย รวม

อตราดอกเบยทแทจรง

(รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 140.1 - 213.3 0.7 354.1 0.15 - 1.75 เงนลงทนชวคราว 250.0 - - - 250.0 1.35 - 1.60

ลกหนการคาและลกหนอน - - - 285.9 285.9 -

390.1 - 213.3 286.6 890.0

หนสนทางการเงน เจาหนการคาและเจาหนอน - - - 312.4 312.4 -

หนสนตามสญญาเชาการเงน 2.9 4.9 - - 7.8 1.47 - 4.75

2.9 4.9 - 312.4 320.2 ความเสยงจากอตราแลกเปลยน บรษทฯมความเสยงจากอตราแลกเปลยนทส าคญอนเกยวเนองจากการซอหรอขายสนคาเปนเงนตราตางประเทศ บรษทฯมสนทรพยและหนสนทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศทมสาระส าคญซงยงไมไดมการท าสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนสรปไดดงน

สกลเงน จ านวนเงน อตราแลกเปลยน

ณ วนท 31 ธนวาคม

2561 2560 2561 2560

(ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงนตรา

ตางประเทศ)

สนทรพยทางการเงน เหรยญสหรฐอเมรกา 2.82 1.60 32.1924 32.4342 ยโร 0.11 0.07 36.6577 38.5567 ฟรงกสวส - 0.04 - 32.9867

หนสนทางการเงน เหรยญสหรฐอเมรกา 3.87 5.16 32.6148 32.8472 เยนญป น 2.30 1.03 0.2970 0.2936

Page 114: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

THANTAWAN INDUSTRY PLC.| 112 ANNUAL REPORT 2018

หนสนสวนใหญถงก าหนดช าระภายในหนงป ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 บรษทฯมสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาคงเหลอดงน

สกลเงน จ านวนทซอ อตราแลกเปลยนตามสญญา

ของ จ านวนทซอ วนครบก าหนดตามสญญา

2561 2560 2561 2560 2561 2560 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงนตราตางประเทศ)

เหรยญสหรฐอเมรกา

0.5 - 32.6600 - 32.8000

- 2 มกราคม 2562 -

6 มถนายน 2562

-

27.2 มลคายตธรรมของเครองมอทางการเงน เนองจากเครองมอทางการเงนสวนใหญของบรษทฯจดอยในประเภทระยะสนหรอมอตราดอกเบยใกลเคยงกบอตรา

ดอกเบยในตลาด บรษทฯจงประมาณมลคายตธรรมของเครองมอทางการเงนใกลเคยงกบมลคาตามบญชทแสดงในงบแสดงฐานะการเงน

28. การบรหารจดการทน วตถประสงคในการบรหารจดการทนทส าคญของบรษทฯ คอการจดใหมซงโครงสรางทนทเหมาะสมเพอสนบสนนการ

ด าเนนธรกจของบรษทฯและเสรมสรางมลคาการถอหนใหกบผ ถอหน โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทฯมอตราสวนหนสนตอทนเทากบ 0.2:1 (2560: 0.3:1)

29. การจดประเภทรายการในงบการเงน บรษทฯไดมการจดประเภทรายการบญชบางรายการในงบการเงนปกอนทน ามาเปรยบเทยบใหม เพอใหสอดคลองกบ

การจดประเภทรายการบญชในปปจจบน ซงไมมผลกระทบตอก าไรสทธ หรอสวนของ ผ ถอหนตามทเคยรายงานไว การจดประเภทรายการใหมทส าคญมดงน (หนวย: พนบาท)

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

ตามทจดประเภทใหม ตามทเคยรายงานไว

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ รายไดจากการขาย 2,897,983 2,892,348 รายไดอน 47,357 52,992

30. การอนมตงบการเงน งบการเงนนไดรบอนมตใหออกโดยคณะกรรมการบรษทฯเมอวนท 11 กมภาพนธ 2562

Page 115: สารบัญ · 2019-10-15 · สารบัญ. thantawan industry plc.| 1 annual report 2018 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร