of 98 /98

สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page 2: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบญ

หนา บทสรปผบรหาร (1) บทท 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) 1-1 ของ กรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557-2561 (Final Report) บทท 2 สรปสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศ 2-1

และการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ 2.1 สรปสถานภาพดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2-1 ของกรมสงเสรมสหกรณ 2.2 สรปความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2-23 ของกรมสงเสรมสหกรณ

บทท 3 วสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรดานเทคโนโลยสารสนเทศ 3-1

และการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ 3.1 วสยทศน พนธกจดานเทคโนโลยสารสนเทศ 3-1

และการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ 3.2 ยทธศาสตรเพอการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของ 3-6 กรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561

บทท 4 การออกแบบการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ 4-1

4.1 สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 4-1 4.2 สถาปตยกรรมระบบคอมพวเตอร 4-3 4.3 สถาปตยกรรมระบบเครอขายและระบบการรกษาความมนคงปลอดภย 4-6

Page 3: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบญ

หนา บทท 5 แผนการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ ปพ.ศ. 2557 – 2561 5-1 5.1 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลย 5-1 สารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 ตามขอเสนอแนะของทปรกษาฯ 5.2 บทสงทาย 5-40 บทท 6 ความสอดคลองแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) 6-1 ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 กบแผนอน ๆ ทเกยวของ ผนวก ก ความสมพนธของวสยทศน พนธกจ ยทธศาสตร แผนงาน และโครงการ ผนวก ก-1 แผนผงยทธศาสตรและโครงการตามแผนแมบทฯ ผนวก ก-2 ความสมพนธของ พนธกจ ยทธศาสตร และโครงการ

ผนวก ข ค านยามตวชวดตามยทธศาสตร ผนวก ค เกณฑราคาพนฐานทางเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ผนวก ค-1 เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าปงบประมาณ 2556 ผนวก ค-2 หลกเกณฑ แนวทาง และขอบเขต การพจารณางบประมาณ รายการคาจางทปรกษาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผนวก ค-3 หลกเกณฑ แนวทาง และขอบเขต การพจารณางบประมาณ รายการฝกอบรม สมมนาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผนวก ค-4 เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรและ ซอฟตแวรส าหรบงานระบบสารสนเทศภมศาสตร ( GIS) ผนวก ค-5 รายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของเครองคอมพวเตอรพกพาหนาจอสมผส (Tablet) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผนวก ค-6 การก าหนดคณลกษณะเฉพาะและราคาของครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ทเสนอตงงบประมาณป 2556 กรณนอกเหนอจากครภณฑคอมพวเตอรตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวง ICT

ผนวก จ การเปรยบเทยบระหวางการเชาและการซอเครองคอมพวเตอรลกขาย

Page 4: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทสรปผบรหาร สบเนองจากป 2558 ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) จะเปด

ตลาดการคาเสร โดยใหม การคาบรการของอาเซยนเปนไปอยางเสรมากขน และพฒนาระบบการยอมรบรวมกนเพออ านวยความสะดวกในการประกอบวชาชพในสาขาบรการ รวมทงสงเสรมการรวมลงทนของอาเซยนไปยงประเทศทสาม ท าใหเกดการขยายตวในดานการคาและการลงทนของไทย เนองจากการผลกดนมาตรการตาง ๆ เพอเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยนจะกอใหเกดการยกเลกหรอลดอปสรรคในการเขาสตลาด ไมวาจะเปนอปสรรคดานภาษหรอมาตรการทางการคาอน ๆ ทมใชภาษ ประเทศสมาชกจะแสวงหาความรวมมอเพอลด/ขจดอปสรรคตาง ๆ เหลานน รวมถงอ านวยความสะดวกทางการคาและการลงทนระหวางกน ทงนเมอมการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนแลว ธรกจของสหกรณ กลมเกษตรกรอาจไดรบผลกระทบทงทเปนปจจยทงในดานบวกและดานลบ มการแขงขนทางธรกจทสงขน ซงการสรางความไดเปรยบในเชงธรกจนน ขอมลททนสมย รวดเรว ทนตอเหตการณ ถอวาเปนปจจยหนงทส าคญตอการวางแผน และตดสนใจใน การด าเนนธรกจเปนอยางมาก ดวยกรมสงเสรมสหกรณ มภารกจเกยวกบการสงเสรม เผยแพร ใหความรเกยวกบอดมการณ หลกการและวธการสหกรณ ใหแกบคลากรสหกรณ กลมเกษตรกร และประชาชนทวไป สงเสรม สนบสนน และพฒนาระบบสหกรณ ใหมความเขมแขง โดยการพฒนากระบวนการเรยนรในการเพมขดความสามารถในดานการบรหาร การจดการ การด าเนนธรกจอยางมประสทธภาพ และมการเชอมโยงธรกจ สหกรณสระดบสากล เพอใหสมาชกสหกรณมคณภาพชวตทดขนทงทางดานเศรษฐกจและสงคม

กรมสงเสรมสหกรณจงตระหนกถงการเตรยมความพรอมของกรมสงเสรมสหกรณ สหกรณไทย และกลมเกษตรกร ใหกาวเขาสประชาคมอาเซยน อยางมประสทธภาพ โดยการน าเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารมาพฒนาและยกระดบการใหบรการ การบรหารจดการทมประสทธภาพ และสรางมลคาเพมใหแกขอมลสารสนเทศ เพอน ามาใชสนบสนนการปฏบตงาน การวางแผน ก าหนดนโยบาย เพอสงเสรม สนบสนน และพฒนาระบบสหกรณ กลมเกษตรกร ใหมความเขมแขง มคณภาพชวตทดขนทงทางดานเศรษฐกจและสงคม ตามท กรมสงเสรมสหกรณมการ น าเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มาประยกตใชงาน เพอใหเกดประสทธภาพสงสดนน กรมสงเสรมสหกรณจงมการก าหนดกรอบแนวทางการพฒนา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารขน ซงแผนการ พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร จะถกบรรจเปน แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561 โดยมการก าหนดวสยทศน พนธกจ เปาหมาย และแผนการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทชดเจน มรายละเอยดดงน

Page 5: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. วสยทศนดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร “พฒนาและยกระดบการใหบรการ และบรหารจดการ ทมประสทธภาพ โดยใช ICT เปนตว

ขบเคลอน “ 2. พนธกจดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

2.1 พฒนาระบบบรหารจดการภายในอเลกทรอนกส มงสการเปน Paperless 2.2 สงเสรมและสนบสนนใหความรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแกบคลากรอยาง

ตอเนอง 2.3 จดท ามาตรฐานขอมล และพฒนาระบบฐานขอมลกลางเพอการบรการและบรหารจดการ

ของกรมสงเสรมสหกรณ 2.4 ประยกตใชมาตรฐานสากลในการบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2.5 พฒนาระบบสารสนเทศ เพอถายทอดองคความรการสหกรณ การสงเสรม พฒนา และ

สนบสนนระบบสหกรณและกลมเกษตรกรผานชองทางอเลกทรอนกส 2.6 สงเสรมสนบสนนใหระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

สามารถใหบรการไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ 2.7 พฒนาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทมความมนคงปลอดภย

มประสทธภาพในการใหบรการ และสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวงของผใชบรการได 2.8 พฒนาบคลากร ระบบสารสนเทศ และโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอ

รองรบการกาวเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 2.9 สรางนวตกรรมการใหบรการแกสหกรณ กลมเกษตรกร สมาชก และประชาชนทวไป โดยใช

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเปนตวขบเคลอน

3. สรปเปาหมายหลกภาพรวมของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561

3.1 ปงบประมาณ 2557: มมาตรฐานขอมลกลางส าหรบการเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล เพอใหเกดการบรณาการขอมลส าหรบการบรการและบรหารจดการของกรมสงเสรมสหกรณ

3.2 ปงบประมาณ 2558: พฒนาและยกระดบการใหบรการแกสหกรณ และกลมเกษตรกร โดย การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศในการสรางโอกาสทางการตลาดใหแกสนคาของ สหกรณ และกลมเกษตรกร พรอมทงพฒนาระบบสารสนเทศส าหรบสนบสนนการบรหารจดการและการด าเนนธรกจของสหกรณ และกลมเกษตรกร นอกจากนยงมการพฒนาระบบบรหารจดการภายในของกรมสงเสรมสหกรณใหเปนหนงเดยว

3.3 ปงบประมาณ 255 9: พฒนาศนยกลาง ขอมลระบบฐานขอมลกลางเพอการบรการและบรหารจดการของกรมสงเสรมสหกรณ โดยการเชอมโยงขอมลสารสนเทศตาง ๆ เขาดวยกนทงจากภายในสหกรณ และภายนอกไดแก สหกรณ กลมเกษตร และหนวยงานภายนอก

3.4 ปงบประมาณ 2560: พฒนาระบบสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร ซงเปนการสรางมลคาเพมขอมลสารสนเทศทชวยสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร

3.5 ปงบประมาณ 2561: พฒนาเครองมอส าหรบการสงเคราะหขอมลชนสง สามารถสรางแบบจ าลองเพอเชอมโยงธรกจสหกรณ กลมเกษตร น ามาเปนขอมลในการวางแผน ก าหนดนโยบายส าหรบการสงเสรม สนบสนนใหสหกรณ กลมเกษตรกร

Page 6: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. แผนการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 จากผลลพธดงกลาวขางตน เพอน าไปสการปฏบตใหบรรลตามเปาหมายของแผนแมบทฯ ทวางไว จงมแผนการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 แสดงดง ตารางสรปแผนงานโครงการ

Page 7: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตารางสรปแผนงานโครงการ

ยทธศาสตรท 1: สรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: มาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ST1-101: โครงการจดท ามาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการบรการและบรหารจดการ

1. เพอใหมมาตรฐานขอมลกลางส าหรบการจดเกบขอมลอเลกทรอนกสส าหรบการบรการและบรหารจดการของกรมสงเสรมสหกรณ 2.เพอก าหนดแนวทาง การบรณาการขอมลส าหรบการบรการและบรหารจดการของกรมสงเสรมสหกรณ

ระดบความส าเรจของการจดท ามาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการบรการและบรหารจดการ

1.ศกษาและวเคราะหความตองการดานขอมลจากผมสวนไดสวนเสยและนโยบาย การแลกเปลยนขอมลของผบรหาร 2. ศกษามาตรฐานสากลส าหรบการจดท ามาตรฐานขอมลทเปนทยอมรบทวไปในระดบประเทศ และ/หรอในระดบสากล อาท TH-e gif 3. ศกษาและวเคราะหโครงสรางและการจดเกบขอมลอเลกทรอนกสปจจบนของกรมสงเสรม-สหกรณ 4. ศกษาและวเคราะหผทมสวนไดสวนเสยในการแลกเปลยนขอมลอเลกทรอนกสตามท กรมสงเสรมสหกรณก าหนด 5. ศกษาและวเคราะหกระบวนการท างานของกรมสงเสรมสหกรณในปจจบน 6. ศกษาและวเคราะหการใชและการแลกเปลยนขอมลระหวางหนวยงานภายในและภายนอกทใชอยในปจจบน 7. จดท ามาตรฐานขอมลและก าหนดโครงสรางมาตรฐานขอมลเพอการจดเกบและการแลกเปลยน (Meta Data)

ทกหนวยงาน 3,520,000 - - - -

Page 8: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 1: สรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: มาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

ST1-102: โครงการจดจาง ทปรกษา การออกแบบและก ากบดแล การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร

เพอจดจางทปรกษาใน การออกแบบและก ากบดแลการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

มการจดจางทปรกษาในการออกแบบและก ากบดแลการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร

1. ออกแบบเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร ในลกษณะ Conceptual Design 2. ราง TOR โครงการการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 3. ก ากบดการโครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหเปนไปตามวตถประสงคของโครงการอยางมประสทธภาพ

ศนยสารสนเทศ 4,818,000 4,818,000 4,818,000 4,818,000 4,818,000

ST1-103: โครงการจดท า แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)

เพอด าเนนการจดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)

มการจดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)

1. ศกษาและวเคราะหสภาพภายในและภายนอกทมผลตอการด าเนนงานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในปจจบน 2. ศกษาและวเคราะหความตองการใชงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 3. ออกแบบสถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 4. ก าหนดยทธศาสตร แผนงาน/โครงการทควรพฒนาหรอปรบปรง 5. ก าหนดงบประมาณด าเนนการและจดล าดบความส าคญของแผนงาน/โครงการ 6. จดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)

ศนยสารสนเทศ - - - - 3,000,000

Page 9: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 1: สรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561

แผนงานท 1: มาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

ST1-104: โครงการสรางมาตรฐาน การบรการ ตามมาตรฐานสากล (IT Service Management)

เพอใหการจดการงานบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Service Management) เปนไปตามมาตรฐานสากล

มการจดการงานบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Service Management) ตามมาตรฐานสากล

1. ศกษาวเคราะหสภาพการใชงานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของในปจจบน 2. วเคราะหเปรยบเทยบการปฏบตงานขององคกรกบมาตรฐานสากล 3. จดท ารายงานมาตรฐานการบรการตามมาตรฐานสากล 4. สรางความเขาใจเพอใหปฏบตงานไดตามมาตรฐานการบรการทก าหนดไว

ศนยสารสนเทศ - 3,509,000

- - -

ST1-105: โครงการพฒนากระบวนการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล (ISMS)

เพอใหการบรหารจดการการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศเปนไปตามมาตรฐานสากล

มการบรหารจดการการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

1. ศกษาและประเมนทรพยสนสารสนเทศอางองตามมาตรฐาน ISO27001 2. ศกษาวเคราะหและประเมนความเสยง (Risk assessment: analysis & evaluation) 3. .ใหค าปรกษาแนะน าในการรเรมกระบวนการบรหารจดการความปลอดภย 4. จดท าแผนทศทางการบรหารจดการ ความปลอดภยดานเทคโนโลยสารสนเทศ

ศนยสารสนเทศ - - 2,794,000

- -

Page 10: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 2: ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ

ST2-101: โครงการปรบปรงเวบไซตเพอมงสความเปนสากล

1. เพอปรบปรงเวบไซตปจจบนของกรมสงเสรม-สหกรณใหมความสวยงาม ทนสมยและสามารถรองรบการใหบรการไดทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ 2. เพอประชาสมพนธและเผยแพรขอมลของสหกรณและกลมเกษตรกรประเทศไทยใหแกตางประเทศ

1. มเวบไซตของ กรมสงเสรมสหกรณเปนภาษาองกฤษ 2. รอยละความพงพอใจของผเขาเยยมชมเวบไซต

ปรบปรงและพฒนาเพมเตมเวบไซตปจจบนของ กรมสงเสรมสหกรณใหมความสวยงาม ทนสมยและสามารถรองรบการใหบรการไดทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

ศนยสารสนเทศ 1,507,000 - - - -

ST2-102: โครงการพฒนาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส

1. เพอเพมชองทางการกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรผานชองทางอเลกทรอนกส 2. เพอเสรมสรางและพฒนาเครอขายธรกจของสหกรณและกลมเกษตรกร 3. เพอสงเสรมและสนบสนนขยายสวนแบงการตลาดสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกร 4. เพอสรางมลคาเพมใหกบสนคาของสหกรณและ กลมเกษตรกร

1. อตราการเพมขนของมลคาทางธรกจของสหกรณ/ กลมเกษตรกร 2. จ านวนของประเภทสนคาของสหกรณและ กลมเกษตรกรทจ าหนายบนระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส

1. ศกษา วเคราะหระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส 2. จดหาและตดตงอปกรณดานฮารดแวร ประกอบดวย 2.1 เครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบระบบงาน (Application Server) จ านวน 2 ชด 2.2 เครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบบรหารจดการระบบฐานขอมล (Database Server) จ านวน 1 ชด

ศนยสารสนเทศ - 5,408,500 - - -

ยทธศาสตรท 2: ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

Page 11: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ (ตอ)

ST2-103: โครงการพฒนาระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร

1. เพอพฒนาระบบสารสนเทศส าหรบการใหบรการจดทะเบยน กลมเกษตรกร 2. เพอจดเกบขอมลรายละเอยดของ กลมเกษตรกร

มระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกรเพอสนบสนน การปฏบตงานและใหบรการแกประชาชน

- ศกษา วเคราะหระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร

- ส านก นายทะเบยนและกฎหมาย - ศนยสารสนเทศ

- 3,500,000 - - -

ST2-104: โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ

1. เพอศกษา วเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ 2. เพอพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ เสรมสรางความเขมเขงทางดานการบรหารจดการของระบบสหกรณตาม หลกธรรมาภบาล

จ านวนสหกรณภาคการเกษตรทใชงานระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ

โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ แบงออกเปน 2 ระยะ ดงน ระยะท 1 : สหกรณภาคการเกษตร 1. ศกษาและออกแบบระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณภาคการเกษตรทเหมาะสมและสอดคลองกบการด าเนนธรกจของสหกรณภาคการเกษตรแตละประเภท 2. พฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณภาคการเกษตร เสรมสรางความเขมแขงทางดานการบรหารจดการของระบบสหกรณตามหลกธรรมาภบาล 3. เครองคอมพวเตอรแมขายท าหนาทเปน Developer และ Testing จ านวน 1 ชด

ศนยสารสนเทศ - 10,397,000 14,997,000 - -

Page 12: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 2: ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ (ตอ) ST2-105: โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร

1. เพอศกษา วเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร 2. เพอพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกรเสรมสรางความเขมแขงทางดานการบรหารจดการของกลมเกษตรกรตามหลกธรรมาภบาล

จ านวนกลมเกษตรกรทใชงานระบบสารสนเทศการบรหาร

1. ศกษาและออกแบบระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกรทเหมาะสมและสอดคลองกบการด าเนนธรกจของกลมเกษตรกร 2. พฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร 3. เครองคอมพวเตอรแมขายท าหนาทเปน Developer และ Testing จ านวน 1 ชด

ศนยสารสนเทศ - 8,000,000

- - -

ST2-106: โครงการพฒนาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส

1. เพอพฒนาระบบสารสนเทศสนบสนนงานดานการรบเรองรองเรยน 2. เพอเพมชองทางการเขาถงการรบเรองรองเรยนของกรมสงเสรมสหกรณผานระบบอเลกทรอนกส

จ านวนขอรองเรยนผานระบบอเลกทรอนกส

ศกษา วเคราะห ออกแบบและพฒนาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส

ศนยสารสนเทศ - 2,110,000

- - -

ST2-107: โครงการพฒนาระบบสารสนเทศผลตภณฑเกษตรกรเพอการสงเสรมการขาย ระยะท 1

เพอจดซอจดหาเครองมออปกรณและระบบการตลาดอเลกทรอนกส (Electronic Marketing)

- จดซอจดหาระบบการตลาดอเลกทรอนกส (Electronic Marketing)

ศนยสารสนเทศ 70,000,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ยทธศาสตรท 2: ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

Page 13: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ (ตอ) ST2-108: โครงการพฒนาระบบการสงเสรม-สหกรณ (Cooperative Promotion System , CPS)

เพอพฒนาระบบ การสงเสรมสหกรณใหมประสทธภาพมากยงขน เพอใหสหกรณมความเขมแขง

- 1. จดหาระบบการสงเสรมสหกรณ (CPS) ประกอบดวยระบบตางๆ ดงน - ระบบฐานขอมลสมาชกสหกรณ และขอมลธรกจสหกรณ ซงจะใชส าหรบแตละสหกรณทกสหกรณ - ระบบประมวลผลขอมลวเคราะหสถานะการผลตของสมาชก สถานภาพของสหกรณ ความมนคง ความเขมแขงทางการเงนทางธรกจของสหกรณ - ระบบการวางแผนการสงเสรมและพฒนาสหกรณ - ระบบตดตามประเมนผล 2. เครองคอมพวเตอรแมขาย จ านวน 1 ชด

ศนยสารสนเทศ 2,840,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST2-109: โครงการเสรมสรางความเขมแขงของสถาบนเกษตรกรดวยฐานขอมลสมาชก

เพอจดซอจดหาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย พรอมโปรแกรมระบบขอมลสมาชกสหกรณ และมการวเคราะหขอมลบญชสมาชกได โดยน าขอมลจากระบบคอมพวเตอรของสหกรณตางๆ เขามาประมวลผลเพอประกอบรายงาน

- จดหาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย พรอมโปรแกรมระบบขอมลสมาชกสหกรณ

ศนยสารสนเทศ 90,000,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ยทธศาสตรท 2: ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

Page 14: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2558 2559 2560 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ (ตอ) ST2-110: โครงการพฒนาระบบบรหารจดการ Cooperative Distribution Center (CDC)

เพอสนบสนนใหสหกรณเปนศนยกระจายสนคาสหกรณ และเพมประสทธภาพการเชอมโยงเครอขายการผลตและการตลาดใหสงขน ขยายวงการเชอมโยงเครอขายการผลต การตลาดใหครอบคลมสนคาทสมาชกและประชาชนตองการลดตนการผลตและลดตนทน ดาน Logistics โดยวธการรวมกนซอ และรวมกนขาย สราง Brand กลางสนคาสหกรณ และผลกดนใหสหกรณรวมตวจดตงเปนศนยกระจาย สนคาระดบทองถนและในระดบประเทศ

- จดจางพฒนาระบบบรหารจดการ Cooperative Distribution Center (CDC) พรอมทงอปกรณคอมพวเตอรเพอสนบสนนระบบบรหารจดการ Cooperative Distribution Center (CDC)

ศนยสารสนเทศ 4,280,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ยทธศาสตรท 2: ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ (ตอ)

Page 15: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST2-111: โครงการพฒนาระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร

เพอจดจางพฒนาระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร ส าหรบจดเกบขอมลผลการประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร พรอมทงออกรายงาน สรปผลการจดมาตรฐานตามเงอนไขท กรมสงเสรมสหกรณ ก าหนด เพอน าขอมลไปสงเสรม สนบสนนใหสหกรณและกลมเกษตรกรผานเกณฑประเมนมาตรฐาน

- จดจางพฒนาระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร พรอมทงอปกรณคอมพวเตอรเพอสนบสนนระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร

ศนยสารสนเทศ 2,680,000

- - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

Page 16: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบบรหารจดการและสนบสนนการปฏบตงาน ST3-101: โครงการพฒนาระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)

1. เพอประยกตใชระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารส าหรบการปฏบตงานทเกยวของในสวนของการบรหารจดการงบประมาณ การเงนการบญช การพสด และการบรหารทรพยากรบคคล 2. จดหาและตดตงซอฟตแวรส าเรจรปของระบบงบประมาณ ระบบจดซอจดจาง การเงนบญช การบรหารจดการคงคลง และการบรหารงานดานทรพยากรบคคล

มระบบสารสนเทศสนบสนนการท างานดานจดสรรงบประมาณ อนมตงบประมาณ การจดซอจดจาง การเบกจายงบประมาณ การบรหารจดการ คงคลง รวมทง การบรหารงาน ดานทรพยากรบคคล

1. จดหาและตดตงซอฟตแวรส าเรจรปส าหรบระบบงบประมาณ ระบบจดซอจดจาง การเงนบญช การบรหารจดการคงคลง และการบรหารงาน ดานทรพยากรบคคล จ านวน 1 ชด 2. ปรบแตงซอฟตแวรส าเรจรประบบงบประมาณ ระบบจดซอจดจาง การเงนบญช การบรหารจดการคงคลง และการบรหารงานดานทรพยากรบคคล ใหรองรบความตองการของผใชงานและสอดคลองกบการปฏบตงานทเกยวของในสวนของการบรหารจดการงบประมาณ การเงนการบญช การพสด และการบรหารทรพยากรบคคล

ทกหนวยงาน - 20,002,000 - - -

จดหาและตดตงซอฟตแวรส าเรจรปส าหรบระบบประเมนวดสมรรถนะขดความสามารถของบคคลตามสาย (Competency)

มระบบประเมนวดสมรรถนะขดความสามารถของบคคลตามสาย (Competency)

1. จดหาและตดตงซอฟตแวรส าเรจรปส าหรบการประเมนวดสมรรถนะขดความสามารถของบคคลตามสาย (Competency) จ านวน 1 ชด 2 ปรบแตงซอฟตแวรส าเรจรปส าหรบระบบประเมนวดสมรรถนะขดความสามารถของบคคลตามสาย (Competency) ใหรองรบความตองการของผใชงานและสอดคลองกบการปฏบตงานทเกยวของในสวนของการบรหารจดการงบประมาณ การเงนการบญช การพสด และการบรหารทรพยากรบคคลของกรมสงเสรมสหกรณ

- กองการเจาหนาท - ศนยสารสนเทศ

- - 5,022,500

- -

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

Page 17: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ.

2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561 แผนงานท 1: การพฒนาระบบบรหารจดการและสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ) ST3-102: โครงการพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ

1. เพอจดหาและตดตงโปรแกรมสารบรรณอเลกทรอนกส อ านวยสะดวกในการรบ-สงเอกสาร สามารถคนหาและตดตามเอกสารไดสะดวก เรวรวด 2. เพอจดหาและตดตงโปรแกรมการจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส อ านวยความสะดวกในการคนหาเอกสาร และประหยดพนทในการจดเกบเอกสาร 3. เพอประยกตใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกบระบบส านกงานของกรมสงเสรม-สหกรณ อาท การนดหมาย การมอบหมายงาน การลา การประชม การจองยานพาหนะ ตลอดจนการขออนมตเบกจายสวสดการมงสการเปน Paper Less

1. มการพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ ประกอบดวย - ระบบการจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส - ระบบสารบรรณอเลกทรอนกส 2. ปรมาณการใชงานกระดาษในการรบ-สงเอกสารลดลง

การพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ แบงออกเปน 2 ระยะ ดงน ระยะท 1: 1. จดหาและตดตงโปรแกรมสารบรรณอเลกทรอนกส และโปรแกรมการจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส 2. สแกนเนอรจ านวน 92 เครอง 3. ปรบแตงโปรแกรมสารบรรณอเลกทรอนกส และโปรแกรมการจดเกบเอกสารอเลกทรอนกสใหสามารถรองรบการท างานและมความสอดคลองกบการท างานของกรมสงเสรมสหกรณ

- ส านกงานเลขานการกรม - ศนยสารสนเทศ

10,027,500 8,844,000 - - -

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. พ.ศ. 2558 พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

Page 18: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2557 2559 2560 2561

แผนงานท 1: การพฒนาระบบบรหารจดการและสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ) ST3-102: โครงการพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ (ตอ)

4. เพออ านวยความสะดวกแกเจาหนาทของ กรมสงเสรมสหกรณใน การนดหมาย การมอบหมายงาน การลา การประชม การจองยานพาหนะ ตลอดจนการขออนมตเบกจายสวสดการ 5. เพอลดตนทนของการใชงานกระดาษ

1. มการพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ ประกอบดวย - ระบบการนดหมาย - ระบบการมอบหมายงานอเลกทรอนกส - ระบบใบลาอเลกทรอนกส - ระบบการประชมอเลกทรอนกส - ระบบจองยานพาหนะ - ระบบขออนมตเบกจายสวสดการ 2. ปรมาณการใชงานกระดาษในการจองยานพาหนะ ขออนมตเบกจายสวสดการและการลาลดลง

ระยะท 2 : 1.ศกษา วเคราะห ออกแบบและพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ ประกอบดวย - ระบบการนดหมาย - ระบบการมอบหมายงานอเลกทรอนกส - ระบบใบลาอเลกทรอนกส - ระบบการประชมอเลกทรอนกส - ระบบจองยานพาหนะ - ระบบขออนมตเบกจายสวสดการ

- ส านกงานเลขานการกรม - ศนยสารสนเทศ

- 8,857,000 - - -

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561 แผนงานท 1: การพฒนาระบบบรหารจดการและสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ)

Page 19: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST3-103: โครงการพฒนาระบบงานกฎหมาย

เพอพฒนาระบบสารสนเทศสนบสนนงานดานกฎหมาย

มระบบสารสนเทศเพอสนบสนนงานดานกฎหมาย

ศกษา วเคราะห ออกแบบและพฒนาระบบงานกฎหมายใหสอดรบและรองรบกบความตองการของส านกทะเบยนและกฎหมาย และส านกงานสหกรณจงหวด

- ส านกทะเบยนและกฎหมาย - ศนยสารสนเทศ

- - 3,490,000 - -

ST3-104: โครงการพฒนาระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

เพอพฒนาระบบสารบรรณอเลกทรอนกสและจดซออปกรณคอมพวเตอรเพอรองรบการท างานของระบบ

- จดจางพฒนาระบบสารบรรณอเลกทรอนกสและจดซออปกรณคอมพวเตอรเพอรองรบการท างานของระบบ

ศนยสารสนเทศ 8,000,000

- - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

แผนงานท 2 : บรณการ เพอการแลกเปลยนขอมล

ST3-201 : โครงการพฒนาเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล

1. เพอพฒนาชองทางการแลกเปลยนขอมลอเลกทรอนกสกบสหกรณและกลมเกษตรกร 2. เพอพฒนาชองทางการแลกเปลยนขอมลอเลกทรอนกสกบหนวยงานภายนอก

มพฒนาเชอมโยงและแลกเปลยนขอมลกบระบบสารสนเทศหรอหนวยงานทเกยวของอยางนอย 1 หนวยงานหรอระบบ

1. จดหาและตดตงเครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบ Middleware 2. พฒนาการเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล ดงน 2.1 ระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ 2.2 ระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร 2.3 ระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอกตามทกรมสงเสรมสหกรณก าหนด 2.4 ระบบสารสนเทศของสหกรณหรอกลมเกษตรกรตามทกรมสงเสรมสหกรณก าหนด (ถาม)

ศนยสารสนเทศ - - 7,964,000 - -

Page 20: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ.

2561 แผนงานท 3: ระบบสารสนเทศส าหรบผบรหาร ST3-301: โครงการพฒนาระบบศนยกลางขอมล

เพอพฒนาระบบทเปนศนยกลางขอมลในการรวบรวมและจดเกบขอมลสารสนเทศส าหรบผบรหาร ทงขอมลจากแหลงภายในและภายนอกองคกร สามารถชวยในการตดสนใจและสนบสนนทางดาน การประมวลผลขอมล การวเคราะหขอมล การน าเสนอขอมล และจดท ารายงานขอมลสารสนเทศใหแกผบรหารของกรมสงเสรมสหกรณ

ระดบความพงพอใจของผบรหารของ การใชงานระบบ

1. พฒนาการเชอมโยงขอมลและถายโอนขอมลจากแหลงของขอมลตาง ๆ อาท ระบบสารสนเทศตาง ๆ ของกรมสงเสรมสหกรณทมการใชงานในปจจบน สระบบคลงขอมล 2. จดหาและตดตงซอฟตแวรเครองมอ Extract Transform Load (ETL) 3. จดหาและตดตงซอฟตแวรส าหรบการจดท ารายงาน 4. จดหาและตดตงอปกรณดานฮารดแวร ประกอบดวย 4.1 เครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบคลงขอมล 4.2 เครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบ Extract Transform Load (ETL)

ทกหนวยงาน - - 15,000,000 - -

ST3-302: โครงการพฒนาระบบสนบสนน การตดสนใจของผบรหาร

เพอพฒนาระบบสารสนเทศสนบสนนการตดสนใจ

ระดบความพงพอใจของผบรหารของ การใชงานระบบ

1. จดหาและตดตงซอฟตแวร BI 2. ศกษา ออกแบบและพฒนาระบบรายงานสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร 3. จดหาและตดตงเครองคอมพวเตอรแมขายท าหนาทเปน BI Application Server

ศนยสารสนเทศ - - - 10,010,000 -

Page 21: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 3: ระบบสารสนเทศส าหรบผบรหาร (ตอ) ST3-303: โครงการพฒนาเหมองขอมล (DATA MINING)

1. เพอพฒนาระบบสารสนเทศส าหรบ การสงเคราะหขอมลชนสง 2. เพออ านวยความสะดวก และเพมประสทธภาพในการวเคราะหขอมลของ กรมสงเสรมสหกรณ 3. เพอใหสามารถน าขอมลสารสนเทศไปใชประโยชนไดอยางสงในการบรหารจดการเชงกลยทธ

ระดบความพงพอใจของผใชงานระบบเหมองขอมล (DATA MINING)

1. จดหาและตดตงเครองมอส าหรบเหมองขอมล (Data Mining) 2. ศกษา วเคราะห และพฒนาโมเดลวเคราะหขอมลใหมความสอดคลองกบความตองการของผใชงาน

ทกหนวยงาน - - - - 10,067,000

แผนงานท 4: การเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน

ST3-401: โครงการปรบปรงระบบแกไขขอบกพรอง

1. เพอปรบปรงระบบแกไขขอบกพรองใหมความสอดคลองกบกระบวนการปฏบตงานปจจบนของ กรมสงเสรมสหกรณ และสามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ 2. เพอพฒนาเพมขดความสามารถของระบบใหตอบสนองความตองการของผใชงานมากขน

ระดบความพงพอใจของผใชงานระบบแกไขขอบกพรอง

1. ปรบปรงและพฒนาเพมเตมระบบแกไขขอบกพรองใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ

- ศนยสารสนเทศ - ส านกนายทะเบยนและกฎหมาย

3,612,000

- - - -

Page 22: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 4: การเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ) ST3-401: โครงการปรบปรงระบบแกไขขอบกพรอง (ตอ)

3. เพอออกแบบและพฒนาระบบฐานขอมลของระบบแกไขขอบกพรองใหสอดคลองกบมาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการบรการและบรหารจดการของ กรมสงเสรมสหกรณท ก าหนดไว

ST3-402: โครงการปรบปรงระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร

1. เพอปรบปรงระบบ การประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกรใหมความสอดคลองกบกระบวนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรม-สหกรณ และสามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ 2. เพอพฒนาเพมขดความสามารถของระบบใหตอบสนองความตองการของผใชงานมากขน 3. เพอจดหาอปกรณ การสอสารเคลอนทส าหรบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกรของเจาหนาทกลมเสรมสหกรณ

ระดบความพงพอใจของผใชงานระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร

1. ปรบปรงและพฒนาเพมเตมปรบปรงระบบ การประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกรใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรม-สหกรณไดอยางมประสทธภาพ 2. อปกรณ Tablet จ านวน 100 ชด

- ศนยสารสนเทศ - ส านกสงเสรมและพฒนาสหกรณ

6,626,000

- - - -

Page 23: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 4: การเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ) ST3-403: โครงการปรบปรงระบบบรหารเงนกองทน

1. เพอปรบปรงระบบบรหารเงนกองทนใหมความสอดคลองกบกระบวนการปฏบตงานปจจบนของ กรมสงเสรมสหกรณ และสามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ 2. เพอพฒนาเพมขดความสามารถของระบบใหตอบสนองความตองการของผใชงานมากขน 3. เพอออกแบบและพฒนาระบบฐานขอมลของระบบบรหารเงนกองทนใหสอดคลองกบมาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการบรการและบรหารจดการของ กรมสงเสรมสหกรณทก าหนดไว

ระดบความพงพอใจของผใชงานระบบบรหารเงนกองทน

1. ปรบปรงและพฒนาเพมเตมปรบปรงระบบบรหารเงนกองทนใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ 2. จดหาและตดตงอปกรณดานฮารดแวร ประกอบดวย 2.1 เครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบระบบงาน (Application Server) จ านวน 1 ชด 2.2 เครองคอมพวเตอรแมขายส าหรบบรหารจดการระบบฐานขอมล (Database Server) จ านวน 1 ชด

- ศนยสารสนเทศ - ส านกบรหารเงนทน

- 10,000,000 - - -

ST3-404: โครงการปรบปรงระบบการจดทะเบยนสหกรณ

1. เพอปรบปรงระบบการ จดทะเบยนสหกรณ ใหมความสอดคลองกบกระบวนการปฏบตงานปจจบนของ กรมสงเสรมสหกรณ และสามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

ระดบความพงพอใจของผใชงานระบบการจดทะเบยนสหกรณ

1. ปรบปรงและพฒนาเพมเตมปรบปรงระบบ การประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกรใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของ กรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ

- ศนยสารสนเทศ - ส านกนายทะเบยนและกฎหมาย

7,495,000

- - - -

Page 24: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 4: การเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ) ST3-404: โครงการปรบปรงระบบการจดทะเบยนสหกรณ (ตอ)

2. เพอพฒนาเพมขดความสามารถของระบบใหตอบสนองความตองการของผใชงานมากขน 3.เพอออกแบบและพฒนา ระบบฐานขอมลของระบบ การจดทะเบยนสหกรณใหสอดคลองกบมาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการบรการและบรหารจดการของ กรมสงเสรมสหกรณทก าหนดไว 4. เพอออกและพฒนาระบบ การจดทะเบยนสหกรณใหสามารถรอบรบเทคโนโลย Mobile Application 5. เพอจดหาอปกรณการสอสารเคลอนทเพอรองรบระบบการจดทะเบยนสหกรณ

2. จดหาและตดตงอปกรณดานฮารดแวร ประกอบดวย 2.1 จดหาและตดตงเครองแมขายส าหรบระบบงาน (Application Server) และระบบฐานขอมล (Database Server) จ านวน 1 ชด 2.2 อปกรณ Tablet จ านวน 100 ชด

ST3-405: โครงการจดหาระบบภมสารสนเทศ

เพอจดซอจดหาอปกรณส าหรบระบบภมสารสนเทศ ส าหรบเปนเครองมอในการบรหารจดการงานดานการจดทดนในเขตนคมสหกรณทกรมสงเสรมสหกรณรบผดชอบ

- 1. จดหาและตดตงอปกรณดานฮารดแวร ประกอบดวย 1.1 เครองคอมพวเตอรโนตบค ส าหรบงานประมวลผล GIS เชงกราฟก จ านวน 2 ชด 1.2 เครองพมพเลเซอรส แบบ Network ขนาด A3 จ านวน 1 ชด 1.3 เครองส ารองไฟ ขนาด 750 VA จ านวน 1 ชด

ศนยสารสนเทศ 623,400 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

Page 25: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 4: การเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน (ตอ) ST3-405: โครงการจดหาระบบภมสารสนเทศ (ตอ)

- 2. จดหาซอฟตแวรสนบสนนงานดาน ระบบภมสารสนเทศ จ านวน 2 License

เพอพฒนาระบบสารสนเทศภมศาสตร เพมขดความสามารถของระบบใหมความสามารถในการวเคราะห ส าหรบสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร

มระบบสารสนเทศภมสารสนเทศ

จดจางพฒนาระบบสารสนเทศภมสารสนเทศ ศนยสารสนเทศ - 5,000,000

- - -

แผนงานท 5: การบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ

ST3-501: โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)

เพอจดจางบ ารงรกษาระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)

ศนยสารสนเทศ - - - 2,000,200 2,902,500

ST3-502: โครงการบ ารงรกษาระบบส านกงานอจฉรยะ

เพอจดจางบ ารงรกษาระบบส านกงานอจฉรยะ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบส านกงานอจฉรยะ ศนยสารสนเทศ - - 1,002,800 2,087,700 2,565,400

Page 26: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ.

2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 5: การบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ (ตอ) ST3-503: โครงการบ ารงรกษาระบบงานกฎหมาย

เพอจดจางบ ารงรกษาระบบงานกฎหมาย

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบงานกฎหมาย ศนยสารสนเทศ - - - - 349,000

ST3-504: โครงการบ ารงรกษาระบบเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล

ศนยสารสนเทศ - - - - 796,400

ST3-505: โครงกาบ ารงรกษาระบบศนยกลางขอมล

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบศนยกลางขอมล

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบศนยกลางขอมล ศนยสารสนเทศ - - - - 1,500,000

ST3-506: โครงการบ ารงรกษาระบบแกไขขอบกพรอง

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบแกไขขอบกพรอง

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบแกไขขอบกพรอง ศนยสารสนเทศ - - 361,200 433,440 541,800

ST3-507: โครงการบ ารงรกษาระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร

ศนยสารสนเทศ - - 662,600 795,100 993,900

ST3-508: โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารเงนกองทน

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบบรหารเงนกองทน

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบบรหารเงนกองทน ศนยสารสนเทศ - - - 1,000,000

1,200,000

Page 27: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ.

2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 5: การบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ (ตอ) ST3-509 : โครงการบ ารงรกษาระบบการจดทะเบยนสหกรณ

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบการจดทะเบยนสหกรณ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงระบบการจดทะเบยนสหกรณ ศนยสารสนเทศ - - 749,500

899,400 1,124,200

ST3-510: โครงการบ ารงรกษาเวบไซตของ กรมสงเสรมสหกรณ

เพอจดจางบ ารงรกษาเวบไซตของกรมสงเสรมสหกรณ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงเวบไซดของกรมสงเสรมสหกรณ ศนยสารสนเทศ - - 150,700

180,800

226,000

ST3-511: โครงการบ ารงรกษาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส

ศนยสารสนเทศ - - - 540,800 649,000

ST3-512: โครงการบ ารงรกษาระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร

ศนยสารสนเทศ - - - 350,000

420,000

ST3-513: โครงการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ

ศนยสารสนเทศ - - - 1,039,700 2,747,300

Page 28: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ.

2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561 แผนงานท 5: การบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ (ตอ) ST3-514: โครงการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบ กลมเกษตรกร

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร

ศนยสารสนเทศ - - - 800,000

960,000

ST3-515: โครงการบ ารงรกษาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส

ศนยสารสนเทศ - - - 211,000 253,200

ST3-516: โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารจดการองคความร

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบบรหารจดการ องคความร

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบบรหารจดการ องคความร

ศนยสารสนเทศ - - - - 632,000

ST3-517: โครงการบ ารงรกษาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส

ศนยสารสนเทศ - - - - 439,700

ST3-518: โครงการบ ารงรกษาระบบพฒนากรรมการสหกรณ

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบพฒนากรรมการสหกรณ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษา ระบบพฒนากรรมการสหกรณ

ส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Page 29: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 3: สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ.

2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561 แผนงานท 5: การบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ (ตอ) ST3-519 : โครงการบ ารงรกษาระบบภมสารสนเทศ

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบภมสารสนเทศ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบภมสารสนเทศ ศนยสารสนเทศ - - - 500,000

600,000

ST3-520 : โครงการบ ารงรกษาระบบงานบรหารและจดการโครงการ

เพอจดจางบ ารงรกษาระบบงานบรหารและจดการโครงการ

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบงานบรหารและจดการโครงการ

ศนยสารสนเทศ 129,000

154,000

193,500

193,500

193,500

ST3-521 : โครงการบ ารงรกษาระบบชวยเหลอผประสบภย

เพอจดจางบ ารงรกษา ระบบชวยเหลอผประสบภย

ระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

มการจดจางบ ารงรกษาระบบชวยเหลอผประสบภย ศนยสารสนเทศ 30,000

35,000

44,200

44,200

44,200

Page 30: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 4: พฒนาระบบบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ.

2560 พ.ศ.

2561 แผนงานท 1: พฒนาระบบเพอการบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส ST4-101: โครงการพฒนาระบบบรหารจดการองคความร

1. เพอใหกรมสงเสรมสหกรณ มระบบการจดเกบขอมลและ องคความรในรปของอเลกทรอนกส อยางเปนหมวดหมและเหมาะสมตอการใชงาน 2. เพอรวบรวม และจดเกบความรจากผมประสบการณ รวมถงผเชยวชาญของ กรมสงเสรมสหกรณในรปแบบตางๆ ใหเปนรปธรรม เพอใหบคลากรของกรมสงเสรมสหกรณและประชาชนทวไป สามารถเขาถงความร และพฒนาตวเองใหเปนผรได

1. จ านวนผทเขามาศกษาในระบบบรหารจดการองคความรเพมขนรอยละ 10 ตอป 2. องคความรในระบบบรหารจดการองคความรเพมขน ปละ 3 องคความร ตอป

1. ศกษา ออกแบบระบบ และพฒนา/ปรบปรงระบบบรหารจดการองคความร 2. รวบรวมขอมล จดท าองคความรทบคลากรตองการและสนใจ

ทกหนวยงาน - - 6,304,000 100,000

100,000

ST4-102: โครงการพฒนาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส

1. เพอใหกรมสงเสรมสหกรณมระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส ใหสามารถประเมนผลการเรยนได ซงผเรยนสามารถเขามาเรยนไดจากทกทตลอด 24 ชวโมง เพอเพมทกษะและเพมความรเกยวกบสหกรณใหแกบคลากร 2. เพอพฒนาหลกสตรการเรยนบนระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส

1. จ านวนผทเขามาศกษาในระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส เพมขนรอยละ 10 2. หลกสตรในระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกสเพมขนปละ 5 หลกสตรตอป

1. ศกษา ออกแบบระบบ และพฒนา/ปรบปรงระบบระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส 2. รวบรวมขอมลหลกสตรทบคลากรตองการและสนใจ 3. จดท าหลกสตรการเรยน

ทกหนวยงาน - - 4,794,000 100,000 100,000

Page 31: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ST5-101: โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบคอมพวเตอรแมขาย

1. เพอจดหาเครองคอมพวเตอร แมขายทมประสทธภาพและรองรบเทคโนโลยเสมอน (Virtualization Technology) มาใชงานทดแทนเครองคอมพวเตอรแมขายเดม รวมถงรองรบการตดตงใชงานระบบสารสนเทศใหม ๆ 2. เพอจดหาอปกรณจดเกบขอมล ส าหรบรองรบการโอนยายขอมล และรองรบการจดเกบขอมลตาง ๆ ทมปรมาณเพมมากขน 3. เพอใหเกดความยดหยนในการจดสรรและใชงานทรพยากรของเครองคอมพวเตอรแมขายรวมกนไดอยางมประสทธภาพ

1. จ านวนเครองคอมพวเตอรแมขายแบบ Physical Server เดม ของ กรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง (จากการส ารวจขอมลจนถงเดอนมกราคม 2556) ลดลงจากเดมไมนอยกวารอยละ 20 ในแตละป ส าหรบป 2557 2559 และ 2561 และไมนอยกวารอยละ 10 ในป 2558 2. เครองคอมพวเตอรแมขายบรการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ มความพรอมใชงาน (Availability) ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ (SLA)

1. จดหาเครองคอมพวเตอรแมขายทรองรบเทคโนโลยเสมอน (Virtualization Technology) พรอมจดสรางเครองคอมพวเตอรแมขายเสมอน (Virtual Server) ส าหรบใชงานทดแทนเครองคอมพวเตอรแมขายเดมทมอายการใชงานเกน 5 ป (ทจดซอตงแตป 2535 - 2551) รวมถงรองรบการตดตงใชงานระบบสารสนเทศใหม ๆ 2. จดหาและตดตงอปกรณจดเกบขอมล (Storage) เพอรองรบการโอนถายขอมลในปจจบนจากการด าเนนงานยบรวมเครองคอมพวเตอรแมขายและขอมลอน ๆ ทเพมขนในอนาคต

ศนยสารสนเทศ 6,955,000 1,180,000 2,360,000

- 1,143,000

Page 32: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-102: โครงการเชาเครองคอมพวเตอรลกขาย

เพอเชาใชงาน เครองคอมพวเตอร ลกขายพรอมระบบปฏบตการและโปรแกรมส านกงานทดแทนเครองคอมพวเตอรลกขายเดม

เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ของกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง ทมอายการใชงานเกน 5 ป ถกทดแทนดวยเครองใหม ไมนอยกวารอยละ 15 ในแตละป ส าหรบ ป 2557 - 2561

1. ด าเนนการเชาใชงานเครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทดแทนเครองทมอายการใชงานเกน 5 ป 2. ควบคม/ตดตามการใหบรการบ ารงรกษาเครองคอมพวเตอรตามเงอนไขทก าหนด

ศนยสารสนเทศ 1,757,000 3,514,000 5,294,000 7,058,000 8,833,000

ST5-103: โครงการจดท าระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย (Directory Service)

เพอจดท า ระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย (Directory Service)

มระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย (Directory Service) รองรบการท างานและบรหารจดการทะเบยนผใชงานตามกรอบกระบวนการด าเนนงานของกรมสงเสรมสหกรณ และการเขาถงการใชบรการระบบทงหมดของกรมสงเสรมสหกรณไดดวยการพสจนตวตนเพยงครงเดยว (Single Sign-On)

1. ตดตงระบบไดเรคทอรเซอรวสรองรบการท างานและบรหารจดการทะเบยนผใชงานตามกรอบกระบวนการด าเนนงานของกรมสงเสรมสหกรณ และการเขาถงการใชบรการระบบทงหมดของ กรมสงเสรมสหกรณไดดวยการพสจนตวตนเพยงครงเดยว (Single Sign-On) 2. สนบสนนรายละเอยดขอมลทางเทคนคเพอการปรบแตงระบบสารสนเทศในการพสจนตวตน (Authentication) รวมกบระบบ Directory Service

ศนยสารสนเทศ 11,256,000 - - - -

Page 33: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-104: โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการสทธการใชงานเครอขายผานอปกรณเคลอนท

เพอปรบปรงระบบ การรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณใหรองรบการใชงานระบบสารสนเทศผานอปกรณคอมพวเตอรแบบมอถอ

กรมสงเสรมสหกรณ สามารถปองกนการบกรกระบบสารสนเทศจาก การใชงานผานอปกรณคอมพวเตอรแบบมอถอไดอยางมประสทธภาพ

1. ศกษา วเคราะหและออกแบบระบบ การรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศเพอรองรบการใชงานระบบสารสนเทศผานอปกรณคอมพวเตอรแบบมอถอ 2. จดหาและตดตงอปกรณระบบการรกษาความมนคงปลอดภย 3. ทดสอบการใชงานระบบ และรบประกนคณภาพการใชงานระบบพรอมใหบรการบ ารงรกษาตามเงอนไขการรบประกน

ศนยสารสนเทศ 3,600,000 - - - -

ST5-105: โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร

1. เพอปรบเปลยนระบบเครอขายของ กรมสงเสรมสหกรณจาก IPv4 เปน IPv6 2. เพอจดหาและตดตงอปกรณระบบเครอขายและระบบรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศเพอทดแทนอปกรณเดมทเกา ลาสมย และไมรองรบมาตรฐาน IPv6

ระบบเครอขายของกรมสงเสรมสหกรณมความสอดรบกบมาตรฐาน IPv6และสามารถใหบรการไดอยางมประสทธภาพ มเสถยรภาพ มความมนคงปลอดภย และมความพรอมในการใหบรการไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ (SLA)

1. ศกษาและทบทวนการใชงานการบรหารจดการหมายเลขไอพในปจจบน และตรวจสอบรายละเอยดอปกรณและระบบงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 2. วเคราะห ประเมน ตรวจสอบความพรอมของระบบเครอขาย และสวนประกอบของระบบ 3. เสนอแนะ ในการปรบปรง/การเตรยมความพรอมของระบบเครอขาย และสวนประกอบของระบบ

ศนยสารสนเทศ 6,154,000

- - - -

Page 34: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-105: โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร (ตอ)

3. เพอจดหาซอฟตแวรเครองมอเพอเพมประสทธภาพ และเสถยรภาพในการใหบรการ

4. ออกแบบการจดสรรและการจดการหมายเลขไอพของ IPv6 5. ก าหนดแผนงาน พรอมล าดบความส าคญ และงบประมาณด าเนนการ 6. จดหาและตดตงอปกรณระบบเครอขายและระบบรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศเพอทดแทนอปกรณเดมทเกา ลาสมย และไมรองรบมาตรฐาน IPv6 7. จดหาซอฟตแวรเครองมอเพอเพมประสทธภาพ และเสถยรภาพในการใหบรการ 8. ทดสอบการใชงานและบรณาการเขากบระบบทมอยเดมของกรมสงเสรมสหกรณ

ST5-106: โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบการรกษาความมนคงปลอดภย

1. เพอจดหาอปกรณการปองการบกรกทมประสทธภาพส าหรบปองกนการละเมดสทธการเขาถงขอมลของ กรมสงเสรมสหกรณ 2. จดหาและตดตงระบบจดเกบ Log ส าหรบ กรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง ส านกงานสหกรณจงหวด นคม-สหกรณ ศนยถายทอด-เทคโนโลยการสหกรณ และศนยสาธตสหกรณโครงการ หบกะพง

1. สถตการละเมดสทธการเขาถงขอมลของ กรมสงเสรมสหกรณลดลง 2. หนวยงานของ กรมสงเสรมสหกรณในตางจงหวดมการจดเกบ Log ตาม พ.ร.บ. คอมพวเตอร พ.ศ. 2550

1. ศกษาและทบทวนเขตการปองกนในระบบเครอขายของกรมสงเสรมสหกรณ 2. ก าหนดเขตการปองกน และนโยบายการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ 3. จดหาและตดตงอปกรณการปองการบกรก 4. จดหาและตดตงระบบจดเกบ Log ส าหรบหนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณในตางจงหวด 5. ทดสอบการใชงาน และบรณาการเขากบระบบทมอยเดมของกรมสงเสรม-สหกรณ 6. รบประกนคณภาพการใชงาน และใหบรการบ ารงรกษา

ศนยสารสนเทศ 23,285,000 7,953,000

7,953,000 - - -

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

Page 35: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-107: โครงการประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานฯ ของ กรมสงเสรมสหกรณ

มการประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารของ กรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

1. ศกษาและทบทวนโครงสรางการเชอมตอระบบเครอขาย และระบบการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ 2. ก าหนดแผนงานเพอท าการประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานฯ 3. ด าเนนการประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานฯ พรอมจดท าสรปขอมล 4. วเคราะห และเสนอแนะแนวทางการปรบปรงประสทธภาพของระบบ

ศนยสารสนเทศ 3,223,000 3,223,000 3,223,000 3,223,000 3,223,000

ST5-108: โครงการจดท าระบบการประชมทางไกล

เพอปรบปรงประสทธภาพ ระบบการประชมทางไกล

มระบบประชมทางไกล เพอรองรบการประชมในรปแบบการประชมกลมใหญและการประชมกลมยอยของกรมสงเสรมสหกรณ

1. ศกษา ส ารวจ และวเคราะหขอมลความตองการใชงานระบบประชมทางไกลของ กรมสงเสรมสหกรณ ส านกงานสหกรณจงหวด และศนยถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ 2. จดหา ตดตง และทดสอบ ระบบประชมทางไกล (Video Conference) และอปกรณอน ๆ ทเกยวของ 3. ทดสอบระบบและฝกอบรมการใชงาน

ศนยสารสนเทศ 75,116,400 - - - -

Page 36: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-109: โครงการซอเครองคอมพวเตอร

เพอซอเครองคอมพวเตอร ลกขายพรอมระบบปฏบตการและโปรแกรมส านกงานทดแทนเครองคอมพวเตอร ลกขายเดมของส านกงาน-สหกรณจงหวด และศนย-ถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ

เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ของส านกงานสหกรณจงหวด และศนยถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ ทมอายการใชงานเกน 5 ป ถกทดแทนดวยเครองใหม ไมนอยกวารอยละ 15 ในแตละป ส าหรบป 2557 - 2561

1. ทบทวนความตองการ ประเภทการใชงาน คณสมบตและจ านวนของเครองคอมพวเตอร PC และ Notebook 2. จดหาและตดตงเครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ใชงาน

ศนยสารสนเทศ 14,883,000 14,883,000 14,883,000 14,883,000 15,004,000

ST5-110: โครงการจดท าระบบการจดเกบส ารองขอมลเทปเสมอนจรง

เพอจดหาและตดตงระบบการจดเกบส ารองขอมลเทปเสมอนจรง เพอเพมประสทธภาพ และความรวดเรวในการส ารองและกคนขอมล

การส ารองและการกคนระบบมความสะดวก รวดเรว

1. ศกษา วเคราะห ความตองการ และออกแบบระบบ 2. จดหาและตดตงอปกรณและซอฟตแวรระบบส ารองขอมล 3. ทดสอบการใชงานและฝกอบรมการใชงานระบบ

ศนยสารสนเทศ 5,852,000 - - - -

Page 37: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-111: โครงการวเคราะหสถานภาพการบรหารจดการระบบความมนคงปลอดภยเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอจดจางทปรกษาด าเนนการวเคราะหสถานภาพและปรบปรงการบรหารจดการระบบความมนคงปลอดภยเทคโนโลยสารสนเทศของ กรมสงเสรมสหกรณ

- - วเคราะหตรวจสอบสถานะของระบบเปรยบเทยบกบมาตรฐาน (Gap Analysis) - ส ารวจขอมลสนทรพย (Inventory of Asset Development) - ประเมนความเสยง (Risk Assessment) - วางแผนการจดการความเสยง (Risk Treatment Planning) - ตรวจสอบชองโหวทางดานความมนคงปลอดภย (Vulnerability Assessment) - ตรวจสอบความมนคงปลอดภยทางกายภาพ (Site Security Audit) - อบรมเกยวกบการตรวจสอบความมนคงปลอดภยสารสนเทศ

ศนยสารสนเทศ 3,185,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-112: โครงการจดซออปกรณดานความมนคงปลอดภยระบบเครอขายคอมพวเตอร กรมสงเสรม-สหกรณ

เพอจดหาอปกรณเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณรกษาความปลอดภยของ กรมสงเสรมสหกรณ มาชวยในการเพมประสทธภาพ การท างานของระบบเครอขายคอมพวเตอร ในการเชอมโยงขอมล และตอบสนองความตองการของ กรมสงเสรมสหกรณ ประชาชน สถาบนเกษตรกร และหนวยงานภายนอกทมาขอรบบรการไดอยางตอเนองและปลอดภย

- จดหาและตดตงอปกรณเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณรกษาความปลอดภย ส าหรบ กรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง และหนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณในภมภาค

ศนยสารสนเทศ 25,635,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

Page 38: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-113: โครงการจดหาเครองคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพงานดานสารสนเทศ

เพอจดหาเครองคอมพวเตอรลกขายส าหรบงานส านกงาน และเครองคอมพวเตอรแมขาย มาชวยในการเพมประสทธภาพการท างานและ การใหบรการงานดานสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ

- - จดหาและตดตงเครองคอมพวเตอรลกขายส าหรบงานส านกงาน ส าหรบกรมสงเสรม-สหกรณสวนกลางและหนวยงานของ กรมสงเสรมสหกรณในภมภาค - จดหาและตดตงเครองคอมพวเตอรแมขายทกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง เพอใหบรการงานดานสารสนเทศ

ศนยสารสนเทศ 3,935,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-114: โครงการบรหารจดการขอมลสารสนเทศส าหรบผบรหารกรมสงเสรม-สหกรณ

เพอจดซอจดหาเครองคอมพวเตอรพกพาหนาจอสมผส ใหกบผบรหารกรมสงเสรมสหกรณ ส าหรบใชในการสบคนขอมลสารสนเทศเพอการบรหารจดการและวางแผนการด าเนนการของกรมสงเสรมสหกรณ

- จดซอจดหาเครองคอมพวเตอรพกพาหนาจอสมผส ใหกบผบรหารกรมสงเสรมสหกรณ

ศนยสารสนเทศ 4,095,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-115: โครงการพฒนาและปรบปรงประสทธภาพงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอจดหาเครองคอมพวเตอรทมประสทธภาพ มาใชงานเครองคอมพวเตอรเดมทมอายการใชงานเกน 5 ป สภาพช ารด และมประสทธภาพต า เพอใหสามารถรองรบการใชงานไดอยางตอเนองและมประสทธภาพมากยงขน สามารถรองรบปรมาณงานทเพมมากขน และเทคโนโลยทพฒนาไปอยางรวดเรว ไดอยางมประสทธภาพ

- จดหาและตดตงเครองคอมพวเตอรและเครองคอมพวเตอรโนตบค ส าหรบงานส านกงาน ส าหรบกรมสงเสรมสหกรณสวนกลางและหนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณในภมภาค

ศนยสารสนเทศ 13,061,000 - - - - เปนโครงการทกรมสงเสรม-สหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

Page 39: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1: ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ) ST5-116: โครงการจดท า Backup Site

เพอจดหา Backup Site ส าหรบส ารองขอมลสารสนเทศ และสรางความตอเนองในการใหบรการ กรณเกดเหตวกฤตกบขอมลสารสนเทศหลก

สามารถใชขอมลส ารองแทนขอมลหลกได ในกรณเกดเหตวกฤตหรอภยพบตกบขอมลหลก

1. ศกษาแนวทางและวางแผนการด าเนนงานในการจดท าระบบ Backup Site 2. วเคราะห ออกแบบ และจดท า ระบบ Backup Site 3. ทดสอบการใชงานระบบและฝกอบรม

ศนยสารสนเทศ - - - - 12,471,000

ST5-117: โครงการจดท าหองศนยบญชาการ

เพอจดท าหองศนยบญชาการ ของกรมสงเสรมสหกรณ

กรมสงเสรมสหกรณมหองศนยบญชาการ (Command Room) เพอเปนศนยกลางในการรวบรวม น าเสนอขอมล/เหตการณ ตาง ๆ เพอสนบสนนการตดสนใจ สงการของผบรหาร

1. จดเตรยมสถานทส าหรบจดท า หองศนยบญชาการ 2. ศกษา วเคราะห และออกแบบระบบส าหรบหองศนยบญชาการ 3. จดหาและตดตงระบบส าหรบ หองศนยบญชาการ 4. ทดสอบระบบและฝกอบรมการใชงาน

ศนยสารสนเทศ - - - - 6,000,000

ST5-118 : โครงการปรบปรงหองศนยคอมพวเตอร

เพอปรบปรงหองศนยคอมพวเตอรของกรมสงเสรมสหกรณใหสอดคลองกบมาตรฐาน ANSI/TIA-942

หองศนยคอมพวเตอรของกรมสงเสรมสหกรณมความสอดคลองกบมาตรฐาน ANSI/TIA-942

1. ตองส ารวจ และออกแบบเพอปรบปรงหองศนยคอมพวเตอรเดม ใหเปนไปตามมาตรฐาน ANSI/TIA-942 2. ออกแบบและปรบปรง หองศนยคอมพวเตอร 3. จดหาและตดตงระบบส าหรบ หองศนยคอมพวเตอร 4. ทดสอบและบ ารงรกษาระบบ หองศนยคอมพวเตอร

ศนยสารสนเทศ - - - 5,000,000 -

Page 40: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 2 : แผนงานการบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ST5-201: โครงการบ ารงรกษาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย

1. เพอบ ารงรกษาเครองคอมพวเตอรแมขายพรอมระบบปฏบตการ และซอฟตแวรลขสทธตาง ๆ ทจ าเปนตองไดรบการบ ารงรกษา ใหสามารถท างานไดอยางมเสถยรภาพอยางตอเนอง 2. เพอบ ารงรกษาอปกรณส ารองไฟฟา อปกรณเครอขาย และอปกรณระบบรกษาความปลอดภยสารสนเทศ ทจ าเปนตองไดรบการบ ารงรกษา ใหสามารถท างานไดอยางมเสถยรภาพอยางตอเนอง 3. เพอเชาใชบรการ Leased Line และอนเทอรเนต ส าหรบระบบเครอขายแบบมสายและระบบเครอขายแบบไรสาย ส าหรบกรม สงเสรมสหกรณ (เทเวศร) และส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ (พชย)

เครองคอมพวเตอรแมขาย อปกรณส ารองไฟฟา ระบบเครอขาย และระบบรกษาความมนคงปลอดภยทไดรบการบ ารงรกษา มความพรอมใชงานไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ (SLA)

1. บ ารงรกษาเครองคอมพวเตอรแมขายพรอมระบบปฏบตการ และซอฟตแวรลขสทธตาง ๆ 2. บ ารงรกษาอปกรณส ารองไฟฟา 3. บ ารงรกษาอปกรณเครอขาย 4. บ ารงรกษาระบบรกษาความปลอดภยสารสนเทศ .

ศนยสารสนเทศ 6,134,000 6,168,000

11,929,200

14,069,700 16,996,700

ST5-202: โครงการจางดแลบ ารงรกษาระบบฐานขอมลของกรมสงเสรม-สหกรณ

เพอใหมการบรหารจดการในดานการซอมแซมบ ารงรกษาระบบฐานขอมล ตลอดจนอปกรณคอมพวเตอรแมขายทจดเกบฐานขอมลเปนไปอยางราบรนและมประสทธภาพ

มการซอมแซมบ ารงรกษาระบบฐานขอมล และอปกรณคอมพวเตอร แมขายทจดเกบฐานขอมลอยางตอเนอง

ใหค าปรกษา แนะน า พรอมบ ารงรกษาและซอมแซมระบบคอมพวเตอรแมขาย ระบบฐานขอมล และอปกรณทเกยวของใหสามารถใหบรการไดอยางราบรนและมประสทธภาพ

ศนยสารสนเทศ 890,000

890,000

890,000

890,000 890,000

Page 41: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 5: สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ

หมายเหต พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 2 : แผนงานการบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ST5-203:โครงการบ ารงรกษาระบบประชมทางไกล

เพอบ ารงรกษาอปกรณ และซอฟตแวรลขสทธตาง ๆ ของระบบประชมทางไกล ใหสามารถท างานไดอยางมเสถยรภาพอยางตอเนอง

ระบบประชมทางไกล มความพรอมใชงานไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ (SLA)

- บ ารงรกษาเชงปองกน (Preventative Maintenance) ระบบประชมทางไกล - ซอมแซมแกไข ระบบประชมทางไกล หรอจดหามาทดแทน (Corrective Maintenance) เพอใหระบบใชงานได - บรการใหค าปรกษาแนะน าและแกไขทางดานเทคนคเกยวกบการใช ระบบประชมทางไกล - จดผเชยวชาญรวมด าเนนการและถายโอนความรในการบ ารงรกษาระบบใหกบเจาหนาทศนยเทคโนโลยสารสนเทศ

ศนยสารสนเทศ - - 7,511,700

9,014,000 11,267,500

ST5-204: โครงการบ ารงรกษาอปกรณ SAN หองศนยคอมพวเตอร

เพอบ ารงรกษาอปกรณ SAN ของกรมสงเสรมสหกรณ ทจ าเปนตองไดรบการบ ารงรกษา ใหสามารถท างานไดอยางมเสถยรภาพอยางตอเนอง

มการซอมแซมบ ารงรกษาอปกรณ SAN หองศนยคอมพวเตอรอยางตอเนอง

- บ ารงรกษาเชงปองกน (Preventative Maintenance) อปกรณ SAN - บ ารงรกษาเชงแกไข (Corrective Maintenance) อปกรณ SAN - จดผเชยวชาญรวมด าเนนการและถาย โอนความรในการบ ารงรกษาใหกบเจาหนาทศนยเทคโนโลยสารสนเทศ

ศนยสารสนเทศ - 230,000 276,000 345,000 460,000

Page 42: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 6 : เพมพนทกษะบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 1 : เพมพนทกษะของผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ST6-101: โครงการเพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารส าหรบผบรหาร

เพอเพมพนทกษะ ดานการบรหารจดการ ระบบสารสนเทศและ การสอสารใหแกผบรหาร

รอยละของจ านวนผบรหารทผาน การฝกอบรม

1. จดท าแผนการฝกอบรม 2. ด าเนนการฝกอบรม 3. ตดตามและประเมนผลการฝกอบรม

-ทกหนวยงาน -ศนยสารสนเทศ

131,000 212,000 293,000 325,000 351,000

ST6-102: โครงการพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารส าหรบผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอเพมศกยภาพใน การก าหนดนโยบายและวางกรอบแนวทางใน การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

รอยละของจ านวนผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศทผาน การฝกอบรม

1. จดท าแผนการฝกอบรม 2. ด าเนนการฝกอบรม 3. ตดตามและประเมนผลการฝกอบรม

-ทกหนวยงาน -ศนยสารสนเทศ

62,500 145,800 191,000 295,400 989,400

แผนงานท 2 : เพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากร ST6-201: โครงการเพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากรทวไป

เพอเพมทกษะการใชงาน ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ใหแกบคลากรของ กรมสงเสรมสหกรณ

รอยละของจ านวนบคลากรผใชงานทผานการฝกอบรม

1. จดท าแผนการฝกอบรม 2. ด าเนนการฝกอบรม 3. ตดตามและประเมนผลการฝกอบรม

-ทกหนวยงาน -ศนยสารสนเทศ

2,650,800 3,286,000 4,148,800 5,510,000 6,640,800

Page 43: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 6 : เพมพนทกษะบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

โครงการ วตถประสงค ตวชวด กจกรรมหลก หนวยงาน ทเกยวของ

ปงบประมาณ หมายเหต

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

แผนงานท 2 : เพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากร ST6-202 : โครงการเพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

เพอพฒนาทกษะบคลากร ดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอรองรบเทคโนโลยทเปลยนแปลง

รอยละของจ านวนบคลากรผใชงานทมใบรบรองหรอ ผาน การฝกอบรม

1. จดท าแผนการฝกอบรม 2. ด าเนนการฝกอบรม 3. ตดตามและประเมนผลการฝกอบรม

-ทกหนวยงาน -ศนยสารสนเทศ

1,128,800 1,397,300 1,762,900 2,206,500 2,760 ,500

Page 44: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณรวมการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561

ยทธศาสตร/แผนงาน

ปงบประมาณ รวมงบประมาณทงสน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ยทธศาสตรท 1 : สรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แผนงานท 1 : มาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 8,377,000 8,327,000 7,612,000 4,818,000 7,818,000 36,952,000

รวมงบประมาณของยทธศาสตรท 1 8,377,000 8,327,000 7,612,000 4,818,000 7,818,000 36,952,000 ยทธศาสตรท 2 : ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แผนงานท 1 : การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกรบบรการ 1,507,000 29,415,500 14,997,000 - - 45,919,500

รวมงบประมาณของยทธศาสตรท 2 1,507,000 29,415,500 14,997,000 - - 45,919,500 ยทธศาสตรท 3 : สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส แผนงานท 1 : แผนงานการพฒนาระบบบรหารจดการและสนบสนนการปฏบตงาน 10,027,500 28,846,000 3,490,000 - - 42,363,500 แผนงานท 2 : แผนงานบรณการ เพอการแลกเปลยนขอมล - - 22,964,000 10,010,000 10,067,000 43,041,000 แผนงานท 3 : แผนงานระบบสารสนเทศส าหรบผบรหาร - - 15,000,000 10,010,000 10,067,000 35,077,000 แผนงานท 4 : แผนงานการเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน 17,733,000 - - - - 17,733,000 แผนงานท 5 : แผนงานการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ 200,000 200,000 3,126,800 10,538,140 18,500,400 32,565,340

รวมงบประมาณของยทธศาสตรท 3 27,960,500 29,046,000 44,580,800 30,558,140 38,634,400 170,779,840 ยทธศาสตรท 4 : พฒนาระบบบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส แผนงานท 1 : พฒนาระบบเพอการบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส - - 11,098,000 200,000 200,000 11,498,000

รวมงบประมาณของยทธศาสตรท 4 - - 11,098,000 200,000 200,000 11,498,000 ยทธศาสตรท 5 : สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แผนงานท 1 : ปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 152,081,400 30,753,000 33,713,000 30,164,000 46,674,000 293,385,400 แผนงานท 2 : แผนงานการบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 7,024,000 7,288,000 20,606,900 24,318,700 29,614,200 88,851,800

รวมงบประมาณของยทธศาสตรท 5 159,105,400 38,041,000 54,319,900 54,482,700 76,288,200 382,237,200 ยทธศาสตรท 6 : เพมพนทกษะบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แผนงานท 1 : เพมพนทกษะของผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 193,500 357,800 504,000 620,400 1,340,400 3,016,100 แผนงานท 2 : เพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากร 3,779,600 4,683,300 5,911,700 7,716,500 9,401,300 31,492,400

รวมงบประมาณของยทธศาสตรท 6 3,973,100 5,041,100 6,415,700 8,336,900 10,741,700 34,508,500 รวมงบประมาณทงสน 200,254,500 109,762,600 139,986,100 99,997,700 33,999,500 684,000,400

Page 45: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. บทน า

โครงการจดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) กรมสงเสรมสหกรณ ไดมการวาจาง “สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง ” เปนทปรกษามาด าเนนการจดท าแผนแมบทดานเทคโนโลยสารสนเทศ ฉบบท 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) เรมตนโครงการเมอ วนท 26 กนยายน 2555 และสนสดสญญาโครงการ วนท 25 มนาคม 2556 โดยแบงการด าเนนงานออกเปน 3 ระยะ แสดงภาพ 1-1

ภาพ 1-1 ภาพรวมของการด าเนนงานโครงการฯ จากการด าเนนงานท ผานมา ทปรกษาไดท า การศกษา วเคราะห สถานภาพการใชงาน เทคโนโลยสารสนเทศปจจบน ตลอดจนความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของ กรมสงเสรมสหกรณ น ามา วเคราะหออกเปน จดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT Analysis) ในการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอน าไปสการออกแบบแผนแมบทฯ ฉบบท 3 ของกรมสงเสรมสหกรณ มการก าหนดวสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร พรอมทงแผนงาน/โครงการและงบประมาณทจะด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในปงบประมาณ ป 2557 - 2561 บดนทปรกษาไดจดท า แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบบสมบรณ (Final Report) น าเสนอใหแกกรมสงเสรมสหกรณ โดยมสาระส าคญ ดงน

- สรปสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ - วสยทศน พนธกจ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ - ยทธศาสตร เพอการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561

Page 46: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนงาน/โครงการ และงบประมาณเพอการด าเนนงานตามยทธศาสตรการพฒนาแตละดาน ตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561

1.1 โครงรางของ แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561

ฉบบสมบรณ (Final Report) หวขอนจะกลาวถงโครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 -

2561 ฉบบสมบรณ (Final Report) ดงน บทสรปผบรหาร กลาวถง วสยทศน พนธกจ เปาหมาย โดยรวมของการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ยทธศาสตร แผนงานโครงการ และงบประมาณโครงการ

บทท 1 บทน า จะกลาวถงความเปนมาขอ งการด าเนนงานโครงการ ทผานมาโดยสงเขป รวมทง โครงรางเนอหาของรายงาน บทท 2 สรปสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ จะกลาวถงผลสรปสถานภาพและความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณทไดจากการศกษา วเคราะหเทคโนโลยสารสนเทศในปจจบน และความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

บทท 3 วสยทศน พนธกจ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ จะกลาวถงวสยทศน พนธกจ และรายละเอยดของยทธศาสตรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ บทท 4 การออกแบบการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ จะกลาวถง การก าหนดสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ และสถาปตยกรรมระบบเครอขายและการรกษาความมนคง-ปลอดภยทจะด าเนนการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารตาม แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561 บทท 5 แผนการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ ปพ.ศ. 2557 – 2561 จะกลาวถงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ทจะด าเนนการใน แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 พรอมแนวทางการเลอกการด าเนนงานโครงการกรณมขอจ ากดหรอไมสามารถด าเนนการตามทวางไวได บทท 6 ความสอดคลองแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 กบแผนอน ๆ ทเกยวของ จะกลาวถงความสมพนธของยทธศาสตรดานเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร เปนการเชอมโยงความสมพนธของยทธศาสตรดานเทคโนโลยสารสนเทศของ กรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 กบยทธศาสตรทเกยวของ อาท แผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2554 - 2556) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบบท 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารฉบบท 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย ( ICT 2020) และแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารอาเซยน (2558)

Page 47: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สรปสถานภาพและความตองการ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

ผลจากการศกษาส ถานภ าพและความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ โดยศกษา วเคราะหทงจากสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ จดแขง จดออน โอกาส อปสรรค (SWOT) และความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ 2.1 สรปสถานภาพดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

2.1.1 สรปผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายในทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ สรปผลการศกษารวบรวมขอมล โครงสราง ภารกจหนาท และลกษณะ การด าเนนงานของกรมสงเสรมสหกรณ โดยวธการศกษาจากเอกสาร โครงสราง ภารกจหนาท และด าเนนการสมภาษณลกษณะการด าเนนงานของหนวยงานในสวนกลาง เพอน ามาใชประกอบการศกษา วเคราะหสภาพแวดลอมภาย ในทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ แสดงดงตาราง 2–1

ตาราง 2-1 สภาพแวดลอมภาย ใน ทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

ดาน ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ทผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ การบรหารจดกา รดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

- การบรหารจดการทรพยากรบคคลของศนยสารสนเทศไมสอดคลองกบ โครงสรางศนยสารสนเทศ มการมอบหมายงานขามสายงานทรบผดชอบ อาท งานดานการพฒนาระบบสารสนเทศ ทมการพฒนาระบบกระจายตามหนวยงาน

- ขาดมาตรฐานกระบวนการดานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Process) - มขอจ ากดในเรองของงบประมาณสนบสนนการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ท าใหการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารไมเปนไปตามแผนทวางไว

Page 48: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-1 สภาพแวดลอมภาย ใน ทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

ดาน ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ทผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและขอมล - ลกษณะของการพฒนาระบบสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ

เปนการพฒนาระบบงานยอย ๆ เพอใชสนบสนนงานเฉพาะกจหรอเฉพาะเรอง น ามาชวยในการรวบรวม และจดเกบขอมลใหอยในรปแบบอเลกทรอนกสเทานน ไมไดถกออกแบบหรอพฒนาขนมาเพอชวยในวเคราะหและตดสนใจในภาพรวมขององคกรหรอผบรหาร ไมมการเชอมโยงกบระบบสารสนเทศอน ๆ ทเกยวของ

- สถานภาพของระบบสารสนเทศในปจจบน หลายระบบไมมการใชงาน กรมสงเสรมสหกรณควรมการประกาศยกเลกใชงานระบบอยางเปนทางการ

- สภาพปญหาการใชงานระบบสารสนเทศและขอมลโดยสวนใหญทพบ คอ ระบบสารสนเทศไมรองรบการท างาน และครอบคลมการท างานของผใชงาน ซงอาจสบเนองมาจากกรมสงเสรมสหกรณไมมการจดจางการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ เมอสภาวะแวดลอมการท างานเปลยน ผใชงานมความตองการปรบเปลยนหรอเพมเตมระบบสารสนเทศ จงสามารถท าไดยาก ตองแจงใหเจาหนาทศนยสารสนเทศเปนผด าเนนการพฒนาเพมเตม ซงบางระบบเจาหนาทศนยสารสนเทศไมเขาใจโครงสรางของระบบ ท าใหไมสามารถเพมเตมหรอเปลยนตามความตองการของผใชงานได หรออกประการหนงถามพฒนาเพมเตมเองได แตกจะสงผลกระทบตอโครงสรางการท างานของระบบ ท าใหการประมวลผลของระบบท างานผดพลาด

- ขอมลทจดเกบในระบบสารสนเทศขาดความเปนปจจบน ไมทนตอความตองการของผใชงาน อาจสบเนองมาจากแหลงของขอมลมาจากสหกรณและกลมเกษตรกร ซงเจาหนาทกรมสงเสรมสหกรณตองออกพนทไปเพอจดเกบขอมล และกลบมาน าเขาขอมลในระบบ ท าใหตองใชระยะเวลา จงสงผลท าใหขอมลไมเปนปจจบน ในบางครงไมทนตอการน ามาตดสนใจ

- ขอมลไมถกตอง อาจสบเนองมาจากการบนทกขอมลผดพลาดของผบนทกขอมล หรอมการจดเกบขอมลทผดพลาด

Page 49: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-1 สภาพแวดลอมภาย ใน ทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

ดาน ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ทผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ระบบคอมพวเตอรและเครอขาย ระบบคอมพวเตอรแมขาย

- เครองคอมพวเตอรแมขายทงหมดของกรมสงเสรมสหกรณใชหนวยประมวลผล (CPU) ทยงอยในสายการผลต แตบางสวนมอายการใชงานมากกวา 5 ป คอ รอยละ 23 มอายการใชงาน 6-10 ป และรอยละ 4 มอายการใชงานมากกวา 10 ป ซงเครองคอมพวเตอรแมขายสวนนจะไมมเสถยรภาพในการใชงาน มความยงยากในการบ ารงรกษา และไมสามารถรองรบซอฟตแวร/แอพพลเคชนใหม ๆ ทจะเกดขนในอนาคตได

- ระบบปฏบตการเกอบทงหมด (รอยละ 95) ทใชบนเครองคอมพวเตอรแมขาย เปนระบบปฏบตการ MS Windows สวนทเหลอ (รอยละ 5) เปนระบบปฏบตการ Unix ซงเจาหนาทศนย สารสนเทศยงขาดทกษะ ความเชยวชาญ ในการใชงานระบบปฏบตการน

- การดแล การบ ารงรกษา และบรหารจดการเครองคอมพวเตอรแมขายขาดความเปนเอกภาพ โดยจะแบงแยกความรบผดชอบตามระบบสารสนเทศทแตละกลมงานภายใตศนยสารสนเทศเปนผดแล

ระบบคอมพวเตอรลกขาย - เครองคอมพวเตอรลกขายสวนใหญ (รอยละ 73) มอายการใช

งานมากกวา 5 ป ซง ไมมเสถยรภาพในการใชงาน มความยงยากในการบ ารงรกษา และไมสามารถรองรบ ซอฟตแวร /แอพพลเคชนใหม ๆ ทจะเกดขนในอนาคตได รวมถงเครองคอมพวเตอรลกขายเหลานบางสวนมความช ารดเสยหายไมสามารถใชงานได ซงสงผลใหเครองคอมพวเตอรลกขายทมอยไมเพยงพอตอการปฏบตงาน

ระบบเครอขายคอมพวเตอร - ระบบเครอขายทองถน (LAN) แบบมสาย ทกรมสงเสรมสหกรณ

(เทเวศร) มโครงสรางการเชอมตอระบบเครอขายแบบล าดบชน 2 ระดบ คอ Core Switch และ Access Switch โดยเชอมโยง การสอสารระหวางกนความเรวไมนอยกวา 1 Gbps และมการ เชอมโยงระหวาง Access Switch กบเครองคอมพวเตอรแมขาย และเครองคอมพวเตอรลกขายความเรว 1 Gbps และ 10/100 Mbps ตามล าดบ สวนระบบเครอขายทองถน (LAN) ของส านกงานสหกรณจงหวด และส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ เปนการเชอมตอระบบเครอขายแบบแนวราบ โดยหนวยงานจดจางด าเนนการเอง

- ระบบเครอขายทองถน ( LAN) แบบไรสาย มการตดตงใชงานทกรมสงเสรมสหกรณ (เทเวศร) และ ส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ (พชย)

Page 50: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-1 สภาพแวดลอมภายในทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

ดาน ผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ทผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ระบบคอมพวเตอรและเครอขาย (ตอ) - มการเชอมโยงระบบเครอขายทางไกล (WAN) ระหวาง

กรมสงเสรม สหกรณ (เทเวศร) และส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการ สหกรณ (พชย) ผาน Leased Line และส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการ สหกรณ (พชย) จะใชงานอนเทอรเนตผานการเชอมโยงอนเทอรเนตของกรมสงเสรมสหกรณ (เทเวศร) สวน ส านกงานสหกรณจงหวด และส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณแหงอน ๆ ทางหนวยงานตาง ๆ เปนผจดหาระบบอนเทอรเนตเพอใชงานเอง

- มการตดตงอปกรณระบบรกษาความปลอดภยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ อาท Firewall และ IPS แตยงไมครบถวนทก องคประกอบ อาท ไมมอปกรณส าหรบควบคมการเขาถงระบบเครอขาย (NAC) และไมมเครองมอสนบสนนการด าเนนงานและบรหารจดการระบบ รกษาความปลอดภยสารสนเทศ รวมถงอปกรณระบบรกษาความปลอดภยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ บางสวนยงลาสมย สงผลตอเสถยรภาพและประสทธภาพในการ รกษาความปลอดภยสารสนเทศ

- มระบบปองกน การแพรกระจายไวรสคอมพวเตอรในระบบเครอขายของกรมสงเสรมสหกรณ แตไมครอบคลมเครองคอมพวเตอรลกขายสวนตวทแตละหนวยงานน ามาใช ท าใหการปองกนการแพรกระจายไวรสในระบบเครอขายกรมสงเสรมสหกรณไมมประสทธภาพเทาทควร

- มระบบจดเกบ Log ตาม พรบ. คอมพวเตอรส าหรบ กรมสงเสรมสหกรณ (เทเวศร) และ ส านกพฒนาและถายทอด เทคโนโลยการสหกรณ (พชย) แตครอบคลมเฉพาะ เครองคอมพวเตอรแมขายทใชระบบปฏบตการ MS Windows เนองจากเจาหนาทศนยสารสนเทศยงขาดทกษะ ความเชยวชาญ ในการใชงานระบบปฏบตการอน และยงไมครอบคลมอปกรณ เครอขายบางสวนทไมสามารถรองรบการตดตง software agent ของระบบจดเกบ Log ได อาท Firewall เกา รวมถง ยงไมมระบบจดเกบ Log ตาม พรบ. คอมพวเตอร ส าหรบส านกงานสหกรณจงหวด

- มการเชาใชระบบการประชมทางไกลผานระบบเครอขาย (Internet Conference) ของ CAT ส าหรบการประชมทางไกลระหวางกรมสงเสรมสหกรณ (เทเวศร) ส านกงานสหกรณจงหวด รวมถงส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ แตละแหง

กระบวนการปฏบตงาน - ผปฏบตงานบนทกขอมลเพอรายงานผลผานระบบสารสนเทศ และตองมการบนทกขอมลเพอจดสงในรปแบบของเอกสารอกดวย

- ผปฏบตงานตองบนทกขอมลซ าซอนกบระบบสารสนเทศอน ๆ

Page 51: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.2 สรปผลการวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงาน ดานเทคโนโลยสารสนเทศ

สรปผล การศกษา วเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกท มผลตอการด าเนนงาน ดานเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณนน โดย ด าเนนการรวบ รวมขอมลสภาพแวดลอมภายนอกจากเอกสารทเกยวของ ไดแก แผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2554 - 2556) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบบท 2 (พ.ศ. 2552 - 2556) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ฉบบท 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ ประเทศไทย ( ICT 2020) แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารอาเซยน (2558) พระราชบญญตสหกรณ พ.ศ. 2542 และพระราชบญญตสหกรณ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2553 แนวโนมของเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และ PMQA การพฒนาองคกรส ความเปนเลศ เพอน ามาใชประกอบการศกษา วเคราะห สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอ การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ แสดงดงตาราง 2–2

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)

ยทธศาสตร 1: การพฒนากระบวนการและรปแบบ การท างาน กลยทธ สงเสรม ผลกดนใหเกดความรวมมอใน การท างานการประสานงานกนระหวางหนวยงานภาครฐ เกษตรกร/สถาบนเกษตรกร ภาคเอกชน และองคกร ระหวางประเทศ ในลกษณะ การบรหารงานรปแบบเครอขาย

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการรวมมอในการประสานงานในหนวยงานตาง ๆ ทเกยวของ โดยน าเทคโนโลยสารสนเทศเขามาประยกตใชในการสรางเครอขาย มการพฒนาการบรหารจดการของทกสวนราชการใหเปนไปตามเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA)

Page 52: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)

กลยทธ ผลกดนและพฒนาการบรหารจดการของทกสวนราชการใหเปนไปตามเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) กลยทธ พฒนาและปรบปรงระบบการบรหารจดการองคกรภาครฐ (Back Office) โดยสงเสรมและสนบสนนใหมการน าเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขามาใชเพอเพมประสทธภาพการท างาน

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การพฒนาและปรบปรงระบบ การบรหารจดการองคกรภาครฐ (Back Office) โดยสงเสรมและสนบสนนใหมการน าเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขามาใชเพอเพมประสทธภาพการท างานขององคกร

ยทธศาสตรท 2: พฒนาโครงสรางและปรบปรงบทบาทภารกจของสวนราชการ กลยทธ พฒนาและปรบปรงโครงสรางสวนราชการ และองคกร รปแบบอนใหเหมาะสมกบบทบาทภารกจ

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การปรบปรงโครงสราง และภารกจ หนาท ใหสอดคลองกบการปฏบตงาน

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารของกระทรวงเกษตร และสหกรณ ฉบบท 2 (พ.ศ. 2552-2556)

พนธกจท 1 พฒนาบคลากรทกระดบใหเกดการเรยนรดานเทคโนโลยสารสนเทศตลอดจนพฒนาศกยภาพและทกษะดานบรหารจดการขอมลใหแกบคลากร

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การพฒนาหลกสตรเพอเสรมสรางทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศใหแกบคลากร

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การพฒนาศกยภาพดานเทคโนโลยสารสนเทศใหแกเครอขายสหกรณ

พนธกจท 2 พฒนาระบบขอมลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเครอขาย ระบบภมสารสนเทศ และอปกรณคอมพวเตอรใหมความถกตอง ทนสมย มประสทธภาพ

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การเสรมสรางความเชอมโยงของขอมล และการจดการระบบฐานขอมลทเปนเอกภาพ

พนธกจท 3 สงเสรม พฒนา สรางกระบวนการท างาน และระบบการท างานตาง ๆ ของ องคกรใหอยในระบบอเลกทรอนกสน าไปใชเพอใหเกดความสะดวก รวดเรว รวมทงตองสามารถใชขอมลรวมกนได

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การพฒนาระบบสารสนเทศดานการบรหารจดการขอมลและ การจดการองคกรแบบบรณาการใหสามารถเชอมโยงกบระบบของหนวยงานภาครฐทเกยวของ

Page 53: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารฉบบท 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556

ยทธศาสตรท 1: การพฒนาก าลงคนดาน ICT และบคคลทวไปใหมความ สามารถในการสรางสรรค ผลต และใชสารสนเทศอยางมวจารณญาณและรเทาทน มาตรการ พฒนาความรและทกษะดาน ICT บคลากรภาครฐ

- กรมสงเสรมสหกรณควรม การก าหนดมาตรฐานความร ICT ส าหรบบคลากร เพอใหมความรความสามารถและทกษะทสอดคลองกบมาตรฐาน โดยม การจดฝกอบรมบคลากรใหมความร ความสามารถทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ

ยทธศาสตรท 2: การบรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของประเทศอยางมธรรมาภบาล มาตรการ การจดสรรงบประมาณดาน ICT มาตรการ พฒนาปรบปรงกฎหมาย/กฎระเบยบใหเออตอการใช ICT และการท าธรกรรมทางอเลกทรอนกส

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการน าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารฉบบท 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 มาเปนแนวทางในการจดสรรงบประมาณในการปรบปรงดาน การพฒนาระบบสารสนเทศทมประสทธภาพ

- กรมสงเสรมสหกรณ ควรม การปรบปรงกฎ ระเบยบ ในการใชระบบสารสนเทศใหสอดคลองกบ การด าเนนงานขององคกร

ยทธศาสตรท 3: การพฒนาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มาตรการ ขยายประเภทการบรการ เพมพนทใหบรการ และปรบปรงประสทธภาพของโครงขายโทรคมนาคม มาตรการ พฒนาโครงสรางพนฐานสารสนเทศและความมนคงปลอดภยสารสนเทศ

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการจดสรรทรพยากรดาน ICT

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการสงเสรมการลงทนในโครงขายหลก ทงระบบใชสาย (Wired) และ ระบบไรสาย (Wireless) และมการวางแผนการสรางเครอขายเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระบบอนเทอรเนตความเรวสงทมประสทธภาพ

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการก าหนดประเภทของระดบความมนคงปลอดภยของโครงขาย และมการสงเสรมและสนบสนนใหเกดความรความเขาใจถงภยอนตรายซงอาจเกดขนกบระบบสารสนเทศ

Page 54: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารฉบบท 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556

ยทธศาสตรท 4: การใชเทคโนโลยสารสนเทศและสอสารเพอสนบสนนการสรางธรรมาภบาลใน การบรหารและการบรการของภาครฐ มาตรการ สรางความเขมแขงของหนวยงานกลางทรบผดชอบการผลกดนการใช ICT ใน การบรหารและบรการของภาครฐ รวมถงการพฒนาบรการอเลกทรอนกสของรฐแบบบรณาการ

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการก าหนดกรอบนโยบายทเกยวกบขอมลและการสอสารขอมลทสอดคลองกบมาตรฐานสากล เพอใหทกหนวยงานสามารถเชอมโยงและแลกเปลยนขอมลกนไดอยางมเอกภาพและประสทธภาพ ก าหนดมาตรฐานทจ าเปน อาท มาตรฐานขอมล มาตรฐานการเชอมโยงขอมล มาตรฐานดาน ความมนคงปลอดภยของระบบสารสนเทศ และมาตรฐานการเขาถงขอมล

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการสรางความรความเขาใจเกยวกบซอฟตแวรโอเพนซอรสและมาตรฐานเปด

กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)

ยทธศาสตรท 1: พฒนาโครงสรางพนฐาน ICT ทเปนอนเทอรเนตความเรวสงหรอการสอสารรปแบบอนทเปน Broadband ใหม ความทนสมย มการกระจายอยางทวถง และมความมนคงปลอดภยสามารถรองรบความตองการของภาคสวนตาง ๆ ได มาตรการ การกระตนใหมการใชและบรโภคเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร อยางครบวงจร รวมถงประกนความมนคงปลอดภยของโครงขาย เพอสรางความเชอมนใหกบทงภาคธรกจและประชาชนในการสอสาร และการท าธรกรรมออนไลน

- กรมสงเสรมสหกรณควรน าระบบเครอขายความเรวสงมาใชในหนวยงานและตองมการปรบปรงระบบเครอขายใหมความเสถยรภาพมากขน

Page 55: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

กรอบนโยบายเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)

ยทธศาสตรท 2: พฒนาทนมนษยทมความสามารถใน การสรางสรรคและใชสารสนเทศไดอยางมประสทธภาพ มวจารณญาณและรเทาทน และการพฒนาบคลากร ICT ทมความรความสามารถและความเชยวชาญระดบมาตรฐานสากล มาตรการ สงเสรมบคลากร ICT ใหมการพฒนาความรและทกษะใหม ๆ ดาน ICT ทสอดคลองกบความตองการของภาคอตสาหกรรมหรอระบบเศรษฐกจ

- กรมสงเสรมสหกรณ ควรมการสงเสรมบคลากรใหมความร และมความเชยวชาญและทกษะทสอดคลองกบการพฒนาระบบสารสนเทศขององคกร

ยทธศาสตรท 4: ใช ICT เพอสรางนวตกรรมการบรการของภาครฐทสามารถใหบรการกบประชาชนและธรกจทกภาคสวนไดอยางมประสทธภาพ มความมนคงปลอดภย และมธรรมาภบาล มาตรการ สงเสรมการใช ICT เพอเสรมสรางความเขมแขงใหกบระบบความมนคงของชาต (Nation security)

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการสงเสรมการใช ICT เพอใหบคลากรมความเชอมนทจะน าระบบสารสนเทศมาชวยในการด าเนนงาน

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารอาเซยน (2558)

แรงขบเคลอนเชงกลยทธ 1. การปฏรปทางเศรษฐกจ ในบรบทของการปฏรปทางเศรษฐกจ ใหรวมถงการสรางสภาพแวดลอมทางธรกจทดงดดใจภายในอาเซยน เพอสงเสรมดานการคา การลงทน และการสรางธรกจใหมในภาคธรกจไอซท และอาศยการลงทนดานไอซท เปนกลไกส าคญ เพอใหเกดการปฏรปแกสวนอน ๆ ของเศรษฐกจดวย โดยมมาตรการท 1.1 สรางสภาพแวดลอมทางธรกจทดงดดใจ ทเออใหธรกจเตบโตไดจากอทธพลของ ICT

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการพฒนาระบบสารสนเทศ เพออ านวยความสะดวกตอการแลกเปลยน และการเขาถงขอมลทางธรกจในกลมอาเซยน และพฒนา ICT ใหสอดคลองกบการด าเนนธรกจขององคกร

Page 56: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารอาเซยน (2558) (ตอ)

แผนงาน อ านวยความสะดวกเพอการแบงปนและแลกเปลยนขอมลทางธรกจในกลมประเทศอาเซยน โดยใชประโยชนจากความคดรเรมทมอยแลว ชวยพฒนาเนอหา และระบบสารสนเทศ เพออ านวยความสะดวกตอการแลกเปลยน และการเขาถงขอมล

2. ใหประชาชนมสวนรวมและเสรมสรางพลง การเสรมสรางพลงใหประชาชน และใหประชาชนมสวนรวม ตองเนนการมไอซททมราคาไมแพง ซงจะน าไปสการท าใหประชาชนในอาเซยนมคณภาพชวตทดขน โดยเฉพาะในพนททมมาตรฐานความเปนอยทต ากวามาตรฐาน ทซงการบรการ บรอดแบรนดและโทรศพทเคลอนทยงถอวาเปนของฟมเฟอย มาตรการ 2.1 ท าใหทกชมชนสามารถเขาถงการบรการบรอดแบนดไดดวยราคาทไมแพง แผนงาน หาวธทจะลดคาบรการขามแดน (Roaming charges) ภายในกลม ประเทศอาเซยน มาตรการ 2.3 ใหแนใจวาการบรการแบบอเลกทรอนกส รวมทงเนอหาและระบบงานประยกตมราคาทไมแพง และมประสทธภาพ จดหาสงจงใจ หรอเงนอดหนน เพอสงเสรมการพฒนาระบบบรการอเลกทรอนกส และเนอหาสาระ แผนงาน ส ารวจและศกษาใหเขาใจจดแขง จดออน แลวพจารณาก าหนดชนด ของบรการทสมควรจะใหสราง แผนงาน จดหาสงจงใจ หรอเงนอดหนน เพอสงเสรมการพฒนาระบบบรการ อเลกทรอนกส และเนอหาสาระ

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการสงเสรมการใชบรการบรอดแบรนดเคลอนท เพอลดคาใชจายในการตดตอสอสาร

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการพฒนาระบบสารสนเทศโดยค านงถงตนทนและภาษาในการพฒนา และมการสงเสรมใหระบบสารสนเทศสามารถใชรวมกบประเทศในกลมอาเซยนได

- กรมสงเสรมสหกรณ ควรมการสรางแรงจงใจหรอเงนอดหนน เพอพฒนาระบบสารสนเทศ และสรางแรงจงใจใหบคลากรใชระบบสารสนเทศชวยในการปฏบตงาน

Page 57: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารอาเซยน (2558) (ตอ)

4. พฒนาโครงสรางพนฐาน การพฒนาโครงสรางพนฐานเปนหนงในสามของฐานราก ทมความจ าเปนตอความส าเรจของยทธศาสตรสามตวแรกทกลาวมาแลวขางตน ในกรณน จ าเปนตองเนนการจดใหมโครงสรางพนฐานหลกทเออตอการใหบรการดานไอซทแกประชาคมทงหลายในอาเซยน อกทงยงตองรวมกนก าหนด นโยบายและตรากฎหมายเพอดงดดธรกจและการลงทนสภมภาคนดวย มาตรการ 4.1 พฒนาระบบเชอมโยงของ บรอดแบนด แผนงาน จดใหมชองทางบรการบรอดแบนดรวมกนในอาเซยน (ASEAN Broadband Corridor) แผนงาน จดใหมชมสายเพอแลกเปลยน อนเทอรเนตของอาเซยน (ASEAN Internet Exchange Network) มาตรการ 4.2 สงเสรมใหเครอขายมความมนคง และปลอดภย มการปกปองขอมล รวมทงมความรวมมอระหวางหนวยงานรกษาความปลอดภยคอมพวเตอร CERT แผนงาน รวมสรางกรอบเพอ ความมนคงและความปลอดภยของขอมล

- กรมสงเสรมสหกรณ ควรน าโอกาสทมการเชอมโยงบรอดแบรนดในประเทศกลมอาเซยน มาใชเพอขยายโอกาสในการพฒนาธรกจของสหกรณ และควรมการน าวธปฏบตเกยวกบการปกปองขอมลของประเทศในกลมอาเซยนมาประยกตใชกบองคกร

5. การพฒนาทนมนษย การพฒนาทนมนษยเปนฐานรากทสอง ทมงเนนจะชวยใหประชาชนของอาเซยน ไดพฒนาทกษะเพอยกระดบไอซท ชวยใหแรงงานดานไอซทมความสามารถมากขน และท าใหประชาคมมความรเพมขน ทงหมดนเกยวของดวยสองสง คอการฝกหด และการรบรองมาตรฐานทกษะดานไอซท

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการสงเสรมกลมบคลากรทมความรความสามารถดานเทคโนโลยสารสนเทศ และพฒนาทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศใหแกบคลากร ศนยสารสนเทศ

Page 58: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารอาเซยน (2558) (ตอ)

6. ลดความเหลอมล าในการเขาถงเทคโนโลย ตวขบเคลอนในเชงยทธศาสตรตวท 6 เปนการลดความเลอมล าในการเขาถงเทคโนโลย (Bridging the Digital Divide) ตองยอมรบวา ระดบการพฒนาดานไอซทของแตละประเทศในอาเซยนนนไมทดเทยมกน ดงนน จงจ าเปนตองเนนการลดความเหลอมล าในเรองพฒนาไอซทในอาเซยนดวยมาตรการตาง ๆ มาตรการ 6.3 ปรบปรงการเขาถงขอมลทเกยวของกน แผนงาน ท าความรวมมอกบกระทรวงทเกยวของ

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการพฒนาระบบสารสนเทศทเปนมาตรฐาน สามารถเชอมโยงขอมลกบหนวยงานอนทเกยวของได

พระราชบญญตสหกรณ พ.ศ. 2542 และพระราชบญญตสหกรณ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2553

มาตรา 10 คณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาตมอ านาจหนาท ดงตอไปน (1) เสนอความเหนตอคณะรฐมนตรในเรองนโยบายและแนวทางในการพฒนาการสหกรณใหสอดคลองกบภาวะเศรษฐกจและสงคมของประเทศ (2) ก าหนดนโยบายและแผนพฒนาการสหกรณ ใหสอดคลองกบระยะเวลาของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต มาตรา 110 สนนบาตสหกรณแหงประเทศไทย มอ านาจกระท าการตาง ๆ ภายในขอบเขตวตถประสงคตามทระบไวในมาตรา 108 และอ านาจเชนวานใหรวมถง (1) สงเสรมและเผยแพรกจการสหกรณ ตลอดจนท าการวจยและรวบรวมสถตเกยวกบกจการสหกรณ (2) แนะน าชวยเหลอทางวชาการแกสหกรณ และอ านวยความสะดวกในการตดตอประสานงานระหวางสหกรณกบสวนราชการหรอบคคลอน (3) ใหการศกษาฝกอบรมวชาการเกยวกบกจการของสหกรณ

- กรมสงเสรมสหกรณควรน าพระราชบญญตสหกรณ พ.ศ. 2542 และพระราชบญญตสหกรณ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2553 มาเปนแนวทางการด าเนนงาน โดยการน านโยบาย และแนวทางทสอดคลองมาประยกตใชกบองคกร รวมทงมการพฒนาสหกรณใหสอดคลองกบภาวะเศรษฐกจและสงคมของประเทศ

Page 59: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

พระราชบญญตสหกรณ พ.ศ. 2542 และพระราชบญญตสหกรณ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2553 (ตอ)

(4) สงเสรมสมพนธภาพระหวางสหกรณ ทงภายในประเทศและตางประเทศ หรอสนนบาตสหกรณของตางประเทศ หรอองคการตางประเทศ หรอองคการระหวางประเทศทมวตถประสงคท านองเดยวกน (5) ซอ จดหา จ าหนาย ถอกรรมสทธ ครอบครอง หรอท านตกรรมเกยวกบทรพยสนใด ๆ (6) สงเสรมธรกจการคา อตสาหกรรม หรอบรการของสหกรณ (7) สนบสนนและชวยเหลอสหกรณเพอแกไขอปสรรคขอขดของทเกยวกบกจการของสหกรณ ซงเปนการกระท าเพอประโยชนสวนรวม (8) เปนตวแทนของสหกรณ เพอรกษาประโยชนอนพงมพงไดจากการสนบสนนของรฐ องคการระหวางประเทศ หรอภาคเอกชนอน (9) รวมมอกบรฐบาลในการสงเสรมสหกรณเพอใหเกดประโยชนแกบรรดาสหกรณอยางแทจรง (10) ด าเนนการอนเพอใหเปนไปตามวตถประสงค หรอตามทคณะกรรมการพฒนาการสหกรณแหงชาตมอบหมาย

แนวโนมของเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร

แนวโนมการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในอนาคต ไดแก Mobile Device Battles : โดย Gartner คาดการณวาในอนาคต โทรศพทมอถอจะเปนอปกรณหลกในการเลนอนเ ทอรเนต แทนท เครอง PC โดยตอไปองคกรทวไปจะตองสนบสนนทงการใชงาน PC และ Tablet Mobile Applications and HTML5: Tools ในการพฒนา Mobile Applications จะมความหลากหลายมากขน โดยในอก 2-3 ปขางหนาการพฒนากจะเรมเปลยนจาก Native App และคอย ๆ กาวไปส HTML5 ทจะมความสามารถมากขน

- กรมสงเสรมสหกรณ ควรน าแนวโนมเทคโนโลย Mobile Device Battles มาประยกตใชกบการพฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต เนองจากแนวโนมของการใชอปกรณการสอสารเคลอนทนนมแนวโนมทสงขนอยางตอเนอง และยงเปนอปกรณหลกในการเขาถงอนเทอรเนตแทนเครอง PC ในอนาคต เพอเพมความคลองตวมากยงขน รวมทงแนวโนมการพฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตจะเปลยนมาพฒนาในรปแบบของ Mobile Application และ Web Application

Page 60: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

แนวโนมของเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร (ตอ)

Strategic Big Data: Big Data ในองคกรจะเปลยนจากการท าโครงการเดยวมาเปน กลยทธทเปนสถาปตยกรรมขอมลขององคกร การทจะตองมาบรหารจดการขอมลขนาดใหญ ทมความหลากหลาย และซบซอน จะท าใหองคกรตองเปลยนแปลงจากวธการเดม ๆ ในการบรหารขอมล โดยจะเปลยนแนวคดจากการท า data warehouse เดยวในองคกร มาเปนระบบทหลากหลายมากขน

- เพอการเขาถงไดทกท ทกเวลา และ กรมสงเสรมสหกรณควรมการน า Big Data มาประยกตใชเพอบรหารจดการขอมลขนาดใหญ อาท ขอมลการตลาด ขอมลการผลตของสหกรณ โคนม ทมความเชอมโยงขอมลระหวางกน

PMQA การพฒนาองคกรสความเปนเลศ ส านกคณะกรรมการพฒนาระบบราชการ (ส านกงาน ก.พ.ร.) ไดด าเนนโครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ โดยมวตถประสงค เพอยกระดบคณภาพ การบรหารจดการของหนวยงานภาครฐใหเทยบเทามาตรฐานสากล โดยมการก าหนด เกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ เปนแนวทางในการตรวจประเมนองคการ ประกอบดวย 7 หมวด หมวดท 1 การน าองคการ เปนการตรวจผบรหารของหนวยงานภาครฐ เรองวสยทศน เปาประสงค คานยม และความคาดหวงในการด าเนนการ รวมทง การใหความส าคญกบผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย หมวดท 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร เปนการตรวจประเมนวธการก าหนดประเดนยทธศาสตร เปาประสงคเชงยทธศาสตร และกลยทธหลก หมวดท 3 การใหความส าคญกบผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย เปนการตรวจประเมนวาหนวยงานภาครฐก าหนดความตองการ ความคาดหวง และความนยมชมชอบของผรบบรการและ ผมสวนไดสวนเสย

- กรมสงเสรมสหกรณควรมการน าโครงการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ มาปรบปรงองคกร โดยน าแนวทางการตรวจประเมนทง 7 หมวดมาใช เพอยกระดบคณภาพการบรหารจดการหนวยงานใหมมาตรฐาน

Page 61: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-2 สภาพแวดลอมภายนอกทมผลตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ (ตอ)

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายนอกทเกยวของ ผลตอการด าเนนงาน

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ

PMQA การพฒนาองคกรสความเปนเลศ (ตอ)

หมวดท 4 การวด การวเคราะห และการจดการความร เปนการตรวจประเมนหนวยงานภาครฐเลอก รวบรวม วเคราะห จดการ และปรบปรงขอมลสารสนเทศ หมวดท 5 การมงเนนทรพยากรบคคล เปนการประเมนวาระบบงาน และระบบการเรยนรของบคลากร และสรางแรงจงใจ ชวยใหใหบคลากรพฒนาตนเองและใชศกยภาพอยางเตมท หมวดท 6 การจดการกระบวนการ เปนการตรวจประเมนการจดการกระบวนการ การใหบรการ และกระบวนการอนทส าคญทชวยสรางคณคาแกผรบบรการ ผมสวนไดสวนเสย และการบรรลพนธกจของหนวยงานภาครฐ หมวดท 7 ผลลพธการด าเนนการ เปนการตรวจประเมนการด าเนนการ และแนวโนมในมตตาง ๆ ไดแก มตดานประสทธผล มตดานคณภาพการใหบรการ มตดานประสทธภาพการปฏบตราชการ และมตดานการพฒนาองคการ

Page 62: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.3 ผลการวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT) ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ผลการวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT) ของกรมสงเสรมสหกรณ ซงเปนการน าผลลพธทไดจากการศกษาปจจยภายนอก และปจจยภายใน มาใชใน การวเคราะหจดแขง จดออน โอกาสและอปสรรค (SWOT) ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แสดงดงตาราง 2-3

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

การบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

จดแขง (Strengths) - มหนวยงานกลางรบผดชอบดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารโดยตรง

กรมสงเสรมสหกรณมศนยสารสนเทศซงเปนหนวยงานกลางทรบผดชอบดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารโดยตรง โดยศนยสารสนเทศ มอ านาจหนาทรบผดชอบ โครงสราง ตลอดจนม การก าหนดวสยทศน พนธกจ และกลยทธในการด าเนนงานทชดเจน

- มการจดแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางตอเนอง กรมสงเสรมสหกรณมการจดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการ

สอสารอยางตอเนองมาเปนฉบบท 3 ซงถอวาเปนแนวโนมทดของ การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ ทมการวางแผนและมแนวทางการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทชดเจน

Page 63: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

การบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

จดออน (Weaknesses) - ขาดงบประมาณในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

อยางตอเนอง กรมสงเสรมสหกรณไมไดรบการจดสรรงบประมาณการด าเนนงานดาน

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารตงแตป พ.ศ. 2550 – 2553 จนกระทงป พ.ศ. 2555 – 2556 มการไดรบเงนจดสรรงบประมาณการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในสวนของโครงการจดซอจดหาระบบคอมพวเตอรทดแทนเทานน ซงสงผลกระทบโดยตรงตอด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เกดการ พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร ไมสมบรณ และขาดความตอเนอง ท าใหไมสามารถรองรบและตอบสนองความตองการของผใชงานไดอยางเตมประสทธภาพ

- งบประมาณทไดรบการจดสรรไมเพยงพอตอการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางตอเนอง ป พ.ศ. 2555 – 2556 กรมสงเสรมสหกรณไดรบการจดสรรงบประมาณ

การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เฉพาะในสวน ของโครงการจดซอจดหาระบบคอมพวเตอรทดแทนเทานน ซงไมได ครอบคลมการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารดานอน ๆ อาท การบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ การพฒนาระบบ การฝกอบรมบคลากรดาน ICT จงท าใหการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมเสรมสหกรณไมบรรลเปาหมายทวางไว อกทงไมสามารถรองรบและตอบสนองความตองการของผใชงานไดอยางเตมประสทธภาพ

- ขาดการวางแผนการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศอยางตอเนอง จากการส ารวจสภาพการใชงานระบบสารสนเทศของ กรมสงเสรมสหกรณ

พบวาเมอม การโยกยายบคลากร มารบต าแหนง /หนาทใหม บคลากรใหม ไมไดรบการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ ตองด าเนนการศกษาการใชงานระบบสารสนเทศดวยตนเองจากเอกสารคมอ หรอ ลองผดลองถกในการใชงาน ระบบหรอสอบถามเจาหนาทคนอน ๆ เพอใหสามารถใชงานระบบสารสนเทศได แตผใชงาน ขาดความรความเขาใจในการใชงานระบบสารสนเทศอยางถองแท ซงมการใชงานไดบางฟงกชนการท างานหรอบางเมนการท างานของระบบเทาทจ าเปน ท าใหเกดการ ใชงานระบบสารสนเทศไมเตมศกยภาพของระบบ และเกดความไมคมคา

Page 64: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

การบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

- การบรหารจดการศนยสารสนเทศมความซ าซอน หนวยงานในสงกดศนยสารสนเทศแตละกลมมอ านาจหนาทความรบผดชอบท

ชดเจน แต การแจกจาย งานของศนยสารสนเทศ โดยสวนใหญเปนการมอบหมายงานตามบคคล ซงเปนการมอบหมายงานขามสายงานทรบผดชอบ อาท งานดานการพฒนาระบบสารสนเทศ ทกกลมมการพฒนาระบบสารสนเทศ แมกระทง กลมระบบเครอขายและคอมพวเตอร เองกตาม ซงการมอบหมายงานในลกษณะน ท าใหการท างานมความซ าซอน เกดการสญเสยทรพยากรในงานทไมใชหนาทหลกของกลม ซงเปนการ บรหารจดการทไมเปนระบบ ยากตอการบรหารจดการทรพยากร และตดตามงาน

ระบบสารสนเทศและฐานขอมล

จดออน (Weaknesses) - กระบวนการดานเทคโนโลยสารสนเทศ (IT Process) ขาดมาตรฐาน

กระบวนการดานเทคโนโลยสารสนเทศ ( IT Process) ของศนยสารสนเทศ อาท กระบวนการพฒนาระบบ กระบวนการบรหารงานโครงการ กระบวนการปรบแตงระบบสารสนเทศ มการด าเนนงานตามประสบการณและทกษะของเจาหนาทผปฏบตงาน ซงขาดแนวทางปฏบตทเปนมาตรฐาน ดงนนศนยสารสนเทศ จง ควรมการก าหนดแนวทางและขนตอนปฏบตของ แตละกระบวนการให เปนรปธรรม และมความสอดคลองกบมาตรฐานสากล

- ระบบสารสนเทศและฐานขอมลมการพฒนาแยกอสระตามผใชงาน ไมมการเชอมโยงระหวางระบบสารสนเทศทมความสมพนธ/เกยวของกน กรมสงเสรมสหกรณมการพฒนาระบบสารสนเทศมาชวยสนบสนนการ

ปฏบตงานเปนจ านวนมาก ซงแตละระบบงานนนถกออกแบบและพฒนาขนมาเพอสนบสนนงานเฉพาะดานหรอเฉพาะกจ ขาดการออกแบบหรอพฒนาใหมความสามารถรองรบการเชอมโยงกบระบบสารสนเทศอน ๆ ทเกยวของ จงท าใหไมสามารถใชขอมลรวมกนได เปนสาเหตของการจดเกบขอมลซ าซอนของระบบสารสนเทศ ซงท าใหสญเสยเวลาการท างานและตนทนการจดเกบขอมล ดงนนกรมสงเสรมสหกรณควรมการบรณาการ ระบบสารสนเทศ เพอใหสามารถใชขอมลรวมกนไดอยางมประสทธภาพ

- ขาดขอมลสารสนเทศสนบสนนการวเคราะหและสงเสรมสหกรณ ระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมลในปจจบนของกรมสงเสรมสหกรณเปน

การพฒนาเพอจดเกบ ขอมล เฉพาะเรอง ฉะนนขอมลสารสนเทศจงไม เพยงพอและไมครอบคลมตอ การน าขอมลมา วเคราะห สถานภาพในภาพรวม เพอก าหนดการสงเสรมและสนบสนนสหกรณและกลมเกษตรกรอยางมประสทธภาพ ดงนนกรมสงเสรมสหกรณควรมการจดท ามาตรฐาน การจดเกบขอมลสารสนเทศฐานกลางของกรมสงเสรมสหกรณ เพอรวบรวมขอมลทกรมสงเสรมสหกรณตองใชในการบรหารจดการภายใน พรอมทงสนบสนนและสงเสรมกรมสงเสรมสหกรณ

Page 65: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

โครงสรางพนฐาน ดานเทคโนโลยสารสนเทศ และอปกรณตอพวง

จดออน (Weaknesses) - เครองคอมพวเตอรโดยสวนใหญมสมรรถนะลาสมย

เครองคอมพวเตอรทใชสนบสนนการปฏบตงานในหนวยงานตาง ๆ ของกรมสงเสรมสหกรณเกาและลาสมย เนองจากกรมสงเสรมสหกรณไดรบงบประมาณจดสรรไมเพยงพอตอการจดหาเครองคอมพวเตอรเพอใชงานทดแทนเครองคอมพวเตอรดงกลาวไดครบถวน สงผลใหไมสามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ

- เครองคอมพวเตอรไมเพยงพอตอการสนบสนนการปฏบตงาน เครองคอมพวเตอรทใชสนบสนนในการปฏบตงานสวนใหญเปนเครองเกาและ

ลาสมย จงเกดการช ารดบอย และตองใชเวลาในการซอมแซม เนองจากหาอะไหลยาก และไมมเครองคอมพวเตอรส าหรบใชงานทดแทน

- ขาดเครองมอสนบสนนการบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหมประสทธภาพ กรมสงเสรมสหกรณ ขาดซอฟตแวรและเครองมอตาง ๆ ทชวยสนบสนนการ

บรหารจดการ การรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ และการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารตาง ๆ ไดอยางมประสทธภาพ อาท ซอฟตแวรบรหารจดการเครองคอมพวเตอรลกขาย (Desktop Management) อปกรณควบคมการเขาถงระบบเครอขาย (NAC) อปกรณจดเกบ Log ตาม พรบ. คอมพวเตอร ส าหรบหนวยงานตางจงหวด และซอฟตแวรบรหารจดการอปกรณ Wireless ของกรมสงเสรม -สหกรณสวนกลาง (เทเวศร) และส านกพฒนาและถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ (พชย)

บคลากร จดแขง (Strengths) - บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศมความรความสามารถใน การพฒนาระบบ

สารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ มบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศทมทกษะดานการ

พฒนาระบบสารสนเทศ และระบบเครอขาย ดงจะเหนไดจากการส ารวจขอมลทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กรมสงเสรมสหกรณ ของเจาหนาทศนยสารสนเทศ สามารถพฒนาระบบสารสนเทศเพอรองรบการปฏบตงาน รวมทงสามารถดแลรกษาระบบสารสนเทศได ซงถอเปนจดแขงของกรมสงเสรมสหกรณทบคลากรภายในกรมสงเสรมสหกรณสามารถพฒนาระบบสารสนเทศ และดแล บ ารงรกษาระบบสารสนเทศไดเอง ซงเปนแนวโนมทดในการพฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต

- ผใชงานมความคนเคยกบการใชงานระบบสารสนเทศ บคลากรของกรมสงเสรมสหกรณ มทกษะพนฐานในการใชงานระบบเทคโนโลย

สารสนเทศ อาท ระบบปฏบตการ โปรแกรมสนบสนนงานดานเอกสาร อกทงยงมการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการตดตอสอสาร อาท ระบบอเมล Facebook จงมความคนเคยกบระบบสารสนเทศ ซงถอเปนจดแขงของกรมสงเสรมสหกรณทมผใชงานทมความพรอมในการใชงานระบบสารสนเทศ

Page 66: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

การเมอง อปสรรค (Threats) - ความมนคงและการเปลยนแปลงทางเมอง

ปจจยการเมองมผลตอการจดสรรงบประมาณ ของภาครฐ เนองจากแนวนโยบายมการแปรผนตามการเปลยนแปลงของพรรคการเมอง ดงนนกรมสงเสรม -สหกรณจะตองมการเตรยมความพรอมของเจาหนาทศนย สารสนเทศใหสามารถด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศแบบพงพาตนเองได

เศรษฐกจ

โอกาส (Opportunities) - ป 2558 ประชาคมเศรษฐกจอาเซยนจะมการเปดการคาเสร

ประชาคมเศรษฐกจอาเซยนจะมการเปดเสรสนคาและบรการมฐานการผลตรวมกน มการเคลอนยายปจจยทางการผลต อาท เคลอนยายคน เครองจกร วตถดบอยางเสร จงเปนโอกาสทดของกรมสงเสรมสหกรณทจะขยายการตลาดเพอด าเนนการกระจายวตถดบหรอสนคาแปรรปของสหกรณและกลมเกษตรกรไปสประเทศอาเซยน

สงคมและวฒนธรรม โอกาส (Opportunities) - การใชอนเทอรเนตมแนวโนมเพมขน

การใชอนเทอรเนตในปจจบนมแนวโนมสงขนอยางตอเนอง ปจจบนมผใชคดเปนรอยละ 30 ของจ านวนประชากรโลกทงหมด สวนในประเทศไทยมจ านวนผใชงานอนเทอรเนตอยประมาณ 18 ลานคน และสถตการใชงาน Facebook หรอคดเปนรอยละ 88 ของผใชอนเทอรเนต ซงกจกรรมบนอนเทอรเนตทผคนบนโลกใชเวลาเขามากทสด อาท Social Network รองลงมาคอการคนหาขอมล สวนกจกรรมยอดนยมคอการอาน เขยนอเมล และการคนหาขอมล โดยแนวโนมดงกลาวสงผลดกบกรมสงเสรมสหกรณ ทจะเพมชองทางในการตดตอสอสาร และเผยแพรขอมลขาวสารแกผใชงาน e-Commerce ดวย อกทงยงสงผลดตอการพฒนาระบบสารสนเทศแบบ Web Application ททกหนวยงานสามารถเขาถงไดทกท ทกเวลา

เทคโนโลย โอกาส (Opportunities) - การพฒนาดานเทคโนโลยระบบการสอสารไรสายสรางชองทางในการเขาถง

ขอมลขาวสารและการใชงานระบบสารสนเทศขององคกรผานอปกรณไรสายตาง ๆ ไดทกททกเวลา การพฒนาและแขงขนการใหบรการดานเทคโนโลยระบบการสอสารไรสาย

รวมถงอปกรณสอสารไรสายตาง ๆ ในปจจบน เปนโอกาสใหกรมสงเสรมสหกรณมชองทางในการประชาสมพนธขอมลขาวสารและใหบรการระบบสารสนเทศ แกหนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณ สหกรณ เกษตรกร และกลมอาชพ รวมถงประชาชนทวไปทสนใจไดอยางสะดวกและแพรหลาย เนองจากสามารถเขาถงขอมลและบรการของกรมสงเสรมสหกรณผานอปกรณไรสายตาง ๆ ไดทกททกเวลา

Page 67: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

เทคโนโลย (ตอ) - มชองทางในการเผยแพรขอมลทหลากหลาย อาท Social Network Wikipedia Blog ความนยมของผใชงานอนเทอรเนตในการเขาถงสงคมในโลกออนไลนจาก

อปกรณตาง ๆ ทงแบบมสายและไรสาย ชวยสรางชองทางในการตดตอ และการกระจายขอมลขาวสารของกรมสงเสรมสหกรณเปนไปอยางสะดวกรวดเรว

- ความพรอมดานระบบโครงสรางพนฐาน ICT ของประเทศ อาท ระบบเครอขายสารสนเทศภาครฐ (GIN) ระบบเครอขาย Broadband ระบบเครอขายสารสนเทศภาครฐ (GIN) สรางโอกาสใหกรมสงเสรมสหกรณ

สามารถเชอมโยงการสอสารระหวางหนวยงานตาง ๆ ของกรมสงเสรมสหกรณ ใหมเสถยรภาพและประสทธภาพ

- ทศทางการพฒนาเทคโนโลย และบรการททนสมยในราคาทลดลง อาท Cloud Computing ความกาวหนาของการพฒนาการใหบรการในรปแบบของ Cloud

Computing ท าใหกรมสงเสรมสหกรณมทางเลอกในการใชงบประมาณในการพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารไดอยางประหยด คมคา มความยดหยน และครอบคลมกบความตองการใชงาน อาท การเชาใชบรการ Server บนระบบ Cloud Computing

- ในอนาคตมโครงสรางพนฐานดาน ICT ทมศกยภาพเนองจากม แผนแมบท ICT ASEAN การมแผนแมบท ICT ASEAN ทสงเสรมการพฒนาความมนคงปลอดภยของ

โครงขายและขอมลสารสนเทศ สงผลใหกรมสงเสรมสหกรณ มโอกาสในการพฒนาโครงสรางพนฐานดาน ICT ของกรมสงเสรมสหกรณ ใหสามารถสนบสนนการปฏบตงานและการใหบรการดาน ICT แกหนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณ และหนวยงานภายนอกตาง ๆ ไดอยางมประสทธภาพ อปสรรค (Threats)

- ความหลากหลายของความเสยงดานความมนคงปลอดภย สารสนเทศ อาท จดออนของผลตภณฑ (Application Flaw) การโจรกรรมขอมล ความหลากหลายของความเสยงดานความมนคงปลอดภยสารสนเทศ เกดได

หลากหลายชองทาง เชน การโจมตจากผไมประสงคดผานชองโหวของผลตภณฑดานเทคโนโลยสารสนเทศตาง ๆ อาท ซอฟตแวร ระบบปฏบตการ ซอฟตแวรบรหารจดการฐานขอมล ดงนนกรมสงเสรมสหกรณควรตองมการ Update Patch ของซอฟตแวรตาง ๆใหเปนปจจบนอยเสมอ เพอลดชองโหวดานการรกษาความปลอดภยสารสนเทศ

Page 68: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

เทคโนโลย (ตอ) - มภยคกคามทหลากหลายจากการใชบรการสารสนเทศบนเครอขายอนเทอรเนต การใชบรการสารสนเทศบนเครอขายอนเทอรเนตเพอสนบสนน การ

ปฏบตงาน รวมถงการน า Scrip/Program/Module ทมใหบรการฟรบนอนเทอรเนตมาใชในการพฒนาระบบสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ โดยไมมการตรวจสอบและเลอกใชงานเฉพาะในสวนทเกยวของ อาจสงผลตอประสทธภาพการใหบรการของระบบเครอขายและอาจท าใหเกดชองโหวดานการรกษาความปลอดภยสารสนเทศขององคกร ทท าใหระบบสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณถกโจมต/บกรกได

กฎหมาย โอกาส (Opportunities) - มกฎหมายและแนวนโยบายดานการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ

นโยบายระดบประเทศก าหนดใหหนวยงานของรฐตองจดท าแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศ เพอใหการด าเนนกจกรรมหรอการใหบรการตาง ๆ ของหนวยงานของรฐมความมนคงปลอดภย อปสรรค (Threats)

- ระเบยบ ขอบงคบไมรองรบและสงเสรมการใชงานอเลกทรอนกส อาท มทางเลอกอนทนอกเหนอจากการใชงานผานระบบอเลกทรอนกส ท าใหไมสงเสรมใหมการใชงานระบบอเลกทรอนกส แมปจจบนประเทศไทยม กฎหมายธรกรรมทางอเลกทรอนกสทเออ ประโยชน

ใหเกดการท าธรกรรมทางอเลกทรอนกสออกมาบงคบใชพอสมควรแลว แตยงมกฎหมายบางขอ ไมเออตอการน าเอาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการปฏบตงาน อาท ลายเซนชออเลกทรอนกส ท าใหไมสงเสรมใหมการใชงานระบบอเลกทรอนกส หนวยงานภาครฐจงไมยกเลกการใชระบบงานเอกสาร ดงนนรฐบาลจะตองมการ พฒนาปรบปรงกฎหมายอยางตอเนอง ให กฎหมาย สามารถ รองรบกบการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ได เพอเกดการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศได อยางเตมประสทธภาพ

นโยบายรฐ

โอกาส (Opportunities) - มแผนการพฒนาบคลากรดาน ICT

ภาครฐมการก าหนดมาตรฐานความรเรอง ICT ส าหรบบคลากร โดยกรม -สงเสรมใหหนวยงานภาครฐมการจดท าแผนการฝกอบรมบคลากรใหมความร ความสามารถทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ซงเปนแนวทางทดทกรมสงเสรมสหกรณ จะน าโอกาสดงกลาวมาจดท าแผนพฒนาบคลากรดาน ICT ของกรมสงเสรมสหกรณ

Page 69: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-3 สรปผลการวเคราะห SWOT ในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ตอ)

องคประกอบ สรปผลการวเคราะห

นโยบายรฐ (ตอ)

- ภาครฐมการสงเสรมเรองการใชเทคโนโลยสารสนเทศ เพอการปฏบตงานและการใหบรการ อาท e-Government ภาครฐมการสงเสรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศเพอการปฏบตงานและการ

ใหบรการของภาครฐ เพอเพมประสทธภาพการด าเนนงาน และมการบรการขอมลแกหนวยงานสวนภมภาค เพมความหลากหลายของชองทางการใหบรการระหวางหนวยงานของรฐ ดงนน กรมสงเสรมสหกรณ จงควรน า เทคโนโลยสารสนเทศเพอสนบสนน การปฏบตงานและการใหบรการ ของกรมสงเสรมสหกรณใหสอดคลองกบนโยบายภาครฐ

- ภาครฐมนโยบาย แผนงานหลกดาน ICT ของประเทศ อาท แผน ICT2020 ภาครฐมการก าหนดนโยบาย และแผนงานหลกดาน ICT เพอเปนกรอบ

แนวทางในการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศของภาครฐของประเทศไทย ซงเปนโอกาสทดทกรมสงเสรมสหกรณจะน านโยบาย และแผนงาน อาท แผน ICT2020 มาเปนกรอบแนวทางในการพฒนาแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรม -สหกรณ

- มการพฒนาระบบสารสนเทศกลางใหบรการแกหนวยงานภาครฐ อาท ระบบ DPIS ระบบ GFMIS หนวยงานของภาครฐมการพฒนาระบบสารสนเทศกลาง ใหบรการแก

หนวยงานภาครฐ อาท ระบบ DPIS ระบบ GFMIS เพอเปนมาตรฐานรวมกนในการออกแบบฐานขอมล และเกดการบรณาการดาน ICT ทมประสทธภาพ ดงนน กรมสงเสรมสหกรณ ควรมการน าระบบสารสนเทศกลางของภาครฐมาประยกตใชกบกรมสงเสรมสหกรณ เพอประหยดงบประมาณในการพฒนาระบบสารสนเทศทสนบสนนการบรหารจดการภายใน ดานการเบกจาย และดานทรพยากรบคคล อกทงยงเปนมาตรฐานเดยวกนกบหนวยงานภาครฐอน ๆ และการบรณาการเชอมโยงขอมลภาครฐ

2.2 สรปความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

ผลจากการวเคราะหขอมลความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของ กรมสงเสรมสหกรณ สามารถจ าแนกความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารออกเปน 4 ดาน ไดแก

- ความตองการดานระบบสารสนเทศ - ความตองการดานอปกรณคอมพวเตอรและเครอขาย - ความตองการดานบคลากรและการฝกอบรม - ความตองการดานอน ๆ

Page 70: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 2-4 ตารางสรปความตองการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ดาน รายละเอยดของความตองการ ดานขอมล และระบบสารสนเทศ

- ตองการเปลยนแปลงระบบ PDA (windows mobile) เปนระบบปฏบต การทสามารถรองรบการใชงานบนเครองคอมพวเตอรและอปกรณการสอสารเคลอนท

- ตองการใหมการพฒนาระบบจดเกบเอกสาร เพอรองรบการจดเกบเอกสาร และการสบคนขอมลอยางมประสทธภาพ

- ตองการปรบปรง ระบบตดตามและประเมนผล ใหรองรบงานประเมนมากขน - ตองการปรบปรงเวบไซต - ตองการ ระบบฐานขอมลสมาชกสหกรณนคมฯ ทขออนญาตท าประโยชนทดน

ในเขตนคม ฯ สการออกโฉนดทดน - ตองการ ระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกสภายในหนวยงาน - ตองการ ระบบฐานขอมลการเบกเงนสวสดการ - ตองการ ขอมลกลางสหกรณและกลมเกษตรกร อาท ขอมล จ านวนสหกรณ

สถานะปจจบนของสหกรณ ขอมล Profile สหกรณ - ตองการเชอมโยงกบหนวยงานภายนอก อาท ขอมลทะเบยนราษฎร จาก

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมลทดน จากกรมทดน ดานอปกรณคอมพวเตอรและเครอขาย

- ตองการ ปรบปรง ประสทธภาพ ระบบเครอขายอนเ ทอรเนต - ตองการ อปกรณคอมพวเตอร และอปกรณ ทสนบสนนการปฏบตงาน ททนสมย

เพยงพอกบจ านวนผปฏบตงาน ดานบคลากรและการฝกอบรม - ตองการการฝกอบรมโปรแกรมจดการฐานขอมล

- ตองการการฝกอบรมการสรางสรรคงานดวยคอมพวเตอรกราฟก - ตองการการฝกอบรมการออกแบบและสรางสรรคสอสงพมพ - ตองการการฝกอบรมการออกแบบและการพฒนาเวบไซต - ตองการการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศภมศาสตรเบองตน - ตองการการฝกอบรม การพฒนาและเผยแพรขอมลสารสนเทศภมศาสตรผาน

เครอขายอนเทอรเนต - ตองการการฝกอบรม การปองกนและแกไขปญหาไวรสคอมพวเตอร และการกคน

ขอมล (Data Recovery) - ตองการการฝกอบรมการวางแผนและตดตามโครงการ - ตองการการฝกอบรมการใชโปรแกรมการวเคราะหขอมลทางสถต และงานวจย - ตองการการฝกอบรมศลปะการสอสารอยางมประสทธผล - ตองการการฝกอบรม การจดการระบบการสอสารภายในองคกร ( Organization

Communication System) - ตองการการฝกอบรมการสอสารเพอการพฒนาองคกรอยางบรณาการ - ตองการการฝกอบรมเทคนคการใชงาน Smart Phone เบองตน - ตองการการฝกอบรมการพฒนาหนงสออเลกทรอนกส (e-Book) - ตองการการฝกอบรมการสรางบทเรยนออนไลน (E-Learning) - ตองการการฝกอบรมความรเกยวกบการรกษาความปลอดภยคอมพวเตอร เบองตน - ตองการบคลากรสนบสนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร

ประจ า ส านกงานงานสหกรณจงหวด ดานอน ๆ - ตองการงบประมาณสนบสนนการด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศและ

การสอสาร

Page 71: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. วสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

จากการศกษาวเคราะหสภาพดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ การศกษานโยบายของผบรหารระดบสง ความตองการของผปฏบตงาน รวมทงผลการวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT) สามารถก าหนดวสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรดานการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 โดยมรายละเอยดดงน 2.1 วสยทศน พนธกจ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ

3.1.1 วสยทศนดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร “พฒนาและยกระดบการใหบรการ และบรหารจดการ ทมประสทธภาพ โดยใช ICT เปนตวขบเคลอน “

3.1.2 พนธกจดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

3.1.2.1 พฒนาระบบบรหารจดการภายในอเลกทรอนกส มงสการเปน Paperless 3.1.2.2 สงเสรมและสนบสนนใหความรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแก

บคลากรอยางตอเนอง 3.1.2.3 จดท ามาตรฐานขอมล และพฒนาระบบฐานขอมลกลางเพอการบรการและ

บรหารจดการของกรมสงเสรมสหกรณ 3.1.2.4 ประยกตใชมาตรฐานสากลในการบรหารจดการดานเทคโนโลยสารสนเทศและ

การสอสาร 3.1.2.5 พฒนาระบบสารสนเทศ เพอถายทอดองคความรการสหกรณ การสงเสรม

พฒนา และสนบสนนระบบสหกรณและกลมเกษตรกรผานชองทางอเลกทรอนกส

3.1.2.6 สงเสรมสนบสนนใหระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรม -สหกรณสามารถใหบรการไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ

3.1.2.7 พฒนาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทมความมนคงปลอดภย มประสทธภาพในการใหบรการ และสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวงของผใชบรการได

3.1.2.8 พฒนาบคลากร ระบบสารสนเทศ และโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอรองรบการกาวเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

3.1.2.9 สรางนวตกรรมการใหบรการแกสหกรณ กลมเกษตรกร สมาชก และประชาชนทวไป โดยใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเปนตวขบเคลอน

Page 72: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.3 เปาหมาย ยทธศาสตรดานการพฒนา เทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 3.1.3.1 เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ ป 2557:

มมาตรฐานขอมลกลาง มความพรอมในการเขารวมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศมประสทธภาพและบรรลตาม

เปาหมายทวางไว ลดปรมาณการใชงานกระดาษในการรบ-สงเอกสาร และการจดเกบ

เอกสาร บคลากรไดรบการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

อยางนอย รอยละ 20 ของจ านวนผใชงาน บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศไดรบการฝกอบรมอยางนอย 3 หลกสตร

ตอคน มการพฒนา/ปรบปรงระบบสารสนเทศเพอ เพมประสทธภาพการท า งาน

อยางนอย 1 ระบบ มการจดจางเพอบ ารงรกษาระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยาง

ตอเนองและถกตอง จ านวนอยางนอย 1 ระบบ จ านวนเครองคอมพวเตอรแมขายเดมของกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง 1

ทอยในรปแบบของ Physical server ลดลงจากเดมไมนอยกวารอยละ 20 เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทมอายการใชงานเกน 5 ป

ไมนอยกวารอยละ 15 ถกทดแทนดวยเครองใหม มการบรหารจดการทะเบยนผใชงานแบบศนยกลาง และผใชงาน

สามารถ เขาถงการใชบรการระบบทงหมดของกรม สงเสรมสหกรณไดดวยการพสจนตวตนเพยงครงเดยว (Single Sign-On)

ระบบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารมความพรอมใชงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ

มแนวทางและ มแผนงานการเตรยมความพรอมการปรบเปลยนระบบเครอขายไปสมาตรฐาน IPv6

สถตการละเมดสทธการเขาถงขอมลของกรมสงเสรมสหกรณลดลง หนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณใน ภมภาค มการจดเกบ Log

ตาม พ.ร.บ. คอมพวเตอร พ.ศ. 2550 _______________________ อางอง 1 จากการส ารวจขอมลจนถงเดอนมกราคม 2556

Page 73: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

มการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

มระบบประชมทางไกล เพอรองรบการประชมในรปแบบการประชมกลมใหญและการประชมกลมยอยของกรมสงเสรมสหกรณ

มระบบส าหรบรองรบการส ารองและกคนระบบทมความสะดวก รวดเรว 3.1.3.2 เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ ป 2558:

มมาตรฐานงานบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ( IT Service Management)

การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศมประสทธภาพและบรรลตามเปาหมายทวางไว

ระบบส านกงานเปนหนวยงาน Paperless มการพฒนา/ปรบปรงระบบสารสนเทศเพอ เพมประสทธภาพการท า งาน

อยางนอย 1 ระบบ พฒนาระบบสารสนเทศส าหรบการบรหารจดการสหกรณภาคการเกษตร

และกลมเกษตรกร มระบบสารสนเทศส าหรบการบรหารจดการงบประมาณ การเงน

การบญช การพสด และการบรหารทรพยากรบคคล บคลากรไดรบการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

อยางนอย รอยละ 20 ของจ านวนผใชงาน บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศไดรบการฝกอบรมอยางนอย 3 หลกสตร

ตอคน มการปรบปรงระบบสารสนเทศเพอเพมประสทธภาพการท างาน

อยางนอย 2 ระบบ มการจดจางเพอบ ารงรกษาระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยาง

ตอเนองและถกตอง จ านวนอยางนอย 2 ระบบ จ านวนเครองคอมพวเตอรแมขายเดมของกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง 1

ทอยในรปแบบของ Physical server ลดลงจากเดมไมนอยกวารอยละ 10 เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทมอายการใชงานเกน 5 ป

ไมนอยกวารอยละ 15 ถกทดแทนดวยเครองใหม ระบบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารม

ความพรอมใชงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ _______________________ อางอง 1 จากการส ารวจขอมลจนถงเดอนมกราคม 2556

Page 74: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถตการละเมดสทธการเขาถงขอมลของกรมสงเสรมสหกรณลดลง หนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณใน ภมภาค มการจดเกบ Log

ตาม พ.ร.บ. คอมพวเตอร พ.ศ. 2550 มการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐาน

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

3.1.3.4 เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ ป 2559: มมาตรฐานการบรหารจดการการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศมประสทธภาพและบรรลตาม

เปาหมายทวางไว พฒนาระบบสารสนเทศเพอใหบรการผานชองทางอเลกทรอนกส

อยางนอย 1 ระบบ พฒนาระบบสารสนเทศส าหรบการบรหารจดการสหกรณนอก

ภาคการเกษตร มการ พฒนา /ปรบปรง ระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการปฏบตงาน

อยางนอย 1 ระบบ มการถายทอดองคความรการสหกรณ การสงเสรม พฒนา และ

สนบสนนระบบสหกรณและกลมเกษตรกรผานชองทางอเลกทรอนกส เพอใหบรการแกสหกรณ กลมเกษตรกร และประชาชนทวไป

มศนยกลางขอมลและมชองทางการแลกเปลยนขอมลกบสหกรณ กลมเกษตรกร และหนวยงานภายนอก

มระบบบรหารจดการองคความรผานชองทางอเลกทรอนกส มแหลงเรยนรอเลกทรอนกสเพอใหบรการแกเจาหนาทกรมสงเสรมสหกรณ บคลากรไดรบการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

อยางนอย รอยละ 20 ของจ านวนผใชงาน บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศไดรบการฝกอบรมอยางนอย 3 หลกสตร

ตอคน มการจดจางเพอบ ารงรกษาระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยาง

ตอเนองและถกตอง จ านวนอยางนอย 4 ระบบ จ านวนเครองคอมพวเตอรแมขายเดมของกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง 1

ทอย ในรปแบบของ Physical server ลดลงจากเดมไมนอยกวา รอยละ 20

เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทมอายการใชงานเกน 5 ป ไมนอยกวารอยละ 15 ถกทดแทนดวยเครองใหม

_______________________ อางอง 1 จากการส ารวจขอมลจนถงเดอนมกราคม 2556

Page 75: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารมความพรอมใชงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ

สถตการละเมดสทธการเขาถงขอมลของกรมสงเสรมสหกรณลดลง หนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณใน ภมภาค มการจดเกบ Log

ตาม พ.ร.บ. คอมพวเตอร พ.ศ. 2550 มการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐาน

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภย ดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

3.1.3.5 เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ ป 2560: การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศมประสทธภาพและบรรลตาม

เปาหมายทวางไว มระบบสารสนเทศเพอสนบสนนการตดสนของผบรหาร มการจดท าฐานขอมลองคความรเพมขนอยางนอย 3 องคความร มหลกสตรการเรยนรแบบอเลกทรอนกสเพมขนอยางนอย 3 หลกสตร บคลากรไดรบการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

อยางนอย รอยละ 20 ของจ านวนผใชงาน บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศไดรบการฝกอบรมอยางนอย 3 หลกสตร

ตอคน มการจดจางเพอบ ารงรกษาระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยาง

ตอเนองและถกตอง จ านวนอยางนอย 6 ระบบ เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทมอายการใชงานเกน 5 ป

ไมนอยกวารอยละ 15 ถกทดแทนดวยเครองใหม ระบบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารม

ความพรอมใชงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ มการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐาน

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภย ดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

มหองศนยคอมพวเตอรทสอดคลองตามมาตรฐานสากล 3.1.3.5 เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ ป 2561:

การด าเนนงานดานเทคโนโลยสารสนเทศมประสทธภาพและบรรลตามเปาหมายทวางไว

พฒนาเครองมอส าหรบการสงเคราะหขอมลชนสง มการจดท าฐานขอมลองคความรเพมขนอยางนอย 3 องคความร มหลกสตรการเรยนรแบบอเลกทรอนกสเพมขนอยางนอย 3 หลกสตร

Page 76: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

บคลากรไดรบการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางนอย รอยละ 20 ของจ านวนผใชงาน

บคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศไดรบการฝกอบรมอยางนอย 3 หลกสตรตอคน

มการจดจางเพอบ ารงรกษาระบบสารสนเทศใหสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง จ านวนอยางนอย 8 ระบบ

จ านวนเครองคอมพวเตอรแมขายเดมของกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง 1 ทอย ในรปแบบของ Physical server ลดลงจากเดมไมนอยกวา รอยละ 20

เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทมอายการใชงานเกน 5 ป ไมนอยกวารอยละ 15 ถกทดแทนดวยเครองใหม

ระบบโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และระบบประชมทางไกล มความพรอมใชงาน ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ

มการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภย ดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

ระบบเทคโนโลยสารสนเทศหลกของกรมสงเสรมสหกรณสามารถใหบรการไดอยางตอเนองเมอเกดวกฤต

มศนยกลางในการรวบรวม น าเสนอขอมล /เหตการณตาง ๆ เพอสนบสนนการตดสนใจ สงการ ของผบรหาร

_______________________ อางอง 1 จากการส ารวจขอมลจนถงเดอนมกราคม 2556

Page 77: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2 ยทธศาสตรเพอการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 - 2561 ยทธศาสตร เพอ การพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของแผนแมบทเทคโนโลย

สารสนเทศ (ฉบบท 3) ของกรมสงเสรมสหกรณ พ.ศ. 2557 – 2561 ประกอบดวย 6 ยทธศาสตร ดงน ยทธศาสตรท 1 : สรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ยทธศาสตรท 2 : ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ยทธศาสตรท 3 : สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส

ยทธศาสตรท 4 : พฒนาระบบบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส ยทธศาสตรท 5 : สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ยทธศาสตรท 6 : เพมพนทกษะบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ซงในแตละยทธศาสตรจะประกอบดวย เปาประสงค และตวชวดของยทธศาสตร แผนงาน และโครงการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

Page 78: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 3-1 สรปรหสโครงการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561

รหสโครงการ ชอโครงการ ST1-101 โครงการจดท ามาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอการบรการและบรหารจดการ ST1-102 โครงการจดจางทปรกษาการออกแบบและก ากบดแลการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ

และการสอสาร ST1-103 โครงการจดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศกรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4

(พ.ศ. 2562 - 2566) ST1-104 โครงการสรางมาตรฐานการบรการ ตามมาตรฐานสากล (IT Service Management) ST1-105 โครงการพฒนากระบวนการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล

(ISMS) ST2-101 โครงการปรบปรงเวบไซตเพอมงสความเปนสากล ST2-102 โครงการพฒนาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส ST2-103 โครงการพฒนาระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร ST2-104 โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ ST2-105 โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร ST2-106 โครงการพฒนาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส ST2-107 โครงการพฒนาระบบสารสนเทศผลตภณฑเกษตรกรเพอการสงเสรมการขาย ระยะท 1

หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST2-108 โครงการพฒนาระบบการสงเสรมสหกรณ (Cooperative Promotion System , CPS) หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST2-109 โครงการเสรมสรางความเขมแขงของสถาบนเกษตรกรดวยฐานขอมลสมาชก หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST2-110 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการ Cooperative Distribution Center (CDC) หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST2-111 โครงการพฒนาระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST3-101 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP)

ST3-102 โครงการพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ ST3-103 โครงการพฒนาระบบงานกฎหมาย ST3-104 โครงการพฒนาระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส

หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว ST3-201 โครงการพฒนาเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล ST3-301 โครงการพฒนาระบบศนยกลางขอมล ST3-302 โครงการพฒนาระบบสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร ST3-303 โครงการพฒนาเหมองขอมล (DATA MINING) ST3-401 โครงการปรบปรงระบบแกไขขอบกพรอง ST3-402 โครงการปรบปรงระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร

Page 79: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 3-1 สรปรหสโครงการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 (ตอ)

รหสโครงการ ชอโครงการ ST3-403 โครงการปรบปรงระบบบรหารเงนกองทน ST3-404 โครงการปรบปรงระบบการจดทะเบยนสหกรณ ST3-405 โครงการจดหาระบบภมสารสนเทศ

หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว ST3-501 โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource

Planning : ERP) ST3-502 โครงการบ ารงรกษาระบบส านกงานอจฉรยะ ST3-503 โครงการบ ารงรกษาระบบงานกฎหมาย ST3-504 โครงการบ ารงรกษาระบบเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล ST3-505 โครงการบ ารงรกษาระบบศนยกลางขอมล ST3-506 โครงการบ ารงรกษาระบบแกไขขอบกพรอง ST3-507 โครงการบ ารงรกษาระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร ST3-508 โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารเงนกองทน ST3-509 โครงการบ ารงรกษาระบบการจดทะเบยนสหกรณ ST3-510 โครงการบ ารงรกษาเวบไซตของกรมสงเสรมสหกรณ ST3-511 โครงการบ ารงรกษาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกร

อเลกทรอนกส ST3-512 โครงการบ ารงรกษาระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร ST3-513 โครงการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ ST3-514 โครงการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร ST3-515 โครงการบ ารงรกษาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส ST3-516 โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารจดการองคความร ST3-517 โครงการบ ารงรกษาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส ST3-518 โครงการบ ารงรกษาระบบพฒนากรรมการสหกรณ ST3-519 โครงการบ ารงรกษาระบบภมสารสนเทศ ST4-101 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการองคความร ST4-102 โครงการพฒนาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส ST5-101 โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบคอมพวเตอรแมขาย ST5-102 โครงการเชาเครองคอมพวเตอรลกขาย ST5-103 โครงการจดท าระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย (Directory Service) ST5-104 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการสทธการใช งานเครอขายผานอปกรณเคลอนท ST5-105 โครงการปรบปรง ประสทธภาพร ะบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและ

การสอสาร ST5-106 โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบการรกษา ความมนคงปลอดภย

Page 80: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาราง 3-1 สรปรหสโครงการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 (ตอ)

รหสโครงการ ชอโครงการ ST5-107 โครงการประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลย

สารสนเทศ ST5-108 โครงการจดท าระบบการประชมทางไกล ST5-109 โครงการซอเครองคอมพวเตอร ST5-110 โครงการจดท าระบบการจดเกบส ารองขอมลเทปเสมอนจรง ST5-111 โครงการวเคราะหสถานภาพการบรหารจดการระบบความมนคงปลอดภยเทคโนโลย

สารสนเทศ หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-112 โครงการจดซออปกรณดานความมนคงปลอดภยระบบเครอขายคอมพวเตอร กรมสงเสรมสหกรณ หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-113 โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรเพอเพมประสทธภาพงานดานสารสนเทศ หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-114 โครงการบรหารจดการขอมลสารสนเทศส าหรบผบรหารกรมสงเสรมสหกรณ หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-115 โครงการพฒนาและปรบปรงประสทธภาพงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ หมายเหต :เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว

ST5-116 โครงการจดท า Backup Site ST5-117 โครงการจดท าหองศนยบญชาการ ST5-118 โครงการปรบปรงหองศนยคอมพวเตอร ST5-201 โครงการบ ารงรกษาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย ST5-202 โครงการจางดแลบ ารงรกษาระบบฐานขอมลของกรมสงเสรมสหกรณ ST5-203 โครงการบ ารงรกษาระบบประชมทางไกล ST5-204 โครงการบ ารงรกษาอปกรณ SAN หองศนยคอมพวเตอร ST6-101 โครงการเพมพน ทกษะ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการ สอสาร ส าหรบผบรหาร ST6-102 โครงการพฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารส าหรบผบรหารดานเทคโนโลย

สารสนเทศ ST6-201 โครงการเพมพน ทกษะ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการ สอสารของบคลากรทวไป ST6-202 เพมพน ทกษะ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการ สอสารของบคลากรดานเทคโนโลย

สารสนเทศและการสอสาร

Page 81: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.1 ยทธศาสตรท 1: สรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร

มงเนนการสรางระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณให สอดคลองกบ มาตรฐานตามสากลทงในสวน โครงสรางของ ขอมลสารสนเทศ และ การบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอรองรบการกาวเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ในป พ.ศ. 2558

3.2.1.1 เปาประสงค 1) เพอจดท า มาตรฐานขอมลกลางส าหรบการจดเกบขอมลอเลกทรอนกส

ส าหรบการบรการและบรหารจดการของกรมสงเสรมสหกรณ 2) เพอสรางมาตรฐานการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 3) เพอสรางมาตรฐาน การบรหารจดการการรกษาความมนคงปลอดภย

สารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณใหสอดคลองตามมาตรฐานสากล 3.2.1.2 ตวชวดยทธศาสตร

ระดบความส าเรจในการสรางมาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

3.2.1.3 แผนงาน 1) แผนงานท 1: มาตรฐานขอมลและการบรหารจดการเทคโนโลย

สารสนเทศและการสอสาร ST1-101: โครงการ จดท ามาตรฐานขอมลอเลกทรอนกสเพอ

การบรการและบรหารจดการ เปนโครงการจดจางทปรกษาเพอด าเนนการ ศกษาและวเคราะหความตองการดานขอมลจากผมสวนไดสวนเสย และก าหนดโครงสรางขอมลอเลกทรอนกสของกรมสงเสรมสหกรณ

ST1-102: โครงการจดจางทปรกษาการออกแบบและก ากบด แลการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปนโครงการจดจางทปรกษาเพอด าเนนการ ออกแบบระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารระดบของ Conceptual Design ก าหนดความตองการของ ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร พรอมทง ก ากบดการ แลการ พฒนา เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณให บรรลตามเปาหมายโครงการอยางมประสทธภาพ

ST1-103: โครงการ จดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4 (พ.ศ. 2562 - 2566) เปนโครงการจดจางทปรกษาเพอด าเนนการ จดท าแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศ กรมสงเสรมสหกรณ ฉบบท 4 (พ.ศ. 2562 - 2566)

Page 82: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST1-104: โครงการสรางมาตรฐานการบรการ ตามมาตรฐานสากล (IT Service Management) เปนโครงการศกษา วเคราะห และ จดท ารายงานมาตรฐานการบรการตามมาตรฐานสากล พรอม สรางความเขาใจในการจดการงานบรการทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ ( IT Service Management) ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล

ST1-105: โครงการพฒนากระบวนการรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล (ISMS) เปนโครงการศกษา วเคราะห และ ประเมนความเสยง (Risk assessment: analysis & evaluation) พรอมใหค าปรกษาแนะน าในการรเรมกระบวนการบรหารจดการความปลอดภย

3.2.2 ยทธศาสตรท 2 : ยกระดบการใหบรการดวยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร การน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารมาประยกตใชงานการใหบรการของกรมสงเสรมสหกรณ เพอเพมศกยภาพในการใหบรการ สรางความพงพอใจ และอ านวยความสะดวกแกผรบบรการของกรมสงเสรมสหกรณ

3.2.2.1 เปาประสงค 1) เพอพฒนาระบบสารสนเทศส าหรบการใหบรการแกสหกรณ กลมเกษตรกร

และประชาชนทวไป 2) เพอเพมชองทางการเขาถงขอมลระบบสหกรณไทยรองรบความเปนสากล 3) เพอเพมชองทางการใหบรการของกรมสงเสรมสหกรณ 4) เพอใหตางประเทศสามารถเขาถงขอมลสหกรณและกลมเกษตรกรได

อยางสะดวก รวดเรว 3.2.2.2 ตวชวดยทธศาสตร

1) ระดบความส าเรจใน การพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรการของกรมสงเสรมสหกรณ

2) ระดบความพงพอใจของผรบบรการ 3.2.2.3 แผนงาน

1) แผนงานท 1 : การพฒนาระบบสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการบรการของกรมสงเสรมสหกรณแกผรบบรการ ST2-101: โครงการปรบปรงเวบไซตเพอมงสความเปนสากล

เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนปรบปรงเวบไซตเดมของกรมสงเสรมสหกรณใหมความทนสมย สวยงาม คนหาขอมลงาย และสามารถรองรบการใชงานไดทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ

ST2-102: โครงการพฒนาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลม เกษตรกรอเลกทรอนกส เปนโครงการจดจาง ผรบจาง เพอด าเนนการ พฒนาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส

Page 83: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนการสรางมลคาเพมแกสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกร และเพมชองทางการกระจายสนคาไปทวโลก

ST2-103: โครงการพฒนาระบบ จดทะเบยนกลมเกษตรกร เปนโครงการจดจาง ผรบจาง เพอด าเนนการ พฒนาระบบจดทะเบยน กลมเกษตรกร เพอเปนการเพมชองทางการบรการของกรมสงเสรมสหกรณผานชองทางอเลกทรอนกสแกกลมเกษตรกร

ST2-104: โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ ตามกระบวนการด าเนนธรกจของสหกรณทกประเภท โดยระบบสารสนเทศดงกลาวกรมสงเสรมสหกรณจะน าไปแจกใหสหกรณใชงาน

ST2-105: โครงการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนการพฒนาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกรตามกระบวนการด าเนนธรกจของกลมเกษตรกรทกประเภท โดยระบบสารสนเทศดงกลาว กรมสงเสรมสหกรณจะน าไปแจกให กลมเกษตรกรใชงาน

ST2-106: โครงการพฒนาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนการพฒนาระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส เพอขยายโอกาสและอ านวยความสะดวกใหการบรการรบเรองรองเรยนของกรมสงเสรมสหกรณ

ST2-107: โครงการพฒนาระบบสารสนเทศผลตภณฑเกษตรกรเพอการสงเสรมการขาย ระยะท 1 (เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว เปนโครงการ จดซอจดหาเครองมออปกรณและระบบการตลาดอเลกทรอนกส ( Electronic Marketing) เพอจดท าฐานขอมลสนคาสหกรณทงสนคาดานการเกษตร สนคาหตถกรรม และอน ๆ

ST2-108: โครงการพฒนาระบบการสงเสรมสหกรณ (Cooperative Promotion System , CPS) (เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการจดจางผรบจางเพอจดท าระบบฐานขอมลสมาชกสหกรณ และขอมลทางธรกจของสหกรณแตละสหกรณทงสหกรณภาคการเกษตรและสหกรณนอกภาคการเกษตร ระบบวเคราะหสถานภาพของสหกรณทงดานการผลตของสมาชก และดานการด าเนนธรกจของสหกรณ และการวางแผนตดตามประเมนผลในการสงเสรมและพฒนาสหกรณใหเขมแขง

Page 84: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST2-109: โครงการเสรมสรางความเขมแขงของสถาบนเกษตรกรดวยฐานขอมลสมาชก (เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการจดซอจดหาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย พรอมโปรแกรมระบบขอมลสมาชกสหกรณ และมการวเคราะหขอมลบญชสมาชกได โดยน าขอมลจากระบบคอมพวเตอรของสหกรณตาง ๆ เขามาประมวลผลเพอประกอบรายงาน

ST2-110: โครงการพฒนาระบบบรหารจดการ Cooperative Distribution Center (CDC) (เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการจดจางพฒนาระบบบรหารจดการ Cooperative Distribution Center (CDC)

ST2-111: โครงการพฒนาระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและ กลมเกษตรกร (เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการจดจางพฒนาระบบประเมนมาตรฐานสหกรณและกลมเกษตรกร

3.2.3 ยทธศาสตรท 3 : สรางเสรมและบรณาการระบบบรหารจดการภายในเพอมงสการบรหารจดการภาครฐอเลกทรอนกส

น าเทคโนโลยสารสนเทศสารสนเทศมาประยกตในงานทเกยวของดานระบบบรหารจดการภายใน มงส การเปนหนวยงาน Paperless เพมประสทธภาพการท างานการปฏบตงานของแตละหนวยงานในสงกดกรมสงเสรมสหกรณ พรอมสรางมลคาเพมแกขอมลสารสนเทศ เพอใชสนบสนนการตดสนใจของผบรหารอยางมประสทธภาพ

3.2.3.1 เปาประสงค 1) เพอน าเทคโนโลยสารสนเทศมาประยกตในงานทเกยวของดาน

ระบบบรหารจดการภายใน 2) เพอเพมประสทธภาพการท างานการปฏบตงาน โดยการ น าเทคโนโลย

สารสนเทศมาประยกตในงานทการปฏบตงานของแตละหนวยงานในสงกดกรมสงเสรมสหกรณ

3) เพอพฒนาฐานขอมลกลาง เพอเปนขอมลสารสนเทศส าหรบสนบสนนการตดสนใจผบรหาร

4) เพอพฒนาระบบสารสนเทศส าหรบสนบสนนการตดสนใจผบรหาร 5) เพอสรางมลคาเพมแกขอมลสารสนเทศ เพอน าไปประกอบการตดสนใจ

ของผบรหาร

Page 85: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.3.2 ตวชวดยทธศาสตร 1) ระดบความส าเรจในการพฒนาระบบสารสนเทศระบบบรหารจดการ

ทรพยากรภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) 2) ระดบความส าเรจในการมงสการเปนหนวยงาน Paperless 3) ระดบความส าเรจในการพฒนาฐานขอมลกลาง 4) มเครองมอส าหรบการสงเคราะหขอมลชนสง 5) ระดบความพงพอใจของผบรหารตอขอมลสารสนเทศ 6) จ านวนระบบสารสนเทศทไดด าเนนการจดจางบ ารงรกษาระบบตอป

3.2.3.3 แผนงาน 1) แผนงานท 1 : การพฒนาระบบบรหารจดการและสนบสนน

การ ปฏบตงาน ST3-101: โครงการพฒนาระบบบรหารจดการทรพยากรภายใน

องคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) เปนโครงการจดหาและตดตง ซอฟตแวรส าเรจรปส าหรบระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร ( Enterprise Resource Planning : ERP) พรอมทงปรบแตงซอฟตแวร ใหรองรบความตองการของผใชงานและสอดคลองกบการปฏบตงาน โดยแบงระยะการด าเนน โครงการออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะท 1 เปนการบรหารจดการงบประมาณ การเงนการบญช การพสด และการบรหารทรพยากรบคคลของกรมสงเสรมสหกรณ และระยะท 2 เปนระบบประเมนวดสมรรถนะขดความสามารถของบคคลตามสาย (Competency)

ST3-102: โครงการพฒนาระบบส านกงานอจฉรยะ เปนโครงการพฒนาระบบส านกงานของกรมสงเสรมสหกรณใหเปน Paperless โดยแบงระยะการด าเนนออกเปน 2 ระยะ ประกอบดวยระยะท 1 เปนการจดหาและตดตงโปรแกรมสารบรรณอเลกทรอนกส และโปรแกรมการจดเกบเอกสารอเลกทรอนกส และระยะท 2 เปนการพฒนาระบบการนดหมาย ระบบการมอบหมายงานอเลกทรอนกส ระบบใบลาอเลกทรอนกส ระบบการประชมอเลกทรอนกส ระบบจองยานพาหนะ และระบบขออนมตเบกจายสวสดการ

ST3-103: โครงการพฒนาระบบงานกฎหมาย เปนโครงการจดจางผจางเพอด าเนนการ พฒนาระบบงานกฎหมาย เพอสนบสนนการปฏบตงาน อ านวยความสะดวก ในการจดเกบ คนหาขอมล และตดตามคด

Page 86: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST3-104: โครงการพฒนาระบบงานสารบรรณอเลกทรอนกส (เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการพฒนาระบบสารบรรณอเลกทรอนกสและจดซออปกรณคอมพวเตอรเพอรองรบการท างานของระบบ

2) แผนงานท 2 : แผนงานบรณาการ เพอการแลกเปลยนขอมล ST3-201: โครงการพฒนาเชอมโยงและการแลกเปลยนขอมล

เปนโครงการจดจางผรบจาง เพอ ด าเนนการ พฒนาชองทางส าหรบการรบ -สงขอมลอเลกทรอนกส ผานเครอขาย กบระบบสารสนเทศทเกยวของ

3) แผนงานท 3 : แผนงานระบบสารสนเทศส าหรบผบรหาร ST3-301: โครงการพฒนาระบบศนยกลางขอมล

เปนโครงการจดจางผรบจาง เพอ ด าเนนการ พฒนาคลงขอมลของกรมสงเสรมสหกรณ เพอ เปนศนยกลางขอมล โดยมการน าขอมลจากแหลงตาง ๆ ทงภายในและภายนอกของ กรมสงเสรมสหกรณ มาถายโอนขอมลเขาสระบบศนยกลางขอมล ซงเปนแหลงรวมขอมล สามารถวเคราะห และประมวลผลขอมล ออกเปนรายงานหรอขอมลสารสนเทศทชวยสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร

ST3-302: โครงการพฒนาระบบสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร เปนโครงการจดจางผรบจา งเพอด าเนนการพฒนา ระบบสารสนเทศ เพอออกรายงานขอมลส าหรบผบรหารระดบสงในมมมองหลายมต ซงเปนการสรางมลคาเพมแก ขอมลสารสนเทศทชวยสนบสนนการตดสนใจของผบรหาร

ST3-303: โครงการพฒนาเหมองขอมล (DATA MINING) เปนโครงการจด หาเครองมอการสงเคราะหขอมลชนสงและ พฒนา โมเดลการสงเคราะหขอมลชนสง อาท การท านายแนวโนมการผลตออย ผลตนมของสหกรณอก 5 ปขางหนา แนวโนมความตองการของตลาดในภาคการเกษตร

4) แผนงานท 4 : แผนงานการเพมประสทธภาพระบบสารสนเทศเพอ สนบสนนการปฏบตงาน ST3-401: โครงการปรบปรงระบบแกไขขอบกพรอง

เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนการ ปรบปรงและพฒนาระบบแกไขขอบกพรองเพมเตมใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ

Page 87: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST3-402: โครงการปรบปรงระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลม เกษตรกร เปนโครงการจดจางผรบจา งเพอด าเนนการปรบปรง และพฒนาระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลม เกษตรกรเพมเตมใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและ สนบสนนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ

ST3-403: โครงการปรบปรงระบบบรหารเงนกองทน เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนการปรบปรง และพฒนาเพมเตมระบบบรหารเงนกองทนใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของกรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ

ST3-404: โครงการปรบปรงระบบการจดทะเบยนสหกรณ เปนโครงการจดจางผรบจางเพอด าเนนการปรบปรงและพฒนาระบบการจดทะเบยนสหกรณเพมเตมใหสามารถรองรบความตองการของผใชงานและสนบสนนการปฏบตงานปจจบนของ กรมสงเสรมสหกรณไดอยางมประสทธภาพ

ST3-405: โครงการจดหาระบบภมสารสนเทศ ( เปนโครงการท กรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณ ป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการปรบปรงประสทธภาพของระบบภมสารสนเทศเพอเพมศกยภาพในการท างาน โดยแบงระยะการด าเนนโครงการออกเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะท 1 เปนการจดหาซอฟตแวรและอปกรณรองรบการท างาน และระยะท 2 เปนพฒนาระบบภมสารสนเทศใหสามารถวเคราะห ประมวลผลไดอยางมประสทธภาพ

5) แผนงานท 5 : แผนงานการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศ ST3-501: โครงการบ ารง รกษา ระบบบรหารจดการทรพยากร

ภายในองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) เปนโครงการจดจาง บ ารง รกษา ระบบบรหารจดการทรพยากรภายในองคกร ( Enterprise Resource Planning : ERP) สามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-502: โครงการบ ารงรกษาระบบส านกงานอจฉรยะ เปนโครงการจดจางบ าร งรกษาระบบส านกงานอจฉรยะ สามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-503: โครงการบ ารงรกษาระบบงานกฎหมาย เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบงานกฎหมายสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

Page 88: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST3-504: โครงการบ ารง รกษาระบบเชอมโยงและแลกเปลยนขอมล เปนโครง การ จดจางบ ารง รกษา ระบบเชอมโยงและแลกเปลยนขอมลสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-505: โครงการบ ารงรกษาระบบศนยกลางขอมล เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบศนยกลางขอมล สามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-506: โครงการบ ารงรกษาระบบแกไขขอบกพรอง เปนโครงการจดจางบ ารง รกษาระบบแกไขขอบกพรองสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-507: โครงการบ ารง รกษา ระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกร เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบการประเมนมาตรฐานสหกรณ/กลมเกษตรกรสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-508: โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารเงนกองทน เปนโครงการจดจางบ ารง รกษาระบบบรหารเงนกองทนสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-509: โครงการบ ารงรกษาระบบการจดทะเบยนสหกรณ เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบการจดทะเบยนสหกรณสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-510: โครงการทบ ารง รกษาระบบเวบไซ ตของกรมสงเสรมสหกรณ เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบเวบไซ ตของ กรมสงเสรมสหกรณสามารถใชงานไดอยางตอเนองและ ม การน าเสนอขอมลทถกตอง ทนสมย

ST3-511: โครงการบ ารง รกษา ระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกส เปนโครงการจดจางบ ารง รกษาระบบศนยกระจายสนคาของสหกรณและกลมเกษตรกรอเลกทรอนกสสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-512: โครงการบ ารงรกษาระบบจดทะเบยนกลมเกษตรกร เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบจดทะเบยน กลมเกษตรกรสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-513: โครงการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณ เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบสหกรณสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

Page 89: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST3-514: โครงการบ ารงรกษาระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกร เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบสารสนเทศการบรหารจดการส าหรบกลมเกษตรกรสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-515: โครงการ บ ารง รกษา ระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกส เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบรบเรองรองเรยนอเลกทรอนกสสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-516: โครงการบ ารงรกษาระบบบรหารจดการองคความร เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบบรหารจดการองคความรสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-517: โครงการบ ารงรกษาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส เปนโครงการจดจางบ ารงรกษาระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกสสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-518: โครงการบ ารงรกษาระบบพฒนากรรมการสหกรณ เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบพฒนากรรมการสหกรณสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

ST3-519: โครงการบ ารงรกษาระบบภมสารสนเทศ เปนโครงการจดจางบ ารง รกษา ระบบภมสารสนเทศสามารถใชงานไดอยางตอเนองและถกตอง

3.2.4 ยทธศาสตรท 4 : พฒนาระบบบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส พฒนาระบบบรหารจดการองคความรและแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส เปนการด าเนนการเพอเสรมสรางองคความรเกยวกบสงเสรม และพฒนาสหกรณและกลมเกษตรกร และเพอการเผยแพรองคความรแกสวนกลาง ส านกงานสหกรณจงหวด และประชาชนทวไป

3.2.4.1 เปาประสงค 1) พฒนาระบบบรหารจดการองคความร เพอการเผยแพรองคความร

ดานการสงเสรม และพฒนาสหกรณและกลมการเกษตร 2) พฒนาระบบการเรยนการสอนผานอเลกทรอนกส เพอเพมพนทกษะ

และเพมความรเกยวกบ ดานการสงเสรม และพฒนาสหกรณ และกลมเกษตรกร ใหแกบคลากรของกรมสงเสรมสหกรณ และประชาชนทวไป

Page 90: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.4.2 ตวชวดยทธศาสตร 1) มระบบบรหารจดการองคความรในรปแบบอเลกทรอนกสเพอสนบสนน

การสงเสรม และพฒนาสหกรณและกลมเกษตรกรของกรมสงเสรมสหกรณ 2) มระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส ทสามารถ รองรบ

อปกรณสอสารเคลอนท ซงหนวยงานภายนอกและประชาชนทวไปสามารถเขาใชงานได

3.2.4.3 แผนงาน 1) แผนงานท 1 : แผนงานพฒนาระบบ เพอการบรหารจดการองคความร

และแหลงเรยนรผานสออเลกทรอนกส ST4-101: โครงการพฒนาระบบบรหารจดการองคความร

เปนโครงการการพฒนาระบบ บรหารจดการองคความร โดยครอบคลมความรดานการสงเสรม และพฒนาสหกรณและกลมเกษตรกรของกรมสงเสรมสหกรณ มงเนนการสงเสรมใหเกดการใชงานโดยการสรางองคความรในรปแบบอเลกทรอนกส

ST4-102: โครงการพฒนา ระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส

เปนโครงการการพฒนา ระบบจดการเรยนการสอนอเลกทรอนกส โดยสรางบทเรยน แบบทดสอบทงกอนและหลง เรยน ใหสามารถประเมนผล การเรยนได ซงผเรยนสามารถเขามาเรยนไดจากทกทตลอด 24 ชวโมง เพอเพมทกษะและเพมความรเกยวกบการสงเสรม และพฒนาสหกรณ และกลมเกษตรกร ใหแกบคลากรของกรมสงเสรมสหกรณ และประชาชนทวไป และรองรบ อปกรณสอสารเคลอนท ทงในสวนของอปกรณโทรศพทเคลอนท และอปกรณคอมพวเตอรแทบเลตไดในลกษณะของการพฒนา Mobile Application

3.2.5 ยทธศาสตรท 5 : สรางเสรมโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ด าเนนงานปรบปรงโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ทงในสวนของระบบ คอมพวเตอรแมขาย โครงสรางพนฐานระบบ เครอขาย ระบบก ารรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศและการสอสาร ระบบประชมทางไกล และการเชาเครองคอมพวเตอร รวมถงการบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ระบบฐานขอมลของกรมสงเสรมสหกรณ และระบบประชมทางไกล เพอใหสามารถสนบสนน การปฏบตงานของกรมสงเสรมสหกรณ ไดอยางมเสถยรภาพ มประสทธภาพ และใหบรการไดอยางตอเนอง

3.2.5.1 เปาประสงค 1) พฒนา ปรบปรง และบ ารงรกษา โครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศ

และการสอสารของกรมสงเสรมสหกรณ ใหมประสทธภาพ มเสถยรภาพ มความมนคงปลอดภย และสอดรบกบมาตรฐาน IPv6

2) สรางเสรมประสทธภาพการปฏบตงานดวยเครองคอมพวเตอรลกขายทมความทนสมยและมประสทธภาพ

Page 91: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3) ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ใหสอดรบกบแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐ

3.2.5.2 ตวชวดยทธศาสตร 1) ในระยะเวลา 5 ป จ านวนเครองคอมพวเตอรแมขายแบบ Physical

Server เดม ของกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง 1 ลดลงจากเดมไมนอยกวารอยละ 70

2) ในระยะเวลา 5 ป เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook ทมอายการใชงานเกน 5 ป ไมนอยกวารอยละ 75 ถกทดแทนดวยเครองใหม

3) มระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย ( Directory Service) รองรบการท างานและบรหารจดการทะเบยนผใชงานตามกรอบกระบวนการด าเนนงานของกรมสงเสรมสหกรณ และการเขาถงการใชบรการระบบทงหมดของกรมสงเสรมสหกรณไดดวยการพสจนตวตนเพยงครงเดยว (Single Sign-On)

4) ระบบเครอขายของกรมสงเสรมสหกรณ มความสอดรบกบ มาตรฐาน IPv6และสามารถใหบรการไดอยางมประสทธภาพ มเสถยรภาพ มความมนคงปลอดภย และมความพรอมในการใหบรการไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท าการ (SLA)

5) สถตการละเมดสทธการเขาถงขอมลของกรมสงเสรมสหกรณลดลง 6) หนวยงานของกรมสงเสรมสหกรณในตางจงหวดมการจดเกบ Log ตาม

พ.ร.บ. คอมพวเตอร พ.ศ. 2550 7) มการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ โครงสรางพนฐาน

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ของกรมสงเสรมสหกรณ ตามแนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐอยางตอเนอง

8) มระบบประชมทางไกล เพอรองรบการประชมในรปแบบการประชมกลมใหญและการประชมกลมยอยของกรมสงเสรมสหกรณ

9) หองศนยคอมพวเตอรของกรมสงเสรมสหกรณมความสอดคลองกบมาตรฐาน ANSI/TIA-942

10) ระบบเทคโนโลยสารสนเทศหลกของกรมสงเสรมสหกรณสามารถใหบรการไดอยางตอเนองเมอเกดวกฤต

11) มศนยกลางในการรวบรวม น าเสนอขอมล /เหตการณตาง ๆ เพอสนบสนนการตดสนใจ สงการ ของผบรหาร

_______________________ อางอง 1 จากการส ารวจขอมลจนถงเดอนมกราคม 2556

Page 92: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.5.3 แผนงาน 1) แผนงานท 1: แผนงานปรบปรงประสทธภาพโครงสรางพนฐาน

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ST5-101: โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบคอมพวเตอรแมขาย

เปนโครงการจดหาเครองคอมพวเตอรแมขายทมประสทธภาพ และรองรบเทคโนโลยเสมอน (Virtualization Technology) มาใชงานทดแทนเครองคอมพวเตอรแมขายแบบ Physical Server ทมอายการใชงานมากกวา 5 ป และรองรบการตดตงใชงานระบบสารสนเทศใหม ๆ ทจะเกดขน ในรปแบบของเครองคอมพวเตอรแมขายเสมอน (Virtual Server) เพอเพมความยดหยนและเพมประสทธภาพในการใหบรการและการบรหารจดการ

ST5-102: โครงการเชาเครองคอมพวเตอรลกขาย เปนการเชา เครองคอมพวเตอรลกขายพรอมระบบปฏบตการและโปรแกรมส านกงาน เพอ ใชงานทดแทนเครอง คอมพวเตอรทม อายการใชงานมากกวา 5 ป เพอใหสามารถสนบสนนการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

ST5-103: โครงการจดท าระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย (Directory Service) เปนการจดท า ระบบไดเรคทอรของระบบเครอขาย (Directory Service) บนเครองคอมพวเตอรแมขายเสมอน (Virtual Server) เพอรองรบการท างานและบรหารจดการทะเบยนผใชงานตามกรอบกระบวนการด าเนนงานของกรมสงเสรมสหกรณ และการเขาถงการใชบรการระบบทงหมดของกรมสงเสรมสหกรณไดดวยการพสจนตวตนเพยงครงเดยว (Single Sign-On)

ST5-104: โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการสทธการใชงานเครอขายผานอปกรณเคลอนท เปนการปรบปรงประสทธภาพการรกษาความมนคงปลอดภยของระบบ เพอเสรมสรางความเขมแขงในการรกษาความ ปลอดภยของขอมล ใหครอบคลมทงในสวนการตรวจสอบสทธการเขาถง การจดการทะเบยนผใชงาน และการบนทกประวตการใช งาน เพอ รองรบการใชงานระบบสารสนเทศผานอปกรณคอมพวเตอรแบบมอ ถอ

ST5-105: โครงการปรบปรง ประสทธภาพระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปนการศกษา วเคราะห ออกแบบ และ พจารณารายละเอยดทางเทคนค พรอมทงการก าหนดแผนงาน รวมถงปรบปรงระบบเครอขาย ของ กรมสงเสรมสหกรณ โดยการจดหาและตดตง อปกรณระบบเครอขายและระบบรกษาความมนคงปลอดภยสารสนเทศเพอทดแทนอปกรณเดมทเกา ลาสมย และไมรองรบมาตรฐาน IPv6 เพอใหสอดรบกบมาตรฐาน IPv6 รวมถง

Page 93: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหาซอฟตแวรเครองมอเพอเพมประสทธภาพ และเสถยรภาพในการใหบรการ

ST5-106: โครงการปรบปรงประสทธภาพระบบการรกษา ความมนคงปลอดภย เปนการ ปรบปรงประสทธภาพระบบการรกษาความมนคงปลอดภย ของกรมสงเสรมสหกรณ โดยการจดหาและตดตงอปกรณ และซอฟตแวรระบบการรกษาความมนคงปลอดภยทกรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง รวมถงการจดหาและตดตงระบบจดเกบ Log ส าหรบ กรมสงเสรมสหกรณสวนกลาง และหนวยงานของ ส านกงานสหกรณจงหวด

ST5-107: โครงการประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศ เปนการ ประเมนและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพนฐานฯ ของกรมสงเสรมสหกรณ เพอ วเคราะหแนว ทางการปรบปรงประสทธภาพของระบบโครงสรางพนฐานฯ และใหสอดรบกบ แนวนโยบายและแนวปฏบตในการรกษาความมนคงปลอดภยดานสารสนเทศของหนวยงานของรฐ

ST5-108: โครงการจดท าระบบการประชมทางไกล เปนโครงการปรบปรงประสทธภาพระบบการประชมทางไกลของกรมสงเสรมสหกรณ ใหสะดวก รวดเรวในการปฏบตงาน สามารถด าเนนการประชมไดทกท ทกเวลา โดยไมจ ากดเรองของสถานท และเวลา

ST5-109: โครงการจดซอเครองคอมพวเตอรลกขาย เปนการจดซอ เครองคอมพวเตอร PC และ Notebook พรอมระบบปฏบตการและ โปรแกรมส านกงาน เพอ ใชงานทดแทนเครองคอมพวเตอร ของส านกงานสหกรณจงหวด และ ศนยถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ ทมอายการใชงานมากกวา 5 ป เพอใหสามารถสนบสนนการ ปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

ST5-110: โครงการจดท าระบบการจดเกบส ารองขอมลเทปเสมอนจรง เปนการจดหาและตดตงระบบการ การจดเกบส ารองขอมลเทปเสมอนจรง (Virtual Tape Libraries: VTL) โดยท าการส ารองขอมลลงใน Storage เพอเพมประสทธภาพและความรวดเรวในการส ารองและกคนขอมล

Page 94: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST5-111: โครงการ วเคราะหสถานภาพการบรหารจดการระบบความมนคงปลอดภยเทคโนโลยสารสนเทศ ( เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณป พ.ศ. 2557 แลว)

เปนโครงการจาง ทปรกษาทเชยวชาญดานการตรวจสอบระบบความมนคงปลอดภยระบบ คอมพวเตอรและเครอขาย ใหด าเนนการ ตรวจสถานภาพการบรหารจดการระบบความมนคงปลอดภยเทคโนโลยสารสนเทศ ของกรมสงเสรมสหกรณ เพอวเคราะหและประเมนหาจดออน /ชอง โหวของระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ทใชในปจจบน เพอน าไปปรบปรงระดบความมนคงปลอดภย ของระบบ เครอขาย ระบบคอมพวเตอรแมขายและขอมลสารสนเทศของ กรมสงเสรมสหกรณใหมประสทธภาพยงขน

ST5-112: โครงการ จดซออปกรณดานความมนคงปลอดภยระบบเครอขายคอมพวเตอรกรมสงเสรมสหกรณ ( เปนโครงการทกรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณป พ.ศ. 2557 แลว)

เปน โครงการ จดหาอปกรณเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณรกษาความปลอดภยมาชวยเพมประสทธภาพการท างานของระบบเครอขายคอมพวเตอร ของกรมสงเสรมสหกรณ ใหสามารถท างานไดอยางถกตอง ทนสมย มากยงขน

ST5-113: โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรเพอเพมประสทธภาพงานดานสารสนเทศ (เปนโครงการท กรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณป พ.ศ. 2557 แลว) เปนการ จดหาเครองคอมพวเตอรลกขายส าหรบงานส านกงาน และเครอง คอมพวเตอรแมขาย ส าหรบงานดานระบบบคลากร ของกรมสงเสรมสหกรณ มาชวยในการเพมประสทธภาพการท างานใหสามารถท างานไดอยางถกตอง รวดเรวมากยงขน

ST5-114: โครงการบรหารจดการขอมลสารสนเทศส าหรบผบรหารกรมสงเสรมสหกรณ ( เปนโครงการท กรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณป พ.ศ. 2557 แลว) เปนโครงการ จดซอจดหาเครองคอมพวเตอรพกพาหนาจอสมผส ใหกบผบรหารกรมสงเสรมสหกรณใชเปนเครองมอชวยในการสบคนขอมลสารสนเทศเพอการบรหารจดการและวางแผนการด าเนนการของ กรมสงเสรมสหกรณ ใหสามารถตอบสนองความตองการของสหกรณ / กลมเกษตรกร ประชาชนทวไป ตลอดจนหนวยงานทเกยวของ ไดอยางรวดเรว ถกตอง และมขอมลทเปนปจจบน

Page 95: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST5-115: โครงการ พฒนาและปรบปรงประสทธภาพงานดานเทคโนโลยสารสนเทศ ( เปนโครงการท กรมสงเสรมสหกรณไดด าเนนการของบประมาณป พ.ศ. 2557 แลว) เปนการ จดหาเครองคอมพวเตอรส านกงาน และเครองคอมพวเตอรโนตบคส าหรบงานส านกงาน เพอ ทดแทนเครองคอมพวเตอรทมอายใชงานเกน 5 ป สภาพช ารด และมประสทธภาพต า เพอใหสามารถรองรบการใชงาน และปรมาณงานทเพมขนอยางตอเนองและมประสทธภาพ

ST5-116: โครงการจดท า Backup Site เปนการ จดหา Backup Site เพอใหเกดความมนใจในความมงคงปลอดภยของขอมลสารสนเทศทมความส าคญตอ การปฏบตงานของ กรมสงเสรมสหกรณ ซงมความส าคญในกรณเกดภยพบต อาท อคคภย ท าใหขอมลหลกของระบบงานสารสนเทศไมไดสามารถใชงานได เพอสนบสนนการด าเนนงาน /การบรการอยางมประสทธภาพ และเสถยรภาพ

ST5-117: โครงการจดท าหองศนยบญชาการ เปนการ จดท าหองศนยบญชาการ (Command Room) ของกรมสงเสรมสหกรณ เพอเปนศ นยกลางในการรวบรวม น าเสนอขอมล/เหตการณ ตาง ๆ เพอสนบสนนการตดสนใจ สงการ ของผบรหาร

ST5-118: โครงการปรบปรงหองศนยคอมพวเตอร เปนการ ปรบปรงหอง ศนยคอมพวเตอรของกรม สงเสรมสหกรณ ใหสอดคลองกบมาตรฐาน ANSI/TIA-942 เพอใหมสภาพแวดลอมทเหมาะสมตอการตดตงและใหบรการของอปกรณและระบบบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

2) แผนงานท 2 : แผนงาน การบ ารงรกษาโครงสรางพนฐานเทคโนโลยสารสนเทศและการ สอสาร ST5-201: โครงการบ ารงรกษาระบบคอมพวเตอรและเครอขาย

เปนการ บ ารงรกษา ระบบคอมพวเตอรแมขาย อปกรณส ารองไฟฟา ระบบเครอขาย และ ระบบรกษาความปลอดภยสารสนเทศ ของกรม สงเสรมสหกรณ ทจ าเปนตองไดรบการบ ารงรกษา ใหสามารถท างานไดอยางมเสถยรภาพอยางตอเนอง

ST5-202: โครงการ จางดแลบ ารงรกษาระบบฐานขอมลของกรมสงเสรมสหกรณ เปนการจาง บ ารงรกษา ระบบฐานขอมลของกรม สงเสรมสหกรณ เพอใหการบรการสารสนเทศเปนไปอยางราบรนและมประสทธภาพ ทงในดานการซอมแซมบ ารงรกษาระบบฐานขอมล ตลอดจนอปกรณคอมพวเตอรแมขายทจดเกบฐานขอมล

ST5-203: โครงการบ ารงรกษาระบบประชมทางไกล

Page 96: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนการจาง บ ารงรกษา ระบบประชมทางไกล เพอใหสามารถใหบรการการประชมทางไกลระหวางหนวยงานตาง ๆ ของกรมสงเสรมสหกรณ สวนกลาง ส านกงานสหกรณจงหวด และศนยถายทอดเทคโนโลยการสหกรณ เปนไปอยางราบรนและมประสทธภาพ ทงในดานการซอมแซมบ ารงรกษาอปกรณ และซอฟตแวรลขสทธตาง ๆ ทเกยวของ

ST5-204: โครงการบ ารงรกษาอปกรณ SAN หองศนยคอมพวเตอร เปนการจางบ ารงรกษาอปกรณ SAN ของกรมสงเสรมสหกรณ

ทจ าเปนตองไดรบการ บ ารงรกษา ใหอยในสภาพทพรอมใชงานตลอดเวลา เพอใหการบรการสารสนเทศเปนไปอยางราบรนและมประสทธภาพ

3.2.6 ยทธศาสตรท 6: เพมพนทกษะบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

เพมพนทกษะบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปนการเพมทกษะแกบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศ โดยมงเนนใหบคลากรมความรความสามารถ และทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศ และมการเสรมสรางทกษะดวยการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศเพอเปนการเสรมสรางใหบคลากรมความพรอมในการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยม การจดฝกอบรมใหแก ผบรหารของกรมสงเสรมสหกรณ ผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศ บคลากรผใชงานทวไป และเจาหนาทดานเทคโนโลยสารสนเทศ

3.2.6.1 เปาประสงค 1) ยกระดบความรความสามารถดานเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร

ของบคลากรทวไป 2) ยกระดบทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากร

ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 3) ยกระดบทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของผบรหาร

3.2.6.2 ตวชวดยทธศาสตร 1) จ านวนของบคลากรทวไปทมทกษะการใชงาน เทคโนโลยสารสนเทศ

และการสอสาร 2) จ านวนของบคลากรของกรมสงเสรมสหกรณทมใบรบรองหรอผาน

การฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 3) จ านวนของผบรหารทผานการฝกอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศ

และการสอสาร

Page 97: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.2.6.3 แผนงาน 1) แผนงานท 1: แผนงาน เพมพนทกษะของผบรหารดานเทคโนโลย

สารสนเทศและการสอสาร ST6-101: โครงการ เพมพน ทกษะ ดานเทคโนโลยสารสนเทศ

และการ สอสาร ส าหรบผบรหาร เปนโครงการจดฝกอบรมใหแกผบรหาร ไดแก อธบดกรมสงเสรมสหกรณ รองอธบดกรมสงเสรมสหกรณ ผตรวจราชการกรม ผเชยวชาญ และผอ านวยการส านก /กอง โดยมงเนนการฝกอบรมเพอเพมพนทกษะของผบรหาร เกยวกบการใชงานระบบเทคโนโลยสารสนเทศ อปกรณการสอสารเคลอนท การบรหารการเปลยนแปลงภายในองคกร รวมถงการรกษาความมนคงปลอดภยเทคโนโลยสารสนเทศ

ST6-102: โครงการ พฒนาดานเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสารส าหรบผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศ เปน โครงการจด ฝกอบรมผบรหารดานเทคโนโลยสารสนเทศ เพอเพมพนทกษะการบรหารจดการในการน าเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารมาใชในองคกร รวมถงการบรหารการ เปลยนแปลงดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ในการด าเนนโครงการฝกอบรมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารส าหรบผบรหาร ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร มงเนนการอบรมดานการน าแนวนโยบายของภาครฐมาปรบใชกบองคกร อาท ทศทางกรอบนโยบายและแผนหลกดานเทคโนโลยสารสนเทศของประเทศไทย แนวทางการบรหารความเสยงดานเทคโนโลยสารสนเทศ และการรกษาความมนคงปลอดภยเทคโนโลยสารสนเทศ

2) แผนงานท 2: แผนงาน เพมพนทกษะดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากร ST6-201: โครงการเพมพน ทกษะ ดานเทคโนโลยสารสนเทศ

และการ สอสารของบคลากรทวไป เปนโครงการจดฝกอบรมผใชงานระบบ เทคโนโลยสารสนเทศ ทวไป เพอเพม พนทกษะดานการใชงานเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสาร รวมถง การใชงาน ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสงเสรมสหกรณ ซงจะชวยในการปฏบตงานของบคลากรได

Page 98: สารบัญ - cpd.go.th · 2014-09-23 · สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร (1) บทที่ 1 บทน า 1-1 1.1 โครงรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ST6-202: โครงการเพมพน ทกษะ ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของบคลากรดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เปนโครงการจดฝกอบรมเจาหนาท ศนยสารสนเทศ เพอเพม พนทกษะและความช านาญดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร รวมถงสามารถจดการบรหารโครงการและบรหารจดการ Outsource ไดอยางมประสทธภาพ