Sume_ Prezentacija

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  1/22

  Шумеприродне животне заједнице

  Природа и друштво

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  2/22

  Шуме – природне животнезаједнице

  Шуме су природна станишта у којима живиразноврстан биљни и животињски свет. Пореддрвећа налазе се још жбунасте и зељасте биљке.

  Које шуме ће се развити зависи од рељефанадморске висине земљишта воде и топлоте.

  Шуме мо!у бити"листопадне – листопаднодрвеће 

  #етинираске – #етинарскодрвеће

  мешовите – листопадно и#етинарско

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  3/22

  $истопадне шуме % листопадним шумама расте" &раст буква топола јасен

  $истопадна шума у јесен

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  4/22

  $истопадне шуме

  $ист и плод &раста

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  5/22

  'етинарске – зимзелене шуме % #етинарским шумама расте" јела бор смре#а оморика

  'етинарска шума зими

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  6/22

  Пан#ићева оморика

  'етинарске ( зимзелене шуме

  Пан#ићева оморика

   )осиф Пан#ић је био лекар и професорна *исокој школи у +ео!раду.

  Проу#авао је биљке ,рбије и на -ариоткрио биљку за коју се мислило да јеизумрла. анас она носи ње!ово име.

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  7/22

  ,мена !одишњи& доба /у листопадним шумама0

  ПРОЛЕЋЕ

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  8/22

  ,мена !одишњи& доба /у листопадним шумама0

  ЛЕТО

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  9/22

  ,мена !одишњи& доба /у листопадним шумама0

   ЈЕСЕН

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  10/22

  ЗИМА

  ,мена !одишњи& доба /у листопадним шумама0

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  11/22

  +иљни свет шума

  1сим дрвенасти& биљака у шуми растузељасте и жбунасте биљке.

  ремовац*исибабе

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  12/22

  +иљни свет шума

   2ур3евак 4уби#ица

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  13/22

  +иљни свет шума

  Ш%5,К6 )6716 8*46 -9:Ш;6

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  14/22

  ПапратКозлац

  +иљни свет шума

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  15/22

  +иљни свет шума

  5а&овине 7љиве

  7љиве помажу у!инулим биљкама и животињамада се лакше раз!раде. -ако шумско земљиште

  постаје још плодније.

  5а&овине се мо!у наћи на кори дрвећа.

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  16/22

  =ивотињски свет шума

  Крошње дрвећа су станиште мно!им птицама.% њима оне праве !незда и #увају младунце.

  Птица К1, 7нездо у крошњидрвета

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  17/22

  =ивотињски свет свет шума

  % шумама још живе" славуј детлић сова суп...

  ,1*6 +:$17$6*8 ,%П

  :-$8>,$6*%)

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  18/22

  =ивотињски свет свет шума

  *еверица ?:@

  Шуме су природна станишта мно!и& дивљи&животиња.

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  19/22

  =ивотињски свет свет шума

  $исица *ук

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  20/22

  =ивотињски свет свет шума

  59К85:*:

   ):$:<

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  21/22

  Шуме – природне животнезаједнице

  +иљке и животиње у шуми су повезане ине мо!у опстати једне без дру!и&.

   )едан ланац ис&ране у шуми

  +иљке ?ец $исица

  +иљке +иљојед 5есојед

 • 8/18/2019 Sume_ Prezentacija

  22/22

  'увајмо шумеA

  Због чега је значајно чувати шуме?

  Шуме су животна станишта мно!и& биљака иживотиња.

  'увањем шума #увамо и природни ланац

  ис&ране.

  Шуме про#ишћавају вазду& који удишу животињеали и људи.

  ,е#а шумаПожари Падање кисели&