of 78 /78

คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf ·...

Page 1: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ
Page 2: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

คานา

แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 รองรบปจจยแวดลอมตาง ๆ ทมการเปลยนแปลงอยางรวดเรวอยตลอดเวลา ทงดาน เศรษฐกจ สงคม วฒนธรรม การเมอง และเทคโนโลย ตลอดจนภาวะความเสยงใหม ๆ ทเกดขน ซงเปนปจจยทสาคญในการกดดนใหจาเปนตองมการปฏรประบบราชการภายใตแนวคดการจดการภาครฐแนวใหม มการนาแนวคดใหม ๆ ทางการบรหารเขามาปรบใชกบระบบราชการไทย เชน การบรหารงานเชงยทธศาสตร การจดการผลการปฏบตงานตามหลกการบรหารจดการบานเมองทด การประกนคณภาพการศกษา การกากบและตรวจสอบหนวยงานภาครฐในรปแบบตาง ๆ มหาวทยาลยจาเปนอยางยงตองเรงสารวจบทบาท รวมทงเตรยมวางแผนการดาเนนงานในระยะยาว ทจะตอบสนอง การเปลยนแปลง ตลอดจน การทบทวนบทบาทของมหาวทยาลยทจะเปนสวนหนงในการขบเคลอนและรวมพฒนาประเทศชาต ในยคทตองเผชญกบการเปลยนแปลงในทก ๆ ดาน

แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 เปนแผนชนาทศทางและเปาหมายการพฒนามหาวทยาลย โดยมหลกการอยบนพนฐานของการมสวนรวมของทกหนวยงานและสอดคลองกบยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาการศกษา พ.ศ. 2560-2574 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 นโยบายของรฐบาล และกรอบแผนการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2574

ขอขอบคณคณะทางานฯ และผเกยวของทใหความรวมมออยางดในการดาเนนงานทผานมา และหวงเปนอยางยงวา แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 ฉบบน จะเปนกรอบในการดาเนนภารกจของมหาวทยาลย ตามยทธศาสตรทรวมกนกาหนด เพอใหการดาเนนงานของมหาวทยาลยบรรลตามพนธกจ มสวนรวมในการพฒนาอดมศกษาและพฒนาประเทศชาตเปนลาดบตอไป

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

Page 3: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

สารบญ

หนา บทสรปผบรหาร ก บทท 1 บทนา

1.1 หลกการและเหตผลความจาเปน 1 1.2 กรอบแนวทางในการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย 1 1.3 วตถประสงค 2 1.4 ขนตอนการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย 3 1.5 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ 7

บทท 2 การประเมนสถานการณความเปลยนแปลงทมผลตอการพฒนาประเทศ การอดมศกษา และการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

2.1 บรบทสภาพแวดลอม 8 2.2 ยทธศาสตร นโยบาย ทเกยวของกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม - ยทธศาสตรชาต (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วนท 8 ตลาคม 2561 11 - นโยบายของรฐบาล (พลเอกประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร) 12 - นโยบายความมนคงแหงชาต พ.ศ. 2558-2564 12 - แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (2560-2564) 13 - แผนการศกษาแหงชาต (พ.ศ. 2560-2579) 14 - แผนพฒนาการศกษาของกระทรวงศกษาธการฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) 15 - กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565) 16 - อานาจหนาทตามกฎหมายของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม 16

- ผลการดาเนนงานตามพนธกจของมหาวทยาลย 16 - การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในมหาวทยาลย 25

- การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 28 - การวเคราะหทางเลอกกลยทธในการพฒนามหาวทยาลย 29

Page 4: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

สารบญ (ตอ) หนา

บทท 3 ทศทางของการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 3.1 ปรชญา (Philosophy) 30 3.2 ปณธาน (Determination) 30 3.3 อตลกษณ (Identity) 30 3.4 เอกลกษณ (Uniqueness) 30 3.5 จดเนนของมหาวทยาลย (Focus RUS) 30 3.6 วสยทศน (Vision) 30 3.7 พนธกจ (Mission) 30 3.8 แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 31 ฉบบปรบปรง 2561 3.8.1 เปาหมายสาคญทจะดาเนนการ 3.8.2 ยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย 3.8.3 คาสาคญ 3.8.4 เปาประสงค ตวชวด กลยทธ โครงการทสาคญและกรอบงบประมาณ ตามประเดนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบป 2563-2564 ภาคผนวก - คาสงมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ท 328/2561 42 เรอง แตงตงคณะกรรมการทบทวนและขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 - คาสงมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ท 329/2561 44 เรอง แตงตงคณะอนกรรมการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 - คาสงมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ท 330/2561 46 เรอง แตงตงคณะอนกรรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 - ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวด ตามแผนปฏบตราชการ 51 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 - ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตร 55 การพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 - ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย 62 ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรณานกรม 70

Page 5: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

บทสรปผบรหาร

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมไดจดทากรอบแผนการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2574 ขน และไดนามาใชเปนแนวทางในการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม 3 ระยะ ระยะท 1 พ.ศ. 2560-2564 ระยะท 2 พ.ศ. 2565-2569 และระยะท 3 พ.ศ. 2570-2574 โดยแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 มวตถประสงคเพอเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 ใหความสาคญตอ การพฒนาทสอดคลองกบยทธศาสตรชาต (พ.ศ. 2561-2580) โดยเนนในยทธศาสตรดานท 2 ถงดานท 6 คอ ดานการสรางความสามารถในการแขงขน ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงคม ดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม และดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ ซงยทธศาสตรชาตดงกลาว ไดระบไวในแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ.2560-2564) ในยทธศาสตรท 1 - 8 นอกจากน ในการจดทาแผนระยะ 5 ป มหาวทยาลยยงไดคานงถงความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะยาว 15 ป ฉบบท (พ.ศ. 2551-2565) ของสานกงานคณะกรรมการการอดมศกษาอกดวย

ในขนตอนของการทบทวนและจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 ฉบบน มหาวทยาลยไดมการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนาฉบบเดม พรอมทง ไดทาการวเคราะหจดแขงทโดดเดนของมหาวทยาลยทควรพฒนาตอยอด วเคราะหจดออนทตองแกไข วเคราะหสถานภาพของมหาวทยาลยในสวนทเกยวของกบชมชน ทองถน ภมภาค ประเทศอาเซยน และประชาคมโลกและ หาจดสมดล วเคราะหสถานการณแวดลอม (Environmental scanning) และเงอนไขตางๆ ทเปลยนแปลงไปใน แตละมตทคาดวาจะสงผลตอทศทางการพฒนามหาวทยาลย และวเคราะหสถานการณทเปลยนแปลงในกระแสโลกาภวตน โดยกลไกการทางานของการจดทาแผนยทธศาสตรฉบบน ใชกระบวนการมสวนรวมของประชาคมมหาวทยาลย และผมสวนไดสวนเสย (Stakeholders) ผานการประชมระดมสมองของผทเกยวของหลายครง ตลอดจนมการระดมพลงสมองของบคลากรรนใหมทจะเปนกาลงสาคญของมหาวทยาลยตอไปในอนาคต

ผลจากการดาเนนการตามทศทางและขนตอนดงกลาวขางตน ทาใหไดแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบ ทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 ซงมสาระสาคญสรปไดดงน

Page 6: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

วสยทศน มหาวทยาลยชนนาดานวชาชพและเทคโนโลยชนสง

พนธกจ 1. จดการศกษาวชาชพและเทคโนโลยชนสงทเนนการปฏบต 2. สรางงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม เพอพฒนาสงคมและเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ 3. ใหบรการวชาการแกชมชน สงคม บนพนฐานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 4. สงเสรมการทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรม และอนรกษสงแวดลอม 5. เพมประสทธภาพการบรหารจดการทดของมหาวทยาลย เปาหมายหลก ผลตบณฑตนกปฏบต และพฒนากาลงคนทางดานวชาชพและเทคโนโลยทมคณภาพ ไดมาตรฐาน มทกษะชวตและการทางาน สามารถเรยนรดวยตนเองไดอยางตอเนอง ตรงตามความตองการของตลาดงาน และทศทางการพฒนาประเทศ รวมทงพฒนางานวจย นวตกรรม และบรการทางวชาการ เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ ภายใตการบรหารจดการแบบบรณาการดวยหลกธรรมภบาล ตามบรบทของสงคมและวฒนธรรมไทย

ประเดนยทธศาสตร แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ .ศ . 2560-2564

ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 ไดกาหนดยทธศาสตรการพฒนาไว 3 ยทธศาสตร 10 กลยทธ ดงน

ประเดนยทธศาสตรท 1 พฒนาคณภาพบณฑต และกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมาย ของประเทศ กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ กลยทธท 1.2 พฒนาอาจารยเพอการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ กลยทธท 1.3 จดหาทรพยากรเพอจดการศกษา ผลตกาลงคนตามความตองการของอตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ กลยทธท 1.4 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลกในการผลตกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

Page 7: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความเขมแขง ใหมหาวทยาลยชมชน สงคม และประเทศ

กลยทธท 2.1 พฒนาสภาพแวดลอม เพอสนบสนนการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม กลยทธท 2.2 สงเสรม ผลกดนใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชน เพอสรางความ

มนคงใหมหาวทยาลย ชมชน สงคมและประเทศ กลยทธท 2.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key Partner) กลยทธท 2.4 สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ หรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจ

พอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม ประเดนยทธศาสตรท 3 บรหารจดการมหาวทยาลยเพอรองรบความเปลยนแปลงไดอยางมนคง

กลยทธท 3.1 ปฎรประบบและกลไกการบรหารเพอเพมประสทธภาพรองรบการเปลยนแปลง พรอมเขาสการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ

กลยทธท 3.2 สรางระบบและกลไกในการพฒนาบคลากรเพอรองรบการเปลยนแปลง

ในแตละประเดนยทธศาสตรและแตละกลยทธ ไดมการกาหนดเปาประสงค ตวชวดความสาเรจ คาเปาหมาย และโครงการทสาคญๆ รวมทงงบประมาณทตองการโดยมกรอบงบประมาณทจะใชในการดาเนนการตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 เปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 เปนจานวนเงนรวมทงสน 195,290,200 บาท (หนงรอยเกาสบหาลานสองแสนเกาหมนสองรอยบาทถวน) บรหารงานใหบรรลผลตามวสยทศน พนธกจและบรบทของมหาวทยาลยเพอความสาเรจในการดาเนนงานตามพนธกจหลกของมหาวทยาลย และความมชอเสยงเปนทยอมรบของชมชน สงคม ประเทศ และนานาชาตสบไป

Page 8: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

บทท 1 บทนา

1.1 หลกการและเหตผลความจาเปน

ตามพระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548 กาหนดใหมหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม เปนสถาบนอดมศกษาดานวชาชพและเทคโนโลย มภารกจในการใหการศกษา สงเสรมวชาการและวชาชพชนสงทเนนการปฏบต ทาการสอน ทาการวจย ผลตครวชาชพ ใหบรการวชาการในดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยแกสงคม ทานบารงศลปะและวฒนธรรม และอนรกษสงแวดลอม โดยใหผสาเรจอาชวศกษามโอกาสในการศกษาตอดานวชาชพเฉพาะทางระดบปรญญาเปนหลก

มหาวทยาลยได ดาเนนการตามวตถประสงคท กาหนดในพระราชบญญ ตและภารกจหลกของสถาบนอดมศกษา การผลตบณฑต การวจย การบรการวชาการและการทานบารงศลปะและวฒนธรรมและอนรกษสงแวดลอม โดยการดาเนนการอยางเปนระบบ ดวยการวางแผนยทธศาสตรการพฒนา การดาเนนการ การกากบตดตามและประเมนผลสงผลใหเกดการพฒนาทรพยากรมนษยและสงคมอยางกวางขวางโดยเฉพาะ การขยายโอกาสทางการศกษาใหผสาเรจอาชวศกษามโอกาสในการศกษาตอดานวชาชพเฉพาะทางระดบปรญญาตอบสนองตอการพฒนาประเทศอยางยงยนและสรางสงคมแหงการเรยนรดวยกระบวนการวจยและการถายทอดองคความรดวยการบรการวชาการ สงเสรมการศกษาตอเนองตลอดชวต

ตามนโยบายการปฏรปการศกษา ในการปฏรปอดมศกษา กาหนดใหมหาวทยาลยตองดาเนนการปรบยทธศาสตรอดมศกษาสความเปนเลศ Re profiling โดยปรบเปลยนบทบาทของตนตามศกยภาพและความเชยวชาญทสะทอนอตลกษณ ภายใตพนธกจหลกของอดมศกษา เพอตอบสนองตอการเปลยนแปลงและทศทางการพฒนาประเทศ ดวยการบรณาการความรวมมอกบหนวยงานภาครฐและเอกชน ภาคการศกษาทกระดบ สงคม ทองถน และเครอขายพนธมตรในทกระดบ ปรบหลกสตรการจดการศกษาและการฝกอบรมเพอพฒนาคนทกชวงชวตเพอผลตและพฒนากาลงคนทมคณภาพและสมรรถนะสงและเปนทพงทางวชาการแกสงคม ปรบระบบการบรหารจดการภายในมหาวทยาลยใหมธรรมาภบาล มประสทธภาพ สรางการมสวนรวมและมความรบผดชอบตอสงคม ดวยการจดทา University Re profile และนาไปสการจดทากรอบแผนการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2574

1.2 กรอบแนวทางในการทบทวนและจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ในการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564

ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 มหาวทยาลยไดนาเครองมอการบรหารจดการทเกยวของกบกระบวนการวเคราะหและประเมนสถานการณขององคกรโดย การพจารณาถงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ทคาดวาจะเกดขนอยางรอบดานไดแก การวเคราะห SWOT Analysis ใหความสาคญตอการกาหนดคณคาของมหาวทยาลย วฒนธรรมองคกรททกภาคสวนตองรวมแรงรวมใจกนนาพาองคกรนไปสการบรรลวตถประสงคของปณธานและวสยทศน ตามประเดนยทธศาสตรและเปาประสงคทกาหนดไวอยางเปนรปธรรมและถายทอดลงสแผนปฏบตราชการประจาปตามลาดบ

Page 9: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ขอมล เอกสาร กฎหมายทเกยวของในการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 ประกอบดวย บรบทสภาพแวดลอม นโยบาย ทเกยวของกบมหาวทยาลย ดงน

1.2.1 บรบทสภาพแวดลอม 1.2.2 ยทธศาสตร นโยบาย ทเกยวของกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม - ยทธศาสตรชาต (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วนท 8 ตลาคม พทธศกราช 2561 - นโยบายของรฐบาล (พลเอกประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร) - นโยบายความมนคงแหงชาต พ.ศ. 2558-2564 - แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564)

- แผนการศกษาแหงชาต (พ.ศ. 2560-2579) - แผนพฒนาการศกษาของกระทรวงศกษาธการฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) - กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565) - กรอบแผนการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2574 (ตามแนวทาง University Re profile) 1.2.3 ผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ระหวางป 2560-2561

1.3 วตถประสงค 1) เพอใหมแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 ทสอดคลองกบกรอบแผนการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2574 สอดคลองกบทศทาง การพฒนาการศกษาของประเทศ สามารถใชเปนแนวทางในการจดทาแผนงาน/โครงการดานการพฒนาการศกษา การวจย การบรการวชาการ และการทานบารงศลปะ วฒนธรรม และการอนรกษสงแวดลอม รวมทง การบรหารจดการใหบรรลตามเปาหมาย อยางมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด 2) เพอใชเปนกรอบในการถายทอดจากแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ. 2563-2564 รวมทงแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตราชการประจาปของมหาวทยาลย 3) เพอเปนเครองมอของผบรหาร และหวหนาหนวยงานในมหาวทยาลย ในการบรณาการงานภายในมหาวทยาลยรวมทงสวนราชการอน ๆ ทงในระดบจงหวด ภมภาค และประเทศ

2

Page 10: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

1.4 ขนตอนการทบทวนและจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย หลกการ/แนวคด/ประวตความเปนมา

- Dr. William Edwards Deming ไดพฒนาวงจร PDCA ขนมาจากแนวคดของ Dr. W.A. Shewhart ในระยะแรกรจกวงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนน Dr. William Edwards Deming ไดนาพฒนาปรบใชในการควบคมคณภาพในวงการอตสาหกรรมของญปน จงมชอเรยกวา Deming Cycle (สมาคมสงเสรมเทคโนโลยไทย-ญปน, 2552)

- Dr. William Edwards Deming มความเชอวาคณภาพสามารถปรบปรงได จงเปนแนวคดของการพฒนาคณภาพงานขนพนฐาน เปนการกาหนดขนตอนการทางานเพอสรางระบบการผลตใหสนคามคณภาพด การให การบรการทด หรอทาใหกระบวนการทางานเปนไปอยางมระบบโดยใชไดกบทกๆสาขาวชาชพ แมกระทงการดาเนนชวตประจาวนของมนษย

PDCA หรอ Deming Cycle คอ วงจรการบรหารงานคณภาพ ประกอบดวย P (Plan) คอ ขนตอนการวางแผน เพอเลอกปญหา ตงเปาหมาย การแกปญหา และวางแผนแกปญหา

D (DO) คอ ขนตอนการดาเนนการแกไขปญหาตามแนวทางทวางไว C (Check) คอ ขนตอนการตรวจสอบ และเปรยบเทยบผล A (Action) คอ การปรบปรงการดาเนนการอยางเหมาะสม หรอ การจดทามาตรฐานใหม ซงถอเปนพนฐาน

ของการยกระดบคณภาพทกครงทการดาเนนงานตามวงจร PDCA หมนครบรอบ กจะเปนแรงสงสาหรบ การดาเนนงานในรอบตอไปและกอใหเกดการปรบปรงอยางตอเนอง

ภาพแสดงวงจร PDCA กบการปรบปรงอยางตอเนอง

3

Page 11: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ขอด ของ PDCA

- การนาวงจร PDCA ไปใชทาใหผปฏบตมการวางแผน ปองกนปญหาทไมควรเกด ชวยลดความสบสนในการทางาน ลดการใชทรพยากรมากหรอนอยเกนความพอด ลดความสญเสยในรปแบบตางๆ

- การทางานทมการตรวจสอบเปนระยะ ทาใหการปฏบตงานมความรดกมขน และแกไขปญหาไดอยางรวดเรวกอนจะลกลาม

- การตรวจสอบทนาไปสการแกไขปรบปรง ทาใหปญหาทเกดขนแลวไมเกดซา หรอลดความรนแรงของปญหา ถอเปนการนาความผดพลาดมาใชใหเกดประโยชน

- การใช PDCA เพอการแกปญหา ดวยการตรวจสอบวามอะไรบางท เปนปญหา เมอหาปญหาได กนามาวางแผนเพอดาเนนการตามวงจร PDCA ตอไป

การนาวงจร PDCA ไปใชอยางสมฤทธผล

- Plan : ผบรหารกาหนดแผนงานรวมกบพนกงานทกระดบ

- Do : พนกงานนาไปปฏบตตามแผนงานโดยไดรบความชวยเหลอจากหวหนางาน

- Check : ตรวจสอบเพอคนหาปญหาขางเคยงและวธแกไขทเหมาะสมทสด

- Act : กาหนดวธแกไขเปนมาตรฐานเพอใหพนกงานนาไปปฏบตไดสะดวก

4

Page 12: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ตารางแนวทางการนาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สการปฏบต

ลาดบท วงจรการบรหารงานคณภาพ (PDCA) แนวทางการดาเนนงาน กรอบการดาเนนงาน 1 P (Plan) การวางแผน 1. การประชมการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

พ.ศ. 2560-2564 ระหวางวนท 8-9 กนยายน 2561ณ หองประชมนนทร ชน 8 อาคารเทคโนโลยสารสนเทศ ศนยพระนครศรอยธยา หนตรา

1.1 ชแจงกระบวนการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 และอภปรายผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตร การพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ในชวงระยะเวลา 1 ป 10 เดอน (ปงบประมาณ 2560 และปงบประมาณ 2561) โดยรองอธการบด ผกากบประเดนยทธศาสตร

1.2 รายงานผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผอานวยการ กองนโยบายและแผน 2. เสนอ (ราง) แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ.2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ.2563-2564 ตอทประชมผบรหารมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม และ คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลย 3. เสนอ (ราง) แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ.2560 - 2564 ฉบบปรบปรง 2561 สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลย ในป พ.ศ.2563 - 2564 ตอทประชมสภามหาวทยาลย

ก.ย. 2561-ก.พ. 2562

5

Page 13: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ลาดบท วงจรการบรหารงานคณภาพ (PDCA) แนวทางการดาเนนงาน กรอบการดาเนนงาน 2 D (DO) การนาไปปฏบต 1. ถายทอดแผนสการปฏบต

- แจงหนวยงานจดทาคาเสนอของบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - จดประชมถายทอดแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง 2561

ธ.ค. 2561-ม.ค. 2562

3 C (Check) การตรวจสอบหรอ การตดตามควบคม

ตดตาม และประเมนผล ประจาปงบประมาณ 2563-2564

4 A (Action) การประเมนผลทเกดขนและการปรบปรงแกไข

นาผลการประเมนมาใชในการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ระยะท 2 พ.ศ. 2565-2569

ปงบประมาณ 2562-2563

6

Page 14: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

1.5 ประโยชนทคาดวาจะไดรบ

1) ใชเปนแนวทางในการบรหารมหาวทยาลยใหสอดคลองกบสถานการณและบรบทสภาพแวดลอมตาง ๆ ทเปลยนแปลง และบรรลวตถประสงคตามวสยทศนของมหาวทยาลย

2) ใหผบรหารใชเปนแผนแมบทในการวางนโยบายมาตรการในการบรหารมหาวทยาลยใหสอดคลองกบทศทางทมหาวทยาลยกาหนดไว

3) ใชเปนเครองมอสอสารทาความเขาใจถงทศทางและเปาหมายของมหาวทยาลยในอนาคต เพอใหบคลากร หนวยงานเรงพฒนา/ปรบปรงรวมมอรวมใจกนพฒนามหาวทยาลยใหบรรลวสยทศนของมหาวทยาลยตอไป

7

Page 15: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

บทท 2 การประเมนสถานการณความเปลยนแปลงทมผลตอการพฒนาประเทศ การอดมศกษา

และการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม 2.1 บรบทสภาพแวดลอม 2.1.1 การเปลยนแปลงของสงคมไทย ผลกระทบทเกดขนจากการเปลยนแปลงของสงคมไทยตอการพฒนากาลงคนของประเทศ ทงทางตรงและทางออม สรปสาระสาคญดงน

1) ความขดแยงของคนภายในประเทศ จากพฒนาการทางการเมองของประเทศสงผลใหเกดแนวคดและมมมองทแตกตางกนของกลมคนในสงคม เกดความแตกแยกอยางรนแรงทางความคด ทาใหขาดความสามคคปรองดอง สงผลเสยหายรนแรงตอเอกภาพของประเทศ 2) โครงสรางประชากรเปลยนแปลงเขาสการเปนสงคมสงวยในขณะทภาคอตสาหกรรมมแนวโนมขยายตวสงขน แตประชากรวยแรงงานในทกระดบลดลง โดยคาดวาในป 2583 จะมประชากรวยแรงงาน 1.7 คน ตอผสงวย 1 คน 3) คณภาพของกาลงคนวยแรงงานไมสอดคลองกบเทคโนโลยทเปลยนแปลงขาดทกษะพนฐานทจาเปนในการปฏบตงาน ทกษะภาษาองกฤษ การคดคานวณ การบรหารจดการเวลา และทกษะในการสอสารและ การแกไขปญหา

4) การตดกบดกประเทศทมรายไดปานกลางเนองจากการเตบโตของเศรษฐกจในระดบภมภาค ชมชน มขดความสามารถทางการคาและการลงทนอยในระดบตา

5) โครงสรางพนฐานยงไมครอบคลมพนททวประเทศ ทงดานเทคโนโลยสารสนเทศ และระบบโลจสตกส อกทงขาดบคลากรทมความเชยวชาญดานเทคโนโลย และระบบโลจสตกส 6) ความเสอมถอยทางวฒนธรรมของคนในสงคม อาท ใหความสาคญกบวตถนยมสง ขาดระเบยบวนย ความรบผดชอบ การสอสารทางสอสงคมทขาดความรบผดชอบ ทาใหเกดพฤตกรรมทไมเหมาะสมทางเพศ และอาชญากรรม การพนน เปนตน 7) ความไมสงบในจงหวดชายแดนภาคใต เกดความไมไววางใจระหวางภาครฐกบภาคประชาชน และระหวางภาคประชาชนดวยกนเอง สาเหตจากความแตกตางของชาตพนธ ประวตศาสตร ความเชอทางศาสนา เกดปญหาบทบาทของภาคประชาคมทเกดความขดแยง โดยดงเยาวชนเขามามสวนรวม

8

Page 16: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

2.1.2 การเปลยนแปลงของภมภาคอาเซยนและสงคมโลก ผลกระทบทเกดขนจากการเปลยนแปลงของภมภาคอาเซยนและสงคมโลกตอทศทางการพฒนากาลงคนของประเทศ ทงทางตรงและทางออม สรปสาระสาคญดงน

1) การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศของโลก สงผลใหทวโลกตองพยามแกไขและกาหนดมาตรการปองกน อาท การคดคนเทคโนโลยและนวตกรรมใหม ๆ เพอลดการใชเชอเพลง การใชพลงงานหมนเวยนการบรหารจดการสงแวดลอม นา ขยะ พลงงาน ระบบการขนสง เพอลดผลกระทบจากความรนแรงของ การเปลยนแปลงภมอากาศโลก

2) การเปลยนแปลงของบรบทความมนคงในระดบโลก การเมองทมหลายขวอานาจ ขวอานาจใหมทางเศรษฐกจและการเงนระหวางประเทศ สงผลใหเกดการเปลยนแปลงระเบยบโลกทงทางการเมองและเศรษฐกจใหม

3) เปาหมายการพฒนาแหงสหสวรรษ ค.ศ. 2000 – 2015 และการพฒนาทยงยนในชวง 15 ปขางหนา ค.ศ. 2015 – 2030 ของสหประชาชาต มเปาหมายพฒนาภาคการศกษา คอ การสรางหลกประกนวาทกคน มการศกษาทมคณภาพอยางครอบคลมและเทาเทยม และสนบสนนโอกาสในการเรยนรตลอดชวต 4) การเขาสสงคมผสงวยของโลก ตงแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา สงผลใหมการเคลอนยายแรงงานระหวางประเทศ และเกดความตองการในสนคาและบรหารทเหมาะสมของผสงอาย 5) การแขงขนในภาคการทองเทยวระดบโลก เนองจากเปนทมาของรายไดทสาคญของประเทศ สงผลใหมแตละประเทศมกลยทธทหลากหลายเพอกระตนเศรษฐกจของประเทศตน

6) การกาวกระโดดของเทคโนโลยทนาไปสการเปนสงคมดจทล สงผลใหประชาชนเขาถงขอมลและ องคความรไดอยางไรขดจากด และมการใชเทคโนโลยดจทลในการพฒนาขบเคลอนเศรษฐกจและธรกรรมในทกภาคสวน 7) การเปดเสรภายใตขอตกลงของเศรษฐกจอาเซยน สงผลใหภาคการผลตสามารถขยายตลาด มการใชปจจยการผลตและแรงงานทสามารถเคลอนยายระหวางประเทศในประชาคมอาเซยนไดอยางเสร และเชอมโยงเศรษฐกจไปยงภมภาคใกลเคยง ทงในเอเชยใต เอเชยตะวนออก รวมทงมบทบาทในระบบเศรษฐกจโลกมากขน

2.1.3 สถานการณและแนวโนมในอนาคตของการอดมศกษาโลก จากการจดสมมนาดานการอดมศกษาระดบโลกในป ค.ศ. 2009 ชอวา “UNESCO 2009 World Conference

on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change and Development” ณ กรงปารสประเทศฝรงเศสในระหวางวนท 5 - 8 July 2009 มการกลาวถงสถานการณตาง ๆ ดานการอดมศกษาของโลกดงน 1) การอดมศกษาและความทาทายในยคโลกาภวตน (Higher Education and Global Challenges) คอ ตองชวยขจดความยากจนเพอการพฒนาไปสการศกษาทวทกคน (Education for All) อยางยงยนการปรบเปลยนวธการเขาถงการศกษาการพฒนาคณภาพการศกษาและความเทาเทยมกนทางเพศของการไดรบการศกษา

9

Page 17: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

2) พนธะและความรบผดชอบตอสงคมของการอดมศกษา การศกษาตองนาพาสงคมใหพนจาก ความยากจนเพอไปสสงคมแหงความสงบสข และการพฒนาทยงยนตองหาทางชวยเหลอใหประเทศกาวพนปญหาสงแวดลอม และสภาพเศรษฐกจไปใหไดทาหนาทผลตบณฑตใหไปเปนผนาในอนาคตทมจตสานกรบผดชอบตอสงคมนอกจากน มหาวทยาลยยงตองทาหนาทเฝาระวงรวมทงเปน Think tanks ในการเตอนสตสงคมรเทาทนและปองกนไมใหเกดวกฤตตาง ๆ ขนอกรวมไปถงสถาบนอดมศกษายงตองคดคนนวตกรรมเทคโนโลยใหม ๆ ททาทายกระแสโลกาภวตนเพอสรางทกษะใหแกนกศกษา

3) ความเปนสากลภมภาคภวตนและโลกาภวตน เปนปจจยสาคญทสะทอนถงรปแบบของการอดมศกษาและยทธศาสตรการวจยมการขยายตวของความเปนสากลและความรวมมอเปนหนสวนกนในรปแบบใหมๆ มการสงผานความรขามพรมแดนและทรพยากรดานการศกษามการประกนคณภาพและการไดรบการยอมรบหรอการจดอนดบของมหาวทยาลยการจดสรรเงนทนแกสถาบนอดมศกษาและทนใหกบนกศกษา

4) ความเทาเทยมทวถงและคณภาพในการจดการศกษา โดยการใหประชาชนเขาถงการศกษาไดเทาเทยมกนทาใหนกศกษาจบการศกษาไดเทาเทยมกนดวยการจดการเรยนการสอนทมประสทธภาพภายใตกลไกการประกนคณภาพทเหมาะสม

5) การเรยนการวจยและนวตกรรม ทเชอมโยงกลมกลนกนตอบสนองไดทงระดบประเทศและระดบทองถนเพอใหเกดความยงยนและตอบสนองตอความตองการความรของสงคมในยคโลกาภวตน

สาหรบแนวโนมในอนาคตของการอดมศกษาโลก สรปไดดงน 1) การเปลยนแปลงรปแบบของการลงทะเบยนเรยน/การสมครเขาเรยน มการขยายตวของผเรยน

ทวโลกเพมขนโดยเฉพาะในประเทศกาลงพฒนา เชน จนและอนเดย 2) กระบวนการรบเขาศกษาจนจบการศกษา วธการเขาเรยนในชนอดมศกษาการรบสมครนกศกษา

ในจานวนมากการเปดโอกาสในการเขาถงการศกษามากขนและความไมเทาเทยมกนของการเขาถงอดมศกษาและ สงสนบสนนทจดใหกบนกศกษาใหสามารถเรยนจนจบการศกษาไดมากขน

3) ความหลากหลายในการอดมศกษา (Diversification) การรบสมครนกศกษาในปรมาณมาก ทาใหตองมการจดระบบทางวชาการทหลากหลายตองตอบสนองความตองการทแตกตางกนของนกศกษา อยางไรกตามคณภาพกยงคงเปนสงสาคญสาหรบการอดมศกษา

4) วสาหกจในมหาวทยาลยภาครฐ (Privatization) และการจดหาเงนทน หนวยงานวสาหกจทเกดขนในสถาบนอดมศกษาภาครฐเกดขนจากทศนคตแบบลทธเสรนยมงบประมาณจากภาครฐทมใหอยางจากดคาใชจาย ทเพมขนความคาดหวงจากสงคมทมากขน สงเหลานทาใหตองมองหารายไดจากแหลงอนมาเพมเตม

5) เทคโนโลยสมยใหม (New Technologies) เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (Information and Communication Technology : ICTs) มผลกระทบตอการอดมศกษาทวโลกในการสอสารสงผานความรไดแก การสงผาน e-mail , blogs , wikis และ Podcast ชวยใหเกดการขยายตวอยางรวดเรวของการศกษาทางไกลการพมพหนงสอและวารสารทางวทยาศาสตรในรปแบบอเลกทรอนกสรวมทงชวยบรหารจดการดานวชาการอกดวย

10

Page 18: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

2.1.4 สถานการณการแนวโนมการศกษาอดมศกษาของไทย 1) สถานการณดานการผลตกาลงคน 1.1) การผลตกาลงคนไมตรงกบความตองการ ระดบตากวาปรญญามแนวโนมลดลง ในขณะทม

ความตองการสง และระดบปรญญาผลตสาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลย และวทยาศาสตรสขภาพนอยกวา ความตองการ สวนสาขาสงคมศาสตรและมนษยศาสตรมากเกนความตองการและการผลตกาลงคนระดบอาชวศกษานอยกวาความตองการ

1.2) การเปลยนแปลงโครงสรางประชากรสงผลใหผเรยนระดบขนพนฐานในระบบลดลงและอาจ มผลตอการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

1.3) กาลงคนทผลตไดขาดคณลกษณะทงดานความรและทกษะทจาเปนเชนการสอสารทงภาษาไทยและภาษาตางประเทศการใชคอมพวเตอรและความรดาน IT ความร ดานการบรหารจดการความรใน การประยกตใชตวเลข/การคานวณขนพนฐานไปจนถงทกษะในการทางานรวมกบผอนความรบผดชอบในงาน การคดวเคราะหอยางเปนระบบการแกไขปญหา

1.4) หลกสตรคอนขางกวางขวางไมเฉพาะเจาะจงวชาทเรยนเพอไปประกอบอาชพอกทงไมทนตอสถานการณทเปลยนแปลงอยางรวดเรว

1.5) การจดการเรยนการสอนในสถานศกษาอาชวศกษาและอดมศกษาในจงหวด/กลมจงหวด มความซาซอน

1.6) คณภาพของครปญหาการขาดแคลนครคณาจารยทงเชงปรมาณและคณภาพโดยเฉพาะครชางสงผลใหนกศกษาและบณฑตไมไดคณภาพ

2) ความตองการกาลงคน 2.1) โครงสรางการจางงานจาแนกตามสายงานตองการกาลงคนสายบรหาร : สายงานหลก :

สายงานสนบสนนเปนอตราสวน 10 : 65 : 25 และการจางงานในสายงานบรหารสวนใหญตองการผจบปรญญาโท-เอก หรอมความรดานการบรหารธรกจ (MBA) สวนสายงานหลกหรอสายงานผลตตองการผจบ ปวส. และปรญญาตรจานวนมากสาหรบสายงานสนบสนนสวนใหญรบผจบปรญญาตรและตากวา

2.2) กลมอตสาหกรรมตองการกาลงคนทมคณลกษณะใน 3 ดานคอ 1) ความรและทกษะทจาเปน 2) ความรและทกษะวชาชพ 3) คณธรรมจรยธรรมจรรยาบรรณในการทางาน

2.3) ความตองการกาลงคนมการเปลยนแปลงอยางตอเนองโดยตองการกาลงคนทมคณภาพ ดานภาษาตางประเทศความรและทกษะทใชเทคโนโลยเขมขนเพอรองรบธรกจทเกดขนใหม ๆ 2.2 ยทธศาสตร นโยบาย ทเกยวของกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมโดยสรปดงน 1. ยทธศาสตรชาต (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วนท 8 ตลาคม พทธศกราช 2561

ยทธศาสตรชาต 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยทธศาสตรชาตฉบบแรกของประเทศไทยตามรฐธรรมนญ ซงจะตองนาไปสการปฏบตเพอใหประเทศไทยบรรลวสยทศน “ประเทศไทยมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” ภายในชวงเวลาดงกลาว เพอความสขของคนไทยทกคน

วสยทศน “ประเทศไทยมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง”

11

Page 19: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ยทธศาสตรทสาคญ 6 ดาน ไดแก 1. ยทธศาสตรชาตดานความมนคง 2. ยทธศาสตรชาตดานการสรางความสามารถในการแขงขน 3. ยทธศาสตรชาตดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย 4. ยทธศาสตรชาตดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสงคม 5. ยทธศาสตรชาตดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม 6. ยทธศาสตรชาตดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหารจดการภาครฐ

2. นโยบายของรฐบาล (พลเอกประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร) ตามทนายกรฐมนตรไดแถลงนโยบายของคณะรฐมนตรตอสภานตบญญตแหงชาตเมอวนท 12 กนยายน 2557

โดยไดกาหนดนโยบายไว 11 ดานเพอใหสอดคลองกบรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย (ฉบบชวคราว) พทธศกราช 2557 มาตรา 19 ทระบใหรฐบาลมหนาทในการบรหารราชการแผนดนดาเนนการใหมการปฏรปดานตาง ๆ และสงเสรม ความสามคคและความสมานฉนทของประชาชนในชาตดงน

นโยบายท 1 การปกปองและเชดชสถาบนพระมหากษตรย นโยบายท 2 การรกษาความมนคงของรฐและการตางประเทศ นโยบายท 3 การลดความเหลอมลาของสงคม และการสรางโอกาสการเขาถงบรการของรฐ นโยบายท 4 การศกษาและเรยนร การทะนบารงศาสนา ศลปะและวฒนธรรม นโยบายท 5 การยกระดบคณภาพบรการดานสาธารณสข และสขภาพของประชาชน นโยบายท 6 การเพมศกยภาพทางเศรษฐกจของประเทศ นโยบายท 7 การสงเสรมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยน นโยบายท 8 การพฒนาและสงเสรมการใชประโยชนจากวทยาศาสตร เทคโนโลยการวจยและพฒนา

และนวตกรรม นโยบายท 9 การรกษาความมนคงของฐานทรพยากร และการสรางสมดลระหวางการอนรกษกบ

การใชประโยชนอยางยงยน นโยบายท 10 การสงเสรมการบรหารราชการแผนดนทมธรรมาภบาลและการปองกนปราบปราม

การทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ นโยบายท 11 การปรบปรงกฎหมายและกระบวนการยตธรรม

3. นโยบายความมนคงแหงชาต พ.ศ. 2558 – 2564 วสยทศน “ชาตมเสถยรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมความมนคงในชวต ประเทศมการพฒนา อยางตอเนอง ปลอดภยจากภยคกคามขามพรมแดน พรอมเผชญวกฤตการณ มบทบาทเชงรกในประชาคมอาเซยนและดาเนนความสมพนธกบนานาประเทศอยางมดลยภาพ”

นโยบายความมนคง ประกอบดวย 2 สวนคอ สวนท 1 นโยบายเสรมสรางความมนคงทเปนแกนหลกของประเทศ 3 นโยบาย และ สวนท 2 นโยบายความมนคงแหงชาตทวไป 13 นโยบาย

12

Page 20: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

4. แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (2560-2564) หลกการสาคญของแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) 1. ยด “หลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” ตอเนองมาตงแตแผนพฒนาฯ ฉบบท 9 เพอใหเกดบรณาการ

การพฒนาในทกมตอยางสมเหตสมผล มความพอประมาณ และมระบบภมคมกนและการบรหารจดการความเสยงทด 2. ยด “คนเปนศนยการการพฒนา” มงสรางคณภาพชวตและสขภาวะทดสาหรบคนไทยพฒนาคนใหม

ความเปนคนทสมบรณมวนบ ใฝร มความร มทกษะ มความคดสรางสรรค มทศนคตทด รบผดชอบตอสงคม มจรยธรรมและคณธรรม พฒนาคนทกชวงวยและเตรยมความพรอมเขาสสงคมผสงอาย อยางมคณภาพ

3. ยด “วสยทศนภายใตยทธศาสตรชาต 20 ป” มาเปนกรอบของวสยทศนประเทศไทย ในแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 วสยทศน “ประเทศไทยมความมนคง มงคง ยงยน เปนประเทศพฒนาแลว ดวยการพฒนาตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” หรอเปนคตพจนประจาชาตวา “มนคง มงคง ยงยน” โดยทวสยทศนดงกลาวสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาต ไดแก การมเอกราช อธปไตย และบรณภาพแหง เขตอานาจรฐ การดารงอยอยางมนคงยงยนของสถาบนหลกของชาต

4. ยด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ทเปนเปาหมายในยทธศาสตรชาต 20 ป มาเปนกรอบในการกาหนดเปาหมายทจะบรรลใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดบยอยลงมา โดยทเปาหมายและตวชวดในดานตางๆ มความสอดคลองกบกรอบเปาหมายทยงยน (SDGs)

5. ยด “หลกการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทลดความเหลอมลาและขบเคลอนการเจรญเตบโต จากการเพมผลตภาพการผลตบนฐานของการใชภมปญญาและนวตกรรม” แผนพฒนาฯ ฉบบท 12 มงเนน การสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจทมความครอบคลมทวถงเพอเพมขยายฐานกลมประชากรชนกลางให กวางขน โดยกาหนดเปาหมายในการเพมโอกาสทางเศรษฐกจ โอกาสทางสงคม และรายไดของกลมประชากรใหสงขน

6. ยด “หลกการนาไปสการปฏบตใหเกดผลสมฤทธอยางจรงจงใน 5 ปทตอยอดไปสผลสมฤทธทเปนเปาหมายระยะยาว” จากการทแผนพฒนาฯ เปนกลไกเชอมตอในลาดบแรกทจะกากบ และสงตอแนวทางการพฒนาและเปาหมายในยทธศาสตรชาต 20 ปใหเกดการปฏบตในทกระดบและในแตละดาน อยางสอดคลองกน

เปาหมายและแนวทางการพฒนาในชวงแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 1. คนไทยทมคณลกษณะเปนคนไทยทสมบรณ 2. การลดความเหลอมลาทางดานรายไดและความยากจน 3. ระบบเศรษฐกจมความเขมแขงและแขงขนได 4. ทนทางธรรมชาตและคณภาพสงแวดลอมสามารถสนบสนนการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม มความมนคง อาหาร พลงงาน และนา 5. มความมนคงในเอกราชและอธปไตย สงคมปลอดภย สามคค สรางภาพลกษณด และเพมความเชอมน

ของนานาชาตตอประเทศไทย 6. มระบบบรหารจดการภาครฐทมประสทธภาพ ทนสมย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอานาจและ

มสวนรวมจากประชาชน

13

Page 21: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ยทธศาสตรของแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 (2560-2564) จงประกอบดวยยทธศาสตรชาตทง 6 ยทธศาสตรและประกอบกบอก 4 ยทธศาสตรทมงเนนการพฒนาพนฐานเชงยทธศาสตรและกลไกสนบสนนให การดาเนนยทธศาสตรทง 6 ดานใหสมฤทธผล

1. ยทธศาสตรการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย 2. ยทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลอมลาในสงคม

3. ยทธศาสตรการสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนไดอยางยงยน 4. ยทธศาสตรดานการเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน

5. ยทธศาสตรการเสรมสรางความมนคงแหงชาตเพอการพฒนาประเทศสความมงคงและยงยน 6. ยทธศาสตรการบรหารจดการในภาครฐ การปองกนการทจรตประพฤตมชอบและธรรมาภบาลในสงคมไทย

7. ยทธศาสตรดานการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจสตกส 8. ยทธศาสตรดานวทยาศาสตร เทคโนโลย วจย และนวตกรรม

9. ยทธศาสตรการพฒนาภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ 10. ยทธศาสตรความรวมมอระหวางประเทศเพอการพฒนา

5. แผนการศกษาแหงชาต (พ.ศ. 2560 - 2579) วสยทศน “คนไทยทกคนไดรบการศกษาและเรยนรตลอดชวตอยางมคณภาพ ดารงชวต อยางเปนสข

สอดคลองกบหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง และการเปลยนแปลงของ โลกศตวรรษท 21” วตถประสงคในการจดการศกษา 4 ประการ 1. เพอพฒนาระบบและกระบวนการ จดการศกษาทมคณภาพและมประสทธภาพ 2. เพอพฒนาคนไทยใหเปนพลเมองด มคณลกษณะ ทกษะและสมรรถนะทสอดคลองกบบทบญญต

ของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พระราชบญญตการศกษาแหงชาตและยทธศาสตรชาต 3. เพอพฒนาสงคมไทยใหเปนสงคม แหงการเรยนร และคณธรรม จรยธรรม รรกสามคค และรวมมอ

ผนกกาลงมงสการพฒนาประเทศ อยางยงยน ตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง 4. เพอนาประเทศไทยกาวขามกบดก ประเทศทมรายไดปานกลาง และความเหลอมลาภายในประเทศลดลง แผนการศกษาแหงชาตไดวางเปาหมายไว 2 ดาน 1. เปาหมายดานผเรยน (Learner Aspirations) โดยมงพฒนาผเรยนทกคนใหม คณลกษณะและทกษะ

การเรยนรในศตวรรษท 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย 1.1 3Rs ไดแก การอานออก (Reading) การเขยนได (Writing) และการคดเลขเปน (Arithmetics)

1.2 8Cs ไดแก ทกษะดานการคดอยางมวจารณญาณ และทกษะในการแกปญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทกษะดานการสรางสรรคและนวตกรรม (Creativity and Innovation) ทกษะดานความเขาใจตางวฒนธรรม ตางกระบวนทศน (Cross – cultural Understanding) ทกษะดานความรวมมอ การทางานเปนทม และภาวะผนา (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทกษะดานการสอสาร สารสนเทศ และการร เทาทนสอ (Communications, Information and Media Literacy) ทกษะดานคอมพวเตอรและ เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (Computing and ICT Literacy) ทกษะอาชพ และทกษะ การเรยนร(Career and Learning Skills) และความมเมตตา กรณา มวนย คณธรรม จรยธรรม (Compassion)

14

Page 22: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

2. เปาหมายของการจดการศกษา (Aspirations) 5 ประการ 2.1 ประชากรทกคนเขาถงการศกษาทมคณภาพและมมาตรฐานอยางทวถง (Access) 2.2 ผ เรยนทกคน ทกกลม เปาหมายไดรบบรการการศกษาท มคณภาพตามมาตรฐาน อยางเทาเทยม (Equity) 2.3 ระบบการศกษาทมคณภาพ สามารถพฒนาผเรยนใหบรรลขดความสามารถเตมตามศกยภาพ (Quality) 2.4 ระบบการบรหารจดการศกษาทมประสทธภาพ เพอการลงทนทางการศกษาทคมคาและบรรลเปาหมาย (Efficiency) 2.5 ระบบการศกษาทสนองตอบและกาวทนการเปลยนแปลงของโลกทเปนพลวต และบรบท ทเปลยนแปลง (Relevancy) 6. แผนพฒนาการศกษาของกระทรวงศกษาธการฉบบท 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ถอเปนแผนแมบทหลกใน การพฒนาประเทศทไดประกาศในราชกจจานเบกษา เปนกฎหมายบงคบใชตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 ถงวนท 30 กนยายน 2564 มหลกการสาคญ คอ “ยดคนเปนศนยกลางของการพฒนามงสรางคณภาพชวตทดสาหรบคนไทย พฒนาคนใหมความเปนคนทสมบรณ มวนย ใฝร มความร มทกษะ มความคดสรางสรรค มทศนคตทด รบผดชอบตอสงคม มคณธรรมและจรยธรรม”ภายใตวสยทศน “มงพฒนาผเรยนใหมความรคคณธรรม มคณภาพชวตทด มความสขในสงคม”

ยทธศาสตร 1. ยทธศาสตรพฒนาหลกสตร กระบวนการเรยนการสอน การวดและประเมนผล ทมงหวงใหคนไทยม

คณธรรมจรยธรรม มภมคมกนตอการเปลยนแปลงและการพฒนาประเทศในอนาคต ซงตอบสนองการพฒนาใน ดานคณภาพและดานการตอบโจทยบรบททเปลยนแปลง

2. ยทธศาสตรผลต พฒนาคร คณาจารยและบคลากรทางการศกษา ทมงหวงใหมรการผลตครไดสอดคลองกบความตองการในการจดการศกษาทกระดบ ทกประเภท และมสมรรถนะตามมาตรฐานวชาชพ สามารถใชศกยภาพในการสอนไดอยางเตมท ซงตอบสนองการพฒนาในดานคณภาพ

3. ยทธศาสตรผลตและพฒนากาลงคน รวมทงงานวจยทสอดคลองกบความตองการของการพฒนาประเทศ ทมงหวงใหกาลงคนไดรบการผลตและพฒนาเพอสรางศกยภาพการแขงขนของประเทศ และมองคความร เทคโนโลย นวตกรรม สนบสนนการพฒนาประเทศอยางยงยน ซงตอบสนองการพฒนาในดานคณภาพ และดานการตอบโจทยบรบททเปลยนแปลง

4. ยทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถงบรการทางการศกษาและการเรยนรอยางตอเนองตลอดชวต ทมงหวงใหการบรการการศกษาแกผเรยนทกกลมทกวยในระดบทเหมาะสมกบสภาพบรบทและสภาพพนท ซงตอบสนองการพฒนาในดานการเขาถงการใหบรการและดานความเทาเทยม

5. ยทธศาสตรสงเสรมและพฒนาระบบเทคโนโลยดจทลเพอการศกษา ทมงหวงใหคนไทยไดรบโอกาสในการเรยนรอยางตอเนองตลอดชวตโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศ ซงตอบสนองการพฒนาในดานการเขาถง การใหบรการ ดานความเทาเทยม และดานประสทธภาพ

15

Page 23: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

6. ยทธศาสตรพฒนาระบบบรหารจดการ และสงเสรมใหทกภาคสวนมสวนรวมในการจดการศกษา ทมงหวงใหมการใชทรพยากรทงดานงบประมาณและบคลากรไดอยางคมคา ไมเกดการสญเปลา และมความคลองตว ซงตอบสนองการพฒนาในดานประสทธภาพ

7. กรอบแผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565) เปาหมายของกรอบแผนอดมศกษาระยะยาว ฉบบท 2 เมอสนสดแผนในป พ.ศ. 2565 คอ “ยกระดบ

คณภาพอดมศกษาไทย เพอผลตและพฒนาบคลากรทมคณภาพสตลาดแรงงานและพฒนาศกยภาพอดมศกษาในการสรางความรและนวตกรรม เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศในโลกาภวฒน รวมทงสนบสนนการพฒนาท ยงยนของทองถนไทย โดยใชกลไกของธรรมาภบาล การเงน การกากบมาตรฐานและเครอขายอดมศกษาบนพนฐานของเสรภาพทางวชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชงระบบ” 8. อานาจหนาทตามกฎหมายของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

พระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กาหนดใหมหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม เปนสถาบนอดมศกษาดานวชาชพและเทคโนโลย มวตถประสงคเพอใหการศกษา สงเสรมวชาการและวชาชพชนสงทเนนการปฏบต ทาการสอน การวจย ผลตครวชาชพใหบรการวชาการในดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยแกสงคมทะนบารงศลปะและวฒนธรรมและอนรกษสงแวดลอม โดยใหผสาเรจอาชวศกษามโอกาสในการศกษาตอดานวชาชพเฉพาะทางระดบปรญญาเปนหลก 9. ผลการดาเนนงานทผานมา ผลการดาเนนงานตามพนธกจของมหาวทยาลย ผลการดาเนนงานตามภารกจหลกของมหาวทยาลย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 53 ตวชวดสรปผลการดาเนนงานตามภารกจหลกของมหาวทยาลย 5 ดาน โดยเปนตวชวดทมผลการดาเนนงานได ตามเปาหมาย/ สงกวาเปาหมาย จานวน 32 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย จานวน 18 ตวชวด ยงไมถงระยะเวลาดาเนนงานจานวน 2 ตวช วด และไมมคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1 ตวช วด และผลการดาเนนงานตามภารกจหลกของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 5 ดาน จานวน 32 ตวชวด โดยเปนตวชวดทมผลการดาเนนงานแลวเปนไปตามเปาหมาย และสงกวาเปาหมาย 17 ตวชวด คดเปนรอยละ 53.12 ตากวาเปาหมาย 12 ตวชวดคดเปนรอยละ 37.50 และอยระหวางดาเนนการ 3 ตวชวดคดเปนรอยละ 9.38 รายละเอยดสรปดงน การผลตบณฑต 1. การผลตบณฑต ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 7 ตวชวด จาก 11 ตวชวด คดเปนรอยละ 63.64 อยระหวางดาเนนงาน 2 ตวชวดและไมมคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 1 ตวชวด และผลการดาเนนงานท ไมบรรล เป าหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 5 ตวช วด จาก 13 ตวช วด คดเปนรอยละ 38.46 อยระหวางดาเนนการ 3 ตวชวด ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 7 ตวชวด จาก 20 ตวชวด คดเปนรอยละ 35.00

16

Page 24: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

1.1.1 คณภาพบณฑต ประจาปงบประมาณ 2560

1) รอยละของผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด 2) รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถทางดาน IT 3) รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถทางดานภาษาองกฤษ

ประจาปงบประมาณ 2561 1) รอยละของผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด มผลการดาเนนงานสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2560 มแนวโนมทดขนจากปกอน พบวานกศกษามการถอนรายวชาและลงเรยนใหมในปการศกษาถดไป ทาใหนกศกษาไมจบตามระยะเวลาทกาหนด 1.1.2 คณภาพอาจารย ประจาปงบประมาณ 2560

1) รอยละของอาจารยประจาทมตาแหนงทางวชาการตงแตระดบผชวยศาสตราจารย 2) รอยละของอาจารยประจาทไดรบการฝกประสบการณวชาชพในสถานประกอบการ

3) รอยละของอาจารยประจาทไดรบการเพมพนความร/ประสบการณทางวชาการ วชาชพ ตามเกณฑ ทกาหนดในเวลา 1 ป

4) รอยละของอาจารยประจาทไดรบการเพมพนความรดานภาษาองกฤษตามเกณฑทกาหนด ในเวลา 1 ป ประจาปงบประมาณ 2561

1) รอยละของอาจารยประจาทม ตาแหนงทางวชาการตงแตระดบผ ชวยศาสตราจารยม ผลการดาเนนงานตากวาปงบประมาณ พ.ศ.2560 พบวา มอาจารยประจาทมตาแหนงทางวชาการเกษยณอายราชการ และยงมอาจารยใหมซงอายราชการยงไมถงระยะเวลาในการยนขอตาแหนงทางวชาการจานวนมาก 1.1.3 หลกสตรและทรพยากรการเรยนร ประจาปงบประมาณ 2560

1 ) ต ว ช วด จ าน วนหล ก ส ต รภ าคภาษ าอ งกฤษ (English Program) ไม ม ค า เป าหม าย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560

ประจาปงบประมาณ 2561 1) รอยละความพงพอใจเฉลยของบคลากรนกศกษา ตอการพฒนาสนทรยภาพของอาคารสถานท

และระบบสาธารณปโภคภายในมหาวทยาลย ตากวาปงบประมาณ พ.ศ.2560

17

Page 25: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

แนวทางการพฒนา/แกไข ประจาปงบประมาณ 2560

เมอสรปผลจากการประเมนผลการทดสอบพบวา คณะวทยาศาสตรเพยงคณะเดยวทมผลประเมนผานเกณฑ อาจเปนเพราะความเชยวชาญในดาน IT ทเปนจดเนนของคณะ จงมความเชยวชาญมากกวานกศกษาคณะอนๆ และพบวารอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถทางดาน ภาษาองกฤษ ผลคะแนนของคณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตรนกศกษาผานเกณฑเปนสดสวนทนอยมาก

1) ควรมมาตรการเกยวกบผลคะแนนหากนกศกษาทดสอบไมผานเพอกระตนนกศกษา 2) ควรกาหนดเกณฑผลคะแนนใหสอดคลองตามความเชยวชาญทางดานวชาชพของแตละคณะ 3) ควรมการจดการทดสอบ 2 ครง เพอใหนกศกษาไดสอบซอมในกรณนกศกษาทสอบครงแรก ผลคะแนนไมถงเกณฑ

ประจาปงบประมาณ 2561 1) อาจารยผสอนและอาจารยทปรกษาควรเพมความใกลชดกบนกศกษา เพอใหทราบถงปญหาจากการจดการเรยนการสอนทเกดกบตวนกศกษาเพมมากขน 2) อาจารยควรมการวางแผนการขอตาแหนงทชดเจน ตงแตอายราชการยงไมถงกาหนด เพอสรางแรงจงใจใหแกตนเอง 3) สารวจความพงพอใจของบคลากรนกศกษา ตอการพฒนาสนทรยภาพของอาคารสถานท และระบบสาธารณปโภคภายในมหาวทยาลยเพอนาขอมลมาปรบปรงและพฒนาเพอใหตรงตอความตองการของบคลากรนกศกษา

2. การวจย ผลการดาเนนงานท ไมบรรล เปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 5 ตวชวด จาก 9 ตวชวด คดเปนรอยละ 55.56 และผลการดาเนนงานท ไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 3 ตวชวด จาก 7 ตวชวด คดเปนรอยละ 42.86 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 5 ตวชวด จาก 9 ตวชวด คดเปนรอยละ 55.56

แนวทางการพฒนา/แกไข ประจาปงบประมาณ 2560

1) สนบสนนใหอาจารยกลมสาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลยและกลมสาขามนษยศาสตรและสงคมศาสตรนาเสนอผลงานวจยไปตพมพหรอเผยแพร

ประจาปงบประมาณ 2561 1) สนบสนนผลกดนใหอาจารยนาผลงานวจย หรองานสรางสรรคท เสรจแลวนาไปใชประโยชน

ในเชงตางๆ

2) ใหอาจารยกลมสาขาวทยาศาสตรและเทคโนโลย และกลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตรหาแหลงทนจากภายนอก เพราะในแตละปงานวจยไมไดเสรจตามระยะเวลาทกาหนดมการขอขยายระยะเวลา

18

Page 26: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

จงทาใหถกปรบลดวงเงนในงบประมาณเงนแผนดน ทาการคดสดสวนเงนสนบสนนงานวจยหรองานสรางสรรค/คน/ป จานวนลดลงทกป

3. การบรการวชาการ ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 2 ตวชวด จาก 7 ตวชวด คดเปนรอยละ 28.57 และผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 1 ตวชวด จาก 2 ตวชวด คดเปนรอยละ 50.00 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 2 ตวชวด จาก 7 ตวชวด คดเปนรอยละ 28.57

แนวทางการพฒนา/แกไข ประจาปงบประมาณ 2560 1) ใหคณะทเปนหลกในการจดบรการวชาการประสานคณะอนหรอหนวยงานเทยบเทาเขารวมใหบรการ

วชาการในชมชนหรอองคกรเปาหมายเพอนาความรมาบรณาการรวมกน 2) คณะควรศกษาขอมล เพอนามาประกอบในการจดทาหลกสตรทเปนความตองการของประชาชน

หรอบคคลทวไปจะเขามาอบรมเพอสามารถนาไปประกอบอาชพไดตามความตองการ

ประจาปงบประมาณ 2561

1) สงเสรมและพฒนาการบรการวชาการแบบใหเปลาใหมกจกรรมทสรางรายไดใหกบมหาวทยาลย 2) มงเนนโครงการ/กจกรรมการใหบรการวชาการโดยนาการบรณาการงานวจยเขามามสวนรวม

5. การบรหารจดการและการปฏบตงานเพอสนบสนนภารกจหลกของมหาวทยาลย ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 4 ตวชวด จาก 10 ตวชวด คดเปนรอยละ 40.00 และผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 3 ตวชวด จาก 7 ตวชวด คดเปนรอยละ 42.86 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 4 ตวชวด จาก 10 ตวชวด คดเปนรอยละ 40.00 5.1 การบรหารจดการ

ประจาปงบประมาณ 2560 1) รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลย 2) รอยละการบรรลเปาหมายตามตวบงชของภารกจหลกในแผนปฏบตราชการประจาป

ประจาปงบประมาณ 2561 1) รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลยม ผลการดาเนนงาน สงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2560 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลย รอยละ 44.36 แบงเปน 4 ดาน คอ การนาองคกรของผบรหารมหาวทยาลย รอยละ 46.00 นโยบายและการบรหารจดการ รอยละ 44.27 บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวทยาลย 44.05 และผบรหารมหาวทยาลยกบกจกรรมการพฒนาองคกร รอยละ 43.11 เมอเปรยบเทยบกบ

19

Page 27: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 พบวา ความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลย รอยละ 37.15

5.2 การปฏบตงานสนบสนน ประจาปงบประมาณ 2560

1) รอยละของบคลากรสายสนบสนนทมคณสมบตครบตามเกณฑไดรบการพฒนาเพอรองรบ การเขาสตาแหนงทสงขน

2) จานวนงานวจยสถาบนในรอบ 1 ป ประจาปงบประมาณ 2561

จานวนงานวจยสถาบนในรอบ 1 ป มผลการดาเนนงานสงกวาปงบประมาณ พ.ศ.2560 พบวางานวจยสถาบนทแลวเสรจ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 11 งานวจย จากคาเปาหมายทกาหนดไว จานวน 25 งานวจย โดยแบงเปนงานวจยสถาบนทไดรบงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2561 แลวเสรจจานวน 10 งานวจย และงานวจยสถาบนทไดรบงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2560 แลวเสรจ 1 งานวจย ทงนงานวจยสถาบนมกาหนดแลวเสรจภายใน 1 ป และสามารถขอขยายระยะเวลาไดไมเกน 1 ป ทาใหมงานวจยขอขยายระยะเวลา จานวน 15 เรอง ซงทาใหจานวนงานวจยสถาบนทไดตงคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไมบรรล

แนวทางการพฒนา/แกไข ประจาปงบประมาณ 2560 1) บคลากรควรตระหนกถงความสาคญในการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยให

บรรลคาเปาหมายทกาหนด ซงสะทอนถงประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตงานของบคลากรเองดวย 2) มหาวทยาลย ควรสงเสรมสนบสนนงานวจยสถาบน ใหกบพนกงานสายสนบสนน

ประจาปงบประมาณ 2561 1) ควรใหหนวยงานภายนอกทไมมสวนไดสวนเสยเปนผประเมนความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลย โดยใชขอคาถามและกระบวนการประเมนทถกตองตามหลกวชาการ 2) ควรมการตดตามผลการดาเนนงานตามความเสยงและแจงหนวยงานทตองสงผลการดาเนนงานใหทราบถงหลกเกณฑและวธการเกบขอมล เพอใหไดขอมลทถกตองครบถวน

3) ควรใหทกหนวยงานมการสรางงานวจยสถานบนโดยนาขอมลการดาเนนงาน ปญหาอปสรรค มาเปนหวขอในการทางานวจย อยางนอย 1 งานวจย

  

20

Page 28: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2557 – 2560 ผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 จานวน 24 ตวชวด ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 สรปผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ.2560-2564 โดยเปนตวชวดทมผลการดาเนนงานไดตามเปาหมาย/สงกวาเปาหมาย จานวน 6 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 18 ตวชวด และประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบไปดวย 5 ประเดนยทธศาสตร 6 เปาประสงค 21 กลยทธ 41 ตวชวด พบวา มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย 27 ตวชวด ผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 14 ตวชวด ไมมคาเปาหมายแตมผลการดาเนนงาน ป 2561 จานวน 3 ตวชวด รายละเอยดดงน

ประเดนยทธศาสตรท 1. พฒนาคณภาพบณฑตนกปฏบต และกาลงคน ดานวชาชพ/ปฏบตการใหมชอเสยงเปนทยอมรบในระดบชาต และนานาชาต

ประจาปงบประมาณ 2560 ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 4 ตวชวด จาก 6 ตวชวด คดเปน

รอยละ 66.67 มผลการดาเนนงานทตากวาเปาหมาย 2 ตวชวด ไมมผลการดาเนนงาน 2 ตวชวด ดงน 1) จานวนหลกสตรประเภทวชาชพและปฏบตการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 2) จานวนคณาจารยทไดรบการพฒนาสมรรถนะวชาชพดวยการฝงตวในสถานประกอบการ 3) จานวนคณาจารยทแสดงศกยภาพทางวชาการและวชาชพผานโครงการ Talent Mobility 4) รอยละของนกศกษาผานการประเมนทกษะดาน Soft Skills และทกษะการทางานในศตวรรษท 21

ประจาปงบประมาณ 2561

ผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย 5 ตวชวด ผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 4 ตวชวด

กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรประเภทวชาชพและปฏบตการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย 1 ตวชวด และมผลการดาเนนงาน ตากวาเปาหมาย 1 ตวชวด

กลยทธท 1.2 พฒนาทรพยากรการจดการศกษาเพอรองรบการผลตบณฑตนกปฏบต จานวน3 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย 2 ตวชวด และมผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 1 ตวชวด

กลยทธท 1.3 สงเสรมและสนบสนนการพฒนา Soft Skill และทกษะการทางานในศตวรรษท 21 ใหกบนกศกษา จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 2 ตวชวด

กลยทธท 1.4 สงเสรมและสนบสนนการจดการศกษาหลกสตรเตรยมวชาชพเพอเปนฐานในการผลตบณฑตนกปฏบต จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย ทง 2 ตวชวด

21

Page 29: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประเดนยทธศาสตรท 2. เสรมสรางและพฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ประจาปงบประมาณ 2561

ผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย 1 ตวชวด ผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 3 ตวชวด ตวชวดยทธศาสตร จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย

กลยทธท 2.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ จานวน 3 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย จานวน 1 ตวชวด

กลยทธท 2.2 พฒนาทรพยากรการจดการศกษาเพอการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย

กลยทธท 2.3 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลก (Key-partner) ในการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมาย ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ประจาปงบประมาณ 2560

ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 3 ตวชวด จาก 6 ตวชวด คดเปนรอยละ 50.00 ไมมผลการดาเนนงาน 3 ตวชวด ดงน

1) จานวนโครงการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม เพอการนาไปใชประโยชน 2) จานวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรางองคความรทสาคญและสามารถตอยอดได 3) จานวนพนธมตรหลกทรวมพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ประจาปงบประมาณ 2561

ผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 8 ตวชวดและไมมคาเปาหมายแตม ผลการดาเนนงาน ป 2561 จานวน 2 ตวชวด

กลยทธท 3.1 พฒนาสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม 4 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 4 ตวชวด

กลยทธท 3.2 สงเสรม ผลกดนใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชนและสรางความมนคง แกสงคม จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 2 ตวชวด

กลยทธท 3.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key-partner) จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 2 ตวชวด

22

Page 30: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประเดนยทธศาสตรท 4 สงเสรมและสนบสนนพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม ประจาปงบประมาณ 2560

ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 6 ตวชวด จาก 6 ตวชวด คดเปนรอยละ 100 มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 1 ตวชวด ไมมผลการดาเนนงาน 5 ตวชวด ดงน

1) จานวนผลงานตามพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม 2) จานวนวสาหกจชมชนหรอกจการทเกดขนจากผลงานของมหาวทยาลย 3) จานวนชมชนทไดรบการพฒนาการจดเกบสารสนเทศดานทรพยากร กายภาพ ชวภาพ ภมปญญาและ

วฒนธรรมทสามารถยกระดบคณภาพชวต โดยบรณาการการทางานของหนวยงานในมหาวทยาลย 4) จานวนหนวยงาน/ชมชน ทเปนเครอขายความรวมมอดานพนธกจสมพนธกบมหาวทยาลย 5) จานวนพนธกจสมพนธทมการดาเนนการอยางเปนระบบ ไมมผลดาเนนงาน 6) จานวนโครงการทสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ หรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจ

พอเพยง ประจาปงบประมาณ 2561

ผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 8 ตวชวด ตวชวดยทธศาสตร จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมายทง 2 ตวชวด

กลยทธท 4.1สรางความเขมแขงใหกบชมชนและสงคม จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมายทง 2 ตวชวด

กลยทธท 4.2 สรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพกบหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมายทง 2 ตวชวด

กลยทธท 4.3 สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ หรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมายทง 2 ตวชวด

ประเดนยทธศาสตรท 5. บรหารจดการอยางมประสทธภาพเพอความมนคงและบรหารจดการตนเองได ประจาปงบประมาณ 2560

ผลการดาเนนงานทไมบรรลเปาหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 5 ตวชวด จาก 6 ตวชวด คดเปนรอยละ 83.33 มผลการดาเนนงานตากวาคาเปาหมาย 4 ตวชวด ไมมผลการดาเนนงาน 1 ตวชวด ดงน

1) ผลสมฤทธของความสาเรจของกลยทธดานการบรหารจดการ 2) ผลสมฤทธของความสาเรจตามภารกจหลกของมหาวทยาลย 3) ผลการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ (ITA) มผลการ

ดาเนนงานตากวาคาเปาหมาย รอยละ 2.80 4) รอยละของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนทมความกาวหนาในอาชพ 5) รอยละของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนทไดรบการพฒนาดานวชาการ/ภาษา/IT/

เทคโนโลยสนบสนนการจดการเรยนการสอน

23

Page 31: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประจาปงบประมาณ 2561

ผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมายทง 5 ตวชวด ผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย 5 ตวชวด และไมมคาเปาหมายแตมผลการดาเนนงาน ป 2561 จานวน 2 ตวชวด ตวชวดยทธศาสตร จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย ทง 2 ตวชวด

กลยทธท 5.1 ปฏรประบบการบรหารหนวยงานเพอเพมประสทธภาพการจดการ รองรบการเปลยนแปลงและเตรยมความพรอมเขาสการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย

กลยทธท 5.2 พฒนาระบบบรหารจดการสการเปนมหาวทยาลยดจทล (Digital University) จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย

กลยทธท 5.3 บรหารจดการรายไดและคาใชจายเพอนาไปสการพงพาตนเองได จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย

กลยทธท 5.4 สอสารองคกรใหเปนทรจกและยอมรบตอสงคม จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย

กลยทธท 5.5 บรหารจดการทรพยากรใหมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด ไมมคาเปาหมาย แตมผลการดาเนนงาน ในป 2561 จานวน 1 ตวชวด

กลยทธท 5.6 บรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล จานวน 1 ตวชวด มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย

กลยทธท 5.7 พฒนาคณภาพชวตของบคลากรและนกศกษาของมหาวทยาลย จานวน 2 ตวชวด มผลการดาเนนงานตากวาเปาหมาย และไมมคาเปาหมายแตมผลการดาเนนงาน ป 2561 จานวน 1 ตวชวด

กลยทธท 5.8 สงเสรมผลกดนการบรณาการศาสตรตาง ๆ ของมหาวทยาลยเพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนทยอมรบของสงคม จานวน 1 ตวชวด ผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย

แนวทางการพฒนา/แกไข ประจาปงบประมาณ 2560

เนองจากผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ.2560-พ.ศ.2564 ประจาปงบประมาณ 2560 เปนตวชวดใหม สวนใหญหนวยงานยงไมไดมแผนการดาเนนงานรองรบตวชวด จงทาใหผลการดาเนนงานไมเปนไปตามเปาหมาย แนวทางในการพฒนา/แกไข ดงน

1. หนวยงานควรวางแผนการดาเนนงานใหสอดคลองกบเปาหมายตามตวชวดใน ป 2561 เพอให ผลบรรลเปาหมายตามทตงไว

2. มหาวทยาลยควรเขาไปกากบ ตดตาม ตรวจสอบ ทกระยะ ใหไดรบทราบถงผลการดาเนนงาน ปญหาและอปสรรค เพอใหการขบเคลอนเปนไปตามเปาหมายทไดกาหนดไว

24

Page 32: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประจาปงบประมาณ 2561

1. ในการปรบปรงพฒนาหลกสตรหรอการจดทาหลกสตรใหม มกระบวนการขนตอนทตองใชระยะเวลาใน การจดทา เพราะฉะนนการกาหนดคาเปาหมายควรวางแผนใหสอดคลองกบระยะเวลาทจะสามารถทาการเปดหลกสตรไดทนปการศกษาทตงเปาหมายในปงบประมาณนน ๆ

2. ในการปรบปรงพฒนาหลกสตรหรอการจดทาหลกสตรใหม มกระบวนการขนตอนทตองใชระยะเวลาใน การจดทา เพราะฉะนนการกาหนดคาเปาหมายควรวางแผนใหสอดคลองกบระยะเวลาทจะสามารถทาการเปดหลกสตรไดทนปการศกษาทตงเปาหมายในปงบประมาณนน ๆ

3. หนวยงานควรมวางแผนและประสานงานกบสถานประกอบใหชดเจนในการเขารบการพฒนา 4. ควรกาหนดคาเปาหมายตวชวดลงหนวยงานใหมความชดเจน และเปนหลกเกณฑในการประเมน

ผลการปฏบตงานของหนวยงานและบคลากรภายในหนวยงาน เพอเปนสวนหนงในการขบเคลอนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย

5. มหาวทยาลยและหนวยงานระดบคณะควรมแผนกลยทธในการเพมรายรบจากการจดการศกษา ทมความชดเจนและสามารถปฏบตไดจรง สอดคลองกบสถานการณของการศกษาในปจจบนอกทงหนวยงานสนบสนนตองมแผนและการบรหารจดการทรพยากรบคคลและทรพยสนทมอยใหมความคมคามากทสด

6. มหาวทยาลย ควรกระตนบคลากรสายสนบสนน ใหตระหนกถงความกาวหนา และรบรถงผลประโยชนทจะไดรบตาแหนงทสงขน

7. ควรกาหนดคาเปาหมายจานวนชวโมงท ไดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑทกาหนดเขาไป อยในการจดทาขอตกลงรายบคคล เพอเปนการกระตนและรบรถงบทบาทในการขบเคลอนประเดนยทธศาสตร

การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในมหาวทยาลย จดแขงทสาคญ

ดานผมสวนไดสวนเสย 1. เปนมหาวทยาลยเฉพาะทางดานวชาชพ ทสามารถตอบสนองทงภาคการผลตและภาคชมชน อกทง

การผลตบณฑตนกปฏบต (Hands on) เปนทยอมรบมาตงแตเปนสถาบน (บรหารธรกจ – วาสกร วศวกรรม – นนทบร เกษตร – หนตรา)

2. มหาวทยาลยตงอยในแหลงอตสาหกรรมสาคญของประเทศ ทงจงหวดพระนครศรอยธยา จงหวดนนทบร และจงหวดสพรรณบร ซงมทงความตองการของผเรยนและผใชบณฑตอกจานวนมาก

3. จดการศกษาแบบสหวทยาการ ตงแตระดบประกาศนยบตรวชาชพชนสง ถงระดบปรญญาในหลากหลายหลกสตร (ปการศกษา 2559 ระดบประกาศนยบตรวชาชพชนสง 12 หลกสตร ระดบปรญญาตร 39 หลกสตร ระดบประกาศนยบตรบณฑต 1 หลกสตร และ ระดบปรญญาโท 2 หลกสตร)จงสามารถตอบสนอง ความตองการของสถานประกอบการไดหลายระดบและตอยอดพฒนาเปนหลกสตรระยะสนเพอสรางรายได)

25

Page 33: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ดานกระบวนการภายใน 1. มสภามหาวทยาลยทเขมแขงและเขาใจบรบทของมหาวทยาลย จงวางนโยบายและออกกฎระเบยบ

ทสนบสนนการพฒนามหาวทยาลยไดอยางถกทศทางและเปนรปธรรม 2. มหาวทยาลยมรากฐานการจดการศกษาดานวชาชพและเทคโนโลยทเนนการปฏบต มครภณฑและ

หองปฏบตการพนฐานในการจดการศกษาดานวชาชพและเทคโนโลย และกระบวนการเรยนการสอนแบบ สหกจศกษา โดยมสถานประกอบการในพนทซงมอยเปนจานวนมาก เปนพนธมตรหลก

3. มระบบการบรหารและพฒนางานตามพนธกจของมหาวทยาลยดานการวจย การบรการวชาการและ การบรหารงานบคคลทคลองตวผานระบบกองทน

ดานการเรยนรและเตบโต 1. มบคลากรรนใหมทมความร ความสามารถเชงวชาการและพรอมรบการเปลยนแปลงเพมมากขน 2. มหาวทยาลยมคณาจารยทมคณวฒทางวชาการดานวทยาศาสตร วชาชพและเทคโนโลย จานวนมาก

จดออนทสาคญ 1. ดานการเงน 1. การจดการศกษา 4 พนท ทาใหสนเปลองทรพยากรและตองใชงบประมาณสงมากในทกดาน 2. เงนรายไดสะสมมจานวนนอยมากไมเพยงพอในการสนบสนนโครงการทสาคญ 3. งบประมาณในการดาเนนการมจากดในขณะทคาใชจายเพมมากขน โดยเฉพาะงบบคลากร และ

คาสาธารณปโภค (ป 2560 งบบคลากรทงสน รวมงบอดหนนจานวน 547.715 ลานบาท คดเปนรอยละ 46.14 ของงบประมาณรายจายจากเงนแผนดนและเงนรายไดทงสน และคดเปนรอยละ 63.40 ของงบดาเนนงานทงสน)

4. รายไดหลกของมหาวทยาลยมาจากการจดการศกษา ในขณะทแนวโนมผเขาศกษาตอลดลง 5. ความสมพนธกบหนวยงานทเปนแหลงทน/แหลงสนบสนนงบประมาณยงมนอย ดานผมสวนไดสวนเสย 1. ชอเสยงและภาพลกษณของมหาวทยาลยยงไมเปนทสนใจ ในการเลอกเขาศกษาตอสงผลตอคณภาพ

ของตวปอนทเขาศกษาในมหาวทยาลย ทาใหมนกศกษาพนสภาพจานวนคอนขางมาก (ปงบประมาณ 2557 จานวน 745 คน คดเปนรอยละ 6.13 ปงบประมาณ2558 จานวน1,022 คน คดเปนรอยละ 8.67 และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 1,290 คน คดเปนรอยละ 10.17)

2. หลกสตรและคณภาพบณฑตของมหาวทยาลย อาจไมตรงกบความตองการและไมตอบรบ ความตองการในปจจบนและอนาคต

3. ยงไมมหลกสตรใหม ทตอบสนองความตองการของลกคาและสงคมทเดนชดและสรางชอเสยงใหมหาวทยาลย

26

Page 34: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ดานกระบวนการภายใน 1. รปแบบจดการเรยนการสอนยงไมตอบโจทยการผลตบณฑตนกปฏบตทมคณภาพอยางแทจรง และ

การปรบโครงสรางและการจดการหลกสตรชากวาการเปลยนแปลงทางสงคม และยงมงเนนทางดานวชาการ ไมแตกตางจากหลกสตรของสถาบนอดมศกษาอน ๆ รวมทงการจดการศกษา 4 ศนยพนท มความยากลาบากตอ การควบคมคณภาพและประสทธภาพในการทางาน

2. มหาวทยาลยมความสมพนธกบสถานประกอบการทมศกยภาพในการรวมผลตบณฑตจานวนนอย 3. การใชเทคโนโลยเพอการบรหารยงไมมประสทธภาพ ไมคมคาอกทงระบบสารสนเทศยงไมครบถวน

และเปนปจจบน (ยงไมมระบบสารสนเทศเพอการตดสนใจของผบรหาร ระบบสารสนเทศสาหรบบคลากร การบรหารจดการระบบฐานขอมลตาง ๆ เชน ฐานขอมลแหลงฝกวชาชพ ฐานขอมลนกศกษา ขอมลทางวชาการบรการแกสงคม/ชมชน) สงผลใหขาดฐานขอมลสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจทมประสทธภาพเพยงพอ ทงใน เชงปรมาณและคณภาพ

4. ระบบบรหารจดการ ทงดานการงบประมาณ การบรหารงานบคคล การบรหารการเงนและการคลง ยงไมเออและไมสอดคลองตอการพฒนามหาวทยาลยใหบรรลเปาหมายตามแผนพฒนามหาวทยาลย

5. ขาดระบบและกลไกในการนาการผลตผลทางวชาการ ผลงานวจยและนวตกรรมของบคลากรระดบปรญญาเอกทนาไปสการพฒนาชมชนและประเทศ

6. หนวยงานสนบสนนมการทางานภายในทยงไมประสานงานทด ทางานเฉพาะในหนาทเทานน ไมสามารถทางานแทนกนไดเมอผทรบผดชอบไมอยหรอไมมาปฏบตงาน

7. การพฒนาดานดจทลไมทนกระแสการเปลยนแปลง ดานการเรยนรและเตบโต 1. คณวฒ และตาแหนงทางวชาการของอาจารยประจายงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 2. บคลากรสายสนบสนนยงไมสามารถพฒนาตนเองใหทนกบความกาวหนาดานเทคโนโลยสารสนเทศ

และการบรหารจดการแบบมงเนนผลสมฤทธมบคลากรสายสนบสนนจานวนมาก แตทมศกยภาพมจานวนนอย 3. ทกษะดานภาษาตางประเทศของบคลากรของมหาวทยาลย สงผลตอการเรยนรในเทคโนโลยใหมและ

ประสทธภาพการทางาน และการจดการเรยนการสอน 4. ยงไมมผลงานวจย/งานสรางสรรค/นวตกรรม ทไดรบการจดสทธบตร/ลขสทธ หรอกอใหเกดรายได

ในเชงพาณชย 5. คณาจารยทบรรจใหมขาดทกษะและประสบการณในเชงปฏบตการ

27

Page 35: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โอกาสทสาคญ

1. ทศทางการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ ใหความสาคญกบ การเสรมสรางและพฒนาศกยภาพทนมนษย เปนอนดบแรกและประเทศไทยขาดแคลนบคลากรสายอาชวศกษา จงเปนโอกาสในการผลตบณฑตนกปฏบตในสาขาทสนองยทธศาสตรชาตไดแกการสงเสรมอตสาหกรรม S-curve และ New S-Curve และทศทางการพฒนาพฒนาประเทศ Thailand 4.0

2. ภาคประชาชนและสงคม และเอกชน เรมใหความสาคญกบการมสวนรวมในการดาเนนการตามนโยบายของรฐบาล

3. การปฏรปการศกษา เปนโอกาสสาคญใหมหาวทยาลยดาเนนการ Re-profiling ใหตรงกบบรบทของตนเองทควรจะเปนและสอดคลองกบความตองการของประเทศ

4. แผนปฏรปประเทศ 20 ป ใหความสาคญกบการกระจายอานาจและงบประมาณสทองถนและ ใชความร นวตกรรมเปนฐานการพฒนาจงหวด กลมจงหวด

5. นโยบายรฐบาลมการเปลยนแปลงทศทางการสนบสนนดานการวจยและการบรการวชาการแกชมชน 6. หนวยงานภาครฐ ชมชนในพนทยงคงสนบสนน ดานงบประมาณ สถานทเพอใหมหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมลงพนทเพอบรณาการงานวจยใหมความเขมแขงมากขน 7. วสยทศนและแนวทางการพฒนาของกลมจงหวดทเปนพนทจดการศกษาของมหาวทยาลย มงเนนท

ภาคการเกษตร อตสาหกรรม และการทองเทยว ซงสอดคลองกบการผลตบณฑตของมหาวทยาลย อปสรรคทสาคญ

1. จานวนผเขาศกษาตอในสถาบนอดมศกษามแนวโนมลดลง เนองจากการเปลยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ สงผลกระทบตอการบรหารงบประมาณสาหรบการจดการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทตองใชเงนลงทนสง

2. สภาพการแขงขนในดานการจดการศกษาในระดบอดมศกษาทรนแรง เนองจากจานวนมหาวทยาลยทมจานวนมาก และมจานวนนกศกษาลดลง (Over Supply)

3. ความเปลยนแปลงในเทคโนโลย และสงคม ทรวดเรวและรนแรงอกทงเทคโนโลยสารสนเทศทาใหเกดการศกษาออนไลน มากขนเรอย ๆ

4. คนเกงไมใหความสนใจทจะเรยนสายวชาชพ ทาใหนกเรยนทเปนตวปอนในสาขาวชาชพมคณภาพออนดอยและสงผลกระทบถงคณภาพของบณฑตนกปฏบต

5. สถานประกอบการขาดความเชอมนในคณภาพบณฑต และมสถานประกอบการทมศกยภาพจดตงสถาบนการศกษาเพอผลตบณฑตทตรงกบความตองการเอง

6. ภาวะเศรษฐกจและระบบการเมองไมมนคงทาใหเกดผลกระทบ คองบประมาณทไดรบทาใหไมเปนไปตามแผนทวางไว อกทงงบประมาณภาครฐทมอยจากด ไมอาจจะนามาพฒนามหาวทยาลยกลมใหมไดอยางเตมท

28

Page 36: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

2.9 การวเคราะหทางเลอกกลยทธในการพฒนามหาวทยาลย มหาวทยาลยไดดาเนนการเพอวเคราะหทางเลอกกลยทธโดยใช TOWS Matrix จานวน 22 กลยทธ

ผลสรปไดดงน กลยทธเชงรก 1. พฒนาหลกสตรประเภทวชาชพและปฏบตการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 2. พฒนาทรพยากรการจดการศกษาเพอรองรบการผลตบณฑตนกปฏบต 3. สงเสรมและสนบสนนการจดการศกษาหลกสตรระยะสนดานวชาชพและปฏบตการ 4. พฒนาทรพยากรการจดการศกษาเพอการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบ

อตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 5. พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 6. สรางความเขมแขงใหชมชนและสงคม 7. สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ หรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวย

พนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม 8. บรหารจดการทรพยากรใหมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด กลยทธเชงแกไข 1. พฒนาสภาพแวดลอมดานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม 2. สงเสรม ผลกดนใหมการนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชนและสรางความมนคงแกสงคม 3. สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจยและ นวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key- partner) 4. สรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพกบหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ 5. ปฏรประบบการบรหารหนวยงานเพอเพมประสทธภาพการจดการและรองรบการเปลยนแปลง

และเตรยมพรอมเขาสการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ กลยทธเชงปองกน 1. สงเสรมและสนบสนนการพฒนา Soft Skill ใหกบนกศกษา 2. สงเสรมและสนบสนนการจดการศกษาหลกสตรเตรยมวชาชพเพอเปนฐานในการผลตบณฑตนกปฏบต 3. สอสารองคกรใหเปนทรจกและยอมรบตอสงคม 4. บรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล 5. สงเสรมผลกดนการบรณาการศาสตรตาง ๆ ของมหาวทยาลยเพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนท

ยอมรบของสงคม กลยทธเชงรบ 1. สรางความรวมมอกบพนธมตรหลก (Key-partner) ในการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลย

ชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 2. พฒนาระบบบรหารจดการสการเปนมหาวทยาลยดจทล (Digital University) 3. บรหารจดการรายไดและคาใชจายเพอนาไปสการพงพาตนเองได 4. พฒนาคณภาพชวตของบคลากรและนกศกษาของมหาวทยาลย

29

Page 37: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

บทท 3 ทศทางของการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564

กระบวนการจดทาแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมเนนการมสวนรวมของผทมสวนเกยวของกบมหาวทยาลยทกฝายเพอใหแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยสามารถรองรบการเปลยนแปลงและเปนกรอบแนวทางไปสการปฏบตทสามารถตอบสนองปจจยแวดลอมทงภายในและภายนอกไดอยางทวถงและเหมาะสม การดาเนนการเรมจากการวเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอกสถาบนการประชมพจารณารวมกน เพอกาหนดปรชญาปณธานอตลกษณ เอกลกษณ จดเนนของมหาวทยาลย วสยทศนพนธกจกาหนดยทธศาสตรและกลยทธเพอใหการดาเนนการบรรลผลตามทตงจดมงหมายไว 3.1 ปรชญา (Philosophy)

พฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสง ใหมสมรรถนะในการเปนผประกอบการ และตรงตามความตองการของตลาดงาน และทศทางการพฒนาของประเทศ 3.2 ปณธาน (Determination)

มงมนจดการศกษาดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงทมคณภาพดวยการพฒนาอยางตอเนอง 3.3 อตลกษณ (Identity)

บณฑตนกปฏบตทเปนคนด มความร รกสงาน 3.4 เอกลกษณ(Uniqueness)

แหลงเรยนรดานวชาชพและเทคโนโลย 3.5 จดเนนของมหาวทยาลย (Focus RUS) พฒนากาลงคนดานวชาชพ และเทคโนโลยชนสงตอบสนองอตสาหกรรมเกษตร อตสาหกรรม 4.0และเทคโนโลยดจทลและบรหารจดการและการทองเทยว 3.6 วสยทศน (Vision) มหาวทยาลยชนนาดานวชาชพและเทคโนโลยชนสง 3.7 พนธกจ (Mission) 1. จดการศกษาวชาชพและเทคโนโลยชนสงทเนนการปฏบต 2. สรางงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม เพอพฒนาสงคม และเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ 3. ใหบรการวชาการแกชมชน สงคม บนพนฐานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 4. สงเสรมการทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรม และอนรกษสงแวดลอม 5. เพมประสทธภาพการบรหารจดการทดของมหาวทยาลย

30

Page 38: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

3.8 แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560-2564 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ซงเปนสวนหนงของระบบสงคมและระบบการศกษา

ระดบสงของประเทศมภารกจในการพฒนาขดความสามารถของทรพยากรมนษยใหมคณภาพและมคณสมบตทพงประสงคตอบสนองความตองการของการพฒนาประเทศรวมทงการวจยพฒนาและการสรางองคความรเพอ การพงพาตนเองไดทางดานวชาชพและเทคโนโลยของประเทศการเปนทพงของสงคมดงนนในแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย พ.ศ. 2560-2564 มหาวทยาลยจงมเปาหมายสาคญทจะดาเนนการไดแก

1) พฒนาการจดการศกษาดานวชาชพและเทคโนโลยใหมคณภาพและมาตรฐาน 2) สรางและพฒนางานดานวจยเพอพฒนาชมชนและเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ 3) พฒนาขดความสามารถในการบรการวชาการและถายทอดเทคโนโลยสชมชนและสถานประกอบการ 4) พฒนาขดความสามารถในการใหบคลากร นกศกษา รวมทงชมชนและทองถนไดรบความรดาน การทานบารงศลปะ และวฒนธรรม และการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม 5) พฒนาขดความสามารถของบคลากร รวมทงพฒนาการบรหารจดการสการบรหารจดการเชงบรณาการภายใตหลกธรรมาภบาลและหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

คาสาคญ : 1. วชาชพและเทคโนโลยชนสง 1) สามารถใชและพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรมทตอบสนองบรบทของประเทศ 2) จดการศกษาดานวชาชพและเทคโนโลยในระดบปรญญาตรและบณฑตศกษา 3) จดการศกษาดานวชาชพและเทคโนโลยโดยใชเทคโนโลยชนสงตามโจทยบรบททเปลยนแปลง 2. อตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 10 อตสาหกรรม ประกอบดวย First S-curve 5 อตสาหกรรม

1) อตสาหกรรมยานยนตสมยใหม (Next-Generation Automotive) 2) อตสาหกรรมอเลกทรอนกสอจฉรยะ (Smart Electronics) 3) อตสาหกรรมการทองเทยวกลมรายไดดและการทองเทยวเชงสขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 4) อตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยชวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) อตสาหกรรมการแปรรปอาหาร (Food for the Future) New S-curve 5 อตสาหกรรม 1) หนยนตเพออตสาหกรรม (Robotics) 2) อตสาหกรรมการบนและโลจสตกส (Aviation and Logistics) 3) อตสาหกรรมเชอเพลงชวภาพและเคมชวภาพ (Biofules and Biochemicals) 4) อตสาหกรรมดจทล (Digital) 5) อตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub)

31

Page 39: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

3. พนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม (University Engagement) การทางานเชงวชาการ รวมกนระหวางมหาวทยาลยกบสงคมในพนธกจหลกทกดานของมหาวทยาลย บนหลกการ พนฐาน 4 ประการ ไดแก

1) รวมคดรวมทาแบบหนสวน (Partnership) 2) เกดประโยชนรวมกนแกผเกยวของทกฝาย (Mutual Benefit) 3) มการใชความรและเกดการเรยนรรวมกน (Scholarship) 4) เกดผลกระทบตอสงคมทประเมนได (Social Impact) โดยสงคม หมายรวมถง กลมบคคลทอาจเชอมโยงกบชมชนทงในมตของพนท ความสนใจรวมกนอตลกษณ สถานททางาน ชมชนทอยใกลเคยงกนทงทเปนทางการและไมเปนทางการ หรออยในภาคสวนเดยวกน ชมชนนกปฏบต ชมชนทมความสนใจรวมกนโดยไมมขอจากดทงในเชงพนท ภมภาค และประเทศ รวมถงภาคธรกจอตสาหกรรม สมาคมวชาชพ โรงเรยน รฐบาล ศษยเกา และชมชนพนเมอง 4. จดเนนของมหาวทยาลย ตามความเชยวชาญในการจดการศกษา พฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงตอบสนองอตสาหกรรมเกษตร อตสาหกรรม 4.0และเทคโนโลยดจทลและ บรหารจดการและการทองเทยว 5. มหาวทยาลยดจทล (Digital University)เพอปรบเปลยนชวตของนกศกษาและบคลากรเปน Digital Life ดวยการพฒนาโครงสรางพนฐานดาน IT ฐานขอมลเพอการบรหาร และนวตกรรมการบรการอเลกทรอนกส ทตอบสนองตอนกศกษา บคลากร และประชาชนทวไปใหมหาวทยาลยเขาสยค Internet of Everythingอาท ในดานการจดการศกษา Smat Learning & Smart Classroom Digital Literacy ในดานการบรการจดการ ดวย Business Intelligence และในดานการใหบรการดวย Super Service โดยการเตรยมความพรอมในดานตาง ๆ ดงน 1. Digital Infrastructure, Digital Learning, Digital Administration, Digital Security และ Digital Faculties 6. มหาวทยาลยสเขยว (Green University) มหาวทยาลยทมการบรณาการอนรกษดานพลงงานและสงแวดลอมเขาไปในการเรยนการสอน การวจย และในทกกจกรรมของมหาวทยาลย ทงนเพอใหเกดการทางานในบรรยากาศทมความปลอดภย เปนมตรกบสงแวดลอม และประหยดพลงงานอนกอใหเกดผลดตอสงแวดลอมและชมชนของชาต โดยการจดอนดบของ University of Indonesia (UI) มเกณฑการประเมน 6 ดาน คอ 1) ทตงและโครงสรางพนฐาน Setting And Infrastructure 2) การจดการพลงงานและการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ Energy and Climate Change 3) การจดการของเสย Waste Management 4) การจดการนา Water Usage 5) การขนสงทเปนมตรกบสงแวดลอม Transportation และ 6) ความสามารถในการใหการศกษา ดานสงแวดลอมและการพฒนาทยงยน Education 7. ธรรมาภบาลในสถาบนอดมศกษา ( Good Governance University ) มหาวทยาลยทบรหารจดการภารกจหลกโดยยดหลกธรรมาภบาลในทกระดบ ตงแตสภามหาวทยาลย ผบรหารหวหนาหนวยงาน และระดบบคคล โดยมงเนนความรบผดชอบตอสงคมของมหาวทยาลย (University Social Responsibility : USR) ผานกระบวนการทางานอยางเปนระบบ บนพนฐานของหลกธรรมาภบาล 10 ประการ คอ 1) หลกประสทธผล (Effectiveness) 2) หลกประสทธภาพ (Efficiency) 3) หลกการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลกภาระรบผดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) 5) หลกความโปรงใส (Transparency) 6) หลกนตธรรม

32

Page 40: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

(Rule of Law) 7) หลกความเสมอภาค (Equity) 8) หลกการมสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉนทามต(Participation/Consensus Oriented 9) หลกการกระจายอานาจ (Decentralization) และ 10) หลกคณธรรม/จรยธรรม (Morality/Ethics) 8. อตสาหกรรม 4.0 การนาเทคโนโลยดจทลและอนเตอรเนตมาใชในกระบวนการผลตสนคา เครองจกรหรอระบบอตโนมตสามารถเชอมโยงเปนสวนหนงของสงคมเครอขายผานอนเตอรเนต ในรปแบบ Internet of Things (IoT) และเชอมความตองการของผบรโภคแตละรายเขากบกระบวนการผลตสนคาไดโดยตรง สามารถผลตสนคาแตกตางกนความตองการของผบรโภคแตละรายเปนจานวนมากในเวลารวดเรวดวยกระบวนการผลตทประหยดและมประสทธภาพดวยเทคโนโลยดจทลครบวงจรแบบ Smart Factory โดยม การเปลยน 2 สวนทสาคญ คอ 1) ฮารดแวร เทคโนโลยและนวตกรรมดานเครองจกร ระบบอตโนมต และระบบคอนโทรลตางๆ และ 2) ซอฟทแวร ทตองใชบรหารจดการ ขอมลขนาดใหญ (Big data) ทเกดจาก Inter of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) 9. ศนยเรยนรของมหาวทยาลย คอ ศนยเรยนรหรอศนยประสานงานทมหาวทยาลยดาเนนการเองหรอรวมดาเนนการกบองคกรภายนอก เพอสรางความเขมแขงใหชมชน สงคม และประเทศ ดวยวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ในการดาเนนการเพอใหบรรลเปาหมายทวางไวในอก 2 ปขางหนานน มหาวทยาลยไดกาหนดยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยไว 3 ประเดนยทธศาสตร ดงน ประเดนยทธศาสตรท 1 : พฒนาคณภาพบณฑต และกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ เปาประสงคเชงยทธศาสตร : 1.1 บณฑตนกปฏบตและกาลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมาย

ของประเทศเพมขน ตวชวดยทธศาสตร : 1.1 รอยละของบณฑตทไดงานทาหรอประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป 1.2 รอยละเฉลยความพงพอใจของผใชบณฑต 1.3 รอยละเฉลยความพงพอใจของผไดรบการฝกอบรมหลกสตรระยะสน กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ตวชวดกลยทธ : 1.1.1 จานวนหลกสตรใหมหรอหลกสตรปรบปรงทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบ

อตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 1.1.2 จานวนหลกสตรระยะสนทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

33

Page 41: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

กลยทธท 1.2 พฒนาอาจารยเพอการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ตวชวดกลยทธ : 1.2.1 จานวนอาจารยทฝกอบรมดานวชาชพชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมาย

ของประเทศ 1.2.2 จานวนอาจารยทฝงตวในสถานประกอบการเพอพฒนาทกษะและวชาชพชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 1.2.3 จานวนอาจารยทแสดงศกยภาพทางวชาการและวชาชพผานโครงการ Talent Mobility ในอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.3 จดหาทรพยากรเพอจดการศกษา ผลตกาลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ตวชวดกลยทธ : 1.3.1 จานวนหองปฏบตการทไดรบการพฒนารองรบการผลตกาลงคน กลยทธท 1.4 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลกในการผลตกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ตวชวดกลยทธ : 1.4.1 จานวนพนธมตรหลกทรวมจดการศกษาเพอรองรบการผลตกาลงคนตามอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศกบมหาวทยาลย

ประเดนยทธศาสตรท 2 : พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความเขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

เปาประสงคเชงยทธศาสตร : 2.1 ผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรางประโยชน ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

ตวชวดยทธศาสตร : 2.1 จานวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทนาไปใชประโยชน 2.2 จานวนผลงานตามพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม 2.3 จานวนวสาหกจชมชนหรอกจการทเกดขนจากผลงานของมหาวทยาลย กลยทธท 2.1 พฒนาสภาพแวดลอม เพอสนบสนนการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ตวชวดกลยทธ : 2.1.1 จานวนศนยวจยมาตรฐานเฉพาะทาง กลยทธท 2.2 สงเสรม ผลกดนใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชน เพอสรางความมนคงให

มหาวทยาลย ชมชน สงคมและประเทศ ตวชวดกลยทธ : 2.2.1 จานวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรางองคความรทสาคญและ

สามารถตอยอดได 2.2.2 จานวนหนวยงาน/ชมชน ทเปนเครอขายความรวมมอดานพนธกจสมพนธกบมหาวทยาลย

กลยทธท 2.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key Partner) ตวชวดกลยทธ : 2.3.1 จานวนโครงการพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ทไดรบสนบสนน

งบประมาณจากแหลงทนภายนอก

34

Page 42: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

กลยทธท 2.4 สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯหรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง ดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม ตวชวดกลยทธ : 2.4.1 จานวนผ เขาฝกอบรม/ศกษาเรยนรในศนยเรยนรทสนองโครงการอน

เนองมาจากพระราชดาร

ประเดนยทธศาสตรท 3 : บรหารจดการมหาวทยาลยเพอรองรบความเปลยนแปลงไดอยางมนคง เปาประสงคเชงยทธศาสตร : 3.1 การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ และมนคง ตวชวดยทธศาสตร : 3.1 ผลสมฤทธของความสาเรจของกลยทธดานการบรหารจดการ กลยทธท 3.1 ปฏรประบบและกลไกการบรหารเพอเพมประสทธภาพรองรบการเปลยนแปลงพรอมเขาส การเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ ตวชวดกลยทธ : 3.1.1 ระดบความสาเรจของการปรบโครงสรางองคกรและโครงสรางระบบ การบรหารเพอรองรบการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ 3.1.2 รอยละการเพมขนของรายไดสะสมทเกดจากการบรหารจดการรายไดและ คาใชจายแบบเกนดล

3.1.3 ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบสาธารณปโภค ภมทศน สงแวดลอม ตามหลกเกณฑของ Green University นาไปสการเตบโตของมหาวทยาลย อยางสมดลและยงยน 3.1.4 ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบฐานขอมลเพอการบรหาร มหาวทยาลย

กลยทธท 3.2 สรางระบบและกลไกในการพฒนาบคลากรเพอรองรบการเปลยนแปลง ตวชวดกลยทธ : 3.2.1 จานวนบคลากรทไดรบการพฒนาตาม IDP (Individual Development Plan)

ตามทมหาวทยาลยเหนชอบ

35

Page 43: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

รวมทงสน 92,095,800 103,194,400

ตวชวดเชงยทธศาสตร 1.1 รอยละของบณฑตทไดงานทาหรอประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป

≥80 ≥80

ตวชวดเชงยทธศาสตร 1.2 รอยละเฉลยความพงพอใจของผใชบณฑต ≥80 ≥80

ตวชวดเชงยทธศาสตร 1.3 รอยละเฉลยความพงพอใจของผไดรบการฝกอบรมหลกสตรระยะสน

≥80 ≥80

ตวชวดกลยทธ 1.1.1 จานวนหลกสตรใหมหรอหลกสตรปรบปรงทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

4 2

ตวชวดกลยทธ 1.1.2 จานวนหลกสตรระยะสนทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

2 2

ตวชวดกลยทธ 1.2.1 จานวนอาจารยทฝกอบรมดานวชาชพชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

20 10

ตวชวดกลยทธ 1.2.2 จานวนอาจารยทฝงตวในสถานประกอบการเพอพฒนาทกษะและวชาชพชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

24 24

ตวชวดกลยทธ 1.2.3 จานวนอาจารยทแสดงศกยภาพทางวชาการและวชาชพผานโครงการ Talent Mobility ในอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

5 5

ตวชวดกลยทธ 1.3.1 จานวนหองปฏบตการทไดรบการพฒนารองรบการผลตกาลงคน

1 1

ตวชวดกลยทธ 1.4.1 จานวนพนธมตรหลกทรวมจดการศกษาเพอรองรบการผลตกาลงคนตามอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศกบมหาวทยาลย

16 2

เปาประสงค ตวชวด โครงการทสาคญและกรอบงบประมาณ กลยทธ ตามประเดนยทธศาสตรแผนยทธศาสตร การพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ฉบบปรบปรง พ.ศ. 2561

(สาหรบเปนกรอบทศทางการดาเนนงานของมหาวทยาลยในป พ.ศ. 2563-2564)

ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด/กลยทธ/โครงการทสาคญ

ประเดนยทธศาสตรท 1. พฒนาคณภาพบณฑต และกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายเปาประสงค : 1.1 บณฑตนกปฏบตและกาลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศเพมขน

กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.2 พฒนาอาจารยเพอการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.3 จดหาทรพยากรเพอจดการศกษา ผลตกาลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.4 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลกในการผลตกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

2563 2564

36

Page 44: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด/กลยทธ/โครงการทสาคญ 2563 2564

โครงการทสาคญ 53,575,400 64,194,000

1.1 โครงการพฒนาสมรรถนะวชาชพของอาจารยผสอนวชาชพและปฏบตการโดยการฝงตวในสถานประกอบการ อาท Embedded or Sabbatical leave

409,400 670,000

1.2 โครงการพฒนาครภณฑหองปฏบตการและโรงฝกงานเพอรองรบการจดการศกษาวชาชพและปฏบตการ

10,000,000 10,000,000

1.3 โครงการพฒนาสรรถนะวชาชพและปฏบตการใหกบนกศกษาโดยความรวมมอกบพนธมตรหลก

300,000 300,000

1.4 โครงการพฒนาทกษะดาน Soft Skills และทกษะการทางานในศตวรรษท 21 เพอความเปนบณฑตทมคณภาพ

3,000,000 3,000,000

1.5 โครงการพฒนาหลกสตรทใชในการจดการศกษาเพอผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

100,000 -

1.6 โครงการพฒนาหลกสตรระยะสนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 90,000 30,0001.7 โครงการพฒนาอาจารยใหมศกยภาพในการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

1,550,000 650,000

1.8 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

37,611,000 48,979,000

1.9 โครงการพฒนา Massive Open Online Courses (MOOC) 300,000 300,0001.10 โครงการพฒนานกศกษารวมกบพนธมตรหลก 185,000 235,0001.11 โครงการพฒนาอาจารยรวมกบพนธมตรหลก 30,000 30,000

ตวชวดเชงยทธศาสตร 2.1 จานวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทนาไปใชประโยชน

6 10

ตวชวดเชงยทธศาสตร 2.2 จานวนผลงานตามพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม 6 6ตวชวดเชงยทธศาสตร 2.3 จานวนวสาหกจชมชนหรอกจการทเกดขน จากผลงานของมหาวทยาลย

2 2

ตวชวดกลยทธ 2.1.1 จานวนศนยวจยมาตรฐานเฉพาะทาง 1 1

ตวชวดกลยทธ 2.2.1 จานวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรมทสรางองคความรทสาคญและสามารถตอยอดได

6 6

ตวชวดกลยทธ 2.2.2 จานวนหนวยงาน/ชมชน ทเปนเครอขายความรวมมอดานพนธกจสมพนธกบมหาวทยาลย

12 12

เปาประสงค : 2.1 ผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรางประโยชนใหมหาวทยาลย ชมชน สงคมและประเทศประเดนยทธศาสตรท 2 : พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความเขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

กลยทธท 2.1 พฒนาสภาพแวดลอม เพอสนบสนนการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม

กลยทธท 2.2 สงเสรม ผลกดนใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชน เพอสรางความมนคงใหมหาวทยาลย ชมชน สงคมและประเทศ

37

Page 45: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด/กลยทธ/โครงการทสาคญ 2563 2564

ตวชวดกลยทธ 2.3.1 จานวนโครงการพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ทไดรบสนบสนนงบประมาณจากแหลงทนภายนอก

6 12

ตวชวดกลยทธ 2.4.1 จานวนผเขาฝกอบรม/ศกษาเรยนรในศนยเรยนรทสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดาร

2,000 คน 2,000 คน

โครงการทสาคญ 10,150,400 12,690,4002.1 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอการสนบสนนงานวจย 200,000 750,0002.2 โครงการสงเสรม ผลกดน ใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชนเชงพาณชย หรอเพมผลตภาพ

294,900 310,800

2.3 โครงการตอยอดงานวจยเชงพาณชยแบบมสวนรวมกบสถานประกอบการ - 170,0002.4 โครงการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key-partner) 450,000 450,0002.5 จานวนคลนกเทคโนโลยตามจดเนนและความเชยวชาญของมหาวทยาลย เชน (แมพมพ อตสาหกรรมเกษตร) ทใหบรการชมชนอยางตอเนองและมรายได

1,340,000 1,220,000

2.6 โครงการยกระดบคณภาพชวต ชมชน ดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม 465,500 405,5002.7 โครงการสรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพแกหนวยงานทงภายในและภายนอกประเทศ

200,000 200,000

2.8 โครงการสนบสนนกจกรรมสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ และหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม

200,000 200,000

2.9 โครงการบรณาการพนธกจสนวตกรรม เพอยกระดบความสามารถการแขงขนของสถานประกอบการ

2,000,000 2,000,000

2.10 โครงการสงเสรมผลกดนการบรณาการศาสตรตางๆ ของมหาวทยาลย เพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนทยอมรบของสงคม

2,000,000 2,000,000

2.11 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดาร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

3,000,000 4,984,100

ตวชวดเชงยทธศาสตร 3.1 ผลสมฤทธของความสาเรจของกลยทธดานการบรหารจดการ

รอยละ 70 รอยละ 70

ตวชวดกลยทธ 3.1.1 ระดบความสาเรจของการปรบโครงสรางองคกรและโครงสรางระบบการบรหารเพอรองรบการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ

ระดบ 3 ระดบ 4กลยทธท 3.1 ปฎรประบบและกลไกการบรหารเพอเพมประสทธภาพรองรบการเปลยนแปลงพรอมเขาสการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ

กลยทธท 2.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก

กลยทธท 2.4 สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯหรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม

ประเดนยทธศาสตรท 3 : บรหารจดการมหาวทยาลยเพอรองรบความเปลยนแปลงไดอยางมนคงเปาประสงค : 3.1 การบรหารจดการอยางมประสทธภาพ และมนคง

38

Page 46: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด/กลยทธ/โครงการทสาคญ 2563 2564

ตวชวดกลยทธ 3.1.2 รอยละการเพมขนของรายไดสะสมทเกดจากการบรหารจดการรายไดและคาใชจายแบบเกนดล

รอยละ 15 รอยละ 15

ตวชวดกลยทธ 3.1.3 ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบสาธารณปโภค ภมทศน สงแวดลอมตามหลกเกณฑของ Green University นาไปสการเตบโตของมหาวทยาลยอยางสมดลและยงยน

ระดบ 3 ระดบ 4

ตวชวดกลยทธ 3.1.4 ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบฐานขอมลเพอการบรหารมหาวทยาลย

ระดบ 3 ระดบ 4

ตวชวดกลยทธ 3.2.1 จานวนบคลากรทไดรบการพฒนาตาม IDP (Individual Development Plan) ตามทมหาวทยาลยเหนชอบ

55 55

โครงการทสาคญ (จานวน 6 โครงการ) 28,370,000 26,310,0003.1 โครงการพฒนาสมรรถนะผบรหารและบคลากรแบบ IDP (Individual Development Plan)

2,000,000 2,000,000

3.2 โครงการเตรยมความพรอมเพอเปลยนสถานภาพเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ

100,000 100,000

3.3 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการใหเปนมหาวทยาลยดจทล (Digital University) 24,060,000 22,000,0003.4 โครงการบรหารจดการสนทรพยใหเกดรายได และการลดคาใชจายเพอนาไปสการพงพาตนเองได

3.5 โครงการปฏบตการบรหารจดการมหาวทยาลยดวยหลกธรรมาภบาล (อาท โครงการมหาวทยาลยคณธรรม โครงการมหาวทยาลยโปรงใส)

100,000 100,000

3.6 โครงการมหาวทยาลยสเขยว 2,110,000 2,110,000

เปนโครงการทไมตองใชงบประมาณ

กลยทธท 3.2 สรางระบบและกลไกในการพฒนาบคลากรเพอรองรบการเปลยนแปลง

39

Page 47: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

คาชแจง : คาเปาหมายในประเดนยทธศาสตรท 3ระดบความสาเรจของการปรบโครงสรางองคกร

ระดบ 1 มการทบทวนการกาหนดภาระงานสอดคลองกบสภาวะการณทเปลยนแปลงระดบ 2 มการปรบเปลยนกระบวนการปฏบตงานตามมาตรฐานขนตอนการปฏบตงานทไดมการปรบปรงใหมระดบ 3 มการปรบโครงสรางภายในหนวยงานใหสอดรบกบสภาวะการณทเปลยนแปลงระดบ 4 มการปรบโครงสรางองคกรระดบมหาวทยาลยระดบ 5 โครงสรางองคกรมความพรอมเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ

ระดบ 4 ผลการประเมนตนเอง ตามเกณฑ UI GreenMetric ไดคะแนนไมนอยกวา 4,000 คะแนนระดบ 5 ไดรบการจดอนดบมหาวทยาลยสเขยว

ผบรหารทกระดบ

ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบฐานขอมลเพอการบรหารระดบ 1 มฐานขอมลเพอการตดสนใจระดบ 2 มระบบฐานขอมลเพอการบรหารอยางนอยดานการจดการศกษา การบรหารงานบคคล การบรหารงบประมาณ ทเปนปจจบน

ระดบ 3 มระบบฐานขอมลเพอการบรหารทเปนปจจบนครบถวนระดบ 4 มระบบฐานขอมลเพอการบรหารทผบรหารสามารถเขาถงไดเมอตองการครบถวนระดบ 5 มระบบฐานขอมลเพอการบรหารทมความเชอมโยงกนทกระบบทงมหาวทยาลย

อธการบด รองอธการบด ผชวยอธการบด คณบด ผอานวยการสถาบน/สานก ผอานวยการกอง รองคณบด รองผอานวยการสถาบน/สานก หวหนางาน และหวหนาสาขา

ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบสาธารณปโภคระดบ 1 มการประเมนตนเองดานความยงยนของมหาวทยาลย เพอวางแผนการเขารวมการจดอนดบมหาวทยาลยสเขยวระดบ 2 ผลการประเมนตนเอง ตามเกณฑ UI GreenMetric ไดคะแนนไมนอยกวา 2,000 คะแนนระดบ 3 ผลการประเมนตนเอง ตามเกณฑ UI GreenMetric ไดคะแนนไมนอยกวา 3,000 คะแนน

40

Page 48: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ภาคผนวก

41

Page 49: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

คาสงมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ท ๓๒๘ / ๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะกรรมการทบทวนและขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

เนองจากแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดรบความเหนชอบจากสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ในคราวประชมครงท ๔/๒๕๖๐ เมอวนเสารท ๒๕ มนาคม ๒๕๖๐ ทงน เพอใหแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม เปนแผนยทธศาสตรทสอดคลองกบนโยบายของสภามหาวทยาลย นโยบายของผบรหารมหาวทยาลย และเชอมโยงกบปรชญา ปณธาน พระราชบญญตมหาวทยาลย รวมทง สอดคลองกบจดเนนของมหาวทยาลยยทธศาสตรการพฒนาศกยภาพมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลเพอรองรบยทธศาสตรชาตและเกดสมฤทธผล ตามเปาหมาย “มหาวทยาลยชนนาดานวชาชพและเทคโนโลยชนสง” จงแตงตงคณะกรรมการทบทวนและขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดงรายนามตอไปน

๑. อธการบด ประธานกรรมการ ๒. รองอธการบด (อาจารยพงศวทย วฒวรยะ) กรรมการ ๓. รองอธการบด (รศ.สหายพล มชนก) กรรมการ ๔. รองอธการบด (ผศ.กฤษฎ สขฉาย) กรรมการ ๕. รองอธการบด (รศ.ดร.กตต บญเลศนรนดร) กรรมการ ๖. รองอธการบด (ผศ.ชลอ หนอนทร) กรรมการ ๗. รองอธการบด (ผศ.ดร.ทรงวทย เจรญกจธนลาภ) กรรมการ ๘. รองอธการบด (ผศ.สวทย วงษยน) กรรมการ ๙. รองอธการบด (อาจารยจระวฒน ใจออนนอม) กรรมการ ๑๐. ผชวยอธการบด (นายพฒนพงศ วรรณวไล) กรรมการ ๑๑. ผชวยอธการบด (ดร.อนรกษ เมฆพะโยม) กรรมการ ๑๒. ผชวยอธการบด (ดร.ศศกานต สวรรณประทป) กรรมการ ๑๓. ผชวยอธการบด (ผศ.อานาจ จารสจรงผล) กรรมการ ๑๔. ผชวยอธการบด (อาจารยอนนท บชาพนธ) กรรมการ

๑๕. ผชวยอธการบด...

42

Page 50: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

๑๕. ผชวยอธการบด (อาจารยเรองสน ปลมปน) กรรมการ ๑๖. ผอานวยการสานกงานอธการบด กรรมการและเลขานการ ๑๗. ผอานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผชวยเลขานการ ๑๘. นางสาวสนนทา มณฑปใหญ ผชวยเลขานการ ๑๙. นางสาวเบญจวรรณ คลดษฐ ผชวยเลขานการ

อานาจหนาท ๑. กาหนดนโยบายในการทบทวนและขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๒. สนบสนนและสงเสรมการดาเนนการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๓. กากบตดตามการดาเนนการทบทวนและขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๔. เสนอสภามหาวทยาลยเพอพจารณาใหความเหนชอบแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย

ท ไ ดรบการทบทวนและรบทราบผลการดาเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท ๑๒ กมภาพนธ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผชวยศาสตราจารยไพศาล บรนทรวฒนา) อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

43

Page 51: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

คาสงมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ท ๓๒๙ / ๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะอนกรรมการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

เนองจากแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดรบความเหนชอบจากสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ในคราวประชมครงท ๔/๒๕๖๐ เมอวนเสารท ๒๕ มนาคม ๒๕๖๐ ทงน เพอใหแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม เปนแผนยทธศาสตรทสอดคลองกบนโยบายของสภามหาวทยาลย นโยบายของผบรหารมหาวทยาลย และเชอมโยงกบปรชญา ปณธาน พระราชบญญตมหาวทยาลย รวมทง สอดคลองกบจดเนนของมหาวทยาลยยทธศาสตร การพฒนาศกยภาพมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลเพอรองรบยทธศาสตรชาตจงแตงตงคณะอนกรรมการทบทวน แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดงรายนามตอไปน

๑. รองอธการบด (ผศ.ดร.ทรงวทย เจรญกจธนลาภ) ประธานกรรมการ ๒. รองอธการบด (อาจารยพงศวทย วฒวรยะ) รองประธานกรรมการ ๓. รองอธการบด (รศ.สหายพล มชนก) รองประธานกรรมการ ๔. รองอธการบด (ผศ.กฤษฎ สขฉาย) รองประธานกรรมการ ๕. รองอธการบด (รศ.ดร.กตต บญเลศนรนดร) รองประธานกรรมการ ๖. รองอธการบด (ผศ.ชลอ หนอนทร) กรรมการ ๗. รองอธการบด (ผศ.สวทย วงษยน) กรรมการ ๘. รองอธการบด (อาจารยจระวฒน ใจออนนอม) กรรมการ ๙. ผชวยอธการบด (นายพฒนพงศ วรรณวไล) กรรมการ ๑๐. ผชวยอธการบด (ดร.อนรกษ เมฆพะโยม) กรรมการ ๑๑. ผชวยอธการบด (ดร.ศศกานต สวรรณประทป) กรรมการ ๑๒. ผชวยอธการบด (ผศ.อานาจ จารสจรงผล) กรรมการ ๑๓. ผชวยอธการบด (อาจารยอนนท บชาพนธ) กรรมการ ๑๔. ผชวยอธการบด (อาจารยเรองสน ปลมปน) กรรมการ

๑๕. คณบดคณะครศาสตรอตสาหกรรม กรรมการ ๑๖. คณบดคณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร กรรมการ

๑๗. คณบด...

44

Page 52: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

๑๗. คณบดคณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ ๑๘. คณบดคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย กรรมการ ๑๙. คณบดคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ ๒๐. คณบดคณะศลปศาสตร กรรมการ ๒๑. ผอานวยการสถาบนวจยและพฒนา กรรมการ ๒๒. ผอานวยการสานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ ๒๓. ผอานวยการสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน กรรมการ

๒๔. ผอานวยการสานกงานอธการบด กรรมการและเลขานการ ๒๕. ผอานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผชวยเลขานการ ๒๖. นางสาวสนนทา มณฑปใหญ ผชวยเลขานการ ๒๗. นางสาวเบญจวรรณ คลดษฐ ผชวยเลขานการ

อานาจหนาท

๑. พจารณา ทบทวนนโยบาย ปรชญา ปณธาน วสยทศน และพนธกจของมหาวทยาลย ใหเหมาะสม และสอดคลองกบสภาพการณปจจบนและแนวโนมอนาคต

๒. กาหนดทศทางการดาเนนงาน พฒนา ปรบปรง รวมทงวเคราะหกลยทธของมหาวทยาลย ใหสอดคลองกบบรบทสภาพแวดลอม ยทธศาสตร นโยบาย ทเกยวของกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

๓. ปรบปรงตวชวดของการดาเนนงาน และกาหนดคาเปาหมาย เพอวดความสาเรจของแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๔. กาหนดหลกเกณฑ แนวทางการดาเนนงาน ตวชวด คาเปาหมาย การจดเกบขอมล การดาเนนการตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๕. เสนอผลการทบทวนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตอคณะกรรมการทบทวนและขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเพอพจารณา

๖. ปฏบตหนาทอนๆ ทเกยวของกบแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามทมหาวทยาลยมอบหมาย

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท ๑๒ กมภาพนธ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผชวยศาสตราจารยไพศาล บรนทรวฒนา) อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

45

Page 53: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

คาสงมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ท ๓๓๐ / ๒๕๖๑

เรอง แตงตงคณะอนกรรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

เพอใหแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มการดาเนนการและกากบตดตามอยางมประสทธภาพเพอใหเกดสมฤทธผลตามเปาหมาย “มหาวทยาลยชนนา ดานวชาชพและเทคโนโลยชนสง” จงแตงตงคณะอนกรรมการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดงรายนามตอไปน

๑. คณะอนกรรมการขบเคลอนยทธศาสตรท ๑ พฒนาคณภาพบณฑตนกปฏบต และกาลงคน ดานวชาชพ/ปฏบตการใหมชอเสยงเปนทยอมรบในระดบชาต และนานาชาต

๑. รองอธการบด (อาจารยพงศวทย วฒวรยะ) ประธานกรรมการ ๒. รองอธการบด (รศ.สหายพล มชนก) กรรมการ ๓. รองอธการบด (ผศ.สวทย วงษยน) กรรมการ ๔. รองอธการบด (อาจารยจระวฒน ใจออนนอม) กรรมการ ๕. ผชวยอธการบด (ดร.ศศกานต สวรรณประทป) กรรมการ ๖. คณบดคณะครศาสตรอตสาหกรรม กรรมการ ๗. คณบดคณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร กรรมการ ๘. คณบดคณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ ๙. คณบดคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย กรรมการ ๑๐. คณบดคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ ๑๑. คณบดคณะศลปศาสตร กรรมการ ๑๒. ผอานวยการสานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ ๑๓. ผอานวยการสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน กรรมการและเลขานการ ๑๔. รองผอานวยการสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน ผชวยเลขานการ (กลมพฒนาการศกษา) ๑๕. นางสาวเบญจวรรณ คลดษฐ ผชวยเลขานการ

๑๖. นางกณกนาฎ...

46

Page 54: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

๑๖. นางกณกนาฎ สมบต ผชวยเลขานการ ๑๗. นางสาวพรวไล เยนวฒนา ผชวยเลขานการ

๒. คณะอนกรรมการขบเคลอนยทธศาสตรท ๒ เสรมสรางและพฒนากาลงคนดานวชาชพและ เทคโนโลยชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

๑. รองอธการบด (อาจารยพงศวทย วฒวรยะ) ประธานกรรมการ ๒. รองอธการบด (รศ.สหายพล มชนก) กรรมการ ๓. รองอธการบด (ผศ.สวทย วงษยน) กรรมการ ๔. รองอธการบด (อาจารยจระวฒน ใจออนนอม) กรรมการ ๕. ผชวยอธการบด (ดร.ศศกานต สวรรณประทป) กรรมการ ๖. คณบดคณะครศาสตรอตสาหกรรม กรรมการ ๗. คณบดคณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร กรรมการ ๘. คณบดคณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ ๙. คณบดคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย กรรมการ ๑๐. คณบดคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ ๑๑. คณบดคณะศลปศาสตร กรรมการ ๑๒. ผอานวยการสานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ กรรมการ ๑๓. ผอานวยการสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน กรรมการและเลขานการ ๑๔. รองผอานวยการสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน กรรมการและผชวยเลขานการ (กลมพฒนาการศกษา) ๑๕. นางกณกนาฎ สมบต ผชวยเลขานการ ๑๖. นางสาวเบญจวรรณ คลดษฐ ผชวยเลขานการ ๑๗. นางสาวพรวไล เยนวฒนา ผชวยเลขานการ

๓. คณะอนกรรมการขบเคลอนยทธศาสตรท ๓ พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม เพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

๑. รองอธการบด (รศ.ดร.กตต บญเลศนรนดร) ประธานกรรมการ ๒. ผอานวยการสถาบนวจยและพฒนา กรรมการ ๓. รองคณบดดานวชาการและวจย กรรมการ (คณะครศาสตรอตสาหกรรม) ๔. รองคณบดดานวชาการและวจย กรรมการ (คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร) ๕. รองคณบดดานวชาการและวจย กรรมการ (คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ)

๖. รองคณบด...

47

Page 55: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

๖. รองคณบดดานวชาการและวจย กรรมการ (คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย) ๗. รองคณบดดานวชาการและวจย กรรมการ (คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร) ๘. รองคณบดดานวชาการและวจย กรรมการ (คณะศลปศาสตร) ๙. รองผอานวยการสถาบนวจยและพฒนา กรรมการและเลขานการ (ฝายวจยและพฒนาเทคโนโลย) ๑๐. นางสาวชนญชดา หงษปาน ผชวยเลขานการ ๑๑. นางสาวสนนทา มณฑปใหญ ผชวยเลขานการ ๑๒. นางสาวชดชนก นลพลบ ผชวยเลขานการ

๔. คณะอนกรรมการขบเคลอนยทธศาสตรท ๔ สงเสรมและสนบสนนพนธกจสมพนธ มหาวทยาลยกบสงคม

๑. รองอธการบด (รศ.ดร.กตต บญเลศนรนดร) ประธานกรรมการ ๒. ผอานวยการสถาบนวจยและพฒนา กรรมการ ๓. รองอธการบด (ผศ.สวทย วงษยน) กรรมการ ๔. ผชวยอธการบด (ดร.ศศกานต สวรรณประทป) กรรมการ ๕. ผชวยอธการบด (นายพฒนพงศ วรรณวไล) กรรมการ ๖. ผชวยอธการบด (อาจารยเรองสน ปลมปน) กรรมการ ๗. รองคณบดดานกจการนกศกษาและกจการพเศษ กรรมการ (คณะครศาสตรอตสาหกรรม) ๘. รองคณบดดานกจการนกศกษาและกจการพเศษ กรรมการ (คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร) ๙. รองคณบดดานกจการนกศกษาและกจการพเศษ กรรมการ (คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ) ๑๐. รองคณบดดานกจการนกศกษาและกจการพเศษ กรรมการ (คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย) ๑๑. รองคณบดดานกจการนกศกษาและกจการพเศษ กรรมการ (คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร) ๑๒. รองคณบดดานกจการนกศกษาและกจการพเศษ กรรมการ (คณะศลปศาสตร) ๑๓. รองผอานวยการสถาบนวจยและพฒนา กรรมการและเลขานการ (ฝายบรการวชาการและถายทอดเทคโนโลย)

๑๔. นางสาว…

48

Page 56: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

๑๔. นางสาวสนนทา มณฑปใหญ ผชวยเลขานการ ๑๕. นางสาวชนญชดา หงษปาน ผชวยเลขานการ ๑๖. นางสาวศระยา กรพฒน ผชวยเลขานการ

๕. คณะอนกรรมการขบเคลอนยทธศาสตรท ๕ บรหารจดการอยางมประสทธภาพ เพอความมนคงและบรหารจดการตนเองได

๑. รองอธการบด (ผศ.ดร.ทรงวทย เจรญกจธนลาภ) ประธานกรรมการ ๒. รองอธการบด (รศ.สหายพล มชนก) กรรมการ ๓. รองอธการบด (ผศ.กฤษฎ สขฉาย) กรรมการ ๔. รองอธการบด (ผศ.ชลอ หนอนทร) กรรมการ ๕. รองอธการบด (ผศ.สวทย วงษยน) กรรมการ ๖. รองอธการบด (อาจารยจระวฒน ใจออนนอม) กรรมการ ๗. ผชวยอธการบด (ดร.อนรกษ เมฆพะโยม) กรรมการ ๘. ผชวยอธการบด (นายพฒนพงศ วรรณวไล) กรรมการ ๙. ผชวยอธการบด (ผศ.อานาจ จารสจรงผล) กรรมการ ๑๐. ผชวยอธการบด (อาจารยอนนท บชาพนธ) กรรมการ ๑๑. รองคณบดดานบรหารและวางแผน กรรมการ (คณะครศาสตรอตสาหกรรม) ๑๒. รองคณบดดานบรหารและวางแผน กรรมการ (คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร) ๑๓. รองคณบดดานบรหารและวางแผน กรรมการ (คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ) ๑๔. รองคณบดดานบรหารและวางแผน กรรมการ (คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย) ๑๕. รองคณบดดานบรหารและวางแผน กรรมการ (คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร) ๑๖. รองคณบดดานบรหารและวางแผน กรรมการ (คณะศลปศาสตร) ๑๗. รองผอานวยการดานบรหารและวางแผน กรรมการ (ผอานวยการสถาบนวจยและพฒนา) ๑๘. รองผอานวยการดานบรหารและวางแผน กรรมการ (ผอานวยการสานกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน) ๑๙. รองผอานวยการดานบรหารและวางแผน กรรมการ (ผอานวยการสานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ)

๒๐. ผอานวยการ…

49

Page 57: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

๒๐. ผอานวยการกองกลาง กรรมการ ๒๑. ผอานวยการกองคลง กรรมการ ๒๒. ผอานวยการกองบรหารงานบคคล กรรมการ ๒๓. ผอานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ ๒๔. ผอานวยการกองพฒนานกศกษา กรรมการ ๒๕. ผอานวยการกองบรหารทรพยากรวาสกร กรรมการ ๒๖. ผอานวยการกองบรหารทรพยากรนนทบร กรรมการ ๒๗. ผอานวยการกองบรหารทรพยากรสพรรณบร กรรมการ ๒๘. ผอานวยการสานกคณภาพการศกษา กรรมการ ๒๙. ผอานวยการสานกงานตรวจสอบภายใน กรรมการ ๓๐. ผอานวยการสานกงานอธการบด กรรมการและเลขานการ ๓๑. นางสาวมทนา อนยา ผชวยเลขานการ ๓๒. นางกณกนาฎ สมบต ผชวยเลขานการ ๓๓. นางสาวกาญจนา เหลาลา ผชวยเลขานการ ๓๔. นายนรนทร แทนวมล ผชวยเลขานการ

อานาจหนาท

๑. สนบสนนสงเสรมการดาเนนงานตามแผนงาน โครงการทสาคญเพอขบเคลอนแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สการปฏบตอยางมประสทธภาพ

๒. กากบ ตดตาม ผลการดาเนนการในทกไตรมาส เพอใหการบรหารเชงยทธศาสตร เปนไป อยางมประสทธภาพ เกดประโยชนสงสดและรายงานความคบหนาตอมหาวทยาลย

๓. ปฏบตหนาทอนๆ ทเกยวของกบแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ตามทมหาวทยาลยมอบหมาย

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท ๑๒ กมภาพนธ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผชวยศาสตราจารยไพศาล บรนทรวฒนา) อธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

50

Page 58: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

1.การผลตบณฑต1.1 คณภาพบณฑต

1 ตวชวดท 1.1.1 รอยละของบณฑตนกปฏบตไดงานทา หรอประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป

รอยละ 8067.42

80NA

หลงจากสาเรจการศกษา ภายใน 1 ป

2 ตวชวดท 1.1.2 รอยละเฉลยความพงพอใจของผใชบณฑตนกปฏบต รอยละ 8083.80

84NA

หลงจากสาเรจการศกษา ภายใน 1 ป

3 ตวชวดท 1.1.3 รอยละของบณฑตนกปฏบตไดงานทาหรอประกอบอาชพอสระตรงสาขาวชาทสาเรจการศกษา

รอยละ 6067.25

74NA

หลงจากสาเรจการศกษา ภายใน 1 ป

4 ตวชวดท 1.1.4 รอยละของผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด

รอยละ 7562.17

7567.50

5 ตวชวดท 1.1.5 รอยละคณภาพของบณฑต ตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

รอยละ 8080

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

6 ตวชวดท 1.1.6 รอยละของนกศกษาปสดทายไดรบการปลกฝงคณลกษณะทพงประสงค ครบ 5 ดาน

รอยละ 8090.02

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

7 ตวชวดท 1.1.7 รอยละของนกศกษาปสดทายทผานการทดสอบสมรรถนะทางวชาชพ

รอยละ 7590.90

7597.10

8 ตวชวดท 1.1.8 รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถทางดาน IT

รอยละ 7559.26

7594.87

9 ตวชวดท 1.1.9 รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถทางดาน ภาษาองกฤษ

รอยละ 7572.00

7573.39

10 ตวชวดท 1.1.10 รอยละของนกศกษาทพนสภาพการเปนนกศกษา รอยละ 59.59

59.26

11 ตวชวดท 1.1.11 จานวนนกศกษา หรอผลงานนกศกษาไดรบรางวล/การยกยองชมเชย จากหนวยงานภายนอก ในระดบทองถน ชาต และนานาชาต

จานวน 2467

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

12 ตวชวดท 1.2.1 รอยละของอาจารยประจามคณวฒปรญญาเอก รอยละ 1516.78

1819.54

13 ตวชวดท 1.2.2 รอยละของอาจารยประจาทมตาแหนงทางวชาการตงแตระดบผชวยศาสตราจารย

รอยละ 3024.86

3023.65

14 ตวชวดท 1.2.3 รอยละของอาจารยประจาทไดรบการฝกประสบการณวชาชพในสถานประกอบการ

รอยละ 53.23

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

15 ตวชวดท 1.2.4 รอยละของอาจารยประจาทไดรบการเพมพนความร/ประสบการณทางวชาการ วชาชพ ตามเกณฑทกาหนดในเวลา 1 ป

รอยละ 6555.58

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

16 ตวชวดท 1.2.5 รอยละของอาจารยประจาทไดรบการเพมพนความรดานภาษาองกฤษตามเกณฑทกาหนดในเวลา 1 ป

รอยละ 6010.62

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

17 ตวชวดท 1.2.6 รอยละคาเฉลยความพงพอใจของนกศกษาตอการสอนของอาจารย

รอยละ 8089.52

8088.75

ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวด ตามแผนปฏบตราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2561ตารางท 1 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวด ตามภารกจหลกของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ลาดบ ภารกจหลก/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

1.2 คณภาพอาจารย

51

Page 59: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 1 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวด ตามภารกจหลกของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ลาดบ ภารกจหลก/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

18 ตวชวดท 1.3.1 จานวนหลกสตรวชาชพและปฏบตการ จานวน 1012

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

19 ตวชวดท 1.3.2 จานวนหลกสตรภาคภาษาองกฤษ (English Program) จานวน - - ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561-2562

20 ตวชวดท 1.3.3 รอยละความพงพอใจเฉลยของผเรยนตอคณภาพหองเรยนหองปฏบตการ ทรพยากรการเรยนร และเทคโนโลยสารสนเทศ

รอยละ 8088.33

8087.25

21 ตวชวดท 1.3.4 รอยละความพงพอใจเฉลยของบคลากรนกศกษา ตอการพฒนาสนทรยภาพของอาคารสถานท และระบบสาธารณปโภคภายในมหาวทยาลย

รอยละ 8084.74

8071.28

22 ตวชวดท 2.1 รอยละของผลรวมถวงนาหนกของผลงานของอาจารยประจาและนกวจยกลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดรบการตพมพหรอเผยแพร (รอยละ 30 ขนไป คะแนน 5)

รอยละ 2019.26

3043.44

เนองจากเปนตวชวดใหม

23 ตวชวดท 2.2 รอยละของผลรวมถวงนาหนกของผลงานของอาจารยประจาและนกวจยกลมมนษยศาสตรและสงคมศาสตรทไดรบการตพมพหรอเผยแพร (รอยละ 20 ขนไป คะแนน 5)

รอยละ 1514.78

2058.46

เนองจากเปนตวชวดใหม

24 ตวชวดท 2.3 จานวนงานวจย หรองานสรางสรรค ทนาไปใชประโยชน ในเชงสาธารณะ หรอเชงพาณชย

จานวน 8046

8044

25 ตวชวดท 2.4 รอยละของอาจารยประจาและนกวจยประจาทไดรบการพฒนาดานการวจยตอป

รอยละ 3542.34

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

26 ตวชวดท 2.5 เงนสนบสนนงาน วจย/งานสรางสรรคกลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย /คน/ป

จานวน 60,000103,434.75

60,00054,311.69

27 ตวชวดท 2.6 เงนสนบสนนงาน วจย/งานสรางสรรคกลมสาขาวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร/คน/ป

จานวน 25,00024,958.67

25,00011,210.69

28 ตวชวดท 2.7 จานวนโครงการวจยเชงบรณาการ จานวน 318

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

29 ตวชวดท 2.8 รอยละของอาจารยประจาและนกวจยประจาทนาผลงานวจย/งานสรางสรรคไปเผยแพร

รอยละ 2633.26

35106.22

30 ตวชวดท 2.9 รอยละของอาจารยประจาและนกวจยประจาทนาผลงาน วจย/งานสรางสรรคไปใชประโยชนในเชงสาธารณะหรอเชงพาณชย

รอยละ 147.08

1415.79

1.3 หลกสตรและทรพยากรการเรยนร

2. การวจย

52

Page 60: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 1 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวด ตามภารกจหลกของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ลาดบ ภารกจหลก/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

31 ตวชวดท 3.1 รอยละของโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการทมการบรณาการกบการจดการเรยนการสอนและ/หรองานวจย

รอยละ 4063.79

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

32 ตวชวดท 3.2 รอยละของโครงการ/กจกรรมบรการทางวชาการทมการเรยนรและ/หรอมสวนรวมของชมชนสงคม

รอยละ 3537.93

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

33 ตวชวดท 3.3 จานวนชมชนหรอองคกรเปาหมายของการใหบรการวชาการเชงบรณาการโดยการรวมมอระหวางคณะหรอหนวยงานเทยบเทา

จานวน 63

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

34 ตวชวดท 3.4 รอยละความพงพอใจเฉลยของผรบบรการตอประโยชนจากการใหบรการวชาการและวชาชพ

รอยละ 8088.17

8090.19

35 ตวชวดท 3.5 จานวนศนยการเรยนรและปฏบตการภาคสนาม จานวน 14

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

36 ตวชวดท 3.6 จานวนหลกสตรทสรางรายได จานวน 124

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

37 ตวชวดท 3.7 รายไดจากการบรการวชาการในรอบ 1 ป จานวน 30,000,00076,862,688.56

40,000,00018,091,148.80

38 ตวชวดท 4.1 รอยละของความรเฉลยทผเขารวมโครงการ/กจกรรม ไดรบความรหลงจากเขารวมโครงการ/กจกรรม

รอยละ 8088

8088.28

39 ตวชวดท 4.2 รอยละของผลรวมถวงนาหนกการเขารวมการประกวด/แขงขน หรอไดรางวลจากผลงานดานศลปวฒนธรรม/ภมปญญาทองถน/อนรกษสงแวดลอม ของนกศกษาตอจานวนนกศกษาทงหมด

รอยละ 11.60

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

40 ตวชวดท 4.3 จานวนแหลงเรยนรทางดานศลปวฒนธรรม และสงแวดลอม จานวน 12

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

41 ตวชวดท 4.4 จานวนโครงการ/กจกรรมดาน การทานบารงศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนและสงแวดลอมทมสวนรวมกบชมชน

จานวน 1020

1022

42 ตวชวดท 4.5 รอยละความพงพอใจเฉลยของผเขารวมโครงการตอประโยชนของการทานบารงศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนและสงแวดลอม

รอยละ 8088.24

8089.49

43 ตวชวดท 4.6 รอยละของโครงการ/กจกรรมทานบารงศลปวฒนธรรมทมการบรณาการกบพนธกจอน ๆ

รอยละ 3540.54

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

3. การบรการวชาการ

4. การทานบารงศลปวฒนธรรมและสงแวดลอม

53

Page 61: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 1 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวด ตามภารกจหลกของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ลาดบ ภารกจหลก/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

44 ตวชวดท 5.1.1 รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลย

รอยละ 8037.15

8044.36

45 ตวชวดท 5.1.2 รอยละของผบรหารทไดรบการเพมพนความรประสบการณทางการบรหารในเวลา 1 ป

รอยละ 8091.53

80100.00

46 ตวชวดท 5.1.3 รอยละของความสาเรจของผลการดาเนนงานตามแผนบรหารความเสยง

รอยละ 6066.67

6050.00

47 ตวชวดท 5.1.4 รอยละความสาเรจการเบกจายเงนงบประมาณรายจายประจาป

รอยละ 9495.10

9696.55

48 ตวชวดท 5.1.5 จานวนโครงการความรวมมอระหวางมหาวทยาลยกบสถาบนการศกษาหรอองคกรประเทศในกลมอาเซยน

จานวน 23

22

49 ตวชวดท 5.1.6 รอยละการบรรลเปาหมายตามตวบงชของภารกจหลกในแผนปฏบตราชการประจาป

รอยละ 7058.49

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

50 ตวชวดท 5.2.1 รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอการดาเนนงานของบคลากร

รอยละ 8082.65

8083.34

51 ตวชวดท 5.2.2 รอยละของบคลากรสายสนบสนนไดรบการเพมพนความร/ประสบการณทเกยวของกบการปฏบตงานและภาษาองกฤษตามเกณฑทกาหนดในเวลา 1 ป

รอยละ 6068.96

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

52 ตวชวดท 5.2.3 รอยละของบคลากรสายสนบสนนทมคณสมบตครบตามเกณฑไดรบการพฒนาเพอรองรบการเขาสตาแหนงทสงขน

รอยละ 5036.57

- ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561

53 ตวชวดท 5.2.4 จานวนงานวจยสถาบนในรอบ 1 ป จานวน 2510

2511

หมายเหตปงบประมาณพ.ศ.2560ตวชวดตามภารกจหลกของมหาวทยาลยฯ จานวนทงสน 53 ตวชวด มแผนการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2560 จานวน 52 ตวชวดผลการดาเนนงาน ดงน

ปงบประมาณพ.ศ.2561ตวชวดตามภารกจหลกของมหาวทยาลยฯ มแผนการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 32 ตวชวดผลการดาเนนงาน ดงน

3. ตวชวดทยงไมถงระยะเวลา จานวน 3 ตวชวด คดเปนรอยละ 9.38

5.1 การบรหารจดการ

5.2 การปฏบตงานสนบสนน

1. ผลตวชวดทเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย จานวน 31 ตวชวด คดเปนรอยละ 59.62 2. ผลตวชวดทตากวาเปาหมาย จานวน 21 ตวชวด คดเปนรอยละ 40.38

1. ผลตวชวดทเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย จานวน 17 ตวชวด คดเปนรอยละ 53.12 2. ผลตวชวดทตากวาเปาหมาย จานวน 12 ตวชวด คดเปนรอยละ 37.50

5. การบรหารจดการและการปฏบตงานเพอสนบสนนภารกจหลกของมหาวทยาลย

54

Page 62: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ประเดนยทธศาสตรท 1 พฒนาคณภาพบณฑตนกปฏบต และกาลงคนดานวชาชพ/ปฏบตการใหมชอเสยงเปนทยอมรบในระดบชาต และนานาชาต

เปาประสงค 1.1 บณฑตนกปฏบต และกาลงคนดานวชาชพ/ปฏบตการตามความตองการของสถานประกอบการเพมขนกลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรประเภทวชาชพและปฏบตการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ

1 ตวชวดท 1.1.1 จานวนหลกสตรประเภทวชาชพและปฏบตการตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ

จานวน 1412

43

2 ตวชวดท 1.1.2 จานวนนกศกษาหลกสตรประเภทวชาชพและปฏบตการ จานวน 4201,494

9602,442

กลยทธท 1.2 พฒนาทรพยากรการจดการศกษาเพอรองรบการผลตบณฑตนกปฏบต

3 ตวชวดท 1.2.1 จานวนหองปฏบตการและโรงฝกงานทไดรบการพฒนาครภณฑทเพยงพอตอการฝกภาคปฏบตของนกศกษา

จานวน 629

65

4 ตวชวดท 1.2.2 จานวนคณาจารยทไดรบการพฒนาสมรรถนะวชาชพดวยการฝงตวในสถานประกอบการ

จานวน 244

2434

5 ตวชวดท 1.2.3 จานวนคณาจารยทแสดงศกยภาพทางวชาการและวชาชพผานโครงการ Talent Mobility

จานวน 50

59

กลยทธท 1.3 สงเสรมและสนบสนนการพฒนา Soft Skill และทกษะการทางานในศตวรรษท 21 ใหกบนกศกษา

6 ตวชวดท 1.3.1 จานวนหลกสตรเพอการพฒนาทกษะดาน Soft Skills และทกษะการทางานในศตวรรษท 21 สาหรบนกศกษา

จานวน - 22

7 ตวชวดท 1.3.2รอยละของนกศกษาผานการประเมนทกษะดาน Soft Skills และทกษะการทางานในศตวรรษท 21

รอยละ 700

70

- รอยละของนกศกษาผานการประเมนทกษะดาน Soft Skills (ศศ.) - 97.60- รอยละของนกศกษาผานการประเมนทกษะการทางานในศตวรรษท 22 (วท.)

- 100

กลยทธท 1.4 สงเสรมและสนบสนนการจดการศกษาหลกสตรเตรยมวชาชพเพอเปนฐานในการผลตบณฑต นกปฏบต

8 ตวชวดท 1.4.1 จานวนหลกสตรเตรยมวชาชพ จานวน - 20

ไมมการจดการเรยนการสอน ในหลกสตรเตรยมวชาชพ ในปการศกษา 2560

9 ตวชวดท 1.4.2 จานวนนกศกษาหลกสตรเตรยมวชาชพ จานวน - 1200

ไมมการจดการเรยนการสอน ในหลกสตรเตรยมวชาชพ ในปการศกษา 2560

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

55

Page 63: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

ประเดนยทธศาสตรท 2 เสรมสรางและพฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศเปาประสงคท 2.1 กาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศเพมขน

10 ตวชวดท 2.1 ตวชวดยทธศาสตร 2.1 จานวนบณฑตดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

จานวน - - ไมมการกาหนดคาเปาหมาย ในปงบประมาณ 2561-2562

11 ตวชวดท 2.2 จานวนกาลงคนทไดรบการพฒนาดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (Non-degree)

จานวน - 3000

ไมมการจดการเรยนการสอน ในปงบประมาณ 2561

กลยทธท 2.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

12 ตวชวดท 2.1.1 จานวนหลกสตรทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

จานวน - 27

13 ตวชวดท 2.1.2 จานวนหลกสตรระยะสนทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

จานวน - 20

ไมมการจดการเรยนการสอน ในปงบประมาณ 2561

14 ตวชวดท 2.1.3 จานวนนกศกษาทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

จานวน - 60230

กลยทธ ท 2.2 พฒนาทรพยากรการจดการศกษาเพอการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

15 ตวชวดท 2.2.1 จานวนหองปฏบตการทไดรบการพฒนาใหเปนศนย ความเปนเลศ

จานวน - -

16 ตวชวดท 2.2.2 จานวนอาจารยทไดรบการพฒนาดานวชาชพและเทคโนโลยชนสง รองรบการผลตกาลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

จานวน - 102

กลยทธท 2.3 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลก (Key-partner) ในการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

17 ตวชวดท 2.3.1 จานวนพนธมตรหลกทรวมจดการศกษากบมหาวทยาลย จานวน - 22

ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

18 ตวชวดท 3.1 จานวนผลงานเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ทนาไปใชประโยชน

จานวน - 031

19 ตวชวดท 3.2 จานวนรายไดทไดรบจากการพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม

จานวน - 01,734,536

56

Page 64: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

กลยทธท 3.1 พฒนาสภาวะแวดลอมดานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม

20 ตวชวดท 3.1.1 จานวนผลงานวจยทไดรบการตพมพ เผยแพร จานวน - 3098

21 ตวชวดท 3.1.2 จานวนการประชมทางวชาการ ระดบชาต/นานาชาต จานวน 11

14

22 ตวชวดท 3.1.3 จานวนฐานขอมลทสนบสนนงานวจย จานวน - 11

23 ตวชวดท 3.1.4 รอยละของอาจารยประจาและนกวจยประจาทไดรบการพฒนา

รอยละ 2042.34

2041.78

กลยทธท 3.2 สงเสรม ผลกดนใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชนและสรางความมนคงแกสงคม

24 ตวชวดท 3.2.1 จานวนโครงการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม เพอการนาไปใชประโยชน

จานวน 10

313

25 ตวชวดท 3.2.2 จานวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรางองคความรทสาคญและสามารถตอยอดได

จานวน 20

410

กลยทธท 3.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key-partner)

26 ตวชวดท 3.3.1 จานวนพนธมตรหลกทรวมพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม

จานวน 10

27

27 ตวชวดท 3.3.2 จานวนโครงการพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ทไดรบสนบสนนงบประมาณจากแหลงทนภายนอก

จานวน 225

33

ประเดนยทธศาสตรท 4 สงเสรมและสนบสนนพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม 4.1 มหาวทยาลยเปนทพง ของชมชน และสงคม 4.2 เกดความเขมแขงของชมชน สงคม และมหาวทยาลย ภายใตสงคมแหงการเรยนร

28 ตวชวดท 4.1 จานวนผลงานตามพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม จานวน 20

310

29 ตวชวดท 4.2 จานวนวสาหกจชมชนหรอกจการทเกดขนจากผลงานของมหาวทยาลย

จานวน 10

13

กลยทธท 4.1 สรางความเขมแขงใหกบชมชนและสงคม30 ตวชวดท 4.1.1 จานวนชมชนทไดรบการพฒนาการจดเกบสารสนเทศ

ดานทรพยากร กายภาพ ชวภาพ ภมปญญาและวฒนธรรมทสามารถยกระดบคณภาพชวต โดยบรณาการการทางานของหนวยงานในมหาวทยาลย

จานวน 70

79

57

Page 65: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

31 ตวชวดท 4.1.2 จานวนคลนกเทคโนโลยตามจดเนนและความเชยวชาญของมหาวทยาลย เชน (แมพมพ อตสาหกรรมเกษตร) ทใหบรการชมชนอยางตอเนองและมรายได

จานวน - 12

กลยทธท 4.2 สรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพกบหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ

32 ตวชวดท 4.2.1 จานวนหนวยงาน/ชมชน ทเปนเครอขายความรวมมอดานพนธกจสมพนธกบมหาวทยาลย

จานวน 60

810

33 ตวชวดท 4.2.2 จานวนพนธกจสมพนธทมการดาเนนการอยางเปนระบบ จานวน 40

610

กลยทธท 4.3 สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯหรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม

34 ตวชวดท 4.3.1 จานวนโครงการทสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ หรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

จานวน 21

410

35 ตวชวดท 4.3.2 จานวนศนยเรยนรทสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ ทมการใหความรอยางตอเนอง

จานวน - 11

ประเดนยทธศาสตรท 5 บรหารจดการอยางมประสทธภาพเพอความมนคงและบรหารจดการตนเองได5.1 มการบรหารจดการอยางมประสทธภาพมความมนคงและบรหารจดการตนเองได

36 ตวชวดท 5.1 ผลสมฤทธของความสาเรจของกลยทธดานการบรหารจดการ

รอยละ 6561.53

6562.50

37 ตวชวดท 5.2 ผลสมฤทธของความสาเรจตามภารกจหลกของมหาวทยาลย

รอยละ 7016.44

7053.13

กลยทธท 5.1 ปฏรประบบการบรหารหนวยงานเพอเพมประสทธภาพการจดการ รองรบการเปลยนแปลงและเตรยมความพรอมเขาสการเปนมหาวทยาลยในกากบของรฐ

38 ตวชวดท 5.1.1 จานวนของหนวยงานในสงกดทไดรบการทบทวน/ปรบโครงสรางองคกร/โครงสรางการบรหาร

จานวน - 319

กลยทธท 5.2 พฒนาระบบบรหารจดการสการเปนมหาวทยาลยดจทล (Digital University)

39 ตวชวดท 5.2.1 จานวนระบบสารสนเทศเพอการบรหารตามพนธกจหลกทไดรบการปรบปรง/พฒนาและนามาใชอยางตอเนอง

จานวน - 14

58

Page 66: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

กลยทธท 5.3 บรหารจดการรายไดและคาใชจายเพอนาไปสการพงพาตนเองได

40 รอยละ 5-18.62

*ขอมลประกอบการคานวณ รายรบจรง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ 1 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560

- 284,223,679.26

*ขอมลประกอบการคานวณ รายจายจรง ปงบประมาณ พ.ศ.2560ณ 1 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560

- 189,447,206.09

*ขอมลประกอบการคานวณ รายไดสทธ ปงบประมาณ พ.ศ.2560ณ 1 ตลาคม 2559 - 30 กนยายน 2560

- 94,776,473.17

*ขอมลประกอบการคานวณ รายรบจรง ปงบประมาณ พ.ศ.2561ณ 1 ตลาคม 2560 - 30 กนยายน 2560

- 276,135,761.77

*ขอมลประกอบการคานวณ รายจายจรง ปงบประมาณ พ.ศ.2561ณ 1 ตลาคม 2560 - 30 กนยายน 2561

- 199,009,277.38

*ขอมลประกอบการคานวณ รายไดสทธ ปงบประมาณ พ.ศ.2561ณ 1 ตลาคม 2560 - 30 กนยายน 2561

- 77,126,484.39

กลยทธท 5.4 สอสารองคกรใหเปนทรจกและยอมรบตอสงคม41 ตวชวดท 5.4.1 จานวนผลงานท หนวยงาน บคลากร นกศกษา สราง

ชอเสยงใหมหาวทยาลย ในดานตาง ๆ (กจกรรม โครงการ รางวลฯ)จานวน 15

671568

กลยทธท 5.5 บรหารจดการทรพยากรใหมประสทธภาพและเกดประโยชนสงสด

42 ตวชวดท 5.5.1 จานวน IB (Inspection body)และ/หรอ CB (Certified body) ทสามารถสรางรายไดใหมหาวทยาลย(Inspection body หนวยตรวจ คอ หนวยงานมอปกรณและเครองมอรบบรการตรวจสอบ Certified body หนวยรบรอง คอหนวยงานสามารถรบรองคณภาพหรอมาตรฐานสนคา/เครองมอใหบคคลภายนอก)

จานวน - - 1

กลยทธท 5.6 บรหารงานดวยหลกธรรมาภบาล43 ตวชวดท 5.6.1 ผลการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการ

ดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ (ITA)รอยละ >75

72.90>75

81.05

กลยทธท 5.7 พฒนาคณภาพชวตของบคลากรและนกศกษาของมหาวทยาลย

44 รอยละ 10.00 15.000 2.12

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรทมคณสมบตพรอมเลอนตาแหนงสงขน

- 565

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรทตองไดรบการดารงตาแหนงสงขน รอยละ15

85

ตวชวดท 5.3.1 รอยละการเพมขนของรายไดสทธ (รายไดหลงหกคาใชจาย) (ทมใชรายไดจากงบประมาณแผนดน จากปงบประมาณกอน)

-

ตวชวดท 5.7.1 รอยละของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนทมความกาวหนาในอาชพ

59

Page 67: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรทไดรบการดารงตาแหนงสงขน

12

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายวชาการทมคณสมบตพรอมเลอนตาแหนงสงขน

429

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายวชาการทตองไดรบการดารงตาแหนงสงขน รอยละ15

64

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายวชาการทไดรบการดารงตาแหนงสงขน

11

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายสนบสนนทมคณสมบตพรอมเลอนตาแหนงสงขน

136

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายสนบสนนทตองไดรบการดารงตาแหนงสงขน รอยละ15

- 21

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายสนบสนนทไดรบการดารงตาแหนงสงขน

1

45 รอยละ 50 60

29.67 33.09

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรณ 1 ตลาคม 2560

- 1021.5

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรทตองไดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑ รอยละ60

613

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรทดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑ

338

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายวชาการ ณ 1 ตลาคม 2560

584.5

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายวชาการ ทตองไดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑ รอยละ60

390

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายวชาการ ทไดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑ (40,30)

182

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายสนบสนน (ไมนบรวมลกจาง/ลกจางประจา ณ 1 ตลาคม 2560

437

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายสนบสนนทตองไดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑ รอยละ60

262

*ขอมลประกอบการคานวณ จานวนบคลากรสายสนบสนนทไดรบการเพมพนความรครบตามเกณฑ (30,20)

156

ตวชวดท 5.7.2 รอยละของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนนทไดรบการพฒนาดานวชาการ/ภาษา/ IT/เทคโนโลยสนบสนนการจดการเรยนการสอน

60

Page 68: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ป 2560 ป 2561แผน/ผล แผน/ผล

ตารางท 2 ผลการดาเนนงานตามตวชวดและคาเปาหมายตวชวดตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมพ.ศ. 2560 - 2564

ลาดบ ประเดนยทธศาสตร/เปาประสงค/กลยทธ/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

กลยทธท 5.8 สงเสรมผลกดนการบรณาการศาสตรตางๆ ของมหาวทยาลยเพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนทยอมรบของ

46 ตวชวดท 5.8.1 ผลสมฤทธของความสาเรจการบรณาการศาสตรตางๆของมหาวทยาลยเพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนทยอมรบของสงคม1) เครองอบและควแบบควบคมความชนเมลดกาแฟ 2) อปกรณตรวจวดธาตอาหารหลกในดน3) โครงการนารองการพฒนาผลตภณฑถงเชาสทองในระดบหองปฏบตการสผลตภณฑในรปแบบเชงพาณชย4 )การพฒนาแผนธรกจของทรพยสนทางปญญา ผลงานวจย นวตกรรม

รอยละ - 44

หมายเหตปงบประมาณพ.ศ. 2560 มแผนการดาเนนงาน จานวน 24 ตวชวด1. มผลการดาเนนงานเปนไปตามเปาหมาย 6 ตวชวด คดเปนรอยละ 25.002. มผลการดาเนนตากวาเปาหมาย 7 ตวชวด คดเปนรอยละ 29.173. ไมมผลการดาเนนงาน 11 ตวชวด คดเปนรอยละ 45.83

2. ผลตวชวดทตากวาเปาหมาย จานวน 14 ตวชวด คดเปนรอยละ 34.153. ไมมคาเปาหมายแตมผลการดาเนนงาน ป 2561 จานวน 3 ตวชวด

1. ผลตวชวดทเปนไปตามเปาหมายและสงกวาเปาหมาย จานวน 27 ตวชวด คดเปนรอยละ 65.85ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มแผนการดาเนนงาน จานวน 41 ตวชวด

61

Page 69: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

รวมทงสน 27,822,076

โครงการทสาคญ (จานวน 11 โครงการ) 8,695,6461.1 โครงการพฒนาสมรรถนะวชาชพของอาจารยผสอนวชาชพและปฏบตการโดยการฝงตวในสถานประกอบการ อาท Embedded or Sabbatical leave

ตอเนอง 983,470.20 - เพอใหหลกสตรวชาชพและปฏบตการมศกยภาพและคณภาพมหาวทยาลยจงมโครงการใหคณาจารยไดรบการพฒนาสมรรถนะวชาชพดวยการไปฝงตวในสถานประกอบการ และนาความรทกษะทไดรบจากสถานประกอบการมาพฒนาศกยภาพของนกศกษาเพอใหเปนบณฑตนกปฏบตตอไปจากโครงการทจดสรรพบวา แตละคณะสงอาจารยเขาไปฝงตวในสถานประกอบการชนนาตางๆ จานวน 34 คน จากทง 6 คณะ- มหาวทยาลยสงเสรมและสนบสนนใหอาจารยศกษาตอ เขารบการอบรม และการฝงตวในสถานประกอบการทงในและตางประเทศเพอนามาพฒนาศกยภาพบณฑตใหมคณภาพตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ในปงบประมาณ 2561 มคณาจารยคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรฝงตวในสถานประกอบการเพอพฒนาอาจารยรองรบการเปดสอนวศวกรรมระบบราง จานวน 2 คน

1.2 โครงการพฒนาครภณฑหองปฏบตการและโรงฝกงานเพอรองรบการจดการศกษาวชาชพและปฏบตการ

ตอเนอง - ในปงบประมาณ 2561 ยงไมมการจดสรรงบประมาณเพอจดทาโครงการ/กจกรรม ในการขบเคลอนโครงการทสาคญดงกลาว

1.3 โครงการพฒนาสรรถนะวชาชพและปฏบตการใหกบนกศกษาโดยความรวมมอกบพนธมตรหลก

ตอเนอง 1,369,221 มหาวทยาลยมการจดโครงการเพอสงเสรมและพฒนาสมรรถนะวชาชพ มการเชญสถานประกอบการเพอมาใหความรดานวชาชพ มการศกษาดงานของนกศกษาทสงเสรมใหนกศกษามความพรอมเขาสสถานประกอบการมโครงการทดสอบสมรรถนะดานวชาชพ ดานไอท และดานภาษาใหกบนกศกษาชนปสดทาย

1.4 โครงการพฒนาทกษะดาน Soft Skills และทกษะการทางานในศตวรรษท 21 เพอความเปนบณฑตทมคณภาพ

ตอเนอง 4,206,170.70 มหาวทยาลยมการจดหลกสตรอบรม 2 หลกสตร คอ 1. หลกสตรพฒนาทกษะการทางานในศตวรรษท 21 ดานการนาเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยของนกศกษา มทร. สวรรณภม โดยคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย และหลกสตรเทคนคการสรางบคลกภาพ โดยคณะศลปศาสตร ทง 2 หลกสตรจดอบรมใหกบนกศกษาทกคณะมการประเมนผลเปนไปตามเกณฑอกทงยงมการจดโครงการอบรมและกจกรรมตางๆเพอเสรมทกษะสการเปนบณฑตนกปฏบตเพอเตรยมความพรอมในการทางาน

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการ

ยทธศาสตรชาตท 3 ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษยประเดนยทธศาสตรท 1 การพฒนาคณภาพบณฑต และกาลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ลกษณะโครงการ

62

Page 70: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

1.5 โครงการพฒนาหลกสตรทใชในการจดการศกษาเพอผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ตอเนอง 45,935 มหาวทยาลยเสรมสรางพฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโนโลยชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศจงมโครงการทเปดหลกสตรปรบปรงและพฒนาหลกสตรทตอบสนองการผลตกาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ในปการศกษา 2561 มการจดการเรยนการสอนหลกสตรรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ จานวน 7 หลกสตร1. วศวกรรมศาสตรบณฑต สาขาวชาวศวกรรมเครองกล-(วศวกรรมระบบราง)2. หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยเครองจกรกลเกษตรและอาหาร3. หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเพาะเลยงสตวนา4. หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยการผลตพช5. หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยการอาหาร6. หลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาวชาสตวศาสตร7. หลกสตรเทคโนโลยบณฑต สาขาวชาเทคโนโลยมลตมเดย

1.6 โครงการพฒนาหลกสตรระยะสนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ตอเนอง 111,550 หลกสตรระยะสน (Non-Degree) ทมหาวทยาลยพฒนาขนสาหรบใชในการจดการศกษาเพอพฒนากาลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ในปงบประมาณ 2561 อยในระหวางจดทาหลกสตร

1.7 โครงการพฒนาอาจารยใหมศกยภาพในการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ตอเนอง 1,478,937 มหาวทยาลยสงเสรมและสนบสนนใหอาจารยศกษาตอ เขารบการอบรม และการฝงตวในสถานประกอบการทงในและตางประเทศเพอนามาพฒนาศกยภาพบณฑตใหมคณภาพตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศน

1.8 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอการผลตกาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลยชนสงรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ตอเนอง - ในปงบประมาณ 2561 ยงไมมการจดสรรงบประมาณเพอจดทาโครงการ/กจกรรม ในการขบเคลอนโครงการทสาคญดงกลาว

1.9 โครงการพฒนา Massive Open Online Courses (MOOC)

ตอเนอง 116,913.25 มการจดโครงการอบรมพฒนา Open Online Courses (MOOC) เพอพฒนาอาจารยใหเกดความรความเขาใจเกยวกบ MOOC มาใชในการจดการเรยนการสอนพฒนาเทคนควธการสอนสมยใหมโดยใชสออนไลนทเนนใหนกศกษาเรยนรดวยตวเอง

63

Page 71: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

1.10 โครงการพฒนานกศกษารวมกบพนธมตรหลก ตอเนอง 314,404.20 มหาวทยาลยสงเสรมและสนบสนนใหมการจดการเรยนการสอน การถายทอดเทคโนโลย การฝงตวของคณาจารย รวมกบพนธมตรหลกเพอเสรมสรางความเขมแขงของกระบวนการผลตบณฑตและพฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลย ตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยมการทาบนทกความเขาใจ (MOU) บนทกขอตกลง (MOA) กบมหาวทยาลย พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มการจดโครงการอบรมพฒนานกศกษา และอาจารย โดยมวทยากรจากสถานประกอบการภาคเอกชนใหความร เพอใหเกดความรวมมอในการจดการเรยนการสอนตอไป และมบนทกความรวมมอ 2 แหง ของคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

1.11 โครงการพฒนาอาจารยรวมกบพนธมตรหลก ตอเนอง 69,044 มหาวทยาลยสงเสรมและสนบสนนใหมการจดการเรยนการสอน การถายทอดเทคโนโลย การฝงตวของคณาจารย รวมกบพนธมตรหลกเพอเสรมสรางความเขมแขงของกระบวนการผลตบณฑตและพฒนากาลงคนดานวชาชพและเทคโนโลย ตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยมการทาบนทกความเขาใจ (MOU) บนทกขอตกลง (MOA) กบมหาวทยาลย พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มการจดโครงการอบรมพฒนาอาจารย โดยมวทยากรจากสถานประกอบการภาคเอกชนใหความร เพอสรางเครอขายความรวมมอกบสถานบนการศกษากบสถานประกอบ และมบนทกความรวมมอทตอบวตถประสงค 2 แหง ของคณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร

โครงการทสาคญ (จานวน 10 โครงการ) 17,618,2142.1 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอการสนบสนนงานวจย

ตอเนอง 125,790 มหาวทยาลยไดพฒนาระบบสารสนเทศเพอบรหารจดการงานวจยและฝกอบรมแกบคลากรทเกยวของเพอใชงานระบบ ทาใหทราบสถานะการดาเนนงานโครงการวจย ชวยสนบสนนการตดตามงานและการตดสนใจในการบรการจดการงานวจย ในป 2561 มโครงการทงสน 159 โครงการ พบวามโครงการทตองขยายระยะเวลาดาเนนการ จานวน 82 โครงการ คดรอยละ 51.58 ซงจะตองพฒนาระบบตดตามและประเมนผลโครงการตอไป

ยทธศาสตรชาตท 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขน และ 3 ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษยประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความเขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

64

Page 72: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

2.2 โครงการสงเสรม ผลกดน ใหนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชนเชงพาณชย หรอเพมผลตภาพ

ตอเนอง 14,539,462.94 ในปงบประมาณ 2561 มจานวนงานวจยทไดรบการตพมพเผยแพร จานวน 324 ผลงาน ซงสอดคลองกบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 10 อตสาหกรรม จานวน 98 ผลงาน แบงเปนระดบชาต 79 ผลงาน ระดบนานาชาต จานวน 19 ผลงาน สวนใหญสอดคลองกบอตสหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชวภาพ อตสาหกรรมดจทล อตสาหกรรมยานยนตสมยใหม และอตสาหกรรมแปรรปอาหาร และมผลงานทนาไปใชประโยชนในเชงตางๆ จานวน 44 ผลงาน ซงสอดคลองกบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 10 อตสาหกรรม จานวน 31 ผลงาน แบงเปน- เชงพาณชย จานวน 17 ผลงาน เชน ผลงานสมรรถภาพชางเทคนคโลหะตามทศนะของผประกอบการ ในเขตกรงเทพและปรมณฑล หนวยงานทนาไปใชประโยชนบรษทศกดพฒนาการเกษตร จากด อ.ลาดบวหลวง จ.พระนครศรอยธยา 13230- เชงวชาการ จานวน 5 ผลงาน เชน ผลงานอปกรณชวยถอดกระสนปนแบบหลายขนาด หนวยงานทนาไปใชประโยชน ศนยพสจนหลกฐาน 1 จ.นนทบร- เชงสาธารณะและทางออม จานวน 9 ผลงาน เชน ผลงานการเพาะเหดเอคโตไมคอรไรซารวมกบพชโสน หนวยงานหรอชมชนทนาไปใชประโยชน ต.สามเรอน อ.บางปะอน จ.พระนครศรอยธยา ในปงบประมาณ 2561 มหาวทยาลยไดยนจดอนสทธบตร จานวน 3 ผลงาน ไดแก 1. สตรและกรรมวธการผลตยาหมองจากสารสกดหอมแดง 2. ชดเซนเซอรตรวจจบไอระเหยเชงไฟฟาและเชงแสง 3. มมตกกระทบของเลเซอรทเหมาะสมสาหรบการทาความสะอาด สทธบตร จานวน 1 ผลงาน ไดแก เครองยอดขาวงอกยาว

2.3 โครงการตอยอดงานวจยเชงพาณชยแบบมสวนรวมกบสถานประกอบการ

ตอเนอง 50,000 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมไดมการจดโครงการตอยอดงานวจยเชงพาณชยแบบมสวนรวมกบสถานประกอบการ ไดมการวเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปไดของผลตภณฑ สงประดษฐและนวตกรรมเพอตอยอดเชงพาณชยทมหาวทยาลยมอย ไดแก เครองหยอดขาวกลองงอกยาว และเครองแหวกรองตนขาว และไดจดทาแผนธรกจของผลตภณฑ สงประดษฐและนวตกรรมตอยอดเชงพาณชย จานวน 2 แผนธรกจ

2.4 โครงการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key-partner)

ตอเนอง 207,815.86 มหาวทยาลยไดมขอตกลงความรวมมอกบหนวยงานทเปนแหลงทนวจย ไดแก 1) สานกงานกองทนสนบสนนงานวจย (สกว.) พฒนาแผนการวจยพฒนาเชงพนท และแผนวจยพฒนาผลตภณฑ OTOP และจดสรรทนรวมกน 2) สานกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลย และนวตกรรมแหงชาต (สวทน.) ใหการสนบสนนทนวจย Talent mobility เพอสงเสรมและสนบสนนใหเกดการทางานรวมกบภาคอตสาหกรรม

65

Page 73: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

2.5 โครงการคลนกเทคโนโลยตามจดเนนและความเชยวชาญของมหาวทยาลย เชน (แมพมพ อตสาหกรรมเกษตร) ทใหบรการชมชนอยางตอเนองและมรายได

ตอเนอง 271,647.47 มหาวทยาลยตระหนกถงความสาคญในการเชอมโยงและการถายทอดเทคโนโลยใหแพรกระจายสชมชนในภมภาคและชนบท มองคกรทเปนศนยกลางของนวตกรรมของชมชน ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ทผานมา มหาวทยาลย ไดมการดาเนนงานภายใตโครงการคลนกเทคโนโลยตามจดเนนและความเชยวชาญของมหาวทยาลย ทใหบรการชมชนอยางตอเนองและมรายได โดยมหนวยงานทดาเนนการในการใหบรการวชาการ การใหความร การอบรม และเปลยนความคดเหนกบชมชน เพอเกดองคความรใหม นาไปสการสรางอาชพ สรางรายไดในชมชน และเกดคลนกเทคโนโลยตามจดเนนและความเชยวชาญของมหาวทยาลยตามคาเปาหมายแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ.2560 - 2564 จานวน 2 คลนก ไดแก 1) คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร สาขาพชศาสตร ไดดาเนนการจดตงคลนคเทคโนโลย บรการตรวจวเคราะหสภาพดนและปยใหกบเกษตรกร นกเรยน นกศกษา และผทสนใจ 2) คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรสาขาวศวกรรมแมพมพ ไดดาเนนการจดตงคลนคเทคโนโลย ศนยเทคโนโลยแมพมพ บรการวชาการดานการออกแบบและการสรางแมพมพ ขนาดเลก และยงมหนวยงานภายในทมการดาเนนงานในการจดประชมใหความรและถายทอดความรบรการวชาการใหแกชมชน โดยมผเขารวมใชบรการคลนคเทคโนโลย จานวน 371 คน เพอสงเสรมการพฒนาและเปนตวกลางถายทอดความรและเทคโนโลยดานบรการวชาการแกชมชน ภายใตโครงการคลนกเทคโนโลยตามจดเนนและความเชยวชาญของมหาวทยาลยทใหบรการชมชนอยางตอเนองและมรายได

2.6 โครงการยกระดบคณภาพชวต ชมชน ดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม

ตอเนอง 1,053,012.41 หนวยงานในมหาวทยาลย รวมกบชมชน รวมกนโครงการยกระดบคณภาพชวต ชมชน ดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม การพฒนาอาชพเพอเพมพนรายได ซงเปนปจจยทางดานเศรษฐกจในครวเรอน โดยถอหลกใหชมชน บนหลกการพนฐาน 4 ประการ ไดแก 1) รวมคดรวมทาแบบหนสวน (Partnership) 2) เกดประโยชนรวมกนแกผเกยวของทกฝาย(Mutual Benefit) 3) มการใชความรและเกดการเรยนรรวมกน (Scholarship) และ 4) เกดผลกระทบตอสงคมทประเมนได (Social Impact) โดยสงคม หมายรวมถง กลมบคคลทอาจเชอมโยงกบชมชนทงในมตของพนท ความสนใจรวมกน อตลกษณ สถานททางาน ชมชนทอยใกลเคยงกนทงทเปนทางการกจกรรมดงน 1) อบรมเชงปฏบตการหลกสตรซอมเครองจกรกลทางการเกษตร 2) ประชมถอดบทเรยนจากการลงพนทชมชนตาบลไทรนอย อาเภอบางบาล จงหวดพระนครศรอยธยา 3)โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการ เรองการสานตะกราจากเชอกปอแกวชนชนตาบลบานแค อาเภอผกไห จงหวดพระนครศรอยธยา 4) อบรมเชงปฏบตการซอมบารงคอมพวเตอร ตดตงเครอขายคอมพวเตอร 5) อบรมสงเสรมการผลตผลตภณฑในครวเรอน โดยมการจดกจกรรม การทายาหมองสมนไพร นามนเหลอง เจลพรกและโคกกระออม ทงนกอใหเกดประโยชนรวมกนแกผเกยวของทกฝาย และมการใชความรและเกดการเรยนรรวมกนระหวางนกศกษา กบอาจารย และคนในชมชน โดยเกดผลกระทบตอสงคมชมชนสามารถชวยเหลอตนเอง มอาชพใหมในชมชน และสรางรายได มผเขารวมโครงการจานวน คน 1,215 คน เพอนาความรทางดานวทยาศาสตรทไดรบไปพฒนาและยกระดบคณภาพชวต ชมชน ไดแก ชมชนตาบลไทรนอย ชมชนตาบลบานแค ดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม ใหดขน ชมชนมอาชพ มรายได มคณภาพชวตทดขน

66

Page 74: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

2.7 โครงการสรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพแกหนวยงานทงภายในและภายนอกประเทศ

ตอเนอง 455,856.54 มหาวทยาลยไดดาเนนการสรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพแกหนวยงานทงภายในและภายนอกประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ทผานมา ดงน สถาบนวจยและพฒนา รวมกบคณะทง 6 คณะ มผเขารวมโครงการจานวน 630 คน จดโครงการสราง เครอขายความรวมมอดานบรการวชาการ นทรรศการ RUS social engagement show & share 2017 ณ อาคารเทคโนโลยสารสนเทศ (อาคาร 24) ชน 10 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ศนยพระนครศรอยธยา หนตรา เมอวนพฤหสบดท 2 พฤศจกายน 2560 โดยมวตถประสงคการจดงาน ดงน เพอสรางเครอขายความรวมมอดาน บรการวชาการระหวางหนวยงานภายในมหาวทยาลย กบหนวยงานภายนอก มหาวทยาลย องคการปกครองสวนทองถน ชมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน องคกร ตางๆ เพอจดนทรรศการ แสดงผลงานของโครงการใหบรการวชาการของมหาวทยาลย ภายใตบนทกขอตกลงความรวมมอดานบรการวชาการ และ เพอเผยแพรงานบรการวชาการจากการใหบรการวชาการ การแลกเปลยนเรยนรประสบการณ องคความรใหมและ นวตกรรม ซงมกจกรรมสาคญ ดงน กจกรรมลงนามบนทกขอตกลงความรวมมอ ดานบรการวชาการ การวจย และศลปวฒนธรรม ทงสน 11 หนวยงาน ไดแก องคการบรหารสวนตาบลบานเกาะ องคการบรหารสวนตาบลหนตรา องคการบรหารสวนตาบลสามเรอน องคการบรหารสวนตาบลกบเจา องคการบรหารสวนตาบลบานแคองคการบรหารสวนตาบลทบนา องคการบรหารสวนตาบลภเขาทอง เทศบาลตาบลอรญญก เทศบาลตาบลบางบาล องคการบรหารสวนตาบลดอนปร และองคการบรหารสวนตาบลยานยาว โดยมกจกรรมดงน 1) นทรรศการแสดงผลงานภายใตบนทกขอตกลงความรวมมอระหวาง มหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม กบสานกสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สมาพนธเอสเอมอไทยธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและ ขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME bank ) ภายใตโครงการพฒนาผประกอบการใหม (start up) ป 2559จดทะเบยน พาณชย จานวน 90 ราย จานวนผลงานจดแสดง 6 ผลตภณฑ การเสวนาแลกเปลยนประสบการณ โดยผประกอบการ start up2) ผลงานภายใตบนทกขอตกลงความรวมมอระหวางมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม กบกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย ดาเนนงานภายใตศนยคลนกเทคโนโลย จานวน 8 ผลงาน เปนการสรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพแกหนวยงานตางๆ

67

Page 75: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

2.8 โครงการสนบสนนกจกรรมสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ และหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม

ตอเนอง 258,468.40 มหาวทยาลย รวมกบ ชมชนบานไร จดโครงการสนบสนนกจกรรมสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ และหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธ มวตถประสงคสรางชมชนตนแบบในการใชชวตตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง และถายทอดเทคโนโลยใหความรกบประชาชนชมชนบานไรและใกลเคยง มผเขารวมโครงการจานวน 985 คน โดยมการจดอบรมเชงปฎบตการ 1) อบรมถายทอดเทคโนโลยการผลตปยชวภาพ 2) การถายทอดเทคโนโลยการผลตนายาลางจาน 3) การถายทอดเทคโนโลยการอบกลวยตาก และมการใชความรและเกดการเรยนรรวมกนระหวางนกศกษา กบอาจารย และคนในชมชน โดยเกดผลกระทบตอสงคมชมชนสามารถชวยเหลอตนเอง มอาชพใหมในชมชน และสรางรายได และไดดาเนนการโครงการใหครอบคลมในจงหวดสพรรณบร โดยคณะครศาสตรอตสาหกรรมและกองบรหารทรพยากรสพรรณบร ไดจดอบรมความรละจดนทรรศการโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ และหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ และหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงใหกบนกศกษาและบคลากร ประชาชนทสนใจ และมหาวทยาลยไดปลกพนธพช ไมผล เชน กลวย มะละกอ ขนน ฝรง พชผกสวนครว บรเวณศนยการเรยนร ทศนยสพรรณบร ทสามารถกอใหเกดผลผลต และจดโครงการการจดทาปยนาหมกชวภาพ เพอใหเกดการเรยนรและผเขารบการอบรมสามารถนาความรไปใชในชวตประจาวนได เปนการสนบสนนกจกรรมสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชดารฯ และหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธ มหาวทยาลยกบสงคม

2.9 โครงการบรณาการพนธกจสนวตกรรม เพอยกระดบความสามารถการแขงขนของสถานประกอบการ

ตอเนอง 198,200 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ รวมกบชมชนเทศบาลตาบลไทรมา มผเขารวมโครงการจานวน 40 โดยมงเนนการพฒนาและถายทอดเทคโนโลยดานบรหารจดการกลมอนรกษพนธไมและไมผลเมองนนท ตาบลไทรมา อาเภอเมอง จงหวดนนทบร ใหมขดความสามารถในการแขงขนไดอยางมประสทธภาพ พฒนาศกยภาพของกลมอนรกษพนธไม และไมผลเมองนนท ตาบลไทรมาอาเภอเมอง จงหวดนนทบร ใหเปนวสาหกจชมชนทองถนตวอยางในการพฒนาทยงยนตอไป รวมทงการแนะนาการจดทาบญช และความรเรองการจดการดานการตลาด การจดทาเวปไซดการแนะนาผลตภณฑและการขายสนคาใน on line เปนการบรณาการพนธกจบรการวชาการสนวตกรรม ยกระดบความสามารถการแขงขนของสถานประกอบการเพอการพฒนาผลตภณฑ สรางอาชพ สรางรายไดใหกบชมชนเทศบาลตาบลไทรมา

2.10 โครงการสงเสรมผลกดนการบรณาการศาสตรตางๆ ของมหาวทยาลยเพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนทยอมรบของสงคม

ตอเนอง 457,960 มหาวทยาลยสงเสรมผลกดนการนาองคความรทมอยมาบรณาการเพอใหเกดชนงาน/ผลงาน ทางดานอตสาหกรรมเกษตร จานวน 4 ผลงาน ดงน- เครองอบและควแบบควมคมความชนในเมลดกาแฟ- การพฒนาผลตภณฑถงเชาสทองในระดบหองปฏบตการสผลตภณฑในรปแบบเชงพาณชย- การพฒนาอปกรณตรวจวดธาตอาหารหลกในดน- การพฒนาแผนธรกจของทรพยสนทางปญญาผลงานวจย นวตกรรม ผลตภณฑเพอพฒนาอตสาหกรรมเกษตรใหเปนทยอมรบของสงคม

68

Page 76: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

ผลการดาเนนงานโครงการทสาคญ ตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560-2564 ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยทธศาสตร/โครงการทสาคญผลการดาเนนงาน

2561 ณ 30 ก.ย. 61 ผลลพธโครงการลกษณะโครงการ

โครงการทสาคญ (จานวน 6 โครงการ) 1,508,2173.1 โครงการพฒนาสมรรถนะผบรหารและบคลากรแบบ IDP (Individual Development Plan)

ตอเนอง 119,985 มหาวทยาลยไดมการพฒนาการเขยนผลงานเพอกาหนดตาแหนงใหสงขนเพอใหบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน ใหมความกาวหนาในอาชพ

3.2 โครงการเตรยมความพรอมเพอเปลยนสถานภาพเปนมหาวทยาลยในกากบ

ใหม - เนองจากโครงการดงกลาวเปนโครงการใหมซงจะมการดาเนนการในปงบประมาณ 2563

3.3 โครงการพฒนาระบบบรหารจดการใหเปนมหาวทยาลยดจทล (Digital University)

ตอเนอง 173,800 มหาวทยาลยไดจดโครงการเพอพฒนาปรบปรงระบบทดสอบสมรรถนะดานไอท เพอใหนกศกษาชนปสดทายใชในการสอบสมรรถนะ ยงมการดาเนนโครงการใหอาจารยพฒนาและออกแบบสอการเรยนรในรปแบบมลตมเดยเพอใชในการเรยนการสอน

3.4 โครงการบรหารจดการสนทรพยใหเกดรายได และการลดคาใชจายเพอนาไปสการพงพาตนเองได

ตอเนอง - ในปงบประมาณ 2561 ยงไมมโครงการ/กจกรรม ในการขบเคลอนโครงการทสาคญดงกลาว ทงนโครงการดงกลาวไมตองใชงบประมาณในการขบเคลอน

3.5 โครงการปฏบตการบรหารจดการมหาวทยาลยดวยหลกธรรมาภบาล (อาท โครงการมหาวทยาลยคณธรรม โครงการมหาวทยาลยโปรงใส)

ตอเนอง 153,450.60 การบรหารจดการมหาวทยาลยดวยหลกธรรมาภบาล โดยสงเสรมพฒนานกศกษาและบคลากร ใหเขาใจรบรถงการเปนมหาวทยาลยคณธรรม ซงผลการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ (ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดคะแนน 81.05 ซงสงกวาเปาหมายทมหาวทยาลยตงไวทคะแนน 75.00

3.6 โครงการมหาวทยาลยสเขยว ตอเนอง 1,060,981.60 มหาวทยาลยมงเนนและขบเคลอนเพอเขาสการจดอนดบมหาวทยาลยสเขยวในปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย เปนเจาภาพในการขบเคลอนโครงการมหาวทยาลยสเขยว ดวยการแตงตงคณะกรรมการดาเนนโครงการมหาวทยาลยสเขยว ซงมการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดงน- พฒนาระบบและกลไกการจดการขยะและการกาจดขยะ- โครงการธนาคารขยะ- การจดทาและพฒนาเวบไซดดานสงแวดลอมและความยงบน- จดทาฐานขอมลเพอเขาสเกณฑการจดอนดบมหาวทยาสเขยว- สารวจสภาพปญหาผงโครงการการเขาสมหาวทยาลยสเขยว

ประเดนยทธศาสตรท 3 บรหารจดการมหาวทยาลยเพอรองรบความเปลยนแปลงไดอยางมนคงยทธศาสตรชาตท 3 ดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

69

Page 77: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ

บรรณานกรม

“ยทธศาสตรชาต (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วนท 8 ตลาคม พทธศกราช 2561 แหลงทมา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

“คาแถลงนโยบายของคณะรฐมนตร พลเอก ประยทธ จนทรโอชา นายกรฐมนตร แถลงตอสภานตบญญตแหงชาต.” 2557. [ระบบออนไลน]. แหลงทมา http://www.soc.go.th/acrobat/history_61.pdf (15 สงหาคม 2560)

สานกงานสภาความมนคงแหงชาต (สมช.). นโยบายความมนคงแหงชาต (พ.ศ. 2558 – 2564). กรงเทพฯ : สานกพมพคณะรฐมนตรและราชกจจานเบกษา, 2558

สานกนโยบายและแผนการศกษา สานกงานเลขาธการสภาการศกษา. (2559). รางกรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2560 - 2574 (ฉบบปรบปรง 1 เม.ษ. 2559). [ระบบออนไลน]. แหลงทมา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/25361 (15 สงหาคม 2559)

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบทสบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 : สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต สานกนายกรฐมนตร : กรงเทพฯ , 2559.

กรอบแผนพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560 – 2574 (ตามแนวทาง University Reprofile Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi) พระนครศรอยธยา : กองนโยบายและแผน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม, 2559.

กองนโยบายและแผน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม. “ขอบงคบมหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภมวาดวยการบรหารการเงนและทรพยสนของมหาวทยาลย พ.ศ. 2558.” พระนครศรอยธยา : มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม, 2558.

“แผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2560 – 2564” พระนครศรอยธยา : กองนโยบายและแผน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม, 2560.

“รายงานผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการ 2560.” พระนครศรอยธยา : กองนโยบายและแผน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม, 2560. “รายงานผลการปฏบตงานตามแผนปฏบตราชการ 2561.” พระนครศรอยธยา : กองนโยบายและแผน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม, 2561. “พระราชบญญต มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548” 2548. [ระบบออนไลน]. แหลงทมา

http://personnel.rmutsb.ac.th/file/PerN/actN3.pdf (15 สงหาคม 2560) สานกงานสภาความมนคงแหงชาต(สมช.). นโยบายความมนคงแหงชาต (พ.ศ. 2558 – 2564). กรงเทพฯ :

สานกพมพคณะรฐมนตรและราชกจจานเบกษา, 2558. สานกนโยบายและแผนการศกษา สานกงานเลขาธการสภาการศกษา. (2559). (ราง) กรอบทศทาง

แผนการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2560 - 2574 (ฉบบปรบปรง 1 เม.ษ. 2559). [ระบบออนไลน]. แหลงทมา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/25361 (15 สงหาคม 2559)

 

70

Page 78: คํานําplan.rmutsb.ac.th/plan/data_information/file/plan_rmutsb_8.pdf · สารบัญ (ต่อ) หน้า บทที่ 3 ทิศทางของการพ