of 33 /33
2 สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร 3 ส่วนที1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ไตรมาสที4/2562 6 ส่วนที2 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสที4/2562 และแนวโน้มไตรมาสที1/2563 15 2.1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 16 2.2 อุตสาหกรรมไฟฟ้า 17 2.3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 2.4 อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 19 2.5 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ 20 2.6 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 21 2.7 อุตสาหกรรมพลาสติก 22 2.8 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 23 2.9 อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษและสิ่งพิมพ์ 24 2.10 อุตสาหกรรมเซรามิก 25 2.11 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 26 2.12 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 27 2.13 อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน 28 2.14 อุตสาหกรรมยา 29 2.15 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 30 2.16 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 31 2.17 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 32 2.18 อุตสาหกรรมอาหาร 33

สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry...

Page 1: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

2  

สารบญ

หนา

บทสรปผบรหาร 3 สวนท 1 ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท 4/2562 6 สวนท 2 เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท 4/2562

และแนวโนมไตรมาสท 1/2563 15 2.1 อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา 16 2.2 อตสาหกรรมไฟฟา 17 2.3 อตสาหกรรมอเลกทรอนกส 18 2.4 อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต 19

2.5 อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจกรยานยนต 20 2.6 อตสาหกรรมเคมภณฑ 21 2.7 อตสาหกรรมพลาสตก 22 2.8 อตสาหกรรมปโตรเคม 23 2.9 อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ 24 2.10 อตสาหกรรมเซรามก 25 2.11 อตสาหกรรมปนซเมนต 26 2.12 อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม 27 2.13 อตสาหกรรมไมและเครองเรอน 28 2.14 อตสาหกรรมยา 29 2.15 อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง 30 2.16 อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง 31 2.17 อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ 32 2.18 อตสาหกรรมอาหาร 33

Page 2: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

3  

บทสรปผบรหาร

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมไทยไตรมาสท 4/2562 ภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมในไตรมาสท 4/2562 เมอพจารณาจากดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI)

หดตวรอยละ 6.9 โดยปจจยสำคญสวนหนงมาจากภาวะเศรษฐกจโลกท ชะลอตว อตสาหกรรมสำคญทหดตว ในไตรมาสท 4/2562 อาท การผลตรถยนต จากกำลงซอในประเทศทชะลอตวลง ทำใหปรมาณจำหนายในประเทศหดตว รวมไปถงคำสงซอจากตางประเทศทลดลงจากเศรษฐกจโลกและการแขงคาของเงนบาท ทำใหปรมาณสงออกลดลงเชนเดยวกน การกลนปโตรเลยม การผลตลดลง เนองจากการหยดซอมบำรงของโรงกลนบางโรง การผลตนำตาล ภาวะการผลตลดลง เนองจากปนเปดหบชากวาปกอนรวมถงชาวไรไดรบผลกระทบจากภยแลง สงผลใหปรมาณออยเขาหบนอยกวาปกอน สำหรบอตสาหกรรมทมการขยายตวดในไตรมาสท 4/2562 อาท เครองปรบอากาศ จากปรมาณการจำหนายในประเทศทเพมขนจากสนคาเครองปรบอากาศประเภทอนเวอรเตอร รวมถงสภาพอากาศทรอนตอเนองทวประเทศแมวาจะเขาสฤดหนาว เชนเดยวกบปรมาณการสงออกทไดรบคำสงซอเพมขนตอเนองจากกลมประเทศอาเซยน และอนเดยจากการเตบโตของภาคอสงหารมทรพย Hard Disk Drive การผลตเพมขนจากทผผลตรายใหญปดฐานการผลตทประเทศมาเลเซยตงแตเดอนเมษายน 2562 ทำใหมการยายฐานมาผลตในประเทศไทยเพมขน รวมถงการลงทนทเกยวของกบเศรษฐกจดจทลมแนวโนมเพมขน สงผลใหความตองการใช Hard Disk Drive เพมมากขน

แนวโนมอตสาหกรรมรายสาขาทสำคญ ไตรมาสท 1/2563 เหลกและเหลกกลา คาดการณวา ปรบเพมขนเลกนอยเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากการขยายตวของอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมกอสราง และอตสาหกรรมผลตเครองใชไฟฟา อยางไรกตาม ยงมประเดนทนาตดตาม เชน การลงทนโครงการกอสรางโครงสรางพนฐานตาง ๆ ของภาครฐ ซงจะสงผลใหการผลต และการบรโภคผลตภณฑเหลกในประเทศใหขยายตวเพมขน ไฟฟา คาดวา จะมการผลตและมลคาการสงออกปรบตวเพมขนรอยละ 3.4 และ 5.0 ตามลำดบ เนองจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐทำใหเศรษฐกจฟนตว รวมถงผประกอบการมการปรบตวในการหาตลาดใหมในการสงออกเพมมากขน อเลกทรอนกส คาดวา จะมการผลตและการสงออกสนคาอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนประมาณรอยละ 3.7 และ 1.8 ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากคาดวาจะเขาสวฏจกรขาขนของอตสาหกรรม รวมถงสนคาหลก เชน HDD ผประกอบการผลต HDD มการยายฐานการผลตจากประเทศมาเลเซยมายงประเทศไทยทำใหคำสงซอจากตลาดหลกปรบตวเพมขน รถยนต ประมาณการในไตรมาสท 1 ป 2563 จะมการผลตรถยนตกวา 500,000 คน ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลตเพอสงออกรอยละ 45-50 รถจกรยานยนต ประมาณการในไตรมาสท 1 ป 2563 จะมการผลตรถจกรยานยนตกวา 490,000 คน ลดลงจากชวงเดยวกนของปกอน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 80-85 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 15-20

Page 3: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

4  

 

↔ เยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ แนวโนมอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ คาดวา จะขยายตวไดไมมากนกอนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจในประเทศชะลอตวตามทศทางเศรษฐกจโลก โดยตลาดสงออกคาดวาจะขยายตวเพมขนในกลมกระดาษและผลตภณฑกระดาษ และกลมหนงสอและสงพมพ แตสำหรบกลมเยอกระดาษ คาดวา การสงออกจะหดตวตอเนองจากไตรมาส 4 ป 2562 เซรามก การผลตและการจำหนายเซรามกภายในประเทศ คาดวาจะมแนวโนมขยายตวไดเพมขน จากการลงทนของภาคอสงหารมทรพย และมาตรการกระตนเศรษฐกจภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล ประกอบกบการผลตเพอรองรบตลาดสงออกทขยายตวไดดในตลาดอาเซยน ญปน และจน โดยเฉพาะการสงออกเครองสขภณฑไปยงประเทศญปน ทคาดวาจะมอตราการเตบโตอยางตอเนอง และการสงออกกระเบองปพน บผนง ทคาดวาจะขยายตวไดดขนในกลมประเทศ CLMV สำหรบมลคาการนำเขาคาดวาจะมแนวโนมขยายตวดวยเชนกน จากการนำเขาผลตภณฑ เซรามกจากจน

↔ ปนซเมนต อตสาหกรรมปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนปรมาณการผลต และการจำหนายคาดวาอาจจะทรงตวหรอดขนเลกนอย เนองจากไดปจจยบวกจากความคบหนาอยางตอเนองในการกอสรางโครงสรางพนฐานของภาครฐตาง ๆ มาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยทรฐทยอยออกมาอยางตอเนอง

↔ สงทอและเครองนงหม การผลตเสนใยประดษฐ และเสอผาสำเรจรป คาดวา จะขยายตวเลกนอยตามคำสงซอจากตางประเทศ ในสวนผาผน คาดวา จะลดลงตามทศทางตลาดสงออกและความตองการของผบรโภคในประเทศทคอนขางชะลอตว ดานการสงออก คาดวา เสนใยสงทอ และเสอผาสำเรจรป จะขยายตวไดจากสถานการณสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและจนมทาทผอนคลายลง สำหรบการนำเขาเสนใยสงทอ ผาผน และเสอผาสำเรจรป คาดวา จะลดลง สวนหนงเปนผลมาจากกำลงซอในประเทศทชะลอตว ไมและเครองเรอน การผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไม คาดวาจะขยายตวเพมขนจากการผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมเพอตอบสนองความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ในสวนของการสงออกไมและผลตภณฑไมคาดวาจะมมลคาเพมขน จากการปรบเพมขนของการสงออกในทกกลมผลตภณฑ ยา การผลตและจำหนายยาในประเทศ คาดวาจะขยายตวจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 4.42 และ 0.33 ตามลำดบ ตามแนวโนมการขยายตวทดของตลาดทงในและตางประเทศ สำหรบตลาดสงออกคาดวาจะขยายตวไดดในภมภาคอาเซยน โดยเฉพาะเวยดนาม สงคโปร และกมพชา

↔ ยาง และผลตภณฑยาง การผลตยางรถยนตและถงมอยาง คาดวาจะปรบเพมขนรอยละ 1.30 และ 1.20 ตามลำดบ ตามแนวโนมการขยายตวทดของตลาดสหรฐอเมรกา สำหรบการผลตยางแปรรปขนปฐม คาดวาจะปรบลดลงรอยละ 5.0 เนองจากจนและญปนมแนวโนมความตองการใชลดลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน

Page 4: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

5  

↔ รองเทาและเครองหนง การผลตรองเทาและเครองหนง คาดวา การฟอกและตกแตงหนงฟอกจะมแนวโนมลดลง เนองจากฐานของไตรมาส 1 ป 2562 อยในระดบสง และการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา มแนวโนมการผลตชะลอตว เนองจากผประกอบการทมแบรนดของตวเองหนไปจางประเทศเพอนบาน อาท เมยนมา กมพชา และเวยดนาม ผลตแทน เนองจากมตนทนการผลตทตำกวาประเทศไทย อกทงปจจยคาเงนบาททแขงคาทำใหความตองการบรโภคสนคาแบรนดเนมขยายตว สงผลใหมสดสวนการนำเขาสนคากลมดงกลาวจากตางประเทศเพมขน อยางไรกตาม ยงมปจจยบวกทอาจสงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรม เชน การผลตเพอการสงออกตามความตองการของกลมประเทศ CLMV ชวงเทศกาลสำคญ สำหรบผลตภณฑกลมกระเปาเดนทางมแนวโนมการผลตเพมขน จากความตอเนองของคำสงซอทงในและตางประเทศ

↔ อญมณและเครองประดบ คาดวา การผลตอญมณและเครองประดบในภาพรวมมทศทางทรงตวหรอปรบตวลดลงเลกนอยเม อเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน สวนหนงเปนผลจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกทไดรบผลกระทบจากสถานการณไวรสโควด-19 ซงอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบเปนการผลตเพอการสงออกถง รอยละ 80 อยางไรกตาม ยงมปจจยบวกทอาจสงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรม จากการทผประกอบการเนนการผลตสนคาใหมทมดไซนตรงตามความตองการของตลาดผบรโภคยคใหมเพมมากขน เพอรองรบกจกรรมสงเสรมการซอในชวงเทศกาลสำคญตนป

↔ อาหาร ดชนผลผลตและมลคาการสงออกในภาพรวมอตสาหกรรมอาหาร จะทรงตวหรอหดตวเลกนอยเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ดวยปจจยลบอยางภาวะการชะลอตวของเศรษฐกจโลก และผลกระทบจากคาเงนบาทสงผลใหความสามารถในการแขงขนดานราคาของไทยลดลง ประกอบกบปรมาณวตถดบสนคาเกษตรลดลงจากปญหาภยแลง รวมทงผลกระทบจากโรคไวรสโควด-19 ระบาดในจน อาจสงผลใหกลมอาหารสด ชะลอตวเนองจากอายการเกบรกษาสน ไมสามารถสตอกไดนาน อยางไรกตามไทยนาจะไดรบอานสงคจากภาวะโรคระบาดดงกลาวสงผลดตออตสาหกรรมอาหารสำเรจรป เครองดม และอาหารกระปองตาง ๆ อาจจะมการเพมคำสงซอหรออาจเรงการสงมอบสนคาใหเรวขนเพอสตอกสนคา นอกจากน อาจจะไดรบปจจยบวกจากภาวะโรคไขหวดนกทกำลงระบาดในจน และโรคอหวาตแอฟรกาในสกร (ASF) ทระบาดในหลายประเทศ ทำใหความตองการไกสดแชเยนแชแขง และไกแปรรป เพมขน

Page 5: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

6  

สวนท 1 ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท 4/2562

Page 6: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

7  

ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท 4 ป 2562

GDP ขยายตวรอยละ 1.6 (%YoY)

ผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ หรอ GDPในไตรมาสท 4 ของป 2562 ขยายตวรอยละ 1.6 โดยชะลอตวจากชวงเดยวกนของปกอนทขยายตวรอยละ 3.8 และชะลอตวจากไตรมาสทผานมาทมการขยายตวรอยละ 2.6

ปจจยสำคญของการเตบโตของ GDP ในไตรมาสท 4 ของป 2562 การผลตภาคเกษตรหดตวรอยละ 1.6 การผลตภาคอตสาหกรรมหดตวรอยละ 2.3 ภาคบรการเพมขนรอยละ 4.1 การใชจายอปโภคและบรโภคภาคเอกชนเพมขนรอยละ 4.1 การลงทนรวมขยายตวเพมขนรอยละ 0.9 การสงออกสนคาและบรการหดตวรอยละ 3.6

GDP ภาคอตสาหกรรม หดตวรอยละ 2.3 (%YoY)

GDP ภาคอตสาหกรรมในไตรมาสท 4 ของป 2562 หดตวรอยละ 2.3 ชะลอตวลงจากไตรมาสทผานมา มการหดตวรอยละ 0.8 และชะลอตวลงมากจากชวงเดยวกนของปกอนทขยายตวรอยละ 3.8 โดยชะลอตวลงตามการผลตสนคาเพ อการสงออกและเพ อบรโภคในประเทศ เช น อ ตสาหกรรมยานยนต ผล ตภ ณฑปโตรเลยม นำตาล เหลก เหลกกลาข นมลฐาน และผลตภณฑยางอน ๆ เปนตน

ทมา : สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

การเตบโตของภาคอตสาหกรรมในไตรมาสท 4ของป 2562 ชะลอตวลงตอเนองจากไตรมาสกอนหนาสอดคลองกบการลดลงของการสงออกทไดรบผลกระทบจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกและความไมแนนอนของมาตรการกดกนทางการคาและผลกระทบจากปจจ ยช วคราวในการผลตอตสาหกรรมสำคญบางรายการ

ทมา : สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

Page 7: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

8  

ดชนอตสาหกรรมทสำคญ

ดชนผลผลตอตสาหกรรม หดตวรอยละ 6.9

(%YoY)

ดชนการสงสนคา ระดบการจำหนายสนคาหดตวรอยละ 5.8

(%YoY)

ในไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอยทระดบ 97.34 ลดลงจากไตรมาสทผานมา (99.24) รอยละ 1.9 และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (104.52) รอยละ 6.9 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนผลผลตอตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสทผานมา ไดแก การผลตยานยนต การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม การผลตยางนอกและยางใน การหลอดอกยาง และการซอมสรางยาง เปนตน สำหร บอ ตสาหกรรมท ส งผลให ด ชน ผลผล ตอตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 ไดแก การผลตยานยนต การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม การผลตนำตาล เปนตน

ในไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนการสงสนคาอยทระดบ 99.26 ลดลงจากไตรมาสทผานมา (101.42) รอยละ 2 .1 และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (105.37) รอยละ 5.8 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนการสงสนคาลดลงจากไตรมาสท ผานมา ไดแก การผลตยานยนต การผลตนำตาล และการผลตปยเคมและสารประกอบไนโตรเจน เปนตน สำหรบอตสาหกรรมท สงผลใหดชนการสงสนคาลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 ไดแก การผลตยานยนต การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม และการผลตผลตภณฑยางอน ๆ เปนตน

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

Page 8: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

9  

ดชนสนคาสำเรจรปคงคลง ระดบการสำรองสนคาเพอจำหนายเพมขนรอยละ

4.6 (%YoY)

อตราการใชกำลงการผลต อตราการใชกำลงการผลต อยทรอยละ 63.42

ในไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนสนคาสำเรจรปคงคลงอย ท ระดบ 132.89 ลดลงจากไตรมาสท ผานมา (133.22) รอยละ 0.25 แตเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (127.03) รอยละ 4.6 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนสนคาสำเรจรปคงคลงลดลงจากไตรมาสทผานมา ไดแก การผลตนำตาล การผลตคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง และการผลตนำมนปาลม เปนตน สำหรบอตสาหกรรมทสงผลใหดชนสนคาสำเรจรปคงคลงเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 ไดแก การผลตยานยนต การผลตของททำจากลวด โซ สปรง สลกเกลยว ตะปควง และการผลตชนสวนและแผนวงจรอเลกทรอนกส เปนตน

ในไตรมาสท 4 ป 2562 อตราการใชกำลงการผลตอยท ระดบรอยละ 63.42 ลดลงจากไตรมาสทผานมา (รอยละ 64.96) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (รอยละ 69.28) อตสาหกรรมทสงผลใหอตราการใชกำลงการผลตลดลงจากไตรมาสท ผานมา ไดแก การผลตยานยนต การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม และการผลตพลาสตกและยางสงเคราะหขนตน เปนตน สำหรบอตสาหกรรมทสงผลใหอตราการใชกำลงการผลตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 ไดแก การผลตยานยนต การผลตผลตภณฑท ได จากการกลนป โตรเล ยม และการผล ตช นส วนและแผ นวงจรอเลกทรอนกส เปนตน

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

Page 9: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

10  

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม ไตรมาส 4 อยทระดบ 91.73

ในไตรมาสท 4 ของป 2562 ดชนความเช อมนภาคอตสาหกรรมมคา 91.73 ลดลงจากไตรมาสทผานมา (92.80) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (93.23) สวนดชนความเชอม นคาดการณลวงหนา 3 เดอน อยทระดบ 101.43 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของป 2561 (106.67) ปจจยลบท สงผลตอการปรบตวลดลงของความเชอมนภาคอตสาหกรรมในชวงไตรมาส 4 ป 2562 ยงเปนผลตอเน องมาจากการใชจายและการบรโภคภายในประเทศชะลอตวลงจากไตรมาสกอนหนา และมความกงวลเกยวกบความลาชาของการลงมตเหนชอบผ านร าง พ .ร .บ . งบประมาณรายจ ายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซงสงผลใหการใชจายและการลงทนของภาครฐชะลอตว ตลอดจนการแขงคาของเงนบาททสงผลตอการลดลงของขดความสามารถในการแขงขนดานราคาสงออก รวมทงความกงวลจากปจจยภายนอกดานเศรษฐกจ ความไมแนนอนของการเจรจาการคาระหวางสหรฐอเมรกาและจน สงผลตอการชะลอตวของเศรษฐกจโลกอกดวย

ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

Page 10: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

11  

การคาตางประเทศ

“มลคาการคาตางประเทศในไตรมาสท 4 ป 2562 ชะลอตวลงจากชวงเดยวกนของปกอน ซงเปนไปตามมลคาการสงออกและการนำเขาทปรบตวลดลง ขณะทภาพรวมดลการคาไตรมาสท 4 ป 2562 ยงคงเกนดล 1,651.0 ลานเหรยญสหรฐฯ”

การคาตางประเทศของไทยไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคารวม 117,486.6 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยการสงออกและนำเขามมลคา 59,568.8 และ 57,917.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลำดบ ทงน เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน มลคาการสงออกและนำเขา หดตวรอยละ 4.5 และ 6.8 ตามลำดบ อยางไรกตาม ดลการคาในไตรมาสท 4 ป 2562 ยงคงเกนดลมลคา 1,651.0 ลานเหรยญสหรฐฯ

โครงสรางการสงออก

การสงออกในไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 59,568.8 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 4.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเมอพจารณาแยกรายหมวดสนคา พบวามเพยงสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ทขยายตว ซงขยายตวรอยละ 9.8 มมลคา 4,855.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ขณะทสนคาประเภทอน ๆ ยงคงชะลอตว อาท สนคาเกษตรกรรมมมลคา 5,044.4 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 13.6 สนคาอตสาหกรรมมมลคา 47,438.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 3.4 สนคาแรและเช อเพลงมม ลค า 2,230.7 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 26.0

สำหรบสนคาอตสาหกรรมไตรมาสท 4 ป 2562 ทชะลอตวลง เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ไดแก รถยนต อปกรณและสวนประกอบ (มลคา 6,260.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตว รอยละ 10.7) อญมณและเครองประดบ (มลคา 2,651.9 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 6.7) เมดพลาสตก (มลคา 2,195.5 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 11.9) แผงวงจรไฟฟา (มลคา 1,994.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวลงรอยละ 17.3) เคมภณฑ (มลคา 1,795.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวลงรอยละ 25.5) ขณะทสนคาทมการสงออกขยายตวเพมขน เชน เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ (มลคา 4,835.8 ขยายตวรอยละ 4.6) ผลตภณฑยาง (มลคา 3,001.7 ขยายตวรอยละ 3.7) เครองปรบอากาศและสวนประกอบ (มลคา 1,182.9 ขยายตวรอยละ 8.7)

ทมา กระทรวงพาณชย 

Page 11: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

12  

ตลาดสงออก

สดสวนการสงออกแยกตามตลาดสงออกสำคญ ไตรมาสท 4 ป 2562 การสงออกไปยงตลาดหลก

ไดแก อาเซยน (9 ประเทศ) จน สหรฐอเมรกา ญปน และสหภาพยโรป (27 ประเทศ) ซงมสดสวนการสงออก รอยละ 26.8 13.0 13.1 10.2 และ 9.4 ตามลำดบ เมอรวมสดสวนการสงออกไปยงตลาดหลก คดเปนรอยละ 72.4 และสงออกไปยงตลาดอ น ๆ คดเปนรอยละ 27.6 ของการสงออกทงหมด โดยเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวา การสงออกไปยงตลาดหลกมอตราการขยายตวเพมขนในสหรฐอเมรกาและจน ทขยายตวรอยละ 5.4 และ 1.6 ตามลำดบ ขณะทการสงออกไปยงอาเซยน (9 ประเทศ) สหภาพยโรป (27 ประเทศ) และญปน หดตวลงรอยละ 8.2 5.9 และ 5.1 ตามลำดบ

โครงสรางการนำเขา

การนำเข าในไตรมาสท 4 ป 2562 ม ม ลคา 57,917.8 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 6.8 เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน เม อพจารณาแยกรายหมวดสนคา พบวา สนคาเช อเพลงมมลคาการนำเขา 8,034.5 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 27.6 สนคาทนมมลคาการนำเขา 15,778.6 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวร อยละ 2.0 สนคาว ตถ ด บและก งสำเร จร ปม ม ลคา 22,320.2 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 5.5 สนคาอ ปโภคบร โภคมม ลค า 7,798.1 ล านเหร ยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 5.2 ยานพาหนะและอปกรณการขนสงมมลคา 3,760.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 1.63 และสนคาหมวดอาวธ ยทธปจจยและสนคาอน ๆ มมลคา 226.28 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 76.9

ทมา : กระทรวงพาณชย

ทมา กระทรวงพาณชย 

Page 12: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

13  

แหลงนำเขา

สดสวนการนำเขาแยกตามตลาดนำเขาสำคญ

ในไตรมาสท 4 ของป 2562 แหลงนำเขาทสำคญของไทย ไดแก จน อาเซยน (9 ประเทศ) ญปน สหภาพยโรป (27 ประเทศ) และสหรฐอเมรกา ซงมสดสวนการนำเขา รอยละ 23.6 19.0 14.1 9.2 และ 6.9 ตามลำดบ เมอรวมสดสวนการนำเขาไปยงตลาดสำคญ คดเปนรอยละ 72.8 และนำเขาจากตลาดอน ๆ คดเปนรอยละ 27.2 ของการนำเขาทงหมด โดยเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวา แหลงนำเขาสำคญของไทยมอตราการขยายตวเพมขนทกตลาด โดยนำเขาจากจน ขยายตวเพ มข นมากทสด รอยละ 26.6 รองลงมา ไดแก อาเซยน (9 ประเทศ) ญปน และสหรฐอเมรกา มมลคานำเข าขยายต วเพ มขนร อยละ 18.9 14.1 และ 6.9 ตามลำดบ

ทมา กระทรวงพาณชย 

Page 13: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

14  

เศรษฐกจโลก ไตรมาสท 4 ป 2562

“โดยภาพรวมเศรษฐกจโลกปรบตวลดลง เนองจากผลกระทบตอเนองในประเดนขอพพาททางการคาระหวางสหรฐฯ กบจน ขณะทอตราเงนเฟอ อตราดอกเบย และอตราการวางงานคงอยในระดบตำ”

สรปเครองชภาวะเศรษฐกจของประเทศทสำคญ ไตรมาสท 4 ป 2562

Quarterly Growth (%YoY)

GDP Inflation MPI Export Import Unemp. Rateb

PolicyRate

สหรฐฯ 2.3 2.0 0.7 1.3 5.5 At 3.5 At 1.63

จน 6.0 4.2 5.9b 1.2 3.3 At 3.6 At 2.55

ญปน 1.8a 0.5 6.3b 4.4 8.7 At 2.3 At -0.10

เกาหลใต 2.0a 0.3 0.6b 11.7 9.7 At 3.6 At 1.25

สงคโปร 1.0 0.6 1.5b 3.5 5.4 At 2.3 At 2.25

ไทย 1.6 0.4 6.9 4.5 6.8 At 1.0 At 1.25

ทมา : รวบรวมจาก CEIC Data, http://data.imf.org, https://tradingeconomics.com, http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx

หมายเหต: a เปนขอมลของไตรมาสท 3 ป 2562 b เปนตวเลขคาดการณไตรมาสท 4 ป 2562

เศรษฐกจโลกหดตวลง สะทอนไดจากภาคการผลตและการคาระหวางประเทศในตลาดหลกทปรบตวลดลง อยางไรกด เรมมสญญาณเชงบวกจากสงครามการคาเพมขน ภายหลงจากทสหรฐฯ และจนบรรลขอตกลงทางการคาเฟสแรกรวมกน ในขณะทอตราเงนเฟอ อตราดอกเบยนโยบาย และอตราการวางงานยงคงทรงตวอยในระดบตำ ธนาคารกลางสหรฐฯ คงระดบอตราดอกเบยนโยบายใหอยในกรอบ 1.50-1.75% เพอกระตนกจกรรมทางเศรษฐกจ สำหรบประเทศไทย ในไตรมาสท 4 อตราดอกเบยนโยบายยงคงอยทระดบ 1.25% ซงคาดวานโยบายการเงนทผอนคลายจะชวยหนนสภาพคลองใหกบภาคธรกจและครวเรอนได ดานราคานำมนในตลาดโลกมทศทางปรบตวลง ตามความกดดนของอปทานนำมนโลกทนำโดยสหรฐฯ มแนวโนมปรบเพมกำลงการผลตขน ขณะทผผลตกลมโอเปคและประเทศพนธมตรปรบลดกำลงการผลตลง เพอรกษาเสถยรภาพของราคานำมน โดยราคานำมนดบดไบไตรมาส 4 ป 2562 เฉลยอยท 62.1 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล หดตวลงเมอเทยบกบไตรมาส 4 ป 2561เฉลยอยท 67.5 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล สำหรบราคานำมนดบ NYMEX สงมอบชวงเดอนธนวาคม อยท 59.8 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล อยางไรกตาม ปจจยทยงคงตองตดตามอยางตอเนอง เชน ความไมแนนอนของทศทางการคาและแนวโนมการลงทนโลก ปญหาความขดแยงในตะวนออกกลางอาจเปนเหตใหราคานำมนปรบตวสงขน รวมทง ความผนผวนของอตราแลกเปลยน ซงอาจสงผลใหการขยายตวของเศรษฐกจโลกเตบโตไดไมเตมศกยภาพ

Page 14: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

15  

สวนท 2 เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาไตรมาสท 4/2562 และแนวโนมไตรมาสท 1/2563

Page 15: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

16  

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา

ดชนการผลต

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

และสถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย

ปรมาณการจำหนายและมลคาการนำเขา

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมและสถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย

การผลต ไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนผลผลตอตสาหกรรมมคา 88.4 ลดลงจาก

ไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 10.2 (%YoY) (ลดลง 5 ไตรมาสตดตอกนเมอเทยบ

กบชวงเดยวกนของปกอน) และลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 5.1 (%QoQ)

โดยเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การผลตเหลกทรงยาวลดลงรอยละ 6.2

ผลตภณฑทมการผลตลดลง คอ เหลกโครงสรางรปพรรณชนดรดรอน ลดลงรอยละ

23.9 (ลดลง 4 ไตรมาสตดตอกน) รองลงมา คอ ลวดเหลก และลวดเหลกแรงดงสง

ลดลงรอยละ 14.9 และ 13.7 ตามลำดบ การผลตเหลกทรงแบน ลดลงรอยละ 17.4

ผลตภณฑท มการผลตลดลง คอ เหลกแผนเคลอบดบก ลดลงรอยละ 48.9 (ลดลง

7 ไตรมาสตดตอกน) เนองจากความตองการบรโภคในประเทศลดลง ตามการชะลอตว

ของอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมผลตบรรจภณฑผลไมกระปอง รองลงมา คอ

เหลกแผนเคลอบโครเม ยม และเหลกแผนรดเยน ลดลงรอยละ 47.4 และ 24.1

ตามลำดบ

การจำหนาย ไตรมาสท 4 ป 2562 มปรมาณ 4.5 ลานตน ลดลงจาก

ไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 2.4 (%YoY) (ลดลง 2 ไตรมาสตดตอกน

เมอเทยบกบชวงเดยวกน ของปกอน) และลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562

รอยละ 3.2 (%QoQ) โดยเม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การ

จำหนายลดลงในกลมเหลกทรงแบน โดย การจำหนายเหลกทรงแบน ลดลง

รอยละ 4.1 ผลตภณฑทมการจำหนายลดลง คอ เหลกแผนเคลอบดบก ลดลง

รอยละ 29.4 รองลงมา คอ เหลกแผนรดเยน และเหลกแผนเคลอบชนดอน

ๆ ลดลงรอยละ 14.7 และ 12.0 ตามลำดบ แตการจำหนายเหลกทรงยาว

เพมขนเลกนอยรอยละ 0.3 ผลตภณฑทมการจำหนายเพมขน คอ เหลกลวด

เพมขนรอยละ 0.3

การนำเขา ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 2.4 พนลานเหรยญสหรฐ

ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปก อน รอยละ 15.7 (%YoY) (ลดลง 3

ไตรมาสตดตอกนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน) และลดลงจากไตรมาส

ท 3 ป 2562 รอยละ 10.0 (%QoQ) โดยเม อเทยบกบไตรมาสเดยวกน

ของปกอน การนำเขาเหลกทรงยาว ลดลงรอยละ18.7 ผลตภณฑทมการ

นำเขาลดลง คอ คอ เหลกโครงสรางร ปพรรณชนดร ดร อน ประเภท

Stainless Steel (ประเทศหลกท ไทยนำเข าลดลง คอ จน และญ ป น)

รองลงมา คอ ทอเหลกไรตะเขบ และเหลกเสน ประเภท Alloy Steel ลดลง

รอยละ 29.6 และ 29.1 การนำเขาเหลกทรงแบน ลดลงรอยละ 14.5

ผลตภณฑท มการนำเขาลดลง คอ ทอเหลกมตะเขบ ลดลงรอยละ 50.7

(ประเทศหลกทไทยนำเขาลดลง คอ เวยดนาม และไตหวน) รองลงมา คอ

เหลกแผนรดเยน ประเภท Stainless Steel และเหลกแผนเคลอบดบก

ลดลงรอยละ 28.1 และ 27.9 ตามลำดบ

แนวโนมอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาไตรมาสท 1 ของป 2563 คาดการณวา ปรบเพ มข นเลกนอยเม อเทยบกบชวงเดยวกนของ

ปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากการขยายตวของอตสาหกรรมตอเนอง เชน

อตสาหกรรมกอสราง และอตสาหกรรมผลตเครองใชไฟฟา อยางไรกตาม ยง

มประเดนทนาตดตาม เชน การลงทนโครงการกอสรางโครงสรางพนฐานตาง

ๆ ของภาครฐ ซงจะสงผลใหการผลต และการบรโภคผลตภณฑเหลกใน

ประเทศใหขยายตวเพมขน

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเหลกไตรมาสท 4 ป 2562 ลดลงเม อเทยบกบชวงเดยวกนของป 2561 โดยลดลงทงผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวและเหลกทรงแบน ผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวทลดลง เชน เหลกโครงสรางรปพรรณชนดรดรอน และลวดเหลก ผลตภณฑในกลมเหลกทรงแบนทลดลง เชน เหลกแผนเคลอบดบก และเหลกแผนเคลอบโครเมยม

0.0

2.0

4.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Q4/60 Q1/61 Q2/61 Q3/61 Q4/61

มลคา

การน

าเขา

(พนล

านเหรย

ญสห

รฐ)

ปรมา

ณการจา

หนาย

(ลาน

ตน)

ปรมาณการจาหนาย มลคาการนาเขา

Page 16: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

17  

อตสาหกรรมไฟฟา

ดชนผลผลต มลคาการนำเขา และมลคาการสงออก การจำหนายในประเทศ ของเครองใชไฟฟา

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

การนำเขาเครองใชไฟฟา ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 4,075.7ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสทแลว รอยละ 2.9 (%QoQ) ในขณะทเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 2.3 (%YoY) โดยสนคาหลกทมการนำเขาเพมขน ไดแก อปกรณสำหรบปองกนวงจรไฟฟาและสวนประกอบเพมขนรอยละ 10.4 ในขณะทแผงสวตซและแผงควบคมกระแสไฟฟาลดลงรอยละ 19.0

การผลตเครองใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2562 ดชนผลผลตอยท 88.2 เพมขนจากไตรมาสทแลว รอยละ 4.3 (%QoQ) และเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เพมขนรอยละ 4.7 (%YoY) เน องจากตลาดภายในประเทศและตางประเทศมคำส งซ อทเพ มข น โดยสนค าเคร องใช ไฟฟาท ปร บต วเพ มข น ได แก เครองปรบอากาศ สายไฟฟา ตเยน พดลม มอเตอรไฟฟา และสายเคเบ ล เพ มข นรอยละ 20.4, 11.4, 4.9, 2.4, 1.3 และ 1.1 ตามลำดบ ในขณะทกระตกนำรอน เครองซกผา หมอแปลงไฟฟา เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร และหมอหงขาว ปรบตวลดลงรอยละ 33.6, 20.6, 13.8, 13.5, 8.9 และ 1.1 ตามลำดบ การจำหนายในประเทศ ไตรมาส 4 ป 2562 สนคาทมการปรบตวเพมขนเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ไดแก เตาไมโครเวฟ สายเคเบ ล มอเตอรไฟฟา หมอหงข าว ต เ ยน เครองปรบอากาศ และสายไฟฟา เพมขนรอยละ 55.7, 27.8, 18.1,17.7,15.1, 5.8 และ 1.3 ตามลำดบ ในขณะทกระตกนำรอน พดลม เคร องซกผา และคอมเพรสเซอร ลดลงรอยละ 31.9, 22.5, 16.3 และ 16.1 ตามลำดบ การสงออกเคร องใชไฟฟา ไตรมาส 4 ป 2562 มมลคาการส งออก 5,860.2 ล านเห รยญสหร ฐฯ ลดลงจากไตรมาสทแลว รอยละ 1.9 (%QoQ) ในขณะทเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของป ก อน ร อยละ 1.9 (%YoY) จากการส งออกไปตลาดสหรฐอเมรกา อาเซยน ญปน และจน เพมขนรอยละ 20.3, 4.7, 2.0 และ 1.0 ตามลำดบ โดยสนคากระตกนำรอน ตเยน แผงสวตซและแผงควบค มกระแสไฟฟ า หม อแปลงไฟฟ า และเครองปรบอากาศ เพมขนรอยละ 77.5, 13.9, 8.9, 8.6 และ 8.2 ต า ม ล ำ ด บ ใ น ข ณ ะ ท ส น ค า เ ต า อ บ ไ ม โ ค ร เ ว ฟ หมอหงขาว เครองซกผา พดลม และเครองอปกรณสำหรบปองกนวงจรไฟฟาและสวนประกอบ ปรบตวลดลงรอยละ 15.3, 11.4, 9.0, 5.1 และ 1.8 แนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ไตรมาสท 1 ป 2563

คาดวา จะมการผลตและมลคาการสงออกปรบตวเพ มขน รอยละ 3.4 และ 5.0 ตามลำดบ เน องจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐทำใหเศรษฐกจฟนตว รวมถงผประกอบการมการปรบตวในการหาตลาดใหมในการสงออกเพมมากขน

109.1 103.0

86.8 84.2103.9

107.1

84.688.2

0

50

100

150

Q1‐2561 Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562

ดชนผ

ลผลต

ดชนผลผลต 

ดชนผลผลต 

613.5 604.1

1,342.01,208.5

842.2639.0

1,844.91,599.0

1,839.11,631.2

1,411.91,340.9

2,363.4

2,899.2

2,799.0

2,921.1

2,122.8 2,245.8

1,210.0 1,048.4 1,294.01,166.1 1,040.8

877.7

51.4 95.3 74.7 50.2 68.1 148.3

385.4363.8

446.1 530.3 427.5 418.8295.3

425.6232.0 192.3 209.2 290.1

734.6 770.6 785.3 657.3749.7

907.1

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Q3-2561 Q4-2561 Q1-2562 Q2-2562 Q3-2562 Q4-2562

ปรมา

ณการ

จาหน

ายใน

ประเทศ

(พนเ

ครอง

)

เครองปรบอากาศ คอมเพรสเซอร พดลม เครองซกผา เตาไมโครเวฟ ตเยน กระตกนารอน หมอหงขาว

3,954.0  4,039.9  4,120.9  3,984.8  3,874.9  3,944.84,198.6 4,075.7

6,322.6 6,033.6  5,936.5 

5,752.6 6,078.9  6,114.6 5,976.6 5,860.2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Q1‐2561 Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562

ลานเ

หรยญ

สหรฐ

มลคาการนาเขา  มลคาการสงออก 

การผลตสนคาเครองใชไฟฟาในไตรมาสท 4 ป 2562 ปรบตวเพมขนรอยละ 4.7 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนกบปกอน เนองจากเศรษฐกจโลกททยอยปรบตวดข น รวมถงความตองการในประเทศทเพมขน โดยสนคาทมการปรบตวเพมขน ไดแก เครองปรบอากาศ สายไฟฟา ตเยน พดลม มอเตอรไฟฟา และสายเคเบล ในขณะทสนคาทมการปรบตวลดลง ไดแก กระตกนำรอน เครองซกผา หมอแปลงไฟฟา เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร และหมอหงขาว สวนการสงออกมมลคาเพมขนในตลาดหลก ไดแก สหรฐอเมรกา อาเซยน ญปน และจน

Page 17: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

18  

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส

ดชนผลผลต มลคาการนำเขา และมลคาการสงออก อเลกทรอนกส

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

การนำเข าส นค าอ เล กทรอนกส ในไตรมาสท 4 ป 2562 มม ลค าการนำเข า 9,448.3 ลานเหร ยญสหรฐฯ เพ มข นจากไตรมาสทแลว รอยละ 7.3 (%QoQ) และปรบตวลดลงรอยละ 3.9 (%YoY) ในไตรมาสเดยวกนของปกอน โดยสนคาหลกทมการปรบตวลดลง ไดแก สวนประกอบและอปกรณประกอบเครองคอมพวเตอรลดลงรอยละ 17.5 วงจรรวม (IC) ปรบตวลดลงรอยละ 5.6 ในขณะทเครองโทรศพทและอปกรณ ปรบตวเพมขนรอยละ 18.7 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน

การผลตสนคาอเลกทรอนกส ในไตรมาสท 4 ป 2562 มดชนผลผลตอยท 97.1 ลดลงจากไตรมาสทแลว รอยละ 1.3 (%QoQ) แตเพ มข นรอยละ 1.1 (%YoY) เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน โดยกลมอเลกทรอนกสปรบตวเพมขน ไดแก HDD เพมขนรอยละ 7.8 เนองจาก เนองจากมผประกอบการยายฐานการผลต HDD จากประเทศมาเลเซ ยมาท ไทย ในขณะท การผล ต PWB, Semiconductor devices transistors, PCBA และ IC ลดลงรอยละ 19.1, 8.2, 3.6, 1.7 และ 0.3 ตามลำดบ เนองจากเศรษฐกจโลกชะลอตวความตองการสนคาอเลกทรอนกสโลกลดลง รวมถงสงครามการคาระหวางจนและสหรฐอเมรกา สงผลกระทบตอหวงโซการผลตและการสงออกของไทย การสงออกสนคาอเลกทรอนกส ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคาการสงออก 9,367.6 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสทแลวร อยละ 2.3 (%QoQ) และรอยละ 1.3 (%YoY) จากไตรมาสเดยวกนของปกอน จากการสงออกไปตลาดหลกปรบตวเพมขน ไดแก สหรฐอเมรกาและจน เพ มข นรอยละ 15.3, และ 2.0 ตามลำดบ เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เน องจากสวนประกอบและอปกรณประกอบเครองคอมพวเตอรมมลคาการสงออกเพมขนรอยละ 4.9 โดย HDD ยงเปนทตองการของตลาดท งในประเทศและนอกประเทศ ทำใหความตองการสนคาอเลกทรอนกสโลกเพมขน สวน IC ปรบตวลดลงรอยละ 0.6 และเครองโทรศพทและอปกรณปรบตวลดลงรอยละ 38.7 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน

แนวโนมอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ไตรมาสท 1 ของป 2563 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสในไตรมาสท 1 ของป 2563 คาดวา จะมการผลตและการสงออกสนคาอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนประมาณรอยละ 3.7 และ 1.8 ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากเศรษฐกจโลกลดความรนแรงและคาดวาจะเขาสวฏจกรขาขนของอตสาหกรรม รวมถงสนคาหลก เชน HDD ผประกอบการผลต HDD มการยายฐานการผลตจากประเทศมาเลเซยมายงประเทศไทยทำใหคำสงซอจากตลาดหลกปรบตวเพมขน

97.9 100.6 105.596.4 89.7 91.9

98.7 97.1

0

50

100

Q1‐2561 Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562

ดชนผ

ลผลต

ดชนผลผลต 

ดชนผลผลต 

9,137.5

9,385.0

9,650.5

9,830.4

8,771.88,664.1

8,801.7

9,448.39,642.9

9,426.3

9,751.2

9,242.9

8,473.3

8,765.3

9,159.4

9,367.6

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

Q1‐2561 Q2‐2561 Q3‐2561 Q4‐2561 Q1‐2562 Q2‐2562 Q3‐2562 Q4‐2562

ลานเ

หรยญ

สหรฐ

มลคาการนาเขา มลคาการสงออก

การผลตสนคาอเลกทรอนกสในไตรมาสท 4 ป 2562 ปรบตวเพมขนรอยละ 1.1 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากมผประกอบการยายฐานการผลต HDD จากประเทศมาเลเซยมาทไทย

Page 18: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

19  

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมจากกลมอตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

แนวโนมอตสาหกรรมรถยนต ไตรมาสท 1 ของป 2563 ประมาณการในไตรมาสท 1 ป 2563 จะมการผลตรถยนตกวา 500,000คน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 50-55 และการผลตเพอสงออกรอยละ 45-50

การผลตรถยนต ในไตรมาสท 4 ป 2562 ม จำนวน 441,083 คน ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 12.95 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 21.74 (%YoY) โดยแบงเปนการผลตรถยนตน ง รอยละ 39 ร ถ ก ร ะ บ ะ 1 ต น แ ล ะ อ น พ น ธ ร อ ย ล ะ 5 9 และรถยนตเพอการพาณชยอน ๆ รอยละ 2 การจำหนายรถยนตในประเทศ ในไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 245,705 คน เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 3.20 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 16.74 (%YoY) แบงเปนการจำหนายรถยนตนง รอยละ 38 รถกระบะ 1 ตน รอยละ 44 รถ PPV และ SUV รอยละ 8 และรถยนตเพอการพาณชยอน ๆ รอยละ 10 การสงออกรถยนต ในไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 233,002 คน ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 10.81 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 17.33 (%YoY) โดยแบงเปนการสงออกรถยนตนง รอยละ 35 รถกระบะ 1 ตน รอยละ 55 และรถ PPV รอยละ 10 มลคาการสงออกของสวนประกอบและอปกรณรถยนต

ในไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 2,352.81 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 3.72 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 4.79 (%YoY) โดยตลาดสงออกท สำคญของสวนประกอบและอปกรณรถยนต ไดแก ญปน อนโดนเซย และมาเลเซย

มลคาการนำเขาของสวนประกอบและอปกรณยานยนต

ในไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 2,709.06 ลานเหรยญสหร ฐ ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 ร อยละ 11.26 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 11.26 (%YoY) โดยตลาดนำเขาทสำคญของสวนประกอบและอปกรณรถยนต ไดแก ญปน จน และสหรฐอเมรกา

563,578 561,487 504,458 506,682

441,083

295,155

263,549

260,221

238,077

245,705

281,853

299,841

260,020

261,240

233,002

4Q 2561 1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562

การผลต จาหนาย และสงออก รถยนต (คน)

การผลต การจาหนาย การสงออก

2,471.27 2,393.11 2,326.03 2,443.77 2,352.81

3,052.90 2,931.15 2,811.303,052.94

2,709.06

4Q 2561 1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562

มลคาการสงออกและนาเขาสวนประกอบและอปกรณรถยนต (ลานเหรยญสหรฐ)

มลคาการสงออก มลคาการนาเขา

ปรมาณการผลตรถยนตในไตรมาสท 4 ป 2562 มปรมาณการผลตลดลง เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการสงออกทหดตวลง และการจำหนายในประเทศทเร มชะลอตว จากภาวะเศรษฐกจในประเทศทชะลอตว ประกอบกบการแขงตวของคาเงนบาท

Page 19: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

20  

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจกรยานยนต

ท มา : สำน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม รวบรวมกล มอ ตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ท มา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการส อสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชยโดยความรวมมอของกรมศลกากร

แนวโนมอตสาหกรรมรถจกรยานยนต ไตรมาสท 1 ของป 2563 ประมาณการในไตรมาสท 1 ป 2563 จะมการผลตรถจกรยานยนตกวา 490,000 คน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศรอยละ 80-85 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 15-20

การผลตรถจกรยานยนต ในไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 491,956 คน เพ มข นจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 2.25 (%QoQ) แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 2.74 (%YoY) การจำหนายรถจกรยานยนตในประเทศ ในไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 391,507 คน ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 ร อยละ 9.63 (%QoQ) และลดลงจากไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 7.27 (%YoY) การสงออกรถจกรยานยนต ในไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 275,380 คน (เป นการส งออก CBU 94,614 ค น และ CKD 180,766 ชด) เพ มข นจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 22.60 (%QoQ) และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 14.08 (%YoY) ม ล ค า ก า ร ส ง อ อ ก ข อ ง ส ว น ป ร ะ ก อ บรถจกรยานยนต

ใ น ไ ต รม าสท 4 ป 2562 ม ม ล ค า 244.93 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 22.49 (%QoQ) และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 17.15 (%YoY) โดยตลาดส ง ออกท ส ำ ค ญขอ งส ว นประกอบรถจกรยานยนต ไดแก กมพชา ญปน และบราซล

มลคาการนำเขาของสวนประกอบและอปกรณรถจกรยานยนตและรถจกรยาน ใน ไตรมาสท 4 ป 2562 ม ม ลค า 195.63 ลานเหรยญสหรฐ เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 24.25 (%QoQ) และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 26.86 (%YoY) โดยตลาดนำเขาทสำคญของสวนประกอบและอปกรณรถจกรยานยนต ไดแก สหรฐอเมรกา ญปน และจน

505,795 511,825 463,589 481,110 491,956

422,223 462,049 431,797 433,234

391,507

241,399 275,198

218,128 224,617 275,380

4Q 2561 1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562

การผลต จาหนาย และสงออก รถจกรยานยนต (คน)

การผลต การจาหนาย การสงออก

209.08 209.08185.63 199.96

244.93

154.21 169.31145.57

157.45195.63

4Q 2561 1Q 2562 2Q 2562 3Q 2562 4Q 2562

มลคาการสงออกและนาเขา สวนประกอบและอปกรณรถจกรยานยนต (ลานเหรยญสหรฐ)

มลคาการสงออก มลคาการนาเขา

ปรมาณการผลตรถจกรยานยนตในไตรมาสท 4 ป 2562 มปรมาณการผลตขยายตว เม อเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน รวมทงตลาดสงออกมการขยายตว อยางไรกตาม การจำหนายในประเทศชะลอตว

Page 20: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

21  

อตสาหกรรมเคมภณฑ

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

ดชนผลผลต ไตรมาสท 4 ป 2562 หดตวรอยละ 7.56 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตวรอยละ 2.47 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) ดชนผลผลตทขยายตว เชน ผงซกฟอก นำยาลางจาน และเอทานอล

ดชนการสงสนคา ไตรมาสท 4 ป 2562 หดตวรอยละ 14.06 เม อเท ยบก บไตรมาสก อนหน า (%QoQ) และขยายตว รอยละ 0.27 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) ดชนการสงสนคาท ขยายตว เชน ผงซกฟอก และนำยา ลางจาน

การสงออกเคมภณฑ ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 2,045ลานเหรยญสหรฐ หดตวรอยละ 6.57 เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตวรอยละ 3.75 เม อเทยบกบ ไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) โดยผลตภณฑหลกทสงผลใหมลคาการสงออกหดตว เชน เคมภณฑอนทรย ปย และเคมภณฑอนนทรย

การนำเขาเคมภณฑ ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคารวม 3,958 ลานเหรยญสหรฐ หดตวรอยละ 9.59 เม อเทยบกบ ไตรมาสก อนหน า (%QoQ) และหดต วร อยละ 7.70 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) อนเปนผลมาจากการชะลอตวในอตสาหกรรมเกยวเนอง สงผลใหมการนำเขาวตถดบ เชน เคมภณฑอนทรย และเคมภณฑอนนทรย หดตว

แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑ ไตรมาสท 1 ของป 2563 แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑไตรมาสท 1 ป 2563 คาดวาดชนการผลต และการสงออกเคมภณฑจะ

ขยายตว สำหรบการนำเขาเคมภณฑยงคงหดตว เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน อยางไรกตาม ปจจยทคาดวาจะสงผลตอการผลตและการสงออกอตสาหกรรมเคมภณฑ เชน การแขงคาของเงนบาท และการเจรจาทางการคาระหวางสหรฐฯ และจน

อตสาหกรรมเคมภณฑไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนผลผลตและดชนการสงสนคาขยายตว มลคาการสงออกและการนำเขาหดตว เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การสงออกและการนำเขาหดตว เปนผลมาจากเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจไทยชะลอตว ทำใหความตองการทงตลาดตางประเทศและตลาดในประเทศชะลอตว รวมทงคาเงนบาททแขงคาสงผลใหการสงออกหดตว

มลคาการสงออกและการนำเขาเคมภณฑ (ลานเหรยญสหรฐ)

ดชนผลผลตและดชนการสงสนคา

Page 21: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

22  

อตสาหกรรมพลาสตก

การผลต และการตลาด

ดชนผลผลต – ดชนการสงสนคา

ดชนผลผลต ไตรมาสท 4 ป 2562 หดตวรอยละ 3.38เม อเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตว รอยละ 5.33 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน(%YoY) ซ งด ชน ผลผล ตทหดต วมากท ส ด ได แก แผนฟลมพลาสตก

ดชนการสงสนคา ไตรมาสท 4 ป 2562 หดตวรอยละ 1.75 เม อเทยบกบไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และ หดตวรอยละ 7.78 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของ ปกอน (%YoY) ซงดชนการสงสนคาทหดตวมากทสด ไดแก เครองใชประจำโตะอาหาร ครว และหองนำ

ปรมาณการสงออก ไตรมาสท 4 ป 2562 มปรมาณ 294,612 ตน หดตวตวร อยละ 4.63 เม อเทยบกบ ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และหดตวรอยละ 0.08 เม อเท ยบก บไตรมาสเด ยวก นของป ก อน (%YoY) โดยกลมผลตภณฑท มการสงออกหดตวสงสด ไดแก กลมผลตภณฑใยยาวเดยว (HS 3916) ปรมาณการนำเขา ไตรมาสท 4 ป 2562 มปรมาณ 229,467 ตน ขยายตวร อยละ 2.25 เม อเทยบกบ ไตรมาสกอนหนา (%QoQ) และขยายตวรอยละ 4.94 เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน (%YoY) โดยกลมผลตภณฑทมการนำเขาขยายตวสงสด ไดแก กลมผลตภณฑใยยาวเดยว (HS 3916)

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ปรมาณการสงออก – การนำเขา (ตน)

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวง

พาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตก ไตรมาสท 1 ของป 2563 ในไตรมาสท 1 ป 2563 คาดวาดชนผลผลต ดชนการสงสนคา ปรมาณการสงออกจะยงคงหดตว เนองจาก กระแสการอนรกษสงแวดลอม สงผลตอการผลตพลาสตกประเภท single use บางประเภทหดตว รวมทงความตองการผลตภณฑพลาสตกในตางประเทศยงคงหดตว อยางไรกตาม ตองคำนงถงปจจยทอาจสงผลกระทบตออตสาหกรรมพลาสตก จากราคานำมนดบในตลาดโลกทมความผนผวนอาจสงผลตอการนำเขาเมดพลาสตกทนำมาใชเปนวตถดบในการผลต สงผลตอการผลตและการสงออกมความไมแนนอน จากภาวะดงกลาวจะสงผลใหการนำเขายงคงขยายตว

อตสาหกรรมพลาสตกไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนผลผลต ดชนการสงสนคา และปรมาณการสงออกหดตวเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน โดยดชนการผลตและดชนการสงสนคา หดตวตามอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมอาหาร ปรมาณการสงออกหดตวตามความตองการของตลาดประเทศคคาหลก เชน สหรฐอเมรกา จน ญปน และเวยดนาม สำหรบปรมาณการนำเขาขยายตว

Page 22: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

23  

อตสาหกรรมปโตรเคม

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ทมา : กรมศลกากร กระทรวงการคลง

แนวโนมอตสาหกรรมปโตรเคมไตรมาส 1 ป 2563 ภาวะอตสาหกรรมปโตรเคมไตรมาสท 1 ป 2563 คาดวาดชนผลผลต

จะขยายตวประมาณ รอยละ 2 - 4 เมอเทยบไตรมาสเดยวกนของปกอน จาก

ความตองการใชผลตภณฑปโตรเคมเพ อเปนวตถด บในการผลตของ

อตสาหกรรมตาง ๆ สำหรบการสงออกและการนำเขาอาจจะยงคงลดลงจาก

ความผ นผวนของน ำม นด บในตลาดโลก ท งน อาจจะม ป จจยอน

ภายในประเทศจากกระแสรกษโลก หรอมาตรการลดและเลกใชพลาสตกแบบ

ใชคร งเดยว และปจจยภายนอกประเทศจากสงครามในตะวนออกกลาง

ระหวางสหรฐฯ และอหราน และโรคระบาดเชอไวรสโคโรนาในจนทอาจแพร

ไปยงประเทศอน ๆ เพมขน

ดชนผลผลต ไตรมาสท 4 ป 2562 อยทระดบ 108.73 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 0.14 โดยสนคาทสงผลใหดชนผลผลตลดลงในไตรมาสนของกลมข นพ นฐาน ไดแก Benzene (-9.56%), Propylene (-6.33%) และ Ethylene (-1.92%) สวนกลมขนปลาย ไดแก SAN resin ( -6.47%), ABS resin (-4.44%), EPS resin ( -3.17%) และ PP resin (-1.75%) ดชนการสงสนคา ไตรมาสท 4 ป 2562 อยทระดบ 109.32 เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 1.49 โดยสนคาท ส งผลใหดชน สงสนคาเพ มข นในไตรมาสน ของกล มข นพ นฐาน ไดแก Propylene (0.36%) สวนกล มข นปลาย ไดแก SAN resin (21.47%), ABS resin (15.43%), PS resin (14.40%) และ PET resin (13.83%) การส งออกป โตร เคม ไตรมาสท 4 ป 2562 มม ลค า 2,759.45 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 21.40 โดยมการสงออกปโตรเคมไปยงประเทศทสำคญ ไดแก จน (38.94%), อนโดนเซย (10.25%), เวยดนาม (8.45%), อนเดย (7.39%) และญปน (7.31%) เปนตน ซงสนคาทสงผลใหการสงออกลดลงของกลมขนพนฐาน ไดแก Terephthalic Acid (-42.97%), P-Xylene (-60.36%), Benzene (-31.56%), Toluene (15.18%) และ Acrylonitrile (-16.45%) และกลมขนปลาย ไดแก PE resin (-15.36%), PP resin (-1.71%), PC resin (-11.39%), PEG resin (-0.70%) และ PVC resin (-8.23%) เปนตน การนำเขาปโตรเคม ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 1,215.12 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 23.88 โดยมการนำเขาปโตรเคมจากประเทศทสำคญ ไดแก ญปน (16.43%) เกาหลใต (13.90%) จน (13.01%) สหรฐอเมรกา (11.24%) และสงคโปร (10.72%) เปนตน ซงกลมขนพนฐาน ไดแก Vinyl Chloride (-32.20%), Styrene ( - 2 7 . 6 8 %) , P-Xylene ( - 8 2 . 2 3 %) แ ล ะ Ethylene Glycol (-68.08%) และกล มข นพ นปลายทมการนำเขาลดลง ไดแก PE resin (-8.15%), PP resin (-23.46%), Nylon resin (-26.87%), PMMA resin (-8.04%) และ SR Rubber (-20.68%) เปนตน สาเหต สำค ญท ทำให การผล ต ม ลค าการส งออก และ การนำเขาลดลง เกดจากความผนผวนของราคานำมนดบในตลาดโลก สงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน รวมถงภาวะของเศรษฐกจโลก เศรษฐกจไทย และเศรษฐกจของประเทศคคาหลกทมแนวโนม คอนขางชะลอตวลง

อตสาหกรรมปโตรเคมไตรมาสท 4 ป 2562 ปรบตวลดลงจากไตรมาสกอนเลกนอย ตามการเปลยนแปลงของราคานำมนในตลาดโลก และผลกระทบตอเนองจากสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน โดยมมลคาการสงออกและการนำเขาผลตภณฑปโตรเคมลดลงเม อเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ตามภาวะเศรษฐกจโลกทมแถวโนมเขาสภาวะถดถอย ประกอบกบคาเงนบาทไทยทแขงคาขน

Page 23: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

24  

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเยอกระดาษและกระดาษ

ทมา : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การสงออก-นาเขาเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ

การผลต ในไตรมาสท 4 ป 2562 เมอเปรยบเทยบ (%QoQ) ดชนผลผลตลดลงในทกสนคา ไดแก เยอกระดาษ กระดาษแขง กระดาษคราฟต กระดาษลกฟก และกระดาษพมพเขยน รอยละ 15.69 1.86 3.08 9.54 และ 3.14 ตามลำดบ แตเมอเปรยบเทยบ (%YoY) ดชนฯ เพมขนในสนคาชนดเดยวกนและทกสนคา รอยละ 19.32 26.46 35.37 27.15 และ 23.72 ตามลำด บ สงผลให ม การผล ตกล องกระดาษเพอการบรรจและสนองความตองการของตลาดตามการขยายตวของอตสาหกรรมเก ยวเน อง รวมถงความตองการกลองกระดาษเพอการบรรจสำหรบหบหอ โดยเฉพาะการคาในระบบออนไลนทยงขยายตวไดตอเนอง

การสงออกเยอกระดาษ ผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ ในไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคารวม 507.62 ลานเหรยญสหรฐฯ เพ มข น รอยละ 2.45 (%QoQ) จากกลมเย อกระดาษทเพ มข นถง รอยละ 22.94 มตลาดสงออกหลก ไดแก จน เวยดนาม เกาหลใต เปนตน สำหรบกระดาษและผลตภณฑกระดาษ เพมขนรอยละ 2.26 จากกระดาษคราฟต กระดาษชำระและกระดาษเชดหนา มตลาดสงออกหลก ไดแก เวยดนาม จน และอนโดนเซย แตในขณะทหนงสอและสงพมพ สงออกลดลงรอยละ 18.68 แตเมอเปรยบเทยบ (%YoY) ลดลงทกกลมสนคาขางตน อยางไรกตาม กลมหนงสอและสงพมพ ยงสงออกไดเพมขนในตลาดฮองกง การนำเขาเย อกระดาษ กระดาษและส งพมพในไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคารวม 610.01 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 6.88(%QoQ) ในกลมเยอกระดาษ กระดาษ และผลตภณฑกระดาษ ลดลงรอยละ 8.32 8.99 และ 1.99 ตามลำดบ และนำเขาลดลงรอยละ 9.13 (%YoY) ในกลมเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษโดยเฉพาะชนดทไมสามารถผลตไดในประเทศ แตสำหรบหนงสอและส งพมพนำเขาเพ มขน รอยละ 7.08 (%QoQ) และรอยละ 8.30 (%YoY) สวนใหญนำเขาหลกจากสหรฐอเมรกา จน และญปน

แนวโนมในไตรมาสท 1 ป 2563 แนวโนมอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ คาดวา จะขยายตวไดไมมากนกอนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจในประเทศชะลอตวตามทศทางเศรษฐกจโลก โดยตลาดสงออกคาดวาจะขยายตวเพมขนในกลมกระดาษและผลตภณฑกระดาษ และกลมหนงสอและสงพมพ แตสำหรบกลมเย อกระดาษ คาดวา การสงออกจะหดตวตอเนองจากไตรมาส 4 ป 2562 (%YoY) แมวาการผลตเยอกระดาษทคาดวาจะเพมขนในไตรมาสท 1 ซงอาจจะยงไมเพยงพอตอการใชในประเทศ

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ ในไตรมาสท 4 ป 2562 ดชนผลผลตฯ ลดลง (%QoQ) ในทกสนคา ทงเยอกระดาษ และกระดาษ แตดชนผลผลตฯ เพมขน (%YoY) ในสนคาเดยวกน ยกเวนกลองบรรจภณฑกระดาษทขยายตวตอเนองทง (%QoQ) และ (%YoY) ในขณะทการสงออกมมลคาเพมขน (%QoQ) ในกลมเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ และบรรจภณฑกระดาษ แตลดลง (%YoY) ในสนคาเดยวกน สำหรบหนงสอและสงพมพ มการสงออกลดลงทง (%QoQ) และ (%YoY)

หนวย: ลานเหรยญสหรฐฯ ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย

Page 24: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

25  

อตสาหกรรมเซรามก

การผลต จาหนาย และสงออกเซรามก

ทมา : 1. ปรมาณการผลตและจาหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและ

ดชนเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต : จากการสารวจโรงงานกระเบอง บผนง จานวน 13 โรงงาน และ เครองสขภณฑ จานวน 34 โรงงาน

2. มลคาการสงออก : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลด กระทรวงพาณชย

การผลต ในไตรมาสท 4 ป 2562 กระเบองปพน บผนง มปรมาณการผลต 30.54 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 8.39 (%QoQ) แตเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 3.11 (%YoY) ในขณะทเครองสขภณฑ มปรมาณการผลต 1.71 ลานชน ลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ 13.86 และไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 10.38 เนองจากการจำหนายในประเทศและการสงออกไปยงตลาดหลกชะลอตว การจำหนาย ในไตรมาสท 4 ป 2562 กระเบองบพน บผนง มปรมาณการจำหนาย 37.52 ลานตารางเมตร ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 5.88 (%QoQ) และไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 3.46 (%YoY) ในขณะทเครองสขภณฑมจำนวน 0.89 ลานชน ลดลงจาก ไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 10.70 และไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 15.50 เปนผลจากสถานการณตลาดในประเทศชะลอตวและกำลงซอของผบรโภคทยงไมฟนตว การสงออก ในไตรมาสท 4 ป 2562 การสงออกกระเบองปพน บผนง มมลคา 22.59 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 7.11 แตลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 2.76 ตามภาวะเศรษฐกจโลกท ชะลอตว จากผลกระทบ ทยดเยอของสงครามการคา และการแขงคาของเงนบาท ในขณะทเคร องสขภณฑมมลคา 57.01 ลานเหรยญสหรฐฯ เพ มข นจาก ไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 10.23 และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 4.11

แนวโนมอตสาหกรรมเซรามก ไตรมาส 1 ของป 2563 การผลตและการจำหนายเซรามกภายในประเทศ ไตรมาส 1 ของป 2563 คาดวาจะมแนวโนมขยายตวไดเพมขน จากการลงทนของภาคอสงหารมทรพย และมาตรการกระตนเศรษฐกจภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล ประกอบกบการผลตเพอรองรบ ตลาดสงออกทขยายตวไดดในตลาดอาเซยน ญปน และจน โดยเฉพาะการสงออกเครองสขภณฑไปยงประเทศญปน ทคาดวาจะมอตราการเตบโตอยางตอเนอง และการสงออกกระเบองปพน บผนง ทคาดวาจะขยายตวไดดข นในกลมประเทศ CLMV สำหรบมลคา การนำเขาคาดวาจะมแนวโนมขยายตวดวยเชนกน จากการนำเขาผลตภณฑเซรามกจากจน

ปรมาณการผลตและการจำหนายเซรามกในไตรมาสท 4 ป 2562 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน กระเบอง ปพน บผนง มปรมาณการผลตเพมขน แตปรมาณการจำหนายและมลคาการสงออกลดลง ในขณะทเครองสขภณฑ มมลคาการสงออกเพมขน แตปรมาณการผลตและการจำหนายลดลง จากสถานการณตลาดในประเทศชะลอตว

Page 25: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

26  

อตสาหกรรมปนซเมนต

ทมา : 1. ปรมาณการผลตและจำหนายภายในประเทศ : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจ

อตสาหกรรม สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

2. มลคาการสงออก-นำเขา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย

การผลตปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ในไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 9.90 ลานตน ลดลงจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 2.54 (%QoQ) แตเพ มข นจากไตรมาสเดยวกนกบปกอน รอยละ 4.96 (%YoY) เพอรองรบการดำเนนโครงการ ขนาดใหญของภาครฐและคำสงซอจากตลาดในกลมของ CLMV ทอยในชวงพฒนาประเทศ

การจำหนายป นซ เมนตในประเทศ (ไม รวมป นเม ด) ไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 8.41 ลานตน ลดลงจาก ไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 1.62 แตเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 2.33 (%YoY) การสงออก - นำเขาปนซเมนต ( ไมรวมปนเมด) ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคาจากการสงออก 85.06 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 0.91 (%QoQ) เม อเทยบกบไตรมาสท 3 ป 2562 แตเพ มข นรอยละ 39.88 (%YoY) จากไตรมาสเดยวกนกบปกอน โดยเพมขนจากประเทศกมพชา รอยละ67.27 และเมยนมา รอยละ 49.56 สวนการนำเขา ปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มมลคา 18.90 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 15.40 และเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน รอยละ 9.31 โดยเปนการเพมขนจาก สปป.ลาว รอยละ 10.73

แนวโนมอตสาหกรรมปนซเมนต ไตรมาสท 1 ของป 2563 อตสาหกรรมปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ไตรมาสท 1 ของป 2563 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนปรมาณการผลต และการจำหนาย คาดวาอาจจะทรงตวหรอดขนเลกนอย เนองจากไดปจจยบวกจากความคบหนาอยางตอเนองในการกอสรางโครงสรางพ นฐานของภาครฐตางๆ มาตรการกระต นภาคอสงหารมทรพยท ร ฐทยอยออกมาอยางตอเน อง แตในขณะเดยวกนการขยายตวของอตสาหกรรมปนซเมนตกอาจถกกระทบจากปจจยลบทมผลตออตราการขยายตวทางเศรษฐกจ เชน ภาวะการวางงาน หนครวเรอนทอยในระดบสง การแพรระบาดของโรคตดตอของ “ไวรสโคโรนา” จากเมองอฮนของจนทจะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกจของประเทศไทยไปดวย

ปรมาณอตสาหกรรการผลต....ในไตรมาสท 3 ป 2560......เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของป 2559เปนผลจาก.  

อตสาหกรรมปนซเมนต ไตรมาสท 4 ป 2562 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนกบปกอน มการผลตและการจำหนายเพมขนเลกนอยโดยไดปจจยบวกจากความคบหนาของการกอสรางสาธารณปโภคภาครฐ การสงออกขยายตวเพมขนจาก คำสงซอของประเทศเพอนบานทอยในชวงพฒนาประเทศ

Page 26: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

27  

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

การผลตและจำหนายในประเทศ เสนใยประดษฐ ผาผน และเสอผาเครองแตงกาย มดชนผลผลตลดลง รอยละ 3.21 9.61 และ 11.87 (YoY) ) เปนผล มาจากแนวโนมคำส งซ อจากประเทศค ค าท ลดลง รวมถง ความตองการบรโภคในประเทศทลดลง จงทำใหผประกอบการลดการผลตวตถดบตนนำท จะเปนสตอกสนคาลง สวนดชนการจำหนายในประเทศ ลดลง ร อยละ 2.08 7.41 และ 9.72 เนองจากความตองการวตถดบ เพอผลตเสอผารองรบตลาดในประเทศลดลง

การสงออก-นำเขา

การสงออกสงทอและเครองนงหมภาพรวม มมลคา 1,703.00 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงเลกนอย รอยละ 0.11 (YoY) ซงหากพจารณากลมสนคา พบวา กลมสงทอ พบวา มมลคา 1,060.73 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 4.78 โดยตลาดสงออกเสนใยสงทอ สำคญทหดตว ไดแก จน และเวยดนาม ซงสวนหนงเปนผลมาจากสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและจน สงผลใหคำสงซอวตถดบของไทยไปยงจนเพอนำไปผลตเสอผาสำเรจรปสงออกไปยงตลาดโลกชะลอตว   กลมเครองนงหม มมลคา 642.26 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตว

รอยละ 8.70 ในกลมเสอผาสำเรจรปบรษและสตร รวมถงชดชนใน ทไทยไดรบพจารณาจากแบรนดตางประเทศใหเปนแหลงผลตในรปแบบการรบจางออกแบบและผลต โดยตลาดสงออกสำคญทขยายตว ไดแก สหภาพยโรป ญปน และจน

การนำเขาสงทอและเครองนงหมภาพรวม มมลคา 1,266.51 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 8.95 (YoY) สวนหนงเปนผลมาจากการผลตเส อผาเพ อการบรโภคในประเทศ และการสงออกบางสวนลดลง สงผลใหการนำเขาวตถดบบางสวนจากตางประเทศลดลง

ไตรมาสท 4 ป 2562 การผลตและสงออกเสนใยประดษฐ และผาผน ชะลอตวตามทศทางภาวะเศรษฐกจโลกในภาพรวม อยางไรกตามการสงออกเสอผาเครองแตงกายไปยงตลาดยโรป และญปน ขยายตวจากการผลตในรปแบบการรบจางออกแบบและผลต

คาดการณแนวโนมไตรมาสท 1 ป 2563 การผลตเสนใยประดษฐ และเส อผาสำเรจรป

คาดวา จะขยายตวเลกนอยตามคำสงซอจากตางประเทศ ในสวนผาผน คาดวา จะลดลงตามทศทางตลาดสงออกและความตองการของผบรโภคในประเทศทคอนขางชะลอตว

การสงออก คาดวา เสนใยส งทอ และเส อผาสำเรจรป จะขยายตวไดจากสถานการณสงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและจนมทาทผอนคลายลง สำหรบการนำเขาเสนใยสงทอ ผาผน และเสอผาสำเรจรป คาดวา จะลดลง สวนหน งเปนผลมาจากกำลงซ อในประเทศทชะลอตว

นโยบายภาครฐทเกยวของ รฐบาลมนโยบายสงเสรมอตสาหกรรมศกยภาพเปาหมาย

(S-curve) ซ งผ ประกอบการส งทอและเคร องน งหมควรใชโอกาสนเรงพฒนาในสวนอตสาหกรรมตนนำ และกลางนำ โดยวจยพฒนาเสนใยสมบตพเศษใหมคณภาพ และมความหลากหลายสง เพอเปนการเพมชองทางและโอกาสทางการตลาดสอตสาหกรรมตอเนองสาขาอน ๆ ไดแก Meditech, Protech และ Mobitech เปนตน

Page 27: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

28  

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน

ปรมาณการผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไม ในประเทศ (ลานชน)

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

มลคาการสงออกไมและผลตภณฑไม (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย

การผลตเคร องเร อนทำดวยไม ไตรมาส 4 ป 2562 มจำนวน 2.55 ลานชน ลดลงรอยละ 7.61 และ 7.27 จากไตรมาสทผานมาและไตรมาสเดยวกนของปกอนตามลำดบ จากการชะลอตวของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ

การจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศ ไตรมาส 4 ป 2562 มจำนวน 0.39 ลานชน ปรบลดลงรอยละ 4.88 และ 2.50 จากไตรมาสทผานมาและไตรมาสเดยวกนของปกอนตามลำดบ เปนผลจากปรมาณคำสงซอของรานคาปลกทลดลง โดยเปนการปรบลดลงคร งแรกหลงจากทมการขยายตวอยางตอเนองตลอดชวง 4 ไตรมาส ทผานมา

การสงออกไมและผลตภณฑไม ไตรมาส 4 ป 2562 มมลคารวม 817.80 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 0.70 จากไตรมาสทผานมา แตหากเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน พบวา สงออกเพ มข นรอยละ 2.63 แบงเปน มลคาการสงออกเคร องเรอนและช นสวน 248.48 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 6.39 และ 3.80 จากไตรมาสทผานมาและไตรมาสเดยวกนของปกอนตามลำดบ มลคาการสงออกผลตภณฑไม 34.43 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลง รอยละ 8.09 และ 11.90 จากไตรมาสทผานมาและไตรมาสเดยวกนของปกอนตามลำดบ และมลคาการสงออกไมและผลตภณฑแผนไม 534.89 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 3.19 จากไตรมาสทผานมา แตหากเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน พบวา ขยายตวรอยละ 3.18 ในภาพรวมการส งออกไม และผล ตภ ณฑ ไม เร มม การขยายตว โดยเฉพาะผลตภณฑในกลมเครองเรอนและชนสวน

แนวโนมอตสาหกรรมไมและเครองเรอน ไตรมาสท 1 ของป 2563 การผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศไตรมาสท 1 ของป 2563 คาดวาจะขยายตวเพมขนจาก

การผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมเพอตอบสนองความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ในสวนของการสงออกไมและผลตภณฑไมคาดวาจะมมลคาเพมขน จากการปรบเพมขนของการสงออกในทกกลมผลตภณฑ

2.75 2.46  2.35 

2.76 2.55 

0.40  0.42  0.39  0.41  0.39 

 0

 1

 2

 3

 4

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

การผลต   การจาหนายในประเทศ  

796.84 848.68824.69 823.54 817.80 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

เครองเรอนและชนสวน ผลตภณฑไม ไมและผลตภณฑแผนไม มลคารวม

ปรมาณการผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศไตรมาสท 4 ป 2562 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอน ตามปรมาณคำสงซอในประเทศทลดลง ในขณะทการสงออกไมและผลตภณฑแผนไมมมลคาเพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของการสงออกผลตภณฑในกลมเครองเรอนและชนสวน และไมและผลตภณฑแผนไม

Page 28: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

29  

อตสาหกรรมยา

ปรมาณการผลตและจำหนายยาในประเทศ (ตน)

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม มลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย

การผลตยา ไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 17,028.15 ตน ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 5.46 โดยเปนการปรบลดลงของการผลตยาเมดรอยละ 2.74 ยานำรอยละ 17.25 และยาผงรอยละ 10.25 การจำหนายยา ไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 15,240.15 ตน ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 3.68 โดยเปนการชะลอตวของการจำหนายยานำ ยาแคปซล และยาผง โดยมปร มาณการจำหน ายลดลงร อยละ 6.09 30.80 และ 13.02 ตามลำดบ ตามคำสงซอทปรบลดลง

การสงออกยา ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 103.72 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 5.80 ในภาพรวมการสงออกยาชะลอตวลงตามการชะลอตวของตลาดเวยดนาม อนโดนเซย เมยนมา กมพชา และจน ตามลำดบ

การนำเขายา ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 434.35 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 2.27 โดยเปนการนำเขายาจากเปอรโตรโก อตาล อนเดย ฝรงเศส และญปน เพมขน โดยเฉพาะในสวนของเปอรโตรโกทมมลคาการสงออกยามาไทยในไตรมาสนเพมขนถงรอยละ 48.26 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน

แนวโนมอตสาหกรรมยา ไตรมาสท 1 ของป 2563 สำหรบการผลตและจำหนายยาในประเทศไตรมาสท 1 ของป 2563 คาดวาจะขยายตวจากไตรมาสเดยวกนของปกอนรอยละ 4.42 และ 0.33 ตามลำดบ ตามแนวโนมการขยายตวทดของตลาดทงในและตางประเทศ สำหรบตลาดสงออกคาดวาจะขยายตวไดดในภมภาคอาเซยน โดยเฉพาะเวยดนาม สงคโปร และกมพชา

นโยบายภาครฐทเกยวของกบอตสาหกรรมยา กรมวทยาศาสตรการแพทยในฐานะหนวยตรวจสอบ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority:

CMA) ของไทย ไดรบการยอมรบทงในสวนของคณะผตรวจประเมนและการยอมรบรวมของขอมลจากคณะผตรวจประเมนในประเทศสมาชกภาคเครอขาย OECD GLP แลว ขณะนอยระหวางเสนอคณะรฐมนตรลงนามเพอใหมผลอยางเปนทางการ โดยเมอมการยอมรบรวมของขอมลแลว ผลตภณฑยาของไทยจะไมตองทำการทดสอบซำทประเทศปลายทางอก ซงจะชวยใหผประกอบการในประเทศสามารถประหยดคาใชจายในการทดสอบและสงออกผลตภณฑยาไดสะดวกมากขน

10,000

15,000

20,000

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

การผลต การจาหนายในประเทศ

0

100

200

300

400

500

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

การสงออก การนาเขา

ปรมาณการผลตและจำหนายยาในประเทศ ไตรมาสท 4 ป 2562 ลดลงจากไตรมาสเดยวกนของปกอนตามการชะลอตวของตลาดยาทงในและตางประเทศ สำหรบการสงออกชะลอตวลงในตลาดเวยดนาม อนโดนเซย เมยนมา กมพชา และจน ตามลำดบ ตามคำสงซอทปรบลดลง

Page 29: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

30  

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง

ปรมาณการผลตยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม มลคาการสงออกยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย

การผลตยางแปรร ปข นปฐม ยางรถยนต และถงม อยาง ไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 0.52 ลานตน 15.44 ลานเสน และ 5,579.88 ลานชน ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การผลตยางแปรรปขนปฐมมปรมาณลดลงรอยละ5.23 ตามปรมาณการเขาสตลาดของยางธรรมชาตทลดลง เนองจากปญหาโรคระบาดทำใหมการกรดยางลดลง การผลตยางรถยนตลดลงรอยละ 14.27 ตามการชะลอตวของตลาด Replacement และการผลตรถยนตในประเทศ และการผลต ถงมอยางลดลงรอยละ 18.87 เนองจากภาระตนทนทสงขน ทำใหผประกอบการไทยไมสามารถแขงขนดานราคาได การจำหนายยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ไตรมาสท 4 ป 2562 มจำนวน 0.12 ลานตน 10.32 ลานเสน และ 754.83 ลานชน ตามลำดบ เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน การจำหนายยางแปรรปขนตนมปรมาณเพมขนรอยละ 9.76 ในขณะท การจำหนายยางรถยนตและถงมอยางในประเทศมปรมาณลดลงรอยละ 10.37 และ 5.30 ตามลำดบ การสงออกยางแปรรปข นปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 922.68 1,456.92 และ 309.60 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลำดบ เม อเทยบกบไตรมาสเดยวกน ของปกอน การสงออกยางรถยนตและถงมอยางเพมขนรอยละ 7.54 และ 0.40 ตามลำดบ ตามการขยายตวท ด ของตลาดสหรฐอเมรกา ในขณะท การสงออกยางแปรรปข นปฐมลดลง รอยละ 15.19 จากการชะลอตวของตลาดจนและญปน

แนวโนมอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง ไตรมาสท 1 ของป 2563 การผลตยางรถยนตและถงมอยางในไตรมาสท 1 ป 2563 คาดวาจะปรบเพมขนรอยละ 1.30 และ 1.20 ตามลำดบ ตามแนวโนมการขยายตวทดของตลาดสหรฐอเมรกา สำหรบการผลตยางแปรรปขนปฐม คาดวาจะปรบลดลงรอยละ 5.0 เนองจากจนและญปนมแนวโนมความตองการใชลดลงเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0

5

10

15

20

Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019

ยางแปรรปขนปฐม (ลานตน) ยางรถยนต (ลานเสน)

ถงมอยาง (ลานชน)

‐6.80

0.82 3.41 

6.19 

‐2.25

‐20.00

0.00

20.00

0

500

1,000

1,500

2,000

Q4 2018Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019

ยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนตถงมอยาง อตราการขยายตว (YOY)

เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ปรมาณการผลตยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยางในไตรมาสท 4 ป 2562 ลดลงตามปรมาณการเขาสตลาดทลดลงของยางธรรมชาต การชะลอตวของการสงออก การชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนตในประเทศ และภาระตนทนทสงขนจากการแขงตวของคาเงนบาท

Page 30: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

31  

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง

การผลต การสงออก การนำเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา : 1. ดชนผลผลต – สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม 2. มลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณชย * รวมถงกระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก

การผลต การฟอกและตกแตงหนงฟอก มดชนผลผลตลดลง รอยละ 9.14

เม อเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เน องจากความตองการใชหนง ในการผลตเบาะรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา ชะลอตว รอยละ 4.73 เนองจากคำสงซอในประเทศลดลง

ผลตภณฑกลมกระเปาเดนทาง* มการผลตเพมขน รอยละ 4.76 จากความตอเนองของคำสงซอสะสมทงในและตางประเทศ การสงออก-นำเขา

การสงออกมมลคารวม 477.52 ลานเหรยญสหรฐฯ เพ มขน รอยละ 5.82 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน ซงเปนผลจากมลคาการสงออกเครองใชสำหรบเดนทาง และรองเทาและชนสวนเพมขน รอยละ 35.11 และ 4.03 ตามลำดบ เนองจากความตองการทเพมขนในตลาดสงออกสำคญ ไดแก สหรฐอเมรกา จน ญปน และเดนมารก

การนำเข าม ม ลค ารวม 461.41 ล านเหร ยญสหร ฐฯ เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนลดลง รอยละ 5.21 โดยวตถดบหนงดบและหนงฟอกปรบตวลดลง รอยละ 18.69 เปนไปในทศทางเดยวกบการฟอกและตกแตงหนงฟอกท ม การผลตลดลง สำหรบสนคาสำเรจรป ไดแก กระเปา และรองเทา ขยายตวเพมขน รอยละ 1.07 และ 3.75 ตามลำดบ จากการทคาเงนบาทแขงคาทำใหความตองการสนคาแบรนดเนมขยายตว

แนวโนมอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง ไตรมาส 1 ป 2563 การผลตรองเทาและเครองหนง ไตรมาส 1 ป 2563 คาดวา การฟอกและตกแตงหนงฟอกจะมแนวโนมลดลง เนองจากฐาน

ของไตรมาส 1 ป 2562 อยในระดบสง และการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนตเชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา มแนวโนม การผลตชะลอตว เนองจากผประกอบการทมแบรนดของตวเองหนไปจางประเทศเพอนบาน อาท เมยนมา กมพชา และเวยดนาม ผลตแทน เน องจากมตนทนการผลตท ตำกวาประเทศไทย อกท งปจจยคาเงนบาทท แขงคาทำใหความตองการบรโภคสนคา แบรนดเนมขยายตว สงผลใหมสดสวนการนำเขาสนคากลมดงกลาวจากตางประเทศเพมขน อยางไรกตาม ยงมปจจยบวกทอาจสงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรม เชน การผลตเพอการสงออกตามความตองการของกลมประเทศ CLMV ชวงเทศกาลสำคญ สำหรบผลตภณฑ กลมกระเปาเดนทางมแนวโนมการผลตเพมขน จากความตอเนองของคำสงซอทงในและตางประเทศ

ไตรมาส 4 ป 2562 การฟอกและตกแตงหนงฟอก มการผลตลดลง รอยละ 9.14 เนองจากความตองการใชหนงในการผลตเบาะรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา ชะลอตว รอยละ 4.73 เนองจากคำสงซอในประเทศลดลง สำหรบผลตภณฑกลมกระเปาเดนทาง* มการผลตเพมขน รอยละ 4.76 จากความตอเนองของคำสงซอสะสมทงในและตางประเทศ

Page 31: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

32  

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ

การผลต การจำหนาย และการสงออก

ทมา : 1. ดชนผลผลต , ดชนการสงสนคา – สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม 2. มลคาการสงออก การนำเขา – กระทรวงพาณชย

การผลต อญมณและเครองประดบ ไตรมาส 4 ป 2562 ลดลง รอยละ 1.27 ในเชงปรมาณ เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากผประกอบการสวนใหญเนนการสงออกสนคาในสตอกทดแทนการผลตสนคาใหม ประกอบกบการปรบโมเดลธรกจของผ ประกอบการจากการผลต จำนวนมาก มาเปนการผลตแบบ Customization ทมมลคาเพมสงขน การจำหนาย อญมณและเคร องประดบ ไตรมาส 4 ป 2562 เพ มขนเลกนอยรอยละ 0.77 ในเชงปรมาณ เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน สวนหนงเปนผลจากพฤตกรรมของผบรโภค โดยเฉพาะกลมผบรโภคยคใหม ทหนมานยมสวมใสสนคาเครองประดบแบบนอยชน แตมมลคาสง การสงออก อญมณและเครองประดบ (ไมรวมทองคำ) ไตรมาส 4 ป 2562 ขยายตวเพมขน รอยละ 5.26 เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน จากมลคาการสงออกพลอย และเครองประดบแท เพมขน รอยละ 0.08 และ 8.35 ตามลำดบ โดยมตลาดสงออกสำคญ ไดแก สหรฐอเมรกา ฮองกง และสงคโปร ประกอบกบการสงซอทเพมขนเพอตอบสนองความตองการบรโภคชวงปลายป แตหากพจารณาการสงออกอญมณและเคร องประดบ ในภาพรวมมทศทางลดลง รอยละ 6.66 ตามราคาทองคำเฉลยในตลาดโลกทมทศทางลดลง สงผลใหผประกอบการบางรายชะลอการสงออกเพอรอจำหนายในชวงเวลาทราคาปรบตวสงขน

แนวโนมอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ไตรมาส 1 ป 2563 ไตรมาส 1 ป 2563 คาดวา การผลตอญมณและเคร องประดบในภาพรวมมทศทางทรงตวหรอปรบตวลดลงเลกนอย

เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน สวนหนงเปนผลจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลกทไดรบผลกระทบจากสถานการณไวรส โคโรนาสายพนธใหม 2019 ซงอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบเปนการผลตเพอการสงออกถง รอยละ 80 อยางไรกตาม ยงมปจจยบวก ทอาจสงผลกระทบตอภาคอตสาหกรรม จากการทผ ประกอบการเนนการผลตสนคาใหมทมดไซนตรงตามความตองการของตลาดผบรโภคยคใหมเพมมากขน เพอรองรบกจกรรมสงเสรมการซอในชวงเทศกาลสำคญตนป

สำหรบแนวโนมการสงออก (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมทศทางเพมขน เนองจากฐานของไตรมาสท 1 ป 2562 อยในระดบคอนขางตำ ดานการนำเขา (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมแนวโนมขยายตว โดยจะมการนำเขาเพชร และเครองประดบแทเพมขน จากทศทางของดชนความเชอมนผบรโภคอยในระดบด และความตองการบรโภคสนคาหรเพอแสดงฐานะทางสงคมมแนวโนมเพมขน อกทงคาเงนบาทแขงคาทำใหความตองการสนคาแบรนดเนมขยายตว

การผลตและจำหนายอญมณและเครองประดบ ไตรมาส 4 ป 2562 ปรบตวลดลง รอยละ 1.27 เมอเปรยบเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอน เนองจากผประกอบการสวนใหญเนนการสงออกสนคาในสตอกทดแทนการผลตสนคาใหม ประกอบกบการปรบโมเดลธรกจของผประกอบการจากการผลตจำนวนมาก มาเปนการผลตแบบ Customization ทมมลคาเพมสงขน 

Page 32: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

33  

อตสาหกรรมอาหาร

แนวโนมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 1 ของป 2562

ดชนผลผลต จำหนาย สงออก และนำเขาอตสาหกรรมอาหาร

ทมา : ขอมลเพอจดทำดชนอตสาหกรรม สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงพาณชย จากการจดกลมของสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต * ขอมลเบองตน

ดชนผลผลตอาหาร ไตรมาสท 4 ป 2562 อยทระดบ 100.0 เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 5.5 (%QoQ) เน องจากเขาส ฤดกาลออกผลผลตสนคาสำคญ เชน การเปดหบออยของสนคานำตาล ตนฤดกาลของสบปะรด และปาลมนำมน แตเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปกอนลดลงรอยละ 5.3 (%YoY) เนองจากวตถดบทลดลงและฐานทคอนขางสงในปกอนโดยเฉพาะนำตาล เปดหบออยฤดการผลตป 2562/63 (1 ธนวาคม 62) ชากวาฤดการผลตป 2561/62 (20 พฤศจกายน 61) และผลกระทบจากภยแลง รวมทง สบปะรด และมนสำปะหลง ไดรบผลกระทบจาก ภยแลง และราคาไมจ งใจในปกอน ประกอบกบ ปาลมนำมนไดรบผลกระทบจากภยแลง สงผลใหดชนผลผลต นำตาลทราย สบปะรดกระปอง แปงมนสำปะหลง และนำมนปาลม ลดลง แมดชนผลผลตไกสดแชเยนแชแขง ทนากระปอง บะหมก งสำเรจรป ผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรปสำหรบปศสตว รวมทงเครองดม ยงขยายตวอยางตอเนอง

การจำหนายอาหาร ไตรมาสท 4 ป 2562 มปรมาณ 64,873.5 พนตน

เพ มข นจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 3.5 (%QoQ) และเม อเทยบกบ ไตรมาสเดยวกนของปกอนปรบตวเพ มข นรอยละ 2.0 (%YoY) เน องจากนโยบายกระตนเศรษฐกจ “ชมชอปใช” ทำใหเกดการกระตนการจบจายใชสอยเพมขน รวมทงดชนรายไดเกษตรกร และดชนราคาสนคาเกษตร ไตรมาส 4 ปรบตวเพมขน สงผลใหการจำหนายอาหารเพมขน เชน ไกสดแชเยนแชแขง นำมนถ วเหลอง ซารดนกระปอง นมพรอมด ม นำมนถ วเหลอง บะหม กงสำเรจรป และการผลตอาหารสตวสำเรจรป การสงออก ไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 7,563.0 ลานเหรยญ ลดลงจาก ไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 2.5 (%QoQ) จากการสงออกสนคาสำคญทลดลง อาท ซารดนกระปอง กงสด แชเยนแชแขง ไกแปรรป และทเรยนสด และเมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนของปก อนปรบตวลดลงรอยละ 2.1 (%YoY) โดยเฉพาะตลาดญปน สหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร และเวยดนาม จากการสงออกทลดลงของสนคาสำคญ อาท ขาว ผลตภณฑมนสำปะหลง (มนเสนและแปงมนสำปะหลง) กงสดแชเยนแชแขง ไกแปรรป ทนากระปอง ซารดนกระปอง และขาวโพดหวานกระปอง เนองจากปรมาณวตถดบลดลง ประกอบกบปจจยลบอยางเศรษฐกจโลกทชะลอตว และคาเงนบาททแขงคา สงผลใหความสามารถในการแขงขนทางดานราคาของผสงออกไทยลดลง การนำเขา ในไตรมาสท 4 ป 2562 มมลคา 3,813.9 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากไตรมาสท 3 ป 2562 รอยละ 11.4 (%QoQ) และเมอเทยบกบ ไตรมาสเดยวกนของปกอนปรบตวเพมขนรอยละ 8.2 (%YoY) จากการนำเขาสนคาวตถดบและกงสำเรจรป อาท ปลาทนาสดแชเยนแชแขง เมลดพชนำมน และกากพชนำมน และสนคาสนคาอปโภคบรโภค ขาวและผลตภณฑจากแปง และผกผลไมและของปรงแตงททำจากผกผลไม เพอรองรบการขยายตวของการผลตและบรโภคทเพมขนของอตสาหกรรมทนากระปอง นำมนถวเหลอง และผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรปสำหรบปศสตว ทงในและตางประเทศ

แนวโนมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 1 ของป 2563 คาดวาดชนผลผลตและมลคาการสงออกในภาพรวมอตสาหกรรมอาหาร ไตรมาสท 1 ป 2563 จะทรงตวหรอหดตวเลกนอยเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ดวยปจจยลบอยางภาวะการชะลอตวของเศรษฐกจโลก และผลกระทบจากคาเงนบาทสงผลใหความสามารถในการแขงขนดานราคาของไทยลดลง ประกอบกบปรมาณวตถดบสนคาเกษตรลดลงจากปญหาภยแลง รวมทงผลกระทบจากโรคไวรสโคโรนาระบาดในจน อาจสงผลใหกลมอาหารสด ชะลอตวเนองจากอายการเกบรกษาสน ไมสามารถสตอกไดนาน อยางไรกตามไทยนาจะไดรบอานสงคจากภาวะโรคระบาดดงกลาวสงผลดตออตสาหกรรมอาหารสำเรจรป เครองดม และอาหารกระปองตางๆ อาจจะมการเพมคำสงซอหรออาจเรงการสงมอบสนคาใหเรวขนเพอสตอกสนคา นอกจากน อาจจะไดรบปจจยบวกจากภาวะโรคไขหวดนกทกำลงระบาดในจน และโรคอหวาตแอฟรกาในสกร (ASF) ทระบาดในหลายประเทศ ทำใหความตองการไกสดแชเยนแชแขง และไกแปรรป เพมขน

0

50

100

150

0

50,000

100,000

1Q2561 2Q2561 3Q2561 4Q2561 1Q2562 2Q2562 3Q2562 4Q2562

ดชนการผลต จาหนาย สงออก และนาเขา อตสาหกรรมอาหารไตรมาส 4 ป 2562

สงออก (มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ) นาเขา (มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ)จาหนาย (ปรมาณ : พนตน) ดชนผลผลต (MPI)

ปรมา

ณจาห

นาย

(พนต

น) / ม

ลคาส

งออก

/ นาเข

า (ลา

ดชนการผลต (MPI)

ดชนผลผลตอตสาหกรรมอาหารไตรมาสท 4 ป 2562 ปรบตวลดลงเมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยปรบลดลงตอเนองเปนไตรมาสท 4 หลงจากขยายตวอยางตอเนองตงแตป 2560 เปนผลจากวตถดบทลดลงดวยผลกระทบจากภยแลง ราคาไมจงใจ กอปรกบฐานทคอนขางสงในปกอน อาท นำตาลทราย แปงมนสำปะหลง นำมนปาลม สบปะรดกระปอง และขาวโพดหวานกระปอง อกทงตลาดตางประเทศชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจโลก แมดชนผลผลตไกสดแชเยนแชแขง ทนากระปอง บะหมกงสำเรจรป ผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรปสำหรบปศสตว รวมทงเครองดม ยงขยายตวอยางตอเนอง สำหรบมลคาการสงออกปรบตวลดลงเลกนอย โดยเฉพาะญปน สหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร และเวยดนาม จากการสงออกทลดลงของสนคาสำคญ อาท ขาว ผลตภณฑมนสำปะหลง (มนเสนและแปงมนสำปะหลง) กงสดแชเยนแชแขง ไกแปรรป ทนากระปอง ซารดนกระปอง และขาวโพดหวานกระปอง เนองจากปรมาณวตถดบลดลง ประกอบกบปจจยลบอยางเศรษฐกจโลกทชะลอตว และคาเงนบาททแขงคาสงผลใหความสามารถในการแขงขนทางดานราคาของผสงออกไทยลดลง อยางไรกตามกำลงซอในประเทศเรมปรบตวดขนจากนโยบายกระตนเศรษฐกจ รวมทงดชนรายไดเกษตรกรและดชนราคาสนคาเกษตรไตรมาส 4 ทปรบตวเพมขน

Page 33: สารบัญ - OIE › assets › portals › 1 › fileups › 2 › files › Industry conditi… · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร

34  

รายชอผรบผดชอบการจดทำ

หวขอ กองประสานงาน โทรศพท ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ไตรมาสท

4/2562 และแนวโนมไตรมาสท 1/2563 อตสาหกรรมรายสาขา

กว.

0-2202-4332

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา กร. 1 0-2202-4345

อตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2202-4374

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส กร. 1 0-2202-4374

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต กร. 1 0-2202-4372

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจรยานยนต

อตสาหกรรมเคมภณฑ

กร. 1 กร. 1

0-2202-4372 0-2202-4371

อตสาหกรรมพลาสตก กร. 1 0-2202-4371

อตสาหกรรมปโตรเคม กร. 1 0-2202-4371

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมเซรามก กร .2 0-2202-4391

อตสาหกรรมปนซเมนต กร. 2 0-2202-4381

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม กร. 2 0-2202-4884

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน กร. 2 0-2202-4384

อตสาหกรรมยา กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง กร. 2 0-2202-4385

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ กร. 2 0-2202-4385

อตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2202-4391

กว. : กองวจยเศรษฐกจอตสาหกรรม กร.1 : กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 1 กร.2 : กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 2