of 24 /24

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่
Page 2: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ประกาศเทศบาลนครขอนแกน เรอง ใหใชแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลนครขอนแกน

-------------------------------------- บดน เทศบาลนครขอนแกน ไดจดท าแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลนครขอนแกน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๔ วรรค ๑๙ (การเพมเตม หมายความวา การเพมเตมแผนงาน/โครงการทไมมอยในแผนพฒนาสามป ใหปรากฏไวในแผนพฒนาสามป) และขอ ๒๒ การเพมเตมเปลยนแปลงแผนพฒนาสามป เปนทเรยบรอยแลว เพอใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.๒๕๔๘ และเพอใหการด าเนนการตามแผนพฒนา เปนไปดวยความเรยบรอย จงประกาศใชแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท ๒) พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทศบาลนครขอนแกน

ทงน ตงแตบดน เปนตนไป

ประกาศ ณ วนท ๑๑ ธนวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธระศกด ฑฆายพนธ) นายกเทศมนตรนครขอนแกน

Page 3: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ค ำน ำ

การจดท าแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน เลมน เปนแผนปฏบตการพฒนาเทศบาลนครขอนแกน ซงอยภายใตวสยทศน “พฒนาเมองสสากล สรางสงคมแหงความสข” โดยไดก าหนดแผนงานการพฒนาใหสอดคลองกบยทธศาสตรการพฒนากลมจงหวด จงหวดขอนแกน นโยบายของรฐบาล นโยบายผบรหารเทศบาลนครขอนแกน และยทธศาสตรการพฒนาเทศบาลนครขอนแกน อนมวตถประสงคเพอแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน ใหบรรลเปาหมายตามภารกจและอ านาจหนาทของเทศบาลนครขอนแกนอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ

ดงนน เทศบาลนครขอนแกน จงมความจ าเปนเรงดวนทตองเพมเตม แผนงาน/โครงการ/กจกรรม ในแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน ขน โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ขอ 4 วรรค 19 (การเพมเตม หมายความวา การเพมเตมแผนงาน/โครงการทไมมอยในแผนพฒนาสามป ใหปรากฏไวในแผนพฒนาสามป) และขอ 22 การเพมเตมหรอเปลยนแปลงแผนพฒนาสามป ใหด าเนนการตามระเบยบน โดยมขนตอนด าเนนการตาม (1) (2) (3) เทศบาลนครขอนแกน จงหวงเปนอยางยงวา การจดท าแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน ดงกลาว จะเกดประโยชนสงสดตอประชาชนตอไป เทศบาลนครขอนแกน

Page 4: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

สารบญ

หนา

บทท 1 เหตผลและความจ าเปน 1

บทท 2 สรปรายละเอยดแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) 5

พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

บทท 3 บญชสรปโครงการพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) 9

พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

บทท 4 รายละเอยดโครงการพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) 11

พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

Page 5: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

บทท 1

เหตผลและความจ าเปน

Page 6: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

เหตผลและความจ าเปน

บทท 1 เหตผลและความจ าเปน

ตามท เทศบาลนครขอนแกน ไดอนมตและประกาศใชแผนพฒนาสามปเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ.2558-2560 เมอวนท 30 มถนายน 2557 โดยไดพจารณาคดเลอกแผนงาน/โครงการ/กจกรรม ไปจดท าเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ.2558 และไดประกาศใชเทศบญญตฯ เมอวนท 9 กนยายน 2557 แลว นน เนองจาก เทศบาลนครขอนแกน มความจ าเปนเรงดวนทตองด าเนนงานตามภารกจทเพมขน โดยมวตถประสงคเพอแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกน ใหบรรลเปาหมายตามภารกจและอ านาจหนาทของเทศบาลนครขอนแกนอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ จงจ าเปนตองจดท าโครงการทยงมไดบรรจในแผนงาน/โครงการ/กจกรรมของแผนพฒนาของเทศบาลนครขอนแกน ใหสามารถแกไขปญหาในพนทไดอยางเหมาะสม เพอน าสการปฏบตใหบรรลตามยทธศาสตรทวางไวไดอยางมประสทธภาพและประสทธผล การเพมเตมเปลยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กจกรรม ในแผนพฒนาสามป เพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน ครงน จะเกดประโยชนสงสดแกประชาชนเปนส าคญ โดยถอปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 ขอ 4 วรรค 19 (การเพมเตม หมายความวา การเพมเตมแผนงาน/โครงการทไมมอยในแผนพฒนาสามป ใหปรากฏไวในแผนพฒนาสามป) และขอ 22 การเพมเตมเปลยนแปลงแผนพฒนาสามป ใหด าเนนการตามระเบยบน โดยมขนตอนด าเนนการดงน 1. คณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน จดท ารางแผนพฒนาสามปทเพมเตมหรอเปลยนแปลง พรอมเหตผลและความจ าเปน เสนอคณะกรรมการพฒนาทองถน 2. คณะกรรมการพฒนาทองถน พจารณารางแผนพฒนาสามป เพม เตมหรอเปลยนแปลง เพอเสนอผบรหารทองถน 3. ผบรหารทองถน พจารณาอนมตรางแผนพฒนาสามปเพมเตมหรอเปลยนแปลงและประกาศใชแผนพฒนาสามปเพมเตมหรอเปลยนแปลง

Page 7: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

รายละเอยดโครงการในแผนพฒนาสามป เพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

โครงการในแผนพฒนาสามป เพมเตม เปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน มจ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 131,570,000 บาท ภายใตยทธศาสตรและแนวทางการพฒนา/เปาประสงคของเทศบาลนครขอนแกน ดงน ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5 มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน มจ านวน 11 โครงการ ดงน 1. คากอสรางเสนทางจกรยานบรเวณถนนกลปพฤกษ ระยะท 1 ท าการเทพน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร พนทไมนอยกวา 13,500 ตารางเมตร งานทาสพนทางจกรยาน พนทไมนอยกวา 8,400 ตารางเมตร งบประมาณ 12,200,000 บาท 2. จางออกแบบรายละเอยดการกอสรางตลาดสดเทศบาล 3 (โบเบ) เทศบาลนครขอนแกน ออกแบบตลาดทมเอกลกษณเฉพาะ ใหมทจอดรถเพยงพอ เพอรองรบและแกไขปญหาจราจรหนาแนนใจกลางเมอง งบประมาณ 4,400,000 บาท 3. กอสรางก าแพงปองกนตลงบงแกนนครชวงทาน าวดกลางถงลานหมอนขด เปนระยะทางไมนอยกวา 150 เมตร งบประมาณ 6,150,000 บาท 4. คากอสรางกระบะทรายสนามอนบาล โรงเรยนเทศบาลคมหนองค โดยปรบพนทไมนอยกวา 300 ตารางเมตร และกอสรางรวเหลกสง 1 เมตร ความยาวไมนอยกวา 49 เมตร เพอส าหรบการวางเครองเลนสนามอนบาล งบประมาณ 140,000 บาท 5. คาซอมแซมปรบปรงทางเทาสองฝงถนนหนาเมอง ชวงแยกตดถนนหนาศนยราชการถงแยกตดถนนอ ามาตยและชวงแยกตดถนนศรจนทรถงแยกตดถนนเหลานาด พนทรวมไมนอยกวา 11,751 ตารางเมตร งบประมาณ 24,100,000 บาท 6. คาซอมแซมปรบปรงทางเทาสองฝงถนนกลางเมอง ชวงแยกตดถนนหนาศนยราชการถงแยกตดถนนอ ามาตย, ชวงแยกตดถนนชทาขอนถงแยกตดถนนขางวดหนองแวงพระอารามหลวง (ฝงทศตะวนออก) และชวงแยกตดถนนศรจนทรถงแยกตดถนนขางวดหนองแวงพระอาราม (ฝงทศตะวนตก) พนททง 3 แหง รวมไมนอยกวา 14,102 ตารางเมตร งบประมาณ 27,800,000 บาท 7. คาซอมแซมปรบปรงฝาปดบอพกในผวจราจรตามถนนสายหลกภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน เปนฝาปดเหลกหลอ จ านวนไมนอยกวา 560 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย ถนนศรจนทร จ านวนไมนอยกวา 280 ฝา ถนนมตรภาพ จ านวนไมนอยกวา 150 ฝา ถนนอนามย, ถนนศรนวลและถนนรอบบงแกนนคร จ านวนไมนอยกวา 80 ฝา ซอยคมตะวนใหม จ านวนไมนอยกวา 50 ฝา งบประมาณ 14,180,000 บาท

Page 8: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

8. คาซอมแซมปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะบงแกนนครบรเวณสวนไห ทางวง ทางจกยาน ลานเอนกประสงค ทจอดรถยนต พนทรวมไมนอยกวา 8 ไร งบประมาณ 7,500,000 บาท 9. คาซอมแซมปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะบงแกนนครบรเวณลานหมอนขด โดยการกอสรางทจอดรถ 2,196 ตารางเมตร งานซมประตทางเขา งานรอถอน 1,178 ตารางเมตร งานปรบปรงบลอกพน 6,136 ตารางเมตร งานยายตนไม 10 ตน งานปรบปรงรว 160 เมตร งานปรบปรงระบบไฟฟา ทาน า 200 เมตร งบประมาณ 29,500,000 บาท 10. คากอสรางปรบปรงเพมผวจราจรบรเวณหนาสวนหนานหนงบงแกนนคร รอบลอกทางเทาเดม 650 ตารางเมตร รอคนหน 900 เมตร เทถนน คสล. 400 ตารางเมตร ปบลอกทางเทาใหม 2,350 ตารางเมตร ทาสคนหน 280 ตารางเมตร ทาสตเสนจราจร 300 เมตร 11. คาซอมแซมปรบปรงลานเฟองฟารมบงแกนนคร โดยท าการรอบลอกคอนกรตเดม ถมดนปรบระดบ เทคอนกรตหนา 10 เซนตเมตร พนท 2,250 ตารางเมตร ตดตงโคมไฟสองสวาง 12 ชด ทางลาดและมานง งบประมาณ 2,800,000 บาท (เปลยนแปลงจากแผนพฒนาสามปเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ.2558-2560)

วตถประสงค/เหตผลทเพมเตมเปลยนแปลง 1. เพอใหประชาชนไดรบความสะดวกและปลอดภยในการเดนทางสญจรไป-มา 2. เพอรองรบและแกไขปญหาจราจร อนจะท าใหเกดความเสยหายในชวตและทรพยสนของประชาชน 3. เพอซอมแซมและปรบปรงถนน ทางเทา และฝาทอทช ารด ตลอดจนภมทศน ใหอยในสภาพด มความปลอดภยและสวยงาม 4. เพอใหมโครงสรางพนฐานและระบบสาธารณปโภคพนฐานทไดมาตรฐาน 5. เพอปองกนการพงทลายของดน 6. เพอปองกนอนตรายและลดอบตเหตทอาจเกดจากการเลนของเลน

Page 9: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

บทท 2

สรปรายละเอยดโครงการ

Page 10: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

บทท 2

สรปรายละเอยดแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน ส านกการชาง

ยทธศาสตรการพฒนา แนวทางการพฒนา/เปาประสงค โครงการพฒนา ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5 มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของ ทอยอาศยและการลงทน

1.คากอสรางเสนทางจกรยานบรเวณถนนกลปพฤกษ ระยะท 1 ท าการเทพน ค.ส.ล.หนา 0.10 เมตร พนทไมนอยกวา 13,500 ตารางเมตร งานทาสพนทางจกรยาน พนทไมนอยกวา 8,400 ตารางเมตร 2.จางออกแบบรายละเอยดการกอสรางตลาดสดเทศบาล 3 (โบเบ) เทศบาลนครขอนแกน ออกแบบตลาดทมเอกลกษณเฉพาะ โดยมทจอดรถเพยงพอ เพอรองรบและแกไขปญหาจราจรหนาแนนใจกลางเมอง 3.กอสรางก าแพงปองกนตลงบงแกนนครชวงทาน าวดกลางถงลานหมอนขด เปนระยะทางไมนอยกวา 150 เมตร 4.คากอสรางกระบะทรายสนามอนบาล โรงเรยนเทศบาลคมหนองค โดยปรบพนทไมนอยกวา 300 ตารางเมตร และกอสรางรวเหลกสง 1 เมตร ความยาวไมนอยกวา 49 เมตร เพอส าหรบการวางเครองเลนสนามอนบาล

Page 11: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

สรปรายละเอยดแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน ส านกการชาง

ยทธศาสตรการพฒนา แนวทางการพฒนา/เปาประสงค โครงการพฒนา ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5 มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของ ทอยอาศยและการลงทน

5.คาซอมแซมปรบปรงทางเทาสองฝงถนนหนาเมอง ชวงแยกตดถนนหนาศนยราชการถงแยกตดถนนอ ามาตยและชวงแยกตดถนนศรจนทรถงแยกตดถนนเหลานาด พนทรวมไมนอยกวา 11,751 ตารางเมตร 6.คาซอมแซมปรบปรงทางเทาสองฝงถนนกลางเมอง ชวงแยกตดถนนหนาศนยราชการถงแยกตดถนนอ ามาตย, ชวงแยกตดถนนชทาขอนถงแยกตดถนนขางวดหนองแวงพระอารามหลวง (ฝงทศตะวนออก) และชวงแยกตดถนนศรจนทรถงแยกตดถนนขางวดหนองแวงพระอาราม (ฝงทศตะวนตก) พนททง 3 แหง รวมไมนอยกวา 14,102 ตารางเมตร 7.คาซอมแซมปรบปรงฝาปดบอพกในผวจราจรตามถนนสายหลกภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน เปนฝาปดเหลกหลอ จ านวนไมนอยกวา 560 ฝา ตามแบบแปลนของเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย ถนนศรจนทร จ านวนไมนอยกวา 280 ฝา ถนนมตรภาพ จ านวนไมนอยกวา 150 ฝา ถนนอนามย, ถนนศรนวลและถนนรอบบงแกนนคร จ านวนไมนอยกวา 80 ฝา ซอยคมตะวนใหม จ านวนไมนอยกวา 50 ฝา

Page 12: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

สรปรายละเอยดแผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน ส านกการชาง

ยทธศาสตรการพฒนา แนวทางการพฒนา/เปาประสงค โครงการพฒนา ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5 มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของ ทอยอาศยและการลงทน

8.คาซอมแซมปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะบงแกนนครบรเวณสวนไห ทางวง ทางจกยาน ลานเอนกประสงค ทจอดรถยนต พนทรวมไมนอยกวา 8 ไร 9.คาซอมแซมปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะบงแกนนคร บรเวณลานหมอนขด โดยการกอสรางทจอดรด 2,196 ตารางเมตร งานซมประตทางเขา งานรอถอน 1,178 ตารางเมตร งานปรบปรงบลอกพน 6,136 ตารางเมตร งานยายตนไม 10 ตน งานปรบปรงรว 160 เมตร งานปรบปรงระบบไฟฟา ทาน า 200 เมตร 10.คากอสรางปรบปรงเพมผวจราจรบรเวณหนาสวนหนาน หนงบงแกนนคร รอบลอกทางเทาเดม 650 ตารางเมตร รอคนหน 900 เมตร เทถนน คสล. 400 ตารางเมตร ปบลอกทางเทาใหม 2,350 ตารางเมตร ทาสคนหน 280 ตารางเมตร ทาสตเสนจราจร 300 เมตร 11.คาซอมแซมปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะบงแกนนคร บรเวณลานเฟองฟา โดยท าการรอบลอกคอนกรตเดม ถมดนปรบระดบ เทคอนกรตหนา 10 เซนตเมตร พนท 2 ,250 ตารางเมตร ตดตงโคมไฟสองสวาง 12 ชด ทางลาดและมานง (เปลยนแปลงจากแผนพฒนาสามปเทศบาลนครขอนแกน พ.ศ.2558-2560)

Page 13: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

บทท 3

บญชสรปโครงการพฒนา

Page 14: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรการพฒนา จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน

โครงการ เงนเทศบาล เงนอดหนน โครงการ เงนเทศบาล เงนอดหนน โครงการ เงนเทศบาล เงนอดหนน โครงการ เงนเทศบาล เงนอดหนน

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบ Logistic ระบบ

ขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนคร

แหงการลงทนและนครแหงการอยอาศยแนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5 มระบบ 11 131,570,000 - - - - - - - 11 131,570,000 -

สาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตว

ของทอยอาศยและการลงทน

รวม 11 131,570,000 - - - - - - - 11 131,570,000 -

รวม 3 ป

งบประมาณ

บญชสรปโครงการพฒนา

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

งบประมาณ

ป 2558 ป 2559

งบประมาณ

ป 2560

งบประมาณ

Page 15: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

บทท 4

รายละเอยดโครงการพฒนา

Page 16: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

1 คากอสรางเสนทางจกรยาน เพอปรบปรงซอมแซมถนนเดม กอสรางทางวงจกรยานในเขตของ 12,200,000 - - - - ประชาชนมความปลอดภย ส านกการชาง

บรวเณถนนกลปพฤกษ ระยะท 2 ใหทางจกรยาน เพอออกก าลง ทางเทาเดม โดยท าการเทพน ทงในชวตและทรพยสน

กายและสญจรไป-มา และใหเกด ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. พนทไมนอย ไดใชเปนทออก าลงกาย

ความสวยงาม กวา 13,500 ตร.ม. งานทาสพน รวมถงการพกผอน

ทางจกรยาน พนทไมนอยกวา หยอนใจและใชประโยชน

8,400 ตร.ม. งานบลอกพนพมพ รวมกน

ลายพนทไมนอยกวา 420 ตร.ม.

พรอมระบบไฟฟาสองสวาง

2 จางออกแบบรายละเอยด เพอจางท าการออกแบบราย จางออกแบบรายละเอยด พรอม 4,400,000 - - - - -การกอสรางตลาดเปน ส านกการชาง

การกอสรางตลาดสดเทศบาล 3 ละเอยดตลาดสดเทศบาล 3 จดท าราคาคากอสรางในการ ไปตามวตถประสงค (ส านกการ

(โบเบ) เทศบาลนครขอนแกน เพราะปจจบนเสอมโทรมจาก กอสรางตลาดสดเทศบาล 3(โบเบ) กอใหเกดประโยชนและ สาธารสข

สาเหตการใชงานมานาน และ เพอกอสรางในอนาคต และการ ความคมคา และสงแวดลอม)

ใหประชาชนมตลาดทถกตอง พฒนาพนทอาคารตลาดสดให -ประชาชนมพนทจอดรถ

ตามหลกสขาภบาล ทนสมยกบสภาพเมองในปจจบน ทเพยงพอ

-เปนตลาดทมทจอดรถเพยงพอ และเพอใหมพนทใชสอยเพยงพอ -ประชาชนไดรบความ

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

Page 17: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

เพอรองรบและแกไขปญหาการ อนจะกอใหเกดประโยชนสงสด ปลอดภยทงชวตและ

จราจรหนาแนนใจกลางเมอง ตอหนวยงาน และประชาชนใน และทรพยสน

-เพอใหการกอสรางตลาดม อนาคต ใหไดรบความสะดวก -การจราจรไป-มา

มาตรฐาน มความปลอดภย สะอาด ปลอดภย ตอชวต และท คลองตว ไมตดขด

-เพอใหการกอสรางมประโยชน ส าคญไปตามความตองการของ

และคมคาตอการลงทน ผประกอบการเดม

3 กอสรางก าแพงปองกนตลง เพอใชเปนทางเดน- ทางวงให กอสรางก าแพงปองกนตลง 6,150,000 - - - - มแนวปองกนตลงเพอ ส านกการชาง

บงแกนนคร ชวงทาน าวดกลาง ประชาชนไดใชส าหรบการ บงแกนนคร ชวงวดกลางไปทาง ปองกนอนตรายจากการ

ถงลานหมอนขด ออกก าลงกาย และเพอใชเปน ลานหมอนขด โดยกอสราง พงทลายของดนและม

แนวปองกนการพงทลายของดน ก าแพงปองกนตลงเปนระยะทาง ภมทศนมความสวยงาม

รมตลงอกทางหนง ตลอดจน ไมนอยกวา 150 ม. ประชาชนมทพกผอน

ปรบปรงภมทศนใหเกดความ หยอนใจและออกก าลงกาย

สวยงาม ทปลอดภย

Page 18: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

4 คากอสรางกระบะทรายสนาม เพอจดท ากรบะทรายใหเปน ปรบพนทไมนอยกวา 300 ตร.ม. 140,000 - - - - -เดกนกเรยนมทเลนและ ส านกการชาง

อนบาล โรงเรยนเทศบาล ทวางของเลนส าหรบเดกชน และกอสรางรวเหลกสง 1 ม. ออกก าลงกายเพอเสรม

คมหนองค อนบาล เพอปองกนอนตราย ความยาวไมนอยกวา 49 ม. สรางพฒนาการทด

จากการเลนของเลนเดก เพอส าหรบการวางเครองเลน -เดกนกเรยนไดรบความ

สนามอนบาล ปลอดภยจากการเลน

ของเลน

5 คาซอมแซมปรบปรงทางเทา เพอท าการซอมแซมปรบปรง กอสรางปรบปรงทางเทาสองฝง 24,100,000 - - - - -ประชาชนสามารถใช ส านกการชาง

สองฝงถนนหนาเมอง ทางเทาเดมทมความช ารด ถนนหนาเมอง ชวงแยกตดถนน ทางเทาในการสญจร

ทรดโทรมจาการใชงานมานาน หนาศนยราชการถงแยกตดถนน ไป-มา ไดอยางสะดวก

กอใหเกดอนตรายตอประชาชน อ ามาตยและชวงแยกตดถนน และปลอดภย

ทใชเดนสญจรผานไป-มา ศรจนทรถงแยกตดถนนเหลานาด -ภมทศนมความสวยงาม

-เพอใหมสภาพทดสวยงามและ พนทรวมไมนอยกวา 11,751 ตร.ม.

ใชงานไดเปนอยางด โดยท าการยายสงกดขวางบน

-เพอความสะดวก ปลอดภยใน ทางเทา ปผวทางเทาวสดหน

การสญจรไป-มา แกรนตท าผวหนาหยาบ และป

Page 19: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

บลอกทางเทาส าหรบผพการทาง

สายตา กอสรางทางลาดคนพการ

ตามมาตรฐานอารยะสถาปตย

รอขอบคนหนเดมและหลอคนหน

สงเทาผวทางเทาปใหม พรอมทาส

จราจร เปลยนฝาบอพกทางเทา

ตดตงชองรบน าใหมเปนชนด

เหลกหลอ

6 คาซอมแซมปรบปรงทางเทา -เพอท าการซอมแซมปรบปรง กอสรางปรบปรงทางเทาสองฝง 27,800,000 - - - - ประชาชนสามารถใช ส านกการชาง

สองฝงถนนกลางเมอง ทางเทาเดมทมความช ารด ถนนกลางเมอง โดยด าเนนการ ทางเทาในการสญจร

ทรดโทรมจาการใชงานมานาน ดงน ไป-มา ไดอยางสะดวก

กอใหเกดอนตรายตอประชาชน 1. ชวงแยกตดถนนหนาศนย และปลอดภย

ทใชเดนสญจรผานไป-มา ราชการถงแยกตดถนนอ ามาตย

-เพอใหมสภาพทดสวยงามและ 2. ชวงแยกตดถนนชทาขอนถง

ใชงานไดเปนอยางด แยกตดถนนขางวดหนองแวง

Page 20: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

พระอารามหลวง(ฝงทศตะวนออก)

3. ชวงแยกตดถนนศรจนทรถง

แยกตดถนนขางวดหนองแวง

พระอาราม(ฝงทศตะวนตก)พนท

ทง 3 แหง รวมไมนอยกวา

14,102 ตร.ม. โดยท าการยาย

สงกดขวางบนทางเทา ปผวทาง

เทาวสดหนแกรนตท าผวหนา

หยาบ และปบลอกทางเทาส าหรบ

ผพการทางสายตา กอสรางทาง

ลาดคนพการตามมาตรฐาน

อารยะสถาปตย รอขอบคนหน

เดม และหลอคนหนสงเทาผว

ทางเทาปใหมพรอมทาสจราจร

เปลยนฝาบอพกทางเทา ตดตง

ชองรบน าใหมเปนชนดหลกหลอ

Page 21: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

7 คาซอมแซมปรบปรงฝาปดบอพก เพอปรบปรงฝาบอพกเดมตาม กอสรางปรบปรงฝาปดบอพกใน 14,180,000 - - - - ประชาชนสามารถใช ส านกการชาง

ในผวจราจรตามถนนสายหลก ถนนสายหลก และสายส าคญ ผวจราจร ตามถนนสายหลก ทางเทาในการสญจร

ภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน ในเขตเทศบาลนครขอนแกน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแกน ไป-มา ไดอยางสะดวก

ทไดท าการกอสรางไวนานแลว เปนฝาปดเหลกหลอ จ านวนไม และปลอดภย

ซงปจจบนมสภาพทช ารด นอยกวา 560 ฝา ตามแบบแปลน

โทรม กอใหเกดอนตรายตอการ ของเทศบาลนครขอนแกน

ใชงาน และการสญจรผานไป-มา ประกอบดวย

จงจ าเปนทจะตองท าการกอสราง 1.ถนนศรจนทร จ านวนไมนอย

ปรบปรงใหอยในสภาพทด กวา 280 ฝา

สามารถใชงานไดด ปลอดภยตอ 2.ถนนมตรภาพ จ านวนไมนอย

ชวตและทรพยสนของประชาชน กวา 150 ฝา

3.ถนนอนามย,ถนนศรนวลและ

ถนนรอบบงแกนนคร จ านวน

ไมนอยกวา 80 ฝา

4.ซอยคมตะวนใหม จ านวนไม

นอยกวา 50 ฝา

Page 22: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

8 คาซอมแซมปรบปรงภมทศน เพอซอมแซมปรบปรงลาน ปรบปรงซอมแซมทางวง 7,500,000 - - - - ประชาชนใชเปนสถานท ส านกการชาง

สวนสาธารณะบงแกนนคร ช ารดเสอมโทรมตามสภาพ ทางจกรยาน ลานเอนกประสงค ออกก าลงกายและพกผอน

บรเวณสวนไห ประกอบกบเปนพนทกอสราง ทจอดรถยนต พนทรวมไมนอย หยอนใจ ทมความ

มาแลวแลว จงจ าเปนทจะตอง กวา 8 ไร ปลอดภยทงในชวตและ

ซอมแซมปรบปรงใหมสภาพ ทรพยสน และใช

ทดกอใหเกดภมทศนทสวยงาม ประโยชนรวมกน

และประชาชนสามารถใช

ประโยชนไดอยางหลากหลาย

9 คาซอมแซมปรบปรงภมทศน เพอซอมแซมปรบปรงลาน กอสรางทจอดรถ 2,196 ตร.ม. 29,500,000 - - - - ประชาชนใชเปนสถานท ส านกการชาง

สวนสาธารณะบงแกนนคร หมอนขตซงเปนหนงพนทของ งานซมประตทางเขา งานรอถอน ออกก าลงกายและพกผอน

บรเวณลานหมอนขด บงแกนนครทกอใหเกดความ 1,178 ตร.ม. งานปรบปรง หยอนใจ ทมความ

สวยงามและเปนสถานทพก บลอกพน 6,136 ตร.ม. งานยาย ปลอดภยทงในชวตและ

ผอนหยอนใจภายในสวนของ ตนไม 10 ตน งานปรบปรงรว ทรพยสน และใช

คนเมอง แตในสภาพปจจบน งานปรบปรงรว 160 ม. ประโยชนรวมกน

ช ารด เสอมโทรมตามสภาพ งานปรบปรงระบบไฟฟา ทาน า

Page 23: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย ตวชวด ผลทคาดวา หนวยงานท

(ผลผลตของโครงการ) 2559 2560 (KPI) จะไดรบ รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) (บาท)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

ท โครงการ/กจกรรม วตถประสงค

งบประมาณและทผานมา

2558

ประกอบกบเปนพนทกอสราง 200 ม.

มาแลวแลว จงจ าเปนทจะตอง

ซอมแซมปรบปรงใหมสภาพทด

กอใหเกดภมทศนทสวยงาม และ

ประชาชนสามารถใชประโยชน

ไดอยางหลากหลาย

10 กอสรางปรบปรงเพมพนท เพอเพมพนทผวจราจรถนน ท าการรอบลอกทางเทาเดม 650 2,800,000 - - - - ประชาชนใชเปนสถานท ส านกการชาง

ผวจราจรบรเวณดานหนา บรเวณดานหนาสวนหนานหนง ตร.ม. รอคนหน 900 ม. เทถนน ออกก าลงกายและพกผอน

สวนหนานหนง บงแกนนคร ใหประชาชนสามารถใชในการ คสล. 400 ตร.ม. ปบลอกทางเทา หยอนใจ ทมความ

สญจรผานไป-มาไดอยางสะดวก ใหม 2,350 ตร.ม. ทาสคนหน ปลอดภยทงในชวตและ

280 ตร.ม. ทาสตเสนจราจร ทรพยสน

300 ตร.ม.

Page 24: ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น103.13.28.252/~kkmuni/admin/upload_file/server/php/files/1476087326_4773312.pdfสารบัญ หน้า บทที่

ยทธศาสตรจงหวดท 1.การเสรมสรางเศรษฐกจฐานรากและเศรษฐกจเพอการแขงขน

ยทธศาสตรการพฒนาในเขตจงหวดท 1.ยกระดบการผลต เพอพฒนาเศรษฐกจแบบเขมแขงและแขงขนได

ยทธศาสตรเทศบาลท 4.พฒนาระบบ Logistic ระบบขนสงมวลชนและโครงสรางพนฐานใหเปนนครแหงการลงทนและนครแหงการอยอาศย

แนวทางการพฒนา/เปาประสงคท 5.มระบบสาธารณปโภคพนฐานทดเพอรองรบการขยายตวของทอยอาศยและการลงทน

เปาหมาย เปาหมาย หนวยงานท

โครงการ/กจกรรม โครงการ/กจกรรม วตถประสงค วตถประสงค (ผลผลตของโครงการ) (ผลผลตของโครงการ) รบผดชอบ

(บาท) ส.ต. (บาท) ส.ต.

เดม เปลยนแปลง เดม เปลยนแปลง เดม เปลยนแปลง เดม เปลยนแปลง

11 คากอสรางปรบปรง คาซอมแซมปรบปรง เพอใชเปนทพกผอน เพอซอมแซมปรบปรง ท าการรอพนบลอก ท าการรอบลอก 1,300,000 - 2,800,000 - ส านกการชาง

ลานเฟองฟา ลานเฟองฟารมบง หยอนใจของประชาชน ลานเฟองฟาเดมซง คอนกรตเดม แลวท า คอนกรตเดม ถมดน

รมบงแกนนคร นคร เปนหนงพนทของ การเทพนพมพลาย ปรบระดบ เทคอนกรต

บงแกนนครในสภาพ คอนกรต พนทไมนอย หนา 10 ซ.ม. พนท

ปจจบนช ารดใหคน กวา คอนกรต 1,200 2,250 ตร.ม. ตดตง

สภาพทดกอใหเกด ตร.ม. โคมไฟสองสวาง 12 ชด

ภมทศนทสวยงาม ทางลาดและมานง

ปลอดภยและประชาชน

สามารถใชประโยชน

ไดอยางหลากหลาย

(เปลยนแปลงจากแผนพฒนาสามป เทศบาลนครขอนแกน พ.ศ.2558-2560)

รายละเอยดโครงการพฒนา (ผ.01)

แผนพฒนาสามปเพมเตมเปลยนแปลง (ฉบบท 2) พ.ศ.2558-2560 เทศบาลนครขอนแกน

2558 2558

งบประมาณและทผานมา