Click here to load reader

DIS Mapbook

 • View
  274

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MAPBOOK2

Text of DIS Mapbook

 • DEVELOPMENT INFORMATION SERVICES

  2014 EDITION

  VVEELLDDDDDDDEEEEEVVVVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLDDEEEEEEVVVVVVV LLOOPPMENMMENNLLOOPPMM VICESON SSSEEEERRRRVVNT INFFOORRMMMMMMMAAAAAATTTTTTTTTTIONNTT IINNFF VICES ON SERVATTTIO

  014 EDITIOONN22222

 • Content

  UguUmkhanyakudeUmzinyathiUmgungundlovuUThukelaUmzinyathiAmajubaZululandUThunguluILembeHarry Gwala

  CONTENTPAGE

 • DevelopmentInformationServicesMapbook

  Ugu District Municipality (DC21)

  VulamehloUmdoniUmzumbeUmuziwabantuEzinqoleniHibiscus Coast

 • UguDistrict

  Ugu District Municipality incorporates some of the best examples of unspoiled

  sub-tropical bushland and forest in KwaZulu-Natal, as well as cultivated

  land and small rural villages, contrasted by bustling urban centres and major

  industrial complexes. Boasting a coast-line of 112 kilometres, Ugu is a favour-ite tourist destination, and includes the well established coastal towns of Port Shepstone, Pennington, Margate and Scottburgh. The modern N2 highway runs through Ugu parallel to the sea,

  passing Port Shepstone, the seat of the District Municipality and the main com-

  mercial centre.

  The availability of housing, education, health and recreational facilities all

  contribute to an advantageous lifestyle. Amenities include internationally ac-claimed golf courses, cinemas, social services and large shopping malls such as the 28 000m2 Shelly Beach Mall and the new South Coast Mall. Electricity is available throughout the district via

  Eskoms national grid and the high level of rainfall ensures that there is an abun-

  dance of water.

  UGU

 • Page 1

  Vulamehlo Local Municipality (KZN211)

  PPage 1

  DevelopmentInformationServicesMapbook

  IA SAPS

  Community Halls

  I2 Rail Stations

  Railway Lines

  !. Ex TLCs

  !. Main Towns

  !( Small Towns

  ! Townships

  ! Settlements

  ! Tourism

  National Route

  Provincial Roads

  Water Bodies

  Major RiversMinorRivers

  Local Municipality Boundaries

  District Municipalities Boundaries

  Traditional Communities

  Legend_^ Municipal Office

  $ NationalRouteLabel

 • Page 2

  Umdoni Local Municipality (KZN212)

  PPage 2

  DevelopmentInformationServicesMapbook

  IA SAPS

  I2

  Railway Lines

  !.

  !( Small Towns

  ! Tourism

  National Route

  Provincial Roads

  Water Bodies

  Major Rivers

  MinorRivers

  Local Municipality Boundaries

  District Municipalities Boundaries

  Traditional Communities

  Legend_^ Municipal Office

  $ National Route Label

  Rail Stations

  !. Ex TLCsMain Towns

  Post OfficesSports Facilities

 • Page 3

  Umzumbe Local Municipality (KZN213)

  PPage 33

  DevelopmentInformationServicesMapbook

  DDDMM

  UUUUUmmmdddddooonniiiKKKKZZZZZZNNNNN22211111222222

  UUUUUUUbbbbbbuuuhhhlleebbbeeezzzzzwwwweeeKKKKZZZZZZNNNNN4444433333344444

  UUUUmmmmzzzziimmmkkkkkkhhhhhuuuullluuuKKKKKZZZZZZZNNNNN444433335555

  UUUUUUmmmmuuuzzziiiwwwwwaaabbbbaaannntttuuuuKKKKKKKZZZZZZNNN2222221111144444444

  VVVVVVVVVVVuullaaammmeeeeeehhhhhhlooooKKKKKKZZZZZZZNNNNN22221111111111

  EEEEzzziinnnnqqqqqooooooolleeeennniiiKKKKKKZZZZZZZNNNNN2222211115555

  HHHHHHiiibbbbbiiissssccccccKKKKKKKZZZZZZ

  SSSSiiisssoooonnnnnkkkkeeeeDDDMMMMMM

  BBBrrrraaaeeemmmaaarrNNkkkwwwiiffaa

  IInnnvveeeruuuuggggiiee

  SSSSSSSiiiimmmmmmmmuuuuummmmmaaaaa

  MMMMMMMMzzzzzzzziiiiiiiimmmmmmmmkkkkkkkkuuuuuuuukkkkkkkk llllluuuuuuuu

  IIlaaannnggggggaaaaTTTTTT..TTTT AAAAAAAA

  iiizzzzzwwwweeeehhhhhhhllaaaaannnnggggggaaannnaaaanniiiTTTTTT..TTTT AAAA

  SSSSSSSiiizzzzzwwwwwweeeeehhhlaaaannggggggaaaannnnnaaannnnniiTTTTTTTT.TT AAAAAA

  IkkhhwwwweeziLLookkuusaa

  TTTT.TT AAAA

  SSSShhhiyyaabbbbaannnnyyyyyeeTTTTTT.TT AAAAA

  DDDDDDlllaaaammmminnnniii///////VVVVVVVV///// uuuuusssssaaaatttttthhhhhhiinnnaaaMMMMMaaaaazzzzzuuuulluuuuuu

  TTTTTT..TTTT AAAAAA

  NNNNNyyyyyyaavvvviinniiTTTT..TTTT AAAA

  NNNNNNNyyyyyaaavvvvvinnniiTTTTT.TT AAAAAAAA

  NNNNNyyyyyyaaavvvviinnniiTTTTTTTT.TT AAAAAA

  NNNNNNNNyyyyyyaaaavvvvviiinniiiTTTT.TT AAAA

  NNNNNNyyyyaaaavvvvviiinnnniiiTTTT..TTTT AAAAAAAA

  NNNNNNyyyyaaavvviinnniiTTTT..TTTT AAAA

  QQQQoollooooqqqqooooolllooooooTTTTTTT.TT AAAAAA

  BBBBBhheeekkkkkkaannnnniiTTTTTT..TTTTTT AAAA

  NNNNdddeeeeelluuTTTTTTTT.TT AAAA

  NNNNNhhhhhllaaannnnngggggwwwwwwiiinnniiTTTTTTTTTTT.TT AAAAAAAAAAAAAAA

  NNNNNNNhhhhlllaaannnnnnggggggwwwwinnnnniiTTTT..TTT AAAA

  DDDDllaammmmmmmiiinnnii/////KKKKKKwwwwaffffooooddddddooooooTT.TT AAAA

  MMMMMMMaaabbbbhhhhhheeeeeeelleeeennnniiiTTTTT.TT AAAAAA

  DDDuuummmmmaa//////TTTTTThhhhhhooooookkkkkkkoooooozzzzzzzaaaaannnnnniiii//////MMMMaadddduuuummmmiisssaaaaTTTTTT..TT AAAAAA

  HHHHHHHHllloooonnnnnnggggggwwwwwaaaTTTTT.TT AAAAAAAA

  MMMMMbbbbbboooooootttthhhhhoooo//////MMMMMMMaaaammmmmmbbbbbooootttttthhhhhooooTTTTTT...TTTTT AAAAAASSSSSSSShhhhhhwwwwaawwwwwwuuuuuu///////JJJJJJaaabbbbbuuuullaaaannii

  BBBBBBeeesshhwwwwwwaayyyyooooTT.TT AAAA

  MMMMMMaaaddddddlllaaallaaaaaTTTTT..TT AAAAAA

  LLLLuuuuuusssshhhhaabbbbaaaTTTTTTTT..TTTT AAAAAAA

  LLLLuusssssshhhhhhabbbbbaaTTTTT.TT AAAA

  LLLLuuuuusssssssshhhhhhaabbbbbaaaTTTTTT.TT AAAA

  NNNNNNyyyyyyuuuusswwwwwaa/////QQQQQQiinnnnniissssseeeeeellaaaaannnniiMMMMMMaaannyyyyyyuuuuussssswwwwwwaaaaa

  TTTTTTT.TT AAAAAAAA

  NNNNNNyyyyuussswwwwwaaa//////QQQQQQiiinnnniiisssseeeeeelaanniMMMMaaannyyyyyyuussswwwwwaaaa

  TTTTT.TT AAAAA

  CCCCCCCCeeeeellleeeeeTTTTTT.TT AAAAAA

  CCCCCCeeeeelleeeeTTTTTT.TT AAAAAAA

  QQQQQQQQwwwwwaaabbbbeeeeeeee((((((PPPP)))))))TTTTTTTT..TT AAAAAA

  QQQQQQwwaaabbbbeee ((((((PPPPPP))))))TTTT..TTT AAAAAA

  QQQQQQwwwwwaaaaabbbbbeee(((((NNNNNN)))))TTT.TT AAAAAAA

  TTTTTT..TTTT AAAAAAA

  TTTT.TT AAAAAA

  PPPP00000777755

  PPPP0000555544440000

  PPPP00000000006666668888

  PPPP00003333444455555

  PPPP0000222266662222

  PPPP00001111 9999

  7777

  PPPP00000000 77773333

  PPPPPPPP0000000000000000000000044444444444

  PPPP00000022222222

  PPPP00002222555544PPPP 000000006666

  888

  PPPP000000007777555

  PPPP0000555566660000

  PPPP000000000003333

  PPP0000222255554444

  KKKKKKKwwwwwwaaaaaww BBBBBBhhhhhhhhiiiiiddddddlllllllaaaaaa

  UUUUUUUmmmmmmggggggggoooooooddddiiiiidddd

  OOOOrrrrriiiiirrrrrr bbbbbiiii iiiiFFFFFllllFFFFF aaaaattttttsssssstttt

  SSSSSSSStttttt FFFFFFFaaaaaiiiiiittthhhhhhhtttttt '''ssss

  UUUUUUmmmmmmzzzzzzzuuuuuuuummmmmmmbbbbbbbbeeeeee

  EEEEEEEEllllllEEEEEEE yyyyyylllll ssssssyyyy iiiiuuuuuummmmm

  MMMMMMMMeeeeeeMMMMM hhhhhllllllooooooommmmmmmmnnnnnnnnyyyyyyyyaaaaaayyyyyy mmmmmmaaaaaaa

  KKKKKKKwwwwwwaaaaaww MMMMMMMMaaaaaaMMMM nnnnqqqqqgggguuuuuzzzzzuuuuukkkkkkaaaaaa

  NNNNNNNNhhhhhlllllaaaaannnnnggggggggwwwwwwwwiiiiiiinnnniiiiiii ii

  MMMMMMMMaaaaMMMMM pppppppuuuuuunnnnnnggggggggwwwwwwaaaaannnnneeee

  FFFFFFFFrrrrrFFFFFFFFF aaaaarrrr nnnnnkkkkkkllllkkkkkk aaaaaannnnnddddddd

  UUUUmmmmmmmggggggaaaaaiii

  EEEzzzzzzEEEE iiitttttteeennnnnnddddddeeeennnniiiii

  HHHHlloooookkkkkkoozzzzzziiii

  NNNNyyyyNNN aaaayyy vvvvviiiivvvv nniii ii

  MMMMMMzzzzzzaaaaaaallllaaaaaa

  nnnnnnyyyyyyyoooooonnnnnn

  iiiii

  KKKKwwwwaaaaaMMMMMMaaaa

  ttttaaaaaakkkkkkkkaaaaaannnnnnaaaa

  MMMMMMM

  MMMMMM

  zzzzz uuuuuummmmmmbbbbeeeeee

  MMMMMMMMMMMMM

  GGGGGGaaaagggg

  aaaammmm

  eeelllaaaa

  KKKKKKKKKKKKKwwwwwwwwwwaaaaaawww---NNNNNN

  ttttaammmmmmbb aaammmm

  aaaa

  HHHHlaaaa

  nnnnggggaaaann

  kkkkuuuulluuuu

  MMMMMMMMMMMMMMMMMvvvvvvvvvvvvvvoooooo

  llllllloooooooozzzzz

  iiiii

  SSSSSShhhhiiiimmmmmmmmaaaaaa

  nnnnnneeeennnniiiiii

  XXXXXXXXooooobbhhhhh

  oooooo

  BBBBBBBBBiiiiiissssssssssssiiiii

  iii

  iiiiiiNNNNNtttttt sssshhhaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbmmmm iiiiilllllliiiii

  SSSSSSeeeeeezzzzzzeeeeeezzzzzz llllllll aaaaaa

  SSSSSiirrrr ooooyyyyyyeeee

  SSSSSSSSiiiinnnnnnyyyyaaaaaazzzzzziiii

  kkkkkkaaaaaa----MMMMMMMMaaaaaaMM ggggggwwwwww aaaaaa

  zzzzzaa aaa

  KKKKKKwwwwwwww

  aaaaaattttttttaaatteee

  MMMMMMbbbbbbeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnngggggaa

  MMMMMMMMMMzziiiinnnnttttttttttoooo

  MMMMMMtttteeee

  ttaaccaallaaa

  MMMMMMMMhhhhhhlllllwwww

  aaaaaa

  w

  ssssssiiiimmmmmmbbbbbbbeeee

  MMMMMMzzzzzziiiimmmmmmmmmmmmmmmmm

  hhhhhhlllllllaaaaaa nnnnnn

  ggggggggaaaaa

  MMMMMMnnnnnnnaaaaaammmmbbbbbbiiiittttiiii

  MMMMMMttttteeeennnnnnee ttttwwwweeeewww nnnnnniiiii

  MMMMMMggggooooddddiii

  NNNNNNssssiiiimmmmbbbb

  aaaaaa

  KKKKKKuuuuuuuuKK zzzzzzzzzzzzzzzzuueeeeeee

  WWWWWhhhhhhhh

  iiiitttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee NNNNkkkkkkwwwwwwwkkkk

  iiiiffffaaaa

  NNNNNNkkkkooooonnnnnnyyyyaaaaaayyyy nnnnnn eeeeee

  KKKKKKwwwwwaaaa----MMMMMMMMaaaaaalllllluuuukkkkkkkaaaa

  uuMMMMMMMMhhhhhhllllllwwwwwwaaaaaazzzzzzziiiiii

  nnnniiii

  TTTTTTuuuunnnnnnggggwwwwwaaaa

  FFFFaaaafffaaffff

  MMMMhhhllllaaaaaabbbbbbaaaaaaaatttttttsssssssshhhh aaaaaannnnee

  QQQQQQQQuuuuuu hhhhhhaaaaa

  CCCCoooommmmmmmuunnnniiittyyyyHHHHaaaaallllllll

  KKKKwwwaaacceeellllleeeHHHHaallllll

  SSShhheeeeppwwwaalkkkkHHHHaaallllll

  KKKwwwaaahhhlloooonnnggggwwwwaaaaaalllll

  KKKKhhannnyyyiilleeHHHaaalllll

  CCCooommmmmmmmuuuunnniiittttyyyyHHHaaall

  NNNhhlaaannnngggwwwiinnniii CCCCHHHHHaaaalllllllll

  CCoommmmmuunniitttyyyyHHHaallll

  FFrraaannnnkkkllaannndddHHHHaaallll

  CCCCoooommmmmmmuuuunniiittyyyHHHaaaallllll

  DDDuuunnussaaaHHaaalll

  EEkkuuubbbuuu

Search related