of 189 /189

สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค...

Page 1: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม
Page 2: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

1

สารบญ

ค�ำยอทใช ในรำยงำนประจ�ำป 2561

สำรจำกประธำนคณะกรรมกำร

สำรจำกประธำนเจำหนำทบรหำร

คณะกรรมกำรของบรษท

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรกจ

แนวโนมธรกจของกลมบรษทจสมน ในป 2562

ลกษณะกำรประกอบธรกจ

ปจจยควำมเสยง

ขอมลทวไปและขอมลส�ำคญอน

ผถอหน

นโยบำยกำรจำยเงนปนผล

โครงสรำงกำรจดกำร

กำรก�ำกบดแลกจกำร

ควำมรบผดชอบตอสงคม

กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง

รำยกำรระหวำงกน

ขอมลทำงกำรเงนทส�ำคญ

กำรวเครำะหและค�ำอธบำยของฝำยจดกำร (MD&A)

รำยละเอยดเกยวกบกรรมกำร ผบรหำร ผมอ�ำนำจควบคม และเลขำนกำรบรษท

รำยละเอยดเกยวกบกรรมกำรของบรษทยอย และบรษทรวม

รำยละเอยดเกยวกบหวหนำงำนตรวจสอบภำยใน

กำรเปลยนแปลงกำรถอหลกทรพยของกรรมกำรและผบรหำร

รำยละเอยดกำรถอหนในบรษทยอย และบรษทรวมของกรรมกำร

รำยงำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

รำยงำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษทตอรำยงำนทำงกำรเงน

รำยงำนของผสอบบญชรบอนญำต

งบกำรเงนรวม

หมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวม

ผลงทนสำมำรถศกษำขอมลของบรษททออกหลกทรพยเพมเตมไดจำกแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป

(แบบ 56-1) ของบรษททแสดงไว ใน www.sec.or.th

2

3

4

5

9

17

19

24

27

33

35

36

44

69

73

75

76

80

91

108

109

110

111

112

114

115

117

118

124

133

Page 3: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

2

ค�ายอทใชในรายงานประจ�าป 2561

ACT = บรษท เอเซยส (ประเทศไทย) จ�ำกด

ACU = บรษท อควเมนท จ�ำกด

ARS = บรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด

CCS = บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด

CP = บรษท แจงวฒนะ แพลนเนอร จ�ำกด

IKSC = บรษท ศนยบรกำรวทยำกำร อนเตอรเนต จ�ำกด

INC = บรษท อน คลำวด จ�ำกด

JAS = บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

JASMBB = บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด

JASIF = กองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน

JAS-W3 = ใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) ครงท 3

Ji-NET = บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด

JIOC = บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด

JSTC = บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

JTS = บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)

JasTel = บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด

MCS = บรษท โมไบล คอมมวนเคชน เซอรวสเสส จ�ำกด

PA = บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด

SHW = บรษท สมำรท ไฮเวย จ�ำกด

TJP = บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด

TKSC = บรษท เทเลคอม เค เอส ซ จ�ำกด

TLDT = บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

TTTBB = บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

TTTI = บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

ก.ล.ต. = ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

กสท. = บรษท กสท โทรคมนำคม จ�ำกด (มหำชน)

กสทช. = ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรกจกำรกระจำยเสยง กจกำรโทรทศนและกจกำรโทรคมนำคมแหงชำต

ตลท. = ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ทรบบ = บรษท ทร บบ จ�ำกด

ทโอท = บรษท ทโอท จ�ำกด (มหำชน)

ผบรหำรแผนฯ = บรษท แจงวฒนะ แพลนเนอร จ�ำกด ในฐำนะผบรหำรแผนของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

หรอบรษท ปำกเกรด แพลนเนอร จ�ำกด ในฐำนะผบรหำรแผนของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด

แลวแตกรณ

Page 4: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

สารจากประธานคณะกรรมการ

เรยนทานผถอหน

ในป 2561 บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน)

ยงคงมธรกจหลกคอ ธรกจการใหบรการบรอดแบนดอนเทอรเนต

ความเรวสง ซงดำเนนงานโดยบรษท ทรปเปลท บรอดแบนด

จำกด (มหาชน) โดยธรกจนยงคงขยายตวอยางตอเน�อง โดย

จำนวนผใชบรการในปจจบนมมากถง 3 ลานราย และมอตรา

การเตบโตของรายไดจากการดำเนนงานเพมขนกวารอยละ 4

เม�อเทยบกบป 2560

บรษทไดขยายโครงขายเสนใยแกวนำแสงใหครอบคลมทวทกพนท

ในประเทศอยางตอเน�อง ใหสอดคลองกบนโยบายของรฐบาล

ในการขบเคล�อนประเทศสเศรษฐกจดจทล (Digital Economy)

เพ�อใหประชาชนสามารถเขาถงและใชประโยชนจากอนเทอรเนต

ความเรวสงไดอยางทวถงและเทาเทยมกน

บรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคม และยดหลกธรรมาภบาล

ควบคไปพรอมกบการพฒนาธรกจอยางยงยนไปยงชมชนและ

หมบานตางๆ ในทองทหางไกลทวประเทศ อาท โครงการ JAS

สงเสรมความร ความสามารถทางการศกษา เพ�อพฒนาเยาวชนไทย

โครงการบรอดแบนดอนเทอรเนต เพ�อการศกษาฟร และโครงการ

จสมนรวมใจปลกปาชายเลนคนความสมบรณสธรรมชาต เปนตน

ในนามของคณะกรรมการบรษท ผมขอถอโอกาสนขอบพระคณ

ทานผถอหน ลกคาผใชบรการทกทาน บรษทคคา พนธมตรทางธรกจ

รวมถงสถาบนการเงนตางๆ ทใหความเช�อมนและสนบสนนการดำเนน

ธรกจของบรษทดวยดเสมอมา

(นายสทธธรรม จราธวฒน)

ประธานคณะกรรมการ

3

Page 5: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

สารจากประธานเจาหนาทบรหาร

02

เรยนทานผถอหน

บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จำกด (มหาชน) หรอ 3BB ซง

เปนธรกจหลกของกลมบรษทจสมน ยงคงมงมนเปนผนำใน

ธรกจบรอดแบนดอนเทอรเนตความเรวสง โดยการขยายโครงขาย

ไฟเบอรออฟตกใหครอบคลมพนททวประเทศ และมงเนนทจะขยาย

ฐานลกคาโดยการเสนอแพคเกจท หลากหลายและการออก

เเคมเปญใหมๆ เพ�อใหลกคาสามารถเลอกไดตามความตองการ

และขยายฐานลกคาจากเดมทใชบรการ xDSL มาเปน FTTx ทำให

ณ สนป 2561 มจำนวนลกคาถง 3 ลานราย ในจำนวนนเปนลกคา

FTTx 1,027,000 ราย สำหรบจำนวนลกคา FTTx เพมขนสทธ

ในป 2561 อยท 709,000 ราย เพมขน เม�อเทยบกบป 2560

ทมจำนวน 201,000 ราย

บรษทมงมนในการศกษา วจยและพฒนาเทคโนโลยบรอดแบนด

อนเทอรเนตอยางตอเน�อง เพ�อยกระดบโครงขายทวประเทศ

ทำใหบรษทมศกยภาพในการแขงขนสรางการเตบโตอยางยงยน

และมนคง และยงคงความเปนผนำในธรกจบรอดแบนดอนเทอรเนต

ตลอดไป

การขายสนทรพยเสนใยแกวนำแสงเพมเตมเขากองทนรวมโครงสราง

พนฐานบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน ซงบรษทดำเนนการอยนน

จะทำใหบรษทมเงนลงทนเพ�อมาขยายและปรบปรงโครงขายใน

การใหบรการและบรษทสามารถพจารณาจายเงนปนผลพเศษ

ใหแกผถอหนได

ในนามของคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานบรษท

ขอขอบพระคณทานผถอห น ลกคาผ ใชบรการ บรษทค คา

พนธมตรทางธรกจ และสถาบนการเงน ท ใหความไววางใจและ

สนบสนนการดำเนนธรกจของบรษทดวยดตลอดมา

(นายพชญ โพธารามก)

ประธานเจาหนาทบรหาร

สารจากประธานเจาหนาทบรหาร

02

4

Page 6: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

คณะกรรมการบรษท

นายพชญ โพธารามกกรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

นายสทธธรรม จราธวฒนประธานคณะกรรมการ และกรรมการอสระ

5

Page 7: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

คณะกรรมการบรษท

ดร.วชต แยมบญเรองกรรมการอสระ

ดร.โยธน อนาวลกรรมการอสระ

นางจนทรา บรณฤกษกรรมการอสระ

6

Page 8: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

คณะกรรมการบรษท

นายธรศกด จรอศวพงศกรรมการ

นายปลมใจ สนอากรกรรมการ

นางสาวสายใจ คตสนกรรมการ และ กรรมการผจดการใหญ

7

Page 9: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

คณะกรรมการบรษท

นายสทธา สวรชวทยกจกรรมการ

นายยอดชาย อศวธงชยกรรมการ

นายสพจน สญญพสทธกลกรรมการ

8

Page 10: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

9

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) กอตงเมอวนท 3 ธนวำคม 2525 โดยกลมทปรกษำคนไทยทมประสบกำรณ

ในดำนวศวกรรมโทรคมนำคมและกำรจดกำร โดยในระยะเรมแรก บรษทด�ำเนนธรกจในดำนกำรใหค�ำปรกษำทำงดำน

วศวกรรม และไดขยำยประเภทของธรกจใหกวำงขวำงขนเปนล�ำดบ ตอมำในป 2537 บรษทไดแปรสภำพเปนบรษทมหำชน

และเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยมกำรระดมทนในตลำดเงนและตลำดทนทงในประเทศและ

ตำงประเทศเพอน�ำมำขยำยธรกจของบรษท

ปจจบนบรษทมนโยบำยกำรด�ำเนนธรกจเปนบรษทเพอกำรลงทน หรอ Holding Company โดยมวตถประสงคในกำรลงทน

ธรกจโทรคมนำคมและสำรสนเทศ และเลอกลงทนในธรกจตำงๆ ทมผลตภณฑและบรกำรหลำกหลำยทเออประโยชนตอกน

โดยอำศยศกยภำพของโครงขำย บคลำกรทมควำมรควำมเชยวชำญ ธรกจหลกๆ ทบรษทลงทนประกอบดวย

1. ธรกจใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง (Broadband Business) โดยประกอบธรกจกำรใหบรกำรวงจรเชอมตอ

ควำมเรวสง ใหบรกำรโครงขำยดจตอล ใหบรกำรอนเทอรเนต ใหบรกำรซอฟแวรและแอพพลเคชนตำงๆ รวมทง

ใหบรกำร WiFi ทวประเทศ

2. ธรกจใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคม (Telecom Network & Service Provider Business) โดยประกอบธรกจ

ใหบรกำรในทะเลและบรกำรซอมบ�ำรงโครงขำยใยแกวน�ำแสงใตทะเลทงชำยฝงทำงดำนตะวนออกและดำนตะวน

ตก ใหบรกำรเชำวงจรสอสญญำณอนเทอรเนตควำมเรวสงเพอรบสงขอมลทงภำยในประเทศและระหวำงประเทศ

(Leased Circuits) ใหบรกำรเชอมตอโครงขำยระหวำงประเทศ (International Internet Gateway) และบรกำร

ชมสำยอนเทอรเนตภำยในประเทศ (National Internet Exchange : NIX) รวมถงบรกำรใหเชำพนทตดตงอปกรณ

Service และ Router (Co-Location Service) และใหบรกำรสอสำรผำนดำวเทยม (Satellite Communication)

3. ธรกจงำนจดหำ ออกแบบและวำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม (System Integration Business) โดย

ประกอบธรกจเปนผด�ำเนนกำรดำนกำรจดหำ ออกแบบ วำงระบบดำนระบบสอสำรและโทรคมนำคม จ�ำหนำย

ระบบคอมพวเตอรและอปกรณทเกยวเนองอนๆ ธรกจบรกำรทำงดำนโทรคมนำคม และธรกจคลำวดคอมพวตง

ซงเปนเทคโนโลยทเขำมำชวยใหธรกจทตองกำรใชงำนระบบเทคโนโลยสำรสนเทศไดมทำงเลอกในกำรเชำใชระบบ

แทนทจะตองลงทนซอระบบจะแบงกำรใหบรกำรเปน 2 ประเภทคอ กำรใหบรกำรโครงสรำงพนฐำนคลำวด

(Infrasturcture-as-a-Service) และกำรใหบรกำรดำนซอฟตแวร (Software-as-a-Service)

4. ธรกจอนๆ (Other Businesses) ประกอบธรกจดำนอสงหำรมทรพย โดยกำรใหเชำพนทในอำคำรส�ำนกงำน

จสมน อนเตอรเนชนแนล ทำวเวอร และใหบรกำรทเกยวเนอง

Page 11: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

10

1.1 วสยทศน วตถประสงค เปาหมายหรอกลยทธในการด�าเนนงานของบรษท

วสยทศน (Vision)

เปนผน�ำในกำรใหบรกำรดำนเทคโนโลยกำรสอสำร ตอบสนองควำมตองกำรของลกคำไดทกรปแบบ รวมทงมงมนใน

ควำมรบผดชอบตอสงคม

พนธกจ (Mission)

1) สำมำรถใหบรกำรไดครอบคลมทกหมบำนทวประเทศ

2) พฒนำคณภำพและควำมเรวในกำรใหบรกำร ทกรปแบบ รวมทงมกำรวจยและพฒนำอยำงตอเนอง

3) พฒนำบคลำกร เพอใหพนกงำนมศกยภำพในกำรท�ำงำนอยำงมประสทธภำพ

4) Synergy ดำนเทคโนโลย และบคลำกร

5) ยดมนในกำรรบผดชอบตอสงคม

เปาหมาย (Goal)

เปนผน�ำในกำรใหบรกำรบรอดแบนดอนเทอรเนตควำมเรวสงทมคณภำพ และครอบคลมทวประเทศ

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส�าคญ

บรษทมกำรเปลยนแปลงและพฒนำกำรทส�ำคญในดำนตำงๆ ดงน

การเปลยนแปลงอ�านาจในการควบคมบรษท

ป 2559

ไมมกำรเปลยนแปลงในดำนอ�ำนำจในกำรควบคมบรษท

ป 2560

ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2560 เมอวนท 17 มกรำคม 2560 มมตอนมตแตงตง นำงสำวสำยใจ คตสน

เขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรผจดกำรใหญ

ป 2561

ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 1/2561 เมอวนท 23 กมภำพนธ 2561 มมตรบทรำบกำรลำออกจำกต�ำแหนงกรรมกำร

บรษทของนำยสมบญ พชรโสภำคย และมมตแตงตงนำยสทธำ สวรชวทยกจ เขำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทแทน

โดยใหมวำระเทำกบวำระทเหลออยของนำยสมบญ พชรโสภำคย

การเปลยนแปลงดานลกษณะการประกอบธรกจ

ส�ำหรบป 2561 กลม JAS ยงคงแบงธรกจออกเปน 4 กลมหลกเชนเดม และธรกจทมพฒนำกำรอยำงมนยส�ำคญไดแก

ธรกจกลมใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง ซงด�ำเนนงำนโดย TTTBB และ TTTI ทยงมงเนนในกำรขยำยโครงขำย

กำรใหบรกำรบรอดแบนดอนเทอรเนตดวยเทคโนโลย FTTx บนโครงขำยใยแกวน�ำแสงททนสมยลำสด และพฒนำโครงขำย

อนเทอรเนตควำมเรวสงอยำงตอเนอง ใหสำมำรถบรกำรอนเทอรเนตได ในระดบควำมเรวสงถง 10 Gbps ซงมควำมเรว

และคณสมบตทเหนอกวำกำรใหบรกำรอนเทอรเนตผำนโครงขำยโทรศพทเคลอนท นอกจำกน TTTBB และ TTTI ยงได

พฒนำกำรใหบรกำรเสรมอนๆ อยำงตอเนอง อำท กำรใหบรกำร Internet Protocol Television (“IPTV”), Cloudbox

Storage และบรกำรเสรมอนๆ เพอเพมมลคำใหแกลกคำผ ใชบรกำรและตอบสนองตอควำมตองกำรทหลำกหลำย

Page 12: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

11

การเปลยนแปลงโครงสรางการถอหน และการจดการ

• กำรไดมำและจ�ำหนำยไปซงสนทรwพยของกลม JAS

ป 2559

วนท 19 กนยำยน 2559 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 9/2559 มมตรบทรำบกำรท�ำค�ำเสนอซอหลกทรพย

ทงหมดของบรษท โดยนำยพชญ โพธำรำมก (ผท�ำค�ำเสนอซอ) ซงมธนำคำรไทยพำณชย จ�ำกด (มหำชน)

เปนผจดเตรยมค�ำเสนอซอหลกทรพยและเปนผสนบสนนทำงกำรเงนส�ำหรบกำรท�ำค�ำเสนอซอหลกทรพยทงหมด

ของบรษท ภำยในวงเงนไมเกน 42,500,000,000 บำท รำยละเอยดทส�ำคญมดงน

รำคำทท�ำค�ำเสนอซอ : JAS รำคำ 7.25 บำทตอหน

JAS-W3 รำคำ 3.68 บำทตอใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

วนทยนค�ำเสนอซอ : 28 กนยำยน 2559

จ�ำนวนหลกทรพยทจะเสนอซอ : 1. กอนท�ำค�ำเสนอซอ ผท�ำค�ำเสนอซอมหนอยจ�ำนวน 1,844,046,870 หน

และบรษทมหนซอคนอยจ�ำนวน 1,200,000,000 หน จ�ำนวนหนทเสนอซอ

เทำกบ 4,091,732,612 หน

2. กอนท�ำค�ำเสนอซอ ผท�ำค�ำเสนอซอมใบส�ำคญแสดงสทธ JAS-W3

จ�ำนวน 553,944,543 หนวย จ�ำนวนใบส�ำคญแสดงสทธ JAS-W3

ทเสนอซอเทำกบ 2,733,604,634 หนวย

วนท 10 พฤศจกำยน 2559 บรษทไดรบส�ำเนำแบบรำยงำนผลกำรซอหลกทรพย (แบบ 256-2) ของ

นำยพชญ โพธำรำมก ในฐำนะผเสนอซอหลกทรพย โดยมจ�ำนวนหลกทรพยทเสนอซอไดทงสนดงน

- JAS จ�ำนวน 2,451,199,582 หน

- JAS-W3 จ�ำนวน 1,429,351,214 หนวย

ท�ำใหนำยพชญ โพธำรำมก ถอหน JAS คดเปนจ�ำนวนรวมทงสน 4,295,246,452 หน และถอ JAS-W3 คดเปน

จ�ำนวนรวมทงสน 1,983,295,757 หนวย

ป 2560

วนท 27 เมษำยน 2560 ทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2560 มมตอนมตใหบรษท TTTBB ซงเปนบรษทยอย

ของบรษท เขำท�ำธรกรรมเกยวกบกองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน ในเรองตำงๆ

ดงน

- อนมตกำรจ�ำหนำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมจ�ำนวนไมเกน 980,000 คอรกโลเมตรใหแก JASIF

โดย TTTBB จะสงมอบทรพยสนสวนเพมใหแก JASIF ในวนท�ำสญญำซอขำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสง

เพมเตมบำงสวน และสวนทเหลอจะทยอยสงมอบตำมก�ำหนดระยะเวลำทจะไดมกำรตกลงกนในภำยหลง

ซงคำดวำจะไมเกนระยะเวลำ 3 ป นบจำกวนแรกทมกำรน�ำสงทรพยสนดงกลำว

- อนมตกำรเขำท�ำรำยกำรไดมำซงสนทรพยโดยกำรเชำเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมจำก JASIF และโดยกำร

ประกนรำยไดคำเชำเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมใหแก JASIF โดย TTTBB จะเชำทรพยสนสวน

เพมจำก JASIF ในรปแบบของ “สญญำเชำหลก” จ�ำนวนรอยละ 80 ของทรพยสนสวนเพมทงหมดท

JASIF ไดรบมอบแลว (หรอจะทยอยรบมอบ) เพอใชทรพยสนสวนเพมดงกลำวในกำรประกอบธรกจ

อนเทอรเนตบรอดแบนดตอไป โดยมระยะเวลำกำรเชำประมำณ 12 ป และรบประกนรำยไดคำเชำ

Page 13: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

12

ทรพยสนสวนเพมใหแก JASIF ในรปแบบของ “สญญำรบประกนรำยไดคำเชำ” จ�ำนวนรอยละ 20 ของ

ทรพยสนสวนเพมทงหมดท JASIF ไดรบมอบแลว (หรอจะทยอยรบมอบ) โดยมระยะเวลำ 3 ป โดย JASIF

มสทธตออำยสญญำประกนรำยไดคำเชำ โดยตออำยครงละ 3 ป จนกวำจะครบก�ำหนดอำยสญญำเชำหลก

- อนมตกำรเขำจองซอหนวยลงทนทออกใหมของ JASIF ตำมท JASIF จะเสนอขำยหนวยลงทนทออกใหม

ของ JASIF เพอน�ำเงนสวนหนงมำซอทรพยสนสวนเพมจำก TTTBB นน ในกำรน บรษทประสงคจะจอง

ซอหนวยลงทนทออกใหมของ JASIF เพมเตม โดยจะจองซอเปนจ�ำนวนไมเกนหนงในสำม (หรอประมำณ

ไมเกนรอยละ 33.33) ของจ�ำนวนหนวยลงทนทออกใหมทงหมดของ JASIF

- อนมตมอบหมำยใหนำยพชญ โพธำรำมก ประธำนเจำหนำทบรหำรของบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมำย

จำกประธำนเจำหนำทบรหำรของบรษทมอ�ำนำจด�ำเนนกำรตำงๆ ทเกยวของกบกำรเขำท�ำรำยกำรไดมำ

และจ�ำหนำยไปซงสนทรพยดงรำยละเอยดทกลำวมำขำงตน

วนท 5 มถนำยน 2560 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 4/2560 มมตอนมตใหปดบรษทยอยทไมไดด�ำเนน

กจกำร จ�ำนวน 4 บรษท ดงน

- บรษท คอมพวเนท คอรปอเรชน จ�ำกด

- บรษท พรเมยม เรยลเอสเตท จ�ำกด

- บรษท จสมน สมำรทชอป จ�ำกด

- บรษท ปำกเกรด แพลนเนอร จ�ำกด

และเมอวนท 11 กรกฎำคม 2560 บรษทไดจดทะเบยนเลกบรษทกบกระทรวงพำณชย และจดทะเบยนช�ำระบญช

เสรจในวนท 23 พฤศจกำยน 2560 แลวทง 4 บรษท

วนท 10 พฤศจกำยน 2560 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 7/2560 มมตอนมตใหบรษทกยมเงนระยะสน

ในวงเงน 340,000,000 บำท จำกบรษท JTS ซงเปนบรษทยอยทบรษทถอหนทงทำงตรงและทำงออมรวมรอย

ละ 50.91 โดยมอตรำดอกเบยรอยละ 2.08 ตอป รวมเปนเงนกยมพรอมดอกเบย จ�ำนวน 347,072,000 บำท

มระยะเวลำกยมเงน 6 เดอน และสำมำรถตออำยไดอก 6 เดอน วตถประสงคในกำรกยมเงนครงนเพอเปน

เงนทนหมนเวยนในกจกำร

ป 2561

วนท 11 พฤษภำคม 2561 ทประชมวสำมญผถอ ครงท 1/2561 มมตอนมตใหบรษท TTTBB ซงเปนบรษทยอย

ของบรษท เขำท�ำธรกรรมเกยวกบกองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน ในเรองตำงๆ ดงน

- อนมตกำรจ�ำหนำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมใหแกกองทน JASIF

- อนมตกำรเขำท�ำรำยกำรไดมำซงสนทรพยโดยกำรเชำเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมจำกกองทนรวม JASIF

และโดยกำรประกนรำยไดคำเชำเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมใหแกกองทน

- อนมตกำรเขำจองซอหนวยลงทนทออกใหมของกองทน JASIF ตำมสดสวนกำรถอหนวยลงทน (Rights

Offering) โดยหำกมผถอหนวยลงทนของกองทน รำยใดสละสทธไมใชสทธซอหนวยลงทนเพมทน บรษท

อำจใชสทธซอหนวยลงทนเพมทนทเหลอจำกกำรไมใชสทธจองซอหนวยลงทนของผถอหนวยลงทนดงกลำว

ซงอำจมผลท�ำใหบรษทจองซอหนวยลงทนเกนกวำ 1/3 ของหนวยลงทนทออกใหมทงหมดของกองทน

ในครงน แตทงน จะไมเกนขนำดของธรกรรมกำรจองซอหนวยลงทน ตำมทไดรบอนมตจำกทประชมผถอหน

และบรษทจะถอหนวยลงทนไมเกน 1/3 ของหนวยลงทนทออกและจ�ำหนำยไดแลวทงหมดของกองทน

Page 14: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

13

- อนมตมอบหมำยให นำยพชญ โพธำรำมก ประธำนเจำหนำทบรหำรของบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมำย

จำกประธำนเจำหนำทบรหำรของบรษท เปนผมอ�ำนำจด�ำเนนกำรตำงๆ ทเกยวกบรำยกำรไดมำและจ�ำหนำย

ไปซงสนทรพยดงรำยละเอยดปรำกฏ ตำมรำยละเอยดดงกลำวขำงตน

ทงนสำมำรถดรำยละเอยดทงหมดของกำรเขำท�ำธรกรรมเกยวกบกองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนด

อนเทอรเนต จสมน ไดจำกหนงสอเชญประชมวสำมญผถอหน ทจดสงใหแกผถอหน

วนท 15 พฤษภำคม 2561 ทประชมคณะกรรมกำรของบรษท ครงท 4/2561 มมตใหจ�ำหนำยหนวยลงทน

(“หนวยลงทน”) ของกองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน (“กองทนฯ”) ใหแกนกลงทน

โดยบรษทไดเขำท�ำสญญำซอขำยหนวยลงทนจ�ำนวน 540,000,000 หนวย กบนกลงทนเมอวนท 15 พฤษภำคม 2561

โดยทมำของกำรก�ำหนดรำคำจ�ำหนำยหนวยลงทนนนไดพจำรณำจำกกำรส�ำรวจควำมตองกำรซอหลกทรพย

ของนกลงทน (book building) อนง กำรขำยหนวยลงทนในครงนเปนกำรด�ำเนนกจกรรมทำงกำรเงน เพอน�ำเงน

ทไดรบไปใชเปนเงนทนหมนเวยนทจ�ำเปนของบรษท เพอช�ำระคนเงนก เพอช�ำระภำระหนสนของบรษท และอนๆ

กอนกำรจ�ำหนำยหนวยลงทน บรษทถอหนวยลงทนอยจ�ำนวน 1,833,150,000 หนวย ภำยหลงจำกกำรจ�ำหนำย

หนวยลงทน บรษทจะยงคงถอหนวยลงทนอยจ�ำนวน 1,293,150,000 หนวยคดเปนรอยละ 23.51 ของจ�ำนวน

หนวยลงทนทงหมดทออกและจ�ำหนำยแลวของกองทนฯ

นอกจำกนทประชมคณะกรรมกำรของบรษท มมตอนมตใหบรษทจองซอหนวยลงทนทจะออกใหมของกองทนฯ

(โดยมตของทประชมวสำมญผถอหนครงท 1/2561 ทจดขนเมอวนท 11 พฤษภำคม 2561 ซงไดแจงใหแก

ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยทรำบในวนเดยวกน) โดยบรษทประสงคทจะปฏบตตำมมตดงกลำว (และด�ำเนนกำร

เพอใหไดมำซงกำรอนญำตหรอกำรอนมตตำงๆ) โดยในกำรน บรษท จะตองเพมสดสวนกำรถอครองหนวยลงทน

ของบรษทในกองทนฯ ในครำวกำรจองซอหนวยลงทนทจะออกใหมของกองทนฯ เพอทบรษทจะไดถอครอง

หนวยลงทนของกองทนฯ เปนจ�ำนวนอยำงนอยรอยละ 25 ของจ�ำนวนหนวยลงทนทออกและจ�ำหนำยแลวทงหมด

ของกองทนฯ

• โครงกำรซอหนคนเพอบรหำรทำงกำรเงน

ป 2559

ทประชมคณะกรรมกำรบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”) ครงท 2/2559 เมอวนท

7 มนำคม 2559 และครงท 3/2559 เมอวนท 22 มนำคม 2559 และทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2559

เมอวนท 29 เมษำยน 2559 มมตอนมตโครงกำรซอหนคนเพอบรหำรทำงกำรเงนโดยกำรเสนอซอจำกผถอหน

เปนกำรทวไปในรำคำ 5.00 บำทตอหน วงเงนสงสดในกำรซอหนคน 6,000 ลำนบำท จ�ำนวนหนทจะซอคน

1,200 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.50 บำท คดเปนรอยละ 16.82 ของหนสำมญทจ�ำหนำยไดแลวทงหมด

(ณ วนทมมตหนสำมญทจ�ำหนำยไดแลวทงหมดมจ�ำนวนเทำกบ 7,133,530,653 หน) ระยะเวลำทจะซอหนคน

ตงแตวนท 1-10 มถนำยน 2559 ณ วนสนสดโครงกำรซอหนคน บรษท สำมำรถซอหนคนไดทงสน 1,200 ลำนหน

คดเปนรอยละ 16.82 ของหนทจ�ำหนำยไดแลวทงหมด โดยมมลคำรวมทงสน 6,000 ลำนบำท ตอมำบรษท

ไดด�ำเนนกำรจ�ำหนำยหนทซอคนโดยกำรเสนอขำยในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตงแตวนท 14-16 ธนวำคม 2559

และไดด�ำเนนกำรลดทนจดทะเบยนจำก 5,245,998,283.50 บำท เปน 4,645,998,283.50 บำท ลดทน

ทช�ำระแลว จำก 3,568,478,557.50 บำท เปน 2,968,478,557.50 บำท โดยกำรตดหนทซอคนของบรษท

จ�ำนวน 1,200 ลำนหน มลคำทตรำไวหนละ 0.50 บำท รวม 6,000 ลำนบำท โดยด�ำเนนกำรแลวเสรจเมอวนท

23 ธนวำคม 2559

Page 15: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

14

• กำรจำยเงนปนผล

ป 2559

วนท 29 เมษำยน 2559 ทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2559 มมตใหจำยเงนปนผลประจ�ำป 2558 ใหแกผถอหน

สำมญทงหมดจ�ำนวน 7,133,530,653 หน ในอตรำหนละ 0.30 บำท รวมเปนเงนทงสน 2,140,059,195.90 บำท

วนท 21 มถนำยน 2559 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 6/2559 มมตอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำล

ของบรษทจำกก�ำไรสะสม ณ วนท 31 มนำคม 2559 ใหแกผถอหนสำมญทงหมดจ�ำนวน 5,933,530,653 หน

(หกห นซอคนจ�ำนวน 1,200,000,000 ห น) ในอตรำหนละ 0.15 บำท รวมจำยเงนปนผลทงสนจ�ำนวน

890,029,597.95 บำท

วนท 10 พฤศจกำยน 2559 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 12/2559 มมตอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำง

กำลของบรษทจำกก�ำไรสะสม ณ วนท 30 กนยำยน 2559 ใหแกผถอหนสำมญทงหมดจ�ำนวน 5,936,957,115 หน

(หกห นซอคนจ�ำนวน 1,200,000,000 ห น) ในอตรำหนละ 0.15 บำท รวมจำยเงนปนผลทงสนจ�ำนวน

890,543,567.25 บำท

ป 2560

วนท 27 เมษำยน 2560 ทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2560 มมตจำยเงนปนผลประจ�ำป 2559 ใหแกผถอหน

สำมญของทงหมดจ�ำนวน 6,260,785,882 หน ในอตรำหนละ 0.25 บำท รวมเปนเงนทงสน 1,565,196,470.50 บำท

วนท 9 สงหำคม 2560 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 5/2560 มมตอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำลของ

บรษทจำกก�ำไรสะสม ณ วนท 30 มถนำยน 2560 ใหแกผถอหนสำมญทงหมดจ�ำนวน 6,494,856,062 หน ในอตรำ

หนละ 0.20 บำท รวมจำยเงนปนผลทงสนจ�ำนวน 1,298,971,212.40 บำท

วนท 10 พฤศจกำยน 2560 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 7/2560 ไดมมตอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำล

ของบรษทจำกก�ำไรสทธระหวำงป 2560 ใหแกผถอหนสำมญทงหมดจ�ำนวน 6,670,625,606 หน ในอตรำหนละ

0.15 บำท รวมจำยเงนปนผลทงสนจ�ำนวน 1,000,593,840.90 บำท

ป 2561

วนท 30 เมษำยน 2561 ทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2561 มมตจำยเงนปนผลประจ�ำป 2560 ใหแก

ผถอหนสำมญของบรษททงหมดจ�ำนวน 7,418,442,616 หน ในอตรำหนละ 0.20 บำท รวมเปนเงนทงสน

1,483,688,523.20 บำท

วนท 7 มถนำยน 2561 ทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 5/2561 มมตอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำล

ของบรษท จำกก�ำไรสะสม ณ 31 มนำคม 2561 ใหแกผถอหนสำมญทงหมดจ�ำนวน 7,697,328,569 หน ในอตรำ

หนละ 0.30 บำท รวมจำยเงนปนผลทงสนจ�ำนวน 2,309,198,570.70 บำท

• โครงกำรใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) ครงท 3

(JAS-W3) วนท 28 เมษำยน 2558 ทประชมวสำมญผถอหน ครงท 1/2558 มมตในเรองตำงๆ เกยวกบกำรออก

และจดสรร JAS-W3 ดงน

1. อนมตกำรออกและจดสรร JAS-W3 จ�ำนวนไมเกน 3,497,332,189 หนวย ใหแกผถอหนของบรษท

ตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering) ในอตรำสวนกำรจดสรรทหนสำมญเดม (มลคำหนทตรำไว

(par value) หนละ 0.50 บำท) จ�ำนวน 2.04 หนเดมตอ 1 หนวย JAS-W3 (2.04:1) โดยบรษท

จะไมไดรบจดสรร JAS-W3 จำกหนทบรษทไดซอคนเปนจ�ำนวน 142,730,000 หน ทงน รำคำเสนอขำย

Page 16: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

15

JAS-W3 หนวยละ -0- บำท โดยมอตรำกำรใชสทธ คอ JAS-W3 1 หนวย มสทธซอหนสำมญของบรษท

(มลคำหนทตรำไว (par value) หนละ 0.50 บำท) ได 1 หน และมรำคำกำรใชสทธซอหนสำมญตำมใบส�ำคญ

แสดงสทธ JAS-W3 ดงกลำวทรำคำ 4.30 บำทตอหน (เวนแตในกรณมกำรปรบสทธ) ในกรณทมเศษของหน

หรอ JAS-W3 จำกกำรค�ำนวณ (หำกม) ใหปดเศษนนทง ทงนเงอนไขและรำยละเอยดของใบส�ำคญ

แสดงสทธ JAS-W3 เปนไปตำมหนงสอเชญประชมวสำมญผถอหน ทจดสงใหแกผถอหน

2. อนมตกำรเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจ�ำนวน 1,748,666,094.50 บำท จำกทนจดทะเบยนเดมจ�ำนวน

3,568,697,189 บำท เปนทนจดทะเบยนใหมจ�ำนวน 5,317,363,283.50 บำท โดยกำรออกหนสำมญ

เพมทนจ�ำนวน 3,497,332,189 หน มลคำหนทตรำไว (par value) หนละ 0.50 บำท เพอรองรบกำรใชสทธ

ตำมใบส�ำคญแสดงสทธ JAS-W3

3. อนมตใหจดสรรหนสำมญเพมทนของบรษทจ�ำนวนไมเกน 3,497,332,189 หน มลคำหนทตรำไว (par value)

หนละ 0.50 บำท เพอรองรบกำรใชสทธตำมใบส�ำคญแสดงสทธ JAS-W3

วนท 6 กรกฎำคม 2558 บรษทแจงก�ำหนดวนออกและจดสรร JAS-W3 คอวนท 6 กรกฎำคม 2558

วนท 30 เมษำยน 2561 ทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2561 มมตในเรองตำงๆ เกยวกบ JAS-W3 ดงน

1. อนมตกำรเพมทนจดทะเบยนของบรษทเพอรองรบกำรใชสทธ JAS-W3 อกจ�ำนวน 131,687,249.50 บำท

จำกทนจดทะเบยนเดมจ�ำนวน 4,645,998,283.50 บำท เปนทนจดทะเบยนใหมจ�ำนวน 4,777,685,533 บำท

โดยกำรออกหนสำมญเพมทนจ�ำนวน 263,374,499 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.50 บำท และอนมตใหแกไข

เพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เพอใหสอดคลองกบกำรเพมทนจดทะเบยนดงกลำว

2. อนมตกำรจดสรรหนสำมญเพมทนจ�ำนวนไมเกน 263,374,499 หน มลคำทตรำไวหนละ 0.50 บำท

เพอรองรบกำรใชสทธของ JAS-W3 ทคงเหลอในจ�ำนวน 1,940,897,775 หนวย ทงน เพอใหบรษท

มหนสำมญซงจะไดจดสรรไวเพยงพอส�ำหรบรองรบกำรใชสทธของ JAS-W3

กำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธของ JAS-W3

วนท 25 กมภำพนธ 2559 บรษทมกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธของ JAS-W3 เนองจำกจำยเงนปนผล

เกนกวำรอยละ 80 ของก�ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดตำมงบกำรเงนเฉพำะกจกำรและงบกำรเงนรวมของบรษท

ส�ำหรบกำรด�ำเนนงำนในรอบระยะเวลำบญช โดยมรำยละเอยดกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธดงน

- รำคำกำรใชสทธ จาก 4.30 บำทตอหน เปน 4.098 บำทตอหน

- อตรำกำรใชสทธ จาก ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย เปน ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

ใชซอหนสำมญได 1 หน ใชซอหนสำมญได 1.049 หน

วนท 13 มถนำยน 2559 บรษทมกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธของ JAS-W3 เนองจำกบรษทไดด�ำเนน

โครงกำรกำรซอหนคนเพอบรหำรทำงกำรเงน (Treasury Stock) ซงอำจจะเปนเหตใหผถอใบส�ำคญแสดงสทธ

JAS-W3 เสยสทธและผลประโยชนใดๆ อนพงได โดยมรำยละเอยดกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธดงน

- รำคำกำรใชสทธ จาก 4.098 บำทตอหน เปน 3.904 บำทตอหน

- อตรำกำรใชสทธ จาก ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย เปน ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

ใชซอหนสำมญได 1.049 หน ใชซอหนสำมญได 1.101 หน

Page 17: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

16

วนท 12 มนำคม 2561 บรษทมกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธของ JAS-W3 เนองจำกจำยเงนปนผล

เกนกวำรอยละ 80 ของก�ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดตำมงบกำรเงนเฉพำะกจกำรและงบกำรเงนรวมของบรษท

ส�ำหรบกำรด�ำเนนงำนในรอบระยะเวลำบญช โดยมรำยละเอยดกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธดงน

- รำคำกำรใชสทธ จาก 3.904 บำทตอหน เปน 3.807 บำทตอหน

- อตรำกำรใชสทธ จาก ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย เปน ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

ใชซอหนสำมญได 1.101 หน ใชซอหนสำมญได 1.129 หน

วนท 21 มถนำยน 2561 บรษทมกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธของ JAS-W3 เนองจำกจำยเงนปนผล

เกนกวำรอยละ 80 ของก�ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดตำมงบกำรเงนเฉพำะกจกำรและงบกำรเงนรวมของบรษทส�ำหรบ

กำรด�ำเนนงำนในรอบระยะเวลำบญช โดยมรำยละเอยดกำรปรบรำคำใชสทธและอตรำกำรใชสทธดงน

- รำคำกำรใชสทธ จาก 3.807 บำทตอหน เปน 3.667 บำทตอหน

- อตรำกำรใชสทธ จาก ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย เปน ใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย

ใชซอหนสำมญได 1.129 หน ใชซอหนสำมญได 1.172 หน

Page 18: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

17

แนวโนมธรกจของกลมบรษทจสมน

ในป 2562

กำรใหบรกำรบรอดแบนดอนเทอรเนตควำมเรวสง ยงคงเปนธรกจหลกของกลมบรษทจสมนฯ ซงกลมบรษทฯ ไดมกำรลงทน

โครงขำยไฟเบอรออฟตก โดยสำมำรถใหบรกำรครอบคลมไดทกแหง ทวประเทศ รวมถงสำมำรถเพมควำมเรวในกำรใหบรกำร

ตอบสนองลกคำไดอยำงไมมขดจ�ำกด ท�ำใหลกคำเตบโตอยำงตอเนอง จ�ำนวนผ ใชบรกำร FTTx เมอสนป 2561 มจ�ำนวน ถง

1 ลำนรำยจำกลกคำ 3 ลำนรำย และบรษทฯ คำดวำจะมผ ใชบรกำร FTTx เพมขนอยำงรวดเรว บรษทฯมงมนในกำรเปนผน�ำ

ทงทำงดำนควำมเรว และคณภำพกำรใหบรกำร เพอใหผ ใชบรกำรเกดควำมเชอมนในมำตรฐำนกำรใหบรกำรทดเยยม

ของกลมบรษทฯ

จำกกำรเปลยนแปลงทำงเทคโนโลยอยำงรวดเรว ทงทำงดำนควำมเรวของกำรสงขอมล เทคโนโลยดำนกำรเกบขอมล กำรประมวลผล

และปญญำประดษฐ ท�ำใหเกดควำมเปลยนแปลงในหลำยๆ ธรกจ และกลมบรษทฯ เลงเหนโอกำสในกำรตอยอด พฒนำ

ในกำรใหบรกำรบรอดแบนดอนเทอรเนตควำมเรวสง จำกฐำนลกคำทมอยจ�ำนวนมำก รวมถงมศกยภำพ ควำมพรอมทงในดำน

เครองมอ และบคคลำกร กลมบรษทฯ ไดมกำรน�ำระบบ Big Data, AI มำประยกตใช ในองคกร เพอใหเขำใจพฤตกรรมลกคำ

ปรบปรงประสทธภำพกำรใหบรกำร และเสนอบรกำรใหมๆ ใหแกลกคำ รวมถงกำรเตรยมควำมพรอมรวมกบ Partner ในกำร

ใหบรกำรธรกจอตสำหกรรมในแตละดำน เชน ธรกจ Health Care, Education, Entertainment, Smart Home, IOT เปนตน

ซงจะเปนธรกจตอยอดควำมส�ำเรจของกลมบรษทฯ ทมลกคำจ�ำนวนมำก เปนกำรสรำงมลคำเพมใหแกธรกจใหมำกยงขนตอไป

นอกจำกน จำกจ�ำนวนสำยใยแกวทสำมำรถใหบรกำรไดทกแหง ทวประเทศ บรษทจะไดมกำรขำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสง

ใหแกกองทน JASIF และบรษทมนใจวำจะสำมำรถจำยเงนปนผลใหแกผถอหนในอตรำผลตอบแทนตอหนทสงได

Page 19: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

18

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

ขนาดของบรษททประกอบธรกจหลก และขนาดของบรษทยอย บรษทรวม

บรษท ไดลงทนในบรษททประกอบธรกจหลกตำมหลกเกณฑทเกยวของ โดยขนำดของบรษททประกอบธรกจหลกคดเปน

รอยละ 100 เมอเทยบกบขนำดของบรษท

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

- ไมม -

ธรกจใหบรการ

อนเทอรเนต

ความเรวสง

ธรกจใหบรการ

โครงขาย

โทรคมนาคม

ธรกจงานจดหา

ออกแบบและ

วางระบบสอสาร

และโทรคมนาคม

ธรกจอนๆ

บรษท จสมน

อนเตอรเนชนแนล

จ�ากด (มหาชน)

100%

100%

98.33 %

32.80%

100%

23.51%

37.50%

บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)1)

บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด2)

บรษท อน คลำวด จ�ำกด3)

บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)8)

บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด9)

บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด10)

บรษท ศนยบรกำรวทยำกำร อนเตอรเนต จ�ำกด

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด4)

บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด5)

บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด

บรษท อควเมนท จ�ำกด

บรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด6)

บรษท สมำรท ไฮเวย จ�ำกด7)

กองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน

บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด

หมายเหต :

1) = ถอหนโดยACUรอยละ99.822) = ถอหนโดยTTTBBรอยละ99.993) = ถอหนโดยTTTBBรอยละ1004) = ถอหนโดยJSTCรอยละ905) = ถอหนโดยJSTCรอยละ1006) = ถอหนโดยACTรอยละ98.04(ACTถอหนโดยJIOCรอยละ58.84และJASถอในJIOCรอยละ39.82)7) = ถอหนโดยACUรอยละ67.408) = ถอหนโดยJASรอยละ32.80ARSรอยละ9.06และTJPรอยละ9.05รวมเปนรอยละ50.919) = ถอหนโดยJTSรอยละ97.8710)= ถอหนโดยACUรอยละ53.85และJSTCรอยละ46.15

Page 20: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

19

ลกษณะการประกอบธรกจ

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

2.1 นโยบายการแบงการด�าเนนงานของกลมบรษท

บรษท ด�ำเนนธรกจรวมลงทนผำนบรษทในเครอ (Investment as a Holding Company) แตเพยงอยำงเดยว ซงสวนใหญ

เปนธรกจทเกยวกบกำรสอสำรโทรคมนำคม และสำรสนเทศในระบบตำงๆ รวมทงธรกจอนๆ ทเกยวเนอง โดยมงเนน

ใหบรษทในเครอเพมขดควำมสำมำรถในกำรแขงขนและท�ำงำนรวมกนอยำงใกลชดและใชทรพยำกรทกอยำงรวมกน

เพอใหเกดประสทธภำพสงสดในกำรพฒนำผลตภณฑใหมๆ ใหสอดคลองกบยคสมยทมกำรเปลยนแปลงทำงเทคโนโลย

อยำงรวดเรว โดยแบงกำรด�ำเนนงำนของกลมบรษทเปนธรกจหลก 4 กลมดงน

1. ธรกจใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง (Broadband Business)

กลมธรกจนประกอบดวยกลมผ ใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง ใหบรกำรวงจรเชอมตอควำมเรวสง ใหบรกำร

โครงขำยดจตอล ใหบรกำรอนเทอรเนต ใหบรกำรซอฟแวร และแอพพลเคชนตำงๆ รวมทงใหบรกำร WiFi

ทวประเทศ ธรกจในกลมนประกอบดวย

• บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน) เปนผรบใบอนญำตทมโครงขำยและใหบรกำรวงจรเชอมตอ

ควำมเรวสง ส�ำหรบกำรใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง (Broadband Internet)

• บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด เปนผ ใหบรกำรอนเทอรเนตครบวงจร (Internet Service Provider)

โดยเนนกำรใหบรกำรอนเทอรเนต และแอพพลเคชนตำงๆ แกลกคำทวไป (Mass) และลกคำองคกร

(Corporate)

• บรษท อน คลำวด จ�ำกด ด�ำเนนธรกจใหบรกำรพฒนำ จ�ำหนำย หรอใหบรกำรซอฟตแวรทวไป และ

ระบบซอฟตแวรสนบสนนกำรใหบรกำรเสรมของบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง

2. ธรกจใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคม (Telecom Network & Service Provider Business)

กลมธรกจนประกอบดวยกลมผ ใหบรกำรโครงขำย เชน ใหบรกำรในทะเล และบรกำรซอมบ�ำรงโครงขำยใยแกว

น�ำแสงใตทะเล ทงชำยฝงทำงดำนตะวนออกและดำนตะวนตก ใหบรกำรเชำวงจรสอสญญำณอนเทอรเนต

ควำมเรวสงเพอรบสงขอมลทงภำยในประเทศและระหวำงประเทศ (Leased Circuits) ใหบรกำรเชอมตอโครงขำย

ระหวำงประเทศ (International Internet Gateway) บรกำรศนยขอมล (Data Center Service) และใหบรกำร

สอสำรผำนดำวเทยม (Satellite Communication) ธรกจในกลมนประกอบดวย

• บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด ใหบรกำรในทะเล และบรกำรซอมบ�ำรงโครงขำย

ใยแกวน�ำแสงใตทะเลทำงฝงทะเลตะวนออกของไทย

• บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด ใหบรกำรในทะเล และบรกำรซอมบ�ำรง

โครงขำยใยแกวน�ำแสงใตทะเลทำงฝงทะเลตะวนตกของไทย

Page 21: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

20

• บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด (“JasTel”) ใหบรกำรวงจรเชำสอสญญำณควำมเรวสงระหวำงประเทศ

(International Private Leased Circuit : IPLC) ซงเปนวงจรทมเสถยรภำพสงและมหลำยเสนทำงในกำร

เชอมโยงไปตำงประเทศ เชน ทำงภำคใตผำนไปยงประเทศมำเลเซย สงคโปร และทำงภำคตะวนออกเฉยงเหนอ

ผำนไปยงประเทศลำว เวยดนำม และจน นอกจำกนกำรใหบรกำรวงจรเชำจะไมมกำรหยดชะงกแมสำยเคเบล

ทใหบรกำรถกตดขำด เนองจำกสำมำรถใชเสนทำงอนใหบรกำรแทนทได ทงน JasTel มแบนดวธ

(Bandwidth) เพอใหบรกำรทมขนำดสงมำก สำมำรถรองรบกำรรบ-สงขอมลได ในปรมำณมำก รวมทงม

ระบบควบคมกำรจดวงจรโดยอตโนมตและมผดแลตลอด 24 ชวโมง JasTel ยงใหบรกำรวงจรเชำเสมอน

สวนบคคล (Internet Protocol Virtual Private Network : IP-VPN) บรกำรอนเทอรเนตแบบสำยเชำ

(Leased Line Internet) บรกำรบรหำรโครงขำย (Managed Network Services) ทงภำยในประเทศและ

ระหวำงประเทศผำนโครงขำยเคเบลใยแกวและสำยทองแดง บรกำรชมสำยอนเทอรเนตภำยในประเทศ

(National Internet Exchange Service : NIX) บรกำรใหเชำพนทตดตงอปกรณ Server และ Router

(Co-Location Service) โดยใหบรกำรแกลกคำประเภทผ ใหบรกำร (Operators/Internet Service

Providers) และลกคำองคกร (Corporate)

• บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด ใหบรกำรดำนอนเทอรเนตในรปแบบตำงๆ เชน กำรใหบรกำรอนเทอรเนต

รำยบคคล (Individual) บรกำรอนเทอรเนตส�ำหรบลกคำองคกร (Corporate) บรกำร Broadband Internet

(FTTx) กำรใหบรกำรรบฝำกขอมล (Data Center) กำรใหบรกำรอนเทอรเนตแบบ BranchConnext

ดวยโครงขำย Asymmetric Digital Subscriber Line (“ADSL”), Very high bit rate Digital Subscriber

Line (“VDSL”), FTTx และ 4G และบรกำร WiFi กำรใหบรกำรเสยงโทรศพทผำนกำรใชอนเทอรเนต

(Voice Over Internet Protocol หรอ VOIP) รวมถงกำรใหบรกำรแลกเปลยนขอมลอเลคทรอนคส

(Electronic Data Interchange-EDI) ใหบรกำรบตรโทรศพทระหวำงประเทศ (International Calling Card)

นอกเหนอจำกบรกำรส�ำคญๆ ดงกลำว บรษทยงไดเรมด�ำเนนกำรใหค�ำปรกษำ ออกแบบ รวมทงจดหำ

ทำงดำน IP Solution อำท บรกำร IP Camera, บรกำร WiFi Hot Spot, บรกำร Firewall เปนตน

• บรษท อควเมนท จ�ำกด ด�ำเนนธรกจใหบรกำรสอสำรไรสำย (Wireless Communication Services)

ในรปแบบบรกำรสอสำรผำนดำวเทยมดวยจำนสำยอำกำศขนำดเลก (VSAT) ทใหบรกำรครอบคลม

ทวประเทศ โดยเนนกลมลกคำทอยในพนททบรกำรสอสำรแบบมสำยเขำไปไมถง กลมลกคำทด�ำเนนธรกจ

ดำนส�ำรวจและผลตน�ำมน และหนวยงำนรำชกำรและรฐวสำหกจทจ�ำเปนตองใชบรกำร รวมถงเปนผแทน

จ�ำหนำยอปกรณดำนเครอขำย Mikrotik จำกประเทศลตเวย และเครองมอตรวจสอบใยแกวน�ำแสง Anritsu

จำกประเทศญปน

• บรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด เปนผ ใหบรกำรโทรศพทผำนอนเทอรเนต และบรกำรบตรโทรศพท

ระหวำงประเทศภำยใตชอ “ไซเบอรวอยซ” (CyberVoice) ซงเปนรปแบบใหมในกำรใหบรกำร โดยทลกคำ

สำมำรถโทรออกไปไดทวโลกและสำมำรถรบสำยไดจำกทวโลก (2-Way Calling Card) ซงสรำงควำมแตกตำง

จำกบรกำรบตรโทรศพทระหวำงประเทศแบบเดมๆ ถอวำเปนรำยแรกของประเทศไทยทใหบรกำรในรปแบบ

ใหมน นอกจำกนบรษทยงคงใหบรกำรโทรศพทเคลอนทผำนดำวเทยมภำยใตโครงกำร ACeS (Asia Cellular

Satellite) ในประเทศไทยและภมภำคเอเชย ซงใหบรกำรทงในรปแบบโทรศพทเคลอนท และโทรศพทบำน

ผำนดำวเทยม และเปนผจดจ�ำหนำยเครองโทรศพทลกขำย เอเซยสสำมำรถรบสงสญญำณไดทกพนท

ทกเวลำ ไมวำจะเปนพนทปำเขำ หรอกลำงทะเล ครอบคลมพนทในทวปเอเชย ใหบรกำรในรปแบบ

Pre Paid ตวลกขำยขนำดเลกพกพำสะดวก นอกจำกนยงมบรกำร “โทรศพทตดเรอผำนดำวเทยม” ส�ำหรบ

เรอประมง และเรอขนสงทำงทะเลอกดวย

Page 22: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

21

3. ธรกจงำนจดหำ ออกแบบและวำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม (System Integration Business)

กลมธรกจนจะเปนผด�ำเนนกำรดำนกำรจดหำ ออกแบบ วำงระบบดำนระบบสอสำรและโทรคมนำคม จ�ำหนำย

ระบบคอมพวเตอรและอปกรณทเกยวเนองอนๆ ธรกจบรกำรทำงดำนโทรคมนำคม และธรกจคลำวดคอมพวตง

ธรกจในกลมนประกอบดวย

• บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน) เปนผด�ำเนนธรกจดำนสอสำรโทรคมนำคม โดยม

ควำมเชยวชำญในกำรจดหำ ออกแบบและวำงระบบโครงขำยสอสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร

(System Integrator) ใหแกทงภำครฐ และภำคเอกชน

• บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด เปนผ ใหบรกำรดำน Cloud Computing (Cloud Provider)

แบบครบวงจร ตงแตบรกำรดำนโครงสรำงพนฐำนคลำวด (Infrastructure-as-a-Service) เปนบรกำร

ใหเชำใช resource คอมพวเตอรบนเครอขำยอนเทอรเนต ไปจนถงบรกำรดำนคลำวดซอฟตแวร

(Software-as-a-Service) โดยเปนธรกจใหเชำบรกำรทงฮำรดแวรและซอฟตแวรบนเครอขำย Internet

รวมทงด�ำเนนธรกจใหค�ำปรกษำ ออกแบบ วำงระบบคอมพวเตอรและเครอขำยเทคโนโลยสำรสนเทศ

รวมถงพฒนำซอฟตแวรระบบงำน (Application Software) และใหบรกำรดำนบ�ำรงรกษำแกลกคำ

ทงภำครฐและเอกชน

4. ธรกจอนๆ (Other Businesses)

ธรกจในกลมนประกอบดวย

• บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด ด�ำเนนธรกจใหเชำพนทในอำคำรส�ำนกงำน จสมน อนเตอรเนชนแนล

ทำวเวอร และใหบรกำรทเกยวเนอง มงเนนทจะพฒนำรปแบบกำรบรกำรใหเหมำะสมกบกำรใชงำน

โดยบรษทมจดแขงในเรองของกำรเปนศนยกลำงระบบโทรคมนำคม และระบบกำรส�ำรองขอมลแกลกคำ

จสมน อนเตอรเนชนแนล ทำวเวอร เปนอำคำรส�ำนกงำนททนสมย ตงอยในท�ำเลทด มควำมปลอดภย

จำกอทกภยสง ท�ำใหสำมำรถด�ำเนนธรกจไดอยำงตอเนอง และเปนสงทดงดดใจแกผเชำ

• บรษท ศนยบรกำรวทยำกำร อนเตอรเนต จ�ำกด เปนบรษทเพอกำรลงทนหรอ Holding Company ถอหน

ในบรษท เคเอสซ คอมเมอรเชยล อนเตอรเนต จ�ำกด ซงเปนผ ใหบรกำรอนเทอรเนต หรอ ISP

• กองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน เปนกองทนรวมทจดตงขนเพอระดมทน

จำกผลงทนทวไปทงรำยยอย และสถำบน เพอลงทนในกจกำรโครงสรำงพนฐำนประเภทโทรคมนำคม

ซงมศกยภำพในกำรสรำงผลตอบแทนใหแกกองทน รวมถงกำรลงทนในทรพยสนอนๆ หลกทรพย และ/หรอ

ตรำสำรอนๆ ตำมทกฎหมำยหลกทรพยอนญำตใหลงทนได เพอใหกองทนสำมำรถจำยผลตอบแทนใหแก

ผถอหนวยลงทนได ในระยะยำว

• บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด จดตงขนโดยมวตถประสงคเพอทจะด�ำเนนธรกจใหบรกำรระบบ

โทรศพทเคลอนท

Page 23: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

22

2.2 รายไดแตละกลมธรกจ

ในป 2561 บรษทมรำยไดรวมเทำกบ 22,144 ลำนบำท โดยแบงเปนรำยไดจำกแตละกลมธรกจดงน

1. ธรกจใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง (Broadband Business) มสดสวนรำยไดส�ำหรบป 2561 จ�ำนวน

17,373 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 78.45 ของรำยไดรวมของกลมบรษท

2. ธรกจใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคม (Telecom Network & Service Provider Business) มสดสวนรำยได

ส�ำหรบป 2561 จ�ำนวน 937 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 4.23 ของรำยไดรวมของกลมบรษท

3. ธรกจงำนจดหำ ออกแบบและวำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม (System Integration Business) มสดสวนรำยได

ส�ำหรบป 2561 จ�ำนวน 39 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ 0.18 ของรำยไดรวมของกลมบรษท

4. ธรกจอนๆ (Other Businesses) มสดสวนรำยไดส�ำหรบป 2561 จ�ำนวน 3,795 ลำนบำท หรอคดเปนรอยละ

17.14 ของรำยไดรวมของกลมบรษท

Page 24: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

23

โครงสรางรายไดของบรษท บรษทยอย และบรษทรวม เปนดงน

หนวย : ลำนบำท

สายผลตภณฑ/กลมธรกจด�าเนน

การโดย

% การถอหน

โดย JAS

2561 2560 2559

รายได % รายได % รายได %

บรษทและบรษทยอย

ธรกจใหบรกำรอนเทอรเนตควำม TTTBB ถอหนโดย ACU 99.82% 514 2.32 815 4.461)2,436 13.42

เรวสง (Broadband Business) TTTI ถอหนโดย TTTBB 99.99% 16,859 76.13 16,307 89.16 14,517 79.98

INC ถอหนโดย TTTBB 100% - - - - - -

รวม 17,373 78.45 17,122 93.62 16,953 93.40

ธรกจใหบรกำรโครงขำยโทร JSTC 100 20 0.09 23 0.13 16 0.09

คมนำคม (Telecom Network & TLDT ถอหนโดย JSTC 90% - - - - - -

Service Provider Business) JasTel ถอหนโดย JSTC 100% 661 2.98 646 3.53 583 3.21

Ji-NET 98.33 208 0.94 230 1.26 261 1.44

ACU 100 4 0.02 9 0.05 43 0.24

ARS ถอหนโดย ACT 98.04% 44 0.20 59 0.32 63 0.35

SHW ถอหนโดย ACU 67.40% - - - - 1 0.01

รวม 937 4.23 967 5.29 967 5.33

ธรกจงำนจดหำ ออกแบบและ JTS ถอหนโดย JAS 32.80%, 19 0.09 17 0.09 27 0.15

วำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม ARS 9.06% และ TJP 9.05%

(System Integration Business) CCS ถอหนโดย JTS 97.87% 20 0.09 31 0.17 32 0.18

รวม 39 0.18 48 0.26 59 0.33

ธรกจอนๆ JAS -2)3,649 16.48 2 0.01 6 0.03

(Other Businesses) PA ถอหนโดย ACU 53.85% 146 0.66 146 0.80 148 0.82

และ JSTC 46.15%

TJP ถอหนโดย JAS 80% และ - - 3 0.02 - -

ACU 20%

อนๆ3)

- - - - - 18 0.10

รวม 3,795 17.14 151 0.83 172 0.94

รวมรายไดบรษทและบรษทยอย 22,144 100.00 18,288 100.00 18,151 100.00

บรษทรวม

ธรกจอนๆ (Other Businesses) IKSC

4)37.50 - - 0.5 0.04 0.3 0.03

TKSC4)

40 - - - - - -

JASIF 23.51 899.5 100.00 1,095.3 99.96 1,018.9 99.97

รวมรายไดบรษทรวม 899.5 100.00 1,095.8 100.00 1,019.21 100.00

หมายเหต :1)รายไดจากการขายสนทรพยเขากองทนJASIFในป2559จ�านวน2,160ลานบาท 2)ก�าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม3)ประกอบดวยJIOC,MCS,ทรบบ,ACT,JASMBB 4)ในป2561เปนขอมลทจดท�าขนโดยฝายบรหารของบรษทนนๆ

บรษทและบรษทยอยไมมสดสวนกำรจ�ำหนำยภำยในประเทศตอกำรจ�ำหนำยตำงประเทศ ในระหวำงป 2560 ถงป 2561

Page 25: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

24

3. ปจจยความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท ตระหนกถงควำมส�ำคญของกำรบรหำรควำมเสยงวำมผลตอกำรด�ำเนนธรกจ

จงไดก�ำหนดนโยบำย กจกรรมควบคม กำรตดตำมดแล และกำรวเครำะหปจจยควำมเสยง โดยค�ำนงถงปจจยตำงๆ

ทงภำยนอกและ ภำยใน เพอประเมนผลกำรบรหำรควำมเสยงในทกดำนใหมควำมเหมำะสมและสอดคลองกบนโยบำย

และกลยทธของบรษท รวมทงใหพนกงำนไดมควำมรควำมเขำใจในกำรด�ำเนนกำรบรหำรควำมเสยงและถอปฏบต

เปนหนำทในกำรมสวนรวมในกำรบรหำรควำมเสยง และบรหำรจดกำรควำมเสยงใหอยในระดบทยอมรบได ปจจยควำมเสยง

ทมนยส�ำคญมดงน

ความเสยงในการประกอบธรกจ

1. ดานรายได

บรษทมรำยไดหลกจำกธรกจอนเทอรเนตบรอดแบนด บรษทจงมนโยบำยเพมบรกำรบรอดแบนดอนเทอรเนต Package

ขนำดเลก VDSL 20/10 Mbps ส�ำหรบใหบรกำรลกคำประเภทบำนพกอำศย หรอคอนโดมเนยม ทไมสำมำรถใหบรกำร

FTTx และไมได ใชงำนทควำมเรวสงมำก และมกำรขยำยและอพเกรดโครงขำยไฟเบอรออปตกใหครอบคลมทวประเทศ

รกษำคณภำพกำรใหบรกำรและเสถยรภำพของโครงขำย นอกจำกนกำรเพมฐำนลกคำรำยใหมจำกจดแขงของบรษท

ทเนนคณภำพของบรกำร กำรตดตงและบรกำรหลงกำรขำย

บรษทบรหำรควำมเสยงจำกกำรพงพงรำยไดหลกจำกธรกจอนเทอรเนตบรอดแบนดในระดบทควบคมได โดยบรษท

มแนวโนมกำรเตบโตอยำงตอเนองซงจะเหนไดจำกจ�ำนวนลกคำทมจ�ำนวนเพมขนอยำงตอเนองตลอดมำ

2. ดานการเงน

ถงแมวำแนวโนมของดอกเบยจะมอตรำทเพมสงขน แตทำงบรษทมกำรวำงแผนกำรจดหำแหลงเงนทนใหเหมำะสม

เพอรองรบแผนกำรลงทนและควำมตองกำรใชเงน โดยกำรจดหำแหลงเงนทนจำกผจ�ำหนำยอปกรณ (Supplier Credit)

จำกสถำบนกำรเงน และจำกบรษทในกลมจสมนทมสภำพคลองสวนเกน รวมไปถงกำรพจำรณำขอขยำยระยะเวลำ

กำรช�ำระหน (ในกรณทจ�ำเปน) เพอใหสอดคลองกบกระแสเงนสดในแตละชวงเวลำ ในสวนของควำมเสยงจำกอตรำ

แลกเปลยนนน มกำรพจำรณำแปลงหนสกลตำงประเทศทตองช�ำระเปนเงนบำทในชวงเวลำทเหมำะสม รวมถง

กำรฝำกเงนในบญชเงนฝำกตำงประเทศ เพอส�ำรองส�ำหรบกำรช�ำระภำระหนดงกลำวดวย

3. ดานบคลากร

บคลำกร คอปจจยส�ำคญทชวยในกำรขบเคลอนใหธรกจประสบควำมส�ำเรจได ดงนนกำรพฒนำควำมร ควำมสำมำรถ

ทกษะ และทศนคตของบคลำกรเพอเพมขดควำมสำมำรถในกำรใหบรกำรใหสงกวำคแขง โดยจดใหมกำรอบรมใหพนกงำน

ตระหนกถงหนำทควำมรบผดชอบและกำรใหบรกำรทดมคณภำพ อกทงเนนกำรจดอบรมชำงเทคนคทกคนอยำงตอเนอง

ทงทำงดำนเทคนค ดำนผลตภณฑและบรกำร เพอใหเขำใจในบรกำรและมใจรกในบรกำรทกคน นอกจำกนยงมมำตรกำร

ในกำรรกษำบคลำกรโดยก�ำหนดมำตรกำรจงใจ ผลตอบแทนทเปนธรรม

ปจจยความเสยง

Page 26: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

25

4. ดานการตลาดและการแขงขน

ในปทผำนมำ กำรแขงขนดำนรำคำรนแรงขน ดงนนทำงบรษทจงมงเนนศกยภำพของโครงขำยทครอบคลมหมบำน

ทวประเทศ และมกำรเพม Package ขนำดเลกของ VDSL เพอตอบสนองควำมตองกำรของลกคำประเภทคอนโด

หรอบำนพกทไมได ใชงำนทควำมเรวสงมำก พรอมทงออกแคมเปญ 3BB Reward เปนแตมส�ำหรบลกคำเพอเปนสวนลด

ซออปกรณ, กำร UpSpeed, แลกของช�ำรวยและสทธพเศษตำงๆ กำรด�ำเนนกำรดงกลำวเพอรกษำและเพมสวนแบง

ทำงกำรตลำด ท�ำใหฐำนลกคำผ ใชบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงของบรษทมอตรำกำรเตบโตเพมขนเรอยๆ อยำงตอเนอง

5. ดานปฏบตการบ�ารงรกษา

เสถยรภำพของระบบโครงขำยและระบบส�ำคญอนๆ เปนสงทส�ำคญส�ำหรบกำรใหบรกำร ดงนนทำงบรษทจงมกำรลงทน

ในระบบบรหำรโครงขำยทมประสทธภำพ เพอท�ำหนำทในกำรดแลบรหำรระบบเครอขำย และท�ำหนำทตรวจสอบอปกรณ

ตำงๆ ทท�ำงำนอยภำยในระบบเครอขำย อกทงมกำรปรบปรงประสทธภำพโครงขำย รวมทงกำรเพมทมงำนทำงดำนเทคนค

จ�ำนวนมำกเพอขยำยและบ�ำรงรกษำโครงขำยและอปกรณในเชงปองกนเพอควำมมเสถยรภำพ และประสทธภำพ

ในกำรใหบรกำรทดแกลกคำ นอกจำกนยงมกำรทบทวนแผนรองรบเหตฉกเฉนและกำรหยดชะงกของระบบกำรใหบรกำร

โครงขำยและระบบส�ำคญอนๆ อยำงสม�ำเสมอ

ความเสยงทมผลกระทบตอสทธหรอการลงทนของผถอหลกทรพย

ณ วนท 7 มกรำคม 2562 นำยพชญ โพธำรำมก ถอหนในบรษทจ�ำนวน 4,572,490,053 หน คดเปนรอยละ 56.18 ของจ�ำนวน

หนทจ�ำหนำยไดแลวทงหมดของบรษท ท�ำใหสำมำรถควบคมมตทประชมผถอหนสวนใหญ ยกเวนมตทกฎหมำยหรอขอบงคบ

ของบรษทก�ำหนดตองใหไดรบเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผถอหน ดงนนหำกผถอหนรำยอนมำรวมประชมผถอหนจ�ำนวนมำกๆ

กสำมำรถตรวจสอบและถวงดลในเรองทผถอหนรำยใหญเสนอใหทประชมผถอหนพจำรณำ นอกจำกนบรษทไดปฏบตตำมนโยบำย

กำรก�ำกบดแลกจกำรทด โดยมกรรมกำรอสระจ�ำนวน 4 ทำน ซงกรรมกำรอสระจ�ำนวน 3 ทำน ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบ

ท�ำหนำทสอบทำนควำมถกตอง ครบถวน เชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท และกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวย

หลกทรพยและตลำดหลกทรพย หรอกฏหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

ความเสยงจากขอพพาททางกฎหมาย

รำยละเอยดของขอพพำททำงกฎหมำย ไดแสดงอยในหวขอ 5. ขอพพำททำงกฎหมำย ในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป

(แบบ 56-1) และในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน ขอ 33.5-33.9 โดยพจำรณำไดดงน

ความเสยงจากขอพพาททางกฎหมายของบรษท

เมอวนท 19 สงหำคม 2556 ศำลลมละลำยกลำงไดอำนค�ำพพำกษำของศำลฎกำ ซงไมเหนชอบดวยแผนฟนฟกจกำร

และใหยกเลกค�ำสงใหฟนฟกจกำรของศำลลมละลำยกลำง จำกเหตกำรณดงกลำวท�ำใหสทธเรยกรองของเจำหนทมตอบรษท

ในฐำนะลกหนกลบไปเปนเชนเดมดงทเปนอยกอนวนทศำลมค�ำสงใหฟนฟกจกำร เนองจำกบรษทไดด�ำเนนกำรตำมแผนฟนฟ

กจกำรมำนำน โดยเฉพำะกำรช�ำระหนในรปแบบตำงๆ ตำมแผนฟนฟกจกำรใหกบเจำหนเปนทเรยบรอยแลว ทปรกษำกฎหมำย

เหนวำ บรษทจะตองช�ำระหนใหแกเจำหนรำยหนงรำยใดหรอไมจะขนอยกบวำมเจำหนมำแสดงตนและแสดงสทธของตน

หรอไมเทำนน ในเดอนสงหำคม 2557 บรษทบรหำรสนทรพยและสถำบนกำรเงนรวมหำรำยไดยนค�ำฟองตอศำลทรพยสน

ทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง (ศำลทรพยสนทำงปญญำฯ) เรยกรองใหบรษทฯช�ำระเงนจ�ำนวนประมำณ 1,856 ลำนบำท

(เงนตนจ�ำนวน 1,113 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน 743 ลำนบำท) บรษทไดพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนเมอมกำรยนฟอง

ตอศำล อยำงไรกตำม มโจทกสองรำยทเปนผรบโอนสทธเรยกรองมำจำกเจำหนเดมหลำยรำย ทปรกษำกฎหมำยจงมควำมเหนวำ

Page 27: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

26

นำจะยงมควำมไมแนนอนวำ โจทกทงสองรำยดงกลำวจะไดรบช�ำระหนตำมจ�ำนวนทกลำวอำงในค�ำฟองหรอไม ดงนนบรษท

จงบนทกประมำณกำรหนสนเฉพำะของโจทกสำมรำย (ทนทรพยเปนจ�ำนวนรวมประมำณ 1,010 ลำนบำท ซงเปนเงนตน

จ�ำนวน 686 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน 324 ลำนบำท) ซงเปนเจำหนรำยเดมทมชอปรำกฏอยในค�ำขอรบช�ำระหนในกำร

ฟนฟกจกำรของบรษทไวเปนจ�ำนวนเงน 326 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 260 ลำนบำท และดอกเบยคำงจำยจ�ำนวน 66 ลำนบำท)

(2560: 313 ลำนบำท ซงเปนเงนตนจ�ำนวน 260 ลำนบำท และดอกเบยคำงจำยจ�ำนวน 53 ลำนบำท) ไว ในงบกำรเงน เนองจำก

มควำมเปนไปไดคอนขำงแนทกจกำรจะตองรบผดชอบในหนสนทเกดขน โดยใชมลหนทโจทกทงสำมรำยยนค�ำฟองเปนพนฐำน

หกดวยประมำณกำรมลคำของกำรช�ำระหนในรปแบบตำงๆ ตำมแผนฟนฟกจกำรและตำมค�ำแนะน�ำของทปรกษำกฎหมำย

ในระหวำงป 2561 ศำลทรพยสนทำงปญญำฯ ไดตดสนคดระหวำงบรษทกบโจทกจ�ำนวนสรำย โดยศำลทรพยสนทำงปญญำฯ

พพำกษำใหบรษทช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงนรวม 1,095 ลำนบำท (ค�ำนวณโดยอำงองอตรำแลกเปลยนธนำคำรแหงประเทศไทย

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561) พรอมดอกเบยตำมฟองจนกวำจะช�ำระเสรจสน ซงบรษทเหนวำส�ำหรบโจทกสำมรำยทเปนเจำหน

รำยเดมควรพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของดอกเบยเพมเตม เนองจำกมควำมเปนไปไดเพมขนทบรษทจะมภำระ

ในสวนของดอกเบยทตองช�ำระในอนำคตจำกกำรตดสนคดควำมของศำลทรพยสนทำงปญญำฯ ครบทงสำมคด โดยบรษท

ไดบนทกประมำณกำรหนสนเพมเตมไวเปนจ�ำนวนรวม 170 ลำนบำท และส�ำหรบโจทกสองรำยทเปนเจำหนรบโอนสทธ

บรษทเหนวำควรพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของเงนตนและดอกเบยเชนเดยวกบเจำหนรำยเดม เนองจำกมควำม

เปนไปไดเพมขนทบรษทจะมภำระในหนดงกลำวจำกกำรตดสนคดควำมของศำลทรพยสนทำงปญญำฯ โดยบรษทไดบนทกประมำณ

กำรหนสนเพมเตมไวอกเปนจ�ำนวนรวม 430 ลำนบำท ในก�ำไรหรอขำดทนส�ำหรบปปจจบนเปนผลใหประมำณกำรหนสนจำก

กำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำมจ�ำนวนเงนรวม 926 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 428 ลำนบำท และดอกเบยคำงจำยจ�ำนวน

498 ลำนบำท)

อยำงไรกตำม บรษทไดยนอทธรณส�ำหรบคดโจทกสองรำยตอศำลอทธรณคดช�ำนญพเศษแลวและอกสองรำยอยระหวำงกำร

จดเตรยมยนอทธรณ ผลทสดของคดยงไมอำจทรำบได ในปจจบน บรษทพจำรณำแลววำจ�ำนวนส�ำรองทบนทกไว ในบญชนน

เพยงพอและเหมำะสมในสถำนกำรณปจจบน

ความเสยงจากขอพพาททางกฎหมายของบรษทยอย

ในเดอนกนยำยน 2556 และธนวำคม 2556 JTS ไดท�ำสญญำขำยเครองคอมพวเตอรพกพำ (แทบเลต) โซนท 4 (ภำคเหนอ

และภำคตะวนออกเฉยงเหนอ) ใหแกค สญญำซงเปนหนวยงำนรำชกำรสองหนวยงำน แตเนองจำกเกดเหตเพลงไหม

โรงงำนผลตชนสวนในกำรผลตแทบเลต อนเปนเหตสดวสยท�ำให JTS ไมสำมำรถสงมอบแทบเลตใหแกคสญญำทงสอง

ไดตำมก�ำหนดเวลำในสญญำ ตอมำในระหวำงป 2557 หนวยรำชกำรคสญญำทงสองไดมหนงสอขอบอกเลกสญญำซอขำย

แทบเลตมำยง JTS และเรยกคำปรบตำมสญญำ

ในเดอนพฤศจกำยน 2557 และเดอนมนำคม 2558 หนวยรำชกำรคสญญำทงสอง ไดฟองรองให JTS ช�ำระคำปรบจำกกำร

ไมสงมอบแทบเลตตำมสญญำ และช�ำระเงนตำมหนงสอค�ำประกนกำรปฏบตตำมสญญำของธนำคำรพรอมดอกเบยในอตรำ

รอยละ 7.5 ตอป คดเปนทนทรพยจ�ำนวนเงนรวมประมำณ 196 ลำนบำท เมอวนท 22 กมภำพนธ 2561 ศำลปกครองกลำง

มค�ำพพำกษำในคดทหนวยรำชกำรหนงฟอง JTS เปนทนทรพยประมำณ 5.4 ลำนบำท โดยพพำกษำให JTS ช�ำระเงนจ�ำนวน

ประมำณ 2.66 ลำนบำท ใหแกหนวยรำชกำรดงกลำว ซงเมอวนท 23 มนำคม 2561 JTS ไดยนอทธรณตอศำลปกครองสงสด

ขณะนคดอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลปกครองสงสด นอกจำกน เมอวนท 4 พฤษภำคม 2561 ศำลปกครองกลำงมค�ำพพำกษำ

ในคดทหนวยรำชกำรอกแหงหนงฟอง JTS เปนทนทรพยประมำณ 190 ลำนบำท โดยพพำกษำให JTS ช�ำระเงนจ�ำนวนประมำณ

7.2 ลำนบำท พรอมดอกเบยอตรำรอยละ 7.5 ตอป นบถดจำกวนฟองจนกวำจะช�ำระเสรจแกหนวยรำชกำรดงกลำว โดยเมอวนท

4 มถนำยน 2561 JTS ไดยนอทธรณตอศำลปกครองสงสด ขณะนคดอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลปกครองสงสด

Page 28: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

27

นอกจำกน หำก JTS ตองช�ำระคำปรบและคำเสยหำยแกหนวยรำชกำรทงสอง JTS สำมำรถเรยกรองคำเสยหำยทงหมด

คนจำกบรษทผขำยแทบเลตไดตำมเงอนไขทระบในสญญำซอขำยแทบเลตระหวำง JTS กบบรษทคสญญำแหงหนงในประเทศ

ส�ำหรบคดฟองรองและขอพพำทกบททแอนดทกบบรษทยอยของจสมน ไดแสดงอยในหวขอ 5. ขอพพำททำงกฎหมำย

ในแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1) และในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน ขอ 33.8

4. ขอมลทวไปและขอมลส�าคญอน

4.1 ขอมลทวไป

ขอมลทวไปของบรษท

• ชอบรษท : บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

• ทตงส�ำนกงำนใหญ : 200 ชน 29-30 หม 4 ถนนแจงวฒนะ

ต�ำบลปำกเกรด อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

• ประเภทธรกจ : เทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำร

• เลขทะเบยนบรษท : 0107537000106

• โทรศพท : (66) 0 2100 3000

• โทรสำร : (66) 0 2100 3150-2

• เวบไซต : www.jasmine.com

• จ�ำนวนและชนดของหน : 1. ทนจดทะเบยน 4,777,685,533 บำท

ทจ�ำหนำยไดแลว แบงออกเปนหนสำมญ 9,555,371,066 หน

ทงหมดของบรษท 2. มลคำหนละ 0.50 บำท

(ณ วนท 7 มกรำคม 2562) 3. ทนช�ำระแลวเปนเงนทงสน 4,069,432,931.50 บำท

4. จ�ำนวนหนสำมญทจ�ำหนำยไดทงหมด 8,138,865,863 หน

Page 29: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

28

ขอมลทวไปของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

ชอบรษท

และทตงส�านกงานใหญประเภทธรกจ

จ�านวนหน

ทจ�าหนายได

แลวทงหมด

จ�านวนหนและสดสวน

การถอหนสามญโดย JAS

และ/หรอบรษทยอย

1. ธรกจใหบรการอนเทอรเนตความเรวสง (Broadband Business)

บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-2100

โทรสำร 0-2100-2121

ใหบรกำรวงจรเชอมตอ

ควำมเรวสง ใหบรกำร

โครงขำยดจตอล ให

บรกำรโทรศพทพนฐำน

และบรกำรโทรศพท

สำธำรณะ

5,555,254,203 ACU 5,545,246,773 หน = 99.82%

บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-2255

โทรสำร 0-2100-2129

ใหบรกำรอนเทอรเนต

โดยเนนกำรใหบรกำร

อนเทอรเนต และ

แอพพลเคชนตำงๆ

แกลกคำรำยยอย

และลกคำองคกร

10,000,000 TTTBB 9,999,300 หน = 99.99%

บรษท อน คลำวด จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-4400

โทรสำร 0-2100-4401

ใหบรกำรพฒนำ จ�ำหนำย

หรอใหบรกำรซอฟตแวร

ประเภทตำงๆ

เปนกำรทวไป

และระบบซอฟตแวร

สนบสนนกำรใหบรกำรเสรม

ของบรกำรอนเทอรเนต

ควำมเรวสง

100,000 TTTBB 99,997 หน = 100%

2. ธรกจใหบรการโครงขายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business)

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3183

โทรสำร 0-2100-3184

ใหบรกำรในทะเล และ

บรกำรซอมบ�ำรงโครงขำย

ใยแกวน�ำแสงใตทะเล

ทำงฝงทะเลตะวนออก

ของไทย

15,500,000 JAS 15,499,994 หน = 100%

บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3183

โทรสำร 0-2100-3184

ใหบรกำรในทะเล และ

บรกำรซอมบ�ำรงโครงขำย

ใยแกวน�ำแสงใตทะเล

ทำงฝงทะเลตะวนตก

ของไทย

30,900,000 JSTC 27,809,993 หน = 90%

บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด

200 หม 4 ชน 7 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3183

โทรสำร 0-2100-3184

ใหบรกำรวงจรเชำ

และบรกำรรบ-สงขอมล

ภำยในประเทศ

และระหวำงประเทศ

5,200,000 JSTC 5,199,993 หน = 100%

Page 30: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

29

ชอบรษท

และทตงส�านกงานใหญประเภทธรกจ

จ�านวนหน

ทจ�าหนายได

แลวทงหมด

จ�านวนหนและสดสวน

การถอหนสามญโดย JAS

และ/หรอบรษทยอย

2. ธรกจใหบรการโครงขายโทรคมนาคม (Telecom Network & Service Provider Business)

บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3700

โทรสำร 0-2100-3793

ใหบรกำรดำนอนเทอรเนต

ในรปแบบตำงๆ

1,500,000 JAS 1,474,900 หน = 98.33%

บรษท อควเมนท จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3222

ใหบรกำรสอสำร

ไรสำย (Wireless

Communication

Services) ในรปแบบ

บรกำรสอสำร

ผำนดำวเทยม

ดวยจำนสำยอำกำศ

ขนำดเลก (VSAT)

7,600,000 JAS 7,599,994 หน = 100%

บรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3416

ใหบรกำรโทรศพทเคลอนท

ผำนดำวเทยมใน

ประเทศไทย

และภมภำคเอเซย

และจ�ำหนำย

เครองโทรศพทลกขำย

102,000,000 ACT 99,999,993 หน = 98.04%

บรษท สมำรท ไฮเวย จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3222

ใหบรกำรเชำวงจรสอสำร

เพอรบสงขอมลควำมเรวสง

1,550,000 ACU 1,044,693 หน = 67.40%

3. ธรกจงานจดหา ออกแบบและวางระบบสอสารและโทรคมนาคม (System Integration Business)

บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)

200 หม 4 ชน 9 จสมน อนเตอรเนชนแนล ทำวเวอร

ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด อ�ำเภอปำกเกรด

จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-8300

โทรสำร 0-2962-2523

ใหบรกำรดำนกำรจดหำ

ออกแบบ และวำงระบบ

โครงขำยสอสำร

โทรคมนำคมแบบครบวงจร

706,457,300

(ณ วนท

24 มกรำคม

2562)

- JAS

- ARS

- TJP

231,714,400

64,027,700

63,918,000

หน

หน

หน

= 32.80%

= 9.06%

= 9.05%

บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3501

ใหบรกำรดำน Cloud

Computing แบบครบ

วงจร ตงแตบรกำรดำน

โครงสรำงพนฐำนคลำวด

ไปจนถงบรกำรดำนคลำวด

ซอฟตแวร ใหค�ำปรกษำ

ออกแบบ วำงระบบ

คอมพวเตอรและเครอขำย

เทคโนโลยสำรสนเทศ

และพฒนำระบบซอฟตแวร

ระบบงำน

550,000 JTS 538,264 หน = 97.87%

ขอมลทวไปของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

Page 31: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

30

ชอบรษท

และทตงส�านกงานใหญประเภทธรกจ

จ�านวนหน

ทจ�าหนายได

แลวทงหมด

จ�านวนหนและสดสวน

การถอหนสามญโดย JAS

และ/หรอบรษทยอย

4. ธรกจอนๆ (Other Businesses)

บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3575

ใหเชำพนทในอำคำร

ส�ำนกงำน

จสมน อนเตอรเนชนแนล

ทำวเวอร และใหบรกำร

ทเกยวเนอง

130,000,000 - ACU

- JSTC

69,999,993

60,000,000

หน

หน

= 53.85%

= 46.15%

บรษท ศนยบรกำรวทยำกำร อนเตอรเนต จ�ำกด

2/4 อำคำรชบบ ชน 10 ถนนวภำวดรงสต

แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพฯ 10210

โทรศพท 0-2779-7777

โทรสำร 0-2779-7111

เปนบรษทเพอกำรลงทน

หรอ Holding Company

12,000,000 JAS 4,500,000 หน = 37.50%

กองทนรวมโครงสรำงพนฐำน

บรอดแบนดอนเทอรเนต จสมน

บรษทหลกทรพยจดกำรกองทนรวม บวหลวง จ�ำกด

175 อำคำรสำธรซตทำวเวอร ชน 7 ชน 21

และ ชน 26 ถนนสำทรใต แขวงทงมหำเมฆ

เขตสำทร กรงเทพฯ 10120

โทรศพท 0-2674-6488 กด 8

โทรสำร 0-2679-5955

เปนกองทนรวมทจดตงขน

เพอระดมทนจำกผลงทน

ทวไปทงรำยยอย

และสถำบน เพอลงทน

ในกจกำรโครงสรำงพนฐำน

ประเภทโทรคมนำคม

5,500,000,000 JAS 1,293,150,000 หนวย = 23.51%

บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด

200 อำคำรจสมน อนเตอรเนชนแนล ทำวเวอร

หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

ด�ำเนนธรกจใหบรกำร

โทรศพทเคลอนท

122,071 JAS 122,068 หน = 100%

บรษททหยดด�าเนนกจการหรอไมมธรกรรมทมสาระส�าคญ

บรษท แจงวฒนะ แพลนเนอร จ�ำกด

200 ชน 29-30 หม 4 ถนนแจงวฒนะ

ต�ำบลปำกเกรด อ�ำเภอปำกเกรด

จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3152

ผบรหำรแผนฯ ของบรษท 10,000 JAS 9,993 หน = 100%

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3152

ลงทนในกจกำรทงภำยใน

และภำยนอกประเทศ

11,538,463 - JAS

- ACT

- ARS

4,594,134

3,994,325

3,000,000

หน

หน

หน

= 39.82%

= 34.18%

= 26.00%

ขอมลทวไปของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

Page 32: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

31

ชอบรษท

และทตงส�านกงานใหญประเภทธรกจ

จ�านวนหน

ทจ�าหนายได

แลวทงหมด

จ�านวนหนและสดสวน

การถอหนสามญโดย JAS

และ/หรอบรษทยอย

บรษททหยดด�าเนนกจการหรอไมมธรกรรมทมสาระส�าคญ

บรษท เอเซยส (ประเทศไทย) จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3152

กจกำรลงทน 195,000,000 JIOC 114,742,696 หน = 58.84%

บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3152

ส�ำรวจ ออกแบบ

และกอสรำงงำนโยธำ

ของโครงกำรโทรคมนำคม

ตำงๆ

2,000,000 - JAS

- ACU

1,600,000

399,995

หน

หน

= 80%

= 20%

บรษท โมไบล คอมมวนเคชน เซอรวสเสส จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3038

โทรสำร 0-2100-3152

ด�ำเนนธรกจเกยวกบ

โทรศพทเคลอนทระบบ

NMT 470 MHz

10,000,000 JAS 6,999,993 หน = 70%

บรษท ทร บบ จ�ำกด

200 หม 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด

อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร 11120

โทรศพท 0-2100-3000

โทรสำร 0-2100-3152

ด�ำเนนธรกจเกยวของกบ

อนเทอรเนตและอ-คอม

เมรซ

5,200,000 JAS 5,199,993 หน = 100%

บรษท เทเลคอม เค เอส ซ จ�ำกด

2/4 อำคำรสำมคคประกนภย

ชน 10 ถนนวภำวดรงสต แขวงทงสองหอง

เขตหลกส กรงเทพฯ 10210

โทรศพท 0-2779-7777

โทรสำร 0-2779-7111

จ�ำหนำยเครอง

คอมพวเตอร อปกรณ

โทรคมนำคม และ

ซอฟตแวร

100,000 JAS 40,000 หน = 40%

บรษท ผลตพลงงำน จ�ำกด

2034/132-161 ถนนเพชรบรตดใหม

แขวงบำงกะป เขตหวยขวำง กรงเทพฯ 10310

โทรศพท 0-2716-1600-700

โทรสำร 0-2716-1418

ด�ำเนนธรกจโรงไฟฟำ 10,000 JAS 1,500 หน = 15%

ขอมลทวไปของนตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

Page 33: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

32

ขอมลทวไปของบคคลอางอง

• นำยทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝำกหลกทรพย (ประเทศไทย) จ�ำกด

เลขท 93 ถนนรชดำภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง

กรงเทพมหำนคร 10400

โทรศพท (66) 0 2009 9000 โทรสำร (66) 0 2009 9476

• ผสอบบญช : บรษท ส�ำนกงำน อวำย จ�ำกด

เลขท 193/136-137 ชน 33 อำคำรเลครชดำ

ถนนรชดำภเษกตดใหม กรงเทพมหำนคร 10110

โทรศพท (66) 0 2264 0777 และ (66) 0 2661 9190

โทรสำร (66) 0 2264 0789-90 และ (66) 0 2661 9192

• ทปรกษำกฎหมำย : บรษท วระวงค, ชนวฒน และพำรทเนอรส จ�ำกด

ชน 22 อำคำรเมอรควร เลขท 540 ถนนเพลนจต

แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหำนคร 10330

โทรศพท (66) 0 2264 8000 โทรสำร (66) 0 2657 2222

4.1 ขอมลส�าคญอน

- ไมม -

Page 34: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

33

ผถอหน

5. ผถอหน

5.1 รายชอผถอหนใหญ

กลมผถอหนทถอหนสงสด 10 รำยแรกของบรษท ณ วนปดสมดทะเบยนพกกำรโอนหนลำสด (วนท 22 มถนำยน 2561)

มดงน

(จ�ำนวนหนทงหมด 7,697,328,569 หน)

รายชอผถอหน* จ�านวนหนทถอ% ของจ�านวน

หนทงหมด

1. นำยพชญ โพธำรำมก 4,295,246,452 55.80

2. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 332,082,971 4.31

3. บรษท ไทยเอนวดอำร จ�ำกด 315,703,572 4.10

4. บรษทหลกทรพย ไทยพำณชย จ�ำกด - 101S 225,896,500 2.93

5. นำยทศชวน นำนำวรำทร 109,000,000 1.42

6. นำยพธำน องคโฆษต 108,026,600 1.40

7. นำยจรสทธ วฒไกร 88,000,000 1.14

8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 68,305,932 0.89

9. นำงธญญำ ตจนดำ 65,085,000 0.85

10. นำยเกรกไกร ไตรบญญตกล 42,800,117 0.56

หมายเหต : *รายละเอยดกลมผถอหนรายใหญและประเภทกจการของผถอหนทเปนนตบคคล

บรษท ไทยเอนวดอาร จ�ากด % การถอหน-STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY 0.73-JPMORGANSECURITIESPLC 0.69-THEHONGKONGANDSHANGHAIBANKINGCORPORATIONLIMITED,SINGAPOREBRANCH 0.67-HSBC(SINGAPORE)NOMINEESPTELTD 0.59

5.2 ขอมลผถอหนของบรษทยอยทเปนบรษททประกอบธรกจหลก

1) บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

รายชอผถอหน จ�านวนหนทถอ% ของจ�านวน

หนทงหมด

1. บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 15,499,994 100.00

2. นำยอนพงษ โพธำรำมก 1 0.00

3. นำยสมบญ พชรโสภำคย 2 0.00

4. นำยทรงฤทธ กสมรสนำนนท 1 0.00

5. นำงสำวสำยใจ คตสน 1 0.00

6. นำงอไรพร เจรญจตร 1 0.00

Page 35: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

34

2) บรษท อควเมนท จ�ำกด

รายชอผถอหน จ�านวนหนทถอ% ของจ�านวน

หนทงหมด

1. บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 7,599,994 100.00

2. นำงชตวรรณ จนทรเนตร 1 0.00

3. นำยอนพงษ โพธำรำมก 1 0.00

4. นำยสมบญ พชรโสภำคย 1 0.00

5. นำยทรงฤทธ กสมรสนำนนท 1 0.00

6. นำงสำวสำยใจ คตสน 2 0.00

5.3 ขอตกลงระหวางผถอหนใหญ (shareholders’ agreement)

- ไมม -

Page 36: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

35

นโยบายการจายเงนปนผล

ของบรษทและบรษทยอย

6. นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทและบรษทยอย

คณะกรรมกำรบรษทมนโยบำย ทจะเสนอใหทประชมผถอหนพจำรณำจำยเงนปนผลใหแกผถอหนทวไปในอตรำไมต�ำกวำ

รอยละ 50 ของก�ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดตำมงบกำรเงนเฉพำะกจกำรในแตละป รำยละเอยดกำรจำยเงนปนผล 3 ป

ทผำนมำเปนดงน

รายละเอยด

การจายเงนปนผล

ป 2561 ป 2560 ป 2559

อตราหนละ คดเปนสดสวน อตราหนละ คดเปนสดสวน อตราหนละ คดเปนสดสวน

ระหวำงกำล ครงท 1 0.30 บำท 92.05

ของก�ำไรสะสม

ยงไมจดสรร

0.20 บำท 48.11

ของก�ำไรสะสม

ยงไมจดสรร

0.15 บำท 11.13

ของก�ำไรสะสม

ยงไมจดสรร

ระหวำงกำล ครงท 2 - - 0.15 บำท 31.99

ของก�ำไรสะสม

ระหวำงป

0.15 บำท 58.35

ของก�ำไรสะสม

ยงไมจดสรร

ประจ�ำป 0.28* บำท 97.27

ของก�ำไรสะสม

ณ วนท

31 ธนวำคม

0.20 บำท 42.48

ของก�ำไรสทธ

ส�ำหรบป

0.25 บำท 62.9

ของก�ำไรสะสมยง

ไมจดสรร

รวมทงป 0.58 บาท 113.59

ของก�าไรสทธ

ส�าหรบป

0.55 บาท 108.33

ของก�าไรสทธ

ส�าหรบป

0.55 บาท 134.45

ของก�าไรสะสม

ยงไมจดสรร

หมายเหต : *การจายเงนปนผลประจ�าป2561จะตองรอการอนมตจากทประชมผถอหนสามญประจ�าป2562ในวนท24เมษายน2562

ส�ำหรบนโยบำยกำรจำยเงนปนผลของบรษทยอยมรำยละเอยดดงน

- JTS มนโยบำยทจะจำยเงนปนผลในอตรำไมต�ำกวำรอยละ 40 ของก�ำไรสทธหลงหกภำษเงนไดนตบคคลตำม

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร ในแตละป โดยทกำรจำยเงนปนผลนนจะตองไมมผลกระทบตอกำรด�ำเนนงำนปกต

ของบรษท JTS อยำงมนยส�ำคญ อยำงไรกตำมบรษท JTS อำจก�ำหนดใหจำยเงนปนผลในอตรำนอยกวำอตรำ

ทก�ำหนดขำงตนได หำกบรษท JTS มควำมจ�ำเปนทจะตองน�ำเงนจำกก�ำไรสทธจ�ำนวนดงกลำวมำใชเพอขยำย

กำรด�ำเนนงำนของบรษท JTS ตอไป

- TTTBB มนโยบำยทจะจำยเงนปนผลในอตรำไมต�ำกวำรอยละ 40 ของก�ำไรสทธประจ�ำปจำกงบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ภำยหลงหกภำษเงนไดและหกส�ำรองตำมกฎหมำย และหลงจำกปฎบตตำมกฎหมำยและหลกเกณทในสญญำ

กยมเงนและภำระผกพนตำงๆ ของบรษท TTTBB เปนทเรยบรอยแลวในแตละป ทงนคณะกรรมกำรของบรษท

TTTBB มอ�ำนำจในกำรพจำรณำยกเวนไมด�ำเนนกำรตำมนโยบำยดงกลำว หรอเปลยนแปลงนโยบำยดงกลำวได

เปนครงครำว โดยอยภำยใตเงอนไขทกำรด�ำเนนกำรดงกลำวจะตองกอใหเกดประโยชนสงสด

- บรษทยอยอนๆ นนจะขนอยกบผลประกอบกำรของแตละบรษทยอยนนๆ และสภำพคลองในกระแสเงนสดในแตละป

Page 37: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

36

7. โครงสรางการจดการ

7.1 คณะกรรมการบรษท

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท คณะอนกรรมกำรชดตำงๆ และผมอ�ำนำจควบคมบรษท รวมทงจ�ำนวนครงในกำรประชม

คณะกรรมกำรบรษทและจ�ำนวนครงทกรรมกำรแตละรำยเขำรวมประชมในปทผำนมำ

ในป 2561 บรษทมกำรประชมคณะกรรมกำรบรษททงสน 8 ครง โดยมรำยละเอยดกำรเขำรวมประชมดงน

รายชอกรรมการ ต�าแหนงจ�านวนครง

ทเขารวมประชม

1. นำยสทธธรรม จรำธวฒน กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำรบรษท 7

2. ดร. วชต แยมบญเรอง กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 8

3. ดร. โยธน อนำวล กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ

และประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

8

4. นำงจนทรำ บรณฤกษ กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 8

5. นำยพชญ โพธำรำมก กรรมกำร* และประธำนเจำหนำทบรหำร 8

6. นำยสทธำ สวรชวทยกจ** กรรมกำร 7

7. นำยสพจน สญญพสทธกล กรรมกำร* 6

8. นำยธรศกด จรอศวพงศ กรรมกำร* และกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 8

9. นำยปลมใจ สนอำกร กรรมกำร และกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ 8

10. นำยยอดชำย อศวธงชย กรรมกำร และกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 8

11. นำงสำวสำยใจ คตสน กรรมกำร กรรมกำรผจดกำรใหญ

เลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท และเลขำนกำรบรษท

7

หมายเหต : *กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษท **ด�ารงต�าแหนงแทนนายสมบญพชรโสภาคยเมอวนท2มนาคม2561

รำยชอคณะกรรมกำรและผมอ�ำนำจควบคมบรษทยอยทเปนเปนธรกจหลก

1) บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

1. นำยธรศกด จรอศวพงศ กรรมกำร * และกรรมกำรผจดกำร

2. นำยสมบญ พชรโสภำคย กรรมกำร *

3. นำยสพจน สญญพสทธกล กรรมกำร *

4. นำยพชญ โพธำรำมก กรรมกำร *

5. นำงสำวสำยใจ คตสน กรรมกำร

หมายเหต:*กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษท

โครงสรางการจดการ

Page 38: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

37

2) บรษท อควเมนท จ�ำกด

1. นำยสมบญ พชรโสภำคย กรรมกำร*

2. นำยธรศกด จรอศวพงศ กรรมกำร *

3. นำยสพจน สญญพสทธกล กรรมกำร *

4. นำยพชญ โพธำรำมก กรรมกำร *

หมายเหต:*กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษท

7.2 ผบรหาร

รายชอผบรหารของบรษท มจ�ำนวน 6 ทำน ดงน

1. นำยพชญ โพธำรำมก ประธำนเจำหนำทบรหำร

2. นำงสำวสำยใจ คตสน กรรมกำรผจดกำรใหญ

3. นำงชนกมล ตรสทธำชพ Chief Financial Officer ฝำยกำรเงน

4. นำงนตย วเสสพนธ ผอ�ำนวยกำร ฝำยกำรเงน

5. นำงสำวศนนำถ จงภกดไพศำล ผอ�ำนวยกำร ฝำยบญช

6. นำงอไรพร เจรญจตร ผอ�ำนวยกำร ฝำยก�ำกบและดแลกฎระเบยบ

Page 39: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

38

คณ

ะกรรมการบรษท

ประธานเจาหนาทบรหาร

คณ

ะกรรมการก�าหนดคาตอบแทนและสรรหา

คณ

ะกรรมการบรหารความเสยง

ส�านกประธานเจาหนาทบรหาร

กรรมการผจดการใหญ

ฝำยบรหำรส�ำนกงำน

ฝำยธรกจเพอสงคม

ฝำยก�ำกบและ

ดแลกฎระเบยบ

ฝำยบญ

ฝำยกำรเงน

ฝำยกลยทธ

และวำงแผน

ฝำยฝกอบรม

และพฒ

นำกำรบคลำกร

ฝำยเทคโนโลยสำรสนเทศ

และวจยและพฒ

นำ

ฝำยทรพยำกรบคคล

คณ

ะกรรมการตรวจสอบ

ส�านกตรวจสอบภายใน

โครงสรางภายในของบรษท JAS

Page 40: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

39

รายชอผบรหารของบรษทยอยทเปนเปนธรกจหลก

1) บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด มผบรหำรจ�ำนวน 3 ทำน ดงน

1. นำยธรศกด จรอศวพงศ กรรมกำรผจดกำร

2. นำงสำวศนนำถ จงภกดไพศำล ผอ�ำนวยกำร ฝำยบญชและกำรเงน

3. นำงสำวลกขณำ มลศร ผจดกำรอำวโส ฝำยบรหำรส�ำนกงำน

โครงสรางภายในของ JSTC

กรรมการผจดการ

ส�านกกรรมการผจดการ

ฝำยบญชและกำรเงน ฝำยบรหำรส�ำนกงำน

2) บรษท อควเมนท จ�ำกด มผบรหำรจ�ำนวน 4 ทำน ดงน

1. นำงนงลกษณ พงษศรหดลชย ผจดกำรทวไป

2. นำยก�ำชย วงศเกลดนำค ผชวยผจดกำรทวไป

3. นำงจรวส ประยรยวง ผชวยผอ�ำนวยกำร Satellite Business Section

4. นำงกำญจนำ สบกจวรรณชย ผจดกำรอำวโส Accounting & Finance Section

โครงสรางภายในของ ACU

คณะกรรมการบรษท

ผจดการทวไป

Satellite Business

Section

Business Development

Section

Administration

Section

Accounting & Finance

Section

Page 41: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

40

7.3 เลขานการบรษท

เลขำนกำรบรษท ไดแก นำงสำวสำยใจ คตสน โดยมหนำทควำมรบผดชอบ ดงน

1. จดท�ำและเกบรกษำเอกสำรดงตอไปน

- ทะเบยนกรรมกำร

- หนงสอนดประชมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ�ำปของบรษท

- หนงสอนดประชมผถอหน และรำยงำนกำรประชมผถอหน

2. เกบรกษำรำยงำนกำรมสวนไดเสยทรำยงำนโดยกรรมกำรหรอผบรหำร

3. ด�ำเนนกำรอนๆ ตำมทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนประกำศก�ำหนด

เลขำนกำรบรษทมบทบำท หนำท และควำมรบผดชอบตำมหนำทตอทงคณะกรรมกำรบรษทและผถอหน โดยตอง

ปฏบตหนำทดวยควำมซอสตยสจรต (duty of loyalty) ใชควำมระมดระวงอยำงมเหตผล (duty of care) ท�ำหนำท

ตำมทไดรบควำมไววำงใจ (fiduciary duty) ปฏบตตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษท และงำนอนๆ ทไดรบมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำร ซงมรำยละเอยดโดยสงเขปดงน

1. กำรจดประชมคณะกรรมกำรบรษท

2. กำรจดประชมผถอหน

3. จดเกบรำยงำนกำรมสวนไดเสยทรำยงำนโดยกรรมกำรหรอผบรหำร และรำยงำนกำรประชมไว ในททปลอดภย

ณ ส�ำนกงำนทท�ำกำรของบรษท

4. ท�ำหนำทรวบรวมขอมลกำรด�ำเนนงำนของบรษท เพอจดท�ำแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1)

และรำยงำนประจ�ำป (แบบ 56-2) ใหถกตองและครบถวนตำมกฎระเบยบของส�ำนกงำน ก.ล.ต. รวมทงน�ำสง

ใหผถอหน และหนวยงำนทเกยวของ ใหแลวเสรจภำยในระยะเวลำตำมทกฎหมำยก�ำหนด

5. ใหค�ำแนะน�ำและบรกำรดำนตำงๆ แกกรรมกำรได ไมวำจะเปนเรองกจกำรของบรษท ขนตอนและวธปฏบตตำงๆ

ในบรษท หลกกำรบรหำรควำมเสยง ขอก�ำหนดตำงๆ ในขอบงคบของบรษท เชน กำรสงหนงสอเชญประชม

กำรลงมตพเศษ องคประชม กระบวนกำรแตงตงกรรมกำร ขนตอนกำรประชมสำมญประจ�ำป เปนตน ควำมร

เกยวกบกฎหมำยตำงๆ ไดแก กฎหมำยวำดวยบรษทและหนำทควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษท

ตำมกฎหมำย กฎหมำยและกฎระเบยบเกยวกบกำรจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย และกำรเปดเผยขอมล เปนตน

6. ดแลใหคณะกรรมกำรบรษท จดท�ำแบบกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนประจ�ำปของคณะกรรมกำรบรษท และประธำน

เจำหนำทบรหำร เพอประเมนถงผลกำรปฏบตงำนอยำงตอเนอง และรวบรวมแบบประเมนดงกลำว น�ำมำจดท�ำ

รำยงำนสรปผลกำรประเมนเพอน�ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท

7. เกบรกษำทะเบยนกรรมกำร และขอมลกำรแตงตงกรรมกำรบรษท รวมทงตรวจสอบควำมถกตองของวำระ

กำรแตงตงกรรมกำรใหม ดแลใหขอมลเกยวกบขอบงคบของบรษทวำมขอก�ำหนดเกยวกบกำรแตงตงกรรมกำร

ในกำรประชมสำมญประจ�ำปอยำงไร

8. ผลกดนใหคณะกรรมกำรบรษท ปฏบตตำมหลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทดหรอบรรษทภบำลทดของบรษท

9. ดแลเรองกำรเปดเผยขอมลสำรสนเทศทส�ำคญของบรษท ใหถกตอง ทนเวลำ และโปรงใส รวมทงแนะน�ำ

ในกำรปฏบตตำมกฎเกณฑกำรเปดเผยขอมลของตลำดหลกทรพย

10. ด�ำเนนกำรในเรองอนๆ ตำมทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนประกำศก�ำหนด

Page 42: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

41

7.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหารของบรษท

คาตอบแทนทเปนตวเงน

1) คณะกรรมกำรของบรษทและบรษทยอยทเปนธรกจหลก

1.1) บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

1.1.1) คำตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะอนกรรมกำรชดตำงๆ แยกตำมต�ำแหนง

ต�าแหนงคาตอบแทน/เดอน/คน

(บาท)

คาบ�าเหนจ/ป/คน

(บาท)

ประธำนคณะกรรมกำร (รบเพม) 80,000 1,040,000

กรรมกำรอสระ 50,000 -

กรรมกำรทเปนผบรหำร * 30,000 240, 000

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 35,000 -

กรรมกำรตรวจสอบ 25,000 740,000

ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ 20,000 -

กรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ 10,000 -

ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 20,000 -

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง 10,000 -

หมายเหต *นายพชญโพธารามกไมขอรบคาตอบแทนตามต�าแหนงและคาบ�าเหนจในฐานะกรรมการบรษท

1.1.2) คำตอบแทนของคณะกรรมกำรและคณะอนกรรมกำรชดตำงๆ เปนรำยบคคล

รายชอกรรมการป 2561

(บาท)รายละเอยดคาตอบแทน

1. นำยสทธธรรม จรำธวฒน 2,600,000 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

2. ดร. วชต แยมบญเรอง 1,934,563 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

3. ดร. โยธน อนำวล 1,930,817 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

4. นำงจนทรำ บรณฤกษ 1,727,231 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

5. นำยพชญ โพธำรำมก* - -

6. นำยสทธำ สวรชวทยกจ 549,510*** เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

7. นำยสพจน สญญพสทธกล 721,739 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

8. นำยธรศกด จรอศวพงศ 731,412 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

9. นำงสำวสำยใจ คตสน 758,652 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

10. นำยปลมใจ สนอำกร 753,731 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

11. นำยยอดชำย อศวธงชย 711,412 เงนเดอน คำบ�ำเหนจ และสทธประโยชนอนๆ**

หมายเหต : * นายพชญโพธารามกไมขอรบคาตอบแทนตามต�าแหนงและคาบ�าเหนจในฐานะกรรมการบรษท

** คาตอบแทนกรรมการในสวนสทธประโยชนอนๆไดแกสทธการเบกคารกษาพยาบาลผปวยในโรงพยาบาล(IPD)สทธการเบกคารกษาพยาบาลผปวยนอก(OPD)และคาใชจายอนๆทเกยวเนองกบการเจบปวยสทธการเปนสมาชกกฬาสโมสรตางๆและสทธการสมครสมาชกโรงแรมตางๆทงนจ�านวนทแตกตางกน เนองจากกรรมการแตละทานแสดงความตองการในสวนสทธประโยชนอนๆไมเหมอนกน

*** นายสทธาสวรชวทยกจด�ารงต�าแหนงกรรมการแทนนายสมบญพชรโสภาคยตงแตวนท2มนาคม2561จงคดคาบ�าเหนจตามสดสวนในการด�ารงต�าแหนง

Page 43: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

42

1.2) บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

- กรรมกำรทเปนผบรหำรไมไดรบคำตอบแทน

1.3) บรษท อควเมนท จ�ำกด

- กรรมกำรทเปนผบรหำรไมไดรบคำตอบแทน

2) ผบรหำรของบรษทและบรษทยอยทเปนธรกจหลก

บรษทและบรษทยอย จ�านวน (คน) ป 2561 (บาท) รายละเอยดคาตอบแทน

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 8 37,808,692 เงนเดอน

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด 3 7,110,720 เงนเดอน

บรษท อควเมนท จ�ำกด 4 6,402,000 เงนเดอน

รวม 15 51,321,412

คาตอบแทนอน

บรษทไดจดตงกองทนส�ำรองเลยงชพขนเพอเปนสวสดกำรและหลกประกนแกพนกงำนเมอออกจำกงำน ทพพลภำพ

ปลดเกษยณ ตำย หรอลำออกจำกกองทน โดยให ใชชอกองทนส�ำรองเลยงชพ จสมน กรป ซงจดทะเบยนแลว ซงเงน

ในกองทนฯ ประกอบดวย เงนจำกฝำยพนกงำนสะสมในอตรำรอยละ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 หรอ 15 ตำมอตรำท

พนกงำนแตละรำยเลอกสะสม และเงนจำกบรษทสมทบใหในอตรำรอยละ 3 ถง 8 ของคำจำงของพนกงำน โดยยดอำยงำน

ของพนกงำนเปนเกณฑ

7.5 บคลากร

รำยละเอยดเกยวกบพนกงำนของบรษทและบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

รายการ

จ�านวน

พนกงาน

(คน)

จ�านวนเงน

คาตอบแทน

(บาท)

รายละเอยดคาตอบแทน

1. บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 108 99,487,126 เงนเดอน คำลวงเวลำ

2. บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

และบรษทยอย

12,102 3,341,584,006 เงนเดอน คำลวงเวลำ

Page 44: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

43

จ�ำนวนพนกงำนในสำยงำนหลกของบรษท ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

ฝาย จ�านวนพนกงาน (คน)

1. ส�ำนกประธำนเจำหนำทบรหำร 25*

2. ส�ำนกตรวจสอบภำยใน 3

3. บรหำรส�ำนกงำน 14

4. ธรกจเพอสงคม 3

5. ก�ำกบและดแลกฎระเบยบ 5

6. บญช 11

7. กำรเงน 7

8. ฝกอบรมและพฒนำบคลำกร 6

9. เทคโนโลยสำรสนเทศและวจยและพฒนำ 12

10. ทรพยำกรบคคล 22

รวม 108

หมายเหต : *จ�านวนพนกงานของบรษทรวมประธานเจาหนาทบรหาร

นโยบายในการพฒนาบคลากรของบรษท

ทำมกลำงกำรแขงขนและควำมกำวหนำทำงเทคโนโลย ทสงผลตอเศรษฐกจและสงคม ท�ำใหเกดกำรเปลยนแปลงพฤตกรรม

กำรใชชวต และกำรด�ำเนนธรกจปจจบน ดงนน บรษทจงใหควำมส�ำคญตอกำรบรหำรทรพยำกรบคคลอยำงมประสทธภำพ

ยงยน และสอดคลองกบทศทำงของธรกจเปนส�ำคญ ตงแตกระบวนกำรสรรหำและคดเลอกบคลำกร สงเสรมกำรพฒนำ

บคคลำกรทกระดบอยำงตอเนอง โดยเพมทกษะ ควำมร ควำมสำมำรถ สรำงควำมพรอม ตอบสนองควำมตองกำร

ทำงธรกจ และพรอมรบมอกบกำรเปลยนแปลงทเกดขนตลอดเวลำ

บรษทไดจดท�ำแผนกำรอบรม โดยเนนกำรน�ำไปใชประโยชนในกำรท�ำงำนใหมำกทสด มกำรอบรมสมมนำ ทงภำยในและ

ภำยนอก โดยวทยำกรผมควำมรควำมสำมำรถจำกภำยนอก และจำกผมประสบกำรณภำยในองคกร วดผลในกำรน�ำไป

ประยกตใช ในงำนเปนส�ำคญ ตลอดจนสำมำรถถำยทอดควำมรทไดรบใหกบทมงำนหรอผเกยวของไดดวย มกำรสอนงำน

โดยหวหนำงำน (Coaching) กำรเรยนรจำกกำรปฏบตงำนจรง (On the Job Training) และกำรศกษำดงำนทงภำยใน

และภำยนอกประเทศ

พนกงำนระดบผบรหำรและหวหนำงำน ไดรบกำรพฒนำทกษะตำงๆ ทำงดำนกำรบรหำร กำรจดกำร หวหนำงำน เทคโนโลย

กำรวำงแผนกลยทธตำงๆ และอนๆ ทเกยวของ ระดบปฎบตกำรพฒนำทกษะดำนกำรขำย กำรตลำด กำรบรกำร งำนชำง

เทคนค คอมพวเตอร และอนๆ ทเกยวของ เฉลยทกระดบคนละไมต�ำกวำ 75 ชวโมงตอป

นอกจำกนบรษทยงไดปลกฝงคำนยมในองคกรใหเปนสงคมแหงกำรเรยนร และแบงปน สงเสรมคณภำพชวตทด

ดวยสงแวดลอมทดในบรษท มสวสดกำร มควำมกำวหนำ และมคำตอบแทนทเหมำะสม สงผลใหพนกงำนมทศนคตทด

ตอองคกร มควำมรก ควำมซอสตย และท�ำงำนใหอยำงเตมประสทธภำพ

บรษทเชอมนวำกำรพฒนำทรพยำกรบคคล ใหถงพรอมทงควำมร ควำมสำมำรถ และทศนคตทด และมคณธรรม

จะสงผลใหบรษทด�ำเนนธรกจไดอยำงรำบรน และประสบควำมส�ำเรจอยำงยงยนตอไป

Page 45: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

44

8. การก�ากบดแลกจการ

ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ไดออกหลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทดส�ำหรบบรษท

จดทะเบยนป 2560 (CG Code) มผลใชบงคบตงแตเดอนมนำคม 2560 ซงประกอบดวยหลกปฏบต 8 ขอหลก

โดยในปทผำนมำบรษท ยงคงปฏบตตำมหลกกำรก�ำกบดแลกจกำรทดอยำงตอเนอง โดยแบงเปน 5 หมวด ตำมแนวทำง

กำรก�ำกบดแลกจกำรทด ดงน

8.1 นโยบายการก�ากบดแลกจการ

หมวดท 1 สทธของผถอหน (The Rights of Shareholders)

บรษทตระหนกและใหควำมส�ำคญในสทธพนฐำนตำงๆ ของผถอหนทงในฐำนะของนกลงทนในหลกทรพย และในฐำนะ

เจำของบรษท เชน สทธในกำรซอ ขำยหรอโอน หลกทรพยทตนถออย สทธในกำรทจะไดรบสวนแบงผลก�ำไรจำกบรษท

สทธในกำรไดรบขอมลของบรษทอยำงเพยงพอ สทธตำงๆ ในกำรประชมผถอหน สทธในกำรแสดงควำมคดเหน สทธ

ในกำรรวมตดสนใจในเรองส�ำคญของบรษท เชน กำรจดสรรเงนปนผล กำรแตงตง หรอถอดถอนกรรมกำร กำรแตงตง

ผสอบบญช กำรอนมตธรกรรมทส�ำคญและมผลตอทศทำงในกำรด�ำเนนธรกจของบรษท กำรแกไขหนงสอบรคณหสนธ

ขอบงคบของบรษท เปนตน

นอกเหนอจำกสทธพนฐำนตำงๆ ขำงตนแลว บรษทยงไดด�ำเนนกำรในเรองตำงๆ ทเปนกำรสงเสรม และอ�ำนวย

ควำมสะดวกในกำรใชสทธของผถอหน ดงน

1. บรษทจะจดใหมกำรประชมใหญสำมญประจ�ำป โดยจะจดภำยใน 4 เดอนนบจำกวนสนสดรอบบญช ส�ำหรบ

กำรประชมผถอหนครำวอน จะเปนกำรประชมวสำมญผถอหน ซงคณะกรรมกำรจะเรยกประชมตำมทเหนสมควร

ในกำรจดประชมดงกลำวบรษทจะจดสงหนงสอนดประชมพรอมทงขอมลประกอบกำรประชมตำมวำระตำงๆ

ใหผถอหนรบทรำบลวงหนำกอนวนประชม 7 วนหรอ 14 วน แลวแตเรองทจะพจำรณำ และลงประกำศหนงสอพมพ

แจงวนนดประชมลวงหนำเปนเวลำ 3 วนตดตอกนกอนทจะถงวนประชม โดยในแตละวำระกำรประชมจะม

ขอเทจจรงและเหตผลรวมทงควำมเหนของคณะกรรมกำรประกอบ

2. ในกรณทผถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำร

อสระหรอบคคลใดๆ เขำรวมประชมแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทไดจดสงไป

พรอมกบหนงสอนดประชมหรอ Download ไดจำก Website ของบรษท

3. ในกำรประชมบรษทจะเปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถซกถำมหรอแสดงควำมเหนตอทประชมในประเดนตำงๆ

อยำงเทำเทยมกน ทงนในกำรประชมผถอหนจะมกรรมกำร และผบรหำรทเกยวของเขำรวมประชมเพอตอบค�ำถำม

ในทประชม รวมทงจะมกำรบนทกประเดนซกถำม และขอคดเหนทส�ำคญไว ในรำยงำนกำรประชม เพอใหผถอหน

สำมำรถตรวจสอบได

4. ภำยหลงกำรประชมแลวเสรจ บรษทจะจดท�ำรำยงำนกำรประชม โดยใหแสดงขอมลอยำงถกตองครบถวนเพอ

ใหผถอหนสำมำรถตรวจสอบได

การก�ากบดแลกจการ

Page 46: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

45

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บรษทมนโยบำยทจะสรำงควำมเทำเทยมกนใหเกดขนกบผ ถอหนทกรำย ทกกลม ไมวำจะเปนผ ถอห นรำยใหญ

ผถอหนสวนนอย นกลงทนสถำบน หรอผถอหนตำงชำตอยำงแทจรง โดยเฉพำะกบผถอหนสวนนอย บรษทก�ำหนดให

กรรมกำรอสระเปนผมหนำทดแล

ในกำรนดประชมผถอหนของบรษท บรษทมนโยบำยใหประกำศก�ำหนดกำรประชมและวำระกำรประชมผถอหนไว

บนเวบไซตของบรษท ลวงหนำไมนอยกวำ 30 วน โดยแสดงไวทงภำษำไทย และภำษำองกฤษ เพออ�ำนวยควำมสะดวก

ใหแกผลงทนทงชำวไทย และตำงประเทศ

กำรด�ำเนนกำรประชมเปนไปตำมขอบงคบบรษทตำมล�ำดบวำระกำรประชม มกำรเสนอรำยละเอยดในแตละวำระครบถวน

มกำรแสดงขอมลประกอบกำรพจำรณำอยำงชดเจน รวมทงจะไมเพมวำระกำรประชมทไมแจงใหผถอหนทรำบลวงหนำ

โดยไมจ�ำเปน โดยเฉพำะวำระทมควำมส�ำคญทผถอหนตองใชเวลำในกำรศกษำขอมลกอนกำรตดสนใจ ทงนในกรณท

ผถอหนไมสำมำรถเขำรวมประชมดวยตนเอง บรษทเปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำรอสระหรอบคคล

ใดๆ เขำรวมประชมแทนตนได โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบหนงแบบใดทบรษทไดจดสงไปพรอมกบหนงสอนดประชม

หรอ Download ไดจำก Website ของบรษท

กำรลงคะแนนเสยงเปนไปอยำงโปรงใสตำมล�ำดบวำระทก�ำหนด ในระหวำงกำรประชม ผถอหนมสทธออกเสยงเหนดวย

ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในกำรพจำรณำวำระตำงๆ ตลอดจนวำระทส�ำคญ เชน กำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน กำรท�ำ

รำยกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงสนทรพย เปนตน ส�ำหรบวำระกำรเลอกตงกรรมกำรจะเปดโอกำสใหผถอหนไดใชสทธในกำร

เลอกตงกรรมกำรดวยกำรลงมตเปนรำยคน เพอเลอกตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทครบก�ำหนดกำรด�ำรงต�ำแหนงตำมวำระ

บรษทมนโยบำยในกำรเปดเผยขอมลกำรท�ำรำยกำรระหวำงกน รำยกำรทเกยวโยงกนหรออนๆ ตำมเกณฑทก�ำหนดโดย

หนวยงำนก�ำกบดแลตำงๆ ของบรษทจดทะเบยน

บรษทจดท�ำบนทกขอก�ำหนดดำนจรยธรรม ระบถงกำรรกษำควำมลบของบรษทส�ำหรบพนกงำน เพอปองกนกำรเปด เผย

ขอมลหรอขำวสำรอนเปนควำมลบของบรษทและบรษทยอย และมบทลงโทษส�ำหรบผ ทน�ำขอมลภำยในไปใช

เพอประโยชนสวนตน หรอใช ในทำงทท�ำใหบรษทไดรบควำมเสอมเสยหรอเสยหำย รวมทงตองไมท�ำกำรซอขำย โอน

หรอรบโอนหลกทรพยของบรษทโดยใชควำมลบ และ/หรอขอมลภำยใน และ/หรอเขำท�ำนตกรรมอนใดโดยใชควำมลบ

และ/หรอ ขอมลภำยในของบรษทอนกอใหเกดควำมเสยหำยตอบรษทไมวำโดยทำงตรงหรอทำงออม

บรษทไดก�ำหนดมำตรกำรปองกนกำรใชขอมลภำยในโดยมชอบ (Insider Trading) ของบคคลทเกยวของซงหมำยถง

กรรมกำร ผบรหำร และพนกงำน ในหนวยงำนทเกยวของกบขอมลภำยใน (รวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

ของบคคลดงกลำว) โดยหำมบคคลทเกยวของท�ำกำรซอขำยหลกทรพยของบรษทภำยใน 1 เดอน กอนมกำรเปดเผย

งบกำรเงนรำยไตรมำส และงบกำรเงนประจ�ำป บรษทได ใหขอมลแกกรรมกำรและผบรหำรเกยวกบหนำททผบรหำร

ตองรำยงำนกำรถอหลกทรพยในบรษท และบทก�ำหนดโทษตำม พรบ. หลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535

และตำมขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และในกรณทกรรมกำรหรอผบรหำรมกำรซอขำยหลกทรพย

ของบรษทตองรำยงำนกำรถอหลกทรพยในบรษทของตนเอง คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะตำมมำตรำ 59

แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนท�ำกำร ใหส�ำนกงำน ก.ล.ต. ทรำบ

เพอเผยแพรตอสำธำรณะตอไป

Page 47: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

46

ทงน บรษทไดก�ำหนดโทษทำงวนยส�ำหรบผแสวงหำผลประโยชนจำกกำรน�ำขอมลภำยในของบรษทไปใช หรอน�ำไป

เปดเผย จนอำจท�ำใหบรษทไดรบควำมเสยหำย โดยพจำรณำลงโทษตำมควรแกกรณ ไดแก กำรตกเตอนดวยวำจำ

กำรตกเตอนเปนหนงสอ กำรภำคทณฑ ตลอดจนกำรเลกจำงพนสภำพกำรเปนพนกงำนดวยเหตไลออก ปลดออก

หรอใหออก แลวแตกรณ เปนตน

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย (The Role of Stakeholders)

บรษทได ใหควำมส�ำคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมไมวำจะเปนผมสวนไดเสยภำยใน ไดแก พนกงำนและผบรหำร

ของบรษท หรอผมสวนไดเสยภำยนอก เชน เจำหน ลกคำ เปนตน โดยบรษทตระหนกดวำกำรสนบสนน และขอคดเหน

จำกผมสวนไดเสยทกกลมจะเปนประโยชน ในกำรด�ำเนนงำนและกำรพฒนำธรกจของบรษท ดงนนบรษทจะปฏบต

ตำมกฎหมำยและขอก�ำหนดทเกยวของ เพอใหสทธของผมสวนไดเสยดงกลำวไดรบกำรดแลเปนอยำงด นอกจำกน

บรษทยงใหควำมส�ำคญกบกำรปฏบตอยำงเทำเทยมกนภำยใตหลกกำรสทธมนษยชน และจะไมมสวนรวมกบกำรกระท�ำใดๆ

ทขดตอหลกสทธมนษยชน บรษทสนบสนนและเคำรพเรองกำรปกปองสทธมนษยชน และมแนวทำงคมครองสทธ

ของผมสวนไดเสยทกกลมตำมทกฎหมำยก�ำหนด

ส�ำหรบเรองทรพยสนทำงปญญำหรอลขสทธนน บรษทมนโยบำยในกำรปฏบตตำมกฎหมำยใหควำมคมครองทรพยสน

ทำงปญญำทประกำศใชอยำงเครงครด เพอมใหเกดผลกระทบตอผมสวนไดเสยทเกยวของทกกลม

บรษทยงมนโยบำยในกำรตอตำนกำรทจรต และจำยสนบนเพอผลประโยชนทำงธรกจ โดยไดก�ำหนดไว ในจรรยำบรรณ

พนกงำน เพอใหพนกงำนทรำบและน�ำไปปฏบต บรษทไมมนโยบำยเสนอเงน สงจงใจ ของก�ำนล สทธประโยชนพเศษ

ในรปแบบใดๆ ไมวำทำงตรงหรอทำงออมเพอใหไดมำซงประโยชนหรอควำมไดเปรยบทำงธรกจ บรษทยงสงเสรมให

มควำมรวมมอระหวำงบรษทและกลมผมสวนไดเสยแตละกลม เพอสรำงควำมมนคงใหแกบรษทตำมแนวทำงดงตอไปน

ผถอหน : บรษทมงมนเปนตวแทนทดของผถอหนในกำรด�ำเนนธรกจ เพอสรำงควำมพงพอใจสงสดแกผถอหน

โดยค�ำนงถงกำรเจรญเตบโตของมลคำบรษทในระยะยำวรวมทงกำรด�ำเนนกำรเปดเผยขอมล

อยำงโปรงใสและเชอถอได

พนกงำน : บรษทตระหนกถงควำมส�ำคญของพนกงำนบรษทซงเปนทรพยำกรทมคำยงของบรษท บรษทจง

มงใหกำรสนบสนนในกำรพฒนำศกยภำพของทรพยำกรบคคล เพอใหเกดประโยชนสงสดแกบรษท

อกทงยงสงเสรมใหพนกงำนมสวนรวมในกำรสรำงวฒนธรรมองคกรทด มกำรท�ำงำนเปนทม

และเสรมสรำงบรรยำกำศและควำมรสกปลอดภยในกำรท�ำงำน จดใหมสวสดกำร สภำพแวดลอมทด

ปลกฝงใหมจตส�ำนกในกำรปฏบตงำนดวยควำมซอสตยสจรต และค�ำนงถงผลกระทบตอองคกร

และบคคลภำยนอก

คแขง : บรษทปฏบตตอคแขงขนตำมกรอบกตกำกำรแขงขนทเปนธรรม โดยรกษำบรรทดฐำนของขอพงปฏบต

ในกำรแขงขน

ลกคำ : บรษทมควำมมงมนทจะตอบสนอง และใหบรกำรทด เพอสรำงควำมพงพอใจและควำมเชอมน

ใหกบลกคำ

คคำและเจำหน : บรษทมนโยบำยทจะปฏบตตอคคำและเจำหนอยำงเปนธรรม เปนไปตำมเงอนไขทำงกำรคำ และ/หรอ

ขอตกลงในสญญำทท�ำรวมกน เพอกอใหเกดควำมสมพนธอนดทำงธรกจซงจะเปนประโยชนทกฝำย

Page 48: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

47

ชมชนและสงคม : บรษทไดเขำรวมโครงกำรและใหกำรสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอสงคม เชน กำรจดกจกรรม

เพอสงคม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพำะอยำงยงกำรให โรงเรยนในชนบท

ใชอนเทอรเนตควำมเรวสงและ WiFi โดยไมคดคำใชจำย บรจำคเงนและสงของใหกบมลนธ

และองคกรตำงๆ โดยกระท�ำอยำงตอเนองเสมอ

สงแวดลอม : บรษทตระหนกถงควำมส�ำคญของมลภำวะและสงแวดลอมทอำจกระทบตอชมชน อยำงไรกตำม

ประเภทธรกจของบรษท ไมท�ำใหเกดผลกระทบตอสภำพแวดลอมแตอยำงใด

ทงน บรษทจะปฏบตตำมขอก�ำหนดของกฎหมำยและกฎระเบยบตำงๆ ทเกยวของ เพอใหสทธของผมสวนไดเสยเหลำน

ไดรบกำรดแลอยำงด

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมกำรบรษทใหควำมส�ำคญตอกำรเปดเผยขอมลทมควำมถกตอง ครบถวนและโปรงใส ทงรำยงำนขอมลทำงกำรเงน

และขอมลทวไป ตำมหลกเกณฑของส�ำนกงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนขอมลอนทส�ำคญ

ทมผลกระทบตอรำคำหลกทรพยของบรษท ซงลวนมผลตอกระบวนกำรตดสนใจของผลงทน และผมสวนไดเสยของบรษท

โดยบรษทไดเผยแพรขอมลสำรสนเทศของบรษท ตอผถอหน นกลงทน และสำธำรณชนผำนชองทำง และสอกำรเผยแพร

ขอมลตำงๆ ของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และท�ำกำรเปดเผยใน website ของบรษท

ในสวนของงำนดำนผลงทนสมพนธนน บรษทไดมอบหมำยใหฝำยกำรเงน ท�ำหนำทตดตอสอสำรกบผลงทนสถำบน

ผถอหน รวมทงนกวเครำะหและภำครฐทเกยวของ สวนกำรรำยงำนสำรสนเทศตำงๆ ของบรษท ฝำยก�ำกบและดแล

กฎระเบยบเปนผรบผดชอบ

คณะกรรมกำรบรษทเปนผรบผดชอบตองบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอย และสำรสนเทศทำงกำรเงนทปรำกฏใน

รำยงำนประจ�ำป งบกำรเงนดงกลำว จดท�ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย โดยเลอกใช

นโยบำยบญชทเหมำะสมและถอปฏบตอยำงสม�ำเสมอ รวมทงมกำรเปดเผยขอมลอยำงเพยงพอในงบกำรเงน ซงในกำรน

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเปนผสอบทำนคณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนและระบบควบคมภำยใน รวมถงกำรเปดเผย

ขอมลส�ำคญอยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะไดน�ำเสนอควำมเหนของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรบรษทและทประชมผถอหนตำมล�ำดบ

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษทประกอบดวยบคคลซงมควำมรควำมสำมำรถ โดยเปนผมบทบำทส�ำคญในกำรก�ำหนดนโยบำย

และภำพรวมขององคกร ตลอดจนมบทบำทส�ำคญในกำรก�ำกบดแล ตรวจสอบและประเมนผลกำรด�ำเนนงำน

ของบรษทใหเปนไปตำมแผนทวำงไวอยำงเปนอสระ

โครงสรำงคณะกรรมกำรของบรษทประกอบดวยกรรมกำรอสระเทำกบ 4 ทำน จำกกรรมกำรทงหมด 11 ทำน

ซงจะท�ำใหเกดกำรถวงดลในกำรออกเสยงในกำรพจำรณำเรองตำงๆ และมคณะกรรมกำรตรวจสอบซงประกอบดวย

กรรมกำรอสระ 3 ทำน ท�ำหนำทสอบทำนกำรบรหำรงำนบรษทดวย

Page 49: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

48

วาระการด�ารงต�าแหนงของกรรมการ

ตำมขอบงคบของบรษทก�ำหนดไววำ ในกำรประชมสำมญประจ�ำป กรรมกำรตองออกจำกต�ำแหนงหนงในสำม

ถำจ�ำนวนกรรมกำรทจะแบงออกใหตรงเปนสำมสวนไมได กใหออกโดยจ�ำนวนใกลทสดกบสวนหนงในสำม

กรรมกำรทจะตองออกจำกต�ำแหนงในปแรกและปทสองภำยหลงจดทะเบยนบรษทนน ให ใชวธจบสลำกกนวำ

ผ ใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมกำรคนทอยในต�ำแหนงนำนทสดนนเปนผออกจำกต�ำแหนง อยำงไรกตำม

กรรมกำรทออกตำมวำระนนอำจไดรบเลอกเขำมำด�ำรงต�ำแหนงใหมกได กำรด�ำรงต�ำแหนงตดตอกนไดนำนทสด

ของกรรมกำรและกรรมกำรชดยอยตำงๆ บรษทจะพจำรณำจำกคณสมบตและควำมเหมำะสมของกรรมกำร

แตละทำนในกำรด�ำรงต�ำแหนงตอไป

คณะกรรมกำรเหนชอบใหน�ำเรองจ�ำนวนบรษททกรรมกำรแตละคนด�ำรงต�ำแหนงอยมำเปนสวนประกอบส�ำคญ

ในกำรพจำรณำเลอกตงกรรมกำร ซงบรษทไดเปดเผยรำยละเอยดขอมลกำรด�ำรงต�ำแหนงของกรรมกำร

แตละคนในบรษทอน โดยปจจบนมกรรมกำรจ�ำนวน 3 ทำน ทด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทจดทะเบยนมำกกวำ

1 บรษท อยำงไรกตำมกำรด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรดงกลำว ไมมผลกระทบตอกำรปฏบตหนำทกรรมกำร

แตอยำงใด เนองจำกกรรมกำรไดอทศเวลำในกำรปฏบตหนำทใหแกบรษทอยำงเตมท โดยเขำรวมประชม

อยำงสม�ำเสมอ และไดแสดงขอคดเหนทเปนประโยชนแกบรษทดวย

การปฐมนเทศกรรมการใหม

ในสวนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงใหม บรษทมกำรแนะน�ำธรกจของบรษทใหกรรมกำรไดทรำบถงลกษณะ

กำรด�ำเนนงำนของบรษท รวมทงมกำรน�ำสงเอกสำรระเบยบปฏบตภำระหนำทของกรรมกำร เพอใหกรรมกำร

ไดรบทรำบถงขอควรปฏบตทดในกำรด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท

2. คณะกรรมการชดยอย

บรษทมคณะกรรมกำรชดยอยอก 3 คณะ ไดแก คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

และคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ เพอชวยในกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษท โดยมกำรก�ำหนด

ขอบเขตอ�ำนำจ และหนำทของคณะกรรมกำรแตละชดไวอยำงชดเจน

3. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบรษท ประกอบดวยบคคลทมควำมร ทกษะและควำมเชยวชำญทหลำกหลำย และมภำวะผน�ำ

ซงเปนทยอมรบ โดยคณะกรรมกำรบรษทจะมสวนรวมในกำรก�ำหนดวสยทศน ภำรกจ กลยทธนโยบำย แนวทำง

ในกำรประกอบธรกจ และก�ำกบดแลกำรปฏบตงำนของบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค ขอบงคบ

และมตของทประชมผถอหน เพอประโยชนในกำรตดตำมและก�ำกบดแลกำรด�ำเนนงำนของบรษทอยำงใกลชด

คณะกรรมกำรบรษทจงไดจดตงคณะกรรมกำรชดยอยตำงๆ เพอตดตำมและดแลกำรด�ำเนนงำนของบรษท

นอกจำกน บรษทยงสนบสนนใหกรรมกำรแตละทำนเขำอบรมหลกสตรทเกยวกบกำรปฏบตหนำทกรรมกำร

เพอน�ำควำมรทไดรบมำพฒนำงำนอยำงตอเนองอกดวย

ในสวนของแผนกำรสบทอดต�ำแหนงของผบรหำรระดบสง คณะกรรมกำรบรษทก�ำหนดใหคณะกรรมกำรก�ำหนด

คำตอบแทนและสรรหำ เปนผพจำรณำก�ำหนดหลกเกณฑ วธกำร และขนตอนในกำรคดเลอกบคคลทจะมำ

ด�ำรงต�ำแหนงผบรหำรระดบสงของบรษท รวมทงจดใหมกำรทบทวนแผนกำรสบทอดต�ำแหนงเปนประจ�ำทกป

และใหรำยงำนคณะกรรมกำรบรษทเพอทรำบดวย

Page 50: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

49

นโยบายการก�ากบดแลกจการ

บรษทไดจดใหมนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษทเปนลำยลกษณอกษร ซงทประชมคณะกรรมกำรบรษท

ได ใหควำมเหนชอบนโยบำยดงกลำว และไดจดใหมกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏบตตำมนโยบำยดงกลำว

เปนประจ�ำ อยำงนอยปละ 1 ครง

จรรยาบรรณธรกจ

บรษทไดก�ำหนดหลกปฏบตเกยวกบจรยธรรมของคณะกรรมกำร ฝำยบรหำรและพนกงำนเพอใหผเกยวของยดถอ

เปนแนวทำงในกำรปฏบตหนำทตำมภำรกจของบรษทดวยควำมซอสตย สจรต และเทยงธรรม ทงกำรปฏบต

ตอบรษท ผมสวนไดเสยทกกลม สำธำรณชนและสงคม รวมทงกำรก�ำหนดระบบตดตำมกำรปฏบตตำมแนวทำง

ดงกลำวเปนประจ�ำ ทงน บรษทไดมกำรประกำศและแจงใหพนกงำนทกคนรบทรำบและยดปฏบตอยำงเครงครด

รวมถงใหมกำรปฏบตตำมแนวทำงดงกลำว โดยบรษทจะมกำรตดตำมกำรปฏบตตำมแนวทำงดงกลำวเปนประจ�ำ

รวมถงมกำรก�ำหนดบทลงโทษทำงวนยไวดวย

ความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมกำรบรษทไดก�ำหนดนโยบำยเกยวกบควำมขดแยงทำงผลประโยชนบนหลกกำรทวำกำรตดสนใจใดๆ

ในกำรด�ำเนนกจกรรมทำงธรกจจะตองท�ำเพอผลประโยชนสงสดของบรษทเทำนน และควรหลกเลยงกำรกระท�ำ

ทกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชน โดยก�ำหนดใหผมสวนเกยวของหรอเกยวโยงกบรำยกำรทพจำรณำ

ตองแจงใหบรษททรำบถงควำมสมพนธหรอกำรเกยวโยงของตนในรำยกำรดงกลำว และตองไมเขำรวมกำรพจำรณำ

ตดสน รวมถงไมมอ�ำนำจอนมตในธรกรรมนนๆ และในกำรอนมตใดๆ ส�ำหรบกรณดงกลำวตองยดถอหลกกำร

ไมใหมกำรก�ำหนดเงอนไขหรอขอก�ำหนดพเศษผดไปจำกปกต รวมทงไดก�ำหนดใหฝำยตรวจสอบภำยใน และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผดแลและจดกำรแกไขปญหำควำมขดแยงทำงผลประโยชนดงกลำว ซงทผำนมำ

ยงไมเคยมปญหำดงกลำวเกดขน

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษทเกยวกบรำยกำรทเกยวโยงกน และรำยกำรทมควำมขดแยง

ทำงผลประโยชน ซงไดมกำรพจำรณำควำมเหมำะสมอยำงรอบคอบ และไดปฏบตตำมหลกเกณฑทตลำดหลกทรพย

แหงประเทศไทย รวมทงจะไดมกำรเปดเผยไว ในรำยงำนประจ�ำป และแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป

(แบบ 56-1) ดวย

คณะกรรมกำรและผบรหำรของบรษท ซงหมำยรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ เมอมกำรเปลยนแปลง

กำรถอหลกทรพยของบรษทจะตองแจงใหบรษททรำบ และรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอหลกทรพยตอส�ำนกงำน

ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนท�ำกำรนบจำก

วนท ซอ ขำย โอน หรอรบโอน รวมทงหำมมใหกรรมกำรผบรหำรหรอหนวยงำนทไดรบทรำบขอมลภำยใน

เปดเผยขอมลภำยในแกบคคลภำยนอกหรอบคคลทไมมหนำทเกยวของ และซอขำยหลกทรพยของบรษทในชวง

1 เดอนกอนทงบกำรเงนจะเผยแพร ทงนเพอเปนกำรปองกนไมใหน�ำขอมลภำยในไปใช ในทำงมชอบ

ระบบการควบคมภายใน

บรษทได ใหควำมส�ำคญตอระบบควบคมภำยในทงในระดบบรหำร และระดบปฏบตงำนเพอใหมประสทธภำพ

จงไดก�ำหนดภำระหนำท อ�ำนำจกำรด�ำเนนกำรของผปฏบตงำน ผบรหำรไวเปนลำยลกษณอกษรอยำงชดเจน

มกำรควบคมดแลกำรใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชน และมกำรแบงแยกหนำทผปฏบตงำน ผตดตำม

ควบคมและประเมนผลออกจำกกน โดยบรษทไดมกำรแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพอท�ำหนำทในกำรสอบทำน

ระบบกำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทเหมำะสม และมประสทธผล

Page 51: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

50

การบรหารความเสยง

บรษทไดมกำรท�ำกำรประเมนควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในทมอยเปนประจ�ำทกป นอกจำกนคณะกรรมกำร

บรหำรควำมเสยงไดด�ำเนนกำรประเมนปจจยควำมเสยงภำยใน ภำยนอก วเครำะห ตดตำม รวมทงหำมำตรกำร

เพอลดควำมเสยงในองคกร และพจำรณำหำแนวทำงในกำรปรบปรงแกไขกำรปฏบตงำนใหผลกำรด�ำเนนงำน

มประสทธภำพมำกยงขน

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะท�ำหนำทสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงน โดยในทกไตรมำสฝำยบญชจะจดประชมรวมกบ

ผสอบบญชและน�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนตอคณะกรรมกำรบรษท โดยคณะกรรมกำรบรษทเปนผรบผดชอบตอ

งบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอย รวมทงสำรสนเทศทำงกำรเงน (รำยงำนควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ตอรำยงำนทำงกำรเงน) ทปรำกฏในรำยงำนประจ�ำป งบกำรเงนดงกลำวจดท�ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชรบรอง

และตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท กำรเปดเผยขอมลสำรสนเทศทส�ำคญ ทงขอมลทำงกำรเงนและ

ไมใชกำรเงน ด�ำเนนกำรบนพนฐำนของขอเทจจรงอยำงครบถวน และสม�ำเสมอดวย

4. การประชมคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรมกำรก�ำหนดกำรประชมโดยปกตเปนประจ�ำทก 3 เดอน และอำจมกำรประชมพเศษเพมเตม

ตำมควำมจ�ำเปน โดยมกำรก�ำหนดวำระทชดเจน น�ำสงเอกสำรกอนกำรประชมลวงหนำเพอใหคณะกรรมกำร

ไดมเวลำศกษำขอมลอยำงเพยงพอกอนกำรประชม เวนแตกรณมเหตจ�ำเปนเรงดวน และมกำรบนทกรำยงำน

กำรประชมและจดเกบรวบรวมเอกสำรรำยงำนทรบรองแลวเพอใช ในกำรอำงอง และสำมำรถตรวจสอบได

ในกำรประชม ประธำนคณะกรรมกำรบรษทและประธำนเจำหนำทบรหำร หรอกรรมกำรผจดกำรใหญ เปนผรวมกน

ก�ำหนดวำระกำรประชมและพจำรณำเรองเขำวำระกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท โดยเปดโอกำสใหกรรมกำร

แตละคนสำมำรถเสนอเรองตำงๆ เพอเขำรบกำรพจำรณำเปนวำระกำรประชมได

ในกำรพจำรณำเรองตำงๆ ประธำนกรรมกำรบรษท หรอผทไดรบเลอกใหท�ำหนำทประธำนในทประชม จะเปดโอกำส

ใหกรรมกำรแสดงควำมคดเหนไดอยำงอสระ โดยในบำงวำระอำจมผบรหำรระดบสงเขำรวมประชมดวย เพอให

สำรสนเทศรำยละเอยดขอมลทเปนประโยชนเพมเตมในฐำนะผทเกยวของ รวมทงจะไดรบทรำบนโยบำยโดยตรง

เพอใหสำมำรถน�ำไปปฏบตอยำงมประสทธภำพ ทงนในกำรลงมตในทประชมคณะกรรมกำรบรษทใหถอมตของ

เสยงขำงมำก โดยใหกรรมกำรคนหนงมเสยงหนงเสยง โดยกรรมกำรทมสวนไดเสยจะไมเขำรวมประชมและ/หรอ

ไมใชสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน ถำคะแนนเสยงเทำกน ประธำนในทประชมจะออกเสยงเพมขนอกหนงเสยง

เปนเสยงชขำด

ในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษทแตละครง เลขำนกำรคณะกรรมกำรไดเขำรวมกำรประชมดวย โดยเปนผบนทก

รำยงำนกำรประชม และจดสงใหประธำนในทประชมพจำรณำลงลำยมอชอรบรองควำมถกตอง โดยเสนอให

ทประชมรบรองในวำระแรกของกำรประชมครงถดไป รวมทงเปนผจดเกบขอมลหรอเอกสำรเกยวกบกำรประชมตำงๆ

เพอสะดวกในกำรสบคนอำงอง

นอกจำกนคณะกรรมกำรมนโยบำยใหกรรมกำรทไมเปนผบรหำรประชมระหวำงกนเองโดยไมมฝำยจดกำร อยำงนอย

ปละ 1 ครง และมอบหมำยใหเลขำนกำรบรษทเปนผประสำนงำนเกยวกบกำรจดประชม

Page 52: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

51

5. การประเมนผลของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรบรษทมนโยบำยกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของตนเองโดยพจำรณำจำกผลกำรด�ำเนนงำน

ทำงธรกจของบรษท กำรด�ำเนนงำนตำมนโยบำยทไดวำงไว ประกอบกบสภำวะกำรณเศรษฐกจและสงคมโดยรวม

โดยจะน�ำขอมลทไดไปใช ในกำรพฒนำตนเองในกำรปฏบตงำนตอไป

ส�ำหรบกำรประเมนผลงำนประจ�ำปของผบรหำรสงสด (CEO) นน คณะกรรมกำรจะพจำรณำจำกผลกำรประเมน

โดยใชแบบประเมนผลงำนของ CEO และพจำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษทเปนหลก

นโยบายตอตานคอรรปชน

บรษทตระหนกถงควำมส�ำคญของกำรด�ำเนนธรกจอยำงโปรงใส ดวยควำมซอสตย เปนไปตำมหลกกำรก�ำกบดแลกจกำร

ทด ยดมนในควำมรบผดชอบตอสงคมและประเทศชำต และเนองจำกกำรคอรรปชนเปนปญหำและอปสรรคส�ำคญ

ตอกำรพฒนำประเทศ บรษทจงไดก�ำหนดนโยบำยตอตำนคอรรปชน เพอเปนแนวทำงในกำรปฏบตในกำรด�ำเนน

ธรกจของบรษทและบรษทยอย (รวมเรยกวำ “บรษท”) พฒนำสองคกรแหงควำมยงยน และรวมสงเสรมกำรพฒนำ

ประเทศชำตอกทำงหนง

ความหมายของค�าวา “คอรรปชน”

คอรรปชน หมำยถง กำรตดสนบนไมวำจะอยในรปแบบใด โดยกำรมอบให เสนอหรอใหค�ำมนหรอสญญำวำจะให

รวมทงหมำยถง กำรเรยกรอง หรอรบผลประโยชน ไมวำจะเปนเงน ทรพยสน หรอประโยชนอนใด ซงไมเหมำะสม

จำกเจำหนำทของรฐ หนวยงำนของรฐ หนวยงำนของเอกชน หรอผมหนำทไมวำโดยทำงตรงหรอทำงออม เพอใหไดมำ

หรอรกษำ หรอแนะน�ำธรกจใหกบบรษทโดยเฉพำะ หรอเพอรกษำผลประโยชนอนใดอนไมเหมำะสมทำงธรกจ เวนแต

เปนกรณทกฎหมำย ระเบยบ ประกำศ ขอบงคบ ขนบธรรมเนยม ประเพณของทองถน หรอจำรตทำงกำรคำ ใหกระท�ำได

นโยบายและแนวทางปฏบตในการตอตานคอรรปชน

1. หำมกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนด�ำเนนกำร หรอยอมรบกำรคอรรปชน โดยนโยบำยตอตำนคอรรปชน

จะน�ำมำใชกบกจกรรมทงหลำยขององคกร เชน กระบวนกำรสรรหำหรอคดเลอกบคลำกร กำรเลอนต�ำแหนง

กระบวนกำรจดซอจดจำง กำรขำย กำรสรำงควำมสมพนธทำงธรกจกบทงภำครฐและเอกชน เปนตน

2. พนกงำนซงพบเหนกำรกระท�ำทเขำขำยคอรรปชนซงเกยวของกบบรษทตองแจงใหผบงคบบญชำ หรอบคคล

ทรบผดชอบทรำบ และใหควำมรวมมอในกำรตรวจสอบขอเทจจรงตำงๆ

3. บรษทจะใหควำมเปนธรรมและคมครองพนกงำนทปฏเสธหรอแจงเรองคอรรปชน

4. ผทกระท�ำกำรคอรรปชน จะตองไดรบกำรพจำรณำทำงวนยตำมระเบยบ ขอบงคบทบรษทก�ำหนดไว และ

อำจไดรบโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท�ำนนผดกฎหมำย

5. นโยบำยและแนวทำงกำรปฏบตจะไดรบกำรทบทวนเพอใหสอดคลองกบกำรเปลยนแปลงทำงธรกจ ระเบยบ

ขอบงคบ และขอก�ำหนดของกฎหมำย

Page 53: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

52

การแจงเบาะแสและขอรองเรยน

ผพบเหนกำรคอรรปชนตอองคกรทงทำงตรง หรอทำงออม สำมำรถแจงเบำะแส ขอรองเรยนกำรกระท�ำดงกลำว

โดยผำนชองทำงดงน

1. แจงผำน E-mail : [email protected]

2. แจงผำนเวบไซตบรษทฯ ท www.jasmine.com/contact/แจงเบำะแสรองเรยน

3. แจงผำนโทรศพทหมำยเลข 02 100 3085

มาตรการคมครองและรกษาความลบ

ผไดรบขอมลจำกกำรปฏบตหนำททเกยวของกบกำรรบเรองรองเรยน หรอแจงเบำะแสกำรกระท�ำคอรรปชนตอองคกร

มหนำทเกบรกษำชอ ทอย หรอขอมลใดๆ ทสำมำรถระบตวผรองเรยน หรอผ ใหขอมลเกยวกบกำรคอรรปชน ขอรองเรยน

และเอกสำรหลกฐำนของผรองเรยน และผ ใหขอมลไวเปนควำมลบ หำมเปดเผยขอมลแกบคคลอนทไมมหนำทเกยวของ

เวนแตเปนกำรเปดเผยตำมหนำททกฎหมำยก�ำหนด

การเผยแพรนโยบายตอตานคอรรปชน

เพอใหบคลำกรในองคกรไดรบทรำบนโยบำยตอตำนคอรรปชน บรษทจะด�ำเนนกำรดงน

1. ประกำศนโยบำยตอตำนคอรรปชน ใหบคลำกรในองคกรไดทรำบ

2. เผยแพรนโยบำยตอตำนคอรรปชน ผำนชองทำงกำรสอสำรของบรษท เชน จดหมำยอเลกทรอนคส (E-mail)

เวบไซตของบรษท แบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำป (แบบ 56-2)

3. รวบรวมและเผยแพรกฎหมำยทเกยวของกบกำรหำมจำยสนบน หรอหำมกำรสนบสนนคอรรปชน

4. ทบทวนนโยบำยตอตำนคอรรปชนอยำงสม�ำเสมอ

นโยบายการรบของขวญ

หำมมใหกรรมกำร ผบรหำร และ/หรอพนกงำนของบรษทและบรษทยอย รบผลประโยชนไมวำจะเปนเงน ทรพยสน

สงของ หรอประโยชนอนใดจำกเจำหนำทของรฐ หนวยงำนของรฐ หนวยงำนของเอกชน คคำหรอผทเกยวของกบธรกจ

ของบรษทและบรษทยอยในลกษณะสวนตว ยกเวนกรณเทศกำลปใหมสำกล หรอตำมขนบธรรมเนยมประเพณของทองถน

อนเปนทยอมรบโดยทวไป ทงนของขวญทรบไมควรมมลคำเกน 3,000 บำท นอกจำกนกรรมกำร ผบรหำร และ/หรอ

พนกงำนของบรษทและบรษทยอยจะไมรบกำรเลยงรบรองในลกษณะทเกนกวำเหต หรอไมเหมำะสมไมวำกรณใดๆ

รายงานการปฏบตตามนโยบายการก�ากบดแลกจการ

ในป 2561 บรษทปฏบตตำมนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำรทดทคณะกรรมกำรบรษทไดก�ำหนดไวทกประกำร อยำงไรกตำม

มรำยละเอยดเพมเตมดงน

หมวดท 1 และ 2 สทธของผถอหน (The Rights of Shareholders) และการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

(The Equitable Treatment of Shareholders)

1. บรษทไดรำยงำนสถำนะผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทอยำงครบถวน ถกตองตำมควำมเปนจรงแกผถอหนของบรษท

และจดใหมกำรประชมผถอหนเพอรำยงำน และขออนมตในเรองทมนยส�ำคญหรอตำมทกฎหมำยก�ำหนดให

ตองขอมตจำกทประชมผถอหน

Page 54: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

53

2. บรษทจดประชมสำมญผถอหน ในวนท 30 เมษำยน 2561 กรรมกำรบรษททกทำนเขำรวมประชม และประชม

วสำมญผถอหน ครงท 1/2561 ในวนท 11 พฤษภำคม 2561 โดยกรรมกำรบรษททกทำนเขำรวมประชม ยกเวน

ดร.วชต แยมบญเรอง ไมไดเขำรวมประชมวสำมญผถอหน ครงท 1/2561

3. บรษทจดกำรประชมผถอหน ณ ทตงของบรษท ซงเปนสถำนททมระบบขนสงมวลชนเขำถงและเพยงพอ

เพอใหผถอหนสำมำรถเดนทำงเขำรวมประชมไดอยำงสะดวก

4. บรษทเปดโอกำสใหผถอหนไดมเวลำศกษำขอมลประกอบกำรประชมผถอหนลวงหนำดงน

- บรษทไดน�ำหนงสอนดประชมสำมญผถอหนไปไวท Website ของบรษท (www.jasmine.com) กอนวน

ประชม 32 วน สวนรำยงำนกำรประชมสำมญผถอหน ไดน�ำไปไวท Website ของบรษทหลงวนประชม 14 วน

- บรษทไดน�ำหนงสอนดประชมวสำมญผถอหน ครงท 1/2561 ไปไวท Website ของบรษท (www.jasmine.com)

ลวงหนำกอนวนประชม 31 วน สวนรำยงำนกำรประชมวสำมญผถอหน ครงท 1/2561 ไดน�ำไปไว

ท Website ของบรษทหลงวนประชม 14 วน

5. บรษทยงไมเปดโอกำสใหผถอหนสงควำมคดเหน ขอเสนอแนะ ขอซกถำม กำรเสนอเพมวำระ หรอชอบคคลอน

เพอด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท ทงนเนองจำกบรษทอยในขนตอนกำรพจำรณำก�ำหนดนโยบำยและแนวทำง

ปฏบตในเรองดงกลำว

6. ในกำรประชมผถอหนมผถอหนมอบอ�ำนำจใหกรรมกำรบรษทเขำรวมประชมเปนผออกเสยงแทนดงน

- กำรประชมสำมญผถอหน มผถอหนจ�ำนวน 56 รำย มอบอ�ำนำจใหกรรมกำรอสระของบรษท ซงไดแก

นำยสทธธรรม จรำธวฒน ดร. วชต แยมบญเรอง ดร. โยธน อนำวล และนำงจนทรำ บรณฤกษ เปนผ

ออกเสยงแทน นอกจำกนผถอหนจ�ำนวน 2 รำย มอบอ�ำนำจใหกรรมกำรบรษท ซงไดแก นำยพชญ โพธำรำมก

เปนผออกเสยงแทน

- กำรประชมวสำมญผถอหน ครงท 1/2561 มผถอหนจ�ำนวน 53 รำย มอบอ�ำนำจใหกรรมกำรอสระของบรษท

ซงไดแก นำยสทธธรรม จรำธวฒน และ ดร. โยธน อนำวล เปนผออกเสยงแทน นอกจำกนผถอหนจ�ำนวน

3 รำย มอบอ�ำนำจใหกรรมกำรบรษทซงไดแก นำยพชญ โพธำรำมก เปนผออกเสยงแทน

7. ในกำรประชมผถอหน บรษทไดใหสทธแกผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกนในกำรรวมออกควำมคดเหนในทประชม

และซกถำมขอของใจจำกผบรหำรทเกยวของซงเขำรวมประชมเพออธบำยและตอบขอซกถำม และในสวนของกำร

ลงมตไดปฏบตดงน

1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขำงมำกของผ ถอห นซงมำประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง ถำมคะแนนเสยงเทำกนใหประธำนทประชมออกเสยงเพมขนอกหนงเสยง

เปนเสยงชขำด

2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวำสำมในสของจ�ำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมำประชม

และมสทธออกเสยงลงคะแนน โดยใหนบหนงหนเปนหนงเสยง

- กำรขำยหรอโอนกจกำรของบรษททงหมดหรอบำงสวนทส�ำคญใหแกบคคลอน

- กำรซอหรอรบโอนกจกำรของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมำเปนของบรษท

- กำรท�ำ แกไข หรอเลกสญญำเกยวกบกำรใหเชำกจกำรของบรษททงหมดหรอบำงสวนทส�ำคญ

กำรมอบหมำยใหบคคลอนเขำจดกำรธรกจของบรษท หรอกำรรวมกจกำรกบบคคลอน โดยมวตถประสงค

จะแบงก�ำไรขำดทนกน

Page 55: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

54

8. นโยบำยเกยวกบกำรปองกนกำรใชขอมลภำยใน ทำนสำมำรถดรำยละเอยดไดจำกรำยงำนประจ�ำป ขอ 8.5

กำรดแลเรองกำรใชขอมลภำยใน และขอ 10 กำรควบคมภำยในและกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง ในหวขอ

กำรควบคมกำรปฏบตงำน ส�ำหรบป 2561 ผบรหำรหรอผเกยวของไดปฏบตตำมนโยบำยดงกลำวอยำงเครงครด

ไมมผ ใดละเลยหรอไมปฏบตตำม

หมวดท 3 บทบาทของผมสวนไดเสย (The Role of Stakeholders)

กรณทผมสวนไดเสยไดรบควำมเสยหำยจำกกำรทบรษทละเมดสทธ บรษทจะด�ำเนนกำรตำมทกฎหมำยก�ำหนดทกประกำร

นอกจำกนผถอหนสำมำรถแจงเบำะแสขอรองเรยนมำยง www.jasmine.com/contact/แจงเบำะแสรองเรยน อยำงไรกตำม

ในปทผำนมำไมมกำรละเมดสทธของผมสวนไดเสยแตอยำงใด และบรษทไมมขอพพำทใดๆ กบผมสวนไดเสยแตละกลม

นอกจำกนบรษทไดเขำรวมประกำศเจตนำรมณแนวรวมปฎบต (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย

ในกำรตอตำนกำรทจรตเมอวนท 1 ธนวำคม 2560

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

บรษทเปดเผยขอมลส�ำคญของบรษท ทงขอมลทำงกำรเงน และขอมลทมใชขอมลทำงกำรเงนอยำงถกตอง ครบถวน

ทนเวลำ โปรงใส เทำเทยม และเปนไปตำมเกณฑท ก.ล.ต. และ ตลท. ก�ำหนด นอกจำกนขอมลทบรษทเผยแพรให ตลท. แลว

บรษทจะน�ำไปไวท Website ของบรษท (www.jasmine.com) ในหวขอ Investor Relation/news to SET

ในสวนคำตอบแทนของผบรหำรของบรษทไดเปดเผยไวในหวขอ 8.4 ของแบบ 56-1 และในหวขอ 7.4 ของรำยงำนประจ�ำป

ของบรษท โดยกำรก�ำหนดคำตอบแทนของกรรมกำรไดผำนกำรพจำรณำอยำงรอบคอบจำกทประชมคณะกรรมกำรก�ำหนด

คำตอบแทนและสรรหำในเบองตน และเสนอทประชมคณะกรรมกำรบรษทใหพจำรณำอกครง โดยเปรยบเทยบอำงอง

จำกอตสำหกรรมประเภทเดยวกน รวมถงพจำรณำจำกกำรขยำยตวทำงธรกจและกำรเตบโตทำงผลก�ำไรของบรษท

และผำนกำรอนมตจำกทประชมผถอหน

ส�ำหรบกำรพจำรณำเงนเดอน โบนสและผลตอบแทนอนๆ ของผบรหำรและพนกงำน คณะกรรมกำรบรษทจะพจำรณำ

จำกผลประกอบกำรของบรษทเปนหลก นอกจำกคำตอบแทนทเปนตวเงนแลว บรษทยงจดใหมสวสดกำรตำงๆ ซงมำกกวำ

ทกฎหมำยก�ำหนด เชน กำรจดตงกองทนส�ำรองเลยงชพ กำรตรวจสขภำพประจ�ำป กำรจดกจกรรมสนทนำกำรตำงๆ

เพอใหพนกงำนไดผอนคลำยจำกกำรท�ำงำน เปนตน

บรษทใหควำมส�ำคญกบนกลงทนทกกลมทงรำยยอยและสถำบน ทงภำยในประเทศและตำงประเทศอยำงเทำเทยมกน

โดยเปดโอกำสใหนกวเครำะหหรอผลงทนทสนใจไดเขำพบผบรหำรโดยตรงมำกทสด รวมทงไดเปดเผยขอมลเกยวกบ

กำรวเครำะหผลประกอบกำรไว ใน Investor Bulletin ซงไดจดท�ำขนทกไตรมำสและเผยแพรไวท website ของบรษท

(www.jasmine.com) ในหวขอ Investor Relation/Investor Bulletin และบรษทยงมสวนงำนดำนนกลงทนสมพนธ

ทท�ำหนำทเปนผดแลใหขอมลตอนกลงทนโดยตรง โดยจดชองทำงส�ำหรบตดตอสอสำรใหกบนกวเครำะหหรอนกลงทน

เพอตดตอสอสำรกบบรษทไดสะดวก อำท ทำงโทรศพท และทำง Email Address และบรษทไดมอบหมำยให

ฝำยกำรเงน เปนผทรบผดชอบเกยวกบ “ผลงทนสมพนธ” โดยสำมำรถตดตอไดท

• คณชนกมล ตรสทธำชพ โทรศพท 0-2100-3085 Email Address : [email protected]

นอกจำกนยงมอบหมำยใหฝำยก�ำกบและดแลกฎระเบยบ เปนผเปดเผยขอมลสำรสนเทศทส�ำคญของบรษท โดยสำมำรถ

ตดตอไดท

• คณอไรพร เจรญจตร โทรศพท 0-2100-3118 Email Address : [email protected]

Page 56: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

55

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสรำงคณะกรรมกำรบรษทประกอบดวย กรรมกำรอสระ 4 ทำน จำกกรรมกำรทงหมด 11 ทำน ซงมคณสมบต

ตรงตำมนยำมกรรมกำรอสระทบรษทก�ำหนดขน โดยนยำมดงกลำวเทำกบมำตรฐำนทก�ำหนดของ ก.ล.ต.

กรรมกำรอสระจ�ำนวน 4 ทำน อยในสดสวนทไมนอยกวำหนงในสำมของจ�ำนวนคณะกรรมกำรทงคณะ และกรรมกำร

อสระดงกลำวจ�ำนวน 3 ทำน ยงด�ำรงต�ำแหนงในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท โดยมคณสมบตตำมกฎระเบยบ

ของ ตลท. รวมทงมควำมเปนอสระในกำรบรหำรงำนตรวจสอบดวย นอกจำกนกรรมกำรอสระ จ�ำนวน 1 ทำน

ยงด�ำรงต�ำแหนงในคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำดวย

บรษทไดแบงแยกบทบำทหนำทควำมรบผดชอบระหวำงคณะกรรมกำร และฝำยจดกำรไวอยำงชดเจน มกำรจด

โครงสรำงองคกรซงจะกระจำยอ�ำนำจของฝำยบรหำรไปยงพนกงำนในระดบตำงๆ เพอใหมสวนรวมในกจกำรงำน

ของบรษท และเพอควำมคลองตวในกำรปฏบตงำน มกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหนำทและวงเงนอนมต

ของฝำยบรหำรในแตละระดบไวเปนลำยลกษณอกษรอยำงชดเจน

บรษทไดแยกอ�ำนำจหนำทและบทบำทของประธำนคณะกรรมกำรกบประธำนเจำหนำทบรหำรไวอยำงชดเจน

เพอไมใหบคคลใดบคคลหนงมอ�ำนำจโดยไมจ�ำกด โดยประธำนคณะกรรมกำรของบรษทจะเปนกรรมกำร

ซงไดรบเลอกและแตงตงจำกคณะกรรมกำรของบรษท สวนประธำนเจำหนำทบรหำร คณะกรรมกำรบรษทจะเปน

ผพจำรณำแตงตง โดยพจำรณำจำกกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ (ตำมรำย

ละเอยดในรำยงำนประจ�ำป ขอ 8.2 คณะกรรมกำรบรษทและคณะกรรมกำรชดยอย)

2. บรษทไดเผยแพรนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษทไว ใน Website ของบรษทฯ (www.jasmine.com)

ในหวขอ Investor Relation/Corporate Governance เพอใหกรรมกำร พนกงำน และผลงทนทวไปทรำบ

3. บรษทไดจดท�ำนโยบำยและระเบยบวธปฏบตงำนเปนลำยลกษณอกษรในสวนของระเบยบกำรเบกจำย กำรจดซอ

กำรบรหำรงำนบคคล และบรหำรงำนทวไป ทรดกมและปองกนกำรทจรตได นอกจำกนน บรษทยงไดจดท�ำ

ขอปฏบตเกยวกบจรยธรรมธรกจ (Code of Ethics) เพอใหคณะกรรมกำร ผบรหำร ตลอดจนพนกงำนทกระดบ

ใชเปนแนวทำงประกอบกำรด�ำเนนกจกำรดงน

1) ยดมนในคณธรรมและศลธรรมทดงำม

2) ประพฤตตนใหอยในระเบยบวนย รจกหนำทและเคำรพสทธทงของตนเองและผอน และพงส�ำนกวำ

กำรรกษำระเบยบวนยเปนกำรปรบปรงควำมประพฤต ไมใชเปนกำรลงโทษ

3) ปฏบตหนำททไดรบมอบหมำยตำมนโยบำยอนชอบดวยกฎหมำยดวยควำมซอสตยสจรต ดวยวจำรณญำณทด

มใหเสอมเสยตอภำพพจนขององคกร

4) ไมมงรำย ท�ำลำย หรอบนทอน ทงทำงตรงและทำงออมตอชอเสยง ควำมกำวหนำ หรอธรกจของผอน

5) ใชควำมเปนผน�ำด�ำเนนกจกำรโดยใชควำมรควำมสำมำรถของทกคนทมอยเพอควำมส�ำเรจขององคกร

มำกกวำผลประโยชนสวนตวโดยล�ำพง

6) เมอมผลประโยชนสวนตวอนใดนอกเหนอไปจำกทไดรบจำกองคกร ควรเปดเผยขอเทจจรงทงหมดตอบรษท

ทนท ไมควรเกยวของกบกจกำรอนใดอนอำจขดตอผลประโยชนของบรษท หรออำจบนทอนประสทธภำพ

ในกำรปฏบตหนำท

Page 57: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

56

7) สรำงบรรยำกำศของกำรท�ำงำนทเปดโอกำสใหแลกเปลยนควำมคดเหน มควำมคดรเรม มกำรเสนอขอคด

เหนใหม และตดสนใจอยำงมเหตผล เทยงตรง โดยปรำศจำกอคต

8) ไมเปดเผยขอมลอนเปนควำมลบซงทรำบมำโดยต�ำแหนงหนำทและไมใชขอมลนนเพอประโยชนของตน หรอ

น�ำไปใช ในทำงทจะน�ำควำมสญเสยมำสองคกร

9) ระลกอยเสมอวำกำรประกอบธรกจมใชหนำทและพนธะตอเจำของธรกจเทำนน หำกยงมหนำทรบผดชอบ

ตอผซอ ผขำย ผถอหน ผ ใชบรกำร และพนกงำน ดงนน จงตองถอประโยชนสวนรวมของบคคลดงกลำว

เปนแนวทำงปฏบตกจกำรทงปวง

10) รบผดชอบในผลงำนของตนและของผ ใตบงคบบญชำ

11) ใฝหำ ปรบปรง เพมพนควำมสำมำรถของตนและปฏบตหนำทดวยควำมร ควำมสำมำรถ และไดมำตรฐำน

ตำมทพงมในต�ำแหนงหนำทกำรงำนดวยควำมเอำใจใสและมควำมรบผดชอบเพอควำมกำวหนำของตนเอง

และองคกร

12) วำงแผนงำน ก�ำหนดและวเครำะหเปำหมำยในกำรปฏบตงำน เพอใหบรรลถงวตถประสงคขององคกร

โดยค�ำนงถงคณธรรมและจรรยำบรรณของวชำชพตำงๆ ตลอดจนวฒนธรรมของผทเกยวของในองคกรธรกจ

13) รกษำและเอำใจใสตอสขภำพ ควำมปลอดภย ชวอนำมยและสงแวดลอมของทกคนในองคกร และพงบ�ำรงรกษำ

อำคำร สถำนทท�ำงำนใหอยในสภำพเรยบรอย งดงำม ถกสขลกษณะ

14) ใชทรพยสนขององคกรอยำงมประสทธภำพ และประสทธผล

4. ในกำรประชมคณะกรรมกำรตำมขอบงคบของบรษท ก�ำหนดใหตองมกรรมกำรมำประชมไมนอยกวำครงหนง

ของจ�ำนวนกรรมกำรทงหมด จงจะเปนองคประชม ในกรณทประธำนกรรมกำรไมอยในทประชม หรอไมสำมำรถ

ปฏบตหนำทได ถำมรองประธำนกรรมกำร ใหรองประธำนกรรมกำรเปนประธำน ถำไมมรองประธำนกรรมกำร หรอ

มแตไมสำมำรถปฏบตหนำทได ใหกรรมกำรซงมำประชมเลอกกรรมกำรคนหนงเปนประธำนในทประชม และในกำร

เรยกประชมคณะกรรมกำร ใหประธำนกรรมกำรหรอผซงไดรบมอบหมำยสงหนงสอนดประชมไปยงกรรมกำร

ไมนอยกวำ 7 วนกอนวนประชม เวนแตในกรณจ�ำเปนรบดวนเพอรกษำสทธหรอประโยชนของบรษทจะแจง

กำรนดประชมโดยวธอน และก�ำหนดวนประชมใหเรวกวำนนกได

ทงนในป 2561 บรษทไดปฏบตตำมขอบงคบในเรองดงกลำวอยำงครบถวน และบรษทไดมกำรจดประชม

คณะกรรมกำรรวมทงสน 8 ครง รำยละเอยดของกรรมกำรแตละทำนทเขำรวมประชมสำมำรถดไดจำก

รำยงำนประจ�ำป หวขอ 7.1

5. บรษทไดจดตงคณะกรรมกำรตรวจสอบขนเพอพจำรณำและกลนกรองรำยละเอยดงำนตำงๆ ทเกยวของ

กอนน�ำเสนอตอคณะกรรมกำร โดยก�ำหนดใหมกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบไตรมำสละ 1 ครง หนำท

และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถดไดจำกหวขอ 8.2

นอกจำกนบรษทยงไดจดตง คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง และคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำขน

โดยมอ�ำนำจหนำทตำมรำยละเอยดในขอ 8.2

Page 58: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

57

ส�ำหรบในป 2561 มกำรประชมของคณะกรรมกำรชดยอยตำงๆ ดงน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกำรประชมทงสน 5 ครง กรรมกำรทกทำนเขำรวมประชมครบทกครง

- คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง มกำรประชมทงสน 4 ครง กรรมกำรทกทำนเขำรวมประชมครบทกครง

- คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ มกำรประชมทงสน 2 ครง กรรมกำรทกทำนเขำรวมประชม

ครบทกครง

6. บรษทก�ำหนดใหมส�ำนกตรวจสอบภำยในตำมระเบยบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอตรวจสอบ

กำรท�ำงำนของบรษทและบรษทในเครอใหเปนไปตำมกฎและระเบยบทบรษทก�ำหนดไว และชวยสงเสรมให

ผ ปฏบตงำนในทกระดบขององคกรสำมำรถปฏบตงำนของตนเองไดอยำงมประสทธภำพและประสทธผล

ค�ำนงถงสภำพแวดลอม มคณภำพและมจรยธรรมในกำรปฏบตงำน โดยผตรวจสอบภำยในจะท�ำหนำทวเครำะห

ประเมน ใหขอเสนอแนะ ค�ำปรกษำ และขอมลตำงๆ เพอเปนกำรสนบสนนแกผปฏบตงำน รวมถงกำรสนบสนน

ใหมระบบควบคมภำยในทมประสทธภำพภำยใตคำใชจำยทเหมำะสมอกดวย

กำรตรวจสอบภำยในจะรวมถงกำรทดสอบกำรประเมนควำมเพยงพอ และควำมมประสทธภำพของระบบ

กำรควบคมภำยในขององคกร รวมทงคณภำพของกำรปฏบตงำนภำยในองคกร ดงนน หนำทของผตรวจสอบ

ภำยในจงหมำยรวมถง

1) กำรสอบทำนและรำยงำน ควำมเชอถอได ควำมครบถวนของขอมลทำงกำรเงน กำรปฏบตงำนตลอดจน

วธกำรทใชวนจฉยและวดผล

2) กำรสอบทำนระบบงำนทมผลกระทบส�ำคญตอกำรด�ำเนนงำนและกำรรำยงำนวำไดมกำรปฏบตทสอดคลอง

กบนโยบำย แผนงำน ระเบยบปฏบตทวำงไว รวมทงกฎหมำยทเกยวของ

3) กำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเกบรกษำ กำรใชประโยชนในทรพยสนและทดสอบวำทรพยสนนน

ยงคงอยจรง

4) กำรประเมนกำรใชทรพยำกรตำงๆ ขององคกรเปนไปอยำงมประสทธภำพ มประสทธผล และคมคำ

5) กำรสอบทำนกำรด�ำเนนงำนหรอแผนงำน เพอใหแนใจวำสอดคลองกบวตถประสงคและเปำหมำยทวำงไว

และมกำรปฏบตงำนตำมแผนทก�ำหนด เพอใหบรรลเปำหมำยสงสดขององคกร

6) เสนอควำมเหนตอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพอปรบปรงแกไขระบบควบคมภำยในใหเหมำะสมและรดกม

ยงขน

7) ปฏบตภำรกจอนๆ ตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส�ำหรบกำรจดกำรควำมเสยง ทำนสำมำรถดรำยละเอยดไดจำกรำยงำนประจ�ำปขอ 10 กำรควบคมภำยในและกำรบรหำร

จดกำรควำมเสยง

7. ในป 2561 คณะกรรมกำรบรษทและคณะกรรมกำรชดยอยตำงๆ ไดท�ำกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนทงแบบรำยคณะ

และรำยบคคล รวมทงมกำรประเมนผลกำรปฎบตงำนของประธำนเจำหนำทบรหำร โดยใชแบบประเมนตำมแนวทำง

ทศนยพฒนำกำรก�ำกบดแลกจกำรบรษทจดทะเบยน ตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยจดท�ำขน และจดสง

ใหบรษทเพอน�ำมำปรบใช รวมทงไดมกำรทบทวนนโยบำยในกำรประกอบธรกจ และปรบปรงแผนกำรด�ำเนนธรกจ

อยำงสม�ำเสมอ เพอแกไขขอบกพรองและเพมประสทธภำพของระบบกำรบรหำรและระบบกำรควบคมภำยใน

ของกลมบรษท

Page 59: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

58

กำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรชดยอยแตละชด และประธำนเจำหนำทบรหำรจะถกน�ำเสนอ

ตอทประชมคณะกรรมกำรบรษทใหทรำบถงผลกำรประเมน เพอใหสอดคลองกบหลกเกณฑกำรประเมนเกยวกบ

กำรก�ำกบดแลกจกำรทดส�ำหรบบรษทจดทะเบยน ของสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

หลกเกณฑทใช ในกำรประเมนและผลกำรประเมนเฉลยของผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำร

ชดยอย และประธำนเจำหนำทบรหำร มรำยละเอยดดงน

การใหคะแนนแบงเปน

0 = ไมมกำรด�ำเนนกำรในเรองนน 1 = มกำรด�ำเนนกำรในเรองนนเลกนอย

2 = มกำรด�ำเนนกำรในเรองนนพอสมควร 3 = มกำรด�ำเนนกำรในเรองนนด

4 = มกำรด�ำเนนกำรในเรองนนอยำงดเยยม N/A = ไมมขอมล หรอไมสำมำรถน�ำมำใชได

หวขอการประเมนและผลการประเมนเฉลย

คณะกรรมการชดตางๆ หวขอการประเมนผลการประเมนเฉลย

ดและดเยยมคดเปนรอยละ

คณะกรรมการบรษท

- แบบรำยคณะ 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

3. กำรประชมคณะกรรมกำร

4. กำรท�ำหนำทของกรรมกำร

5. ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร

6. กำรพฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒนำผบรหำร

- แบบรำยบคคล 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. กำรประชมของคณะกรรมกำร

3. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ประธานเจาหนาทบรหาร 1. ควำมเปนผน�ำ 99.50

2. กำรก�ำหนดกลยทธ

3. กำรปฏบตตำมกลยทธ

4. กำรวำงแผนและผลปฏบตทำงกำรเงน

5. ควำมสมพนธกบคณะกรรมกำร

6. ควำมสมพนธกบภำยนอก

7. กำรบรหำรงำนและควำมสมพนธกบบคลำกร

8. กำรสบทอดต�ำแหนง

9. ควำมรดำนผลตภณฑและบรกำร

10. คณลกษณะสวนดว

Page 60: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

59

คณะกรรมการชดตางๆ หวขอการประเมนผลการประเมนเฉลย

ดและดเยยมคดเปนรอยละ

คณะกรรมการตรวจสอบ

- แบบรำยคณะ 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. กำรประชมคณะกรรมกำร

3. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

- แบบรำยบคคล 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. กำรประชมคณะกรรมกำร

3. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบรหารความเสยง

- แบบรำยคณะ 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. กำรประชมคณะกรรมกำรไดด�ำเนนกำรและปฎบต

หนำทในกำรประชมไดอยำงมประสทธภำพ

3. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

- แบบรำยบคคล 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. กำรประชมของคณะกรรมกำร

3. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการก�าหนดคาตอบแทนและสรรหา

- แบบรำยคณะ 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร

2. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

3. กำรประชมคณะกรรมกำร

4. กำรท�ำหนำทของกรรมกำร

5. ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร

6. กำรพฒนำตนเองของกรรมกำร

100

- แบบรำยบคคล 1. โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 100

2. กำรประชมคณะกรรมกำร

3. บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

8. บรษทสนบสนนใหกรรมกำรเขำรวมอบรมหลกสตรทเกยวของกบกำรปฏบตหนำทของกรรมกำร โดยในป 2561

กรรมกำรบรษท ไดเขำประชม อบรม และสมมนำหลกสตรตำงๆ ดงน

• หลกสตรทจดขนโดยสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

Audit Committee Forum หวขอ Learn, unlearn and relearn – Audit Committee in the Age of

Disruption

9. ในเดอนพฤศจกำยน 2561 ทประชมคณะกรรมกำรบรษทไดรวมกนพจำรณำแกไขเพมเตมนโยบำยกำรก�ำกบ

ดแลกจกำร ในสวนของขอบเขตหนำทของประธำนเจำหนำทบรหำร

ในเดอนกมภำพนธ 2562 ทประชมคณะกรรมกำรบรษทไดรวมกนพจำรณำและทบทวนกำรน�ำหลกปฎบตตำม

นโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำรไปปรบใชตำมบรบททำงธรกจของบรษทแลว

Page 61: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

60

8.2 คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย

โครงสรำงกรรมกำรบรษทประกอบดวยคณะกรรมกำรบรษทและคณะกรรมกำรชดยอยรวมทงสน 4 ชด ซงไดแก

คณะกรรมกำรบรษท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ และคณะกรรมกำรบรหำร

ควำมเสยง โดยมรำยชอและขอบเขตอ�ำนำจหนำทของกรรมกำรในแตละชด ดงน

1) คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรของบรษท ประกอบดวยกรรมกำร 11 ทำน ตำมรำยละเอยดในขอ 7.1 ของรำยงำนประจ�ำป

ขอบเขตอ�านาจหนาทของประธานคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมกำรบรษทเปนผ แตงตงประธำนคณะกรรมกำรบรษท เพอท�ำหนำทเปนผ น�ำของคณะกรรมกำร

และปฏบตหนำทดงตอไปน

1. เปนประธำนในทประชมคณะกรรมกำรบรษท เพอด�ำเนนกำรประชมตำมระเบยบวำระ ขอบงคบของบรษท

และกฎหมำยทเกยวของ โดยสงเสรมใหกรรมกำรทกคนรวมอภปรำย แลกเปลยนควำมคดเหนไดอยำงอสระ

เตมท โดยค�ำนงถงผมสวนไดเสยทกฝำย และใชดลยพนจในกำรพจำรณำเรองตำงๆ อยำงรอบคอบ

เพอประโยชนสงสดของบรษท รวมทงเปนผสรปมตทประชม เพอกำรด�ำเนนกำรตอไป

2. เปนผน�ำและเปนประธำนในกำรประชมผถอหน เพอใหกำรประชมเปนไปตำมระเบยบวำระ ขอบงคบของบรษท

และกฎหมำยทเกยวของ โดยจดสรรเวลำใหเหมำะสม เปดโอกำสใหผ ถอหนไดแสดงควำมคดเหน

อยำงเทำเทยมกน และดแลใหมกำรตอบขอซกถำมของผถอหนอยำงเหมำะสม

3. ปฏบตหนำทตำมทกฎหมำยก�ำหนดไว โดยเฉพำะใหเปนหนำทของประธำนกรรมกำร

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการบรษท

1. กรรมกำรตองปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทตลอดจนมตทประชม

ผถอหน

2. หำมมใหกรรมกำรประกอบกจกำรเขำเปนหนสวนหรอเปนกรรมกำรในนตบคคลทมสภำพอยำงเดยวกน

และเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษท เวนแตจะแจงใหทประชมผถอหนทรำบกอนทจะมมตแตงตง

3. กรรมกำรตองแจงใหบรษททรำบโดยไมชกชำ หำกมสวนไดเสยในสญญำทท�ำกบบรษท หรอถอหนหรอหนก

เพมขนหรอลดลงในบรษทหรอบรษทในเครอ

4. คณะกรรมกำรของบรษทตองประชมอยำงนอย 3 เดอนตอครง

5. กรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำมผกพนบรษทใหเปนไปตำมหนงสอรบรองของบรษท

6. คณะกรรมกำรมอ�ำนำจก�ำหนดชอกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำมผกพนบรษทพรอมประทบตรำส�ำคญของบรษท

ขอบเขตอ�านาจหนาทของประธานเจาหนาทบรหาร

ก�ำกบ ดแล ตดตำมผลกำรปฏบตงำน รวมถงก�ำหนดคำตอบแทนและผลประโยชนอนๆ ของกรรมกำรผจดกำรใหญ

และฝำยบรหำร พจำรณำใหควำมเหนชอบและปรบปรงแกไขแผนกำรด�ำเนนธรกจของบรษทใหเหมำะสมกบสภำวะ

ของธรกจ และมอ�ำนำจอนมตกำรท�ำรำยกำรตำมปกตธรกจ* ภำยในวงเงนไมเกน 100 ลำนบำท เพอประโยชน

ตอกำรบรหำรกจกำรและด�ำเนนงำนของบรษทใหบรรลวตถประสงคเปนไปตำมนโยบำยและแผนธรกจ

ทคณะกรรมกำรบรษทก�ำหนดไว

Page 62: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

61

ทงนกำรอนมตกำรท�ำรำยกำรดงกลำว ไมรวมถงกำรท�ำรำยกำรทประธำนเจำหนำทบรหำรหรอบคคลทอำจมควำม

ขดแยงตำมค�ำนยำมของประกำศส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”)

และ/หรอตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลท.”) มสวนไดเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน

ในลกษณะอนกบบรษท หรอบรษทยอย

หมายเหต:*รายการตามปกตธรกจหมายความวารายการทางการคาทบรษทจดทะเบยนหรอบรษทยอยกระท�าเปนปกตเพอประกอบกจการ(ทมาของค�านยาม :เอกสารจากตลท.ทบจ.(ว)47/2547ลงวนท21กรกฎาคม2547เรองการปรบปรงหลกเกณฑการท�ารายการทเกยวโยงกนของบรษทจดทะเบยน)

ขอบเขตอ�านาจหนาทของกรรมการผจดการใหญ

กรรมกำรผจดกำรใหญ มอ�ำนำจหนำท ดแล บรหำร ด�ำเนนงำน และปฏบตงำนประจ�ำตำมปกตธรกจเพอประโยชน

ของบรษท ภำยใตขอบเขตแหงอ�ำนำจหนำททประธำนเจำหนำทบรหำรก�ำหนด ดงตอไปน

1. ใหกรรมกำรผจดกำรใหญ เปนผมหนำทดแล บรหำร ด�ำเนนงำน และปฏบตงำนประจ�ำตำมปกตธรกจ

เพอประโยชนของบรษท ใหเปนไปตำมวตถประสงคและขอบงคบของบรษท ตลอดจนระเบยบ มต นโยบำย

แผนงำน และงบประมำณทก�ำหนดโดยทประชมคณะกรรมกำร ภำยใตกรอบของกฎหมำยทเกยวของ

และขอบเขตอ�ำนำจซงประธำนเจำหนำทบรหำรก�ำหนด

2. ใหกรรมกำรผจดกำรใหญ มอ�ำนำจอนมตเฉพำะกำรท�ำรำยกำรในฐำนะผก ผ ใหก ผค�ำประกน ผซอ ผรบจำง

หรอผวำจำงท�ำของ หรอในกจกำรอนตำมปกตธรกจ เปนมลคำไมเกน 10 ลำนบำท เพอกำรนกรรมกำร

ผจดกำรใหญจะมอบอ�ำนำจใหบคคลใดกระท�ำกจกำรเฉพำะอยำงแทนกไดภำยใตขอบเขตแหงอ�ำนำจหนำท

ทก�ำหนด

ทงนกำรอนมตกำรท�ำรำยกำรดงกลำวไมรวมถงกำรท�ำรำยกำรทกรรมกำรผจดกำรใหญ หรอบคคลทอำจม

ควำมขดแยงตำมค�ำนยำมของประกำศ ก.ล.ต. และ/หรอ ตลท. มสวนไดเสย หรออำจมควำมขดแยงทำง

ผลประโยชนในลกษณะอนกบบรษทหรอบรษทยอย

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษท มจ�ำนวน 3 ทำน คอ

1. ดร. วชต แยมบญเรอง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(เปนผมควำมรและประสบกำรณในกำรสอบทำนงบกำรเงน)

2. ดร. โยธน อนำวล กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำงจนทรำ บรณฤกษ กรรมกำรตรวจสอบ

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนใหบรษทมกำรรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตองและเพยงพอ

2. สอบทำนใหบรษทมระบบควบคมภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal

audit) ทเหมำะสมและมประสทธผล และพจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจน

ใหควำมเหนชอบในกำรพจำรณำแตงตง โยกยำย เลกจำงหวหนำหนวยงำนตรวจสอบภำยใน หรอหนวยงำน

อนใดทรบผดชอบเกยวกบกำรตรวจสอบภำยใน

3. สอบทำนใหบรษทปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพย

และกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

Page 63: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

62

4. พจำรณำ คดเลอก เสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระเพอท�ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษท และเสนอ

คำตอบแทนของบคคลดงกลำว รวมทงเขำรวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชม

ดวยอยำงนอยปละ 1 ครง

5. พจำรณำรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน ใหเปนไปตำมกฎหมำย

และขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพย ทงน เพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำว สมเหตสมผลและเปนประโยชน

สงสดตอบรษท

6. จดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ�ำปของบรษท ซงรำยงำนดงกลำว

ตองลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยำงนอยดงตอไปน

6.1 ควำมเหนเกยวกบควำมถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท

6.2 ควำมเหนเกยวกบควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในของบรษท

6.3 ควำมเหนเกยวกบกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ขอก�ำหนดของ

ตลำดหลกทรพย หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษท

6.4 ควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของผสอบบญช

6.5 ควำมเหนเกยวกบรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน

6.6 จ�ำนวนกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำรวมประชมของกรรมกำรตรวจสอบแตละทำน

6.7 ควำมเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรบจำกกำรปฏบตหนำทตำมกฎบตร

(charter)

6.8 รำยกำรอนทเหนวำผถอหน และผลงทนทวไปควรทรำบ ภำยใตขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบท

ไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

7. ปฏบตหนำทอนใดตำมทคณะกรรมกำรของบรษทมอบหมำยดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทงนคณะกรรมกำรตรวจสอบมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 3 ป และในกรณทต�ำแหนงกรรมกำรตรวจสอบวำงลง

เพรำะเหตอนนอกจำกถงครำวออกตำมวำระ ใหคณะกรรมกำรบรษทแตงตงบคคลทมคณสมบตครบถวน

เปนกรรมกำรตรวจสอบเพอใหกรรมกำรตรวจสอบมจ�ำนวนครบตำมทคณะกรรมกำรบรษทก�ำหนด โดยบคคล

ทเขำเปนกรรมกำรตรวจสอบแทนอยในต�ำแหนงไดเพยงเทำวำระทยงเหลออยของกรรมกำรตรวจสอบซงตนแทน

3) คณะกรรมการก�าหนดคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ มจ�ำนวน 3 ทำน คอ

1. ดร. โยธน อนำวล ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

2. นำยปลมใจ สนอำกร กรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

3. นำยสมบญ พชรโสภำคย กรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ และเลขำนกำร

Page 64: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

63

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการก�าหนดคาตอบแทนและสรรหา

การก�าหนดคาตอบแทน

1. ก�ำหนดนโยบำยคำตอบแทนส�ำหรบคณะกรรมกำรบรษท คณะอนกรรมกำรชดตำงๆ และประธำนเจำหนำท

บรหำร ทคณะกรรมกำรบรษทแตงตง

2. ก�ำหนดคำตอบแทนและผลประโยชนอนๆ ส�ำหรบคณะกรรมกำรบรษท คณะอนกรรมกำรชดตำงๆ

และประธำนเจำหนำทบรหำร ทคณะกรรมกำรบรษทแตงตง เพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษท

3. พจำรณำจดสรรหลกทรพยทออกตำมโครงกำรเสนอขำยหลกทรพยใหแกกรรมกำร และพนกงำนของบรษท

โดยปฏบตตำมหลกเกณฑและเงอนไขกำรออกหลกทรพยทเกยวของนนๆ (ถำม)

การสรรหา

1. ก�ำหนดหลกเกณฑวธกำรสรรหำและคณสมบตของผทจะมำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท อนกรรมกำร

ชดตำงๆ ประธำนเจำหนำทบรหำร และกรรมกำรผจดกำรใหญ

2. ด�ำเนนกำรสรรหำ พจำรณำ และเสนอแนะผทมคณสมบตเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษท

คณะอนกรรมกำรชดตำงๆ ประธำนเจำหนำทบรหำร และกรรมกำรผ จดกำรใหญ เพอเสนอตอ

คณะกรรมกำรบรษท

ในกำรปฏบตหนำทดงกลำว คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำมควำมรบผดชอบตอคณะกรรมกำร

ของบรษทโดยตรง และใหประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ และกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทน

และสรรหำมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงครำวละ 3 ป ทงนเมอครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงแลว ประธำนคณะกรรมกำร

ก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ และกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำทพนจำกต�ำแหนงตำมวำระ อำจไดรบ

กำรแตงตงใหกลบเขำด�ำรงต�ำแหนงไดอก

กำรมอบอ�ำนำจใหแกคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ จะไมรวมถงอ�ำนำจในกำรอนมตรำยกำรใด

ทอำจมควำมขดแยงหรอรำยกำรใดทคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ หรอบคคลทเกยวโยงกบ

คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำมสวนไดเสยหรอผลประโยชน ในลกษณะอนใดทขดแยงกบบรษท

ตำมกฎเกณฑของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงกำรอนมตรำยกำรในลกษณะดงกลำวจะตองเสนอตอ

ทประชมคณะกรรมกำรและ/หรอทประชมผถอหนเพอพจำรณำ และอนมตรำยกำรดงกลำวตำมขอบงคบของบรษท

4) คณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงของบรษท มจ�ำนวน 7 ทำน คอ

1. นำยสมบญ พชรโสภำคย ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2. นำยธรศกด จรอศวพงศ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

3. นำยยอดชำย อศวธงชย กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

4. นำงชนกมล ตรสทธำชพ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

5. นำยสระ ไกรสงหเดชำ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6. นำยอ�ำนวย พงศำจำร กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

7. นำงสำวแสงดำว เดชำดวงสกล กรรมกำรบรหำรควำมเสยง และเลขำนกำร

Page 65: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

64

ขอบเขตอ�านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. ก�ำหนดนโยบำยและกรอบกำรด�ำเนนงำนกำรบรหำรควำมเสยง (Risk Management Framework)

2. วำงกลยทธกำรบรหำรควำมเสยง ด�ำเนนกำรและสนบสนนกำรบรหำรควำมเสยงใหประสบควำมส�ำเรจ

ทวทงองคกร โดยมงเนนกำรเพม Risk Awareness

3. ตรวจสอบ ตดตำม ประเมนผล ปรบปรงแผนด�ำเนนกำร เพอลดควำมเสยงใหอยในระดบทเหมำะสม

4. รำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษทฯ อยำงสม�ำเสมอ ในสงทตองปรบปรงแกไข เพอใหสอดคลองกบนโยบำย

และกลยทธทก�ำหนด

8.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสง

กรรมการอสระ

หลกเกณฑในการคดเลอกกรรมการอสระ

นยำม “กรรมกำรอสระ” (Independent Director) หมำยถง กรรมกำรทมไดเปนกรรมกำรบรหำร (Non-Executive Director)

และไมไดมสวนเกยวของกบกำรบรหำรงำนประจ�ำ และไมเปนผถอหนรำยใหญในบรษท คณสมบตของกรรมกำรอสระมดงน

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ�ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรำยใหญ หรอ ผมอ�ำนำจควบคม1) ของบรษท ทงน ใหนบรวมกำรถอหนของผทเกยวของของกรรมกำร

อสระรำยนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทไดรบเงนเดอนประจ�ำ หรอ

ผมอ�ำนำจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล�ำดบเดยวกน ผถอหนรำยใหญ หรอ

ของผมอ�ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบ

กำรแตงตง ทงน ลกษณะตองหำมดงกลำวไมรวมถงกรณทกรรมกำรอสระเคยเปนขำรำชกำร หรอทปรกษำ

ของสวนรำชกำร 2) ซงเปนผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท

3. ไมเปนบคคลทมควำมสมพนธทำงสำยโลหต หรอโดยกำรจดทะเบยนตำมกฎหมำย ในลกษณะทเปน บดำมำรดำ

คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหำร ผถอหนรำยใหญ ผมอ�ำนำจควบคม หรอบคคลทจะ

ไดรบกำรเสนอใหเปนผบรหำรหรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอ ผมอ�ำนำจ

ควบคมของบรษท ในลกษณะทอำจเปนกำรขดขวำงกำรใชวจำรณญำณอยำงอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปน

ผถอหนทมนย หรอผมอ�ำนำจควบคมของผทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

ผถอหนรำยใหญ หรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองป

กอนวนทไดรบกำรแตงตง

ควำมสมพนธทำงธรกจตำมวรรคหนง รวมถงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรคำทกระท�ำเปนปกตเพอประกอบกจกำร

กำรเชำหรอใหเชำอสงหำรมทรพย รำยกำรเกยวกบสนทรพยหรอบรกำรหรอกำรใหหรอรบควำมชวยเหลอ

ทำงกำรเงน ดวยกำรรบหรอใหกยม ค�ำประกน กำรใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกำรณอน

ท�ำนองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญำมภำระหนทตองช�ำระตออกฝำยหนง ตงแตรอยละสำมของสนทรพย

ทมตวตนสทธของบรษทหรอตงแตยสบลำนบำทขนไป แลวแตจ�ำนวนใดจะต�ำกวำ ทงน กำรค�ำนวณภำระหน

ดงกลำวใหเปนไปตำมวธกำรค�ำนวณมลคำของรำยกำรทเกยวโยงกนตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน

วำดวยหลกเกณฑในกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในกำรพจำรณำภำระหนดงกลำว ใหนบรวมภำระหน

ทเกดขนในระหวำงหนงปกอนวนทมควำมสมพนธทำงธรกจกบบคคลเดยวกน

Page 66: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

65

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอ ผมอ�ำนำจควบคม

ของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�ำนำจควบคม หรอหนสวนของส�ำนกงำนสอบบญช ซงมผสอบบญช

ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอ ผมอ�ำนำจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแต

จะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทไดรบกำรแตงตง

6. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรกำรทำงวชำชพใดๆ ซงรวมถงกำรใหบรกำรเปนทปรกษำกฎหมำยหรอทปรกษำทำงกำร

เงน ซงไดรบคำบรกำรเกนกวำสองลำนบำทตอปจำกบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรำยใหญ หรอ

ผมอ�ำนำจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ�ำนำจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรกำรทำงวชำชพ

นนดวย เวนแตจะไดพนจำกกำรมลกษณะดงกลำวมำแลวไมนอยกวำสองปกอนวนทวนทไดรบกำรแตงตง

7. ไมเปนกรรมกำรทไดรบกำรแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมกำรของบรษท ผถอหนรำยใหญ หรอผถอหน

ซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรำยใหญ

8. ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษท หรอบรษทยอย หรอ ไมเปน

หนสวนทมนยในหำงหนสวน หรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำน ลกจำง พนกงำน ทปรกษำทรบเงนเดอน

ประจ�ำ หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ�ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจกำรทมสภำพ

อยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยกบกจกำรของบรษท หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท�ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด�ำเนนงำนของบรษท

หมายเหต : 1) ผมอ�านาจควบคมหมายถงผถอหนหรอบคคลอนซงโดยพฤตการณมอทธพลตอการก�าหนดนโยบายการจดการหรอการด�าเนนงานของบรษทอยางมนยส�าคญไมวาอทธพล ดงกลาวจะสบเนองจากการเปนผถอหนหรอไดรบมอบอ�านาจตามสญญาหรอการอนใดกตามโดยเฉพาะอยางยงคอบคคลทเขาลกษณะขอใดขอหนงดงน(ก)การถอหน เกน25%(ข)การมพฤตการณควบคมการแตงตง/ถอดถอนกรรมการได(ค)การมพฤตการณควบคมผรบผดชอบการก�าหนดนโยบายได(ง)การมพฤตการณ/ความรบผดชอบ ในการด�าเนนงานเยยงผบรหาร2)สวนราชการหมายถงหนวยราชการทเปนราชการสวนกลางตามกฎหมายวาดวยระเบยบบรหารราชการแผนดน

กระบวนการสรรหากรรมการอสระ

กำรคดเลอกกรรมกำรอสระ ซงทำงบรษทไดก�ำหนดคณสมบตของกรรมกำรอสระตำมนยำมทกลำวไวขำงตน และกำรสรรหำ

กรรมกำรบรษท หรออนกรรมกำรชดอนๆ คณะกรรมกำรบรษทไดมอบหมำยใหคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและ

สรรหำไปด�ำเนนกำรสรรหำในเบองตน และใหเสนอรำยชอบคคลทมคณสมบตตำมทก�ำหนดไว และเปนผททรงคณวฒ

มพนฐำนและควำมเชยวชำญจำกหลำกหลำยอำชพ มภำวะผน�ำ เปนผมคณธรรมและจรยธรรม รวมทงมควำมสำมำรถ

ในกำรแสดงควำมคดเหนอยำงเปนอสระ และรวมกนพจำรณำคดเลอกบคคลดงกลำวเพอด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรอสระ

หรอกรรมกำรบรษท รวมทงคณะอนกรรมกำรชดตำงๆ ของบรษทตอไป

อนง ในกรณทกรรมกำรอสระมควำมสมพนธทำงธรกจหรอใหบรกำรทำงวชำชพ หรอบคคลทไดรบแตงตงเปน

กรรมกำรอสระในระหวำงป มหรอเคยมควำมสมพนธทำงธรกจหรอกำรใหบรกำรทำงวชำชพ ในมลคำเกนกวำหลกเกณฑ

ก�ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน ท ทจ.28/2551 ในขอ 16 (2) (ง) กลำวคอ มมลคำรวมตงแตรอยละสำม

ของสนทรพยทมตวตนสทธของกลมบรษท หรอตงแต 20 ลำนบำทขนไป แลวแตจ�ำนวนใดจะต�ำกวำ

และบรษทมควำมประสงคจะแตงตงกรรมกำรอสระทำนนนใหด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรอสระตอไป ตำมขอก�ำหนดในประกำศ

ดงกลำวถงขำงตน ขอ 16 (2) (ฌ) มกำรผอนผนขอหำมคณสมบตเรองกำรมควำมสมพนธทำงธรกจ ของกรรมกำรอสระไว

และก�ำหนดใหคณะกรรมกำรบรษทจะตองประชมเพอหำรอรวมกนและมควำมเหนทแสดงวำไดพจำรณำเรองดงกลำว

ดวยควำมรบผดชอบ ระมดระวง และดวยควำมซอสตย ตำมหลกในมำตรำ 89/7 วำกำรแตงตงกรรมกำรอสระดงกลำว

ไมมผลกระทบตอกำรปฏบตหนำท และกำรใหควำมเหนทเปนอสระในฐำนะกรรมกำรอสระของบรษท รวมทงระบเหตผล

และควำมจ�ำเปนทยงคงหรอแตงตงกรรมกำรอสระทำนนนเปนกรรมกำรอสระตอไป ทำงคณะกรรมกำรบรษทกจะจดให

มกำรประชมเพอพจำรณำเรองดงกลำวดวย

Page 67: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

66

การสรรหากรรมการและผบรหารระดบสงสด

กำรคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมกำรของบรษท จะตองผำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

กอนเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำ และเสนอใหทประชมผถอหนอนมตตอไป โดยองคประกอบและกำรแตงตง

หรอถอดถอนหรอกำรพนจำกต�ำแหนงกรรมกำรบรษทนน จะมก�ำหนดไว ในขอบงคบบรษท ซงสำมำรถสรปสำระส�ำคญ

ไดดงน

1. คณะกรรมกำรของบรษทประกอบดวยกรรมกำรเปนบคคลธรรมดำจ�ำนวนไมนอยกวำหำคน และกรรมกำรไมนอยกวำ

กงหนงของจ�ำนวนกรรมกำรทงหมดตองมถนทอยในรำชอำณำจกร

2. ใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมกำร ตำมหลกเกณฑและวธกำรดงตอไปน

1) ผถอหนหนงคนมคะแนนเสยงเทำกบจ�ำนวนหนทตนถอ

2) ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตำม 1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลำยคนเปนกรรมกำร

กได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผ ใดมำกนอยเพยงใดไมได

3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตำมล�ำดบลงมำ เปนผทไดรบกำรเลอกตงเปนกรรมกำรเทำกบจ�ำนวน

กรรมกำรทจะพงมหรอพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบกำรเลอกตงในล�ำดบถดลงมำ

มคะแนนเสยงเทำกนเกนกวำจ�ำนวนกรรมกำรทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนนใหประธำนทประชม

เปนผชขำด

3. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหนงใหยนใบลำออกตอบรษท กำรลำออกมผลนบแตวนทใบลำออกไปถงบรษท

4. ในกรณทต�ำแหนงกรรมกำรวำงลงเพรำะเหตอน นอกจำกถงครำวออกตำมวำระใหคณะกรรมกำรเลอกบคคล

ซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหำมตำมมำตรำ 68 แหงพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ�ำกด พ.ศ. 2535

เขำเปนกรรมกำรแทนในกำรประชมคณะกรรมกำรครำวถดไป เวนแตวำระของกรรมกำรจะเหลอนอยกวำ 2 เดอน

บคคลซงเขำเปนกรรมกำรแทนดงกลำวจะอยในต�ำแหนงกรรมกำรไดเพยงเทำวำระทยงเหลออยของกรรมกำร

ซงตนแทน

มตของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรทยง

เหลอย

5. ในกำรประชมสำมญประจ�ำปทกครง ใหกรรมกำรออกจำกต�ำแหนง 1 ใน 3 เปนอตรำ โดยใหกรรมกำร

ทอยในต�ำแหนงนำนทสดเปนผออกจำกต�ำแหนงกอน ถำจ�ำนวนกรรมกำรทจะออกไมอำจแบงใหตรงเปน 3 สวนได

กใหออกโดยจ�ำนวนใกลเคยงทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมกำรซงพนจำกต�ำแหนงแลวอำจไดรบเลอกเขำรบต�ำแหนง

อกกได

6. ทประชมผถอหนอำจลงมตใหกรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหนงกอนถงครำวออกตำมวำระไดดวยคะแนนเสยง

ไมนอยกวำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผถอหนซงมำประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไมนอยกวำกงหนง

ของจ�ำนวนหนทถอโดยผถอหนทมำประชมและมสทธออกเสยง

ส�ำหรบกำรสรรหำผบรหำรระดบสงสดของบรษทนน จะตองผำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำกอน

เสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำเชนเดยวกบกำรสรรหำกรรมกำรบรษท โดยนโยบำย หลกเกณฑ และวธกำร

สรรหำจะเปนไปตำมทคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำก�ำหนด

Page 68: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

67

8.4 การก�ากบดแลการด�าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทมนโยบำยในกำรก�ำกบดแลกำรด�ำเนนงำนและกำรจดกำรของบรษทยอยและบรษทรวมดงน

1. คณะกรรมกำรบรษทมกลไกในกำรก�ำกบดแลทท�ำใหสำมำรถควบคมดแลกำรจดกำรและรบผดชอบกำรด�ำเนนงำน

ของบรษทยอยบรษทรวม เพอดแลรกษำผลประโยชนในเงนลงทนของบรษท โดยมรำยละเอยดดงน

- คณะกรรมกำรบรษทเปนผก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนนงำนของบรษทและบรษทยอย เพอใหกำรด�ำเนนงำน

ของกลมบรษทสอดคลอง สงเสรม และเออประโยชนตอกนใหมำกทสด ซงจะท�ำใหเกดประสทธภำพ

ในกำรบรหำรงำนและเกดประโยชนสงสดตอธรกจของกลมบรษท กำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนนงำน

ดงกลำวประกอบดวยกำรก�ำหนดทศทำงกำรด�ำเนนธรกจ แผนกำรด�ำเนนงำน กำรตรวจสอบ และประเมนผล

กำรด�ำเนนงำน

- บรษทก�ำหนดใหบรษทยอยและบรษทรวมแตละแหงจดท�ำแผนงำนประจ�ำป และแผนงบประมำณคำใชจำย

ตำงๆ ใหสอดคลองกบนโยบำยหลกทบรษทก�ำหนด นอกจำกนบรษทยอยและบรษทรวมแตละแหงจะรำยงำน

ผลกำรด�ำเนนงำนใหบรษททรำบทกๆ ไตรมำส ซงจะท�ำใหบรษทรบทรำบขอมลในทกๆ ดำนของบรษทยอย

และบรษทรวมเหลำนนเปนอยำงด และในกรณทเกดขอผดพลำดในกำรบรหำรงำน บรษทกสำมำรถแกไข

ไดทนทเชนเดยวกน

- คณะกรรมกำรบรษทมนโยบำยในกำรแตงตงตวแทนของบรษทไปเปนกรรมกำร ผบรหำร หรอผมอ�ำนำจ

ควบคมในบรษทยอยและบรษทรวม โดยไดมอบหมำยใหประธำนเจำหนำทบรหำร (CEO) เปนผพจำรณำ

และใหควำมเหนชอบในกำรแตงตงตวแทนของบรษทไปด�ำรงต�ำแหนงดงกลำวในบรษทยอยและบรษทรวม

ตำงๆ โดยพจำรณำจำกควำมร ควำมสำมำรถ ประสบกำรณกำรท�ำงำน และควำมเหมำะสมของบคคลทจะ

สงไปเปนตวแทนบรษทในกำรก�ำกบดแลบรษทยอยและบรษทรวม ซงผทไดรบกำรคดเลอกอำจเปนกรรมกำร

ทำนใดทำนหนงของบรษทหรอบคคลอนทมควำมเหมำะสมกได

- คณะกรรมกำรบรษทก�ำหนดใหบรษทยอยท�ำกำรเปดเผยขอมลฐำนะกำรเงน และผลกำรด�ำเนนงำน

กำรท�ำรำยกำรระหวำงบรษทดงกลำวกบบคคลทเกยวโยง กำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงสนทรพย หรอ

กำรท�ำรำยกำรส�ำคญอนใดของบรษทดงกลำว ใหครบถวนถกตอง และใชหลกเกณฑทเกยวของกบ

กำรเปดเผยขอมลและกำรท�ำรำยกำรในลกษณะดงกลำวขำงตนในท�ำนองเดยวกบหลกเกณฑของบรษท

- บรษทมสวนงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ท�ำหนำทตรวจสอบกำรด�ำเนนงำนในเรองตำงๆ

ของบรษทยอยทเปนบรษททประกอบธรกจหลก และรำยงำนผลกำรตรวจสอบใหแกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

พจำรณำทกไตรมำส

- บรษทมกำรตรวจสอบ และประเมนผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทยอยและบรษทรวม โดยพจำรณำผลประกอบ

กำรและขอมลฐำนะกำรเงน ทจดท�ำขนตำมหลกเกณฑและวธกำรทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก�ำหนด

2. ขอตกลงระหวำงบรษทกบผถอหนอนในกำรบรหำรจดกำรบรษทยอยและบรษทรวม (shareholders’ agreement)

- บรษทไมมขอตกลงระหวำงบรษทกบผถอหนอนในกำรบรหำรจดกำรบรษทยอยและบรษทรวม (shareholders’

agreement) ทมนยส�ำคญตอกำรด�ำเนนงำนของกลมบรษท

Page 69: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

68

8.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทแจงใหกรรมกำรและผบรหำรของบรษท ซงหมำยรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ปฏบตตำมกฎเกณฑ

ขอบงคบของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

โดยเฉพำะอยำงยงในเรองกำรรำยงำนกำรเปลยนแปลงกำรถอหลกทรพยของบรษท จะตองแจงใหบรษททรำบ และรำยงำน

กำรเปลยนแปลงกำรถอหลกทรพยตอส�ำนกงำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แหงพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วนท�ำกำรนบจำกวนท ซอ ขำย โอน หรอรบโอน รวมทงหำมมใหกรรมกำรผบรหำรหรอหนวยงำน

ทไดรบทรำบขอมลภำยในเปดเผยขอมลภำยในแกบคคลภำยนอกหรอบคคลทไมมหนำทเกยวของและซอขำยหลกทรพย

ของบรษทในชวง 1 เดอนกอนทงบกำรเงนจะเผยแพร ทงนเพอเปนกำรตรวจสอบ และปองปรำมไมใหกรรมกำรหรอ

ผบรหำรของบรษทน�ำขอมลภำยในไปใชประโยชน โดยจะด�ำเนนกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรเปรยบเทยบกำรถอ

หลกทรพย ใหทประชมคณะกรรมกำรบรษททรำบทกครง รวมทงมกำรรำยงำนเรองกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรและ

ผบรหำรใหทประชมทรำบดวย อยำงไรกตำม บรษทมไดก�ำหนดกฎเกณฑกำรดแลนอกเหนอจำกประกำศทส�ำนกงำน

คณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยไดก�ำหนดไว

8.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

1) คำตอบแทนจำกกำรสอบบญช (audit fee) บรษทและบรษทยอยจำยคำตอบแทนกำรสอบบญชใหแกบรษท

ส�ำนกงำน อวำย จ�ำกด ในรอบปบญชทผำนมำจ�ำนวน 11,283,000 บำท

2) คำบรกำรอน (non-audit fee)

- ไมม -

8.7 การปฏบตตามหลกการก�ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ

โปรดดรำยละเอยดในขอ 8.1 ของรำยงำนประจ�ำป ในสวนของรำยงำนกำรปฏบตตำมนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำร

Page 70: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ความรบผดชอบตอสงคม

ตลอดระยะเวลาในการดำเนนธรกจของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) หรอ “JAS” และบรษทในเครอ

บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จำกด (มหาชน) หรอ “3BB” ซงมธรกจหลกในการใหบรการบรอดแบนดอนเทอรเนตความเรวสง

ใหความสำคญในการดำเนนธรกจภายใตการกำกบดแลกจการทด ยดมนในหลกธรรมาภบาลอยางเครงครด และมสำนกรบผดชอบ

ตอสงคมและชมชน เพ�อกอใหเกดประโยชนตอสวนรวม ควบคไปกบการเตบโตของบรษทฯ อยางมนคงและยงยน

การดำเนนธรกจปกตดวยความรบผดชอบ (CSR In Process)

บรษทฯ มความมงมนทจะเปนแบบอยางทดของสงคม เปดโอกาสใหพนกงานมสวนรวมประชม รบรขอมล ขาวสาร สถานการณ

ขององคกร รวมตดสนใจแสดงความคดเหน รวมสรางระบบงาน แผนพฒนาและอบรมบคลากรโดยมหลกสตรสำหรบผบรหาร หวหนางาน

และพนกงาน สงเสรมความสมพนธระหวางพนกงานในองคกร ผานกจกรรมสมพนธตางๆ รวมถงโครงการ “คดด ทำด พดด” ทให

พนกงานมสวนรวม ชวยเหลอ แกไขสถานการณตางๆ และรสกวาตนเองเปนสวนหนงขององคกร เพ�อสรางความเปนอนหนงอนเดยวกน

และเปนหวใจในการขบเคล�อนองคกรอยางแทจรง

การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ ดำเนนธรกจดวยความยดมนในจรยธรรม ตามกรอบของความเสมอภาคและเปนธรรมตอคคา รวมถงความรบผดชอบ

ตอผมสวนไดสวนเสยทกฝายเพ�อใหเกดความโปรงใสในการดำเนนธรกจการใหบรการ

การตอตานการทจรตคอรรปชน

ตลอดระยะเวลาในการประกอบธรกจ บรษทฯ ไดยดมนในความถกตอง ความโปรงใส และตอตานการทจรต โดยมนโยบายตอตาน

คอรรปชนทปฎบตอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตระหนกถงการปองกนการทจรตทงภายใน ภายนอกองคกร บรษทฯ ปลกฝง

ใหพนกงานทกคนประพฤตตนโดยไมขดตอกฎหมายและศลธรรม ภายใตหลกของความโปรงใส และการมสวนรวม

การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ใหความสำคญและเคารพสทธมนษยชน และไมกระทำการใดทเปนการละเมดสทธเสรภาพของบคคลหรอกลมบคคลใดๆ ทงทาง

ตรงและทางออม นอกจากนบรษทฯ ตระหนกอยเสมอวาพนกงานทกคนเปนทรพยากรทสำคญ จงไดกำหนดนโยบายใหมการปฏบต

ตอพนกงานดวยความเคารพในเกยรตศกดศร และสทธสวนบคคล รวมถงการดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมความปลอดภย

ตอชวตและทรพยสนของพนกงานอยเสมอ บรษทฯ ยงมความเช�อมนในศกยภาพของผทมความบกพรองทางสายตา การไดยน

และการเคล�อนไหว โดยเปดโอกาสใหบคคลดงกลาวเขาทำงานเปนสวนหนงขององคกร จดสรรใหปฏบตหนาทตามความเหมาะสม เพ�อสราง

คณภาพชวตทดใหกบพนกงานตอไปในอนาคต

การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ มแนวทางปฏบตตอพนกงานดวยความยตธรรม รวมถงมการฝกอบรมและพฒนาบคลากรทกระดบ ดงน

1. ปฏบตตอพนกงานดวยความสภาพ และใหความเคารพตอความเปนมนษย

2. ใหผลตอบแทนทเปนธรรมตอพนกงาน

3. ดแลรกษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมความปลอดภยตอชวต

4. การแตงตงและโยกยาย รวมถงการใหรางวลพนกงาน กระทำดวยความสจรตใจ และตงอยบนพนฐานของความร

ความสามารถ และความเหมาะสมของตวพนกงาน

5. ใหความสำคญตอการพฒนาความร ความสามารถของพนกงาน

6. รบฟงขอคดเหนและขอเสนอแนะจากพนกงาน

7. ปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตางๆ ทเกยวของกบพนกงานอยางเครงครด

ความรบผดชอบตอผบรโภค

เพ�อใหสอดคลองกบวสยทศนของการเปนผนำในการใหบรการบรอดแบนดอนเทอรเนตความเรวสง และตอบสนองความตองการ

ของลกคาไดในทกรปแบบ บรษทฯ มความพรอมและเตมใจในการใหบรการภายใตมาตรฐานความปลอดภยในทกขนตอน นอกจากน

บรษทฯ ใหความสำคญอยางยงกบการอบรมคณภาพของการบรการใหกบพนกงาน เพ�อใหสามารถปฏบตงานในหนาทอยางเตมความ

สามารถ และสรางความพงพอใจสงสดใหกบลกคา โดยมหลกสตรการพฒนาดานตางๆ อาท

หลกสตรสำหรบชางเทคนค

• ความปลอดภยในการทำงานบนทสงใกลแนวสายไฟฟาแรงสง

• เทคนคการบรการสำหรบทมชางเทคนค

• มาตรฐานการใหบรการแบบมออาชพ สำหรบทมชางเทคนค

69

ความรบผดชอบตอสงคม

Page 71: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

70

หลกสตรพนกงานขาย

• การบรการดวยใจ (Mind to Service Excellence)

• การบรการสความเปนเลศ (Super Service Excellence)

• เทคนคการขายในยค 4.0

หลกสตรผบรหารและหวหนางาน

• 3BB Leadership Development Program

• พฒนาจดแขงและเพมศกยภาพหวหนางาน

• การพฒนาทกษะหวหนางานยคใหม

การดแลรกษาสงแวดลอม

การมสวนรวมของพนกงานถอวาเปนสวนสำคญยงในการสรางจตสำนกทดตอความรบผดชอบตอสงคม บรษทฯ มความตงใจใน

การลดผลกระทบตอสงแวดลอมและสงเสรมใหพนกงานใชทรพยากรทมอยอยางประหยดและกอใหเกดประโยชนสงสด เชน การรไซเคล

กระดาษและพลาสตก การใชนำอยางประหยด การแยกขยะ และการดแลพนททำงาน

• การสรางความเขมงวดในการใชกระดาษ การใชนำ เพ�อการใชทรพยากรทมอยอยางประหยด เพ�อใหเกดประโยชนสงสด

รวมทงลดภาระคาใชจาย

• การควบคมการใชไฟฟา ปดไฟในพนททไมมการใชงาน รวมทงลดการใชพลงงานในเวลา 12:00-13:00 น.

• การควบคมการใชรถเพ�อประหยดนำมนและบรหารจดการการใชรถใหเกดประสทธภาพสงสด

การรวมพฒนาชมชนและสงคม

นอกจากการมงพฒนาดานตางๆ เพ�อใหการดำเนนธรกจเจรญเตบโตไปไดดวยดแลว บรษทฯ ยงใหความสำคญกบการรวมพฒนาชมชน

และสงคมดงน

โครงการการศกษาระบบทวภาค

บรษทฯ ไดสนบสนนการขบเคล�อนยทธศาสตรดานการศกษาของรฐบาลในการทจะพฒนาการผลตบคลากรใหสอดคลอง

และตรงกบความตองการของผประกอบการภาคเอกชน ตงแตป 2558 เปนตนมา บรษทฯ จงมสวนรวมในโครงการอาชวศกษา

ระบบทวภาค ซงเปนการเปดโอกาสใหนกศกษาระดบอาชวะไดทำงานจรงๆ กบบรษทฯ เพ�อพฒนาความรความสามารถ มรายได

ประจำ และสวสดการตางๆ เหมอนพนกงานทวไป โดยไดทำขอตกลงความรวมมอกบวทยาลยอาชวศกษาทวประเทศ

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) และบรษทในเครอ 3BB ใหการสนบสนนและชวยเหลอผประสบอทกภย วาตภย

จากเหตการณพนทภาคใตตอนลางของประเทศไทย โดยไดใหพนอง

ภาคใตสามารถตดตอส�อสารผานบรการ 3BB WiFi ไดทกคนโดยไมตอง

Login และไมมคาใชจาย

Page 72: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

71

โครงการบรอดแบนดอนเทอรเนต เพ�อการศกษาฟร

หนงในโครงการทบรษทฯ ไดตระหนกถงความสำคญดานการศกษา โดย

เฉพาะการเขาถงอนเทอรเนตของเดกนกเรยนในตางจงหวด 3BB ในฐานะ

ท เปนผ บกเบกการใหบรการบรอดแบนดอนเทอรเนตในตางจงหวด

จงไดคดเลอกโรงเรยนในระดบประถมศกษาในจงหวดตางๆทวประเทศ

เพ�อตดตงบรอดแบนดอนเทอรเนต และ 3BB WiFi ฟร ซงไดดำเนนโครงการ

มาอยางตอเน�อง ตงแตป 2554 จนถงปจจบน มโรงเรยนทงสน 2,270

โรงเรยนทวประเทศ นบเปนการเปดโลกทศนแหงการเรยนร นกเรยน

ผปกครอง และชมชนใกลเคยงมโอกาสเขาถงขอมล ทำใหเกดผลสมฤทธ

ทดทางการศกษา สรางช�อเสยงแกตวเอง และครอบครว

โครงการ 3BB WiFi ฟร

บรษทฯ ใหความรวมมอกบกระทรวงดจทลเพ�อเศรษฐกจและสงคม (ดอ) เพ�อใหบรการอนเทอรเนตไรสายฟรในทสาธารณะตางๆ

อาท สถานศกษา สถานบรการภาครฐ สถานขนสง รถไฟ รถประจาทาง ทาอากาศยาน และสถานททองเทยว นบเปนการเปดโอกาส

ใหประชาชนทวไปและนกทองเทยวสามารถเขาถงขอมลและบรการดจทลทเปนประโยชนได

โครงการสนบสนนคนพการ

บรษทฯ ไดเปดรบผพการดานตางๆ ใหเขามาทำงานในฝาย Contact Center เชนผบกพรองดานสายตา ดานการไดยน และ

ดานการเคล�อนไหว โดยใหคาตอบแทนและสวสดการตางๆ ทเปนมาตรฐานขององคกรเชนเดยวกบพนกงานทวไป นบเปนการเปด

โอกาสใหผพการไดมอาชพทมนคง มความภาคภมใจในตนเอง ตลอดจนดำรงตนอยในสงคมไดอยางมคณภาพ

การมนวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม

เพ�อเพมความสะดวกสบายในการใหบรการ บรษทฯ ไดมการคดคนและพฒนา Mobile Application ตางๆ เชน 3BB Member ซงเปน

แอพพลเคชนสำหรบลกคา 3BB ทสามารถการตรวจสอบและชำระคาบรการ พรอมชองทางรบสทธพเศษ สวนลดบรการตางๆ ผาน

แอพพลเคชน มคณสมบตดงน

• ผใชสามารถตรวจสอบยอดคาใชบรการ รวมถงชำระคาบรการ

• ผใชสามารถขอรบสวนลดรายการตางๆ จากผรวมรายการ

• ผใชสามารถเปลยนแปลงแพกเกจหรอสมครบรการเสรมตางๆ

• ผใชสามารถตรวจสอบโปรโมชน สนคาและบรการเสรม

• ผใชสามารถคนหาศนยบรการ 3BB ทอยใกลเคยงได

บรษทฯ ยงคงพฒนาคดคนนวตกรรมอยางตอเน�อง เพ�อสอดรบกบความเจรญกาวหนาทางเทคโนโลยทมความกาวหนาอยเสมอ

เพ�อความพงพอใจของลกคาอยางถงทสด

กจกรรมเพ�อสงคม (CSR After Process)

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) และบรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จำกด (มหาชน) หรอ “3BB” มงมนดำเนนโครงการ

เพ�อสงคมหลายๆ ดาน

ดานการศกษา

Page 73: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

72

โครงการ JAS สงเสรมความรความสามารถทางการศกษา เพ�อพฒนาเยาวชนไทย

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) และบรษทในเครอ ไดดำเนนโครงการ “JAS CSR for Children” มาอยางตอเน�อง

เยาวชนซงเปนกำลงสำคญของชาตไดรบการสงเสรมทางการศกษาและพฒนาทกษะทางดานกฬา โดยบรษทฯ มอบเงนสนบสนนการศกษา

อปกรณกฬา ชดกฬา และอาหารกลางวน รวมทงเงนสนบสนนจากการจดประกวดเขยนเรยงความ “อนเทอรเนตกบชวตประจำวนของหน”

ดานกฬา

ความรบผดชอบตอสงคมดานอ�นๆ

การมสวนรวมของพนกงานผานโครงการ “จสมนรวมใจปลกปาชายเลน คนความสมบรณสธรรมชาต” ณ ศนยอนรกษปาชายเลน

แหลงรวมชวตลมนำประแสร อ.แกลง จ.ระยอง นอกจากนกลมบรษทจสมนฯ ไดมสวนรวมในการชวยเหลอชมชนทประสบอทกภย

ดวยการมอบถงยงชพ และเงนสนบสนนหนวยงานราชการ ผานโครงการ “จสมนรวมใจ ชวยเหลอผประสบอทกภย” ในจงหวดนาน

จงหวดนครพนม และจงหวดสงขลา

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จำกด (มหาชน) และบรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จำกด (มหาชน) หรอ “3BB”ตระหนก

ถงความรบผดชอบตอสงคมอยางจรงจง ทงนโยบายและเปาหมายทจะผลกดนใหบรษทฯ ตลอดจนพนกงานมสวนรวม

และไดเปนสวนหนงในการตอบแทนสงคม เพ�อใหการดำเนนงานของบรษทฯ เปนไปอยางมประสทธภาพและเตบโตอยาง

มนคงบนพนฐานของความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibility) ทด มงหวงและมงมนตอบแทน

คนสงคมอยางยงยนตลอดไป

บรษทฯ ไดใหการสนบสนนและสงเสรมกฬาวอลเลยบอลหญง

ผานสโมสรวอลเลยบอลนครนนท ภายใตช�อ “3BB นครนนท”

ซงเปนกฬาท ไดรบความนยม นกกฬาของสโมสรฯ มทกษะ

ความสามารถ จนไดรบคดเลอกเขาสการแขงขนระดบทมชาต

ถอเปนความภาคภมใจของสโมสร “3BB นครนนท”

Page 74: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

73

10. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

10.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท

คณะกรรมกำรบรษท ไดมอบหมำยใหคณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหนำทในกำรสอบทำนควำมเพยงพอของระบบควบคม

ภำยใน พจำรณำควำมถกตองของรำยงำนทำงกำรเงน และกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน เพอมใหเกดควำมขดแยง

ทำงผลประโยชน รวมถงดแลใหบรษทมกำรปฏบตตำมขอก�ำหนด และกฎหมำยทเกยวของ โดยส�ำนกตรวจสอบภำยใน

ท�ำหนำทตรวจสอบกำรปฏบตงำน ตำมแผนงำนตรวจสอบประจ�ำปทไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว

ทงนคณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหนำทอยำงเปนอสระในกำรสอบทำน และประเมนควำมเพยงพอ ควำมเหมำะสม

ของระบบกำรควบคมภำยใน ผำนกำรปฏบตงำนของส�ำนกตรวจสอบภำยใน ซงครอบคลมกจกรรมตำงๆ ของกลมบรษท

กอนน�ำเสนอใหคณะกรรมกำรบรษทพจำรณำ จงเชอมนไดวำ บรษทมระบบกำรควบคมภำยในทเพยงพอ เหมำะสม

กำรด�ำเนนงำนของบรษท เปนไปตำมขอก�ำหนดของกฎหมำย ระเบยบ ขอบงคบ อยำงเครงครด มควำมโปรงใสใน

กำรท�ำธรกรรมกบบคคลทเกยวโยงกน รวมถงมกำรสอบทำนใหรำยงำนทำงกำรเงน กำรบญช และรำยงำนอนๆ มควำม

ถกตองเชอถอได ทงนในกำรประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 18 กมภำพนธ 2562 คณะกรรมกำร

ตรวจสอบรำยงำนผลกำรประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยใน ตำมแนวทำงททส�ำนกงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย (ก.ล.ต.) ก�ำหนด สรปไดดงน

การควบคมภายในองคกร (Control Environment)

บรษทมสภำพแวดลอมทเอออ�ำนวยใหระบบกำรควบคมภำยในด�ำเนนไปไดตำมทบรษทมงหวง โดยมฝำยกฎหมำย และ

ฝำยก�ำกบและดแลกฎระเบยบ ท�ำหนำทก�ำกบดแลกำรปฏบตงำนใหเปนไปตำมกฎหมำย กฎระเบยบของหนวยงำนตำงๆ

นอกจำกนบรษทไดมกำรปรบปรงนโยบำยกำรท�ำงำน คมอกำรปฏบตงำน กำรจดโครงสรำงองคกร และคณะท�ำงำนตำงๆ

อยำงเหมำะสม เพอใหกำรบรหำรจดกำร และกำรปฏบตงำนเปนไปอยำงมประสทธภำพ

การประเมนความเสยง (Risk Assessment)

บรษทใหควำมส�ำคญกบกำรบรหำรควำมเสยง และกำรเตรยมควำมพรอมตอสถำนกำรณทเปลยนแปลงจำกปจจยทงภำยใน

และภำยนอกทอำจสงผลกระทบตอกำรด�ำเนนงำน ทงควำมเสยงดำนกลยทธ กำรด�ำเนนงำน กำรเงน กำรปฏบตตำม

กฎเกณฑ และเทคโนโลยสำรสนเทศ คณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง เพอท�ำหนำท

ก�ำกบดแลกำรบรหำรจดกำรควำมเสยง ใหเปนไปอยำงเหมำะสม และมประสทธภำพ ตลอดจนตดตำมควำมคบหนำ

ของมำตรกำร และแผนบรรเทำควำมเสยงอยำงตอเนอง พรอมทงรำยงำนตอคณะกรรมกำรบรษททกไตรมำส

การควบคมการปฏบตงาน (Control Activities)

บรษทด�ำเนนธรกจภำยใตระบบกำรควบคมภำยในทด มประสทธภำพ มกำรบรหำรตดตำม และก�ำกบดแลกำรปฏบตงำน

ใหเปนไปตำมแผน กฎระเบยบขอบงคบ มกำรแบงแยกหนำท เพอใหสำมำรถตรวจสอบซงกนและกนได ตลอดจนมกำร

กระจำยอ�ำนำจบรหำรงำน กำรทบทวน และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหนำทและวงเงนอ�ำนำจอนมตในแตละระดบอยำงชดเจน

การควบคมภายใน

และการบรหารจดการความเสยง

Page 75: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

74

ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล (Information & Communication)

บรษทจดใหมระบบสำรสนเทศ และกำรสอสำรขอมลทมคณภำพ ทนสมย และมกำรพฒนำอยำงตอเนองในกำรประมวล

ขอมลจ�ำนวนมำกเพอรองรบกำรขยำยธรกจ พรอมทงก�ำหนดนโยบำยควบคมควำมปลอดภยทำงเทคโนโลยสำรสนเทศ

ทงกำรใชและกำรจดเกบขอมล นอกจำกนบรษทมชองทำงในกำรสอสำรขอมลขำวสำรภำยในทมประสทธภำพ เชน ระบบ

Intranet จดหมำยอเลกทรอนกส (e-mail) เสยงตำมสำยของบรษท ตำมควำมเหมำะสมของเนอหำทสอสำร รวมทงจดใหม

ชองทำงในกำรกำรรบแจงขอมลทเกยวกบกำรทจรตคอรรปชน (Whistle Blowing) ผำนชองทำงตำงๆ ทบรษทก�ำหนด

ระบบการตดตาม (Monitoring Activities)

บรษทมกระบวนกำรตดตำมผลกำรด�ำเนนงำนทงในระดบบรหำร และระดบปฏบตกำร เพอใหเปนไปตำมเปำหมำย

อยำงสม�ำเสมอ โดยส�ำนกตรวจสอบภำยในท�ำหนำทตรวจสอบ และประเมนประสทธผล ควำมเพยงพอของระบบควบคม

ภำยใน พรอมทงใหขอเสนอแนะเพอปรบปรงกระบวนกำรท�ำงำนตำงๆ และตดตำมผลเพอใหมนใจวำ ปญหำตำงๆ

ไดรบกำรปรบปรงแกไขอยำงเหมำะสม และทนเวลำ โดยรำยงำนผลตอผบรหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อยำงสม�ำเสมอ

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดประเมนระบบกำรควบคมภำยในของบรษทแลว มควำมเหนวำ บรษทมระบบกำรควบคมภำยใน

และกำรบรหำรควำมเสยงอยำงตอเนอง และมประสทธภำพเพยงพอ ซงเหมำะสมกบลกษณะธรกจของบรษท และ

มกำรก�ำกบดแลกจกำรทด รวมทงกำรปฏบตตำมกฎหมำย ระเบยบขอบงคบทเกยวของกบกำรด�ำเนนธรกจของบรษท

10.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษท

รำยละเอยดปรำกฎตำมหวขอ “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ”

10.3 หวหนางานตรวจสอบภายใน

1) หวหนำงำนตรวจสอบภำยในไดแก นำงนภำพร รตนำรำมก

2) ควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตอผด�ำรงต�ำแหนงหวหนำงำนตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได ใหควำมเหนชอบตอผทด�ำรงต�ำแหนงหวหนำงำนตรวจสอบภำยใน โดยพจำรณำจำก

คณสมบต วฒกำรศกษำ และประสบกำรณกำรอบรมทเหมำะสมเพยงพอกบกำรปฏบตหนำทดงกลำว

3) กำรแตงตง ถอดถอน และโยกยำยผด�ำรงต�ำแหนงหวหนำงำนตรวจสอบภำยใน ไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยใหเปนไปตำมระเบยบของบรษท เรองกำรแตงตง โยกยำยพนกงำน ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เปนผ ใหควำมเหนชอบ ทงนไดก�ำกบดแล ใหกำรปฏบตงำนของส�ำนกตรวจสอบภำยใน เปนไปอยำงเหมำะสม

และมประสทธภำพ

Page 76: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

75

11. รายการระหวางกน

บรษทมรำยกำรระหวำงกนตำมประกำศของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย ซงในป 2561

รำยกำรธรกจดงกลำวเปนไปตำมเงอนไขและเกณฑตำมสญญำระหวำงบรษท บรษทยอยและบรษทรวมเหลำนน

ตำมปกตธรกจ (ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนป 2561 ขอ 6) และบรษทไดด�ำเนนกำรตำมขนตอน

เพอควำมสมเหตสมผลของรำยกำรดงกลำวและเปนไปเพอประโยชนสงสดของบรษทแลว ซงคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไดท�ำกำรสอบทำนรำคำ หรออตรำของรำยกำรดงกลำวกบเจำหนำทของบรษทและผตรวจสอบภำยในวำเปนรำคำ

ทสมเหตสมผล และมกำรเปดเผยขอมลในงบกำรเงนถกตองแลว บรษทมขนตอนกำรอนมตกำรท�ำรำยกำรระหวำงกน

โดยด�ำเนนกำรเชนเดยวกบกำรจดซอจดจำงโดยทวไปของบรษท และผบรหำรหรอผถอหนไมมสวนไดเสยในรำยกำรระหวำงกน

และไมมสวนในกำรอนมตในเรองดงกลำว โดยมรำยละเอยดดงตอไปน

11.1 ในป 2561 บรษทและบรษทยอย มรายการขายสนคา บรการ และใหบรการอนๆ ใหแกบคคลทเกยวโยงกนดงน

บคคลทเกยวโยง ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการระหวางกนจ�านวนเงน

(ลานบาท)

กลมบรษทโมโน ไดแก

1. บจก. โมโน เจนเนอเรชน

2. บจก. โมโนเทคโนโลย

3. บจก. โมโน อนโฟซสเตมส

4. บจก. โมโน โปรดกชน

5. บจก. โมโน บรอดคำซท

6. บจก. โมโน ทำเลนท สตดโอ

7. บจก. โมโน ฟลม

8. บจก. โมโน เรดโอ

9. บจก. โมโน สปอรต

เอนเตอรเทนเมนท

1) คณพชญ โพธำรำมก

เปนกรรมกำรและเปนผถอหน

รำยใหญของกลมโมโน

2) คณพชญ โพธำรำมก

เปนผถอหนรำยใหญ

ของ JAS รอยละ 56.18

(ณ วนท 7 มกรำคม 2562)

- PA ไดท�ำสญญำใหเชำพนทอำคำรส�ำนกงำน ของ

อำคำรจสมน อนเตอรเนชนแนล, ท�ำสญญำใหเชำ

ปำยโฆษณำ, ใหบรกำรในอำคำรส�ำนกงำน รวมทง

บรกำรสำธำรณปโภคอน

- TTTI ไดท�ำสญญำใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรว

สง โดยคดคำบรกำรตำมควำมเรวของวงจร

- ARS ไดท�ำสญญำใหบรกำรกระแสไฟฟำระบบ UPS

- JasTel ไดท�ำสญญำใหบรกำรเชำวงจร

- JTS ไดท�ำสญญำขำยอปกรณและบรกำรคลำวด

56

24

1

3

1

JASIF JAS เปนผถอหนวยลงทนรอยละ

23.51

- TTTBB ไดท�ำสญญำซอขำย เสนใยแกวน�ำแสง

และสญญำตำงๆ ทเกยวของกบ JASIF

241

11.2 ในป 2561 บรษทและบรษทยอย มรายการซอสนคาและอปกรณ รวมทงจายคาเชาและคาบรการอนๆ จากบคคล

ทเกยวโยงกนดงน

บคคลทเกยวโยง ลกษณะความสมพนธ ลกษณะรายการระหวางกนจ�านวนเงน

(ลานบาท)

กลมบรษทโมโน ไดแก

1. บจก. โมโน เจนเนอเรชน

2. บจก. โมโนเทคโนโลย

3. บจก. โมโน บรอดคำซท

4. บจก. โมโน เรดโอ

5. บจก. โมโน ฟลม

1) คณพชญ โพธำรำมก

เปนกรรมกำรและเปนผถอหน

รำยใหญของกลมโมโน

2) คณพชญ โพธำรำมก

เปนผถอหนรำยใหญของ JAS

รอยละ 56.18

(ณ วนท 7 มกรำคม 2562)

- TTTI ใชบรกำรโฆษณำและสอโฆษณำ

และสวนแบงรำยไดจำกกำรใหบรกำร

เผยแพรภำพยนต

25

JASIF JAS เปนผถอหนวยลงทนรอยละ

23.51

- TTTBB ไดท�ำสญญำเชำเสนใยแกว

น�ำแสงกบ JASIF

4,184

รายการระหวางกน

Page 77: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

76

12. ขอมลทางการเงนทส�าคญ

สรปรายงานการสอบบญช

ผสอบบญชทไดรบอนมตจำกทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2561 คอ นำยศภชย ปญญำวฒโน ผสอบบญชรบอนญำต

ทะเบยนเลขท 3930 หรอนำงสำวกรองแกว ลมปกตตกล ผ สอบบญชรบอนญำต ทะเบยนเลขท 5874 หรอ

นำยณฐวฒ สนตเพชร ผสอบบญชรบอนญำต ทะเบยนเลขท 5730 แหงบรษท ส�ำนกงำน อวำย จ�ำกด เลขท 193/136-137

ชน 33 อำคำรเลครชดำ ถนนรชดำภเษกตดใหม กรงเทพมหำนคร 10110 โทรศพท (66) 0 2264 0777 และ

(66) 0 2661 9190 โทรสำร (66) 0 2264 0789-90 และ (66) 0 2661 9192

รำยงำนกำรตรวจสอบบญชของผสอบบญชในป 2559 ป 2560 และป 2561 ไดแสดงควำมเหนอยำงมเงอนไขตอ

งบกำรเงน เนองจำกถกจ�ำกดขอบเขตโดยสถำนกำรณ ในป 2561 ถกจ�ำกดขอบเขตโดยสถำนกำรณส�ำหรบเหตกำรณดงน

1. บรษทผ ใหสมปทำนแหงหนงไดระงบกำรจำยช�ำระยอดคงคำงคำบรกำรจำกกำรใหบรกำรภำยใตสญญำรวมลงทน

ระหวำงบรษทยอยแหงหนงกบบรษทผ ใหสมปทำน ตงแตเดอนกนยำยน 2551 จนถงวนท 4 ตลำคม 2554

ซงเปนวนทสนสดสญญำรวมลงทน เนองจำกยงมขอโตแยงในวธกำรค�ำนวณอตรำสวนแบงรำยไดกบบรษทยอย

ดงกลำว บรษทยอยไดน�ำขอโตแยงดงกลำวเสนอเปนขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำร ปจจบนอยระหวำงรอ

ค�ำวนจฉยจำกสถำบนอนญำโตตลำกำร ตอมำเมอวนท 19 สงหำคม 2559 บรษทผ ใหสมปทำนยนค�ำเสนอขอพพำท

ตอสถำบนอนญำโตตลำกำร เรยกรองใหบรษทยอยดงกลำวคนเงนสวนแบงรำยไดทไดรบเกนตำมสญญำรวมลงทน

เดยวกนน พรอมเรยกคำเสยโอกำสเปนจ�ำนวนรวมประมำณ 9,931 ลำนบำท ขณะนขอพพำทอยระหวำง

กระบวนพจำรณำของสถำบนอนญำโตตลำกำร และเมอวนท 26 สงหำคม 2559 บรษทผ ใหสมปทำนยนค�ำเสนอ

ขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำร เรยกรองใหบรษทยอยดงกลำวและบรษทยอยอกแหงหนงช�ำระคำใชจำย

และคำเสยหำยพรอมดอกเบย และคำเสยโอกำสในกำรประกอบธรกจจ�ำนวนรวมประมำณ 258 ลำนบำท

ฝำยบรหำรและทปรกษำกฏหมำยของบรษทยอยเชอวำไดปฏบตตำมสญญำรวมลงทนถกตองและครบถวน

จงยงไมไดบนทกส�ำรองคำใชจำยและคำเสยหำยทอำจเกดขนไว ในงบกำรเงน ผลของค�ำวนจฉยอตรำสวนแบง

รำยไดดงกลำวอำจมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตอยอดคงเหลอของลกหนกำรคำ คำใชจำยและคำเสยหำย

ทอำจเกดขนจำกเหตกำรณดงกลำวอำจมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตอมลคำเงนลงทนในบรษทยอยดงกลำว

ซงผสอบบญชไมสำมำรถตรวจสอบเพอใหเปนทพอใจในยอดคงเหลอของรำยกำรดงกลำวได

2. เมอวนท 7 สงหำคม 2546 ศำลลมละลำยกลำงไดมค�ำสงเหนชอบแผนฟนฟกจกำรของบรษท อยำงไรกตำม

เจำหนบำงรำยไดยนค�ำรองคดคำนในบำงประเดนตอศำลฎกำ เมอวนท 14 กนยำยน 2549 ศำลลมละลำยกลำง

ไดมค�ำสงยกเลกกำรฟนฟกจกำรของบรษท เนองจำกบรษทไดปฏบตตำมขอก�ำหนดของแผนฟนฟกจกำรครบถวน

ตอมำเมอวนท 19 สงหำคม 2556 ศำลลมละลำยกลำงไดอำนค�ำพพำกษำของศำลฎกำ ซงศำลฎกำไดมค�ำพพำกษำ

กลบค�ำพพำกษำของศำลลมละลำยกลำง โดยพพำกษำไมเหนชอบดวยแผนฟนฟกจกำร และใหยกเลกค�ำสงใหฟนฟ

กจกำร ซงมผลท�ำใหสทธเรยกรองของเจำหนทมตอบรษทในฐำนะลกหนกลบไปเปนเชนเดมดงทเปนอยกอนวนท

ศำลมค�ำสงใหฟ นฟกจกำร ซงบรษทไดประเมนวำ บรษทอำจมภำระหนสนเพมเตมอกจ�ำนวนรวมไมเกน

1,343 ลำนบำท ทงนไมรวมดอกเบยทอำจมขนหำกมกำรฟองรองจำกเจำหนในอนำคต บรษทไดเปดเผยถงเหตกำรณน

ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน และเหนวำสอดคลองกบมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทเกยวของแลว

ในเดอนสงหำคม 2557 สถำบนกำรเงนหำแหงไดยนค�ำฟองตอศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง

ขอมลทางการเงนทส�าคญ

Page 78: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

77

เรยกรองใหบรษทช�ำระเงนจ�ำนวนประมำณ 1,856 ลำนบำท อยำงไรกตำมมเจำหนสองรำยทเปนเจำหน

ผรบโอนสทธเรยกรองมำจำกเจำหนเดมหลำยรำย ซงทปรกษำกฏหมำยเหนวำยงมควำมไมแนนอนวำจะไดรบช�ำระหน

ตำมจ�ำนวนทกลำวอำงในค�ำฟอง บรษทจงบนทกประมำณกำรหนสนเฉพำะสถำบนกำรเงนสำมรำยซงเปนเจำหน

รำยเดมทมชอปรำกฏอยในค�ำขอรบช�ำระหนในกำรฟนฟกจกำรของบรษท จ�ำนวน 326 ลำนบำท โดยใชมลหน

ทสถำบนกำรเงนทงสำมแหงยนค�ำรองเปนพนฐำน หกดวยประมำณกำรมลคำของกำรช�ำระหนในรปแบบตำงๆ

ตำมแผนฟนฟกจกำรและตำมค�ำแนะน�ำของทปรกษำกฏหมำย ในระหวำงป 2561 ศำลทรพยสนทำงปญญำฯ

ไดตดสนคดระหวำงบรษทกบเจำหนจ�ำนวนสรำย ใหบรษทช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงนรวม 1,095 ลำนบำท

พรอมดอกเบยตำมฟองจนกวำจะช�ำระเสรจสน ซงบรษทเหนวำส�ำหรบเจำหนสำมรำยทเปนเจำหนรำยเดม

ควรบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของดอกเบยเพมเตม โดยบรษทไดบนทกประมำณกำรหนสนเพมเตม

เปนจ�ำนวนรวม 170 ลำนบำท และส�ำหรบเจำหนสองรำยทเปนเจำหนรบโอนสทธ บรษทพจำรณำบนทกประมำณกำร

หนสนเพมเตมในสวนของเงนตนและดอกเบยเปนจ�ำนวนรวม 430 ลำนบำท เปนผลใหประมำณกำรหนสนจำกกำร

กลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำมจ�ำนวนเงนรวม 926 ลำนบำท อยำงไรกตำม บรษทไดยนอทธรณส�ำหรบคดเจำหน

สองรำยตอศำลอทธรณคดช�ำนญพเศษแลวและอกสองรำยอยระหวำงกำรจดเตรยมยนอทธรณ ผลทสดของคด

ยงไมอำจทรำบได ในปจจบน บรษทจงเหนวำจ�ำนวนส�ำรองทบนทกในบญชเพยงพอและเหมำะสมในสถำนกำรณ

ปจจบน ซงผสอบบญชไมสำมำรถตรวจสอบเพอใหเปนทพอใจในยอดทตองบนทกเพมเตมจำกกำรยกเลกค�ำสง

ใหฟนฟกจกำรดงกลำวได

นอกจำกนผสอบบญชได ใหขอสงเกตตอเหตกำรณดงตอไปน

1. คดฟองรองระหวำงบรษทยอยแหงหนงและหนวยงำนรำชกำรสองแหง ซงเรยกรองใหบรษทยอยช�ำระเงนคำปรบ

จำกกำรไมสำมำรถสงมอบแทบเลตตำมสญญำ ในระหวำงป 2561 ศำลปกครองกลำงไดตดสนคดใหบรษทยอย

ช�ำระคำปรบพรอมดอกเบย ซงบรษทยอยไดส�ำรองคำปรบและคำเสยหำยทอำจเกดขนทบนทกไวตงแตในอดต

ทผำนมำเพยงพอตอจ�ำนวนคำปรบตำมค�ำพพำกษำของศำลปกครองกลำงแลว อยำงไรกตำม บรษทยอยและ

หนวยงำนรำชกำรทงสองแหงไดยนอทธรณคดตอศำลปกครองสงสดและบรษทยอยไดยนค�ำรองขอทเลำกำรบงคบคด

ตอศำลปกครองกลำง ปจจบนคดอยระหวำงกระบวนพจำรณำของศำล ฝำยบรหำรและทปรกษำกฏหมำยของบรษทยอย

ยงคงเชอวำจะไมไดรบผลเสยหำยทมสำระส�ำคญ

2. กำรช�ำระยอดคงคำงระหวำงบรษทยอยกบบรษททไมเกยวของกนแหงหนง จ�ำนวน 877 ลำนบำท ซงผบรหำรของ

บรษทยอยเหนวำไดท�ำถกตองแลว รวมถงคดฟองรองและขอพพำทตำงๆ

3. บรษทยอยแหงหนงไดท�ำสญญำจำงเหมำ (Turn-Key) กบบรษทคสญญำแหงหนง ปจจบนบรษทยอยดงกลำว

ไมสำมำรถสงมอบงำนใหกบบรษทคสญญำไดตำมก�ำหนดระยะเวลำ ซงบรษทคสญญำมสทธทจะคดคำปรบลำชำ

ตำมสญญำตอบรษทยอยดงกลำวได อยำงไรกตำม ผบรหำรของบรษทยอยดงกลำว อยระหวำงกำรขอแกไขสญญำ

เพอลดเนองำน ซงผบรหำรของบรษทยอยดงกลำวเชอวำจะสำมำรถเจรจำแกไขสญญำลดเนองำน และจะสำมำรถ

ปดโครงกำรไดโดยมคำปรบเกดขนอยำงไมมสำระส�ำคญ

Page 79: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

78

12.1 ตารางสรปงบการเงนรวม

ตำรำงสรปงบดล งบก�ำไรขำดทน และงบกระแสเงนสด 3 ปทผำนมำ สนสด ณ วนท 31 ธนวำคม ดงน

รายการ

งบการเงนรวม

2561 2560 2559

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

งบดล

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 899 1.70 3,038 6.01 2,482 5.22

ลกหนกำรคำสทธ 3,180 6.01 3,174 6.28 3,019 6.35

สนทรพยหมนเวยน 5,832 11.03 7,674 15.18 7,208 15.16

เงนลงทน 4,018 7.60 6,234 12.33 6,850 14.41

ทดน อำคำร และอปกรณสทธ 37,987 71.82 31,633 62.58 28,491 59.94

สนทรพยไมหมนเวยนอน 196 0.37 196 0.39 177 0.37

สนทรพยรวม 52,890 100.00 50,549 100.00 47,531 100.00

เงนกยมระยะสนจำกธนำคำร 968 1.83 3,915 7.74 2,229 4.69

เจำหนกำรคำ 3,435 6.49 4,064 8.04 3,198 6.73

หนสนหมนเวยน 14,389 27.21 15,993 31.64 10,874 22.88

หนสนระยะยำวและส�ำรองกำรประกนรำยไดคำเชำ 17,853 33.75 18,220 36.04 23,478 49.39

หนสนรวม 34,514 65.26 35,920 71.06 36,264 76.29

ทนจดทะเบยนทออกและเรยกช�ำระแลว 3,992 7.55 3,335 6.60 2,968 6.25

ก�ำไรสะสมทจดสรรแลว 1,101 2.08 1,021 2.02 1,012 2.13

ก�ำไรสะสมยงไมไดจดสรร 4,223 7.98 3,239 6.41 4,418 9.30

สวนของผถอหน 18,376 34.74 14,629 28.94 11,267 23.71

งบก�าไรขาดทน

รำยไดจำกกำรขำยและกำรบรกำร 17,995 100.00 17,432 100.00 15,619 100.00

รำยไดอน 4,148 23.05 856 4.91 2,532 16.21

รำยไดรวม 22,144 123.05 18,288 104.91 18,151 116.21

ตนทนขำยและบรกำร 11,267 62.61 11,031 63.28 9,711 62.17

คำใชจำยในกำรขำย กำรบรกำร และกำรบรหำร 4,752 26.41 4,187 24.02 3,914 25.06

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำร

กลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ

613 3.41 12 0.07 12 0.08

คำเสยหำยจำกกำรไมปฏบตตำมเงอนไขกำร

ด�ำเนนกำรกอนรบใบอนญำตใหใชคลนควำมถ

- - - - 841 5.38

หนสงสยจะสญและหนสญ 231 1.28 225 1.29 338 2.16

คำใชจำยทำงกำรเงน 744 4.13 692 3.97 395 2.53

ก�ำไร(ขำดทน)สทธ 4,913 27.30 2,693 15.45 3,002 19.22

งบกระแสเงนสด

เงนสดสทธ(ใชไปใน)กจกรรมด�ำเนนงำน 4,001 3,417 (2,467)

เงนสดสทธไดมำจำกกจกรรมลงทน 1,900 (2,503) 2,832

เงนสดสทธ(ใชไปใน)กจกรรมจดหำเงน (8,040) (358) (5,763)

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน

(ลดลง)สทธ

(2,139) 556 (5,398)

Page 80: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

79

12.2 อตราสวนทางการเงน

อตราสวนทางการเงนทส�าคญทสะทอนถงฐานะการเงน และผลการด�าเนนงานในธรกจหลกของบรษทและบรษทยอย

รายการ

งบการเงนรวม

2561 2560 2559

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตรำสวนสภำพคลอง (เทำ) 0.41 0.48 0.66

อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว (เทำ) 0.29 0.39 0.54

อตรำสวนสภำพคลองกระแสเงนสด (เทำ) 0.26 0.25 (0.17)

อตรำสวนหมนเวยนลกหนกำรคำ (เทำ) 5.66 5.63 5.12

ระยะเวลำเกบหนเฉลย (วน) 64 64 70

อตรำสวนหมนเวยนสนคำคงเหลอ (เทำ) - - -

ระยะเวลำขำยสนคำเฉลย (วน) - - -

อตรำสวนหมนเวยนเจำหน (เทำ) 3.00 3.10 2.79

ระยะเวลำช�ำระหน (วน) 120 118 129

Cash Cycle (วน) (56) (55) (58)

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อตรำก�ำไรขนตน % 37.39 36.72 37.83

อตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนนงำน % 13.00 13.72 17.69

อตรำก�ำไรอน % 18.73 4.68 13.95

อตรำสวนเงนสดตอกำรท�ำก�ำไร % 171.05 142.90 (89.25)

อตรำก�ำไรสทธตอรำยไดรวม % 22.19 14.73 16.54

อตรำผลตอบแทนผถอหน % 29.77 20.80 21.23

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด�าเนนงาน (Efficiency Ratio)

อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพย % 9.50 5.49 6.11

อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร % 26.90 21.22 23.40

อตรำกำรหมนของสนทรพย (เทำ) 0.43 0.37 0.37

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio)

อตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหน (เทำ) 1.88 2.46 3.22

อตรำสวนควำมสำมำรถช�ำระดอกเบย (เทำ) 6.06 5.68 (4.09)

อตรำสวนควำมสำมำรถช�ำระภำระผกพน (Cash Basis) (เทำ) 0.17 0.34 (0.23)

% Growth Ratio

สนทรพยรวม % 4.63 6.35 (6.43)

หนสนรวม % (3.91) (0.95) 7.34

รำยไดจำกกำรขำยและบรกำร % 3.23 11.61 11.70

คำใชจำยด�ำเนนงำน % 13.51 6.65 17.29

ก�ำไร(ขำดทน)สทธ % 82.39 (10.27) (80.89)

Page 81: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

80

13. การวเคราะหและค�าอธบายของฝายจดการ (MD&A)

ภาพรวม

ในชวงหลำยปทผำนมำ ตลำดกำรใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงมกำรเตบโตเพมขนอยำงตอเนอง ทงจำกนโยบำยภำค

รฐทสงเสรมใหมกำรเขำถงกำรใชงำนอนเทอรเนตทมำกขน และจำกพฤตกรรมผบรโภคทเปลยนแปลงไปในหลำยๆ ดำน

ท�ำใหผประกอบกำรรำยใหมเขำมำแขงขนในตลำดบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงอยำงจรงจงมำกขน อยำงไรกตำม

ผประกอบกำรรำยอนยงคงมขอจ�ำกดในกำรใหบรกำรซงยงไมครอบคลมทวประเทศ โดยสำมำรถใหบรกำรไดเฉพำะบำงพนท

ในแตละจงหวด ท�ำใหบรษทยงมคงควำมไดเปรยบในดำนควำมครอบคลมของพนทใหบรกำรทมำกกวำ บรษทยงคงเนน

ลงทนขยำยโครงขำย Fiber Optic ใหครอบคลมพนทใหบรกำรใหมำกยงขน รวมทงพฒนำโครงขำยอนเทอรเนตควำมเรวสง

อยำงตอเนอง และเนองจำกเทคโนโลย FTTx สำมำรถรองรบกำรใหบรกำรอนเทอรเนตในระดบควำมเรวสงได ท�ำใหบรษท

สำมำรถเพมควำมเรวในกำรใหบรกำรกบลกคำไดมำกขนกวำเดม รวมทงสำมำรถน�ำเสนอแพคเกจทหลำกหลำยเพอใหลกคำ

เลอกใชงำนไดตรงกบควำมตองกำรไดมำกขน ณ สนป 2561 จ�ำนวนลกคำทใชบรกำร 3BB มจ�ำนวนทงสนประมำณ 2.94 ลำนรำย

โดยจ�ำนวนลกคำเพมขนสทธ (Net Additional Subscriber) ในป 2561 อยทประมำณ 216,000 รำย เนองจำกบรษท

ไดมกำรปรบแพคเกจกำรใชงำนใหกบลกคำจำกเดมทใชบรกำรเทคโนโลย xDSL มำเปน FTTx กำรด�ำเนนกำรดงกลำว

จะชวยรกษำฐำนลกคำเดมของบรษทรวมทงลดอตรำกำรยกเลก (Churn) ของลกคำ ท�ำใหสดสวนลกคำทใชบรกำร

FTTx มจ�ำนวนเพมขน ทงน ณ สนป 2561 ลกคำทใชบรกำร FTTx มจ�ำนวนประมำณ 1.03 ลำนรำย คดเปนรอยละ 35

ของจ�ำนวนลกคำทใชบรกำร 3BB

กำรเพมขนของจ�ำนวนผ ใชบรกำรอนเทอรเนตของบรษทท�ำใหรำยไดรวมจำกกำรด�ำเนนงำนในป 2561 มกำรเตบโตเพมขน

ประมำณรอยละ 4 เมอเทยบกบป 2560 แตเนองจำกในระหวำงปบรษทมกำรลงทนขยำยโครงขำยในกำรบรกำรจ�ำนวนมำก

ท�ำใหตนทนคำเสอมรำคำของอปกรณดงกลำวมจ�ำนวนเพมขน รวมทงกำรรบรสวนแบงก�ำไรจำกเงนลงทนใน JASIF ทลดลง

เนองจำกบรษทมกำรลดสดสวนกำรถอเงนลงทนในระหวำงป (ในเดอนพฤษภำคม 2561 บรษทไดลดสดสวนกำรถอเงนลงทน

ใน JASIF และรบรก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนดงกลำว) สงผลใหก�ำไรจำกกำรด�ำเนนงำนของบรษทในป 2561 ลดลงเลกนอย

เมอเทยบกบป 2560 ก�ำไรกอนดอกเบยจำย ภำษเงนได และคำเสอมรำคำเมอเทยบกบรำยได (EBITDA Margin) ในป 2561

อยทรอยละ 43 เพมขนจำกรอยละ 40 ในป 2560 บรษทมกำรพฒนำตอยอดกำรใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงจำกฐำนลกคำ

ทมอย ซงเปนกำรสรำงมลคำเพมใหแกธรกจของกลมบรษทในอนำคต สงผลตอควำมสำมำรถในกำรเตบโตของรำยไดและ

โอกำสในกำรท�ำก�ำไรทเพมขน

ในสวนของกำรขำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงเพมเตมใหกบ JASIF ซงทประชมผถอหนไดมมตอนมตใหด�ำเนนกำรนน

เนองจำกบรษทและ JASIF ยงอยระหวำงกำรเจรจำในเงอนไขตำงๆ โดยรำคำทจะตกลงซอขำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสง

สดทำยนน จะเปนไปตำมททงสองฝำยจะไดตกลงรวมกน ทงนหำกสำมำรถด�ำเนนกำรแลวเสรจไดในป 2562 กจะชวยเพม

สภำพคลองใหกบบรษท และท�ำใหบรษทมเงนทนเพมเตมส�ำหรบขยำยโครงขำยในกำรใหบรกำรใหครอบคลมพนทมำกขน

การวเคราะหและค�าอธบาย

ของฝายจดการ (MD&A)

Page 82: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

81

ผลการด�าเนนงาน

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยมก�ำไรจำกกำรด�ำเนนงำนจ�ำนวน 2,339 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ทมก�ำไรจำกกำร

ด�ำเนนงำนจ�ำนวน 2,392 ลำนบำท ลดลงจ�ำนวน 52 ลำนบำท หรอคดเปนลดลงรอยละ 2 เมอรวมก�ำไรจำกอตรำแลกเปลยน

ของบรษทยอยจ�ำนวน 48 ลำนบำท ก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทรวม (JASIF) จ�ำนวน 3,650 ลำนบำท ปรบปรงส�ำรอง

ประกนรำยไดคำเชำ OFC ของกองทน จำกกำรเปลยนแปลงอตรำคดลด ในสวนของกำรเพมอตรำคำเชำ จ�ำนวน 31 ลำนบำท

และหกส�ำรองประมำณกำรหนสนตำมแผนฟนฟกจกำร 613 ลำนบำท เพอใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญช อยำงไร

กตำมบรษทเหนแตกตำงกบค�ำพพำกษำของศำลชนตนในประเดนขอเทจจรงและขอกฎหมำย ซงบรษทจะใชสทธอทธรณ

ค�ำพพำกษำตอไป ส�ำรองหนสงสยจะสญและหนสญของบรษทยอยจ�ำนวน 231 ลำนบำท และผลกระทบภำษเงนได (Deferred Tax)

จ�ำนวน 311 ลำนบำทแลว เปนผลใหบรษทและบรษทยอยมก�ำไรสทธประจ�ำป 2561 จ�ำนวน 4,913 ลำนบำท เพมขน

รอยละ 82 เมอเทยบกบป 2560 ทมก�ำไรสทธจ�ำนวน 2,693 ลำนบำท

หนวย : ลำนบำท

รายการ 2561 2560อตรา

เปลยนแปลง

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนนงำน 2,339 2,392 (2)

ก�ำไร (ขำดทน) จำกอตรำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศ 48 555 (91)

ก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทรวม 3,650 - 100

ปรบปรงส�ำรองประกนรำยไดคำเชำ OFC ของกองทน ในสวนของกำรเพมอตรำคำเชำ 31 297 (90)

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ (613) (12) 5,008

หนสงสยจะสญและหนสญ (231) (225) 3

ผลกระทบภำษเงนได (311) (313) (1)

ก�ำไร(ขำดทน)สทธ 4,913 2,693 82

ก�ำไร(ขำดทน)สทธตอหน (บำท) 0.63 0.42 50

ผลการด�าเนนงานแยกตามประเภทของกลมธรกจ

ผลกำรด�ำเนนงำนแยกตำมประเภทของกลมธรกจในป 2561 และ 2560 เปนดงน

หนวย : ลำนบำท

ชอบรษทในเครอ

รายไดรวม

2561 2560อตรา

เปลยนแปลง

ธรกจใหบรการอนเทอรเนตความเรวสง

1. บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน) 514 815 (37)

2. บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด 16,859 16,307 3

รวม 17,373 17,122 1

ธรกจใหบรการโครงขายโทรคมนาคม

1. บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด 20 23 (13)

2. บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด 661 646 2

3. บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด 208 230 (10)

4. บรษท อควเมนท จ�ำกด 4 9 (56)

5. บรษท เอเซยส รเยนเนล เซอรวสเซส จ�ำกด 44 59 (25)

รวม 937 967 (3)

Page 83: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

82

ธรกจงานจดหา ออกแบบ และวางระบบสอสารและโทรคมนาคม

1. บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน) 19 17 12

2. บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด 20 31 (35)

รวม 39 48 (19)

ธรกจอนๆ

1. บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) 3,649 2 182,350

2. บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด 146 146 -

3. บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด - 3 (100)

4. อนๆ 1)

- - -

รวม 3,795 151 2,413

รวมทงสน 22,144 18,288 21

หมายเหต : 1)ประกอบดวยJIOC,MCS,ทรบบ,ACT,JASMBB

รายได

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยมรำยไดรวม 22,144 ลำนบำท (รวมก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทน JASIF จ�ำนวน 3,650

ลำนบำท) เมอเทยบกบรำยไดรวมในป 2560 ซงอยท 18,288 ลำนบำท เพมขนคดเปนรอยละ 21 โดยรำยละเอยดของ

รำยไดรวมเปนดงน

หนวย : ลำนบำท

รายการ 2561 2560อตรา

เปลยนแปลง

รำยไดจำกกำรขำยและกำรบรกำร 17,995 17,432 3

ก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทรวม 3,650 - 100

ก�ำไรจำกอตรำแลกเปลยน 48 555 (91)

รำยไดจำกดอกเบยรบ 27 19 43

รำยไดอนๆ 424 282 50

รวมทงสน 22,144 18,288 21

รายไดจากการขายและการบรการ

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยมรำยไดจำกกำรขำยและบรกำร จ�ำนวน 17,995 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงอยท

17,432 ลำนบำท เพมขนรอยละ 3 โครงสรำงรำยไดจำกกำรขำยและบรกำรในป 2561 สวนใหญจะมำจำกธรกจให

บรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงโดยคดเปนสดสวนรอยละ 94 ของรำยไดจำกกำรขำยและบรกำรรวม รำยไดจำกกำรขำย

และบรกำรแยกตำมประเภทของกลมธรกจเปนดงน

ชอบรษทในเครอ

รายไดรวม

2561 2560อตรา

เปลยนแปลง

หนวย : ลำนบำท

Page 84: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

83

หนวย : ลำนบำท

กลมธรกจ 2561 2560อตรา

เปลยนแปลง

ธรกจใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง 16,916 16,310 4

ธรกจใหบรกำรโครงขำยคมนำคม 899 948 (5)

ธรกจงำนจดหำ ออกแบบ และวำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม 35 29 21

ธรกจอนๆ 145 145 -

รวมทงสน 17,995 17,432 3

รำยไดจำกธรกจใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงในป 2561 อยท 16,916 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงรำยได

จำกกำรขำยและบรกำรอยท 16,310 ลำนบำท หรอเพมขนรอยละ 4 เนองจำกจ�ำนวนลกคำทใชบรกำรอนเทอรเนต

ควำมเรวสงมจ�ำนวนเพมขน โดยในปทผำนมำ TTTBB ไดเนนกำรลงทนขยำยโครงขำยใยแกวน�ำแสงดวยเทคโนโลย FTTx

ใหครอบคลมพนทใหบรกำรใหมำกขนรวมทงมกำรพฒนำโครงขำยอยำงตอเนอง ท�ำใหบรษทสำมำรถเสนอแพคเกจ

ตำมควำมตองกำรของลกคำไดมำกขน ในระหวำงปบรษทไดเสนอปรบแพคเกจใหกบลกคำทใชบรกำรเทคโนโลย xDSL

เดมมำเปน FTTx เพอลดอตรำกำรยกเลก (Churn) ในป 2561 จ�ำนวนผ ใชบรกำรอนเทอรเนตของ TTTBB มจ�ำนวน

เพมขนสทธ (Net Additional Subscriber) จ�ำนวนประมำณ 216,000 รำย โดยสวนใหญเปนกำรเพมขนของลกคำ FTTx

ในป 2561 ลกคำทใชบรกำร FTTx เพมขนสทธมจ�ำนวนประมำณ 709,000 รำย เมอเทยบกบป 2560 ทเพมขนสทธ

ประมำณ 201,000 รำย ทงน ณ สนป 2561 จ�ำนวนลกคำทใชบรกำร 3BB มจ�ำนวนประมำณ 2.94 ลำนรำย ในจ�ำนวนน

เปนลกคำทใชบรกำร FTTx จ�ำนวน 1.03 ลำนรำย คดเปนสดสวนรอยละ 35

ส�ำหรบธรกจใหบรกำรโครงขำยคมนำคม ในป 2561 รำยไดจำกกำรขำยและบรกำรอยท 899 ลำนบำท เมอเทยบกบ

ป 2560 ซงรำยไดจำกกำรขำยและบรกำรอยท 948 ลำนบำท หรอลดลงรอยละ 5 เนองจำกกำรลดลงในสวนของรำยได

จำกกำรใหบรกำรวงจรเชำสอสญญำณควำมเรวสงในประเทศและระหวำงประเทศ

ธรกจงำนจดหำ ออกแบบ และวำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม (System Integration) รำยไดจำกกำรขำยและ

บรกำรอยท 35 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงมรำยไดจำกกำรขำยและบรกำรจ�ำนวน 29 ลำนบำท หรอเพมขน

รอยละ 21 และส�ำหรบกลมธรกจอนๆ รำยไดจำกกำรขำยและบรกำรในป 2561 อยท 145 ลำนบำท เทำกบป 2560

รายไดอนๆ

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยมรำยไดอนๆ (ไมรวมก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทน JASIF จ�ำนวน 3,650 ลำนบำท)

รวม 498 ลำนบำท ประกอบไปดวยรำยไดคำบรหำรดแลและบ�ำรงรกษำทรพยสน จ�ำนวน 241 ลำนบำท ก�ำไรจำก

อตรำแลกเปลยน จ�ำนวน 48 ลำนบำท ดอกเบยรบ จ�ำนวน 27 ลำนบำท และอนๆ จ�ำนวน 182 ลำนบำท เมอเทยบกบ

ป 2560 ซงรำยไดอนๆ อยท 856 ลำนบำท

คาใชจาย

ในป 2561 บรษทและบรษทยอย มคำใชจำยรวมอยท 16,863 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงอยทจ�ำนวน 15,455 ลำนบำท

คดเปนเพมขนรอยละ 9 รำยละเอยดคำใชจำยประกอบดวย

Page 85: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

84

หนวย : ลำนบำท

รายการ 2561 2560อตรา

เปลยนแปลง

คำใชจำยในกำรด�ำเนนงำน :

- ตนทนขำยและบรกำร 11,267 11,031 2

- คำใชจำยในกำรขำยและกำรบรกำร 1,279 1,299 (2)

- คำใชจำยในกำรบรหำร 3,473 2,888 20

รวมคาใชจายในการด�าเนนงาน 16,019 15,218 5

หนสงสยจะสญและหนสญ 231 225 3

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ 613 12 5,008

คาใชจายรวมทงสน 16,863 15,455 9

- คำใชจำยจำกกำรด�ำเนนงำนในป 2561 อยท 16,019 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงอยทจ�ำนวน 15,218 ลำนบำท

คดเปนเพมขนรอยละ 5 ประกอบดวย

1) ตนทนขำยและบรกำร ในป 2561 อยท 11,267 ลำนบำท เทยบกบป 2560 ซงตนทนขำยอยท 11,031 ลำนบำท

เพมขนรอยละ 2 โดยตนทนหลกๆ ทเพมขนจะเปนคำเสอมรำคำอปกรณโครงขำยซงเพมขนเนอง

จำกกำรขยำยโครงขำยของ TTTBB ส�ำหรบคำเชำเสนใยแกวน�ำแสงตำมสญญำเชำกบ JASIF ทบนทก

ในป 2561 น มจ�ำนวนลดลงเนองจำกกำรปรบปรงกำรตงส�ำรองประกนรำยไดคำเชำจำกกำรเปลยนแปลง

อตรำคดลด (คำเชำทบนทกในตนทนขำยเปนยอดสทธหลงหกรำยกำรตดจ�ำหนำยส�ำรองประกนรำยได

คำเชำและรำยกำรปรบปรงกำรตงส�ำรองประกนรำยไดคำเชำจำกกำรเปลยนแปลงอตรำคดลด) รวมทง

ในสวนของคำธรรมเนยมทจำยใหแก กสทช. (คำธรรมเนยม USO และคำธรรมเนยมใบอนญำต) ซงลดลง

เนองจำกกำรปรบลดคำธรรมเนยมในกำรจดเกบ โดยอตรำก�ำไรขนตน (Gross Margin) ในป 2561 อยท

รอยละ 37 เทำกบป 2560

2) คำใชจำยในกำรขำยและกำรบรกำร และคำใชจำยในกำรบรหำรในป 2561 อยท 4,752 ลำนบำท

เมอเทยบกบป 2560 ซงอยท 4,187 ลำนบำท เพมขนรอยละ 14 โดยสวนใหญเปนกำรเพมขน

ของคำโฆษณำประชำสมพนธและคำใชจำยอนๆ ไดแก คำยำนพำหนะ และคำน�ำมน ขณะทคำใชจำยหลก

ยงคงเปนคำใชจำยเกยวกบพนกงำน

- ในป 2561 บรษทยอยมกำรบนทกส�ำรองหนสงสยจะสญและหนสญ จ�ำนวน 231 ลำนบำท สวนใหญเปนรำยกำร

ของ TTTI ซงบรษทมนโยบำยในกำรตงส�ำรองหนสงสยจะสญทงจ�ำนวนส�ำหรบลกหนทมกำรคำงช�ำระเกน 3 เดอน

- ในป 2561 บรษทบนทกขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสน (ตำมแผนฟนฟกจกำรของบรษท) จำกกำร

กลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ จ�ำนวน 613 ลำนบำท ทงนเพอใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญช อยำงไรกตำมบรษท

เหนแตกตำงกบค�ำพพำกษำของศำลชนตนในประเดนขอเทจจรงและขอกฎหมำย ซงบรษท จะใชสทธอทธรณ

ค�ำพพำกษำตอไป

คาใชจายทางการเงน

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยมคำใชจำยทำงกำรเงนจ�ำนวน 744 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงอยท 692 ลำนบำท

เพมขนจ�ำนวน 52 ลำนบำท จำกเงนกยมระยะยำวจำกธนำคำรและเจำหนคำอปกรณของบรษทและบรษทยอยทเพมขน

ระหวำงป สงผลใหภำระดอกเบยจำยเพมขนดวย

Page 86: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

85

ก�าไร(ขาดทน)สทธ

ในป 2561 บรษทและบรษทยอยมก�ำไรสทธรวม 4,913 ลำนบำท (รวมก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทน JASIF) เทยบกบป

2560 ซงมผลก�ำไรสทธ 2,693 ลำนบำท โดยธรกจกำรใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสงมก�ำไรสทธในป 2561 จ�ำนวน

1,547 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 99 ลำนบำท ธรกจกำรใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคมมก�ำไรสทธในป 2561

จ�ำนวน 1,176 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 873 ลำนบำท ธรกจงำนจดหำ ออกแบบ และวำงระบบสอสำร

และโทรคมนำคมมก�ำสทธในป 2561 จ�ำนวน 19 ลำนบำท ลดลงจำกป 2560 จ�ำนวน 2 ลำนบำท ในสวนของธรกจอนๆ

ก�ำไรสทธในป 2561 อยท 8,636 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 3,927 ลำนบำท เมอหกรำยกำรระหวำงกนแลว

บรษทและบรษทยอยมก�ำไรสทธในป 2561 จ�ำนวน 4,913 ลำนบำท และเมอคดเปนรอยละของรำยไดรวม

(ไมรวมก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทน JASIF) แลว อตรำก�ำไรสทธ (Net Profit Margin) ในป 2561 จะอยทรอยละ 27

ฐานะการเงน

สนทรพย

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทและบรษทยอยมสนทรพยรวม 52,890 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560 ซงอยท

50,549 ลำนบำท คดเปนเพมขนรอยละ 5 สนทรพยรวมของบรษทและบรษทยอยประกอบดวย

รายการ

31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2560

ลานบาท รอยละของสนทรพยรวม ลานบาท รอยละของสนทรพยรวม

สนทรพยหมนเวยน 5,832 11 7,674 15

ทดน อำคำรและอปกรณ-สทธ 37,987 72 31,633 63

สนทรพยไมหมนเวยนอนๆ 9,071 17 11,241 22

ณ 31 ธนวำคม 2561 บรษทและบรษทยอยมสนทรพยหมนเวยนจ�ำนวน 5,832 ลำนบำท คดเปนรอยละ 11

ของสนทรพยรวม เมอเทยบกบสนป 2560 ซงอยท 7,674 ลำนบำท ลดลงจำกป 2560 จ�ำนวน 1,842 ลำนบำท

คดเปนลดลงรอยละ 24 เนองจำก

- เงนสดและเงนฝำกธนำคำร ลดลงจ�ำนวน 2,139 ลำนบำท โดยระหวำงป 2561 บรษทและบรษทยอยมเงนสดใชไป

ในกำรลงทนในอปกรณส�ำหรบกำรขยำยโครงขำยของบรษทยอย จ�ำนวน 3,992 ลำนบำท จำยช�ำระคนเงน

กยมระยะสนและระยะยำว เจำหนคำอปกรณ หนสนตำมสญญำเชำกำรเงน และดอกเบยจำย รวมจ�ำนวน

15,301 ลำนบำท (รวมกำรจำยช�ำระคนเงนกระยะยำวเดม (Refinance) จ�ำนวน 4,800 ลำนบำท) นอกจำกนน

ในระหวำงปบรษทและบรษทยอยมกำรจำยปนผลใหกบผถอหน คดเปนเงนรวมประมำณ 3,808 ลำนบำท

หกกลบกบเงนรบสทธจำกกำรด�ำเนนงำนจ�ำนวน 4,001 ลำนบำท เงนสดรบจำกกจกรรมลงทน จ�ำนวน

5,892 ลำนบำท (สวนใหญมำจำกเงนสดรบจำกกำรขำยเงนลงทนใน JASIF จ�ำนวน 540 ลำนหนวย ในรำคำ

10.50 บำทตอหนวย ในชวงเดอนพฤษภำคม 2561) เงนรบจำกเงนกระยะยำว จ�ำนวน 8,388 ลำนบำท

(เงนกระยะยำวจ�ำนวน 4,800 ลำนบำท เพอ Refinance เงนกระยะยำวเดมของบรษท) และเงนรบจำกกำร

แปลงสภำพ JAS-W3 จ�ำนวน 2,681 ลำนบำท

- สนทรพยหมนเวยนอนๆ ลดลงประมำณ 20 ลำนบำท ซงสวนใหญเกดจำกกำรลดลงของเงนลงทนชวครำว

ซงลดลงจ�ำนวน 13 ลำนบำท

Page 87: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

86

สนทรพยหมนเวยนทลดลงดงกลำวเมอหกกลบกบสนทรพยหมนเวยนทเพมขน จ�ำนวน 316 ลำนบำท เกดจำกลกหน

กรมสรรพำกรเพมขนจ�ำนวน 140 ลำนบำท และภำษซอซงไมถงก�ำหนดช�ำระเพมขนจ�ำนวน 125 ลำนบำท ในสวนของ

TTTBB รวมทงคำใชจำยลวงหนำ ซงเพมขน 45 ลำนบำท และลกหนกำรคำและลกหนอน ซงเพมขนจ�ำนวน 6 ลำนบำท

ท�ำใหสนทรพยหมนเวยนมจ�ำนวนลดลงสทธ จ�ำนวน 1,842 ลำนบำท

ในสวนของลกหนกำรคำและลกหนอนนน ไดรวมยอดลกหนกำรคำจำกกำรใหบรกำรภำยใตสญญำรวมลงทนระหวำง JSTC

และทโอท จ�ำนวน 2,518 ลำนบำท ซงปจจบนยงมขอโตแยงในเรองกำรช�ำระสวนแบงรำยได และอยระหวำงกระบวนกำร

พจำรณำของสถำบนอนญำโตตลำกำร ส�ำหรบลกหนสวนทเหลอบรษทไดพจำรณำตงส�ำรองคำเผอหนสงสยจะสญไวแลว

โดยสวนใหญเปนลกหนกำรคำของ TTTI ซงมกำรตงส�ำรองคำเผอหนสงสยจะสญส�ำหรบลกหนทมยอดคำงช�ำระ

เกนกวำ 3 เดอน

ทดน อำคำรและอปกรณ มจ�ำนวน 37,987 ลำนบำท คดเปนรอยละ 72 ของสนทรพยรวม เพมขนเมอเทยบกบสนป

2560 จ�ำนวน 6,354 ลำนบำท คดเปนรอยละ 20 สวนใหญจะเปนกำรเพมขนของสนทรพยของบรษทยอยจำกกำรลงทน

ขยำยโครงขำยในกำรใหบรกำรของ TTTBB ซงในปทผำนมำไดเนนกำรขยำยโครงขำยใยแกวน�ำแสง (Fiber Optic)

ใหครอบคลมพนทใหบรกำรใหมำกยงขน รวมทงพฒนำโครงขำยในกำรใหบรกำร ซงในกำรจดซออปกรณดงกลำว

จะใชวงเงนสนเชอระยะสนประเภท Letter of Credit (L/C) และ Trust Receipt (T/R) ส�ำหรบกำรจดซออปกรณ

จำกตำงประเทศ และสนเชอประเภท Domestic Letter of Credit (DL/C) และตวสญญำใชเงน (P/N) ส�ำหรบกำรสงซอ

อปกรณในประเทศ รวมทงสนเชอจำกผจ�ำหนำยอปกรณ (Supplier Credit) โดย JAS และ TTTBB ไดเขำท�ำสญญำ

ซออปกรณจำกผจ�ำหนำยอปกรณ ก�ำหนดช�ำระเงนภำยใน 1-3 ป ในป 2561 มกำรช�ำระเจำหนคำอปกรณตำมสญญำ

ดงกลำวไปแลวจ�ำนวน 2,382 ลำนบำท และในป 2562 จะตองช�ำระอกจ�ำนวน 5,275 ลำนบำท ซงบนทกไว ในรำยกำร

เจำหนคำอปกรณทถงก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป

ส�ำหรบสนทรพยไมหมนเวยนอนๆ ณ สนป 2561 อยท 9,071 ลำนบำท ลดลงจำกป 2560 จ�ำนวน 2,170 ลำนบำท

คดเปนรอยละ 19 สำเหตหลกเนองจำกเงนลงทนในบรษทรวมซงลดลงจ�ำนวน 2,216 ลำนบำท จำกกำรจ�ำหนำยเงนลงทน

ใน JASIF จ�ำนวน 540 ลำนหนวย ในระหวำงป 2561 ท�ำใหบรษทมสดสวนกำรถอหนวยลงทนลดลงจำกรอยละ 33.33

เปนรอยละ 23.51 ของจ�ำนวนหนวยลงทนทงหมด โดยเงนลงทนดงกลำวในงบกำรเงนรวมจะแสดงตำมวธสวนไดเสย

(Equity Method)

Page 88: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

87

หนสน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทและบรษทยอยมหนสนรวมทงสนจ�ำนวน 34,514 ลำนบำท เมอเทยบกบป 2560

ซงอยท 35,920 ลำนบำท คดเปนลดลงรอยละ 4 รำยละเอยดดงน

รายการ

31 ธนวาคม 2561 31 ธนวาคม 2560

ลานบาทรอยละของ

หนสนรวมลานบาท

รอยละของ

หนสนรวม

หนสนหมนเวยน (ไมรวมหนสนระยะยำวและส�ำรองประกนรำยได

คำเชำทถงก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป)

6,098 18 10,413 29

หนสนระยะยำว 13,721 40 9,746 27

ส�ำรองประกนรำยไดคำเชำ 12,423 36 14,054 39

หนสนไมหมนเวยนอนๆ 2,272 7 1,707 5

หนสนรวม 34,514 100 35,920 100

หนสนหมนเวยน (ไมรวมหนสนระยะยำวและส�ำรองประกนรำยไดคำเชำทถงก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป) ณ สนป 2561

อยท 6,098 ลำนบำท ลดลงจ�ำนวน 4,315 ลำนบำทเมอเทยบกบป 2560 จ�ำนวน 10,413 ลำนบำท สวนใหญเนองจำก

- เงนกยมระยะสนจำกธนำคำร ลดลงจ�ำนวน 2,946 ลำนบำท จำกกำรช�ำระคนเงนกยมระยะสน Trust Receipt

และตวสญญำใชเงน ซงเกดจำกกำรสงซออปกรณจำกผจ�ำหนำยอปกรณ

- เจำหนกำรคำและเจำหนอนซงลดลงจำกกำรด�ำเนนธรกจปกต จ�ำนวน 630 ลำนบำท

- เงนกยมระยะสน ลดลงจ�ำนวน 787 ลำนบำท จำกกำรช�ำระคนเงนกดงกลำวในระหวำงป 2561 โดยปจจบนเงนกยม

ระยะสนดงกลำวมยอดคงเหลอจ�ำนวน 571 ลำนบำท

- หนสนหมนเวยนอนๆ ลดลงประมำณ 139 ลำนบำท สำเหตเกดจำกกำรลดลงของภำษหก ณ ทจำยรอน�ำสง

ซงลดลงจ�ำนวน 119 ลำนบำท

หนสนหมนเวยนทลดลงดงกลำวเมอหกกลบกบหนสนหมนเวยนทเพมขนจำกกำรด�ำเนนงำนปกต เชน ภำษขำยทยงไมถง

ก�ำหนดช�ำระ ซงเพมขนจ�ำนวน 93 ลำนบำท รำยไดรบลวงหนำจำกลกคำ ซงเพมขนจ�ำนวน 71 ลำนบำท และภำษเงนได

คำงจำย ซงเพมขนจ�ำนวน 23 ลำนบำท สทธแลวท�ำใหหนสนหมนเวยนของบรษทและบรษทยอยลดลงจ�ำนวน

4,315 ลำนบำท

หนสนระยะยำว ณ สนป 2561 อยท 13,721 ลำนบำท เพมขนจำกสนป 2560 จ�ำนวน 3,975 ลำนบำท เนองจำกในระหวำงป

บรษทและบรษทยอยไดเขำท�ำสญญำเงนกยมระยะยำว สญญำซออปกรณกบบรษทผจ�ำหนำยอปกรณ - Supplier Credit

และสญญำเชำกำรเงนกบบรษทลสซงเพอเชำยำนพำหนะและระบบรกษำควำมปลอดภยเครอขำยส�ำหรบใช ใน

กำรด�ำเนนงำน โดยในสวนของสญญำเงนกระยะยำวของบรษทนน ก�ำหนดใหบรษทจะตองด�ำรงอตรำสวนทำงกำรเงน

เชน ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน (Debt Service Coverage Ratio) และอตรำสวนหนสนสทธ (Net Debt) ตอก�ำไร

กอนคำใชจำยทำงกำรเงน ภำษ คำเสอมรำคำและคำตดจ�ำหนำย (EBITDA) เปนตน ซง ณ สนป 2561 บรษทสำมำรถ

ด�ำรงอตรำสวนทำงกำรเงนตำมเงอนไขทก�ำหนดไวได

Page 89: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

88

ส�ำรองประกนรำยไดคำเชำ (เปนกำรตงส�ำรองหนสนตำมเงอนไขของสญญำประกนรำยไดคำเชำกบ JASIF ส�ำหรบ OFC

จ�ำนวนรอยละ 20 ของ OFC ทงหมด) ณ สนป 2561 อยท 12,423 ลำนบำท เทยบกบป 2560 ซงอยท 14,054 ลำนบำท

ลดลงจ�ำนวน 1,631 ลำนบำท เนองจำกกำรตดจ�ำหนำยส�ำรองดงกลำวจ�ำนวน 1,454 ลำนบำท นอกจำกนนในระหวำงป

มกำรปรบปรงรำยกำรส�ำรองประกนรำยไดคำเชำ จำกกำรเปลยนแปลงสมมตฐำน (อตรำเงนเฟอและอตรำผลตอบแทน

พนธบตรรฐบำล) ซงมผลกระทบตออตรำคดลด รวมจ�ำนวน 177 ลำนบำท โดยรำยกำรดงกลำวแสดงหกกลบไว ในตนทน

คำเชำเสนใยแกวน�ำแสงกบ JASIF

หนสนไมหมนเวยนอนๆ ณ สนป 2561 อยท 2,272 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 565 ลำนบำท สำเหตมำจำก

กำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ ทงนเพอใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรบญช อยำงไรกตำม

บรษทเหนแตกตำงกบค�ำพพำกษำของศำลชนตนในประเดนขอเทจจรงและขอกฎหมำย ซงบรษทจะใชสทธอทธรณ

ค�ำพพำกษำตอไป

นอกเหนอจำกหนสนทปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงนแลว บรษทและบรษทยอยมภำระผกพนและหนสนทอำจเกดขน

ในอนำคตซงเกยวกบกำรลงทนในอปกรณโทรคมนำคมและคำใชจำยทเกยวของส�ำหรบกำรด�ำเนนงำน โดยในสวนของ

ภำระผกพนเกยวกบกำรจดซออปกรณและสญญำเชำด�ำเนนงำนและสญญำบรกำรนน เปนรำยกำรทเกยวของกบธรกจปกต

ของบรษทและบรษทยอย รวมทงเปนไปตำมขอตกลงระหวำงบรษทยอยและ JASIF ในสวนของขอพพำทตำมแผนฟนฟ

กจกำรของบรษทนน บรษทไดพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนไว ในงบกำรเงนแลว อยำงไรกตำมบรษทเหนแตกตำง

กบค�ำพพำกษำของศำลชนตนในประเดนขอเทจจรงและขอกฎหมำย ซงบรษทจะใชสทธอทธรณค�ำพพำกษำตอไป

(รำยละเอยดปรำกฎตำมหมำยเหตประกอบงบกำรเงนขอ 33)

สวนของผถอหน

ณ สนป 2561 บรษทและบรษทยอยมสวนของผถอหนจ�ำนวน 18,376 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 3,747 ลำนบำท

ประกอบดวย

- ทนออกจ�ำหนำยและช�ำระเตมมลคำแลวจ�ำนวน 3,992 ลำนบำท เพมขนจำกสนป 2560 จ�ำนวน 657 ลำนบำท จำก

หนเพมทนจำกกำรแปลงสภำพใบส�ำคญแสดงสทธ JAS-W3 ซงบรษทไดด�ำเนนกำรจดทะเบยนเพมทนทช�ำระแลว

กบกระทรวงพำณชย ในระหวำงป 2561 จ�ำนวน 1,314.2 ลำนห น (ส�ำหรบกำรแปลงสภำพ JAS-W3

ในเดอนธนวำคม 2560 มนำคม มถนำยน และกนยำยน 2561)

- เงนรบลวงหนำคำหนจ�ำนวน 564 ลำนบำท จำกกำรแปลงสภำพ JAS-W3 ในเดอนธนวำคม 2561 จ�ำนวน

131.3 ลำนหนวย (คดเปนหนสำมญจ�ำนวน 153.9 ลำนหน ทรำคำแปลงสภำพหนละ 3.667 บำท)

- สวนเกนมลคำหนสำมญ จ�ำนวน 7,191 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 4,379 ลำนบำท จำกกำรบนทกสวนตำง

ของรำคำแปลงสภำพ JAS-W3 (รำคำแปลงสภำพ 3.904 บำทตอหนในเดอนธนวำคม 2560 รำคำ 3.807 บำทตอหน

ในเดอนมนำคม 2561 และรำคำ 3.667 บำทตอหนในเดอนมถนำยนและกนยำยน 2561) กบรำคำ par (0.50 บำท)

ของหนเพมทนจำกกำรแปลงสภำพ JAS-W3 ทไดจดทะเบยนเพมทนแลวในระหวำงป (จ�ำนวน 1,314.2 ลำนหน)

- ก�ำไรสะสมจดสรรแลวและยงไมจดสรร จ�ำนวน 5,324 ลำนบำท เพมขนจำกป 2560 จ�ำนวน 1,065 ลำนบำท

เปนส�ำรองตำมกฏหมำยจ�ำนวน 1,101 ลำนบำท (ในระหวำงปมกำรจดสรรส�ำรองตำมกฏหมำยจ�ำนวน

80 ลำนบำท) และก�ำไรสะสมทยงไมจดสรร จ�ำนวน 4,223 ลำนบำท บรษทและบรษทยอยมก�ำไรระหวำงปจ�ำนวน

4,913 ลำนบำท และมกำรจำยปนผลในป 2561 รวม 3,793 ลำนบำท นอกจำกนนบรษทและบรษทยอยไดบนทก

ผลขำดทนจำกกำรประมำณกำรผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนไวในก�ำไรขำดทนเบดเสรจ (สทธจำกภำษเงนได)

จ�ำนวน 55 ลำนบำท

Page 90: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

89

ณ ปจจบนบรษทมทนช�ำระแลวทงสนจ�ำนวน 8,138.9 ลำนหน (รวมทนจดทะเบยนทเพมขนจำกกำรแปลงสภำพ JAS-W3

ในเดอนธนวำคม 2561 จ�ำนวน 153.9 ลำนหนแลว) และคงเหลอใบส�ำคญแสดงสทธ JAS-W3 ทยงไมได ใชสทธจ�ำนวน

1,317.1 ลำนหนวย โดยอตรำกำรใชสทธแปลงสภำพ JAS-W3 อยท 1 : 1.172 หน และรำคำใชสทธ 3.667 บำท

(ณ วนใชสทธเดอนธนวำคม 2561)

โครงสรางเงนทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทและบรษทยอยมหนสนรวมจ�ำนวน 34,514 ลำนบำท คดเปนสดสวนรอยละ 65

ของสนทรพยรวม และมสวนของผถอหนจ�ำนวน 18,376 ลำนบำท คดเปนสดสวนรอยละ 35 ของสนทรพยรวม อตรำสวนหนสน

ตอสวนของผถอหนอยท 1.88 เทำ ลดลงจำกปกอนหนำซงอตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหนอยท 2.46 เทำ เนองจำก

สวนของผถอหนทเพมขนทงจำกหนเพมทนจำกกำรแปลงสภำพ JAS-W3 ระหวำงป (ซงท�ำใหทนออกจ�ำหนำยและช�ำระแลว

และสวนเกนมลคำหนเพมขน) และก�ำไรสะสมทเพมขนจำกผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทและบรษทยอยในระหวำงป

และเนองจำกหนสนดงกลำวไดรวมหนสนทเกดขนจำกกำรบนทกส�ำรองกำรประกนรำยไดคำเชำจ�ำนวน 12,423 ลำนบำท

(ซงเปนกำรบนทกประมำณกำรหนสนตำมมำตรฐำนบญช) ซงหำกค�ำนวณโดยไมรวมรำยกำรดงกลำวแลว อตรำสวน

หนสนตอสวนของผถอหนจะอยท 1.20 เทำ ลดลงจำก 1.49 เทำในปกอนหนำ

สภาพคลอง

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทและบรษทยอยมเงนสดและรำยกำรเทยบเทำจ�ำนวน 899 ลำนบำท ลดลงจำกป 2560

จ�ำนวน 2,139 ลำนบำท โดยสรปเงนสดสทธไดมำและใชไปในกจกรรมตำงๆ ดงน

เงนสดสทธจำกกจกรรมด�ำเนนงำน 4,001 ลำนบำท

เงนสดสทธจำกกจกรรมลงทน 1,900 ลำนบำท

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหำเงน (8,040) ลำนบำท

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดลดลงสทธ (2,139) ลำนบำท

- เงนสดจำกกจกรรมด�ำเนนงำนสทธจ�ำนวน 4,001 ลำนบำท เปนยอดสทธของก�ำไรจำกกำรด�ำเนนงำนของบรษท

และบรษทยอย จ�ำนวน 6,740 ลำนบำท กำรจำยคำเชำ OFC ในสวนของส�ำรองประกนรำยไดคำเชำใหกบ JASIF

จ�ำนวน 1,631 ลำนบำท รวมทงกำรจำยภำษเงนไดและคำใชจำยในกำรด�ำเนนงำนซงเปนรำยกำรปกตของธรกจ

- เงนสดจำกกจกรรมลงทนสทธจ�ำนวน 1,900 ลำนบำท เปนยอดสทธของเงนรบจำกกำรจ�ำหนำยเงนลงทน JASIF

ของบรษทในป 2561 จ�ำนวน 5,667 ลำนบำท และมกำรจำยช�ำระคำอปกรณ จ�ำนวน 3,992 ลำนบำท

- เงนสดใชไปในกจกรรมจดหำเงนสทธจ�ำนวน 8,040 ลำนบำท เปนยอดสทธของเงนรบจำกกำรเพมทนจำกกำร

แปลงสภำพ JAS-W3 ในป 2561 จ�ำนวน 2,681 ลำนบำท โดยบรษทและบรษทยอยมกำรจำยช�ำระดอกเบยและ

เงนกยมสทธจ�ำนวน 4,325 ลำนบำท จำยช�ำระคนเจำหนอปกรณ จ�ำนวน 2,382 ลำนบำท จำยช�ำระหนสน

ตำมสญญำเชำกำรเงน จ�ำนวน 206 ลำนบำท และจำยเงนปนผลใหกบผถอหน จ�ำนวน 3,793 ลำนบำท

Page 91: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

90

โครงการซอหนคนเพอบรหารการเงน

ในระหวำงป 2553 บรษทไดลดทนทช�ำระแลวรวม 2,032,127,200 หน โดยกำรตดหนทนซอคนตำมโครงกำรซอหนคน

เพอบรหำรกำรเงนโครงกำรท 1 จ�ำนวน 634,400,000 หน และโครงกำรท 2 จ�ำนวน 1,397,727,200 หน

ในระหวำงป 2554 บรษทไดลดทนทช�ำระแลวเพมเตมจำกป 2553 อกจ�ำนวน 155,240,000 หน โดยกำรตดหนทนซอคน

ตำมโครงกำรซอหนคนเพอบรหำรกำรเงนโครงกำรท 3

ในระหวำงป 2555 บรษทมหนทนซอคนรวมทงสน 106,857,000 หน ตำมโครงกำรซอหนคนเพอบรหำรกำรเงนโครงกำร

ท 4 ตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 8/2554 โดยมลคำรวมของหนทนซอคนเปนจ�ำนวนเงน 299 ลำนบำท

และบรษทไดมกำรจดสรรก�ำไรสะสมเปนส�ำรองส�ำหรบหนทนซอคนเตมจ�ำนวน

ในระหวำงป 2556 บรษทไดลดทนทช�ำระแลวเปนจ�ำนวนรวม 106,857,000 หน โดยกำรตดหนทนซอคน ตำมมตทประชม

คณะกรรมกำรบรษท ครงท 5/2555 และบรษทไดโอนกลบก�ำไรสะสมจดสรรส�ำหรบหนทนซอคนดงกลำวทงจ�ำนวนแลว

ในระหวำงป 2557 บรษทมหนทนซอคนรวมทงสน 142,730,000 หน ตำมโครงกำรซอหนคนเพอบรหำรกำรเงนโครงกำร

ท 5 ตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 3/2557 โดยมลคำรวมของหนทนซอคนเปนจ�ำนวนเงน 990 ลำนบำท

และบรษทไดมกำรจดสรรก�ำไรสะสมเปนส�ำรองส�ำหรบหนทนซอคนทงจ�ำนวนแลว

ในระหวำงป 2558 บรษทไดลดทนทช�ำระแลวเปนจ�ำนวนรวม 142,730,000 หน โดยกำรตดหนทนซอคน ตำมมตทประชม

คณะกรรมกำรบรษท ครงท 3/2558 และบรษทไดโอนกลบก�ำไรสะสมจดสรรส�ำหรบหนทนซอคนดงกลำวทงจ�ำนวนแลว

ในระหวำงป 2559 บรษทมหนทนซอคนรวมทงสน 1,200 ลำนหน คดเปนรอยละ 16.82 ของหนทจ�ำหนำยไดแลวทงหมด

โดยมมลคำรวมทงสน 6,000 ลำนบำท ตำมมตทประชมคณะกรรมกำรบรษท ครงท 2/2559 เมอวนท 7 มนำคม 2559

และครงท 3/2559 เมอวนท 22 มนำคม 2559 และทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป 2559 เมอวนท 29 เมษำยน 2559

และไดด�ำเนนกำรลดทนจดทะเบยนจำก 5,245,998,283.50 บำท เปน 4,645,998,283.50 บำท ลดทนทช�ำระแลว

จำก 3,568,478,557.50 บำท เปน 2,968,478,557.50 บำท และบรษทไดโอนกลบก�ำไรสะสมจดสรรส�ำหรบหนทนซอคน

ดงกลำวทงจ�ำนวนแลว

Page 92: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

91

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ�านาจควบคม และเลขานการบรษท

1. ขอมลของกรรมการ ผบรหาร ผมอ�านาจควบคม และเลขานการบรษท

1.1 รายละเอยดของกรรมการ ผบรหาร ผมอ�านาจควบคม และเลขานการบรษท มรายละเอยดดงน

1) นายสทธธรรม จราธวฒน : กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำร

อาย : 71 ป

วนทไดรบแตงตง : 3 กมภำพนธ 2553

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง 0.018%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท บรหำรธรกจ สำขำ Operation Research Iona University,

New York, สหรฐอเมรกำ

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2546 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2553-ปจจบน กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2557-ปจจบน กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บรษท ทว ธนเดอร จ�ำกด (มหำชน)

2547-ปจจบน รองประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท โรบนสน จ�ำกด (มหำชน)

2545-ปจจบน กรรมกำร และกรรมกำรบรหำร

- บรษท เซนทรลพฒนำ จ�ำกด (มหำชน)

- บรษท โรงแรมเซนทรลพลำซำ จ�ำกด (มหำชน)

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2545-ปจจบน กรรมกำร และประธำนคณะทปรกษำ บรษท กลมเซนทรล จ�ำกด

ประธำนกรรมกำรบรหำร บรษท เอรธแคร จ�ำกด

กรรมกำรบรหำร บรษท เดอะวนเทจคลบ จ�ำกด

Page 93: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

92

2) ดร. วชต แยมบญเรอง : กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อาย : 77 ป

วนทไดรบแตงตง : 4 มถนำยน 2542

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง 0.001%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำเอก สำขำ Public & International Affairs,

University of Pittsburgh, Pennsylvania, สหรฐอเมรกำ

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2560 Board that Make a Difference (BMD)

ป 2550 Chartered Director Class (CDC)

ป 2547 Audit Committee Program (ACP)

ป 2547 The Role of Chairman Program (RCP)

ป 2547 Director Certification Program (DCP)

ป 2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2542-ปจจบน กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2555-ปจจบน กรรมกำรอสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท เชอรวด เคมคอล จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน ประธำนคณะกรรมกำร และกรรมกำรอสระ บรษท เอกรฐวศวกรรม จ�ำกด (มหำชน)

2549-ปจจบน กรรมกำรอสระ และประธำนกรรมกำร บรษท วค แอนด ฮคลนด จ�ำกด (มหำชน)

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2559-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท ว ซ เค โซลชน จ�ำกด

2557-ปจจบน กรรมกำรอสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บรษท บเอมพ เอนเนอรย จ�ำกด (มหำชน)

2551-2557 ประธำนกรรมกำร และประธำนเจำหนำทบรหำร บรษท ไทยพรเมยรลก จ�ำกด

Page 94: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

93

3) ดร. โยธน อนาวล : กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ

และประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

อาย : 69 ป

วนทไดรบแตงตง : 28 กนยำยน 2549

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำเอก สำขำวศวกรรมไฟฟำ University of Cincinnati,

Ohio, สหรฐอเมรกำ

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2552 Financial Statement Demystified for Directors (FDD)

ป 2551 Role of The Compensation Committee (RCC)

ป 2551 Chartered Director Class (CDC)

ป 2551 Audit Committee Program (ACP)

ป 2551 Director Certification Program (DCP)

ป 2549 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

2551-ปจจบน กรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

2549-ปจจบน กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2557-ปจจบน กรรมกำรอสระ และประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

บรษท เมองไทย แคปปตอล จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน กรรมกำรอสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษทภบำล บรษท โรบนสน จ�ำกด (มหำชน)

2553-2558 ทปรกษำคณะกรรมกำร บรษท ด.ท.ซ. อนดสตรส จ�ำกด (มหำชน)

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2535-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท เดอะวนเทจคลบ จ�ำกด

Page 95: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

94

4) นางจนทรา บรณฤกษ : กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

อาย : 72 ป

วนทไดรบแตงตง : 20 ธนวำคม 2554

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท ดำนควำมสมพนธระหวำงประเทศ และเศรษฐศำสตรเปรยบเทยบ

University of Kentucky สหรฐอเมรกำ

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน กรรมกำรอสระ และกรรมกำรตรวจสอบ

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2558-ปจจบน ทปรกษำคณะกรรมกำร บรษท เมองไทยประกนชวต จ�ำกด (มหำชน)

2556-2559 กรรมกำรผจดกำรใหญ/CEO บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน)

2555-2559 กรรมกำร บรษท สหพฒนำอนเตอรโฮลดง จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน กรรมกำรอสระ บรษท ภทรลสซง จ�ำกด (มหำชน)

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2518-ปจจบน กรรมกำร บรษท เอส.พ. เอนเตอรไพรส จ�ำกด

Page 96: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

95

5) นายพชญ โพธารามก* : กรรมกำร** และประธำนเจำหนำทบรหำร

อาย : 46 ป

วนทไดรบแตงตง : 21 มนำคม 2551

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง 56.181%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง 68.082%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร สำขำกำรจดกำร London School of Economics and

Political Science, ประเทศองกฤษ

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

-ไมม-

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2551-ปจจบน กรรมกำร และประธำนเจำหนำทบรหำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำร บรษท โมโน เทคโนโลย จ�ำกด (มหำชน)

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2560-ปจจบน กรรมกำร บรษท แจส โฮลดง 2017 จ�ำกด

2558-ปจจบน กรรมกำร บรษท พนเวสท คอรปอเรชน จ�ำกด

2555-ปจจบน กรรมกำร บรษท พวเอส ดเวลลอปเมนท จ�ำกด

2551-ปจจบน กรรมกำร กลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

กรรมกำรบรหำร

- บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

- บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2550-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2549-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

2545-ปจจบน กรรมกำร กลมบรษท โมโน เทคโนโลย จ�ำกด (มหำชน)

2538-ปจจบน กรรมกำร บรษท เอมเมอรลด ฟำรม จ�ำกด

Page 97: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

96

6) นางสาวสายใจ คตสน* : กรรมกำร กรรมกำรผจดกำรใหญ เลขำนกำรคณะกรรมกำร

และเลขำนกำรบรษท

อาย : 56 ป

วนทไดรบแตงตง : 8 พฤษภำคม 2551

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง 0.021%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท คณะพำณชยศำสตรและกำรบญช จฬำลงกรณมหำวทยำลย

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2548 Audit Committee Program (ACP)

ป 2548 Finance for Non-Finance Director (FND)

ป 2547 Director Certification Program (DCP)

ป 2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2560-ปจจบน กรรมกำรผจดกำรใหญ

2551-ปจจบน กรรมกำร และเลขำนกำรบรษท

2551-มกรำคม 2560 รองกรรมกำรผจดกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

-ไมม-

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2559-ปจจบน กรรมกำรบรหำร บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2558-ปจจบน กรรมกำร บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด

2554-ปจจบน กรรมกำร บรษท อน คลำวด จ�ำกด

2550-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

กรรมกำรบรหำร บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

2549-ปจจบน กรรมกำร บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

2535-ปจจบน กรรมกำร และผบรหำร กลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

Page 98: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

97

7) นายธรศกด จรอศวพงศ* : กรรมกำร** และกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

อาย : 57 ป

วนทไดรบแตงตง : 22 มถนำยน 2543

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง 0.069%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง 0.208%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร สำขำวศวกรรมไฟฟำ (โทรคมนำคม)

สถำบนเทคโนโลยพระจอมเกลำเจำคณทหำร ลำดกระบง

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2547 Director Certification Program (DCP)

ป 2547 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2547-ปจจบน กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2542-ปจจบน กรรมกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

-ไมม-

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2539-ปจจบน กรรมกำรผจดกำร บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

2533-ปจจบน กรรมกำร กลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2531-ปจจบน ผบรหำร กลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

Page 99: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

98

8) นายสพจน สญญพสทธกล* : กรรมกำร**

อาย : 50 ป

วนทไดรบแตงตง : 4 มถนำยน 2542

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร สำขำวศวกรรมไฟฟำสอสำร จฬำลงกรณมหำวทยำลย

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2547 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2542-ปจจบน กรรมกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

-ไมม-

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2551-ปจจบน กรรมกำรผจดกำร บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2550-ปจจบน กรรมกำร กรรมกำรผจดกำร และกรรมกำรบรหำร บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

กรรมกำร และกรรมกำรบรหำร บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2540-ปจจบน กรรมกำร กลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2531-ปจจบน ผบรหำร กลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

Page 100: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

99

9) นายปลมใจ สนอากร : กรรมกำร และกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

อาย : 85 ป

วนทไดรบแตงตง : 20 พฤศจกำยน 2551

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง 0.013%

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ดษฎบณฑต สำขำนวตกรรมกำรจดกำร มหำวทยำลยรำชภฏสวนสนนทำ

ปรญญำโท สำขำบรหำรธรกจ มหำวทยำลยรำชภฏสวนสนนทำ

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2551 DCP Refresher Course

ป 2550 Role of The Compensation Committee (RCC)

ป 2547 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน กรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ

2551-ปจจบน กรรมกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2559-ปจจบน ประธำนคณะกรรมกำร บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)

2557-ปจจบน ประธำนคณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทน บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)

2547-ปจจบน กรรมกำร และกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทน บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2553-ปจจบน กรรมกำร บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด

2552-ปจจบน ทปรกษำ บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด

Page 101: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

100

10) นายยอดชาย อศวธงชย : กรรมกำร และกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

อาย : 45 ป

วนทไดรบแตงตง : 27 กนยำยน 2559

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร วศวกรรมศำสตร สำขำไฟฟำ มหำวทยำลยเชยงใหม

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

ป 2560 Director Certification Program (DCP)

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2561-ปจจบน กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

2559-ปจจบน กรรมกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

-ไมม-

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2559-ปจจบน หวหนำฝำยปฏบตกำร 2 (COO 2) บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

กรรมกำรบรหำร

- บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

- บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2553-2559 หวหนำหนวยงำน Contact Center บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

Page 102: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

101

11) นายสทธา สวรชวทยกจ : กรรมกำร

อาย : 48 ป

วนทไดรบแตงตง : 2 มนำคม 2561

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร วศวกรรมคอมพวเตอร มหำวทยำลยเกษตรศำสตร

ประวตการอบรม : หลกสตรจำกสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย (IOD)

-ไมม-

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

- ต�ำแหนงในบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2561-ปจจบน กรรมกำร

- ต�ำแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

-ไมม-

- ต�ำแหนงในกจกำรอน (ทไมใชบรษทจดทะเบยน)

2560-ปจจบน รองกรรมกำรผจดกำร บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

กรรมกำรบรหำร

- บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

- บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

2552-2560 ผบรหำร กรงเทพและปรมณฑล (RO10) บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

Page 103: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

102

12) นางชนกมล ตรสทธาชพ : Chief Financial Officer ฝำยกำรเงน

อาย : 48 ป

วนทไดรบแตงตง : 12 ตลำคม 2554

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท สำขำกำรเงน สถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2555-ปจจบน กรรมกำรบรหำรควำมเสยง บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2554-ปจจบน Chief Financial Officer ฝำยกำรเงน บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2548-ปจจบน ผบรหำรกลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

13) นางนตย วเสสพนธ : ผอ�ำนวยกำร ฝำยกำรเงน

อาย : 58 ป

วนทไดรบแตงตง : 1 ตลำคม 2551

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท บรหำรธรกจมหำบณฑต (กำรจดกำรสำธำรณะ) มหำวทยำลยบรพำ

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2555-ปจจบน กรรมกำร บรษท อน คลำวด จ�ำกด

2553-ปจจบน กรรมกำร

- บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน)

- บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด

2551-ปจจบน ผอ�ำนวยกำร ฝำยกำรเงน บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2537-ปจจบน ผบรหำรกลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

Page 104: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

103

14) นางสาวศนนาถ จงภกดไพศาล : ผอ�ำนวยกำร ฝำยบญช

อาย : 56 ป

วนทไดรบแตงตง : 18 พฤษภำคม 2553

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท สำขำบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2553-ปจจบน ผอ�ำนวยกำร ฝำยบญช บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2535-ปจจบน ผบรหำรกลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

15) นางอไรพร เจรญจตร : ผอ�ำนวยกำร ฝำยก�ำกบและดแลกฎระเบยบ

อาย : 54 ป

วนทไดรบแตงตง : 1 มกรำคม 2553

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร ภำษำศำสตร มหำวทยำลยธรรมศำสตร

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2553-ปจจบน ผอ�ำนวยกำร ฝำยก�ำกบและดแลกฎระเบยบ บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2535-ปจจบน ผบรหำรกลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

1.2 หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท

ตำมรำยละเอยดในรำยงำนประจ�ำป : โครงสรำงกำรจดกำร ขอ 7.3

หมายเหต : * เปนบคคลทกรรมการบรษทสงเขาเปนกรรมการ และผมอ�านาจควบคม ของบรษทยอยทเปนธรกจหลก

** กรรมการผมอ�านาจลงนามผกพนบรษท

Page 105: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

104

1.3 กรรมการ ผบรหาร และผมอ�านาจควบคม ของบรษทยอยทเปนธรกจหลก (รำยชอของบคคลทกรรมกำรบรษท

สงเขำเปนกรรมกำร และผมอ�ำนำจควบคม ของบรษทยอยทเปนธรกจหลกดไดจำกขอ 1.1) มรำยละเอยดดงน

บรษท จสมน ซบมารน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ากด

1) นางสาวศนนาถ จงภกดไพศาล : ผอ�ำนวยกำร ฝำยบญชและกำรเงน

อาย : 56 ป

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท สำขำบญช มหำวทยำลยธรรมศำสตร

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2535-ปจจบน ผบรหำรกลมบรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

2) นางสาวลกขณา มลศร : ผจดกำร อำวโส ฝำยบรหำรส�ำนกงำน

อาย : 56 ป

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท สำขำจตวทยำ จฬำลงกรณมหำวทยำลย

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2536-ปจจบน ผบรหำรบรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

Page 106: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

105

บรษท อควเมนท จ�ากด

1) นางนงลกษณ พงษศรหดลชย : ผจดกำรอำวโส ฝำยบรหำรส�ำนกงำน

อาย : 63 ป

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำโท เทคโนโลยบรหำรจดกำรสงแวดลอม มหำวทยำลยมหดล

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2537-ปจจบน ผบรหำร บรษท อควเมนท จ�ำกด

2) นายก�าชย วงศเกลดนาค : ผชวยผจดกำรทวไป

อาย : 48 ป

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร สำขำ วศวกรรมคอมพวเตอร มหำวทยำลยเกษตรศำสตร

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2536-ปจจบน ผบรหำร บรษท อควเมนท จ�ำกด

Page 107: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

106

บรษท อควเมนท จ�ากด (ตอ)

3) นางจรวส ประยรยวง : ผชวยผอ�ำนวยกำร ฝำย Satellite Business

อาย : 57 ป

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร ศลปศำสตร มหำวทยำลยรำมค�ำแหง

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2536-ปจจบน ผบรหำร บรษท อควเมนท จ�ำกด

4) นางกาญจนา สบกจวรรณชย : ผชวยผจดกำรทวไป

อาย : 52 ป

สดสวนการถอหลกทรพย : JAS ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

JAS-W3 ของตนเอง -ไมม-

ของคสมรส/บตรทยงไมบรรลนตภำวะ -ไมม-

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร : -ไมม-

คณวฒทางการศกษา : ปรญญำตร สำขำกำรบญช มหำวทยำลยเกรก

ประสบการณการท�างานในระยะ 5 ป :

2535-ปจจบน ผบรหำร บรษท อควเมนท จ�ำกด

Page 108: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

107

2.

กรรมการ ผบรหารและผมอ�านาจควบคม ของบรษททด�ารงต�าแหนงเปนกรรมการ ผบรหาร และผมอ�านาจควบคมในบรษทยอยและบรษทรวม

รายชอผบรหาร

JAS

บรษทยอย

บรษทรวม

TTTBB

TTTI

INC

JSTC

TLDT

JasTel

Ji-NET

ACU

ARS

SHW

JTS

CCS

PA

CP

JIO

CACT

JASM

BB

IKSC

1)

นำยสทธธรรม

จรำธวฒ

C,I

2)

ดร.วชต

แยมบญ

เรอง

CA,I

3)

ดร.โยธน

อนำวล

AC,I,C

RN

4)

นำงจนทรำ

บรณ

ฤกษ

AC,I

5)

นำยสพจน

สญ

ญพสทธกล

AA,P

,EA,E

AA

AA

AA

AA

A

6)

นำยธรศกด

จรอศวพงศ

A,R

MA,P

AA

AA

AA

AA

7)

นำยพชญ

โพธำรำมก

A,C

EO

A,E

A,E

AA

A,P

A,P

AA

AA

8)

นำงสำวสำยใจ

คตสน

D,D

&P

A,E

A,E

AA

AA

AA

9)

นำยปลมใจ

สนอำกร

D,R

NA,C

,CRC

A

10)

นำยยอดชำย

อศวธงชย

D,R

ME

E

11)

นำยสทธำ

สวรชวทยกจ

DD,E

E

12)

นำยสมบญ

พชรโสภำคย

CRM

,RN

AA

AA

AA

DA

AA

AA

13)

นำงชนกมล

ตรสทธำชพ

CFO,R

M

14)

นำงนตย

วเสสพนธ

AA

A

หมาย

เหต

:A

(Autho

rized

Signa

toryD

irector)

=กร

รมกา

รผมอ

�านาจ

ลงนา

มAC

(M

embe

rofA

uditCo

mmittee

)=

กรรม

การต

รวจส

อบ

C(C

hairm

anoft

heB

oardofD

irectors)

=

ประธ

านคณ

ะกรร

มการ

บรษท

CA

(C

hairm

anofA

uditCo

mmittee

)=

ประธ

านคณ

ะกรร

มการ

ตรวจ

สอบ

CEO

(ChiefExe

cutiv

eOf

ficer)

=ปร

ะธาน

เจาห

นาทบ

รหาร

CF

O(C

hiefFinan

cialO

ffice

r)

=Ch

iefF

inan

cialO

ffice

r

D

(Dire

ctor)

=กร

รมกา

D&P(Directorand

Preside

nt)

=กร

รมกา

รผจด

การใหญ

E

(Exe

cutiv

eDirector)

=กร

รมกา

รบรห

าร

I

(Ind

epen

dentD

irector)

=กร

รมกา

รอสร

ะP

(Preside

nt)

=ก

รรมก

ารผจ

ดการ

RM

(R

isks

Man

agem

entC

ommittee

)=

กรรม

การบ

รหาร

ความ

เสยง

RN

(Re

mun

erationan

dNo

minationCo

mmittee

)

=กรร

มการ

ก�าหน

ดคาต

อบแท

นและ

สรรห

C

RC(Ch

airm

anofR

emun

erationCo

mmittee

)

=ป

ระธา

นคณะก

รรมก

ารก�า

หนดค

าตอบ

แทน

CR

N(C

hairm

anofR

emun

erationan

dNo

minationCo

mmittee

)=

ประธ

านคณ

ะกรร

มการ

ก�าหน

ดคาต

อบแท

นและ

สรรห

าCR

M(Ch

airm

anofR

isks

Man

agem

entC

ommittee

)=ปร

ะธาน

คณะก

รรมก

ารบร

หารค

วามเ

สยง

3.

ประวตการถกลงโทษของกรรมการ ผบรหาร และผมอ�านาจควบคมในชวง 5 ปทผานมา

กรรมกำร ผบรหำร และผมอ�ำนำจควบคม ไมมกำรกระท�ำควำมผดตำมพระรำชบญ

ญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพย พ.ศ

. 2535 หรอพระรำชบญ

ญตสญ

ญำซอขำยลวงหนำ

พ.ศ

. 2546 โดยเฉพำะควำมผดในเรองดงตอไปน

3.1

กำรกระท�ำกำรโดยไมสจรต หรอประมำทเลนเลออยำงรำยแรง

3.2

กำรเปดเผย หรอเผยแพรขอมล หรอขอควำมอนเปนเทจทอำจท�ำใหส�ำคญ

ผด หรอปกปดขอควำมจรงทควรบอกใหแจงในสำระส�ำคญ

ซงอำจมผลกระทบตอกำรตดสนใจ

ของผถอหน ผลงทน หรอผทเกยวของ

3.3

กำรกระท�ำอนไมเปนธรรมหรอกำรเอำเปรยบผลงทนในกำรซอขำยหลกทรพย หรอสญ

ญำซอขำยลวงหนำ หรอมหรอเคยมสวนรวมหรอสนบสนนกำรกระท�ำดงกลำว

Page 109: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

108

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย และบรษทรวม

รายชอผบรหาร

บรษทยอย

บรษทรวม

TTTBB

TTTI

INC

JSTC

TLDT

JasTel

Ji-NET

ACU

ARS

SHW

JTS

CCS

PA

CP

JIO

CACT

JASM

BB

IKSC

1)

นำงนงลกษณ

พงษศรหดลชย

A,E

A,E

AA

2)

นำงสำวจงรก

โรจนวภำต

A

3)

นำยวส

ประสำนเนตร

A,E

E

4)

นำยอนพงษ

โพธำรำมก

A

5)

นำยพสฐ

ตนตโรจนกจกำร

EE

D

6)

นำยประยตต

บญ

ญำศร

D

7)

นำยกตตพงษ

เมฆวจตรแสง

A

8)

นำยสงบ

สงขจนดำ

A

9)

นำยรกษ

อณ

หโภคำ

CA,I,R

C

10)

วำทรอยตรอรรณ

พสทกวำทน

AC,I,R

C

11)

พลตรหญ

งสนนทำ

สรสมพนธ

AC,I

12)

นำยปรญ

ญำ

สหพฒ

นสมบต

D,P

A

13)

นำงปนดำว

โรจนกล

AA

14)

นำยสรพล

จนเพชร

A

15)

นำงสำวอรนช

จนทะสน

A

16)

นำยปรชญ

ำบญ

รอดพำนช

A

17)

นำยสหรฐส

คนองศลป

A

18)

นำยชมนส

เกษเสถยร

A

19)

นำยนพดล

วลภำ

A

20)

นำยสมบต

พนศรพฒ

A

21)

นำยปวณ

ชยปรำกำร

A

หมาย

เหต

:

A(

Authorize

dSign

atoryDirector)

=กร

รมกา

รผมอ

�านาจ

ลงนา

มAC

(Mem

bero

fAud

itCo

mmittee

)=ก

รรมก

ารตร

วจสอ

บCA

(C

hairm

anofA

uditCo

mmittee

)=

ประธ

านคณ

ะกรร

มการ

ตรวจ

สอบ

D(D

irector)

=กร

รมกา

รE

(Exe

cutiv

eDirector)

=กร

รมกา

รบรห

าร

I(Ind

epen

dentD

irector)

=กร

รมกา

รอสร

ะP(

Pres

iden

t)

=

กรรม

การผ

จดกา

รRC

(Re

mun

erationC

ommittee

)=

กรรม

การก

�าหนด

คาตอ

บแทน

Page 110: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

109

รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน

นางนภาพร รตนารามก : ผจดกำรอำวโส ส�ำนกตรวจสอบภำยใน

คณวฒทางการศกษา/ประวตอบรม

ปรญญำตร คณะบรหำรธรกจ สำขำกำรเงนและกำรธนำคำร มหำวทยำลยรำมค�ำแหง

หลกสตรจากสภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ

- หลกสตร กำรปฏบตงำนตรวจสอบภำยในระบบสำรสนเทศ

- หลกสตร วธกำรประเมนควำมเสยงเพอกำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน

- หลกสตร โครงกำรอบรม เพอรบวฒบตรดำนกำรตรวจสอบภำยใน

(Internal Audit Certificate Program–IACP)

หลกสตรจากสมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

- หลกสตร Skills for the New Auditor-In-Charge

- หลกสตร หลกกำรตรวจสอบทจรต

หลกสตรตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

- หลกสตร กำรควบคมภำยในเกยวกบรำยงำนทำงกำรเงน

ประสบการณการท�างาน

กรกฎำคม 2560-ปจจบน ผจดกำรอำวโส ส�ำนกตรวจสอบภำยใน

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2551-2560 ผจดกำร ส�ำนกตรวจสอบภำยใน

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

2547–2550 ผชวยผจดกำร ส�ำนกตรวจสอบภำยใน

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

Page 111: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

110

การเปลยนแปลงการถอหลกทรพย

ของกรรมการและผบรหาร

ชอ-สกล

หนสามญ (หน) ใบส�าคญแสดงสทธฯ JAS-W3 (หนวย)

31 ธ.ค. 2560

เปลยนแปลง

ในป 2561

เพม/(ลด)

31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560

เปลยนแปลง

ในป 2561

เพม/(ลด)

31 ธ.ค. 2561

กรรมการ

1. นำยสทธธรรม จรำธวฒน

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

1,500,000

-

1,500,000

-

-

-

-

-

-

-

2. ดร. วชต แยมบญเรอง

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

60,000

-

-

-

60,000

-

-

-

-

-

-

-

3. ดร. โยธน อนำวล - - - - - -

4. นำงจนทรำ บรณฤกษ

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นำยพชญ โพธำรำมก 4,295,246,452 277,243,601 4,572,490,053 1,333,295,757 (436,555,974) 896,739,783

6. นำยสพจน สญญพสทธกล

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. นำยธรศกด จรอศวพงศ

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

5,585,080

-

-

-

5,585,080

-

2,737,784

-

-

-

2,737,784

-

8. นำยปลมใจ สนอำกร

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

1,047,058

-

-

-

1,047,058

-

-

-

-

-

-

-

9. นำงสำวสำยใจ คตสน 1,700,000 - 1,700,000 - - -

10. นำยยอดชำย อศวธงชย

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. นำยสทธำ สวรชวทยกจ

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผบรหาร

1. นำงชนกมล ตรสทธำชพ

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. นำงนตย วเสสพนธ

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. นำงสำวศนนำถ จงภกดไพศำล - - - - - -

4. นำงอไรพร เจรญจตร

คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 112: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

111

รายละเอยดการถอหนในบรษทยอย และบรษทรวมของกรรมการ

ชอบรษท ชอกรรมการจ�านวนหนสามญ

ณ 31 ธนวาคม 2561

บรษท อน คลำวด จ�ำกด นำยสพจน สญญพสทธกล 1

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด นำงสำวสำยใจ คตสน 1

บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด นำยธรศกด จรอศวพงศ 1

นำงสำวสำยใจ คตสน 1

บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด นำยสพจน สญญพสทธกล 1

นำยธรศกด จรอศวพงศ 3

นำงสำวสำยใจ คตสน 1

บรษท อควเมนท จ�ำกด นำงสำวสำยใจ คตสน 2

บรษท สมำรท ไฮเวย จ�ำกด นำยสพจน สญญพสทธกล 1

นำยธรศกด จรอศวพงศ 3

บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน) * นำยสพจน สญญพสทธกล 100

นำยธรศกด จรอศวพงศ 1,000

นำงสำวสำยใจ คตสน 400

นำยปลมใจ สนอำกร 50,000

บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด นำงสำวสำยใจ คตสน 3

บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด นำยธรศกด จรอศวพงศ 3

บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด นำยพชญ โพธำรำมก 1

นำงสำวสำยใจ คตสน 1

บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด นำยสพจน สญญพสทธกล 1

นำยธรศกด จรอศวพงศ 2

บรษท โมไบล คอมมวนเคชน เซอรวสเสส จ�ำกด นำยสพจน สญญพสทธกล 1

นำยธรศกด จรอศวพงศ 3

บรษท ทร บบ จ�ำกด นำยสพจน สญญพสทธกล 1

นำยธรศกด จรอศวพงศ 2

หมายเหต: *จ�านวนหนณวนปดสมดทะเบยนวนท24มกราคม2562

รายละเอยดการถอหนในบรษทยอย

และบรษทรวมของกรรมการ

Page 113: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

112

รายงานคณะกรรมการ

ก�าหนดคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ ไดรบแตงตงจำกคณะกรรมกำรบรษท เพอท�ำหนำทสรรหำ คดเลอก เสนอบคคล

ทมควำมรควำมสำมำรถและคณสมบตทเหมำะสม มำปฎบตหนำทในต�ำแหนงกรรมกำรบรษทฯ คณะอนกรรมกำรชดตำงๆ

ประธำนเจำหนำทบรหำรและกรรมกำรผจดกำรใหญ รวมทงเสนอนโยบำยผลตอบแทน แนวทำงกำรจำยคำตอบแทน คำบ�ำเหนจ

และผลประโยชนอนๆ ส�ำหรบคณะกรรมกำรบรษท คณะอนกรรมกำรชดตำงๆ ตลอดจนประธำนเจำหนำทบรหำร ใหเหมำะสมกบ

หนำทควำมรบผดชอบ และสอดคลองกบผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯ และภำวะตลำดในปจจบน

คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำประกอบดวย ดร.โยธน อนำวล กรรมกำรอสระ ด�ำรงต�ำแหนงประธำน

คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ นำยปลมใจ สนอำกร และนำยสมบญ พชรโสภำคย ด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรก�ำหนด

คำตอบแทนและสรรหำ

ในป 2561 คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำไดจดกำรประชมเพอพจำรณำเรองตำงๆ ตำมขอบเขต หนำท และ

ควำมรบผดชอบดงกลำว สรปเรองกำรพจำรณำไดดงน

• พจำรณำคำตอบแทน คำบ�ำเหนจ และผลประโยชนอนๆ ส�ำหรบคณะกรรมกำรและคณะอนกรรมกำรชดตำงๆ

ของบรษทฯ โดยพจำรณำอยำงละเอยด รอบคอบ ถงควำมเหมำะสม เทยบเคยงจำกอตสำหกรรมประเภทเดยวกน

กำรขยำยตวทำงธรกจ และกำรเตบโตทำงผลก�ำไรของบรษทฯ รวมทงภำระหนำทและควำมรบผดชอบตำงๆ

ทงนส�ำหรบกรรมกำรทไดรบมอบหมำยหนำทและควำมรบผดชอบเพมขนในคณะอนกรรมกำรชดตำงๆ จะไดรบ

คำตอบแทนเพมตำมควำมเหมำะสมของปรมำณงำนทเพมขน เพอเปนกำรสรำงแรงจงใจและรกษำกรรมกำร

ทมคณภำพตำมทบรษทฯ ตองกำรไว

• พจำรณำคำตอบแทนและโบนสประจ�ำป ส�ำหรบประธำนเจำหนำทบรหำร ซงจะพจำรณำใหอยในอตรำทเหมำะสม

เปรยบเทยบไดกบอตสำหกรรมประเภทเดยวกน และสอดคลองกบผลประกอบกำรของบรษทฯ ในแตละป

• พจำรณำสรรหำ คดเลอก และเสนอบคคลใหเขำมำด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรบรษทแทนกรรมกำรทลำออก เพอเสนอตอ

คณะกรรมกำรบรษทพจำรณำอนมต ส�ำหรบกรรมกำรทตองออกตำมวำระ น�ำเสนอตอทประชมคณะกรรมกำรบรษท

พจำรณำอนมต และเสนอใหทประชมสำมญผถอหนพจำรณำอนมตตอไป

• คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำไดประเมนกำรปฏบตงำนของตนเองทงแบบภำพรวมองคคณะและ

รำยบคคล โดยแบบประเมนผล แบงเปน 6 หมวด ไดแก โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร บทบำท

หนำทและควำมรบผดชอบ กำรประชม กำรท�ำหนำทของกรรมกำร ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร และกำรพฒนำ

ตนเองของกรรมกำร โดยผลกำรประเมนอยในระดบดเยยม สรปไดวำ คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและ

สรรหำไดปฎบตหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำยเปนอยำงด โดยใชควำมรควำมสำมำรถ ประกอบกบ

ควำมระมดระวงอยำงรอบคอบเหมำะสม มประสทธภำพและสอดคลองกบกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯ

Page 114: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

113

(ดร. โยธน อนาวล)

ประธานคณะกรรมการก�าหนดคาตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำไดรำยงำนผลกำรประชมใหคณะกรรมกำรบรษทฯ ทรำบอยำงสม�ำเสมอ ทงน

ในป 2561 คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนและสรรหำ ไดปฏบตหนำททไดรบมอบหมำยไดอยำงเตมควำมสำมำรถ ครบถวน

รอบคอบ โปรงใสและเปนอสระ เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหน ตลอดจนเพอใหสอดคลองกบหลกกำรก�ำกบดแล

กจกำรทด ตำมแนวทำงทตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยก�ำหนด

Page 115: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

114

รายงานคณะกรรมการ

บรหารความเสยง

คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงของกลมบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) ใหควำมส�ำคญอยำงยงกบกำรบรหำร

ควำมเสยงแบบยงยนและครอบคลมธรกจหลกของกลมบรษท โดยกำรพจำรณำทงปจจยภำยใน และภำยนอกทอำจมผลกระทบ

อยำงมนยส�ำคญตอกำรบรหำรควำมเสยง และบรหำรจดกำรควำมเสยงใหลดลงอยในระดบทยอมรบไดโดยไมสงผลตอกำรด�ำเนน

ธรกจและตองสอดคลองกบนโยบำย และกลยทธของบรษท ในป 2561 คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ไดมกำรจดประชม

รวม 4 ครง สำมำรถสรปสำระส�ำคญในกำรปฏบตหนำทไดดงตอไปน

1) กำรประเมนควำมเสยง คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงไดจดใหมกำรประเมนควำมเสยงใน 5 ดำน ไดแก

ควำมเสยงทำงดำนรำยได ควำมเสยงทำงดำนกำรเงน ควำมเสยงทำงดำนบคลำกร ควำมเสยงดำนกำรตลำด

และกำรแขงขน และควำมเสยงดำนปฏบตกำรซอมบ�ำรง โดยพจำรณำทงปจจยภำยในและปจจยภำยนอกทอำจม

ผลกระทบตอกำรด�ำเนนธรกจของบรษทฯ มกำรทบทวนกรอบและนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยงใหสอดคลองกบ

สภำวกำรณทเปลยนแปลงไป พรอมทงก�ำหนดขนตอนและวธปฏบตงำนเพอปองกนควำมเสยงดงกลำวใหอยใน

ระดบทไมสงผลกระทบตอกำรด�ำเนนธรกจ

2) กำรบรหำรจดกำรควำมเสยง คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงไดจดใหมกำรบรหำรจดกำรควำมเสยงภำยใตกรอบ

และนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยงทไดก�ำหนดไวผำนคณะท�ำงำนบรหำรควำมเสยงซงเปนตวแทนของกลมธรกจ

มกำรก�ำหนดมำตรกำรควบคมหรอมำตรกำรบรรเทำควำมเสยงเพอลดทอนควำมเสยหำยทอำจเกดขนใหอยในระดบ

ทยอมรบได เพอใหมนใจไดวำจะจดกำรบรหำรควำมเสยงไดอยำงเปนระบบและมประสทธภำพ

3) กำรตดตำมก�ำกบดแลกำรบรหำรควำมเสยง คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงจดใหมกำรประชมรวมกนทกไตรมำส

เพอตดตำม ทบทวน และปรบปรงปจจยควำมเสยงอยำงตอเนองเพอใหเหมำะสมและสอดคลองกบสภำวกำรณ

ทเปลยนไปเพอบรหำรควำมเสยงใหอยในระดบทบรษทฯ ยอมรบไดหรอลดโอกำสทจะเกดขน และมกำรรำยงำน

ใหคณะกรรมกำรบรษทไดรบทรำบในทกไตรมำส

4) สรำงกำรรบร ควำมเขำใจในกำรบรหำรควำมเสยงแกพนกงำน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงสนบสนนกำร

มสวนรวมในกำรบรหำรควำมเสยงในทกระดบทวทงบรษทอยำงตอเนองและสม�ำเสมอ เพอใหกำรประเมนควำมเสยง

และกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรจดกำรควำมเสยงเปนเครองมอใหเกดกำรควบคมภำยใน และเปนกำรสนบสนน

ใหเกดกำรประเมนตนเองในกระบวนกำรปฏบตงำนทส�ำคญของบรษท

จำกกำรด�ำเนนงำนขำงตน คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงพจำรณำเหนวำกำรบรหำรควำมเสยงไดด�ำเนนไปอยำงเปนระบบและ

ไดปฏบตงำนตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษทฯ อยำงครบถวน โดยสอดคลองกบหลกและแนวทำงปฏบต

ในกำรก�ำกบและดแลกจกำรทดจนท�ำใหมนใจไดวำกำรบรหำรควำมเสยงเปนไปอยำงตอเนองและมประสทธภำพ

(นายสมบญ พชรโสภาคย)

ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง

Page 116: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

115

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) ประกอบดวยกรรมกำรอสระซงเปนผทรงคณวฒ

มควำมรและประสบกำรณในกำรบรหำรจดกำรจ�ำนวน 3 ทำน ดงน

1. ดร. วชต แยมบญเรอง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2. ดร. โยธน อนำวล กรรมกำรตรวจสอบ

3. นำงจนทรำ บรณฤกษ กรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตหนำท ตำมขอบเขตอ�ำนำจหนำททไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท และตำมกฏบตรของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใหควำมส�ำคญกบกระบวนกำรท�ำงำนทเปนระบบ กำรก�ำกบดแลกจกำรทด กำรสอบทำนงบกำรเงน

กำรสอบทำนระบบกำรควบคมภำยใน กำรตรวจสอบภำยในทเหมำะสมและมประสทธภำพ ก�ำกบดแลใหบรษทปฏบตตำมขอก�ำหนด

และกฎหมำยทเกยวของ และกำรเสนอแตงตงผสอบบญชและคำตอบแทน

ในรอบป 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกำรประชมรวม 5 ครง โดยเปนกำรประชมรวมกนกบผสอบบญช และผตรวจสอบภำยใน

ทงนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรำยงำนผลกำรประชม และควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตอคณะกรรมกำรบรษททกครง

ซงสำมำรถสรปสำระส�ำคญในกำรปฏบตหนำทไดดงน

1. รายงานทางการเงน

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดสอบทำนควำมถกตอง ครบถวน และเชอถอไดของงบกำรเงนและงบกำรเงนรวมของบรษท

และบรษทยอย ทงรำยไตรมำสและประจ�ำป 2561 โดยมกำรประชมรวมกบผสอบบญชของบรษทอยำงสม�ำเสมอ

เพอรบทรำบและหำรอเกยวกบควำมเหนของผสอบบญชในประเดนทมสำระส�ำคญ และกำรใชดลยพนจตำงๆ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ กำรจดท�ำรำยงำนทำงบญชและกำรเงนของบรษท ไดแสดงฐำนะทำงกำรเงน

และผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทอยำงถกตองตำมมำตรฐำนกำรบญช และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน มกำรเปดเผย

ขอมลอยำงเพยงพอ เหมำะสม ซงผ สอบบญชไดแสดงควำมเหนไวแลวในรำยงำนของผ สอบบญชทเสนอตอ

คณะกรรมกำรบรษท และผถอหน

2. รายการระหวางกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดสอบทำน ก�ำกบดแล และใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรระหวำงกน หรอรำยกำรทอำจมควำม

ขดแยงทำงผลประโยชนของบรษทเปนประจ�ำทกไตรมำส โดยยดหลกควำมสมเหตสมผล กำรเปดเผยขอมลอยำงเพยงพอ

เปนปกตทำงธรกจ โดยมควำมเหนวำ รำยกำรดงกลำวเปนรำยกำรทสมเหตสมผล มควำมโปรงใส และเปนประโยชนสงสด

ตอบรษท รวมถงไดเปดเผยขอมลรำยกำรระหวำงกนอยำงถกตองตำมเวลำทก�ำหนด

3. ระบบการควบคมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดสอบทำนประสทธผล และควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยใน โดยพจำรณำจำก

ผลกำรจดท�ำแบบประเมนกำรควบคมภำยในดวยตนเอง และรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน ตลอดจนพจำรณำตดตำม

กำรปฏบตตำมขอเสนอแนะในรำยงำนของผตรวจสอบภำยในและผสอบบญชอยำงตอเนอง โดยมควำมเหนวำ บรษทมระบบ

กำรควบคมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในทเพยงพอ เหมำะสม มประสทธผล นอกจำกน คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไดอนมตแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำป 2562 ทจดท�ำขนตำมหลกกำรควำมเสยงเปนพนฐำน โดยมงเนนใหตรวจ

กำรปฏบตงำนทเปนจดควบคมทส�ำคญในเชงปองกน

Page 117: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

116

4. การปฏบตตามกฎหมายและขอก�าหนดทเกยวของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดสอบทำน กำรปฏบตงำนของบรษทใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

กฎระเบยบ และขอก�ำหนดของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และกฎหมำยอนๆ ทเกยวของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษทมกำรปฏบตตำมกฎหมำยและขอก�ำหนดทเกยวของอยำงครบถวนถกตอง

5. การพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญช และก�าหนดคาตอบแทนประจ�าป 2562

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำคดเลอกผสอบบญช โดยพจำรณำจำกควำมร ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ

และควำมนำเชอถอ รวมถงควำมเปนอสระและคณภำพงำนของผสอบบญช ส�ำหรบคำตอบแทนไดพจำรณำถงปรมำณงำน

และขอบเขตควำมรบผดชอบของผสอบบญช คณะกรรมกำรตรวจสอบจงเหนสมควรเสนอแตงตงผสอบบญชจำก

บรษท ส�ำนกงำน อวำย จ�ำกด ใหเปนผสอบบญชประจ�ำป 2562 ตอไปอกวำระหนง และเสนอคำสอบบญชตอคณะกรรมกำร

บรษท เพอน�ำเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน

6. การประเมนตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดประเมนผลกำรปฏบตงำนดวยตนเองตำมแนวทำงปฏบตทดของตลำดหลกทรพย

แหงประเทศไทย ทงแบบรำยคณะ และรำยบคคล ผลกำรประเมนสรปไดวำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดปฏบตงำน

ตำมหนำทควำมรบผดชอบอยำงครบถวน โดยใชควำมรควำมสำมำรถดวยควำมรอบคอบ เปนอสระและแสดงควำมเหน

อยำงตรงไปตรงมำ ตำมกฎบตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

จำกกำรด�ำเนนกำรตำมขอบเขตอ�ำนำจหนำทควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำ บรษท

ไดจดท�ำงบกำรเงนอยำงถกตองในสำระส�ำคญตำมหลกกำรบญชทรบรองทวไป มกำรเปดเผยขอมลรำยกำรระหวำงกน หรอรำยกำร

ทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนอยำงเพยงพอ มระบบกำรควบคมภำยในทเหมำะสมกบสภำพธรกจ มกำรปฏบต

ตำมกฎหมำย ขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพย และกฎหมำยทเกยวของอยำงถกตอง ครบถวน

(ดร. วชต แยมบญเรอง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Page 118: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

117

รายงานความรบผดชอบ

ของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมกำรบรษทเปนผรบผดชอบตอรำยงำนทำงกำรเงนของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และ

บรษทยอย ใหมกำรจดท�ำขนตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท

โดยใหมกำรพจำรณำเลอกใชนโยบำยบญชทเหมำะสม มกำรถอปฏบตอยำงสม�ำเสมอ รวมทงมกำรเปดเผยขอมลทส�ำคญ

อยำงเพยงพอในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน เพอประโยชนของผถอหนและนกลงทนทวไป

คณะกรรมกำรบรษทไดจดใหมกำรก�ำกบดแลกจกำรทดและด�ำรงรกษำไวซงระบบบรหำรควำมเสยงและกำรควบคมภำยในทเหมำะสม

มประสทธภำพและมประสทธผล เพอใหมนใจไดอยำงมเหตผลวำมกำรควบคมดแลกำรใชทรพยสนของบรษทใหเกดประโยชน

ตลอดจนมกำรแบงแยกหนำท เพอปองกนไมใหเกดกำรทจรตหรอกำรด�ำเนนกำรทผดปกตอยำงมสำระส�ำคญ

ทงนคณะกรรมกำรบรษทไดแตงตงคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงเปนคณะกรรมกำรทเปนอสระ เปนผทรงคณวฒ และมคณสมบต

ครบถวนตำมขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

เพอท�ำหนำทก�ำกบดแลสอบทำนควำมนำเชอถอ และควำมถกตองของรำยงำนทำงกำรเงน รวมทงระบบควบคมภำยใน และ

กำรตรวจสอบภำยในใหมประสทธภำพ ซงควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกยวกบเรองน ปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบซงแสดงไว ในรำยงำนประจ�ำปแลว

งบกำรเงนรวมของบรษทและบรษทยอย ไดรบกำรตรวจสอบโดยผสอบบญชของบรษท คอบรษท ส�ำนกงำน อวำย จ�ำกด

ในกำรตรวจสอบนน คณะกรรมกำรบรษทไดสนบสนนขอมล รวมทงเอกสำรตำงๆ เพอใหผ สอบบญชสำมำรถตรวจสอบ

และแสดงควำมเหนไดตำมมำตรฐำนกำรสอบบญช โดยควำมเหนของผสอบบญชไดปรำกฏในรำยงำนของผสอบบญช ซงแสดงไว

ในรำยงำนประจ�ำปแลว

คณะกรรมกำรบรษท มควำมเหนวำระบบกำรควบคมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบรษทฯ โดยรวมอยในระดบทด

และสำมำรถสรำงควำมเชอมนอยำงมเหตผลไดวำรำยงำนทำงกำรเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ส�ำหรบปสนสดวนท

31 ธนวำคม 2561 มควำมเชอถอได โดยถอตำมมำตรฐำนกำรบญชทรบรองทวไป ตลอดจนปฏบตถกตองตำมกฎหมำยและ

กฎระเบยบของหนวยงำนทเกยวของ

(นายพชญ โพธารามก)

ประธานเจาหนาทบรหาร

Page 119: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

118

รายงานของผสอบบญชรบอนญาต

เสนอตอผถอหนของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน)

ความเหนอยางมเงอนไขตองบการเงนรวม

ขำพเจำไดตรวจสอบงบกำรเงนรวมของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย (กลมบรษท) ซงประกอบ

ดวยงบแสดงฐำนะกำรเงนรวม ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 งบก�ำไรขำดทนเบดเสรจรวม งบแสดงกำรเปลยนแปลงสวนของผถอหน

รวมและงบกระแสเงนสดรวมส�ำหรบปสนสดวนเดยวกน และหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวม รวมถงหมำยเหตสรปนโยบำย

กำรบญชทส�ำคญ และไดตรวจสอบงบกำรเงนเฉพำะกจกำรของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) ดวยเชนกน

ขำพเจำเหนวำ ยกเวนผลกระทบซงอำจจะเกดขนจำกเรองทกลำวไว ในวรรคเกณฑในการแสดงความเหนอยางมเงอนไขตอ

งบการเงนรวม งบกำรเงนขำงตนนแสดงฐำนะกำรเงน ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ผลกำรด�ำเนนงำนและกระแสเงนสด

ส�ำหรบปสนสดวนเดยวกนของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย และเฉพำะของ

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) โดยถกตองตำมทควรในสำระส�ำคญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน

เกณฑในการแสดงความเหนอยางมเงอนไขตองบการเงนรวม

ก) ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 9 บรษทผ ใหสมปทำนไดระงบกำรจำยช�ำระยอดคงคำงคำบรกำรจำก

กำรใหบรกำรภำยใตสญญำรวมลงทนระหวำงบรษทยอยแหงหนงกบบรษทผ ใหสมปทำนกบบรษทยอยดงกลำว เนองจำกบรษท

ผ ใหสมปทำนยงมขอโตแยงในวธกำรค�ำนวณอตรำสวนแบงรำยไดกบบรษทยอย บรษทยอยไดน�ำขอโตแยงนเสนอเปน

ขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำร ปจจบนอยระหวำงรอค�ำวนจฉยจำกสถำบนอนญำโตตลำกำร ตอมำเมอวนท 19 สงหำคม

2559 บรษทผ ใหสมปทำนยนค�ำเสนอขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำร ส�ำนกระงบขอพพำท ส�ำนกงำนศำลยตธรรม เรยกรอง

ใหบรษทยอยคนเงนสวนแบงรำยไดทไดรบเกนตำมสญญำรวมลงทนเดยวกนน พรอมเรยกคำเสยโอกำสเปนจ�ำนวนรวม

ประมำณ 9,931 ลำนบำท ขณะนขอพพำทอยระหวำงกระบวนพจำรณำของสถำบนอนญำโตตลำกำร นอกจำกนเมอวนท

26 สงหำคม 2559 บรษทผ ใหสมปทำนยงยนค�ำเสนอขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำรเรยกรองใหบรษทยอยดงกลำวและ

บรษทยอยอกแหงหนงช�ำระคำใชจำยและคำเสยหำยพรอมทงดอกเบยและคำเสยโอกำสในกำรประกอบธรกจจ�ำนวนประมำณ

258 ลำนบำท อยำงไรกตำม ฝำยบรหำรและทปรกษำกฎหมำยของบรษทยอยเชอวำไดปฏบตตำมสญญำรวมลงทนดงกลำว

ถกตองและครบถวน จงยงไมไดบนทกส�ำรองคำใชจำยและคำเสยหำยทอำจเกดขนไว ในงบกำรเงนรวม ผลของค�ำวนจฉย

อตรำสวนแบงรำยไดนอำจมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตอยอดคงเหลอของลกหนกำรคำ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

จ�ำนวน 2,518 ลำนบำท (2560: 2,518 ลำนบำท) รวมถงคำใชจำยและคำเสยหำยทอำจเกดขนจำกเหตกำรณดงกลำวในงบ

กำรเงนรวมและอำจมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตอมลคำเงนลงทนในบรษทยอยดงกลำว ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

รวมเปนจ�ำนวน 1,946 ลำนบำท (2560: ยอดคงเหลอของลกหนอน เงนปนผลคำงรบจำกบรษทยอยและมลคำเงนลงทนใน

บรษทยอยดงกลำวรวมเปนจ�ำนวน 2,379 ลำนบำท) ในงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ขำพเจำไมสำมำรถตรวจสอบเพอใหเปนท

พอใจในยอดคงเหลอของลกหนกำรคำ มลคำเงนลงทนใน บรษทยอยและคำเสยหำยทอำจเกดขนจำกเหตกำรณดงกลำวได

ซงเหตกำรณนเปนกำรถกจ�ำกดขอบเขตโดยสถำนกำรณ

ข) ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 33.6 เกยวกบเหตกำรณทศำลลมละลำยกลำงไดอำนค�ำพพำกษำของ

ศำลฎกำ ซงไมเหนชอบดวยแผนฟนฟกจกำร และใหยกเลกค�ำสงใหฟนฟกจกำรของศำลลมละลำยกลำง จำกเหตกำรณ

ดงกลำวท�ำใหสทธเรยกรองของเจำหนทมตอบรษทฯในฐำนะลกหนกลบไปเปนเชนเดมดงทเปนอยกอนวนทศำลมค�ำสงให

ฟนฟกจกำร เนองจำกบรษทฯไดด�ำเนนกำรตำมแผนฟนฟกจกำรมำนำน โดยเฉพำะกำรช�ำระหนในรปแบบตำงๆ ตำมแผน

ฟนฟกจกำรใหกบเจำหนเปนทเรยบรอยแลว ทปรกษำกฎหมำยเหนวำ บรษทฯจะตองช�ำระหนใหแกเจำหนรำยหนงรำยใดหรอ

ไมจะขนอยกบวำมเจำหนมำแสดงตนและแสดงสทธของตนหรอไมเทำนน ในเดอนสงหำคม 2557 บรษทบรหำรสนทรพย

Page 120: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

119

และสถำบนกำรเงนรวมหำรำยไดยนค�ำฟองตอศำลทรพยสนทำงปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง (ศำลทรพยสนทำง

ปญญำฯ) เรยกรองใหบรษทฯช�ำระเงนจ�ำนวนประมำณ 1,856 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 1,113 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน

743 ลำนบำท) บรษทฯไดพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนเมอมกำรยนฟองตอศำล อยำงไรกตำมมโจทกสองรำยทเปนผรบ

โอนสทธเรยกรองมำจำกเจำหนเดมหลำยรำย ทปรกษำกฎหมำยจงมควำมเหนวำนำจะยงมควำมไมแนนอนวำ โจทกทงสอง

รำยดงกลำวจะไดรบช�ำระหนตำมจ�ำนวนทกลำวอำงในค�ำฟองหรอไม ดงนนบรษทฯจงบนทกประมำณกำรหนสนเฉพำะของ

โจทกสำมรำย (ทนทรพยเปนจ�ำนวนรวมประมำณ 1,010 ลำนบำท ซงเปนเงนตนจ�ำนวน 686 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน

324 ลำนบำท) ซงเปนเจำหนรำยเดมทมชอปรำกฏอยในค�ำขอรบช�ำระหนในกำรฟนฟกจกำรของบรษทฯไวเปนจ�ำนวนเงน

326 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 260 ลำนบำท และดอกเบยคำงจำยจ�ำนวน 66 ลำนบำท) (2560: 313 ลำนบำท ซงเปนเงน

ตนจ�ำนวน 260 ลำนบำท และดอกเบยคำงจำยจ�ำนวน 53 ลำนบำท) ไว ในงบกำรเงน เนองจำกมควำมเปนไปไดคอนขำงแน

ทกจกำรจะตองรบผดชอบในหนสนทเกดขน โดยใชมลหนทโจทกทงสำมรำยยนค�ำฟองเปนพนฐำนหกดวยประมำณกำรมลคำ

ของกำรช�ำระหนในรปแบบตำงๆ ตำมแผนฟนฟกจกำรและตำมค�ำแนะน�ำของทปรกษำกฎหมำย

ในระหวำงปปจจบน ศำลทรพยสนทำงปญญำฯไดตดสนคดระหวำงบรษทฯกบโจทกจ�ำนวนสรำย โดยศำลทรพยสนทำง

ปญญำฯพพำกษำใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงนรวม 1,095 ลำนบำท (ค�ำนวณโดยอำงองอตรำแลกเปลยนธนำคำร

แหงประเทศไทย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561) พรอมดอกเบยตำมฟองจนกวำจะช�ำระเสรจสน ซงบรษทฯเหนวำส�ำหรบโจทก

สำมรำยทเปนเจำหนรำยเดมควรพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของดอกเบยเพมเตม เนองจำกมควำมเปนไปได

เพมขนทบรษทฯจะมภำระในสวนของดอกเบยทตองช�ำระในอนำคตจำกกำรตดสนคดควำมของศำลทรพยสนทำงปญญำฯ

ครบทงสำมคด โดยบรษทฯไดบนทกประมำณกำรหนสนเพมเตมไวเปนจ�ำนวนรวม 170 ลำนบำท และส�ำหรบโจทกสองรำยท

เปนเจำหนรบโอนสทธ บรษทฯเหนวำควรพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของเงนตนและดอกเบยเชนเดยวกบเจำ

หนรำยเดม เนองจำกมควำมเปนไปไดเพมขนทบรษทฯจะมภำระในหนดงกลำวจำกกำรตดสนคดควำมของศำลทรพยสนทำง

ปญญำฯ โดยบรษทฯไดบนทกประมำณกำรหนสนเพมเตมไวอกเปนจ�ำนวนรวม 430 ลำนบำท ในก�ำไรหรอขำดทนส�ำหรบป

ปจจบนเปนผลใหประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำมจ�ำนวนเงนรวม 926 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน

428 ลำนบำท และดอกเบยคำงจำยจ�ำนวน 498 ลำนบำท)

อยำงไรกตำม บรษทฯไดยนอทธรณส�ำหรบคดโจทกสองรำยตอศำลอทธรณคดช�ำนญพเศษแลวและอกสองรำยอยระหวำง

กำรจดเตรยมยนอทธรณ ผลทสดของคดยงไมอำจทรำบได ในปจจบน บรษทฯพจำรณำแลววำจ�ำนวนส�ำรองทบนทกไว ใน

บญชนนเพยงพอและเหมำะสมในสถำนกำรณปจจบน ซงเหตกำรณดงกลำวถอเปนกำรถกจ�ำกดขอบเขตโดยสถำนกำรณ

ขำพเจำไมสำมำรถตรวจสอบเพอใหเปนทพอใจในยอดประมำณกำรหนสนทบรษทฯตองบนทกเพมเตมจำกกำรยกเลกค�ำสง

ใหฟนฟกจกำรดงกลำว

ขำพเจำไดตรวจสอบงบกำรเงนรวมของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย และงบกำรเงน

เฉพำะกจกำรของบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 และส�ำหรบปสนสดวนเดยวกน

ทแสดงเปนขอมลเปรยบเทยบ โดยแสดงควำมเหนอยำงมเงอนไขจำกกำรถกจ�ำกดขอบเขตโดยสถำนกำรณเกยวกบเหตกำรณท

คลำยคลงกบเหตกำรณในขอ ก) และขอ ข) ตำมทกลำวในวรรคเกณฑในการแสดงความเหนอยางมเงอนไขตองบการเงนรวมขำงตน

และเหตกำรณในขอ 1. ตำมทกลำวในวรรคขอมลและเหตการณทเนน ซงส�ำรองคำปรบและคำเสยหำยทอำจจะเกดขนทบนทก

ไว ในอดตนนเพยงพอตอคำปรบตำมค�ำพพำกษำของศำลปกครองกลำงแลว และได ใหขอสงเกตเกยวกบเหตกำรณทคลำยคลง

กบเหตกำรณในขอ 2. และ ขอ 3. ตำมทกลำวไว ในวรรคขอมลและเหตการณทเนนตำมรำยงำนลงวนท 23 กมภำพนธ 2561

ขำพเจำไดปฏบตงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญช ควำมรบผดชอบของขำพเจำไดกลำวไวในวรรค ความรบผดชอบของ

ผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงนในรำยงำนของขำพเจำ ขำพเจำมควำมเปนอสระจำกกลมบรษทตำมขอก�ำหนดจรรยำบรรณ

ของผประกอบวชำชพบญชทก�ำหนดโดยสภำวชำชพบญชในสวนทเกยวของกบกำรตรวจสอบงบกำรเงน และขำพเจำไดปฏบต

ตำมขอก�ำหนดดำนจรรยำบรรณอนๆตำมทระบในขอก�ำหนดนนดวย ขำพเจำเชอวำหลกฐำนกำรสอบบญชทขำพเจำไดรบเพยงพอ

และเหมำะสมเพอใชเปนเกณฑในกำรแสดงควำมเหนอยำงมเงอนไขตองบกำรเงนรวมของขำพเจำ

Page 121: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

120

ขอมลและเหตการณทเนน

ขำพเจำขอใหขอสงเกตเหตกำรณดงตอไปน

1. คดฟองรองระหวำงบรษทยอยแหงหนงและหนวยงำนรำชกำรสองแหง ซงเรยกรองใหบรษทยอยช�ำระเงนคำปรบจำกกำรไม

สำมำรถสงมอบแทบเลตตำมสญญำ ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 33.7

2. เหตกำรณตำงๆ ของบรษทยอยกบบรษททไมเกยวของกนแหงหนง

2.1 กำรช�ำระยอดคงคำงจ�ำนวนประมำณ 877 ลำนบำท ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 10

2.2 คดฟองรองและขอพพำทตำงๆ ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 33.8

3. ตำมทกลำวไวในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 33.5 เกยวกบกำรสงมอบงำนลำชำกวำสญญำของบรษทยอยแหงหนง

ซงมวงเงนตำมสญญำจ�ำนวน 31 ลำนบำทและคำปรบลำชำตำมสญญำเปนรำยวนในอตรำรอยละ 0.2 ของวงเงนตำมสญญำ

ทงน ขำพเจำมไดแสดงควำมเหนอยำงมเงอนไขตอกรณดงกลำวขำงตนแตอยำงใด

เรองส�าคญในการตรวจสอบ

เรองส�ำคญในกำรตรวจสอบคอเรองตำงๆ ทมนยส�ำคญทสดตำมดลยพนจเยยงผประกอบวชำชพของขำพเจำ ในกำรตรวจสอบ

งบกำรเงนส�ำหรบงวดปจจบน ขำพเจำไดน�ำเรองเหลำนมำพจำรณำในบรบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนโดยรวมและในกำรแสดง

ควำมเหนของขำพเจำ ทงนขำพเจำไมไดแสดงควำมเหนแยกตำงหำกส�ำหรบเรองเหลำน

ขำพเจำไดปฏบตงำนตำมควำมรบผดชอบทไดกลำวไว ในวรรคความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน

ในรำยงำนของขำพเจำ ซงไดรวมควำมรบผดชอบทเกยวกบเรองเหลำนดวย กำรปฏบตงำนของขำพเจำไดรวมวธกำรตรวจสอบ

ทออกแบบมำเพอตอบสนองตอกำรประเมนควำมเสยงจำกกำรแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญในงบกำรเงน

ผลของวธกำรตรวจสอบของขำพเจำ ซงไดรวมวธกำรตรวจสอบส�ำหรบเรองเหลำนดวย ได ใชเปนเกณฑในกำรแสดงควำมเหน

ของขำพเจำตองบกำรเงนโดยรวม

นอกจำกเรองทไดกลำวไว ในวรรคเกณฑในการแสดงความเหนอยางมเงอนไขตองบการเงนรวม เรองส�ำคญในกำรตรวจสอบ

พรอมวธกำรตรวจสอบส�ำหรบแตละเรองมดงตอไปน

การรบรรายได

รำยไดหลกของกลมบรษทในงบกำรเงนรวมเกอบทงหมดมำจำกกำรใหบรกำรอนเทอรเนต โดยแสดงมลคำจ�ำนวน 16,848 ลำนบำท

ในงบกำรเงนส�ำหรบป 2561 ในกำรตรวจสอบของขำพเจำ ขำพเจำใหควำมสนใจกำรรบรรำยไดจำกกำรใหบรกำรอนเทอรเนต

เนองจำกมจ�ำนวนทเปนสำระส�ำคญ และเปนรำยกำรทสงผลกระทบตอผลกำรด�ำเนนงำนของกลมบรษทโดยตรง นอกจำกนภำยใต

ภำวะกำรแขงขนของอตสำหกรรมโทรคมนำคมนเปนเหตใหมกำรเปลยนแปลงกลยทธดำนกำรตลำดและรำคำอยอยำงสม�ำเสมอ

ซงอำจมผลกระทบตอกำรบนทกรำยไดของกลมบรษท

ขำพเจำไดตรวจสอบกำรรบรรำยไดของกลมบรษทโดยกำรประเมนและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคมภำยในท

เกยวของกบวงจรรำยได โดยกำรสอบถำมผรบผดชอบ ท�ำควำมเขำใจ และเลอกตวอยำงมำสมทดสอบกำรปฏบตตำมกำรควบคม

ทออกแบบไว และใหควำมส�ำคญในกำรทดสอบเปนพเศษโดยกำรขยำยขอบเขตกำรทดสอบส�ำหรบกำรควบคมภำยในทตอบสนอง

ตอกำรรบรรำยไดดงกลำวขำงตนสมตวอยำงใบแจงหนและกำรรบช�ำระเงนจำกลกคำเพอตรวจสอบกำรรบรรำยได สอบทำน

ใบลดหนทออกภำยหลงวนสนรอบระยะเวลำบญช วเครำะหเปรยบเทยบขอมลบญชรำยไดเพอตรวจสอบควำมผดปกตทอำจ

เกดขนของรำยกำรตลอดรอบระยะเวลำบญช โดยเฉพำะรำยกำรบญชทท�ำผำนใบส�ำคญทวไปและทดสอบกำรค�ำนวณรำยได

รบลวงหนำจำกกำรใหบรกำร

Page 122: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

121

ภาษเงนไดรอการตดบญช

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 กลมบรษทมยอดคงเหลอของสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชจ�ำนวน 2,782 ลำนบำท

โดยกลมบรษทไดเปดเผยนโยบำยกำรบญชเกยวกบภำษเงนไดรอกำรตดบญชและรำยละเอยดของยอดคงเหลอดงกลำวไว ใน

หมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 4.16 และขอ 26 โดยสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชจะสำมำรถรบรรำยกำรไดเมอม

ควำมเปนไปไดคอนขำงแนวำกลมบรษทจะมก�ำไรทำงภำษเพยงพอทจะน�ำสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชมำใชประโยชนใน

อนำคต ในกำรพจำรณำวำกลมบรษทจะมก�ำไรทำงภำษในอนำคตเพยงพอนนตองอำศยดลยพนจของฝำยบรหำรคอนขำงมำกใน

กำรจดท�ำแผนธรกจและประมำณกำรก�ำไรทำงภำษในอนำคตทคำดวำจะเกดขนตำมแผนธรกจทไดอนมตแลว ซงกำรใชดลยพนจ

ดงกลำวมผลตอมลคำของสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชทแสดงไว ในบญช

ขำพเจำไดท�ำควำมเขำใจและประเมนกำรจดท�ำและอนมตประมำณกำรก�ำไรทำงภำษในอนำคตเพอเปนหลกฐำนในกำรรบรรำยกำร

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช โดยกำรตรวจสอบขอมลทจ�ำเปนและขอสมมตฐำนทส�ำคญทใช ในกำรจดท�ำประมำณกำร

ดงกลำว โดยกำรเปรยบเทยบกบแหลงขอมลทเกยวของ นอกจำกนขำพเจำไดประเมนควำมแมนย�ำและควำมนำเชอถอของ

ประมำณกำรก�ำไรทำงภำษกบก�ำไรทำงภำษทเกดขนจรงในอดตตลอดจนทดสอบกำรค�ำนวณประมำณกำรก�ำไรทำงภำษในอนำคต

ตำมขอมลและสมมตฐำนดงกลำวขำงตนและพจำรณำผลกระทบของกำรเปลยนแปลงสมมตฐำนทส�ำคญตอประมำณกำรดงกลำว

ขอมลอน

ผบรหำรเปนผรบผดชอบตอขอมลอน ซงรวมถงขอมลทรวมอยในรำยงำนประจ�ำปของกลมบรษท (แตไมรวมถงงบกำรเงนและ

รำยงำนของผสอบบญชทแสดงอยในรำยงำนนน) ซงคำดวำจะถกจดเตรยมใหกบขำพเจำภำยหลงวนทในรำยงำนของผสอบบญชน

ควำมเหนของขำพเจำตองบกำรเงนไมครอบคลมถงขอมลอนและขำพเจำไมไดใหขอสรปในลกษณะกำรใหควำมเชอมนในรปแบบใดๆ

ตอขอมลอนนน

ควำมรบผดชอบของขำพเจำทเกยวเนองกบกำรตรวจสอบงบกำรเงนคอ กำรอำนและพจำรณำวำขอมลอนนนมควำมขดแยงทม

สำระส�ำคญกบงบกำรเงนหรอกบควำมรทไดรบจำกกำรตรวจสอบของขำพเจำหรอไม หรอปรำกฏวำขอมลอนแสดงขดตอขอเทจ

จรงอนเปนสำระส�ำคญหรอไม

เมอขำพเจำไดอำนรำยงำนประจ�ำปของกลมบรษทตำมทกลำวขำงตนแลว และหำกสรปไดวำมกำรแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรง

อนเปนสำระส�ำคญ ขำพเจำจะสอสำรเรองดงกลำวใหผมหนำทในกำรก�ำกบดแลทรำบเพอใหมกำรด�ำเนนกำรแกไขทเหมำะสมตอไป

ความรบผดชอบของผบรหารและผมหนาทในการก�ากบดแลตองบการเงน

ผบรหำรมหนำทรบผดชอบในกำรจดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนเหลำนโดยถกตองตำมทควรตำมมำตรฐำน กำรรำยงำนทำงกำร

เงน และรบผดชอบเกยวกบกำรควบคมภำยในทผบรหำรพจำรณำวำจ�ำเปนเพอใหสำมำรถจดท�ำงบกำรเงนทปรำศจำกกำรแสดง

ขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญไมวำจะเกดจำกกำรทจรตหรอขอผดพลำด

ในกำรจดท�ำงบกำรเงน ผบรหำรรบผดชอบในกำรประเมนควำมสำมำรถของกลมบรษทในกำรด�ำเนนงำนตอเนอง กำรเปดเผยเรอง

ทเกยวกบกำรด�ำเนนงำนตอเนองในกรณทมเรองดงกลำว และกำรใชเกณฑกำรบญชส�ำหรบกจกำรทด�ำเนนงำนตอเนองเวนแต

ผบรหำรมควำมตงใจทจะเลกกลมบรษทหรอหยดด�ำเนนงำนหรอไมสำมำรถด�ำเนนงำนตอเนองอกตอไปได

ผมหนำทในกำรก�ำกบดแลมหนำทในกำรสอดสองดแลกระบวนกำรในกำรจดท�ำรำยงำนทำงกำรเงนของกลมบรษท

ความรบผดชอบของผสอบบญชตอการตรวจสอบงบการเงน

กำรตรวจสอบของขำพเจำมวตถประสงคเพอใหไดควำมเชอมนอยำงสมเหตสมผลวำงบกำรเงนโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอมล

ทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญหรอไม ไมวำจะเกดจำกกำรทจรตหรอขอผดพลำด และเสนอรำยงำนของผสอบบญชซง

รวมควำมเหนของขำพเจำอยดวย ควำมเชอมนอยำงสมเหตสมผลคอควำมเชอมนในระดบสงแตไมไดเปนกำรรบประกนวำกำร

ปฏบตงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญชจะสำมำรถตรวจพบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญทมอยไดเสมอไป

Page 123: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

122

ขอมลทขดตอขอเทจจรงอำจเกดจำกกำรทจรตหรอขอผดพลำดและถอวำมสำระส�ำคญเมอคำดกำรณอยำงสมเหตสมผลไดวำ

รำยกำรทขดตอขอเทจจรง แตละรำยกำรหรอทกรำยกำรรวมกนจะมผลตอกำรตดสนใจทำงเศรษฐกจของผ ใชงบกำรเงนจำกกำร

ใชงบกำรเงนเหลำน

ในกำรตรวจสอบของขำพเจำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญช ขำพเจำใชดลยพนจและกำรสงเกตและสงสยเยยงผประกอบวชำชพ

ตลอดกำรตรวจสอบ และขำพเจำไดปฏบตงำนดงตอไปนดวย

• ระบและประเมนควำมเสยงทอำจมกำรแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญในงบกำรเงน ไมวำจะเกดจำก

กำรทจรตหรอขอผดพลำด ออกแบบและปฏบตงำนตำมวธกำรตรวจสอบเพอตอบสนองตอควำมเสยงเหลำนน และ

ไดหลกฐำนกำรสอบบญชทเพยงพอและเหมำะสมเพอเปนเกณฑในกำรแสดงควำมเหนของขำพเจำ ควำมเสยงทไม

พบขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสำระส�ำคญซงเปนผลมำจำกกำรทจรตจะสงกวำควำมเสยงทเกดจำกขอผดพลำด

เนองจำกกำรทจรตอำจเกยวกบกำรสมรรวมคดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกฐำน กำรตงใจละเวนกำรแสดงขอมล

กำรแสดงขอมลทไมตรงตำมขอเทจจรงหรอกำรแทรกแซงกำรควบคมภำยใน

• ท�ำควำมเขำใจเกยวกบระบบกำรควบคมภำยในทเกยวของกบกำรตรวจสอบ เพอออกแบบวธกำรตรวจสอบใหเหมำะสม

กบสถำนกำรณ แตไมใชเพอวตถประสงคในกำรแสดงควำมเหนตอควำมมประสทธผลของกำรควบคมภำยในของ

กลมบรษท

• ประเมนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญชทผบรหำรใชและควำมสมเหตสมผลของประมำณกำรทำงบญชและ

กำรเปดเผยขอมลทเกยวของทผบรหำรจดท�ำ

• สรปเกยวกบควำมเหมำะสมของกำรใชเกณฑกำรบญชส�ำหรบกจกำรทด�ำเนนงำนตอเนองของผบรหำร และสรปจำก

หลกฐำนกำรสอบบญชทไดรบวำมควำมไมแนนอนทมสำระส�ำคญทเกยวกบเหตกำรณ หรอสถำนกำรณทอำจเปนเหต

ใหเกดขอสงสยอยำงมนยส�ำคญตอควำมสำมำรถของกลมบรษทในกำรด�ำเนนงำนตอเนองหรอไม หำกขำพเจำได

ขอสรปวำมควำมไมแนนอนทมสำระส�ำคญ ขำพเจำจะตองใหขอสงเกตไวในรำยงำนของผสอบบญชของขำพเจำถงกำร

เปดเผยขอมลทเกยวของในงบกำรเงน หรอหำกเหนวำกำรเปดเผยดงกลำวไมเพยงพอ ขำพเจำจะแสดงควำมเหนท

เปลยนแปลงไป ขอสรปของขำพเจำขนอยกบหลกฐำนกำรสอบบญชทไดรบจนถงวนทในรำยงำนของผสอบบญชของ

ขำพเจำ อยำงไรกตำม เหตกำรณหรอสถำนกำรณในอนำคตอำจเปนเหตใหกลมบรษทตองหยดกำรด�ำเนนงำนตอเนองได

• ประเมนกำรน�ำเสนอ โครงสรำงและเนอหำของงบกำรเงนโดยรวม รวมถงกำรเปดเผยขอมลทเกยวของ ตลอดจน

ประเมนวำงบกำรเงนแสดงรำยกำรและเหตกำรณทเกดขนโดยถกตองตำมทควรหรอไม

• รวบรวมเอกสำรหลกฐำนกำรสอบบญชทเหมำะสมอยำงเพยงพอเกยวกบขอมลทำงกำรเงนของกจกำรหรอของกจกรรม

ทำงธรกจภำยในกลมบรษทเพอแสดงควำมเหนตองบกำรเงนรวม ขำพเจำรบผดชอบตอกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคม

ดแล และกำรปฏบตงำนตรวจสอบกลมบรษท ขำพเจำเปนผรบผดชอบแตเพยงผเดยวตอควำมเหนของขำพเจำ

ขำพเจำไดสอสำรกบผมหนำทในกำรก�ำกบดแลในเรองตำงๆซงรวมถงขอบเขตและชวงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทไดวำงแผน

ไว ประเดนทมนยส�ำคญทพบจำกกำรตรวจสอบรวมถงขอบกพรองทมนยส�ำคญในระบบกำรควบคมภำยในหำกขำพเจำไดพบใน

ระหวำงกำรตรวจสอบของขำพเจำ

ขำพเจำไดใหค�ำรบรองแกผมหนำทในกำรก�ำกบดแลวำขำพเจำไดปฏบตตำมขอก�ำหนดจรรยำบรรณทเกยวของกบควำมเปนอสระ

และไดสอสำรกบผมหนำทในกำรก�ำกบดแลเกยวกบควำมสมพนธทงหมดตลอดจนเรองอน ซงขำพเจำเชอวำมเหตผลทบคคล

ภำยนอกอำจพจำรณำวำกระทบตอควำมเปนอสระของขำพเจำและมำตรกำรทขำพเจำใชเพอปองกนไมใหขำพเจำขำดควำม

เปนอสระ

Page 124: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

123

จำกเรองทงหลำยทสอสำรกบผมหนำทในกำรก�ำกบดแล ขำพเจำไดพจำรณำเรองตำง ๆ ทมนยส�ำคญทสดในกำรตรวจสอบงบกำรเงน

ในงวดปจจบนและก�ำหนดเปนเรองส�ำคญในกำรตรวจสอบ ขำพเจำไดอธบำยเรองเหลำนไว ในรำยงำนของผสอบบญช เวนแต

กฎหมำยหรอขอบงคบหำมไมใหเปดเผยเรองดงกลำวตอสำธำรณะ หรอในสถำนกำรณทยำกทจะเกดขน ขำพเจำพจำรณำวำ

ไมควรสอสำรเรองดงกลำวในรำยงำนของขำพเจำเพรำะกำรกระท�ำดงกลำวสำมำรถคำดกำรณไดอยำงสมเหตสมผลวำจะม

ผลกระทบในทำงลบมำกกวำผลประโยชนทผมสวนไดเสยสำธำรณะจะไดจำกกำรสอสำรดงกลำว

ขำพเจำเปนผรบผดชอบงำนสอบบญชและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบบน

ศภชย ปญญาวฒโน

ผสอบบญชรบอนญาต เลขทะเบยน 3930

บรษท ส�ำนกงำน อวำย จ�ำกด

กรงเทพฯ: 18 กมภำพนธ 2562

Page 125: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

124

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐำนะกำรเงนณ วนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 7 899,245,933 3,037,949,264 49,055,213 2,158,095,907

เงนลงทนชวคราว - เงนฝากธนาคาร 8 35,841,810 48,631,981 125,516 124,281

ลกหนการคาและลกหนอน 9 3,180,212,078 3,173,847,347 518,742,024 226,123,532

เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย 6 - - 4,405,254,203 100,000,000

เงนปนผลคางรบจากบรษทยอย 6 - - 197,595,301 583,845,136

ลกหนกรมสรรพากร 1,047,126,193 907,093,974 370,565,027 -

ภาษซอยงไมถงก�าหนดช�าระ 537,129,814 412,032,664 6,415,192 1,289,756

ตนทนโครงการจายลวงหนา 6, 21 868,699 495,032 7,695,402,535 -

คาใชจายจายลวงหนา 111,034,389 66,422,223 661,451 707,191

สนทรพยหมนเวยนอน 20,852,192 27,905,669 49,508 52,631

รวมสนทรพยหมนเวยน 5,832,311,108 7,674,378,154 13,243,865,970 3,070,238,434

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทมภาระค�าประกน 16, 19, 33.8 477,768,040 487,521,237 23,240,530 -

เงนลงทนในบรษทยอย 11 - - 2,952,796,270 2,952,796,270

เงนลงทนในบรษทรวม 12 4,018,057,110 6,233,992,895 12,756,078,506 18,075,942,507

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 13 499,818,381 534,646,780 - -

ทดน อาคารและอปกรณ 14 37,487,032,716 31,098,342,055 6,228,082 2,441,522

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 26 2,782,051,735 3,083,195,487 65,972,953 65,972,953

ภาษเงนไดถกหก ณ ทจาย 780,762,168 424,311,195 27,786,900 36,209,267

คาเชาจายลวงหนา 6, 15, 28 816,510,000 816,510,000 132,732,246 146,551,413

สนทรพยไมหมนเวยนอน 195,995,019 195,695,389 11,051,498 11,020,148

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 47,057,995,169 42,874,215,038 15,975,886,985 21,290,934,080

รวมสนทรพย 52,890,306,277 50,548,593,192 29,219,752,955 24,361,172,514

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

งบกำรเงนรวม

Page 126: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

125

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐำนะกำรเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากธนาคาร 16 968,287,484 3,914,619,212 - -

เจาหนการคาและเจาหนอน 17 3,434,518,000 4,064,274,381 2,674,030,015 78,222,175

เงนกยมระยะสน 18 570,881,400 1,358,159,600 1,707,881,400 7,175,888,000

สวนของหนสนระยะยาวทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป

เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร 19 892,958,893 1,345,466,737 732,958,893 1,185,466,737

หนสนตามสญญาเชาการเงน 20 340,633,217 77,479,054 579,949 -

เจาหนคาอปกรณ 21 5,275,270,033 2,390,814,760 3,115,104,940 -

ส�ารองการประกนรายไดคาเชา 6, 28 1,782,075,814 1,766,314,743 - -

ภาษเงนไดหก ณ ทจายรอน�าสง 39,049,389 157,987,430 1,429,342 87,033,275

ภาษเงนไดคางจาย 59,459,984 36,506,935 - -

ภาษขายยงไมถงก�าหนดช�าระ 403,372,603 309,652,832 27,820,374 4,569,398

รายไดรบลวงหนาจากลกคา 603,074,293 531,948,119 - -

หนสนหมนเวยนอน 19,539,455 39,369,560 - 8,439,865

รวมหนสนหมนเวยน 14,389,120,565 15,992,593,363 8,259,804,913 8,539,619,450

หนสนไมหมนเวยน

หนสนระยะยาวสทธจากสวนทถงก�าหนดช�าระภายในหนงป

เงนกยมระยะยาวจากธนาคาร 19 4,084,322,360 3,844,318,753 3,978,602,622 3,578,599,015

หนสนตามสญญาเชาการเงน 20 952,874,174 144,384,969 2,223,138 -

เจาหนคาอปกรณ 21 2,174,413,044 1,943,223,716 1,192,632,563 -

ส�ารองการประกนรายไดคาเชา 6, 28 10,641,315,597 12,287,825,787 - -

ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 22 497,908,131 402,246,421 40,484,722 31,213,868

ส�ารองคาขออนญาตพาดสายเสนใยแกวน�าแสง 28 244,086,895 274,184,184 - -

ประมาณการหนสนจากการกลบค�าพพากษาของศาลฎกา 33.6 926,507,597 313,466,571 926,507,597 313,466,571

เงนมดจ�ารบจากลกคา 587,715,045 702,326,595 9,954,402 9,954,402

หนสนไมหมนเวยนอน 15,931,419 15,332,477 15,091,966 14,539,703

รวมหนสนไมหมนเวยน 20,125,074,262 19,927,309,473 6,165,497,010 3,947,773,559

รวมหนสน 34,514,194,827 35,919,902,836 14,425,301,923 12,487,393,009

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 127: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

126

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย

งบแสดงฐำนะกำรเงน (ตอ)ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

สวนของผถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ 9,555,371,066 หน มลคาหนละ 0.5 บาท 4,777,685,533 4,645,998,284 4,777,685,533 4,645,998,284

ทนออกจ�าหนายและช�าระเตมมลคาแลว

หนสามญ 7,984,969,919 หน มลคาหนละ 0.5 บาท

(2560: หนสามญ 6,670,625,606 หน

มลคาหนละ 0.5 บาท) 23 3,992,484,960 3,335,312,803 3,992,484,960 3,335,312,803

เงนรบลวงหนาคาหน 23 564,336,427 2,919,477,607 564,336,427 2,919,477,607

สวนเกนมลคาหนสามญ 7,191,018,555 2,812,213,451 7,191,018,555 2,812,213,451

ก�าไรสะสม

จดสรรแลว

ส�ารองตามกฎหมาย - บรษทฯ 24 477,768,553 464,599,828 477,768,553 464,599,828

- บรษทยอย 24 623,429,230 555,935,453 - -

ยงไมไดจดสรร 4,223,073,456 3,238,669,347 2,342,891,633 2,116,224,912

องคประกอบอนของสวนของผถอหน 258,179,963 258,179,963 225,950,904 225,950,904

สวนของผถอหนของบรษทฯ 17,330,291,144 13,584,388,452 14,794,451,032 11,873,779,505

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคมของบรษทยอย 1,045,820,306 1,044,301,904 - -

รวมสวนของผถอหน 18,376,111,450 14,628,690,356 14,794,451,032 11,873,779,505

รวมหนสนและสวนของผถอหน 52,890,306,277 50,548,593,192 29,219,752,955 24,361,172,514

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 128: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

127

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

ก�าไรขาดทน:

รายได

รายไดจากการขายและการบรการ 17,995,138,482 17,432,340,632 - -

รายไดอน

คาจดการรบ 6 - - 543,720,648 531,588,984

ดอกเบยรบ 26,846,682 18,799,042 44,271,922 3,242,798

รายไดคาบรหารดแลและบ�ารงรกษาทรพยสนเสนใยแกวน�าแสง 6, 28 241,439,419 226,847,954 - -

เงนปนผลรบจากบรษทยอย 11 - - 3,300,384,902 1,975,998,440

เงนปนผลรบจากบรษทรวม 12 - - 1,288,035,000 1,668,166,500

ก�าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม 12 3,649,992,402 - 157,526,462 -

ก�าไรจากอตราแลกเปลยน 48,006,066 555,177,027 92,974,006 -

อนๆ 182,146,475 55,317,446 14,009,388 15,254,253

รวมรายไดอน 4,148,431,044 856,141,469 5,440,922,328 4,194,250,975

รวมรายได 22,143,569,526 18,288,482,101 5,440,922,328 4,194,250,975

คาใชจาย

ตนทนขายและบรการ 11,266,516,682 11,031,250,023 - -

คาใชจายในการขายและการบรการ 1,279,527,821 1,299,250,482 - -

คาใชจายในการบรหาร 3,472,849,494 2,887,675,064 296,112,624 172,060,932

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน - - - 1,359,600

หนสงสยจะสญและหนสญ 230,998,458 224,610,736 - -

ขาดทนจากการบนทกประมาณการหนสน

จากการกลบค�าพพากษาของศาลฎกา 33.6 613,041,026 12,245,680 613,041,026 12,245,680

รวมคาใชจาย 16,862,933,481 15,455,031,985 909,153,650 185,666,212

ก�าไรกอนสวนแบงก�าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

คาใชจายทางการเงนและภาษเงนได 5,280,636,045 2,833,450,116 4,531,768,678 4,008,584,763

สวนแบงก�าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 12 899,497,275 1,095,836,491 - -

ก�าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได 6,180,133,320 3,929,286,607 4,531,768,678 4,008,584,763

คาใชจายทางการเงน (743,979,339) (692,416,018) (492,761,708) (516,262,331)

ก�าไรกอนภาษเงนได 5,436,153,981 3,236,870,589 4,039,006,970 3,492,322,432

ภาษเงนได 26 (506,058,581) (514,422,887) - -

ก�าไรส�าหรบป 4,930,095,400 2,722,447,702 4,039,006,970 3,492,322,432

ก�าไรขาดทนเบดเสรจอน:

รายการทจะไมถกบนทกในสวนของก�าไรหรอขาดทนในภายหลง

ผลขาดทนจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย 22 (65,649,628) - (6,321,056) -

ผลกระทบภาษเงนได 10,286,429 - - -

รายการทจะไมถกบนทกในสวนของก�าไรขาดทน

ในภายหลง - สทธจากภาษเงนได (55,363,199) - (6,321,056) -

ก�าไรขาดทนเบดเสรจอนส�าหรบป (55,363,199) - (6,321,056) -

ก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมส�าหรบป 4,874,732,201 2,722,447,702 4,032,685,914 3,492,322,432

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 129: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

128

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ (ตอ)ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

การแบงปนก�าไร

สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 4,912,590,872 2,693,393,192 4,039,006,970 3,492,322,432

สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคมของบรษทยอย 17,504,528 29,054,510

4,930,095,400 2,722,447,702

การแบงปนก�าไรขาดทนเบดเสรจรวม

สวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 4,857,917,079 2,693,393,192 4,032,685,914 3,492,322,432

สวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคมของบรษทยอย 16,815,122 29,054,510

4,874,732,201 2,722,447,702

ก�าไรตอหน 29

ก�าไรตอหนขนพนฐาน

ก�าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 0.63 0.42 0.52 0.54

ก�าไรตอหนปรบลด

ก�าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ 0.58 0.33 0.48 0.43

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 130: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

129

บรษ

ท จ

สมน

อน

เตอร

เนชน

แนล

จ�ำกด

(ม

หำช

น)

และบ

รษท

ยอย

งบแส

ดงกำ

รเป

ลยน

แปลง

สวน

ของผ

ถอห

ส�ำห

รบป

สนสด

วนท

31

ธนวำ

คม 2

561

(ห

นวย: บาท)

งบการเงนรวม

หมายเหต

สวนของผถอหนของบรษทฯ

สวนของผม

สวนไดเสยท

ไมมอ�านาจ

ควบคมของ

บรษทยอย

รวม

สวนของ

ผถอหน

ทนเรอนหน

ทออกและ

ช�าระเตม

มลคาแลว

เงนรบ

ลวงหนาคาหน

สวนเกน

มลคาหนสามญ

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

รวมสวนของ

ผถอหน

ของบรษทฯ

สวนเกน

มลคาหน

จากใบส�าคญ

แสดงสทธ

ทหมดสทธ

การใช

สวนเกนทน

จากการ

ลดทน

สวนเกนทน

จากสวนล�า

มลคาหน

ของบรษทยอย

สวนต�ากวาทน

จากการ

เปลยนแปลง

สดสวน

เงนลงทน

ในบรษทยอย

รวม

องคประกอบอน

ของสวนของ

ผถอหน

ก�าไรสะสม

จดสรรแลว -

ส�ารองตาม

กฎหมาย

ยงไมไดจดสรร

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 1 มกราคม 2560

2,968,478,258 1,264,227,510

314,806,203 1,011,951,979

4,418,420,455

25,169,527

200,781,377

49,665,575

(1

7,436,516)

258,179,963 10,236,064,368

1,031,300,491 11,267,364,859

ก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมส�าหรบป

-

-

-

-

2,693,393,192

-

-

-

-

-

2,693,393,192

29,054,510

2,722,447,702

เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษทฯ

32

-

-

-

-

(3

,864,560,998)

-

-

-

-

-

(3

,864,560,998)

-

(3

,864,560,998)

หนสามญ

เพมขน

366,834,545 (1

,264,227,510) 2,497,407,248

-

-

-

-

-

-

-

1,600,014,283

-

1,600,014,283

เงนรบลวงหนาคาหน

- 2,919,477,607

-

-

-

-

-

-

-

-

2,919,477,607

-

2,919,477,607

เงนปนผลจายแกสวนของผมสวนไดเสยท

ไมมอ�านาจควบคมของบรษทยอย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1

6,053,097)

(1

6,053,097)

โอนไปเปนส�ารองตามกฎหมาย

-

-

-

8,583,302

(8

,583,302)

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2560

3,335,312,803 2,919,477,607 2,812,213,451 1,020,535,281

3,238,669,347

25,169,527

200,781,377

49,665,575

(1

7,436,516)

258,179,963 13,584,388,452

1,044,301,904 14,628,690,356

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 1 มกราคม 2561

3,335,312,803 2,919,477,607 2,812,213,451 1,020,535,281

3,238,669,347

25,169,527

200,781,377

49,665,575

(1

7,436,516)

258,179,963 13,584,388,452

1,044,301,904 14,628,690,356

ก�าไรส�าหรบป

-

-

-

-

4,912,590,872

-

-

-

-

-

4,912,590,872

17,504,528

4,930,095,400

ก�าไรขาดทนเบดเสรจอนส�าหรบป

-

-

-

-

(5

4,673,793)

-

-

-

-

-

(5

4,673,793)

(6

89,406)

(5

5,363,199)

ก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมส�าหรบป

-

-

-

-

4,857,917,079

-

-

-

-

-

4,857,917,079

16,815,122

4,874,732,201

เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษทฯ

32

-

-

-

-

(3

,792,850,468)

-

-

-

-

-

(3

,792,850,468)

-

(3

,792,850,468)

หนสามญ

เพมขน

23

657,172,157 (2

,919,477,607) 4,378,805,104

-

-

-

-

-

-

-

2,116,499,654

-

2,116,499,654

เงนรบลวงหนาคาหน

23

-

564,336,427

-

-

-

-

-

-

-

-

564,336,427

-

564,336,427

เงนปนผลจายแกสวนของผมสวนไดเสยท

ไมมอ�านาจควบคมของบรษทยอย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1

5,296,720)

(1

5,296,720)

โอนไปเปนส�ารองตามกฎหมาย

24

-

-

-

80,662,502

(8

0,662,502)

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2561

3,992,484,960

564,336,427 7,191,018,555 1,101,197,783

4,223,073,456

25,169,527

200,781,377

49,665,575

(1

7,436,516)

258,179,963 17,330,291,144

1,045,820,306 18,376,111,450

หมาย

เหตป

ระกอ

บงบก

ารเงนเ

ปนสว

นหนง

ของงบก

ารเงนน

Page 131: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

130

บรษ

ท จ

สมน

อน

เตอร

เนชน

แนล

จ�ำกด

(ม

หำช

น)

และบ

รษท

ยอย

งบแส

ดงกำ

รเป

ลยน

แปลง

สวน

ของผ

ถอห

น (

ตอ)

ส�ำห

รบป

สนสด

วนท

31

ธนวำ

คม 2

561

(ห

นวย: บาท)

หมายเหต

งบการเงนเฉพาะกจการ

ทนเรอนหน

ทออกและ

ช�าระเตม

มลคาแลว

เงนรบ

ลวงหนาคาหน

สวนเกน

มลคาหนสามญ

ก�าไรสะสม

องคประกอบอนของสวนของผถอหน

รวม

สวนของ

ผถอหน

สวนเกน

มลคาหน

จากใบส�าคญ

แสดงสทธท

หมดสทธการใช

สวนเกนทน

จากการ

ลดทน

รวม

องคประกอบอน

ของสวนของ

ผถอหน

จดสรรแลว -

ส�ารองตาม

กฎหมาย

ยงไมไดจดสรร

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 1 มกราคม 2560

2,968,478,258

1,264,227,510

314,806,203

464,599,828

2,488,463,478

25,169,527

200,781,377

225,950,904

7,726,526,181

ก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมส�าหรบป

-

-

-

-

3,492,322,432

-

-

-

3,492,322,432

เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษทฯ

32

-

-

-

- (3

,864,560,998)

-

-

- (3

,864,560,998)

หนสามญ

เพมขน

366,834,545 (1

,264,227,510)

2,497,407,248

-

-

-

-

-

1,600,014,283

เงนรบลวงหนาคาหน

-

2,919,477,607

-

-

-

-

-

-

2,919,477,607

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2560

3,335,312,803

2,919,477,607

2,812,213,451

464,599,828

2,116,224,912

25,169,527

200,781,377

225,950,904 11,873,779,505

-

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 1 มกราคม 2561

3,335,312,803

2,919,477,607

2,812,213,451

464,599,828

2,116,224,912

25,169,527

200,781,377

225,950,904 11,873,779,505

ก�าไรส�าหรบป

-

-

-

-

4,039,006,970

-

-

-

4,039,006,970

ก�าไรขาดทนเบดเสรจอนส�าหรบป

-

-

-

-

(6

,321,056)

-

-

-

(6

,321,056)

ก�าไรขาดทนเบดเสรจรวมส�าหรบป

-

-

-

-

4,032,685,914

-

-

-

4,032,685,914

เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษทฯ

32

-

-

-

- (3

,792,850,468)

-

-

- (3

,792,850,468)

หนสามญ

เพมขน

23

657,172,157 (2

,919,477,607)

4,378,805,104

-

-

-

-

-

2,116,499,654

เงนรบลวงหนาคาหน

23

-

564,336,427

-

-

-

-

-

-

564,336,427

โอนไปเปนส�ารองตามกฎหมาย

24

-

-

-

13,168,725

(1

3,168,725)

-

-

-

-

ยอดคงเหลอ ณ

วนท 31 ธนวาคม 2561

3,992,484,960

564,336,427

7,191,018,555

477,768,553

2,342,891,633

25,169,527

200,781,377

225,950,904 14,794,451,032

หมาย

เหตป

ระกอ

บงบก

ารเงนเ

ปนสว

นหนง

ของงบก

ารเงนน

Page 132: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

131

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสดส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

กระแสเงนสดจากกจกรรมด�าเนนงาน

ก�าไรกอนภาษเงนได 5,436,153,981 3,236,870,589 4,039,006,970 3,492,322,432

รายการปรบกระทบยอดก�าไรกอนภาษเปนเงนสดรบ (จาย)

จากกจกรรมด�าเนนงาน

คาเสอมราคาและคาตดจ�าหนาย 4,449,762,671 3,686,857,431 15,649,123 15,629,672

หนสงสยจะสญ 73,891,030 65,530,223 - -

หนสญ 157,107,428 159,080,513 - -

ขาดทนจากการบนทกประมาณการหนสนจากการ

กลบค�าพพากษาของศาลฎกา 33.6 613,041,026 12,245,680 613,041,026 12,245,680

ก�าไรจากการจ�าหนายอปกรณ (134,663,971) (489,008) (74,764) (14,199)

เงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทยอย 11 - - (3,300,384,902) (1,975,998,440)

เงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทรวม 12 - - (1,288,035,000) (1,668,166,500)

สวนแบงก�าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม 12 (899,497,275) (1,095,836,491) - -

ก�าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม 12 (3,649,992,402) - (157,526,462) -

ขาดทน (ก�าไร) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง (14,606,258) (444,245,408) (92,974,006) 1,359,600

ก�าไรจากอตราแลกเปลยนทเกดขนจรงจากเจาหนคาอปกรณ (43,844,233) (101,400,116) - -

ส�ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 22 35,537,942 33,342,655 2,949,798 2,569,996

ดอกเบยรบ (26,846,682) (18,799,042) (44,271,922) (3,242,798)

ดอกเบยจาย 743,979,339 692,416,018 492,761,708 516,262,331

ก�าไรจากการด�าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพย

และหนสนด�าเนนงาน 6,740,022,596 6,225,573,044 280,141,569 392,967,774

สนทรพยด�าเนนงานลดลง (เพมขน)

ลกหนการคาและลกหนอน (179,255,788) (262,658,663) (275,388,905) (174,720,232)

มลคางานทแลวเสรจแตยงไมเรยกช�าระ (2,969,539) 2,715,024 - -

ลกหนกรมสรรพากร (263,484,500) (231,928,008) (269,406,272) -

สนคาคงเหลอ 350,957,325 388,563,489 - -

ตนทนโครงการจายลวงหนา (44,612,166) - (842,617,258) -

คาใชจายจายลวงหนา (373,667) (13,191,032) 45,740 3,191,754

สนทรพยหมนเวยนอน 9,286,189 9,233,686 3,123 (17,797)

สนทรพยไมหมนเวยนอน (6,465,702) (22,772,631) (31,350) (1,335)

หนสนด�าเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน (225,558,368) (224,953,546) (181,207,481) 18,042,907

ภาษเงนไดหก ณ ทจายรอน�าสง (118,938,041) 10,096,020 (85,603,933) 3,583,773

รายไดรบลวงหนาจากลกคา 71,126,174 (37,957,741) - -

หนสนหมนเวยนอน (19,830,105) 27,358,583 (8,439,865) 5,647,050

ส�ารองการประกนรายไดคาเชา (1,630,749,119) (1,462,757,731) - -

จายผลประโยชนระยะยาวพนกงาน (5,525,860) (9,057,868) - -

ส�ารองคาขออนญาตพาดสายเสนใยแกวน�าแสง (30,097,289) (186,850,614) - -

เงนมดจ�ารบจากลกคา (114,611,550) (55,964,233) - (40)

หนสนไมหมนเวยนอน 598,942 (12,254,610) 552,263 -

เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด�าเนนงาน 4,529,519,532 4,143,193,169 (1,381,952,369) 248,693,854

รบคน (จาย) ภาษเงนได (528,126,324) (725,601,461) 8,422,367 45,184,736

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด�าเนนงาน 4,001,393,208 3,417,591,708 (1,373,530,002) 293,878,590

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 133: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

132

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย

งบกระแสเงนสด (ตอ)ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561

(หนวย: บาท)

งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

หมายเหต 2561 2560 2561 2560

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

ดอกเบยรบ 64,383,325 20,725,084 4,533,146 3,117,867

เงนลงทนชวคราวลดลง (เพมขน) 12,790,171 328,095,434 (1,235) 249,998,853

เงนฝากธนาคารทมภาระค�าประกนลดลง (เพมขน) 9,753,197 (14,793,124) (23,240,530) -

เงนใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกนเพมขน - - (4,305,254,203) -

เงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทยอย - - 3,300,384,902 2,008,498,440

เงนสดรบจากการจ�าหนายเงนลงทนในบรษทรวม 12 5,666,638,824 - 5,666,638,824 -

เงนสดรบจากเงนคนทนของบรษทรวม 12 - 43,445,654 - 43,445,654

เงนปนผลรบจากเงนลงทนในบรษทรวม 12 - 420,511,793 - 420,511,793

เงนสดรบจากการจ�าหนายอปกรณ 138,928,297 6,431,471 74,921 20,439

ซออสงหารมทรพยเพอการลงทน 13 (1,606,097) (47,354,186) - -

ซออาคารและอปกรณ (3,985,434,799) (3,254,240,112) (2,037,234) (1,272,499)

ซอโปรแกรมคอมพวเตอร (5,359,110) (6,193,378) - -

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 1,900,093,808 (2,503,371,364) 4,641,098,591 2,724,320,547

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

จายดอกเบย (558,242,870) (480,498,929) (316,309,364) (444,779,897)

เงนกยมระยะสนจากธนาคารลดลง (3,908,717,076) (762,131,682) - -

เงนสดรบจากเงนกยมระยะสน - 1,956,800,000 60,000,000 2,296,800,000

เงนสดจายคนเงนกยมระยะสน (786,000,000) (600,000,000) (5,094,718,400) (3,859,860,000)

เงนสดจายคนเจาหนคาอปกรณ (2,381,767,950) (770,262,380) - -

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร 19 8,387,500,000 - 8,387,500,000 -

เงนสดจายคนเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร 19 (7,460,000,000) (160,000,000) (7,300,000,000) -

เงนสดจายคนหนสนตามสญญาเชาการเงน (205,651,344) (55,976,237) (1,067,132) -

เงนสดรบจากการเพมทน 23 2,116,499,654 1,600,014,283 2,116,499,654 1,600,014,283

เงนสดรบลวงหนาจากการเพมทน 23 564,336,427 2,793,000,000 564,336,427 2,793,000,000

เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษทฯ 32 (3,792,850,468) (3,862,963,017) (3,792,850,468) (3,862,963,017)

เงนสดจายจากการซอบรษทยอย - - - (1,209)

เงนปนผลจายแกผมสวนไดเสยทไมมอ�านาจควบคมของบรษทยอย (15,296,720) (16,053,097) - -

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (8,040,190,347) (358,071,059) (5,376,609,283) (1,477,789,840)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (2,138,703,331) 556,149,285 (2,109,040,694) 1,540,409,297

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 3,037,949,264 2,481,799,979 2,158,095,907 617,686,610

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 899,245,933 3,037,949,264 49,055,213 2,158,095,907

- - - -

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม

รายการทมใชเงนสด

ซออปกรณทยงไมไดช�าระ 7,168,268,109 3,905,461,523 3,579,439 -

รบโอนสทธในเจาหนคาอปกรณและทรพยสนจากบรษทยอย - - 4,300,194,727 -

คาบรการระหวางการตดตงทรพยสนกบบรษทยอย - - 2,459,569,720 -

โอนสทธเงนปนผลรบจากบรษทรวมเพอจายช�าระดอกเบยคางจาย

และเงนกยมระยะยาวจากธนาคาร 1,288,035,000 1,247,654,707 1,288,035,000 1,247,654,707

โอนเปลยนเงนทดรองเปนเงนกยมระยะสนจากบรษทยอย - - - 357,360,000

กยมเงนระยะสนจากบรษทยอยเพอจายช�าระเงนกยมระยะสนจาก

บรษทยอยอกแหง - - - 665,100,000

โอนสทธเงนปนผลคางรบจากบรษทยอยเพอจายช�าระเงนกยมระยะสน

จากบรษทยอยอกแหง - - 386,249,835 84,900,000

โอนสทธการรบเงนลกหนอนกจการทเกยวของกนเพอจายช�าระ

เงนกยมระยะสนจากบรษทยอยอกแหง - - 45,760,165 230,500,000

หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

Page 134: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

หมายเหตประกอบงบการเงนรวม

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) และบรษทยอย

หมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวม

ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561

1. ขอมลทวไปของบรษทฯ

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล จ�ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”) เปนบรษทมหำชนซงจดตงและมภมล�ำเนำในประเทศไทย

ธรกจหลกของบรษทฯคอกำรลงทนในบรษททประกอบธรกจทำงดำนกำรสอสำรโทรคมนำคม โดยมทอยตำมทจดทะเบยน

คอเลขท 200 ชน 29-30 หมท 4 ถนนแจงวฒนะ ต�ำบลปำกเกรด อ�ำเภอปำกเกรด จงหวดนนทบร

2. เกณฑในกำรจดท�ำงบกำรเงน

2.1 งบกำรเงนนจดท�ำขนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทก�ำหนดในพระรำชบญญตวชำชพบญช พ.ศ. 2547

โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนตำมขอก�ำหนดในประกำศกรมพฒนำธรกจกำรคำลงวนท 11 ตลำคม 2559 ออกตำมควำมใน

พระรำชบญญตกำรบญช พ.ศ. 2543

งบกำรเงนฉบบภำษำไทยเปนงบกำรเงนฉบบทบรษทฯใชเปนทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงนฉบบภำษำองกฤษแปลจำก

งบกำรเงนฉบบภำษำไทยน

งบกำรเงนนไดจดท�ำขนโดยใชเกณฑรำคำทนเดมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยำงอนในนโยบำยกำรบญช

2.2 เกณฑในกำรจดท�ำงบกำรเงนรวม

ก) งบกำรเงนรวมนไดจดท�ำขนโดยรวมงบกำรเงนของบรษทฯและบรษทยอย (ซงตอไปนเรยกวำ “บรษทยอย”)

ดงตอไปน

133

Page 135: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ชอบรษท

ลกษณ

ะธรกจ

จดตงขน

ในประเทศ

อตรำรอยละ

ของกำรถอหน

2561

2560

รอยละ

รอยละ

ถอหนโดยบรษทฯ

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

ใหบรกำรโครงขำยเคเบลใยแกวน�ำแสงใตน�ำและใหบรกำรรบจำงซอมแซม

และบ�ำรงรกษำระบบเคเบลใตน�ำภำยในประเทศ

ไทย

100

100

บรษท อควเมนท จ�ำกด

ใหบรกำรดำนเทคโนโลยสอสำรผำนดำวเทยมและใหบรกำรอนเทอรเนต

ไทย

100

100

บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (ม

หำชน)

(อ

กรอยละ 9 ถอหนโดยบรษท ท.เจ.พ

. เอนจเนยรง จ�ำกด

และอกรอยละ 9 ถอหน โดยบรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด)

ออกแบบและตดตงอปกรณ

พรอมทดสอบระบบในโครงกำรสอสำรโทรคมนำคม

ไทย

33

33

บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด

ใหบรกำรอนเทอรเนตและบรกำรบตรโทรศพทระหวำงประเทศ

ไทย

98

98

บรษท ท.เจ.พ

. เอนจเนยรง จ�ำกด

(อ

กรอยละ 20 ถอหนโดยบรษท อควเมนท จ�ำกด)

ส�ำรวจ ออกแบบและกอสรำงงำนโยธำของโครงกำรโทรคมนำคม

ไทย

80

80

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด

(อ

กรอยละ 34 ถอหนโดยบรษท เอเซยส (ป

ระเทศไทย) จ�ำกด

และอกรอยละ 26 ถอหนโดยบรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด)

กจกรรมลงทน

ไทย

40

40

บรษท แจงวฒ

นะ แพลนเนอร จ�ำกด

ผบรหำรแผนฟนฟกจกำร

ไทย

100

100

บรษท ทร บบ จ�ำกด

หยดด�ำเนนกจกำร

ไทย

100

100

บรษท โมไบล คอมมวนเคชน เซอรวสเสส จ�ำกด

ยงไมเรมด�ำเนนกจกำร

ไทย

70

70

บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด

ยงไมเรมด�ำเนนกจกำร

ไทย

100

100

134

Page 136: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ชอบรษท

ลกษณ

ะธรกจ

จดตงขน

ในประเทศ

อตรำรอยละ

ของกำรถอหน

2561

2560

รอยละ

รอยละ

ถอหนโดยบรษทยอย

บรษท คลำวด คอมพวตง โซลชนส จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (ม

หำชน) รอยละ 98)

ใหบรกำรดำนจดหำ ออกแบบ ระบบคอมพวเตอรและพฒ

นำซอฟตแวรและ

กำรจ�ำหนำยอปกรณ

คอมพวเตอรและบรกำรคลำวดคอมพวตง

ไทย

--

บรษท สมำรท ไฮเวย จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท อควเมนท จ�ำกด รอยละ 67)

ใหบรกำรระบบเครอขำยสอสญ

ญำณ

ควำมเรวสงภำยในประเทศ

ไทย

--

บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (ม

หำชน)

(ถ

อหนโดยบรษท อควเมนท จ�ำกด รอยละ 100)

ใหบรกำรดำนโทรคมนำคม โทรศพทพนฐำนและระบบสอสำรขอมล

ไทย

--

บรษท ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (ม

หำชน) รอยละ 100)

ใหบรกำรอนเทอรเนต

ไทย

--

บรษท อน คลำวด จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (ม

หำชน) รอยละ 100)

พฒ

นำ จ�ำหนำยและใหบรกำรซอฟตแวรประเภทตำงๆ

ไทย

--

บรษท เอเซยส (ป

ระเทศไทย) จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด รอยละ 59)

กจกรรมลงทน

ไทย

--

บรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท เอเซยส (ป

ระเทศไทย) จ�ำกด รอยละ 98)

ด�ำเนนกำรดำนกำรตลำด กำรจดจ�ำหนำยอปกรณ

และกำรใหบรกำรแก

ผใชบรกำรโทรศพทเคลอนทผำนระบบสญ

ญำณ

ดำวเทยม

ไทย

--

135

Page 137: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ชอบรษท

ลกษณ

ะธรกจ

จดตงขน

ในประเทศ

อตรำรอยละ

ของกำรถอหน

2561

2560

รอยละ

รอยละ

Clippers

hip

In

vestm

ents

(B

VI) Lim

ited

(ถ

อหนโดยบรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด รอยละ 100)

หยดด�ำเนนกจกำร

British Virgin

Island

--

บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด รอยละ 90)

ใหบรกำรโครงขำยเคเบลใยแกวน�ำแสงใตน�ำและใหบรกำรรบจำงซอมแซม

และบ�ำรงรกษำระบบเคเบลใตน�ำภำยในประเทศ

ไทย

--

บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด รอยละ 100)

ใหบรกำรเชำวงจรและบรกำรรบ-สงขอมลภำยในประเทศและระหวำง

ประเทศ

ไทย

--

บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด

(ถ

อหนโดยบรษท อควเมนท จ�ำกด รอยละ 54 และ

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด รอยละ 46)

ใหเชำอำคำรส�ำนกงำน

ไทย

--

136

Page 138: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ข) บรษทฯจะถอวำมกำรควบคมกจกำรทเขำไปลงทนหรอบรษทยอยได หำกบรษทฯมสทธไดรบหรอมสวนไดเสยใน

ผลตอบแทนของกจกำรทเขำไปลงทน และสำมำรถใชอ�ำนำจในกำรสงกำรกจกรรมทสงผลกระทบอยำงมนยส�ำคญ

ตอจ�ำนวนเงนผลตอบแทนนนได

ค) บรษทฯน�ำงบกำรเงนของบรษทยอยมำรวมในกำรจดท�ำงบกำรเงนรวมตงแตวนทบรษทฯมอ�ำนำจในกำรควบคม

บรษทยอยจนถงวนทบรษทฯสนสดกำรควบคมบรษทยอยนน

ง) งบกำรเงนของบรษทยอยไดจดท�ำขนโดยใชนโยบำยกำรบญชทส�ำคญเชนเดยวกนกบของบรษทฯ

จ) ยอดคงคำงระหวำงบรษทฯและบรษทยอย รำยกำรคำระหวำงกนทมสำระส�ำคญไดถกตดออกจำกงบกำรเงนรวมนแลว

ฉ) สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ�ำนำจควบคม คอ จ�ำนวนก�ำไรหรอขำดทนและสนทรพยสทธของบรษทยอยสวนท

ไมไดเปนของบรษทฯ และแสดงเปนรำยกำรแยกตำงหำกในสวนของก�ำไรหรอขำดทนรวมและสวนของผถอหน

ในงบแสดงฐำนะกำรเงนรวม

2.3 บรษทฯจดท�ำงบกำรเงนเฉพำะกจกำร โดยแสดงเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมตำมวธรำคำทน

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนใหม

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน

ในระหวำงป บรษทฯและบรษทยอยไดน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนและกำรตควำมมำตรฐำน กำรรำยงำน

ทำงกำรเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบบ ซงมผลบงคบใชส�ำหรบงบกำรเงนทมรอบระยะ

เวลำบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกรำคม 2561 มำถอปฏบต มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนดงกลำว

ไดรบกำรปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหำเทำเทยมกบมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนระหวำงประเทศ

โดยสวนใหญเปนกำรปรบปรงและอธบำยใหชดเจนเกยวกบกำรเปดเผยขอมลในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน

กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนดงกลำวมำถอปฏบตนไมมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตองบกำรเงน

ของบรษทฯและบรษทยอย

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนทจะมผลบงคบใชส�ำหรบงบกำรเงนทมรอบระยะเวลำบญชทเรมในหรอ

หลงวนท 1 มกรำคม 2562

สภำวชำชพบญชไดประกำศใชมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนและกำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน

ฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2561) และฉบบใหมจ�ำนวนหลำยฉบบ ซงมผลบงคบใชส�ำหรบงบกำรเงนทมรอบระยะเวลำ

บญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงนดงกลำวไดรบกำรปรบปรงหรอ

จดใหมขนเพอใหมเนอหำเทำเทยมกบมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนระหวำงประเทศ โดยสวนใหญเปนกำร

อธบำยใหชดเจนเกยวกบวธปฏบตทำงกำรบญชและกำรใหแนวปฏบตทำงบญชกบผ ใชมำตรฐำน

ฝำยบรหำรของบรษทฯและบรษทยอยเชอวำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนฉบบปรบปรงดงกลำวสวนใหญจะ

ไมมผลกระทบอยำงเปนสำระส�ำคญตองบกำรเงนเมอน�ำมำถอปฏบต อยำงไรกตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงนฉบบใหมซงไดมกำรเปลยนแปลงหลกกำรส�ำคญ สำมำรถสรปไดดงน

137

Page 139: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 15 เรอง รำยไดจำกสญญำทท�ำกบลกคำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 15 ใชแทนมำตรฐำนกำรบญชและกำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช

ทเกยวของตอไปน

มำตรฐำนกำรบญช ฉบบท 11 (ปรบปรง 2560) เรอง สญญำกอสรำง

มำตรฐำนกำรบญช ฉบบท 18 (ปรบปรง 2560) เรอง รำยได

กำรตควำมมำตรฐำนกำรบญช ฉบบท 31 (ปรบปรง 2560) เรอง รำยได - รำยกำรแลกเปลยน

เกยวกบบรกำรโฆษณำ

กำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 13

(ปรบปรง 2560)

เรอง โปรแกรมสทธพเศษแกลกคำ

กำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 15

(ปรบปรง 2560)

เรอง สญญำส�ำหรบกำรกอสรำง

อสงหำรมทรพย

กำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 18

(ปรบปรง 2560)

เรอง กำรโอนสนทรพยจำกลกคำ

กจกำรตองใชมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฉบบท 15 กบสญญำทท�ำกบลกคำทกสญญำ ยกเวนสญญำทอย

ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญชฉบบอน มำตรฐำนฉบบนไดก�ำหนดหลกกำร 5 ขนตอนส�ำหรบกำรรบรรำยได

ทเกดขนจำกสญญำทท�ำกบลกคำ โดยกจกำรจะรบรรำยได ในจ�ำนวนเงนทสะทอนถงสงตอบแทนทกจกำรคำดวำ

จะมสทธไดรบจำกกำรแลกเปลยนสนคำหรอบรกำรทไดสงมอบใหแกลกคำ และก�ำหนดใหกจกำรตองใชดลยพนจ

และพจำรณำขอเทจจรงและเหตกำรณทเกยวของทงหมดในกำรพจำรณำตำมหลกกำรในแตละขนตอน

ฝำยบรหำรของบรษทยอยคำดวำกำรน�ำมำตรฐำนฉบบนมำใช จะมผลใหเกดกำรปรบปรงรำยกำรคำนำยหนำ

จำยเพอใหไดมำซงสญญำทท�ำกบลกคำซงบรษทยอยพจำรณำวำคำนำยหนำทจำยใหแกพนกงำนขำยเพอใหไดมำ

ซงสญญำทท�ำกบลกคำตองบนทกเปนสนทรพยและตดเปนคำใชจำยใหสอดคลองกบกำรรบรรำยไดตำมสญญำ

จำกเดมทบนทกเปนคำใชจำยในกำรขำยเมอเกดรำยกำร

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน กลมเครองมอทำงกำรเงนทจะมผลบงคบใชส�ำหรบงบกำรเงนทมรอบระยะ

เวลำบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกรำคม 2563

ในระหวำงปปจจบน สภำวชำชพบญชไดประกำศใชมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน กลมเครองมอทำงกำรเงน

ประกอบดวยมำตรฐำนและกำรตควำมมำตรฐำน จ�ำนวน 5 ฉบบ ไดแก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน

ฉบบท 7 กำรเปดเผยขอมลเครองมอทำงกำรเงน

ฉบบท 9 เครองมอทำงกำรเงน

มำตรฐำนกำรบญช

ฉบบท 32 กำรแสดงรำยกำรเครองมอทำงกำรเงน

กำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน

ฉบบท 16 กำรปองกนควำมเสยงของเงนลงทนสทธในหนวยงำนตำงประเทศ

ฉบบท 19 กำรช�ำระหนสนทำงกำรเงนดวยตรำสำรทน

138

Page 140: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนกลมดงกลำวขำงตน ก�ำหนดหลกกำรเกยวกบกำรจดประเภทและกำรวดมลคำ

เครองมอทำงกำรเงนดวยมลคำยตธรรมหรอรำคำทนตดจ�ำหนำยโดยพจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงน

ลกษณะของกระแสเงนสดตำมสญญำและแผนธรกจของกจกำร (Business Model) หลกกำรเกยวกบวธกำร

ค�ำนวณกำรดอยคำของเครองมอทำงกำรเงนโดยใชแนวคดของผลขำดทนดำนเครดตทคำดวำจะเกดขน และ

หลกกำรเกยวกบกำรบญชปองกนควำมเสยง รวมถงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปดเผยขอมลเครองมอทำงกำรเงน

และเมอมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนกลมนมผลบงคบใช จะท�ำใหมำตรฐำนกำรบญช กำรตควำมมำตรฐำนกำร

บญช และแนวปฏบตทำงกำรบญชบำงฉบบทมผลบงคบใชอยในปจจบนถกยกเลกไป

ปจจบนฝำยบรหำรของบรษทฯและบรษทยอยอยระหวำงกำรประเมนผลกระทบทอำจมตองบกำรเงนในปทเรมน�ำ

มำตรฐำนกลมดงกลำวมำถอปฏบต

4. นโยบำยกำรบญชทส�ำคญ

4.1 กำรรบรรำยได

รำยไดจำกกำรขำยสนคำรบรเมอไดโอนควำมเสยงและผลตอบแทนทมนยส�ำคญของควำมเปนเจำของสนคำใหกบผซอแลว

รำยไดจำกกำรขำยแสดงมลคำตำมรำคำในใบก�ำกบสนคำโดยไมรวมภำษมลคำเพม ส�ำหรบสนคำทไดสงมอบหลงจำก

หกสวนลดแลว

รำยไดจำกกำรใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคม บรกำรอนเทอรเนต บรกำรอนทเกยวของกบธรกจอนเทอรเนตและบรกำร

กำรจดกำรรบรเมอได ใหบรกำรแลว

รำยไดจำกกำรออกแบบและตดตงระบบสอสำรโทรคมนำคมและระบบคอมพวเตอรพรอมกำรจดหำอปกรณทเกยวของ

รบร โดยพจำรณำขนควำมส�ำเรจของงำนจำกกำรประเมนของวศวกรหรอผควบคมโครงกำร

รำยไดจำกกำรจ�ำหนำยบตรโทรศพทระหวำงประเทศรบรเมอได ใหบรกำรแลว และรำยไดจำกกำรจ�ำหนำยบตรดงกลำว

ในสวนทยงไมไดรบรรำยไดจะบนทกเปนรำยไดรอกำรตดบญชในหนสนหมนเวยน

ดอกเบยรบถอเปนรำยไดตำมเกณฑคงคำงโดยค�ำนงถงอตรำผลตอบแทนทแทจรง

เงนปนผลรบถอเปนรำยไดเมอบรษทฯและบรษทยอยมสทธในกำรรบเงนปนผล

4.2 เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดหมำยถง เงนสดและเงนฝำกธนำคำร และเงนลงทนระยะสนทมสภำพคลองสงซง

ถงก�ำหนดจำยคนภำยในระยะเวลำไมเกน 3 เดอนนบจำกวนทไดมำและไมมขอจ�ำกดในกำรเบกใช

4.3 ลกหนกำรคำและลกหนอน

ลกหนกำรคำและลกหนอนแสดงมลคำตำมจ�ำนวนมลคำสทธทจะไดรบ บรษทฯและบรษทยอยบนทกคำเผอหนสงสยจะ

สญส�ำหรบผลขำดทนโดยประมำณทอำจเกดขนจำกกำรเกบเงนจำกลกหนไมได ซงโดยทวไปพจำรณำจำกประสบกำรณ

กำรเกบเงนและกำรวเครำะหอำยหน

4.4 สนคำคงเหลอ

สนคำคงเหลอแสดงมลคำตำมรำคำทนโดยวธถวเฉลยถวงน�ำหนก (วธเฉพำะเจำะจงส�ำหรบสนคำคงเหลอประเภท

คอมพวเตอร) หรอมลคำสทธทจะไดรบแลวแตรำคำใดจะต�ำกวำ

139

Page 141: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

4.5 เงนลงทน

ก) เงนลงทนในตรำสำรทนทไมอยในควำมตองกำรของตลำดถอเปนเงนลงทนทวไป ซงแสดงในรำคำทนสทธจำก

คำเผอกำรดอยคำ (ถำม)

ข) เงนลงทนในบรษทรวมทแสดงอยในงบกำรเงนรวมแสดงมลคำตำมวธสวนไดเสย

ค) เงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทแสดงอยในงบกำรเงนเฉพำะกจกำรแสดงมลคำตำมวธรำคำทนสทธจำก

คำเผอกำรดอยคำ

บรษทฯและบรษทยอยใชวธถวเฉลยถวงน�ำหนกในกำรค�ำนวณตนทนของเงนลงทน

เมอมกำรจ�ำหนำยเงนลงทน ผลตำงระหวำงสงตอบแทนสทธทไดรบกบมลคำตำมบญชของเงนลงทนจะถกบนทกในสวน

ของก�ำไรหรอขำดทน

4.6 อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน

บรษทยอยบนทกมลคำเรมแรกของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนในรำคำทนซงรวมตนทนกำรท�ำรำยกำร หลงจำกนน

บรษทยอยจะบนทกอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนดวยรำคำทนหกคำเสอมรำคำสะสมและคำเผอกำรดอยคำ (ถำม)

คำเสอมรำคำของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนค�ำนวณจำกรำคำทนโดยวธเสนตรงตำมอำยกำรใหประโยชนโดยประมำณ

3 - 24 ป คำเสอมรำคำของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนรวมอยในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนงำน

ไมมกำรคดคำเสอมรำคำส�ำหรบทดนในสวนอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน

บรษทยอยรบรผลตำงระหวำงจ�ำนวนเงนทไดรบสทธจำกกำรจ�ำหนำยกบมลคำตำมบญชของสนทรพยในสวนของก�ำไรหรอ

ขำดทนในงวดทตดรำยกำรอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนออกจำกบญช

4.7 ทดน อำคำรและอปกรณ และคำเสอมรำคำ

ทดนแสดงมลคำตำมรำคำทน อำคำรและอปกรณแสดงมลคำตำมรำคำทนหกคำเสอมรำคำสะสมและคำเผอกำรดอยคำ

คำเสอมรำคำของอำคำรและอปกรณค�ำนวณจำกรำคำทนของสนทรพยโดยวธเสนตรงตำมอำยกำรใหประโยชน

โดยประมำณดงน

อำคำร - 20 และ 24 ป

สวนปรบปรงอำคำร - 5 - 12 ป

สวนปรบปรงสนทรพยเชำ - 5 ป

อปกรณส�ำหรบใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคม - 3 - 15 ป

เครองมอและอปกรณ - 3 และ 5 ป

เครองตกแตง และอปกรณส�ำนกงำน - 3 และ 5 ป

ยำนพำหนะ - 5 ป

คำเสอมรำคำจะรบรเปนคำใชจำยในสวนของก�ำไรหรอขำดทน

ไมมกำรคดคำเสอมรำคำส�ำหรบทดนและสนทรพยระหวำงตดตง

บรษทฯและบรษทยอยตดรำยกำรทดน อำคำร และอปกรณ ออกจำกบญชเมอจ�ำหนำยสนทรพยหรอคำดวำจะไมไดรบ

ประโยชนเชงเศรษฐกจในอนำคตจำกกำรใชหรอกำรจ�ำหนำยสนทรพย รำยกำรผลก�ำไรหรอขำดทนจำกกำรจ�ำหนำยสนทรพย

จะรบร ในสวนของก�ำไรหรอขำดทนเมอบรษทฯและบรษทยอยตดรำยกำรสนทรพยนนออกจำกบญช

140

Page 142: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

4.8 ตนทนกำรกยม

ตนทนกำรกยมของคำใชจำยทำงกำรเงนทเกดจำกสญญำเชำกำรเงนทใช ในกำรไดมำ กำรกอสรำง หรอกำรผลตสนทรพยท

ตองใชระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพใหพรอมใชหรอขำย ไดถกน�ำไปรวมเปนรำคำทนของสนทรพยจนกวำสนทรพยนน

จะอยในสภำพพรอมทจะใชไดตำมทมงประสงค สวนตนทนกำรกยมอนถอเปนคำใชจำยในงวดทเกดรำยกำร ตนทนกำรกยม

ประกอบดวยดอกเบยและตนทนอนทเกดขนจำกกำรกยมนน

4.9 คำเชำจำยลวงหนำและคำตดจ�ำหนำย

คำเชำจำยลวงหนำแสดงตำมรำคำทนหกคำตดจ�ำหนำยสะสม คำตดจ�ำหนำยค�ำนวณโดยวธเสนตรงตำมระยะเวลำเชำ

30 ป คำตดจ�ำหนำยจะรบรเปนคำใชจำยในสวนของก�ำไรหรอขำดทน

4.10 รำยกำรธรกจกบบคคลหรอกจกำรทเกยวของกน

บคคลหรอกจกำรทเกยวของกนกบบรษทฯและบรษทยอยหมำยถง บคคลหรอกจกำรทมอ�ำนำจควบคมบรษทฯและบรษทยอย

หรอถกบรษทฯและบรษทยอยควบคมไมวำจะเปนโดยทำงตรงหรอทำงออม หรออยภำยใตกำรควบคมเดยวกนกบบรษทฯ

และบรษทยอย

นอกจำกนบคคลหรอกจกำรทเกยวของกนยงหมำยรวมถงบรษทรวมและบคคลหรอกจกำรทมสทธออกเสยงโดยทำงตรง

หรอทำงออมซงท�ำใหมอทธพลอยำงเปนสำระส�ำคญตอบรษทฯและบรษทยอย ผบรหำรส�ำคญ กรรมกำรหรอพนกงำน

ของบรษทฯและบรษทยอย ทมอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯและบรษทยอย

4.11 สญญำเชำระยะยำว

สญญำเชำอปกรณทควำมเสยงและผลตอบแทนของควำมเปนเจำของสวนใหญได โอนไปใหกบผเชำถอเปนสญญำเชำ

กำรเงน สญญำเชำกำรเงนจะบนทกเปนรำยจำยฝำยทนดวยมลคำยตธรรมของสนทรพยทเชำหรอมลคำปจจบนสทธของ

จ�ำนวนเงนทตองจำยตำมสญญำเชำแลวแตมลคำใดจะต�ำกวำ ภำระผกพนตำมสญญำเชำหกคำใชจำยทำงกำรเงนจะ

บนทกเปนหนสนระยะยำว สวนดอกเบยจำยจะบนทกในสวนของก�ำไรหรอขำดทนตลอดอำยของสญญำเชำ สนทรพยทได

มำตำมสญญำเชำกำรเงนจะคดคำเสอมรำคำตลอดอำยกำรใชงำนของสนทรพยทเชำ

สญญำเชำทดน อำคำรและอปกรณทควำมเสยงและผลตอบแทนของควำมเปนเจำของสวนใหญไมได โอนไปใหกบผเชำ

ถอเปนสญญำเชำด�ำเนนงำน จ�ำนวนเงนทจำยตำมสญญำเชำด�ำเนนงำนรบรเปนคำใชจำยในสวนของก�ำไรหรอขำดทน

ตำมวธเสนตรงตลอดอำยสญญำเชำ

4.12 เงนตรำตำงประเทศ

บรษทฯแสดงงบกำรเงนรวมและงบกำรเงนเฉพำะกจกำรเปนสกลเงนบำท ซงเปนสกลเงนทใช ในกำรด�ำเนนงำนของ

บรษทฯและบรษทยอย

รำยกำรทเปนเงนตรำตำงประเทศแปลงคำเปนเงนบำทโดยใชอตรำแลกเปลยน ณ วนทเกดรำยกำร สนทรพยและหนสนท

เปนตวเงนซงอยในสกลเงนตรำตำงประเทศไดแปลงคำเปนเงนบำทโดยใชอตรำแลกเปลยน ณ วนสนรอบระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทนทเกดจำกกำรเปลยนแปลงในอตรำแลกเปลยนไดรวมอยในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนนงำน

4.13 กำรดอยคำของสนทรพย

ทกวนสนรอบระยะเวลำรำยงำน บรษทฯและบรษทยอยจะท�ำกำรประเมนกำรดอยคำของสนทรพยของบรษทฯและบรษทยอย

หำกมขอบงชวำสนทรพยดงกลำวอำจดอยคำ บรษทฯและบรษทยอยรบรขำดทนจำกกำรดอยคำเมอมลคำทคำดวำจะได

141

Page 143: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

รบคนของสนทรพยมมลคำต�ำกวำมลคำตำมบญชของสนทรพยนน ทงนมลคำทคำดวำจะไดรบคนหมำยถงมลคำยตธรรม

หกตนทนในกำรขำยของสนทรพยหรอมลคำจำกกำรใชสนทรพยแลวแตรำคำใดจะสงกวำ

บรษทฯและบรษทยอยจะรบรรำยกำรขำดทนจำกกำรดอยคำเปนคำใชจำยในสวนของก�ำไรหรอขำดทน

4.14 ผลประโยชนพนกงำน

ผลประโยชนระยะสนของพนกงาน

บรษทฯและบรษทยอยรบรเงนเดอน คำจำง โบนส และเงนสมทบกองทนประกนสงคมเปนคำใชจำยเมอเกดรำยกำร

ผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน

โครงการสมทบเงน

บรษทฯ บรษทยอย และพนกงำนของบรษทฯและบรษทยอย ไดรวมกนจดตงกองทนส�ำรองเลยงชพ ซงประกอบดวยเงน

ทพนกงำนจำยสะสมและเงนทบรษทฯและบรษทยอยจำยสมทบใหเปนรำยเดอน สนทรพยของกองทนส�ำรองเลยงชพได

แยกออกจำกสนทรพยของบรษทฯและบรษทยอย เงนทบรษทฯและบรษทยอยจำยสมทบกองทนส�ำรองเลยงชพบนทก

เปนคำใชจำยในปทเกดรำยกำร

โครงการผลประโยชนหลงออกจากงาน

บรษทฯและบรษทยอยมภำระส�ำหรบเงนชดเชยทตองจำยใหแกพนกงำนเมอออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซงบรษทฯ

และบรษทยอยถอวำเงนชดเชยดงกลำวเปนโครงกำรผลประโยชนหลงออกจำกงำนส�ำหรบพนกงำน

บรษทฯและบรษทยอยค�ำนวณหนสนตำมโครงกำรผลประโยชนหลงออกจำกงำนของพนกงำน โดยใชวธคดลดแตละหนวย

ทประมำณกำรไว (Projected Unit Credit Method) โดยผเชยวชำญอสระไดท�ำกำรประเมนภำระผกพนดงกลำวตำม

หลกคณตศำสตรประกนภย

ผลก�ำไรหรอขำดทนจำกกำรประมำณกำรตำมคณตศำสตรประกนภยส�ำหรบโครงกำรผลประโยชนหลงออกจำกงำนของ

พนกงำนจะรบรทนทในก�ำไรขำดทนเบดเสรจอน

4.15 ประมำณกำรหนสน

บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกประมำณกำรหนสนไวในบญชเมอภำระผกพนซงเปนผลมำจำกเหตกำรณในอดตไดเกดขน

แลว และมควำมเปนไปไดคอนขำงแนนอนวำบรษทฯและบรษทยอยจะเสยทรพยำกรเชงเศรษฐกจไปเพอปลดเปลองภำระผกพน

นน และบรษทฯและบรษทยอยสำมำรถประมำณมลคำภำระผกพนนนไดอยำงนำเชอถอ

4.16 ภำษเงนได

ภำษเงนไดประกอบดวยภำษเงนไดปจจบนและภำษเงนไดรอกำรตดบญช

ภำษเงนไดปจจบน

บรษทฯและบรษทยอยบนทกภำษเงนไดปจจบนตำมจ�ำนวนทคำดวำจะจำยใหกบหนวยงำนจดเกบภำษของรฐ โดยค�ำนวณจำก

ก�ำไรทำงภำษตำมหลกเกณฑทก�ำหนดในกฎหมำยภำษอำกร

ภำษเงนไดรอกำรตดบญช

บรษทฯและบรษทยอยบนทกภำษเงนไดรอกำรตดบญชของผลแตกตำงชวครำวระหวำงรำคำตำมบญชของสนทรพยและ

หนสน ณ วนสนรอบระยะเวลำรำยงำนกบฐำนภำษของสนทรพยและหนสนทเกยวของนน โดยใชอตรำภำษทมผลบงคบใช

ณ วนสนรอบระยะเวลำรำยงำน

142

Page 144: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

บรษทฯและบรษทยอยรบรหนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญชของผลแตกตำงชวครำวทตองเสยภำษทกรำยกำร แตรบรสนทรพย

ภำษเงนไดรอกำรตดบญชส�ำหรบผลแตกตำงชวครำวทใชหกภำษ รวมทงผลขำดทนทำงภำษทยงไมไดใชในจ�ำนวนเทำทมควำม

เปนไปไดคอนขำงแนทบรษทฯและบรษทยอยจะมก�ำไรทำงภำษในอนำคตเพยงพอทจะใชประโยชนจำกผลแตกตำงชวครำวท

ใชหกภำษและผลขำดทนทำงภำษทยงไมไดใชนน

บรษทฯและบรษทยอยจะทบทวนมลคำตำมบญชของสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชทกสนรอบระยะเวลำรำยงำนและ

จะท�ำกำรปรบลดมลคำตำมบญชดงกลำว หำกมควำมเปนไปไดคอนขำงแนวำบรษทฯและบรษทยอยจะไมมก�ำไรทำงภำษเพยงพอ

ตอกำรน�ำสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชทงหมดหรอบำงสวนมำใชประโยชน

บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกภำษเงนไดรอกำรตดบญชโดยตรงไปยงสวนของผถอหนหำกภำษทเกดขนเกยวของกบรำยกำร

ทไดบนทกโดยตรงไปยงสวนของผถอหน

4.17 กำรวดมลคำยตธรรม

มลคำยตธรรมหมำยถง รำคำทคำดวำจะไดรบจำกกำรขำยสนทรพยหรอเปนรำคำทจะตองจำยเพอโอนหนสนใหผอนโดยรำยกำร

ดงกลำวเปนรำยกำรทเกดขนในสภำพปกตระหวำงผซอและผขำย (ผรวมในตลำด) ณ วนทวดมลคำ บรษทฯและบรษทยอย

ใชรำคำเสนอซอขำยในตลำดทมสภำพคลองในกำรวดมลคำยตธรรมของสนทรพยและหนสนซงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงนทเกยวของก�ำหนดใหตองวดมลคำดวยมลคำยตธรรม ยกเวนในกรณทไมมตลำดทมสภำพคลองส�ำหรบสนทรพยหรอหน

สนทมลกษณะเดยวกนหรอไมสำมำรถหำรำคำเสนอซอขำยในตลำดทมสภำพคลองได บรษทฯและบรษทยอยจะประมำณ

มลคำยตธรรมโดยใชเทคนคกำรประเมนมลคำทเหมำะสมกบแตละสถำนกำรณ และพยำยำมใชขอมลทสำมำรถสงเกตไดท

เกยวของกบสนทรพยหรอหนสนทจะวดมลคำยตธรรมนนใหมำกทสด

ล�ำดบชนของมลคำยตธรรมทใชวดมลคำและเปดเผยมลคำยตธรรมของสนทรพยและหนสนในงบกำรเงนแบงออกเปน

สำมระดบตำมประเภทของขอมลทน�ำมำใชในกำรวดมลคำยตธรรม ดงน

ระดบ 1 ใชขอมลรำคำเสนอซอขำยของสนทรพยหรอหนสนอยำงเดยวกนในตลำดทมสภำพคลอง

ระดบ 2 ใชขอมลอนทสำมำรถสงเกตไดของสนทรพยหรอหนสน ไมวำจะเปนขอมลทำงตรงหรอทำงออม

ระดบ 3 ใชขอมลทไมสำมำรถสงเกตได เชน ขอมลเกยวกบกระแสเงนในอนำคตทกจกำรประมำณขน

ทกวนสนรอบระยะเวลำรำยงำน บรษทฯและบรษทยอยจะประเมนควำมจ�ำเปนในกำรโอนรำยกำรระหวำงล�ำดบชนของมลคำ

ยตธรรมส�ำหรบสนทรพยและหนสนทถออย ณ วนสนรอบระยะเวลำรำยงำนทมกำรวดมลคำยตธรรมแบบเกดขนประจ�ำ

5. กำรใชดลยพนจและประมำณกำรทำงบญชทส�ำคญ

ในกำรจดท�ำงบกำรเงนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน ฝำยบรหำรจ�ำเปนตองใชดลยพนจและกำรประมำณกำรในเรอง

ทมควำมไมแนนอนเสมอ กำรใชดลยพนจและกำรประมำณกำรดงกลำวนสงผลกระทบตอจ�ำนวนเงนทแสดงในงบกำรเงนและ

ตอขอมลทแสดงในหมำยเหตประกอบงบกำรเงน ผลทเกดขนจรงอำจแตกตำงไปจำกจ�ำนวนทประมำณกำรไว กำรใชดลยพนจ

และกำรประมำณกำรทส�ำคญมดงน

สญญำเชำ

ในกำรพจำรณำประเภทของสญญำเชำวำเปนสญญำเชำด�ำเนนงำนหรอสญญำเชำทำงกำรเงน ฝำยบรหำรไดใชดลยพนจ

ในกำรประเมนเงอนไขและรำยละเอยดของสญญำเพอพจำรณำวำบรษทฯและบรษทยอยไดโอนหรอรบโอนควำมเสยงและ

ผลประโยชนในสนทรพยทเชำดงกลำวแลวหรอไม

143

Page 145: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

คำเผอหนสงสยจะสญของลกหน

ในกำรประมำณคำเผอหนสงสยจะสญของลกหน ฝำยบรหำรจ�ำเปนตองใชดลยพนจในกำรประมำณกำรผลขำดทนทคำดวำ

จะเกดขนจำกลกหนแตละรำย โดยค�ำนงถงประสบกำรณกำรเกบเงนในอดต อำยของหนทคงคำงและสภำวะเศรษฐกจทเปน

อยในขณะนน เปนตน

คำเผอกำรดอยคำของเงนลงทน

บรษทฯจะบนทกคำเผอกำรดอยคำของเงนลงทนทวไป เมอมลคำยตธรรมของเงนลงทนดงกลำวไดลดลงอยำงมสำระส�ำคญ

และเปนระยะเวลำนำนหรอเมอมขอบงชของกำรดอยคำ กำรทจะสรปวำเงนลงทนดงกลำวไดลดลงอยำงมสำระส�ำคญหรอ

เปนระยะเวลำนำนหรอไมนนจ�ำเปนตองใชดลยพนจของฝำยบรหำร

ทดน อำคำร อปกรณและอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนและคำเสอมรำคำ

ในกำรค�ำนวณคำเสอมรำคำของอำคำร อปกรณและอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน ฝำยบรหำรจ�ำเปนตองท�ำกำรประมำณอำย

กำรใหประโยชนและมลคำคงเหลอเมอเลกใชงำนของอำคำร อปกรณและอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนและตองทบทวนอำย

กำรใหประโยชนและมลคำคงเหลอใหมหำกมกำรเปลยนแปลงเกดขน

นอกจำกนฝำยบรหำรจ�ำเปนตองสอบทำนกำรดอยคำของทดน อำคำร อปกรณและอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนในแตละชวง

เวลำและบนทกขำดทนจำกกำรดอยคำหำกคำดวำมลคำทคำดวำจะไดรบคนต�ำกวำมลคำตำมบญชของสนทรพยนน ในกำรน

ฝำยบรหำรจ�ำเปนตองใชดลยพนจทเกยวของกบกำรคำดกำรณรำยไดและคำใชจำยในอนำคตซงเกยวเนองกบสนทรพยนน

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช

บรษทฯและบรษทยอยจะรบรสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชส�ำหรบผลแตกตำงชวครำวทใชหกภำษและขำดทนทำงภำษท

ไมไดใชเมอมควำมเปนไปไดคอนขำงแนวำบรษทฯและบรษทยอยจะมก�ำไรทำงภำษในอนำคตเพยงพอทจะใชประโยชนจำกผล

แตกตำงชวครำวและขำดทนนน ในกำรนฝำยบรหำรจ�ำเปนตองประมำณกำรวำบรษทฯและบรษทยอยควรรบรจ�ำนวนสนทรพย

ภำษเงนไดรอกำรตดบญชเปนจ�ำนวนเทำใด โดยพจำรณำถงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษทคำดวำจะเกดในอนำคตในแตละชวงเวลำ

ผลประโยชนหลงออกจำกงำนของพนกงำนตำมโครงกำรผลประโยชน

หนสนตำมโครงกำรผลประโยชนหลงออกจำกงำนของพนกงำนประมำณขนตำมหลกคณตศำสตรประกนภย ซงตองอำศย

ขอสมมตฐำนตำงๆในกำรประมำณกำรนน เชน อตรำคดลด อตรำกำรขนเงนเดอนในอนำคต อตรำมรณะ และอตรำกำร

เปลยนแปลงในจ�ำนวนพนกงำน เปนตน

คดฟองรองและขอพพำท

บรษทฯและบรษทยอยมหนสนทอำจจะเกดขนจำกกำรถกฟองรองเรยกคำเสยหำย ซงฝำยบรหำรของบรษทฯและบรษทยอย

ไดใชดลยพนจในกำรประเมนผลของคดทถกฟองรองแลว ซงรวมถงกำรประเมนควำมนำจะเปนทจะเกดผลเสยหำยทคำดวำ

จะเกดขนไดอยำงเหมำะสม กำรเปลยนแปลงในปจจยตำงๆทใชประกอบกำรประเมนของผบรหำรและสถำนกำรณตำงๆ

อำจสงผลใหผลทเกดขนจรงแตกตำงจำกทประมำณได

6. รำยกำรธรกจกบกจกำรทเกยวของกน

รำยละเอยดควำมสมพนธทบรษทฯและบรษทยอยมกบบคคลหรอกจกำรทมอ�ำนำจควบคมบรษทฯและบรษทยอยหรอถกควบคม

โดยบรษทฯและบรษทยอยไมวำจะเปนโดยตรงหรอทำงออม หรออยภำยใตกำรควบคมเดยวกนกบบรษทฯและบรษทยอยมดงน

144

Page 146: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ชอกจกำร ลกษณะควำมสมพนธ

บรษทยอย กลมบรษททบรษทฯมอ�ำนำจในกำรก�ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนและกำรด�ำเนนงำน

เพอใหไดรบประโยชนจำกกจกรรมตำงๆของบรษทเหลำนน

กองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนด

อนเทอรเนต จสมน (“JASIF”)

บรษทรวม

กลมโมโน มกรรมกำรรวมกน

ในระหวำงป บรษทฯและบรษทยอยมรำยกำรธรกจทส�ำคญกบบคคลหรอกจกำรทเกยวของกน รำยกำรธรกจดงกลำวเปนไป

ตำมเงอนไขทำงกำรคำและเกณฑตำมทตกลงกนระหวำงบรษทฯ บรษทยอยและบคคลหรอกจกำรทเกยวของกนเหลำนน

ซงเปนไปตำมปกตธรกจโดยสำมำรถสรปไดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2561 2560

รำยกำรธรกจกบบรษทรวม

รำยไดคำบรหำรดแลและบ�ำรงรกษำทรพยสน

เสนใยแกวน�ำแสง

241 227 รำคำตำมสญญำ (หมำยเหต 28)

คำเชำอปกรณและโครงขำย 4,184 4,314 รำคำตำมสญญำ (หมำยเหต 28)

รำยกำรธรกจกบบรษททเกยวของกน

รำยไดจำกกำรขำยและกำรบรกำร 28 26 รำคำตำมสญญำหรอรำคำทกจกำรคดกบลกคำรำยอน

คำเชำและคำบรกำรอนรบ 57 56 รำคำตำมสญญำหรอรำคำทกจกำรคดกบลกคำรำยอน

คำใชจำยอน 25 21 รำคำตำมสญญำหรอรำคำทกจกำรคดกบลกคำรำยอน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

2561 2560

รำยกำรธรกจกบบรษทยอย

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

คำจดกำรรบ 544 532 รำคำตำมสญญำ

คำเชำและคำบรกำรอนรบ 44 44 รำคำตำมสญญำหรอรำคำทกจกำรคดกบลกคำรำยอน

ดอกเบยรบ 40 2 อำงองกบอตรำดอกเบยเงนฝำกธนำคำรพำณชย

บวกรอยละ 0.5

คำใชจำยอน 32 31 รำคำตำมสญญำ

ดอกเบยจำย 45 154 รอยละ 1.6 ถง 2.0 ตอป

ตนทนโครงกำรจำยลวงหนำจำก

คำบรกำรตดตง

2,460 - รำคำตำมสญญำ

รบโอนสทธในเจำหนคำอปกรณและทรพยสน 3,348 - รำคำตำมสญญำ

145

Page 147: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ยอดคงคำงระหวำงบรษทฯ บรษทยอยและกจกำรทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 มรำยละเอยดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

ลกหนกำรคำ - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 9)

บรษททเกยวของกน

กลมโมโน 34 20 - -

ลกหนอน - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 9)

บรษทยอย - - 527 110

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

บรษทรวม

JASIF 85 66 - -

รวม 85 66 527 110

หก: คำเผอหนสงสยจะสญ - - (11) (11)

รวมลกหนอน - กจกำรทเกยวของกน - สทธ 85 66 516 99

คำเชำจำยลวงหนำ - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 15, 28.ข)

บรษทยอย - - 133 146

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

บรษทรวม

JASIF 817 817 - -

รวมคำเชำจำยลวงหนำ - กจกำรทเกยวของกน 817 817 133 146

เงนปนผลคำงรบจำกบรษทยอย

บรษทยอย - - 198 584

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

เจำหนอน - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 17)

บรษทยอย - - 138 44

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

บรษททเกยวของกน

กลมโมโน 3 2 - -

รวมเจำหนอน - กจกำรทเกยวของกน 3 2 138 44

ตนทนโครงกำรคำงจำย - กจกำรทเกยวของกน

(หมำยเหต 17)

บรษทยอย - - 2,460 -

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

146

Page 148: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

ส�ำรองกำรประกนรำยไดคำเชำ - กจกำรทเกยวของกน

(หมำยเหต 28.ค)

บรษทรวม

JASIF 12,423 14,054 - -

เงนมดจ�ำรบจำกลกคำ

บรษทยอย - - 10 10

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

บรษททเกยวของกน

กลมโมโน 7 7 - -

รวมเงนมดจ�ำรบจำกลกคำ 7 7 10 10

ยอดคงเหลอของเงนใหกยมระยะสนและเงนกยมระยะสนระหวำงบรษทฯและบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560

และกำรเคลอนไหวของเงนกยมดงกลำวมรำยละเอยดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ยอดคงเหลอ

ณ วนท

31 ธนวำคม 2560

กำรเคลอนไหวในระหวำงปยอดคงเหลอ

ณ วนท

31 ธนวำคม 2561เพมขน ลดลง

เงนใหกยมระยะสนแกบรษทยอย

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

บรษท อควเมนท จ�ำกด 100 4,305 - 4,405

เงนกยมระยะสนจำกบรษทยอย (หมำยเหต 18)

(ตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว)

บรษท เอเซยส รเยนแนล เซอรวส จ�ำกด 320 10 - 330

บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด 40 50 - 90

บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน) 340 - (340) -

บรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด 616 - (569) 47

บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด 620 - - 620

บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด 10 - - 10

บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด 40 - - 40

บรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน) 3,832 - (3,832) -

รวม 5,818 60 (4,741) 1,137

คำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำร

ในระหวำงป บรษทฯและบรษทยอยมคำใชจำยผลประโยชนพนกงำนใหแกกรรมกำรและผบรหำร ดงตอไปน

147

Page 149: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

ผลประโยชนระยะสน 207 208 54 50

ผลประโยชนหลงออกจำกงำน 19 19 4 4

รวม 226 227 58 54

ภำระค�ำประกนกบบรษทยอย

บรษทฯมภำระจำกกำรค�ำประกนใหกบบรษทยอยตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 33.4 ข)

7. เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

เงนสด 16 16 - -

เงนฝำกธนำคำร 454 2,923 49 2,158

ตวแลกเงน 429 99 - -

รวม 899 3,038 49 2,158

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 เงนฝำกออมทรพย เงนฝำกประจ�ำ และตวแลกเงนของบรษทฯและบรษทยอย

มอตรำดอกเบยระหวำงรอยละ 0.10 ถง 1.30 ตอป (2560: รอยละ 0.10 ถง 1.80 ตอป) และเฉพำะของบรษทฯ มอตรำ

ดอกเบยระหวำงรอยละ 0.25 ถง 1.00 ตอป (2560: รอยละ 0.25 ถง 1.00 ตอป)

8. เงนลงทนชวครำว - เงนฝำกธนำคำร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯมเงนฝำกออมทรพยและเงนฝำกประจ�ำของบรษทฯและบรษทยอยเปนจ�ำนวน

เงนประมำณ 23 ลำนบำท (2560: 19 ลำนบำท) และเฉพำะของบรษทฯเปนจ�ำนวนเงนประมำณ 0.1 ลำนบำท

(2560: 0.1 ลำนบำท) ซงบรษทฯและบรษทยอยไดน�ำไปค�ำประกนวงเงนสนเชอ

9. ลกหนกำรคำและลกหนอน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

ลกหนกำรคำ - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 6) 34 20 - -

ลกหนกำรคำ - กจกำรทไมเกยวของกน 3,782 3,613 55 55

ลกหนอน - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 6) 85 66 527 110

ลกหนอน - กจกำรทไมเกยวของกน 107 102 3 -

ลกหนคำหน - 127 - 127

รวม 4,008 3,928 585 292

หก: คำเผอหนสงสยจะสญ (828) (754) (66) (66)

ลกหนกำรคำและลกหนอน - สทธ 3,180 3,174 519 226

148

Page 150: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ยอดคงเหลอของลกหนกำรคำ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 แยกตำมอำยลกหนทคงคำงนบจำกวนทถงก�ำหนด

ช�ำระสรปไดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

อำยหนคำงช�ำระ

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

กจกำรทเกยวของกน

ยงไมถงก�ำหนดช�ำระ 5 6 - -

คำงช�ำระ

ไมเกน 3 เดอน 19 13 - -

มำกกวำ 3 - 6 เดอน 10 - - -

มำกกวำ 12 เดอน - 1 - -

รวม (หมำยเหต 6) 34 20 - -

กจกำรทไมเกยวของกน

ยงไมถงก�ำหนดช�ำระ 74 134 - -

คำงช�ำระ

ไมเกน 3 เดอน 243 154 - -

มำกกวำ 3 - 6 เดอน 144 113 - -

มำกกวำ 6 - 12 เดอน 148 121 - -

มำกกวำ 12 เดอน 3,173 3,091 55 55

รวม 3,782 3,613 55 55

หก: คำเผอหนสงสยจะสญ (828) (754) (55) (55)

สทธ 2,954 2,859 - -

ลกหนกำรคำ - สทธ 2,988 2,879 - -

ในป 2561 บรษทยอยตดลกหนกำรคำออกจำกบญชเปนหนสญไปเปนจ�ำนวนประมำณ 168 ลำนบำท (2560: 170 ลำนบำท)

ยอดคงเหลอของลกหนกำรคำของบรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด (“เจเอสทซ”) ณ วนท 31 ธนวำคม

2561 จ�ำนวน 2,518 ลำนบำท (2560: 2,518 ลำนบำท) เปนลกหนกำรคำจำกกำรใหบรกำรภำยใตสญญำรวมลงทนระหวำง

เจเอสทซ และบรษท ทโอท จ�ำกด (มหำชน) (“ทโอท”) ซงเปนบรษทผ ใหสมปทำน ทโอทไดระงบกำรจำยช�ำระยอดคงคำง

ไวตงแตเดอนกนยำยน 2551 จนถงวนท 4 ตลำคม 2554 (วนทสนสดสญญำรวมลงทน) เนองจำกทโอทยงมขอโตแยงใน

วธกำรค�ำนวณอตรำสวนแบงรำยไดกบเจเอสทซ ดงนนเพอใหเปนทยตในเรองกำรช�ำระสวนแบงรำยไดตำมสญญำรวม

ลงทนดงกลำว เมอวนท 22 ธนวำคม 2557 เจเอสทซจงน�ำเรองดงกลำวเสนอเปนขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำร

ส�ำนกระงบขอพพำท ส�ำนกงำนศำลยตธรรม เพอวนจฉยเรองดงกลำว ตอมำเมอวนท 19 สงหำคม 2559 ทโอทยนค�ำเสนอ

ขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำรเรยกรองใหเจเอสทซคนเงนสวนแบงรำยไดทไดรบเกนตำมสญญำรวมลงทนเดยวกนน

พรอมเรยกคำเสยโอกำสเปนจ�ำนวนรวมประมำณ 9,931 ลำนบำท โดยเจเอสทซยนค�ำคดคำนตอสถำบนอนญำโตตลำกำรแลว

ขณะนขอพพำทอยระหวำงกระบวนพจำรณำของสถำบนอนญำโตตลำกำร

นอกจำกน เมอวนท 26 สงหำคม 2559 ทโอทยนค�ำเสนอขอพพำทตอสถำบนอนญำโตตลำกำรเรยกรองให

บรษท ไทย ลองดสแทนส เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด (“ทแอลดท”) และเจเอสทซ รวมกนหรอแทนกนช�ำระคำใชจำยใน

กำรปรบปรงหรอจดหำอปกรณ และคำใชจำยในกำรอบรมตำงประเทศ รวมทงคำเสยหำยพรอมดอกเบย และคำเสยโอกำส

149

Page 151: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ในกำรประกอบธรกจตำมสญญำรวมลงทนและขอตกลงตอทำยสญญำรวมลงทนดงกลำวจ�ำนวนรวมประมำณ

258 ลำนบำท โดยทแอลดทยนค�ำคดคำนตอสถำบนอนญำโตตลำกำรแลว ขณะนขอพพำทอยระหวำงกระบวนพจำรณำ

ของสถำบนอนญำโตตลำกำร

อยำงไรกตำม ฝำยบรหำรและทปรกษำกฎหมำยของเจเอสทซและทแอลดทเชอวำไดปฏบตตำมสญญำรวมลงทนดงกลำว

ถกตองและครบถวน

เจเอสทซและทแอลดทไดโอนสทธเรยกรองในกำรรบเงนสวนแบงรำยไดจำกทโอท ภำยใตสญญำรวมลงทนดงกลำวเพอ

ค�ำประกนเงนกยมระยะยำวของเจเอสทซตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 19

10. ลกหนตำมสญญำปรบโครงสรำงหน

เมอวนท 22 เมษำยน 2551 บรษท ททแอนดท จ�ำกด (มหำชน) (“ททแอนดท”) ไดยนค�ำรองขอฟนฟกจกำรตอ

ศำลลมละลำยกลำงเพอวตถประสงคในกำรด�ำเนนกำรปรบโครงสรำงหน และเมอวนท 22 กรกฎำคม 2552 ศำลลมละลำย

กลำงมค�ำสงแตงตงใหบรษท พ แพลนเนอร จ�ำกด เปนผท�ำแผนฟนฟกจกำร และในวนท 11 สงหำคม 2553 ทประชม

เจำหนไดมมตพเศษเหนชอบดวยแผนกำรฟนฟกจกำร ตอมำในวนท 5 ตลำคม 2553 เจำหนหลำยรำยรวมถงบรษทยอย

ไดยนค�ำรองคดคำนแผนฟนฟกจกำรตอศำลลมละลำยกลำง อยำงไรกตำม เมอวนท 28 ธนวำคม 2553 ศำลลมละลำย

กลำงมค�ำสงเหนชอบแผนฟนฟกจกำรของททแอนดท ในระหวำงป 2554 บรษทยอยไดยนอทธรณค�ำสงเหนชอบ

แผนฟนฟดงกลำวตอศำลฎกำ ปจจบนอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลฎกำ

ตำมแผนฟนฟกจกำรของททแอนดท บรษทยอยจะไดรบช�ำระหนคนทงในสวนของเงนตนและดอกเบยคำงช�ำระโดยก�ำหนด

ช�ำระคนเปนเงนสดและหนสำมญของททแอนดทตำมระยะเวลำและเงอนไขทระบไว ในแผนฟนฟกจกำร

ณ วนท 31 ธนวำคม 2558 บรษทยอยมยอดคงเหลอของลกหนตำมสญญำปรบโครงสรำงหนจำกททแอนดท จ�ำนวน

54 ลำนบำท ซงตำมเงอนไขทก�ำหนดในแผนฟนฟกจกำรของททแอนดท บรษทยอยจะไดรบช�ำระคนยอดคงเหลอ

ดงกลำวทงจ�ำนวนเปนเงนสดในวนท�ำกำรสดทำยของไตรมำสทหนงของป 2558 อยำงไรกตำมเมอวนท 15 มนำคม 2559

ศำลลมละลำยกลำงไดมค�ำสงพทกษทรพยของททแอนดทเดดขำดแลว เพอควำมระมดระวง บรษทยอยจงบนทกคำเผอ

หนสงสยจะสญส�ำหรบยอดคงเหลอของลกหนจำกททแอนดทเตมจ�ำนวน

นอกจำกนตำมแผนฟนฟกจกำรดงกลำวไดระบวำกำรช�ำระยอดคงคำงระหวำงบรษท ทรปเปลท บรอดแบนด จ�ำกด (มหำชน)

(“ทรปเปลท”) ใหแกททแอนดทในป 2552 โดยวธกำรโอนตวสญญำใชเงนจ�ำนวน 707 ลำนบำท ซงททแอนดทเปนผสงจำย

และบรษท ทท แอนด ท ซบสไครเบอร เซอรวสเซส จ�ำกด (“ททแอนดทเอสเอส”) ซงเปนบรษทยอยของททแอนดท

ไดสลกหลงเพอโอนตวสญญำใชเงนดงกลำวใหแกทรปเปลท และกำรแสดงเจตนำของกำรหกกลบลบหนกบททแอนดทโดย

กำรใชสทธเรยกรองในกำรรบช�ำระเงนทททแอนดทคำงช�ำระจ�ำนวน 170 ลำนบำทกบททแอนดทเอสเอส และททแอนดท

เอสเอสไดโอนสทธดงกลำวใหแกทรปเปลทมำหกกลบลบหนกบหนททรปเปลทตดคำงอยกบททแอนดทวำเปนกำรช�ำระหน

ทไมตองตรงตำมควำมประสงคแหงสญญำและถอเปนกำรช�ำระหนอนไมมผลสมบรณ เนองจำกกำรช�ำระหนททรปเปลท

จะตองช�ำระคำบรกำรวงจรเชำนนตองสอดคลองกบขอตกลงตำมทก�ำหนดไว ในสญญำสมปทำนทททแอนดทมมำอยกอน

กลำวคอทรปเปลทจะตองท�ำกำรช�ำระหนไปยงทโอทโดยตรงเสยกอน แลวทโอทจงท�ำกำรจดสรรช�ำระหนตำมอตรำสวนแบง

รำยไดทตกลงไว ในสญญำสมปทำนใหแกททแอนดท ดงนนกำรททรปเปลทท�ำกำรช�ำระหนทมใชดวยเงนสด เชน บรรดำ

สทธเรยกรองหรอตวสญญำใชเงน และ/หรอ ช�ำระหนโดยตรงใหแกททแอนดทนน ยอมถอเปนกำรช�ำระหนทไมตองตรง

ตำมควำมประสงคแหงสญญำ และถอเปนกำรช�ำระหนอนไมมผลสมบรณ

150

Page 152: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

เมอวนท 18 มกรำคม 2554 บรษท พ แพลนเนอร จ�ำกด ในฐำนะผบรหำรแผนฟนฟกจกำรของททแอนดทในขณะ

นนไดมหนงสอบอกกลำวไมยอมรบสทธอนเกดจำกกำรกระท�ำทไมถกตองตำมสญญำ เมอวนท 2 กมภำพนธ 2554

ทรปเปลทจงไดยนค�ำรองตอศำลลมละลำยกลำงเพอขอใหศำลสงวำกำรกระท�ำของผบรหำรแผนดงกลำวเปนกำรกระท�ำ

ทไมชอบดวยกฎหมำย อยำงไรกตำม เมอวนท 2 กมภำพนธ 2555 ศำลลมละลำยกลำงมค�ำสงไมเหนดวยกบค�ำรอง

ของทรปเปลท เนองจำกศำลเหนวำทรปเปลทยนค�ำรองไมถกตอง เมอวนท 9 มนำคม 2555 ทรปเปลทไดอทธรณค�ำสง

ดงกลำวตอศำลฎกำ ปจจบนอยระหวำงกำรพจำรณำของศำลฎกำ

อยำงไรกตำม บรษททปรกษำกฎหมำยของทรปเปลทไดแสดงควำมเหนวำกำรททรปเปลทไดช�ำระหนคำบรกำรวงจรเชำ

คำงช�ำระตำมสญญำกำรใหบรกำรวงจรเชำใหกบททแอนดทโดยตรง เนองจำกวธกำรช�ำระเงนใหแกทโอทเกดเหตขดของ

ขนนน ทรปเปลทสำมำรถกระท�ำไดเนองจำกททแอนดทเปนคสญญำทมนตสมพนธกบทรปเปลทโดยตรง กำรททรปเปลท

ไดช�ำระคำบรกำรวงจรเชำโดยกำรสลกหลงและโอนตวสญญำใชเงนใหททแอนดทตำมทกลำวขำงตนถอไดวำททแอนดท

เปนทงผออกและผทรงตวสญญำใชเงนในเวลำเดยวกน ดงนนสทธและควำมรบผดในหนตำมตวสญญำใชเงนนนตกอย

แกบคคลเดยวกนและเกลอนกลนกน ซงมผลท�ำใหหนตำมตวสญญำใชเงนและหนคำบรกำรคำงช�ำระเปนอนระงบสน

ไปดวยจ�ำนวนทเทำกนกบมลคำตำมตวสญญำใชเงนดงกลำว และกำรททรปเปลทไดแสดงเจตนำขอหกกลบลบหนกบ

ททแอนดทโดยกำรโอนสทธเรยกรองในมลหนกำรคำททรปเปลทโอนมำจำกททแอนดทเอสเอส ตำมทกลำวขำงตน ทรปเปลท

จงมฐำนะเปนลกหนและเจำหนของททแอนดทในเวลำเดยวกน ททแอนดทกบทรปเปลทจงมควำมผกพนซงกนและกน

โดยมลหนอนมวตถประสงคเปนหนเงนอยำงเดยวกน ทรปเปลทจงมสทธโดยชอบทจะแสดงเจตนำขอหกกลบลบหนกบ

ททแอนดทเพยงเทำกบจ�ำนวนทตรงกนในมลหนทงสองฝำย

นอกจำกนในแผนฟนฟกจกำรไดระบวำผท�ำแผนมอ�ำนำจไมยอมรบสทธตำมสญญำใหบรกำรวงจรเชำ รวมทงสญญำและ/

หรอบนทกขอตกลงฉบบแกไขเพมเตมทกฉบบและขอตกลงเกยวกบอตรำคำบรกำรวงจรเชำทกฉบบ ตำมมำตรำ 90/40

หรอ 90/41 ทวของพระรำชบญญตลมละลำย อยำงไรกตำมบรษททปรกษำกฎหมำยของทรปเปลทได ใหควำมเหนวำ

กำรใชสทธดงกลำวของผท�ำแผนจะไมมผลยอนหลงตอสทธและหนำทตำมสญญำดงกลำว

อยำงไรกตำม ผบรหำรของทรปเปลทเชอวำกรณดงกลำวขำงตน ทรปเปลทไดท�ำถกตองตำมควำมเหนของทปรกษำกฎหมำย

ของทรปเปลทแลว ทรปเปลทจงไมไดสะทอนเรองดงกลำวขำงตนไว ในงบกำรเงน

151

Page 153: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

11. เงนลงทนในบรษทยอย

11.1 เงนลงทนในบรษทยอยตำมทแสดงในงบกำรเงนเฉพำะกจกำรมรำยละเอยดดงตอไปน

(หนวย: ลำนบำท)

ชอบรษท

ทนเรยกช�ำระแลว รำคำทนเงนปนผลรบ

ระหวำงป

2561 2560 2561 2560 2561 2560

บรษท จสมน ซบมำรน เทเลคอมมวนเคชนส จ�ำกด 1,550 1,550 1,946 1,946 - -

บรษท อควเมนท จ�ำกด 760 760 760 760 3,291 1,976

บรษท แจส โมบำย บรอดแบนด จ�ำกด 1.2 1.2 834 834 - -

บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด 200 200 160 160 - -

บรษท โมไบล คอมมวนเคชน เซอรวสเสส จ�ำกด 100 100 70 70 - -

บรษท จสมน เทเลคอม ซสเตมส จ�ำกด (มหำชน) 706 706 58 58 - -

บรษท ทร บบ จ�ำกด 52 52 52 52 - -

บรษท จสมน อนเตอรเนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด 115 115 46 46 - -

บรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด 15 15 7 7 9 -

บรษท แจงวฒนะ แพลนเนอร จ�ำกด 0.1 0.1 - - - -

3,933 3,933 3,300 1,976

หก: คำเผอกำรดอยคำของเงนลงทน (980) (980)

รวมเงนลงทนในบรษทยอย - สทธ 2,953 2,953

11.2 ตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 9 ปจจบนเจเอสทซอย ระหวำงรอค�ำวนจฉยจำกสถำบน

อนญำโตตลำกำรในเรองอตรำสวนแบงรำยไดจำกกำรใหบรกำรภำยใตสญญำรวมลงทนกบทโอท ฝำยบรหำรของเจเอสทซ

เชอวำกำรบนทกรำยไดจำกกำรใหบรกำรดงกลำวสอดคลองกบสญญำรวมลงทนดงกลำวขำงตน

152

Page 154: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

12.

เงนลงทนในบรษทรวม

12.1

รำยละเอยดของบรษทรวม

(ห

นวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

ชอบรษท

ลกษณ

ะธรกจ

จดตงขน

ในประเทศ

สดสวนเงนลงทน

รำคำทน

มลคำตำมบญ

ตำมวธสวนไดเสย

สวนแบงก�ำไร

จำกเงนลงทน

ในบรษทรวม

ในระหวำงป

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

(รอยละ)

(รอยละ)

กองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนด

อนเทอรเนต จสมน

ลงทนในธรกจโครงสรำงพนฐำน

ไทย

24

33

12,740

18,060

3,993

6,209

899

1,095

บรษท ศนยบรกำรวทยำกำร อนเต

อรเน

ต จ�ำกด

ใหเชำอปกรณ

สอสำร

ไทย

38

38

49

49

25

24

-1

บรษท เทเลคอม เคเอสซ จ�ำกด

ยงไมเรมด�ำเนนกจกำร

ไทย

40

40

--

--

--

รวมเงนลงทนในบรษทรวม

12,789

18,109

4,018

6,234

899

1,096

153

Page 155: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(ห

นวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ชอบรษท

ลกษณ

ะธรกจ

จดตงขน

ในประเทศ

สดสวนเงนลงทน

รำคำทน

คำเผอกำรดอยคำ

ของเงนลงทน

มลคำตำมบญ

ตำมวธรำคำทน - สทธ

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

(รอยละ)

(รอยละ)

กองทนรวมโครงสรำงพนฐำนบรอดแบนด

อนเทอรเนต จสมน

ลงทนในธรกจโครงสรำงพนฐำน

ไทย

24

33

12,740

18,060

--

12,740

18,060

บรษท ศนยบรกำรวทยำกำร อนเต

อรเน

ต จ�ำกด

ใหเชำอปกรณ

สอสำร

ไทย

38

38

49

49

(33)

(33)

16

16

บรษท เทเลคอม เคเอสซ จ�ำกด

ยงไมเรมด�ำเนนกจกำร

ไทย

40

40

--

--

--

รวมเงนลงทนในบรษทรวม

12,789

18,109

(33)

(33)

12,756

18,076

154

Page 156: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

12.2 เมอวนท 9 กมภำพนธ 2558 บรษทฯไดเข ำท�ำกำรซอหนวยลงทนของJASIF จ�ำนวน 1,833 ลำนหนวย

เปนจ�ำนวนเงน 18,332 ลำนบำท ซงคดเปนสดสวนรอยละ 33.33 ของจ�ำนวนหนวยลงทนทงหมด บรษทฯจะตองด�ำรง

สดสวนกำรถอหนวยลงทนตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 28.ช)

ในป 2561 บรษทฯไดจ�ำหนำยเงนลงทนในJASIFจ�ำนวน 540 ลำนหนวย โดยมก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนในงบกำรเงน

รวมเปนจ�ำนวน 3,650 ลำนบำท และ 158 ลำนบำท ในงบกำรเงนเฉพำะกจกำร ท�ำใหบรษทฯมสดสวนกำรถอหนวยลงทน

ลดลงจำกรอยละ 33.33 เปนรอยละ 23.51 ของจ�ำนวนหนวยลงทนทงหมดทออกและจ�ำหนำยแลว

บรษทฯไดรบเงนปนผลจำกJASIFในระหวำงปเปนจ�ำนวนเงนประมำณ 1,288 ลำนบำท (2560: 1,668ลำนบำท)

เงนลงทนในJASIFตำมวธสวนไดเสยและวธรำคำทน ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 มรำยละเอยดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

วธสวนไดเสย วธรำคำทน

2561 2560 2561 2560

รำคำทน 12,932 18,332 12,932 18,332

บวก: สวนแบงก�ำไรจำกเงนลงทนสะสม 2,829 2,911 - -

หก: ก�ำไรจำกกำรขำยสนทรพยเขำกองทนฯ

ตำมสดสวนกำรถอหนวยลงทนของบรษทฯ (7,412) (10,509) - -

หก: เงนปนผลรบสะสม (4,164) (4,253) - -

หก: เงนคนทนสะสม (192) (272) (192) (272)

สทธ 3,993 6,209 12,740 18,060

มลคำยตธรรมของเงนลงทนในJASIF ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ซงเปนบรษทจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย

แหงประเทศไทยมมลคำเทำกบ 12,867 ลำนบำท (2560: 22,181 ลำนบำท)

บรษทฯไดน�ำใบส�ำคญแสดงกำรถอหนวยลงทนในJASIFทงหมดไปวำงเปนหลกประกนวงเงนกยมตำมทกลำวไวในหมำยเหต

ประกอบงบกำรเงนรวมขอ 19

155

Page 157: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

13. อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561:

รำคำทน 960

หก: คำเสอมรำคำสะสม (460)

มลคำตำมบญช - สทธ 500

ณ วนท 31 ธนวำคม 2560:

รำคำทน 966

หก: คำเสอมรำคำสะสม (431)

มลคำตำมบญช - สทธ 535

กำรกระทบยอดมลคำตำมบญชของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนส�ำหรบปแสดงไดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

2561 2560

มลคำตำมบญชตนป 535 515

ซอสนทรพย 1 47

โอนไปทดน อำคำรและอปกรณ - รำคำตำมบญช (7) -

คำเสอมรำคำ (29) (27)

มลคำตำมบญชปลำยป 500 535

มลคำยตธรรม 1,905 1,865

รำยไดคำเชำรบ 31 31

มลคำยตธรรมประเมนโดยผประเมนรำคำอสระซงวดมลคำดวยมลคำยตธรรมในระดบชนท 3 โดยใชเกณฑรำคำตลำด

ส�ำหรบทดนและใชเกณฑวธพจำรณำจำกรำยได (Income Approach) ส�ำหรบอำคำรส�ำนกงำนใหเชำ ขอสมมตฐำนหลก

ทใช ในกำรประเมนรำคำอำคำรดงกลำวประกอบดวย อตรำผลตอบแทน อตรำเงนเฟอ อตรำพนทวำงระยะยำว และ

อตรำกำรเตบโตระยะยำวของคำเชำ

บรษทยอยมสญญำเชำด�ำเนนงำนทเกยวของกบกำรใหเชำอำคำร อำยของสญญำมระยะเวลำตงแต 1 ปถง 4 ป

โดยอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนทใหเชำตำมสญญำเชำด�ำเนนงำนดงกลำว ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560

จะกอใหเกดรำยไดคำเชำขนต�ำในอนำคตดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

2561 2560

ภำยใน 1 ป 29 31

มำกกวำ 1 ป แตไมเกน 4 ป 16 33

156

Page 158: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

14.

ทดน อำคำรและอปกรณ

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

ทดน

อำคำรและ

สวนปรบปรง

สนทรพยเชำ

และอำคำร

อปกรณ

ส�ำหรบให

บรกำร

โครงขำย

โทรคมนำคม

ยำนพำหนะ

เครองมอและ

อปกรณ

เครองตกแตง

และอปกรณ

ส�ำนกงำน

อนๆ

สนทรพย

ระหวำงตดตง

รวม

รำคำทน

1 มกรำคม 2560

120

1,148

30,827

500

626

1,012

759

6,495

41,487

ซอเพม

224

1,039

152

52

96

35,792

7,160

จ�ำหนำย

--

(10)

(1)

(106)

(23)

(17)

(4)

(161)

โอนเขำ (อ

อก)

--

6,538

-6

49

-(6

,976)

(383)

31 ธนวำคม 2560

122

1,172

38,394

651

578

1,134

745

5,307

48,103

ซอเพม

16

36

5,725

1,248

82

120

-3,927

11,154

จ�ำหนำย

-(1

)(1

0)

(210)

(12)

(47)

(7)

(1)

(288)

โอนจำกอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน

37

--

--

3-

13

โอนเขำ (อ

อก)

2-

6,151

-48

(195)

3(6

,368)

(359)

31 ธนวำคม 2561

143

1,214

50,260

1,689

696

1,012

744

2,865

58,623

157

Page 159: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม (ต

อ)

ทดน

อำคำรและ

สวนปรบปรง

สนทรพยเชำ

และอำคำร

อปกรณ

ส�ำหรบให

บรกำร

โครงขำย

โทรคมนำคม

ยำนพำหนะ

เครองมอและ

อปกรณ

เครองตกแตง

และอปกรณ

ส�ำนกงำน

อนๆ

สนทรพย

ระหวำงตดตง

รวม

คำเสอมรำคำสะสม

1 มกรำคม 2560

-732

10,484

361

393

792

288

-13,050

คำเสอมรำคำส�ำหรบป

-64

3,315

59

77

132

2-

3,649

คำเสอมรำคำส�ำหรบสวนทจ�ำหนำย

--

(9)

(1)

(106)

(22)

(17)

-(1

55)

31 ธนวำคม 2560

-796

13,790

419

364

902

273

-16,544

คำเสอมรำคำส�ำหรบป

-54

3,899

222

94

137

3-

4,409

คำเสอมรำคำส�ำหรบสวนทจ�ำหนำย

--

(9)

(210)

(12)

(46)

(7)

-(2

84)

คำเสอมรำคำของสวนทโอนจำกอสงหำรมทรพย

เพอกำรลงทน

-4

--

--

2-

6

31 ธนวำคม 2561

-854

17,680

431

446

993

271

-20,675

158

Page 160: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม (ต

อ)

ทดน

อำคำรและ

สวนปรบปรง

สนทรพยเชำ

และอำคำร

อปกรณ

ส�ำหรบให

บรกำร

โครงขำย

โทรคมนำคม

ยำนพำหนะ

เครองมอและ

อปกรณ

เครองตกแตง

และอปกรณ

ส�ำนกงำน

อนๆ

สนทรพย

ระหวำงตดตง

รวม

คำเผอกำรดอยคำ

1 มกรำคม 2560

--

--

--

461

-461

31 ธนวำคม 2560

--

--

--

461

-461

31 ธนวำคม 2561

--

--

--

461

-461

มลคำสทธตำมบญ

31 ธนวำคม 2560

122

376

24,604

232

214

232

11

5,307

31,098

31 ธนวำคม 2561

143

360

32,580

1,258

250

19

12

2,865

37,487

คำเสอมรำคำส�ำหรบป

2560 (จ

�ำนวน 3,455 ลำนบำท รวมอยในตนทนกำรบรกำร สวนทเหลอรวมอยในคำใชจำยในกำรขำย กำรบรกำรและบรหำร)

3,649

2561 (จ

�ำนวน 4,240 ลำนบำท รวมอยในตนทนกำรบรกำร สวนทเหลอรวมอยในคำใชจำยในกำรขำย กำรบรกำรและบรหำร)

4,409

159

Page 161: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

สวนปรบปรง

สนทรพยเชำ

เครองตกแตง

และอปกรณ

ส�ำนกงำน

เครองมอและ

อปกรณ

ยำนพำหนะ

รวม

รำคำทน

1 มกรำคม 2560

54

28

22

86

ซอเพม

-1

--

1

จ�ำหนำย

-(1

)-

-(1

)

31 ธนวำคม 2560

54

28

22

86

ซอเพม

-2

-4

6

จ�ำหนำย

-(1

)-

(1)

(2)

31 ธนวำคม 2561

54

29

25

90

คำเสอมรำคำสะสม

1 มกรำคม 2560

53

26

22

83

คำเสอมรำคำส�ำหรบป

11

--

2

คำเสอมรำคำส�ำหรบสวนทจ�ำหนำย

-(1

)-

-(1

)

31 ธนวำคม 2560

54

26

22

84

คำเสอมรำคำส�ำหรบป

-2

--

2

คำเสอมรำคำส�ำหรบสวนทจ�ำหนำย

-(1

)-

(1)

(2)

31 ธนวำคม 2561

54

27

21

84

มลคำสทธตำมบญ

31 ธนวำคม 2560

-2

--

2

31 ธนวำคม 2561

-2

-4

6

คำเสอมรำคำส�ำหรบป

2560 (ร

วมอยในคำใชจำยในกำรบรหำร)

2

2561 (ร

วมอยในคำใชจำยในกำรบรหำร)

2

160

Page 162: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯและบรษทยอยมอำคำรและอปกรณจ�ำนวนหนงซงตดคำเสอมรำคำหมดแลวแตยง

ใชงำนอย มลคำตำมบญชกอนหกคำเสอมรำคำสะสมและคำเผอกำรดอยคำของสนทรพยดงกลำวมจ�ำนวนเงนประมำณ

7,454 ลำนบำท (2560: 6,234 ลำนบำท) และเฉพำะของบรษทฯมจ�ำนวนเงนประมำณ 81 ลำนบำท (2560: 81 ลำนบำท)

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯและบรษทยอยมยอดคงเหลอของยำนพำหนะและอปกรณซงไดมำภำยใตสญญำเชำ

ทำงกำรเงน โดยมมลคำสทธตำมบญชเปนจ�ำนวนเงน 1,195 ลำนบำท (2560: 211 ลำนบำท) และเฉพำะของบรษทฯ

มมลคำสทธตำมบญชเปนจ�ำนวนเงน 4 ลำนบำท (2560: ไมม)

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯมยอดคงเหลอของเจำหนคำอปกรณจ�ำนวน 4,308 ลำนบำท (2560:ไมม) ซงบรษทฯได

ใชอปกรณดงกลำวส�ำหรบโครงกำรกอสรำงสนทรพยด�ำเนนงำนหลกของกลมบรษท ในระหวำงปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561

บรษทฯไดรวมตนทนดอกเบยจำยแกเจำหนคำอปกรณเขำเปนรำคำทนของโครงกำร จ�ำนวน 130 ลำนบำท (2560: ไมม)

โดยค�ำนวณจำกอตรำกำรตงขนเปนทนในอตรำรอยละ 2.62

ในป 2548 บรษท พรเมยม แอสเซท จ�ำกด (“พเอ”) ไดซออำคำรจสมน อนเตอรเนชนแนล ทำวเวอร จำกสถำบน

กำรเงนแหงหนงในรำคำ 1,200 ลำนบำท ซงบรษทฯมคำเชำจำยลวงหนำส�ำหรบกำรเชำพนทในอำคำรดงกลำวตำมทกลำว

ไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 15 บรษทฯไดแสดงคำเชำจำยลวงหนำรวมเปนสวนหนงของอำคำรทซอมำใน

งบกำรเงนรวม เพอแสดงขอมลทสะทอนใหเหนเนอหำเชงเศรษฐกจทแทจรง

15. คำเชำจำยลวงหนำ

ยอดคงเหลอของคำเชำจำยลวงหนำ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 มดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560

คำเชำจำยลวงหนำ 415 415

หก: คำตดจ�ำหนำยสะสม (282) (269)

คำเชำจำยลวงหนำ - สทธ 133 146

คำตดจ�ำหนำยทบนทกอยในสวนของก�ำไรหรอขำดทน 14 14

ในป 2541 บรษทฯไดเขำท�ำสญญำเชำพนทอำคำรส�ำนกงำน (อำคำร จสมน อนเตอรเนชนแนล ทำวเวอร) กบ

บรษท พรเมยม เรยล เอสเตท จ�ำกด (เดมเปนบรษทรวมและเลกกจกำรในป 2560) โดยสญญำดงกลำวมระยะเวลำเชำ

30 ป ซงบรษทฯไดจำยคำเชำลวงหนำเปนจ�ำนวนเงนรวม 415 ลำนบำท ตอมำในป 2543 บรษทรวมดงกลำวไดโอนกรรม

สทธในอำคำรใหแกสถำบนกำรเงนเพอเปนกำรช�ำระหนตำมสญญำปรบโครงสรำงหน

ในป 2548 พเอไดซออำคำรดงกลำวคนจำกสถำบนกำรเงนตำมทกลำวไว ในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนรวมขอ 14

ดงนน เพอแสดงขอมลทสะทอนใหเหนเนอหำเชงเศรษฐกจทแทจรง บรษทฯจงไดแสดงคำเชำจำยลวงหนำรวมเปนสวน

หนงของอำคำรทซอมำในงบกำรเงนรวม

16. เงนกยมระยะสนจำกธนำคำร

เงนกยมระยะสนจำกธนำคำรของบรษทยอยมอตรำดอกเบยเทยบเคยงกบอตรำดอกเบยเงนใหกยมขนต�ำของธนำคำร

(MLR) และ LIBOR บวกอตรำทก�ำหนดในสญญำ และค�ำประกนโดยเงนฝำกออมทรพยและเงนฝำกประจ�ำของบรษทยอย

161

Page 163: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

17. เจำหนกำรคำและเจำหนอน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

เจำหนกำรคำ - กจกำรทไมเกยวของกน 2,711 3,519 - -

คำใชจำยคำงจำย 121 82 62 30

เจำหนอน - กจกำรทเกยวของกน (หมำยเหต 6) 3 2 138 44

เจำหนอน - กจกำรทไมเกยวของกน 462 320 14 4

ตนทนโครงกำรคำงจำย - กจกำรทเกยวของกน

(หมำยเหต 6) - - 2,460 -

ตนทนโครงกำรคำงจำย - กจกำรทไมเกยวของกน 138 141 - -

รวมเจำหนกำรคำและเจำหนอน 3,435 4,064 2,674 78

ทรปเปลทมขอโตแยงกบททแอนดทเกยวกบกำรช�ำระยอดคงคำงระหวำงกนในป 2552 โดยวธกำรโอนตวสญญำใชเงน

และกำรโอนสทธกำรรบช�ำระเงนเปนจ�ำนวนรวม 877 ลำนบำท และสญญำใหบรกำรวงจรเชำตำมทเปดเผยไวในหมำยเหต

ประกอบงบกำรเงนรวมขอ 10

18. เงนกยมระยะสน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

เงนกยมระยะสนจำกบรษทยอย (หมำยเหต 6) - - 1,137 5,818

เงนกยมระยะสน - กจกำรทไมเกยวของกน 571 1,358 571 1,358

รวม 571 1,358 1,708 7,176

ในป 2560 บรษทฯไดเขำกยมเงนในรปตวสญญำใชเงนกบกจกำรทไมเกยวของกนสองแหงคดดอกเบยในอตรำรอยละ 5.0 ตอป

และ 8.0 ตอป และไมมหลกทรพยค�ำประกน

162

Page 164: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

19. เงนกยมระยะยำว

(หนวย: ลำนบำท)

เงนกอตรำดอกเบย

(รอยละตอป)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

19.1 MLR - 0.25 - 4,800 - 4,800

19.2 MLR - 0.25 4,775 - 4,775 -

19.3 MLR 266 426 - -

รวม 5,041 5,226 4,775 4,800

หก: คำธรรมเนยมทำงกำรเงนรอตดจำย (64) (36) (64) (36)

ยอดสทธ 4,977 5,190 4,711 4,764

หก: สวนทถงก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป (893) (1,346) (733) (1,185)

เงนกยมระยะยำว - สทธจำกสวนทถงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนงป 4,084 3,844 3,978 3,579

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ยอดคงเหลอ ณ วนท 1 มกรำคม 2561 5,226 4,800

บวก: กเพม 8,500 8,500

หก: จำยคนเงนก (8,685) (8,525)

ยอดคงเหลอ ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 5,041 4,775

รำยละเอยดของเงนกยมระยะยำวขำงตน มดงน

19.1 เงนกยมดงกลำวเปนของบรษทฯ โดยมวงเงนกจ�ำนวน 6,000 ลำนบำท มก�ำหนดช�ำระดอกเบยเปนรำยเดอน และช�ำระคน

เงนตนเปนรำยงวด 6 เดอน จ�ำนวน 10 งวด งวดละ 600 ลำนบำท และงวดสดทำยใหช�ำระเงนตนสวนทเหลอทงจ�ำนวน

และตองจำยช�ำระคนเงนตนทงหมดภำยในวนท 25 ธนวำคม 2564 โดยเรมช�ำระงวดแรกในวนท 25 มถนำยน 2560

เงนกยมดงกลำวค�ำประกนโดยใบส�ำคญแสดงกำรถอหนวยลงทนในJASIFทงจ�ำนวนและโอนสทธกำรรบเงนปนผล

จำกJASIF นอกจำกนภำยใตสญญำใหสนเชอดงกลำวไดระบขอปฏบตและขอจ�ำกดไวบำงประกำร เชน กำรด�ำรงอตรำสวน

ทำงกำรเงน กำรด�ำรงอตรำสวนกำรถอหนและกำรกอภำระหนสน เปนตน ในระหวำงปปจจบนบรษทฯไดช�ำระคนเงนกยม

ดงกลำวกอนครบก�ำหนดทงจ�ำนวนแลว

19.2 เงนกยมดงกลำวเปนของบรษทฯ โดยมวงเงนกจ�ำนวน 8,500 ลำนบำท แบงเปน 2 วงเงนก โดยวงเงนแรกมจ�ำนวน

6,000 ลำนบำท มก�ำหนดช�ำระดอกเบยเปนรำยเดอน และช�ำระคนเงนตน เปนรำยงวด 6 เดอน จ�ำนวน 16 งวด งวดละ

375 ลำนบำท และงวดสดทำยใหช�ำระเงนตนสวนทเหลอทงจ�ำนวน และตองจำยช�ำระคนเงนตนทงหมดภำยในวนท

25 ธนวำคม 2568 โดยเรมช�ำระงวดแรกในวนท 25 มถนำยน 2561 และวงเงนกทสองมจ�ำนวน 2,500 ลำนบำท มก�ำหนด

ช�ำระดอกเบยเปนรำยเดอน โดยเงนกดงกลำวจะตองช�ำระคนกตอเมอมกำรรบเงนจำกกำรใชสทธซอหนสำมญของบรษทฯ

ตำมใบส�ำคญแสดงสทธ (JAS-W3) และตองจำยช�ำระคนเงนตนและดอกเบยทงหมดภำยในวนท 31 ธนวำคม 2561

โดยวงเงนกยมทงสองค�ำประกนโดยใบส�ำคญแสดงกำรถอหนวยลงทนในJASIFทงจ�ำนวน บญชเงนฝำกออมทรพยทเปดไว

เพอวตถประสงคในกำรส�ำรองกำรช�ำระหนของบรษทฯ นอกจำกนภำยใตสญญำใหสนเชอดงกลำวไดระบขอปฏบตและ

ขอจ�ำกดไวบำงประกำร เชน กำรด�ำรงอตรำสวนทำงกำรเงน กำรด�ำรงอตรำสวนกำรถอหนและกำรกอภำระหนสน

163

Page 165: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

และหำกมกำรรบเงนปนผลจำกJASIF หรอมกำรรบเงนจำกกำรขำยหนวยลงทนJASIF ใหน�ำเงนดงกลำว มำช�ำระหนเงนก

เปนตน ในระหวำงปปจจบน บรษทฯไดช�ำระคนวงเงนกทสองแลวกอนก�ำหนดทงจ�ำนวน

19.3 เงนกยมดงกลำวเปนของเจเอสทซ มก�ำหนดช�ำระดอกเบยทกสนเดอนและช�ำระเงนตนเปนรำยไตรมำสทกสนเดอนมนำคม

มถนำยน กนยำยน ธนวำคม โดยป 2555 - 2557 ช�ำระไตรมำสละ 11 ลำนบำท ป 2558 - 2559 ช�ำระไตรมำสละ

23 ลำนบำท ป 2560 ช�ำระไตรมำสละ 57 ลำนบำท ป 2561 ช�ำระไตรมำสละ 91 ลำนบำท ตอมำในวนท 12 มกรำคม 2560

เจำหนเงนกไดพจำรณำอนมตปรบปรงโครงสรำงหนเงนกยมระยะยำวของเจเอสทซ ซงมก�ำหนดจำยคนตำมสญญำเงนกเดม

ในป 2561 รำยละเอยดกำรปรบปรงโครงสรำงหนสรปไดดงน

1. ขยำยระยะเวลำช�ำระคนออกไปอก 1 ป 9 เดอน (ครบก�ำหนดเดอนกนยำยน 2563)

2. เงอนไขกำรช�ำระหนคน

ป 2560 - 2563 ช�ำระไตรมำสละ 40 ลำนบำท และในเดอนกนยำยน 2563 ใหช�ำระเงนตนสวนทเหลอทงจ�ำนวน

เงนกยมระยะยำวของเจเอสทซค�ำประกนโดยกำรโอนสทธและประโยชนตำมสญญำสมปทำนตำมทกลำวไว ในหมำยเหต

ประกอบงบกำรเงนรวมขอ 9 และค�ำประกนโดยทแอลดท นอกจำกนยงมบรษท จสเทล เนทเวรค จ�ำกด (“จสเทล”)

เขำรวมรบผดชดใชหนอยำงลกหนรวม

20. หนสนตำมสญญำเชำกำรเงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

หนสนตำมสญญำเชำกำรเงน 1,389 239 3 -

หก: ดอกเบยรอกำรตดจ�ำหนำย (95) (17) - -

รวม 1,294 222 3 -

หก: สวนทถงก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป (341) (78) (1) -

หนสนตำมสญญำเชำกำรเงน - สทธจำกสวนทถง

ก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป 953 144 2 -

บรษทฯและบรษทยอยไดท�ำสญญำเชำกำรเงนกบบรษทลสซงเพอเชำยำนพำหนะและระบบรกษำควำมปลอดภย

เครอขำยส�ำหรบใช ในกำรด�ำเนนงำนของกจกำร โดยมก�ำหนดกำรช�ำระคำเชำเปนรำยเดอน อำยของสญญำมระยะเวลำ

โดยเฉลยประมำณ 4 - 5 ป

164

Page 166: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 ภำระผกพนทจะตองจำยคำเชำขนต�ำตำมสญญำเชำกำรเงนมดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

2561 2560

ไมเกน

1 ป 1 - 5 ป รวม

ไมเกน

1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงนขนต�ำทตองจำยทงสน

ตำมสญญำเชำ 384 1,005 1,389 86 153 239

หก: ดอกเบยตำมสญญำเชำกำรเงน

รอกำรตดบญช (43) (52) (95) (8) (9) (17)

มลคำปจจบนของจ�ำนวนเงนขนต�ำ

ทตองจำยทงสนตำมสญญำเชำ 341 953 1,294 78 144 222

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560

ไมเกน

1 ป 1 - 5 ป รวม

ไมเกน

1 ป 1 - 5 ป รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงนขนต�ำทตองจำยทงสน

ตำมสญญำเชำ 1 2 3 - - -

หก: ดอกเบยตำมสญญำเชำกำรเงน

รอกำรตดบญช - - - - - -

มลคำปจจบนของจ�ำนวนเงนขนต�ำ

ทตองจำยทงสนตำมสญญำเชำ 1 2 3 - - -

21. เจำหนคำอปกรณ

บรษทฯและบรษทยอยไดท�ำสญญำซออปกรณจำกบรษททไมเกยวของกน ภำยใตเงอนไขของสญญำซออปกรณดงกลำว

บรษทฯและบรษทยอยจะตองจำยช�ำระคำอปกรณภำยในเวลำ 1-3 ป โดยในระหวำงป บรษทยอยไดโอนสทธ หนำทและ

ควำมรบผดตำงๆทมอยภำยใตสญญำซอขำยบำงฉบบใหแกบรษทฯ ยอดคงคำงของเจำหนดงกลำวของบรษทฯ ค�ำประกน

กำรช�ำระเงนโดยบรษท อควเมนท จ�ำกด และบรษท จสมน อนเตอรเนต จ�ำกด และของบรษทยอยค�ำประกนกำรช�ำระเงน

โดยบรษท อควเมนท จ�ำกด

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

เจำหนคำอปกรณ 7,694 4,465 4,463 -

หก: ดอกเบยรอกำรตดจ�ำหนำย (245) (131) (155) -

รวม 7,449 4,334 4,308 -

หก: สวนทถงก�ำหนดช�ำระภำยในหนงป (5,275) (2,391) (3,115) -

รวมเจำหนคำอปกรณ - สทธจำกสวนทถงก�ำหนด

ช�ำระภำยในหนงป 2,174 1,943 1,193 -

165

Page 167: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

22. ส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน

จ�ำนวนเงนส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนซงเปนเงนชดเชยพนกงำนเมอออกจำกงำนแสดงไดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

ส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนตนป 402 378 31 29

สวนทรบรในก�ำไรหรอขำดทน

ตนทนบรกำรในปจจบน 25 23 2 1

ตนทนดอกเบย 11 10 1 1

สวนทรบรในก�ำไรขำดทนเบดเสรจอน :

(ก�ำไร) ขำดทนจำกกำรประมำณกำรตำม

หลกคณตศำสตรประกนภย

สวนทเกดจำกกำรเปลยนแปลงขอสมมต

ดำนประชำกรศำสตร 11 - 1 -

สวนทเกดจำกกำรเปลยนแปลงขอสมมต

ทำงกำรเงน (27) - (2) -

สวนทเกดจำกกำรปรบปรงจำกประสบกำรณ 81 - 7 -

ผลประโยชนทจำยในระหวำงป (5) (9) - -

ส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนปลำยป 498 402 40 31

บรษทฯและบรษทยอยคำดวำจะจำยช�ำระผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนภำยใน 1 ปขำงหนำเปนจ�ำนวนประมำณ

23 ลำนบำท (2560: 6 ลำนบำท) และเฉพำะของบรษทฯเปนจ�ำนวนประมำณ 1 ลำนบำท (2560: ไมม)

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลยถวงน�ำหนกในกำรจำยช�ำระผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนของบรษทฯ

และบรษทยอยประมำณ 11 ป (2560: 10 ป) และเฉพำะของบรษทฯประมำณ 11 ป (2560: 10 ป)

สมมตฐำนทส�ำคญในกำรประมำณกำรตำมหลกคณตศำสตรประกนภย ณ วนประเมนสรปไดดงน

(หนวย: รอยละตอป)

งบกำรเงนรวม/ งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560

อตรำคดลด 3.25% 2.75%

อตรำกำรขนเงนเดอนในอนำคต 5% 5%

ผลกระทบของกำรเปลยนแปลงสมมตฐำนทส�ำคญตอมลคำปจจบนของภำระผกพนผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 สรปไดดงน

166

Page 168: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

อตรำคดลด

เพมขน 50 เบซสพอยท (3.75%) (25) (22) (2) (1)

ลดลง 50 เบซสพอยท (2.75%) 27 23 2 2

อตรำกำรขนเงนเดอน

เพมขน 100 เบซสพอยท (6.00%) 60 59 4 4

ลดลง 100 เบซสพอยท (4.00%) (52) (51) (4) (4)

เมอวนท 13 ธนวำคม 2561 สภำนตบญญตแหงชำตไดมมตผำนรำงพระรำชบญญตคมครองแรงงำนฉบบใหม ซงกฎหมำย

ดงกลำวอยในระหวำงรอประกำศในรำชกจจำนเบกษำ พระรำชบญญตคมครองแรงงำนฉบบใหมนก�ำหนดอตรำคำชดเชย

เพมเตมกรณนำยจำงเลกจำง ส�ำหรบลกจำงซงท�ำงำนตดตอกนครบ 20 ปขนไปใหมสทธไดรบคำชดเชยไมนอยกวำคำจำง

อตรำสดทำย 400 วน กำรเปลยนแปลงดงกลำวถอเปนกำรแกไขโครงกำรส�ำหรบโครงกำรผลประโยชนหลงออกจำกงำน

และมผลกระทบใหบรษทฯและบรษทยอยมหนสนส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำนเพมขน 160 ลำนบำท

(เฉพำะของบรษทฯ: 13 ลำนบำท) บรษทฯและบรษทยอยจะบนทกผลกระทบจำกกำรเปลยนแปลงดงกลำวโดยรบรตนทน

บรกำรในอดตเปนคำใชจำยทนทในก�ำไรหรอขำดทนของงวดทกฎหมำยดงกลำวมผลบงคบใช

23. ทนจดทะเบยน/ ใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญ

เมอวนท 6 กรกฎำคม 2558 บรษทฯไดมกำรออกและจดสรรใบส�ำคญแสดงสทธ (JAS-W3) จ�ำนวน 3,428.4 ลำนหนวย

ใหแกผถอหนของบรษทฯ ตำมสดสวนกำรถอหนโดยไมคดมลคำ ในอตรำสวน 2.04 หนสำมญเดม (มลคำทตรำไวหนละ

0.50 บำท) ตอใบส�ำคญแสดงสทธ 1 หนวย (2.04:1) ใบส�ำคญแสดงสทธมอำยกำรใชสทธ 5 ป สำมำรถใชสทธซอ

หนสำมญได ในวนท�ำกำรสดทำยของทกๆไตรมำสตลอดอำยของใบส�ำคญแสดงสทธ โดยก�ำหนดกำรใชสทธวนแรกและ

วนสดทำยตรงกบวนท 30 กนยำยน 2558 และ 3 กรกฎำคม 2563 ตำมล�ำดบ ใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญ

1 หนวยมสทธซอหนสำมญ 1 หนซงมรำคำตรำไวหนละ 0.50 บำท ในรำคำกำรใชสทธ 4.30 บำท

บรษทฯมกำรปรบรำคำกำรใชสทธและอตรำกำรใชสทธใบส�ำคญแสดงสทธ (JAS-W3) เมอมกำรอนมตใหจำย

เงนปนผล เพอรกษำผลประโยชนตอบแทนของผถอใบส�ำคญแสดงสทธ ปจจบนรำคำกำรใชสทธอยท 3.667 บำทตอหน

และอตรำกำรใชสทธจำกใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญ 1 หนวย มสทธซอหนสำมญ 1.172 หน โดยผำนกำรอนมต

จำกทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ ครงท 5/2561 เนองมำจำกกำรอนมตใหจำยเงนปนผลระหวำงกำลใหแกผถอหน

ในเดอนธนวำคม 2560 และในป 2561 มกำรใชสทธซอหนสำมญของบรษทฯตำมใบส�ำคญแสดงสทธ (JAS-W3) จ�ำนวนรวม

1,171.6 ลำนหนวย หรอ 1,314.4 ลำนหน และในปปจจบนบรษทฯไดจดทะเบยนเพมทนทช�ำระแลวกบกระทรวงพำณชย

เปนทนทช�ำระแลวจ�ำนวน 657.2 ลำนบำท (หนสำมญจ�ำนวน 1,314.4 ลำนหน มลคำหนละ 0.5 บำท)

นอกจำกนในเดอนธนวำคม 2561 มกำรใชสทธตำมใบส�ำคญแสดงสทธ (JAS-W3) จ�ำนวน 131.3 ลำนหนวย โดยจดสรร

เปนหนสำมญใหมจ�ำนวน 153.9 ลำนหน ซงบรษทฯไดจดทะเบยนเพมทนกบกระทรวงพำณชยในวนท 7 มกรำคม 2562

ดวยเหตนบรษทฯจงไดแสดงกำรใชสทธแปลงสภำพเปนหนดงกลำวจ�ำนวน 564.3 ลำนบำท เปน “เงนรบลวงหนำคำหน”

ในสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวำคม 2561

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯคงเหลอใบส�ำคญแสดงสทธ (JAS-W3) ทยงมไดมกำรใชสทธจ�ำนวน 1,317.1 ลำนหนวย

(2560: 1,940.9 ลำนหนวย)

167

Page 169: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

24. ส�ำรองตำมกฎหมำย

ภำยใตบทบญญตตำมมำตรำ 116 แหงพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ�ำกด พ.ศ. 2535 บรษทฯตองจดสรรก�ำไรสทธประจ�ำป

สวนหนงไวเปนทนส�ำรองไมนอยกวำรอยละ 5 ของก�ำไรสทธประจ�ำปหกดวยยอดขำดทนสะสมยกมำ (ถำม) จนกวำทนส�ำรอง

นจะมจ�ำนวนไมนอยกวำรอยละ 10 ของทนจดทะเบยน ส�ำรองตำมกฎหมำยดงกลำวไมสำมำรถน�ำไปจำยเงนปนผลได

ภำยใตบทบญญตของมำตรำ 1202 แหงประมวลกฎหมำยแพงและพำณชย บรษทยอยทจดตงขนตำมกฎหมำยไทยตอง

จดสรรทนส�ำรองตำมกฎหมำยไมนอยกวำรอยละ 5 ของจ�ำนวนผลก�ำไรซงบรษทท�ำมำหำไดทกครำวทจำยเงนปนผลจนกวำ

ทนส�ำรองนนจะมจ�ำนวนไมนอยกวำรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนของบรษท ส�ำรองตำมกฎหมำยดงกลำวไมสำมำรถน�ำ

ไปหกกบขำดทนสะสมและไมสำมำรถน�ำไปจำยเงนปนผลได

25. คำใชจำยตำมลกษณะ

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

คำเชำโครงขำยโทรคมนำคม 5,307 5,508 - -

คำเสอมรำคำและคำตดจ�ำหนำย 4,450 3,687 16 16

เงนเดอนและคำแรงและผลประโยชนอนของ

พนกงำน 2,548 2,623 117 114

คำธรรมเนยมในกำรประกอบกจกำรโทรคมนำคม 716 770 - -

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำร

กลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ 613 12 613 12

คำไฟฟำ 439 429 2 2

ตนทนของสนคำทจ�ำหนำย 410 421 - -

คำใชจำยสงเสรมกำรขำย 341 285 - -

คำซอมแซมและบ�ำรงรกษำ 306 423 - -

คำเชำจำยตำมสญญำเชำด�ำเนนงำน 274 251 5 5

หนสงสยจะสญและหนสญ 231 225 - -

คำธรรมเนยมทปรกษำ 175 58 137 21

26. ภำษเงนได

คำใชจำยภำษเงนไดส�ำหรบปสรปไดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560 2561 2560

ภำษเงนไดนตบคคลส�ำหรบป 195 201 - -

ภำษเงนไดรอกำรตดบญชจำกกำรเกดผลแตกตำง

ชวครำวและกำรกลบรำยกำรผลแตกตำงชวครำว 311 313 - -

ภำษเงนไดทแสดงอยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ 506 514 - -

168

Page 170: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงนระหวำงคำใชจำยภำษเงนไดกบผลคณของก�ำไรทำงบญชกบอตรำภำษทใชส�ำหรบปสำมำรถ

แสดงไดดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

2561 2560

ก�ำไรทำงบญชกอนภำษเงนไดนตบคคล 5,436 3,237

อตรำภำษเงนไดนตบคคล รอยละ 20 รอยละ 20

ก�ำไรทำงบญชกอนภำษเงนไดนตบคคลคณอตรำภำษ 1,087 647

ผลกระทบทำงภำษของรำยไดและคำใชจำยทไมถอเปนรำยไดหรอคำใชจำยทำงภำษ:

กำรสงเสรมกำรลงทน (หมำยเหต 27) (111) (138)

สวนแบงก�ำไรจำกเงนลงทนในบรษทรวม (180) (219)

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำยเงนลงทนในJASIF (หมำยเหต 12) (698) -

คำใชจำยทมสทธหกไดเพมขน (4) -

คำใชจำยตองหำม 35 31

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชทไมไดบนทกในงบกำรเงน

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ 123 2

ขำดทนทำงภำษปปจจบน 79 197

ผลขำดทนทำงภำษของปกอนทน�ำมำลดคำใชจำยภำษเงนได (14) (4)

ผลกระทบจำกกำรตดรำยกำรระหวำงกน 189 -

อนๆ - (2)

ภำษเงนไดทแสดงอยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ 506 514

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

2561 2560

ก�ำไรทำงบญชกอนภำษเงนไดนตบคคล 4,039 3,492

อตรำภำษเงนไดนตบคคล รอยละ 20 รอยละ 20

ก�ำไรทำงบญชกอนภำษเงนไดนตบคคลคณอตรำภำษ 808 698

ผลกระทบทำงภำษของรำยไดและคำใชจำยทไมถอเปนรำยไดหรอคำใชจำยทำงภำษ:

เงนปนผลรบจำกบรษทยอย (660) (395)

เงนปนผลรบจำกบรษทรวม (258) (334)

คำใชจำยตองหำม 1 1

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชทไมไดบนทกในงบกำรเงน

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ 123 2

ขำดทนทำงภำษปปจจบน - 27

ผลขำดทนทำงภำษของปกอนทน�ำมำลดคำใชจำยภำษเงนได (14) -

อนๆ - 1

ภำษเงนไดทแสดงอยในงบก�ำไรขำดทนเบดเสรจ - -

169

Page 171: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

สวนประกอบของสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญชประกอบดวยรำยกำรดงตอไปน

(หนวย: ลำนบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงนรวม

ก�ำไรหรอขำดทนในงบก�ำไรขำดทน

เบดเสรจรวม

ณ วนท 31 ธนวำคม ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม

2561 2560 2561 2560

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช

คำเผอหนสงสยจะสญ 96 82 (14) (12)

ส�ำรองกำรประกนรำยไดคำเชำ 2,485 2,810 325 293

ส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน 92 76 (6) (5)

ส�ำรองคำขออนญำตพำดสำยเสนใยแกวน�ำแสง 49 55 6 37

ประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ 60 60 - -

ภำษเงนไดรอกำรตดบญชจำกกำรเกด

ผลแตกตำงชวครำวและกำรกลบรำยกำร

ผลแตกตำงชวครำว 311 313

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช 2,782 3,083

(หนวย: ลำนบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงนเฉพำะกจกำร

ก�ำไรหรอขำดทนในงบก�ำไรขำดทน

เบดเสรจเฉพำะกจกำร

ณ วนท 31 ธนวำคม ส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม

2561 2560 2561 2560

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช

ส�ำรองผลประโยชนระยะยำวของพนกงำน 6 6 - -

ประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ 60 60 - -

ภำษเงนไดรอกำรตดบญชจำกกำรเกด

ผลแตกตำงชวครำวและกำรกลบรำยกำร

ผลแตกตำงชวครำว - -

สนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช 66 66

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯและบรษทยอยมรำยกำรผลแตกตำงชวครำวทใชหกภำษและขำดทนทำงภำษทยงไม

ได ใชจ�ำนวน 4,835 ลำนบำท (2560: 3,060 ลำนบำท) และเฉพำะของบรษทฯ 815 ลำนบำท (2560: 263 ลำนบำท)

ทบรษทฯและบรษทยอยไมไดบนทกสนทรพยภำษเงนไดรอกำรตดบญช เนองจำกบรษทฯและบรษทยอยพจำรณำแลวเหน

วำบรษทฯและบรษทยอยอำจไมมก�ำไรทำงภำษในอนำคตเพยงพอทจะน�ำผลแตกตำงชวครำวและขำดทนทำงภำษทยงไม

ได ใชขำงตนมำใชประโยชนได

ผลขำดทนทำงภำษทยงไมได ใชของบรษทฯและบรษทยอยมจ�ำนวนเงน 2,518 ลำนบำท (2560: 2,266 ลำนบำท) ซง

จะทยอยสนสดระยะเวลำกำรใหประโยชนภำยในป 2562 - 2566 (2560: ป 2561 - 2565) และเฉพำะของบรษทฯ

จ�ำนวน 178 ลำนบำท (2560: 248 ลำนบำท) ซงจะทยอยสนสดระยะเวลำกำรใหประโยชนภำยในป 2564 - 2565

(2560: ป 2564 - 2565)

170

Page 172: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

27. กำรสงเสรมกำรลงทน

บรษท อน คลำวด จ�ำกด (“ไอซ”) ไดรบสทธพเศษทำงภำษจำกคณะกรรมกำรสงเสรมกำรลงทนในกจกำรซอฟตแวรตำม

บตรสงเสรมกำรลงทนเลขท 2200(7)/2554 เมอวนท 29 กนยำยน 2554 ภำยใตเงอนไขตำงๆ ทก�ำหนดไวในบตรสงเสรม

กำรลงทนสทธพเศษดงกลำวรวมถงกำรไดรบยกเวนภำษเงนไดนตบคคลส�ำหรบก�ำไรทไดจำกกำรประกอบกจกำรทไดรบ

กำรสงเสรมเปนระยะเวลำ 8 ป นบแตวนทเรมมรำยไดจำกกำรประกอบกจกำรนน (วนท 31 พฤษภำคม 2555)

ในป 2561 ไอซมรำยไดทไดรบกำรสงเสรมกำรลงทนเปนจ�ำนวน 610 ลำนบำท (2560: 747 ลำนบำท)

28. ธรกรรมกองทนรวมโครงสรำงพนฐำน

ในเดอนกมภำพนธ 2558 บรษทฯและทรปเปลทไดเขำท�ำสญญำกบJASIF โดยมรำยละเอยดโดยสรปในสำระส�ำคญ

ดงตอไปน

ก) สญญำซอขำยทรพยสน

ทรปเปลทไดเขำท�ำสญญำซอขำยทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงกบJASIFเปนจ�ำนวนเงน 55,000 ลำนบำท ทรปเปลท

ตองสงมอบเสนใยแกวน�ำแสงทงหมดประมำณ 980,000 คอรกโลเมตร โดยทรปเปลทจะสงมอบเสนใยแกวน�ำแสง

ในวนเขำท�ำสญญำเปนจ�ำนวนไมนอยกวำ 800,000 คอรกโลเมตร (คดเปนมลคำ 45,527 ลำนบำท) และจะทยอยสง

มอบเสนใยแกวน�ำแสงในอนำคตอกประมำณ 180,000 คอรกโลเมตร (คดเปนมลคำ 9,473 ลำนบำท) ภำยใน 2 ป

ในเดอนพฤศจกำยน 2559 ทรปเปลทไดน�ำสงทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงใหแกJASIFครบถวนตำมสญญำแลวรวม

เปนจ�ำนวนทงสน 980,500 คอรกโลเมตร

ข) สญญำเชำหลก

ทรปเปลทไดเขำท�ำสญญำเชำเสนใยแกวน�ำแสงกบJASIFจ�ำนวนรอยละ 80 ของทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสง

ทงหมดททรปเปลทขำยและสงมอบทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงใหแกJASIF ซงประกอบดวยทรพยสนเสนใย

แกวน�ำแสงจ�ำนวนรอยละ 80 ของทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงในปจจบนทงหมดทJASIFไดรบมอบตำมสญญำซอ

ขำยทรพยสน และทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงในอนำคตจ�ำนวนรอยละ 80 ของทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงใน

อนำคตทงหมดทJASIFไดรบมอบตำมสญญำซอขำยทรพยสนเปนระยะเวลำกำรเชำประมำณ 11 ป (สนสดในวนท

22 กมภำพนธ 2569) ดวยอตรำคำเชำ 425 บำทตอคอรกโลเมตรตอเดอนจนถงวนท 31 ธนวำคม 2558 และ

จะปรบขนทกวนท 1 มกรำคมของทกป ตำมอตรำกำรเปลยนแปลงของดชนรำคำผบรโภค (CPI) ทประกำศโดย

กระทรวงพำณชย แตไมเกนรอยละ 3 ตอป ทรปเปลทตกลงทจะช�ำระคำเชำลวงหนำส�ำหรบกำรเชำ 3 เดอนสดทำย

ใหแกJASIFในวนถงก�ำหนดช�ำระคำเชำงวดแรกรวมเปนเงนไมนอยกวำ 816 ลำนบำท ทงนทรปเปลทจะตอง

รบผดชอบในกำรจำยช�ำระคำขออนญำตพำดสำยเสนใยแกวน�ำแสงทจะเกดขนในอนำคตส�ำหรบทรพยสนดงกลำว

ค) สญญำประกนรำยไดคำเชำ

JASIFสำมำรถน�ำทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงจ�ำนวนรอยละ 20 ของทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงทงหมดออกใหผอน

เชำใชได ทงนหำกไมมผ ใดเชำทรพยสนดงกลำว ทรปเปลทตกลงเชำใชและช�ำระคำเชำใชทรพยสนเสนใยแกวน�ำ

แสงดงกลำวตำมขอตกลงของสญญำเพอเปนกำรประกนรำยไดใหแกJASIFเปนระยะเวลำ 3 ป และJASIFสำมำรถ

ตออำยสญญำประกนรำยไดคำเชำไดอกครงละ 3 ป จนกวำจะครบอำยของสญญำเชำหลก ดวยอตรำคำเชำ

750 บำทตอคอรกโลเมตรตอเดอนจนถงวนท 31 ธนวำคม 2558 และจะปรบขนทกวนท 1 มกรำคมของทกป

ตำมอตรำกำรเปลยนแปลงของดชนรำคำผบรโภค (CPI) ทประกำศโดยกระทรวงพำณชย แตไมเกนรอยละ 3 ตอป

171

Page 173: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ง) สญญำบรหำรดแลและบ�ำรงทรพยสน

JASIFไดแตงตงใหทรปเปลทเปนผ ใหบรกำรในกำรซอมแซมบ�ำรงรกษำและบรหำรจดกำรทรพยสนเสนใยแกว

น�ำแสง โดยJASIFตกลงจะช�ำระคำบรกำรรำยเดอนใหแกทรปเปลทในอตรำ 200 บำทตอคอรกโลเมตรตอปจนถง

วนท 31 ธนวำคม 2558 และจะปรบขนทกวนท 1 มกรำคมของทกป โดยปรบเพมขนรอยละ 3 ตอป โดยสญญำ

นจะสนสดวนท 22 กมภำพนธ 2569 หรอวนเลกสญญำเชำหลก

จ) สญญำใหบรกำรจดหำผเชำทรพยสน

ทรปเปลทตกลงเปนผด�ำเนนกำรจดหำผเชำทรพยสนรำยอนส�ำหรบทรพยสนในสวนรอยละ 20 ของทรพยสน

เสนใยแกวน�ำแสงทงหมดของJASIF (“ทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงสวนรอง”) หำกมผเชำรำยอนสนใจเชำทรพยสน

สวนน JASIFสำมำรถด�ำเนนกำรใหเชำตอได โดยทรปเปลทตกลงสละสทธกำรใชทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสง

ดงกลำวโดยทนททJASIFบรรลขอตกลงกบผเชำรำยอน JASIFตกลงช�ำระคำตอบแทนใหแกทรปเปลทรอยละ 25

ของจ�ำนวนผลตำงของคำเชำททรปเปลทไดรบจำกผเชำรำยใดๆส�ำหรบกำรเชำทรพยสนในสวนของทรพยสน

เสนใยแกวน�ำแสงสวนรองตลอดระยะเวลำ 3 ป ททรปเปลทเปนผ ใหบรกำรจดหำผเชำตำมสญญำน หกดวยผลรวม

ของคำเชำททรปเปลทตองช�ำระใหแกJASIFตำมสญญำประกนรำยไดคำเชำตลอดระยะเวลำ 3 ปททรปเปลทเปน

ผเชำทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงสวนรอง สญญำนมระยะเวลำ 3 ป และJASIFสำมำรถตออำยสญญำไดอกครงละ 3 ป

กำรตออำยของสญญำจะตองไมเกนก�ำหนดอำยใบอนญำตประกอบกจกำรโทรคมนำคมแบบทสำมของทรปเปลท

ฉ) สญญำกยมเงน

ทรปเปลทตกลงใหJASIFกยมเงนเปนจ�ำนวน 3,850 ลำนบำท ซงเปนจ�ำนวนเงนเทำกบภำษมลคำเพมของรำคำ

ซอขำยทรพยสน โดยมอตรำดอกเบยรอยละ 2 ตอป

ในเดอนมกรำคม 2559 ทรปเปลทไดรบช�ำระคนเงนกยมจำกJASIFเตมจ�ำนวนแลว

ช) สญญำขอตกลงด�ำเนนกำร

สญญำขอตกลงด�ำเนนกำรระบใหบรษทฯจะตองด�ำรงสดสวนกำรถอหนวยลงทนในJASIFในสดสวนรอยละ 33.33

ของจ�ำนวนหนวยลงทนทงหมดในJASIF (“หนวยลงทนเรมแรก”) โดยภำยในรอบระยะเวลำ 3 ปแรก บรษทฯจะ

ตองไมขำย โอน หรอจ�ำหนำยไปซงหนวยลงทนเรมแรก เวนแตจะไดรบควำมยนยอมเปนหนงสอจำกJASIF และใน

ชวงตงแตปท 4 ถงปท 6 จะตองไมขำย โอน หรอจ�ำหนำยไปซงหนวยลงทนในJASIF จนท�ำใหสดสวนกำรถอหนวย

ลงทนนอยกวำรอยละ 19 ของจ�ำนวนหนวยลงทนทงหมดทจ�ำหนำยในครงแรก เวนแตจะไดรบควำมยนยอมเปน

หนงสอจำกJASIF และบรษทฯและบรษทในกลมของบรษทฯจะตองด�ำรงสดสวนกำรถอหนในทรปเปลทและบรษท

ทรปเปลท อนเทอรเนต จ�ำกด (“ทททไอ”) ไมต�ำกวำรอยละ 76 อกทงทรปเปลทจะตองด�ำรงอตรำสวนทำงกำรเงน

เชน อตรำสวนหนสนหมนเวยนตอทน อตรำสวนหนสนตอทน และอตรำสวนทำงกำรเงนในกำรจำยเงนปนผลตำมท

ก�ำหนดในสญญำ เปนตน นอกจำกนทรปเทลทและทททไอจะตองมหนสนตำมค�ำนยำมทก�ำหนดในสญญำ ณ ขณะใด

ขณะหนงไมเกนตำมทระบไว ในสญญำ

เมอวนท 27 มถนำยน 2560 JASIFไดขอแจงตอสญญำประกนรำยไดคำเชำและสญญำใหบรกำรจดหำผเชำทรพย

สนกบทรปเปลทเปนระยะเวลำ 3 ป นบตงแตวนสนสดสญญำของทงสองสญญำ โดยสญญำดงกลำวเรมในวนท

11 กมภำพนธ 2561

เมอวนท 11 พฤษภำคม 2561 ทประชมวสำมญผถอหนของบรษทฯ มมตอนมตใหทรปเปลทจ�ำหนำยทรพยสน

เสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมจ�ำนวนไมเกน 980,000 คอรกโลเมตรใหแกJASIFโดยรำคำทจ�ำหนำยอยทประมำณ

50,000 - 70,000 ลำนบำท (ทงน รำคำขำยสดทำยจะเปนไปตำมททรปเปลทและJASIFจะตกลงรวมกน) และอนมต

ใหเขำท�ำสญญำเชำและสญญำประกนรำยไดคำเชำส�ำหรบทรพยสนเสนใยแกวน�ำแสงสวนเพมดงกลำวขำงตน

172

Page 174: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

และอนมตกำรจองซอหนวยลงทนทออกใหมของJASIF เพอทบรษทฯจะไดถอครองหนวยลงทนของJASIFเปน

จ�ำนวนอยำงนอยรอยละ 25 ของจ�ำนวนหนวยลงทนทออกและจ�ำหนำยแลวทงหมดของJASIF

29. ก�ำไรตอหน

ก�ำไรตอหนขนพนฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบปทเปนของผถอหนของบรษทฯ (ไมรวมก�ำไรขำดทนเบดเสรจอน)

ดวยจ�ำนวนถวเฉลยถวงน�ำหนกของหนสำมญทถอโดยบคคลภำยนอกทออกอยในระหวำงป

ก�ำไรตอหนปรบลดค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรบปทเปนของผถอหนของบรษทฯ (ไมรวมก�ำไรขำดทนเบดเสรจอน)

ดวยผลรวมของจ�ำนวนถวเฉลยถวงน�ำหนกของหนสำมญทออกอยในระหวำงปกบจ�ำนวนถวเฉลยถวงน�ำหนกของหนสำมญ

ทบรษทฯอำจตองออกเพอแปลงหนสำมญเทยบเทำปรบลดทงสนใหเปนหนสำมญ โดยสมมตวำไดมกำรแปลงเปนหนสำมญ

ณ วนตนปหรอ ณ วนออกหนสำมญเทยบเทำ

ก�ำไรตอหนขนพนฐำนและก�ำไรตอหนปรบลดแสดงกำรค�ำนวณไดดงน

งบกำรเงนรวม

ก�ำไรส�ำหรบป

จ�ำนวนหนสำมญ

ถวเฉลยถวงน�ำหนก ก�ำไรตอหน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลำนบำท) (ลำนบำท) (ลำนหน) (ลำนหน) (บำท) (บำท)

ก�ำไรตอหนขนพนฐำน

ก�ำไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทใหญ 4,913 2,693 7,759 6,456 0.63 0.42

ผลกระทบของหนสำมญเทยบเทำปรบลด

ใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญทออก

ใหกบผถอหนเดม - - 665 1,653

ก�ำไรตอหนปรบลด

ก�ำไรทเปนของผถอหนสำมญสมมตวำมกำรใชสทธ

ซอหนสำมญจำกใบส�ำคญแสดงสทธ 4,913 2,693 8,424 8,109 0.58 0.33

งบกำรเงนเฉพำะกจกำร

ก�ำไรส�ำหรบป

จ�ำนวนหนสำมญ

ถวเฉลยถวงน�ำหนก ก�ำไรตอหน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลำนบำท) (ลำนบำท) (ลำนหน) (ลำนหน) (บำท) (บำท)

ก�ำไรตอหนขนพนฐำน

ก�ำไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทใหญ 4,039 3,492 7,759 6,456 0.52 0.54

ผลกระทบของหนสำมญเทยบเทำปรบลด

ใบส�ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญทออก

ใหกบผถอหนเดม - - 665 1,653

ก�ำไรตอหนปรบลด

ก�ำไรทเปนของผถอหนสำมญสมมตวำมกำรใชสทธ

ซอหนสำมญจำกใบส�ำคญแสดงสทธ 4,039 3,492 8,424 8,109 0.48 0.43

173

Page 175: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

30. สวนงำนด�ำเนนงำน

ขอมลสวนงำนด�ำเนนงำนทน�ำเสนอนสอดคลองกบรำยงำนภำยในของบรษทฯทผมอ�ำนำจตดสนใจสงสดดำนกำรด�ำเนนงำน

ไดรบและสอบทำนอยำงสม�ำเสมอเพอใชในกำรตดสนใจในกำรจดสรรทรพยำกรใหกบสวนงำนและประเมนผลกำรด�ำเนนงำน

ของสวนงำน

เพอวตถประสงคในกำรบรหำรงำน บรษทฯและบรษทยอยจดโครงสรำงองคกรเปนหนวยธรกจตำมประเภทของกำรบรกำร

บรษทฯและบรษทยอยมสวนงำนทรำยงำนทงสน 4 สวนงำน ดงน

1) สวนงำนกำรใหบรกำรอนเทอรเนตควำมเรวสง

2) กำรใหบรกำรโครงขำยโทรคมนำคม

3) สวนงำนจดหำ ออกแบบ และวำงระบบสอสำรและโทรคมนำคม

4) สวนงำนอน

ผมอ�ำนำจตดสนใจสงสดสอบทำนผลกำรด�ำเนนงำนของแตละหนวยธรกจแยกจำกกนเพอวตถประสงคในกำรตดสนใจ

เกยวกบกำรจดสรรทรพยำกรและกำรประเมนผลกำรปฏบตงำน บรษทฯและบรษทยอยประเมนผลกำรปฏบตงำนของ

สวนงำนโดยพจำรณำจำกก�ำไรหรอขำดทนจำกกำรด�ำเนนงำนซงวดมลคำโดยใชเกณฑเดยวกบทใช ในกำรวดก�ำไรหรอ

ขำดทนจำกกำรด�ำเนนงำนในงบกำรเงน

กำรบนทกบญชส�ำหรบรำยกำรระหวำงสวนงำนทรำยงำนเปนไปในลกษณะเดยวกบกำรบนทกบญชส�ำหรบรำยกำรธรกจ

กบบคคลภำยนอก

รำยไดระหวำงสวนงำนถกตดออกจำกงบกำรเงนรวมแลว

174

Page 176: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ขอมลรำยไดและก�ำไรของสวนงำนของบรษทฯและบรษทยอยส�ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 มดงตอไปน

(ห

นวย: ลำนบำท)

สวนงำนกำรให

บรกำรอนเทอรเนต

ควำมเรวสง

สวนงำนกำรใหบรกำร

โครงขำยโทรคมนำคม

สวนงำนจดหำ ออกแบบ

และวำงระบบสอสำร

และโทรคมนำคม

สวนงำนอนๆ

กำรตดรำยกำรบญ

ระหวำงกน

งบกำรเงนรวม

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

รำยไดจำกกำรขำยและกำรบรกำร

รำยไดจำกภำยนอก

16,916

16,310

899

948

34

29

146

145

--

17,995

17,432

รำยไดระหวำงสวนงำน

2,493

30

1,001

989

101

63

160

155

(3,755)

(1,237)

--

รำยไดทงสน

19,409

16,340

1,900

1,937

135

92

306

300

(3,755)

(1,237)

17,995

17,432

ก�ำไร (ข

ำดทน) จำกกำรด�ำเนนงำนตำมสวนงำน

6,473

6,201

246

197

21

6(1

1)

(3)

6,729

6,401

รำยไดและคำใชจำยทไมไดปนสวน:

ก�ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทรวม

3,650

-

รำยไดอน

450

301

ก�ำไรจำกอตรำแลกเปลยน

48

555

คำใชจำยในกำรขำยและกำรบรกำร

(1,279)

(1,299)

คำใชจำยในกำรบรหำร

(3,473)

(2,888)

ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณ

กำรหนสนจำกกำรกลบ

ค�ำพพำกษำของศำลฎกำ

(613)

(12)

หนสงสยจะสญ

และหนสญ

(231)

(225)

สวนแบงก�ำไรจำกเงนลงทนในบรษทรวม

899

1,096

คำใชจำยทำงกำรเงน

(744)

(693)

ภำษเงนได

(506)

(514)

สวนของผมสวนไดเส

ยทไมมอ�ำนำจควบคมของบรษทยอย

(17)

(29)

ก�ำไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ

4,913

2,693

175

Page 177: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ขอมลเกยวกบเขตภมศำสตร

บรษทฯและบรษทยอยด�ำเนนธรกจในเขตภมศำสตรเดยว คอประเทศไทย ดงนนรำยไดและสนทรพยทแสดงอยในงบกำรเงน

จงถอเปนกำรรำยงำนตำมเขตภมศำสตรแลว

ขอมลเกยวกบลกคำรำยใหญ

ในป 2561 และ 2560 บรษทฯและบรษทยอยไมมรำยไดจำกลกคำรำยใดทมมลคำเทำกบหรอมำกกวำรอยละ 10 ของ

รำยไดของกจกำร

31. กองทนส�ำรองเลยงชพ

บรษทฯ บรษทยอย และพนกงำนของบรษทฯและบรษทยอยไดรวมกนจดตงกองทนส�ำรองเลยงชพขนตำมพระรำชบญญต

กองทนส�ำรองเลยงชพ พ.ศ. 2530 โดยบรษทฯ บรษทยอย และพนกงำนจะจำยสมทบเขำกองทนเปนรำยเดอนในอตรำ

รอยละ 3 ถงรอยละ 8 ของเงนเดอน และจะจำยใหแกพนกงำนเมอพนกงำนนนออกจำกงำนตำมระเบยบวำดวยกองทน

ของบรษทฯและบรษทยอย กองทนส�ำรองเลยงชพนบรหำรโดยบรษทหลกทรพยจดกำรกองทนรวม บวหลวง จ�ำกด

ในระหวำงป 2561 บรษทฯและบรษทยอยรบรเงนสมทบดงกลำวเปนคำใชจำยจ�ำนวน 90 ลำนบำท (2560: 86 ลำนบำท)

และเฉพำะของบรษทฯจ�ำนวน 7 ลำนบำท (2560: 6 ลำนบำท)

32. เงนปนผลจำย

เงนปนผล อนมตโดยเงนปนผลจำย

(ลำนบำท)

เงนปนผลจำยตอหน

(บำท)

เงนปนผลประจ�ำป 2560 ทประชมสำมญผถอหน

เมอวนท 30 เมษำยน 2561 1,484 0.20

เงนปนผลระหวำงกำลจำกก�ำไรสะสม

ณ วนท 31 มนำคม 2561

ทประชมคณะกรรมกำร

เมอวนท 7 มถนำยน 2561 2,309 0.30

รวมเงนปนผลส�ำหรบป 2561 3,793 0.50

เงนปนผลประจ�ำป 2559 ทประชมสำมญผถอหน

เมอวนท 27 เมษำยน 2560 1,565 0.25

เงนปนผลระหวำงกำลจำกก�ำไรสะสม

ณ วนท 30 มถนำยน 2560

ทประชมคณะกรรมกำร

เมอวนท 9 สงหำคม 2560 1,299 0.20

เงนปนผลระหวำงกำลจำกก�ำไรสะสม

ณ วนท 30 กนยำยน 2560

ทประชมคณะกรรมกำร

เมอวนท 10 พฤศจกำยน 2560 1,000 0.15

รวมเงนปนผลส�ำหรบป 2560 3,864 0.60

33. ภำระผกพนและหนสนทอำจเกดขน

33.1 ภำระผกพนเกยวกบรำยจำยฝำยทน

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 บรษทฯและบรษทยอยมรำยจำยฝำยทนทเกยวของกบกำรซออปกรณจ�ำนวน 9 ลำนเหรยญ

สหรฐอเมรกำและ 78 ลำนบำท (2560: 96 ลำนเหรยญสหรฐอเมรกำและ 834 ลำนบำท) และเฉพำะของบรษทฯเปน

จ�ำนวน 1 ลำนเหรยญสหรฐอเมรกำและ 25 ลำนบำท (2560: ไมม)

176

Page 178: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

33.2 ภำระผกพนเกยวกบสญญำเชำด�ำเนนงำนและสญญำบรกำร

บรษทยอยไดเขำท�ำสญญำเชำด�ำเนนงำนทเกยวของกบกำรเชำทดน อำคำร พนทในอำคำร อปกรณและคำบรกำรอนๆ

อำยของสญญำมระยะเวลำตงแต 1 ถง 11 ป

ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 และ 2560 บรษทยอยมจ�ำนวนเงนขนต�ำทตองจำยในอนำคตทงสนภำยใตสญญำเชำด�ำเนนงำน

และสญญำบรกำรทบอกเลกไมได ดงน

(หนวย: ลำนบำท)

งบกำรเงนรวม

2561 2560

จำยช�ำระ

ภำยใน 1 ป 4,481 4,459

มำกกวำ 1 ป แตไมเกน 5 ป 18,164 17,960

มำกกวำ 5 ป 10,195 14,837

33.3 ภำระผกพนเกยวกบสญญำใหบรกำรระยะยำว

ทรปเปลทมภำระผกพนทจะตองจำยคำเชำและใหบรกำรแกJASIF ตำมเกณฑและเงอนไขทกลำวไวในหมำยเหตประกอบ

งบกำรเงนรวมขอ 28

33.4 กำรค�ำประกน

ก) บรษทฯและบรษทยอยมภำระผกพนจำกกำรทธนำคำรและสถำบนกำรเงนออกหนงสอค�ำประกนกำรประมลงำนและ

กำรปฏบตตำมสญญำเปนจ�ำนวนเงนประมำณ 330 ลำนบำท ในนำมของบรษทฯและบรษทยอย (2560: 312 ลำนบำท)

และเฉพำะของบรษทฯเปนจ�ำนวน 3 ลำนบำท (2560: 3 ลำนบำท)

ข) บรษทฯมภำระผกพนในกำรค�ำประกนหนงสอค�ำประกนทออกโดยธนำคำรในนำมของบรษทยอยเปนจ�ำนวนเงนรวม

3 ลำนบำท (2560: 3 ลำนบำท)

ค) บรษทยอยมภำระผกพนตำมเลตเตอรออฟเครดตกบผขำยในประเทศและตำงประเทศเปนจ�ำนวนเงนรวมประมำณ

4 ลำนเหรยญสหรฐอเมรกำ (2560: 4 ลำนเหรยญสหรฐอเมรกำ)

33.5 บรษท ท.เจ.พ. เอนจเนยรง จ�ำกด (“ทเจพ”) ไดท�ำสญญำจำงเหมำ (Turn-Key) กบบรษทคสญญำแหงหนงทเจพมภำระ

ผกพนทจะตองสงมอบงำนใหกบบรษทคสญญำดงกลำวตำมระยะเวลำทก�ำหนดในสญญำ โดยจะตองสงมอบภำยในวนท

29 ธนวำคม 2549 จนถงปจจบนทเจพไมสำมำรถสงมอบงำนดงกลำวไดตำมก�ำหนดระยะเวลำเนองจำกเหตของควำม

ลำชำซงเกดจำกกำรสงมอบพนทของหนวยงำนทเกยวของมควำมลำชำ โดยบรษทคสญญำมสทธทจะคดคำปรบลำชำตำม

สญญำจำกทเจพเปนรำยวนในอตรำรอยละ 0.2 ของวงเงนตำมสญญำ (31 ลำนบำท) อยำงไรกตำมผบรหำรของทเจพ

อยในระหวำงกำรขอแกไขสญญำเพอลดเนองำนกบคสญญำ ซงผบรหำรของทเจพเชอวำจะสำมำรถแกไขสญญำเพอลด

เนองำนได และจะสำมำรถปดโครงกำรไดโดยมคำปรบเกดขนอยำงไมมสำระส�ำคญ

33.6 ภำยหลงจำกทศำลลมละลำยกลำงไดมค�ำสงเหนชอบแผนฟนฟกจกำรของบรษทฯ (“แผนฯ”) ในวนท 7 สงหำคม 2546

บรษทฯไดปฏบตตำมขอก�ำหนดของแผนฯครบถวน ศำลลมละลำยกลำงจงมค�ำสงยกเลกกำรฟนฟกจกำรของบรษทฯในวนท

14 กนยำยน 2549 อยำงไรกตำม มเจำหนบำงรำยไดยนค�ำรองคดคำนในบำงประเดนตอศำลฎกำในระหวำงกระบวนกำร

ฟนฟกจกำรของบรษทฯ

177

Page 179: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ตอมำในวนท 19 สงหำคม 2556 ศำลลมละลำยกลำงไดอำนค�ำพพำกษำของศำลฎกำ ซงไมเหนชอบดวยแผนฯ และให

ยกเลกค�ำสงใหฟนฟกจกำรของศำลลมละลำยกลำง จำกเหตกำรณดงกลำวท�ำใหสทธเรยกรองของเจำหนทมตอบรษทฯ

ในฐำนะลกหนกลบไปเปนเชนเดมดงทเปนอยกอนวนทศำลมค�ำสงใหฟนฟกจกำรบรษทฯและทปรกษำกฎหมำยไดรวมกน

ประเมนผลกระทบในเบองตน และพบวำบรษทฯอำจมภำระเพมเตมจำกเหตกำรณนเปนจ�ำนวนมำกทสดไมเกน 1,343

ลำนบำท โดยจ�ำนวนดงกลำวไมรวมดอกเบยทอำจมขนหำกมกำรฟองรองจำกเจำหนในอนำคต ทงนกำรทบรษทฯ จะตอง

ช�ำระหนใหแกเจำหนรำยหนงรำยใดหรอไมเพยงใดนนจะขนอยกบวำมเจำหนมำแสดงตนและแสดงสทธของตนจนบรษทฯ

เชอวำเปนเจำหนตำมจ�ำนวนทกลำวอำงแลวหรอไมเทำนน

ตอมำในเดอนสงหำคม 2557 บรษทบรหำรสนทรพยและสถำบนกำรเงนรวมหำรำยไดยนค�ำฟองตอศำลทรพยสนทำง

ปญญำและกำรคำระหวำงประเทศกลำง (“ศำลทรพยสนทำงปญญำฯ”) เรยกรองใหบรษทฯ ช�ำระเงนตำมสญญำเงนก

สญญำค�ำประกน และสญญำปรบปรงโครงสรำงหนเปนเงนจ�ำนวนรวม 526 ลำนบำท 25 ลำนเหรยญสหรฐฯ และ 1,736

ลำนเยนญปน (ณ วนท 31 ธนวำคม 2561 เทยบเทำจ�ำนวนประมำณ 1,856 ลำนบำท) โดยเปนสวนของเงนตนจ�ำนวน

1,113 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน 743 ลำนบำท บรษทฯไดประเมนเงอนไขของกำรบนทกบญชจำกเหตกำรณน และ

เหนวำบรษทฯควรตองบนทกประมำณกำรหนสนเมอมกำรยนฟองตอศำล อยำงไรกตำมมโจทกสองรำยทเปนผรบโอนสทธ

เรยกรองมำจำกเจำหนเดมหลำยรำย โดยรำยหนงมไดมชอปรำกฏอยในค�ำขอรบช�ำระหนในกำรฟนฟกจกำรของบรษทฯ ท

ปรกษำกฎหมำยจงมควำมเหนวำนำจะยงมควำมไมแนนอนวำ โจทกทงสองรำยดงกลำวจะไดรบช�ำระหนตำมจ�ำนวนทกลำว

อำงในค�ำฟองหรอไม ดงนนบรษทฯจงบนทกประมำณกำรหนสนเฉพำะของโจทกสำมรำยซงเปนเจำหนรำยเดมทมชอปรำกฏ

อยในค�ำขอรบช�ำระหนในกำรฟนฟกจกำรของบรษทฯ (ทนทรพยเปนจ�ำนวนรวมประมำณ 1,010 ลำนบำท เงนตนจ�ำนวน

686 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน 324 ลำนบำท) จ�ำนวน 326 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 260 ลำนบำท และดอกเบย

จ�ำนวน 66 ลำนบำท) (2560: 313 ลำนบำท ซงเปนเงนตนจ�ำนวน 260 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน 53 ลำนบำท)

ไว ในงบกำรเงน เนองจำกมควำมเปนไปไดคอนขำงแนทกจกำรจะตองรบผดชอบในหนสนทเกดขน โดยใชมลหนทโจทก

ทงสำมรำยยนค�ำฟองเปนพนฐำนหกดวยประมำณกำรมลคำของกำรช�ำระหนในรปแบบตำงๆ ตำมแผนฟนฟกจกำรและ

ตำมค�ำแนะน�ำของทปรกษำกฎหมำย

ตอมำในระหวำงป 2561 ศำลทรพยสนทำงปญญำฯไดตดสนคดระหวำงบรษทฯกบโจทกจ�ำนวนสรำย โดยศำลทรพยสน

ทำงปญญำฯพพำกษำใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงนรวม 1,095 ลำนบำท (ค�ำนวณโดยอำงองอตรำแลกเปลยน

ธนำคำรแหงประเทศไทย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561) พรอมดอกเบยตำมฟองจนกวำจะช�ำระเสรจสน ซงบรษทฯเหนวำ

ส�ำหรบโจทกสำมรำยทเปนเจำหนรำยเดมควรพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของดอกเบยเพมเตม เนองจำก

มควำมเปนไปไดเพมขนทบรษทฯอำจจะมภำระในสวนของดอกเบยทตองช�ำระในอนำคตจำกกำรตดสนคดควำมของศำล

ทรพยสนทำงปญญำฯ ครบทงสำมคด โดยบรษทฯไดบนทกประมำณกำรหนสนเพมเตมไวเปนจ�ำนวนรวม 170 ลำนบำท

และส�ำหรบโจทกสองรำยทเปนเจำหนรบโอนสทธ บรษทฯเหนวำควรพจำรณำบนทกประมำณกำรหนสนในสวนของเงนตน

และดอกเบยบำงสวนเพมเตมเชนเดยวกบเจำหนรำยเดม เนองจำกมควำมเปนไปไดเพมขนทบรษทฯจะมภำระในหน

ดงกลำวจำกกำรตดสนคดควำมของศำลทรพยสนทำงปญญำฯ โดยบรษทฯไดบนทกประมำณกำรหนสนเพมเตมไวอก

เปนจ�ำนวนรวม 430 ลำนบำท ภำยใตรำยกำร “ขำดทนจำกกำรบนทกประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของ

ศำลฎกำ” ในก�ำไรหรอขำดทนส�ำหรบปปจจบน เปนผลใหประมำณกำรหนสนจำกกำรกลบค�ำพพำกษำของศำลฎกำ มจ�ำนวน

รวมเปน 926 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 428 ลำนบำท และดอกเบยจ�ำนวน 498 ลำนบำท) ซงรำยละเอยดค�ำพพำกษำ

ดงกลำวสำมำรถจ�ำแนกตำมแตละคดไดดงตอไปน

1. เมอวนท 30 พฤษภำคม 2561 ศำลทรพยสนทำงปญญำฯไดตดสนคดระหวำงบรษทฯกบโจทกรำยหนง (เจำหนรำยเดม)

ซงฟองรองใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนทนทรพยเปนจ�ำนวนเงนประมำณ 418 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 235 ลำนบำท

และดอกเบยจ�ำนวน 183 ลำนบำท) โดยศำลทรพยสนทำงปญญำฯพพำกษำใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงน

178

Page 180: สารบัญ - Jasmine€¦ · 1 สารบัญ ค ำย่อที่ใช้ในรำยงำนประจ ำปี 2561 สำรจำกประธำนคณะกรรม

ประมำณ 1,049 ลำนเยนญปน หรอเทยบเทำจ�ำนวนประมำณ 311 ลำนบำท (ค�ำนวณโดยอำงองอตรำแลกเปลยน

ธนำคำรแหงประเทศไทย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561) พรอมดอกเบยตำมฟอง (อตรำ TIBOR บวก 1.5 ตอป

ดอกเบยเพมเตมในอตรำ TIBOR บวก 1.0 ตอป และดอกเบยผดนดในอตรำ TIBOR บวก 2.0 บวก 1.5 ตอป)

นบแตวนถดจำกวนฟองจนกวำจะช�ำระเสรจสน บรษทฯยนอทธรณตอศำลอทธรณคดช�ำนญพเศษ ปจจบนอยระหวำง

กำรพจำรณำของศำล

2. เมอวนท 21 มถนำยน 2561 ศำลทรพยสนทำงปญญำฯไดตดสนคดระหวำงบรษทฯกบโจทกรำยหนง (เจำหนรำยเดม)

ซงฟองรองใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนทนทรพยเปนจ�ำนวนเงนประมำณ 108 ลำนบำท (เงนตนจ�ำนวน 57 ลำนบำท

และดอกเบยจ�ำนวน 51 ลำนบำท) โดยศำลทรพยสนทำงปญญำฯพพำกษำใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงน

ประมำณ 2 ลำนเหรยญสหรฐฯ หกมลคำทรพยสนและเงนทไดรบช�ำระตำมแผนฟนฟกจกำรของ บรษท จสมน อนเตอร

เนชนแนล โอเวอรซส จ�ำกด และของบรษทฯรวมเปนจ�ำนวนเงนประมำณ 28 ลำนบำท คงเหลอหนคงคำงเปนจ�ำนวน

เงนประมำณ 33 ลำนบำท (ค�ำนวณโดยอำงองอตรำแลกเปลยนธนำคำรแหงประเทศไทย ณ วนท 31 ธนวำคม 2561)

พรอมดอกเบยตำมฟอง (อตรำ LIBOR บวกรอยละ 4.0 ตอป) นบจำกวนท 15 กนยำยน 2546 จนกวำจะช�ำระเสรจสน

บรษทฯยนอทธรณตอศำลอทธรณคดช�ำนญพเศษ ปจจบนอยระหวำงกำรพจำรณำของศำล

3. เมอวนท 18 ตลำคม 2561 ศำลทรพยสนทำงปญญำฯไดตดสนคดระหวำงบรษทฯกบโจทกรำยหนง (เจำหนรำยเดม)

ซงฟองรองใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนทนทรพยประมำณ 1,211 ลำนเยนญปน (เงนตนจ�ำนวน 994 ลำนเยนญปนและ

ดอกเบยจ�ำนวน 217 ลำนเยนญปน) และ 4 ลำนเหรยญสหรฐฯ (เงนตนจ�ำนวน 3 ลำนเหรยญสหรฐฯและดอกเบย

จ�ำนวน 1 ลำนเหรยญสหรฐฯ) โดยศำลทรพยสนทำงปญญำฯ พพำกษำใหบรษทฯช�ำระหนคดเปนจ�ำนวนเงนประมำณ

1,211 ลำนเยนญปน