of 48 /48

สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -
Page 2: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

สารบญ

หนา

ศกอ. สศท. 1 1 - 4

ศกอ. สศท. 2 5 - 8

ศกอ. สศท. 3 9 - 12

ศกอ. สศท. 4 13 - 16

ศกอ. สศท. 5 17 - 20

ศกอ. สศท. 6 21 - 24

ศกอ. สศท. 7 25 - 28

ศกอ. สศท. 8 29 - 32

ศกอ. สศท. 9 33 - 36

ศกอ. สศท. 10 37 - 39

ศกอ. สศท. 11 40 - 43

ศกอ. สศท. 12 44 - 46

Page 3: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 1

Page 4: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายอานวย พงษหน 289 2 ศาลาไชย ศาลาไชย เกาะคา 08 4371 7851

2 นายเอกดนย ใจกนทา 107 2 เสรมซาย เสรมงาม 08 0673 9458

3 น.ส.รงษยา แสงสกวาว 56/6 7 หลวงใต งาว 08 1725 0040

4 นายหลย กนทยะ 56 1 ทากว สบปราบ 08 6114 7550

5 นายบณฑตย สวรรคบรรพต 16/11 1 แมพรก แมพรก 09 8747 5194

6 นางสรยรตน ขตยะ 34 9 เถนบร เถน 08 1724 5306

7 นายกฤษณะ สทธกาญ 137 7 บานเสดจ เมอง 08 4042 9847

8 นางรศภธ ยงสขสนตสข 46 5 สบปาด แมเมาะ 09 3536 6146

9 นายอเนก ประสม 147 2 ทงผง แจหม 08 6197 7112

10 นายสมบรณ จงกา 198 11 ทงกวาว เมองปาน 08 9855 4438

11 นายพชระ เมลทาง 5 2 วงใต วงเหนอ 09 6573 4431

12 นายเนตร ใจเทยง 482 6 ปงยางครก หางฉตร 08 1950 3005

13 นางดวงดาว ภรโอโสไนอารเรตต 164 4 หวเสอ แมทะ 08 1724 3581

1 นายสมบรณ เรองแกว 74 3 ปางหม เมอง 08 4372 5496

2 นายวฒนะ สวรรณเขตนคม 509 1 ขนยวม ขนยวม 08 7087 8304

3 นายเจรญ หยกนตพรลาภ 18/3 7 บานโปง สบเมย 08 0126 5378

4 นายพนศกด จตสวาง 40/2 6 บานกาด แมสะเรยง 08 6188 5893

5 นายเธยรชย แซจ 170 4 สบปอง ปางมะผา 08 4611 6094

6 นายวนจ กศลศร 55 1 สนตคร แมลานอย 08 0856 3690

7 นายยรรยงค ยาด 76 2 แมนาเตง ปาย 08 1886 3470

1 ร.ต.อ.วสตร กนไชยสก 34/1 7 ศรบวบาน เมอง 08 1980 1100

2 นายดารงค จนะกาศ 36 1 บานเรอน ทากาศ 08 1724 7327

3 นายประวน ปาตคา 99 2 บานโฮง บานโฮง 08 6180 9778

4 นางกลนาณ เกตแกว 82/1 1 กอ ล 08 5713 4161

5 นายชวลต ศรวจ 37 11 ตะเคยนปม ทงหวชาง 09 3045 6334

6 นายไพฑรย คาส 78/1 1 ปาซาง ปาซาง 08 3318 1364

7 นางบวผด สวสดจตต 70 3 บานธ บานธ 08 1724 8600

8 นายนโรจน แสนไชย 189 1 วงผาง เวยงหนองลอง 08 1921 4659

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

จ.ลาปาง

จ.แมฮองสอน

จ.ลาพน

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 1

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

2

Page 5: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 1

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

1 นายสมบรณ บญเกด 86/1 6 ชางเคง แมแจม 08 6197 7188

2 นายชนาธป อปญญา 33/1 3 ทาเดอ ดอยเตา 08 7187 8180

3 นายเอกชย แบะล 333 5 มอนจอง อมกอย 08 5710 6841

4 นายรงสรรค กนธยะ 109 7 บานกาด แมวาง 08 4950 2902

5 นายสองเมอง ตากล 7/11 3 ทาเหนอ แมออน 09 9770 1835

6 นายนเวศน โอดบาง 42/23 18 ดอยหลอ ดอยหลอ 08 7177 6460

7 นายพงษพนธ ใกลแสงธรรม 83 7 บานจนทร กลยานวฒนา 08 0852 4030

8 นายสทน พงษทพยถา 55 5 หางดง ฮอด 08 9956 1640

9 นายพด ไชยวงค หารแกว หางดง 08 3546 6987

10 นายอรรณพ คานวล 191 3 ปาไหน พราว 08 1035 0614

11 นายประพนธ มนทรชย 51/1 5 ปาแดด เมอง 08 1530 4792

12 นายเสนห ทะพงคแก 90/1 7 ขวมง สารภ 08 4950 2902

13 นายเจรญ ยกคา 105/3 2 เชงดอย ดอยสะเกด 08 6189 3655

14 นายบญทรง ยตธรรม 15 4 รองววแดง สนกาแพง 08 0848 8745

15 นายอนเมอง อาทตย 25 12 ปาไผ สนทราย 08 9633 3474

16 นายนมต ขยน 19 6 เหมองแกว แมรม 09 0321 4769

17 นายบญม บญทาทพย 102 2 สนปายาง แมแตง 08 9263 2157

18 นางศรณยา กตตไพศาล 471 2 แมนะ เชยงดาว 08 9946 3565

19 นายดวงตบ สนนถา 195 2 เมองแหง เวยงแหง 08 7190 4581

20 นางพรพรรณ คาพงค 19 2 หนองบว ไชยปราการณ 08 0673 2237

21 นางพชรดา สรรพจารย 174 4 แมอาย แมอาย 09 9896 5464

22 นายนคร ปนคา 183/3 7 มะขามหลวง สนปาตอง 08 3482 3397

23 นายนธโรจน วนด 302/1 เวยง ฝาง 08 4704 2839

24 นายสธรรม ออดตอกน 135 4 แมสอย จอมทอง 08 5629 8606

25 นายวทยา นาระตะ 103/5 5 บอแกว สะเมง 08 4803 9905

1 นายบาล บญกา 4 บานตน เมอง 08 2895 7321

2 นายสถต แวงภลา 2 4 อางทอง เชยงคา

3 นางนงคราญ กนยานะ 254 2 บญเกด ดอกคาใต 08 2183 1778

4 นายสข หลวงปอ 214 5 แมสข แมใจ 08 7173 7393

5 นายศภชย เจมเฉลม 37/1 10 จน จน 08 4923 7601

6 นางสาวสพน บญชน 151/1 1 ออย ปง 08 7994 6437

จ.เชยงใหม

จ.พะเยา

3

Page 6: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 1

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

7 นายผล มศร 130 6 ภซาง ภซาง 08 7174 9928

8 นางสภมาส ฟาแลบ 26 8 สระ เชยงมวน 08 1926 0862

9 นายพช อวดหาญ 86 4 หวยแกว ภกามยาว 08 6184 8391

1 นายภวดล ธสอน 209 1 เวยงกาหลง เวยงปาเปา 08 8417 6891

2 นายประเสรฐ ทองเลศ 26 2 หนองปากอ ดอยหลวง 08 0126 5847

3 นายโสภณ วญญารตน 1 6 ผางาม เวยงชย 08 1387 6686

4 นายฉลอง มโนเรอง 4 15 บานด เมอง 08 5717 8546

5 นายสหพฒน รคด 106 3 บานตา ขนตาล 08 6923 1016

6 นายผวแปง วงศชย 4/1 7 ศรดอนชย เชยงของ 08 9560 0332

7 นายสข แกวด 8 2 แมตา พยาเชยงราย 08 9854 4949

8 นายมานส ไชยรตน 112 3 จอมหมอกแกว แมลาว 08 3765 6201

9 นายสถตย กนทวงศ 81 9 สนมะเคด พาน 08 4740 5733

10 นายอนแผง จบใจนาย 90/2 3 จนจวาใต แมจน 08 1909 9995

11 นายอาโจ อาย 111 11 แมฟาหลวง แมฟาหลวง 09 8004 7591

12 นายฐานศกยพล โพนชยยา 146 6 สนมะคา ปาแดด 09 3223 9607

13 นายมงขวญ สมใจ 4 4 เจดยหลวง แมสรวย 08 0066 6357

14 นายยงยทธ อนตะจาย 144/1 6 เกาะชาง แมสาย 08 7341 9805

15 นายบญเรยน โนพะเสา 39 9 ปาสก เชยงแสน 06 2048 1171

16 นายประหยด ปองเรอ 6 11 ดงมะหาวน เวยงเชยงรง 08 6921 5341

17 นายดสต ราชคมภ 22 22 งว เทง 08 9266 4727

18 นายวฒพงษ คาลอ 99/2 3 หลายงาว เวยงแกน 08 7174 1359

จ.เชยงราย

4

Page 7: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 2

Page 8: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นางขนษฐา ไทยแท 62 7 ตลกมะขาม โปงแดง เมองตาก 08 7943 7847

2 น.ส.นพมาศ มวงมตร 15 9 ลานเตง วงประจบ เมองตาก 06 4273 5861

3 นางธนชพร ชวยออก 205 4 สองแคว ยกกระบตร สามเงา 08 1046 4322

4 นายประยร นายอง 25/17 - เทศบาลนครแมสอด แมสอด แมสอด 08 1740 5070

5 นายววฒน มะโนนอย 120 4 แมระมาด แมระมาด แมระมาด 09 8823 8756

6 นายอเทน คาแสน 74/4 2 หวยแมขะโหมะ แมตาน ทาสองยาง 08 0117 5645

7 นายสญญา จนทรพรหมมา 45/1 6 เสรราษฏร ชองแคบ พบพระ 08 7210 9558

8 นายบญโฮม ออนสะอาด 192 6 ทาแพ อมผาง อมผาง 08 6215 1106

9 น.ส.สรวมล มงคล 156 1 วงเจา เชยงทอง วงเจา 08 4579 0431

10 นางสทธพร เตชะ 325 6 แมระเมาไหลทา พะวอ แมสอด 08 1042 9113

1 น.ส.ทพยวรรณ กลปพฤกษ 20/2 1 วงทองแดง วงทองแดง เมอง 09 7918 8949

2 นายสาธต จวทา 58/1 1 วงลก วงลก บานดานฯ 08 9957 2868

3 นายฑาชต โฉมคม 170 3 นาพ บานนาพ ครมาศ 09 9269 4778

4 นายศกดชาย ปดทม 114 2 บานหลม บานหลม เมอง 08 3161 0815

5 นายธรศกด พมแตง 25/2 5 โรงเจก สามเรอน ศรสาโรง 08 0331 1291

6 นางจราพร แยมศร 61 7 ใหมโพธงาม ปากมเกาะ สวรรคโลก 08 0849 9575

7 นางบญญรตน ใจเพชร 99 13 หาดแค แมสน ศรสชนาลย 08 1740 9891

8 นางสกลกาญจน สทธเทยนชย 497 8 เหมองนา ทงเสลยม ทงเสลยม 08 1532 5231

9 นายณฐพล สรอยสวรรณ 71/5 1 คลองตาง นาขม ศรนคร 08 8282 8952

10 นายนมต คงเจรญ 150/1 2 บานหลม บานหลม เมอง 09 6749 4231

11 นางนรศรา บวชม 13/1 8 วดใหม สามเรอน ศรสาโรง 08 9702 2532

12 นางธนาพร มชยสงเนน 34 10 สายใจไทย คลองมะพลบ ศรนคร 08 7859 7406

1 นางธญลกษณ เกตม 60/2 1 ปากลวย คงตะเภา เมอง 08 6929 1542

2 น.ส.รตนา ปาวน 98 5 นาทะเล ชยจมพล ลบแล 08 2885 8299

3 น.ส.ชวลกษณ เชอสายอน 42 7 บานแกง บานแกง ตรอน 08 9437 7577

4 นางรงทพย สหาราช 99 2 มวงตาล คอรม พชย 08 1727 2166

5 นายนะเราะ พมสวน 9 6 รองลก ผกขวง ทองแสนขน 06 1175 5708

6 นายศกดา พนธเจรญ 156/1 1 ทาปลา ทาปลา 09 2805 7797

7 นายเจนภพ ขงหอม 106/3 3 หวยมน หวยมน นาปาด 09 8542 3370

8 นางลภสธร เมองศรสข 239 1 บานเสยว บานเสยว ฟากทา 08 9219 3872

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 2

จ.ตาก

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

จ.สโขทย

จ.อตรดตถ

6

Page 9: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 2

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

9 น.ส.ดารกา นามไพร 84 3 มวงชม นาขม บานโคก 08 5602 2780

1 นายนงนช อภวฒนาวา 4 4 ตลองค ทาโพธ เมอง 08 1475 7225

2 นายเฉลม พนธศร 124/1 12 ตะกสามนาง วงพกล วงทอง 08 4593 8977

3 นายเฉลา บดรฐ 41/2 10 คลองลก ชมแสงสงคราม บางระกา 08 1727 6641

4 นางอานวย ชงเภา 2/2 4 วดขวาง บานไร บางกระทม 08 0513 2616

5 นายจรญ เลาเลศ 61 5 ยางประดา วงฆอง พรหมพราม 08 9643 5107

6 นายจนทร พฤกตาล 148 3 ผารงหม ไทรยอย เนนมะปราง 08 9270 0054

7 นายอนสร เพงเพชร 301/1 2 หนองปลง ทางาม วดโบสถ 08 3962 9641

8 นส.อษณกรณ จนบอโพธ 244 6 เนนสวรรค บอโพธ นครไทย 08 7845 4256

9 น.ส.ตลาภรณ พรมมาอนทร 13/6 5 หวยหมากหลา สวนเมยง ชาตตระการ 08 6153 4408

10 น.ส.สจตรา แยมธป 232/2 5 หนองพระ วงทอง 08 2169 2991

11 นางสมพร อารมณชน 55/3 7 ชมพ เนนมะปราง 09 5967 1219

12 นางเสาวนย วนมา 999/82 11 หวรอ เมอง 08 9460 6549

13 นายนรภทร สบบญ 149/55 8 หวรอ เมอง 08 8236 9731

14 นางสาวประภสสร โชตโก 1069 ในเมอง เมอง 09 8815 5518

15 นางสาวจนทมา ทบแปน 204/369 8 ทาทอง เมอง 09 0928 6998

1 นางธรวรรณ วงศอรนทร 88/1 5 เดนเจรญ แมหลาย เมอง 08 6183 5329

2 นายณฐพงษ กาทอง 109 15 นาชา นาชา สงเมน 08 9559 8764

3 นายวนชย โพธศรทอง 128/4 2 หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข 09 0052 7251

4 นายสายยนต วรรณสาร 72 5 แมจวะ แมจวะ เดนชย 08 5036 3409

5 นายซอน สนธวงศ 22 2 แมทราย แมทราย รองกวาง 08 7181 3831

6 นายปลง วงคหลา 10 4 วงลก นาพน วงชน 06 1292 8202

7 นายสมจตต แพทยสมาน 11/1 4 หนองเสยว หวเมอง สอง 08 0851 0911

8 นายศรรตน คาผาเชอ 26/2 2 แมปาน แมปาน ลอง 06 2997 7642

9 น.ส.จรฐตกาล ใจฉกรรจ 131 9 แดนชล เหมองหมอ เมอง 09 0264 2915

9 นางขวญนภทร กาศวเศษ 308 10 เหมองใหม แมจวะ เดนชย 09 8746 7404

10 นางธนญญา เกษามา นาจกร เมอง 08 6430 0105

1 นายเอนก อนนตะยศ 18 1 นาแกนเหนอ นาแกน ภเพยง 08 7187 8117

2 นายสมรรถพล ขอดเตชะ 28 4 พญาแกว พญาแกว เชยงกลาง 09 3132 6344

3 นายจนทร พรมรงกา 147 1 นาปาน สถาน ปว 09 5248 3047

จ.นาน

โครงการสงนาและบารงรกษาแมนายม ถ.ชอแฮ

จ.พษณโลก

จ.แพร

7

Page 10: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 2

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

4 นางธญชนก ขนเชยง 3 5 หวทง นาทะนง นาหมน 08 2385 8981

5 นายธระศกด วงศตย 17 1 เกษตรสมบรณ บานพ บานหลวง 09 0468 7215

6 นายทพย ขตยเนตร 89 5 หนองแดง หนองแดง แมจรม 08 9556 9699

7 นายวเชษฐ ไชยชนะ 32 2 ไชยสถาน ไชยสถาน เมอง 08 7185 5197

8 นายนะเรศ ศรนะ 16 2 ใหมมงคล บวใหญ นานอย 08 8409 7418

9 นายสนต ศรวรรณ 113 2 ทงชาง ทงชาง ทงชาง 09 7210 4044

10 นายมาโนช ถาแกว 124 1 สถาน กลางเวยง เวยงสา 09 2180 1193

11 นายธนดล วงศมณทพย 44 2 ผาคบ บอเกลอใต บอเกลอ 08 1314 9376

12 นายเสมอ หอมดอก 53 5 หวยโกน เฉลมพระเกรยต 08 6180 3579

13 นายปกรณ บงเมฆ 130 5 โปงคา ดพงษ สนตสข 09 8014 5837

14 นายสรชย สลดใด 93 3 ผาหลก ยอด สองแคว 08 1706 2167

15 นายมน ทลาว 185 1 ฝายมล ปาคา ทาวงผา 08 1765 8868

16 นางวฒนา ยอดแกว 251 12 สบหนอง ตาลชม ทาวงผา 08 9997 6453

8

Page 11: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 3

Page 12: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายสวตชย ชนชม 93 7 หนองสวรรค หนองออ หนองววซอ 08 6861 1147

2 นายบญเกด ยบลพนธ 81 3 ทบกง ทบกง หนองแสง 09 9206 2918

3 นายแดนชย แสงอรณ 130 1 คอใหญ คอใหญ กแกว 08 0748 0341

4 นายสมปอง กองพลา 25 3 ทาโสม ศรสาราญ นาโสม 06 1203 7437

5 นายเขมเพชร ไชยคา 22 7 โนนพฒนา บานโปรง ศรธาต 08 0808 9406

08 8736 0392

(ภรรยา)

6 นางกตรตน บานเยน 1 10 หนองแวงคา กดจบ กดจบ 08 4792 4787

7 นายอทย หตถาปนตย 96 18 วงหนาผา เสอเพลอ กมภวาป 08 8516 9673

8 นายวเชยร นนทกล 238 7 นาคานอย บานกอง นายง 08 8561 2069

9 นายสนน ชนวง 130/4 3 กดลงงอ นาด เมอง 08 4795 5814

10 นายชาญชย คาวงษา 41 16 หายโศก หายโศก บานผอ 08 6232 3645

11 นายบรรล นาถสทา 44 9 เหลาอดม บานจนทร บานดง 08 5753 4546

12 นายสนา วเศษขนธ 4 3 ยางซอง นาบว เพญ 08 6235 3262

13 นายวนย อปการตน 9 1 โคก บานโคก สรางคอม 09 6798 2770

14 นายนยม ธนนทา 247 4 ดงยาง บานแดง พบลยรกษ 06 1403 6978

15 นายบญจนทร อนอก 6 1 ทงใหญ ทงใหญ ทงฝน 08 5464 8445

16 นางกลบจนทร กงซย 6 2 โนนสวรรค โพนสง ไชยวาน 06 3970 7531

17 นายจกรพงษ แนนชยภม 178 10 ภดน บะยาว วงสามหมอ 09 5668 8606

18 นายศรเทพ ศรวรรณหอม 280 8 บะยาว บงแกว โนนสะอาด 09 6153 8701

19 นายประจกร เจยรวาป 86 3 ดอนมวง นามวง ประจกษศลปาคม 08 0182 7449

20 นายมจรนทร พงคานวน 181 12 บานมวง หนองหาน หนองหาน 09 8340 8785

1 นางกหลาบ คาผาสข 179 4 ไชยา สระใคร สระใคร 09 9935 4523

2 นายไพโรจน ซอตรง 178 8 สนามกฬาปาตาล ทาบอ ทาบอ 08 3144 6358

3 นางสาวอรอนงค วงษจกร 9 4 หวยคอ บานมวง สงคม 08 7951 4966

4 นางสาวเรยมจนทร ศรขาวเพง 120 5 ทงสวาง บานหมอ ศรเชยงใหม 08 0750 4332

5 นางหนเกยรต สทธด 17/1 1 โพธตาก โพธตาก โพธตาก 08 4408 3160

6 นายสมบรณ เตนากล 139 1 เมองหมใหญ เมองหม เมอง 08 0317 9392

7 นางดรณ พทกษ 140 2 จอมนาง จมพล โพนพสย 08 4934 6488

8 นายจนเพง นอยนาจารย 89 2 เฝาไร เฝาไร เฝาไร 08 6235 2739

9 นางสาวสมส บตยา 17 5 หนองคอน โพนแพง รตนวาป 09 0854 3471

09 9693 1411

จ.อดรธาน

จ.หนองคาย

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 3

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

10

Page 13: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 3

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

1 นางกนกวรรณ จนทจตร 25 7 ดงหมากยาง โนนสมบรณ เมอง 08 9073 1483

2 นางศรพร บญญาพทกษ 144 10 โพนแกว หนองหวชาง พรเจรญ 09 2358 7937

3 นายถวล พนธวล 74 6 หนองบวเงน นาสะแบง ศวไล 09 6386 8766

4 นายศรจนทร เสยงเพราะ 59 14 โนนสวนปอเหนอ บงโขงหลง บงโขงหลง 08 5456 6210

5 นายวรตน ไชยอวน 13 15 หนองบวเงน ทากกแดง เซกา 09 5168 1448

6 นายคาฟอง คะแกว 87 4 นาจาน บงคลา บงคลา 09 3129 8152

7 นายประทวน เกตแกว 17 7 ขเหลกนอย ถาเจรญ โซพสย 09 1363 6152

8 นายดาหวน คณโน 110 7 ดาลบงบด นาดง ปากคาด 06 1536 9041

1 นายบญชา ไชยพรม 114 10 โสกเกา เขาแกว เชยงคาน 08 8742 2502

2 นายบวทด ศรบรนทร 87 2 โนนสวาท ทาสวรรค นาดวง 06 5107 1217

3 นายสมภาร จตนาม 68 3 นานามน นาสวย เมอง 08 1149 1223

4 นายสรพล พนทาโฮม 222 1 หนองใหญ ผาอนทรแปลง เอราวณ 08 1057 5253

5 นายบรรจง คาศร 448 1 หวยบอซน หวยบอซน ปากชม 08 7079 7760

6 นายสภาพ ครสงฆ 134 4 นายางเหนอ ภกระดง ภกระดง 08 9840 6171

7 นายธนงพร สขเสรม 32 3 นาพระ นาพง นาแหว 08 9576 6550

8 นายวรวธ บวลา 10 17 ทรพยไพศาล หนองหญาปลอง วงสะพง 09 3950 1995

9 นายบรรทด สปนโน 158 1 ปวนพ ปวนพ หนองหน 06 2768 7951

10 นายไพบรณ ปาระม 14 7 หวนา หนองคน ภหลวง 08 2125 6722

11 นายสาเนยง เกดไทย 99 7 ซาใหญ ผาขาว ผาขาว 08 1965 2337

12 นายสมศกด ธญญารตน 16 5 แสนสข สานตม ภเรอ 08 9943 8113

13 นายสงคม เจรญทรพย 159 5 เมยง หนองผอ ทาล 08 8778 9029

14 นายสงวร จนทะคร 57 2 นาเยน กกสะทอน ดานซาย 08 9576 4937

1 นายคามล ลมพน 38 2 โนนปอแดง บานโคก สวรรณคหา 08 2173 0368

2 นายปรชา วฒสาร 189/3 16 สขสาราญ ฝงแดง นากลาง 08 6139 8251

3 นายสรร บบพนธ 143/2 7 นาแก นาแก นาวง 08 0745 8581

4 นายราวน โพธสาราช 7 3 หนองตานา โคกใหญ โนนสง 08 5747 2252

5 นายบญตา ศรมลเมอง 74/1 4 นาแพง ศรบญเรอง ศรบญเรอง 08 5450 1175

6 นายทรงเดช บญอม 153 7 ศลามงคล หนองสวรรค เมอง 08 7061 6891

1 นายอคเดช มาล 65/1 2 หนองฮ หนองฮ ปลาปาก 08 7939 4115

2 นางสรรตน บญกอน 108 13 นางาม นางาม เรณนคร 08 5761 2017

จ.นครพนม

จ.บงกาฬ

จ.เลย

จ.หนองบวลาภ

11

Page 14: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 3

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

3 นางนดาพร แพงคาฮก 6 2 ยอดชาด ยอดชาด วงยาง 08 2855 5360

4 นายสงเวยน กอนกน 162 7 บะหวา ทาเรอ นาหวา 08 6226 1068

5 นายนกร คาใบ 119 10 บานขา บานขา ศรสงคราม 06 2129 5296

6 นายสนต อยบาง 62 4 สามแยก หนองซน นาทม 06 1435 2719

7 นายเนวนทร ไกรสน 114 3 นาเขทา นาเข บานแพง 088-7303278

8 นายจนทร นามะ 172 3 นาโสก บานแกง นาแก 09 1682 2204

9 นายปราโมท แสงสวาง 124 6 หนองสะโน ดอนนางหงส ธาตพนม 08 7855 5861

10 นายมงกร สวรรณะ 133/2 1 กลาง โนนตาล ทาอเทน 08 5178 2977

11 นายสหโชค โทรตน 170 7 บานคอ บานคอ โพนสวรรค 08 6303 4607

12 นายอบล บญโสม 173 6 นามน บานผง เมอง 09 3097 4573

1 นายธนงชย สวระด 167 9 ประชาสขสนต ขมน เมองสกลนคร 08 2021 2046

2 นายศกดานภาพ โถแกวเขยว 54 19 นาขาม นามอง กดบาก 06 4724 3478

3 นายหนเพญ นาโควงค 27 12 หนองบวสราง อมจาน กสมาลย 08 5745 4955

4 นายเสนห ปญเศษ 31 2 โพนไค มวง บานมวง 08 8519 7732

5 นายอาระยะ พมพานชย 6 4 คาประมง สวาง พรรณานคม 08 6234 3056

6 นายณรงคศกด พงศสทธศกด 56 2 ดง มวงไข พงโคน 09 4387 1224

7 นายถนอม ประณมศร 18 5 จาปาดง กดเรอคา วานรนวาส 06 1089 8674

8 นายสมคด ศรลาวงศ 189 18 โนนนาคา คาบอ วารชภม 06 2997 3733

9 นายอนตา กนยาลอ 87 4 งว พนนา สวางแดนดน 08 0746 1686

10 นายสสวด ไชยตะวงค 28 8 บง วาใหญ อากาศอานวย 08 4420 7175

11 นายสานาญ โนสา 93 4 คากาว ทาศลา สองดาว 08 3355 6653

12 นายทองรตน ศรสวสด 39/1 3 หนองบวบาน หนองบว นคมนาอน 06 4878 7793

13 น.ส.นวลจนทร กองวงค 100 1 นาแต นาแต คาตากลา 09 8586 1887

14 นายศกดศร นนศรทอง 229 2 จนทรเพญ จนทรเพญ เตางอย 06 5474 4799

15 นายยกษสทธ ยางธสาร 51 9 หวยยางเหนอ เหลาโพนคอ โคกศรสพรรณ 08 3351 9963

16 นายอาทร จนทประสาร 151 13 เหลาอดม บานเหลา เจรญศลป 06 3667 4693

17 นายสมยศ นาหมนหงษ 35 11 โพนแคกลาง นาตงวฒนา โพนนาแกว 09 0340 7504

18 นายสมชาย ทองดนอก 117 6 จดระเบยบ หลบเลา ภพาน 08 7215 3302

จ.สกลนคร

12

Page 15: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 4

Page 16: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นางบญหนด นาคทด 3 8 ดอนธาต หนองตม เมองขอนแกน 08 9942 6319

2 นางทองสวสด แดนสามสวน 86/1 11 ดอนหน บานฝาง บานฝาง 08 2349 2907

3 นายชยชาญ เพชรสเขยว 145/9 5 ดงกลาง บานโตน พระยน 06 2131 8085

4 นางเยาวภา พรประสทธ 3 7 หนองนกเขยน โนนทอง หนองเรอ 09 5463 2793

5 นางศภศร หนทะรกษ 86/1 4 โนนลาน โนนสะอาด ชมแพ 06 5267 1071

6 นายจาปา หาญภเขยว 121 8 หนองด วงเพม สชมพ 08 6134 4750

7 นายเพชร วงคธรรม 36 8 แสนตอ บวใหญ นาพอง 08 1060 9186

8 นายสมหมาย สขษาเกษ 75 1 ขนดาน บานดง อบลนตน 08 8738 2608

09 8647 88589 นายชวน พรมดวงศร 31 5 ทรพยสมบรณ ดนสาด กระนวน 09 9203 4507

10 นายวฒชย มวงใหม 78 3 โสกจาน ในเมอง บานไผ 08 9819 5840

11 นายเกยรตบดนทร โพธรนทร 38 5 ขอนแกนนอย เปอยนอย เปอยนอย 06 1052 1487

12 นายจตพล ฆองตอ 6 3 หนองบะ โคกสงา พล 09 1709 9834

13 นายไพศาล ผาจนดา 37 7 ถลงเหลก ใหมนาเพยง แวงใหญ 09 1548 0657

14 นายบญชน บญเรองศร 5 9 โนนศลา แวงนอย แวงนอย 08 5648 4171

15 นายประสพชย คาทพย 87 7 ศรสมบรณ คมชาด หนองสองหอง 08 9218 9057

16 นายบญธรรม หนเธาว 35 1 นาหวา นาหวา ภเวยง 08 1002 5648

17 นายฤฤทธ อามาตย 9 2 โนนงาม นางาม มญจาคร 08 3349 3968

18 นายโกวทย ลารงสทธ 129 4 หวยอง โนนพะยอม ชนบท 06 5105 5529

19 นางพวงประภา เพยอา 93 4 ปาหวายนง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง 09 9068 0755

20 นายอภเษก ประเสรฐ 31 5 นานาซา ภผามาน ภผามาน 08 1014 5697

21 นางจลจฬา เอกตาแสง 228 6 ซาโอง หวยเตย ซาสง 09 9031 4042

22 นางสาววอนงค ประจดทะเน 6 5 หนองหญารงกา โพธไชย โคกโพธไชย 06 1031 4640

23 นางพรทพย กนหาเลห 86 5 สะอาด กดธาต หนองนาคา 09 3553 7292

24 นางฐาปน นาฟโรท 130 4 สวางพฒนา หนองแซง บานแฮด 09 1867 1397

25 นางบวผน เชษฐา 54 3 เกานอย เปอยใหญ โนนศลา 09 3474 9124

26 นางสาวปราณ ชาวงษ 53 1 บอ เขานอย เวยงเกา 08 2858 2196

1 นายวฒไกร ไทยประยร 107 3 ฝายแตก ลาพาน เมองกาฬสนธ 09 5650 0821

2 นายจนทร สอดม 29 13 นาใต สงเปลอย นามน 09 5185 0869

3 นายทศพล ภานรกษ 35 3 สงยาง กมลาไสย กมลาไสย 09 6718 0611

4 นายบวลอย สารแกว 14 11 ทรพยเจรญ สามคค รองคา 08 3071 8483

5 นายสทธกานต ไชยเอนก 90 1 เหลาไฮงาม เหลาไฮงาม กฉนารายณ 06 3926 1943

6 นายไชยวฒน ทพยสงห 49/3 8 มวงหวาน หนองผอ เขาวง 06 1072 1237

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

จ.ขอนแกน

จ.กาฬสนธ

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 4

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

14

Page 17: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 4

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

7 นายมนญ ขนนแขง 149 5 หนองกาว นาเชอก ยางตลาด 08 1974 4864

8 นางสาคร วทยาเวช 78 4 ปาหวาย คาเหมอดแกว หวยเมก 08 7217 3066

9 นางสมหมาย นาไชยเวศน 6 3 โคกไมงาม โนนนาเกลยง สหสขนธ 08 9417 6607

10 นายสะอาด ศรครนทร 175 3 โพน โพน คามวง 08 5456 7476

11 นายสมฤทธ ศรสหลา 167 5 เกง นาตาล ทาคนโท 09 4769 1867

12 นางสมจตร นาสมใจ 44 2 หนองสรวง หนองสรวง หนองกงศร 09 1874 1104

13 นางอารย โคตะวงศ 24 6 บง หมมน สมเดจ 08 6242 7942

14 นายสรญ วงษงาม 27 2 นาอดม นคมหวยผง หวยผง 06 3023 0677

15 นายแดนไทยแลนด สารพนธ 17 9 หนองแซงเหนอ สาราญ สามชย 06 5053 3006

16 นางวนดา พงษเพชร 42/1 1 จาน โนนนาจาน นาค 09 1064 9535

17 นายสมศกด คาแดงศร 48 13 โนนทน ดงพยง ดอนจาน 08 8718 3794

18 นางบญเรยน หนองเสนา 74 7 หวหนอง เหลากลาง ฆองชย 09 7057 6654

19 นายสรวทย กงจกร 74 5 เมย ดงลง กมลาไสย 08 9571 3615

1 นายมบญ หนตะ 1 17 ดงนอย แวงนาง เมอง 08 3326 2812

2 นายสวสด เทยบเพชร 51 3 วงหน วงไชย บรบอ 08 4896 8466

3 นางวนเพญ ปญจะแกว 5 13 โนนกอนอย เสอโกก วาปปทม 08 7231 8394

4 นางนงยเยาว วรฤทธ 123 5 ดอนนอย โพนงาม โกสมพสย 08 9942 1142

5 นายอดศร เหลาสะพาน 25 13 ดอนมน ขามเรยง กนทรวชย 09 7389 7950

6 นายเดนตระกล ชณราช 71 2 เกานอย หนองบวแกว พยคฆภมพสย 09 4413 4521

7 นายทองสย โสไกส 111 3 นาทอง นาทอง เชยงยน 08 5001 2066

8 นายไพทลย บญสลา 76 13 ตลาดเหนอ หนองเรอ นาเชอก 09 2494 9120

9 นายบวพนธ หลาสดตา 4 6 โนนเขวา ดงบง นาดน 08 6232 3348

10 นายอาทตย ภมแกดา 83 4 หวขว แกดา แกดา 08 3339 3470

11 นายจระพนธ โคตรไกรสร 150 2 เจรญสข หนองบวสนต ยางสสราช 08 8562 6671

12 นายเสาร มาดชดา 1 14 โนนถาวร นาโพธ กดรง 06 3031 5589

13 นางสาวสคนธทพย นามโส 14 5 นาฝาย กดปลาดก ชนชม 08 4959 4297

1 นายถนอม เหลกศร 99 2 หนองทพไทย หนองทพไทย พนมไพร 08 7250 2347

2 นายไพศาล ศรพยอม 172 4 ฉวะ หนองพอก หนองพอก 06 2161 7209

3 นายสะอาด ชานศร 135 1 หนองสม ทามวง เสลภม 08 0408 9624

4 นายประหยด สรโย 110 5 ดงดบ หนองใหญ โพนทอง 08 2115 9602

5 นายณฐวฒน สต 4 16 คมกลาง เกษตรวสย เกษตรวสย 08 1369 5184

6 นายสวสด ลาโพธ 165 5 สงเปลอย เมองทอง เมอง 09 3053 5456

จ.มหาสารคาม

จ.รอยเอด

15

Page 18: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 4

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

7 นายเฉลม ขราษ 28 4 ชาด หนองพอก ธวชบร 08 1471 0691

8 นายสมชาย จรบรมย 11 12 โนนสวาง เชยงใหม โพธชย 08 6034 5726

9 นายประทกษพงศ พลโยราช 117 1 ดงยาง ดนอย จตรพกตรพมาน 08 5683 8887

10 นางสาวสงวาลย สาสข 14 12 โพนละมง หนกอง สวรรณภม 08 6109 3664

11 นางสาวอนงค อาจพงษา 18 5 โนนชย หนองบว อาจสามารถ 08 7214 8679

12 นายวชย ทวนนท 83 4 เมองแกว หนองหน เมองสรวง 06 3194 1494

13 นางบญเลศ เชอจตร 102 3 เหลาขาว ยางคา โพนทราย 06 2146 3775

14 นายพรชย ธราวธ 59 4 เหลาใหญ โพธทอง ศรสมเดจ 06 3626 1499

15 นางสาวกาญจนา พมวานนท 114 10 นาด ดงสงห จงหาร 08 4701 5120

16 นางสาวรส ตลาดขวญ 76 13 ดงเยน บานเของ เชยงขวญ 08 7949 0355

17 นางสาวสยาม ฤกษยาม 83 7 หนองไศล ดกอง หนองฮ 08 5454 5762

18 นายพต ฉามณ 1 9 ดอนโมง บงงาม ทงเขาหลวง 09 9074 0508

19 นายวระยทธ สวฒน 17 5 สาราญ หนองแคน ปทมรตต 08 0767 3562

20 นางสงา แสนพรม 158 9 ใหมสามคค เมยวด เมยวด 09 0592 1628

21 นายประจวบ นจก 40 4 เหลากลาง บวคา โพธชย 08 4758 1319

16

Page 19: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 5

Page 20: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายศร ราชวงค 29/35 4 วงโรงนอย กฤษณา สคว 09 7173 1896

2 นายสรางสรรค ตนพรมราช 95 9 โนนทอง ลานางแกว ปกธงชย 08 1076 4704

3 นายอมรเทพ ขนทองคา 148 3 ราษฎบารง บานราษฎร เสงสาง 06 1676 3053

4 นางบญแทว อปถมภ 96 7 หนองแสง หลงประด หวยแถลง 08 9283 5187

5 นางนงนช คาผา 29 15 รวมใจ หนดาด ดานขนทด 08 0003 0815

6 นายนพนนต คงพดซา 62/1 8 ตม ทองหลาง จกราช 09 3540 7779

7 ประสทธ เบองกลาง 108 6 หมส พระพทธ เฉลมพระเกยรต 08 1866 4675

8 นายสทธชย เกตนอก 82 3 เทพนมตร สานกตะครอ เทพารกษ 08 3387 2180

9 นายชาต กรดกระโทก 28 9 โบสถ กระโทก โชคชย 08 1571 1942

10 นางกาญจนา นตตะโร 93/5 5 โคกแฝก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ 09 4530 4365

11 นายธรรมรงคศกด ภกดกระโทก 29 11 โนนทอง แชะ ครบร 08 5027 7532

12 นายกตตชย กองเสยง 106 4 หนองปร หนองจะบก เมองนครราชสมา 08 1300 3375

13 นายสภทร เปยคาภา 118/3 1 มะเกลอใหม มะเกลอใหม สงเนน 08 1336 2506

14 นางนนทพา แพทยกระโทก 10 6 ลงเขวา ลงเขวา หนองบญมาก 08 8722 1517

15 นายสมลกษณ นมนวล 13 6 ขย ขย ลาทะเมนชย 09 8609 5788

16 นายวโรจน นานอก 100 12 หนองบง เมองคง คง 08 1790 4683

17 นายชาต แพจงหรด 255 5 กลง ขามเฒา โนนสง 08 7448 7079

18 นางผกามาศ ชนอรา 16 11 ชมพวง ชมพวง ชมพวง 09 8584 1900

19 นางนรนทร เทยงสนเทยะ 47 6 โนนกระสงข กระเบองใหญ พมาย 08 4410 8065

20 นายบญยง ทองทพย 79 9 เมองเกา โนนอดม เมองยาง 08 6083 2507

21 นายรถธพร อรา 62 2 ตะเภาหนน โนนแดง โนนแดง 08 9578 1723

22 นายคาภ พลราช 106 9 หนองเมก ดานชาง บวใหญ 08 5630 8129

23 นายถนอมพงษ ทนราช 1/5 1 หนองบวลาย บวลาย บวลาย 09 8586 5079

24 นายทองอย หวงชนกลาง 128 5 ดอนทอง บานเหลอม บานเหลอม 09 8586 5079

25 นางศรภสสร วงษวฒภทร 88 2 สนตสข ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 08 8371 6458

26 นายสมเกยรต รกษากล 194 10 ปะคาใต สระพระ พระทองคา 08 7254 8467

27 นายแผน คาไธสง 137 5 มะคา มะคา โนนไทย 08 9582 5373

หมายเหต : อาเภอปากชอง วงนาเขยว สดา ประทาย และแกงสนามนาง กาลงดาเนนการจดหา ศกอ.ใหม

1 นายสรสทธ สายกระสน 76/2 8 กาเกาะ กาเกาะ เมอง 06 5310 7583

2 นางทองมวน พวงจนทร 43 8 ไผ หนองสนท จอมพระ 08 6249 8514

3 นางนาผง สดาปน 98 4 ไพรขลานอย ไพรขลา ชมพลบร 09 0253 1942

จ.นครราชสมา

จ.สรนทร

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 5

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

18

Page 21: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 5

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

4 นางสมด กานอนทร 25 16 บร กระโพ ทาตม 06 4831 5159

5 นายลาไพ บญมา 231 14 เจรญสข โชคนาสาม ปราสาท 09 3041 3342

6 นายโสภณ พมพงาม 83 9 กกขา หนองบวบาน รตนบร 09 8243 6126

7 นายประนตย ทองเจอ 53 13 แจนแวน คาละแมะ ศขรภม 08 8706 9624

8 นางสาวทพยวด บญหวาน 24 10 โชคชยสามคค บานชบ สงขะ 09 3518 2284

9 นายธนาชย สภาวหา 181 3 หมนศรใหญ หมนศร สาโรงทาบ 06 2202 5405

10 นายวลลภ สระพล 17 3 บผาง หนองอยอ สนม 08 1186 1696

11 นายธระฉตร สละมลตร 4 5 โนนสวรรค โคกตะเคยน กาบเชง 06 2532 6598

12 นายไพศาล ดาววฤกษ 127 6 ตาเมาะ ลาดวน ลาดวน 08 5613 3998

13 นายวศรต กระแสเทพ 104 4 สน สะเดา บวเชด 09 2740 1981

14 นางคณสรา จนทรานสรณ 74 5 หนองคนนา ตาเมยง พนมดงรก 06 1150 8157

15 นายถวลย หลาลา 26 6 สาโรง แจนแวน ศรณรงค 08 5374 106

16 นายชตพทธ พนธศร 103 2 หนองใหญ หนองหลวง โนนนารายณ 06 1036 7648

17 นายสนน บรรลอทรพย 41/2 5 สนวน ตากก เขวาสนรนทร 09 3520 2090

1 นายประยร ไชยแสง 39 13 หวสนาม หนองแวง หนองบวแดง 08 2158 4403

2 นายอทย ชยกณา 322 9 เจรญทรพย โนนแดง บานเขวา 08 6871 1917

3 นายกตตธร โคตรจรนทร 3 11 ปากจาบ โคกเพชรพฒนา บาเหนจณรงค 08 9024 6357

4 นางสาวเกศรนทร เฉลมเลา 108 3 นามน ศรสาราญ คอนสวรรค 09 5972 8881

5 นายธนสาสน เกดสมบรณ 13 7 ทาแตง กดนาใส จตรส 08 8473 6274

6 นางหนสอน ฦาชา 111 1 หน บานหน เกษตรสมบรณ 09 8225 8528

7 นายอดลยเดชณ ภรมยใจ 140 1 ตะโกทอง ซบใหญ ซบใหญ 09 7961 8579

8 นายบญศร หงษวลย 37 8 หนองตม ชองสามหมอ แกงครอ 09 5621 4971

9 นางยภาพร คงสมบต 218/2 2 หนองดนดา บานแกง ภเขยว 08 1120 4727

10 นางสาวสพกตร ผานาค 204/1 11 สวางพฒนา บานแทน บานแทน 08 1906 0421

11 นายสนทร อานาจ 302 17 โปรงนคร วงตะเฒ หนองบวระเหว 08 7013 5459

12 นายสชาต มงสอนกลาง 89 9 ราษฎรบรณะ เจาทอง ภกดชมพล 09 8226 2408

13 นายศรนคร พนธวนช 98 19 โนนสงา หวยยายจว เทพสถต 09 8198 5598

14 นายสากล งามหม 51 4 นอยใตค หนองฉม เนนสงา 08 6258 6743

15 นางทองเจอ คายาง 37 8 โนนเตาไห โนนคณ คอนสาร 08 5454 4065

16 นางอารยา จนปม 142/2 4 หนองหญารงกา วงตะเฆ เมองชยภม 08 1120 8299

1 นายวระ โตสกล 51 8 นาตากลม โกรกแกว โนนสวรรณ 08 6482 6232

จ.ชยภม

จ.บรรมย

19

Page 22: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 5

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

2 นางสาววนเพญ ดานกลาง 57 11 ดอนเจรญสข หนองบว ปะคา 08 6370 5145

3 นายบญญต นาเตาทอง 160 12 ซบคะนง โนนดนแดง โนนดนแดง 08 7244 2709

4 นายนพอนนต เจรญรมย 63/2 2 โคกวาน โคกวาน ละหานทราย 08 6462 6552

5 นายวฒชย จายวาร 11 6 หนลาด หนองไทร นางรอง 08 5206 0335

6 นางนภาลย คณชน 43 2 นอย ถาวร เฉลมพระเกยรต 08 6258 6630

7 นายสาคร รวมวงค 144 2 หนองไมงามเกา หนองไมงาม บานกรวด 08 7253 3985

8 นายสะอาด ทานา 233/2 16 บว จรเขมาก ประโคนชย 09 7020 9873

9 นางสมร สงเกตกจ 67 15 โคกเจรญ จนดม พลบพลาชย 09 3557 3305

10 นายพงศวรณทร มาลยทอง 45 3 สวนใหม กระสง กระสง 08 7246 2437

11 นางสายสนย อะชวยรมย 23 4 สะแกสามคค สามแวง หวยราช 09 4542 6456

12 นางรจนา จะโรจนรมย 5 12 บ ปราสาท บานดาน 08 0720 9432

13 นายใส เปมรมย 29 1 โนนสาราญ หวฝาย แคนดง 08 2873 2282

14 นายธนากร งามสงา 24 14 หนองเกาะพฒนา นคม สตก 08 1567 3189

15 นายปาน เงนไทย 4 6 โนนสาราญ ถลงเหลก เมอง 08 1065 2623

16 นางเรยม สทา 99 6 โศกนาค หนเหลกไฟ คเมอง 09 1217 8443

17 นางนนทะกะ เพงพศ 29 5 หนองแวง หนองแวง บานใหมไชยพจน 08 1073 7602

18 นางสบน ทพยแสง 58 6 หนองหวานอย นาโพธ นาโพธ 08 4833 6810

19 นางสาวเบจจา ทพยมงคลกล 71 13 แดงใหญ พธไธสง พธไธสง 09 3362 5746

20 นายจรญ ดวงแกว 29 12 โคกกลางนอย โคกกลาง ลาปลายมาศ 09 1841 6278

21 นายไพบรณ กงสดา 110 1 หนองชยศร หนองชยศร หนองหงส 09 5178 3202

22 นายมา ยศแกวกอง 18 1 โนนนาออม ชาน ชาน 09 7341 8693

23 นางสาวศรพร ดวงนล 43 8 ไผ หนองสนท หนองก 09 7342 7430

20

Page 23: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 6

Page 24: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายพงษศกด พลถาวร 125 6 คลองอาง พลงตาเอยม วงจนทร 09 4946 0374

09 5957 5819

2 นางมารนทร พทธโกษา 194/6 1 บงตากาด ชมแสง วงจนทร 08 5132 4616

3 นายสามารถ บรพา 31/2 4 พยน บานฉาง บานฉาง 08 4782 9112

4 นายภญโญ สรสทธ 49/2 5 หนองวา บานแลง เมอง 08 6337 8339

5 นายวชย ไพโรจน 196 2 ซากนอก มะขามค นคมพฒนา 08 6150 8424

6 นายดารงค ชมเกษยร 504 2 ซอยแปด พนานคม นคมพฒนา 08 9260 5060

7 นายสมคด ชยพฤกษ 189 1 แมนาค แมนาค ปลวกแดง 08 6825 7888

8 นายประวต นภาลย 158 5 บานคาย บานคาย บานคาย 08 1357 0660

08 7911 0935

9 นายสรศกด ขมทอง 83 3 มาบชางนอน นาเปน เขาชะเมา 08 6837 1887

08 5259 5763

10 นายสมชาย บญกอเกอ 171 3 ซากมะกรด กรา แกลง 08 1377 9536

1 นายโกศล โมมา 100 3 ซบสดา นายายอาม นายายอาม 09 3524 2156

06 2563 1241

2 นายคานง ชนะสทธ 6/1 12 ชาปลาไหล สองพนอง ทาใหม 08 8423 2924

08 4956 9456

08 9092 9596

3 นางสาวเนาวรตน บญม 5/12 1 ตรอกโสน ตรอกนอง ขลง 08 4873 8882

4 นางนนทกานต เหดตม 5/3 8 แหลมใหญ เทพนมตร โบงนารอน 09 8273 0485

5 นายดารงครกษ โชตชวง 141 5 ซบตาหน ทบชาง สอยดาว 08 7141 6171

6 นายปรชา ปยารมย 12 10 ดาวเรอง พลบพลา เมอง 08 1860 2491

7 นางเพญนภา คงรอด 1/13 8 เนนวง บางกะจะ เมอง 08 6137 5786

8 นายยงยทธ เพมผล 4/1 2 แถวคลอง พลว แหลมสงห 09 2739 5244

08 1940 7302

9 นายวฒนา แววเพชร 17 6 คลองปรอ ฉมน มะขาม 08 6138 7161

09 3993 9342

10 นายจรนทร ฤกษงาม 40/1 2 คลองมะล ตรอกนอง ขลง 08 7135 8186

11 นายธรภทร อนใจ 3/6 8 คลองนาเปน ตะเคยนทอง เขาคชฌกฏ 09 7068 1971

12 นายนาชย โสดา 41 4 หางแมว ขนซอง แกงหางแมว 08 2216 1800

จ.ระยอง

จ.จนทบร

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 6

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

22

Page 25: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 6

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

1 นายวาทน จนาวนช 99/1 7 ชองลม บางปด แหลมงอบ 09 8403 0709

2 นายสมควร ทศมากร 49 2 ดานเกา เกาะชาง เกาะชาง 08 6152 6637

3 นางชมอย นาคประวต 54/2 9 บานหวยแลง หวยแรง เมอง 08 1123 1547

4 นายยอน ทองใบ 105/2 4 ตากแวง บอพลอย บอไร 08 9245 3679

5 นายบณฑต กลพฤกษ 230/1 6 ชมแสง เขาสมง เขาสมง 08 9098 6075

08 9040 9205

6 นายสญญา มาเจรญ 47 7 แสนตง เขาสมง 08 7129 2409

7 นายปภพ หนอยพยคฆ 88 3 ชมชนเพชรพงษ คลองใหญ คลองใหญ 08 3854 7987

8 นางวงเดอน มะลยอย 42/5 2 คลองเจา เกาะกด เกาะกด 08 9936 0689

08 7585 1310

1 นางทองใบ ทามะณ 21 1 นาซบ สระขวญ เมอง 08 4704 0671

2 นายบวผน สทธพล 104 4 เหลาคลองกลาง หนองสงข อรญประเทศ 08 7140 2806

3 นายโกเมศ เพชรโกมล 54 3 หนองปรอ ทพราช ตาพระยา 08 7832 2975

4 นายสมพงษ ดโสภา 45 5 ซบนกแกว หนองนาใส วฒนานคร 09 2563 0675

08 1987 9907

5 นายละอองดาว ลลานาเทยง 101 6 บอลกรง คลองหนปน วงนาเยน 08 9989 0158

6 นายหลน มลสภา 15 4 หนองตะเคยน ไทยอดม คลองหาด 08 4701 8363

08 0091 5054

7 นายธนาวฒ ยวรกษ 18 6 ธารนพเกา หนองหวา เขาฉกรรจ 08 1744 6941

8 นายสมบรณ เผอกสสข 48 8 คลองหวาย หนองมวง โคกสง 09 2254 1094

9 นางแวน โฉมฉาย 18 5 คลองรวม วงสมบรณ วงสมบรณ 08 9506 4635

1 นายวชย มงงคลเมธ 47 8 บานทาชาง บางยาง บานสราง 08 8466 0596

2 ร.ต.สรชย บญคง 131 6 บานตรอกปลาไหลยานร กบนทรบร 08 1756 5124

3 นางวภา วนเพญ 152 13 โปรงอดม วงทาชาง กบนทรบร 08 7127 8841

4 นายสมชาต ศรบบผา 94 10 บานหนองขาวหลามดงบง ประจนตคาม 08 1982 7234

5 นายสาราญ วงษเชอ 7 11 บานเนนผยอม ไมเคด เมอง 08 6523 7591

6 นายจาเรญ นาภาว 50 6 บานมวงขาว โคดปบ ศรมโหสถ 08 9991 4801

7 นางมาลณ ทองรกษ 277 10 บานบสง นาด นาด 08 6110 5854

8 นายวรตน ประยรพงษ 6/1 3 บางกง บางกง ศรมหาโพธ 08 4723 5830

9 นายบญชต มานะตอ 10 3 หลงถา ทาตม ศรมหาโพธ 08 6883 9151

จ.ตราด

จ.สระแกว

จ.ปราจนบร

23

Page 26: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 6

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

1 นายสมเดช นอยใจด 20 2 บานคลองอดม คลองอดมชลจร เมอง 08 9406 2087

2 นายจมพล อนจนทร 35/1 4 บานคลอง 20 ดอนเกาะกา บางนาเปรยว 08 2474 0496

3 นายวฒนา โพธา 51 8 บานบางพทธา เมองใหม ราชสาสน 08 5431 1310

4 นายศรชย คชสห 73 6 จระเขตาย บางคา ราชสาสน 0 3859 1491

5 นายวรพจน พมนคม 36 4 บานหวลาพ คลองเขอน คลองเขอน 08 7479 8353

6 นายสมยศ นวมรศม 62/1 1 บานหนองบว หนองบว บานโพธ 08 1589 3008

7 วาท ร.ต.สายฝน ปลมจตต 5 3 บานคลองนยม พมพา บางปะกง 08 7482 4062

8 นายสรพงษ ทแพง 196 23 ทามะนาว คลองตะเกรา ทาตะเกยบ 08 0066 5383

9 นายไพรน นพกณฑ 74/1 6 ตลงชน ทาถาน พนมสารคาม 08 9805 6645

10 นายสมจตร เพงบบผา 116/2 12 หนองตาปอง หนองยาว พนมสารคาม 08 4564 6139

11 นายนรศ เดอนแจม 129/3 3 ไทรทอง หนองไมแกน แปลงยาว 08 6152 1566

12 นายบารง ศรใย 153 1 อางตะแบก ทงพระยา สนามชยเขต 08 1755 5971

13 นายสมศกด วลลานนท 84/1 ถนนราฎรอทศ บางคลา บางคลา 08 9931 3902

1 นางอมรนทร อดมวงษ 22/1 3 บานคลอง 23 ศรษะกระบอ องครกษ 08 1734 2421

2 นายทองหลอ แดงอราม 359 6 บานหนองยาง ปาขะ บานนา 08 7042 5041

3 นายอภชาต แหยมประสงค 28 12 ปาขะ ปาขะ บานนา 08 9983 9628

4 นายไสว จนหอม 49 5 ดงแขวน เกาะหวาย ปากพล 08 9799 9515

1 นายถนอม ยงเจรญ 31 7 บานปลดสาย คลองสวน บางบอ 08 1653 6256

2 นายสมชาย อนพนธ 37 10 บานบางนาจด บางโฉลง บางพล 08 5135 0998

3 นางบญจร ฤกษรตน 7 7 บานคลองตาสก บางนาผง พระประแดง 08 6882 4753

4 นายวนชาต บญเหลอ 16 2 บานนาเกลอ นาเกลอ พระสมทรเจดย 08 1836 9851

5 นายสรชย แซจว 10/1 8 บานคลองตาป ศรษะจรเขใหญ บางเสาธง 08 9996 7269

6 นายแสวง บญม 26 10 บางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง 08 9698 9380

7 นางปญชดา ปตพฤทธ 477/1 6 บานคลองนา แพรกษา เมอง 08 9682 8792

จ.ฉะเชงเทรา

จ.นครนายก

จ.สมทรปราการ

24

Page 27: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 7

Page 28: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นางอญชล แพงนคร 27 7 ทาลาภ ธรรมามล เมอง 08 3167 9131

2 นางสมควร มากสาร 46 5 วงโพธ ดอนกา สรรคบร 08 9512 1642

3 นางกรกมล กนถาด 58 3 หวถนน ไรพฒนา มโนรมย 08 9563 4165

4 นางอบล ดอนปญญาไพร 12 17 หนองกานเหลอง หนองแซง หนคา 08 7054 2186

5 นายธวช สนรนดร 2 14 หนองปลอง กะบกเตย เนนขาม 08 5603 5122

6 น.ส.ปทมภรณ แซเผอก 78 3 ทานจน หนองขน วดสงห 08 2514 0926

7 นายสมศกด สหะ 172 3 โพนางดาออก สรรพยา 08 9438 9955

8 นายสวอง สระเสรม 83/2 1 สะพานหน หนองมะโมง หนองมะโมง 09 0424 8562

9 นางบงอร ศกดทรพย 1/7 4 ดอนมะตม ศลาดาน มโนรมย 08 8439 5944

1 นายประดษฐ ไชโย 58 14 หวยเสาร โคกตม เมอง 08 9238 8575

2 นายแรม แสงอรณ 15/1 5 ชอนขด หนองแขม โคกสาโรง 08 9821 9925

3 นายสงเวยน ขนตกล 153 1 หนองบง เกาะรง ชยบาดาล 08 6131 9887

4 นายวโรจน นาคสมฤทธ 10/1 1 ซบยาง หวลา ทาหลวง 08 6766 0452

5 นายเทยนชย เขยวสอาด 46 15 วดมะคากลาง หวสาโรง ทาวง 08 6705 5227

6 นางพมพนารา บญเถอนกาญจน 19/1 2 มหาสอน บานหม 08 7909 1586

7 นายจน อนทรวลย 90/1 1 ทงทาชาง ทงทาชาง สระโบสถ 08 4978 8902

8 นายวนย พรมสภาพ 7 8 คลองกลม หวยขนราม พฒนานคม 08 4310 9107

1 นางเนาวรตน เดชบารง 14 10 ยางโทน พกทน บางระจน 09 5247 2267

2 น.ส.ประอรรตน พดลม 2/1 3 คลองระมาน โพทะเล คายบางระจน 09 2884 7785

3 นางมาลน ปานรตน 5 10 คลอดงหลอด นาตาล อนทรบร 08 9119 0020

4 นางฐตาพา ขาวงษ 20/1 6 โรงชาง โรงชาง พรหมบร 08 9903 9274

5 นางนาทพย โตสงด 10 2 กะดแดง โพประจกษ ทาชาง 08 1780 7311

6 นางบญเทยบ สดวกด 175 4 มวงหม มวงหม เมอง 08 9087 8565

7 นางเชงเชาว เพชรกษ 22/4 10 ยางโทน พกทน บางระจน 08 9538 4361

1 นางเบญจมาศ อนประเสรฐ 10 4 จาปาหลอ จาปาหลอ เมอง 08 9241 9444

2 นายไพรตน รงสรรค 40 4 บางพลบ บางพลบ โพธทอง 08 1856 3701

3 นายอณวส วงษแสงนอย 8 1 ไขโย ไชโย ไชโย 09 0429 8379

4 นายทองพจน ทรพยมาก 41/1 2 กะเรนเลก ราษฎรพฒนา สามโก 08 5385 6215

5 นายพรปวณ แสงฉาย 128 3 บานปะขาว บางเสดจ ปาโมก 08 4158 9747

จ.อางทอง

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษกจการเกษตรท 7

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

จ.ชยนาท

จ.ลพบร

จ.สงหบร

26

Page 29: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษกจการเกษตรท 7

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

6 นายอลงกรณ เนตรแกว 60 8 รางกะพง วงนาเยน แสวงหา 09 9973 4209

7 นายสถาพร ทองสข 140/1 3 หวยคลา สาวรองไห วเศษชยชาญ 09 0793 7239

1 นายอานวย นมจนทร 44/1 3 ทามะกรด กระเสยว สามชก 06 3139 8435

2 นายพชต เกยรตสมพร 22/2 4 สวนแตง สวนแตง เมอง 08 9174 2512

3 นายสมหวง ใจเออย 302 5 ชอชนก ศรสาราญ สองพนอง 08 9807 6400

4 นางฉว กาฬภกด 80 1 บอกร บอกร เดมบางนางบวช 08 9217 9002

5 น.ส. นาว พนธวงศราษฎร 67 11 ทาตลาด วดโบสถ บางปลามา 08 7053 5350

6 นายเฉลยว ชางเกวยนด 134 4 หนองหลม หนองโอง อทอง 08 7054 0590

7 นายวชย นชสงด 68/1 8 เขาใหญ องคพระ ดานชาง 08 6161 9404

8 นายบญเลศ ใจชน 360/2 3 ตลาดศรประจนต ศรประจนต ศรประจนต 08 9140 4012

9 นายทองหยด ผวชะอม 55/1 8 วงตะก ศรสาราญ สองพนอง 08 5350 0299

10 นายเผชญ รงเรอง 270 1 วงกม หวยขมน ดานชาง 08 7156 7651

11 นายสะอาด สมใจเพง 217 5 หนองสลดได สระกระโจม ดอนเจดย 08 5293 1852

1 นายสมเจตน กลดเลก 18 3 บานคลองตาแดง บานใหม บางใหญ 08 9881 2892

2 นายสมพร เอยมศร 65/26 5 ชมชนมงคลนนทเขตไทรนอย ไทรนอย 08 6874 7951

3 นายวชย ชตมานรกษ 112 3 ชมชนสวนผก พมลราช บางบวทอง 08 9776 7243

4 นางจาเรญ สวสด 17/27 4 ชมชนเฉลมศร ศาลากลาง บางกรวย 08 9680 0691

5 นายมณเฑยร ประดษฐาราม 56/9 7 คลองเจก บางบวทอง บางบวทอง 08 1589 1433

6 นายสข สนทด 93 7 ขนศร ขน ไทรนอย 08 5073 7721

1 นายวนย นอยจาด 36 4 ชมชนหม 4 พฒนาคลองสบ หนองจอก 08 9983 8096

2 นายไพทล สวนสมทร 782 4 ถ.ขมทอง-ลาตอยตงขมทอง ลาดกระบง 08 9021 8926

3 น.ส.ภคจรา ทองเยน 54 3 ซอยบางแวก 83 คลองขวาง ภาษเจรญ 09 1725 9885

4 นายไวพจน นตทม 108 2 ถ.บางเชอกหนง 13บางเชอกหนง ตลงชน 08 6757 8052

1 นางสรนทร ทองขวญแกว 29 3 คลองบางสะแก ลาดหลมแกว ลาดหลมแกว 08 5912 4399

2 นายดาวเรอง มะลทอง 1/1 3 คลองสระ คลองควาย สามโคก 08 9791 9052

3 นายสมฤทธ ดวงเงน 35/6 3 หนองปรง บางเดอ เมอง 08 9184 1008

4 นายจาป คงชมบตร 68/11 9 หนองบวทอง บงกาสาม หนองเสอ 08 9830 1712

5 น.ส.นยนา ชางทองคลองส 41 16 หม 16 คลองส คลองหลวง 08 1701 6503

6 นายบญชา สภโส 64/21 4 ลอคปฏรป บงนารกษ ธญบร 08 9500 1684

จ.ปทมธาน

จ.นนทบร

กรงเทพมหานคร

จ.สพรรณบร

27

Page 30: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษกจการเกษตรท 7

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

7 นายจรญ บญสง 14/2 13 คลองซอยท 9 บงทองหลาง ลาลกกา 08 5044 6327

8 นางมยร จาเนยร 30/8 1 บางเตย บางเตย สามโคก 08 4096 3544

1 น.ส.ฐตมา แปนทอง 4/2 7 สมอลน ไผหลว ดอนพด 09 8260 1724

2 น.ส.สมพศ เตงศร 7/1 2 หนองสองหอง มวงหวาน หนองแซง 08 1778 6305

3 นายทองคา คนธา 42 9 หวยแหง หวยแหง แกงคอย 08 9084 2524

4 นายธนวฒน อศวชยสจจา 96 5 เจรญธรรม เจรญธรรม วหารแดง 08 9413 3552

5 นายนรน มหาวตร 37 2 หวยทองหลาง หวยขมน หนองแค 08 5422 5749

6 น.ส.สปญจชารวล ทองกมล 121 3 ซบสนน ซบสนน มวกเหลก 09 2880 1732

7 นายบญช เกอกจ 16/2 1 คลองกระโดน สรางโศก บานหมอ 08 0665 0346

8 นายปรดา สเหลก 31 3 หนองยาว หนองยาว เมอง 08 1780 5077

9 นางสมด กลนเปยม 18 4 โรงเหลา ศาลารไทย เสาไห 09 5932 0081

10 นางจนทรา นลชาต 55 8 ปาคา หวยบง เฉลมพระเกยรต 08 9808 7782

11 นายอาวรณ มศร 24 7 ซบนางเลง นายาว พระพทธบาท 08 5665 0346

1 นายสวช ภสด 11/1 5 พาดหมอน สามเมอง ลาดบวหลวง 09 4984 8829

2 นางประมวญ ฤกษสงา 41 4 หวสะพาน บางซาย บางซาย 09 9154 9010

3 นายปฐพ พวงสวรรณ 18 1 ตนคลอง นาค ผกไห 08 9041 3946

4 นายวชย หอมกระแจะ 2 2 วดตะโก บานหบ อทย 08 7755 5730

5 นายวโรจน ทรงโฉม 116 4 บานไผ บานเกาะ พระนครศรอยธยา 09 6645 5969

6 นางดารารตน นลภรณ 43 5 หนสง หนสง บางปะหน 062-4644699

7 นางปยะนาฎ กองแสวง 6/1 3 โรงชาง โรงชาง มหาราช 08 6137 2558

8 นายธวช ราชวตร 88/2 2 บานแพรก บานแพรก บานแพรก 09 2943 3557

9 นางสาวเลอม ยงนอย 6/1 4 นครหลวง นครหลวง นครหลวง 08 9235 2190

10 นางสาวสมศร ยอดโพธ 8 11 กระทมลาย ลาตาเสา วงนอย 09 2563 5478

11 นายนพดล สวางญาต 64 1 บานชาง ชางใหญ บางไทร 08 7519 0999

12 นางสนนท เทวะ 25/4 8 โรงออ ตลาดเกรยบ บางปะอน 08 6133 5633

13 นายบรรเจษฎ ราพงจต 25/1 9 ทองคง กบเจา บางบาล 08 7411 0119

14 นายสายยน สภาเกต 8 3 ดอนลาน มารวชย เสนา 08 9805 9656

15 นายธระไทย ใบทบทม 9 10 ทงชาน ดอนหญานาง ภาช 06 4143 1687

16 นายเฉลมพล พรหมศลป 30/2 8 โคกมะนาว จาปา ทาเรอ 08 9521 6076

17 นายภารนทร บารงวงษ 6 9 สามบณฑต สามบณฑต อทย 08 6127 1817

จ.สระบร

จ.อยธยา

28

Page 31: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 8

Page 32: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นางสาวยคลธ จลกลป 111/2 4 บานปากทอ เลมด ไชยา 0 7722 8505,

08 4889 4960

2 นายจตต กองมณ 36/2 2 บานบางกง บางกง เมอง 08 4689 6260

3 นายปรชา เรองแสง 206 2 บานสมอทอง สมอทอง ทาชนะ 08 6267 9255

4 นางนจร พรามณทอง 87 5 บานแกน

มะพราว

ตะกกใต วภาวด 08 5791 9461

5 นายอนชต จนไทย 29/2 4 บานเหนอทา เสวยด ทาฉาง 08 0697 3538

6 นายสมพร ประทมเพชร 1/6 1 บานสามพน ไทรขง พระแสง 09 8053 6162

7 นายพรสย โลหตางกร 68 3 บานชโลดม

พฒนา

นาใต บานนาเดม 08 1089 3301

8 นายรงสรรค เอกภาพรงสรรค 113/1 5 บานตะพอ หนาเมอง เกาะสมย 08 8761 1952

9 นายวารนทร เพชรโกษาชาต 59 4 บานธาราวงศ

อารย

เพมพนทรพย บานนาสาร 08 7270 4304

10 นายวทยา อาจหาญ 45/11 5 บานทองนาย

ปาน

บานใต เกาะพะงน 08 7920 1949

11 นายเชาวลต แกวขา 15 3 บานมะขาม ทาอแท กาญจนดษฐ 08 5798 1553

12 นายวทยา เขมเพชร 113 2 บานคลองศอก สองแพรก ชยบร 08 5474 6401

13 นายสมพร จกรพงษ 140 4 บานคลองจน เขาตอก เคยนซา 08 9875 5833

14 นายพศาล พทกษแทน 95 1 บานสวนทเรยน เขาวง บานตาขน 09 0867 1037

15 นายประสพ นนตกล 32/1 7 บานทากระดาน บานยาง ครรฐนคม 09 8038 2808

16 นายจรเดช อบอน 115/5 14 บานใหมสามคค ปากแพรก ดอนสก 08 4628 2565

17 นายสาโรช รอดเอยด 1/4 12 บานยอมงาม คลองฉนวน เวยงสระ 08 8993 5480,

08 2286 1751

18 นางจารณ พลภกด 21 6 บานลกเดอน พนม พนม 08 5662 6702

19 นายปญญา ตรเลก 21 5 บานควนไทร ทาโรงชาง พนพน 08 5478 5373

1 นางปราณ อนทโก 49/2 3 บานหวยหลด ทะเลทรพย ปะทว 08 5791 5390

2 นายสชพ แกวมณ 579 5 บานปากดาน หงษเจรญ ทาแซะ 08 0693 1749

3 นางจานงค ไทยถาวร 40/3 6 บานวดพระขวาง ขนกระทง เมอง 08 6943 5518

4 นายอภชาต เพชรสวรรณ 194/5 1 บานทาทอง ตะโก ทงตะโก 08 1272 5574

5 นายสมนก ครเดช 177/1 12 บานดอนหวา ครน สว 08 1078 6693,

09 1321 1712

6 นายกตสนต มาตรนตย 93 6 ทาขาม ทาแซะ ชมพร 08 3646 4540

7 นายวชระ เพชรรตน 97 3 บานหวย

ทรายขาว

ทงหลวง ละแม 09 9330 3046

8 นางดวงกมล เลงระบา 109 7 บานเขาเงน ทามะพลา หลงสวน 09 5671 8238

จ.สราษฎรธาน

จ.ชมพร

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 8

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

30

Page 33: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 8

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

1 นายธรยทธ ศรพงษ 155/4 5 บานแกวแสน แกวแสน นาบอน 0 7549 1456,

08 4312 8720

2 นายอดม ชยพงษ 76 5 บานตนเหรยง เสาเภา สชล 0 7536 7378,

08 6946 1637

3 นางกตตมา ขนราช 117 9 บานหนองลง กาแพงเซา เมอง 08 7463 2570

4 นางอมา วงบญคง 119/1 2 บานเขาแกว เขาแกว ลานสกา 0 7537 4268,

08 9889 7323

5 นายปรดา สงสง 5 10 บานโคกทอง ทรายขาว หวไทร 08 9866 5318

6 นายธรรมนญ โกกฬะ 62 11 บานทาสาน ทายสาเภา พระพรหม 08 7897 6849

7 นายวโรจน นพงษไทย 51 2 บานโพธใหม ทาขนาน เชยรใหญ 08 5781 5125

8 นางวรช ศรทอง 185 5 บานยางยวน ดอนตรอ เฉลมพระเกยรต 08 7388 1652

9 นางสาวธมลวรรณ ลกขณา 36/1 1 บานสองแพรก โพธทอง ทาศาลา 08 0141 8731

10 นายสาเรง นวลแสง 62/1 8 บานควนดนแดง เกาะขนธ ชะอวด 09 3436 3264

11 นางสภาพร ศรเพม 268 3 บานคลองปก

เหนอ

สวนขน ชางกลาง 08 4329 1248

12 นายสชาต ธรฤทธ 159 8 บานหนองตรด ไมเรยง ฉวาง 08 0881 4527

13 นายหฤษฎสนห ปรชาณฐ 178 4 บานใต ยางคอม พปน 09 8012 9368

14 นายสมภาส สขสม 240 7 บานจฬาภรณ

พฒนา

กแระ ทงใหญ 08 4845 2007

15 นางอาภรณ ศรรตน 63/3 7 บานเขาตาว เขาขาว ทงสง 09 3772 5571

16 นายอนชต ปลอดใจกวาง 276 4 บานควนตราบ ควนหนองควา จฬาภรณ 08 0141 6645

17 นายสมโชค บญวงค 320 2 บานขลม ควนพง รอนพบลย 08 0690 0095

18 นายอสาห สพรรณ 64 1 บานทงจด คลองเส ถาพรรณรา 08 9909 0692

19 นายวจตร เมองพรหม 113 5 บานสวนปราง กรงชง นบพตา 08 6287 4423

20 นางพรศร โชตพนธ 113 5 บานทาขาม บานเกาะ พรหมคร 08 4625 8422

21 นายประวทย เดชารตน 113 9 บานทงอนทนน วงหน บางขน 09 3683 4380

22 นายวรตน สขแสง 65 15 บางดก คลองนอย ปากพนง 08 1434 8972

1 นางธนฐชพร สมครแกว 54/1 10 บานหวางคลองไทยกระบนอย เมอง 09 0879 8549

2 นายเอกสทธ ศรรกษ 100 1 บานไรใหญ เหนอคลอง เหนอคลอง 08 1797 2712

3 นายประเสรฐ ชาตวทยบตร 20/3 3 บานนาจาน อาวลกนอย อาวลก 08 0887 6966

4 นางอลษา หยงกล 140 2 บานชองเขา เขาทอง เมอง 08 4841 4766

5 นายมนตร อารทาน 31 12 บานศรพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา 09 3582 3440

6 นายคารณ หมาดเสม 61/1 1 บานราป เกาะกลาง เกาะลนตา 06 5261 6606

จ.นครศรธรรมราช

จ.กระบ

31

Page 34: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 8

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

7 นายประกอบ กาเยาว 117 7 บานคลองแรด คลองพน คลองทอม 08 4837 6469

8 นายสมพร แตงแกว 9 7 บานโคกคา สนปน เขาพนม 08 7895 2503

9 นางสาลกา หนสร 54 3 บานทงทบควาย ทงไทรทอง ลาทบ 09 0157 6918,

08 5655 5520

1 นายประเสรฐ ณ นคร 12/2 5 บานปากดาน บางเหรยง ทบปด 09 3727 6169

2 นางสาวนตยา แซภ 47 12 บานคระ คระ คระบร 09 9981 0917

3 นางรสดา ทศการ 15/1 4 บานทากะได กะปง กะปง 08 7278 5546

4 นายพชยรตน เจนเจรญวงศ 18 2 บานปากโตน ปากอ เมอง 08 0534 3403

5 นางสาวอไรวรรณ เกตแกว 59/17 บานนาเตย นาเตย เวยงสระ 08 7890 2741

6 นางสาวจนทรา ฐตะพนธ 17/3 2 บานทาอย ทาอย ตะกวทง 08 7126 0763

7 นายธรรมรตน ตนสกล 14/3 1 - บางไทร ตะกวปา 08 9875 1381,

09 8016 2918,

0 7646 1044

1 นายพชย ใจบญ 1/1 4 บานดอน เทพกษตร ถลาง 08 1793 2582

2 นายสมทร เสมอเพอน 6 5 บานหวควน กมลา กะท 08 6277 6650

3 นายเกษม หวงจตร 58/3 6 บานฉลอง ฉลอง เมอง 06 2975 8573

1 นายธระสทธ จตวบลย 91/39 1 บานปากนา ปากนา เมอง 08 1968 3959

2 นางวรางรตน ชมภพน 215 7 บานทองหลง บานนา กะเปอร 08 4847 0812

3 นางรตตยา ไพรวรรณ 26 2 บานมะม มะม กระบร 08 0826 2207

4 นายพนผล เสอทอง 14 3 บานทบเหนอ ในวงใต ละอน 08 4746 8976

5 นางสมจตร ทองพรอม 33 7 บานในไร นาคา สขสาราญ 08 7897 6823

จ.ภเกต

จ.ระนอง

จ.พงงา

32

Page 35: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 9

Page 36: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายสถตย ชมาปาน 103 6 สะบายอย สะบายอย 08 2825 9500

2 นางมณรตน ชนกลน 41 1 บางเขยด สงหนคร 08 6960 4572

3 นางถนอม เภาม 151/2 3 เทพา 08 6958 4190

4 นายจรญ ชวยประสม 48 5 บางเหรยง ควนเนยง 09 1959 2425

5 นายบญเลศ พรรณราย 151/2 3 บานขาว ระโนด 08 6958 4190

6 นางสาวสารศา ลงคง 51 4 ฉาง นาทว 08 9979 6552

7 นางเคลา ศรรสสะ 53/1 ทงหวง เมอง 08 5079 9774

8 นายปญญา แกวทอง 122/1 3 เชงแส กระแสสน 08 1479 6552

9 นายวโรจน เอยมสวรรณ 55 3 กระดงงา สทงพระ 08 9462 2046

10 นายจานง ปทมทอง 6/1 3 ทงตาเสา หาดใหญ 08 2830 4793

11 นางวไลพร เพชเตม 188/1 8 สานกแตว สะเดา 08 1478 4697

12 นายสนทร คงเทพ 2/4 4 คลองหรง นาหมอม 08 4398 1395

13 นายจนดา หมหน 32/2 7 นาหวา จะนะ 08 9974 6216

14 นายบรรจ ยอดนสทธ 32/3 3 คลองหอยโขง คลองหอยโขง 08 3168 2216

15 นายศกดสทธ เจยงเตม 92/1 7 คหาใต รตภม 08 2269 9422

16 นายเฟาซ เบญหยหมาน 4/1 11 ทาชาง บางกลา 08 6293 4897

1 นายลทพล ชอบงาม 125 5 แป-ระ ทาแพ 08 4286 0309

2 นายยสบ เยนจต 16 4 ทงนย ควนกาหลง 08 4859 0092

3 นางจตตยา ระเมาะ 32/2 1 นาทอน ทงหวา 08 3654 4576

4 นายสมนส ไชยวงศ 72 4 ควนกาหลง ควนกาหลง 08 9975 6818

5 นายสะเกรย หมนเละ 45 7 ควนโดน ควนโดน 08 4748 6130

6 นายอมร ศภรตน 136 1 นคมพฒนา มะนง 08 0549 9789

7 นายยสบ สนหมด 173 2 เกตร เมอง 08 9978 3229

8 นายอศแนน กองบก 12 2 แหลมสน ละง 08 3657 2377

1 นายสนพนธ พทธคลง 32 7 มะกอกเหนอ ควนขนน 08 6287 6411

2 นายสมบต หนทอง 99 10 เขาป ศรบรรพต 08 0036 2738

3 นายไพศาล ศรกล 63 10 ควนขนน เขาชยสน 08 8391 1439

4 นางสาวยวด ราชเลก 90 6 สมหวง กงหรา 08 9599 0790

5 นางสจตรา ศร 597 1 ทามะเดอ บางแกว 08 5898 2169

6 นายสมมาตร นมวน 54 2 บานนา ศรนครนทร 08 8782 7025

จ.สงขลา

จ.สตล

จ.พทลง

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 9

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

34

Page 37: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 9

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

7 นางสาวกลอยใจ ซายขวญ 31 3 ดอนทราย ปากพะยร 08 6294 2656

8 นายไพรตน ตาแกว 119 2 ชยบร เมอง 08 0707 0073

9 นางณฎฐชญา ศรไทย 25 2 คลองใหญ ตะโหมด 08 0549 0338

10 นายประเดมชย จตคงสง 164 8 เกาะแตว ปาพะยอม 06 1379 3987

11 นายฉตราภรณ จนทรภ 322 4 วงใหม ปาบอน 06 8270 0305

1 นายอานวย กลนจนทร 59 8 วงมะปราง วงวเศษ 06 2242 1552

2 นายสนท ดวงเดอน 5 8 บอนารอน กนตง 09 6698 3143

3 นายสมหมาย ธรรมกจ 25/2 12 ควนเมา รษฎา 08 3173 1902

4 นายเวทน มลยงค 23 2 บาหว หาดสาราญ 08 2531 0241

5 นายจรญ เพงพาจร 26 4 เขากอบ หวยยอด 08 7277 7304

6 นายไชยยา โจงจาบ 68/1 5 นาโยงเหนอ นาโยง 08 6470 8318

7 นายฉด ขนแกว 126 1 ทงคาย ยานตาขาว 08 3643 5537

8 นางสาวอไร ชวยด 112 6 หนองตรด เมอง 08 5619 9546

9 นายสนทร หยงสตาร 181/2 6 สโสะ ปะเหรยญ 06 3540 7939

10 นายเอกพงค ทองแจม 52 9 เขาไมแกว สเกา 09 5901 0725

1 นายอบดลลาย ลาเตะ 60/2 5 ปาไร แมลาน 08 7968 6017

2 นายสมาน สปเตะ 106/2 1 ทรายขาว โคกโพธ 08 6289 9595

3 นายยะโกะ แวสาเมาะ 75 5 กะดนง สายบร 08 1798 3797

4 นายตวนมะ กจ 96 1 จะรง ยะหรง 08 7967 1489

5 นายดาโอะ ดาราแมง 52 4 กะบร กะพอ 08 4890 5789

6 นายอาหามะ สดง 55/9 4 ตะโละไกรทอง ไมแกน 08 1959 4532

7 นายการม ยะรง 35/7 3 คลองใหม ยะรง 08 9297 6920

8 นายวรวฒ มามะ 57 4 กระหวะ มายอ 08 9293 6701

9 คณมะยาโกะ สะอง 103/2 4 ยาบ หนองจก 08 6292 8401

10 คณยะโกะ ดอเลาะ 78 5 พเทน ทงยางแดง 08 4312 8925

11 คณเปาซ อาแวกอจ 19/1 3 ปยด เมอง 08 0138 4544

12 คณประพนธ อนทกาญจน 3 2 ทาขาม ปะนาเราะ 08 9876 1965

1 คณอบดลรอนง ลงซา 19/1 6 อยเยอรเวง เบตง 08 0863 6139

2 คณมะหาแซ เจะอาล 70/1 2 ลดล เมอง 08 1388 5257

3 คณอบดลเลาะ ดอป 83 6 บาโงยซแน ยะหา 08 4313 5217

จ.ยะลา

จ.ตรง

จ.ปตตาน

35

Page 38: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 9

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

4 คณดอรอนง เจะเลาะ 22/1 5 กายบอเกาะ รามน 08 9597 4354

5 คณสทธณ แวหะย 8 7 ครเขต ธารโต 08 0037 0244

6 คณอสมาแอล รอฮม 51/1 3 กาบง กาบง 08 7297 1819

7 คณสรมน เจะและ 79/2 6 กรงปนง กรงปนง 08 0713 2330

8 นางสาวรอบยะห เจะนะ 4 4 บนนงสตา บนนงสตา 08 4859 6657

1 นายชวน สกลแกว 186/1 12 สไหงปาด สไหงปาด 08 1096 6318

2 นายดอเลาะหะม อแชดอเลาะ 134/3 7 รอเสาะ รอเสาะ 08 6288 3587

3 นายอดศกด สะดอ 22 5 กาเยาะมาต บาเจาะ 09 7141 0885

4 นายแวยโซะ แวมะ 228/9 2 แวง แวง 08 7297 3749

5 นางรอกเยาะ ดอราแม 67/4 1 ตนหยงลมอ ระแงะ 08 7285 2498

6 นางลกขณา มณแสง 56/1 5 พรอน ตากใบ 08 9297 0740

7 นายอดลชย มนา 153/3 4 ผดงมาตร จะแนะ 08 4963 4033

8 นางสาวดาวใต บญพาม 47 2 ภเขาทอง สครน 06 5586 1565

9 นายมมาตร บญรกษ 86/1 สไหง-โกลก สไหง-โกลก 08 9130 5276

10 นายสมเจตน สะตาปอ 152/2 3 บกต เจาะไอรอง 08 1748 8323

11 นายสกร กร 1 3 ซากอ ศรสาคร 09 3619 4216

12 นายอบดลเราะหหมาน ยน 56/3 5 ยงอ ยงอ 08 5799 9109

13 นายมะรอนง ยน 125/1 10 กะลวอเหนอ เมอง 08 9974 9821

จ.นราธวาส

36

Page 39: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 10

Page 40: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายอมร ขนรามบตร 147 2 บานกลวย ปาหวาย สวนผง 08 7931 5593

2 นายมานต วรรณศร 95/1 5 - คงกระถน เมอง 08 9823 1885

3 น.ส.ชญานศา ศรพน 114 2 บานหนองบวคาย รางบว จอมบง 09 4795 4989

4 น.ส.วไลวรรณ อยแอ 120 3 บานหวยยางโทน หวยยางโทน ปากทอ 09 7041 7571

5 นายนาท ชนปนเกลยว 45 1 บานโปงกระทงบน บานบง บานคา 08 4943 1276

6 น.ส.สนทร เขมแขง 50/2 5 บานนครชมน นครชมน บานโปง 08 9918 1916

7 น.ส.ชโลมใจ ขาเจรญ 68 6 บานเขาราบ เตาปน โพธาราม 09 2603 5398

8 น.ส.สพนธ สาราญ 20 1 บานศรสมรตน วดเพลง วดเพลง 09 4786 8484

9 นายเฉลมชย ชางนอย 76/1 3 บานหนองไกแกว แพงพวย ดาเนนสะดวก 08 5189 5539

10 นายสนน คลาเหลอ 86 11 บานสะพานดา วดแกว บางแพ 08 1008 8296

1 นายไพบลย สวสดจย 31 1 บานคลองโยง คลองโยง พทธมณฑล 08 7009 2860

2 น.ส.อารมย อยเกต 178 1 บานหลกเมตร ทงขวาง กาแพงแสน 08 6004 2263

3 นายบญมา ปถว 14 3 บานคลองวดทาพด ไรขง สามพราน 08 5130 2094

4 นายบญม สขสถาพรเลศ 46/1 2 บานทองไทร แหลมบว นครชยศร 09 6804 7289

5 นางวงศวรรณรกษ ชยชนะ 37 8 บานคลองนกกระทงคลองนกกระทง บางเลน 08 9746 6565

6 น.ส.นาออย เผอกแตงพนธ 15/3 2 บานหนองไมแดง บานยาง เมอง 09 8847 1713

7 นายเชด ออมคา 8/1 7 บานสระนาสม ลาเหย ดอนตม 08 6806 5984

1 นายมนตร บวคล 24 4 บานทาสนน ดานแมแสลบ ศรสวสด 09 4136 2490

2 นายยอด อมพลบ 155 2 บานวงสงห สงห ไทรโยค 08 6613 7462

3 นายโสฬส กระตาย 197 6 บานหวยมาลย หนองล สงขละบร 08 6175 2478

4 นางแดง วงศสนท 33 11 บานหนองง พระแทน ทามะกา 08 6808 2935

5 นายโฆสต สผสมสอง 37/7 8 บานวงดม บานใหม ทามวง 09 2285 5199

6 นายบารง รงสวสดจตร 31 7 บานหนองปลง ดอนแสลบ หวยกระเจา 09 2962 1887

7 นายเอยม บรรเทา 181 2 บานโปงนก หนองหญา เมอง 08 1017 8065

8 นายเฉลยม พวงจนทร 281/1 4 บานอลอง ทาขนน ทองผาภม 08 6106 9625

9 นายววตน โพธเทศ 43 4 บานทามะไฟ จรเขเผอก ดานมะขามเตย 08 0657 7125

10 นายบญยง เพมนาม 64/1 7 บานดอนสระ พนมทวน พนมทวน 08 7085 3572

11 นายชาญชย อดมอกฤษฎ 8 7 บานสนตสข หลมรง บอพลอย 09 1780 9052

12 นายอนสรณ พงนสนธ 75 3 บานหนองปลง หนองฝาย เลาขวญ 08 7155 5342

13 นายวษณ บวบงใบ 22 4 บานหนองปลาไหล หนองปลาไหล หนองปรอ 09 8143 8924

จ.ราชบร

จ.นครปฐม

จ.กาญจนบร

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 10

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

38

Page 41: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 10

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

1 นายเลอพงษ จนทอง 29/4 3 บานสหกรณ โคกขาม เมอง 08 6524 1021

2 น.ส.เหมวด ปจฉาการ 34/1 3 บานหลกส เกษตรพฒนา บานแพว 08 6026 2102

3 น.ส.นงลกษณ เกตแกว 48/1 4 บานคลองมะพลบ คลองตน บานแพว 08 1614 3315

1 น.ส.วรรณภา เรไรรอง 50 4 บานนางตะเคยน นางตะเคยน เมอง 09 0434 8233

2 น.ส.สถาพร ตะวนขน 21 4 บานบางพลบ บางพรม บางคนท 08 5192 2995

3 นางสวรรณา ลมเลก 8 6 บานดอนมะโนรา ดอนมะโนรา บางคนท 08 2325 7878

1 นายบรรเทง สนเดระดาษ 21 1 บานฉาง หนองโสน เมองเพชรบร 08 7058 3786

2 นายสดใจ จาปาทอง 17 1 บานหนองปรง หนองปรง เขายอย 08 4708 3493

3 นายหยน เยอใย 4 1 บานในดง บานในดง ทายาง 09 2618 6356

4 น.ส.ปราณ ศลปสมบรณ 10 4 บานไรประแหน ไรมะขาม บานลาด 08 4570 5059

5 นายพงษปกร สบมวง 15/1 1 บานดอนเทพศกด ทาแรง บานแหลม 09 5253 4569

6 นางกลยาณ แลสด 8 4 บานสามเรอน ทาตระครอ หนองหญาปลอง 09 8257 8457

7 นายเสวก ชางสาร 5 6 บานวงนางนวล แกงกระจาน แกงกระจาน 08 6170 3631

1 นางลนทม งยไก 526/1 9 บาน กม.12 อาวนอย เมอง 08 5704 3717

2 น.ส.สารวย วงศเณร 72/5 9 บานเขาราง สามกระทาย กยบร 09 1886 5980

3 นางสารวย กรเจรญ 212 3 บานยบหวาย แสงอรณ ทบสะแก 08 6060 4039

4 น.ส.แสงดาว ศลป 108/1 6 บานปารอน รอนทอง บางสะพาน 08 1293 5122

5 นายวโรจน กอนสข 58 1 บานหนองตาแตม หนองตาแตม ปราณบร 08 2722 0269

6 นายรงเรอง ไลรกษา 136 11 บานหนเหลกไฟ หนเหลกไฟ หวหน 08 5299 6701

7 นายสนน สขเจรญ 59/2 9 บานเขาปก ทรายทอง บางสะพานนอย 09 2623 5794

8 น.ส.นาออย เทยมเทศ 29/5 3 บานหนองคาง ศลาลอย สามรอยยอด 09 2431 3981

จ.ประจวบครขนธ

จ.สมทรสงคราม

จ.สมทรสาคร

จ.เพชรบร

39

Page 42: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 11

Page 43: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นางสาวศรภาพร วงคะฮาต 18 5 โนนสวาง คาชะอ คาชะอ 06 1035 7582

2 นายเทนชย แกวด 130 1 กกแดง กกแดง นคมคาสรอย 08 7862 2653

3 นายยทธศลป โคสาราช 99 3 ชะโนดนอย ชะโนดนอย ดงหลวง 08 0758 5524

4 นายอวยชย มะโยธา 36 1 หลบปง หนองสงใต หนองสง 09 2735 5941

5 นางเครอวรรณ ใจสข 102 1 ชะโนดใต ชะโนด หวานใหญ 08 3660 1196

6 นางรตนา แสงบญ 97 8 ภผาหอม นาสะเมง ดอนตาล 06 4882 4572,

06 4069 9897

7 นางพาล ไชยายงค 204 9 เหลาดาม คาอาฮวน เมองมกดาหาร 06 2107 0415

1 นางอมรรตน บตรคณ 225 6 เหลาหนทราย สมผอ ไทยเจรญ 06 3007 2387

2 นางบงอร ภาคแกว 11 9 ดอนด ยอ คาเขอนแกว 06 1507 3660

3 นางบณรดา เยนไธสง 57 5 สสก ดลาด ทรายมล 09 6685 3580

4 นายวเชยร สหมอก 56 2 ฟาหวน ฟาหวน คอวง 08 4825 6260

5 นางสาวจรวย พรทพย 25 4 หวาย สามคค เลงนกทา 08 6234 3957,

09 9970 2449

6 นายสวช ธนากล 72 4 กดหน กาแมด กดชม 08 1579 0237

7 นายกาจร โพธศร 54 8 ทงแต ทงแต เมองยโสธร 09 0042 8591

8 นายฉลวย กาจดภย 233 4 ยางเครอ บงแก มหาชนะชย 09 0241 3937

9 นายรงรดศ ลสาเรจ 124 4 คาเกด กระจาย ปาตว 06 2538 2851

1 นายมานพ แสงสวาง 4 7 หนองแอวมอง โพนเมองนอย หวตะพาน 08 9209 5303

2 นายธรวฒน พนธมาศ 132 6 นาผาง หวย ปทมราชวงศา 09 7342 1846

3 นายวนจ สภาจนทร 4 9 โคกกลาง นาเวยง เสนางคนคม 08 1018 8426

4 นายสงด บรรลอ 135 5 โนนธาต พนา พนา 08 6868 1330

5 นายสะอาด วนโท 35 14 โนนสาราญ ชานมาน ชานมาน 08 3382 1482

6 นายประยงค บญทอง 152 11 โคกเจรญ นาวง เมองอานาจเจรญ 08 7079 6045

7 นางสาวนงคราญ ตนโพธ 29 9 ดอนช ดงบง ลออานาจ 08 8126 0633

1 นายประนอม บญเกด 164 1 ขาวปน ขาวปน กดขาวปน 08 6265 6225

2 นางบานเยน จนทรทน 159 5 นากลาง นาตาล นาตาล 09 5613 6737

3 นายเหมนต หลกคา 3 2 โพธไทร โพธไทร โพธไทร 06 1070 0500

จ.มกดาหาร

จ.ยโสธร

จ.อบลราชธาน

จ.อานาจเจรญ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 11

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

41

Page 44: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 11

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

4 นายทรงพล แขมคา 26 11 ศรเมอง นาเกษม ทงศรอดม 09 8116 6722,

08 6828 4067

5 นางอรพน ยวยวน 91 5 สาโรง สวาง สวางวระวงศ 08 0470 5881

6 นายประยทธ อทธสงห 119 15 สรางถอ สรางถอ เของใน 06 5120 8337

7 นายเมา โงนเงน 26 7 โนนงาม ตาเกา นาขน 06 3885 5331

8 นายถนอม โพพลา 144 5 นาสามคค สวเชยร นายน 08 6246 4676

9 นายอภนนท แกวกญญา 202 9 อดมชาต หนองสะโน บณฑรก 08 6871 8907

10 นายประยง พวงจนดา 240 2 กวางดด โนนสมบรณ นาจะหลวย 08 0463 2419

11 นายสมย สบายใจ 95 4 จานไหล หนองขอน เมองอบลราชธาน 08 1434 1433

12 นายปรชา บนลอทรพย 36 4 เมกใหญ กลาง เดชอดม 08 7779 2210

13 นางจราภรณ สาระไทย 143 1 ทาเมอง ทาเมอง ดอนมดแดง 09 4512 1154

14 นายทนงค บดดาเคย 11 9 โนนสมบรณ แกงเหนอ เขมราฐ 08 3744 3240

15 นางวระ ไชยพมพ 135 4 บง โนนกาเลน สาโรง 06 2704 0441

16 นายบญธรรม วรปญญานกล 48 4 คากลาง ฝางคา สรนธร 08 1553 0647

17 นางกรวรรณ ภญโญ 65 4 แคน ยางสกกระโพหลม มวงสามสบ 08 3728 8946

18 นางสาวธตมาภรณ เรองแสน 32 5 สะพอ สะพอ ตระการพชผล 06 3050 8842

19 นางอบลวรรณ บญงาม 317 8 มวงฮ ดอนจก พบลมงสาหาร 08 8553 6387

20 นางสาวจตอารย ประสานพนธ 8 1 นาเยย นาเยย นาเยย 08 7691 8265

21 นายชมภ บลชย 176 7 บะไห หวยยาง โขงเจยม 09 1834 3643

22 นางรชนกร ศรหาเวช 44 5 นาชม สระสมง วารนชาราบ 09 0235 3819,

08 0358 0447

23 นายชยโรจน นองนช 30 3 บรพา ดอนใหญ ศรเมองใหม 08 3124 6511

24 นายภวนย หาญกลา 259 9 เหลาเสอโกก เหลาเสอโกก เหลาเสอโกก 09 0041 6895

25 นายพนม พมพรตน 143 5 นามน ตาลสม ตาลสม 06 1939 5762

1 นางสาวแววดาว สขเกษม 59 17 บรพา ภเงน กนทรลกษ 09 1834 7859

2 นายสวสด รตนพนธ 12 1 โคกตาล โคกตาล ภสงห 08 5097 9961

3 นางสาวศภธดา ศรชารตน 35 3 หนองกอง โดด โพธศรสวรรณ 08 0707 4431

4 นายบญเพง ศรนวล 10 8 บงหมอกนอย สมปอย ราษไศล 09 6224 8699

5 นางสวาง นนทศลา 149 2 เปาะ บงบรพ บงบรพ 09 3952 3742

6 นายนฎฐนช ศรคาภา 13 1 หนองหวา หนองแกว เมองศรสะเกษ 08 8739 8299

7 นายสมศกด สคะตะ 81 4 หนองอไทย สขสวสด ไพรบง 09 8198 0045

8 นางหลง พรชย 92/1 13 กระตายดอน

นอย

สมอ ปรางคก 09 3461 2789

จ.ศรสะเกษ

42

Page 45: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 11

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

9 นายทองพนธ วเศษชาต 44 1 สงไคร ผกไหม หวยทบทน 08 7247 2495

10 นายสวฒน พาล 44 9 ตาแบน ศรแกว ศรรตนะ 08 0320 0244

11 นายเชดชย จณะแสน 99 9 อตอม คาเนยม กนทรารมย 08 9579 2999

12 นางสาวจนเพญ ผาดาวงศ 130 10 ซาขเหลก พราน ขนหาญ 06 1068 1496

13 นางยพาพน ศรยงยศ 36 2 โคก โคกจาน อทมพรพสย 08 4962 5351

14 นายวชต อนนเทภา 52 6 สรางเมก หนองฮาง เบญจลกษ 08 5772 7664

15 นายพพศ สงขะพงษ 117 5 โนนงาม รงระว นาเกลยง 08 5623 9327

16 นางสมาน แสงลอย 50 1 กนจาน ดองกาเมด ขขนธ 09 9625 2492

17 นางวลาวณย แกวคา 34/1 6 เมองแสน คอนกาม ยางชมนอย 08 7876 0541

18 นายถาวร สระบวทอง 15 11 สงยาง กง ศลาลาด 09 4537 5227

19 นายคมเพชร ชตภกด 173 1 ตาโกน ตาโกน เมองจนทร 06 1958 2282

20 นายสมยงค ศรลน 48 8 หนองนาร บสง วงหน 08 6057 6126

21 นายพฒนพล คาตา 100 4 ปลาขอ โพธ โนนคณ 08 7243 4121

22 นายดารงค อรณจรส 269/2 1 เปอย พรหมสวสด พยห 08 9860 0905

43

Page 46: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เศรษฐกจการเกษตรอาสา

สศท. 12

Page 47: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

1 นายฐตโชค คาไทย 16 10 หนอนขอน วงเมอง ลาดยาว 08 4649 9145

2 นางเนตรนภา โพธนอย 97/1 8 จกใหญ หวยรวม หนองบว 09 9839 5152

3 นายแสวง พลรกษ 14/18 8 ดงยาง เขาชนกน แมวงก 08 4229 9411

4 น.ส.สายสญจน ศรเจรญ 4 3 ตาลสองยอด เกรยงไกร เมอง 08 4492 6225

5 นายสธร เทยนชย 45 5 พนาค ลาพยนต ตากฟา 08 9958 4430

6 นายกาพล เสงหพนธ 65/2 3 เนนศาลา เนนศาลา โกรกพระ 08 9565 9904

7 น.ส.สพชชา เดชนช 50 2 หาดสะแก ยางขาว พยหะคร 09 7184 4826

8 นางจฑามาศ ยอดนนมา 40/2 1 บานหวถนน

เหนอหวถนน ทาตะโก 06 1924 8268

9 นายวนรบ บญสงเนน 336 3 เขาหนกลง วงนาลด ไพศาล 09 4745 9152

10 นายอทธชย จนทรแจง 45 6 วงแตงโม ฆะมง ชมแสง 08 6939 1059

11 น.ส.สวรรยา สทอง 2/1 5 ใหมในดง บงปลาท บรรพตพสย 08 7201 4801

12 นายกรงเทพ ใจอนทร 53/4 1 หนองแพงพวย หนองเตา เกาเลยว

13 นายชาญยศ เกตสมบรณ 358 23 แยกหวหวาย ตาคล ตาคล 09 1031 0985

14 นางเตอนใจ ใบไพศาล 1 4 ชมมวง ชมตาบง ชมตาบง 08 1973 5187

15 นายพรชย คงพรณ 198 5 สระสวสด แมเปน แมเปน 08 0688 1024

1 น.ส.อรพนธ พลก 11 2 บานเนนสาราญ ไทรงาม ไทรงาม 08 4593 6028

08 2169 8689

2 นายวรช เรองวงษ 72 2 บานจนทมา จนทมา ลานกระบน 08 3950 3292

3 นายสมพบ เสรฐสยะ 8 6 บานนาดบ ลานดอกไมตก โกสมพ 08 6939 7837

4 นายสงค พลก 48 2 บานปรกมะกรด ทาพทรา คลองขลง 08 9437 2387

5 นายบญเลย คาบรรลอ 22 4 บานทงมะหวา วงตะแบก พรานกระตาย 08 6929 1615

6 นายภญโญ เทยนชย 6 เทพนคร เทพนคร เมอง 08 6925 1998

7 นายบญสง กรวยเนยม 15 3 บานวดใหม บงสามคค บงสามคค 08 6934 0277

8 นายสมาน ลนพงษ 88 9 บานอบลสามคค ทงทอง ทรายทองวฒนา 08 7306 2279

9 นายสรรเสรญ สวรรคบรรพต 64 8 บานหนองชางงามวงหามแห ขาณวรลกษบร 08 7199 9589

10 นายชยยะ เกตแกว 13 8 บานปางมะละกอ ปางตาไว ปางศลาทอง 09 5625 7957

11 นายกจพณนตสห ศรสาล 355/1 21 บานคลองปนโต คลองนาไหล คลองลาน 09 9103 7282

1 นายมาณะ ภารตา 67/2 7 วงหทพย ดงปาคา เมอง 08 4951 2277

2 นายปรชา วนเชยง 42 6 หวยหลา ลาปะดา บางมลนาค 08 6078 0755

3 นายวสณ ใจกลา 27/1 2 เนนปอ เนนปอ สามงาม 09 4712 5399

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 12

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

จ.นครสวรรค

จ.กาแพงเพชร

จ.พจตร

45

Page 48: สารบัญ - OAE › assets › portals › 1 › files › download_form › ... · สารบัญ หนา ศกอ. สศท. 1 1 - 4 ศกอ. สศท. 2 5 -

เลขท หมท ชอบาน ตาบล อาเภอ

บญชรายชอเศรษฐกจการเกษตรอาสา

สานกงานเศรษฐกจการเกษตรท 12

ลาดบท ชอเกษตรกรทอย ศกอ.

เบอรโทรศพท

4 นายสนทร นาคเจยม 27 9 ดงคนแทว หนองพระ วงทรายพน 09 9138 7011

5 นายพาท สส 142 14 คลองหวยหลง ทายทง ทบคลอ 08 8163 8441

6 นางนาเพชร เลศลา 48 5 หนองแขม บานนอย โพทะเล 08 7206 4371

7 นายอภวฒน ดวงธรรม 10/1 2 ใดลาพอง วงงวใต ดงเจรญ 08 1870 0882

8 นายสายยนต สายทองสข 69 7 หวงสลด หวยเกต ตะพานหน 08 4811 9603

9 นายสาเรง ลนลาโภ 109 6 หนองไขเนา บงบว วชรบารม 08 6202 8169

10 นายขวญเมอง ชนดวง 93/1 12 หนองกระเบา ทงใหญ โพธประทบชาง 09 9736 6932

11 นายพงษเดช ศรนาราง 96/1 2 บงนารา บงนาราง บงนาราง 08 7682 2094

12 นายสายนต บญยง 77 1 วงทบไทร วงทบไทร สากเหลก 08 1887 1964

1 นายประกาสทธ พนมเวช 26/1 1 โปงตะคลอง หนองสระ ทพทน

2 นางสาราญ บราณ 63/2 2 บานหนโหงน หวยคต หวยคต 08 8419 5845

3 นางสาวพรรนดา แกวเกด 28/5 11 บานหนอง

สเหลยม

บอยาง สวางอารมณ 08 4535 1903

4 นายวชย ขนสงโต 61 1 บานทพยาย ประดยน ลานสก 08 9566 9272

5 นายอานาจ กองแกว 73 3 ปากลวย หวยแหง บานไร 08 9255 9209

6 นายมจนทร คาภาพกตร 15/6 3 บานปาเลา เขาบางแกรก หนองฉาง 09 6032 7894

7 นายกมพล ทองเพชร 74 5 บานหาดทนง หาดทนง เมอง 08 7980 1987

8 นายอนนต เครอทอง 7/1 4 หนองกาหลง หลมเขา หนองขาหยาง 08 8426 4732

1 นายอสระ คนมาก 36 13 นาปา เมอง 08 4573 6702

2 นายบดด ศร 199 12 นากอ หลมสก 06 1796 5842

3 นายชาญณรงค ยทธรกษ 54 4 นาแซง หลมเกา 09 4405 2445

4 นายสทธพงค พลเสยม 71 2 เขาคอ เขาคอ 08 9061 4373

08 1535 2348

5 นางสกญญา โพตยะ 369 3 นาหนาว นาหนาว 08 9863 3791

6 นายสมยศ มณโชต 8/1 10 ชนแดน ชนแดน 09 4050 7169

7 นายกนตนนท นวลหน 49 10 วงหน วงโปง 08 1113 4789

8 นายสรวชญ มไพทล 311 8 บานโภชน หนองไผ 08 0507 9210

9 นายสายใจ พรมกล 262/2 5 กนจ บงสามพน 09 2039 9759

09 4558 5024

10 นายวสทธ กองด 13 8 โคกปรง วเชยรบร 08 1791 0639

11 นายชาญชย มสา 138 1 คลองกระจง ศรเทพ 08 9741 3473

จ.เพชรบรณ

จ.อทยธาน

46