of 24 /24
แผนการจัดการความรู(Knowledge Management) “ด้านบริหารจัดการ” ประจาปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

แผนการจดการความร (Knowledge Management) ldquoดานบรหารจดการrdquo

ประจ าปงบประมาณ 2563 (1 ตลาคม 2562 ndash 30 กนยายน 2563) คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม

แผนการจดการความร (Knowledge Management)

ldquoดานบรหารจดการrdquo

คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ 2563

ค าน า

ปจจบนกระบวนการจดการองคความร (Knowledge Management) เปนเครองมอส าคญประการหนงทสงเสรมกระบวนการบรหารจดการองคกรใหบรรลผลส าเรจตามวสยทศนและพนธกจทก าหนดไว ดงนน คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม ในฐานะทเปนสถาบนอดมศกษาทมพนธกจหลกในดาน การผลตบณฑตทมคณธรรม คณภาพ เปน Global Citizen การคนควาวจยทเปนเลศ การบรการวชาการ ทเกดประโยชนแกสงคม แสวงหารายไดเพอความยงยน และบรหารจดการเชงบรณาการ จงไดตระหนกถงความส าคญของการจดการองคความร (Knowledge Management) โดยเหนวา ldquoคนrdquo เปนองคประกอบ ทส าคญทสด เพราะเปนแหลงความรและเปนผน าความรไปใชใหเกดประโยชน นอกจากน ในกระบวนการจดการองคความรของคณะเกษตรศาสตรยงใหความส าคญกบองคประกอบดาน ldquoเทคโนโลยrdquo และ ldquoกระบวนการความรrdquo (Knowledge Process) โดยทง 3 องคประกอบจะตองเชอมโยงและบรณาการ อยางสมดล เพอใหการจดการองคความรเกดประสทธภาพสงสด

ดงนน คณะเกษตรศาสตรจงก าหนดใหมการจดท าแผนการจดการองคความร และไดก าหนดเปาหมายในการจดการองคความร โดยแบงเปน 3 กลม ซงมความสอดคลองกบวตถประสงค เชงกลยทธของคณะเกษตรศาสตร ดงน

1 การจดการองคความรดานการเรยนการสอน วตถประสงคเชงกลยทธ - ผลตบณฑตทเปนคนด มคณภาพเปนทตองการของผใชบณฑต

มศกยภาพในการท างาน ทงในและตางประเทศ

2 การจดการองคความรดานการวจยและบรการวชาการ วตถประสงคเชงกลยทธ - เพอผลตผลงานวจยนวตกรรมทใชประโยชนในการพฒนาชมชน

และใชทางอตสาหกรรมธรกจการเกษตร - เพอผลตผลงานวชาการคณภาพระดบสากล - ถายทอดองคความรเพอพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชน - สรางรายไดจากโครงการบรการวชาการโดยใชองคความรดานวทยาศาสตรเกษตร

3 การจดการองคความรดานบรหารจดการ วตถประสงคเชงกลยทธ - เพอเพมขดความสามารถของบคลากร - เพอใหบคลากรมความสขและภกดตอองคกร - เพอพฒนาการปฏบตงาน - เพอใชงบประมาณอยางถกตองและมประสทธภาพ

การด าเนนการจดการองคความรทง 3 กลมดงกลาวนน คณะฯ ไดก าหนดแนวปฏบต ใหมการบรณาการองคประกอบทง 3 ดาน (คน เทคโนโลย และกระบวนการความร) เพอใหกระบวนการจดการองคความรด าเนนไปอยางมประสทธภาพ และชวยขบเคลอนใหกระบวนการผลตบณฑต การมงเนน ไปสมหาวทยาลยวจยและการบรการวชาการ ตลอดจนการบรหารจดการสามารถบรรลผลตามเปาหมาย ของคณะเกษตรศาสตร และของมหาวทยาลยเชยงใหมตอไป

วตถประสงค (เปาหมายของการจดการองคความร) 1 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมคณาจารยและบคลากรทางการศกษา

เพอสนบสนนการผลตบณฑตสาขาวทยาศาสตรเกษตร ใหสอดคลองกบยทธศาสตรท 1 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การจดการการศกษาใหมคณภาพระดบสากล

2 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความร ไปย งกล มคณาจารย น กวทยาศาสตร นกวทยาศาสตรเกษตร นกวชาการเกษตร และนกวชาการสตวบาล เพอสนบสนนการด าเนนงานวจยและบรการวชาการใหมการพฒนาอยางตอเนอง และสอดคลองกบยทธศาสตรท 2 งานวจยและสรางนวตกรรม เพอพฒนาการเรยนการสอนใหมคณภาพระดบสากล และเพอพฒนาชมชน และยทธศาสตรท 3 การบรการวชาการและรบใชสงคม

3 สงเสรมการพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมบคลากรสายสนบสนน เพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน และสงเสรมใหการบรหารจดการในระดบภาควชา ศนยวจย หนวยงานและคณะเกษตรศาสตร มประสทธภาพและประสทธผล และสอดคลองกบยทธศาสตรท 4 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

4 สรางวฒนธรรมองคกรของคณะเกษตรศาสตรใหเปนองคการแหงการเรยนรรวมกน

คณะกรรมการจดการองคความร คณะเกษตรศาสตร

สารบญ

หนา ค าน า สารบญ แผนการจดการความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ปงบประมาณ 2563 - แผนการจดการความรท 1 งานการเงน การคลงและพสด

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) 1 2 การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง 2

- แผนการจดการความรท 2 งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา 1 ทบทวนการบรหารจดการ Budget management ส าหรบผบรหาร 3 2 การจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน) 4 3 การบรหารจดการงบประมาณเงนรายได 5 4 การจดการตวชวดการปฏบตงาน 6

- แผนการจดการความรท 3 งานบคคล สารบรรณ 1 การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ 7 2 การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษ และเชยวชาญ 8

ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ 3 การพฒนาระบบ CMU e ndash Document 9

- แผนการจดการความรท 4 งานสารสนเทศ 1 การใชงานแอปพลเคชน Microsoft Team 10 2 การใชงานแอปพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม 11

(QR Code One drive Smart Calendar Google drive Google form) - แผนการจดการความรท 5 งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ

1 การใชโปรแกรมในการออกแบบสอประชาสมพนธเบองตน 12 ภาคผนวก - ค าสงแตงตงคณะกรรมการการจดการองคความร

1

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 10 ตลาคม 2562 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรภาควชาศนย ทไดรบการแตงตงปฏบตหนาทเจาหนาท

พสด และบคลากรผเกยวของกบการจดซอจดจาง 1 ตลาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอ จดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของ ส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ

16 ตลาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 15 ตลาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดโครงการพฒนาบคลากรโดยกระบวนการกลมสมพนธ

ฝกปฏบตการ

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน รอยละความผดพลาดของการจดท าเอกสารจดซอจดจาง รอยละ 5 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย 1 ทมงานมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรม Oracle R12

เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) เพมมากยงขน และมความเขาใจ ตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจาย (คาวสด คาครภณฑ) และกฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ 2 ทมงานมความเขมแขง สามารถจดซอจดจางในระบบ 3 มต ไดอยางถกตอง มความแมนย า สอดคลองกบกฎ ระเบยบ แนวปฏบตอยางมประสทธภาพและประสทธผลยงขน

8 งบประมาณทใช 2380 บาท

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 2: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

แผนการจดการความร (Knowledge Management)

ldquoดานบรหารจดการrdquo

คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ 2563

ค าน า

ปจจบนกระบวนการจดการองคความร (Knowledge Management) เปนเครองมอส าคญประการหนงทสงเสรมกระบวนการบรหารจดการองคกรใหบรรลผลส าเรจตามวสยทศนและพนธกจทก าหนดไว ดงนน คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม ในฐานะทเปนสถาบนอดมศกษาทมพนธกจหลกในดาน การผลตบณฑตทมคณธรรม คณภาพ เปน Global Citizen การคนควาวจยทเปนเลศ การบรการวชาการ ทเกดประโยชนแกสงคม แสวงหารายไดเพอความยงยน และบรหารจดการเชงบรณาการ จงไดตระหนกถงความส าคญของการจดการองคความร (Knowledge Management) โดยเหนวา ldquoคนrdquo เปนองคประกอบ ทส าคญทสด เพราะเปนแหลงความรและเปนผน าความรไปใชใหเกดประโยชน นอกจากน ในกระบวนการจดการองคความรของคณะเกษตรศาสตรยงใหความส าคญกบองคประกอบดาน ldquoเทคโนโลยrdquo และ ldquoกระบวนการความรrdquo (Knowledge Process) โดยทง 3 องคประกอบจะตองเชอมโยงและบรณาการ อยางสมดล เพอใหการจดการองคความรเกดประสทธภาพสงสด

ดงนน คณะเกษตรศาสตรจงก าหนดใหมการจดท าแผนการจดการองคความร และไดก าหนดเปาหมายในการจดการองคความร โดยแบงเปน 3 กลม ซงมความสอดคลองกบวตถประสงค เชงกลยทธของคณะเกษตรศาสตร ดงน

1 การจดการองคความรดานการเรยนการสอน วตถประสงคเชงกลยทธ - ผลตบณฑตทเปนคนด มคณภาพเปนทตองการของผใชบณฑต

มศกยภาพในการท างาน ทงในและตางประเทศ

2 การจดการองคความรดานการวจยและบรการวชาการ วตถประสงคเชงกลยทธ - เพอผลตผลงานวจยนวตกรรมทใชประโยชนในการพฒนาชมชน

และใชทางอตสาหกรรมธรกจการเกษตร - เพอผลตผลงานวชาการคณภาพระดบสากล - ถายทอดองคความรเพอพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชน - สรางรายไดจากโครงการบรการวชาการโดยใชองคความรดานวทยาศาสตรเกษตร

3 การจดการองคความรดานบรหารจดการ วตถประสงคเชงกลยทธ - เพอเพมขดความสามารถของบคลากร - เพอใหบคลากรมความสขและภกดตอองคกร - เพอพฒนาการปฏบตงาน - เพอใชงบประมาณอยางถกตองและมประสทธภาพ

การด าเนนการจดการองคความรทง 3 กลมดงกลาวนน คณะฯ ไดก าหนดแนวปฏบต ใหมการบรณาการองคประกอบทง 3 ดาน (คน เทคโนโลย และกระบวนการความร) เพอใหกระบวนการจดการองคความรด าเนนไปอยางมประสทธภาพ และชวยขบเคลอนใหกระบวนการผลตบณฑต การมงเนน ไปสมหาวทยาลยวจยและการบรการวชาการ ตลอดจนการบรหารจดการสามารถบรรลผลตามเปาหมาย ของคณะเกษตรศาสตร และของมหาวทยาลยเชยงใหมตอไป

วตถประสงค (เปาหมายของการจดการองคความร) 1 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมคณาจารยและบคลากรทางการศกษา

เพอสนบสนนการผลตบณฑตสาขาวทยาศาสตรเกษตร ใหสอดคลองกบยทธศาสตรท 1 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การจดการการศกษาใหมคณภาพระดบสากล

2 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความร ไปย งกล มคณาจารย น กวทยาศาสตร นกวทยาศาสตรเกษตร นกวชาการเกษตร และนกวชาการสตวบาล เพอสนบสนนการด าเนนงานวจยและบรการวชาการใหมการพฒนาอยางตอเนอง และสอดคลองกบยทธศาสตรท 2 งานวจยและสรางนวตกรรม เพอพฒนาการเรยนการสอนใหมคณภาพระดบสากล และเพอพฒนาชมชน และยทธศาสตรท 3 การบรการวชาการและรบใชสงคม

3 สงเสรมการพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมบคลากรสายสนบสนน เพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน และสงเสรมใหการบรหารจดการในระดบภาควชา ศนยวจย หนวยงานและคณะเกษตรศาสตร มประสทธภาพและประสทธผล และสอดคลองกบยทธศาสตรท 4 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

4 สรางวฒนธรรมองคกรของคณะเกษตรศาสตรใหเปนองคการแหงการเรยนรรวมกน

คณะกรรมการจดการองคความร คณะเกษตรศาสตร

สารบญ

หนา ค าน า สารบญ แผนการจดการความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ปงบประมาณ 2563 - แผนการจดการความรท 1 งานการเงน การคลงและพสด

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) 1 2 การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง 2

- แผนการจดการความรท 2 งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา 1 ทบทวนการบรหารจดการ Budget management ส าหรบผบรหาร 3 2 การจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน) 4 3 การบรหารจดการงบประมาณเงนรายได 5 4 การจดการตวชวดการปฏบตงาน 6

- แผนการจดการความรท 3 งานบคคล สารบรรณ 1 การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ 7 2 การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษ และเชยวชาญ 8

ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ 3 การพฒนาระบบ CMU e ndash Document 9

- แผนการจดการความรท 4 งานสารสนเทศ 1 การใชงานแอปพลเคชน Microsoft Team 10 2 การใชงานแอปพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม 11

(QR Code One drive Smart Calendar Google drive Google form) - แผนการจดการความรท 5 งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ

1 การใชโปรแกรมในการออกแบบสอประชาสมพนธเบองตน 12 ภาคผนวก - ค าสงแตงตงคณะกรรมการการจดการองคความร

1

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 10 ตลาคม 2562 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรภาควชาศนย ทไดรบการแตงตงปฏบตหนาทเจาหนาท

พสด และบคลากรผเกยวของกบการจดซอจดจาง 1 ตลาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอ จดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของ ส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ

16 ตลาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 15 ตลาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดโครงการพฒนาบคลากรโดยกระบวนการกลมสมพนธ

ฝกปฏบตการ

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน รอยละความผดพลาดของการจดท าเอกสารจดซอจดจาง รอยละ 5 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย 1 ทมงานมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรม Oracle R12

เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) เพมมากยงขน และมความเขาใจ ตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจาย (คาวสด คาครภณฑ) และกฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ 2 ทมงานมความเขมแขง สามารถจดซอจดจางในระบบ 3 มต ไดอยางถกตอง มความแมนย า สอดคลองกบกฎ ระเบยบ แนวปฏบตอยางมประสทธภาพและประสทธผลยงขน

8 งบประมาณทใช 2380 บาท

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 3: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

ค าน า

ปจจบนกระบวนการจดการองคความร (Knowledge Management) เปนเครองมอส าคญประการหนงทสงเสรมกระบวนการบรหารจดการองคกรใหบรรลผลส าเรจตามวสยทศนและพนธกจทก าหนดไว ดงนน คณะเกษตรศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม ในฐานะทเปนสถาบนอดมศกษาทมพนธกจหลกในดาน การผลตบณฑตทมคณธรรม คณภาพ เปน Global Citizen การคนควาวจยทเปนเลศ การบรการวชาการ ทเกดประโยชนแกสงคม แสวงหารายไดเพอความยงยน และบรหารจดการเชงบรณาการ จงไดตระหนกถงความส าคญของการจดการองคความร (Knowledge Management) โดยเหนวา ldquoคนrdquo เปนองคประกอบ ทส าคญทสด เพราะเปนแหลงความรและเปนผน าความรไปใชใหเกดประโยชน นอกจากน ในกระบวนการจดการองคความรของคณะเกษตรศาสตรยงใหความส าคญกบองคประกอบดาน ldquoเทคโนโลยrdquo และ ldquoกระบวนการความรrdquo (Knowledge Process) โดยทง 3 องคประกอบจะตองเชอมโยงและบรณาการ อยางสมดล เพอใหการจดการองคความรเกดประสทธภาพสงสด

ดงนน คณะเกษตรศาสตรจงก าหนดใหมการจดท าแผนการจดการองคความร และไดก าหนดเปาหมายในการจดการองคความร โดยแบงเปน 3 กลม ซงมความสอดคลองกบวตถประสงค เชงกลยทธของคณะเกษตรศาสตร ดงน

1 การจดการองคความรดานการเรยนการสอน วตถประสงคเชงกลยทธ - ผลตบณฑตทเปนคนด มคณภาพเปนทตองการของผใชบณฑต

มศกยภาพในการท างาน ทงในและตางประเทศ

2 การจดการองคความรดานการวจยและบรการวชาการ วตถประสงคเชงกลยทธ - เพอผลตผลงานวจยนวตกรรมทใชประโยชนในการพฒนาชมชน

และใชทางอตสาหกรรมธรกจการเกษตร - เพอผลตผลงานวชาการคณภาพระดบสากล - ถายทอดองคความรเพอพฒนาและเสรมสรางความเขมแขงใหกบชมชน - สรางรายไดจากโครงการบรการวชาการโดยใชองคความรดานวทยาศาสตรเกษตร

3 การจดการองคความรดานบรหารจดการ วตถประสงคเชงกลยทธ - เพอเพมขดความสามารถของบคลากร - เพอใหบคลากรมความสขและภกดตอองคกร - เพอพฒนาการปฏบตงาน - เพอใชงบประมาณอยางถกตองและมประสทธภาพ

การด าเนนการจดการองคความรทง 3 กลมดงกลาวนน คณะฯ ไดก าหนดแนวปฏบต ใหมการบรณาการองคประกอบทง 3 ดาน (คน เทคโนโลย และกระบวนการความร) เพอใหกระบวนการจดการองคความรด าเนนไปอยางมประสทธภาพ และชวยขบเคลอนใหกระบวนการผลตบณฑต การมงเนน ไปสมหาวทยาลยวจยและการบรการวชาการ ตลอดจนการบรหารจดการสามารถบรรลผลตามเปาหมาย ของคณะเกษตรศาสตร และของมหาวทยาลยเชยงใหมตอไป

วตถประสงค (เปาหมายของการจดการองคความร) 1 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมคณาจารยและบคลากรทางการศกษา

เพอสนบสนนการผลตบณฑตสาขาวทยาศาสตรเกษตร ใหสอดคลองกบยทธศาสตรท 1 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การจดการการศกษาใหมคณภาพระดบสากล

2 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความร ไปย งกล มคณาจารย น กวทยาศาสตร นกวทยาศาสตรเกษตร นกวชาการเกษตร และนกวชาการสตวบาล เพอสนบสนนการด าเนนงานวจยและบรการวชาการใหมการพฒนาอยางตอเนอง และสอดคลองกบยทธศาสตรท 2 งานวจยและสรางนวตกรรม เพอพฒนาการเรยนการสอนใหมคณภาพระดบสากล และเพอพฒนาชมชน และยทธศาสตรท 3 การบรการวชาการและรบใชสงคม

3 สงเสรมการพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมบคลากรสายสนบสนน เพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน และสงเสรมใหการบรหารจดการในระดบภาควชา ศนยวจย หนวยงานและคณะเกษตรศาสตร มประสทธภาพและประสทธผล และสอดคลองกบยทธศาสตรท 4 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

4 สรางวฒนธรรมองคกรของคณะเกษตรศาสตรใหเปนองคการแหงการเรยนรรวมกน

คณะกรรมการจดการองคความร คณะเกษตรศาสตร

สารบญ

หนา ค าน า สารบญ แผนการจดการความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ปงบประมาณ 2563 - แผนการจดการความรท 1 งานการเงน การคลงและพสด

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) 1 2 การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง 2

- แผนการจดการความรท 2 งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา 1 ทบทวนการบรหารจดการ Budget management ส าหรบผบรหาร 3 2 การจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน) 4 3 การบรหารจดการงบประมาณเงนรายได 5 4 การจดการตวชวดการปฏบตงาน 6

- แผนการจดการความรท 3 งานบคคล สารบรรณ 1 การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ 7 2 การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษ และเชยวชาญ 8

ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ 3 การพฒนาระบบ CMU e ndash Document 9

- แผนการจดการความรท 4 งานสารสนเทศ 1 การใชงานแอปพลเคชน Microsoft Team 10 2 การใชงานแอปพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม 11

(QR Code One drive Smart Calendar Google drive Google form) - แผนการจดการความรท 5 งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ

1 การใชโปรแกรมในการออกแบบสอประชาสมพนธเบองตน 12 ภาคผนวก - ค าสงแตงตงคณะกรรมการการจดการองคความร

1

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 10 ตลาคม 2562 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรภาควชาศนย ทไดรบการแตงตงปฏบตหนาทเจาหนาท

พสด และบคลากรผเกยวของกบการจดซอจดจาง 1 ตลาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอ จดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของ ส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ

16 ตลาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 15 ตลาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดโครงการพฒนาบคลากรโดยกระบวนการกลมสมพนธ

ฝกปฏบตการ

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน รอยละความผดพลาดของการจดท าเอกสารจดซอจดจาง รอยละ 5 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย 1 ทมงานมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรม Oracle R12

เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) เพมมากยงขน และมความเขาใจ ตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจาย (คาวสด คาครภณฑ) และกฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ 2 ทมงานมความเขมแขง สามารถจดซอจดจางในระบบ 3 มต ไดอยางถกตอง มความแมนย า สอดคลองกบกฎ ระเบยบ แนวปฏบตอยางมประสทธภาพและประสทธผลยงขน

8 งบประมาณทใช 2380 บาท

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 4: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

วตถประสงค (เปาหมายของการจดการองคความร) 1 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมคณาจารยและบคลากรทางการศกษา

เพอสนบสนนการผลตบณฑตสาขาวทยาศาสตรเกษตร ใหสอดคลองกบยทธศาสตรท 1 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การจดการการศกษาใหมคณภาพระดบสากล

2 สงเสรมพฒนากระบวนการจดการองคความร ไปย งกล มคณาจารย น กวทยาศาสตร นกวทยาศาสตรเกษตร นกวชาการเกษตร และนกวชาการสตวบาล เพอสนบสนนการด าเนนงานวจยและบรการวชาการใหมการพฒนาอยางตอเนอง และสอดคลองกบยทธศาสตรท 2 งานวจยและสรางนวตกรรม เพอพฒนาการเรยนการสอนใหมคณภาพระดบสากล และเพอพฒนาชมชน และยทธศาสตรท 3 การบรการวชาการและรบใชสงคม

3 สงเสรมการพฒนากระบวนการจดการองคความรไปยงกลมบคลากรสายสนบสนน เพอเพมศกยภาพในการปฏบตงาน และสงเสรมใหการบรหารจดการในระดบภาควชา ศนยวจย หนวยงานและคณะเกษตรศาสตร มประสทธภาพและประสทธผล และสอดคลองกบยทธศาสตรท 4 ของคณะเกษตรศาสตร คอ การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ

4 สรางวฒนธรรมองคกรของคณะเกษตรศาสตรใหเปนองคการแหงการเรยนรรวมกน

คณะกรรมการจดการองคความร คณะเกษตรศาสตร

สารบญ

หนา ค าน า สารบญ แผนการจดการความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ปงบประมาณ 2563 - แผนการจดการความรท 1 งานการเงน การคลงและพสด

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) 1 2 การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง 2

- แผนการจดการความรท 2 งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา 1 ทบทวนการบรหารจดการ Budget management ส าหรบผบรหาร 3 2 การจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน) 4 3 การบรหารจดการงบประมาณเงนรายได 5 4 การจดการตวชวดการปฏบตงาน 6

- แผนการจดการความรท 3 งานบคคล สารบรรณ 1 การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ 7 2 การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษ และเชยวชาญ 8

ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ 3 การพฒนาระบบ CMU e ndash Document 9

- แผนการจดการความรท 4 งานสารสนเทศ 1 การใชงานแอปพลเคชน Microsoft Team 10 2 การใชงานแอปพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม 11

(QR Code One drive Smart Calendar Google drive Google form) - แผนการจดการความรท 5 งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ

1 การใชโปรแกรมในการออกแบบสอประชาสมพนธเบองตน 12 ภาคผนวก - ค าสงแตงตงคณะกรรมการการจดการองคความร

1

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 10 ตลาคม 2562 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรภาควชาศนย ทไดรบการแตงตงปฏบตหนาทเจาหนาท

พสด และบคลากรผเกยวของกบการจดซอจดจาง 1 ตลาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอ จดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของ ส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ

16 ตลาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 15 ตลาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดโครงการพฒนาบคลากรโดยกระบวนการกลมสมพนธ

ฝกปฏบตการ

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน รอยละความผดพลาดของการจดท าเอกสารจดซอจดจาง รอยละ 5 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย 1 ทมงานมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรม Oracle R12

เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) เพมมากยงขน และมความเขาใจ ตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจาย (คาวสด คาครภณฑ) และกฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ 2 ทมงานมความเขมแขง สามารถจดซอจดจางในระบบ 3 มต ไดอยางถกตอง มความแมนย า สอดคลองกบกฎ ระเบยบ แนวปฏบตอยางมประสทธภาพและประสทธผลยงขน

8 งบประมาณทใช 2380 บาท

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 5: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

สารบญ

หนา ค าน า สารบญ แผนการจดการความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ปงบประมาณ 2563 - แผนการจดการความรท 1 งานการเงน การคลงและพสด

1 ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) 1 2 การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง 2

- แผนการจดการความรท 2 งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา 1 ทบทวนการบรหารจดการ Budget management ส าหรบผบรหาร 3 2 การจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน) 4 3 การบรหารจดการงบประมาณเงนรายได 5 4 การจดการตวชวดการปฏบตงาน 6

- แผนการจดการความรท 3 งานบคคล สารบรรณ 1 การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ 7 2 การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษ และเชยวชาญ 8

ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ 3 การพฒนาระบบ CMU e ndash Document 9

- แผนการจดการความรท 4 งานสารสนเทศ 1 การใชงานแอปพลเคชน Microsoft Team 10 2 การใชงานแอปพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม 11

(QR Code One drive Smart Calendar Google drive Google form) - แผนการจดการความรท 5 งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ

1 การใชโปรแกรมในการออกแบบสอประชาสมพนธเบองตน 12 ภาคผนวก - ค าสงแตงตงคณะกรรมการการจดการองคความร

1

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 10 ตลาคม 2562 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรภาควชาศนย ทไดรบการแตงตงปฏบตหนาทเจาหนาท

พสด และบคลากรผเกยวของกบการจดซอจดจาง 1 ตลาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอ จดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของ ส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ

16 ตลาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 15 ตลาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดโครงการพฒนาบคลากรโดยกระบวนการกลมสมพนธ

ฝกปฏบตการ

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน รอยละความผดพลาดของการจดท าเอกสารจดซอจดจาง รอยละ 5 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย 1 ทมงานมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรม Oracle R12

เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) เพมมากยงขน และมความเขาใจ ตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจาย (คาวสด คาครภณฑ) และกฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ 2 ทมงานมความเขมแขง สามารถจดซอจดจางในระบบ 3 มต ไดอยางถกตอง มความแมนย า สอดคลองกบกฎ ระเบยบ แนวปฏบตอยางมประสทธภาพและประสทธผลยงขน

8 งบประมาณทใช 2380 บาท

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 6: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

1

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร ทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 10 ตลาคม 2562 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรภาควชาศนย ทไดรบการแตงตงปฏบตหนาทเจาหนาท

พสด และบคลากรผเกยวของกบการจดซอจดจาง 1 ตลาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการทบทวนการใชโปรแกรม Oracle R12 เพอการจดซอ จดจาง (ระบบ 3 มต) และหลกการจ าแนกประเภทรายจายของ ส านกงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ

16 ตลาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนการใชระบบ 1 - 15 ตลาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดโครงการพฒนาบคลากรโดยกระบวนการกลมสมพนธ

ฝกปฏบตการ

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน รอยละความผดพลาดของการจดท าเอกสารจดซอจดจาง รอยละ 5 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย 1 ทมงานมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรม Oracle R12

เพอการจดซอจดจาง (ระบบ 3 มต) เพมมากยงขน และมความเขาใจ ตามหลกเกณฑการจ าแนกประเภทรายจาย (คาวสด คาครภณฑ) และกฎ ระเบยบอนๆ ทเกยวของ 2 ทมงานมความเขมแขง สามารถจดซอจดจางในระบบ 3 มต ไดอยางถกตอง มความแมนย า สอดคลองกบกฎ ระเบยบ แนวปฏบตอยางมประสทธภาพและประสทธผลยงขน

8 งบประมาณทใช 2380 บาท

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 7: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

2

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานการเงน การคลงและพสด ประเดนการจดการองคความร การจดการองคความรเกยวกบสงกอสราง

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) งานพสด จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบ

สงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย 1 บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบายและแผนฯ 2 บคลากร ระดบภาควชา ศนย

ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

พฤษภาคม ndash มถนายน 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร จดเตรยมขอมล เพอใชในการทบทวนองคความรเกยวกบสงกอสราง ตลาคม 2562 ndash มนาคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) 1 KM บคลากรงานการเงน การคลงและพสด และงานนโยบาย

และแผนฯ 2 KM ระดบภาควชา ศนย

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ความรความเขาใจในการจดท างบสงกอสราง 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ทมงานมการพฒนาทกษะในการจดท างบประมาณและเอกสาร

งบสงกอสราง เพมมากยงขน และมความเขาใจกฎ ระเบยบอน ๆ ทเกยวของ

8 งบประมาณทใช 5000 บาท

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 8: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

3

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรเพอทบทวนการบรหารจดการงบประมาณดวยระบบ Budget management ส าหรบผบรหาร

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม พฤศจกายน 2562 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปล ยนเรยนร ให กบผ บรหาร (คณบด รองคณบด

ผชวยคณบด หวหนาภาควชาศนยฯ และผอ านวยการศนยฯ) เกยวกบ การบรหารจดการงบประมาณ และการพจารณาขอมลประกอบการจดท า ค าของบประมาณดวยระบบ Budget Management

พฤศจกายน 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และผบรหารจะตองรบทราบ พฤศจกายน 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) การใหสทธผบรหารส าหรบการเขาถงขอมลงบประมาณ ของหนวยงาน

ทรบผดชอบ มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผบรหารสามารถบรหารจดการงบประมาณของหนวยงานทรบผดชอบ ไดอยางมประสทธภาพ

มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนผบรหารทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 22 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มกราคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มกราคม 2563

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 9: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

4

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดท าค าของบประมาณแผนดน (งบลงทน)

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการจดเตรยมเอกสารประกอบการจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณ เกยวกบการจดท าค าของบประมาณ การเตรยมขอมลเอกสารประกอบ การจดท าค าของบประมาณแผนดน (หมวดงบลงทน)

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ และเทคนคในการจดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลและเอกสารไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความครบถวนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100 ตวชวด รอยละความถกตองของเอกสารประกอบค าของบประมาณ เปาหมาย รอยละ 100

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 10: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

5

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการบรหารจดการงบประมาณเงนรายได

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจระบบ Budget Management

และการบรหารจดการงบประมาณ มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานงบประมาณเก ยวกบการบรหารจดการงบประมาณเงนรายไดด วยระบบ Budget Management เชน การจดท าประมาณการรายรบ การจดท าค าของบประมาณเงนรายได และการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนตน

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร รวบรวมประเดนทส าคญ ทผปฏบตงานตองรบทราบ มกราคม 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถบรหารจดการงบประมาณไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 30 คน ตวชวด จ านวนการโอนเปลยนแปลงงบประมาณของหนวยงานยอย (ครงป) (นบเฉพาะการโอนเปลยนแปลงขามหมวดงบประมาณ) เปาหมาย จ านวน 15 ครง

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 2000 บาท

มนาคม 2563

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 11: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

6

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานนโยบายและแผน และประกนคณภาพการศกษา ประเดนการจดการองคความร โครงการแลกเปลยนเรยนรการจดการตวชวดการปฏบตงาน

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) คดเลอกจากบคลากรทมความรความเขาใจในขอมลของแตละหนวยงาน มกราคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พจารณาจากวตถประสงคของการจดกจกรรม มกราคม 2563

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 จดตงคณะท างานฯ เพอการจดท าขอมลส าคญของคณะเกษตรศาสตร 2 จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนรใหกบบคลากรผปฏบตงานดานขอมล

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร 1 สรปค านยาม เพอประกอบการจดท าขอมลตวชวดของหนวยงาน 2 รวบรวมประเดนทส าคญ และแจงทกหนวยงานรบทราบ

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) กจกรรมแลกเปลยนเรยนร มกราคม ndash มนาคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน บคลากรสามารถจดท าขอมลตวชวดไดอยางมประสทธภาพ มนาคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย ตวชวด จ านวนบคลากรทเขารวมโครงการ (คน) เปาหมาย จ านวน 15 คน ตวชวด รอยละตวชวดทกรอกขอมลแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด เปาหมาย รอยละ 80 ตวชวด รอยละความถกตองของขอมลตวชวด เปาหมาย รอยละ 80

มนาคม 2563

8 งบประมาณทใช แหลงงบประมาณ งบประมาณรายจายเงนรายได ปงบประมาณ 2563 จ านวนงบประมาณ 1000 บาท

มนาคม 2563

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 12: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

7

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงทางวชาการ สายวชาการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ทมงานหนวยบรหารงานบคคล งานบรหารทวไป ธนวาคม 2562 ndash กนยายน 2563 2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารย 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร 1 ตงกลมไลน ldquoขอต าแหนงวชาการrdquo เปนชองทางสอสารเบองตน

เผยแพรขาวสาร และตอบขอซกถาม แลกเปลยนประสบการณ 2 จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน โดยทมงานของ หนวยบรหารงานบคคล 3 หนวยบคคลมบรการใหยมตวอยางเอกสารวชาการตางๆ อาท กพอ03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงสอ ต ารา ฯลฯ ทใชในการขอต าแหนงทางวชาการ

ทงป - ธนวาคม 2562 - ทงป

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge)

ด าเนนการแลว

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - คณาจารยมความรความเขาใจเกยวกบระเบยบและหลกเกณฑการขอต าแหนงทางวชาการ - คณาจารยมการวางแผนลวงหนาทดในการขอต าแหนงทางวชาการ

ด าเนนการตอเนอง

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไดภายในก าหนดเวลา - คณาจารยขอต าแหนงทางวชาการไมนอยกวารอยละ 5 ตอป

ทงป

8 งบประมาณทใช ไมใชงบประมาณ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 13: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

8

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ ส าหรบบคลากรสายปฏบตการ

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรทมความเชยวชาญในดานการเตรยมผลงาน

เพอขอต าแหนงช านาญการ ช านาญการพเศษและเชยวชาญ กมภาพนธ 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดโครงการแลกเปลยนเรยนรรวมกน

โดยทมงานของหนวยบรหารงานบคคล มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมระเบยบทเกยวของ ด าเนนการแลว 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตคณะฯ (Smart Knowledge) ด าเนนการแลว 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ มความเขาใจในระเบยบฯ

และมการวางแผนลวงหนาทดในการขอก าหนดต าแหนงสงขน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย พนกงานมหาวทยาลยสายปฏบตการ เสนอขอต าแหนงสงขน ไมนอยกวา รอยละ 3

ทงป

8 งบประมาณทใช - งบประมาณจดโครงการแลกเปลยนเรยนร จ านวน 8000 บาท

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 14: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

9

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานบคคล สารบรรณ ประเดนการจดการองคความร การพฒนาระบบ CMU e - document

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) - วทยากรจากส านกบรการเทคโนโลยสารสนเทศ

- เจาหนาททรบผดชอบงาน e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน

ด าเนนการแลว มนาคม 2563

2 การก าหนดกลมเปาหมาย ผปฏบตงานดาน e ndash document คณะเกษตรศาสตร 3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร - ฝกอบรมเชงปฏบตการ โดยวทยากรของ ส านก IT

- ศกษาดงานกระบวนการ e ndash document ของคณะการสอสารมวลชน - และเปลยนเรยนรรวมกนภายในคณะเกษตรศาสตร เพอหาแนวปฏบตทเหมาะสม

มนาคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร - รวบรวมแนวปฏบตทด เมษายน 2563 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) - เผยแพรบนเวบไซตงานบรหารทวไป เมษายน 2563 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน - มการใชงานในระบบ e ndash document ไดอยางเปนระบบทด เมษายน 2563 เปนตนไป 7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มการประหยดทรพยากร (กระดาษ)

เปรยบเทยบปรมาณการใชกระดาษนอยกวาปทแลวมา รอยละ 5 ประเมนเมอสนปงบประมาณ 2563

8 งบประมาณทใช - ของทระลกการศกษาดงานคณะการสอสารมวลชน (1000 บาท) - โครงการแลกเปลยนเรยนรภายในคณะฯ 1 ครง (2500 บาท)

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 15: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

10

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชน Microsoft Team ตลาคม 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

พฤศจกายน 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team

ธนวาคม 2562

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดทาคมอการใชงานแอพพลเคชน Microsoft Team ธนวาคม 2562 5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถ

ดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ ธนวาคม 2562

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการนา องคความรทไดรบไปใชประโยชน

ธนวาคม 2562 - มกราคม 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการนาองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 2000 บาท

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 16: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

11

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานสารสนเทศ ประเดนการจดการองคความร การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) หนวยสารสนเทศ คดเลอกบคลากรทมความเชยวชาญในการใชงาน

แอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม พฤศจกายน 2562

2 การก าหนดกลมเปาหมาย คณาจารยและบคลากรของคณะเกษตรศาสตรทมความสนใจ เขารวม

ธนวาคม 2562

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร จดกจกรรมฝกอบรมเชงปฏบตการ การใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร การจดท าคมอการใชงานแอพพลเคชนทจ าเปนในยคเทคโนโลยสมยใหม

มกราคม 2563

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) จดเกบไวในรปของไฟลขอมล เพอเปนเอกสารองคความรทสามารถดาวนโหลดไดในเวบไซตของหนวยสารสนเทศ

มกราคม 2563

6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากรในการน า องคความรทไดรบไปใชประโยชน

มกราคม 2563 ndash กมภาพนธ 2563

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย - มคณาจารยและบคลากรเขารวมอยางนอย 25 คน - ผลการประเมนความพงพอใจของคณาจารยและบคลากร ในการน าองคความรทไดรบไปใชประโยชน มระดบ ge 3

8 งบประมาณทใช 4000 บาท

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 17: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

12

แผนการจดการองคความร (KM Action Plan) ดานบรหารจดการ ประจ าปงบประมาณ 2563

ขอบเขต (KM Focus areas) งานประชาสมพนธ ผลตสอประชาสมพนธ ประเดนการจดการองคความร การผลตสอประชาสมพนธดวยโปรแกรม Photoshop

ขนตอนการด าเนนงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนนงาน 1 การคดเลอกแหลงความร (บคคล) ฝายประชาสมพนธ - 2 การก าหนดกลมเปาหมาย บคลากรทเกยวของกบการประชาสมพนธหลกสตร และการบรการ

วชาการ -

3 การจดกจกรรมถายทอด แลกเปลยนเรยนร ฝกอบรมเชงปฏบตการ 2 - 5 วน 4 การรวบรวม สกดและการจดเกบองคความร วางโครงสรางการผลตสอ การคดเลอก ปรบใชและการจดเกบ

ทสะดวกตอการคนหาและน าไปใชประโยชน 10 วน

5 การเผยแพรองคความร (การเขาถงองคความร) เผยแพรทาง Facebook Instagram Line e-poster e-mail 30 วน 6 การประเมนผลและการน าความรไปใชประโยชน ผเขารวมรจกสอใหมทใชในสงคมออนไลน เขาใจการเลอกใชสอ

ทเหมาะสม และสามารถผลตสออยางงายได 30 วน

7 การก าหนดตวชวดและเปาหมาย มผเขาชมทางเพจเฟสบค อนสตราแกรม มการแสดงความเหน มการสงตอ รวมรอยละ 50 ขนไปจากผตดตามทงหมด

30 วน

8 งบประมาณทใช 10000 บาท -

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 18: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

ภาคผนวก

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 19: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

Alt AfIda mililff JIM-nVItllftll L illtui vi dM rJ I elcloo

I ~ L LiiN UAfId~fliiJlflliflliliilAflliDIllJli (Knowledge Management)

L~fIL~fl~~1JtJjfl1~~9lfl1~fII~flltJ13-1rcJAfII~fl~ (Knowledge Management) ~fl1~~rolj1

fI ~ 11~fI L rtfll LL~ ~U111J~fl1~ Ltl jfI I ~fl~ LLvilfl1~ Lmiddot~hJj~ ~~~itJ~ ~U1J ~jL~ fl1~~1 LiljI1j

t1f11Aru~Lfl19~~ff1~~~13-11~tl1J~~~Nfl(Jl13-1t)llfJ1J~~~I~

~~tfj L14f1L~fl~~1J tJJAfl1~~9lfl1~fII ~AtJ13-1~t1f11A rn~Lfl19 (Jl~r11~~ LtiJA11JfI~11~ 1J~~~V1fifl1Vi LLfl~Lfi9l N~~~fIfltJJAI1j) fI1P1~fl1JA1~(Jl13-1 AtJ13-1Lj3-I1(Jl~1 ct0 tJ~~AVI rtl Lh~flfl1Jt11J

3-I1~~1 Grlct tJ~~AVIfl LLvIlVi~~~1mrQJrU~3-IVI11Yl~1tr~L~~ILVI3-i Vir1 l2llttttGi) ~IL~

Gi) ~ m~ fl fhi Arn ~ Lfl19 ~~ ff1 ~~ 3-1 VI 11 VI ~ 1tr~ L~~ILVI3-i ~ poundllpoundl orl2l1t1) 0

cv t flltJJAVI Gi) or Vi ~19fl1A3-1 l2l ttigt 0

cv ~ rl2l LL~I~lArn~fl~~3-Ifl1~fl1~~9lfl1~flIAtJ13-141 (Knowledge Management) 9llJA

Chief Knowledge Office (CKO)

~fIAru1J~pJ1~1J~VI1~

L aa 11 IS) Am~fliiJl flliflliliilAfll1i1llJl3 IAlUflliL7t1 Ufll1ffilU

Gi) ) ~fII Aru1J~pJ1~llf1fl1~LLfl~rolj1V1 ~n~~~

l2l) ~fIlArn1J~pJ1~~rolj1rflflfl191

Ql) ~h~Am1J~pJ1~1lf1fl1~uru-fl~flfl191 fl~~3-Ifl1~

ct) ~itJ~Am1J~pJ1~1lf1fl1~LL~~IJlIl1Ufliilfl191 fl~~llfl1~

tt) ~itJ~flru1J~pJ1JlLYlffi3-l~wfi fl~~3-I fl1~

0raquo fI1~1~i9l~ ~fIjfl1 ~~~ fl~~3-Ifl1~

GrI) fI1~1~i 9l~Y3-IVi1~ ~j13-1 fl~~3-Ifl1~

tG) ~tJVIibl1l1J~fl1~fl1~flfl191LLfl~rolj1fiJrnfl1ViUflflfl191 fl~~llfl1~LL~Lfltl11tfl1~

~ l11~1tJViVii13-1~ ~~YJAVItJlpof fl~~3-Ifl1~LLfl~~itJJ Lfltl1llfl1ii

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 20: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

-elshy

mAiW=n~~~n~~n~~~~n~~~~RA~~~i ~~Un~~7~ti

~) 1fl~ JtlJu~~htl1jr9tl LL~U~nl1~lflnl1

lpoundl) ~llltl ~tlJU~ ~htl~~tl LL~U~nl1~lflnl1

GI1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1L~1tll l~-r~i2i

ce) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1fflilJl1 L~~~ltl

lt1) 1fl~Vifl~Jl1lll1t1 ry1lftllnltltJI LVILU~Jl ~13-1~yrtl

) fllll1t1 ry11hVIltlVt~t1 n1~~

00) fllIill1t1 ryUif11il fitl~tI

~) laquolVl~h)111U~VIl1~111~r9tlLL~~LVlVifi~~tI6

laquo1 tINffllfiVl1l~1 ~IILII

Gn AiW=n~~~n~~n~~~n~~~~flM~~i li~uJm~~~~n~~

~) 1fl~~tlJU~~htlU~VIl1

lpoundl) fl1l11t1 tlil1VlVif~~ ~~~rli

ifltl~1t1~tlJU~~111~00-IIIl1UUnltlfll~

GI1) laquolVlij1fl1J~lfln~Vltl1LL~L1fili4lf

~) laquolVlijlfllfil~lfl~lfVif1~Jliu~Ul~Vifl~Jli

lt1) laquolVlijlfllfil~lfl~00-IIIlLVif113lf1ln11Ln13 Jl1 tI )( t I

) VIlVltl1fl1~llf1~JllVif1~Jl7LL~~JlJtl1

tI ~ J a00) VIlVlll1fl1~ dlf1 Ln13 Jl1V1~~ LL~Vl1~tl1n11l113-1lf111

~) laquolVlU1~t11j~tl1UUVI-r~tlln1Lnl3Jl1

laquo1 laquolVlU1~IIt1~~tl ~l~JlLL~~nflU1~n11Lnl3Jl1LLaILVitl

~0) laquolVl~h ~IIt1~~tl U~fjnflu1~vl~-1 ~ ~) laquolVlUl~tlt11j~tl LVI ~L11L~f1V1~~nl1L~ULfttll

~el) ~fl1t1ltln11~IIt1u~n11~~1n11

LL~thtlVlflryLVI ~LtIL~f1nl1Lnl3Jl1

~GI1) L~lJ11ln11~flALntlJl1ViflffJli

~ tC) laquofJVlU1~11111LtlU1tl LL~LLfJII LL~U1fitl~tlJfl1~n11~ntl1

~ltI) ~JVlU1~111nl1L~II nl1~~~LL~-W~~

~) laquolVlU1~lllU~Vl11vrllU

~oo) 111~ff1lirylflln ftVl~fiti

n11~n11

n11~n11

n11~n11

n 113-1 n 11

n11~n11

nl1~n11LL~L~lJ11ln11

tI

nll~n11LL~~~ltlL~lJ11ln11

UI1l111n113-1n11

nl13-1n11

nll~n11

nll~n11

n113-1n11

nll~n11

n11~nll

nll~n11

n11~n11

nll~n11

nl1~n11

n11~n11

nll~n1l

n11~n11

nl1~nll

n11~n11LL~L~lJ11ln11

nll~nllLL~~~ltlL~lJ11ln11

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 21: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

-Q1shy

t~Am~flii~fllityuft~~lyilMtfil~

G) ) nlVlUiPltlLltiu~fJl31i fl~mUlVi~l~fllrriPlflltJ ~~fJlHi LL~rr(JIvilLLNUfllrr(JIfll

iJ~iPlfJlHftULL~~~hu ~d G) G) ~lUfllL~Ufll~iJU L~iJmrU~l1UfllN~JlUflJlt ~il fiJfl1i~ LL~al fiJ rutll~ G)rJ ~lUfll)rr~ Li4tJt~~iJ(JI ~~tJflUUL~Ul~fll~UUULtiu~Vn)VI~l~fJ)rr~ G)Q1 ~lUU1V1lrriPlfll L~iJ~ru~l1UIlU~lUfllU1V1lrrVlfll lj)II~ A1 tid II II oJ II~tI IfI

rJ) Iil CiI ~Vl a-I fll LLUIllULb~Wei f1L flfJU L fJU~Iillfl VlfJl~ ~ bb~VIflllfItJ-3 ~ a-I ~Ufl lru

lt1t1-3fl~~ ~fllIillt1LL~rfl)tilfll tJ iPl~lflfllfJtlliu~fll LLfl~lfJU1fll L~iJ~~UllU Q1) fJWfJHtJ~ ~fJlwi~iliJ ~tutKfJ~ ~ iPlfl LbflLbVI ~I L~ui~u ViLtiULLUfJtJliu~1ii~

f1fllrrCil LffutJlllbtiUUU LLflbNfJ bb~~iJtlflHlLtiU~l~~flllmflfl3

(pound) ~ (JI JllHtIL~UN~fllrr(JILiPllfll nlilflHfllrr(JIfl ltll ~VlfJlHi L~ tmll L~lltl ~tl II

Chief Knowledge Office (CKO) fltlUffutl-3utIHlru G) L~tlU

~d ~LL~uVldLtiUJUlt1

i ru IJll~ b0 JlflliPlH ~rr i)ltt)o

~

(_If1I1~~f1ar~1 tvofi1ll1m)

~ruu~iPlruLflllJl 9lflflJli

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __

Page 22: Knowledge Management “ด้านบริหารจัดการ” ประจ าปีงบประมาณ 2563 · สารบัญ หน้า ค าน า สารบัญ

f11jiflrubn~lil1A7~il 11V111Vla1amlai1Vlaj

Vi ci2Vy I IDctbGgt

b~eii bbmllf11jibbiii~iflrum1um1m1ij~m1eiif1f111uj (Knowledge Management)

flru~m111m1m1-ltil1nm1ei-ir1fl1111f (Knowledge Management) il1W1W rn ~1W 1~bbn ~1Wf111b~CJWf11161eJW

21 ctQI 91 QI QJ

111Uf1111ilCJ bb~~11UU1Vl11illnf111 UU

b -Ai ei 1Vifl1~ u1U m1-ltil 1n m1ei-ir1 m111~1J ei-iflru~ bfl 13~ 111161 ~ b ti W 1tJ~1CJfl111lb ~ CJU ~ei CJ

mkml1W1il~11lfl111lbW111~11 cso 111flVl~-J tJ1~fleiunu111~11 tllcs 111flVlfl bbvt-1~1~11lutyt[~ 1IVl11VlCJ1irm~CJi1Vlampi ~I tvcrctreg ~i1~bbmllfi1jiflrubm~lil1A1~il ~ ceroceJDltrbo ~i1LI~ Do

il~1flU JDltrb o buW1n1wlleiifl run111Jn11n11ij~n11eiifif11111~ ~1LU~V111ij~n11 1~a1~ b tl~aLbb tl~iflrum11Jm1m1ij~m1eiif1f1111J~ ~1LU~V111ij~m1 b llL~id

II

reg) 1eJJfltuU~~1CJU~Vl11

iv) 1eJJ fl ruu ~~ 1 CJ flil f111~ bl113bb~ ~IT fl Pi fll31 bn16111-W U5

rn) ~1Vlii1mfl11l1n]1Vlmbb~~ 11floWll

-b) b~ll11if111fltu~bfll3~111161~1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

m111m1

tll) ~1Vlii1i1UW 1CJu1CJ bb~~ bb~Wbb~~t11~nWflrun 1~ m1Pimn

m111m1 Qlll ct CV CV

~) Vl1VlU1J1Uf111bJU f111fl~Jbb~~~6111

~) ~1Vlii1Vlil1CJtJ1~1J16111-WU6

regO) ~1Vlii1Vlii1CJ611161JbVll

(9)(9)) ~1Vlii1i1UU~V11vi11 tJ regreg) U1i6111~1nIJUfl ~Vl5nU

m111m1

fl111lfl11

m111m1

fl111lf111bb~~b~IJ1Uf111 I

fl111lf111bb~~~ll1CJb~IJ1Ufl11

~

C3 (1eiim61m1il116 111ruff1 1~u1il1ru)

-fltuU 11fl ru~ bfll3~ 111161~1

_ _ __