Prezentacija o

Embed Size (px)

Text of Prezentacija o

World Wide Web

3.5.2012.

World Wide WebWorld Wide WebURL http: ftp: file: news: gopher: mail to:

HTTP

Tipovi poruka

Formati poruka

HTML

Tekstualne Naredbe

Liste

Boje i pozadine

Slike

Tabele

CGI skripte

Okviri

Eksterni HTML Audio i video na Web stranama Java i JavaScript

Wireless Web

Wap 2.0

World Wide Web

3.5.2012.

O WWW-uWorld Wide Web je najnoviji informacioni servis na Internetu ,,World Wide - svetska mrea raunara ,,Web - elektronska prezentacija

World Wide Web

3.5.2012.

URL (Uniform Ressource Locator)Poto se na jednom Web serveru nalazi mnogo Web stranica potrebno je da se svakoj stranici dodeli jedinstveno ime. To ime naziva se URL. Jedinstvena adresa svake web stranice:[protokol]://[adresa web servera]:[port]//[direktorijum]/[ime fajla]

World Wide Web

3.5.2012.

Internet adresaPredstavlja identifikator raunara na Internet mrei, IP adresa se sastoji iz dva dela:

prvi deo identifikuje mreu, drugi deo identifikuje raunar u mrei.

Formiranje imena domena podlee odreenim pravilima i mora biti jedinstveno U okviru punog imena jednog domena, razlikuje se domen najvieg nivoa i poddomen.

World Wide Web

3.5.2012.

Internet adresaImena domena i njihov znaaj:

Edu - obrazovne institucije Org - neprofitabilne organizacije Mil - vojni domeni Com - komercijalne organizacije Net - mrene organizacije Gov - vladine ustanove i agencije

World Wide Web

3.5.2012.

GopherGopher je elektronska oglasna tabla koja sadri informacije (tekst ili slike) hijerarhijski poreane Struktura je slina organizaciji datoteka na disku

World Wide Web

3.5.2012.

FTP (File Transfer Protocol)Jedini metod prenosa velikih fajlova pre World Wide Web-a Omoguava pristup nekom kompjuteru na Internetu Nije tako jednostavan kao korienje WWW-a

World Wide Web

3.5.2012.

Newsgroups (Diskusione grupe)Omoguuje javnu diskusiju o najrazliitijim pitanjima Moete se prikljuiti praenju diskusije o nekom pitanju od muzike, filmova, do kompjutera Moete pokrenuti sopstvenu diskusionu grupu

World Wide Web

3.5.2012.

HTTP (HyperText Transfer Protocol)Komunikacija izmeu Web pretraivaa i Web servera se odvija pomou HTTP protokola Server konstantno oslukuje zahteve na odreenom mrenom komunikacijskom portu ekajui da se klijent povee i poalje svoj zahtev

World Wide Web

3.5.2012.

HTML (HyperText Markup Language)Svaka web stranica je potpuno ili delimino oznaena HTML jezikom HTML je jezik koji se sastoji od znakova (tags) koji daju uputstva za prikazivanje odreenih elemenata u Web pretraivau Izvorne datoteke sa dokumentom opisanim u HTML-u imaju obino ekstenziju html ili .htm, a nalaze se u odreenom direktorijumu servera vezanog na InternetWorld Wide Web 3.5.2012.

HipertextSkup stranica, u obliku datoteka, meusobno povezanih vezama koje su umetnute u stranice Veze se obino vide kao hiper-veze na koje se moe kliknuti ita se pratei hiper-veze u tekstu

World Wide Web

3.5.2012.

Osnovni pojmoviObeleavanje se vri pomou etiketa (engl. tag) Etikete se mogu razvrstati:

proste etikete ili markeri, sloene etikete ili ograivai i atributi.

World Wide Web

3.5.2012.

ListeListe su navoenje i popisivanje onih delova teksta, koji se ne mogu svesti na prethodno opisane elemente logike strukture Razlikuju se dve vrste lista:

opisne i obine.

World Wide Web

3.5.2012.

SlikeSlike u digitalizovanom obliku, sauvane u nekoj datoteci, esto su sastavni deo teksta Najee se koriste formati JPEG i GIF

World Wide Web

3.5.2012.

Okviri (frames)Omoguavaju da se formira dokument koji e se sastojati od adresa bar dva razliita dokumenta Navigator objanjava okvire kao podelu tekueg prozora na vie nezavisnih podprozora Osnovna etiketa je sloena etiketa

World Wide Web

3.5.2012.

CGI (Common Gateway Inteface)Najrasprostranjenija metoda za dinamiko kreiranje web stranica je CGI Za pisanje CGI-ja se moze koristiti bilo koji programski jezik

World Wide Web

3.5.2012.

Eksterni HTMLProtokol za komunikaciju izmeu servera i klijenta Slui za pretraivanje audio i video stranica i sluanja i gledanja te straninice

World Wide Web

3.5.2012.

JAVARelativno nov programski jezik Prvenstveno napravljen za potrebe interneta od strane SUN korporacije U njoj se moe napraviti sve to vam ikada zatreba za jednu web stranicu

World Wide Web

3.5.2012.

JavaScriptNovi skript jezik za korienje u programiranju WWW prezentacija Moe da se izvrava samo u okviru WWW itaa i nigde drugde

World Wide Web

3.5.2012.

WAP (Wireless Application Protocol)Slui da na displeju mobilnog telefona prikae Internet-sadraje Prvi protokol bio je poznat kao WAP 1.1 (mala brzina prenosa podataka i Web stranice koje nisu mogli da deifruju svi mobilni telefoni) 2002. god. izala je poboljana verzija WAP 2.0 koja je omogucila prenos od 2 Mbit/sWorld Wide Web 3.5.2012.