of 24 /24

สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4
Page 2: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

2 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

สารบญ

เรอง หนา

บทน�ำ 3

วตถประสงค 4

ผใหบรกำรโครงกำร 5

รำยละเอยดกำรรบสมคร 6

เงอนไขและขอตกลงในกำรสมครสมำชก 7

กำรสมครสมำชก 8

กำรขอส�ำเนำเอกสำร 10

กำรมอบประกำศนยบตร 11

กำรรกษำควำมลบ 11

กำรอทธรณ 11

รำยละเอยดโครงกำร

EQAC 12

EQAH 13

EQAT 14

EQAP 15

B-EQAM 16

H-EQAM 17

UC-EQAM 18

EQAI:Syphilis 19

EQAI:HBV 20

EQAB 21

Page 3: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

3

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

บทน�า

โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรโดยองคกรภำยนอก (The External

QualityAssessment Schemes inClinical Laboratory: EQAS)คณะเทคนคกำรแพทย

มหำวทยำลยมหดล ไดเปดใหบรกำรทำงวชำกำรแกสมำชกตงแตป พ.ศ. 2528 โดย

กำรรเรมของศำสตรำจำรยนำยแพทยวกล วรำนวตต คณบดคณะเทคนคกำรแพทยทำนแรก

ทตระหนกถงควำมส�ำคญของกำรควบคมคณภำพในกำรวเครำะหตวอยำงของหองปฏบตกำร

ทำงกำรแพทย ใหมมำตรฐำนเทยบเทำระดบสำกล นบเปนจดเรมตนของกำรพฒนำมำตรฐำน

กำรวเครำะหทำงหองปฏบตกำรทำงกำรแพทยในประเทศไทยและในภมภำคอำเซยน

ปจจบนคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดลเปดใหบรกำรจ�ำนวน10โครงกำร

ครอบคลมทง5สำขำดงน

1. สาขาเคมคลนก

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรเคมคลนกโดยองคกรภำยนอก(EQAC)

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรดำนฮอรโมนโดยองคกรภำยนอก(EQAH)

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรดำนสำรบงชมะเรงโดยองคกรภำยนอก

(EQAT)

2. สาขาจลทรรศนศาสตรคลนก

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรจลทรรศนศำสตรคลนกโดยองคกรภำยนอก:

กำรทดสอบควำมสมบรณของเมดเลอด(B-EQAM)

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรจลทรรศนศำสตรคลนกโดยองคกรภำยนอก:

กำรตรวจสเมยรเลอด(H-EQAM)

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรจลทรรศนศำสตรคลนกโดยองคกรภำยนอก:

ภำพถำยตะกอนปสสำวะและภำพถำยสเมยรเลอด(UC-EQAM)

3. สาขาปรสตวทยา

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรทำงปรสตวทยำโดยองคกรภำยนอก(EQAP)

Page 4: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

4 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

4. สาขาภมคมกนวทยา

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรทำงภมค มกนวทยำโดยองคกรภำยนอก:

กำรตรวจซฟลส(EQAI:Syphilisserology)

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรทำงภมค มกนวทยำโดยองคกรภำยนอก:

กำรตรวจไวรสตบอกเสบบ(EQAI:HepatitisBvirusserology)

5. สาขาแบคทเรยวทยา

• โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรทำงแบคทเรยวทยำโดยองคกรภำยนอก

(EQAB)

-กำรยอมสแกรม(Gramstain)

-กำรยอมสแบคทเรยทนกรด(Acidfastbacillistain)

-กำรวนจฉยเชอแบคทเรยและกำรทดสอบควำมไวตอสำรตำนจลชพ

(Bacterialidentificationandsusceptibilitytesting)

วตถประสงค

เพอใหบรกำรทดสอบควำมช�ำนำญ (proficiency testing; PT) แกหองปฏบตกำร

ทเขำรวมเปนสมำชก โดยกำรเปรยบเทยบผลกำรทดสอบตวอยำง (PT items) ทสมำชกไดรบ

จำกโครงกำร ท�ำใหสมำชกทรำบคณภำพกำรทดสอบของหองปฏบตกำรของตนเอง อกทง

โครงกำรตำงๆ จะมรอบกำรประเมนอยำงนอย 3 ครงตอป จงท�ำใหสมำชกสำมำรถตดตำม

คณภำพกำรทดสอบของหองปฏบตกำรไดอยำงตอเนอง (continuing performance)

ในกรณทพบปญหำหรอมขอสงเกตในแตละรอบของกำรประเมน ทำงโครงกำรจะแจงให

สมำชกหองปฏบตกำรทรำบ รวมทงใหค�ำแนะน�ำเพอใหสมำชกสำมำรถน�ำไปปรบปรง

กระบวนกำรตำงๆ ใหเหมำะสม ตงแตกำรทดสอบ กำรฝกอบรมผปฏบตงำน กำรวำงแผน

ควบคมดแลของผบรหำรหองปฏบตกำรกำรดแลรกษำและกำรตงคำเครองมอและอปกรณทใช

ในกำรวเครำะหของหองปฏบตกำรใหมควำมถกตองแมนย�ำและเหมำะสมอนจะชวยลดควำม

แตกตำงของผลกำรทดสอบและสรำงควำมมนใจในมำตรฐำนของหองปฏบตกำรทเปนสมำชก

Page 5: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

5

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

ผ ใหบรการโครงการ

หนวยงาน ความรบผดชอบ

ศนยพฒนำมำตรฐำน

และกำรประเมนผลตภณฑ

-ประชำสมพนธและรบสมครสมำชก

-ตดตอ/ประสำนงำนกบโครงกำรและสมำชก

ภำควชำเคมคลนก -ใหบรกำรโครงกำรEQACEQAHและEQAT

-ใหค�ำปรกษำ/แนะน�ำสมำชก

-จดเตรยม/จดสงตวอยำงใหกบสมำชก

-วเครำะหประเมนผลจดท�ำรำยงำนและสง

ใหกบสมำชก

ภำควชำเทคนคกำรแพทยชมชน -ใหบรกำรโครงกำรEQAP

-ใหค�ำปรกษำ/แนะน�ำสมำชก

-จดเตรยม/จดสงตวอยำงใหกบสมำชก

-วเครำะหประเมนผลจดท�ำรำยงำนและสง

ใหกบสมำชก

ภำควชำจลทรรศนศำสตรคลนก -ใหบรกำรโครงกำรEQAM

-ใหค�ำปรกษำ/แนะน�ำสมำชก

-จดเตรยม/จดสงตวอยำงใหกบสมำชก

-วเครำะหประเมนผลจดท�ำรำยงำนและสง

ใหกบสมำชก

ภำควชำจลชววทยำคลนก

และเทคโนโลยประยกต

-ใหบรกำรโครงกำรEQAIและEQAB

-ใหค�ำปรกษำ/แนะน�ำสมำชก

-จดเตรยม/จดสงตวอยำงใหกบสมำชก

-วเครำะหประเมนผลจดท�ำรำยงำนและสง

ใหกบสมำชก

Page 6: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

6 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

รายละเอยดการรบสมคร

เปดรบสมครสมาชกตงแตวนท 5 สงหาคม 2562ถง29 พฤศจกายน 2562

ท โครงการคาธรรมเนยม

(บาท)

จ�านวนสมาชกทเปดรบ

เปดรบสมคร ช�าระคาธรรมเนยมและ

สงหลกฐานช�าระเงนตงแตวนท ถงวนท

1. EQAC 3,000

ไมจ�ำกด

5

ส.ค.

2562

29

พ.ย.

2562

ภำยในวนท

9ธนวำคม2562

2. EQAH 3,000

3. EQAT 3,000

4. EQAP 1,000

5. B-EQAM 2,000 400รำย

6. H-EQAM 1,500 220รำย

7. UC-EQAM 1,000

ไมจ�ำกด

8. EQAI:Syphilis 2,200

9. EQAI:HBV 2,200

10. EQAB:GRAM 1,000

11. EQAB:AFB 1,000

12. EQAB:IDEN&AST 1,000

13. EQAB:GRAM&AFB 1,800

14. EQAB:ครบชด 2,500

ดวยขอจ�ำกดในกำรจดเตรยมตวอยำงทดสอบโครงกำรB-EQAMและH-EQAMจะใหสทธ

กำรสมครแกสมำชกเดม(สมำชกป2562)จนถงวนท30กนยำยน2562จำกนนจะเปดรบสมำชกรำยใหม

ตงแตวนท1ตลำคม2562สมาชกใหม กรณำตดตอศนยฯเพอตรวจสอบจ�ำนวนสมำชกกอนสมคร

*****หำกสมำชกไมสำมำรถด�ำเนนกำรช�ำระคำธรรมเนยมภำยในระยะเวลำทก�ำหนดได

กรณำตดตอศนยฯเพอยนค�ำรองขอขยำยเวลำช�ำระคำธรรมเนยม*****

Page 7: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

7

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

เงอนไขและขอตกลงในการสมครสมาชก

1.ท�ำกำรสมครผำนทำงออนไลนหรอยนใบสมครช�ำระคำธรรมเนยมและสงหลกฐำนกำรช�ำระเงนตำมระยะเวลำทก�ำหนด 2. ทำงศนยฯ จะตรวจสอบและยนยนสถำนะกำรสมครสมำชกผำนทำงอเมลของผสมครหรอตวแทนตำมรำยละเอยดทไดรบในใบสมคร 3.กรณตองกำรยกเลกกำรสมครสมำชกใหสมำชกยนค�ำรองขอยกเลกกำรสมครสมำชกมำยงศนยฯโดยท 3.1 หำกอยในระยะเวลำกำรเปดรบสมครสมำชก สำมำรถขอยกเลก และยนค�ำรองขอคนเงนคำธรรมเนยม พรอมทงแนบใบเสรจรบเงนฉบบจรง สมำชกจะไดรบเงนคำธรรมเนยมคนภำยใน30วนท�ำกำรนบตงแตทำงศนยฯไดรบหลกฐำนขอคนเงนครบถวน 3.2 หำกเลยก�ำหนดกำรรบสมครสมำชก สำมำรถขอยกเลกกำรสมครไดแตไมสำมำรถขอเงนคนเงนคำธรรมเนยมไดเนองจำกทำงโครงกำรไดเรมจดเตรยมตวอยำงแลว 3.3ทำงโครงกำรจะหกคำธรรมเนยมธนำคำรจำกยอดขอคนเงนของสมำชก 4. กรณสมำชก/ผสนบสนนสมำชก ช�ำระคำธรรมเนยมผดบญช/ช�ำระเกน จะตองยนค�ำรองขอคนเงนคำธรรมเนยมภำยใน 15 วน นบจำกวนทช�ำระเงน และสมำชกจะไดรบคำธรรมเนยมคนภำยใน30วนท�ำกำรนบตงแตทำงศนยฯไดรบหลกฐำนคนเงนครบถวน 5. หำกสมำชกมขอรองเรยนเกยวกบกำรสมครสมำชก กำรใหบรกำรโครงกำร หรอไมสำมำรถด�ำเนนกำรตำมระยะเวลำททำงโครงกำรก�ำหนดไดสมำชกสำมำรถตดตอมำยง ศนยพฒนามาตรฐานและการประเมนผลตภณฑ คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล (ศรราช) เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพ10700 โทรศพท 024123441 มอถอ 0638951287 โทรสำร 024124110 E-mail [email protected]

Page 8: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

8 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

การสมครสมาชก

1. ชองทางการสมครสมาชก และวธการสมครสมาชก

1.1 ทางเวบไซต สมำชกสำมำรถสมครผำนเวบไซต www.mt.mahidol.ac.th > บรการวชาการ

>การประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยศกษำวธกำรสมครไดทหวขอแนะน�ำวธกำรสมครสมำชก

1.2 ทางจดหมายสมำชกสำมำรถดำวนโหลดใบสมครสมำชกไดท www.mt.mahidol.ac.th >

บรการวชาการ >การประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยศกษำวธกำรกรอกสมครไดจำกเอกสำรแนะน�ำวธกำร

สมครสมำชกและจดสงใบสมครมำยงชองทำงตอไปน

E-mail [email protected]

ไปรษณย ศนยพฒนำมำตรฐำนและกำรประเมนผลตภณฑ

คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล(ศรรำช)

เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

โทรสาร 024124110

2. การช�าระเงน เมอสมำชกท�ำรำยกำรสมครสมำชก/จดสงใบสมครสมำชกแลวจงด�ำเนนกำรช�ำระเงนคำธรรมเนยมกำรสมคร

ผำนทำงชองทำงดงตอไปน

1. ช�าระเงนสด ท ศนยพฒนำมำตรฐำนและกำรประเมนผลตภณฑ

คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล(โรงพยำบำลศรรำช)

***ตดตอ-นดหมำยลวงหนำกบทำงเจำหนำทศนยฯกอนเขำรบบรกำร

2. โอนเงนเขาบญชผำนธนำคำร/ATM/ธรกรรมออนไลน(E-banking)เขำบญช

ธนำคำรไทยพำณชยจ�ำกด(มหำชน)สำขำศรรำช

เลขท016 452491 2 ชอบญช“โครงการ การประเมนคณภาพทางหองปฏบตการ

โดยองคกรภายนอก คณะเทคนคการแพทย”

3. เชคธนาคารในนำม“โครงการ การประเมนคณภาพทางหองปฏบตการ

โดยองคกรภายนอก คณะเทคนคการแพทย”

Page 9: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

9

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

3. การแจงช�าระเงน เมอสมำชกด�ำเนนกำรช�ำระเงนคำธรรมเนยมกำรสมครสมำชกเรยบรอยแลวตองสงส�ำเนำหลกฐำนกำรช�ำระเงนมำยงศนยฯเพอตรวจสอบขอมลกำรช�ำระและออกใบเสรจรบเงนใหกบสมำชก***หากสมาชกไมสงหลกฐานการช�าระเงน จะถอวาสมาชกยงไมไดด�าเนนการช�าระเงน***

สมำชกสำมำรถจดสงหลกฐำนกำรช�ำระเงนผำนทำงชองทำงตอไปน Website www.eqamtmu.com(ผำนระบบบรกำรสมำชก) E-mail [email protected] ไปรษณย ศนยพฒนำมำตรฐำนและกำรประเมนผลตภณฑ คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล(วทยำเขตบำงกอกนอย) เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพ10700 โทรสำร 024124110

4. การออกใบเสรจรบเงน ทำงโครงกำรจะออกใบเสรจรบเงน และจดสงใหกบสมำชก หลงจำกไดรบหลกฐำนกำรช�ำระเงนภำยใน 15 วนท�ำกำร (สมำชกตองเกบหลกฐำนกำรช�ำระเงนไว จนกวำจะไดรบใบเสรจรบเงนฉบบจรงจำกทำงโครงกำร)

5. การขอเงนคาธรรมเนยมคน กรณทสมำชกประสงคขอเงนคน เนองจำกช�ำระเงนเกน/ช�ำระผดวตถประสงค ใหสมำชกยนค�ำรองและเอกสำรประกอบกำรขอเงนคน ทงน หำกมกำรออกใบเสรจรบเงนแลว สมำชกตองสงคนใบเสรจรบเงนฉบบจรงมำยงศนยฯ โดยอำจมกำรหกคำธรรมเนยมธนำคำรจำกยอดเงนทสมำชกไดรบคน ***สมำชกจะไมสามารถขอคาธรรมเนยมคนไดทกกรณหำกเลยก�ำหนดวนท 9 ธนวาคม 2562 เนองจำกทำงโครงกำรฯ ปดรบสมครและบรกำรช�ำระเงนคำธรรมเนยมสมำชก รวมทงทำงโครงกำรไดจดเตรยมตวอยำงส�ำหรบบรกำรสมำชกเรยบรอยแลว***

Page 10: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

10 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

การขอส�าเนาเอกสาร

> ใบเสรจรบเงน(กรณทใบเสรจรบเงนสญหำย) หำกสมำชกไมไดรบใบเสรจรบเงนภำยใน 30 วน นบตงแตสงหลกฐำนช�ำระเงนครบถวน ใหสมำชกตดตอมำยงศนยฯ ทนท หำกพบวำมกำรจดสงไปยงสมำชกแลว แตสมำชกไมไดรบตองแจงควำมใบเสรจสญหำยกบทำงเจำหนำทต�ำรวจทองทนนๆพรอมทงแจงชอ เลขทและเลมทของใบเสรจจำกนนจงจดสงใบแจงควำมฉบบจรงมำยงศนยฯเพอยนค�ำรองขอส�ำเนำ

ใบเสรจรบเงนพรอมเอกสำรดงน

1.ค�ำรองขอส�ำเนำเอกสำร

2.บนทกแจงควำมเอกสำรสญหำยฉบบจรง*(จำกเจำหนำทต�ำรวจทองท)

3.ส�ำเนำบตรประชำชนผรองขอส�ำเนำเอกสำรพรอมลงนำมส�ำเนำ

> ใบสมคร/ส�าเนาหลกฐานการช�าระเงนสมำชกตองยนเอกสำรดงน

1.ค�ำรองขอส�ำเนำเอกสำร

2.ส�ำเนำบตรประชำชนผรองขอส�ำเนำเอกสำรพรอมลงนำมส�ำเนำ

> ผลการวเคราะห/รายงานผลการประเมน/ประกาศนยบตรสมำชกตองยนเอกสำรดงน

1.ค�ำรองขอส�ำเนำเอกสำร

2.หนงสอยนยอมใหเปดเผยขอมลจำกสมำชกลงนำมโดยผรบผดชอบกำรสมครสมำชก

3.ส�ำเนำบตรประชำชนผรองขอส�ำเนำเอกสำร

ดาวนโหลดค�ารองไดท www.eqamtmu.comหรอตดตอศนยฯ

ยนเอกสารค�ารองไดทาง

ออนไลน www.eqamtmu.com E-mail [email protected] ไปรษณย ศนยพฒนำมำตรฐำนและกำรประเมนผลตภณฑ คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล(ศรรำช) เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพ10700

*หมายเหตค�ำรองทตองใชหลกฐำนฉบบจรงสมำชกตองยนทำงไปรษณยเทำนน

Page 11: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

11

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

การมอบประกาศนยบตร

โครงกำรประเมนคณภำพหองปฏบตกำรโดยองคกรภำยนอก จะมอบประกำศนยบตร

ในกำรเขำรวมโครงกำรใหกบสมำชกทมคณสมบตตำมเกณฑทแตละโครงกำรก�ำหนด

การรกษาความลบ

ขอมลกำรสมครสมำชกรหสสมำชกรำยงำนผลกำรทดสอบจำกสมำชกและผลกำรประเมน

ของสมำชกจะถกเกบรกษำเปนควำมลบ สมำชกจะไดรบรหส (code) เพอใชตดตอกบศนยฯ และ

โครงกำร ทงนในกรณทมกำรรองขอส�ำเนำขอมลของสมำชกจำกหนวยงำนอน เชน บรษททใหกำร

สนบสนนสมำชก จะตองมหนงสอยนยอมเปดเผยขอมลสมำชก ลงนำมโดยผรบผดชอบในกำรสมคร

สมำชก อยำงเปนลำยลกษณอกษรเทำนน ทงนยกเวนไดรบค�ำสงจำกศำล หรอกำรรองขอจำก

หนวยงำนรฐบำลทมอ�ำนำจทำงกฎหมำย

การอทธรณ

สมำชกสำมำรถยนขออทธรณตอคณะกรรมกำรพจำรณำและวนจฉยขอรองเรยนตำมค�ำสง

มหำวทยำลยมหดลท3901/2560ผำนทำง

1)ตดตอดวยตนเองโดยสมำชกขอรบแบบแจงขอรองเรยนทกองกฎหมำยส�ำนกงำนอธกำรบด

หรอผำนเวบไซตกองกฎหมำยส�ำนกงำนอธกำรบดมหำวทยำลยมหดล

2)ทำงไปรษณยหรออเมลสงไปทกองกฎหมำยส�ำนกงำนอธกำรบดมหำวทยำลยมหดล

3)ตรบฟงควำมคดเหนของมหำวทยำลยมหดลหรอของสวนงำน

Page 12: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

12 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

รายละเอยดโครงการ

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการเคมคลนกโดยองคกรภายนอกTheExternalQualityAssessmentSchemeinClinicalChemistry

EQAC

หนวยงานใหบรการ ภำควชำเคมคลนกคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ 2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

ตวอยางทดสอบ ซรมของมนษยทผำนกำรตรวจHBsAg,anti-HCV,anti-HIV,HIVantigen

และเชอซฟลสแลวไดผลลบและผำนกระบวนกำรผลตท�ำใหเปนซรมแหง

รายการทดสอบ Albumin Bilirubin,Total GGT Phosphorus,Inorganic

ALP Calcium,Total Glucose Potassium

ALT(SGPT) Chloride HDL-Cholesterol Protein,Total

Amylase,Total Cholesterol LDH Sodium

AST(SGOT) CK,Total LDL-Cholesterol Triglycerides

BUN Creatinine Magnesium Uricacid

ความถในการจดสงตวอยาง 12รอบ/ป(ทกๆสปดำหแรกของแตละเดอน)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 1ตวอยำง

วธการประเมน ประเมนเปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชกในแตละรอบ

และสรปกำรประเมนผลทงป

สถตทใชในการประเมน ZScoreหรอใชสถตทดแทนทเหมำะสม

เกณฑการยอมรบ ZScore±3.0

ตดตอสอบถาม ประภำพรฐำนตรกล

โทรศพท 024197160ตอ164

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 13: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

13

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการดานฮอรโมนโดยองคกรภายนอกTheExternalQualityAssessmentSchemeinHormones

EQAH

หนวยงานใหบรการ ภำควชำเคมคลนกคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ 2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

ตวอยางทดสอบ ซรมของมนษยทผำนกำรตรวจHBsAg,anti-HCV,anti-HIV,HIVantigen

และเชอซฟลสแลวไดผลลบและผำนกระบวนกำรผลตท�ำใหเปนซรมแหง

รายการทดสอบ กำรตรวจวเครำะหฮอรโมน

1)Triiodothyronine(T3)

2)Free-T3(FT3)

3)Thyroxine(T4)

4)Free-T4(FT4)

5)Thyroidstimulatinghormone(TSH)

ความถในการจดสงตวอยาง 6รอบ/ป(สปดำหท2ของเดอนก.พ.เม.ย.ม.ย.ส.ค.ต.ค.และธ.ค.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 2ตวอยำง

วธการประเมน ประเมนเปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชกทใชเครองมอเดยวกน

3แหงขนไป

สถตทใชในการประเมน VarianceIndexScore(VIS)

เกณฑการยอมรบ VIS≤150

ตดตอสอบถาม ภษณศำโคตวงษำ

โทรศพท 024197160ตอ164

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 14: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

14 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการดานสารบงชมะเรงโดยองคกรภายนอกTheExternalQualityAssessmentSchemeinTumorMarkers

EQAT

หนวยงานใหบรการ ภำควชำเคมคลนกคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ 2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

ตวอยางทดสอบ ซรมของมนษยทผำนกำรตรวจHBsAg,anti-HCV,anti-HIV,HIVantigen

และเชอซฟลสแลวไดผลลบและผำนกระบวนกำรผลตท�ำใหเปนซรมแหง

รายการทดสอบ กำรตรวจวเครำะห

1)Alpha-fetoprotein(AFP)

2)Carcinoembryonicantigen(CEA)

3)Prostatespecificantigen(PSA)

4)Beta-humanchorionicgonadotropin(beta-HCG)

5)CA-125

6)CA-19-9

7)CA-15-3

ความถในการจดสงตวอยาง 6รอบ/ป(สปดำหแรกของเดอนม.ค.ม.ค.พ.ค.ก.ค.ก.ย.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 2ตวอยำง

วธการประเมน ประเมนเปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชกทใชเครองมอเดยวกน

3แหงขนไป

สถตทใชในการประเมน VarianceIndexScore(VIS)

เกณฑการยอมรบ VIS≤150

ตดตอสอบถาม พงศภรณโคตวงษำ

โทรศพท 024197160ตอ164

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 15: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

15

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการทางปรสตวทยาโดยองคกรภายนอกTheExternalQualityAssessmentSchemeinParasitology

EQAP

หนวยงานใหบรการ ภำควชำเทคนคกำรแพทยชมชนคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4

ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม73170

ตวอยางทดสอบ ตวอยำงอจจำระและฟลมเลอดบำง

รายการทดสอบ กำรจ�ำแนกชนดของปรสต

ความถในการจดสงตวอยาง 4รอบ/ป(สปดำหแรกของเดอนก.พ.พ.ค.ส.ค.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 2ตวอยำง

วธการประเมน ประเมนเปรยบเทยบคำอำงองจำกผเชยวชำญ

สถตทใชในการประเมน %ควำมถกตอง

ตดตอสอบถาม อครวฒนออนสดทวชย

โทรศพท 024414371ตอ2832,2823

โทรสาร 024124110,024414380

E-mail [email protected]

Page 16: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

16 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการจลทรรศนศาสตรคลนกโดยองคกรภายนอก:การทดสอบความสมบรณของเมดเลอดTheExternalQualityAssessmentSchemeinClinicalMicroscopy:CBC

B-EQAM

หนวยงานใหบรการ ภำควชำจลทรรศนศำสตรคลนกคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ 2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

ตวอยางทดสอบ ตวอยำงเลอด

รายการทดสอบ กำรทดสอบควำมสมบรณของเมดเลอด(Completebloodcount;CBC)

ความถในการจดสงตวอยาง 4รอบ/ป(สปดำหแรกของเดอนก.พ.พ.ค.ส.ค.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 1ตวอยำง

วธการประเมน คำพองกลม

สถตทใชในการประเมน StandardDeviationIndex(SDI)

เกณฑการยอมรบ -2<SDI<2

ตดตอสอบถาม ศรลกษณวรยะอครเดชำ

โทรศพท 024197166ตอ173

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 17: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

17

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการจลทรรศนศาสตรคลนกโดยองคกรภายนอก:การตรวจสเมยรเลอดTheExternalQualityAssessmentSchemeinClinicalMicroscopy:BloodFilmExamination

H-EQAM

หนวยงานใหบรการ ภำควชำจลทรรศนศำสตรคลนกคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ 2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

ตวอยางทดสอบ ตวอยำงสเมยรเลอดยอมดวยสWright-Giemsastain

รายการทดสอบ Bloodfilmexamination

ความถในการจดสงตวอยาง 4รอบ/ป(สปดำหท3ของเดอนก.พ.พ.ค.ส.ค.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 2ตวอยำง

วธการประเมน เปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชกรวมกบผลจำกผทรงคณวฒ

สถตทใชในการประเมน คำมธยฐำน(Median)

เกณฑการยอมรบ “S”weight≥Participants’Medianweight

ตดตอสอบถาม ศรลกษณวรยะอครเดชำ

โทรศพท 024197166ตอ173

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 18: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

18 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการจลทรรศนศาสตรคลนกโดยองคกรภายนอก:ภาพถายตะกอนปสสาวะและภาพถายสเมยรเลอดTheExternalQualityAssessmentSchemeinClinicalMicroscopy:Urine-CytohematologyPhoto

UC-EQAM

หนวยงานใหบรการ ภำควชำจลทรรศนศำสตรคลนกคณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ 2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพฯ10700

ตวอยางทดสอบ ภำพถำยตะกอนปสสำวะและภำพถำยสเมยรเลอด

รายการทดสอบ ศกษำและตอบค�ำถำม

ความถในการจดสงตวอยาง 4รอบ/ป(สปดำหท2ของเดอนก.พ.พ.ค.ส.ค.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 4ตวอยำง

วธการประเมน เปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชกรวมกบผลจำกผทรงคณวฒ

สถตทใชในการประเมน MisclassificationIndexScore(MIS)

เกณฑการยอมรบ MISและOMIS

>4.0–5.0Excellent

>2.5–4.0Acceptable

>1.0–2.5Needaction

0–1.0Unacceptable

ตดตอสอบถาม ศรลกษณวรยะอครเดชำ

โทรศพท 024197166ตอ173

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 19: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

19

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการภมคมกนวทยาคลนกโดยองคกรภายนอก:การตรวจซฟลสTheExternalQualityAssessmentSchemeinClinicalImmunology:SyphilisSerology

EQAI:Syphilis

หนวยงานใหบรการ ภำควชำจลชววทยำคลนกและเทคโนโลยประยกต

คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4

ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม73170

ตวอยางทดสอบ ซรมมนษยทตรวจไมพบAntiHIV,AntiHCV

และInactivedท60°Cเปนเวลำ60นำท

รายการทดสอบ 1)Non-TreponemalTest

2)TreponemalTest

ความถในการจดสงตวอยาง 4รอบ/ป(สปดำหแรกของเดอนก.พ.พ.ค.ส.ค.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 4ตวอยำง

วธการประเมน เปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชก

สถตทใชในการประเมน MisclassificationIndexScore(MIS)

เกณฑการยอมรบ MIS for qualitative test MIS for semi-quantitative test >1.50Acceptable >3.00Acceptable1.01ถง1.50Warning 1.01ถง2.00Warning≤1.00Unacceptable ≤1.00Unacceptable

ตดตอสอบถาม สธวรนช

โทรศพท 024414371-9ตอ2838

มอถอ 0809825570

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 20: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

20 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการภมคมกนวทยาคลนกโดยองคกรภายนอก:การตรวจไวรสตบอกเสบบTheExternalQualityAssessmentSchemeinClinicalImmunology:HepatitisBVirusSerology

EQAI:HBV

หนวยงานใหบรการ ภำควชำจลชววทยำคลนกและเทคโนโลยประยกต

คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4

ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม73170

ตวอยางทดสอบ ซรมมนษยทตรวจไมพบAntiHIV,AntiHCV

และInactivedท60°Cเปนเวลำ60นำท

รายการทดสอบ 1)HepatitisBsurfaceantigen(HBsAg)

2)HepatitisBsurfaceantibody(anti-HBs)

3)TotalHepatitisBcoreantibody(anti-HBc)

4)HepatitisBeantigen(HBeAg)

5)HepatitisBeantibody(anti-HBe)

ความถในการจดสงตวอยาง 4รอบ/ป(สปดำหแรกของเดอนก.พ.พ.ค.ส.ค.และพ.ย.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 4ตวอยำง

วธการประเมน เปรยบเทยบผลระหวำงหองปฏบตกำรสมำชก

สถตทใชในการประเมน StandardDeviationIndex(SDI)MisclassificationIndexScore(MIS)

เกณฑการยอมรบ SDI MIS0.00ถง±2.00Acceptable >1.50Acceptable±2.01ถง±3.00Warning 1.01ถง1.50Warning>±3.00Unacceptable ≤1.00Unacceptable

ตดตอสอบถาม สธวรนช

โทรศพท 024414371-9ตอ2838

มอถอ 0809825570

โทรสาร 024124110

E-mail [email protected]

Page 21: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

21

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการทางแบคทเรยวทยาโดยองคกรภายนอกTheExternalQualityAssessmentSchemeinBacteriology

EQAB

หนวยงานใหบรการ ภำควชำจลชววทยำคลนกและเทคโนโลยประยกต

คณะเทคนคกำรแพทยมหำวทยำลยมหดล

ทอยของโครงการ เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4

ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม73170

ตวอยางทดสอบ 1)Gramstain-สเมยรเชอแบคทเรยสองชนดผสมกนบนสไลดแกว

2)Acidfastbacillistain-สเมยรเสมหะทมเชอแบคทเรยบนสไลดแกว

3)Bacterialidentificationandsusceptibilitytesting-เชอแบคทเรย

ในหลอดอำหำรเลยงเชอ

รายการทดสอบ 1)Gramstain-ยอมสแกรม

2)Acidfastbacillistain-ยอมสทนกรด

3)Bacterialidentificationandsusceptibilitytesting-วนจฉยเชอ

แบคทเรยและทดสอบควำมไวตอสำรตำนจลชพของเชอแบคทเรย

ความถในการจดสงตวอยาง 3รอบ/ป(สปดำหท3ของเดอนก.พ.ม.ย.และต.ค.)

จ�านวนตวอยาง/รอบ 2ตวอยำง

วธการประเมน แบบองเกณฑ(referencestrain)หรอองกลม(unknown)

สถตทใชในการประเมน Probabilityvalue(P-score)

เกณฑการยอมรบ P-score≤1.96

ตดตอสอบถาม พรดำพชพสทธ

โทรศพท 024414371-9ตอ2838

โทรสาร 024414380

E-mail [email protected]

Page 22: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

22 I/QP-SP-01/01 แกไขครงท 0 ( 1 ก.ค. 2561)

กรณาสง ศนยพฒนามาตรฐานและการประเมนผลตภณฑ

คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพมหำนครฯ

10700

สมาชกสามารถส�าเนา/ตด เอกสารสวนน เพอตดหนาซองเอกสาร/พสด

ส�าหรบจดสงเอกสารถงโครงการฯ

กรณาสง โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการเคมคลนกโดยองคกรภายนอก

ภาควชาเคมคลนก คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล

เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพมหำนครฯ

10700

EQAC

กรณาสง โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการดานฮอรโมนโดยองคกรภายนอก

ภาควชาเคมคลนก คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล

เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพมหำนครฯ

10700

EQAH

กรณาสง โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการดานสารบงชมะเรงโดยองคกรภายนอก

ภาควชาเคมคลนก คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล

เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพมหำนครฯ

10700

EQAT

Page 23: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4

23

กรณาสง

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการทางแบคทเรยวทยาโดยองคกรภายนอก

ภาคจลชววทยาคลนกฯ คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล (ศาลายา)

เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม

73170

กรณาสง

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการทางภมคมกนวทยาคลนกโดยองคกรภายนอก

ภาคจลชววทยาคลนกฯ คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล

เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม

73170

^จดสงไดทงSyphilisและHBV

กรณาสง โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการจลทรรศนศาสตรคลนกโดยองคกรภายนอก

ภาควชาจลทรรศนศาสตรคลนก คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล

เลขท2ถนนวงหลงแขวงศรรำชเขตบำงกอกนอยกรงเทพมหำนครฯ

10700

^จดสงไดทงB-EQAM,H-EQAMและUC-EQAM

EQAM

กรณาสง

โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการทางปรสตวทยาโดยองคกรภายนอก

ภาควชาเทคนคการแพทยชมชน คณะเทคนคการแพทย มหาวทยาลยมหดล เลขท999ถนนพทธมณฑลสำย4ต�ำบลศำลำยำอ�ำเภอพทธมณฑลจงหวดนครปฐม

73170

EQAP

EQAI

EQAB

คมอการสมครสมาชก โครงการประเมนคณภาพหองปฏบตการโดยองคกรภายนอก ประจ�าป 2563

Page 24: สารบัญ - eqamtmu.com...2 ¦¥ ¨¥ b ูปษแอเ สารบัญ เรื่อง หน้า 3 ำ น ท บ วัตถุประสงค์ 4