49
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และ แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ สายงานแพทย์และสายงานนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองการเจ้าหน้าทีกรมควบคุมโรค

เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชพ

และ

แผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ

สายงานแพทยและสายงานนกวชาการสาธารณสข

กรมควบคมโรค

กองการเจาหนาท กรมควบคมโรค

กนยายน 2558

Page 2: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

ค ำน ำ

ค าน า

การจดท าเสนทางสายอาชพ และแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ มเปาหมายเพอจดท าระบบและ เครองมอในการพฒนาทางกาวหนาในเสนทางอาชพ (Career Path) ของกรมควบคมโรคใหด าเนนการไปไดอยางมประสทธภาพ โดยก าหนดความรความสามารถ ทกษะ และสมรรถนะทจ าเปนส าหรบต าแหนงในสายงานหลก คอสายงานแพทย และสายงานนกวชาการสาธารณสข เพอเปนเครองมอในการวางแผนพฒนาทางกาวหนาของบคลากรใหเปนระบบ ชดเจน และเปนธรรม ซงจะสงผลใหบคลากรสามารถมองเหนทางกาวหนาในสายอาชพและมงมนพฒนาตนเอง และตงใจปฏบตงานใหมผลงานเปนทประจกษตอหนวยงาน เพอบรรลเปาหมายทตองการ และถอเปนเครองมอทส าคญของหนวยงานในการจงใจในการท างาน รวมทงเปนหลกประกนในการคดเลอกและพฒนาบคคลทม คณภาพปฏบตงานในต าแหนงตางๆ อยางตอเนอง

กรมควบคมโรค ขอขอบคณทกทานทไดมสวนรวมในการจดท า การใหขอมลและขอคดเหน สนบสนน และ ชวยเหลอในดานตางๆ เพอประโยชนตอการด าเนนการพฒนาความกาวหนาในเสนทางอาชพ (Career Path) ของกรมควบคมโรค ใหเปนไปไดอยางมประสทธภาพตอไป

กรมควบคมโรค

กนยายน 2558

Page 3: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

สารบญ

หนา 1. ทมา และค าจ ากดความ ก-1 2. การก าหนดต าแหนงเปาหมาย (Critical Position) 1 3. แผนภาพแสดงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพกรมควบคมโรค 2 4. แผนภาพแสดงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพสายงานแพทย 3 5. รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานแพทย

5.1 ระดบต าแหนงปฏบตการขนสต าแหนงช านาญการ 4 5.2 ระดบต าแหนงช านาญการขนสต าแหนงช านาญการพเศษ 7 5.3 ระดบต าแหนงช านาญการพเศษขนสต าแหนงเชยวชาญ 11 5.4 ระดบต าแหนงเชยวชาญขนสต าแหนงทรงคณวฒ 15 5.5 ระดบต าแหนงทรงคณวฒ 20

6. แผนภาพแสดงเสนทางความกาวหนาในสายอาชพสายงานนกวชาการสาธารณสข 23 6.1 ระดบต าแหนงปฏบตการขนสต าแหนงช านาญการ 24 6.2 ระดบต าแหนงช านาญการขนสต าแหนงช านาญการพเศษ 27 6.3 ระดบต าแหนงช านาญการพเศษขนสต าแหนงเชยวชาญ 31 6.4 ระดบต าแหนงเชยวชาญขนสต าแหนงทรงคณวฒ 35 6.5 ระดบต าแหนงทรงคณวฒ 39

Page 4: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

เสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) สายงานแพทย และนกวชาการสาธารณสข

กรมควบคมโรค ทมา

เนองจากส านกงาน ก.พ. ไดวเคราะหขอมลก าลงคนของภาคราชการไทย พบวาขาราชการพลเรอนสามญ มอายเฉลย 42.69 ป โดยสวนราชการทมสดสวนขาราชการทมอายมากกวา 50 ป ขนไป เกนรอยละ 40 ถอวาอยในขนวกฤต ซงจะตองเรงด าเนนการวางแผนรองรบการเปลยนแปลงของโครงสรางอายอยางเรงดวน (จ านวน 10 สวนราชการ) ภาวะเฝาระวง ส าหรบสวนราชการทมสดสวนขาราชการทมอายมากกวา 50 ป ขนไป ประมาณรอยละ 20-40 จะตองเฝาระวงและวางแผนบรหารก าลงคนทเหมาะสมเพอรองรบการเปลยนแปลงของโครงสรางอายตอไป (จ านวน 102 สวนราชการ) ขณะทสวนราชการทอยในภาวะปกต มเพยง 24 สวนราชการ โดยมสดสวนขาราชการทมอายมากกวา 50 ป ขนไป นอยกวารอยละ 20 ส าหรบขอมลก าลงคนของกรมควบคมโรค พบวาอายเฉลยของขาราชการอยทอาย 45 ป โดยมขาราชการทมอายมากกวา 50 ป มากถงรอยละ 41

จากวกฤตโครงสรางอายดงกลาว ท าใหกรมควบคมโรคเลงเหนความส าคญและความจ าเปนในการรองรบการสญเสยก าลงคน จงไดเขารวมโครงการวางแผนก าลงคนเพอรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางอายขาราชการพลเรอนสามญ และไดลงนามในบนทกความรวมมอ ( MOU) ระหวางส านกงาน ก.พ. และกรมควบคมโรค เมอวนท 4 พฤษภาคม 2555 ซงจะเปนการท างานรวมกนระหวางส านกงาน ก.พ. และกรมควบคมโรค โดยการศกษาและวเคราะหปจจยเชงสภาพแวดลอมทเกยวของกบการบรหารอตราก าลงของกรมควบคมโรค ซงเนนการวเคราะหขอมลโครงสรางก าลงคนในแตละภารกจและสายงาน เพอก าหนดกลยทธและจดท าแผนปฏบตการ รวมทงก าหนดแนวทางการด าเนนงานตามมาตรการบรหารก าลงคนเพอรองรบโครงสรางอาย ตามทส านกงาน ก.พ. ก าหนด ผลการศกษาและวเคราะหปจจยเชงสภาพแวดลอมทเกยวของกบการบรหารอตราก าลงของกรมควบคมโรค ซงเนนการวเคราะหขอมลโครงสรางก าลงคนในแตละภารกจและสายงาน เพอใหทราบสภาพโครงสรางอายขาราชการในกรมควบคมโรค วามองคประกอบอยางไร ลกษณะการกระจายดานอายของก าลงคนเปนอยางไร มผมอายมาก นอย เปนสดสวนกนอยางไร ไดแกกลมใดบาง กลมต าแหนงทส าคญหรอเปนหนวยหลกขององคกรเปนอยางไร มกลมใดเปนกลมทจะมวกฤตบาง พบวา ต าแหนงเชงยทธศาสตรทปฏบตงานส าคญตามภารกจของกรมควบคมโรค 2 สายงาน คอ สายงานแพทย และนกวชาการสาธารณสข มแนวโนมการสญเสยก าลงคนจากการเกษยณอายราชการ ในอก 5 ปขางหนา ในอตราทสงมาก ซงควรจะตองมการด าเนนการวางแผนเพอรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางอายส าหรบ 2 สายงานนตอไป โดยกรมควบคมโรคไดเหนชอบแผนปฏบตการเพอรองรบการเปลยนแปลงโครงสรางอายขาราชการพลเรอนสามญ ป 2556 – 2560 จ านวน 3 แผน ดงน 1. การวางแผนความกาวหนาในอาชพ (Career Path) ส าหรบต าแหนงยทธศาสตร 2. การจดการความร (Knowledge Management) ส าหรบต าแหนงยทธศาสตร กรมควบคมโรค 3. การสรางภาวะผน าดานการควบคมโรค (Leadership in Disease Control : LDC)

ก-1

Page 5: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

การจดท าเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) สายงานแพทย และนกวชาการสาธารณสข องคกรจะประสบความส าเรจไดจะตองมบคลากรทมศกยภาพและความสามารถ หรอคนเกงและด ทพรอมจะทมเทและน าศกยภาพสงสดของตนมาใชในการท างานใหกบองคกร ดงนน องคกรจะตองมการเตรยมความพรอมใหกบบคลากรเพอใหบคลากรไดเหนความกาวหนาในสายอาชพ ซงจะมสวนชวยในการสรางขวญ ก าลงใจ และรกษาคนเกงคนดไวในองคการ การจดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ ( Career path) จะเปนเครองมอชวยในการก าหนดความกาวหนาในการงาน ท าใหบคลากรท างานไดอยางมเปาหมาย และก าหนดหนทางไปสความส าเรจของเปาหมายได ภายใตแนวคดดานการบรหารทรพยากรบคคล ทถอวา คนเปนทรพยากรทมคณคาทสดขององคกร บคลากรจงควรไดรบโอกาสในการพฒนาตนเองไดตามศกยภาพ ดงนน การจดท าเสนทางความกาวหนาใน สายอาชพ จงมจดมงหมายไปยงบคลากรใหมความตระหนกตอความสนใจ คณคา จดออน จดแขงของตนเอง การไดรบสารสนเทศเกยวกบความกาวหนาในหนวยงาน การวเคราะหเปาหมายในอาชพ และการก าหนดแผนปฏบตงานเพอบรรลเปาหมายในอาชพ เสนทางความกาวหนาในสายอาชพ ( Career Path) เปนแนวทางความกาวหนาไปสต าแหนงทสงขน โดยแสดงเสนทางการสงสมประสบการณและผลงาน ผานการเลอนต าแหนงจากระดบลางไปสต าแหนงระดบบนหรอระนาบเดยวกน ทงนเพอประโยชนในดานการสรางและเพมแรงจงใจในการท างานของผมศกยภาพ (Talent/Successor) ใหเกดการสงสมประสบการณสง ( High performance) และเพอประโยชนในการจดเตรยมพฒนาผมศกยภาพ ใหพรอมทดแทนต าแหนงงานเปาหมายอนเปนต าแหนงงานบรหารระดบกลางขนไปภายในสวนราชการ กรมควบคมโรคไดมค าสงแตงตงคณะท างานจดท าแผนความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) สายงานแพทย และนกวชาการสาธารณสข โดยม นายแพทยกฤษฎา มโหทาน นายแพทยทรงคณวฒ เปนประธานคณะท างาน และมผแทนสายงานแพทยและนกวชาการสาธารณสข จากหนวยงานตางๆ เปนคณะท างาน เพอรวมกนพจารณาจดท าเสนทางความกาวหนาในสายอาชพดงกลาว ดงน เสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) Career Chart เปนภาพทแสดงใหเหนเสนทางสงสมประสบการณและผลงานทรอยเรยงล าดบเปนต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position) จากอาวโสนอยไปมากจนถงต าแหนงเปาหมาย Job Profile ของต าแหนง Job Profile Template เปนเอกสารทแสดงรายละเอยดของต าแหนงตางๆ ทปรากฏในเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน ประกอบดวย

1. หนาทความรบผดชอบหลก ( Key Responsibilities) 2. ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas : KRAs) 3. ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs) 4. ความรทจ าเปนส าหรบต าแหนง (Knowledge) 5. ทกษะทจ าเปนส าหรบต าแหนง (Skills) 6. สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies) 7. เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path

ก-2

Page 6: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

7.1 สายงานแพทย - ต าแหนงนายแพทยทรงคณวฒ (เวชกรรมปองกน)

1) ด ารงต าแหนงนายแพทย ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ ต าแหนงนายแพทย ระดบทรงคณวฒ หรอ ประเภทอ านวยการ ระดบสง ไมนอยกวา 2 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบตน ไมนอยกวา 1 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบสง 2) ปฏบตงานดานการแพทย หรองานอนทเกยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3) เคยด ารงต าแหนง หรอ ปฏบตงาน ดงน 3.1) ในส านกงานปองกนควบคมโรคท 1-12 ส านกงานสาธารณสขจงหวด ผชชว. [ส าหรบผทอยในสวนกลาง] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 3.2) ในสวนกลาง (ส านก , สถาบน) [ส าหรบผทอยใน สคร.] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป

7.1 สายงานนกวชาการสาธารณสข - ต าแหนงนกวชาการสาธารณสขทรงคณวฒ (วจย) - ต าแหนงนกวชาการสาธารณสขเชยวชาญ (สงเสรมพฒนา) 1) ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ ประเภทวชาการ ระดบทรงคณวฒ หรอ ประเภทอ านวยการ ระดบสง ไมนอยกวา 2 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบตน ไมนอยกวา 1 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบสง 2) ปฏบตงานดานวชาการสาธารณสข หรองานอนทเกยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3) มวฒการศกษาดานสาธารณสขตงแตระดบปรญญาโทขนไป 4) เคยด ารงต าแหนง หรอ ปฏบตงาน ดงน

4.1 ในส านกงานปองกนควบคมโรคท 1-12 , ส านกงานสาธารณสขจงหวด [ส าหรบผทอยในสวนกลาง] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 4.2 ในสวนกลาง (ส านก , สถาบน) [ส าหรบผทอยใน สคร.] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป

ก-3

Page 7: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

แผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ (Career Development Plan - CDP) แผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ (Career Development Plan) เปนเครองมอหลกส าหรบ การขบเคลอนการพฒนาผมศกยภาพในระหวางอยในเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) สต าแหนงเปาหมาย (Career Goal) อยางตอเนอง โดย CDP นจะมความคลายคลงกบ IDP ในกระบวนการบรหารผลการปฏบตงานส าหรบขาราชการทวไป แต CDP นจะมตรรกะและรปแบบ ทเขมขนยงกวา IDP โดยกรมควบคมโรคไดมอบหมายใหกองการเจาหนาทด าเนนการ จดท าแผนพฒนาความกาวหนา ในสายอาชพ (Career Development Plan) เพอเตรยมการพฒนาขาราชการสายงานแพทยและนกวชาการสาธารณสข สต าแหนงเปาหมาย ตามแผนความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) ตอไป ปทอยในต าแหนง หมายถง จ านวนปทแพทยหรอนกวชาการสาธารณสขอยในระดบต าแหนงใดๆ และสมควรไดรบการพฒนาประเดนหรอหลกสตรใดๆ ตามทก าหนดในแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ เชน ต าแหนงนายแพทยช านาญการ ซงอยในระดบต าแหนงช านาญการมาแลว 2 ป ควรไดรบการพฒนาหลกสตรวจยประเมนเทคโนโลย หลกสตรการเปนวทยากร

---------------------------------

กองการเจาหนาท

กนยายน 2558

ก-4

Page 8: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

1

การก าหนดต าแหนงเปาหมาย (Critical Position) จากการประชมเชงปฏบตการเพอจดท าแผนพฒนาความกาวหนาในสายอาชพ ครงท 1 ระหวางวนท 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ผเขารวมการประชมรวมพจารณาและก าหนดต าแหนงเปาหมาย โดยมเกณฑการพจารณา ดงน

1. เปนต าแหนงงานทอยในสายงานหลกของกรม 2. เปนต าแหนงทสรางผลสมฤทธหลกใหกบกรม 3. เปนต าแหนงซงผด ารงต าแหนงจ าเปนตองสงสมประสบการณหลายหนางานเปนระยะ

เวลานาน 4. เปนต าแหนงงานซงผด ารงต าแหนงนหาไดยากจากภายนอกกรม

มตทประชมเหนสมควรก าหนดต าแหนง “ระดบทรงคณวฒ” เปนต าแหนงเปาหมายของทง 2 สายงาน ทงน ผปฏบตงานทง 2 สายงานดงกลาว สามารถเขาสเสนทางความกาวหนาเพอมงสต าแหนงเปาหมาย “ระดบทรงคณวฒ” ไดอยางเทาเทยมกนตามจ านวนต าแหนงทกรมก าหนด หากผานการสงสมประสบการณและการประเมนผลงานตามเกณฑตางๆ ดงรายละเอยดตอไปน

Page 9: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

2

เสนทางความกาวหนาในสายอาชพ (Career Path) กรมควบคมโรค

หมายเหต 1. ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหนงขนต า ตามมาตรฐานก าหนดต าแหนงท ก.พ. ก าหนด

2. ไมก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหนงขนต า

ประเภทวชาการ ประเภทอ านวยการ ประเภทบรหาร

ระดบตน

ระดบสง ระดบตน

ระดบสง

ระดบปฏบตการ

ระดบช านาญการพเศษ

ระดบช านาญการ

(2-6 ป ตามวฒการศกษา)

(4 ป)

(3 ป)

ระดบเชยวชาญ

(3 ป) (1 ป) (4 ป)

(1 ป)

(2 ป)

(1 ป)

(1 ป)

ระดบทรงคณวฒ

(2 ป) (2 ป)

(2 ป)

Page 10: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

3

ภาพแสดงเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) สายงานแพทย

นายแพทยทรงคณวฒ (K5) (เวชกรรมปองกน)

ต าแหนงเปาหมาย (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด

ต าแหนงในเสนทางกาวหนาฯ (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด - ระยะเวลาในการถอครองต าแหนง

ด ารงต าแหนง ตามทศทางลกศร

ด ารงต าแหนงใดกอนกได

ด ารงต าแหนงใดต าแหนงหนง

K2 นายแพทยช านาญการ

(4 ป)

K1 นายแพทยปฏบตการ

(2-4 ป)

ส านกงานปองกนควบคมโรคท 1-12

K2 นายแพทยช านาญการ

(4 ป)

K1

นายแพทยปฏบตการ (2-4 ป)

K4 นายแพทยเชยวชาญ

(2 ป)

K3

นายแพทยช านาญการพเศษ (3 ป)

K4 นายแพทยเชยวชาญ

(2 ป)

K3

นายแพทยช านาญการพเศษ (3 ป)

1. ด ารงต าแหนง ประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป ก าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 2 ป ส าหรบผ ทไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพ และไดรบวฒบตรฯ หรอหนงสออนมตบตรแสดงความร 2. ปฏบตงานแพทย มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป 2. ปฏบตงานแพทย มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 2. ปฏบตงานแพทย มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 2. ปฏบตงานแพทย มาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. เคยด ารงต าแหนง หรอ ปฏบตงาน ดงน 3.1 ใน สคร. , สสจ. , ผชชว. [ส าหรบผทอยในสวนกลาง] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 3.2 ในสวนกลาง (ส านก , สถาบน) [ส าหรบผทอยใน สคร.] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป

(สวนกลาง , ส านก , สถาบน)

Page 11: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

4

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานแพทย - ระดบต าแหนงปฏบตการขนสต าแหนงช านาญการ ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K1 ชอต าแหนง : นายแพทยปฏบตการ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ศกษา คนควา วชาการดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ จดท าขอมล ทเกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ถายทอดองคความร เทคโนโลยทางดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ใหการตรวจ วนจฉยและรกษา รวมถงการใหความเหนทางการแพทย เพอการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. มการศกษา คนควา วชาการดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ จ านวนผลงานวชาการ ทไดรบการน าเสนอ หรอเผยแพร หรอตพมพวารสาร ในระดบไมต ากวาส านก/กอง ไมนอยกวา 1 เรอง หมายเหต ผลงานวชาการ หมายถง ผลงานวจย คมอการปฏบตงาน การผลตสอ บทความวชาการ งานแปล น าเสนอ หมายถง น าเสนอในทประชมระดบหนวยงาน/เวทประชมวชาการระดบหนวยงาน (Oral&Poster) เผยแพร หมายถง เผยแพรบนเวบไซตหนวยงาน (แตมคณะกรรมการหนวยงานเปนผกลนกรองกอนน าขนเผยแพร) ตพมพ หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารของหนวยงาน ส านกวชาการ/กอง/สคร. หรอหนวยงานอนทมระดบเทากน ทงน เจาของผลงานสามารถเลอกวธน าเสนอ เผยแพร หรอตพมพในสารสารไดอยางใดอยางหนง

2. มขอมลเกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ จ านวนรายงานสอบสวนโรค การตดตามผปวย ผสมผสหรอรายงานเฝาระวง หรอรายงานการจดท าฐานขอมลเบองตน หรอรายงานการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบเบองตน ไมนอยกวา 3 เรอง

3. มการถายทอดองคความร เทคโนโลย เกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและ ภยสขภาพ

จ านวนรายงานทเขารวมประเมนผลการด าเนนงานในโครงการทรบผดชอบ ไมนอยกวา 3 เรอง

Page 12: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

5

การสงสมประสบการณ

1. มประสบการณงานเฝาระวงหรอสอบสวนโรคหรอการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบ 2. มประสบการณงานวเคราะหขอมล/สถานการณของปญหา 3. รวมรบผดชอบโครงการ หรอกจกรรมในโครงการ หรองานวจย ระดบส านก/กอง

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 1) 1.1 หลกการระบาดวทยาระดบพนฐาน 1.2 ความรเรองโรคตดตอ โรคไมตดตอ โรคจากการประกอบ

อาชพและสงแวดลอม 1.3 การสาธารณสขเบองตน 1.4 หลกการท าวจยขนพนฐาน 1.5 การประเมนผล (เพอการพฒนางาน) เบองตน 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 2)

2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายทเกยวของกบภารกจของกรม ไดแก พรบ.โรคตดตอ กฎหมายควบคมการบรโภคยาสบ กฎหมายควบคมการบรโภคแอลกอฮอล IHR2005

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชคอมพวเตอร (Microsoft Office ระดบพนฐาน) 2. การใชภาษาองกฤษ (สอสารไดในชวตประจ าวน) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และน าเสนอ

ขอมลเบองตน)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต 2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 13: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

6

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา

หลกสตรการพฒนา

1 1.เตรยมความพรอมบคลากรใหมรองรบภารกจของกรม 1.1 การปฐมนเทศ

1.2 การเรยนรดวยตนเอง

1.3 การอบรมสมมนารวมกน

1 2.หลกการระบาดวทยาเบองตน 2. E-Learning หลกสตรระบาดวทยาเบองตน

2-3 3.ความรเรองโรคตดตอ โรคไมตดตอ โรคจากการประกอบอาชพและสงแวดลอม หลกการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพเบองตน

3. หลกสตรระบาดวทยากอนปฏบตการ (เพมเตมพเศษเฉพาะผปฏบตงานทส านกระบาดวทยาและท สคร. ใหเพมเนอหาการเกบสงสงตรวจ และรายงานการสอบสวนโรค)

ปท 3 ขนไป 4.หลกการท าวจยขนพนฐาน 4. โครงการสรางนกวจย (ตนกลาวจย)

ปท 4 ขนไป 4.การวางแผนยทธศาสตรการปองกนควบคมโรค 5. โครงการสรางภาวะผน าดานการควบคมโรค

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures)

1. ด ารงต าแหนงนายแพทยปฏบตการ ไมนอยกวา 4 ป ก าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 2 ป ส าหรบผมวฒทเทยบไดไมต ากวาปรญญาเอกในสาขาทก าหนดเปนวฒเฉพาะส าหรบต าแหนงทจะแตงตง หรอใหลดเปน 2 ป ส าหรบผทไดรบใบอนญาตประกอบวชาชพและไดรบวฒบตรฯ หรอหนงสออนมตบตรแสดงความร

2. ปฏบตงานแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 14: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

7

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานแพทย - ระดบต าแหนงช านาญการขนสต าแหนงช านาญการพเศษ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K2 ชอต าแหนง : นายแพทยช านาญการ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ศกษา คนควา วจย เพอพฒนาองคความรดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ พฒนา ปรบปรง ระบบขอมล/ระบบสารสนเทศทเกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ถายทอดองคความร เทคโนโลยทางดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ประสานการด าเนนงานกบเครอขายภายในเขต ใหค าปรกษา ค าแนะน า ดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพแกหนวยงานเครอขาย พฒนา แนวทางและคมอการด าเนนงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ตดตาม ประเมนผลการด าเนนงานระดบโครงการแกปญหาหาสขภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. มการศกษา คนควา วจยดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการ ทไดรบการตพมพในวารสารในระดบไมต ากวากรม ไมนอยกวา 1 เรอง หรอมการน าขอเสนอจากงานวจยหรอผลงานวชาการนนไปใชในระดบส านก/กอง อก 1 เรองq หมายเหต 1) ตพมพ หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารทผานการรบรองคณภาพจากศนยดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) และ/หรอ อยในวารสารทมคา TCI Impact Factor เฉลยยอนหลง 3 ป (จากฐานขอมล TCI จนถงปจจบน) อยในระดบพอใช คอม Impact Factor ทระดบ 0.01 – 0.025 ตรวจสอบฐานขอมล TCI ท http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 2) การตพมพหรอการน าผลงานวชาการไปใชประโยชนอาจเปนเรองเดยวกนกบทตพมพ หรอจะแยกเปน 2 เรองกได

Page 15: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

8

3) การน าขอเสนอจากงานวจย/ผลงานวชาการไปใชในระดบส านก/กอง หมายถง การน าขอคนพบ (Finding) จากงานวจย/ผลงานวชาการ ไปใชในหนวยงานระดบส านก/กอง/สคร. 4) การน าผลงานวชาการไปใชประโยชน ขอใหมหลกฐานทแสดงวาไดน าผลงานวจย/ผลงานวชาการไปใชแลว เชน รายงานการประชม เปนตน

2. มระบบขอมล/ระบบสารสนเทศเกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและ ภยสขภาพทไดรบการพฒนาและปรบปรง

จ านวนรายงานสอบสวนโรคหรอรายงานเฝาระวงหรอรายงานการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบ ไมนอยกวา 3 เรอง

3. มการถายทอดองคความร เทคโนโลย เกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและ ภยสขภาพ และมแนวทางและคมอการด าเนนงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนครงของการถายทอดความร/สอนงานใหบคลากรในส านก/กอง/สคร. หรอสอนงานใหบคลากรในจงหวดหรอนอกหนวยงาน ไมนอยกวา 3 ครง

4. มการตดตามประเมนผลการด าเนนงาน

จ านวนรายงานการนเทศงานหรอการประเมนผลโครงการ ไมนอยกวา 2 เรอง

การสงสมประสบการณ

1. มประสบการณงานเฝาระวงหรอการสอบสวนโรคหรอการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบโดยเปนผรบผดชอบหลก 2. มประสบการณการบรหารงานดานงานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย 1 ป 3. รบผดชอบหลกโครงการ หรอรบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในส านก/กอง 4. รวมนเทศ /ประเมนผลโครงการในระดบส านก/กอง 5. มประสบการณในการถายทอดความร/สอนงานใหบคลากรในส านก/กอง

Page 16: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

9

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสข 1.3 หลกระบาดวทยา ระเบยบวธวจยเชงพรรณนา 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน โครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 2) 2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายทเกยวของกบภารกจของกรม ไดแก พรบ.

โรคตดตอ กฎหมายควบคมการบรโภคยาสบ กฎหมายควบคมการบรโภคแอลกอฮอล IHR2005

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชคอมพวเตอร (Microsoft Office ระดบพนฐาน) 2. การใชภาษาองกฤษ (สอสารไดในชวตประจ าวน) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และน าเสนอขอมลเบองตน)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต

2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 17: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

10

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาภาคสนาม 1. หลกสตรระบาดวทยาภาคสนาม

1-2 2.การประเมนผลโครงการ และการตดตามและประเมนผล 2. หลกสตรวจยประเมนเทคโนโลย

1-2 3.ทกษะการเปนวทยากร 3. หลกสตรการเปนวทยากร

ปท 2 ขนไป 4.การวางแผนยทธศาสตรการปองกนควบคมโรค 4. โครงการสรางภาวะผน าดานการควบคมโรค

3 5.หลกการวจย 5. หลกสตรการบรหารโครงการวจยส าหรบหวหนาโครงการ

ปท 3 ขนไป 6.พฒนาภาวะผน า 6. โครงการพฒนานกบรหารงานระดบตน หรอเทยบเทา

ปท 4 ขนไป 7.การบรหารงานวจย 7. โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยดานนโยบายและระบบการควบคมโรค

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนายแพทยช านาญการ ไมนอยกวา 4 ป 2. ปฏบตงานแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 18: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

11

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานแพทย – ระดบต าแหนงช านาญการพเศษขนสต าแหนงเชยวชาญ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K 3 ชอต าแหนง : นายแพทยช านาญการพเศษ หนวยงาน : สวนกลาง (ส านก , สถาบน) ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ศกษา คนควา วจย เพอพฒนาองคความรดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ พฒนา ปรบปรง ระบบขอมล/ระบบสารสนเทศทเกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ถายทอดองคความร เทคโนโลยทางดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ใหการตรวจ วนจฉยและรกษา รวมถงการใหความเหนทางการแพทย เพอการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ประสานการด าเนนงานกบเครอขายระหวางกระทรวง ใหค าปรกษา ค าแนะน า ดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพแกหนวยงานเครอขาย พฒนา มาตรฐาน แนวทางและคมอการด าเนนงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ตดตาม ประเมนผลการด าเนนงานระดบแผนงานแกปญหาสขภาพและผลกระทบ

Page 19: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

12

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. มการศกษา คนควา วจยดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการ ทไดรบการตพมพในวารสารในระดบไมต ากวากรม/กระทรวง ไมนอยกวา 2 เรอง หมายเหต ตพมพ หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารทผานการรบรองคณภาพจากศนยดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) และ/หรอ อยในวารสารทมคา TCI Impact Factor เฉลยยอนหลง 3 ป (จากฐานขอมล TCI จนถงปจจบน) อยในระดบดขนไป คอมImpact Factor มากกวา 0.025 ตรวจสอบฐานขอมล TCI ท http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

2. วางแนวทางการพฒนาเนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานเกยวกบงานดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนขอเสนอแนะจากงานวจย/ผลงานวชาการไปใชประโยชนในระดบไมต ากวากรม ไมนอยกวา 2 เรอง หมายเหต การน าผลงานวชาการไปใชประโยชน ขอใหมหลกฐานทแสดงวาไดน าผลงานวจย/ผลงานวชาการไปใชแลว เชน รายงานการประชม เปนตน

3. มการถายทอดองคความร เทคโนโลย เกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนครงของการเปนวทยากร/ใหค าปรกษาทางวชาการดานการปองกนควบคมโรค (นอกหนวยงาน) ไมนอยกวา 4 ครง

4. หนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถน ภาคเครอขายตางๆ ทงในประเทศ และตางประเทศมความร ความสามารถ และความเขมแขง ในการด าเนนงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ 5. มการตดตามประเมนผลการด าเนนงาน จ านวนรายงานการนเทศงานหรอการประเมนผลโครงการ (ทไดน าไปใชประโยชนจรง) ไมนอยกวา 2

เรอง

Page 20: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

13

การสงสมประสบการณ

1. เปนผรบผดชอบหลกแผนงาน/โครงการของหนวยงาน 2. มประสบการณการบรหารงานดานงานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย 1 ป 3. เปนผรบผดชอบหลกโครงการ หรอรบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในระดบกรม 4. มประสบการณในการนเทศงาน/ประเมนผลโครงการทรบผดชอบในระดบกรม 5. เปนวทยากรทเกยวของกบงานของกรมควบคมโรค/ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานทเกยวของ

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 3) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสข 1.3 หลกระบาดวทยา ระเบยบวธวจยเชงวเคราะหเปนอยางนอย 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน การบรหารโครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 1.7 กระบวนการจดการความร 1.8 การพฒนามาตรฐาน คณภาพบรการ 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 3) 2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 3) 1. การใชโปรแกรมคอมพวเตอรขนสงในการวเคราะห

สงเคราะหขอมลเพอใชพฒนางาน 2. การใชภาษาองกฤษ (ฟง พด อาน เขยน ระดบด) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และ

น าเสนอขอมลเชงวเคราะห/สงเคราะห)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต

2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม

ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 21: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

14

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายทเกยวของกบภารกจของกรม ไดแก พรบ.

โรคตดตอ กฎหมายควบคมการบรโภคยาสบ กฎหมายควบคมการบรโภคแอลกอฮอล IHR2005

2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 3

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาประยกต 1. หลกสตรระบาดวทยาประยกต

1-2 2.การประเมนผลโครงการ และการตดตามและประเมนผล 2. หลกสตรวจยประเมนเทคโนโลย

2 3.พฒนาภาวะผน า 3. โครงการพฒนานกบรหารระดบกลาง หรอเทยบเทา

3 4.หลกการวจย 4. หลกสตรการบรหารโครงการวจยส าหรบหวหนาโครงการ

ปท 3 ขนไป 5.การบรหารงานวจย 5. โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยดานนโยบายและระบบการควบคมโรค

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนายแพทยช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป 2. ปฏบตงานแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 22: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

15

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานแพทย – ระดบต าแหนงเชยวชาญขนสต าแหนงทรงคณวฒ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K 4 ชอต าแหนง : นายแพทยเชยวชาญ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ก าหนดแนวทาง/แผนกลยทธ/นโยบาย ในการพฒนาการด าเนนงาน ดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ศกษา คนควา วจย เพอพฒนาองคความรดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ก าหนดแนวทางในการพฒนา ปรบปรง ระบบขอมล/ระบบสารสนเทศทเกยวกบงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ถายทอดองคความร เทคโนโลยทางดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ใหการตรวจ วนจฉยและรกษา รวมถงการใหความเหนทางการแพทย เพอการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ประสานการด าเนนงานกบเครอขายทงในประเทศ และตางประเทศ ใหค าปรกษา ค าแนะน า ดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพแกหนวยงานเครอขาย พฒนา มาตรฐาน แนวทางและคมอการด าเนนงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ตดตาม ประเมนผลการด าเนนงานแผนงาน / โครงการ ทแกปญหาสขภาพและมผลกระทบระดบเขตขนไป

Page 23: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

16

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ก าหนดแนวทางพฒนาองคความร มาตรฐาน เกยวกบงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ใหขอเสนอเพอการตดสนใจ หรอแกปญหาทางวชาการทยากและสลบซบซอน ทสงผลกระทบในวงกวางตอนโยบายของกระทรวง ประเทศ และภมภาค

จ านวนขอเสนอแนะเชงนโยบายจากงานวจย/ผลงานวชาการระดบประเทศหรอระดบนานาชาต ไมนอยกวา 4 เรอง

2. มผลงานวชาการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพเปนทประจกษและยอมรบในเวทระดบชาตและนานาชาต

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการ ทไดรบการน าเสนอหรอเผยแพรและตพมพวารสารในระดบประเทศหรอระดบนานาชาต ไมนอยกวา 2 เรอง หมายเหต 1) ตพมพในระดบประเทศหรอนานาชาต หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารวชาการระดบนานาชาต ซงเปนทยอมรบและอยในฐานขอมลสากล ไดแก สถาบนดงตอไปน ISI, SCOPUS, PubMed, CABI, POPLINE, CINAHL, BIOSIS, IPA, AGRIS, Zoological Record, Sci Finder ทงน ใหม Impact Factor ตงแต 2 ขนไป (รวมทกฉบบทตพมพ) 2) วารสารวชาการระดบนานาชาตซงเปนทยอมรบและอยในฐานขอมลสากล ใชเกณฑการจดของ สมศ. (ส านกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา) สามารถตรวจสอบรายชอวารสารในฐานขอมลสากล ทงานสารสนเทศและหองสมดสตางค มงคลสข คณะวทยาศาสตร มหาวทยาลยมหดล ทเวบไซต http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/abbre.htm

3. ใหค าปรกษา แนะน า เผยแพรความรดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ จ านวนครงของการเปนวทยากรระดบประเทศหรอระดบนานาชาตทเกยวของกบงานปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ไมนอยกวา 8 ครง

จ านวนแผนงาน/โครงการทเปนทปรกษา ไมนอยกวา 4 เรอง 4. ด าเนนการดานความรวมมอ ประสานงานกบเครอขายระดบเขตขนไป เพอใหการด าเนนงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคทงภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางมประสทธภาพ

จ านวนครงในการเขารวมประชมปฏบตการในระดบประเทศ/นานาชาต ไมนอยกวา 1 ครง หรอ ไมนอยกวา 1 เรอง

5. ตดตามประเมนผลการด าเนนงานและผลกระทบของแผนงาน/โครงการดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนรายงานการประเมนผลการด าเนนงานและผลกระทบของแผนงาน/โครงการดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ อยางนอย 1 ระบบ

Page 24: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

17

การสงสมประสบการณ

1. รบผดชอบหลกแผนงาน/โครงการของหนวยงาน 2. มประสบการณการบรหารงานดานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย1 ป 3. รบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในระดบกรม 4. มประสบการณในการนเทศงาน/ประเมนผลโครงการทรบผดชอบในระดบกรม 5. เปนวทยากรทเกยวของกบงานของกรมควบคมโรค/ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานทเกยวของ

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 4) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสขในประเทศ และการสาธารณสขระหวาง

ประเทศ 1.3 หลกระบาดวทยา ระเบยบวธวจยเชงวเคราะห 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน การบรหารโครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 1.7 กระบวนการจดการความร 1.8 การพฒนามาตรฐาน คณภาพบรการ 1.9 การบรหารทรพยากรบคคล 1.10 แผนยทธศาสตร

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชโปรแกรมคอมพวเตอรขนสงในการวเคราะห

สงเคราะหขอมลเพอใชพฒนางาน 2. การใชภาษาองกฤษ (ฟง พด อาน เขยน ระดบดมาก) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และ

น าเสนอขอมลเชงวเคราะห/สงเคราะห)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต

2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล

ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 25: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

18

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 3) 2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายดานการแพทยทเกยวของ

2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาชนสง 1. หลกสตรการบรหารงานระบาดส าหรบผบรหาร

ปท 2 ขนไป 2.การบรหารจดการระดบสง 2. หลกสตรการบรหารจดการระดบสง

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 26: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

19

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนายแพทยเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป 2. ปฏบตงานแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. เคยด ารงต าแหนง หรอปฏบตงาน ดงน 3.1 ส าหรบผทปจจบนอยในสวนกลาง ตองเคยปฏบตงานใน สคร., สสจ., ผชชว. - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 3.2 ส าหรบผทปจจบนอยใน สคร. ตองเคยปฏบตงานในสวนกลาง (ส านก, สถาบน) - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป 4. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

Page 27: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

20

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานแพทย – ระดบต าแหนงทรงคณวฒ ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position) : นายแพทยทรงคณวฒ (เวชกรรมปองกน) ชอต าแหนง : นายแพทยทรงคณวฒ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ก าหนดกรอบ ทศทาง ในการศกษาวจย เพอพฒนางานดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ ก าหนดแนวทาง/แผนกลยทธ/นโยบาย ในการพฒนาระบบขอมล/ระบบสารสนเทศ การพฒนาการด าเนนงานดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ วเคราะห ศกษา ปญหาสภาวะสขภาพของประชาชน และแนวโนมการเปลยนแปลงทมผลตอสขภาวะของประชาชน เพอใชเปนแนวทางในการก าหนดนโยบายดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรค

และภยสขภาพของประเทศ เปนทปรกษา ใหขอคดเหน และค าแนะน าดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพแกหนวยงานระดบกรม กระทรวง รวมทงทประชมทงในประเทศและตางประเทศ ใหขอเสนอแนะเพอการตดสนใจหรอแกปญหาทางวชาการดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพทยากและสลบซบซอน ทสงผลกระทบในวงกวางตอนโยบายของกรม

กระทรวง ประเทศ และภมภาค ด าเนนการในดานความรวมมอเกยวกบดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพระหวางประเทศ ควบคม ตรวจสอบ ก ากบ ดแล โครงการ งานวจย มาตรฐานคณภาพตางๆ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs) 1. มกรอบ ทศทางของการวจย ดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนกรอบ ทศทางของการวจย ดานการแพทย การเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

2. มแนวทาง/แผนกลยทธ/นโยบาย ในการพฒนาระบบขอมล/ระบบสารสนเทศ การด าเนนงาน ดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนแนวทาง/แผนกลยทธ/นโยบาย ในการพฒนาระบบขอมล/ระบบสารสนเทศ การด าเนนงาน ดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

3. มการศกษาวเคราะหปญหาสภาวะสขภาพของประชาชน และแนวโนมการเปลยนแปลงเพอ ใชเปนแนวทางก าหนดนโยบายของประเทศ

จ านวนนโยบายทน าเสนอผบรหาร/ จ านวนผลการศกษาวเคราะหปญหาสภาวะสขภาพของประชาชน

4. หนวยงานระดบกรม กระทรวง รวมทงทประชมทงในประเทศและตางประเทศ ไดรบขอคดเหน และค าแนะน าดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนหนวยงานระดบกรม กระทรวง รวมทงทประชมทงในประเทศและตางประเทศทไดรบค าแนะน า และขอคดเหน

5. มขอเสนอแนะเพอการตดสนใจหรอแกปญหาทางวชาการทยากซบซอนทสงผลกระทบในวงกวางตอนโยบายของกรม กระทรวง ประเทศและภมภาค

จ านวนครง/เรองของขอเสนอแนะเพอการตดสนใจ

6. มการควบคม ตรวจสอบ ก ากบ ดแล โครงการ งานวจย มาตรฐานคณภาพตาง ๆ จ านวนรายงานการควบคม ตรวจสอบ ก ากบ ดแล โครงการ งานวจย มาตรฐานคณภาพตาง ๆ

Page 28: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

21

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนงเปาหมาย (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 5) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสขในประเทศ และการสาธารณสขระหวาง

ประเทศ 1.3 หลกระบาดวทยา การวจย 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน การบรหารโครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 1.7 กระบวนการจดการความร 1.8 การพฒนามาตรฐาน คณภาพบรการ 1.9 การพฒนาองคกร 1.10 การพฒนานโยบาย 1.11 การบรหารความขดแยงและการเจรจาตอรอง 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 3)

2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.4 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.5 ระเบยบ/กฎหมายดานการแพทย และดาน

สาธารณสขทเกยวของ

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชคอมพวเตอร 2. การใชภาษาองกฤษ 3. การค านวณ 4. การจดการขอมล

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต 2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 2.7 ความเขาใจผอน 3. สมรรถนะทางการบรหาร 3.1 วสยทศน 3.2 การวางแผนกลยทธภาครฐ 3.3 ศกยภาพเพอน าการปรบเปลยน

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3

Page 29: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

22

เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path 1. ด ารงต าแหนงนายแพทย ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ ต าแหนงนายแพทย ระดบทรงคณวฒ หรอ ประเภทอ านวยการ ระดบสง ไมนอยกวา 2 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบตน ไมนอยกวา 1 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบสง 2. ปฏบตงานดานการแพทย หรองานอนทเกยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. เคยด ารงต าแหนง หรอ ปฏบตงาน ดงน 3.1 ในส านกงานปองกนควบคมโรคท 1-12 , ส านกงานสาธารณสขจงหวด , ผชชว. [ส าหรบผทอยในสวนกลาง] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 3.2 ในสวนกลาง (ส านก , สถาบน) [ส าหรบผทอยใน สคร.] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป

Page 30: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

23

ภาพแสดงเสนทางสงสมประสบการณและผลงาน (Career Chart) สายงานนกวชาการสาธารณสข

นกวชาการสาธารณสขทรงคณวฒ (K5) (วจย)

ต าแหนงเปาหมาย (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด

ต าแหนงในเสนทางกาวหนาฯ (ระบ) - ชอต าแหนง - หนวยงานสงกด - ระยะเวลาในการถอครองต าแหนง

ด ารงต าแหนง ตามทศทางลกศร

ด ารงต าแหนงใดกอนกได

ด ารงต าแหนงใดต าแหนงหนง

K2 นกวชาการสาธารณสขช านาญการ

(4 ป)

K1 นกวชาการสาธารณสขปฏบตการ

(2-6 ป)

ส านกงานปองกนควบคมโรคท 1-12

K2 นกวชาการสาธารณสขช านาญการ

(4 ป)

K1

นกวชาการสาธารณสขปฏบตการ (2-6 ป)

K4 นกวชาการสาธารณสขเชยวชาญ

(2 ป)

K3

นกวชาการสาธารณสขช านาญการพเศษ (3 ป)

K4 นกวชาการสาธารณสขเชยวชาญ

(สงเสรมพฒนา)

K3

นกวชาการสาธารณสขช านาญการพเศษ (3 ป)

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบปฏบตการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรอ 4 ป ส าหรบผไดรบวฒปรญญาโท หรอ 2 ป ส าหรบผทมวฒปรญญาเอก 2. ปฏบตงานวชาการสาธารณสข มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการ มาแลวไมนอยกวา 4 ป 2. ปฏบตงานวชาการสาธารณสข มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบช านาญการพเศษ มาแลวไมนอยกวา 3 ป 2. ปฏบตงานวชาการสาธารณสข มาแลวไมนอยกวา 1 ป

1. ด ารงต าแหนงประเภทวชาการ ระดบเชยวชาญ มาแลวไมนอยกวา 2 ป 2. ปฏบตงานวชาการสาธารณสข มาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. เคยด ารงต าแหนง หรอ ปฏบตงาน ดงน 3.1 ใน สคร. , สสจ. [ส าหรบผทอยในสวนกลาง] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 3.2 ในสวนกลาง (ส านก , สถาบน) [ส าหรบผทอยใน สคร.] - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป

Page 31: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

24

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานนกวชาการสาธารณสข - ระดบต าแหนงปฏบตการขนสต าแหนงช านาญการ ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K1 ชอต าแหนง : นกวชาการสาธารณสขปฏบตการ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ศกษา คนควา วเคราะห วจย ส ารวจ รวบรวมขอมลทางวชาการเบองตนทไมซบซอนเกยวกบงานดานสาธารณสข สรปรายงานเกยวกบการด าเนนงาน หรอรายงานการรวบรวมขอมลทางวชาการ จดท า

ฐานขอมลเบองตนดานสาธารณสขเสนอผบงคบบญชา เพอประกอบการวางแผนในการปฏบตงาน ปฏบตการในการสงเสรมสขภาพ อนามยสงแวดลอม อาชวอนามย การควบคมปองกนโรคและภยสขภาพ การเฝาระวงโรค การประเมนความเสยงโรคและภยสขภาพ (ไมมใบประกอบวชาชพรองรบ) รวมประเมนผลการด าเนนงานในโครงการทรบผดชอบ เพอพฒนางานใหมประสทธภาพและประสทธผล ใหบรการคดกรอง ตรวจประเมนความเสยงโรคและภยสขภาพ สอบสวนโรค ตดตามผปวย ผสมผส เพอการเฝาระวง ควบคมปองกนโรคและภยสขภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs) ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ศกษา คนควา วเคราะห วจย ส ารวจ รวบรวมขอมลทางวชาการเบองตนทไมซบซอนเกยวกบงานดานสาธารณสข

จ านวนผลงานวชาการ ทไดรบการน าเสนอ หรอเผยแพร หรอตพมพวารสาร ในระดบไมต ากวาส านก/กอง ไมนอยกวา 1 เรอง หมายเหต ผลงานวชาการ หมายถง ผลงานวจย คมอการปฏบตงาน การผลตสอ บทความวชาการ งานแปล น าเสนอ หมายถง น าเสนอในทประชมระดบหนวยงาน/เวทประชมวชาการระดบหนวยงาน (Oral&Poster) เผยแพร หมายถง เผยแพรบนเวบไซตหนวยงาน (แตมคณะกรรมการหนวยงานเปนผกลนกรองกอนน าขนเผยแพร) ตพมพ หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารของหนวยงาน ส านกวชาการ/กอง/สคร. หรอหนวยงานอนทมระดบเทากน ทงน เจาของผลงานสามารถเลอกวธน าเสนอ เผยแพร หรอตพมพในสารสารไดอยางใดอยางหนง

2. รายงานการรวบรวมขอมลทางวชาการ จดท าฐานขอมลเบองตนดานสาธารณสขเสนอผบงคบบญชา เพอประกอบการวางแผนในการปฏบตงาน ปฏบตการในการสงเสรมสขภาพ อนามยสงแวดลอม อาชวอนามย การควบคมปองกนโรคและภยสขภาพ การเฝาระวงโรค การประเมนความเสยงโรคและภยสขภาพ (ไมมใบประกอบวชาชพรองรบ)

จ านวนรายงานสอบสวนโรค การตดตามผปวย ผสมผสหรอรายงานเฝาระวง หรอรายงานการจดท าฐานขอมลเบองตน หรอรายงานการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบเบองตน ไมนอยกวา 3 เรอง

3. รวมประเมนผลการด าเนนงานในโครงการทรบผดชอบ เพอพฒนางานใหมประสทธภาพและประสทธผล

จ านวนรายงานทเขารวมประเมนผลการด าเนนงานในโครงการทรบผดชอบ ไมนอยกวา 3 เรอง

Page 32: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

25

การสงสมประสบการณ

1. มประสบการณงานเฝาระวงหรอสอบสวนโรคหรอการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบ 2. มประสบการณงานวเคราะหขอมล/สถานการณของปญหา 3. รวมรบผดชอบโครงการ หรอกจกรรมในโครงการ หรองานวจย ระดบส านก/กอง

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 1) 1.1 หลกการระบาดวทยาระดบพนฐาน 1.2 ความรเรองโรคตดตอ โรคไมตดตอ โรคจากการประกอบ

อาชพและสงแวดลอม 1.3 การสาธารณสขเบองตน 1.4 หลกการท าวจยขนพนฐาน 1.5 การประเมนผล (เพอการพฒนางาน) เบองตน 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 2)

2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายทเกยวของกบภารกจของกรม ไดแก พรบ.โรคตดตอ กฎหมายควบคมการบรโภคยาสบ กฎหมายควบคมการบรโภคแอลกอฮอล IHR2005

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชคอมพวเตอร (Microsoft Office ระดบพนฐาน) 2. การใชภาษาองกฤษ (สอสารไดในชวตประจ าวน) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และน าเสนอ

ขอมลเบองตน)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต 2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1 ระดบ 1

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 33: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

26

ปทอยในต าแหนง ประเดนการพฒนา

หลกสตรการพฒนา

1 1.เตรยมความพรอมบคลากรใหมรองรบภารกจของกรม 1.1 การปฐมนเทศ

1.2 การเรยนรดวยตนเอง

1.3 การอบรมสมมนารวมกน

1 2.หลกการระบาดวทยาเบองตน 2. E-Learning หลกสตรระบาดวทยาเบองตน

2-3 3.ความรเรองโรคตดตอ โรคไมตดตอ โรคจากการประกอบอาชพและสงแวดลอม หลกการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพเบองตน

3. หลกสตรระบาดวทยากอนปฏบตการ (เพมเตมพเศษเฉพาะผปฏบตงานทส านกระบาดวทยาและท สคร. ใหเพมเนอหาการเกบสงสงตรวจ และรายงานการสอบสวนโรค)

ปท 3 ขนไป 4.หลกการท าวจยขนพนฐาน 4. โครงการสรางนกวจย (ตนกลาวจย)

ปท 4 ขนไป 5.การวางแผนยทธศาสตรการปองกนควบคมโรค 5. โครงการสรางภาวะผน าดานการควบคมโรค

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนกวชาการสาธารณสขปฏบตการมาแลวไมนอยกวา 6 ป หรอ 4 ป ส าหรบผไดรบวฒปรญญาโท หรอ 2 ป ส าหรบผมวฒปรญญาเอก 2. ปฏบตงานดานวชาการสาธารณสข หรองานอนทเกยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 34: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

27

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานนกวชาการสาธารณสข - ระดบต าแหนงช านาญการขนสต าแหนงช านาญการพเศษ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K2 ชอต าแหนง : นกวชาการสาธารณสขช านาญการ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ศกษา คนควา วเคราะห วจย รวบรวมขอมลเรองทยากและมความซบซอนตองอาศยความรทางดานสาธารณสข พฒนาเนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานเกยวกบงานดานสาธารณสข จดท า

ฐานขอมลเบองตนทเกยวของกบงานดานสาธารณสข ใหค าปรกษา แนะน า การคดกรอง สอบสวนสบสวนโรค ตดตามผปวย ผสมผสเพอการเฝาระวง ควบคมปองกนโรคและภยสขภาพ ประเมนผลการด าเนนงานในโครงการทรบผดชอบ เพอใหการด าเนนงานมประสทธภาพสงสด ประสานงานกบเครอขายในพนท เพอใหการเฝาระวง ปองกนควบคมโรค เปนไปอยางมประสทธภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ศกษา คนควา วเคราะห วจย รวบรวมขอมลเรองทยากและมความซบซอนตองอาศยความรทางดานสาธารณสข พฒนาเนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานเกยวกบงานดานสาธารณสข

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการ ทไดรบการตพมพในวารสารในระดบไมต ากวากรม ไมนอยกวา 1 เรอง หรอมการน าขอเสนอจากงานวจยหรอผลงานวชาการนนไปใชในระดบส านก/กอง อก 1 เรองq หมายเหต 1) ตพมพ หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารทผานการรบรองคณภาพจากศนยดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) และ/หรอ อยในวารสารทมคา TCI Impact Factor เฉลยยอนหลง 3 ป (จากฐานขอมล TCI จนถงปจจบน) อยในระดบพอใช คอม Impact Factor ทระดบ 0.01 – 0.025 ตรวจสอบฐานขอมล TCI ท http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html 2) การตพมพหรอการน าผลงานวชาการไปใชประโยชนอาจเปนเรองเดยวกนกบทตพมพ หรอจะแยกเปน 2 เรองกได 3) การน าขอเสนอจากงานวจย/ผลงานวชาการไปใชในระดบส านก/กอง หมายถง การน าขอคนพบ (Finding) จากงานวจย/ผลงานวชาการ ไปใชในหนวยงานระดบส านก/กอง/สคร. 4) การน าผลงานวชาการไปใชประโยชน ขอใหมหลกฐานทแสดงวาไดน าผลงานวจย/ผลงานวชาการไปใชแลว เชน รายงานการประชม เปนตน

Page 35: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

28

2. ใหค าปรกษา แนะน า การคดกรอง สอบสวนสบสวนโรค ตดตามผปวย ผสมผสเพอการเฝาระวง ควบคมปองกนโรคและภยสขภาพ

จ านวนรายงานสอบสวนโรคหรอรายงานเฝาระวงหรอรายงานการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบ ไมนอยกวา 3 เรอง

3. ประสานงานกบเครอขายในพนท เพอใหการเฝาระวง ปองกนควบคมโรค เปนไปอยางมประสทธภาพ

จ านวนครงของการถายทอดความร/สอนงานใหบคลากรในส านก/กอง/สคร. หรอสอนงานใหบคลากรในจงหวดหรอนอกหนวยงาน ไมนอยกวา 3 ครง

4. ประเมนผลการด าเนนงานในโครงการทรบผดชอบ เพอใหการด าเนนงานมประสทธภาพสงสด

จ านวนรายงานการนเทศงานหรอการประเมนผลโครงการ ไมนอยกวา 2 เรอง

การสงสมประสบการณ

1. มประสบการณงานเฝาระวงหรอการสอบสวนโรคหรอการวเคราะหสถานการณปญหาในงานทรบผดชอบโดยเปนผรบผดชอบหลก 2. มประสบการณการบรหารงานดานงานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย 1 ป 3. รบผดชอบหลกโครงการ หรอรบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในส านก/กอง 4. รวมนเทศ /ประเมนผลโครงการในระดบส านก/กอง 5. มประสบการณในการถายทอดความร/สอนงานใหบคลากรในส านก/กอง

Page 36: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

29

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสข 1.3 หลกระบาดวทยา ระเบยบวธวจยเชงพรรณนา 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน โครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 2) 2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายทเกยวของกบภารกจของกรม ไดแก พรบ.

โรคตดตอ กฎหมายควบคมการบรโภคยาสบ กฎหมายควบคมการบรโภคแอลกอฮอล IHR2005

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชคอมพวเตอร (Microsoft Office ระดบพนฐาน) 2. การใชภาษาองกฤษ (สอสารไดในชวตประจ าวน) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และน าเสนอขอมลเบองตน)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง

1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและจรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต

2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2 ระดบ 2

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 37: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

30

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาภาคสนาม 1. หลกสตรระบาดวทยาภาคสนาม

1-2 2.การประเมนผลโครงการ และการตดตามและประเมนผล 2. หลกสตรวจยประเมนเทคโนโลย

1-2 3.ทกษะการเปนวทยากร 3. หลกสตรการเปนวทยากร

ปท 2 ขนไป 4.การวางแผนยทธศาสตรการปองกนควบคมโรค 4. โครงการสรางภาวะผน าดานการควบคมโรค

3 5.หลกการวจย 5. หลกสตรการบรหารโครงการวจยส าหรบหวหนาโครงการ

ปท 3 ขนไป 6.พฒนาภาวะผน า 6. โครงการพฒนานกบรหารงานระดบตน หรอเทยบเทา

ปท 4 ขนไป 7.การบรหารงานวจย 7. โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยดานนโยบายและระบบการควบคมโรค

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนกวชาการสาธารณสขช านาญการ ไมนอยกวา 4 ป 2. ปฏบตงานวชาการสาธารณสขมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 38: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

31

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานนกวชาการสาธารณสข – ระดบต าแหนงช านาญการพเศษขนสต าแหนงเชยวชาญ

ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K 3 ชอต าแหนง : นกวชาการสาธารณสขช านาญการพเศษ หนวยงาน : สวนกลาง (ส านก , สถาบน) ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ศกษา คนควา วเคราะห สงเคราะห วจย รวบรวมขอมลเรองโรคตดตอและโรคและภยสขภาพทยากและมความซบซอนตองอาศยความรทางดานสาธารณสขหรอประสบการณสง วางแนวทางพฒนา

เนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานเกยวกบงานดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ตรวจสอบการด าเนนงาน วางมาตรการและมาตรฐานงานดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ใหค าปรกษา นเทศ แนะน า เผยแพรความรดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ตดตาม ประเมนผลแผนงาน รวมถงผลกระทบของการด าเนนงานดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ประสานงานกบเครอขายในพนทระดบเขต เพอใหการเฝาระวง ปองกนควบคมโรค เปนไปอยางมประสทธภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ศกษา คนควา วเคราะห สงเคราะห วจย รวบรวมขอมลเรองโรคตดตอและโรคและภยสขภาพทยากและมความซบซอนตองอาศยความรทางดานสาธารณสขหรอประสบการณสง

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการ ทไดรบการตพมพในวารสารในระดบไมต ากวากรม/กระทรวง ไมนอยกวา 2 เรอง หมายเหต ตพมพ หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารทผานการรบรองคณภาพจากศนยดชนการอางองวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) และ/หรอ อยในวารสารทมคา TCI Impact Factor เฉลยยอนหลง 3 ป (จากฐานขอมล TCI จนถงปจจบน) อยในระดบดขนไป คอมImpact Factor มากกวา 0.025 ตรวจสอบฐานขอมล TCI ท http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html

2. วางแนวทางพฒนาเนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานเกยวกบงานดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนขอเสนอแนะจากงานวจย/ผลงานวชาการไปใชประโยชนในระดบไมต ากวากรม ไมนอยกวา 2 เรอง หมายเหต การน าผลงานวชาการไปใชประโยชน ขอใหมหลกฐานทแสดงวาไดน าผลงานวจย/ผลงานวชาการไปใชแลว เชน รายงานการประชม เปนตน

Page 39: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

32

3. เปนวทยากร ใหค าปรกษา แนะน า เผยแพรความรทางวชาการดานการปองกนควบคมโรค จ านวนครงของการเปนวทยากร/ใหค าปรกษาทางวชาการดานการปองกนควบคมโรค (นอกหนวยงาน) ไมนอยกวา 4 ครง

4. นเทศงาน ตดตาม ประเมนผลแผนงาน รวมถงผลกระทบของการด าเนนงานดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนรายงานการนเทศงานหรอการประเมนผลโครงการ (ทไดน าไปใชประโยชนจรง) ไมนอยกวา 2 เรอง

การสงสมประสบการณ

1. เปนผรบผดชอบหลกแผนงาน/โครงการของหนวยงาน 2. มประสบการณการบรหารงานดานงานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย 1 ป 3. เปนผรบผดชอบหลกโครงการ หรอรบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในระดบกรม 4. มประสบการณในการนเทศงาน/ประเมนผลโครงการทรบผดชอบในระดบกรม 5. เปนวทยากรทเกยวของกบงานของกรมควบคมโรค/ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานทเกยวของ

Page 40: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

33

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 3) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสข 1.3 หลกระบาดวทยา ระเบยบวธวจยเชงวเคราะหเปนอยางนอย 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน การบรหารโครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 1.7 กระบวนการจดการความร 1.8 การพฒนามาตรฐาน คณภาพบรการ 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 3) 2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายทเกยวของกบภารกจของกรม ไดแก พรบ.โรคตดตอ

กฎหมายควบคมการบรโภคยาสบ กฎหมายควบคมการบรโภคแอลกอฮอล IHR2005

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 3) 1. การใชโปรแกรมคอมพวเตอรขนสงในการวเคราะห

สงเคราะหขอมลเพอใชพฒนางาน 2. การใชภาษาองกฤษ (ฟง พด อาน เขยน ระดบด) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และ

น าเสนอขอมลเชงวเคราะห/สงเคราะห)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรม

และจรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต

2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 41: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

34

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาประยกต 1. หลกสตรระบาดวทยาประยกต

1-2 2.การประเมนผลโครงการ และการตดตามและประเมนผล 2. หลกสตรวจยประเมนเทคโนโลย

2 3.พฒนาภาวะผน า 3. โครงการพฒนานกบรหารระดบกลาง หรอเทยบเทา

3 4.หลกการวจย 4. หลกสตรการบรหารโครงการวจยส าหรบหวหนาโครงการ

ปท 3 ขนไป 5.การบรหารงานวจย 5. โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยดานนโยบายและระบบการควบคมโรค

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนกวชาการสาธารณสขช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป 2. ปฏบตงานดานวชาการสาธารณสข หรองานอนทเกยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 42: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

35

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานนกวชาการสาธารณสข – ระดบต าแหนงเชยวชาญขนสต าแหนงทรงคณวฒ ต าแหนงในเสนทางกาวหนา (Ladder Position ) K 4 ชอต าแหนง : นกวชาการสาธารณสขเชยวชาญ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ก าหนดแนวทางพฒนาองคความร มาตรฐานเกยวกบงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ใหขอเสนอแนะเพอการตดสนใจ หรอแกปญหาทางวชาการทยากและสลบซบซอน ทสงผล

กระทบในวงกวางตอนโยบายของกระทรวง ประเทศและภมภาค มผลงานวชาการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพเปนทประจกษและยอมรบในเวทระดบชาตและนานาชาต ใหค าปรกษา แนะน า เผยแพรความรดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ด าเนนการดานความรวมมอ ประสานงานกบเครอขายระดบเขตขนไป เพอใหการด าเนนงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคทงภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางมประสทธภาพ ตดตาม ประเมนผลการด าเนนแผนงาน/โครงการ รวมถงผลกระทบของการด าเนนโครงการดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. ก าหนดแนวทางพฒนาองคความร มาตรฐาน เกยวกบงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ใหขอเสนอเพอการตดสนใจ หรอแกปญหาทางวชาการทยากและสลบซบซอน ทสงผลกระทบในวงกวางตอนโยบายของกระทรวง ประเทศ และภมภาค

จ านวนขอเสนอแนะเชงนโยบายจากงานวจย/ผลงานวชาการระดบประเทศหรอระดบนานาชาต ไมนอยกวา 4 เรอง

2. มผลงานวชาการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพเปนทประจกษและยอมรบในเวทระดบชาตและนานาชาต

จ านวนผลงานวจยหรอผลงานวชาการ ทไดรบการน าเสนอหรอเผยแพรและตพมพวารสารในระดบประเทศหรอระดบนานาชาต ไมนอยกวา 2 เรอง หมายเหต 1) ตพมพในระดบประเทศหรอนานาชาต หมายถง การตพมพผลงานวชาการในวารสารวชาการระดบนานาชาต ซงเปนทยอมรบและอยในฐานขอมลสากล ไดแก สถาบนดงตอไปน ISI, SCOPUS, PubMed, CABI, POPLINE, CINAHL, BIOSIS, IPA, AGRIS, Zoological Record, Sci Finder ทงน ใหม Impact Factor ตงแต 2 ขนไป (รวมทกฉบบทตพมพ) 2) วารสารวชาการระดบนานาชาตซงเปนทยอมรบและอยในฐานขอมลสากล ใชเกณฑการจดของ สมศ. (ส านกงานรบรองมาตรฐานและประเมนคณภาพการศกษา) สามารถตรวจสอบรายชอวารสารในฐานขอมลสากล ทงานสารสนเทศและหองสมดสตางค มงคลสข คณะวทยาศาสตร

Page 43: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

36

มหาวทยาลยมหดล ทเวบไซต http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/abbre.htm

3. ใหค าปรกษา แนะน า เผยแพรความรดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ จ านวนครงของการเปนวทยากรระดบประเทศหรอระดบนานาชาตทเกยวของกบงานปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ไมนอยกวา 8 ครง

จ านวนแผนงาน/โครงการทเปนทปรกษา ไมนอยกวา 4 เรอง 4. ด าเนนการดานความรวมมอ ประสานงานกบเครอขายระดบเขตขนไป เพอใหการด าเนนงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคทงภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางมประสทธภาพ

จ านวนครงในการเขารวมประชมปฏบตการในระดบประเทศ/นานาชาต ไมนอยกวา 1 ครง หรอ ไมนอยกวา 1 เรอง

5. ตดตามประเมนผลการด าเนนงานและผลกระทบของแผนงาน/โครงการดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนรายงานการประเมนผลการด าเนนงานและผลกระทบของแผนงาน/โครงการดานการปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ อยางนอย 1 ระบบ

การสงสมประสบการณ

1. รบผดชอบหลกแผนงาน/โครงการของหนวยงาน 2. มประสบการณการบรหารงานดานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย1 ป 3. รบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในระดบกรม 4. มประสบการณในการนเทศงาน/ประเมนผลโครงการทรบผดชอบในระดบกรม 5. เปนวทยากรทเกยวของกบงานของกรมควบคมโรค/ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานทเกยวของ

Page 44: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

37

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนง (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนง (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 4) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสขในประเทศ และการสาธารณสขระหวาง

ประเทศ 1.3 หลกระบาดวทยา ระเบยบวธวจยเชงวเคราะห 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน การบรหารโครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 1.7 กระบวนการจดการความร 1.8 การพฒนามาตรฐาน คณภาพบรการ 1.9 การบรหารทรพยากรบคคล 1.10 แผนยทธศาสตร 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 3)

2.1 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.2 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.3 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.4 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.5 กฎหมายดานการแพทยทเกยวของ

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 1. การใชโปรแกรมคอมพวเตอรขนสงในการวเคราะห

สงเคราะหขอมลเพอใชพฒนางาน 2. การใชภาษาองกฤษ (ฟง พด อาน เขยน ระดบดมาก) 3. การจดการขอมล (การรวบรวม วเคราะห และ

น าเสนอขอมลเชงวเคราะห/สงเคราะห)

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรม

และจรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต

2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบ

ราชการ 2.7 ความเขาใจผอน

ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 4

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 45: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

38

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาชนสง 1. หลกสตรการบรหารงานระบาดส าหรบผบรหาร

ปท 2 ขนไป 2.การบรหารจดการระดบสง 2. หลกสตรการบรหารจดการระดบสง

เกณฑพจารณาประสบการณและผลงานเพอกาวสต าแหนงงานล าดบตอไป (Performance Measures) 1. ด ารงต าแหนงนกวชาการสาธารณสขเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป 2. ปฏบตงานนกวชาการสาธารณสขมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. มวฒการศกษาดานสาธารณสขตงแตระดบปรญญาโทขนไป 4. เคยด ารงต าแหนง หรอปฏบตงาน ดงน 4.1 ส าหรบผทปจจบนอยในสวนกลาง ตองเคยปฏบตงานใน สคร., สสจ., ผชชว. - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 4.2 ส าหรบผทปจจบนอยใน สคร. ตองเคยปฏบตงานในสวนกลาง (ส านก, สถาบน) - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป 5. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา

Page 46: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

39

รายละเอยดเสนทางความกาวหนาในสายอาชพ สายงานนกวชาการสาธารณสข – ระดบต าแหนงทรงคณวฒ ต าแหนงเปาหมาย (Critical Position) : นกวชาการสาธารณสข (วจย) ชอต าแหนง : นกวชาการสาธารณสขทรงคณวฒ หนวยงาน : สวนกลาง , ส านก , สถาบน ระยะเวลาขนต าในการถอครองต าแหนง :

หนาทรบผดชอบหลก (Key Responsibilities) : ก าหนดทศทางและคดคนสงใหมตลอดจนทฤษฎตาง ๆ ทเหนวาเปนความกาวหนาหรอการพฒนาส าคญในงาน ดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ก าหนดแนวทางการประเมนผลการด าเนนงานในโครงการตาง ๆ เพอใหทราบผลการด าเนนงานและน ามาปรบปรงระบบงานใหมประสทธภาพและเปนไปตามเปาหมายทก าหนดในระดบกระทรวง ก าหนดแนวทางการพฒนาเนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานเกยวกบงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ก าหนดเปาหมายและทศทางในงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ประกอบการวางมาตรการและมาตรฐานงานดานสาธารณสข ในการปรบปรงระบบงานสาธารณสขใหม

ประสทธภาพสงขน ก าหนดทศทางการ สอบสวนสบสวนโรค ตดตามผปวย ผสมผส เพอการ เฝาระวงควบคมปองกนโรคและภยสขภาพ ใหค าปรกษา ก าหนดนโยบาย ยทธศาสตร และทศทาง การพฒนาระบบ การพฒนามาตรฐานงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ ด าเนนการดานความรวมมอ ประสานงานกบเครอขายระดบนานาชาต เพอใหการด าเนนงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรค ทงภายในประเทศและระหวางประเทศเปนไปอยางมประสทธภาพ ตดตาม ประเมนผลการด าเนนแผนงาน โครงการ รวมถงวเคราะห สงเคราะห ผลกระทบของการด าเนนแผนงาน โครงการ เพอพฒนานโยบาย ขอเสนอแนะเชงนโยบาย ดานการควบคมปองกนโรค

และภยสขภาพ

ผลสมฤทธหลก (Key Result Areas: KRAs)

ตวชวดผลการปฏบตงานหลก (Key Performance Indicators : KPIs)

1. มนโยบายและทศทางดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพระดบประเทศ โดยไดรบการยอมรบและน าไปใชเพอการด าเนนงานดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและ ภยสขภาพระดบประเทศ

จ านวนนโยบายและทศทางดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

2. มการพฒนาทฤษฎ และนวตกรรม ทเกยวกบการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพเพอการพฒนางาน

จ านวนทฤษฎ และนวตกรรม ดานการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

3. มทศทางและคดคนสงใหมตลอดจนทฤษฎตาง ๆ เพอใหในการด าเนนการเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยทคกคามสขภาพ

จ านวนสงประดษฐหรอทฤษฎรวมถงทศทางการด าเนนงานการเฝาระวงปองกนควบคมโรค

Page 47: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

40

4. มแนวทางในการพฒนาเนอหา องคความร คณภาพมาตรฐานงานเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ

จ านวนแนวทาง องคความร

5. มค าปรกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานตางๆ ในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบต เปนทยอมรบในระดบระดบชาตและระดบนานาชาต

จ านวนเรอง/ครง ทใหค าปรกษา

6. มแนวทางการตรวจวนจฉย ตรวจรกษา สอบสวนโรค เพอการเฝาระวงปองกนควบคมโรค และภยสขภาพ

จ านวนแนวทางการตรวจวนจฉย ตรวจรกษา สอบสวนโรค

การสงสมประสบการณ

1. รบผดชอบหลกแผนงาน/โครงการของหนวยงาน 2. มประสบการณการบรหารงานดานวชาการ และบรหารงานดานงานสนบสนน (ระดบกลมงาน) โดย 2.1 ดานงานวชาการ อยางนอย 1 ป 2.2 ดานงานสนบสนน อยางนอย1 ป 3. รบผดชอบหลกโครงการวจยหรอรบผดชอบหลกผลงานวชาการในระดบกรม 4. มประสบการณในการนเทศงาน/ประเมนผลโครงการทรบผดชอบในระดบกรม 5. เปนวทยากรทเกยวของกบงานของกรมควบคมโรค/ใหค าปรกษาและขอเสนอแนะแกหนวยงานทเกยวของ

Page 48: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

41

ความรทจ าเปน ส าหรบต าแหนงเปาหมาย (Knowledge)

ทกษะทจ าเปน ส าหรบต าแหนงเปาหมาย (Skills)

สมรรถนะทคาดหวงส าหรบต าแหนงเปาหมาย (Competencies)

1. ความรความสามารถทใชในการปฏบตงาน (ระดบ 5) 1.1 การเฝาระวงปองกนควบคมโรคและภยสขภาพ 1.2 การสาธารณสขในประเทศ และการสาธารณสขระหวาง

ประเทศ 1.3 หลกระบาดวทยา การวจย 1.4 การบรหารจดการขอมล (การเกบ/วเคราะห/แปลผล/

เผยแพรขอมล) 1.5 การจดท าแผนงาน การบรหารโครงการ 1.6 การนเทศ ตดตาม ประเมนผล 1.7 กระบวนการจดการความร 1.8 การพฒนามาตรฐาน คณภาพบรการ 1.9 การพฒนาองคกร 1.10 การพฒนานโยบาย 1.11 การบรหารความขดแยงและการเจรจาตอรอง 2. ความรเรองกฎหมาย กฎ ระเบยบ ราชการ (ระดบ 3)

2.6 พรบ.ระเบยบขาราชการพลเรอน พ.ศ.2551 2.7 พรบ.ขอมลขาวสาร พ.ศ.2540 และทแกไขเพมเตม 2.8 ธรรมนญวาดวยระบบสขภาพแหงชาต พ.ศ.2552 2.9 พรบ.สาธารณสข พ.ศ.2535 และทแกไขเพมเตม 2.10 ระเบยบ/กฎหมายดานการแพทย และดาน

สาธารณสขทเกยวของ

ทกษะทจ าเปนส าหรบการปฏบตงาน (ระดบ 2) 5. การใชคอมพวเตอร 6. การใชภาษาองกฤษ 7. การค านวณ 8. การจดการขอมล

ชอสมรรถนะ ระดบสมรรถนะทคาดหวง 1. สมรรถนะหลก 6 ดาน 1.1 การยดมนในความถกตองชอบธรรมและ

จรยธรรม 1.2 การบรการทด 1.3 การสงสมความเชยวชาญในงาน 1.4 การมงผลสมฤทธ 1.5 การมน าใจ ใจเปดกวาง เปนพเปนนอง 1.6 การท างานเปนทม 2. สมรรถนะเฉพาะตามลกษณะงานทปฏบต 2.1 การคดวเคราะห 2.2 การใสใจและพฒนาผอน 2.3 การสบเสาะหาขอมล 2.4 การมองภาพองครวม 2.5 การสงการตามอ านาจหนาท 2.6 ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ 2.7 ความเขาใจผอน 3. สมรรถนะทางการบรหาร 3.1 วสยทศน 3.2 การวางแผนกลยทธภาครฐ 3.3 ศกยภาพเพอน าการปรบเปลยน

ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 3 ระดบ 3 ระดบ 3

ความร ทกษะ และสมรรถนะประจ าต าแหนงงาน

Page 49: เส้นทางความก้าวหน้าในสาย ...odpc1.ddc.moph.go.th/6/Doc-61/CareerPath-61.pdf · 2018-02-22 · สารบัญ หน้า 1. ที่มา

42

.

ปทอยในต าแหนง

ประเดนการพฒนา หลกสตรการพฒนา

1 1.หลกการระบาดวทยาชนสง 1. หลกสตรการบรหารงานระบาดส าหรบผบรหาร

ปท 2 ขนไป 2.การบรหารจดการระดบสง 2. หลกสตรการบรหารจดการระดบสง

เกณฑเบองตนเพอคดสรรผมศกยภาพเขาส Career Path 1. ด ารงต าแหนงนกวชาการสาธารณสขเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ ต าแหนงนกวชาการสาธารณสขระดบทรงคณวฒ หรอ ประเภทอ านวยการ ระดบสง ไมนอยกวา 2 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบตน ไมนอยกวา 1 ป หรอ ประเภทบรหาร ระดบสง 2. ปฏบตงานดานวชาการสาธารณสข หรองานอนทเกยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 3. มวฒการศกษาดานสาธารณสขตงแตระดบปรญญาโทขนไป 4. เคยด ารงต าแหนง หรอปฏบตงาน ดงน 4.1 ส าหรบผทปจจบนอยในสวนกลาง ตองเคยปฏบตงานใน สคร., สสจ., ผชชว. - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป หรอ 4.2 ส าหรบผทปจจบนอยใน สคร. ตองเคยปฏบตงานในสวนกลาง (ส านก, สถาบน) - ระดบเชยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป หรอ - ระดบช านาญการพเศษ ไมนอยกวา 3 ป 5. ผานการประเมนความร ทกษะ และสมรรถนะ ตามทก าหนด

ประเดนการพฒนา และหลกสตรการพฒนา