86
สารบัญ ชือเรือง หน้าที ชือไฟล์ ส่วนที การประกอบธุรกิจ KARMARTSA.pdf นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ % 3 ปัจจัยความเสี+ยง - 4 ทรัพย์สินที+ใช้ในการประกอบธุรกิจ 4 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย 9 6 ข้อมูลทั +วไปและข้อมูลสําคัญอื+น 99 ส่วนที ! การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ KARMARTSB.pdf A ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 24 4 โครงสร้างการจัดการ 26 E การกํากับดูแลกิจการ 29 G ความรับผิดชอบต่อสังคม 36 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี+ยง 37 9 รายการระหว่างกัน 40 ส่วนที & ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน KARMARTSC.pdf ข้อมูลทางการเงินที+สําคัญ 42 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 57 ส่วนที ) การรับรองความถูกต้องของข้อมูล KARMARTSD.pdf ส่วนที / เอกสารแนบ เอกสารแนบ รายละเอียดเกี+ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 64 KARMARTSE.pdf เอกสารแนบ 9 รายละเอียดเกี+ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 72 KARMARTSF.pdf เอกสารแนบ Q รายละเอียดเกี+ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 73 KARMARTSG.pdf เอกสารแนบ T รายละเอียดเกี+ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 75 KARMARTSH.pdf

สารบัญ ชือเรือง หน้าที ชือไฟล์ · การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

สารบญ

ชอเรอง หนาท ชอไฟล

สวนท � การประกอบธรกจ KARMARTSA.pdf

� นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ �

2 ลกษณะการประกอบธรกจ %

3 ปจจยความเส+ยง �-

4 ทรพยสนท+ใชในการประกอบธรกจ �4

5 ขอพพาททางกฎหมาย 9�

6 ขอมลท+วไปและขอมลสาคญอ+น 99

สวนท ! การจดการและการกากบดแลกจการ KARMARTSB.pdf

A ขอมลหลกทรพยและผถอหน 24

4 โครงสรางการจดการ 26

E การกากบดแลกจการ 29

�G ความรบผดชอบตอสงคม 36

�� การควบคมภายใน และการบรหารจดการความเส+ยง 37

�9 รายการระหวางกน 40

สวนท & ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน KARMARTSC.pdf

ขอมลทางการเงนท+สาคญ 42

การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 57

สวนท ) การรบรองความถกตองของขอมล KARMARTSD.pdf

สวนท / เอกสารแนบ

เอกสารแนบ � รายละเอยดเก+ยวกบกรรมการ ผบรหาร

ผมอานาจควบคม และเลขานการบรษท 64 KARMARTSE.pdf

เอกสารแนบ 9 รายละเอยดเก+ยวกบกรรมการของบรษทยอย 72 KARMARTSF.pdf

เอกสารแนบ Q รายละเอยดเก+ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และ

หวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท 73 KARMARTSG.pdf

เอกสารแนบ T รายละเอยดเก+ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 75 KARMARTSH.pdf

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

�. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ �.� การเปล�ยนแปลง และการพฒนาการท�สาคญ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) เปนบรษทฯ นาเขาและจดจาหนายสนคาอปโภคและบรโภคประเภท

เคร&องสาอาง บรษทฯ ไดวางรากฐานธรกจใหเตบโตอยางม&นคงท.งทางดานชองทางจดจาหนาย, ดานการบรหารจดการ, ดานระบบการควบคมภายใน,ดานระบบการจดเกบและจดสงสนคารวมถงดานพฒนาผลตภณฑ ตลอดระยะเวลาท&ผานมานบวาตลาดใหการตอบรบผลตภณฑของบรษทอยางดอยางเกนความคาดหมาย การเปล&ยนแปลงและพฒนาการท&สาคญในป 2556 ของบรษทดงน.

บรษทฯ เร&มขยายงานดานการบรหารผลตภณฑซ& งเดมนาเขาผลตภณฑสาเรจรปจากตางประเทศแตเพยงอยางเดยว มาเปนการปรบพ.นท&สวนหน&งของอาคารและท&ดนท&มอยเดมทาเปนโรงงานบรรจและผลตเคร&องสาอาง นอกจากน. บรษทยงทาการตลาดในทกชองทางจาหนายมากข. น เพ&อสรางการรบรแบรนดในวงกวางซ& งไดใหความสาคญในการขยายชองทางคาปลกท&มสาขาจานวนมากเพ&มข.น เพ&อตอบสนองความตองการของผบรโภคไดอยางท&วถง อยางไรกตามบรษทยงคงใหความสาคญและรกษาสมพนธภาพอนดกบคคาชองทางด.งเดมอยางกลมตวแทนจาหนาย (Traditional Trade) และ ใหการสนบสนนดานการตลาดแกผประกอบการ Karmarts Shop อยางตอเน&อง เพ&อสรางความแขงแกรงของเคร&องหมายการคา KARMARTS ไปในเวลาเดยวกน และขยายฐานลกคาในการจาหนาย ไปยงตางประเทศโดยตรงซ& งจากเดมในปกอนหนาบรษทมการจาหนายสนคาไปยงประเทศเพ&อนบานผานตวแทนจาหนายในประเทศเทาน.น ท.งน. เพ&อเตรยมพรอมกบทศทางยอดจาหนายท&เตบโตอยางรวดเรว

1.2 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท บรษทฯ ประกอบธรกจนาเขาและจดจาหนายสนคาอปโภคและบรโภคประเภทกลมผลตภณฑ

เคร&องสาอาง, กลมผลตภณฑบารงผวหนา, กลมผลตภณฑบารงผวกาย, กลมผลตภณฑอปกรณความงาม, กลมผลตภณฑอาหารเสรม และอ&นๆ ภายใตแบรนดตางๆจากหลากหลายประเทศ เชน เกาหล, ฮองกง, เวยดนาม, ไตหวน, จน และญ&ปนเปนตน

การจดจาหนายสนคาของบรษทฯ แบงเปน T ชองทาง ดงน. ชองทางคารมารทชอป, ชองทางรานคาปลกด.งเดมหรอรานคาตวแทนจาหนาย, ชองทางการจดจาหนายแบบสมยใหม, ชองทางสงออก, ชองทางรานคาออนไลน บรษทยอย

บรษท มาย บส จากด บรษทฯ ไดรวมลงทนในบรษท มาย บส จากด โดยถอหนท.งส.น U,TVW,TXX หน รวมเปนเงน Y,XZ[,T[X.[]

บาท โดยแบงเปนจานวน X ลานหน (สาหรบหนท&ชาระเตมมลคาแลว X^ บาท) และจานวน U ลานหน (สาหรบหนท&ชาระยงไมเตมมลคา ].ZT บาท ) คดเปนสดสวน YT.XV% ประกอบธรกจเดนรถโดยสารประจาทางปรบอากาศสาย ปอ.VW มสทธการเดนรถ U ป Y เดอน โดยนบต.งแตวนท& ]T ส.ค. ]TT] ถง [X พ.ค. ]TVX โดยระยะทางเร& มจากกระทรวงพาณชย (แหงใหม) – ถนนรตนาธเบศร – สนามหลวง

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท เตาเบา จากด บรษทฯ ไดรวมลงทนในบรษท เตาเบา จากด โดยถอหนท.งส.น XYY,YYU หน รวมเปนเงน YYY,YY^ บาท

คดเปนสดสวน YY.YY% ของทนจดทะเบยน (ทนจดทะเบยนท.งส.น X,^^^,^^^ บาท แบงเปน ]^^,^^^ หน มลคาหนท&ตราไว T บาทตอหน) ประกอบธรกจ จาหนายเคร&องสาอางออนไลน

โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

กลมตระกลทฆครกล ผถอหนรายอ&นๆ

32.62% 67.38%

บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

นโยบายการแบงการดาเนนงานของบรษทในกลม

เม&อวนท& ][ มถนายน ]TT] บรษทฯ ไดลงทนใน บรษท มาย บส จากด เพ&อขยายธรกจดานรถยนต NGV ซ& งบรษทฯ ดาเนนธรกจในการเดนรถยนตโดยสารประจาทางปรบอากาศสาย ปอ.VW โดยระยะทางเร& มจากกระทรวงพาณชย (แหงใหม) ถนนรตนาธเบศร – สนามหลวง และไดรบสทธการเดนรถ U ป Y เดอน มลคา XW.T^ ลานบาท โดยนบต.งแตวนท& ]T ส.ค. ]TT] – [X พ.ค ]TVX บรษทอยในระหวางการเรงตดตอและเจรจาเพ&อท&จะจาหนายกจการใหแกบคคลท&สนใจตอไป

เม&อวนท& X] กรกฎาคม ]TTV บรษทฯ ไดลงทนในบรษท เตาเบา จากด เพ&อประกอบธรกจจาหนายเคร&องสาอางออนไลน

บรษท เตาเบา จากด 99.99%

บจ. มาย บส 95.16%

• เดนรถโดยสารประจาทางปรบอากาศ ปอ. VW

• จาหนายเคร&องสาอางออนไลน

0

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

�.1 โครงสรางรายได

บรษทฯ มมลคาการจาหนายสนคาอปโภคและผลตภณฑรถยนตใชกาซธรรมชาตป 2554 – 2556 ดงน.

ผลตภณฑ 2556 2555 2554

พนบาท % พนบาท % พนบาท %

มลคาการจาหนายรถยนตใชกาซธรรมชาต - รถยนตใชกาซธรรมชาต (NGV) - - 5,390 0.85 TT,433 14.47 - เคร&องยนต [,XY] ^.[U - - - - - ถงกาซ - - - - - - - อ&นๆ - - - - VT[ 0.17

รวมมลคาการจาหนายรถยนตใชกาซธรรมชาต 1,�@0 A.1@ 5,390 0.85 FG,086 14.64

มลคาการจาหนายสนคาอปโภคและบรโภค - เคร&องสาอาง

ผลตภณฑดแลรางกาย ]UT,W[^ [W.[U 218,260 34.04 160,327 41.85 ผลตภณฑดแลผวหนา ]WW,W[Z ]Y.WT 198,079 30.89 75,388 19.68 ผลตภณฑเคร&องสาอาง ][Y,[^U ]U.U[ 153,308 23.91 59,124 15.43

- อปกรณเสรมความงาม XT,^WU X.UX 6,128 0.96 5,230 1.37 - อปกรณตกแตงรานและส&อสงเสรมการขาย ]Z,]W[ [.]U 49,915 7.78 18,108 4.73 - ผลตภณฑอาหารและยา X],U]^ X.TW 1,292 0.20 27 0.01 - อ&น ๆ ],VTX ^.[] 2,380 0.37 4,251 1.11

รวมมลคาการจาหนายสนคาอปโภและบรโภค 826,937 @@.G0 629,362 98.88 322,455 84.17

รวมมลคาการจาหนาย I1A,�0@ �AA.AA 634,752 99.73 378,541 98.81

รายไดคาบรการ - - 1,745 0.27 4,562 1.19 รวมรายไดจากการจาหนายและบรการ U[^,X]Y X^^.^^ V[V,WYZ 100.00 383,103 100.00

อตราเพ&ม (ลด) ของรายได [^.W] 66.14 214.60

1

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

�.J เปาหมายการดาเนนธรกจ 1. บรษทฯ จะเปนศนยจาหนายสนคากลมเคร& องสาอางและผลตภณฑเสรมความงามหลายย&หอจาก

ประเทศแถบเอเชยภายใตการจดจาหนายโดย “KARMARTS” ซ& งเนนคณภาพท&เหมาะสมกบราคา และมความทนสมยเหมาะสมกบกลมเปาหมาย โดยสนคาท.งหมดตองผานการทดลองใชจรงและคดสรรมาจากแหลงผลตท&เช&อถอและไวใจไดเพ&อใหลกคาม&นใจไดวาสนคาทกชนดท&ทางบรษทฯ นาเขาเปนสนคาท&ไดมาตรฐานอยางแทจรง

2. บรษทฯ ตองการสรางชองทางคาปลกเพ&อจาหนายสนคากลมเคร&องสาอางและผลตภณฑเสรมความงามใหเปนท&รจกแกผบรโภคในนามของราน “KARMARTS” ท.งใน และตางประเทศ

3. บรษทฯ ตองการจดหาผลตภณฑใหมของแตละสายผลตภณฑ เพ&อตอบสนองความตองการ ของผอปโภคและบรโภค

4. บรษทฯ มนโยบายการดาเนนงานท&โปรงใส และไดสรางมลคาเพ&มใหแกกจการในระยะยาว, บรหารบรษทฯ ดวยความรอบครอบระมดระวง ควบคมและบรหารความเส&ยงท&เหมาะสมรวมท.งมจรยธรรมในการดาเนนธรกจและบรหารงานเพ&อใหบรรลเปาหมายตามแผนธรกจท&คณะกรรมการบรษทไดกาหนดไว รวมท.งสรางความเช&อม&นใหแกผถอหนและบรหารงานเพ&อกอประโยชนสงสดตอผถอหน

J

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

0 ลกษณะการประกอบธรกจ 0.� ลกษณะการประกอบธรกจ จากบรษท ไดสตาร จากด (มหาชน) เปล&ยนเปน บรษท คารมารท จากด (มหาชน) อยางเปนทางการในป

]TTW ประกอบธรกจนาเขา และจดจาหนายสนคากลมผลตภณฑเคร&องสาอาง, กลมผลตภณฑบารงผวหนา และผวกาย, กลมอปกรณความงาม, กลมผลตภณฑอาหารเสรม และอ&นๆ จากหลากหลายประเทศท&วโลก เชน เกาหล, ฮองกง, เวยดนาม, ไตหวน, จน และญ&ปน เปนตน

บรษทฯ เร&มจากการนาเขาเคร&องสาอางเพยงไมก&รายการ ตอมาบรษทฯไดมการพฒนาอยางตอเน&องจนกลายเปนอาณาจกรเคร&องสาอาง และผลตภณฑเพ&อความงามทกประเภท ต.งแตเสนผมจรดปลายเทา ภายใตแนวคด Multi brands ไมจากดคาย ไมจากดแบรนด คดสรรสนคาคณภาพจากท&วทกมมโลกอยางพถพถน

และในปเดยวกนหลงจากท&บรษทฯ มการสารวจวจยตลาด และความตองการของลกคามาระยะหน&ง บรษทฯ ไดเร&มพฒนาสนคา House Brands ข.น เพ&อสรางทางเลอกใหกบลกคา โดยนาเสนอสนคาท&มคณภาพในราคาท&สมเหตสมผลใหกบทองตลาดนบต.งแตน.นเปนตนมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปท&ผานมา บรษทฯ พยายามท&จะสรางสรรคผลตภณฑท&มคณภาพ ควบคกบการสรางแบรนด “KARMARTS” และ “CATHY DOLL” จากการทาการตลาดอยางตอเน&อง คดสรรทมบรหารท&มคณภาพ และมประสบการณตรงเขามาบรหารธรกจ สงใหผลประกอบการของบรษทฯ มแนวโนมท&ดข.นทกป

นอกจากความมงม&นในการสรรหาผลตภณฑแลว อกหน&งภารกจหลกของบรษทฯ คอขยายชองทางการจดจาหนายสนคาในทกชองทางอยางตอเน&อง ซ& งในปจจบนบรษทฯ มชองทางจดจาหนายสนคาหลากหลายชองทางท&วทก ภมภาคในประเทศไทย และในขณะน. บรษทฯ ไดเร&มขยายธรกจสตลาดตางประเทศในภมภาคเอเชย อาท สงคโปร กมพชา พมา เวยดนาม มาเลเซย ลาว จน ฟลปปนส และอนโดนเซย โดยเปาหมายสงสดของบรษทฯ คอ กาวเปนแบรนดอนดบหน&งของประเทศไทย และกาวไกลเปนอนดบหน&งของเอเชยตอไป ประวตความเปนมาและการเปล&ยนแปลง ป ]T]T กอต.งบรษท ไดสตาร อเลคทรก คอรเปอเรช&น จากด ผจดจาหนายเคร&องใชไฟฟา อเลกทรอนกส ป ]T]Y บรษท ไดสตาร อเลคทรก คอรเปอเรช&น จากด เร&มผลตโทรทศนเปนคร. งแรก ป ]T[Z บรษท ไดสตาร อเลคทรก คอรเปอเรช&น จากด ประกาศจดทะเบยนใน The Stock Exchange of

Thailand (SET) เขาส บรษทจากดมหาชนอยางเตมรปแบบ ป ]TWY บรษท ไดสตาร อเลคทรก คอรเปอเรช&น จากด (มหาชน) ไดเปล&ยนแปลงรปแบบธรกจสกาซ

ธรรมชาตสาหรบยานยนต ภายใตแบรนด “HIGER” ซ& งเปนการระดมทนรวมกบบรษทคคาในประเทศจน

ป ]TT] เร&มธรกจนาเขาเคร&องสาอาง, ผลตภณฑบารงผว, ผลตภณฑประเภทสนคาอปโภคบรโภค เพ&อจดจาหนายในชองทางตางๆ ภายใตเคร&องหมายการคาคารมารท ควบคกบการดาเนนธรกจ HIGER

ป ]TT[ จากยอดขายท&โตข.นกวา 100% ในระยะเวลาเพยง T เดอน คารมารทไดเปดตวรานคาปลกรานแรก สาขาสานกงานใหญ เพ&อรองรบปรมาณความตองการสนคาของตลาด

5

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ป ]TTW เปล&ยนช&อบรษทจาก บรษท ไดสตาร อเลคทรก คอรเปอเรช&น จากด (มหาชน) เปนบรษท คารมารท จากด (มหาชน) อยางเปนทางการ ขยายรานคาปลกคารมารทชอป 20 สาขา, ตวแทนจาหนายกวา T^^ รานคาท&วประเทศ รานคาสงกวา X,^^^ รานคา ภายในระยะเวลา X ป

ป ]TTT คารมารทชอป ขยายแฟรนไชสครบ X^^ สาขา และเร& มขยายสชองทางการจดจาหนายแบบสมยใหม (Modern Trade)

ป ]TTV สนคาขยายเขาสชองทางการจดจาหนายแบบสมยใหม (Modern Trade) กวา ]^ แหง ตลอดจนรานคาชองทางออนไลน และเร&มขยายธรกจสการสงออกสนคาในภมภาคเอเชย

0.0 การตลาด และการขาย

ภาพรวมของการประกอบธรกจของบรษทฯ ตลอดป ]TTV ท&ผานมาบรษทฯ ไดขยายธรกจอยางตอเน&อง เพ&อตอบสนองกลมลกคาท&มความหลากหลาย ปจจบนชองทางการจดจาหนายสนคาของบรษทฯ มท. งส.น T ชองทางท&สาคญ ในป ]TTV บรษทฯ ไดเพ&มชองทางรานคาออนไลนเขามาเสรมทพอกหน&งชองทางเพ&อใหเขาถงกลมลกคาไดอยางหลากหลายย&งข.น

1. ชองทางคารมารทชอป (Karmarts Shop) 2. ชองทางรานคาปลกด.งเดม หรอรานคาตวแทนจาหนาย (Traditional Trade) 3. ชองทางการจดจาหนายแบบสมยใหม (Modern Trade) 4. ชองทางสงออก (Export) 5. ชองทางรานคาออนไลน (Online)

X. ชองทางคารมารทชอป (Karmarts Shop) “รานสะดวกซ.อความงาม” ธรกจรานคาปลกภายใตแนวคด “มลตแบรนด” ท&รวบรวมผลตภณฑเพ&อ

ความงามทกประเภทต.งแตเสนผมจรดปลายเทาไวในท&แหงเดยว (วนสตอปเซอรวส) ภายใตการตกแตงรานดวยโทนสชมพชอคก.งพงค ท&เปรยบเสมอนหองแตงตวของสาวนอยสดใสสไตลเกาหล

คารมารทชอปเร&มกอต.งในป ]TT[ จากพฤตกรรมของผบรโภคท&ตองการเลอกซ.อสนคาหลากหลายแบรนดในท&แหงเดยว คารมารทชอปจงไดคดสรรสนคาหลากหลายแบรนดท&มอยแลวในตลาดจากตางประเทศ อกท.งยงมการวจย และพฒนาผลตภณฑใหมๆ เพ&มเขาสตลาดอยางตอเน&อง โดยมวตถประสงคสาคญในการเปดประสบการณท&แปลกใหมใหผบรโภครสกสนกกบการเลอกซ.อสนคาในแตละหมวดหมดวยแพคเกจสสนสดใสท&ดงดดใจดวยคณภาพท&ดไดมาตรฐาน

ส.นป ]TTV คารมารทชอปมสาขารวมท.งส.น U^ สาขา โดยจานวนสาขา ณ ส.นป]TTV สทธลดลงเน&องจากอยในระหวางการยายพ.นท& ตลอดระยะเวลาของการขยายชองทางน.บรษทฯ มความพยายามท&จะยกระดบรานคารมารทชอปดานความหลากหลายของสนคา รวมถงคณภาพของสนคาและบรการใหไดมาตรฐานมากข.น ปจจบนคารมารทชอปเปนธรกจแบบแฟรนไชนส X^^% ใชรปแบบของการขายสนคาขาดใหแกผประกอบการ

6

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษทฯ ชวยสนบสนนดานกจกรรมสงเสรมการขายในทกๆ รอบเดอนอยางตอเน&อง โดยแตละสาขาจะมเจาหนาท&ฝายปฏบตการขายท&มประสบการณในการบรหารจดการรานคาคารมารทชอปเขาดแล พรอมใหคาแนะนาเก&ยวกบเทคนคการบรหารรานคาอยางใกลชด เพ&อใหรานคาดาเนนธรกจตรงตามมาตรฐานท&ทางบรษทฯ ไดวางรปแบบไว

รปแบบธรกจ

• ผประกอบการเปนผลงทนคาตกแตงกอสรางและเฟอรนเจอร

• ผประกอบการทาสญญาเชาโดยตรงกบเจาของพ.นท&

• ผประกอบซ.อสนคาขาด

• ราคาขายและโปรโมช&นหลกประจาเดอนเปนไปตามท&บรษทกาหนด

• ผประกอบการตองทาการขายสนคาผานระบบ POS ซ& งเช&อมตอขอมลมายงบรษทฯ เทาน.น บรษทฯ ใหการสนบสนนผประกอบการท&สนใจธรกจตามรายละเอยดดงน.

ระยะกอนเปดรานคา

• สนบสนนการออกแบบรานคา และเฟอรนเจอร

• สงทมงานท&มคณภาพเขาไปดแลในข.นตอนตกแตงรานคาและหลงจากเปดดาเนนการแลว

• อบรมการใชระบบการขาย POS พรอมใหยมอปกรณ

• อบรมการบรหารรานคาและอบรมสนคาพรอมเทคนคการขายสนคา

• แนะนาสนคาท&เหมาะสมในแตละพ.นท&ขาย และอบรมการจดเรยงสนคา

• อบรมการใชระบบหนารานคาในวน Set up ระยะหลงเปดดาเนนการ

• อบรมสนคาใหมอยางตอเน&องทกเดอน

• ใหคาปรกษาในการบรหารสตอกสนคาและการทาการตลาดในแตละพ.นท&จาหนาย

• สนบสนนการออกแบบส&อประชาสมพนธ และออกแบบการตกแตงหนาราน

• บรหารระบบสมาชกสาหรบทกสาขา

• การสนบสนนรายการสงเสรมการขายตางๆ ในแตละรอบเดอน มาตรฐานการคดเลอกผประกอบการคารมารทชอป

• มความพรอมดานการลงทน

• มเวลาในการบรหารจดการอยางเตมเวลา และสามารถเดนทางมาดแลสาขาไดสะดวก

• มความรความเขาใจในการบรหารธรกจแฟรนไชน

• มทศนคตท&ดในการบรการงานคาปลก

• มความชอบในสนคากลมเคร&องสาอาง

7

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

การศกษา และวเคราะหพฤตกรรมของผบรโภคถอเปนหวใจสาคญในการพฒนาประสทธภาพของคารมารทชอป กลยทธท&สรางความจงรกภกดใหกบแบรนด (Brand Loyalty) และจดกจกรรมสงเสรมการขายสาหรบสมาชกคารมารทชอปอยางตอเน&อง ซ& งเปนส&งท&ทางบรษทใหความสาคญมาโดยตลอด ]. ชองทางรานคาปลกด.งเดม หรอรานคาตวแทนจาหนาย (Traditional Trade)

ชองทางการขายสนคา ผานตวแทนจาหนาย แมวาปจจบนการขยายตวของรานคาสมยใหมจะเตบโตข.นอยางรวดเรว แตชองทางการคาปลกด.งเดมกยงคงเปนหวใจสาคญในการสรางยอดขาย ซ& งปจจบนรานคาตวแทนจาหนายของคารมารทน.นครอบคลมรานคาปลกไดอยางกวางขวางท&วประเทศ

ปจจบนคารมารทมรานคาตวแทนจาหนายกระจายตวอยท&วประเทศไทยกวา 500 ราย โดยแบงรานคาเปน ] ประเภทหลกคอ รานคาปลก และรานคาสง

• กลมรานคาประเภทปลก ประกอบดวย ตวแทนจาหนายคาเคร&องสาอาง, ตวแทนจาหนายกลมซปเปอรมารเกตทองถ&น หรอรานสะดวกซ.อทองถ&น, ตวแทนจาหนายรานขายยาทองถ&น เปนตน

• กลมรานคาประเภทสง ประกอบดวย ตวแทนจาหนายกลมรานเคร&องสาอาง, ตวแทนจาหนายกลมสนคาอปโภคบรโภค ท&มเคร&องสาอางจาหนาย เปนตน [. ชองทางการจดจาหนายแบบสมยใหม (Modern Trade)

บรษทฯ เลงเหนศกยภาพของการคาปลกผานชองทางท& มระบบการจดการสมยใหมท& มการเจรญเตบโตอยางรวดเรว ดงน.นในป ]TTV ท&ผานมา บรษทฯ ไดรกสตลาดการจดจาหนายแบบสมยใหมอยางเตมตว โดยไดมการขยายยอดขายจากชองทางน. ท.งในแนวนอน และแนวด&ง ไมวาจะเปนการเพ&มรายการสนคาจากท&มสนคาของคารมารทขายอยแลว และการเพ&มจานวนคคาเพ&อใหสามารถรองรบความตองการของผบรโภคอยางท&วถงอกดวย ชองทางการจดจาหนายแบบสมยใหมของบรษทฯ ในป ]TTV ท&ผานมา มดงน.

• ประเภทรานคาสะดวกซ. อ (Convenience Store) : ซ& งเนนจานวนสาขา ความสะดวกสบาย สถานท&ต.งอยใกลกบผบรโภค เปดบรการตลอด 24 ช&วโมง ธรกจรปแบบน. เชน 7-11, Family Mart, Jiffy, 108Shop, Big C Mini, Lotus Express, Pure และ Tops Daily

• ประเภทซปเปอรมารเกต/ ไฮเปอรมารเกต และ ดสเคาทสโตร : รานคาปลกขนาดใหญ เนนจาหนายสนคาอปโภคบรโภคท&หลากหลายและมมาก ราคาประหยด คณภาพสนคาม ต.งแตสนคาคณภาพดจนถงสนคาคณภาพปานกลาง เชน Tops Market, Home Fresh Mart, Gourmet Market, Tesco Lotus

• ประเภทรานคาเฉพาะอยาง (Specialty Store): จาหนายสนคาเฉพาะอยาง เนนสนคาอปโภคบรโภคเก&ยวกบเวชภณฑ เคร&องสาอาง ดแลผว ดแลเสนผม มสนคาหลากหลาย ท&พฒนาใหทนสมยอยตลอดเวลา พรอมมการบรการท&สะดวก และเปนกนเอง เชน Watsons, Ogenki, Tsuruha และ Lotus ETC

• ประเภทรานคาในแคตตาลอก: Friday Catalog, 7-Catalog, Wear you want และ TV Direct

8

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ในป ]TTV ท&ผานมา ชองทางท&บรษทฯ ไดขยายเพ&มเตมจากปท&ผานมาน.น ไดแก Family Mart, Big C Mini, 7-Cat on shelf, Lotus ETC, Ogenki และ Tsuruha รวมถงกลมรานยาแบบ Chain stores ของ Tesco Lotus หรอ 7-Extra W. ชองทางสงออก (Export)

ดวยแพคเกจท&นารก สดใส มเอกลกษณแตกตางจากสนคาของแบรนดอ&นๆ ในตลาด จนกลายเปนท&กลาวขานในวงกวาง สงผลใหเกดความตองการในสนคาเพ&มมากข.น สนคาถกกระจายไปท&วประเทศอยางรวดเรว จนกระท&งชวงกลางปท&ผานมาบรษทฯ ไดรบการตดตอจากคคาตางประเทศเขามาเปนจานวนมากโดยเฉพาะคคาจากภมภาคเอเชย บรษทฯ ไดเลงเหนถงศกยภาพของตลาดท&มโอกาสเตบโตในอนาคต จงไดเร&มศกษาตลาดและกลยทธการทาการตลาดในตางประเทศอยางจรงจง ประกอบกบขอตกลงเปดเสรดานเศรษฐกจ (FTA) ระหวางประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ซ& งประเทศไทยมนโยบายในการลดภาษนาเขาระหวาง AEC รวมถงระบบการขนสงท&พฒนามากข.น สงผลใหการนาเขา – สงออกสนคาทาไดอยางคลองตว และในป ]TTV ท&ผานมาบรษทฯ สามารถขยายชองทางการจดจาหนายไปยงตางประเทศไดสาเรจโดยเร&มจากประเทศใกลเคยง เชน ลาว เขมร พมา สงคโปร มาเลเซย และเวยดนาม เปนตน

คคาหรอพนธมตรทางธรกจ

เพ&อเพ&มขดความสามารถทางการคา และความม&นคงในการลงทน ทางบรษทฯ ตระหนกถงความสาคญของการมคคาหรอพนธมตรทางธรกจ เพ&อใหธรกจของเราขยายตวไปในตลาดใหมไดอยางราบร&น และสามารถดาเนนธรกจเพ&อรกไปในอตสาหกรรมของในแตละประเทศได จงตดสนใจรวมลงทนกบคคาท&ไวใจได และเขาใจตลาดของประเทศน.นๆ เปนอยางด รวมถงสามารถใชกลยทธตางๆ อยางชาญฉลาด เพ&อกระตนการบรโภคจนไดตามเปาหมายท&กาหนด ซ& งในป ]TTV เน&องดวยปจจยทางพ.นท& จานวนประชากร และคานยมของการบรโภคท&มความแตกตางกนอยางมาก ตลอดจนความพรอมของคคาในแตละประเทศท&แตกตางกน บรษทฯ จงแบงระดบของคคาเปน ] ประเภท ไดแก Distributor และ Sole Distributor ซ& งเปนการจาแนกสทธทางการคาท&แตกตางกน และในป ]TTZ น. บรษทฯ จะมเพ&มข.นอกหน&งประเภท คอ รปแบบการรวมทนทางการคา หรอ Joint Venture

หลกเกณฑการพจารณาคคาชองทางสงออก - มความพรอมในดานการลงทนและต.งใจทาตลาดใหแกแบรนดตางๆของบรษทฯ อยางต.งใจจรง - มฐานชองทางการจดจาหนายอยางกวางขวาง - มประสบการณการทาธรกจเคร&องสาอาง - มประวตการดาเนนธรกจท&ดและนาเช&อถอ

9

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษทฯ ใหการสนบสนนคคาในดานตางๆ ดงตอไปน. X. การจดอบรมขอมล คณสมบตเก&ยวกบสนคา และบรการของบรษทฯ ใหแกคคาอยางละเอยด ]. ควบคม และดแลการออกแบบหนาราน ตดต.งอปกรณอยางครบวงจร [. จดทาส&อโฆษณาตางๆ รวมถงรายการสนคาในภาษาตางประเทศ ปจจบนมเรยบเรยงท.งหมด ]

ภาษา ไดแก ภาษาองกฤษ และเวยดนาม W. ใหคาแนะนาดานระบบซอฟทแวร POS ท&มประสทธภาพ

แนวโนมในการขยายตลาดสงออกในป 0FFK ป ]TTV ท&ผานมาผลตภณฑ Cathy Doll ไดรบการตอบรบเปนอยางดจากลกคาตางประเทศ ทาให

บรษทฯ เลงเหนถงโอกาสในการขยายธรกจไปยงตางประเทศ ในข.นแรกบรษทฯ มการจาหนายผลตภณฑไปยงประเทศขางเคยงโดยผานตวแทนจาหนายในประเทศไทย พรอมเร& มศกษากลไกลการสงออกสนคาไปยงตางประเทศอยางทมเท และคดสรรคคาในตางประเทศท&มศกยภาพเพ&อเสรมทพใหบรษทฯ สามารถกาวสตลาดการสงออกอยางเตมรปแบบในป ]TTZ น. รวมถงการมสวนรวมวางแนวทางการตลาดและรปแบบชองทางการจดจาหนายท&เหมาะสมกบวฒนธรรมและพฤตกรรมการบรโภคสนคาของลกคาในแตละประเทศไดอยางเหมาะสม นอกจากน. บรษทฯ ยงมการจดทาส&อประชาสมพนธและส&อโฆษณาภาษาตางประเทศข.นเพ&อรองรบกลมลกคาตางชาตท&มจานวนเพ&มมากข.นอยางตอเน&อง T. ชองทางการคาธรกจออนไลน

ปจจบนผบรโภคคนไทยใสใจดแลตวเองมากข. น แตกลบไมมเวลาออกมาหาซ.อสนคา ชองทางออนไลนจงเปนตวเลอกลาดบตนๆ ท&ชวยเพ&มความสะดวกสบายในการจบจายใชสอย และสอดคลองกบพฤตกรรมผบรโภครนใหม ดงน.นชองทางการคาแบบธรกจออนไลนน.นถอเปนอกหน& งทางเลอกท&ทางบรษทฯ ตองการเตมเตม และอานวยความสะดวกใหกบผบรโภคอกกลมท&ไมมเวลาในการเดนทางไปเลอกซ.อสนคาดวยตนเอง

ชองทางออนไลนของบรษทฯ ในปจจบนน.นม ] ประเภท

• รานคาออนไลนของบรษทฯ: บรษทฯ มบรการจดสงสนคาใหแกลกคาท&ส&งซ.อผานทาง www.karmarts.com สาหรบสนคาคารมารทท.งหมด และ https://misshath.bentoweb.com/, https://periperathailand.bentoweb.com/, https://brtcthailand.bentoweb.com/ สาหรบสนคาในกลม Korean International Brands

• รานคาออนไลนของคคา: Friday Online, 7-Catalog online, Lazadda และ Ensogo

10

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ภาพรวมของสดสวนยอดขายของแตละกลมผลตภณฑในป 2556 เปรยบเทยบจากป 2555

CATEGORY

Sale (THB)

2556 Growth%

(Y’56 VS Y’55)

2555

ยอดขาย (พนบาท)

สดสวน% ยอดขาย

(พนบาท) สดสวน%

ผลตภณฑดแลรางกาย ]UT,W[^ 34.52% 30.78% 218,260 34.68%

ผลตภณฑดแลผวหนา ]WW,W[Z 29.56% 23.40% 198,079 31.47%

ผลตภณฑเคร�องสาอาง ][Y,[^U 28.94% 56.10% 153,308 24.36%

อปกรณเสรมความงาม XT,^WU 1.82% 145.56% 6,128 0.97%

อปกรณตกแตงราน และส�อสงเสรมการขาย ]Z,]W[ 3.29% -45.42% 49,915 7.93%

ผลตภณฑอาหาร และยา X],]U^ 1.48% 850.46% 1,292 0.21%

อ�น ๆ ],VTX 0.32% 11.39% 2,380 0.38%

Grand Total U]V,Y[Z 100.00% 31.39% 629,362 100.00%

หมายเหต: ยอดขายไมรวมภาษมลคาเพ&ม

0.1 การคดสรรผลตภณฑ

ในป 2556 บรษทฯ มผลตภณฑรวมท.งส.นกวา 2,000 รายการ ประกอบไปดวยผลตภณฑเสรมความงามแบบครบวงจร จากแรงบนดาลใจของความงามในแบบสาวเกาหล โดยมสนคา House Brands อยาง Cathy Doll, Cathy Choo ในป 2556 ท&ผานมาบรษทฯ ไดมการเปดตวแบนดนองใหมอยาง Baby Bright และกลมอาหารเสรม Jejuvita

Cathy Doll – แบรนดท&มลกษณะเดนเฉพาะตว มการออกแบบบรรจภณฑท&โดดเดนเปนเอกลกษณ ท&มผลตภณฑต.งแตศรษะจรดปลายเทา เนนสสน สดใส เหมาะสาหรบสาววยรนชางฝน ท&มความเปร. ยวอมหวานผสมผสานความม&นใจ นารกสดใสในตว เชนเดยวกบตกตาเคท&ดอลล ซ& งประกอบไปดวยประเภทสนคา ดงน.

• ผลตภณฑบารงผวหนา

• ผลตภณฑบารงผวกาย

• ผลตภณฑบารงเสนผม

• ผลตภณฑเคร&องสาอาง

• ผลตภณฑเพ&อการดแลเฉพาะจด

• อปกรณเสรมความงาม

11

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

Cathy Choo – ผลตภณฑบารงผวท&ผสานความหอมอยางเปนธรรมชาตจากท&วโลก ท.งจากกล&นท&เกดจากดอกไมท&มาจากธรรมชาตลวนๆ หรอการผสมผสานจากสมนไพร เพ&อการบารงผวอนหอมกรนดวยสตรจากแอนต. เคท& ช เหมาะสาหรบสาวท&หลงใหลไปกบสมนไพรธรรมชาต ช&นชอบกล&นหอมผอนคลาย ดแลและทะนถนอมท.งความงามทางรางกาย และความรสก โดยประเภทสนคาของแบรนดเคท& ช มดงน.

• ผลตภณฑบารงผวหนา

• ผลตภณฑบารงผวกาย

• ผลตภณฑบารงเสนผม

• ผลตภณฑเพ&อการดแลเฉพาะจด

• ผลตภณฑกลมอาหาร และเคร&องด&ม

• อปกรณเสรมความงาม

Baby Bright - ผลตภณฑสาหรบผท&ตองการดแลผวอยางออนโยน ละมนละไม ผวไบรท ใสแบว แบบผวเดก สาหรบผท&มผวแพงาย และแหงออนแอ ดวยคณคาจากธรรมชาต ชวยปลอบประโลมผว ใหผวแขงแรงสขภาพผวดข.น เนนสตรออนโยน ใชไดทกสภาพผว

• ผลตภณฑบารงผวหนา

• ผลตภณฑบารงผวกาย

• ผลตภณฑบารงเสนผม

• ผลตภณฑเพ&อการดแลเฉพาะจด

• อปกรณเสรมความงาม

Jejuvita – ผลตภณฑเสรมอาหารแนวใหมเอาใจวยรน แพคเกจนารกสดใสในราคายอมเยา ซ& งไดรบกระแสตอบรบดเย&ยม มสวนประกอบท&ผสมผสานคณคาจากวตามนนานาชนด คดสรรวตถดบคณภาพเลศจากตางประเทศ ชวยเตมคณคาความสวยจากภายในสภายนอก จนกลายเปนท&ไววางใจของหนมสาวท&วเอเชย

• ผลตภณฑกลมอาหารเสรม และเคร&องด&ม

นอกจากสนคา House Brands ท&ไดกลาวมาขางตนน.น ในปท&ผานมา ทางบรษทฯ ยงไดนาเขา 3 แบรนดช.นนาจากเกาหลมาเผยแพรสตลาดในประเทศไทยอยางเปนทางการ เพ&อเตมเตมความตองการท&แตกตางของผบรโภคในปจจบน ไดแก MISSHA, PERIPERA และ BRTC โดยท.ง 3 แบรนดตางเปนแบรนดท&มช&อเสยง และม Brand Personalities ท&แตกตางกน ดงน.

MISSHA – หรหรา เซกซ& มระดบ เคร&องสาอางช.นสงอนดบ X จากเกาหล รงสรรคท.งผลตภณฑบารงผว เมคอพ และน. าหอม เพ&มความหลากหลายใหแกโลกเคร&องสาอาง มงม&นนาเสนอส&งท&ดท&สดแกคณสาวๆ ดวยนวตกรรมความงามท&ไมเคยหยดน&ง การนตคณภาพดวยสาขากวา [^ ประเทศท&วโลก

12

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

Peripera - เคร&องสาอางสดชคสาหรบสาวสดคล ใหคณแตงเตมสสนอยางไมจากด เมคอพจดเตม เปล&ยนลคไดในทกวน ดวยเคร&องสาอางสดอนเทรนดท&มากมาย มใหเลอกสรรอยางครบวงจร ไมวาจะเปนสาวนอยหรอสาวใหญกใชได พรอมแพคเกจสดนารก เกไก สไตลเกาหล ไมเหมอนใคร

BRTC - เวชสาอางช.นนาจากเกาหล ท&สดของพลงเพ&อผวกระจางใส ใสใจปรนนบตผวต.งแตข.นตอนแรกอยางสมบรณแบบ จนสงเกตเหนไดถงผวท&เปลงปล&ง เรยบเนยน รสกกระชบเตงตง ฟ. นฟผวใหมชวตชวาสผลลพธแหงความออนเยาว โดยพฒนาและปรบปรงผลตภณฑอยางตอเน&องเพ&อใหรองรบกบปญหาของทกสภาพผว

ตลอดปท&ผานมาฝายสรางสรรคผลตภณฑมผลตภณฑมากกวา X,U^^ รายการ ออกสทองตลาด สนคา House Brands อยาง Cathy Doll, Cathy Choo และ Baby Bright ไดเรยงแถวกนออกสทองตลาดอยางตอเน&อง แนวทางสรางสรรคผลตภณฑในป 2557

ในป 2557 บรษทฯ มความมงม&นในการสรางสรรคผลตภณฑใหมๆ อยางตอเน&อง ซ& งในปน. ทางบรษทฯ ไดทาการศกษาตลาดอยางหนก พยายามสรรหานวตกรรมการผลตใหมๆ และหาโรงงานผลตท&มคณภาพท&วโลก เพ&อคดสรรส&งท&ดท&สดใหกบผบรโภค ตลอดจนการเพ&มประสทธภาพการผลตใหสามารถรองรบความตองการของตลาดท&เพ&มข.นได ซ& งในปน. บรษทฯ มความมงม&นท&จะยกระดบคณภาพสนคาข.น โดยยงคงราคาท&สมเหตสมผลใหกบผบรโภค

นอกจากน. การขยายสายผลตภณฑ (Product Lines) เพ&อเพ&มความหลากหลายของสนคาในเชงลก (Vertical Product Lines) ของสนคาใหมครบทกหมวดหม มการจดแบรนด Positioningใหมใหกบสนคา House brands เพ&อใหเอ.อตอการเขาถงกลมลกคามากข.น รวมถงการจดกลมประเภทของผลตภณฑใหเหมาะสมกบชองทางมากข.น

สาหรบผลตภณฑท&เตรยมเปดตวในชวงตนป 2557 น. ไดแก Snail Series ย&งตบย&งใสดวยครมเมอกหอยทาก, White Tofu Series ผวเดงนมฟดจเตาหขาว, ผวสวยเหนอกาลเวลากบ Stop Time Collection, พลาดไมไดกบกลมสนคาใหมอาหารเสรมอยาง Col la la และ Colla Q คอลลาเจนคณภาพดจากประเทศอตาล และตอนรบชวงซมเมอรหนารอน กบเมคอพคอเลกช&น Spring/Summer Collection 2014 อยาง La Vie En Fleur ท&พรอมจะมาแตงแตมสสนเฉกเชนดอกไมบานสะพร&งในทงดอกไม ประเทศฝร&งเศส

13

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

0.J การส�อสารการตลาด บรษท คารมารท จากด (มหาชน) มงม&นเสนอความแปลกใหม ดวยผลตภณฑท&โดดเดน และม

เอกลกษณเฉพาะตว ดงน.นการส&อสารกบกลมเปาหมายจงเปนส&งท&มความสาคญอยางย&ง ในป ]TTV ท&ผานมา บรษทฯ จงคดสรรชองทางการส&อสารเพ&อประชาสมพนธท&หลากหลาย เพ&อให

เขาถงกลมเปาหมายไดมากย&งข.น ไมวาจะเปนส&อส&งพมพ ส&อโทรทศน หรอส&อออนไลน รวมถงการจดกจกรรมตางๆ มากมาย โดยส&อท.งหมดตองสอดรบกบ Mood&Tone ท&เนนความสดใส ราเรง โดดเดน อนเปนเอกลกษณของแบรนดเปนอยางด Above the line

1. ส&อส&งพมพ 1.1 นตยสาร 1.2 หนงสอพมพ 1.3 แคตตาลอกรายการสนคา (Magalogue)

2. ส&อโทรทศน ซ& งประกอบดวยการ Tie in สนคา และการสมภาษณผบรหารในรายการตางๆ ทางชองฟรทว อาท

รายการคนปาก รายการอายนอยรอยลาน รายการต&นมาคย รายการ Money Talk เปนตน Below the line

1. ส&อประชาสมพนธ ณ จดขาย 2. ส&อออนไลน

2.1 Facebook: Karmartsclub, Missha Thailand, Peripera Thailand 2.2 Instagram: Karmartsclub, Missha Thailand 2.3 Website: Karmartsclub, Cathydoll, Missha Thailand, Peripera Thailand 2.4 Youtube

3. กจกรรมสงเสรมการตลาด เพ&อสรางความสมพนธกบกลมเปาหมาย เชน 3.1 กจกรรมเปดตว Missha Shop 3.2 สนบสนนคอนเสรต Infinite 3.3 รวมจดกจกรรมกบนตยสารตางๆ

4. รางวลตาง ๆ ท&ไดรบจากนตยสารช.นนา ผลตภณฑจาก Cathy Doll และ Peripera ยงไดรบรางวลจากการประกวดเคร& องสาอางคณภาพกบ

นตยสาร CLEO ไดแก Peripera my lash serum dual mascara ไดรบรางวล Best Mascara that make you lashes long & longer และ Cathy Doll Foundation Brush #02 ไดรบรางวล Best of foundation brush

14

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

แผนการส�อสารการตลาดในป 0FFK ในปน. บรษทฯ มงเนนไปยงการเพ&มฐานลกคาใหมากข. น จงเลอกใชเคร&องมอการส&อสารการตลาดท&หลากหลายและเหมาะสมมากย&งข.น อยางส&อประชาสมพนธบนรถไฟฟา BTS และส&อ Mega LED ซ& งสามารถเขาถงกลมลกคาวยรนไดอยางมประสทธภาพ พรอมทาใหเกดการรบรไดอยางแพรหลายมากข. น รวมถงการเลอกใชพรเซนเตอรท&มความสอดคลองเหมาะสมกบแบรนด เพ&อยกระดบภาพลกษณท.งในระดบองคกรและภาพลกษณของตวสนคาใหมความเปน Professional มากข.น ท.งน. บรษทฯ ยงคงตระหนกถงความสาคญของส&อโทรทศน (TVC) เน&องจากเปนส&อท&มผบรโภคสงสด นอกจากน. ยงจดทาแคตตาลอกรายการสนคา (Magalogue) เปนภาษาตางประเทศข.น เพ&อรองรบกลมลกคาตางชาตท&มจานวนเพ&มมากข.นอยางตอเน&องอกดวย

15

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

3. ปจจยความเส�ยง นโยบายการบรหารความเส�ยง บรษทฯ มนโยบายการบรหารความเส�ยงดงนc

ความเส�ยงดานการใหสนเช�อ

บรษทฯและบรษทยอยมความเส&ยงดานการใหสนเช&อท&เก&ยวเน&องกบลกหน. การคา ลกหน.ตามสญญาเชาทางการเงน และลกหน. อ&น ฝายบรหารควบคมความเส&ยงน. โดยการกาหนดใหมนโยบายและวธการในการควบคมสนเช&อท&เหมาะสม ดงน.นบรษทฯและบรษทยอยจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายท&เปนสาระสาคญจากการใหสนเช&อ จานวนเงนสงสดท&บรษทฯและบรษทยอยอาจตองสญเสยจากการใหสนเช&อคอมลคาตามบญชของลกหน.การคา ลกหน.ตามสญญาเชาทางการเงน และลกหน. อ&นท&แสดงอยในงบแสดงฐานะการเงน ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน บรษทฯ และบรษทยอยมความเส&ยงจากอตราแลกเปล&ยนท&สาคญอนเก&ยวเน&องจากการซ.อสนคาและอปกรณเปนเงนตราตางประเทศ ณ วนท& [X ธนวาคม ]TTV บรษทฯ มยอดคงเหลอของสนทรพยและหน. สนทางการเงนท&สาคญท&เปนสกลเงนตราตางประเทศ [.ZZ ลานเหรยญสหรฐอเมรกา (อตราแลกเปล&ยนเฉล&ย [].YWYW) ความเส�ยงจากอตราดอกเบcย บรษทฯ และบรษทยอยมความเส&ยงจากอตราดอกเบ. ยท&สาคญอนเก&ยวเน&องกบเงนฝากธนาคาร เงนเบกเกนบญช และเงนกยมระยะส.นและเงนกยมระยะยาวท&มดอกเบ.ย อยางไรกตาม เน&องจากสนทรพยและหน. สนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบ.ยท&ปรบข.นลงตามอตราตลาด หรอมอตราดอกเบ.ยคงท&ซ& งใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน ความเส&ยงจากอตราดอกเบ.ยของบรษทฯและ บรษทยอยจงอยในระดบต&า

สนทรพยและหน. สนทางการเงนท&สาคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบ. ย และสาหรบสนทรพยและหน. สนทางการเงนท&มอตราดอกเบ.ยคงท&สามารถแยกตามวนท&ครบกาหนด หรอ วนท&มการกาหนดอตราดอกเบ. ยใหม (หากวนท&มการกาหนดอตราดอกเบ.ยใหมถงกอน) ไดดงน.

16

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

(หนวย: ลานบาท) งบการเงนรวม ณ วนท& 31 ธนวาคม 2556

อตรา ดอกเบ.ยคงท& อตราดอกเบ.ย

อตรา ดอกเบ.ย

ภายใน X ป

มากกวา X ถง T ป

ปรบข.นลง ตามราคาตลาด

ไมมอตรา ดอกเบ.ย

รวม

รอยละตอป สนทรพยทางการเงน - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 0.5 % - - 64 5 69 - ลกหน.ตามสญญาเชาการเงน 5.6 % - 10.8 % 1 3 - - 4 - ลกหน.การคาและลกหน. อ&น - - - - 121 121

1 3 64 126 194

หน. สนทางการเงน - เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส.น

จากธนาคาร MOR และ 3.29% -

6.88%

X[X

-

-

-

X[X - เจาหน.การคาและเจาหน. อ&น - - - - UT UT - หน. สนตามสญญาเชาทางการเงน 5 % - 8.5 % Z V - - X[ - เงนกยมระยะยาวอ&น 0.5 % ] - - - ]

XW^ V - UT ][X

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท& 31 ธนวาคม 2556

อตรา ดอกเบ.ยคงท& อตราดอกเบ.ย

อตรา ดอกเบ.ย

ภายใน X ป

มากกวา X ถง T ป

ปรบข.นลง ตามราคาตลาด

ไมมอตรา ดอกเบ.ย

รวม

รอยละตอป

สนทรพยทางการเงน - เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 0.5 % - - 64 5 VY - ลกหน.ตามสญญาเชาการเงน 5.6 % - 10.8 % 1 3 - - 4 - ลกหน.การคาและลกหน. อ&น - - - - 130 130 - เงนใหกยมระยะส.นแกบรษทยอย 6.125 % 24 - - - 24

25 3 64 135 ]]Z

หนcสนทางการเงน - เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส.น จาก

ธนาคาร MOR และ 3.29% - -

6.88% X[X - - - X[X - เจาหน.การคาและเจาหน. อ&น - - - - UT UT - หน. สนตามสญญาเชาทางการเงน 5 % - 8.5 % [ V - - Y

X[W V - UT ]]T

17

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

4. สนทรพยท�ใชในการประกอบธรกจ 4.1 ทรพยสนถาวรและสทธการเชาของบรษท ทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจ

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะ

กรรมสทธe มลคาตามบญช

(บาท) ภาระผกพน

1. งานระหวางกอสราง

- สานกงานและโรงงาน - ทรพยสนระหวางทาง

0. สวนปรบปรงท�ดน - สานกงาน

เปนเจาของ

T[Y,YZT.V^ -

].^^

3. ท�ดน

- ท�ดน (สวนถนน-หอพก) - � ไร - งาน 0F.@ ตรว.

140 หม 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เปนเจาของ

TWX,100.55

- ท�ดนสานกงาน - 0 ไร 0 งาน 0@ ตรว.

81-81/1 เพ ช ร เก ษ ม 54 แยก[ เขตภาษเจรญ กทม.

เปนเจาของ

]V,320,000.^^

*

รวมท�ดน 27,401,078.15

4. สวนปรบปรงอาคารโรงงานและสานกงาน 5,071,508.64

5. อาคารสานกงาน 81-81/1 เพชรเกษม 54 แยก [ เขตภาษเจรญ กทม.

เปนเจาของ 286,381.52 *

6. เคร�องจกรและอปกรณ 140, 140/1 หม 4 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ.ระยอง 81-81/1 เพชรเกษม 54 แยก [ เขตภาษเจรญ กทม.

เปนเจาของ 31,552,010.49

7. ยานพาหนะ เปนเจาของ 18,459,335.89

รวมทรพยสนท�ใชในการประกอบธรกจทcงสcน 82,770,314.69

หมายเหต : * สนทรพยท&ตดจานองเพ&อไปค.าประกนสนเช&อท&ไดรบจากธนาคารพาณชยท.งระยะส.นและระยะยาว

18

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะ

กรรมสทธe มลคาตามบญช

(บาท) ภาระผกพน

1. ท�ดน

- ท�ดนโรงงาน - �@ ไร - งาน 0@.�A ตรว. 140 หม 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เปนเจาของ W],^^^,^^^.^^ * * - ท�ดนโรงงาน - �J ไร - งาน KA.�A ตรว. 140/1 หม 4 ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เปนเจาของ ]],^^^,^^^.00

- ท�ดนโรงงาน - G ไร - งาน FK.AA ตรว. 140, 140/1 หม 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เปนเจาของ - *

รวมท�ดน 64,000,000.00

2. อาคาร - อาคารโรงงานและสานกงาน 140 หม 4 ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เปนเจาของ 63,000,000.^^ *

* - อาคารโรงงานและสานกงาน 140/1 หม 4 ต.มาบยางพร

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เปนเจาของ 37,000,000.00

รวมอาคารและส�งปลกสราง 100,000,000.00

รวมอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนทcงสcน �GJ,000,000.00

หมายเหต : * สนทรพยท&ตดจานองเพ&อไปค.าประกนสนเช&อท&ไดรบจากธนาคารพาณชยท.งระยะส.นและระยะยาว

สนทรพยท�ใชเปนหลกประกน บรษทฯ ไดนาท&ดนพรอมส& งปลกสรางท&ใชในการประกอบธรกจมลคาสทธตามบญช ณ วนท& [X ธนวาคม ]TTV จานวน ]V.V^ ลานบาท ไปค.าประกนสนเช&อท&ไดรบจากธนาคารพาณชยท.งระยะส. นและระยะยาว และ ท&ดนพรอมส&งปลกสรางมลคาสทธตามบญช ณ วนท& [X ธนวาคม ]TTV จานวน XVW.^^ ลานบาท ไปวางเปนหลกประกนวงเงนสนเช&อท&ไดรบจากธนาคารพาณชยท.งระยะส.นและระยะยาว

19

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

4.2 สนทรพยไมมตวตน

บรษท คารมารท จากด (มหาชน) บ รษท ฯ ได ซ. อโป รแก รม Car Services System แล ะ โป รแก รม Karmart System เป น เงน

],U^X,WU[.ZW บาท เพ&อรองรบการทางานและการรวบรวมขอมลของบรษทใหมประสทธภาพย&งข.น มลคาสทธตามบญช ณ วนท& [X ธนวาคม ]TTV จานวน X,[VZ,W[W.^Z บาท บรษท มายบส จากด

บรษทฯ ไดรบสทธในการเดนรถสาย ปอ.VW โดยระยะทางเร&มจากกระทรวงพาณชย (แหงใหม) ถนนรตนาธเบศร - สนามหลวง ระยะเวลาสทธ U ป Y เดอน (]T ส.ค. ]TT] - [X พ.ค. ]TVX) เปนเงน XW,500,^^^.^^ บาท เพ&อใชในการประกอบกจการ มลคาสทธตามบญช ณ วนท& [X ธนวาคม ]TTV จานวน Z,WUY,XXV.X^ บาท

4.3 นโยบายการลงทนและการบรหารงานในบรษทยอยและบรษทรวม

ในป ]TTZ บรษทฯ มนโยบายการลงทนดงน. - บรษท Karmarts Vietnam Investment Company Limited ถอหนจานวน TX^,^^^ หน คดเปน

สดสวนรอยละ TX ของทนจดทะเบยน มลคาเงนลงทน ZVT,^^^ บาท - บรษท ด ไอโคนค พรอพเพอรต. จากด บรษทฯ จะเขาซ.อหนสามญเพ&มทนของบรษท ด ไอโคนค

พรอพเพอรต. จากด จานวน V,VVV,VVV หน คดเปนสดสวนรอยละ [[.[[% ของหนท&ออก (ทนจดทะเบยน ]^^,^^^,^^^ บาท) ในราคาตามมลคาหนท&ตราไว คดเปนมลคารวม VV,VVV,VV^ บาท

20

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

F. ขอพพาททางกฎหมาย

สบเน&องจากในป 2552 ศาลภาษอากรกลางไดมคาพพากษาใหบรษทฯ (ภายใตช&อเดมคอ บรษท ไดสตาร อเลคทรก คอรเปอเรช&น จากด (มหาชน) ชาระเงนคาภาษอากรพรอมท.งเงนเพ&มท&เก&ยวของในคดเก&ยวกบการนาเขาสนคาในอดตรวมเปนเงน 6.2 ลานบาท (ประกอบไปดวยเงนคาอากรจานวน 1.6 ลานบาท และเงนเพ&มจานวน 4.6 ลานบาท) โดยบรษทฯไดชาระเงนคาภาษอากรดงกลาวท.งจานวนแลว ตามท&เคยไดเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 19 ของงบการเงนของบรษทฯสาหรบปส.นสดวนท& [X ธนวาคม ]TT]

ตอมาเม&อวนท& 13 กนยายน 2556 พนกงานอยการ สานกงานอยการพเศษฝายคดเศรษฐกจและทรพยากร 4 ไดย&นฟองบรษทฯ ในฐานะนตบคคลท& 1 พรอมท.งกรรมการของบรษทฯ ในฐานะสวนตวท& 2 ตอศาลอาญากรงเทพใต ในฐานความผดรวมกนสาแดงเทจเพ&อเล&ยงอากรดงกลาว ขณะน. คดอยระหวางการพจารณาของศาลช.นตน

21

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

G. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น

ช�อ บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

ท�ตcง สานกงานและบรการ 81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก [ ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน

เขตภาษเจรญ กรงเทพมหานคร 10160 โทรศพท 0-2U^T-]ZTV-V^ โทรสาร 0-2U^T-]ZTX-2

โรงงาน

140 หม 4 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จงหวดระยอง 21140 โทรศพท 038-891-811-15

โทรสาร 038-891-821-22

ประกอบธรกจ การจาหนายสนคาอปโภคบรโภค ใหเชา และใหบรการคลงสนคา ทนจดทะเบยน [YV,^^^,^^^ บาท (ณ วนท& ]T เมษายน ]TTV)

ทนจดทะเบยนเรยกชาระแลว [ZW,XXY,490.W^ บาท (ณ วนท& U พฤศจกายน ]TTV)

จดทะเบยนจดตcงบรษท 11 พฤษภาคม 2525 จดทะเบยนเปนบรษทมหาชน 18 มนาคม 2537

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 31 ตลาคม 2537

เลขทะเบยนบรษท ^X^ZT[Z^^^U][ (เดมเลขท& บมจ. 329) Corporate Website E-commerce Website

www.karmarts.co.th www.karmarts.com

นายทะเบยนหน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ผสอบบญช นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท& 3TXV บรษท สานกงาน อวาย จากด

(เดม บรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด)

22

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

นตบคคลท�บรษทถอหนตcงแตรอยละ 10 ขcนไป

ประเภทธรกจ

ทนจดทะเบยน

ทนเรยกชาระ

สดสวนการลงทน

บรษท มายบส จากด สถานท&ต.ง เลขท& 214 ถนนลาดหญา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรงเทพมหานคร X^V^^ โทรศพท : 0-2U^T-^]]^ โทรสาร : 0-2U^T-^]]^

เดนรถโดยสารประจาทาง

Y^,^^^,^^^

[],^^^,^^^

YT.XV%

บรษท เตาเบา จากด สถานท&ต.ง เลขท& UX-UX/X ซอยเพชรเกษม TW แยก [ ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน เขตภาษเจรญ กรงเทพมหานคร โทรศพท : ^-]U^T-]ZTV-V^ โทรสาร : ^-]U^T-]ZTX-]

จาหนายเคร&องสาอางออนไลน

X,^^^,^^^

X,^^^,^^^

YY.YY%

23

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

�. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 หลกทรพยของบรษท

บรษทฯ มทนจดทะเบยนจานวน 396,000,000 บาท (เดมทนจดทะเบยนจานวน ���,���,��� บาท) แบง เปนหนสามญจานวน 660,���,��� หน มลคาหนละ 0.60 บาท (เดม ���,���,��� หน) ทนจดทะเบยนเรยกชาระแลวจานวน �./,001,490./� บาท แบงเปนหนสามญจานวน �3�,4�3,/5/ หน

7.2 ผถอหน

รายช7อกลมผถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท7 0/ มนาคม 2557

รายช"อผถอหน จานวนหน สดสวน (%)

1. กลมตระกลทฆครกล 207,769,899 32.62

นายววฒน ทฆครกล 149,162,709 23.42 นายพลกฤต ทฆครกล 29,920,000 4.70 นางสาววรมน ทฆครกล 26,950,000 4.23 นายวงศววฒน ทฆครกล 1,113,490 0.17 นางสาวนราพรรณ ทฆครกล 396,000 0.06 นางสาวชลธดา ทฆครกล 227,700 0.04

3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 40,774,800 6.40 3. นางเฉลา วฒนสมบต 33,338,560 5.23 4. นางวนดา แซจว 23,596,200 3.70 5. นายณฐพล จฬางกร 3�,/.�,4�� 3.69 �. นายสมพงษ ชลคดดารงกล 22,416,500 3.52 .. นายเฉลมเดช ลวงศเจรญ 18,888,800 2.97 8. บรษท ไทยเอนวดอาร จากด 16,297,447 2.56 9. PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 12,100,000 1.90 0�. นายวสตร เอยวศรกล 1,�03,3�� 1.41 11. อ7น ๆ 229,291,925 36.00

รวม 636,962,831 100.00

24

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

�.3 การออกหลกทรพยอ"นๆ

เม7อวนท7 33 เมษายน 344� ท7ประชมสามญประจาปผถอหนของบรษทฯ มมตอนมตการเพ7มทนจดทะเบยนของบรษทฯ จากเดม ��� ลานบาท (หนสามญ ��� ลานหน มลคาท7ตราไวหนละ �.�� บาท) เปนจานวน �1� ลานบาท (หนสามญ ��� ลานหน มลคาท7ตราไวหนละ �.�� บาท) เพ7อรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท7จะซอหนสามญของบรษทฯ โดยไดดาเนนการจดทะเบยนการเพ7มทนจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชยแลวเม7อวนท7 25 เมษายน 2556

ในระหวางปปจจบน บรษทฯไดรบเงนจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท7จะซอหนสามญตามท7กลาวไวในหมายเหตขอ 32 จานวนรวม 47.1 ลานบาท บรษทฯไดจดทะเบยนเพ7มทนจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธกบกระทรวงพาณชยแลวเม7อวนท7 8 พฤศจกายน 2556 และ 7 สงหาคม 2556 เปนทนท7ชาระแลวจานวน 14.1 ลานบาท (หนสามญ 23.5 ลานหน มลคาท7ตราไวหนละ 0.60 บาท) โดยสวนท7เหลอจานวน 33 ลานบาท บนทกเปนสวนเกนมลคาหนสามญในงบแสดงฐานะการเงน

เม7อวนท7 8 พฤษภาคม 2556 บรษทฯ ไดออกและเสนอขายใบสาคญแสดงสทธท7จะซอหนสามญ (KAMART-W) ครงท7 1 เพ7อจดสรรใหกบผถอหนเดมจานวน 59,997,956 หนวย ในอตรา 10 หนเดมตอ 1 ใบสาคญแสดงสทธ ในราคาเสนอขายศนยบาทตอหนวย ใบสาคญแสดงสทธมอาย 1 ป นบต^งแตวนออกใบสาคญแสดงสทธ โดยมอตราการใชสทธคอใบสาคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญใหมได 1 หน ในราคาใชสทธ 2 บาทตอ 1 หนสามญ โดยผถอใบสาคญแสดงสทธแตละรายสามารถใชสทธซอหนสามญไดในวนทาการสดทายของเดอนกรกฎาคม 2556 ตลาคม 2556 มกราคม 2557 และในวนท7 6 พฤษภาคม 2557ใบสาคญแสดงสทธดงกลาวเปนชนดระบช7อผถอ และสามารถโอนเปล7ยนมอได

7.4 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผล 50% ของกาไรสทธตามท7ปรากฏในงบกาไรขาดทนเฉพาะกจการของบรษทฯ หลงหกสารองตามกฎหมายจานวนไมนอยกวารอยละหาของกาไรสทธประจาปจนกวาสารองดงกลาวจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบของทนจดทะเบยน

25

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

9. โครงสรางการจดการ

8.1 โครงสรางการจดการ

รายช"อคณะกรรมการบรษท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบรหาร และเลขานการของบรษท

ช"อ – สกล กรรมการ

บรษท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

บรหาร ผบรหาร เลขานการ

1. นายววฒน ทฆครกล * ⁄ - ⁄ ⁄ -

2. พลโทกอบบญ วชต ⁄ ⁄ - - -

�. นายไกรวทย สตยภวฒน * ⁄ - ⁄ ⁄ -

/. นายประสทธm ธรรตนบงกช ⁄ ⁄ - - -

4. ดร.พฒธร จรายส ⁄ ⁄ - - -

�. นายพรษฐ ทฆครกล ⁄ - - - -

7. นายวงศววฒน ทฆครกล * ⁄ - ⁄ ⁄ -

5. นายเซยะ ซน ล ⁄ - - - -

1. นางทศน อนเจรญ - - - ⁄ -

10. นางสาวชลธดา ทฆครกล - - - ⁄ -

11. นางสาวสวรรณ ธาราชวน - - - ⁄ ⁄

12. นางอนเรอน อรณวศวกล - - - ⁄ -

13. นายพงศววฒน ทฆครกล - - - ⁄ -

0/. นางสมศร วรยะ - - - ⁄ -

04. นายยทธกจ เตชสรถาวร - - - ⁄ -

0�. นายสจจะพงษ ยงสกลโรจน - - - ⁄ -

0.. นางสาวกนกพร อรณรตน - - - ⁄ -

* คอกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท ตามท7ระบไวในหนงสอรบรอง

อานาจหนาท"ของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน มหนาท7กากบดแลใหฝายจดการดาเนนกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนตามมตท7ประชมผถอหน ดวยความซ7อสตย สจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษทฯ

26

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

อานาจหนาท"ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอสระ � ทาน โดยกรรมการตรวจสอบท^ง � ทาน มความรทางดานบญชการเงนและมประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมหนาท7สอบทานและดแลการบรหารงานของกจการตามขอบเขตท7กาหนดไวในกฎบตร ไดแก การสอบทานรายงานทางการเงน, ระบบการควบคมภายใน, การปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยขอกาหนดของตลาดหลกทรพยและกฎหมายท7เก7ยวของกบธรกจของบรษทฯ, จดทารายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษทฯ และในกฎระเบยบของทางการและขอบงคบของบรษทฯ เปนตน

อานาจหนาท"ของคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรหารประกอบดวยกรรมการบรษทฯ จานวน � ทาน แตงต^งโดยคณะกรรมการบรษท โดยใหมอานาจหนาท7บรหารและควบคมดแลกจการของบรษทตามท7คณะกรรมการบรษทมอบหมาย

อานาจหนาท"ของคณะผบรหาร คณะกรรมการบรษทฯ เปนผแตงต^งกรรมการผจดการเพ7อมอานาจ และหนาท7ใหการบรหารและจดการกจการของบรษทฯ ใหเจรญเตบโตอยางตอเน7องและประโยชนสงสดตอผถอหน กรรมการผจดการมอานาจในการแตงต^ งคณะผ บรหารเพ7อรบผดชอบการบรหารงานตามสายการบงคบบญชาเพ7อใหการดาเนนธรกจเกดประสทธภาพและประสทธผลตามแผนธรกจและนโยบายของบรษทฯ ท7ไดกาหนดไว

9.? การสรรหากรรมการและกรรมการอสระ และผบรหาร บรษทฯ มวธการคดเลอกบคคลท7จะแตงต^ง เปนกรรมการบรษทฯ และกรรมการอสระ โดยผานการเสนอ

ช7อจาก คณะกรรมการบรษทฯ และจะตองไดรบอนมตจากท7ประชมผถอหน โดยผถอหนหน7 งหนมคะแนนเสยงเทากบหน7 งเสยงและใชเสยงขางมากตดสนซ7 งเปนไปตามมาตรา 70 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 กรรมการมาจากผถอหนตางประเทศ 1 ทาน, กรรมการอสระ � ทาน และผบรหารระดบสง 0 ทาน สาหรบการคดเลอกและการแตงต^งผบรหารระดบสงต^งแตผอานวยการฝายขนไปจะพจารณาโดยคณะกรรมการบรหาร สวนระดบต7ากวาผอานวยการ ผบงคบบญชาตามสายงานจะเปนผคดเลอกและบรรจตามโครงสรางของบรษทฯ

สทธของผลงทนรายยอยในการแตงต^งกรรมการ ผถอหนคนหน7งมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนท7ตนถออยและใชคะแนนเสยงท7มอยในการเลอกต^งบคคลเพ7อเปนกรรมการได บรษทฯ ไมมการสรรหากรรมการท7เปนตวแทนของผถอหนรายยอย แตบรษทฯ มกรรมการอสระ � ทาน ซ7 งเปนผทรงคณวฒและมประสบการณเปนกรรมการเพ7อกากบดแลการบรหารงานและปกปองดแลผลประโยชนของผถอหนรายยอย

27

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

9.3 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

8.3.1 คาตอบแทนท7เปนตวเงน คาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 00 ทาน เปนคาตอบแทนในรปเบยประชมมรายละเอยดดงน

ช7อ – นามสกล บาท 344� 3444

1. วาท7รอยตรสมชาย วสนตวสทธm - 03�,��� 2. นายววฒน ทฆครกล 80,000 60,000 �. นางปรยานช ไพบลยสทธวงศ 30,000 - 4. พลโทกอบบญ วชต 140,000 4�,��� 4. นายไกรวทย สตยภวฒน 40,000 60,000 7. นายประสทธm ธรรตนบงกช 90,000 60,000 5. ดร.พฒธร จรายส 90,000 60,000 9. นายพรษฐ ทฆครกล 40,000 60,000 10. นายวงศววฒน ทฆครกล 40,000 50,000 00. นายเซยะ ซน ล - -

รวม 44�,000 43�,000

คาตอบแทนคณะกรรมการประจาป 344� จานวนเงนรวมไมเกน 4 ลานบาท โดยแบงเปนคาเบยประชมสาหรบประธานกรรมการตรวจสอบ 3�,��� บาทตอครงท7 เขารวมประชม คณะกรรมการตรวจสอบซ7 งเปนกรรมการอสระ 0�,��� บาทตอครงท7เขารวมประชม และ ประธานกรรมการบรษทฯ 3�,��� บาทตอครงท7เขารวมประชม คณะกรรมการบรษทฯ 0�,��� บาทตอครงท7เขารวมประชม

คาตอบแทนกรรมการบรหารและผบรหารของบรษทฯ ในป 344� เทากบ 0. ลานบาท และในป 3444 เทากบ 0. ลานบาท เปนคาตอบแทนในรปเงนเดอน , โบนส และคาพาหนะเดนทาง

8.3.2 คาตอบแทนอ7นของกรรมการและผบรหารของบรษท -ไมม –

28

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

9. การกากบดแลกจการ

@.A แนวทางการปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท"ด 15 ขอ ของบรษทมดงนC

1. นโยบายเก"ยวกบการกากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของการกากบดแลกจการท7ด เพ7อเพ7มความโปรงใส เพ7ม

ขดความสามารถในการแขงขนของกจการ และเพ7มความเช7อม7นใหแกผถอหน ผลงทนและผเก7ยวของทกฝาย จงไดกาหนดนโยบายสนบสนนการกากบดแลกจการ โดยครอบคลมหลกสาคญ ดงน

• การปฏบตตอผถอหนและผมสวนไดสวนเสยอยางเทาเทยมกนเปนธรรมตอทกฝาย

• คณะกรรมการมความมงม7นในการสรางมลคาเพ7มแกกจการในระยะยาว บรหารงานดวยความรอบคอบและระมดระวง รบผดชอบตอการปฏบตหนาท7ดวยความสามารถและประสทธภาพท7เพยงพอเพ7อใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน ดแลมใหเกดปญหาความขดแยงทางผลประโยชน และรบผดชอบตอการตดสนใจและการกระทาของตนเอง

• การดาเนนงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผท7เก7ยวของทกฝาย

• การดาเนนธรกจโดยคานงถงความเส7ยงอยเสมอ โดยมการควบคมและบรหารความเส7ยงท7เหมาะสม

• บรษทฯ มการกาหนดแนวทางปฏบตทางจรยธรรมและจรรยาบรรณเพ7อใหกรรมการและพนกงานถอปฏบต

2. สทธของผถอหน บรษทฯ ใหความสาคญเก7ยวกบสทธของผถอหน โดยการกาหนดสทธของผถอหนไวในขอบงคบของบรษทฯ เชนสทธการไดรบขอมลบรษทฯ สทธการออกเสยง สทธในการดแลอยางเปนธรรมและการอานวยความสะดวกแกผถอหนในการประชมผถอหน

3. สทธของผมสวนไดเสย บรษทฯ ใหความสาคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม เชน การเปดเผยสารสนเทศอยางเพยงพอเปนจรง เช7อถอไดสม7าเสมอและทนเวลาเพ7อใหผมสวนไดเสยไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน และมการปฏบตอยางเปนธรรมตอผมความสมพนธทางธรกจ ไมเอารดเอาเปรยบรวมท^งมการปฏบตอยางเปนธรรมตอผท7เก7ยวของกนอ7นๆ และพนกงาน

4. การประชมผถอหน

บรษทฯ ใหความสาคญในการจดประชมผถอหน โดยกาหนดไวในขอบงคบของบรษทฯ วาดวยการประชมผถอหน ซ7 งมรายละเอยดของแนวทางปฏบตเก7ยวกบการจดประชมผถอหนเพ7ออานวยความสะดวก ใหขาวสารแกผถอหนอยางเพยงพอและเทาเทยมกน

29

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

5. ภาวะผนาและวสยทศน

คณะกรรมการไดมสวนรวมในการกาหนดและใหความเหนชอบใน วสยทศน ภารกจ กลยทธ เปาหมายแผนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ ตลอดจนกากบดแลใหฝายจดการดาเนนการใหเปนไปตามแผนธรกจและงบประมาณท7กาหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล เพ7อเพ7มมลคาทางเศรษฐกจสงสดใหแกกจการ และความม7นคงสงสดใหแกผถอหนและไดจดใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบรหารความเส7ยงท7มประสทธผล รวมท^งมการตดตามผลการดาเนนการในเร7องดงกลาวอยางสม7าเสมอ

6. ความขดแยงทางผลประโยชน เพ7อปองกนความขดแยงทางประโยชน คณะกรรมการไดกาหนดจรรยาบรรณของกรรมการ พงบรหารงาน

โดยหลกเล7ยงความขดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอประโยชนขององคกร เพ7อใหการบรหารงานเปนไปอยางเตมประสทธภาพ, โดยไมหาผลประโยชนสวนตนจากการเปนกรรมการ, ไมใชความลบขององคกรในทางท7ผด กรรมการยงไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบกากบดแลและรายงานกรณท7มความขดแยงทางผลประโยชน

7. จรยธรรมธรกจ คณะกรรมการ ไดกาหนดแนวทางปฏบตทางจรยธรรมและจรรยาบรรณ เพ7อใหกรรมการและพนกงาน

ไดรบทราบและยดถอปฏบตตามแนวทางท7กาหนด การปฏบตงานอยางมจรยธรรมและจรรยาบรรณ จะนาไปสการควบคมภายในท7ด รวมท^งมการกากบดแลท7ดเปนกระบวนการตอเน7องและสมพนธกน

8. การถวงดลของกรรมการท"ไมเปนผบรหาร คณะกรรมการของบรษทมจานวน 5 ทาน ประกอบดวย

• กรรมการท7เปนผบรหาร � ทาน

• กรรมการท7เปนอสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน

9. การรวมหรอแยกตาแหนง

ประธานคณะกรรมการเปนกรรมการอสระตามความหมายของตลาดหลกทรพย และไมมความสมพนธใดๆ กบฝายบรหาร

ประธานคณะกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ เพ7อเปนการแบงแยกหนาท7อยางชดเจน กรรมการผจดการมอานาจหนาท7บรหารบรษทฯ ตามท7คณะกรรมการมอบหมายและอยภายใตการกากบดแลของคณะกรรมการบรษทฯ

10. คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยเบยประชมและโบนสกรรมการตามผลประกอบการของบรษทฯ ในแตละปภายในวงเงนท7ไดรบอนมตจากผถอหน

คาตอบแทนผบรหารเปนไปตามหลกการและนโยบายท7คณะกรรมการบรษทฯ กาหนดซ7 งเช7อมโยงกบผลการดาเนนงานของบรษทฯ และผลการดาเนนงานของผบรหารแตละทาน

30

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

11. การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมการกาหนดประชมโดยปกตเปนประจาทกไตรมาสและมการประชมพเศษเพ7มเตมตามความจาเปน โดยมการกาหนดวาระชดเจนลวงหนา , มวาระพจารณาตดตามผลการดาเนนงานประจาไตรมาสและงวดสะสมโดยสม7าเสมอและไดจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมและเอกสารกอนการประชมลวงหนา เพ7อใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม ปกตการประชมแตละครงจะใชเวลาประมาณ 3 ช7วโมง โดยในป 2556 คณะกรรมการมการประชมตามวาระปกตจานวน / ครง โดยการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษทฯ แตละทานสรปได ดงน

รายช"อ

การประชม

คณะกรรม

การ

ตรวจสอบ

การประชมคณะกรรมการบรษท

หมายเหต

การ

ประชม

วาระปกต

การ

ประชม

วาระ

พเศษ

รวม

1. นายววฒน ทฆครกล - /// - /// 3. นางปรยานช สทธวงศไพบลย** - �// - �// 3. พลโทกอบบญ วชต * 4/4 /// - /// 4. นายไกรวทย สตยภวฒน - /// - /// 5. นายประสทธm ธรรตนบงกช * 4/4 /// - /// 6. ดร.พฒธร จรายส * 4/4 /// - /// 7. นายพรษฐ ทฆครกล - /// - /// 8. นายวงศววฒน ทฆครกล - /// - /// 9. นายเซยะ ซน ล - - - - อยตางประเทศ

หมายเหต การบนทกการเขารวมประชม = จานวนครงท7เขารวมประชม / จานวนครงท7มการประชมท^งป * หมายถง กรรมการอสระท7เปนกรรมการตรวจสอบ ** ลาออกจากตาแหนงกรรมการมผลต^งแต 0 กนยายน 344�

12. คณะอนกรรมการ คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงต^งคณะอนกรรมการเพ7อชวยในการกากบดแลกจการของบรษท ดงน คณะกรรมการตรวจสอบ : ปจจบนไดรบการแตงต^งจากท7ประชมคณะกรรมการบรษทฯ ครงท7 0/3444 เม7อ

วนท7 3� มกราคม 3444 แตงต^งพลโทกอบบญ วชต เปนประธานกรรมการตรวจสอบ, นายประสทธm ธรรตนบงกช และดร.พฒธร จรายส เปนกรรมการตรวจสอบ

31

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

กรรมการตรวจสอบมการประชมสม7าเสมอในป 254� มการประชมท^งสน 4 ครง (ตามรายละเอยดการเขารวมประชมในขอ 11 “การประชมคณะกรรมการ”) และรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการมหนาท7พจารณาและดาเนนการ ดงตอไปน

• คดเลอกผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนสาหรบป 344�

• สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทฯ กอนนาเสนอตอคณะกรรมการบรษท

• ใหคาปรกษาและพจารณาทบทวน ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ ท^งของผสอบบญชและฝายตรวจสอบภายใน รวมท^งตดตามการดาเนนการของฝายจดการตอขอเสนอแนะดงกลาวเพ7อเสนอ คณะกรรมการบรษททราบ

• ดแลใหมการปฏบตตามกฎหมาย และขอกาหนดของหนวยงานท7กากบดแลบรษทฯ

• ดแลใหมการจดการบรหารความเส7ยง

13. ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

• บรษทฯ ไดใหความสาคญตอระบบควบคมภายในและประสทธภาพของกระบวนการทางานท^งองคกรโดยไดมการกาหนดขอบเขตความรบผดชอบเปาหมายและแผนงานท^งในระดบบรหาร และระดบปฏบตการมการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯ ใหเกดประโยชนสงสด และมการแบงแยกหนาท7ผปฏบต ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพ7อใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากนยงใหความสาคญตอการควบคมภายในท7เก7ยวกบการเงน โดยบรษทฯไดจดใหมระบบรายงานทางการเงนเสนอผบรหารตามสายงานท7รบผดชอบและโดยตรงถงกรรมการผจดการ

• บรษทฯ มสวนตรวจสอบภายในทาหนาท7ตรวจสอบเพ7อใหม7นใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทฯ ไดดาเนนการตามแนวทางท7กาหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท7เก7ยวของกบบรษทฯ และเพ7อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถทาหนาท7ตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท7 คณะกรรมการจงกาหนดใหสวนตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและไดรบการประเมนผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย การบรหารความเส"ยง

• คณะกรรมการบรษทไดใหความสาคญเก7ยวกบการบรหารความเส7 ยงและคานงถงปจจยความเส7 ยงท^งภายในและภายนอก โดยไดมการประเมนความเส7ยงของกจการและมการกาหนดมาตรการปองกนและจดการความเส7ยงใหเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณซ7 งรวมถงความเส7ยงท7มผลตอการดาเนนงานของบรษทฯ

32

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

14. รายงานของคณะกรรมการตองบการเงนและสารสนเทศทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และสารสนเทศทางการเงนท7ปรากฏในรายงานประจาป งบการเงนดงกลาวจดทาขนตามมาตรฐานการบญชท7รบรองท7วไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชท7เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม7าเสมอ และใชดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการท7ดท7สดในการจดทา รวมท^งมการเปดเผยขอมลสาคญเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงนคณะกรรมการไดจดใหมการดารงรกษาไวซ7 งระบบควบคมภายในท7มประสทธผล เพ7อใหม7นใจไดอยางมเหตผลวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน และเพยงพอท7จะดารงรกษาไวซ7 งทรพยสนและเพ7อใหทราบจดออนเพ7อปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการดาเนนการท7ผดปกตอยางมสาระสาคญ

ในการน คณะกรรมการบรษทไดแตงต^งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ7 งประกอบดวยกรรมการท7ไมเปนผบรหารเปนผสอบทานการเปดเผยขอมลและรายงานทางการเงนรวมกบผตรวจสอบบญชรบอนญาตและความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดมความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมอยในระดบท7นาพอใจและสามารถสรางความเช7อม7นอยางมเหตผลตอความเช7อถอได

15. ความสมพนธกบผลงทน

คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกดวาขอมลของบรษทฯ ท^งท7เก7ยวกบการเงนและท7ไมใชการเงน ลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผลงทนและผท7มสวนไดสวนเสยของบรษทฯ จงไดกาชบใหฝายบรหารดาเนนการในเร7องท7เก7ยวกบการเปดเผยขอมลท7ครบถวนโปรงใสตรงตอความเปนจรง เช7อถอได สม7าเสมอ และทนเวลา ซ7 งฝายบรหารของบรษทฯ ไดใหความสาคญและยดถอปฏบตมาโดยตลอด ในสวนของงานดานนกลงทนสมพนธน^น บรษทฯ ยงไมจดต^งหนวยงานขนเฉพาะแตไดมอบหมายใหสวนสารสนเทศหรอผบรหารระดบสงท7เก7ยวของโดยตรง ทาหนาท7ตดตอส7อสารกบผลงทน, สถาบน, ผถอหน รวมท^งนกวเคราะหและภาครฐท7เก7ยวของ เน7องจาก กจกรรมในเร7องดงกลาวยงมไมมากนก ซ7 งผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลบรษทฯ ไดโทร 0-25�4-3.4�-�� หรอท7 website: www.karmarts.co.th

9.2 การดแลเร"องการใชขอมลภายใน

เน7องจากบรษทฯ พจารณาแลวมความเหนวาการนาขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพ7อประโยชนสวนตนน^นเปนจรยธรรมท7ผบรหารพงจะตองมและยดปฏบตอยางเครงครดท7จะไมนาขอมลภายในของบรษทฯ ไปใชเพ7อประโยชนสวนตนน^น และมาตรการลงโทษมใชเปนการปองกนท7มประสทธภาพ ดงน^นจงไมมการกาหนดไวเปนลายลกษณอกษร อยางไรกดบรษทฯ ไดใหความระมดระวงและตดตามดแลขอมลภายในอยางเครงครด ผบรหารระดบสงและพนกงานท7เก7ยวของโดยตรงเทาน^นท7มโอกาสรบทราบขอมลกอนการขอความเหนชอบจากผถอหน และบรษทฯ ไดกาหนดใหเฉพาะสวนสารสนเทศหรอผบรหารระดบสงท7เก7ยวของโดยตรงเทาน^นท7มหนาท7ในการเผยแพรขอมลของบรษทฯ ตอสาธารณชน

33

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

@.3 คาตอบแทนของผสอบบญช

คาตอบแทนจากการสอบบญช

ราย

การ สานกงานผสอบบญช ช"อบรษทผจาย

คาสอบบญช

2554 2555 2556

1 บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 950,000 1,030,000 0,110,000

3 บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท สตารคอม จากด 195,000 120,000 -

� บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท มายบส จากด 195,000 195,000 195,000

/ บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท เตาเบา จากด - - 65,000

รวมทCงหมด 1,340,000 1,345,000 1,370,000

คาบรการอ"น ไดแก คาพาหนะเดนทางมาปฏบตงานตรวจสอบท"บรษท

ราย

การ สานกงานผสอบบญช ช"อบรษทผจาย

คาสอบบญช

2554 2555 2556

1 บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

3 บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท สตารคอม จากด

� บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท มายบส จากด

/ บรษท สานกงาน อวาย จากด บรษท เตาเบา จากด

รวมทCงหมด - - -

9.4 บคลากร

จานวนพนกงานของบรษท

จานวนพนกงานท^ งหมดของบรษท ณ วนท7 �0 ธนวาคม 2556 มจานวนพนกงานท^ งสน ��.คน ซ7 งผลตอบแทนเปนเงนเดอนและคาใชจายเก7ยวกบพนกงาน จานวนท^งสน 94.10 ลานบาท แบงเปนสายงานหลกดงน

1. ดานโรงงาน จานวน 40 คน 2. ดานสานกงาน จานวน 35� คน

- การเปล7ยนแปลงจานวนพนกงานอยางมนยสาคญ หรอมขอพพาทดานแรงงานท7สาคญในระยะ 3 ปท7ผานมา ไมมขอพพาทดานแรงงาน

34

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

- นโยบายในการพฒนาพนกงาน บรษทฯ มนโยบายในการพฒนาพนกงาน โดยจดใหมการอบรมพนกงาน มหลกสตรดงตอไปน

1. หลกสตรคอมพวเตอรเบองตนและการใชงานอนเตอรเนต 2. ขบข7ปลอดภยและการใชงานบารงรกษารถอยางปลอดภย 3. ความรเก7ยวกบผลตภณฑความงาม 4. ความรเก7ยวกบการจดต^งสาขาเพ7อขยายผลตภณฑของบรษทฯ

35

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

AL. ความรบผดชอบตอสงคม

คณะกรรมการบรษทฯ ไดตระหนกถงความสาคญของความรบผดชอบตอสงคม ส7งแวดลอม เพ7อ

ความย 7งยนของกจการ และสงคมโดยรวม และไดกาหนดนโยบายสนบสนนความรบผดชอบตอสงคม ดงน นโยบายการประกอบธรกจดวยความเปนธรรม

บรษทฯ สรรหาสนคาผลตภณฑท7มคณภาพดเทยบเทาแบรนดช^นนา ราคาเหมาะสมกบการบรโภคสนคาของผบรโภค

และการปองกนและปราบปรามสนคาลอกเลยนแบบ การปลอมแปลงสนคา ซ7 งอาจทาใหผบรโภคเขาใจสบสนและเสยหายโดยดาเนนการเปนประจา หรอไดรบการแจงเตอนจากผบรโภค

นโยบายการตอตานการทจรตคอรรปช"น

บรษทฯ ยดระบบการควบคมภายใน และประสทธภาพของขบวนการทางานท^งองคกร ตอตานการทจรตคอรรปช7น โดยการหาประโยชนอ7นใดใหแกตนเองจากบคคลท7ทาธรกจกบบรษทฯ ท^งน ใหครอบคลมถงพนกงาน คคา ลกคา และผมสวนไดเสยทกกลม และจดใหมการสอบทานการปฏบตงานตามนโยบายการตอตานการทจรตเปนประจา และทบทวนขอกาหนดในการดาเนนงานเพ7อใหสอดคลองกบการเปล7ยนแปลงของธรกจ ขอบงคบและกฏหมายตาง ๆ

นโยบายการรวมพฒนาชมชนหรอสงคม บรษทฯ ใหความสาคญ และมงม7นในการคนผลประโยชนแกสงคมในรปแบบตางๆ ดวยการเปน

สวนหน7งในการรบผดชอบตอสงคม และเปนกระบวนการพฒนาดานคณธรรม จรยธรรมของผบรหาร และพนกงานโดยการจดกจกรรมดงน

• กจกรรมคารมารทปนยมแบงสขใหนอง ๆ ในวนเดกแหงชาตตามโรงเรยนตาง ๆ ในกรงเทพมหานคร

• กจกรรมคารมารทรวมใจปนรกสศนยพฒนา การจดสวสดการสงคมผสงอายบานบางแค

• กจกรรมคารมารท และอนสปรตไทยแลนด รวมปนยมแบงความสขส มลนธคนปญญาออนแหงประเทศไทย

นโยบายความรบผดชอบตอผบรโภค และส"งแวดลอม

บรษทฯ มนโยบายตรวจสอบคณภาพสนคา ใหอยในมาตรฐานสนคา และวนหมดอายสนคา ทาการตรวจสอบเปนประจาทก � เดอน และถาสนคาไมไดมาตรฐานดาเนนการแจงทาลายสนคาโดยใหผมสวนรวมเขาดาเนนการ และสงเกตการณ การทาลายสนคาตองเปนไปโดยวธการรกษาส7งแวดลอมโดยบรเวณท7จดท^งส7งของใหเหมาะสม

36

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส"ยง

บรษทฯ มการควบคมภายในท7เหมาะสมเพยงพอในการบรหารการดาเนนการของบรษทฯ และการตดตามดแลการดาเนนการของบรษทยอยเพ7อปองกนทรพยสนของบรษทฯ และบรษทยอยอนเกดจากการท7ผบรหารนาไปใชโดยมชอบหรอโดยไมมอานาจอยางเพยงพอ ดงน

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนไวในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาป 254� (ตามแนบ) วาการดาเนนการของบรษทฯ ไดดาเนนการภายใตการกากบดแลและการตรวจสอบอยางพอเพยงมการจดทารายงานทางการเงนของบรษทฯ ท^งรายไตรมาสและรายปซ7 งเปนไปตามหลกการบญชท7รบรองท7วไป

2. บรษทฯ ไดมการตดตามรายงานระบบการควบคมภายในดานการบญชจากผสอบบญชรบอนญาตเปนประจาทกป ซ7 งรายงานประจาป 254� ไดแจงผลการประเมนประสทธภาพการควบคมภายในดานบญชตามท7เหนวาจาเปนในการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบแลวไมพบขอบกพรองท7เปนสาระสาคญของระบบการควบคมภายในดานบญช สาหรบขอแนะนาท7ไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญ บรษทฯ ไดนาประเดนดงกลาวมาพจารณาปรบปรงแกไขอยางครบถวนแลว

3. บรษทฯ มสวนตรวจสอบภายในทาหนาท7ประเมนระบบการควบคมภายในและตรวจสอบการปฏบตงานของหนวยงานตางๆ ของบรษทฯ และบรษทยอย อยางสม7าเสมอและเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจาป

37

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

รายงานการปฏบตงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาป ?NNO

คณะกรรมการบรษท คารมารท จากด (มหาชน) ไดแตงต^ งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการผทรงคณวฒอสระจานวน � ทาน ซ7 งไดปฏบตหนาท7ตามท7คณะกรรมการบรษทมอบหมายไวในกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมการประชมจานวน 5 ครง โดยกรรมการเขารวมประชมทกครงและมการพจารณาในเร7องตาง ๆ สรปสาระสาคญในการปฏบตหนาท7ไดดงน

การสอบทานงบการเงน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมลสาระสาคญของงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจาป 344� และหมายเหตประกอบงบการเงน ของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) โดยไดเชญผสอบบญชรบอนญาต ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบญช และผจดการฝายตรวจสอบภายใน มาประชมเพ7อชแจงขอซกถามจนเปนท7พอใจ และใหฝายจดการนาความเหนของผสอบบญชท7เปนสาระสาคญไปปรบปรงและแกไขใหถกตอง คณะกรรมการตรวจสอบจงใหความเหนชอบงบการเงนและหมายเหตประกอบงบการเงนดงกลาว รวมท^งไดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการ 0 ครง ซ7 งไดรบแจงวามความเปนอสระและไดรบความรวมมอท7ดจากฝายจดการ

การสอบทานระบบควบคมภายใน สาหรบระบบควบคมภายในและประสทธภาพของกระบวนการทางานท^งองคกรโดยไดมการกาหนดขอบเขตความรบผดชอบ เปาหมาย และแผนงานท^งในระดบบรหาร และระดบปฏบตการ มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯ ใหเกดประโยชนสงสด มการแบงแยกหนาท7ผปฏบต ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพ7อใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม และคณะกรรมการตรวจสอบไดนาเสนอคณะกรรมการบรษท เพ7อพจารณาพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหรองรบการขยายตวทางธรกจ นอกจากนบรษทฯ มระบบตรวจสอบภายในเพ7อใหม7นใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนสาคญของบรษทฯ ไดดาเนนการตามแนวทางท7กาหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอกาหนดท7เก7ยวของกบบรษทฯ สามารถทาหนาท7ตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท7

การสอบทานเก"ยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย กฎหมายท"เก"ยวของกบธรกจ

ของบรษทฯ และการกากบดแลกจการท"ด คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานใหมการปฏบตตามแนวทาง ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย และกฎหมายท7เก7ยวของกบธรกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามหลกการกากบดแลกจการท7ดอยางเพยงพอ

การสอบทานการปฏบตงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดกากบดแลการปฏบตงานของฝายตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานวชาชพตรวจสอบภายใน อยางมความเปนอสระและกอใหเกดประสทธภาพประสทธผล และสอบทานผลการตรวจสอบประจาป 344� เปนประจาโดยมการจดประชมท^งสน 4

38

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ครง และใหความเหนชอบแผนการปฏบตงาน และอตรากาลงของสานกงานตรวจสอบภายในประจาป 344� โดยไดเสนอแนะแนวปฏบต ซ7 งชวยพฒนาแนวทางการตรวจสอบใหดย7งขน พจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาป 344� เพ7อใหแผนการตรวจสอบมขอบเขตครอบคลมประเดนท7มนยสาคญ

การประเมนการบรหารความเส"ยง คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการประเมนความเส7ยงของกจการและ มการกาหนดมาตรการปองกนและจดการความเส7ยงไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณซ7 งรวมถงความเส7ยงท7มผลตอการดาเนนการของบรษทฯ โดยมปจจยความเส7ยงท7สาคญ คอ ความเส7ยงจากอตราแลกเปล7ยน ความเส7ยงจากอตราดอกเบย และความเส7ยงดานการใหสนเช7อ

การพจารณาแตงตCงผสอบบญช ไดตรวจสอบคณสมบตของผสอบบญชและประเมนผลการปฏบตงานเปนผลท7พอใจมากอยางตอเน7อง ดงน^นคณะกรรมการตรวจสอบจงมมตใหความเหนชอบเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพ7อขออนมตท7ประชมผถอหนแตงต^ง นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยนท7 3516 แหงบรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด เปนผสอบบญชสาหรบป 344�

ความเหนเก"ยวกบรายการท"อาจมความขดแยงทางผลประโยชน -ไมม-

โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ มความเหนวา บรษทไดจดทางบการเงน ถกตองเช7อถอไดตามมาตรฐานการบญช และเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนไดสอดคลองกบ พรบ. การบญชป 34/. การกากบดแลกจการท7ดอยางเพยงพอ มระบบการควบคมภายใน และการปฏบตตามขอกาหนดของกฎหมายท7เก7ยวของกบอยางถกตอง และเหมาะสมกบสภาพธรกจ รวมท^งมการประเมนการบรหารความเส7ยงอยางเปนระบบและมประสทธภาพ

.......................................... (พลโทกอบบญ วชต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

............................................ ....................................... (นายประสทธm ธรรตนบงกช) (ดร.พฒธร จรายส) กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

39

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

A?. รายการระหวางกน

ขอมลรายการระหวางกน

รายการคาท7เปนธรกจปกตของบรษทฯ ณ วนท7 �0 ธนวาคม 344� ไดแก รายการขายสนคาและบรการ 1 ลานบาท, ลกหนการคาและลกหนบคคลและกจการท7เก7ยวของกนสทธ 0�.40 ลานบาท, เงนใหบรษทกยมกจการท7เก7ยวของกนสทธ 3�..5 ลานบาท ดอกเบยรบ 3 ลานบาท เจาหนการคาและเจาหนอ7น-บคคลและกจการท7เก7ยวของกนสทธ 04.0� ลานบาท, คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาใชจายผลประโยชนพนกงานท7ใหแกกรรมการ และผบรหารบรษทฯ และบรษทยอย 33 ลานบาท และ 3� ลานบาทซ7งเปนธรกจปกตของบรษทฯ ตามท7ไดเปดเผยรายละเอยดไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอท7 10

ความจาเปนและความสมเหตสมผลของรายการระหวางกน

บรษทฯ มรายการระหวางกนกบนตบคคลท7เก7ยวของกน เพ7อประโยชนในการดาเนนธรกจและเปนไปตามเง7อนไขของสญญาและตามราคายตธรรมท7ปฏบตเชนเดยวกบลกคาท7วไป ซ7 งรายการดงกลาวมความสมเหตสมผลของการทารายการตามความจาเปนตามปกตของธรกจ และสาหรบรายการท7เก7ยวกบทรพยสนในการทารายการกบบคคลท7เก7ยวโยงคณะกรรมการตรวจสอบเหนวา รายการท7เก7ยวโยงดงกลาวมความสมเหตสมผลและเปนประโยชนตอบรษทฯ เน7องจากรายการดงกลาวจะชวยสรางมลคาเพ7มแกบรษทฯ โดยลกษณะธรกจมความเก7ยวของและสงเสรมซ7งกนและกนในการพฒนาเชงธรกจ และมความเปนธรรมในเร7องของราคาและเง7อนไขการชาระเงนและท7ประชมคณะกรรมการบรษทฯ โดยกรรมการท7ไมมสวนไดสวนเสยไดมมตเอกฉนทเหนชอบในการลงทนเพ7มในหลกทรพยดงกลาวและเหนวาจะเกดประโยชนตอบรษทฯ ท^งทางดานการสงเสรมและสนบสนนการขยายการคาของบรษทฯ โดยเพ7มศกยภาพในการแขงขนโดยสรางความเขมแขงใหกบสนคาแบรนด "Karmarts" ในราคาและเง7อนไขการชาระเงนท7กาหนดสมเหตสมผลและเปนประโยชนตอบรษทฯ ท^งนกรรมการผมสวนไดเสยไมไดเขารวมประชมและไมมสทธออกเสยงในวาระการประชมน

มาตรการหรอขCนตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

บรษทฯ มรายการระหวางกนกบนตบคคลท7เก7ยวของกนสาหรบรายการคาปกต เพ7อประโยชนในการดาเนนธรกจและเปนไปตามเง7อนไขของสญญาและตามราคายตธรรมท7ปฏบตเชนเดยวกบลกคาท7วไป ดงน^ นข^นตอนการอนมตการทารายการระหวางกนจงปฏบตเชนเดยวกบลกคาท7วไป

สาหรบรายการท7เก7ยวกบการค^าประกนใหบรษทท7เก7ยวของตองไดรบการพจารณาและอนมตจากท7ประชมคณะกรรมการบรษทฯ และท7ประชมผถอหน

นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต เน7องจากบรษทท7เก7ยวของกนดงกลาวเปนประโยชนเพ7มในการดาเนนธรกจตามปกต ดงน^นแนวโนมใน

การเขาทารายการระหวางกนจงขนอยกบการเตบโตทางธรกจและภาวะของการเปล7ยนแปลงในอนาคต

40

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บคคลท"เก"ยวโยงกน

บคคลท7เก7ยวโยงกน ณ วนท7 0/ มนาคม 344. บรษทยอย บรษทท7เก7ยวของ

บมจ.คารมารท บจ.มายบส บจ. เตาเบา หจก.ชยวบลยฯ % การถอหน ตาแหนง % การถอหน ตาแหนง % การถอหน ตาแหนง % การถอหน ตาแหนง

0. บมจ.คารมารท - 95.16 - 99.99 - 3. กลมตระกล “ทฆครกล” - - - 3.0 นายววฒน ทฆครกล 23.42 กรรมการ - กรรมการ 0.005 - 3.3 นางสาวชลธดา ทฆครกล 0.04 - กรรมการ กรรมการ - 3.� นายวงศววฒน ทฆครกล 0.17 กรรมการ - - 0.005 กรรมการ - 3./ นายพงศววฒน ทฆครกล - - 90.00 หนสวนผจก.

3.4 นายพลกฤต ทฆครกล 4.70 - กรรมการ - 3.� นายพรษฐ ทฆครกล - กรรมการ - - - 3.. นางสาววรมน ทฆครกล 4.23 - - - 2.8 นางสาวนราพรรณ ทฆครกล 0.06 - - - 3. นายไกรวทย สตยภวฒน - กรรมการ - กรรมการ - /. อ7น ๆ 67.38 4.84 10.00 รวม 0��.�� 100.00 100.00 100.00

กรรมการ บมจ.คารมารท บจ.มายบส บจ. เตาเบา หจก.ชยวบลยฯ

CEO กรรมการAA MD กรรมการA MD กรรมการA MD กรรมการA 1. นายววฒน ทฆครกล √ √ √

3. นางสาวชลธดา ทฆครกล √ √

�. นายวงศววฒน ทฆครกล √ √

/. นายพงศววฒน ทฆครกล √

4. นายไกรวทย สตยภวฒน √ √

หมายเหต กรรมการA คอ กรรมการผมอานาจลงนาม

41

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

งบการเงน

สรปรายงานการสอบบญช

งบการเงนรวมป 2554

ผสอบบญช

: นายโสภณเพ%มศรวลลภผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3182 บรษท สานกงานเอนสท แอนด ยง จากด

สรปรายงานผสอบบญช

:ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลรวม ณ วนท% 31 ธนวาคม 2554 และ 9��: งบกาไรขาดทนรวม งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวมงบแสดงการเปล%ยนแปลงสวนของผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวมสาหรบปส@นสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) และบรษทยอยและไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) ดวยเชนกน ซ% งผบรหารของกจการเปนผรบผดชอบตอความถกตองและครบถวนของขอมลในงบการเงนเหลาน@ สวนขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชท%รบรองท%วไป ซ% งกาหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏบตงานเพ%อใหไดความเช%อม%นอยางมเหตผลวางบการเงนแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการทดสอบหลกฐานประกอบรายการท@งท%เปนจานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน การประเมนความเหมาะสมของหลกการบญชท%กจการใชและประมาณการเก%ยวกบรายการทางการเงนท%เปนสาระสาคญ ซ% งผบรหารเปนผจดทาข@น ตลอดจนการประเมนถงความเหมาะสมของการแสดงรายการท%นาเสนอในงบการเงนโดยรวม ขาพเจาเช%อวาการตรวจสอบดงกลาวใหขอสรปท%เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเหนของขาพเจา

ขาพเจาเหนวา งบการเงนน@ แสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท% :� ธนวาคม 2554 และ9��: ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดสาหรบปส@นสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) และบรษทยอยและเฉพาะของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) โดยถกตองตามท%ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท%รบรองท%วไป

โดยมไดเปนการแสดงความเหนอยางมเง%อนไขตองบการเงนขางตน ขาพเจาขอใหสงเกตในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ :และขอ �ในระหวางปปจจบนบรษทฯไดปฏบตตามมาตรฐานการบญชฉบบปรบปรงและมาตรฐานการบญชใหมท%ออกโดยสภาวชาชพบญชเพ%อจดทาและนาเสนองบการเงนน@ ท@งน@ บรษทฯไดปรบยอนหลงงบการเงน ณ วนท% 31 ธนวาคม 2553 และสาหรบปส@นสดวนเดยวกน เพ%อสะทอนการเปล%ยนแปลงนโยบายการบญชเน%องจากการนามาตรฐานการบญชใหมดงกลาวมาถอปฏบต

งบการเงนรวมป �

!�

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ผสอบบญช : นางสาวรงนภา เลศสวรรณกลผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3516 บรษท สานกงานเอนสท แอนด ยง จากด

สรปรายงานผสอบบญช :ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) และบรษทยอย ซ% งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท%:� ธนวาคม 9�55 งบกาไรขาดทนรวมงบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปล%ยนแปลงสวนของผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวมสาหรบปส@นสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชท%สาคญและหมายเหตเร%องอ%นๆ และไดตรวจสอบ งบการเงนเฉพาะกจการของบรษท คารมารทจากด (มหาชน) ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดทาและการนาเสนองบการเงนเหลาน@ โดยถกตองตามท%ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและรบผดชอบเก%ยวกบการควบคมภายในท%ผบรหารพจารณาวาจาเปนเพ%อใหสามารถจดทางบการเงนท%ปราศจากการแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซ% งกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพ%อใหไดความเช%อม%นอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพ%อใหไดมาซ% งหลกฐานการสอบบญชเก%ยวกบจานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงน วธการตรวจสอบท%เลอกใชข@นอยกบดลยพนจของผสอบบญช ซ% งรวมถงการประเมนความเส% ยงจากการแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ในการประเมนความเส%ยงดงกลาว ผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในท%เก%ยวของกบการจดทาและการนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามท%ควรของกจการ เพ%อออกแบบวธการตรวจสอบท%เหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพ%อวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการการตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชท%ผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชท%จดทาข@นโดยผบรหาร รวมท@งการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม

ขาพเจาเช%อวาหลกฐานการสอบบญชท%ขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพ%อใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

!)

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ความเหน ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนน@ แสดงฐานะการเงน ณ วนท% :� ธนวาคม 9�55 ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสด สาหรบปส@นสดวนเดยวกนของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) โดยถกตองตามท%ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

งบการเงนรวมป � + ผสอบบญช : นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3516 บรษท สานกงาน อวาย จากด(เดมช%อบรษท สานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด) สรปรายงานผสอบบญช : ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) และบรษท

ยอย ซ% งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท%31 ธนวาคม 2556งบกาไรขาดทนรวม งบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปล%ยนแปลงสวนของผถอหนรวมและงบกระแสเงนสดรวมสาหรบปส@นสดวนเดยวกน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชท%สาคญและหมายเหตเร% องอ%นๆ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท คารมารทจากด (มหาชน) ดวยเชนกน

ความรบผดชอบของผบรหารตองบการเงน

ผบรหารเปนผรบผดชอบในการจดทาและการนาเสนองบการเงนเหลาน@ โดยถกตองตามท%ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนและรบผดชอบเก%ยวกบการควบคมภายในท%ผบรหารพจารณาวาจาเปนเพ%อใหสามารถจดทางบการเงนท%ปราศจากการแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ความรบผดชอบของผสอบบญช

ขาพเจาเปนผรบผดชอบในการแสดงความเหนตองบการเงนดงกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซ% งกาหนดใหขาพเจาปฏบตตามขอกาหนดดานจรรยาบรรณรวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพ%อใหไดความเช%อม%นอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญหรอไม การตรวจสอบรวมถงการใชวธการตรวจสอบเพ %อใหไดมาซ% งหลกฐานการสอบบญชเก%ยวกบจานวนเงนและการเปดเผยขอมลในงบการเงนวธการตรวจสอบท%เลอกใชข@นอยกบดลยพนจของผสอบบญชซ% งรวมถงการประเมนความเส% ยงจากการแสดงขอมลท%ขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระสาคญของงบการเงนไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ใน

!!

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

การประเมนความเส% ยงดงกลาวผสอบบญชพจารณาการควบคมภายในท%เก%ยวของกบการจดทาและการนาเสนองบการเงนโดยถกตองตามท%ควรของกจการ เพ %อออกแบบวธการตรวจสอบท%เหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพ%อวตถประสงคในการแสดงความเหนตอประสทธผลของการควบคมภายในของกจการการตรวจสอบรวมถงการประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชท%ผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทางบญชท%จดทาข@นโดยผบรหาร รวมท@งการประเมนการนาเสนองบการเงนโดยรวม ขาพเจาเช%อวาหลกฐานการสอบบญชท%ขาพเจาไดรบเพยงพอและเหมาะสมเพ%อใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

ความเหน

ขาพเจาเหนวางบการเงนขางตนน@ แสดงฐานะการเงน ณ วนท% 31 ธนวาคม2556 ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดสาหรบปส@ นสดวนเดยวกนของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) และบรษทยอย และเฉพาะของบรษท คารมารท จากด (มหาชน) โดยถกตองตามท%ควรในสาระสาคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

ขอมลและเหตการณท/เนน

ขาพเจาขอใหสงเกตหมายเหตประกอบงบการเงนขอ K เก%ยวกบการเปล%ยนแปลงนโยบายการบญช เน%องจากการนามาตรฐานการบญช ฉบบท% �9 เร%องภาษเงนไดมาถอปฏบตบรษทฯไดปรบยอนหลงงบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการสาหรบปส@นสดวนท% :� ธนวาคม 9��� ท%แสดงเปนขอมลเปรยบเทยบ เพ%อสะทอนรายการปรบปรงจากการเปล%ยนแปลงนโยบายการบญชดงกลาว และนาเสนองบแสดงฐานะการเงนรวมและงบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ ณ วนท% � มกราคม 9��� เพ%อเปนขอมลเปรยบเทยบ โดยใชนโยบายการบญชเก%ยวกบภาษเงนไดท%ไดนามาถอปฏบตใหมดวยเชนกน ท@งน@ ขาพเจามไดใหขอสรปอยางมเง%อนไขตอกรณน@แตอยางใด

!

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน)และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

สนทรพย )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท %

สนทรพยหมนเวยน (ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 68,728 7.51 9,427 0.33 �P,110 9.K� �P,525 7.58 2,198 R.:� �S,KPP 2.81

ลกหน@การคาและลกหน@ อ%น 121,035 13.22 111,891 15.20 41,449 �.9� 130,309 14.41 118,350 ��.PR �R,��� 8.13

ลกหน@ตามสญญาเชาทางการเงน - สวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป 1,200 0.13 654 0.09 3,428 0.40 1,200 0.13 654 R.RT - 0.55

เงนใหกยมระยะส@นและเงนทดรองแกกจการท%เก%ยวของกน - - - - - - 23,780 2.63 15,490 9.9R 12,246 1.97

สนคาคงเหลอ 297,191 32.46 277,001 37.64 237,929 9S.KP 297,191 32.85 277,001 :T.:: 228,357 36.70

สนทรพยท%ถอไวเพ%อขาย 95,917 10.48 4,249 0.58 - - 95,917 10.60 4,249 R.�R - -

สนทรพยหมนเวยนอ%น 13,555 1.48 11,119 1.51 7,266 R.PK 13,349 1.48 10,624 �.�� 6,183 0.99

รวมสนทรพยหมนเวยน 597,626 65.28 407,341 55.34 308,182 ) . C 630,271 69.68 428,566 +D.E 318,263 51.15

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากสถาบนการเงนท%มภาระค@าประกน 1,125 0.12 474 0.06 983 0.11 477 0.05 474 0.07 471 0.08

ลกหน@ตามสญญาเชาทางการเงน -สทธจากสวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป 2,969 0.32 4,495 0.61 602 0.07 2,969 0.33 4,495 0.64 602 0.10

เงนลงทนในบรษทยอย - - - - - - 1,000 0.11 - - 5,092 0.82

อสงหารมทรพยเพ%อการลงทน ��K,000 17.92 162,000 22.01 162,000 18.71 164,000 18.13 162,000 23.00 162,000 26.03

ท%ดน อาคาร และอปกรณ 118,237 12.92 116,187 15.79 105,248 12.16 82,770 9.15 73,914 10.49 56,175 9.03

อปกรณโครงขาย - - - - 196,839 22.73 - - - - - -

สนทรพยไมมตวตน 8,857 0.97 9,638 1.31 11,222 1.30 1,367 0.15 451 0.06 333 0.05

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช 16,858 1.84 32,782 4.45 78,433 9.06 16,858 1.86 32,782 4.65 78,433 12.60

สนทรพยไมหมนเวยนอ%น 5,757 0.63 3,096 0.42 2,369 0.27 4,857 0.54 1,637 0.23 902 0.14

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 317,803 34.72 328,672 44.66 557,696 64.41 274,298 30.32 275,753 39.15 304,008 48.85

รวมสนทรพย 915,429 100.00 736,013 100.00 865,878 100.00 904,569 100.00 704,319 100.00 622,271 100.00

ตารางสรปงบการเงน

!+

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน)และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หนGสนและสวนของผถอหน )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท %

หนGสนหมนเวยน (ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส@นจากสถาบนการเงน 130,676 14.27 51,175 6.95 30,580 3.53 130,654 14.44 51,175 7.27 30,580 5.62

เจาหน@การคาและเจาหน@ อ%น 85,494 9.34 27,741 3.77 223,759 25.84 84,707 9.36 25,514 3.62 21,278 3.91

สวนของเงนกยมระยะยาวอ%นท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป 1,879 0.21 2,172 0.30 2,161 0.25 - - - - - -

หน@ สนตามสญญาเชาทางการเงน - สวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป 6,889 0.75 11,295 1.53 12,911 1.49 2,948 0.33 2,575 0.37 1,099 0.20

เงนกยมระยะยาวจากธนาคารท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป - - 16,425 2.23 15,282 1.76 - - 16,425 2.33 15,282 2.81

ภาษเงนไดคางจาย 23,022 2.51 - - - - 23,022 2.55 - - - -

หน@ สนหมนเวยนอ%น �,TKR 0.76 6,709 0.91 4,352 0.50 6,931 0.77 6,104 0.87 3,859 0.71

รวมหนGสนหมนเวยน � 4,900 27.84 115,517 15.69 289,045 33.38 248,262 27.45 101,793 14.45 72,098 13.26

หนGสนไมหมนเวยน

หน@ สนตามสญญาเชาทางการเงน - สทธสวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป 5,896 0.64 12,088 1.64 16,309 1.88 5,896 0.65 8,147 1.16 3,270 0.54

เงนกยมระยะยาวอ%น - สทธจากสวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป - - 1,879 0.26 4,052 0.47 - - - - - -

เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร - สทธจากสวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป - - 15,264 2.07 31,736 3.67 - - 15,264 2.17 31,736 5.28

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 7,510 0.82 6,881 0.93 3,873 0.45 7,464 0.83 6,846 0.97 3,855 0.64

หน@ สนภาษเงนไดรอตดบญช 22,112 2.42 21,201 2.88 20,692 2.39 22,112 2.44 21,204 3.01 - -

รวมหนGสนไมหมนเวยน 35,518 3.88 57,316 7.79 76662 8.85 35,472 3.92 51,461 7.31 38,861 6.46

รวมหนGสน 290,418 21.57 172,833 21.57 365,707 42.24 283,734 31.37 153,254 21.76 110,959 18.44

!J

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน)และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หนGสนและสวนของผถอหน )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท %

สวนของผถอหน (ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม) ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน หนสามญ 660,000,000 หน มลคาหนละ 0.60 บาท (:� ธนวาคม 9���: หนสามญ �RR,RRR,RRR หน มลคาหนละ R.�R บาท) (� มกราคม 9���: หนสามญ �RR,RRR,RRR หน มลคาหนละ � บาท) 396,000 360,000 600,000 396,000 360,000 600,000

ทนท%ออกจาหนายและชาระเตมมลคาแลว หนสามญ 623,532,484 หน มลคาหนละ 0.60 บาท (:� ธนวาคม 9���: หนสามญ �RR,RRR,RRR หน มลคาหนละ R.�R บาท) (� มกราคม 9���: หนสามญ �RR,RRR,RRR หน มลคาหนละ � บาท) 374,120 40.87 360,000 48.91 600,000 69.29 374,120 41.36 360,000 51.11 600,000 99.74

สวนเกนมลคาหนสามญ 32,945 3.60 - - 165,337 19.09 32,945 3.64 - - 165,337 27.48 สวนเกนทนจากการลดทน 15,267 1.67 15,267 2.07 - - 15,267 1.69 15,267 2.17 - - กาไร(ขาดทน)สะสม

จดสรรแลว-สารองตามกฎหมาย 18,257 1.99 9,829 1.34 4,646 0.54 18,257 2.02 9,829 1.40 4,646 0.77 ยงไมไดจดสรร 177,921 19.44 171,210 23.26 (275,650) (31.83) 172,868 19.11 158,590 22.52 (286,741) (47.66)

องคประกอบอ/นของสวนของผถอหน 7,378 0.81 7,378 1.00 7,378 0.85 7,378 0.82 7,378 1.05 7,378 1.23 รวมสวนของผถอหนของบรษทฯ 625,888 68.37 563,684 76.59 501,711 57.94 620,835 68.63 551,064 78.24 490,620 81.56 สวนของผมสวนไดเสยท%ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย (878) (0.10) (505) (0.07) (1,540) (0.18) - - - - - -

รวมสวนของผถอหน 625,010 56.18 563,179 76.52 500,171 57.76 620,835 68.63 551,064 78.24 490,620 81.56

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

รวมหนGสนและสวนของผถอหน 915,428 100.00 736,012 100.00 865,878 100.00 904,569 100.00 704,318 100.00 601,579 100.00

บรษท คารมารท จากด (มหาชน)และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนและกาไรสะสม งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

)6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท %

(ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

รายได

รายไดจากการขายและบรการ P:R,RSK TK.�P 638,079 PT.TT 381,416 86.29 830,128 95.55 636,497 94.24 383,103 88.56

รายไดจากการใหบรการเดนรถโดยสารประจาทาง P,:�P R.T� 15,430 2.18 12,089 2.74 - - - - - -

รายไดดอกผลเชาซ@อ 395 R.R� 384 0.05 652 0.15 395 0.05 384 0.06 652 0.15

รายไดจากการใหเชาและใหบรการคลงสนคา 26,417 :.R� 26,940 3.80 23,146 5.24 26,417 3.04 26,940 3.99 23,146 5.35

กาไรจากการปรบมลคาอสงหารมทรพย

เพ%อการลงทนเปนมลคายตธรรม 2,000 R.9: - - - - 2,000 0.23 - - - -

กาไรจากการขายบรษทยอย - - 9,982 1.41 - - - - 676 - - -

กาไรจากอตราแลกเปล%ยน - - 9,052 1.28 - - - - 2,664 0.39 - -

กาไรจากการขายสนทรพย 148 R.R9 1,569 0.22 14,161 3.20 148 0.02 - - 14,155 3.27

รายไดอ%น 9,407 �.RS 7,610 1.07 10,523 2.38 9,672 1.11 8,245 1.22 11,557 2.67

รวมรายได 876,759 6DD.DD 709,046 100.00 441,987 100.00 868,760 100.00 675,406 100.00 432,614 100.00

คาใชจาย

ตนทนขายและบรการ 421,728 �K.RR 325,163 65.51 165,530 52.38 421,905 65.53 325,587 69.77 167,218 56.83

ตนทนในการใหบรการเดนรถโดยสารประจาทาง 8,704 �.:9 8,721 1.75 8,700 2.76 - - - - - -

ตนทนจากการใหเชาและใหบรการคลงสนคา 3,930 R.�R 3,478 0.70 3,615 1.15 3,930 0.61 3,478 0.75 3,615 1.23

ขาดทน (กาไร) จากการปรบมลคาอสงหารมทรพย

เพ%อการลงทนเปนมลคายตธรรม - - - - 5,799 1.83 - - - - 5,799 1.97

คาใชจายในการขาย 123,980 �P.P� 84,019 16.93 50,645 16.03 123,960 19.25 84,019 18.00 50,645 17.21

คาใชจายในการบรหาร 84,715 �9.P� 74,643 15.04 57,121 18.07 78,169 12.14 52,913 11.34 54,116 18.39

!E

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน)และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนและกาไรสะสม งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะ

กจการ

)6 ธนวาคม

� +

)6 ธนวาคม

)6

ธนวาคม

� !

)6

ธน

วาค

+

)6

ธน

วาค

)6

ธน

วาค

!

พนบาท % พน

บาท

% พน

บาท

% พ

% พ

% พ

%

(ปรบปรงใหม) (ปร

บป

รง

ให

ม)

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพย - - - - 14,962-

4.73

- - - - - -

!C

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทน �,�K: R.TT - - - - 6,543

1.02

- - 12,375

4.21

ขาดทนจากอตราแลกเปล%ยน T,:K� �.K9 - - 9,653 3.05

9,345

1.45

- - 459

0.16

คาใชจายอ%น ๆ - - :9� 0.07 - - - - 675

0.14

- -

รวมคาใชจาย + E,C! 6DD.

DD

!C+,3

49

100.

00

316,02

5

1

0

0

.

0

0

6

4

3

,

8

5

2

1

0

0

.

0

0

4

6

6

,

6

7

2

1

0

0

.

0

0

2

9

4

,

2

2

8

1

0

0

.

0

0

กาไร (ขาดทน) กอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 9�S,814 135.62

9�9,697

139.43

125,962

115.25

224,908

133.43

208,734

138.76

138,386

111.13

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

คาใชจายทางการเงน (12,260) (7.63)

(13,991)

(9.17)

(16,667)

(15.25)

(11,414)

(6.77)

(12,144)

(6.18)

(13,860)

(11.13)

กาไรกอนคาใชจายภาษเงนได 205,554 127.98

198,706

130.26

109,295

100.00

213,494

126.66

196,590

130.69

124,526

100.00

คาใชจายภาษเงนได (44,942) (27.98)

(46,163)

(30.26)

- - (44,941)

(26.66)

(46,163)

(30.69)

- -

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

กาไรสาหรบป 160,612 100.

00

152,5

43

100.

00

109,29

5

1

0

0

.

0

0

1

6

8

,

5

5

3

1

0

0

.

0

0

1

5

0

,

4

2

7

1

0

0

.

0

0

1

2

4

,

5

2

6

1

0

0

.

0

0

การแบงปนกาไร (ขาดทน) 160,986 100.23

151,955

99.61

112,105

102.57

168,553

100.00

150,427

100.00

124,526

100.00

สวนท/เปนของผถอหนของบรษทฯ (374) (0.23)

(588) 0.39 (2,810)

(2.57)

สวนท/เปนของผมสวนไดเสยท/ไมมอานาจควบคมของบรษทยอย 160,612 100.00

152,543

100.00

109,295

100.00

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน))และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนและกาไรสะสม งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

)6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท % พนบาท %

(ปรบปรงใหม) (ปรบปรงใหม)

กาไร (ขาดทน) สะสมยกมาจากปกอน 171,209 96.23 (335,236) (195.81) (447,341) (133.44) 158,591 91.74 (346,326) (218.38) (470,852) (135.96)

ผลสะสมจากการเปล%ยนแปลงนบายการบญชเก%ยวกบภาษเงนได - - 59,585 34.80 - - - - 59,585 37.57 - -

ลดลงเพ%อลางขาดทนสะสม - - 394,716 230.55 - - - - 394,716 248.89 - -

กาไร (ขาดทน) สทธสาหรบป 160,986 90.48 151,955 88.75 112,105 33.44 168,553 97.50 150,427 94.85 124,526 35.96

เงนปนผลจาย (145,847) (81.97) (89,982) (52.56) - - (145,847) (84.37) (89,982) (56.74) - -

สารองตามกฎหมายสาหรบป (8,428) (4.74) (9,829) (5.74) - - (8,428) (4.88) (9,829) (6.20) - -

กาไร (ขาดทน) สะสมปลายป 177,920 100.00 171,209 100.00 (335,236) (100.00) 172,869 100.00 158,591 100.00 (346,326) (100.00)

กาไร (ขาดทน) ตอหนขGนพGนฐาน

กาไร (ขาดทน) สวนท/เปนของผถอหนของบรษทฯ 0.27 0.25 0.19 0.28 0.25 0.21

จานวนหนสามญถวเฉล/ยถวงนGาหนก (หน) 605,546 600,000 600,000 605,546 600,000 600,000

D

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน))และบรษทยอย งบกระแสเงนสด งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

)6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) กอนภาษ 9R�,554 198,707 109,294 213,494 196,590 124,526

รายการปรบกระทบกาไร (ขาดทน) กอนภาษเปน

คาเส%อมราคาและคาตดจาหนาย 23,465 20,517 16,676 14,942 11,986 8,123

ขาดทน (กาไร) จากการปรบมลคาอสงหารมทรพยเพ%อการลงทนเปนมลคายตธรรม (2,000) - 5,799 (2,000) - 5,799

คาเผ%อหน@สงสยจะสญเพ%มข@น (ลดลง) (523) 197 (1,263) (523) (272) 4,137

คาเผ%อการปรบลดราคาทนของสนคาคงเหลอใหเปนมลคาสทธท%จะไดรบ (เพ%มข@น) 826 3,986 (8,694) 826 3,986 (8,694)

ขาดทน (กาไร) จากอตราแลกเปล%ยนท%ยงไมเกดข@น 2,542 5,728 (6,855) 2,542 (660) 2,338

ตดจาหนายสนทรพย 486 4,046 4,105 486 4,046 4,105

ขาดทน (กาไร) จากเงนลงทนในหลกทรพยและตราสาร 579 453 - 579 453 -

กาไร (ขาดทน) ท%ยงไมเกดข@นจากการเปล%ยนแปลงมลคาของเงนลงทน 6,543 (108) - 6,543 (108) -

กาไร (ขาดทน) จากการจาหนายสนทรพย (148) (1,569) (14,161) (148) 350 (14,155)

กาไรจากการขายเงนลงทนในหลกทรพย (3,550) - - (3,550) - -

ขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยเพ%มข@น - (79) 14,962 - (79) -

กาไรจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย - (9,982) - - (676) -

ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทน - - - - - 12,375

6

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ดอกเบ@ยรบ (692) (751) (350) (3,127) (2,768) (1,981)

เงนปนผลรบ (270) (76) - (270) (76) -

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 629 3,008 3,873 618 2,992 3,855

คาใชจายดอกเบ@ย 6,060 10,215 13,010 5,934 8,079 11,332

กาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงานกอนการเปล/ยนแปลงในสนทรพยและหนGสนดาเนนงาน 239,500 234,293 136,396 236,346 223,843 151,759

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน))และบรษทยอย งบกระแสเงนสด งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

)6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท

สนทรพยดาเนนงาน (เพ/มขGน) ลดลง

ลกหน@การคาและลกหน@ อ%น (9,062) (65,311) (8,957) (11,878) (60,602) (12,785)

ลกหน@ตามสญญาเชาทางการเงน 1,549 (504) 23,629 1,549 (504) 23,629

สนคาคงเหลอ (21,744) (54,561) (35,643) (21,744) (52,622) (35,302)

สนทรพยหมนเวยนอ%น (2,436) (2,655) (268) (2,725) (2,944) (203)

สนทรพยไมหมนเวยนอ%น (2,662) (885) (198) (3,220) (894) (190)

หนGสนจากการดาเนนงานเพ/มขGน (ลดลง)

เจาหน@การคาและเจาหน@ อ%น 57,767 6,356 (16,132) 58,606 4,117 (33,966)

หน@ สนหมนเวยนอ%น 231 2,363 2,409 827 2,245 2,184

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 263,143 119,096 101,235 257,761 112,639 95,127

จายภาษเงนได (5,088) (1,431) (1,216) (5,088) (1,418) (1,203)

เงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงาน (258,055) (117,665) 100,019 252,673 111,221 93,924

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ดอกเบ@ยรบ 692 713 350 3,127 2,731 1,981

เงนปนผลรบ 270 76 - 270 76 -

กระแสเงนสดจายสทธจากการขายเงนลงทนในบรษทยอย - (23) - - - -

เงนลงทนในบรษทยอยเพ%มข@น - - - (400) - -

เงนใหกยมระยะส@นแกกจการท%เก%ยวของกนเพ%มข@น - - - (8,290) (4,830)

จายเจาหน@คาหน - - (1,506) - - (1,506)

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในหลกทรพยและตราสารอนพนธ ���,872 5,353 - 165,872 5,353 -

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวร 2,342 3,250 3,298 2,192 1,331 3,224

เงนสดรบจากการขายสนทรพยถาวรท%ไมไดใชดาเนนงาน - 234 127 - 234 127

)

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษท คารมารท จากด (มหาชน))และบรษทยอย งบกระแสเงนสด งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

)6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � ! )6 ธนวาคม � + )6 ธนวาคม � )6 ธนวาคม � !

พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท พนบาท

เงนสดรบจากการขายสนทรพยท%ถอไวเพ%อขาย - - �9,:PR - - �9,:PR

ซ@อเงนลงทนในหลกทรพยและตราสารอนพนธ (261,111) (9,910) - (261,111) (9,910) -

ซ@ออปกรณ (24,487) (26,031) (17,975) (24,318) (26,001) (17,898)

ซ@อสนทรพยไมมตวตน (1,465) (352) (109) (1,465) (352) (109)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (117,887) (26,690) 46,565 (124,124) (31,368) 35,952

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส@นจากธนาคารเพ%มข@น (ลดลง) 2,595 - (38,821) 2,574 - (38,821)

เจาหน@ทรสตรซทเพ%มข@น (ลดลง) 74,396 21,255 21,583 74,396 21,255 21,583

เงนฝากธนาคารท%มภาระค@าประกนลดลง (เพ%มข@น) (651) (5) (6) (3) (3) (3)

เงนกยมระยะส@นจากกจการท%เก%ยวของกนเพ%มข@น (ลดลง) - 132 (9,930) - 132 (7,855)

ชาระคนเงนกยมระยะยาวจากกจการท%เก%ยวของกน - - (264) - - (264)

เงนสดจายตามสญญาเชาทางการเงน (12,003) (15,604) (14,099) (3,283) (3,414) (2,128)

ชาระคนเงนกยมระยะยาวจากบรษทอ%น (2,172) (2,161) (2,151) - - -

ชาระคนเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร (31,688) (15,330) (68,175) (31,688) (15,330) (68,175)

ดอกเบ@ยจาย (5,563) (4,963) (17,612) (5,437) (7,801) (17,506)

เงนสดรบจากการใชสทธซ@อหนสามญตามใบสาคญแสดงสทธ 47,065 - - 47,065 - -

เงนปนผลจาย (145,847) (89,982) - (145,847) (89,982) -

สวนของผมสวนไดเสยท%ไมมอานาจควบคมของบรษทยอยเปล%ยนแปลง

จากการเรยกชาระทนจดทะเบยน 0.01 - - - - -

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (73,868) (106,658) (129,475) (62,223) (95,143) (113,170)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดสทธเพ%มข@น (ลดลง) 66,300 (15,683) 17,109 66,326 (15,290) 16,706

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 2,427 18,109 1,001 2,198 17,488 783

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 68,728 2,427 18,110 68,525 2,198 17,488

!

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

ขอมลทางการเงนท/สาคญ

อตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

)6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ ! )6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ !

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.34 3.53 1.07 2.54 4.21 4.41

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 1.14 1.07 0.22 1.20 1.28 1.00

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 1.39 0.58 0.27 1.44 1.28 0.62

อตราสวนหมนเวยนลกหนGการคา (เทา) 6.12 8.32 9.08 �.�� 7.93 8.84

ระยะเวลาเกบหนGเฉล/ย (วน) 59 48 40 65 53 41

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 9.KP 1.39 0.86 2.43 1.35 0.86

ระยะเวลาขายสนคาเฉล/ย (วน) �K� 259 419 148 267 419

อตราสวนหมนเวยนเจาหนG (เทา) :.�S 2.66 0.73 3.60 13.92 4.07

ระยะเวลาชาระหนG (วน) TP 135 493 100 26 88

CASH CYCLE (วน) �R� 172 - 113 293 368

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร

(PROFITABILITY RATIO)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

)6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ ! )6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ !

กาไรขGนตน (%) 48.66 48.91 55.72 49.18 48.85 56.35

อตรากาไร (ขาดทน) จากการดาเนนงาน (%) 19.20 30.32 28.49 20.30 30.89 32.50

อตรากาไร (ขาดทน) อ/น (%) 8.96 5.10 5.50 7.80 4.03 6.30

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร (%) 160.30 59.39 89.22 149.91 56.58 75.43

อตรากาไร (ขาดทน) สทธ (%) 18.36 21.43 25.36 19.40 22.27 28.78

อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (%) 27.07 37.19 26.91 28.77 37.74 31.17

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน

(EFFICIENCY RATIO)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

)6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ ! )6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ !

อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม (%) �T.�R 9K.SK 13.41 9R.T� 9T.�K 20.88

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) ��.R: ST.K� K�.:R S�.P� T�.S� �P.K:

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) �.R� R.PT R.�� �.RP �.R9 R.RP

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

(FINANCIAL POLICY RATIO)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะบรษท

)6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ ! )6/6�/ + )6/6�/ )6/6�/ !

อตราสวนหนGสนตอสวนของผถอหน (เทา) R.K� R.:� 0.73 R.K� R.9P R.9S

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบGย (เทา) :P.TK �9.�9 P.�T :P.PK �K.SS T.9T

อตราการจายเงนปนผล (%) T�.RR K�.RR - PS.RR K�.RR -

+

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ(MD&A)

6. ผลการดาเนนงานสาหรบปสGนสดวนท/ )6 ธนวาคม � +

6.6 รายไดจากการขายและบรการ

• สาหรบป 9��� บรษทฯ มรายไดจากการขายและบรการจานวน P:R ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �T9 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ :R.RT เน%องจากบรษทฯ ขายสนคาอปโภคและบรโภคจานวน P9� ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน 9RR ลานบาท คดเปนอตรารอยละ :�.T� โดยรายไดแบงตามกลมสนคาดแลรางกายจานวน 9P� ลานบาท กลมสนคาดแลหนาและเคร%องสาอางจานวน KPK ลานบาท กลมสนคาอปกรณเสรมความงามจานวน �� ลานบาท อปกรณตกแตงรานและส%อสงเสรมการขายจานวน 9S ลานบาท อาหารและยาจานวน �: ลานบาท และกลมสนคาอ%น ๆ จานวน 9 ลานบาท และขายอปกรณ NGV จานวน : ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน S ลานบาท

• รายไดจากการใหบรการเดนรถโดยสารประจาทางจานวน P ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน S ลานบาท คดเปนอตรารอยละ K�.�S

• รายไดจากการใหเชาและใหบรการคลงสนคาจานวน 9� ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน � ลานบาท คดเปนอตรารอยละ :.SR

• กาไรจากการปรบมลคาอสงหารมทรพยเพ%อการลงทนเปนมลคายตธรรมจานวน 9 ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน 9 ลานบาท คดเปนรอยละ�RR เน%องจากบรษทฯ ไดทาการประเมนราคาใหมเม%อวนท% 9� ธนวาคม 9���

• รายไดอ%นจานวน T ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน � ลานบาท คดเปนอตรารอยละ �9.�R ประกอบดวยดอกเบ@ยรบ : ลานบาท กาไรจากการขายเงนลงทนช%วคราว : ลานบาทและอ%นๆ อกประมาณ 3 ลานบาท

6.� ตนทนขายและบรการ และคาใชจายในการขายและบรหาร สาหรบป 9��� บรษทฯ มตนทนขายและบรการจานวน K99 ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน TS ลานบาท

คดเปนอตรารอยละ 9T.PK สดสวนของตนทนเปนไปในทศทางเดยวกนกบยอดขาย มกาไรข@นตนคดเปนอตรารอยละ �R.S9 ซ% งใกลเคยงกบปกอน

ตนทนในการใหบรการเดนรถโดยสารประจาทาง จานวน T ลานบาท ตนทนจากการใหเชาและใหบรการคลงสนคา จานวน K ลานบาท คาใชจายในการขายและบรหารจานวน 9RT ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �R ลานบาท คดเปนอตรา

รอยละ �P.�� ตามการขยายตวของธรกจคารมารท คาใชจายในการขายเพ%มข@นเพ%อประชาสมพนธสนคา คาใชจายในการบรหารเพ%มเกดจากการจางพนกงาน ผลประโยชนของพนกงานเพ%มข@น เพ%อรองรบการขยายตวของธรกจ

ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนช%วคราวจานวน S ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน S ลานบาท คดเปนอตรารอยละ �RR เน%องจากบรษทฯ สารองขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนช%วคราว

ขาดทนจากอตราแลกเปล%ยนจานวน T ลานบาท เน%องจากคาเงนบาทท%ออนตวลงเม%อเทยบกบปกอน (กาไรจากอตราแลกเปล%ยน T ลานบาท)

J

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

คาใชจายทางการเงน บรษทฯ มดอกเบ@ยจายจานวน �9 ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 9 ลานบาท คดเปนรอยละ �K.9P เน%องจากบรษทฯ มสภาพคลองเพ%มข@น

คาใชจายภาษเงนได K� ลานบาท ลดลงจากปกอน � ลานบาท คดเปน 9.�S% 6.) กาไร

ในป 9��� บรษทฯ มผลกาไรจากการดาเนนงานคดเปนรอยละ �P.:� ของยอดรายไดรวม ในขณะท%ปกอนมกาไรจากการดาเนนงานรอยละ 9�.K: ของยอดรายไดรวม เน%องจากบรษทฯ มคาใชจายในการขายสนคาและบรการเพ%มข@นจากปกอน �R ลานบาท เพ%อประชาสมพนธสนคา และจากการจางพนกงานเพ%ม เพ%อรองรบการขยายตวของธรกจ 6.! อตราผลตอบแทนตอผถอหน

ในป 9��� บรษทฯ มผลกาไรจากดาเนนงาน ทาใหบรษทฯ มอตราผลตอบแทนตอผถอหนจานวน R.9S บาท

�. ฐานะการเงนของบรษท ณ วนท/ )6 ธนวาคม � +

6. สนทรพย

6.6 สวนประกอบของสนทรพย ในป 9��� บรษทฯ มสนทรพยรวมจานวน T�� ลานบาท เพ%มจากปกอนจานวน �PR ลานบาท คดเปน

รอยละ 9K.K� �.�.� สนทรพยหมนเวยนจานวน �TP ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �T� ลานบาท คดเปนรอยละ

K�.T9

• เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจานวน �T ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �S ลานบาท เน%องจากบรษทฯ มการเพ%มทนจากการแปลงสภาพใบสาคญแสดงสทธเปนหนสามญ

• เงนลงทนช%วคราวจานวน T� ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน T9 ลานบาท เน%องจากบรษทฯ มสภาพคลองจงนาไปลงทนโดยการซ@อหนในตลาดหลกทรพยเพ%อหาผลตอบแทนเพ%ม

• ลกหน@การคาและลกหน@ อ%นๆ จานวน �99 ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �R ลานบาท คดเปนรอยละ P.T: เกดจากบรษทฯ ขายสนคา และเพ%มชองทางการจาหนายมากข@น

• สนคาคงเหลอจานวน 9TS ลานบาท ประกอบดวยสนคาจากธรกจเดมประเภทรถยนตและอปกรณเอนจวจานวน :� ลานบาท โทรศพทสาธารณะจานวน �RR ลานบาท และประเภทสนคาอปโภคและบรโภคจานวน ��� ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน 9R ลานบาท คดเปนรอยละ S.99 เน%องจากบรษทฯ เร%มมการบรรจสนคาเองโดยซ@อวตถดบสาเรจรปมาบรรจซองหรอหลอด และเพ%อใหสอดคลองตามยอดขายท%มากข@น

• สนทรพยหมนเวยนอ%นจานวน �K ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน : ลานบาท คดเปนรอยละ 9S.9S เน%องจากเปนเงนภาษรอเรยกคนจากการใหเชาและบรการคลงสนคา

�.�.9 สนทรพยไมหมนเวยนจานวน :�P ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน �� ลานบาท คดเปนรอยละ :.:K

E

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

• ลกหน@ตามสญญาเชาทางการเงนจานวน : ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 9 ลานบาท คดเปนรอยละ KR เกดจากบรษทฯไดขายรถยนตเอนจวในป 9��� และไดรบชาระเงนอยางตอเน%อง

• อสงหารมทรพยเพ%อการลงทนจานวน ��K ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน 9 ลานบาท คดเปนรอยละ �.9: เน%องจากบรษทฯ ไดทาการประเมนราคาใหมทกป

• ท%ดน อาคารและอปกรณ - สทธจานวน ��P ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน 9 ลานบาท คดเปนรอยละ �.S9 เกดจากบรษทฯ ซ@อเคร%องจกร เพ%อใชในการบรรจวตถดบลงซองและหลอดจานวน �S ลานบาท และตดคาเส%อมระหวางงวดจานวน �� ลานบาท

• สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช �S ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน �� ลานบาท คดเปนรอยละ KP.KP เน%องจากบรษทฯ มกาไรเพ%มข@นจากความสาเรจในธรกจคารมารท

• สนทรพยไมมตวตน - สทธจานวน T ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน � ลานบาท เกดจากบรษทฯ ไดตดจาหนายสาหรบป 9���

• สนทรพยไมหมนเวยนอ%นๆ จานวน � ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน : ลานบาท คดเปนรอยละ �RR เน%องจากบรษทฯ ไดจายเงนมดจาคาเชาสถานท% เพ%อทาคารมารทชอป

6.� คณภาพของสนทรพย

ในป 9��� บรษทฯ มระยะเวลาการเกบหน@จากลกหน@ เฉล%ย �T วน ซ% งมากกวาปกอน (ป 9��� ระยะเวลาเกบหน@ เฉล%ย KP วน) เน%องจากบรษทฯ ขายสนคา และเพ%มชองทางการจาหนายมากข@น การชาระคาสนคาเปนเครดตอยระหวาง :R – �R วน ระยะเวลาการเกบหน@ จงมากข@น

บรษทฯ มการต@งสารองเผ%อหน@สงสยจะสญอยางเพยงพอตามจานวนหน@ ท%คาดวาจะเรยกเกบเงนไมไดจากลกหน@ สารองเผ%อหน@สงสยจะสญสาหรบป 9��� มอตราเฉล%ยเปนรอยละ ��.�: ของลกหน@คงเหลอ ณ วนส@นป

�. สภาพคลอง

�.6 กระแสเงนสด

ในป 9��� บรษทฯ มกระแสเงนสดสทธจากกจกรรมดาเนนงานจานวน 9�P ลานบาท ป 9��� จานวนเงน ��P ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �KR ลานบาท เกดจากการขายสนคาประเภทอปโภคและบรโภคมากข@นและ เง%อนไขการชาระหน@ เปนเงนสดและเครดตชวงระยะเวลาส@น ๆ ประมาณ :R – �R วน ลกหน@การคาและลกหน@ อ%นๆ จงลดลง เจาหน@การคาและเจาหน@ อ%น ๆ เพ%มข@นเกดจากบรษทฯ นาเขาสนคากลมเคร%องสาอางเปนทรสตรซทจากธนาคารพาณชยระยะเวลาประมาณ �9R-��R วน เม%อบรษทฯ มสภาพคลองมาก จงนาไปจายเงนปนผลแกผถอหน ชาระคนเงนกยมจากธนาคารและหน@ สนตามสญญาเชาทางการเงน �.� อตราสวนสภาพคลองท/สาคญ

ในป 9��� บรษทฯ มอตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหน@ สนหมนเวยนเปน 9.:K:1 เทา มสภาพคลองสง บรษทฯ มสนทรพยท%สามารถเปล%ยนเปนเงนสดในระยะเวลาส@นจานวนมาก เชน ลกหน@การคาและลกหน@ อ%น ๆ เงนลงทนช%วคราว เงนสดและเทยบเทาเงนสด

C

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

บรษทฯ สามารถจดเกบลกหน@ระหวาง :R – �R วน สนคาคงเหลอ ระยะเวลาขายสนคาเฉล%ย �K� วน ดกวาปกอน เน%องจากบรษทฯ ขายสนคาประเภทอปโภคและบรโภค มอตราการหมนเวยนสง และบรษทฯ ตองเรงขายสนคาท%เก%ยวกบรถยนตและอปกรณเอนจวและอปกรณดานการส%อสาร เพ%อไปลงทนและหาประโยชนมากข@น �.) ระยะเวลากการเกบหนGและจายชาระหนG

บรษทฯ มระยะเวลาเกบหน@จากลกหน@โดยเฉล%ย �T วน ขณะท%ระยะเวลาการจายชาระหน@ เจาหน@ โดยเฉล%ย TP วน เน%องจากปจจบนบรษทฯ ชาระหน@คาสนคาโดยผานธนาคารพาณชยโดยวธการเปดเลตเตอรออฟเครดตและทาทรสตรซทประมาณ �9R – ��R วน

). รายจายฝายทน

ระหวางปบรษทฯ มรายจายลงทนในการลงทนในการซ@อเคร%องจกร เพ%อใชในการบรรจสนคาใสซองและหลอด ตกแตงสานกงานเพ%มเพ%อรองรบการขยายตวของบรษทฯ และลงทนในเงนลงทนช%วคราว !. แหลงท/มาของเงนทน

!.6 โครงสรางเงนทน ในป 9��� บรษทฯ มอตราสวนหน@ สนตอสวนของผถอหนเปน R.K�:1 ขณะท%ปกอนเปน R.:�:� เน%องจาก

บรษทฯ ไดออกหนสามญระหวางปจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธท%ออกใหผถอหนเดมจานวน KS ลานบาท !.� สวนของผถอหน

ในป 9��� บรษทฯ มสวนของผถอหนจานวน �9� ลานบาท เพ%มข@นจากปกอน �: ลานบาท ซ% งเกดจากบรษทฯ มกาไรระหวางปจานวน ��R ลานบาท และหนสามญท%ออกระหวางปจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ และสวนเกนมลคาหนจานวน KS ลานบาท !.) หนGสน บรษทฯมหน@ สนรวม 9TR ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน ��S ลานบาท คดเปนรอยละ �S.�: หน@ สนหมนเวยนจานวน 9�K ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �:P ลานบาท คดเปนรอยละ ��P.TS เน%องจาก

• เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส@นจากธนาคาร �:� ลานบาทเพ%มข@นจากปกอนจานวนPRลานบาท เกดจากบรษทฯ นาเขาสนคากลมเคร%องสาอางเปนทรสตรซทจากธนาคารพาณชย

• เจาหน@การคาและเจาหน@ อ%นจานวน P� ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน �S ลานบาท เน%องจากบรษทฯ ซ@อเงนลงทนช%วคราวคางจายจานวน :� ลานบาท ชวงปลายเดอนธนวาคม 9���และเงนรบ ลวงหนาคาสทธตามใบสาคญแสดงสทธคร@ งท%: จานวน �K ลานบาท (กาหนดใชสทธ : กมภาพนธ 9��S) และคาใชจายคางจายจานวน S ลานบาท

• หน@ สนตามสญญาเชาทางการเงน – สวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งป และหน@ สนตามสญญาเชาทางการเงน – สทธสวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งปจานวน �: ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน �R ลานบาท เน%องจากบรษทฯ ไดชาระอยางตอเน%อง

+D

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

• สวนของเงนกระยะยาวอ%นท%ถงกาหนดชาระในหน%งป และสวนของเงนกยมระยะยาวอ%น – สทธสวนท%ถงกาหนดชาระภายในหน%งปจานวน 9 ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน 9 ลานบาท บรษทฯ ไดชาระอยางตอเน%อง

• เงนกยมระยะยาวจากธนาคารจานวน R ลานบาท ลดลงจากปกอนจานวน :9 ลานบาท คดเปนรอยละ �RR เน%องจากบรษทฯ ไดชาระคนครบเตมจานวน

• ภาษเงนไดคางจาย 9: ลานบาท เพ%มข@นมากกวาปกอนจานวน 9: ลานบาท หรอรอยละ �RR เน%องจากบรษทฯ มกาไรเพ%มข@นมากจากความสาเรจในธรกจ

• หน@ สนหมนเวยนอ%น ๆ จานวน � ลานบาท เน%องจากภาษหก ณ ท%จายของเงนปนผลจาย และรายไดรบลวงหนาจากการใหเชาคลงสนคา

• สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงานจานวน P ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน � ลานบาท คดเปนรอยละ �K.9T เน%องจากผลประโยชนพนกงานตามมาตรฐานการบญชฉบบท% �T

• หน@ สนภาษเงนไดรอตดบญชจานวน 99 ลานบาท เพ%มข@นจากปกอนจานวน � ลานบาท หรอรอยละ K.S� เปนไปตามมาตรฐานการบญชฉบบท% �9 ภาษเงนได

+6

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

. ปจจยและอทธพลหลกท/อาจมผลกระทบอยางมนยสาคญตอผลการดาเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

คณะกรรมการบรหารของบรษทฯ ไดกาหนดแผนการดาเนนงานประจาป, กาหนดยทธศาสตรและหายทธวธเพ%อดาเนนงานใหบรรลเปาหมายประจาปท%ก าหนดไว ทาใหบรษทมความม%นใจวาจะสามารถปรบเปล%ยนการบรหารงานอยางยดหยน เพ%อรองรบปจจยและอทธพลหลกท%อาจเปล%ยนแปลงไปในอนาคตไดดงน@

แนวทางการดาเนนการ

1. ความเพยงพอของการจดหาสนคาและกระแสความนยมของสนคา

1. บรษทฯ สามารถจดสรรสนคาท%มอยปรบเปล%ยนใหเหมาะสมกบกระแสความนยมท%มอย ตลอดจนควบคมระบบการจดซ@ อและรกษาระดบสนคาและของคงคลงใหเพยงพอกบการขาย รวมท@ งบรหารสนคาคงคลงใหหมนเวยนเรวทนกบราคาในตลาดท%เปล%ยนแปลงลดลงอยางรวดเรว และใหทนกบกระแสความนยม

2. การพฒนาทกษะของบคลากร

2. บรษทฯ สงเสรมใหมการพฒนาบคลากรโดยจดการอบรมพนกงานอยางท%วถงทกระดบท@งภายใน และภายนอก เพ%อเพ%มพนความรและทกษะในการปฏบตงานใหทนตอเหตการณ

3. ระดบราคาของวตถดบและคาแรงงาน

3. บรษทฯ มหนวยงานสรรหาและจดซ@ อสนคาและสนคาสาเรจรปจากแหลงท%มคณภาพดราคาเหมาะสมกบราคาในตลาดท%มความผนผวนเรวมาก รวมท@งการจดจางงานใหเหมาะสมกบองคกรเพ%อใหไดตนทนขายท%ต %าแตสนคาคณภาพด

4. หากบรษทฯ ไดใหความชวยเหลอดานการเงนหรอการดาเนนงานแกบรษทท%เก%ยวของกน บรษทฯจกดาเนนการตามข@นตอนของขอบงคบของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ อยางครบถวนและโปรงใสสามารถตดตามและตรวจสอบไดตามเกณฑมาตรฐานท%ไดกาหนดไว รวมท@งบรษทฯ มคณะกรรมการอสระท%ชวยสอดสองตรวจสอบธรกรรมตางๆ เพ%อเปนประโยชนตอผลงทนและผถอหนของบรษทฯ มากท%สด

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

4. การให

ความชวยเหลอทางการเงนหรอดาเนนงานแกบรษทรวมและบรษทท%เก%ยวของกนและภาระหน@ สนท%อาจเกดข@นในอนาคต

+�

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

การรบรองความถกตองของขอมล (1)

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน� แลวดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผอ)นสาคญผดหรอไมขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน�บรษทขอรบรองวา

1. งบการเงนและขอมลทางการเงนท)สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาปไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระสาคญเก)ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดของบรษทและบรษทยอยแลว

2. บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท)ด เพ)อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท)เปนสาระสาคญท�งของบรษทและบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลวรวมท�งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

3. บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท)ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาวและบรษทไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท) 56/68/899: ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ) งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล)ยนแปลงท)สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท�งการกระทาท)มชอบท)อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษทและบรษทยอย

ในการน� เพ)อเปนหลกฐานวาเอกสารท�งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายใหนางสาวสวรรณ ธาราชวน เปนผลงลายมอช)อกากบเอกสารน�ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของนางสาวสวรรณ ธาราชวน กากบไวบรษทจะถอวาไมใชขอมลท)บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช)อ-นามสกล ตาแหนง ลายมอช)อ

1. นายววฒน ทฆครกล กรรมการ ......................................

2. นายวงศววฒน ทฆครกล กรรมการ ......................................

ผรบมอบอานาจ

นางสาวสวรรณ ธาราชวน ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญช ......................................

63

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการบรษทผบรหาร และผมอานาจควบคมของบรษท

1. นายววฒน ทฆครกล * ตาแหนง กรรมการ, ประธานกรรมการบรหาร และประธานคณะกรรมการบรษท อาย (ป) 61

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขารฐศาสตรการปกครอง คณะรฐศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง วทยาลยปองกนราชอาณาจกร วปอ. รน ./01

การอบรมพเศษ หลกสตรการเศรษฐกจสาธารณะ สาหรบนกบรหารระดบสง รนท6 1 สถาบนพระปกเกลา

จานวนหนท6ถอ 149,162,709 หน 23.42%

ณ วนท6 14 มนาคม .//1 ประวตการทางาน

2556 – ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรษท บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2525 - 2555 กรรมการผจดการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2547 - ปจจบน ประธานคณะกรรมการบรหาร บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

&. พลโทกอบบญ วชต ตาแหนง กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อาย (ป) 66

คณวฒการศกษา ปรญญาโท สาขารฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร (NIDA)

จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 ประวตการทางาน

2554 - ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2551 - ปจจบน ท6ปรกษา บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2550 - 2551 ผทรงคณวฒพเศษ กองทพบก 2548 - 2550 ผบญชาการศนยตอสปองกนภยทางอากาศ กองทพบก

เอกสารแนบ -

64

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

0. นายไกรวทย สตยภวฒน * ตาแหนง กรรมการ, กรรมการบรหาร และรองกรรมการผจดการ อาย (ป) 57

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาวศวกรรมเคร6องกล คณะวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 ประวตการทางาน

2549 - ปจจบน รองกรรมการผจดการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2531 - ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2548 – ปจจบน กรรมการ บรษท สตารคอม จากด

3. นายประสทธ6 ธรรตนบงกช ตาแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ อาย (ป) 59

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาไฟฟากาลง / ส6อสาร คณะวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประกาศนยบตร สถาบนกรรมการบรษทไทย (DCP 62) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

ประวตการทางาน 2551 – ปจจบน กรรมการ บรษท เอสซท สหภณฑ จากด 2540 - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เพยวกรน จากด 2548 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท สยามราชธาน จากด 2538 - 2540 ผอานวยการโครงการ บรษท ปโตรเชน (ประเทศไทย) จากด ./S/ - ./S1 ผจดการบรหารโครงการตลาด บรษท บางจากฯ จากด (มหาชน)

65

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

8. ดร.พฒธร จรายส ตาแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ อาย (ป) 38

คณวฒการศกษา ปรญญาเอก สาขาบรหารธรกจ ภาคภาษาองกฤษ สถาบนนานาชาต มหาวทยาลยรามคาแหง

ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ American Intercontinental University (London Campus)

จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

ประวตการทางาน 2552 - ปจจบน ผอานวยการหลกสตรบรหารธรกจ มหาวทยาลยนานาชาตแสตมฟอรด 2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2542 - 2552 รองกรรมการผจดการ บรษท เอส.พ. โฮมเซนเตอร จากด 2547 - 2551 กรรมการ บรษท ด อ แคปปตอล จากด (มหาชน)

9. นายพรษฐ ทฆครกล ตาแหนง กรรมการ อาย (ป) 31 คณวฒการศกษา ปรญญาโท MSc in Construction Management, University of Reading, UK

ปรญญาตร สาขาวศวกรรมโยธา คณะวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

ประวตการทางาน 2548 – ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2548 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท อนสปายด พรอพเพอรตp จากด 2550 - ปจจบน กรรมการ บรษท อนเตอร เอกซเพรท คอนสตรคช6น จากด .//. – ปจจบน กรรมการ บรษท โกลว แลนดสเคป จากด .//0 - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท เซเลบร (ประเทศไทย) จากด

66

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

;. นายวงศววฒน ทฆครกล * ตาแหนง กรรมการและกรรมการบรหาร อาย (ป) 30

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาวศวกรรมสารวจ คณะวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

จานวนหนท6ถอ 1,113,490 หน 0.17%

ณ วนท6 14 มนาคม .//1 ประวตการทางาน 2554 –ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

2554 –ปจจบน ผชวยกรรมการผจดการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2553 – 2554 ผอานวยการฝายพฒธรกจ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2551 – 2552 ผจดการสวนพฒนาธรกจ บรษท คารมารท จากด (มหาชน) 2550 กรรมการผจดการ บรษท คนไทยวนนp จากด

=. นายเซยะ ซน ล ตาแหนง กรรมการ อาย (ป) 63 คณวฒการศกษา มธยมศกษา จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

ประวตการทางาน ประสบการณมากกวา 20 ป ในการนาเขาและสงออกเคร6องใชไฟฟา 2544 - ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

?. นางทศน อนเจรญ ตาแหนง รองกรรมการผจดการ อาย (ป) 53 คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาคณตศาสตร คณะศกษาศาสตร มหาวทยาลยศรนครนทรวโวฒ

ปรญญาตร สาขาการจดการท6วไป คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

จานวนหนท6ถอ s1t,000 หน 0.03% ณ วนท6 14 มนาคม .//1

67

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

-B. นางสาวชลธดา ทฆครกล ตาแหนง ผชวยกรรมการผจดการสายงานการตลาด อาย (ป) S.

คณวฒการศกษา ปรญญาโท สาขาการตลาด สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร สาขาการบญช คณะพาณชยศาสตรและการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

จานวนหนท6ถอ 227,700 หน u.u0%

ณ วนท6 14 มนาคม .//1 --. นางสาวสวรรณ ธาราชวน ตาแหนง ผชวยกรรมการผจดการสายงานบญช, เลขานการบรษท อาย (ป) 49 คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาการบญช คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

ปรญญาตร สาขาการจดการท6วไป คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช

จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 -&. นางอนเรอน อรณวศวกล ตาแหนง ผชวยกรรมการผจดการสายงานคลงสนคาและจดสง อาย (ป) 54 คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาการจดการ มหาวทยาลยราชภฏสมเดจเจาพระยา จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 -0. นายวชต เตชชาตวนช ตาแหนง ผชวยกรรมการผจดการสายงานผลตและคลงสนคา อาย (ป) 58 คณวฒการศกษา ปรญญา คณะวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

68

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

-3. นายพงศววฒน ทฆครกล ตาแหนง ผอานวยการอาวโสฝายสรางสรรคผลตภณฑ อาย (ป) 29 คณวฒการศกษา ปรญญาตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 -8. นางสมศร วระยะ ตาแหนง ผอานวยการฝายบญช อาย (ป) 45 คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาการบญช คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 16. นายยทธกจ เตชสรถาวร ตาแหนง ผอานวยการฝายขาย อาย (ป) 36 คณวฒการศกษา ปรญญาโทสาขาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยรามคาแหง ปรญญาตรสาขาการตลาด คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยรงสต จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1 -;. นายสจจะพงษ ยงสกลโรจน ตาแหนง ผอานวนการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ อาย (ป) Su คณวฒการศกษา ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

69

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

18. นางสาวกนกพร อรณรตน ตาแหนง ผอานวยการฝายการตลาด อาย (ป) Su คณวฒการศกษา ปรญญาโท Master of Economics for Business, University of Portsmouth ปรญญาตรสาขาสงคมสงเคราะหศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร จานวนหนท6ถอ - ณ วนท6 14 มนาคม .//1

หมายเหต : * คอกรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท ตามท6ระบไวในหนงสอรบรอง

หนาท�ความรบผดชอบของเลขานการบรษท

บรษทฯ ไดแตงตpง นางสาวสวรรณ ธาราชวน ทาหนาท6เลขานการบรษท ตามขอกาหนด ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และหลกการกากบดแลกจการท6ดของบรษทจดทะเบยนในหมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ โดยมภาระหนาท6จดการประชมและจดทาและเกบรกษาเอกสาร ไดแก ทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ รายงานประจาปของบรษท หนงสอนดประชมผถอหน รายงานการประชม ผถอหน และรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ/ผบรหาร ใหคาแนะนาขอมล/กฎเกณฑตางๆ ท6คณะกรรมการตองทราบและปฏบต ดแลกจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ เพ6อใหกรรมการสามารถปฏบตหนาท6ไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล และกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ รวมทpงตดตอประสานงานหนวยงานภายในบรษทใหปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษทและมตท6ประชมผถอหน และตดตอประสานงานกบหนวยงานท6กากบดแล เชน สานกงานตลาดหลกทรพยฯ และดแลการเปดเผยขอมล และรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท6กากบดแลสาธารณชน ใหถกตองครบถวนตามกฏหมาย และหนาท6อ6นๆ ตามท6ไดรบมอบหมายจากบรษท

70

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

รายละเอยดเก�ยวกบผบรหารและผมอานาจควบคม

หมายเหต X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบรษท // = กรรมการบรหาร

ช�อบรษท บรษท บรษทยอย

KARMARTS MY BUS TAOBAO

�. นายววฒน ทฆครกล / , //, X /

2. พลโทกอบบญ วชต /

�. นายไกรวทย สตยภวฒน / , // /

#. นายประสทธ' ธรรตนบงกช /

5. ดร. พฒธร จรายส /

6. นายพรษฐ ทฆครกล /

/. นายวงศววฒน ทฆครกล / , // /

1. นายเซยะ ซน ล /

71

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายละเอยดเก�ยวกบกรรมการของบรษทยอย

บรษท มายบส จากด ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท ดงน�

1. นายววฒน ทฆครกล กรรมการ

2. นายพลกฤต ทฆครกล กรรมการ

3. นายไกรวทย สตยภวฒน กรรมการ

4. นางสาวชลธดา ทฆครกล กรรมการ

บรษท เตาเบา จากด ประกอบดวยคณะกรรมการบรษท ดงน�

1. นายวงศววฒน ทฆครกล กรรมการ

2. นางสาวชลธดา ทฆครกล กรรมการ

3. นางสาวอดมพร ฌกะวโรจน กรรมการ

4. นางทศน อนเจรญ กรรมการ

5. นางสมศร วรยะ กรรมการ

เอกสารแนบ /

72

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานกากบดแลการปฏบตงานของบรษท

พลโทกอบบญ วชต ตาแหนง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อาย(ป) 66

คณวฒการศกษา ปรญญาโทสาขารฐประศาสนศาสตร สถาบนบณฑตพฒน

บรหารศาสตร (NIDA)

จานวนหนท1ถอ -

ณ วนท1 14 มนาคม 6778

ประวตการทางาน

2554- ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

2551- ปจจบน ท1ปรกษา บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

2550-2551 ผทรงคณวฒพเศษ กองทพบก

2548-2550 ผบญชาการศนยตอสปองกนภยทางอากาศ กองทพบก

เอกสารแนบ C

73

นายประสทธ* ธรรตนบงกช

ตาแหนง กรรมการตรวจสอบ

อาย (ป) 7D

คณวฒการศกษา ปรญญาตร สาขาไฟฟากาลง / ส1อสาร คณะวศวกรรมศาสตร

จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประกาศนยบตร สถาบนกรรมการบรษทไทย (DCP J6) สมาคม

สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

จานวนหนท1ถอ -

ณ วนท1 KL มนาคม 6778

ประวตการทางาน

677K – ปจจบน กรรมการ บรษท เอสซท สหภณฑ จากด

67LN - ปจจบน กรรมการผจดการ บรษท เพยวกรน จากด

67LO - ปจจบน กรรมการบรหาร บรษท สยามราชธาน จากด

67CO - 67LN ผอานวยการโครงการ บรษท ปโตรเชน (ประเทศไทย) จากด

67C7 - 67C8 ผจดการบรหารโครงการตลาดบรษท บางจากฯ จากด (มหาชน)

ดร.พฒธร จรายส ตาแหนง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

อาย (ป) 38

คณวฒการศกษา ปรญญาเอก สาขาบรหารธรกจ ภาคภาษาองกฤษสถาบน

นานาชาต มหาวทยาลยรามคาแหง

ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ สถาบนบณฑตบรหารธรกจ

ศศนทรแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ American Intercontinental

University (London Campus)

จานวนหนท1ถอ -

ณ วนท1 14 มนาคม 2557

ประวตการทางาน

2552 - ปจจบน ผอานวยการหลกสตรบรหารธรกจ มหาวทยาลยนานาชาต

แสตมฟอรด

2547 - ปจจบน กรรมการ บรษท คารมารท จากด (มหาชน)

2542 - 2552 รองกรรมการผจดการ บรษท เอส.พ. โฮมเซนเตอร จากด

2547 - 2551 กรรมการ บรษท ด อ แคปปตอล จากด (มหาชน)

74

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

เอกสารแนบ �

รายละเอยดการประเมนราคาทรพยสน

วนท�

ประเมน ประเภททรพยสน

จานวน

(หนวย)

รวมมลคาประเมน

(บาท) วตถประสงค

บรษทประเมน

มลคาทรพยสน

ผควบคม

การประเมนหลก

*+/-*/.+ ท�ดนพรอมส�งปลกสราง เพ� อ ท ราบ ม ล ค าทรพยสน

บรษท เพชรสยาม แอพไพรซล จากด

นายเฉลมชย เฉดสกลกจ รหส สมท.ส.$%-'(%)/วฒ.-.'

กลมท� - ท�ดนจานวน - แปลง โฉนดท�ดนเลขท� ($4-, 6%%%% เน7อท�รวม 6%-8--%.6 ไร (4,.-%.6 ตารางวา)

รวมมลคาท�ดน /,+*1.- ตร.ว. �*,/**,1+3 ส�งปลกสราง : จานวน ( รายการ 6. อาคารโรงงานและสานกงานพรอมช7นลอย เลขท� 6$8 หมท� $ 6 หลง (4,'8),888 -. โรงอาหารและสานกงาน 6 หลง (,44(,888 '. ปอมยาม (หลงท� 6) 6 หลง -6,888 $. ปอมยาม (หลงท� -) 6 หลง -(,888 (. โรงเกบของช7นเดยว 6 หลง 4%,888

รวมมลคาส�งปลกสราง . หลง +4,*35,333

รวมมลคาทรพยสน กลมท� - โดยวธคดจากตนทน -3.,143,1+3 รวมมลคาทรพยสน กลมท� - โดยพจารณาตามรายได -3.,333,333

/.

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

วนท�

ประเมน ประเภททรพยสน

จานวน

(หนวย)

รวมมลคา

ประเมน(บาท) วตถประสงค

บรษทประเมน

มลคาทรพยสน

ผควบคม

การประเมนหลก

*+/-*/.+ ท�ดนพรอมส�งปลกสราง เพ� อ ท ร า บ ม ล ค าทรพยสน

บรษท เพชรสยาม

แอพไพรซล

จากด

นายเฉลมชย เฉดสกลกจ รหส สมท.ส.$%-'(%)/วฒ.-.'

กลมท� *

ท�ดนจานวน ' แปลง โฉนดท�ดนเลขท� ($4$, ($4(, ($4.

เน7อท�รวม 6$-8-48.6 ไร ((,.48.6 ตารางวา)

รวมมลคาท�ดน .,+/3.- ตร.ว. **,+53,�33

ส�งปลกสราง : จานวน ( รายการ

6. โรงงานและสานกงาน เลขท� 6$8/6 หมท� $ 6 หลง '(,(%6,888

-. อาคารเอนกประสงคช7นเดยว 6 หลง ((4,888

'. โรงเกบของช7นเดยว 6 หลง 4),888

$. ปอมยาม 6 หลง -.,888

(. โรงจอดรถ (สวนโลงหลงคาคลม) 6 หลง 4%-,888

รวมมลคาส�งปลกสราง . หลง 4/,3��,333

รวมมลคาทรพยสน กลมท� - โดยวธคดจากตนทน .1,/*�,�33

รวมมลคาทรพยสน กลมท� - โดยพจารณาตามรายได .1,333,333

/+

รายงานการเปดเผยขอมล (แบบ ��-�)

วนท�

ประเมน ประเภททรพยสน

จานวน

(รายการ)

รวมมลคาประเมน

(บาท) วตถประสงค

บรษทประเมน

มลคาทรพยสน

ผควบคม

การประเมนหลก

-./3-/./ เคร�องรบโทรศพทสาธารณะแบบไรสายพรอมอปกรณ �,�+3 11,-/5,5++ เพ�อประเมนหา มลคายตธรรมและเหมาะสมเพ�อการข า ย ส น ท ร พ ยดงกลาวแกบคคลห ร อ ห น ว ย ง า นภายนอก และเพ�อบ น ท ก ใ น ง บการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

บรษท เพชรสยาม แอพไพรซล จากด

นายเฉลมชย เฉดสกล กจ รหส สมท.ส.$%-'(%)/วฒ.-.'

(Combined Payphone)

เลขทะเบยนเคร�องจกร -

ย�หอ FUNCTION

แบบ การดรด และหยอดเหรยญ รน C-740

หมายเลขเคร�อง -

ขนาดเคร�อง -

ใชในการ โทรศพท

ขนาดความสามารถ ระบบสญญาณรบสง CDMA

ขนาด $48 เมกะเฮรทซ

รวมมลคาทรพยสน 11,-/5,5++

หรอประมาณ (ปดเศษ) 11,-/1,333

//