of 293 /293
สารบัญ 1 คํานํา 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุมภารกิจความสัมพันธทวิภาคี 5 กรมเอเชียตะวันออก 6 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา 7 กรมยุโรป 8 กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 9 แผนกลุมภารกิจความรวมมือระหวางประเทศ 10 กรมองคการระหวางประเทศ 11 กรมอาเซียน 12 กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 13 สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ 14 แผนกลุมภารกิจสงเสริมกิจการตางประเทศ 15 กรมสารนิเทศ 16 กรมการกงสุล 17 กรมพิธีการทูต 18 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 19 แผนฝายอํานวยการ 20 สํานักนโยบายและแผน 21 สํานักบริหารการคลัง 22 สํานักบริหารบุคคล 23 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ 24 กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สารบญ

1 คานา

2 บทนา

3 แผนระดบกระทรวง

4 แผนกลมภารกจความสมพนธทวภาค

5 กรมเอเชยตะวนออก

6 กรมเอเชยใต ตะวนออกกลางและแอฟรกา

7 กรมยโรป

8 กรมอเมรกาและแปซฟกใต

9 แผนกลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

10 กรมองคการระหวางประเทศ

11 กรมอาเซยน

12 กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

13 สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

14 แผนกลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

15 กรมสารนเทศ

16 กรมการกงสล

17 กรมพธการทต

18 กรมสนธสญญาและกฎหมาย

19 แผนฝายอานวยการ

20 สานกนโยบายและแผน

21 สานกบรหารการคลง

22 สานกบรหารบคคล

23 สถาบนการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ

24 กลมพฒนาระบบบรหาร

Page 2: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

คานา

ตามทรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 ไดกาหนดใหรฐบาล

จดทาแผนบรหารราชการแผนดนเพอเปนกรอบและแนวทางในการจดทาแผนปฏบตราชการเพอใช

ในการบรหารราชการแผนดนในระยะ 4 ป นน กระทรวงการตางประเทศไดจดทาแผนบรหาร

ราชการแผนดน ซงมสาระสาคญสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลทแถลงตอรฐสภาเมอวนท 18-20

กมภาพนธ 2551 โดยเฉพาะนโยบายขอท 6 วาดวยการตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ

และนโยบายขอท 8 วาดวยการบรหารจดการทด ซงแผนบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2551-2554

ไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตรเมอวนท 11 มนาคม 2551

สาหรบแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2554) ของกระทรวงการตางประเทศ

ไดจดทาขนตามกรอบของนโยบายของรฐบาลและแผนบรหารราชการแผนดน เพอเปนแนวทาง

ในการดาเนนภารกจของกระทรวงการตางประเทศในฐานะองคกรหลกในการดาเนนการทางดาน

การตางประเทศเพอนามาซงการรกษาและสงเสรมผลประโยชนแหงชาตในความสมพนธทไทยมกบ

ตางประเทศในทกมต ในระดบทวภาค พหภาค ภมภาคและระดบโลก โดยสอดคลองกบสถานการณ

ระหวางประเทศในปจจบน และบรบทระหวางประเทศในอนาคต อกทงใหเกดการดาเนนการทเปน

เอกภาพและบรณาการกบหนวยงานตางๆ ของไทย

กระทรวงการตางประเทศเชอมนวาแผนปฏบตราชการ 4 ป ฉบบนจะสนองตอบตอภารกจ

ของกระทรวงการตางประเทศ โดยเชอมโยงกบยทธศาสตรของรฐบาล บนพนฐานของการมสวนรวม

ของประชาชนในทกภาคสวน อนจะชวยตอบสนองความตองการของประชาชน รกษาและสงเสรม

ผลประโยชนของประเทศชาตอยางแทจรง

(นายนพดล ปทมะ)

รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ

Page 3: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

บทนา

ทศทางการดาเนนงานดานการตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศเปนสถาบนหลกในการดาเนนงานดานการตางประเทศเพอรกษา

อธปไตย ความมนคง เสถยรภาพ และนาการพฒนาตามกระแสโลกาภวฒนในเชงสรางสรรคมาสประเทศไทย

รวมทงสงเสรมความสมพนธอนดกบนานาอารยประเทศในทกมต เพอนามาซงความอยดกนดของคนไทย

ทงประเทศ โดยพฒนาบคลากรทางการทตทมความเชยวชาญและรอบรในดานตางๆ ทดเทยมระดบสากล

เพอปฏบตหนาทในการรกษาและสงเสรมผลประโยชนของประเทศไทยใหไดอยางเตมประสทธภาพ

ในการจดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) ตามนโยบายตางประเทศ

กระทรวงการตางประเทศมงใหเกดการตอบสนองผลประโยชนของชาตและประชาชนสงสด โดยม

ประชาชนเปนศนยกลางของนโยบายตางประเทศ ครอบคลมการดาเนนงานเชงรกทกมต ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคมและวฒนธรรม ในกรอบทวภาค พหภาค ในระดบภมภาคและระดบโลก เพอตอบสนอง

ผลประโยชนสงสดทเปนรปธรรมตอประเทศและประชาชนไทย โดยมกรอบแผนงานทสาคญ ดงน

1. การเสรมสรางความเชอมนของตางประเทศตอเศรษฐกจไทย ควบคไปกบการรกษา

ตลาดเดม ตลอดจนแสวงหาตลาดการคาและลทางการลงทนใหมๆ ในแอฟรกา ตะวนออกกลาง และ

ละตนอเมรกา และเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนระหวางประเทศของไทยใหเพมขน โดยเนน

การเขาถงองคความร นวตกรรม ในดานทเปนประโยชนตอการพฒนาประเทศ พรอมทงเพมลทางการ

ลงทนในตางประเทศ สงเสรมการเขามาลงทนของนกลงทนตางประเทศ ฟนฟความเชอมนของนกลงทน

จากสหรฐฯ และยโรป รวมถงการชกชวนใหเขามาลงทนในโครงการขนาดใหญตางๆ โดยใชชองทางการทต

และสานกงานไทยทวโลก นอกจากน ในกระแสการคาโลกไรพรมแดนในปจจบน จะใชประโยชนจากการ

จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ ใหตอบสนองผลประโยชนสงสดของ

ประชาชน

2. ใหความสาคญกบการสงเสรมความสมพนธอนดและการเคารพซงกนและกนกบ

ประเทศเพอนบาน โดยเขาถงทกภาคสงคมของประเทศเพอนบานทงภาครฐ เอกชน ประชาชน และ

สอมวลชน โดยเฉพาะเยาวชน สาหรบในเวทระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศจะสงเสรมการม

บทบาทนาของไทยในกรอบความรวมมอระหวางประเทศของภมภาคตางๆ ทงกรอบความรวมมอภายใน

เอเชย ความรวมมอเอเชย-ยโรป เอเชย-แปซฟก และเอเชย-ละตนอเมรกา โดยเนนประเดนขามชาตทม

ผลกระทบโดยตรงตอความอยดมสขของประชาชนไทย

Page 4: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

2

3. โดยทไทยดารงตาแหนงประธานอาเซยนตงแตเดอนกรกฎาคม 2551 ถงธนวาคม

2552 กระทรวงการตางประเทศจะมงเนนการมบทบาทนาของไทยในการสรางความแขงแกรงของ

อาเซยนเพอบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน สงเสรมความรวมมอทางเศรษฐกจและวชาการ

เพอลดชองวางดานการพฒนาในอาเซยนโดยเนนประเทศอาเซยนใหม (ลาว กมพชาและพมา) และ

ผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศ

4. มบทบาทเชงรกเพอสงเสรมการแกไขปญหาในจงหวดชายแดนภาคใตโดยสนตวธ

ดวยการสรางความเขาใจทถกตองและความรวมมอจากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศมสลมเพอนบาน

และสมาชกองคการการประชมอสลาม ไมใหเรองภาคใตกลายเปนประเดนระหวางประเทศ ในระดบ

ทองถน จะเนนการเสรมสรางการมปฏสมพนธอยางสรางสรรคระหวางภาครฐกบชาวไทยมสลมในพนท

จงหวดชายแดนภาคใตและในตางประเทศ พฒนาศกยภาพการประกอบอาชพ และชวยยกระดบคณภาพ

ชวต ความเปนอยในระยะยาวตอไป

5. ดาเนนงานการทตสาธารณะเพอรกษา สงเสรม และประชาสมพนธภาพลกษณของ

ไทยในมตตางๆ รวมถงเอกลกษณและความเปนไทย และจะใหความสาคญกบการดาเนนการทตเพอ

ประชาชนอยางตอเนอง โดยเนนบทบาทและประโยชนของการดาเนนงานของกระทรวงการตางประเทศ

ตอชวตประจาวนของประชาชน และสงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนของสงคม โดยเฉพาะภาค

ประชาชนในกจการดานตางประเทศ ทงน กระทรวงการตางประเทศถอเปนภารกจและความรบผดชอบ

ทจะตองดแลทกขสขของคนไทยทกคนในตางประเทศ สนบสนนใหสามารถปรบตวและดารงชวตไดอยาง

มเกยรตและศกดศร มความภมใจในความเปนไทยและสามารถสนบสนนการดาเนนงานของรฐบาลไทย

ตอประเทศนนๆ ได

6. เปนองคกรหลกในการผลกดนกระบวนการปฏรปการบรหารราชการในตางประเทศท

ดาเนนไปอยางตอเนอง เพอใหหนวยงานไทยทมการดาเนนงานเกยวของกบดานการตางประเทศในมต

ตางๆ มการทางานทบรณาการเปนเนอเดยวกนเปนทมไทยแลนด ทงในประเทศไทยและในตางประเทศ

เพอประสทธภาพและประสทธผลของการดาเนนงานดานการตางประเทศของประเทศชาต

วสยทศนของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศเปนองคกรหลกในการรกษาและสงเสรมผลประโยชน สถานะและ

บทบาทของไทยในเวทระหวางประเทศอยางมเกยรตและสมศกดศร ทงทางดานเสถยรภาพและความมนคง

ทางการเมอง ศกยภาพความเจรญทางเศรษฐกจ และการพฒนาทางสงคม ตลอดจนนาโอกาสจากกระแส

โลกาภวฒน มายงใหเกดประโยชนสงสดแกประเทศชาตและประชาชนไทย

Page 5: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

3

พนธกจหลก 1. ปกปองรกษา และสงเสรมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสมพนธระหวางประเทศ

2. เปนตวแทนรฐบาลในการเจรจาระหวางประเทศ

3. ใหคาปรกษา ขอเสนอแนะเชงยทธศาสตร นโยบาย และกลยทธดานการตางประเทศ และกฎหมาย

ระหวางประเทศ

4. สรางนกการทตทมจตสานกและมความเขาใจสงคมไทย ตลอดจนมความเชยวชาญและรอบร

ในดานตางๆ ทดเทยมระดบสากล เพอเปนตวแทนในการรกษาและสงเสรมผลประโยชนของไทย

ในตางประเทศ

5. ใหความคมครอง สงเสรม และดแลสทธและผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ เพอใหสามารถ

อยอยางมเกยรตและศกดศร ตลอดจนการใหบรการแกประชาชนดานการกงสล

6. ใหความรและความเขาใจทถกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนทงในประเทศ และตางประเทศ

เกยวกบการดาเนนงานเชงรกดานการตางประเทศของไทยทเปนผลประโยชนแหงชาต

สรางความรความเขาใจทถกตองเกยวกบประเทศไทยใหประชาคมโลกไดรบทราบ และสงเสรม

ภาพลกษณในเชงบวกของประเทศไทยตอประชาคมโลก

7. ดาเนนงานเกยวกบพธการ ระเบยบแบบแผนทสนบสนนการดาเนนงานตามยทธศาสตร

ดานการตางประเทศ

8. บรณาการและประสานการดาเนนภารกจตางประเทศกบทกภาคสวน

9. ดาเนนงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศทงในระดบทวภาคและพหภาค

************************************************

Page 6: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ภายใตกรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

และขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

2. ความสาเรจในการผลกดน ขยายความรวมมอภายใต

กรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

1. ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนได

ไมนอยกวารอยละ 80 / มความ

รวมมอเพมขน / และมกลไก

ในการแกไขปญหา)

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ

ดาเนนงานสาเรจไมนอยกวา

รอยละ 80 ตามแผน)

กลยทธหลก 1. สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและเจาหนาทระดบสงสรางความสมพนธ

กบประเทศเพอนบาน รวมทงใชกรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอ

ทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว

2. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนดโดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

3. ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

Page 7: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอน และการประชมทวภาค

2. แผนงานเสรมสรางความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน ทงระดบรฐบาล ประชาชน

และสอมวลชน

3. แผนงานสารวจและจดทาหลกเขตแดนระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

4. แผนงานเพอสงเสรมความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบานในกรอบอนภมภาค

Page 8: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาท ในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ความสาเรจในการผลกดนขยายความรวมมอกบประเทศในเอเชย และบทบาทของไทยในกรอบ

ความรวมมอเอเชย

2. รอยละของจานวนขอเสนอทไทยผลกดนและไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชมตาง ๆ

ในกรอบอาเซยน

1. ความสาเรจสง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจตามแผนไมนอยกวา

รอยละ 80)

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธาน

อาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธ

กบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาทไทย

ในอาเซยน

2. แผนงานแลกเปลยนการเยอน/การประชม และกจกรรมเพอสงเสรมความรวมมอกบ

ประเทศในภมภาคเอเชย

Page 9: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาต และองคกรระดบภมภาคตาง ๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน

ในดานการรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน

มนษยธรรม และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนถอยแถลง/ทาทไทย/ขอเสนอของไทย/

ขอผลกดน/การรวมรบรองหรอรวมสนบสนนทไดรบ

การยอมรบหรอปรากฎในถอยแถลงการประชมตาง ๆ

ในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวาง

รฐบาล

2. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. การชาระคาบารงตามพนธกรณตอองคการระหวางประเทศ

2. แผนงานการเจรจาและการประชม

3. แผนงานสงเสรมบทบาทไทยในความรวมมอระหวางประเทศดานตาง ๆ

4. โครงการบรณาการ (FMIP) เพอสงเสรมบทบาทไทยในกรอบพหภาค

5. แผนงานการสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงของไทยในองคการระหวางประเทศ

Page 10: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธกบประเทศหนสวน

ทางยทธศาสตร

2. ความสาเรจในการดาเนนงานตาง ๆ เพอเพม

ขดความสามารถของไทย

1. ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนได

ไมนอยกวารอยละ 80 / มความ

รวมมอเพมขน / และมกลไกในการ

แกไขปญหา)

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง สามารถดาเนนงานไดสาเรจ

ไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผน)

กลยทธหลก 1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทง

ใชกรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

3. ยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรมฮาลาลไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภมภาคเปาหมาย

4. มสวนรวมในเวทระหวางประเทศเกยวกบความรวมมอหนสวนเพอการพฒนากบแหลงผใหและครวมมอตาง ๆ

Page 11: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอนและการประชม

2. แผนงานสนบสนนการดาเนนภารกจตางประเทศตามยทธศาสตรเชงรก

3. แผนงานการประชมออท./กสญ. ทวโลกและการเพมบทบาทของกงสลกตตมศกดของไทย

ในตางประเทศ

4. แผนงานสงเสรมความรวมมอและสรางเครอขายเพอพฒนาความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศในภมภาคตาง ๆ ในทกมต ทงการสงเสรมบทบาทไทย และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก

5. แผนงานสนบสนนการจดตงศนยบรการขอมลธรกจ (Business Information Centre)

ใน สอท./สกญ. นารอง 7-10 แหงทวโลก

6. แผนงานเพอสงเสรมการคาการลงทนไทยในตางประเทศ

7. โครงการบรณาการ (FMIP) เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน

8. แผนงานการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

9. โครงการยกระดบมาตรฐานตราฮาลาลไทย

10. แผนงานความรวมมอระหวางประเทศ

Page 12: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 5

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการ กบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอน ๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและตางประเทศทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

2. รอยละของจานวนการชแจงขอเทจจรงตอการรายงานขาวทมผลกระทบตอภาพลกษณและความเชอมนตอ

ประเทศไทย

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรม

ภาพลกษณและสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทง

สงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

2. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

3. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและ

ผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม

เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

Page 13: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานประชาสมพนธเพอสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตาง ๆ

2. แผนงานประชาสมพนธชแจงแนวนโยบายของไทยในการแกไขปญหาชายแดนภาคใต 3. แผนงานการดาเนนกจกรรมการทตวฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และกจกรรม

ในระดบประชาชน เพอสนบสนนยทธศาสตรดานตางประเทศของไทย

4. แผนงานดาเนนงานสนถวไมตรและการใหความชวยเหลอ

5. แผนงาน Thailand Branding and Marketing

6. แผนงานเขารวม/จดประชม/กจกรรม เพอสงเสรมความเขาใจทางวฒนธรรมระหวาง

ประเทศตาง ๆ

Page 14: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 6

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ คนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทย ในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย

เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถงและเสรมสราง

ความเขมแขงใหชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ประสทธภาพในการใหความชวยเหลอแกคนไทย

ทตกทกขไดยาก

2. รอยละของจานวนโครงการเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชนไทยในตางประเทศทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

1. ระดบสง

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขงและชวยเหลอผตกทกขไดยาก

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษย 2. แผนงานเสรมสรางชมชนไทยเขมแขง

Page 15: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 7

ปรบปรงการใหบรการประชาชนดวยการสรางนวตกรรมและนาเทคโนโลยใหม ๆ มาใช ในการใหบรการรปแบบตาง ๆ เพอลดภาระและอานวยความสะดวกแกประชาชน

เปาประสงค : สามารถอานวยความสะดวกและใหบรการแกประชาชน รวมทงยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรรมาภบาล เปนทยอมรบของประชาชน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของความสาเรจในการดาเนนงานตามแผน

การปรบปรงการใหบรการประชาชน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ปรบปรงรปแบบการใหบรการประชาชน อานวยความสะดวก ลดขนตอนการทางาน

และนาเทคโนโลยใหม ๆ มาใชในการใหบรการ เพออานวยความสะดวกใหแกประชาชน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการเพมประสทธภาพในการสรางนวตกรรมและนาเทคโนโลยใหม ๆ มาใช

ในการบรการประชาชน

Page 16: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 8

พฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาทของรฐทกระดบอยางตอเนอง เพอใหมขดความสามารถในการปฏบตราชการ

เปาประสงค : พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหทนสมยและเสรมสรางบคลากรใหสามารถ

ปฏบตงานไดอยางมออาชพเพอตอบสนองความตองการของประชาชน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. คะแนนเฉลยของผทสอบแขงขนทไดรบการบรรจ

เขารบราชการในกระทรวงการตางประเทศ

2. รอยละของจานวนนกเรยนทนรฐบาลตาม

ความตองการของกระทรวงการตางประเทศทสาเรจ

การศกษาตรงตามความตองการของกระทรวง

การตางประเทศ

1. ไมนอยกวารอยละ 65 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 75 ในแตละป

กลยทธหลก

1. พฒนาขดความสามารถของบคลากร ใหบคลากรเกดกระบวนการเรยนรและพฒนา

อยางตอเนอง

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการนวตกรรมการสรางขาราชการและบคลากรทมคณภาพของกระทรวง การตางประเทศ

Page 17: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 9

พฒนาคณภาพชวตของขาราชการและเจาหนาทของกระทรวงฯ ใหดขน เพอใหสามารถดารงชพอยางมศกดศร โดยการปรบปรงสวสดภาพการทางาน เพอใหขาราชการและเจาหนาท ของกระทรวงฯ มความสมดลระหวางการทางานกบชวตสวนตว

เปาประสงค : บคลากรมคณภาพชวตทดขนและมความสมดลระหวางการทางานและชวตสวนตว

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนบคลากรในกระทรวงฯ ตระหนกรถง

ความสาคญของการพฒนาคณภาพชวตและเขามา

มสวนรวมในการเสรมสรางคณภาพชวตและการทางาน

เฉลยไมนอยกวารอยละ 65

กลยทธหลก

1. พฒนาคณภาพชวตขาราชการใหดขน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการสงเสรมคณภาพชวตการทางานทดในองคกร

Page 18: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กระทรวงการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 10

สงเสรมใหประชาชนมโอกาสไดรบรขอมลขาวสารจากทางราชการและสอสาธารณะอนไดอยางกวางขวาง ถกตอง เปนธรรมและรวดเรว

เปาประสงค : เปดโอกาสใหประชาชนไดรบรขาวสารผานชองทางสาธารณะของกระทรวงฯ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของความสาเรจในการดาเนนการตามแผนพฒนาคณภาพ การเผยแพรขาวสารผานทางสอของกระทรวงฯ

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. สงเสรมใหสงคมไทยไดมความเขาใจเกยวกบการดาเนนนโยบายตางประเทศของไทย

ทเกยวของกบการดาเนนชวตประจาวนของประชาชน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการพฒนาคณภาพการเผยแพรขาวสารทางเวบไซตของกระทรวงการตางประเทศ

2. โครงการพฒนาการดาเนนงานของสถานวทยสราญรมยของกระทรวงการตางประเทศ

Page 19: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

ด ด ด ด ด 1. สนองพระราชกรณยกจ

และสรางโอกาสใหผนาและ

จนท.ระดบสงสราง

ความสมพนธกบประเทศ

เพอนบาน รวมทงใชกรอบการ

ประชมทวภาค และจดตง

กลไกความรวมมอทวภาค

รองรบความสมพนธทขยายตว

1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอน และการประชมทวภาค

28.71 33.93 30.00 30.00 122.64 กลมภารกจ

คสพ. ทวภาค /

กลมภารกจ

สงเสรมกจการ

ตปท.

1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

186.20 216.65 261.50 308.00 972.35 กลมคสพ. ทว

ภาค / กลมครม.

รปท. / กลม

สงเสรมกจการ

ตปท. / ฝาย

อานวยการ

2. แผนงานสารวจและจดทา

หลกเขตแดนระหวางไทยกบ

ประเทศเพอนบาน

117.29 148.00 180.00 192.00 637.29 กลมภารกจ

สงเสรมกจการ

ตปท.

2. ใชโครงการทเออประโยชน

สองฝายเปนเครองมอกระชบ

ความสมพนธอนดโดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขต

แดนกบประเทศเพอนบาน และ

เจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอาง

สทธทบซอน

1. ระดบความ

สมพนธระหวางไทย

กบประเทศเพอนบาน

(ด หมายถง

สามารถดาเนนงาน

ตามแผนการเยอนได

ไมนอยกวารอยละ

80 / มความรวมมอ

เพมขน / และม

กลไกในการแกไข

ปญหา)

1. สงเสรมและ

พฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยาย

ความรวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยม

ความสมพนธใน

ระดบปกตและ

ไดรบความเคารพ

นบถอจากประเทศ

เพอนบานและ

ขยายความรวมมอ

ในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT

และ BIMSTEC

เปนองคกรหลกในการรกษาและสงเสรมผลประโยชน สถานะและบทบาทของไทยในเวทระหวางประเทศอยางมเกยรตและสมศกดศร ทงทางเสถยรภาพและความมนคงทางการเมอง ศกยภาพความเจรญทางเศรษฐกจ และการพฒนาทางสงคม ตลอดจนนาโอกาสจากกระแสโลกาภวฒนมายงใหเกดประโยชนสงสดแกประเทศชาตและประชาชนไทย

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1/14

Page 20: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

2. ความสาเรจในการ

ผลกดน ขยายความ

รวมมอภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC (สง

หมายถง มความ

รวมมอเพมขน หรอ

ดาเนนงานสาเรจไม

นอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

สง สง สง สง สง 3. ขยายความรวมมอในกรอบ

อนภมภาค โดยเฉพาะความ

รวมมอเพอการพฒนา

1. แผนงานเพอสงเสรม

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบานในกรอบอนภมภาค

173.46 235.53 365.01 444.63 1,218.63 กลมภารกจครม.

รปท. / ฝาย

อานวยการ

505.66 634.11 836.51 974.63 2,950.91รวมประเดนยทธศาสตรท 1

2/14

Page 21: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. ความสาเรจในการ

ผลกดนขยายความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย และบทบาท

ของไทยในกรอบ

ความรวมมอเอเชย

(สง หมายถง ม

ความรวมมอเพมขน

หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจ

ตามแผนไมนอยกวา

รอยละ 80)

สง สง สง สง สง 1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพมบทบาท

ไทยในอาเซยน

83.28 1,355.58 586.43 197.58 2,222.87 กลมภารกจครม.

รปท. / กลม

ภารกจสงเสรม

กจการ ตปท.

2. รอยละของจานวน

ขอเสนอทไทยผลกดน

และไดรบการ

ยอมรบหรอปรากฏใน

ถอยแถลงการประชม

ตางๆ ในกรอบอาเซยน

80 80 80 80 80 2. แผนงานแลกเปลยนการ

เยอน/การประชม และกจกรรม

เพอสงเสรมความรวมมอกบ

ประเทศในภมภาคเอเชย

80.00 142.81 255.00 310.00 787.81 กลมภารกจ

คสพ. ทวภาค /

ฝายอานวยการ

163.28 1,498.39 841.43 507.58 3,010.68

1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารงตาแหนง

ประธานอาเซยนของไทย

ขบเคลอนความรวมมอใน

กรอบอาเซยน รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศใน

ภมภาคเอเชยใต ตะวนออก

กลาง และเอเชยกลาง

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

2. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศ

ในเอเชย กรอบ

ความรวมมอเอเชย

และเพมบทบาทใน

การสรางความ

แขงแกรงของ

อาเซยนเพอใหบรรล

เปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และ

ผลกดนบทบาท

อาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศ

ในเอเชย รวม

ผลกดนกรอบ

ความรวมมอเอเชย

และมบทบาทใน

การเสรมสราง

ความแขงแกรง

ของอาเซยน

3/14

Page 22: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

80 80 80 80 80 1. เสรมสรางบทบาทของไทย

ในสหประชาชาต องคการ

ระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

1. การชาระคาบารงตาม

พนธกรณตอองคการระหวาง

ประเทศ

291.98 362.83 402.27 447.47 1,504.55 กลมภารกจครม.

รปท. / กลม

ภารกจสงเสรม

กจการ ตปท.

1. แผนงานการเจรจาและการ

ประชม

65.40 130.90 134.50 156.10 486.90 กลมคสพ. ทว

ภาค / กลมครม.

รปท. / กลม

สงเสรมกจการ

2. แผนงานสงเสรมบทบาท

ไทยในความรวมมอระหวาง

ประเทศดานตางๆ

15.00 41.65 47.50 42.50 146.65 กลมภารกจครม.

รปท. / กลม

ภารกจสงเสรม

กจการ ตปท.

3. โครงการบรณาการ (FMIP)

เพอสงเสรมบทบาทไทยใน

กรอบพหภาค

10.00 70.00 70.00 100.00 250.00 ฝายอานวยการ

4. แผนงานการสงเสรมให

ประเทศไทยหรอคนไทยดารง

ตาแหนงของไทยในองคการ

ระหวางประเทศ

0.00 20.80 20.80 20.80 62.40 กลมภารกจ ครม.

รปท.

382.38 626.18 675.07 766.87 2,450.50

2. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนาบทบาท

ของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงใน

องคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอดาน

แรงงานและดานโทรคมนาคม

กบองคกรระหวางประเท

3. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบ

ภมภาคตาง ๆ เพอ

รกษาสนตภาพ

ความมนคง สงเสรม

กระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน

มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบ

ตอความมนคงข

บทบาทของไทย

เปนทยอมรบใน

สหประชาชาต

และองคการ

ระหวางประเทศอน

ในดานการรกษา

สนตภาพ ความ

มนคง การสงเสรม

กระบวนการ

ประชาธปไตย

สทธมนษยชน

มนษยธรรม และ

ใหความรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาต

ดานความมนคง

ของมนษย

1. รอยละของจานวน

ถอยแถลง/ทาทไทย/

ขอเสนอของไทย/ขอ

ผลกดน/การรวม

รบรองหรอรวม

สนบสนน ทไดรบการ

ยอมรบหรอปรากฏใน

ถอยแถลงการประชม

ตางๆ ใน

สหประชาชาต

องคการระหวาง

ประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

4/14

Page 23: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

ด ด ด ด ด 1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอนและการประชม

31.40 119.98 193.45 202.10 546.93 กลมภารกจ

คสพ. ทวภาค /

กลมภารกจ

สงเสรมกจการ

ตปท.

2. แผนงานสนบสนนการ

ดาเนนภารกจตางประเทศ

ตามยทธศาสตรเชงรก

250.00 300.00 350.00 400.00 1,300.00 ฝายอานวยการ

3. แผนงานการประชมออท./

กสญ. ทวโลกและการเพม

บทบาทของกงสลกตตมศกด

ของไทยในตางประเทศ

17.00 20.00 45.00 35.00 117.00 ฝายอานวยการ

1. สงเสรมการแลกเปลยนการ

เยอนในทกระดบกบประเทศ

หนสวนยทธศาสตร พรอมทง

ใชกรอบการประชมและกลไก

ทวภาครองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

4. กระชบความ

รวมมอและความ

เปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก

จดทาขอตกลง

การคาเสรในกรอบ

พหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม

สรางกลไกเพอ

ชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

ไทยม

ความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวน

ทางยทธศาสตร

ตลอดจนกบ

ประเทศ/กลม

ประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถใน

การแขงขนทาง

เศรษฐกจระหวาง

ประเทศอยางยงยน

1. ระดบ

ความสมพนธกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร (ด

หมายถง สามารถ

ดาเนนงานตาม

แผนการเยอนไดไม

นอยกวารอยละ 80 /

มความรวมมอ

เพมขน / และม

กลไกในการแกไข

ปญหา)

5/14

Page 24: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

สง สง สง สง สง 1. แผนงานสงเสรมความ

รวมมอและสรางเครอขายเพอ

พฒนาความเปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบประเทศใน

ภมภาคตางๆ ในทกมต ทง

การสงเสรมบทบาทไทย และ

เพมขดความสามารถในการ

แขงขนของประเทศบนเวท

การคาโลก

151.25 408.60 531.90 492.50 1,584.25 กลมภารกจ

คสพ. ทวภาค /

ฝายอานวยการ

2. แผนงานสนบสนนการ

จดตงศนยบรการขอมลธรกจ

(Business Information

Centre) ใน สอท./สกญ. นา

รอง 7-10 แหงทวโลก

0.00 150.00 200.00 250.00 600.00 กลมภารกจ

สงเสรมกจการ

รปท.

3. แผนงานเพอสงเสรมการคา

การลงทนไทยในตางประเทศ

99.45 168.50 165.50 182.00 615.45 กลมครม.รปท./

กลมสงเสรม

กจการตปท./

ฝายอานวยการ

4.โครงการบรณาการ (FMIP)

เพอเพมขดความสามารถใน

การแขงขน

193.00 330.00 430.00 530.00 1,483.00 ฝายอานวยการ

5. แผนงานการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

0.00 210.00 220.00 230.00 660.00 ฝายอานวยการ

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถใน

การแขงขนของประเทศบนเวท

การคาโลก โดยการสรางและ

ถายทอดองคความรความ

รวมมอระหวาง

สถาบนการศกษาวจย /

ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากร

ดานตางประเทศ

2. ความสาเรจในการ

ดาเนนงานตางๆ เพอ

เพมขดความ

สามารถของไทย (สง

หมายถง สามารถ

ดาเนนงานไดสาเรจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

6/14

Page 25: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

3. ยกระดบมาตรฐาน

อตสาหกรรมฮาลาลไทย

โดยเฉพาะอาหารฮาลาลใน

ภมภาคเปาหมาย

1. โครงการยกระดบ

มาตรฐานตราฮาลาลไทย

10.00 4.00 5.00 6.00 25.00 กลมภารกจ ครม.

รปท.

4. มสวนรวมในเวทระหวาง

ประเทศเกยวกบความรวม มอ

หนสวนเพอการพฒนากบ

แหลงผใหและครวมมอตางๆ

1. แผนงานความรวมมอ

ระหวางประเทศ

81.60 97.92 117.50 141.00 438.02 กลมภารกจ ครม.

รปท.

833.70 1,809.00 2,258.35 2,468.60 7,369.65รวมประเดนยทธศาสตรท 4

7/14

Page 26: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

80 80 80 80 80 1. แผนงานประชาสมพนธเพอ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตางๆ

57.72 92.72 106.76 121.66 378.86 กลมคสพ. ทว

ภาค/ กลม

สงเสรมกจการ

ตปท./ ฝาย

อานวยการ

2. แผนงานประชาสมพนธ

ชแจงแนวนโยบายของไทยใน

การแกไขปญหาชายแดน

ภาคใต

154.00 129.50 147.37 163.58 594.45 กลมคสพ. ทว

ภาค/ กลม

สงเสรมกจการ

ตปท./ ฝาย

อานวยการ

2. รอยละของจานวน

การชแจงขอเทจจรง

ตอการรายงานขาวท

มผลกระทบตอ

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

80 80 80 80 80 3. แผนงานการดาเนน

กจกรรมการทตวฒนธรรม

(Cultural Diplomacy) และ

กจกรรมในระดบประชาชน

เพอสนบ สนนยทธศาสตร

ดานตางประเทศของไทย

134.60 385.70 488.80 601.95 1,611.05 กลมคสพ. ทว

ภาค/ กลม

สงเสรมกจการ

ตปท./ ฝาย

อานวยการ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและ

ความเชอมนตอ

ประเทศไทย ทง

ดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม

และวฒนธรรม

ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของ

ไทย

1. รอยละของจานวน

โครงการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและ

ตางประเทศท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชนและ

การทตเชงรก เพอสงเสรม

ภาพลกษณ และสรางความ

เขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพ

ทด ระดบประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

5. ดาเนนงานเชง

รกทางการทตเพอ

ประชาชน

วฒนธรรม และ

การศกษา ตลอดจน

การแลกเปลยนใน

ระดบประชาชนกบ

นานาประเทศ

พรอมทงสงเสรม

ความรวมมอทาง

วชาการกบประเทศ

กาลงพฒนา และ

สานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอน

ดกบองคกรทาง

ศาสนาอนๆ

8/14

Page 27: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

2. เสรมสรางมตรภาพ ความ

รวมมอระดบประชาชน รวมทง

การใหความรวมมอทาง

วชาการแกประเทศกาลงพฒนา

1. แผนงานดาเนนงาน

สนถวไมตรและการใหความ

ชวยเหลอ

118.02 149.80 186.37 223.45 677.64 กลมคสพ. ทว

ภาค/ ฝาย

อานวยการ

1. แผนงาน Thailand

Branding and Marketing

0.00 120.00 120.00 140.00 380.00 กลมคสพ. ทว

ภาค/ กลม

สงเสรมกจการ

ตปท.

2. แผนงานเขารวม / จด

ประชม / กจกรรม เพอสงเสรม

ความเขาใจทางวฒนธรรม

ระหวางประเทศตางๆ

0.00 5.70 5.70 1.20 12.60 กลมคสพ. ทว

ภาค/ กลม

ครม.รปท.

464.34 883.42 1,055.00 1,251.84 3,654.60

3. สรางเครอขายพนธมตรทาง

การเมอง เศรษฐกจ และสงคม

ในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม การ

สอสารทางวฒนธรรมเพอชวย

สงเสรมและรกษา

ผลประโยชนของประเทศ

รวมประเดนยทธศาสตรท 5

9/14

Page 28: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. ประสทธภาพใน

การใหความ

ชวยเหลอแกคนไทยท

ตกทกขไดยาก

สง สง สง สง สง 1. แผนงานปองกนมใหคน

ไทยตกเปนเหยอการคามนษย

13.50 16.50 18.50 21.50 70.00 กลมคสพ. ทว

ภาค/ กลม

ครม.รปท.

2. รอยละของจานวน

โครงการเสรมสราง

ความเขมแขงใหกบ

ชมชนไทยในตาง

ประเทศทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 2. แผนงานเสรมสรางชมชน

ไทยเขมแขง

67.00 154.00 256.00 288.00 765.00 กลมสงเสรม

กจการ ตปท. /

ฝายอานวยการ

80.50 170.50 274.50 309.50 835.00รวมประเดนยทธศาสตรท 6

6. คมครอง

ผลประโยชนของคน

ไทย ดแลคนไทย

และแรงงานไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคนไทยท

ประกอบอาชพและ

มถนฐานใน

ตางประเทศ

สงเสรมบทบาทของ

ชมชนชาวไทยใน

การรกษา

เอกลกษณและความ

เปนไทย

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหา

ไดรบความ

ชวยเหลออยาง

ทวถง และ

เสรมสรางความ

เขมแขงใหชมชน

ไทยในตางประเทศ

1. คมครองปองกนมใหคนไทย

ตกเปนเหยอการคามนษยใน

ทกรปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผตกทกขไดยาก

10/14

Page 29: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

7. ปรบปรงการ

ใหบรการประชาชน

ดวยการสราง

นวตกรรมและนา

เทคโนโลยใหมๆ มา

ใชในการใหบรการ

รปแบบตางๆ เพอ

ลดภาระและอานวย

ความสะดวกแก

ประชาชน

1. สามารถอานวย

ความสะดวกและ

ใหบรการแก

ประชาชน รวมทง

ยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรร

มาภบาล เปนท

ยอมรบของ

ประชาชน

1. รอยละของ

ความสาเรจในการ

ดาเนนงานตาม

แผนการปรบปรงการ

ใหบรการประชาชน

80 80 80 80 80 1. ปรบปรงรปแบบการ

ใหบรการประชาชน อานวย

ความสะดวก ลดขนตอนการ

ทางาน และนาเทคโนโลยใหมๆ

มาใชในการใหบรการ เพอ

อานวยความสะดวกใหแก

ประชาชน

1. โครงการเพมประสทธภาพ

ในการสรางนวตกรรมและนา

เทคโนโลยใหมๆ มาใชในการ

บรการประชาชน

0.00 9.00 9.00 10.00 28.00 กลมภารกจ

สงเสรมกจการ

ตางประเทศ

0.00 9.00 9.00 10.00 28.00รวมประเดนยทธศาสตรท 7

11/14

Page 30: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. คะแนนเฉลยของผ

ทสอบแขงขนทไดรบ

การบรรจเขารบ

ราชการในกระทรวง

การตางประเทศ

65 65 65 65 65 1. พฒนาขดความสามารถ

ของบคลากร ใหบคลากรเกด

กระบวนการเรยนรและพฒนา

อยางตอเนอง

1. โครงการนวตกรรมการ

สรางขาราชการและบคลากร

ทมคณภาพของกระทรวงการ

ตางประเทศ

1.37 1.37 1.37 1.37 5.48 ฝายอานวยการ

2. รอยละของจานวน

นกเรยนทนรฐบาล

ตามความตองการ

ของกระทรวงการ

ตางประเทศทสาเรจ

การศกษาตรงตาม

ความตองการของ

กระทรวงการ

ตางประเทศ

75 75 75 75 75

1.37 1.37 1.37 1.37 5.48

8. พฒนาระบบงาน

และสมรรถนะของ

ขาราชการและ

เจาหนาทของรฐทก

ระดบอยางตอเนอง

เพอใหมขด

ความสามารถใน

การปฏบตราชการ

พฒนาระบบ

บรหารทรพยากร

บคคลใหทนสมย

และเสรมสราง

บคลากรให

สามารถปฏบตงาน

ไดอยางมออาชพ

เพอตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน

รวมประเดนยทธศาสตรท 8

12/14

Page 31: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

9. พฒนาคณภาพ

ชวตของขาราชการ

และเจาหนาทของ

กระทรวงฯ ใหดขน

เพอใหสามารถ

ดารงชพอยางมศกด

ศร โดยการ ปรบ

ปรงสวสดภาพการ

ทางาน เพอให

ขาราชการและ

เจาหนาทของ

กระทรวงฯ มความ

สมดลระหวางการ

ทางานกบชวตสวนตว

บคลากรม

คณภาพชวตทดชน

และมความสมดล

ระหวางการทางาน

และชวตสวนตว

รอยละของจานวน

บคลากรในกระทรวงฯ

ตระหนกรถง

ความสาคญของการ

พฒนาคณภาพชวต

และเขามามสวนรวม

ในการเสรมสราง

คณภาพชวตและการ

ทางาน

- 60 70 80 65 1. พฒนาคณภาพชวต

ขาราชการใหดขน

1. โครงการสงเสรมคณภาพ

ชวตการทางานทดในองคกร

0.00 2.00 2.50 3.00 7.50 ฝายอานวยการ

0.00 2.00 2.50 3.00 7.50รวมประเดนยทธศาสตรท 9

13/14

Page 32: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กระทรวงการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

10. สงเสรมให

ประชาชนมโอกาส

ไดรบรขอมล

ขาวสารจากทาง

ราชการและสอ

สาธารณะอนได

อยางกวางขวาง

ถกตอง เปนธรรม

และรวดเรว

เปดโอกาสให

ประชาชนไดรบร

ขาวสารผาน

ชองทางสาธารณะ

ของกระทรวงฯ

รอยละของ

ความสาเรจในการ

ดาเนนการตาม

แผนพฒนาคณภาพ

การเผยแพรขาวสาร

ผานทางสอของ

กระทรวงฯ

80 80 80 80 80 1. สงเสรมใหสงคมไทยไดม

ความเขาใจเกยวกบการ

ดาเนนนโยบายตางประเทศ

ของไทยทเกยวของกบการ

ดาเนนชวตประจาวนของ

ประชาชน

1. โครงการพฒนาคณภาพการ

เผยแพรขาวสารทางเวบไซต

ของกระทรวงการตางประเทศ

และโครงการพฒนาการ

ดาเนนงานของสถานวทย

สราญรมยของกระทรวงการ

ตางประเทศ

0.00 1.50 1.80 2.10 5.40 กลมภารกจ

สงเสรมกจการ

ตปท.

0.00 1.50 1.80 2.10 5.40

2,431.23 5,635.47 5,955.53 6,295.49 20,317.72

รวมประเดนยทธศาสตรท 10

รวมทกประเดนยทธศาสตร

14/14

Page 33: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กระทรวงการตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและจนท.ระดบสงสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว (2) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และจดทาหลก

เขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน และ (3) ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล และ (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศ

ในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดาน

แรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

Page 34: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กระทรวงการตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ (4) ยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรมฮาลาลไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภมภาคเปาหมาย และ

(5) มสวนรวมในเวทระหวางประเทศเกยวกบความรวม มอหนสวนเพอการพฒนากบแหลงผใหและครวมมอตางๆ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค (2) เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทาง

วชาการแกประเทศกาลงพฒนา และ (3) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรม

และรกษาผลประโยชนของประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 6 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

Page 35: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กระทรวงการตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 7 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.1.1 เปาหมายเชงนโยบายเรอง ระบบการบรหารงานภาครฐสามารถอานวยความสะดวกและใหบรการแกประชาชน รวมทงยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรรมาภบาล เปนทยอมรบของประชาชน กลยทธ (1) ปรบปรงรปแบบการใหบรการประชาชน อานวยความสะดวก ลดขนตอนการทางาน และนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชในการใหบรการ เพออานวยความสะดวก

ใหแกประชาชน

ประเดนยทธศาสตรท 8 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.1.3 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหทนสมยและเสรมสรางบคลากรให

สามารถปฏบตงานไดอยางมออาชพเพอตอบสนองความตองการของประชาชน กลยทธ (1) พฒนาขดความสามารถของบคลากร ใหบคลากรเกดกระบวนการเรยนรและพฒนาอยางตอเนอง

ประเดนยทธศาสตรท 9 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.1.4 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหทนสมยและเสรมสรางบคลากรให

สามารถปฏบตงานไดอยางมออาชพเพอตอบสนองความตองการของประชาชน กลยทธ (1) พฒนาคณภาพชวตขาราชการใหดขน

ประเดนยทธศาสตรท 10 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.3 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การพฒนาระบบบรหารจดการงานขอมลขาวสารภาครฐ สามารถขยายโอกาสในการรบรขอมลขาวสารของ

ประชาชนใหถกตองเปนธรรมและรวดเรว กลยทธ (1) สงเสรมใหสงคมไทยไดมความเขาใจเกยวกบการดาเนนนโยบายตางประเทศของไทยทเกยวของกบการดาเนนชวตประจาวนของประชาชน

Page 36: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กลมภารกจความสมพนธทวภาค

วสยทศน : ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธในการดาเนนความสมพนธทวภาค เพอตอบสนองผลประโยชนแหงชาต ในทกมต พนธกจ

1. เสนอแนะนโยบายและดาเนนการเกยวกบความสมพนธทวภาค

2. จดทาแผนยทธศาสตรรายประเทศ

3. เปนตวแทนในการดาเนนความสมพนธกบประเทศและกลมประเทศในแตละภมภาค

4. เจรจาในกรอบทวภาค

5. เปนสอกลางในการตดตอระหวางสวนราชการกบตวแทนตางประเทศ

Page 37: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความสมพนธทวภาค ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ภายใตกรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกต และไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความรวมมอในทกมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

2. ความสาเรจในการผลกดน ขยายความรวมมอภายใต

กรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

1. อยในระดบ ด (ด หมายถง ความสมพนธอยในเกณฑปกต

สามารถดาเนนงานสาเรจตามแผน

การเยอนไดไมนอยกวารอยละ 80 /

มความรวมมอเพมขน / และมกลไก

ในการแกไขปญหาระหวางกน)

2. อยในระดบ สง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ ดาเนนงาน

สาเรจไมนอยกวารอยละ 80

ของแผนงาน)

กลยทธหลก 1. สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและเจาหนาทระดบสงสรางความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน รวมทงใชกรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบ

ความสมพนธทขยายตว

2. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ

โดยเฉพาะการสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอน และการประชมทวภาค

2. แผนงานเสรมสรางความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน ทงระดบรฐบาล ประชาชน และ

สอมวลชน

Page 38: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความสมพนธทวภาค ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาทในการ สรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ความสาเรจในการผลกดนขยายความรวมมอกบประเทศ

ในเอเชย และบทบาทของไทยในกรอบความรวมมอเอเชย

อยในระดบ สง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจตามแผนงาน

ไมนอยกวารอยละ 80)

กลยทธหลก

1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานแลกเปลยนการเยอนและการประชมเพอสงเสรมความรวมมอกบประเทศในภมภาค

Page 39: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความสมพนธทวภาค ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกร ระดบภมภาคตาง ๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนถอยแถลง/ทาทไทย/ขอเสนอของไทย/

ขอผลกดน/การรวมรบรองหรอรวมสนบสนน ทไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชมตางๆ

ในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารง

ตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงานและดานโทรคมนาคม

กบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

โครงการ/แผนงาน

1. การประชมกรอบ FEALAC

2. การประชมกรอบองคการรฐอเมรกน (OAS)

Page 40: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความสมพนธทวภาค ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร

2. ความสาเรจในการดาเนนงานตางๆ เพอเพมขด

ความสามารถของไทย

อยในระดบ ด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานสาเรจตามแผน

การเยอนและการประชมไดไมนอยกวา

รอยละ 80 / มความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไขปญหา)

อยในระดบ สง (สง หมายถง สามารถดาเนนงานไดสาเรจ

ไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผน)

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใช กรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 41: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. เชอมความสมพนธระหวางหนวยงานไทยกบประเทศทเปนหนสวนทางยทธศาสตรในภมภาค

เอเชยตะวนออก

2. แผนงานสงเสรมความความสมพนธและความรวมมอทใกลชดกบประเทศยทธศาสตรในภมภาคเอเชย ประเทศเปาหมายในแอฟรกา

3. การแลกเปลยนการเยอนและการประชมของภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต 4. โครงการจดทา ดาเนนการและการศกษาวจยกรอบความตกลงความเปนหนสวนและความรวมมอ

ระหวางไทยกบประชาคมยโรป

5. การประชมทวภาคกบประเทศในยโรป

6. การเตรยมการฉลองครบรอบ 500 ป ความสมพนธไทย-โปรตเกส

7. โครงการเสรมสรางบทบาทและขยายพนธมตรของไทยในกรอบความรวมมอภมภาคในยโรป

อาท ASEM OSCE และ Francophonie

8. แผนงานสงเสรมความรวมมอและสรางเครอขายเพอพฒนาความเปนหนสวนทางยทธศาสตร กบประเทศในภมภาคตาง ๆ ในทกมต ทงการสงเสรมบทบาทไทย และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก

Page 42: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความสมพนธทวภาค ประเดนยทธศาสตรท 5

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเชงรกทางการทตเพอเสรมสราง

ภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย ทงในประเทศ

และตางประเทศทดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

2. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

3. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรม

และรกษาผลประโยชนของประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศผานสอตางๆ 2. แผนงานประชาสมพนธชแจงแนวนโยบายของไทยในการแกไขปญหาชายแดนภาคใต 3. แผนงานการดาเนนกจกรรมการทตวฒนธรรม (Cultural Diplomacy)

4. แผนงานดาเนนงานสนถวไมตรและการใหความชวยเหลอ

5. แผนงาน Thailand Branding and Marketing (Flagship Project)

6. แผนงานเขารวม / จดประชม / กจกรรมเพอสงเสรมความเขาใจทางวฒนธรรมระหวางประเทศตาง ๆ

Page 43: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความสมพนธทวภาค ประเดนยทธศาสตรท 6

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทยในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย

เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงใหกบชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเสรมสรางความเขมแขงใหกบ

ชมชนไทยในตางประเทศทดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทย

เขมแขงและชวยเหลอดแลผตกทกขไดยาก

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษย

Page 44: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. สงเสรมและพฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

1. ระดบความ สมพนธ

ระหวางไทยกบประเทศ

เพอนบาน (ด หมายถง

สามารถดาเนนงาน

ตามแผนการเยอนไดไม

นอยกวารอยละ 80 / ม

ความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไข

ปญหา)

ด ด ด ด ด 1. สนองพระราชกรณยกจ

และสรางโอกาสใหผนาและ

จนท.ระดบสงสราง

ความสมพนธกบประเทศ

เพอนบาน รวมทงใชกรอบ

การประชมทวภาค และ

จดตงกลไกความรวมมอทว

ภาครองรบความสมพนธท

ขยายตว

1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอน และการประชมทวภาค

20.21 28.83 26.50 26.50 102.04 กรมเอเชย

ตะวนออก

2. ความสาเรจในการ

ผลกดน ขยายความ

รวมมอภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ BIMSTEC

(สง หมายถง มความ

รวมมอเพมขน หรอ

ดาเนนงานสาเรจไม

นอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

สง สง สง สง สง 2. ใชโครงการทเออ

ประโยชนสองฝายเปน

เครองมอกระชบ

ความสมพนธอนด

โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบ

ประเทศเพอนบาน และ

เจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบาน

อางสทธทบซอน

1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

24.00 20.05 25.00 25.00 94.05 กรมเอเชย

ตะวนออก

44.21 48.88 51.50 51.50 196.09

ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธในการดาเนนความสมพนธทวภาคเพอตอบสนองผลประโยชนของชาตในทกมต

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพนบ

ถอจากประเทศเพอน

บานและขยายความ

รวมมอในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1/9

Page 45: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

2. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย รวมผลกดน

กรอบความรวมมอ

เอเชย และมบทบาท

ในการเสรมสราง

ความแขงแกรงของ

อาเซยน

ความสาเรจในการ

ผลกดนขยายความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย และบทบาทของ

ไทยในกรอบความ

รวมมอเอเชย (สง

หมายถง มความรวมมอ

เพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจตาม

แผนไมนอยกวารอยละ

80)

สง สง สง สง สง ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความ

รวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง และเอเชย

กลาง

1. แผนงานแลกเปลยนการ

เยอน/การประชม และกจกรรม

เพอสงเสรมความรวมมอกบ

ประเทศในภมภาคเอเชย

0.00 17.81 25.00 25.00 67.81 กรมเอเชย

ใตฯ

0.00 17.81 25.00 25.00 67.81รวมประเดนยทธศาสตรท 2

2/9

Page 46: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

80 80 80 80 80 1. แผนงานการเจรจาและการ

ประชม

1.1 ประชมกรอบ FEALAC 0.00 9.00 6.10 9.20 24.30 กรมอเมรกาฯ

1.2 ประชมกรอบองคการรฐ

อเมรกน (OAS)

0.50 0.50 0.50 1.50 กรมอเมรกาฯ

0.00 9.50 6.60 9.70 25.80รวมประเดนยทธศาสตรท 3

3. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

รอยละของจานวนถอย

แถลง/ทาทไทย/ขอเสนอ

ของไทย/ขอผลกดน/การ

รวมรบรองหรอรวม

สนบสนน ทไดรบการ

ยอมรบหรอปรากฏใน

ถอยแถลงการประชม

ตางๆ ในสหประชาชาต

องคการระหวางประเทศ

และองคการระหวาง

รฐบาล

ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนง

ในองคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

3/9

Page 47: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

ด ด ด ด ด 1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอนและการประชม

1.1 เชอม คสพ.ระหวาง

หนวยงานไทยกบประเทศทเปน

หนสวนทางยทธศาสตรใน

ภมภาคเอเชยตะวนออก

8.50 8.85 65.00 70.00 152.35 กรมเอเชย

ตะวนออก

1.2 แผนงานสงเสรม

ความสมพนธและความรวมมอท

ใกลชดกบประเทศยทธศาสตรใน

ภมภาคเอเชย ประเทศเปาหมาย

ในแอฟรกา

15.00 22.00 25.00 25.00 87.00 กรมเอเชยใต

สง สง สง สง สง 1.3 การแลกเปลยนการเยอน

และการประชมของภมภาค

อเมรกาและแปซฟกใต

7.90 52.65 55.75 59.40 175.70 กรมอเมรกาฯ

1.4 โครงการจดทา ดาเนนการ

และการศกษาวจย กรอบความ

ตกลงความเปนหนสวนและ

ความรวมมอระหวางไทยกบ

ประชาคมยโรป

1.40 10.00 10.00 21.40 กรมยโรป

1.5 การประชมทวภาคกบ

ประเทศในยโรป

13.58 16.00 16.00 45.58 กรมยโรป

4. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

1. ระดบความสมพนธ

กบประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร (ด

หมายถง สามารถ

ดาเนนงานตามแผนการ

เยอนไดไมนอยกวารอย

ละ 80 / มความรวมมอ

เพมขน / และมกลไก

ในการแกไขปญหา)

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน2. ความสาเรจในการ

ดาเนนงานตางๆ เพอ

เพมขดความ สามารถ

ของไทย (สง หมายถง

สามารถดาเนน งานได

สาเรจไมนอยกวารอยละ

80 ตามแผน)

1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการ

ประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

4/9

Page 48: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1.6 การเตรยมการฉลองครบรอบ

500ปความสมพนธไทย-โปรตเกส

2.80 กรมยโรป

1.7 โครงการเสรมสรางบทบาท

และขยายพนธมตรของไทยใน

กรอบความรวมมอภมภาคใน

ยโรป อาท ASEM OSCE และ

Francophonie.

12.00 15.00 15.00 42.00 กรมยโรป

5/9

Page 49: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1. แผนงานสงเสรมความรวมมอ

และสรางเครอขายเพอพฒนา

ความเปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบประเทศใน

ภมภาคตางๆ ในทกมต ทงการ

สงเสรมบทบาทไทย และเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของ

ประเทศบนเวทการคาโลก

1.1 ภมภาคเอเชยตะวนออก 2.25 5.00 6.00 7.00 20.25 กรมเอเชย

ตะวนออก

1.2 ภมภาคเอเชยใต ตะวนออก

กลาง และแอฟรกา

15.00 25.00 120.00 25.00 185.00 กรมเอเชย

ใตฯ

1.3 ภมภาคยโรป 0.00 18.00 38.00 40.00 96.00 กรมยโรป

1.4 ภมภาคอเมรกาและแปซฟก

ใต

12.00 125.60 127.90 125.50 391.00 กรมอเมรกาฯ

60.65 286.88 478.65 392.90 1,219.08

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอ

ระหวางสถาบนการศกษา

วจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

รวมประเดนยทธศาสตรท 4

6/9

Page 50: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

80 80 80 80 80 1. แผนงานประชาสมพนธเพอ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตางๆ

0.00 3.00 4.00 4.00 11.00 กรมเอเชย

ตะวนออก

2. แผนงานประชาสมพนธชแจง

แนวนโยบายของไทยในการ

แกไขปญหาชายแดนภาคใต

35.00 41.00 40.00 40.00 156.00 กรมเอเชย

ใตฯ

3. แผนงานการดาเนนกจกรรม

การทตวฒนธรรม (Cultural

Diplomacy) และกจกรรมใน

ระดบประชาชนเพอสนบ สนน

ยทธศาสตรดานตางประเทศของ

ไทย

0.00 9.20 0.00 0.00 9.20 กรมอเมรกาฯ

2. เสรมสรางมตรภาพ

ความรวมมอระดบ

ประชาชน รวมทงการให

ความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

1. แผนงานดาเนนงาน

สนถวไมตรและการใหความ

ชวยเหลอ

4.00 12.00 12.00 16.00 44.00 เอเชย

ตะวนออก

5. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รอยละของจานวน

โครงการเชงรกทางการ

ทตเพอเสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและ

ตางประเทศท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบ

ประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

7/9

Page 51: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1. การสราง Thailand Branding

ในภมภาคอเมรกา

10.00 10.00 10.00 30.00 กรมอเมรกาฯ

2. แผนงานเขารวม / จดประชม /

กจกรรม เพอสงเสรมความ

เขาใจทางวฒนธรรมระหวาง

ประเทศตางๆ

0.00 4.50 4.50 0.00 9.00 กรมอเมรกาฯ

39.00 79.70 70.50 70.00 259.20

3. สรางเครอขายพนธมตร

ทางการเมอง เศรษฐกจ

และสงคมในกลม

ผลประโยชนและผนาทาง

ความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม

การสอสารทางวฒนธรรม

เพอชวยสงเสรมและรกษา

ผลประโยชนของประเทศ

รวมประเดนยทธศาสตรท 5

8/9

Page 52: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

6. คมครอง

ผลประโยชนของคน

ไทย ดแลคนไทยและ

แรงงานไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคนไทยท

ประกอบอาชพและม

ถนฐานในตางประเทศ

สงเสรมบทบาทของ

ชมชนชาวไทยในการ

รกษาเอกลกษณและ

ความเปนไทย

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหาไดรบ

ความชวยเหลออยาง

ทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงให

ชมชนไทยใน

ตางประเทศ

รอยละของจานวน

โครงการเสรมสรางความ

เขมแขงใหกบชมชนไทย

ในตาง ประเทศทดาเนน

การสาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 คมครองปองกนมใหคนไทย

ตกเปนเหยอการคามนษย

ในทกรปแบบ โดยการ

เสรมสรางชมชนไทย

เขมแขงและชวยเหลอผตก

ทกขไดยาก

1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตก

เปนเหยอการคามนษย

0.70 2.00 2.50 3.00 8.20 กรมเอเชย

ตะวนออก

0.70 2.00 2.50 3.00 8.20

144.56 444.77 634.75 552.10 1,776.18

รวมประเดนยทธศาสตรท 6

รวมทกประเดนยทธศาสตร

9/9

Page 53: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและจนท.ระดบสงสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว และ (2) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และจดทา

หลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

Page 54: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความสมพนธทวภาค

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชดกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค (2) เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทาง

วชาการแกประเทศกาลงพฒนา และ (3) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและ

รกษาผลประโยชนของประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 6 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

Page 55: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมเอเชยตะวนออก

วสยทศน : กรมเอเชยตะวนออก คอ องคกรนาในดานการคด กาหนด และดาเนนนโยบายตางประเทศไทยตอเพอนบานและภมภาคเอเชยตะวนออก

พนธกจ

1. วเคราะหและประเมนสถานการณทางการเมอง ความมนคง เศรษฐกจ วฒนธรรมและสงคมของประเทศ กลมประเทศ องคการระหวางประเทศ

และดนแดนอนในภมภาคเอเชยตะวนออก

2. เสนอแนะแนวนโยบายและยทธศาสตรในการดาเนนความสมพนธระหวางประเทศกบประเทศ กลมประเทศ องคการระหวางประเทศ และดนแดนอน

ในภมภาคเอเชยตะวนออก

3. เปนสอกลางในการตดตอระหวางสวนราชการไทยกบตวแทนของประเทศ กลมประเทศ องคการระหวางประเทศ และดนแดนอนในภมภาคเอเชยตะวนออก

Page 56: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยตะวนออก ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ภายใตกรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกต และไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความรวมมอในทกมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนการแลกเปลยนการเยอน การประชม

ทดาเนนการสาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวนกลไก/โครงการภายใตกรอบทวภาค

กรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT ทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและเจาหนาทระดบสงสรางความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน รวมทงใชกรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาค

รองรบความสมพนธทขยายตว 2. ใชกลไก / โครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนด อาท

การสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน การเจรจาเรองการรวมพฒนาพนท

ทไทยและประเทศเพอนบานอางสทธทบซอน โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบ การประชมทวภาค

2. โครงการสงเสรมความไววางใจกบประเทศเพอนบาน

Page 57: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยตะวนออก ประเดนยทธศาสตรท 2

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนการเยอน การประชม ทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

2. รอยละของจานวนความรวมมอ / กจกรรมการประชม / การ

ศกษาวจย / การหารอสาคญ ๆ ทดาเนนการสาเรจตามแผน

3. รอยละของจานวนการใหบรการดานคาปรกษา ใหขอมล

ขาวสาร การแลกเปลยนขอมลดานเศรษฐกจ การคา ฯลฯ ท

ดาเนนการตามคาขอ

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบ

การประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง 2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองคความร

ความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการเชอมความสมพนธระหวางหนวยงานไทยกบประเทศทเปนหนสวนทางยทธศาสตร

เชน การแลกเปลยนการเยอน

2. แผนงานการวเคราะหจดออน จดแขง ของประเทศทเปนหนสวนทางยทธศาสตรเพอหาลทาง

ความรวมมอ

3. แผนงานการขยาย coverage เพอรลกถงพนททมศกยภาพของผลประโยชนรวม

Page 58: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยตะวนออก ประเดนยทธศาสตรท 3

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนการประชม/ปรกษาหารอเกยวกบปญหา

คนไทยในตางประเทศ ทดาเนนการสาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวนกจกรรมดานสงเสรมความสมพนธระดบ

ประชาชนทดาเนนการสาเรจตามแผน

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค 2. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา โครงการ/แผนงาน

1. โครงการเวบไซต East Asian Watch

2. แผนงานภายใตงบสนถวไมตร โดยใชกลไกสมาคมมตรภาพไทยกบประเทศเพอนบาน 4 ประเทศ

Page 59: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยตะวนออก ประเดนยทธศาสตรท 4

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ คนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทย ในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย

เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงใหกบชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนการประชม / การปรกษาหารอเกยวกบ

ปญหาคนไทยในตางประเทศทดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ เสรมสรางชมชนไทยเขมแขง

และชวยเหลอคนไทยผตกทกขไดยาก โครงการ/แผนงาน

1. การเจรจาเพอแกปญหาคนไทย การประชม JT – CTP หรอการประชมเพอแกไขปญหาคนไทย

ในตางประเทศ

Page 60: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยตะวนออก

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. รอยละของจานวน

การแลกเปลยนการเยอน

การประชม ท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1. สนองพระราชกรณยกจ

และสรางโอกาสใหผนาและ

จนท.ระดบสงสราง

ความสมพนธกบประเทศ

เพอนบาน รวมทงใชกรอบ

การประชมทวภาค และ

จดตงกลไกความรวมมอทว

ภาครองรบความสมพนธท

1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอน และการประชมทวภาค

20.21 28.83 26.50 26.50 102.04 กอง 1 /

กอง2

80 80 80 80 80 1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

1.1 โครงการสงเสรมความ

ไววางใจกบประเทศเพอนบาน

(โครงการ Flagship ป 2551)

24.00 20.05 25.00 25.00 94.05 กอง1 / กอง2

44.21 48.88 51.50 51.50 196.09

กรมเอเชยตะวนออก คอ องคกรนาในดานการคด กาหนดและดาเนนนโยบายการตางประเทศไทยตอประเทศเพอนบานและภมภาคเอเชยตะวนออก

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

1. สงเสรมและพฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพนบ

ถอจากประเทศเพอน

บานและขยายความ

รวมมอในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

2. รอยละของจานวน

กลไก/โครงการภายใต

กรอบทวภาค กรอบ

ความรวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT ท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

2. ใชโครงการทเออ

ประโยชนสองฝายเปน

เครองมอกระชบ

ความสมพนธอนด

โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบ

ประเทศเพอนบาน และ

เจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบาน

อางสทธทบซอน

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1/5

Page 61: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยตะวนออก

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอนและการประชม

รอยละของจานวนการ

แลกเปลยนการเยอน

การประชม ทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 1.1 เชอม คสพ.ระหวาง

หนวยงานไทยกบประเทศทเปน

หนสวนทางยทธศาสตร เชน การ

แลกเปลยนการเยอน

8.50 8.85 65.00 70.00 152.35 กอง 3 / กอง

4

1. แผนงานสงเสรมความรวมมอ

และสรางเครอขายเพอพฒนา

ความเปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบประเทศใน

ภมภาคตางๆ ในทกมต ทงการ

สงเสรมบทบาทไทย และเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของ

ประเทศบนเวทการคาโลก

รอยละของจานวนความ

รวมมอ/กจกรรมการ

ประชม/ศกษาวจย/การ

หารอสาคญๆ ทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 1.1 วเคราะหจดออน จดแขงของ

ประเทศทเปนหนสวนทาง

ยทธศาสตร เพอหาลทางความ

รวมมอ เชน outsource การวจย

2.00 2.50 3.00 7.50 ทกกอง

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอ

ระหวางสถาบนการศกษา

วจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการ

ประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน

2. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

2/5

Page 62: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยตะวนออก

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

รอยละของจานวนการ

ใหบรการดานคาปรกษา

ใหขอมลขาวสาร / การ

แลกเปลยนขอมลดาน

เศรษฐกจ การคา ฯลฯ ท

ดาเนนการตามคาขอ

80 80 80 80 80 1.2 ขยาย coverage เพอรลก

ถงพนททมศกยภาพของ

ผลประโยชนรวม เชน มตวแทน

ทองถน สานกงานสาขา ตลอดจน

เปดสานกงาน (เพมขด

ความสามารถในการแชงขนของ

ไทยบนเวทโลก ดวยการ

สนบสนนเอกชนไทยดานความร

ความชานาญ วทยาการ ฯลฯ /

อบรม แลกเปลยนบคลากรเพอ

technology transfer /การจาง

เพอวจยเฉพาะเรองทมศกยภาพ

จะรวมมอหรอตองการจะรเชงลก)

2.25 3.00 3.50 4.00 12.75 กอง 3 / กอง

4

10.75 13.85 71.00 77.00 172.60รวมประเดนยทธศาสตรท 2

3/5

Page 63: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยตะวนออก

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. แผนงานประชาสมพนธเพอ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตางๆ

รอยละของจานวนการ

ประชม/ปรกษาหารอ

เกยวกบปญหาคนไทย

ในตางประเทศ ท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1.1 โครงการเวบไซต East Asian

Watch

3.00 4.00 4.00 11.00 ทกกอง

1. แผนงานดาเนนงาน

สนถวไมตรและการใหความ

ชวยเหลอ

รอยละของจานวน

กจกรรมดานสงเสรม

คสพ. ระดบประชาชน ท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1.1 แผนงานภายใตงบ

สนถวไมตร โดยใชกลไกสมาคม

มตรภาพไทยกบประเทศเพอน

บาน 4 ประเทศ

4.00 12.00 12.00 16.00 44.00 กอง 1 / กอง

2

4.00 15.00 16.00 20.00 55.00

3. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

2. เสรมสรางมตรภาพ

ความรวมมอระดบ

ประชาชน รวมทงการให

ความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบ

ประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

4/5

Page 64: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยตะวนออก

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

80 80 80 80 80 1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตก

เปนเหยอการคามนษย

1.1 การเจรจาเพอแกปญหาคน

ไทย การประชม JT-CTP หรอ

การประชมเพอแกไขปญหาคน

ไทยในตางประเทศ

0.70 2.00 2.50 3.00 8.20 กอง 4

0.70 2.00 2.50 3.00 8.20

59.66 79.73 141.00 151.50 431.89รวมทกประเดนยทธศาสตร

4. คมครอง

ผลประโยชนของคน

ไทย ดแลคนไทยและ

แรงงานไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคนไทยท

ประกอบอาชพและม

ถนฐานในตางประเทศ

สงเสรมบทบาทของ

ชมชนชาวไทยในการ

รกษาเอกลกษณและ

ความเปนไทย

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหาไดรบ

ความชวยเหลออยาง

ทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงใหง

ชมชนไทยใน

ตางประเทศ

รวมประเดนยทธศาสตรท 4

รอยละของจานวนการ

ประชม/ปรกษาหารอ

เกยวกบปญหาคนไทยใน

ตางประเทศ ทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

คมครองปองกนมใหคนไทย

ตกเปนเหยอการคามนษย

ในทกรปแบบ โดยการ

เสรมสรางชมชนไทย

เขมแขงและชวยเหลอคน

ไทยผตกทกขไดยาก

5/5

Page 65: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมเอเชยตะวนออก

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและจนท.ระดบสงสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว (2) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และจดทาหลก

เขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค (2) เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทาง

วชาการแกประเทศกาลงพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

Page 66: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา

วสยทศน: สงเสรมความรวมมอกบพนธมตรในดานตางๆและขยายความสมพนธในกรอบทวภาคและพหภาคกบประเทศในภมภาค

พนธกจ 1. วเคราะหและประเมนสถานการณทางการเมอง ความมนคง เศรษฐกจ วฒนธรรม และสงคมของประเทศ กลมประเทศ ขบวนการทางการเมอง

องคการระหวางประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง แอฟรกา และเอเชยกลาง

2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดาเนนความสมพนธระหวางประเทศไทยกบประเทศ กลมประเทศ ขบวนการทางการเมอง องคการระหวางประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง แอฟรกา และเอเชยกลาง

3. เปนสอกลางในการตดตอระหวางสวนราชการไทยกบตวแทนของประเทศ กลมประเทศ ขบวนการทางการเมอง องคการระหวางประเทศในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง แอฟรกา และเอเชยกลาง

Page 67: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาทในการ สรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนการแลกเปลยนการเยอนระหวางประเทศ

2. จานวนการประชมทจดขนระหวางประเทศ

3. รอยละของจานวนโครงการทดาเนนการสาเรจตามแผน

1. รวม 10 ครง

2. รวม 9 ครง

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทยขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอนระดบสงกบประเทศในกลมภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

2. การผลกดนการประชม JC กบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลางและเอเชยกลาง

3. โครงการสงเสรมความรวมมอทางเศรษฐกจ วชาการ สงคม และวฒนธรรมกบประเทศในภมภาค

เอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

Page 68: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา ประเดนยทธศาสตรท 2

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนโครงการทดาเนนงานสมพนธกบประเทศหนสวน

ยทธศาสตร

2. จานวนประเทศทเขารวมการประชม AMED ในแตละป

3. รอยละของจานวนโครงการทดาเนนการสาเรจตามแผน

1. รวม 9 โครงการ

2. 20 ประเทศ (2552)

30 ประเทศ (2553 และ 2554)

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบ

การประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง 2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองคความร

ความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานสงเสรมความสมพนธและความรวมมอทใกลชดกบประเทศยทธศาสตรในภมภาค

ไดแก อนเดย GCC และประเทศเปาหมายในแอฟรกา

2. โครงการจดการประชม Asia-Middle East Dialogue (AMED) ครงท 3

3. โครงการสานสมพนธ ไทย – แอฟรกา

Page 69: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา ประเดนยทธศาสตรท 3

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนโครงการทไทยดาเนนการเพอขอรบความสนบสนน

ตอนโยบายของรฐบาลในมตทางการเมอง เศรษฐกจ สงคม

และการศกษา

รวม 21 โครงการ

กลยทธหลก

1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

โครงการ/แผนงาน

1. การสงเสรมความสมพนธและความรวมมอในดานตางๆ ตอกลมประชาคมมสลม

Page 70: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. แผนงานแลกเปลยนการเยอน/การ

ประชม และกจกรรมเพอสงเสรมความ

รวมมอกบประเทศในภมภาคเอเชย

จานวนการแลกเปลยน

การเยอนระหวางประเทศ

4 3 3 10 1.1 การแลกเปลยนระดบการเยอน

ระดบสงกบประเทศในกลมภมภาค

เอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

6.45 10.00 10.00 26.45

จานวนการประชม

ระหวางประเทศทจดขน

3 3 3 9 1.2 การผลกดนการประชม JC กบ

ประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออก

กลางและเอเชยกลาง

5.66 5.00 5.00 15.66

รอยละของจานวน

โครงการทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 1.3 การสงเสรมความรวมมอทาง

เศรษฐกจ วชาการ สงคมและวฒนธรรม

กบประเทศในเอเชยใต ตะวนออกกลาง

และเอเชยกลาง

5.70 10.00 10.00 25.70 กองเอเชยใต

/ กลมงาน

เอเชยกลาง

0.00 17.81 25.00 25.00 67.81

สงเสรมความรวมมอกบพนธมตรในดานตางๆ และขยายความสมพนธในกรอบทวภาคและพหภาคกบประเทศในภมภาค

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความ

รวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง และเอเชย

กลาง

กองเอเชยใต

/ กอง

ตะวนออก

กลาง / กลม

งานเอเชย

กลาง

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย รวมผลกดน

กรอบความรวมมอ

เอเชย และมบทบาท

ในการเสรมสราง

ความแขงแกรงของ

อาเซยน

1/3

Page 71: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอน

และการประชม

จานวนโครงการท

ดาเนนความสมพนธกบ

ประเทศหนสวน

ยทธศาสตร

3 3 3 9 1.1 แผนงานสงเสรมความสมพนธและ

ความรวมมอทใกลชดกบประเทศ

ยทธศาสตรในภมภาคไดแก อนเดย

GCC และ ประเทศเปาหมายในแอฟรกา

เชน แอฟรกาใต ไนจเรย และเคนยา

15.00 22.00 25.00 25.00 87.00 กองเอเชยใต

/ กอง

ตะวนออก

กลาง / กอง

แอฟรกา

1. แผนงานสงเสรมความรวมมอและ

สรางเครอขายเพอพฒนาความเปน

หนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศใน

ภมภาคตางๆ ในทกมต ทงการสงเสรม

บทบาทไทย และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศบนเวทการคา

โลก

จานวนประเทศทเขา

รวมการประชมในแตละป

20 30 30 1.1 โครงการจดการประชม Asia-Middle

East Dialogue (AMED) ครงท 3

5.00 100.00 5.00 110.00 กอง

ตะวนออก

รอยละของจานวน

โครงการทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 1.2 โครงการสานสมพนธไทย-แอฟรกา 15.00 20.00 20.00 20.00 75.00 กองแอฟรกา

30.00 47.00 145.00 50.00 272.00รวมประเดนยทธศาสตรท 2

1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการ

ประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

2. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอ

ระหวางสถาบนการศกษา

วจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

2/3

Page 72: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. แผนงานประชาสมพนธชแจง

แนวนโยบายของไทยในการแกไขปญหา

ชายแดนภาคใต

1.1 โครงการยทธศาสตรไทยตอโลก

มสลม

จานวนโครงการทไทย

ดาเนนการเพอขอรบ

ความสนบสนนตอ

นโยบายของรฐบาลใน

มตทางการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

การศกษา

6 7 8 21 1.1.1 การสงเสรมความสมพนธและ

ความรวมมอในดานตางๆ ตอกลม

ประชาคมมสลม(Flagship Project)

35.00 41.00 40.00 40.00 156.00 กอง

ตะวนออก

กลาง

35.00 41.00 40.00 40.00 156.00

65.00 105.81 210.00 115.00 495.81รวมทกประเดนยทธศาสตร

3. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบ

ประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

3/3

Page 73: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมเอเชยใต ตะวนออกกลาง และแอฟรกา

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

Page 74: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 กรมยโรป

วสยทศน : กรมยโรปเปนองคกรนาในการรกษาผลประโยชน รวมทงสงเสรมสถานะและบทบาทของไทย ในความสมพนธกบประเทศในยโรป และกรอบความรวมมอในภมภาคยโรป ในลกษณะหนสวนในทกมต เพอเสรมสรางขดความสามารถการแขงขนของไทย และศกดศร ของประเทศไทย

พนธกจ

1. วเคราะหและประเมนสถานการณทางการเมอง ความมนคง เศรษฐกจ วฒนธรรม และสงคมของประเทศ กลมประเทศในภมภาคยโรป และองคการ

ระหวางประเทศของภมภาคยโรป

2. เสนอแนะแนวนโยบายในการดาเนนความสมพนธระหวางประเทศไทยกบประเทศ กลมประเทศในภมภาคยโรป และองคการระหวางประเทศของภมภาคยโรป

3. เปนสอกลางในการตดตอระหวางสวนราชการไทยกบตวแทนของประเทศกลมประเทศในภมภาคยโรป และองคการระหวางประเทศของภมภาคยโรป

4. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกาหนดใหเปนอานาจหนาทของกรม หรอตามทกระทรวงหรอคณะรฐมนตรมอบหมาย

Page 75: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมยโรป ประเดนยทธศาสตรท 1

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลกและสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนประเดนทมความคบหนาจากการดาเนน

โครงการตามแผนดานการเมอง

2. รอยละของจานวนประเดนทมความคบหนาจากการดาเนน

โครงการตามแผนดานเศรษฐกจ

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการจดทา ดาเนนการ และการศกษาวจย กรอบความตกลงความเปนหนสวนและ

ความรวมมอระหวางไทยกบประชาคมยโรป

2. การประชมทวภาคกบประเทศในยโรป

3. การเตรยมการฉลองครบรอบ 500 ป ความสมพนธไทย – โปรตเกส

Page 76: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

4. โครงการเสรมสรางบทบาทและขยายพนธมตรของไทยในกรอบความรวมมอภมภาคในยโรป

อาท ASEM OSCE และ Francophonie

5. โครงการ Europe Watch และพฒนาองคกรแหงการเรยนรกรมยโรป

6. โครงการจดทาและสนบสนนการดาเนนยทธศาสตรไทยและ Country Positioning ในยโรป

ในลกษณะเครอขายกบผมสวนไดสวนเสยในการดาเนนความสมพนธกบยโรป

7. โครงการขยายความสมพนธกบประเทศตลาดใหมในยโรป

Page 77: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมยโรป

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

80 80 80 80 80 1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอนและการประชม

1.1 โครงการจดทา ดาเนนการ

และการศกษาวจย กรอบความ

ตกลงความเปนหนสวนและความ

รวมมอระหวางไทยกบประชาคม

ยโรป

1.40 10.00 10.00 21.40 กองยโรป 1

1.2 การประชมทวภาคกบ

ประเทศในยโรป

13.58 16.00 16.00 45.58 กองยโรป 1,

2 และ 3

1.3 การเตรยมการฉลองครบรอบ

500 ปความสมพนธไทย-

โปรตเกส

2.80 กองยโรป 1,

2 และ 3

1.4 โครงการเสรมสรางบทบาท

และขยายพนธมตรของไทยใน

กรอบความรวมมอภมภาคใน

ยโรป อาท ASEM OSCE และ

Francophonie.

12.00 15.00 15.00 42.00 กองยโรป 1,

2 และ 3

1. กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตาง ๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

1. สงเสรมการแลกเปลยนการ

เยอนในทกระดบกบประเทศ

หนสวนยทธศาสตร พรอมทง

ใชกรอบการประชมและ

กลไกทวภาครองรบ

ความสมพนธทขยายตว

อยางตอเนอง

เปาประสงคเชงยทธศาสตร

รอยละของจานวน

ประเดนทมความคบหนา

จากการดาเนนโครงการ

ตามแผนดานการเมอง

กรมยโรปเปนองคกรนาในการรกษาผลประโยชน รวมทงสงเสรมสถานะและบทบาทของไทยในความสมพนธกบประเทศในยโรปและกรอบความรวมมอในภมภาคยโรป ในลกษณะหนสวนในทกมต เพอเสรมสรางขดความสามารถการแขงขนของไทย และศกดศรของประเทศไทย

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก และ

สามารถขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยาง

ยงยน

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1/2

Page 78: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมยโรป

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชงยทธศาสตร

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

รอยละของจานวน

ประเดนทมความคบหนา

จากการดาเนนโครงการ

ตามแผนดานเศรษฐกจ

80 80 80 80 80 1. แผนงานสงเสรมความรวมมอ

และสรางเครอขายเพอพฒนา

ความเปนหนสวนทางยทธศาสตร

กบประเทศในภมภาคตางๆ ใน

ทกมต ทงการสงเสรมบทบาทไทย

และเพมขดความสามารถในการ

แขงขนของประเทศบนเวทการคา

โลก

1.1 โครงการ Europe Watch

และพฒนาองคกรแหงการเรยนร

กรมยโรป

18.00 18.00 20.00 56.00 ยโรป

1.2 โครงการจดทาและสนบสนน

การดาเนนยทธศาสตรไทยและ

country positioning ในยโรปใน

ลกษณะเครอขายกบผมสวนได

เสยในการดาเนนความสมพนธ

กบยโรป

10.00 10.00 20.00 ยโรป

1.3 โครงการขยายความสมพนธ

กบประเทศตลาดใหมในยโรป

10.00 10.00 20.00 ยโรป

0.00 47.78 79.00 81.00 207.78

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถใน

การแขงขนของประเทศบน

เวทการคาโลก โดยการสราง

และถายทอดองคความร

ความรวมมอระหวาง

สถาบนการศกษาวจย /

ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากร

ดานตางประเทศ

รวมประเดนยทธศาสตร

2/2

Page 79: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมยโรป

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 80: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมอเมรกาและแปซฟกใต

วสยทศน : กรมอเมรกาและแปซฟกใตเปนผนาในการขบเคลอนยทธศาสตรและนโยบายดานการตางประเทศเชงรกตอประเทศในภมภาคอเมรกา และแปซฟกใต เพอสรางพนธมตรทางการเมอง และแสวงโอกาสของการขยายผลประโยชนของไทยในดานความมนคง เศรษฐกจและ การคา และการพฒนาขดความสามารถในการแขงขน พนธกจ 1. ปกปอง รกษาและสงเสรมสถานะและผลประโยชนของไทยในความสมพนธระหวางประเทศ กลมประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต และ

กรอบความรวมมอ/องคการระหวางประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต

2. วเคราะหและประเมนสถานการณการเมอง ความมนคง เศรษฐกจ วฒนธรรมและสงคมของประเทศ กลมประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต

และองคการระหวางประเทศของภมภาคในอเมรกาและแปซฟกใต

3. เสนอแนะแนวนโยบายในการดาเนนความสมพนธระหวางประเทศไทยและประเทศ กลมประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต และ

กรอบความรวมมอ/องคการระหวางประเทศของภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต

4. เปนสอกลางในการตดตอระหวางสวนราชการไทยกบตวแทนของประเทศ กลมประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต และกรอบความรวมมอ/องคการ

ระหวางประเทศของภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต

5. ใหความรความเขาใจทถกตองและเหมาะสมตอสาธารณชนในประเทศไทยเกยวกบการความสมพนธระหวางไทยกบประเทศ กลมประเทศในภมภาค

อเมรกาและแปซฟกใต และองคการระหวางประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต และใหความรความเขาใจทถกตองแกสาธารณชนในประเทศ

กลมประเทศ และองคการระหวางประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใตเกยวกบประเทศไทย

Page 81: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมอเมรกาและแปซฟกใต ประเดนยทธศาสตรท 1

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกร ระดบภมภาคตาง ๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน

ในดานการรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน

มนษยธรรม และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนขอเสนอทไทยผลกดนและไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชม

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอ

คนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ โครงการ/แผนงาน

1. การประชมกรอบ FEALAC ทงในระดบ FMM SOM คณะทางานดานการเมอง เศรษฐกจ

และวทยาศาสตร รวมทง Core Group

2. การประชมกรอบองคการรฐอเมรกน (OAS)

Page 82: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมอเมรกาและแปซฟกใต ประเดนยทธศาสตรท 2

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนการเยอน/การประชมทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการ สาเรจตามแผน

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบ

การประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง 2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. โครงการการประชม JC ไทย-บราซล ไทย-ควบา ไทย-เปร

2. การประชม Political Consultation ไทย-ชล ไทย-อารเจนตนา

3. การนาเจาหนาทรฐสภาสหรฐฯ จากคณะกรรมาธการทสาคญ และจากสานกงาน

Congressman/Senator ทสาคญมาเยอนไทย

4. การประชมการหารอยทธศาสตรไทย-สหรฐฯ (Strategic Dialogue)

Page 83: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

5. นายกรฐมนตรและคณะเยอนกรงวอชงตน และมลรฐตาง ๆ

6. โครงการนานกวชาการทมชอเสยง หรอกาลงมบทบาทสาคญตอฝายบรหารและรฐสภาสหรฐฯ

เดนทางมาเยอนไทย

7. รฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ เยอนกรงวอชงตนและมลรฐตาง ๆ

8. โครงการรวมประชมหารอวาดวยความมนคงในภมภาค (RSD) ไทย-ออสเตรเลย

9. การประชมเจาหนาทอาวโสไทย-ออสเตรเลย

10. การประชมเจาหนาทอาวโสไทย-นวซแลนด

11. โครงการประชม East Asia Young Leader’s Dialogue

12. การเยอนออสเตรเลยของรฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ

13. การเยอนนวซแลนดของรฐมนตรวาการกระทรวงการตางประเทศ

14. การประชม JC ไทย-นวซแลนด

15. การประชม JC ไทย-ออสเตรเลย

16. การประชมคณะกรรมการดานแรงงานไทย-นวซแลนด

17. การประชมคณะกรรมการดานสงแวดลอมไทย-นวซแลนด

18. โครงการเชญเจาหนาทการทตของประเทศ Pacific Islands Forum (PIF) เยอนไทย

19. การเขารวมประชม Post – Forum Dialogue (PFD) ระดบรฐมนตร ภายใตการประชม Pacific

Islands Forum (PIF)

20. การเขารวมประชม PIC/Development Partners Meeting ภายใตการประชม PIF

21. โครงการความรวมมอไตรภาคกบออสเตรเลยและนวซแลนด เพอสงเสรมศกยภาพบคลากรภาครฐของประเทศ PIF

22. โครงการประชมแลกเปลยนขาวกรองไทย-ออสเตรเลย

23. โครงการจดการแลกเปลยนขาวกรองไทย-นวซแลนด

24. โครงการศกษาความรวมมอดานพลงงานทดแทนกบลาตนอเมรกา

25. โครงการศกษาวจยความรวมมอทางเศรษฐกจไทย-ลาตนอเมรกา

26. โครงการสงเสรมและขยายความรวมมอโอกาสการคา และการลงทนกบตลาดลาตนอเมรกา

ในฐานะตลาดใหมของไทย (ภายใตพนธกรณความรวมมอไทยกบ FEALAC)

27. โครงการเฉลมฉลองครบรอบความสมพนธไทย-บราซล 50 ป

28. โครงการเทศกาลไทย และการเขารวมในเทศกาลนานาชาตในสหรฐฯ และแคนาดา

29. จดตงศนยขอมลเตอนภยทางเศรษฐกจและการคาประจาสถานเอกอครราชทต ณ กรงวอชงตน

30. โครงการประกวดการทาอาหารไทยในสหรฐฯ และรวมกบสถาบนสอนอาหารชนนาในสหรฐฯ

เปดสอนการทาอาหารไทยใหแกนกศกษาสหรฐฯ

31. โครงการ US Watch (Flagship Project)

Page 84: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

32. โครงการ Road Show สมมนาการคาการลงทนในสหรฐฯ ในโอกาสเฉลมฉลอง 175 ป

ความสมพนธไทย-สหรฐฯ

33. การศกษากระบวนการเคลอนยายสนคาไทย – สหรฐฯ และไทย – ลาตนอเมรกา

34. โครงการใหความรและฝกอบรมดานความปลอดภยของอาหารแกผประกอบการไทย

35. โครงการศกษา/จดอบรมสมมนา/จดพมพเอกสารเผยแพรความรแกผประกอบการของไทย

ดานกฎระเบยบตาง ๆ เกยวกบการสงสนคาไทยเขาสตลาดสหรฐฯ

36. โครงการพฒนาสอการเรยนการสอนดานโลจสตกส 37. โครงการศกษาดงานจดอบรม/สมมนา จดพมพเอกสารเผยแพรใหความรดานโลจสตกสและ

ซพพลายเชนของสหรฐฯ แกภาคเอกชน

38. โครงการสถานเอกอครราชทต/สถานกงสลใหญฯ จดคณะเดนทางไปเมองตาง ๆ ทมศกยภาพ

เพอพบปะหารอกบผแทนภาครฐ และเอกชน เพอสรางความสมพนธและประชาสมพนธศกยภาพ

ทางเศรษฐกจของไทย รวมทงพบปะกบชมชนไทยและสมาคมไทยในพนท

39. โครงการจดจางบรษททปรกษาเพอรณรงคการเมองใหกบประเทศไทย

40. โครงการจดจางบรษททปรกษาเพอสรางเครอขายดานสอมวลชนในสหรฐฯ

41. โครงการความรวมมอสถาบนวจยฝายไทยรวมมมอกบสถาบน East-West Center ของสหรฐฯ

ในการจดตงคณะกรรมการ 175 ป ความสมพนธไทย-สหรฐฯ เพอศกษาทศทางความสมพนธ

ในอนาคตพรอมจดทาเปนรายงาน

42. โครงการจางสถาบนวชาการ เชน Center for Strategic and International Studies (CSIS)

ใหดาเนนโครงการศกษาวจยเกยวกบไทยและเอเชยตะวนออกเฉยงใต

43. โครงการมอบเงนดาเนนโครงการไทยศกษาใหแกมหาวทยาลยเปาหมายในสหรฐฯ เพอทาการสอน

เกยวกบประเทศไทยในเอเชยตะวนออกเฉยงใต และจดกจกรรมตาง ๆ ทสงเสรมการศกษาวจยไทย

44. การประชม JC TAFTA ไทย-ออสเตรเลย

45. การประชม JC TNZCEP ไทย-นวซแลนด

46. โครงการนานกธรกจอารเจนตนาและชลเยอนไทย

Page 85: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมอเมรกาและแปซฟกใต ประเดนยทธศาสตรท 3

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการ/ กจกรรมทดาเนนการ สาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค 2. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรม

และรกษาผลประโยชนของประเทศ โครงการ/แผนงาน

1. โครงการจดกจกรรมสรางจตสานกดานสงแวดลอมในโรงเรยน โดยศกษาตนแบบและวธการ

จากสหรฐฯ

2. โครงการจดกจกรรมตอเนองในการฉลอง 175 ป ความสมพนธไทย-สหรฐฯ

3. โครงการการสราง Thailand Branding ในภมภาคอเมรกา

4. โครงการเสรมสรางกระบวนการ Interfaith ในจงหวดชายแดนภาคใต ศกษาดงานทออสเตรเลย

และนวซแลนด

Page 86: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

80 80 80 80 80 1. แผนงานการเจรจาและการประชม

1.1 ประชมกรอบ FEALAC

1) ระดบ FMM 3.00 3.00 6.00

2) ระดบ SOM 1.20 1.30 1.40 3.90

3) ระดบคณะทางาน

- การเมองฯ 1.20 1.20 1.20 3.60

- เศรษฐกจฯ 1.20 1.20 1.20 3.60

- วทยาศาสตรฯ 1.20 1.20 1.20 3.60

4) Core Group 1.20 1.20 1.20 3.60

1.2 ประชมกรอบองคการรฐอเมรกน

(OAS)

0.50 0.50 0.50 1.50

0.00 9.50 6.60 9.70 25.80

กรมอเมรกาและแปซฟกใตเปนผนาในการขบเคลอนยทธศาสตรและนโยบายดานการตางประเทศเชงรกตอประเทศในภมภาคอเมรกาและแปซฟกใต เพอสรางพนธมตรทางการเมองและแสวงโอกาสของการขยายผลประโยชนของไทยในดานความมนคง เศรษฐกจและการคา และการพฒนาขดความสามารถในการแขงขน

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)

กองลาตน

อเมรกา

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนาบทบาท

ของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงใน

องคการระหวางประเทศ

1. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

รอยละของจานวน

ขอเสนอทไทยผลกดน

และไดรบการยอมรบ

หรอปรากฏในถอย

แถลงการประชม

1/11

Page 87: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

80 80 80 80 80 1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอน

และการประชม

1.1 โครงการการประชม JC ประชม JC

ไทย-บราซล ไทย-ควบา ไทย-เปร

1.50 8.00 9.00 8.00 26.50

80 80 80 80 80 1.2 การประชม Political Consultation

ไทย-ชล ไทย-อารเจนตนา

4.00 4.00 5.00 13.00

1.3 นา จนท. รฐสภาสหรฐฯ จาก

คณะกรรมาธการสาคญและจาก

สานกงาน Congressman/ Senator

สาคญๆ เยอนไทย

6.00 6.50 7.00 19.50

1.4 การประชมการหารอยทธศาสตร

ไทย-สหรฐฯ (Strategic Dialogue)

1.00 1.00 2.50 1.00 5.50

1.5 นรม. และคณะเยอนกรงวอชงตน

และมลรฐตางๆ

5.00 5.00 5.00 15.00

1.6 โครงการนานกวชาการทมชอเสยง

หรอกาลงมบทบาทสาคญตอฝาย

บรหารและรฐสภาสหรฐฯ เดนทางมา

เยอนไทย

2.00 2.50 3.00 7.50

1.7 รมว. กต. เยอนกรงวอชงตนและมล

รฐตางๆ

2.00 5.00 5.00 5.00 17.00

กองอเมรกา

เหนอ

กองลาตน

อเมรกา

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก และ

สามารถขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยาง

ยงยน

1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการ

ประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

1. รอยละของจานวนการ

เยอน/การประชมท

ดาเนนการสาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตามแผน

2. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและสงเสรม

การใชประโยชนจาก

ความตกลงการคาเสร

2/11

Page 88: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.8 โครงการรวมประชมหารอวาดวย

ความมนคงในภมภาค (RSD) ไทย-

ออสเตรเลย

1.00 1.50 1.50 1.50 5.50

1.9 การประชมเจาหนาทอาวโสไทย-

ออสเตรเลย

0.20 0.50 0.80 0.50 2.00

1.10 การประชมเจาหนาทอาวโสไทย-

นวซแลนด

0.50 0.80 0.50 1.80

1.11 โครงการประชม East Asia Young

Leader’s Dialogue

0.45 1.00 0.45 1.00 2.90

1.12 การเยอน อต. ของ รมว. กต. 4.00 4.00 4.00 12.00

1.13 การเยอน นซ. ของ รมว. กต. 1.00 4.00 4.00 4.00 13.00

1.14 การประชม JC ไทย-นวซแลนด 0.25 2.50 1.00 2.50 6.25

1.15 การประชม JC ไทย-ออสเตรเลย 0.50 0.25 1.00 2.50 4.25

1.16 การประชม คกก. ดานแรงงาน

ไทย-นวซแลนด

0.20 0.10 0.20 0.50

1.17 การประชม คกก. ดานสงแวดลอม

ไทย-นวซแลนด

0.10 0.20 0.10 0.40

1.18 โครงการเชญ จนท. การทตของ

ประเทศ Pacific Islands Forum (PIF)

เยอนไทย

2.50 2.50

กองแปซฟก

ใต

3/11

Page 89: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.19 การเขารวมประชม Post-Forum

Dialogue (PFD) ระดบ รมว. ภายใต

การประชม Pacific Islands Forum

(PIF)

2.00 2.00 2.00 6.00

1.20 การเขารวมประชม

PIC/Development Partners meeting

ระดบ อธ.ภายใตการประชม PIF

0.60 0.60 0.60 1.80

1.21 โครงการความรวมมอไตรภาคกบ

ออสเตรเลยและนวซแลนดเพอสงเสรม

ศกยภาพบคลากรภาครฐของประเทศ

PIF

4.00 4.00 8.00

1.22 โครงการประชมแลกเปลยนขาว

กรองไทย-อต.

1.50 0.30 1.50 3.30

1.23 โครงการจดการแลกเปลยนขาว

กรองไทย-นวซแลนด

0.50 0.50 0.50 1.50

กองแปซฟก

ใต

4/11

Page 90: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. แผนงานสงเสรมความรวมมอและ

สรางเครอขายเพอพฒนาความเปน

หนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศใน

ภมภาคตางๆ ในทกมต ทงการสงเสรม

บทบาทไทย และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศบนเวทการคา

โลก

1.1 โครงการศกษาความรวมมอดาน

พลงงานทดแทนกบลาตนอเมรกา

5.00 5.00 5.00 15.00

1.2 โครงการศกษาวจยความรวมมอทาง

เศรษฐกจไทย-ลาตนอเมรกา

2.00 2.00 4.00

1.3 โครงการสงเสรมและขยายความ

รวมมอโอกาสการคาและการลงทนกบ

ตลาดลาตนอเมรกาในฐานะตลาดใหม

ของไทย (ภายใตพนธกรณความรวมมอ

ไทยกบ FEALAC)

5.00 5.00 5.00 15.00

1.4 โครงการเฉลมฉลองครบรอบ

ความสมพนธไทย-บราซล 50 ป

3.50 3.50

1.5 โครงการเทศกาลไทยและการเขา

รวมในเทศกาลนานาชาตในสหรฐฯ และ

แคนาดา

12.50 13.00 12.50 38.00 กองอเมรกา

เหนอ

กองลาตน

อเมรกา

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอระหวาง

สถาบนการศกษาวจย /

ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากร

ดานตางประเทศ

5/11

Page 91: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.6 จดตงศนยขอมลเตอนภยทาง

เศรษฐกจและการคาประจา สอท. ณ

กรงวอชงตน

0.30 0.40 0.50 1.20

1.7 โครงการประกวดการทาอาหารไทย

ในสหรฐฯ และรวมกบสถาบนสอน

อาหารชนนาในสหรฐฯ เปดสอนการ

ทาอาหารไทยใหแกนกศกษาสหรฐฯ

4.50 5.00 5.50 15.00

1.8 โครงการ US Watch (Flagship

Project)

12.00 15.00 20.00 20.00 67.00 กลมงาน

โครงการ

ยทธศาสตร

1.9 โครงการ Road Show และสมมนา

การคาการลงทนในสหรฐฯ ในโอกาส

เฉลมฉลอง 175 ป คสพ. ไทย-สหรฐฯ

7.00 7.00 กองอเมรกา

เหนอ

1.10 การศกษากระบวนการเคลอนยาย

สนคาไทย - สหรฐฯ และไทย-ลาตน

อเมรกา

6.00 6.00 12.00 กลมงาน

โครงการ

ยทธศาสตร

1.11 โครงการใหความรและฝกอบรม

ดานความปลอดภยของอาหารแก

ผประกอบการไทย

4.50 4.50 4.50 13.50 กองอเมรกา

เหนอ

กองอเมรกา

เหนอ

6/11

Page 92: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.12 โครงการศกษา/ จดอบรมสมมนา/

จดพมพเอกสารเผยแพรความรแก

ผประกอบการของไทยดานกฎระเบยบ

ตางๆเกยวกบการสงสนคาไทยเขาส

ตลาดสหรฐฯ

4.00 10.00 10.00 24.00

1.13 โครงการพฒนาสอการเรยนการ

สอนดานโลจสตกส

3.50 3.50

1.14 โครงการศกษาดงานจดอบรม/

สมมนา จดพมพเอกสารเผยแพรให

ความรดานโลจสตกสและซพพลายเชน

ของสหรฐฯ แกภาคเอกชน

7.70 9.00 9.00 25.70

1.15 โครงการ สอท./สกญ. จดคณะ

เดนทางไปเมองตางๆ ทมศกยภาพ เพอ

พบปะหารอกบผแทนภาครฐ และเอกชน

เพอสรางความสมพนธและ

ประชาสมพนธศกยภาพทางเศรษฐกจ

ของไทย รวมทงพบปะกบชมชนไทย

และสมาคมไทยในพนท

3.00 3.50 4.00 10.50

1.16 โครงการจดจาง บ.ทปรกษาเพอ

รณรงคการเมองใหกบประเทศไทย

8.40 9.00 9.00 26.40 กองอเมรกา

เหนอ

กลมงาน

โครงการ

ยทธศาสตร

7/11

Page 93: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.17 โครงการจดจาง บ.ทปรกษาเพอ

สรางเครอขายดานสอมวลชนในสหรฐฯ

4.20 5.00 5.00 14.20

1.18 โครงการความรวมมอสถาบนวจย

ฝายไทยรวมมอกบสถาบน East-West

Center ของสหรฐฯ ในการจดตง คกก.

175 ป คสพ. ไทย-สหรฐ เพอศกษา

ทศทาง คสพ. ในอนาคตพรอมจดทา

เปนรายงาน

3.00 3.00 3.00 9.00

1.19 โครงการจางสถาบนวชาการเชน

Center for Strategic and

International Studies (CSIS) ให

ดาเนนโครงการศกษาวจยเกยวกบไทย

และเอเชยตะวนออกเฉยงใต

8.00 10.00 10.00 28.00

1.20 โครงการมอบเงนดาเนนโครงการ

ไทยศกษาใหแกมหาวทยาลยเปาหมาย

ในสหรฐฯ เพอทาการสอนเกยวกบ

ประเทศไทยในเอเชย ตอ. ฉต.และจด

กจกรรมตางๆ ทสงเสรมการศกษาวจย

ไทย

14.00 14.00 14.00 42.00

กองอเมรกา

เหนอ

8/11

Page 94: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.21 การประชม JC TAFTA ไทย-

ออสเตรเลย

2.00 1.50 2.00 5.50

1.22 การประชม JC TNZCEP ไทย-

นวซแลนด

0.50 1.00 0.50 2.00

1.23 โครงการนานกธรกจอารเจนตนา

และชลเยอนไทย

2.00 3.00 4.00 9.00 กองลาตน

อเมรกา

19.90 178.25 183.65 184.90 566.70

กองแปซฟก

ใต

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

9/11

Page 95: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 1. แผนงานการดาเนนกจกรรมการทต

วฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และ

กจกรรมในระดบประชาชนเพอสนบ

สนนยทธศาสตรดานตางประเทศของไทย

1.1 โครงการกจกรรมสรางจตสานก

ดานสงแวดลอมในโรงเรยน โดยศกษา

ตนแบบและวธการจากสหรฐฯ

2.50

1.2 โครงการการจดกจกรรมตอเนองใน

การฉลอง 175 ป คสพ. ไทย-สหรฐฯ

6.70 6.70

1. แผนงาน Thailand Branding and

Marketing1.1 การสราง Thailand Branding ใน

ภมภาคอเมรกา

10.00 10.00 10.00 30.00 กองอเมรกา

เหนอ2. แผนงานเขารวม / จดประชม /

กจกรรม เพอสงเสรมความเขาใจทาง

วฒนธรรมระหวางประเทศตางๆ

2.1 โครงการเสรมสรางกระบวนการ

Interfaith ในจงหวดชายแดนภาคใต /

ศกษาดงานทออสเตรเลยและนวซแลนด

4.50 4.50 9.00 กองแปซฟก

ใต

0.00 23.70 14.50 10.00 48.20

กองอเมรกา

เหนอ

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย รวมทง

สงเสรมใหเกดมตรภาพทด

ระดบประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

2. สรางเครอขายพนธมตร

ทางการเมอง เศรษฐกจ

และสงคมในกลม

ผลประโยชนและผนาทาง

ความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม

การสอสารทางวฒนธรรม

เพอชวยสงเสรมและรกษา

ผลประโยชนของประเทศ

3. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

10/11

Page 96: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

19.90 211.45 204.75 204.60 640.70รวมทกประเดนยทธศาสตร

11/11

Page 97: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอเมรกาและแปซฟกใต

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและ

ภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค และ (2) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชน

และผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

Page 98: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

วสยทศน : ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธ เพอสงเสรมบทบาทและผลประโยชนของไทยในเวทระหวางประเทศ พนธกจ

1. เสนอแนะนโยบายและดาเนนการเกยวกบความสมพนธระหวางประเทศในกรอบพหภาค 2. เปนตวแทนในการประชมระหวางประเทศ

3. เจรจาในกรอบความรวมมอพหภาค

4. เผยแพรขอมลดานความรวมมอพหภาคและเศรษฐกจระหวางประเทศแกหนวยราชการและภาคเอกชนไทย

5. ดาเนนความรวมมอดานวชาการและการพฒนากบตางประเทศ

Page 99: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ๆ ภายใตกรอบ ACMECS, GMS, IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

2. ความสาเรจในการผลกดน ขยายความรวมมอภายใต

กรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

1. ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนไดไมนอย

กวารอยละ 80 / มความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไขปญหา)

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ ดาเนนงาน

สาเรจไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผน)

กลยทธหลก

1. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ

โดยเฉพาะการสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวม

พฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

2. ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานเสรมสรางความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน ทงระดบรฐบาล ประชาชน และ

สอมวลชน

2. แผนงานเพอสงเสรมความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบานในกรอบอนภมภาค

Page 100: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาท ในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ความสาเรจในการผลกดนขยายความรวมมอกบประเทศ

ในเอเชย และบทบาทของไทยในกรอบความรวมมอเอเชย

2. รอยละของจานวนขอเสนอทไทยผลกดน และไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชมตาง ๆ

ในกรอบอาเซยน

1. ความสาเรจสง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจไมนอยกวารอยละ

80 ตามแผน)

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง โครงการ/แผนงาน

1. โครงการความรวมมอในกรอบอาเซยน

2. โครงการความรวมมอกบประเทศในเอเชย

Page 101: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกร ระดบภมภาคตางๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดานท สงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน ในดานการ

รกษาสนตภาพความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม และให

ความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนถอยแถลง/ทาทไทย/ขอเสนอของไทย/

ขอผลกดน/การรวมรบรองหรอรวมสนบสนน ทไดรบการ

ยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชมตาง ๆ ใน

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวาง

รฐบาล

2. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอ

คนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงาน

และดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการชาระคาบารงตามพนธกรณตอองคการระหวางประเทศ

2. แผนงานการเจรจาและการประชม 3. แผนงานสงเสรมบทบาทไทยในความรวมมอระหวางประเทศดานตาง ๆ 4. แผนงานการสงเสรมประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงของไทยในองคการระหวาง

ประเทศ

Page 102: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ความสาเรจในการดาเนนงานตาง ๆ เพอเพม

ขดความสามารถของไทย

ความสาเรจสง (สง หมายถง สามารถ

ดาเนนงานไดสาเรจไมนอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

กลยทธหลก

1. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

3. ยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรมฮาลาลไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภมภาคเปาหมาย

4. มสวนรวมในเวทระหวางประเทศเกยวกบความรวมมอหนสวนเพอการพฒนากบแหลงผให

และครวมมอตาง ๆ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานสนบสนนการจดตงศนยบรการขอมลธรกจ (Business Information Centre)

ใน สอท./สกญ. นารอง 7-10 แหงทวโลก

2. แผนงานเพอสงเสรมการคาการลงทนไทยในตางประเทศ

3. โครงการยกระดบมาตรฐานตราฮาลาลไทย 4. แผนงานความรวมมอระหวางประเทศ

Page 103: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 5

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเชงรกทางการทตเพอ

เสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและตางประเทศทดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

2. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวย

สงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานดาเนนงานสนถวไมตรและการใหความชวยเหลอกบตางประเทศ 2. แผนงาน เขารวม / จดประชม / กจกรรมเพอสงเสรมความเขาใจทางวฒนธรรมระหวาง

ประเทศตาง ๆ

Page 104: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. ระดบความ สมพนธ

ระหวางไทยกบประเทศ

เพอนบาน (ด หมายถง

สามารถดาเนนงาน

ตามแผนการเยอนไดไม

นอยกวารอยละ 80 / ม

ความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไข

ปญหา)

ด ด ด ด ด 1. ใชโครงการทเออประโยชน

สองฝายเปนเครองมอกระชบ

ความสมพนธอนดโดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขต

แดนกบประเทศเพอนบาน

และเจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอาง

สทธทบซอน

1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบ

ประเทศเพอนบาน ทงระดบ

รฐบาล ประชาชน และ

สอมวลชน

137.20 164.60 197.50 237.00 736.30 สพร.

2. ความสาเรจในการ

ผลกดน ขยายความ

รวมมอภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ BIMSTEC

(สง หมายถง มความ

รวมมอเพมขน หรอ

ดาเนนงานสาเรจไม

นอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

สง สง สง สง สง 2. ขยายความรวมมอในกรอบ

อนภมภาค โดยเฉพาะความ

รวมมอเพอการพฒนา

1. แผนงานเพอสงเสรม

ความสมพนธอนดกบ

ประเทศเพอนบานในกรอบ

อนภมภาค

113.46 135.53 165.01 194.63 608.63 สพร. / กรม

เศรษฐกจฯ

250.66 300.13 362.51 431.63 1,344.93

ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

กลยทธหลก / วธดาเนนการ เจาภาพประเดนยทธศาสตร

ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธเพอสงเสรมบทบาทและผลประโยชนของไทยในเวทระหวางประเทศ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

1. สงเสรมและพฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพนบ

ถอจากประเทศเพอน

บานและขยายความ

รวมมอในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

1/5

Page 105: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ เจาภาพประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

สง สง สง สง สง 1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพม

บทบาทไทยในอาเซยน

1.1 โครงการความรวมมอใน

กรอบอาเซยน

62.00 1,329.25 555.00 160.00 2,106.25 อาเซยน

1.2 โครงการความรวมมอ

กบประเทศในเอเชย

11.28 13.53 16.23 19.48 60.52 สพร.

80 80 80 80 80

73.28 1,342.78 571.23 179.48 2,166.77

2. รอยละของจานวน

ขอเสนอทไทยผลกดน

และไดรบการยอมรบ

หรอปรากฏในถอย

แถลงการประชมตางๆ

ในกรอบอาเซยน

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

2. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย รวมผลกดน

กรอบความรวมมอ

เอเชย และมบทบาท

ในการเสรมสราง

ความแขงแกรงของ

อาเซยน

1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารงตาแหนง

ประธานอาเซยนของไทย

ขบเคลอนความรวมมอใน

กรอบอาเซยน รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศใน

ภมภาคเอเชยใต ตะวนออก

กลาง และเอเชยกลาง

1. ความสาเรจในการ

ผลกดนขยายความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย และบทบาทของ

ไทยในกรอบความ

รวมมอเอเชย (สง

หมายถง มความรวมมอ

เพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจตาม

แผนไมนอยกวารอยละ

80)

2/5

Page 106: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ เจาภาพประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

80 80 80 80 80 1. เสรมสรางบทบาทของไทย

ในสหประชาชาต องคการ

ระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

1. การชาระคาบารงตาม

พนธกรณตอองคการ

ระหวางประเทศ

291.48 361.83 401.27 445.97 1,500.55 กรม

องคการฯ /

กรม

เศรษฐกจฯ

/ สพร.

1. แผนงานการเจรจาและ

การประชม

65.40 112.60 118.60 136.60 433.20 กรม

องคการฯ /

กรม

เศรษฐกจฯ

2. แผนงานสงเสรมบทบาท

ไทยในความรวมมอระหวาง

ประเทศดานตางๆ

15.00 33.35 38.00 33.00 119.35 กรม

องคการฯ

3. แผนงานการสงเสรมให

ประเทศไทยหรอคนไทย

ดารงตาแหนงของไทยใน

องคการระหวางประเทศ

0.00 20.80 20.80 20.80 62.40 กรมอาเซยน

/ กรม

องคการฯ

371.88 528.58 578.67 636.37 2,115.50รวมประเดนยทธศาสตรท 3

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

1. รอยละของจานวน

ถอยแถลง/ทาทไทย/

ขอเสนอของไทย/ขอ

ผลกดน/การรวมรบรอง

หรอรวมสนบสนน ท

ไดรบการยอมรบหรอ

ปรากฏในถอยแถลงการ

ประชมตางๆ ใน

สหประชาชาต องคการ

ระหวางประเทศ และ

องคการระหวางรฐบาล

2. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนาบทบาท

ของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงใน

องคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอดาน

แรงงานและดานโทรคมนาคม

กบองคกรระหวางประเทศ

3. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

3/5

Page 107: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ เจาภาพประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

สง สง สง สง สง 1. แผนงานสนบสนนการ

จดตงศนยบรการขอมลธรกจ

(Business Information

Centre) ใน สอท./สกญ. นา

รอง 7-10 แหงทวโลก

0.00 150.00 200.00 250.00 600.00 กรม

เศรษฐกจฯ

2. แผนงานเพอสงเสรม

การคาการลงทนไทยใน

ตางประเทศ

34.45 73.00 85.00 96.00 288.45 กรม

เศรษฐกจฯ

2. ยกระดบมาตรฐาน

อตสาหกรรมฮาลาลไทย

โดยเฉพาะอาหารฮาลาลใน

ภมภาคเปาหมาย

1. โครงการยกระดบ

มาตรฐานตราฮาลาลไทย

10.00 4.00 5.00 6.00 25.00 กรม

เศรษฐกจฯ

3. มสวนรวมในเวทระหวาง

ประเทศเกยวกบความรวม มอ

หนสวนเพอการพฒนากบ

แหลงผใหและครวมมอตางๆ

1. แผนงานความรวมมอ

ระหวางประเทศ

81.60 97.92 117.50 141.00 438.02 สพร.

126.05 324.92 407.50 493.00 1,351.47

ระดบความสาเรจในการ

ดาเนนงานตางๆ เพอ

เพมขดความ สามารถ

ของไทย (สง หมายถง

สามารถดาเนน งานได

สาเรจไมนอยกวารอยละ

80 ตามแผน)

4. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน

รวมประเดนยทธศาสตรท 4

1. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถใน

การแขงขนของประเทศบน

เวทการคาโลก โดยการสราง

และถายทอดองคความรความ

รวมมอระหวาง

สถาบนการศกษาวจย /

ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากร

ดานตางประเทศ

4/5

Page 108: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ เจาภาพประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

80 80 80 80 80 1. เสรมสรางมตรภาพ ความ

รวมมอระดบประชาชน

รวมทงการใหความรวมมอ

ทางวชาการแกประเทศกาลง

พฒนา

1. แผนงานดาเนนงาน

สนถวไมตรและการใหความ

ชวยเหลอกบตางประเทศ

94.02 112.80 135.37 162.45 504.64 สพร.

2. สรางเครอขายพนธมตรทาง

การเมอง เศรษฐกจ และสงคม

ในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม การ

สอสารทางวฒนธรรมเพอชวย

สงเสรมและรกษา

ผลประโยชนของประเทศ

1. แผนงานเขารวม / จด

ประชม / กจกรรม เพอ

สงเสรมความเขาใจทาง

วฒนธรรมระหวางประเทศ

ตางๆ

0.00 1.20 1.20 1.20 3.60 กรม

องคการฯ

94.02 114.00 136.57 163.65 508.24

915.89 2,610.41 2,056.48 1,904.13 7,486.91

รวมประเดนยทธศาสตรท 5

รวมทกประเดนยทธศาสตร

5. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รอยละของจานวน

โครงการเชงรกทางการ

ทตเพอเสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและ

ตางประเทศท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

5/5

Page 109: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน และ (2) ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล และ (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศ

ในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดาน

แรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

Page 110: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจความรวมมอระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (2) เพมขดความสามารถในการแขงขนของ

ประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ (3) ยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรมฮาลาล

ไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภมภาคเปาหมาย และ (4) มสวนรวมในเวทระหวางประเทศเกยวกบความรวมมอหนสวนเพอการพฒนากบแหลงผใหและครวมมอตางๆ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการแกประเทศ

กาลงพฒนา และ (2) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชน

ของประเทศ

Page 111: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมองคการระหวางประเทศ

วสยทศน : ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธเพอสงเสรมบทบาทและผลประโยชนของไทยในเวทสหประชาชาต

พนธกจ

1. สงเสรมบทบาทเชงรกและสถานะของประเทศใหเปนทยอมรบในกรอบสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตาง ๆ รวมทง

ดาเนนบทบาททแขงขนเพอปกปอง รกษาผลประโยชนและภาพลกษณของประเทศในเวทดงกลาว

2. ดาเนนการเจรจาและใชความพยายามอยางเตมทในกรอบการประชมระหวางประเทศเพอบรรลวตถประสงค และนโยบายหลกทางดานพหภาคทเกยวของกบผลประโยชนโดยตรงของประเทศ

3. สงเสรมใหมการดาเนนการตามพนธกรณระหวางประเทศในดานสทธมนษยชน ความมนคงและการลดอาวธ ดานสงแวดลอมและการพฒนา

โดยประสานงานอยางใกลชดกบหนวยราชการในประเทศทเกยวของ เพอใหมการปฏบตตามพนธกรณดงกลาว

4. สรางเครอขายการตดตอและประสานงานทใกลชดกบหนวยราชการภายในประเทศ เพอการแลกเปลยนขอมลทงในกรณเรงดวนและกรณปกต

5. เปนกลไกกลางในการสงเสรมใหมการปฏสมพนธและความรวมมอทเปนรปธรรมมากขนระหวางสานกงานสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศตาง ๆ

ทมสานกงานในประเทศไทยกบหนวยราชการภายในของไทย

6. สงเสรมใหมการเผยแพรขอมล ความร และประชาสมพนธบทบาทของไทยในเวทสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศตาง ๆ ใหแกสาธารณชน

โดยเฉพาะในหมเยาวชน เพอใหเขาใจการดาเนนงานของกระทรวงการตางประเทศ และนโยบายการทตพหภาคของรฐบาล

7. ผลกดนใหประเทศไทยและคนไทยมตาแหนงและเขาทางานในเวทองคการระหวางประเทศตาง ๆ มากยงขน โดยการประสานงานอยางใกลชดกบ

หนวยราชการภายใน รวมทงการจดทาฐานขอมลวาดวยการเลอกตงในเวทระหวางประเทศตาง ๆ เพอใหสามารถกาหนดยทธศาสตร และวางแผน

ในการสมครและหาเสยงสนบสนนไดอยางมประสทธภาพและบรณาการ

Page 112: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมองคการระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

การสงเสรมบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศโดยเฉพาะเวทสหประชาชาต และองคกรระดบภมภาคตางๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาตและองคการระหวางประเทศในดาน

การรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนองคกรทไทยชาระคาบารง

ไดครบตามพนธกรณ

2. รอยละของจานวนการเขารวมประชมทงใน

และตางประเทศ และการจดกจกรรมทเกยวของ

กบการมบทบาททสรางสรรคของ ไทยทได

ดาเนนการตามแผน

3. รอยละของจานวนถอยแถลง/ทาทไทย/ขอเสนอ

ของไทย/ขอผลกดน/การรวมรบรองหรอรวม

สนบสนนทไดรบการยอมรบหรอปรากฏใน

เอกสาร/ขอมต/แผนปฏบตการ/แถลงการณ

ของทประชม

1. รอยละ 100 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวาง

รฐบาล

2. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาต และภมภาค รวมทงสงเสรมใหประเทศไทยหรอ

คนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ

Page 113: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. ชาระคาบารงตามพนธกรณและเงนอดหนน/บรจาคให กบสหประชาชาตและองคการ

ระหวางประเทศ

2. การประชมสมชชาสหประชาชาต

3. การประชมสมยสามญของ UNESCO

4. การประชมคณะมนตรเศรษฐกจและสงคมแหงสหประชาชาต

5. การประชมประจาปคณะกรรมาธการเศรษฐกจและสงคมแหงเอเชยแปซฟก

6. การสงเสรมบทบาทของไทยในกรอบกลมประเทศไมฝกใฝฝายใด (NAM) ป 2552

และการประชมในกรอบ NAM

7. การเขารวมการประชม/เจรจาดานตางๆ

8. การเดนทางไปราชการตางประเทศ

9. การจดประชมระหวางประเทศ

10. โครงการความรวมมอตาง ๆ (12 โครงการยอย)

1) กจกรรมเชงรกเพอเผยแพรความรและระดมสมองเกยวกบบทบาทและผลประโยชน

ของไทยในเวทสหประชาชาต

2) การสงเสรมความรวมมอกบสานกงานขององคการสหประชาชาตในประเทศไทย อาท

เอสแคป UNDP (รวมถงการจดกจกรรมเฉลมฉลองการครบรอบ 60 ป การตงสานกงาน

เอสแคป ในกรงเทพฯ ในป 2552)

3) สนบสนนการดาเนนงานของหนวยงานไทยเรองการเตรยมความพรอมเพอรบมอกบ

ภยพบตและตดตามการดาเนนงานในกรอบอนสญญาสหประชาชาตวาดวย

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

4) โครงการจดทาฐานขอมลและเผยแพรกจกรรมและขอมลของสหประชาชาตและองคการ

ระหวางประเทศ รวมทงบทบาทของไทยในเวทดงกลาว

5) การสงเสรมและตดตามการดาเนนการตามเปาหมายการพฒนาแหงสหสวรรษ และ

เปาหมายดานการพฒนาระดบนานาชาต

6) การสงเสรมการปฏบตตามพนธกรณระหวางประเทศทไทยเปนภาค (การแปลอนสญญา

และการประชมหนวยงานภายใน)

7) ดาเนนกจกรรมฉลองการครบรอบ 60 ป ของปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชน

เพอเพมความตระหนกเรองสทธมนษยชนใหแกสาธารณชน และกจกรรมตอเนอง

8) สงเสรมบทบาทไทยดานสทธมนษยชน (บทบาทในกรอบ HRC / สงเสรมสทธมนษยชน

ศกษา /ศกษาความพรอมการเขาเปนภาคอนสญญาดานสทธมนษยชนอก 2 ฉบบ /

สมทบเงนอดหนนในกองทนทสาคญ)

Page 114: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

9) การเสรมสรางความรวมมอระหวางประเทศดานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

10) การประชมเชงปฏบตการวาดวยการปองกนและแกไขปญหาโรคเอดสในประเทศเพอบาน

11) การประสานองคความรและสงเสรมศกยภาพในดานกฎหมายมนษยธรรมระหวางประเทศ

12) โครงการเขารวมประชมและเปนเจาภาพจดการประชมในกรอบอนสญญาฯ สนบสนน

โครงการเกบกทนระเบดพนทซงมความสาคญทางเศรษฐกจและการพฒนาแนวชายแดน

ไทย-กมพชา

11. โครงการผลกดนและรณรงคเชงรกใหประเทศไทย/คนไทยไดรบเลอกตงหรอไดรบการแตงตง

ในองคการระหวางประเทศ

12. การรณรงคสมครเปนสมาชกไมถาวรของคณะมนตรความมนคงแหงสหประชาชาตวาระ

ค.ศ. 2017-2018

Page 115: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมองคการระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรมและการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยน ในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนาและสานตอความรวมมออยางใกลชด เพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเชงรกทางการทต

เพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอ

ประเทศไทยทงในประเทศและตางประเทศท

ดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรมเพอชวย

สงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

โครงการ/แผนงาน

1. การประชมเพอสงเสรมความเขาใจทางวฒนธรรมระหวางประเทศตาง ๆ

Page 116: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. รอยละของจานวน

องคกรทไทยชาระคา

บารงไดครบตาม

พนธกรณ

100 100 100 100 100 1. เสรมสรางบทบาทของ

ไทยในสหประชาชาต

องคการระหวางประเทศ

และองคการระหวางรฐบาล

1.1 ชาระคาบารงตามพนธกรณ

และเงนอดหนน/บรจาคให กบ

สหประชาชาตและองคการ

ระหวางประเทศ

265.00 330.00 363.00 400.00 1,358.00 สานก

เลขานการ

กรม

80 80 80 80 80 1. คาใชจายเจรจาและเดนทาง

ไปประชมของกรมองคการฯ

1.1 การประชมสมชชา

สหประชาชาต

17.00 17.00 17.00 17.00 68.00 กองงาน

บรหารฯ

1.2 การประชมสมยสามญของ

UNESCO

0.00 0.50 0.50 1.00

1.3 การประชมคณะมนตร

เศรษฐกจและสงคมแหงชาต

0.00 1.20 1.20 1.20 3.60

80 80 80 80 80

1.4 การประชมประจาป

คณะกรรมาธการเศรษฐกจและ

สงคมแหงเอเชยแปซฟก

0.00 1.80 1.80 1.80 5.40

1.5 การสงเสรมบทบาทของไทย

ในกรอบกลมประเทศไมฝกใฝ

ฝายใด (NAM) ป 2552 และการ

ประชมในกรอบ NAM

1.00 5.00 1.00 1.00 8.00 กอง

สนตภาพ

ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธเพอสงเสรมบทบาทและผลประโยชนของไทยในเวทสหประชาชาต

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

กองกจการฯ

2. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนง

ในองคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

1. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

1. รอยละของจานวนการ

เขารวมการประชมทงใน

และตางประเทศและ

การจดกจกรรมท

เกยวของกบการม

บทบาททสรางสรรคของ

ไทย ทไดดาเนนการตาม

แผน

2. รอยละของจานวน

ถอยแถลง/ทาทไทย/

ขอเสนอของไทย/ขอ

ผลกดน/การรวมรบรอง

หรอรวมสนบสนน ท

ไดรบการยอมรบหรอ

ปรากฏในถอยแถลงการ

ประชม

1/7

Page 117: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1.6 คาใชจายเจรจา/ประชมอนๆ 0.00 20.50 30.00 35.50 86.00

- ดานสทธมนษยชน 6.50

- ดานผลภย/การโยกยายถนฐาน 2.35

- ดานการคามนษย 1.40

- ดานยาเสพตด 1.00

- ดานสาธารณสข รปท. 2.48

- ดานลดอาวธ 5.20

- อนๆ 1.57

2. แผนงานสงเสรมบทบาทไทย

ในความรวมมอระหวางประเทศ

ดานตางๆ ของกรมองคการฯ

2.1 การเดนทางไปราชการ

ตางประเทศ

0.00 2.70 3.00 3.00 8.70 องคการ

2.2 การจดประชมระหวางประเทศ 0.00 4.00 5.00 5.00 14.00 องคการ

2.3 โครงการความรวมมอตางๆ

(12 โครงการยอย)

15.00 26.65 30.00 25.00 96.65

1) กจกรรมเชงรกเพอเผยแพร

ความรและระดมสมองเกยวกบ

บทบาทและผลประโยชนของไทยใน

เวทสหประชาชาต

0.00 1.70 2.00 2.00 5.70 สานก

เลขานการ

กรม

สานก

เลขานการ

กรม

2/7

Page 118: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

2) การสงเสรมความรวมมอกบ

สานกงานขององคการ

สหประชาชาตในประเทศไทย อาท

เอสแคป UNDP (รวมถงการจด

กจกรรมเฉลมฉลองการครบรอบ 60

ป การตง สนง.เอสแคป ใน

กรงเทพฯ ในป 2552)

0.00 1.00 0.50 0.50 2.00 กองกจการฯ

3) สนบสนนการดาเนนงานของ

หนวยงานไทยเรองการเตรยม

ความพรอมเพอรบมอกบภยพบต

และตดตามการดาเนนงานในกรอบ

อนสญญาสหประชาชาตวาดวยการ

เปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

0.00 0.60 1.00 1.00 2.60 กองกจการฯ

4) โครงการจดทาฐานขอมลและ

เผยแพรกจกรรมและขอมลของ

สหประชาชาตและองคการระหวาง

ประเทศ รวมทงบทบาทของไทยใน

เวทดงกลาว

0.00 0.50 0.50 0.50 1.50 กองงาน

บรหารฯ

และสานก

เลขานการ

กรม

3/7

Page 119: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

5) การสงเสรมและตดตามการ

ดาเนนการตามเปาหมายการ

พฒนาแหงสหสวรรษ และ

เปาหมายดานการพฒนาระดบ

นานาชาต

0.00 2.00 2.00 2.00 6.00 กองกจการฯ

6) การสงเสรมการปฏบตตาม

พนธกรณระหวางประเทศทไทย

เปนภาค (การแปลอนสญญาและ

การประชมหนวยงานภายใน)

2.00 1.00 2.00 2.00 7.00 กองการ

สงคม

7) ดาเนนกจกรรมฉลองการ

ครบรอบ 60 ป ของปฏญญาสากล

วาดวยสทธมนษยชน เพอเพม

ความตระหนกเรองสทธมนษยชน

ใหแกสาธารณชน และกจกรรม

ตอเนอง

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 กองการ

สงคม

4/7

Page 120: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

8) สงเสรมบทบาทไทยดานสทธ

มนษยชน (บทบาทในกรอบ HRC /

สงเสรมสทธมนษยชนศกษา /

ศกษาความพรอมการเขาเปนภาค

อนสญญาดานสทธมนษยชนอก 2

ฉบบ / สมทบเงนอดหนนในกองทน

ทสาคญ)

3.00 1.85 3.00 3.00 10.85 กองการ

สงคม

9) การเสรมสรางความรวมมอ

รปท.ดานการปองกนและแกไข

ปญหายาเสพตด

2.00 3.00 3.00 3.00 11.00 กองการ

สงคม

10) การประชมเชงปฏบตการวา

ดวยการปองกนและแกไขปญหาโรค

เอดสในประเทศเพอบาน

1.00 2.00 2.00 2.00 7.00 กองการ

สงคม

11) การประสานองคความรและ

สงเสรมศกยภาพในดานกฎหมาย

มนษยธรรมระหวางประเทศ

1.00 2.00 3.00 3.00 9.00 กองการ

สงคม

5/7

Page 121: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

12) โครงการเขารวมประชมและ

เปนเจาภาพจดการประชมในกรอบ

อนสญญาฯ สนบสนนโครงการเกบ

กทนระเบดพนทซงมความสาคญ

ทางเศรษฐกจและการพฒนาแนว

ชายแดนไทย-กมพชา

5.00 10.00 10.00 5.00 30.00 กองสนตภาพ

3. แผนงานการสงเสรมให

ประเทศไทยหรอคนไทยดารง

ตาแหนงของไทยในองคการ

ระหวางประเทศ

3.1 โครงการผลกดนและรณรงค

เชงรกใหประเทศไทย/คนไทย

ไดรบเลอกตงหรอไดรบการ

แตงตงในองคการระหวางประเทศ

0.00 0.50 0.50 0.50 1.50 กองงาน

บรหารฯ

3.2 การรณรงคสมครเปนสมาชก

ไมถาวรของคณะมนตรความ

มนคงแหงสหประชาชาตวาระ

ค.ศ. 2017-2018

0.00 0.30 0.30 0.30 0.90 กอง

สนตภาพ

298.00 410.15 452.80 490.80 1,651.75รวมประเดนยทธศาสตรท 1

6/7

Page 122: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมองคการระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

80 80 80 80 80 1. แผนงานเขารวม / จดประชม /

กจกรรม เพอสงเสรมความ

เขาใจทางวฒนธรรมระหวาง

ประเทศตางๆ

1.1 การประชมเพอสงเสรมความ

เขาใจทางวฒนธรรมระหวาง

ประเทศตางๆ

1.20 1.20 1.20 3.60 องคการฯ

0.00 1.20 1.20 1.20 3.60

298.00 411.35 454.00 492.00 1,655.35

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

1. สรางเครอขายพนธมตร

ทางการเมอง เศรษฐกจ

และสงคมในกลม

ผลประโยชนและผนาทาง

ความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม

การสอสารทางวฒนธรรม

เพอชวยสงเสรมและรกษา

ผลประโยชนของประเทศ

รวมทกประเดนยทธศาสตร

2. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รอยละของจานวน

โครงการเชงรกทางการ

ทตเพอเสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและ

ตางประเทศท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

7/7

Page 123: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมองคการระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล และ (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศ

ในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดาน

แรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนาทางความคดใน

ตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

Page 124: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมอาเซยน

วสยทศน : เปนหนวยงานทมบทบาทในเชงรกอยางแขงขนในการดาเนนงานรวมกบทกหนวยงานทเกยวของในการขบเคลอนยทธศาสตรและนโยบาย ดานการตางประเทศ เพอเพมพนผลประโยชนของไทยและสงเสรมการขยายความรวมมอในมตตางๆ ในกรอบอาเซยน ซงรวมถงการ เสรมสรางประชาคมอาเซยนใน 3 เสาหลก ตลอดจนการสงเสรมความรวมมอระหวางอาเซยนกบภมภาคอนๆ

พนธกจ

1. ดาเนนงานในฐานะสานกเลขาธการอาเซยนแหงชาต

2. ดาเนนงานและสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศสมาชกอาเซยนและระหวางประเทศสมาชกอาเซยนกบประเทศคเจรจาใหสอดคลองกบแนวนโยบายของรฐบาลภายใตกรอบความรวมมอของอาเซยน

3. ดาเนนการตามกฎบตรอาเซยน รวมทงการมงไปสประชาคมอาเซยนภายใต 3 เสาหลก ไดแก เสหลกดานการเมองและความมนคง ดานเศรษฐกจ และ

ดานสงคมและวฒนธรรม

Page 125: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมอาเซยน ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาทในการสรางความแขงแกรงของอาเซยน เพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย และ

มบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของกจกรรมทดาเนนการสาเรจตามแผน

2. ความสาเรจในการเปนเจาภาพจดการประชม

3. รอยละของจานวนขอเสนอทไทยผลกดน และไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชมตางๆ

ในกรอบอาเซยน

4. รอยละของจานวนองคกรทไดรบชาระคาบารงตามพนธกรณ

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง ดาเนนการจดประชมไดสาเรจตาม

แผน)

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

4. รอยละ 100 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

Page 126: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. โคงการความรวมมอในกรอบอาเซยน

1) การจดกจกรรม/โครงการสงเสรมความร ความเขาใจเกยวกบบทบาทของไทยในอาเซยน

และกฎบตรอาเซยน ใหแกประชาชน ปละ 5 ครง

2) การเปนเจาภาพจดการประชมสดยอดอาเซยนและการประชมอนๆ ในชวงทไทยดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

3) การสงเสรมบทบาทและผลกดนทาทของไทยในในฐานะผประสานงานอาเซยน+3/EAS

และบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซยนในประเทศทสาม

4) การปกปองผลประโยชนของไทยและสนบสนนบทบาทของไทยในกรอบ 3 เสาหลก

ของประชาคมอาเซยน

5) การเสรมสรางและผลกดนความรวมมอภายใตกลไกตางๆ ระหวางอาเซยนกบประเทศ

คเจรจา

6) การจดตงสมาคมอาเซยนแหงประเทศไทย

2. การดาเนนกจกรรมประจาปอาเซยน

3. คาบารงอาเซยนและ CSCAP

Page 127: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมอาเซยน ประเดนยทธศาสตรท 2

มบทบาททสรางสรรคในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาต และองคกรระดบภมภาคตางๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาต อาเซยน และภมภาค และสงเสรมให

ประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. การสนบสนนการดาเนนงานของเลขาธการอาเซยน

Page 128: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมอาเซยน

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. รอยละของกจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพมบทบาท

ไทยในอาเซยน

สง สง สง 1.1 โครงการความรวมมอใน

กรอบอาเซยน

0.00 1,230.00 450.00 50.00 1,730.00 อาเซยน

- การจดกจกรรม/โครงการ

สงเสรมความร ความเขาใจ

เกยวกบบทบาทของไทยในอาเซยน

และกฎบตรอาเซยน ใหแก

ประชาชน ปละ 5 ครง

3. รอยละของจานวน

ขอเสนอทไทยผลกดน

และไดรบการยอมรบ

หรอปรากฏในถอย

แถลงการประชมตางๆ

ในกรอบอาเซยน

80 80 80 80 80 - การเปนเจาภาพจดการ

ประชมสดยอดอาเซยนและการ

ประชมอนๆ ในชวงทไทยดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

เปนหนวยงานทมบทบาทในเชงรกอยางแขงขนในการดาเนนงานรวมกบทกหนวยงานทเกยวของในการขบเคลอนยทธศาสตรและนโยบายดานการตางประเทศเพอเพมพนผลประโยชนของไทยและสงเสรมการขยายความรวมมอในมตตางๆ ในกรอบอาเซยน ซงรวมถงการเสรมสรางประชาคมอาเซยนใน 3 เสาหลก ตลอดจนการสงเสรมความรวมมอระหวางอาเซยนกบภมภาคอนๆ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

2. ความสาเรจในการ

เปนเจาภาพจดการ

ประชม (สง หมายถง

ดาเนนการจดประชมได

สาเรจตามแผน)

1. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย รวมผลกดน

กรอบความรวมมอ

เอเชย และมบทบาท

ในการเสรมสราง

ความแขงแกรงของ

อาเซยน

ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความ

รวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง และเอเชย

กลาง

1/3

Page 129: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมอาเซยน

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

- การสงเสรมบทบาทและ

ผลกดนทาทของไทยในในฐานะผ

ประสานงานอาเซยน+3/EAS และ

บทบาทไทยในฐานะประธาน

อาเซยนในประเทศทสาม

- การปกปองผลประโยชนของ

ไทยและสนบสนนบทบาทของไทย

ในกรอบ 3 เสาหลกของประชาคม

อาเซยน

- การเสรมสรางและผลกดน

ความรวมมอภายใตกลไกตางๆ

ระหวางอาเซยนกบประเทศคเจรจา

- การจดตงสมาคมอาเซยน

แหงประเทศไทย

1.2 การดาเนนกจกรรมประจาป

อาเซยน

30.00 54.25 60.00 65.00 209.25

รอยละของจานวน

องคกรทไทยไดชาระคา

บารงตามพนธะกรณ

100 100 100 100 100 1.3 คาบารงอาเซยนและ CSCAP 32.00 45.00 45.00 45.00 167.00 อาเซยน

62.00 1,329.25 555.00 160.00 2,106.25รวมประเดนยทธศาสตรท 1

2/3

Page 130: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมอาเซยน

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. แผนงานการสงเสรมให

ประเทศไทยหรอคนไทยดารง

ตาแหนงของไทยในองคการ

ระหวางประเทศ

รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1.1 การสนบสนนการดาเนนงาน

ของเลขาธการอาเซยน

20.00 20.00 20.00 60.00 อาเซยน

0.00 20.00 20.00 20.00 60.00

62.00 1,349.25 575.00 180.00 2,166.25รวมทกประเดนยทธศาสตร

2. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนง

ในองคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

3/3

Page 131: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมอาเซยน

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและ

ภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

Page 132: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

วสยทศน: เปนหนวยงานหลกของกระทรวงการตางประเทศในการกากบดแลใหคาปรกษา รวมกาหนดทาท และผลกดนผลประโยชนของไทย ในดานเศรษฐกจ พนธกจ

1. ตดตาม ศกษา ประมวล วเคราะหพฒนาการและแนวโนมเศรษฐกจโลก เสนอแนะแนวทางในการดาเนนนโยบายเศรษฐกจระหวางประเทศดานการเงน

การคา การลงทน เทคโนโลย และการพฒนา

2. เสนอแนะนโยบาย ทาท และเขารวมในการเจรจาทาความตกลงและดาเนนการในกรอบความรวมมอและความตกลงระหวางประเทศทางดานเศรษฐกจ

3. ตดตาม ศกษา ประมวล วเคราะห ภาวะเศรษฐกจของประเทศและตางประเทศเพอเสนอแนะแนวทางในการสงเสรมและรกษาผลประโยชนทางดาน

เศรษฐกจของประเทศ

4. ตดตาม รวบรวมและเผยแพรขอมลทางเศรษฐกจและโอกาสทางการคา การลงทนในตางประเทศใหแกภาคเอกชนของไทย เพอสงเสรมและรกษา

ผลประโยชนทางเศรษฐกจของภาคเอกชนไทย

5. ประสานกบหนวยงานอนๆ ทเกยวของทงภาครฐและเอกชนในการดาเนนความสมพนธทางดานเศรษฐกจในกรอบความรวมมอและความตกลงทาง

เศรษฐกจระหวางประเทศ

Page 133: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ๆ ภายใตกรอบ ACMECS, GMS, IMT-GT,และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสาเรจในการผลกดนขยาย

ความรวมมอในแตละกรอบอยางตอเนอง

ทกปงบประมาณ

2. ระดบความสาเรจในการผลกดนการ

เชอมโยงเสนทางระหวาง 3 ประเทศใหม

ความคบหนา

1. ระดบความสาเรจสง (สง หมายถง - มการประชมระดบ SOM / รมต. / ผนาตามกรอบเวลาทกาหนด

- ทาทของไทยไดรบการบรรจในเอกสาร/ แถลงการณประชม

- สามารถดาเนนการไดตามวตถประสงคของกรอบความรวมมอ

- มการจดทาเอกสารสาคญสาหรบความรวมมอ เชน MOU)

2. ระดบความสาเรจสง (สง หมายถง - มการประชมระหวางหนวยงานทเกยวของทงในและ

ตางประเทศ

- มการจดทาแผนงาน/โครงการศกษา)

กลยทธหลก 1. ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

โครงการ/แผนงาน 1. ยทธศาสตรความรวมมอทางเศรษฐกจอรวด-เจาพระยา- แมโขง (ACMECS)

2. ความรเรมแหงอาวเบงกอลสาหรบความรวมมอหลากหลายสาขาทางวชาการและ

เศรษฐกจ (BIMSTEC)

3. แผนงานแนวพนทเศรษฐกจตะวนออกตะวนตก EWEC

4 การเจรจา/ประชมในกรอบตางๆ

1) กรอบความรวมมอทางเศรษฐกจในอนภมภาคลมแมนาโขง (GMS)

2) กรอบความรวมมอทางเศรษฐกจอนโดนเซย-มาเลเซย-ไทย (IMT-GT)

3) ความรวมมอสามเหลยมมรกต

4) ความรวมมอแมนาโขง-คงคา MGC

5) สมาคมความรวมมอแหงภมภาคมหาสมทรอนเดย IOR-ARC

6) ความรวมมอไทย พมา อนเดย เรองการเชอมโยงเสนทางคมนาคม

Page 134: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

มบทบาททสรางสรรคในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกรระดบภมภาคตางๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน

ในดานการรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน

มนษยธรรม และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของทาท / ขอเสนอทไทยสนบสนน / ผลกดนไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในเอกสารการประชม

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล 2. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทย

ดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. ชาระคาบารงตามพนธกรณและเงนอดหนน/บรจาคใหกบองคการระหวางประเทศดานเศรษฐกจ

2. แผนงานการเจรจาและการประชมในกรอบตางๆ

1) UNCTAD 2 ) WIPO

3) WTO 4) WEF

5) FfD (Financing for Development) 6) OECD

7) Group of 77 and China 8) AMED

9) APEC 10) การเจรจาความตกลงตางๆ

Page 135: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 3

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบสงเสรมการประโยชนจากความตกลงการคาเสร เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศ/กลม

ประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถพฒนาขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนศนยทจดตงไดสาเรจตามแผนในแตละป

2. รอยละของจานวนการจดการประชมทไดดาเนนการ

ตามแผน

3. รอยละของจานวนครงการเขารวมกจกรรมและการเจรจา

ทสงผลในการเสรมสรางผลประโยชนสาหรบไทย

ตามแผนทกาหนด

4. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

1. 10 แหง

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

4. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพมขด

ความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ 2. ยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรมฮาลาลไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภมภาคเปาหมาย

Page 136: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานสนบสนนการจดตงศนยบรการธรกจ (Business Information Centre) ใน สอท. /

สกญ. นารอง 7-10 แหงทวโลก (Flagship Project)

2. โครงการจดประชมเชงปฏบตการวาดวยแนวทางการสงเสรมและสนบสนนยทธศาสตรดาน

เศรษฐกจของรฐบาล

3. เดนทางไปเจรจาผลประโยชนทางการคาและเศรษฐกจของไทย

4. โครงการ “ครวไทยสโลก” และการสงเสรมสนคาเกษตร

5. โครงการเพมประสทธภาพกรมเศรษฐกจ

6. โครงการยกระดบมาตรฐานตราฮาลาลไทย

Page 137: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

สง สง สง สง สง 1. แผนงานเพอสงเสรม

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบานในกรอบอนภมภาค

1.1 ยทธศาสตรความรวมมอทาง

เศรษฐกจอรวด-เจาพระยา- แม

โขง (ACMECS)

9.50 12.00 11.00 12.00 44.50

1.2 ความรเรมแหงอาวเบงกอล

สาหรบความรวมมอหลากหลาย

สาขาทางวชาการและเศรษฐกจ

(BIMSTEC)

10.00 6.00 16.00 17.00 49.00

1.3 แผนงานแนวพนทเศรษฐกจ

ตะวนออกตะวนตก EWEC

0.60 1.00 0.70 0.70 3.00

1.4 การเจรจา/ประชมฯ 3.00 8.10 7.20 8.80 24.10

1.4.1 กรอบความรวมมอทาง

เศรษฐกจในอนภมภาคลมแมนาโขง

(GMS)

0.50 1.50 1.00 2.00 5.00

1.4.2 กรอบความรวมมอทาง

เศรษฐกจอนโดนเซย-มาเลเซย-ไทย

(IMT-GT)

0.50 2.50 1.50 1.60 6.10

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)

เปนหนวยงานหลกของกระทรวงการตางประเทศในการกากบดแลใหคาปรกษา รวมกาหนดทาทและผลกดนผลประโยชน ของไทยในดานเศรษฐกจ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

กองสงเสรม

เศรษฐ

สมพนธ

และความ

รวมมอ

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพนบ

ถอจากประเทศเพอน

บานและขยายความ

รวมมอในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ขยายความรวมมอใน

กรอบอนภมภาค

โดยเฉพาะความรวมมอเพอ

การพฒนา

1. สงเสรมและพฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ความสาเรจในการ

ผลกดน ขยายความ

รวมมอในแตละกรอบ

อยางตอเนองทกป งปม.

(สง หมายถง มการ

ประชม ระดบ SOM

รมต. ผนาตามกรอบ

เวลาทกาหนด / ทาท

ของไทยไดรบการบรรจ

ในเอกสารหรอ

แถลงการณประชม /

สามารถดาเนนการได

ตามวตถประสงคของ

กรอบความรวมมอ / ม

การจดทาเอกสาร

สาคญสาหรบความ

รวมมอ เชน MOU)

1/5

Page 138: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1.4.3 ความรวมมอสามเหลยมมรกต 0.50 1.00 1.20 1.40 4.10

1.4.4 ความรวมมอแมนาโขง-คงคา

MGC

0.50 1.00 1.00 1.20 3.70

1.4.5 สมาคมความรวมมอแหง

ภมภาคมหาสมทรอนเดย IOR-ARC

0.50 1.30 1.50 1.60 4.90

ระดบความสาเรจในการ

ผลกดนการเชอมโยง

เสนทางระหวาง 3 ประเทศ

ใหมความคบหนา (สง

หมายถง มการจดการ

ประชมระหวางหนวยงานท

เกยวของทงในและ

ตางประเทศ / มการ

จดทาแผนงาน-โครงการ

ศกษา)

สง สง สง สง สง 1.4.6 ความรวมมอไทย พมา

อนเดย เรองการเชอมโยงเสนทาง

คมนาคม

0.50 0.80 1.00 1.00 3.30

23.10 27.10 34.90 38.50 123.60รวมประเดนยทธศาสตรท 1

กองสงเสรม

เศรษฐ

สมพนธและ

ความรวมมอ

2/5

Page 139: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

80 80 80 80 80 1. เสรมสรางบทบาทของ

ไทยในสหประชาชาต

องคการระหวางประเทศ

และองคการระหวางรฐบาล

1. ชาระคาบารงตามพนธกรณ

และเงนอดหนน/บรจาคใหกบ

องคการระหวางประเทศดาน

เศรษฐกจ

4.62 5.60 6.80 8.20 25.22 สานกงาน

เลขานการ

กรม

1. แผนงานการเจรจาและการ

ประชมของกรมเศรษฐกจฯ

1.1 UNCTAD 4.00 3.00 3.00 3.00 13.00

1.2 WIPO 1.50 1.70 2.00 2.00 7.20

1.3 WTO 1.00 1.50 1.50 1.50 5.50

1.4 WEF 0.00 2.00 2.00 2.00 6.00

1.5 FfD (Financing for

Development)

1.20 1.50 1.00 1.00 4.70

1.6 OECD 2.00 3.00 2.90 3.50 11.40

1.7 Group of 77 and China 1.50 1.80 2.20 2.70 8.20

1.8 AMED 1.20 2.10 1.80 2.20 7.30

1.9 APEC 30.00 33.00 44.00 53.00 160.00

1.10 การเจรจาความตกลง

ตางๆ

5.00 17.00 7.20 8.70 37.90

52.02 72.20 74.40 87.80 286.42

กอง

นโยบาย

เศรษฐกจ

ระหวาง

ประเทศ

2. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนง

ในองคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

2. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

รอยละของจานวนทาท

ไทย/ขอเสนอทไทย

สนบสนน/ผลกดนไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏ

ในเอกสารการประชม

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

3/5

Page 140: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

จานวนศนยทจดตง

สาเรจตามแผนในแตละป

3 3 4 10 1. แผนงานสนบสนนการจดตง

ศนยบรการขอมลธรกจ

(Business Information Centre)

ใน สอท./สกญ. นารอง 7-10

แหงทวโลก

0.00 150.00 200.00 250.00 600.00 กองสนเทศ

เศรษฐกจ

2. แผนงานเพอสงเสรมการคา

การลงทนไทยในตางประเทศ

รอยละของจานวนการ

จดการประชมทได

ดาเนนการตามแผน

80 80 80 80 80 2.1 โครงการจดประชมเชง

ปฏบตการวาดวยแนวทางการ

สงเสรมและสนบสนน

ยทธศาสตรดานเศรษฐกจของ

รฐบาล

3.00 15.00 16.00 16.00 50.00 กองสนเทศ

เศรษฐกจ

รอยละของจานวนครง

การเขารวมกจกรรมและ

การเจรจาทสงผลในการ

เสรมสรางผลประโยชน

สาหรบไทยตามแผนท

กาหนด

80 80 80 80 80 2.2 เดนทางไปเจรจา

ผลประโยชนทางการคาและ

เศรษฐกจของไทย

27.45 50.00 60.00 70.00 207.45 กองสนเทศ

เศรษฐกจ

รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

80 80 80 80 80 2.3 โครงการ “ ครวไทยสโลก

และการสงเสรมสนคาเกษตร

2.00 6.00 7.00 8.00 23.00 กองสนเทศ

เศรษฐกจ

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน

3. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

1. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอ

ระหวางสถาบนการศกษา

วจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

4/5

Page 141: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 2.4 โครงการเพมประสทธภาพ

กรมเศรษฐกจ

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 สานก

เลขานการ

กรม

รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 2. ยกระดบมาตรฐาน

อตสาหกรรมฮาลาลไทย

โดยเฉพาะอาหารฮาลาลใน

ภมภาคเปาหมาย

1. โครงการยกระดบมาตรฐาน

ตราฮาลาลไทย

10.00 4.00 5.00 6.00 25.00 กองสงเสรม

เศรษฐ

สมพนธ

และความ

รวมมอ

44.45 227.00 290.00 352.00 913.45

119.57 326.30 399.30 478.30 1,323.47รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

5/5

Page 142: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมเศรษฐกจระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล และ (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศ

ในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดาน

แรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ และ (2) เพมขดความสามารถในการแขงขน

ของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอดองคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ และ (3) ยกระดบมาตรฐาน

อตสาหกรรมฮาลาลไทย โดยเฉพาะอาหารฮาลาลในภมภาคเปาหมาย

Page 143: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

วสยทศน : เปนองคกรนาในภมภาคทมความเชยวชาญในการบรหารงานความรวมมอเพอการพฒนากบตางประเทศ เพอสงเสรมการพฒนา ทางเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม และวชาการกบประเทศกาลงพฒนาตางๆ

พนธกจ 1. จดทาแผนกลยทธและบรหารความรวมมอเพอการพฒนากบตางประเทศ ภายใตความรวมมอทงในระดบทวภาค พหภาค และภมภาค รวมทงกรอบความรวมมอ

เพอความกาวหนาในการพฒนาเศรษฐกจและสงคมของประเทศกาลงพฒนา

2. เปนหนวยประสานงานกลางในดานการรบและการใหความรวมมอทางวชาการและการพฒนากบรฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคกรระหวาง

ประเทศ และนตบคคลตางประเทศ

3. บรหารงานดานการเงน ควบคม และตรวจสอบเงนชวยเหลอและเงนงบประมาณสมทบตามโครงการความรวมมอทางวชาการและการพฒนากบตางประเทศ

Page 144: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอนๆ ภายใตกรอบ ACMECS, GMS, IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนโครงการ/หลกสตรฝกอบรม/ดงานความรวมมอ

ใหแกประเทศเพอนบาน ทเพมขน

2. จานวนกจกรรม/โครงการภายใตโครงการบวแกว

สมพนธและโครงการความรวมมอสาขาทรพยากร

มนษยฯ ทเพมขน

1. ไมนอยกวา 2 โครงการ ในแตละป

2. ไมนอยกวา 4 โครงการ ในแตละป

กลยทธหลก

1. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนด โดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

2. ขยายความรวมมอเพอการพฒนา อาท ความรวมมอในกรอบอนภมภาค

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการความรวมมอเพอการพฒนาใหแกประเทศเพอนบาน (กมพชา ลาว พมา เวยดนาม)

2. โครงการบวแกวสมพนธ

3. โครงการความรวมมอสาขาทรพยากรมนษยภายใตกรอบยทธศาสตรความรวมมอ

ทางเศรษฐกจ ACMECS GMS IMT-GT BIMSTEC

Page 145: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาทในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนกจกรรมฝกอบรมดานการพฒนาขดความสามารถสาหรบประเทศ CLMV ภายใต

IAI ทเพมขน

2. จานวนโครงการ/หลกสตรฝกอบรม/ดงานความ

รวมมอกบกลมประเทศอาเซยน ยกเวน CLMV

ทเพมขน

1. ไมนอยกวา 2 โครงการ ในแตละป

2. ไมนอยกวา 2 โครงการ ในแตละป

กลยทธหลก

1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการฝกอบรมดานการพฒนาขดความสามารถสาหรบประเทศ CLMV

ตามกรอบความรวมมอเพอการรวมตวของอาเซยน (IAI)

2. โครงการความรวมมอกบกลมประเทศอาเซยน ยกเวน CLMV

Page 146: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกร ระดบภมภาคตางๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนองคการความรวมมอของตางประเทศ

ทไทยสามารถดาเนนการสมทบคาบารงสมาชก

ไดครบตามพนธกรณ

6 องคการ ในแตละป

กลยทธหลก 1. เสรมสรางบทบาทของไทยในองคการสหประชาชาต องคการระหวางประเทศและองคการ

ระหวางรฐบาล

โครงการ/แผนงาน 1. สงคาบารงสมาชกและเงนบรจาคใหแก UNDP CPS Fulbright UNV Peace Corps

และ IAEA

Page 147: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนกจกรรมโครงการและหลกสตรความรวมมอ

หนสวนกบแหลงผใหหลกตาง ๆ เพมขน

2. จานวนกจกรรมดานอาสาสมครและผเชยวชาญ

ตางประเทศเพมขน

1. ไมนอยกวา 4 กจกรรม ในแตละป

2. ไมนอยกวา 3 กจกรรม ในแตละป

กลยทธหลก

1. มสวนรวมในเวทระหวางประเทศเกยวกบความรวมมอหนสวนเพอการพฒนากบแหลงผให

และครวมมอตาง ๆ

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการความรวมมอหนสวนและหลกสตรฝกอบรมในสาขาตาง ๆ กบแหลงผใหหลกตาง ๆ

รวมกบ UNICEF UNFPA และ UNDP

2. แผนงานความรวมมอดานอาสาสมคร และผเชยวชาญตางประเทศ

3. การเจรจาและประชมกบหนสวนเพอการพฒนา

Page 148: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 5

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนการจดหลกสตรฝกอบรมนานาชาตประจาป

และปรญญาโทเพมขน

2. จานวนผเขารวมกจกรรมการจดฝกอบรมนานาชาต

ประจาปและปรญญาโทเพมขน

1. ไมนอยกวา 10 หลกสตร ในแตละป

2. ไมนอยกวา 150 คน ในแตละป

กลยทธหลก

1. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา โครงการ/แผนงาน

1. โครงการจดหลกสตรฝกอบรมนานาชาตประจาปและปรญญาโทใหแกตางประเทศ 2. โครงการความรวมมอกบประเทศแอฟรกาและลาตนอเมรกา 3. ความรวมมอทางวทยาศาสตรและวชาการไทย-จน

Page 149: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

2 2 2 2 8 1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

1.1 โครงการความรวมมอเพอ

การพฒนาใหแกประเทศเพอน

บาน (กมพชา ลาว พมา

เวยดนาม)

137.20 164.60 197.50 237.00 736.30

จานวนกจกรรม/

โครงการทเพมขน

4 4 4 4 16 1. แผนงานเพอสงเสรม

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบานในกรอบอนภมภาค

1.1 โครงการบวแกวสมพนธ 3.46 4.15 4.98 5.97 18.56

1.2 โครงการความรวมมอสาขา

ทรพยากรมนษยภายใตกรอบ

ยทธศาสตรความรวมมอทาง

เศรษฐกจ ACMECS GMS

IMT-GT BIMSTEC

86.90 104.28 125.13 150.16 466.47

227.56 273.03 327.61 393.13 1,221.33

เปนองคกรนาในภมภาคทมความเชยวชาญในการบรหารงานความรวมมอเพอการพฒนากบตางประเทศ เพอสงเสรมการพฒนาทางเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม และวชาการกบประเทศกาลงพฒนาตางๆ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)

ภารกจให

ความ

รวมมอเพอ

การพฒนา

กบ

ตางประเทศ

คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. สงเสรมและพฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพนบ

ถอจากประเทศเพอน

บานและขยายความ

รวมมอในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

1. ใชโครงการทเออประโยชน

สองฝายเปนเครองมอกระชบ

ความสมพนธอนดโดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขต

แดนกบประเทศเพอนบาน และ

เจรจาเรองการรวมพฒนาพนท

ทไทยและเพอนบานอางสทธ

ทบซอน

2. ขยายความรวมมอในกรอบ

อนภมภาค โดยเฉพาะความ

รวมมอเพอการพฒนา

จานวนโครงการ/

หลกสตรฝกอบรม/ดงาน

ความรวมมอเพอการ

พฒนาใหแกประเทศ

เพอนบาน เพมขน

1/5

Page 150: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพมบทบาท

ไทยในอาเซยน

จานวนกจกรรม

ฝกอบรมดานการพฒนา

ขดความสามารถ

สาหรบประเทศ CLMV

ภายใต IAI เพมขน

2 2 2 2 8 1.1 โครงการฝกอบรมดานการ

พฒนาขดความสามารถสาหรบ

ประเทศ CLMV ตามกรอบความ

รวมมอเพอการรวมตวของ

อาเซยน (IAI)

0.27 0.32 0.38 0.46 1.43

จานวนโครงการ/

หลกสตรฝกอบรม/ดงาน

ความรวมมอกบกลม

ประเทศอาเซยน ยกเวน

CLMV เพมขน

2 2 2 2 8 1.2 โครงการความรวมมอกบ

กลมประเทศอาเซยน ยกเวน

CLMV

11.01 13.21 15.85 19.02 59.09

11.28 13.53 16.23 19.48 60.52รวมประเดนยทธศาสตรท 2

2. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย รวมผลกดน

กรอบความรวมมอ

เอเชย และมบทบาท

ในการเสรมสราง

ความแขงแกรงของ

อาเซยน

1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารงตาแหนง

ประธานอาเซยนของไทย

ขบเคลอนความรวมมอใน

กรอบอาเซยน รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศใน

ภมภาคเอเชยใต ตะวนออก

กลาง และเอเชยกลาง

ภารกจให

ความ

รวมมอเพอ

การพฒนา

กบ

ตางประเทศ

2/5

Page 151: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. การชาระคาบารงตาม

พนธกรณตอองคการระหวาง

ประเทศ

จานวนองคการความ

รวมมอของตางประเทศท

ไทยสามารถดาเนนการ

สมทบคาบารงสมาชก

ไดครบตามพนธกรณ

6 6 6 6 6 1.1 คาบารงสมาชกและเงน

บรจาคใหแก UNDP CPS

Fulbright UNV Peace Corps

และ IAEA

21.86 26.23 31.47 37.77 117.33 ภารกจ

ความ

รวมมอ

หนสวนเพอ

การพฒนา

21.86 26.23 31.47 37.77 117.33

3. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

1. เสรมสรางบทบาทของไทย

ในสหประชาชาต องคการ

ระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

3/5

Page 152: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. แผนงานความรวมมอระหวาง

ประเทศ

จานวนกจกรรม

โครงการและหลกสตร

ความรวมมอหนสวน กบ

แหลงผใหหลกตางๆ

เพมขน

4 4 4 4 16 1.1 โครงการความรวมมอ

หนสวนและหลกสตรฝกอบรมใน

สาขาตางๆ กบแหลงผใหหลก

ตางๆ รวมกบ UNICEF UNFPA

และ UNDP

26.60 31.92 38.30 45.96 142.78 ภารกจ

ความ

รวมมอกบ

ตางประเทศ

เพอการ

พฒนา

ทรพยากร

มนษย

จานวนกจกรรมดาน

อาสาสมครและ

ผเชยวชาญตางประเทศ

เพมขน

3 3 3 3 12 1.2 แผนงานความรวมมอดาน

อาสาสมคร และผเชยวชาญ

ตางประเทศ

50.00 60.00 72.00 86.40 268.40 ภารกจ

อานวย

สทธพเศษ

และพสด

โครงการ

1.3 การเจรจาและประชมกบ

หนสวนเพอการพฒนา

5.00 6.00 7.20 8.64 26.84 ภารกจ

ความ

รวมมอ

หนสวนเพอ

การพฒนา

81.60 97.92 117.50 141.00 438.02

4. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

รวมประเดนยทธศาสตรท 4

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน

มสวนรวมในเวทระหวาง

ประเทศเกยวกบความรวม มอ

หนสวนเพอการพฒนากบ

แหลงผใหและครวมมอตางๆ

4/5

Page 153: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. แผนงานดาเนนงาน

สนถวไมตรและการใหความ

ชวยเหลอ

1. จานวนการจด

หลกสตรการฝกอบรม

นานาชาตประจาปและ

ปรญญาโทเพมขน

10 10 10 10 40 1.1 โครงการจดหลกสตร

ฝกอบรมนานาชาตประจาปและ

ปรญญาโทใหแกตางประเทศ

63.24 75.88 91.06 109.27 339.45 ภารกจครม.

กบตปท.เพอ

การพฒนา

ทรพยากร

มนษย

2. จานวนผเขารวม

กจกรรมการจดฝกอบรม

นานาชาตประจาปและ

ปรญญาโท เพมขน

150 150 150 150 600 1.2 โครงการความรวมมอกบ

ประเทศแอฟรกาและลาตน

อเมรกา

23.54 28.24 33.89 40.67 126.34 ภารกจให

ความรวมมอ

เพอการ

พฒนากบ

ตางประเทศ

1.3 ความรวมมอทาง

วทยาศาสตรและวชาการไทย-จน

7.24 8.68 10.42 12.51 38.85 ภารกจความ

รวมมอ

หนสวนเพอ

การพฒนา

94.02 112.80 135.37 162.45 504.64

436.32 523.51 628.18 753.83 2,341.84

รวมประเดนยทธศาสตรท 5

รวมทกประเดนยทธศาสตร

5. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

เสรมสรางมตรภาพ ความ

รวมมอระดบประชาชน รวมทง

การใหความรวมมอทาง

วชาการแกประเทศกาลงพฒนา

5/5

Page 154: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน และ (2) ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล

Page 155: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)สานกงานความรวมมอเพอการพฒนาระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) มสวนรวมในเวทระหวางประเทศเกยวกบความรวมมอหนสวนเพอการพฒนากบแหลงผใหและครวมมอตางๆ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการแกประเทศ

กาลงพฒนา

Page 156: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

วสยทศน : ขบเคลอนยทธศาสตรและผลกดนกลยทธในการสงเสรมกจการตางประเทศในดานพธการทต สารนเทศ การกงสล สนธสญญาและกฎหมาย เพอตอบสนองตอผลประโยชนของประเทศไทย รวมทงเสรมสรางความรวมมอและความ เขมแขงใหชมชนไทยในตางประเทศ พนธกจ

1. เสนอความเหนเกยวกบปญหากฎหมายระหวางประเทศ

2. เสนอความเหนเกยวกบนโยบายและแผนงานดานการกงสล

3. เปนตวแทนในการประชมเจรจาเกยวกบสนธสญญาและกฎหมายระหวางประเทศ

4. ดาเนนการเกยวกบพธการทต การรบรอง การเยอน เอกสทธ และการคมกนทางการทต

5. ดาเนนการเกยวกบงานกงสลและคมครองคนไทย

6. ดาเนนการประชาสมพนธการทตเชงวฒนธรรม และเผยแพรภาพลกษณทดของไทย

Page 157: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ภายใตกรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

และขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนไดไมนอยกวารอยละ

80 / มความรวมมอเพมขน / และมกลไก

ในการแกไขปญหา)

กลยทธหลก 1. สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและเจาหนาทระดบสงสรางความสมพนธ

กบประเทศเพอนบาน รวมทงใชกรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอ

ทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว

2. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนดโดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอน และการประชมทวภาค

2. แผนงานเสรมสรางความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน ทงระดบรฐบาล ประชาชน

และสอมวลชน

3. แผนงานสารวจและจดทาหลกเขตแดนระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

Page 158: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาท ในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนขอเสนอทไทยผลกดนและไดรบ

การยอมรบหรอปรากฎในถอยแถลงการประชมตาง ๆ

ในกรอบอาเซยน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธาน

อาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธ

กบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาทไทย

ในอาเซยน

Page 159: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาต และองคกรระดบภมภาคตาง ๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน

ในดานการรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน

มนษยธรรม และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนถอยแถลง/ทาทไทย/ขอเสนอของไทย/

ขอผลกดน/การรวมรบรองหรอรวมสนบสนนทไดรบ

การยอมรบหรอปรากฎในถอยแถลงการประชมตาง ๆ

ในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวาง

รฐบาล

2. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

โครงการ/แผนงาน

1. การชาระคาบารงตามพนธกรณตอองคการระหวางประเทศ

2. แผนงานการเจรจาและการประชม

3. แผนงานสงเสรมบทบาทไทยในความรวมมอระหวางประเทศดานตาง ๆ

Page 160: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของดลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร

2. ความสาเรจในการดาเนนงานตาง ๆ เพอเพมขด

ความสามารถของไทย

1. ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนได

ไมนอยกวารอยละ 80 / มความ

รวมมอเพมขน / และมกลไกในการ

แกไขปญหา)

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง สามารถดาเนนงานไดสาเรจ

ไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผน)

กลยทธหลก 1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทง

ใชกรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการแลกเปลยนการเยอนและการประชม

2. แผนงานเพอสงเสรมการคาการลงทนไทยในตางประเทศ

Page 161: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 5

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการ กบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอน ๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและตางประเทศทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

2. รอยละของจานวนการชแจงขอเทจจรงตอการรายงานขาวทมผลกระทบตอภาพลกษณและความเชอมน

ตอประเทศไทย

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรม

ภาพลกษณและสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

2. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและ

ผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม

เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

Page 162: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานประชาสมพนธเพอสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตาง ๆ

2. แผนงานประชาสมพนธชแจงแนวนโยบายของไทยในการแกไขปญหาชายแดนภาคใต 3. แผนงานการดาเนนกจกรรมการทตวฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และกจกรรม

ในระดบประชาชน เพอสนบสนนยทธศาสตรดานตางประเทศของไทย

4. แผนงาน Thailand Branding and Marketing

Page 163: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 6

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ คนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทย ในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย

เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถงและเสรมสราง

ความเขมแขงใหชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ประสทธภาพในการใหความชวยเหลอแกคนไทยทตกทกขไดยาก

2. รอยละของจานวนโครงการเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชนไทยในตางประเทศทดาเนนการสาเรจตามแผน

1. ระดบสง

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขงและชวยเหลอผตกทกขไดยาก

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษย 2. แผนงานเสรมสรางชมชนไทยเขมแขง

Page 164: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 7

ปรบปรงการใหบรการประชาชนดวยการสรางนวตกรรมและนาเทคโนโลยใหมๆ มาใช ในการใหบรการรปแบบตาง ๆ เพอลดภาระและอานวยความสะดวกแกประชาชน

เปาประสงค : สามารถอานวยความสะดวกและใหบรการแกประชาชน รวมทงยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรรมาภบาล เปนทยอมรบของประชาชน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของความสาเรจในการดาเนนงานตามแผนการปรบปรงการใหบรการประชาชน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ปรบปรงรปแบบการใหบรการประชาชน อานวยความสะดวก ลดขนตอนการทางาน

และนาเทคโนโลยใหม ๆ มาใชในการใหบรการ เพออานวยความสะดวกใหแกประชาชน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการเพมประสทธภาพในการสรางนวตกรรมและนาเทคโนโลยใหม ๆ มาใชในการ

บรการประชาชน

Page 165: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ ประเดนยทธศาสตรท 8

สงเสรมใหประชาชนมโอกาสไดรบรขอมลขาวสารจากทางราชการและสอสาธารณะอน ไดอยางกวางขวาง ถกตอง เปนธรรมและรวดเรว

เปาประสงค : เปดโอกาสใหประชาชนไดรบรขาวสารผานชองทางสาธารณะของกระทรวงฯ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของความสาเรจในการดาเนนการตามแผนพฒนาคณภาพการเผยแพรขาวสารผานทางสอของกระทรวงฯ

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. สงเสรมใหสงคมไทยไดมความเขาใจเกยวกบการดาเนนนโยบายตางประเทศของไทย

ทเกยวของกบการดาเนนชวตประจาวนของประชาชน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการพฒนาคณภาพการเผยแพรขาวสารทางเวบไซตของกระทรวงการตางประเทศ

2. โครงการพฒนาการดาเนนงานของสถานวทยสราญรมยของกระทรวงการตางประเทศ

Page 166: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

ด ด ด ด ด 1. สนองพระราชกรณยกจ และ

สรางโอกาสใหผนาและจนท.

ระดบสงสรางความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และ

จดตงกลไกความรวมมอทวภาค

รองรบความสมพนธทขยายตว

1. แผนงานการแลกเปลยน

การเยอน และการประชมทว

ภาค

8.50 5.10 3.50 3.50 20.60 กรมพธฯ /

กรม

สนธสญญาฯ

1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

0.00 2.00 4.00 6.00 12.00 กรมพธฯ

2. แผนงานสารวจและจดทา

หลกเขตแดนระหวางไทยกบ

ประเทศเพอนบาน

117.29 148.00 180.00 192.00 637.29 กรม

สนธสญญาฯ

125.79 155.10 187.50 201.50 669.89

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

กลยทธหลก / วธดาเนนการ

1. สงเสรมและพฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพนบ

ถอจากประเทศเพอน

บานและขยายความ

รวมมอในหลายมต

ภายใตกรอบความ

รวมมอ ACMECS

GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

พฒนางานเชงรกดานสารนเทศ การกงสล สนธสญญาและกฎหมาย และพธการทต เพอสนบสนนการดาเนนนโยบายตางประเทศ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

ระดบความ สมพนธ

ระหวางไทยกบประเทศ

เพอนบาน (ด หมายถง

สามารถดาเนนงาน

ตามแผนการเยอนไดไม

นอยกวารอยละ 80 / ม

ความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไข

ปญหา)

2. ใชโครงการทเออประโยชน

สองฝายเปนเครองมอกระชบ

ความสมพนธอนดโดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขต

แดนกบประเทศเพอนบาน และ

เจรจาเรองการรวมพฒนาพนทท

ไทยและเพอนบานอางสทธทบ

ซอน

1/8

Page 167: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

2. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย รวมผลกดน

กรอบความรวมมอ

เอเชย และมบทบาท

ในการเสรมสราง

ความแขงแกรงของ

อาเซยน

รอยละของจานวน

ขอเสนอทไทยผลกดน

และไดรบการยอมรบ

หรอปรากฏในถอย

แถลงการประชมตางๆ

ในกรอบอาเซยน

80 80 80 80 80 1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและศกยภาพ

ในการดารงตาแหนงประธาน

อาเซยนของไทย ขบเคลอน

ความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธ

กบประเทศในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพม

บทบาทไทยในอาเซยน

0.00 0.80 0.80 0.80 2.40 กรม

สนธสญญาฯ

0.00 0.80 0.80 0.80 2.40รวมประเดนยทธศาสตรท 2

2/8

Page 168: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

80 80 80 80 80 1. เสรมสรางบทบาทของไทย

ในสหประชาชาต องคการ

ระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

1. การชาระคาบารงตาม

พนธกรณตอองคการระหวาง

ประเทศ

0.50 1.00 1.00 1.50 4.00

1. แผนงานการเจรจาและ

การประชม

0.00 8.80 9.30 9.80 27.90

2. แผนงานสงเสรมบทบาท

ไทยในความรวมมอระหวาง

ประเทศดานตางๆ

0.00 8.30 9.50 9.50 27.30

0.50 18.10 19.80 20.80 59.20

กรม

สนธสญญาฯ

รวมประเดนยทธศาสตรท 3

2. ตดตามความรวมมอระหวาง

ประเทศในเรองทมผลกระทบตอ

ไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค และ

สงเสรมใหประเทศไทยหรอคน

ไทยดารงตาแหนงในองคการ

ระหวางประเทศ รวมทงขยาย

ความรวมมอดานแรงงานและ

ดานโทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

3. มบทบาทท

สรางสรรคในองคกร

ระหวางประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาตและ

องคกรระดบภมภาค

ตาง ๆ เพอรกษา

สนตภาพ ความมนคง

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบตอ

ความมนคงของมนษย

บทบาทของไทยเปน

ทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรมกระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอ

ในการแกไขประเดน

ปญหาขามชาตดาน

ความมนคงของมนษย

รอยละของจานวนถอย

แถลง/ทาทไทย/ขอเสนอ

ของไทย/ขอผลกดน/การ

รวมรบรองหรอรวม

สนบสนน ทไดรบการ

ยอมรบหรอปรากฏใน

ถอยแถลงการประชม

ตางๆ ในสหประชาชาต

องคการระหวางประเทศ

และองคการระหวาง

รฐบาล

3/8

Page 169: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1. ระดบความสมพนธ

กบประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร (ด

หมายถง สามารถ

ดาเนนงานตามแผนการ

เยอนไดไมนอยกวารอย

ละ 80 / มความรวมมอ

เพมขน / และมกลไก

ในการแกไขปญหา)

ด ด ด ด ด 1. สงเสรมการแลกเปลยนการ

เยอนในทกระดบกบประเทศ

หนสวนยทธศาสตร พรอมทงใช

กรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

1. แผนงานการแลกเปลยน

การเยอนและการประชม

0.00 6.70 6.70 6.70 20.10

2. ความสาเรจในการ

ดาเนนงานตางๆ เพอ

เพมขดความ สามารถ

ของไทย (สง หมายถง

สามารถดาเนน งานได

สาเรจไมนอยกวารอยละ

80 ตามแผน)

สง สง สง สง สง 2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถใน

การแขงขนของประเทศบนเวท

การคาโลก โดยการสรางและ

ถายทอดองคความรความ

รวมมอระหวางสถาบนการ

ศกษาวจย / ภาคเอกชน

โดยเฉพาะ SMEs รวมทงการ

พฒนาบคลากรดานตางประเทศ

1. แผนงานเพอสงเสรม

การคาการลงทนไทยใน

ตางประเทศ

0.00 5.50 5.50 6.00 17.00

0.00 12.20 12.20 12.70 37.10

ไทยมความสมพนธท

ใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทม

บทบาทสาคญของ

โลก และสามารถ

ขยายขด

ความสามารถในการ

แขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศ

อยางยงยน

กรม

สนธสญญาฯ

รวมประเดนยทธศาสตรท 4

4. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

4/8

Page 170: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

80 80 80 80 80 1. แผนงานประชาสมพนธ

เพอสรางความเขาใจท

ถกตองเกยวกบนโยบาย

ตางประเทศผานสอตางๆ

17.72 44.72 52.76 62.66 177.86 กรม

สารนเทศ

2. แผนงานประชาสมพนธ

ชแจงแนวนโยบายของไทย

ในการแกไขปญหาชายแดน

ภาคใต

5.00 6.50 7.37 8.58 27.45 กรม

สารนเทศ

2. รอยละของจานวน

การชแจงขอเทจจรงตอ

การรายงานขาวทม

ผลกระทบตอ

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

80 80 80 80 80 3. แผนงานการดาเนน

กจกรรมการทตวฒนธรรม

(Cultural Diplomacy) และ

กจกรรมในระดบประชาชน

เพอสนบสนนยทธศาสตร

ดานตางประเทศ ของไทย

4.60 76.50 88.80 101.95 271.85 กรม

สารนเทศ /

กรมพธฯ

1. ดาเนนการตามแนวทางของ

การทตเพอประชาชนและการ

ทตเชงรก เพอสงเสรม

ภาพลกษณ และสรางความ

เขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพ

ทด ระดบประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

5. ดาเนนงานเชงรก

ทางการทตเพอ

ประชาชน วฒนธรรม

และการศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนในระดบ

ประชาชนกบนานา

ประเทศ พรอมทง

สงเสรมความรวมมอ

ทางวชาการกบ

ประเทศกาลงพฒนา

และสานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอนด

กบองคกรทางศาสนา

อนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศ

ไทย ทงดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม และ

วฒนธรรม ตลอดจน

เสรมสรางความ

เขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

1. รอยละของจานวน

โครงการเชงรกทางการ

ทตเพอเสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและ

ตางประเทศท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

5/8

Page 171: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

2. สรางเครอขายพนธมตรทาง

การเมอง เศรษฐกจ และสงคม

ในกลมผลประโยชนและผนา

ทางความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม การ

สอสารทางวฒนธรรมเพอชวย

สงเสรมและรกษาผลประโยชน

ของประเทศ

1. แผนงาน Thailand

Branding and Marketing

0.00 110.00 110.00 130.00 350.00 กรม

สารนเทศ

27.32 237.72 258.93 303.19 827.16รวมประเดนยทธศาสตรท 5

6/8

Page 172: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1. ประสทธภาพในการ

ใหความชวยเหลอแกคน

ไทยทตกทกขไดยาก

สง สง สง สง สง 1. แผนงานปองกนมใหคน

ไทยตกเปนเหยอการคามนษย

12.80 14.50 16.00 18.50 61.80 กรมการ

กงสล /

กรม

สนธสญญาฯ

2. รอยละของจานวน

โครงการเสรมสรางความ

เขมแขงใหกบชมชนไทย

ในตาง ประเทศทดาเนน

การสาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 2. แผนงานเสรมสรางชมชน

ไทยเขมแขง

22.00 124.00 126.00 128.00 400.00 กรมการ

กงสล

34.80 138.50 142.00 146.50 461.80รวมประเดนยทธศาสตรท 6

1. คมครองปองกนมใหคนไทย

ตกเปนเหยอการคามนษยในทก

รปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผตกทกขไดยาก

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหาไดรบ

ความชวยเหลออยาง

ทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงให

ชมชนไทยใน

ตางประเทศ

6. คมครอง

ผลประโยชนของคน

ไทย ดแลคนไทยและ

แรงงานไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคนไทยท

ประกอบอาชพและม

ถนฐานในตางประเทศ

สงเสรมบทบาทของ

ชมชนชาวไทยในการ

รกษาเอกลกษณและ

ความเปนไทย

7/8

Page 173: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กลมภารกจสงเสรมกจการตางประเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมายกลยทธหลก / วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

7. ปรบปรงการ

ใหบรการประชาชน

ดวยการสราง

นวตกรรมและนา

เทคโนโลยใหมๆ มา

ใชในการใหบรการ

รปแบบตางๆ เพอลด

ภาระและอานวยความ

สะดวกแกประชาชน

สามารถอานวย

ความสะดวกและ

ใหบรการแก

ประชาชน รวมทง

ยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรร

มาภบาล เปนท

ยอมรบของประชาชน

รอยละของความสาเรจ

ในการดาเนนงานตาม

แผนการปรบปรงการ

ใหบรการประชาชน

80 80 80 80 80 1. ปรบปรงรปแบบการ

ใหบรการประชาชน อานวย

ความสะดวก ลดขนตอนการ

ทางาน และนาเทคโนโลยใหมๆ

มาใชในการใหบรการ เพอ

อานวยความสะดวกใหแก

ประชาชน

1. โครงการเพมประสทธภาพ

ในการสรางนวตกรรมและนา

เทคโนโลยใหมๆ มาใชใน

การบรการประชาชน

0.00 9.00 9.00 10.00 28.00 กงสล

0.00 9.00 9.00 10.00 28.00

8. สงเสรมให

ประชาชนมโอกาส

ไดรบรขอมลขาวสาร

จากทางราชการและ

สอสาธารณะอนได

อยางกวางขวาง

ถกตอง เปนธรรมและ

รวดเรว

เปดโอกาสให

ประชาชนไดรบร

ขาวสารผานชองทาง

สาธารณะของ

กระทรวงฯ

รอยละของความสาเรจ

ในการดาเนนการตาม

แผนพฒนาคณภาพการ

เผยแพรขาวสารผาน

ทางสอของกระทรวงฯ

80 80 80 80 80 1. สงเสรมใหสงคมไทยไดม

ความเขาใจเกยวกบการดาเนน

นโยบายตางประเทศของไทยท

เกยวของกบการดาเนน

ชวตประจาวนของประชาชน

1. โครงการพฒนาคณภาพ

การเผยแพรขาวสารทาง

เวบไซตของกระทรวงการ

ตางประเทศ โครงการ

พฒนาการดาเนนงานของ

สถานวทยสราญรมยของ

กระทรวงการตางประเทศ

0.00 1.50 1.80 2.10 5.40 กรม

สารนเทศ

0.00 1.50 1.80 2.10 5.40

188.41 572.92 632.03 697.59 2,090.95รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 7

รวมประเดนยทธศาสตรท 8

8/8

Page 174: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจสงเสรมกจการตางประทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและจนท.ระดบสงสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว (2) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และจดทาหลก

เขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศใน

เรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงาน

และดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 175: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กลมภารกจสงเสรมกจการตางประทศ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค และ (2) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชน

และผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 6 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

ประเดนยทธศาสตรท 7 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.1.1 เปาหมายเชงนโยบายเรอง ระบบการบรหารงานภาครฐสามารถอานวยความสะดวกและใหบรการแกประชาชน รวมทงยกระดบ

คณภาพมาตรฐานและธรรมาภบาล เปนทยอมรบของประชาชน กลยทธ (1) ปรบปรงรปแบบการใหบรการประชาชน อานวยความสะดวก ลดขนตอนการทางาน และนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชในการใหบรการ เพออานวยความ

สะดวกใหแกประชาชน

ประเดนยทธศาสตรท 8 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.3 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การพฒนาระบบบรหารจดการงานขอมลขาวสารภาครฐ สามารถขยายโอกาสในการรบรขอมลขาวสารของ

ประชาชนใหถกตองเปนธรรมและรวดเรว กลยทธ (1) สงเสรมใหสงคมไทยไดมความเขาใจเกยวกบการดาเนนนโยบายตางประเทศของไทยทเกยวของกบการดาเนนชวตประจาวนของประชาชน

Page 176: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมสารนเทศ

วสยทศน : เปนองคกรนาในการรกษาและสงเสรมสถานะและบทบาทของไทยในเวทระหวางประเทศ อยางมเกยรตและสมศกดศร ทงทางดานเสรภาพ และความมนคงทางการเมอง ศกยภาพความเจรญทางเศรษฐกจ และการพฒนาทางสงคม ตลอดจนนาโอกาสกระแสโลกาภวฒนมาสสงคมไทยได อยางมประสทธภาพ พนธกจ

1. ดาเนนภารกจเกยวกบงานสารนเทศและการทตเชงวฒนธรรม โดยการประชาสมพนธ สรางเครอขายกบสอมวลชนตางประเทศ และระหวางสอมวลชน

ทองถนกบสอมวลชนตางประเทศในไทย

2. ดาเนนการประมวลและวเคราะหขาวตาง ๆ ทงภายในและนอกประเทศ

3. เผยแพร ตดตอและประสานงานในกจการทเกยวกบวฒนธรรมดานตาง ๆ ของไทย ทงในดานศลปะ การศกษา ดนตร การกฬา วทยาศาสตร และดานอน ๆ

กบตางประเทศ

4. ประชาสมพนธและชแจงนโยบายและทศนะของประเทศไทยแกผแทนหนงสอพมพและสอมวลชนตาง ๆ รวมทงตดตามขาว บทความหนงสอพมพ และ

ขาวสารตาง ๆ ทงภายในและนอกประเทศ

5. จดทารายการขาว สารคด บทความ เวบไซท และควบคมการบรหารสถานวทยสราญรมย

6. สงเสรมกจกรรมและแลกเปลยนดานวฒนธรรมกบนานาประเทศ เพอเผยแพรภาพพจนทดของประเทศไทย และปกปองรกษาผลประโยชนของชาต

7. ดาเนนการสรางเสรมภาพลกษณของประเทศในทก ๆ ดาน

8. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกาหนดใหเปนอานาจหนาทของกรมฯ หรอตามทกระทรวงฯ หรอคณะรฐมนตรมอบหมาย

Page 177: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสารนเทศ ประเดนยทธศาสตรท 1

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนกจกรรมประชาสมพนธประเทศไทย

ทดาเนนการสาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวนกจกรรมประชาสมพนธเรอง

การตางประเทศตอภาคสวนตางๆ ของสงคมไทย

ทดาเนนการสาเรจตามแผน

3. รอยละของจานวนการชแจงขอเทจจรงตอการรายงานขาว

ทมผลกระทบตอภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศ

ไทย

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด

ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

2. สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและผนาทาง

ความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและ

รกษาผลประโยชนของประเทศ

Page 178: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. คาใชจายเพอการประชาสมพนธและเสรมสรางภาพลกษณของประเทศไทย

2. โครงการพฒนาเวบไซตของกระทรวงการตางประเทศ (โดยมงไปทกลมเปาหมายทงในประเทศและ

ตางประเทศ)

3. การดาเนนงานศนยขาวในประเทศและตางประเทศ

4. โครงการวทยสราญรมยสญจรและสมมนานกจดรายการวทยชายแดนและตางประเทศ

5. โครงการประชาสมพนธวนสถาปนากระทรวงการตางประเทศ

6. โครงการบวแกวสญจร

7. โครงการประชาสมพนธกระทรวงการตางประเทศผานสถานวทยกระจายเสยงแหงประเทศไทย

8 . โครงการสมมนาระหวางเจาหนาทสารนเทศกบสอมวลชนแขนงตางๆ ของไทย

9. โครงการผลตรายการโทรทศนออกอากาศสถานโทรทศนสาธารณะ

10. สารวจและประเมนผลการดาเนนงานเพอขยายฐานผรบขอมลขาวสารของกระทรวงการตางประเทศ

ผานสอวทย โทรทศน และอนเตอรเนต

11. โครงการทาหนงสอวทยสราญรมย

12. โครงการแลกเปลยนการเยอนระหวางคณะผแทนกรมสารนเทศ และเกาหลเหนอ

13. โครงการแลกเปลยนสอมวลชนระหวางไทยกบสงคโปร

14. โครงการแลกเปลยนเจาหนาทสารนเทศระหวางไทยกบสงคโปร

15. โครงการแลกเปลยนการเยอนระหวางผแทนกรมสารนเทศและสอมวลชนไทยกบสานกขาวซนหว

ของประเทศจน

16. โครงการแลกเปลยนการเยอนระหวางเจาหนาทสารนเทศและสอมวลชนไทยกบประเทศทเปน

เปาหมายหลก

17. โครงการเชญสอมวลชนมสลมเยอนไทย

18. โครงการเผยแพรเอกลกษณวฒนธรรมไทยในประเทศมสลม

19. โครงการสนบสนนนกกอรไทยไปแขงขนอานคมภรอลกรอานในตางประเทศ

20. โครงการกระจายเสยง เพอชาวมสลมในเดอนรอมฎอน (วทยสราญรมย)

21. โครงการนกจดรายการวทยภาคมสลม

22. โครงการสงเสรมและเผยแพรศลปวฒนธรรมไทยในตางประเทศ

23. โครงการการทตวฒนธรรมกบประเทศเพอนบาน อาท กฐนพระราชทาน

24. โครงการภายใตสมาคมวฒนธรรมไทย-กมพชา

25. การจดตงมลนธไทย

Page 179: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสารนเทศ ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมใหประชาชนมโอกาสไดรบรขอมลขาวสารจากทางราชการ และสอสาธารณะอน ไดอยางกวางขวาง ถกตอง เปนธรรม และรวดเรว เปาประสงค : เปดโอกาสใหประชาชนไดรบรขาวสารผานชองทางสาธารณะของกระทรวงฯ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของความสาเรจในการดาเนนการตามแผนพฒนาคณภาพการเผยแพรขาวสารผานทางสอของกระทรวงฯ

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. สงเสรมใหสงคมไทยไดมความเขาใจเกยวกบการดาเนนนโยบายตางประเทศของไทยทเกยวของ

กบการดาเนนชวตประจาวนของประชาชน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการพฒนาคณภาพการเผยแพรขาวสารทางเวปไซดของกระทรวงการตางประเทศ

2. โครงการพฒนาการดาเนนงานของสถานวทยสารญรมยของกระทรวงการตางประเทศ

Page 180: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

80 80 80 80 80 1. แผนงานประชาสมพนธเพอ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตางๆ

1.1 คาใชจายเพอการ

ประชาสมพนธและเสรมสราง

ภาพลกษณของประเทศไทย

7.60 12.00 14.00 16.00 49.60 สารนเทศ

80 80 80 80 80 1.2 โครงการพฒนาเวบไซตของ

กระทรวงการตางประเทศ (โดย

มงไปทกลมเปาหมายทงภายใน

และตางประเทศ)

0.50 0.50 0.60 1.60 สารนเทศ

1.3 คาใชจายในการดาเนนงาน

ศนยขาวในประเทศและ

ตางประเทศ

6.00 10.00 12.00 15.00 43.00 สารนเทศ

80 80 80 80 80 1.4 โครงการวทยสราญรมย

สญจรและสมมนานกจดรายการ

วทยชายแดนและตางประเทศ

0.80 0.96 1.15 2.91 สารนเทศ

1.5 โครงการประชาสมพนธวน

สถาปนากระทรวงการตางประเทศ

0.80 0.80 0.80 2.40 สารนเทศ

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

1. รอยละของจานวน

กจกรรม

ประชาสมพนธประเทศ

ไทยทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและ

ความเชอมนตอ

ประเทศไทย ทง

ดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม

และวฒนธรรม

ตลอดจนเสรมสราง

ความเขาใจท

ถกตองเกยวกบ

นโยบาย

ตางประเทศของไทย

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบาย

ตางประเทศของไทย

รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบ

ประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

2. รอยละของจานวน

กจกรรมประชาสมพนธ

เรองการตางประเทศ

ตอภาคสวนตางๆ ของ

สงคมไทยทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

3.รอยละของจานวน

การชแจงขอเทจจรงตอ

การรายงานขาวทม

ผลกระทบตอ

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

เปนองคกรนาในการรกษาและสงเสรมสถานะและบทบาทของไทยในเวทระหวางประเทศ อยางมเกยรตและสมศกดศร ทงทางดานเสรภาพ และความมนคงทางการเมอง ศกยภาพความเจรญทางเศรษฐกจ และการพฒนาทางสงคม ตลอดจนนาโอกาสกระแสโลกาภวตนมาสสงคมไทยไดอยางมประสทธภาพ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

1. ดาเนนงานเชง

รกทางการทตเพอ

ประชาชน

วฒนธรรม และ

การศกษา ตลอดจน

การแลกเปลยนใน

ระดบประชาชนกบ

นานาประเทศ

พรอมทงสงเสรม

ความรวมมอทาง

วชาการกบประเทศ

กาลงพฒนา และ

สานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอน

ดกบองคกรทาง

ศาสนาอนๆ

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

1/7

Page 181: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

1.6 โครงการบวแกวสญจร 2.72 3.27 3.92 4.70 14.61 สารนเทศ

1.7 โครงการประชาสมพนธ

กระทรวงการตางประเทศผาน

สถานวทยกระจาย เสยงแหง

ประเทศไทย

2.40 2.88 3.45 8.73 สารนเทศ

1.8 โครงการสมมนาระหวาง

เจาหนาทสารนเทศกบสอมวลชน

แขนงตางๆ ของไทย

0.30 0.35 0.40 1.05 สารนเทศ

1.9 โครงการผลตรายการ

โทรทศนออกอากาศ

สถานโทรทศนสาธารณะ

9.00 10.00 12.00 31.00 สารนเทศ

1.10 การสารวจและประเมนผล

การดาเนนงานเพอขยายฐาน

ผรบขอมลขาวสารของกระทรวง

การตางประเทศผานสอวทย

โทรทศน และอนเตอรเนต

1.50 2.50 3.00 7.00 สารนเทศ

1.11 โครงการทาหนงสอวทย

สราญรมย

1.00 1.10 1.32 3.42 สารนเทศ

1.12 โครงการแลกเปลยนการ

เยอนระหวางคณะผแทนกรม

สารนเทศ และเกาหลเหนอ

0.40 0.45 0.45 0.48 1.78 สารนเทศ

2/7

Page 182: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

1.13 โครงการแลกเปลยน

สอมวลชนระหวางไทยกบสงคโปร

0.30 0.45 0.45 0.48 1.68 สารนเทศ

1.14 โครงการแลกเปลยน

เจาหนาทสารนเทศ ระหวางไทย

กบสงคโปร

0.30 0.45 0.45 0.48 1.68 สารนเทศ

1.15 โครงการแลกเปลยนการ

เยอนระหวางผแทนกรม

สารนเทศและสอมวลชนไทยกบ

สานกขาวซนหวของประเทศจน

0.40 0.60 0.65 0.70 2.35 สารนเทศ

1.16 โครงการแลกเปลยนการ

เยอนระหวางเจาหนาทสารนเทศ

และสอมวลชนไทยกบประเทศท

เปนเปาหมายหลก

1.20 1.75 2.10 5.05 สารนเทศ

3/7

Page 183: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

2. แผนงานประชาสมพนธชแจง

แนวนโยบายของไทยในการ

แกไขปญหาชายแดนภาคใต

2.1. โครงการเชญสอมวลชน

มสลมเยอนไทย

2.60 3.60 4.32 5.18 15.70 สารนเทศ

2.2 โครงการเผยแพรเอกลกษณ

วฒนธรรมไทยในประเทศมสลม

1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 สารนเทศ

2.3 โครงการสนบสนนนกกอร

ไทยไปแขงขนอานคมภร

อลกรอานในตางประเทศ

0.40 0.50 0.58 0.70 2.18 สารนเทศ

2.4 โครงการกระจายเสยง เพอ

ชาวมสลมในเดอนรอมฎอน

(วทยสราญรมย)

0.10 0.10 0.17 0.20 0.57 สารนเทศ

2.5 โครงการนกจดรายการวทย

ภาคมสลม

0.90 1.30 1.30 1.50 5.00 สารนเทศ

4/7

Page 184: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

3. แผนงานการดาเนนกจกรรม

การทตวฒนธรรม (Cultural

Diplomacy) และกจกรรมใน

ระดบประชาชนเพอสนบ สนน

ยทธศาสตรดานตางประเทศของ

ไทย

3.1 โครงการสงเสรมและ

เผยแพรศลปวฒนธรรมไทยใน

ตางประเทศ

34.00 38.00 42.00 114.00 สารนเทศ

3.2 โครงการการทตวฒนธรรม

กบประเทศเพอนบาน อาท กฐน

พระราชทาน

4.60 8.00 9.00 10.00 31.60 สารนเทศ

3.3 โครงการภายใตสมาคม

วฒนธรรมไทย-กมพชา

10.00 12.00 14.00 36.00 สารนเทศ

5/7

Page 185: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

1. แผนงาน Thailand Branding

and Marketing

1.1 การจดตงมลนธไทย 110.00 110.00 130.00 350.00 สารนเทศ

27.32 213.22 229.13 267.24 736.91รวมประเดนยทธศาสตรท 1

2. สรางเครอขายพนธมตร

ทางการเมอง เศรษฐกจ

และสงคมในกลม

ผลประโยชนและผนาทาง

ความคดในตาง ประเทศ

รวมทงใชเวทการประชม

การสอสารทางวฒนธรรม

เพอชวยสงเสรมและรกษา

ผลประโยชนของประเทศ

6/7

Page 186: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

2. สงเสรมให

ประชาชนมโอกาส

ไดรบรขอมล

ขาวสารจากทาง

ราชการและสอ

สาธารณะอนได

อยางกวางขวาง

ถกตอง เปนธรรม

และรวดเรว

เปดโอกาสให

ประชาชนไดรบร

ขาวสารผาน

ชองทางสาธารณะ

ของกระทรวงฯ

1. รอยละของ

ความสาเรจในการ

ดาเนนการตาม

แผนพฒนาคณภาพ

การเผยแพรขาวสาร

ผานทางสอของ

กระทรวงฯ

80 80 80 80 80 1. สงเสรมใหสงคมไทยไดม

ความเขาใจเกยวกบการ

ดาเนนนโยบายตางประเทศ

ของไทยทเกยวของกบการ

ดาเนนชวตประจาวนของ

ประชาชน

1. โครงการพฒนาคณภาพการ

เผยแพรขาวสารทางเวบไซตของ

กระทรวงการตางประเทศ

โครงการพฒนาการดาเนนงาน

ของสถานวทยสราญรมยของ

กระทรวงการตางประเทศ

1.50 1.80 2.10 5.40 กรม

สารนเทศ

0.00 1.50 1.80 2.10 5.40

27.32 214.72 230.93 269.34 742.31รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

7/7

Page 187: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสารนเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค (2) สรางเครอขายพนธมตรทางการเมอง เศรษฐกจ และสงคมในกลมผลประโยชนและ

ผนาทางความคดในตางประเทศ รวมทงใชเวทการประชม การสอสารทางวฒนธรรม เพอชวยสงเสรมและรกษาผลประโยชนของประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.3 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การพฒนาระบบบรหารจดการงานขอมลขาวสารภาครฐ สามารถขยายโอกาสในการรบรขอมลขาวสารของ

ประชาชนใหถกตองเปนธรรมและรวดเรว กลยทธ (1) สงเสรมใหสงคมไทยไดมความเขาใจเกยวกบการดาเนนนโยบายตางประเทศของไทยทเกยวของกบการดาเนนชวตประจาวนของประชาชน

Page 188: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมการกงสล

วสยทศน : ดารงไวซงการเปนหนวยงานหลกในการใหความชวยเหลอคนไทยตกทกขไดยากในตางประเทศอยางมประสทธภาพ เสรมสรางความเขมแขงใหชมชนไทยทงในและนอกประเทศ และกระจายงานบรการดานกงสลไปทกภมภาคดวยนวตกรรม เพอสรางความพงพอใจแกประชาชนตามนโยบาย “การทตเพอประชาชน”

พนธกจ

1. ประสานและอานวยความสะดวกสถานเอกอครราชทต สถานกงสลในการใหความชวยเหลอคนไทยตกทกขไดยากในตางประเทศ

ภายใน 24 ชวโมง

2. ดาเนนมาตรการ/โครงการปองกนปญหาการคามนษยทงในและนอกประเทศ

3. จดตงสานกงานหนงสอเดนทางในสวนภมภาคตามความเหมาะสมและจดหนวยหนงสอเดนทางเคลอนทไปยงจงหวดตาง ๆ เพอให

ประชาชนในพนทหางไกลไดรบบรการอยางทวถง

4. ขยายงานบรการดานการกงสล ณ สานกงานหนงสอเดนทางชวคราว ทงในกรงเทพฯ และตางจงหวด ดวยการเพมงานบรการ

รบเรองสงตอในการใหความชวยเหลอคนไทยตกทกขไดยากในตางประเทศ และงานบรการดานนตกรณ

5. นานวตกรรมการใหบรการดานกงสล เพอสรางความพงพอใจใหแกประชาชน

Page 189: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมการกงสล ประเดนยทธศาสตรท 1

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทย และแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ คนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทย ในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย

เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาตองไดรบความชวยเหลออยางทวถง รวมทง

มมาตรการ/โครงการเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชนไทยทงในและตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการสาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการสาเรจตามแผนของแตละศนย

3. ระยะเวลาเฉลยในการใหความชวยเหลอหลงจากไดรบ

คารองตามขนตอนทถกตอง

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

3. ไมเกน 24 ชวโมง

กลยทธหลก 1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขง และชวยเหลอดแลผตกทกขไดยาก

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการเสรมสรางทกษะแรงงานอสานกอนยายถนไปทางานตางประทศ ปละ 2 ครง

2. โครงการอบรมแกนนาชมชนเฝาระวงปญหาการคามนษยทพนทกลมเสยงปละ 2 ครง

3. โครงการรณรงคประชาสมพนธในรปแบบตางๆ อาท จดพมพแผนพบสาระนารกอนเดนทาง

ไปตางประเทศ และคมอคนไทยในตางประเทศปละ 1 ครง

4. โครงการประชาสมพนธของสถานเอกอครราชทตและสถานกงสลใหญ

5. โครงการฝกอบรมเจาหนาทผปฏบตงานดานการกงสลปละ 1 ครง

6. การจดตงศนยวฒนธรรมไทยและพทกษไทย พรอมทงเวปไซตบรการขอมลแกชมชนไทย

ในประเทศนารอง

7. การคมครองดแลผตกทกขไดยาก

Page 190: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมการกงสล ประเดนยทธศาสตรท 2

ปรบปรงการใหบรการประชาชนดวยการสรางนวตกรรมและนาเทคโนโลยใหมๆ มาใชในการใหบรการรปแบบตางๆ เพอลดภาระและอานวยความสะดวกแกประชาชน

เปาประสงค : สามารถอานวยความสะดวกและใหบรการแกประชาชน รวมทงยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรรมาภบาล เปนทยอมรบของประชาชน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนสถานเอกอครราชทต/สถานกงสลใหญ

ทมเวปไซตหวเรองดานการกงสล

2. จานวนสานกงานทจดตงไดสาเรจไดตามแผนของ

โครงการ

3. รอยละของจานวนการไปใหบรการจดทา

หนงสอเดนทางสญจร

1. ไมนอยกวารอยละ 95 ในแตละป

(เรมป 2552)

2. รวม 3 แหง (เรมป 2552)

3. ไมนอยกวารอยละ 95 ในแตละป

(เรมป 2552)

กลยทธหลก 1. ปรบปรงรปแบบการใหบรการประชาชน อานวยความสะดวก ลดขนตอนการทางานและ

นาเทคโนโลยใหมๆ มาใชในการใหบรการ เพออานวยความสะดวกใหแกประชาชน

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการสงเสรมใหสถานเอกอครราชทตและสถานกงสลทวโลกจดทาเวปไซตพอใหความร

ดานการกงสลแกคนไทยในตางประเทศ

2. โครงการเปดสานกงานจดทาหนงสอเดนทางเพมเตมปละ 1 แหง (เรมป 2552)

3. โครงการใหบรการการจดทาหนงสอเดนทางสญจรใหทวถง

Page 191: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมการกงสล

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

80 80 80 80 80 1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตก

เปนเหยอการคามนษย

12.80 14.00 15.50 18.00 60.30

1.1 โครงการเสรมสรางทกษะ

แรงงานอสานกอนยายถนไป

ทางานตางประเทศปละ 2 ครง

0.40 กงสล

1.2 โครงการอบรมแกนนาชมชน

เฝาระวงปญหาการคามนษยท

พนทกลมเสยงปละ 2 ครง

0.60 กงสล

1.3 โครงการรณรงค

ประชาสมพนธในรปแบบตาง ๆ

อาท จดพมพแผนพบสาระนาร

กอนเดนทางไปตางประเทศ และ

คมอคนไทยในตางประเทศปละ 1

ครง

5.00 กงสล

1.4 โครงการประชาสมพนธของ

สอท. และ สกญ.

6.00 กงสล

1.5 โครงการฝกอบรมเจาหนาท

ผปฏบตงานดานการกงสลปละ 1

ครง

2.00 กงสล

1. คมครองปองกนมใหคน

ไทยตกเปนเหยอการคา

มนษยในทกรปแบบ โดย

การเสรมสรางชมชนไทย

เขมแขงและชวยเหลอผตก

ทกขไดยาก

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

ดารงไวซงการเปนหนวยงานหลกในการใหความชวยเหลอคนไทยตกทกขไดยากในตางประเทศอยางมประสทธภาพ เสรมสรางความเขมแขงใหชมชนไทยทงในและนอกประเทศ และกระจายงานบรการดานกงสลไปทกภมภาคดวยนวตกรรม เพอสรางความพงพอใจแกประชาชนตามนโยบาย "การทตเพอประชาชน"

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

1. คมครอง

ผลประโยชนของ

คนไทย ดแลคน

ไทยและแรงงาน

ไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคน

ไทยทประกอบ

อาชพและมถน

ฐานใน

ตางประเทศ

สงเสรมบทบาท

ของชมชนชาว

ไทยในการรกษา

เอกลกษณและ

ความเปนไทย

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหา

ไดรบความ

ชวยเหลออยาง

ทวถง และ

เสรมสรางความ

เขมแขงใหชมชน

ไทยในตางประเทศ

1/3

Page 192: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมการกงสล

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

2. แผนงานเสรมสรางชมชนไทย

เขมแขง

รอยละของจานวน

โครงการ/กจกรรมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผนของศนย

80 80 80 80 2.1 การจดตงศนยวฒนธรรม

ไทยและพทกษไทยพรอมทง

เวบไซตบรการขอมลแกชมชน

ไทยในประเทศนารอง

100.00 100.00 100.00 300.00 กงสล

ระยะเวลาเฉลยในการ

ใหความชวยเหลอ

หลงจากไดรบคารอง

ตามขนตอนทถกตอง

24

ช.ม.

24

ช.ม.

24

ช.ม.

24

ช.ม.

24 ช.ม. 2.2 การคมครองดแลผตกทกขได

ยาก

22.00 24.00 26.00 28.00 100.00 กงสล

12.80 114.00 115.50 118.00 360.30รวมประเดนยทธศาสตรท 1

2/3

Page 193: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมการกงสล

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

โครงการเพมประสทธภาพในการ

สรางนวตกรรมและนาเทคโนโลย

ใหมๆ มาใชในการบรการ

ประชาชน

0.00 9.00 9.00 10.00 28.00 กงสล

1. รอยละของจานวน

สอท. / สกญ. ทม

เวบไซตหวเรองดาน

การกงสล

95 95 95 95 1. โครงการสงเสรมใหสอท. /

สกญ. ทวโลกจดทาเวบไซต

เพอใหความรดานการกงสลแก

คนไทยในตางประเทศ

2. จานวนสานกงานท

จดตงไดสาเรจไดตาม

แผนของโครงการ

1 1 1 3 2. โครงการเปดสานกงานจดทา

หนงสอเดนทางเพมเตมปละ 1

แหง

3. รอยละของจานวน

การไปใหบรการจดทา

หนงสอเดนทางสญจร

95 95 95 95 3. โครงการใหบรการการจดทา

หนงสอเดนทางสญจรใหทวถง

0.00 9.00 9.00 10.00 28.00

12.80 123.00 124.50 128.00 388.30รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

1. ปรบปรงรปแบบการ

ใหบรการประชาชน อานวย

ความสะดวก ลดขนตอน

การทางาน และนา

เทคโนโลยใหมๆ มาใชใน

การใหบรการ เพออานวย

ความสะดวกใหแกประชาชน

2. ปรบปรงการ

ใหบรการ

ประชาชน ดวย

การสราง

นวตกรรมและนา

เทคโนโลยใหมๆ

มาใชในการ

ใหบรการรปแบบ

ตางๆ เพอลด

ภาระและอานวย

ความสะดวกแก

ประชาชน

1. สามารถอานวย

ความสะดวกและ

ใหบรการแก

ประชาชน รวมทง

ยกระดบคณภาพ

มาตรฐานและธรร

มาภบาล เปนท

ยอมรบของ

ประชาชน

3/3

Page 194: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมการกงสล

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.3 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การพฒนาระบบบรหารจดการงานขอมลขาวสารภาครฐ สามารถขยายโอกาสในการรบรขอมลขาวสารของ

ประชาชนใหถกตองเปนธรรมและรวดเรว กลยทธ (1) ปรบปรงรปแบบการใหบรการประชาชน อานวยความสะดวก ลดขนตอนการทางน และนาเทคโนโลยใหมๆมาใชในการใหบรการ เพออานวยความสะดวกใหแกประชาชน

Page 195: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมพธการทต

วสยทศน : เปนองคกรนาทมความเปนเลศดานพธการทตในการสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศทสามารถผสมผสานความเปนไทยกบความ เปนสากลไดอยางแนบเนยน รวมทงเปนองคกรหลกทเสรมสรางความเขาใจดานพธการทตใหแก ภาครฐ เอกชน และประชาชน

พนธกจ

1. ดาเนนการดานพธการ ระเบยบแบบแผน และประเพณปฏบตทางการทตและทางกงสลในการตดตอสมพนธระหวางประเทศไทยกบตางประเทศ

2. ดาเนนการดานการไปเยอนตางประเทศของพระบรมวงศและบคคลสาคญของประเทศไทย

3. รบรองการมาเยอนประเทศไทยของราชวงศตางประเทศและบคคลสาคญของตางประเทศ

4. การดาเนนการดานเอกสทธและความคมกนทางการทตและทางกงสล

5. เปนเครองมอทางการทตในการเสรมสรางภาพลกษณทดตอคนไทยและประเทศไทย

6. ดาเนนการดานพธการอนๆ ตามทไดรบมอบหมาย

Page 196: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมพธการทต ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอนภายใตกรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกต และไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

และขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนกลไก/การแลกเปลยนการเยอนเพอสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศเพอนบาน

รวม 6 ครง

กลยทธหลก 1. สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและเจาหนาทระดบสงสรางความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน รวมทงใชกรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาค

รองรบความสมพนธทขยายตว

2. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนดโดยเฉพาะการ

สารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทย

และเพอนบานอางสทธทบซอน

โครงการ/แผนงาน

1. การเดนทางไปราชการตางประเทศ

2. สรางเครอขายดานพธการทตและจดอบรมใหความรและแลกเปลยนประสบการณดานพธการทตกบเจาหนาทของประเทศในภมภาคอาเซยนและอนๆ

.

Page 197: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมพธการทต ประเดนยทธศาสตรท 2

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ

เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนโครงการเชงรกโดยใชการทตวฒนธรรม

ทดาเนนการสาเรจ

2. จานวนครงในการปรบปรงขอมล

3. จานวนวการจดตงมมพธการทตในหองสมดของ

มหาวทยาลยทสอนวชาความสมพนธระหวางประเทศ

และในสถานทราชการหรอแหลงเรยนรของชมชน

1. รวม 15 ครง

2. รวม 36 ครง

3. รวม 24 แหง

กลยทธหลก 1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

โครงการ/แผนงาน

1. โครงการนาคณะทตานทตในประเทศไทยศกษาดงานภมประเทศของไทย

2. โครงการพธการทตสญจรไปยงหนวยราชการในภมภาคและมหาวทยาลยตางๆ

3. โครงการเผยแพรความรดานพธการทตใหแกประชาชนทวไป รวมทงตงมมพธการทต

ในมหาวทยาลย

4. โครงการเพมพนความรวมมอและความเขาใจดานเอกสทธและความคมกนทางการทต

Page 198: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมพธการทต

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

2

ครง

2

ครง

2

ครง

6 ครง 1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอน และการประชมทวภาค

1.1 การเดนทางไปราชการ

ตางประเทศ

4.50 4.60 3.00 3.00 พธ

1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

1.1 สรางเครอขายดานพธการ

ทตและจดอบรมใหความรและ

แลกเปลยนประสบการณดานพธ

การทตกบเจาหนาทของประเทศ

ในภมภาคอาเซยนและอนๆ

2.00 4.00 6.00 12.00 พธ

4.50 6.60 7.00 9.00 27.10

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปนองคกรนาทมความเปนเลศดานพธการทตในการสงเสรมความสมพนธระหวางประเทศทสามารถผสมผสานความเปนไทยกบความเปนสากลไดอยางแนบเนยน รวมทงเปนองคกรหลกทเสรมสรางความเขาใจดานพธการทตใหแก ภาครฐ เอกชน และประชาชน

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการวงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

2. ใชโครงการทเออประโยชน

สองฝายเปนเครองมอ

กระชบความสมพนธอนด

โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบ

ประเทศเพอนบาน และเจรจา

เรองการรวมพฒนาพนทท

ไทยและเพอนบานอางสทธ

ทบซอน

1. สงเสรมและ

พฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยาย

ความรวมมอดาน

อน ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพ

นบถอจากประเทศ

เพอนบานและ

ขยายความรวมมอ

ในหลายมตภายใต

กรอบความรวมมอ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

1. สนองพระราชกรณยกจ

และสรางโอกาสใหผนาและ

จนท.ระดบสงสราง

ความสมพนธกบประเทศ

เพอนบาน รวมทงใชกรอบ

การประชมทวภาค และ

จดตงกลไกความรวมมอทว

ภาครองรบความสมพนธท

ขยายตว

จานวนกลไก/การ

แลกเปลยนการเยอน

เพอสงเสรม

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

1/3

Page 199: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมพธการทต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

1. แผนงานการดาเนนกจกรรม

การทตวฒนธรรม (Cultural

Diplomacy) และกจกรรมใน

ระดบประชาชนเพอสนบสนน

ยทธศาสตรดานตางประเทศของ

ไทย

1. จานวนโครงการเชง

รกดานการทต

วฒนธรรมทดาเนนการ

สาเรจ

3

ครง

3

ครง

3

ครง

9 ครง 1.1 โครงการนาคณะทตานทต

ในประเทศไทยศกษาดงานภม

ประเทศของไทย

4.00 4.80 5.75 14.55 พธ

2.จานวนโครงการเชง

รกดานการทต

วฒนธรรมทดาเนนการ

สาเรจ

2

ครง

2

ครง

2

ครง

6 ครง 1.2 โครงการพธการทตสญจรไป

ยงหนวยราชการในภมภาคและ

มหาวทยาลยตางๆ

5.00 6.00 7.20 18.20 พธ

3.จานวนครงในการ

ปรบปรงขอมล

12

ครง

12

ครง

12

ครง

36 ครง 1.3 โครงการเผยแพรความรดาน

พธการทตใหแกประชาชนทวไป

รวมทงตงมมพธการทตใน

มหาวทยาลย

12.00 15.00 18.00 45.00 พธ

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ของไทย รวมทงสงเสรมให

เกดมตรภาพทด ระดบ

ประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

2. ดาเนนงานเชง

รกทางการทตเพอ

ประชาชน

วฒนธรรม และ

การศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนใน

ระดบประชาชนกบ

นานาประเทศ

พรอมทงสงเสรม

ความรวมมอทาง

วชาการกบประเทศ

กาลงพฒนา และ

สานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอน

ดกบองคกรทาง

ศาสนาอนๆ

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและ

ความเชอมนตอ

ประเทศไทย ทง

ดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม

และวฒนธรรม

ตลอดจนเสรมสราง

ความเขาใจท

ถกตองเกยวกบ

นโยบาย

ตางประเทศของไทย

2/3

Page 200: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมพธการทต

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย

4.จานวนการจดตงมม

พธการทตในหองสมด

ของมหาวทยาลยทสอน

วชาความสมพนธ

ระหวางประเทศและใน

สถานทราชการหรอ

แหลงเรยนรของชมชน

6

แหง

8

แหง

10

แหง

24 แหง 1.4 โครงการเพมพนความ

รวมมอและความเขสใจดานเอก

สทธและความคมกนทางการทต

3.50 4.00 5.00 12.50 พธ

0.00 24.50 29.80 35.95 90.25

4.50 31.10 36.80 44.95 117.35รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

3/3

Page 201: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมพธการทต

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชดกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและจนท.ระดบสงสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว (2) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนดโดยเฉพาะการสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศ

เพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

Page 202: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 กรมสนธสญญาและกฎหมาย

วสยทศน : เปนหนวยงานหลกของประเทศไทยในการพฒนา ใช และใหความเหนเกยวกบกฎหมายระหวางประเทศ เพอพทกษผลประโยชน อธปไตย และบรณภาพแหงดนแดนของชาต และเพอผลประโยชนของประชาชน

พนธกจ 1. ใหคาปรกษาและความเหนดานกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายอนทเกยวของแก สวนราชการในกระทรวงการตางประเทศและสวนราชการอน

2. เจรจาและดาเนนการเกยวกบเรองเขตแดนและเขตทางทะเลของประเทศไทย

3. เจรจา ใหคาปรกษาในการจดทาและเขาเปนภาคสนธสญญา ตความและใหความเหนเกยวกบสนธสญญา ทบทวน แกไข บอกเลกและถอนการเขาเปน

ภาคสนธสญญา ตลอดจนเกบรกษาตวบทสนธสญญาและตราสารอนทเกยวกบสนธสญญา

4. ประมวล ศกษา วจย วเคราะห ตดตาม และเขารวมในพฒนาการของกฎหมายระหวางประเทศ และผลกระทบทอาจเกดขนกบประเทศไทย รวมทงเขารวม

ยกรางกฎหมายระหวางประเทศ

Page 203: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสนธสญญาและกฎหมาย ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ภายใตกรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอ จากประเทศเพอนบานและ

ขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนการเจรจาแบงเขตทางทะเล

2. ระยะเวลาในการปฏบตงานสารวจและจดทาหลกเขตแดน

(เดอน)

3. จานวนการจดสมมนา/ตรวจพนท/การเจรจาและการพบปะ

มวลชนในพนททเปนปญหาเขตแดนทางบก (ครง)

4. รอยละของจานวนการประชมทดาเนนการสาเรจตามแผน

1. รวม 7 ครง

2. รวม 48 เดอนตอพนท

3. รวม 4 ครงตอพนท

4. ไมนอยกวารอยละ 80ในแตละป

กลยทธหลก

1. สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและเจาหนาทระดบสงสรางความสมพนธ

กบประเทศเพอนบาน รวมทงใชกรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอ

ทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการเจรจา/การประชม

2. การเจรจาเรองการแบงเขตทางทะเลและการพฒนารวมในพนททไทยกบกมพชา

อางสทธซบซอนกน

3. การสารวจและจดทาหลกเขตแดนทางบกและทางนา ไทย-ลาว

4. การสารวจและจดทาหลกเขตแดนทางบก ไทย-พมา

5. การสารวจและจดทาหลกเขตแดนรวมไทย-มาเลเซย

6. การสารวจและจดทาหลกเขตแดนรวมไทย-กมพชา

7. การเขารวมประชมเพอตดตามพฒนาการในการจดทาความตกลงระหวางประเทศ

ในกรอบอนภมภาค

Page 204: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสนธสญญาและกฎหมาย ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาท ในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1.จานวนการจดประชม/สมมนา

รวม 3 ครง

กลยทธหลก

1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง โครงการ/แผนงาน

1. การประชม/สมมนาระหวางนกกฎหมายในกลมประเทศอาเซยน

Page 205: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสนธสญญาและกฎหมาย ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกร ระดบภมภาคตาง ๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน

ในดานการรกษาสนตภาพ ความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนองคกรทไดรบการจายคาบารง/เงน

อดหนน/เงนบรจาค

2. รอยละของจานวนการประชม /สมมนา /การเจรจา

ทดาเนนการสาเรจตามแผน

3. รอยละของจานวนการประชมทไดเขารวมตามแผน

4. รอยละของการประชมเพอพจารณาเขาเปนภาค

อนสญญาภายใตกรอบ CCPCJ ทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

5. รอยละของจานวนการประชมคณะกรรมาธการกฎหมาย

การคาระหวางประเทศฯ ทไดเขารวมตามแผน

6. รอยละของจานวนการประชมอนสญญาสหประชาชาต

วาดวยการตอตานการทจรตทไดเขารวมตามแผน

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 60 ในแตละป

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

4. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

5. ไมนอยกวารอยละ 75 ในแตละป

6. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

Page 206: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลยทธหลก 1. เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวาง

รฐบาล

2. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงาน

และดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

โครงการ/แผนงาน

1. คาบารงตามพนธกรณและเงนอดหนน/บรจาคใหกบองคกรดานกฎหมายระหวางประเทศ

2. เขารวมประชมระหวางประเทศ สมมนา ระหวางประเทศท เกยวของทกดาน

3. เขารวมประชมและเจรจาเพอจดทาความตกลงระหวางประเทศดานการตอตานการคามนษย

4. ดาเนนการเขาเปนสมาชก/เขารวมประชมคณะกรรมาธการวาดวยการปองกนอาชญากรรม

และความยตธรรมทางอาญา

5. การเขารวมการประชมคณะกรรมาธการกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาต

และสมมนาระหวางประเทศอนๆ

6. ดาเนนการเขาเปนภาค/เขารวมประชมอนสญญาสหประชาชาตวาดวยการตอตานการทจรต

7. การจดการประชมระหวางประเทศ

8. โครงการความรวมมอทเกยวกบองคการระหวางประเทศตางๆ

Page 207: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสนธสญญาและกฎหมาย ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจน

กบประเทศ/กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถพฒนาขดความสามารถในการแขงขน

ทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนการประชมทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

2. จานวนครงของการจดการสมมนา

3. จานวนการประชมหารอเพอพจารณาการจดทา

ความตกลงฯ

4. รอยละของจานวนการประชม/เจรจาทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

5. จานวนครงของการเขารวมประชม/เจรจา

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. รวม 3 ครง

3. รวม 3 ครง

4. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

5. รวม 57 ครง

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทง

ใชกรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 208: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. ดาเนนการจดทาสนธสญญาสงผรายขามแดนกบประเทศตางๆ

2. เผยแพรใหความรเกยวกบเอกสทธและความคมกนแกเจาหนาทผปฏบต อาท เจาหนาท

ราชทณฑ

3. การจดทาความตกลงอนๆ อาท ความตกลงวาดวยการทางานของคสมรสของตวแทน

ทางทต ทางกงสล และคณะผแทนถาวรประจาองคการระหวางประเทศ

4. การจดทาสนธสญญาโอนตวนกโทษกบตางประเทศ

5. การเดนทางไปเจรจาผลประโยชนทางการคาและเศรษฐกจของไทยรวมทงการสงเสรมและ

คมครองการลงทน

Page 209: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กรมสนธสญญาและกฎหมาย ประเดนยทธศาสตรท 5

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะคนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทยในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย

เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงใหชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนครงของการเขารวมประชม/เจรจา

รวม 25 ครง

กลยทธหลก

1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชน

ไทยเขมแขง และชวยเหลอผตกทกขไดยาก โครงการ/แผนงาน 1. การเขารวมประชมตดตามผลการดาเนนการตามความตกลงระหวางประเทศในเรอง

ความรวมมอดานแรงงาน

Page 210: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอน และการประชมทวภาค

1.1 แผนงานการเจรจา/การ

ประชม

4.00 0.50 0.50 0.50 ทกกอง

2. แผนงานสารวจและจดทาหลก

เขตแดนระหวางไทยกบประเทศ

เพอนบาน

1. จานวนการเจรจา

แบงเขตทางทะเล (ครง)

1 2 2 2 7 2.1 การเจรจาเรองการแบงเขต

ทางทะเลและการพฒนารวมใน

พนททไทยกบกมพชาอางสทธ

ทบซอนกน

0.00 6.00 7.00 8.00 21.00 กองเขตแดน

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปนหนวยงานหลกของประเทศไทยในการพมนา ใช และใหความเหนเกยวกบกฎหมายระหวางประเทศ เพอพทกษผลประโยชน อธปไตย และบรณาภาพแหงดนแดนของชาต และเพอผลประโยชนของประชาชน

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. สงเสรมและ

พฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอน

บาน ตลอดจน

ขยายความ

รวมมอดานอน

ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพ

นบถอจากประเทศ

เพอนบานและ

ขยายความรวมมอ

ในหลายมตภายใต

กรอบความรวมมอ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

1. สนองพระราชกรณยกจ

และสรางโอกาสใหผนาและ

จนท.ระดบสงสราง

ความสมพนธกบประเทศ

เพอนบาน รวมทงใชกรอบ

การประชมทวภาค และ

จดตงกลไกความรวมมอทว

ภาครองรบความสมพนธท

ขยายตว

1/11

Page 211: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

2.1 ระยะเวลาในการ

ปฏบตงานสารวจและ

จดทาหลกเขตแดน

(เดอน)

12 12 12 12 48 73.37 60.00 85.00 90.00 308.37 กองเขตแดน

2.2 จานวนการจด

สมมนา/ตรวจพนท/การ

เจรจาและการพบปะ

มวลชนในพนททเปน

ปญหาเขตแดนทางบก

(ครง)

1 1 1 1 4

3.จานวนการจด

สมมนา/ตรวจพนท/การ

เจรจาและการพบปะ

มวลชนในพนททเปน

ปญหาเขตแดนทางบก

(ครง)

1 1 1 1 4 2.3 การสารวจและจดทาหลก

เขตแดนทางบกไทย-พมา

8.00 8.50 9.00 9.50 35.00 กองเขตแดน

4. จานวนการจด

สมมนา/ตรวจพนท/การ

เจรจาและการพบปะ

มวลชนในพนททเปน

ปญหาเขตแดนทางบก

(ครง)

1 1 1 1 4 2.4. การสารวจและจดทาหลก

เขตแดนรวมไทย-มาเลเซย

1.50 3.00 3.50 4.00 12.00 กองเขตแดน

2.2 การสารวจและจดทาหลก

เขตแดนทางบกและทางนา ไทย-

ลาว

2/11

Page 212: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

5.1 จานวนการจด

สมมนา/ตรวจพนท/การ

เจรจาและการพบปะ

มวลชนในพนททเปน

ปญหาเขตแดนทางบก

(ครง)

1 1 1 1 4 34.42 70.00 75.00 80.00 259.42 กองเขตแดน

5.2 ระยะเวลาในการ

ปฏบตงานสารวจและ

จดทาหลกเขตแดน

(เดอน)

12 12 12 12 48

6. รอยละของจานวน

การประชมท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 2.6 การเขารวมประชมเพอ

ตดตามพฒนาการในการจดทา

ความตกลงระหวางประเทศใน

กรอบอนภมภาค

0.50 0.50 0.50 1.50 กองเขตแดน

121.29 148.50 180.50 192.50 642.79รวมประเดนยทธศาสตรท 1

2.5 การสารวจและจดทาหลก

เขตแดนรวมไทย-กมพชา

3/11

Page 213: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพมบทบาท

ไทยในอาเซยน

จานวนการจดประชม/

สมมนา

1 1 1 3 1.1 การประชมสมมนาระหวาง

นกกฎหมายในกลมประเทศ

อาเซยน

0.80 0.80 0.80 2.40 กอง

สนธสญญา

0.00 0.80 0.80 0.80 2.40รวมประเดนยทธศาสตรท 2

2. สงเสรมความ

รวมมอกบ

ประเทศในเอเชย

กรอบความ

รวมมอเอเชย

และเพมบทบาท

ในการสรางความ

แขงแกรงของ

อาเซยนเพอให

บรรลเปาหมาย

ในการจดตง

ประชาคมอาเซยน

และผลกดน

บทบาทอาเซยน

ในเวทระหวาง

ประเทศในวาระท

ไทยเปนประธาน

อาเซยน

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศ

ในเอเชย รวม

ผลกดนกรอบความ

รวมมอเอเชย และ

มบทบาทในการ

เสรมสรางความ

แขงแกรงของ

อาเซยน

1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความ

รวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรม

ความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง และเอเชย

กลาง

4/11

Page 214: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. การชาระคาบารงตาม

พนธกรณตอองคการระหวาง

ประเทศ

รอยละของจานวน

องคกรทไดรบการจาย

คาบารง/เงนอดหนน/

เงนบรจาค

80 80 80 80 80 1.1 คาบารงตามพนธกรณและ

เงนอดหนน/บรจาคใหกบองคกร

ดานกฎหมายระหวางประเทศ

0.50 1.00 1.00 1.50 4.00 สานกงาน

เลขานการ

กรม

1. แผนงานการเจรจาและการ

ประชม

รอยละของจานวนการ

ประชม/สมมนา/การ

เจรจาทดาเนนการ

60 60 60 60 60 1.1 เขารวมประชมระหวาง

ประเทศ สมมนา ระหวาง

ประเทศท เกยวของทกดาน

0.00 1.50 2.00 2.00 5.50 กองกฎหมาย

รอยละของจานวนการ

ประชมทไดเขารวม

ตามแผน

80 80 80 80 80 1.2 เขารวมประชมและเจรจา

เพอจดทาความตกลงระหวาง

ประเทศดานการตอตานการคา

มนษย

0.00 0.30 0.30 0.30 0.90 กอง

สนธสญญา

บทบาทของไทย

เปนทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรม

กระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน

มนษยธรรม และให

ความรวมมอในการ

แกไขประเดน

ปญหาขามชาต

ดานความมนคง

ของมนษย

1. เสรมสรางบทบาทของ

ไทยในสหประชาชาต

องคการระหวางประเทศ

และองคการระหวางรฐบาล

2. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนา

บทบาทของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนง

ในองคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

3. มบทบาทท

สรางสรรคใน

องคกรระหวาง

ประเทศ

โดยเฉพาะเวท

สหประชาชาต

และองคกรระดบ

ภมภาคตาง ๆ

เพอรกษา

สนตภาพ ความ

มนคง สงเสรม

กระบวนการ

ประชาธปไตย

สทธมนษยชน

มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอ

ในการแกไข

ประเดนปญหา

ขามชาตทกดาน

ทสงผลกระทบ

ตอความมนคง

ของมนษย

5/11

Page 215: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

รอยละของการประชม

เพอพจารณาเขาเปน

ภาคอนสญญาภายใต

กรอบ CCPCJ ท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1.3 ดาเนนการเขาเปนสมาชก/

เขารวมประชมคณะกรรมาธการ

วาดวยการปองกนอาชญากรรม

และความยตธรรมทางอาญา

0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 กอง

สนธสญญา

รอยละของจานวนการ

ประชมทไดเขารวม

ตามแผน

75 75 75 75 75 1.4 การเขารวมการประชม

คณะกรรมาธการกฎหมาย

การคาระหวางประเทศแหง

สหประชาชาตและสมมนา

ระหวางประเทศอนๆ

0.00 5.50 5.50 6.00 17.00 กองพฒนา

งาน

กฎหมาย

รปท.

รอยละของจานวนการ

ประชมทไดเขารวม

ตามแผน

80 80 80 80 80 1.5 ดาเนนการเขาเปนภาค/เขา

รวมประชมอนสญญา

สหประชาชาตวาดวยการ

ตอตานการทจรต

0.00 0.50 0.50 0.50 1.50 กอง

สนธสญญา

6/11

Page 216: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

2. แผนงานสงเสรมบทบาทไทย

ในความรวมมอระหวางประเทศ

ดานตางๆ

รอยละของจานวนการ

ประชมทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 2.1 คชจ.จดประชม รปท. 0.50 1.00 1.00 2.50 ทกกอง

2.2 โครงการความรวมมอตางๆ 7.80 8.50 8.50 24.80

1) จานวนการจดประชม

เชงวชาการ

1 1 1 3 1) เผยแพรใหความรแกสวน

ราชการทเกยวของและประชาชน

ทวไปโดยเฉพาะกฎหมายการคา

ระหวางประเทศ

0.30 0.50 0.50 1.30 กองงาน

พฒนางาน

กม. รปท.

2) รอยละของจานวน

การประชมทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 2) จดการประชมดานความรวมมอ

ทางอาญาระหวางประเทศ ใน

ประเทศและตางประเทศ

4.00 4.00 4.00 12.00 กอง

สนธสญญา

3) จานวนอนสญญาท

ไทยเขาเปนภาค

1 3) ดาเนนการเขาเปนภาค

อนสญญาตอตานการกอการรายท

เหลออก 4 ฉบบ

1.50 1.50 1.50 4.50 กองกฎหมาย

4) จานวนครงของการ

จดสมมนา

1 1 1 3 4) ดาเนนการเขาเปนภาค

อนสญญาสหประชาชาตวาดวย

กฎหมายทะเล (UNCLOS)

1.00 1.50 1.50 4.00 กองกฎหมาย

7/11

Page 217: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

5.1) จานวนการประชม

เพอพจารณาเขาเปน

ภาคธรรมนญศาลอาญา

ระหวางประเทศ (ICC)

1 1 1 3 5) พจารณาการเขาเปนภาค

ธรรมนญศาลอาญาระหวางประเทศ

(ICC)

1.00 1.00 1.00 3.00 กองกฎหมาย

5.2) จานวนครงการจด

สมมนาใหความรแก

สาธารณะ

1 1 1 3

0.50 18.10 19.80 20.80 59.20รวมประเดนยทธศาสตรท 3

8/11

Page 218: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานการแลกเปลยนการ

เยอนและการประชม

รอยละของจานวนการ

ประชมทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

80 80 80 80 1.1. ดาเนนการจดทา

สนธสญญาสงผรายขามแดนกบ

ประเทศตางๆ

- 3.00 3.00 3.00 9.00 กอง

สนธสญญา

จานวนครงของการ

จดการสมมนา

1 1 1 3 1.2 เผยแพรใหความรเกยวกบ

เอกสทธและความคมกนแก

เจาหนาทผปฎบต อาท เจาหนาท

ราชทณฑ

0.50 0.50 0.50 1.50 กองกฎหมาย

จานวนการประชมหารอ

เพอพจารณาการจดทา

ความตกลงฯ

1 1 1 3 1.3 การจดทาความตกลงอนๆ

อาท ความตกลงวาดวยการ

ทางานของคสมรสของตวแทน

คณะทางทต ทางกงสล และ

คณะผแทนถาวรประจาองคการ

ระหวางประเทศ

0.20 0.20 0.20 0.60 กองกฎหมาย

รอยละของจานวนการ

ประชม/เจรจาท

ดาเนนการสาเรจตาม

แผน

80 80 80 80 80 1.4 การจดทาสนธสญญาโอน

ตวนกโทษกบตางประเทศ

- 3.00 3.00 3.00 9.00 กอง

สนธสญญา

1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการ

ประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

4. กระชบความ

รวมมอและความ

เปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทม

บทบาทสาคญ

ของโลก จดทา

ขอตกลงการคา

เสรในกรอบพห

ภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ

เพอประโยชน

สงสดของประเทศ

โดยรวม สราง

กลไกเพอ

ชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตว

รบผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจาก

ความตกลงการคา

เสร

ไทยมความสมพนธ

ทใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวน

ทางยทธศาสตร

ตลอดจนกบ

ประเทศ/กลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก

และสามารถขยาย

ขดความสามารถ

ในการแขงขนทาง

เศรษฐกจระหวาง

ประเทศอยางยงยน

9/11

Page 219: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานเพอสงเสรมการคา

การลงทนไทยในตางประเทศ

จานวนครงของการเขา

รวมประชม/เจรจา

12 15 15 15 57 1.1 การเดนทางไปเจรจา

ผลประโยชนทางการคาและ

เศรษฐกจของไทย รวมทงการ

สงเสรมและคมครองการลงทน

5.50 5.50 6.00 17.00 กองพฒนา

งาน

กฎหมาย

รปท.

0.00 12.20 12.20 12.70 37.10รวมประเดนยทธศาสตรท 4

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอ

ระหวางสถาบนการศกษา

วจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

10/11

Page 220: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) กรมสนธสญญาและกฎหมาย

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. แผนงานปองกนมใหคนไทยตก

เปนเหยอการคามนษย

จานวนครงของการเขา

รวมประชม/เจรจา

6 6 6 7 25 1.1 การเขารวมประชมตดตาม

ผลการดาเนนการตามความตก

ลงระหวางประเทศในเรองความ

รวมมอดานแรงงาน

0.50 0.50 0.50 1.50 กอง

สนธสญญา

0.00 0.50 0.50 0.50 1.50

121.79 180.10 213.80 227.30 742.99รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 5

5. คมครอง

ผลประโยชนของ

คนไทย ดแลคน

ไทยและแรงงาน

ไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคน

ไทยทประกอบ

อาชพและมถน

ฐานใน

ตางประเทศ

สงเสรมบทบาท

ของชมชนชาว

ไทยในการรกษา

เอกลกษณและ

ความเปนไทย

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหา

ไดรบความ

ชวยเหลออยาง

ทวถง และ

เสรมสรางความ

เขมแขงใหชมชน

ไทยในตางประเทศ

1. คมครองปองกนมใหคน

ไทยตกเปนเหยอการคา

มนษยในทกรปแบบ โดย

การเสรมสรางชมชนไทย

เขมแขงและชวยเหลอผตก

ทกขไดยาก

11/11

Page 221: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)กรมสนธสญญาและกฎหมาย

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชดกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สนองพระราชกรณยกจ และสรางโอกาสใหผนาและจนท.ระดบสงสรางความสมพนธกบประเทศเพอนบาน รวมทงใช

กรอบการประชมทวภาค และจดตงกลไกความรวมมอทวภาครองรบความสมพนธทขยายตว

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) เสรมสรางบทบาทของไทยในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการระหวางรฐบาล (2) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศใน

เรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงาน

และดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ (3).เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

Page 222: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 ฝายอานวยการ

วสยทศน : เปนฝายอานวยการทมประสทธภาพสงในการบรณาการงานดานนโยบาย ดานบรหาร ดานบคลากร ดานงบประมาณ ดานหลกสตรศกษาและการฝกอบรม มาใชสนบสนนการดาเนนภารกจของกระทรวงการตางประเทศ พนธกจ

1. เสนอแนะนโยบาย และยทธศาสตรดานการตางประเทศ

2. สนบสนนภารกจของนกบรหาร และประสานนโยบายระหวางกระทรวง 3. พฒนายทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏบตงาน โดยนาการบรหารจดการมาใชในการบรหารทรพยากร และบรหารราชการประจา

ใหเกดประโยชนและมประสทธภาพ

Page 223: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมและพฒนาความสมพนธกบประเทศเพอนบาน ตลอดจนขยายความรวมมอดานอน ๆ ภายใตกรอบ ACMECS, GMS, IMT-GT และ BIMSTEC

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธในระดบปกตและไดรบความเคารพนบถอจากประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยายความรวมมอในหลายมตภายใตกรอบความรวมมอ ACMECS GMS IMT-GT และ

BIMSTEC

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน

2. ความสาเรจในการผลกดน ขยายความรวมมอภายใต

กรอบ ACMECS GMS IMT-GT และ BIMSTEC

1. ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนไดไมนอยกวารอยละ

80 / มความรวมมอเพมขน / และมกลไก

ในการแกไขปญหา)

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ ดาเนนงาน

สาเรจไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผน)

กลยทธหลก

1. ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธอนด โดยเฉพาะ

การสารวจ และจดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนา

พนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน

2. ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานเสรมสรางความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบาน ทงระดบรฐบาล ประชาชน

และสอมวลชน

2. แผนงานสงเสรมความสมพนธอนดกบประเทศเพอนบานในกรอบอนภมภาค (FMIP)

Page 224: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 2

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาท ในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ความสาเรจในการผลกดนขยายความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย และบทบาทของไทยในกรอบ

ความรวมมอเอเชย

ความสาเรจสง (สง หมายถง มความรวมมอเพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจไมนอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

กลยทธหลก 1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง โครงการ/แผนงาน

1. แผนงานความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย

2. แผนงานแลกเปลยนการเยอน/การประชม และกจกรรมเพอสงเสรมความรวมมอกบประเทศ

ในภมภาคเอเชย

Page 225: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 3

มบทบาททสรางสรรคในองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทสหประชาชาตและองคกร ระดบภมภาคตางๆ เพอรกษาสนตภาพ ความมนคง สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม ตลอดจนรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตทกดาน ทสงผลกระทบตอความมนคงของมนษย

เปาประสงค : บทบาทของไทยเปนทยอมรบในสหประชาชาต และองคการระหวางประเทศอน

ในดานการรกษาสนตภาพความมนคง การสงเสรมกระบวนการประชาธปไตย สทธมนษยชน มนษยธรรม

และใหความรวมมอในการแกไขประเดนปญหาขามชาตดานความมนคงของมนษย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนถอยแถลง/ทาทไทย/ขอเสนอของไทย/

ขอผลกดน/การรวมรบรองหรอรวมสนบสนน ทไดรบ

การยอมรบหรอปรากฏในถอยแถลงการประชมตางๆ

ในสหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และองคการ

ระหวางรฐบาล

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก 1. ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและ

พฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอ

คนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงาน

และดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

โครงการ/แผนงาน 1. โครงการบรณาการ (FMIP) เพอสงเสรมบทบาทไทยในกรอบพหภาค

Page 226: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 4

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสมพนธกบประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร

2. ความสาเรจในการดาเนนงานตาง ๆ เพอเพม

ขดความสามารถของไทย

1. ระดบด (ด หมายถง สามารถดาเนนงานตามแผนการเยอนไดไมนอยกวา

รอยละ 80 / มความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไขปญหา)

2. ความสาเรจสง (สง หมายถง สามารถดาเนนงานไดสาเรจไมนอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทง

ใชกรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 227: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานสนบสนนการดาเนนภารกจตางประเทศตามยทธศาสตรเชงรก

2. แผนงานการประชม ออท./กสญ. ทวโลกและการเพมบทบาทของกงสลกตตมศกดของไทย

ในตางประเทศ

3. แผนงานสงเสรมความรวมมอและสรางเครอขายเพอพฒนาความเปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบประเทศในภมภาคตาง ๆ ในทกมต ทงการสงเสรมบทบาทไทย

และเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก 4. แผนงานเพอสงเสรมการคาการลงทนไทยในตางประเทศ

5. โครงการบรณาการ (FMIP) เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน

6. แผนงานการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 228: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 5

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเชงรกทางการทตเพอ

เสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและตางประเทศทดาเนนการสาเรจตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

2. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานประชาสมพนธเพอสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตาง ๆ

2. แผนงานประชาสมพนธชแจงแนวนโยบายของไทยในการแกไขปญหาชายแดนภาคใต 3. แผนงานการดาเนนกจกรรมการทตวฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และกจกรรมในระดบ

ประชาชนเพอสนบสนนยทธศาสตรดานตางประเทศของไทย

4. แผนงานดาเนนงานสนถวไมตรและการใหความชวยเหลอ

Page 229: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 6

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ คนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทย ในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงใหกบชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการเสรมสรางความเขมแขง

ใหกบชมชนไทยในตางประเทศทดาเนนการสาเรจ

ตามแผน

ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขงและชวยเหลอดแลผตกทกขไดยาก

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานเสรมสรางชมชนไทยเขมแขง

Page 230: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 7

พฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาทของรฐทกระดบอยางตอเนอง เพอใหมขดความสามารถในการปฏบตราชการ

เปาประสงค : พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหทนสมยและเสรมสรางบคลากรใหสามารถ

ปฏบตงานไดอยางมออาชพเพอตอบสนองความตองการของประชาชน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. คะแนนเฉลยของผทสอบแขงขนทไดรบการบรรจเขารบ

ราชการในกระทรวงการตางประเทศ

2. รอยละของจานวนนกเรยนทนรฐบาลตามความตองการของ

กระทรวงการตางประเทศทสาเรจการศกษาตรงตามความ

ตองการของกระทรวงการตางประเทศ

1. ไมนอยกวารอยละ 65 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 75 ในแตละป

กลยทธหลก

1. พฒนาขดความสามารถของบคลากร ใหบคลากรเกดกระบวนการเรยนรและพฒนา

อยางตอเนอง โครงการ/แผนงาน

1. โครงการนวตกรรมการสรางขาราชการและบคลากรทมคณภาพของกระทรวงการตางประเทศ

Page 231: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

ฝายอานวยการ ประเดนยทธศาสตรท 8

พฒนาคณภาพชวตของขาราชการและเจาหนาทของกระทรวงฯ ใหดขน เพอใหสามารถดารงชพอยางมศกดศร โดยการ ปรบปรงสวสดภาพการทางาน เพอใหขาราชการและเจาหนาท ของกระทรวงฯ มความสมดลระหวางการทางานกบชวตสวนตว

เปาประสงค : บคลากรมคณภาพชวตทดขน และมความสมดลระหวางการทางานและชวตสวนตว

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนบคลากรในกระทรวงฯ ตระหนกรถง

ความสาคญของการพฒนาคณภาพชวตและเขามาม

สวนรวมในการเสรมสรางคณภาพชวตและการทางาน

เฉลยไมนอยกวารอยละ 70

กลยทธหลก

1. พฒนาคณภาพชวตขาราชการใหดขน โครงการ/แผนงาน

1. โครงการสงเสรมคณภาพชวตการทางานทดในองคกร

Page 232: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

1. ระดบความ สมพนธ

ระหวางไทยกบประเทศ

เพอนบาน (ด หมายถง

สามารถดาเนนงานตาม

แผนการเยอนไดไมนอย

กวารอยละ 80 / ม

ความรวมมอเพมขน /

และมกลไกในการแกไข

ปญหา)

ด ด ด ด ด 1. ใชโครงการทเออประโยชน

สองฝายเปนเครองมอ

กระชบความสมพนธอนด

โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบ

ประเทศเพอนบาน และเจรจา

เรองการรวมพฒนาพนทท

ไทยและเพอนบานอางสทธ

ทบซอน

1. แผนงานเสรมสราง

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบาน ทงระดบรฐบาล

ประชาชน และสอมวลชน

25.00 30.00 35.00 40.00 130.00 กลมพฒนา

ระบบบรหาร

2. ความสาเรจในการ

ผลกดน ขยายความ

รวมมอภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ BIMSTEC

(สง หมายถง มความ

รวมมอเพมขน หรอ

ดาเนนงานสาเรจไม

นอยกวารอยละ 80

ตามแผน)

สง สง สง สง สง 2. ขยายความรวมมอใน

กรอบอนภมภาค โดยเฉพาะ

ความรวมมอเพอการพฒนา

1. แผนงานเพอสงเสรม

ความสมพนธอนดกบประเทศ

เพอนบานในกรอบอนภมภาค

60.00 100.00 200.00 250.00 610.00 สานก

บรหารการ

คลง

85.00 130.00 235.00 290.00 740.00

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปนฝายอานวยการทมประสทธภาพสงในการสนบสนนการดาเนนภารกจดานการตางประเทศของทกหนวยงานในกระทรวงการตางประเทศ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. สงเสรมและ

พฒนา

ความสมพนธกบ

ประเทศเพอนบาน

ตลอดจนขยาย

ความรวมมอดาน

อน ภายใตกรอบ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

ไทยมความสมพนธ

ในระดบปกตและ

ไดรบความเคารพ

นบถอจากประเทศ

เพอนบานและ

ขยายความรวมมอ

ในหลายมตภายใต

กรอบความรวมมอ

ACMECS GMS

IMT-GT และ

BIMSTEC

1/9

Page 233: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

สง สง สง สง สง 1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย

10.00 12.00 14.40 17.30 53.70 สานก

นโยบาย

และแผน

2. แผนงานแลกเปลยนการ

เยอน/การประชม และกจกรรม

เพอสงเสรมความรวมมอกบ

ประเทศในภมภาคเอเชย

80.00 125.00 230.00 285.00 720.00 กลมพฒนา

ระบบ

บรหาร /

สานก

บรหารการ

คลง

90.00 137.00 244.40 302.30 773.70

1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารง

ตาแหนงประธานอาเซยนของ

ไทย ขบเคลอนความรวมมอ

ในกรอบอาเซยน รวมทง

สงเสรมความสมพนธกบ

ประเทศในภมภาคเอเชยใต

ตะวนออกกลาง และเอเชย

กลาง

รวมประเดนยทธศาสตรท 2

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศ

ในเอเชย รวม

ผลกดนกรอบความ

รวมมอเอเชย และ

มบทบาทในการ

เสรมสรางความ

แขงแกรงของ

อาเซยน

2. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศ

ในเอเชย กรอบ

ความรวมมอเอเชย

และเพมบทบาท

ในการสรางความ

แขงแกรงของ

อาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายใน

การจดตง

ประชาคมอาเซยน

และผลกดน

บทบาทอาเซยนใน

เวทระหวางประเทศ

ในวาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

ความสาเรจในการ

ผลกดนขยายความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย และบทบาทของ

ไทยในกรอบความ

รวมมอเอเชย (สง

หมายถง มความรวมมอ

เพมขน หรอ สามารถ

ดาเนนงานสาเรจตาม

แผนไมนอยกวารอยละ

80)

2/9

Page 234: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

3. มบทบาทท

สรางสรรคใน

องคกรระหวาง

ประเทศ โดยเฉพาะ

เวทสหประชาชาต

และองคกรระดบ

ภมภาคตาง ๆ เพอ

รกษาสนตภาพ

ความมนคง

สงเสรม

กระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน

มนษยธรรม

ตลอดจนรวมมอใน

การแกไขประเดน

ปญหาขามชาตทก

ดานทสงผลกระทบ

ตอความมนคงของ

มนษย

บทบาทของไทย

เปนทยอมรบใน

สหประชาชาต และ

องคการระหวาง

ประเทศอน ในดาน

การรกษาสนตภาพ

ความมนคง การ

สงเสรม

กระบวนการ

ประชาธปไตย สทธ

มนษยชน

มนษยธรรม และให

ความรวมมอในการ

แกไขประเดน

ปญหาขามชาต

ดานความมนคง

ของมนษย

รอยละของจานวนถอย

แถลง/ทาทไทย/ขอเสนอ

ของไทย/ขอผลกดน/การ

รวมรบรองหรอรวม

สนบสนน ทไดรบการ

ยอมรบหรอปรากฏใน

ถอยแถลงการประชม

ตางๆ ในสหประชาชาต

องคการระหวางประเทศ

และองคการระหวาง

รฐบาล

80 80 80 80 80 1. ตดตามความรวมมอ

ระหวางประเทศในเรองทม

ผลกระทบตอไทย ตลอดจน

ยกระดบและพฒนาบทบาท

ของไทยในกรอบ

สหประชาชาตและภมภาค

และสงเสรมใหประเทศไทย

หรอคนไทยดารงตาแหนงใน

องคการระหวางประเทศ

รวมทงขยายความรวมมอ

ดานแรงงานและดาน

โทรคมนาคมกบองคกร

ระหวางประเทศ

1. โครงการบรณาการ (FMIP)

เพอสงเสรมบทบาทไทยใน

กรอบพหภาค

10.00 70.00 70.00 100.00 250.00 สานก

บรหารการ

คลง

10.00 70.00 70.00 100.00 250.00รวมประเดนยทธศาสตรท 3

3/9

Page 235: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

ด ด ด ด ด 1. แผนงานสนบสนนการ

ดาเนนภารกจตางประเทศตาม

ยทธศาสตรเชงรก

250.00 300.00 350.00 400.00 1,300.00 กลมพฒนา

ระบบบรหาร

2. แผนงานการประชมออท./

กสญ. ทวโลกและการเพม

บทบาทของกงสลกตตมศกด

ของไทยในตางประเทศ

17.00 20.00 45.00 35.00 117.00 สานก

นโยบายฯ

2. ความสาเรจในการ

ดาเนนงานตางๆ เพอ

เพมขดความ สามารถ

ของไทย (สง หมายถง

สามารถดาเนน งานได

สาเรจไมนอยกวารอยละ

80 ตามแผน)

สง สง สง สง สง 1. แผนงานสงเสรมความ

รวมมอและสรางเครอขายเพอ

พฒนาความเปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบประเทศใน

ภมภาคตางๆ ในทกมต ทงการ

สงเสรมบทบาทไทย และเพม

ขดความสามารถในการแขงขน

ของประเทศบนเวทการคาโลก

122.00 235.00 240.00 295.00 892.00 กลมพฒนา

ระบบ

บรหาร /

สานก

บรหารการ

คลง

2. แผนงานเพอสงเสรมการคา

การลงทนไทยในตางประเทศ

65.00 90.00 75.00 80.00 310.00 กลมพฒนา

ระบบ

3.โครงการบรณาการ (FMIP)

เพอเพมขดความสามารถใน

การแขงขน

193.00 330.00 430.00 530.00 1,483.00 สานก

บรหารการ

คลง

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถใน

การแขงขนของประเทศบน

เวทการคาโลก โดยการสราง

และถายทอดองคความร

ความรวมมอระหวาง

สถาบนการศกษาวจย /

ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs

รวมทงการพฒนาบคลากร

ดานตางประทศ

4. กระชบความ

รวมมอและความ

เปนหนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก

จดทาขอตกลง

การคาเสรในกรอบ

พหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ

เพอประโยชนสงสด

ของประเทศ

โดยรวม สรางกลไก

เพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและ

สงเสรมการใช

ประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสร

ไทยมความสมพนธ

ทใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวน

ทางยทธศาสตร

ตลอดจนกบ

ประเทศ/กลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก

และสามารถขยาย

ขดความสามารถ

ในการแขงขนทาง

เศรษฐกจระหวาง

ประเทศอยางยงยน

1. ระดบความสมพนธ

กบประเทศหนสวนทาง

ยทธศาสตร (ด

หมายถง สามารถ

ดาเนนงานตามแผนการ

เยอนไดไมนอยกวารอย

ละ 80 / มความรวมมอ

เพมขน / และมกลไกใน

การแกไขปญหา)

1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการประชม

และกลไกทวภาครองรบ

ความสมพนธทขยายตว

อยางตอเนอง

4/9

Page 236: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

4. แผนงานการพฒนาบคลากร

ดานตางประเทศ

0.00 210.00 220.00 230.00 660.00 สานก

นโยบายฯ /

สถาบนการ

ตางประเทศ

เทวะวงศว

โรปการ

647.00 1,185.00 1,360.00 1,570.00 4,762.00รวมประเดนยทธศาสตรท 4

5/9

Page 237: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

80 80 80 80 80 1. แผนงานประชาสมพนธเพอ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ผานสอตางๆ

40.00 45.00 50.00 55.00 190.00 กลมพฒนา

ระบบบรหาร

2. แผนงานประชาสมพนธ

ชแจงแนวนโยบายของไทยใน

การแกไขปญหาชายแดนภาคใต

114.00 82.00 100.00 115.00 411.00 สานก

นโยบายฯ

3. แผนงานการดาเนนกจกรรม

การทตวฒนธรรม (Cultural

Diplomacy) และกจกรรมใน

ระดบประชาชนเพอสนบ สนน

ยทธศาสตรดานตางประเทศ

ของไทย

130.00 300.00 400.00 500.00 1,330.00 สานก

บรหารการ

คลง

2. เสรมสรางมตรภาพ ความ

รวมมอระดบประชาชน

รวมทงการใหความรวมมอ

ทางวชาการแกประเทศกาลง

พฒนา

1. แผนงานดาเนนงาน

สนถวไมตรและการใหความ

ชวยเหลอ

20.00 25.00 39.00 45.00 129.00 สานก

นโยบายฯ

304.00 452.00 589.00 715.00 2,060.00

ดาเนนการเชงรก

ทางการทตเพอ

เสรมสราง

ภาพลกษณและ

ความเชอมนตอ

ประเทศไทย ทง

ดานการเมอง

เศรษฐกจ สงคม

และวฒนธรรม

ตลอดจนเสรมสราง

ความเขาใจท

ถกตองเกยวกบ

นโยบาย

ตางประเทศของไทย

รอยละของจานวน

โครงการเชงรกทางการ

ทตเพอเสรมสราง

ภาพลกษณและความ

เชอมนตอประเทศไทย

ทงในประเทศและ

ตางประเทศทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

รวมประเดนยทธศาสตรท 5

1. ดาเนนการตามแนวทาง

ของการทตเพอประชาชน

และการทตเชงรก เพอ

สงเสรมภาพลกษณ และ

สรางความเขาใจทถกตอง

เกยวกบนโยบายตางประเทศ

ของไทย รวมทงสงเสรมให

เกดมตรภาพทด ระดบ

ประชาชนในกรอบ

ความสมพนธทวภาค

5. ดาเนนงานเชง

รกทางการทตเพอ

ประชาชน

วฒนธรรม และ

การศกษา

ตลอดจนการ

แลกเปลยนใน

ระดบประชาชนกบ

นานาประเทศ

พรอมทงสงเสรม

ความรวมมอทาง

วชาการกบประเทศ

กาลงพฒนา และ

สานตอความ

รวมมออยางใกลชด

เพอความเขาใจอน

ดกบองคกรทาง

ศาสนาอนๆ

6/9

Page 238: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

6. คมครอง

ผลประโยชนของคน

ไทย ดแลคนไทย

และแรงงานไทยใน

ตางประเทศ

โดยเฉพาะคนไทย

ทประกอบอาชพ

และมถนฐานใน

ตางประเทศ

สงเสรมบทบาท

ของชมชนชาวไทย

ในการรกษา

เอกลกษณและ

ความเปนไทย

คนไทยใน

ตางประเทศท

ประสบปญหา

ไดรบความ

ชวยเหลออยาง

ทวถง และ

เสรมสรางความ

เขมแขงใหชมชน

ไทยในตางประเทศ

รอยละของจานวน

โครงการเสรมสรางความ

เขมแขงใหกบชมชนไทย

ในตาง ประเทศทดาเนน

การสาเรจตามแผน

80 80 80 80 80 1. คมครองปองกนมใหคน

ไทยตกเปนเหยอการคา

มนษยในทกรปแบบ โดยการ

เสรมสรางชมชนไทยเขมแขง

และชวยเหลอผตกทกขไดยาก

1. แผนงานเสรมสรางชมชนไทย

เขมแขง

45.00 30.00 130.00 160.00 365.00 สานก

นโยบายฯ /

สานก

บรหารการ

คลง

45.00 30.00 130.00 160.00 365.00รวมประเดนยทธศาสตรท 6

7/9

Page 239: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

1. คะแนนเฉลยของผท

สอบแขงขนทไดรบการ

บรรจเขารบราชการใน

กระทรวงการตางประเทศ

65 65 65 65 65 1. พฒนาขดความสามารถ

ของบคลากร ใหบคลากรเกด

กระบวนการเรยนรและ

พฒนาอยางตอเนอง

1. โครงการนวตกรรมการสราง

ขาราชการและบคลากรทม

คณภาพของกระทรวงการ

ตางประเทศ

1.37 1.37 1.37 1.37 5.48 สานก

บรหารบคคล

2. รอยละของจานวน

นกเรยนทนรฐบาลตาม

ความตองการของ

กระทรวงการ

ตางประเทศทสาเรจ

การศกษาตรงตามความ

ตองการของกระทรวง

การตางประเทศ

75 75 75 75 75

1.37 1.37 1.37 1.37 5.48

7. พฒนาระบบงาน

และสมรรถนะของ

ขาราชการและ

เจาหนาทของรฐทก

ระดบอยางตอเนอง

เพอใหมขด

ความสามารถใน

การปฏบตราชการ

พฒนาระบบ

บรหารทรพยากร

บคคลใหทนสมย

และเสรมสราง

บคลากรให

สามารถปฏบตงาน

ไดอยางมออาชพ

เพอตอบสนอง

ความตองการของ

ประชาชน

รวมประเดนยทธศาสตรท 7

8/9

Page 240: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554) ฝายอานวยการ

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

8. พฒนาคณภาพ

ชวตของขาราชการ

และเจาหนาทของ

กระทรวงฯ ใหดขน

เพอใหสามารถ

ดารงชพอยาง

มศกดศร โดยการ

ปรบปรงสวสดภาพ

การทางาน เพอให

ขาราชการและ

เจาหนาทของ

กระทรวงฯ มความ

สมดลระหวางการ

ทางานกบชวต

สวนตว

บคลากรมคณภาพ

ชวตทดชน และม

ความสมดล

ระหวางการทางาน

และชวตสวนตว

รอยละของจานวน

บคลากรในกระทรวงฯ

ตระหนกรถง

ความสาคญของการ

พฒนาคณภาพชวตและ

เขามามสวนรวมในการ

เสรมสรางคณภาพชวต

และการทางาน

60 70 80 65 1. พฒนาคณภาพชวต

ขาราชการใหดขน

1. โครงการสงเสรมคณภาพ

ชวตการทางานทดในองคกร

2.00 2.50 3.00 7.50 สานก

บรหารบคคล

0.00 2.00 2.50 3.00 7.50

1,182.37 2,007.37 2,632.27 3,141.67 8,963.68รวมทกประเดนยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 8

9/9

Page 241: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)ฝายอานวยการ

ประเดนยทธศาสตรท 1 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.1 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) ใชโครงการทเออประโยชนสองฝายเปนเครองมอกระชบความสมพนธและความไวเนอเชอใจ โดยเฉพาะการสารวจ และ

จดทาหลกเขตแดนกบประเทศเพอนบาน และเจรจาเรองการรวมพฒนาพนททไทยและเพอนบานอางสทธทบซอน และ (2) ขยายความรวมมอในกรอบอนภมภาค โดยเฉพาะความรวมมอเพอการพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 2 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.2 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยนของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน

รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง

ประเดนยทธศาสตรท 3 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.3 เปาหมายเชงนโยบายท 3 เรอง บทบาทเชงรกในการขบเคลอนอาเซยน และ บทบาททสรางสรรคในการดาเนนความรวมมอในกรอบ

สหประชาชาต องคการระหวางประเทศ และเวทระหวางประเทศตางๆ กลยทธ (1) ตดตามความรวมมอระหวางประเทศในเรองทมผลกระทบตอไทย ตลอดจนยกระดบและพฒนาบทบาทของไทยในกรอบสหประชาชาตและ

ภมภาค และสงเสรมใหประเทศไทยหรอคนไทยดารงตาแหนงในองคการระหวางประเทศ รวมทงขยายความรวมมอดานแรงงานและดานโทรคมนาคมกบองคกรระหวางประเทศทเกยวของ

ประเดนยทธศาสตรท 4 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.4 เปาหมายเชงนโยบายท 1 เรอง ความสมพนธฉนทมตรกบประเทศทวโลก ความไวเนอเชอใจจากประเทศเพอนบาน ความสมพนธใกลชด

กบประเทศหนสวนยทธศาสตร รวมทงปฏสมพนธทใกลชดยงขนระหวางไทยกบโลกมสลม และเปาหมายเชงนโยบายท 2 เรอง ไทยมขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจระหวางประเทศอยางยงยน มบทบาทเชงรกในการ

พฒนาเศรษฐกจในภมภาค สามารถรกษาและขยายตลาดการคาและการลงทนอยางตอเนอง กลยทธ (1) สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทงใชกรอบการประชมและกลไกทว

ภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง (2) ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตางๆ และ (3) เพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและ

ถายทอดองคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทงการพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

Page 242: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)ฝายอานวยการ

ประเดนยทธศาสตรท 5 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.5 เปาหมายเชงนโยบายท 4 เรอง นานาประเทศมความเชอมนในการเมอง เศรษฐกจ สงคม มภาพลกษณและทศนคตทดตอคนไทยและ

ประเทศไทย และภาคสวนตางๆ ของสงคมไทยไดมความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย กลยทธ (1) ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ และสราง

ความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกดมตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค และ (2) เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอ

ทางวชาการแกประเทศกาลงพฒนา

ประเดนยทธศาสตรท 6 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 6 ประเดนนโยบายท 6.6 เปาหมายเชงนโยบายท 5 เรอง คนไทยในประเทศไดรบการบรการอยางทวถง คนไทยในตางประเทศไดรบการดแลคมครอง ชมชนไทยใน

ตางประเทศมความเขมแขง มความภมใจในอตลกษณของความเปนไทย อยอยางมความสขและมศกดศร กลยทธ (1) คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสรางชมชนไทยเขมแขงและ

ชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

ประเดนยทธศาสตรท 7 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.1.3 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหทนสมยและเสรมสรางบคลากรให

สามารถปฏบตงานไดอยางมออาชพเพอตอบสนองความตองการของประชาชน กลยทธ (1) พฒนาขดความสามารถของบคลากร ใหบคลากรเกดกระบวนการเรยนรและพฒนาอยางตอเนอง

ประเดนยทธศาสตรท 8 มความเชอมโยงกบนโยบายรฐบาลท 8 ประเดนนโยบายท 8.1.4 เปาหมายเชงนโยบายเรอง การบรหารทรพยากรบคคลภาครฐ พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหทนสมยและเสรมสรางบคลากรให

สามารถปฏบตงานไดอยางมออาชพเพอตอบสนองความตองการของประชาชน กลยทธ (1) พฒนาคณภาพชวตขาราชการใหดขน

Page 243: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554

สานกนโยบายและแผน วสยทศน : รเรม เสนอแนะ ประสาน ผลกดน การดาเนนนโยบายและการบรหารจดการภารกจดานตางประเทศใหเปนเอกภาพและมบรณาการ เพอตอบสนองผลประโยชนของประเทศชาต

พนธกจ

1. เสนอแนะและกาหนดยทธศาสตร นโยบายดานการตางประเทศและนโยบายบรหารงานของกระทรวงการตางประเทศ

2. ประสาน ตดตาม และจดทาแผนงาน/ผลงานของกระทรวงการตางประเทศ

3. ประสานภารกจการบรหารราชการในตางประเทศ

4. ปฏบตงานรวมกบหรอสนบสนนการปฏบตงานของหนวยงานอนทเกยวของหรอทไดรบมอบหมาย

Page 244: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกนโยบายและแผน ประเดนยทธศาสตรท 1

สงเสรมความรวมมอกบประเทศในเอเชย กรอบความรวมมอเอเชย และเพมบทบาท ในการสรางความแขงแกรงของอาเซยนเพอใหบรรลเปาหมายในการจดตงประชาคมอาเซยน และผลกดนบทบาทอาเซยนในเวทระหวางประเทศในวาระทไทยเปนประธานอาเซยน

เปาประสงค : ไทยแสวงหาความรวมมอกบประเทศในเอเชย รวมผลกดนกรอบความรวมมอเอเชย

และมบทบาทในการเสรมสรางความแขงแกรงของอาเซยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. จานวนโครงการยอยภายใตโครงการกจกรรม ACD

ทมรายงานผลความรวมมอเปนรปธรรม

เฉลยปละ 4 โครงการ

กลยทธหลก 1. ผลกดนเวท ACD และสนบสนนบทบาทและศกยภาพในการดารงตาแหนงประธานอาเซยน

ของไทย ขบเคลอนความรวมมอในกรอบอาเซยน รวมทงสงเสรมความสมพนธกบประเทศ

ในภมภาคเอเชยใต ตะวนออกกลาง และเอเชยกลาง โครงการกจกรรม ACD

1. โครงการกจกรรมในกรอบความรวมมอเอเชย (ACD)

Page 245: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกนโยบายและแผน ประเดนยทธศาสตรท 2

กระชบความรวมมอและความเปนหนสวนทางยทธศาสตรกบประเทศและกลมประเทศ ทมบทบาทสาคญของโลก จดทาขอตกลงการคาเสรในกรอบพหภาคและกบประเทศตางๆ เพอประโยชนสงสดของประเทศโดยรวม สรางกลไกเพอชวยเหลอผประกอบการใหสามารถปรบตวรบผลกระทบและสงเสรมการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร

เปาประสงค : ไทยมความสมพนธทใกลชดยงขนกบประเทศหนสวนทางยทธศาสตร ตลอดจนกบประเทศ/

กลมประเทศทมบทบาทสาคญของโลก และสามารถขยายขดความสามารถในการแขงขนทางเศรษฐกจ

ระหวางประเทศอยางยงยน

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. ระดบความสาเรจในการถายทอดนโยบายตางประเทศ

ของรฐบาลไปสทมไทยแลนดในตางประเทศ วดความสาเรจจาก 3 ขนตอน

(1) มการเตรยมการใหมการถายทอดนโยบายตางประเทศ

ของรฐบาลส ออท. และ กสญ. ทวโลกอยางครบถวน

(2) มการจดใหออท.และกสญ.รบฟงนโยบายโดยตรง

จาก นรม. และ รมต. ทเกยวของ

(3) มการประชมของทมไทยแลนดเพอถายทอดนโยบาย

รฐบาล

2. ระดบความสาเรจในการเปด/ปดสานกงานใน

ตางประเทศเปนไปตามแผนงานของกระทรวงการ

ตางประเทศ วดระดบความสาเรจจาก 3 ขนตอน

(1) มการจดทาแผนงานการเปดและ/หรอปดสานกงานใน

ตางประเทศ

(2) มการสารวจสถานทและหารอกบประเทศทเปนทตง

สานกงานเพอดาเนนการตามแผนงาน

(3) ดาเนนการเปดและ/หรอปดสานกงาน

3. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการ

สาเรจตามแผน

1. ระดบสง ระดบตา = ดาเนนการถงขนท 1

ระดบปานกลาง = ดาเนนการถงขนท 2

ระดบสง = ดาเนนการถงขนท 3

2. ระดบสง ระดบตา = ดาเนนการถงขนท 1

ระดบปานกลาง = ดาเนนการถงขนท 2

ระดบสง = ดาเนนการถงขนท 3

3. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

Page 246: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

กลยทธหลก

1. สงเสรมการแลกเปลยนการเยอนในทกระดบกบประเทศหนสวนยทธศาสตร พรอมทง ใชกรอบการประชมและกลไกทวภาครองรบความสมพนธทขยายตวอยางตอเนอง

2. ขยายความรวมมอทางเศรษฐกจกบประเทศทเปนตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ และเพม

ขดความสามารถในการแขงขนของประเทศบนเวทการคาโลก โดยการสรางและถายทอด

องคความรความรวมมอระหวางสถาบนการศกษาวจย/ภาคเอกชนโดยเฉพาะ SMEs รวมทง

การพฒนาบคลากรดานตางประเทศ

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการประชม ออท./ กสญ. ทวโลกและการเพมบทบาทของกงสลกตตมศกดของไทย

ในตางประเทศ

2. การเปดสานกงานในตางประเทศ

3. โครงการเสรมสรางองคความรดานการตางประเทศ

Page 247: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกนโยบายและแผน ประเดนยทธศาสตรท 3

ดาเนนงานเชงรกทางการทตเพอประชาชน วฒนธรรม และการศกษา ตลอดจนการแลกเปลยนในระดบประชาชนกบนานาประเทศ พรอมทงสงเสรมความรวมมอทางวชาการกบประเทศกาลงพฒนา และสานตอความรวมมออยางใกลชดเพอความเขาใจอนดกบองคกรทางศาสนาอนๆ เปาประสงค : ดาเนนการเชงรกทางการทตเพอเสรมสรางภาพลกษณและความเชอมนตอประเทศไทย

ทงดานการเมอง เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ตลอดจนเสรมสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบ

นโยบายตางประเทศของไทย

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนโครงการ/กจกรรมทดาเนนการสาเรจตามแผน

2. รอยละของจานวนโครงการสนถวไมตร/โครงการใหความชวยเหลอแกมตรประเทศทประสบภยพบตฯ ท

ดาเนนการสาเรจตามแผน

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

2. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. ดาเนนการตามแนวทางของการทตเพอประชาชนและการทตเชงรก เพอสงเสรมภาพลกษณ

และสรางความเขาใจทถกตองเกยวกบนโยบายตางประเทศของไทย รวมทงสงเสรมใหเกด

มตรภาพทด ระดบประชาชนในกรอบความสมพนธทวภาค

2. เสรมสรางมตรภาพ ความรวมมอระดบประชาชน รวมทงการใหความรวมมอทางวชาการ

แกประเทศกาลงพฒนา

โครงการ/แผนงาน 1. การดาเนนงานตามยทธศาสตรโลกมสลมและยทธศาสตรนกศกษาไทยมสลม

2. โครงการคาใชจายดานการสงเสรมความมนคงในภมภาคและพฒนาความรวมมอระหวางประเทศเพอตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาต

3. โครงการคาใชจายดานการขาวและนโยบายเกยวกบสถานการณชายแดนภาคใต 4. การดาเนนงานสนถวไมตร 5. การใหความชวยเหลอแกประเทศทประสบภยพบต

Page 248: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

สานกนโยบายและแผน ประเดนยทธศาสตรท 4

คมครองผลประโยชนของคนไทย ดแลคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะ คนไทยทประกอบอาชพและมถนฐานในตางประเทศ สงเสรมบทบาทของชมชนชาวไทย ในการรกษาเอกลกษณและความเปนไทย เปาประสงค : คนไทยในตางประเทศทประสบปญหาไดรบความชวยเหลออยางทวถง และเสรมสราง

ความเขมแขงใหชมชนไทยในตางประเทศ

ตวชวด คาเปาหมาย (2551 – 2554)

1. รอยละของจานวนกจกรรมสนบสนนชมชนไทยในประเทศเปาหมายทดาเนนการสาเรจตามแผน

1. ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

กลยทธหลก

1. คมครองปองกนมใหคนไทยตกเปนเหยอการคามนษยในทกรปแบบ โดยการเสรมสราง

ชมชนไทยเขมแขงและชวยเหลอผดแลตกทกขไดยาก

โครงการ/แผนงาน 1. แผนงานการสนบสนนกจกรรมคนไทยในตางประเทศ

Page 249: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)สานกนโยบายและแผน

วสยทศน :

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

4 4 4 4 16 1. ผลกดนเวท ACD และ

สนบสนนบทบาทและ

ศกยภาพในการดารง

ตาแหนงประธานอาเซยน

1. แผนงานความรวมมอกบ

ประเทศในเอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และเพมบทบาท

ไทยในอาเซยน

1.1 โครงการกจกรรมในกรอบ

ความรวมมอเอเชย (ACD)

10.00 12.00 14.40 17.30 53.70 สนผ

10.00 12.00 14.40 17.30 53.70

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

รเรม เสนอแนะ ประสาน ผลกดน การดาเนนนโยบายและการบรหารจดการภารกจดานการตางประเทศใหเปนเอกภาพและมบรณาการ เพอตอบสนองผลประโยชนของประเทศชาต

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตร

รวมประเดนยทธศาสตรท 1

ไทยแสวงหาความ

รวมมอกบประเทศ

ในเอเชย รวม

ผลกดนกรอบความ

รวมมอเอเชย และ

มบทบาทในการ

เสรมสรางความ

แขงแกรงของ

อาเซยน

1. สงเสรมความ

รวมมอกบประเทศใน

เอเชย กรอบความ

รวมมอเอเชย และ

เพมบทบาทในการ

สรางความแขงแกรง

ของอาเซยนเพอให

บรรลเปาหมายในการ

จดตงประชาคม

อาเซยน และผลกดน

บทบาทอาเซยนในเวท

ระหวางประเทศใน

วาระทไทยเปน

ประธานอาเซยน

เจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

จานวนโครงการยอย

ภายใตโครงการกจกรรม

ACD ทมรายงานผลความ

รวมมอเปนรปธรรม

1/5

Page 250: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)สานกนโยบายและแผน

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

ระดบความสาเรจในการ

ถายทอดนโยบาย

ตางประเทศของรฐบาล

ไปสทมไทยแลนดใน

ตางประเทศ (วด

ความสาเรจจาก 3

ขนตอน (1) มการ

เตรยมการใหมการ

ถายทอดนโยบาย

ตางประเทศของรฐบาลส

ออท.และกสญ.ทวโลก

อยางครบถวน (2) มการ

จดใหออท.และกสญ.รบ

ฟงนโยบายโดยตรงจาก

นรม.และ รมต.ทเกยวของ

(3) มการประชมของทม

ไทยแลนดเพอถายทอด

นโยบาย รบ.) / (สง

หมายถง ดาเนนการถง

ขนท 3)

สง สง สง สง สง 1. สงเสรมการแลกเปลยน

การเยอนในทกระดบกบ

ประเทศหนสวนยทธศาสตร

พรอมทงใชกรอบการ

ประชมและกลไกทวภาค

รองรบความสมพนธท

ขยายตวอยางตอเนอง

1. แผนงานการประชมออท./

กสญ. ทวโลกและการเพม

บทบาทของกงสลกตตมศกด

ของไทยในตางประเทศ

17.00 20.00 45.00 35.00 117.00 สนผ2. กระชบความ

รวมมอและความเปน

หนสวนทาง

ยทธศาสตรกบ

ประเทศและกลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก จดทา

ขอตกลงการคาเสรใน

กรอบพหภาคและกบ

ประเทศตาง ๆ เพอ

ประโยชนสงสดของ

ประเทศโดยรวม สราง

กลไกเพอชวยเหลอ

ผประกอบการให

สามารถปรบตวรบ

ผลกระทบและสงเสรม

การใชประโยชนจาก

ความตกลงการคาเสร

ไทยมความสมพนธ

ทใกลชดยงขนกบ

ประเทศหนสวน

ทางยทธศาสตร

ตลอดจนกบ

ประเทศ/กลม

ประเทศทมบทบาท

สาคญของโลก

และสามารถขยาย

ขดความสามารถ

ในการแขงขนทาง

เศรษฐกจระหวาง

ประเทศอยางยงยน

2/5

Page 251: สารบัญ - mfa.go.th · สารบัญ 1 คํําาน 2 บทนํา 3 แผนระดับกระทรวง 4 แผนกลุ มภารกิจความสั

แผนปฏบตราชการ 4 ป (2551-2554)สานกนโยบายและแผน

51 52 53 54 51-54 51 52 53 54 51-54

วงเงนจาแนกรายป (ลานบาท)คาเปาหมาย กลยทธหลก /

วธดาเนนการ

เปาประสงคเชง

ยทธศาสตรเจาภาพประเดนยทธศาสตร ตวชวด แผนงาน/โครงการ

สง สง สง สง สง 1. แผนงานเพอสงเสรมการคา

การลงทนไทยในตางประเทศ

1.1 การเปดสานกงานใน

ตางประเทศ

30.00 50.00 30.00 30.00 140.00 สนผ.

80 80 80 80 80 2. แผนงานการพฒนา

บคลากรดานตางประเทศ

2.1 โครงการเสรมสรางองค

ความรดานการตางประเทศ

20.00 25.00 30.00 75.00 SIFA

47.00 90.00 100.00 95.00 332.00

2. ขยายความรวมมอทาง

เศรษฐกจกบประเทศทเปน

ตลาดใหมในภมภาคตาง ๆ

และเพมขดความสามารถ

ในการแขงขนของประเทศ

บนเวทการคาโลก โดยการ

สรางและถายทอดองค

ความรความรวมมอ

ระหวางสถาบนการศกษา

วจย / ภาคเอกชนโดยเฉพาะ

SMEs รวมทงการพฒนา

บคลากรดานตางประเ

ระดบค