Manifestasi Kulit Hiv cici

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  1/50

  REFERAT

  Penyakit Kulit padaHIV-AIDS

  Retno Suci Fadhillah (200!"00#0$

  Pe%&i%&in'

  d)* Ri+,a Hae)ani Sp*KK

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  2/50

  DEFI/ISI

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  3/50

  EPIDEI113I

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  4/50

  ETI113I

  HIV 4i)u5 R/A &e)&entuk 56e)i5 yan'te)%a5uk )et)o4i)u5 da)i 6a%ilienti4i)u5*

  Dua tipe HIV HIV dan HIV 2*

  yan' palin' 5e)in' te)7adiadalah HIV

  ETI113I

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  5/50

  St)uktu) HIV

  STR8KT8RHIV

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  6/50

  Siklu5 hidup di&a'i %en7adi2 6a5e

  Fa5e Pe)ta%a

  Di%ulai da)i %elekatnya HIV pada 5el ho5t%elalui inte)ak5i anta)a %olekul 'p20

  den'an %olekul 9D: dan )e5epto) ke%okin(9;9R: dan 99R

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  7/50

  Fa5e Kedua

  T)an5k)ip D/A HIV yan' telah te)inte')a5i%en7adi R/A 'eno% HIV dan %R/A ke%udian

  dit)an5po)t kedala% 5itopla5%a untukdit)an5la5i %en7adi p)otein 4i)u5 den'an&antuan en+i% p)otea5e* 3eno% R/A danp)otein yan' te)&entuk di )akit pada

  pe)%ukaan %e%&)ane 5el ho5t* Te)7adilahpa)tikel HIV %elalui p)o5e5 &uddin' den'an%e%&)ane 5el ho5t 5e&a'ai &a'ian lipid5a%pul HIV*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  8/50

  Vi)u5 yan' &elu% %atan' %elepa5kandi)i da)i 5el yan' te)in6ek5i* Setelah%elepa5kan di)i 4i)u5 &a)u %en7adi

  %atan' den'an te)poton'nya &ahan&aku oleh en+i%proteasedan ke%udiandi)akit %en7adi 4i)u5 yan' 5iap &eke)7a

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  9/50

  Sel 9D: adalah 7eni5 5el da)ah putih atau li%6o5it*Sel yan' %e)upakan ta)'et uta%a HIV adalah 5elyan' %e%punyai )e5epto) 9D: yaitu li%6o5it9D:= (5el T helpe) atau Th$ dan %ono5it>%ak)o6a'*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  10/50

  9a)a penula)an9ARA PE/8ARA/

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  11/50

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  12/50

  Pe)7alanan penyakit hi4

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  13/50

  Pe)ke%&an'an Klini5

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  14/50

  ani6e5ta5i klinik

  Manifestasitumor

  Manifestasioportunistik

  Manifestasineurologis

  Sa)ko%a kapo5i 9andidia5i5 o)al En5e6aliti5

  i%6o%a 'ana5 ani6e5ta5i pa)u-pa)u(pneu%oniapneu%ocytic59V%yco&acte)iu%tu&e)culo5i5%yco&acte)iu%

  a4iliu%$

  enin'iti5

  ani6e5ta5i'a5t)ointe5tinal ( ?na65u %akan dia)ek)oni5 ? &e)at

  &adan$

  De%en5ia

  A/IFESTASI KI/IS

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  15/50

  Stadiu% &eda5a)kan @H1

  Stadium I:in6ek5i HIV a5i%to%atik dan tidakdikate'o)ikan 5e&a'ai AIDS

  Stadium II:te)%a5uk %ani6e5ta5i %e%&)an%uko5a kecil dan )adan' 5alu)an pe)na6a5an

  ata5 yan' &e)ulan' Stadium III:te)%a5uk dia)e k)onik yan' tidak

  dapat di7ela5kan 5ela%a le&ih da)i 5e&ulanin6ek5i &akte)i pa)ah dan tu&e)kulo5i5*

  Stadium IV:te)%a5uk tok5opla5%o5i5 otakkandidia5i5 e5o6a'u5 t)akea &)onku5 ataupa)u-pa)u dan 5a)ko%a kapo5i* Se%uapenyakit ini adalah indikato) AIDS*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  16/50

  3AARA/ KI/IS

  Stadiu% I Akut K3 %e%&e5a) i%6adenopati

  'ene)ali5ata yan'pe)5i5ten

  Stadiu% II Pe)5i5ten

  hepato5pleno%e'ali tanpa5e&a& yan' 7ela5

  E)up5i p)u)itu5 papula) An'ula) cheiliti5

  E)ite%a pada 'a)i5 'in''i4a ollu5cu% contan'io5u% Pe%&e5a)an kelen7a) pa)oti5

  tanpa ada 5e&a& yan' 7ela5 He)pe5 +o5te)

  In6ek5i 5alu)an pe)napa5anata5 yan' k)oni5 Penu)unan &e)at &adan 3an''uan kulit

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  17/50

  3AARA/ KI/IS

  Stadiu% III e)at &adan %enu)un (BC 0

  $ Dia)e k)onik B &ulan di5e&a&kan

  oleh in6ek5i pato'en &akte)i 5epe)ti5pe5ie5 Salmonella dan Shigella*

  Fe4e) tidak te)dia'no5i5>tidak

  hilan' B &ulan* 1)al candidia5i5 pe)5i5ten* in6ek5i opo)tuni5tik pa)u lainnya* Ane%ia Vul4a 4a'ina candidia5i5 k)oni5

  (BC " &ulan$ tidak )e5pon5i4e

  pada pen'o&atan* T pa)u* Pneu%onia &acte)ial yan' ka%&uh*

  Stadiu% IV

  alnut)i5i yan' tidak %e%&aikden'an te)api 5tanda)* In6ek5i &akte)i Pneu%ocyti5 c)anii pneu%onia

  (P99$

  9andidia5i5 o6 oe5opha'u5t)akea lun'5 &)onchu5* 3an''uan kulit --B kha5

  &)untu5-&)untu5 hita%* eukoplakia hai)y --B putih-putih

  dipin''i) lidah

  T et)a pa)u Toopla5%o5i5 HIV encephalopaty D)u' )eaction

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  18/50

  DIA3/1SIS HIV AIDS

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  19/50

  FAKT1R RISIK1 Pen7a7a 5ek5 laki-laki atau pe)e%puan Pen''una nap+a 5untik

  Ho%o5ek5ual atau le5&ian e)hu&un'an 5ek5 tanpa pelindun' Pe)nah atau 5edan' %ende)ita

  penyakiut in6ek5i %enula) 5ek5ual Pe)nah %endapat t)an6u5i da)ah atau

  )e5ipient p)oduk da)ah Suntik tato tindik den'an

  %en''unakan alat non 5te)il

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  20/50

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  21/50

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  22/50

  PEERIKSAA/ A1RAT1RI8

  Detek5i 4i)u5

  * %en''unakan P9R untuk %endetek5i4i)al load

  2* hitun' 7u%lah li%6o5itTe5 hitun' 7u%lah 9D : 200

  Te5 anti&odi HIV

  * EISA2* Te5 konG)%a5i den'an %en''unakane5te)n lot

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  23/50

  Penatalak5anaan

  5eca)a u%u% penatalak5anaan 1DHAte)&a'i %en7adi

  Pen'o&atan untuk %enekan )eplika5i

  4i)u5 HIV den'an o&at anti)et)o4i)al(ARV$*

  Pen'o&atan untuk %en'ata5i &e)&a'aipenyakit in6ek5i opo)tuni5tik dan kanke)

  yan' %enye)tai in6ek5i HIV>AIDS*

  Pen'o&atan 5upo)ti6

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  24/50

  PR13/1SIS

  o)talita5 pa5ien AIDS %endekati 00 tetapi den'an adanya pen'o&atan ARV

  &e)%an6aat %enu)unkan %o)&idita5 %o)talita5 dini aki&at in6ek5i opo)tuni5tik.

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  25/50

  ani6e5ta5i penyakit kulitpada pende)ita HIV-AIDS

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  26/50

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  27/50

  De)%atoGto5i5

  In5iden de)%atoGto5i5 pada pa5ien HIV-po5iti6pa5ien %i)ip den'an indi4idu i%unoko%peten*/a%un tin'kat kepa)ahan dan 4a)ia&ilita5nya&ia5anya %enin'kat dala% in6ek5i HIV* yan'

  palin' pato'en de)%atophytic u%u% te)lihatpada pa5ien ini Tinea )u&)u% dan Tinea%enta')ophyte5 7u'a palin' 5e)in' dite%ui padao)an' yan' tidak te)in6ek5i den'an HIV*

  te)api palin' e6ekti6 den'an o&at anti7a%u) o)al5epe)ti te)&inaGne it)acona+ole atau Jukona+ol*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  28/50

  Kandidia5i5

  entuk yan' palin' u%u% da)i in6ek5i 7a%u) pada pa5ien HIV-po5iti6 pa5ien adalah kandidia5i5 o)al palin' 5e)in' di5e&a&kanoleh 9andida al&ican5 didoku%enta5ikan dala% :" 5a%pai

  #" da)i indi4idu den'an AIDS*E%pat 4a)ian klini5 kandidia5i5 o)al %e%iliki telah di7ela5kanpada o)an' yan' te)in6ek5i HIV p5eudo%e%&)an kandidia5i5e)ite%ato5a (at)oG$ kandidia5i5 kandidia5i5 hipe)pla5tik danan'ula) cheiliti5*

  ika %e%un'kinkan te)api topikal 5epe)ti clot)i%a+ole (te)5edia5e&a'ai t)oche$ atau ni5tatin (te)5edia 5e&a'ai la)utan o)al$adalah pilihan pen'o&atan ka)ena %unculnya anti6un'al- 5i5te%iko)'ani5%e )e5i5ten* ika pe)lu o&at 5i5te%ik dapat di'unakan5epe)ti Jukona+ol ketokona+ol it)akona+ol atau a%6ote)i5in *

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  29/50

  K)iptokoko5i5

  K)iptokoko5i5 di5e&a&kan oleh 9)yptococcu5neo6o)%an5 adalah in6ek5i yan' palin' u%u%yan' %en'anca% pada Pa5ien HIV-po5iti6 dan inipalin' 5e)in' te)lihat ketika 7u%lah 9D: di &aah

  00 > %%" 3a%&a)an klini5 da)i k)iptokoko5i5 &e)upa e5i

  %uncul 5e&a'ai pu5tula &i5ul 5u&kutan a&5e55eluliti5 panniculiti5 pu)pu)a te)a&a dan plak

  Tatalak5ana a%6ote)i5in diikuti den'anJukona+ol %ini%u% da)i 0 %in''u

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  30/50

  Hi5topla5%o5i5

  Hi5topla5%o5i5 adalah 5e&uah ')anulo%ato5apenyakit yan' di5e&a&kan oleh 7a%u)int)a5elule) Hi5topla5%a cap5ulatu%*

  ani6e5ta5i kulit palin' 5e)in' te)7adi pada a7ahek5t)e%ita5 &e)upa %akula papula pu5tulaulku5 nodul 5u&kutan atau letu5an )o5acea5epe)ti plak o)o6a)in'eal nodul dan ulku5*

  Tatalak5ana a%6ote)i5in atau te)api

  p)oGlak5i5 den'an it)acona+ole dian7u)kan padapa5ien den'an 7u%lah 9D: di &aah %%"*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  31/50

  9occidioido%yco5i5

  9occidioido%yco5i5 di5e&a&kan oleh 9occidioide5i%%iti5 7a%u) di%o)Gk*

  In6ek5i klini5 yan' 5i'niGkan le&ih 5e)in' te)7adi padao)an' den'an 7u%lah 9D: di &aah 2 %%"*

  e5i kulit yan' palin' u%u% &e)%ani6e5ta5i 5e&a'aipapula dan 4e)uka dala% &e&e)apa ka5u5 le5i akan%elua5 dan %en7adi konJuen den'an pe%&entukanulku5 a&5e5 atau 5alu)an 5inu5*

  Pa5ien den'an HIV-po5iti6 ha)u5 dite)api aal den'ana%6ote)i5in * Setelah klini5 %e%&aik pa5ien dapatdite)api a+ol o)al

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  32/50

  Sind)o% Ret)o4i)al Akut

  pe)iode da)i in6ek5i p)i%e) HIV ke 5e)okon4e)5ilen'kap dan 5e)in' 5u&klini5

  3e7ala yan' palin' u%u% adalah letu5an%o)&ili6o)%i5 den'an %akula e)ite%ato5a dan

  papula &e)uku)an 5a%pai c%* Palin' 5e)in'te)lihat di&a'ian 'enital diikuti oleh a7ah danek5t)e%ita5* Ve5ikel pu5tula le5i u)tika)iaalope5ia dan de5kua%a5i telapak tan'an dan 5ol

  7u'a telah dilapo)kan* Selain itu 5ekita) 2

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  33/50

  olu5ku% Konta'io5u%

  olu5ku% Konta'io5u% adalah in6ek5i 4i)u5 aki&atPo4i)idae dan ditula)kan lan'5un' da)i kulit-ke-kulit* Pada o)an' dea5a le5i 5e)in' ditula)kan%elalui hu&un'an 5ek5ual dan te)7adi palin'

  5e)in' di dae)ah 'enital pe)ut &a'ian &aah danpaha 5e&a'ai 5olite) atau %ultiple papula kulit&e)a)na u%&ilika5i atau nodul 5a%pai 0 %%*

  Pen'o&atan pilihan te)%a5uk c)yothe)apy

  elect)ocaute)i+ation a5e) ope)a5i dan t)etinointopikal int)ale5i inte)6e)on atau tu)unana5ido6o4i) anti4i)u5*":

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  34/50

  In6ek5i aki&at Hu%anpapillo%a4i)u5 Hu%an papillo%a4i)u5 (HPV$ adalah kela5

  Papo4a4i)u5 yan' %en'induk5i hipe)p)oli6e)ati6le5i pada kulit dan 5elaput lendi) dan ditula)kanoleh hu&un'an lan'5un' kulit-ke-kulit*

  Seca)a klini5 di&a'i ti'a kate'o)i le5i kulit(%i5alnya 4e)uka 4ul'a)i5$ le5i ano'enital >%uko5a (%i5alnya kondilo%a acu%inata$ danepide)%ody5pla5ia 4e))uci6o)%i5 (EDV

  Pen'o&atan untuk le5i kulit te)%a5uk c)yothe)apypodophyllin a5a% 5ali5ilat a5a% t)iklo)oa5etatte)api la5e) i%i,ui%od topikal dan teknik &edah*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  35/50

  He)pe5 Si%ple Vi)u5

  Vi)u5 he)pe5 5i%plek5 (HSV$ in6ek5i te)lihatpada 2 %en7adi 2! pa5ien HIV-po5iti6

  HSV- &ia5anya %enye&a&kan le5i o)al5edan'kan HSV-2 u%u%nya lokal ke dae)ahano'enital %e5kipun &anyak In6ek5i 5ilan'*Penula)an te)7adi %elalui pe)tuka)an cai)antu&uh 5e)ta kontak lan'5un' den'an cai)an4e5ikel da)i le5i he)pe5 akti6

  Acyclo4i) tetap te)api int)a4ena pilihan untukpenyakit lokal yan' pa)ah dan kulitdi5e&a)lua5kan atau in6ek5i 5i5te%ik

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  36/50

  Va)icella-Lo5te) Vi)u5

  In6ek5i Va)icella-+o5te) 4i)u5 (VLV$ ditula)kan%elalui d)oplet aalnya &e)%ani6e5ta5i5e&a'ai 4a)icella (caca) ai)$ 5edan'kante)ulan'nya penyakit ini di5e&ut he)pe5 +o5te)

  (5hin'le5$* pada pa5ien i%%unoco%p)o%i5ed in6ek5i VLV

  5e)in' pa)ah dan u%u%nya dapat dikate'o)ikan5eca)a klini5 5e&a'ai 4a)icella pa)ah dan

  pe)5i5ten +o5te) de)%ato% +o5te) &e)ulan'+o5te) k)oni5 dan di5e&a)lua5kan +o5te) den'anatau tanpa p)e5eden le5i de)%ato%al*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  37/50

  ani6e5ta5i da)i he)pe5 +o5te) k)oni5 yaitunodul hipe)ke)atotik le5i 4e)uka atauul5e)a5i palin' 5e)in' %e%pen'a)uhi

  pantat dan &aah ek5t)e%ita5 4a)icella-+o5te) i%%une 'lo&ulin (VLI3$

  ha)u5 di&e)ikan te)api 5e5e'e)a %un'kinuntuk %ence'ah penyakit atau

  %e)in'ankan kepa)ahannya* a5iklo4i)adalah o&at pilihan

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  38/50

  a5ile) An'io%ato5i5

  An'io%ato5i5 &a5ile) adalah penyakit kulitlan'ka yan' di5e&a&kan oleh a)tonella 5pe5ie5* hen5elae dan * ,uintana palin' 5e)in' padapa5ien HIV-po5iti6 te)uta%a %e)eka den'an

  7u%lah 9D: ku)an' da)i 200 > %%"* e5i kutaneu5 dapat &e)%ani6e5ta5i 5e&a'ai

  papula %enye)upai ')anulo%a pio'enik nodulul5e)a5i atau &e)kulit %i)ip den'an Sa)ko%a

  Kapo5i nodul 5u&kutan atau e)ite%ato5a lua5plak

  Tatalak5ana E)it)o%i5in dan dok5i5iklin

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  39/50

  SiGli5

  SiGli5 di5e&a&kan oleh T)epone%a pallidu% dan%e%iliki p)e4alen5i le&ih tin''i di anta)a popula5iHIV-po5iti6*

  nye)i tekan da5a) &e)5ih &e)&a5i5 ul5e)a5i atau

  &o)ok yan' %e)upakan ci)i kha5 da)i 5iGli5 p)i%e)*Dala% : -0 %in''u 5iGli5 5ekunde) &e)ke%&an'dan %ani6e5ta5i klini5nya &anyak %akulae)ite%ato5a dan papula pada a7ah dan dae)ah

  'enital* Selaput lendi) dan pal%oplanta) 7u'ate)lihat* SiGli5 laten pe)iode tanpa 'e7ala 5etelah)e5olu5i 5ekunde) 5iGli5 dapat te)u5 tanpa &ata5*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  40/50

  7ika tidak dio&ati 5iGli5 te)5ie) dala%aktu < tahun

  SiGli5 te)5ie) ')anulo%a plak

  p5o)ia5i6o)% dan 'u%a (tanpa )a5a5akit indu)ated nodul yan' %un'kin%e%&o)ok dan %en7adi de5t)ukti6 lokal$*

  Tatalak5ana peni5ilin 3 pa)ente)al

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  41/50

  iko&akte)i

  Penyakit %iko&akte)i kulit palin' 5e)in'di5e&a&kan oleh yco&acte)iu%tu&e)culo5i5 5e)in' %e)upakan

  %ani6e5ta5i 5i5te%ik penyakit Spe5ie5 %iko&akte)i lainnya diketahui

  %enye&a&kan in6ek5i kulit te)%a5uk *kan5a5ii * 5+ul'ai * %a)inu% dan *a4iu%-int)acellula)e*

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  42/50

  Sa)ko%a Kapo5i

  Sa)ko%a Kapo5i (KS$ adalah 'an''uan neopla5tik yan'palin' 5e)in' te)7adi pada pa5ien po5iti6 HIV dan te)lihatpalin' 5e)in' pada p)ia ho%o5ek5ual atau &i5ek5ual

  aal le5i KS te)7adi pada a7ah atau ke%aluan 5e&a'ai

  unilate)al %akula kekunin'an-hi7au atau patch* e5idapat &e)ke%&an' %en7adi &ilate)al dan %e%pe)&e5a)untuk %e%&entuk plak konJuen* Se&uah tahap akhi)penyakit ini diakili oleh nodul dan tu%o) den'an&idan' e)o5i atau ul5e)a5i

  Pen'o&atan lokal dapat di&e)ikan te)api )adia5i lokal c)yo5u)'e)y ope)a5i la5e) &edah ek5i5i danelect)ocaute)i+ation

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  43/50

  i%6o%a

  In5iden li%6o%a pada pa5ien HIV-po5iti6%enin'kat hin''a 200 kali da)i indi4iduno)%al dan penyakit te)in6ek5i AIDS di

  " 5a%pai

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  44/50

  Se&o))heic De)%atiti5

  De)%atiti5 5e&o)oik den'an p)e4alen5i 5ekita) M

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  45/50

  Pen'o&atannya te)di)i da)i pen''unaanko)tiko5te)oid topikal dan anti7a%u) o&at*e&e)apa ka5u5 )e6)akte) %un'kin

  %e%e)lukan ad7uncti4e te)api 5epe)ti6otote)api 8V ta) &atu&a)a &ele)an'a5a% 5ali5ilat 5ha%poo danpi%ec)oli%u5 (Elidel$ c)ea%

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  46/50

  Eo5inophilic Folikuliti5

  Etiolo'i da)i Penyakit 5aat &elu% diketahui pa5ti%un'kin in6ek5i 5ekunde) &akte)iPity)o5po)u% atau tun'au De%ode atauhipe)5en5iti4ita5 ka)ena di5)e'ula5i keke&alan

  te)kait HIV ani6e5ta5i klinik kla5ik &e)upa e)ite%ato5a

  p)u)itu5 inten5 yan' %uncul pada a7ah

  &ahu len'an ata5 dan lehe)*

  Pen'o&atan 5aat ini di)eko%enda5ikan6otote)api 8V dan topikal atau 5i5te%ik

  ko)tiko5te)oid

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  47/50

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  48/50

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  49/50

  Da6ta) Pu5taka

  Djoerban Z, Djauzi S. HIV/AIDS di Indonesia. In: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Siadibrata !", Setiati S, eds. Bu#u

  ajar ilu $enya#it dala. %th ed. &a#arta: 'usat 'enerbitan De$arteen Ilu 'enya#it Dala (")I *++

  )-AIDSWH. 0e$ort on the 1lobal HIV/AIDS e$idei2 *+3+: e4e2uti5e suary. 6ene5a. *+3+.

  De$#es 0I. 'edoan 'en1eban1an &ejarin1 7ayanan Du#un1an, 'erawatan dan 'en1obatan HIV dan AIDS. &a#arta. *++8.

  Djauzi S, Djoerban Z. 'enatala#sanaan HIV/AIDS di $elayanan #esehatan dasar. &a#arta: Balai 'enerbit (")I *++*.

  !usti#awati D9. 9$ideiolo1i dan $en1endalian HIV/AIDS. In: A#ib AA, !unasir Z, Windiastuti 9, 9ndyarni B, !u#tiarti

  D, editors.HIV infection in infants and children in Indonesia: current challenges in management. &a#arta: De$arteen Ilu

  "esehatan Ana# (")I0S! *++;

  !erati

 • 7/23/2019 Manifestasi Kulit Hiv cici

  50/50