Laporan Jaga 9 April 2015

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  1/48

  LAPORAN JAGA

  8 April 2015 9 April 201507.00-07.00

  Minar Nur CahyaniRika Prai!i Ri"ayani

  #M$ %&'ah R# (N) A* #+&pa'i+

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  2/48

  )'&nia, 1

  Na/a (n.

  */ur ahun

  A3a/a 4a+lik #au, M&nikah

  Ala/a 4uu Raya

  P&k&r"aan p&ani ,a!i (an33al /a,uk 8 6 2015

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  3/48

  4&luhan ua/a

  #u,ah %A4

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  4/48

  Ri!aya p&nyaki ,&karan3 #&"ak April 201 pa,i&n /ulai ,&rin3 /&ra,a i'ak pua,

  ,&&lah %A4 'an &ra,a a'a ,i,a air k&nin3 ,&&lah %A4.

  Pa,i&n ,uli /&nahan k&in3inan &rk&/ih k&nin3

  :12;

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  5/48

  Pa,i&n p&rnah &r+a k& '+k&r u/u/ ,&anyak 2 kali na/un

  i'ak a'a p&ruahan.

  2 ulan #MR# pa,i&n /&ra,a k&luhannya /&/&ra 'ari

  ia,anya k&nin3 &r!arna kunin3 k&ruh ka'an3 ny&ri 'i akhir

  &rk&/ih '&/a/ -.

  1 ulan #MR# pa,i&n i'ak i,a k&nin3 'i,&rai ny&ri p&ru

  a3ian a!ah. Pa,i&n p&r3i k& R# 'i Puu,,iau 'an 'ipa,an3

  ,&lan3 k&nin3. M&nuru p&n3akuan pa,i&n '+k&r /&nyaakan

  pa,i&n /&n3ala/i p&/&,aran pr+,a 'i&ri +a unuk

  /&n3uran3i p&/&,aran pr+,anya.

  Ri!aya p&nyaki ,&karan3

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  6/48

  Ri!aya P&nyaki #&karan3

  #&&lah 1 /in33u ,&lan3 k&nin3 ka&&r 'il&pa, api pa,i&n

  i'ak i,a k&nin3 la3i ,&hin33a 'ipa,an3 ,&lan3 k&nin3

  k&/ali. Pa,i&n k&/u'ian 'iru"uk k& R# 'r. M. #u+/+ Lanu'

  #upa'i+ unuk /&n"alani +p&ra,i.

  Pa,i&n 'aan3 k& R# 'r. M. #u+/+ Lanu' #upa'i+ pa'a an33al

  2 April 2015 'ala/ k&a'aan &rpa,an3 ,&lan3 k&nin3.

  Pa,i&n 'aan3 k&/ali k& )G= 'an 'i"a'!alkan +p&ra,i unuk hari

  4a/i, 9-6-2015. Pa,i&n /a,ih /&n33unakan ,&lan3 k&nin3.

  =&/a/ - air k&nin3 &r!arna kunin3 p&ka .

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  7/48

  Ri!aya p&nyaki 'ahulu

  Ri!aya +p&ra,i ,aluran k&nin3 -

  Ri!aya =M -

  Ri!aya >( -

  Ri!aya +p&ra,i a/pua,i "ari kaki kananpa'a Januari ahun 201

  Ri!aya ,aki paru 'an /inu/ +a ulan,u'ah 'inyaakan ,&/uh pa'a ahun 2012.

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  8/48

  Ri!aya p&nyaki k&luar3a

  4&luhan ,&rupa 'ala/ k&luar3a -

  =M -

  >( -

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  9/48

  P&/&rik,aan $i,ik

  #au, G&n&rali, 4&a'aan u/u/ aik &nan3

  4&,a'aran C+/p+, /&ni,

  (an'a ?ial (&kanan =arah 1203

  $r&ku&n,i Na'i 7 ;

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  10/48

  P&/&rik,aan $i,ik

  4&pala

  Maa k+n"un3i@a an&/i, -

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  11/48

  P&/&rik,aan $i,ik

  (h+rak

  Paru ,i/&ri, i'ak a'a 3&rak 'a'a yan3 &rin33al

  Palpa,i r&/iu, akil kanan 'an kiri ,a/a

  P&rku,i ,+n+r 'ik&'ua lapan3 paru

  Au,kula,i ,uara napa, 'a,ar @&,ikul&r r+nkhi-

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  12/48

  P&/&rik,aan $i,ik

  A'+/&n )n,p&k,i ,i/&ri, i'ak a'a ,ikarik aau &ka, +p&ra,i

  Au,kula,i i,in3 u,u, n+r/al 8;

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  13/48

  P&/&rik,aan $i,ik

  #au, *r+l+3i

  a

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  14/48

  P&/&rik,aan $i,ik

  R( #n3&r ani /&n"&pi kua

  A/pula r&i i'ak k+lap,

  Muk+,a liin /a,,a - Pr+,a k&nyal ,i/&ri, n+'ul - ukuran

  pr+,a H 60-0 3ra/.

  R&F&k, ul+ka@&rn+,u,

  >an',++n $&,&, - 'arah -

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  15/48

  *#G

  4i,a 3in"al kanan H1 /(i'ak a/pak

  hi'r+n&r+,i,

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  16/48

  *#G

  Pr+ru,i pr+,a '&n3an ukuranH50

  =i@&rik&l uli H15 / #i,ii,

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  17/48

  $++ h+rak

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  18/48

  La+ra+riu/

  > 12 3r

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  19/48

  =ia3n+,i, k&r"a

  R&&n,i urin &.. ,u,p. %P> '&n3an'i@&rik&l uli 'an ,i,ii,

  4i,a r&nal '&;ra

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  20/48

  (aalak,ana

  Pua,a "a/ ,&&lu/ +p&ra,i

  )nu, R= 20 p/

  C&ria;+n& 1 ; 2 3rPr+ +p&n pr+,a&k+/i

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  21/48

  Pr+3n+,i,

  A' @ia/ 'uia a' +na/

  A' uni+na/ 'uia a' +na/

  A' ,anai+na/ 'uia a' /ala/

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  22/48

  )'&nia, 2

  Na/a Ny. M

  */ur 19 ahun

  A3a/a i,la/ P&k&r"aan )R(

  Ala/a =u,un Ma'ani 4uu raya

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  23/48

  4&luhan ua/a

  %&n"+lan 'i l&h&r ,&&lah kiri

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  24/48

  Ri!aya p&nyaki ,&karan3

  (&r'apa &&rapa &n"+lan 'i l&h&r,&&lah kiri. %&n"+lan /unul ,&"ak 1ahun yan3 lalu 'an 'ira,akan ,&/akin/&/&,ar hin33a ,&karan3. %&n"+lani'ak &ra,a ny&ri ,aa 'i&kan na/unakan &ra,a ny&ri ,aa pa,i&n /&ra,ak&ap&an. =&/a/ - auk - pil&k

  - %A4N %A% N. Pa,i&n /&n3akup&rnah /&n'&ria auk la/a ,aa&ru,ia 9 h na/un i'ak/&n'apakan p&n3+aan ulan.

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  25/48

  Ri!aya p&nyaki 'ahulu

  Ri!aya =M -

  Ri!aya >ip&r&n,i -

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  26/48

  (an'a @ial

  4&,a'aran k+/p+, /&ni,

  G, D6 ?5 M

  (= 110

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  27/48

  #au, l+kali,

  A.r C+lli #ini,ra (&r'apa &n"+lan/ulipl& = / N( - (&raak&nyal /+il&.

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  28/48

  La

  > 15 3rI

  > 8 ?+l I

  L&uk+,i 8.900

  (r+/+,i 21.000

  Drir+,i 6 65 Jua

  LD= 15 //

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  29/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  30/48

  =ia3n+,i, k&r"a

  #u,p. Li/pa'&nii, (%

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  31/48

  (aalak,ana

  )?$= R= 20 p/

  C&+a;i/& 1 ; 13r

  Pua,a Ja/ Pr& +p Op&n %i+p,i

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  32/48

  Pr+3n+,i,

  A' @ia/ 'uia a' +na/

  A' uni+na/ 'uia a' +na/

  A' ,anai+na/ 'uia a' +na/

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  33/48

  )'&nia,

  Na/a Ny. =

  */ur 27 ahun

  A3a/a i,la/ P&k&r"aan )R(

  Ala/a 4uu raya

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  34/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  35/48

  Ri!aya p&nyaki ,&karan3

  (&r'apa &&rapa &n"+lan 'i l&h&r,&&lah kanan. %&n"+lan /unul ,&"ak2 /in33u #MR# 'an 'ira,akan ,&/akin/&/&,ar hin33a ,&karan3. %&n"+lan&ra,a ny&ri ,aa 'i&kan. =&/a/ -auk - pil&k - %A4N %A% NMual Munah -. Pa,i&n /&n3aku

  /&n3ala/i p&nurunan &ra a'an,&"ak &&rapa ulan &rakhir. Pa,i&n/&n3aku '&/a/ ,&la/a 1 /in33u,&&lu/ &n"+lan &r,&u /unul.

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  36/48

  Ri!aya p&nyaki 'ahulu

  Ri!aya =M -

  Ri!aya >ip&r&n,i -

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  37/48

  (an'a @ial

  4&,a'aran k+/p+, /&ni,

  G, D6 ?5 M

  (= 120

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  38/48

  #au, l+kali,

  A.r C+lli =&;ra (&r'apa &n"+lan/ulipl& = 05- / N(

  (&raa k&nyal /+il&.

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  39/48

  La

  > 128 3rI

  > 7 ?+l I

  L&uk+,i 7.600

  (r+/+,i 619.000

  Drir+,i 6 2 Jua

  %( 0K C( 00K

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  40/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  41/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  42/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  43/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  44/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  45/48

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  46/48

  =ia3n+,i, k&r"a

  #u,p. Li/pa'&nii, (% '' /ali3na

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  47/48

  (aalak,ana

  )?$= R= 20 p/

  C&+a;i/& 1 ; 13r

  Pua,a Ja/

  Pr& +p %i+p,i &k,i,i

 • 7/23/2019 Laporan Jaga 9 April 2015

  48/48

  Pr+3n+,i,

  A' @ia/ 'uia a' +na/

  A' uni+na/ 'uia a' +na/

  A' ,anai+na/ 'uia a' +na/