of 195 /195

คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา
Page 2: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

คานา

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนางานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพในชวงแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕๙) ซงแผนฯ ดงกลาวจะใชเปนกรอบการดาเนนงานและขบเคลอนการดาเนนงานคมครองผบรโภคใหเกดประสทธภาพสงสด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงไดนากรอบทศทางดงกลาวมาจดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และจดทาคาของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพอใหการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสมฤทธผลตามเปาหมายของ แผนยทธศาสตร และเปนการปฏบตตามมาตรา ๑๖ ของพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. ๒๕๔๖

แผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เปนกลวธทสาคญในการแปลงแผนยทธศาสตรไปสการปฏบต ทสามารถวดผลไดอยางเปนรปธรรม แผนฯ ฉบบน จดทาขนโดยการนาแผนปฏบตราชการ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มาทบทวนสถานการณ ผลการดาเนนงานทผานมา เพอใชประกอบการประเมนศกยภาพองคกร ทบทวนทศทางองคกร กาหนดยทธศาสตรองคกร และจดทาคาของบประมาณใหสอดคลองกบเปาหมายระดบชาต ระดบกระทรวง ซงการดาเนนงานจะบรรลเปาหมายทกาหนดไว นน ตองอาศยความรวมมอของเจาหนาทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาทกทานชวยกนขบเคลอนแผนสการปฏบตเพอใหเกดผลสมฤทธตามเปาหมายทตงไว

(นายบญชย สมบรณสข)

เลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา มนาคม ๒๕๕7

Page 3: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

สารบญ หนา

คานา ก

สารบญ ข

บทท 1 บทนา 1 • หลกการและเหตผล 1 • นโยบายและแผนการดาเนนงานสาคญ 3 • กรอบความเชอมโยงแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2558 ของ อย. 20

บทท 2 การวเคราะหสถานการณ 24

บทท 3 การประเมนศกยภาพองคกร 121

บทท 4 ทศทางและยทธศาสตรขององคกร 125 • วสยทศน 125 • ภารกจตามกฎหมาย/พนธกจยทธศาสตร 125 • คานยม เปาประสงค ผลการดาเนนงานทคาดหวง 126 • ประเดนยทธศาสตร เปาหมาย เปาประสงค ตวชวด กลยทธและมาตรการ 128

บทท 5 การแปลงแผนไปสการปฏบต 142 • เปาประสงค กลยทธ ตวชวดกลยทธและเปาหมาย 142 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 • แผนทยทธศาสตรสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 146

บทท 6 แผนปฏบตราชการ ประจาป พ.ศ. 2558 147 • กรอบวงเงนคาของบประมาณ ประจาป พ.ศ. 255๖-255๗ จาแนกตามงบรายจาย 147 • เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด และงบประมาณ ประจาป พ.ศ. 2558 147 • แผนงาน ผลผลต กจกรรม ตวชวด และงบประมาณ ประจาป พ.ศ. 2558 148 • กรอบวงเงนคาของบประมาณรายจาย ประจาป พ.ศ. 2558 151 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต กจกรรม และงบรายจาย • การวางแผนในระบบ E-budgeting 153

บทท 7 การตดตามและประเมนผล 182

เอกสาอางอง 184

สารบญตาราง ตารางท 1 ผลการพฒนาระบบราชการตามแผนยทธศาสตรการพฒนา 27

ระบบราชการไทย(พ.ศ. 2551-2555) ตารางท 2 แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 32 ตารางท 3 ภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสท 4/2555 และแนวโนมป 2556 35 ตารางท 4 มลคาการสงออกเครองสาอาง สบและผลตภณฑรกษาผว ป พ.ศ. 2553-2556 37

Page 4: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

ตารางท 5 มลคาการนาขาเครองสาอาง ป พ.ศ. 2553-2556 38 ตารางท 6 รายงานปรมาณการผลต สงออกวตถอนตราย ในป พ.ศ. 2556 38 ตารางท 7 ผลการเฝาระวงสถานการณความไมปลอดภยอาหารโดยการตรวจวเคราะห 50 ทางหองปฏบตการปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 8 ผลการเฝาระวงสถานการณความไมปลอดภยอาหาร ตรวจวเคราะห 52

โดยการใชชดทดสอบเบองตน (Test kit) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 9 ผลการควบคม ตรวจสอบสถานทผลตอาหารใหเปนไปตามเกณฑทกฎหมาย 53 กาหนด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 10 ผลการดาเนนงานตรวจสอบการโฆษณาผลตภณฑอาหาร 54

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 11 ผลการตรวจสอบผลตภณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารทเกยวของ 54 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 12 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ 55

พ.ศ. 2552-2555 ตารางท 13 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด 55

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ตารางท 14 การดาเนนการงานพจาณาอนญาตเกยวกบทะเบยนยา 56 ตารางท 15 การตดตามตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑยา 56 ตารางท 16 สถานประกอบการดานยา 57 ตารางท 17 มลคาการผลตยาของประเทศไทย (ลานบาท) 57 ตารางท 18 มลคาการนาเขายาของประเทศไทย (ลานบาท) 57 ตารางท 19 จานวนสถานประกอบการทขออนญาตใหมและยกเลก 57 ตารางท 20 จานวนการพจารณาอนญาต 57 ตารางท 21 ผลการตรวจสอบเฝาระวงโฆษณา 58 ตารางท 22 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ 58 พ.ศ. 2552-2555 ตารางท 23 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด ปงบประมาณ 58 พ.ศ. 2553-2555 ตารางท 24 สรปผลการตรวจวเคราะหเครองมอแพทยหลงออกสตลาดจาแนกตามประเภท 59 เครองมอแพทยปงบประมาณ 255๖ (ไมรวมการตรวจวเคราะหซา) ตารางท 25 สรปผลการตรวจสอบการโฆษณาเครองมอแพทย ปงบประมาณ 255๖ 60 ตารางท 26 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ 61 พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 27 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด 61 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 ตารางท 28 การพจารณารบแจงเครองสาอางควบคม 61 ตารางท 29 ผลการตรวจสอบคณภาพผลตภณฑเครองสาอาง 62 ตารางท 30 การพจารณาคาขอรบเลขสถานประกอบการ 62 ตารางท 31 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผดปงบประมาณ 64 พ.ศ. 2552-2555

Page 5: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

ตารางท 32 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด 64 ตารางท 33 ผลการเฝาระวงระวงผลตภณฑวตถอนตรายทผลต นาเขาและจาหนาย 65 ในทองตลาด ในสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 34 ผลการตรวจสอบเฝาระวงสถานประกอบการ 66 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ตารางท 35 ผลการเฝาระวงโฆษณา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 66 ตารางท 36 ผลการเฝาระวงฉลาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 67 ตารางท 37 ผลการดาเนนคดเกยวกบวตถอนตรายทใชในบานเรอนหรอทางสาธารณสข 67

ในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 ตารางท 38 จานวนรายการของผลตภณฑสขภาพนาเขาทสงตรวจวเคราะห 70 จาแนกตามประเภทผลตภณฑ (ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ตารางท 39 ผลการดาเนนงานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพหลงออกสตลาด 71 ในสวนภมภาค ประจาปงบประมาณ 2555 ตารางท 40 ผลการดาเนนงานเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 81 ตารางท 41 สถตผลการดาเนนการเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ ปงบประมาณ 81 พ.ศ. 2554-2556 ตารางท 42 สถตการรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพผานชองทางการรองเรยน 82 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตารางท 43 กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบภายนอกทเกยวของกบการดาเนนงาน 89 ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ตารางท 44 ผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 107 ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ตารางท 45 ผลการประเมนการปฏบตราชการตามคารบรองการปฏบตราชการ 107 ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตารางท 46 ผลการดาเนนงานโครงการยทธศาสตร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 112 ตารางท 47 ผลคะแนน PART ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555 113

สารบญภาพ ภาพท 1 กรอบความเชอมโยงการจดทาคาของบประมาณรายจาย 21 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ อย. ภาพท 2 ยทธศาสตรประเทศ พ.ศ. 2556-2561 30 ภาพท 3 งบประมาณทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรบจดสรร 34 ป 2548-2557 จาแนกตามงบรายจายการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจ ภาพท 4 จานวนการพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพนาเขา 69 ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ต.ค. 2555 – ส.ค. 2556) ภาพท 5 จานวนการตรวจสอบผลตภณฑสขภาพนาเขา ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ 69 (ต.ค.55 – ส.ค.56) ภาพท 6 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบคณภาพ จาแนกรายภาค 71 ภาพท 7 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบคณภาพ จาแนกรายเขต 72

Page 6: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

ภาพท 8 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบคณภาพ จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ 72 ภาพท 9 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบฉลาก จาแนกรายภาค 74 ภาพท 10 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบฉลาก จาแนกรายเขต 74 ภาพท 11 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบฉลาก จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ 75 ภาพท 12 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบโฆษณา จาแนกรายภาค 75 ภาพท 13 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบโฆษณา จาแนกรายเขต 76 ภาพท 14 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบโฆษณา จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ 76 ภาพท 15 รอยละสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบ 77 ไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด จาแนกรายภาค ภาพท 16 รอยละสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐาน 77 ตามเกณฑทกาหนด จาแนกรายเขต ภาพท 17 รอยละสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐาน 78 ตามเกณฑทกาหนด จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ ภาพท 18 อตรากาลง 100 ภาพท 19 กรอบแนวความคดแผนพฒนาบคลากร อย. (Conceptual Framework 102 in Personal Development Plan of FDA) ภาพท 20 ระบบการตดตามและประเมนผลตามแผนยทธศาสตร 183

Page 7: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

บทท 1 บทนา

1. หลกการและเหตผล

1.1 รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 ตราไว ณ วนท 24 สงหาคม พทธศกราช 2550 เปนปท 62 ในรชกาลปจจบน หมวด 5 แนวนโยบายพนฐานแหงรฐ สวนท 1 บททวไป ไดระบหนาททรฐบาล ดงน

มาตรา 75 บทบญญตในหมวดนเปนเจตจานงใหรฐดาเนนการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบรหารราชการแผนดน

ในการแถลงนโยบายตอรฐสภา คณะรฐมนตรทจะเขาบรหารราชการแผนดนตองชแจง ตอรฐสภาใหชดแจงวาจะดาเนนการใด ในระยะเวลาใด เพอบรหารราชการแผนดนใหเปนไปตามแนวนโยบายพนฐานแหงรฐ และตองจดทารายงานแสดงผลการดาเนนการ รวมทงปญหา และอปสรรคเสนอตอรฐสภาปละหนงครง

มาตรา 76 คณะรฐมนตรตองจดทาแผนการบรหารราชการแผนดน เพอแสดงมาตรการ และรายละเอยดของแนวทางในการปฏบตราชการในแตละปของการบรหารราชการแผนดน ซงจะตองสอดคลองกบแนวนโยบายพนฐานแหงรฐ

ในการบรหารราชการแผนดน คณะรฐมนตรตองจดใหมแผนการตรากฎหมายทจาเปนตอการดาเนนการตามนโยบายและแผนการบรหารราชการแผนดน

1.2 พระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 ใหไว ณ วนท 9 ตลาคม พ.ศ. 2546 เปนปท 58 ในรชกาลปจจบน หมวด 3 การบรหารราชการเพอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ ไดระบหนาททรฐบาลและสวนราชการตองดาเนนการ ดงน

มาตรา 13 ใหคณะรฐมนตรจดใหมแผนการบรหารราชการแผนดนตลอดระยะเวลา การบรหารราชการของคณะรฐมนตร

เมอคณะรฐมนตรไดแถลงนโยบายตอรฐสภาแลว ใหสานกเลขาธการคณะรฐมนตร สานกเลขาธการนายกรฐมนตร สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และสานกงบประมาณรวมกนจดทาแผนการบรหารราชการแผนดน เสนอคณะรฐมนตรพจารณาภายในเกาสบวน นบแตวนทคณะรฐมนตรแถลงนโยบายตอรฐสภา

เมอคณะรฐมนตรใหความเหนชอบในแผนการบรหารราชการแผนดนตามวรรคหนงแลว ใหมผลผกพนคณะรฐมนตร รฐมนตร และสวนราชการ ทจะตองดาเนนการจดทาภารกจใหเปนไปตามแผนการบรหารราชการแผนดนนน

มาตรา 14 ในการจดทาแผนการบรหารราชการแผนดนตามมาตรา 13 ใหจดทาเปนแผนสป โดยนานโยบายของรฐบาลทแถลงตอรฐสภามาพจารณาดาเนนการใหสอดคลองกบแนวนโยบายพนฐานแหงรฐตามบทบญญตของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย และแผนพฒนาประเทศดานตาง ๆ ทเกยวของ ทงน อยางนอยจะตองมสาระสาคญเกยวกบการกาหนดเปาหมาย และผลสมฤทธของงาน สวนราชการหรอบคคลทจะรบผดชอบในแตละภารกจ ประมาณการรายไดและรายจาย และทรพยากรตาง ๆ ทตองใชระยะเวลาการดาเนนการ และการตดตามประเมนผล

มาตรา 16 ใหสวนราชการจดทาแผนปฏบตราชการของสวนราชการนน โดยจดทาเปน แผนสป ซงจะตองสอดคลองกบแผนการบรหารราชการแผนดนตามมาตรา 13

Page 8: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจดทาแผนปฏบตราชการประจาป โดยใหระบสาระสาคญเกยวกบนโยบายการปฏบตราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสมฤทธของงาน รวมทงประมาณการรายไดและรายจายและทรพยากรอนทจะตองใช เสนอตอรฐมนตรเพอใหความเหนชอบ

เมอรฐมนตรใหความเหนชอบแผนปฏบตราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลวใหสานกงบประมาณดาเนนการจดสรรงบประมาณเพอปฏบตงานใหบรรลผลสาเรจในแตละภารกจ ตามแผนปฏบตราชการดงกลาว

ในกรณทสวนราชการมไดเสนอแผนปฏบตราชการในภารกจใดหรอภารกจใดไมไดรบความเหนชอบจากรฐมนตร มใหสานกงบประมาณจดสรรงบประมาณสาหรบภารกจนน

เมอสนปงบประมาณใหสวนราชการจดทารายงานแสดงผลสมฤทธของแผนปฏบตราชการประจาปเสนอตอคณะรฐมนตร

มาตรา 17 ในกรณทกฎหมายวาดวยวธการงบประมาณกาหนดใหสวนราชการตองจดทาแผนปฏบตราชการเพอขอรบงบประมาณ ใหสานกงบประมาณ และ สานกงาน ก.พ.ร. รวมกนกาหนดแนวทางการจดทาแผนปฏบตราชการตามมาตรา 16 ใหสามารถใชไดกบแผนปฏบตราชการทตองจดทาตามกฎหมายวาดวยวธการงบประมาณ ทงน เพอมใหเพมภาระงานในการจดทาแผนจนเกนสมควร

มาตรา 18 เมอมการกาหนดงบประมาณรายจายประจาปตามแผนปฏบตราชการ ของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกจหนงตามท กาหนดในแผนปฏบตราชการ ไปดาเนนการอยางอน ซงมผลทาใหภารกจเดมไมบรรลเปาหมายหรอนาไปใชในภารกจใหมทมไดกาหนดในแผนปฏบตราชการ จะกระทาไดตอเมอไดรบอนมตจากคณะรฐมนตรใหปรบแผนปฏบตราชการใหสอดคลองกนแลว

การปรบแผนปฏบตราชการตามวรรคหนงจะกระทาไดเฉพาะในกรณทงานหรอภารกจใดไมอาจดาเนนการตามวตถประสงคตอไปได หรอหมดความจาเปนหรอไมเปนประโยชน หรอหากดาเนนการตอไปจะตองเสยคาใชจายเกนความจาเปน หรอมความจาเปนอยางอนอนไมอาจหลกเลยงไดทจะตองเปลยนแปลงสาระสาคญของแผนปฏบตราชการ

เมอคณะรฐมนตรมมตอนมตใหปรบแผนปฏบตราชการแลว ใหดาเนนการแกไขแผน การบรหารราชการแผนดนใหสอดคลองกนดวย

ดงนน เพอใหเปนไปตามทกฎหมายทง 2 ฉบบกาหนด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงไดจดทาแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2557 ขน ภายใตกรอบความเชอมโยงของแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ทสอดคลองและเชอมโยงมาจากระดบชาต ระดบกระทรวง เชนกน

Page 9: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

2. นโยบายและแผนการดาเนนงานสาคญ (ทเกยวของกบกระทรวงสาธารณสข และสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา)

2.1 แนวนโยบายพนฐานแหงรฐ ตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 สวนท 4 แนวนโยบายดานศาสนา สงคม การสาธารณสข การศกษาและวฒนธรรม

มาตรา 80 (2) สงเสรม สนบสนน และพฒนาระบบสขภาพทเนนการสรางเสรมสขภาพ อนนาไปสสขภาวะทยงยนของประชาชน รวมทงจดและสงเสรมใหประชาชนไดรบบรการสาธารณสขทมมาตรฐานอยางทวถงและมประสทธภาพ และสงเสรมใหเอกชนและชมชนมสวนรวมในการพฒนาสขภาพและการจดบรการสาธารณสข โดยผมหนาทใหบรการดงกลาว ซงไดปฏบตหนาทตามมาตรฐานวชาชพและจรยธรรม ยอมไดรบความคมครองตามกฎหมาย

2.2 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยทธศาสตรการพฒนาประเทศตามแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11

(พ.ศ.2555-2559) มยทธศาสตรทเกยวของกบกระทรวงสาธารณสขและสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใน ยทธศาสตรท 2 การพฒนาคนสสงคมแหงการเรยนรตลอดชวตอยางยงยน ซงถอเปนยทธศาสตรทเกยวของกบงานดานสงคมและสาธารณสข โดยมเปาหมายและแนวทางการพฒนา ดงน

1) เปาหมายการพฒนา 1.1) คนไทยทกคนมคณภาพเพมขน ทงทางรางกาย จตใจและสตปญญา รวมทง

มอนามยการเจรญพนธทเหมาะสมในทกชวงวย 1.2) คณภาพการศกษาไดรบการยกระดบสมาตรฐานสากล ตอยอดองคความร

สนวตกรรม และโอกาสการเขาถงการศกษาและการเรยนรในรปแบบทหลากหลายเพมมากขน 1.3) โอกาสในการเขาถงระบบสขภาพทมคณภาพเพมขน และปจจยเสยงตอ

สขภาพลดลงอยางเปนองครวม 1.4) สถาบนทางสงคม โดยเฉพาะสถาบนครอบครว สถาบนการศกษา สถาบน

ศาสนา และสถาบนชมชน มบทบาทในการบมเพาะและหลอหลอมเดก เยาวชนและคนไทยใหเปนคนดมคณธรรมและจรยธรรมอยางเขมแขงมากขน

2) แนวทางการพฒนา 2.1) ปรบโครงสรางและการกระจายตวใหเหมาะสม โดย

2.1.1) สงเสรมคสมรสทมความพรอมใหมบตรเพมขน และรกษาระดบอตราเจรญพนธไมใหตากวาระดบทเปนอยปจจบน

2.1.2) สนบสนนการกระจายตวและสงเสรมการตงถนฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกบศกยภาพ โอกาสและทรพยากรธรรมชาตของพนท

2.2) พฒนาคณภาพคนไทยใหมภมคมกนตอการเปลยนแปลง โดย 2.2.1) พฒนาเดกปฐมวยอยางเปนองครวม ทงดานสตปญญา อารมณ

คณธรรม และจรยธรรม 2.2.2) พฒนาเดกวยเรยนใหมความรทางวชาการ และสตปญญาทาง

อารมณทเขมแขงสามารถศกษาหาความรและตอยอดองคความรไดดวยตนเอง 2.2.3) พฒนากาลงแรงงานใหมความรและสมรรถนะทสอดคลองกบ

โครงสรางการผลตและบรการบนฐานความรและเศรษฐกจสรางสรรค 2.2.4) พฒนาผสงอายใหมความมนคงทางเศรษฐกจและสงคมมคณภาพ

มคณคา สามารถปรบตวเทาทนการเปลยนแปลง เปนพลงในการพฒนาสงคม

Page 10: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

2.2.5) สอดแทรกการพฒนาคนทกชวงวยดวยกระบวนการเรยนรสวฒนธรรม การเกอกล

2.2.6) สรางจตสานกของประชาชนใหมความรบผดชอบตอสงคม สถาบน สถาบนศาสนา และสถาบนพระมหากษตรย

2.3) การสงเสรมการลดปจจยเสยงดานสขภาพอยางเปนองครวม สรางเสรมสขภาวะควบคกบพฒนาคณภาพระบบบรการสาธารณสข โดย

2.3.1) การสรางเสรมสขภาวะคนไทยใหมความสมบรณแขงแรงทงรางกายและจตใจ โดยการพฒนาความรและทกษะในการดแลสขภาพของตนเอง ครอบครว ชมชน การลดปจจยเสยงจากสภาพแวดลอมและการประกอบอาชพทมผลตอสขภาพ การพฒนาระบบและกลไกเฝาระวง ความมนคงทางสขภาพจากปจจยคกคามสขภาพทแฝงมาจากกระบวนการพฒนา รวมทง มงสรางกระบวนการมสวนรวมในการพฒนานโยบายสาธารณะทเออตอสขภาพ การใชประโยชนจากยาสมนไพรเพอการปองกนและการรกษาเบองตน และการใชเทคโนโลยสมยใหมในการสอสารตอสงคมเพอการสงเสรมสขภาพเชงรก

2.3.2) พฒนาระบบบรการสาธารณสขใหมคณภาพอยางทวถง โดยเฉพาะระบบบรการขนพนฐาน ควบคกบการสงเสรมทางการแพทยทางเลอก การพฒนาดานเวชศาสตรผสงอาย การพฒนาระบบฐานขอมลสขภาพของประเทศ การพฒนาบคลากรดานสาธารณสขใหเหมาะสมทง การผลตและการกระจายบคลากร คาตอบแทน และการอานวยความสะดวกในชวตความเปนอย เพอเปนสงจงใจใหประชากรกระจายท เหมาะสม รวมทงการใชมาตรการการเงนการคลงเพอสขภาพทมประสทธภาพและยงยน

2.4) การสงเสรมการเรยนรตลอดชวต 2.4.1) สรางกระแสสงคมใหการเรยนรเปนหนาทของคนไทยทกคน 2.4.2) สงเสรมการศกษาทางเลอกทสอดคลองกบความตองการของผเรยน 2.4.3) สนบสนนการสรางสงคมแหงการเรยนรและปจจยสนบสนนการเรยนร

ตลอดชวต 2.5) การเสรมสรางความเขมแขงของสถาบนทางสงคม

2.5.1) เสรมสรางความเขมแขงของสถาบนครอบครว ในการบมเพาะใหคนมศลธรรมคณธรรม จรยธรรมในวถชวต

2.5.2) พฒนาชมชนทองถนใหเขมแขง และสามารถสรางภมคมกนใหคนในชมชน

2.5.3) สงเสรมภาคประชาสงคมและองคกรธรกจเอกชนในการทางานเปนเครอขายเชอมโยงกบกลไกภาครฐ

2.5.4) ฟนฟบทบาทของสถาบนศาสนาในการสงเสรมศลธรรมและเปนทพงในวถชวต

2.5.5) พฒนาบทบาทของสถาบนทางสงคมใหเออตอการพฒนาคน 2.5.6) สรางคานยมใหคนไทยภาคภมใจในวฒนธรรมไทย และยอมรบ

ความแตกตางของความหลากหลายของวฒนธรรม นอกจากยทธศาสตรท 2 การพฒนาคนสสงคมแหงการเรยนรตลอดชวตอยางยงยนแลว

ยงมยทธศาสตรอน ๆ ทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาไปมสวนรวมสนบสนนการดาเนนงาน ตามยทธศาสตรใหมประสทธภาพยงขน

Page 11: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

2.3 นโยบายรฐบาล น.ส.ยงลกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร ไดแถลงนโยบายรฐบาลตอรฐสภา เมอวนท 23

สงหาคม 2554 จานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการในปแรก 16 ขอ ขอ 2 นโยบายความมนคงของรฐ 5 ขอ ขอ 3 นโยบายเศรษฐกจ 6 ขอ ขอ 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต 5 ขอ ขอ 5 นโยบายทดน ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 8 ขอ ขอ 6 นโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรม 5 ขอ ขอ 7 นโยบายตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ 10 ขอ ขอ 8 นโยบายการบรหารกจการบานเมองทด 3 ขอ ซงจากนโยบายดงกลาว สานกงานคณะกรรมการอาหารและยามแผนงาน/โครงการ

ทตอบสนองตอประเดนนโยบายของรฐบาล ทงสน 2 ขอ ไดแก

ขอ 1 นโยบายเรงดวนทจะตองเรมดาเนนการในปแรก ภายใตขอ 1.2 กาหนดใหการแกไขและปองกนปญหายาเสพตดเปน“วาระแหงชาต” โดยยด

หลกนตธรรมในการปราบปรามลงโทษผผลต ผคา ผมอทธพล และผประพฤตมชอบ โดยบงคบใชกฎหมายอยางเครงครด ยดหลกผเสพ คอ ผปวยทตองไดรบการบาบดรกษาใหกลบมาเปนคนดของสงคม พรอมทงมกลไกตดตามชวยเหลออยางเปนระบบดาเนนการอยางจรงจงในการปองกนปญหาดวยการแสวงหา ความรวมมอเชงรกกบตางประเทศ ในการควบคมและสกดกนยาเสพตด สารเคม และสารตงตนในการผลตยาเสพตดทลกลอบเขาสประเทศภายใตการบรหารจดการอยางบรณาการและมประสทธภาพ รวมทง การดาเนนงานปองกนกลมเสยงและประชาชนทวไปไมใหเขาไปเกยวของกบยาเสพตดดวยการรวมพลง ทกภาคสวนเปนพลงแผนดนในการตอสกบยาเสพตด

1.6 เรงฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ เพอสนบสนนการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาครวมกน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทงตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทต บนพนฐานของสนธสญญาและกฎหมาย ทเกยวของ และเรงดาเนนการตามขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยน ในป 2558 ทงในมตเศรษฐกจ สงคม และความมนคง ตลอดจนการเชอมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภมภาค

ขอ 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต ภายใตขอ 4.3 นโยบายการพฒนาสขภาพของประชาชน ขอยอย 4.3.3 จดใหมมาตรการสรางสขภาพโดยมเปาหมายเพอลดอตราปวย ตาย และผลกระทบจากโรคไมตดตอเรอรง เชน โรคเบาหวาน โรคความดนโลหตสง โรคหวใจ โรคหลอดเลอดสมอง และโรคมะเรง อยางมบรณาการและครบวงจร ตงแตการมนโยบายสาธารณะทเออตอการลดปจจยเสยงทางสขภาพ จดใหมการสอสารสาธารณะของรฐเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ ใหความรปองกนโรคเพอการดแลรกษาสขภาพตนเองของประชาชนอยางมประสทธภาพ การสรางความเขมแขงของชมชน การใหบรการเชงรก ตลอดจนคมครองผบรโภคดานสขภาพ

2.4 แผนบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2555-2558 (รฐบาล นางสาวยงลกษณ ชนวตรนายกรฐมนตร)1 ทไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตร เมอวนท ๖ กนยายน ๒๕๕๔ มหลกการบนพนฐานทสงเสรมการดาเนนการตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยงและสอดคลองกบนโยบายรฐบาลทไดแถลง

1 แผนบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2555-2558 (รฐบาล นางสาวยงลกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร). กนยายน 2554.

Page 12: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

ตอรฐสภาเมอวนท ๒๓ สงหาคม ๒๕๕๔ แนวนโยบายพนฐานแหงรฐตามบทบญญตของรฐธรรมนญ แหงราชอาณาจกรไทย และแผนพฒนาประเทศดานตาง ๆ ทคานงถงผลประโยชนของประเทศชาต ในภาพรวม โดยมรายละเอยดดงน

• วสยทศนของรฐบาล ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ รฐบาลจะมงมนการพฒนาประเทศใหรอดพนจาก

วกฤตเศรษฐกจโลกและพฒนาไปสการเจรญเตบโตอยางยงยน พรอมทงมงมนจะสรางความสามคค ปรองดอง ใหเกดขนในสงคมไทย ซงจะนาไปสความรวมมอในการพฒนาเศรษฐกจ สงคม และการเมอง การปกครองของประเทศใหกาวหนาเพอประโยชนสขของประชาชนชาวไทยทกคน โดยยดหลกการบรหารทมความยดหยนทคานงถงพลวตรการเปลยนแปลงของปจจยภายนอกทมผลกระทบตอการดาเนนนโยบายของรฐบาล ทงน รฐบาลจะดาเนนการใหบรรลภารกจดงกลาวภายใตแนวทางพนฐานหลก ๓ ประการ คอ

หนง เพอนาประเทศไทยไปสโครงสรางเศรษฐกจทสมดล มความเขมแขงของเศรษฐกจภายในประเทศมากขน ซงจะเปนพนฐานทสาคญของการสรางการเตบโตอยางมคณภาพและยงยน การพฒนาคณภาพและสขภาพคนไทยในทกชวงวย ถอเปนปจจยชขาดความสามารถในการอยรอดและแขงขนไดของเศรษฐกจไทย

สอง เพอนาประเทศไทยสสงคมทมความปรองดองสมานฉนทและอยบนพนฐานของหลกนตธรรมทเปนมาตรฐานสากลเดยวกนและมหลกปฏบตทเทาเทยมกนตอประชาชนคนไทยทกคน

สาม เพอนาประเทศไทยไปสการเปนประชาคมอาเซยนในป ๒๕๕๘ อยางสมบรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแขงทงทางดานเศรษฐกจ สงคมและวฒนธรรม และการเมองและ ความมนคง

• แนวทางการบรหารราชการแผนดน (ทเกยวของกบกระทรวงสาธารณสข และสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา) มดงน

- นโยบายท ๑ นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการในปแรก

ขอ ๑.๒ กาหนดใหการแกไขและปองกนปญหายาเสพตดเปนวาระแหงชาต

เปาประสงคเชงนโยบายและเปาหมาย/ตวชวด

เปาประสงคเชงนโยบาย เปาหมาย/ตวชวด 1. ปญหายาเสพตดลดลงและไมสงผลกระทบ ตอความสงบสขของสงคม

- ประชาชนมความพงพอใจในการแกไขปญหา ยาเสพตดเพมขน

กลยทธ/วธดาเนนการ

นโยบาย กลยทธ/วธการ ๑. กาหนดใหการแกไขและปองกนปญหายาเสพตดเปนวาระแหงชาต โดยยดหลกนตธรรมในการปราบปรามลงโทษผผลต ผคา ผมอทธพล และผประพฤตมชอบ โดยบงคบใชกฎหมายอยางเครงครด ยดหลกผเสพคอผปวยทตองไดรบ การบาบดรกษาใหกลบมาเปนคนดของสงคม พรอมทงมกลไกตดตามชวยเหลออยางเปนระบบ

- ปองกน และแกไขปญหายาเสพตดครบวงจรโดยบรหารจดการอยางบรณาการ ตงแตการขยาย ความรวมมอทงในและตางประเทศ เพอสกดกนยาเสพตด และสารตงตน การปองกนกลมเสยงเปนเหยอยาเสพตด การบงคบใชกฎหมายอยางเครงครดกบผผลต ผคา การบาบดฟนฟสมรรถภาพผตดยาเสพตด รวมทงการสรางเครอขายเฝาระวง และ

Page 13: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

นโยบาย กลยทธ/วธการ ดาเนนการอยางจรงจงในการปองกนปญหาดวยการแสวงหาความรวมมอเชงรกกบตางประเทศ ในการควบคมและสกดกนยาเสพตด สารเคม และสารตงตนในการผลตยาเสพตดทลกลอบเขาส ประเทศภายใตการบรหารจดการอยางบรณาการและมประสทธภาพ รวมทงดาเนนการปองกนกลมเสยงและประชาชนทวไปไมใหเขาไปเกยวของกบยาเสพตด ดวยการรวมพลงทกภาคสวนเปนพลงแผนดนในการตอสกบยาเสพตด

สงเสรมกระบวนการมสวนรวมของภาคประชาชน - พฒนาเครอขายสรางความรวมมอจากภาค ประชาชนในการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในชมชนหมบานลกษณะพลงแผนดน - ชวยเหลอ ฟนฟ และพฒนาผเสพ/ผตดและ ผคาทผานกระบวนการปรบเปลยนทศนคต และพฤตกรรมไมใหกลบไปกระทาผดซา - เพมขดความสามารถในการฟนฟสมรรถภาพ ผตดยาเสพตดในระบบบงคบบาบด โดยเนน การทางานในเชงบรณาการและในลกษณะพหภาค - พฒนาระบบควบคม และการรกษาความ ปลอดภยของเรอนจาและทณฑสถานใหปลอด ยาเสพตด

ขอ 1.6 เรงฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ

เปาประสงคเชงนโยบายและเปาหมาย/ตวชวด

เปาประสงคเชงนโยบาย เปาหมาย/ตวชวด 1. ไทยไดรบการยอมรบจากประเทศเพอนบานรวมทง สามารถขยายความรวมมอระหวางกนภายใตกรอบความรวมมอทางเศรษฐกจ ในอนภมภาค 2. ไทยมภาพลกษณทดในสายตาประชาคมระหวางประเทศ และนานาประเทศมความเชอมนและทศนคตในทางบวกตอประชาชนและประเทศไทย 3. ภาคสวนทเกยวของของไทยมความเขาใจและตระหนกถงประโยชนและผลกระทบในการเขาสประชาคมอาเซยน เพอใหสามารถปรบตวและเพมความสามารถในการแขงขน 4. มความเชอมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภมภาค และการอานวยความสะดวกการคาและการขนสง เพอสนบสนนการเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาครวมกน

- ระดบความสมพนธ ความเคารพซงกนและกนกบประเทศเพอนบานอยในระดบปกต มความกาวหนาในการแกไขเรองทเปนประเดนปญหาระหวางกนและทาทไทยเปนทยอมรบ - ความรวมมอระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน และระหวางไทยกบประเทศอาเซยนสามารถขบเคลอนไปไดตามแผนการดาเนนงาน - มกจกรรมเพอเสรมสรางความเขาใจของสาธารณชนตางประเทศทเปนกลมเปาหมายตอประเทศไทย และสอมวลชนมการตอบรบในเชงบวกตอไทยและนโยบายตางประเทศของไทย - มการประสานความรวมมอระหวางภาครฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสอมวลชน เพอสงเสรมการมสวนรวมและพฒนาศกยภาพ เพอเตรยม ความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยน - มการพฒนาระบบโครงสรางพนฐาน รวมถง กฎหมายและกฎระเบยบภายในประเทศใหสามารถรองรบการดาเนนการตามขอผกพนตาง ๆ

Page 14: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

กลยทธ/วธดาเนนการ

นโยบาย กลยทธ/วธการ 1. เรงฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ เพอสนบสนนการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจ ในภมภาครวมกน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทงตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทต บนพนฐานของสนธสญญาและกฎหมายทเกยวของ และเรงดาเนนการตาม ขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยน ในป 2558 ทงในมตเศรษฐกจ สงคม และ ความมนคง ตลอดจนการเชอมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภมภาค

- กระชบความสมพนธ สรางความเขาใจและความไวเนอเชอใจระหวางประเทศไทยและประเทศ เพอนบาน ทงในระดบรฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน - เรงดาเนนการแกไขปญหาตามแนวพรมแดนทมความเรงดวน - เตรยมความพรอมและสงเสรมความตระหนกรของประชาชน ผประกอบการ และภาคสวนตาง ๆ ของไทย เกยวกบอาเซยนและการเปนประชาคมอาเซยน รวมถง สงเสรมความรวมมอระหวางกรอบอาเซยนและกรอบความรวมมออน ๆ - เชอมโยงโครงขายระบบขนสงและระบบโลจสตกสทงในและระหวางประเทศ โดยเฉพาะจดทเชอมตอกบประเทศเพอนบานใหเพยงพอและตอเนองกบระบบการขนสงอนอยางมประสทธภาพ รวมถง การเตรยมการในเชงยทธศาสตรและการใชประโยชนโครงสรางพนฐาน เพอรองรบการเชอมโยงในกรอบอาเซยน - พฒนาระบบอานวยความสะดวกการคาของประเทศ เพอรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจตามขอผกพนประชาคมอาเซยน ทงในการยกระดบคณภาพและประสทธภาพโครงสรางพนฐานและ สงอานวยความสะดวกทดานชายแดน รวมถง การเรงพฒนาระบบ National Single Window (NSW) และระบบสนบสนนของรฐ ใหเชอมตอกบระบบของอาเซยนได

- นโยบายท ๔ นโยบายสงคมและคณภาพชวต

ขอ ๔.๓ นโยบายพฒนาสขภาพของประชาชน

เปาประสงคเชงนโยบายและเปาหมาย/ตวชวด

เปาประสงคเชงนโยบาย เปาหมาย/ตวชวด ๑. ประชาชนมหลกประกนสขภาพอยางครอบคลม มคณภาพ และมโอกาสเขาถงบรการไดอยางเทาเทยมกน

- รอยละของสถานบรการสขภาพทไดรบการพฒนาศกยภาพและขดความสามารถใหมคณภาพและมาตรฐาน

Page 15: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

เปาประสงคเชงนโยบาย เปาหมาย/ตวชวด

๒. ระบบบรการสขภาพมโครงสรางพนฐาน ทเพยงพอทงบคลากรและอปกรณทางการแพทย และสถานพยาบาล

- สดสวนของบคลากรทางการแพทยและสาธารณสขตอประชากรในแตละภมภาค - สดสวนของเครองมอแพทยทสาคญตอประชากร ในแตละภมภาค

๓. ประชาชนมสขภาพอนามยด มพฤตกรรม สขภาพเหมาะสม สามารถควบคม และลดปจจยเสยงตอโรคเรอรง ภยพบต และภยสขภาพ

- อตราการเพมการเจบปวยโรคเรอรง ๕ โรค ไดแก โรคหวใจ เบาหวาน โรคความดนโลหตสง โรคหลอด เลอดสมอง และโรคมะเรง - รอยละของประชากรเปาหมายทมพฤตกรรมเสยงตอสขภาพ เชน บหร สรา การมเพศสมพนธทไมปลอดภย

๔. ประเทศไทยเปนศนยกลางดานสขภาพ และการรกษาพยาบาลในระดบนานาชาต

- อตราการเขามาใชบรการสขภาพและการรกษา พยาบาลของชาวตางชาต - รายไดของประเทศจากการสงออกยารกษาโรคและวคซน

กลยทธ/วธดาเนนการ

นโยบาย กลยทธ/วธการ ๑. ลงทนดานบรการสขภาพ โดยการพฒนาคณภาพการใหบรการสขภาพ ทงระบบอยางมบรณาการเชอมโยงในทกระดบ จดใหมระบบสารสนเทศทางสาธารณสขทมประสทธภาพ และเรงผลตบคลากรทางการแพทยและสาธารณสข ใหเพยงพอกบปรมาณงานทเพมขนตามขอเทจจรง ในปจจบนเพมขดความสามารถของโรงพยาบาล ระดบตาง ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลศนยความเปนเลศทกระจายอยในสวนภมภาค และมระบบ การสงตอผปวยไปสโรงพยาบาลตาง ๆ อยางมประสทธภาพ รวมทง สนบสนนใหโรงพยาบาล ในระดบตาง ๆ มเครองมออปกรณทางการแพทยและหองปฏบตการวทยาศาสตรการแพทยททนสมย รวมทงพฒนาสถานบรการปฐมภมในเขตเมอง และชนบททสมบรณแบบทวประเทศ ๒. ผลตบคลากรทางดานสาธารณสขใหเพยงพอ โดยกาหนดแผนงานแกไขปญหาขาดแคลนบคลากรทางการแพทยใหสอดคลองกบจานวนประชากรในพนทและสนบสนนใหมการเรงผลต

- พฒนาระบบบรการสขภาพ คณภาพการใหบรการ ศกยภาพของสถานพยาบาล และเทคโนโลย ทางการแพทยในการจดบรการทกระดบ - พฒนาระบบขอมลสขภาพและระบบสารสนเทศสาธารณสขใหมความเชอมโยงระหวางระบบหลกประกนสขภาพในแตละระดบบรการ - เพมการผลตและพฒนาขดสมรรถนะบคลากร ทางการแพทยและสาธารณสขใหมการกระจายเพยงพอและสอดคลองกบความตองการของพนท ในแตละภมภาค - ปรบปรงระบบบรหารจดการ ระบบการพฒนาบคลากร และการสรางระบบสงเสรมความกาวหนาในอาชพ เพอสรางขวญกาลงใจบคลากร ทางดานสาธารณสข

Page 16: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๐

นโยบาย กลยทธ/วธการ แพทยและบคลากรทางการแพทย เพอใหกลบไป ปฏบตงานในภมลาเนาเดมในชนบท พรอมกบ การสรางขวญกาลงใจในเรองของความกาวหนา ในอาชพ และการมคาตอบแทนทเหมาะสมและเปนธรรม

๓. จดใหมมาตรการสรางสขภาพโดยมเปาหมาย เพอลดอตราปวย ตาย และผลกระทบจากโรคไมตดตอเรอรง เชน โรคเบาหวาน โรคความดนโลหตสง โรคหวใจ โรคหลอดเลอดและโรคมะเรงอยางมบรณาการและครบวงจร ตงแตการมนโยบายสาธารณะทเออตอการลดปจจยเสยงทางสขภาพ จดใหมการสอสารสาธารณะของรฐ เพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ ใหความรปองกนโรค เพอการดแลรกษาสขภาพตนเอง ของประชาชนอยางมประสทธภาพ การสราง ความเขมแขงของชมชน การใหบรการเชงรก ตลอดจนคมครองผบรโภคดานสขภาพ

- พฒนานโยบายสาธารณะ สงแวดลอม และสภาพแวดลอมทเออตอสขภาพ - พฒนาระบบและกลไกการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรค และปจจยเสยงทคกคามตอสขภาพ และระบบเตรยมความพรอมตอบโตภาวะฉกเฉนดานการแพทยและสาธารณสข - เสรมสรางความรและพฒนาทกษะในการดาเนนชวตและการสรางเสรมสขภาพทจะนาไปสการดแลตนเองดานสขภาพ - เสรมสรางความเขมแขงและกระบวนการเรยนรใหแกผบรโภค รวมทงสนบสนนใหมกลไก การคมครองผบรโภคภาคประชาชน

๔. พฒนาขดความสามารถของอาสาสมคร สาธารณสขทกคนใหเปนนกจดการสขภาพชมชน ขยายความครอบคลมไปถงกลมผดอยโอกาสสนบสนนอปกรณพนฐานทจาเปน เพอใหสามารถเปนกาลงสาคญในการดแลสขภาพของคนในชมชน พฒนาแกนนาสขภาพครอบครวและ การสาธารณสขมลฐาน ทชมชน ทองถน มสวนรวมในการสรางเสรมสขภาพและจดการปญหาสขภาพของตนเองไดอยางเขมแขงและยงยน

- พฒนาขดความสามารถของอาสาสมคร สาธารณสข (อสม.) ในการดาเนนกจกรรม ดานสขภาพ และสรางเสรมเครอขายในการพฒนาและแกไขปญหาสาธารณสขชมชน

๕. พฒนาคณภาพชวตของประชาชนตงแตในชวงตงครรภ วยเดก วยเจรญพนธ วยบรรลนตภาวะ วยชรา และผพการ สนบสนนโครงการสงเสรมเชาวปญญาของเดก และใหความชวยเหลอ แนะนาฝกอบรม ผปฏบตงานศนยพฒนาเดกกอน วยเรยน สนบสนนโครงการพฒนาศนยสงเสรมสขภาพสตรเพอดแลสขภาพของสตรและเดกอยางบรณาการทวประเทศ รวมทง เผยแพรใหความรและดแลปองกนการตงครรภ ในวยรนและ การตงครรภทไมพงประสงค และลดความรนแรงตอเดกและสตร สนบสนนโครงการจดตงศนย

- สงเสรมและพฒนาคณภาพชวต โดยพฒนา สขภาพอนามย พฒนาเครอขายสถานบรการ ระบบบรการ ระบบการฟนฟสขภาพ โดยเฉพาะในกลม เดก สตร ผสงอาย และคนพการ - พฒนาระบบการจดการความรดานสขภาพ ทงการสราง การจดการ การสอสารและการเผยแพรความรดานสขภาพทหลากหลายและเหมาะสม ในแตละกลมเปาหมาย

Page 17: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๑

นโยบาย กลยทธ/วธการ สงเสรมคณภาพชวตผสงอายและผพการ เพอดแล ผสงอายและผพการใหมคณภาพชวตทด โดยใหได เขาถงการบรการอยางมศกดศร มคณภาพ และเปนธรรม รวมทง ใหมระบบการฟนฟสขภาพในชมชน จดการประชาสมพนธเชงรก เพอเผยแพร ความรดานสขภาพผานสอแขนงตาง ๆ อยางเปนระบบ

๖. สงเสรมใหประชาชนทกระดบมโอกาส ออกกาลงกายและเลนกฬาเพอสรางเสรมสขภาพและพลานามยทด สรางนสยความมนาใจ เปนนกกฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพอหลกเลยงการหมกมนมวสมกบอบายมขและยาเสพตด

- พฒนาเครอขายการกฬา กจกรรมนนทนาการ และการออกกาลงกาย เพอสรางเสรมสขภาพและการมสมรรถภาพทางกายทด - พฒนาโครงสรางพนฐานทางการกฬา โดยการสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขายและสรางความตระหนกเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพของประชาชน

๗. ขบเคลอนใหประเทศไทยเปนเลศในผลตภณฑและการบรการดานสขภาพและการรกษาพยาบาลในภมภาคเอเชย โดยประสานความรวมมอกบทกภาคสวนทเกยวของในการสรางความกาวหนาในทางวชาการ และไมกอใหเกดผลกระทบกบ บรการสขภาพโดยรวมของคนไทย สนบสนนเอกชนใหจดบรการศนยพกฟนผปวยทมมาตรฐาน รวมทงแกไขปรบปรงกฎระเบยบทเกยวของ เพอใหมการใชบคลากรทางการแพทยรวมกนระหวาง ภาครฐและเอกชนใหเอออานวยตอการดาเนนงาน

- พฒนาคณภาพผลตภณฑยารกษาโรค วคซน สถานประกอบการธรกจบรการสขภาพ บคลากร และผลตภณฑสขภาพ - พฒนากลไกควบคมมาตรฐานบรการ/ผลตภณฑและสงเสรมมาตรฐานการผลต ผลตภณฑและ การบรการสขภาพ

2.5 ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 25582 รฐบาลไดกาหนดยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 เพอเปนเครองมอในการบรหารราชการแผนดน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหสอดคลองกบแนวนโยบายพนฐานแหงรฐตามบทบญญตของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนการบรหารราชการแผนดน พ.ศ. 2555 – 2558 โดยใหความสาคญกบยทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) และยทธศาสตรการเขาสประชาคมอาเซยน ป 2558 รวมทง นาปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงมาเปนหลกปฏบตในการจดสรรงบประมาณใหสอดคลองเหมาะสมกบสภาพการณทางเศรษฐกจและสงคม มงเนนใหมการบรณาการดาเนนการรวมกน เพอใหสามารถนายทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจาป ไปใชเปนแนวทางในการกาหนดลาดบความสาคญของภารกจหนวยงาน และใชเปนเครองมอในการจดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใหเกดประสทธภาพประสทธผล และเปนการวางพนฐานเพอรองรบการพฒนาประเทศในระยะยาวตอไป

2 เอกสารประกอบการประชม การมอบนโยบายสาหรบขบเคลอนยทธศาสตรประเทศ และการชแจงการจดทางบประมาณรายจาย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557. สานกงบประมาณ สานกนายกรฐมนตร.

Page 18: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๒

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ . 2557ประกอบดวย 8 ยทธศาสตร และรายการคาดาเนนการภาครฐ ภายใตแตละยทธศาสตรและรายการคาดาเนนการภาครฐ ประกอบดวยแผนงานรวม 52 แผนงาน ทงน ในสวนของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเกยวของ ม 2 ยทธศาสตร ไดแก

- ยทธศาสตรท 1 เรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน แผนงานท 1.1 แผนงานรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน เพอเสรมสรางศกยภาพผประกอบการไทยในดานการคาการลงทน จดตงศนยใหคาปรกษานกลงทนไทย ขยายเครอขาย ดานผใหบรการโลจสตกสและดานสงคม สงเสรมความรวมมอดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ยกระดบคณภาพการศกษา แรงงาน และพฒนาทกษะภาษาตางประเทศใหสอดคลองกบ ความตองการของตลาดแรงงานและการเคลอนยายแรงงานเสร พฒนากฎหมาย กฎและระเบยบ เพออานวยความสะดวก ในดานการคาการลงทน สรางความร ความเขาใจในดานสงคม ศลปวฒนธรรม ประวตศาสตร ศาสนา เสรมสรางธรรมาภบาลในภาครฐ ตลอดจนสรางความรวมมอในดานความมนคงและการใชประโยชนพนทชายแดนระหวางประเทศอาเซยน และแผนงานท 1.7 แผนงานเพมรายได จากการทองเทยวและบรการ เพอเพมรายไดจากการทองเทยวและบรการดวยการเสรมสรางภาพลกษณการการทองเท ยวของประเทศสนบสนนการดาเนนการพฒนาสนคาและบรการ โครงสรางพนฐาน ความปลอดภย และการอานวยความสะดวกใหมคณภาพและมาตรฐาน รวมทง สงเสรมการทองเทยวเชงสขภาพ เพอขยายโอกาสทางการตลาดและการลงทนในภมภาค ตลอดจนพฒนาเมองทองเทยวกลมทองเทยว เมองสขภาพ เมองการศกษานานาชาต ใหสอดคลองกบศกยภาพของพนท เพอรองรบการกาวสประชาคมอาเซยน

- ยทธศาสตรท 4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวตและความเทาเทยมกนในสงคม แผนงานท 4.3 แผนงานพฒนาดานสาธารณสข เพอใหประชาชนไดรบบรการดานสาธารณสข ทมคณภาพและมาตรฐานอยางเทาเทยมกน โดยพฒนาโครงสรางพนฐานและเทคโนโลยทางการแพทย พฒนาระบบบรการดานสรางเสรมสขภาพ สนบสนนการผลต การพฒนาและการกระจายบคลากรทางการแพทยและสาธารณสข ใหเหมาะสมสอดคลองกบการใหบรการประชาชน และแผนงานท 4.7 แผนงานปองกนปราบปรามและบาบดรกษาผตดยาเสพตด เพอใหสงคมเขมแขง ปลอดภย และมภมคมกนจากภยยาเสพตด โดยปองกนเดก เยาวชน และประชาชนกลมเสยงมใหเขาไปเกยวของกบยาเสพตด ปราบปรามลงโทษผผลต ผคา ผนาเขา ผมอทธพล และผประพฤตมชอบ โดยใชมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยตธรรมอยางเปนระบบ รวมมอกบตางประเทศ ในการควบคมและสกดกนยาเสพตด รวมทง บาบดรกษาและฟนฟสมรรถภาพผตดยาเสพตดใหกลบเขาสสงคมและสามารถดาเนนชวตไดตามปกต โดยมกลไกตดตามชวยเหลออยางเปนระบบภายหลงการบาบด

2.6 นโยบายการบรหารงานกระทรวงสาธารณสข รฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข (นพ.ประดษฐ สนธวณรงค) ไดมอบนโยบาย

การบรหารงานของกระทรวงสาธารณสข เมอวนท 2 พฤศจกายน 2555 ดงน3

วสยทศนในการทางาน : ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทกคนจะมสขภาพแขงแรงเพมขน เพอสราง ความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศทงทางตรงและทางออมอยางยงยน

3

นโยบายการบรหารงานของกระทรวงสาธารณสข โดยรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข (นพ.ประดษฐ สนธวณรงค). 2 พฤษภาคม 2556.

Page 19: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓

พนธกจของการทางาน 1. พฒนาระบบสขภาพใหมประสทธภาพ คณภาพทงดานการสงเสรมสขภาพ ปองกน

และรกษาโรครวมทงฟนฟสภาพ เปนระบบทมความมนคงสามารถสรางรายไดใหกบประเทศทงทางตรงและทางออม

2. มการทางานประสานกนแบบบรณาการ ทงภายในหนวยงานและระหวางหนวยงานภาครฐและภาคเอกชนเพอบรรลวสยทศนและสนองตอนโยบายของรฐบาล

3. พฒนาระบบการทางานทขบเคลอนไปสเปาหมายระหวางผทางานรวมกน ตลอดจนเกดคณคาตอยอดและความเขาใจซงกนและกน

เปาและเปาหมาย 1. กลมเปาหมาย ตวชวด การวดผลและกรอบระยะเวลาในทกงานเพอสนองตอ

วสยทศนและพนธกจ (Indicators and Measurements) 2. องคกรหรอหนวยงานดานกาหนดกฎเกณฑการบรหารทางดานสขภาพระดบชาต

(National Health Authority) 3. องคกรหรอหนวยงานดานบรการดานการแพทยและสาธารณสข (Health Service

Provider) 4. องคกรหรอหนวยงานทดแลดานการซอบรการทางการแพทยและสาธารณสข

(Healthcare Purchaser) 5. องคกรหรอหนวยงานทรบผดชอบดานขอมลทางดานสขภาพของประเทศ (National

Health Information) 6. หนวยงานทรบผดชอบและดาเนนงานของกระทรวงสาธารณสขในดานนโยบาย

ตางประเทศโดยตรง (Health Foreign Policy Office) 7. ระบบฐานขอมลและระบบสอสารดานสขภาพในทกระดบทเชอมโยงตดตอกนท

สามารถเพมประสทธภาพ คณภาพในการทางานหรอการใหบรการตอประชาชน (Health Information System and Network)

8. ระบบการเงนการคลงของงานดานสขภาพในทกระดบทเปนทยอมรบของทกฝาย ทสามารถนามาสประสทธภาพ คณภาพและความมนคงของระบบการดแลดานสขภาพของประเทศ

9. มาตรการดานกาลงคนแสดงถงการทางานอยางมประสทธภาพ ใชกาลงคนอยางเหมาะสมและถกตองและแสดงถงความรบผดชอบของหนวยงาน

10. รปแบบของสภาพการจางงานทนอกเหนอจากรปแบบขาราชการ เชน การเปนพนกงานกระทรวงสาธารณสข ทสอดคลองตอภาระงานโดยเปนรปแบบทสามารถจงใจ และสราง ความมนใจใหผทางานตลอดจนเกดแรงจงใจในการทางาน

11. ระบบการทางานและตดตอสอสารระหวางประชาชนในทกสวนทสามารถอานวยประโยชนใหประชาชนจนไดรบความพงพอใจ

12. การสนองตอนโยบายของรฐบาลในโครงการตางๆทเปนรปธรรมชดเจนและทนเวลา

กลยทธในการทางาน 1. ใชตวชวดเปนเปาหมายในการทางานรวมกนของทกภาคสวน โดยกาหนดตวชวด

วธวดผล และกลมเปาหมายทชดเจนทงตวชวดทวไปและตวชวดเฉพาะเรอง มรปแบบการประเมนทเปนรปธรรมมขอมลสนบสนนชดเจนและเปนทยอมรบรวมกน

Page 20: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔

2. การพฒนาและผนวกระบบขอมลขาวสารดานสขภาพของระบบการดแลดานสขภาพของประเทศใหเปนระบบเดยวกน และมการนาเทคโนโลยสารสนเทศมาใชเพอเพมประสทธภาพ ประสทธผลและคณภาพของงานและเพอใชเปนฐานขอมลในการทางาน พฒนาระบบขอมลสขภาพระดบชาต (National Health Information)

3. การปรบโครงสรางของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสขในเรองระบบและวธการ ตลอดจนกลยทธการทางาน มการกาหนดรปแบบทชดเจนโดยชดเจน โดยมองคกรการจดการผใหบรการ (Service provider) แยกสวนจากผกาหนดหลกเกณฑ (National Health Authority) ใหชดเจนเพอลดขอขดแยงตางๆ ทงน ในขนตนจะใชอานาจในดานบรหารเปนกลไกหลกในการดาเนนการ

4. การปรบโครงสรางทางดานการเงนการคลงเพอสรางดลยภาพของรายไดและรายจายของการเงนการคลงระยะยาว ทงระดบมหภาค ภมภาค และระดบหนวยบรการทเหมาะสมกบหนวยบรการแตละแหง รวมทง สามารถสะทอนใหเหนถงความสามารถและความรบผดชอบของหนวยงานทชดเจน

5. พฒนากาลงคนภาครฐ ดานสาธารณสขใหมสภาพงาน การจางงานท ดขน ความรบผดชอบในงานทชดเจน ไดรบความดแลจากผบงคบบญชา จนทาใหสามารถจงใจใหเกดการทางานทมประสทธภาพ คณภาพและประสทธผล เพอสรางความมนคง และขวญกาลงใจมความสขในการทางานอกทงใหเกดความรความสามารถในการทางานเพมขน โดยใชนวตกรรมและเทคโนโลยใหมๆเพมขนมาเสรม

6. เสรมสรางบทบาทของประเทศไทยในเวทสขภาพโลก ทงระดบภมภาค เพอรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Community, AEC, APSC, ASCC) และระดบนานาชาตเพอใหเกดคณภาพชวตทดและประโยชนรวมกนทงระดบทวภาค ภมภาคและระดบโลก

7. ทกหนวยงานตองเนนการทางานทสนบสนนการมสวนรวมของภาคเอกชน และประชาชน นอกจากน การทางานในระหวางภาครฐดวยกนในทกระดบหรอหนวยงาน จะตองมรปแบบ การทางานทสอดคลอง สงเสรมซงกนและกนและบรณาการ

8. เสรมสรางธรรมาภบาลรวมทงความโปรงใสในระบบงาน โดยการจดใหมระบบขอมล เพอเผยแพรแกประชาชนและทกฝายทเกยวของ ใหไดรบรอยางกวางขวาง และตอเนอง และมจตสานก ในการยดถอการบรการประชาชนเปนเปาหมาย

9. สนบสนนนโยบายการเสรมสรางรายไดสขภาพของประเทศ ทงดานยาสมนไพรไทย อาหาร สนคาพนเมอง รวมถงการเปนศนยกลางสขภาพ โดยไมใหเกดผลกระทบทางลบตอระบบบรการภาครฐ

10. เพมประสทธภาพและปรบปรงคณภาพของระบบหลกประกนสขภาพ 30 บาทรกษาทกโรค รวมถงการบรณาการสทธของผปวยทพงไดรบจากระบบประกนสขภาพตาง ๆ ใหมคณภาพเพมขนทดเทยมกน

11. ปรบปรงขบวนการทางานตาง ๆ (Reprocess) ของทกหนวยงานใหไวตอ การตอบสนองความตองการของประชาชน

12. ปรบปรงกฎหมายทเกยวของกบระบบสขภาพทงระบบใหสอดคลองกบทศทาง การปฏรปและรองรบบรบทของสงคมไทย ประชาคมอาเซยนและประชาคมโลกในอนาคต

Page 21: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๕

นโยบายเรงดวน4 1. ปรบปรงระบบบรหาร 2. มตวชวดในการวดผลงาน 3. เพมประสทธภาพของบรหารในระบบหลกประกนสขภาพแหงชาต 4. การแพทยฉกเฉนและระบบสงตอ 5. การพฒนากาลงคนดานสขภาพ 6. ความรวมมอระหวางภาครฐและภาคเอกชน 7. การสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค 8. การพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางบรการสขภาพนานาชาต (Medical Hub)

2.7 กรอบยทธศาสตรกระทรวงสาธารณสข ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8

วสยทศน : ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทกคนจะมสขภาพแขงแรงเพมขน เพอสรางความเจรญเตบโต ทางเศรษฐกจของประเทศ ทงทางตรงและทางออมอยางยงยน

พนธกจ ๑. กาหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบรหารจดการบนฐานขอมลทมคณภาพและ

การจดการความรรวมถงการตดตามกากบประเมนผล (Regulator) ๒. จดระบบบรการตงแตระดบปฐมภมจนถงบรการศนยความเปนเลศทมคณภาพ ครอบคลมและ

ระบบสงตอทไรรอยตอ (Provider)

เปาประสงค ๑. อายคาดเฉลยเมอแรกเกด ไมนอยกวา 80 ป ๒. อายคาดเฉลยของการมสขภาพด ไมนอยกวา 72 ป

ยทธศาสตร ๑. พฒนาสขภาพตามกลมวย ๒. พฒนาและจดระบบบรการทมคณภาพมาตรฐาน ครอบคลม ประชาชนสามารถเขาถงบรการได ๓. พฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการ ๔. เรงรดการพฒนาระบบบรการสขภาพ เพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน ๕. พฒนาระบบบรการสขภาพในจงหวดชายแดนภาคใตสอดคลองกบสถานการณและ

สภาพแวดลอม โดยการมสวนรวมของภาคเครอขาย ๖. สงเสรมและพฒนาการเปนศนยกลางบรการดานสขภาพ ๗. พฒนาระบบประกนสขภาพใหมคณภาพและประสทธภาพ ๘. เสรมสรางระบบเฝาระวงควบคม ปองกนบาบดรกษา และฟนฟภาพของประชาชน ผเสพ

ผตดยา และสานเสพตด ใหมประสทธภาพ

4 การประชมเชงปฏบตการเรอง การพฒนาการปฏรปเพอเพมประสทธภาพการบรหารงาน กระทรวงสาธารณสข ประจาปงบประมาณ พ.ศ.

2557. วนศกรท 4 ตลาคม 2556 ณ โรงแรมรชมอนด ถนนรตนาธเบศร อ.เมอง จ.นนทบร.

Page 22: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๖

เปาหมายการใหบรการ ๑. ประชาชนทกลมวยมพฤตกรรมสขภาพทถกตอง และอยในสภาพแวดลอมทเหมาะสม

สามารถลดภาระโรคและภยคกคาม ตลอดจนไดรบการคมครองผบรโภคดานสขภาพ ตวชวด - อตราสวนมารดาตาย (ไมเกน 15 ตอการเกดมชพแสนคน) - รอยละของเดกทมพฒนาการสมวย (ไมนอยกวา 85) - รอยละของเดกนกเรยนมภาวะอวน (ไมเกน 15) - เดกไทยมความฉลาดทางสตปญญาเฉลย (ไมนอยกวา 100) - อตราการคลอดในมารดาอาย 15-19 ป (ไมเกน 50 ตอประชากรหญงอาย 15-19 ปพนคน) - ความซกของผบรโภคเครองดมแอลกอฮอลในประชากรอาย 15-19 ป (ไมเกน 13) - อตราตายจากอบตเหตทางถนน (ไมเกน 18 ตอประชากรแสนคน) - อตราตายจากโรคหลอดเลอดหวใจ (ไมเกน 23 ตอประชากรแสนคน) - อตราตายจากโรคหลอดเลอดสมอง (ไมเกน 12 ตอประชากรแสนคน) - ผพการทางการเคลอนไหว (ขาขาด) ไดรบบรการครบถวน (รอยละ 100 ภายใน 3 ป) - รอยละของขอรองเรยนของผบรโภคไดรบการแกไขภายในระยะเวลาทกาหนด (เทากบ 98)

๒. ประชาชนทกคนในเขตบรการสขภาพไดรบบรการทมคณภาพมาตรฐานทกระดบและเขาถงเทคโนโลยททนสมยในเขตบรการสขภาพ

ตวชวด - รอยละสถานบรการสขภาพภาครฐผานการรบรองมาตรฐาน HA (เพมขนรอยละ 5 ตอป) - รอยละการสงตอผปวยนอกเขตบรการ (ลดลง 50) - รอยละของผปวยนอกไดรบบรการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอกทไดมาตรฐาน

(เทากบ 16)

- รอยละของผปวยซมเศราเขาถงบรการ (มากกวา 31)

- ดชนผปวยใน (CMI) ของแตละระดบสถานบรการสขภาพตาม Service Plan ผานเกณฑ ทกาหนด

- รอยละหองปฏบตการดานการแพทยและสาธารณสขมคณภาพและมาตรฐาน (100)

- รอยละของผปวยโรคเบาหวานทควบคมระดบนาตาลไดด (ไมนอยกวา 40)

- รอยละของผปวยโรคความดนโลหตสงทควบคมความดนโลหตไดด (ไมนอยกวา 50)

๓. ระบบบรการสขภาพมศกยภาพสามารถรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน ตวชวด - จานวนโรงพยาบาลทไดรบการพฒนาศกยภาพเพอรองรบการเขาสประชาคม ASEAN

(๕๕ แหง)

๔. ประชาชนในจงหวดชายแดนใตมสขภาพด ตวชวด - อตราการปายหรอตายดวยปญหาสขภาพทสาคญของประชาชนในเขตจงหวดชายแดน

ภาคใต 3 อนดบแรกลดลง (รอยละ 5 ตอป)

Page 23: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๗

๕. บรการสขภาพและผลตภณฑสขภาพไดรบการสงเสรมใหสามารถแขงขนและเพมรายไดแกประเทศ

ตวชวด - รอยละของสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพมระบบการผลตและประกนคณภาพ

เปนไปตามมาตรฐานสากล (เทากบ 25)

๖. ประชาชนมหลกประกนสขภาพ ไดรบบรการสขภาพอยางทวถงและมคณภาพ ตวชวด

- รอยละความพงพอใจของประชาชนตอระบบหลกประกนสขภาพถวนหนา (ไมนอยกวา 95)

๗. ประชาชน ผเสพ ผตดยา และสารเสพตดไดรบการบาบดรกษา ฟนฟ เฝาระวง ควบคมการใชวตถเสพตด เพอสามารถดาเนนชวตไดตามปกตในสงคม

ตวชวด

- รอยละผเสพยาตดทผานการบาบดทไดรบการตดตามไมกลบไปเสพซา (๘๐ )

2.8 นโยบายการจดทาแผนงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหไวเมอวนท 15 ตลาคม 2556 มรายละเอยดดงน

เพอใหการจดทาคาของบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ . 2558 สอดคลองเชอมโยงกบนโยบาย ยทธศาสตร และแนวทางการดาเนนงานทกระดบ ตงแตระดบรฐบาล ระดบกระทรวง และระดบกรม สามารถมงบประมาณรองรบการขบเคลอนนโยบายไดอยางมประสทธภาพ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาขอใหแนวทางในการจดทาคาของบประมาณฯ ไวดงน

1. ยดถอแนวทางการจดทางบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทคณะรฐมนตร ไดมมตเหนชอบ เมอวนท 15 ตลาคม 2556 โดยกาหนดใหสวนราชการดาเนนการดงน

1.1 ใหความสาคญกบการจดทางบประมาณในลกษณะบรณาการ ทงมตนโยบายสาคญของรฐบาล และมตของพนท เพอใหการดาเนนงานเปนไปอยางมประสทธภาพ ประหยด และประสานสอดคลองกน โดยหนวยงานทเกยวของรวมกนกาหนดเปาหมายการดาเนนงานและตดตามผล การดาเนนงาน เพอนามาปรบปรงวธการดาเนนงานใหเหมาะสมมประสทธภาพยงขน

1.2 สวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน สานกงบประมาณ สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และหนวยงานเจาภาพหลกบรณาการยทธศาสตรของประเทศ โดยรวมกนทบทวน/ปรบปรง เปาหมาย กลยทธ ตวชวดผลสาเรจของยทธศาสตรประเทศ เพอใหการดาเนนงานบรรลวตถประสงคทกาหนดไว

1.3 สวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน จดทาแผนความตองการงบลงทนเบองตน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหลกเกณฑพจารณาแผนความตองการงบลงทน ในขนตอนการวางแผนงบประมาณ เพอเพมประสทธภาพการจดการงบลงทนใหสอดคลองกบนโยบายรฐบาล และยทธศาสตรของประเทศ

2. นาขอสงเกตของคณะกรรมาธการวสามญพจารณารางพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสภาผแทนราษฎรและวฒสภา มาใชเปนแนวปฏบต ในการตงคาของบประมาณประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหสอดคลองกน ซงมประเดนทเกยวของกบ อย. ไดแก การใหความสาคญกรณการจดยาชดของรานจาหนายยาใหกบประชาชนผมรายไดนอย การควบคมปราบปรามหรอดาเนนการกบผกระทาความผดกรณการโฆษณาเกนจรงถงสรรพคณอาหารเสรม

Page 24: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๘

หรอยารกษาโรคทางรายการโทรทศนดาวเทยม การจดทาขนตอนการขออนญาตใชเครองหมายรบรอง อย. และการบรณาการภารกจการตรวจพชผกปลอดสารพษ

3. ใชหลก 3R ในการพจารณาจดทาคาของบประมาณตามทสานกงบประมาณกาหนด ไดแก

• Review ทบทวน ตรวจสอบ กระบวนการปฏบตงาน ผลงาน และทรพยากรใหมทงหมด ไมมการอางองระดบการใชจายของปกอนหนา

• Redeploy ตดสนใจตามการ Review ยกเลก /ปรบลดเปาหมาย กจกรรมเดม/ปรบลดคาใชจายตอหนวย ตามแนวทางการพจารณา ดงน

1) ดาเนนการแลวเสรจตามวตถประสงค (ยกเลก/ถายโอน/ปรบลดคาใชจาย) 2) มความสาคญลดลง เนองจากสภาวะแวดลอม เศรษฐกจ สงคมเปลยนแปลง 3) ถายโอนไปใหกบองคกรปกครองสวนทองถนแลว 4) ผลการเบกจาย การปฏบตงานลาชากวาแผน 5) มการโอนเปลยนแปลงคาใชจายไปใชในกจกรรม / รายการอนๆ 6) งบประมาณของกจกรรม/รายการเพมขนตอเนองหลายป ควรตรวจสอบ 7) มการใชเทคโนโลยใหม วธการปฏบตงานใหม ปรบลดคาใชจายดานอนๆ 8) มองคกรอนดาเนนการอยแลว ควรปรบบทบาทเปนหนวยสนบสนน ควบคม

และปรบลดคาใชจายลง • Replace ตดสนใจตามผลการ Review เพอกาหนด กจกรรมใหม เพม

เปาหมาย หรอเพมคาใชจายตอหนวย โดยพจารณาจากความสาคญ จาเปน เรงดวน และศกยภาพของหนวยปฏบต

4. เสนอแผนงาน/โครงการ/กจกรรมเชงยทธศาสตร ใหสอดคลองกบยทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) นโยบายรฐบาล และนโยบายระดบกระทรวง ไดแก

4.1 ระดบชาต ประกอบดวย 1) นโยบายรฐบาล ประกอบดวย

- นโยบายเรงดวน 16 ขอ ซงสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเกยวของกบนโยบาย 2 ขอ ไดแก การแกไขและปองกนปญหายาเสพตด และการเรงฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ

- นโยบายทดาเนนการภายใน 4 ป ทเกยวของ คอ ขอ 4.3 นโยบายการพฒนาสขภาพของประชาชน ขอยอย 4.3.3 ประชาชนมสขภาพอนามยดมพฤตกรรมเหมาะสมสามารถควบคม และลดปจจยเสยงตอโรคเรอรง ภยพบต และภยสขภาพ...ตลอดจนคมครองผบรโภคดานสขภาพ และขอ 4.3.4 ประเทศไทยเปนศนยกลางดานสขภาพและการรกษาพยาบาลในระดบนานาชาต

2) การบรณาการยทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 4 ดาน ไดแก การสรางความสามารถในการแขงขน (Growth & Competitiveness) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม (Inclusive Growth) การสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม (Green Growth) และการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ (Internal Process) ทงน กระทรวงสาธารณสขไดรบมอบหมายใหรบผดชอบหลกในดาน (Inclusive Growth ประเดนการยกระดบคณภาพและมาตรฐานบรการสาธารณสข

4.2 ระดบกระทรวง ทเนนการพฒนาคนตลอดชวงชวต (จาแนกตามกลมวย) การปฏรป กระทรวง (Reform) การเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต (Medical Hub)

Page 25: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๙

5. เสนอแผนงาน/โครงการ/กจกรรม ใหสอดคลองกบภารกจตามกฎหมาย และภารกจยทธศาสตรระดบกรม โดยใชแผนยทธศาสตรงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ภายใตแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555-2559) นอกจากน แผนยทธศาสตรหรอแผนแมบทอน ๆ ทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาขนไวลวงหนา ใหนามาจดทาคาของบประมาณ เพอรองรบไวดวย เพอใหเกดผลสมฤทธตามแผนฯ ทวางไว อาท แผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสารสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา แผนปฏบตการของประเทศ (National Action Plan) พ.ศ. 2554-2558 การพฒนาระบบ National Single Window แผนพฒนายทธศาสตร เพอรองรบ การเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนสานกงานคณะกรมการอาหารและยา (2554-2558) แผนพฒนาองคกร และแผนอน ๆ ทกาหนดไวในระยะยาว เปนตน

6. ยดถอประเดนส าคญ เ ป าหมาย และตว ช วดของป งบประมาณ 2557 ในการบรหารงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนกรอบในการจดทาคาของบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอเนอง ไดแก

6.1 ปรบปรงกระบวนการทางานใหมประสทธภาพ รวดเรว โปรงใส เปนธรรม สามารถตอบสนองตอการเปลยนแปลงและความตองการของผรบบรการ ไดแก

1) ปรบลดการทางานกากบดแลผลตภณฑสขภาพกอนออกวางจาหนาย (ลด Pre-Marketing) และใหภาคเอกชนกากบดแลตนเองใหมากขน (Self Regulation)

2) เนนการตรวจสอบเฝาระวงผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการหลงออกสทองตลาด (Post-marketing) ใหมากขน รวมถงบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง และแกไขบทลงโทษใหมากขนเพอใหประชาชนไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพและความปลอดภย

3) ใชหลกการบรหารความเสยง (Risk Approach) ในการกากบดแลผลตภณฑสขภาพทงกอนและหลงผลตภณฑออกวางจาหนาย โดยการจดกลมประเภทความเสยงของผลตภณฑ (Reclassification) ปรบลดการกากบดแลผลตภณฑกอนออกวางจาหนาย โดยเฉพาะผลตภณฑทมความเสยงตา และดาเนนการกากบดแลผลตภณฑทมความเสยงสง

4) ปรบรปแบบ/วธการทางาน โดยไมเพมทนในการทางาน เชน ทบทวน/ปรบขนตอนการทางาน การนาเทคโนโลยสารสนเทศมาสนบสนนการทางาน/ใหบรการ การถายโอนภารกจ ใหภาคสวนอนดาเนนการ เปนตน

5) ลดระยะเวลาการใหบรการ เพอเปนการสงเสรมเศรษฐกจของประเทศ ภายใตการคมครองคณภาพมาตรฐาน อยางสมดล ระหวางการคมครองผบรโภคและการสรางเศรษฐกจของประเทศ โดยนาระบบ IT มาชวยในการดาเนนงาน (e-Service)

6.2 สง เสรมและพฒนาผลตภณฑอาหารใหมคณภาพ มาตรฐาน โดยใชกระบวนการ Primary GMP เพอสงเสรมครวไทยสครวโลก

6.3 สงเสรมใหมการผลตและใชยาสามญ (Generic Drug) เพอควบคมคาใชจายในระบบบรการสขภาพ

6.4 เสรมสรางองคความรและสรางความตระหนกใหกบผบรโภค ในการเลอกซอ เลอกบรโภคเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง โดยการเผยแพรขอมลความรททนสมย ทนตอเหตการณ และมชองทางทหลากหลาย เพอใหประชาชนไดมความรความเขาใจ สามารถปรบเปลยนพฤตกรรม การบรโภคทถกตองได

6.5 เฝาระวงและจดการโฆษณาผลตภณฑสขภาพทผดกฎหมายตามสอตาง ๆ โดยเฉพาะทางสอเคเบลทว วทยชมชน อนเตอรเนต และนตยสาร ทยงคงพบการฝาฝนการโฆษณาอยาง

Page 26: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๒๐

ตอเนอง โดยใหสรางความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของ และสรางเครอขายการเฝาระวงใหมครอบคลมและเขมแขง

6.6 เตรยมความพรอมดานการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ เพอรองรบ การเขาสประชาคมอาเซยน ทงการพฒนาระบบการควบคมกากบดแลผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการใหสอดคลองกบสากล การพฒนาการเฝาระวงการนาเขา-สงออกผลตภณฑสขภาพ ณ ดานอาหารและยาใหครอบคลมและมประสทธภาพ การพฒนาปรบปรงกฎหมาย กฎระเบยบ หลกเกณฑตาง ๆ ใหสอดคลองกบอาเซยน การพฒนาผประกอบการและผเกยวของใหมความรความเขาใจการเปลยนแปลง ทเกดขนการเตรยมการดานระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหสามารถเชอมโยงฐานขอมลดานผลตภณฑสขภาพเพอการนาเขา-สงออกภายใต National Single Window รวมถงการพฒนาบคลากรใหมสมรรถนะดานการเจรจาระหวางประเทศ เปนตน

6.7 พฒนาอตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพ เพอรองรบการพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต (Medical Hub)

6.8 สรางกลไกและความยงยนในการพฒนาเครอขายการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ใหเกดความเขมแขง และมสวนรวมทจะพฒนาการดาเนนงานใหมประสทธภาพ

6.9 พฒนาระบบการควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด โดยเฉพาะ การตรวจสอบตงแตการนาเขา ณ ดานอาหารและยา การตรวจสอบการกระจาย การใช และการรายงานทถกตองของสถานประกอบการทงภาครฐและเอกชน ไมใหมการรวไหลและนาไปใชทางทผด

7. พฒนาระบบการสนบสนนการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ เพอพฒนาองคกรใหมประสทธภาพ ทงการพฒนาระบบบรหารจดการองคกรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เชน PMQA TQA เปนตน การพฒนาการจดการเรยนรไปสองคกรแหงการเรยนร การพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหทนสมยและเอออานวยตอการปฏบตงาน การพฒนาบคลากรใหมสมรรถนะและทกษะในการดาเนนงานทตอบสนองตอยทธศาสตร การพฒนางานวจยขององคกรในฐานะกรมวชาการ ควรเสนองบประมาณสาหรบงานวจยอยางนอยปละ 2-3% ของงบดาเนนงาน

อยางไรกตาม การดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะบรรลเปาหมายตาม ทกาหนดไวหรอไมนน การมทรพยากรทเพยงพอ โดยเฉพาะงบประมาณจะเปนปจจยสาคญประการหนงทจะทาใหการดาเนนงานบรรลเปาหมายขององคกรได ทงน ตองขอความรวมมอทกทานพจารณาและจดทารายละเอยดคาของบประมาณใหมความครอบคลมและครบถวนตามภารกจและแนวทางทใหไว

3. กรอบความเชอมโยงแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2558 ของ อย. รายเอยดตามภาพท 1

Page 27: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๒๑

Page 28: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา
Page 29: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

ภาพท 1 กรอบความเชอมโยงการจดทาคาของบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ อย.

ระดบ

ชาต

นโยบายรฐบาล นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการในปแรก ขอ 1.2 กาหนดใหการแกไขและปองกนปญหายาเสพตด

เปน “วาระแหงชาต”

นโยบายท 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต ขอ 4.3.3 จดใหมมาตรการสรางสขภาพโดยมเปาหมาย

เพอลดอตราปวย ตาย ฯ...ตลอดจนคมครองผบรโภคดานสขภาพ

ยทธศาสตรการจดสรร งบประมาณ

ยทธศาสตรท 4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม

ขอ 4.7 การปองกน ปราบปราม และบาบดรกษา ผตดยาเสพตด

ยทธศาสตรท 4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม

ขอ 4.3 การพฒนาดานสาธารณสข

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11

แผนบรหารราชการแผนดน

ยทธศาสตรการพฒนาคนสสงคมแหงการเรยนรตลอดชวตอยางยงยน * ขอ 5.3 การสงเสรมการลดปจจยเสยงดานสขภาพอยางเปนองครวม ขอ 5.3.1 การสรางเสรมสขภาวะคนไทยใหมความสมบรณแขงแรงทงรางกายและจตใจ

ขอ 4.3 นโยบายพฒนาสขภาพประชาชน

เปาประสงคเชงนโยบาย

กลยทธ/วธการ

ขอ 1.2 กาหนดใหการแกไขและปองกนปญหายาเสพตด เปนวาระแหงชาต

ปญหายาเสพตดลดลงและไมสงผลกระทบ ตอความสงบสขของสงคม

ประชาชนมสขภาพอนามยด มพฤตกรรมสขภาพเหมาะสม สามารถควบคม และลดปจจยเสยง

ตอโรคเรอรง ภยพบต และภยสขภาพ

ปองกน และแกไขปญหายาเสพตดครบวงจร โดยบรหารจดการอยางบรณาการ ตงแตการขยายความรวมมอ

ทงในและตางประเทศ เพอสกดกนยาเสพตดและสารตงตน การปองกน กลมเสยงเปนเหยอยาเสพตด การบงคบใช กฎหมายอยางเครงครดกบผผลต ผคา การบาบดฟนฟสมรรถภาพผตดยาเสพตด รวมทง การสรางเครอขาย

เฝาระวงและสงเสรมกระบวนการมสวนรวม ของภาคประชาชน

เสรมสรางความเขมแขงและกระบวนการเรยนร ใหแกผบรโภค รวมทงสนบสนนใหมกลไกการคมครอง

ผบรโภคภาคประชาชน

นโยบายการจดสรรงบประมาณ ขอ 4.7.2 ปราบปรามผผลต ผคา และผนาเขายาเสพตด โดยยดหลกนตธรรม และการบงคบใชกฎหมายอยางเครงครด รวมทงสงเสรมความรวมมอระหวางประเทศในการควบคม

และสกดกนยาเสพตด

ขอ 4.3.2 สนบสนนมาตรการสรางเสรมสขภาพ การปรบเปลยนพฤตกรรมดานสขภาพ การเผาระวงและการปองกนโรค รวมทงการดแลสขภาพของคน

ในชมชนผานกลไกตาง ๆ อยางเหมาะสม

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550

มาตรา 80 (2) สงเสรม สนบสนน และพฒนาระบบสขภาพทเนนการสรางเสรมสขภาพ อนนาไปสสขภาวะทยงยนของประชาชน รวมทงจดและสงเสรมใหประชาชนไดรบบรการสาธารณสขทมมาตรฐานอยางทวถงและมประสทธภาพ และสงเสรมใหเอกชนและชมชนมสวนรวมในการพฒนาสขภาพและการจดบรการสาธารณสข

นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการในปแรก ขอ 1.6 เรงฟนฟความสมพนธและพฒนา

ความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ

ขอ 1.6 เรงฟนฟความสมพนธและพฒนา ความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ

ภาคสวนทเกยวของของไทยมความเขาใจและตระหนกถงประโยชนและผลกระทบในการเขาสประชาคมอาเซยน

เพอใหสามารถปรบตวและเพมความสามารถในการแขงขน

เตรยมความพรอมและสงเสรมความตระหนกรของประชาชน ผประกอบการ และภาคสวนตางๆ ของไทย เกยวกบอาเซยนและการเปนประชาคมอาเซยน รวมถงสงเสรมความรวมมอ

ระหวางกรอบอาเซยนและกรอบความรวมมออน ๆ

ยทธศาสตรท 1 เรงรดการพฒนาประเทศและ เตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

ขอ 1.1 การรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

ขอ 1.1.1 เสรมสรางศกยภาพผประกอบการไทยในการคา และการลงทนไทยในกลมประเทศอาเซยน สนบสนนการใหคาปรกษาแกวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาถง แหลงทน การใชประโยชนจากฐานขอมลธรกจและงานวจย การทาตลาดเชงรก การประชาสมพนธสนคาและบรการไทย เพอขยายธรกจไปสในภมภาค ควบคกบการบรหารจดการ

เพอใหเกดการแขงขนทเปนธรรม

ประเทศไทยเปนศนยกลางดานสขภาพ และการรกษาพยาบาลในระดบนานาชาต

พฒนาคณภาพผลตภณฑยารกษาโรค วคซน สถานประกอบการ ธรกจบรการสขภาพ

บคลากร และผลตภณฑสขภาพ

ยทธศาสตรท 1 เรงรดการพฒนาประเทศ และเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน ขอ 1.7 การเพมรายไดจากการทองเทยว

และบรการ

ขอ 1.7.4 สงเสรมกจกรรม การทองเทยวเชงสขภาพฯ

Page 30: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

แผนงาน แผนงาน 4 ปองกน ปราบปราม และบาบดรกษายาเสพตด

แผนงาน 3 พฒนาดานสาธารณสข

ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตดใหอยในระบบและมการปฏบตถกตองตามกฎหมาย

ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ ปลอดภย

เปาหมายการให บรการกรม

ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

ตวชวดผลลพธ รอยละของผรบอนญาตทตรวจพบวากระทาผด

เกยวกบตวยาและสารตงตน ไดรบการดาเนนการตามกฎหมาย = 100

รอยละของผบรโภคมความเชอมนตอผลตภณฑสขภาพทไดรบการรบรองจาก อย = 95

รอยละของผบรโภคมพฤตกรรม การบรโภคผลตภณฑสขภาพ

ทถกตอง = 82.5

ผลผลตกรม (Output)

ผรบอนญาตเกยวกบตวยาและสารตงตนปฏบตถกตองตามกฎหมาย

ผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการไดรบการกากบดแลและตรวจสอบใหมมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

ผบรโภคไดรบความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง

ตวชวดผลผลต

1. รอยละของผรบอนญาตวตถเสพตดดาเนนการถกตอง ตามกฎหมาย = 98 2. รอยละของรายงานวตถเสพตดทไมตรงกบขอเทจจรงไดรบการตรวจสอบแกไขหรอถกดาเนนการตามกฎหมาย = 100

1. รอยละของคาขออนญาตผลตภณฑสขภาพไดรบการพจารณาอนญาตแลวเสรจภายในเวลาทกาหนด = 98 2. รอยละของคาขออนญาตสถานประกอบการไดรบการพจารณาอนญาตแลวเสรจภายในเวลาทกาหนด = 98 3. รอยละของผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐาน ตามเกณฑทกาหนด = 99.7 4. รอยละของผลตภณฑสขภาพทไมไดรบอนญาตไดรบการตดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย = 80 5. รอยละของสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบ การตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด = 98.8 6. รอยละของสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไมไดรบอนญาตไดรบการตดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย = 80 7. รอยละของโฆษณาทตรวจพบวาไมถกตองไดรบการดาเนนการตามกฎหมาย = 100

รอยละของผบรโภคมความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพ

ทถกตอง = 90

กลยทธกรม การควบคมตวยา และสารตงตน ทเปนวตถเสพตด

พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ ใหมประสทธภาพ

พฒนาผบรโภคใหมศกยภาพ เพอการพงพาตนเองได ในการบรโภค

ผลตภณฑสขภาพ

ขอ 8 ประชาชน ผเสพ ผตดยา และสารเสพตด ไดรบการบาบดรกษา ฟนฟ เฝาระวง ควบคมการใช

วตถเสพตด เพอสามารถดาเนนชวตไดตามปกตในสงคม

ระดบ

กระท

รวงฯ

เปาหมายการใหบรการ

กระทรวง

ขอ 4 ประชาชนทกกลมวยมพฤตกรรมสขภาพทถกตอง และอยในสภาพแวดลอมทเหมาะสมสามารถลดภาระโรค

และภยคกคาม ตลอดจนไดรบการคมครองผบรโภคดานสขภาพ

ยทธศาสตรกระทรวงฯ

ขอ 11 เสรมสรางระบบเฝาระวง ควบคม ปองกน บาบดรกษา และฟนฟสภาพของประชาชน

ผเสพ ผตดยาและสารเสพตด ใหมประสทธภาพ

ขอ 5 พฒนาระบบบรการดานสรางเสรมสขภาพและปองกนโรค การฟนฟสมรรถภาพและการคมครองผบรโภคดานสขภาพใหมประสทธภาพ เพอให

ประชาชนทกกลมวยมพฤตกรรมสขภาพทถกตองเหมาะสม

ขอ 1 ระบบบรการสขภาพมศกยภาพสามารถ รองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

ขอ 1 เรงรดการพฒนาระบบบรการสขภาพ เพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

แผนงาน 1 การรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

ระบบการควบคม กากบดแล ผลตภณฑสขภาพ มศกยภาพสามารถรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพเพอรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

รอยละของคาขอผลตภณฑสขภาพไดรบอนญาตตามขอตกลงอาเซยน = 90

ระดบ

กรม

โครงการสรางเสรมระบบการกากบดแลผลตภณฑสขภาพใหสอดคลองกบขอตกลง

อาเซยน

จานวนผประกอบการทสามารถปรบตวไดตามขอตกลงอาเซยน

= 150 ราย

ขอ 3 ธรกจบรการสขภาพและผลตภณฑสขภาพไดรบการสงเสรมใหสามารถแขงขน

และเพมรายไดแกประเทศ

ขอ 3 สงเสรมธรกจบรการสขภาพและผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพมาตรฐาน

ในระดบนานาชาต

แผนงาน 2 เพมรายได จากการทองเทยวและบรการ

ผลตภณฑสขภาพมคณภาพความปลอดภย เปนทยอมรบและแขงขนไดในระดบสากล

สงเสรมอตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพใหสามารถแขงขนไดใน

ระดบสากล

รอยละ 25 ของสถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพมระบบ

การผลตและประกนคณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล

โครงการพฒนาอตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพรองรบ

การพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต

รอยละ 80 ของสถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพทมการพฒนา

ตามมาตรฐานสากล

Page 31: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

1. ผลตสอองคความรดานผลตภณฑสขภาพ เพอเผยแพร 2. รณรงคใหผบรโภคมความรการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

1. พจารณากลนกรองผลตภณฑสขภาพกอนออกสตลาด 2. พจารณาตรวจสอบคณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ กอนอนญาตใหมการประกอบการ 3. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภย ของผลตภณฑสขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย 4. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภย ของสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย 5. พฒนาคณภาพผลตภณฑสขภาพชมชน 6. พฒนายกระดบมาตรฐานการผลตอาหาร

ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด

กจกรรม

1. จานวนเรอง/ครงทผลตสอเพอประชาสมพนธ = 379 เรอง /670 ครง 2. จานวนโครงการทรณรงคใหผบรโภครบรเกยวกบการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง = 5 โครงการ

1. จานวนการพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพ = 454,262 รายการ 2. จานวนการพจารณาอนญาตสถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพ = 22,890 ราย 3. จานวนผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบ = 778,640 รายการ 4. จานวนสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ทไดรบการตรวจสอบ = 5,635 ราย 5. จานวนผลตภณฑสขภาพและสถานทผลตผลตภณฑสขภาพชมชนทไดรบการพฒนา = 1,800 รายการ/1,800 ราย 6. รอยละของสถานทผลตผลตภณฑสขภาพชมชน OTOP ไดรบการนาเขาขอมลพนฐานและพกดเขาส ระบบสารสนเทศเชงภมศาสตรผลตภณฑสขภาพตามแผน = 40 7. จานวนสถานประกอบการอาหารแปรรปทบรรจในภาชนะ พรอมจาหนายไดมาตรฐานตามเกณฑ Primary GMP = 76 ราย

จานวนตวยาและสารตงตนไดรบ การควบคม = 18,000 รายการ

ตวชวดกจกรรม (Process)

ระดบ

กรม

พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ ใหสอดคลองกบ

ขอตกลงอาเซยน

จานวนกฎระเบยบทไดรบ การปรบปรงใหสอดคลองกบขอตกลงอาเซยน = 8 ฉบบ

พฒนาสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพใหม

คณภาพมาตรฐาน

จานวนสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการพฒนา = 130 ราย

Page 32: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

24

บทท 2 การวเคราะหสถานการณ

หลงจากทราบแนวนโยบาย แผนการดาเนนงานทสาคญ และยทธศาสตรระดบชาตและระดบกระทรวงแลว สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงไดนากรอบแนวทางฯ ดงกลาวมาใชในการวเคราะหสถานะขององคกร เพอประกอบการทบทวนยทธศาสตรและกลยทธใหเชอมโยงและสอดคลองเปนไปในแนวทางเดยวกน นอกเหนอจากการวเคราะหขอมลดงกลาวแลว สานกงานคณะกรรมการอาหารและยายงไดวเคราะหขอมลปจจยภายในและภายนอกองคกร เพอจะไดทราบวาปจจยหรอสภาวะแวดลอมมลกษณะอยางไร มการเปลยนแปลงในลกษณะใด กอใหเกดโอกาสและขอจากดตอองคกรอยางไรบาง เพอใชประกอบการเสนอของบประมาณใหสอดคลองกน โดยใชเครองมอ PEST+ HCP Analysis ในการวเคราะหปจจยภายนอก และ McKinsey 7S ในการวเคราะหปจจยภายใน โดยมผลการวเคราะหสรปไดดงน

1. สรปสถานการณภายนอกทสาคญตอการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานสขภาพ ในการวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ไดดาเนนการตามขนตอน 3 ขนตอน ไดแก การตรวจสอบ

(Scanning) การพยากรณ (Forecasting) และการประเมน (Assessing) ทงน เพอใหองคกรสามารถเตรยมความพรอมทจะรบมอตอการเปลยนแปลงทจะเกดขนในอนาคต รวมทง สามารถจดเตรยมกลยทธทเหมาะสมกบสงทเกดขนในอนาคตได สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา จงไดกาหนดประเภทและชนดของขอมล ทสงผลตอการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ดงน

1.1 ปจจยดานการเมอง (Political Component = P)

1.1.1 นโยบายรฐบาล5 ทเกยวของกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาประกอบดวย

- นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะตองเรมดาเนนการในปแรก ขอ 1.2 กาหนดให การแกไขและปองกนปญหายาเสพตดเปน “วาระแหงชาต” โดยยดหลกนตธรรมในการปราบปรามลงโทษผผลต ผคา ผมอทธพล และผประพฤตมชอบ โดยบงคบใชกฎหมายอยางเครงครด ยดหลกผเสพ คอ ผปวยทตองไดรบการบาบดรกษาใหกลบมาเปนคนดของสงคม พรอมทงมกลไกตดตามชวยเหลออยางเปนระบบดาเนนการอยางจรงจงในการปองกนปญหาดวยการแสวงหาความรวมมอเชงรกกบตางประเทศ ในการควบคมและสกดกนยาเสพตด สารเคม และสารตงตนในการผลตยาเสพตดทลกลอบเขาสประเทศภายใตการบรหารจดการอยางบรณาการและมประสทธภาพ รวมทง การดาเนนงานปองกนกลมเสยงและประชาชนทวไปไมใหเขาไปเกยวของกบยาเสพตดดวยการรวมพลงทกภาคสวนเปนพลงแผนดนในการตอสกบยาเสพตด ทงน จากนโยบายดงกลาวสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามภารกจในสวนทเกยวของ ไดแก การควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด มใหนาไปใชในทางทผด

และ ขอ 1.6 เรงฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบานและนานาประเทศ เพอสนบสนนการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจในภมภาครวมกน โดยเฉพาะการเรงแกไขปญหากระทบกระทงตามแนวพรมแดนผานกระบวนการทางการทต บนพนฐานของสนธสญญาและกฎหมาย ทเกยวของ และเรงดาเนนการตามขอผกพนในการรวมตวเปนประชาคมอาเซยน ในป 2558 ทงในมตเศรษฐกจ สงคม และความมนคง ตลอดจนการเชอมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภมภาค

5 คาแถลงนโยบายของคณะรฐมนตร (น.ส.ยงลกษณ ชนวตร) นายกรฐมนตร แถลงตอสภา วนองคารท 23 สงหาคม 2554.

Page 33: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

25

- นโยบายขอท 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต ขอ 4.3 นโยบายการพฒนาสขภาพของประชาชน ขอยอย 4.3.3 จดใหมมาตรการสรางสขภาพโดยมเปาหมายเพอลดอตราปวย ตาย และผลกระทบจากโรคไมตดตอเรอรง เชน โรคเบาหวาน โรคความดนโลหตสง โรคหวใจ โรคหลอดเลอดสมอง และโรคมะเรง อยางมบรณาการและครบวงจร ตงแตการมนโยบายสาธารณะทเออตอการลดปจจยเสยงทางสขภาพ จดใหมการสอสารสาธารณะของรฐเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ ใหความรปองกนโรคเพอการดแลรกษาสขภาพตนเองของประชาชนอยางมประสทธภาพ การสรางความเขมแขงของชมชนการใหบรการเชงรก ตลอดจนคมครองผบรโภคดานสขภาพ และขอยอย 4.3.7 ขบเคลอนใหประเทศไทยเปนเลศในผลตภณฑและการบรการดานสขภาพและการรกษาพยาบาลในภมภาคเอเชย โดยประสานความรวมมอกบทกภาคสวนทเกยวของในการสรางความกาวหนาในทางวชาการ และไมกอใหเกดผลกระทบกบบรการสขภาพโดยรวมของคนไทย สนบสนนเอกชนใหจดบรการศนยพกฟนผปวยทมมาตรฐาน รวมทงแกไขปรบปรงกฎระเบยบทเกยวของ เพอใหมการใชบคลากรทางการแพทยรวมกนระหวางภาครฐและเอกชนใหเอออานวยตอการดาเนนงาน ทงน จากนโยบายดงกลาวถอเปนภารกจหลกทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยารบผดชอบ ตงแตการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพการสงเสรมศกยภาพใหผบรโภคและความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง

1.1.2 นโยบายรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข (นพ.ประดษฐ สนธวณรงค) และรฐมนตรชวยวาการกระทรวงสาธารณสข (นายสรวงศ เทยนทอง)6 ไดมอบนโยบายการบรหารงานของกระทรวงสาธารณสข เมอวนท 2 พฤศจกายน 2555 มกลยทธในการทางาน 12 ขอ มกลยทธทเกยวของกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 5 ขอ ไดแก 1) เสรมสรางบทบาทของประเทศไทยในเวทสขภาพโลก ทงระดบภมภาคเพอรองรบประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Community, AEC, APSC, ASCC) และระดบนานาชาตเพอให เกดคณภาพช วตท ดและประโยชนรวมกนทงระดบทวภาค ภมภาค และระดบโลก 2) ทกหนวยงานตองเนนการทางานทสนบสนนการมสวนรวมของภาคเอกชน และประชาชน นอกจากน การทางานในระหวางภาครฐดวยกนในทกระดบหรอหนวยงาน จะตองมรปแบบการทางานทสอดคลอง สงเสรมซงกนและกน และบรณาการ 3) สนบสนนนโยบายการเสรมสรางรายไดสขภาพของประเทศ ทงดานยาสมนไพรไทย อาหาร สนคาพนเมอง รวมถงการเปนศนยกลางสขภาพ โดยไมใหเกดผลกระทบทางลบตอระบบบรการภาครฐ 4) ปรบปรงขบวนการทางานตาง ๆ (Reprocess) ของทกหนวยงานใหไวตอการตอบสนอง ความตองการของประชาชน และ 5) ปรบปรงกฎหมายทเกยวของกบระบบสขภาพทงระบบใหสอดคลองกบทศทางการปฏรปและรองรบบรบทของสงคมไทย ประชาคมอาเซยนและประชาคมโลกในอนาคต นอกจากน ยงมภารกจงานเรงดวนทรฐมนตรวาการกระทรวงฯ ไดมอบไว 9 ขอ เกยวของกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 2 ขอ ไดแก 1) การแกปญหาผตดยาเสพตดทงในดานการปองกนและการบาบดรกษา ใหเกดการคดกรอง แบงกลม รปแบบการรกษา ตลอดจนการตดตามแบบใหม และ 2) การปรบปรงคณภาพ ดานการบรการประชาชน เชน การลดควและระยะเวลารอคอยการรบบรการของผปวย

1.1.3 เสถยรภาพทางการเมองและเสถยรภาพของรฐบาล มการกลาวอยเสมอวา รฐบาลทมเสถยรภาพจะมสวนอยางยงทจะทาใหการพฒนาประเทศไปอยางรวดเรวและเกดความตอเนอง เปนผลดทง ทางเศรษฐกจ การเมองและสงคม แตสาหรบประเทศไทยแลว ในระยะเวลา ๘๑ ป นบแตมการเปลยนแปลงระบบการปกครองเปนระบบประชาธปไตย ตงแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ รฐบาลไทยมจานวนถง ๖๐ชด โดยมวาระเฉลยเพยงประมาณ ๑ ป ๔ เดอน รฐบาลทมเสถยรภาพจะสามารถบรหารประเทศไดอยางราบรนจนครบวาระ๔ ป จะมสวนสาคญอยางยงในการทาใหประเทศชาตพฒนา 6 เปาหมาย ตวชวดแผนการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพและสงเสรมมลคาเพมทางเศรษฐกจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556.

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. ธนวาคม 2555.

Page 34: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

26

หากพจารณาถงรฐบาลชดปจบนเปนชดท ๖๐ เขามาบรหารประเทศ ตงแตวนท ๒๓ สงหาคม ๒๕๕๔ จนถงปจจบน มการปลบเปลยนโครงสรางรฐมนตรรวมถง ๕ ครง และในสวนของกระทรวงสาธารณสขกมการเปลยนแปลง ทงรฐมนตรและรฐมนตรชวยวาการฯ ทาใหคณะรฐมนตรทขนมาบรหารงานเพยงวาระสน ๆ ทาประโยชนใหแกประเทศชาตไดไมมากนก ถอวาเปนความออนแอของรฐบาล ซงจะนาประเทศเขาส “การเมองไรเสถยรภาพ” ปจจยดงกลาวมผลกระทบอยางสงตอการตดสนใจของตางชาต ทจะเขามาลงทนหรอพฒนาดานอตสาหกรรมการผลตผลตภณฑสขภาพในประเทศไทย

หากมการปรบเปลยนรฐบาลหรอรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสขบอยครง มผลใหนโยบายสาคญทมอบหมายใหหนวยงานตาง ๆ ดาเนนการ อาจไมมความตอเนอง รวมทง มการเปลยนแปลงของนโยบายบอยครง นอกจากน การเปลยนแปลงรฐมนตรหรอการเปลยนแปลงรฐบาล จะมผลกระทบตอ การประชมราชการทมรฐมนตรเปนประธาน หรอกระทบตอกระบวนการออกกฎหมาย ทงในระดบพระราชบญญต กฎกระทรวงหรอประกาศกระทรวง ทเกดความลาชา เชน หากมการเปลยนรฐบาล กฎหมายทถกเสนอไวแลวในรฐบาลเดม บางขนตอนจะถกสงกลบมายงหนวยงานทเกยวของ เพอแจงยนยนกฎหมายดงกลาวอกครงหนง มผลใหไมสามารถออกกฎหมายมาใชบงคบไดตามชวงเวลาทกาหนดไว

นอกจากน นโยบายสาคญของภาครฐในบางเรอง เชน นโยบายเรองการเตรยมการรองรบประชาคมเศรษฐกอาเซยน กาหนดใหหนวยงานทเกยวของตองดาเนนงานโครงการสาคญ เชน โครงการ Medical Hub จาเปนตองใชงบประมาณสง แตรฐบาลมไดจดสรรงบประมาณเพมเตมในสวนนให ทาใหตองนางบประมาณปกตมาใช ซงจะสงผลกระทบตอแผนการดาเนนงานอน ๆ

1.1.4 การพฒนาระบบราชการ7 การปฏรประบบราชการเมอป พ.ศ. 2545 ทผานมาไดม การนาหลกธรรมาภบาลของการบรหารกจการบานเมองทด (Good Governance) โดยเฉพาะการบรหารงานภาครฐแนวใหม (New Public Management) เขามาประยกตใชในระบบราชการของไทยดงเจตนารมณปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบญญตระเบยบบรหารราชการแผนดน (ฉบบท 5) พ.ศ. 2545 และมการวางแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (ในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) เปนกรอบแนวทางหลกในการผลกดนการพฒนาระบบราชการไทยตงแตป พ.ศ. 2546 มาถงปจจบน มการดาเนนงานตามแผนงานโครงการทสอดคลองตามแผนยทธศาสตรไปสการปฏบต ทาใหหนวยงานราชการไดปรบปรงประสทธภาพการทางาน ทบทวนปรบโครงสราง บทบาทและภารกจ

กลยทธและมาตรการในการพฒนาระบบราชการไทยทผานมา โดยเฉพาะการลดขนตอนและระยะเวลาการปฏบตราชการ สงผลใหประชาชนผรบบรการมความพงพอใจในคณภาพการใหบรการของหนวยงานราชการมากขน หนวยงานราชการไดมการปรบปรงและพฒนาการใหบรการประชาชนจนเปนทยอมรบวามความสะดวก รวดเรว สรางความพงพอใจใหแกผรบบรการ จดใหมจดบรการทสาคญของกระทรวงหรอจงหวดไว ณ ทแหงเดยว เปดใหบรการทกวนและนอกเวลาราชการ ตลอดจนมหนวยบรการเคลอนทยงพนทหางไกล

นอกจากน การวจยของธนาคารโลกเกยวกบความยาก-งาย และความสะดวกในการประกอบธรกจของประเทศตาง ๆ (Doing Business) ซงศกษาเกยวกบขนตอนและระยะเวลาการใหบรการ การอานวยความสะดวก ตนทนคาใชจายและกฎหมาย กฎ ระเบยบตาง ๆ ของภาครฐวามสวนสนบสนนหรอเปนอปสรรคตอการดาเนนธรกจอยางไร ตามวงจรธรกจตงแตการเรมตนธรกจจนถงการปดกจการ เชน การขออนญาตกอสราง การจดทะเบยนทรพยสน การชาระภาษ และการคาระหวางประเทศ เปนตน พบวาประเทศไทยไดรบการจดอนดบอยใน 20 อนดบแรกมาโดยตลอด

7 แผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ 2556-2561). พฤษภาคม 2556.

Page 35: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

27

สาหรบผลการพฒนาระบบราชการไทยตามแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) ทผานมา พบวาสามารถบรรลเปาประสงคตามทตองการ กลาวคอ ประชาชนมความพงพอใจในระบบราชการ โดยมระดบความพงพอใจของประชาชนตอการใหบรการและการดาเนนงานของสวนราชการและหนวยงานของรฐ รอยละ 82.65 นอกจากน ผลการสารวจการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) หมวด 6 การจดการกระบวนการ พบวา รอยละ 89.5 ของสวนราชการและหนวยงานของรฐ มการปรบปรงรปแบบหรอวธการทางาน และมการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสวนรวมรอยละ 86

ในสวนของการปรบปรงและยกระดบคณภาพการบรหารงานตามแผนพฒนาองคการ และการพฒนาขดสมรรถนะของขาราชการตามเกณฑมาตรฐาน พบวา การดาเนนงานสงกวาเปาหมายทวางไว คอรอยละ 92.09 และรอยละ 89.87 ตามลาดบ อกทงประชาชนมความเชอมนและไววางใจระบบราชการมากยงขน โดยจากผลการสารวจความเชอมนของประชาชนทมตอสวนราชการและหนวยงานของรฐสงถง รอยละ 81.03 ซงอาจเปนผลมาจากสวนราชการและหนวยงานของรฐมการพฒนาระบบควบคมภายในใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน คดเปนรอยละ 94.29

อยางไรกตาม จากผลการสารวจ พบวา การดาเนนการสงเสรมใหสวนราชการและหนวยงานของรฐนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขามาใชในการใหบรการประชาชน (e-Service) ยงไมสามารถบรรลตามคาเปาหมายทกาหนดไวได เนองจากสวนราชการและหนวยงานของรฐสวนใหญใหบรการประชาชนในรปแบบของการนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเขามาใชในการใหบรการประชาชน (e-Service) ขนพนฐานเทานน ไดแก การใหบรการขอมลของหนวยงานผานทางเวบไซต และการรบเรองรองเรยน ดงนน การพฒนาระบบราชการในระยะตอไปควรใหความสาคญในการสงเสรมและพฒนาให สวนราชการและหนวยงานของรฐใหบรการประชาชนผานรปแบบของการนาเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสารเขามาใชในการใหบรการประชาชน (e-Service) มากขน รายละเอยดตามตารางท 1

หมายเหต : * ผลการดาเนนงาน เปนคาเฉลยของการดาเนนงานในชวงระยะเวลาการเกบขอมล

ตารางท 1 ผลการพฒนาระบบราชการตามแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)

Page 36: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

28

จากการสารวจการจดอนดบความพรอมของการเปนรฐบาลอเลกทรอนกสของประเทศ ตาง ๆ ทวโลกขององคการสหประชาชาต ซงมองคประกอบในการพจารณา 3 ดาน ประกอบดวย คณภาพ การใหบรการออนไลน (Scope and quality of online services) การพฒนาโครงสรางพนฐานดานโทรคมนาคม (Development status of telecommunication infrastructure) และการพฒนาทนมนษย (Human capital) พบวา อนดบของประเทศไทยตงแตป ค.ศ. 2005 ถง ค.ศ. 2012 นน มแนวโนมทลดลงเรอย ๆ โดยป ค.ศ. 2008 อยในอนดบท 64 ป ค.ศ. 2010 อยในอนดบท 76 และป ค.ศ. 2012 ตกไปอยอนดบท 92 จากจานวนประเทศสมาชกทงหมด 193 ประเทศ

ในดานกาลงคนภาครฐนน ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554 พบวาขาราชการฝายพลเรอนเพมขนเพยง 475 อตรา ซงเปนผลมาจากมาตรการควบคมอตรากาลงขาราชการ แตกาลงคนประเภทลกจางชวคราว พนกงานจาง และพนกงานราชการรวมกนเพมขนถง 249,026 คน ขณะเดยวกน ภาคราชการยงมแนวโนมการสญเสยกาลงคนทมคณภาพจากการเกษยณอาย เนองจากขาราชการสวนใหญเขาสวยสงอาย โดยขาราชการพลเรอนสามญมอายเฉลยเทากบ 46.92 ป และสวนใหญรอยละ 68.98 มอายอยในชวง 31-50 ป แตมเพยงรอยละ 8.85 เทานนทมชวงอายตากวา 30 ป นอกจากน มาตรการควบคมอตรากาลงและคาใชจายดานบคลากรไดสงผลใหสวนราชการทตองการกาหนดตาแหนงระดบสงเพมขนตองยบตาแหนงอน ๆ เพอนาอตราเงนเดอนมายบรวมเปนเงนเดอนของตาแหนงระดบสงดงกลาว สงผลใหตาแหนงระดบปฏบตการหายไป และทาใหคนรนใหมมโอกาสเขาสระบบราชการไดนอยลง

โดยสรป แมวาผลการพฒนาระบบราชการจะสงผลในระดบทดขน แตการพฒนาระบบราชการยงจะตองดาเนนงานตอไปภายใตบรบทของการเปลยนแปลง วกฤตการณ และความผนผวน ทเปลยนไปจากอดตอยางมาก การทจะขบเคลอนประเทศใหมความกาวหนาและพฒนาไปอยางมนคง ระบบราชการไทยตองไดรบการพฒนาใน 4 ประเดนหลก ดงน

1. คณภาพการใหบรการประชาชน : แมวาการพฒนาคณภาพการใหบรการประชาชนของหนวยงานของรฐในชวงทผานมาจะสงผลใหประชาชนมความพงพอใจเพมมากขน และไดรบรางวลยกยองชมเชยในระดบนานาชาต อยางไรกด ยงพบวาหนวยงานทเสนอผลงานเพอขอรบรางวลคณภาพการใหบรการประชาชนยงจากดอยในวงแคบ อกทง ยงไมมการนาผลงานดงกลาวไปขยายผลหรอตอยอดเทาทควร ทาให การพฒนาคณภาพการใหบรการของภาคราชการไมขยายตวและกาวหนาอยางตอเนอง ประกอบกบ ความตองการของประชาชนมความเปนพลวตแปรผนตามกาลเวลา และมแนวโนมความตองการเฉพาะทเปนปจเจกบคคลเพมมากขน ทาใหภาครฐตองเนนการจดบรการในเชงรก ตลอดจนพฒนาไปสการใหบรการ ในรปแบบการใหบรการทางเลอกทหลากหลายมากขน

2. ขดสมรรถนะขององคการ : การพฒนาระบบราชการจาเปนตองมงเนนใหความสาคญในเรองของการปรบเปลยนวธการทางานใหมขดสมรรถนะสงและมความทนสมย ตองเรงนาเทคโนโลยสมยใหมเขามาประยกตใชในการดาเนนงานใหมากขน เพอปรบตวใหทนตอการเปลยนแปลงและสามารถใหบรการประชาชนไดอยางตอเนองในทกสถานการณ รวมทง ตองบรหารจดการและพฒนาคณภาพของกาลงคนภาครฐใหเหมาะสม เพอเพมผลตภาพในการปฏบตงาน สรางนวตกรรม ใชทรพยากรอยางคมคาและไมใหเกด ผลกระทบตอสงแวดลอม

3. การบรณาการการดาเนนงานระหวางหนวยงานและการดาเนนงานรวมกบภาคสวนอน : บทเรยนจากการบรหารจดการมหาอทกภยทเกดขนในป พ.ศ. 2554 ชใหเหนวาภารกจของภาครฐในพลวตของการเปลยนแปลงไมสามารถบรรลผลไดดวยบทบาทหนาทของหนวยงานใดหนวยงานหนง แตจาเปนตองอาศยการบรณาการและเชอมโยงกนระหวางหนวยงานของรฐในสงคม นอกจากน ยงตองปรบระบบการทางาน

Page 37: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

29

ในลกษณะแบบรวมมอกนกบภาคสวนอน เชน ธรกจเอกชน องคกรปกครองสวนทองถน ประชาสงคม/ประชาชน มากขน เนองจากในปจจบนภาคสวนอน มความเขมแขงมากขน ในขณะทภาครฐยงประสบปญหาในการปรบตวตามการเปลยนแปลงของโลกยคโลกาภวตน

4. ความโปรงใสในการปฏบตราชการ : แนวโนมปญหาทจรตคอรรปชนของประเทศไทยในชวงเวลาทผานมา แสดงใหเหนวา ปญหาดงกลาวเปนปญหาสาคญในระดบประเทศทสงสมมาเปนเวลานาน แมจะใหความสาคญในเรองการตอตานการทจรตคอรรปชนและระดมสรรพกาลงความรวมมอจากทกภาคสวน แตจะตองมการดาเนนงานอยางจรงจงและตอเนอง โดยเฉพาะการลดทจรตคอรรปชนในกระบวนการดาเนนงานของภาครฐ ทงในดานการใหบรการประชาชนและการดาเนนงานภายใน เชน การจดซอจดจาง และการบรหารสนทรพยของภาครฐ เปนตน เพอลดความสญเสยของภาครฐในระยะยาวและสรางความเชอถอไววางใจของประชาชน

ประเดนตาง ๆ เหลาน เปนสงทาทายทสาคญในการกาหนดกรอบทศทางการพฒนาระบบราชการในชวง 6 ปขางหนา โดยเฉพาะการพฒนากลไกราชการใหสามารถขบเคลอนนโยบายตาง ๆ ของรฐบาลไปสการปฏบต การเสรมสรางขดสมรรถนะใหสามารถรองรบตอการเปลยนแปลงในบรบทดานตาง ๆ การสรางสมดลและลดความเหลอมลา การปรบระบบบรหารจดการภายในภาครฐ และการบรหารงานแบบบรณาการเพอใหเกดความรวมมอไปในทศทางเดยวกน

ยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย การพฒนาระบบราชการไทยในระยะตอไป จะเนนการดาเนนงานทสอดรบกบยทธศาสตร

ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 ซงรฐบาลไดกาหนดเปาหมายรวมกนกบทกภาคสวนโดยมเปาหมายหลกทจะเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ เพอหลดพนจากกบดกประเทศรายไดปานกลาง การลดความเหลอมลาทเนนการพฒนาอยางทวถงเปนธรรม การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม และในการจะขบเคลอนนโยบายในแนวทางดงกลาวใหเกดประสทธผลและเปนรปธรรมไดนน การสรางสมดลและพฒนาระบบบรหารจดการภายในภาครฐ (Internal Process) ใหมประสทธภาพ โปรงใส ดวยการปรบโครงสรางระบบราชการ สรางและใชหลกธรรมาภบาลในการบรหารงานเพอสรางความโปรงใสในองคการภาครฐ ปฏรประบบกฎหมายเพอเสรมสรางความสามารถในการแขงขน สงเสรมการมสวนรวมของประชาชนทกภาคสวนในการแกไขปญหาและสนบสนนการจดการการศกษาในจงหวดชายแดนภาคใต ตลอดจนจดทายทธศาสตรและบรณาการการทางานเพอใหเกดการประสานงานระหวางยทธศาสตรระดบประเทศ ระดบกระทรวง และระดบพนท โดยใหประชาชนในระดบพนทมสวนรวมในการแสดง ความคดเหน ความตองการ อนจะเปนการผนกกาลงเพอการพฒนาใหบรรลเปาหมายของประเทศอยางแทจรง รายละเอยดตามภาพท 2

Page 38: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

30

ภาพท 2 ยทธศาสตรประเทศ พ.ศ. 2556-2561

ผลการตดตามการปฏบตตามพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 พบวา ยงคงมปญหาและอปสรรคในการปฏบตตาม ทตองเรงผลกดนอยางจรงจง ในประเดนสาคญ ๆ รวม 6 เรอง ดงน

1. การใหบรการ รบขอรองเรยน และแกไขปญหาความเดอดรอนของประชาชน 2. การบรณาการการทางานของหนวยงานราชการ 3. การปองกนและแกไขปญหาการทจรตประพฤตมชอบในวงราชการ 4. การเพมประสทธภาพและความคมคาในการทางาน 5. การทบทวนบทบาทภารกจของภาครฐ 6. การแกไขกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบทเปนอปสรรคตอการประกอบธรกจหรอกระทบ

ตอสทธเสรภาพของประชาชน ประกอบกบความจาเปนทจะตองเรงเสรมสรางขดสมรรถนะของหนวยงานราชการให

สามารถรองรบตอการเปลยนแปลงในบรบทดานตาง ๆ สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนและปญหาใหม ๆ ทเกดขน รวมทง วางระบบการกากบดแลตนเองทดใหเกดขนภายในสวนราชการเอง

คณะรฐมนตรในการประชมเมอวนท 24 เมษายน 2555 จงไดใหการเหนชอบแผน การสงเสรมและพฒนาธรรมาภบาลในภาคราชการเพอการบรหารกจการบานเมองทดอยางยงยน ตามท ก.พ.ร. เสนอ โดยมองคประกอบครอบคลม 3 สวน ไดแก การสงเสรมและพฒนาธรรมาภบาลในภาคราชการผาน การเรยนรจากการปฏบตจรง การพฒนากลไกการขบเคลอนธรรมาภบาลในระบบราชการแบบยงยน และการพฒนาระบบสนบสนนการพฒนาธรรมาภบาล ซงสาระสาคญ แนวทางการดาเนนงาน และโครงการตาง ๆ ตามแผนงานดงกลาวจะถกนามารวมไวในแผนยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) เพอนาไปสการปฏบตตอไป

Page 39: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

31

วสยทศนใหมของการพฒนาระบบราชการ ระบบราชการไทยมงเนนพฒนาการทางานเพอประชาชน และรกษาผลประโยชนของ

ประเทศชาต ภายใตหลกธรรมาภบาลของการบรหารกจการบานเมองทด ยกระดบขดสมรรถนะไปสความเปนเลศ บรณาการและเพมประสทธภาพงานของภาครฐ ประสานการทางานกบทกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ ใหเปนทนาเชอมนศรทธาของประชาชน

ระบบราชการไทยจะตองใหคณคา ความสาคญและยดมนในปรชญา หลกการและแนวทางดงน

- ยดประชาชนเปนศนยกลาง ผลกดนใหหนวยงานของรฐกาหนดทศทางการทางานในระยะยาวใหชดเจน สอดคลองนโยบายของรฐบาล คานงถงประโยชนสขของประชาชน เปดโอกาสใหมสวนรวมและรบฟงความคดเหนเพอไปปรบปรงบรการ เพอตอบสนองความตองการของประชาชน อานวยประโยชน วางระบบการจดการขอรองเรยนและแกไขความเดอดรอนของประชาชน ตลอดจนเตรยมระบบการบรหารในภาวะฉกเฉนเพอเปนทพงของประชาชนในภาวะวกฤต

- ลดบทบาทภารกจของภาครฐใหดาเนนการเฉพาะสวนทเปนภารกจทรฐควรดาเนนการลดความซาซอน ปรบปรงขนตอนการทางาน และเพมขดสมรรถนะของหนวยงาน พฒนารปแบบการบรหารและกระบวนการทางานใหม สรางขดสมรรถนะ คานยมและวฒนธรรมองคการ ใชเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยมาสนบสนนในการทางาน ทางานดวยความรวดเรว โปรงใส มความพรอมตอการเปลยนแปลง

- บรณาการการทางานของภาครฐและในระดบตาง ๆ พฒนารปแบบการทางานใหมความสอดคลองเชอมโยงกนเพอรองรบการดาเนนงานนโยบายสาคญของประเทศและระดมสรรพกาลงบคลากรทมความเชยวชาญในแตละสาขาเพอผลกดนการนานโยบายสการปฏบต รวมถงเพมบทบาทของภาคสวนอน ๆ ในสงคมทมความพรอม เชน ภาคประชาชน ภาคประชาสงคม และภาคเอกชน เขามารวมดาเนนการ

- เสรมสรางความสามารถในการแขงขนระดบพนท ใหเปนศนยความเจรญในระดบภมภาคเชอมโยงอาเซยน เพอใหเกดความรวมมอในการทางาน การใชทรพยากรใหมประสทธภาพ เกดความคมคา เปนไปในทศทางเดยวกนโดยยดพนทเปนหลก

- ลดการควบคมทกอใหเกดภาระ อปสรรคหรอความยงยากตอการประกอบกจการหรอการดาเนนชวตของประชาชน สรางความโปรงใส และความเชอมนศรทธา เปนทพงของประชาชน และรวมมอกบภาคสวนอนในการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ

- พฒนาและสรรหาผทมความสามารถสงเขามารบราชการ สรางผนาการเปลยนแปลง ในทกระดบ เสรมสรางทศนคตทด สรางคณธรรม จรยธรรม พฒนาคณภาพชวต จดสวสดการ ทบทวนระบบคาตอบแทนทเหมาะสม

- สรางความพรอมและขบเคลอนระบบราชการไทยเขาสประชาคมอาเซยนและเวทโลก

Page 40: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

32

ยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการ ยทธศาสตรการพฒนาระบบราชการในชวงระยะป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 โดยม

ยทธศาสตร 3 หวขอ 7 ประเดน รายละเอยดตามตารางท 2

ตารางท 2 แผนยทธศาสตรการพฒนระบบราชการไทย ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561

จากระบบการพฒนาระบบราชการทผานยงพบปญหาอปสรรคทกระทบตอการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน บคลากรบางสวนยงไมเขาใจถงความจาเปนของการพฒนาระบบราชการ และการนาเครองมอตาง ๆ มาใชในการบรหารจดการองคกร ตลอดจนการพฒนา การดาเนนงาน บางสวนยงมทศนคตทไมดตอการพฒนาระบบราชการ เหนวาเปนการเพมภาระงาน และยงไมมสวนรวมในการพฒนาองคกร เชน การดาเนนการตาม PMQA ดงนน จงมขอเสนอเกยวกบการดาเนนงาน ดงน

Page 41: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

33

1. บรรจประเดนการพฒนาองคกรไวในแผนยทธศาสตรสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ตลอดจนจดสรรงบประมาณเพอลงทน ในการพฒนาองคการและทรพยากรบคคลอยางเหมาะสมและเพยงพอ ทงน ตองมการพฒนาการบรหารจดการอยางจรงจง มใชทาเพยงเพอใหผานการประเมน

2. เสรมสรางความเขาใจถงความสาคญและความจาเปนของการพฒนาระบบราชการและการนาเครองมอตาง ๆ มาใช ใหแกผบรหารและบคลากรทกระดบ เพอสรางความเขาใจและทศนคตทดตอ การพฒนาระบบราชการ ตลอดจนสรางความรวมมอรวมใจในการพฒนาองคกร

3. เสาะแสวงหา “หนวยงานตนแบบ” ซงมการคดรเรมสงใหม ๆ หรอสามารถดาเนนการดานใดดานหนงเปนผลสาเรจจนเปนทยอมรบหรอมความเปนเลศ และนามาใชเปนตนแบบเพอการเทยบเคยง (Benchmarking)

1.1.5 การกระจายอานาจสทองถน8 มเปาหมายทสาคญคอ การกระจายอานาจตดสนใจไปสประชาชนในพนท เพอใหระดบทองถนเกดจตสานกในสทธ หนาท ผานกระบวนการเรยนรดานการบรหารและการปกครองในระดบทองถน ทมความสอดคลองกบวถชวตตนเอง เพอดาเนนงาน แลกเปลยน เรยนร การดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ซงทผานมาสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมการดาเนนการกระจายอานาจสทองถน ใน 4 ประเดนหลก คอ

1. การผลตสอ และเผยแพรประชาสมพนธ ขอมลขาวสารดานผลตภณฑสขภาพ 2. การเสรมสรางศกยภาพผบรโภคทงดานความรในการบรโภค และเรยกรองสทธ

อนชอบธรรม 3. การสรางและขยายเครอขายการมสวนรวมในงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑ

สขภาพของผบรโภค ในทองถน 4. การตรวจสอบ ควบคม กากบ ผลตภณฑ อาหาร ยา เครองมอแพทย เครองสาอาง

และวตถอนตราย ซงปจจบนไดดาเนนการถายโอนภารกจเฉพาะการตรวจสอบอาหาร ณ สถานทจาหนาย ในป 2556 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสงเสรมใหองคกรปกครอง

สวนทองถนตนแบบดานการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ 76 จงหวด เปนศนยกลางในการพฒนางานคมครองผบรโภคดานสาธารณสขในองคกรปกครองสวนทองถนในระดบจงหวด9 ซงจะเปนแรงกระตนใหองคกรปกครองสวนทองถนมความตระหนกและเหนความสาคญของการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ

1.1.6 นโยบายและระบบการจดสรรงบประมาณ ตามระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (Strategic Performance based budgeting: SPBB) ทเปนการพจารณางบประมาณจากยทธศาสตรของหนวยงานทสามารถเชอมโยงภารกจและงบประมาณไปสยทธศาสตรระดบชาตได ซงการเสนองบประมาณของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาทผานมาไดเสนอขอภายใตยทธศาสตรระดบชาต 2 ยทธศาสตร ไดแก ยทธศาสตรการเรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน และยทธศาสตรการศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม ทงน สถตทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรบการจดสรรงบประมาณ ปรากฏตามภาพท 3

8 บทสรปสาหรบผบรหาร. สรปผลการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน. สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2550. 9 กองพฒนาศกยภาพผบรโภค สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. อย. สงเสรมงานคมครองผบรโภคสวนทองถน มอบโลประกาศเกยรตคณ

อปท. ตนแบบ 76 จงหวด. สงหาคม. 2556.

Page 42: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

34

ภาพท 3 งบประมาณทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรบจดสรร ป 2548-2557 จาแนกตามงบรายจาย10

หากพจารณางบประมาณทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรบจดสรร เมอเทยบตอหวประชากรทตองคมครอง พบวา อยทประมาณ 12 บาทตอคน (802.61 ลานบาท/ประชากร 65.65 ลานคน11) ซงเมอเทยบกบองคกรทมการดาเนนการใกลเคยงกน เชน USFDA ไดรบจดสรรงบประมาณ ดานการคมครองตอหวประชากรประมาณ 409 บาทตอคน (4.18 Billion US12/319.08 million of people13) สงกวาประเทศไทยถง 34 เทาและเมอเทยบกบกลมประเทศใน ASEAN เชน หนวยงาน Health Science Authority (HSA) ของประเทศสงคโปร (ดแลผลตภณฑยา เครองมอแพทย เครองสาอาง บรการโลหตและควบคมยาสบ) ไดรบจดสรรงบประมาณดานการคมครองตอหวประชากร ประมาณ 801 บาทตอคน (177.41 Million SG Dollar14/5.54 million of people15) สงกวาประเทศไทยถง 67 เทา

จากระบบการจดสรรงบประมาณของประเทศไทยถอวาเปนขอจากดของหนวยงานเนองจากงบประมาณเปนทรพยากรทสาคญ ในการทจะทาใหการดาเนนงานคมครองผบรโภคใหมประสทธภาพ ซงจากภาพทปรากฏพบวา มแนวโนมลดลงหรอคงท โดยเฉพาะงบดาเนนงาน ทาใหสงผลกระทบตอ การดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาทไมสามารถดแลไดอยางทวถง ผประกอบการจงมชองทางในการกระทาผดกฎหมาย ทงลกลอบผลต นาเขา จาหนาย ผลตภณฑสขภาพทไมไดมาตรฐาน เปนจานวนมาก

10 ขอมลงบประมาณสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ป 2548-2557. กลมนโยบายและแผน กองแผนงานและวชาการ . สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

11 จานวนประชากร http://journey-trip-review.blogspot.com/2013/04/2556-2013.html 12 http://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/ReportsManualsForms/Reports/BudgetReports/UCM349712.pdf 13 http://th.wikipedia.org. จานวนประชากรสหรฐอเมรกา ณ วนท 11 ตลาคม 2013 14 http://www.hsa.gov.sg/publish/etc/medialib/hsa_library/corporate/annual_report_2012.Par.18134.File.tmp/HSA%

20AR%202012_2013.pdf 15 http://th.wikipedia.org. จานวนประชากรสงคโปร ณ วนท 1 มนาคม 2013.

146.47180.13 184.53 194.87 209.53 211.97 224.86 244.78

243.19 241.25

470.28

378.79438.79 440.93 465.23

355.75

430.95484.03

484.03 482.09

46.48 53.250

15.84 2.84 026.43

71.03

26.7171.17

667.12613.13 627.02

657.44 686.65

567.72

700.37

814.84

774.93802.61

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1. งบบคลากร

2. งบดาเนนงาน

3. งบลงทน

4. งบเงนอดหนน

5. งบรายจายอน

รวมทงสน

ปงบประมาณ

ลานบาท

Page 43: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

35

1.2 ปจจยดานเศรษฐกจ (Economic Component = E) 1.2.1 รายไดประชากร16

ขอมลจรง ประมาณการ ป 2556

ป 2554 ป 2555 19 พ.ย. 55 18 ก.พ. 56

GDP (ณ ราคาประจาป : พนลานบาท) 10,540.1 11,363 12,180 12,295 รายไดตอหว (บาทตอคนตอป) 155,926 167,318 178,458 180,137 GDP (ณ ราคาประจาป : พนลานดอลลาร สรอ.) 345.6 365 399 417 รายไดตอหว (ดอลลาร สรอ. ตอหวตอป) 5,113.0 5,382 5,851 6,106 อตราการขยายตวของ GDP (ณ ราคาคงท, %) 0.1 6.4 4.5 – 5.5 4.5 - 5.5

ตารางท 3 ภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสท 4/2555 และแนวโนมป 2556

จากตารางท 3 พบวา จากการประมาณการรายไดตอหวประชากรตอคนตอป ในป 2556 คอ 180,137 บาท เฉลยรายไดตอคนตอเดอนท 15,011 บาท ซงเพมจากประมาณการรายไดตอหวประชากร ตอคนตอป ในป 2555 ทมรายได 167,318 บาท เฉลยรายไดตอคนตอเดอนท 13,943 บาท เพมขน 1,068 บาท ทงน จากรายไดตอหวประชากรตอคนตอป เปนหนงปจจยทสาคญมากในการบงบอกถงกาลงซอของผบรโภค โดยประเทศทมรายไดสงผบรโภคบรโภคสนคาทมตราสนคาจากตางประเทศ โดยคานงถงคณภาพและความทนสมยของสนคาเปนสาคญ ขณะทประเทศทมรายไดปานกลางถงสง ผบรโภคจะใหความสาคญกบเทคโนโลยสารสนเทศเปนอนดบแรก รวมทง นยมบรโภคอาหารสาเรจรปและอาหารพรอมรบประทานมากขนตามวถชวตทเรงรบ สาหรบประเทศทมรายไดปานกลางถงตา ผบรโภคมกาลงซอไมสง จงไมนยมบรโภคสนคานาเขาทมราคาสง และนยมเลอกซอสนคาทมความจาเปนตอการดารงชวตประจาวน

1.2.2 นโยบายทางเศรษฐกจของรฐบาล5 ทเกยวของกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดแก

- ขอ 3.2.2 ขยายบทบาทใหธรกจการเกษตรและอาหาร ซงเปนแหลงรายไดและการจางงานใหประเทศมาเปนเวลานาน ใหกาวขามไปสการเปนศนยกลางการผลตและการคาอาหารคณภาพสง เปนทตองการของผบรโภคทมฐานะและรสนยมเฉพาะตว การพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางตลาดซอขายลวงหนาสนคาเกษตรและอาหาร เชน ขาว นาตาล มนสาปะหลงและอน ๆ จะทาใหเปาหมายการเปนครวทมคณภาพของโลกสมฤทธผลรวดเรวยงขน

- ขอ 3.3.2 ภาคอตสาหกรรม ขอ 1) ยกระดบความสามารถในการแขงขนของภาคอตสาหกรรมในประเทศไทย

ดวยการเพมประสทธภาพการผลต การใชพลงงานอยางมประสทธภาพ ลดตนทนของผประกอบการ และยกระดบคณภาพมาตรฐานสนคาใหเปนทยอมรบในระดบสากล รวมทงสงเสรมใหเอกชนลงทนวจยและพฒนาดานเทคโนโลยและนวตกรรมเชงพาณชยทงในกระบวนการผลตและออกแบบผลตภณฑตรงตามความตองการของผซอและสอดคลองกบความตองการของตลาด ตลอดจนสงเสรมใหมการสรางตราสนคาไทย

ขอ 5) กาหนดมาตรฐานและคณภาพขนพนฐานของสนคาอตสาหกรรมเมอมการเปดเสรการคามากขน เพอปองกนสนคานาเขาทไมไดคณภาพซงอาจกอใหเกดภยอนตรายตอชวตและทรพยสนและกอใหเกดมลพษตอสงแวดลอม รวมทง ใหมการบงคบใชมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมสาหรบสนคาทผลตภายในประเทศอยางจรงจง และสงเสรมใหเกดการยอมรบมาตรฐานและคณภาพสนคารวมกนในกลมอาเซยน 16 ภาวะเศรษฐกจไทยไตรมาสท 4/2555 และแนวโนมป 2556. สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต .

18 กมภาพนธ 2556.

Page 44: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

36

1.2.3 อตราภาษอากรทมผลกระทบการนาเขา17 การเปดเสรทางการคาตามขอตกลงขององคการคาโลก (World Trade Organization:

WTO) และววฒนาการของการคาโลกมงเนนสการรวมกลมทางเศรษฐกจหรอการลงทนแบบตลาดเดยว (Single Market) มากขน มความพยายามในการทาขอตกลง FTA (Free Trade Agreement) ของประเทศตาง ๆ เพอทาใหมการเปดชองทางการนาเขาและสงออกผลตภณฑไดมากและสะดวกรวดเรวขน การเปนสมาชกของเขตการคาเสรอาเซยน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ทาใหประเทศไทยตองปรบลดพกดภาษศลกากรของการนาเขาสนคาลง เชน ผลตผลทางเกษตรและอาหารตองปรบลดพกดภาษการนาเขาใหเหลอ 0% เปนตน

การลดภาษนาเขาจงเปนโอกาสใหราคาสนคาชนดเดยวกนหรอสนคาทสามารถใชทดแทนกนไดทผลตในประเทศลดราคาลง ลดภาระผประกอบการทตองนาเขาวตถดบเพอใชในการผลตสนคา และเพมการแขงขนภายในประเทศ แตทาใหมสนคาชนดใหม ๆ เพมขน เพมภาระในการตรวจสอบเฝาระวงการนาเขา และผผลตสนคาเพอขายในประเทศตองปรบตวรบการแขงขนทเพมขนจากสนคานาเขาทราคาถกลง สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงควรปรบกฎระเบยบใหสอดคลองกบสากล (Harmonization) เพอนาไปส การยอมรบซงกนและกนในการตรวจสอบและรบรองคณภาพ (Inspection and Certification) ในการกากบดแลผลตภณฑ ปรบตวในการจดการกบผลตภณฑ ระบบและกลไกใหเทาทนตางประเทศ และเฝาระวง ตรวจสอบ เตอนภยและยบยงผลตภณฑทไมปลอดภยไดทนสถานการณ

1.2.4 ความรวมมอทางเศรษฐกจ17 การเปลยนแปลงทางเศรษฐกจทสาคญทมผลตอระบบการคมครองผบรโภค คอ การรวมตว

ทางเศรษฐกจ ทงในระดบทวภาค ภมภาคและพหภาค และบทบาทเศรษฐกจของอาเซยนทเพมขน โดยเฉพาะจนและอนเดยทาใหเกดผลกระทบภาวะคกคามตอการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ประเทศไทยไดเขารวมกลม-เขตเสรทางการคาทมแนวโนมมากขน ทงจานวนกลมการตกลงการคาเสรและความครอบคลมกจกรรมทางการคา เชน WTO APEC ASEM ขอตกลงไทย-จน ไทย-ออสเตรเลย และไทย-อนเดย เปนตน โดยมงเนนใหมการเพมการขยายตวทางเศรษฐกจ เพมการไหลเวยนปรมาณสนคา บรการในประเทศสมาชก ซงทผานมามแนวโนมการนาเขาผลตภณฑสขภาพสงขนมาก โดยในป 2555 มการนาเขาผลตภณฑสขภาพ จานวน 1,129,100 รายการ มลคา 427,815 ลานบาท เพมขน 4 เทาตวเมอเทยบกบ ป 2550 ทาใหหนวยงานมความจาเปนทจะตองมการปรบกฎระเบยบการคมครองผบรโภคใหสอดคลองกน เพอนาไปส การยอมรบในการตรวจสอบและรบรองคณภาพการกากบดแลผลตภณฑ

จากความรวมมอทางเศรษฐกจส งผลใหร ฐบาลเหนความสาคญของการเฝ าระว ง การนาเขา-สงออกผลตภณฑสขภาพ และเกดการเชอมโยงขอมลของหนวยงานตาง ๆ แบบบรณาการ แตอาจพบปญหาคณภาพความปลอดภยผลตภณฑสขภาพ ทงจากประเทศเพอนบานและผานการขนสงทงทางทะเลและทางอากาศเพมขน ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบกฎระเบยบใหสอดคลองกบสากล (Harmonization) เพอนาไปสการยอมรบซงกนและกนในการตรวจสอบและรบรองคณภาพ (Inspection and Certification) ในการกากบดแลผลตภณฑ ปรบตวในการจดการกบผลตภณฑ ระบบและกลไกใหเทาทนตางประเทศและเฝาระวง ตรวจสอบ เตอนภยและยบยงผลตภณฑทไมปลอดภยไดทนสถานการณ

17 สานกดานอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 45: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

37

1.2.5 ปรมาณและมลคาการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ปรมาณและมลคาการบรโภคผลตภณฑยา18

ในป พ.ศ. 2552 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยารวมกบสถาบนวจยระบบสาธารณสขดาเนนการพฒนาระบบบญชรายจายดานยาแหงชาตในเดอนมนาคม 2552 – มถนายน 2554 พบว า ในป 2553 ประเทศไทยมการผลตยาภายในประเทศ (ไม รวมแบ งบรรจ ) คดเป นมลค า46,895,753,527 บาท นาเขา 99,663,791,613.85 ลานบาท สงออก 12,077,467,549 ลานบาท และมมลคาการบรโภคยาในประเทศในราคาผบรโภคเทากบ 144,570,906,916.63 ลานบาท โดยเปน การบรโภคยาผานสถานพยาบาลทมเตยง รานยา และสถานพยาบาลทไมมเตยง คดเปนรอยละ 62.5, 26.3 และ 6.5 ตามลาดบ และกล มยาทมมลคาการบรโภคสงทสด 3 ลาดบแรก ไดแก ยาตานการตดเชอ ยากลมระบบหวใจหลอดเลอด และยากลมทางเดนอาหาร

ทงน การเพมขนของมลคาการบรโภคยา เกดจากราคายาทสงขน เนองจากการมสทธบตร การทคนไทยเขาถงยามากขนจากการมระบบหลกประกนสขภาพ แตทสาคญทสดเกดจากการใชยาอยางไมเหมาะสม เกนความจาเปนและกระบวนการตลาดทขาดจรยธรรม รวมทง การทคนไทยมอายยนขนและมโรคเรอรงมากขน

ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรเร งแกไขปญหาการใชยาทไมเหมาะสม ตลอดจนการสงเสรมสขภาพปองกนไมใหประชาชนดวยการบรโภคอาหารทมประโยชนตอสขภาพ

ปรมาณและมลคาการบรโภคผลตภณฑอาหาร19

มลคาธรกจรานอาหารในประเทศไทยในป 2552 ประมาณ 194,000 ลานบาท คาใชจายในการบรโภคอาหารนอกบานของคนไทยเฉลยตอเดอนประมาณ 900 บาทตอครวเรอน คาใชจายดานการบรโภคอาหารโดยเฉลยประมาณ 60 บาท/คน/ตอวน หรอประมาณ 1.4 ลานลานบาทตอป

ปรมาณและมลคาการบรโภคผลตภณฑเครองสาอาง20 มลคาการสงออกผลตภณฑในหมวดเครองสาอาง สบ และผลตภณฑรกษาผวของ

ประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถงป พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนดงน

มลคา : ลานบาท

ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ (ม.ค.-ก.ย.)

มลคาการสงออกเครองสาอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว

๖๘,๑๔๓.๘๓ ๗๕,๕๐๖.๘๐ ๘๒,๗๑๓.๙๒ ๖๑,๔๔๑.๖๖

ตารางท 4 มลคาการสงออกเครองสาอาง สบ และผลตภณฑรกษาผว ป พ.ศ. 2553-2556 18 รายงานการวจยและพฒนาระบบเพอการจดทาบญชรายจายยาแหงชาต. สถาบนวจยระบบสาธารณสข. 2555. 19 บรษทศนยวจยกสกรไทย จากด http://www.kasikornresearch.com 20 http://www2.ops3.moc.go.th/

Page 46: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

38

มลคาการนาเขาผลตภณฑในหมวดเครองสาอางของประเทศไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ถงป พ.ศ. ๒๕๕๖เปนดงน

มลคา : ลานบาท

ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ (ม.ค.-ก.ย.)

มลคาการนาเขาเครองสาอาง ๑๔,๘๓๔.๖๙ ๑๖,๗๐๖.๕๙ ๒๐,๙๒๗.๔๘ ๑๘,๘๙๕.๙๗

ตารางท 5 มลคาการนาเขาเครองสาอาง ป พ.ศ. 2553-2556

จากขอมลดงกลาวแสดงใหเหนวา ภาพรวมตลาดของผลตภณฑเครองสาอางมแนวโนมการเตมโตเพมขน

ปรมาณและมลคาการบรโภควตถอนตราย21 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขเรอง หลกเกณฑและวธการในการผลต การนาเขา

การสงออก และการมไวในครอบครองเพอใชรบจางซงวตถอนตรายทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยารบผดชอบ พ.ศ.2555 กาหนดใหผผลต ผสงออก วตถอนตรายชนดท 1 ชนดท 2 ชนดท 3 ตองแจงปรมาณการผลต/สงออก ในรอบปปฏทน ภายในวนท 31 มกราคม ของปถดไป โดยแจง ณ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาหรอแจงทางไปรษณย หรอแจงผานระบบเครอขายอเลกทรอนกสของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ซงประกาศฯ ดงกลาวมผลใชบงคบตงแตวนท 7 กรกฎาคม 2555 เปนตนไป จากรายงานปรมาณการผลต สงออกทไดรบในป พ.ศ. 2556 สรปขอมลไดตามตารางท 6

รายการ ปรมาณการผลต (ตน) ปรมาณการสงออก (ตน)

วตถอนตรายชนดท 1 56,086.24 -

วตถอนตรายชนดท 2 3,263.46 97.54

วตถอนตรายชนดท 3 208,178.89 12,831.70

ตารางท 6 รายงานปรมาณการผลต สงออกวตถอนตราย ในป พ.ศ. 2556 หมายเหต : ปรมาณการนาเขาในป พ.ศ. 2556 มการเกบขอมลโดยดานอาหารและยา ขณะนอยระหวางการบนทกและสรปขอมล

1.3 ปจจยดานสงคม (Sociocultural Component = S)

1.3.1 สถานการณและสภาพปญหาสขภาพในแตละกลมวย

กลมเดกปฐมวย (0-5 ป)/สตร - การฝากครรภมารดาไมไดตามมาตรฐาน หญงตงครรภฝากครรภครงแรกเมออายครรภ

กอน 12 สปดาห เพยงรอยละ 52.4 และฝากครรภครบ 4 ครง ตามเกณฑเพยงรอยละ 79.622 ซงหญงตงครรภทฝากครรภเรวและฝากครรภครบตามเกณฑจะไดรบการดแลกอนคลอดอยางมคณภาพ สงเสรม สขภาวะของแมใหมความสมบรณแขงแรง ทงรางกายและจตใจ ลดปจจยเสยงดานสขภาพ มความพรอมในการเปน 21 รายงานปรมาณการผลตและการสงออกวตถอนตราย. ระบบสารสนเทศโลจสตกส สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ

พ.ศ. 2555. 22 รายงานผลการดาเนนงานศนยอนามยท 1-12. กรมอนามย. 2555.

Page 47: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

39

แมและการเลยงดลกตอไป23

จากการศกษาการตายจาแนกรายกลมโรคใหญ 3 กลมโรคของประชากรไทย พ.ศ. 2552 พบวา กลมเดกทารกอาย 0-4 ป สวนใหญจะเปนการตายจากโรคตดเชอ ความผดปกตในมารดาและปรกาเนด และภาวะโภชนาการบกพรอง และโรคทเปนสาเหตของความสญเสยปสขภาวะของเดกอาย 0-14 ป ในเพศชาย 5 ลาดบแรกคอ นาหนกทารกแรกเกดตา (รอยละ 12.5) รองลงมาอบตเหตทางถนน (รอยละ 8.1) การจมนา (รอยละ 7.2) โรคหวใจพการแตกาเนด (รอยละ 6.6) และทารกขาดอากาศแรกเกด (รอยละ 6.6) ขณะทเพศหญง ลาดบแรกเปนทารกขาดอากาศแรกเกด (รอยละ 6.9) รองลงมานาหนกทารกแรกเกดตา(รอยละ 8.7) โลหตจาง (รอยละ 6.4) อบตเหตทางถนน (รอยละ 5.0) และโรคหวใจพการแตกาเนด (รอยละ 4.9)24

อตรามารดาตายลดลงจาก 44.5 ตอการเกดมชพ 100,000 คน ในพ.ศ. 2547 เปน 34.76 ตอการเกดมชพ 100,000 คน ใน พ.ศ. 2556 ซงกยงตากวาเปาหมายการพฒนาแหงสหสวรรษของประเทศไทย (MDGs) ทกาหนดใหลดอตราสวนการตายมารดาเหลอ 13 ตอการเกดมชพ100,000 คน ในพ.ศ. 2558 อตราทารกตายมแนวโนมลดลง จาก 84.3 ตอการเกดมชพ 1,000 คน ใน พ.ศ. 2507 เหลอ 40.7 ใน พ.ศ. 2548-2549 และคาดวาจะเหลอ 11.2 ตอการเกดชพ 1,000 คน ใน พ.ศ. 2556 แตอยางไรกด แมวาอตราทารกตายของไทยจะตากวาคาเฉลยทวโลก แตกยงสงกวาประเทศในแถบภมภาคเดยวกน เชน สงคโปร มาเลเซย ทารกแรกเกดนาหนกตากวาเกณฑพบวา มแนวโนมลดลงจากรอยละ 10.2 ใน พ.ศ. 2533 เหลอรอยละ 8.3-8.9 ใน พ.ศ. 2543-2553 และเพมขนเปนรอยละ 9.8 ใน พ.ศ. 2554 จงเปนประเดนทตองเฝาระวงตอไป

- พฒนาการเดกลาชา - ทารกแรกเกดนาหนกตากวา 2,500 กรม รอยละ 9 สงกวาเปาหมาย (รอยละ 7)

พฒนาการเดกแรกเกดถง 5 ป มแนวโนมลดลง25 - ขอมลการสารวจระดบไอควของเดกไทย ป 2552 โดยสถาบนวจยระบบสาธารณสข

จากกลมตวอยาง 6,000 คน ใน 21 จงหวด พบไอควเฉลย 91 จด ซงคอนขางตาเมอเทยบกบไอควเฉลยปกต 90-110 จด26

- ป 2553 เดกปฐมวยมพฒนาการเหมาะสมตามวยรอยละ 70.3 เพมขนจากป 2550 ทมพฒนาการสมวยรอยละ 67.7 สวนการเจรญเตบโตของเดก พบเดกอวนรอยละ 6.7 เดกเตยรอยละ 9.126

กลมเดกวยเรยน (5-14 ป) - เดกอวนเพมขน เดกไทยทอยในวยเรยนเปนเดกอวนเพมมากขน เนองจากกนอาหารมาก

เกนไปและกนไมถกสดสวน รวมทงคานยมกนอาหารตามวฒนธรรมตะวนตก คอ อาหารขยะ อาหารจานดวน นาอดลม ขนมกรบกรอบ ฯลฯ ซงจากการสารวจสภาวะสขภาพและโภชนาการของเดกระดบประเทศในรอบ 14 ปทผานมา พ.ศ. 2538-2552 พบวา เดกนกเรยนอาย 6-14 ป มภาวะนาหนกเกนและอวนเพมขน 1.7 เทาจากรอยละ 5.8 ใน พ.ศ. 2538 เปนรอยละ 9.7 ใน พ.ศ. 2551-2552 และใน 3 เดอนแรกของป 2556 พบเดกเรยนทอาย 6-12 ปมภาวะอวนรอยละ 8.727

23 รายงานประจาป 2555.สานกสงเสรมสขภาพ กรมอนามย. 2555 24 รายงานภาวะโรคและการบาดเจบของประชากรไทย พ.ศ. 2552. สานกงานพฒนานโยบายสขภาพระหวางประเทศ. 2552. 25 รายงานผลการศกษา/ขอเสนอแนะเชงนโยบายในการพฒนา (ปฏรป) บทบาท ภารกจ โครงสรางและกลไกการทางาน กรมอนามย กระทรวง

สาธารณสข. 26 รายงานประจาป 2555. กรมอนามย. 2555. 27 ฐานขอมล 43 แฟม. สานกนโยบายและยทธศาสตร. 2556.

Page 48: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

40

- พฒนาการเดกและเชาวนปญญาเดกไทยตากวามาตรฐานสากล ผลการสารวจระดบสตปญญาของกรมสขภาพจต พ.ศ. 2554 จากกลมตวอยาง 72,780 คนดวย SPM parallel version (Standard Progressive Matrices) ทาการทดสอบระดบสตปญญาในกลมตวอยางเดกไทยอาย 6 – 15 ป ซงเปนตวแทนในระดบจงหวด 76 จงหวดทวประเทศ พบวา IQ เฉลย 98.59 ตากวาคากลางมาตรฐานสากล ยคปจจบน (IQ=100) และเมอดในภาพรวมของประเทศ พบวา มเดกเกอบครงหนง (48.5%) ทมปญหาระดบสตปญญาอยในเกณฑตา (IQ < 100) โดยยงมเดกกลมทมปญหาระดบสตปญญาบกพรอง (IQ < 70) อยถง 6.5% เมอเทยบกบมาตรฐานสากลคอ ไมควรเกน 2%28

- ความฉลาดทางอารมณ ผลการสารวจระดบความฉลาดทางอารมณของกรมสขภาพจต พ.ศ. 2554 ซงเปนนกเรยนไทยปการศกษา 2553 ทง 76 จงหวด พบวา เดกนกเรยนไทยอาย 6-11 ป มคะแนนความฉลาดทางอารมณ (EQ) เฉลยระดบประเทศ จดอยระดบตากวาเกณฑปกต (45.12) โดยเดกนกเรยนกลมนมจดออนทง 3 องคประกอบใหญ คอ ด เกง สข และทกดานในดานยอย ไดแก ปรบตวตอปญหา (46.65) ควบคมอารมณ (46.50) ยอมรบถกผด (45.65) พอใจในตนเอง (45.65) ใสใจและเขาใจอารมณผอน (45.42) และรจกปรบใจ (45.23) และมจดออนมากในเรองความรนเรงเบกบาน (44.53) การกลาแสดงออก (43.48) และความมงมนพยายาม (42.98) โดยทงกรงเทพมหานครและ 4 ภาคมคะแนน ความฉลาดทางอารมณ (EQ) เฉลยจดอยระดบตากวาเกณฑปกตเชนกน ภาคใตมคะแนนเฉลยสงสด 45.95 ซงใกลคาปกตมากทสด และตาสดคอภาคตะวนออกเฉยงเหนอ (44.04)

- การจมนาเปนสาเหตการเสยชวตอนดบ 1 ของเดกไทยอายตากวา 15 ป มากกวา การเสยชวตจากโรคตดเชอ โดยชวงฤดรอนและปดภาคการศกษา (มนาคม-พฤษภาคม และตลาคม) วนหยด สดสปดาห (เสาร-อาทตย) เปนชวงทมการเกดเหตสงสด ซงตงแตพ.ศ. 2542-2548 อตราการเสยชวตของเดกจากการจมนาเพมสงขนอยางตอเนอง จาก 7.7 ตอประชากรเดก 100,000 คน ใน พ.ศ.2542 เปน 11.5 ตอประชากรเดก 100,000 คน ใน พ.ศ.2548 และหลงจากนนเรมลดลงเหลอเพยง 8.4 ตอประชากรเดก 100,000 คน ใน พ.ศ.2555

- พฤตกรรมสขภาพของเดกนกเรยน จากการเฝาระวงพฤตกรรมสขภาพนกเรยนดวยคอมพวเตอร มอถอ จากโรงเรยน 24 จงหวดทวประเทศ พ.ศ. 2549-2551 ในกลมนกเรยนมธยมศกษาปท 2 และปท 5 และกลมนกเรยนอาชวศกษาปท 2 พบวาพฤตกรรมเสยงทมแนวโนมเพมขน ไดแก การมกจกรรมทางกายไมเพยงพอ การสบบหรและการใชสารเสพตด ขณะทการแสดงความรนแรงมแนวโนมลดลง อยางไร กตามพบวา กวาครงหนงของนกเรยนกนผกผลไมนอยกวา 5 สวนตอวน และดมเครองดมแอลกอฮอล

กลมเดกวยรน/นกศกษา( 15-21 ป)25, 29, 30, 31, 32, 33

- การตงครรภไมพรอมในวยรน ปจจบนปญหาการตงครรภในวยรน และวยเรยนกาลงเกดขนโดยทวไป และมจานวนเพมขนอยางเหนไดชดเจนจนนาวตกอยางยง แมวยแรกรนทอายตากวา 15 ปบรบรณ มประมาณรอยละ 0.4 เปนตน แมตงครรภเมออายนอยกวา 20 ป มแนวโนมเพมขน ปจจบนรอยละ 18.8 ซงแมตงครรภอายนอยกวา 20 ป มภาวะแทรกซอนจากการตงครรภสงกวาผทมอายเกนกวา 20 ป จะ

28 รายงานสถานการณระดบสตปญญาเดกนกเรยนไทย ป 2554. กรมสขภาพจต. 2554. 29 สถตสาธารณสข ป 2555. กรมอนามย. 2555. 30 การสารวจพฤตกรรมการสบบหร และการดมสราของประชากร. สานกงานสถตแหงชาต. 2549. 31 การสารวจอนามยและสวสดการ. สานกงานสถตและสงคมแหงชาต วเคราะหโดย : ศนยวจยปญหาสรา. 2552. 32 การศกษาภาระโรคและภาวะปจจยเสยงทางสขภาพของประชาชนไทย ในป 2542 ป 2547 และป 2552. คณะทางานศกษาภาระโรค สานก

พฒนาระบบสขภาพระหวางประเทศ. 2542, 2547 และ 2552. 33 รายงานขอมลแสดงผลการดาเนนงานของคณะรฐมนตรตามแนวนโยบายพนฐานแหงรฐ ปทสอง รฐบาลนางสาวยงลกษณ ชนวตร นายกรฐมนตร

(วนท 23 สงหาคม 2555 ถงวนท 30 มถนายน 2556). กรมควบคมโรค. 2556.

Page 49: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

41

พบอบตการณของโลหตจางสง ความดนโลหตสงขณะตงครรภ เจบครรภคลอดนาน และภาวะคลอดกอนกาหนดสง นอกจากนนยงพบวา อตราตายของมารดาอาย 15-19 ป สงกวามารดาทมอาย 20-24 ปถง 3 เทาพบแมคลอดบตรอาย 10-19 ป เพมจากรอยละ 13.9 ในป 2547 เปนรอยละ 16.4 ในป 2554 เมอเปรยบเทยบอตราการคลอดของหญงอาย 15-19 ป 1,000 คน กพบแนวโนมเพมสงขนจากอตรา 50.3 ในป 2548 เปนอตรา 54.9 ในป 2554 นอกจากน จากสถตสาธารณสขในป 2554 พบวา มเดกวยรน อายตากวา 20 ป คลอดบตรเฉลยวนละ 370 คน และในอายตากวา 15 ป คลอดบตรวนละ 10 คน ซงการตงครรภในวยรนพบวา มากกวารอยละ 80 เปนการตงครรภไมพงประสงค สงผลกระทบใหแมวยรนตองรบภาระในการดแลบตรและการสรางครอบครวโดยทยงไมมความพรอม ตองเผชญกบการเปลยนแปลงในชวต ไมวาจะเปนการตองหยดหรอออกจากระบบการศกษา การไมมงานทา ภาระคาใชจายและรกษาพยาบาลขณะตงครรภการคลอดและการเลยงดบตรขณะทวยรนเองยงขาดวฒภาวะและความพรอมดานจตใจสาหรบ การเปนแม ยอมสงผลตอคณภาพชวตของทงแมวยรนและลกทเกดมา ทาใหปญหา “เดกเกดนอยแตดอยคณภาพ” ของประเทศไทยทวความรนแรงมากยงขน เปนภาวะวกฤตหนง ทสงผลกระทบทงดานสขภาพกาย จต การศกษา เศรษฐกจ สงคม และวฒนธรรม ทงวยรนเอง ครอบครวและสงคมไทยในภาพรวม

- การดมสรา ป 2554 ประชากรไทยอาย 15 ปขนไป ดมสรา 17 ลานคน คดเปน รอยละ 32 ของประชากรวยนทมทงหมด 53.9 ลานคน ผชายดมมากกวาผหญง 5 เทาตว ผชายเรมดมอายเฉลย 19.4 ป ผหญง อาย 24.6 ป และ เมอเทยบกบพ.ศ. 2552 พบผชายมแนวโนมอตราการดมลดลงจากรอยละ 54.5 เปนรอยละ 53.4 สวนผหญงอตราการดมเพมขนจากรอยละ 10.8 เปนรอยละ 10.9

ปจจบนประเทศไทยมการบรโภคเครองดมแอลกอฮอลมากเปนอนดบ 3 ของทวปเอเชย จากการสารวจในป 2554 พบวา ปรมาณการบรโภคเครองดมแอลกอฮอลของประชากรไทยโดยเฉลยเปน 52 ลตร/คน/ป หรอคดเปน 7.1 ลตรแอลกอฮอลบรสทธ/คน/ป ความชกของนกดมในประชากรผใหญ (อาย 15 ปขนไป) คดเปนรอยละ 31.5 และความชกของนกดมในประชากรวยรน (อาย 15 – 19 ป) คดเปนรอยละ 14 ในแตละปประเทศไทยมนกดมหนาใหมเพมขนประมาณ 2.5 แสนคน สวนใหญนกดมเหลาน คอ กลมเดกและเยาวชน และนกดมในกลมนสดสวนของนกดมประจาเพมสงขนถงรอยละ 70 ภายในระยะเวลา 3 ป (2551-2553) ปจจบนคนไทยใชเวลาโดยเฉลยเพยง 4.5 นาท ในการเดนทางไปรานขายเครองดมแอลกอฮอล เดกและเยาวชนทอายตากวา 20 ป ถงรอยละ 98.7 ยงสามารถซอหาเครองดมแอลกอฮอลไดดวยตนเอง การสารวจความสญเสยปสขภาวะของประชากรไทย พบวา ความสญเสยปสขภาวะสงสดของทงสองเพศ ไดแก การเสพตดเครองดมแอลกอฮอล รองลงมาคอ การสบบหร โดยกอภาระโรคคดเปนรอยละ 15.7 ของภาระโรคทงหมดและกวารอยละ 70 ของอบตเหตบนทองถนนเกดจากเครองดมแอลกอฮอล ผลกระทบจากการบรโภคเครองดมแอลกอฮอลในประเทศไทยมมลคาสงถง 1.51 แสนลานบาทหรอคดเปนรอยละ 1.97 ของผลตภณฑมวลรวมประชาชาต

กลมวยทางาน (16 – 59 ป)33, 34, 35

- การเสยชวตจากอบตเหตทางถนนมแนวโนมเพมขน : รายงาน Global Status Report on Road Safety 2013 สถานการณความปลอดภยทางถนนของโลกไดรายงานขอมลวา ในป 2010 ประเทศไทยมผเสยชวตดวยอบตเหตทางถนนตามประมาณการของ WHO สงถง 26,312 คน (จากจานวนผเสยชวตดวยอบตเหตของไทยในป 2010 ตามรายงาน 13,365 คน) ซงตวเลขดงกลาวจะทาใหคาอตราผเสยชวตจากอบตเหตทางถนนสงถง 38.1 ตอแสนประชากร โดยผเสยชวตสวนใหญถงรอยละ 74 34 สถานการณดานความปลอดภยทางถนนของโลก (Global Status on Road Safety). องคการอนามยโลก (WHO). 2009. 35 การศกษาภาระโรคและภาวะปจจยเสยงทางสขภาพของประชาชนไทย ในป 2542 ป 2547 และป 2552. คณะทางานศกษาภาระโรค

สานกพฒนาระบบสขภาพระหวางประเทศ สานกนโยบายและยทธศาสตร กระทรวงสาธารณสข. 2542, 2547 และ 2552.

Page 50: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

42

เปนผขบขรถจกรยานยนต และประมาณคาความสญเสยทางเศรษฐกจ คดเปนรอยละ 3 ของ GDP โดย WHO ไดใชแบบจาลองในการคานวณและประมาณการตายจากการเกดอบตเหตทางถนนในชวงป 2006 – 2011 ของกลมประเทศ SEAR โดยไดทาการประเมนการตายตอประชากร 100,000 คน ซงทาใหสถานการณ การเกดอบตเหตทางถนนในประเทศไทยมสถานการณทมความรนแรงเปนอนดบ 3 ของโลก

อตราการเสยชวตจากอบตเหตทางถนนมแนวโนมเพมขนจาก 21.61 คนตอประชากร แสนคน (13,766 ราย) ในป 2553 เปน 21.87 ในป 2554 (14,033 ราย) และป 2555 (10,459 ราย) โดยเฉพาะอยางยง ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต จะมการเสยชวตมากขน 2-3 เทาของการตายในชวงปกต (30 กวาคน/วน) ชวงอายทเสยชวตมากทสดคอ 15-29 ป พาหนะทเกดอบตเหตสงทสด คอ รถจกรยานยนต มากกวารอยละ 80

การเกดอบตเหตและเสยชวตเพมมากขนจากปทผานมา ผบาดเจบทงหมดลดลง รอยละ 2.19 (ป 2556 = 27,389 ราย ป 2555 = 28,001 ราย) และผบาดเจบ admitted ลดลง รอยละ 6.08 (ป 2556 = 4,019 ราย ป 2555 = 4,279 ราย)

ผบาดเจบและเสยชวตจากอบตเหตมพฤตกรรมเสยงเมาแลวขบสงอย การใชหมวกนรภยและคาดเขมขดนรภยยงตา ไมถง 1 ใน 4

การนาสงผบาดเจบพบวาผบาดเจบโดยรวมถกนาสงโดยผประสบเหต/ญาต มากทสด แตผบาดเจบทมอาการรนแรง Admitted ถกนาสงโดยหนวย EMS ใกลเคยงกบนาสงโดยผประสบเหต/ญาต

การขายเครองดมแอลกอฮอลยงพบมการฝาฝนกฎหมายอย พบขายในรานขายยา สถานทราชการ ปมนามน สวนสาธารณะ และพบวาขายใหกบเดกอายตากวา 20 ป

- สาเหตการตายในลาดบตน ๆ ของประชากรวยทางานเกดจากโรคมะเรง โรคหวใจและหลอดเลอดและอบตเหตเปนสวนใหญ อกทง ปญหาสขภาพจากพฤตกรรมสขภาพทไมพงประสงค ทงเรองการบรโภคอาหาร การออกกาลงกาย พฤตกรรมการดารงชวตทไมถกตอง และคนวยทางานทมอายเรมมปญหาสขภาพจากการเสอมถอยของรางกาย ปญหาโรคไมตดตอเรอรงหรอทเรยกวา “โรควถชวต” ไดแกโรคเบาหวาน โรคความดนโลหตสง โรคหวใจ โรคหลอดเลอดสมอง โรคปอดอดกนเรอรงและโรคมะเรง เปนปญหาสขภาพทสาคญระดบประเทศและระดบโลก ซงนบวนจะทวความรนแรงขน เนองจากความเจรญทางดานเทคโนโลยและสภาพแวดลอม สงผลตอวถชวตและกอใหเกดพฤตกรรมการสขภาพทไมเหมาะสม ไดแก การบรโภคอาหารทไมสมดล (กนหวาน มน เคมมากเกนไปและกนผกผลไมนอยเกนไป) การเคลอนไหวทางกายนอย การบรโภคยาสบ การดมเครองดมทมแอลกอฮอลในปรมาณทเปนอนตรายตอสขภาพ รวมถงภาวะเครยด ซงหากไมสามารถหยดพฤตกรรมดงกลาว จะสงผลใหเกดการเจบปวยดวยโรควถชวต พการและเสยชวตตามมา นอกจากน ยงสรางภาระคาใชจายในการดแลรกษาและกอใหเกดการสญเสยทางเศรษฐกจตามมาอยางมหาศาล จากการศกษาภาระโรคและภาวะปจจยเสยงทางสขภาพของประชาชนไทย ในป 2542ป 2547 จากการศกษาของคณะทางานศกษาภาระโรค สานกพฒนาระบบสขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสข พบวา โรคหวใจหลอดเลอดและเบาหวานเปน 1 ใน 10 ลาดบแรกของโรคทกอใหเกดการสญเสยปสขภาวะของทงสองเพศ ในป 2552

กลมผสงอาย (60 ป ขนไป) และผพการ 1) ผสงอาย

ป 2556 ไทยมประชากรผสงอาย 9,517,000 คน คดเปนรอยละ 14.7 ของประชากรทงหมดของประเทศ และคาดวาจะเพมขนเปนรอยละ 25.1 ใน พ.ศ. 2573 ในขณะทดชนผสงอายกมแนวโนมเพมขนจาก 47.7 ในพ.ศ. 2550 เปน 58.0 ในพ.ศ. 2553 นอกจากนยงพบวา อตราสวนเกอหนนผสงอายมแนวโนมลดลงจาก 7.0 ในพ.ศ. 2545 เหลอ 5.7 ในพ.ศ. 2553 รวมทง ยงพบอกวา

Page 51: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

43

ผสงอายทอาศยอยคนเดยวตามลาพงในครวเรอนมแนวโนมเพมสงขน จากรอยละ 3.6 ในพ.ศ. 2545 เปนรอยละ 8.6 ใน พ.ศ. 2554 ทาใหอตราสวนการพงพงของผสงอายมแนวโนมเพมขน การเปลยนแปลงดงกลาว สงผลตอการเปลยนแปลงของรปแบบการจดบรการสขภาพ การเตรยมบคลากรทางการแพทยและสาธารณสขทมความเฉพาะทางมากขนและภาระรายจายสขภาพของภาครฐทเพมขน อนเนองจากแบบแผนการเจบปวยของผสงอาย ทปวยดวยโรคเรอรงมากขน เชน หลอดเลอดสมอง หวใจ เบาหวาน ความดนโลหตสง สมองเสอมทาใหรฐตองจายงบประมาณในการรกษาพยาบาลผสงอายเพมขน

2) ผพการ ผพการมแนวโนมเพมขนจากรอยละ 0.5 ใน พ.ศ. 2517 เปนรอยละ 2.9 ในพ.ศ.

2550 คาดวา จะมแนวโนมเพมขนเปน 2,196,482 คน ใน พ.ศ. 2564 จาแนกเปนผพการทางการเหน จานวน 300,308 คน พการทางการไดยนหรอสอความหมาย จานวน 387,696 คน พการทาง การเคลอนไหว จานวน 1,076,802 คน พการทางจตใจหรอพฤตกรรมหรอออทสตก จานวน 166,425 คน พการทางสตปญญา จานวน 74,985 คน พการทางการเรยนร จานวน 7,362 คน และพการทม ความซาซอน จานวน 127,525 คน36 ประชากรทพการรอยละ 2.9 ใน พ.ศ. 2550 เกอบทกคน (1.8 ลานคน หรอรอยละ 97.9) เปนผทมความลาบากจากปญหาสขภาพ โดยปญหาสขภาพ 5 ลาดบแรกทมประชากรพการเปนมากทสดคอ การเดนขนบนได 1 ชน, การมองเหนการเดนทางราบระยะ 50 เมตร, การนงยอง ๆ และความเจบปวดตามรางกาย คดเปนรอยละ 42.2, 40.7, 40.6, 37.6, และ 28.2 ตามลาดบ37

สดสวนของคนพการทใชเครองชวยตอคนพการ ทงสนคดเปนรอยละ 22.7 ทมการใชอปกรณ อวยวะเทยมหรอใชเครองชวยในการดารงชวต โดยคนพการในเขตเมองมการใชเครองชวยสงกวาคนพการในชนบท อาจเนองจากคนพการในเขตเมองเขาถงบรการสขภาพไดมากวาคนพการในเขตชนบท ผพการทมเศรษฐานะครวเรอนยากจนทสด ไมไดรบสวสดการคารกษาพยาบาล คดเปนรอยละ 10.2 ในขณะทคนพการทม เศรษฐานะดทสด ไดรบสทธขาราชการ/รฐวสาหกจ รอยละ 40.9

1.3.2 คานยมและทศนคตในการบรโภคของประชาชน38, 39

สงคมสมยใหมเปนสงคมทขาวสารขอมลมบทบาทอยางมาก (information society)รวมทง การสอสารมวลชนทมอทธพลอยางมหาศาลตอผรบสารดงนนสถานะและบทบาทของการสอสาร จงแยกกนไมออกและกลายเปนอนหนงอนเดยวกบวฒนธรรมในสงคมปจจบนการสอสารจงเปนผสรางสรรค/ ผกลน (generator) วฒนธรรมของสงคมประกอบกบวฒนธรรมตางชาตทกาลงหลงไหลเขามาสประเทศไทยอยางตอเนองโดยมเครองมอสาคญในการเผยแพรไดแกการสอสาร ซงสงผลตอการรบร คานยม และทศนคตของผบรโภคเปนอยางมาก จากรายงานการวจยเรอง การประเมนผลสมฤทธการพฒนาศกยภาพผบรโภค ป 2556 พบวา กลมตวอยางทงหมดทเคยรบรขาวสารการเผยแพรความรดานผลตภณฑสขภาพของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา ประชาชนรบรขาวสารการเผยแพรความรผลตภณฑสขภาพจากสอโทรทศนมากทสด คดเปนรอยละ 94.6 รองลงมาคอ สงพมพ คดเปนรอยละ 76.3 สาหรบสอทประชาชนรบรนอยทสด คอ กจกรรมทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจด คดเปนรอยละ 35.9 และจากงานสมมนา การถอดรหสงานวจยของบรษท Y&R รวมกบเครอขาย 9 ประเทศทวภมภาคเอเซย ไดแก ไทย เวยดนาม 36 แผนพฒนาคณภาพชวตคนพการแหงชาต ฉบบท 4 พ.ศ. 2555-2559. สานกนโยบายและวชาการ สานกงานสงเสรมและพฒนาคณภาพชวต

คนพการแหงชาต. 37 รายงานการสารวจความพการ พ.ศ. 2550. สานกงานสถตแหงชาต. 2550. 38 รายงานการวจยเรอง การประเมนผลสมฤทธการพฒนาศกยภาพผบรโภคของกองพฒนาศกยภาพผบรโภค ป 2555. สานกงานคณะกรรมการ

อาหารและยา. 2556. 39 รายงานการถอดรหสงานวจย Thailand Generation Asia 2012. www.yr.co.th.

Page 52: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

44

ฮองกง เกาหล สงคโปร มาเลเซย ฟลปปนส อนโดนเซย และอนเดยสมภาษณกลมคนรนใหมอาย 18-35 ป กวา 13,000 คน ผานระบบออนไลนซงคนกลมนนยมเปดรบขอมลตางๆ ผานอนเทอรเนตอยในวยทกาลงเตบโตขนเปนกลมทมอานาจในการตดสนใจซอสงและมอทธพลตอธรกจ โดยศกษาแบบเจาะลกทงทศนคตและพฤตกรรมในการใชสนคาบรการและเปดรบขาวสารตาง ๆ ถง 16 ประเดน ไดแก การเลอกบรโภคอาหาร การดแลสขภาพความงามระหวางชายหญง นยามของความรก ความหรหรา การเลยงดบตร การศกษา ความสนใจดานบนเทง กฬา ทองเทยว แฟชน เทคโนโลย รถยนต การบรหารจดการเงนและการสอสาร พบวา การถอดรหสทศนคต และคานยมรวมของกลมผบรโภครนใหม Generation Asia ทโดดเดนของคนไทยดวยเกณฑทางจตวทยา จะมลกษณะโดยรวมสวนใหญคอ ตองการความสมบรณแบบในชวต การยอมรบจากสงคม รกอสระ ตามกระแสการบรโภคใหม ๆ ซงปจจบนรปแบบการสรางมลคาใหกบสนคา หรอทเรยกวา เศรษฐกจสรางสรรค (creative economy) ทเปนนโยบายของรฐบาล จงเปนทงปจจยสงเสรมการเตบโตทางเศรษฐกจของประเทศและขณะเดยวกนกเปนปจจยสาคญทมผลตอการเปลยนแปลงทศนคต และพฤตกรรมการบรโภคของคนไทยอกดวย

1.3.3 ปญหายาเสพตดและวตถออกฤทธตอจตและประสาท40 การดาเนนงานภายใตนโยบาย “ประเทศไทยเขมแขง ชนะยาเสพตดยงยน41 ซงม

ยทธศาสตร 5 รวปองกน ทไดมการกาหนดระยะเวลาการปฏบตเปน 2 ระยะทผานมา มแนวโนมสาคญ ทเกยวกบสถานการณ และภยคกคามทสงผลกระทบตอประเทศ ซงพอสรปไดสงเขป ดงน

1) การผลตยาเสพตดมแนวโนมเพมขนทงในครวเรอน และในหองปฏบตการ โดยเฉพาะโรงงานทลกลอบผลตสารกระตนประสาทกลมแอมเฟตามน Amphetamine (ATS) ซงขอมลจาก Drug Abuse Information Network for Asia and the Pacific (DAINAP) จดให ATS อยในสารเสพตด 3 อนดบตน ๆ ทใชกนอยางแพรหลายในทกประเทศ

2) จากขอมลขางตน ทมผลกระทบตอการควบคม กากบดแล และปองกนปญหายาเสพตดตอสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เนองจากในกฎหมายวาดวยวตถเสพตดไดกาหนดชนดและประเภทของตวยา เคมภณฑจาเปน และสารตงตนทใชในการลกลอบผลตยาเสพตดและวตถออกฤทธ เชน อเฟดรน ซโดอเฟดรน คตามน อาเซตค แอนไฮไดรด อาซโทน โดยกาหนดใหผใดทจะผลต จาหนาย นาเขา สงออก และครอบครองเพอใชประโยชน จะตองปฏบตตามหลกเกณฑ และเงอนไขทกฎหมายกาหนดอยางเครงครด ดงนน หากปรากฎวามการนาตวยา เคมภณฑจาเปนหรอสารตงตนดงกลาวขางตนไปลกลอบผลตยาเสพตดขนในประเทศไทย หรอลกลอบนาตวยา เคมภณฑจาเปนหรอสารตงตนจากประเทศไทยไปผลตยงประเทศเพอนบานหรอประเทศอน สงทเกดขนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจะตองนามาทบทวนมาตรการในการควบคมและปองกนเพอใหสงคมมความเขาใจในบทบาททสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนนการอย

3) การนาซโดอเฟดรนทผสมอยในยาแกหวด ออกมาเปนสารตงตนในการลกลอบผลตเปนสารกระตนประสาทกลมแอมเฟตามนและอนพนธ (ยาบา ไอซ) ซงปจจบนพบวา มการจบกมผลกลอบผลตและขายจานวนมากขน ภายในระยะเวลา 3 – 4 เดอนของป พ.ศ. 2554 ในจานวนหลายรอยลานเมด และจากรายงานการประเมนสถานการณยาเสพตดสงเคราะหระดบภมภาค ภายใต Global SMART Programme ของ

40 ผลการสารวจปญหาของสงคมไทย 2552. คณะกรรมการสงเสรมการจดสวสดการสงคมแหงชาต กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคง

ของมนษย. 41 คาสงสานกนายกรฐมนตรท ๓๐๖/๒๕๕๓ เรอง ปฏบตการประเทศไทยเขมแขง ชนะยาเสพตดยงยน ภายใต ยทธศาสตร ๕ รวปองกน ระยะท ๓

(พฤศจกายน ๒๕๕๓ – กนยายน ๒๕๕๔).

Page 53: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

45

UNODC ในป 2010 พบการลกลอบนาเขาเมดยาทมสวนประกอบของ pseudoephedrine จานวนมากกวา 9.4 ลานเมด ในประเทศพมา ซงลกลอบนาเขาจากประเทศจน อนเดย และไทย

4) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยายงเปนเพยงหนวยงานเดยวของประเทศ ในการจดหาผลตภณฑ วตถ เสพตดท ใช ในทางการแพทย วทยาศาสตร และอตสาหกรรม สาหรบ การบาบดรกษาและสนบสนนภาคการผลตของโรงงานอตสาหกรรมดวย โดยผใดทไดรบอนญาตตามทกฎหมายกาหนด จะตองปฏบตหนาทตามหลกเกณฑ และเงอนไขทกฎหมายกาหนดอยางเครงครด แตทผานมากยงพบวา บางรายยงขาดความเขาใจในภาระหนาท ๆ จะตองปฏบต จากการนาวตถเสพตดทใชในทางการแพทย วทยาศาตรและอตสาหกรรมไปใช เชน การไมจดทาบญช รบ จาย การรายงานเทจ

1.4 ปจจยดานเทคโนโลย (Technological Component = T)42

1.4.1 ความกาวหนาของเทคโนโลยและการเขาถง/ชองทางของเทคโนโลย สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพฒนาระบบสารสนเทศโลจสตกสดานผลตภณฑ

สขภาพ ซงเปนการพฒนาแบบ Web base Application โดยทางานบนเครอขายอนเทอรเนต ซงระบบนจะชวยอานวยความสะดวกใหกบเจาหนาททงในสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาและสานกงานสาธารณสขจงหวดไดโดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา มการนาระบบ e-Logistic มาใชในการอนญาตผลตภณฑสขภาพในป 2553 และสานกงานสาธารณสขจงหวดทง 76 จงหวดมการนาระบบ e-Logistics ดานเครองสาอางมาใชในการอนญาตตงแตป 2552 และจะมการใชงานระบบ e-Logistic ดานยา วตถ เสพตด วตถอนตรายและอาหาร เพอใชปฏบตงานรบคาขอทผประกอบการยน ณ ศนยบรการผลตภณฑสขภาพของจงหวด ภายในป 2554

นอกจากน ยงไดมการพฒนาระบบ e-Service ของระบบเครองสาอางเพอใหผประกอบธรกจเครองสาอาง เพอใหสามารถบนทกขอมลการขอจดแจงเครองสาอางควบคมสงใหเจาหนาทพจารณา ซงเจาหนาทสามารถเขามาในระบบงานเพอพจารณาขอมลทผประกอบธรกจเครองสาอางสงมาให รวมทงแจงผลการพจารณาผานทางระบบงานดงกลาว โดยผประกอบธรกจเครองสาอางสามารถเขามาตรวจสอบผล การพจารณาไดโดยไมตองเดนทางมาตดตอทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทง ไดมการลงนามขอตกลงแลกเปลยนขอมลผานระบบ National Single Window กบกรมศลกากรเมอวนท 10 กนยายน 2552 โดยม 35 หนวยงานไดรวมลงนาม และ ไดมการดาเนนการพฒนาระบบเชอมโยงขอมลระบบโลจสตกสกบกรมศลกากรโดยผานระบบ National Single Window เพอใหสามารถรองรบการรบสงขอมลอเลกทรอนกสเกยวกบใบอนญาตและใบรบรองนาเขาและสงออกสนคาได

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมการวางแผนและดาเนนการจดหาระบบคอมพวเตอรและระบบเครอขายอยางตอเนอง ทาใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามโครงสรางระบบคอมพวเตอรและระบบเครอขายทคอนขางสมบรณ นอกจากนยงมระบบสารสนเทศทพฒนาขนเพอรองรบการปฏบตงาน แตการใชงานระบบสารสนเทศยงมปญหาและอปสรรคอย เนองจากสถานการณดานเทคโนโลยมการเปลยนแปลงอยางรวดเรว ระบบเครอขายและระบบฐานขอมลยงไมสามารถเชอมโยงทงหนวยงานภายในและตางประเทศความทนสมยของขอมลความครบถวนของขอมล การกระจดกระจายของขอมล และบคลากร อย. ยงไมมทกษะทางดาน ICT ทเหมาะสมและเพยงพอตอการปฏบตงานทาใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาตองเตรยมความพรอมรองรบกบสถานการณทเปลยนแปลงไป ทงดานฮารดแวร ซอฟทแวร ระบบเครอขายรวมทง ความครบถวนของขอมล เพอเตรยมความพรอมในการเชอมโยงขอมลทงใบประเทศและระดบสากล ทงน หากสานกงานคณะกรรมการอาหารและยานงเฉยตอสถานการณดงกลาว ไมกาวทนตอเทคโนโลยททนสมย

42 ศนยขอมลและสารสนเทศ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 54: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

46

จะสงผลใหระบบการกากบดแลผลตภณฑสขภาพลาชา สงผลกระทบตอการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพของประชาชน ผบรโภคไมสามารถสบคนขอมลผลตภณฑสขภาพไดครบถวน ถกตองและทนสมยผบรหารและผปฏบตการไมมขอมลททนสมยและถกตองเพอใชในการตดสนใจและปฏบตงาน ดงนน จงเหนควรจดทาโครงการนเพอพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหครบถวน ถกตอง และทนสมย เพอใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนคลงขอมลและสารสนเทศการบรโภคผลตภณฑสขภาพของประเทศทประชาชนทกภาคสวนทเกยวของสามารถพงพา อางอง เชอมน วางใจและยอมรบในคณภาพ

1.5 สถานการณดานสงแวดลอม

1.5.1 ผลกระทบจากสงแวดลอม43, 44, 45, 46 ปญหาสารเคมในประเทศไทย สามารถสรปปญหาไดเปน ๓ สวนหลก ๆ คอ ปญหาในภาค

เกษตรกรรม ปญหาในภาคอตสาหกรรม และปญหาในภาคสาธารณสขและชมชน โดยสงผลใหเกดผลกระทบใน ๓ ดาน คอ ผลกระทบทางดานสขภาพอนามย ผลกระทบทางดานสงแวดลอม และผลกระทบทางดานเศรษฐกจ ปจจบนประเทศไทยมการเตบโตทางดานการผลต การคา และการนาเขาสารเคมประเภทตาง ๆ เพมขนทงในภาคอตสาหกรรม เกษตรกรรม และครวเรอน ตลอดจนสารเคมทใชเปนสารตงตนในผลตภณฑตาง ๆ อกมากมาย ปรมาณและมลคาการนาเขาสารเคมกาจดศตรพชมแนวโนมสงขนตงแตป ๒๕๔๘ เรอยมา โดยเฉพาะในป ๒๕๕๔ มปรมาณการนาเขาสงทสดในรอบ ๑๕ ปทผานมา โดยมการนาเขาสารเคมกาจดศตรพชมากถง ๑๖๔.๓๔ ลานกโลกรม คดเปนสารออกฤทธ ๘๗.๖๒ ลานกโลกรม มลคาสารเคมกาจดศตรพชทนาเขาทงหมดคดเปน ๒๒,๐๔๓ ลานบาท เมอพจารณาสดสวนปรมาณสารเคมกาจดศตรพชทนาเขาในสวนของสารออกฤทธ พบวา ๓ อนดบทมการนาเขาสงสดคอ สารกาจดวชพช (herbicide) รอยละ ๗๗.๑๖, สารกาจดแมลง (insecticide) รอยละ ๑๒.๑๘ และสารปองกนและกาจดโรคพช (fungicide) รอยละ ๗.๙๗ ตวเลขทแสดงถงปรมาณและมลคาการนาเขาสารเคมกาจดศตรพช นอกจากสะทอนใหเหนถงมลคาทางเศรษฐกจของตลาดผลตภณฑประเภทนแลว ยงสะทอนภาพใหเหนถงปรมาณการใชสารเคมกาจดศตรพชของคนไทยในแตละปวามแนวโนมจะสงขนเรอย ๆ ดานผลกระทบตอสขภาพอนามย การผลตและการนาเขาสารเคม การผลตและ การนาเขาสารเคมจากตางประเทศทมปรมาณเพมมากขน ทาใหมโอกาสเสยงตอการเกดปญหาดานสงแวดลอมและสขภาพอนามยของประชาชน อนเนองมาจากการใชทไมถกวธ การรวไหลจากการขนสงหรอการจดเกบ ทไมปลอดภย ในป 2555 มผปวยไดรบพษจากสารอนตราย จานวน 1,458 รายและผเสยชวต จานวน 1 ราย จานวนผปวยลดลงจากป 2554 จานวน 792 ราย หรอรอยละ 35.2 จาแนกเปนผปวยทไดรบพษจากสารอนตรายทางอตสาหกรรม 221 ราย และผปวยทไดรบพษจากสารอนตรายทางการเกษตร 1,237 ราย

จากรายงานสถานการณมลพษของประเทศไทย ป ๒๕๕๕ พบของเสยอนตรายเกดขน ทวประเทศทงหมด 4.71 ลานตน เพมขนจากป 2554 ประมาณ 1.31 ลานตน หรอ รอยละ 38.53 ประกอบดวย ของเสยอนตรายจากภาคอตสาหกรรม ซงเปนของเสยสวนใหญรอยละ 84 หรอ 3.95 ลานตน

43 รายงานประจาป ๒๕๕๕ กรมควบคมมลพษ กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

http://infofile.pcd.go.th/pcd/Annual%20Report%202555.pdf?CFID=10540425&CFTOKEN=63617133 44 ฝายขอมลเครอขายเตอนภยสารเคมกาจดศตรพช ขอมลพนฐานสารเคมกาจดศตรพช

http://www.thaipan.org/sites/default/files/conference2555/conference2555_0_01.pdf 45 แผนยทธศาสตรการจดการสารเคมแหงชาต ฉบบท ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) ภายใตคณะกรรมการแหงชาตวาดวยการพฒนายทธศาสตรการ

จดการสารเคม 46 รายงานการประเมนความสาเรจในการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการจดการสารเคมแหงชาต ฉบบท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)

คณะอนกรรมการประสานนโยบายและแผนการดาเนนงานวาดวยการจดการสารเคม ภายใตคณะกรรมการแหงชาตวาดวยการพฒนายทธศาสตรการจดการสารเคม

Page 55: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

47

ของเสยอนตรายจากชมชนและมลฝอยตดเชอ รวมกนอกรอยละ 16 หรอ 0.76 ลานตน ภาคตะวนออก กรงเทพมหานครและปรมณฑล เปนพนททมของเสยอนตรายเกดขนมากทสด มสดสวนรวมกนรอยละ 73 ของปรมาณของเสยอนตรายทเกดขนทงหมดทวประเทศ ประมาณการวาประเทศไทยนาเขาสารเคมจากตางประเทศ 12.5 ลานตน และผลตในประเทศโดยโรงงานประกอบกจการเคมภณฑ สารเคมหรอวตถอนตราย65 ลานตน ทงนเมอเปรยบเทยบกบป 2554 การนาเขาสารเคมจากตางประเทศมปรมาณเพมขน 2.12 ลานตน คดเปนรอยละ 20.42 และการผลตในประเทศมปรมาณเพมขน 5 ลานตน คดเปนรอยละ 8.33

1.6 สถานการณสภาวะสขภาพของคนไทย (Health)

1.6.1 พฤตกรรมการบรโภค47 จากบทวเคราะห เจาะพฤตกรรมผบรโภคป 56 สอดจทลกระตนตดสนใจซอ พบวา สอม

อทธพลตอการตดสนใจซอสนคา โดยผบรโภคในปจจบนจะเปดรบทงสอออนไลนและออฟไลน แตทายทสดของการตดสนใจซอจะใชออนไลน จากผลวจยพฤตกรรมผบรโภคในยคดจทลตอการซอสนคาเทคโนโลยและสนคาเพอสขภาพความงาม พบวา รปแบบการซอทแตกตางไปจากความเชอเดม เชน พฤตกรรมการซอสนคาเพอสขภาพและความงามในกลมผชายอาย 25-34 ป มการอานรววออนไลนเกยวกบผลตภณฑ แมสนคาราคา ไมแพงกตาม รวมทง สอบถามขอมลจากพนกงานขายและผเชยวชาญ ณ จดขายกอนซอสนคา ขณะทกลมผบรโภคอาย 40 ปขนไป ทเดมนกการตลาดมองวา เปนกลมท “ไมเปลยนแบรนด” พบวา เปนกลมทเปดรบสอดจทล มการหาขอมลการซอสนคาจากโซเชยลมเดย และพรอมเปลยนใจซอสนคาแบรนดอน หากใหขอเสนอดานราคาและโปรโมชนดกวาแบรนดเดม

ผบรโภคในยคน จะเปดรบทงสอออนไลนและออฟไลนในการตดสนใจซอสนคา แตชวงเวลาทายสดของการตดสนใจซอ พบวา กลมอาย 15-24 ป จะใชสอออนไลนชวยตดสนใจซอมากทสด ไดแก ออนไลนรวว 41% ออนไลนเสรช 40% ออนไลนวดโอ 37% เวบไซตของแบรนด 35% โมบายเสรช 35% และเวบไซตรานคาปลก 32% ขณะทกลมผบรโภคอาย 25-34 ป พบวา ใชสอออนไลนชวยตดสนใจซอชวงเวลาทายสด คอ เวบไซตแบรนด 46% เวบไซตรานคาปลก 40% และโมบายเสรช 31% และกลมอาย 35 ปขนไปนน พบวา ใชสอออนไลนหาขอมลสาหรบการตดสนใจซอชวงเวลาสดทาย คอ ออนไลนเสรช 47% เวบไซตแบรนด 48% และเวบไซตรานคาปลก 50%

ผลวจยพฤตกรรมดงกลาวมองวา รานคาปลกตองปรบตวดานเครองมอสอสารและชองทางจาหนายเพอตอบโจทยพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนไป ทผานมาไดเรมเหนการเปลยนแปลงบางแลว จากการพฒนาชองทาง ชอปปงออนไลนของกลมคาปลก เชน เซนทรล เดอะมอลล บกซ เทสโกฯ

จากผลวจยแสดงใหเหนวา สอดจทลกาลงมอทธพลตอการดาเนนชวตของผบรโภคมากขนจากแพลตฟอรมดจทลหลากหลาย ถอเปนปจจยสาคญมผลตอการตดสนใจซอสนคาของผบรโภคในยคน รวมทง สอดจตอลมอทธพลอยางมากตอการกาหนดวธคด ทศนคต และการดาเนนชวตแทบจะทกกจกรรมจะมสอดจตอลเขามามบทบาทแทบทงสน

1.6.2 ปจจยเสยงตอสขภาพ48

๑) ภยคกคามตอสขภาพจากพฤตกรรมเสยง โรคทเกดจากพฤตกรรมมแนวโนมเพมขนอยางตอเนองโดยนบเปนสาเหตอนดบตนของการปวยและตายของประชากร กลาวคอในชวงป ๒๕๔๙ อตราการปวยดวยโรคหวใจโรคเบาหวานและโรคมะเรงมอบตการณเพมขนเปน ๖๑๘.๕, ๑๒๔.๔ และ ๕๘๖.๘ ตอประชากรแสนคนตามลาดบ ความเจบปวยจากโรคไรเชอเรอรงเหลานเกดจากพฤตกรรมเสยงทสามารถปองกนได

47 http://y34.wikidot.com/it-report01-004 48 แผนยทธศาสตรสขภาพดวถชวตไทย พ.ศ.2554-2563. สานกนโยบายและยทธศาสตร สานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข. เมษายน 2554.

Page 56: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

48

เชน การสบบหรการดมสราสงมนเมาสารเสพตด รวมทง เกดจากความเครยดและการขาดการออกกาลงกาย ในป ๒๕๔๙ คนไทยทสบบหรมทงสนประมาณ ๑๑ ลานคนเปนชายไทยทมอายมากกวา ๑๑ ปขนไปรอยละ ๓๘.๘ และหญงไทยรอยละ ๒.๖ สบบหร มผเสยชวตจากการสบบหรปละประมาณ ๔๒,๐๐๐ คนหรอวนละ ๑๑๕ คน สวนการบรโภคสราในรอบ ๑๐ ปทผานมานน มแนวโนมเพมขน โดยในป ๒๕๔๙ มจานวนผดมสราหรอเครองดมมนเมาทงสนประมาณ ๑๕.๙ ลานคน หากพจารณาจากพฤตกรรมเสยงรวมทเปนสาเหตสาคญของการเจบปวยและการตายแลว การดมสราและการสบบหรเปนสองสาเหตสาคญทตองเรงรดควบคมใหเขมขนมากขน นอกจากเปนสาเหตของการเกดโรคแลว การบรโภคสรานาไปสอบตเหตจากเมาแลวขบ ซงเปนสาเหตการตายในลาดบตน ๆ และนาไปสความรนแรงฆาตกรรมความผดเกยวกบทางเพศและการฆาตวตาย ความแพรหลายของการบรโภคสวนหนงเกดจากการสามารถหาซอบหรและสราไดสะดวก เนองจากการบงคบใชกฎหมายไมเขมงวด อทธพลจากสอมการโฆษณาณจดขายหรอกระตนการบรโภคการกาหนดอตราคาธรรมเนยมใบอนญาตในอตราท ตา แตการรณรงคทผานมามจดแขงทจาเปนตองเสรมใหเขมแขง คอ การสรางคานยมใหมการรณรงคเคลอนไหวของภาคประชาสงคมการใชกระบวนการดานการตลาด เพอสงคมการใชมาตรการผานกระบวนการทางการเมองกฎหมายการเรยนการสอนและสอมวลชน ตลอดจนการใชมาตรการดานภาษเพอทาใหเหลาทมแอลกอฮอลสงมราคาสงขน

๒) ความเสยงจากการบรโภค องคการอาหารและการเกษตรของยเอนระบวาในชวงป๒๕๔๑-๒๕๔๓ ประเทศไทยมประชากรประสบภาวะหวโหยถงรอยละ ๑๘ ของประชากรทงหมด มแนวโนมจานวนผปวยเปนโรคทเกดจากอาหารเปนพษเพมขนจาก ๔.๓๕ ตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๑๙ เปน๒๑๖.๒๖ ตอประชากรแสนคน ในป ๒๕๔๙ ทงน แบบแผนการบรโภคอาหารทเปลยนแปลงไปทาใหคนไทยตองเสยชวตจากโรคอนเนองจากพฤตกรรมการกนไมถกตองเหมาะสม ในป ๒๕๔๗ ถง ๖๑,๓๒๐ คน ทสาคญคอคนไทยบรโภคนาตาลสงขนมากกวาเทาตวในเวลา ๒๐ป โดยเพมจาก ๑๒ .๗ กโลกรมตอคนตอป ในพ.ศ. ๒๕๒๖ เปน ๓๒.๒ กโลกรมตอคนตอป ในพ.ศ. ๒๕๔๙ ซงสงผลตอปญหาโรคในชองเหงอกและฟนโดยเฉพาะในเดกและเยาวชนทมการบรโภคขนมขบเคยวและนาอดลม จนมปญหาเกยวกบเหงอกและฟน ในอตราสง โดยในป๒๕๔๙ พบปญหาฟนผในเดกอายตากวา ๕ ปถงรอยละ ๔๑.๑ และสวนใหญไมไดรบการรกษา ในขณะท ความปลอดภยของอาหารยงเปนปญหา โดยเฉพาะการใชปยเคมและยาฆาแมลงทใชในการเกษตรมากทสด การสรางความเขมแขงของนโยบายอาหารปลอดภย (Food Safety) และการปรบเปลยนพฤตกรรมการบรโภคทเหมาะสมตองมการดาเนนการอยางครบถวนและตอเนอง

๓) การขาดการออกกาลงกาย สถานการณการเลนกฬาและการออกกาลงกายของคนไทยดขนอยางตอเนอง แตกยงอยในอตราทตา เพยงรอยละ ๓๔.๗ ทออกกาลงกายเปนประจา เมอเทยบกบประเทศออสเตรเลยองกฤษและสงคโปรทมอตราการออกกาลงกายประจามากกวาครงหนงของประชากรทงหมด การทเยาวชนมการออกกาลงกายนอยลง ทาใหปญหาโภชนาการเกนเพมมากขน โดยในป ๒๕๔๙ พบปญหาภาวะโภชนาการเกนในเดกอายตากวา ๕ ปรอยละ ๑๐.๖ และคาดวา ในอก ๑๐ ปขางหนา ๑ ใน ๕ ของเดกปฐมวยจะเปนโรคอวน มขอมลทนาเปนหวงในเดกวยเรยน ๖-๔ ปในกรงเทพฯ กวา ๑ แสนคนกนอาหารจานดวน (Fast Food) ทกวนและมอบตการณการเปนโรคอวนมากกวาในภาคอน ๆ ประมาณ ๓-๕ เทาและมโรงเรยนเพยงไมเกนรอยละ ๔๐ จดกจกรรมออกกาลงกายเสรมนอกจากชวโมงพลศกษา เดกไทยรอยละ๖๙ ใชเวลาหลงเลกเรยนทาการบานหรอเรยนกวดวชาใชเวลาจบเจาอยหนาจอโทรทศนรอยละ ๕๖ ในขณะทเดกญปนและเวยดนามกวารอยละ ๖๐ ใชเวลาวางเลนกฬาและออกกาลงกายกลางแจง เดกและเยาวชนไทยใชเวลาดโทรทศนหรอเลนเกมคอมพวเตอรมากกวาวนละ ๔- ๖ ชวโมง เดกไทยตดเกมตองจายเงนเฉลย ๗๖๐บาทตอคนตอเดอน

Page 57: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

49

๔) อบตเหต อบตเหตจากการจราจรนาความสญเสยสสงคมไทยทงทางเศรษฐกจปละ๑๐๖,๙๙๔-๑๑๕,๙๓๒ ลานบาท พการสะสม ๖๕,๐๐๐คน ในป ๒๕๔๕ และเสยชวตปละ ๑๔,๐๐๐ คน โดยมอตราการตายและการบาดเจบดวยอบตเหตจากการจราจรทางบกอยในระดบสงและคอนขางคงทจาก ๒๐.๙๗และ ๙๑,๖๒๓ คนตอประชากรแสนคน ตามลาดบ ในป ๒๕๔๕ เปน ๒๒.๒๗ และ ๑๑๐,๖๘๖ คนตอประชากรแสนคน ตามลาดบ ในป ๒๕๔๙ สาเหตสาคญจากเมาแลวขบเพมขนและผขบขมอเตอรไซคนยมสวมหมวกกนนอคลดลง ทาใหเกดการบาดเจบจากอบตเหตรถจกรยานยนต ๒ แสนคนตอปและไดรบอนตรายถงขนเสยชวตเฉลยวนละ ๑๘ คน

๕) ปญหาโรคเอดส โรคเอดสยงเปนปญหาสาคญในระดบโลกสถานการณเอดสลาสด ในป ๒๕๔๘ ทวโลกมจานวนผตดเชอและผปวยเอดสประมาณ ๓๔-๔๖ ลานคนโดยมอตราการตดเชอเฉลยทวโลกวนละกวา ๖,๐๐๐ คนสาหรบประเทศไทยเปนประเทศหนงในโลกทสามารถลดการระบาดของโรคเอดสไดโดยในป ๒๕๔๑ มอตราผปวยโรคเอดสถง ๔๔.๖๖ ตอประชากรแสนคนลดลงเหลอ ๓๓.๗๑ และ ๑๑.๓๖ ตอประชากรแสนคนในป ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๙ ตามลาดบโดยมอตราผปวยโรคเอดสสงสดในภาคเหนอและตาสดอยทภาคตะวนออกเฉยงเหนอ อยางไรกดขอมลดงกลาวเปนการรายงานทระดบรอยละ ๓๐-๖๐ ของจานวนผปวยจรง ซงไดรบรายงานเทานน ทงน กระทรวงสาธารณสขและสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาตไดคาดการณวาในป ๒๕๖๓ จะมจานวนผตดเชอเอดสสะสมในประเทศไทยประมาณ๑,๒๕๐,๐๐๐ คน นอกจากปญหาการควบคมปองกนการแพรระบาดของโรคแลว ยงมปญหาการเขาถงยาตานไวรสทมราคาแพงททาใหตองเสยคาใชจาย โดยเฉพาะยาตานไวรสขนพนฐานและการรกษาโรคฉวยโอกาส ตาง ๆ ถง ๘๕,๐๐๐ บาทตอคนตอป หากเยาวชนตดเชอเอดสตงแตอาย ๒๐ ป อาจตองดแลรกษานานกวา ๒๐ ป ทาใหมคาใชจายราวคนละ ๒ ลานบาท และในกรณทเชอดอยากจะตองจายเพมเปนถง ๔ ลานบาทตอคน นบไดวาเปนปญหาทรนแรงและตองไดรบการจดการทด

๖) ปญหาสขภาพจต การเปลยนแปลงอยางรวดเรวของสงคมไทยททาใหการดาเนนชวตเปนไปอยางรบเรง ตองแกงแยงแขงขนรวมทงโครงสรางสงคมทมความเหลอมลาตาสง ทาใหเกดปญหาความเครยดและการเสอมเสยในดานสขภาพจต โดยมผตดสราและมปรมาณการดมสราเพมขนอยางตอเนองคนไทยกวา ๑.๖ ลานคนปวยเปนโรคอารมณแปรปรวนและอก ๘.๔ แสนคน ปวยดวยโรควตกกงวล ปญหาสขภาพจตเกยวของกบปญหาความสมพนธในครอบครวไทยกาลงเผชญกบวกฤตรนแรง ในป ๒๕๔๘ เดกและวยรนไทยทมอาย ๖-๑๘ ป รอยละ ๕.๑ มปญหาดานสขภาพจตและพฤตกรรม จากการสารวจพบวาเดกและวยรน เพยงรอยละ ๓๐ รสกวาพอแมใหความรกเอาใจใสดในขณะทเดกอกกวา ๖ แสนคนกาลงมปญหาสขภาพจตทควรไดรบความชวยเหลอภาวการณเจบปวยดวยโรคทางจตของคนไทยมแนวโนมเพมสงขนกวา ๒เทาในรอบ ๑๕ ป ทผานมาโดยเพมจาก ๒๔.๖ ตอประชากรแสนคนในป ๒๕๓๔ เปน ๔๒.๔ ตอประชากร แสนคน ในป ๒๕๔๙ ในขณะทอตราการฆาตวตายซงสะทอนถงปญหาสขภาพจตขนรายแรง มแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะหลงปวกฤตเศรษฐกจ ทงน ป ๒๕๔๙ มอตราการฆาตวตายเปน ๑๑.๘ ตอประชากรแสนคน โดยมสดสวนของเพศชายมากกวาเพศหญงถงเกอบ ๔ เทา

1.6.3 ผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาวะอากาศทมผลตอสภาวะสขภาพและความมนคงทางอาหาร

จากการศกษาการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศประเทศไทย พบวา อณหภมของประเทศไทยโดยรวมอาจสงขน 0.6-2 องศาเซลเซยส และปรมาณนาฝนมแนวโนมลดลง ซงอาจทาใหเกดการขาดแคลนนารนแรงในภาคอตสาหกรรมเกษตร และการอปโภคบรโภค

ในมตดานความปลอดภยของอาหาร การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศจะสงผลกระทบ ทงทางตรงและทางออม โดยจะทาใหเกดสงทเปนอนตรายตอสขภาพของคนขนไดในทกขนตอนตลอดหวงโซ

Page 58: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

50

อาหาร เนองจากสภาพภมอากาศทเปลยนแปลง จะทาใหรปแบบของความเสยงดานภยพบตทางธรรมชาตนนเปลยนแปลงไปดวย โดยจะมความรนแรงเพมขนและเกดบอยครง เชน การเกดแผนดนไหว การเกดสนาม การเกดนาทวมอยางรนแรง ซงภายหลงเหตการณทางสภาพอากาศทรนแรงนนจะสงผลใหอาหารซงอยภายในบรเวณพนทเกดเหตมการปนเปอนจลนทรยและสารเคมทเปนอนตราย ผลทตามมา คอ ความเสยงตอการตดโรคระบาดหรอการปลอมปนทางดานสารพาจากอาหารและนาทมการปนเปอนเพมขน

1.7 สถานการณการคมครองผบรโภค (Consumer Protection)

1.7.1 ดานอาหาร49

1.7.1.1 สถานการณผลตภณฑ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยไดดาเนนการโครงการความปลอดภย

อาหาร(Food safety) มาอยางตอเนอง ตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยการเฝาระวงสถานการณความไมปลอดภยอาหาร ซงแบงการดาเนนงานออกเปน 2 ประเภทตามวธวเคราะห ไดแก การเฝาระวง โดยการตรวจวเคราะหทางหองปฏบตการ และการตรวจวเคราะหโดยการใชชดทดสอบเบองตน (Test kit) โดยม ผลการดาเนนงานสรปได ดงน

1) การเฝาระวงผลตภณฑอาหารโดยการตรวจวเคราะหทางหองปฏบตการ ดาเนนการโดยสมเกบตวอยางผลตภณฑอาหาร ณ สถานทผลตและสถานท

จาหนายเพอเฝาระวงโดยการตรวจวเคราะหทางหองปฏบตการ โดยผลการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 รายละเอยดตามตารางท 7

ผลการตรวจวเคราะห

เปนไปตามมาตรฐาน ไมเปนไปตามมาตรฐาน/

พบขอบกพรอง

ปงบประมาณพ.ศ.

จานวนผลตภณฑทสมเกบตวอยาง

(ตวอยาง)

จานวน ผลวเคราะห(ตวอยาง)

ตวอยาง รอยละ ตวอยาง รอยละ

2553 3,948 3,433 2,963 86.31 470 13.69

2554 4,464 3,497 2,901 82.96 596 17.04

2555 4,001 3,738 3,218 86.09 520 13.91

2556 4,411 3,279 2,981 90.91 298 9.09

ขอมล ณ 10 ตลาคม 2556 ตารางท 7 ผลการเฝาระวงสถานการณความไมปลอดภยอาหารโดยการตรวจวเคราะห

ทางหองปฏบตการปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มการเฝาระวงความไมปลอดภยอาหาร โดยสมเกบตวอยางเพอตรวจวเคราะหทางหองปฏบตการ จานวน 4,411 ตวอยาง ไดรบผลวเคราะห 3,279 ตวอยางพบวา มผลตภณฑทสมตรวจไมเปนไปตามมาตรฐานหรอพบขอบกพรอง จานวน 298 ตวอยางคดเปนรอยละ 9.09 โดยมรายละเอยดสรปผลการตรวจวเคราะหทไมเปนไปตามมาตรฐานหรอพบขอบกพรอง ไดดงน

49 สานกอาหาร สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 59: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

51

(1) ดานเคม โดยมรายละเอยดผลการวเคราะหแยกตามชนดสารเรยงลาดบความไมปลอดภยทพบมากทสดตามลาดบ ดงน

(1.1) วตถเจอปนอาหารไมเปนไปตามกฎหมาย โดยมสาเหตหลก 2 สาเหต ประการแรกคอ การใชวตถกนเสยในชนดของอาหารทไมอนญาตใหใช เรยกวา “ผดมาตรฐาน” โดยพบการใชกรดเบนโซอกและกรดซอรบก ในผลตภณฑ ไสกรอกไก ไสกรอกหม และหมยอ เปนตน ประการทสอง คอ การใชวตถกนเสยในปรมาณทสงกวาทกฎหมายกาหนด เรยกวา “เกนมาตรฐาน” ทงทเกดจากความจงใจเตมเพอมงหวงทางการคาและเกดจากกระบวนการผลตทไมไดมาตรฐานโดยวตถเจอปนอาหารทมการใช ไดแก การใชสารใหความหวาน สารกนเสย และสผสมอาหารเกนปรมาณทกาหนด โดยผลตภณฑอาหารพพบการใชวตถเจอปนอาหารไมถกตอง ไดแก เนอสตวและผลตภณฑจากเนอสตว ผก ผลไมและผลตภณฑ แปงและผลตภณฑ (เสนกวยเตยว) เครองปรงรสและเครองดม เปนตน

(1.2) สารทมฤทธเปนยาทมการปลอมปนในผลตภณฑเสรมอาหาร โดยพบการเตมสาร Sildenafil ซงใชในการรกษาอาการหยอนสมรรถภาพทางเพศ และการเตม สาร Sibutramine ซงเปนยาทใชในการลดความอวนลงในผลตภณฑเสรมอาหารและกลาวอางสรรพคณ ซงอาจสงผลใหผบรโภคมความเสยงตอการไดรบวตถเจอปนอาหารเกนระดบความปลอดภยและเปนอนตรายได

(1.3) ย าป ฏ ช ว น ะท ม ก า ร ก า ร ตกค า ง ใ น เ น อ ส ต ว ไ ด แ ก ไนโตรฟแรน (Nitrifurans) โดยพบยาปฏชวนะดงกลาวใน เนอสตวและเครองใน เชน กง หม ไก เปนตน

(1.4) โลหะหนกทปนเปอนในผลตภณฑอาหาร ไดแก ตะกว และแคดเมยม โดยผลตภณฑทพบการปนเปอนโลหะหนกดงกลาว ไดแก ชาสมนไพร สาหรายปรงรสพชผกและผลไมแหง

(2) ดานจลนทรย จากผลการตรวจวเคราะหผลตภณฑ พบวา ปญหาดานจลนทรยทสาคญ ไดแก การปนเปอนเชอ Escherichia coli , B.cereus, Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ในผลตภณฑเครองดมในภาชนะบรรจปดสนท นม นาบรโภค นาแขงหลอด/ซอง และอาหารกงสาเรจรป ซงอาจเกดจากกระบวนการผลต การขนสงและการเกบรกษาทไมถกสขลกษณะ

(3) ดานคณภาพมาตรฐานของผลตภณฑ จากผลการตรวจวเคราะหผลตภณฑ พบวา ผลตภณฑทไมไดคณภาพ ไดแก นมโค นมปรงแต และผลตภณฑนม โดยมปรมาณโปรตนตากวาเกณฑมาตรฐาน นอกจากนยงพบผลตภณฑเกลอบรโภคทมปรมาณมปรมาณไอโอดนไมไดมาตรฐานตามกฎหมายกาหนด

2) การเฝาระวงผลตภณฑอาหารตรวจวเคราะหโดยการใชชดทดสอบเบองตน (Test kit)

หนวยเคลอนทเพอความปลอดภยดานอาหาร (Mobile unit) ไดดาเนนการสารวจและเฝาระวงสถานการณความปลอดภยดานอาหาร ณ แหลงจาหนายอาหาร ไดแก ตลาดสด ตลาดนด ซปเปอรมาเกต รานอาหารฟาสฟดส ศนยอาหาร และสถานทจาหนายอนๆ ทวประเทศ โดยแบงการตรวจวเคราะหออก 2 สวน คอ การตรวจวเคราะหการปนเปอนทางเคมของอาหาร ไดแก สารปนเปอนหลก 6 ชนด, อะฟลาทอกซน, นามนทอดซา ฯลฯ และการตรวจวเคราะหการปนเปอนทางจลนทรยของอาหาร โดยใชชดทดสอบเบองตน (Test Kit) โดยผลการดาเนนงานปงบประมาณ 2553 - 2556 มรายละเอยดตามตารางท 8

Page 60: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

52

ผลการตรวจวเคราะห

เปนไปตามมาตรฐาน ไมเปนไปตามมาตรฐาน/

พบขอบกพรอง ปงบประมาณ

พ.ศ.

จานวน ผลวเคราะห (ตวอยาง)

ตวอยาง รอยละ ตวอยาง รอยละ 2553 188,637 180,871 95.88 7,766 4.12

2554 166,283 158,775 95.48 7,508 4.52

2555 171,220 162,730 95.04 8,490 4.96

2556 8,112 6,948 85.65 1,164 14.35

ขอมล ณ 10 ตลาคม 2556

ตารางท 8 ผลการเฝาระวงสถานการณความไมปลอดภยอาหาร ตรวจวเคราะหโดยการใชชดทดสอบเบองตน (Test kit) ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

หมายเหต ขอมลป 2556 สรปผลเฉพาะกรงเทพมหานคร เนองจากผลการดาเนนงานทวประเทศ อยระหวางการสรปผล

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มสารวจและเฝาระวงสถานการณ ความปลอดภยดานอาหาร ณ แหลงจาหนายอาหารทวประเทศ โดยเกบตวอยางอาหารเพอตรวจวเคราะห โดยการใชชดทดสอบเบองตน (Test kit) จานวน 8,112 ตวอยาง ไมเปนไปตามมาตรฐานหรอพบขอบกพรอง จานวน 1,164 ตวอยาง คดเปนรอยละ 14.35 โดยมรายละเอยดสรปผลการตรวจวเคราะหทไมเปนไปตามมาตรฐานหรอพบขอบกพรอง ไดดงน

(1) การตรวจสอบความปลอดภยจากสารปนเป อน 6 ชนด เปนการตรวจวเคราะหสารปนเปอน 6 ชนดทเจอปนในอาหาร ไดแก สารเรงเนอแดง สารบอแรกซ สารฟอกขาว ฟอรมาลน สารกนรา และยาฆาแมลง จากผลการตรวจวเคราะหตวอยางอาหารป 2556 โดยมรายละเอยด ดงน

(1.1) การตกคางของยาฆาแมลงในตวอยางอาหาร โดยตวอยางประเภทเนอสตวและผลตภณฑทตกมาตรฐาน คอ ปลารา ปลาหวาน ปลาเคม ปลาแหง ตวอยางผลตภณฑผกและผลไมทตกมาตรฐาน คอ คะนา บรอกโคล ดอกหอม พรกสด ตนหอม, สม, ชมพ องน และฝรง

(1.2) การปลอมปนของฟอรมาลดไฮดในตวอยางอาหาร โดยพบในตวอยางปลาหมกกรอบ เลบมอนาง และสไบนาง

(1.3) การปลอมปนของสารกนราในตวอยางอาหาร โดยพบในตวอยางหนอไมดองเหลอง ผกกาดเขยวดอง มะมวงดอง พทราดอง องนดอง

(1.4) การปลอมปนของบอแรกซในตวอยางอาหาร โดยพบในตวอยางถวลสง เนอตากแหง ทอดมนดบ ปลาบด และพรกปน

(1.5) การตกคางของสารเรงเนอแดงในตวอยางอาหาร โดยพบในตวอยางเนอหม

(1.6) การปลอมปนของสารฟอกขาวในตวอยางอาหาร โดยพบในตวอยางกระชายและกระเจยบ

Page 61: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

53

(2) การตรวจวเคราะหทางเคม โดยสารเคมทตรวจวเคราะห ไดแก แอลฟาทอกซน นามนทอดซา กรดแรอสระ ปรมาณกรดนาสม สสงเคราะห ความกระดาง ความเปน กรด-ดาง ปรมาณคลอรน ปรมาณของแขงทงหมด ไนเตรดและฟลออไรด ความเปนกรด-ดางของหนอไมปบ จากผลการทดสอบอาหาร พบวา มการสารปลอมปนความเปนกรด-ดางของหนอไมปบในผลตภณฑมากทสด

(3) การตรวจวเคราะหทางจลนทรย 7 ชนด หนวยเคลอนทฯ ทาการเกบตวอยางอาหารตรวจวเคราะหทางจลนทรย ไดแก Total Plate Count, Coliforms, E. coli, Yeast, Mold, S. aureus และ Salmonella โดยมตวอยางทตรวจวเคราะหการปนเปอนทางจลนทรยในภาพรวมทงประเทศ พบอาหารทมการปนเปอนเชอจลนทรยไมเขามาตรฐาน เรยงตามลาดบจากมากไปหานอย ดงน Coliforms, Total Plate Count, E. coli, Yeast, Mold, S. aureus และ Salmonella และพบวาเชอจลนทรยทมการปนเปอนมากทสด คอ Coliforms

1.7.1.2 สถานประกอบการ จากผลการควบคม ตรวจสอบสถานทผลตอาหารใหเปนไปตามเกณฑทกฎหมาย

กาหนด ไมผานเกณฑมาตรฐานตามเกณฑ GMP ป พ.ศ. 2553 - 2556 จาแนกผลการตรวจออกเปนสถานทผลต สถานทนาเขา และสถานทจาหนาย มรายละเอยดตามตารางท 9

ผลการตรวจสถานประกอบการ

เปนไปตามมาตรฐาน ไมเปนไปตามมาตรฐาน/

พบขอบกพรอง ปงบประมาณพ.ศ.

จานวนสถานประกอบการ

(แหง) แหง รอยละ แหง รอยละ

2553 1,615 1,581 97.89 34 2.11

2554 1,775 1,753 98.76 22 1.24

2555 1,340 1,337 99.78 3 0.22

2556 1,567 1,560 99.55 7 0.45

ขอมล ณ 10 ตลาคม 2556 ตารางท 9 ผลการควบคม ตรวจสอบสถานทผลตอาหารใหเปนไปตามเกณฑทกฎหมายกาหนด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

จากผลการควบคม ตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร 1,567 แหง พบวาไดคณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 1,560 แหง คดเปนรอยละ 99.55 ไมผานมาตรฐาน รอยละ 045 โดยมสาเหตมาจากสถานทผลตไมไดมาตรฐานตามเกณฑหลกเกณฑวธการทดในการผลตอาหาร (GMP)

1.7.1.3 โฆษณา การสอสาร การโฆษณาหรอการกระจายขอมลขาวสารใหแกผบรโภคและ

การตลาดทหลากหลาย เปนปจจยทมอทธพลตอการตดสนใจเลอกซอ และพฤตกรรมของผบรโภค ปจจบน การโฆษณาและสอสารสนเทศ ชวยใหการตดตอสอสารเปนไปดวยความสะดวก จนกลายเปนกลไกสาคญ ในการสรางตลาดดวยกลยทธตาง ๆ ทเขาถงผบรโภคไดงาย รวดเรวและทวถง ยงทาใหผมความเสยง จากการบรโภคผลตภณฑอาหารทไมจาเปนหรอไมสมประโยชนมากขน ผประกอบการบางรายทขาดจรยธรรม ใชวธการโฆษณาโออวด สรรพคณอาหารทเปนเทจ กลาวอางเกนจรง หรอนาเสนอขอมลบางสวนทไมผาน การกลนกรองจากหนวยงานทเกยวของ เพอหลอกลวงผบรโภค ผานชองทางตางๆ หลากหลายรปแบบ เชน

Page 62: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

54

การขายตรง เคเบลทว สอวทยชมชน และทางสออนเตอรเนต โดยผลการดาเนนงานตรวจสอบการโฆษณาผลตภณฑอาหาร มรายละเอยดตามตารางท 10

ผลการตรวจสอบโฆษณาอาหาร

ถกตองตามกฎหมายกาหนด

ไมถกตองตามกฎหมายกาหนด

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนโฆษณา

(รายการ)

รายการ รอยละ รายการ รอยละ 2553 8,521 7,859 92.23 662 7.77

2554 12,009 11,620 96.76 389 3.24

2555 9,317 8,921 95.75 396 4.25

2556 9,747 8,995 92.28 752 7.72

ขอมล ณ 10 ตลาคม 2556 ตารางท 10 ผลการดาเนนงานตรวจสอบการโฆษณาผลตภณฑอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

จากผลการเฝาระวงการโฆษณาอาหาร ปงบประมาณ 2556 สามารถดาเนนการได 9,747 รายการ (เปาหมาย 8,600 รายการ) พบโฆษณาอาหารทถกตองจานวน 8,995 รายการ คดเปนรอยละ 92.28 และโฆษณาไมถกตองจานวน 752 รายการ คดเปนรอยละ 7.72 มสาเหต มาจากการโฆษณาทไมไดรบอนญาตจากสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา การโฆษณาเปนเทจ โดยการโฆษณาคณประโยชน คณภาพและสรรพคณอาหารอนเปนเทจ ทาใหผบรโภคเกดการหลงเชอตามมาตรา 41

โดยสอททาการเฝาระวงประกอบดวย หนงสอพมพ นตยสาร วทย โทรทศน แผนพบ อนเตอรเนต โดยสอทพบการโฆษณาไมถกตองมากทสด 3 อนดบแรก ไดแก นตยสาร อนเตอรเนตและทวตามลาดบ โดยผลตภณฑทพบปญหามากทสด คอ ผลตภณฑเสรมอาหาร รองลงมาคอ เครองดม

1.7.1.4 ฉลาก ฉลากอาหาร (food labelling) ความหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสข

ฉบบท 194 เรอง ฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ใหคานยามของฉลากอาหาร รป รอยประดษฐ เครองหมายหรอขอความใด ๆ ทแสดงไวทอาหาร ภาชนะบรรจ หรอหบหอของภาชนะทบรรจอาหาร (รวมถง แผนพบและฉลากคอขวด) โดยกาหนดใหอาหารทกชนดทผผลตไมไดเปนผขายอาหารนนใหกบผบรโภคโดยตรงตองแสดงฉลากบนภาชนะบรรจ ซงการแสดงฉลากอาหารนนตองโดยผลการตรวจสอบผลตภณฑทางกายภาพฉลากอาหารและเอกสารทเกยวของ มรายละเอยดตามตารางท 11

ผลการตรวจวเคราะห

เปนไปตามมาตรฐาน ไมเปนไปตามมาตรฐาน/

พบขอบกพรอง

ปงบประมาณพ.ศ.

จานวนฉลาก ทไดรบการตรวจสอบ

(รายการ) รายการ รอยละ รายการ รอยละ

2553 9,491 8,770 92.40 721 7.60

2554 11,780 11,129 94.47 651 5.53

2555 12,717 12,067 94.89 650 5.11

2556 9,465 9,079 95.92 386 4.08

ขอมล ณ 10 ตลาคม 2556 ตารางท 11 ผลการตรวจสอบผลตภณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสาร

ทเกยวของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

Page 63: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

55

ปงบประมาณ 2556 สามารถดาเนนการได 9,465 รายการ พบผลตภณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารทเกยวของถกตองจานวน 9,079 รายการคดเปนรอยละ 95.92 และผลตภณฑทางกายภาพ ฉลากอาหารและเอกสารทเกยวของไมถกตองจานวน 386 รายการ คดเปนรอยละ 4.08 โดยสาเหตทตกมาตรฐาน 5 อนดบแรก ไดแก

1) การแสดงฉลากไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสข ฉบบท 194 เรอง ฉลาก โดยประเดนทพบมากทสดคอ ฉลากทไมมการแสดงขอความเปนภาษาไทย การไมแสดงเลขสารบบอาหาร ไมระบวนเดอนปทผลตและหมดอาย รวมถงไมระบชอทตงของผผลตและนาเขา ผลตภณฑทพบปญหามากทสด คอ กระเชาอาหารสาเรจรป อาหารพรอมบรโภคทนท ผลตภณฑเสรมอาหาร เครองดมในภาชนะบรรจและกาแฟ

2) การแสดงฉลากไมตรงกบฉลากท อย.อนญาตใหใช ผลตภณฑทพบปญหามากทสด คอ เครองดมในภาชนะบรรจทปดสนทและแยม เยลล มารมาเลด

3) การใชเลขสารบบปลอม ผลตภณฑทพบปญหา คอ ผลตภณฑเสรมอาหาร ชา 4) ไมแสดงฉลากอาหาร ผลตภณฑทพบปญหามากทสด คอ อาหารพรอม

บรโภค แปงและผลตภณฑ 5) การแสดงขอความอวดอางสรรพคณบนฉลาก ผลตภณฑทพบปญหามาก

ทสด คอ กาแฟ

1.7.1.5 การดาเนนคด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนนงานคมครองผบรโภคดานอาหารม

กฎหมายทใชในการกากบดแล คอ พระราชบญญตอาหาร ป พ.ศ.2522 โดยรวมกบตารวจกองบงคบ การปราบปรามการกระทาผดเกยวกบการคมครองผบรโภค (บก.ปคบ.) ในการจบกมและดาเนนคดกบผกระทาผดตามพระราชบญญตอาหาร ซงผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด และผลการดาเนนคดกบผกระทาความผด มรายละเอยดตามตารางท 12 และ 13

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนผกระทาความผด

(ราย) มลคาการเปรยบเทยบปรบ

(บาท) 2552 415 2,587,000 2553 553 3,169,400 2554 428 2,306,200 2555 567 3,910,300

ตารางท 12 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด

(ราย) 2553 50 2554 116 2555 242

ตารางท 13 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

หมายเหต : ขอมลการดาเนนคดปงบประมาณ 2556 อยระหวางการดาเนนการรวบรวมขอมล

Page 64: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

56

1.7.2 ดานยา50

1.7.2.1 สถานการณผลตภณฑ จากสถานการณทประเทศไทยกาลงจะกาวเขาสการเปนประชาคมเศรษฐกจ

อาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซงการรวมกลมประเทศดงกลาวมผลใหจะมการไหลเวยนสนคาและบรการ ในกลมประเทศสมาชกอาเซยน อยางเสรมากขน โดยประเทศไทยไดม การยอมรบซงกนและกนในการตรวจสอบและรบรองคณภาพการกากบดแลสนคาและผลตภณฑ (MRA: Mutual Recognition Agreement) โดยเรมมผลตงแตวนท ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เปนตนมา จากการใช ขอกาหนดงกลาว ทาใหมผยนคาขอขนทะเบยนยาสามญ ยาใหม ยาสามญใหมและผลตภณฑชววตถ หลงวนท ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ตองดาเนนการ ASEAN Guideline เพมขน โดยตองยนเอกสารโครงการรางการศกษา ชวสมมล (Bioequivalence Study protocol) รายงานผลการศกษาชวสมมล (Bioquivalence Study report) สถานทททาการตรวจวเคราะหตองปฏบตตามหลกของ GLP หรอ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ โดยปรมาณงาน การพจารณาเกยวกบผลตภณฑดานยาและผลการตดตามตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑยา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มรายละเอยดตามตารางท 14 และตารางท 15

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

การพจารณาคาขอเกยวกบทะเบยนตารบยา ๒๘,๗๗๒ ๓๐,๗๘๓ ๓๑,๙๖๙

ตารางท 14 การดาเนนการงานพจาณาอนญาตเกยวกบทะเบยนยา

ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

กรณการเกบตวอยาง จานวน

เขา %

ไมเขา %

จานวน เขา %

ไมเขา %

จานวน เขา %

ไมเขา %

๑. ผลตภณฑยา ยากรณเฝาระวงปกต 359 96.54 3.46 405 96.79 3.21 401 96.89 3.11 ยากรณพเศษ/รองเรยน

134 76.27 23.73 223 49.57 13.75 70 54 46

๒. ฉลากยา 2,565 100 2,610 100 0 ๒,๕๕๕ 100 0

ตารางท 15 การตดตามตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑยา

1.7.2.2 สถานประกอบการ ในปจจบน กรงเพทมหานคร มสถานทขายยาอยทงหมด ๕,๒๙๐ แหง สถานท

นาเขายา ๗๖๒ แหง โดยในแตปจะมสถานประกอบการเปดใหมและยกเลก รายละเอยดตามตารางท 16 มสถานทผลตยาแผนปจจบนทงประเทศอย ๑๖๖ แหง มมลคาการผลตยา รายละเอยดตามตารางท 17 และมลคาการนาเขายา รายละเอยดตามตารางท 18 ทมแนวโนมการเพมขนอยางตอเนอง โดยปจจบนในป ๒๕๕๕ (ณ มกราคม ๒๕๕๖) มสถานทผลตยาไดรบการรบรองมาตรฐานการผลตทด (Good Manufacturing Practice) อยจานวน ๑๕๘ แหง ทเหลออก ๘ แหง อยระหวางการผดปรบปรงสถานทผลตหรออยระหวาง การขอรบการตรวจรบรองมาตรฐาน ซงจากขอมลการขออนญาตเปดรานขายยาและการขอยกเลกรานขายยา 50 สานกยา สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555.

Page 65: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

57

รายละเอยดตามตารางท 19 ซงจะเหนวา ในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มลคาการผลต มลคาการนาเขา และจานวนรานขายยาในกรงเทพมหานครมแนวโนมเพมขน

จานวนสถานประกอบการ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ สถานทขายยา 3,950 ๔,๗๙๙ ๕,๒๙๐ สถานทนาเขา ๖๔๗ ๖๙๔ ๗๖๒

ตารางท 16 สถานประกอบการดานยา

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

มลคาการผลตยาของประเทศไทย 37,533 46,857 56,700

ตารางท 17 มลคาการผลตยาของประเทศไทย (ลานบาท)

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔

มลคาการนาเขายาของประเทศไทย 76,344 96,649 98,221

ตารางท 18 มลคาการนาเขายาของประเทศไทย (ลานบาท)

ตารางท 19 จานวนสถานประกอบการทขออนญาตใหมและยกเลก

1.7.2.3 โฆษณา พระราชบญญตยา พ.ศ.๒๕๑๐ ตามมาตรา 88 ทว ระบวา การโฆษณาขายยา

ทางวทยกระจายเสยงเครองขยายเสยง วทยโทรทศน ทาฉายภาพ หรอภาพยนตรหรอทางสงพมพจะตอง (1) ไดอนมตขอความ เสยง หรอภาพทใชในการโฆษณาจากผอนญาต (2) ปฏบตตามเงอนไขทผอนญาตกาหนด ดงนนการโฆษณาใดๆกตามทไมไดรบอนญาตจากผอนญาตตาม พระราชบญญตยา ยอมมความผดทงสน โดยมผลการอนญาตและดาเนนการเฝาระวงโฆษณาตามตารางท 20 และตารางท 21

ตารางท 20 จานวนการพจารณาอนญาต

จานวนสถานประกบการทขออนญาตใหม ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

สถานทขายยา ๕๓๓ ๕๗๕ ๕๓๓

สถานทนาเขา ๔๒ ๖๐ ๖๖

จานวนสถานประกบการทขอยกเลก

สถานทขายยา ๑๔๖ ๕๔๖ ๒๖๕

สถานทนาเขา ๑๐ ๘๓ ๑๔

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ จานวนพจารณาอนญาต 3,427 2,661

Page 66: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

58

ตารางท 21 ผลการตรวจสอบเฝาระวงโฆษณา

1.7.2.4 การดาเนนคด ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด และผลการดาเนนคดกบ

ผกระทาความผด มรายละเอยดตามตารางท 22 และ 23

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนผกระทาความผด

(ราย) มลคาการเปรยบเทยบปรบ

(บาท) 2552 251 1,143,000 2553 314 2,420,700 2554 597 4,325,000 2555 426 3,834,000

ตารางท 22 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด

(ราย) 2553 6 2554 74 2555 72

ตารางท 23 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

1.7.3 ดานเครองมอแพทย51 1.7.3.1 สถานการณผลตภณฑ

การดาเนนงานคมครองผบรโภคดานเครองมอแพทย การเปลยนแปลงทงทเปนผลดหรอปจจยเสรมหรออาจกอใหเกดปญหาอปสรรคและมผลกระทบตองานคมครองผบรโภค ดงน

1) การเปลยนแปลงของเทคโนโลยเปนไปอยางรวดเรว กอใหเกดนวตกรรม ใหม ๆ ทมการผสมผสานของเทคโนโลยเพมมากขน เชน Biomedical Engineering, Material Technology, Nanotechnology มผลทาใหไดผลตภณฑทมความหลากหลาย มความคาบเกยวระหวางผลตภณฑมากขน จงตองอาศยความรและเทคโนโลยของบคลากรหลากหลายวชาชพในการปฏบตงานรองรบเครองมอแพทยทมอย แตปจจบนมขอจากดภาครฐทาใหไมสามารถทจะจดหาบคลากรทงปรมาณและคณภาพมากากบดแลหรอจดการไดอยางมประสทธภาพ จงตองอาศยผเชยวชาญเฉพาะดานจากภายนอกทงจากภาครฐ ภาคเอกชนและสถาบนการศกษาดานการแพทย 51 กองควบคมเครองมอแพทย สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555.

๒๕๕๔ ๒๕๕๕

จานวนตรวจสอบเฝาระวง 5,835 4,998 จานวนทเขามาตรฐาน 4,387 4,758 จานวนทไมไดมาตรฐาน 1,448 240

Page 67: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

59

2) มการพฒนาและประดษฐเครองมอหรออปกรณทางการแพทยทประยกตตามหลกการทางการแพทยเพอใหสะดวกตอการใชงาน และผบรโภคสามารถนาไปใชไดดวยตนเองเพอสขภาพ และยงมการนามาใชอยางกวางขวางในธรกจดานเสรมความงาม กอใหเกดการใชเครองมอแพทยอยางไมเหมาะสมอนตรายจากการใชเครองมอแพทยอยางไมถกตอง การโฆษณาและสงเสรมการขายหลากหลายรปแบบ เชน เปดสถานทจาหนายใหบรการหรอทดลองใชโดยยายสถานทไปเรอยๆ การขายตรง การขายทางอนเตอรเนต การชกชวนเปนสมาชกโดยใหหนและใหชกชวนผอนตอ การจาหนายเพอนาไปเปดเปนศนยบรการใหกบบคคลอน ซงสวนใหญแอบแฝงดวยการโฆษณาโออวดเปนเทจเกน

3) กระแสแฟชนการใชผลตภณฑบางชนดไดระบาดสในกลมวยรนชายหญง เชน ลวดดดฟนแฟชนมหลายรปแบบ ทงชนดทสามารถซอมาใสไดเองหรอเลนสสมผสเพอความสวยงาม ททาใหมองเหนตากลมโตตามแบบดาราเกาหลและญปน

๔) การปรบปรงกระบวนการทางาน (Re-Process) เพอสงเสรมเศรษฐกจของประเทศ เชน การปรบแนวทางการควบคมถงมอสาหรบการตรวจโรคจากเครองมอแพทยทตองขอรบใบอนญาตเปนเครองมอแพทยทไมตองขอรบใบอนญาตหรอแจงรายการละเอยด ซงเปนการลดขนตอน การทางานในสวนของภาครฐใหเออตอการประกอบธรกจใหเปนไปดวยความรวดเรว เพมศกยภาพการแขงขนดานการสงออกในตลาดโลก รวมถงเปนการกระตนใหมการผลตและใชถงมอสาหรบการตรวจโรคททาจาก นายางดบใหมากขน การปรบปรง SOP ของกระบวนงานการตออายใบอนญาตขายเครองมอแพทยใหม ความรวดเรวมากยงขน เปนตน

สถานการณปญหาดงกลาวมความเกยวของกบหลายหนวยงาน จงมความจาเปนทตองมการทางานเชงบรณาการ โดยความรวมมอระหวางหนวยงานทเกยวของอยางมประสทธภาพ การปรบปรงแกไขกฎหมายใหทนตอการแกไขสภาพปญหา ประชาสมพนธขอมลทถกตองแกประชาชน โดยเฉพาะการมงเนนการใหขอมลโดยตรงตอกลมนกเรยนทกระดบ เพอใหไดรบทราบขอมลทถกตองอยางครอบคลมทกระดบ โดยจะตองทาการประชาสมพนธอยางตอเนองสมาเสมอ เพอใหตระหนกถงปญหาตลอดเวลา จากการเฝาระวงคณภาพมาตรฐานของเครองมอแพทย ปงบประมาณ 255๖ รายละเอยดตามตารางท 24

เขามาตรฐาน ไมเขามาตรฐาน ประเภทผลตภณฑ

จานวนตวอยาง จานวน รอยละ จานวน รอยละ

1. ถงยางอนามย ๒๕๙ ๒๕๖ ๙๙.๖๑ ๑ ๐.๓๙ 2. ถงมอสาหรบการตรวจโรค ๒๘ ๑๕ ๕๓.๕๗ ๑๓ ๔๖.๔๓ 3. ถงมอสาหรบการศลยกรรม ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ 4. เครองมอแพทยปราศจากเชอ ๓๑ ๒๖ ๘๓.๘๗ ๕ ๑๖.๑๓ ๕. กระบอกฉดยา ๑๑ ๙ ๘๑.๘๒ ๒ ๑๘.๑๘ ๖. กระบอกฉดยาอนซลน ๑๐ ๙ ๙๐.๐๐ ๑ ๑๐.๐๐ ๗. ชดตรวจทเกยวของกบการตดเชอเอชไอว

๕ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐

รวมทกประเภท 3๕๕ 3๓๑ 93.๒๔ 2๒ 6.๗๖

ตารางท 24 สรปผลการตรวจวเคราะหเครองมอแพทยหลงออกสตลาดจาแนกตามประเภทเครองมอแพทยปงบประมาณ 255๖ (ไมรวมการตรวจวเคราะหซา)

Page 68: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

60

1.7.3.2 ผประกอบการเครองมอแพทย ปจจบนมผประกอบการดานเครองมอแพทยทมายนคาขอจดทะเบยนสถาน

ประกอบการไวกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประมาณ ๒,๔๒๙ ราย เปนผนาเขา ๒,๐๕๙ ราย และผผลตเครองมอแพทย ๓๗๐ ราย โดยผผลตในประเทศสวนใหญเปนผผลตระดบเลกจนถงระดบกลาง โดยมเทคโนโลยการผลตไมสงนก ประกอบกบธรกจเครองมอและอปกรณทางการแพทยมความหลากหลายรปแบบและมการแขงขนกนมากขน เชน บรการใหเชา ใหยม ตดตง ซอมและบารงรกษาเครองมอแพทยกอใหเกดผลกระทบตามมา เชน ภาระงานทเพมมากขน ปญหาการรองเรยนบคคลทเปนคแขงทางดานการคา การโฆษณาและซอขายเครองมอแพทยอยางไมถกตอง ซงจากการตรวจสอบการโฆษณาเครองมอแพทยทางสอตาง ๆ ในป 255๕ รายละเอยดตามตารางท 25

ผลการตรวจสอบ ถกตอง ไมถกตอง ประเภทสอ เปาหมาย

จานวนชน โฆษณา

ทตรวจสอบ (รอยละ)

จานวนชน รอยละ จานวนชน รอยละ

1. สอสงพมพ ๒๗๐ ๒๗๙ ๒๕๗ ๙๒.๑๑ ๒๒ ๗.๘๙

2. โทรทศน ๑๐ ๗ ๗ ๑๐๐ ๐ ๐

3. อนเตอรเนต ๑๐๐ ๑๐๖ ๙๖ ๙๐.๕๗ ๑๐ ๙.๔๓

๔. อนๆ ๑๐๐ ๑๐๑ ๕๖ ๕๕.๔๕ ๔๕ ๔๔.๕๕

รวม 4๘0 4๙๓

(10๒.๗0) ๔๑๖ ๘๔.๓๘ ๗๗ ๑๕.๖๒

ตารางท 25 สรปผลการตรวจสอบการโฆษณาเครองมอแพทย ปงบประมาณ 255๖

1.7.3.3 ผบรโภค สงคมไทยมการบรโภคขอมลขาวสารอยางกวางขวาง ทาใหเกดความตองการใช

เครองมอแพทยอยางฟมเฟอยเกนความจาเปน โดยเฉพาะสนคาเพอสขภาพ ลดความอวน ความสวยงามหรอเพมความสขทางเพศ มผลใหมการประกอบธรกจทมการแขงขนดานการโฆษณาหรอสงเสรมการขายสงและหลากหลายรปแบบ เชน การโฆษณาทางอนเตอรเนต การโฆษณาขายตรงอปกรณเครองมอแพทยบางประเภท เชน ทโออวดเกนจรง การสาธตการใชเครองมอแพทยทแอบแฝงการโฆษณาโออวดเกนจรง ในการวนจฉย บาบด บรรเทาหรอรกษาโรค ทนาไปสการซอสนคาไปใชดวย และจากกระแสสงคมของความตองการ ดานความสวยงามมสง มผลใหมการลกลอบนาเครองมอแพทยทยงไมมหลกฐานสนบสนนดานประสทธภาพและความปลอดภยเพยงพอเพมขนอยางตอเนอง

1.7.3.4 การดาเนนคด ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด และผลการดาเนนคดกบ

ผกระทาความผด มรายละเอยดตามตารางท 26 และ 27

Page 69: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

61

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนผกระทาความผด

(ราย) มลคาการเปรยบเทยบปรบ

(บาท) 2553 85 2,037,500 2554 84 2,210,300 2555 106 3,060,500 ๒๕๕๖ ๔๗ ๑,๓๒๕,๐๐๐

ตารางท 26 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด

(ราย) 2553 - 2554 30 2555 23 ๒๕๕๖ ๒๕ ตารางท 27 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

1.7.4 ดานเครองสาอาง52

1.7.4.1 สถานการณผลตภณฑ ป จ จ บ นก ระทรว งส า ธ า รณส ข ไ ด ม ป ร ะก าศกระทรว งส า ธ า รณส ข

เรอง การกาหนดเครองสาอางควบคม ลงวนท ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มผลใชบงคบตงแตวนท ๒๖ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดใหผลตภณฑเครองสาอางทกชนดเปนเครองสาอางควบคม ซงมผลใหผประกอบการผลต เพอขายหรอผนาเขาเพอขายเครองสาอางตองแจงรายละเอยดใหแลวเสรจกอนวนผลต เพอขายหรอนาเขาเพอขายเครองสาอาง ทงนกาหนดใหผผลตเพอขายหรอผนาเขาเพอขายเครองสาอางทไมใชเครองสาอางควบคมพเศษและเครองสาอางควบคม ทมการผลตทมการผลตหรอนาเขาอยกอนวนทประกาศใชบงคบ และประสงคจะดาเนนการตอไป จะตองจดแจงใหแลวเสรจภายในวนท ๓๑ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซงประกาศกาหนดดงกลาวมผลใหผประกอบการตองขอจดแจงผลตภณฑเครองสาอางกอนการผลตหรอนาเขา ปรมาณงานการพจารณารบแจงเครองสาอางควบคมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ มเพมมากขน รายละเอยดตามตารางท 28

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

การพจารณารบแจงเครองสาอางควบคม ๔๔,๒๔๖ ๖๘,๐๕๓ ๑๑๘,๖๑๓ ๑๐๗,๘๓๐

ตารางท 28 การพจารณารบแจงเครองสาอางควบคม

52 กลมควบคมเครองสาอาง สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 70: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

62

ทงน นอกจากมการประกาศกาหนดใหเครองสาอางทกชนดเปนเครองสาอางควบคม ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดมการแกไขการกาหนดวตถทหามใชเปนสวนผสมในการผลตเครองสาอางโดยยกเลกประกาศกระทรวงสาธารณสข ทกาหนดเกยวกบวตถทหามใชผสมในเครองสาอางจานวน ๔ ฉบบ ไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสข (ฉบบท 9) พ.ศ. 2536 ประกาศกระทรวงสาธารณสข (ฉบบท 25) พ.ศ. 2539 ประกาศกระทรวงสาธารณสข (ฉบบท 34) พ.ศ. 2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสข (ฉบบท 39) พ.ศ. 2548 และออกประกาศกระทรวงสาธารณสข เรอง กาหนดวตถทหามใชเปนสวนผสมในการผลตเครองสาอาง ลงวนท ๒๖ มนาคม ๒๕๕๑ มผลใชบงคบตงแตวนท ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซงมผลใหสารหามใชในเครองสาอางเพมขนจากเดมกาหนดมสารหามใช ๔๑ รายการ เปน 1,242 รายการ และจนถงปจจบนประกาศกระทรวงสาธารณสขทประกาศกาหนดวตถทหามใชเปนสวนผสมในการผลตเครองสาอางมทงสน ๖ ฉบบ รวมจานวนสารหามใชทงสน ๑,๒๕๖ รายการ ซงจากการตดตามตรวจสอบคณภาพของผลตภณฑเครองสาอาง ผลการเกบตวอยางผลตภณฑ เครองสาอางโดยกลมควบคมเครองสาอาง รายละเอยด ตามตารางท 29

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ กรณการเกบตวอยาง เขา

(%) ไมเขา (%)

เขา (%)

ไมเขา(%)

เขา (%)

ไมเขา(%)

เขา (%)

ไมเขา(%)

๑. แกไขปญหาคณภาพ มาตรฐาน

๖๒.๘๙ ๓๗.๑๑ ๘๓.๑๙ ๑๖.๘๑ ๖๔.๘๑ ๓๕.๑๙ ๙๘.๘๑ ๑.๑๙

๒. ประเมนสถานการณ ๙๑.๙๒ ๘.๑๘ ๑๐๐ ๐ ๙๘.๔๕ ๑.๕๕ ๖๓.๕๑ ๓๖.๔๙

๓. กรณพเศษ/ฉกเฉน ๘๑.๒๒ ๑๘.๗๘ ๗๐.๒๐ ๒๙.๘๐ ๘๓.๘๗ ๑๖.๑๓ ๘๗.๘๘ ๑๒.๑๒

๔. เรองรองเรยน ๘๐.๓๑ ๑๙.๖๙ ๗๘.๘๗ ๒๑.๑๓ ๘๓.๖๔ ๑๖.๓๖ ๘๗.๕๐ ๑๒.๕๐

รวม ๘๒.๒๓ ๑๗.๗๗ ๘๑.๔๕ ๑๘.๕๕ ๘๒.๙๔ ๑๖.๗๙ ๘๗.๙๗ ๑๒.๐๓

ตารางท 29 ผลการตรวจสอบคณภาพผลตภณฑเครองสาอาง

1.7.4.2 สถานประกอบการ เนองจากมการประกาศกาหนดใหเครองสาอางทกชนดเปนเครองสาอางควบคม

ผประกอบการผลตเพอขายหรอผนาเขาเพอขายเครองสาอางตองแจงรายละเอยดใหแลวเสรจกอนวนผลต เพอขายหรอนาเขาเพอขายเครองสาอาง ดงนน ผประกอบการผลตเครองสาอางหรอผนาเขาเครองสาอางทกรายจะเขามาอย ในระบบการกากบดแลของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ทงน กรณเปนผประกอบการรายใหมตองยนขอรหสผประกอบการกอนการขอจดแจง ซงจากขอมลการขอรบเลข สถานประกอบการ ในป ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ของกลมควบคมเครองสาอางมจานวนเพมขนทกป รายละเอยดตามตารางท 30

ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕

การพจารณาคาขอรบเลขสถานประกอบการ ๕๕๗ ๗๙๒ ๑,๙๗๒ ๑,๒๔๔

ตารางท 30 การพจารณาคาขอรบเลขสถานประกอบการ

Page 71: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

63

1.7.4.3 โฆษณา พระราชบญญตเครองสาอาง พ.ศ.๒๕๓๕ มไดกาหนดใหการโฆษณาเครองสาอาง

ตองยนคาขออนญาตตอสานกงานคณะกรรมการอาหารและยากอนการโฆษณา ดงนน ผประกอบธรกจ ทเกยวของตองรบผดชอบดแลตวเองโดยการนาเสนอโฆษณาเครองสาอางอยางเหมาะสมและถกตองตามกฎหมาย เมอสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจพบการโฆษณาเครองสาอางทฝาฝนกฎหมาย ตองแจงใหสานกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภคเปนผพจารณาดาเนนการกบผทกระทาการฝาฝนกฎหมายนน ตามพระราชบญญตคมครองผบรโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ซงทาใหการดาเนนการกบผโฆษณาเครองสาอางทฝาฝนกฎหมายลาชาไมทนตอเหตการณ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ สานกนายกรฐมนตรมประกาศฯ ฉบบลงวนท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และฉบบลงวนท ๒๘ กนยายน ๒๕๕๓ แตงตงใหเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา และผอานวยการสานกควบคมเครองสาอางและวตถอนตราย เปนพนกงานเจาหนาทตามพระราชบญญตคมครองผบรโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และคณะกรรมการคมครองผบรโภคมคาสงฯ ท ๗/๒๕๕๓ ลงวนท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และ คาสงฯ ท ๘/๒๕๕๓ ลงวนท ๒๘ กนยายน ๒๕๕๓ มอบอานาจใหพนกงานเจาหนาทดงกลาวมอานาจในการเปรยบเทยบความผดตามพระราชบญญตคมครองผบรโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซงผลการดาเนนคดเปรยบเทยบปรบปงบประมาณ ๒๕๕๔ จานวน ๔ เรองเปรยบเทยบปรบรวมเปนเงน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๕ จานวน ๒๙ เรองเปรยบเทยบปรบรวมเปนเงน๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท

1.7.4.4 ฉลาก เนองจากมการประกาศกาหนดใหเครองสาอางทกชนดเปนเครองสาอางควบคม

คณะกรรมการเครองสาอางจงไดปรบปรงประกาศคณะกรรมการเครองสาอางเกยวกบฉลากของเครองสาอางใหเหมาะสม โดยออกประกาศคณะกรรมการเครองสาอางเรอง ฉลากของเครองสาอาง ลงวนท ๒ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มผลใชบงคบตงแตวนท ๒๓ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซงตอมาไดปรบปรงประกาศคณะกรรมการเครองสาอางเกยวกบฉลากเครองสาอางใหเหมาะสมยงขนโดยออกประกาศคณะกรรมการเครองสาอาง เรอง ฉลากของเครองสาอาง ลงวนท ๑๑ กมภาพนธ พ.ศ. ๒๕๕๔ มผลใชบงคบตงแตวนท ๑๔ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซงมผลใหฉลากเครองสาอางตองระบ “เลขทใบรบแจง” เปนเลข ๑๐ หลก บนฉลาก ดงนน ขอความอนจาเปนทตองระบบนฉลากเครองสาอางมดงน

(๑) ชอเครองสาอาง และชอทางการคาของเครองสาอาง ตองมขนาดใหญกวาขอความอน

(๒) ประเภทหรอชนดของเครองสาอาง (๓) ชอของสารทกชนดทใชเปนสวนผสมในการผลตเครองสาอาง ซงจะตองเปน

ชอตามตาราทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด และจะตองเรยงลาดบตามปรมาณของสารจากมากไปหานอย

(๔) วธใชเครองสาอาง (๕) ชอและทตงของผผลตกรณเปนเครองสาอางทผลตในประเทศชอและทตง

ของผนาเขา และชอผผลตและประเทศทผลต กรณทเปนเครองสาอางนาเขา (๖) ปรมาณสทธ (๗) เลขทแสดงครงทผลต (๘) เดอน ป ทผลต หรอ ป เดอน ทผลต (๙) เดอน ป ทหมดอาย หรอ ป เดอน ทหมดอาย หรอขอความอนทมความหมาย

ในทานองเดยวกน สาหรบกรณทเปนเครองสาอางทมอายการใชงานนอยกวา ๓๐ เดอน

Page 72: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

64

(๑๐) คาเตอนเกยวกบอนตรายทอาจเกดขนตออนามยของบคคล (ถาม) (๑๑) เลขทใบรบแจง

ท งน ในกรณของเครองสาอางทมภาชนะบรรจขนาดเลก และม พนท ในการแสดงฉลากนอยกวา ๒๐ ตารางเซนตเมตร ประกาศกาหนดใหอยางนอยตองแสดงขอความตาม (๑) (๗) (๘) และ(๑๑) และเพอสนบสนนการสงออกเครองสาอางประกาศจงกาหนดให ฉลากของเครองสาอางทผลตเฉพาะเพอการสงออกใหเปนไปตามขอกาหนดของประเทศคคา

การกาหนดใหฉลากระบเลขทใบรบแจงทาใหงายในการสบคนขอมลเบองตนเกยวกบเครองสาอาง หากสงสยหรอตองการทราบขอมลสามารถเขาไปสบคนไดท www.fda.moph.go.th หรอหากสงสยวาผลตภณฑเครองสาอางใดมการจดแจงถกตองหรอไม สามารถสบคนผาน Mobile Application ชอวา “Oryor Smart Application” เมนตรวจเลขทใบรบแจงเครองสาอาง โดยตรวจสอบจากเลขทใบรบแจงเครองสาอาง ๑๐ หลกทพบบนฉลากเครองสาอาง

1.7.4.5 การดาเนนคด ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด และผลการดาเนนคดกบ

ผกระทาความผด มรายละเอยดตามตารางท 31 และ 32

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนผกระทาความผด

(ราย) มลคาการเปรยบเทยบปรบ

(บาท) 2552 13 82,000 2553 28 128,000 2554 24 358,000 2555 46 2,598,000

ตารางท 31 ผลการดาเนนการเปรยบเทยบปรบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด

(ราย) 2553 2

2554 49

2555 31

ตารางท 32 ผลการสงสานวนรองทกขเพอดาเนนคดกบผกระทาความผด ปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555

1.7.5 ดานวตถอนตราย53 ผลตภณฑวตถอนตรายในการกากบดแลของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเปน

ผลตภณฑทมขอบเขตการใชในบานเรอนและทางสาธารณสข เชน ผลตภณฑปองกนกาจดแมลง ผลตภณฑทา ความสะอาด และผลตภณฑฆาเชอ ซงปจจบนมการใชอยางแพรหลายในชวตประจาวน ผลตภณฑจงม 53 รายงานความคบหนาในการปฏบตงานของงานกากบดแลหลงออกสตลาด (รายงาน พอย.02). กนยายน 2556.

Page 73: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

65

ความหลากหลายทงชนดและรปแบบ จากการพฒนาของเทคโนโลยและเพอการแขงขนทางการคา ซงอตสาหกรรมดานวตถอนตรายมทงขนาดเลกจนถงขนาดใหญ ทงการผลต การนาเขา สงออกและการมไวในครอบครองเพอใชรบจาง โดยมใบสาคญการขนทะเบยนจานวน 3,754 รายการ (ขอมลจากระบบสารสนเทศโลจสตกส ณ วนท 25 กนยายน 2556)

1.7.5.1 สถานการณผลตภณฑ จากการเฝาระวงผลตภณฑวตถอนตราย ในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556

ผลตภณฑทผลต นาเขาและจาหนายในทองตลาด ในสวนกลางมผลการดาเนนการตามตารางท 33 ดงน

ผลการตรวจวเคราะห ปงบประมาณ พ.ศ.

จานวนผลวเคราะห (ตวอยาง) ถกตอง รอยละ

2553 292 264 90.41

2554 345 307 88.99

2555 206 187 90.78

2556 182 173 95.05

ตารางท 33 ผลการเฝาระวงระวงผลตภณฑวตถอนตรายทผลต นาเขาและจาหนายในทองตลาด ในสวนกลาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

จากผลวเคราะหผลตภณฑพบแนวโนมผลตภณฑมคณภาพมาตรฐานในสดสวน ทสงขน โดยสวนใหญผลตภณฑทสงตรวจวเคราะหจะผานเกณฑการทดสอบประสทธภาพ แตมผลการวเคราะหปรมาณสารสาคญไมผาน ผลตภณฑทมแนวโนมพบวาไมไดมาตรฐาน คอ ผลตภณฑชอลกกาจดแมลง รองลงมาคอ ผลตภณฑกาจดเหบหมดสนข และผลตภณฑเหยอหรอผงโรยกาจดแมลง

ในป พ.ศ. 2554 มขาวปรากฏตามสอตาง ๆ ถงผลกระทบทอาจจะเกดขนจาก การขาดแคลนผลตภณฑวตถอนตรายกาจดแมลงทางการเกษตร ทใบสาคญการขนทะเบยนวตถอนตรายจะสนสภาพลงหลงจากวนท 22 สงหาคม 2554 และยงไมสามารถขนทะเบยนใหมตามระเบยบและขอกาหนด ในการขนทะเบยนของกรมวชาการเกษตรได จงอาจมการนาผลตภณฑวตถอนตรายปองกนกาจดแมลงและสตวอนทใชในบานเรอนหรอทางสาธารณสขทมสารกาจดแมลงชนดเดยวกนทขนทะเบยนกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไปใชแทนผลตภณฑกาจดแมลงทางการเกษตรทขาดแคลน ซงเปนการใชทผดวตถประสงค สงผลกระทบตอสขภาพและสงแวดลอม เนองจากความแตกตางในดานประสทธภาพการกาจดแมลงและการตกคางของสารเคม

นอกจากนน ในป พ.ศ. 2555 ยงมขาวเกยวกบการนาวตถอนตรายไปใชผดวตถประสงค จากการทพบนกทองเทยวเสยชวตโดยไมทราบสาเหต ซงจากการตรวจพสจนพบวา อาจมสาเหตทเกยวของกบเครองดมทมการผสมสาร diethyltoluamide หรอ DEET ซงเปนสารสาคญในผลตภณฑไลแมลง โดยแหลงทองเทยวอาจลกลอบทาเครองดมสตรพเศษทมสวนผสมของยาแกไอ ใบกระทอม และยากนยง โดยเฉพาะในพนทจงหวดภาคใต และพบการใชวตถอนตรายผดวตถประสงคจากรายงานเหตการณ ไมพงประสงคจากการใชผลตภณฑสขภาพ ซงในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 มรายงานจานวน 15 รายงาน เปนการใชผลตภณฑเพอฆาตวตาย จานวน 12 รายงาน ไดแก ผลตภณฑฆาแมลงจานวน 6 รายงาน และผลตภณฑทาความสะอาดจานวน 6 รายงาน และพบรายงานอาการไมพงประสงคจานวน 3 รายงาน โดยเกดจากผลตภณฑทาไลแมลง ผลตภณฑลางหองนาและนายาถพน

Page 74: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

66

1.7.5.2 สถานประกอบการ ผประกอบการผลต นาเขาวตถอนตราย มจานวน 976 ราย (ขอมลจากระบบ

สบคนขอมลผลตภณฑงานบรการขอมลผลตภณฑสขภาพผานอนเตอรเนต ณ วนท 25 กนยายน 2556) จากการตรวจสอบเฝาระวงสถานประกอบการในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 มผลการดาเนนการตามตารางท 34 ดงน

ผลการตรวจ ปงบประมาณ พ.ศ.

จานวนสถานประกอบการ

ทตรวจ ถกตอง รอยละ

2553 345 337 97.68

2554 322 315 97.83

2555 333 333 100.00

2556 368 367 99.73

ตารางท 34 ผลการตรวจสอบเฝาระวงสถานประกอบการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

สถานประกอบการทพบวาไมถกตองสวนใหญเปนกรณเรองรองเรยน การไม ขออนญาต การผลต/จาหนายผลตภณฑทฉลากไมถกตอง และผลตภณฑไมขนทะเบยน

1.7.5.3 โฆษณา จากการตรวจสอบเฝาระวงโฆษณาในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 มผล

การดาเนนการตามตารางท 35 ดงน

ผลการตรวจ ปงบประมาณ พ.ศ.

จานวนโฆษณา ทตรวจ ถกตอง รอยละ

2553 198 191 96.46

2554 218 203 93.12

2555 231 231 100.00

2556 279 279 100.00

ตารางท 35 ผลการเฝาระวงโฆษณา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

ผลการตรวจสอบเฝาระวงโฆษณาวตถอนตราย พบวา มความถกตองมากกวา รอยละ 95 สอทพบการโฆษณาไมถกตองมากทสด ไดแก อนเตอรเนต หนงสอพมพและโทรทศน โดยสวนใหญพบวา มการใชขอความโฆษณาทไมตรงกบทขนทะเบยนผลตภณฑไว

1.7.5.4 ฉลาก จากการตรวจสอบเฝาระวงฉลากในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ไมพบปญหา

การแสดงฉลากไมถกตอง โดยมผลการดาเนนการตามตารางท 36 ดงน

Page 75: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

67

ผลการตรวจ ปงบประมาณ จานวนฉลากทตรวจ

ถกตอง รอยละ

2553 827 827 100.00

2554 811 811 100.00

2555 903 903 100.00

2556 951 951 100.00

ตารางท 36 ผลการเฝาระวงฉลาก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556

1.7.5.5 การดาเนนคด เนองจากวตถอนตรายตามพระราชบญญตวตถอนตราย พ.ศ. 2535 มหลกการ

ครอบคลมถงวตถทมความเปนอนตรายอยในตว เชน วตถระเบดได วตถไวไฟ วตถกมมนตรงส จงมขอบขายการใชกวางขวางในกจการตาง ๆ เชน ดานอตสาหกรรม เกษตรกรรม ในบานเรอน ดงนน บทบญญต เพอควบคมปองกนการกระทาความผด จงมการกาหนดบทลงโทษไวสงเพอใหครอบคลมลกษณะการกระทาผดกฎหมายเกยวกบวตถอนตรายทมความเปนอนตรายสงไวดวย ในการบงคบใชกฎหมายกบวตถอนตรายทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยารบผดชอบจงมขอขดของในการดาเนนคด เนองจากเปนผลตภณฑทใชในชวตประจาวน ในบานเรอนหรอทางสาธารณสข การเตรยมสตรผลตเปนผลตภณฑสาเรจรปพรอมเจอจางใชในบานเรอนและมขนาดบรรจเลก มความเปนอนตรายตา เมอเทยบกบบทกาหนดโทษทสง จงไมสมเหตสมผล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลมควบคมวตถอนตรายจงไดจดทาหลกเกณฑการดาเนนการกบผกระทาฝาฝนพระราชบญญตวตถอนตราย พ.ศ. 2535 ขน เพอใชเปนแนวทางในการดาเนนงานโดยเรมใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผลการดาเนนคดเกยวกบวตถอนตรายทใชในบานเรอนหรอทางสาธารณสขในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 มดงน

ปงบประมาณ พ.ศ. จานวนเรองพจารณาทางคด

2553 25

2554 39

2555 8

2556 40

ตารางท 37 ผลการดาเนนคดเกยวกบวตถอนตรายทใชในบานเรอนหรอทางสาธารณสข ในปงบประมาณ พ.ศ.2553-2556

1.7.6 ดานวตถเสพตด54 วตถเสพตดทใชในทางการแพทยวทยาศาสตรและอตสาหกรรมทประกาศกาหนดใน

พระราชบญตวตถทออกฤทธตอจตและประสาท พ.ศ. 2518 และพระราชบญญตยาเสพตดใหโทษ พ.ศ. 2522 54 กองควบคมวตถเสพตด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555.

Page 76: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

68

ทเปนผลตภณฑสขภาพ สารตงตนและเคมภณฑจาเปนทใชในการลกลอบผลตยาเสพตดใหโทษ ทอยภายใต การกากบดแลของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา วตถเสพตดเหลานจะถกควบคมใหอยในระบบ เพอปองกนการลกลอบนาไปใชอยางผดวตถประสงค โดยอาศยอานาจตามกฎหมายทเขมงวด ทาใหปญหาทพบจากการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานวตถเสพตดสวนใหญมใชปญหาทางดานคณภาพของผลตภณฑและสถานประกอบการทไมไดมาตรฐาน แตทพบจะเปนการนาวตถเสพตดทใชในทางการแพทยไปใชโดยผดวตถประสงคหรอไมปฏบตตามทกฎหมายกาหนด แตในหลายปทผานมา มการนายาแผนปจจบนสาเรจรป ทมสวนผสมของสารตงตนทเปนวตถออกฤทธไปลกลอบผลตเปนสารกระตนประสาทกลมแอมเฟตามน ทงน พอสรปเปนประเดนไดดงน

1) ปงบประมาณ 2552 การพจารณาอนญาตดานสถานประกอบการ มจานวน 1,664 คาขอ และการอนญาตผลตภณฑมจานวน 1,089 คาขอ สวนปงบประมาณ 2553 การพจารณาอนญาต ดานสถานประกอบการ มจานวน 1,667 คาขอ และการอนญาตผลตภณฑมจานวน 1,153 คาขอ

2) ปงบประมาณ 2552 มผลการควบคม ตรวจสอบการใชยาเสพตดใหโทษในประเภท 4 ภาคอตสาหกรรม 352 ราย ตรวจสอบเฝาระวงสถานพยาบาล 100 ราย ( พบสถานพยาบาลไมจดทาบญชรายงาน จานวน 33 ราย) ควบคมและตรวจสอบการกระจายของวตถเสพตด จานวน 258 แหง ดาเนนการเรองรองเรยน 12 เรอง สงบญชการรบ จาย วตถออกฤทธในประเภท 3 และประเภท 4 ใหสานกงานสาธารณสขจงหวด 5,280 ฉบบ และปงบประมาณ 2553 มผลการควบคม ตรวจสอบการใชยาเสพตดใหโทษ ในประเภท 4 ภาคอตสาหกรรม 287 ราย ตรวจสอบเฝาระวงสถานพยาบาล 100 ราย (พบสถานพยาบาลไมจดทาบญชรายงาน จานวน 20 ราย) ควบคมและตรวจสอบการกระจายของวตถเสพตด จานวน 388 แหง จดทาบญชรายงาน จานวน 20 ราย) ควบคมและตรวจสอบการกระจายของวตถเสพตด จานวน 388 แหง ดาเนนการเรองรองเรยน 6 เรอง สงบญชการรบ จาย วตถออกฤทธในประเภท 3 และประเภท 4 ใหสานกงานสาธารณสขจงหวด 54,029 รายการ

3) การนายาแกหวดสตรผสมซโดอเฟดรน (Pseudoephedrine) ไปสกดเพอแยก สารตงตนทผสมอยไปผลตเปนสารกระตนประสาทกลมแอมเฟตามน เชน ยาบา ไอซ ซงจากการรายงานของสานกงานตารวจแหงชาตและกรมศลกากร (ดาน) ประกอบกบรายงานการขายของผประกอบการและ การดาเนนงานของกลมตรวจสอบตดตามเฝาระวงตวยาและสารตงตน ทกองควบคมวตถเสพตด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนผตรวจสอบ พบการซอ ขายและสงออกในปรมาณทมากกวาปกต (ยาแกหวดสตรผสมดงกลาว เปนผลตภณฑทอยภายใตพระราชบญญตยา พ.ศ. 2510 โดยการกากบดแลของกองควบคมยา)

4) ปญหาจากการใชวตถเสพตดทใชในทางการแพทยหลายชนดไมเหมาะสม ทงปรมาณขอบงใชยาและการรกษาโรค เชน ยานอนหลบ และยาลดความอวน เปนตน

ในดานการเฝาระวงดานคณภาพและมาตรฐานของวตถเสพตดทใชในทางการแพทย ปงบประมาณ 2552 กองควบคมวตถเสพตด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดสมเกบตวอยางผลตภณฑวตถเสพตดสงตรวจวเคราะห จานวน 160 ตวอยาง ไมเขามาตรฐาน 5 ตวอยาง และปงบประมาณ 2553 ไดสมเกบตวอยางผลตภณฑวตถเสพตดสงตรวจวเคราะห จานวน 118 ตวอยาง ผลตภณฑวตถเสพตดทพบปญหาคณภาพ คอ Alprazolam, Chlordiazepoxide, Clorazepate และ Lorazepam Phenobarbital + Ergotamine tartrate + belladonna dry extract ผดมาตรฐานเรองความสมาเสมอของตวยา related substance และคาการละลาย

5) ในสวนของการเกบรกษายาเสพตดใหโทษของกลาง พบวา จานวนยาเสพตดใหโทษของกลางทสงมาจากสถานตรวจพสจนทวประเทศในหลายปทผานมามจานวนมากขนเรอย ๆ โดยเฉพาะอยางยง สารกระตนประสาทในกลมแอมเฟตามนและอนพนธ นอกจากนยงพบวา มวตถออกฤทธทใชในทางการแพทย

Page 77: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

69

จานวนมากทส งมาพรอมกบยาเสพตด เชน คตามน ไดอาซแพม ไนตราซแพม อลปลาโซแลม โคลบาแซมเฟนเตอมน ลอราซแพม ไดเมทลแอมเฟตามนและอเฟดรน

1.7.7 ดานการนาเขาผลตภณฑสขภาพ

1.7.7.1 การพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพนาเขา55

การพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพนาเขาในภาพรวมตงแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ มแนวโนมเพมขน โดยเฉพาะเครองมอแพทยทมการพจารณาฯ นาเขาเพมขนกวา 5 เทา ในปงบประมาณ ๒๕๕6 เมอเทยบกบปงบประมาณ ๒๕๕4 ขณะทการพจารณาฯ นาเขาวตถอนตรายมแนวโนมลดลง รายละเอยดตามภาพท 4

ภาพท 4 จานวนการพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพนาเขา

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ต.ค. 2555 – ส.ค. 2556)

1.7.7.2 การตรวจสอบผลตภณฑสขภาพนาเขา55 การตรวจสอบผลตภณฑสขภาพนาเขาในภาพรวมตงแตปงบประมาณ ๒๕๕๓ –

๒๕๕๖ มแนวโนมเพมขน ซงเครองมอแพทยมปรมาณการตรวจสอบมากทสด รองลงมาคอ เครองสาอางอาหาร ยา วตถอนตราย วตถออกฤทธและยาเสพตด ตามลาดบ รายละเอยดตามภาพท 5

ภาพท 5 จานวนการตรวจสอบผลตภณฑสขภาพนาเขา

ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ (ต.ค.55 – ส.ค.56)

55 ขอเสนอโครงสรางและอตรากาลงสานกดานอาหารและยา. สานกดานอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 78: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

70

1.7.7.3 การตรวจวเคราะหคณภาพทางหองปฏบตการในผลตภณฑสขภาพนาเขา56, 57, 58, 59

สานกดานอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหาและยาสมเกบตวอยางผล ต ภณฑ ส ขภ าพน า เ ข า ณ ด า นอ าหา รและยาส ง ต ร วจว เ ค ร า ะห ท า งห อ งปฏ บ ต ก า รขอ งกรมวทยาศาสตรการแพทย พบวาประมาณรอยละ ๙๕ ของผลตภณฑสขภาพนาเขาทสงตรวจวเคราะหมคณภาพตามมาตรฐานทกาหนด ซงผลตภณฑอาหารมการเกบตวอยางสงตรวจวเคราะหมากทสด รองลงมาคอเครองสาอาง ยา เครองมอแพทย และวตถอนตราย ตามลาดบ รายละเอยดตามตารางท 38

ปงบประมาณ ประเภทผลตภณฑ

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

(ต.ค.55 – ส.ค.56) อาหาร ๕,๐๘๖ ๗,๓๔๒ ๘,๕๑๔ 6,512

เครองสาอาง ๑๔๑ ๓๑๖ ๕๗๙ 340

ยา ๑๘๐ ๑๗๙ ๑๕๔ 80

เครองมอแพทย ๓๖ ๑๑๘ ๕๙ 38

วตถอนตราย ๓๗ ๓๘ ๒๕ 31

รวม ๕,๔๘๐ ๗,๙๙๓ ๙,๓๓๑ 7,001

ตารางท 38 จานวนรายการของผลตภณฑสขภาพนาเขาทสงตรวจวเคราะห จาแนกตามประเภทผลตภณฑ (ปงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖)

1.7.7.4 การดาเนนคด การดาเนนคดกบผลตภณฑสขภาพนาเขาทพบการกระทาฝาฝนกฎหมาย

ทงในดานปญหาคณภาพ หรอมไดดาเนนการตามทกฎหมายกาหนด ในปงบประมาณ 255๓-255๖ สงเรองดาเนนคด จานวน 113, 217, 272 และ 131 เรอง ตามลาดบ ตวอยางการกระทาฝาฝนกฎหมาย เชน อาหารผดมาตรฐาน อาหารไมบรสทธ เครองสาอางปลอม เครองสาอางไมปลอดภยในการใช ยาผดมาตรฐาน เปนตน

จากสถานการณการนาเขาผลตภณฑสขภาพขางตน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรดาเนนการในเรองตาง ๆ เชน พฒนานากฎหมาย กฎระเบยบดานการเฝาระวงตรวจสอบการนาเขา–สงออก พฒนาระบบการกากบการนาเขา-สงออกใหเปนมาตรฐานเดยวกนทวประเทศและสามารถเทยบเคยงในระบบสากล พฒนาโครงสรางพนฐานดานอาหารและยาใหครอบคลมตอการกากบการดแลทวประเทศ เพมอตรากาลงและพฒนาศกยภาพบคลากรและพฒนาระบบ ICTและฐานขอมลใหสามารถรองรบ การเชอมโยงขอมลแบบบรณาการผานอเลกทรอนกสกบหนวยงานทงในและตางประเทศ 56 รายงานผลการดาเนนงานกองงานดานอาหารและยา ปงบประมาณ ๒๕๕๓. สานกดานอาหารอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหาร

และยา. 2553. 57 รายงานผลการดาเนนงานของสานกดานอาหารและยา ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๔. สานกดานอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหาร

และยา. 2554. 58 รายงานผลการดาเนนงานของสานกดานอาหารและยา ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๕. สานกดานอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหาร

และยา. 2555. 59 ผลการดาเนนงานของสานกดานอาหารและยา ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖. สานกดานอาหารและยา สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา.

2556.

Page 79: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

71

1.7.8 การกากบดแลผลตภณฑสขภาพหลงออกสตลาดในสวนภมภาค60 การดาเนนงานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพหลงออกสตลาดในสวนภมภาค

ประกอบดวย กจกรรมการตรวจสอบคณภาพผลตภณฑสขภาพ การตรวจสอบฉลากผลตภณฑสขภาพ การตรวจสอบโฆษณาผลตภณฑสขภาพ และการตรวจสอบสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ซงสามารถแสดงผลการดาเนนในภาพรวมทงประเทศ รายละเอยดตามตารางท 39

ประเดน กจกรรม เปาหมาย ผลงาน

ป 2555

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบคณภาพ รอยละ 85 รอยละ 88.15

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบฉลาก รอยละ 85 รอยละ 96.65

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบโฆษณา รอยละ 85 รอยละ 97.91

การกากบดแลผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการ

สถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑ ทกาหนด

รอยละ 85 รอยละ 93.00

ตารางท 39 ผลการดาเนนงานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพหลงออกสตลาดในสวนภมภาค ประจาปงบประมาณ 2555

จากตารางท 39 พบวา ในภาพรวมสวนภมภาคมผลการดาเนนงานในกจกรรม การตรวจสอบคณภาพ (รอยละ 88.15) การตรวจสอบฉลาก (รอยละ 96.65) การตรวจสอบโฆษณา (รอยละ 97.91) และการตรวจสอบสถานประกอบการ (รอยละ 93) เปนไปตามเปาหมายทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยากาหนด (รอยละ 85)

1.7.8.1 การกากบดแลผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบคณภาพ ผลการดาเนนงานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบคณภาพ

รอยละ 88.15 (เปาหมาย รอยละ 85) สามารถแสดงผลในภาพรวมของภาคและเขตไดตามภาพท 6

ภาพท 6 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบคณภาพ จาแนกรายภาค

จากภาพท 6 พบวา ภาคทมผลการดาเนนงานตรวจสอบคณภาพผลตภณฑสขภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก ภาคเหนอ และภาคใต

60 กองสงเสรมงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพในสวนภมภาคและทองถน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555.

Page 80: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

72

จากภาพท 7 พบวา เขตทมผลการดาเนนงานตรวจสอบคณภาพผลตภณฑสขภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก เขต 5 เขต 6 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 14 เขต 15 เขต 17 และเขต 18

สามารถแจกแจงผลการดาเนนงานตรวจสอบคณภาพผลตภณฑสขภาพ ตามประเภทผลตภณฑสขภาพ รายละเอยดตามภาพท 8

ภาพท 8 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบคณภาพ จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ

จากภาพท 8 พบวา ประเภทผลตภณฑสขภาพ ทมผลการตรวจสอบคณภาพไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก ยา เครองมอแพทย และเครองสาอาง

ภาพท 7 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบคณภาพ จาแนกรายเขต

Page 81: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

73

สาเหตผลตภณฑสขภาพตกมาตรฐานจากการตรวจสอบคณภาพ ทไดรบรายงาน สรปไดดงน

1) ยา - ยาแผนปจจบน : ปรมาณตวยาสาคญผดมาตรฐาน - ยาสมนไพร/ยาแผนโบราณ : พบยาแผนปจจบน พบสเตยรอยด ตกมาตรฐานดานจลนทรย

2) อาหาร - นาบรโภคในภาชนะบรรจทปดสนท : ตกมาตรฐานดานจลนทรย ตกมาตรฐานความเปนกรดดาง ตกมาตรฐานความกระดาง ตกมาตรฐาน ปรมาณฟลออไรด ปรมาตรสทธไมตรงกบทระบบนฉลาก ตกมาตรฐาน ปรมาณไนเตรท ตกมาตรฐานปรมาณสารทงหมด

- นาแขง : ตกมาตรฐานความเปนกรดดาง ตกมาตรฐานดานจลนทรย - นาจากตกดหยอดเหรยญ : ตกมาตรฐานดานจลนทรย ตกมาตรฐาน ความเปนกรดดาง

- นมโรงเรยน : ตกมาตรฐานปรมาณไขมน ปรมาณเนอนมไมรวมมนเนย ตากวามาตรฐาน ตกมาตรฐานดานจลนทรย

- เสนกวยเตยว : ปรมาณวตถกนเสยเกนมาตรฐานทกาหนด ตกมาตรฐาน สในอาหาร

- เกลอบรโภค : ตกมาตรฐานปรมาณไอโอดน - นาปลา : ตกมาตรฐานปรมาณไนโตรเจน ตกมาตรฐานปรมาณไอโอดน ตกมาตรฐานปรมาณเกลอโซเดยมคลอไรด

- เครองดมรงนก : ตกมาตรฐานดานจลนทรย - ผลไมกระปอง : นาหนกเนออาหารไมตรงกบทระบ - ผลตภณฑจากเนอสตว : ปรมาณวตถกนเสยเกนมาตรฐานทกาหนด ตกมาตรฐานดานจลนทรย - กวนเชยง : ตกมาตรฐานปรมาณไนไตรท ตกมาตรฐานปรมาณไนเตรท - เนอหม : พบสารเบตาอะโกนสต - ผดสด ปลาเคม : พบยาฆาแมลง - กาแฟ : ปรมาณคาเฟอนเกนมาตรฐาน ตกมาตรฐานดานจลนทรย พบตวยาแผนปจจบน

- ซอสแปงผสมส : พบสสงเคราะห ปรมาณวตถกนเสยเกนมาตรฐานทกาหนด - อาหารทวไป : ตกมาตรฐานดานจลนทรย ปรมาณวตถกนเสยเกนมาตรฐาน ทกาหนด

3) เครองมอแพทย - ถงมอตรวจโรค : ตกมาตรฐานการรวซมนา และความยดเมอขาด

4) เครองสาอาง - พบสารหามใช : ไฮโดรควโนน กรดวตามนเอ สารประกอบปรอท

5) วตถอนตราย - เชอเพลงอนอาหาร : พบปรมาณเมทานอลผดมาตรฐาน

Page 82: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

74

1.7.8.2 การกากบดแลผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบฉลาก ผลการดาเนนงานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบฉลาก

รอยละ 96.65 (เปาหมาย รอยละ 85) สามารถแสดงผลในภาพรวมของภาคและเขต ไดตามภาพท 9 และภาพท 10 ดงน

ภาพท 9 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบฉลาก จาแนกรายภาค

จากภาพท 9 พบวา ทกภาค มผลการดาเนนงานตรวจสอบฉลากผลตภณฑสขภาพ เปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85)

ภาพท 10 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบฉลาก จาแนกรายเขต

จากภาพท 10 พบวา เขตทมผลการดาเนนงานตรวจสอบฉลากผลตภณฑสขภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก เขต 15

สามารถแจกแจงผลการดาเนนงานตรวจสอบฉลากผลตภณฑสขภาพตามประเภทผลตภณฑสขภาพไดตามภาพท 11

Page 83: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

75

ภาพท 11 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบฉลาก จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ

จากภาพท 11 พบวา ทกประเภทผลตภณฑสขภาพมผลการตรวจสอบฉลากเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85)

สาเหตผลตภณฑสขภาพตกมาตรฐานจากการตรวจสอบฉลาก สรปไดดงน - แสดงขอความบนฉลากไมครบถวน - ไมแสดงฉลาก - ไมแสดงฉลากภาษาไทย - ไมมเลขสารบบอาหาร - ไมไดรบการจดแจงเครองสาอาง

1.7.8.3 การกากบดแลผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบโฆษณา ผลการดาเนนงานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบโฆษณา

รอยละ 97.91 (เปาหมาย รอยละ 85) สามารถแสดงผลในภาพรวมของภาคและเขต ไดดงภาพท 12 และภาพท 13 ตามลาดบ ดงน

ภาพท 12 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบโฆษณา จาแนกรายภาค

Page 84: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

76

จากภาพท 13 พบวา ภาคทมผลการดาเนนงานตรวจสอบโฆษณาผลตภณฑสขภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก ภาคเหนอ

ภาพท 13 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบโฆษณา จาแนกรายเขต จากภาพท 13 พบวา เขตทมผลการดาเนนงานตรวจสอบโฆษณาผลตภณฑ

สขภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก เขต 2 เขต 11 เขต 16 และเขต 17 โดยทเขต 5 ไมระบผลการดาเนนการตรวจสอบโฆษณาผลตภณฑสขภาพ

สามารถแจกแจงผลการดาเนนงานตรวจสอบโฆษณาผลตภณฑสขภาพ ตามประเภทผลตภณฑสขภาพไดตามภาพท 14

ภาพท 14 รอยละผลตภณฑสขภาพทผานการตรวจสอบโฆษณา จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ

จากภาพท 14 พบวา ทกประเภทผลตภณฑสขภาพ มผลการตรวจสอบโฆษณาเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85)

สาเหตผลตภณฑสขภาพตกมาตรฐานจากการตรวจสอบโฆษณา ไดแก - ใชขอความททาใหเขาใจผดในสาระสาคญ - โฆษณาสรรพคณโออวดเกนจรง

Page 85: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

77

- พบการโฆษณาทไมถกตองทางวทยชมชน - พบการ โฆษณาท ไ ม ถ ก ต อ ง ไ ด แ ก ยาก ระษ ย ต ร าพระป ดทว า ร และบโฟรคาวตอง

1.7.8.4 การกากบดแลสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ผลการดาเนนงานการกากบดแลสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ

รอยละ 93 (เปาหมาย รอยละ 85) สามารถแสดงผลในภาพรวมของภาค และเขต ไดดงภาพท 15 และภาพท 16 ตามลาดบ ดงน

ภาพท 15 รอยละสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบ

ไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด จาแนกรายภาค

จากภาพท 15 พบวา ทกภาคมผลการดาเนนงานตรวจสอบสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ เปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85)

ภาพท 16 รอยละสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบ ไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด จาแนกรายเขต

จากภาพท 16 พบวา เขตทมผลการดาเนนงานตรวจสอบสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ไดแก เขต 3 และเขต 12

สามารถแจกแจงผลการดาเนนงานตรวจสอบสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ตามประเภทผลตภณฑสขภาพไดตามภาพท 17

Page 86: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

78

ภาพท 17 รอยละสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบ

ไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด จาแนกรายผลตภณฑสขภาพ จากภาพท 17 พบวา ทกประเภทผลตภณฑสขภาพ มผลการตรวจสอบสถาน

ประกอบการเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85) ยกเวนการตรวจสอบสถานประกอบการในกรณรองเรยน/กรณพเศษ ทผลการตรวจสอบไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด (รอยละ 85)

สาเหตสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไมไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด (เฉพาะทไดรบรายงาน) สรปไดดงน

- สถานประกอบการดานยา : ไมจดทาบญช พบยา pseudoephedrine/ diphenhydramine ไมพบผมหนาทปฏบตการ

- สถานประกอบการดานอาหาร : สถานทผลตอาหารไมผานมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด สถานทนาเขาอาหารขาดการตออาย

- สถานประกอบการดานเครองสาอาง : พบการจาหนายเครองสาอางทม สารหามใช

- สถานประกอบการอน ๆ (ไดแก สถานทถกรองเรยน/กรณพเศษ/อน ๆ) : ตรวจสอบเรองรองเรยนกรณยา อาหาร เครองสาอาง และเครองมอแพทย

1.7.9 ดานพฒนาศกยภาพผบรโภค ประเทศไทยเปนประเทศทมเศรษฐกจแบบทนนยมทมการขยายตวอยางรวดเรว มการนา

ความรทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยมาใชผลตสนคาและบรการมากขน ขอมลขาวสารสามารถสอสาร ถงกนไดอยางรวดเรวทวถง ขณะทผบรโภคสวนใหญยงขาดความรในเรองคณภาพสนคาและขาดอานาจตอรองทาใหตกเปนเหยอของผประกอบการทมการจาหนายสนคาหรอบรการทมขอบกพรอง สนคาปลอม สนคาทไมมคณภาพหรอสรรพคณตามทโฆษณาชวนเชอ และสนคาทไมเปนไปตามคารบรอง ตลอดหลายปทผานมาสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองพฒนาศกยภาพผบรโภคไดใหความรและพฒนาพฤตกรรมแกผบรโภคอยางตอเนอง แตดวยขอจากดดานบคลากรและงบประมาณโดยเฉพาะเมอเปรยบเทยบกบภาคเอกชน (บางสวน ) ทนาเสนอขอมลท ไมครบถวนหรอไมถกตอง ทาใหไมสามารถดาเนนงานไดครอบคลม ทงในดานประเดนทนาเสนอและความถทเพยงพอ หนวยงานมความจาเปนตองเลอกดาเนนงานเฉพาะในประเดนทเรงดวนหรอมความสาคญลาดบตน ๆ เทานน อกทงความถในการนาเสนอกจากดมาก แมวาผลการวจยของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจะพบวาความรและพฤตกรรมการบรโภคของผบรโภค

Page 87: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

79

ในบางประเดนทมการเผยแพรความรและรณรงคอยางตอเนอง จะอยในระดบทนาพอใจกตาม แตยงมประเดนทสาคญอกมากทผบรโภคควรทราบและไดรบการพฒนาพฤตกรรม ซงสงผลใหผบรโภคสวนใหญยงคงมความรและพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพยงไมถกตอง

นอกจากการตดอาวธทางปญญาใหแกผบรโภคแลว การเสรมสรางกระบวนการเรยนร การรจกปกปองสทธ รจกรองเรยนหรอใชชองทางกฎหมายใหเกดประโยชนกมความสาคญ เพอใหผประกอบการเกดความระมดระวงในการผลต จาหนายหรอโฆษณาสนคาและบรการ แตการดาเนนงาน ดานการรณรงคใหผบรโภครจกปกปองสทธ การประชาสมพนธชองทางรองเรยน และการดาเนนการจดการ ขอรองเรยน ยงมปญหาอยพอสมควรดวยขอจากดดงกลาว แตนบเปนโอกาสทดทองคกรเครอขายคมครองผบรโภคภาคเอกชนทงในระดบทองถน ระดบจงหวดและระดบประเทศมความตนตวและเขมแขงขน มการประสานการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพรวมกนมากขน รวมกนสนบสนนการดาเนนงานของภาครฐมากขน

แนวทางการดาเนนงานในอนาคต หนวยงานมความจาเปนตองสรางและพฒนาเครอขายทงภาคเอกชนและภาครฐ ใหมความเขมแขงและสามารถดาเนนงานรวมกนในหลายมต โดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาซงเปนหนวยงานวชาการ มองคความร แตมขอจากดดานบคลากรและงบประมาณ ควรเนนเปนผสนบสนนขอมลวชาการกบเครอขาย นอกจากนน ควรเพมความรวมมอกบองคกรทดาเนนงาน ดาน Corporate Social Responsibility (CSR) ซงมงบประมาณสนบสนนใหดาเนนงานในประเดนทเกยวของกบการพฒนาศกยภาพผบรโภค ซงจะเกดประโยชนรวมกนกบทกฝาย

1.7.10 ดานเครอขายการคมครองผบรโภค ตามพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ

๒๕๔๖ และระเบยบสานกนายกรฐมนตรวาดวยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ เกยวกบพระราชบญญตหรอประกาศทกาหนดใหเปนอานาจของเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา สาหรบใชอานาจในเขตจงหวด อนใดนอกจากรงเทพมหานคร

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาคาสงสานกงานคณะกรรมการอาหาร และยาเรอง มอบอานาจเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยาตามกฎหมายเฉพาะใหผวาราชการจงหวด เพอใหสวนภมภาคดาเนนงานตามกฎหมายของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในเขตพนทรบผดชอบและจดทาคาสงแตงตงพนกงานเจาหนาทตามพระราชบญญตทเกยวของ ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงมสานกงานสาธารณสขจงหวด สานกงานสาธารณสขอาเภอ โรงพยาบาลชมชน และโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพตาบล รวมถง องคกรปกครองสวนทองถนเปนหนวยงานเครอขาย การดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาพปญหาและขอจากดของภารกจงานดานเครอขายงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถสรปไดดงน

๑. เครอขายการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพในสวนภมภาค และทองถนขาดความเขมแขง การดาเนนงานเปนไปตามปจเจกบคคล ใชความสมพนธสวนตวหรอสายอาชพเดยวกน

๒. เครอขายขาดการตงคาเปาหมายรวมกน

Page 88: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

80

1.8 ความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

1.8.1 ความพงพอใจในการใหบรการ61

จากรายงานการวจยการศกษาความพงพอใจของผมารบบรการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ พบวา ความพงพอใจของผรบบรการทมตอ การใหบรการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาอยในระดบพงพอใจมาก โดยมคาเฉลยเทากบ ๓.๗๕ หรอรอยละ ๗๔.๙๔ ประเดนทผรบบรการมความพงพอใจมากทสด คอ ความพงพอใจตอเจาหนาทผปฏบตงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา มคาเฉลย ๓.๘๓ หรอ รอยละ ๗๖.๖๘ รองลงมาคอ ความพงพอใจตอผลของการใหบรการ มคาเฉลย ๓.๕๗ หรอ รอยละ ๗๑.๔๘ จากรายงานดงกลาวมขอเสนอเกยวกบ การพฒนาความพงพอใจในการใหบรการดงน

1) ดานกระบวนการ/ขนตอนการใหบรการและเจาหนาท ผรบบรการตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองความสะดวก

และความรวดเรวในการใหบรการภายในระยะเวลาทกาหนด เนองจากเจาหนาททางานคอนขางชา จงควรปรบแกใหมความพรอม และสามารถทางานไดอยางรวดเรว มการจดการระบบฐานขอมล รวมถง ระบบ การใหบรการ ใหรวดเรว ถกตอง มการจดอบรมใหกบเจาหนาทใหเกดความชานาญ เพมพนประสบการณ สามารถจดการระบบการบรการใหเปนไปตามความตองการของผใชบรการ และเจาหนาทควรมความเตมใจ ทจะชแจงและยนดอธบายใหผรบบรการเขาใจ

2) ดานสงอานวยความสะดวก ผรบบรการตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองการใหบรการ

ขอมล/คาปรกษาผานทางโทรศพท เพมหมายเลขโทรศพทในการตดตอสอบถาม เพมระบบบรการ Call Center และการตอบคาถามทาง E-mail เพมชองทางการสอบถามขอมล เพอความสะดวกในการตดตอสอสาร

3) ดานผลทไดรบจากการบรการ ผรบบรการตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองกาหนดเวลา

ทไดรบบรการ ควรมระยะเวลาในการใหบรการทอยในระยะเวลาทกาหนดไว หรอมการใหบรการทรวดเรวขนกวาเดม และแจงผลการใชบรการแกผรบบรการทถกตอง รวดเรว

1.8.2 ขอรองเรยน62 ผลการดาเนนงานเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ปงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56) รายละเอยดตามตารางท 40

61 รายงานการวจยความพงพอใจและไมพงพอใจของผรบบรการทมตอการใหบรการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕. กลมพฒนาระบบบรหาร สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555.

62 สรปผลการดาเนนงานเรองรองเรยนและการเฝาระวงโฆษณา. สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. ประจาเดอนกนยายน 2556.

Page 89: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

81

1) สถตการรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ

ผลตภณฑ จานวน (ครง) อาหาร 584 ยา 264 เครองสาอาง 181 เครองมอแพทย 106 วตถอนตราย 12 ยาเสพตด 17 อน ๆ 14

รวม 1,236

ตารางท 40 ผลการดาเนนงานเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

2) สถตผลการดาเนนการเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ

1 ต.ค.53-30 ก.ย.54 1 ต.ค.54-30 ก.ย.55 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56 หนวยงาน

จานวน ดาเนนการ รอยละ จานวน ดาเนนการ รอยละ จานวน ดาเนนการ รอยละ

สานก สว. 159 129 81.1 203 139 68.5 161 96 59.6 สานก อ. 317 312 98.4 286 285 99.7 298 238 79.9 สานก ย. 211 211 100.0 187 185 98.9 165 128 77.6 กอง พ. 65 60 92.3 74 55 74.3 106 67 63.2 กอง ต. 11 11 100.0 13 13 100.0 22 20 90.9

สานกดานฯ 7 7 100.0 7 7 100.0 5 4 80.0 ศปป. 43 42 97.7 103 103 100.0 54 51 94.4 ศนย IT 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 กอง คบ. 4 1 25.0 22 22 100.0 23 22 95.7

กลมเงนทนฯ 0 0 0.0 3 3 100.0 2 2 100.0 กลม น. 0 0 0.0 2 2 100.0 4 3 75.0 สล. 5 5 100.0 1 1 100.0 8 7 87.5

ศนย OSSC 5 4 80.0 3 3 100.0 2 2 100.0 กอง พศ.* 72 72 100.0 70 68 97.1 74 74 100.0 ศรร.** 26 26 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0

สรปการดาเนนงานโดย อย. 974 886 91.0 926 716 77.3 สสจ. 412 232 56.3 345 244 70.7 332 138 41.6 กทม. 73 58 79.5 83 47 56.6 57 27 47.4 สคบ. 14 14 100.0 11 11 100.0 10 10 100.0

อน ๆ *** 45 10 22.2 41 13 31.7 61 15 24.6 สรปการดาเนนงานโดยหนวยงานอน 480 315 65.6 460 190 41.3

รวม 1470 1195 81.3 1454 1201 82.6 1386 906 65.4 ขอมลถงวนท 8 ต.ค. 2556

ตารางท 41 สถตผลการดาเนนการเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 หมายเหต : - คาอธบาย

สานก สว. = สานกควบคมเครองสาอางและวตถอนตราย, สานก อ. = สานกอาหาร, สานก ย. = สานกยา, กอง พ. = กองควบคมเครองมอแพทย, กอง ต. = กองควบคมวตถเสพตด, สานกดานฯ = กองงานดานอาหารและยา,

Page 90: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

82

ศปป. = ศนยอานวยการปองกนและปราบปรามการกระทาฝาฝนกฎหมายเกยวกบผลตภณฑสขภาพ, ศนย IT = ศนยขอมลและสารสนเทศ, กอง คบ. = กองสงเสรมงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ในสวนภมภาคและทองถน, สล. = สานกงานเลขานการกรม, ศนย OSSC = ศนยบรการผลตภณฑสขภาพเบดเสรจ, กอง พศ. = กองพฒนาศกยภาพผบรโภค, กลม น. = กลมกฎหมายอาหารและยา, ศรร. = ศนยเฝาระวงและรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ, สสจ. = สานกงานสาธารณสขจงหวด, กทม. = กรงเทพมหานคร, สคบ. = สานกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค

- * หมายถง กองพศ. ชแจงขอซกถาม ใหขอมลการประชาสมพนธสงเรองสนบนนาจบใหกลม น. ดาเนนการ -** หมายถง ผลดาเนนการ ศรร. เรมนบตงแตวนท 1 พฤศจกายน 2552 - 6 เมษายน 2554 และสงกดกอง พศ. ตงแตวนท 7

เมษายน 2554 เปนตนไป - *** หมายถง หนวยงานอน ๆ เชน สานกสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลปะ สภาวชาชพ และกรมการคาภายใน เปนตน

3) สถตการรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพผานชองทางการรองเรยน

ชองทางการรองเรยน จานวน (ครง)

จดหมาย/หนงสอ 434

โทรศพท 528

อนเตอรเนต 154

มาเอง 98

ต ปณ. 1556 18

โทรสาร 4

รวม 1,236

ตารางท 42 สถตการรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพผานชองทางการรองเรยน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.8.3 ความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย 1.8.3.1 ผรบบรการ61

- ผประกอบการ จากการพจารณาความคาดหวงและความคดเหนของผรบบรการตอการปฏบตงานและการดาเนนงานของเจาหนาทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา ในภาพรวมผรบบรการมความคาดหวงอยในระดบมความคาดหวงมาก คาเฉลยเทากบ 4.09 คะแนน คดเปนรอยละ 81.89 โดยผรบบรการมความคาดหวงในดานบทบาทหนาทของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาและดานบคลากรเจาหนาทสงทสดเทากน คาเฉลยเทากบ 4.13 คะแนน คดเปนรอยละ 82.68 สวน ความคาดหวงดานชองทางการตดตอตาทสด คาเฉลยเทากบ 4.04 คะแนน คดเปนรอยละ 80.77 อยในระดบมความคาดหวงมาก

สาหรบความคดเหนในภาพรวมผรบบรการ มความคดเหนอยในระดบม ความคดเหนมาก คาเฉลยเทากบ 3.58 คะแนน คดเปนรอยละ 71.55 โดยผรบบรการมความคดเหน ในดานสงอานวยความสะดวกและสถานทสงทสด มคาเฉลยเทากบ 3.87 คะแนน คดเปนรอยละ 77.40 อยในระดบมความคดเหนมาก สวนความคดเหนดานคณภาพการใหบรการตาทสด มคาเฉลยเทากบ 3.41 คะแนน คดเปนรอยละ 68.29 อยในระดบมความคดเหนมาก

Page 91: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

83

เมอนาเอาผลการประเมนความคาดหวงและความคดเหนของผรบบรการทมตอการใหบรการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเดนคาถามตาง ๆ มาเปรยบเทยบกน ในภาพรวม พบวา มความแตกตางของคะแนนคาเฉลยท 0.51 คะแนน ซงเปนเกณฑทจะตองนาไปวางแผน ในการปรบปรงการทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหความแตกตางของคะแนน ความคาดหวงและความคดเหนลดลง และพบวาใน 7 ประเดนของการประเมน ประเดนเกยวกบคณภาพ การใหบรการ มความแตกตางของคะแนนมากทสด คอ เทากบ 0.70 คะแนน แสดงวาผรบบรการทตอบแบบสอบถามมความตองการใหมการปรบปรงในประเดนเกยวกบคณภาพการใหบรการมากทสด สาหรบประเดนเกยวกบสงอานวยความสะดวกและสถานทมความแตกตางของคะแนนนอยทสด ท 0.19 คะแนน จากรายงานดงกลาวมขอเสนอเกยวกบการพฒนาความพงพอใจในการใหบรการดงน

1) ดานบทบาทหนาทของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเดนทมความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวม ดานบทบาทหนาทของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา คอ การอนมต/อนญาตเกยวกบผลตภณฑกอนออกสตลาด และการใหขอมล ขาวสารและความรแกผบรโภค ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาว และผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองการอนมต/อนญาตเกยวกบผลตภณฑกอนออกสตลาด และการใหขอมล ขาวสาร และความรแกผบรโภคโดยควร มการประชาสมพนธ เจาหนาทตองมความรความสามารถทด และสามารถตอบขอซกถามจากผมารบบรการได ทสาคญตองมอธยาศยด การมระบบตรวจสอบผลตภณฑทมความเชยวชาญ ทาใหการอนมตผลตภณฑเรวขน และการอนญาตใหผลตภณฑสามารถวางจาหนายไดกจะสะดวกรวดเรวขน จะเปนผลทาใหผรบบรการม ความพงพอใจตอหนวยงานมากขน

2) ดานบคลากร/เจาหนาท ประเดนทมความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวม ดานบคลากร/เจาหนาท คอ ประเดนความสามารถในการชแจง ตอบขอซกถามและใหคาแนะนาชดเจน ถกตอง ความสามารถในการใหบรการ/ทางานแทนกน และ ความเพยงพอของเจาหนาทผใหบรการ ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาวและผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองความสามารถในการชแจง ตอบขอซกถามและใหคาแนะนาชดเจน ถกตอง และเรองความเพยงพอของเจาหนาทผใหบรการ เจาหนาทควรมมาตรฐานในการพจารณาใหชดเจน ไมไดพจารณาตามความรสกของเจาหนาท ควรทาตามกฎระเบยบทประกาศไว ควรฝกอบรมใหความรแกพนกงานในสวนงานทตองชแจง ใหคาแนะนาแกผมาตดตอ ใหมความรเกยวกบระบบอยางเทาเทยมกน เพอใหมประสทธภาพในการใหบรการมากขนและใหผประกอบการไดรบคาตอบจากคาแนะนาทถกตอง ควรจดใหมเจาหนาทในสวนการใหบรการอยางเพยงพอ มการปรบเปลยนกลยทธในการใหบรการใหเกดความเหมาะสม จดใหมการพฒนาเจาหนาทใหเกดความชานาญในสวนการใหบรการ เพอความรวดเรว เพยงพอตอความตองการของผรบบรการ

3) ดานคณภาพการใหบรการ ประเดนทมความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวม ดานคณภาพการใหบรการ คอ ประเดนขนตอนและระยะเวลา และความรวดเรว ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาวและผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองความสะดวก และเรอง ความรวดเรว ผบรหารมการวางแผนการพฒนางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหเกด ความรวดเรว คลองตวและมประสทธภาพ ทงในสวนเจาหนาทใหบรการและสวนของระบบฐานขอมลเกด ความพรอมตลอดการใหบรการ จะชวยลดระยะเวลาในการตดตองานได ทาใหมความสะดวกและเกด

Page 92: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

84

ความพงพอใจตอทงสองฝาย เพมความคลองตว รวดเรวของเจาหนาท จะทาใหเวลากระชบขน พรอมทงผมารบบรการกไมตองเสยเวลารอนาน

4) ดานการสอสาร การเผยแพร การประชาสมพนธขอมล ประเดนทม ความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวม ดานการสอสาร การเผยแพร การประชาสมพนธขอมล คอ ประเดนความชดเจนของกฎระเบยบ ขอบงคบ หลกเกณฑ คมอ คาแนะนา ความเปนปจจบนและขอมลรบรไดในวงกวาง ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาวและผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรอง ความชดเจนของกฎระเบยบ ขอบงคบ หลกเกณฑ คมอ คาแนะนา และเรองขอมลรบรไดในวงกวาง ความชดเจนของขอมล กฎระเบยบ ขอบงคบ หลกเกณฑ คมอ คาแนะนาทใหแกผมาตดตอ ควรเปนไปในทางเดยวกน และควรเพมชองทางการเผยแพรและประชาสมพนธขอมลใหงายตอการเขาสบคนขอมล ผรบบรการมความสะดวกสบายในการรบขาวสารการใหบรการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เชน ทางอนเตอรเนต เอกสารประชาสมพนธของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาททาขนเอง หรอการสงขอความใหกบผรบบรการ

5) ดานสงอานวยความสะดวกและสถานท ประเดนทมความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวมดานสงอานวยความสะดวกและสถานท คอ ประเดนจานวนสงอานวยความสะดวกทจดให เชน เกาอนงรอ นาดม เครองดม เครองเขยน ฯลฯ ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาว และผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองความสะอาดของพนท และเรองจานวนสงอานวยความสะดวกทจดให เชน เกาอนงรอ นาดม เครองดม เครองเขยน ฯลฯ ควรจดหาสงอานวยความสะดวกเพมเตมในสวนทขาดหายไป เพราะสงเหลานจะชวยเพมความพงพอใจในการทจะมาใชบรการในครงตอไปได หากสานกงานมสงอานวยความสะดวกครบครน ผมาใชบรการกจะอยากมาอกในครงตอไป และควรทาความสะอาดพนท และสงอานวยความสะดวกตางๆ เปนประจา

6) ดานความโปรงใส ประเดนทมความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวมดานความโปรงใส คอ ประเดนการพจารณาเปนไปตามหลกเกณฑ และ การปฏบตอยางเปนธรรม ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาว และผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองการปฏบตอยางเปนธรรม และเรองการพจารณาเปนไปตามหลกเกณฑ เนองจากทกคนทเขามาตดตอเปนผรบบรการเหมอนกน ควรพจารณาในเรองตาง ๆ ไปตามความเปนจรง ตามหลกเกณฑ กฎระเบยบท ได ตงไว เพอใหเกด ความเปนธรรมและโปรงใส ไมควรพดอยางแลวทาอกอยาง ไมควรมการใชอานาจหนาทในการใชสทธ ในการขอรบบรการกอน จะทาใหบคคลภายนอกมองวาหนวยงานไมมความโปรงใส แลวอาจทาใหเกดความไมไววางใจได เจาหนาทควรเลงเหนความสาคญเรองนดวย ผบรหารควรจดใหมการกาหนดหลกเกณฑทเหมาะสมโดยใหผรบบรการมสวนรวมในการกาหนดหลกเกณฑตาง ๆ อยางเปนธรรม พรอมทง ตองปฏบตตามหลกอยางเครงครด เพอไมใหเกดความขดแยงระหวางผใหบรการและผรบบรการ หลกเกณฑตาง ๆ ทเกดขนตองไดรบการยอมรบจากหลายฝายและเปนหลกเกณฑทเหมาะสมตอการนาไปใช

7) ดานชองทางการตดตอ ประเดนทมความแตกตางของความคาดหวงและความคดเหนสงกวาคาเฉลยในภาพรวมดานชองทางการตดตอ คอ ประเดนความหลากหลายของชองทาง การตดตอ ความสะดวกและทนสมย และการเขาถงชองทางการตดตอ ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรปรบปรงแกไขประเดนดงกลาว และผรบบรการมความตองการใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาพฒนาเรองความสะดวกและทนสมย และเรองความหลากหลายของชองทางการตดตอ ควรมการเพม

Page 93: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

85

ชองทางในการตดตอสอสารใหมากกวาน ทงในเวบไซต ทางโทรศพทและการตดตอโดยตรง เพอการเขาถงไดอยางรวดเรว ในการใหขอมลขาวสารแตละแหลงควรมความละเอยด ถกตอง และชดเจนเหมอนกน ควรเพมชองทางการตดตอระหวางหนวยงานและผรบบรการใหมความหลากหลายใหมากขน ควรเพมในสวนทเปน Social network เชน Facebook Line Application ทเปนของหนวยงาน และมพนกงานดแลคอยประสานงานกบผรบบรการอยเสมอ

1.8.3.2 ผมสวนไดสวนเสย63 - กลมหนวยราชการ องคกรตาง ๆ ความคาดหวงตอบทบาทและการทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหาร

และยาในภาพรวม มคาคะแนนเฉลยเทากบ 4.07 คะแนน คดเปนรอยละ 81.31 มความคาดหวงในระดบมาก โดยประเดนวฒนธรรมองคกรของคณะกรรมการอาหารและยามคะแนนสงสด มคาเฉลยทระดบ 4.27 คะแนน คดเปนรอยละ 85.40 มความคาดหวงในระดบมากทสด และประเดนชองทางการตดตอกบสานกงานคณะกรรมกาอาหารและยามคาคะแนนตาสด ท 3.53 คะแนน คดเปนรอยละ 70.60

สาหรบความคดเหนตอบทบาทและการทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาในภาพรวม มคาคะแนนเฉลยเทากบ 3.20 คะแนน คดเปนรอยละ 63.94 มความคาดหวงในระดบปานกลาง โดยประเดนวฒนธรรมองคกรของคณะกรรมการอาหารและยา มคะแนนสงสด มคาเฉลยทระดบ 3.40 คะแนน คดเปนรอยละ 68.00 มความคาดหวงในระดบปานกลาง และประเดนชองทาง การตดตอกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามคาคะแนนตาสด ท 2.90 คะแนน คดเปนรอยละ 58

เมอนาเอาผลการประเมนความคดเหนและความคาดหวงตอบทบาทและ การทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามาเปรยบเทยบกน ในภาพรวมพบวา คาเฉลยม ความแตกตางของคะแนนท 0.87 คะแนน ซงจะเปนเกณฑทจะตองนาไปวางแผนในการปรบปรงการทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหความแตกตางของคะแนนลดลง เมอพจารณาใน 4 ประเดนของการประเมน พบวา ประเดนบทบาทหนาทของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามความแตกตางของคะแนนมากทสด คอ 1.05 คะแนน แสดงวาผมสวนไดสวนเสยทตอบแบบสอบถามมความตองการใหม การปรบปรงการดาเนนงานในประเดนนมากทสด รองลงมาคอ การดาเนนงานดานตาง ๆ ของ อย. และวฒนธรรมองคกรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามความแตกตางของคะแนนท 0.92 และ 0.87 คะแนน ตามลาดบ สาหรบประเดนชองทางการตดตอกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามคะแนนนอยทสด ทงความคดเหนและความคาดหวง มความแตกตางของคะแนนท 0.63 คะแนน ซงตากวาคาเฉลย แสดงวาระดบความคดเหนอยในระดบตาและไมไดมความคาดหวงมาก ควรทจะตองทาการปรบปรงการใหบรการเชนกน จากรายงานดงกลาวมขอเสนอเกยวกบการพฒนาความพงพอใจในการใหบรการดงน

1) ดานบทบาทหนาทของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเดนการอนม ต/อนญาตเกยวกบผลตภณฑกอนออกสตลาด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรม การประชาสมพนธ โดยเจาหนาท ตองมความรความสามารถท ด การมระบบตรวจสอบผลตภณฑทม ความเชยวชาญ ทาใหการอนมตผลตภณฑเรวขนและการอนญาตใหผลตภณฑสามารถวางจาหนายไดกจะสะดวกรวดเรวขน จะเปนผลทาใหผรบบรการมความพงพอใจตอหนวยงานมากขน 63 รายงานการวจยความพงพอใจและไมพงพอใจของหนวยราขการ องคกรตาง ๆ ทมตอการตดตอประสานงาน หรอใหบรการของสานกงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555. กลมพฒนาระบบบรหาร สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2555.

Page 94: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

86

2) ดานการดาเนนงานดานตาง ๆ ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเดนการทางานเปนทมและใหเกยรต/รบฟงความคดเหนของผอน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรมการดาเนนงานดานตาง ๆ ใหเหมาะสม มการแบงหนาทและความรบผดชอบทเปนธรรม ชดเจน ทางานเปนทมอยางมสวนรวมและเปดโอกาสรบฟงความคดเหนของผอน

3) ดานวฒนธรรมองคกรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเดนการโฆษณาทถกตอง ผกระทาผดไดรบการลงโทษ ผบรโภคไดรบขอมล ขาวสาร ความรดานผลตภณฑ และองคการมขดความสามารถในการบรหารจดการ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยามวฒนธรรมองคกรในเรองการโฆษณาทถกตอง ตามความจรง มการดาเนนการตามกฎหมาย และการประชาสมพนธความร ขอมล ขาวสารทถกตองและเปนปจจบนใหทวถงแกประชาชน

4) ดานชองทางการตดตอกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเดนชองทางจดหมายอเลกทรอนกส (E-mail) และทางโทรศพท สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรเพมชองทางการตดตอใหหลากหลาย สะดวกและทนสมยยงขน โดยเฉพาะทางจดหมายอเลกทรอนกสและทางโทรศพท

1.8.4 การจดการผลกระทบทางลบ64 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาแผนการจดการผลกระทบทางลบตอสงคม

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามเกณฑการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) หมวด 1 การนาองคกร เพอจดการ/ปองกนผลกระทบทางลบทเกดขนจากการดาเนนโครงการ กจกรรมหรอการบรการ โดยแผนฯ ดงกลาวประกอบดวย 12 โครงการ และ 2 กจกรรม จาแนกตามพนธกจ ไดดงน

1) กากบ ดแล สงเสรมใหมการนาเสนอผลตภณฑสขภาพทปลอดภยไดมาตรฐาน ประกอบดวย 6 โครงการ และ 2 กจกรรม

2) สงเสรมความร ความเขาใจในการบรโภคผลตภณฑสขภาพไดอยางปลอดภยและ สมประโยชน เพอสขภาพทด ประกอบดวย 1 โครงการ

3) พฒนาการบรหารจดการ วชาการและบคลากร เพอความเปนเลศดานการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ประกอบดวย 5 โครงการ

ผลการดาเนนงาน พบวาสามารถดาเนนการตามแผนในภาพรวมไดรอยละ 98 และจากการประเมนมาตรการจดการและปองกนผลกระทบทางลบตอสงคม มขอเสนอแนะสาหรบการพฒนาในปถดไป ดงน

1) ลดผลกระทบทเกดจากพนธกจกากบดแลสงเสรมใหมการนาเสนอผลตภณฑสขภาพทปลอดภยไดมาตรฐาน ซงมงานบรการทกอใหเกดผลกระทบทางลบตอสงคม ไดแก การปรบปรงแกไขกฎหมาย การตรวจสอบเฝาระวงผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการ การโฆษณา และการพฒนาคณภาพผลตภณฑสขภาพชมชน โดย

1.1) นาหลกเกณฑ Good Regulatory Practice : GRP และ Regulatory Impact Analysis : RIA มาใชในกระบวนการการออกกฎหมาย กฎระเบยบ โดยมการศกษาผลกระทบตอรฐและตอประชาชนอยางรอบดานทงกอนและหลงออกกฎหมาย, นาเสนอทางเลอกของนโยบาย มาตรการหรอกฎหมายทมการวเคราะหผลกระทบ และนาเสนอขอมลการตดสนใจเลอกมาตรการทมประสทธภาพและประสทธผลสงสด เพอใหผมอานาจตดสนใจพรอมเขาใจถงผลกระทบทอาจจะเกดขนกอนทจะตดสนใจออกมาตรการตาง ๆ

64 กองแผนงานและวชาการ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 95: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

87

1.2) ตรวจสอบเฝาระวงผลตภณฑสขภาพ สถานประกอบการและโฆษณาทมอาจมผลกระทบทางลบตอสงคม รวมทง การจดการกบของกลางยาเสพตด โดยควรบรณาการการทางานกบเครอขาย ใหมากขน พฒนาระบบการจดการเรองรองเรยนใหมประสทธภาพยงขน และคงการเผาทาลายของกลางยาเสพตดดวยวธ Pyrolytic Incineration เพอลดผลกระทบสงแวดลอม

1.3) การพฒนาคณภาพผลตภณฑสขภาพชมชน โดยการสงเสรม พฒนา ใหความรแกผประกอบการ และสรางความสมพนธกบชมชนโดยการทา CSR

2) ลดผลกระทบทเกดจากพนธกจสงเสรมความร ความเขาใจ ในการบรโภคผลตภณฑสขภาพไดอยางปลอดภยและสมประโยชน เพอสขภาพทด ซงงานบรการทกอใหเกดผลกระทบทางลบตอสงคม ไดแก การเผยแพรประชาสมพนธขาวสารลาชาไมทนการณ และสอสารทไมทวถงแตละกลมเปาหมาย อาจทาใหผบรโภคไดรบความรความเขาใจไมเพยงพอตอการตดสนใจบรโภค ดงนน จงควรพฒนาระบบการเผยแพรประชาสมพนธใหมประสทธภาพยงขน โดยเพมการวเคราะหแนวโนมของขาวเพอใหทนสถานการณประชาสมพนธเชงรกมากขน และปรบสอใหเหมาะสม ทวถง ตรงตามกลมเปาหมาย

3) ลดผลกระทบทเกดจากพนธกจพฒนาการบรหารจดการ วชาการและบคลากร เพอความเปนเลศดานการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ โดยงานบรการทกอใหเกดผลกระทบทางลบตอสงคม ไดแก กจกรรมทเกดจากการประชม/อบรม/สมมนา/ศกษาดงาน ทไมควบคมเรองวสดสนเปลองตาง ๆ ซงมผลกระทบตอคณภาพชวตและสงแวดลอม ดงนน จงควรกาหนดนโยบาย มาตรการและรณรงคใหม การควบคมการใชวสดสนเปลอง

1.9 กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบภายนอกทเกยวของกบการดาเนนงาน

กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระสาคญของกฎหมาย

กฎระเบยบ ขอบงคบ

สวนราชการทเปน ผออกหรอเจาของ

กฎหมาย 1. พระราชบญญตคมครองผบรโภค พ.ศ.2522 แกไขเพมเตมโดย พระราชบญญตคมครองผบรโภค (ฉบบท 2) พ.ศ. 2541

คมครองสทธผบรโภค โดยใหมอานาจหนาท ในการกากบ ดแล ผประกอบธรกจมใหละเมดสทธผบรโภค และประสานการปฏบตงานของสวนราชการตาง ๆ เพอใหการคมครองผบรโภค รวมทง ใหผบรโภคมสทธรองเรยน เพอขอชดเชยความเสยหายละเมดสทธ

สานกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค

2. พระราชบญญตความลบ ทางการคา พ.ศ.2545

ปองกนมใหเกดการกระทาอนไมเปนธรรม ในการประกอบธรกจ โดยใหผควบคมความลบทางการคาใชมาตรการทเหมาะสมดแลรกษาความลบทางการคา มใหเกดการละเมดสทธ ในความลบทางการคาของผอน

กรมทรพยสนทางปญญา

3. พระราชบญญตสทธบตร พ.ศ.2522 แกไขเพมเตมโดย พรบ.สทธบตร (ฉบบท 2) และ พรบ.สทธบตร (ฉบบท 3) พ.ศ. 2542

คมครองทรพยสนทางปญญาทเกยวกบ การประดษฐคดคน การออกแบบผลตภณฑทมลกษณะตามทกฎหมายกาหนดแกเจาของสทธบตรแตเพยงผเดยว โดยสทธดงกลาวน จะมอยภายในระยะเวลาชวงหนงเทานน

กรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย

Page 96: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

88

กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระสาคญของกฎหมาย

กฎระเบยบ ขอบงคบ

สวนราชการทเปน ผออกหรอเจาของ

กฎหมาย 4. พระราชบญญตสงเสรมวสาหกจชมชน พ.ศ.2548

สงเสรมการดาเนนกจการวสาหกจชมชนเกยวกบการรกษาคณภาพผลตภณฑ และการรบรองเกยวกบแหลงกาเนด สวนประกอบ วธการผลต คณภาพหรอคณลกษณะอนใดของสนคา หรอการรบรองเกยวกบสภาพ คณภาพ ชนด หรอคณลกษณะอนใดของบรการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

5. พระราชบญญตสขภาพแหงชาต พ.ศ.2550

กาหนดใหมธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต ของ พ.ร.บ. สขภาพแหงชาต ซงหมวดท 8 ของธรรมนญดงกลาวกาหนดใหผบรโภคตองไดรบการปกปองและคมครองสทธของผบรโภค

สานกงานคณะกรรมการสขภาพแหงชาต

6. พระราชบญญตคณะกรรมการอาหารแหงชาต พ.ศ.2551

กาหนดใหมคณะกรรมการอาหารแหงชาต เปนองค กรหล ก ในการก าหนดนโยบายและยทธศาสตรทเกยวกบอาหารใน 4 มต ไดแก ดานคณภาพอาหาร ความปลอดภยดานอาหาร ความมนคงดานอาหาร และอาหารศกษา

กระทรวงสาธารณสข กระทรวงเกษตรและสหกรณ

7. พระราชบญญตขอมลขาวสาร พ.ศ. 2540

การใหประชาชนมโอกาสกวางขวางในการไดรบขอมลขาวสารเกยวกบการดาเนนการตาง ๆ ของรฐ เพอทประชาชนจะสามารถแสดง ความคดเหนและใชสทธทางการเมองได โดยถกตองกบความเปนจรง โดยมขอยกเวนอนไมตองเปดเผยทแจงชดและจากดเฉพาะขอมลขาวสารทหากเปดเผยและจะเกดความเสยหายตอประเทศชาตหรอตอประโยชนทสาคญของเอกชน

สานกงานปลดสานกนายกรฐมนตร

8. พระราชบญญตระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551

ประกอบดวย 5 หลกการสาคญ ไดแก หลกคณธรรม หลกเปนธรรม หลกความรความสามารถ หลกผลงาน และหลก ความสมดลระหวางคณภาพชวตและ การทางาน โดยมงเนนใหขาราชการเปนผรอบร รลก เพอเปนแรงผลกดนทสาคญตอความสาเรจขององคกรสรางคณคา มงผลผลตและผลลพธ และมงเนนประชาชน

สานกงาน ก.พ.

9. พระราชบญญตความรบผดตอความเสยหายทเกดขนจากสนคาทไมปลอดภย พ.ศ.2551 (Product Liability Law)

คมครองผบรโภคโดยกาหนดใหผประกอบการตองรบผดชอบตอผเสยหายในความเสยหาย อนเกดจากสนคาทไมปลอดภย และใหภาระการพสจนเปนของผผลตสนคา กฎหมายน จงมผลใหผประกอบการตองระมดระวง ในการผลต

สานกงานคณะกรรมการคมครองผบรโภค

Page 97: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

89

กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระสาคญของกฎหมาย

กฎระเบยบ ขอบงคบ

สวนราชการทเปน ผออกหรอเจาของ

กฎหมาย ใหผประกอบการตองระมดระวง ในการผลตและขายสนคา และยกมาตรฐานของสนคาใหมคณภาพเพอไมใหเกดความเสยหายแกผบรโภค

10. พระราชบญญตวธพจารณาคดผบรโภค พ.ศ.2551

คมครองผบรโภคซงไดรบผลกระทบจากการซอสนคาและบรการทไมปลอดภย และถกเอาเปรยบจากเจาของกจการทมงหวงกาไร ในการขายสนคาใหมโอกาสเขาถง ความยตธรรมไดโดยสะดวกยงขน ตลอดจนสงเสรมจรยธรรมในการดาเนนธรกจและ ปองปรามผประกอบธรกจทไมสจรต

สานกงานศาลยตธรรม

๑1. พระราชบญญตวธปฏบตราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

กาหนดหลกเกณฑและขนตอนตางๆ สาหรบการดาเนนงานทางปกครองเพอใหการดาเนนงานเปนไปโดยถกตองตามกฎหมาย มประสทธภาพในการใชบงคบกฎหมายใหสามารถรกษาประโยชนสาธารณะได และอานวยความเปนธรรมแกประชาชน อกทงยงเปนการปองกนการทจรตและประพฤตมชอบในวงราชการ

สานกนายกรฐมนตร

12. พระราชบญญตกาหนดแผนและขนตอนการกระจายอานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2542

รฐตองกระจายอานาจใหองคกรปกครองสวนทองถนพงตนเองและตดสนใจในกจการของตนเองไดมากขน และตองมการจดระบบ การบรหารราชการสวนกลาง สวนภมภาค และสวนทองถนใหมขอบเขต อานาจหนาท และความรบผดชอบทชดเจนเหมาะสมแก การพฒนาประเทศ

สานกนายกรฐมนตร

ตารางท 43 กฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบภายนอกทเกยวของกบการดาเนนงาน ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

Page 98: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

90

2. สรปสถานการณภายในทสาคญตอการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานสขภาพ ใชหลก McKinsey’s 7S Model ของ R. Waterman ทคดตวแบบ 7 องคประกอบทสาคญในการบรหาร

องคกร โดยมรายละเอยดดงน

2.1 โครงสรางองคกร (Structure)

2.1.1 โครงสรางการแบงสวนราชการ65, 66 ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.2552

ลงวนท 3 ธนวาคม พ.ศ.2552 กาหนดใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามภารกจเกยวกบการปองกนและคมครองสขภาพของประชาชนจาการบรโภคผลตภณฑ ซงลวนถอเปนผลตภณฑสขภาพโดยผลตภณฑ สขภาพเหลานนตองมคณภาพและปลอดภย มการสงเสรมพฤตกรรมการบรโภคทถกตองดวยขอมลทางวชาการทมหลกฐานเชอถอไดและมความเหมาะสม พอใหประชาชนไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทปลอดภยและ สมประโยชน โดยแบงสวนราชการออกเปน 4 สานก 5 กอง 1 สานกงาน 2 กลม ไดแก สานกงานควบคมเครองสาอางและวตถอนตราย สานกอาหาร สานกยา สานกดานอาหารและยา กองควบคมวตถเสพตด กองควบคมเครองมอแพทย กองแผนงานและวชาการ กองพฒนาศกยภาพผบรโภค กองสงเสรมงานคมครองผบรโภคในสวนภมภาคและทองถน สานกงานเลขานการกรม กลมพฒนาระบบบรหารและกลมตรวจสอบภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดาเนนการทบทวนบทบาทภารกจตามแนวทางการพฒนากระทรวงสาธารณสขในบทบาทใหม 11 บทบาท ซงยทธศาสตร การเปลยนแปลงสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเนนการปรบกระบวนงาน (Reprocessing the procedure: Reprocess, or Redesigning) นาการปรบโครงสรางองคกร (Restructuring the organization: Restructure) โดยมทศทางการเปลยนแปลง ดงน

1) กากบดแลผลตภณฑสขภาพ โดยยดหลกความเสยง (Risk-based Approach) 2) ปรบลดการทางานกากบดแลผลตภณฑสขภาพกอนออกวางจาหนาย และหรอ

ปรบเปลยนวธการทางาน โดยจดกลมผลตภณฑ (Reclassification) และทบทวน/ปรบขนตอนการอนญาตตามกลมความเสยงของผลตภณฑ เชน กลมทมความเสยงตา รบจดแจงแบบอตโนมต เจาหนาทไมตองพจารณา กลมทมความเสยงสงตองประเมนความปลอดภยหรอประสทธภาพในการพจารณาอนญาต

3) เนนการบงคบใชกฎหมาย (Law Enforcement) โดยเฉพาะการกากบดแลผลตภณฑสขภาพหลงออกวางจาหนาย

4) เพมบทบาทในการสนบสนนสงเสรมศกยภาพของผประกอบการภายในประเทศใหสามารถแขงขนกบนานาประเทศ โดยสงเสรมใหมการกากบดแลตนเองของภาคธรกจ (Self-Regulation) มแนวทางปฏบตสาหรบผประกอบการเพอกากบดแลตนเอง

ทงน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจะปรบรปแบบ/วธการทางาน โดย - ทบทวน/ปรบขนตอนการทางาน (Reprocess) - นาเทคโนโลยสารสนเทศมาสนบสนนการทางาน/ใหบรการอยางมประสทธภาพเปน

e-Office/e-Service ตลอดจนพฒนาฐานขอมล คลงความร สามารถเชอมโยงขอมลทเกยวของไดทงระบบ - ถายโอนภารกจใหภาคสวนอนดาเนนการ เชน การเฝาระวงผลตภณฑ/โฆษณา

การฝกอบรมผประกอบการ 65 กฎกระทรวงการแบงสวนราชการสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวนท 3 ธนวาคม 2552. 66 กลมพฒนาระบบบรหาร สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 99: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

91

- มอบอานาจ/กระจายอานาจใหมากทสด ภายใตกรอบกฎหมายและความเหมาะสม - พฒนากฎหมาย โดยเพมมาตราใหถายโอนภารกจได เพมบทลงโทษใหรนแรงขน พรอมกนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจาเปนตองปรบโครงสรางภายใน

เพอรองรบการเปลยนแปลง โดยมขอเสนอจดตงหนวยงาน ดงน - ศนยสารสนเทศ เพอพฒนาระบบคอมพวเตอรและเครอขายรองรบระบบรฐบาล

อเลกทรอนกสและรองรบการทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทง บรหารจดการระบบขอมลขาวสารใหมความครบถวน สมบรณ ทนสมยเชอถอได ตลอดจนพฒนาระบบแฟมขอมลการกากบดแลผลตภณฑสขภาพ เพอการบรหารจดการและดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ สอดคลองกบบทบาทกระทรวงสาธารณสขเรอง การสรางและจดการความรดานสขภาพ และการพฒนาขอมลขาวสารใหเปนระบบเดยวมคณภาพใชงานได

- กองควบคมเครองสาอาง กองควบคมวตถอนตราย (แยกจากสานกควบคมเครองสาอางและวตถอนตราย) กองปราบปรามผลตภณฑสขภาพ กองกฎหมายอาหารและยา และกลมเงนทนหมนเวยนยาเสพตด เพอใหสอดคลองกบการปรบภารกจทเนนการบงคบใชกฎหมาย ซงสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเปน Regulator ทตองดาเนนการตามกฎหมาย 9 ฉบบ สอดคลองกบบทบาทกระทรวงสาธารณสข เรองการกากบดแล ตดตามและประเมนผล ตลอดจนการพฒนาระบบกลไกการเฝาระวง

- กองการเจาหนาท เพอดาเนนงานดานกาลงคน ทงการบรหารและการพฒนาทรพยากรบคคล สอดคลองกบบทบาทกระทรวงสาธารณสขเรอง การกาหนดนโยบายและจดการกาลงคนดานสขภาพ

2.1.2 การปรบโครงสรางภายในใหเหมาะสมตอการปฏบตงาน66 การแบงสวนราชการภายในของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามการจดโครงสราง

ของสานก/กองผลตภณฑ ภายในเปน 4 กลมงาน คอ กลมกากบดแลกอนออกสตลาด กลมกากบดแลหลงออกสตลาด กลมพฒนาระบบ กลมมาตรฐาน

ทงน มการจดตงหนวยงานภายในสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ดงน 1) กลมกฎหมายอาหารและยา 2) กลมเงนทนหมนเวยนยาเสพตด 3) ศนยบรการผลตภณฑสขภาพเบดเสรจ 4) ศนยอานวยการปองกนปราบปรามการกระทาฝาฝนกฎหมายเกยวกบผลตภณฑ

สขภาพ 5) ศนยขอมลและสารสนเทศ

2.2 ยทธศาสตรขององคกร (Strategy)67 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) แผนบรหารราชการ

แผนดนและแผนปฏบตราชการ 4 ป ของกระทรวงสาธารณสข ถอวาเปนแผนหลกทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดนาแผนฯ ดงกลาวมาเปนแนวทางหลกในการกาหนดบทบาทภารกจและยทธศาสตรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ทตองมงมนดาเนนการเพอรองรบทศทางการพฒนาประเทศ โดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนางานคมครองผบรโภค ดานผลตภณฑสขภาพ ในชวงแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ขน เพอเชอมโยงกบแผนปฏบตราชการ 4 ป กระทรวงสาธารณสข และตอบสนองตอนโยบายรฐบาลตาม

67 รายงานการประชมเพอจดทาแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครงท 1/2557 เมอวนท 28 มกราคม 2557. กองแผนงานและวชาการ. สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2557

Page 100: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

92

แผนบรหารราชการแผนดน และใชเปนกรอบแนวทางการพฒนางานใหเกดประสทธภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดนามาใชในการทบทวนยทธศาสตรประจาป และจดทาแผนปฏบตราชการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2558 เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงานและใชเปนแผน ในการขอรบการจดสรรงบประมาณในป 2558 ดวย

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมการทบทวนสถานการณและไดกาหนดวสยทศนใหมวา“องคกรทเปนเลศดานการคมครองผบรโภค เพอใหผลตภณฑสขภาพมคณภาพ ปลอดภย ผบรโภคมนใจผประกอบการไทยกาวไกลสสากล” มยทธศาสตรการดาเนนงาน 4 ประเดนยทธศาสตร ดงน

2.2.1 ประเดนยทธศาสตรท 1 : พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพใหมประสทธภาพทดเทยมระดบสากล

ถอเปนยทธศาสตรหลกของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการปกปอง คมครองและสงเสรมสขภาพประชาชนจากการบรโภคผลตภณฑสขภาพ โดยมมาตรการในการกากบดแลผลตภณฑสขภาพอยางมประสทธภาพ และทวถง ทงการพจารณาอนญาตเกยวกบผลตภณฑสขภาพ (Pre-marketing) และการตรวจสอบเฝาระวงผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการ (Post-marketing) รวมทง ยกระดบคณภาพของผลตภณฑสขภาพของประเทศไทยทผานการควบคม กากบ ดแลจากสานกงานคณะกรรมอาหารและยาเปนทยอมรบในสงคมประเทศและสงคมโลกมากขน

2.2.2 ประเดนยทธศาสตรท 2 : พฒนาผบรโภคใหมศกยภาพ เพอการพงพาตนเองไดในการบรโภคผลตภณฑสขภาพ

มงเนนการพฒนาศกยภาพผบรโภค ใหมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง เหมาะสม ร เทาทน สามารถเขาถงขอมล ขาวสาร เกยวกบผลตภณฑสขภาพ รวมถง มเครอขาย ในการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ มฐานความรดานผลตภณฑสขภาพททนสมย เขาถงและสบคนไดงายสรางความตระหนกแกผบรโภคในการเลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพ นาไปสการพงพาตนเองไดของผบรโภค

2.2.3 ประเดนยทธศาสตรท 3 : ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด เปนประเดนยทธศาสตรสาคญทตอบสนองนโยบายของรฐบาลในการปองกนและ

ปราบปรามยาเสพตด จงเปนยทธศาสตรสาคญในระดบชาต ระดบกระทรวง และระดบกรม ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงตองวางยทธศาสตรการปฏบตภารกจทชดเจน ในการควบคม ตดตาม และการเฝาระวงตวยา เคมภณฑจาเปนและสารตงตนไมใหรวไหลออกสนอกระบบและใชผดวตถประสงค และมฐานขอมลทสามารถตดตามการกระจายของวตถเสพตดไดทนเวลาและเปนปจจบน ตลอดจนการมขอมลทางวชาการเพอสนบสนนการดาเนนงานเชงระบบอยางมประสทธภาพ

2.2.4 ประเดนยทธศาสตรท 4 : พฒนาองคกรสความเปนเลศ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยามงเนนพฒนาองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะ

สงหรอองคกรทเปนเลศ เพอเปนรากฐานและแนวทางทสาคญทจะทาใหองคการประสบความสาเรจอยางยงยนในระยะยาว จงไดกาหนดยทธศาสตรการพฒนาระบบการทางานและทมงานใหมประสทธภาพ โดยการพฒนาพฒนาองคกรตามเกณฑมาตรฐาน พฒนาบคลากรใหมความรความสามารถและสมรรถนะสอดคลองตามเปาหมายและยทธศาสตรองคกร และพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศใหสามารถสรองรบการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ

Page 101: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

93

2.3. ระบบในการดาเนนงานขององคกร (Systems)

2.3.1 ระบบงานหลก

2.3.1.1 ระบบงาน Pre-marketing เปนการพจารณากลนกรอง คณภาพ มาตรฐาน ประสทธภาพและความ

ปลอดภยของผลตภณฑสขภาพ รวมถงการพจารณาความเหมาะสมไดมาตรฐานของสถานททประกอบธรกจ กอนอนญาตใหเปนผประกอบการดาเนนการผลต นาเขา หรอจาหนายในประเทศ รวมทง พจารณา ความเหมาะสมของขอมลทจะโฆษณาหรอเผยแพรใหแกผบรโภค ผเกยวของ หรอประชาชน ตามทกฏหมายกาหนด โดยคานงถงประโยชนสงสดในการคมครองผบรโภค

2.3.1.2 ระบบงาน Post-Marketing 2.1) การตรวจสอบ เฝาระวง ผลตภณฑสขภาพและสถานทประกอบกจการ

เพอใหผประกอบการปฏบตอยางถกตอง ไมเบยงเบนไปจากทไดรบอนญาตไว โดยดาเนนการสมตรวจสอบสถานประกอบการ สมเกบตวอยางผลตภณฑสขภาพ เพอตรวจสอบทงดานกายภาพและคณภาพ รวมทงตรวจสอบการเผยแพรขอมลขาวสารผลตภณฑสขภาพในสอทกประเภท

2.2) การควบคม กากบ ดแลการนาเขาผลตภณฑสขภาพ ไดแก ยา อาหาร เครองสาอาง เครองมอแพทย วตถอนตราย วตถออกฤทธตอจตและประสาท ยาเสพตดใหโทษและสารระเหยใหเขามาในราชอาณาจกรไดถกตองตามกฎหมาย มคณภาพ และความปลอดภย และไดจดตงดาน ในการตรวจสอบการนาเขาผลตภณฑสขภาพทวราชอาณาจกร แบงเปนดานสวนกลางและดานสวนภมภาครวมทงสน ๔4 แหง

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพฒนาระบบคณภาพของงานกากบดแลผลตภณฑสขภาพขน เพอใหมมาตรฐานระบบการปฏบตงานทโปรงใสเปนธรรม และตรวจสอบได โดยจดทาเปนเอกสารระบบคณภาพของกระบวนงานตาง ๆ มการตรวจประเมนตดตามจากผตรวจประเมนภายในและภายนอก เพอใหการดาเนนงานเปนไปอยางถกตองตามกระบวนการทวางไว

2.3.1.3 ระบบงานพฒนาระบบ เปนการดาเนนงานเพอพฒนาระบบการกากบดแลผลตภณฑสขภาพ เชน

การจดทาแผนงาน งบประมาณ ตดตามประเมนผลการดาเนนงาน การพฒนาบคลากรและผประกอบการ การพฒนาการดาเนนงานตามระบบคณภาพ การวเคราะหและพฒนาองคกร การศกษาวจยเพอพฒนางาน และการตดตามอาการอนไมพงประสงคจากการใชผลตภณฑสขภาพ โดยเปนการดาเนนงานเปนเพอขบเคลอนยทธศาสตร ตอบสนองนโยบายดานตาง ๆ ในการปฏบตราชการ การพฒนาองคกรตามกรอบแนวทางของเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) และตดตามผลการปฏบตงานใหเปนไปตามตวชวดในแตละมต

2.3.2 ระบบงานสนบสนน

2.3.2.1 ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 1) การพฒนาระบบสารสนเทศ ไดดาเนนการการพฒนาระบบ e-Logictics

ทงในสวนกลางและสวนภมภาค สรปไดดงน การพฒนาระบบ e-Logictics ในสวนกลาง สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาได พฒนาระบบสารสนเทศ

โลจสตกสดานผลตภณฑสขภาพ ในป 2549-2550 โดยมระบบงานหลก ๆ ไดแก ระบบงานยา ยาเสพตด

Page 102: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

94

ใหโทษ ระบบงานอาหาร ระบบงานเครองสาอาง ระบบงานเครองมอแพทย ระบบงานวตถอนตราย ระบบงานดานอาหารและยา ระบบงานชาระคาธรรมเนยม ระบบงานบรการขอมลผลตภณฑสขภาพผานอนเทอรเนต ระบบงานขอมลผประกอบการ ระบบงานกากบผลตภณฑหลงออกสตลาด โดยมระบบคอมพวเตอรหลกอยทสวนกลาง มระบบงานใหเปน Web Base Application เพอรองรบการปฏบตงานของเจาหนาทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาในสวนกลาง เจาหนาททออกปฏบตงานนอกพนทและเจาหนาทประจาดานศลกากรซงอยหางไกลจากสานกงานฯ โดยใชระบบงานผานทางเครอขายอนเตอรเนต รวมทง มการใชบรการของสานกงานสาธารณสขจงหวด ทง 75 จงหวด ในการอนญาตผลตภณฑสขภาพ และในป 2553 ไดม การพฒนาระบบ e-Service ของระบบเครองสาอางเพอใหผประกอบธรกจเครองสาอาง เพอใหสามารถบนทกขอมลการขอจดแจงเครองสาอางควบคมสงใหเจาหนาทพจารณา ซงเจาหนาทสามารถเขามาในระบบงาน เพอพจารณาขอมลทผประกอบธรกจเครองสาอางสงมาให รวมทง แจงผลการพจารณาผานทางระบบงานดงกลาว โดยผประกอบธรกจเครองสาอางสามารถเขามาตรวจสอบผลการพจารณาได ซงขนตอนทงหมดนผประกอบการสามารถดาเนนการไดทสถานประกอบการของตนเองโดยไมตองเดนทางมาตดตอทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา และมปรมาณคาขอทสงเขามาประมาณ 750 คาขอตอวน ซงเจาหนาทกสามารถดาเนนการพจารณาอนญาตไดจากทกทเปนการอานวยความสะดวกใหแกทงผประกอบธรกจเครองสาอางและเจาหนาทผปฏบตงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มการดาเนนงานดงน

- ระบบสารสนเทศโลจสตกสดานผลตภณฑสขภาพมการใชงานแลวในทกผลตภณฑและยงไมครบทกฟงกชนการทางาน

- ระบบการขอหนงสอรบรอง (Certificate) ผานเครอขายอนเทอรเนตเปนการพฒนา Application Software เปน Web base application โดยเชอมโยงกบ Application เดมทปฏบตงานอย และใหบรการแบบ Online - Real time ผานเครอขายอนเทอรเนต ในการขอใบรบรองผลตภณฑสขภาพ โดยทผประกอบการสามารถลดจานวนครงทมาตดตอกบ อย. ได โดยระบบสามารถใหบรการกบผประกอบการในการยนคาขอใบรบรอง (Certificate) ตาง ๆ และเจาหนาทสามารถพจารณาอนญาตคาขอใบรบรอง (Certificate) ตาง ๆ จานวน 3 ผลตภณฑ ไดแก วตถเสพตด อาหาร และยา

- ระบบการตออายใบอนญาตและชาระเงนผานธนาคาร ไดมการวเคราะห ออกแบบ พฒนา และทดสอบใบคาขอตออายของยาทกประเภทและอาหารเฉพาะนาเขาแลว ขณะนอยระหวางการทดสอบการชาระคาธรรมเนยมระหวางธนาคารกบฝายการคลง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มการพฒนาระบบ e-Service สาหรบใหบรการกบผประกอบการเพมเตม จานวน 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการรบชาระเงนการตออายใบอนญาตและทะเบยนวตถอนตรายผานธนาคาร และ 2) ระบบการรบชาระคาธรรมเนยมทะเบยนและใบอนญาตวตถอนตรายผานธนาคาร (กรณขอใหม) ซงผลจากการพฒนางานดานพจารณาอนญาตผลตภณฑและสถานประกอบการในป 2554 สงผลใหสามารถพจารณาอนญาตไดทงสน 518,676 รายการ โดยมประสทธภาพเพมขนกวาปทผานมาถง 189,041 รายการ (เพมขนรอยละ 36) และสามารถพจารณาอนญาตไดภายในกาหนดรอยละ 99.5 ของคาขอทงหมด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานกงานคณะกรรมการอาหาร และยา มการดาเนนการพฒนาระบบสารสนเทศ อยางตอเนอง มการพฒนาเพมเตมในสวนของระบบงานตาง ๆ เพอใหครบถวนทกฟงกชนในการปฏบตงานและตรงตามความตองการของผปฏบตงาน รวมถง มการพฒนา การเชอมโยงขอมลผลตภณฑสขภาพกบสวนภมภาคทง 75 จงหวดผานระบบโลจสตกส ซงจะสงผลใหเกดภาพรวมของขอมลผลตภณฑสขภาพทงประเทศ รวมทงมการพฒนาระบบ e-Service เพมเตมเพอชวยอานวย ความสะดวกใหกบผประกอบการในการขออนญาตผลตภณฑสขภาพ

Page 103: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

95

พฒนาระบบ e-Logistic ในสวนภมภาค โดยในป 2555 ไดมยอด การใชงานดงน

(1) ใบอนญาตยา จานวน 54 จงหวด จานวน 721 ใบ (2) ใบอนญาตอาหาร จานวน 58 จงหวด จานวน 743 ใบ (3) จดแจงเครองสาอาง จานวน 62 จงหวด จานวน 5,386 ใบ

2) นอกจากน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดพฒนาและปรบปรง Website ทงระบบเวบไซตขนตอนการใหบรการและระบบเวบไซตตวอยางคาขอสาเรจรป, บารงรกษาระบบคอมพวเตอรหลก ระบบ ADR ระบบ NSW และระบบ DOC และพฒนาศนยขอมลดานผลตภณฑสขภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สานกงานฯ ไดมการพฒนาระบบ data center เพอเปนการรองรบการทางานของระบบ e-logistics ใหระบบสามารถทางานไดตลอดเวลาและปองกนการสญหายของขอมล รวมทงยงเปนการพฒนาประสทธภาพการเขาถงและใชงานระบบ e-logistics ของสวนภมภาค

2.3.2.2 ระบบการเงนการคลง จากนโยบายทมการปฎรประบบบรหารดานการเงนการคลงภาครฐเขาสระบบ

อเลกทรอนกสหรอระบบ GFMIS เพอใหสามารถดาเนนการและตดตามการใชจายงบประมาณไดอยางรวดเรว และมความโปรงใส นอกจากน ยงสามารถชวยใหการบรหารทรพยากรทมอย เปนไปอยางมประสทธภาพ ซงทผานมาแมวาจะมการปรบปรงระบบการทางานของระบบ GFMIS มาโดยตลอด แตกยงมขอจากดในดานตาง ๆ ทยงตองไดรบการพฒนา เพอใหสามารถตอบสนองความตองการของผใชงาน เชน

1) รปแบบรายงานไมตอบสนองความตองการของผใช เชน รายงานทไดจากระบบตองมการนามาประมวลผลหลายขนตอนกอนทจะสามารถนามาใชไดจรง

2) ใชเวลาในการประมวลในการเรยกดรายงานคอนขางนาน 3) ระบบมการเปลยนแปลงบอยครง มความยงยากในการทาความเขาใจ 4) ระบบเบกจายตรงททารายการผานระบบ GFMIS กาหนดใหสวนราชการ

ชาระหนใหเจาหนดวยการโอนเงนผานบญช แมวาจะชวยลดภาระในแงของทรพยากร แตกเพมภาระงานใหกบเจาหนาท เชน การเบกจายตรงเจาหนาทตองสบคนเอกสารหลกฐานเพอยนยนยอดการโอนเงน เมอเจาหนรองขอ

2.3.2.3 ระบบงานขอมล เพอตอบสนองนโยบายรฐบาลทกาหนดใหทกหนวยราชการจดตงศนยปฏบตการ

ขอมลระดบกรม เพอเชอมโยงขอมลกบศนยปฏบตการขอมลระดบกระทรวง (MOC) และศนยปฏบตการสานกนายกรฐมนตร (PMOC) เพอสนบสนนการตดสนใจของผบรหารตงแตระดบกรมไปจนถงระดบสงสดของประเทศ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงไดจดทาและพฒนาศนยปฏบตการขอมลระดบกรม (Department Operation Center : DOC) ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาตงแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 จนถงปจจบน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดดาเนนการปรบปรงรปแบบการนาเสนอและการนาเขาขอมลสระบบฐานขอมล DOC โดยใชโปรแกรม COGNOS version 8 ซงดาเนนการแลวเสรจ ใน 7 สวน ไดแก 1) ตวชวดสาหรบผบรหาร 2) ขอมลผลการปฏบตงาน 3) งบประมาณ 4) บคลากร 5) สถานการณคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ 6) ขอมลพนฐานสถานประกอบการ/ผลตภณฑ และ 7) ประสทธภาพการบรการ ในการน ไดพฒนาระบบฐานขอมลใหทนสมย ถกตอง และสอดคลองกบฐานขอมลการปฏบตงานดานตาง ๆ รวมทง ใหมการเขาถงขอมลและใชประโยชนขอมลไดสะดวกและรวดเรวขน ทงน ในปงบประมาณ 2556 จะดาเนนการพฒนาและปรบปรงฐานขอมลใหมความสมบรณยงขน เพอประโยชน ในการปฏบตงานของเจาหนาททปฏบตงานและการตดสนใจของผบรหาร

Page 104: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

96

อยางไรกตามปญหาอปสรรคทพบคอการนาเขาขอมลไปสระบบฐานขอมล COGNOS version 8 มความลาชา ไมเปนไปตามเปาหมายทกาหนด เนองจากผรบผดชอบในการนาเขาขอมลในระบบฐานขอมล DOC มการปรบเปลยนบอย ตองใชระยะเวลาในการเรยนรงานมาก อกทงไมสามารถดงขอมลทมอยในฐานขอมลของสานกงานฯ มานาเสนอในฐานขอมล DOC ไดทนท ตองแปลงขอมลทได กอนนาเขาสระบบ DOC สงผลใหขอมลทอยในระบบไมทนสมยเทาทควร

2.3.2.4 ระบบการจดการความร64 - e-Learning สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดเลงเหนความสาคญในการพฒนา

บคลากรใหมความเขมแขง และมความสามารถในการปฏบตงานบนฐานความรทแทจรงและตระหนกถง การพฒนาตนเองดวยการเรยนรอยางตอเนอง เรยนรไดรวดเรว ซงนบเปนสงทองคกรตองสรางใหเกดขน แตการทจะผลกดนบคลากรใหเรยนรและพฒนาตลอดเวลานน องคกรเองกยอมมหนาทสนบสนนองคความร เครองมอ และชองทางตางๆ ใหกบบคลากรและบคคลทวไป

การทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยานาสอการเรยนร e-Learning มาเปนเครองมอในการเสรมสรางประสทธภาพในการทางานของบคลากรนน นบวาเปนสงสาคญอยางยง เพราะนอกจากจะเปนชองทางใหเกดการแสวงหาความรแลว ยงชวยใหองคกรมการรวบรวมองคความรของหนวยงานไดอยางเปนระบบ สามารถคนหาหรอปรบปรงแกไขเพอนามาใชใหมไดอยางมประสทธภาพ โดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาโครงการพฒนาระบบ e-Learning ขน อนเปนผล สบเนองมาจากการมนโยบายผลกดนใหมการจดทาระบบบรหารความร (Knowledge Management) ในองคกร เพอรวบรวมความรทมอยอยางกระจดกระจายมาพฒนาใหเปนระบบ และใหทกคนในองคกรสามารถเขาถงความรและพฒนาตนเองใหเกดการเรยนร มการแลกเปลยนความรและประสบการณ รวมทงวธการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ ซง ณ ปจจบนสามารถดาเนนการพฒนาสอการเรยนร e-Learning ในรปแบบหลกสตรเฉพาะทางทตองลงทะเบยนจานวน ๔ เรอง หลกสตรทวไปรปแบบเวบไซตมลตมเดยจานวน ๒ เรอง และรปแบบไฟลวดโอจานวน ๒๙ เรอง

อยางไรกตาม บทบาทของ e-Learning ตอการพฒนาองคกรนน ยงคงตองมการศกษาเพอระดมความคดทงขอดและขอเสย ไมวาจะเปนทางดานองคกร บคลากร งบประมาณ เทคโนโลย และความพรอมในรายละเอยดดานตาง ๆ อยางลกซง โดยเฉพาะอยางยงการปรบเปลยนคานยมและวฒนธรรมในการทางานขององคกรตอไป

- Knowledge Management : KM สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศนโยบายการเปนองคการแหง

การเรยนร เพอใหบคลากรมความร สามารถสงเคราะหความรใหเปนองคความรใหม ๆ และถายทอดแลกเปลยนเรยนรซงกนและกน และสรางแรงจงใจใหบคลากรสามารถปฏบตงานไดตามเปาหมาย โดยในป 2555 ไดดาเนนการดาเนนการตามแผนบรหารจดการความร ในประเดนสาคญดงน

1) ปรบปรงทศนคตและคานยมทดในการถายทอดแลกเปลยนความร โดยสงเสรมใหทกหนวยงานจดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรภายในหนวยงาน และจดสงเจาหนาทเขารวมการอบรมหลกสตร “Change Agent and Facilitator” นอกจากน ยงเผยแพรประชาสมพนธใหเจาหนาททราบผานชองทางตาง ๆ เชน กจกรรม FDA KM Day, ขาวสาร KM, web site, เสยงตามสายและบอรดประชาสมพนธ เปนตน

Page 105: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

97

2) พฒนากระบวนการจดการความร - กจกรรมการแลกเปลยนเรยนรผานรปแบบตาง ๆ เชน ชมชนนก

ปฏบต (Competencies Practice : CoP) และการประชม เปนตน รวมทงสน 16 เรอง มการนาเสนอตอคณะกรรมการพจารณาตดสนการประกวด ไดแก รางวลท 1-3 และรางวลชมเชย ไดนาขอมลการแลกเปลยนเรยนรไวท http://elib.fda.moph.go.th/kmfda/

- การถายทอดความรแบบ Tacit Knowledge (องคความรแบบฝงลก) โดยนาองคความรมาจดเกบใหเปนระบบ ผานกจกรรมการถายทอดความรจากผเกษยณและผเกษยณอายกอนราชการซงมการถายทอดประสบการณและขอคดด ๆ สาหรบการปฏบตงานใหกบขาราชการและเจาหนาทนาไปปฏบตใหเกดประสทธภาพในดานการทางานและดานอน ๆ ไดตอไป

3) พฒนาเทคโนโลยและสงอานวยความสะดวก เพอสนบสนนการจดการความรและสรางนวตกรรมขององคกรโดย

- พฒนาระบบฐานขอมลองคความรทางวชาการของ อย. โดยสารวจองคความรทองคกรตองการจดซอ เอกสารทางวชาการสนบสนนความตองการของเจาหนาท และจดความรใหเปนระบบเพอใหผใชสามารถคนหาและนาไปใชประโยชนได เชน ขอมล e-book, CD-ROM, Hot issue, Trick นาร, ขาวรายวนดาน คบส. และขอมลผลตภณฑสขภาพสาหรบผบรโภค เปนตน

- พฒนาระบบฐานขอมลกฎหมายอเลกทรอนกสเผยแพรผานเครอขายอนเตอรเนต ซงประกอบดวยกฎหมายหลกในความรบผดชอบตงแตชนพระราชบญญตจนถงกฎหมายลาดบรองทเกยวของทงหมดรวมกวา 72 ฉบบ สามารถแสดงผลขอมลเปนเอกสารฉบบเตม (Full Text) ทกฉบบ เพอเปนชองทางการสบคนขอมลทลวนแตเปนกฎหมายทมความสาคญตอภาคการคา การบรการ การลงทน การดาเนนธรกจ และการนาเขาสงออกของประเทศ

- โครงการ Suggestion System เพอรบฟงขอเสนอแนะจากเจาหนาท สรางบรรยากาศการเรยนรขององคกร และมความคดรเรมสรางสรรค ตลอดจนเปนการสงเสรมแรงจงใจในการทางาน โดยการประชาสมพนธผานชองทางตาง ๆ ในป 2555 มขอเสนอแนะทสาคญสามารถปฏบตไดจรง เชน กลยทธการขบเคลอน Social Media เพอยกระดบ อย. และ ICT-Service เปนตน

2.4 ลกษณะแบบแผนหรอพฤตกรรมในการบรหารงานของผบรหารระดบสง (Style)

2.4.1 การดารงตาแหนงของผบรหารระดบสง64 ผบรหารนบวาเปนบคคลทมความสาคญอยางยงตอองคกร เนองจากเปนผทมบทบาท

สาคญในการกาหนดวสยทศน นโยบายขององคกรและเปนผนาพาองคกรสการบรรลเปาหมายตามวสยทศนทกาหนดไว ดงนน จงสามารถสรปบทบาทสาคญของผบรหารองคกรไดดงน

1) การวางแผน (Planning) ใหความสาคญกบนโยบายของกระทรวงสาธารณสข โดยจะเหนไดจากแนวทางการบรหารงานสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาทสนบสนนนโยบายการบรหารงานกระทรวงสาธารณสข ไดแก ประชาชนไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพและปลอดภย, ผลตภณฑอาหารไดรบการสงเสรมพฒนาใหมคณภาพมาตรฐานโดยกระบวนการ Primary GMP, สนบสนนนโยบายอาหารปลอดภยแบบบรณาการเพอสงเสรมครวไทยเปนครวโลก, ผลตภณฑชมชน (OTOP) ไดรบการสงเสรมพฒนาใหมคณภาพมาตรฐาน, สงเสรมใหมการผลตและการใชยาสามญ (Generic drug) เพอควบคมการใชจายระบบบรการสขภาพ, จดการโฆษณาผลตภณฑสขภาพทผดกฎหมายตามสอตาง ๆ, ผบรโภคไดรบความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง, การควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตดและการใชยาในทางทผด, พฒนาอตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต, ปรบปรงกระบวนการทางานใหม

Page 106: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

98

ประสทธภาพ รวดเรว โปรงใส, การปรบปรงแกไขกฎหมาย, การเตรยมการรองรบการเปดเสรอาเซยน และสงเสรม สนบสนนการดาเนนงานของเขตสขภาพและพฒนากลไกการทางานรวมกนระหวางหนวยงาน ภาคเครอขาย ซงผบรหารสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหมอบใหหนวยงานทเกยวของจดทามาตรการ การดาเนนงานและกาหนดตวชวด เปาหมายทกไตรมาส

2) การจดองคกร (Organizing) เนนการบรหารงานทมประสทธภาพ รวดเรว ดงจะเหนไดจากไดมการตงหนวยงานพเศษเปนการภายใน ไดแก ศนยบรการผลตภณฑสขภาพเบดเสรจ ซงมหนาทใหบรการแกผมาตดตอขออนญาตเกยวกบผลตภณฑสขภาพทกประเภทแบบเบดเสรจ ศนยเฝาระวงและรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพ (ศรร.) มหนาทเปนศนยประสานงานการรบเรองรองเรยนผลตภณฑสขภาพอยางครบวงจร เพอนาไปสการแกไขปญหาและการใหมการบงคบใชกฎหมายทรวดเรว มประสทธภาพและศนยปองกนและปราบปรามการกระทาฝาฝนกฎหมายเกยวกบผลตภณฑสขภาพ (ศปป.) เปนหนวยประสานการดาเนนการบงคบใชกฎหมายทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยารบผดชอบ

3) การชกนา (Leading) ใหความสาคญกบการสอสารทมประสทธภาพ จากระดบนโยบายสระดบปฏบต เชน กาหนดใหมการประชมสภากาแฟทกเชาวนองคาร รวมกบผทรงคณวฒ/ผเชยวชาญและผอานวยการสานก/กอง เพอรบทราบสถานการณปจจบน พรอมทงใหแนวทางปฏบตทชดเจนดวย นอกจากกาหนดแนวทางการบรหารทมประสทธภาพแลว ผบรหารของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยายงไดเสรมสรางบรรยากาศในการทางานโดยจดบรการและสวสดการ มการจดตงศนยเดกกอนวยเรยน การตรวจสขภาพประจาป ทนการศกษาบตร และบรการยมหนงสอหองสมด รวมทง จดใหมการสรางความสมพนธรวมกน เชนงานทาบญทอดกฐนและผาปาสามคค งานกฬาสามคค งานเลยงสงสรรคปใหม และการจดกจกรรมพฒนาทมงานพฒนาองคกร (OD) โดยมวตถประสงคเพอใหเกดการสรางบรรยากาศการทางานทดภายในองคกร

4) กา รควบค ม (Controlling) ใ ห ค ว ามส า คญก บก า รก า ก บ ด แลอ งค ก รท ด (Organization Governance) และไดมการมอบแนวทางการดาเนนงานใหผปฏบตไวชดเจน เชน การพฒนาคณภาพงานบรการใหมความรวดเรวและทนสมย การสรางและพฒนาเครอขายใหเขมแขง การพฒนากฎหมายและการสรางขวญกาลงใจใหกบเจาหนาทสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน นอกจากน ยงมอบอานาจการบรหารงานใหกบรองเลขาธการฯ ทง 3 ทาน ในการปฏบตราชการแทนเลขาธการฯ และมอบหมายใหรองเลขาธการฯ โดยแบงภารกจตามภาคตาง ๆ มการกากบดแลงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพในสวนภมภาคและทองถน (Area Based) มอบหมายงานใหผทรงคณวฒและผเชยวชาญมบทบาท ในการตดตามงานนโยบายและโครงการพเศษ และดาเนนงานเชงพฒนามากขน และมการตดตามความกาวหนาการดาเนนงานของหนวยงานภายในสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาอยางสมาเสมอ โดยจดใหมระบบการตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน 3 สวน ไดแกตามตวชวดคารบรองการปฏบตราชการ ตามตวชวดเชงยทธศาสตรและตามแผนงาน/โครงการทสาคญของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกาหนดใหมการตดตามผลการดาเนนงานทกเดอน และรายงานใหผบรหารทราบทกรายไตรมาส

2.4.2 รปแบบการบรหารงบประมาณ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจดทาแผนงบประมาณรายจายประจาป

งบประมาณ ในรปแบบทผสมผสานกนระหวางระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-item Budgeting) และระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (SPBB) เหตผลอนเนองมาจาก ถงแมสานกงบประมาณจะออกนโยบายการจดสรรงบประมาณแบบใหม คอ แบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร เพอใหรฐบาลสามารถใชเปนเครองมอในการจดสรรทรพยากรใหเกดผลสมฤทธตามทกาหนดไว ซงสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามระบบการบรหารจดการงบประมาณ ดงน

Page 107: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

99

1) วเคราะหความเชอมโยงของแผนบรหารราชการแผนดน ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ แผนปฏบตราชการ 4 ปของกระทรวง และแผนยทธศาสตรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เพอจดทาแผนปฏบตราชการประจาป ใหมความสอดคลองและเชอมโยงกนอกทง จะเปนกรอบ ในการกาหนด “แผนงาน” ใหมความสอดคลองยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณทสานกงบประมาณกาหนดไว

2) ทบทวนผลการดาเนนงานตามภารกจพนฐานและภารกจยทธศาสตร เพอใชเปนขอมลในการทบทวนเปาหมายการใหบรการหนวยงาน ผลผลต กจกรรมและตวชวดขององคกร

3) จดทารายละเอยดคาของบประมาณทกหมวดรายจาย ภายใตผลผลตและกจกรรมทกาหนดไวผานระบบ e-Budgeting ของสานกงบประมาณ

4) จดทาขอมลประกอบการชแจงคณะกรรมาธการฯ คณะอนกรรมาธการฯ และวฒสภา เพอแสดงใหเหนถงเปาหมายการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใตงบประมาณทเสนอขอไวใหมประสทธภาพและประสทธผลสงสด

5) จดสรรงบประมาณใหหนวยงานภายใน เมองบประมาณรายจายประจาปผาน การพจารณาของรฐสภาเรยบรอยแลว

2.4.3 การตดตามความกาวหนาและผลการดาเนนงาน การตดตามประเมนผลภายใตแผนยทธศาสตรของหนวยงาน ยดหลกการกระจายอานาจ

ความรบผดชอบในระดบโครงการใหแกหนวยงานนาสงผลผลต เพอผลตผลงานใหสามารถตอบสนองตอเปาหมายการดาเนนงานภาพรวมในระดบกรม โดยสนบสนนใหผบรหารของทกหนวยงานในระดบกองมอานาจและบทบาทในการบรหารกลยทธและตดตามประเมนผล โดยกองแผนงานและวชาการเปนหนวยงานวเคราะห สงเคราะหและสรปในภาพรวมของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ซงสามารถสรปไดดงน

1) แตงตงคณะทางานตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน 2) จดทาแผนกากบตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน ซงประกอบดวย แผนทบทวน

ระบบการกากบตดตามและประเมนผล แนวทางในการเลอกขอมลมาวเคราะหและแผนการสอสาร ผลการประเมน

3) จดทากรอบแนวทางการตดตามประเมนผลโครงการยทธศาสตรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาประจาป

4) ตดตามความกาวหนาของผลการดาเนนงานและปญหาอปสรรคตามแผนตดตามและประเมนผล โดยทกหนวยงานสงขอมลผลการดาเนนการตามหลกเกณฑ วธการและแบบรายงานทกาหนดเขาสระบบการรายงาน (ระบบสานกงานอตโนมต) เสนอทประชมสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาทกเดอน เพอกาหนดมาตรการการแกไขปญหา

5) วเคราะหและจดทารายงานการประเมนผลการดาเนนงานเสนอผบรหารและหนวยงานทเกยวของตามระยะเวลาทกาหนด

6) ทบทวนระบบตดตามประเมนผลทกครงป เพอการขบเคลอนใหเกดการตดตามและประเมนผลทมประสทธภาพ เหมาะสม ทนสมย และสามารถสะทอนถงผลสาเรจ สามารถบงชถง การเปลยนแปลงจากปจจยภายในและปจจยภายนอก

แมสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมระบบการตดตามประเมนผลการทางานทชดเจน กลาวคอ สวนกลาง มกองแผนงานและวชาการเปนผรบผดชอบ และสวนภมภาคและทองถน มกองส ง เสรมงานค มครองผบร โภคดานผลตภณฑสขภาพในสวนภมภาคและทองถนท าหนาท ในการประสานงาน นเทศ ตดตามการดาเนนงาน แตยงพบปญหาเกยวกบระบบการจดเกบและระบบ การรายงานผลการดาเนนงาน (ระบบ พอย.01 และ ระบบ พอย.03/01) ยงไมสมบรณ รวมทง ระบบ

Page 108: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

100

การรายงานผลยงไมสามารถแสดงเตอนทหนาจอผบรหาร สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงควร พฒนาระบบฐานขอมลใหมประสทธภาพ เชน ระบบ พอย.03/1 , ระบบ E ยทธศาสตร และมฐานขอมลทเชอมโยงกนทงสวนกลางและสวนภมภาค, เรงรดในการพฒนาระบบโลจสตกส เพอใหขอมลททนสมยสามารถนามาใชตดตามและประเมนผล กาหนดนโยบายและการวางแผนไดอยางมประสทธภาพ และผบรหารทกหนวยงานควรใหความสาคญกบการตดตามและประเมนผลโดยเฉพาะการประเมนผลการดาเนนงานตามตวชวดสาคญและโครงการทรบผดชอบ

2.4.4 การสรางบรรยากาศภายในองคกร จากผลการสารวจปจจยทมผลตอความผาสก ความพงพอใจ และการสรางแรงจงใจใหแก

บคลากรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรปไดวา ปจจยทเสรมสรางบรรยากาศในการทางานแกบคลากรมากทสด ไดแก สภาพแวดลอมและสงอานวยความสะดวก ในการทางาน คดเปนรอยละ 61.74 โดยแยกในประเดนตาง ๆ คอ ความสบายใจในการทางานรวมกบผรวมงานในปจจบน คดเปนรอยละ 66.81 รสกปลอดภยในชวตและทรพยสนขณะทางาน คดเปนรอยละ 65.83 ไดรบความรวมมอจากเพอนรวมงานในการปฏบตงานเปนอยางด คดเปนรอยละ 65.71 ดานการมอปกรณ/เครองมอเครองใช คดเปนรอยละ 53.37 สาหรบปจจยทสรางแรงจงใจในการทางานใหแกบคลากร คอ ความคดเหนเกยวกบงานในความรบผดชอบตามตาแหนงงาน คดเปนรอยละ 60.86 และความคดเหนเกยวกบดลยภาพระหวางชวตการทางาน ชวตสวนตวและความผกพนตอองคการ คดเปนรอยละ 60.75

ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงควรใหความสาคญและพฒนากจกรรมทสนบสนนปจจยทเสรมสรางบรรยากาศในการทางานของบคลากร เชน การยกยองชมเชย การจดทาแผนสรางความผาสก และความพงพอใจใหเกดความตอเนอง และปรบปรงพฒนาปจจยทเกยวของกบความพงพอใจของบคลากรทปฏบตงาน

2.5 บคลากรภายในองคกร (Staff)

2.5.1 อตรากาลง68

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาอตรากาลงตามโครงสรางทงสน 1,516 คนประกอบดวย ขาราชการ 622 อตรา ลกจางประจา 48 คน พนกงานราชการ 3 คน และลกจางเหมา 843 คน

- จานวนบคลากรในแตละหนวยงาน รายละเอยดตามภาพท 18

รองเลขาธการ, 3ผอ., 10

เลขาธการ, 1

ผเชยวชาญ, 12

ผทรงคณวฒ, 2

กอง ช., 55สานกดาน, 43

ตสน., 3กพร., 3กลม น., 15

สล., 40กอง พ., 39

สานกยา, 121กอง ต., 47

สานกอาหาร, 81

กอง พศ., 26กอง คบ., 39

สานก สว., 82

ขอมล ณ วนท 16 มกราคม 2556

ภาพท 18 อตรากาลง 68 สานกงานเลขานการกรม (ขอมล ณ วนท 16 มกราคม 2556). สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 109: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

101

- ระดบของขาราชการ มขาราชการประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ/ชานาญการ มากทสด 379 คน คดเปนรอยละ 60 รองลงมาเปนระดบชานาญการพเศษ 120 คน คดเปนรอยละ 19 และมขาราชการประเภททวไป ระดบปฏบตงาน/ชานาญงานมากทสด 94 คน คดเปนรอยละ 15 รองลงมาเปนระดบและระดบอาวโส 1 คน คดเปนรอยละ 0.16

- อตราการสญเสยบคลากร จานวนผเกษยณอายราชการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสนปงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 เปน 15 คน, 11 คน และ 13 คน ตามลาดบ และมแนวโนมเพมขน โดยคาดวาอกประมาณ 6-10 ปขางหนา จะมขาราชการเกษยณอายและลาออกกอนกาหนดประมาณ 160 คน (คดเปนรอยละ 26.14 ของขาราชการทงหมด

2.5.2 วฒการศกษา69 ขาราชการสวนใหญมระดบการศกษาอยในระดบปรญญาตร จานวน 300 คดเปนรอยละ

51.19 ระดบปรญญาโท จานวน 226 คน คดเปนรอยละ 38.57 ตากวาปรญญาตร 41 คน คดเปนรอยละ 7 และปรญญาเอก จานวน 19 คน คดเปนรอยละ 3.24 จะเหนไดกวา ขาราชการสวนใหญมระดบการศกษา ตงแตปรญญาตรขนไป ซงสงผลดตอภาพรวมการปฏบตงานขององคกรและสามารถมอบหมายงานทม ความทาทาย ซงผลใหองคกรบรรลพนธกจของสานกงานฯ ไดมากขน แตขาราชการประเภททวไป/ สายสนบสนนมระดบการศกษาสงสดอยในระดบประกาศนยบตรวชาชพ/ประกาศนยบตรวชาชพชนสง (ปวช./ปวส.) ทาใหมความรความสามารถและทกษะในการคดวเคราะหหรอการทางานในเชงระบบไมมากนก รวมทง ขาราชการทสาเรจการศกษาระดบปรญญาโทและปรญญาเอกจากตางประเทศบางรายมคณวฒการศกษา ไมตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหนง ซงสงผลตอการปรบเพมเงนเดอนตามวฒและความกาวหนาในอาชพ

2.5.3 รปแบบการบรหารทรพยากรบคคล (HRM) มการจดทาฐานขอมลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรพยากรบคคลระดบกรม (DPIS) เพอใช

เปนขอมลในการบรหารจดการเกยวกบขาราชการและลกจางประจาระดบกรม และสามารถออกรายงาน เพอใชเปนฐานในการวางแผนและการบรหารทรพยากรบคค เชน รายงานโครงสรางตาแหนง รายงาน ความเคลอนไหว รายงานเลอนขนเงนเดอน เปนตน ซงฐานขอมลโปรแกรม DPIS เปนฐานขอมลหลกเกยวกบประวตขาราชการและลกจางประจาของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใชเปนขอมล ในการตดสนใจของฝายบรหาร วางแผน และการบรหารทรพยากรบคคล แตการใชงานฐานขอมลโปรแกรม DPIS สวนใหญเปนฐานขอมลดานการบรหารทรพยากรบคคล (HRM) สวนฐานขอมลดานการพฒนาบคลากร (HRD) จะอยในระบบสานกงานอตโนมต (OA) ทาใหฐานขอมล HRM แยกออกจาก HRD จงสงผลกระทบตอการวเคราะหงานทรพยากรบคคลในภาพรวมขององคกร รวมทง การปรบปรงขอมลในฐานขอมลโปรแกรม DPIS ยงไมเปนปจจบน

2.5.4 การพฒนาบคลากร (HRD) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหความสาคญตอการพฒนาบคลากรโดยไดนาระบบ

การพฒนาตนเองของบคลากรหรอทเรยกวา IDP (Individual Development Plan) มาใชในการพฒนาตนเองของบคลากรสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา (Self-Learning) อยางตอเนอง โดยมกรอบแนวคด ดงน

69 สานกงานเลขานการกรม (ขอมล ณ วนท 14 มกราคม 2556). สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 2556.

Page 110: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

102

ภาพท 19 กรอบแนวความคดแผนพฒนาบคลากร อย. (Conceptual Framework in Personal Development Plan of FDA)

2.6 ความร ความสามารถขององคกร (Skills)

2.6.1 ดาน Pre-Marketing เปนทกษะในการพจารณาอนญาตเกยวกบผลตภณฑสขภาพ ไดแก ความสามารถ

ในการอธบายขนตอน และวธการพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพหรอสถานประกอบการหรอการโฆษณา และสามารถใชองคความร เครองมอ หรออปกรณในการพจารณาอนญาตไดอยางถกตอง เหมาะสม ครบถวนตามกฎหมาย ระเบยบ หลกเกณฑ วธการและเงอนไขท เกยวของ ตลอดจนพฒนาและปรบปรงงาน การพจารณาอนญาต เพอเพมประสทธภาพในการทางาน

2.6.2 ทกษะดาน Post-Marketing เปนทกษะในการเฝาระวงตรวจสอบผลตภณฑทจาหนายในทองตลาดวามประสทธภาพและ

ถกตองตามกฎหมายหรอไม โดยการเกบตวอยางผลตภณฑตามแผน หรอเรองรองเรยน/กรณพเศษ เพอตรวจวเคราะหปรมาณสารสาคญและทดสอบประสทธภาพ การตรวจสอบฉลากและโฆษณา การตรวจสถานประกอบการ การดาเนนการเรองรองเรยน และการประมวลหลกฐาน นอกจากนยงรวมไปถงการตรวจสถานประกอบการเพอใหอนญาตและตออายใบอนญาต และการตรวจประเมนสถานทผลตตามเกณฑ GMP

2.6.3 ทกษะดานการเผยแพรประชาสมพนธ70 การเผยแพรประชาสมพนธเปนเครองมอสาคญของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใน

การสอสารขอมลความรและขาวสารความเคลอนไหวดานผลตภณฑสขภาพตาง ๆ ไปถงตวผบรโภค ซงหวใจของการดาเนนงานดงกลาวอยทความถกตองของขอมลเปนสาคญ การสอสารออกไปยงผบรโภคอยางรวดเรวและทนตอเหตการณทเกดขน รปแบบ สสนของสอ ชองทางหลากหลายทเออตอการสอสารและเขาถงขอมล

70 รายงานการวจยเรอง การประเมนผลสมฤทธการพฒนาศกยภาพผบรโภคของกองพฒนาศกยภาพผบรโภค ป 2555. สานกงานคณะกรรมการ อาหารและยา. 2555.

Page 111: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

103

รวมถง การใชสอทเหมาะสมกบกลมเปาหมาย กนบเปนปจจยหลก ๆ ในการดงดดผบรโภค การวางแผน การออกสออยางครอบคลมชวงเวลา กลมเปาหมายและมความคมคา การดาเนนงานทงเชงรกเชงรบและ ความเชอมนทผบรโภคมตอสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจากการประเมนผลสมฤทธการพฒนาศกยภาพผบรโภคของกองพฒนาศกยภาพผบรโภค ป2556 พบวา ประชาชนรบรขาวสารการเผยแพรความรดานผลตภณฑสขภาพของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา คดเปน รอยละ 94.6 โดยรบรขาวสาร การเผยแพรความรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสอโทรทศนมากทสด คดเปนรอยละ 91.1 และประชาชนมความพงพอใจตอการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาดานการเผยแพร รณรงค ประชาสมพนธ คดเปนรอยละ 90.9 อยางไรกตาม ปจจบนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศเปนไปอยางรวดเรวและมความหลากหลาย มปจจยพนฐานรองรบในการใชเทคโนโลย ทาใหประชาชนไดรบความสะดวดและเขาถงเทคโนโลยสารสนเทศไดมากขน และมผประกอบการจานวนมากทใชเครอขายสงคม และอนเตอรเนตเปนชองทางในการโฆษณาประชาสมพนธสนคาของตน ดงนน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาควรใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยคอมพวเตอรและโทรคมนาคม ในการประชาสมพนธขอมลขาวสารผานเครอขายอนเตอรเนต โดยมรปแบบการนาเสนอทนาสนใจ ซงจะสามารถจงใจใหผบรโภคตดตามขอมลขาวสารและใชขอมลใหเปนประโยชนมากขน นอกจากน ควรม การสารวจโฆษณาผลตภณฑสขภาพผานเทคโนโลยดงกลาวดวย เพอจะใดใชเปนขอมลพนฐาน กากบตดตามและเฝาระวงผลตภณฑสขภาพทไมไดมาตรฐานและการโฆษณาทเกดจรง

2.6.4 ทกษะดานการเจรจาและความรวมมอระหวางประเทศ บคลากรททางานดานตางประเทศของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ลวนเปน

นกวชาการ และในสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามความหลากหลายของสายวชาการนอย หากจะปรบทศทางการทางานใหม อาจตองเพมสายงาน เชน ความสมพนธระหวางประเทศการคาระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ และแมแตนตกรเองจาเปนตองเพมความรดานกฎหมายระหวางประเทศ และการทาขอตกลงระหวางประเทศเหลาน เปนตน

นอกจากน บคลากรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจตองปรบทศนคตจากการเปนนกวชาการ ซงวาดวยเรองของหลกการมาเปนนกเจรจา ซงตองฝกทกษะตาง ๆ เชน การยอมถอย การตอบปฏเสธ การหาแนวรวม การ Lobby กอนหรอระหวางการเจรจา

2.6.5 ทกษะดานการวางแผนและการบรหารจดการ จากขอมลบคลากรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ วนท 16 มกราคม

2556 พบวา มนกวเคราะหนโยบายและแผนเพยง 19 คน คดเปนรอยละ 3.05 ของบคลากรทงหมด โดยดารงตาแหนงอยทกองแผนงานและวชาการ 14 คน กลมพฒนาระบบบรหาร 3 คน และสานกสงเสรมและสนบสนนอาหารปลอดภย สานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข 2 คน ดงนน จงตองอาศยเภสชกรและนกวชาการอาหารและยามาทางานดานการวางแผนและการบรหารจดการแทนนกวเคราะหนโยบายและแผน ซงมจานวนไมเพยงพอโดยใชวธการ Training และฝกปฏบตใหบคลากรดงกลาวมความร ความเขาใจ และทกษะดานการวางแผนใหมากขน เพอสามารถนาความรทไดมาใชในการบรหารจดการและพฒนาระบบการดาเนนงานภายในหนวยงานใหมประสทธภาพ

2.6.6 ทกษะในการนเทศงาน/ตดตามประเมนผล ทกษะดานการนเทศงาน ตดตาม ประเมนผลจดเปนทกษะทจาเปนสาหรบบคลากรของ

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เนองจากสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไมมหนวยงาน

Page 112: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

104

ในสวนภมภาค ดงนน การดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพในสวนภมภาคจงตองมการประสานความรวมมอกบสานกงานสาธารณสขจงหวดในการดาเนนงานคมครองผบรโภคในพนท

จากการวเคราะหสมรรถนะดานการนเทศงาน ตดตาม ประเมนผลของบคลากร กองสงเสรมงานคมครองผบรโภคฯ ในปจจบน และความตองการของบคลากรผปฏบตงาน พบวา มประเดนทควรพฒนาศกยภาพใหสอดคลองกบสมรรถนะดงกลาว คอ บคลากรกองสงเสรมงานคมครองผบรโภคฯ ควรมความรในทกเรองทเกยวของกบการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพมากกวาหรอเทยบเทากบเจาหนาทจากสวนภมภาค และประสานงานกบสวนภมภาคอยางสมาเสมอ รวมถง ควรมการประชมกบสานกหรอ กองผลตภณฑอยางตอเนอง เพอรวมกนแกไขปญหาการดาเนนงานคมครองผบรโภคในสวนภมภาคใหมประสทธภาพยงขน นอกจากนน ตองมการถายทอดความร ประสบการณ ในการปฏบตงานดานนเทศ ตดตาม ประเมนผลแก บคลากรรนใหม ในกองสง เสรมงานคมครองผบร โภคฯโดยว ธการฝกอบรมในงาน (On – the - Job training) ทงจากบคลากรปจจบนททาหนาทเปนพเลยง

2.7 คานยมรวมกนของสมาชกในองคกร (Shared values)

2.7.1 คานยมของ อย. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดทบทวนทศทาง

องคกรรวมถง คานยมของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ทจะปลกฝงและสงเสรมใหบคลากรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ถอปฏบต ผลการทบทวนใหใชคานยมเดมทไดกาหนดขนในป 2552 ดงน

“P R O T E C T” P หวงใยประชา (People Centric) R สรางศรทธาความเชอมน (Reliability) O มงมนเรยนร (Ongoing Learning) T เชดชทมงาน (Team work) E ยดหลกการคณธรรม จรยา (Ethic) C พรอมพฒนาขดสมรรถนะ (Competency) T ไมลดละความโปรงใส (Transparency)

การกาหนดคานยมรวม เปนแนวคดรวมของบคลากรในองคกรวา ควรมพฤตกรรมรวมทจะปฏบตงานอยางไร ใหสอดคลองและผลกดนยทธศาสตรใหบรรลเปาหมาย รวมทง สะทอนใหเหนวา สานก/กอง/กลม จะสงเสรมพฤตกรรมในคานยมอยางไร โดยตองมการหนาทความรบผดชอบในการดาเนนการแตละองคประกอบ ดงนน การมแผนสอสารคานยม มกจกรรมสงเสรมหรอขบเคลอนคานยมสการปฏบต จะชวยใหคานยมรวมกลายเปนสวนหนงของพฤตกรรมทแสดงออกโดยธรรมชาต

2.8 วสยทศนและพนธกจของสวนราชการ67

2.8.1 วสยทศนและพนธกจของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ทาใหทราบถงเปาหมายและวธการทางานขององคกรใหบรรลวตถประสงค และเปนสวน

สาคญในการบรหารจดการองคกรแบบมงผลสมฤทธ โดยในป 2557 สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดทบทวนวสยทศนและพนธกจ ภายใตกระบวนการมสวนรวมของเจาหนาททกระดบทงผบรหารและผปฏบตงาน สรปไดดงน

Page 113: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

105

วสยทศน “องคกรทเปนเลศดานการคมครองผบรโภค เพอใหผลตภณฑสขภาพมคณภาพ

ปลอดภย ผบรโภคมนใจ ผประกอบการไทยกาวไกลสสากล” พบวา สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาตองการเปนองคกรทเปนเลศดานการคมครองผบรโภค มงมนใหผลตภณฑสขภาพมคณภาพมาตรฐานและความปลอดภย ไดรบความเชอถอจากผบร โภคในการปกปองคมครองสขภาพ รวมทง สนบสนน ใหผประกอบการพฒนาศกยภาพการผลต ใหสามารถนาสนคาออกสตลาดสากลและแขงขนกบประเทศอน ๆ ได จะเหนไดวา วสยทศนบงบอกทศทางทชดเจน มความทาทาย ดงดดใจ และมความเปนไปไดในการทจะทาใหบรรลวสยทศน

พนธกจ 1. กากบ ดแล และสงเสรมใหมการนาเสนอผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ มาตรฐานและ

ความปลอดภย 2. สงเสรมใหผบรโภคมความร ความเขาใจ และมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพ

ทถกตอง 3. สนบสนนใหผประกอบการไดรบโอกาสทางการแขงขนมากขน เพอเปนการสงเสรมการเพม

มลคาทางเศรษฐกจของประเทศ 4. พฒนาการบรหารจดการองคกรสความเปนเลศ จากพนธกจไดบอกหนาทหลกหรอพนธะสญญาของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทควรปฏบตอยในปจจบน เพอใหบรรลวสยทศนทกาหนดไว โดยแตละพนธกจไดกาหนดขนเพอตอบสนอง ความตองการ/ความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสยทสาคญ ไดแก ผบรโภค ผประกอบการและบคลากร สานกงานคณะกรรมอาหารและยา รวมทง พนธกจยงแสดงใหเหนวา ภารกจของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามความแตกตางจากหนวยงานอนอยางชดเจน

2.9 ผลการดาเนนงานทผานมา

2.9.1 ผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจาป64 1) ระดบเปาหมายการใหบรการหนวยงาน

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด ผลงานป 2556

(เปาหมาย) 1. ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตดใหอยในระบบและ มการปฏบตถกตองตามกฎหม าย

- จานวนคดทพนกงานอยการสงฟองผรบอนญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดใหโทษและวตถทออกฤทธตอจตและประสาทเฉพาะทเกยวของกบสารตงตน

0 คด (0 คด)

1. ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 99.60 (รอยละ 93)

2. ประชาชนไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ ปลอดภยและสมประโยชน 2. สถานประกอบการดานผลตภณฑ

สขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 98.80 (รอยละ 94)

3. ประชาชนมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

- ประชาชนมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

รอยละ 82.2 (รอยละ 83.5)

Page 114: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

106

2) ระดบผลผลต

ผลผลต ตวชวด ผลงานป 2556

(เปาหมาย) 1. ผรบอนญาตเกยวกบตวยา เคมภณฑ และสารตงตนปฏบตถกตองตามกฎหมาย

1. ผรบอนญาตวตถเสพตดดาเนนการถกตองตามกฎหมาย 2. รายงานวตถเสพตดทไมตรงกบขอเทจจรงไดรบการตรวจสอบแกไขหรอดาเนนการตามกฎหมาย

รอยละ 99.66 (รอยละ 98) รอยละ 100 (รอยละ 100)

2. ผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการไดรบการกากบดแล และตรวจสอบใหมมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

1. คาขออนญาตผลตภณฑสขภาพไดรบการพจารณาอนญาตแลวเสรจภายในเวลาทกาหนด 2. คาขออนญาตสถานประกอบการไดรบการพจารณาอนญาตแลวเสรจภายในเวลาทกาหนด 3. ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด 4. สถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 98.81 (รอยละ 96)

รอยละ 98.75 (รอยละ 94)

รอยละ 99.60 (รอยละ 93)

รอยละ 98.80 (รอยละ 94)

3. ประชาชนไดรบความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง

- ผบรโภคมความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง

รอยละ 94.46 (รอยละ 91.5)

3) ระดบกจกรรม

กจกรรม ตวชวด เปาหมาย ป 2556

(เปาหมาย) 1. ควบคมตวยาและสารตงตน - จานวนการควบคมตวยาและสารตงตน 29,020 รายการ

(16,000 รายการ)

2. พจารณากลนกรองผลตภณฑสขภาพกอนออกสตลาด

- จานวนการพจารณาอนญาตผลตภณฑสขภาพ

487,401 รายการ (344,708 รายการ)

3. พจารณาตรวจสอบคณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ กอนอนญาตใหมการประกอบการ

- จานวนการพจารณาอนญาต สถานประกอบการ

23,488 ราย (19,970 ราย)

4. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภยของผลตภณฑสขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย.

- จานวนผลตภณฑสขภาพทไดรบ การตรวจสอบ

923,936 รายการ (760,990 รายการ)

5. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภยของสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย

- จานวนสถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพทไดรบ การตรวจสอบ

7,398 ราย (5,960 ราย)

Page 115: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

107

กจกรรม ตวชวด เปาหมาย ป 2556

(เปาหมาย) 6. พฒนาสถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพมาตรฐาน

- จานวนสถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพทไดรบ การพฒนา

275 ราย (220 ราย)

7. พฒนาคณภาพผลตภณฑสขภาพชมชน

- จานวนผลตภณฑสขภาพและสถานทผลตผลตภณฑสขภาพชมชนทไดรบ การพฒนา

2,175 รายการ/1,731 ราย

(2,000 รายการ/2,000 ราย)

8. ถายทอดองคความรดานผลตภณฑสขภาพ

- จานวนเรองทมการเผยแพรความรและประชาสมพนธสประชาชน

386 เรอง/681 ครง (299 เรอง/535 ครง)

9. รณรงคใหผบรโภคมพฤตกรรม การบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

- จานวนโครงการทรณรงคใหประชาชนมพฤตกรรมการบรโภค ทถกตอง

3 โครงการ (3 โครงการ)

ตารางท 44 ผลการดาเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.9.2 ผลการดาเนนงานของตวชวดตามคารบรองการปฏบตราชการ71 ผลการดาเนนงานของตวชวดตามคารบรองการปฏบตราชการของสานกงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสานกงาน ก.พ.ร. ณ เดอนมถนายน พ.ศ. ๒๕๕6 มดงน

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาเนนงาน ตวชวดผลการปฏบต

ราชการ หนวยวด

นาหนก (รอยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดาเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนนถวง

นาหนก มตภายนอก ๖๗.๐๐ ๔.3605 ๑. ระดบความสาเรจของ รอยละเฉลยถวงนาหนก ในการบรรลเปาหมาย ตามแผนปฏบตราชการ ของกระทรวงและนโยบายสาคญ/พเศษของรฐบาล

20.00 4.3464

๑.๑ ระดบความสาเรจ ของรอยละเฉลยถวง นาหนกในการบรรลเปาหมายตาม แผนปฏบตราชการ ของกระทรวง

15.00 4.5197

71 ผลการประเมนการปฏบตราชการตามคารบรองการปฏบตราชการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555. สานกงาน ก.พ.ร. มถนายน 2556.

Page 116: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

108

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาเนนงาน ตวชวดผลการปฏบต

ราชการ หนวยวด

นาหนก (รอยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดาเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนนถวง

นาหนก ๑.๑.๑ ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงนาหนกของการลดอตราปวยหรอตาย ดวยโรคทเปนปญหาสาคญของประชาชนทงประเทศและประชาชนในจงหวดชายแดนภาคใต ทสะทอนผลสาเรจจากการดาเนนงาน ทงในเชงสงเสรม ปองกน รกษาและฟนฟ

ระดบ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4.86 4.8600 0.2505

๑.๑.๒ สถานบรการมคณภาพมาตรฐานตาม ทกาหนด

ระดบ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4.68 4.6832 0.2414

๑.๑.๓ รอยละของประชาชนมความพงพอใจตอการใหบรการ ของสถานบรการ

รอยละ 5 65 70 75 80 85 80.08 4.0160 0.2070

๑.๒ ระดบความสาเรจ ในการขบเคลอนนโยบายสาคญ/พเศษของรฐบาล

5.00 3.8263

๑.๒.๑ ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงนาหนกในการบรรลเปาหมายในการดาเนนมาตรการชวยเหลอฟนฟ เยยวยาผไดรบผลกระทบจากสถานการณอทกภย ของสวนราชการ

ระดบ ๓.00 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4.00 4.๐๐๐๐ ๐.1237

๑.๒.๒ รอยละของผปวยยาเสพตดทไดรบ การจาหนายแบบครบเกณฑทกาหนดไดรบ การตดตามตามระยะเวลาทกาหนด

รอยละ ๑ 32.94 35.44 37.94 40.44 42.94 38.57 3.2520 0.0335

๑.๒.๓ รอยละของผปวยยาเสพตดทไดรบการจาหนายแบบครบกาหนดไดรบการตดตามตามระยะเวลาทกาหนด สนสดการตดตามสรปวาหยด/เลกได

รอยละ ๑ 91.1 91.68 92.26 92.84 93.42 92.77 3.8793 ๐.๐4๐๐

Page 117: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

109

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาเนนงาน ตวชวดผลการปฏบต

ราชการ หนวยวด

นาหนก (รอยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดาเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนนถวง

นาหนก ๒. ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงนาหนกในการดาเนนการตามแผนปฏบตราชการกระทรวงทมเปาหมายรวมกนระหวางกระทรวง

10.00 4.0000 0.4124

ยทธศาสตรท 1 การปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

ระดบ 1 2 3 4 5 5.00 5.0000

ยทธศาสตรท 2 ความมนคงชายแดนภาคใต

ระดบ 1 2 3 4 5

ยทธศาสตรท 3 การปองกนและบรรเทาอบตภยทางถนน

ระดบ 1 2 3 4 5

ยทธศาสตรท 4 สงแวดลอม (คณภาพนา)

ระดบ 1 2 3 4 5

ยทธศาสตรท 5 สงแวดลอม (คณภาพอากาศและหมอกควน)

ระดบ 1 2 3 4 5

ยทธศาสตรท 6 ขาวไทย ระดบ 1 2 3 4 5 ยทธศาสตรท 7 พลงงานผสม (เอทานอล)

ระดบ 1 2 3 4 5

ยทธศาสตรท 8 เอดส (การปองกนการตดเชอเอชไอว)

ระดบ 1 2 3 4 5 3.00 3.0000

ยทธศาสตรท 9 ยทธศาสตรการปรบปรงบรการเพอเพมขดความสามารถ ในการประกอบธรกจ ของประเทศ (Doing Business)

ระดบ 1 2 3 4 5

๓. ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวงนาหนกในการบรรลเปาหมายตามแผนปฏบตราชการของกลมภารกจ

10.00 5.0000

๓.๑ รอยละความพงพอใจและความเชอมนของจานวนกลมเปาหมายทไดใชประโยชนจากองคความรใหมดานการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑและบรการสขภาพทเกดจากการบรณาการงานรวมกน

รอยละ ๖ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 87.73 5.๐๐๐๐ ๐.3093

Page 118: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

110

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาเนนงาน ตวชวดผลการปฏบต

ราชการ หนวยวด

นาหนก (รอยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดาเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนนถวง

นาหนก ๓.๒ ระดบความสาเรจของการสงเสรม สนบสนน เฝาระวงและแจงเตอนภยความปลอดภยดานอาหารและนา กอน ระหวางและหลงเกดสภาวะภยพบต นาทวม

ระดบ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 5.00 5.๐๐๐๐ 0.2062

๔. ระดบความสาเรจของรอยละเฉลยถวง ในการบรรลเปาหมายตามแผนปฏบตราชการ/ภารกจหลกของกรม หรอเทยบเทา

20.00 4.600

๔.๑ รอยละของผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพ ทไดมาตรฐานตามเกณฑ ทกาหนด

๔.๑.๑ รอยละของผลตภณฑสขภาพทไดมาตรฐานตามเกณฑ ทกาหนด

รอยละ ๕ ๙๒.๘ ๙๓.๘ ๙๔.๘ ๙๔.๙ ๙๕ ๙๕.๒๒ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕77

๔.๑.๒ รอยละของสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

รอยละ ๕ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙.๖๙ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕77

๔.๒ ระดบความสาเรจของการดาเนนการใหผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

ระดบ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๓ 3.0000 ๐.๑๒37

๔.๓ รอยละของผรบอนญาตวตถเสพตดดาเนนการถกตองตามกฎหมาย

รอยละ ๖ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๙.๖๗ ๕.๐๐๐๐ ๐.๓๐๐๐

• การประเมนคณภาพ ๕. รอยละของระดบ ความพงพอใจของผรบบรการ

รอยละ ๗ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 76.59 3.3180 0.2394

๖. รอยละของระดบ ความพงพอใจของ ผกาหนดนโยบาย

รอยละ ๓ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ยกเลก - -

• การประเมนประสทธภาพ มตภายใน 30.00 3.9572 ๗. ระดบความสาเรจของการจดทาตนทนตอหนวยผลผลต

ระดบ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๕46

Page 119: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

111

เกณฑการใหคะแนน ผลการดาเนนงาน ตวชวดผลการปฏบต

ราชการ หนวยวด

นาหนก (รอยละ)

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการดาเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนนถวง

นาหนก ๘. รอยละความสาเรจของการเบกจายเงนงบประมาณตามแผน

รอยละ ๒.๕ ๘๕ ๘๗.๕ ๙๐ ๙๒.๕ ๙๕ ๙๑.๙2 ๓.๗๖62 ๐.๐๙71

๙. รอยละการเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน

รอยละ ๑ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๑๙.๑๑ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๐3

๑๐. รอยละการเบกจายเงนงบประมาณรายจายภาพรวม

รอยละ ๑.๕ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๘๙.๖๒ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๑๕5

๑๑. ระดบความสาเรจของปรมาณผลผลตททาไดจรงเปรยบเทยบกบเปาหมายผลผลตตามเอกสารงบประมาณรายจาย

ระดบ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕77

๑๒. ระดบความสาเรจของการดาเนนการตามมาตรการประหยดพลงงานของสวนราชการ

ระดบ ๒ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๒.๗ ๒.๗๐2๐ ๐.๐๕57

• การพฒนาองคการ ๑๓. ระดบความสาเรจของการพฒนาสมรรถนะของบคลากร

ระดบ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4.28 4.2792 ๐.2206

๑๔. ระดบความสาเรจของการพฒนาปรบปรงสารสนเทศ

ระดบ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 4.00 4.0000 0.2062

๑๕. ระดบความสาเรจของการพฒนาปรบปรงองคการ

ระดบ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔.00 ๔.๐๐๐๐ ๐.๒๐62

นาหนกรวม ๙๗ 4.2358

ตารางท 45 ผลการประเมนการปฏบตราชการตามคารบรองการปฏบตราชการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555

Page 120: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

112

2.9.3 ผลการดาเนนงานตามแผนงาน/โครงการ โครงการเชงยทธศาสตรประจาปงบประมาณ พ .ศ . 2556 จานวน 6 โครงการ

มผลการดาเนนงาน ดงน

ลาดบ โครงการเชงยทธศาสตร บรรลกจกรรมภาพรวม (รอยละ)

บรรลตวชวด (รอยละ)

๑ โครงการควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด 98.2 100

๒ โครงการพฒนาระบบการควบคมกากบดแลผลตภณฑสขภาพสสากล

100 83.3

๓ โครงการการพฒนาศกยภาพผบรโภค 99.4 100

๔ โครงการพฒนาสมรรถนะองคกรสความเปนเลศ (High Performance Organization)

91.2 81.8

๕ โครงการบรณาการพฒนาเครอขายการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพในสวนภมภาคและทองถน

100 100

๖ โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

97.8 100

ตารางท 46 ผลการดาเนนงานโครงการยทธศาสตร ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขอเสนอแนะเพอการปรบปรง 1. ควรบรณาการโครงการท เ ปนลกษณะเดยวกน คลายคลงกนเขาดวยกน

เพอความชดเจนและเปนเอกภาพในการดาเนนงาน ลดความสบสนในการดาเนนในพนทตาง ๆ และควรสนบสนนทรพยากรแบบ 3M คอ Money (เงน) Man (คน) และ Material (เครองมอ) ซงจะทาใหผรบผดชอบสามารถบรหารจดการและทางานไดอยางมประสทธภาพมากขน

2. ควรกาหนดใหมผรบผดชอบหลกหรอเปนเจาของโครงการ (Project manager) ในแตละโครงการเพอบรหารโครงการไดอยางมประสทธภาพ ซงทผานมาพบวา โครงการสวนใหญไมม Project manager ทาใหหลายโครงการไมประสานความรวมมอระหวางผเกยวของภายหลงทเขยนเสนอโครงการประกอบคาของบประมาณและโครงการยทธศาสตร การดาเนนงานของหนวยงานตาง ๆ จงใหความสนใจเฉพาะโครงการและกจกรรมหลกของหนวยงานนน ๆ และอาจสงผลใหละเลยการดาเนนกจกรรมทมสวนรวมในโครงการอน ๆ

3. พฒนาทกษะความรความเขาใจแกผรบผดชอบโครงการในการเขยนโครงการยทธศาสตรและโครงการสาคญ วธการกาหนดวตถประสงค การกาหนดตวชวด การกาหนดกจกรรมโครงการ การตดตามและประเมนผลโครงการ เพอใหโครงการมคณภาพและตวชวดมทศทางทชดเจน สอดคลองกนทกองคประกอบ มความชดเจนในการนาไปสการปฏบต รวมทง การตดตามและประเมนผลโครงการทมการเกบขอมลอยางมคณภาพ ถกตอง ตรงตามวตถประสงค

2.9.4 ผลการดาเนนงานตามระบบ PART สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดวเคราะหระดบความสาเรจของการดาเนนงาน

จากการใชจายงบประมาณ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจดทารายงานผลการวเคราะหฯ พรอมเอกสารหลกฐานสงใหสานกงบประมาณ เพอประกอบการจดทาคาของบประมาณรายจาย ประจาป

Page 121: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

113

งบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 3 ผลผลต และบนทกขอมลรายงานผลการวเคราะหฯ เขาสระบบสารสนเทศ เพอการตดตามและประเมนผลของสานกงบประมาณ รวมทง ไดวเคราะหและสรปจดออนทพบจาก การวเคราะหฯ โดยไดประสานงานใหหนวยงานทเกยวของดาเนนการปรบปรง/พฒนาแกไขจดออน เพอให การดาเนนการมประสทธภาพตอไป สรปคะแนน PART ในภาพรวมของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ตงแตป 2550-2554 มแนวโนมทดขนเฉลยปละกวา 10 – 20 % สาหรบผลการประเมนในป 2555 ผลการประเมนในภาพรวมลดลงจากป 2555 คดเปน 3.05% โดยผลผลตผลตภณฑสขภาพฯ และผลผลตพฒนาศกยภาพผบรโภคฯ มผลการประเมนลดลง 2.57% และ 2.74% ตามลาดบ รายละเอยดตาม ตารางท 47

ผลผลต ป 2550 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

คะแนนเฉลย 34.04 58.83 70.62 85.00 81.94

ผลตภณฑสขภาพฯ 32.95 65.45 74.62 84.35 81.78

พฒนาศกยภาพผบรโภคฯ 35.12 57.09 70.60 83.33 80.59

วตถเสพตดทใชในการทางแพทยฯ - 53.95 66.64 83.33 83.45

หมายเหต : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไมมการประเมนผล PART

ตารางท 47 ผลคะแนน PART ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555

2.10 ความเสยง

2.10.1 การเงน จากขอมลการดาเนนการบรหารความเสยงทผานมา ไดมการวเคราะหความเสยงและ

จดทาแผนบรหารความเสยงทางดานการเงน สรปเปนประเดนความเสยงหลก ๆ ไดดงน - ความเสยงจากการเบกจายเงนงบประมาณไมตรงตามแผนทกาหนด - ความเสยงจากเงนงบประมาณไมเพยงพอ - ความเสยงจากความผดพลาดในการเบกจายเงน - ความเสยงจากกระบวนการจดซออปกรณ เครองใชสานกงาน ซอเกนความจาเปน

ซอไมตรงตามความตองการ คณภาพไมด จากสถานการณทผานมา ความเสยงการเงน ทสงผลกระทบทชดเจนตอการดาเนนงาน

ของคณะกรรมการอาหารและยา ม 2 ประการ คอ

1) ความเสยงจากการเบกจายเงนงบประมาณไมตรงตามแผนทกาหนด ซงสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ควรมการวางแผนการใชจายเงนอยางเหมาะสม กระตนใหเหนความสาคญ ในการเบกจายเงน และแจงใหทกหนวยงานปฏบตตามแผนการเบกจายเงนอยางเครงครด

2) ความเสยงจากการเบกจายงบประมาณลาชา โดยเฉพาะในสวนภมภาคมการใชงบประมาณของสวนภมภาคกอน และมการเบกจายงบประมาณของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ไมตรงตามโครงการ เปนตน

Page 122: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

114

2.10.2 สงคม สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาดาเนนการคมครองผบรโภค โดยตระหนกถง

ความปลอดภยในการบรโภคผลตภณฑสขภาพของประชาชน จากสถานการณทผานมา มการวเคราะห ความเสยงจากการดาเนนงานดงน

1) ความเสยงจากปจจยภายนอก เชน การใชสอโฆษณาทฝาฝนกฎหมาย เชน แผนพบ/วทย/อนเตอรเนต/เคเบลทว เปนตน ทาใหผบรโภคหลงเชอบรโภคผลตภณฑสขภาพทไมถกตอง ซง สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดาเนนการใหความรแกผบรโภคผานหลายชองทางเชนฐานขอมลของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา/คมอ อย.นอย/แผนพบตาง ๆ เปนตน

2) ความเสยงจากการเปดเสรการคา ทาใหพบปญหา การลกลอบนาเขาผลตภณฑสขภาพทไมไดมาตรฐาน โดยเฉพาะสนคาจากประเทศเพอนบาน นอกจากนขอตกลงระหวางประเทศบางประเดน กอใหเกดความเสยเปรยบ เชน สทธบตรยา

3) ความเสยงดานบคลากร อตรากาลงไมเพยงพอตอการดาเนนงานกากบดแล ตรวจสอบ เฝาระวงไดอยางทวถง ทาใหมการลกลอบนาผลตภณฑทไมไดมาตรฐานมาจาหนายในทองตลาด สงผลกระทบตอสขภาพของประชาชน

4) ความเสยงการนาวตถเสพตดทใชในทางการแพทยไปใชในทางทผด สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมการดาเนนการแกไขปญหาทงในเชงรกและเชงรบ คอ ปรบปรงฐานขอมลโดยเนนขอมลดาน supply ใหมความถกตอง เปนปจจบน และจดการขอมลใหอยในลกษณะพรอมทใชวเคราะหประมวลผล ตดตามใหผประกอบการมการจดสงรายงานการรบ – จายตามกฎหมายและจดใหมการตรวจสอบเพอใหขอมลในรายงานถกตองเปนจรง ตรวจสอบสถานประกอบการทไดรบอนญาตมการปฏบตตามกฎหมาย และตรวจสอบสถานพยาบาลทมการใชวตถเสพตดอยางตอเนองและสมาเสมอ เปนตน สาหรบการเตรยม ความพรอมรบ AEC นน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจะประสานความรวมมอและประสาน การปฏบตกบประเทศเพอนบานรวมถงประเทศในกลมอาเซยนอยางใกลชดทกๆดาน และนาระบบ PEN มาใชในการควบคมการนาเขา – สงออกระหวางประเทศ

5) ความเสยงจากผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการไมไดมาตรฐาน เนองจากผลตภณฑสขภาพในทองตลาดมจานวนมาก ผประกอบการยงขาดความรในการปฏบตตามขอกาหนดตามกฎหมาย ซงสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไมสามารถควบคม ดแล ตรวจสอบ เฝาระวงไดอยางทวถง เนองจากอตรากาลงไมเพยงพอ ทาใหมการลกลอบนาผลตภณฑสขภาพทไมไดมาตรฐานมาจาหนายทองตลาด ซงผลกระทบตอสขภาพประชาชน

6) ความเสยงจากการออกกฎหมาย เนองจากสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา อานาจหนาทในการพฒนาระบบกลไก เพอใหมการดาเนนการบงคบใชกฎหมายทอยในความรบผดชอบ จานวน 9 ฉบบ ซงหากออกกฎหมายทไมเหมาะสมและไมทนตอสถานการณอาจสงผลกระทบทางลบตอสงคมได ซงในปจจบนสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมการนาแนวทางการพฒนางานดานการออกกฎหมายตามหลกเกณฑ GRP หรอ Good Regulatory Practice ซงเปนแนวทางสากลและเปนทยอมรบในประเทศสมาชกองคกรคาโลก (WTO) และ APEC โดยกลม ASEAN จะนามาใชในอนาคต ซงคาดวาจะชวยลดความเสยงและผลกระทบทเกดขนจากการออกกฎหมายได

7) ความเสยงจากการดาเนนงาน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยามบทบาทหนาทโดยตรงในการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ การดาเนนงานทไมเปนมาตรฐานเดยวกนของเจาหนาทในการพจารณาอนญาต และการตรวจสอบเฝาระวงผลตภณฑสขภาพ รวมทงการไมทราบ แนวทางการปฏบตท ชดเจนในกฎหมายทมการปรบปรงใหมของเจาหนาท กอใหเกดผลกระทบตอ

Page 123: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

115

การดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ในปจจบนสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดนาระบบคณภาพมาใช ซงคาดวาจะชวยลดความเสยงทเกดขนจากการดาเนนงานได

2.10.3 จรยธรรม สานกงานคณะกรรมการอาหารและยามการดาเนนการ เพอปองกนความเสยงอนเกด

จากจรยธรรมของเจาหนาท โดยมการจดตงศนยประสานราชการใสสะอาด และวางมาตรการสรางราชการใสสะอาดของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา และจดตงชมรมจรยธรรมเพอจดกจกรรมสงเสรมคณธรรมและจรยธรรมอยางตอเนอง นอกจากน ไดจดทานโยบายการกากบดแลองคกรทด เพอสงเสรมใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามระบบการบรหารจดการทดตามหลกธรรมาภบาล และเพอใหการปฏบตราชการมความโปรงใสมคณธรรม มความยดมนทจะรบผดชอบตอประชาชน สงคม ผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

2.11 กฎหมายท อย. รบผดชอบ 9 ฉบบ และอนสญญา/ขอตกลงระหวางประเทศ

2.11.1 กฎหมายดานยา - (ราง) พระราชบญญตยา พ.ศ. … (ปจจบนรางพระราชบญญตยาอยในขนตอน

การพจารณาของสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกา) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดปรบปรงรางพระราชบญญตยา พ.ศ.

2510 ในประเดนสาคญเพอ 1. คมครองความปลอดภยของผบรโภคยา สงเสรมการใชสทธและสนบสนนให

เกดการเขาถงยาจาเปน 2. เพมความมนคงดานยา โดยการพฒนาอตสาหกรรมการผลตยา ธรกจยาใน

ประเทศใหพงพาตนเองไดและมศกยภาพในการแขงขน รวมทง ขจดอปสรรคในการพฒนายาจากภมปญญาไทย 3. พฒนาระบบยาของชาตใหเขมแขงและมประสทธภาพ

2.11.2 กฎหมายดานวตถทออกฤทธตอจตและประสาท พระราชบญญตวตถทออกฤทธตอจตและประสาท พ.ศ. 2518 ตราขนเพอควบคม

การผลต การขาย นาเขา สงออก การนาผานหรอการมไวในครอบครองทงภายในประเทศและระหวางประเทศ มใหเกดอนตรายตอสขภาพของบคคลและสงคม ตอมาไดมการปรบปรงกฎหมายเพมเตมอก 3 ฉบบ ไดแก พรบ. วตถทออกฤทธตอจตและประสาท (ฉบบท 2) พ.ศ. 2528, พรบ. วตถทออกฤทธตอจตและประสาท (ฉบบท 3 ) พ.ศ. 2535 และ พรบ. วตถทออกฤทธตอจตและประสาท (ฉบบท 4) พ.ศ. 2543 โดยม การปรบปรงขอบญญตตาง ๆ ใหเหมาะสม เชน หลกเกณฑ วธการ อานาจหนวยงาน และบทลงโทษ เปนตน

2.11.3 กฎหมายดานยาเสพตดใหโทษ พระราชบญญตยาเสพตดใหโทษ พ.ศ. 2522 ตราขนเพอใหการปราบปรามและ

ควบคมยาเสพตดใหโทษเปนไปโดยมประสทธภาพมากขน เหมาะสมกบกาลสมย และสอดคลองกบอนสญญาระหวางประเทศวาดวยยาเสพตดใหโทษ ตอมาไดมการปรบปรงกฎหมายเพมเตมอก 4 ฉบบ ไดแก พรบ. ยาเสพตดใหโทษ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2528, พรบ. ยาเสพตดใหโทษ (ฉบบท 3 ) พ.ศ. 2530, พรบ. ยาเสพตดใหโทษ (ฉบบท 4) พ.ศ. 2543 และ พรบ. ยาเสพตดใหโทษ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2545 โดยมการปรบปรงขอบญญตตาง ๆ ใหเหมาะสมและทนตอสถานการณ เชน บทลงโทษ ปรบปรงคานยามใหชดเจน ปรบปรงอตราคาธรรมเนยม อานาจของหนวยงาน และการกาหนดมาตรการตาง ๆ เปนตน

Page 124: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

116

2.11.4 กฎหมายดานอาหาร 1) พระราชบญญตอาหาร พ.ศ. 2522 และ(ราง) พระราชบญญตอาหาร พ.ศ. …72

เปนกฎหมายทคมครองผบรโภคดานอาหาร โดยการควบคมดแล การผลต ขาย นาเขาหรอสงออกอาหาร ดวยการใหอานาจรฐมนตรออกกฎกระทรวงหรอประกาศกระทรวง เพอกาหนดคณภาพและเงอนไขการผลตเพอความปลอดภยของอาหาร รวมทง เงอนไขการโฆษณา เพอปองกน การหลอกลวงผบรโภค ซงตองมการปรบปรงใหสอดคลองกบสถานการณและสภาพสงคมทเปลยนแปลงจากเดมเปนอนมาก เชน พฤตกรรมการบรโภค การเรยกรองสทธในการคมครองผบรโภค แหลงขอมลทม ความหลากหลายและเขาถงผบรโภคอยางรวดเรว การโฆษณากลาวอางทไมถกตอง การแขงขนของตลาดการคาเสรทจาเปนตองปฏบตตามเงอนไขกตกาสากล รปแบบอาหารและเทคโนโลยการผลตใหม ๆ ปรากฏการณใหม ๆ ของการเกดโรค เชน โรคววบา ไขหวดนก รวมทง ขอจากดของภาครฐ ทงดานอานาจหนาท งบประมาณ กาลงคน องคความรของบคลากร ชองวางและความซาซอน ในการปฏบตงาน การเปลยนแปลงนโยบาย รวมทง ระบบทไมยดหยนทาให พ.ร.บ. อาหารฉบบปจจบน ไมเออตอการควบคมและคมครองความปลอดภยของผบรโภคไดอยางมประสทธผลเพยงพอ

ดงนน ตองมการปรบปรงกฎหมาย เพอเพมประสทธภาพและประสทธผล ในการคมครองความปลอดภยของผบรโภคของภาครฐ เพมความคลองตวของผประกอบการ และเพม ความปลอดภยและความเชอมนของผบรโภค โดยสาระในการปรบปรงกฎหมาย ตองเพมและปรบความหมายของคาตาง ๆ ใหครอบคลมและรดกมตอการดาเนนงาน เชน ภาชนะบรรจ กระจายงานใหองคกรรฐหรอเอกชนทมความเชยวชาญ เพอให เกดความรวดเรวและเพมประสทธภาพในการดาเนนงาน (เชน การถายโอนภารกจการตรวจประเมนสถานประกอบการใหกบหนวยงานเอกชนทมความสามารถ มระบบงานทนาเชอถอตามหลกสากล) เพมความเขมงวดในการตรวจสอบอาหารนาเขาทดานอาหารและยา เพมประสทธภาพในการกากบดแลโฆษณาอาหาร กาหนดใหผประกอบการมความรบผดชอบในการมระบบควบคมโดยใหมระบบควบคมตนเอง (self-control) รบผดชอบการตรวจพสจนความปลอดภยของอาหารตามหลกการWho did Who Pay และปรบปรงบทลงโทษใหเหมาะสม

ในสวนของกฎหมายอน ๆ ทเกยวของกบดานอาหาร ปจจบนไดมพระราชบญญตมาตรฐานสนคาเกษตร พ.ศ. 2551 มผลบงคบใชอยางเปนรปธรรม ตงแตวนท 20 สงหาคม 2551 ซงมเนอหาในการควบคมทครอบคลมการผลตในขนตน (Primary Production) ไวดวยแลวซงกฎหมายดงกลาวจะเปนเครองมอสาคญทจะชวยยกระดบความปลอดภยและคณภาพของสนคาเกษตรใหไดมาตรฐานทดเทยมสากลเสรมสรางความสมบรณในโครงสรางกฎหมายได แตอยางกตามเนองจาก พระราชบญญตมาตรฐานสนคาเกษตร พ.ศ. 2551 ทดแลสนคาเกษตร สวนพระราชบญญตอาหาร พ.ศ. 2522 ดแลผลตภณฑอาหาร ซงมความใกลชดกนในหวงโซอาหาร ซงอาจเกดความความซาซอนในการตความทางกฎหมายได

2) พระราชบญญตคณะกรรมการอาหารแหงชาต พ.ศ. 2551 พระราชบญญตคณะกรรมการอาหารแหงชาต พ.ศ. 2551 มผลบงคบใชตงแต

วนท 9 กมภาพนธ 2551 เพอใหมคณะกรรมการอาหารแหงชาตเปนองคกรหลกในการดาเนนการหรอจดการดานอาหารในทกมตใหเกดประสทธภาพและประสทธผล สามารถประสานและบรณาการงบประมาณและทรพยากรในการบรหารจดการดานอาหารในทกมตทงภาวะปกตและภาวะฉกเฉน โดยใหมอานาจหนาท ในการเสนอนโยบายและยทธศาสตรดานคณภาพอาหาร ความปลอดภยดานอาหาร ความมนคงดานอาหาร และอาหารศกษา รวมทงจดทาแผนเผชญเหตและระบบเตอนภยดานอาหารตอคณะรฐมนตรเพอพจารณาให

72 วรพสย อารกล, สายนต รวดเรว และ อมรพนธ ลกอนทร. 2551. แนวคดและสาระสาคญในการปรบปรงพระราชบญญตอาหาร พ.ศ. 2522. กรงเทพฯ : โรงพมพองคกรสงเคราะหทหารผานศกในพระบรมราชปถมภ.

Page 125: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

117

ความเหนชอบและมอบหมายหนวยงานทเกยวของดาเนนการตามอานาจหนาท เพอใหการบรหารจดการ ดานอาหารในภาพรวมของประเทศใหมความเปนเอกภาพคณะกรรมการอาหารแหงชาตไดมการประชมครงท 1/2552 เมอวนท 20 สงหาคม 2552 ซงมมตเหนชอบหลกการกรอบยทธศาสตรการจดการดานอาหารของประเทศไทย ประกอบดวย 3 ยทธศาสตร ไดแก

(1) ยทธศาสตรคณภาพและความปลอดภยดานอาหาร (2) ยทธศาสตรความมนคงดานอาหาร (3) ยทธศาสตรอาหารศกษา

และแตงตงคณะกรรมการจดทาแผนยทธศาสตรการจดการดานอาหารของประเทศไทย เพอศกษาขอมลนโยบายและยทธศาสตรดานอาหาร และจดทาแผนยทธศาสตรการจดการดานอาหารของประเทศไทยอยางมสวนรวม ทงน คณะกรรมการจดทาแผนยทธศาสตรการจดการดานอาหารของประเทศไทยไดจด “การประชมระดมความคดเหนตอกรอบยทธศาสตรการจดการดานอาหารของประเทศไทย ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาต” ในวนท 30 สงหาคม 2553 ณ โรงแรมมราเคล แกรนด เพอนาขอคดเหนจากหนวยงานทเกยวของมาปรบกรอบยทธศาสตรการจดการดานอาหารของประเทศไทย ซงทประชมคณะกรรมการอาหารแหงชาต ครงท 1/2553 เมอวนท 22 กนยายน 2553 พจารณาแลวมมตเหนชอบกรอบยทธศาสตรการจดการ ดานอาหารของประเทศไทย และใหนาเสนอคณะรฐมนตรเพอขอความเหนชอบและมอบหมายใหสานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 11 และใหหนวยงานตาง ๆ ใชเปนกรอบ ในการดาเนนงานรวมทงรายงานผลการดาเนนงานตอทประชมคณะกรรมการอาหารแหงชาตตอไป ทงน ประธานกรรมการอาหารแหงชาตไดเสนอวาระเรอง กรอบยทธศาสตรการจดการดานอาหาร ในการประชมคณะรฐมนตรเมอวนท 25 พฤศจกายน 2553 โดยทประชมมมตเหนชอบตามทไดเสนอ รวมทง ใหนาขอคดเหนทไดรบจากหนวยงานตาง ๆ ไปพจารณาดาเนนการในสวนทเกยวของตอไป

2.11.5 กฎหมายเกยวกบการปองกนการใชสารระเหย พระราชกาหนดปองกนการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดถกแกไขเพมเตมและตรา

พระราชบญญตแกไขเพมเตมพระราชกาหนดปองกนการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2542 ขน โดยม การปรบปรงบทกาหนดโทษ และองคประกอบของคณะกรรมการปองกนการใชสารระเหย ตอมาไดม การปรบปรงกฎหมายเพมเตมอก 2 ฉบบ ไดแก พระราชบญญตแกไขเพมเตมพระราชกาหนดปองกนการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบบท 2) พ.ศ. 2543 และพระราชบญญตแกไขเพมเตมพระราชกาหนดปองกน การใชสารระเหย พ.ศ. 2533 (ฉบบท 3) พ.ศ. 2550 โดยมการปรบปรงขอบญญตตาง ๆ ใหเหมาะสม เชน หลกเกณฑกาหนดหลกเกณฑและวธการทาลายหรอนาไปใชประโยชน และการบงคบรกษา การคมครองเดก บทลงโทษ เปนตน

2.11.6 กฎหมายเกยวกบเครองสาอาง พระราชบญญตเครองสาอาง พ.ศ. 2535 ไดใชบงคบมาเปนเวลานาน บทบญญตบาง

ประการไมเหมาะสมกบสถานการณ และสภาพปญหา ประกอบกบประเทศสมาชกสมาคมอาเซยนตองเปลยนแปลงระบบการกากบดแลเครองสาอางใหเปนระบบเดยวกน คอ ระบบการแจงรายละเอยดเครองสาอางกอนทจะผลตหรอนาเขาเครองสาอาง ดงนน จงตองดาเนนการเสนอรางพระราชบญญตเครองสาอาง พ.ศ. .... เพอปรบปรงกฎหมายเครองสาอางใหสอดคลองกบระบบดงกลาว อนเปนการสนบสนนใหอตสาหกรรมเครองสาอางของประเทศไทยมศกยภาพในการแขงขนในระดบสากล นอกจากน เพอเปน การปรบปรงมาตรการคมครองความปลอดภยของผบรโภคเกยวกบผลตภณฑเครองสาอาง ทงในดานการหามผลต นาเขาหรอขายเครองสาอางบางประเภท การกาหนดวตถทหามใชเปนสวนผสมในเครองสาอาง

Page 126: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

118

การกาหนดมาตรฐานของสถานทผลตเครองสาอาง ภาชนะบรรจ การรายงานขอมลเกยวกบเครองสาอาง และมาตรการในการควบคมฉลากและการโฆษณาเครองสาอาง มาตรการควบคมเครองสาอางทไมปลอดภย เครองสาอางปลอม และเครองสาอางทผดกฎหมาย ใหเกดความเปนธรรมตอผบรโภค รวมทง ปรบปรง บทกาหนดโทษและอตราคาธรรมเนยมใหเหมาะสมยงขน

2.11.7 กฎหมายเกยวกบวตถอนตราย พระราชบญญตวตถอนตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายทมวตถประสงค เพอกาหนด

หลกเกณฑและวธการในการควบคมวตถอนตรายใหเหมาะสม เพอปองกนและระงบอนตรายทอาจมแกบคคล สตว พช ทรพย หรอสงแวดลอม โดยกาหนดการควบคมวตถอนตรายออกเปน ๔ ชนด ตามความจาเปนแก การควบคม ปจจบนมหนวยงานทอาศยอานาจตามพระราชบญญตวตถอนตรายฯ จานวน ๗ หนวยงาน อาท กรมโรงงานอตสาหกรรม กรมวชาการเกษตร และสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ดาเนนการในรปแบบของคณะกรรมการวตถอนตรายโดยมปลดกระทรวงอตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ มอธบดและผแทนหนวยงานทเกยวของ และผทรงคณวฒเปนกรรมการ และมอธบดกรมโรงงานอตสาหกรรมเปนกรรมการและเลขานการ คณะกรรมการมหนาท พจารณาใหความเหนและคาปรกษาแกรฐมนตรผ รบผดชอบ ในการดาเนนการดานการควบคมวตถอนตรายและการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงตาง ๆ และมอานาจแตงตงคณะอนกรรมการตาง ๆ เพอดาเนนการตามทคณะกรรมการมอบหมาย ปจจบนมคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงทงหมด ๑๗ คณะ

ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมการตราพระราชบญญตวตถอนตราย (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพอปรบปรงพระราชบญญตวตถ อนตรายฯ ใหมความเหมาะสมกบสถานการณปจจ บนมากยงขน การเปลยนแปลงทสาคญ คอ การปรบปรงองคประกอบและอานาจหนาทของคณะกรรมการวตถอนตราย การกาหนดอายและการตออายใบสาคญการขนทะเบยนวตถอนตรายชนดท ๒ และชนดท ๓ การกาหนดอายและการตออายใบรบแจงดาเนนการวตถอนตรายชนดท ๒ การอนญาตใหมการนาเขาหรอมไวในครอบครอง ซงวตถอนตรายชนดท ๔ เพอใชเปนสารมาตรฐานในการวเคราะหทางหองปฏบตการ การยกเลกอานาจจบกมของพนกงานเจาหนาท และการปรบปรงอตราคาธรรมเนยม ดงนน ตงแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนมา หนวยงานผรบผดชอบจงไดมการทบทวนขอมลการขนทะเบยนวตถอนตราย และการปรบปรงแกไขขอกาหนดหลกเกณฑตางๆ ใหสอดคลองตามบทบญญตของกฎหมาย รวมถงการปรบปรงแกไขกฎระเบยบอนใหมความเหมาะสมและทนสมย

2.11.8 กฎหมายเกยวกบเครองมอแพทย สรปสาระสาคญของพระราชบญญตเครองมอแพทย พ.ศ. 2551 ทมการปรบปรง

แกไขพระราชบญญตเครองมอแพทย พ.ศ. 2551 ยงคงจาแนกระดบการควบคมเครองมอแพทยเปน 3 ระดบเชนเดยวกบพระราชบญญตเครองมอแพทย พ.ศ. 2531 คอ เครองมอแพทยทตองไดรบใบอนญาตเครองมอแพทยทตองแจงรายการละเอยด และเครองมอแพทยทวไป อยางไรกตาม พระราชบญญตเครองมอแพทยฉบบใหม ไดมการแกไขประเดนทเปนจดออนของกฎหมายปจจบน และเพมมาตรการใหม ทเปนการเพมประสทธภาพของระบบการกากบดแลเครองมอแพทยใหสามารถใชกบสถานการณปจจบนไดอยางเหมาะสม โดยมสรปสาระสาคญของการปรบปรงแกไข ดงน

1) “คานยาม” ของเครองมอแพทย ไดแกไขความหมายหรอคานยามของเครองมอแพทยใหมความชดเจน ครอบคลม

ตามหลกสากล สอดคลองกบการเจรจาทาความตกลงระหวางประเทศ และเหมาะสมกบการคมครองผบรโภค

Page 127: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

119

ตามสภาวการณของประเทศไทย อกทงมเกณฑชดเจนในการแบงแยกระหวางเครองมอแพทยกบยา วตถออกฤทธตอจตและประสาท ยาเสพตดใหโทษและเครองสาอาง

2) คานยามอน ๆ ไดแกไขคานยามตาง ๆ ใหครอบคลมกจกรรมในระบบธรกจ และเพมเตมคานยาม

หลายเรองใหมความชดเจน สมบรณขน เชน ผลต ขาย โฆษณา การสงเสรมการขาย สถานพยาบาล 3) การจดทะเบยนสถานประกอบการดานเครองมอแพทย

กาหนดใหผประกอบการผลตหรอนาเขาเครองมอแพทยทกประเภทตองยนคาขอจดทะเบยนสถานประกอบการตอสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ตอจากนนจงจะสามารถมาดาเนนการขอใบอนญาต แจงรายการละเอยดหรอขอหนงสอประกอบการนาเขาเครองมอแพทยตอไป มาตรการนจะทาใหไดรบขอมลดานสถานประกอบการผลตหรอนาเขาเครองมอแพทยทกแหงอยางครบถวน และเปนเตรยมการสาหรบการพฒนาฐานขอมลดานเครองมอแพทย เพอรองรบในการวางแผนเพอกาหนดนโยบายทชดเจน การกาหนดใชรหสเครองมอแพทย รวมทง ระบบการรายงานการผลต นาเขา ขาย หรออาการไมพงประสงคจากการใชเครองมอแพทย

4) เพมมาตรการเพอคมครองและใหความเปนธรรมแกผบรโภค (1) กาหนดประเภทของเครองมอแพทยทตองมการประเมนเทคโนโลย เพอใหม

การใชเครองมอแพทยดงกลาวเปนไปอยางเหมาะสม เปนธรรม สอดคลองกบสภาพปญหาทางดานสขภาพของประชาชนและสภาวะเศรษฐกจของประเทศ

(2) กาหนดมาตรการตาง ๆ ท เอออานวยตอการคมครองผบรโภคอยางมประสทธภาพ เปนธรรมและสมประโยชนสทธของผบรโภค เชน บทบญญตในเรองความรบผดทางแพง ในกรณทมความเสยหายตอผใชหรอผบรโภค บทบญญตเกยวกบหลกเกณฑวธการทดในการศกษาวจยทางคลนก การจดทะเบยนผปวย มาตรการควบคมการจาหนายเครองมอแพทยใหสอดคลองกบความเสยงกรณมาตรการความรบผดทางแพงจากการใชเครองมอแพทยนน

5) ปรบปรงขอบงคบในกฎหมายเดมใหเออตอการคมครองผบรโภค ไดกาหนดขอบงคบเรองการแสดงฉลาก การโฆษณา การรายงานอาการไมพงประสงคจากการใชเครองมอแพทย การรายงานการผลต นาเขาหรอขายเครองมอแพทย การควบคมมาตรฐานเครองมอแพทย การพกใชหรอ เพกถอนใบอนญาต อานาจของเลขาธการหรอพนกงานเจาหนาทในการกากบดแลเครองมอแพทยหลงออกสตลาดบทบาทหนาทของผประกอบการ ฯลฯ

6) ปรบปรงกฎหมายเดมใหเออตอการสงเสรมการสงออกมากขน 7) เพมโอกาสใหองคกรผเชยวชาญและหนวยงานอนเขามามสวนรวมในการกากบ

ดแลกาหนดกลไกดานการประเมนขอมลวชาการ การตรวจสอบสถานประกอบการและการตรวจวเคราะหเครองมอแพทย โดยสามารถประกาศกาหนดผเชยวชาญ องคกรผเชยวชาญและหนวยงานของรฐและหนวยงานอนทงในประเทศและตางประเทศเขามามสวนรวมในการกากบดแล

8) ปรบปรงองคประกอบคณะกรรมการเครองมอแพทย ไดเพมผแทนภาคผประกอบการผแทนกลมคมครองผบรโภค ผประกอบวชาชพหลากหลายสาขา ผแทนหนวยงานตาง ๆ ทเกยวของเปนองคประกอบของคณะกรรมการเครองมอแพทย

9) ปรบปรงคาธรรมเนยมใหเหมาะสม และเรยกเกบคาใชจายในการประเมนทางวชาการการตรวจวเคราะหเครองมอแพทย การตรวจสถานประกอบการตามกจกรรมทเกดขน

10) ปรบปรงบทกาหนดโทษ ไดปรบปรงบทกาหนดโทษทงโทษจาหรอปรบใหเหมาะสมกบความผดและคาเงนในปจจบน และมงหวงใหผประกอบการและบคคลทเกยวของเกดความเกรงกลว

Page 128: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

120

ทจะกระทาการฝาฝนกฎหมายหรอทาความผด เชน การโฆษณาโดยไมขออนญาต เนองจากทาแลวไมคม เพราะมโทษปรบสงถง 50,000 บาท

2.11.9 อนสญญาและขอตกลงระหวางประเทศ สานกงานคณะกรรมการอาหารและไดทาความรวมมอกบหนวยงานในตางประเทศ

เพอพฒนางานคมครองผบรโภคผลตภณฑสขภาพ เชน พฒนาดานวชาการ และลดปญหาการแพรกระจายสนคาทไมไดมาตรฐาน ภารกจดานตางประเทศของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงทวความสาคญและสงผลตอการกาหนดมาตรฐานสนคาและวธการปฏบตงานมากขน โดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดาเนนภารกจใหเปนไปอนสญญาและขอตกลงระหวางประเทศ จานวน 4 ฉบบ ดงน

1) The Single Convention on Narcotic Drug 1961 2) The Convention on Psychotropic Substance 1971 3) The International Code of Marketing of Breast-milk Substitute 1981 4) The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs

and Psychotropic Substances 1988

Page 129: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

121  

บทท 3 การประเมนศกยภาพองคกร เมอวเคราะหขอมลปจจยทงภายในและภายนอกองคกรทสงผลตอการดาเนนงานคมครองผบรโภค

ดานผลตภณฑสขภาพ สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาจงไดทาการประเมนศกยภาพองคกรโดยใช SWOT Analysis เปนเครองมอในการประเมนสถานการณ เพอประเมนวา องคกรมจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรคตอการพฒนาอยางไร เพอทราบสถานะขององคกร และเปนขอมลประกอบการกาหนดทศทางองคกรและยทธศาสตร โดยมผลการประเมนสรปไดดงน73

จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)

โครงสรางองคกร (Structure)/รปแบบการบรหาร(Style)/ระบบการปฏบตงาน (System)

โครงสรางองคกร (Structure)/รปแบบการบรหาร(Style)/ระบบการปฏบตงาน (System)

S1. อย. เปนองคกรหลกในการคมครองผบรโภค ดานผลตภณฑสขภาพ มกฎหมายทใหอานาจและเปนแหลงขอมลดานผลตภณฑสขภาพของประเทศ

S2. มการทบทวนบทบาทภารกจตามแนวทางการพฒนากระทรวงสาธารณสขในบทบาทใหม โดยมงเนน การปรบกระบวนงานและการปรบโครงสรางองคกร เพอใหการดาเนนงานมประสทธภาพยงขน

S3. ผบรหาร อย. ใหความสาคญกบนโยบายของกระทรวงสาธารณสข โดยมการกาหนดแนวทาง การบรหารงานของ อย. ทสนบสนนนโยบาย การบรหารงานกระทรวงสาธารณสข

S4. งบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (SPBB) ทาให อย. มระบบการบรหารงานทมงเนนเปาหมายและผลผลตของหนวยงาน และม ความคลองตวในการบรหารจดการงบประมาณภายในใหมประสทธภาพยงขน

S5. มตราสญลกษณ อย. ซงเปนทยอมรบสาหรบบคคลทวไป

W1. อย. ไมมหนวยงานในสวนภมภาคตองอาศย ความรวมมอจากสานกงานสาธารณสขจงหวด ซงเปนกลมงานคมครองผบรโภค ทาใหไมสามารถควบคมกากบใหเปนไปตามเปาหมายทกาหนดได

W2. การปรบปรงระบบดาน IT เพอการใชงานยงไมทนตอสถานการณปจจบน

W3. ไมมการนาขอมลเทคโนโลยสารสนเทศมาวเคราะหและใชประโยชนในการสนบสนนการปฏบตงาน

W4. ระบบการประเมนผลการปฏบตงานยงไมมประสทธภาพเพยงพอทจะนาไปสการพฒนางาน

W5. กฎหมายคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพบางฉบบไมทนสมย และยงไมไดรบการเสนอเขาสการพจารณาขององคกรนตบญญต เชน กฎหมาย วาดวยยา อาหาร และเครองสาอาง

W6. ระบบการกากบตดตามการกระจายอานาจใหองคกรปกครองสวนทองถนยงไมมประสทธภาพ

ยทธศาสตรขององคกร (Strategy)/คานยมรวม (Share value)

ยทธศาสตรขององคกร (Strategy)/คานยมรวม (Share value)

S6. มยทธศาสตรการพฒนาทครอบคลมภารกจหลก ของ อย. และมการทบทวนแผนยทธศาสตร เปนประจาทกป

S7. มการกาหนดคานยมและสอดคลองกบภารกจหลกของ อย.

W7. แผนงานโครงการไมสอดคลองกบยทธศาสตร W8. ขาดการมสวนรวมของบคลากรทกระดบ

ในการขบเคลอนยทธศาสตร W9. ไมมการผลกดนและสอสารคานยมรวมไปสบคลากร

อยางมประสทธภาพ

73 การประชมเพอจดทาแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครงท 3/2556 วนท 24 ธนวาคม 2556. สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2556.

Page 130: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

122  

จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)

บคลากร (Staff)/ทกษะของบคลากร (Skill) บคลากร (Staff)/ทกษะของบคลากร (Skill)

S8. บคลากรสวนใหญมคณวฒและประสบการณสอดคลองกบภารกจทรบผดชอบ

S9. ผบรหารใหความสาคญในการพฒนาผเชยวชาญภายใน (Internal Expert)

W10. อตรากาลงบคลากรทมทกษะยงไมเพยงพอ ในการปฏบตงาน ทาใหตองจดจางบคลากรภายนอกมาชวย

W11. บคลากรขาดความเชยวชาญในการปฏบตงาน บางประเดน ทาใหตองจดจางผเชยวชาญภายนอกมาชวยในการปฏบตงาน

W12. การจดสรรบคลากรไมเหมาะสมกบภาระงาน W13. ระบบการพฒนาบคลากร การถายทอด

องคความรและความเชยวชาญยงไมไดฝงเขาสระบบและกลไกทมประสทธภาพ

W14. ขาดการสงเสรมบคลากรภายในใหเปน Internal Reviewer

W15. การดาเนนการตาม Career Path ยงไมเปนรปธรรม

W16. องคกรมความเสยงตอการสญเสยบคลากรทมความรและประสบการณ อนเนองมาจาก การเกษยณอายราชการและการเกษยณกอนอายราชการ (Early Retry) รวมทง การขาดการเตรยมแผนเพอทดแทนบคลากรในระยะยาว

W17. ขาดการใหความรดานเทคโนโลยใหม ๆ ใหกบบคลากรในองคกร โดยเฉพาะเทคโนโลยทเขาถงผบรโภคไดงาย เพอใหรเทาทนสถานการณ ในปจจบน และนาขอมลมาใชในการวางแผนงานคมครองผบรโภค

W18. การปฏบตหนาทของเจาหนาทไมเปนไปตามมาตรฐานระบบคณภาพ

Page 131: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

123  

โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

การเมอง (Political) การเมอง (Political)

O1. นโยบายรฐบาล และนโยบายรฐมนตรมความชดเจนในการพฒนางานคมครองผบรโภคฯ เปนโอกาสใหไดรบการสนบสนนใหการดาเนนงานมประสทธภาพและประสบความสาเรจ

O2. ม พ.ร.บ. การกระจายอานาจสองคกรปกครอง สวนทองถน เปนโอกาสให อย. ขบเคลอน การดาเนนงานคมครองผบรโภคสทองถน

O3. ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณทกาหนดใหมยทธศาสตรการพฒนาดานสาธารณสข ดานการพฒนาประเทศและเตรยมพรอมสประชาคมอาเซยน ดานการเพมรายได จากการทองเทยวและบรการ รวมถง การปองกนปราบปรามและบาบดรกษาผตดยาเสพตด รวมทง ยทธศาสตร การพฒนาระบบสารสนเทศโลจสตกสของประเทศไทยเพอเขาสระบบ National Single Window จงเปนโอกาสใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถเสนอขอรบการจดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบภารกจการคมครองผบรโภค

O4. เครองมอการพฒนาระบบราชการ ทาใหเกด การปรบปรงกระบวนงาน เกดนวตกรรม ในการทางาน มการทางานทเปนระบบและมประสทธภาพมากขน

O5. ยทธศาสตรประเทศของรฐบาลสามารถทาใหหนวยงานภาครฐจดทาแผนปฏบตการไดอยางถกตองและมทศทางสอดคลองกบนโยบายของรฐอยางเชอมโยงและเปนระบบมากขน

T1. การบรหารราชการแผนดนของประเทศไมมเสถยรภาพ ทาใหการปฏบตงานของหนวยงาน ขาดความตอเนอง รวมถง การยกรางกฎหมาย ตองหยดชะงกลง

T2. เครองมอการพฒนาระบบราชการมจานวนมาก ทาใหเพมภาระงานขององคกร

T3. องคกรปกครองสวนทองถนบางสวนไมมความพรอม ในการรองรบการถายโอนภารกจสงผลใหงานคมครองผบรโภคในทองถนไมมประสทธภาพ

T4. การกระจายอานาจสงผลกระทบตอโครงสรางขององคกร ทอาจตองเปลยนแปลงแกไขกฎหมาย ในการควบคมกากบดแลผลตภณฑสขภาพตามพนทหรอตามภารกจขององคกร

T5. การพจารณาการจดสรรงบประมาณเพอรองรบยทธศาสตรประเทศประเดนใหม ๆ และสงผลใหงบประมาณทจดสรรเพอการคมครองผบรโภค ดานผลตภณฑสขภาพลดลง

เศรษฐกจ (Economic) เศรษฐกจ (Economic) O6. การเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนและการเปดเสร

ทางการคา เปนโอกาสในการปรบกฎระเบยบและการดาเนนงานกากบดแลผลตภณฑสขภาพใหเปนสากลมากขน

O7. นโยบายของรฐบาลทสงเสรมการพฒนาศกยภาพการแขงขนของสนคา OTOP ทงภายในและตางประเทศ สงผลให อย. มการปรบกระบวนการทางาน ในการกากบดแลและลดภาระงานทไมจาเปนลงได

O8. การเปด AEC ในป 2015 ทาใหตลาดทางการคา รวมตวเปนตลาดเดยวกน และมขนาดใหญขน ทาใหมโอกาสทางธรกจมากขน

T6. การเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนและการเปดเสรทางการคา ทาใหเกดปญหาผลตภณฑสขภาพเขามาในประเทศมากขน สงผลกระทบตอการกากบดแลผลตภณฑสขภาพ และเพมความเสยงตอการบรโภคผลตภณฑสขภาพ

T7. การขยายตวทางธรกจสขภาพและเสรมความงาม สงผลใหเกดความตองการในการบรโภคของ ประชาชนสงขน ซงกอใหเกดการแขงขนทางการคาเพมขน

T8. คาใชจายในการเผยแพรองคความรและประชาสมพนธ ตามชองทางตาง ๆ ทเขาถงผบรโภคไดงายมราคาสง

Page 132: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

124  

โอกาส (Opportunities) ภยคกคาม (Threats)

สงคม (Sociological) สงคม (Sociological)

O9. กระแสความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ทาให ผประกอบการเรมตระหนกและรบผดชอบตอสงคม ทาใหผประกอบการผลตผลตภณฑสขภาพ ทปลอดภยตอผบรโภคเพมขน

O10. มเครอขายในการดาเนนงานคมครองผบรโภคเพมขน ทงในสวนภมภาค ทองถน และภาคประชาชน รวมทง มการประสาน ความรวมมอระหวางหนวยงานทงภายในและตางประเทศ เพอการพฒนางานคมครองผบรโภค

O11. มการพฒนาประเทศไปสสงคมฐานความร(Knowledge Base) เปนโอกาสทดทจะสราง ภาคสงคมใหมความเขมแขง มความร คดวเคราะห ตดสนใจ เลอกซอใชผลตภณฑไดดวยตนเอง

O12. ผลตภณฑในทองตลาดมความหลากหลาย เพมมากขน เพอตอบสนองความตองการ ของผบรโภค

T9. คานยมและพฤตกรรมในการบรโภคของประชาชนทเปลยนไปตามวถชวต เศรษฐกจ สงคม เทคโนโลย และสงแวดลอมทเปลยนแปลงอยางรวดเรวและตอเนอง

T10. ผบรโภคเกดปญหาในการเลอกซอ/ใชผลตภณฑเนองจากความแตกตางของผลตภณฑ ทงในดานคณภาพและราคา

T11. การเตบโตของสอสารมวลชน เชน วทยชมชน ทวบอกรบสมาชก (เคเบลทวและโทรทศนดาวเทยม) ทมการนาเสนอรายการโฆษณาทบดเบอนหลอกลวงผบรโภค

T12. มการนาวตถเสพตดทใชในทางการแพทยไปใชในทางทผดและมการลกลอบนาเขา

T13. การเปลยนแปลงของสงแวดลอมทางธรรมชาต สงผลตอการระบาดหรอแพรกระจาย ของจลนทรยและสารเคมทกอใหเกดปญหา ดานสขภาพหรอปนเปอนในผลตภณฑ

T14. ผลตภณฑสขภาพในทองตลาดมจานวนมาก และผประกอบการขาดความรและไมใหความสาคญในการพฒนาการผลตหรอการปฏบต ตามกฎหมาย

เทคโนโลย (Technological) เทคโนโลย (Technological)

O13. มระบบเครอขาย (GIN) ทกระทรวง ICT ตดตงใหหนวยงานใชสาหรบเชอมโยงขอมลกบหนวยงานอน

O14. กฎหมายธรกรรมทางอเลกทรอนกส ชวยให การดาเนนงานดานสารสนเทศมความนาเชอถอ และสงเสรมใหการทาธรกรรมทางอเลกทรอนกส มผลในทางกฎหมาย

O15. ความกาวหนาทางเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร ทาใหผบรโภค ผประกอบการและหนวยงานภาครฐสามารถเขาถงและเชอมโยงขอมลไดสะดวกและรวดเรวขน

T15. ภาวะคกคามดานเทคโนโลยสารสนเทศ เชน แฮกเกอร ไวรสตวใหม ๆ ซงอาจทาใหระบบมปญหา

T16. การพฒนาทางเทคโนโลยการผลตทเปนไป อยางรวดเรว มความซบซอน ขาดแหลงขอมลอางองในการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ

T17. ระบบเครอขายและระบบฐานขอมลยงไมสามารถเชอมโยงระหวางหนวยงานภาครฐ

Page 133: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๒๕

บทท 4 ทศทางและยทธศาสตรขององคกร จากผลการประเมนศกยภาพองคกร โดยใชเครองมอ SWOT Analysis ในบททผานมา ไดนามา

กาหนดทศทางและยทธศาสตรขององคกร ประกอบดวย วสยทศน พนธกจ คานยม เปาประสงค (ระยะสนและระยะยาว) ผลการดาเนนงานทคาดหวง ประเดนยทธศาสตร กลยทธ และขอเสนอมาตรการและแนวทางส การปฏบตของกลยทธ โดยมรายละเอยด ดงน

1. วสยทศน (VISION)

2. ภารกจตามกฎหมาย/พนธกจยทธศาสตร (Mission) 2.1) ภารกจตามกฎหมาย74

กาหนดใหสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขมภารกจเกยวกบ การปกปองและคมครองสขภาพของประชาชนจากการบรโภคผลตภณฑ ซงลวนถอเปนผลตภณฑสขภาพ โดยผลตภณฑสขภาพเหลานนตองมคณภาพและปลอดภย มการสงเสรมพฤตกรรมการบรโภคทถกตองดวยขอมลทางวชาการทมหลกฐานเชอถอไดและมความเหมาะสม เพอใหประชาชนไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทปลอดภยและสมประโยชน โดยมอานาจหนาทดงตอไปน

(1) ดาเนนการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครองสาอาง กฎหมายวาดวยวตถอนตราย กฎหมายวาดวยวตถทออกฤทธตอจตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพตด ใหโทษ กฎหมายวาดวยเครองมอแพทย กฎหมายวาดวยการปองกนการใชสารระเหย และกฎหมายอน ทเกยวของ

(2) พฒนาระบบและกลไก เพอใหมการดาเนนการบงคบใชกฎหมายทอยในความรบผดชอบ (3) เฝาระวง กากบ และตรวจสอบคณภาพมาตรฐานของผลตภณฑ สถานประกอบการและ

การโฆษณา รวมทง ผลอนไมพงประสงคของผลตภณฑ การพฒนาระบบความปลอดภยดานสารเคมของประเทศ และเปนแกนกลางรวมดาเนนการกบองคกรระหวางประเทศดานสารเคม ตลอดจนมการตดตามหรอเฝาระวงขอมลขาวสารดานผลตภณฑสขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ

(4) ศกษา วเคราะห วจยและพฒนาองคความร เทคโนโลย และระบบงานคมครองผบรโภค ดานผลตภณฑสขภาพใหมประสทธภาพและประสทธผล

(5) สงเสรม และพฒนาผบรโภคใหมศกยภาพในการเลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง เหมาะสม ปลอดภย และคมคา รวมทง เพอใหผบรโภคนนมการรองเรยนเพอปกปองสทธของตนได

(6) พฒนาและสงเสรมการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพโดยการมสวนรวมของภาครฐ องคกรปกครองสวนทองถน ภาคเอกชน ประชาชน และเครอขายประชาคมสขภาพ

(7) พฒนาความรวมมอระหวางประเทศ เพอใหงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ เกดประโยชนตอสขภาพของประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาต

(8) ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายกาหนดใหเปนอานาจหนาทของสานกงานหรอตามทรฐมนตรหรอคณะรฐมนตรมอบหมาย 74 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2552 ลงวนท 3 ธนวาคม 2552.

องคกรทเปนเลศดานการคมครองผบรโภค เพอใหผลตภณฑสขภาพมคณภาพ ปลอดภยผบรโภคมนใจ ผประกอบการไทยกาวไกลสสากล

Page 134: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๒๖

2.2) พนธกจเพอการขบเคลอนแผนยทธศาสตร

(1) กากบ ดแล และส งเสรมใหมการนาเสนอผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภย

(2) สงเสรมใหผบรโภคมความร ความเขาใจ และมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง (3) สนบสนนใหผประกอบการไดรบโอกาสทางการแขงขนมากขน เพอเปนการสงเสรมการเพม

มลคาทางเศรษฐกจของประเทศ (4) พฒนาการบรหารจดการองคกรสความเปนเลศ

3. คานยม “PROTECT” P หวงใยประชา (People Centric) R สรางศรทธาความเชอมน (Reliability) O มงมนเรยนร (Ongoing Learning) T เชดชทมงาน (Team work) E ยดหลกการคณธรรม จรยา (Ethic) C พรอมพฒนาขดสมรรถนะ (Competency) T ไมลดละความโปรงใส (Transparency)

4. เปาประสงค ระยะสน :

คาเปาหมาย เปาประสงค หนวยนบ

2556 (ผลงาน) 2557 2558 2559 2560 2561

1. ผลตภณฑสขภาพมคณภาพ มาตรฐานและความปลอดภย

รอยละ 93 (92.81)

94 99.7 99.8 99.9 100

2. ผบรโภคมพฤตกรรม การบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง

รอยละ 83.5 (82.2)

82 82.5 83 83.5 84

3. ผประกอบการมความพรอมสามารถแขงขนไดในตลาดสากล 3.1 อย. สามารถเขาส การรบรอง GMP PIC/S 3.2 สถานประกอบการ ดานผลตภณฑสขภาพทม การพฒนาตามมาตรฐานสากล

รอยละ

-

-

80

82

84

86

ระยะยาว : 1. ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ ปลอดภย และสมประโยชนมงสสงคมสขภาพด 2. ผบรโภคเชอมนสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาในการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ 3. ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง 4. ผประกอบการดานผลตภณฑสขภาพมศกยภาพในการแขงขนในระดบสากล

Page 135: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๒๗

5. ผลการดาเนนงานทคาดหวง ระดบผลผลต : 1. ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบมคณภาพ มาตรฐานตามเกณฑทกาหนด 2. สถานประกอบการทไดรบการตรวจสอบมคณภาพ มาตรฐานตามเกณฑทกาหนด 3. ผบรโภคมความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง 4. ผประกอบการมความพรอมดานการพฒนาผลตภณฑสขภาพ สามารถปรบตวได

ตามมาตรฐานสากล 5. บคลากรมสมรรถนะและการปฏบตงานสอดคลองกบยทธศาสตรขององคกร 6. องคกรมองคความรและการบรหารจดการทด เพอสนบสนนการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑ

สขภาพ

ระดบผลลพธ : 1. ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภย 2. ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง 3. สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเปนองคกรทมสมรรถนะสง (High Performance Organization:

HPO) 4. ผประกอบการดานผลตภณฑสขภาพมศกยภาพ มความพรอมในการแขงขนในตลาดสากล

6. ยทธศาสตรสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 1. พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพใหมประสทธภาพ ทดเทยมระดบสากล 2. พฒนาผบรโภคใหมศกยภาพ เพอการพงพาตนเองได ในการบรโภคผลตภณฑสขภาพ 3. ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด* 4. พฒนาองคกรสความเปนเลศ (High Performance Organization : HPO)

* ประเดนยทธศาสตรท 3 กาหนดขนตามนโยบายรฐบาล (น.ส.ยงลกษณ ชนวตร) ทใหความสาคญและมความเรงดวนทตองเรงดาเนนการในปแรก

Page 136: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๒๘

กรอบการพฒนาของประเดนยทธศาสตร 1. มงเนนการเปลยนแปลงระบบการปฏบตงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาทมงจดการ

กบผลตภณฑสขภาพของประเทศใหไดรบการควบคม กากบดแลอยางมประสทธภาพ ทวถง เพอใหมคณภาพไดมาตรฐานตามหลกเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบทกาหนดโดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. มงเนนการเพมประสทธภาพในการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหสามารถบงคบใชกฎหมายทเกยวของอยางมประสทธภาพ กฎหมายมความทนสมย สอดคลองกบความจาเปนในการดาเนนงานทางธรกจบนฐานของการมคณธรรมและจรยธรรมของผประกอบการ สถานการณดานสขภาพของประเทศและสากล

3. มงทจะสงเสรมความรวมมอกบผประกอบการผลตภณฑสขภาพทตองยดหลกการทาธรกจ ทคานงถงการมสขภาพด ไมเอาเปรยบผบรโภค และการใหความรวมมอกบสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาในการพฒนาผลตภณฑใหมคณภาพ และเปนประโยชนตอสขภาพมากขนอยางเปนรปธรรม

4. มงเนนการยกระดบคณภาพของผลตภณฑสขภาพของประเทศไทยทผานการควบคม กากบ ดแลจากสานกงานคณะกรรมอาหารและยาเปนทยอมรบในสงคมประเทศและสงคมโลกมากขน

เปาหมายการพฒนาของประเดนยทธศาสตร ระยะสน (3 ป) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถพฒนาระบบการควบคม กากบดแล

ของทกผลตภณฑใหสามารถเทยบเคยงกบสากลในกระบวนการควบคม กากบดแล ระยะกลาง (5 ป) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถพฒนาระบบการควบคม กากบดแลของ

ทกผลตภณฑใหสามารถเทยบเคยงกบสากล ระยะยาว (10 ป) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาสามารถพฒนาระบบการควบคม กากบดแลของทก

ผลตภณฑใหสามารถเทยบเคยงกบสากลไดครบทกมต รวมถง สามารถเทยบเคยงประสทธผลของระบบดวย

เปาประสงคของประเดนยทธศาสตร ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ ปลอดภย

ผบรหารประเดนยทธศาสตร : รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา 2

ยทธศาสตรท 1 พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ ใหมประสทธภาพ ทดเทยมระดบสากล

Page 137: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๒๙

ตวชวดประเดนยทธศาสตร

คาเปาหมาย ตวชวด หนวยนบ

2556 (ผลงาน) 2557 2558 2559 2560 2561

รอยละผบรโภคมความเชอมนตอผลตภณฑสขภาพทไดรบการรบรองจาก อย.

รอยละ - - 95 95.5 96 96.5

ผลผลต : ผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการไดรบการกากบดแลและตรวจสอบใหมมาตรฐาน ตามเกณฑทกาหนด

กลยทธท 1 พฒนาและปรบปรงกฎหมายดานการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพใหทนตอสถานการณและสอดคลองกบสากล (W5O6)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนาทมเจรจาใหมศกยภาพและทกษะในการเจรจาตอรอง เกยวกบขอตกลง กฎระเบยบ

หลกเกณฑตาง ๆ เกยวกบการดาเนนงานคมครองผบรโภค เพอมใหประเทศไทยเสยเปรยบทางการคา หรอเกดผลกระทบตอระบบการคมครองผบรโภคของประเทศไทย

2. ศกษาและพฒนาระบบการออกกฎหมายใหเปนมาตรฐานตามหลกสากล โดยการนาแนวทางของ Good Regulatory Practice (GRP) มาใชในการพฒนากฎหมาย เพอรองรบการเปนประชาคมอาเซยน (AEC 2015)

3. ใหมแผนพฒนากฎหมายดานการคมครองผบรโภครายปและระยะ 5 ป 4. เสรมสรางความร ความเขาใจแกเจาหนาททเกยวของและผประกอบการใหมความพรอม

รองรบกฎหมายทสอดรบกบหลกปฏบตในระดบสากล ผบรหารกลยทธ : ผเชยวชาญดานกฎหมายอาหารและยา

กลยทธท 2 พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพใหเปนมาตรฐานเดยวกนทวประเทศและสามารถเทยบเคยงไดในระดบสากล (S1O6, W1T6, W1O6, S1T6, S1T14, S1O12)

ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนากระบวนการดานการกากบดแลใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยการศกษารวบรวม

และระดมสมองผเชยวชาญพจารณาคดเลอก “กระบวนการดานการควบคมกากบดแลผลตภณฑสขภาพ” เพอเปนตนแบบสาหรบประเทศไทย

2. พฒนามาตรฐานการปฏบตงาน เพอใหมการปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกนทวประเทศ โดยการระดมสมองผเชยวชาญและผเกยวของ วเคราะหและพฒนาปรบปรง “ระบบการควบคมกากบดแลผลตภณฑสขภาพ” ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาเทยบเคยงกบตนแบบ เพอนาไปแกไข/ปรบปรงกฎหมายตอไป พรอมทง จดทามาตรฐานการปฏบตงาน “ระบบการควบคมกากบดแลผลตภณฑสขภาพ” ใหทงสวนกลางและสวนภมภาค

3. สรางความเขมแขงในการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการ ทงการผลต นาเขา จาหนายและควบคมการโฆษณาใหเปนไปตามหลกเกณฑทกาหนด รวมถง มการบงคบใชกฎหมายอยางจรงจง

Page 138: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๐

4. พฒนาระบบการกากบดแลเพอใหเกดความยงยน โดยการกาหนดรปแบบ “การอบรม/

ฝกฝน”และตดตามการตรวจสอบ การควบคม กากบดแลฯ อยางเปนรปธรรม ไดมาตรฐานอยางยงยนทวประเทศ 5. พฒนาระบบสารสนเทศเพอรองรบระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ ใหทนสมย

ตอบสนองความตองการของผใชตงแตระดบปฏบตการจนถงระดบบรหาร

ผบรหารกลยทธ : ผเชยวชาญดานมาตรฐานยา

กลยทธท 3 เพมประสทธภาพการดาเนนงานควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ โดยการถายโอนภารกจใหภาคเอกชนหรอหนวยงานอนทมศกยภาพและสงเสรมใหองคกรปกครองสวนทองถนมการดาเนนงานคมครองผบรโภค (W6T3, W1T3, W6O2, S2T4, S2T3)

ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. ทบทวนบทบาทภารกจของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เพอถายโอนภารกจ

ใหภาคเอกชนหรอหนวยงานอนทมประสทธภาพดาเนนการแทน 2. เตรยมความพรอมหรอประเมนศกยภาพของหนวยงานทจะรบถายโอนภารกจ 3. ผลกดนภารกจงานคมครองผบรโภคใหแกองคกรปกครองสวนทองถน

ผบรหารกลยทธ : ผเชยวชาญดานพฒนาระบบการคมครองผบรโภคผลตภณฑดานสาธารณสข

กลยทธท 4 พฒนาระบบการจดการดานการเงนเพอเพมศกยภาพในการคมครองผบรโภค (S4T5) ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. ศกษาการดาเนนงานของหนวยงานอน เพอหาแนวทางปรบเปลยนระบบการบรหารจดการ

ดานการเงนของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหมความคลองตว สามารถนามาใชในการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพใหมประสทธภาพ

2. ศกษาระเบยบการเบกจายงบประมาณและกจกรรมการปฏ บ ตงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา เพอหาแนวทางปรบเปลยนระบบการบรหารจดการดานการเงน

3. ผลกดนใหเกดการปรบเปลยนระบบการบรหารจดการดานการเงนหรอแสวงหาแหลงเงนทนจากภายนอก

ผบรหารกลยทธ : ผเชยวชาญดานความปลอดภยของเครองมอแพทย

กลยทธท 5 พฒนาประสทธภาพและคณภาพงานบรการพจารณาอนญาตใหมความรวดเรว โปรงใสและเปนธรรม (S2O8)

ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. วเคราะหภารกจและอตรากาลงดานงานบรการใหมความเหมาะสม และสามารถรองรบ

การใหบรการไดอยางมประสทธภาพ 2. ปรบปรงกระบวนการทางานใหมประสทธภาพ รวดเรว โปรงใส (Reprocess) เพอสนบสนน

สงเสรมใหผประกอบการมโอกาสทางการแขงขนเพมขน 3. ลดขนตอนและรกษาระยะเวลาการใหบรการใหเปนไปตามมาตรฐานทกาหนด

Page 139: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๑

4. เพมชองทางการใหบรการทมความรวดเรวยงขน โดยนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาชวย

ในการปฏบตงาน 5. จดทาองคความรเกยวกบการขออนญาตใหผเกยวของรบร รบทราบ เพอปฏบตไดอยางถกตอง

และลดเวลาการมาขอใชบรการ 6. พฒนาความร ความสามารถของเจาหนาทผใหบรการใหเปนมาตรฐานเดยวกน

ผบรหารกลยทธ : ผอานวยการศนยบรการผลตภณฑสขภาพเบดเสรจ

Page 140: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๒

กรอบการพฒนาของประเดนยทธศาสตร 1. มงลดการเกดโรคและปญหาสขภาพอนเนองจากการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทไมมคณภาพ

โดยเฉพาะผลตภณฑทกระทบตอกลมเปาหมายเดก เยาวชน ผสงอาย หรอกลมเสยง 2. มงสงเสรมใหประชาชน ชมชนมความเขมแขง มศกยภาพในการจดการผลตภณฑสขภาพในชมชน

เกดการรวมกลมเปนกลมประชาคมในชมชนทเขมแขง ทางานควบคกนไปกบหนวยงานของกระทรวงสาธารณสขและสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. มงยกระดบขดความสามารถของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหสามารถสรางและพฒนาองคความร นวตกรรม ขอเสนอการพฒนา เพอการชนาเชงนโยบาย และการพฒนาดานผลตภณฑสขภาพแกสงคม เพอการยกระดบคณภาพชวตของประชาชนและการพฒนาประเทศดานผลตภณฑสขภาพของประเทศใหไดเปรยบในการแขงขนในเวทโลก

เปาหมายการพฒนาของประเดนยทธศาสตร ระยะสน (3 ป) 1. มรปแบบและขอมลขาวสารททนสมยสอสารไปยงประชาชนกลมเปาหมายไดไดอยาง

เหมาะสมแตละกลมเปาหมาย 2. มเครอขายในการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ระยะกลาง (5 ป) 1. มชองทางการสอสารประจาของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. มฐานความรดานผลตภณฑสขภาพททนสมย เขาถงและสบคนไดงาย ระยะยาว (10 ป) ผบรโภคมความรและพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตองสามารถพงพาตนเองได

เปาประสงคของประเดนยทธศาสตร ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง ปลอดภยสมประโยชน

ผบรหารประเดนยทธศาสตร : รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา 3

ตวชวดประเดนยทธศาสตร คาเปาหมาย

ตวชวด หนวยนบ 2556

(ผลงาน) 2557 2558 2559 2560 2561 ผบรโภคมพฤตกรรม การบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง

รอยละ 83.5 (82.2)

82 82.5 83 83.5 84

ผลผลต : ผบรโภคไดรบความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง

ยทธศาสตรท 2 พฒนาผบรโภคใหมศกยภาพ เพอการพงพาตนเองได

ในการบรโภคผลตภณฑสขภาพ

Page 141: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๓

กลยทธท 1 เสรมสรางความรของประชาชน ในการเลอกซอเลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพ (S1O11, S1T8)

ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนารปแบบและชองทางการนาเสนอขอมลการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ผานชองทางท

เหมาะสมกบกลมเปาหมายและทนตอสถานการณ 2. พฒนาองคความรเกยวกบกระบวนการถายทอดองคความรและเนอหาดานผลตภณฑสขภาพ

ผบรหารกลยทธ : ผอานวยการกองพฒนาศกยภาพผบรโภค

กลยทธท 2 สรางความตระหนกเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง (S1O11, S1T9, S1O12)

ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. สรางกระแสการบรโภคเพอสขภาพโดยเผยแพรขอมลความรผานสอทหลากหลาย

เชนโทรทศน วทย สงพมพ เปนตน 2. สรางความตระหนกในการเลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง โดยจดกจกรรมรณรงค

ตาง ๆ ทเกยวกบการเลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพอยางปลอดภย

ผบรหารกลยทธ : ผอานวยการกองพฒนาศกยภาพผบรโภค

Page 142: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๔

กรอบการพฒนาของประเดนยทธศาสตร ๑. เนนการเปลยนแปลงระบบการปฏบตงานดานวตถเสพตดของสานกงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา เกยวกบการจดการกบผลตภณฑวตถเสพตดและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและอตสาหกรรมใหไดรบการควบคมและเฝาระวงอยางเขมงวด และมประสทธภาพ เพอใหมคณภาพไดมาตรฐานตามหลกเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบทกาหนดและมการบงคบใชกฎหมายอยางทวถงและเขมงวดตามกฎหมาย วาดวยวตถเสพตด โดยสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. เนนการเพมประสทธภาพของระบบเครอขายสารสนเทศวตถเสพตดและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตร และอตสาหกรรม ใหครอบคลมทงในระดบประเทศและสากล

๓. เพมขดสมรรถนะในการประสานงาน แลกเปลยนขอมลการเฝาระวงตวยาและสารตงตนกบหนวยงานทเกยวของในระดบประเทศและระดบสากล

๔. เนนการเพมประสทธภาพในการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหสามารถบงคบใชกฎหมายดานวตถเสพตดอยางมประสทธภาพ กฎหมายมความทนสมย สอดคลองกบความจาเปน ในการดาเนนงานของภาครฐและเอกชน

เปาหมายการพฒนาของประเดนยทธศาสตร ระยะสน (๓ ป) ๑. มงเนนการกากบดแลคณภาพ มาตรฐานผลตภณฑวตถเสพตดทใชในทางการแพทย

โดยคานงถงประโยชนของผบรโภคและมมาตรฐานการดาเนนงานอยางเปนรปธรรม ๒. ระบบการควบคม ตดตามและเฝาระวงการกระจายของตวยา เคมภณฑจาเปนและสารตงตน

ทไดรบอนญาตตามกฎหมายวาดวยวตถเสพตด โดยมแนวทางการดาเนนงานทสามารถเทยบเคยงไดในระดบสากล

๓. ระบบสารสนเทศดานวตถเสพตดและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและอตสาหกรรมทเปนเครอขาย สามารถเชอมโยงไดกบผรบอนญาตผลต นาเขา จาหนาย และครอบครองวตถ เสพตดทเปนตวยาเคมภณฑจาเปนและสารตงตน

๔. บคลากรมทกษะและสมรรถนะในการตดตาม ตรวจสอบและเฝาระวงทางระบาดวทยา ดานวตถเสพตด โดยเปนไปตามมาตรฐานการปฏบตงาน

ระยะกลาง (๕ ป) ๑. ระบบสารสนเทศดานวตถเสพตดและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและ

อตสาหกรรมทเปนเครอขาย สามารถเชอมโยงไดครอบคลมทวประเทศ โดยครอบคลมถงผรบอนญาตผลต นาเขา จาหนาย และครอบครองเพอใชประโยชนซงวตถเสพตด

๒. บคลากรมทกษะและสมรรถนะในการตดตาม ตรวจสอบและเฝาระวงทางระบาดวทยา ดานวตถเสพตด โดยเปนไปตามมาตรฐานการปฏบตงาน

ระยะยาว (๑๐ ป) 1. ระบบสารสนเทศดานวตถเสพตดและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและ

อตสาหกรรมทเปนเครอขาย สามารถเชอมโยงไดครอบคลมทวประเทศและเปนขอมลทเปนปจจบน ตลอดจนการเชอมโยงขอมลกบหนวยงานดานยาเสพตดไดในระดบสากล

ยทธศาสตรท 3 ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด

Page 143: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๕

2. บคลากรมทกษะและสมรรถนะในการตดตาม ตรวจสอบและเฝาระวงทางระบาดวทยา ดานวตถเสพตด โดยเปนไปตามมาตรฐานการปฏบตงาน

เปาประสงคของประเดนยทธศาสตร ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตดใหอยในระบบและมการปฏบตถกตองตามกฎหมาย

ผบรหารประเดนยทธศาสตร : รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา 1

ตวชวดประเดนยทธศาสตร

คาเปาหมาย ตวชวด หนวยนบ

2556 (ผลงาน) 2557 2558 2559 2560 2561

ผรบอนญาตทตรวจพบวากระทาผดเกยวกบตวยา และสารตงตนไดรบ การดาเนนการตามกฎหมาย

รอยละ - - 100 100 100 100

หมายเหต : การกระทาผดเกยวกบตวยาและสารตงตน หมายถง การกระทาความผดเกยวกบตวยาและสารตงตนทมใชความผดในเรองทเกยวของกบคณภาพมาตรฐานของผลตภณฑ

ผลผลต : ผรบอนญาตเกยวกบตวยาและสารตงตนปฏบตถกตองตามกฎหมาย

กลยทธท ๑ พฒนาและเพมประสทธภาพระบบการเฝาระวง และตดตามการเคลอนไหวของตวยาและ สารตงตนดานวตถเสพตดทอยในความรบผดชอบของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหมมาตรฐานเดยวกนทวประเทศ (W1O10, S1T12)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนาสถานประกอบการทมการใชสารตงตน เพอนาไปสการกาหนดแผนการตดตาม

ตรวจสอบการปฏบตตามหลกเกณฑวธการทดในการควบคม 2. สรางเครอขายการตดตาม ตรวจสอบและเฝาระวงเกยวกบตวยาและสารตงตนทใชในทาง

การแพทย วทยาศาสตรและอตสาหกรรมกบสวนภมภาค 3. กากบ ตดตาม และตรวจสอบเคมภณฑนาเขา ณ ดานอาหารและยา โดยกรมศลกากร และ

สานกดานอาหารและยาทกรายการ เพอเฝาระวงการลกลอบนาเขาตวยาและสารตงตน 4. ศกษา วเคราะหและประมวลผลการดาเนนงาน ตลอดจนปญหาการแพรระบาดและขอมล

การกระจายของตวยาและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและอตสาหกรรมของผรบอนญาต และผลการดาเนนคดของผฝาฝนกฎหมาย เพอนาไปสการพจารณากลไกและแนวทางในการบงคบใชกฎหมาย

ผบรหารกลยทธ : หวหนากลมกากบดแลหลงออกสตลาด กองควบคมวตถเสพตด

Page 144: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๖

กลยทธท ๒ พฒนาการกากบดแลยาเสพตดใหโทษและวตถออกฤทธทสานกงานคณะกรรมการอาหาร และยาจดหา (W2O15)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ ๑. พฒนาการจดซอจดหายาเสพตดใหโทษและวตถออกฤทธใหมคณภาพมาตรฐาน เพยงพอ

แกความจาเปนใชในประเทศ ๒. พฒนาการกากบดแลการกระจายยาเสพตดให โทษและวตถออกฤทธท ส านกงาน

คณะกรรมการอาหารและยาจดหาไมใหเกดการรวไหล 3. พฒนาระบบสารสนเทศของยาเสพตดใหโทษและวตถออกฤทธทสานกงานคณะกรรมการ

อาหารและยาจดหา ใหมความเชอมโยงระหวางหนวยงานทเกยวของใหเกดประสทธภาพในการกากบดแล ผบรหารกลยทธ : ผอานวยการกลมเงนทนหมนเวยนยาเสพตด

กลยทธท ๓ พฒนาระบบเครอขายสารสนเทศเกยวกบตวยาและสารตงตนดานวตถเสพตดใหเชอมโยงไดระหวางหนวยงานภาครฐ และภาคเอกชนทไดรบอนญาตตามกฎหมายวาดวยวตถเสพตด (W1O10, W1O15, W3O15)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ ๑. ผลกดนการพฒนาระบบสารสนเทศดานวตถเสพตดทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและ

อตสาหกรรม ใหสามารถรองรบการเขาถงขอมลการกระจายของวตถเสพตดทจะตองใชในการควบคม ตดตามและตรวจสอบจากหนวยงานสวนกลางและสวนภมภาคทเกยวของ

๒. จดทาฐานขอมลของผรบอนญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดและวตถอกฤทธใหครอบคลมทวประเทศโดยมมาตรฐานขอมลเดยวกน และสามารถสอสารกนไดอยางมประสทธภาพ

๓. พฒนาชองทางการสอสารทางอเลกทรอนกสระหวางหนวยงานภาครฐทงในสวนกลางและ สวนภมภาค และรวมถงผรบอนญาตภาคเอกชน เพอเปนอกชองทางหนงในการเพมความรวดเรว ในการสงผานขอมลการใชและการกระจายของตวยาและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและอตสาหกรรม

4. จดหาอปกรณคอมพวเตอรและอปกรณอน ๆ ทเกยวของ เพอสนบสนนการดาเนนงานของเจาหนาท

ผบรหารกลยทธ : หวหนากลมพฒนาระบบ กองควบคมวตถเสพตด

กลยทธท ๔ พฒนาและปรบปรงกฎหมาย ในการกากบดแลตวยาและสารตงตนใหทนตอสถานการณและสอดคลองกบระบบสากล (W5O6)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ ๑. ศกษา วเคราะหและประมวลขอมลผลการดาเนนงาน ตลอดจนปญหาการแพรระบาดและ

ขอมลการกระจายของตวยาและสารตงตนทใชในทางการแพทย วทยาศาสตรและอตสาหกรรมของผรบอนญาต และผลการดาเนนคดของผฝาฝนกฎหมาย เพอนาไปสการพฒนากลไก และแนวทางการบงคบใชกฎหมายหรอการพฒนาปรบปรงกฎหมาย

๒. กาหนดกรอบและแผนการพฒนา แกไขปรบปรงกฎหมายในระยะกลางและระยะยาว ๓. พฒนาและแกไขปรบปรงกฎหมายใหเหมาะสมกบสถานการณทเปลยนแปลงและสอดคลอง

กบสากล

ผบรหารกลยทธ : หวหนากลมกาหนดมาตรฐาน กองควบคมวตถเสพตด

Page 145: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๗

กลยทธท 5 พฒนาและเพมประสทธภาพการควบคมของกลางวตถเสพตด (W3O15)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนาระบบสารสนเทศเกยวกบของกลางวตถเสพตด เพอเพมประสทธภาพในการบรหาร

จดการการสบคนขอมลและตดตามผลคด 2. พฒนาระบบและกลไกการจดเกบใหสามารถรองรบปรมาณของกลางวตถเสพตดทเพมขนให

เหมาะสม ไมใหเกดการรวไหล

ผบรหารกลยทธ : หวหนากลมควบคมของกลาง กองควบคมวตถเสพตด

Page 146: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๘

กรอบการพฒนาของประเดนยทธศาสตร 1. มงยกระดบการพฒนาคณภาพการบรหารจดการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหม

คณภาพไดมาตรฐานเปนทยอมรบอยางยงยนในระดบสากล โดยใชเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) เปนแนวทางในการพฒนาอยางตอเนอง ทงระบบการนาองคกรสการเปนองคกรธรรมาภบาล (Organization Governance : OG) การบรหารเชงยทธศาสตร การพฒนาระบบปฏบตงานใหไดมาตรฐานเทยบเทาสากล และการวางระบบประเมนผลการปฏบตงานทชดเจน เปนธรรม

2. มงพฒนาระบบคอมพวเตอรและเครอขายของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาใหมโครงสรางระบบคอมพวเตอรและระบบเครอขายทสมบรณ มระบบสารสนเทศทสามารถรองรบการบรหารจดการ การบรการและการปฏบตงาน รวมทง สามารถเชอมโยงระบบเครอขายและระบบฐานขอมลทงหนวยงานภายในและตางประเทศ ขอมลมความครบถวน ถกตองและทนสมย สามารถเขาถงไดงายและใชเปนแหลงขอมลอางองในระดบประเทศได และบคลากรของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามทกษะ ทางดาน ICT ทเหมาะสมและเพยงพอตอการปฏบตงาน

3. มงเนนทรพยากรบคคล โดยพฒนาความเปนมออาชพของบคลากรทกสายงาน เพอผลกดน ความเปนเลศของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา มงสรางความผาสกและแรงจงใจในการปฏบตงาน ผานกระบวนการบรหารงานบคคลทมประสทธภาพ ไดมาตรฐาน อนกอใหเกดความผกพนระหวางบคลากรและองคกรตามบรบททเหมาะสม ตลอดจนมงสรางวฒนธรรมการเรยนรทงในระดบบคคลและองคกร โดยใชกระบวนการจดการความรเปนวฒนธรรมพนฐานในการสราง พฒนาและแลกเปลยนเรยนรเพอตอบสนองตอผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยทกกลม

เปาหมายการพฒนาของประเดนยทธศาสตร

ระยะสน (3 ป) (สนแผน 11) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรบรางวลคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA)

รายหมวด อยางนอย ๒ หมวด

ระยะปานกลาง (5 ป) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดรางวลคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) รายหมวด

ทกหมวด

ระยะ 7 ป สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาผานเกณฑรางวลคณภาพการบรหารจดการภาครฐ

สความเปนเลศ (TQC)

ระยะยาว(10 ป) สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาผานเกณฑรางวลคณภาพการบรหารจดการภาครฐ

สความเปนเลศ (TQA)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาองคกรสความเปนเลศ (High Performance Organization : HPO)

Page 147: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๓๙

เปาประสงคของประเดนยทธศาสตร การบรหารจดการของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยามคณภาพตามเกณฑการบรหารจดการ

ภาครฐและเตรยมความพรอมเขาส TQA

ผบรหารประเดนยทธศาสตร : รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยาทกากบดแลกลมพฒนาระบบบรหาร

ตวชวดประเดนยทธศาสตร

คาเปาหมาย ตวชวดประเดนยทธศาสตร หนวยวด

ผลงาน ทผานมา 2558 2559 2560 2561 2562

ระดบความสาเรจในการพฒนาองคกรตามเกณฑรางวลคณภาพ การบรหารจดการภาครฐ

ระดบ N/A 5 5 5 5 5

หมายเหต : เปาหมายรายหมวด

กลยทธท ๑ พฒนาระบบการนาและบรหารจดการองคการทด (S1O11, S1O9, S3O1, S7O1, W9O4) มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนาระบบการนาองคกรของผบรหาร 2. เสรมสรางระบบการกากบดแลองคการทด (OG) 3. พฒนาคานยมและวฒนธรรมการทางานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา 4. พฒนาองคกรไปสองคกรแหงการเรยนร (LO)

ผบรหารกลยทธ : รองเลขาธการคณะกรรมการอาหารและยา 1

กลยทธท 2 พฒนาระบบการบรหารยทธศาสตร (S4T5, S6O1, S6O3, S6O5, W4O4, W7O5, W7O1, W8O1)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. กาหนดยทธศาสตร ทศทาง นโยบาย วางแผนยทธศาสตร แผนบรหารทรพยากร (คน/เงน)

แผนปฏบตการ ตลอดจนแผนกากบ ตดตามและประเมนผล 2. พฒนาระบบการสอสารทศทางนโยบายและยทธศาสตร ตลอดจนการแปลงแผนไปส

การปฏบต 3. พฒนาระบบการวด วเคราะห การกากบตดตามและประเมนผลการดาเนนงาน

ผบรหารกลยทธ : ผอานวยการกองแผนงานและวชาการ

Page 148: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔๐

กลยทธท 3 พฒนากระบวนการดาเนนงานใหสอดคลองกบความตองการของผรบบรการและผมสวนได สวนเสย (S2O4, S2O7, W18O4)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนา/ปรบปรงระบบการรบฟงความตองการ ขอคดเหน ขอรองเรยนของผรบบรการและ

ผมสวนไดสวนเสย 2. พฒนา/ปรบปรงกระบวนการดาเนนงานของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

ใหสอดคลองกบความตองการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย 3. พฒนาและปรบปรงระบบบรหารคณภาพของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาอยาง

ตอเนองและยงยน

ผบรหารกลยทธ : ผเชยวชาญดานพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดานสาธารณสข

กลยทธท 4 พฒนาขอมลและระบบสารสนเทศ (S1O13, W2O15, W2T15, W2T17, W3T16, W17O15)

มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนาระบบการเชอมโยงขอมลผานเครอขายคอมพวเตอรกบหนวยงานตาง ๆ ทงภายในและ

ภายนอกใหมประสทธภาพ 2. พฒนาระบบฐานขอมลทเปนสากล ครบถวน ครอบคลม ทนสมย ปรบปรงอยางตอเนอง

เพยงพอตอการเปนแหลงขอมลสารสนเทศดานผลตภณฑสขภาพของประเทศ 3. พฒนาระบบการรกษาความมนคงปลอดภยของระบบคอมพวเตอรและเครอขาย 4. พฒนาระบบสารสนเทศพนฐานและปรบปรงฐานขอมล เพอการบรหารจดการและ

การบรการทมประสทธภาพ 5. พฒนาระบบโครงสรางพนฐานคอมพวเตอรและเครอขายใหครอบคลมอยางเหมาะสมและ

ตอเนอง

6. บารงรกษาระบบคอมพวเตอรและเครอขายใหมความพรอมใชงานตลอดเวลา 7. พฒนาความรและสงเสรมบคลากรใหมความร ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เพอเพม

ประสทธภาพในการปฏบตงาน

ผบรหารกลยทธ : ผอานวยการศนยขอมลและสารสนเทศ

กลยทธท 5 พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล (S6O4, S9T5, W10-W16,O4) มาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. พฒนาระบบบรหารทรพยากรบคคลใหสามารถตอบสนองยทธศาสตรของสานกงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 2. พฒนาทรพยากรบคคลใหมสมรรถนะเพยงพอตอการปฏ บ ตงานตามยทธศาสตร

ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผบรหารกลยทธ : เลขานการกรม

Page 149: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔๑

กลยทธท 6 สรางความเขมแขงของเครอขายและเปดโอกาสใหผมสวนไดสวนเสยเขามามสวนรวม ในการดาเนนงานคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ (S1O11, W1O9, W1O10)

ขอเสนอมาตรการและแนวทางสการปฏบตของกลยทธ 1. สงเสรมใหทกภาคสวนท เกยวของเขามามสวนรวมเปนเครอขายในการดาเนนงาน

ของสานกงานคณะกรรมการอาหารและยาและพฒนาใหเกดความยงยน 2. พฒนาระบบและชองทางการประสานงานเครอขายผมสวนไดสวนเสยกบสานกงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ในการดาเนนงานแบบมสวนรวมทงสวนกลางและสวนภมภาค 3. สงเสรมการจดการองคความรการคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพของเครอขาย

และจดเวทเพอสรางความสมพนธระหวางเครอขายอยางตอเนอง 4. สงเสรมภาคเอกชนใหมสวนรวมในการกากบและรบรองผลตภณฑสขภาพของตนเองใหม

มาตรฐานและความปลอดภย (Self-Regulation) 5. พฒนาแกนนาและเครอขายตนแบบเพอถายทอดองคความรและรปแบบการดาเนนงาน

การคมครองผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ

ผบรหารกลยทธ : ผ เ ช ย วชาญดานพฒนาระบบการค มครองผ บ ร โภคผล ต ภณฑ ดานสาธารณสข

Page 150: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

หนวยงานทเกยวของ

2555 2557 2558 2559

R : มตประสทธผล

R1. ระบบการกากบดแล 1. พฒนาระบบการควบคม กากบดแล 1. จานวนจงหวดนารองทม - 1 จงหวด/ 2 จงหวด/ 3 จงหวด/ - กอง คบ. - สานก/กอง/กลม

ผลตภณฑสขภาพไดมาตรฐาน ผลตภณฑสขภาพใหเปนมาตรฐานเดยวกน การดาเนนงานตามมาตรฐาน 1 เขตบรการ 1 เขตบรการ 1 เขตบรการ ผลตภณฑ

เดยวกนทวประเทศและสามารถ ทวประเทศและสามารถเทยบเคยงได ระบบกากบดแลผลตภณฑสขภาพ สขภาพ สขภาพ สขภาพ

เทยบเคยงไดในระดบสากล ในระดบสากล (12 จงหวด) (24 จงหวด) (36 จงหวด)

2. ระดบความสาเรจของ 5 5 5 5 - สานก/กอง/กลม

การเทยบเคยงการพฒนากระบวนการ ผลตภณฑ

ดานการกากบดแลผลตภณฑสขภาพ - สานกดานฯ

R2. ประชาชนมพฤตกรรม 2. สรางความตระหนก เพอการปรบ 3. รอยละของผบรโภคมพฤตกรรม 83 82 82.5 83 - กอง พศ.

ในการเลอกซอเลอกบรโภค เปลยนพฤตกรรมการบรโภค การบรโภคผลตภณฑสขภาพ

ผลตภณฑสขภาพอยางรเทาทน ผลตภณฑสขภาพทถกตอง ทถกตอง

R3. สถานประกอบการทม 3. พฒนาและเพมประสทธภาพระบบ 4. ระดบความสาเรจในการพฒนา 5 5 5 5 - กอง ต.

การใชสารตงตนมการปฏบตตาม การเฝาระวง และตดตามการเคลอนไหว สถานประกอบการทมการใช

เกณฑมาตรฐานวธการปฏบต ของตวยาและสารตงตนดานวตถเสพตด สารตงตน

ทดในการควบคมปองกนการนา อยในความรบผดชอบของ อย. ใหมสารตงตนไปใชในทางทผด มาตรฐานเดยวกนทวประเทศ

5 -

(82.2)

5

(ระดบ 5)

บทท 5

หนวยงานทรบผดชอบ

การแปลงแผนไปสการปฏบตการถายทอดกลยทธหลกไปปฏบต หลงจากทไดพฒนายทธศาสตร โดยมขอมลทสาคญ คอ วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร เปาประสงคยทธศาสตรและกลยทธหลกทสาคญแลว

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)เปาประสงค กลยทธ

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ตองจดทาแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และตวชวดยทธศาสตร เพอเปนเครองมอในการสอสารถายทอดยทธศาสตรขององคกรใหกบบคคลในระดบตาง ๆ ทกระดบ

(ผลงาน)

เพอใหผปฏบตงานไดเหนภาพยทธศาสตรขององคกร กอใหเกดความเขาใจตอเปาหมายและยทธศาสตรทตรงกนดวย ทาใหเกดความเปนเอกภาพในการดาเนนงานของหนวยงานปฏบต โดยในการจดทาแผนทยทธศาตร

ไดจาแนกกลยทธเปน 4 มต ดงน

ตวชวด

2556

-

83.5

Page 151: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

หนวยงานทเกยวของ

2555 2557 2558 2559

หนวยงานทรบผดชอบ

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)เปาประสงค กลยทธ ตวชวด

2556

S : มตคณภาพการบรการ

S1. ประชาชนมพฤตกรรม 4. เสรมสรางความรของประชาชน 5. รอยละของผบรโภคมความร 91 88 90 91 - กอง พศ. - สานก/กอง/กลม

ในการเลอกซอเลอกบรโภค ในการเลอกซอเลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพ เกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง ผลตภณฑ

ผลตภณฑสขภาพอยางรเทาทน

และพงตนเองได

S2. งานบรการพจารณาอนญาต 5. พฒนาประสทธภาพและคณภาพ 6. รอยละความพงพอใจของ 75 77 77 78 - สานก/กอง/กลม - ก.พ.ร.อย.

มประสทธภาพ รวดเรว โปรงใส งานบรการพจารณาอนญาตใหม ผใชบรการ ผลตภณฑ

และเปนธรรม ความรวดเรว โปรงใสและเปนธรรม - ศนย OSSC

- สานกดานฯ

M : มตประสทธภาพของการปฏบตราชการ

M1. การจดหาวตถเสพตด 6. พฒนาการกากบดแลยาเสพตดใหโทษ 7. ระดบความสาเรจของการพฒนา 5 5 5 5 - กลมเงนทน

ทใชในทางการแพทย และวตถออกฤทธท อย. จดหา หลกเกณฑและแนวทางการพจารณา หมนเวยนยาเสพตดโดย อย. ทกประเภทมคณภาพ เกยวกบคณภาพมาตรฐานมาตรฐาน ปลอดภย ความปลอดภยของยาเสพตด

ใหโทษและวตถออกฤทธทกประเภทท อย. จดหา

M2. อย.สามารถควบคมของกลาง 7. พฒนาและเพมประสทธภาพการควบคม 8. ระดบความสาเรจในการเพมพนท 5 5 5 5 - กอง ต.

ไดอยางมประสทธภาพ ของกลางวตถเสพตด การจดเกบของกลางใหเพยงพอ

M3. อย. สามารถใช 8. พฒนาระบบการจดการดานการเงน 9. ระดบความสาเรจ 5 5 5 5 - สล. - สานก/กอง/กลม

คาธรรมเนยมตาง ๆ มาเพอ เพอเพมศกยภาพในการคมครองผบรโภค ของปรบเปลยนระบบการบรหาร - กลม น. ผลตภณฑ

ใชในการพฒนาการดาเนนงาน จดการดานการเงน

ของ อย. ใหมประสทธภาพ

5

(94.6)

91.5

(ผลงาน)

5

-

80

(75.28)

(ระดบ 5)

5

(ระดบ 3)

Page 152: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

หนวยงานทเกยวของ

2555 2557 2558 2559

หนวยงานทรบผดชอบ

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)เปาประสงค กลยทธ ตวชวด

2556

M4. การถายโอนภารกจและ 9. เพมประสทธภาพการดาเนนงาน 10. ระดบความสาเรจของ 5 5 5 5 - สานก/กอง/กลม - กพร. อย.

การกระจายอานาจให อปท. ควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ การถายโอนภารกจดานงาน ผลตภณฑ

ดาเนนการ คบส. อยางมประสทธภาพ โดยถายโอนภารกจใหภาคเอกชน คมครองผบรโภคดานผลตภณฑ

หรอหนวยงานอนทมศกยภาพ สขภาพใหภาคเอกชนหรอหนวยงาน

และสงเสรมให อปท. มการดาเนนงาน อน ๆคมครองผบรโภค

11. รอยละขององคกรปกครอง 20 40 50 60 - กอง คบ.

สวนทองถนทดาเนนงานคมครอง - สานก/กอง/กลม

ผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ผลตภณฑ

M5. เครอขายงานคมครองผบรโภค 10. พฒนาเครอขายการคมครองผบรโภค 12. ระดบความสาเรจของ 5 5 5 5 - กอง คบ.

มความเขมแขงและดาเนนงาน ดานผลตภณฑสขภาพ การพฒนาเครอขายงานคมครอง - ทกสานก/กอง/กลม

ไดอยางเชอมโยงถงระดบพนท ผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ

13. ระดบความสาเรจ 5 5 5 5 - กอง คบ. - ทกสานก/กอง/กลม

ในการสรางกระบวนการ

มสวนรวมของผมสวนได

สวนเสยในการดาเนนงาน คบส.

M7. อย. มกฎหมายการคมครอง 11. พฒนาและปรบปรงกฎหมาย 14. รอยละของจานวนกฎระเบยบ 100 100 100 100 - กลม น.

ผบรโภคดานผลตภณฑสขภาพ ดานการคมครองผบรโภค ทไดรบการปรบปรง พฒนา - สานก/กอง/กลม

ทนตอสถานการณและ ดานผลตภณฑสขภาพใหทนตอ ตามแผน ผลตภณฑ

สอดคลองกบสากล สถานการณและสอดคลองกบสากล

15. จานวนกฎระเบยบทมการนา - - 6 6 - กอง ช. (สปท.) - กลม น.

GRP มาใชในการพฒนา ปรบปรง - สานก/กอง/กลม

ผลตภณฑ

5

(ระดบ 5)

(ระดบ 5)

5

-

5

100

(100)

(ระดบ 5)

40

(63.11)

Page 153: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

หนวยงานทเกยวของ

2555 2557 2558 2559

หนวยงานทรบผดชอบ

คาเปาหมาย 5 ป (พ.ศ.)เปาประสงค กลยทธ ตวชวด

2556

16. รอยละของจานวน 100 100 100 100 - กอง ต.

กฏระเบยบทเกยวกบการควบคม

ตวยาและสารตงตนทไดรบ

การปรบปรงพฒนาตามแผน

C : มตพฒนาองคกร

C1 : การบรหารจดการ 12. พฒนาระบบการนาและบรหารจดการ 17. รอยละความสาเรจของ 90 92 - กอง ช. - ทกสานก/กอง/กลม

ของสานกงานคณะกรรมการอาหาร องคการทด การดาเนนการตามระบบการนาองคกร

และยามคณภาพตามเกณฑ 13. พฒนาระบบการบรหารยทธศาสตร 18. รอยละความสาเรจ 80 85 - กอง ช. - ทกสานก/กอง/กลม

การบรหารจดการภาครฐ ของการบรรลตามตวชวดยทธศาสตร

14. พฒนากระบวนการดาเนนงาน 19. ระดบความสาเรจของการจดการ 5 5 - กอง ช. - ทกสานก/กอง/กลม

ใหสอดคลองกบความตองการ กระบวนการของผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย

15. พฒนาขอมลและระบบสารสนเทศ 20. ระดบความสาเรจของการพฒนา 5 5 5 5 - ศนยขอมลฯ - ทกสานก/กอง/กลม

ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

เพอการบรหารจดการ การบรการ

และการปฏบตงานของ อย.21. ระดบความสาเรจในการพฒนา 5 5 5 5 - กอง ต.ระบบสารสนเทศเพอควบคมตวยาและสารตงตน

16. พฒนาระบบการบรหารทรพยากรบคคล 22. รอยละความสอดคลอง 50 52 - กอง ช. - ทกสานก/กอง/กลม

ของแผนพฒนาบคลากร - สล. (ฝาย จ.)กบแผนยทธศาสตร อย./นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล23. รอยละความสาเรจ 75 75 - กอง ช. - ทกสานก/กอง/กลม

ของการดาเนนการตามแผน - คณะทางาน HRHR Scorecard รายป Scorecard

5 -

(ระดบ 5)

5

100

(100)

Page 154: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

แผนทยทธศาสตรสานกงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคกรทเปนเลศดานการคมครองผบรโภค เพอใหผลตภณฑสขภาพมคณภาพปลอดภย ผบรโภคมนใจ ผประกอบการไทยกาวไกลสสากล

ประสทธภาพของ การปฏบตราชการ (Internal Process

Perspective)

คณภาพการบรการ (Customer Perspective)

การพฒนาองคกร (Learning and Growth

Perspective)

ประสทธผล ทางยทธศาสตร

(Financial Perspective)

พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ

ใหมประสทธภาพทดเทยมสากล

พฒนาผบรโภคใหมศกยภาพ เพอการพงพาตนเองได

ในการบรโภคผลตภณฑสขภาพ

ควบคมตวยาและสารตงตน ทเปนวตถเสพตด

วสยทศน (Vision)

ประเดนยทศาสตร (Strategic Issues)

ผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการมคณภาพ ไดมาตรฐาน ตามหลกเกณฑ ระเบยบ ขอบงคบทกาหนด

ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง ปลอดภยสมประโยชน

ระบบการควบคม ตดตาม และการเฝาระวงตวยา เคมภณฑจาเปนและสารตงตน ไมใหรวไหล

ออกสนอกระบบอยางมประสทธภาพ

เปาประสงค (Goal)

พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ ใหเปนมาตรฐานเดยวกนทวประเทศ

และสามารถเทยบเคยงไดในระดบสากล (ย1/ก2)

เสรมสรางความรของประชาชนในการเลอกซอ เลอกบรโภคผลตภณฑสขภาพ

(ย2/ก1)

พฒนาประสทธภาพและคณภาพงานบรการพจารณาอนญาต ใหมความรวดเรว โปรงใสและเปนธรรม

(ย1/ก5)

พฒนาการกากบดแลยาเสพตดใหโทษและวตถออกฤทธท อย. จดหา

(ย3/ก2)

พฒนาและเพมประสทธภาพ ระบบการเฝาระวงและตดตาม

การเคลอนไหวของตวยาและสารตงตนดานวตถเสพตดใหมมาตรฐานเดยวกน

(ย3/ก1)

พฒนาระบบ การบรหารจดการ

ดานการเงน (ย1/ก4)

ถายโอนภารกจใหภาคเอกชน หรอหนวยงานอนทมศกยภาพ

และสงเสรมให อปท. มการดาเนนงาน คบส.

(ย1/ก3)

พฒนาและปรบปรงกฎหมายใหทนตอสถานการณและ

สอดคลองกบสากล (ย1/ก1, ย3/ก4)

พฒนาเครอขาย การคมครองผบรโภค ดานผลตภณฑสขภาพ

(ย4/ก6)

พฒนาและเพมประสทธภาพ

การควบคมของกลางวตถเสพตด (ย3/ก5)

สรางความตระหนก เพอการปรบเปลยนพฤตกรรม การบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

(ย2/ก2)

พฒนาการบรหารจดการองคกรไปสความเปนเลศ

พฒนาองคกรสความเปนเลศ (ย4/ก1, ก2, ก3, ก4, ก5), ย3/ก3

บรหารจดการองคกร (ย4/ก1, ก2) (หมวด 1, 2)

พฒนากระบวนการทางาน (ย4/ก3) (หมวด 3, 6)

พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ (ย4/ก4) (หมวด 4), (ย3/ก3)

พฒนาบคลากร (ย4/ก5) (หมวด 5)

หมายเหต : (ย/ก) หมายถง (ประเดนยทธศาสตร/กลยทธ)

Page 155: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔๖

บทท 6 แผนปฏบตราชการ ประจาป พ.ศ. 2558

จากนโยบายและทศทางการดาเนนงานทกลาวมาแลวขางตน สานกงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกาหนดเปาหมายการใหบรการหนวยงาน ผลผลต กจกรรมหลก ตวชวดและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรบ เพอใหการแปลงแผนไปสการปฏบตเปนรปธรรมและสามารถวดผลการดาเนนงานได โดยมรายละเอยด ดงน

1. กรอบวงเงนคาของบประมาณ ประจาป 2557-2558 จาแนกตามงบรายจาย

งบรายจาย ป 2557 (ไดรบจดสรร) ป 2558 (คาของบประมาณ)

รวมทงสน 802,614,700 1,431,827,300 1. งบบคลากร 241,250,300 255,810,500 2. งบดาเนนงาน 482,089,300 815,322,600 3. งบลงทน 71,175,100 325,136,100 4. งบเงนอดหนน - 1,608,100 5. งบรายจายอน 8,100,000 33,,950,000

2. เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด และงบประมาณ ประจาป 2558

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด

คาเปาหมาย และหนวยนบ

วงเงนคาของบประมาณ

รวมทงสน 1,431,827,300

1. ระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ มศกยภาพสามารถรองรบเขาสประชาคมอาเซยน

106,199,700

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละขอคาขอผลตภณฑสขภาพไดรบอนญาตตามขอตกลงอาเซยน

รอยละ 90

2. ผลตภณฑสขภาพมคณภาพความปลอดภย เปนทยอมรบและแขงขนไดในระดบสากล

45,793,500

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพมระบบการผลตและประกนคณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล

รอยละ 25

3. ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพปลอดภยและสมประโยชน

923,649,300

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของผบรโภค มความเชอมนตอผลตภณฑสขภาพทไดรบการรบรองจาก อย.

รอยละ 95

Page 156: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔๗

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ตวชวด

คาเปาหมาย และหนวยนบ

วงเงนคาของบประมาณ

4. ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง

211,418,100

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

รอยละ 82.5

5. ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด ใหอยในระบบและมการปฏบตถกตองตามกฎหมาย

144,766,700

ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของผรบอนญาตทตรวจพบวากระทาผดเกยวกบตวยาและสารตงตนไดรบ การดาเนนการตามกฎหมาย

รอยละ 100

3. แผนงาน ผลผลต กจกรรม ตวชวด และงบประมาณ ประจาป 2558

แผนงาน ผลผลต กจกรรม และตวชวด คาเปาหมาย และหนวยนบ

วงเงนคาของบประมาณ

รวมทงสน 1,431,827,300 แผนงาน 1 : การรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 106,199,700 โครงการ : โครงการเสรมสรางระบบการกากบดแลผลตภณฑสขภาพใหสอดคลองกบขอตกลงอาเซยน

106,199,700

ตวชวดเชงปรมาณ : - จานวนผประกอบการทสามารถปรบตวได ตามขอตกลงอาเซยน

150 ราย

กจกรรม : พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพใหสอดคลองกบขอตกลงอาเซยน

8 ฉบบ 106,199,700

แผนงาน 2 : เพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 45,793,500 โครงการ : โครงการพฒนาอตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพรองรบการพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต

45,793,500

ตวชวดเชงปรมาณ : - สถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ทมการพฒนาตามมาตรฐานสากล

รอยละ 80

กจกรรม : พฒนาสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพมาตรฐาน

130 ราย 45,793,500

แผนงาน 3 : พฒนาดานสาธารณสข 1,135,067,400 ผลผลต : ผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการไดรบการกากบดแลและตรวจสอบใหมมาตรฐาน ตามเกณฑทกาหนด

923,649,300

Page 157: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔๘

แผนงาน ผลผลต กจกรรม และตวชวด คาเปาหมาย และหนวยนบ

วงเงนคาของบประมาณ

ตวชวดเชงปรมาณ : - คาขออนญาตผลตภณฑสขภาพไดรบการพจารณาอนญาตแลวเสรจภายในเวลาทกาหนด

รอยละ 98

ตวชวดเชงปรมาณ : - คาขออนญาตสถานประกอบการไดรบการพจารณาอนญาตแลวเสรจภายในเวลาทกาหนด

รอยละ 98

ตวชวดเชงปรมาณ : - ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 99.7

ตวชวดเชงปรมาณ : - ผลตภณฑสขภาพทไมไดรบอนญาตไดรบ การตดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย

รอยละ 80

ตวชวดเชงปรมาณ : - สถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

รอยละ 98.8

ตวชวดเชงปรมาณ : - สถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพทไมไดรบอนญาตไดรบการตดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย

รอยละ 80

ตวชวดเชงปรมาณ : - โฆษณาทตรวจพบวาไมถกตองไดรบการดาเนนการตามกฎหมาย

รอยละ 100

กจกรรม : 1. พจารณากลนกรองผลตภณฑสขภาพกอนออก สตลาด

454,262 รายการ

385,672,500

2. พจารณาตรวจสอบคณภาพมาตรฐานของ สถานประกอบการกอนอนญาตใหมการประกอบการ

22,890 ราย 18,015,200

3. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภยของผลตภณฑสขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย

778,640 รายการ 340,700,100

4. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภยของสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย

5,635 ราย 36,595,500

5. พฒนาคณภาพผลตภณฑสขภาพชมชน 1,800 รายการ/ 1,800 ราย รอยละ 40

130,416,300

6. พฒนายกระดบมาตรฐานการผลตอาหาร 76 ราย 12,249,700

Page 158: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

๑๔๙

แผนงาน ผลผลต กจกรรม และตวชวด คาเปาหมาย และหนวยนบ

วงเงนคาของบประมาณ

ผลผลต : ผบรโภคไดรบความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง

211,418,100

ตวชวดเชงคณภาพ : - ผบรโภคมความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง

รอยละ 90

กจกรรม : 1. ผลตสอองคความรดานผลตภณฑสขภาพเพอเผยแพร

379 เรอง/670 ครง

80,288,200

2. รณรงคใหผบรโภคมความรการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

5 โครงการ 131,129,900

แผนงาน 4 : ปองกน ปราบปราม และบาบดรกษา ยาเสพตด

144,766,700

ผลผลต : ผรบอนญาตเกยวกบตวยาและสารตงตนปฏบตถกตองตามกฎหมาย

144,766,700

ตวชวดเชงคณภาพ : - ผรบอนญาตวตถเสพตดดาเนนการถกตอง ตามกฎหมาย

รอยละ 98

ตวชวดเชงคณภาพ : - รายงานวตถเสพตดทไมตรงกบขอเทจจรงไดรบ การตรวจสอบแกไขหรอถกดาเนนการตามกฎหมาย

รอยละ 100

กจกรรม : ควบคมตวยาและสารตงตนทเปน วตถเสพตด

18,000 รายการ 144,766,700

Page 159: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

4. กรอบวงเงนคาของบประมาณรายจาย ประจาป พ.ศ. 2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผลต กจกรรมและงบรายจาย

แผนงาน - ผลผลต – กจกรรม รวมทงสน งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวมทงสน 1,431,827,300 255,810,500 815,322,600 325,136,100 1,608,100 33,,950,000

แผนงาน 1 : การรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 106,199,700 75,599,700 30,600,000 โครงการ : โครงการเสรมสรางระบบการเฝาระวงผลตภณฑสขภาพและเพมศกยภาพการแขงขนในตลาดอาเซยน

106,199,700

75,599,700 30,600,000

กจกรรม : พฒนาระบบการควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพใหสอดคลองกบขอตกลงอาเซยน

106,199,700

75,599,700 30,600,000

แผนงาน 2 : เพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ 45,793,500 45,793,500 โครงการ : โครงการพฒนาอตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพรองรบการพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลางสขภาพนานาชาต

45,793,500 45,793,500

กจกรรม : พฒนาสถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ ใหมคณภาพมาตรฐาน

45,793,500 45,793,500

แผนงาน 3 : พฒนาดานสาธารณสข 1,135,067,400 242,052,500 669,034,200 189,080,300 1,608,100 33,292,300 ผลผลต : ผลตภณฑสขภาพและสถานประกอบการไดรบ การกากบดแลและตรวจสอบใหมมาตรฐานตามเกณฑทกาหนด

923,649,300 230,386,700 477,386,900 185,380,300 1,608,100 28,887,300

กจกรรม : 1. พจารณากลนกรองผลตภณฑสขภาพกอนออกสตลาด

385,672,500 119,221,600 177,991,900

79,149,700 9,309,300

2. พจารณาตรวจสอบคณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการ กอนอนญาตใหมการประกอบการ

18,015,200 8,911,800

9,003,400 100,000

3. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภย ของผลตภณฑสขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย

340,700,100 83,966,300

243,197,800 1,754,600 1,608,100 10,173,300

4. ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพมาตรฐานความปลอดภย ของสถานประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย

36,959,500 17,205,200 19,390,300

5. พฒนาคณภาพผลตภณฑสขภาพชมชน 130,416,300 821,300 15,814,300 104,376,000 9,404,700 6. พฒนายกระดบมาตรฐานการผลตอาหาร 12,249,700 260,500 11,989,200

Page 160: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

แผนงาน - ผลผลต – กจกรรม รวมทงสน งบบคลากร งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน ผลผลต : ผบรโภคไดรบความรเกยวกบผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง

211,418,100 11,665,800 191,647,300 3,700,000 4,405,000

กจกรรม : 1. ผลตสอองคความรดานผลตภณฑสขภาพเพอเผยแพร

80,288,200 7,337,700 69,250,500 3,700,000

2. รณรงคใหผบรโภคมมความรการบรโภคผลตภณฑสขภาพ ทถกตอง

131,129,900 4,328,100 122,396,800 4,405,000

แผนงาน 4 : ปองกน ปราบปราม และบาบดรกษายาเสพตด 144,766,700 13,758,000 24,895,200 105,455,800 657,700 ผลผลต : ผรบอนญาตเกยวกบตวยาและสารตงตนปฏบตถกตองตามกฎหมาย

144,766,700 13,758,000 24,895,200 105,455,800 657,700

กจกรรม : ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด 144,766,700 13,758,000 24,895,200 105,455,800 657,700

Page 161: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

การวางแผนในระบบ E-budgeting

วสยทศน

พนธกจ

แผนการบรหารราชการแผนดน เปาหมายการใหบรการกระทรวง กลยทธ/

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน วธดาเนนการทกาหนดในแผนบรหารราชการแผนดน

นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการ

ในปแรก

ประเดนนโยบายท 1.2 กาหนดใหการแกไขและ

ปองกนปญหายาเสพตดเปนวาระแหงชาต

เปาหมายเชงนโยบาย : 1.2(1) ปญหา

ยาเสพตดลดลงและไมสงผลกระทบ

ตอความสงบสขของสงคม

เปาหมายการใหบรการกระทรวง :

5 ประชาชนผเสพ ผตดยาและสารเสพตด

ไดรบการบาบดรกษา ฟนฟ เฝาระวง ควบคม

การใชวตถเสพตด เพอสามารถดาเนนชวต

ไดตามปกตในสงคม

ปองกน และแกไขปญหายาเสพตดครบวงจร

โดยบรหารจดการอยางบรณาการ ตงแตการขยาย

ความรวมมอทงในและตางประเทศเพอสกดกน

ยาเสพตดและสารตงตน การปองกน กลมเสยง

เปนเหยอยาเสพตด การบงคงใช กฎหมาย

อยางเครงครดกบผผลต ผคา การบาบดฟนฟ

ผตดยาเสพตด รวมทงการสรางเครอขาย

เฝาระวงและสงเสรมกระบวนการมสวนรวม

ของภาคประชาชน

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผเสพยาเสพตดทผาน

การบาบดทไดรบการตดตาม ไมกลบไปเสพซา>>

กระทรวงสาธารณสข

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา

องคกรทเปนเลศดานการคมครองผบรโภค เพอใหผลตภณฑสขภาพมคณภาพ ปลอดภย ผบรโภคมนใจ ผประกอบการไทยกาวไกลสสากล

1. กากบ ดแล และสงเสรมใหมการนาเสนอผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภย

2. สงเสรมใหผบรโภคมความร ความเขาใจ และมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

3. สนบสนนใหผประกอบการไดรบโอกาสทางการแขงขนมากขน เพอเปนการสงเสรมการเพมมลคาทางเศรษฐกจของประเทศ

4. พฒนาการบรหารจดารองคกรสความเปนเลศ

153

Page 162: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

แผนการบรหารราชการแผนดน เปาหมายการใหบรการกระทรวง กลยทธ/

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน วธดาเนนการทกาหนดในแผนบรหารราชการแผนดน

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ควบคม

ตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพตด

ใหอยในระบบและมการปฎบตถกตองตาม

กฎหมาย

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผรบอนญาตทตรวจพบวา

กระทาผดเกยวกบตวยาและสารตงตน

ไดรบการดาเนนการตามกฎหมาย>>

ประเดนนโยบายท 1.6 เรงฟนฟความสมพนธ

และพฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบาน

และนานาประเทศ

เปาหมายเชงนโยบาย : 1.6(3) ภาคสวน

ทเกยวของของไทยมความเขาใจและตระหนก

ถงประโยชนและผลกระทบ

ในการเขาสประชาคมอาเซยน เพอใหสามารถ

ปรบตวและเพมความสามารถ

ในการแขงขน

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ระบบ

บรการสขภาพมศกยภาพสามารถรองรบ

การเขาสประชาคมอาเซยน

เตรยมความพรอมและสงเสรมความตระหนกiร

ของประชาชน ผประกอบการ และภาคสวน

ตา งๆ ของไทยเกยวกบอาเซยนและการเปน

ประชาคม อาเซยนรวมถงสงเสรมความรวมมอ

ระหวางอาเซยนและกรอบความรวมมออน ๆ

<<ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนโรงพยาบาลทไดรบ

การพฒนาศกยภาพเพอรองรบการเขาสประชาคม

ASEAN ()>>

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ระบบ

การควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพ

มศกยภาพสามารถรองรบการเขาสประชาคม

อาเซยน

<<ตวชวดเชงคณภาพ : คาขอผลตภณฑสขภาพ

ไดรบอนญาตตามขอตกลงอาเซยน>>

นโยบายท 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต

ประเดนนโยบายท 4.3 นโยบายการพฒนา

สขภาพของประชาชน

154

Page 163: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

แผนการบรหารราชการแผนดน เปาหมายการใหบรการกระทรวง กลยทธ/

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน วธดาเนนการทกาหนดในแผนบรหารราชการแผนดน

เปาหมายเชงนโยบาย : 4.3(3) ประชาชนม

สขภาพอนามยด มพฤตกรรมสขภาพ

เหมาะสม สามารถควบคม และลดปจจย

เสยงตอโรคเรอรง ภยพบต และภยสขภาพ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง :

1 ประชาชนทกกลมวยมพฤตกรรมสขภาพ

ทถกตอง และอยในสภาพแวดลอมทเหมาะสม

สามารถลดภาระโรคและภยคกคาม ตลอดจน

ไดรบการคมครองผบรโภคดานสขภาพ

เสรมสรางความเขมแขงและกระบวนการเรยนร

ใหแกผบรโภค รวมทง สนบสนนใหมกลไก

การคมครองผบรโภคภาคประชาชน

<<ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของขอรองเรยนของ

ผบรโภคไดรบการแกไขภายในระยะเวลาทกาหนด >>

<<ตวชวดเชงปรมาณ : อตราการคลอดในมารดาอาย

15-19 ป ไมเกน >>

<<ตวชวดเชงปรมาณ : อตราตายจากอบตเหตทางถนน

ไมเกน >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผปวยโรคความดนโลหตสง

ทควบคมความดนโลหตไดด ไมนอยกวา >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผปวยโรคเบาหวานทควบคม

ระดบนาตาลไดด ไมนอยกวา >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเดกทมพฒนาการ

สมวย ไมนอยกวา >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเดกนกเรยนมภาวะ

อวน ไมเกน >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราตายจากโรคหลอดเลอด

สมอง ไมเกน >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราตายจากโรคหลอดเลอด

หวใจ ไมเกน >>

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราสวนมารดาตาย ไมเกน

>>

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ผบรโภค

ไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทมคณภาพ

ปลอดภย

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผบรโภคมความเชอมนตอ

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการรบรองจาก อย.>>

155

Page 164: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

แผนการบรหารราชการแผนดน เปาหมายการใหบรการกระทรวง กลยทธ/

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน วธดาเนนการทกาหนดในแผนบรหารราชการแผนดน

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑ

สขภาพทถกตอง

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผบรโภคมพฤตกรรม

การบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง>>

เปาหมายเชงนโยบาย : 4.3(4) ประเทศไทย

เปนศนยกลางดานสขภาพและ

การรกษาพยาบาลในระดบนานาชาต

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : บรการ

ดานสขภาพและผลตภณฑสขภาพไดรบ

การสงเสรมใหสามารถแขงขนและเพมรายได

แกประเทศ

- พฒนาคณภาพผลตภณฑยารกษาโรค วคซน

สถานประกอบการธรกจบรการสขภาพ บคลากร

และผลตภณฑสขภาพ

- พฒนากลไกลควบคมมาตรฐานบรการ/

ผลตภณฑและสงเสรมมาตรฐานการผลต

ผลตภณฑและการบรการสขภาพ

<<ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของสถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพมระบบการผลตและประกน

คณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล >>

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ผลตภณฑสขภาพมคณภาพ ปลอดภย

เปนทยอมรบและแขงขนไดในระดบสากล

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพมระบบการผลตและประกนคณภาพ

เปนไปตามมาตรฐานสากล>>

156

Page 165: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทงสน 802.6147 - 802.6147 1,431.8273 - 1,431.8273 1,695.7570 - 1,695.7570 1,994.9793 - 1,994.9793 5,925.1783 - 5,925.1783

นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการ

ในปแรก

49.4550 - 49.4550 250.9664 - 250.9664 299.2337 - 299.2337 357.0386 - 357.0386 956.6937 - 956.6937

ประเดนนโยบายท 1.2 กาหนดใหการแกไขและ

ปองกนปญหายาเสพตดเปนวาระแหงชาต

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667 171.7940 - 171.7940 204.1111 - 204.1111 551.4754 - 551.4754

ภารกจยทธศาสตร 30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667 171.7940 - 171.7940 204.1111 - 204.1111 551.4754 - 551.4754

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : 5

ประชาชนผเสพ ผตดยาและสารเสพตดไดรบ

การบาบดรกษา ฟนฟ เฝาระวง ควบคมการ

ใชวตถเสพตด เพอสามารถดาเนนชวตได

ตามปกตในสงคม

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667 171.7940 - 171.7940 204.1111 - 204.1111 551.4754 - 551.4754

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผเสพยาเสพตดทผาน

การบาบดทไดรบการตดตาม ไมกลบไปเสพซา>>

รอยละ 80 80 80 80

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ควบคมตวยาและสารตงตนทเปนวตถเสพ

ตดใหอยในระบบและมการปฎบตถกตอง

ตามกฎหมาย

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667 171.7940 - 171.7940 204.1111 - 204.1111 551.4754 - 551.4754

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผรบอนญาตทตรวจพบวา

กระทาผดเกยวกบตวยาและสารตงตนไดรบการ

ดาเนนการตามกฎหมาย>>

รอยละ 100 100 100

ผลผลต/โครงการ : ผรบอนญาตเกยวกบ

ตวยา เคมภณฑและสารตงตนปฏบต

ถกตองตามกฎหมาย

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667 171.7940 - 171.7940 204.1111 - 204.1111 551.4754 - 551.4754

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผรบอนญาตวตถ

เสพตดดาเนนการถกตองตามกฎหมาย>>

รอยละ 98 98 98.5 99

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รายงานวตถเสพตด

ทไมตรงกบขอเทจจรงไดรบการตรวจสอบแกไข

หรอถกดาเนนการตามกฎหมาย>>

100 100 100 100

กจกรรม : ควบคมตวยาและ

สารตงตนทเปนวตถเสพตด

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667 171.7940 - 171.7940 204.1111 - 204.1111 551.4754 - 551.4754

<<ตวชวด : จานวนตวยาและสารตงตนไดรบ

การควบคม>>

รายการ 16000 18000 18000 18000

ปงบประมาณ 2557-2560

กระทรวงสาธารณสข

สานกงานคณะกรรมการอาหารและยา หนวย : ลานบาท(ทศนยม 4

คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

Page 166: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

ประเดนนโยบายท 1.6 เรงฟนฟความสมพนธและ

พฒนาความรวมมอกบประเทศเพอนบานและ

นานาประเทศ

18.6514 - 18.6514 106.1997 - 106.1997 127.4397 - 127.4397 152.9275 - 152.9275 405.2183 - 405.2183

ภารกจยทธศาสตร 18.6514 - 18.6514 106.1997 - 106.1997 127.4397 - 127.4397 152.9275 - 152.9275 405.2183 - 405.2183

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ระบบ

บรการสขภาพมศกยภาพสามารถรองรบการ

เขาสประชาคมอาเซยน

18.6514 - 18.6514 106.1997 - 106.1997 127.4397 - 127.4397 152.9275 - 152.9275 405.2183 - 405.2183

<<ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนโรงพยาบาลทไดรบ

การพฒนาศกยภาพเพอรองรบการเขาสประชาคม

ASEAN ()>>

แหง 55 55 55 55

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ระบบ

การควบคม กากบดแลผลตภณฑสขภาพม

ศกยภาพสามารถรองรบ

การเขาสประชาคมอาเซยน

18.6514 - 18.6514 106.1997 - 106.1997 127.4397 - 127.4397 152.9275 - 152.9275 405.2183 - 405.2183

<<ตวชวดเชงคณภาพ : คาขอผลตภณฑสขภาพ

ไดรบอนญาตตามขอตกลงอาเซยน>>

รอยละ 90 91 92

ผลผลต/โครงการ : โครงการสรางเสรม

ระบบการเฝาระวงผลตภณฑสขภาพและ

เพมศกยภาพการแขงขนในตลาดอาเซยน

18.6514 - 18.6514 106.1997 - 106.1997 127.4397 - 127.4397 152.9275 - 152.9275 405.2183 - 405.2183

<<ตวชวดเชงปรมาณ : จานวนผประกอบการท

สามารถปรบตวไดตามขอตกลงอาเซยน>>

150 160 170

กจกรรม : พฒนาศกยภาพการแขงขน

ดานผลตภณฑสขภาพ

18.6514 - 18.6514 - - - - - - - - - 18.6514 - 18.6514

กจกรรม : พฒนาระบบการควบคม

กากบดแลผลตภณฑสขภาพให

สอดคลองกบขอตกลงอาเซยน

- - - 106.1997 - 106.1997 127.4397 - 127.4397 152.9275 - 152.9275 386.5669 - 386.5669

<<ตวชวด : จานวนกฎระเบยบทไดรบ

การปรบปรงใหสอดคลองกบขอตกลง

อาเซยน>>

ฉบบ 8 9 10

Page 167: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

นโยบายท 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต 753.1597 - 753.1597 1,180.8609 - 1,180.8609 1,396.5233 - 1,396.5233 1,637.9407 - 1,637.9407 4,968.4846 - 4,968.4846

ประเดนนโยบายท 4.3 นโยบายการพฒนาสขภาพ

ของประชาชน

753.1597 - 753.1597 1,180.8609 - 1,180.8609 1,396.5233 - 1,396.5233 1,637.9407 - 1,637.9407 4,968.4846 - 4,968.4846

ภารกจพนฐาน 630.6975 - 630.6975 992.4014 - 992.4014 1,170.5232 - 1,170.5232 1,366.9009 - 1,366.9009 4,160.5230 - 4,160.5230

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : 1

ประชาชนทกกลมวยมพฤตกรรมสขภาพ

ทถกตอง และอยในสภาพแวดลอม

ทเหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภย

คกคาม ตลอดจนไดรบการคมครองผบรโภค

ดานสขภาพ

630.6975 - 630.6975 992.4014 - 992.4014 1,170.5232 - 1,170.5232 1,366.9009 - 1,366.9009 4,160.5230 - 4,160.5230

<<ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของขอรองเรยนของ

ผบรโภคไดรบการแกไขภายในระยะเวลาทกาหนด >>

รอยละ 98 98 98

<<ตวชวดเชงปรมาณ : อตราการคลอดในมารดาอาย

15-19 ป ไมเกน >>

ตอประชากร

หญงอาย 15-19

ปพนคน

50 50 50

<<ตวชวดเชงปรมาณ : อตราตายจากอบตเหตทาง

ถนน ไมเกน >>

ประชากรแสนคน 20 18 16 14

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผปวยโรคความดนโลหตสง

ทควบคมความดนโลหตไดด ไมนอยกวา >>

รอยละ 40 50 50 50

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผปวยโรคเบาหวานท

ควบคมระดบนาตาลไดด ไมนอยกวา >>

รอยละ 50 40 40 40

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเดกทม

พฒนาการสมวย ไมนอยกวา >>

รอยละ 85 85 85

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเดกนกเรยนม

ภาวะอวน ไมเกน >>

รอยละ 15 15 15

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราตายจากโรคหลอด

เลอดสมอง ไมเกน >>

ประชากรแสนคน 12 12 12

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราตายจากโรคหลอด

เลอดหวใจ ไมเกน >>

ประชากรแสนคน 20 23 23 23

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราสวนมารดาตาย ไมเกน

>>

การเกดมชพ

แสนคน

18 15 15 15

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทม

คณภาพ ปลอดภย

514.9764 - 514.9764 780.9833 - 780.9833 918.5139 - 918.5139 1,066.2803 - 1,066.2803 3,280.7539 - 3,280.7539

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผบรโภคมความเชอมน

ตอผลตภณฑสขภาพทไดรบการรบรองจาก อย.>>

95 95.5 96

Page 168: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

ผลผลต/โครงการ : ผลตภณฑสขภาพ

และสถานประกอบการไดรบการกากบ

ดแลและตรวจสอบใหมมาตรฐานตาม

เกณฑทกาหนด

514.9764 - 514.9764 780.9833 - 780.9833 918.5139 - 918.5139 1,066.2803 - 1,066.2803 3,280.7539 - 3,280.7539

<<ตวชวดเชงคณภาพ : คาขออนญาต

ผลตภณฑสขภาพไดรบการพจารณาอนญาตแลว

เสรจภายในเวลาทกาหนด>>

รอยละ 97 98 98.5 99

<<ตวชวดเชงคณภาพ : คาขออนญาตสถาน

ประกอบการไดรบการพจารณาอนญาตแลว

เสรจภายในเวลาทกาหนด>>

รอยละ 95 98 98.5 99

<<ตวชวดเชงคณภาพ : โฆษณาทตรวจสอบ

พบวาไมถกตองไดรบการดาเนนการตาม

กฎหมาย>>

รอยละ 100 100 100

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผลตภณฑสขภาพท

ไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท

กาหนด>>

รอยละ 94 99.7 99.75 99.8

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผลตภณฑสขภาพท

ไมไดรบอนญาตไดรบการตดตามตรวจสอบให

เปนไปตามกฎหมาย>>

รอยละ 60 80 82 84

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบได

มาตรฐานตามเกณฑทกาหนด>>

รอยละ 95 98.8 98.85 98.9

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพทไมไดรบอนญาตไดรบการ

ตดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย>>

รอยละ 60 80 82 84

กจกรรม : พจารณากลนกรอง

ผลตภณฑสขภาพกอนออกสตลาด

224.3983 - 224.3983 385.6725 - 385.6725 444.6223 - 444.6223 514.3599 - 514.3599 1,569.0530 - 1,569.0530

<<ตวชวด : จานวนการพจารณาอนญาต

ผลตภณฑสขภาพ>>

รายการ 386472 454262 454300 454400

กจกรรม : พจารณาตรวจสอบคณภาพ

มาตรฐานของสถานประกอบการกอน

อนญาตใหม

การประกอบการ

11.2941 - 11.2941 18.0152 - 18.0152 20.3706 - 20.3706 23.1221 - 23.1221 72.8020 - 72.8020

<<ตวชวด : จานวนการพจารณาอนญาต

สถานประกอบการดานผลตภณฑสขภาพ>>

ราย 22370 22890 22900 22950

กจกรรม : ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพ

มาตรฐานความปลอดภยของ

ผลตภณฑสขภาพใหเปนไปตามกฎหมาย

223.8066 - 223.8066 340.7001 - 340.7001 407.6134 - 407.6134 476.3423 - 476.3423 1,448.4624 - 1,448.4624

Page 169: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

<<ตวชวด : จานวนผลตภณฑสขภาพทไดรบ

การตรวจสอบ>>

รายการ 898940 778640 778700 778800

กจกรรม : ตรวจสอบเฝาระวงคณภาพ

มาตรฐานความปลอดภยของสถาน

ประกอบการใหเปนไปตามกฎหมาย

21.8372 - 21.8372 36.5955 - 36.5955 45.9076 - 45.9076 52.4560 - 52.4560 156.7963 - 156.7963

<<ตวชวด : จานวนสถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพทไดรบ

การตรวจสอบ>>

ราย 5735 5635 5640 5645

กจกรรม : พฒนาสถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพ

มาตรฐาน

33.6402 - 33.6402 - - - - - - - - - 33.6402 - 33.6402

<<ตวชวด : จานวนสถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการพฒนา>>

ราย 210

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ผบรโภคมพฤตกรรมการบรโภคผลตภณฑ

สขภาพทถกตอง

115.7211 - 115.7211 211.4181 - 211.4181 252.0093 - 252.0093 300.6206 - 300.6206 879.7691 - 879.7691

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผบรโภคมพฤตกรรม

การบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง>>

รอยละ 82 82.5 83 83.5

ผลผลต/โครงการ : ผบรโภคไดรบความร

เกยวกบผลตภณฑสขภาพ

ทถกตอง

115.7211 - 115.7211 211.4181 - 211.4181 252.0093 - 252.0093 300.6206 - 300.6206 879.7691 - 879.7691

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผบรโภคมความร

เกยวกบผลตภณฑสขภาพทถกตอง>>

รอยละ 88 90 91 92

กจกรรม : ผลตสอองคความร

ดานผลตภณฑสขภาพเพอเผยแพร

37.8865 - 37.8865 80.2882 - 80.2882 95.2593 - 95.2593 113.1629 - 113.1629 326.5969 - 326.5969

<<ตวชวด : จานวนเรอง/ครงทผลตสอเพอ

ประชาสมพนธ>>

เรอง/ครง 319/605 379/670 410/710 440/750

กจกรรม : รณรงคใหผบรโภคมความร

การบรโภคผลตภณฑสขภาพทถกตอง

77.8346 - 77.8346 131.1299 - 131.1299 156.7500 - 156.7500 187.4577 - 187.4577 553.1722 - 553.1722

<<ตวชวด : จานวนโครงการทรณรงคให

ผบรโภครบรเกยวกบการบรโภคผลตภณฑ

สขภาพทถกตอง>>

โครงการ 4 5 5 5

Page 170: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

ภารกจยทธศาสตร 122.4622 - 122.4622 188.4595 - 188.4595 226.0001 - 226.0001 271.0398 - 271.0398 807.9616 - 807.9616

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : 1

ประชาชนทกกลมวยมพฤตกรรมสขภาพ

ทถกตอง และอยในสภาพแวดลอมท

เหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภยคกคาม

ตลอดจนไดรบการคมครองผบรโภคดาน

สขภาพ

74.0168 - 74.0168 142.6660 - 142.6660 171.0478 - 171.0478 205.0969 - 205.0969 592.8275 - 592.8275

<<ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของขอรองเรยนของ

ผบรโภคไดรบการแกไขภายในระยะเวลาทกาหนด >>

รอยละ 98 98 98

<<ตวชวดเชงปรมาณ : อตราการคลอดในมารดาอาย

15-19 ป ไมเกน >>

ตอประชากร

หญงอาย 15-19

ปพนคน

50 50 50

<<ตวชวดเชงปรมาณ : อตราตายจากอบตเหตทาง

ถนน ไมเกน >>

ประชากรแสนคน 20 18 16 14

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผปวยโรคความดนโลหตสง

ทควบคมความดนโลหตไดด ไมนอยกวา >>

รอยละ 40 50 50 50

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผปวยโรคเบาหวานท

ควบคมระดบนาตาลไดด ไมนอยกวา >>

รอยละ 50 40 40 40

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเดกทม

พฒนาการสมวย ไมนอยกวา >>

รอยละ 85 85 85

<<ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของเดกนกเรยนม

ภาวะอวน ไมเกน >>

รอยละ 15 15 15

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราตายจากโรคหลอด

เลอดสมอง ไมเกน >>

ประชากรแสนคน 12 12 12

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราตายจากโรคหลอด

เลอดหวใจ ไมเกน >>

ประชากรแสนคน 20 23 23 23

<<ตวชวดเชงคณภาพ : อตราสวนมารดาตาย ไมเกน

>>

การเกดมชพ

แสนคน

18 15 15 15

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ผบรโภคไดบรโภคผลตภณฑสขภาพทม

คณภาพ ปลอดภย

74.0168 - 74.0168 142.6660 - 142.6660 171.0478 - 171.0478 205.0969 - 205.0969 592.8275 - 592.8275

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผบรโภคมความเชอมน

ตอผลตภณฑสขภาพทไดรบการรบรองจาก อย.>>

95 95.5 96

ผลผลต/โครงการ : ผลตภณฑสขภาพ

และสถานประกอบการไดรบการกากบ

ดแลและตรวจสอบใหมมาตรฐานตาม

เกณฑทกาหนด

74.0168 - 74.0168 142.6660 - 142.6660 171.0478 - 171.0478 205.0969 - 205.0969 592.8275 - 592.8275

<<ตวชวดเชงคณภาพ : คาขออนญาต

ผลตภณฑสขภาพไดรบการพจารณาอนญาตแลว

เสรจภายในเวลาทกาหนด>>

รอยละ 97 98 98.5 99

Page 171: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

<<ตวชวดเชงคณภาพ : คาขออนญาตสถาน

ประกอบการไดรบการพจารณาอนญาตแลว

เสรจภายในเวลาทกาหนด>>

รอยละ 95 98 98.5 99

<<ตวชวดเชงคณภาพ : โฆษณาทตรวจสอบ

พบวาไมถกตองไดรบการดาเนนการตาม

กฎหมาย>>

รอยละ 100 100 100

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผลตภณฑสขภาพท

ไดรบการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท

กาหนด>>

รอยละ 94 99.7 99.75 99.8

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผลตภณฑสขภาพท

ไมไดรบอนญาตไดรบการตดตามตรวจสอบให

เปนไปตามกฎหมาย>>

รอยละ 60 80 82 84

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพทไดรบการตรวจสอบได

มาตรฐานตามเกณฑทกาหนด>>

รอยละ 95 98.8 98.85 98.9

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพทไมไดรบอนญาตไดรบการ

ตดตามตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมาย>>

รอยละ 60 80 82 84

กจกรรม : พฒนาคณภาพผลตภณฑ

สขภาพชมชน

63.6155 - 63.6155 130.4163 - 130.4163 156.3846 - 156.3846 187.5396 - 187.5396 537.9560 - 537.9560

<<ตวชวด : จานวนผลตภณฑสขภาพและ

สถานทผลตผลตภณฑสขภาพชมชนไดรบ

การพฒนา>>

รายการ/ราย 1800/1800 1800/1800 1800/1800 1800/1800

<<ตวชวด : สถานทผลตผลตภณฑสขภาพช

มน OTOP ไดรบการนาเขาขอมลพนฐาน

และพกดเขาสระบบสารสนเทศเชงภมศาสตร

ผลตภณฑสขภาพตามแผน>>

รอยละ 40 60 80

กจกรรม : พฒนายกระดบมาตรฐาน

การผลตอาหาร

10.4013 - 10.4013 12.2497 - 12.2497 14.6632 - 14.6632 17.5573 - 17.5573 54.8715 - 54.8715

<<ตวชวด : จานวนสถานประกอบการอาหาร

แปรรปทบรรจในภาชนะพรอมจาหนายได

มาตรฐานตามเกณฑ Primary GMP >>

ราย 24 76

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : บรการ

ดานสขภาพและผลตภณฑสขภาพไดรบการ

สงเสรมใหสามารถแขงขนและเพมรายไดแก

ประเทศ

48.4454 - 48.4454 45.7935 - 45.7935 54.9523 - 54.9523 65.9429 - 65.9429 215.1341 - 215.1341

Page 172: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 59 60 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

ปงบประมาณ 2557-2560คาเปาหมายของตวชวด ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

<<ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของสถาน

ประกอบการดานผลตภณฑสขภาพมระบบการผลต

และประกนคณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล >>

25 25 25

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน :

ผลตภณฑสขภาพมคณภาพ ปลอดภย

เปนทยอมรบและแขงขนไดในระดบสากล

48.4454 - 48.4454 45.7935 - 45.7935 54.9523 - 54.9523 65.9429 - 65.9429 215.1341 - 215.1341

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพมระบบการผลตและประกน

คณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล>>

รอยละ 25 26 27

ผลผลต/โครงการ : โครงการพฒนา

อตสาหกรรมผลตภณฑสขภาพรองรบ

การพฒนาประเทศไทยใหเปนศนยกลาง

สขภาพนานาชาต

48.4454 - 48.4454 45.7935 - 45.7935 54.9523 - 54.9523 65.9429 - 65.9429 215.1341 - 215.1341

<<ตวชวดเชงคณภาพ : สถานประกอบการดาน

ผลตภณฑสขภาพทมการพฒนาตาม

มาตรฐานสากล>>

รอยละ 80 82 84

กจกรรม : พฒนาอตสาหกรรม

ผลตภณฑสขภาพรองรบ

การพฒนาประเทศใหเปนศนยกลาง

สขภาพนานาชาต

48.4454 - 48.4454 - - - - - - - - - 48.4454 - 48.4454

กจกรรม : พฒนาสถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพใหมคณภาพ

มาตรฐาน

- - - 45.7935 - 45.7935 54.9523 - 54.9523 65.9429 - 65.9429 166.6887 - 166.6887

<<ตวชวด : จานวนสถานประกอบการ

ดานผลตภณฑสขภาพทไดรบการพฒนา>>

ราย 130 140 150

Page 173: คํานํา Documents/fdastrategy/StrategyPlan58.… · ข สารบัญ หน้า คํานํา ก สารบัญ ข บทที่ 1 บทนํา

รายการ ผรบผดชอบ

หนวยนบ 57 58 งปม. นอกงปม. รวม งปม. นอกงปม. รวม

รวมทงสน 802.6147 - 802.6147 1,431.8273 - 1,431.8273

นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมดาเนนการในปแรก 49.4550 - 49.4550 250.9664 - 250.9664

ประเดนนโยบายท 1.2 กาหนดใหการแกไขและปองกนปญหา

ยาเสพตดเปนวาระแหงชาต

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667

ภารกจยทธศาสตร 30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : 5 ประชาชนผเสพ

ผตดยาและสารเสพตดไดรบการบาบดรกษา ฟนฟ เฝาระวง

ควบคมการใชวตถเสพตด เพอสามารถดาเนนชวตไดตามปกต

ในสงคม

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผเสพยาเสพตดทผานการบาบดทไดรบ

การตดตาม ไมกลบไปเสพซา>>

รอยละ 80 80

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน : ควบคมตวยาและ

สารตงตนทเปนวตถเสพตดใหอยในระบบและมการปฎบต

ถกตองตามกฎหมาย

30.8036 - 30.8036 144.7667 - 144.7667

<<ตวชวดเชงคณภาพ : ผรบอนญาตทตรวจพบวากระทาผด

เกยวกบตวยาและสารตงตนไดรบการด