of 118 /118
รายงานประจาปี 2559 0 สารบัญ เรื่อง หน้า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ผลการดาเนินงานโดยรวม 3 ข ้อมูลทั่วไปของบริษัท 4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 5 ประวัติความเป็ นมา / การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ 6 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7 โครงสร ้างรายได ้ 8 โครงสร้างผู้ถือหุ้น / นโยบายการจ่ายเงินปันผล 9 โครงสร้างการจัดการ 11 ปัจจัยความเสี่ยง 21 ทรัพย์สินที่ใช ้ในการประกอบธุรกิจ 23 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 25 กิจกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 36 สรุปรายการระหว่างกัน 37 รายละเอียดของกรรมการและผู ้บริหาร 47 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 53 รายงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน 54

สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 0

สารบญ

เรอง หนา

สารจากคณะกรรมการบรษท 1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 2

ผลการด าเนนงานโดยรวม 3

ขอมลทวไปของบรษท 4

ภาพรวมการประกอบธรกจ 5

ประวตความเปนมา / การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ 6

ลกษณะการประกอบธรกจ 7

โครงสรางรายได 8

โครงสรางผถอหน / นโยบายการจายเงนปนผล 9

โครงสรางการจดการ 11

ปจจยความเสยง 21

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ 23

รายงานการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด 25

กจกรรมขององคกรเพอความรบผดชอบตอสงคม 36

สรปรายการระหวางกน 37

รายละเอยดของกรรมการและผบรหาร 47

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน 53

รายงานของผสอบบญชรบอนญาตและงบการเงน 54

Page 2: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 1

สารจากคณะกรรมการบรษท

เรยน ทานผถอหน

ในป 2559 บรษทและบรษทยอยสามารถท าก าไรในรอบป เทากบ 349.30 ลานบาท นบเปนยอดสงทสด

ในรอบ 10 ปทผานมา ประกอบกบบรษทยงคงมปรมาณการขายเหลกในเหลกรปพรรณสงทสดในรอบ 10 ปดวย

เชนกน สงผลใหเหนวาจากการทบรษทมนโยบายทางการตลาดในการขยายสวนแบงตลาดในเหลกรปพรรณนน

เปนไปตามนโยบายทไดวางไว อกท งบรษทยงเขารวมลงทนเพอผลตเหลกมวนรดรอนหนาแคบ ทนคม

อตสาหกรรมอมตะซต (ระยอง) ท าใหทางบรษทสามารถจดการวตถดบไดอยางมประสทธภาพมากขน

แมในปทผานมามหลายปจจยทสงผลกระทบตอการด าเนนกจการของบรษท อาทเชนปรมาณการผลต

สวนเกนในตลาดโลกทสงผลใหราคาสนคาในตลาดโลกมทศทางออนตวลง และภาวะการชะลอตวลงของเศรษฐกจ

ไทย กไดสงผลกระทบตอการบรโภคเหลกอยางหลกเลยงไมได

อยางไรกตามในป 2560 บรษทยงคงมงมนด าเนนงานตามแผนนโยบายการตลาดทไดวางไวและยงคง

พฒนา ปรบปรงประสทธภาพในกระบวนการผลตและกระบวนการท างานใหดยงขน เพอสรางมลคาใหแกองคกร

อยางสงสด

ในโอกาสน ผมในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคณทานผถอหน ลกคา พนธมตรทางการคา สถาบน

การเงนทงในประเทศ และตางประเทศ หนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน และทกภาคสวนทเกยวของทไดใหการ

สนบสนนการด าเนนงานของบรษทฯดวยดเสมอมา ขอขอบคณผบรหาร และพนกงานของบรษทฯทกทานทได

รวมมอและรวมใจปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบในทกดาน เพอสรางมลคาสวนเพมใหกบผถอหน ผมสวนไดสวน

เสย และสงคมโดยรวม และขอใหทกทานเชอมนวา บรษทฯจะมงมนด าเนนธรกจใหบงเกดผลประโยชนสงสด และ

พฒนาองคกรใหมความเจรญกาวหนาอยางยงยน และบรรลเปาหมายขององคกร

ขอแสดงความนบถอ

(นายชศกด ยงวงศไพบลย)

กรรมการผจดการ

Page 3: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปบญช 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตงานอยางเปนอสระและครบถวนตามทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษทโดยไดประชมรวมกบผบรหารผสอบบญชและผตรวจสอบภายใน เพอรวมเสนอ

ขอมลหารอ และ แลกเปลยนขอคดเหนในวาระทเกยวของโดยคณะกรรมการตรวจสอบมฝายตรวจสอบภายในเปน

เครองมอในการปฏบตภารกจตามกฎบตรทก าหนดไวโดยขนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบท าใหปฏบตหนาทได

อยางเปนอสระโปรงใสตามหลกธรรมาภบาล เพอรกษาผลประโยชนของบรษทไดอยางถกตองและไมมขอจ ากดใน

การเขาถงขอมลโดยมการจดประชมรวมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการรวมดวยจ านวน 5 ครง ซงสาระส าคญใน

การปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรปไดดงน

รายงานทางการเงน ไดสอบทานงบการเงนรายไตรมาสและงบการเงนประจ าป 2559 และหารอรวมกบ

ผสอบบญชพรอมทงพจารณาขอเสนอแนะดานระบบควบคมภายในซงเหนวารายงานทางการเงนของบรษทได

จดท าขนอยางถกตองเปนไปตามมาตรฐานบญชทรบรองทวไปและมการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอ

รายการทเกยวโยงกน สอบทานและใหความเหนตอรายการทเกยวโยงกนหรอรายการทมความขดแยง

ทางผลประโยชนเพอใหแนใจวาการตกลงเขาท ารายการมความเปนธรรมและเพอประโยชนสงสดตอบรษทและผถอ

หนซงบรษทไดถอปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทดโดยถอความโปรงใสและการเปดเผยขอมลอยาง

เพยงพอ

การก ากบดแลกจการทด ไดตดตามการสอสารเผยแพรจรรยาบรรณของพนกงานบรษทก าหนดให

พนกงาน บรษททเกยวของรายงานชอผทเกยวโยงกน, รายงานการถอครองหนบรษทประจ าทกไตรมาสทอาจ

กอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน หรอรายการทเกยวโยงกนใหคณะกรรมการตรวจสอบทราบทกครง เพอ

น าเสนอตอคณะกรรมการบรษทในป 2559 ไมพบรายการทกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการบรษททราบทกครงทมการประชมคณะกรรมการบรษทโดยไดเสนอความเหนและให

ขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอการบรหารงานของฝายบรหารซงฝายบรหารไดดาเนนการปรบปรงแกไขตาม

ขอเสนอแนะอยางเหมาะสม รวมทงพจารณาผลการประเมนการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป

2559 โดยไดรบการประเมนจากคณะกรรมการบรษท และน าผลการปฏบตงานนนมาพจารณาปรบปรงการปฏบตงาน

ผสอบบญช ประเมนความเปนอสระของผสอบบญชและใหความเหนตอคาตอบแทนของผสอบบญชเพอ

น าเสนอตอคณะกรรมการบรษท เพอขออนมตทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 ใหแตงตงผสอบบญชจาก

บรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทส าหรบป 2560 จากกจกรรมตางๆ

ดงกลาวขางตนตลอดป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาคณะกรรมการตลอดจนผบรหารของบรษทฯถอ

นโยบายการก ากบดแลกจการทดเปนส าคญและยดมนในจรยธรรมธรกจโดยมความมงมนในการปฏบตหนาทเพอให

บรรลเปาหมายของบรษทอยางมคณภาพเยยงมออาชพรวมทงพฒนาระบบบรหารความเสยงทส าคญใหเกด

ประสทธผลสงสดและสงเสรมระบบควบคมภายในทมประสทธผลและเหมาะสมเพยงพอ รวมทงการตรวจสอบ

ภายในมความเปนอสระและมกระบวนการตรวจสอบทสอดคลองกบมาตรฐานสากลการปฏบตงานวชาชพการ

ตรวจสอบภายในและมการพฒนาปรบปรงระบบการปฏบตงานตรวจสอบภายในใหดข นอยางตอเนอง

นายพบลศกด อรรถบวรพศาล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Page 4: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 3

ขอมลส าคญทางการเงน

ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

งบการเงนโดยรวม

(ลานบาท)

รายการ 2557 2558 2559

สนทรพยหมนเวยน 2,477.80 1,524.12 2,333.07

ทดนอาคารและอปกรณ 1,154.33 1,126.23 1,061.31

สนทรพยรวม 4,025.68 2,977.10 3,733.21

รวมหนสนหมนเวยน 2,272.81 1,440.55 1,838.56

หนสนรวม 2,281.97 1,449.92 1,855.94

จ านวนหนสามญ 480.10 480.10 480.10

สวนของผถอหน 1,743.71 1,527.17 1,877.26

หนสนและสวนของผถอหน 4,025.68 2,977.10 3,733.21

รายได 4,781.88 4,248.68 5,108.60

ตนทนขาย 4,650.23 4,174.72 4,477.36

ก าไรขนตน 131.65 73.96 631.24

คาใชจายขาย 69.23 75.86 71.23

คาใชจายบรหาร 85.47 148.33 142.94

รายไดอน 38.63 12.56 9.39

ก าไรจากการด าเนนงาน 21.92 (197.76) 426.46

ดอกเบยจาย 39.84 38.05 25.47

ภาษจาย (0.58) 6.56 50.08

ก าไรสทธ (17.34) (242.37) 349.30

-400

-200

0

200

400

ก ำไรสทธ 349.3 -242.37 -17.34

2559 2558 2557

0

2000

4000

6000

รำยได 5108.6 4248.68 4781.88

2559 2558 2557

0

1000

2000

3000

4000

5000

สนทรพย 3733.21 2977.1 4025.68

2559 2558 2557

Page 5: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 4

ขอมลท วไปของบรษท

บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

ชอยอหลกทรพย : AMC

เลขทะเบยนบรษท : 0107547000176

ประเภทธรกจ : ผลตและจ าหนายเหลกโครงสรางรปพรรณ เชน ทอเหลกและโครงสรางรปตวซทใชในอตสาหกรรมตางๆ

ศนยบรการเหลก

ทนจดทะเบยน : 549.97 ลานบาท

ทนจดทะเบยนช าระแลว : 480.10 ลานบาท

ทต งส านกงานใหญ : 55,55/1 หมท2 ซอยวดหนามแดง ถนนศรนครนทร ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล จ าหวดสมทรปราการ 10540

ทต งโรงงาน : 90/1 หมท10 ต าบลสระสเหลยม อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

นกลงทนสมพนธ : โทรศพท 02 338 7200

Email : [email protected]

กรรมการอสระทท าหนาท

ก ากบดแลผถอหนรายยอย

: โทรสาร 02 338 4102

Email : [email protected]

เวบไซต : www.asiametal.co.th

บรษทยอยของบรษทประกอบดวย

: 1. บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

(บรษทถอหน 99%)

2. บรษท แกรนดเอเซย สตลโพรเซสซง เซนเตอร จ ากด

(บรษทถอหน 99%)

3. บรษท สางสนคาผานแดนเวยงจนทน จ ากด

(บรษทถอหน 40%)

บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด

ผสอบบญช : บรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด

ทปรกษากฏหมาย : บรษท บ แอนด พ ลอว จ ากด

Page 6: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 5

ภาพรวมการประกอบธรกจของกลมบรษท

โครงสรางกลมบรษท เอเชย เมทล จ ากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559

บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

ประกอบธรกจเปนศนยบรการเหลกครบวงจร ไดแก การจ าหนายเหลกมวน (Coil) ทงชนดรดรอน (Hot-Rolled)

และชนดรดเยน (Cold-Rolled) เหลกเคลอบสงกะส (GI) และเปนผแปรรปผลตภณฑเหลก ไดแก เหลกแผน

(Sheet) เหลกมวนสลต (Slitting Coil) ทอเหลกทมเสนผาศนยกลาง 1 นว (25 มลลเมตร) ถง 7 นว (175

มลลเมตร) เหลกโครงสรางรปตวซ รวมทงบรการจดสงสนคาใหแกลกคา โดยมก าลงผลตตดตง จ านวน 540,000

ตนตอป ซงแบงก าลงผลตเปน เหลกแผน 44,000 ตนตอป เหลกมวนสลต 244,000 ตนตอป ทอเหลก 204,000

ตนตอป และเหลกรปตวซ 48,000 ตนตอป

บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

ประกอบธรกจผลตและจ าหนายทอเหลกทงชนดกลมและชนดเหลยมทมเสนผาศนยกลาง 0.5 นว (12มลลเมตร)

ถง 1 นว (25 มลลเมตร) โดยมก าลงผลตตดตงทอเหลกทกชนดรวม 6,490 ตนตอป

บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซง เซนเตอร จ ากด

เดมชอ บรษท เอเซยเมทลแฟบบรเคชน จ ากด( เปลยนวนท 25 สงหาคม 2558 ) ประกอบธรกจเกยวกบ

ศนยบรการเหลก (Coil Center) ตดแผนและสลทงานตามขนาดทลกคาก าหนด ) โดยมก าลงผลตรวม 72,000 ตน

ตอป

บรษท สางสนคาผานแดนเวยงจนทน จ ากด

ประกอบธรกจใหบรการคลงสนคา ยงไมเปดด าเนนการ

บรษท เอเซย เมทล จ ำกด (มหำชน)

ทนจดทะเบยน 549.97 ลานบาท

เรยกช าระแลว 480.10 ลานบาท

บรษท แกรนด เอเชย สตล

โพรเซสซง เซนเตอร จ ำกด

ทนจดทะเบยนเรยกช าระแลว

10 ลานบาท (99.99%)

บรษท สำงสนคำผำนแดนเวยง

จนทร จ ำกด

ทนจดทะเบยนเรยกช าระแลว

5 แสนดอลลารสหรฐ (40.00%)

บรษท เอส ท ซ สตล จ ำกด

ทนจดทะเบยนเรยกช าระแลว

20 ลานบาท (99.99%)

Page 7: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 6

ประวตความเปนมา

วนท 9 มนาคม 2536 : จดตงบรษทในนาม บรษท เอเซย เมทล จ ากด

ทนจดทะเบยนและเรยกช าระแลว จ านวน 30 ลานบาท

โดยกลมนายชศกด ยงวงศไพบลย

ประกอบกจการลกษณะซอมาขายไปเกยวกบเหลก

วนท 9 มนาคม 2547 เขาเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

ทนจดทะเบยน จ านวน 200.00 ลานบาท

ทนจดทะเบยนเรยกช าระแลว จ านวน 200.00 ลานบาท

ประกอบธรกจ :

1.ศนยบรการเหลกครบวงจร ไดแก การจ าหนายเหลกมวน (Coiled) ทงชนดรดรอน (Hot-Rolled) และชนดรดเยน(Cold-Rolled) รวมทงรบตดและจ าหนายเหลก

แผน (Sheet) และเหลกมวนสลต (Slitting Coil) ตามขนาดทลกคาก าหนด

2. ผผลตและจ าหนายเหลกรปพรรณ ไดแก ทอเหลก และเหลกโครงสรางรปตวซ

ทใชในอตสาหกรรมตาง ๆ

ป 2550 บรษทมทนจดทะเบยน จ านวน 549.97 ลานบาท และทนจดทะเบยนเรยกช าระ

แลว จ านวน 479.94 ลานบาท

ป 2554

บรษทท าการขยายโรงงานไปยงจงหวดชลบร ซงเปนจดยทธศาสตรทางดานการคมนาคมและการขนสงไปยงภาคตะวนออก และ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ บน

เนอท 100 ไร 85 ตารางวา ดวยเงนลงทนกวา 83 ลานบาท

วนท 31 ธนวาคม 2559 กลมยงวงศไพบลยยงคงเปนผบรหารและเปนผถอหนรายใหญในสดสวนรอยละ 35.34 ของทนช าระแลว และกลมคณหญงปทมา ลสวสดตระกล ถอหนในสดสวน

รอยละ 14.37 ของทนช าระ แลว รวมทงกลมสธรชย ถอหนในสดสวน รอยละ 18.96 ของทนช าระแลวตามล าดบ

(ปดสมดทะเบยนลาสดวนท 16 มนาคม 2559)

การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญในป 2559

บรษทเขาลงทนในบรษทรวมทนบรษท ไพรม สตล มลล จ ากด (เดมชอ บรษท เตอหลง (ไทยแลนด)

จ ากด) ทนจดทะเบยน 1,000 ลานบาท ดวยสดสวนการลงทน 20% คดเปนมลคา 200 ลานบาท สงผล

ใหบรษทสามารถบรหารจดการวตถดบไดมประสทธภาพเพมขน

ลงทนในเครองจกรทใชในการแปรรปเหลกรปพรรณชนดทอ จ านวน 2 เครอง เพอรองรบหรอขยายกลม

ลกคา Homemart และ อตสาหกรรมตอเนอง

พฒนาระบบซอฟแวรทางดานการผลต เพอเพมประสทธภาพการท างานในการปฏบตงาน

Page 8: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 7

ลกษณะการประกอบธรกจ

ลกษณะผลตภณฑและบรการ

บรษทแบงลกษณะผลตภณฑและบรการของบรษทและบรษทยอยออกเปน 2 ประเภท ดงน

1) การจดหาผลตภณฑเหลก

บรษทใหบรการจดหาผลตภณฑเหลกในลกษณะศนยบรการเหลก ทงเหลกแผนรดรอนชนดมวน และ

เหลกแผนรดเยนชนดมวน และ เหลกเคลอบสงกะส (GI) เปนตน เพอจ าหนายใหแก ผคาสงเหลก และลกคาท

เปนโรงงานอตสาหกรรมเหลกตางๆ ซงลกคาจะน าไปใชในการแปรรปเปนชนงานเหลกตาง ๆ ตอไปรวมถงการ

ใหบรการรบตดเหลกตามขนาดตาง ๆ ทลกคาตองการ

2) การแปรรปผลตภณฑเหลก

2.1 เหลกมวนสลต (Slitting Coil)

บรษทใหบรการตดเหลกเปนเหลกมวนสลต ซงเปนการน าเหลกมวน (Coil) มาตดเปนแถบเลกตามความ

กวางทลกคาก าหนดและมวนกลบเพอจ าหนายโดยบรษทมเครองจกรส าหรบการตดเหลกเปนเหลกมวนสลต

(Slitting Coil)

2.2 การผลตเหลกแผน (Cutting Sheet)

บรษทใหบรการตดเหลกแผน ซงเปนการน าเหลกมวน น ามาตดเปนเหลกแผนตามความกวางและความ

ยาวทลกคาก าหนด บรษทสามารถตดเหลกตามความกวางไดตงแต 600 ถง 1,500 มลลเมตร และตามความยาว

ตงแต 300 ถง 6,100 มลลเมตรโดยบรษทมเครองจกรส าหรบการตดเหลกแผน (Cutting Sheet)

2.3 ผลตภณฑทอเหลก (Steel Pipe)

บรษทและบรษทยอยผลตและจ าหนายทอเหลกส าหรบใชในอตสาหกรรมตางๆ ปจจบน บรษทและ

บรษทยอยมเครองจกรส าหรบการผลตทอเหลกซงสามารถผลตทอเหลกไดตงแตเสนผาศนยกลาง 12 มลลเมตร

ถง 175 มลลเมตร โดยวธการน าเหลกแผนรดรอนชนดมวนทตดตามความกวางทก าหนดมาท าการขนรปและเชอม

เหลกแผนดวยคลนความถสงซงเปนเครองจกรททนสมยและมประสทธภาพในการผลต ท าใหทอเหลกของบรษท

มคณภาพและเปนทยอมรบของลกคา

บรษทและบรษทยอยทผลตทอเหลก ทมรปแบบทงทรงกลม สเหลยมจตรส และสเหลยมผนผา ซง

บรษทสามารถผลตไดตามความกวางและความยาวทลกคาก าหนด

2.4 ผลตภณฑเหลกโครงสรางรปตวซ

บรษทผลตและจ าหนายเหลกโครงสรางรปตวซ โดยการน าเหลกมวนสลต (Slitting Coil) ทตดตาม

ขนาดมาขนรปในลกษณะรปตวซ ซงจะน าไปใชในอตสาหกรรมกอสรางเพอใชเปนโครงสรางหลงคา บรษทม

เครองจกรส าหรบการผลตเหลกโครงสรางรปตวซตงแตขนาด 3 นวจนถงขนาด 6 นว โดยลกคาจะน าผลตภณฑ

เหลกทซอจากบรษทเปนวตถดบในกระบวนการผลตในอตสาหกรรมตอเนองตาง ๆ ไดแก อตสาหกรรมยานยนต

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกโทรนกส อตสาหกรรมเฟอรนเจอรและอตสาหกรรมอน ๆ

Page 9: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 8

ผลตภณฑเหลกของบรษทจะถกน าไปใชเปนวตถดบในการผลตของอตสาหกรรมตอเนองตาง ๆ เชน

อตสาหกรรมกอสราง : ใชเหลกโครงสรางรปตวซในการท าโครงหลงคา และใชทอเหลก

ส าหรบเปนเหลกแปปกระเบองหลงคา เปนตน

อตสาหกรรมเฟอรนเจอร :

ใชทอเหลกเปนโครงของเฟอรนเจอรชนดตาง ๆ เชน โตะ เกาอ ฉากกนและ

ใชเหลกแผนเปนสวนประกอบในการท าตชนดตาง ๆ และชนวางของรวมถง

ท าตนรภย ซงสามารถใชในอาคารส านกงาน สถานการศกษา และสถานท

ตางๆ และเวทส าเรจรป เปนตน

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา :

ใชเหลกแผนเปนสวนประกอบในการผลตเครองใชไฟฟาและอเลกโทรนกส

เชน เครองซกผา เครองปรบอากาศ ตเยน เปนตน

อตสาหกรรมยานยนต :

ใชทอเหลกและเหลกแผนเปนสวนประกอบในการผลตยานยนต เชน ใชทอ

เหลกเปนโครงสรางตวถงรถบส และกระบะรถยนต และใชเหลกแผนเปนพน

กระบะ และตวถงภายนอกของรถยนต เปนตน

อตสาหกรรมอน ๆ : ใชเหลกแผนรดรอนเปนชนสวนในการท าถงบรรจแกส โครงสรางวศวกรรมอน

และใชในอตสาหกรรมทกประเภทตามทลกคาตองการ

โครงสรางรายไดของบรษท

โครงสรางรายไดของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ดงน

มลคาการจ าหนาย 2557 2558 2559

ลานบาท สดสวน ลานบาท สดสวน ลานบาท สดสวน

ศนยบรการเหลก

1. บรการจดหาผลตภณฑเหลก 1,291.99 27.02 1,240.10 29.45 1709.00 33.45

2. บรการรบตดเหลก 3.59 0.08 2.54 0.06 0.38 0.01

รวมรายไดศนยบรการเหลก 1,295.58 27.10 1,242.64 29.25 1,709.38 33.46

การแปรรปผลตภณฑเหลก

1. เหลกแผน 734.67 15.36 416.54 9.80 189.05 3.70

2. เหลกมวนสลต 417.37 8.73 232.07 5.46 166.05 3.25

3. ทอเหลก 1,935.43 40.47 1,906.32 44.87 2,294.00 44.90

4. เหลกโครงสรางรปตวซ 371.58 7.77 414.43 9.75 715.80 14.01

รวมรายไดการแปรรป 3,459.05 72.33 2,969.36 69.89 3,364.90 65.87

อน ๆ* 27.25 0.57 36.68 0.86 34.31 0.67

รวมมลคาการจ าหนายท งหมด 4,781.88 100.00 4,248.68 100.00 5,108.60 100.00

หมายเหต : * รายไดอน ๆ ไดแก การจ าหนายเศษเหลกทเกดจากกระบวนการผลต

Page 10: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 9

ผถอหนรายใหญของบรษท

รายชอผถอหนรายใหญ ณ วนปดสมดทะเบยนครงลาสด วนท 16 มนาคม 2559 (มลคาทตราไวหนละ 1 บาท)

ล าดบท ชอ / สกล จ านวนหน % ของจ านวนหน

ท งหมด

1

กลมนายชศกด ยงวงศไพบลย

นายชศกด ยงวงศไพบลย 76,700,000 15.98

นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย 40,000,000 8.33

นางสาวพรดา ยงวงศไพบลย 31,142,500 6.49

นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย 21,791,000 4.54

รวมกลมนายชศกด ยงวงศไพบลย 169,633,500 35.34

2 คณหญงปทมา ลสวสดตระกล 69,000,000 14.37

3

กลมนายวระชย สธรชย

นายวระชย สธรชย 46,432,400 9.67

นายวนท สธรชย 39,900,000 8.31

นายกรช สธรชย 4,690,000 0.98

รวมกลมนายวระชย สธรชย 91,022,400 18.96

4 นายชนาธป ไตรวฒ 20,000,000 4.17

5 นางสาวอรวรรณ พงศธญลกษณ 9,705,000 2.02

6 นายกตตพล จงวฒนานนท 7,110,400 1.48

7 นายพชต ฉตรสกลวงศ 3,330,000 0.69

8 นายเกษม ศรรงสรรคกล 2,820,200 0.59

9 บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 2,455,412 0.51

10 นางสาวอรนช พพธกล 2,434,900 0.51

รวม 308,511,812 64.27

Page 11: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 10

นโยบายประวตการจายเงนปนผลในรอบ 3 ปทผานมา

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผถอหน ในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหก

ภาษ เวนแตในกรณทบรษทมโครงการจะลงทนในโครงการอนส าหรบบรษทยอยกมนโยบายจายเงนปนผล

เหมอนกบบรษท กลาวคอ จะจายเงนปนผลใหแกบรษทในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษ

เวนแตในกรณทบรษทยอยนนมโครงการจะลงทนในโครงการอน

ในป 2559 บรษทมก าไรสทธ 354.26 ลานบาท คณะกรรมการมความเหนเสนอใหทประชมผถอหน

อนมตการจายเงนปนผล ในอตราหนละ 0.20 บาท รวมเปนเงน 96.02 ลานบาท เปนไปตามนโยบายการจายปนผล

ของบรษท โดยทงนเมอไดรบการอนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าป 2560 แลว บรษทจะจายเงนปนผลใน

วนท 25 พฤษภาคม 2560

ในป 2558 เนองจากบรษทมผลขาดทนสทธ 175.34 ลานบาท มาจากการด าเนนงานของกจการ

คณะกรรมการจงมความเหนขออนมตจากทประชมผถอหน ใหงดการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน

ป 2558

ในป 2557 เนองจากบรษทมผลขาดทนสทธ 8.31 ลานบาท เพราะมกระแสเงนสดใชไปจากการ

ด าเนนงาน สทธถง 310.21 ลานบาท คณะกรรมการจงมความเหนขออนมตจากทประชมผถอหน ใหงดการจายเงน

ปนผลส าหรบผลการด าเนนงาน ป 2557

เปาหมายในการด าเนนธรกจของบรษท

บรษทก าหนดเปาหมายทจะเปนผผลตทอเหลก เหลกตวซ ทมคณภาพ เนองจากบรษทเลงเหนถง

ความส าคญของอตสาหกรรมทอเหลกซงมการเตบโตในอตราทสงมากในปจจบนและอนาคต จากการเตบโตของ

อตสาหกรรมกอสราง อตสาหกรรมเฟอรนเจอร อตสาหกรรมยานยนต และอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

นอกจากการเปนผผลตทอเหลก เหลกตวซ ทมคณภาพแลว บรษทยงมงเนนทจะเปนศนยบรการเหลก

ครบวงจร กลาวคอ การทบรษทสามารถใหบรการผลตเหลกรปพรรณตางๆ ไดตามขนาดทลกคาก าหนด ไดแก

เหลกแผน เหลกมวน ท าใหลกคาไดรบความสะดวกในการซอสนคาจากการทลกคาสามารถก าหนดใหบรษทผลต

สนคาตามขนาดทตองการใช โดยมการปรบปรงพฒนามาตรฐานของบรษทอยตลอดเวลา ทงในดานความร

ความสามารถของบคลากรและเครองจกรทใชในการผลต รวมถง บรษทยงมนโยบายพฒนาคณภาพ ความ

นาเชอถอในผลตภณฑ การบรการของบรษท รวมทงค านงถงสภาวะแวดลอมทงภายในและภายนอกของบรษท

โดยการน าระบบการบรหารงานคณภาพในการผลต ISO9001:2008 และ ISO/TS 16949 เขามาใชในการ

บรหารงาน ซงปจจบนทางบรษทอยระหวางด าเนนการปรบมาตรฐานไปส ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016

เพอขยายกลมลกคาไปยงอตสาหกรรมยานยนต และสรางความมนใจใหแกลกคาวา สนคาทซ อไปจากบรษทเปน

สนคาทไดมาตรฐานและบรษทมการพฒนาคณภาพและเพมศกยภาพใหกบพนกงานของบรษทอยางตอเนอง

Page 12: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 11

โครงสรางการจดการ

โครงสรางการจดการ

คณะกรรมการของบรษทประกอบดวย คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการและผบรหารของบรษทประกอบดวยผทรงคณวฒทมคณสมบตครบตามมาตรา 68 แหง

พระราชบญญตบรษทมหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 และไมมลกษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย วาดวยเรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม และ

ขอก าหนดเกยวกบผบรหารของบรษททออกหลกทรพย คณะกรรมการบรษทมรายชอดงตอไปน

คณะกรรมการบรษท (Committee)

รายชอคณะกรรมการบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายวระชย สธรชย ประธานกรรมการ

2. นายชศกด ยงวงศไพบลย กรรมการ

3. นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย กรรมการ

4. นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย กรรมการ

5. นายพบลศกด อรรถบวรพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

6. นางไทศกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

7. เรอตรหญงสร บรณธนต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

โดยม นางสาวศศธร ลมปปยะชาต เปนเลขานการบรษท

กรรมการผมอ านาจลงนาม

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษท ประกอบดวย

1.นายชศกด ยงวงศไพบลย

2.นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย

3.นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย

กรรมการสองในสามคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษท

ขอบเขต อ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทมหนาท และความรบผดชอบตอผถอหนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษท การ

ก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายทก าหนดไว อนกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอ

หนและผมสวนไดเสยทกฝาย โดยใหอยในกรอบของการมจรยธรรมทด

Page 13: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 12

คณะกรรมการบรษทมหนาทปฏบต และรบผดชอบในการจดการบรษท ให เปนไปตามกฎหมาย

วตถประสงค และขอบงคบ ตลอดจนมตของทประชมผถอหนทชอบดวยกฎหมาย ดวยความซอสตยสจรตและ

ระมดระวง รกษาผลประโยชนของบรษท เวนแตในเรองทตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอนด าเนนการ

เชน เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดรบมตทประชมผถอหน การท ารายการเกยวโยงกน และการซอหรอขาย

สนทรพยทส าคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอตามทหนวยงานราชการอนๆ ก าหนด เปน

ตน ทงน คณะกรรมการบรษทอาจมอบหมาย ใหกรรมการคนหนง หรอบคคลอนไปปฏบตการอยางหนงอยางใดแทน

คณะกรรมการบรษทกได พจารณา และอนมตกจการอนๆ ทส าคญ อนเกยวกบบรษทหรอทเหนสมควรจะด าเนน

กจการนนๆ เพอใหเกดประโยชนแกบรษท

เวนแตเรองดงตอไปน จะกระท าไดตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผถอหนกอน ทงนก าหนดใหรายการ

ทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท

หรอบรษทยอย ใหกรรมการซงมสวนไดเสยในเรองนน ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผถอหน

การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสยและอยในขายทกฎหมาย หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

ระบใหตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน

นอกจากนนในกรณดงตอไปนจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชมผถอ

หนดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทเขาประชมและมสทธ

ออกเสยงลงคะแนน

- การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญ

- การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอน หรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท

- การท า แกไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญ การ

มอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงค

จะแบงก าไรขาดทนกน

- การแกไขหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบของบรษท

- การเพมทน การลดทน การออกหนก การควบหรอเลกบรษท

- เรองอนใดตามทกฎหมายก าหนด

โดยปจจบนคณะกรรมการบรษทมขอบเขต หนาท และความรบผดชอบ สรปไดดงน

จดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าป ภายใน 4 เดอนนบแตวนสนสดรอบระยะเวลา

บญชของบรษท

จดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทอยางนอย 3 เดอนตอครง

จดใหมการท างบดลและงบก าไรขาดทนของบรษท ณ วนสนสดรอบระยะเวลาบญชของบรษท ซง

ผสอบบญชตรวจสอบแลว และน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาและอนมต

คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ านาจใหกรรมการคนหนงหรอหลายคน หรอบคคลอนใดปฏบตการอยาง

หนงอยางใดแทนคณะกรรมการบรษทได โดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการบรษท หรออาจ

มอบอ านาจเพอใหบคคลดงกลาวมอ านาจตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควรและภายในระยะเวลาท

คณะกรรมการบรษทเหนสมควร ซงคณะกรรมการบรษทอาจยกเลกเพกถอนเปลยนแปลงหรอแกไข

บคคลทไดรบมอบอ านาจหรออ านาจนนๆ ไดเมอเหนสมควรทงน คณะกรรมการบรษทอาจมอบอ านาจ

ใหคณะกรรมการบรหารมอ านาจหนาทในการปฏบตงานตางๆ โดยมรายละเอยดการมอบอ านาจตาม

ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารซงการมอบอ านาจนนตองไมมลกษณะเปนการมอบ

Page 14: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 13

อ านาจทท าใหคณะกรรมการบรหารสามารถพจารณาและอนมตรายการทตนหรอบคคลทอาจมสวนได

เสยหรอมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดทท ากบบรษท หรอบรษทยอยยกเวนเปนการอนมต

รายการทเปนไปตามนโยบายและหลกเกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมตไวแลว

ก าหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบรษท ควบคมก ากบดแลการบรหาร

และการจดการของคณะกรรมการบรหารใหเปนไปตามนโยบายทไดรบมอบหมาย เวนแตในเรอง

ดงตอไปน ทคณะกรรมการบรษทตองไดรบมตอนมตจากทประชมผถอหนกอนการด าเนนการ อน

ไดแก เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดรบมตอนมตจากทประชมผถอหน

พจารณาโครงสรางการบรหารงาน แตงตงคณะกรรมการบรหารกรรมการผอ านวยการและคณะกรรมการ

อนตามความเหมาะสม

ตดตามผลการด าเนนงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนอง

กรรมการจะตองไมประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษท

หรอเขาเปนหนสวนในหางหนสวนสามญ หรอเปนหนสวนไมจ ากดความรบผดในหางหนสวนจ ากด

หรอเปนกรรมการของบรษทเอกชน หรอบรษทอนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปน

การแขงขนกบกจการของบรษท ไมวาจะท าเพอประโยชนสวนตนหรอเพอประโยชนผอ น เวนแตจะได

แจงใหทประชมผถอหนทราบกอนทจะมมตแตงตง

กรรมการตองแจงใหบรษท ทราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยไมวาโดยตรงหรอโดยออมในสญญา

ทบรษทท าขน หรอมการเปลยนแปลงจ านวนการถอหนหรอหนกในบรษท หรอบรษทในเครอ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ( Audit Committee )

รายชอคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายพบลศกด อรรถบวรพศาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

2. นางไทศกา ไพรสงบ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

3. เรอตรหญงสร บรณธนต กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสระ

อ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมขอบเขต อ านาจ หนาท และความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท รวมทงการรายงานตอคณะกรรมการบรษท สรปไดดงน

1. สอบทานรายงานทางการเงนอยางถกตองและเปดเผยอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผสอบ

บญชภายนอกและผบรหารทรบผดชอบจดท ารายงานทางการเงนทงรายไตรมาสและประจ าป

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผสอบบญชสอบทานหรอตรวจสอบรายการใด ๆ ทเหนวา

จ าเปนและเปนเรองส าคญในระหวางการตรวจสอบบญชของบรษทกได

2. สอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสมและมประสทธผล โดย

สอบทานรวมกบผสอบบญชภายนอกและผตรวจสอบภายในตลอดจนพจารณาถงความเปนอสระของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตงานของบรษทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจหลกทรพย

Page 15: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 14

4. พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบ

บญชโดยค านงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงานตรวจสอบของ

ส านกงานตรวจสอบบญชนน รวมถงประสบการณของบคลากรทไดรบมอบหมายใหท าการตรวจสอบ

บญชของบรษทรวมถงพจารณาความเปนอสระของผสอบบญช และมการประชมรวมกบผสอบบญช

อยางนอยปละ 1 ครง โดยไมมฝายจดการเขารวม

5. พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทในกรณทเกดรายการเกยวโยงหรอรายการทอาจมความขดแยง

ทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน

6. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหนชอบดวย เชน

ทบทวนนโยบายการบรหารทางการเงนและการบรหารความเสยง ทบทวนการ ปฏบตตามจรรยาบรรณ

ทางธรกจของผบรหาร ทบทวนรวมกบผบรหารของบรษทในรายงานส าคญ ๆ ทตองเสนอตอ

สาธารณชนตามทกฎหมายก าหนด ไดแก บทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร เปนตน

7. จดท ารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษท ซง

รายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงกลาวควรประกอบดวยขอมล

ดงตอไปน

- ความเหนเกยวกบกระบวนการจดท าและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษทถง

ความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอได

- ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท

- เหตผลทเชอวาผสอบบญชของบรษทเหมาะสมทจะไดรบการแตงตงตอไปอกวาระหนง

- ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของ

ตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

- ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาท

- รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

- รายงานอนใดทเหนวาผถ อหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความ

รบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

8. รายงานการด าเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบเปนประจ าอยางนอย

ไตรมาส ละ 1 ครง

9. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษท มอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นอกจากน คณะกรรมการบรษทไดมการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการตรวจสอบของ

บรษท ดงตอไปน

ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ป

กรรมการตรวจสอบ 3 ป

ทงน เมอครบวาระการด ารงต าแหนงแลว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทพนจาก

ต าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขาด ารงต าแหนงไดอก

Page 16: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 15

คณะกรรมการบรหาร (Executive Board of Director)

รายชอคณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายชศกด ยงวงศไพบลย ประธานกรรมการบรหาร

2. นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย กรรมการบรหาร

3. นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย กรรมการบรหาร

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรหารมขอบเขต หนาทและความรบผดชอบการบรหารงานในเรองเกยวกบการด าเนนงาน

ตามปกตธระและงานบรหารของบรษท ก าหนดนโยบาย แผนธรกจ งบประมาณ โครงสรางการบรหารงาน และ

อ านาจการบรหารตางๆ ของบรษท หลกเกณฑในการด าเนนธรกจใหสอดคลองกบสภาพเศรษฐกจ เพอเสนอใหท

ประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมตและ/หรอใหความเหนชอบ รวมถงการตรวจสอบและตดตามผลการ

ด าเนนงานของบรษท ตามนโยบายทก าหนด โดยปจจบนคณะกรรมการบรหาร มขอบเขต หนาท และความ

รบผดชอบ สรปไดดงน

1. ก าหนดนโยบาย กลยทธ โครงสรางทางการเงน และอ านาจการบรหารตางๆ เพอใหสอดคลอง

และสนบสนนตอสภาวะเศรษฐกจ

2. พจารณาใหความเหนตอแผนการด าเนนธรกจและการจดสรรงบประมาณประจ าปตามทกรรมการ

ผจดการเสนอมา เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษท

3. ก ากบดแลและตดตามผลการด าเนนงานของบรษทใหเปนไปอยางมประสทธภาพและเหมาะสมกบ

ภาวะของธรกจเพอประโยชนตอการบรหารกจการและการด าเนนธรกจของบรษทใหเปนไปตาม

วตถประสงคและขอบงคบของบรษท

4. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

5. มอ านาจในการพจารณาตดสนใจด าเนนการกบธนาคารในธรกจปกตของบรษท เชน การกยมเงน

รวมถงการใหหลกประกนตางๆ กบธนาคาร เปนตน

6. มอ านาจในการอนมตคาใชจายเพอธรกรรมตามปกตของบรษท เชน คาใชจายด าเนนงาน และ

คาใชจายในการขายและบรหาร โดยมวงเงนการอนมตรายการดงกลาวตอครงไมเกนกวารายการละ 50

ลานบาท หรอตามวงเงนทคณะกรรมการก าหนด

7. จดสรรเงนบ าเหนจรางวลซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลว แกพนกงานหรอลกจางของ

บรษท หรอบคคลใดๆ ทกระท ากจการใหบรษท

ทงนคณะกรรมการบรหารอาจมอบอ านาจหนาทใหพนกงานระดบบรหารของบรษทมอ านาจกระท าการ

ในเรองใดเรองหนงหรอหลายเรองตามทคณะกรรมการบรหารเหนสมควรได การมอบอ านาจดงกลาวขางตน

คณะกรรมการบรหารจะตองปฏบตตามขอก าหนดและระเบยบวาระตาง ๆ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทใน

แตละครง และตองไมอนมตรายการใด ๆ ทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดเสย

หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทและบรษทยอย และจะตองน าเสนอรายการ

ดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

Page 17: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 16

นอกจากน คณะกรรมการบรษทไดมการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการบรหารของ

บรษท ดงตอไปน

ประธานกรรมการบรหาร 3 ป

กรรมการบรหาร 3 ป

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

รายชอคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ

2. นางไทศกา ไพรสงบ กรรมการ

3. นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย กรรมการ

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนฯ มขอบเขต หนาทสรปไดดงน

1. ก าหนดนโยบาย และหลกเกณฑ เพอเสนอคณะกรรมการบรษท ในเรองดงน

- วธการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผจดการ

- วธการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอนทจายใหแกคณะกรรมการบรษทคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการชดยอย และกรรมการผจดการ

2. คดเลอกและเสนอชอบคคลทมคณสมบตเหมาะสม เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษท พจารณาดงน

- กรรมการ

- กรรมการในคณะกรรมการชดยอยตางๆทไดรบมอบอ านาจ หนาท และความรบผดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบรษทฯ

-กรรมการผจดการและรองกรรมการผจดการ ส าหรบต าแหนงรองกรรมการผจดการ มอบหมายให

กรรมการผจดการพจารณาเบองตนเพอเสนอคณะกรรมการสรรหา ใหความเหนชอบและเสนอ

คณะกรรมการบรษทพจารณา

3. ดแลใหคณะกรรมการบรษท มขนาดองคประกอบทเหมาะสมกบองคกร รวมทงการปรบเปลยนให

สอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงไป

4. ดแลใหกรรมการและกรรมการผจดการ ไดรบคาตอบแทนทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบท

ไดรบหมอบหมาย

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหความเหนชอบผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการ

ผอ านวยการเพอพจารณาปรบคาตอบแทนและการจายเงนรางวลจงใจประจ าป

6. ตดตามการท าแผนสบทอดต าแหนงงาน ของต าแหนง กรรมการผจดการและรองกรรมการผจดการ

เสนอคณะกรรมการบรษท พจารณาอยางนอยปละ 1 ครง

Page 18: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 17

7. รายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษทอยางนอยปละ 1 ครง

8. ด าเนนการอนๆตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

คณะกรรมการบรหารความเสยง

รายชอคณะกรรมการบรหารความเสยง ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวยคณะกรรมการบรษทและผบรหาร

ดงน

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายชศกด ยงวงศไพบลย ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

2. นางไทศกา ไพรสงบ กรรมการ

3. นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย กรรมการ

ขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง มขอบเขต หนาทสรปไดดงน

1. ก ากบดแลใหหนวยงานตางๆก าหนดแผนและด าเนนงานตามแผนการจดการความเสยง

2. ใหค าปรกษา และอนมตหลกการส าหรบการวางแผนบรหารความเสยงขององคกร และวางมาตรการ

ในการควบคมทเหมาะสม

3. รบผดชอบในการประเมนความเสยง จดท าและก ากบดแลการด าเนนการตามแผนการจดการความ

เสยงในระดบองคกร

4. เสนอเรองแกคณะกรรมการบรหาร และคณะกรรมการบรษท ใหมการก าหนดทศทาง วางกลยทธ

บรหารความเสยง ก าหนดกรอบความเสยงทยอมรบได เพอการพจารณาทบทวน หรอ อนมต

5. จดใหมการประชมทบทวนผลการด าเนนงานการบรหารความเสยงพรอมทงรายงานผลแกคณะ

กรรมการบรหารหรอคณะกรรมการบรษท

ผบรหาร

รายชอผบรหารของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ประกอบดวย

ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายชศกด ยงวงศไพบลย กรรมการผจดการ

2. นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย รองกรรมการผจดการ

3. นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย กรรมการ

4. นายชดชนก โทมะวงศ ผชวยรองกรรมการผจดการ/รกษาการผจดการโรงงาน

5. นางวนนาร ทพยสวรรณ ผอ านวยการฝายบญช-การเงน

Page 19: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 18

ขอบเขต อ านาจหนาทของกรรมการผจดการ

ขอบเขต หนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการในการบรหารงานในเรองเกยวกบการ

ด าเนนงานตามปกตธระและงานบรหารของบรษท สรปไดดงน

1. ใหมอ านาจตดสนใจในเรองการด าเนนงานทส าคญของบรษท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรอ

ขนาดของภารกจ วตถประสงค แนวทางและนโยบายของบรษทภายในขอบอ านาจทไดรบมอบหมาย

รวมถงการก ากบดแลการด าเนนงานโดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบลกคา และตองรบผดชอบตอ

คณะกรรมการ

2. พจารณาเรองการจดซอจดจาง โดยการจดซอวตถดบในการผลตครงละจ านวนไมเกน 10,000 ตน

หากเกนจากจ านวนทสามารถอนมตใหน าเสนอเพอขออนมตตอทประชมคณะกรรมการบรหารตอไป

ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการซอขายสนทรพยถาวรของบรษท เพอเสนอตอ

คณะกรรมการบรษท

3. มอ านาจกระท าการและแสดงตนเปนตวแทนของกจการตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและ

เปนประโยชนตอกจการ

4. พจารณาเรองการระดมทนของบรษทเพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรหารและคณะกรรมการบรษท

ตามล าดบ

5. อนมตการแตงตงทปรกษาดานตาง ๆ ทจ าเปนตอการด าเนนงานของกจการ

6. ด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานโดยทวไปของกจการ

7. พจารณาอนมตแผนการปฏบตของแตละฝายงานของบรษท และพจารณาอนมตค าขอจากฝายงาน

ตาง ๆ ของบรษททเกนอ านาจสงการของฝายงานนน

ทงน การมอบอ านาจดงกลาวขางตน กรรมการผจดการจะตองปฏบตตามขอก าหนดและระเบยบวาระ

ตาง ๆ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทในแตละครง และตองไมอนมตรายการใด ๆ ทตนเองหรอบคคลท

อาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบ

บรษทและบรษทยอย และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษท

พจารณาการอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน กรรมการผจดการไมสามารถกระท าได เวนแตจะไดรบ

มอบหมายจากทประชมคณะกรรมการบรษทเปนคราว ๆ ไป

Page 20: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 19

คาตอบแทนกรรมการทเปนตวเงน ในป 2559

ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 เมอวนท 28 เมษายน 2559 ทผานมา ทประชมผถอหนมมต

อนมตเงนคาตอบแทน ของคณะกรรมการบรษทในวงเงน 4,000,000.- บาท ซงเปนอตราเดยวกนกบป 2558 โดย

บรษทฯ ไดจายคาตอบแทนคณะกรรมการของบรษททมใชผบรหาร 4 ทานคอ

คณะกรรมการของบรษทอก 3 ทาน (ในป 2558 ) และ 3 ทาน (ในป 2559) ไมมการจายคาตอบแทน

ในฐานะกรรมการ เนองจากกรรมการทง 3 ทานเปนผบรหาร ดงนนจงไดรบคาตอบแทนในฐานะผบรหาร

รายละเอยดดงน

หนวย : พนบาท

รายละเอยด ป 2558 ป 2559

เงนเดอนและโบนส เงนเดอนและโบนส

กรรมการบรษท – ทเปนผบรหาร

(ป 58= 3 คน ป 59 = 3 คน )

5,653.50 7,594.50

ผบรหาร (ป 58= 3 คน ป 59 = 3 คน ) 2,954.50 3,933.25

รวม 8,608.00 11,527.75

คาตอบแทนอนส าหรบกรรมการและผบรหาร

- ไมม -

ชอ-นามสกล คาเบยประชม(บาท) 2558 คาเบยประชม(บาท) 2559

1 นายวระชย สธรชย 480,000 360,000

2 เรอตรหญงสร บรณธนต 180,000 180,000

3 นางไทศกา ไพรสงบ 180,000 180,000

4 นายพบลศกด อรรถบวรพศาล 270,000 360,000

Page 21: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 20

บคลากร

จ านวนพนกงานทงหมดของบรษท และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 และ 2559 มจ านวน

ทงส น 325 คน และ 329 คน (ไมรวมผบรหาร) ประกอบดวยพนกงานตามสายงานดงน

ฝาย จ านวนพนกงานประจ า(คน) 2558 จ านวนพนกงานประจ า(คน) 2559

1. ฝายส านกงาน 123 77

2. ฝายโรงงาน 202 252

รวม 325 329

ทงนในระยะเวลา 3 ปทผานมา บรษทไมมขอพพาทดานแรงงานใดๆ

คาตอบแทนพนกงาน

คาตอบแทนรวมของพนกงานทไมใชผบรหารของบรษท และบรษทยอย (รวมเขาออกระหวางป) ในป

2558 และ 2559 เปนจ านวน 95.39 ลานบาท และ 110.16 ลานบาทตามล าดบ โดยเปนคาตอบแทนในรป

เงนเดอน โบนส คาแรง คาลวงเวลา คาครองชพ และเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

นโยบายการพฒนาบคลากร

บรษทมนโยบายในการพฒนาพนกงาน ดงน

โครงการสนบสนนเพอเพมประสทธภาพของการท างานของพนกงานของบรษท : มการจดอบรม

ภายใน และการสงอบรมภายนอกอยางสม าเสมอ เพอน ามาความรและประสบการณน ามาปรบใชในการ

ท างานในสวนทรบผดชอบ

โครงการสอนงานใหกบพนกงานใหม : มระบบการถายทอดงานแบบพเลยงใหกบพนกงานทเพงเขา

ท างานใหม โดยใหพนกงานรนเกาเปนพเลยงสอนงานใหกบพนกงานรนใหมในการเรยนรงาน ซงจะ

ท าใหพนกงานของบรษทสามารถปฏบตหนาทของตนไดอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ อกทง

สามารถพฒนาองคกรใหมศกยภาพในการแขงขนทงในระดบประเทศและภมภาค

นโยบายในการใหผลตอบแทนกบพนกงานในอตราทเหมาะสมเพอจงใจและรกษาใหพนกงานท างาน

กบบรษทในระยะยาว

โครงการใหผลตอบแทนแกพนกงานทแนะน าเพอนพนกงานทยงไมเคยท างานกบบรษทมากอนเพอ

สรางแรงจงใจในการแนะน าและชกชวนเพอน ญาตพนองมาปฏบตงานใหบรษท

นโยบายทเกยวของกบสวสดการและสภาพแวดลอมในการท างานของพนกงานของบรษทตามความ

เหมาะสม

Page 22: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 21

ปจจยความเสยง

1. ความเสยงในการประกอบธรกจ

ความเสยงจากการผนผวนทางดานปรมาณ

โดยภาพรวมของอตสาหกรรมเหลกในประเทศในปรอบปทผานมาดขนกวาปกอน ซงอตสาหกรมเหลกเปน

อตสาหกรรมหนงทปรมาณการใชเพมขน แตในธรกจอตสาหกรรมเหลกในประเทศ รวมถงอตสาหกรรมตอเนอง

ยงคงเกยวเนองกบนโยบายของรฐ และเอกชน ดงนนนโยบายภาครฐ และเอกชน จงเปนตวแปรอยางหนงทอาจ

สงผลทางดานปรมาณการใชเหลกในประเทศ

ความเสยงจากการผนผวนของราคาวตถดบ

บรษทและบรษทยอยมรายไดจากการจ าหนายเหลกแผนรดรอนชนดมวน และเหลกแปรรปทเปนผลตภณฑ

จากเหลกแผนรดรอนชนดมวน คดเปนรอยละ2.68 วตถดบ SLAB รอยละ 31.70และเหลกประเภทอน รอยละ

65.62 ของรายไดรวมของบรษทและบรษทยอย ซงผลตภณฑเหลกทจ าหนายนนในป 2559 ทผานมา มลคาของ

วตถเหลก คดเปนรอยละ 35.15 ซงมการเปลยนแปลงของราคาตามภาวะราคาตลาดโลก และปจจยอนๆ ทม

ผลกระทบตอราคา เชน อตราแลกเปลยน อตราภาษน าเขา และอนๆ รวมถงปรมาณการน าเขาเหลกจากประเทศจน

จ านวนมากสงผลกระทบตอราคาสนคาภายในประเทศ ท าใหตนทนของวตถดบของบรษทและบรษทยอยมความ

ผนผวนตามภาวะของราคาเหลกในประเทศและทวโลกตลอดเวลา ซงบรษทและบรษทยอยอาจเกดความเสยงหาก

ไมสามารถปรบราคาขายสนคาตามตนทนทเปลยนแปลงได

อยางไรกตาม บรษทมการตดตามความเคลอนไหวของราคาวตถดบอยางใกลชด เพอใชเปนแนวทางในการ

บรหารจดการสงซอวตถดบใหสอดคลองกบปรมาณความตองการของสนคาจากลกคาของบรษทและบรษทยอย

รวมถงการก าหนดราคาขายสนคาของบรษทและบรษทยอยนน จะพจารณาตนทนขายควบคกบราคาตลาดและท า

การปรบราคาขายสนคาตามราคาวตถดบและจากการทบรษทไดรวมลงทนกบบรษทรวมทน เพอท าการผลตเหลก

มวนหนาแคบ ท าใหบรษทสามารถบรหารจดการวตถดบและสนคาส าเรจรปไดอยางมประสทธภาพ ทงนปรมาณการ

น าเขาเหลกมวนของบรษทลดลง เพอรองรบวตถดบจากบรษทรวมลงทน พรอมทงบรหารความเสยงดานสนคา

คงเหลอใหอยในปรมาณทเหมาะสม และผลดดนสนคาไปยงผบรโภคมากขน เพอเปนการระบายสนคาคงเหลอให

เรวทสด

2. ความเสยงดานการบรหาร การจดการ

ความเสยงจากการใหเครดตลกคา

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทมลกหนคงคาง 811.90 ลานบาท คดเปนอตรารอยละ 15.89 ของรายไดรวม

ของบรษทและบรษทยอยในป 2559 มระยะเวลาในการเกบหนเฉลยท 54 วน ลกหนทมยอดคางช าระโดยยงไมถง

ก าหนดช าระเงน 345.56 ลานบาท คางช าระไมเกน 90 วน จ านวน 335.01 ลานบาท รวมเปน 680.57 ลานบาทคด

เปนอตรารอยละ 13.32 ของยอดลกหนสทธ

Page 23: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 22

บรษทและบรษทยอยอาจเกดความเสยงจากการทลกคาไมสามารถช าระคาสนคาตามเงอนไขทตกลงไวได

หรอช าระเงนลาชากวาระยะเวลาทตกลงไว ซงอาจท าใหบรษทฯ ประสบปญหาสภาพคลอง หรอเกดความสญเสย

ทางการเงน

อยางไรกตามบรษทและบรษทยอยมขอปฏบตในการพจารณาใหเครดตแกลกคา กลาวคอ พจารณาจากประวต

ลกคา การจายช าระหน และการจ ากดวงเงนการใหเครดต อกทงบรษทยงมกลมฐานลกคาทหลากหลายและม

จ านวนมากราย โดยบรษทฯมไดใหเครดตและวงเงนกบลกคารายใด หรอกลมใดเปนกรณพเศษทงสนทงนเพอเปน

การปองกนความเสยงใด ๆ ทอาจเกดขน

ความเสยงจากอตราดอกเบย

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทและบรษทยอยมหนสนระยะสนคางช าระทงส น 1,838.56 ลานบาท และ

เปนหนทเกดจากการกยมจากสถาบนการเงนเปนจ านวน 1207.85 ลานบาท ซงสวนใหญเปนสนเชอเพอการคาใน

รปแบบของ ทรสตรซท และ ตวสญญาใชเงน มอตราดอกเบยตงแตรอยละ 1.02 ถงรอยละ 2.75ตอป และมก าหนด

ช าระ ระหวาง 1-6 เดอน เพอใชเปนเงนทนหมนเวยนส าหรบการสงซอสนคาจากโรงงานผผลตเหลก และหากอตรา

ดอกเบยในประเทศมปรบเพมขน จะท าใหตนทนคาใชจายดานดอกเบยของบรษทสงขน อาจจะสงผลกระทบตอผล

การด าเนนงานของบรษทและบรษทยอยได

ในปทผานมา บรษทมตนทนทางการเงน(ดอกเบย)อยท 25.47 ลานบาท คดเปนรอยละ 0.50 ของรายได

จากการขายและบรการ ซงมาจากดอกเบยสนเชอเพอการคาจากการน าเขาวตถดบ และจากสภาวะเศรษฐกจทม

แนวโนมของภาวะเงนฝด ผบรหารเชอวาไมมผลกระทบตออตราดอกเบยและจะไมเกดผลกระทบอยางเปน

สาระส าคญ ตอผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดของกจการ

ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

ในป 2559 บรษทมมลคาการสงซอสนคาจากตางประเทศคดมลคาประมาณรอยละ 39.34 ของมลคาท

สงซอทงหมด โดยเปนการสงซอในเงนสกลดอลลารสหรฐและเงนสกลยโร จงท าใหบรษทมความเสยงจากการผน

ผวนของอตราแลกเปลยน บรษทไดใชตราสารอนพนธเพอลดความไมแนนอนของกระแสเงนสดในอนาคตทเกด

จากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ โดยใชกลยทธในการปองกนความเสยง คอ การท า

สญญาซอขายอตราแลกเปลยนไวลวงหนาตามความเหมาะสม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 มสญญาคงคาง จ านวน

0.7 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 0.07 ลานเหรยญยโร และมหนสนทยงไมไดปองกนความเสยง จ านวน 3.8

ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 0.2 ลานหรยญยโร โดยทางบรษทจะด าเนนการปองกนความเสยงในชวงเวลาท

เหมาะสมโดยใหมผลกระทบกบงบการเงนนอยทสด

บรษทยงคงตองสงซอสนคาจากตางประเทศอยางตอเนอง ดงนน บรษทจะยงคงรกษานโยบายลด

ผลกระทบจากความเสยงในอตราแลกเปลยนจากการท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนาตามความ

เหมาะสมตอไป

Page 24: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 23

ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทมทรพยสนถาวรหลกทใชในการประกอบธรกจ ดงน

หนวย : ลานบาท

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ มลคาตาม

บญช

ภาระผกพน

1. ทดน

-เนอท 16 ไร 3 งาน 5 ตารางวา

ทตง : เลขท 55, 55/1 หม 2 ซอยวดหนาม

แดง ถนนศรนครนทร ต าบลบางแกว อ าเภอ

บางพล จงหวดสมทรปราการ

บรษทเปนเจาของ

147.51 (1).จดจ านองวงเงน 400

ลานบาท

-เนอท 99 ไร 72 ตารางวา*

ทตง เลขท 90/1 หมท 10 ต าบลสระสเหลยม

อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

บรษทเปนเจาของ

49.12 (2).จดจ านองวงเงน 600

ลานบาท

-เนอท 85 ไร 69 ตารางวา**

ทตง เลขท 90/1 หมท 10 ต าบลสระสเหลยม

อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

บรษทเปนเจาของ

42.18 ไมม

-เนอท 17 ไร 34 ตารางวา

ทตง เลขท 90/1 หมท 10 ต าบลสระสเหลยม

อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

บรษทเปนเจาของ

8.46 ไมม

-เนอท 3 ไร 82 ตารางวา

ทตง : เลขท 6/10 หม 1 ซอยวดหนามแดง

ถนนศรนครนทร ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ

เปนของบรษท STC

25.64 (3).จดจ านองวงเงน 250

ลานบาท

2. อาคารโรงงาน 3 แหง

1. อาคารโรงงานของบรษท

ทตง : เลขท 55, 55/1 หม 2 ซอยวดหนาม

แดง ถนนศรนครนทร ต าบลบางแกว อ าเภอ

บางพล จงหวดสมทรปราการ

บรษทเปนเจาของ

37.89 (1).จดจ านองวงเงน 400

ลานบาท

2. อาคารโรงงานชลบรของบรษท* *

ทตง เลขท 90/1 หมท 10 ต าบลสระสเหลยม

อ าเภอพนสนคม จงหวดชลบร

บรษทเปนเจาของ

184.26 (2).จดจ านองวงเงน 600

ลานบาท

Page 25: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 24

หนวย : ลานบาท

ประเภท/ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ มลคาตาม

บญช

ภาระผกพน

2. อาคารโรงงาน 3 แหง

3. อาคารโรงงานของบรษทยอย

ทตง : เลขท 6/10 หม 1 ซอยวดหนามแดง

ถนนศรนครนทร ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล

จงหวดสมทรปราการ

เปนของบรษท STC

13.58 (3).จดจ านองวงเงน 250

ลานบาท

3. เครองจกร บรษทเปนเจาของ 360.41 ไมมภาระผกพน

4. เครองจกร เปนของบรษท STC 0.78 ไมมภาระผกพน

5. ยานพาหนะ บรษทเปนเจาของ 10.98 ไมมภาระผกพน

6. เครองตกแตงและเครองใชส านกงาน บรษทเปนเจาของ 7.06 ไมมภาระผกพน

7. เครองตกแตงและเครองใชส านกงาน เปนของบรษท STC 0.02 ไมมภาระผกพน

8. เครองจกรระหวางตดตง บรษทเปนเจาของ 145.26 ไมมภาระผกพน

9. เครองจกรระหวางตดตง เปนของบรษท STC 0.00 ไมมภาระผกพน

รวม 1,033.15

นโยบายการลงทนและการบรหารงานในบรษทยอยและบรษทรวม

นโยบายการลงทนของบรษท คอ บรษทจะพจารณาลงทนในธรกจทเกอหนนและเออประโยชนตอการท า

ธรกจของบรษทหรอเปนธรกจซงอยในอตสาหกรรมทมแนวโนมเจรญเตบโตและจะค านงถงอตราผลตอบแทนท

ไดรบจากการลงทนเปนส าคญ และบรษทจะควบคมดแลโดยจะสงกรรมการเขาไปเปนตวแทนตามสดสวนการถอ

หน และหากเปนบรษทรวม บรษทจะสงตวแทนจากบรษทเขาไปเปนกรรมการในบรษทนน ๆ ทงนจ านวนตวแทน

จากบรษททเขาไปเปนกรรมการจะขนอยกนสดสวนการถอหนของบรษท

Page 26: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 25

รายงานการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ตระหนกดวาการก ากบดแลกจการทด

เปนปจจยพนฐานส าคญในการยกระดบมาตรฐานการด าเนนงานของบรษทใหเกดความโปรงใส เพมความนาเชอถอ

ใหแกผถ อหน ผลงทน และผเกยวของทกราย ตลอดจนเปนการเพมขดความสามารถในการแขงขนของกจการ

ดงนนคณะกรรมการบรษทจงไดจดใหมนโยบายเกยวกบการก ากบดแลกจการและจรยธรรมธรกจของบรษททเปน

ลายลกษณอกษร สอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษท จดทะเบยนของตลาดหลกทรพยฯ และ

แนวคดความรบผดชอบตอสงคมของธรกจเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทไดยดถอปฏบตภายใต

นโยบายการบรหารองคกรทดมความรบผดชอบตอผเกยวของทางธรกจทงพนกงาน ลกคาและผถอหน ตลอดจน

การเกอกลสงคมอยางจรงจง โดยมหนวยงานเลขานการบรษทซงเปนหนวยงานก ากบการปฏบตงานท าหนาทดแล

ใหบรษท กรรมการ และผบรหารปฏบตใหถกตองตามกฎขอบงคบตางๆ ของตลาดหลกทรพยฯ ก.ล.ต. พรบ.

บรษทมหาชน รวมทงกฎหมายอนๆ ทเกยวของ ซงในปจจบนบรษทไดมการปฏบตตามหลกการดงกลาวดงตอไปน

หมวดท 1 สทธของผถอหน

1.1 การแตงต งคณะกรรมการ

ตามขอบงคบของบรษท ไดก าหนดไววา ในการแตงตงคณะกรรมการบรษท ใหทประชมผถอหนเลอกตง

กรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยงตามจ านวนหนทตนถอ

(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคน

เปนกรรมการได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

(3) บคคลซงไดรบคะแนนสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการ

ทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนน

เสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงม หรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปนผออก

เสยงชขาด

นอกจากนในการประชมสามญผถอหนประจ าปทผานมา บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนทมสทธออก

เสยงลงคะแนนสามารถเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

1.2 สทธเกยวกบการประชมผถอหน

กอนวนประชม

(1) บรษทไดเปดโอกาสใหผถ อหนใชสทธเสนอระเบยบวาระการประชมและชอบคคลเพอเขารบการ

เลอกตงเปนคณะกรรมการบรษทลวงหนากอนวนประชม 60 วน โดยไดด าเนนการแจงถงหลกเกณฑ

การเสนอดงกลาวไวอยางละเอยดบนเวบไซตของบรษทท www.asiametal.co.th และประกาศผาน

ชองทางการแจงขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยรวมทงไดจดท าแบบฟอรมเพออ านวย

ความสะดวกแกผถอหนในการเสนอระเบยบวาระการประชมและชอบคคลดงกลาวอยางไรกตามในป

2559 น ไมมผถอหนทานใดเสนอวาระการประชมและเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาเลอกตง

เปนกรรมการดงกลาว

(2) บรษทไดจดสงหนงสอเชญประชมผถอหนทก าหนดระเบยบวาระการประชมและระบความเหนของ

คณะกรรมการในแตละวาระ พรอมเอกสารประกอบวาระการประชม ใหแกผถ อหนลวงหนาเปน

Page 27: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 26

ระยะเวลาไมนอยกวา 14 วน กอนวนประชมผถอหน รวมทงน าเสนอขอมลดงกลาวทงหมดไวบน

เวบไซตของบรษทในหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน” เปนระยะเวลาลวงหนา 30 วน กอนวนประชมผ

ถอหน ตามแนวทางของ AGM Checklists เพอเปดโอกาสใหผถ อหนมเวลาศกษาขอมล

ประกอบการประชมลวงหนากอนไดรบขอมลดงกลาวในรปแบบเอกสาร

(3) เพอเปนการอ านวยความสะดวกในการประชม ส าหรบผถอหนทไมสามารถมาเขารวมประชมไดดวย

ตนเอง บรษทไดแนบแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอมกบหนงสอเชญประชม

เพอใหผถอหนทงในประเทศและตางประเทศสามารถมอบฉนทะใหผอ นมารวมประชมและออกเสยง

ลงคะแนนแทน หรอสามารถมอบอ านาจใหกรรมการอสระทบรษทแตงตงใหเปนตวแทนรบมอบฉนทะ

(4) นอกจากการสงหนงสอเชญประชมใหแกผถ อหนแลว เพอเปนการเพมชองทางในการรบรขอมล

บรษทไดด าเนนการลงโฆษณาบอกกลาวเชญประชมผถอหนในหนงสอพมพเปนระยะเวลาตดตอกน

3 วน และลวงหนา 3 วน กอนวนประชมผถอหน ตามขอก าหนดของพระราชบญญตบรษทมหาชน

จ ากด พ.ศ. 2535 รวมทงเผยแพรหนงสอเชญประชมและเอกสารประกอบการประชมไวบนเวบไซต

ของบรษทในหวขอ “ขอมลส าหรบนกลงทน” ดวย

ในวนประชม

(1) บรษทไดอ านวยความสะดวกแกผถอหนทงในเรองของสถานทจดประชมทสะดวกตอการเดนทาง

การเตรยมหนงสอเชญประชมเผอส าหรบผถอหนทไมไดน าเอกสารมาดวย การจดใหมจอรบภาพเพอ

รองรบการน าเสนอวาระตางๆ เปนรปแบบของ PowerPoint ท าใหเกดความสะดวกและความนาสนใจ

ในการพจารณาแตละวาระและการจดเตรยมไมโครโฟน เพอรองรบการเปดโอกาสใหผถอหนมสทธ

ซกถาม เสนอแนะ หรอแสดงความคดเหนในประเดนตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทงการจดโตะรบ

ลงทะเบยน (แบบ barcode) โดยมเจาหนาทปฏบตงาน เพออ านวยความสะดวกส าหรบการ

ลงทะเบยนและการตรวจสอบเอกสาร

(2) คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหารไดตระหนกถงความส าคญใน

การเขารวมประชมและถอเปนหนาทและความรบผดชอบในเรองดงกลาว ท าใหการประชมสามญผถอ

หนในปทผานมานน มคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหาร และ

ผบรหารทมอ านาจสงสดของฝายการเงนและบญชเขารวมทงหมดยกเวนประธานกรรมการตรวจสอบท

ตดภารกจดวน ไมสามารถเดนทางมารวมประชมได

(3) กอนเรมการพจารณาประเดนตางๆ ตามทระบไวในหนงสอเชญประชม บรษทไดก าหนดใหเลขานการ

บรษทชแจงถงวธการออกเสยงลงคะแนนใน แตละวาระ รวมถงการแจงจ านวนผถอหนทมาเขารวม

ประชมและจ านวนหนทงหมดทมสทธออกเสยงลงคะแนน

(4) เปดโอกาสใหผถอหนอยางเทาเทยมกนในการแสดงความคดเหน และซกถามตอคณะกรรมการบรษท

ในแตละวาระตามระเบยบวาระการประชม

ภายหลงการประชม

(1) นอกจากการแจงมตทประชมสามญผถอหนประจ าปผานทางระบบขาวสารของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทยแลวนน บรษทยงไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทเพอใหผถอหนสามารถตรวจสอบ

ความถกตองของมตดงกลาวได นอกจากนยงเปนชองทางการรบรขอมลขาวสารของผถอหนทไม

สามารถมาเขารวมประชมดวยตนเองและนกลงทนอนๆ อกดวย

(2) บรษทไดจดท ารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าปและเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทภายใน

14 วน นบจากวนประชมสามญผถอหนประจ าป

Page 28: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 27

1.3 สทธในการไดรบเงนปนผล

บรษทมการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไร

สทธภายหลงการจดสรรก าไรสทธดงกลาวเปนเงนทนส ารองตามกฎหมาย ซงบรษทจะตองจดสรรก าไรเปนเงนทน

ส ารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยนทช าระแลว ซงปจจบนบรษทไดมการกนเงนส ารองไว

แลวจ านวน 55 ลานบาท ครบจ านวนตามทกฎหมายก าหนด และส าหรบผลประกอบการขาดทน ป 2559

คณะกรรมการบรษทจงมมตขออนมตจากทประชมสามญผถอหนประจ าปเพองดจายเงนปนผล)

1.4 สทธในการรบขาวสารขอมลของกจการอยางเพยงพอ

บรษทไดด าเนนการเผยแพรขาวสารตางๆ ทส าคญ อาทเชน ผลการด าเนนงาน หรองบการเงน เปนตน

ผานทางระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย นอกจากนยงไดเผยแพรไวบนเวบไซตของบรษทใน

หวขอขาวสารแจงตลาดหลกทรพยและบรษทไดจดตงหนวยงานนกลงทนสมพนธเพอท าหนาทตดตอสอสารกบนก

ลงทน นกวเคราะห รวมถงหนวยงานภาครฐและเอกชนทเกยวของ โดยสามารถตดตอไดทหมายเลข :

โทรศพท : 02 383 4100 หรอ 02 338 7200 ตอ 208, 306

โทรสาร : 02 383 4102

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

(1) การจดท าหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 บรษทไดด าเนนการปฏบตตอผถอหนใน

ประเทศและผถอหนตางชาตอยางเทาเทยมกน โดยไดจดท าหนงสอเชญประชมดงกลาวและเอกสาร

ประกอบการพจารณาวาระตางๆ เปนภาษาไทยและภาษาองกฤษ

(2) บรษทไดจดท าหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. และแบบ ค. เพอใหผถอหนทงในประเทศและตางประเทศ

ทไมสามารถมาเขารวมประชมได สามารถมอบฉนทะใหแกบคคลอนหรอกรรมการอสระทบรษทเสนอ

ใหเปนผรบมอบฉนทะมาเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนไดและไดอ านวยความสะดวก

โดยใหผถอหนสามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะดงกลาวไดจากเวบไซตของบรษทลวงหนากอน

การประชม 30 วน

(3) บรษทจะไมมการเพมวาระการประชมโดยไมไดแจงผถอหนลวงหนา

(4) บรษทก าหนดใหกรรมการและผบรหารตองรายงานใหบรษททราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของ

บคคลทมความเกยวของ ซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทตามท

ระบไวในมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท4) พ.ศ. 2551

และก าหนดใหมการทบทวนการรายงานฯภายในเดอนกมภาพนธ ของทกป และ/หรอ ทกครงทมการ

เปลยนแปลงขอมล โดยใหสงรายงานถงฝายเลขานการบรษท ภายใน 7 วนท าการ ทงน ยงไดขยาย

ผลไปยงพนกงานระดบจดการของบรษทฯและบรษทยอย ตงแตผจดการแผนกขนไป เพอให

คณะกรรมการสามารถพจารณาธรกรรมของบรษท ทอาจมความขดแยงของผลประโยชนและสามารถ

ตดสนใจเพอประโยชนของบรษทโดยรวมได ทงนกรรมการและผบรหารทมสวนไดเสยกบธรกรรมท

ท ากบบรษท จะไมมสวนรวมในการตดสนในการท าธรกรรมดงกลาว

(5) คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญของการปองกนขอมลภายในของบรษทไปใชเพอ

ประโยชนสวนตนเปนอยางยง จงมนโยบายใหมการเกบรกษาขอมลซงยงมไดเปดเผยตอประชาชนไว

เปนความลบ โดยก าหนดใหรบรเฉพาะผมสวนเกยวของเทานน

Page 29: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 28

ทงน บรษทไดแจงใหกรรมการและผบรหารทกคนรบทราบถงภาระหนาทในการรายงานการถอครอง

หลกทรพยในบรษทของตน รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลยนแปลงการถอ

หลกทรพย ตอส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง

พระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 แลว อกทง บรษทไดหามมใหกรรมการและผบรหาร

รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาว ท าการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยของ

บรษทโดยใชขอมลภายในซงยงมไดเปดเผยตอสาธารณชน ส าหรบกรณทกรรมการ ผบรหาร รวมถงคสมรสและ

บตรทยงไมบรรลนตภาวะท าการซอ ขาย โอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษททไมเขาขายกรณขางตนใหรายงาน

ตอส านกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยทกครงทท าการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยดงกลาวภายใน 3

วนนบแตวนทเกดรายการขน พรอมทงสงส าเนารายงานนใหกบเลขานการบรษทเพอเกบเปนหลกฐานทกครง ทงน

หากกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษท น าขอมลภายในของบรษทไมวาจะเปนเรองใดๆ ไปใชเพอประโยชน

สวนตนและการกระท าดงกลาวกอใหเกดความเสยหายแกบรษท บรษทจะพจารณาด าเนนการทางกฎหมายตามความ

เหมาะสมตอไป

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษทไดตระหนกถงสทธและความส าคญของผมสวนไดเสยทงในสวนของ ลกคา, พนกงาน, คคา, ผถอ

หนหรอ ผลงทน, เจาหน, คแขง และใหความส าคญกบความรบผดชอบตอสงแวดลอมและสงคม ชมชนทบรษท

ตงอย รวมทงสงคม และภาครฐ โดยบรษทฯไดเพมแนวปฏบตทด โดยการก าหนดนโยบายในเรอง หามผบรหาร

และพนกงาน น าซอฟแวรทผดกฎหมายมาใช และหามคดลอกซอฟทแวรลขสทธ การไมเกยวของกบการละเมด

สทธมนษยชน การสงเสรมใหพนกงานมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพและคมคา เอาใจใสและปฏบตงาน

ดวยจตส านกถงความปลอดภยและค านงถงสงแวดลอม สงเสรมใหพนกงานและผมสวนไดเสยของบรษทมสวนรวม

ในการพฒนาชมชนและสงคม อยางตอเนอง โดยสามารถสรปไดดงตอไปน

(1) ลกคา ดวยแนวคดการยดถอลกคาเปนศนยกลางทบรษทพรอมใหบรการตอบสนองความตองการ

อยางครอบคลมรอบดาน โดยการใหค าแนะน า แกปญหา ชวยเหลอในการจดหาสนคา สรางสรรค

บรการรปแบบใหมๆ คดคนทางเลอกทหลากหลายแกลกคา เพมคณคาใหกบผลตภณฑเหลก ซง

เปนการเปลยนมมมองใหมในการท าธรกจเหลก ภายใตระบบการบรหารจดการ ทรองรบความตองการ

อยางครบครน ทงการผลต เทคโนโลยททนสมย การตรวจสอบคณภาพผลตภณฑ การจดสงทรวดเรว

ตรงตอเวลาสอดคลองกบแผนการผลตของลกคาเพอสรางความมนใจและความสะดวกสบายแกลกคา

(2) พนกงาน เนองจากศกยภาพของพนกงานเปนหนงในโครงสรางส าคญสงสดทท าใหทกความคด

และทกจนตนาการเปนจรง ดงนนบรษทจงมงมนในการพฒนาคนของบรษทใหเปนมออาชพ มคานยม

ทงวธคดและวธปฏบตทมงมนสความส าเรจ นาเชอถอ และเปนทไววางใจ พรอมตอบสนองทกความ

ตองการ ขณะเดยวกนบรษทยงเนนสรางพนกงานใหมความร ประสบการณ มความเชยวชาญพรอมให

ค าปรกษา และเรยนรส งใหมๆ ตลอดเวลา ดวยการจดการอบรมและพฒนาฝมออยางสม าเสมอ

(3) คคา บรษทมนโยบายทจะสรางความสมพนธอนดตอคคา รวมทงปฏบตตอคคาอยางเปนธรรม

เปนไปตามเงอนไขทางการคา และ/หรอขอตกลงระหวางกน ทงนกเพอทจะพฒนาและรกษา

สมพนธภาพใหยงยนบนรากฐานแหงผลประโยชนซงกนและกน

(4) ผถอหน บรษทมงมนทจะขยายการเตบโตของธรกจอยางตอเนองและยงยนจนสามารถกาวขนเปน

บรษทชนน าในอตสาหกรรมเหลก ถงแมในปทผานมาจะมปญหาทางเศรษฐกจจากปจจยหลายอยาง

กตาม ทงนกเพอสรางความมนใจและมลคาเพมใหกบผถอหนในระยะยาว รวมถงการจดใหมชองทาง

Page 30: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 29

ใหผถอหน/ ผมสวนไดเสย ตดตอ/ รองเรยน ตอกรรมการอสระ และยงไดก าหนดใหมชองทางการรบ

ขอรองเรยนดานธรรมาภบาลจากพนกงาน ผานเลขานการบรษท โดยน าเสนอรายงานดานธรรมาภ

บาลตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาลเปนรายไตรมาส

(5) เจาหน บรษทปฏบตตามเงอนไขของการกยมเงนตามขอตกลง และใหขอมลทางการเงนทถกตอง

รวมทงมการจายช าระหนตรงตามเวลาทกครง

(6) คแขง บรษทด าเนนธรกจตามกรอบกตกาการแขงขนทเปนธรรมและไมท าลายชอเสยงหรอกอใหเกด

ความเสยหายโดยไมชอบตอคแขง

(7) ชมชนและสงคม คณะกรรมการบรษทไดใหความส าคญกบการพฒนาและรบผดชอบตอสงคม ควบค

ไปกบการด าเนนธรกจ ดวยส านกดวาธรกจ จะด ารงอยได ตองมพนฐานมาจากสงคมและสงแวดลอม

ทเจรญเตบโตอยางมนคง จงผลกดนใหเกดกจกรรมตางๆ เพอการพฒนาและเปนมตรตอสงแวดลอม

ในดานการผลต สภาพแวดลอมในการท างาน สถานทท างานและชมชนรอบขาง การดแลความ

ปลอดภย การค านงถงสขภาพกายและสขภาพจตของพนกงาน รวมทงการสรางกจกร รมเพอ

รบผดชอบตอสงคม

(8) ภาครฐ บรษทบรษทปฏบตตามกฎหมาย กฎระเบยบ และขอก าหนดตางๆ ของภาครฐ อยางเครงครด

พรอมทงใหความรวมมอในดานการใหขอมลขาวสารเกยวกบการด าเนนธรกจของกจการ และการรวม

กจกรรมตางๆ ตามทหนวยงานของภาครฐจด

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

(1) คณะกรรมการบรษทไดดแลใหมการเปดเผยขอมลส าคญทเกยวของกบบรษท ทงขอมลทางการเงนท

ตรวจสอบแลวจากผสอบบญชรบอนญาตทเปนอสระซงเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรอง

โดยทวไป และขอมลทไมใชขอมลทางการเงน เชน ขอมลคาตอบแทนกรรมการ, จ านวนครงของ

กรรมการทเขารวมประชม,ขอบเขตการด าเนนงานของคณะกรรมการชดตางๆ, ขอมลการท ารายการ

ระหวางกน และนโยบายการก ากบดแลกจการของบรษท เปนตน ตามขอก าหนดของส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมถง

ขอมลอนๆ ทเกยวของ อยางถกตอง ครบถวน ทนเวลา โปรงใส เพอใหนกลงทนและผมสวนไดเสย

ทกฝายของบรษท ไดรบสารสนเทศอยางเทาเทยมกน โดยผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย, แบบแสดงรายการขอมลประจ าป, รายงานประจ าป และเวบไซตของบรษทท

www.asiametal.co.th รวมทงการแตงตงเลขานการบรษทเพอเปนผด าเนนการจดท าและเกบรกษา

ขอมลดงกลาว และใหขอมลทถกตองตอนกลงทน, ผถอหน, นกวเคราะห และผมสวนไดเสย

(2) นโยบายคาตอบแทนกรรมการไดก าหนดไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยในระดบ

เดยวกบอตสาหกรรมเดยวกน ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนและได

ขออนมตจากทประชมสามญผถอหนแลว ทงนรายละเอยดคาตอบแทนกรรมการและผบรหารได

เปดเผยไวในหวขอโครงสรางการจดการ

Page 31: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 30

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ณ สนป 2559 มจ านวนทงหมด 7 ทาน แบงเปนกรรมการอสระและกรรมการ

ตรวจสอบจ านวน 3 ทาน ซงเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยเปนผท

มความรความสามารถ ประสบการณ และทกษะทเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจของบรษท โดย

คณะกรรมการบรษทไดรบความเหนชอบจากทประชมผถอหนใหด ารงต าแหนงดงกลาว ส าหรบ

รายละเอยดทเกยวของและขอบเขต หนาท และความรบผดชอบปรากฏอยในหวขอโครงสรางและการ

จดการ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนกรรมการอสระผไมมสวนไดเสยและไมมความสมพนธเกยวของใดๆ กบบรษท

คณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรหาร ผถอหนรายใหญ และผทเกยวของกบบคคลดงทไดกลาว

มา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทง 3 ทาน เปนผมความรและประสบการณเพยงพอทจะท าหนาทใน

การสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน ส าหรบรายรายละเอยดทเกยวของและขอบเขต หนาท

และความรบผดชอบปรากฏอยในหวขอโครงสรางการจดการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอก 2

ทาน รวมเปน 3 ทาน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทง 3 ทาน เปนผมความรและ

ประสบการณเพยงพอทจะท าหนาทในการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนฯ

คณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอก 2 ทาน รวมเปน

3 ทาน โดยคณะกรรมการบรหารความเสยงทง 3 ทาน เปนผมความรและประสบการณเพยงพอทจะท า

หนาทในการบรหารความเสยงและปองกนความเสยหายทจะเกดขนได

คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอก 2 ทาน รวมเปน 3 ทาน โดย

คณะกรรมการบรหารของบรษททง 3 ทาน เปนผมความรความสามารถ และประสบการณเพยงพอทจะ

ท าหนาทในการบรหารบรษทใหมความมงคง กาวหนา มศกยภาพในการแขงขนกบบรษทอนๆทอยใน

อตสาหกรรมเดยวกน

2. การก าหนดวาระกรรมการ

ตามขอบงคบของบรษท ขอท 13 ก าหนดใหในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการออกจาก

ต าแหนงหนงในสามและถาจ านวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสด

กบสวนหนงในสาม โดยใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนงและกรรมการทจะออก

ตามวาระนอาจไดรบเลอกเขามาด ารงต าแหนงใหมกได

3. คณสมบตของกรรมการอสระ

คณสมบตของกรรมการอสระของบรษท ไดก าหนดขนเทากบขอก าหนดขนต าของส านกงานคณะกรรมการ

ก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย กลาวคอ

Page 32: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 31

1. ตองถอหนไมเกนรอยละ 5 ของทนช าระแลวของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ

ทงนใหนบรวมหนทถอโดยผทเกยวของดวย

2. เปนกรรมการทไมมสวนรวมในการบรหารงานในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผ

ถอหนรายใหญของบรษท รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน หรอทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ าจากบรษท

บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผถอหนรายใหญของบรษท เชนกรรมการผจดการของ

บรษท ไมสามารถเปนกรรมการตรวจสอบไดเนองจากกรรมการผจดการเปนผรบผดชอบโดยตรงตอการ

บรหารเปนตน

3. เปนกรรมการทไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงนและการ

บรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอผถอหนรายใหญของบรษทและรวมถงไมม

ผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะขางตนมากอนในระยะเวลา 1 ป กอนไดรบการแตงตงเปน

กรรมการตรวจสอบ เวนแตคณะกรรมการบรษทไดพจารณาอยางรอบคอบเหนวา การเคยมผลประโยชน

หรอสวนไดเสยนนจะไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทและการใหความเหนทเปนอสระ

4. เปนกรรมการทไมใชเปนผทเกยวของหรอญาตสนทของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท

5. เปนกรรมการทไมไดรบการแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการบรษทผถอหนราย

ใหญหรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

6. สามารถปฏบตหนาท แสดงความเหนหรอรายงานผลการปฏบตงานตามหนาท ทไดรบมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษท โดยไมอยภายใตการควบคมของผบรหารหรอผถอหนรายใหญของบรษท รวมทงผท

เกยวของหรอญาตสนทของบคคลดงกลาว

นอกจากนกรณทคณะกรรมการก ากบตลาดทนหรอคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยได

มประกาศปรบปรงหรอผอนปรนหลกเกณฑคณสมบตกรรมการอสระกใหถอปฏบตตามทไดประกาศในภายหลง

ตอไป

4. ภาวะผน าและวสยทศน

คณะกรรมการของบรษทมภาวะผน า วสยทศน และมความเปนอสระในการตดสนใจ ก าหนดนโยบาย

วางเปาหมาย พฒนาแผนธรกจ และพจารณางบประมาณ เพอประโยชนสงสดของผถอหนและการเตบโตของบรษท

และมการทบทวนแผนเปนประจ าทกปเพอใหไดตามเปาหมายธรกจทวางไว

5. ความขดแยงทางผลประโยชน

เพอปองกนความขดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดแลอยางรอบคอบเมอเกดรายการทอาจม

ความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงก าหนดนโยบายและวธการดแลไมใหผบรหารและผทเกยวของน าขอมล

ภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตนดงน

รายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถงรายการทมความขดแยงทาง

ผลประโยชน รายการทเกยวโยงกน และไดพจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทกครง รวมทงมการ

ปฏบตตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพย โดยราคาและเงอนไขเสมอนท ารายการกบบคคลภายนอก

(Arm’s Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอยด มลคารายการ คสญญา เหตผล/ความจ าเปน ไวใน

รายงานประจ าป และแบบ 56-1 ตอไปในหวขอรายการระหวางกน

Page 33: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 32

การดแลเรองการใชขอมลภายใน :

คณะกรรมการก าหนดใหผบรหารรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอส านกงานคณะกรรมการ

ก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย พ.ศ. 2535 หามไมใหผบรหารหรอหนวยงานทไดรบทราบขอมลภายในเปดเผยขอมลภายใน

แกบคคลภายนอกหรอบคคลทไมมหนาทเกยวของ และไมซอขายหลกทรพยของบรษทในชวง 1 เดอน

กอนทงบการเงนเผยแพรตอสาธารณชน

6. จรยธรรมธรกจ

บรษทไดก าหนดขอพงปฏบตเกยวกบจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายบรหาร และพนกงาน เพอให

ผเกยวของยดถอเปนแนวทางในการปฏบตหนาทตามภารกจของบรษทดวยความซอสตย สจรต และเทยงธรรม ทง

การปฏบตตอบรษท ผมสวนไดเสยทกกลม สาธารณชนและสงคม ซงบทบาทและหนาทดงกลาวไดมการก าหนด

ไวในขอบเขต อ านาจ หนาทของคณะกรรมการบรษท กรรมการผจดการ รวมทงขอบงคบในการท างานของบรษท

ซงไดมการก าหนดบทลงโทษทางวนยไวดวยและคณะกรรมการบรษทฯ ไดปรบปรงนโยบายการก ากบดแลกจการ

และจรยธรรมธรกจฯ เพอใหสอดคลองกบแนวปฏบตทดดงน

6.1 ก าหนดนโยบายเกยวกบจ านวนบรษททกรรมการแตละคนจะไปด ารงต าแหนงกรรมการได แตไมได

ก าหนดจ านวนวาระการด ารงต าแหนง โดยกรรมการบรษทฯ ทง 8 คน ด ารงต าแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนไม

เกน 5 บรษท เปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการ

6.2 ก าหนดใหกรรมการผจดการ สามารถไปด ารงต าแหนงกรรมการทบรษทอนไดโดยตองรายงานให

คณะกรรมการบรษทฯ ทราบเปนรายลกษณอกษร ภายใน 14 วนนบตงแตทราบวาตนเองจะไปด ารงต าแหนง หรอ

ตองแจงใหคณะกรรมการทราบกอนการรบการแตงตงเปนกรรมการผจดการ(ในกรณทรบต าแหนงกรรมการผจดการ

ใหม)

6.3 คณะกรรมการฯ ใหความส าคญในการแจงขอรองเรยน และขอเสนอแนะ โดยเปดโอกาสให

พนกงานและผสวนไดเสยมชองทางการรองเรยน การแสดงความเหน เพอน าไปสการปรบปรงระบบบรหารจดการ

ส าหรบ การแจงเบาะแสการกระท าผดกฎหมาย โดยสงจดหมายรองเรยนผานเลขานการบรษทฯ

6.4 คณะกรรมการบรษทฯ ถอวา คมอ “จรยธรรมฯ” เปนวนยอยางหนง ซงกรรมการ ผบรหาร และ

พนกงานทกคนตองปฏบตตามอยางเครงครด การฝาฝนไมปฏบตตาม ถอเปนการท าผดวนย ตามระเบยบวาดวยการ

บรหารงานบคคล

6.5 คณะกรรมการบรษทฯไดก าหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงของผลประโยชนไวในคมอจรยธรรม

ฯ เพอปองกนการใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน ดงน

- ตองไมมประวตการกระท าผดกฎระเบยบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาด

หลกทรพย / ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- ก าหนดใหประธานกรรมการเปนบคคลคนละคนกบกรรมการผจดการ โดยมบทบาท อ านาจ และหนาทท

แบงแยกออกจากกนอยางชดเจน

Page 34: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 33

- จดใหมการประชมระหวางกรรมการทไมเปนผบรหาร โดยไมมฝายจดการ เพอความอสระในการแสดง

ความเหนเพอพฒนาการบรหารจดการของฝายบรหาร

- คณะกรรมการบรษทฯจดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การ

ด าเนนการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบทเกยวของ รวมทงจดใหมการบรหารความเสยง

ทเหมาะสมเพยงพอ ตลอดจนจดใหมกลไกลการตรวจสอบและถวงดลทมประสทธภาพเพยงพอในการ

ปกปองรกษาและดแลทรพยสน มแผนกตรวจสอบภายใน ซงเปนหนวยงานอสระทรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล และจดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอยางมคณภาพ

ประกอบดวยขอมลส าคญอยางครบถวน และมการก าหนดนโยบายบรหารความเสยง ไวอยางชดเจน

7. การถวงดลของกรรมการทไมเปนผบรหาร

ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 บรษทมคณะกรรมการทงส นจ านวน 7 ทาน รายละเอยดเปนดงน

กรรมการทเปนผบรหาร 3 ทาน

กรรมการ 1 ทาน

กรรมการตรวจสอบ 3 ทาน

ดงนน บรษทมกรรมการทเปนอสระทงหมด 3 ทาน คดเปนรอยละ 42.86 ของกรรมการทงหมด อกทงยง

จดใหมการประชมรวมกบของกรรมการทมใชเปนผบรหารและฝายจดการเพอใหมอสระในการแสดงความคดเหน

ตางๆไดอยางเตมท

8. การรวมหรอแยกต าแหนง

ประธานกรรมการไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ แตประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ

เปนตวแทนของกลมผถ อหนรายใหญซงถอหนเปนรอยละ 19.13 และ รอยละ 24.90 ตามล าดบ ของทนจด

ทะเบยนและช าระแลว อยางไรกตามโครงสรางคณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน ซง

จะกอใหเกดการถวงดลและการสอบทานการบรหารงาน

9. คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

บรษทไดก าหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชดเจนและโปรงใส โดยมอบหมายให

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเปนผพจารณา ซงคาตอบแทนดงกลาวไดแสดงไวในหวขอโครงสราง

การจดการเรองการคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

10. การประชมคณะกรรมการ

บรษทไดก าหนดใหมการประชมคณะกรรมการอยางสม าเสมอ (อยางนอย 3 เดอนตอครง) และมการ

ประชมพเศษเพมตามความจ าเปน โดยมการก าหนดวาระชดเจน ลวงหนา และมวาระพจารณาตดตามผลการ

ด าเนนงานเปนประจ า โดยมการจดสงหนงสอเชญประชมพรอมระเบยบวาระการประชมและเอกสารกอนการประชม

เปนระยะเวลาลวงหนา 7 วนกอนวนประชม เพอใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวม

ประชม รวมทงไดมการจดบนทกการประชมเปนลายลกษณอกษร จดเกบรายงานการประชมทผานการรบรองจาก

คณะกรรมการบรษท พรอมใหคณะกรรมการบรษทและผทเกยวของตรวจสอบได

Page 35: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 34

โดยในป 2559 ทผานมา คณะกรรมการของบรษท มการประชม 5 ครง ดงน

ชอ-สกล จ านวนทเขารวมประชม

1. นายวระชย สธรชย 4/5

2. นายชศกด ยงวงศไพบลย 5/5

3. นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย 5/5

4. นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย 5/5

5. นายพบลศกด อรรถบวรพศาล 5/5

6. นางไทศกา ไพรสงบ 5/5

7. เรอตรหญงสร บรณธนต 4/5

11. คณะอนกรรมการ

ทประชมสามญผถอหนไดมการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล เขาด ารงต าแหนงเมอ

วนท 17 กมภาพนธ 2547 เพอชวยในการก ากบดแลกจการของบรษท โดยอ านาจและหนาทของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนไปตามรายละเอยดในเรองโครงสรางการจดการ ทงนปจจบนมการแตงตงคณะอนกรรมการขนเพอท า

หนาทในการกลนกรอง และตรวจสอบรวมทงบรหารจดการเรองตาง โดยคณะอนกรรมการคณะตางๆมการประชม

รวมกนอยางนอย 3 เดอนตอครงเพอพจารณาเรองตางทเกดขนเพอใหทนกบการบรหารงานของบรษท

12. ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

บรษทใหความส าคญตอระบบควบคมภายในท งในระดบบรหาร และระดบปฏบตงานเพอใหม

ประสทธภาพ จงไดก าหนดภาระหนาท อ านาจการด าเนนการของผปฏบตงาน ผบรหาร ไวเปนลายลกษณอกษร

อยางชดเจน มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชน และมการแบงแยกหนาทของ

ผปฏบตงาน ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพอใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยาง

เหมาะสมและมการควบคมภายในทเกยวกบระบบการเงน โดยบรษทไดจดใหมระบบรายงานทางการเงนเสนอ

ผบรหารตามสายงานทรบผดชอบ รวมถงบรษทจดตงหนวยตรวจสอบภายในเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและ

กจกรรมทางการเงนทส าคญของบรษทไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบ

การปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของกบบรษท (Compliance Control) และเพอใหหนวยงาน

ตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท คณะกรรมการจงก าหนดให

หนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรบการประเมนผลงาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบดวย และเพอใหการตรวจสอบระบบการควบคมและการตรวจสอบภายในมความเปน

อสระมาก

13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษทและงบการเงนรวมของบรษทและบรษท

ยอย (ถาม) และสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าป ทงนงบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐาน

Page 36: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 35

การบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอ และใช

ดลยพนจอยางระมดระวงและประมาณการทดทสดในการจดท า รวมทงมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอใน

หมายเหตประกอบงบการเงน

คณะกรรมการไดจดใหมการด ารงรกษาไวซงระบบควบคมภายในทมประสทธผล เพอใหมนใจไดอยางม

เหตผลวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด ารงรกษาไวซงทรพยสน และ

เพอใหทราบจดออนเพอปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการด าเนนการทผดปกตอยางมสาระส าคญ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ซงประกอบดวยกรรมการทไมเปนผบรหารเปนผดแล

รบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบควบคมภายในและมการประชมรวมกบผสอบบญชของ

บรษท โดยไมมฝายบรหารของบรษทเขารวมประชม เพอประเมนความเสยง ความเพยงพอของขอมลและระบบ

ควบคมภายใน

ดงนน คณะกรรมการจงมความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนาพอใจและ

สามารถสรางความเชอมนอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนของบรษท

14. ความสมพนธกบผลงทน

คณะกรรมการบรษทตระหนกดวาขอมลของบรษททงทเกยวกบการเงนและทไมใชการเงน ลวนมผลตอกระบวนการ

ตดสนใจของผลงทนและผทมสวนไดสวนเสยของบรษท จงไดก าชบใหฝายบรหารด าเนนการในเรองทเกยวกบการ

เปดเผยขอมลทครบถวน ตรงตอความเปนจรง เชอถอได สม าเสมอ และทนเวลา ซงฝายบรหารของบรษทไดให

ความส าคญและจะยดถอปฏบตไปโดยตลอด ในสวนของงานดานผลงทนสมพนธนน ปจจบนบรษทมหนวยงานท

ดแลรบผดชอบคอหนวยงานเลขานการบรษท รวมกบ อ านวยการฝายบญชและการเงน ท าหนาทตดตอสอสารกบผ

ลงทนสถาบน ผถอหน รวมทงนกวเคราะหและภาครฐทเกยวของเพอจะไดสงขอมลไดทนตามเวลา

Page 37: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 36

กจกรรมขององคกรเพอความรบผดชอบตอสงคม

Corporate Social Responsibility

บรษทฯ ไดใหความส าคญกบองคกร และการมสวนรวมตอสงคม ในรปแบบตางๆ อาทเชน การมอบ

ทนการศกษาใหกบบตรพนกงานเปนประจ าทกป การมอบทนการศกษาใหกบสถานศกษา ระดบประถม และระดบ

มธยมในเขตชมชน อกทงรวมกบหนวยงานรฐในการสงเสรมใหพนกงานรวมกนบรจาคสงของและอนๆใหกบบคคล

ทดอยโอกาสซงเปนการเสรมสรางกจกรรมรวมกนระหวางอตสาหกรรมกบชมชน ใหอยรวมกนอยางอบอนและ

สรางสรรค

ในดานความรบผดชอบตอสงคม บรษทไดเลงเหนถงความส าคญกบผมสวนไดสวนเสยทเกยวของกบ

บรษททงหมด ทงภายในองคกร ไดแก ผบรหาร พนกงาน จนไปถงภายนอกองคกร ไดแก ลกคา ผถอหน รวมถง

สงคมรอบขางทงในดานสงคมและสงแวดลอม โดยบรษทไดมเปาหมายทจะสรางสรรคส งดๆ กบสงคมใหมากยงขน

อยางตอเนองและรอบดาน ทงนเพอเปนการสรางจตส านกทดใหกบพนกงานและฝงแนวทางดงกลาวนให

กลายเปนสวนหนงขององคกรใหเกดเปนการพฒนาจนน าไปสความยงยนตอไป

( รายงานการพฒนาเพอความยงยน ประจ าป 2559 ท www.asiametal.co.th)

โครงการเพอสงคม/ชมชน

บรษทไดรวมมอกบโรงเรยนในแหลงชมชน จดมอบทนการศกษาใหกบนกเรยนในชมชนทศกษาใน

โรงเรยนในระดบประถม และโรงเรยนระดบมธยม ดวยตระหนกดวาเยาวชนคอทรพยากรทส าคญของประเทศใน

อนาคต จงควรสงเสรมใหเกดการเรยนรและการพฒนาทกษะในดานตางๆ โดยในป 2559 มกจกรรมดงน

รวมสนบสนนของรางวลในกจกรรมวนเดกและมอบทนการศกษา ณ โรงเรยนวดหนามแดง (เขยวอทศ)

เขารวมกจกรรม CSR ของสายงานพาณชย UOB น าสงของและอปโภคบรโภค ณ มลนธสนตสข ชมชน

เคหะฉลองกรง

โครงการเพอพนกงาน

บรษทใหความส าคญตอสขภาพของพนกงานเปนอยางยง เพราะพนกงานทกคนเปนผทมความส าคญ

ในการขบเคลอนธรกจใหเตบโตอยางยงยนและมคณภาพ บรษทจงจดใหมการตรวจสขภาพประจ าป และมการให

ค าแนะน าในการดแลสขภาพโดยแพทยและพยาบาล

บรษทไดจดใหพนกงานไดรวมกจกรรมในการเขารบการอบรมเรองอคคภย และภยอนๆโดยมการซอม

การดบเพลงการอพยพหนเพลงประจ าป ทกๆ ป ซงในป 2559 ไดมการจดทงส านกงานใหญและส านกงานสาขาท

พนสนคม เพอใหพนกงานมความรความเขาใจในเรองชวอนามย ซงท าใหพนกงานทไดเขารบการอบรมสามารถ

น าไปใชในชวตประจ าวนไดไมวาจะในสถานทท างาน บาน และตามชมชนทอาศยอย

กจกรรม Outing วนท 3-4 กนยายน 59 ณ Fountain Tree Resort จ.นครราชสมา เพอสรางความ

สามคคในหมคณะ

กจกรรมการอบรมโลกสวยดวยมอเรา เพอสอดแทรกหลกธรรมะ, การใชชวตรวมกบผอ น และ ประโยชนท

ไดรบจากธรรมชาต

Page 38: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 37

สรปรายการระหวางกนของบรษท บรษทยอย และบรษททเกยวของหรอกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนทเกดขนในป 2559

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอส ท ซ

สตล จ ากด

บรษทยอย

บรษท เอเซย เมทล จ ากด

(มหาชน) ถอหน 99.99%

บรษทใหเชาอาคารส านกงานกบ

บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

0.12 - เปนการใหเชาอาคารส านกงาน กบบรษท เอส ท ซ สตล

จ ากด และราคาทตกลงรวมกนตามสญญาใหเชา

ประกอบธรกจผลต

และรบจางเหลกแปร

รป

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ

ดอกเบยคางรบ ณ สนป เทากบ

-0-

24

บรษทวาจางผลตสนคาหลกจาก

บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

9.19 - เปนการวาจางผลตสนคาเหลกจาก บรษท เอส ท ซ สตล

จ ากด เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบ

การขายใหบคคลภายนอกซงเปนการคาปกต

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 0.76

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ไดพจารณาการท า

รายการดงกลาวขางตนแลวเหนวาการท ารายการ เปนการท า

รายการทสมเหตสมผลเพอเกดประโยชนสงสดแกบรษท ราคา

ทบรษทซอ-ขายสนคา เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซอ-ขาย

สนคากบบคคลภายนอก

สรปรายการระหวางกนของบรษท ส าหรบป 2559

กน

Page 39: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 38

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท แกรนด

เอเซย สตล

โพรเซสซง เซน

เตอร จ ากด

บรษทยอย

บรษท เอเซย เมทล จ ากด

(มหาชน) ถอหน 99.99%

บรษทจ าหนายสนคาเหลกและให

เชาอาคารและเครองจกร บรษท

แกรนด เอเซย สตล

โพรเซสซง เซนเตอร จ ากด

83.62 - เปนการขายสนคาเหลกและใหบรการรบจางตด สลต รายได

อนๆ ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทขายสนคาเหลกและ

ใหบรการรบจางตด สลต กบบรษท แกรนด เอเซย สตล

โพรเซสซง เซนเตอร จ ากด เปนการขายในราคาตลาดและเปน

ราคาเทยบเคยงไดกบการขายใหบคคลภายนอก และราคาทตก

ลงรวมกนตามสญญาใหเชา ประกอบธรกจผลต

และจ าหนายเหลก

แปรรป

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ

67.56

บรษทซอสนคาเหลกจาก บรษท

แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซง

เซนเตอร จ ากด

1.57 - เปนการซอสนคาเหลกแผนขนาดทมความหนาเพอรวบรวม

ใหกบลกคา โดยราคาทบรษทซอสนคาเหลก กบบรษท แก

รนด เอเซย สตล โพรเซสซง เซนเตอร จ ากด เปนการซอใน

ราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

บคคลภายนอกซงเปนการคาปกต

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 4.26

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ไดพจารณาการท า

รายการดงกลาวขางตนแลวเหนวาการท ารายการ เปนการท า

รายการทสมเหตสมผลเพอเกดประโยชนสงสดแกบรษท ราคา

ทบรษทซอ-ขายสนคา เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซอ-ขาย

สนคากบบคคลภายนอก

Page 40: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 39

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท ทวโชค

พาณช จ ากด

นายพรเทพ โยธนอปไมย

นางแสงจนทร ล และนางวชร

โยธนอปไมย ทงสามคนเปน

กรรมการผมอ านาจลงนามและผ

ถอหนของบรษท ทวโชค พาณช

จ ากด เปนพนองและมารดาของ

นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย

ซงเปนกรรมการและเปนผถอหน

ใหญของบรษท

บรษทจ าหนายสนคาเหลกให

บรษท ทวโชค พาณช จ ากด

20.53 - เปนการขายสนคาเหลกและใหบรการรบจางตด สลต ซงเปน

การคาปกต โดยราคาทบรษทขายสนคาเหลกและใหบรการรบจาง

ตด สลต กบบรษท ทวโชค พาณช จ ากด เปนการขายในราคา

ตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายใหบคคลภายนอก ประกอบธรกจ คา

ปลกเหลกแผนรดรอน

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 0.05

บรษทซอสนคาเหลกจากบรษท

ทวโชค พาณช จ ากด

3.08 - เปนการซอสนคาเหลกแผนขนาดทมความหนาเพอรวบรวมใหกบ

ลกคา โดยราคาทบรษทซอสนคาเหลก กบบรษท ทวโชค พาณช

จ ากด เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการ

ขายใหบคคลภายนอกซงเปนการคาปกต

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ -0-

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ไดพจารณาการท า

รายการดงกลาวขางตนแลวเหนวาการท ารายการ เปนการท า

รายการทสมเหตสมผลเพอเกดประโยชนสงสดแกบรษท ราคาท

บรษทซอ-ขายสนคา เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซ อ-ขายสนคากบ

บคคลภายนอก

Page 41: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 40

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เพมชย

พาณช จ ากด

คณวระชย สธรชยเปนผถอหน

ของบรษท เพมชยพาณช จ ากด

เปนนาขายของเปนนานายชศกด

ยงวงศไพบลย ซงเปนกรรมการ

และเปนผถอหนใหญของบรษท

บรษทจ าหนายสนคาเหลกให

บรษท เพมชยพาณช จ ากด

-0- - ลกษณะธรกรรมเปนการขายสนคาเหลกและใหบรการรบจางตด

สลต ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทขายสนคาเหลกและ

ใหบรการรบจางตด สลต กบบรษท เพมชยพาณช จ ากดเปนการขาย

ในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

บคคลภายนอก

ประกอบธรกจ คา

เหลกแผนชนสอง

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ -0- - เนองจากไมมธรกรรมดงกลาวในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภบาล จงไมมความเหน

บรษท เพมสน สตล

เวคส จ ากด

(มหาชน)

กลมพนองตระกลยงวงศไพบลย

เปนผถอหนใหญของบรษท เพม

สน สตลเวคส จ ากด (มหาชน)

ซงเปนกรรมการและเปนผถอหน

ใหญของบรษท

บรษทจ าหนายสนคาเหลกจาก

บรษท เพมสน สตลเวคส จ ากด

(มหาชน)

บรษทซอสนคาเหลกจากบรษท

เพมสน สตลเวคส จ ากด (มหาชน)

4.96

91

- เปนการขายสนคาเหลก ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทขาย

สนคาเหลก กบ บรษท เพมสน สตลเวคส จ ากด (มหาชน) เปนการ

ขายในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

บคคลภายนอก

- เปนการซอเหลกแผนรดเยน ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษท

ซอเหลกแผนรดเยน กบบรษท เพมสน สตลเวคส จ ากด (มหาชน)

เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการซอจาก

บคคลภายนอก

ประกอบธรกจ คา

เหลกรดเยน และ

ศนยบรการเหลกรด

เยน

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 2.80 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบาล ไดพจารณาการท ารายการ

ดงกลาวขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการท

สมเหตสมผลเพอเกดประโยชนสงสดแกบรษท ราคาทบรษทซอ-ขาย

สนคา เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซอ-ขายสนคากบบคคลภายนอก

Page 42: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 41

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท จเจ สตล

จ ากด (มหาชน)

คณหญงปทมา ลสวสดตระกล

เปนกรรมการ และผถอหนของ

บรษท จเจ สตล จ ากด ผถอ

หนใหญของบรษท

บรษทซอเหลกแผนรดรอนชนด

มวนจากบรษท จเจ สตล จ ากด

(มหาชน)

51.39

- เปนการซอเหลกแผนรดรอนชนดมวน ซงเปนการคาปกต โดย

ราคาทบรษทซอเหลกแผนรดรอนชนดมวน กบบรษท จเจ สตล

จ ากด (มหาชน) เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคา

เทยบเคยงไดกบการซอจากบคคลภายนอก

ประกอบธรกจ ผลต

และจ าหนายเหลก

แผนรดรอนชนดมวน

มยอดคงคาง ณ สนป เทากบ -0-

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาว

ขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการท

สมเหตสมผลเพอเกดประโยชนสงสดแกบรษท ราคาทบรษท

ซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนดงกลาว เปนราคาเทยบเคยงได

กบทซ อกบบคคลภายนอก

บรษท จ สตล จ ากด

(มหาชน)

คณหญงปทมา ลสวสดตระกล

เปนกรรมการ และผถอหนของ

บรษท จ สตล จ ากด ผถอหน

ใหญของบรษท

บรษทซอเหลกแผนรดรอนชนด

มวนจากบรษท จ สตล จ ากด

(มหาชน)

21.94

- เปนการซอเหลกแผนรดรอนชนดมวน ซงเปนการคาปกต โดย

ราคาทบรษทซอเหลกแผนรดรอนชนดมวน กบบรษท จสตล

จ ากด (มหาชน) เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคา

เทยบเคยงไดกบการซอจากบคคลภายนอก

ประกอบธรกจ ผลต

และจ าหนายเหลก

แผนรดรอนชนดมวน

มยอดคงคาง ณ สนป เทากบ -0- - คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาว

ขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการทเปน

การคาปกต ราคาทบรษทซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนดงกลาว

เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซ อกบบคคลากรภายนอก

Page 43: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 42

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เตอหลง

(ไทยแลนด) จ ากด

คณวนท สธรชย เปนกรรมการผม

อ านาจลงนามและผถอหนของ

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด)

จ ากด เปนพนองของนายชศกด

ยงวงศไพบลย ซงเปนกรรมการ

และเปนผถอหนใหญของบรษท

บรษทจ าหนายสนคาเหลกให

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด)

จ ากด

1,518.99 - เปนการขายสนคา Slab และใหบรการรบจางผลตเหลกมวน

ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทขายสนคาเหลกและ

ใหบรการรบจางผลตเหลก กบบรษท เตอหลง (ไทยแลนด)

จ ากด เปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบ

การขายใหบคคลภายนอก ประกอบธรกจ ผลต

และจ าหนายเหลก

มวนรดรอนหนาแคบ

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 282.38

เงนทดรองจายคาสนคา 177.23

บรษทซอเหลกแผนรดรอนชนด

มวนจากบรษท เตอหลง (ไทย

แลนด) จ ากด

1,911.35 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาว

ขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการทเปน

การคาปกต ราคาทบรษทซอเหลกแผนรดรอนชนดมวนดงกลาว

เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซ อกบบคคลากรภายนอก ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 80.77

Page 44: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 43

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ มลคารายการ

(ลานบาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท วน วน โฮ

ลดง จ ากด

คณวนท สธรชย เปนกรรมการผ

มอ านาจลงนามและผถอหนของ

บรษท วน วน โฮลดง จ ากด

เปนพนองของนายชศกด ยง

วงศไพบลย ซงเปนกรรมการ

และเปนผถอหนใหญของบรษท

บรษทยอยจ าหนายสนคาเหลกให

บรษท วน วน โฮลดง จ ากด

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ

บรษทยอยซอเหลกจากบรษท วน

วน โฮลดง จ ากด

18.85

8.76

145.22

- เปนการขายสนคา ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทยอย

ขายสนคาเหลก กบบรษท วน วน โฮลดง จ ากด เปนการขาย

ในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

บคคลภายนอก

- เปนการซอเหลกแผนรดรอนชนดมวน ซงเปนการคาปกต

โดยราคาทบรษทยอยซอเหลก กบ บรษท วน วน โฮลดง

จ ากด เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบ

การซอจากบคคลภายนอก

ประกอบธรกจ น าเขา

และจ าหนายเหลก

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 100.35

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาว

ขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการท

สมเหตสมผลเพอเกดประโยชนสงสดแกบรษท ราคาทบรษท

ซอเหลก เปนราคาเทยบเคยงไดกบทซ อกบบคคลภายนอก

Page 45: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 44

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ

มลคา

รายการ(ลาน

บาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท พรซช น เพอร

เฟคท ไพพ จ ากด

คณวนท สธรชย เปนกรรมการ

ผมอ านาจลงนามและผถอหน

ของ บรษท พรซชน เพอร

เฟคท ไพพ จ ากด เปนพนอง

ของนายชศกด ยงวงศไพบลย

ซงเปนกรรมการและเปนผถอ

หนใหญของบรษท

บรษทยอยจ าหนายสนคาเหลกให

บรษท พรซชน เพอรเฟคท ไพพ

จ ากด

บรษทยอยซอทอเหลกจากบรษท

พรซชน เพอรเฟคท ไพพ จ ากด

6.22

27.70

- เปนการขายสนคา ซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทยอย

ขายสนคาเหลก กบบรษท พรซชน เพอรเฟคท ไพพ จ ากด

เปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการ

ขายใหบคคลภายนอก

- เปนการซอทอเหลกซงเปนการคาปกต โดยราคาทบรษทยอย

ซอทอเหลก กบ บรษท พรซชน เพอรเฟคท ไพพ จ ากด เปน

การซอในราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการซอจาก

บคคลภายนอก

ประกอบธรกจ ผลตทอ

เหลก

มยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 18.64 - คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาว

ขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการทเปน

การคาปกต ราคาทบรษทซอทอเหลกชนดมวนดงกลาว เปน

ราคาเทยบเคยงไดกบทซ อกบบคคลากรภายนอก

Page 46: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 45

รายการ ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการ

มลคา

รายการ(ลาน

บาท)

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท พเอส สตล

โปรเซสซง เซนเตอร

จ ากด

คณวนท สธรชย เปนกรรมการ

ผมอ านาจลงนามและผถอหน

ของ บรษท พเอส สตล

โปรเซสซง เซนเตอร จ ากด

เปนพนองของนายชศกด ยง

วงศไพบลย ซงเปนกรรมการ

และเปนผถอหนใหญของ

บรษท

บรษทยอยจ าหนายสนคาเหลกให

บรษท พเอส สตล โปรเซสซง

เซนเตอร จ ากด

-0- - เปนการขายสนคา โดยราคาทบรษทยอยขายสนคา กบ

บรษท พเอส สตล โปรเซสซง เซนเตอร จ ากด เปนการขายใน

ราคาตลาดและเปนราคาเทยบเคยงไดกบการขายให

บคคลภายนอก

- เปนการซอเหลกแผนรดเยน ซงเปนการคาปกตโดยราคาท

บรษทยอยซอเหลกแผนรดเยน กบ บรษท พเอส สตล โปรเซส

ซง เซนเตอร จ ากด เปนการซอในราคาตลาดและเปนราคา

เทยบเคยงไดกบการซอจากบคคลภายนอก

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาการท ารายการดงกลาว

ขางตนแลวเหนวาการท ารายการน เปนการท ารายการทเปน

การคาปกต ราคาทบรษทซอเหลกแผนรดเยนดงกลาว เปน

ราคาเทยบเคยงไดกบทซ อกบบคคลากรภายนอก

ประกอบธรกจ ผลตและ

จ าหนายเหลกแผนรด

เยน

บรษทยอยซอเหลกแผนรดเยน

จากบรษท พเอส สตล โปรเซสซง

เซนเตอร จ ากด

37.61

ซงมยอดคงคาง ณ สนป เทากบ 30.56

Page 47: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 46

นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกน

ในอนาคตหากบรษทมความจ าเปนตองท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทาง

ผลประโยชนกบบรษท บรษทมนโยบายทจะก าหนดเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนการคาปกตและ

เปนราคาตลาดซงสามารถเปรยบเทยบไดกบราคาทเกดขนกบบคคลภายนอก ทงนบรษทจะไดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรอผสอบบญชของบรษทหรอผเชยวชาญอสระ พจารณาตรวจสอบและใหความเหนถงความเหมาะสม

ของราคาและความสมเหตสมผลของการท ารายการดวย

รายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนน กรรมการจะตองปฏบตตามระเบยบตางๆ ทไดก าหนดขน

และกรรมการจะตองไมอนมตรายการใดๆ ทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ในลกษณะอนใด

กบบรษท และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทเพอใหคณะกรรมการบรษทพจารณา ซง

บรษทจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง

หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผย

ขอมลการท ารายการเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษทหรอบรษทยอย

Page 48: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 47

รายละเอยดกรรมการและผบรหาร

1. ชอ : นายวระชย สธรชย

อาย : 66 ป

ต าแหนง : ประธานบรษทและประธานกรรมการ

วฒการศกษา : ปรญญาโท สาขาวชารฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง

MINI MBA มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร RCA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEWYORK U.S.A.

ผานการอบรม : หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 15/2004

เมอวนท 18 พฤษภาคม 2547 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

สดสวนการถอหนใน

บรษท (%)

: 9.67%

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: นาชายของนายชศกด ยงวงศไพบลย

ประวตการท างาน

2552 – ปจจบน : ประธานบรษทและประธานกรรมการ บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

2531 - ปจจบน : กรรมการผจดการ บรษท คอสโม แลนด แอนด เฮาส จ ากด

2537 – ปจจบน : กรรมการผจดการ บรษท คอสโม พรอพเพอรต แมเนจเมนท จ ากด

2519 – ปจจบน : กรรมการผจดการ บรษท สนธรชย จ ากด

2. ชอ : นายชศกด ยงวงศไพบลย

อาย : 54 ป

ต าแหนง : กรรมการผจดการและกรรมการผมอ านาจลงนาม

วฒการศกษา : ปรญญาตร อสสมชญบรหารธรกจ

ผานการอบรม : หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 15/2004

เมอวนท 18 พฤษภาคม 2547

หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 46/2004

เมอวนท 25 สงหาคม 2547 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

สดสวนการถอหนใน

บรษท (%)

: 15.98%

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: สามของนางเพญจนทร

ประวตการท างาน

2536 – ปจจบน : กรรมการผจดการ บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

2546 - ปจจบน : กรรมการ บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

2558 – ปจจบน : กรรมการ บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จ ากด

2558 – ปจจบน : กรรมการ บรษท แกรนด เอเชย สตล โพรเซสซง เซนเตอร จ ากด

Page 49: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 48

3. ชอ : นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย

อาย : 52 ป

ต าแหนง : รองกรรมการผจดการและกรรมการผมอ านาจลงนาม

วฒการศกษา : ประกาศณยบตรวชาชพชนสง อสสมชญคอมเมอรส

ผานการอบรม : หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 15/2004

เมอวนท 18 พฤษภาคม 2547

หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 49/2004

เมอวนท 7 ตลาคม 2547 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

สดสวนการถอหนใน

บรษท (%)

: 8.33%

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: ภรรยาของนายชศกด

ประวตการท างาน

2536 – ปจจบน : รองกรรมการผจดการ บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

2546 - ปจจบน : กรรมการ บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

4. ชอ : นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย

อาย : 24 ป

ต าแหนง : กรรมการ

วฒการศกษา : ปรญญาตร สาขาคณะพณชยศาสตร และบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ผานการอบรม : หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) รนท 123/2016

เมอวนท 25 มกราคม 2559 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

สดสวนการถอหนใน

บรษท (%)

: 4.54%

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: ลกสาวของคณชศกด และ คณเพญจนทร

ประวตการท างาน

2558 – ปจจบน : ฝายบญชและการเงน บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

2558 – ปจจบน : กรรมการ บรษท แกรนด เอเชย สตล โพรเซสซง เซนเตอร จ ากด

Page 50: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 49

5. ชอ : นางวนนาร ทพยสวรรณ

อาย : 40 ป

ต าแหนง : ผอ านวยการฝายบญชและการเงน

วฒการศกษา : ปรญญาโท สาขาการบญช มหาวทยาลยบรพา

ผานการอบรม : ไมม

สดสวนการถอหนใน

บรษท (%)

: ไมม

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: ไมเกยวของ

ประวตการท างาน

2558 – ปจจบน : ผอ านวยการฝายบญชและการเงน บรษท เอเชย เมทล จ ากด (มหาชน)

2555 – 2558 : เลขาองคกร บรษท เอเชย เมทล จ ากด (มหาชน)

2545 – ปจจบน : ผจดการฝายการเงนและบญช บรษท AC Congress Co., Ltd.

6. ชอ : นายพบลศกด อรรถบวรพศาล

อาย : 65 ป

ต าแหนง : ประธานกรรมการตรวจสอบ วฒการศกษา : ปรญญาโท สาขาพาณชยศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ปรญญาตร สาขาวศวกรรมสาสตรบณฑต สาขาไฟฟา มหาวทยาลยจฬาลงกรณ

ผานการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รนท 123/2016 เมอวนท 25 มกราคม 2559 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

: ไมม

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: ไมเกยวของ

ประวตการท างาน

2558 – ปจจบน : ประธานกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

2540-2556 : ผชวยผจดการทวไป บมจ.ไทยไวรโพรดกส 2528-2540 : ผจดการโรงงาน บมจ.ไทยไวรโพรดกส

2521-2528 : หวหนาแผนกซอมไฟฟา บรษท เหลกสยาม จ ากด

2520-2521 : วศวกรการไฟฟาฝายผลตแหงประเทศไทย 2518-2520 : วศวกรองคการโทรศพทแหงประเทศไทย

Page 51: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 50

7. ชอ : เรอตรหญงสร บรณธนต อาย : 82 ป

ต าแหนง : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

วฒการศกษา : ปรญญาโท รฐศาสตร มหาวทยาลยรามค าแหง ปรญญาตร รฐศาสตร (การทตและการตางประเทศ) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ผานการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รนท 19/2004 เมอวนท 21 มถนายน 2547 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย(IOD)

หลกสตรประกาศนยบตรสถาบนกรรมการบรษทไทยรนท 17 (ACP)

หลกสตรประกาศนยบตร Audit Committee Program, IOD Class 18/2007 สดสวนการถอหนในบรษท

(%)

: ไมม

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: ไมเกยวของ

ประวตการท างาน

2547 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท ไอท ซต จ ากด (มหาชน)

กรรมการผทรงคณวฒของสภาลกเสอไทย กรรมการสภามหาวทยาลยกรงเทพ

ทปรกษาสมาคมสถาบนอดมศกษาเอกชนแหงประเทศไทย

ผประนประนอมศาลประจ าศาลจงหวดธญบร กรรมการสมาคมตดตามการพฒนาสตรในประเทศไทย

ทปรกษาคณะอนกรรมาธการกจการลกเสอ คณะกรรมาธการการศกษา วฒสภา ประธานกรรมการ นตบคคลหมบานจดสรรวรบลย

ทปรกษาสมาคมศษยเกาโรงเรยนพระหฤทยคอนแวนต

8. ชอ : นางไทศกา ไพรสงบ

อาย : 66 ป ต าแหนง : กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

วฒการศกษา : ปรญญาโท รฐประศาสนศาสตร มหาวทยาลยอสเทอรน เอเชย ผานการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) รนท 15/2004 เมอวนท 18

พฤษภาคม 2547

Audit Committee Program(ACP) รนท 7/2005 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

สดสวนการถอหนในบรษท (%)

: ไมม

ความสมพนธทาง

ครอบครวระหวางผบรหาร

: ไมเกยวของ

ประวตการท างาน

2547 – ปจจบน กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) 2546 - ปจจบน กรรมการ บรษท เอส ท ซ สตล จ ากด

2542 – ปจจบน กรรมการบรษท บญศร เรยลเอสเตส จ ากด 2547 -2552 ผจดการอาวโสฝายธรกจขนาดยอม 8 ธนาคารนครหลวงไทยจ ากด (มหาชน)

2545 -2546 ผจดการฝายพฒนา สช. ธนาคารนครหลวงไทย จ ากด (มหาชน)

2543 - 2544 ผจดการฝายธรกจ 4 ธนาคารนครหลวงไทย จ ากด (มหาชน)

Page 52: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 51

9. ชอ : นางสาวศศธร ลมปปยะชาต อาย : 39 ป

ต าแหนง : เลขานการบรษท

วฒการศกษา : ปรญญาตร บรหารธรกจ มหาวทยาลย อสสมชญ ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลย อสสมชญ

ผานการอบรม : N/A สดสวนการถอหนในบรษท

(%)

: ไมม

ความสมพนธทางครอบครวระหวางผบรหาร

: ไมเกยวของ

ประวตการท างาน 2558 – ปจจบน เลขานการบรษท บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

2555 – ปจจบน ผชวยตวแทนฝายบรหารขององคกร บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) 2546 – 2559 หวหนาการตลาด บรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

Page 53: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 52

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหารและผมอ านาจควบคมในบรษทยอย บรษทรวม หรอ

บรษททเก ยวของของบรษท

ชอ-นามสกล บรษท

เอเชย

เมทล

จ ากด

(มหาชน)

บรษท เอส

ท ซ สตล

จ ากด

บรษท แกรนด

เอเซย สตล โพร

เซสซง เซน

เตอร จ ากด

บรษท สาง

สนคาผาน

แดน

เวยงจนทน

จ ากด

บรษท เตอห

ลง (ไทย

แลนด)

จ ากด

นายวระชย สธรชย 1,5 - - - 5

นายชศกด ยงวงศไพบลย 3, 5, 6 5 5,6 5,6 5

นางเพญจนทร ยงวงศไพบลย 5,6 5 - - -

นางสาวชนญญา ยงวงศไพบลย 5 - 5 - -

นางสาวธารด เพยรสมฤทธ - 5 - - -

นายพบลศกด อรรถบวรพศาล 2, 4 - - - -

นางไทศกา ไพรสงบ 4, 5 5 - - -

เรอตรหญงสร บรณะธนต 4, 5 - - - -

นายชดชนก โทมะวงศ - 5 - - -

นายพวง กอระสก - - - 5,6 -

นายสวทย รตนจนดา - - - 5,6 -

นายวนท สธรชย - - 5 - 5,6

นายสมศกด วงศศรทรพย - - 5 - -

นางสาวศศธร ลมปปยะชาต 7 - - - -

หมายเหต: 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 = กรรมการผจดการ

4 = กรรมการตรวจสอบ 5 = กรรมการ 6 = ผบรหาร 7= เลขานการบรษท

Page 54: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 53

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทเปนผรบผดชอบตองบการเงนของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) รวมถง

ขอมลสารสนเทศทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าปงบการเงนดงกลาวจดท าขนตามมาตรฐานการบญชท

รบรองทวไปโดยเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอและใชดลยพนจอยางระมดระวงใน

การจดท ารวมทงใหมการเปดเผยขอมลทส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงนเพอใหเปนประโยชน

ตอผถอหนและนกลงทนอยางโปรงใส

คณะกรรมการบรษทไดจดใหมระบบบรหารความเสยงและระบบควบคมภายในทเหมาะสมและม

ประสทธภาพเพอใหไดความมนใจอยางมเหตผลวาขอมลของบรษทมความถกตองครบถวนเพยงพอทจะด ารงรกษา

ไวซงทรพยสนตลอดจนเพอไมใหเกดการทจรตหรอการด าเนนงานทผดปกตอยางมสาระส าคญ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบเพอท าหนาทสอบทานนโยบายการบญชและ

ความถกตองของรายงานทางการเงนสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในตลอดจนระบบการ

บรหารความเสยงโดยเรองนปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซงแสดงไวในรายงานประจ าปแลว

งบการเงนของบรษทไดรบการตรวจสอบโดยผสอบบญชรบอนญาตของบรษท บพอาร ออดท แอนด

แอดไวเซอร จ ากด ในการตรวจสอบนนทางคณะกรรมการบรษทไดใหความรวมมอและสนบสนนขอมลเอกสาร

ตางๆเพอใหผสอบบญชสามารถตรวจสอบและแสดงความเหนไดอยางอสระและเปนไปตามมาตรฐานการสอบบญช

ทวไปโดยความเหนของผสอบบญชไดปรากฏในรายงานของผสอบบญชซงแสดงไวในรายงานประจ าปแลว

คณะกรรมการมความเหนวาระบบควบคมภายในของบรษทโดยรวมอยในระดบทนาพอใจและสามารถ

สรางความเชอมนอยางมเหตผลไดวางบการเงนของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) ส าหรบปสนสด 31

ธนวาคม 2559 มความนาเชอถอโดยปฏบตถกตองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของ

(นายวระชย สธรชย) (นายชศกด ยงวงศไพบลย)

ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ

Page 55: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 54

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอ ผถอหนและคณะกรรมการบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน)

ความเหน

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงนรวมของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย (“กลมบรษท”) ซง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 งบก าไรขาดทนเบดเสรจรวม งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหนรวม และงบกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบ

การเงนรวม รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส าคญ และไดตรวจสอบงบการเงนเฉพาะกจการของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) ซงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 งบก าไรขาดทน

เบดเสรจ งบแสดงการเปลยนแปลงสวนของผถอหน และงบกระแสเงนสดส าหรบปสนสดวนเดยวกน และหมายเหตประกอบงบการเงน รวมถงหมายเหตสรปนโยบายการบญชทส าคญ

ขาพเจาเหนวา งบการเงนขางตนนแสดงฐานะการเงนรวมของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) และบรษท

ยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ผลการด าเนนงานรวมและกระแสเงนสดรวม ส าหรบปสนสดวนเดยวกน และแสดงฐานะการเงนของบรษท เอเซย เมทล จ ากด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 ผลการด าเนนงานและกระแส

เงนสด ส าหรบปสนสดวนเดยวกน โดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

เกณฑในการแสดงความเหน

ขาพเจาไดปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ความรบผดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรายงานของขาพเจา ขาพเจามความเปนอสระจาก

กลมบรษทตามขอก าหนดจรรยาบรรณของผประกอบวชาชพบญชทก าหนดโดยสภาวชาชพบญชในพระบรม

ราชปถมภ ในสวนทเกยวของกบการตรวจสอบงบการเงน และขาพเจาไดปฏบตตามความรบผดชอบดานจรรยาบรรณอนๆ ซงเปนไปตามขอก าหนดเหลาน ขาพเจาเชอวาหลกฐานการสอบบญชทขาพเจาไดรบเพยงพอ

และเหมาะสมเพอใชเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา

เร องส าคญในการตรวจสอบ

เรองส าคญในการตรวจสอบ คอ เรองตางๆ ทมนยส าคญทสดตามดลยพนจเยยงผประกอบวชาชพของขาพเจาใน

การตรวจสอบงบการเงนส าหรบงวดปจจบน ขาพเจาไดน าเรองเหลานมาพจารณาในบรบทของการตรวจสอบงบ

การเงนโดยรวมและในการแสดงความเหนของขาพเจา ทงน ขาพเจาไมไดแสดงความเหนแยกตางหากส าหรบเรองเหลาน

การรบรรายไดจากการขายสนคา

ตามทกลาวในหมายเหตประกอบงบการเงนรวมขอ 4 นโยบายการบญชส าหรบการรบรรายไดจากการขายสนคา เนองจากกลมบรษทมจ านวนรายการขายสนคาเปนจ านวนมาก ดงนนขาพเจาจงพจารณาเปนเรองส าคญในการ

ตรวจสอบในเรองมลคาและเวลาและความถกตองของการรบรรายไดจากการขายสนคาวาเปนไปตามนโยบายบญช

และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

Page 56: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 55

การตรวจสอบของขาพเจาไดรวมถง

การประเมนนโยบายการบญชของกลมบรษท เกยวกบการรบรรายไดจากการขายสนคา การประเมนความม

ประสทธภาพของการควบคมทวไปของระบบเทคโนโลยสารสนเทศโดยรวม และการประเมนความมประสทธภาพของระบบการควบคมภายในของกลมบรษททเกยวกบวงจรรายไดจากการขายสนคา และ

เวลาทเหมาะสมของการบนทกรายไดจากการขายสนคา

สมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดจากการขายสนคาทเกดขนในระหวางป

ตรวจตดยอดรายไดจากการขายสนคาชวงใกลส นปและหลงสนป

สอบทานความเหมาะสมของใบลดหนทกลมบรษทออกภายหลงวนสนป

วเคราะหเปรยบเทยบรายไดจากการขายสนคาแบบแยกยอย เพอตรวจสอบความผดปกตทอาจเกดขนจาก

รายการขาย และตรวจสอบรายการบนทกบญชทเกยวของกบบญชรายไดจากการขายสนคาทบนทกผานสมดรายวนทวไป

มลคาสทธทจะไดรบของสนคาคงเหลอ

ดงทอธบายไวในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 10 และนโยบายการบญชทส าคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2559 กลมบรษท มสนคาคงเหลอจ านวน 1,073 ลานบาท สนคาคงเหลอแสดงมลคาดวยราคาทนหรอมลคาสทธทจะ

ไดรบแลวแตราคาใดจะต ากวา

ในการพจารณาประมาณการมลคาสนคาคงเหลอทลดลง ผบรหารใชดลยพนจประมาณมลคาสทธทจะไดรบจากราคาปกตทคาดวาจะขายไดของธรกจหกดวยคาใชจายทจ าเปนเพอใหสนคานนพรอมขายรวมถงคาใชจายในการ

ขาย เชน คาขนสง คาการตลาด เปนตน โดยอางองจากราคาขายของสนคาคงเหลอและประเมนความถกตองของคาเผอการลดลงของมลคาสทธทจะไดรบเปนรายไตรมาส

การตรวจสอบของขาพเจารวมถง

สอบผบรหารเพอท าความเขาใจเกยวกบการประมาณการมลคาสทธทจะไดรบของสนคาคงเหลอ และทดสอบ

ระบบการควบคมภายในของระบบการจดซอ

เขารวมสงเกตการณการตรวจนบสนคาคงเหลอสนป

สมทดสอบการบนทกบญชสนคาคงเหลอ เพอใหมนใจวาตนทนสนคาบนทกในบญชถกตอง และมการปน

สวนคาใชจายทเกยวของกบสนคาดงกลาวถกตอง วเคราะหปรมาณและการเคลอนไหวของสนคาคงเหลอ เพอระบสนคาทมการหมนเวยนต า หรอสนคาทมอาย

นาน

สอบถามผบรหารเพอท าความเขาใจถงความเหมาะสมของราคาขายตอหนวย รวมถงการทดสอบความ

เหมาะสมของราคาขายตอหนวย จากใบแจงหนเทยบกบราคาตลาด ณ สนป เปรยบเทยบตนทนสนคากบมลคาสทธทจะไดรบของสนคาคงเหลอ ค านวณจากราคาขายสนคาภายหลงสนป

หกดวยคาใชจายทจ าเปนเพอใหสนคานนขายได

พจารณาความเพยงพอของการแสดงรายการและเปดเผยขอมลเกยวกบสนคาคงเหลอในหมายเหตประกอบ

งบการเงน

ขอมลอน

ผบรหารเปนผรบผดชอบตอขอมลอน ขอมลอนประกอบดวย ขอมลซงรวมอยในรายงานประจ าปของกลมบรษท(แต

ไมรวมถงงบการเงนและรายงานของผสอบบญชทแสดงอยในรายงานนน) ซงคาดวาจะถกจดเตรยมใหกบขาพเจาภายหลงวนทในรายงานของผสอบบญชน

ความเหนของขาพเจาตองบการเงนไมครอบคลมถงขอมลอนและขาพเจาไมไดใหขอสรปในลกษณะการใหความ

เชอมนในรปแบบใดๆ ตอขอมลอนนน

Page 57: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 56

ความรบผดชอบของขาพเจาทเกยวเนองกบการตรวจสอบงบการเงน คอ การอานและพจารณาวาขอมลอนนนม

ความขดแยงทมสาระส าคญกบงบการเงนหรอกบความรทไดรบจากการตรวจสอบของขาพเจา หรอปรากฏวาขอมลอนมการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม

เมอขาพเจาไดอานรายงานประจ าปของกลมบรษทตามทกลาวขางตนแลว และหากขาพเจาสรปไดวามการแสดง

ขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ ขาพเจาจะสอสารเรองดงกลาวกบผมหนาทในการก ากบดแลเพอใหผม หนาทในการก ากบดแลด าเนนการแกไขขอมลทแสดงขดตอขอเทจจรง

ความรบผดชอบของผบรหารและผมหนาทในการก ากบดแลตองบการเงน

ผบรหารมหนาทรบผดชอบในการจดท าและน าเสนองบการเงนเหลานโดยถกตองตามทควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน และรบผดชอบเกยวกบการควบคมภายในทผบรหารพจารณาวาจ าเปนเพอใหสามารถจดท างบ

การเงนทปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด

ในการจดท างบการเงน ผบรหารรบผดชอบในการประเมนความสามารถของกลมบรษทในการด าเนนงานตอเนอง เปดเผยเรองทเกยวกบการด าเนนงานตอเนอง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบญชส าหรบการ

ด าเนนงานตอเนองเวนแตผบรหารมความตงใจทจะเลกบรษทหรอหยดด าเนนงานหรอไมสามารถด าเนนงาน

ตอเนองตอไปได

ผมหนาทในการก ากบดแลมหนาทในการสอดสองดแลกระบวนการในการจดท ารายงานทางการเงนของกลมบรษท

ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน

การตรวจสอบของขาพเจามวตถประสงคเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญหรอไม ไมวาจะเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด และเสนอรายงานของผสอบบญชซงรวมความเหนของขาพเจาอยดวย ความเชอมนอยางสมเหตสมผลคอความเชอมนใน

ระดบสงแตไมไดเปนการรบประกนวาการปฏบตงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชจะสามารถตรวจพบขอมล

ทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญทมอยไดเสมอไป ขอมลทขดตอขอเทจจรงอาจเกดจากการทจรตหรอขอผดพลาดและถอวามสาระส าคญเมอคาดการณไดอยางสมเหตสมผลวารายการทขดตอขอเทจจรงแตละรายการ

หรอทกรายการรวมกนจะมผลตอการตดสนใจทางเศรษฐกจของผใชงบการเงนจากการใชงบการเงนเหลาน

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบญช ขาพเจาไดใชดลยพนจและการสงเกตและสงสยเยยงผ ประกอบวชาชพตลอดการตรวจสอบ การปฏบตงานของขาพเจารวมถง

ระบและประเมนความเสยงจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญในงบการเงนไมวาจะ

เกดจากการทจรตหรอขอผดพลาด ออกแบบและปฏบตงานตามวธการตรวจสอบเพอตอบสนองตอความ

เสยงเหลานน และไดหลกฐานการสอบบญชทเพยงพอและเหมาะสมเพอเปนเกณฑในการแสดงความเหนของขาพเจา ความเสยงทไมพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญซงเปนผลมาจากการทจรตจะ

สงกวาความเสยงทเกดจากขอผดพลาด เนองจากการทจรตอาจเกยวกบการสมรรวมคด การปลอมแปลงเอกสารหลกฐาน การตงใจละเวนการแสดงขอมล การแสดงขอมลทไมตรงตามขอเทจจรงหรอการ

แทรกแซงการควบคมภายใน ท าความเขาใจในระบบการควบคมภายในทเกยวของกบการตรวจสอบ เพอออกแบบวธการตรวจสอบท

เหมาะสมกบสถานการณ แตไมใชเพอวตถประสงคในการแสดงความเหนตอความมประสทธผลของการ

ควบคมภายในของบรษท

Page 58: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ าป 2559 57

ประเมนความเหมาะสมของนโยบายการบญชทผบรหารใชและความสมเหตสมผลของประมาณการทาง

บญชและการเปดเผยขอมลทเกยวของซงจดท าขนโดยผบรหาร

สรปเกยวกบความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญชส าหรบการด าเนนงานตอเนองของผบรหารและจาก

หลกฐานการสอบบญชทไดรบ สรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญทเกยวกบเหตการณหรอสถานการณทอาจเปนเหตใหเกดขอสงสยอยางมนยส าคญตอความสามารถของบรษทในการด าเนนงาน

ตอเนองหรอไม ถาขาพเจาไดขอสรปวามความไมแนนอนทมสาระส าคญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผสอบบญชของขาพเจาถงการเปดเผยทเกยวของในงบการเงน หรอถาการเปดเผยดงกลาวไม

เพยงพอ ความเหนของขาพเจาจะเปลยนแปลงไป ขอสรปของขาพเจาขนอยกบหลกฐานการสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรายงานของผสอบบญชของขาพเจา อยางไรกตาม เหตการณหรอสถานการณใน

อนาคตอาจเหตใหบรษทตองหยดการด าเนนงานตอเนอง

ประเมนการน าเสนอ โครงสรางและเนอหาของงบการเงนโดยรวม รวมถงการเปดเผยวางบการเงนแสดง

รายการและเหตการณในรปแบบทท าใหมการน าเสนอขอมลโดยถกตองตามทควร

ไดรบหลกฐานการสอบบญชทเหมาะสมอยางเพยงพอเกยวกบขอมลทางการเงนของกจการภายในกลม

บรษทหรอของกจกรรมทางธรกจภายในกลมบรษทเพอแสดงความเหนตองบการเงนรวม ขาพเจารบผดชอบตอการก าหนดแนวทาง การควบคมดแล และการปฏบตงานตรวจสอบกลมบรษท ขาพเจาเปน

ผรบผดชอบแตเพยงผเดยวตอความเหนของขาพเจา

ขาพเจาไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลเกยวกบขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามทไดวางแผน

ไว ประเดนทมนยส าคญทพบจากการตรวจสอบ รวมถงขอบกพรองทมนยส าคญในระบบการควบคมภายในซง

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

ขาพเจาไดใหค ารบรองแกผมหนาทในการก ากบดแลวาขาพเจาไดปฏบตตามขอก าหนดจรรยาบรรณทเกยวของกบ

ความเปนอสระและไดสอสารกบผมหนาทในการก ากบดแลเกยวกบความสมพนธทงหมด ตลอดจนเรองอนซงขาพเจาเชอวามเหตผลทบคคลภายนอกอาจพจารณาวากระทบตอความเปนอสระของขาพเจาและมาตรการท

ขาพเจาใชเพอปองกนไมใหขาพเจาขาดความเปนอสระ

จากเรองทส อสารกบผมหนาทในการก ากบดแล ขาพเจาไดพจารณาเรองตางๆ ทมนยส าคญทสดในการตรวจสอบงบการเงนในงวดปจจบนและก าหนดเปนเรองส าคญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบายเรองเหลานในรายงานของ

ผสอบบญชเวนแตกฎหมายหรอขอบงคบไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกยวกบเรองดงกลาว หรอในสถานการณทยากทจะเกดขน ขาพเจาพจารณาวาไมควรสอสารเรองดงกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระดงกลาวสามารถ

คาดการณไดอยางสมเหตสมผลวามผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสยสาธารณะจากการ

สอสารดงกลาว

(นายบญเลศ แกวพนธพฤกษ)

ผสอบบญชรบอนญาต

เลขทะเบยน 4165

บรษท บพอาร ออดท แอนด แอดไวเซอร จ ากด

กรงเทพมหานคร

27 กมภาพนธ 2560

Page 59: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท! 31 ธนวาคม 2559

31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558หมายเหต "จดประเภทใหม"

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 6 24,358,719 33,187,670 120,881,793 12,939,617 18,411,116

เงนลงทนช,วคราว 7 254,042,425 140,029 137,903 254,042,425 140,029

ลกหน.การคาและลกหน. อ,น - กจการท,เก,ยวของกน 5 , 8 291,193,939 256,281,907 440,261 349,993,590 341,116,443

ลกหน.การคาและลกหน. อ,น - กจการอ,น 8 434,811,968 403,560,411 660,183,041 307,161,469 351,204,438

ลกหน.ตามสญญาซ.อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 9 505,182 1,037,519 - 505,182 1,037,519

เงนใหกยมระยะส.นและดอกเบ.ยคางรบแกบคคลและกจการท,เก,ยวของกน 5 2,394,119 1,857,931 1,907,962 26,394,119 25,857,931

สนคาคงเหลอ 10 1,072,985,080 470,871,948 1,476,130,726 942,333,285 434,970,475

เงนจายลวงหนาคาสนคา - กจการท,เก,ยวของกน 5, 11 177,235,641 230,093,458 1,359,497 177,235,641 230,093,458

เงนจายลวงหนาคาสนคา - กจการอ,น 75,231,607 126,767,451 216,361,053 75,231,607 126,767,451

สนทรพยหมนเวยนอ,น 310,703 319,868 392,793 277,174 282,151

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,333,069,383 1,524,118,192 2,477,795,029 2,146,114,109 1,529,881,011

งบการเงนเฉพาะกจการบาท

งบการเงนรวม

58

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,333,069,383 1,524,118,192 2,477,795,029 2,146,114,109 1,529,881,011

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากสถาบนการเงนท,มภาระค.าประกน 12 153,962,513 152,000,815 149,291,956 153,057,513 151,036,265

เงนลงทนเผ,อขาย 13 14,447,280 9,348,240 29,744,400 14,447,280 9,348,240

เงนลงทนในบรษทรวม 14 123,538,920 133,150,389 143,239,200 200,000,000 200,000,000

เงนลงทนในบรษทยอย 15 - - - 29,961,613 24,634,410

อสงหารมทรพยเพ,อการลงทน 16 - - - 39,806,261 42,328,048

ท,ดน อาคารและอปกรณ 17 1,061,308,061 1,126,234,053 1,154,330,997 977,725,234 1,038,303,670

สนทรพยไมมตวตน 12,018,404 11,492,136 11,550,887 11,997,946 11,292,296

เงนมดจาคาเคร,องจกร 5,556,515 5,556,515 21,198,088 5,556,515 5,556,515

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 25 24,515,042 9,882,718 31,639,031 24,515,042 9,882,718

สนทรพยไมหมนเวยนอ,น 4,790,795 5,314,192 6,888,242 4,113,736 4,823,249

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,400,137,530 1,452,979,058 1,547,882,801 1,461,181,140 1,497,205,411

รวมสนทรพย 3,733,206,913 2,977,097,250 4,025,677,830 3,607,295,249 3,027,086,422

Page 60: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท! 31 ธนวาคม 2559

หมายเหต 31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนวาคม 2559 31 ธนวาคม 2558

หน)สนและสวนของผถอหน

หน)สนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส#นจากสถาบนการเงน 18 1,207,830,056 1,157,558,648 1,939,378,171 1,207,830,056 1,157,558,648

เจาหน#การคาและเจาหน# อ,น - กจการท,เก,ยวของกน 5, 19 233,134,918 193,183,167 654,308 85,798,316 192,973,317

เจาหน#การคาและเจาหน# อ,น - กจการอ,น 19 367,281,566 83,454,750 317,563,578 322,480,473 76,099,056

เงนกยมระยะส#นจากกรรมการ 5 500,000 5,000,000 - - -

เจาหน#ตามสญญาซ#อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - - 4,437,889 - -

หน# สนตามสญญาเชาทางการเงนสวนท,ถงกาหนดชาระภายในหน,งป 20 1,324,483 1,351,088 1,476,664 1,324,483 1,351,088

ภาษเงนไดคางจาย 28,490,844 - 9,300,274 28,490,844 -

รวมหน)สนหมนเวยน 1,838,561,867 1,440,547,653 2,272,810,884 1,645,924,172 1,427,982,109

หน)สนไมหมนเวยน

หน# สนตามสญญาเชาทางการเงน

บาทงบการเงนเฉพาะกจการงบการเงนรวม

59

หน# สนตามสญญาเชาทางการเงน

- สทธจากสวนท,ถงกาหนดชาระภายในหน,งป 20 2,068,115 977,975 1,250,894 2,068,115 977,975

หน# สนภาษเงนไดรอการตดบญช 25 3,517,747 3,517,747 3,517,747 - -

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 21 11,796,923 4,881,203 4,392,774 10,339,386 3,681,046

รวมหน)สนไมหมนเวยน 17,382,785 9,376,925 9,161,415 12,407,501 4,659,021

รวมหน)สน 1,855,944,652 1,449,924,578 2,281,972,299 1,658,331,673 1,432,641,130

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน - หนสามญ มลคาหนละ 1 บาท

ทนจดทะเบยน

- 549,973,800 หน มลคาหนละ 1 บาท 549,973,800 549,973,800 549,973,800 549,973,800 549,973,800

ทนท,ออกและชาระเตมมลคาแลว

- 480,096,277 หน มลคาหนละ 1 บาท 480,096,277 480,096,277 480,096,277 480,096,277 480,096,277

สวนเกนมลคาหนสามญ 297,745,124 297,745,124 297,745,124 297,745,124 297,745,124

กาไรสะสม

- จดสรรเปนสารองตามกฎหมาย 22 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000

- ยงไมไดจดสรร 905,278,398 559,268,041 801,049,872 992,425,832 641,986,780

องคประกอบอ,นของสวนของผถอหน 139,142,462 135,063,230 107,868,350 123,696,343 119,617,111

สวนของผถอหนของบรษทใหญ 1,877,262,261 1,527,172,672 1,741,759,623 1,948,963,576 1,594,445,292

สวนของสวนไดเสยท,ไมมอานาจควบคม - - 1,945,908.00 - -

รวมสวนของผถอหน 1,877,262,261 1,527,172,672 1,743,705,531 1,948,963,576 1,594,445,292

รวมหน)สนและสวนของผถอหน 3,733,206,913 2,977,097,250 4,025,677,830 3,607,295,249 3,027,086,422

Page 61: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สาหรบปส#นสดวนท% 31 ธนวาคม 2559

หมายเหต 2559 2558 2559 2558

รายได 5, 27

รายไดจากการขายและการใหบรการ 5,108,597,680 4,248,675,592 4,802,071,833 4,264,758,928

กาไรจากอตราแลกเปล&ยนเงนตราตางประเทศ 8,009,703 - 8,009,703 -

รายไดอ&น 9,386,558 12,556,857 16,635,056 14,192,620

รวมรายได 5,125,993,941 4,261,232,449 4,826,716,592 4,278,951,548

คาใชจาย 5, 24

ตนทนขายและตนทนการใหบรการ 4,477,356,840 4,174,719,984 4,209,311,507 4,195,566,689

คาใชจายในการขาย 71,232,485 75,861,851 59,959,127 73,633,363

คาใชจายในการบรหาร 125,183,263 55,264,726 114,740,983 48,716,432

ขาดทนจากการดอยคาในเงนลงทนเผ&อขาย 13 - 54,389,760 - 54,389,760

ขาดทนจากอตราแลกเปล&ยนเงนตราตางประเทศ - 27,580,016 - 27,580,016

คาตอบแทนผบรหาร 17,755,738 11,091,104 12,907,557 9,789,437

ตนทนทางการเงน 25,475,474 38,048,762 25,459,690 38,048,762

รวมคาใชจาย 4,717,003,800 4,436,956,203 4,422,378,864 4,447,724,459

กาไร (ขาดทน) กอนสวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวมและภาษเงนได 408,990,141 (175,723,754) 404,337,728 (168,772,911)

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 14 (9,611,469) (60,088,811) - -

บาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

60

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 14 (9,611,469) (60,088,811) - -

กาไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 399,378,672 (235,812,565) 404,337,728 (168,772,911)

รายได (คาใชจาย) ภาษเงนได 25 (50,081,455) (6,562,356) (50,081,455) (6,562,356)

กาไร (ขาดทน) สาหรบป 349,297,217 (242,374,921) 354,256,273 (175,335,267)

กาไรขาดทนเบดเสรจอ%น - สทธจากภาษ

รายการท%อาจถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง

กาไร (ขาดทน) จากการเปล&ยนแปลงมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเผ&อขาย 5,099,040 (20,396,160) 5,099,040 (20,396,160)

ภาษเงนไดของกาไรขาดทนเบดเสรจอ&นสาหรบรายการท&อาจถกจดประเภทใหม 25 (1,019,808) 4,079,232 (1,019,808) 4,079,232

ปรบปรงขาดทนจากการเปล&ยนแปลงในมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเผ&อขาย

เปนขาดทนจากการดอยคา - 54,389,760 - 54,389,760

ภาษเงนไดของรายการปรบปรงขาดทนจากการเปล&ยนแปลงในมลคายตธรรม

ของเงนลงทนในหลกทรพยเผ&อขายเปนขาดทนจากการดอยคา 25 - (10,877,952) - (10,877,952)

รวมรายการท%อาจถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง 4,079,232 27,194,880 4,079,232 27,194,880

รายการท%จะไมถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง

กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย 21 (4,241,166) - (4,771,527) -

ภาษเงนไดของกาไรขาดทนเบดเสรจอ&นสาหรบรายการท&จะไมถกจดประเภทใหม 25 954,306 - 954,306 -

รวมรายการท%จะไมถกจดประเภทใหมไวในกาไรหรอขาดทนในภายหลง (3,286,860) - (3,817,221) -

กาไรขาดทนเบดเสรจอ&นสาหรบป 792,372 27,194,880 262,011 27,194,880

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป 350,089,589 (215,180,041) 354,518,284 (148,140,387)

การแบงปนกาไร (ขาดทน) สาหรบป

- สวนท&เปนของผถอหนของบรษทใหญ 349,297,217 (241,781,831) 354,256,273 (175,335,267)

- สวนท&เปนของสวนไดเสยท&ไมมอานาจควบคม - (593,090) - -

349,297,217 (242,374,921) 354,256,273 (175,335,267)

การแบงปนกาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป

- สวนท&เปนของผถอหนของบรษทใหญ 350,089,589 (214,586,951) 354,518,284 (148,140,387) - สวนท&เปนของผถอหนของบรษทใหญ 350,089,589 (214,586,951) 354,518,284 (148,140,387)

- สวนท&เปนของสวนไดเสยท&ไมมอานาจควบคม - (593,090) - -

350,089,589 (215,180,041) 354,518,284 (148,140,387)

กาไร (ขาดทน) ตอหนสาหรบปสวนท&เปนของผถอหนของบรษทใหญ 26 0.73 (0.50) 0.74 (0.37)

Page 62: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบแสดงการเปล�ยนแปลงสวนของผถอหน

สาหรบปส(นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559

สวนเกนทน การปรบมลคา รวมทนท�ออก สวนเกนทน จากการรวมธรกจ ยตธรรมของ องคประกอบ รวมสวนของ สวนไดเสยท�

และชาระเตม สวนเกนมลคา จดสรรเพ�อสารอง จากการตราคา ภายใตการควบคม เงนลงทนใน อ�นของสวน ผถอหน ไมมอานาจ รวมมลคาแลว หนสามญ ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร ท�ดน เดยวกน หลกทรพยเผ�อขาย ของผถอหน บรษทใหญ ควบคม สวนของผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 480,096,277 297,745,124 55,000,000 801,049,872 123,024,258 12,038,972 (27,194,880) 107,868,350 1,741,759,623 1,945,908 1,743,705,531

กาไรสะสม

บาทงบการเงนรวม

สวนของผถอหนบรษทใหญองคประกอบอ�นของสวนของผถอหน

61

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 480,096,277 297,745,124 55,000,000 801,049,872 123,024,258 12,038,972 (27,194,880) 107,868,350 1,741,759,623 1,945,908 1,743,705,531

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป

ขาดทนสาหรบป - - - (241,781,831) - - - - (241,781,831) (593,090) (242,374,921)

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น - - - - - - 27,194,880 27,194,880 27,194,880 - 27,194,880

การเปล�ยนแปลงสวนไดเสยท�ไมมอานาจในการควบคม

จากการซ?อเงนลงทนในบรษทยอยเพ�ม - - - - - - - - - (1,352,818) (1,352,818)

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - (241,781,831) - - 27,194,880 27,194,880 (214,586,951) (1,945,908) (216,532,859)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 480,096,277 297,745,124 55,000,000 559,268,041 123,024,258 12,038,972 - 135,063,230 1,527,172,672 - 1,527,172,672

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป

กาไรสาหรบป - - - 349,297,217 - - - - 349,297,217 - 349,297,217

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น - - - (3,286,860) - - 4,079,232 4,079,232 792,372 - 792,372

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - 346,010,357 - - 4,079,232 4,079,232 350,089,589 - 350,089,589

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 480,096,277 297,745,124 55,000,000 905,278,398 123,024,258 12,038,972 4,079,232 139,142,462 1,877,262,261 - 1,877,262,261

Page 63: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบแสดงการเปล�ยนแปลงสวนของผถอหนสาหรบปส(นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559

ทนท�ออก การปรบมลคายตธรรม

และชาระเตม สวนเกนมลคา จดสรรเพ�อสารอง สวนเกนทน ของเงนลงทนใน รวมองคประกอบอ�น รวม

มลคาแลว หนสามญ ตามกฎหมาย ยงไมไดจดสรร จากการตราคาท�ดน หลกทรพยเผ�อขาย ของสวนของผถอหน สวนของผถอหน

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 480,096,277 297,745,124 55,000,000 817,322,047 119,617,111 (27,194,880) 92,422,231 1,742,585,679

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป

กาไรสะสม

องคประกอบอ�นของสวนของผถอหน

บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ

62

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป

ขาดทนสาหรบป - - - (175,335,267) - - - (175,335,267)

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น - - - - - 27,194,880 27,194,880 27,194,880

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - (175,335,267) - 27,194,880 27,194,880 (148,140,387)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 480,096,277 297,745,124 55,000,000 641,986,780 119,617,111 - 119,617,111 1,594,445,292

กาไรขาดทนเบดเสรจรวมสาหรบป

กาไรสาหรบป - - - 354,256,273 - - - 354,256,273

กาไรขาดทนเบดเสรจอ�น - - - (3,817,221) - 4,079,232 4,079,232 262,011

รวมกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบป - - - 350,439,052 - 4,079,232 4,079,232 354,518,284

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 480,096,277 297,745,124 55,000,000 992,425,832 119,617,111 4,079,232 123,696,343 1,948,963,576

Page 64: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสดสาหรบปส�นสดวนท" 31 ธนวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน

กาไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 399,378,672 (235,812,565) 404,337,728 (168,772,911)

รายการปรบปรง

คาเส%อมราคาและคาตดจาหนาย 94,943,207 80,603,391 92,445,836 78,258,975

กาไรท%ยงไมเกดข0นจากการเปล%ยนแปลงมลคายตธรรมของเงนลงทนช%วคราว (2,396) (2,126) (2,396) (2,126)

กาไรจากการจาหนายเงนลงทนช%วคราว (355,067) - (355,067) -

หน0สงสยจะสญ 66,720,861 907,755 66,720,861 907,755

ขาดทนจากการปรบลดมลคาสนคาคงเหลอ (กลบรายการ) 2,366,683 (44,604,587) 4,881,456 (45,977,724)

ขาดทนจากการตดบญชเงนทดรองจายคาสนคา - 1,359,497 - 1,359,497

ขาดทนจากการตดบญชลกหน0คาหน - 1,000,000 - -

ขาดทน (กาไร) จากการจาหนายและตดจาหนายสนทรพยถาวร (45,561) 113,776 (45,561) (632,254) ขาดทน (กาไร) ท%ยงไมเกดข0นจากอตราแลกเปล%ยนเงนตราตางประเทศ 1,150,145 (2,247,513) 1,150,145 (2,247,513)

บาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

63

ขาดทน (กาไร) ท%ยงไมเกดข0นจากอตราแลกเปล%ยนเงนตราตางประเทศ 1,150,145 (2,247,513) 1,150,145 (2,247,513)

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 9,611,469 60,088,811 - -

ขาดทนจาการดอยคาในเงนลงทนเผ%อขาย - 54,389,760 - 54,389,760

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 2,517,158 394,794 1,742,329 266,794

ดอกเบ�ยรบ (1,885,132) (3,268,376) (1,827,849) (3,215,818)

ตนทนทางการเงน 25,475,474 38,048,762 25,459,690 38,048,762

กาไร (ขาดทน) จากกจกรรมดาเนนงานกอนการเปล"ยนแปลงในสนทรพยและ

หน�สนดาเนนงาน 599,875,513 (49,028,621) 594,507,172 (47,616,803)

สนทรพยดาเนนงานลดลง (เพ"มข�น)

ลกหน0การคาและลกหน0 อ%น - กจการท%เก%ยวของกน (34,912,031) (255,841,646) (7,704,350) (340,666,007)

ลกหน0การคาและลกหน0 อ%น - กจการอ%น (98,330,739) 255,616,388 (23,036,213) 307,557,978

ลกหน0ตามสญญาซ0อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 1,102,469 2,638,627 1,102,469 2,638,627

สนคาคงเหลอ (604,479,815) 1,049,863,366 (512,244,267) 1,082,707,881

เงนจายลวงหนาคาสนคา 104,393,660 (140,499,856) 104,393,660 (140,499,856)

สนทรพยหมนเวยนอ%น 9,165 72,924 4,977 64,409

สนทรพยไมหมนเวยนอ%น 523,397 1,574,050 709,513 1,817,392

หน�สนดาเนนงานเพ"มข�น (ลดลง)

เจาหน0การคาและเจาหน0 อ%น - กจการท%เก%ยวของกน 39,951,751 192,528,860 246,308,333 191,831,789

เจาหน0การคาและเจาหน0 อ%น - กจการอ%น 283,753,732 (233,198,652) (107,175,000) (236,235,162)

เจาหน0ตามสญญาซ0อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา - (4,437,889) - (4,437,889)

เงนสดรบจากการดาเนนงาน 291,887,102 819,287,551 296,866,294 817,162,359

จายดอกเบ0ย (25,087,028) (38,452,843) (25,084,156) (38,452,843)

จายภาษเงนได (36,288,437) (905,037) (36,288,437) (905,037)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 230,511,637 779,929,671 235,493,701 777,804,479

Page 65: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด (ตอ)สาหรบปส�นสดวนท" 31 ธนวาคม 2559

2559 2558 2559 2558

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนฝากสถาบนการเงนท%มภาระค0าประกนเพ%มข0น (1,961,697) (2,708,859) (2,021,246) (2,691,051)

เงนใหกยมระยะส0นแกบคคลและกจการท%เก%ยวของกนลดลง (เพ%มข0น) (536,188) 50,031 (536,188) 50,031

เงนสดรบจากการจาหนายเงนลงทนช%วคราว 935,855,066 - 935,855,066 -

เงนสดจายซ0อเงนลงทนช%วคราว (1,189,400,000) - (1,189,400,000) -

เงนสดจายซ0อเงนลงทนในบรษทรวม - (50,000,000) - (50,000,000)

เงนมดจาคาเคร%องจกรเพ%มข0น - (1,011,156) - (1,011,156)

เงนสดจายเพ%อซ0อท%ดน อาคารและอปกรณ (26,083,215) (36,008,343) (25,590,995) (34,501,183)

เงนสดจายเพ%อซ0อสนทรพยไมมตวตน (985,285) (213,384) (985,285) -

เงนสดจายเพ%อซ0อเงนลงทนในบรษทยอยจากสวนไดเสยท%ไมมอานาจควบคม - (2,634,410) (6,500,000) (2,634,410)

เงนสดรบจากการจาหนายสนทรพยถาวร 170,578 2,065,983 170,578 1,315,984

รบดอกเบ0ย 2,243,454 3,366,863 2,186,171 3,314,305

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

บาท

64

รบดอกเบ0ย 2,243,454 3,366,863 2,186,171 3,314,305

เงนสดสทธใชไปจากกจกรรมลงทน (280,697,287) (87,093,275) (286,821,899) (86,157,480)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส0นจากสถาบนการเงนเพ%มข0น (ลดลง) 48,539,829 (783,241,842) 48,539,829 (783,241,842)

เงนกยมระยะส0นจากกรรมการเพ%มข0น (ลดลง) (4,500,000) 5,000,000 - -

จายชาระหน0 สนตามสญญาเชาทางการเงน (2,683,130) (2,288,677) (2,683,130) (2,288,677)

เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมจดหาเงน 41,356,699 (780,530,519) 45,856,699 (785,530,519)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงสทธ (8,828,951) (87,694,123) (5,471,499) (93,883,520)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 33,187,670 120,881,793 18,411,116 112,294,636 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนส�นป 24,358,719 33,187,670 12,939,617 18,411,116

- - - -

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพ"มเตม

รายการท"มใชเงนสด

ซ0อสนทรพยถาวรตามสญญาเชาการเงน 3,600,000 1,753,000 3,600,000 1,753,000

Page 66: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 65

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหน�งของงบการเงนน�

งบการเงนน�ไดรบอนมตใหโดยกรรมการบรษทเม�อวนท� 27 กมภาพนธ 2560

1. ขอมลท#วไป

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) (“บรษท”) ไดจดทะเบยนเขาเปนบรษทในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2547 บรษทม ท�อยตามท�ไดจดทะเบยนไว เลขท� 55, 55/1 หม 2 ซอยวดหนามแดง ถนนศรนครนทร ตาบลบางแกว อาเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 ประเทศไทย และมโรงงานสาขา ต�งอยเลขท� 90/1 หมท� 10 ถนน 331 ตาบลสระส�เหล�ยม อาเภอพนสนคม จงหวดชลบร 20140ประเทศไทย

บรษทดาเนนธรกจหลกในธรกจผลต และจาหนายผลตภณฑเหลกแปรรป และมบรษทยอย 2 แหง ดาเนนธรกจผลตและรบจางผลตเหลกแปรรป 1 แหง และอก 1 แหง ดาเนนธรกจผลตและจาหนายผลตภณฑเหลกแปรรป

บรษทและบรษทยอยท�งหมดดาเนนงานในประเทศไทย

2. เกณฑการจดทางบการเงน

2.1 งบการเงนนาเสนอเพ�อวตถประสงคของการรายงานเพ�อใชในประเทศ และจดทาเปนภาษาไทย งบการเงนฉบบภาษาองกฤษไดจดทาข�นเพ�อความสะดวกของผอานงบการเงนท�ไมคนเคยกบภาษาไทย

งบการเงนน� จดทาข�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน รวมถงแนวปฏบตทางการบญชท�ประกาศใชโดยสภาวชาชพบญชฯ (“สภาวชาชพบญช”) กฎระเบยบ และประกาศคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท�เก�ยวของ

งบการเงนน� จดทาและแสดงหนวยเงนตราเปนเงนบาท ขอมลทางการเงนท� งหมดมการปดเศษในหมายเหตประกอบงบการเงน เพ�อใหแสดงเปนหลกพนบาท เวนแตท�ระบไวเปนอยางอ�น

งบการเงนน�ไดจดทาข�นโดยถอหลกเกณฑการบนทกตามราคาทนเดม เวนแตท�ไดเปดเผยเปนอยางอ�นในนโยบายการบญช

2.2 เกณฑการจดทางบการเงนรวม

ก) งบการเงนรวมน� ไดจดทาข�นโดยรวมงบการเงนของบรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ดงน�

Page 67: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 66

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท สดสวนการถอหนทางตรงและ

ทนชาระแลว ทางออมของบรษท (รอยละ) ช�อบรษท ลกษณะธรกจ 2559 2558 2559 2558

บรษท เอส ท ซ สตล จากด ผลตและรบจางผลตเหลกแปรรป 20,000 20,000 100.00 100.00 บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด *

ผลตและจาหนายเหลกแปรรป 10,000 10,000 100.00 100.00

* บรษทยอยดงกลาวเร�มดาเนนธรกจใหมในไตรมาส 3 ป 2558 (เดมช�อบรษท เอเซยเมทลแฟบบรเคช�น จากด

ในการประชมวสามญผถอหนของบรษทยอยคอ บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด คร� งท� 1/2559 และ คร� งท� 2/2559 เม�อวนท� 7 มนาคม 2559 และวนท� 31 มนาคม 2559 ตามลาดบ ท�ประชมมมตอนมตใหบรษทลดทนจดทะเบยน โดยการลดมลคาหนโดยมลคาหนท�ตราไวเดมหนละ 100 บาท จานวน 200,000 หน ลดลงมลคาหนละ 65 บาท เปนจานวน 13.0 ลานบาท คงเหลอมลคาหนละ 35 บาท เปนจานวนเงนรวม 7.0 ลานบาท โดยมการเรยกชาระรอยละ 50 เปนจานวนเงน 3.5 ลานบาท การลดทนดงกลาวเพ�อลดขาดทนสะสมของบรษท ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 ท�งจานวนรวม 5.3 ลานบาท และคนทนใหผถอหนจานวน 1.2 ลานบาท โดยบรษทยอยดงกลาวจดทะเบยนลดทนกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เม�อวนท� 16 สงหาคม 2559

ในการประชมวสามญผถอหนของบรษทยอย คอ บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด คร� งท� 3/2559 เม�อวนท� 10 กนยายน 2559 ท�ประชมมมตอนมตใหบรษทเพ�มทนจดทะเบยน โดยดาเนนการดงน�

1. ดาเนนการแกไขทนจดทะเบยนของบรษทเปนจานวน 70,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 100 บาท ซ� งจากเดมบรษทมมตใหลดทนดงกลาวขางตน

2. มมตใหเพ�มทนจดทะเบยนของบรษทอก 13.0 ลานบาท โดยการออกหนใหมเปนหนสามญจานวน 130,000 หน มลคาท�ตราไวหนละ 100 บาท เรยกชาระรอยละ 50 เปนจานวนเงน 6.5 ลานบาท โดยบรษทยอยดงกลาวจดทะเบยนเพ�มทนกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย เม�อวนท� 24 พฤศจกายน 2559 ดงน�น ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทยอยดงกลาวมทนจดทะเบยน 20.0 ลานบาท เรยกชาระแลวจานวน 10.0 ลานบาท

ข) บรษทจะถอวามการควบคมกจการท� เขาไปลงทนหรอบรษทยอยได หากบรษทมสทธไดรบหรอมสวนไดเสยในผลตอบแทนของกจการท�เขาไปลงทน และสามารถใชอานาจในการส�งการกจกรรมท�สงผลกระทบอยางมนยสาคญตอจานวนเงนผลตอบแทนน�นได

ค) บรษทนางบการเงนของบรษทยอยมารวมในการจดทางบการเงนรวมต�งแตวนท�บรษทมอานาจในการควบคมบรษทยอยจนถงวนท�บรษทส�นสดการควบคมบรษทยอยน�น

ง) งบการเงนของบรษทยอยไดจดทาข�นโดยใชนโยบายการบญชท�สาคญเชนเดยวกนกบของบรษท

Page 68: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 67

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

จ) ยอดคงคางระหวางบรษทและบรษทยอย รายการคาระหวางกนท�มสาระสาคญของบรษทและบรษทยอย ราคาตามบญชของเงนลงทนในบรษทยอยในงบการเงนของบรษทกบสวนของ ผถอหนของบรษทยอยไดตดออกจากงบการเงนรวมแลว

ฉ) สวนของผมสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมคอ จานวนกาไรหรอขาดทนและสนทรพยสทธของบรษทยอยสวนท�ไมได เปนของบรษท ซ�งแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกาไรหรอขาดทนรวมและสวนของผถอหนในงบแสดงฐานะการเงนรวม

2.3 บรษทจดทางบการเงนเฉพาะกจการ โดยแสดงเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมตามวธราคาทน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนท�เร�มมผลบงคบในปบญชปจจบนและท�จะมผลบงคบในอนาคตมรายละเอยดดงน�

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนท�เร�มมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวางป บรษทและบรษทยอยไดนามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2558) และฉบบใหมรวมถงแนวปฏบตทางบญช ท�ออกโดยสภาวชาชพบญช ซ� งมผลบงคบใชสาหรบรอบระยะเวลาบญชท�เร�มในหรอหลงวนท� 1 มกราคม 2559 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมข�นเพ�อใหมเน�อหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยคาและคาศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผใชมาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตน� ไมมผลกระทบอยางเปนสาระสาคญตองบการเงนของบรษทและบรษทยอย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนท�จะมผลบงคบในอนาคต

มาตรฐานการรายงานทางการเงนท�ออกและปรบปรงใหมไดมการประกาศแลว แตยงไมมผลบงคบใช ซ� งบรษทไมไดนามาใชในการจดทางบการเงนน� มาตรฐานการรายงานทางการเงนท�ออกและปรบปรงใหมน� อาจเก�ยวของกบการดาเนนงานของบรษทและบรษทยอย และถอปฏบตกบงบการเงนสาหรบรอบระยะเวลาบญชท�เร�มในหรอหลงวนท� 1 มกราคม 2560 บรษทและบรษทยอยไมมแผนท�จะนามาตรฐานการรายงานทางการเงนน�มาใชกอนวนถอปฏบต

Page 69: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 68

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงน เร#อง

ปท#มผล

บงคบใช มาตรฐานการบญช ฉบบท� 1 (ปรบปรง 2559) การนาเสนองบการเงน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 2 (ปรบปรง 2559) สนคาคงเหลอ 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 7 (ปรบปรง 2559) งบกระแสเงนสด 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 8 (ปรบปรง 2559) นโยบายการบญช การเปล�ยนแปลงประมาณการทางบญช

และขอผดพลาด 2560

มาตรฐานการบญช ฉบบท� 10 (ปรบปรง 2559) เหตการณภายหลงรอบระยะเวลารายงาน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 11 (ปรบปรง 2559) สญญากอสราง 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 12 (ปรบปรง 2559) ภาษเงนได 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 16 (ปรบปรง 2559) ท�ดน อาคารและอปกรณ 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 17 (ปรบปรง 2559) สญญาเชา 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 18 (ปรบปรง 2559) รายได 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 19 (ปรบปรง 2559) ผลประโยชนของพนกงาน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 20 (ปรบปรง 2559) การบญชสาหรบเงนอดหนนจากรฐบาลและ

การเปดเผยขอมลเก�ยวกบความชวยเหลอจากรฐบาล 2560

มาตรฐานการบญช ฉบบท� 21 (ปรบปรง 2559) ผลกระทบจากการเปล�ยนแปลงของอตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศ

2560

มาตรฐานการบญช ฉบบท� 23 (ปรบปรง 2559) ตนทนการกยม 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 24 (ปรบปรง 2559) การเปดเผยขอมลเก�ยวกบบคคลหรอกจการท�เก�ยวของกน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 26 (ปรบปรง 2559) การบญชและการรายงานโครงการผลประโยชนเม�อออก

จากงาน 2560

มาตรฐานการบญช ฉบบท� 27 (ปรบปรง 2559) งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 28 (ปรบปรง 2559) เงนลงทนในบรษทรวมและการรวมคา 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 29 (ปรบปรง 2559) การรายงานทางการเงนในสภาพเศรษฐกจท�เงนเฟอรนแรง 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 33 (ปรบปรง 2559) กาไรตอหน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 34 (ปรบปรง 2559) การรายงานทางการเงนระหวางกาล 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 36 (ปรบปรง 2559) การดอยคาของสนทรพย 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 37 (ปรบปรง 2559) ประมาณการหน� สน หน� สนท�อาจเกดข�น และสนทรพยท�

อาจเกดข�น 2560

มาตรฐานการบญช ฉบบท� 38 (ปรบปรง 2559) สนทรพยไมมตวตน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 40 (ปรบปรง 2559) อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 41 (ปรบปรง 2559) เกษตรกรรม 2560

Page 70: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 69

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงน เร#อง

ปท#มผล

บงคบใช มาตรฐานการบญช ฉบบท� 104 (ปรบปรง 2559) การบญชสาหรบการปรบโครงสรางหน� ท�มปญหา 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 105 (ปรบปรง 2559) การบญชสาหรบเงนลงทนในตราสารหน�และตราสารทน 2560 มาตรฐานการบญช ฉบบท� 107 (ปรบปรง 2559) การแสดงรายการและการเปดเผยขอมล

สาหรบเคร�องมอทางการเงน 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 2 (ปรบปรง 2559) การจายโดยใชหนเปนเกณฑ 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 3 (ปรบปรง 2559) การรวมธรกจ 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 4 (ปรบปรง 2559) สญญาประกนภย 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 5 (ปรบปรง 2559) สนทรพยไมหมนเวยนท�ถอไวเพ�อขาย

และการดาเนนงานท�ยกเลก 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 6 (ปรบปรง 2559) การสารวจและประเมนคาแหลงทรพยากรแร 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 8 (ปรบปรง 2559) สวนงานดาเนนงาน 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 10 (ปรบปรง 2559) งบการเงนรวม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 11 (ปรบปรง 2559) การรวมการงาน 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 12 (ปรบปรง 2559) การเปดเผยขอมลเก�ยวกบสวนไดเสยในกจการอ�น 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 13 (ปรบปรง 2559) การวดมลคายตธรรม 2560 การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 10 (ปรบปรง 2559) ความชวยเหลอจากรฐบาล-กรณท�ไมมความเก�ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกบกจกรรมดาเนนงาน 2560

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 15 (ปรบปรง 2559) สญญาเชาดาเนนงาน-ส�งจงใจท�ใหแกผเชา 2560 การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 25 (ปรบปรง 2559) ภาษเงนได-การเปล�ยนแปลงสถานภาพทางภาษของกจการ

หรอของผถอหน 2560

การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 27 (ปรบปรง 2559) การประเมนเน�อหาสญญาเชาท�ทาข�นตามรปแบบกฎหมาย 2560 การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 29 (ปรบปรง 2559) การเปดเผยขอมลของขอตกลงสมปทานบรการ 2560 การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 31 (ปรบปรง 2559) รายได-รายการแลกเปล�ยนเก�ยวกบบรการโฆษณา 2560 การตความมาตรฐานการบญช ฉบบท� 32 (ปรบปรง 2559) สนทรพยไมมตวตน-ตนทนเวบไซต 2560 การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 1 (ปรบปรง 2559)

การเปล�ยนแปลงในหน� สนท�เกดข�นจากการร�อถอน การบรณะ และหน� สนท�มลกษณะคลายคลงกน

2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 4 (ปรบปรง 2559)

การประเมนวาขอตกลงประกอบดวยสญญาเชาหรอไม 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 5 (ปรบปรง 2559)

สทธในสวนไดเสยจากกองทนร�อถอน การบรณะ และการปรบปรงสภาพแวดลอม

2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 7 การปรบปรงยอนหลงภายใตมาตรฐานการบญช ฉบบท� 29 2560

Page 71: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 70

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงน เร#อง

ปท#มผล

บงคบใช (ปรบปรง 2559) (ปรบปรง 2559) เร�อง การรายงานทางการเงนในสภาพ

เศรษฐกจท�เงนเฟอรนแรง การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 10 (ปรบปรง 2559)

การรายงานทางการเงนระหวางกาลและการดอยคา 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 12 (ปรบปรง 2559)

ขอตกลงสมปทานบรการ 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 13 (ปรบปรง 2559)

โปรแกรมสทธพเศษแกลกคา 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 14 (ปรบปรง 2559)

ขอจากดสนทรพยตามโครงการผลประโยชน ขอกาหนดเงนทนข�นต�าและปฏสมพนธของรายการเหลาน� สาหรบมาตรฐานการบญช ฉบบท� 19 (ปรบปรง 2559) เร�อง ผลประโยชนของพนกงาน

2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 15 (ปรบปรง 2559)

สญญาสาหรบการกอสรางอสงหารมทรพย 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 17 (ปรบปรง 2559)

การจายสนทรพยท�ไมใชเงนสดใหเจาของ 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 18 (ปรบปรง 2559)

การโอนสนทรพยจากลกคา 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 20 (ปรบปรง 2559)

ตนทนการเปดหนาดนในชวงการผลตสาหรบเหมองผวดน 2560

การตความมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฉบบท� 21 (ปรบปรง 2559)

เงนท�นาสงรฐ 2560

ประกาศสภาวชาชพบญช ฉบบท� 5/2559 แนวปฏบตทางการบญชสาหรบการตดรายการสนทรพยทางการเงนและหน� สนทางการเงน

2560

บรษทและบรษทยอยไดประเมนเบ�องตนถงผลกระทบท�อาจเกดข�นตองบการเงนของบรษทและบรษทยอยจากการถอปฏบตมาตรฐานการรายงานทางการเงนท�ออก และปรบปรงใหมดงกลาว ซ�งคาดวาไมมผลกระทบท�มสาระสาคญตองบการเงนในงวดท�ถอปฏบต

Page 72: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 71

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

4. นโยบายการบญชท#สาคญ

เกณฑในการจดทางบการเงนรวม

งบการเงนรวมประกอบดวย งบการเงนของบรษทและบรษทยอย

การรวมธรกจ

บรษทบนทกบญชสาหรบการรวมธรกจตามวธซ�อ ยกเวนในกรณท�เปนการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน

การควบคม หมายถง อานาจในการกาหนดนโยบายทางการเงนและการดาเนนงานของกจการเพ�อใหไดมาซ� งประโยชนจากกจกรรมของกจการน�น ในการพจารณาอานาจในการควบคม กจการตองนาสทธในการออกเสยงท�เปนไปไดและสามารถใชสทธไดมารวมในการพจารณา วนท�ซ�อกจการคอวนท�มการโอนอานาจในการควบคมน�นไปยงผซ�อ การกาหนดวนท�ซ�อกจการและการโอนอานาจควบคมจากฝายหน�งไปอกฝายหน�งตองใชดลยพนจเขามาเก�ยวของ

บรษทบนทกบญชการรวมธรกจโดยใชวธการซ�อ ส�งตอบแทนท�โอนใหสาหรบการซ�อบรษทยอยตองวดดวยมลคายตธรรมของสนทรพยท�ผซ�อโอนใหและหน� สนท�กอข�นและสวนไดเสยในสวนของผถอหนท�ออกโดยกลมบรษท รวมถงมลคายตธรรมของสนทรพย หรอหน� สนท�คาดวาจะตองจายชาระ ตนทนท�เก�ยวของกบการซ�อจะรบรเปนคาใชจายเม�อเกดข�น และวดมลคาเร�มแรกของสนทรพยและหน� สนท�ไดมาท�ระบไดและหน� สนท�อาจจะเกดข�นในการรวมธรกจดวยมลคายตธรรม ณ วนท�ซ�อ ในการรวมธรกจแตละคร� งบรษทวดมลคาของสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมในผถกซ�อดวยมลคายตธรรมหรอมลคาของสนทรพยสทธท�ระบไดของผถกซ�อตามสดสวนของหนท�ถอ

ในกรณท�มลคาส�งตอบแทนท�โอนให และมลคาสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมในผถกซ�อ และมลคายตธรรม ณ วนซ�อธรกจของสวนไดเสยในสวนของผถอหนของผถกซ�อท�ผซ�อถออยกอนการรวมธรกจมากกวามลคาสทธ ณ วนท�ซ�อของสนทรพยท�ไดมาท�ระบไดและหน� สนท�รบมา บรษทจะรบรเปนคาความนยม หากมลคาส�งตอบแทนท�โอนให และมลคาสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมในผถกซ�อ และมลคายตธรรม ณ วนซ�อธรกจของสวนไดเสยในสวนของผถอหนของผถกซ�อท�ผซ�อถออยกอนการรวมธรกจนอยกวามลคาราคายตธรรมของสนทรพยสทธของบรษทยอยเน�องจากมการตอรองราคาซ�อ บรษทจะรบรสวนตางโดยตรงไปยงกาไรหรอขาดทน

เงนลงทนในบรษทยอย

บรษทยอยเปนกจการท�อยภายใตการควบคมของกลมบรษท การควบคมเกดข�นเม�อกลมบรษทเปดรบหรอมสทธในผลตอบแทนผนแปรจากการเก�ยวของกบกจการน�นและมความสามารถในการใชอานาจเหนอกจการน�นทาใหเกดผลกระทบตอจานวนเงนผลตอบแทนของกลมบรษท งบการเงนของบรษทยอยไดรวมอยในงบการเงนรวม นบแตวนท�มการควบคมจนถงวนท�การควบคมส�นสดลง

Page 73: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 72

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ผลขาดทนในบรษทยอยจะถกปนสวนไปยงสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมแมวาการปนสวนดงกลาวจะทาใหสวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมมยอดคงเหลอตดลบกตาม

การสญเสยอานาจควบคม

เม�อมการสญเสยอานาจควบคม บรษทตดรายการสนทรพยและหน� สนในบรษทยอย สวนไดเสยท�ไมมอานาจควบคมและสวนประกอบอ�นในสวนของผถอหนท�เก�ยวของกบบรษทยอยน�น กาไรหรอขาดทนท�เกดข�นจากการสญเสยอานาจควบคมในบรษทยอยรบรในกาไรหรอขาดทน สวนไดเสยในบรษทยอยเดม หากยงคงเหลออยใหวดมลคาดวยมลคายตธรรม ณ วนท�สญเสยอานาจควบคม และจดประเภทเงนลงทนเปนเงนลงทนตามวธสวนไดเสยหรอเปนเงนลงทนเผ�อขาย ข�นอยกบระดบของอทธพลท�คงเหลออย

เงนลงทนในบรษทรวม

บรษทรวมเปนกจการท�บรษทมอทธพลอยางมนยสาคญโดยมอานาจเขาไปมสวนรวมในการตดสนใจเก�ยวกบนโยบายทางการเงนและการดาเนนงานแตไมถงระดบท�จะควบคมนโยบายดงกลาว

เงนตราตางประเทศ

รายการบญชท�เปนเงนตราตางประเทศแปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปล�ยน ณ วนท�เกดรายการ

สนทรพยและหน� สนท�เปนตวเงนและเปนเงนตราตางประเทศ ณ วนท�ในงบแสดงฐานะการเงน แปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปล�ยน ณ วนน�น กาไรหรอขาดทนจากการแปลงคาจะบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

สนทรพยและหน� สนท�ไมเปนตวเงนซ�งเกดจากรายการบญชท�เปนเงนตราตางประเทศและบนทกตามเกณฑราคาทนเดม แปลงคาเปนเงนบาทโดยใชอตราแลกเปล�ยน ณ วนท�เกดรายการ

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ไดแก เงนสดในมอ เงนสดระหวางทาง เชคระหวางทาง และเงนฝากธนาคารทกประเภท และเงนฝากประจาและเงนลงทนช�วคราวท�มวนครบกาหนดไมเกน 3 เดอนนบจากวนท�ไดมา ยกเวนเงนฝากธนาคารท�ตดภาระค� าประกน

ลกหน!การคาและลกหน!อ&น

ลกหน�การคาและลกหน� อ�นแสดงในราคาตามใบแจงหน�หกคาเผ�อหน�สงสยจะสญ บรษทและบรษทยอยต�งคาเผ�อหน�สงสยจะสญจากลกหน� ท�คาดวาจะเรยกเกบเงนไมได โดยพจารณาและวเคราะหสถานะของลกหน�แตละรายประกอบ ลกหน� จะถกตดจาหนายบญชเม�อทราบวาเปนหน� สญ

Page 74: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 73

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอแสดงดวยราคาทนหรอมลคาสทธท�จะไดรบแลวแตราคาใดจะต�ากวา ราคาทนของสนคาคานวณโดยวธถวเฉล�ยถวงน� าหนก ราคาทนประกอบดวยตนทนในการซ�อสนคาและคาใชจายทางตรงท�เก�ยวของกบการซ�อสนคา เชน คาอากรขาเขา คาขนสง หกดวยสวนลดและเงนท�ไดรบคนจากการซ�อ ราคาทนของสนคาสาเรจรปและงานระหวางทาประกอบดวยคาวตถดบ คาแรงทางตรง คาใชจายอ�นทางตรงและคาใชจายในการผลตซ�งปนสวนตามเกณฑการดาเนนงานตามปกต

มลคาสทธท�จะไดรบเปนการประมาณราคาท�จะขายไดจากการดาเนนธรกจปกตหกดวยประมาณการตนทนท�จะผลตใหเสรจและตนทนท�จาเปนตองจายไปเพ�อใหขายสนคาน�นได

เงนลงทน

เงนลงทนในบรษทยอย

เงนลงทนในบรษทยอยในงบการเงนเฉพาะกจการ บนทกบญชโดยใชวธราคาทนหกดวยคาเผ�อการดอยคา (ถาม)

เงนลงทนในบรษทรวม

เงนลงทนในบรษทรวมแสดงในงบการเงนรวมโดยใชวธสวนไดเสย และแสดงในงบการเงนเฉพาะกจการโดยใชวธราคาทนหกคาเผ�อการดอยคา (ถาม)

เงนลงทนในตราสารหน.และตราสารทนอ�น

ตราสารหน�และตราสารทนซ�งเปนหลกทรพยในความตองการของตลาดซ�งถอไวเพ�อคาจดประเภทเปนสนทรพยหมนเวยนและแสดงในมลคายตธรรม กาไรหรอขาดทนจากการตราคาหลกทรพยไดบนทกในกาไรหรอขาดทน

ตราสารหน� ซ�งบรษทและบรษทยอย ต�งใจและสามารถถอจนครบกาหนด จดประเภทเปนเงนลงทนท�ถอจนครบกาหนดและแสดงในราคาทนตดจาหนายหกดวยคาเผ�อการดอยคา ผลตางระหวางราคาทนท�ซ�อมากบมลคาไถถอนของตราสารหน� จะถกตดจายโดยวธอตราดอกเบ� ยท�แทจรงตลอดอายของตราสารหน� ท�เหลอ ตราสารหน� และตราสารทนซ� งเปนหลกทรพยในความตองการของตลาด นอกเหนอจากท�ถอไวเพ�อคาหรอต�งใจถอไวจนครบกาหนดจดประเภทเปนเงนลงทนเผ�อขาย ภายหลงการรบรมลคาในคร� งแรก เงนลงทนเผ�อขายแสดงในมลคายตธรรม และการเปล�ยนแปลงท�ไมใชผลขาดทนจากการดอยคาบนทกโดยตรงในสวนของผถอหน สวนผลขาดทนจากการดอยคารบรในกาไรหรอขาดทน เม�อมการจาหนายเงนลงทนจะรบรผลกาไรหรอขาดทนท�เคยบนทกในสวนของผถอหนโดยตรงเขาในกาไรหรอขาดทน ในกรณท�เปนเงนลงทนประเภทท�มดอกเบ�ยจะบนทกดอกเบ�ยในกาไรหรอขาดทนโดยวธอตราดอกเบ�ยท�แทจรง

เงนลงทนในตราสารทนซ�งไมใชหลกทรพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทนหกดวยคาเผ�อการดอยคา (ถาม)

มลคายตธรรมของเคร�องมอทางการเงนสาหรบหลกทรพยเพ�อคาและหลกทรพยเผ�อขายจะใชราคาเสนอซ�อ ณ วนท�รายงาน

Page 75: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 74

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

การจาหนายเงนลงทน

เม�อมการจาหนายเงนลงทน ผลตางระหวางจานวนเงนสทธท�ไดรบและมลคาตามบญช รวมถงผลกาไรหรอขาดทนจากการตราคาหลกทรพยท�เก�ยวของท�เคยบนทกในสวนของผถอหนจะถกบนทกในกาไรหรอขาดทน

ในกรณท�บรษทและบรษทยอย จาหนายเงนลงทนท�ถออยเพยงบางสวน การคานวณตนทนสาหรบเงนลงทนท�จาหนายไปและเงนลงทนท�ยงถออยใชวธถวเฉล�ยถวงน� าหนก

อสงหารมทรพยเพ&อการลงทน

บรษทบนทกมลคาเร�มแรกของอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนในราคาทนซ� งรวมตนทนการทารายการ หลงจากน�น บรษทจะบนทกอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนดวยราคาทนหกคาเส�อมราคาสะสมและคาเผ�อการดอยคา (ถาม)

คาเส�อมราคาของอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนคานวณจากราคาทนโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณ 20 ป คาเส�อมราคาของอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนจะถกบนทกในสวนของกาไรหรอขาดทน

ไมมการคดคาเส�อมราคาสาหรบท�ดนในสวนอสงหารมทรพยเพ�อการลงทน

บรษทรบรผลตางระหวางจานวนเงนท�ไดรบสทธจากการจาหนายกบมลคาตามบญชของสนทรพยในสวนของกาไรหรอขาดทนในงวดท�ตดรายการอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนออกจากบญช

ท&ดน อาคารและอปกรณ

ท�ดน แสดงดวยมลคายตธรรมท�ข�นอยกบราคาประเมนโดยผประเมนราคาอสระ โดยจะมการประเมนทกหาป สาหรบอาคาร เคร�องจกรและอปกรณ รบรเม�อเร�มแรกตามราคาทนหกดวยคาเส�อมราคาสะสมและคาเผ�อการดอยคา (ถาม)

การเพ�มข�นของราคาตามบญชท�เปนผลมาจากการตราคาใหมของท�ดนจะแสดงเปนสวนเกนทนจากการตราคาท�ดนแสดงอยในสวนของผถอหน การลดลงในมลคาของท�ดนท�เคยมการตราคาเพ�มจะนาไปหก สวนเกนทนจากการตราคาท�ดนไดไมเกนจานวนซ�งเคยตราคาเพ�มของท�ดนชนดเดยวกน สาหรบสวนท�เกนกวาน�นจะรบรเปนคาใชจายทนทในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

ในกรณท�ราคาตามบญชสงกวามลคาท�คาดวาจะไดรบคนซ�งคานวณจากมลคาปจจบนของกระแสเงนสดท�คาดวาจะเกดในอนาคตจากการใชสนทรพยอยางตอเน�อง หรอจานวนท�จะไดรบจากการจาหนายสนทรพยหกดวยตนทนจากการจาหนายสนทรพยน�นแลวแตจานวนใดจะสงกวา ราคาตามบญชจะถกปรบลดใหเทากบมลคาท�คาดวาจะไดรบคน

คาเส�อมราคาคานวณโดยวธเสนตรง เพ�อลดราคาตามบญชของสนทรพยแตละชนด ตามอายการใหประโยชนโดยประมาณของสนทรพยดงตอไปน�

อาคารและสวนปรบปรงส�งปลกสราง 20 ป เคร�องจกรและอปกรณโรงงาน 5, 10 ป

Page 76: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 75

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ยานพาหนะ 5 ป เคร�องตกแตง และเคร�องใชสานกงาน 5 ป

ไมมการคดคาเส�อมราคาสาหรบท�ดนและงานระหวางกอสราง

กาไรขาดทนจากการขายท�ดน อาคารและอปกรณกาหนดข�นจากราคาตามบญช และไดรวมอยในการคานวณกาไรจากการดาเนนงาน

การดอยคาของสนทรพย

ยอดสนทรพยคงเหลอตามบญชของบรษทไดรบการทบทวน ณ ทกวนท�ในงบแสดงฐานะการเงนวา มขอบงช� เร� องการดอยคาหรอไม ในกรณท�มขอบงช�จะทาการประมาณมลคาสนทรพยท�คาดวาจะไดรบคน

การรบรขาดทนจากการดอยคาเม�อมลคาตามบญชของสนทรพย หรอมลคาตามบญชของหนวยสนทรพยท�กอใหเกดเงนสดสงกวามลคาท�จะไดรบคนขาดทนจากการดอยคาบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ

การคานวณมลคาท�คาดวาจะไดรบคน

มลคาท�คาดวาจะไดรบคนของสนทรพยอ�น หมายถงราคาขายสทธของสนทรพย หรอมลคาจากการใชของสนทรพยแลวแตมลคาใดจะสงกวาในการประเมนมลคาจากการใชของสนทรพยจะประมาณจากกระแสเงนสดท�จะไดรบในอนาคตจะคดลดเปนมลคาปจจบนโดยใชอตราคดลดกอนคานงภาษเงนไดเพ�อใหสะทอนมลคาท�อาจประเมนไดในตลาดปจจบนซ�งแปรไปตามเวลาและความเส�ยงท�มตอสนทรพย สาหรบสนทรพยท�ไมกอใหเกดกระแสเงนสดรบโดยอสระจากสนทรพยอ�นใหพจารณามลคาท�คาดวาจะไดรบคนใหสอดคลองกบหนวยสนทรพยท�กอใหเกดเงนสดท�สนทรพยน�นมความเก�ยวของดวย

การกลบรายการดอยคา

บรษทจะกลบรายการบญชขาดทนจากการดอยคาเพยงเพ�อใหมลคาตามบญชของสนทรพยไมเกนกวามลคาตามบญชภายหลงหกคาเส�อมราคาหรอคาตดจาหนาย เสมอนหน�งไมเคยมการบนทกขาดทนจากการดอยคามากอน

เจาหน!การคาและเจาหน!อ&น

เจาหน�การคาและเจาหน� อ�นแสดงในราคาทน ผลประโยชนของพนกงาน

ผลประโยชนระยะส.นของพนกงาน

บรษทรบร เงนเดอน คาจาง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคาใชจายเม�อเกดรายการ

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน

Page 77: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 76

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

โครงการสมทบเงน

บรษทและพนกงานไดรวมกนจดต�งกองทนสารองเล�ยงชพ ซ�งประกอบดวยเงนท�พนกงานจายสะสมและเงนท�บรษทจายสมทบใหเปนรายเดอน สนทรพยของกองทนสารองเล� ยงชพไดแยกออกจากสนทรพยของบรษท เงนท�บรษทจายสมทบกองทนสารอง เล�ยงชพบนทกเปนคาใชจายในปท�เกดรายการ

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน

บรษทมภาระสาหรบเงนชดเชยท�ตองจายใหแกพนกงานเม�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกงานอ�นๆ ซ�งบรษทถอวาเงนชดเชยดงกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานสาหรบพนกงาน

บรษทคานวณหน� สนโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานโดยใชวธคดลดแตละหนวยท�ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเช�ยวชาญอสระไดทาการประเมนหน� สนดงกลาวอยางสม�าเสมอ วธคดลดแตละหนวยท�ประมาณการไวพจารณาวาการบรการในแตละงวดกอใหเกดสทธในการไดรบผลประโยชนเพ�มข�น และวดมลคาแตละหนวยแยกจากกนเพ�อรวมเปนภาระผกพนงวดสดทาย ตนทนบรการในอดตรบรตามวธเสนตรงตลอดชวงอายงานเฉล�ยจนกวาผลประโยชนท�ปรบเปล�ยนน�นจะตกเปนสทธขาดของพนกงาน กจการตองรบรกาไรขาดทนจากการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชนของโครงการเม�อมการลดขนาดโครงการลงและการชาระผลประโยชนเกดข�น

ผลกาไรหรอขาดทนจากการประมาณตามหลกคณตศาสตรประกนภย (Actuarial gains and losses) สาหรบโครงการผลประโยชนหลงออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอ�นของพนกงานท�เกดจากการปรบปรงและเปล�ยนแปลงขอสมมตฐานรบรเปนรายการในกาไรขาดทนเบดเสรจอ�นในรอบระยะเวลาบญชท�เกดข�น หน� สนโครงการผลประโยชนพนกงานวดคาโดย วธคดสวนลดมลคาปจจบนของประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตโดยใชอตราสวนลดซ� งใกลเคยงกบอตราผลตอบแทนของพนธบตรรฐบาล

ประมาณการหน!สน

ประมาณการหน� สนจะรบรกตอเม�อ บรษทมภาระผกพนในปจจบนตามกฎหมายหรอตามขอตกลงท�จดทาไว อนเปนผลสบเน�องมาจากเหตการณในอดต ซ� งการชาระภาระผกพนน�นมความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบรษทตองสญเสยทรพยากรออกไป และสามารถประมาณการจานวนท�ตองจายไดอยางนาเช�อถอ ประมาณการหน� สนจะไมรบรสาหรบขาดทนจากการดาเนนงานในอนาคต

ในกรณท�มภาระผกพนท�คลายคลงกนหลายรายการ กจการกาหนดความนาจะเปนท�กจการจะสญเสยทรพยากรเพ�อจายชาระภาระผกพนเหลาน�น โดยพจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผกพนท�งประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแนท�กจการจะสญเสยทรพยากรเพ�อชาระภาระผกพนบางรายการท�จดอยในประเภทเดยวกนจะมระดบต�า

กจการจะวดมลคาของจานวนประมาณการหน� สน โดยใชมลคาปจจบนของรายจายท�คาดวาจะตองนามาจายชาระภาระผกพน โดย

Page 78: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 77

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ใชอตรากอนภาษซ�งสะทอนถงการประเมนสถานการณตลาดในปจจบนของมลคาของเงนตามเวลาและความเส�ยงเฉพาะของหน� สนท�กาลงพจารณาอย การเพ�มข�นของประมาณการหน� สนเน�องจากมลคาของเงนตามเวลาจะรบรเปนดอกเบ�ยจาย

สญญาเชาระยะยาว

กรณท�บรษทและบรษทยอยเปนผ เชา

สญญาเชาอาคาร และอปกรณท�ความเส�ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบผเชาถอเปนสญญาเชาการเงน สญญาเชาการเงนจะบนทกเปนรายจายฝายทนตามมลคายตธรรมของสนทรพยท�เชาหรอมลคาปจจบนสทธของจานวนเงนท�ตองจายตามสญญาเชาแลวแตมลคาใดจะต�ากวา โดยจานวนเงนท�ตองจายจะปนสวนระหวางหน� สนและคาใชจายทางการเงนเพ�อใหไดอตราดอกเบ�ยคงท�ตอหน� สนคงคางอย ภาระผกพนตามสญญาเชาหกคาใชจายทางการเงนจะบนทกเปนหน� สนระยะยาว สวนดอกเบ�ยจายจะบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจตลอดอายของสญญาเชา สนทรพยท�เกดจากสญญาเชาการเงนจะคดคาเส�อมราคาตลอดอายการใหประโยชนของสนทรพยน�น

สญญาเชาสนทรพยโดยท�ความเส�ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยกบผใหเชาจะจดเปนสญญาเชาดาเนนงาน เงนท�งหมดท�ตองจายภายใตสญญาเชาดาเนนงานจะบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจโดยใชวธเสนตรงตลอดอายของสญญาเชาน�น

คาใชจายท�เกดข�นจากการยกเลกสญญาเชาดาเนนงานกอนหมดอายการเชา เชน เบ� ยปรบท�ตองจายใหแกผใหเชา จะบนทกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบญชท�การยกเลกน�นเกดข�น

กรณท�บรษทและบรษทยอยเปนผใหเชา

สนทรพยท�ใหเชาภายใตสญญาเชาดาเนนงานแสดงรวมอยในท�ดน อาคาร และอปกรณในงบแสดงฐานะทางการเงน และตดคาเส�อมราคาตลอดอายการใหประโยชนของสนทรพยเชนเดยวกบสนทรพยถาวรท�มลกษณะเหมอนกน รายไดคาเชารบรโดยวธเสนตรงตามระยะเวลาการใหเชา

สญญาเชาสนทรพยโดยท�บรษทและบรษทยอยไดมการโอนความเส�ยงและผลประโยชนของความเปนเจาของสวนใหญไปใหกบผเชาจะจดเปนสญญาเชาการเงน และสนทรพยท�ถอไวภายใตสญญาเชาการเงนจะบนทกในงบแสดงฐานะการเงนเปนลกหน�ภายใตสญญาเชาการเงน

รายไดจากการขายท�บนทก ณ วนเร�มตนของสญญาเชาการเงนของผใหเชาใชราคายตธรรมของทรพยสนหรอราคาท�ต �ากวาของมลคาปจจบนของผลรวมของจานวนข�นต�าท�ตองจายตามสญญาเชาแกผใหเชาซ� งการคานวณมลคาปจจบนน� ใชอตราดอกเบ�ยทางการคาท�เหมาะสม ตนทนขายของสญญาเชาการเงน บนทกเปนตนทน ณ วนท�เร�มสญญาเชา โดยใชราคาทนของสนทรพยท�ใหเชาหรอใชราคาตามบญช ถาราคาตามบญชตางจากราคาทนผลตางระหวางรายไดจากการขายและตนทนขาย บนทกเปนกาไรจากการขายซ�งจะรบรตามนโยบายการบญชท�กลมบรษทใชรบรการขายตามปกต

Page 79: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 78

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

การวดมลคายตธรรม

มลคายตธรรม หมายถง ราคาท�คาดวาจะไดรบจากจากการขายสนทรพยหรอเปนราคาท�จะตองจายเพ�อโอนหน� สนใหผอ�นโดยรายการดงกลาวเปนรายการท�เกดข�นในสภาพปกตระหวางผซ�อและผขาย (ผรวมในตลาด) ณ วนท�วดมลคา บรษทและบรษทยอยใชราคาเสนอซ�อขายในตลาดท�มสภาพคลองในการวดมลคายตธรรมของสนทรพยและหน� สนซ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงนท�เก�ยวของกาหนดใหตองวดมลคาดวยมลคายตธรรม ยกเวนในกรณท�ไมมตลาดท�มสภาพคลองสาหรบสนทรพยหรอหน� สนท�มลกษณะเดยวกนหรอไมสามารถหาราคาเสนอซ�อขายในตลาดท�มสภาพคลองได บรษทและบรษทยอยจะประมาณมลคายตธรรมโดยใชเทคนคการประเมนมลคาท�เหมาะสมกบแตละสถานการณ และพยายามใชขอมลท�สามารถสงเกตไดท�เก�ยวของกบสนทรพยหรอหน� สนท�จะวดมลคายตธรรมน�นใหมากท�สด

ลาดบช�นของมลคายตธรรมท�ใชวดมลคาและเปดเผยมลคายตธรรมของสนทรพยและหน� สนในงบการเงนออกเปนสามระดบตามประเภทของขอมลท�นามาใชในการวดมลคายตธรรม ดงน�

ระดบ 1 ใชขอมลราคาเสนอซ�อขายของสนทรพยหรอหน� สนอยางเดยวกนในตลาดท�มสภาพคลอง ระดบ 2 ใชขอมลอ�นท�สามารถสงเกตไดของสนทรพยหรอหน� สน ไมวาจะเปนขอมลทางตรงหรอทางออม ระดบ 3 ใชขอมลท�ไมสามารถสงเกตได เชน ขอมลเก�ยวกบกระแสเงนในอนาคตท�กจการประมาณข�น

ทกวนส�นรอบระยะเวลารายงาน บรษทและบรษทยอยจะประเมนความจาเปนในการโอนรายการระหวางลาดบช�นของมลคายตธรรมสาหรบสนทรพยและหน� สนท�ถออย ณ วนส�นรอบระยะเวลารายงานท�มการวดมลคายตธรรมแบบเกดข�นประจา

การใชดลยพนจและประมาณการทางบญชท&สาคญ

ในการจดทางบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการในเร�องท�มความไมแนนอนเสมอ การใชดลยพนจและการประมาณการดงกลาวน� สงผลกระทบตอจานวนเงนท�แสดงในงบการเงนและตอขอมลท�แสดงในหมายเหตประกอบงบการเงน ผลท�เกดข�นจรงอาจแตกตางไปจากจานวนท�ประมาณการไว การใชดลยพนจและการประมาณการท�สาคญมดงน�

คาเผ�อหน.สงสยจะสญของลกหน.การคาและลกหน.อ�น

ในการประมาณคาเผ�อหน� สงสยจะสญของลกหน� การคาและลกหน� อ�น ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจและการประมาณการผลขาดทนท�คาดวาจะเกดข�นจากลกหน�แตละราย โดยคานงถงประสบการณการเกบเงนในอดต อายของหน�คงคางและสภาวะเศรษฐกจท�เปนอยในขณะน�น เปนตน

อาคารและอปกรณและคาเส�อมราคา

ในการคานวณคาเส�อมราคาของอาคารและอปกรณ ฝายบรหารจาเปนตองทาการประมาณอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอเม�อเลกใชงานของอาคารและอปกรณ และตองทบทวนอายการใหประโยชนและมลคาคงเหลอใหม หากมการเปล�ยนแปลงเกดข�น

Page 80: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 79

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

นอกจากน� ฝายบรหารจาเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอปกรณในแตละชวงเวลาและบนทกขาดทนจากการดอยคาหาก คาดวามลคาท�คาดวาจะไดรบคนต�ากวามลคาตามบญชของสนทรพยน�น ในการน� ฝายบรหารจาเปนตองใชดลยพนจท�เก�ยวของกบ การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ�งเก�ยวเน�องกบสนทรพยน�น

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทและบรษทยอยจะรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชสาหรบผลแตกตางช�วคราวท�ใชหกภาษและขาดทนทางภาษท�ไมไดใชเม�อมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทและบรษทยอยจะมกาไรทางภาษในอนาคตเพยงพอท�จะใชประโยชนจากผลแตกตางช�วคราวและขาดทนน�น ในการน� ฝายบรหารจาเปนตองประมาณการวาบรษทและบรษทยอยควรรบรจานวนสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชเปนจานวนเทาใด โดยพจารณาถงจานวนกาไรทางภาษท�คาดวาจะเกดในอนาคตในแตละชวงเวลา

การรบรและการตดรายการสนทรพยและหน.สน

ในการพจารณาการรบรหรอการตดรายการสนทรพยและหน� สน ฝายบรหารตองใชดลยพนจในการพจารณาวาบรษทไดโอนหรอรบ โอนความเส�ยงและผลประโยชนในสนทรพยและหน� สนดงกลาวแลวหรอไม โดยใชดลยพนจบนพ�นฐานของขอมลท�ดท�สดท�รบรได ในสภาวะปจจบน

สญญาเชา

ในการพจารณาประเภทของสญญาเชาวาเปนสญญาเชาดาเนนงานหรอสญญาเชาทางการเงน ฝายบรหารไดใชดลยพนจใน การประเมนเง�อนไขและรายละเอยดของสญญาเพ�อพจารณาวาบรษทและบรษทยอยไดโอนหรอรบโอนความเส�ยงและผลประโยชน ในสนทรพยท�เชาดงกลาวแลวหรอไม

ผลประโยชนพนกงาน

หน� สนตามโครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน ประมาณข�นตามหลกคณตศาสตรประกนภย ซ� งตองอาศยขอสมมตฐานตาง ๆ ใน การประมาณการน�น เชน อตราคดลด อตราการข�นเงนเดอนในอนาคต อตราการเปล�ยนแปลงในจานวนพนกงาน อตราการลาออกและอตราการมรณะ เปนตน

รายได

รายไดท�รบรไมรวมภาษมลคาเพ�มหรอภาษขายอ�นๆ และแสดงสทธจากสวนลดการคา

การขายสนคา

รายไดจากการขายสนคาจะรบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจเม�อไดโอนความเส�ยงและผลตอบแทนท�เปนสาระสาคญของความเปนเจาของสนคาท�มนยสาคญไปใหกบผซ�อแลว และจะไมรบรรายไดถาฝายบรหารยงมการควบคมหรอบรหารสนคาท�ขายไปแลว

Page 81: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 80

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

น�นหรอมความไมแนนอนท�มนยสาคญในการไดรบประโยชนจากรายการบญชน�น หรอไมอาจวดมลคาของจานวนรายไดและตนทนท�เกดข�นไดอยางนาเช�อถอ หรอมความเปนไปไดคอนขางแนนอนท�จะตองรบคนสนคา

การใหบรการ

รายไดจากการใหบรการรบรเม�อมการใหบรการ

ดอกเบ.ยรบ

ดอกเบ�ยรบบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจตามเกณฑคงคาง

รายไดอ�น

รายไดอ�นจะรบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจตามเกณฑคงคาง

เงนปนผลรบ

เงนปนผลรบถอเปนรายไดเม�อบรษทมสทธในการรบเงนปนผล

คาใชจาย

สญญาเชาดาเนนงาน

รายจายภายใตสญญาเชาดาเนนงานบนทกในกาไรหรอขาดทนโดยวธเสนตรงตลอดอายสญญาเชาประโยชนท�ไดรบตามสญญาเชาจะรบรในกาไรหรอขาดทนเปนสวนหน�งของคาเชาท�งส�นตามสญญา

ตนทนทางการเงน

ดอกเบ�ยจายและคาใชจายในทานองเดยวกนบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจในงวดท�คาใชจายดงกลาวเกดข�น ยกเวนในกรณท�มการบนทกเปนตนทนสวนหน� งของสนทรพย อนเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจดหากอสราง หรอการผลตสนทรพยดงกลาวกอนท�จะนามาใชเองหรอเพ�อขาย ดอกเบ� ยซ� งเปนสวนหน� งของคางวดตามสญญาเชาการเงนบนทกในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ โดยใชวธอตราดอกเบ�ยท�แทจรง

ภาษเงนได

ภาษเงนไดประกอบดวยภาษเงนไดปจจบนและภาษเงนไดรอการตดบญช ภาษเงนไดปจจบน

บรษทและบรษทยอยบนทกภาษเงนไดปจจบนตามจานวนท�คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจดเกบภาษของรฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษตามหลกเกณฑท�กาหนดในกฎหมายภาษอากร

Page 82: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 81

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ภาษเงนไดรอการตดบญช

บรษทและบรษทยอยบนทกภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางช�วคราวระหวางราคาตามบญชของสนทรพยและหน� สน ณ วนส�นรอบระยะเวลารายงานกบฐานภาษของสนทรพยและหน� สนท�เก�ยวของน�น โดยใชอตราภาษท�มผลบงคบใชอย หรอ ท�คาดไดคอนขางแนวาจะมผลบงคบใชภายในส�นรอบระยะเวลาท�รายงาน และคาดวาอตราภาษดงกลาวจะนาไปใชเม�อสนทรพยภาษเงนไดรอตดบญชท�เก�ยวของไดรบประโยชน หรอหน� สนภาษเงนไดรอตดบญชไดมการจายชาระ

บรษทและบรษทยอยรบรหน� สนภาษเงนไดรอการตดบญชของผลแตกตางช�วคราวท�ตองเสยภาษทกรายการ แตรบรสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชสาหรบผลแตกตางช�วคราวท�ใชหกภาษ รวมท�งผลขาดทนทางภาษท�ยงไมไดใชในจานวนเทาท�มความเปนไปไดคอนขางแนท�กลมบรษทจะมกาไรทางภาษในอนาคตเพยงพอท�จะใชประโยชนจากผลแตกตางช�วคราวท�ใชหกภาษและผลขาดทนทางภาษท�ยงไมไดใชน�น

บรษทและบรษทยอยจะทบทวนมลคาตามบญชของสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชทกส�นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรบลดมลคาตามบญชดงกลาว หากมความเปนไปไดคอนขางแนวาบรษทจะไมมกาไรทางภาษเพยงพอตอการนาสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชท�งหมดหรอบางสวนมาใชประโยชน

บรษทและบรษทยอยจะบนทกหน� สนภาษเงนไดรอการตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผถอหนหากภาษท�เกดข�นเก�ยวของกบรายการท�ไดบนทกโดยตรงไปยงสวนของผถอหน

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหน� สนภาษเงนไดรอการตดบญช จะแสดงหกกลบกนกตอเม�อกลมบรษทมสทธตามกฎหมายท�จะนาสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนมาหกกลบกบหน� สนภาษเงนไดของงวดปจจบน และท�งสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหน� สนภาษเงนไดรอการตดบญชเก�ยวของกบภาษเงนไดท�ประเมนโดยหนวยงานจดเกบภาษหนวยงานเดยวกน โดยการเรยกเกบเปนหนวยภาษเดยวกน หรอหนวยภาษตางกนซ� งต�งใจจะจายหน� สนและสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนดวยยอดสทธ

กาไร (ขาดทน) ตอหน

กาไร (ขาดทน) ตอหนคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทน) สาหรบปสวนท�เปนของผถอหนบรษทใหญดวยจานวนหนสามญถวเฉล�ยถวงน� าหนกท�ออกอยในระหวางป

5. รายการบญชกบบคคลหรอกจการท#เก#ยวของกน

สนทรพย หน� สน รายได ตนทน และคาใชจาย สวนหน�งของบรษทเกดจากรายการบญชกบบคคลหรอกจการท�เก�ยวของกน บคคลหรอกจการท�เก�ยวของกน หมายถง บคคลหรอกจการท�อยภายใตการควบคมของบรษท หรอสามารถควบคมบรษทท�งทางตรงและทางออม หรอมอทธพลอยางเปนสาระสาคญในการตดสนใจดานการเงนหรอการดาเนนงานของบรษท

ลกษณะของความสมพนธกบบคคลหรอกจการท�เก�ยวของกนเปนดงน�

Page 83: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 82

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ช�อบรษท ประเภทธรกจ ลกษณะความสมพนธ บรษท เอส ท ซ สตล จากด ผลตและรบจางผลตเหลกแปรรป บรษทยอย

บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด

ผลตและจาหนายเหลกแปรรป

บรษทยอย

บรษท สางสนคาผานแดนเวยงจนทน จากด ใหบรการระบบคลงสนคาปลอดภาษท�ดานชายแดนสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว

บรษทรวม

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด ผลตและจาหนายเหลก และเหลกก�นกลาข�นมลฐาน รวมท�งเหลกแผนรดรอน และเหลกโครงสรางรปพรรณ

บรษทรวม

บรษท ทวโชค พาณช จากด นาเขา สงออก เหลกเสน เหลกแผน เหลกมวน เหลกรปพรรณ และเหลกทกชนด

ถอหนโดยญาตสนทของกรรมการ

บรษท จ สตล จากด (มหาชน) ผลตและจาหนายเหลกแผนรดรอนชนดมวน ผถอหนรวมกน บรษท เพ�มสน สตลเวคส จากด (มหาชน)

แปรรปและจาหนาย เหลกรดรอนและรดเยน เหลกกลา แรงดงสงชบสงกะส เหลกเคลอบเคมดวยไฟฟา เหลกโครงคราว เพดานและผนง แผนหลงคา และผนงเหลกเคลอบส

ถอหนโดยญาตสนทของกรรมการ

บรษท พเอส สตล โปรเซสซ�ง เซนเตอร จากด จาหนายเหลกแผนรดเยน ถอหนโดยญาตสนทของกรรมการ บรษท เพ�มชย พาณชย จากด จาหนายเหลก ถอหนโดยญาตสนทของกรรมการ บรษท สตลเซนเตอร (ประเทศไทย) จากด ผลตและจาหนายเหลกแผนช�นสอง และเหลกแผนวลาส ถอหนโดยญาตสนทของกรรมการ บรษท จ เจ สตล จากด (มหาชน) ผลตและจาหนายเหลกแผนรดรอนชนดมวน กรรมการรวมกน บรษท วน วน โฮลด�ง จากด นาเขาและจาหนายเหลก ถอหนโดยญาตสนทของกรรมการ บรษท พรซช�น เพอรเฟคท ไพพ จากด ผลตทอเหลก กรรมการรวมกนกบบรษทยอยของ

บรษท บคคลท�เก�ยวของอ�น - พนกงานบรษท

นโยบายการกาหนดราคาสาหรบแตละรายการอธบายไดดงตอไปน�

รายการ นโยบายการคดราคา

รายไดจากการขาย ราคาทนบวกสวนเพ�มและราคาใกลเคยงกบราคาท�คดแกบคคลภายนอก

รายไดอ�น ราคาท�ตกลงรวมกนตามสญญา

ซ�อสนคา วตถดบ และบรการ ราคาทน ราคาทนบวกสวนเพ�มและราคาใกลเคยงกบราคาท�ซ�อจากบคคลภายนอก

ซ�อสนทรพยถาวร ราคาใกลเคยงกบราคาท�ซ�อจากบคคลภายนอก รายไดและคาใชจายท�มสาระสาคญท�เกดข�นระหวางบคคลหรอกจการท�เก�ยวของกน สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

Page 84: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 83

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

รายไดจากการขาย บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด

-

- 74,551

79,408 บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด 1,518,990 358,547 1,518,990 358,547 บรษท ทวโชค พาณช จากด 20,088 3,503 20,088 3,503 บรษท เพ�มสน สตลเวคส จากด (มหาชน) 4,955 - 4,955 - บรษท วน วน โฮลด�ง จากด 18,852 - - - บรษท พรซช�น เพอรเฟคท ไพพ จากด 6,223 - - - รวม 1,569,108 362,050 1,618,584 441,458

รายไดอ#น บรษท เอส ท ซ สตล จากด - - 120 120 บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด

- - 9,064

2,214

บรษท ทวโชค พาณช จากด 440 1,102 440 1,102 รวม 440 1,102 9,624 3,436

ซ!อสนคา วตถดบ และบรการ บรษท เอส ท ซ สตล จากด - - 9,191 7,490 บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด

- - 1,572 1,873

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด 1,911,351 311,584 1,911,351 311,584 บรษท ทวโชค พาณช จากด 3,080 7,200 3,080 7,200 บรษท จ สตล จากด (มหาชน) 21,935 450,250 21,935 450,250 บรษท จ เจ สตล จากด (มหาชน) 51,393 - 51,393 - บรษท เพ�มสน สตลเวคส จากด (มหาชน) 91,002 76,680 55,055 76,680 บรษท วน วน โฮลด�ง จากด 145,220 - - - บรษท พรซช�น เพอรเฟคท ไพพ จากด 27,704 - - - บรษท พเอส สตล โปรเซสซ�ง เซนเตอร จากด 37,617 - - - รวม 2,289,302 845,714 2,053,577 855,077

Page 85: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 84

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

ซ!อสนทรพยถาวร บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด

- - -

750

คาตอบแทนกรรมการและผบรหารท�สาคญ สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

คาตอบแทนกรรมการและผบรหารท#สาคญ ผลประโยชนระยะส�น 17,022 11,050 12,608 9,748 ผลประโยชนหลงออกจากงาน 734 41 300 41 รวม 17,756 11,091 12,908 9,789

ยอดคงเหลอท�มสาระสาคญกบบคคลหรอกจการท�เก�ยวของกน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

ลกหน!การคาและลกหน!อ#น ลกหน!การคา บรษท ทวโชค พาณช จากด 47 79 47 79 บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด 282,386 253,413 282,386 253,413 บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด -

-

66,388

85,614

บรษท วน วน โฮลด�ง จากด 8,761 2,790 - - ลกหน!อ#น บรษท เอส ท ซ สตล จากด - - - 10 บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด -

-

1,173

2,000

รวม 291,194 256,282 349,994 341,116

Page 86: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 85

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

เงนใหกยมระยะส!นและดอกเบ!ยคางรบ

เงนใหกยมระยะส!น บคคลท�เก�ยวของอ�น (ไมคดดอกเบ�ย) 2,394 1,858 2,394 1,858 ดอกเบ!ยคางรบ บรษท เอส ท ซ สตล จากด (ดอกเบ�ยรอยละ 4.92 ตอป) - - 24,000 24,000 รวม 2,394 1,858 26,394 25,858

เงนจายลวงหนาคาสนคา บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด 177,236 230,093 177,236 230,093

เจาหน!การคาและเจาหน!อ#น

เจาหน!การคา คณเพญจนทร ยงวงศไพบลย - 10 - 10 บรษท เพ�มสน สตลเวคส จากด (มหาชน) 2,804 6,640 - 2,827 บรษท เอส ท ซ สตล จากด - - - 765 บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด -

-

4,256

2,806

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด 80,778 182,616 80,778 182,616 บรษท วน วน โฮลด�ง จากด 100,348 - - - บรษท พรซช�น เพอรเฟคท ไพพ จากด 18,638 - - - บรษท พเอส สตล โปรเซสซ�ง เซนเตอร จากด 30,567 - - - เจาหน!อ#น คณเพญจนทร ยงวงศไพบลย - 473 - 473 คณชศกดj ยงวงศไพบลย - 2,634 - 2,634 บรษท เอส ท ซ สตล จากด - - 764 842 บรษท วน วน โฮลด�ง จากด - 810 - -

Page 87: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 86

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

รวม 233,135 193,183 85,798 192,973

เงนกยมระยะส!น กรรมการ (ไมคดดอกเบ�ย) 500 5,000 - -

เงนใหกยมระยะส�นและดอกเบ�ยคางรบแกบคคลและกจการท�เก�ยวของกน มรายการเคล�อนไหวท�เปนสาระสาคญในระหวางป ดงน�

พนบาท งบการเงนรวม 2558 เพ�มข�น ลดลง 2559

เงนใหกยมระยะส!น บคคลท�เก�ยวของอ�น 1,858 1,622 (1,086) 2,394

พนบาท งบการเงนเฉพาะกจการ 2558 เพ�มข�น ลดลง 2559

เงนใหกยมระยะส!น บคคลท�เก�ยวของอ�น 1,858 1,622 (1,086) 2,394

ดอกเบ!ยคางรบ บรษท เอส ท ซ สตล จากด 24,000 - - 24,000

รวม 25,858 1,622 (1,086) 26,394

พนบาท งบการเงนรวม 2557 เพ�มข�น ลดลง 2558

เงนใหกยมระยะส!น บคคลท�เก�ยวของอ�น 1,908 1,274 (1,324) 1,858

Page 88: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 87

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท งบการเงนเฉพาะกจการ 2557 เพ�มข�น ลดลง 2558

เงนใหกยมระยะส!น บคคลท�เก�ยวของอ�น 1,908 1,274 (1,324) 1,858

ดอกเบ!ยคางรบ บรษท เอส ท ซ สตล จากด 24,000 - - 24,000

รวม 25,908 1,274 (1,324) 25,858

เงนกยมระยะส�นจากกรรมการ มรายการเคล�อนไหวท�เปนสาระสาคญในระหวางป ดงน�

พนบาท งบการเงนรวม 2558 เพ�มข�น ลดลง 2559

เงนกยมระยะส!น กรรมการ 5,000 300 (4,800) 500

พนบาท งบการเงนรวม 2557 เพ�มข�น ลดลง 2558

เงนกยมระยะส!น กรรมการ - 5,000 - 5,000

6. เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

เงนสด 166 156 122 122

เงนฝากสถาบนการเงน 24,193 33,032 12,818 18,289

รวม 24,359 33,188 12,940 18,411

Page 89: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 88

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทและบรษทยอยมเงนฝากออมทรพย ซ� งมอตราดอกเบ�ยระหวางรอยละ 0.1 ถง 0.375 ตอป และรอยละ 0.25 ถง 0.375 ตอป ตามลาดบ (งบการเงนเฉพาะกจการ: รอยละ 0.1 ถง 0.375 ตอป และรอยละ 0.25 ถง 0.375 ตอป ตามลาดบ)

7. เงนลงทนช#วคราว พนบาท

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 เงนลงทนในหลกทรพยเพ�อคา 254,042 140

เงนลงทนในหลกทรพยเพ�อคา ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มรายละเอยดดงน� พนบาท

งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 เงนลงทนในหลกทรพยเพ�อคา ประกอบดวย หนวยลงทนในกองทนเปดตราสารหน� ณ วนตนป 140 138 การซ�อเพ�มข�น 1,189,400 - การจาหนายออกไป (935,855) - บวก กาไรท�ยงไมเกดข�นจากการเปล�ยนแปลงมลคายตธรรม 2 2 กาไรจากการขายเงนลงทนช�วคราว 355 - ณ วนส�นป 254,042 140

มลคาตามบญชและมลคายตธรรม

มลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเพ�อคารวมท�งมลคาตามบญชถกแสดงในงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน� พนบาท งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558

มลคาตามบญช มลคายตธรรม มลคาตามบญช มลคายตธรรม

เงนลงทนในหลกทรพยเพ�อคา หนวยลงทนตราสารหน� 254,042 254,042 140 140

Page 90: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 89

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

การวดมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเพ�อคาถกจดลาดบช�น การวดมลคายตธรรมอยในระดบท� 1 ซ�งเปนราคาเสนอซ�อขายในตลาดท�มสภาพคลองและบรษทสามารถเขาถงตลาดน�น ณ วนท�วดมลคา

8. ลกหน!การคาและลกหน!อ#น

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558

ลกหน!การคาและลกหน!อ#น-กจการท#เก#ยวของกน ลกหน�การคา 291,194 256,282 348,821 339,106 ลกหน� อ�น - - 1,173 2,010 รวม 291,194 256,282 349,994 341,116

ลกหน!การคาและลกหน!อ#น - กจการอ#น ลกหน�การคา 478,677 395,749 368,057 349,862 เชครบลงวนท�ลวงหนา 42,028 40,096 31,802 35,649 รวม 520,705 435,845 399,859 385,511 หก คาเผ�อหน�สงสยจะสญ (111,303) (44,582) (110,547) (43,826) สทธ 409,402 391,263 289,312 341,685 ลกหน� อ�น คาใชจายจายลวงหนา 4,235 3,044 4,169 2,855 เงนทดรองจาย 8,584 5,462 8,431 5,406 อ�นๆ 12,591 3,791 5,249 1,258 รวม 25,410 12,297 17,849 9,519 รวม 434,812 403,560 307,161 351,204

ยอดคงเหลอลกหน�การคา - กจการท�เก�ยวของกน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายหน� ท�คางชาระไดดงน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

ยงไมถงกาหนดชาระ 63,667 1,959 100,511 85,039 เกนกาหนดชาระ

ไมเกน 3 เดอน 221,873 254,323 227,789 254,067 เกนกวา 3 - 6 เดอน 5,654 - 20,521 -

Page 91: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 90

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

เกนกวา 6 - 12 เดอน - - - - เกนกวา 12 เดอน ข�นไป - - - -

รวม 291,194 256,282 348,821 339,106

ยอดคงเหลอลกหน�การคา - กจการอ�น ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายหน� ท�คางชาระไดดงน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558

ยงไมถงกาหนดชาระ 281,891 216,105 197,486 181,641 เกนกาหนดชาระ

ไมเกน 3 เดอน 113,142 96,507 78,114 81,394 เกนกวา 3 - 6 เดอน 12,096 67,371 11,714 67,371 เกนกวา 6 - 12 เดอน 2,757 23,733 2,757 23,733 เกนกวา 12 เดอน ข�นไป 110,819 32,129 109,788 31,372

รวม 520,705 435,845 399,859 385,511 หก คาเผ�อหน�สงสยจะสญ (111,303) (44,582) (110,547) (43,826) สทธ 409,402 391,263 289,312 341,685

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558 หน�สงสยจะสญ สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 66,721 908 66,721 908

9. ลกหน! (เจาหน!) ธนาคารตามสญญาซ!อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมการทาสญญาซ�อขายเงนตราตางประเทศลวงหนาเพ�อปองกนความเส�ยงท�เกดจากอตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศสาหรบหน� สนท�เปนสกลเงนดอลลารสหรฐและสกลเงนยโร โดยมยอดเงนตางประเทศท�ทาสญญาจานวน 0.7 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 0.07 ลานเหรยญยโร (วนท� 31 ธนวาคม 2558 จานวน 4.9 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 4.1 ลานเหรยญยโร) รายละเอยดของยอดคงเหลอของรายการดงกลาวมดงน�

Page 92: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 91

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 ลกหน�ธนาคารตามสญญาซ�อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 28,225 340,157 เจาหน�ธนาคารตามสญญาซ�อขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (27,720) (339,119) สทธ 505 1,038

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมหน� สนทางการเงนท�เปนเงนตราตางประเทศสวนท�ยงไมไดปองกนความเส�ยงจานวน 3.8 ลานเหรยญดอลลารสหรฐและ 0.2 ลานเหรยญยโร (วนท� 31 ธนวาคม 2558 จานวน 0.6 ลานเหรยญดอลลารสหรฐและ 1.0 ลานเหรยญยโร)

10. สนคาคงเหลอ

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 สนคาสาเรจรป 466,707 342,975 451,327 334,563 งานระหวางทา 825 1,890 825 1,890 วตถดบ 449,043 203,093 333,912 173,252 วสดส�นเปลอง 3,095 2,977 2,946 2,804 สนคาระหวางทาง 236,357 613 236,357 613 รวม 1,156,027 551,548 1,025,367 513,122 หก คาเผ�อการลดมลคาสนคาคงเหลอ (83,042) (80,676) (83,034) (78,152) สทธ 1,072,985 470,872 942,333 434,970

ตนทนของสนคาคงเหลอท�บนทกเปนคาใชจายและไดรวมในบญชตนทนขาย สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม - ตนทนขาย 4,474,991 4,219,324 4,204,430 4,241,545 - ขาดทนจากการลดมลคาสนคาคงเหลอ (กลบรายการ) 2,366

(44,604)

4,882

(45,978)

รวม 4,477,357 4,174,720 4,209,312 4,195,567

รายการเปล�ยนแปลงของบญชคาเผ�อการลดลงของมลคาสนคาคงเหลอ สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 สรปไดดงน�

Page 93: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 92

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 80,676 125,280 78,152 124,130 บวก ขาดทนจากการลดมลคาสนคาคงเหลอ (กลบรายการ) 2,366

(44,604)

4,882

(45,978)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 83,042 80,676 83,034 78,152

11. เงนจายลวงหนาคาสนคา

ในป 2555 บรษทมเงนจายลวงหนาคาสนคาใหแกบรษทท�เก�ยวของกนซ�งเปนผผลตและจาหนายเหลกแผนรดรอนชนดมวน 2 ราย จานวนเงนรวม 104.7 ลานบาท บรษทผผลตดงกลาวไมไดจดสงสนคาใหแกบรษทตามท�ตกลงกน ดงน�น บรษทจงไดหยดการทาธรกรรมการคาระหวางกนช�วคราว และขอใหบรษทผผลตดงกลาวจายชาระคนเงนจายลวงหนาคาสนคา อยางไรกตามบรษทผผลตดงกลาวไมสามารถจายชาระหน� ใหแกบรษทได ตอมาบรษทผผลตดงกลาวไดมหนงสอสญญาประนประนอมกบบรษท โดยบรษทผผลตดงกลาวจะจายชาระหน�ท�งหมดโดยการออกหนสามญเพ�มทนของบรษทผผลตดงกลาว ซ�งเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จานวน 212,460,000 หน ในราคาเสนอขายหนละ 0.50 บาท และมราคาปดในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ณ วนโอนหนในราคาหนละ 0.30 บาท คดเปนมลคายตธรรมของหลกทรพยท�ไดรบโอนเพ�อชาระหน� เปนมลคา 63.7 ลานบาท บรษทมผลขาดทนจากการรบชาระหน�จานวนท�งส�น 41 ลานบาท ซ�งบรษทไดรบรเปนหน�สงสยจะสญในงบกาไรขาดทนเบดเสรจในป 2555 จานวน 9 ลานบาท ในไตรมาสหน�งป 2556 จานวน 30.4 ลานบาทและในไตรมาสสองป 2556 จานวน 1.6 ลานบาท สาหรบเงนลงทนในหนสามญท�ไดรบ บรษทแสดงเปนเงนลงทนเผ�อขายตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 13

การทาสญญาประนประนอมหน� ท�ทากบบรษทดงกลาว ซ� งเปนรายการท�เก�ยวโยงกน ท�ประชมผถอหนของบรษท เม�อวนท� 29 เมษายน 2557 ไดมมตอนมตการใหสตยาบนเก�ยวกบรายการเก�ยวโยงดงกลาวแลว

12. เงนฝากสถาบนการเงนท#มภาระค!าประกน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทและบรษทยอยมเงนฝากประจากบสถาบนการเงนในประเทศหลายแหงจานวนเงน 154.0 ลานบาท และ 152.0 ลานบาท ตามลาดบ (งบการเงนเฉพาะกจการ : จานวน 153.0 ลานบาท และ 151.0 ลานบาท ตามลาดบ) เงนฝากประจาดงกลาวไดนาไปเปนหลกทรพยเพ�อค�าประกนวงเงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน (หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 18) และค�าประกนการจายชาระคาใชไฟฟาของบรษทและบรษทยอย

Page 94: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 93

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

13. เงนลงทนเผ#อขาย

พนบาท งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 ราคาทน มลคายตธรรม ราคาทน มลคายตธรรม

เงนลงทนเผ#อขาย เงนลงทนในตราสารทนซ�งเปนหลกทรพย 9,348 14,447 63,738 9,348 ในความตองการของตลาด ขาดทนจากการดอยคารบรในงบกาไรขาดทน เบดเสรจ - - (54,390) - กาไรท�ยงไมเกดข�นจรงรบรในสวนของผถอหน 5,099 - - - สทธ 14,447 14,447 9,348 9,348

มลคายตธรรม

มลคายตธรรมของสนทรพยทางการเงน รวมท�งมลคาตามบญชถกแสดงในงบแสดงฐานะการเงนรวม ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

พนบาท 2559 2558

มลคา มลคายตธรรม มลคา มลคายตธรรม

ตามบญช ระดบ 1 ตามบญช ระดบ 1

เงนลงทนเผ#อขาย ตราสารทนท�เปนหลกทรพยในความตองการของตลาด 14,447 14,447 9,348 9,348

ตารางขางตนวเคราะหการวดมลคายตธรรมท�เกดข�นประจาสาหรบสนทรพยทางการเงน การวดมลคายตธรรมเหลาน� ถกจดประเภทอยในระดบท�ตางกนของลาดบช�นมลคายตธรรมตามขอมลท�ใชในการประเมนมลคา นยามของระดบตางๆ ท�เก�ยวของกบเงนลงทนของบรษท มดงน�

ระดบ 1 : เปนราคาเสนอซ�อขาย (ไมตองปรบปรง) ในตลาดท�มสภาพคลอง (ตลาดหลกทรพย) สาหรบสนทรพยหรอหน� สนอยางเดยวกน และบรษทสามารถเขาถงตลาดน�น ณ วนท�วดมลคา

Page 95: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 94

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

14. เงนลงทนในบรษทรวม

เงนลงทนในบรษทรวม ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มรายละเอยดดงน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ งบการเงนรวม

จดต�งข�น

สดสวนการถอหนท�งทางตรงและทางออมของบรษท (รอยละ)

มลคาตามบญชตามวธสวนไดเสย ราคาทน

สวนแบงกาไร(ขาดทน)จากเงนลงทนในบรษท

รวมในป

ช�อบรษท ลกษณะธรกจ ในประเทศ 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด)จากด ผลตและจาหนายเหลกและเหลกก�นกลาข�นมลฐาน รวมท�งเหลกแผนรดรอน และเหลกโครงสรางรปพรรณ ไทย 20.00 20.00 123,539 133,150 200,000 200,000 (9,611) (60,089)

บรษท สางสนคาผานแดนเวยงจนทน จากด *

ธรกจใหบรการระบบคลงสนคาปลอดภาษท�ดานชายแดนสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ลาว 40.00 40.00 287 287 6,686 6,686 - -

รวม 123,826 133,437 206,686 206,686 (9,611) (60,089)

หก คาเผ�อการดอยคาเงนลงทน (287) (287) (6,686) (6,686) - -

สทธ 123,539 133,150 200,000 200,000 (9,611) (60,089)

* ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษท สางสนคาผานแดนเวยงจนทน จากด ซ� งเปนบรษทจดทะเบยนในสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว ยงไมมการเร�มดาเนนธรกจ บรษทจงพจารณาคาเผ�อการดอยคาเงนลงทนในบรษทดงกลาวจานวน 6.7 ลานบาท และ 6.7 ลานบาท ตามลาดบ และบรษทไดใหทนายความดาเนนการทวงถามเงนลงทนดงกลาวแลว

Page 96: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 95

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ตามรายงานการประชมคณะกรรมการของบรษท เม�อวนท� 5 มถนายน 2558 มมตอนมตใหซ�อหนสามญของบรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด จานวน 500,000 หน หนละ 100 บาท จากบรษท เพ�มสน สตลเวคส จากด (มหาชน) คดเปนรอยละ 5 ของทนชาระแลว ซ�งบรษทไดจายชาระเงนซ�อหนดงกลาวเปนจานวนเงนท�งส�น 50 ลานบาท ดงน�น ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมเงนลงทนในบรษทดงกลาวจานวน 200 ลานบาท และมสดสวนการลงทนของบรษทในบรษทดงกลาวเปนรอยละ 20

บรษทจดประเภทเงนลงทนในบรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด เปนบรษทรวม เน�องจากบรษทสงตวแทนเขารวมอยในคณะกรรมการของบรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด ทานหน�ง และตวแทนของบรษทมสทธเขาไปมสวนรวมในการตดสนใจเก�ยวกบนโยบายทางการเงนและการดาเนนงานตามสญญารวมลงทน

รายการเคล�อนไหวเงนลงทนในบรษทรวมสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ณ วนท� 1 มกราคม 133,150 143,239 200,000 150,000

ลงทนเพ�ม - 50,000 - 50,000 สวนแบงขาดทนจากเงนลงทน - วธสวนไดเสย (9,611) (60,089) - - ณ วนท� 31 ธนวาคม 123,539 133,150 200,000 200,000

รายการกระทบยอดขอมลทางการเงนขางตนกบมลคาตามบญชท�บนทกบญชโดยวธสวนไดเสยในงบการเงนรวม มดงน�

พนบาท 2559 2558 สนทรพยสทธ 640,977 677,014 สวนไดเสยของกลมบรษท 20% 20% สวนแบงในสนทรพยสทธของกลมบรษท 128,195 135,403 รายการปรบปรงเพ�อการบนทกบญชตามวธสวนไดเสย (กาไร) ขาดทนระหวางกนในสนคาคงเหลอ (4,656) (2,253) ราคาตามบญชตามวธสวนไดเสย 123,539 133,150

Page 97: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 96

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ขอมลทางการเงนของบรษทรวม

ขอมลทางการเงนตามท�แสดงอยในงบการเงนของบรษทรวมสรปไดดงน�

(หนวย: ลานบาท)

บรษท

ทนเรยกชาระ

ณ วนท� 31 ธนวาคม

สนทรพยรวม

ณ วนท�

31 ธนวาคม

หน� สนรวม

ณ วนท�

31 ธนวาคม

รายไดรวมสาหรบ

ปส�นสดวนท�

31 ธนวาคม

กาไร (ขาดทน)

สาหรบป

ส�นสดวนท�

31 ธนวาคม

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด “ตรวจสอบแลว”

1,000

1,000

2,962

2,540

2,321

1,863

3,972

398

(36)

(277)

15. เงนลงทนในบรษทยอย

งบการเงนเฉพาะกจการ

สดสวนการถอหนท�งทางตรง พนบาท

และทางออมของบรษท(รอยละ) ทนชาระแลว วธราคาทน

ช�อบรษท 2559 2558 2559 2558 2559 2558

บรษท เอส ท ซ สตล จากด 100.00 100.00 20,000 20,000 20,000 20,000

บรษท แกรนด เอเซย สตล โพรเซสซ�ง เซนเตอร จากด จากด

100.00 100.00 10,000 10,000 18,962 13,634

รวม 38,962 33,634

หก คาเผ�อการดอยคาเงนลงทน (9,000) (9,000)

สทธ 29,962 24,634

16. อสงหารมทรพยเพ#อการลงทน

พนบาท งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 ราคาทน 50,436 50,436 หก คาเส�อมราคาสะสม (10,630) (8,108) สทธ 39,806 42,328

Page 98: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 97

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

การกระทบยอดมลคาตามบญชของอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนสาหรบป 2559 และ 2558 ดงน�

พนบาท งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 มลคาตามบญชตนป 42,328 - ซ�อสนทรพย - - รบโอนจากท�ดน อาคารและอปกรณ - ราคาตามบญช - 42,963 คาเส�อมราคา (2,522) (635) มลคาตามบญชส�นป 39,806 42,328

มลคายตธรรม * 55,669 55,669

* มลคายตธรรมประเมนโดยผประเมนอสระตามรายงานลงวนท� 27 มกราคม 2559 การวดมลคายตธรรมของอสงหารมทรพยเพ�อการลงทนถกจดลาดบช�น การวดมลคายตธรรมในระดบท� 2 ซ� งเปนการใชขอมลอ�นท�สามารถสงเกตไดของสนทรพยหรอหน� สน ไมวาจะเปนขอมลทางตรงหรอทางออม

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทนดงกลาวไดถกจดจานองไวเปนหลกทรพยค �าประกนวงเงนกยมระยะส�นและระยะยาวจากสถาบนการเงน

Page 99: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 98

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

17. ท#ดน อาคารและอปกรณ พนบาท

งบการเงนรวม

ราคาประเมน ราคาทน

ท�ดน อาคารและสวน

ปรบปรงส�งปลกสราง เคร�องจกรและอปกรณโรงงาน ยานพาหนะ

เคร�องตกแตงและเคร�องใชสานกงาน

งานระหวางกอสราง รวม

ราคาทน ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 272,910 478,985 750,741 32,347 41,989 159,058 1,736,030 รายการจดประเภทรายการ - 50,436 - - - - 50,436 ซ�อสนทรพย - 178 15,434 3,752 3,840 14,557 37,761 โอนเขา (โอนออก) - (50,436) 44,001 - 930 (28,279) (33,784)

จาหนาย/ตดจาหนายสนทรพย - - (589) (1,141) (1,176) (2,042) (4,948)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 272,910 479,163 809,587 34,958 45,583 143,294 1,785,495 ซ�อสนทรพย - 35 4,035 3,600 1,340 20,673 29,683 โอนเขา (โอนออก) - - 17,970 - 184 (17,970) 184

จาหนาย/ตดจาหนายสนทรพย - - (89) (60) (1,637) - (1,786)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 272,910 479,198 831,503 38,498 45,470 145,997 1,813,576

Page 100: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 99

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

งบการเงนรวม

ราคาประเมน

ท�ดน ราคาทน คาเส�อมราคาสะสม

อาคารและสวน

ปรบปรงส�งปลกสราง เคร�องจกรและอปกรณโรงงาน ยานพาหนะ

เคร�องตกแตงและเคร�องใชสานกงาน

งานระหวางกอสราง รวม

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 - รายการจดประเภทรายการ - 187,836 340,392 21,721 31,205 - 581,154 คาเส�อมราคาสาหรบป - 8,108 - - - - 8,108 โอนเขา (โอนออก) - 7,586 65,193 3,911 3,041 - 79,731 จาหนายสนทรพย - (7,473) - - - - (7,473)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 - - (590) (1,141) (528) - (2,259)

คาเส�อมราคาสาหรบป - 196,057 404,995 24,491 33,718 - 659,261 โอนเขา (โอนออก) - 22,898 65,793 3,077 2,890 - 94,658

จาหนายสนทรพย - - - - 11 - 11

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 - - (89) (53) (1,520) - (1,662)

คาเผ�อการดอยคา 218,955 470,699 27,515 35,099 - 752,268

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 - คาเผ�อการดอยคาสาหรบป - - 545 - - - 545

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 - - (545) - - - (545)

คาเผ�อการดอยคาสาหรบป - - - - - - - ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 - - - - - - -

- - - - - -

พนบาท

Page 101: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 100

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

งบการเงนรวม

ราคาประเมน

ท�ดน ราคาทน

มลคาสทธตามบญช อาคารและสวน

ปรบปรงส�งปลกสราง เคร�องจกรและอปกรณโรงงาน ยานพาหนะ

เคร�องตกแตงและเคร�องใชสานกงาน

งานระหวางกอสราง รวม

31 ธนวาคม 2558 272,910

31 ธนวาคม 2559 272,910 283,106 404,592 10,467 11,865 143,294 1,126,234

คาเส�อมราคาซ� งรวมอยในงบกาไรขาดทนเบดเสรจรวม สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 260,243 360,804 10,983 10,371 145,997 1,061,308

2558

2559 79,731

94,658

พนบาท

งบการเงนเฉพาะกจการ

ราคาประเมน ราคาทน

ท�ดน อาคารและสวน

ปรบปรงส�งปลกสราง เคร�องจกรและอปกรณโรงงาน ยานพาหนะ

เคร�องตกแตงและเคร�องใชสานกงาน

งานระหวางกอสราง รวม

ราคาทน ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 247,270 441,920 730,034 31,683 36,709 156,282 1,643,898 ซ�อสนทรพย - - 15,319 3,752 2,626 14,557 36,254 โอนเขา (โอนออก) - (50,436) 44,001 - 930 (28,278) (33,783)

จาหนายสนทรพย - - - (1,141) (1,002) - (2,143)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 247,270 391,484 789,354 34,294 39,263 142,561 1,644,226

Page 102: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 101

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ซ�อสนทรพย - - 3,772 3,600 1,146 20,673 29,191 โอนเขา (โอนออก) - - 17,970 - - (17,970) -

จาหนายสนทรพย - - (89) (60) (1,637) - (1,786)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 247,270 391,484 811,007 37,834 38,772 145,264 1,671,631

คาเส�อมราคาสะสม

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 1 มกราคม 2558 - 167,862 320,066 21,057 28,504 - 537,489

คาเส�อมราคาสาหรบป - 5,819 64,942 3,911 2,729 - 77,401

โอนเขา (โอนออก) - (7,473) - - - - (7,473)

จาหนายสนทรพย - - - (1,141) (354) - (1,495)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558 - 166,208 385,008 23,827 30,879 - 605,922

คาเส�อมราคาสาหรบป - 18,553 65,675 3,077 2,340 - 89,645

โอนเขา (โอนออก) - - - - - - -

จาหนายสนทรพย - - (89) (53) (1,519) - (1,661)

ยอดคงเหลอ ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 - 184,761 450,594 26,851 31,700 - 693,906

มลคาสทธตามบญช

31 ธนวาคม 2558 247,270 225,276 404,346 10,467 8,384 142,561 1,038,304

31 ธนวาคม 2559 247,270 206,723 360,413 10,983 7,072 145,264 977,725

คาเส�อมราคาซ� งรวมอยในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม

2558 77,401

2559 89,645

Page 103: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 102

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ท�ดน ส�งปลกสราง เคร� องจกร และเคร�องจกรระหวางตดต�งของบรษทและบรษทยอย จานวน 458 ลานบาท และมลคา 437.1 ลานบาท ตามลาดบ (งบการเงนเฉพาะกจการ: จานวน 379 ลานบาท และ 396.1 ลานบาท ตามลาดบ) ไดถกจดจานองไวเปนหลกทรพยค �าประกนวงเงนกระยะส�นและระยะยาวจากสถาบนการเงน

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมสนทรพยภายใตสญญาเชาซ�อท�บรษทเปนผเชาไดรวมแสดงอยในรายการขางตน คอ ยานพาหนะ มลคาสทธตามบญชจานวน 6.8 ลานบาท และ 13.2 ลานบาท ตามลาดบ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทและบรษทยอยมสวนหน�งของอาคาร อปกรณสานกงาน เคร�องตกแตงและยานพาหนะ ซ� งคดคาเส�อมราคาเตมมลคา และแตยงคงใชงานอย ซ� งมราคาทนประมาณ 276.1 ลานบาท และ 251.7 ลานบาท ตามลาดบ (งบการเงนเฉพาะกจการ: จานวน 253.6 ลานบาท และ 229.7 ลานบาท ตามลาดบ)

ท�ดนของบรษทและบรษทยอยไดมการประเมนใหม เม�อวนท� 22 ธนวาคม 2557 โดยผประเมนราคาอสระ การประเมนราคาไดทาตามเกณฑ ราคาตลาดตามสภาพการใชงานท�เปนอย (Market Approach) ราคาตามบญชของท�ดนไดปรบใหเปนไปตามราคาท�ประเมนใหม และสวนเกนทนท�เกดข�น (สทธจากภาษเงนไดรอการตดบญช) จานวน 123 ลานบาท (งบการเงนเฉพาะกจการจานวน 119.7 ลานบาท) ไดบนทกเปนสวนเกนทนจากการตราคาท�ดนซ�งแสดงไวในสวนของผถอหน

18. เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส!นจากสถาบนการเงน

พนบาท งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558

ตoวสญญาใชเงน 583,000 460,000 เจาหน�ทรสตรซท 624,830 697,559 สทธ 1,207,830 1,157,559

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมวงเงนสนเช�อระยะส�นเพ�อการคาจากสถาบนการเงนตามสญญาเงนกยมในวงเงนสงสดรวม 4,300 ลานบาท และ 4,400 ลานบาท ตามลาดบ วงเงนสนเช�อเพ�อการคาดงกลาวประกอบดวย เงนเบกเกนบญช เลตเตอรออฟเครดต ทรสตรซท ตoวสญญาใชเงน การขายลดตoวเงน แพคก�งเครดต และหนงสอค� าประกนธนาคารโดยวงเงนสนเช�อดงกลาวมอตราดอกเบ�ย MOR ตอป สาหรบเงนเบกเกนบญช และวงเงนสนเช�ออ�นมอตราดอกเบ�ยต�งแตรอยละ 1.02 ตอป ถงรอยละ 2.75 ตอป และรอยละ 1.02 ตอป ถงรอยละ 3.14 ตอป ตามลาดบ และมกาหนดชาระระหวาง 1 ถง 6 เดอน

วงเงนสนเช�อระยะส�นจากสถาบนการเงนดงกลาว ค�าประกนโดยการจดจานอง ท�ดน ส�งปลกสรางบนท�ดน เคร�องจกร เคร�องจกรระหวางตดต�ง และเงนฝากประจาของท� งบรษทและบรษทยอยแหงหน� งเปนหลกทรพยค � าประกน (หมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 12 16 และ 17)

Page 104: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 103

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

19. เจาหน!การคาและเจาหน!อ#น

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 เจาหน!การคาและเจาหน!อ#น - กจการท#เก#ยวของกน เจาหน�การคา 232,371 189,266 85,034 189,024 เจาหน� อ�น 764 3,917 764 3,949 รวม 233,135 193,183 85,798 192,973

เจาหน!การคาและเจาหน!อ#น - กจการอ#น เจาหน�การคา 318,105 34,890 276,348 33,647 เจาหน� อ�น 49,177 48,565 46,132 42,452 รวม 367,282 83,455 322,480 76,099

20. หน!สนภายใตสญญาเชาทางการเงน

พนบาท งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 หน� สนภายใตสญญาเชาทางการเงน 3,812 2,434 หก ดอกเบ�ยจายรอตดบญช (420) (105) สทธ 3,392 2,329 หก สวนท�ถงกาหนดชาระภายในหน�งป (1,324) (1,351) สทธ 2,068 978

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทมหน� สนภายใตสญญาเชาทางการเงน โดยมรายละเอยดของจานวนเงนท�ตองจายชาระดงน�

Page 105: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 104

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท งบการเงนรวมและงบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 ผลรวมของ

จานวนเงนข�นต�าท�ตองจาย

ดอกเบ�ยจายรอตดบญช

มลคาปจจบนของจานวนเงนข�นต�าท�ตองจาย

ผลรวมของจานวนเงนข�นต�าท�ตองจาย

ดอกเบ�ยจายรอตดบญช

มลคาปจจบนของจานวนเงนข�นต�าท�ตองจาย

ถงกาหนดชาระภายในหน�งป 1,525 201 1,324 1,428 77 1,351 ถงกาหนดชาระเกนหน�งป แตไมเกนหาป 2,287 219 2,068

1,006 28 978

รวม 3,812 420 3,392 2,434 105 2,329

21. ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน

ภาระผกพนผลประโยชนพนกงานในงบแสดงฐานะการเงน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงตอไปน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ผลประโยชนหลงออกจากงาน เงนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 11,797 4,881 10,339 3,681

การเปล�ยนแปลงในมลคาปจจบนของภาระผกพนของโครงการผลประโยชนสาหรบป ส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ดงน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณ วนท� 1 มกราคม 4,881 4,393 3,681 3,321 ผลประโยชนจายโดยโครงการ - - - - ตนทนบรการปจจบนและดอกเบ�ย 2,675 488 1,887 360 กาไรจากการประมาณตามหลกการคณตศาสตร ประกนภยท�รบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจ 4,241 - 4,771 - ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน ณ วนท� 31 ธนวาคม 11,797 4,881 10,339 3,681

Page 106: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 105

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

คาใชจายท�รบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงตอไปน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ตนทนบรการปจจบน 2,517 395 1,742 267 ดอกเบ�ยจากภาระผกพน 158 93 145 93 รวม 2,675 488 1,887 360

คาใชจายท�รบรในงบกาไรขาดทนเบดเสรจขางตน สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 แสดงรวมในรายการดงตอไปน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ตนทนขายและบรการ 748 155 551 155 คาใชจายในการขาย 374 52 336 52 คาใชจายในการบรหาร 661 146 555 18 คาตอบแทนผบรหาร 734 42 300 42 รวม 2,517 395 1,742 267

ขอสมมตหลกในการประมาณการตามหลกการคณตศาสตรประกนภย ณ วนท�รายงาน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงตอไปน�

งบการเงนรวม 2559 2558

อตราคดลด รอยละ 1.71, 1.72 และ 1.82 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอนและ รอยละ 3.04, 4.52 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอน และ

พนกงานรายวน รอยละ 4.52 ตอปสาหรบพนกงานรายวน อตราการเพ�มข�นของเงนเดอน

รอยละ 5.00, 5.04 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอน และ รอยละ 5.00, 5.04 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอน และ

รอยละ 3.45 ตอปสาหรบพนกงานรายวน รอยละ 3.45 ตอปสาหรบพนกงานรายวน อตราการหมนเวยนพนกงาน

ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 50 สาหรบพนกงานรายเดอน ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 50 สาหรบพนกงานรายเดอน

ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 62 สาหรบพนกงานรายวน ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 62 สาหรบพนกงานรายวน

อตราการมรณะ อตราตามตารางมรณะไทยป 2551 แยกเกณฑเพศชายและหญง อตราตามตารางมรณะไทยป 2551 แยกเกณฑเพศชายและหญง

Page 107: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 106

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558

อตราคดลด รอยละ 1.71 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอนและ รอยละ 4.52 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอน และ

พนกงานรายวน รอยละ 4.52 ตอปสาหรบพนกงานรายวน อตราการเพ�มข�นของเงนเดอน

รอยละ 5.04 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอน และ รอยละ 5.04 ตอปสาหรบพนกงานรายเดอน และ

รอยละ 3.45 ตอปสาหรบพนกงานรายวน รอยละ 3.45 ตอปสาหรบพนกงานรายวน อตราการหมนเวยนพนกงาน

ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 50 สาหรบพนกงานรายเดอน ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 50 สาหรบพนกงานรายเดอน

ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 62 สาหรบพนกงานรายวน ตามอายพนกงานต�งแตรอยละ 0 ถง 62 สาหรบพนกงานรายวน

อตราการมรณะ อตราตามตารางมรณะไทยป 2551 แยกเกณฑเพศชายและหญง อตราตามตารางมรณะไทยป 2551 แยกเกณฑเพศชายและหญง

การวเคราะหความออนไหว

การเปล�ยนแปลงในแตละขอสมมตฐานท�เก�ยวของในการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยท�อาจเปนไปไดอยางสมเหตสมผล ณ วนท�รายงาน โดยถอวาขอสมมตฐานอ�นๆ คงท� จะมผลกระทบตอภาระผกพนผลประโยชนท�กาหนดไวเปนจานวนเงนดงตอไปน�

พนบาท

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ภาระผกพนของโครงการผลประโยชน

ณ วนท# 31 ธนวาคม 2559

เพ�มข�น

ลดลง

เพ�มข�น

ลดลง

อตราคดลด (เปล�ยนแปลงรอยละ 1) (427) 475 (345) 378 การเพ�มข�นของเงนเดอน (เปล�ยนแปลงรอยละ 1) 453 (416) 352 (328) อตราการหมนเวยนของพนกงาน (เปล�ยนแปลงรอยละ 1) (473) 229 (384) 161

แมวาการวเคราะหน�ไมไดคานงการกระจายตวแบบเตมรปแบบของกระแสเงนสดท�คาดหวงภายใตโครงการดงกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมตฐานตางๆ

22. สารองตามกฎหมาย

ตามบทบญญตแหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษทจะตองจดสรรทนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกาไรสทธประจาปหลงจากหกขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาสารองดงกลาวมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน เงนสารองน�จะนาไปจายเปนเงนปนผลไมได

Page 108: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 107

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

23. กองทนสารองเล!ยงชพ

บรษทและบรษทยอยไดจดต�งเงนกองทนสารองเล� ยงชพพนกงานตามความในพระราชบญญตกองทนสารองเล� ยงชพ พ.ศ. 2530 ตามระเบยบกองทน บรษทและพนกงานตองจายเงนสมทบและเงนสะสมเขากองทนน� เปนรอยละ 2 ของเงนเดอนพนกงานดวยจานวนท�เทากน บรษทและบรษทยอยไดแตงต�งผจดการกองทน เพ�อบรหารกองทนใหเปนไปตามขอกาหนดของกฎกระทรวงฉบบท� 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบญญตกองทนสารองเล�ยงชพ พ.ศ. 2530

เงนสมทบเขากองทนสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558

เงนสมทบกองทนสารองเล�ยงชพ 479 308 358 297

24. คาใชจายตามลกษณะ

คาใชจายท�สาคญสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 ซ�งจาแนกตามลกษณะไดดงน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

2559 2558 2559 2558 การเปล�ยนแปลงในสนคาสาเรจรปและงานระหวางทา (122,667) 250,937 (115,699) 257,046 ซ�อสนคาสาเรจรป 1,390,379 438,449 1,484,756 529,433 วตถดบใชไป 2,951,778 3,338,877 2,611,918 3,274,068 คาเส�อมราคาและคาตดจาหนาย 94,943 80,603 92,446 78,259 ขาดทนจากการปรบลดมลคาสนคาคงเหลอ (กลบรายการ) 2,367 (44,605) 4,881 (45,978) ขาดทนจากอตราแลกเปล�ยนเงนตราตางประเทศ - 27,580 - 27,580 คาใชจายเก�ยวกบพนกงาน 110,165 95,390 93,215 89,483 คาขนสงและจดจาหนาย 52,942 60,004 45,767 58,570 คาสาธาณปโภค 39,108 34,395 31,430 29,342 หน�สงสยจะสญ - ลกหน�การคา 66,721 908 66,721 908 คาตอบแทนผบรหาร 17,756 11,091 12,908 9,789 ขาดทนจากการดอยคาในเงนลงทนเผ�อขาย - 54,390 - 54,390 ขาดทนจากการตดบญชเงนทดรองจายคาสนคา - 1,359 - 1,359 คานายหนา คาโฆษณาและสงเสรมการขาย 3,833 4,493 2,768 4,472

Page 109: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 108

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ตนทนจางผลตภายนอก 4,424 3,636 4,141 3,594 ตนทนทางการเงน 25,475 38,049 25,460 38,049 คาใชจายอ�น ๆ 79,780 41,400 61,667 37,360 รวม 4,717,004 4,436,956 4,422,379 4,447,724

25. ภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนไดสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 มดงน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 ภาษเงนไดปจจบน : คาใชจายภาษเงนไดของปปจจบน (64,779) - (64,779) - ภาษเงนไดรอการตดบญช: รายได (คาใชจาย) ภาษเงนไดรอการตดบญชท�เก�ยวของกบ ผลแตกตางช�วคราวท�รบรเม�อเร�มแรกและท�กลบรายการ 14,698 (6,562) 14,698 (6,562) รายได (คาใชจาย) ภาษเงนไดท�แสดงอยใน งบกาไรขาดทนเบดเสรจ (50,081) (6,562) (50,081) (6,562)

การกระทบยอดระหวางอตราภาษท�แทจรงสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดดงน�

พนบาท งบการเงนรวม 2559 2558 อตราภาษ

(รอยละ)

จานวนเงน อตราภาษ

(รอยละ)

จานวนเงน กาไร (ขาดทน) ทางบญชกอนภาษเงนได 399,379 (235,813)

จานวนภาษตามอตราภาษเงนไดนตบคคล 20 (79,876) 20 47,163 ใชประโยชนจากขาดทนสะสม 32,629 - ผลกระทบทางภาษของรายไดท�ไดรบการยกเวนและ คาใชจายท�ไมสามารถนาหกในการคานวณกาไรทางภาษ (17,532) (47,163) รายได (คาใชจาย) ภาษเงนไดรอการตดบญชท�เกดจาก ผลแตกตางช�วคราวท�รบรและกลบรายการ

14,698

(6,562)

รายได (คาใชจาย) ภาษเงนได 13 (50,081) 3 (6,562)

Page 110: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 109

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

พนบาท งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 อตราภาษ

(รอยละ)

จานวนเงน อตราภาษ

(รอยละ)

จานวนเงน กาไร (ขาดทน) ทางบญชกอนภาษเงนได 404,338 (168,773)

จานวนภาษตามอตราภาษเงนไดนตบคคล 20 (80,868) 20 33,755 ใชประโยชนจากขาดทนสะสม 31,193 - ผลกระทบทางภาษของรายไดท�ไดรบการยกเวนและ คาใชจายท�ไมสามารถนาหกในการคานวณกาไรทางภาษ (15,104) (33,755) รายได (คาใชจาย) ภาษเงนไดรอการตดบญชท�เกดจาก ผลแตกตางช�วคราวท�รบรและกลบรายการ

14,698

(6,562)

รายได (คาใชจาย) ภาษเงนได 12 (50,081) 4 (6,562)

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญชและหน� สนภาษเงนไดรอการตดบญชสามารถหกหลบได เม�อกจการมสทธตามกฎหมายท�จะนาสนทรพยภาษเงนไดของงวดปจจบนมาหกกลบกบหน� สนภาษเงนไดของงวดปจจบนและภาษเงนไดน�ประเมนโดยหนวยงานจดเกบภาษหนวยงานเดยวกน

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช คาเผ�อหน�สงสยจะสญ - ลกหน�การคา 22,109 8,765 22,109 8,765 คาเผ�อการลดมลคาสนคาคงเหลอ 16,607 15,631 16,607 15,631 การปรบมลคาเงนลงทนในหลกทรพยเผ�อขาย 9,858 10,878 9,858 10,878 คาเผ�อการดอยคาเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม 3,137 3,137 3,137 3,137 คาเผ�อการดอยคาของสนทรพยท�ไมไดใชดาเนนงาน 640 640 640 640 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 2,068 736 2,068 736 สวนเกนทนจากการตราคาท�ดน (29,904) (29,904) (29,904) (29,904) รวม 24,515 9,883 24,515 9,883

หน� สนภาษเงนไดรอตดบญช สวนเกนทนจากการตราคาท�ดน (3,518) (3,518) - -

Page 111: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 110

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

จานวนเงนภาษเงนไดท�เก�ยวของกบสวนประกอบแตละสวนของกาไรขาดทนเบดเสรจอ�นสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 สรปไดดงน�

พนบาท งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558

ภาษเงนไดรอการตดบญชท#เก#ยวของกบ กาไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสาหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน 954

-

954

-

กาไร (ขาดทน) การปรบมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเผ�อขาย (1,020)

4,079

(1,020)

4,079

ปรบปรงขาดทนจากการเปล�ยนแปลงในมลคายตธรรมของเงนลงทนในหลกทรพยเผ�อขายเปนขาดทนจากการดอยคา - (10,878) - (10,878) รวม (66) (6,799) (66) (6,799)

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทและบรษทยอยมผลขาดทนทางภาษท�ยงไมไดใช จานวน 14.4 ลานบาท และ 19.7 ลานบาท ตามลาดบ ท�บรษทยอยไมไดบนทกสนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช เน�องจากบรษทยอยพจารณาแลวเหนวาบรษทอาจไมมกาไรทางภาษในอนาคตเพยงพอท�จะนาขาดทนทางภาษมาใชประโยชนได

26. กาไร (ขาดทน) ตอหน

กาไร (ขาดทน) ตอหนสาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 คานวณจากกาไร (ขาดทน) สาหรบปท�เปนสวนของผถอหนของบรษทใหญและจานวนหนสามญท�ออกจาหนายแลวระหวางปโดยแสดงการคานวณดงน�

พนบาท/พนหน

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ 2559 2558 2559 2558 กาไร (ขาดทน) สทธสวนท�เปนของผถอหนบรษทใหญ 349,297 (241,782) 354,256 (175,335)

จานวนหนสามญถวเฉล�ยถวงน� าหนก 480,096 480,096 480,096 480,096

กาไร (ขาดทน) ตอหน (บาทตอหน) 0.73 (0.50) 0.74 (0.37)

Page 112: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 111

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

27. สวนงานดาเนนงาน

ขอมลสวนงานดาเนนงานท�นาเสนอน�สอดคลองกบรายงานภายในของบรษทท�ผมอานาจตดสนใจสงสดดานการดาเนนงานไดรบและสอบทานอยางสม�าเสมอเพ�อใชในการตดสนใจในการจดสรรทรพยากรใหกบสวนงานและประเมนผลการดาเนนงานของสวนงาน

สวนงานท#รายงาน

บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจภายใตสวนงานดาเนนงานจานวน 1 สวนงาน คอ การผลตและจาหนายเหลกแปรรป และบรการตดและแปลงสภาพ จงไมไดมการเสนอขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงานดาเนนงานในงบการเงนน�

ขอมลเก#ยวกบภมศาสตร

บรษทและบรษทยอยดาเนนธรกจในสวนงานทางภมศาสตรเดยวคอในประเทศไทย จงไมไดมการเสนอขอมลทางการเงนจาแนกตามสวนงานทางภมศาสตรในงบการเงนน�

ลกคารายใหญ

สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทและบรษทยอยมรายไดจากลกคารายใหญจานวน 1 ราย จากสวนงานธรกจการผลตและจาหนายเหลกแปรรปและบรการตดและแปลงสภาพเหลกเปนจานวนเงน 1,519 ลานบาท (2558: บรษทและบรษทยอยไมมลกคารายใหญจากยอดรายไดรวมของบรษทและบรษทยอยจากสวนงานธรกจการผลตและจาหนายเหลกแปรรป และบรการตดและแปลงสภาพเหลก)

28. เคร#องมอทางการเงน

ก) นโยบายการบรหารความเส�ยงทางการเงน

บรษทและบรษทยอยมความเส�ยงจากความผนผวนของอตราดอกเบ�ย ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยนและความเส�ยงดานการใหสนเช�อ บรษทและบรษทยอยจะพจารณาเลอกใชเคร�องมอและอนพนธทางการเงนเพ�อบรหารความเส�ยงดงกลาวตามความเหมาะสม

บรษทและบรษทยอยไมมนโยบายประกอบธรกรรมตราสารอนพนธทางการเงนเพ�อการเกงกาไรหรอเพ�อการคา

ข) ความเส�ยงจากอตราดอกเบ�ย

ความเส�ยงจากอตราดอกเบ� ยเกดจากการเปล�ยนแปลงของอตราดอกเบ�ยในตลาดอนจะมผลตอดอกเบ�ยสทธ บรษทบรหารความเส�ยงดานอตราดอกเบ�ยอนเก�ยวเน�องกบเงนฝากสถาบนการเงน เงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน และหน� สนภายใตสญญาเชาการเงน โดยการกยมมท�งอตราดอกเบ�ยคงท�และอตราดอกเบ�ยลอยตวตามความเหมาะสมของตลาด

Page 113: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 112

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 สนทรพยและหน� สนทางการเงนท�สาคญสามารถจดตามประเภทอตราดอกเบ�ย และสาหรบสนทรพยและหน� สนทางการเงนท�มอตราดอกเบ�ยคงท�สามารถแยกตามวนท�ครบกาหนดหรอวนท�มการกาหนดอตราดอกเบ�ยใหม (หากวนท�มการกาหนดอตราดอกเบ�ยใหมถงกอน) ไดดงน�

ลานบาท งบการเงนรวม

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559

อตราดอกเบ�ย

อตราดอกเบ�ยปรบข�นลงตามราคาตลาด

ไมมอตรา

อตราดอกเบ�ยท�แทจรง

คงท� ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป ดอกเบ�ย รวม (รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - 19.5 - 4.9 24.4 0.1 – 0.375 เงนลงทนช�วคราว - - - 254.0 254.0 - ลกหน�การคาและลกหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 291.2 291.2 - - กจการอ�น - - - 434.8 434.8 - เงนฝากสถาบนการเงน ท�มภาระค�าประกน

154.0

-

-

-

154.0 0.65 – 1.375

หน!สนทางการเงน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน - 1,207.8 - - 1,207.8 1.02 – 2.75 เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 233.1 233.1 - - กจการอ�น - - - 367.3 367.3 - หน� สนภายใตสญญาเชาการเงน - 1.3 2.1 - 3.4 1.18 – 6.95

ลานบาท งบการเงนรวม

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558

อตราดอกเบ�ย

อตราดอกเบ�ยปรบข�นลงตามราคาตลาด

ไมมอตรา

อตราดอกเบ�ยท�แทจรง

คงท� ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป ดอกเบ�ย รวม (รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - 25.2 - 8.0 33.2 0.25 - 0.375 เงนลงทนช�วคราว - - - 0.1 0.1 - ลกหน�การคาและลกหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 256.3 256.3 -

Page 114: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 113

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ลานบาท งบการเงนรวม

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558

อตราดอกเบ�ย

อตราดอกเบ�ยปรบข�นลงตามราคาตลาด

ไมมอตรา

อตราดอกเบ�ยท�แทจรง

คงท� ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป ดอกเบ�ย รวม (รอยละตอป)

- กจการอ�น - - - 403.6 403.6 - เงนฝากสถาบนการเงน ท�มภาระค�าประกน

152.0

-

-

-

152.0 1.00 - 1.55

หน!สนทางการเงน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน - 1,157.6 - - 1,157.6 1.05 - 3.14 เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 193.2 193.2 - - กจการอ�น - - - 83.4 83.4 - หน� สนภายใตสญญาเชาการเงน - 1.3 1.0 - 2.3 1.39 - 3.69

ลานบาท งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559

อตราดอกเบ�ย

อตราดอกเบ�ยปรบข�นลงตามราคาตลาด

ไมมอตรา

อตราดอกเบ�ยท�แทจรง

คงท� ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป ดอกเบ�ย รวม (รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - 8.3 - 4.6 12.9 0.1 - 0.375 เงนลงทนช�วคราว - - - 254.0 254.0 - ลกหน�การคาและลกหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 350.0 350.0 - - กจการอ�น - - - 307.2 307.2 - เงนฝากสถาบนการเงน ท�มภาระค�าประกน

153.1

-

-

-

153.1 0.65 – 1.375

หน!สนทางการเงน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน - 1,207.8 - - 1,207.8 1.02 – 2.75 เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 85.8 85.8 - - กจการอ�น - - - 322.5 322.5 - หน� สนภายใตสญญาเชาการเงน - 1.3 2.1 - 3.4 1.18 – 6.95

Page 115: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 114

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ลานบาท งบการเงนเฉพาะกจการ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2558

อตราดอกเบ�ย

อตราดอกเบ�ยปรบข�นลงตามราคาตลาด

ไมมอตรา

อตราดอกเบ�ยท�แทจรง

คงท� ภายใน 1 ป ภายใน 2-5ป ดอกเบ�ย รวม (รอยละตอป)

สนทรพยทางการเงน เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด - 10.4 - 8.0 18.4 0.25 - 0.375 เงนลงทนช�วคราว - - - 0.1 0.1 - ลกหน�การคาและลกหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 341.1 341.1 - - กจการอ�น - - - 351.2 351.2 - เงนฝากสถาบนการเงน ท�มภาระค�าประกน

151.0

-

-

-

151.0 1.00 - 1.55

หน!สนทางการเงน เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะส�นจากสถาบนการเงน - 1,157.6 - - 1,157.6 1.05 - 3.14 เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น - กจการท�เก�ยวของกน - - - 193.0 193.0 - - กจการอ�น - - - 76.1 76.1 - หน� สนภายใตสญญาเชาการเงน - 1.3 1.0 - 2.3 1.39 - 3.69

ค) ความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยน

บรษทและบรษทยอยมความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยนเน�องจากยอดซ�อบางสวนเปนสกลเงนตราตางประเทศ การซ�อและการนาเขาวตถดบและสนคาบางสวนจะตองจายชาระเปนเงนดอลลารสหรฐและยโร สาหรบปส�นสดวนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมยอดซ�อท�เปนสกลเงนตราตางประเทศมมลคาคดเปนเงนบาท 1,621 ลานบาท (31 ธนวาคม 2558 : 1,649 ลานบาท) บรษทพจารณาปองกนความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยนโดยการซ�อสญญาอตราแลกเปล�ยนลวงหนาตามความเหมาะสม

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมหน� สนท�เปนเงนตราตางประเทศจานวน 0.7 ลานเหรยญดอลลารสหรฐและ 0.07 ลานเหรยญยโร ซ� งไดทาสญญาปองกนความเส�ยงไวแลว (31 ธนวาคม 2558 : 4.9 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 4.1 ลานเหรยญยโร) (หมายเหตประกอบงบการเงนขอ 9)

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมหน� สนทางการเงนท�เปนเงนตราตางประเทศท�ไมไดทาการปองกนความเส�ยงจานวน 3.8 ลานเหรยญดอลลารสหรฐและ 0.2 ลานเหรยญยโร (31 ธนวาคม 2558 จานวน 0.6 ลานเหรยญดอลลารสหรฐและ 1.0 ลานเหรยญ ยโร)

Page 116: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 115

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ง) ความเส�ยงดานการใหสนเช�อ

บรษทและบรษทยอยมความเส�ยงดานการใหสนเช�อท�เก�ยวเน�องกบลกคา อยางไรกตามเน�องจาก บรษทและบรษทยอยมฐานของลกคาท�หลากหลายและมจานวนมากราย ดงน�นบรษทและบรษทยอยจงไมคาดวาจะไดรบความเสยหายอยางเปนสาระสาคญจากการเกบหน�จากลกหน� เหลาน�น บรษทและบรษทยอยไดประมาณคาเผ�อหน�สงสยจะสญ โดยอาศยการประเมนผลของฝายบรหารเก�ยวกบความสามารถในการจายชาระหน�ของลกหน� ท�คงคางอย ณ วนส�นป

จ) มลคายตธรรม

ราคาตามบญชของสนทรพยและหน� สนทางการเงน อนไดแก เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ลกหน� การคาและลกหน� อ�น เจาหน�การคาและเจาหน� อ�น เงนใหกยมและเงนกยมมมลคาใกลเคยงกบมลคายตธรรม

29. การบรหารจดการทน

วตถประสงคในการบรหารจดการทนท�สาคญของบรษทและบรษทยอย คอ การจดใหมซ� งโครงสรางทางการเงนท�เหมาะสมและการดารงไวซ�งความสามารถในการดาเนนธรกจอยางตอเน�อง

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทและบรษทยอยมอตราสวนหน� สนตอทนเทากบ 0.99:1 และ 0.95:1 ตามลาดบ และบรษทมอตราสวนหน� สนตอทนเทากบ 0.85:1 และ 0.90:1 ตามลาดบ

30. ภาระผกพนและหน!สนท#อาจเกดข!น

ก) ภาระผกพนตามรายจายฝายทน

- ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมภาระผกพนในการซ�อเคร�องจกรและสญญากอสรางจานวน 0.5 ลานเหรยญดอลลารสหรฐและ 0.08 ลานบาท (วนท� 31 ธนวาคม 2558 มภาระผกพนในการซ�อเคร�องจกรจานวน 0.5 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ)

- ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 บรษทมภาระผกพนเพ�อจายพฒนาโปรแกรมคอมพวเตอรจานวน 0.1 ลานบาทและ 0.04 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ (วนท� 31 ธนวาคม 2558 จานวน 0.6 ลานบาท)

ข) สญญาเชาและสญญาบรการ

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และ 2558 บรษทยอยมสญญาเชาและบรการอาคารสานกงาน โดยมภาระผกพนตามสญญาท�จะตองจาย ในอนาคต ดงน�

Page 117: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 116

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

ลานบาท งบการเงนรวม

2559 2558 ไมเกน 1 ป 1.2 1.2 เกน 1 ป แตไมเกน 5 ป 0.8 2.0 รวม 2.0 3.2

ค) ภาระผกพนตามเลตเตอรออฟเครดต

บรษทมภาระผกพนจากการเปดเลตเตอรออฟเครดต เพ�อส�งซ�อสนคา ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 จานวน 2.8 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 6.7 ลานเหรยญยโร (วนท� 31 ธนวาคม 2558 จานวน 5.5 ลานเหรยญดอลลารสหรฐ และ 5.1 ลานเหรยญยโร)

ง) หนงสอค�าประกนท�ออกโดยธนาคาร

ณ วนท� 31 ธนวาคม 2559 และวนท� 31 ธนวาคม 2558 บรษทและบรษทยอยมหน� สนท�อาจเกดข�นจากหนงสอค�าประกนท�ออกโดยธนาคาร เพ�อค� าประกนการจายชาระคาใชไฟฟา และระบบสาธารณปโภคเปนจานวน 7.8 ลานบาท และ 7.8 ลานบาท ตามลาดบ (งบเฉพาะกจการ : จานวน 6.9 ลานบาท และ 6.9 ลานบาท ตามลาดบ)

31. เหตการณภายหลงรอบระยะเวลาท#รายงาน

1) การเขาลงทนเพ�มในบรษทรวม

ท�ประชมคณะกรรมการบรษท คร� งท� 1/2560 เม�อวนท� 25 มกราคม 2560 มมตอนมตใหบรษทเขาลงทนเพ�มในบรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด ซ�งเปนบรษทรวมท�บรษทถอหนในสดสวนรอยละ 20 โดยบรษทจะเขาซ�อหนสามญในบรษท เตอหลง (ไทยแลนด) จากด จากเตอหลง สตล สงคโปร โพรเจกต ไพรเวท ลมเตด จานวน 1 ลานหน ในราคาหนละ 70 บาท รวม 70 ลานบาท คดเปนสดสวนการถอหนเพ�มข�นรอยละ 10 ซ�งเม�อรวมกบสดสวนท�ถอหนอยเดม รวมเปนรอยละ 30 โดยจายชาระงวดแรก ในวนท� 26 มกราคม 2560 เปนจานวนเงน 14 ลานบาท และอกจานวน 56 ลานบาท จายชาระในวนท� 31 มกราคม 2560

2) การเสนอจายเงนปนผลของบรษท

ท�ประชมคณะกรรมการบรษทคร� งท� 2/2560 เม�อวนท� 27 กมภาพนธ 2560 คณะกรรมการมมตอนมตการจายเงนปนผลในอตราหนละ 0.20 บาท เปนจานวนเงนท�งส�น 96 ลานบาท ท�งน� การเสนอจายเงนปนผลดงกลาวจะตองไดรบการอนมตจากท�ประชมสามญผถอหนของบรษท

Page 118: สารบัญ - Asia Metal Report... · 2019-09-24 · สารบัญ เรื่อง หน า สารจากคณะกรรมการบริษัท 1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจาป 2559 117

บรษท เอเซย เมทล จากด (มหาชน) และบรษทยอย

หมายเหตประกอบงบการเงน (ตอ)

สาหรบปส!นสดวนท# 31 ธนวาคม 2559

32. การจดประเภทบญชใหม

รายการในงบการเงนของป 2558 บางรายการไดจดประเภทใหมใหสอดคลองกบรายการในงบการเงนของป 2559 ดงน�

พนบาท งบการเงนรวม ตามท� จดประเภท ตามท� รายงานเดม ใหม รายงานใหม

งบแสดงฐานะการเงน

อสงหารมทรพยเพ�อการลงทน 42,328 (42,328) -

ท�ดน อาคารและอปกรณ 1,083,906 42,328 1,126,234