seemp prezentacija

Embed Size (px)

Text of seemp prezentacija

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  1/27

  Plan upravljanja energetskomučinkovitošću broda

  „Ship Energy EfciencyManagement Plan ! SEEMP

  "#P$#%&'( P#')' *E$+#",&,

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  2/27

  'kvir plana energetske učinkovitosti

  • Indeks energetske učinkovitosti■ Mjeri se energetska učinkovitost emisijama CO2 pri punom gazu

  % MCR-a, uspoređuju se mjerenja energetske učinkovitosti novi!rodova u odnosu na svjetsku "#otu od $-2&& god,koristi semjeri#o da se po!o#j'anja ostvarenom u "azama

  ■ ())M*+rodski p#an energetske učinkovitosti■ (vi !rodovi primjenjuju

  ())M* z!og energetskeučinkovitosti mjereno ueksp#oata.iji

  ■ (ta#no unaprijeđivanje

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  3/27

  Regulacija 22

  brodski plan energetske učnkov

  Svaki brod mora imati SEEM

  (safety menagment system

  ! SEEMP se ra"vija u skladu sa s

  organi"acije (#M$

    rop s energe s eučinkovitosti

  regulacija %

  Pregledi 

  &.! 'oetni 'regledmora 'rovj

  SEEMP 'o regulaciji 22 na bro

  &.& "a 'ostoje*e brodove+ verif

  'risutnost SEEMP-a na brodu.

  'rvom 'regledu ili obnovi 'reg

  'o redu 'rvi.

  efinicija brodabrod/ 0 1rt 2(&

  'lovidbi 'omorskog okruženja u

  'lovila na "ranim jastucima+'od

  objekte+ stacionarne ili 'lutaju*e

  • (tupaju na snagu $/sječnja 2&$0■ 1ovi !rodovi ))3I i ())M*

  ■ *ostoje4i !rodovi ())M*

  • ())M* smjerni.e od#ukaM)*C 2$0 +60

  • *rimjena■ razvijen ())M* u u sk#adu sa

  smjerni.ama■ Mora postojati kopija na !rodu■ preg#ed kopija mora postojati

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  4/27

  Struktura SEEMP!a

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  5/27

  Projektni indeks energetskeučinkovitosti -EE.&/

  'pćenito se mo0e reći da je EE.& mjera koja predstavlja količinuemitiranog ugljičnog dioksida -,'1/ prilikom transporta jedne tonetereta 2a jednu nautičku milju3

   'smišljen je kao instrument 2a proračunavanje i usporedbuenergetske učinkovitosti novih brodova od 14563 godine3 7vo8enjeEE.&!a ima 2a cilj poboljšati energetsku učinkovitost brodova pomoćuprojektnih i operativnih mjera koje bi re2ultirale smanjenjem emisija

  čestica nastalih i2 goriva procesom i2garanja3

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  6/27

  Smjernice 2a proracun EE.&

   9reba naglasiti da regulativei2me8u ostaloga i2iskuju povećanjeenergetske učinkovitosti brodovana osnovu re:erentnog EE.&!a u tri:a2e; i to 2a 54< s početkom 145=3;2a 14< s početkom 14143 i 2a 64<s početkom 141=3 godine3Procijenjena vrijednost indeksa uSmjernicama 2a proračunre:erentne linije računa se koristeći>4< ukupne nosivosti broda; kakoslijedi(

  PMEi ? snaga pogonskog-ih/stroja pri >=<

  M,$ -maksimalne trajne snage/ P#E ? snaga pomoćnih strojeva

  [email protected] ! nosivost

  %re: ? re:erentna br2ina

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  7/27

  7sporedba EE.& se smanjuje u :a2ama

  • *rimjenjivo na samo 7 !rodova iste k#ase■ 1ije primjenjivo na !rodove sa diese#-

  e#ektričnom propu#zijom, tur!inom i#ii!ridnom propu#zijom

  • uspored!a ))3Is seredu.ira u "azama

  vrsta

  brodova Rasuti teret

  3anker 

  3anker "a 'rij

  'lina

  kontenjera4i

  $'ci teret

  Pot,la5eni te

  $6$

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  8/27

  EE.& 7tjecaj na di2ajn i konstruk

  • ))3I potiče optimiza.iju u!rodskom dizajnu

  • *o!o#j'ava iskoristivostpropu#zije

  • *ove.ava iskoristivostteretnog prostora■ (manjuje !rzinu■ Osta#o

  • *otre!no je znati "izičkasvojstva energetskigu!itaka

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  9/27

  Smanjuje gubitke u energiji3i'ina 'odjela gubitka energije "a tanker u 678

  Source9 Second #M$ :;: Study+ 2:ubici uo'lati

  !8>:ubici u

  brodskom

  vijku

  &

  8rijeme i va#ovi

  Residua#ni otpor 

    Otpor trupa

  Otpor zraka

  (tvaranje va#ova

  9u!i.i trenje

  Rota.ija

   :;ia#na gi!anja

  (gorivo 'otro4eno@ !

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  10/27

  7re8aji 2a energetsku učinkovitost

  ,ontra!rotaciski propeleri

  ,)9;

  PA,*

  • 9u!i.i umotoru

  • 9u!i.i u!rodskom vijku

  • 9u!i.i uop#ati

  ■ Iskori'tavanje potro'neenergije

  ■ =() premazi■ trup, prama., optimiza.ija

  krme■ >račno podmazivanje■ 3rugo

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  11/27

  7re8aji 2a uštedu energije

  • ?ako iza!rati takav uređaj@

  ?o#ika je učnkovitost takvi uređaja+u mirnim vodama teuvjetima p#ovid!e

  • ?ako pri#agoditi takav uređaj za spe.i"ične potre!eodređenog !roda@■ npr, kako optimizirati interak.iju između !rodskog vijka

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  12/27

  Poboljšanje di2ajna

  • O!#ik op#ate,prama. i krma redizajnirani i optimizirani za 'irispektar gaza i tipa uvjeta mora

  • *o!o#j'ana medoto#ogija dizajna !rodskog vijka !rodski vijakkormi#o interak.ija i operativni pro"i#

  • *o!o#j'ana iskoristivost motora■ ?ontro#a e#ektronikom■ *romjenjiva m#azni.a tur!opua#a■ 3uAi takt■ Bira iskoristivost goriva pri raz#ičitim uvjetima eksp#oata.ije

  • 3vovijčani pogon- 8e.askoristivost pogona/

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  13/27

  &M' procjena energetske učinkovitosti

  • manjen otpor zrakaDvjetra

  • Optimiza.ijom nadgrađa

  •  manjeno nastajanje va#ovao!#ikom krme

  • (manjen otpor trenja■ *remazi za manji otpor

  trenja

  ■ *odmazivanje zrakom• *o!o#j'ana iskoristivost

  !rodskog vijka• ?rmenim kana#ima

  ■ *ost-vrt#oAni sustavi

  ■ (prit krma

  ■ Ei!ridna kri#a

  ■ ?ontra okretni prope#er 

  • (ustav za povrat otpadnetop#ine

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  14/27

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  15/27

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  16/27

  ',&M* j t k či k it ti %)

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  17/27

  ',&M* procjena energetske učinkovitosti 2a %)tankere

  *ro.jena po!o#j'anjaemisije CO

  • otpor 6%

  • propu#zija 6/5%

  • strojevi 7%

  • rad 5%

  • ?oristi se najnoviji premazi za manjiotpor 

  • Optimiziraju se g#avne dimenzije zaduAi Aivotni vijek

   po!o#j'ani dizajn !rodkog vijka *o!o#j'ana propu#zija Iskori'tavanje otpadne top#ine *

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  18/27

  SEEMP

  • #oga ())M* je pruAanje meanizma za po!o#j'avanjee"ikasnosti !roda i rada !rodski jedini.a

  • ())M* moAe !iti dio (M(-a i#i p#ana za'tite oko#i'a i oAe !iti.erti"i.iran po I(O 5&&&$ regu#a.iji

  • svaki ())M* moAe !iti spe.i"ičan za pojedini !rod

  • ())M* je ideo#o'ki vezan za 'iru namjenu energetskeučinkovitosti

  • 8e.i !roj !rodov#asnika koriste4i ())M* .e učiniti raz#iku

  • manjene administrativne Ftego!eF

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  19/27

  $a2voj SEEMP!a• ())M*Grazvoj

  ■ )nergetska revizija pomaAe +!arem da se iz!a.e stare navikeH■ k#jučiti praktičare u razvoju v#asni'tvoH od samog početka■ O#aksava osposo!#javanje

  • (ema poti.aja■ spije p#ana ovisi o vo#ji i entuzijazmu posade da se p#an

  primjeni

  ■ čenje !rodske posade■ Op4enito o p#anu G i kako se primjenjuje■ *ri novim znanjima po primjeni■ *ri imp#ementa.iji■ Očekivanja i poti.aji

  • imp#ementa.ija■  (mjerni.e se primjenjuju od strane tima za energetsku

  učinkovitost■  nadg#edanje i eva#ua.ija !i tre!a#a !iti dostupna svima■

  Revizija tre!a usvojiti konstruktivnu pomo4 za po!o#j'anjepristupa

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  20/27

  &ndikator energetskih per:ormansi-enpi/

  • >a teretne !rodove, IMO preporuča +nije o!avezno indikatorenergetske učinkovitosti■ CO2 emisija po tonskoj mi#ji

  • *otre!ni parametri za )n*IJ aza predstav#ja koristan rad

  J CO2 emisija !azirana na gorivu utro'enom na koristan rad *(8aJ aza predstav#ja mjeru tereta po samoj teAini

  • za :Ea rukovanje sidrom je !roj i teAina sidra i du!ina vode za

  teg#jače je teAina u 3K< i uda#jenost, i s#/

  Pl i j

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  21/27

  Plan primjene• priprema ())M*

  ■ *o#itika uprav#janja i radne odgovornosti■ )nergetska po#azi'ta i pokazate#ji energetske učinkovitostiG .i#jevi

  +ako i ima■ Mjere u'tede energije se imp#ementiraju Gkako i kada , te od koga,

  imp#ementa.ijski period /■ Metode mjerenja, nadg#edanje i vr'enje dokumenta.ije■ Metode samo-eva#ua.ije i po!o#j'anja■ čenje posade na !rodu i kopnu

  • imp#ementa.ija

  • nadg#edanje

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  22/27

  &S' =4445 B SEEMP

  • >a ve4inu , M:R*O= pri#og 6 u svojoj .je#ini je zatjev izpri#oAenog I(O 5&&&$ standarda

  • ())M* je o!avezanod 2&$0 godine

  • ())M* pod I(O5&&&$ je reviziran imorati .e zadovo#jitistroAe uvjete

  &S' =4445 B SEEMP

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  23/27

  &S' =4445 B SEEMP

  • *odručja gdje I(O 5&&&$ .e prisi#iti ())M* drAati iznadminimumaH■

  3okumenta.ija je potre!na za reviziju■ )nergetska učinkovitost revizije na !rodu■ ))3I i#i s#ičan postaje nuAan■ (vaki potro'ač i svaka mjera +kao iz pri#oAenog I(O 5&&&$ .e s

  promatrati■ Mjere i primjene se dokumentiraju za

  da#jnju eva#ua.iju

  • Ovi aspekti se moraju razmatrati kada sesastav#ja ())M* ako !rodov#asnik razmi'#jao I(O 5&&&$ u !#iAoj !udu.nosti

  • 5&&&$ i ())M* tvore zajedni'tvo

  &S' =4445 EnMS

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  24/27

  &S' =4445 EnMS

  Organiza..i#jevima • (ta#no u

  energet• Resursi

  .ii#jevi i • svajan

  staja#i't• Okvir za

  energet• ?upnja

  uređaja• 3okuen

  unutar o• *o#itika

  provjera

  Organiza..i#jevima • (ta#no u

  energet• Resursi

  .ii#jevi i • svajan

  staja#i't• Okvir za

  energet• ?upnja

  uređaja• 3okuen

  unutar o• *o#itika

  provjera

  Source9 #S$ %

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  25/27

  #AS EnMS Model

  •  :( Marine E(L)+)n vodič■  :Auriran da uk#ju.uje nove energetske zatjeve■

  Mode# integriran u sustav uprav#janja za pomorstvo i kopno,uk#jučuju.i sigurnost, zdrav#je, kva#itetu, oko#i',te očivanje energi■ Revizija zase!ne jedini.e■ Imenovanje k#ase

  "S= so:tCare 2a uštedu energije i očivanje

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  26/27

  D1C mre"a na brodu

  CS% Server

  $n 6oard Module

  CS% Energy Mod

  $ffice

  Ploa

  "a'ovjedni

  ka broda

  F'ravljak

  a 'locaflote

  $GS

  Ra"ina

  tanka

  M$S3emisija

  Ploa

  mosta

  #"vje4taji kor'oracije

  (vlasnika brodaEHtra-

  financijski I JSE Re'ort

  #"vje4taji

  uskla5enosti s #SM #SPS #S$ !&Elektronski stvarani

  "a'isi Knjiga ulja

  Pretakanje goriva Knjiga balasta

  "S= so:tCare 2a uštedu energije i očivanjeokoliša

 • 8/17/2019 seemp prezentacija

  27/27

  Dvala na pa0nji