LTE prezentacija

 • Upload
  -

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of LTE prezentacija

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  1/15

  SEMINARSKI RAD

  TEMA: LTE

  Mentor :Student:

  CG, Maj 201/.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  2/15

  Mobilne mree etvrte generacije 4G

  LTE (eng. Long Term Evolution) i SAE (eng.System Archictecture Evolution) zajedno ineevolirani !a"etni #i#tem (eng. EvolvedPacket System$ EPS)$ na#tao nadogradnjom%MTS-a$ "oji !red#tavlja etvrt generacij!o"retni& mrea i !ot!no#ti #e temelji na!roto"ol '.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  3/15

  Evolcija mobilni& mrea

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  4/15

  LTE iljevi

  *eljene !er+orman#e LTE #i#tema de,ni#ane # relativno!rema -SA (verzija ) #i#tem.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  5/15

  /#novne "ara"teri#ti"e LTE #tandarda

  0e1ina +re"vencij#"i& o!#ega za LTE #de,ni#ani 2G #!eci,"aciji 2.33.

  /!#eg od 56 do 78 M-z$ je izzetno!ogodan za !o"rivanje rralnim i #labona#eljenim !odrjima$

  /!#eg od 8. G-z !redvi9en za !o"rivanje

  rbani& !odrja.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  6/15

  ri#t!ne:eme

  !lin" OFDMA

  downlink SC-FDMA

  ;irina "anala 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 MHz

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  7/15

  LTE #i#tem#"i za&tjevi

  2G je razvio LTE #tandard "ao rezltat #lede1i&za&tjeva za #i#tem?

  jedno#tavnija i je+tinija #tr"tra mree$ jezgrenamrea izgra9ena na ' !roto"ol$

  ni#"e vrijedno#ti "a:njenja (latenc@) za "ori#ni"a ( 3m#) i na "ontrolnom #loj (366 m#)$

  novi radij#"i inter+ej# i modlacij#"i !o#t!ci za!o#tizanje brzine !reno#a !odata"a od 3 MbitB#$

  mog1no#t !ametne !otrebe ra#!oloivog #!e"tra ivi:e#tr"i& no#itelja (eng. carrier aggregation)$ !rimjena M'M/ te&nologije "od #vi& !rimo!redajni&

  re9aja.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  8/15

  arametar Ca&tevi

  0r:na brzina !reno#a 100 M(it) na D*

  50 M(it) na +*

  ro!#ni o!#eg na >L 20 MHz

  ro!#ni o!#eg na %L 20 MHz

  Mobilno#t 1.2520 MHz

  S"alabilan !ro!#ni o!#eg 015 k-) /oti-alno za oa o"

  15120 k-) /iok ror-anza"arantoan

  120135 k-) /(z rkidana z

  o"riveno#t 6adi! li do 5 k-

  Da:njenje 5 - za korini8k! raan na 9% lo!,dno-rno ka:nn od 100 - !

  kontrolno rani iz o8tno" ! aktinotan

  roj a"tivni& "ori#ni"a !o 1eliji ;a-an 200 ! 5 MHz o"!

  ;a-an 400 ! o"! - od 5 MHz

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  9/15

  Favedeni za&tjevi # i#!njeni z !omo1 nove$

  !ojedno#tavljene ar&ite"tre radij#"e i jezgrenemree$ "oja #adri #amo dva glavna elementa?

  3.razvijeni vor eFode i

  8.jedinic za !ravljenje mobilno:1 MMEBG $ do"

  # #vi inter+ej#i temeljeni na ' !roto"ol. Dontroler radij#"e mree

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  10/15

  Mrea za#novana na LTE=

  Stvarna mrea za#novana na LTE te&nologiji ini evolirani!a"etni #i#tem ES. /n #e #a#toji od?

  Evolirane !a"etne jezgrene mree (E engl. EvolvedPacket Core) i

  Evolirane %MTS zemalj#"e radij#"e !ri#t!ne mree (E-

  %T

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  11/15

  /#novne "ara"teri#ti"e o!reme

  %ntar i#tog #and"a #e nalaze radij#"e jedinice (eng. % igital unit!"na!ajanje$tran#!ortna o!rema$ "limatizacija i baterije #laj #!olja:njegrje:enja.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  12/15

  o"riveno#t 4G mreom rnoj Gori

  Telenor = Ca #ada !o"riveno#t 4G mreom imaj 3gradova? odgorica$ Fi":i1$ etinje$ ar$ dva$ Tivat$-erceg Fovi$ Dotor$ erane$ ljevlja.

  Trentno 4G #ignalom mree Tele"om !o"riveno je"!no 27I &iljada #tanovni"a (8 od#to)$ do" je 3.#e!tembra 834. god !o"riveno#t bila 82 &iljada#tanovni"a (27 !rocenata).

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  13/15

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  14/15

  Ca"lja"

  Mobilni tele+oni # !retvoreni mo1ne !reno#neranare "ojima je razmjena !odata"a !o#tala!rimarna +n"cija$ a mobilni o!erateri #vje#ni da #e

  #ve vi:e !reno#e !odaci odno# na razgovore$ dizajn#voji& tele"omni"acioni& #i#tema !rilago9avaj tome.o#ebna !anja !o#ve1je #e #lgama "oje za #voje+n"cioni#anje za&tijevaj izzetno veli"e brzine!reno#a !odata"a "ao :to # video i voice-over-%P#lge ili razliiti inera"tivni internet #adraji.

 • 7/26/2019 LTE prezentacija

  15/15

  -vala na !anjiJ