of 915 /915
1 pkAzit bAk· 2:8-3:6 p|›bIr r¯ pTm fin£elAk r¯er premzır kAz O p|›bI„ s|x ikel. 2 p|›bI esetebeL sMpU˘eb zUn· O §˙ n›'. jL˘g per akAr eGAef rKi›' EbM premzırr mA jL˘g per b·Ap ›el. 3 EhAper premzır kel, /elA§t eh!¥ t^er elA§t eh'. 4 premzır elAk„ edKiel, EbM es jANiel, tAhA m, EhAper premzır elAk„ akAr˛ algA kel. 5 premzır es elAkr nAm edel /fin¥ EbM akArr nAm edel /ti.¥ t^ s·A O pAtvkAL eh'. EhA pTm fin ›'. itIy fin£kAz 6 EhAper premzır kel, /jL mer b|htH gmıSj jAt ehA jL„ ‰˘g k˛!¥ 7 Ep² premzır etArN ¿mAN kel, EbM etArN pr jLWA˛ etArN tL jL„ algA kel. t^er esp² eh'. 8 premzır es etArN nAm edel /kAz.¥ tA’per esWAer p˘t EbM esWAer sY·A eh'. EbM EhA dıitIy fin ›'. t|tIy fin£sL ˘g O b|\ltA 9 EhAper premzır kel, /kAzmNL aDvs smg jL Ek sAner sMg|t eh. YdıA BUmi zuKi' edKAYib.¥ EbM Ep² eh'. 10 premzır zuKi' BUmir nAm /p|›bI¥ edel. EbM jLsmuh ˘gr nAm edel, /smud.¥ EhA premzır d|xier ati m fizi›'. 11 premzır kel, /p|›bI t|N O sjIb zAk, jIb smı‚t ¿j¿j jAti anuYAyI PL pnø k˛,¥ Ep² eh'. 12 p|›bI t|N O ¿j¿j jAti anusAer jIb pAdk zAk O ¿j¿j jAti anusAer sjIb PL pAdk b|\ pnø k', EhA premzır ‰xier ati m fizi›'. fipuk 13 t^er sM·A O pAtvkAL ehA t|tIy fibs eh'. c”T fin£sUY·, c™ O tA smuh 14 EhAper premzır kel, /kAzr etArNer ej·AtigN pnø an˜S. es ej·AtigN t˛ fin„ p|TkH k²eb. es ej·AtigN }”, fin O bxgu‹kr smykAL edKAbA pA^ «˝ rUep b·bh|t ehb. 15 es ej·AtigN p|›bIer elAk edbA pA^ esmAen etArN mer TAn˜S.¥ EbM Ep² eh'. 16 etNu premzır ‰wi mhAej·Ati s|xi kel. premzır finer kutı k²bA pA^ bf ej·Ati O tier kutı k²bA pA^ sAn ej·Ati ¿mAN kel. premzır tAgNu m s|xi kel. 17 premzır p|TbI„ elA§t k²bA pA^ kAzr etArNr tAgNu m s|xi kel. 18 premzır dIpigNu kAz mNLer fin O ti„ k|tı k²bA pA^ sApn kel. E ej·AtigN akAr˛ elAk„ p|TkH kel. EhA premzır d|xier ati m fizi›'. 19 EhAper sM·A EbM skAL eh'. EhA c”T fibs ›'. pm fin£mAC EbM p\IgN 20 EhAper premzır kel, /jL jI–t pANIer pU eh EbM p\ImAen p|›bI per O kAz etArN teL f¿˜.¥ 21 etNu premzır ¿j ¿j jAti pkAer s|xi kel, b|htH sAmudik jIb O an· jIb eY^mAen smuder rh¿˜. premzır kAzer fu›bA –Binø pkAr p\IgN s|xi kel. EhA premzır d|xier ati m fizi›'. 22 premzır pANImAnu zIbAd kel. premzır esmAnu kel, bbMz ehA smud jL„ p²pUNæ kr. p|›bIer p\IgN bsMK·k an˜S. 23 sM·A eh', EhA per skAL eh', EbM EhA pm fin ›'. xxfin£sLcr pANI O mnux· 24 EhAper premzır kel, /¿j jAti anusAer

Oriya bible 80)_old_testament

Embed Size (px)

Text of Oriya bible 80)_old_testament

 1. 1. 1 ppppkkkkAAAAzzzziiiitttt bbbbAAAAkkkk 2:8-3:6 pppp||||----bbbbIIIIrrrr rrrr ppppTTTTmmmm nnnneeeellllAAAAkkkk rer premzr kAz O p|-bI s|xikel. 2 p|-bI esetebeL sMpUeb zUn O n-. jLg per akAr eGAef rKi- EbM premzrr mA jLg per bAp -el. 3 EhAper premzr kel, elAt eh! t^er elAt eh. 4 premzr elAk edKiel, EbM es jANiel, tAhA m, EhAper premzr elAk akAr algA kel. 5 premzr es elAkr nAm edel n EbM akArr nAm edel ti. t^ sA O pAtvkAL eh. EhA pTm n -. ddddiiiittttIIIIyyyy nnnnkkkkAAAAzzzz 6 EhAper premzr kel, jL mer b|htH gmSj jAt ehA jL g k! 7 Ep premzr etArN mAN kel, EbM etArN pr jLWA etArN tL jL algA kel. t^er esp eh. 8 premzr es etArN nAm edel kAz. tA'per esWAer pt EbM esWAer sYA eh. EbM EhA ditIy n -. tttt||||ttttIIIIyyyy nnnnssssLLLL gggg OOOO bbbb||||llllttttAAAA 9 EhAper premzr kel, kAzmNL aDvs smg jL Ek sAner sMg|t eh. YdA BUmi zuKi edKAYib. EbM Ep eh. 10 premzr zuKi BUmir nAm p|-bI edel. EbM jLsmuh gr nAm edel, smud. EhA premzr d|xier ati m zi-. 11 premzr kel, p|-bI t|N O sjIb zAk, jIb smt jj jAti anuYAyI PL pn k, Ep eh. 12 p|-bI t|N O jj jAti anusAer jIb pAdk zAk O jj jAti anusAer sjIb PL pAdk b| pn k, EhA premzr xier ati m zi-. ppppuuuukkkk 13 t^er sMA O pAtvkAL ehA t|tIy bs eh. ccccTTTT nnnnssssUUUUYYYY,,,, cccc OOOO ttttAAAA ssssmmmmuuuuhhhh 14 EhAper premzr kel, kAzr etArNer ejAtigN pn anS. es ejAtigN t n p|TkH keb. es ejAtigN }, n O bxgukr smykAL edKAbA pA^ rUep bbh|t ehb. 15 es ejAtigN p|-bIer elAk edbA pA^ esmAen etArN mer TAnS. EbM Ep eh. 16 etNu premzr wi mhAejAti s|xi kel. premzr ner kut kbA pA^ bf ejAti O tier kut kbA pA^ sAn ejAti mAN kel. premzr tAgNu m s|xi kel. 17 premzr p|TbI elAt kbA pA^ kAzr etArNr tAgNu m s|xi kel. 18 premzr dIpigNu kAz mNLer n O ti k|t kbA pA^ sApn kel. E ejAtigN akAr elAk p|TkH kel. EhA premzr d|xier ati m zi-. 19 EhAper sMA EbM skAL eh. EhA cT bs -. ppppmmmm nnnnmmmmAAAACCCC EEEEbbbbMMMM ppppIIIIggggNNNN 20 EhAper premzr kel, jL jIt pANIer pU eh EbM pImAen p|-bI per O kAz etArN teL f. 21 etNu premzr j j jAti pkAer s|xi kel, b|htH sAmudik jIb O an jIb eY^mAen smuder rh. premzr kAzer fu-bA Bin pkAr pIgN s|xi kel. EhA premzr d|xier ati m zi-. 22 premzr pANImAnu zIbAd kel. premzr esmAnu kel, bbMz ehA smud jL ppUN kr. p|-bIer pIgN bsMKk anS. 23 sMA eh, EhA per skAL eh, EbM EhA pm n -. xxxxxxxxnnnnssssLLLLccccrrrr ppppAAAANNNNIIII OOOO mmmmnnnnuuuuxxxx 24 EhAper premzr kel, j jAti anuusAer
 2. 2. 2 ppppuuuukkkk 1:25-2:20 2 p|-bI jIt pANI Adn k. jAti ezNI anusAer bnjnSgN pn anS. EhAper esp eh. 25 Ep premzr Bin pkAr jIt pANI s|xikel. premzr sm jibIt pNIu s|xi kel, Bin pkArr b|htH pANI EbM petk srIs|p pANI pNA jAti anuusAer p|-bI per guNS -el. EhA premzr d|xier ati m zi-. 26 EhAper premzr kel, emAen pNA ptimUIer O pNA sAd|zer mnuxr mAN k. esmAen jLcr mgN O kAzr pIgN, pzugN O sm p|-bI O BUmier gmnzIL sbu erAgAmI jnS per k|t keb. EbM petk BUcr pANI p|-bI per gmn k-. 27 etNu premzr, pNA ptiimUIer mnux s|xi kel. premzr esmAnu pux O sI k s|xi kel. 28 es-pA^ premzr esmAnu zIbAd kel EbM kel, bt snAn-snti sh zIbAd pAp a. p|-bIer zAsn kr p|-bI ppUN kr. jLer -bA mgN per EbM b|htH pANIgN per EbM p|-bI per gmnkArI BUcr pANIgN per zAsn kr. 29 premzr kel, mu^ mAnu sm pkAr bIj Adk gC ed EbM petk gC YAhAr PL mer bIj a tAhA r KAd ehb. 30 sm gC jIt pANIr KAd pA^ ed, kAzer fu-bA, petk pI, petk BUcr pANI EbM petk jIbn EbM zAs en-bA pANI mu^ u ed. EbM Ep eh. 31 premzr pNA mit sm b pti d|xi edel. EhA premzr d|xier ati m zi-. EhAper sA O tA'per skAL eh. EhA xxbs -. ssssppppmmmm nnnnzzzzAAAAmmmm Ep ber, premzr kAzmNLer O p|-bI mer -bA sm br s|xi smAp kel. 2 spm ner, premzr s|xir petk kAY jix smAp kel. es-pA^ spm ner premzr pNAr sm kAY zAm enel. 3 tA'per premzr E nwi zIbAd kel EbM EhA Ek pt n kel. kArN premzr sm jix s|xi ksA per zAm enel. mmmmnnnnuuuuxxxxrrrr ssss||||xxxxiiii 4 EhAeh p|-bI O kAzr tihAs. eY^ smyer premzr kAzmNL O p|-bI mAN kel, EhA es smyr tihAs. 5 es smyer ekQNsi budA bA GAs bFin-, sdApBu p|-bIer bxA k n-el. kArN p|-bIr Y enbApA^ ek n-el. 6 BUmier kAkr p sm p|-bI sns k. 7 EhAper sdApBu premzr BUmi DU en mnux s|xi kel. sdApBu tA'r nAsikA rer Pu ed pAN bAyu pebz kel. t^er mnux jItpANI eh. 8 EhAper sdApBu premzr, EdnHr pUb ger Ek dAn erApN kel, EbM esWAer es s|xi k-bA mnux rKiel. 9 sdApBu premzr petk pkAr b| YAhA edKibA sr EbM KAd pA^ Bl, p|-bIer s|xi kel. es ber dAner mger jIbn dAyk b| O Bl O m xyer An edbA b| m n kel. 10 egAwiE ndI Edn pbAt ehA dAn jL E. EhAper es ndI ger Bk eh. 11 pTm ndIr nAm piezAnH -. tAhA sm h edz cpAz ed bg, eY^ sAner sb a. 12 es edzer Akxk sbN, mukA O egAemdkmNi a. 13 ditIy ndIr nAm gIehAnH -. EhA sm z edz bApi-. 14 t|tIy ndIr nAm eklH -, EhA azrIy edzr smK ed gmn ker. EbM cT ndIr nAm PtH -. 15 sdApBu premzr es mnux en Edn dAner k|xikm O tAhAr Yt enbA pA^ Yuk kel. 16 sdApBu premzr mnux E ez edel EbM kel, e dAnr eYekQNsi gCr PL KApAb. 17 nS stH O astH AndAyk b|r PL eBAjn kb nA^. Y e es b|r PL KAb e es n mb! ppppTTTTmmmm nnnnAAAArrrrIIII 18 EhAper sdApBu premzr kel, mu^ edKi pA eY mnux EkAkI -bA Bl nueh^, mu^ jeN pYuk shkANI mAN k. 19 sdApBu premzr BUmir DU sm pzu O kAzer sm pIgNr s|xi kel. premzr smu mnux kw edKAbA Niel es mnux esmAnu kN k fAb, EhA jANibA pA^. es s|xi pANIu es YAhA k fA, tAhA esmAnr nAm eh. 20 mnux bf pANImAnr nAm, kAzer fu-bA pI EbM petk jIt pANIr nAm rKi. nS tA'Bit kAhA tAr
 3. 3. 3 3 ppppuuuukkkk 2:21-3:22 anurUp shkANI eb bA pA n -el. 21 tA'per sdApBu premzr mnux eGAr dAer zuedel. es tA'r zrIr KeN p enel EbM es t b kedel. 22 sdApBu premzr mnuxr p hAf Ek sI mAN kel. EbM mnux kw tAhA Niel. 23 es mnux kel, es emA p, tA'r hAf emAr hAf si. tA'r zrIr emAr zrIr si. eYeh es nrWA si, tAhAr nAm nArI. 24 mnux pitA mAtAu CA sI st Ektit ehb. eYp esmAen Ek b, EhA Ep ber ehb. 25 mnux O tAr sI lg -el, nS esmAen ljAebAD kn-el. ppppAAAApppprrrr rrrr sdApBu premzrr s|xi k-bA pANImAn mer sp smWA cr -. spwi sI elAkwi k, EhA k'N st eY premzr dAnr ekQNsi b|r PL nKAbA pA^ u kel? 2 sI elAkwi k, em b|gukr PL KApAbu. 3 nS dAn ms egAwiE b| PL KAbA mnA! premzr mAnu kel, "e dAn mJier -bA b| PL KAb nA^. Ep e es b| Cu^b nA^. Y Ep kr eteb mb.' 4 nS sp sI elAkwi k, e mb nA^. 5 premzr jAN eY, eYetebeL e es b| PL KAb eteb mAnr cu eKAYib EbM e premzr p ehb, kArN e jANib kN Bl EbM kN m aew. 6 es sI elAkwi edKi eY, es b|wi edKibA sr EbM KAd pA^ Bl. es An B kbA A k. etNu es es b| PL etA EbM KA. puNi pNAr sAmI KAbA ed EbM es m tAhA KA. 7 esmAnr cu psn eh, EbM esmAen jANipAel eY, esmAen lg. etNu esmAen mi b|r pt sMgh k tA si^ tAhA bs ber ghN kel. 8 sMA smyer sdApBu premzr dAn mer BmN k-el. nr O nArI EkTA zuNibA pAel, EbM esmAen premzr WA j j b| FuuuLer l rKiel. 9 sdApBu premzr mnux fAel, e ek^WAer? 10 mnux r edel, mu^ e dAner bAr zuNi. mu^ Byk, mu^ lg - etNu mu^ l. 11 sdApBu premzr dm kel, u E k eY, e lg? e kN dAnr es b|r PL KAl, YAhA KAbA pA^ mu^ mnA k-! 12 mnux r ed, e emA pA^ eY^ sI tii k-l, es emAet es PL KAbA ed. etNu mu^ tAhA KA. 13 EhAper sdApBu premzr es sI elAk kel, Ep e kA^ kl? sI elAkwi r ed, sp emAet Bu ed, t^er mu^ tA KA. 14 es-pA^ sdApBu premzr sp kel, kArN e EhA kaC, e an pANImAnWA ak kx eBAgib, e r epwer jIbnsA Guxub O e DU KAb. 15 mu^ u nArIr zt| k. mu^ r pimAnu O tAhAr pimAn mer zt|tA k. e tA'r pir egAWi kAmub, n es r mku GAt k cu kb. 16 EhAper sdApBu premzr es sI elAkwi kel, mu^ r kAYr EbM r gB ebdnA m bFA. e bTAer snAn psb kb. puNi sAmI pti r bAsnA rb*. es per k|t kb. 17 EhAper sdApBu premzr mnux kel, mu^ es b|r PL n KAbA pA^ ez ed- nS e r sI kTA zuNil EbM es PL KAl. etNu eYAgu^ BUmi zApgs eh, e r YAAbjIbn ekzer t^ B kb. 18 BUmier kNA budA jnib. e etr Adn eBAjn kb. 19 e mbA pYn mUKr JALer hAr kb, e KAd pAbA pA^ kWin pzm kb. e DU YAC, ENu DUer ePYib. 20 mnux tA'r sIr nAm ed, hbA. dm tAr Ep nAmkrN k-el, kArN es-el jIt pANImAn skLr mAtA. 21 sdApBu premzr tA pA^ cmRAr bs tii k tAu piAel. 22 sdApBu premzr kel, edK mnux Bl ppppuuuuNNNNiiii rrrrbbbb mA e r sAmIu ynN kbA pA^ ^b. EhA i 4:7 p. O mr ebADpAp ehA mAn p jeN
 4. 4. 4 ppppuuuukkkk 3:23-4:24 4 ehAa. Eeb es eYp hAtbFA am|t b|r PL m KAbA tH nuh^. Y es EhA KATAnA, es amr ehATAnA. 23 etNu sdApBu premzr, Edn dAn tAu bAhAr kedel. O es eY^ m|ikA s|xi ehA-el, t^er k|xi km kbA Yuk kel. 24 sdApBu premzr Ep mnux tfi edel. puNi am|t b|r pT ph edbApA^ es rUbdUtmAnu EbM egAwiE GUymAn Kf EedAn dAnr pebz sAner rKiel. ppppTTTTmmmm ppppbbbbAAAArrrr eYetebeL es mnux tAr sI hbA st shbAs kel, es gBbtI ehel EbM Ek put jn edel, YAhA es kyin kel. hbA kel, sdApBu shAytAer mu^ Ek mnux jn k. 2 EhAper hbA kyinr Eblu jn kel. Ebl emxpALk O kyin k|xk ehel. ppppTTTTmmmm hhhhttttAAAA 3-4 smyper, kyin sdApBu ezer BUpn PL Ni g kel EbM Ebl jr pTmjAt emx Niel EbM esmAnr sebAm aMz premzru g kel. sdApBu ehblu O tAr enqebd ghN kel. 5 nS sdApBu kyinu O tAr enqebd ghN kel nA^. ENu kyin bt ekAD EbM vK k. 6 sdApBu kyin pel, kA^ e ekAD kaC? e kA^ vK kC? 7 e Y WikH xy kb, eteb mu^ ghN k. Y e Bul kr eteb tAhA pAp ehb. pAp Ek pANIp, dAr smKer n^ k per JAmA DbA aepA ka. e zy tA' per jt kb. 8 kyin tA'r ehbl k, l et YibA. etNu kyin EbM ehbl et bAhA gel. EhAper kyin ehbl kmN k htA kel. 9 EhAper sdApBu kyin kel, r ehbl ek^Wi? kyin r edel, mu^ jAeN nA^. EhA k'N emAr kAm eY emAr r mu^ Yt en O jgi r? 10 EhAper sdApBu kel, e k'N kl? r rk BUmi pti fAk pkA. 11 BUmier r rk FAl. es-pA^ e aBizp ehl EbM BUmi bAhAr kYib. 12 atIter BUmier k|xikm kel eh^ tAhA pNA z ed r esbA kb nA^. e egAwiE sAn an Ek sAn bul-b, p|-bIer r g|h rb nA^. 13 EhAper kyin k, emAr dN ash! 14 ji e emAet E BUmi t edl, t^er mu^ WA lkAyit eh. mu^ Ek pLAtk O p|-bIer BmNkArI eh. Ep ehb eY ekQNsi elAk emAet pAel bD kb. 15 EhAper sdApBu kyin kel, mu^ Ep GwibA ed nA^! Y ekQNsi elAk htA ker eteb mu^ tA ak ak dN DAn k. EhAper sdApBu premzr kyinu Ek hw edel. hwi dzA eY, ek tA mAbA tH nuh^. kkkkyyyyiiiinnnnrrrr ppppbbbbAAAArrrr 16 EhAper kyin sdApBur smK psAnk Ednr pUbgs enAd nAmk edzer bAs kel. 17 kyin tA'r sI st shbAs k. EhAper es gBbtI ehA Ek snAn jn k YAhAr nAm - henAk. kyin tA'r put nAm anusAer Ek ngr mAN k O tA'r nAm ed henAk. 18 henAkr Ek put - YAhAr nAm rd. rdr Ek put - YAhAr nAm myAeyl. myAeylr Ek put - YAhAr nAm mTuzAeylH O mTuzAeylr Ek put - YAhAr nAm elmk. 19 elmk wi sI bAh kel, jNr nAm dA O an jNr nAm - siA. 20 dA jAbL jn ed, es tmS bAsI pzupALmAnr pux - O esmAen egAgA c jIkA bAh k-el. 21 jAbL r nAm - YubL. es bINA O bMzIbAdkmAnr pux -. 22 siAr gB bl-kyin jn eh. es piL O elQhr nAnApkAr as mANkArI -. bl-kyinr nymA nAmI Ek BNI -. 23 elmk tA'r sI k, eh dA O siA, emA kTA zuN! eh elmkr sIgN emAen emA kTA zuN jeN elAk emAet GAt ed etNu mu^ tA mAed. jeN zizu emAet phAr k etNu mu^ tA mAed. 24 eYeb kyinr htAr ptiezAD bt ehb. eteb emAet htA kbAr dN tA'WA aenk guNer keWAr ehb.
 5. 5. 5 5 ppppuuuukkkk 4:25-6:4 ddddmmmm EEEEbbbbMMMM hhhhbbbbAAAArrrr aaaannnn EEEEkkkk ppppuuuutttt 25 dm punbAr tA'r sI hbA st shbAs k EbM puNi es an Ek put snAn psb k, EbM tA ezT ebA fA. hbA kel, premzr ehblr pti bdLer egAwiE put edC, kArN kyin tAhAu htA k. 26 ezTr Ek put -, es tA'r nAm ed-el, enAz. E smyer mnuxmAen sdApBur pATnA kbA r kel. ddddmmmmrrrr bbbbMMMMzzzzAAAAbbbbLLLLIIIIrrrr ttttiiiihhhhAAAAssss EhA eh dmr bMzAbLIr tihAs. premzr tA sAd|zer mnux s|xi kel. 2 premzr esmAnu pux O sI k s|xi kel EbM esn premzr esmAnu zIbAd edel EbM esmAnr nAm mnux* edel. 3 dm 130 bx phibA per tAr Ek put snAn jn eh. es WikH dmr p edKibA -. dm tAr nAm ed-el ezT. 4 ezTr jn per dm 800 bx biel. es smyer put knAmAnu jn kel. 5 Ep dm emAwH 930 bx bi m|brN kel. 6 ezT 105 bx smyer Ek put jn kel, YAhAr nAm enAz. 7 enAzr jn per ezT 807 bx biel. es smy mer ezTr an put O knAmAen jn ehel. 8 EhAper ezT emAwer 912 bx bibA per m|brN kel. 9 enAz neb bx byser tAr Ek put jni-. tAr nAm - kyinAnH. 10 kyinAnHr jnper enAz 815 bx biel. es smy mer tAr an putknAmAn jn ehel. 11 Ep enAz emAwH 905 bx biper m|brN kel. 12 kyinAn s bx byser tAr Ek put jn kel, tAhAr nAm mhlell. 13 mhlell jn enbAper kyinAn 840 bx biel. es smy mer kyinAnr an put O knAgN jn ehel. 14 Ep ber kyinAnH 910 bx bi per m|tubrN kel. 15 mhlell pxWi bx byser eYrd nAmk Ek put snAn jn kel. 16 eYrd jn ehper mhlell 830 bx biel EbM es smyer es an put O knAmAnu jn kel. 17 Ep mmmmnnnnuuuuxxxx E nAmr aT dm mA elAkmAen. EhA zAik aT BUmi mA l mAwi. ber mhlell 895 bx bi per m|tubrN 6 kel. 18 eYrd eYetebeL 162 bx bys ehA- es smyer tAr Ekput jn ehel, tAhAr nAm henAk. 19 henAk jn eh per, eYrh 800 bx biel. es smy mer es an put EbM knAmAnu jn kel. 20 Ep ber eYrd 962 bx bi m|tubrN kel. 21 henAk 65 bx byser tAr Ek put jn kel, YAhAr nAm mTUezlh. 22 mTUezlh jn enbAper henAk 300 bx pYn premzru anusrN* kel. m an put EbM knAgN tAWA jn enel. 23 Ep ber henAk 365 bx biel. 24 en, eYetebeL henAk premzru anusrN k-el, es anDAn ehel, eYeh tAu premzr engel. 25 mTUezlh 187 bx byser tAr Ek put jn kel. tAhAr nAm elmk. 26 elmkr jnper mTUezlh 782 bx biel EbM es aenk put knAmAnu jn ed-el. 27 mTUezlh emAw 969 bx bi per m|tubrN kel. 28 eYetebeL elmk 182 bx bys ehA-, tAr egAwiE put jn eh. 29 elmk tA'r nAm rKiel enAh. es kel, premzr dA aBizp BUmier r kWin pzm Gb kbA pA^, es mAnu sAnnA edb. 30 enAh jn ehbAper elmk 595 bx biel EbM an put EbM knAmAnu jn ed-el. 31 es emAwH 777 bx bi m|tubrN kel. 32 EhAper enAhu eYetebeL 500 bx bys es tAr putmAnu jnedel. tAr nAm-: ezm, hAm O eYPtH. eeeellllAAAAkkkkmmmmAAAAeeeennnn xxxx ppppkkkk||||ttttiiiirrrr eeeehhhheeeellll p|-bIer mnuxmAnr sMKA bFibA gi. mnuxmAnr aenk knAjAt ehel. 2-4 premzrr putgN edKiel, es knAmAen edKibA bt srI. etNu premzrr putgN esmAn ps anusAer esmAnu bAh kel. es sImAen pimAnu jn edel. es smyer O per m p|-bIer edqtmAen -el. esmAen pUb smyr psi eYAA -el. EhAper sdApBU kel, elAkmAen mnux aaaannnnuuuussssrrrrNNNN kkkkeeeellll rIk ber premzr st bA YAhAr aT es premzr AnusAer bAs k. mAt, r mA mnux mer sbdA axAn
 6. 6. ppppuuuukkkk 6:5-7:18 6 kb nA^, kArN esmAen ekbL zArIk aw. E-pA^ esmAnr prmAyu 120 bx ehb. 5 sdApBu edKiel p|-bIr elAkmAen bt m -el. sdApBu edKiel eY, elAkmAen sbdA ekbL m xy nA kC. 6 mnuxmAnu jn ed-bA, sdApBu anutAp kel. EhA sdApBu h|dy YNA ed. 7 etNu sdApBu kel, mu^ sm mnux DMs ked YAhA mu^ s|xi k. mu^ sm mnux, pzu, EbM petk eKcr pANImAnu DMs ked. EbM kAzr sm pI kUL m DMs ked. kA^? kArN EmAnu s|xi k mu^ vKit. 8 nS enAh sdApBu d|xier anughr pAt -el. eeeennnnAAAAhhhh EEEEbbbbMMMM ppppLLLLyyyyAAAA bbbbnnnnAAAA 9 EhA enAhr bMzAbLI aew. enAh jeN DAmikelAk -el EbM sbdA premzru anusrN k-el. 10 enAhr tienAwi put -el. esmAen ehel ezm, hAm O eYPtH. 11-12 premzr p|-bI rIN kel O edKiel eY, p|-bI BxAtA ehAa. sm sAner atAr -, elAkmAen sbu m O xSr ehAC. p|-bI pu edqAmer ppUN ehA. 13 etNu premzr enAh kel, smelAk p|-bI ekAD O MsAer CArKAr kedelNi. etNu e p|-bI st esmAnu nx kbA. 14 e egAPr kAWr egAwiE jAhAj mAN kr. tA' mer nAnA ekAWrI bnA t^r Bitr O bAhAr JuNAdA elpn kr. 15 es jAhAjwi Ep mAN kr eY, EhAr lm eYp 300 hAt, ps pz hAt, EbM tAhAr tA tiz hAt ehb. 16 p Ek hAt CA JrkA kb. es jAhAjr pAzer egAwiE dAr rb. t^r pTm, ditIy O t|tIy cwAN bnAb. 17 mu^ Ek pLyArI bnA p|-bI per Ni. kAz teL -bA sm jIbsA DMs k. p|-bIr sm pANI meb. 18 mu^ st Ek gutpUN cu k. EbM e, r sI r putmAen EbM r putmAnr sImAen sme jAhAj Yieb. 19 pANrAeT sbpkAr jIbjnSr Ek Ek di pNA sMger D jAhAjer pebz kb. 20 sbupkAr pI, sbpkAr pzu, O sbpkAr erAgAmI jnS petk jAti egAwiE egAwiE di jIbn rA pA^ kw sieb. 21 e pNAr O esmAnr hAr 7 men sbupkAr KAd sAmgI Ni pNA kwer sMcy kb. 22 t^er enAh esp kel. enAh premzr A pALn kel. bbbbnnnnAAAArrrr rrrr EhAper sdApBu enAhu kel, mu^ edKi e jeN DAmik elAk, E kALr x elAkmAn mer. etNu r pbAr Ektit ehA jAhAjer pebz kr. 2 e st sAt eYA zu pzu O Ek eYA azu pzu en sib. petk eYAer egAwiE pux O egAwiE sI zy rb. 3 petk pI jAtir pux O sI sAt sAt eYA sMger a, bMz rA kbA pA^. 4 sAtn per mu^ z bAt p|-bIer b|xi k. p|-bIr sm jIt pANI O esWAkAr sm jix DMs ked, YAhA mu^ s|xi k-. 5 enAh sdApBu bAkAnusAer sm kAY kel. 6 bnA sibA smyer enAhu 600 bx bys ehA-. 7 enAh EbM tA'r pbAr bnA rApAbA mi jAhAj m gel. jAhAjer enAh, tA'r sI, put O putbDUmAen -el. 8 sm pzuguk zu O azu O pzupIbg O BUcr erAgAmI jnSbg enAh kw YA Bitr gel. 9 esmAen eYA eYA k pux O sI, WikH premzr AnusAer enAh kw YA jAhAjer pebz kel. 10 sAtn per bnAr pANi p|-bI prer r eh. 11-13 ditIy mAsr str bs eYetebeL enAhu 600 bx bys ehA-. mhA smudr smg jLADAr ig. puNi kAzs dAr sbu muk eh. t^er x bAt b|xi eh. es ner enAh, ezm, hAm O eYPtH enAhr putmAen esmAnr sI O enAhr sI jAhAjer pebz kel. 14 es elAkmAen EbM petk pkArr pzu, es jAhAj pebz kel. sbupkArr g|hpAt pzu, sbupkAr erAgAmI sbujAtiy BUcr O eKcr pI sme jAhAj m pebz kel. 15 enAh st E sm jIb jAhAj mer rel. sm jIt pANI eYAfA eYAfA ehA siel. 16 premzrr AnusAer Ek pux EbM Ek sI petk pkArr jAhAj m pebz kel, EhAper sdApBu jAhAjr dAr b kedel. 17 z n p|-bIer jLpAbn eh, puNi jL bFibA jAhAj BUmi CA sibA gi. 18 p|-bIer
 7. 7. 8 7 ppppuuuukkkk 7:19-9:6 kmAnyer jLzi bFibA gi, O es-er jAhAj sibA r k. 19 p|-bI per jL atizy bFi kAz tLs sm pbt mg k. 20 jLzir pn bFibA gi, Ep pbt per pr hAt pANi cFi r. 21-22 p|-bIp|x petk sjIb pANI mbrN kel. petk pux O sI, petk pkAr pI O pzu p|-bIp|x mel. sm BUcr, O sm erAgAmi jIb p|-bIp|x elAp pAgel. 23 E pkAer premzr p|-bIer bAs k-bA sm jIt pANIu zin kel. sm mnux, pzu, srIs|p pANI, eKcr pI, p|-bIer m|tubrN kel. ekbL enAh O jAhAjer -bA elAkmAen EbM pzugN rApA gel. 24 Ep ber p|-bI 150 n jL mg ehA r. bbbbnnnnAAAA eeeezzzzxxxxeeeerrrr premzr enAh EbM tA st jAhjer -bA sm jIt pANI men pkAel. premzr p|-bI per pbn buhAel EbM bnA jL kmig. 2 kAz bxA pbA b ehAg EbM DtI teL jLesAt b ehAg. kAzs dAr skL b ehAg. 3-4 p|-bI Adn k-bA pANi tL tL g EbM 150 nper jL pn er er kmig. EhAper spdz mAsr spdz ner rw pbt per jAhAj gi r. 5 Ep dzmmAs pYn jL kmzv kmi. es dzm mAsr pTm ner pbtgNr z|Mg edKAg. 6 EhAper z n YibAper enAh jAhAjr JrkA PiwA edel. 7 tA'per enAh Ek kA kAz per RA edel. es kAwi pANi CA Bumi zuKibA pYn Ek sAn an sAn . 8 punz enAh Ek kepAt CAel, jANibA pA^ sbu jL p|-bI zuKi gNi nA^. 9 es kepAtwi ekQNsiWAer zAm enbA sAn npA ePsi. kArN es pYn p|-bI per jLzi bu k-. enAh hAt bFA kepAt D jAhAj m enel. 10 sAtn per, enAh jAhAj pUnbAr kepAt pWAel. 11 es n sMA smyer es kepAtwi tA'r TNer Ek tAjA jIt aBH gCr pt D si-. enAh E- jANiel eY p|-bI p jL kmzv CA YAa. 12 sAtn gper enAh jAhAj pUnbAr kepAt pWAel. nS kepAt eP nA^. 13 EhAper, enAh jAhAjr dAr eKAel. enAh 9 edKiel eY BUmi pu zuKi YA. EhA- pTm mAsr pTm bs. enAh esetebeL 601 bx ehA-. 14 ditIy mAsr ztAz n ebL BUmi pu zuKi YA-. 15 EhAper premzr enAhu kel, 16 jAhAj ptAg kr, e, r sI, r put O putbDUmAnu bAhA sibA h. 17 st sm pzugu bAhAr k N. sm pzu sm pI, sm BUcr pANI esmAen p|-bI ppUN krnS. puNi p|-bI PLbn eh. 18 etNu enAh tA'r sI O tA'r put O putbDUmAn st bAhAr pLA siel. 19 sm pzu EbM sm BUmier guNS-bA jIt pANImAen EbM sm pI tAr pbAr st jAhAj bAhA siel. 20 EhAper enAh sdApBu ezer Ek YebdI sApn kel. enAh es-er zupzu O pImAnu sdApBu ezer enqebd edel. 21 t^er sdApBu esmAnr bdAn GAN kel EbM ej men men nA kel, p|-bI aBizAp edbA nA^. YO bAlAkAL mnuxr mnr aBipAy O pbNtA m, tTApi ekebehel sm jIbu nx k nA^, eYp mu^ pUb k. 22 eY pYn p|-bI r, espYn buNibAr smy O amL kbAr smy, TNA O grm, puNi gIx O zItkAL, bs O ti Esbu p|-bIer -b. nnnnUUUUttttnnnnrrrr rrrr premzr enAh EbM tAr putmAnu zIbAd kel. premzr esmAnu kel, b snAn jn kr, elAk dA p|-bI pUN kr. 2 p|-bIer sm pzu, kAzr sm pI BUcr sm pANI, EbM smud mer -bA sm m mAnu By keb. sm jIb yNer reb. 3 mu^ sbuj b| p ed-. bmAn petk pzu r KAd ehb. mu^ YAhAsbu p|-bIer ed tAhAsbu r. 4 nS, mu^ mAnu Ek ez ed. e ekQNsi pANIr srk mAMs KAb nA^. kArN rker jIbn a. 5 mu^ rk pAt, rkpAt dA dNit k, tAhA pANI dA eh bA elAkmAn dA. Y elAkmAen prsr htA kr, mu^ rkpAt dA dNit k. 6 premzr pNA ptimUIer mnux ti kC. etNu eY ek mnux htA kb es zit an mnuxdA mYib.
 8. 8. ppppuuuukkkk 9:7-10:9 8 7 enAh, r O pimAnr zy bt pipi eheb. emAen p|-bI mnuxer ppUN kb. 8 EhAper premzr enAh EbM tAr putmAnu kel, 9 mu^ bmAn pA^ EbM per r-bA elAkmAn pA^ ptiA kC. 10 e r ptiA kbA sm pI, smg g|hpAt pzu, EbM sm pzumAen eY^ sbu st jAhAj bAhA -el. e r ptiA sm p|-bIs jIbn pANI pA^ kbA. 11 EhA emAr mAn pA^ ptiA, sm jIbn p|-bI ps bnAer DMs pA-. nS Ep pLy puny ehb nA^. Ep bnA dA kdApi p|-bI jIbnsA nAz ehb nA^. 12 EbM premzr kel, mu^ mAnu pmAN ed eY mu^ mAn st ptiA ka. E h edKAb eY mu^ mAn st EbM petk jIbn pANImAn st ym ka. E ym sbun pA^ sAyI ehb. EhA^ etArN pmAN. 13 mu^ emAhr Dnu emGer sApn ka. tAhA p|-bI st emAr cuer h ehb. 14 eYetebeL mu^ p|-bI per emG sMr k, esetebeL es Dnu emGer edKAYib. 15 mu^ eYetebeL Dnu edeK esetebeL mu^ st O anAn sjIb pANImAn st ehA-bA cu men pkA. es cu keh eY, Bxter Ep bnAer sme nAz eheb nA^. 16 puNi Dnu ehel, e tAhA pti d|xipAt kbA. t^er p|-bIs sm sjIb pANI st premzrr eY^ annkALsAyI ym a, tAhA mu^ srN k. 17 etNu sdApBu enAh kel, p|-bIs mAMs zix sm pANI st e eY^ cu sir kaCu, t^r Dnu E h ehb. ppppuuuuNNNNiiii ssssmmmmssssAAAAmmmmAAAAnnnn eeeeddddKKKKAAAAgggg 18 enAhr putmAen tAu D jAhAj bAhAel. esmAnr nAm, ezm, hAm O eYPtH (hAm-el NAnr pitA.) 19 es tijN YAk enAhr put -el. EbM p|-bIr sm elAk E tijNWA jn enel. 20 enAh k|xk ehel. es eter dAA b| erApN kel. 21 enAh t^ dAArs pti k pAn kel. es dAArs pAn k m ehA tAr lgApwA eKAed tAr tmSer p rel. es ekQNsi bs pDAn k n-el. 22 NAnr pitA hAm pNA pitAr lgtA edKi 10 bAhAer pNA u smAr edel. 23 esetebeL ezm O eYPtH kAer bs eG pzAtH gti k pNAmAn pitAr lgtA Adn kel. esmAen pC k YA-bA pitAr lgtA edKi pAel nA^. 24 EhAper, enAh Wi (es md pAnk ezA-el). es jANiel eY tAr sAnpua tA pA^ k'N kC. 25 etNu enAh kel, NAn zApgs eh! es pNA t|gNr dAsAnudAs ehb. 26 enAh m Ep kel, ezm zIbAd pAp sdApBu premzr dA NAn ezmr dAs eh. 27 premzr eYPtH bt jmi anS. es ezmr tmSer bAsk. NAn tAhAr dAs eh. 28 bnAper enAh tizh pz bx biel. 29 Ep enAh emAwHer 950 bx biel. EhAper m|tubrN kel. jjjjAAAAttttiiiimmmmAAAAnnnnrrrr bbbb||||iiii OOOO AAAArrrr eeeehhhh enAhr putmAen -el, ezm, hAm EbM eYPtH. bnAper E tijN esmAnr snAn snti jn en-el. eeeeYYYYPPPPttttrrrr bbbbMMMMzzzzAAAAbbbbLLLLIIII 2 eYPtHr putmAen ehel, egAmr, mAegAgH, mAdy, bl, Ybn, emzk O tirs. 3 asinsH, rIPtH O etAgm, EmAen -el egAmr snAn. 4 puNi lIzA, tzIz, Im, O edAdAnIm EmAen Ybnr snAn -el. 5 EmAnWA anedzIymAnr dIp bAsIgN pNAmAn pA^ edz edzer j j xAnuYAyI bAp ehA j j bMz O egAxI anusAer Bk ehel! hhhhAAAAmmmmrrrr bbbbMMMMzzzzAAAAbbbbLLLLIIII 6 hAmr snAngN -el. kUzH, mizr, pUwH O NAn. 7 sbA, hbI, spA, rymA O spkA EmAen-el kUzr snAn. zibA O dnAn EmAen rymAr snAn. 8 emAjH kUzr put. es p|-bI mer pkmi ehbA gi. 9 es sdApBu sAAter pkAn bAD eh. sdApBu sAAter, pkAn bAD emAj tUl -el ebA elAkmAen k-el, es b emAj sd|z sdApBu smKer egAwiE pkAn bAD.
 9. 9. 9 ppppuuuukkkk 10:10-11:16 10 ziyr edzer bAlH, ErkH, Ekd, O klnI Esbu ngr tAhAr pTm rAj eh. 11 es edz agiyA bAhA nIbI rehAebAcH purI O eklh 12 EbM nIbI O eklhr msit erxn ngr sApn k. (erxn Ek pDAn ngr -). 13 mizrIym lUdIy, anAmIy, lhAbIy O npShIy elAkmAnr pitA -el. 14 peTAxIy, ksHlhIy O kepAy (E pelxIy elAkmAen ksHlhIy siel.) 15 sIejAnr pitA-el, NAn, sIedAn - NAnr pTm put. NAn m ehtHr pitA-el. ehtH ehel wAtIymAnr pitA. 16 NAn m YibuxIy, emArIy O gigAzIy pitA -el. 17 Iy, akIy O sIy 18 abdIy, sAmrIy O hmAtIy, Ep NAymAnr bMz bApi. 19 t^er sIedAnWA ger g hsA pYn puNi sedAmH, hemA O adA, sebAyIm ger elzA pYn NAnIymAn bstir sImA -. 20 j j edz O egAxIer esmAn bMz O xAnusAer E sm hAmr snAn. eeeezzzzmmmmrrrr bbbbMMMMzzzzAAAAbbbbLLLLIIII 21 eYPtr bf ezmr m snAn snti -el, es Ebr eYPtr bf b# bMzDrmAn pux -. 22 ezmr Esbu snAn: ElmH O azUr O aPkHxd O lUdH O amH. 23 E amr snAn xH O hUl, egTr, O mzH. 24 EbM aPkHxdr snAn ezlh O ezlhr snAn Ebr. 25 E Ebrr put, pTmr nAm eplgH kArN es smyer p|-bI Bk eh. tAhAr BAtAr nAm YknH. 26 EbM Yknr put alemAddH O ezlpH, htsmAbt O eYrh. 27 hedAm O xl O k. 28 Obl O abImAeylH O zbA. 29 OPIr, hbI, O eYAbbH, E sm Yknr snAn. 30 emxA ab pUb gr sPAr pbt pYn esmAnr bsti -. 31 pNA edzer esmAn bMz O xA O egAxI anusAer E sme ezmr snAn. 32 j j egAxIer esmAn bMzAbLI anusAer EmAen enAhr snAngNr bMz -el. puNi jLpAbn per EmAnWA pn nAnA egAxI p|-bIer Bk ehel. 11 pppp||||----bbbbIIII gggg gggg eeeehhhh bnAper p|-bIer Ek pkAr xA k-el. sm elAk Ek pkAr z bbhAr k-el. 2 elAkmAen pUb ger BmN k k esmAen ziyr edzer Ek smtL BUmi pAel. elAkmAen esWAer bsti r kel. 3 elAkmAen kel, s em wA epA wAN kbA. etNu elAkmAen pTr bbhAr n k wA Gr kbA pA^ bbhAr kel. EbM esmAen mAwi etl cUn srUp bbhAr kel. 4 EhAper elAkmAen kel, s pA^ Ek ngr O Ek nBzSmI aAkA mAN kbA. emAen ati jNAzuNA ehbA. tAehel emAen p|-bIr ef ip ehbA nA^. 5 sdApBu elAkmAn dA tii eh-bA ngr EbM dUg edKibA pA^ OhA siel. 6 sdApBu kel, E sm elAk Ek O esmAnr xA Ek, esmAen E kAm kbA Ektit ehAC. EhA tAr r mAt. esmAen eYetebeL YAhA ^eb tAhA keb. 7 etNu s tL YibA EbM esmAn mer Bin xA* ti kbA. etNu esmAen prsr xA buJipAeb nA^. 8 Ep ber sdApBu p|-bIr elAkmAnu n n k pkAel. etNu es elAkmAen ngr mAN ezx kpAel nA^. 9 es sAnr nAm bAlH eh. eYeh sdApBu essAner sm p|-bIr xAer eBd jnAel EbM essAn elAkmAnu n n kel. eeeezzzzmmmmrrrr bbbbMMMMzzzzAAAAbbbbLLLLIIII 10 EhA eh ezm pbArr brNI, eYetebeL ezm Ekzh bx ehA- EbM bnAr bx per es aPkxdr pitA ehel. 11 EhAper aPkxdr jn per ezm 500 bx biel O put EbM knAgNr pitA ehel. 12 Pkxd ptiz bx byser ezlhr pitA ehel. 13 ezlhr pitA ehper, PkHxd 403 bx biel EbM put O knAgN B kel. 14 ezlh tiz bx byser es Ebrr pitA ehel. 15 Ebr jn ehbAper ezlh 403 bx bi. es smy mer es put knAu jn edel. xxxxAAAA rIk ber esmAnr xA der pek E. 16 Ebr 34 bxper tAr Ek put jni
 10. 10. 12 ppppuuuukkkk 11:17-12:17 10 YAhAr nAm eplg. 17 eplgr jnper, Ebr 430 bx bi. es smy mer tAr an snAn sntimAen jn enel. 18 eplg tiz bx byser yU nAmk Ek put jn edel. 19 yr jnper eplg 209 bx biel. es smyer tAr anput O knAmAn jn enel. 20 y btiz bx byser tA WA sg jn kel. 21 sgr jn per yU 207 bx bi. es smy mer tAWA put O knAgN jn en-el. 22 sg tiz bx byser nAehArr pitA ehel. 23 nAehArr jn per sg 200 bx ak biel. es smy mer tAWA an put knAmAn jn enel. 24 nAehAr aNtiz bx byser etrh jn edel. 25 etrhr jn per nAehAr 119 bx biel. es smyer tAWA an putknAmAn jn kel. 26 etrh sbx byser tAr put abAm, nAehAr O hArN jn kel. eeeettttrrrrhhhhrrrr bbbbMMMMzzzzAAAAbbbbLLLLIIII 27 EhA aew etrhr bMzAbLI. etrh -el abAm, nAehAr O hAerANr pitA. hAerAN elAw jn k. 28 hAerAN pNA pitA etrhr sAAter kldIymAn rH nAmk pNA jn edzer m. 29 EhAper abAm O nAehAr By bAh kel. abAm sIr nAm sArI EbM nAehArr sI milHkA, hAerANr knA. hAerANr an Jiar nAm YisA. 30 sArI bA -el. tAr ekQNsi snAn n -el. 31 etrh pNA put abAm O hArNr put elAw nAmk epQt EbM abAm sI sArI putbDuu sMger en. EbM es sm kldIymAn rWA NAn edz ezer YAtA k hArN ngrer bsti sApn kel. 32 etrh hArN ngrer TA 205 bxer mel. aaaabbbbAAAAmmmmuuuu pppprrrreeeemmmmzzzzrrrrrrrr ffffAAAAkkkk sdApBu abAmu kel, r edz O r elAkmAnu ptAg kr. r pitA pbAr CAR. mu^ eY^ edz edKA es edz YAa. 2 mu^ WA Ek mhAn egAxI pn k. mu^ zIbAd k O mhAn k EbM e zIbAdr sMekt ehb. 3 eY^mAen zIbAd kr mu^ esmAnu zIbAd k. EbM YiE aBizAp edb mu^ esmAnu aBizAp ed. WA p|-bIr sbubMz zIbAd pAeb. aaaabbbbAAAAmmmmrrrr NNNNAAAAnnnn YYYYAAAAttttAAAA 4 sdApBur bAkAnusAer abAm hAerAN ptAg kel, EbM elAw m tA ser gel. hAerANWA psAn kbA smyer abAmr bys p bx ehA-. 5 abAm tAr sI sArI, t|put elAwu O hArNWAer pNAmAn sMt Dn EbM lb pANImAnu eG NAn edz YAtA kel. 6 abAm es edz m ed gel, ziKimer phibA pYn, emAr elAnH b|mULer rel. es smyer NAnIymAen es sAner bAs kel. 7 sdApBu abAm dzn edel EbM kel, mu^ bMzDru E edz ed. sdApBu abAmu eY^ sAner dzn ed-el. abAm esWAer sdApBur pAsnA pA^ Ek YebdI sApn kel. 8 EhAper abAm es sAn CA ebqeTlr pUb eR pbt YA jr tmS sApn kel. esWAer pzimer ebqeTlH O pUb ger ay ngr -. EbM esWAer sdApBu ezer Ek YebdI mAN k sdApBu nAmer pATnA kel. 9 EhAper abAm BmN kk diN g gel. mmmmiiiizzzzrrrreeeerrrr aaaabbbbAAAAmmmm 10 es smyer es edzr Byr Bi p. etNu abAm bAs kbA pA^ mizredz YAtA kel. 11 es eYetebeL mizr edzr kwbI ehel abAm jr sI sArIu kel, mu^ jAeN e edKibA bt sr. 12 mizrIymAen edKieb EbM jANieb eY, "e emAr sI'. etNu esmAen emAet mAedeb EbM dUrer enYieb. 13 etNu e elAkmAnu kb, e emAr BNI ebA. es-pA^ esmAen emAet dyA edKAeb. E pkAer e emAr pAN rA kpAb. 14 eYetebeL abAm mizr pebz kel, mizrIymAen es srI sIelAk sArIu edKiel. 15 EhAper PAerAr aptimAen tAu edKi PAerA CAmuer tAr pzMsA kel. EhAper es sIelAkwi PAerA g|h aNAg. 16 PAerA tA gi abAmu dyA edKAel, EbM tAu egA, gB, dAsdAsI, O gBI O Ow edel. 17 mAt sdpBu PAerA EbM tA pbAr pti Byr mhAmArI dA zAi DAn kel, abAm
 11. 11. 13 11 ppppuuuukkkk 12:18-14:9 sI sArI kArN. 18 etNu PAerA abAmu RA kel, e kA^ emA pti Ep m crN kl? sArI r sI ebA e k n-l! kA^? 19 e kl eY, "es r BNI -.' e Ep kA^ kl? mu^ tAu emAr sI k bAh kbA Ni. nS mu^ bmAn tA eP ed. tAu ghN kr O EWA ePYAa. 20 PAerA tAr elAkmAnu mizr t edbA pA^ abAmu ez edel. etNu abAm O tAr sI EbM sm db D es sAn ptAg kel. aaaabbbbAAAAmmmmrrrr NNNNAAAAnnnn ppppttttAAAAbbbbnnnn etNu abAm mizr ptAg kel. es tAr sI O tAr sbu jr sm jixD elAw st enegB YAtA kel. 2 abAm pzu O snArUpAer ati DnbAn -el. 3 abAm tAr YAtA l rKi-el. es diN ebqeTl R gel. es ebqeTl O ayr mbI eY^ sAner pUeb tAr tmS sApn ehA- esWA gel. 4 es sAner pUb abAm Ek YebdI mAN k-el. etNu esWAer abAm sdApBur pAsnA kel. aaaabbbbAAAAmmmm OOOO eeeellllAAAAwwwwrrrr nnnn 5 es smyer elAw m abAm st YAtA k-el. elAwr m emx, pzupl O tmS -. 6 abAm O elAwr bt pzu O tmSmAn -bA esmAen esWAer Ekt bAskbA peYAgI ehnA^. 7 es smyer esWAer NAnIy O pijIy elAkmAen esWAer bAsk-el. abAmr O elAwr emxpALkmAn mer JgfA eh. 8 etNu abAm elAwu kel, mer kLh ehbA t nueh^. r elAk O emA elAk mer kLh ehbA WikH nueh^ kArN emAen prsr . 9 EhA m eY, e algA ber bAs kbA tH. r CA anusAer e sAn bAC. e Y r Yib eteb mu^ diN Yi. e Y diN Yib eteb mu^ r Yi. 10 elAw Yn ndIr ptkA eR rIN kel. elAw edKiel esWAer bt jL -. sdApBu sedAm O hemA DMs kbA pUb EhA-. es smyer Yn ptkA esAyr pYn sm pAnr sdApBu dAnp sjL O mizr edz l -. 11 etNu elAw Yn ptkA bAel. E elAk algA ehAgel O elAw pUbg YAtA kel. 12 abAm NAnIy 14 edzer rel EbM elAw ptkA ngrIer bAskel. elAw ak ak sedAm pAK tAr CANI engel. 13 sedAmr elAkmAen m O sdApBu d|xier ati pApix -el. 14 elAw gper, sdApBu abAmu kel, r cpAz edK, pUb, pzim, r O diN edK. 15 eY^ sm BUmi smKer e rn edKuC, mu^ tAhA u O r bMzDru ed. 16 p|-bIer DUp mu^ r bMz b|i k. Y ek p|-bIr DU gNipAer eteb es r bMzr elAkmAnu gNipAb. 17 etNu emAen YAa EbM sm edzer BmN kr. bmAn mu^ EhA ed. 18 etNu abAm tAr tmS sAnAnr kel. es ebAN kws mmir elAnH b|mUL YA esWAer bAs kel. es sAner abAm sdApBur pAsnA pA^, egAwiE YebdI sApn kel. eeeellllAAAAwwww bbbbIIII eeeehhhheeeellll ziyrr amAPlH jA O Asrr aeyAk jA -el. kdeyAmr mr jA -el O egAyimr tiylr jA -el. 2 E sm jAgN miteb sedAmr jA , hemAr jA bizA, adAr jA zinAbH O sebAyimr jA ziembr O r, esAyrr jA st Yu kel. 3 E sm jAmAen esmAnr esqnmAnu sIIm ptkAer psit kel. es sIIm ptkA bmAn lbN smud. 4 E jAmAen bArbx pYn kdeyAmr jAr bzIBUt r teyAdz bxer tAr edA ehA-el. 5 Ep cz bxer kdlAeyAmr jA O eY^ jAmAen tA st -el si aerAtHkNyimer rPAyIm elAkmAnu EbM hmer sxIy elAkmAnu p kel. zAyATyimer EmIy elAkmAnu p kel. 6 pAnr kws ElHpArN pYn esyIr pbt bAsI ehArIy elAkmAnu jy kel. 7 EhAper jA kdlAeyAmr esWA eP EqNHmisHpwH, aTAtH kAedz YA amAelkIy elAkmAnr sm edz EbM htH-sesAnH tAmr bAsI emArIy elAkmAnu p kel. 8 es smyer sedAmr jA, hemAr jA adAr jA, sebAyimr jA O br aTAtH esAyr jA E pA jA EbM tAr esqngN Ektit ehel. esmAen sIIm ptkA Yu kbA gel. 9 esmAen Elmr jA kdeyAmr O egAyimr tiylr jA O ziyrr amAPlHr jA
 12. 12. ppppuuuukkkk 14:10-15:10 12 O Asrr jA. E jN jA pA er. 10 es sIIm pdAer mAwietqLr aenk gAt - EbM sedAmr jA O gemAr jA pLAyn kel O esWAer pgel EbM abzix esqnmAen pbt pLA gel. 11 E-pA^ esmAen sedAm O hemAr sm si EbM B lwien pLAgel. 12 abAmr t| put elAw sedAmer bAs k- EbM zt|mAen tAhA bI kel. EbM zt|gN tAr sm si lwienel. 13 esetebeL jeN pLAtk EbIy abAmu smAr ed. es smyer abAm exAlr O enrr BAtA emArIy mmir elAn b|mUeL bAs k-el. esmAen m abAmr shAy -el. aaaabbbbAAAAmmmm eeeellllAAAAwwwwuuuu AAAArrrr kkkkeeeellll 14 eYetebeL abAm jr Ati D ehA YibAr smAr zuNiel. abAm tA'r sm pbAr Ektit kel. esWAer 318 jN tAmHpAp esqk -el. abAm es zt|mAn peC peC egAef egAef dAn ngr pYn gel. 15 es tier siE O tAr esqnmAen sme mizi tAr zt|mAn er att kmN kel. esmAen tAu p k tAu egAeR egAeR, demskr r sit ehAbA pYn egARAel. 16 EhAper es tAr t| put elAw tAr si puNi sIgN EbM esqngNu bARA Niel. 17 tA'per abAm kdeyAmr O tAr shAy jgNu jyk bAbA per sedAmr jA tA st sAAt kbA zAbI pdA, aTAtH jAr pdA gmn kel. mmmmllllHHHHkkkkIIIIeeeexxxxddddkkkk 18 zAlmr jA mlHkIexdk abAhAm sAAt krbA pA^ gel. es sebAps premzrr YAjk. mlkIexdk erAwI O dAArs eG siel. 19 es abAmu zIbAd k kel, abAm sg O p|-bIr akArI sebAps premzrr zIbAd pAp anS. 20 sebAps premzr Dn anS YiE r zt|gNu her edel. EbM abAm Yu en-bA sbu dbr Ek dzmAMz tAu edel. 21 EhAper sedAmr jA abAmu kel, e sm si a mAt mnuxskL a. 15 22 nS abAm sedAmr jAu r ed kel, mu^ sg O p|-bIr akArI sdApBu premzr ezer h WA ka eY, 23 mu^ ptiA k eY mu^ r rKi nA^. Ep pAKer -bA sUtA A ejAtAr bnI m en nA^. mu^ kbA eh^ nA^, "mu^ abAmu D k.' 24 ekbL emAr YubkmAen YAhA eBAjn k aC tAhA en. puNi emAhr eY^ shAykgN ser YA-el esmAen aTAtH enr exAl O mmi pNA pNA pAp ghN krnS. pppprrrreeeemmmmzzzzrrrrrrrr aaaabbbbAAAAmmmm sssstttt ccccuuuu E sbu GwiYibA per sdApBUr bAk dzner abAm kw si, EhA k, eh abAm By kr nA^. mu^ r FAl. mu^ mhApursAr ed. 2 nS abAm kel, sdApBu premzr, emAet pursAr ed kN Bl ehb? mu^ snAn nA mbA YA. es-pA^ demskr emAr muK esbk eyjr emAr si akAr kb. 3 puNi abAm kel, e emAet snAn edl nA^. es-pA^ emA g|hr jeN sds emAr kArI ehb. 4 tA'per sdApBu abAm kel, edK es dAswi r kArI ehb nA^. mAt eY Oqrser jAt ehb, es r kArI ehb. 5 EhAper premzr tAu bAhAr enel O kel, er kAz edK EbM tAgN gNnA kr, e Y tA gNnA kpAb. EbM es m kel, r bMzDr tAgN p bsMKk eheb. 6 abAm sdApBuu zAs kel EbM premzr tA'r zAs DAmiktA kAY ebA ebcnA kel. 7 sdApBu abAmu kel, mu^ es sdApBu, YiE mAnu kldIymAnr rWA E edz edbApA^ bAhAr k Ni. 8 nS abAm kel, eh sdApBu, emAr pBu mu^ eY E edzr akArI eh, tAhA mu^ p jANi? 9 sdApBu r edel, e Ek ti bxr bACurI, egAwiE ti bxr mA eC, egAwiE ti bxr emNA, egAwiE kepAt EbM egAwiE YubA kepAt emA kw N. 10 es essbu es premzr kw Niel EbM KN k kAwiel, EbM esguk
 13. 13. 16 13 ppppuuuukkkk 15:11-17:1 DAer rKi, petk aDAr per aDA Yu h ber rKiel. n es pImAnu KN kel nA^. 11 EhAper, an bn pI es m|t pANI per JA mAel EbM abAm esmAnu GfA edel. 12 eYetebeL sUYA eh- abAm eGAr dAer ezA pel, EbM hWAtH tA pr Ek Byr akAr si O es tit ehAgel. 13 tA'per sdApBu abAmu kel, e E xyer zit ehApAb, r bMzDr edzer pbAsI eheb EbM kItdAs eheb EbM ekz eBAg keb 400 bx pYn. 14 n eY^ jAtimAen esmAnu kItdAs kel esmAnr mu^ r k EbM tAhAper pcur Dn st esmAen sADIn eheb. 15 tTApi men, e zAer mb EbM r pUbpux st mit ehb EbM e bt b| byser kbr pAp ehb. 16 puNi E edz bMzr cT pux ePeb. kArN eY^ emArIymAen EWAer bAs k, esmAnr pAp EpYn ezx ehAnA^. 17 sUYA per, eYetebeL EhA eGAr akAr eh, Ek DU^ bAhA-bA pAt EbM jLn mzAl hWAtH edKAg EbM tAhA DAer -bA m|t pzugukr KNsbu m ed g. 18 esn sdApBu abAm st Ek cu kel. es kel, mu^ E edz r bMzDru ed. mizrIy ndIWA mhAn ndI PtH pYn E edz r pbAr mu^ ed. 19 eknIymAnr, knjIymAnr O kdHemAnIymAnr BUmi Esbu. 20 hIIymAnr, pjIymAnr O rPAyIymAnr 21 emArIymAnr, NAnIymAr, O gigAzIymAnr O YibuzIymAnr edz ed. hhhhAAAAggggAAAArrrr,,,, ddddAAAAssssIIIIbbbbAAAAkkkkAAAA abAmr sI sArI vsnAn -el. tAr egAwiE hAgAr nAmI mizr edzIy dAsI -. 2 sArI abAm k, sdApBu emAet snAn snti bit kaC. etNu hAgAr st shbAs kr. pAy tA' mAmer mu^ Ek put pA pA. abAm tA sIr kTA ghN kel. 3 abAm NAn edzer dz bx kwAper Ep ehA- eY, tAr sI sArI tAhA mizrIy dAsI hAgAr tA sAmI abAm st bAh edel, YAhAPLer es tA' st shbAs kpAb. 4 hAgAr abAm dA gBbtI eh. eYetebeL hAgAr Ep jANi tA'r mAkANIu es ebzi 17 smAn ed nA^. 5 nS sArI abAmu k, EhA r BUl eY emAr dAsI emAet Kp bbhAr k. mu^ tA ed-, tA'per es gBbtI eh EbM EhAper es emAet eYti smAn edbA tH esti smAn ed nA^. mu^ ^ sdApBu O emAr r krn. 6 nS abAm sArI kel, hAgAr r dAsI. e tA'pti YAhA h^ tAhA kpAr. etNu sArI tA'pti kWin bbhAr kren, hAgAr CA pLA. hhhhAAAAggggAAAArrrrrrrr ppppuuuutttt zzzzAAAAeeeeyyyyllll 7 sdApBur dUt tAhAu Ek mBUmir JrNA kwer edKiel. es JrNAwi, zUr YA-bA Ar pAKer -. 8 sdApBur dUt kel, hAgAr, sArIr dAsI, e ek^WA siC O e ek^WA YAC? hAgAr r ed, mu^ emAr mAkANI sArI pAK edQ pLA YA. 9 sdApBur dUt hAgAr kel, r mAkANI pAK ePYAa O j tA'r pAKer smpN kr. 10 sdApBur dUt hAgAr m kel, r aenk bMzDr jn eheb. esmAnu gNi ehb nA^. 11 sdApBur dUt m Ep kel, hAgAr e bmAn gBbtI. WA Ek put snAn jnib. e tA'r nAm zAeyl edb kArN sdApBu zuNiC, e eYetebeL vK pA-l. 12 r put bn gB B jIbnYApn kb. tA'r h sm er, O smr h tA'r er -b. EbM es tA'r mAn smKer bAs kb. 13 EhAper hAgAr sdApBur E nAm rKi YTA, eY^ premzr emAet edK*. es (sI) EhA k, kArN es nA k, mu^ kN pk|ter tAu EWAer edKi YiE met edK? 14 etNu es kUpr nAm ebrlhy-erAyI rKi. es kUp kAedz O ebrd mer a. 15 hAgAr abAmr put jn ed EbM abAm tA'r nAm zAeyl edel. 16 abAm CyAazi bx ehA-el, eYetebeL zAeyl hAgAr WA jnB k. ssssnnnnttttHHHH----ccccuuuurrrr ppppmmmmAAAANNNN eYetebeL abAm aenzt bx esetebeL eeeeYYYY^^^^ eeeeddddKKKK b#er, Elr. sdApBu tAu dzn edel EbM kel, mu^
 14. 14. ppppuuuukkkk 17:2-18:5 14 sbzmAn premzr. m kAYmAn kr. emAet mAn EbM xApr jIbnYApn kr. 2 Y e Ep kr, mu^ st Ek cu kbA pst a. mu^ ptiA k r elAkmAnu en mu^ Ek w jAti s|xi k. 3 t^er abAm premzrWAer mTAnt kel. premzr tAu kel, 4 EhA eh tum shit emAr cur Ek aMz. mu^ bjAtir pitA kribi. 5 mu^ r nAm pbn ked. r nAm abAm rb nA^. r nAm abhAm rb. mu^ Ep nAm ed kArN mu^ aenk jAtigNr jnk k. 6 e bt bMzDr kbu. nu jAti O nUtn jA WA s|xi eheb. 7 mu^ st Ek cu k. es cu m r bMzDrmAn pA^ ehb. E cu annkALsAyI ehb. t^er mu^ r O BxdH bMzDrmAnr premzr eh. 8 bmAn e eY^ edzer asAyI ber bAs kaC tAhA rn pA^ r ehb. mu^ EbM Bxt bMzDrmAnu NAnr smg edz rkAL pA^ ed EbM mu^ esmAnr premzr eh. 9 EbM premzr abhAmu kel, bmAn EhA r cur Ek aMz. e r bMz r cu mA cb. 10 E cu emAen zy pALn kb. EhA eh O emA mer cu EbM EhA m r bMzDrmAn pA^. tAhA E petk jn ehbA pux zy snt kYibA. 11 emAen zy snt* ehb. EhA mAnr ymr h ehb. 12 r putmAnu eYetebeL Wn ehb, e esetebeL esmAnu snt kb. mAnr O mAn dAsmAnr, r Ger eY^mAen jn ehAC, eY^mAen edz NA YAaC, sm putgNu snt kYib. 13 es-pA^ r sm pux esbkgN zy snt eheb O mAnr zrIrer, cu sAber emAr rnn h rb. 14 eY^ mnuxmAnr snt ehAnA^, esmAnu tA'r elAkmAnWA bAs kYib. kA^? kArN es emAr cu B k. ssssHHHHhhhhAAAAkkkk----ppppttttiiiiAAAArrrr ppppuuuutttt 15 premzr abhAmu kel, mu^ sI sArIr Ek nUtn nAmkrN k. tAr nUtn nAm sA ehb. 16 mu^ tAu zIbAd k. mu^ ssssnnnntttt Ag cm eCdn kbA. tA ekALer Ek put ed. EbM e tA'r pitA 18 ehb. es b jAtir mAtA ehb. jAtigNr jAmAen tAWA jn eneb. 17 abAm muh^ tL k BUmier pel O hsiel. es j kel, kN jeN 100 bxr elAk ekQNsi sI gBbtI kpAb? k'N sA neb bxer pi DArN kpAb? 18 EhAper abhAm premzru kel, mu^ Ak eY, e zAeyl anugh kb. 19 premzr kel, nA^ mu^ k, r sI sA, put jn kb. e tA'r nAm sHhAk rKib. mu^ tA st cu k. es cu r bMzDrmAn pA^ rkALsAyI ehb. 20 mu^ zAeyl xyer r anuerAD zuNi. mu^ tAu zIbAd k. tA'r bsnAn jn eheb. tAhAWA bArjN apti jn eneb tAr pbAr Ek w jAti ehb. 21 n emAr cU sHhAk st ehb. sA sHhAk jn edb. snA bx E smyer sHhAk jn enb. 22 premzr abhAm st kTA ehA sAbAper sg gel. 23 tA'per WikH esn abhAm zAeyl O tAr sm esbkgNu EbM dAsgNu EktIt kel. abhAm m kitdAsmAnu Ektit kel. abhAm pbArr sm puxgN Ektit ehel. EbM sme snt ehel. premzr bAkAnusAer abhAm esmAnu snt kel. 24 abhAm aenzt bx byser snt ehel. 25 zAeylu eYetebeL etr bx bys ehA- esetebeL es snt ehel. 26 abhAm EbM tAr put zAeyl es egAwiE ner snt ehel. 27 YO abhAm pbAr sm elAk esn snt ehel. sm dAs EbM kitdAsmAen m snt ehel. ttttiiii ppppddddzzzzkkkk EhAper, pUnbAr sdApBu abhAmu mmir elAn b| kwer edKAedel. mAn smyer abhAm tAr tmSr dAr edzer bsi-el. 2 abhAm edKiel tijN elAk tA smKer RA ehA-el. abhAm EhA edKibAper esmAn pAK DA^gel O BUmix ehA. 3 abhAm kel, mhAzygN, Y emAen emA per snx dyAk r dAs kwer N h. 4 mu^ jLer pNmAnu pdeDQt k O pNmAen E b| mULer wiek zAm krn. 5 mu^ t|p kbA pA^ KAd ed. tA'per e r YAtA kb.
 15. 15. 15 ppppuuuukkkk 18:6-30 es ti jN kel, tAhA m, YAhA kl tAhA kr. 6 abhAm ziG tmS Bitr pebz k sA kel, ti esr m mdA en CANi ziG erAwi pt kr. 7 EhAper abhAm guhAL edQg. abhAm tAr Ek sr bACu Niel. O tAr dAs edz edel, ziG EhA KAd pt kr. 8 abhAm rA mAMs, erAwi, g eCnA Ni es ti elAk smKer rKiel. abhAm tA kwer RAehA KAbA ebdn kel. esmAen es b| mUeL tAhA eBAjn kel. 9 EhAper es elAkmAen pel, r sI sA ek^WAer? abhAm r ed, es E tmSer a. 10 t^ es kel, bsn smyer e puny tmS sibu. E smyer sI Ek put snAn jn edb. sA tmSer r EkTA zuNu-el. 11 bmAn abhAm O sA bt b| ehel. sAr pijn kbA bys atikm ehA-. 12 etNu sA zuNi-bA kTA zAs kpA nA^. es j ej hsi EbM kel, mu^ EbM emAr sAmI bAker pnIt. pi jn kbA pA^, e bt buFA buFi ehAYACu. 13 EhAper sdApBu abhAmu kel, sA hsi k es pi jn kbA pA^ ebzi buFi ehAYA. 14 sdApBu pA^ k'N kxsA? nA^! mu^ zit E bsner puny EWA si, mu^ k puny si. EbM r sI sA Ek putsnAn jn edb. 15 nS sA asIkAr k k, mu^ hsi n -! esp Byer k-. nS sdApBu kel, mu^ jAeN EhA st nueh^. e hsi-l! 16 EhAper es tijN YibA pA^ Wiel, esmAen sedAm eR muhA^el. EbM esmAen es bAew YibA r kel. abhAm tAu bAew edel. aaaabbbbhhhhAAAAmmmm mmmmUUUUllllccccUUUUllll 17 sdApBu j ej kel, mu^ YAhA kbA dt aew, tAhA k'N abhAm k? 18 abhAmWA Ek mhAn O bLzA egAxI pn ehb O p|-bIr YAbtIy egAxI tAhAWA zIbAd pAp eheb. 19 mu^ tAu menAnIt k. mu^ Ep k, es-pA^ es tAr pimAnu O bMzDru ez edeb, eY^p ber mu^ esmAnu jIbnDArN kbA EbM YAhA nAy O YTAT tAhA kbA eh^. tA'per mu^ sdApBu, YAhA mu^ ptiA k tAhA mu^ k. 20 EhAper sdApBu kel, mu^ aenk aBieYAg zuNIa, sedAm O egAmrr elAkmAn er, esmAen bt pAp kC. 21 etNu mu^ esWA Yi EbM edKi, Y esmAen esp kaC, YAhA mu^ zuNi. Y nA^, mu^ jANibA eh^. 22 jN elAk sedAm f gel, eYetebeL sdApBu abAhm st rel. 23 EhAper abhAm sdApBur kwbI ehel EbM kel, eh sdApBu, pN k'N nIh elAkmAnu x elAk st DMs kbA pA^ eYAjnA kaC? 24 Y pz jN DAmikelAk es ngrer TA, e k'N kb? e k'N sU rUep es edz DMs kb? pz jN DAmik skAez kN es sAn rA nk sMhAr keb? 25 zy e Bl elAku x elAk st DMs kb nA^. Y EhA E, eteb x O DAmik elAk smAn ber gNAYieb. kN sA p|-bIr rkA YAhA nAy, tAhA keb nA^. 26 EhAper sdApBu kel, mu^ Y pz jN Bl b sedAmer edKi, mu^ es shr DMs k nA^. 27 EhAper abhAm kel, sdApBu LnAer mu^ ekbL DU O pA^z. n emAet mA kr mu^ Eet sAhAsI ehA Ek pz pa. 28 ehApAer es pz jN m pAjN NA ehApAr, e k'N E pAjN kArN es shr DMs keb ? sdApBu kel, Y mu^ esWAer p^z jN DAmIkelAk edeK eteb es ngr DMs k nA^. 29 abhAm puNi kel, e Y esWAer z jN m elAk edK eteb k'N e ngrwi DMs kb? sdApBu r edel, Y mu^ esWAer z jN DAmikelAk edeK eteb mu^ es ngr DMs k nA^. 30 EhAper abhAm kel, eh sdApBu emA pti ekAD krn nA^. E kTA pbA a. Y tiz jN DAmikelAk TA eteb k'N es ngr DMs keb? sdApBu r edel, Y mu^ tizjN DAmIkelAk pAE. eteb mu^ es ngr DMs k nA^.
 16. 16. 19 ppppuuuukkkk 18:31-19:17 16 31 EhAper abhAm kel, mu^ u kx ed pUnbAr p . Y ekAE jN DAmik elAk TA. eteb k'N e ngr DMs kb? sdApBu r edel, Y ekAE jN DAmikelAk TA eteb mu^ ngr DMs k nA^. 32 EhAper abhAm kel, sdApBu emA per ekAD krn nA^. emAet ezx Tr pA^ anumti miL. Y e esWAer dzjN m elAk edK eteb k'N e Ep kb? sdApBu kel, Y dzjN m elAkTA eteb es shr nx k nA^. 33 sdApBu abhAm st kTA ezx kper, sdApBu esWA dAy enel O EhAper abhAm tA tmS ePel. eeeellllAAAAwwwwrrrr ppppddddzzzzkkkkmmmmAAAAeeeennnn es sMAer jN sgdUt sedAmer psit ehel. es smyer elAw ngrdAr PAwk kwer bsi-el. es eYetebeL sgdUtu edKiel, es Wiel EbM tAu sAAt kbA gel. es Bber esmAnu pNAm kel. 2 elAw esmAnu kel, eh mhAzygN emAr g|h sibA eh EbM mu^ mAnr esbA k. pNmAen pAd eDA emAr g|h snS EbM EWAer tiYApn krnS. EhAper snAkA emAen ziG Wib EbM YAtA l rKib. sgdUtmAen r edel, nA^, emAen E ngr ecQher sm ti YApn kbu. 3 nS elAw esmAnu tAr g|h YibA pA^ bArmAr anuerAD kel. etNu sgdUtgN tA g|h YibA pA^ ji ehel. elAw esmAnu dAArs pibA edel. elAw esmAn pA^ KmIr zUn erAwI pt kel O esmAen tAhA ghN kel. 4 es jN ati- CNA YibA pUb, sedAmr sm elAk YubA EbM b|, petk jN ekQNsi btikm nTA siel EbM elAw Gr eGgel. tA'per esmAen elAwu Ar k kel, 5 ji ter eY^ jN mnux Gr si-el esmAen kAhA? esmAnu bAhAr N emAen tA st eYQn sk kbA. 6 elAw bAhAr g O dAr b k edl. 7 elAw esmAnu k, nA! mAen mu^ u ny ka, Ep kAY kr nA^. 8 edK, emAr wi mArI knA aC. mu^ esmAnu smK Nu. emAen YAhA A esmAn pti kr. nS es elAkmAnu kr nA^. esmAen emA g|her atI- -bA mu^ esmAnu srA ed. 9 Gr eG r-bA elAkmAen elAwu kel, EWA s! EhAper prsr kel, E elAw, m shrer Ek BmNkArI. bmAn es r jIbn ezqL smAelAcnA kbA sAhAs k! tA'per es elAkmAen esmAnr elAw kel, emAen esmAnu eYti GAt kbA pA^ eYAjnA kCu tA' aepA e ak GAt kbu. esmAen esmAnr kTAer tA' per p pkAel. EhAper esmAen ati kwtr ehbA giel O kbAw MgibA dt ehel. 10 mAt es jN elAk hAt bA elAw Bitr en kbAw b kedel. 11 tA'per bAhAer -bA sm elAk b| O YubA a ehAgel. etNu es elAkmAen Grr PAwk pAel nA^. eeeessssmmmmAAAAeeeennnn sssseeeeddddAAAAmmmm ppppLLLLAAAAyyyynnnn kkkkeeeellll 12 es jN elAw kel, pbArr an ekQNsi elAk E shrer bAs kC ? r pua, Jia, jA^ aC ? eteb ziG E sAn ptAg kbA pA^ tAu hn. 13 e bmAn E shr DMs kbA YACu. sdApBu premzr jAN E edz eket Kp EbM E ngr DMs kbA pA^ pWAC. 14 etNu elAw bAhAr YA tAr jA^u k, ziG E shr ptAg kr! premzr KubziG E shr DMs kreb. nS es elAkmAen el elAw esmAn st TA ehC. 15 tA'prn seYAdy pUb dUtmAen elAw tr k kel, YAa, r sI EbM Jia st EsAn ptAg kr, eY^mAen st rC. tAhAel e DMs pAb nA^, eYetebeL E ngr dNit ehb. 16 nS elAw tAr smy enel EbM CAbA tr ehel nA^ r -el, etNu es sgdUtgN elAw, tA sI EbM tAr knAr hAt D pdsAn eg enel. sdApBu esmAn pti sdy -el. etNu es jN sgdUt elAwr pbAru ngr bAhAr engel. 17 esmAen ngr bAhAr sibA mAet jeN sgdUt esmAnu kel, bmAn r jIbn rA pA^ pC n anA^ ziG edQR. E ptkAr ekQNsi jAgAer
 17. 17. 17 ppppuuuukkkk 19:18-20:6 h nA^. e pbter ph^ibA pYn edQR. Y e aw YAa eteb E ngr st e DMs pAYib. 18 nS elAw es jN sgdUtu kel, eh mhAzygN, Ep neh. 19 e emAet emAr jIbn rAk, smy pUb u atn dyA O anugh edKAC. n mu^ pbt pLA YA n pAer. E pi Et emAet D pkAb O mAedb. 20 edK E sAn kwer Ek eCAw shr a. e emAet es sAn edQ YibA anumti a. mu^ esWAer pder bAs k pA. tAhA egAwiE eCAw shr mAt. 21 sgdUt elAw kel, m e anumti edl. mu^ es shr DMs k nA^. 22 nS ziG esWA edQYAa. kArN eY pYn emAen pder n ph^iC, mu^ sedAm DMs kpA nA^. es shrr nAm - esAyr kArN EhA ati ud -. sssseeeeddddAAAAmmmm OOOO hhhheeeemmmmAAAA DDDDMMMMssss eeeehhhh 23 sUeYAdy aen elAw esAyrer phigel. 24 WikH es smyer, sdApBu sedAm EbM hemA DMs kel. sdApBu kAz sedAm O hemA per gk O agi b|xi kel. 25 es ngrgu, smudAy ptkA etguk O tnDs sm elAk O sm b|ltA DMs ehAgA 26 es smyer elAwr sI pCR anAbA es lbN ehel. 27 esn ptuxer, abhAm pUeb eY^ sAner Wi ehA sdApBu st kTA ehA-el, es sAn gel O edKiel eY, 28 sedAm O hemA O pAnrs sm aL anAen es edz wIr DUmtUl DUm WibAr edKiel. 29 ErUep es pAnr sit sm ngrr nAz smyer premzr abhAm men kel. puNi elAw eY^ eY^ ngrer bAs k-el. es ngrer pAwn smyer es elAw tn bAhAr k-el. eeeellllAAAAwwww EEEEbbbbMMMM ttttAAAArrrr JJJJiiiiaaaammmmAAAAeeeennnn 30 elAw esAyrer rbA By k. etNu es EbM tAr knA rbA pA^ pbt pLAel, esmAen esWAer Ek guAer bAs kel. 31 en bR BNI tAr sAn BNI k, mr pitA b|, sADArN eb m bAh kbA pA^ ek jeN ehel nAhA. 32 etNu s e mr pitAu mdpAn kbA tAhAper e tA st 20 shbAs kbA, E pAyer e mr bMz rA kpAbA. 33 es tier es Jia tA pitA kw gel EbM tAr pitAu md piel. EhAper tAr bRJia tA pitA zyn k g EbM tA st shbAs k. elAw pupu mAtAlH - EbM jANipA nA^ eY, es eketebeL tA'r CNA si- EbM es eketebeL Wi ekAWrI ptAg k. 34 tA'pr n bRJia sAn Jia k, gt tier mu^ pitA kwer zyn k-. s tAu puNi ji mdpAn kbA, tA'per tA sAer YA shbAs kr. E pAyer e r snAnmAnu jn kbA. e r pitA mAmer r pbAr nx ehbA rA kpAbA. 35 etNu es tier es eh^ mizi tAr pitAu mdpAn kel. tA'per tAr sAnJia YA tA st shAbAs k. Ter elAw atk mdpAn k-bA tA Jia eketebeL si eketebeL shbAs k YA es jANipA n -el. 36 elAwr Jia Ep ber gBbtI ehel. 37 bRJia Ek put jn k. tAhAr nAm es emAyAbIy rKi. emAyAbIy ehel bmAn emAyAbIy elAkmAnr pitA. 38 sAnJia eY^ put jn k tA'r nAm es edel n-ami. es bmAn kALr aemAnIy elAkmAnr pitA aw. aaaabbbbhhhhAAAAmmmm ggggrrrr ggggeeeellll EhAper abhAm esWA diN edz YAtAk kAedz O zurer msAner TA grer bAskel. 2 eYetebeL grer -el, abhAm elAkmAnu kel, sA eh tAr BNI, gr jA aemlkH EkTA zuNiel. aemlk sAu ^-el. etNu es tAu NibA pA^ eketk dAs pWAel. 3 nS Ek tier, premzr aemlk sper kel, e mb, e eY^ sI elAk NiC es bAtA. 4 nS es pYn aemlk sA st shbAs k n-el. etNu aemlk kel, e k'N Ek edAx b htA kb? 5 abhAm ej emAet kel, "E sI emAr BNI' EbM es sI m k, "bAhm emAr ', mu^ edAx, mu^ jANi n-. eAztAer mu^ E kAY k. 6 EhAper premzr aemlk sper kel, h^ mu^ jAeN e edAx. etNu mu^ rA k. mu^ emA er pAp kbA ed
 18. 18. 21 ppppuuuukkkk 20:7-21:17 18 nA^. mu^ tA st shbAs kbA ed n -. 7 etNu e abhAmu puny tA sIu tAu ePa. abhAm jeN BxdHbkA. es pA^ pATnA kb. e bi rb. e Y sA abhAm n ePa eteb mu^ ptiA k k e mb. EbM r pbAr st m|tubrN keb. 8 etNu tA'prn pt aemlk tAr dAsmAnu fAel, EbM tAr sp xyer kel. dAsmAen Byer Tel. 9 EhAper aemlk abhAmu RA kel, e kA^ pti Ep kl? mu^ r t edAx k nA^? mu^ pti k'N k eY, emA edz pti pd NibA e A kl? r emA pti Ep kbAr n -. 10 kA^ e emA pti Ep bbhAr kl? 11 EhAper abhAm k, EWAer ek premzru By knA^ ebA pAy mu^ fA. mu^ EWAer kAeL E emAet htAk sA emAWA enYib. 12 es emAr sI, nS es m emAr BNI. es ehC emA bApAr Ek Jia. nS es emA mAr Jia nueh^. 13 premzr emAet emAr pitA g|h dUr eg enel. premzr emAet Ek sAn ansAn buel. Ep eYetebeL eh mu^ sA k, "dyAk emA pA^ EhA kr! e eY^WA YibA, e elAkmAnu kb mu^ r .' 14 etNu aemlk sA abhAm eP edel. aemlk m tAu emx, gA, egA EbM esbk O eskAgNu edel. 15 EbM aemlk kel, cpAzku h^ EhA emAr Bumi, e eY^WAer h^ esWAer rpAr. 16 aemlk sAr k, mu^ r shs rUpA KN ed. mu^ Ep k kArN mu^ anutp eY YAhA k Bul k. mu^ eh^ petk edKn O h|dHebAD krn eY, mu^ WikH k ebA. 17-18 sdApBu aemlkr sm sIu bA kel. premzr Ep kel kArN aemlk abAhAm sI sAu en-el. nS abhAm premzru pATnA kel EbM premzr aemlk tAr sm sIgNu O dAsIgNu erAg kel. EbM esmAnr snAn snti jAt ehel. eeeezzzzxxxxeeeerrrr ssssAAAA EEEEkkkk zzzziiiizzzzuuuu jjjjnnnn eeeedddd sdApBu sAWAer k-bA tAr ptiA rA kel. es sA YAhA ptiA k-el tA pA^ esp kel. 2 sA gBbtI ehA abhAm bAk absAer Ek zizu jn edel. Esbu premzr pit smyer Gwi. 3 sA Ek put snAn jn ed, EbM abhAm tAr nAmkrN k tA'r nAm edel sHhAk, 4 abhAm premzr ez anusAer sHhAk WikH Wnper snt kel. 5 sHhAk jn ebL abhAm Ekzh bx bys ehA-lA. 6 EbM sA k, premzr emA men hs kel EbM eY EhA zuNib es m hsib. 7 ekQNsi elAk nA kelnA^ eY, mu^ abhAmWA pi jn ed. n mu^ tAu b|bsAer Ek put ed. gggg||||hhhheeeerrrr bbbbAAAAdddd eeeeddddKKKKAAAA eeeedddd 8 eYetebeL sHhAk YeTx bf ehel KAd KAbA r kel. etNu abhAm Ek w eBAjir eyAjn kel. 9 hAgAr pua eKL-bAr*, sA edKi. YAhA hAgAr mizrIy E put abhm dA ehA-. 10 sA abhAm k, es dAsI O tA'r put dUrsAn ta. eYetebeL e mYibA emAr put sHhAk r kArI ehb. mu^ es dAsIr put, sHhAk st aMz akAr pAebA eh^ nA^. 11 E vK abhAm GA, es tAr put zAeyl xyer bt el. 12 nS premzr abhAm kel, r es dAsI EbM tAr put pA^ b ehbAr nA^. sA eYp ^ esp kr. sHhAk r pbArr nAm rKib. 13 n mu^ r dAsIr putWA m Ek mhAn jAti mAN k. kArN es r put. 14 tA'pr n ptux abhAm KAd O pANiT Ni. abhAm tAhA hAgAr edel. abAhAm hAgAr O tA'r put pWAedel es jix st. hAgAr es sAn CA ebrezbA mBUmier BmN kel. 15 eYetebeL sm pANi ezx ehAg hAgAr tA'r put Ek budA teL rKi. 16 hAgAr esWA dUr g, eset dUr eYet dUr egAwiE Dnu zr mAel YAE. esWAer es YA bsi p. hAgAr tA'r piwi m|tubrN k-bAr edKibA ^ nA^. etNu es esWAer kn k. 17 premzr es bALkr kn zuNipAel eeeeKKKKLLLL----bbbbAAAArrrr eketk anubAdk kh, eKL-bAr pbe efbA mA phAs kbA. EbM premzrr dUt sg hAgAr kel,
 19. 19. 19 ppppuuuukkkk 21:18-22:11 k'N eh hAgAr? By kr nA^! sdApBu es sAn es pir kn zuNi pAC. 18 YAa EbM bALk sAhAY kr. tA'r hAtD tA eg a. mu^ tAu b snAnr pitA k. 19 EhAper premzr hAgAr Ek kUp edKAel. etNu hAgAr es kUp pAK YA tAr Ter pANi Bikel. EhAper tA put es- pANi pibA edel. 20 premzrr dyA es bALk bR eh. zAeyl mBUmier bAsk EbM Ek zikArI eh. es Dnu mAbA pUNber ziA k. 21 tAr mA tA pA^ Ek sI mizrer WikH kel. esmAen pArN nAmk mBUmier bAs kel. aaaaeeeemmmmllllkkkk sssstttt aaaabbbbhhhhAAAAmmmmrrrr mmmmUUUUllllccccuuuu 22 EhAper aemlk EbM PIeKAlH nAmk abAhAmr esnApti abhAmu kel, premzr r petk kAYer shAy aw. 23 etNu e emAWAer premzr ger ptiA kr. e E ptiA kr eY e emApti O emAr snAnmAn pti zAsGAt kb nA^. ptiA kr e emApti dyA edKAb EbM emAr edz eY^WAer e Ek edzI p bAs kC. ptiA kr e emApti dyA kb. mu^ eYp dyA edKA. 24 EbM abhAm kel, mu^ ptiA k. 25 EhAper abhAm aemlkWAer aBieYAg kel. kArN aemlkr dAsmAen Ek kUa kbHjAer k enC. 26 nS aemlk khiel, mu^ jAeN nA^ E EhA k. e g emAet Exyer kl nA^. mu^ ji E xyer zuNibA pA. 27 etNu abhAm O aemlk mer Ek cu eh. abhAm aemlk cuer pmAN sp emx O egA edel. 28 abhAm m emxpl sAtwA emxbA algA k rKiel. 29 aemlk abhAm pel, kA^ e E sAtwA emx algA kl? 30 abhAm r ed, mu^ eY E kUp eKAa t^r pmAN men emAWA E sAtwA emx bA enbA ehb. 31 ENu es sAnr nAm ebrezbA eh, es es kUpr nAm Ep edel, kArN es sAner By ptiA k-el. 32 etNu abhAm EbM aemlk ebrezbAWAer Ek cu kel. EhAper aemlk EbM tAr esnApti pelxIy edz ePgel. 22 33 abhAm Ek ezx gC esWAer erApN kel. es sAner abhAm anA ann premzru pATnA kel. 34 EbM abhAm pelxIymAn edzer bn bAskel. aaaabbbbhhhhAAAAmmmm rrrr ppppuuuutttt hhhhttttAAAAkkkkrrrr Esbu GwNA GwibAper, premzr abhAm zAs prIA kbA si enel. premzr tAu kel, abhAm! EbM abhAm kel h^! 2 EhAper premzr kel, r put emAyA a. emAyAer r Ek mAt eshr put sHhAk emA men ehAmAeT bdAn kr. mu^ eY^ pbt k es pbt en esWAer ehAmb kr. 3 pter abhAm Wi EbM tAr gD sjAel. abhAm tAr put sHhAk EbM jN dAsu tA ster enel. abhAm ehAmb men kAW kAwi premzr k-bA sAn engel. 4 t|tIy ner YAtAper abhAm rIN k O dUrsAn edKi, eY^WA es YA-. 5 EhAper abhAm tAr dAsmAnu kel, emAen gD sh EWAer aepA kr. mu^ emAr put en es sAn pAsnA pA^ YA. smyper e kw eP sibu. 6 abhAm tA putr kAer ehAmb men kAW rKiel EbM ej Ek st Cu EbM ^ en gel. EhAper jN Ekt ehAgel. 7 sHhAk tAr pitA abhAmu kel, pitA! abhAm r edel, h^ emAr put. sHhAk kel, r ehAmb men kAW O ^ a, nS eY^ emx g kYib tAhA ek^WAer? 8 abhAm r edel, eh emAr put, premzr ej g pA^ es emx eYAgAeb. ssssHHHHhhhhAAAAkkkk rrrrAAAA ppppAAAA etNu sHhAk O abhAm Ekt es sAn el. 9 premzr k-bA sAn esmAen siel. esWAer abhAm Ek YebdI sApn kel EbM EhA per kAW sjAel. EhAper abhAm sHhAk bAi YebdIr kAW per zu edel. 10 EhAper abhAm tAr Cu Niel EbM sHhAk htA kbA pA^ pt ehel. 11 nS EhAper sdApBur dUt sg abhAm RA kel, eh abhAm, eh abhAm! abhAm r edel, h^ pBuA!
 20. 20. 23 ppppuuuukkkk 22:12-23:20 20 12 sdApBur dUt abhAm kel, r put htA kr nA^ GAt kr nA^. bmAn mu^ edKi pA eY, e premzru smAn kC EbM tAr A mA cLC. kArN e r EkmAt put emA skAez g kbA NAebAD knAh^. 13 EhAper abhAm Ek rIN kel O Ek aNi emx edKiel, tA'r zi budAer bA ehA-. etNu abhAm es aNi emx Ni htAkel O tAhA j put bdLer ehAmber g kel. 14 etNu abhAm es sAnr nAm edel, YiehAbA-Yi*. Ep ji m elAkmAen h, pbter sdApBu pdAn kr. 15 sdApBur dUt ditIyTr abhAmu sg fAel. 16 sdApBur dUt kel, r EkmAt put edbA smt ehl, e Ep kl kArN emAr pA^. mu^ E ptiA k-. mu^ es sdApBu ptiA k- eY 17 mu^ zIbAd k. kAzr tAl O smud kULr asMK bAl r bMzDr bA. EbM r elAkmAen eY^ shr akAr kC es shrer bAskb. 18 p|-bIr sm jAti r bMzDrmAn dA zIbAd pAp eheb. e Ep kbu kArN e emAr bAk mAaC. 19 EhAper abhAm tAr dAsgN kw ePgel. EhAper esmAen sme ebrezbA ePgel. EbM abhAm esWAer bAskel. 20 Esbu GwNA GwiYiibA per, abhAm Ek bAA pWAg. bAAwi Ep -, r nAehAr EbM tAr sI milA snAn psb ka. 21 tAhAr ejxput x, tAhAr bUx O amr pitA kmUeyl. 22 EhAper ekxdH, hesA, pildzH, YidHlPH O bTUeyl. 23 es bTueylr knA kA. milA E W jNu abhAmr BAtA nAehAr men jn k. 24 EbM nAehArr rUmA nAmI dAsIWA ewbh, ghnH, thzH O mAKA EmAen jn enel. ssssAAAArrrr mmmm||||ttttuuuu sA 127 bx biel. 2 sA NAn edzs yT pbt ebANer mel. abhAm E-pA^ mn vK kel O kn kel. 3 EhAper abhAm es m|t edh CA ehtrmAnu kel. es esmAnu kel, 4 mu^ mAn edzer EkA YYYYiiiieeeehhhhAAAAbbbbAAAA YYYYiiii EhAr aT sdApBu edK aTbA sdApBu pdAn keb. edzI aew. emAr sI kbr edbApA^ sAn emAr nA^. dyAk emAet emAr sI pA^ kbr sAner akAr anS. 5 ehtr elAkmAen abhAm r edel, 6 eh peBA, e mAn mer premzrr EkmAt pkAn. e mAn kbr sAner eY ekQNsi sAner kbr edpAb. r sI kbr pA^ e ek awkAbu nA^. 7 abhAm Wi es elAkmAnu pNAm kel. 8 abhAm esmAnu kel, Y emAen emAr sI kbr edbApA^ sAhAY kbA ^TAa. eteb emAen esAhrr put ePAN nikwer ebdn kr. 9 es Et mkHepr guA tH mUler emAet edeb, YAhA tAr a, tAr etr ezx ger YAhA a. mu^ eh^ emAen sme E r sAI a. mu^ EhA kbr sAn rUep bbhAr kbA pA^ ky k. 10 es smyer ePAN es elAkmAn mer bsi-. etNu ehtr ePAN pNA ngr b dAr pebzkArI ehtr snAn sm sAAter abhAmu r ed. 11 nA mub, esp ehb nA^. emA kTA zuNnS mu^ pNu es sAn O tnsit guhA ed. mu^ sbMzIy snAnmAn sAAter tAhA pNu ed. pN j sIr m|t edh kbr anS. 12 abhAm ehtr elAkmAnu pNAm kel. 13 abhAm ePAN sm ger kel, nS mu^ es sAner sm psA edbA ^ a. emAr aT ghN krnS. EbM mu^ emAr sIr m|t edh kbr ed. 14 ePAN abhAmu r ed kel, 15 mhAzy, emAr kTA zuNnS. BUmi KNkr mUl t zh eskl rUpA , emApA^ nueh^. BUmi ghN krnS EbM pNr m|t sI kbr anS. 16 abhAm buJi pAel eY ePAN jmir mUl xyer kTA kC. etNu abhAm tAu jmir mUl edel. YAhA ehtIymAnr -. abhAm aeF pAN rUpA EbM sm smKer ePAN edel. 17-18 ENu ePAN es BUmir mAkAnA bdLAel. kAmi pAKer eY^ jmi mkHeper - guhA pAz EbM cvpAzer -bA b|guk abhAmu kAg. E cu ngr PAwker ehtr elAkmAn ger kg. 19 EhAper abhAm mkHep etsit guhAer mmir pAzer ehebAN mer NAn edzer jr sI sA kbr edel. essAn NAn edzs -. 20 EpkAer abAhAm
 21. 21. 24 21 ppppuuuukkkk 24:1-27 ehtrmAnWA et EbM es-er -bA guA Niel. es EhA kbr sAn rUep bbhAr kel. ssssHHHHhhhhAAAAkkkk ppppAAAA^^^^ EEEEkkkk ssssIIII abhAm bAk absAer bi-el. sdApBu abhAmu sm gtier zIbAd k-el. 2 abhAmr puNA kr abhAmr petk dbr dAyiter -. abhAm tAu fAel EbM kel, emAr jteL r h a EbM ptiA kr. 3 e bmAn sdApBu premzrr nAmer ptiA kr, YiE p|-bI O kAzr mANkArI, eY mAen emAr putr bAh NAnIymAnr knAgN st kb nA^, eY^mAn st mu^ bAs ka. 4 emAr jnsAn YAa sHhAk pA^ Ek pI D s. 5 dAs tAu kel, EhA sb ehApAer eY, eYeb ekQNsi knA emA st E BUmi si npAr, eteb mu^ r put emA st r jn sAn enbA tH ? 6 abhAm tAu kel, nA emAr put esWA enb nA^. 7 sdApBu sgr premzr emAet emAr jn sAn emA pitA pbAr EWA NiC. es sAn emAr pbArmAn pA^ emAr pitA. nS sdApBu ptiA kC, E BUmi emAr pbAr pA^ ehb. sdApBu jeN tA dUtu st pWApAr. emAr pua pA^ Ek sI eKAji NibA men. 8 nS Y es Jia st sibA pA^ mnA ker, eteb e r ptiA muk ehb. nS e emAr put es sAn a nA^. 9 etNu es dAs tAr mub j Cu^ zpT k. eeeeKKKKAAAAjjjjAAAA rrrr eeeehhhh 10 es dAs abhAmr dzwA Ow en essAn ptAg k. sm pkArr sr phArguk bhn k enel. es dAs nAehAr amnhryimr ngr YAtA k. 11 EhAper es ngr bAhAer -bA essAn gel, eY^WA knAmAen jL pA^ kUp kw s. ngr bAhAer es kUp kwer OwmAnu NS bsAel. 12 dAs pATnA kel EbM kel, eh sdApBu!, e emAr pBur premzr. emAr jIbnr l sPL k, emAhr kA abAhAmu dyAk anugh kr. 13 EWAer mu^ kUp kwer RA ehA a. EbM ngr knAmAen pANi enbA EWA sC. 14 mu^ aepA k r h pA^ E sHhAkr sI ehb. mu^ es Jia k "dyAk r pAt emA f tLmuhA^ kr. etNu mu^ pANi pi pA.' mu^ jANipA es eh pYuk pAtI YiE kb, "pANi pia EbM mu^ r OwmAnu m pANied.' Ydi Ep E. eteb mu^ jANi es eh sHhAk pA^ pYuk knA. EbM mu^ jANi e emAr mub per dyA kl. eeeeggggAAAAwwwwiiiiEEEE ssssIIII bbbbCCCCAAAAggggeeeellll 15 EhAper dAswir pATnA sbA pUb jeN YubtI kA kUa kw siel. kA -el, bTUeylr Jia. bTUeyl milAr put -el, YiE abAhAmr nAehAr st bAh k-el. kA pANipAt kAer eTA a kw siel. 16 es bt srI -el. es m abAtA' -el. es jeN mArI. es a kw g O tA'r pAter pANi Bi k. 17 EhAper es dAsjNk tA pAK g EbM k, dyAk pAt emAet jLpAn kbA a. 18 kA ttHNAtH tA k pAtwi OhA tAu pibA edel. kA kel, eh mhAzy pAn kr. 19 es jLpAn kbA ed kA k, mu^ m OwmAnu jLpAn k. 20 EhAper kA kUa pANikA Ner Ael O puny pANi kAbA pA^ kUa kw gel. EbM es Ep sm OwmAnu pANi piel. 21 tA'per es knA ati pAKer EbM zAnber edKiel, es zit ehbAp EbM YANiel sdApBu tAr YAtA sPL k-el. 22 OwmAen pANi pisAbA per. es dAs jN kA Ek snA nT pdAn kel YAhAr Ojn aDB -. EbM tA'r hAt pA^ wi bLA YAhAr Ojn dzB -. 23 es dAsjN pel, bApAr nAm k'N? pitA g|her mAnr rbA pA^ sAn a ? 24 kA r ed, emAr pitA bTUeyl, nAehArr O milAr jn put. 25 EhAper es m kel, A h^ OwmAn KAbA pA^ r nfAa O r zAm pA^ r sAn a. 26 es dAsjN sdApBuu pNAm k tAr pAsnA kel. 27 es dAsjN k, emAr kA abhAmr sdApBu premzr Dn anS. eYeh sdApBu emAr kA pti anugh O
 22. 22. ppppuuuukkkk 24:28-56 22 stAcrN kbA b| ehA nAhA^. sdApBu emA kAr smIy g|h kFA enel. 28 EhAper kA edQYA tA pbArer E kTA jNA. 29-30 kAr Ek -el. tAr nAm bn. kA tAu sbukTA jNAel. bn EkTA zuNibA smyer tAhAr her eYetebeL bLA edKiel. es kUa pAK edQg. EbM esWAer eselAk jNk es OwmAnu D es kUp pAKer Wii ehA-. 31 bn k, Bitr s, sdApBu u zIbAd kC. r bAhAer WiehbA drkAr nA^. mu^ pA^ EbM r OwpA^ egAwiE sAn pt ka. 32 etNu abhAmr dAs g|h g. bn OwmAnr sAj OhAbA pA^ sAhAY kel EbM esmAn pA^ KAbA nfA edel. es B|tmAnu tA st -bA an elAkmAnu pANi edel. YdA esmAen pAd eDAeb. 33 EhAper bn tAu KAd KAbA edel, nS es dAs KAbA mnA kel. es kel, mu^ sibAr ez nkbA pYn Ger KA nA^. etNu bn kel, eteb hnS. kkkkAAAArrrr hhhhAAAAtttt mmmmAAAAggggiiiibbbbAAAA 34 esdAs jN kel, mu^ eh abhAmr dAs. 35 sdApBu emAr pBuu sbu eter atizy zIbAd kC. etNu es bRelAk ehAC. sdApBu tAhAu pl pl egA, emx, snA, rUpA, dAsdAsI, Ow O gD edC. 36 sA emAr kAr sI, es bu byser Ek put snAn jn edel. es sm si emA kAr pAp ehb. 37 emAr kA emAet ptiA k kel, "emAr putu kINAnIy se bAh edb nA^. eYeh e esmAn edzer bAs kaCu. 38 etNu es emAet ptiA k tA smIy kw pWAel EbM kel, "YAa O emA put pA^ Ek putbDu Ds.' 39 mu^ emAr kAu k, "Ep es sI emA st EWA sinpAer.' 40 nS emAr pBu emAet kel, "mu^ sdApBur esbA ker EbM sdApBu tA dUtu pWAeb sAhAY kbApA^ EbM r YAtA sPL keb e YAa. emAr pitA bMz emAr pua men knA Nib. 41 nS e Y YAa emAr bubAbmAn pAK YAa, esmAen Y mnA keb emA put pA^ knA edbApA^, eteb e ptiA muk ehb.' 42 ji E kUp kw si, EbM k, "sdApBu premzr emAr pBu abhAmr premzr, dyAk emAr YAtA sPL ka. 43 mu^ es kUp kwer Wii eh EbM jeN pit knA aepA k, YiE EWA pANi pA^ sib. EhAper mu^ k, dyAk emAet pAt jLpAn kbA a. 44 es knAwi met st DrNr r ed kb, pANi pianS. EbM mu^ m OwmAnu jLpAn k. E pAyer mu^ jANi eY es Jiawi sdApBu emAr pBur put pA^ bA aC.' 45 emAr rber pATnA sbA pUb kA kAer jLpAt D kUamUL siel. es jLpAt a^ Bitr pkAel EbM jL kAFiel. 46 EbM es se se tA'r pAt kA kA emA hAter pANi FA. EhAper es k, "e E jLpAn kr. mu^ OwmAnu jLpAn k.' etNu mu^ jLpAn k EbM es m emAr OwmAnu jLpAn k. 47 tA'per mu^ p, "r pitA E?' es r ed, "bTUeyl emAr pitA.' EhAper mu^ tAu bLA O nT ed. 48 mu^ muN nuu^ sdApBur DnbAd k. es emAr kAr put men tA t| put knA ghN kbA emAet pk|t pTer kA Niel. emAr kA abhAmr es sdApBu. premzrr DnbAd k. 49 bmAn emAet h, e k'N emAr kA pti anugh ehA r knA edb? mA e k'N ePedb? emAet h eteb mu^ jANi k'N kbA t. 50 EhAper bnH EbM bTUeyl r kel, e edKuCu EhA sdApBu fu, e EhA pbn kpAbu nA^. 51 edK, kA smKer a, tA en psAn kr. sdApBu AnusAer tA kAr putu bAh a. 52 eYetebeL abhAmr dAs EhA zuNiel. sdApBuWAer muN nu^ pNAm kel. 53 EhAper kA pA^ Ni-bA sbu phAr tAu edel. es m tAu sr bs O snArUpA aLAr tAu edel. es m b dAmikA phAr tA mA O edel. 54 EhAper es EbM tAr elAkmAen KApi zAm enel. tA'pr n pt esmAen Wi kel, bmAn e kA pAK ePYibu. 55 kAr mA O kel, kA m st n rbA a. tAu m st dzn rbA a. EhAper es YApAb. 56 nS tAr dAs kel, emAet aepA kbA h nA^. sdApBu emAr YAtA sPL
 23. 23. 25 23 ppppuuuukkkk 24:57-25:25 kaC. bmAn emAet emAr kA g|h ePbA a. 57 kAr O mA kel, e kA pbA. 58 esmAen kA RA pel, e E elAk st bmAn YibA h^ ? kA r ed h^ mu^ Yi. 59 etNu esmAen abAhAmr B|t EbM tA st -bA an elAkmAn st kA pWA edel. kAr esbIkA m tA st g. 60 eYetebeL kA es sAn CA esmAen tAu zIbAd k kel, r BNI, e shs shs elAkr mAtA a. EbM r bMzDrmAen tAr zt|mAnu p k tAr ngr akAr krnS. 61 EhAper kA O tAr esbIkA Owguk per c es mnuxr peC YAtA kel. es dAs kA eG psAn k. 62 sHhAk diN edzer bAs kbA ebr- lhy-erAyI nAmk sAn YA eP siel. 63 puNi sMA smyer An kbA et YA-el. sHhAk pr ^ edKi dUr OwmAen sC. 64 kA anA sHhAk edKi, tA'per es Ow OA p. 65 kA dAs k, mAnu edKi sAAt kbA s-bA Yubk E? dAswi r ed, es ehC emAr kA. etNu kA tA'r muh^ tA'r OFNAer Adn kel. 66 dAswi YAhAsbu Gwi- tAhA sHhAk k. 67 EhAper sHhAk es knA tA'r mA'r tmS Niel. esn kA sHhAkr sI eh. sHhAk tAu bt epm k. etNu sHhAk tAr mAr m|tuper sAnnA pAel. aaaabbbbhhhhAAAAmmmmrrrr bbbbMMMMzzzz abhAm puny bAh kel, tAr nUtn sIr nAm - kwU. 2 kwU simN, YkHxnH, mdAnH, miyn, YizHbkH O zUh EmAnu jn ed. 3 es YkHxnH zibA O ddAn jn ed. ddAn putmAen -el, azUrIy, lwUzIy O ymIy. 4 miynr snAn EqqPA O EPr O henAk abId O ldAyA E sme kwUr snAn. 5 abhAm mbA pUb es tAr dAsI putmAnu phAr edel EbM pUb g pWAel. 6 abhAm m|tu pUb, es dAsImAn putgNu phAr edel O es putgNu pUbgs edzer rbA dAy kel. es esmAnu sHhAkWA dUr pWAel. tA'per abAhm tAr sm si sHhAk edel. 7 abhAm 175 bx biel. 8 EhAper abhAm bL ehel O m|tubrN kel. es aenk bx pYn biel. es pNA elAkmAn st kbr pAel. 9 tAr put sHhAk O zAeyl mmir kwer ehtIy esAhrr put ePANr etsit mkHep nAmk guhAer tAhAu kbr edel. 10 eYeh abhAm ehtIy snAnmAn kw es et ky k-el. es sAner abhAmu tA sI sA st kbr g. 11 abhAm m|tuper premzr tAr put sHhAku zIbAd kel. EbM sHhAk ebr-lhyerAyI nAmk sAner bsti kel. 12 EhA sAr mizrIyA dAsI hAgArr put, zAeylr pbArr tAkA aew. 13 petk pUbk tAkA anusAer nAm: zAeylr ejxput nbAeyAtH tAhA Aer ekrd O adHebl O mibHsmH. 14 mizHm O dUmA O msA. 15 hddH, etmA, Yiwur O nAPIzH O ekdmA 16 E sme zAeylr snAn, esmAnr gAm O CANI sAn -. es bArjN tA egAtr jmAr -el. 17 zAeylr yu 137 bx biel. EhAper es pAN tAg kel. es tA pUbpux st kbr pAp ehel. 18 EhAper tAhAr bMzDrmAen hbI mizrr pAKer zUr azriyA ger bsti kel. esmAen j j pAKer bAs kel EbM zAeyl pNr bMzDrmAen mAn smKer bsti kel. ssssHHHHhhhhAAAAkkkkrrrr bbbbMMMMzzzz 19 abhAmr put sHhAkr bMzAbLI E. abhAm sHhAku jn kel. 20 eYetebeL sHhAk kA bAh kel, es z bx -el. YiE bTUeylr knA, amIy pn-amr EbM amIy bnr BginI. 21 sHhAkr es sI bA ehbA es tAhA men sdApBu kwer pATnA kel. t^er sdApBu pATnA zuNen tAr sI kA gBbtI eh. 22 eYetebeL kA gBbtI eh, j j Biter zizumAen CACi ehel. kA sdApBuu pATnA k k, emA pti Ep kA^ Gwi? 23 sdApBu tAhAu kel, gBer egAxI aC O egAt dr Bin eheb. Ek egAt an egAtWA bLbAn ehb. puNi ejx kxr esbA kb. 24 pYuk smyer kA jA^LA put jn edel. 25 ejx bAhA si
 24. 24. 26 ppppuuuukkkk 25:26-26:22 24 rkbN edKAYA-, tAr cm elAmz bsp -. ENu EhAr nAm EexQ g. 26 tA'per, tAhAr BAtA EexQr egAWi D jn eh. ENuk tAhAr nAm YAb g. sHhAkr xAWiE bx byser E YA^LA put jn ehel. 27 EhAper bALkmAen bFiel EbM EexQ m|gyAer jeN puN O bnhArI eh. YAb jeN m| mnux b tmSer bAs k. 28 sHhAk m|gyA mAMs ati ssA ebAD kbA EexQ Bl pAel. mAt kA YAb Bl pAel. 29 es smyer EexQ bt kAn ehA et si. 30 t^ es YAb k, mu^ bt T YA met dyAk es l pdAT a. E men tA'r nAm edAm nAmer KAt ehel. 31 nS YAb k, ji e met pNAr pTmjAt put akAr ky kr. 32 EexQ r ed, edK mu^ m p, ejxAkArer emAr B? etNu mu^ EhA ed. 33 nS YAb k, pTem e emAet edbA pA^ ptiA kr. etNu es ptiA k. EbM tAr ejxtA tAu ed. 34 EhAper YAb EexQ erAwi EbM msrfA i KAbA ed O es sAn ptAg k. Eper EexQ jr ejqx BAtAr akAr xyer pUnbAr nA^. ssssHHHHhhhhAAAAkkkk aaaaeeeemmmmllllkkkk mmmmiiiiCCCC kkkkeeeellll Ter abhAmr smyer Bi ehA-. es edzer esB Ek dUBi edKAedbA sHhAk grer pelxIymAn jA aemlk kw gel. 2 esetebeL sdApBu sHhAk kel, e mizr edz YAa nA^. e eY^ edz kbA, esWAer bAskr. 3 e E edzer pbAs kr. t^er mu^ sAhAY O zIbAd k. puNi mu^ O bMz E sm BUmi ed. pitA abAhAm kwer k-bA zpT mu^ sPL k. 4 e kAzr tAgN p r bMz b|ik esmAnu Esbu edz edbA O bMzDr, p|-bIs sm jAti zIbAd pAp eheb. 5 mu^ EhA k, kArN r pitA abhAm emAr kTA mA-el O mu^ YAhA k- tAhA k-el. abhAm emAr edz, ym O sbu mAel. 6 t^er sHhAk grWAer bAskel. 7 t^er es sAnr elAkmAen tAr sI xyer pren es kel, es emAr BNI es EhA kel, kArN es kA gi By k-el. esWikAr elAkmAen tAu bD kTAen, kArN es bt srI -el. 8 sHhAk esWAer bn bAs kper en pelxIy jA aemlk JrkA ed sHhAk O tA'r sI ekQk kbAr edKiel. 9 aemlk sHhAk RA kel, es sIelAk jN r sI. es r BNI ebA e kA^ kl? sHhAk tAu kel, mu^ Byk g. mu^ , e emAet htAk emAr sI enYib. 10 aemlk k, e m Kp bbhAr kl. Y ekQNsi elAk sI sMger anAyAser zyn k TAnA. tAhAehel es pAper gidAr ehATAnA. 11 etNu aemlk sm elAku ectAb ed kel, es kel, ekQNsi elAk es elAk O tAr sIu Cu^b nA^. Y ekQNsi elAk Ep ker eteb tA m|tu dN Yib. ssssHHHHhhhhAAAAkkkk DDDDnnnnIIII eeeehhhheeeellll 12 EhAper sHhAk es edzer k|xi km k es bx YAhA lgA-el, sbu amL kel. kArN sdApBu tAu zIbAd kel. 13 sHhAk pAbA giel. ak ak DnI ehel eY pYn es ak DnzALI ehel. 14 tAr plpl emx, pzupl EbM dAs -el. etNu pelxIy elAkmAen tA pti xA kbA giel. 15 ENu sHhAkr pitA abhAm sHhAkr pitAr dAsmAen essmyer eY^ sbu kUp eKA-el pelxIy elAkmAen mAwi dA es sbu epAti pkAel. 16 EhAper aemlk sHhAku kel, e mAn kw psAn kr. eYeh e mAnWA bLbAn ehAaC. 17 etNu es sAn ptAg k gr eCAw ndI kwer CANI pkAel. sHhAk esWAer r bAs kel. 18 sHhAk pUnbAr es kUpmAn eKALAel, YAhA pelxIy dA epAtA YA-. eY^ kUpguk tA pitA bi- ebeL eKALA YA-. es es nAm bbhAr kel, YAhA tA pitA bbhAr k-el. 19 sHhAkr dAsmAen es ptkA eKA esAtAbA kUp pAel. 20 t^er gr edzIy pzupALkmAen sHhAk pzupALkmAn st bAd k kel, E jL mAnr ENu esmAen es kUpr nAm Exk rKiel. eYeh tA st esmAen bAd kel. 21 EhAper sHhAkr dAsmAen Ek kUp eKALen esWAkAr elAkmAen tA' pA^ m bAd kel. t^er sHhAk t^r nAm siwnA rKiel. 22 puNi es esWA psAnk anEk kUp eKAel. t^ mi esmAen bAd nkbA
 25. 25. 27 25 ppppuuuukkkk 26:23-27:19 t^r nAm ehAebAtH rKiel. sdApBu u rbA pA^ YeTx sAn edC. e E edzer b|i pAbA. 23 es sAn sHhAk ebrezbA gel. 24 es tier sdApBu sHhAk kel, mu^ r pitA abhAmr premzr. By kr nA^, mu^ st a. zIbAd k r bMz b|i kbA. 25 etNu sHhAkH Ek YebdI sApn k sdApBur pAsnA kel. sHhAkH esWAer tAr tmS pkAel. EbM tAr dAsmAen esWAer Ek kUp Knn kel. 26 aemlk sHhAkH sAAt kbA pA^ gr siel. aemlk tA st axtH eY tAr pedxA EbM PIeKAl tA esqngNr a. 27 sHhAkH pcAel, emAet edKibA kA^^ siC? pUb emA st butA rKi n -el. Ep e emAet edz ejArk dA k-l. 28 esmAen r edel, bmAn e jANil sdApBu st aC. e l st Ek cu kbA. e cA^Cu e kwer ptiA kr. 29 e GAt k n -l, e bmAn ptiA kr mAnu e GAt kb nA^. zAer e dA kaCu. esp e MsA kb nA^. e t sdApBur zIbAdr pAt. 30 etNu sHhAkH tAu Ek eBAji edel. esmAen sme KAel O piel. 31 prn ptux petk elAk zpT O ptiA kel. EhAper esmAen zAer ePel. 32 esn sHhAkHr dAsmAen si kel eY esmAen Ek kUp Knn kC. dAsmAen kel, e es kUa pANi bAhAr kaCu. 33 etNu sHhAk es kUpr nAm edel, ezbA. puNi jiYAE es sAnr nAm ebrezbA nAmer KAt aew. EEEEeeeexxxxQQQQrrrr ssssIIIImmmmAAAAeeeennnn 34 EhAper EexqqqA cAx bx byser Iy ebr YidItH nAmI knA O Iy EelAnr bAsmtH nAmI knA bAh kel. 35 E bAh sHhAk kAu bt bt k. kkkkAAAArrrr aaaassssDDDDAAAA sHhAk b| ehper tA Ki Bl edKA g nA^. en es tAr bRput EexQ pAKu RA sHhAk kel, eh put EexQ! es r edel, mu^ EWAer, 2 sHhAk kel, mu^ b|. mu^ jANi, ekeb mu^ m. 3 etNu e r Dnu EbM zr en zikAr kbA YAa. emA KAd pA^ Ek m|g zikAr kr. 4 mu^ eY^ p KAd BlpAE esp KAd pt k eBAjn men emA pA^ N. t^er emAr m|tu pUb zIbAd k. 5 etNuu EexQ zikAr g. ssssHHHHhhhhAAAAkkkk YYYYAAAAbbbbrrrr ppppbbbbnnnnAAAA kA EkTA zuNu-el. eYetebeL sHhAk tA'r bRpua EexQ k-el. 6 kA tA'r put YAb kel, zuN, r pitA EexQ kbAr kTA mu^ zuNi. 7 r pitA kel, "emA pA^ m|gyA mAMs i k emAet Kua. emA pA^ KAd pt kN mu^ tAhA KA mbA pUb zIbAd k.' 8 etNu put, emAr kTA zuN. mu^ eYp k esp kr. 9 r egAW wi YubA eC N. r pitAr mutAbk KAd mu^ pt ked. 10 EhAper e pitA kw KAd en Yib. EbM es mbA pUb zIbAd edeb. 11 nS YAb tA'r mAtA kA kel, emAr EexQ elAmz zrIr. mu^ tA p elAmz nueh^. 12 Y emAr pitA emAet sz kr. es jANipAeb eY mu^ EexQ nueh^. tA'per es emAet zIbAd kbA pbe aBizAp edeb. kArN mu^ tAu pbnA kbA ecxA k. 13 etNu kA tAu kel, Y smsA es eteb mu^ sen. mu^ YAhA k e esp kr. YAa emA pA^ eC D s. 14 etNu YAb YA wi eC Ni tA'r mA' ed. EhAper tAr mA' tA pitAr anusAer KAd pt kel. 15 kA tA'r bRpuar epAxAk, YAhA Ger tA kwer -, en Ni tA'r sAn pua YAb es bs piA ed. 16 kA eC cmRA Ni YAbr hAter EbM tA gLAedzer guRA ed. 17 EhAper kA pt KAd Ni YAb ed. 18 YAb tAr pitA kw YA k, pitA. tAr pitA kel, h^ put, e E? 19 YAb tAr pitAu k, mu^ EexQ r pTm snAn aew. r bAk anusAer mu^ k. EbM bmAn bsi zikAr mAMs eBAjn k emAet zIbAd kr.