Download pdf - Prezentacija - sanacija

Transcript
 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  1/55

  1

  1

  SANACIJE, REKONSTRUKCIJE IODRAVANJE

  BETONSKIH KONSTRUKCIJA U

  VISOKOGRADNJI

  GRAEVINSKI FAKULTETUNIVERZITETA U BEOGRADU

  Odsek za konstrukcijeKatedra za materijale i konstrukcije (MIK)IV godina studija (28+14)VIII semester (2+1)

  2

  "lan 2.

  25) " rekonstrukc i ja"jeste izvoenje graevinskih idrugih radova na objektu, kojima se: vri dogradnja; uti!e

  na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju konstruktivni

  elementi; menja tehnoloki proces; menja spoljni izgled

  objekta; pove$ava broj funkcionalnih jedinica; uti!e na

  bezbednost susednih objekata, saobra$aja i ivotne

  sredine....

  28) "sanaci ja"jeste izvoenje graevinskih i drugihradova na postoje$em objektu kojima se vri popravka

  ureaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena

  konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menjaspoljni izgled, ne uti!e na bezbednost susednih objekata,

  saobra$aja i ivotne sredine...

  Z A K O N O PLANIRANJU I IZGRADNJI("Slubeni glasnik RS", br. 47/2003)

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  2/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  3/55

  3

  5

  UZROCI OTE%ENJA ELEMENATAKONSTRUKCIJE, SU UGLAVNOMSLEDE%I:

  1. dejstva atmosferskih uticaja,

  2. dejstva razli!itih agresivnih agenasa,

  3. greaka pri izvoenju,

  4. greaka pri projektovanju.

  A) Reparaturne sanacije

  6

  Reparaturne sanacije produenjeupotrebljivosti i trajnosti objekta.

  PRIMERI

  Ote'enje:Zona segregacijebetona

  Sanacija:

  Lokalna primenaodre)enih vrstareparaturnihmaltera.

  A) Reparaturne sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  4/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  5/55

  5

  9

  Pod pojmom Konstrukcijske sanacije senaj*e'e ubrajaju razli*iti vidovi ojaavanjaarmiranobetonskih konstrukcija.

  Preduzimaju se u situacijama kada je stanjeodre)ene konstrukcije takvo da u prvom redu

  nije zadovoljena njena nosivost i sigurnost.

  U takvim slu*ajevima se mora preduzeti sanacijakoja 'e omogu'iti da se obezbedi propisananosivost date konstrukcije.

  B) Konstrukcijske sanacije

  10

  Uzroci koji dovode do potrebe zakonstrukcijskom sanacijom, uglavnom su:

  1.naruena prethodna nosivost (moe, na primer,

  nastati zbog prethodno opisanih ote$enja koja nisuna vreme sanirana reparaturnim sanacijama),

  2.narueni funkcionalni zahtevi (pojava prekomernihprslina, prekomernih ugiba, vibracija)

  3.promene namene objekta i njegove geometrije(promena organizacije prostora dodavanjem novihzidova kao oslonaca, izrada novih otvora umeuspratnoj konstrukciji ili ab zidovima,),

  4.pove$anja korisnog i (ili) stalnog optere$enja,

  B) Konstrukcijske sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  6/55

  6

  11

  5. promenom stati!kog sistema (dodavanjem iliukidanjem pojedinih konstrukcijskih elemenata),

  6. preraspodele stati!kih uticaja,7. prinudnih deformacija (usled efekata: skupljanja

  betona, temperaturnih promena, nejednakihsleganja oslonaca),

  8. poara,9. seizmi!kih uticaja,

  10. udara vozila,11. greaka pri projektovanju,12. greaka pri izvoenju.

  B) Konstrukcijske sanacije

  12

  Konstrukcijske sanacije, bez obzira na uzroke,podrazumevaju da se odre)ena konstrukcija, kodkoje nije u svim presecima bio zadovoljen uslov:

  Ed+ Rdodre)enim postupcima sanacije dovede na nivozadovoljavanja gornjeg uslova u svim elementimakonstrukcije.

  U prethodnom izrazu je:Ed - prora*unska vrednost uticaja od spoljanjih

  optere'enja (dejstava),Rd - prora*unska vrednost nosivosti elementa.

  B) Konstrukcijske sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  7/55

  7

  13

  Naj*e'i uzroci koji dovede do stanja kada nijezadovoljen prethodni uslov, su slede'i:

  Degradacija konstrukcije ili nekog njenogelementa usled delovanja razli*itihagresivnih agenasa

  Konstrukcijski nedostaci kao posledica

  razli*itih propusta i greaka priprojektovanju i izvo)enju konstrukcija

  Ote'enja konstrukcija u razli*itim manje ilivie neregularnim situacijama

  Konstrukcijske sanacije

  14

  Agresivnost agenasa, tokom eksploatacijeodre)ene konstrukcije, moe da se ispolji kakou odnosu na beton, tako i u odnosu na *elik u

  betonu - armaturni i *elik za prednaprezanje.Vrlo je *est slu*aj da su u konstrukcijamaistovremeno "napadnuti" i beton i *elik.

  Ukoliko je visok stepen degradacije betona,radovi na konstrukcijskoj sanaciji, u takvimslu*ajevima, postaju vie nego neophodni.

  Degradacija konstrukcije ili njenog elementausled delovanja razli*itih agresivnih agenasa

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  8/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  9/55

  9

  17

  Armiranobetonska greda sa jakom korozijom armature i

  prekinutim uzengijama

  Degradacija konstrukcije ili njenog elementausled delovanja razli*itih agresivnih agenasa

  18

  Dimnjak korozija armature

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  10/55

  10

  19

  Dimnjak termovizijski snimak,

  pregled spolja i iznutra tv kamerom

  20

  Ovi nedostaci mogu da budu veoma razli*iteprirode i obima:

  a. PROPUSTI I GREKE U PROJEKTU

  Usled nedovoljno kvalitetnih podloga vezanihza lokaciju objekta i geotehni*ke uslove,

  Neadekvatan izbor materijala, konstrukcijskihreenja, prora*unskih modela i optere'enja,

  Ra*unske greke,

  Pogreno konstruisanje i oblikovanjepojedinih detalja.

  Konstrukcijske sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  11/55

  11

  21

  b. GREKE I PROPUSTI U GRAENJU

  Naj*e'e su vezani za kvalitet materijala iostvarenu geometriju konstrukcije, ali i za

  parametre tehnolokog karaktera:

  Neadekvatna nega betona,

  Loe kompaktiranje (vibriranje) betona,

  Nepravilno izvo)enje radnih prekidabetoniranja,

  Nedovoljni zatitni slojevi betona i dr.

  Konstrukcijske sanacije

  22

  Greke i p ropu sti u g raenju(nepravilno izveden prekid i nastavak betoniran ja)

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  12/55

  12

  23

  11. April (zatvoreni bazen)

  Greke i p ropu sti u g raenju(nedo vo ljn a debl jina zatitn og s loj a beto na)

  24

  Greke i p ropu sti u g raenju(nedovo ljna deblj ina zatitnog slo ja beto na)

  SCTamajdan (zatvoreni bazen)

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  13/55

  13

  25

  Ote'enja konstrukcija u razli*itim,manje ili vie, neregularnim situacijama

  Naj*e'e se javljaju u slu*ajevima:

  Neadekvatne eksploatacije konstrukcija

  Pri razli*itim vidovima preoptere'enja.

  Me)utim, mogu da nastanu i usled izvesnihincidentnih dejstava:

  eksplozija, ratnih razaranja udara vozila ili

  broda u stub mosta

  usled zemljotresa, klizanja terena, razornih vetrova, poara

  26

  11. april krov - odravanje

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  14/55

  14

  27

  25. maj krov - odravanje

  28

  25. Maj procurivanje sa krova

  (AB ljuska debljine 7 cm)

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  15/55

  15

  29

  Viegodinja nebriga o objekatu

  30

  Objekat ABkons tru kc ije ote!en

  zemljotresom("Wu Xi Qiao" m ost uTajvanu)

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  16/55

  16

  31

  Sanacija posle dejstva zemljotresa

  Ote!enje un ut ranjeg $vora rama p osle dejstva zemljotresazahteva konstruk ci jsku s anaci ju

  32

  Arm iranobetonski element iote!en i dejs tvom po ara

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  17/55

  17

  33

  Poar razaranje betona

  Degradaci ja betona dejstvompo ara

  34

  Poar dejstvo temperature

  prslinaote$enje

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  18/55

  18

  35

  Ote$enja konstrukcije poarom

  Ote!enje don je po vrine meuspratne pune plo$e istuba zahteva konstru kci jsku sanaci ju

  36

  Ote$enja konstrukcije poarom

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  19/55

  19

  37

  Izduenje armature od

  temperature

  Greka u izvoenju

  Ote$enja konstrukcije poarom

  38Most pr eko Dunav a kod Beke ote!en ratn im razaran jem

  Beograd Novi Sad

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  20/55

  20

  39

  Ratna razaranja

  Sitnorebrasta meuspratna konstruk ci ja jakodeformis ana eksplozi jom u toku ratnih razaranja

  40

  Sitnorebrasta meuspratna konstruk ci ja na mestud i rektnog pogo dka

  Ratna razaranja

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  21/55

  21

  41

  Ote!enje nadvo n jaka prouzrokovano udarom kamionakoj i se kretao sa podignu tom plat formom

  (nadvo njak na autoputu Novi Sad - Beograd)

  Udar vozila

  42

  Stepenite - greka u projektovanju

  Arm iranob etons ko stepenite plo$a konzolnogprepusta bez armature u go rnjo j zoni

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  22/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  23/55

  23

  45

  Svaka konstrukcijska sanacija betonskihkonstrukcija obavezno treba da se izvodi na baziposebne tehni*ke dokumentacije

  Glavnog projekta sanacije

  koji, u optem slu*aju, mora da bude zasnovanna ulaznim podacima - podlogama, kao to su:

  Projektni zadatak, Projekat postoje'e konstrukcije,

  Izvetaj o pregledu i procenistanjakonstrukcije,

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEProjekat sanacije

  46

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJE

  Geodetski snimak konstrukcije (eventualno),

  Geotehni*ke podloge (eventualno - zavisno odvrste konstrukcije i prirode njenih ote$enja),

  Ostale podloge (odnosi se naj!e$e naslu!ajeve kada se osim sanacije konstrukcija, iz

  funkcionalnih ili iz razloga vezanih za izmenjeneeksploatacione uslove, jo i preureuje)

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEProjekat sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  24/55

  24

  47

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJE

  Za izradu projekta sanacije od posebnog zna*ajaje Izvetaj o pregledu i proceni stanja konstruk-cije, koji u optem slu*aju treba da sadri:

  obim, intenzitet i uzroke nastalih ote'enja,

  ispitivanje mehani*kih karakteristika materijala(beton, *elik),

  snimak izvedene geometrije elemenatakonstrukcije,

  stanje, kvalitet i stepen korozije *elika ubetonu (armature, kao i kablova za prednap.)

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

  48

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJE

  tehni*ki snimak svih ote'enja konstrukcije,uklju*uju'i i njihovu klasifikaciju i

  kvantifikaciju (raspored i irine prslina,povrinska ote'enja betona),

  stanje deformacija konstrukcije (ugibi,pomeranja oslona*kih ta*aka i dr.),

  generalni zaklju*ak o stanju konstrukcije,

  predlog na*ina sanacije.

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  25/55

  25

  49

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIspitivanje kvaliteta betona

  Va)enje betonskog kerna iz konstrukcije

  50

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

  Projekat sanacije treba da sadri:

  sve neophodne tekstualne priloge (tehni!kiizvetaj, tehni!ke specifikacije za materijale iizvoenje radova, predmer i predra!unradova),

  ra*unske priloge (prora!un konstrukcije kaoceline, prora!un pojedinih detalja, ...)

  grafi*ke priloge (dispozicioni crtei, planoviarmature, reenja detalja, ...).

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  26/55

  26

  51

  U slu!aju kada ne postoji projekat postoje$e

  konstrukcije, potrebno je izvriti:

  detaljno snimanje geometrije postoje$ihelemenata konstrukcije,

  temovanje otkrivanje armature radi

  utvrivanja broja i pre!nika,

  izradu istranih jama za utvrivanje

  dimenzija i kote fundiranja temelja

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

  52

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

  Pogreno shva'eno temovanje radi otkrivanja armature

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  27/55

  27

  53

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJE

  Izrada Projekta konstrukcijske sanacije je dalekoSLOENIJI problem od izrade Projekta novekonstrukcije, jer zahteva:

  Vrlo solidno poznavanje ve'eg brojakonstrukcijskih disciplina (opta teorijakonstrukcija, armirnobetonske, prednapregnute,

  !eli!ne konstrukcije i dr.),

  Visok stepen znanja iz oblasti gra)evinskihmaterijala i tehnologije gra)enja (specifi!nimaterijali i specijalne tehnologije i posebnitehnoloki postupci)

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

  54

  U okviru projekta sanacije i njegove realizacije,naro*ito je vano:

  pravilno koncipiranje i izvo)enje pojedinihkonstrukcijskih detalja

  Pre pristupanja izradi projekata konstrukcijskihsanacija, potrebno je dobro upoznati originalnuprojektnu dokumentaciju

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  28/55

  28

  55

  Naro!ito paljivo prou!iti prora!unski deo tedokumentacije, odnosno, treba to preciznijeodrediti:

  prora*unska naponsko - deformaciona stanjakoja prethode radovima na sanaciji

  Vrlo !esto je potrebno da se rade ponovni stati!ki

  prora!uni, sa realno utvrenim optere$enjima i sapreciznijim stati!kim modelima kako bi se odredili

  realniji stati!ki uticaji na osnovu kojih se odlu!uje oobimu i na!inu sanacije

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEProjekat sanacije

  56

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJE

  Konstrukcijske sanacije se UVEK izvode napostoje'im konstrukcijama - to zna*i nakonstrukcijama koje 'e u vreme izvo)enja

  sanacionih radova i dalje biti pod odre)enimoptere'enjima

  Zato je potrebno ta*no definisanje onognaponsko - deformacionog stanja konstrukcije tzv. "nulto" stanje - koje 'e biti OSNOVA zasuperpoziciju sa uticajima izazvanim u toku i pozavretku sanacione intervencije

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEProjekat sanacije

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  29/55

  29

  57

  Pri izvo)enjusanacionih rado-va u osnovnompreseku 'evladati "zate*eni"naponi:

  u betonu ,ob

  u armaturi ,oa

  U toku izvo)enja sanacionih radova, u okviru noveobloge (platu) ne'e biti napona ni u betonu niti uarmaturi

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEPrimer

  58

  Od dodatnog opter'enja'e se pojaviti naponi:

  U OBLOZI: u betonu ,pb, u armaturi ,pa

  U OSNOVNOM PRESEKU STUBA dodatni naponi:u betonu -,b, u armaturi -,a

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEPrimer

  Obloga (plat) 'e "proraditi" i po*eti da prihvatasamo onaj deo dodatnih optere'enja koja naoja*ani stub deluju po zavrenim sanacionimradovima

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  30/55

  30

  59

  U okviru OJA"ANOG STUBA, tokomnjegove eksploatacije, vlada'e slede'inaponi:

  osnovni presek: u betonu ,ob + -,b u armaturi ,oa + -,a

  Obloga (plat): u betonu ,pb u armaturi ,pa

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEPrimer

  60

  Primedba:

  Ne vodi se ra*una o reolokim pojavama ubetonu.

  Opravdanje:Sanacione intervencije se, u najve'em brojuslu*ajeva, izvode na ve' dovoljno "starim"konstrukcijama, pri *emu dodatni betonskidelovi obi*no nemaju zna*ajnije povrine, paefekti skupljanja i te*enja betona u principu nisuod ve'eg zna*aja.

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEPrimer

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  31/55

  31

  61

  Postupak prora$una:

  Primenom klasi*ne teorije armiranog betona(tzv. "n" teorije)

  Metodom grani*nog stanja loma - nosivostipreseka

  Primenom i jedanog i drugog postupka, ("n"

  teorija za definisanje napona, a metodagrani!nog stanja za odreivanje maksimalnesile koju je oja!ani presek u stanju da prihvati)

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJEPrimer

  62

  U praksi imaju najiru primenu slede'e metode

  sanacije:

  Smanjivanje optere'enja konstrukcijskihelemenata,

  Prenoenje optere'enja na susednekonstrukcijske elemente dovoljnih nosivosti,

  Smanjivanje raspona konstrukcija, kojenemaju zadovoljavaju'u nosivost,

  Promena sistema konstrukcija, koje nemajuzadovoljavaju'u nosivost,

  METODE SANACIJA AB KONST.

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  32/55

  32

  63

  Oja*anje konstrukcija postupcimaprednaprezanja,

  Oja*anje putem pove'anja preseka dodatnimpovrinama betona i/ili armature

  Oja*anje popre*nih preseka putem lepljenjadodatnih lamela od *elika, staklenih vlakana,karbonskih vlakana i sl.

  METODE SANACIJA AB KONST.

  64

  PRIMERI:

  Most - ograni!avanjem nivoa saobra$ajnogoptere$enja na mostu (ograni!avanjem brzine

  vonje ili limitiranjem veli!ine osovinskog

  optere$enja)Nadogradnja zgrada - smanjivanjem intenzitetaoptere$enja na postoje$im etaama (ukidanjemravnog krova, eventualnom zamenom tekih

  podova i pregradnih zidova na niim etaamaobjekta savremenim lakim materijalima) i izboromkonstrukcijskog sistema nadogradnje (za novu

  krovnu konstrukciju koristiti lake nosa!e -sisteme od drveta ili !elika

  KONSTRUKCIJSKE SANACIJE I OJAAVANJESMANJENJEM OPTERE%ENJA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  33/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  34/55

  34

  67

  Za prikazani slu*aj prenoenja optere'enja nasusedne stubove, pomo'u dodatno izbetoniranegrede, koja je fizi*ki odvojena od postoje'e grede,prora*un se svodi na:

  dimenzionisanje nove grede (2)izloene optereenju q2

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

  68

  Prenoen jeoptere!enja sapros tih greda nastubove dovo l jn ihnosivost i

  b. Nova greda (2), koja je izbetonirana preko grede (1)bez ikakvog me)urazmaka, moe da prihvatismanjeno optere'enje q2-q, a postoje'a greda (1)ukupno optere'enje q1 + -q

  b.

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  35/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  36/55

  36

  71

  Primer sanacije - oja*anja kontinualnog nosa*a

  Kod kontinaualnih nosa*a, opisani postupak se moeprimeniti ili samo u jednom polju, ili u vie polja, pri*emu u pojedinim poljima moe, ali i ne mora, da budeuspostavljen kontinuitet

  Problem se moe reiti i izvo)enjem niza prostih greda

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

  72

  Nova me)uspratna konstrukcija izvedena iznad postoje'e

  (sistem montanih koruba koje nemaju kontakt sapostoje'om me)uspratnom konstrukcijom)

  Primer oja*anja me)uspratne konstrukcije

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  37/55

  37

  73

  Nova me)uspratna konstrukcija izvedena iznad postoje'e

  (puna AB plo*a koja se oslanja na postoje'ume)uspratnu konstrukciju)

  Primer oja*anja me)uspratne konstrukcije

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

  74

  Smanjivanje raspon a prost ih gredapomo!u kratkih elemenata

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  38/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  39/55

  39

  77

  Primer sanacije - oja*anja kontinualnih nosa*a

  Smanjivanje raspon a kont inualnih nosa$a pomo!unovo izvedenih kosnika

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPRENOENJE OPTERE%ENJA NA SUSEDNE

  KONSTRUKCIJSKE ELEMENTE DOVOLJNE NOSIVOSTI

  78Mogu!i na$in i izvoenja dopu nskih krut ih oslon aca

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  40/55

  40

  79

  Primeri detalja veza pri izvoenju dopunskih kru t ihos lonaca

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

  80

  Moment i u prosto jgred i sa dopunskimosloncem u sred iniraspona

  ANALIZA

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  41/55

  41

  81

  ANALIZA

  MC = 0,125gl2 - 0,125p(0,5l)2 = (0,12500g - 0,03125p)l2

  A = 0,5gl + 0,5p(0,5l) - 0,125p(0,5l) = (0,5000g + 0,1875p)l

  B = (0,5000g + 0,1875p)l

  C = 2[0,5p(0,5l) + 0,125p(0,5l)] = 0,625pl

  MOMENTI:

  REAKCIJE:

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH KRUTIH OSLONACA

  82

  Primer sanaci je RIGLI ramo vske ko nstrukc i jeuvoenjem dopun skih elast i$nih oslonaca

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTI"NIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  42/55

  42

  83

  Detalj i izvoenja sanaci je RIGLI ramovs ke kon strukci jeuvoenjem do puns kih elast i$nih oslonaca

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTI"NIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

  84

  Primer sanaci je GREDA dodavanjem novih elemnatadonjeg pojasa

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTI"NIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  43/55

  43

  85

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTI"NIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

  86Uvoenje kons trukci ja oja$anja AB PLO'E

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIZRADA DOPUNSKIH ELASTI"NIH (POPUSTLJIVIH) OSLONACA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  44/55

  44

  87

  Integrisanje prost ih greda u kon t inualni nosa$

  q = g + p p = p + /p MB= MC= 0.100pl2

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

  88Primer 1 - Ugraivanja dodatne negativne armature

  Proste grede 0 Kontinualna greda

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  45/55

  45

  89

  Primer 2 - Ugraivanja dodatne negativne armature

  Proste grede 0 Kontinualna greda

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

  90

  Integrisanje grede is tubova u ramovsk u

  konst rukc i ju

  Treba ugraditidodatnu armaturu

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEPROMENOM KONSTRUKCIJSKOG SISTEMA

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  46/55

  46

  91Izvoenje dodatnih ukr u!enja u sklopu p ostoje!e

  okvi rne konst rukc i je

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJEIzvo)enjem dodatnih ukru'enja

  92

  Oja*anja, ali i sanacije konstrukcija, mogu seizvesti "popravljanjem" njihovih nepovoljnihnaponsko - deformacionih stanja primenom

  odgovaraju'ih postupaka PREDNAPREZANJA

  Zavisno od na*ina vo)enja kablova za predna-prezanje kroz odre)enu betonsku konstrukciju, unjoj se pri zatezanju kablova proizvode uticaji kojisu po znaku, suprotni od uticaja koje proizvodeuobi*ajena vertikalna - gravitaciona optere'enja

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  47/55

  47

  93

  Primenom postupka prednaprezanja, kodelemenata izloenih savijanju, moe se na ovajna*in smanjiti, pa *ak i ponititi prsline ideformacije, a tako)e i ostvariti zna*ajnoPOVE%ANJE NOSIVOSTI

  Kada je re* o oja*anjima i sanacijama, kablovi zaprednaprezanje se gotovo uvek vode van presekapostoje'ih konstrukcija i, po pravilu, imajupravolinijske ili poligonalne trase

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  94Ekvivalentno optere!enje

  Sistem sa jednomskretnom silom

  Zsin1 2 Ztg1

  Zcos1 2 Z

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  48/55

  48

  95Ekvivalentno optere!enje

  Sistem sa dveskretne sile

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  96

  U najoptijem slu*aju vo)enja kablova od oslonca"A - B", kablovi u gredi proizvode jedan

  uravnoteen sistem sila -

  ekvivalentno optere'enjeTo zna*i da taj sistem ne proizvodi nikakve reakcijeu oslona*kim ta*kama A i B proste grede

  Me)utim, greda "A-B", osim dodatnog naprezanjaod ekvivalentnog optere'enja, podnosi i odre)enedeformacije

  ZAKLJU"AK

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  49/55

  49

  97

  Pri primeni kablova za prednaprezanje za oja*anjepostoje'ih konstrukcija, mogu se formulisatislede'i bitni stavovi:

  ZAKLJU"AK:

  delovanje kablova za prednaprezanje pri prora*unukonstrukcija moe se razmatrati kao uticajekvivalentnog optere'enja - skretnih sila ikoncentrisanih sila na mestima kotvljenja kablova

  prednaprezanje stati*ki odre)enih konstrukcija,zbog uravnoteenosti ekvivalentnog kablovskogoptere'enja, ne dovodi do pojave reakcija oslonaca

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  98

  ZAKLJU"AK

  pri prednaprezanju stati*ki neodre)enihkonstrukcija, s obzirom da ekvivalentnooptere'enje proizvodi deformacije elemenata, u

  takvim sistemima se javljaju i odre)ene reakcijeoslonaca (te reakcije proizvode dodatnemomente, transverzalne i normalne sile - tzv.PARAZITNE UTICAJE)

  ukoliko se primenjuje ve'i broj kablova, njihovzbirni efekat se moe prikazati u vidu uticaja tzv.rezultantnog kabla - kabla koji zamenjuje svekablove koji se koriste za prednaprezanje.

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  50/55

  50

  99Dispozici ja konstrukc i je objekta

  Primeri iz prakse Prvi primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  100

  Trajektori je napon a prit iska i sile cepanja Zu donjo j p lo$i

  Primeri iz prakse Prvi primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  51/55

  51

  101

  Kabl za saniranje kons trukci je

  Primeri iz prakse Prvi primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  102Izgled saniranih no sa$a

  Primeri iz prakse Prvi primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  52/55

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  53/55

  53

  105

  Detalj devijatora (prevojnik a) na mestu prelomatrase kablo va 15.8mm

  Primeri iz prakse Drugi primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  106Dispozici ja kon strukci je

  Primeri iz prakse

  Tre'i primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  54/55

  54

  107Trase primenjenih kablova

  Primeri iz prakse

  Tre'i primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  108

  Detal j previ janja kablova na mest im a nj ihovih prodo rakroz popre$ni nosa$ izveden iznad srednj ih stub ova

  Primeri iz prakse Tre'i primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

 • 8/14/2019 Prezentacija - sanacija

  55/55

  109

  Detal j previ janja kablova na mest im a nj ihovih prodo rakroz popre$ni nosa$ izveden iznad srednj ih stub ova

  Primeri iz prakse Tre'i primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem

  P i d j i l j t ! j

  Primeri iz prakse "etvrti primer

  KONSTRUKCIJSKA SANACIJA I OJAAVANJENaknadnim prednaprezanjem