Jaga Igd Zihan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  1/66

  JAGA IGDJUMAT, 3 JUNI 2016

  1. Zihan

  2.

  Iis

  Supervisor !r. SA"In!ri#ani, Sp.A

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  2/66

  $asien o%servasi &

  $asien %aru '

  $asien $$ 1

  $asien ($) *

  $asien M+S 3

  $asien enin--a 1

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  3/66

  $asien 1

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  4/66

  I!en/i/as Naa An. Dea a!e ar#a

  Uur 2/h 2%

  J" ai*ai

  Aaa/ Gerun-, o%ar

  No.+M & 0 &2

  M+S 346416 5121

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  5/66

  Ananesis "U sesa

  +$S pasien ru7uan +SUD "o/a !en-an

  hipereuosi/osis susp. A)), !a/an- !en-aneuhan sesa se7a 3 hari # !an seaine%era/ se7a /a!i aa, sesa !iperparahe/ia pasien %a/u, sesa /i!a !iser/ai!en-an %un#i 8n-i9.

  $asien !ieuhan %a/u pie se7a 1 in--u#, %a/u %er!aha /e/api pasien /i!a !apa/en-euarann#a, pie %erarna pu/ih en/a.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  6/66

  Dea 7u-a !ieuhan se7a 1 -- #, !eanai /urun, nai e/ia aa hari !an /urun

  e/ia !i%erian o%a/ p:/ s#r. ;r- /ua pasien /i!aen-e/ahui suhu /er/in--i aupun /eren!ahpasien.

  (A( susah !an eras, (A( seper/i o/orana%in- se7a asih %a#i, (A( han#a 1< !aa 3

  hari, se!ii/, eras !an %erarna ehi/aan,!arah 5*, en!ir 5*.

  Napsu aan %ai, ria#a/ per!arahan !ari/epa/ ain 5*.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  7/66

  +$D pa!a uur 3 %uan pasien pernah!iraa/ seaa !i UGD +S Gerun-

  arena !ea. +ia#a/ /rans=usi 5*. +$" Asa 5> sau!ara an!un-.

  +ia#a/ eainan !arah 5*, e-anasan5*.

  +.aer-i aer-i /eur !an a#a -a/a.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  8/66

  +. ehaian !an persainan

  AN? /iap %uan !i pos#an!u, USG 1< !iSp.;G

  "e/ia hai, i%u pasien %eruur '2/h!an a#ah pasien %eruur && /h.

  "e/ia hai i%u pasien serin- /eriha/

  pu:a/ !an /i!a pernah inu o%a/pena%ah !arah. +ia#a/ e-u-uran5*.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  9/66

  $asien erupaan ana e & !ari & %ersau!ara.

  1. :e4 3,&-4 :uup %uan4 spon/an4 ini %i!an4an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 2&/h4asa 5>

  2. :e4 3,&-4 :uup %uan4 spon/an4 +S Gerun-4 %i!an4an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 22/h4seha/

  3. :e4 3,-4 :uup %uan4 spon/an4 +S Gerun-4 %i!an4an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 20/h4seha/

  '. :e4 3,-4 :uup %uan4 spon/an4 ini %i!an4an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 10/h4

  seha/&. :o4 3-4 :uup %uan4 spon/an4 poin!es4 %i!an4

  an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4ria#a/ unin-, %iru 5* pasien.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  10/66

  +. /u%an-

  $asien %eu %isa %er%i:ara, han#a

  en-u:apan i%u !an a#ah sa7a, /e/api /i!a7eas.

  $asien su!ah %isa %er!iri /e-a /anpa%erpe-an-an, /e/api %eu %isa ean-ah

  $asien su!ah %isa /en-urap se7a uur 1/h &%n, !u!u 1/h 6%n, /epu /an-an !-n e!ua/an-an uur ' %n, aan sen!iri !-n sen!o!en-an /an-an iri /an-an anan eas.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  11/66

  +. nu/risi

  $asien asih en!apa/an ASI @s !ansu=or, napsu aan %ai 5>, aannasi 3< sehari !en-an au /epe, /ahu,u!an-, ha/i. Da-in-, sa#ur*sa#uran !an%uah 7aran-.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  12/66

  $eerisaan si

  TTV

  "U se!an-

  N 1'B

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  13/66

  S/a/us -enerais "epaa irosepa, eainan %en/u 5*

  Ma/a An 5>, i 5*, +$ >4> isoor, 7ara an/ar

  pupi ee%arTein-a sie/ris, hiperei 5*, sere/ 5*,

  o/orhea 5*

  i!un- !a/ar, sere/ 5*, n:h 5*, rhinorhea 5*

  Muu/ uosa %i%ir pu:a/ !an %asah,

  a:ro-ossia 5>Ten--oroan hiperei 5*

  )eher penin-a/an JE$ 5*, pe%esaran "G( 5*

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  14/66

  Thora sie/ris, pusasi i/us or!is /i!a/era%a

  $sonor seuruh apan-a paru

  A S1S2 /un--a re-uer, 5*, - 5*, ves >4>, rh *4*, h*4*

  A%!oen

  I !is/ensi 5*, pee%aran vena 5*, 7e7as 5*, herniau%iiais 5*

  A (U 5> N

  $ s!e

  $ s!e

  @s/rei/asAra han-a/, ?+TC2 !e/, siian :rease 5>, 7ara an/arai%u 7ari !an /eun7u ee%ar, %in/i per!arahan 5*

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  15/66

  )a%

  MDT

  F(? 12','

  ( ',3

  ?T 1&,6

  $/ 3

  D)

  % ',:/ 1&,6

  M?E ,'

  M? 2,'

  M?? 2,6

  F(? 12','

  $)T 3

  +e/i1,2

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  16/66

  MDT

  "esan eri/rosi/ anisosi/osis !oinasi

  irosi/i hipoiroi se si-ar, se pensi. "esan eosi/ 7uah enin-a/, %as/ 30H

  5eun-inan i=o%as/ su!-e se >>

  "esan /ro%osi/ 7ah enurun, /ro%osi/%esar

  "esipuan o%servasi %isi/openia !en-an-a%aran e-anasan hea/oo-i au/ suspA)) !!4 AM) !iser/ai !e=. @.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  17/66

  Assesen/ IGD (isi/openia > hipereuosi/osis, !!4

  A))

  "oas (isi/openia > hipereuosi/osis >susp. Sin!ro !on, !!4 A))

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  18/66

  $annin- ?o. !r. in!ri#ani, Sp.A via /p 7a 1.'& i/a

  /i!a /erhu%un-.

  ?o. !r. Dei, SpA via /p 7a 1B.00 i/a, a!vi:e M+S

  ?e MDT, re/i se%eu /rans=usi

  $ro /rans=usi

  IED +) 12 /p

  In7. ?e=o/a

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  19/66

  $asien 2

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  20/66

  I!en/i/as Naa An. Zi!an aparisi

  Uur 1/h 6%

  J" ai*ai

  Aaa/ )a%uapi

  No.+M & 0 &0

  M+S 346416 5103

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  21/66

  Ananesis "U e7an-

  +$S pasien e7an- 2

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  22/66

  +$D ria#a/ e7an- se%eun#a 5*.$a!a uur 6 %uan pasien pernah

  !iraa/ !i +SUD "o/a arena en:re/seaa ' hari.

  +$" ria#a/ e7an- 5*

  +.aer-i 5*

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  23/66

  +. ehaian !an persainan

  AN? /iap %uan !i pos#an!u, USG 5*

  "e/ia hai, i%u pasien /i!a pernahsai/ eras hin--a M+S

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  24/66

  $asien erupaan ana per/aa !en-an (()

  200 -ra, :uup %uan, ahir spon/an !i +SUD-erun- !i%an/u %i!an, an-sun- na-is, !an /eah!apa/ iunisasi !asar en-ap, ri. "unin- 5*,%iru 5*

  +ia#a/ sosia eonoi

  $asien /in--a %ersaa oran- /uan#a !iruahpri%a!i. Air #an- !i-unaan un/u inu a!aahair -aon, !an air #an- !i-unaan un/ue%u/uhan sehari*hari a!aah air $DAM

  $en-hasian euar-a >4* 2.000.0004 %uan, a#ah

  !an i%u %eer7a se%a-ai pe!a-an-

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  25/66

  $eerisaan si

  TTV

  "U se!an-

  N 10B

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  26/66

  S/a/us -enerais "epaa norosepa, eainan %en/u 5*

  Ma/a An 5*, i 5*, +$ >4> isoor

  Tein-a sie/ris, hiperei 5*, sere/ 5*, o/orhea5*

  i!un- !eviasi sep/u nasi 5*, sere/ 5*, n:h5*, rhinorhea 5*

  Muu/ uosa %i%ir %erarna erah !an %asah

  Ten--oroan hiperei 5* )eher penin-a/an JE$ 5*, pe%esaran "G( 5*

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  27/66

  Thora sie/ris, pusasi i/us or!is/i!a /era%a

  $sonor seuruh apan-a paru

  A S1S2 /un--a re-uer, 5*, - 5*, ves >4>, rh *4*,

  h *4*A%!oen

  I !is/ensi 5*, pee%aran vena 5*, 7e7as 5*.

  A (U 5> N

  $ /ipani seuruh apan- a%!oen$ 4)4+ //%

  @s/rei/as

  Ara han-a/, ?+TC2 !e/.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  28/66

  Assesen/ "D"

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  29/66

  $annin-

  IGD $arase/ao supp 12& -

  "I@ M+SMenoa

  ;%a/ puan-

  $arase/ao s#r 3K1 :/h

  ?e=a!ro

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  30/66

  $asien 3

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  31/66

  I!en/i/as Naa An. Ai= ALhari

  Uur & %n 10 hari

  J" ai*ai

  Aaa/ san!i, %a/u a#ar

  No.+M & 0 30

  M+S 346416 50.30

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  32/66

  Ananesis "U e7an-

  +$S pasien ru7uan pusesas -unun- sari !en-an e7an-!ea. $asien !ieuhan e7an- se7a /a!i aa,

  se%an#a ' ai #ai/u 3 ai !iruah !an 1 ai !i pusesas.Jara an/ara e7an- >4* 20 eni/ !en-an aa e7an- >4* 1*2eni/. "e7an- au pa!a seuruh /u%uh !an %a!aneen-un- seper/i %usur panah !en-an a/a eo/o/ ea/as. $asien enan-is e/ia e7an- !an se/eah e7an-.

  $asien 7u-a !ieuhan !ea se7a uur 2 %uan, !ea

  nai /urun, nai e/ia en7ean- sian- hin--a aa hari!an !ea /urun e/ia !iinuan o%a/ parase/aosirup. Suhu e/ia /in--i e/ia !ea >4* '2 ? !an suhu/eren!ah 3 ?.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  33/66

  Se%eu !ea, pasien !ieuhan %a/upie 2 hari se%eu !ea. (a/u

  %er!aha ehia7uan, en/a, !arah 5*.$asien 7u-a serin- un/ah seen7a %a/u,un/ah hapir /iap hari, >4* 3*' ai sehari,se%an#a -es %ei%in-, un/ahan%erisi susu !an en!ir %erarna unin-

  ehi7aun, /i!a en#epro/, se/eah inuASI a/au %a/u eras.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  34/66

  $asien serin- en-euaran :airan /ein-a%erarna ehi7auan !an a!an- %erarna

  eerahan se7a 2 hari se/eah !ea,%er%au 5>, serin- en-aru aupunenari*nari upin-.

  $asien 7u-a en-euhan en:re/ se7a/a!i aa, e%ih uran- 3 ai sehari%erarna ehi7auan, en!ir 5*, !arah 5*.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  35/66

  +$D ria#a/ e7an- e/ia !ea 2 --u#, e7an- 1< !en-an %oa a/a eo/o/ e

  a/as !an e7an- seuruh %a!an au, aae7an- 2 eni/. +ia#a/ M+S 3 hari #arena en:re/ !an !ea se7a 3 -- #.

  +$" ana e & serin- sesa !an !iuap !ari%a#i hin--a uur 2 /ahun. +ia#a/ asa 5>

  ae pasien, ria#a/ %a/u aa 5*. Maa-5> i%u pasien.

  +.aer-i 5*.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  36/66

  +. ehaian !an persainan

  AN? /iap %uan !an USG /iap %uan !i Sp.;G

  "e/ia hai, /eanan !arah i%u /in--i se7a usiaehaian 3 %uan, U" B %n USG epaa 7aninasih !ia/as !an /erii/ /ai pusa/ /erapi epaa !i %aah !an /urun.

  "e/ia hai i%u pasien serin- un/ah hin--a U" 6%n, un/ah 1*2

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  37/66

  $asien erupaan ana e !ari %ersau!ara.

  1. :e4 32,B-4 :uup %uan4 spon/an4 ini %i!an4 an-sun-

  enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 13/h4 seha/.

  2. :e4 2,-4 :uup %uan4 spon/an4 ini %i!an4 an-sun-

  enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 11/h4 seha/

  3. :e4 3-4 :uup %uan4 spon/an4 ini %i!an4 an-sun-

  enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 /h4 seha/

  '. :e4 3,1-4 :uup %uan4 spon/an 5eii/ /ai pusa/4 $"M4

  %i!an4 an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 /h4seha/

  &. :e4 3,1-4 :uup %uan4 spon/an 5eii/ /ai pusa/4 $"M4

  %i!an4 an-sun- enan-is4 iunisasi !asar en-ap4 & /h4seha/

  6. "e-u-uran U" '%, /i%a*/i%a 7anin euar se:ara spon/an,

  ure/ 5*.. ?o4 3,3 -4 e%ih %uan > -a-a !rip4 +SAD /i!a an-sun-

  enan-is4 iunisasi !asar sapai D$T !an poio II 5pasien.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  38/66

  +. nu/risi

  $asien han#a inu ASI @s B

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  39/66

  $eerisaan si

  TTV

  "U se!an-

  N 1'0

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  40/66

  S/a/us -enerais "epaa noro:hepai:, eainan %en/u 5*.

  Ma/a An 5*, i 5*, +$ >4> isoor, air a/a 5>,a/a :oon- 5*.

  Tein-a sie/ris, hiperei 5*, sere/ 5> ehi7auan,NT auriuer s!e, o/orhea 5*, pe%esaran "G( 5*.

  i!un- !a/ar, sere/ 5>, n:h 5*, rhinorhea 5*

  Muu/ uosa %i%ir erah !an %asah, aries 5>

  Ten--oroan s!e )eher penin-a/an JE$ 5*, pe%esaran "G( 5*,

  au u!u 5*.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  41/66

  Thora su%:os/a, 7e7as 5*,

  $

  =rei/us =oa 5> sie/ris, pusasi i/us or!is/i!a /era%a

  $sonor seuruh apan-a paru

  A S1S2 /un--a re-uer, 5*, - 5*, ves >4>, rh >4>, h >4>

  A%!oenI !is/ensi 5*, pee%aran vena 5*, 7e7as 5*,opis/o/onus 5*

  A (U 5> N

  $ /ipani seuruh apan- a%!oen

  $ supe, 4)4+ //!, /ur-or ui/ nora@s/rei/as

  Ara han-a/, ?+TC2 !e/, siian :rease 5>.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  42/66

  )a%

  D)

  % ,6

  :/ 31,0

  M?E 3,6

  M? 22,B

  M?? 31

  F(? 1,02

  $)T '&'

  GDS 101

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  43/66

  Assesen/ IGD

  "D" !en-an IS$A

  ;MS" !

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  44/66

  $annin- ?o. !r. in!ri#ani, Sp.A via /p, a!vi:e

  D& P NS 20/p 5iro

  ?e=/ria

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  45/66

  $asien '

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  46/66

  ID@NTITAS Naa S.A

  Usia 1 /ahun

  Jenis eain perepuan

  M+S 346416 521.30

  Aaa/ )in-sar

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  47/66

  SU(Q@"TI "U e7an-

  +$S pasien !a/an- e IGD +SUD $rov. NT( !en-aneuhan e7an-. "e7an- !iaai 1< sei/ar 7a 1.30.

  e7an- seuruh /u%uh, enuru/ i%u, eo/o/ e a/as, !urasie%ih !ari 10 eni/. "e7an- !i!ahuui !en-an !ea /in--i. "earin 5ais pasien en-aai un/ah =reuensiuran-e%ih &< !en-an isi un/ahan air susu /anpa !arah.$asien 7u-a en:re/ se7a earin !en-an =reuensi 2, sianosis 5*

  Ma/a :oon- 5>, aneis 5>

  i!un- epis/asis 5*, :upin- hi!un- 5* Muu/ erin- 5>, pu:a/ 5>

  )eher pe%esaran "G( 5*

  Thoras re/rasi5>, ronhi 5>4>

  A%!oen !is/ensi 5>, (U 5>,

  @s/rei/as /an-an !an ai !in-in 5>

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  52/66

  522.00 T 3B,6, n 1'B

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  53/66

  503.00 S$;2 1H5Bp, n 0, S$;2 &BH 5B p, na!isui/ /era%a, euar en!ir !ari uu/ %earna :oa/5pasien !i %a-in-

  503.'0 peasan-an @T

  50'.00 na!i /i!a /era%a, +J$ !an pe%erianepine=rin

  50'.1& peerisaan @"G !an pe%erian epine=rin 50'.20 peerisaan @"G 5asis/o pasien !in#a/aan

  enin--a !unia

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  54/66

  asi a%

  % ,

  ?T 3&,

  M?E 6&,6

  M? 1,B

  M?? 2,2

  F(? 1',36

  $)T '23

  GDS 161 -4!Na 13B o4

  ? 110 o4

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  55/66

  ASS@SM@NT @n:ephaopa/#

  Diare !en-an !ehi!rasi %era/

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  56/66

  $)ANNING +ehi!rasi 20::

  "I@ euar-a on!isi pasien %uru

  In7esi :e=o/a

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  57/66

  $asien &

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  58/66

  i!en/i/as Naa M. Z

  Usia 1 /ahun %uan

  Jenis eain ai*ai M+S 346416 521.10

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  59/66

  Su%#e/i= "U Dea

  +$S pasien !a/an- e IGD +SUD $rov. NT(

  !en-an euhan !ea. Dea se7a earipa-i 5ais. Dea nai /urun, !an pain-panas saa/ sian- sapai sore hari. "aisaa, pasien !i%aa e pra/er !o/erspesiais !an !isaranan un/u eauanpeerisaan !arah !an !i!apa/an penin-a/an

  se !arah pu/ih. Sore hari 7ua/, suhu /u%uhpasien seain /in--i hin--a en:apai 3,&sehin--a pasien !i%aa e IGD.

 • 7/25/2019 Jaga Igd Zihan

  60/66

  $asien 7u-a %a/u se7a earin 5ais/anpa !aha. $ie se7a sian- ini

  57ua/ !en-an in-us en:er %earna%enin- ser/a %ersin*%ersin. $asienen:re/se7a pa-i !en-an =reuensi '