of 15 /15
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja  Sociologija obrazovanja - Program kolegija dr. sc. Branislava Baranović - Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja E-mail: [email protected]

Prezentacija 1

Embed Size (px)

Text of Prezentacija 1

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  1/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Sociologija obrazovanja- Program kolegija

  dr. sc. Branislava Baranovi- Institut zadrutvena istraivanja u Zagrebu,

  Centar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  E-mail: [email protected]

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  2/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Sociologija obrazovanja- Program kolegija

  Silvia Rogoi - Uiteljski fakultet Sveuilitau Zagrebu

  E-mail: [email protected]

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  3/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  1. to je sociologija obrazovanja?

  2. Na koji nain sociologija obrazovanja prouavaobrazovanje (to i kako prouava)?

  3. Kako moe koristiti uiteljima i nastavnicima?

  Cilj kolegija:

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  4/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  NASTAVNI SADRAJI:

  1. Predmet sociologije obrazovanjai pregled teorijsko-metodolokih pristupa(funkcionalizam, marksizam, socijalniinterakcionizam, postmodernizam, itd.).

  2. Drutvene funkcije kole(socijalna integracija, profesionalnasocijalizacija, kulturna transmisija, socijalna kontrola i selekcija,itd.).

  3. Obrazovanje i reprodukcija drutvenih nejednakosti(obrazovanje i socijalna struktura drutva; obrazovanje, kulturnikapital i reprodukcija drutvenih nejednakosti, itd.).

  4. Jednakost i obrazovne anse(ene, etnike zajednice,drutveno marginalizirane grupe i jednakost obrazovnih ansi;jednakost pristupa, participacije i obrazovnih postignua;nacionalne manjine i obrazovanje).

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  5/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  NASTAVNI SADRAJI:

  5. kolakao organizacija i socijalni sustav, razred kao mikro socijalnisustav.

  6. Drutvoznanja, procesi globalizacije, promjene u obrazovanju.

  7. Suvremeno drutvo i promjene u nacionalnom kurikulumu

  (kurikulumske promjene u EU zemljama i Hrvatskoj).8. Integracija Europe i obrazovni sustavi u Europi(zemlje Europske unije

  i tranzicijske zemlje).

  9. Razvoj i struktura obrazovnog sustava u Hrvatskoj. (Pregled razvojakolskogsustava u kontekstu drutvenihpromjena u Hrvatskoj).

  10. Globalizacija, europska integracija i promjene u obrazovnomsustavu u Hrvatskoj.(Dananjiobrazovni sustav u Hrvatskoj u kontekstusuvremenih drutvenihi obrazovnih razvojnih trendova).

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  6/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Obavezna literatura:

  1. M. Haralambos, M. Holborn, Sociologija. Teme iperspektive. Golden marketing, Zagreb, 2002.

  2. N. Pastuovi (1999) Edukologija. Integrativnaznanost o sustavu cjeloivotnog obrazovanja iodgoja.Zagreb: Znamen.

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  7/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Dopunska literatura:

  1. B. Baranovi (ur.) (2006) Nacionalni kurikulum za obveznoobrazovanje u Hrvatskoj: Razliite perspektive.Zagreb: Institutza drutvena istraivanja.

  2. J. Demaine (ed.) (2001) Sociology of Education Today,Palgrave publishers.

  3. S. Flere (ur.) (1986) Proturjeja suvremenog obrazovanja.Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: RZ RKSSO.

  4. I. Cifri, Ogledi iz sociologije obrazovanja, kolske novine,Zagreb, 1990.

  5. V. V. Vidovi (ur.) (2005) Cjeloivotno obrazovanje uitelja inastavnika: Viestruke perspektive. Zagreb: Institut za drutvenaistraivanja.

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  8/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  OBAVEZE STUDENATA (4 ECTS boda):

  1. Izraditi seminarski rad (tema po izboru i vezana sa kolominastavom)

  2. Pismeni ispit (2 kolokvija: 9. 5. i 20. 6.)

  3. Usmeni ispit (po potrebi)4. Pohaanjenastave

  - Potpis nakon prolazne ocjene seminarskog rada i poloenogispita

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  9/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Elementi ocjenjivanja:

  1. Dolazak i praenjepredavanja 5%

  2. Dolazak i sudjelovanje u radionicama 5%3. Prezentacije 5%4. Pisanje seminarskog rada 15%5. Kolokviji (2) 70%

  Uvjeti za izlazak na zadnji kolokvij:

  - dolazak i sudjelovanje u svim oblicima nastave- pozitivno ocijenjen seminarski rad

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  10/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Struktura seminarskog rada

  1. Uvod u problem (upoznavanje s problemom, zato ga jevano analizirati, dosadanja istraivanja, i sl.)

  2. Cilj rada i odreenje problema rada

  3. Obrazloenje problema (obrazloenje pristupa i kako seproblem obrazlae u okviru odabranog pristupa)

  4. Zakljuak

  5. Literatura

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  11/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Navoenjeliteratureu tekstu

  Nakon opisa ili citiranja tvrdnji preuzetih iz nekogteksta navesti prezime ili prezimena autora/ice(Puljiz, 2004.), (Puljiz i Juri, 2005.:43).

  Vie suradnika (Puljiz i sur., 2008.).

  Citiranje literature iz sekundarnog izvora (o radunekog autora/ice zakljuujemo na temelju drugograda): (Kolar, 1995. prema Horvat, 2001.).

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  12/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Literatura na kraju rada(Reference)

  Radovi u asopisima:Kirk, D. & Macdonald, D. (2001) Teacher voice and ownershipof curriculum change. Journ al of Curricu lum Studies. 35 (5):551-567.

  Knjiga:Gardner, H. (2000) The Discipl in ed Mind. London: PenguinBooks.

  Poglavlje u knjizi:Prpi, I. (1993.) Communism and Nationalism. In: . Puhovski et al.(eds.) Pol i tics and Economics of Trans i t ion. Zagreb: Informator.p.95-110.

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  13/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Literaturana kraju rada (Reference)

  Navoenje elektronikih izvora:

  Recommendation of the European Parliament and of theCouncil of 18 december 2006 on Key Competences forLifelong Learning (2006), Pribavljeno 6.10.2011.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/_

  Citiranje literature iz sekundarnog izvoranavodi sesekundarni izvor: Horvat, P. (2011.) Kurikulumskepromjene. Zagreb: kolska knjiga.

  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/_http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/_http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/_http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/_
 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  14/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Literatura - baze

  - EURYDICE

  - INCA

  - EBSCO

  - HRAK portal znanstvenih asopisa RH

 • 5/26/2018 Prezentacija 1

  15/15

  Institut za drutvena istraivanja u ZagrebuCentar za istraivanje i razvoj obrazovanja

  Duljina seminarskog rada

  Maksimalno 15 stranica (s prilozima)Minimalno 8 stranica teksta bez priloga (razmak izmeuredova 1.5 , veliina fonta 12)