36
สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดาเนินงานในประเทศไทย (อช.) หน้า . องค์การแตร์ เด ซอมม์ Terre Des Hommes . ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ American Center for International Labour Solidarity : ACILS . องค์การคอมมูนิต้า อินคอนโทร Comunita Incontro . องค์การลา แชน เดอ เลสปัวร์ La Chaine de l’ Espoir : C.D.E. . องค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล (SOS Children’s Village International) . องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล (Handicap International) . มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) Reiyukai (Thailand) Foundation) . องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wide Fund for Nature International : WWF . สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society : WCS) ๑๐. องค์การยุติธรรมนานาชาติ The International Justice Mission : IJM ๑๑. สมาคมทองแดงนานาชาติประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Copper Development Centre South East Asia ๑๒. สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลก และมนุษย์ในอนาคต ATD Quart Monde Terre et Homme de Demain ๑๓. สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก German Help ๑๔. องค์การคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี Korea Copyright Commission ๑๕. องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล Friends International องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas VSO ๑๖. มูลนิธิ นัฟฟิค Nuffic Stichting ๑๗. องค์การเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอฟแฟร์ National Democratic Instutute for International Affairs ๑๘. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Student Services Organization (Japan) ๑๙. องค์การโคเรียน เรจิสเตอร์ ออฟ ชิปป้ง Korean Register of Shipping ๒๐. องค์การโคเรีย อะโกร เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Korea AgroTrade Center, Bangkok ๒๑. ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center) ๒๒. มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD) ๒๓. มูลนิธิมหาวิทยาลัยเคียวริน (Kyorin University Foundation)

สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

สารบญ

รายชอองคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาด าเนนงานในประเทศไทย (อช.๗)

หนา

๑. องคการแตร เด ซอมม Terre Des Hommes ๑

๒. ศนยอเมรกนเพอแรงงานนานาชาต ๑ American Center for International Labour Solidarity : ACILS

๓. องคการคอมมนตา อนคอนโทร Comunita Incontro ๑

๔. องคการลา แชน เดอ เลสปวร La Chaine de l’ Espoir : C.D.E. ๒

๕. องคการหมบานเดกโสสะสากล (SOS Children’s Village International) ๒

๖. องคการแฮนดแคป อนเตอรเนชนแนล (Handicap International) ๒

๗. มลนธเรยไก (ประเทศไทย) Reiyukai (Thailand) Foundation) ๓

๘. องคการกองทนสตวปาโลกสากล World Wide Fund for Nature International : WWF ๓

๙. สมาคมอนรกษสตวปา (Wildlife Conservation Society : WCS) ๓

๑๐. องคการยตธรรมนานาชาต The International Justice Mission : IJM ๔

๑๑. สมาคมทองแดงนานาชาตประจ าภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต ๔ Copper Development Centre – South East Asia

๑๒. สมาคม เอ.ท.ด โลกทส เพอโลก และมนษยในอนาคต ๔ ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain ๑๓. สมาคมเยอรมนชวยเหลอผตกทกขไดยาก German Help ๕ ๑๔. องคการคณะกรรมการลขสทธเกาหล Korea Copyright Commission ๕ ๑๕. องคการเฟรนด อนเตอรเนชนแนล Friends International ๕ องคการหนวยอาสาสมครองกฤษ Voluntary Service Overseas – VSO ๕

๑๖. มลนธ นฟฟค Nuffic Stichting ๖ ๑๗. องคการเนชนแนล ดโมเครตค อนสตตว ฟอร อนเตอรเนชนแนล แอฟแฟร ๖ National Democratic Instutute for International Affairs ๑๘. องคการสนบสนนนกศกษาแหงประเทศญปน Japan Student Services Organization (Japan) ๖ ๑๙. องคการโคเรยน เรจสเตอร ออฟ ชปปง Korean Register of Shipping ๗ ๒๐. องคการโคเรย อะโกร – เทรด เซนเตอร กรงเทพฯ Korea Agro–Trade Center, Bangkok ๗ ๒๑. ศนยสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงมหานครโตเกยว (Tokyo Metropolitan ๗

Small and Medium Enterprise Support Center) ๒๒. มลนธศนยกลางเพอพฒนาทรพยากรดานพลงงานและสงแวดลอม ๘

(Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD) ๒๓. มลนธมหาวทยาลยเคยวรน (Kyorin University Foundation) ๘

Page 2: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

สารบญ

รายชอองคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาจดตงส านกงานภมภาค ในประเทศไทยและด าเนนงานในประเทศอน (อชภ.๗)

หนา

๑. องคการอนเตอร แอคท (Inter Act) ๙ ๒. สถาบนนานาชาตเพอการประหยดพลงงาน ๙ (International Institute for Energy Conservation : IIEC) ๓. องคการศภนมตสากล ส านกงานภาคพน เอเชยแปซฟค ๙ (World Vision International – Asia Pacific Regional Office) ๔. องคการสมาชกรฐสภาแหงเอเชยดานประชากรและการพฒนา ๑๐ Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development : AFPPD ๕. มลนธ ฮนส ไซเดล Hanns Seidel Foundation – Indochina Regional Office ๑๐ ๖. องคการไดอาโกเนย Diakonia ๑๐ ๗. องคการชวยเหลอและบรรเทาทกขของคณะอนชนนานาชาต ๑๑ Youth With A Mission Relief and Development : YWAM ๘. องคการแฟมล เฮลท อนเตอรเนชนแนล Family Health International : FHI ๑๑ ๙. องคการออกแฟม Oxfam ๑๑ ๑๐. สมาคมสงเสรมการทองเทยวภมภาคเอเชย แปซฟก ๑๒ Pacific Asia Travel Association : PATA ๑๑. องคการเยสอตสงเคราะหผลภย – เอเชยแปซฟก ๑๒ Jesuit Refugee Service Asia Pacific : JRS – AP ๑๒. องคการแอคชนเอด อนเตอรเนชนแนล ActionAid International ๑๒ ๑๓. องคการแคร CARE ๑๓ ๑๔. องคการแพลน อนเตอรเนชนแนล Plan International, Inc. ๑๓ ๑๕. องคการเฮลพเอจ อนเตอรเนชนแนล HelpAge International ๑๔ ๑๖. องคการเอดดเคชน ดเวลลอปเมนท เซนเตอร, องค ๑๔ Education Development Center, Inc. : EDC ๑๗. องคการชวยเหลอเดก (สหราชอาณาจกร) Save the Children (UK) ๑๔ ๑๘. องคการชวยเหลอเดกระหวางประเทศ Save the Children International ๑๕ ๑๙. มลนธไฮนรค เบลล Heinrich Boell Foundation ๑๕ ๒๐. สถาบนภาษาศาสตรภาคฤดรอน Summer Institute of Linguistics, Inc. ๑๕

Page 3: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

สารบญ

รายชอองคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาจดตงส านกงานภมภาค ในประเทศไทยและด าเนนงานในประเทศอน (อชภ.๗)

หนา

๒๑. มลนธเอคแพท อนเตอรเนชนแนล Foundation ECPAT International ๑๖ ๒๒. องคการสภาการพฒนาการคาฮองกง (Hong Kong Trade Development Council) ๑๖ ๒๓. มลนธเพอการวจยโรคเอดสแหงสหรฐอเมรกา ๑๗ American Foundation for AIDS Research : amfAR ๒๔. องคกรพทกษสตวแหงโลก ๑๗ World Society for the Protection of Animals, Asia (WSPA, ASIA) ๒๕. องคการคณะกรรมการนกนตศาสตรสากล The International Commission of Jurists : ICJ ๑๘ ๒๖. องคการแพค Private Agencies Collaborating Together, Inc. : PACT ๑๘ ๒๗. องคการอนเตอรนวส เนตเวรค Internews Network ๑๘ ๒๘.องคการเลยวนารด เชสเชยร ดสอะบลต Leonard Cheshire Disability ๑๙ ๒๙. องคการไชดฟนด นานาชาต สหรฐอเมรกา ภมภาคเอเชย ๑๙ ChildFund International USA Asia Region ๓๐. สถาบนนานาชาตไอโอจท – เอนทโอ มฟเมนท ๑๙ International Institute of the IOGT – NTO Movement ๓๑. สถาบนฟราวนโฮเฟอร ไอเอฟเอฟ แหงภมภาคอาเซยน ๒๐ Fraunhofer IFF Regional Office – ASEAN ๓๒. สถาบนยทธศาสตรสงแวดลอมโลก Institute for Global Strategies ๒๐ ๓๓. องคการเชต เวลด เซอรวส อนส Church World Service ,Inc ๒๐ ๓๔. สมาคมความชวยเหลอเพอรวมมอและเพอการพฒนา ๒๑ Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED ๓๕. องคกรสตรเพอการจดการใหมการเปลยนแปลงทางการเกษตร ๒๑ และการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต WOCAN ๓๖. สมาคมนานาชาตเพอสทธมนษยชนและพฒนาแหงเอเชย FORUM ASIA ๒๑ ๓๗. องคการหนวยอาสาสมครองกฤษVoluntary Service Overseas – VSO ๒๒ ๓๘. องคการเวรลแชร World Share ๒๒ ๓๙. องคการวนรอค อนเตอรเนชนแนล อนสตตวท ฟอร อากรเคาเชอรรอล ดเวลลอปเมนท ๒๒ (WINROCK International Institute for Agricultural Development) ๔๐. องคการแอมเนสต อนเตอรเนชนแนล (Amnesty International Limited) ๒๓ ๔๑. องคการวชนฟนด อนเตอรเนชนแนล (VisionFound International) ๒๓

Page 4: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

สารบญ

รายชอองคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาจดตงส านกงานภมภาค ในประเทศไทยและด าเนนงานในประเทศอน (อชภ.๗)

หนา

๔๒. องคการสมาพนธสมาคมสตวแพทยแหงเอเชย (Federation of Asian Veterinary ๒๔

Association (FAVA)) ๔๓. มลนธอบลส (Abilis Foundation) ๒๔ ๔๔. ไชนา เมดคอล บอรด (China Medical Board) ๒๕ ๔๕. องคการเนตบณฑตยสภาอเมรกน-เอบเอ ๒๕

(American Bar Association Rule of Law Initiative-ABA) ๔๖. คนเดอร นอท ฮลเฟ (Kindernothilfe e.V) ๒๕ ๔๗. สมาพนธวางแผนครอบครวระหวางประเทศ ๒๖

(International Planned Parenthood Federation : IPPF) ๔๘. มลนธแมกซ (Max Foundation) ๒๖ ๔๙. มลนธโฟรพาวส อนเตอรเนชนแนล (FOUR PAWS International) ๒๖

Page 5: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

สารบญ รายชอองคการเอกชนไทยทไดรบอนญาตใหด าเนนกจกรรมตามโครงการทไดรบความชวยเหลอ

ทางดานการเงนหรออนๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ (อช.๒๗)

หนา

๑. มลนธศนยเตรยมความพรอมปองกนภยพบตแหงเอเชย ๒๗ Asian Disaster Preparedness Center Foundation ๒. สมาคมสมาพนธสหกรณออมทรพยและเครดตในเอเซย ๒๗ Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU ๓. มลนธทรพยากรเอเชย Asian Resource Foundation : ARF ๒๗ ๔. มลนธพฒนาทรพยากรมนษยระหวางประเทศ ๒๗ Foundation for International Human Resource Development : FIHRD ๕. มลนธศนยศกษาทอยอาศยแหงเอเชย Asian Coalition for Housing Rights : ACHR ๒๘ ๖. มลนธสกขาเอเซย Sikkha Asia Foundation ๒๘ ๗. มลนธธดาเมตตาธรรม Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation ๒๘ ๘. มลนธออยสกา (ประเทศไทย) OISCA (Thailand) ๒๘ ๙. มลนธศนยมตรภาพมนษยลอเอเชย (ประเทศไทย) ๒๙ Wheelchair and Friendship Center of Asia (Thailand) Foundation ๑๐. มลนธเพอสนตภาพเขยว (กรนพซ เอส อ เอ) Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace ๒๙ ๑๑. มลนธ เพอเดกยากจนลมแมน าโขงแหงประเทศไทย Enfants du Mekong Foundation ๒๙

Page 6: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

สรปประเภทและจ ำนวนองคกำรเอกชนตำงประเทศ

ประเภทของกำรเขำมำด ำเนนงำนขององคกำรเอกชนตำงประเทศ

จ ำนวนองคกำร

๑. องคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาด าเนนงานในประเทศไทย (อช.๗)

๒๓

๒. องคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาจดตงส านกงานภมภาคใน ประเทศไทยและด าเนนงานในประเทศอน (อชภ.๗)

๔๙

๓. องคการเอกชนไทยทไดรบอนญาตใหด าเนน กจกรรมตามโครงการทไดรบ ความชวยเหลอทางดานการเงนหรออนๆ จากองคการ เอกชนตางประเทศ (อช.๒๗)

๑๑

รวม

๘๓

ส านกบรหารแรงงานตางดาว มถนายน ๒๕๖๐

Page 7: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

รายชอองคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาด าเนนงานในประเทศไทย (อช.๗)

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑ องคการแตร เด ซอมม

Terre Des Hommes ประเทศเยอรมน อชต. ๐๐๓/๖๐ ๒๖ ส.ค. ๕๙ – ๒๕ ส.ค. ๖๑

๑๒๗/๔ ซอยเจรญพร ๒ ถนนประดพทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๑๖๖๓ – ๔

ชวยเหลอและพฒนาเดก เยาวชน สตร เพอใหมคณภาพทดขน

กรงเทพมหานคร เชยงใหม สรนทร รอยเอด ขอนแกน แมฮองสอน สมทรปราการ เชยงราย ล าปาง นายอลเบรโต คาคายน (Mr.Alberto Cacayan) ต าแหนง ผประสานงานภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

๒ ศนยอเมรกนเพอแรงงานนานาชาต American Center for International Labour Solidarity : ACILS ประเทศสหรฐอเมรกา อชต. ๐๒๖/๖๐ ๗ ต.ค. ๕๙ – ๖ ต.ค. ๖๑

๒๘๗ หอง ๑๘๐๔ อาคารลเบอรต สแควร ถนนสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศพท ๐ ๒๖๓๑ ๑๕๔๔ – ๔๕

ใหบรการการศกษาดานแรงงาน และการใหบรการสมาชกเพอใหผน าสหภาพแรงงานมความรความเขาใจในหนาทความรบผดชอบและสมาชกรถงสทธและหนาทของตนเองรวมทงสงเสรมมาตรฐานความเปนอยของผใชแรงงาน

สหภาพแรงงานในกรงเทพฯ เขตรงสต นวนคร ออมนอย ออมใหญ พระประแดง จงหวดสมทรปราการ นนทบร สระบร สงหบร อางทอง อยธยา และขอนแกน นายโรเบรต ซฟโก ไพคอฟสก (Mr. Robert Zivko Pajkovski) ต าแหนง ผอ านวยการประจ าประเทศไทย

๓ องคการคอมมนตา อนคอนโทร Comunita Incontro ประเทศอตาล อชต. ๓/๕๙ ๓๐ ส.ค. ๕๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๐

๕๖ หม ๕ ต าบลล าไทร อ าเภอล าลกกา จงหวด ปทมธาน จงหวดตาก และจงหวดสกลนคร ล าไทร โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๑๐๐๖ – ๘ แมสอด โทร. ๐ ๑๙๓๗ ๑๓๔๕ ทาแร โทร. ๐ ๑๒๑๒ – ๐๘๔๐

ฟนฟสมรรถภาพผตดยาเสพตด โดยวธชมชนบ าบด

ประเทศไทย จงหวด ปทมธาน ตาก สกลนคร นายกามเน เดลซ Mr.Carmine De Lisi ต าแหนง ผอ านวยการ

Page 8: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๔ องคการลา แชน เดอ เลสปวร

La Chaine de l’ Espoir : C.D.E. อชต. ๑๕/๕๙ ๓๐ ส.ค. ๕๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๐

๑๗๕ หมท ๓ ต าบลหนองกง อ าเภอนางรอง จงหวดบรรมย ๓๑๑๑๐ โทร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๑๙๗๕

สงเสรมการศกษาโดยจดหาทนการศกษาส าหรบนกเรยนยากจนในชนบท ใหความชวยเหลอทางดานการแพทยแกเดกยากจนทวไป รวมทงสงเสรมและชวยเหลอดาน การเงนในกจกรรมอนเกยวเนองกบเดกโดยตรง

พระนครศรอยธยา บรรมย ขอนแกน อบลราชธาน นายฟลปป อวาน ฌาค เตอาร (Mr.Philippe Ivan Jacques Theard) ต าแหนง ผอ านวยการ

๕ องคการหมบานเดกโสสะสากล (SOS Children’s Village International) ประเทศสาธารณรฐออสเตรย อชต. ๑๗/๕๙ ๒๔ ม.ค. ๕๙ – ๒๓ ม.ค. ๖๑

เลขท ๑๘ หม ๓ ซอยบญศร ถนนสขมวท ต าบลบางเมอง อ าเภอเมอง สมทรปราการ และ ๑๖๓ อาคารรชตภาคย ชน ๔ ถนนสขมวท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๓๙๑๕ โทรสาร ๐ ๒๒๕๘ ๙๐๖๙

สนบสนนดานการเงนและการบรหารงานสวนอนแกมลนธเดกโสสะแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชนปถมภ เพอชวยเหลอเดกก าพรา ไรทพง ดวยวธจดครอบครวทดแทน

สมทรปราการ หนองคาย สงขลา เชยงราย ภเกต และอดรธาน พลต ารวจตร นรวฒน เจรญรชตภาคย ต าแหนง ประธานกรรมการอ านวยการมลนธเดกโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชนปถมภ

๖ องคการแฮนดแคป อนเตอรเนชนแนล (Handicap International) ประเทศฝรงเศส อชต. ๐๒๔/๖๐ ๗ ก.ย. ๕๘ – ๖ ก.ย. ๖๐

๙/๒๔๓ หมบานแมสอดวลลา ถนนอนทรคร ต าบลแมสอด อ าเภอแมสอด จงหวดตาก ๖๓๑๑๐ โทร. ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๘๔, ๐๕๕ ๕๔๖ ๑๓๓ โทรสาร ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๗๓

พฒนางานดานกายอปกรณ และรองเทาพเศษ ส าหรบคนพการ ฟนฟสมรรถภาพของคนพการในชมชน ชวยผสงอายเพอใหมคณภาพชวต ทดขน

กรงเทพฯ แมฮองสอน ตาก กาญจนบร ราชบร ศรสะเกษ อบลราชธาน นางอลเมดนา มสค (Mrs.Almedina Music) ต าแหนง ผจดการโครงการประเทศไทย

-๒-

Page 9: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๗. มลนธเรยไก (ประเทศไทย)

Reiyukai (Thailand) Foundation) ประเทศญปน อชต. ๐๐๖/๖๐ ๓ ม.ย. ๕๙ – ๒ ม.ย. ๖๑

๒๓/๑ ซอยราชวถ ๒ (อรรถวมล) ถนนราชวถ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และ ๑๔๔/๑ ถนนเทพา ต าบลเมองเหนอ อ าเภอเมอง จงหวดศรสะเกษ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๕๐๓๗ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๑๓

สงเสรมความสมพนธระหวางมวลมนษยในดานจตใจ โดยอาศยหลกธรรมทางพทธศาสนา บ าเพญสาธารณประโยชนเกยวกบการศกษาวฒนธรรม จรยธรรม และกจกรรมสาธารณกศล

กรงเทพฯ ศรสะเกษ จงหวดอนๆ และพนททประสบภยสนาม เชน พงงา ระนอง นายประยอม ซองทอง ต าแหนง ประธานกรรมการมลนธเรยไก และ นางสาวมสโยะ มตสชตะ (Miss Mitsuyo Matsushita) ต าแหนง ผอ านวยการมลนธเรยไก ประจ าประเทศไทย

๘ องคการกองทนสตวปาโลกสากล World Wide Fund for Nature International : WWF ประเทศสวตเซอรแลนด อชต. ๒๘/๕๙ ๑๓ ก.พ. ๕๙ – ๑๒ ก.พ.๖๑

๙๒/๒ ซอยพหลโยธน ๕ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. โทรสาร

เพอหยดยงการท าลายสงแวดลอมธรรมชาตและการสรางโลกอนาคตทมนษยสามารถอยอยางกลมกลนกบธรรมชาตไดตอไป โดยการปกปองความหลากหลายของพนธกรรม ชนดสายพนธ และระบบนเวศน สงเสรมการใชทรพยากรธรรมชาตทมอยอยางยงยน และสนบสนนใหลดการบรโภคพลงงาน ลดการใชทรพยากร ลดมลพษ และกากของเสย

หนองคาย บงกาฬ เพชรบร สมทรปราการ กรงเทพฯ ปรมณฑล และอก ๒๕ จงหวด นางสาวเยาวลกษณ เธยรเชาว ต าแหนง ผอ านวยการ

๙ สมาคมอนรกษสตวปา (Wildlife Conservation Society : WCS) ประเทศสหรฐอเมรกา อชต. ๖๙/๕๘ ๒๗ ก.ค. ๕๘ – ๒๖ ก.ค. ๖๐

๕๕/๒๙๕ เมองทองธานโครงการ ๕ ซอย ๓ อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร ๑๑๑๒๐

แกปญหาการพทกษสตวปา โดยมงเนนถง พนธสตวทจะมชวตอยรอดกตอเมอมการพทกษ และจดการครอบคลมพนททกวางขวาง ซงพนท ทมระบบการอนรกษ และทมมนษยตดตอกบ สตวปา โดยสมาคมใหความสนใจสงมชวตท อาศยบนดนและใตน าในทวปอฟรกา เอเชยลาตน อเมรกา และอเมรกาเหนอ

อทยานแหงชาตปาแกงกระจาน จ. เพชรบร จ.ประจวบครขนธ เขตรกษาพนธสตวปาหวยขาแขงและเขตรกษาพนธสตวปาทงใหญนเรศวร จ.อทยธาน จ.นครสวรรค จ.กาญจนบร จ.ตาก นายอนรรฆ พฒนวบลย ต าแหนง ผอ านวยการสาขาในประเทศไทย

-๓-

Page 10: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๐ องคการยตธรรมนานาชาต

The International Justice Mission : IJM ประเทศสหรฐอเมรกา อชต.๐๕๖/๕๙ ๒๗ ก.ค. ๕๙ – ๒๖ ก.ค. ๖๑

๔๙๙/๑ หม ๔ (หมบานศรพรโครงการ๘) ต าบลสนทรายนอย อ าเภอสนทราบ จงหวดเชยงใหม ๕๐๒๑๐ โทร. ๐๕๓ ๔๙๑ ๒๕๐ โทรสาร ๐๕๓ ๓๙๖ ๖๖๗

ใหการสนบสนนแกภาครฐและองคกรอนๆ ในการปองกนปราบปรามการคามนษย โดยเฉพาะกลมสตรและเดก โดยการอบรมใหความรแกกลมเสยง การจดบานพกฉกเฉน ใหการดแลฟนฟสภาพจตใจ ใหค าปรกษาดาน กฎหมาย ใหทนการศกษา และทนฝกอาชพ เปนตน

เชยงใหม เชยงราย และพนทอน ๆในภาคเหนอ นายเขมชาต ศกดสกลมงคล ต าแหนง ผอ านวยการประจ าประเทศไทย

๑๑ สมาคมทองแดงนานาชาตประจ าภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต Copper Development Centre – South East Asia ประเทศสงคโปร อชต.๐๐๘/๖๐ ๒๔ พ.ย. ๕๘ – ๒๓ พ.ย. ๖๐

อาคารอลมาลงค ชน ๘ เลขท ๒๕ ซอยชดลม ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐๒ ๐๙๐ ๑๓๓๕ โทรสาร ๐๒ ๐๙๐ ๑๒๓๑

สงเสรมและสนบสนนการใชทองแดง อยางถกตองและเหมาะสม

กรงเทพ ฯ และปรมณฑล ชลบร เชยงใหม สมทรสาคร สมทรสงคราม จนทบร สราษฎธาน นายธงชย เจรญสรวไล ต าแหนง ผแทนประจ าประเทศไทย

๑๒ สมาคม เอ.ท.ด โลกทส เพอโลก และมนษยในอนาคต ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain ประเทศฝรงเศส อชต. ๐๑๙/๖๐ ๒๔ พ.ย. ๕๙ - ๒๓ พ.ย. ๖๑

๘๔ /๑ ซอยสาทร ๑๑ แยก ๑๓ (กงพล ) ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐-๒๒๘๗-๒๕๒๔ โทรสาร. ๐-๒๒๘๗-๒๕๒๔

ประสานความรวมมอกบองคกรพนธมตรหรอกลมบคคล ในการใหความชวยเหลอสนบสนนและสงเสรมการพฒนาคณภาพชวต แกเดกดอยโอกาสและครอบครว โดยการจดกจกรรมตางๆ เชน งานศลปะ การอานหนงสอ การฝกอาชพ จดทศนศกษา เปนตน

เนนพนทชมชนแออดกรงเทพฯ ศรสะเกษ นายโคลด เฮเบอรเกอร (Mr.Claude Heyberger) ต าแหนง ผอ านวยการบรหาร

-๔-

Page 11: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๓ สมาคมเยอรมนชวยเหลอผตกทกข

ไดยาก German Help ประเทศเยอรมน อชต. ๐๑๖/๖๐ ๒๙ ม.ค. ๖๐ – ๒๘ ม.ค. ๖๒

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล อาคาร ๓๔ หอง ๒๐๒ ถนนนางลนจ แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพ

ชวยเหลอชาวเยอรมนและบคคลตางชาตทวไปทเปนผประสบปญหา

ประเทศไทย และประเทศเยอรมน นางสาวศรรตน ศกรภาค ต าแหนง ผอ านวยการสมาคมฯ

๑๔ องคการคณะกรรมการลขสทธเกาหล Korea Copyright Commission ประเทศสาธารณรฐเกาหล

อชต. ๖๗/๕๘ ๒๗ พ.ค. ๕๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๐

๙๙๙/๙ อาคารดออฟฟศเศส แอท เซนทรลเวลด ชน๓๘ ยนต MH ๓๘๐๓ ถนนพระราม๑ แขวงปทมวน กรงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๖๑๓ ๑๗๒๒

เผยแพรความร ความเขาใจดานกฎหมาย ระเบยบการและวธปฏบตเกยวกบระบบลขสทธของสาธารณรฐเกาหล

ประเทศไทย เนนพนทกรงเทพมหานคร นายเฮ ชาง คม (Mr.Hye Chang Kim) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานคณะกรรมการลขสทธเกาหลประจ าประเทศไทย

๑๕ องคการเฟรนด อนเตอรเนชนแนล Friends International

ประเทศฝรงเศส อชต. ๐๑๓/๖๐ ๒๘ ก.ค. ๕๘ – ๒๗ ก.ค. ๖๐

๔๔๘ ซอยแสนสบาย ๘ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ และ ๖๐๑ หอง เอนว ๑๘ ถนน กม.๕ ฝงซาย ต าบลอรญประเทศ อ าเภออรญประเทศ จงหวดสระแกว ๒๗๑๒๐ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๗๔๕

โครงการใหความชวยเหลอเดกและเยาวชนดอยโอกาส ในการคมครอง ปองกน และด าเนนการสงกลบเดกทเปนเหยอของการคามนษย

ประเทศไทย กรงเทพมหานคร จ.นนทบร จ.สระแกว นางสาวอรวรรณ เสาวพฒน ต าแหนง ผอ านวยการเฉพาะกจ

-๕-

Page 12: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๖ มลนธ นฟฟค

Nuffic Stichting

ประเทศเนเธอรแลนด

อชต. ๒๐/๕๙ ๒๕ ธ.ค. ๕๘ – ๒๔ ธ.ค. ๖๐

๑๕ ซอยตนสน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๐๘๘

ตามโครงการส านกงานนฟฟค- เนโซ ประเทศไทย เพอสงเสรมความรวมมอดานการศกษาระดบสง

กรงเทพฯ และชลบร นางสาวเอกเณส นฮอฟ ต าแหนง หวหนาผแทนของส านกงานนฟฟค-เนโช ประเทศไทย

๑๗ องคการเนชนแนล ดโมเครตค อนสตตวฟอร อนเตอรเนชนแนล แอฟแฟร National Democratic Instutute for International Affairs

ส านกงานใหญประเทศสหรฐอเมรกา อชต. ๐๑๑/๖๐ ๗ ม.ย. ๕๙ – ๖ ม.ย. ๖๑

๒๙/๑ อาคารปยะเพลส ชน ๑๐ หอง ๑๐A/๒ ซอยหลงสวน ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๖ – ๗ โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๘

สงเสรมการพฒนาสถาบนพรรคการเมองและการมสวนรวมในประเทศไทย

ทวประเทศไทย นางสาวดโบรา ฮล (Miss Deborah Healy) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานประจ าประเทศไทย

๑๘ องคการสนบสนนนกศกษาแหงประเทศญปน Japan Student Services Organization (Japan)

ประเทศญปน อชต. ๐๒๕/๖๐ ๙ ก.ย. ๕๙ – ๘ ก.ย. ๖๑

๑๕๙ อาคารเสรมมตร ชน ๑๐ ถนนอโศก-มนตร แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ # ๑๔ [email protected]

ใหขอมลและค าปรกษาเกยวกบการศกษาตอในประเทศญปน

ทวประเทศไทย นายโก ยามาโมโตะ (Mr.Go Yamamoto) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานประเทศไทย

-๖-

Page 13: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๙ องคการโคเรยน เรจสเตอร ออฟ ชปปง

Korean Register of Shipping ประเทศสาธารณรฐเกาหล อชต.๐๐๙/๖๐ ๙ ก.ย. ๕๙ – ๘ ก.ย. ๖๑

๑๒๗/๑๖ อาคารปญจธาน ทาวเวอร ชน ๑๓ ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐ ๒๖๘๑ ๑๓๗๘

สงเสร มและคมครองความปลอดภยของชวตลกเรอและทรพยสนทางทะเล

ทาเรอกรงเทพฯ ทาเรอศรราชา ทาเรอมาบตาพด – สตหบ และทาเรอหรอเมองทาอน ๆ ของประเทศไทย นายยง ยนโฮ (Mr.Yang, Yunho) ต าแหนง ผจดการและนกส ารวจเรอ

๒๐ องคการโคเรย อะโกร – เทรด เซนเตอร กรงเทพฯ Korea Agro–Trade Center, Bangkok ประเทศสาธารณรฐเกาหล อชต. ๖/๕๙ ๒๒ ส.ค. ๕๘ – ๒๑ ส.ค. ๖๐

๓๙๙ อาคารอนเตอรเชนจ ๒๑ ชน ๒๑ หอง ๒๑๐๒ ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

สงเสรมสงเสรมและเผยแพรขอมลดาน อตสาหกรรม อาหาร การเกษตร และการประมงของสาธารณรฐเกาหลใหแกบคคล ทสนใจทวไป

ทกจงหวดในประเทศไทย นางมจอง ซง (Mrs.Mijeong Song) ต าแหนงผจดการองคการประจ าประเทศไทย

๒๑ ศนยสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงมหานครโตเกยว (Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center) ประเทศญปน อชต. ๐๐๒/๖๐ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ – ๒๒ ธ.ค. ๖๑

๓๙๙ อาคารอนเตอรเชนจ ๒๑ ชน ๒๐ ยนตท ๑๒-๑๓ ถนนสขมวท แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐๒ ๖๑๑ ๒๖๔๑

เพอสนบสนนดานการคา การลงทน และการพฒนาเศรษฐกจ ระหวางประเทศไทยกบประเทศญปน ในประเดนผประการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเทศไทย นางสาวยโกะ ฮกครกาวา Miss Yuko Hokkirigawa ต าแหนง ผจดการทวไป

-๗-

Page 14: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๒๒ มลนธศนยกลางเพอพฒนาทรพยากร

ดานพลงงานและสงแวดลอม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD) อชต. ๒๕/๕๙ ๒ ม.ค. ๕๙ – ๑ ม.ค. ๖๐

๑๓/๒๑ อาคาร เอส.แอล.ด. ชน ๒ ซอยศาลาแดง ๑ ถนนพระราม ๔ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒ ๒๓๕ ๕๘๑๖ โทรสาร ๐๒ ๒๓๖ ๙๕๗๔

เพอด าเนนโครงการศกษาวจย พฒนา สงเสรม ฝกอบรม และเผยแพรความรในดานพลงงาน เศรษฐกจ และสงแวดลอมทงในประเทศและตางประเทศ เพอเสนอแนวทางปฏบตและการจดท าแผนและนโยบายในดานดงกลาวใหแกหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน และสาธารณชนทวไป

กรงเทพฯ ประเทศไทย และกรงบรสเซลล ประเทศเบลเยยม นายเทยร เลอแฟฟร (Mr.Thierry lefevre) ต าแหนง ประธานก รรมการและทปรกษาโครงการ

๒๓ มลนธมหาวทยาลยเคยวรน (Kyorin University Foundation) ประเทศญปน อชต. ๐๕๔/๕๙ ๒๖ ต.ค. ๕๙ – ๒๕ ต.ค. ๖๐

โรงพยาบาลสนปาตอง อ าเภอสนปาตอง จงหวดเชยงใหม ๕๐๑๒๐ โทรศพท๐ ๕๓๓๑ ๑๗๑๑,๐ ๕๓๓๕ ๕๓๓๔

โครงการการเสรมสรางความเขมแขงชมชนและระบบบรการสขภาพเพอการดแลผตดเชอเอชไอว

ประเทศไทย นายซโตม คตาจมา (Mr. Tsutomu Kitajima) ต าแหนง ประธาน

-๘-

Page 15: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

รายชอองคการเอกชนตางประเทศทไดรบอนญาตใหเขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยและด าเนนงานในประเทศอน (อชภ.๗)

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑ องคการอนเตอร แอคท

(Inter Act) ประเทศสวเดน อชต./ภ. ๐๑๒/๖๐ ๓ ม.ย. ๕๙ – ๒ ม.ย. ๖๑

๑๕๘/๒๐ โครงการกรนพลสมอลล ๑ เชยงใหมบสสเนสพารค ซอย ๔ หม ๔ ต าบลปาครง อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม ๕๐๐๐๐ โทร. ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒, ๐๕๓ ๒๔๙ ๐๒๐ โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒ ๐๘๙๖๓๕๒๑๕๕

ขอบเขตดานสทธเดกดานการตอตานการคามนษย ดานสงแวดลอม และดานความรวมมอกบพนธมตรแกประเทศในภมภาคเอเชย

ประเทศไทย เนนพนทภาคเหนอ และประเทศกมพชา นายยอน แอนเดรยส เฮนรคสน (Mr.Jan Andreas Henriksson) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชย (ประสานงานในประเทศไทย)

๒ สถาบนนานาชาตเพอการประหยดพลงงาน (International Institute for Energy Conservation : IIEC) ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๔๑/๕๙ ๓ ม.ย. ๕๙ – ๒ ม.ย. ๖๑

๑๒๐๘ อาคารสมชชาวานช ๒ หอง ๕๙๑ ซอยสขมวท ๓๓ (แดงอดม) ถนนสขมวท แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. โทรสาร

สงเสรมการประหยดพลงงาน โดยการก าหนดนโยบายตางๆ และใหการฝกอบรมใหความชวยเหลอทางดานภาคเทคนคแกรฐบาลและเอกชน สงเสรมการประหยดพลงงาน การใชไฟฟาและ มการใชพลงงานอยางมประสทธภาพ

ประเทศไทย จงหวดสพรรณบร ระยอง ประเทศฟลปปนส มาเลเซย อนเดย เวยดนาม ศรลงกา จน อนโดนเซย เนปาล แอฟรกาใต นายอพาหล ไจยนตา เฟลกซ กนเนอแรทเน (Mr.Upali Jayantha Felix Gooneratne) ต าแหนง ผอ านวยการ

๓ องคการศภนมตสากล ส านกงานภาคพน เอเชยแปซฟค (World Vision International – Asia Pacific Regional Office) ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๕๐/๕๙ ๔ ม.ย. ๕๘ – ๓ ม.ย. ๖๐

๘๐๙ อาคารศนยฝกอบรมมลนธศภนมตแหง – ประเทศไทย ชน ๗ ซอยศภนมต ถนนประชาอทศ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๐ โทรสาร ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๑

ใหการสนบสนนดานการจดหาทนทรพย รวมถง ความชวยเหลอทางวชาการบคลากรอนๆ โดย จดกจกรรมตางๆ เชน การสงเคราะหและพฒนาเดก การบรรเทาทกข การใหความร เรองเอชไอว /เอดส ยาเสพตด สทธเดก เปนตน

ประเทศไทย กรงเทพฯ เชยงใหม สงขลา ตรง นครศรธรรมราช และประเทศอนในภมภาคเอเชยแปซฟก นายเอดเวรด แดเนยลราจ เซลวานายากาม (Mr.Edward Danielraj Selvanaagam) ต าแหนง ผอ านวยการภาคเอเชยตะวนออกและแปซฟก

-๙-

Page 16: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๔ องคการสมาชกรฐสภาแหงเอเชย

ดานประชากรและการพฒนา Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development : AFPPD

ส านกงานใหญประเทศญปน อชต./ภ.๑๘/๕๙ ๒๔ ต.ค. ๕๘ – ๒๓ ต.ค. ๖๐

๑๒๘ /๑๐๑ ถนนพญาไท แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๙๐๓ – ๔ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๒๙๐๕

สนบสนนสมาชกรฐสภาในการรณรงคพฒนาประชากรและคณภาพชวตและจดประชมสมชชาระหวางประเทศเพอแลกเปลยนความคดเหนทางวชาการ

ประเทศไทย และประเทศในภมภาคเอเชย นายแพทยเจตน ศรธรานนท ต าแหนง เลขาธการ AFPPD

๕ มลนธ ฮนส ไซเดล Hanns Seidel Foundation – Indochina Regional Office ประเทศเยอรมน อชต./ภ. ๖๓/๕๘ ๗ ม.ย. ๕๘ – ๖ ม.ย. ๖๐

๘๗๓ม ๘๗๓/๑ ซอยสขมวท ๔๙/๑๔ แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร โทร. โทรสาร

เพอยกระดบรายไดและคณภาพชวตของกลมสมาชกสหกรณ โดยเฉพาะกลมสตรงานพฒนาศกยภาพบคลากร รวมทง การอนรกษสงแวดลอม และธรรมชาต ใหกลบมาอยใน สภาพสมบรณ เชนเดม

ประเทศไทย (ทกจงหวด) และประเทศลาว นายคารล เพเทอร เซนฟช (Mr.Harl – Peter Schonfich) ต าแหนง ผอ านวยการประจ าประเทศไทย

๖ องคการไดอาโกเนย Diakonia ประเทศสวเดน อชต./ภ. ๔๙/๕๙ ๓ ม.ย. ๕๙ – ๒ ม.ย. ๖๑

๒๙/๓๗ ถนนทงโฮเตล ต าบลวดเกต อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ๕๐๐๐๐ โทร. ๐๕๓ ๓๐๐ ๐๙๙ โทรสาร. ๐๕๓ ๒๔๗ ๔๙๔

สนบสนนดานการศกษา สทธมนษยชน สาธารณสข ชวยเหลอผอพยพและพฒนาเกษตรกรรมแกชนกลมนอย ชาวเขาและผดอยโอกาสในประเทศแถบเอเชย

ประเทศไทย บงคลาเทศ อนเดย กมพชา ฟลปปนส ศรลงกา พมาเวยดนาม นางองกรด แอนน-ครสตน ยงมน (Mrs.Ingrid Ann-Cristin Ljungman) ต าแหนงผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชย

-๑๐-

Page 17: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๗ องคการชวยเหลอและบรรเทาทกข

ของคณะอนชนนานาชาต Youth With A Mission Relief and Development : YWAM

ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๐๒๓/๖๐ ๒๕ ก.ย. ๕๙ – ๒๔ ก.ย. ๖๑

๕๐๗/๒๔๑ หมบานนครไทย ซอย ๑๔ ถนนสาธประดษฐ ซอย ๓๑ แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐ ๒๒๑๐ ๒๔๙๗ โทรสาร.

ใหการสนบสนนดานธรกจชมชน อาชพ ดานสขอนามยแกแม และเดกทตดเชอเอชไอว /เอดส ใหทนการศกษาและฝกอาชพแกผดอยโอกาสตาง ๆ

ประเทศไทย ลาว กมพชา เวยดนาม อฟกานสถาน อนโดนเซย นายแกร สตเฟน กด (Mr.Gary Stephen Goode) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาค

๘ องคการแฟมล เฮลท อนเตอรเนชนแนล Family Health International : FHI ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ.๒๓/๕๙ ๒๙ ต.ค. ๕๘ – ๒๘ ต.ค. ๖๐

๑๓๐ – ๑๓๒ อาคารสนธรทาวเวอร ๓ ชน ๑๙ ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๕๒๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๒๑๑๔

เพอพฒนาและวจยดานสาธารณสขและ สขอนามย โภชนาการ การศกษา สงแวดลอม เศรษฐกจ สงคมและเทคโนโลย เพอใหความชวยเหลอทางวทยาการดานอนามยเจรญพนธ และใหทนส าหรบพฒนาโครงการทมผลสมฤทธสง เพอใชปรบปรงอนามยเจรญพนธ ในกลมประชากรผดอยโอกาส

ประเทศไทย กรงเทพมหานคร เชยงใหม ชลบร ประเทศลาว กมพชา เนปาล อนเดย เวยดนาม จน บงคลาเทศ นางเจเนท อลซาเบท โรบนสน (Mrs. Janet Elizabeth Robinson) ต าแหนง ผ อ านวยการฝายวจยประจ าภมภาคเอเชยแปซฟก

๙ องคการออกแฟม Oxfam ส านกงานใหญประเทศองกฤษ อชต./ภ. ๓๙/๕๙ ๑๗ ส.ค. ๕๘ – ๑๖ ส.ค. ๖๐

๓๘ อาคารควเฮาสคอนแวนต ชน ๔ เอบ ถนนคอนแวนต แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร. ๐ ๒๖๓๒ ๐๐๓๓ โทรสาร ๐ ๒๖๓๒ ๐๐๓๘

ใหความชวยเหลอดานมนษยธรรม การพฒนา ชมชน และการบรรเทาทกข เชน ชวยเหลอ ดานเอชไอว /เอดส การเกษตรกรรมแบบยงยน และการคมครองสทธของผใชแรงงานและสตร

ประเทศไทย ฟลปปนส อนโดนเซย เวยดนาม กมพชา และตมอรตะวนออก นางสาวสนทร แรงกศล ต าแหนง ผอ านวยการองคการ ออกแฟมประเทศไทย

-๑๑-

Page 18: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๐ สมาคมสงเสรมการทองเทยวภมภาค

เอเชย แปซฟก Pacific Asia Travel Association : PATA ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๒๖/๕๙ ๖ ต.ค. ๕๘ – ๕ ต.ค. ๖๐

๙๘๙ อาคารสยามทาวเวอร ชน ๒๘ ยนคบ ถนนพระราม ๑ แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๖๕๘ ๒๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๕๘ ๒๐๑๐

สงเสรมการทองเทยวในประเทศไทยและ ภมภาคเอเชยแปซฟค ด าเนนการประชาสมพนธ ใหขอมลขาวสารอนเปนประโยชนตอการ ทองเทยวแกสมาชกและผสนใจทวไป โดยเปน ศนยกลางการด าเนนการสงเสรมทองเทยวทงภาครฐและภาคเอกชน รวมทงสนบสนนและ ชวยเหลอในการพฒนาอตสาหกรรมการทองเทยวในภมภาคเอเชยแปซฟค

ประเทศไทย ประเทศในภมภาคเอเชย แปซฟค และประเทศในลมแมน าโขง นายมารโอ โจเซฟ มเชล ฮารด (Mr.Mario, Joseph,Michel HARDY) ต าแหนง หวหนาฝายบรหาร หรอนายไพโรจน เกยรตทนสมย ต าแหนง หวหนาเจาหนาทฝายการเงน

๑๑ องคการเยสอตสงเคราะหผลภย – เอเชยแปซฟก Jesuit Refugee Service Asia Pacific : JRS – AP ประเทศอตาล อชต./ภ.๐๐๔/๖๐ ๑๙ พ.ย. ๕๙ – ๑๘ พ.ย. ๖๑

๔๓ มมอนสาวรยชยสมรภม ซอยราชวถ๑๒ เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร.๐ ๒๖๔๐ ๙๕๙๐,๐ ๒๒๗๘๔๑๘๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๓๖๓๒

เพอให ความชวยเหลอสงเคราะหผลภยและผพลดถนทไดรบความเดอดรอน จากภยสงคราม ความขดแยง และไมไดรบความยตธรรม ผเปนเหยอของเหตการณรนแรงตางๆ ใหไดรบการดแลเอาใจ ใสอยาง สมควรตามหลกมนษยธรรม

กาญจนบร แมฮองสอน และประเทศตมอรตะวนออก นายบมบง อลเฟรด สปายง (Mr.Bambang Alfred Sipayung) ต าแหนง ผอ านวยก ารองคการเยสอตสงเคราะหผลภย – เอเชยแปซฟก

๑๒ องคการแอคชนเอด อนเตอร เนชนแนล ActionAid International ประเทศแอฟรกาใต อชต./ภ. /๖๐ ๒๗ ก.ค.๕๙ – ๒๖ ก.ค. ๖๑

๖๐/๑ อาคารมนรรน ชน ๒ หอง บ ๒๐๑ ซอยพหลโยธน ๘ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๖๑๕ ๕๑๓๐ – ๓ โทรสาร ๐ ๒๖๑๕ ๕๑๓๔

โครงการใหความชวยเหลอดานมนษยธรรม การพฒนาชมชนและความรวมมอในภมภาค

ประเทศไทย อนเดย บงคลาเทศ ปากสถาน เนปาล เวยดนาม จน พมา กมพชา ศรลงกา อฟกานสถาน นางดาฟเน วลลานวา คานเดลาเรย (Mrs. Daphne Villanueva Candelaria) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชย

-๑๒-

Page 19: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๓ องคการแคร CARE

ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๐๒๐/๖๐ ๒๐ พ.ย. ๕๙ – ๑๙ พ.ย. ๖๑

๒๑๙ /๔๗ อาคารอโศกทาวเวอร ชน ๖ ถนนสขมวท ซอย ๒๑ แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๒๐๔ ๒๕๖๑ – ๓

๑.เพอใหความชวยเหลอแกชมชนยากจนและกลมคนดอยโอกาส ใหมคณภาพชวตทดขนสามารถพงตนเอง และมการพฒนาการอยางยงยน ๒.ชวยเหลอผประสบภย สงเสรมดาน สขอนามย แกไขปญหาโรคเอดส ผตดเชอ และบคคลในครอบครว ๓.สงเสรมอนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม

ประเทศไทย ฟลปปนส บงคลาเทศ ศรลงกา เนปาล อนเดย อฟกานสถาน และ ทาจกสถาน นายนวราช เกลวาล (Mr.Navaraja Gyawali) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานบรหารภมภาคเอเชยองคการแคร

๑๔ องคการแพลน อนเตอรเนชนแนล Plan International, Inc. ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ.๕๑/๕๙ ๓๐ เม.ย. ๕๘ – ๒๙ เม.ย. ๖๐

ชน ๑๔ เลขท ๒๕๔๕ ถนนสขมวท ๒๑(อโศก) แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. โทรสาร

๑.เพอชวยเหลอเดก ครอบครว และชมชน ใหไดรบปจจยพนฐานในการด ารงชวต และพฒนาศกยภาพของตนเอง ๒. สงเสรมและสนบสนนในการพฒนาในดานการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน เพอสนบสนนชวยเหลอใหชมชนสามารถพงพาตนเองได เปนตน ๓ สนบสนนความชวยเหลอดานวชาการ เชน การฝกอบรม และจดสรรงบประมาณใหกบโครงการในประเทศทวภมภาคเอเชย

ประเทศไทย เชยงราย เชยงใหม ศรสะเกษ ระนอง พงงา และประเทศชนในภมภาคเอเชยแปซฟก นางซเนท เกเบจเจยเพอร เบเยสซา (Mrs.Senait Gebregziabher Bayessa) ต าแหนง ผอ านวยการประจ าส านกงานภมภาคเอเชย

-๑๓-

Page 20: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๕ องคการเฮลพเอจ อนเตอรเนชนแนล

HelpAge International ประเทศองกฤษ อชต./ภ.๕๖/๕๘ ๒๖ ธ.ค. ๕๗ – ๒๕ ธ.ค. ๕๙

๖ ซอย ๑๗ ถนนนมมานเหมนทร ต าบลสเทพ อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๕๓ ๘๙๔ ๘๐๕ โทรสาร ๐๕๓ ๘๙๔ ๒๑๔

ชวยเหลอผสงอายเพอใหมคณภาพชวต ทดขน

ประเทศไทย จน กมพชา อนเดย ลาว มองโกเลย เนปาล ปากสถาน ฟลปปนส และเวยดนาม นายเฮดวาโด คลน (Mr.Eduardo Klien) ต าแหนง ผอ านวยการ

๑๖ องคการเอดดเคชน ดเวลลอปเมนท เซนเตอร, องค Education Development Center, Inc. : EDC ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๑๑/๕๙ ๔ พ.ค. ๕๘ – ๓ พ.ค.๖๐

เลขท ๒๕๓ อโศก ชน ๑๑ ถนนสขมวท ๒๑ แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๒๓๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๒๓๕๘

ใหความชวยเหลอทางดานวชาการและอน ๆ แกหนวยงานภาครฐและองคกรอน ๆ เพอการเสรมสรางสขภาพ การศกษาและการพฒนาบคคล เชน ปองกนแกไขปญหาโรคเอดส การวจยพฤตกรรมทางเพศสมพนธของวยรน เปนตน

ประเทศไทย กมพชา เวยดนาม จน และอนเดย นางสาวอรญญามาศ งามวงษ ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชย

๑๗ องคการชวยเหลอเดก (สหราชอาณาจกร) Save the Children (UK) ประเทศองกฤษ อชต./ภ.๖๘/๕๘ ๒๗ ก.ค. ๕๘ – ๒๖ ก.ค. ๖๐

๕๑๘ /๕ อาคารมณยาเซนเตอร ชน ๑๔ ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๖ – ๘ โทรสาร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙

ชวยเหลอเดกชนชาตตางๆ ใหมอนาคตทดขนในโลกทเดกไมไดรบสทธมนษยขนพนฐาน องคกรเขาไปเรยกรองสทธใหเดกทกคนให สามารถมวยเดกทมความสข สขภาพด และมความมนคง โดยทมเทความเปนจรงของชวต เดกใหเปนหวใจของทกงานทด าเนนการโดยองคการและโดยรวมงานกบเดกเพอชวยกนสรางโลกทดส าหรบยคสมยปจจบนและอนาคต

ประเทศไทย จน ลาว เวยดนาม ฟลปปนส มองโกเลย กมพชา พมา และอนโดนเซย นางเจน มารกาเรต คอลเดอร (Mrs.Jane Margaret Calder) ต าแหนง ทปรกษาดานความคมครองเดก(เอเชย)

-๑๔-

Page 21: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑๘ องคการชวยเหลอเดกระหวาง

ประเทศ Save the Children International

ประเทศองกฤษ อชต./ภ. /๖๐ ๒๒ ส.ค. ๕๘ – ๒๑ ส.ค. ๖๐

๕๑๘/๕ อาคารมณยาเซนเตอร ชน ๑๔ ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒ ๖๘๔ ๑๒๘๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙

สงเสรมสนบสนนใหความชวยเหลอดานสทธ ของเดกเพอใหไดรบความคมครอง การพฒนาและการมสวนรวมในสงคม

ประเทศไทย ฟลปปนส เวยดนาม กมพชา พมา และลาว นางคมบอรล เฮเลน คอก (Mrs.Kimberly Koch) ต าแหนง ผอ านวยการโครงการพฒนาศกยภาพ

๑๙ มลนธไฮนรค เบลล Heinrich Boell Foundation

ประเทศเยอรมน อชต./ภ. ๓๗/๕๙ ๑ ม.ค. ๕๙ – ๒๘ ก.พ. ๖๑

๗๕ ซอยสขมวท ๕๓ (ไปด-มาด) ถนนสขมวท แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๕๙๖๐-๒ โทรสาร ๐ ๒ ๖๖๒ ๗๕๗๖

ความรวมมอเพอการพฒนาแบบยงยน การฟนฟระบบนเวศวทยา และการพฒนาศกยภาพสตร

ประเทศไทย และประเทศในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต นายมนเฟรด ฮอรนงก (Mr.Manfred Hornung) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

๒๐ สถาบนภาษาศาสตรภาคฤดรอน Summer Institute of Linguistics,Inc. ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ ภ. ๔๘/๕๙ ๑๒ ก.ค. ๕๙ – ๑๑ ก.ค. ๖๑

๑๓๒-๑๓๓ ถนนเชยงใหม-ล าพน ต าบล วดเกต อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ๕๐๐๐๐ และเลขท ๔๑/๕ ซอยสายลม ถนนพหลโยธนแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๕๓ ๒๔๘ ๖๐๓, ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๒

การสนบสนนและจดฝกอบรมบคลากรเพอท าการศกษาภาษาตางๆ ทยงไมเปนทรจก หรอไมมการบนทกไวเปนลายลกษณอกษร ตลอดจนการศกษาเปรยบเทยบภาษาตางๆ โดยการจดกจกรรมตางๆ เชน ฝกอบรม นกภาษาศาสตร สนบสนนทนวจย เปนตน

กรงเทพฯ เชยงใหม และประเทศอนๆ ในภมภาค นายเจฟฟร หลยส เจอรมน (Mr.Jeffrey Louis German) ต าแหนง ผอ านวยการประจ าภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใต

-๑๕-

Page 22: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๒๑ มลนธเอคแพท อนเตอรเนชนแนล

Foundation ECPAT International ประเทศเนเธอรแลนด อชต./ภ.๐๑๐/๖๐ ๘ พ.ย. ๕๙ – ๗ พ.ย. ๖๑

๓๒๘/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบร เขตราชเทว กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒๒๑๕๓๓๘๘ โทรสาร ๐ ๒๒๑๕๘๒๗๒

เพอรณรงคยตการแสวงหาผลประโยชนทางเพศจากเดกในเชงธรกจทกรปแบบ โดยใหการ สนบสนนพฒนาศกยภาพของเครอขาย และ องคกรเอกชนอนๆทมอคมการณรวมกน การจด ฝกอบรมสมมนาใหความรแกเครอขายและ องคกรตางๆ

ประเทศไทย ประเทศอน ๆ ในภมภาคเอเชย ภมภาคอาฟรกา ภมภาคอเมรกา ภมภาคยโรปประเทศแถบอาวเปอรเซย นางโดโรธ แมร รอซกา (Mrs.Dorothy Marie Rozga) ต าแหนง ผอ านวยการ หรอ นายเออรวน ออสการ มอม (Mr.Erwin Oscar Mom) ต าแหนง รองผอ านวยการฝายบรหาร

๒๒ องคการสภาการพฒนาการคาฮองกง (Hong Kong Trade Development Council) ประเทศฮองกง อชต./ภ. ๐๑๗/๖๐ ๘ พ.ย. ๕๙ – ๗ พ.ย. ๖๑

๙๘ อาคารสารทรสแควร ชน ๙ หองเลขท ๙๐๖ ถนนสาธรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร.๐ ๒ ๓๔๓ ๙๐๐๐#๙๐๐๕

๑. เพอใหความชวยเหลอดานธรกจตอผประกอบการสงออกสนคาของไทยไปยงฮองกง และใหขอมลรายละเอยดธรกจและสภาพแวดลอมทางธรกจของฮองกง ๒. เพอพฒนาและเพมความหลากหลายของตลาดส าหรบบรษทไทยและบรษทฮองกง ๓. เพอสงเสรมสนคาและบรการของฮองกงตอตลาดโลก ๔. เพอสงเสรมใหฮองกงมบทบาทเปนศนยกลางการบรการและขอมลในธรกจระหวางประเทศ ๕. เพอยกระดบฐานะของฮองกงใหเปนเมองแหงธรกจระหวางประเทศของจน ๖. เพอยกระดบฮองกงในฐานะคคา และเปนเวทส าหรบธรกจโลกและผสนบสนนการคาเสร

ประเทศไทย ฮองกง มาเลเซย และเวยดนาม นายทน ไหว ปเตอร หวอง (Mr. Tin Wai Peter Wong) ต าแหนง ผอ านวยการภาคพนเอเชยตะวนออกเฉยงใตและอนเดย

-๑๖-

Page 23: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๒๓ มลนธเพอการวจยโรคเอดสแหง

สหรฐอเมรกา American Foundation for AIDS Research : amfAR

ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. /๖๐ ๔ เม.ย. ๖๐ – ๓ เม.ย. ๖๒

๓๘๘ อาคารเอกเชนจทาวเวอร ชน ๒๑ หอง ๒๑๐๔ ถนนสขมวท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๖๖๓ ๗๕๖๑ โทรสาร ๐ ๒๖๖๓ ๖๕๖๒

ใหการสนบสนนดานการวจยเพอการศกษา และอบรมการบ าบดรกษาโรคเอดส เชน สนบสนนงานวจยของศนยวจยโรคเอดส สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล รามาธบด

ประเทศไทย จน ไตหวน เขตการปกครองพเศษฮององ มาเลเซย นางสาวแอนเนต เฮรน ซอหน (Miss Annette Haeran Sohn) ต าแหนง ผอ านวยการโครงการ

๒๔ องคกรพทกษสตวแหงโลก World Society for the Protection of Animals, Asia (WSPA, ASIA) ประเทศองกฤษ อชต./ภ. ๕/๕๙ ๑๗ ก.ค. ๕๘ – ๑๖ ก.ค. ๖๐

๔๔๔ ตกโอลมเปยไทยพลาซา ชน ๗ ถนนรชดาภเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒ ๕๑๓ ๐๔๗๕ โทรสาร ๐ ๒ ๕๑๓ ๐๔๗๗

๑.สงเสรมการพทกษสตว ปองกนการกระท าอนโหดรายตอสตว การบรรเทาทกข ตลอดจน การรกษาพยาบาลใหแกสตว ทไดรบการทารณกรรมในประเทศไทย และทกภมภาคของโลก ๒. ใหความชวยเหลอและสนบสนนทาง ดานวชาการ และดานการเงนแกองคกร มลนธ หรอสมาคมตางๆ ในประเทศไทย ตลอดจน ประเทศสมาชกในตางประเทศ ๓.ใหการสนบสนนการฝกสอนแกอาสาสมครและบคคลทวไปเกยวกบความรในการพทกษปองกนการกระท าอนโหดรายตอสตว และการบรรเทาทกขใหแกสตวทไดรบการทารณกรรม

เอเชยตอนบน และเอเชยอาคเนย นางสภาภรณ ลาสต ต าแหนง ผอ านวยการฝายภมภาค

-๑๗-

Page 24: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๒๕ องคการคณะกรรมการนกนตศาสตรสากล

The International Commission of Jurists : ICJ

ประเทศสวตเซอรแลนด อชต./ภ.๕๕/๒๕๕๙ ๓๐ เม.ย. ๕๙ - ๒๙ เม.ย. ๖๑

๑๐/๑ ซอยอารย ๒ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร.๐ ๒ ๖๑๙ ๘๔๗๗ โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๘๔๗๙

สงเสรมสทธมนษยชนและนตธรรมในภมภาคเอเชยแปซฟค เพอสงเสรมสนบสนนความเขาใจและการปฏบตตามหลกนตธรรมและสทธมนษยชน

ประเทศไทย เนปาล และศรลงกา นายซาแมน เซย ซารฟ (Mr. Saman Zia Zarifi) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชย-แปซฟก หรอ นางเจนนเฟอร ซาวดาร ทมบายาห (Mrs. Jennifer Soundari Thambayah) ต าแหนง รกษาการผอ านวยการโครงการภมภาคส านกงานภมภาคเอเชย-แปซฟก

๒๖ องคการแพค Private Agencies Collaborating Together, Inc. : PACT ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ.๐๐๗/๖๐ ๒๘ พ.ค. ๕๙ – ๒๗ พ.ค. ๖๑

ตกซอารซ ชน ๒๘ เลขท ๖ อาคารออลซซนเพลส เลขท ๘๗/๒ ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๖-๘ โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๙

ใหความสนบสนน ตามโครงการความรวมมอดานสงแวดลอมในภมภาคลมแมน าโขง ดานงบประมาณ ขอมลขาวสาร วสดอปกรณ รวมทงความชวยเ หลอทางดานวชาการและทปรกษาดานสงแวดลอมแกประเทศกลมภมภาคลมแมน าโขง

กรงเทพมหานคร ชลบร เชยงใหม นครราชสมา ขอนแกน นางสาววรชนก ยทธนานกร ต าแหนง ผแทนองคการแพค (PACT)

๒๗ องคการอนเตอรนวส เนตเวรค Internews Network ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๐๑๘/๖๐ ๑๑ ก.ย. ๕๙ – ๑๐ ก.ย. ๖๐

๕๑๘ /๕ อาคารมณยาเซนเตอร ชน ๑๔ ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน .กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๐

เขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยตามโครงการส านกงานสนบสนน ภมภาคเอเชย

ทวประเทศไทย นายไบรอน แดเนยล แฮลลย (Mr.Brian Danieal Hanley) ต าแหนง ผอ านวยการภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและอนเดย

-๑๘-

Page 25: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๒๘ องคการเลยวนารด เชสเชยร

ดสอะบลต Leonard Cheshire Disability ประเทศองกฤษ อชต./ภ. ๔๔/๕๙ ๒๙ ม.ค. ๕๘ – ๒๘ ม.ค. ๖๐

๑๐ อาคารบานลอชา หองเลขท ๙ ชน ๑ ซอยพหลโยธน ๓ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๑๗๙๕

ชวยเหลอและใหการสนบสนนแกผพการ ทอยในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และเอเชยตะวนออก

ประเทศไทย ฟลปปนสจน อนโดนเซย มาเลเซย นางสาวบารกา เฮนร (Miss Barkha henry) ต าแหนง ผจดการฝายดแลและคมครองสทธของคนพการ

๒๙ องคการไชดฟนด นานาชาต สหรฐอเมรกา ภมภาคเอเชย ChildFund International USA Asia Region ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๖๖/๕๘ ๒๘ ก.ค. ๕๘ – ๒๗ ก.ค. ๖๐

๘๘๘ อาคารโพลารสทาวเวอร ซอยสขมวท ๒๐ ถนนสขมวท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๒๗๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๒๗๔๓

สงเสรมสขภาพ และสขภาวะส าหรบเดก ครอบครวและชมชน และชวยเหลอผประสบภยในภาวะฉกเฉน

ประเทศไทย อฟกานสถาน อนเดย อนโดนเซย ฟลปปนส ตมอรตะวนออก ศรลงกา นายเจฟฟร มารค เพทโควช (Mr.Geoffrey Mark Petkovich) ต าแหนง ผอ านวยการภมภาคเอเชย

๓๐ สถาบนนานาชาตไอโอจท – เอนทโอ มฟเมนท International Institute of the IOGT – NTO Movement ประเทศสวเดน อชต./ภ. ๓๕/๕๙ ๒๕ ธ.ค.๕๘ – ๒๔ ธ.ค. ๖๐

๖๓ ถนนปาตน ต าบลปาตน อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ๕๐๓๐๐ โทร. ๐๕๓ ๘๗๒ ๘๘๐ โทรสาร ๐๕๓ ๒๕๑ ๗๗๖

ลดผลกระทบทเกดจากการบรโภคเครองดมทมแอลกอฮอลและสารเสพตดอน ๆ เปนการสรางสรรคสงคมและชวยลดปญหาความยากจน

ประเทศไทย พมา ลาว กมพชา นายนเรศ สงเคราะหสข ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาค

-๑๙-

Page 26: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ

๓๑ สถาบนฟราวนโฮเฟอร ไอเอฟเอฟ แหงภมภาคอาเซยน Fraunhofer IFF Regional Office – ASEAN ประเทศเยอรมน อชต./ภ. /๖๐ ๒๘ ม.ค. ๖๐ – ๒๗ ม.ค. ๖๒

๑๐๕๕/๕๕๐ อาคารสเตท ทาวเวอร (อารซเค ทาวเวอร) ชน ๒๙ ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร. ๐ ๒๖๓๐ ๘๖๔๔

สนบสนน สงเสรมการเปลยนแปลงรปแบบ การผลตทเปนมตรตอสงแวดลอม

ประเทศไทย ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต นายราลฟ โอพยรซนสก (Mr.Ralf Opierzynski) ต าแหนง ผจดการส านกงานภมภาค

๓๒ สถาบนยทธศาสตรสงแวดลอมโลก Institute for Global Strategies ประเทศญปน อชต./ภ. ๐๐๕/๖๐ ๙ ก.ย.๕๙ - ๘ก.ย.๖๑

๑๖๑/๑ เอส จ ทาวเวอร ชนท ๖ หองหมายเลข ๖๐๔ ซอยมหาดเลกหลวง ๓ ถนนราชด าร แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๘๗๙๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๘๗๙๘

การวจยเชงยทธศาสตรส าหรบสงแวดลอม ประเทศไทย นายโทชโสะ มาเอดะ (Mr.Toshizo Maeda) ต าแหนง ผด าเนนงานแทนองคการในประเทศไทย

๓๓ องคการเชต เวลด เซอรวส อนส Church World Service ,Inc ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ. /๖๐ ๒๗ ม.ค. ๖๐ – ๒๖ ม.ค. ๖๒

๓๒๘ อาคารสภาครสตจกรแหงประเทศไทย ชน ๑๐ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบร เขตราชเทว กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๖๐๗๗ โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๖๐๗๘

พฒนาการศกษาขนพนฐานใหแกผดอยโอกาส ในชมชนสงเสรมความรดานการท าอาชพใน ชมชนแบบยงยนใหมคณภาพชวตทดขน สามารถพงตนเองได และการชวยเหลอผอพยพผประสบภย

ประเทศไทย ลาว กมพชา เวยดนาม นางปภนดา เวนดตต ต าแหนง หวหนาส านกงาน

-๒๐-

Page 27: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๓๔ สมาคมความชวยเหลอเพอรวมมอ

และเพอการพฒนา Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED

ประเทศฝรงเศส อชต./ภ. /๕๙ ๒๗ ก.พ. ๖๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๒

๘๘ อาคารปาโซ ทาวเวอร ชน ๑๒เอ (12A) ถนนสลม แขวงสรยวงศ เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร. ๐ ๒๖๓๔ ๔๔๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๔๑๐๗

เพอใหความชวยเหลอดานมนษยธรรมและ การพฒนาแกประชาชนกลมเสยงในการรบมอกบปญหาตางๆ ทเกดจากภยพบตทาง ธรรมชาต วกฤตเศรษฐกจและสงคมในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ประเทศไทย อนโดนเซย พมา กมพชา นายเอลมาร โลเรต (Mr. Elmar Loreti) ต าแหนง ผแทนองคกรประจ าประเทศไทย

๓๕ องคกรสตรเพอการจดการใหมการเปลยนแปลงทางการเกษต รและการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต WOCAN ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ.๕๓/๕๘ ๒๗ ก.พ. ๕๘ – ๒๖ ก.พ. ๖๐

๓๒๓ อาคารยไนเตดเซนเตอร ชน ๔๑ ยนตท ๔๑๑๙ – ๔๑๒๐ ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทร. ๐ ๒๔๔๐ ๐๒๘๘

เพอสงเสรม สนบสนนและพฒนาสตร และสรางความเทาเทยมกนทางเพศในภาคเกษตรกรรม และการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตระดบองคการ นโยบาย แผนงาน และการตลาด

ประเทศไทย และประเทศอนๆ ในภมภาคเอเชยแปซฟก นางเจนเนตต เดนโฮลม (Mrs.Jeannette Denholm) ผอ านวยการส านกงานในประเทศไทย

๓๖ สมาคมนานาชาตเพอสทธมนษยชนและพฒนาแหงเอเชย FORUM ASIA ประเทศสวสเซอรแลนด อชต./ภ.๐๕๗/๒๕๕๙ ๕ เม.ย. ๕๙ – ๔ เม.ย. ๖๑

๗๙/๒ อาคาร SPD ชน ๓, ๔ ถนนกรงธนบร แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทร. ๐ ๒๑๐๘ ๒๖๔๓-๔๖

เปนองคกรสมาชกขององคกรพฒนาทท างานดานสทธมนษยชน เพอพฒนาสทธมนษยชนและการพฒนาทยงยนในภมภาคเอเชยอนรวมถงการผลกดนเชงนโยบายสนานาชาต

ประเทศไทย บงคลาเทศ พมา กมพชา อนเดย อนโดน เซย ญปน มาเลเซย มองโกเลย เนปาล ปากสถาน ฟลปปนส สงคโปร เกาหลใต ศรลงกา ไตหวน และตมอรตะวนออก นางชลดา ทาเจรญศกด ผอ านวยการประเทศไทย

-๒๑-

Page 28: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ

๓๗ องคการหนวยอาสาสมครองกฤษVoluntary Service Overseas–VSO ประเทศองกฤษ อชต./ภ. ๐๒๒/๖๐ ๒๘ ส.ค.๕๙ – ๒๗ ส.ค. ๖๑

อาคารอลมาลงค ชน ๑๐ เลขท ๒๕ ซอยชดลม ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๕ โทรสาร ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๖

เขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยตามโครงการส านกงานภมภาคเอเชย-แปซฟค อาสาสมครเพอการพฒนา

ประเทศไทย พมา ลาว กมพชา ฟลปปนส อนโดนเซย จน อนเดย บงคลาเทศ เนปาล ทาจกสถาน และปาปวนวกน

นายชอน แอนดร วนเซนท (Mr.Shaun Andrew Vincent) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชย-แปซฟก

๓๘ องคการเวรลแชร World Share สาธารณรฐเกาหล อชต./ภ. /๖๐ ๑๒ ก.ย. ๕๙ – ๑๑ ก.ย. ๖๑

๑๖๘ หมบานไทมโฮม ซอยหวหมาก ๒๑ ถนนหวหมาก แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โทรศพท ๐-๒๑๘๗-๒๒๑๔

เขามาจดตงส านกงานภมภาคใน ประเทศไทย ตามโครงการส านกงานสนบสนนภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ประเทศไทย กมพชา ลาว เวยดนาม และพมา

นางสาวโดกยอง คม (Miss Dokyung Kim) ต าแหนง ผอ านวยการสวนภมภาคส าหรบเอเชยตะวนออกเฉยงใต

๓๙ องคการวนรอค อนเตอรเนชนแนล อนสตตวท ฟอร อากรเคาเชอรรอล ดเวลลอปเมนท (WINROCK International Institute for Agricultural Development) ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ ภ. /๖๐ ๑๘ ธ.ค. ๕๙ – ๑๗ ธ.ค. ๖๑

๒๐๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโรด ชน ๔ หอง๔๐๗ ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

เขามา จดตงส านกงานภมภาค ในประเทศไทย ตามโครงการ ลดกาซเรอนกระจกในปาเอเชย (Lowering Emissions in Asia’s Forests (LEAF))

ประเทศไทย ลาว เวยดนาม กมพชา มาเลเซย และปาปวนวกน นายไบรอน วลเลยม บน (Mr.Brian William Bean) ต าแหนง หวหนาโครงการ

-๒๒-

Page 29: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ

๔๐ องคการแอมเนสต อนเตอรเนชนแนล (Amnesty International Limited) ประเทศสหราชอาณาจกร อชต./ภ. ๔๐/๕๙ ๒๑ ม.ค. ๕๙ – ๒๐ ม.ค. ๖๑

เลขท ๕๙๘ อาคารควเฮาส เพลนจต หอง ๓๒ ชนท ๖ แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศพท ๐ ๒๖๖๓ ๗๙๗๙

เขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยเพอชวยเหลอใหบคคลทกคนไดรบสทธมนษยชนตามทรบรองโดยปฏญญาสากลวาดวยสทธมนษยชนและมาตรฐานระหวางประเทศอนอยางเตมท โดยด าเนนการใด ๆ ทมงเนนการปองกนและยตการละเมดสทธมนษยชน

ประเทศไทย กมพชา พจ มาเลเซย เมยนมา ปาปวนวกน ฟลปปนส เวยดนาม นางปยนช โคตรสาร ต าแหนง ผอ านวยการองคการประจ าประเทศไทย

๔๑ องคการวชนฟนด อนเตอรเนชนแนล (VisionFound International) สหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๓๘/๕๘ ๑๑ ม.ค. ๕๘ – ๑๐ ม.ค. ๕๙

อาคารควเฮาส ลมพน เลขท ๑ ถนนสาธรใต ชน ๒๗ แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร. ๐ ๒๑๐๘ ๒๒๙๐

๑. เปนศนยบรหารจดการและประสานงาน ขององคการในระดบภมภาคและกบองคกรตาง ๆ ในภมภาคเอเชยตะวนออกและเอเชยใต ๒. เปนศนยสนบสนนดานการเงนและการบรหารการเงนของกจกรรมในระดบภมภาค ๓. เปนทประชมสมมนาและฝกอบรมบคลากรขององคการและเครอขาย ๔. เปนทพกและอ านวยความสะดวกแกเจาหนาทขององคการในภมภาคทเดนทางผานมาประเทศไทย ๕. เปนทพฒนาโครงการจดหาทนและตดตอแหลงทนตาง ๆ ๖. เปนทตรวจสอบตดตามประเมนผลโครงการตาง ๆ

กมพชา อนเดย มองโกเลย พมา ฟลปปนส ศรลงกา ประเทศไทย เวยดนาม นายไมเคล จอหน สปงเลอร (Mr.Michael John Spingler) ต าแหนง ผอ านวยการ

-๒๓-

Page 30: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ

๔๒ องคการสมาพนธสมาคมสตวแพทยแหงเอเชย (Federation of Asian Veterinary Association (FAVA)) ประเทศฟลปปนส อชต./ภ. ๓๘/๕๙ ๑๑ ม.ค. ๕๙ – ๑๐ ม.ค. ๖๑

ทท าการสตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชปถมภ เลขท ๖๙/๒๖ ปทมวนรสอรท ถนนพญาไท แขวงทงพญาไท เขตราชเทว กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

ประสานงานความรวมมอทางวชาการ องคกรตางๆ เสรมสรางความเขมแขงและความพรอม ของสตวแพทยในภมภาคและสมาคมสตวแพทยแหงโลก ในระดบนานาชาต การรวมมอกบประเดนส าคญของโลกดานสวสดภาพสตว โดยท าบนทกความเขาใจรวมกนกบองคกรพทกษสตว แหงโลก และรวมมอกบ VNU exhibitions Asia Pacific Co.ltd..ในการใหทนการศกษาและฝกอบรม ประเทศสมาชกและสตวแพทยใน ประเทศลมแมน าโขง ไดแกประเทศกมพชา ลาว เมยนมา เวยดนาม ในการเตรยมพรอมเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ในพ.ศ. ๒๕๕๘

ประเทศไทย เวยดนาม อนโดนเซย เมยนมา กมพชา นางอจฉรยา ไศละสต ต าแหนง เลขาธการองคการฯ

๔๓ มลนธอบลส (Abilis Foundation) ประเทศฟนแลนด อชต. /ภ. /๖๐ ๒๓ ธ.ค. ๕๙ – ๒๒ ธ.ค. ๖๑

๑๑๒๑ รมภาอพารทเมนท หอง ๔๐๖ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๑. สรางศกยภาพของคนพการในภมภาคลมแมน าโขง ๒. สนบสนนการมสวนรวมในการท ากจกรรมเพอสงคมของคนพการ ๓. พฒนาสภาพความเปนอยและการด ารงชวตของคนพการ

ประเทศไทย เวยดนาม เมยนมา สาธารณรฐประชาชนลาว กมพชา นางสาวเสาวลกษณ ทองกวย ต าแหนง ผประสานงานประจ าภมภาค

-๒๔-

Page 31: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ

๔๔ ไชนา เมดคอล บอรด (China Medical Board) สหรฐอเมรกา อชต./ภ. ๔๕/๕๙ ๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐

๕๙๑ อาคารสมชชาวาณช ๒ (ยบซ ๒) ชน ๑๒ หอง ๑๒๐๔ (เอ) ถนนสขมวท ซอย ๓๓ แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

๑. เพอสนบสนนองคกรและหนวยงาน ทเกยวของในการพฒนาระบบสาธารณสข ในประเทศไทยและประเทศอนๆ ในภมภาคอาเซยน ๒. เพอพฒนาศกยภาพของผน าการแลกเปลยนเพอการพฒนาระบบสาธารณสขและความเปนธรรมดานสขภาพในประเทศไทยและประเทศอนๆ ในภมภาคอาเซยน

ไทย เวยดนาม ลาว เมยนมา และกมพชา นายปยะ หาญวรวงคชย ต าแหนงผอ านวยการ

๔๕ องคการเนตบณฑตยสภาอเมรกน–เอบเอ (American Bar Association Rule of Law Initiative-ABA) สหรฐอเมรกา อชต./ภ. /๖๐ ๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐

ศนยการประชมแหงชาตสรกตต เลขท ๖๐ ชนท ๒ โซนด หอง ๒๐๑/๖ ถนนรชดาภเษก เขตคลองเตย กรงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศพท ๐ ๒๒๒๙ ๓๑๓๑, ๐ ๒๒๒๙ ๓๑๒๖ ตอ ๓๕๑-๓๕๓

๑. ใหบรการประเทศสมาชกอาเซยนในการเขาถงองคความรทางกฎหมาย การฝกอบรมและสทธประโยชนอนใด ๒. เสรมสรางความความสามารถของหนวยงานภาครฐ ในการพฒนา องคกรดานกฎหมายและระบบยตธรรมใหเขมแขง และสงเสรมหลกธรรมภบาลในภมภาคเอเซย-แปซฟก

ประเทศสมาชกอาเซยน และ ประเทศสมาชกเอเปค นางสาวจตวมล กฤษณามระ ต าแหนง เจาหนาทประสานงานและผจดการการเงนส านกงานประเทศไทย

๔๖ คนเดอร นอท ฮลเฟ (Kindernothilfe e.V.) ประเทศเยอรมน อชต./ภ. ๔๗/๕๙ ๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐

เลขท ๘๗/๙ โครงการสตารเวรค หอง บ ๘๐๔ ถนนทงโฮเตล ต าบลวดเกต อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ๕๐๐๐๐ โทรศพท ๐๘๑ ๗๒๑ ๓๒๗๐

เขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยตามโครงการเพอสนบสนนการพฒนาศกยภาพและสทธของเดก สตรและผเยาวทอยในสภาวะเปราะบางและดอยโอกาส

ประเทศไทย ลาว และเมยนมา นางสาวสพาณ ธนวฒ ต าแหนง ผประสานงานประจ าประเทศไทย

-๒๕-

Page 32: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ

๔๗ สหพนธวางแผนครอบครวระหวางประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ประเทศสหราชอาณาจกร อชต./ภ. ๐๕๒/๕๙ ๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐

เลขท ๘ ซอยวภาวดรงสต ๔๔ ถนนวภาวดรงสต แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศพท ๐ ๒๙๔๑ ๒๓๒๐ ตอ ๑๑๓

เขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยเพอสนบสนนงานทสงเสรมใหประชากรในประเทศไทยและภมภาคเอเชยและแปซฟก รวมทงประชากรในภมภาคเอเชยใต มสขภาพและสภาพความเปนอยทด โดยเฉพาะการสนบสนนการวางแผนครอบครว การปองกนและการรกษาการตดเชอ เอชไอว ภาวะภมคมกนบกพรอง โรคตดตอทางเพศสมพนธ และการชวยเหลอทางดานมนษยธรรม

ประเทศไทย ภมภาคเอเชยและแปซฟก และภมภาคเอเชยใต นายเทวอดรอส มาเลซเซ ฮบเทอยอกส (Mr. Tewodros Melesse Habtegiorgis) ต าแหนง ผอ านวยการใหญ และกรรมการ บรหารสหพนธวางแผนครอบครวระหวาง ประเทศ (ศนยกรงเทพมหานคร)

๔๘ มลนธแมกซ (Max Foundation) ประเทศสหรฐอเมรกา อชต./ภ.๐๐๑/๒๕๖๐ ๒๒ ม.ค. ๖๐ – ๒๑ ม.ค. ๖๑

บานเซเวยร เลขท ๔๓ ซอยราชวถ ๑๒ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศพท ๐๘๑ ๒๐๗ ๕๑๕๕

เขามาจดตงส านกงานภมภาคในประเทศไทยตามโครงการใหความชวยเหลอการเขาถงยารกษาโรคมะเรงและการรกษาโรคมะเรงในประเทศไทย ใหการสนบสนนทางดานจตใจ ใหค าปรกษาและใหความรแกผปวยโรงมะเรงและครอบครว

ประเทศไทย อนเดย มาเลเซย และแอฟรกาใต นายวรช แซกวย ต าแหนง ผบรหารโครงการ

๔๙ มลนธโฟรพาวส อนเตอรเนชนแนล (FOUR PAWS International) ประเทศออสเตรย

๑๑๗/๑๕๓ ถนนพฒนาชนบท ๔ แขวงคลองสองตนนน เขตลาดกระบง กรงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ โทรศพท

เขามาจดตงส านกงานในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต เพอประสานงานและใหลการเพอการพทกษสตว ตลอดจนบรหารโครงการตาง ๆ ทเกยวของในประเทศไทยและภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ประเทศไทย อนโดนเซย เมยนมา และเวยดนาม นายวลเลม โจฮานเนส ด คอก (Mr.Willem Johannes De Kok) ต าแหนง ผอ านวยการส านกงานภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

-๒๖-

Page 33: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด
Page 34: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

รายชอองคการเอกชนไทยทไดรบอนญาตใหด าเนนกจกรรมตามโครงการทไดรบความชวยเหลอทางดานการเงนหรออนๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ(อช.๒๗)

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๑ มลนธศนยเตรยมความพรอมปองกน

ภยพบตแหงเอเชย Asian Disaster Preparedness Center Foundation อชต.๒๗/๕๙ ๑๗ ส.ค. ๕๘ – ๑๖ ส.ค. ๖๐

๙๗๙/๖๙ อาคารเอส เอม ทาวเวอร ชน ๒๔ ถนนพหลโยธน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๐๖๘๑ - ๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๔๕๑๓

ตามโครงการทไดรบความ ชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆจากองคการเอกชนตางประเทศ

ประเทศไทย กมพชา เวยดนาม ลาว อนโดนเซย ฟลปปนส อฟกานสถาน ฯลฯ ศาสตราจารย ดร.กระแส ชนะวงศ ต าแหนง ประธานกรรมการ

๒ สมาคมสมาพนธสหกรณออมทรพยและเครดตในเอเซย Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU อชต. ๔๒/๕๙ ๑๗ ส.ค.๕๘ – ๑๖ ส.ค. ๖๐

๔๑๑ อาคารยทาวเวอร ชน ๘ ถนนศรนครนทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ โทร. ๐ ๒๗๐๔ ๔๒๕๒-๔ โทรสาร ๐ ๒ ๗๐๔ ๔๒๕๕

ตามโครงการทไดรบความ ชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆจากองคการเอกชนตางประเทศ

ประเทศไทย กมพชา ลาว ฟลปปนส อนโดนเซย ศรลงกา เวยดนาม บงคลาเทศ เนปาล นางสาวอลนตา ว ซาน โรค (Miss Elenita V. San Roque) ต าแหนง ผอ านวยการ

๓ มลนธทรพยากรเอเชย (Asian Resource Foundation:ARF) อชต. ๒๑ /๕๙ ๓๐ เม.ย. ๕๘ – ๒๙ เม.ย. ๕๙

๑๕๖๒/๑๑๓ ซอย ๑๑ หมบานพบลย ถนนประชาราษฎร แขวงบางซอ เขตบางซอ กรงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ โทร. ๐ ๒๙๑๓ ๐๑๙๖ โทรสาร ๐ ๒๙๑๓ ๐๑๙๗

ตามโครงการทไดรบความชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ

เนนพนทกรงเทพฯและในประเทศอน ๆ นางนรมต คณานวฒน ต าแหนง ประธานกรรมการ

๔ มลนธพฒนาทรพยากรมนษยระหวางประเทศ (Foundation for International Human Resource Development : FIHRD) อชต. ๒๒/๕๙ ๔ พ.ค. ๕๘ – ๓ พ.ค. ๕๙

๗๑/๓๙ ซอยบรมราชชนน ๑๕ ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร. ๐ ๒๘๘๔ ๕๕๔๘-๙

ตามโครงการทไดรบความชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ

ประเทศตาง ๆ ในภมภาคเอเชย นายจระ หงสลดารมภ ต าแหนง เลขาธการมลนธ

-๒๗-

Page 35: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๕ มลนธศนยศกษาทอยอาศยแหงเอเชย

(Asian Coalition for Housing Rights : ACHR) อชต. ๙/๕๙ ๒๘ ม.ย. ๕๘ – ๒๗ ม.ย. ๖๐

๗๓ ซอยสนธวฒนา ๔ ถนนลาดพราว ๑๑๐ แขวงพลบพลา เขตวงทองหลาง กรงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๕๓๘ ๐๙๑๙, ๐ ๒๕๓๐ ๔๕๕๐ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๐๑

ตามโครงการทไดรบความ ชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆจากองคการเอกชนตางประเทศ

ประเทศไทย และประเทศอนๆ ในเอเชย นางสาวสมสข บญญะบญชา ต าแหนง ประธานมลนธ

๖ มลนธสกขาเอเซย Sikkha Asia Foundation อชต. /๒๕๕๙ ๒๘ ม.ย. ๕๙ – ๒๗ ม.ย. ๖๑

๑๐๐/๑๔-๑๕-๑๘-๒๐ ซอยเคหะคลองเตย ๔ ถนนด ารงลทธพพฒน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๗๕๖๗-๘ โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๐๐๕๕

ตามโครงการทไดรบความชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ

เนนพนทกรงเทพมหานคร จงหวดพะเยา ตาก นาวาอากาศโท อทศ ทรงโฉม ต าแหนง ประธานกรรมการ

๗ มลนธธดาเมตตาธรรม (Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation) อชต. ๔/๕๙ ๒๗ ก.ค.๕๘ – ๒๖ ก.ค. ๖๐

๑๖๔/๒๓ หมท ๑๖ ถนนมะลวลย ต าบลในเมอง อ าเภอเมอง จงหวดขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทร. ๐๔๓ ๓๔๘ ๐๕๔

ตามโครงการทไดรบความชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ

ขอนแกน เลย อดรธาน กาฬสนธ นครราชสมา ชยภม พะเยา กาญจนบร ปทมธาน พทลงนครศรธรรมราช นางสาววชราภรณ บดดา ต าแหนง ประธานมลนธ

๘ มลนธออยสกา (ประเทศไทย) OISCA (Thailand) อชต. ๗/๕๙ ๒๗ ก.ค. ๕๘ – ๒๖ ก.ค.๖๐

๘๑ ถนนทาดนแดง แขวงสมเดจเจาพระยา เขตคลองสาน กรงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๗๒๗๑ โทรสาร ๐ ๒๔๓๗ ๗๒๗๔

ตามโครงการทไดรบความชวยเหลอทางดานการเงนหรออน ๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ

ระนอง สรนทร ขอนแกน ล าพน เชยงราย นายอาร ชองกเลย ต าแหนงประธานกรรมการ

-๒๘-

Page 36: สารบัญ - doe...สารบัญ รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาด

ล าดบท ชอองคการ ทตง วตถประสงค ทองทด าเนนการ ๙ มลนธศนยมตรภาพมนษยลอเอเชย

(ประเทศไทย) Wheelchair and Friendship Center of Asia (Thailand) Foundation อชต. ๐๑๔ /๖๐ ๑๒ ก.ค. ๕๙ – ๑๑ ก.ค. ๖๑

๓๖๙ หมท ๓ ถนนเทพารกษ ต าบลเทพารกษ อ าเภอเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทร ๐ ๒๗๕๘ ๔๖๔๖ ตอ ๒๔๔๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๗๕๘ ๔๖๔๔

สงเสรม ชวยเหลอ และพฒนาศกยภาพของคนพการ เพอใหมคณภาพทด

ประเทศไทย และประเทศอน ๆ ในเอเชย นายสภรธรรม มงคลสวสด ต าแหนง ประธานมลนธ

๑๐ มลนธเพอสนตภาพเขยว (กรนพซ เอส อ เอ) Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace อชต. /๖๐ ๑๐ ม.ค. ๖๐ – ๙ ม.ค. ๖๒

๑๓๘/๑ อาคารทอง ชน ๒ ถนนสทธสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๑๙๒๑ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๑๙๒๙

การอนรกษสงแวดลอม สรางจตส านกใหประชาชนตระหนกในภาวะโลกรอน

ประเทศไทย นายโอภาส ปญญา ต าแหนง ประธานมลนธ

๑๑ มลนธเพอเดกยากจนลมแมน าโขงแหงประเทศไทย Enfants du Mekong Foundation อชต. ๐๑๕/๖๐ ๗ ม.ย. ๕๙ – ๖ ม.ย. ๖๑

๘๖ ซอยเซนหลยส ๒ ถนนสาทรใต ๑๓ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๓๙๖๑

จดหาพอแมอปถมภ ส าหรบเดกดอยโอกาส เพอใหไดรบการศกษาอยางตอเนอง

ประเทศไทย และประเทศอน ๆ ในลมแมน าโขง นายดาเมยร เวอรน (Mr.Damien,Jean, Marie VERM|NY) ต าแหนง รองประธานมลนธ

-๒๙-