of 1 /1
HÄ‘ENA WAINIHA Hanalei Küh Hwy Maniniholo Dry Cave Kaulu Paoa Heiau & Ke Ulu ‘O Laka Hula Waikanaloa & Waikapala‘e Wet Caves Pöhaku o Käne Hä‘ena Pt Pu‘upöä Pt Hä‘ena State Park N ä p a l i C o a s t Kalalau Trail Wainiha Bay W ai p ä St r e a m L u m ah a R ‘i i v er W a i n ih a R i ver Hana kä pia i St r ea m Limahuli Stream M änoa Strea m falls W a iol i S t re a m Hanalei Bay Hä‘ena Beach Park Hanakäpi‘ai Beach Kë‘ë Beach Mäkua “Tunnels” Beach Wainiha Beach Kepuhi Beach Black Pot Beach Park Wai‘oli “Pine Trees” Beach Park Hanalei Pavilion Beach Park i Lumaha‘ Beach Waikoko Beach Kahalahala Beach Hanakäpï‘ai Falls Ka‘ïlio Beach Kepuhi Pt Kanahä Beach Ka‘ïlio Pt Waipä Beach Wai‘oli Mission House Wai‘oli Mission Hall Makana Peak National Tropical Botanical Garden’s Limahuli Garden Powerhouse Rd North Shore Areas within red lines are CLOSED. Nāpali Coast still accessible via boat tours and air tours. Areas within red lines are CLOSED. gohawaii.com/kauai Po‘ipū Princeville Līhu‘e Airport Wailua Līhu‘e/ Kalapakī Beach Kapa‘a Kīlauea Hanalei Waimea Hanapēpē Kōloa NORTH SHORE SOUTH SHORE EAST SIDE WEST SIDE LĪHU‘E Hā‘ena Wainiha

Areas within red lines are CLOSED. 10 11 - Go Hawaii · 2019-01-11 · Title: Kauai Flood Map Closures Author: HVCB Subject: Kauai Flood Map Closure as of January 2019 Keywords: kauai

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Areas within red lines are CLOSED. 10 11 - Go Hawaii · 2019-01-11 · Title: Kauai Flood Map...

Page 1: Areas within red lines are CLOSED. 10 11 - Go Hawaii · 2019-01-11 · Title: Kauai Flood Map Closures Author: HVCB Subject: Kauai Flood Map Closure as of January 2019 Keywords: kauai

RR

SS

TT

RR

SS

TT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

H Ä ‘ E N A

W A I N I H A

Hanalei

Kïlauea

K A L I H I WA I

Princeville

Kühiö Hwy

Kühiö Hwy

Kühiö Hwy

KaHaku Rd

Kïla

uea

Rd

ManiniholoDry Cave

Kaulu Paoa Heiau &Ke Ulu ‘O Laka Hula

Waikanaloa &Waikapala‘eWet Caves

Princeville at Hanalei–The Prince Course

Ching Young Village Shopping Center

Old Hanalei School Shopping Center

HanaleiValley Lookout

Pöhaku o Käne

Makai Golf Club at the St. RegisPrinceville Resort

Hä‘ena Pt

Pu‘upöä Pt

HanaleiValley

Daniel K. InouyeKïlauea PointLighthouse

Moku‘ae‘ae Island

Hä‘ena State Park

Kïlauea PointNat’l Wildlife Refuge

PrincevilleAirport

To Lïhu‘e

N ä p a l i C o a s t

Kalalau Trail

Hanalei Nat’lWildlife Refuge

To Powerline Trailhead

WainihaBay

W

aipä

Stre

am

Lum

aha

R‘i

iverW

aini

haRive

r

Hanakäpi‘ai Stream

Lim

ahul

i Str

eam

Män

oaSt

ream

falls

Wai‘oli Stream

Hanale

i Rive

r

HanaleiBay

Kalihi WaiBay

Kìlauea

Stream

Hä‘enaBeach Park

Hanakäpi‘aiBeach

Kë‘ë Beach

Mäkua “Tunnels” Beach

WainihaBeach

Kepuhi Beach

Black Pot Beach Park

Wai‘oli “Pine Trees”Beach Park

HanaleiPavilionBeachPark

iLumaha‘Beach

WaikokoBeach

Wanini(‘Anini)

Beach ParkKauapea“Secret”Beach

Kalihi Kai Beach

Kalihi Wai BeachKahalahala

Beach

Hanakäpï‘aiFalls

Ka‘ïlioBeach

Kepuhi Pt

Kanahä Beach

Ka‘ïlio Pt

Kaweonui Beach

HanapaiBeach

Kïlauea Falls

Kong LungCenter

Waipä Beach

Wai‘oli Mission House

Wai‘oli Mission

Hall

Mak

ana

Peak

National Tropical Botanical Garden’s Limahuli Garden

Kenomene Beach

MakapiliRock

PrincevilleShoppingCenter

‘Anini Rd

Pow

erho

use

Rd

Kalihi Wai Rd

Kauapea Rd

Kuawa Rd

Pili Rd

Kolo Rd

North Shore

0 1 mi

0 1 2 km

Areas within red lines are CLOSED.

Nāpali Coast still accessible via boat tours and air tours.

Areas within red lines are CLOSED.

gohawaii.com/kauaiPo‘ipū

Princeville

Līhu‘e Airport

• •

Wailua

Līhu‘e/Kalapakī Beach ✈

Kapa‘a

• Kīlauea•

Hanalei

• Waimea

• Hanapēpē

• Kōloa

NORTH SHORE

SOUTH SHORE

EAST SIDE

WESTSIDE

LĪHU‘E

PrincevilleHanalei

Hā‘enaWainiha