Transcript
Page 1: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the Chamber of Secrets1

การแปลอดตกาลและการณลกษณะจากวรรณกรรม เรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ

นพรตน จนทรโสภา Nopparat Chansopha

Abstract The purpose of this study is to investigate patterns of past tenses and aspects

translation in Harry Potter and the Chamber of Secrets. The major and distinguished theory brought and applied in the study is Functional –Typological Grammar by Talmy GivÓn. It was found that there are three main patterns of past tenses and aspects translation in Harry Potter and the Chamber of Secrets: 1) context interpretation 2) morpheme usage and 3) phrases. The most used patterns respectively put in line from greatest to least are context interpretation, morpheme usage, and phrases. In context interpretation pattern, it was discovered that some of grammatical characteristics, semantic features, pragmatic context, and discourse analysis applied to past tenses and aspects translation. Referring to morpheme usage in the translation, there are 2 groups: singular and double morphemes to be used to indicate Thai past tenses and aspects translation. Lastly, phrases used and found in this research are noun phrases.

Keywords: Translation, Past Tenses, Aspects

บทคดยอ การวจยครงนมวตถประสงคเพอศกษาวธการแปลอดตกาลและการณลกษณะจากนวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ ทฤษฎทใชในการวเคราะหและอธบายเรองอดตกาลและการณลกษณะทงในภาษาไทยและภาษาองกฤษในงานวจยชนน คอกรอบแนวคดของไวยากรณหนาทนยมเชงแบบลกษณภาษา (Functional – Typological Grammar) น าโดย Talmy GivÓn ผลการวจยพบวาวธการแปลอดตกาลและการณลกษณะจากนวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบม 3 วธ คอ 1) การใชปรบท 2) การใชหนวยค า และ 3) การใชวเศษณวล วธทพบมากทสดเรยงจากมากไปหานอย คอ การใชปรบท การใชหนวยค า และการใชวเศษณวล ในการใชปรบทผแปลใชคณลกษณะทางไวยากรณ อรรถศาสตร วจนปฏบตและวาทกรรมเพอสอถงอดตกาลและการณลกษณะ สวนการใชหนวยค าผแปลใชหนวยค า 2 กลม คอ การใชหนวยค าบงค าเดยวกบการใช หนวยค าบงสองค า ทายสดคอการใชวเศษณวลและวเศษณวลทพบในงานวจยชนน คอ นามวล ค าส าคญ: การแปล อดตกาล การณลกษณะ _____________________________________________ 1 บทความนเปนสวนหนงของวทยานพนธเรอง “การแปลอดตกาลและการณลกษณะจากวรรณกรรมเรอง แฮรร พอตเตอร กบหองแหงความลบ”, ศลปะศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาศาสตร มหาวทยาลยนเรศวร 2556

Page 2: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ความส าคญและทมาของงานวจย การแปลเปนศาสตรทละเอยดออนทผแปลจ าเปนตองมองคความรดานภาษาตนฉบบและภาษาฉบบแปลเปนอยางดจงจะสามารถถายทอดความหมายไดครบถวนสมบรณทสด ไมเพยงแตผแปลจ าตองมความรเรองหลกไวยากรณทางดานภาษาทดเทานน แตตองมองคความรดานอนๆ อก สทธา พนจภวดล (2542) เสนอวา การแปลไมไดเปนการถายทอดความหมายทอยในรปของขอความจากภาษาหนงไปยงอกภาษาหนงเทานน แตยงหมายรวมถงการแปลความหมายทแฝงอยในรปของวฒนธรรม ปรชญา ความคด ความรสก ฯลฯ ของคนในแตละภาษาดวย สอดคลองกบ Nida Taber (1974: 484) และ Tytler (1978) ไดเสนอ ทฤษฎความหมาย ( Theory of Sense) ทวา การแปล คอ การถายทอดความหมาย นนหมายความ รวมถงวฒนธรรม ปรชญาตางๆ ทางสงคมของผ คนในภาษาปลายทางดวย ไมใชการถายทอดภาษา (Transcodage) แตเพยงอยางเดยว และไดกลาววา การแปลทด คอ การถายทอดคณคาของงานแปลในภาษาตนฉบบ (source language) ออกมาเปนอกภาษาหนง (target language) อยางสมบรณ โดยเปนทเขาใจไดอยางแจมแจง และถายทอดความรสกไดอยางลกซงท าใหผอานงานแปลนนมความเขาใจ และความรสกทดเทยมกบเจาของภาษาทไดอานขอความเดยวกนนนกบภาษาตนฉบบ

ในการแปลภาษาองกฤษเปนภาษาไทยนน มขอจ ากดและปญหาในดานการแปลมากมายทส าคญมดงน

1) ปญหาดานค าศพท เชน มค าศพทในภาษาตนฉบบแตไมมค าศพทในภาษาแปล จงท าใหเกด ค ายม (loan-word) ขน เชน พซซา ครวซองต องเปา เปนตน

2) ปญหาดานส านวน สภาษต เชน “It is a piece of cake.” เวลาแปลเปนภาษาไทย มกแปลวา “งายเหมอนปลอกกลวยเขาปาก” ไมไดแปลวา “มนคอขนมเคกชนหนง”

3) ปญหาดานสงคมและวฒนธรรม เชน การใชค าแปลภาษาไทยส าหรบภาษาองกฤษค าวา “wish” และ “pray” ผแปลตองมความรเรองของวฒนธรรมของความเชอและศาสนาประกอบดวย เชน ค าวา “บน” และ “เกรงใจ” ซงในภาษาองกฤษนนไมปรากฏค าทใชแทนความหมายไดตรงตว เปนตน

4) ปญหาดานความสามารถของผแปล ผแปลทดควรจ าเปนจะตองรเรองตวภาษาทงสองภาษาทด รวมไปถงรเรองของวฒนธรรม ความเชอ ประเพณและศาสนาดวย จงจะสามารถถายทอดเปนภาษาฉบบแปลไดอยางมประสทธภาพสงสด และ

5) ปญหาดานโครงสรางไวยากรณ ซงสามารถแบงแยกไดอกหลายๆ ประเดน ประเดนทนาจะมการศกษามากสดคอ ปญหาเรองการใช “กาล” (tense) และ “การณลกษณะ” (aspect) ในภาษาไทยเพอถายทอดความหมายเรองของกาลใหชดเจนทสด เนองจากวาโครงสรางภาษาไทยไมมกฎเกณฑทชดเจนเหมอนกบภาษาองกฤษ เชน “They went to school yesterday” อาจจะแปลวา “พวกเขาทงหลายไดไปโรงเรยนเมอวานน” หรอ “พวกเขาทงหลายไปโรงเรยนแลวเมอวานน ” หรอแมแต “พวกเขาทงหลายไดไป

Page 3: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

โรงเรยนแลวเมอวานน” จะเหนไดวา ประโยคทง 3 ประโยคนนสอความในอดตเชนกน แตในภาษาองกฤษ มกฎเกณฑเรองของโครงสรางการพดเรองอดตมลฐานทจบไปแลวแลวไมเกยวของกบปจจบน (past simple tense) รปเดยว คอ ประธาน (subject) + กรยาแสดงอดต (preterit) เปนตน ปญหาเรองของกาลและการณลกษณะถอไดวาเปนเรองยากและละเอยดซบซอนยง อาจจะท าใหเกดปญหาน าไปสขอบกพรองในบทแปล เชน การแปลผด การแปลความคลาดเคลอน การใชภาษาไมเปนธรรมชาต และปญหาการสอความหมาย เนองจากระบบการบงกาลและการณลกษณะทแตกตางกน ภาษาองกฤษบงกาลและการณลกษณะดวยหนวยค าเตม (affixes) ยกตวอยางเชน “He washed his car himself.” ค าวา “wash” เปน แกน (stem) เตม “-ed” ทหนวยค าปจจย (suffix) กลายเปน กรยาอดต (past Verb) และภาษาองกฤษยงใชกรยาอดตไมปกตบงกาล เชน “He went to the movie.” สวนภาษาไทยไมมการแจกวภตตปจจย (Inflection) เพอบอกกาล กรยาแตละค าในภาษาไทยนนสามารถใชไดในทกกาล ผ ฟงหรอผอานมกจะตองท าความเขาใจเองจากปรบท (ปญญา บรสทธ 2542:7; อจฉรา ไลศตรไกล 2548; ปรมา มลลกะมาส 2553) นอกจากน ในภาษาไทยบงกาลดวยค าและ/หรอวล ตวอยางวธบงการในภาษาไทยแสดงไดดงตอไปน เชน

วธบงดวยปรบท พรงนเราจะเดนทางไปตางประเทศแลวแตรถยงซอมไมเสรจเลยเราคงตองจางรถไปสงทสนามบน ค าวา “จาง” แสดงเหตการณทเปน อนาคต

วธการบงดวยค า ฉนกนขาวแลว แสดงเหตการณทเปน อดต ฉนจะไปกรงเทพฯ แสดงเหตการณทเปน อนาคต ฉนก าลงท างานอย แสดงเหตการณทก าลงด าเนนอย

วธการบงดวยวล ฉนกลบมาเมอวาน แสดงเหตการณทเปน อดต ฤดฝนทแลวผมปวย แสดงเหตการณทเปน อดต ฉนไปกรงเทพพรงน แสดงเหตการณทเปน อนาคต

Page 4: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ประเดนปญหาทกลาวมาท าใหเปนทนาสนใจทจะศกษาวา ในการแปลอดตกาลและการณลกษณะจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทยนนมวธการแปลอยางไรบางและผแปลนยมใชวธใดมากทสด และหนงสอเรงรมยทมอทธพลมากทสดเรองหนงทไดรบการแปลเปนหลายภาษาเชน แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบนน ผแปลเปนภาษาไทยใชวธการแปลอตตกาลและการณลกษณะวธใดบางเปนส าคญ แฮรร พอตเตอร ประพนธโดย โจแอน โรวลง (Joanne Rowling) คอ งานแปลประเภทวรรณกรรม ซงเปนงานแปลทเยาวชนเขาถงไดงายถอไดวามอทธพลในเรองตนแบบการใชโครงสรางทางภาษาของเยาวชนไมมากกนอย และงานแปลประเภทวรรณกรรมท ถอวาไดรบความนยมมากในบรรดาผ อานวรรณกรรมประเภทนวนยาย ซงปจจบนผประพนธไดกาวขนสท าเนยบยอดนกเขยนนวนยายตลอดกาลของโลก และไดครองอนดบทหกของโลกส าหรบรางวลยอดนกเขยนตลอดกาล ท าใหหนงสอเรองนมยอดขายรวมถง 397 ลานเลม (The deathly hollow 3, 2550) นอกจากน นวนยายเรองแฮรร พอตเตอรยงไดรบรางวลระดบโลกตางๆ มากมาย เชน ชนะเลศรางวลหนงสอประจ าป 1999 ของ British Book Awards (Nibbies) ชนะเลศเหรยญทองรางวล Nestle Smarties Book Prize ประจ าป 1998 ประเภทหนงสอเดกอาย 9-11 ป ชนะเลศทงประเภทรวมและประเภทนวนยายขนาดยาวรางวลหนงสอเดก FCBG ประจ าป 1999 ชนะเลศรางวลหนงสอเดก จากสภาศลปแหงสกอตแลนด Scottish Arts Council Children Book Award 1999 ชนะเลศรางวล North East Book Award ชนะเลศรางวล North East Scotland Book Award รางวลหนงสอดเดนส าหรบเยาวชนยอดเยยม จากสมาคมหองสมดอเมรกนประจ าป 1999 หนงสอยอดเยยมแหงปของหองสมดจากวารสาร School Library Journal ประจ าป 1999 และยงจดเปน Booklist Editor’s choice ประจ าป 1999 ส าหรบหนงสอฉบบแปลทแปลโดย สมาล บ ารงสข มรางวลการนตระดบวชาการประเภทหนงสอแปลด เดน กลมหนงสอส าหรบ เดกและเยาวชน อาย12 -18 ป ครงท 3 พ.ศ. 2544 จากกระทรวงศกษาธการประกาศใหเปนหนงสอแปลทไดรบรางวลชมเชยระดบชาตประจ าป พ.ศ. 2544 นยามศพทเฉพาะ

ภาษาตนฉบบ (Source Language) หมายถง ภาษาเดมในเอกสารตนฉบบกอนทจะไดรบการแปลซงในงานวจยนคอ ภาษาองกฤษ ภาษาฉบบแปล (Target Language) หมายถง ภาษาทไดรบการแปลจากภาษาตนฉบบเปนภาษาอกภาษาหนงซงในงานวจยชนนคอ ภาษาไทย อดตกาล (Past Tense) หมายถง ลกษณะทางไวยากรณทบงเวลาของเหตการณทเกดขนอยกอนหนาเวลาขณะทกลาวเหตการณนน และเหตการณไดสนสดลงไปแลว ไมมความเชอมโยงกบเวลาทกลาวเหตการณ

Page 5: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

การณลกษณะ (Aspect) หมายถง ลกษณะทางไวยากรณทมกลมกรยา (verb และ auxiliary verb) ท าหนาทสอวาด าเนนไปอยางไร สนสดหรอยงไมสนสด วธการวจย

ในการศกษาการแปลอดตกาลและการณลกษณะในนวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ จากตนฉบบภาษาองกฤษเปนภาษาไทยในครงน ผวจยมวธด าเนนการวจยดงน 1. ขอมล 1.1 นวนยายเรอง Harry Potter and the Chamber of Secrets เขยนโดย J.K. Rowling ของ Arthur Levine Books ฉบบพมพป ค.ศ. 1999 จ านวน 341 หนา 1.2 นวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ แปลโดย สมาล บ ารงสข ฉบบพมพครงท 6 ฉบบพมพป พ.ศ. 2543 ของส านกพมพนานมบคส จ ากด จ านวน 408 หนา 2. การเกบขอมล 2.1 ผ วจยอานตนฉบบภาษาองกฤษเรอง Harry Potter and the Chamber of Secrets เขยนโดย J.K. Rowling ของ Arthur Levine Books เพอท าความเขาใจเนอเรองโดยรวม และอานบทแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ

2.2 เกบขอมลโดยพจารณาโครงสรางทางวากยสมพนธแตละประโยคและอนพากยในตนฉบบภาษาองกฤษวามรปไวยากรณอดตกาลหรอการณลกษณะแบบใดโดยเทยบคแปลภาษาไทยดวยวาม การแปลเปนภาษาไทยอยางไร เชน

ประโยคตนฉบบ : Harry looked nothing like the rest of the family. (p.9) ประโยคฉบบแปล : แฮรรไมมลกษณะเหมอนสมาชกคนอน ๆ ในครอบครว (น.14)

ค าอธบาย : ในประโยคตนฉบบมโครงสรางทางวากยสมพนธเปนโครงสราง

อดตกาล (Subject + past verb) ในประโยคฉบบแปลใชวธการตความจากปรบท

ประโยคตนฉบบ : Harry Potter met the Dark Lord for a second time,... (p.17) ประโยคฉบบแปล : แฮรร พอตเตอร ไดพบเจาแหงความมดเปนหนทสอง... (น.28)

ค าอธบาย : ในประโยคตนฉบบมโครงสรางทางวากยสมพนธเปนโครงสราง

อดตกาล (Subject + past verb) ในประโยคฉบบแปลใชหนวยค าบง

Page 6: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ประโยคตนฉบบ : Harry had no time to reply. (p.126) ประโยคฉบบแปล : แฮรรไมมเวลาตอบในนาทนน (น.206)

ค าอธบาย : ในประโยคตนฉบบมโครงสรางทางวากยสมพนธเปนโครงสราง

อดตกาล (Subject + past verb) ในประโยคฉบบแปลใชวเศษณวลบอกเวลาอดต 2.3 บนทกขอมลในตารางการเกบรายงานขอมล เพอความเปนระบบระเบยบในการบนทกและสะดวกตอการวเคราะหขอมล 3. การวเคราะหขอมลในตาราง

3.1 ทฤษฎทใชในการวเคราะห ทฤษฎทใชเปนหลกในการอธบายเรองกาลและการณลกษณะทงในภาษาไทยและภาษาองกฤษในงานวจยชนน คอแนวคดของไวยากรณหนาทนยมเชงแบบลกษณภาษา (Functional – Typological Grammar) ของ Talmy GivÓn (1990) ซงเปนการศกษาภาษาทควบคไปกบปรบท (context) โดยเนนในเรองหนาทและการใชภาษาแสดงความสมพนธระหวางโครงสรางและหนาทของภาษาวาจะตองควบคกนไป ดวยการอธบายแบบเปรยบเทยบขามภาษา (cross-linguistics) และอาศยแนวคดของกระบวนการกลายเปนค าไวยากรณ (grammaticalization) และการไลเหลอม (overlapping) ของหมวดหมไวยากรณเปนส าคญ โดยมหลกการในภาพรวมสรปไดดงน 1) ไวยากรณหนาทนยมเชงแบบลกษณภาษา เปนไวยากรณทอธบายธรรมชาตของภาษาในฐานะทภาษาเปนเครองมอในการสอสารของมนษย เปนภาษาทบคคลในชมชนใชพดและสอสารเขาใจรวมกนได 2) ไวยากรณหนาท ใหความส าคญกบการศกษาภาษาเชงพฒ ปญญา (cognitive linguistics) โดยเนนการศกษาภาษาในเรองของระบบคดทสะทอนใหเหนในโครงสรางและความหมายภาษา 3) ไวยากรณหนาทเหนวาวากยสมพนธ (syntax) ไมเปนอตโนมต กลาวคอ ไมใชแกนของภาษาแตเพยงประการเดยว ไวยากรณภาษายงรวมไปถงความหมายและหนาทในการใชภาษาดวย โดยมแนวคดวาภาษาธรรมชาตหรอการใชภาษาทมขนสามารถอธบายไดทงสน 4) ไวยากรณหนาทเปนไวยากรณทประยกตเขากบการศกษาแบบลกษณของภาษา เปนการสรปกฎเกณฑขามภาษา ซงจะเหนไดจากลกษณะทภาษาตางๆทวโลกมเหมอนกนเกยวกบกระบวนการกลายเปนค าไวยากรณและการไลเหลอมกนของหมวดหมไวยากรณ

Page 7: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

5) ไวยากรณทรวมการศกษาขามสมยดวย โดยศกษาประวตศาสตรภาษาทมความเกยวของสมพนธกบรปและความหมายของภาษาทปรากฏในปจจบน Talmy GivÓn กลาววา คณสมบตทางวากยสมพนธและอรรถศาสตร เชน การกลายไวยากรณ หนวยค ากรยา การไลเหลอมของหมวดหมไวยากรณ เปนตน ลวนมความสมพนธกบเรองกาล การณลกษณะ และทศนภาวะ (modality) นอกจากน ความหมายของกาลและการณลกษณะยงมความสมพนธกบเรองวจนปฏบตศาสตร รวมถงบรบทตางๆ ทตองตความเหนอระดบความหมาย ดงเชน GivÓn ไดกลาววา “…tense is fundamentally a pragmatic—rather than propositional semantic” และอธบายเรองกาล (tense) วา กาล เปนโครงสรางของความสมพนธของเวลา ไดแก เวลาทอางถง (reference time) หรอตอไปจะเรยกวาเวลาทกลาว และเวลาของเหตการณ (event time)

GivÓn แยกหมวดหมของกาลออก เปน 3 กลมหลก และม 1 กลมยอย ดงน กลมท 1 กลมอดต (Past) คอ กลมทเหตการณซงเวลาของเหตการณทเกดขนอยกอนหนาเวลา

ขณะทกลาวเหตการณนน ยกตวอยางเชน She watched the whale. กลมท 2 กลมอนาคต (Future) คอ กลมทเหตการณซงเวลาของเหตการณทเกดขนอยตามหลง

เวลาขณะทกลาวเหตการณนน ยกตวอยางเชน She will watch the whale. กลมท 3 กลมปจจบน (Present) คอ กลมทเหตการณซงเวลาของเหตการณทเกดขนนนคอเวลา

เดยวกนกบเวลาขณะทกลาวเหตการณนน ยกตวอยางเชน She is watching the whale. กลมท 4 กลมแสดงกจวตร (Habitual) คอ กลมทเหตการณนนอาจจะเกดขนเสมอหรอบอยครง

หรอเวลาของเหตการณอยกอนหนาเวลาขณะทกลาวเหตการณนนซงไมสามารถระบได ยกตวอยางเชน She always watches the whales. เหตการณในกลมนคลมเครอ ไมสามารถระบเวลาไดชดเจน จงเนนไปท 3 กลมแรก โดยแสดงเปนแผนภาพและเสนเวลา ไดดงน

แผนภาพแสดงกาลของ GivÓn Event- time

Past present future

_ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

speech-time reference-time

Page 8: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ในสวนของการณลกษณะนน GivÓn แยกอธบายเปน 3 กลมใหญๆ ดวยกน โดยกลมแรกคอ Perfectivity: perfective vs. imperfective สวนกลมถดมาคอ Sequentiality : perfective vs. perfect และกลมสดทาย Immediacy : remote vs. vivid

3.2 การวเคราะห

ผ วจยไดน าแนวคดและทฤษฎตางๆ เหลานน มาเปนเกณฑในการวเคราะหขอมลทไดทงหมดโดยแบงการวเคราะหออกเปนอดตกาลและการณลกษณะ ไดแก อดตกาลมลฐาน (past simple tense) อดตกาลท เปนลกษณะด าเนนอย (past continuous tense) อดตกาลท เปนลกษณะสมบรณ (past perfect tense) และอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยและสมบรณ (past perfect continuous tense) และวเคราะหหาวธการแปลวาใชวธบงดวยปรบท นามวล หรอหนวยค า เชน

ตวอยางการแปลดวยปรบท ประโยคตนฉบบ : Everything Harry had learned last year… (p.74) ประโยคฉบบแปล : ทกอยางทแฮรรเรยนเมอปทแลว... (น.15)

ค าอธบาย : วธการแปลทใชคอแปลอดตกาลดวยปรบท ซงกคอ วเศษณวลบงเวลา ซงปรากฏในประโยคตนฉบบ ผ แปลไมไดเพมเขามาเองเพอบอกเวลาแทนกาลทแสดงดวยกรยาในภาษาตนฉบบ และไมมการแปล การณลกษณะทเปนลกษณะสมบรณ

ตวอยางการแปลดวยนามวล ประโยคตนฉบบ : A jet silver light hit Malfoy in the stomach… (p.144) ประโยคฉบบแปล : เวลานนพวยแสงสเงนพงโดนมลฟอยททอง (น.234)

ค าอธบาย : วธการแปลทใชคอแปลอดตกาลมลฐานดวยการใชนามวลทแทรกเขามา ผแปลใชค าวา เวลานน เพออางถงเหตการณในอดต

ตวอยางการแปลดวยหนวยค า ป ระ โยค ต นฉบบ : Harry, Ron, Hermione, Fred, Gorge and Ginny got

a compartment to themselves. (p.250) ประโยคฉบบแปล : แฮรร รอน เฮอรไมน เฟรด ยอรช และจนน ไดนงในหอง

เดยวกน ในโบกรถไฟโดยไมมคนอน (น.407) ค าอธบาย : วธการแปลทใชคอแปลอดตกาลมลฐานดวยการใชค าบง ผแปลใชค าวา ได เพอสอเหตการณถงอดต

Page 9: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ผลการวจย ผลการวจยวธการแปลอดตกาลและการณลกษณะจากนวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหอง

แหงความลบเปนภาษาไทย สามารถจ าแนกวธการแปลออกเปน 4 วธ แยกตามชนดของอดตกาลและการณลกษณะ คอ การแปลอดตกาลมลฐาน (past simple tense) การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย (past continuous tense) การแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ (past perfect tense) และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยและสมบรณ (past perfect continuous tense)

1) การแปลอดตกาลมลฐาน ผ แปลแปลอดตกาลมลฐานซงปรากฏในอนพากยจ านวน 1,042 อนพากย โดยใชว ธ การตความจากปรบทมากทสด รองลงมาเปนวธการใชหนวยค า และวธการใชวเศษณวลบอกเวลา ตามล าดบ ดงแสดงในตาราง

การแปลอดตกาลมลฐานจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย วธการแปล จ านวนอนพากย คดเปนคารอยละตออนพากยทงหมด

ปรบท 866 83.10 หนวยค า 175 16.79

วเศษณวลบอกเวลา 1 0.11

รวม 1,042 100

ตารางท 1 แสดงวธการแปลและจ านวนสถตของการแปลอดตกาลมลฐานจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย

1.1 การใชปรบทบงอดตกาลมลฐานในการแปล การใชปรบทในการบงกาลซงผ อานจะตองตความจากปรบทนพบมากทสดใน

ภาษาไทยซงปรบทแวดลอมจะมคณสมบตในการสอถงเหตการณในอดตไดปรบททบงจะพจารณาไดจากวเศษณวลบงเวลาทปรากฏในประโยคเดยวกน หรอทปรากฏในขอความ ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 1 ประโยคตนฉบบ : I booked the pitch for today!. (p.85) ประโยคฉบบแปล : ฉนจองสนามไวส าหรบวนน (น.137)

ตวอยางท 2 ประโยคตนฉบบ : He went to bed before anyone else in his dormitory that night. (p.179) ประโยคฉบบแปล : คนนน แฮรรเขานอนกอนทกคนในหอนอน (น.290)

Page 10: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

1.2 การใชหนวยค าบงอดตกาลมลฐานในการแปล การใชหนวยค าบงพบในการแปลอดตกาลมลฐานจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทยในนวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ พบวามการใชค า วา ไป แลว มา ได เคย และ ค าวา เพง ในอตราสวนตามล าดบจากมากไปนอย ดงแสดงในตาราง

ล าดบท หนวยค าบง สดสวนรอยละ 1 ไป 29.14

2 แลว 28.57 3 มา 20.58 4 ได 12.57

5 เคย 8.00 6 เพง 1.14

รวม 100

ตารางท 2 แสดงสดสวนสถตการใชหนวยค าบงในการแปลอดตกาลมลฐานจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย 1.2.1 ค าวา “ไป” ผ แปลวางค าวา ไป ไวตามหลงกรยาวลเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เสรจสนแลวในอดตและไมมความเชอมโยงกบปจจบน เชน

ตวอยางท 3 ประโยคตนฉบบ : He disappeared after leaving the school. (p.242) ประโยคฉบบแปล : เขาหายไปหลงจากจบจากโรงเรยนแลว (น.394)

1.2.2 ค าวา “แลว” ผแปลวางค าวา แลว ไวตามหลงกรยาวล เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว จบลงแลวและไมมความเชอมโยงกบปจจบน เชน

ตวอยางท 4 ประโยคตนฉบบ : I told you,…(p.24) ประโยคฉบบแปล : ฉนบอกนายแลว... (น.40)

1.2.3 ค าวา “มา” ผ แปลวางค าวา มา ไวตามหลงกรยาวลเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว จบลงแลวและไมมความเชอมโยงกบปจจบน เชน

Page 11: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ตวอยางท 5 ประโยคตนฉบบ : Harry took it. (p.21) ประโยคฉบบแปล : แฮรรรบมา (น.35)

1.2.4 ค าวา “ได” ผแปลวางค าวา ได ไวหนากรยาวล เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว จบลงแลวและไมมความเชอมโยงกบปจจบน เชน

ตวอยางท 6 ประโยคตนฉบบ : Harry Potter met the Dark Lord for a second time,... (p.17) ประโยคฉบบแปล : แฮรร พอตเตอร ไดพบเจาแหงความมดเปนหนทสอง... (น.28)

1.2.5 ค าวา “เคย” ผแปลวางค าวา เคย ไวหนากรยาวล เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว จบลงแลวและไมมความเชอมโยงกบปจจบน เชน

ตวอยางท 7 ประโยคตนฉบบ : Harry knew by sight. (p.73) ประโยคฉบบแปล : แฮรรเคยเหนหนา (น.119)

1.2.6 ค าวา “เพง” ผแปลวางค าวา เพง ไวหนากรยาวล เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เพงเสรจสนไปในอดตไมนานนก เชน

ตวอยางท 8 ประโยคตนฉบบ : Harry realized too late. (p.98) ประโยคฉบบแปล : แฮรรเพงเหน (น.158)

1.3 การใชวเศษณวลบอกเวลาในการแปล ในภาษาฉบบแปลพบการใชวเศษณวลบอกเวลาในการแปลอดตกาลมลฐานท

นอกเหนอจากการแปลวเศษณวลบอกเวลา เชน ในนาทนน เปนตน ดงตวอยางประกอบตอไปน ตวอยางท 9 ประโยคตนฉบบ : Harry had no time to reply. (p.126)

ประโยคฉบบแปล : แฮรรไมมเวลาตอบในนาทนน (น.206)

Page 12: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

2) การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย ผ แปลแปลอดตทเปนลกษณะด าเนนอยซงปรากฏในอนพากยจ านวน 134 อนพากย พบวธการแปล 3 วธคอ การใชวธการตความจากปรบทมากทสด รองลงมาเปนวธการใชหนวยค า และวธการใชวเศษณวลบอกเวลารวมกบการใชหนวยค าบง ตามล าดบ ดงแสดงในตาราง

การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย วธการแปล จ านวนอนพากย คดเปนคารอยละตออนพากยทงหมด

ปรบท 97 72.38 หนวยค า 36 26.87

วเศษณวลบอกเวลารวมกบหนวยค า

1 0.75

รวม 134 100

ตารางท 3 แสดงวธการแปลและจ านวนสถตของการแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย

2.1 การใชปรบท ในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยจากขอมล การใชวธการตความจากปรบททงในประโยคและขอความแวดลอม ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 10 ประโยคตนฉบบ : That’s who he was writing to all last summer. (p.250) ประโยคฉบบแปล : นนเปนคนทเพอรซเขยนจดหมายถงตลอดหนารอน (น.20)

2.2 การใชหนวยค าบง การใชหนวยค าบงกาลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยจากขอมลนน พบวามการใชหนวยค าอย 2 วธ คอ วธการใชหนวยค าบงค าเดยวและวธการใชหนวยค าบงสองค า 2.2.1 การใชหนวยค าบงค าเดยว การใชหนวยค าบงค าเดยวพบใชค าวา ก าลง อย แลว และ ได ในอตราความถของการปรากฏใชตามล าดบจากมากไปหานอย รายละเอยดดงแสดงในตาราง

Page 13: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ล าดบท หนวยค าบง สดสวนรอยละ 1 ก าลง 47.22

2 อย 30.55 3 แลว 8.35 4 ได 2.77

รวมสดสวนการใชหนวยค าบงค าเดยว 88.89

ตารางท 4 แสดงสดสวนสถตการใชหนวยค าบงค าเดยวในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย 2.2.1.1 ค าวา “ก าลง” ผแปลวางค าวา ก าลง ไวหนากรยาวล เพอแสดงวาเหตการณก าลงด าเนนอยในเวลาขณะนนๆ เชน

ตวอยางท 11 ประโยคตนฉบบ : A week later, Harry, Ron and Hermione were walking across the Entrance Hall. (p.141)

ประโยคฉบบแปล : สปดาหตอมา แฮรร รอน และเฮอรไมนก าลงเดนผาน หองโถง (น.230)

2.2.1.2 ค าวา “อย” ผแปลวางค าวา อย ไวหลงกรยาวล เพอแสดงวาเหตการณก าลงด าเนนอยในเวลาขณะนนๆ เชน

ตวอยางท 12 ประโยคตนฉบบ : They were still watching them,… (p.54) ประโยคฉบบแปล : ผคนยงจองดพวกเขาอย (น.88)

2.2.1.3 ค าวา “แลว

การใชค าวา แลว ในประโยคฉบบแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย ผแปลวางค าวา แลว ไวทายประโยค ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 13 ประโยคตนฉบบ : Harry was getting very good at it. (p.250) ประโยคฉบบแปล : แฮรรชกท าไดเกงแลว (น.407)

Page 14: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

2.2.1.4 ค าวา “ได” การใชค าวา ได ในประโยคฉบบแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย ผ แปลวางค าวา ได หนากรยาวล ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 14 ประโยคตนฉบบ : I wasn’t paying attention. (p.118) ประโยคฉบบแปล : ฉนไมไดสนใจ (น.192)

2.2.2 การใชหนวยค าบงสองค า ผแปลใชหนวยค าบงสองค า ซงพบสองชด ไดแก ก าลง...อย และ ไป...แลว โดยมอตราสวนดงในตาราง

ล าดบท หนวยค าบง สดสวนรอยละ

1 ก าลง...อย 8.34 2 ไป...แลว 2.77

รวมสดสวนการใชหนวยค าบงสองค า 11.11

ตารางท 5 แสดงสดสวนสถตการใชหนวยค าบงสองค าในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย 2.2.2.1 ค าวา “ก าลง...อย” ผแปลวางค าวา ก าลง... ไวหนากรยาวลและค าวา อย ไวหลงกรยาวลนนๆ เพอแสดงวาเหตการณก าลงด าเนนอยในเวลาขณะทพด ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 15 ประโยคตนฉบบ : Aunt Petunia’s masterpiece of a pudding, the mountain of cream and sugared violets, was floating up near the ceiling. (p.20)

ประโยคฉบบแปล : ขนมหวานชนเอกของปาเพตทเนย ทมองดเหมอนภเขานอยๆ ตกแตงดวยดอกไวโอเลตท าจากน าตาลและครมขาวก าลงลอยอย ใกลเพดาน (น.33)

2.2.2.2 ค าวา “ไป และ แลว” ผแปลวางค าวา ไปแลว ไวหลงกรยาวล เพอแสดงวาเหตการณก าลงเดนอยในขณะนน เชน

Page 15: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ตวอยางท 16 ประโยคตนฉบบ : ...Harry, whose inside were aching with hunger,… (p.22) ประโยคฉบบแปล : ...แฮรรซงหวจนทองไสบดไปหมดแลว (น.37)

2.3 การใชวเศษณวลบอกเวลารวมกบหนวยค า ผ วจยพบการใชวเศษณวลบอกเวลาในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย ซงโครงสรางการใชนนปรากฏรวมกบการใชหนวยค าสองหนวยค า คอค าวา ก าลง...อย ในการสอความหมายของเหตการณแบบอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยใหมความชดเจนมากขนพบ การใชค าวา ก าลง...อย กบวเศษณบอกเวลาในอดต ตอนนน ดงตวอยางตอไปน

ตวอยางท 17 ประโยคตนฉบบ : What were you doing Percy? (p.212) ประโยคฉบบแปล : นายก าลงท าอะไรอยตอนนนละ (น.334)

3) การแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ ผแปลแปลอดตทเปนลกษณะด าเนนอยซงปรากฏในอนพากยจ านวน 234 อนพากย พบวธการแปล 2 วธคอ การตความจากปรบทซงพบมากทสด และการใชหนวยค าบงรองลงมาตามล าดบ ดงแสดงในตาราง

การแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ จากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย วธการแปล จ านวนอนพากย คดเปนคารอยละตออนพากยทงหมด

ปรบท 169 72.22 หนวยค า 65 27.88 รวม 234 100

ตารางท 6 แสดงวธการแปลและจ านวนสถตของการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ จากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย 3.1 การใชปรบท ในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ จากขอมลพบการใชปรบทมากทสดถงรอยละ 72.25 ดงจะไดยกตวอยางประกอบดงน

ตวอยางท 18 ประโยคตนฉบบ: Harry’s parents had died in Voldemort’s attack,… (p.10) ประโยคฉบบแปล : พอแมขอแฮรรถกโวลเดอรมอรตฆาตาย (น.19)

Page 16: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

3.2 การใชหนวยค าบง การใชหนวยค าบงกาลในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ พบวามการใชหนวยค าอย 2 วธ คอ วธการใชหนวยค าบงค าเดยวและวธการใชหนวยค าบงสองค า 3.2.1 การใชหนวยค าบงค าเดยว ผแปลใชหนวยค าวา แลว ได ไป เคย และ มา ในอตราสวนความถจากมากไปหานอยตามล าดบดงแสดงในตาราง

ล าดบท หนวยค าบง สดสวนรอยละ

1 แลว 27.76 2 ได 26.15 3 ไป 16.92

4 เคย 10.76 5 มา 1.53

รวมสดสวนการใชหนวยค าบงค าเดยว 83.12

ตารางท 7 แสดงสดสวนสถตการใชหนวยค าบงค าเดยวในการแปลอดตกาลททเปนลกษณะสมบรณ จากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย 3.2.1.1 ค าวา “แลว” ผแปลวางค าวา แลว ไวตามหลงกรยาวล เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลวในอดต และมความสมบรณของเหตการณในอดตแลว เชน

ตวอยางท 19 ประโยคตนฉบบ : …his friends had forgotten him... (p.19) ประโยคฉบบแปล : ...เพอนๆ ลมเขาแลว... (น.32)

3.2.1.2 ค าวา “ได” ผ แปลวางค าวา ได ไวหนากรยาวลเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนเสรจสมบรณไปแลวในอดต ดงตวอยางประกอบตอไปน

ตวอยางท 20 ประโยคตนฉบบ : And then, exactly a year ago, Hogwarts had written to Harry. (p.9)

ประโยคฉบบแปล : โรงเรยนฮอกวอตสไดสงจดหมายมาถงแฮรร (น.15)

Page 17: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

3.2.1.3 ค าวา “ไป” ผ แปลวางค าวา ไป ไวหลงกรยาวลเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนเสรจสมบรณไปแลวในอดตในเวลาหนง ดงตวอยางประกอบตอไปน

ตวอยางท 21 ประโยคตนฉบบ : ...Christmas had been cancelled. (p.64) ประโยคฉบบแปล : ...เทศกาลครสตมาสถกยกเลกไป (น.105)

3.2.1.4 ค าวา “เคย” จากขอมลพบการใชหนวยค าวา เคย ในการบงอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณในการแปล ตามโครงสรางทางวากยสมพนธในภาษาไทยค าวา เคย จะถกวางไวหนากรยาวล เสมอ เพอแสดงถงเหตการณในอดตกาลทเคยกระท ามาแลว รวมถงแสดงความสมบรณของเหตการณวาไดเคยเกดขนและสามารถเกดขนไดแบบกจวตร ตามคณลกษณะตามทฤษฎของ GivÓn เสนอวาเปน past habitual activity ลกษณะการใชหนวยค าวา เคย เพอบงกาลมลกษณะเฉพาะทสงเกตได คอ ผ แปลไมไดแปล ค าวา เคย จากค า used to แตผ แปลใชค าวา เคย สอถงเหตการณทไดเกดขนมาแลว ดงตวอยางประกอบตอไปน

ตวอยางท 22 ประโยคตนฉบบ : Harry had heard their rumours… (p.27) ประโยคฉบบแปล : แฮรรเคยไดยนขาวลอของพวกเขา... (น.11)

3.2.1.5 ค าวา “มา”

พบวาผแปลวางค าวา มา ไวหลงกรยาวล เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เปนการแสดงความสมบรณของเหตการณ ตงแตระยะเวลาใดเวลาหนงในอดตและด าเนนตอเนองมาจนถงระยะเวลาหนงในอดต ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 23 ประโยคตนฉบบ : He had spent 10 years with the Dursleys,… (p.9) ประโยคฉบบแปล : เขาใชชวตอยกบพวกเดอรสลยมาสบป (น.15)

3.2.2 การใชหนวยค าบงสองค า ผแปลใชหนวยค าสองค าบงกาลอดตทสมบรณแลว ไดแก ไปแลว เคย...แลว มา...แลว พง...มา พง...ไป และ ได...แลว ซงมความถการปรากฏดงแสดงในตารางตอไปน

Page 18: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

ล าดบท หนวยค าบง สดสวนรอยละ 1 ไปแลว 6.15

2 เคย...แลว 3.07 3 มา...แลว 3.07 4 ได...แลว 1.53

5 พง...มา 1.53 6 พง...ไป 1.53

รวมสดสวนการใชหนวยค าบงสองค า 16.88

ตารางท 8 แสดงสดสวนสถตการใชหนวยค าบงสองค าในการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ จากภาษาองกฤษเปนภาษาไทย 3.2.2.1 ค าวา “ไปแลว” ผแปลวางค าวา ไปแลวไวหลงกรยา เพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เปนการแสดงความสมบรณของเหตการณ ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 24 ประโยคตนฉบบ : He had said the wrong things. (p.172) ประโยคฉบบแปล : เขาพดผดไปแลว (น.35)

3.2.2.2 ค าวา “เคย...แลว”

ผแปลวางค าวา เคย ไวหนากรยาและค าวา แลว หลงกรยาเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เปนการแสดงความสมบรณของเหตการณ ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 25 ประโยคตนฉบบ : Harry had been to several Hogwarts feasts,… (p.249) ประโยคฉบบแปล : แฮรรเคยไปงานเลยงทฮอกวอตสหลายหนแลว (น.124)

3.2.2.3 ค าวา “มา...แลว”

ผ แปลวางค าวา มา และค าวา แลว ไวหลงกรยาเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เปนการแสดงความสมบรณของเหตการณ ตงแตระยะเวลาใดเวลาหนงในอดต ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 26 ประโยคตนฉบบ : Harry, Ron and Hermione had always known that… (p.185)

ประโยคฉบบแปล : แฮรร รอนและเฮอรไมนรมานานแลววา... (น.15)

Page 19: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

3.2.2.4 ค าวา “ได...แลว” ผแปลวางค าวา ได ไวหนากรยาวล และค าวา แลว ไวหลงกรยาเพอแสดงวาเหตการณไดเกดขนไปแลว เปนการแสดงความสมบรณของเหตการณ ยกตวอยางเชน

ตวอยางท 27 ประโยคตนฉบบ : He’d got one over on Malfoy. (p.249) ประโยคฉบบแปล : เขาไดจดการกบมลฟอยแลว (น.124)

3.2.2.5 ค าวา “พง...มา” ผแปลใชค าวา พง คกบค าวา มา คอ พง...มา เพอแสดงเหตการณไดเกดขนสมบรณแลวในอดตเมอไมนานมาน จะวางค าวา พง ไวหนากรยาและ มา หลงกรยา เชน

ตวอยางท 28 ประโยคตนฉบบ : …the letter the owl had deliver. (p.21) ประโยคฉบบแปล : ...จดหมายทนกฮกพงน ามาสง... (น.35)

3.2.2.6 ค าวา “พง...ไป”

พบการใชค าวา พง คกบค าวา ไป คอ พง...ไป เพอแสดงเหตการณไดเกดขนสมบรณแลวในอดตเมอไมนานมาน จะวางค าวา พง ไวหนากรยาและ ไป หลงกรยา เชน

ตวอยางท 29 ประโยคตนฉบบ : …as though someone had died. (p.21) ประโยคฉบบแปล : ...เหมอนกบวาใครสกคนพงตายไป... (น.35)

4) การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยและสมบรณ

วธทผแปลใชในการแปลอนพากยของอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอยและสมบรณจากจ านวนอนพากยทงหมด 12 อนพากย พบการใชการตความจากปรบท เพยงวธเดยวเทานน ดงตวอยางประกอบตอไปน

ตวอยางท 30 ประโยคตนฉบบ: Harry knew instantly that this was what had been

watching him out of the garden hedge that morning. (p.15)

ประโยคฉบบแปล : แฮรรรทนทวานคอตวทจบตาดเขาจากรวตนไมในสวน

เมอเชาน (น.24)

Page 20: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

สรปและอภปรายผล 1. การใชหนวยค าบงรวมกน

จากผลการศกษาวเคราะหทผ วจยเลงเหนรปแบบลกษณะหนงในการแปลอดตกาลและการณลกษณะจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทยในนวนยายแปลเรอง แฮรร พอตเตอรกบหองแหงความลบ คอ การใชหนวยค าบงรวมกนในการแปลอดตกาลมลฐาน การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ พบการใชค าบงรวมกนไดแกค าวา “แลว ได เคย มา” - หนวยค า “แลว” พบใชในการแปลทง การแปลอดตกาลมลฐาน การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ -หนวยค า “ได” พบใชในการแปลทง การแปลอดตกาลมลฐาน การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ -หนวยค า “เคย” พบใชในการแปลเฉพาะการแปลอดตกาลมลฐาน และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ -หนวยค า “มา” พบใชในการแปลเฉพาะการแปลอดตกาลมลฐาน และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ ปรากฏการณการเกดรวมกนดงกลาวนชใหเหนวาค าบงกาลใดบงกาลหนง ไมจ าเปนตองปรากฏเฉพาะการแปลกาลและการณลกษณะหนงๆ เทานน ลกษณะดงกลาวนสอดคลองกบลกษณะภาษาในกลมภาษาชวาซงเปนภาษาในกลมแอฟรกาตะวนตก ภาษาเอเชยตะวนออก ภาษาเอเชยตะวนออกเฉยงใต ภาษาออสโตรนเซยน และภาษาคลโอล (Tepkanjana, 1986) เมอเปรยบเทยบกบภาษาองกฤษซงมโครงสรางเรองกาลและการณลกษณะทางวากยสมพนธทชดเจน ในโครงสรางของภาษาองกฤษจะแยกตามโครงสรางของกาลและการณลกษณะทมรปโครงสรางเฉพาะไมสามารถใชรวมกนหรอแทนกนได แตจะเหนวาปรากฏการณการใชหนวยค าบงรวมกนในการแปลกาลและการณลกษณะสามารถพบไดในภาษาไทย ในงานวจยชนนพบการใชค าบงรวมกนในการแปลอดตกาลมลฐาน การแปลอดตกาลทเปนลกษณะด าเนนอย และการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ ซงในการพจารณาตองอาศยการตความประกอบดวย สอดคลองกบแนวทางการอธบายการศกษารปแบบของค าและการตความค าวา ”แลว” ในงานศกษาของ จฑาทพย จราพร (1988) ส าหรบค าวา “แลว” และค าวา “ได” ทปรากฏจากการศกษาในงานวจยชนนสอดรบกบทฤษฎของ Talmy GivÓn (1990) ทไมไดจดกลมการตความหมายของอดตกาลและการณลกษณะไวเฉพาะรปโครงสรางของแตละภาษาเพยงเทานนแตตองพจารณาถงระดบความหมายของค าดวย ค าวา “แลว” และ “ได” ในงานวจยชนนมคณลกษณะเปน perfectivity ซงเปนความสมบรณของเหตการณ ชใหเหนวาเหตการณไดเกดขนแลวและสมบรณแลว เปนไปในแนวเดยวกนกบทฤษฎ perfective ของคอมร (Comrie, 1976) ทกลาววา เปนลกษณะเหตการณทมขอบเขตเวลาทสมบรณแนชด ทงตอนตน ตอนกลาง และตอน

Page 21: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

สนสด แบงออกเปน 4 แบบ ไดแก perfect of result, experiential perfect, perfect of persistent situation และ perfect of recent past คลายกบการศกษาของศาสตราจารย ดร. คณบรรจบ พนธเมธา (2545) และ ก าชยทองหลอ (2552) ทกลาววา ค าวา “ได” กบ “แลว” ชใหเหนถงเหตการณทผานไปแลว เสรจสนลงแลว ยงม อดม วโรตมสกขดตถ (1972) และ Schmidt (1992) ทกลาวถงโครงสรางของค าวา “แลว” วาจะอยขางหลงกรยาวลแสดงใหเหนวาเหตการณไดเกดขนไปแลวในอดต สวนมงมตร ศรประสทธ (2546) และสชาทพย อ าพรดนย (2548) เพมเตมวา ค าวา “แลว” เปนค าชวยหลงกรยาภาคแสดงชใหเหนลกษณะเหตการณทสมบรณแลว งานวจยในอดตอนๆ ทมการศกษาค าวา “แลว” (Andersen 1989, 1993; Andersen and Shirai 1994; Andersen and Shirai 1996) ไดสรปวาค าวา “แลว” วาเปนทงค าทท าหนาทเปนหนวยสรางไวยากรณและความหมายตามหมวดหมของค า ซงมลกษณะเดยวกนกบการใชค าวา “ได” ในงานวจยชนนไดพบคณลกษณะดงกลาวเชนกน กลาวโดยสรปในงานวจยชนน คอทงสองค าท าหนาทเปนทงหนวยสรางไวยากรณและความหมายตามหมวดหมของค า ตามแนวคดของกระบวนการการกลายเปนค าไวยากรณ และการไลเหลอมของหมวดหมไวยากรณเปนส าคญของ Talmy GivÓn (1990) สวนค าวา “เคย” ในงานวจยชนนพบปรากฏใชในการแปลอดตการมลฐานและการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ ค าวา “เคย” มคณสมบตเปนทงค าบงอดตกาลและสามารถเปนค าบงการณลกษณะทบอกประสบการณได สอดรบกบแนวการศกษาและการอธบายคณสมบตค าวา “เคย” วาไมไดเปนค าทท าหนาทเฉพาะบงอดตกาลเทานนแตยงสามารถท าหนาทเปนค าบงการณลกษณะทบอกประสบการณไดดวย ทงนตองใชการตความของคณสมบตทางอรรถศาสตร และ/หรอ ปรบทประกอบ (Dahl, 1985; Kanchanawan 1978; Scovel 1970 อางใน Chiraporn, 1988) นอกจากน ค าวา “เคย” ในงานวจยนยงพบวามคณสมบตเปน perfectivity และ imperfectivity ตามทฤษฎของ Talmy GivÓn (1990) ซงมมมมองเหมอนกบคอมร (Comrie, 1985) แตคอมรใหค าจ ากดความวาเปน perfective และ imperfective สดทายค าวา “มา” ในงานวจยชนนพบปรากฏใชในการแปลอดตการมลฐานและการแปลอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ ค าวา “มา” มหนาทตามโครงสรางทางวากยสมพนธของภาษาไทย 2 หนาท กลาวคอ 1) ค าวา “มา” ท าหนาทเปนกรยาหลกของประโยค และ 2) ท าหนาทเปนค าบงอดตกาลมลฐานและอดตกาลทเปนลกษณะสมบรณ สอดคลองกบการสรปผลการวจยของปรมา มลลกะมาส (2553) ทเขยนสรปวา ค าวา “มา” สามารถท าหนาทเปน ค ากรยาชวยทแสดงกาลและการณลกษณะได

2. การใชวเศษณวลในอดตเพอสอถงอดตกาล ในงานวจยชนนคนพบขอเสนอทนาสนใจประเดนหนงคอ การใชวเศษณวลในอดตเพอสอถงอดตกาลโดยไมจ าเปนตองใชโครงสรางทางวากยสมพนธอนใดเพอชวยในการสอความหมายถงอดตกาล จากการศกษาพบวาลกษณะรวมกนในการแปลอดตกาลจากภาษาองกฤษเปนภาษาไทยอกประการคอ

Page 22: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

การใชวเศษณวลทแสดงถงเวลาในอดตบอกอดตกาลไดอยางประจกษ ตามทอมรา ประสทธรฐสนธ (2545) กลาววา “ในภาษาไทยกบภาษาองกฤษในเรองของกาลนนมความแตกตางกนอยางมาก กลาวคอ เรองกาลของสองภาษาแตกตางกนในแงทภาษาองกฤษถอวาเวลาของเหตการณเปนสงส าคญมาก ทกประโยคทพดหรอเขยนจะตองตดสนหรอแสดงใหชดเจนวาเกดขนในอดต ปจจบนหรออนาคต และเหตการณเกดขนมากอนหรอตามหลง” แตในภาษาไทยนนถอวาเหตการณจะเกดขนเมอใดไมส าคญ ผอานสามารถตความได ฉะนนเรองกาลในภาษาไทยกยงถอเปนเรองคลมเครอ (Sriouthai, 2006) แตส าหรบเจตนาของภาษาองกฤษทตองการสอถงอดตกาลแลว ถอวาเปนสงจ าเปนอยางยงทผ แปลจะตองหาวธในการสอถงอดตกาลใหชดเจนเทยบเคยงกบภาษาตนฉบบใหได ในกรณภาษาไทยนนเนองจากโครงสรางทางวากยสมพนธไมมกฎเกณฑตายตวในการสอถงอดตกาลหรอการณลกษณะทชดเจนนก แตหากมการระบเวลาในอดตโดยใชวเศษณวลในอดตในประโยคจะท าใหเหนภาพของเหตการณชดเจนมากขนวาเกดขนในอดต คณสมบตนท าใหการสอสารตามเจตนาของผ เขยนกบผแปลมความใกลเคยงกนมากขน วเศษณวลบอกเวลาในอดตเปนคณลกษณะหนงในประโยคทจะสามารถตความหมายสอถงอดตไดอยางชดเจน จะเหนวาการใชวเศษณวลทแสดงถงเวลาในอดตบอกอดตกาลนนมความส าคญมากคณลกษณะหนงในการบงอดตกาลเพราะแสดงใหเหนถงความสมพนธของเหตการณกบชวงเวลา สอดรบกบทฤษฏของ Talmy GivÓn ทอธบายเรองกาล (tense) วา “กาล” เปนโครงสรางของความสมพนธของเวลา ไดแก เวลาทอางถง (reference time) และ เวลาของเหตการณ (event time) ดงนน เวลาทกลาวประโยคออกมาจะม “time of speech” เป น เวลาขณ ะท กล าวน น ซ ง จด อ างอ ง เวลาด งกล าว เรยกว า “absolute tense” ทฤษฏของ Talmy GivÓn นเปนประโยชนมากในการอธบายเรองกาลและการณลกษณะในภาษาไทยโดยเฉพาะเรองการใชวเศษณวลบอกเวลาในอดตบงอดตกาล งานวจยชนนเปนงานวจยอกชนหนงทยนยนวาวเศษณวลทบอกเวลาในอดตสามารถสอถงเหตการณทเกดขนในอดตของภาษาไทยไดอยางประจกษมากขน นอกจากนแลวยงพบอกวา การใชวเศษณวลทแสดงถงเวลาในอดตบอกอดตกาลสามารถปรากฏรวมกบการใชค าบงอดตกาลและการณลกษณะ และ/หรอการใชปรบทเพอสอถงอดตกาลและการณลกษณะได

3. การใชปรบทในการสอถงอดตกาลและการณลกษณะ คณลกษณะหนงทปรากฏการใชในการแปลอดตกาลและการณลกษณะในงานวจยชนนทตองอาศยการวเคราะหทางความหมาย และการวเคราะหระดบเหนอความหมาย มาใชในการวเคราะห เพอศกษาการเชอมโยงถงเวลาและเหตการณในอดต คอ การใชปรบท ในการใชการตความจากปรบทนพบมากทสดในการแปลอดตกาลและการณลกษณะ สอดรบกบอมรา ประสทธรฐสนธ (2545) ทกลาววา

Page 23: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

“การสอถงกาลและการณลกษณะใดๆ ในภาษาไทย ปรบทถอเปนเรองส าคญในการตความ ผอานสามารถตความเจตนาในการสอถงกาลและการณลกษณะไดดวยการตความปรบท” แตประเดนทนาสนใจมากไปกวานคอ ภาษาไทยสามารถใชปรบทสอถงอดตกาลไดโดยไมจ าเปนตองเกดรวมกบการใชหนวยค าบงกาล และ/หรอ การใชวเศษณวลบอกเวลาในอดตบงกาลและการณลกษณะในอดตได จากขอมลวจยจะพบวาประโยคฉบบแปลจ านวนหนงไมมการบงอดตกาลและการณลกษณะโดยการใชค าบงหรอใชวเศษณวลในอดตบง แตคณลกษณะทสามารถตความเพอสอถงอดตกาลและการณลกษณะไดคอ ปรบท ไดแก ปรบทของความหมายประจ ารปค ากรยาและการใชกรยาเรยง ลกษณะดงกลาวนสอดรบกบทฤษฏของ Talmy GivÓn (1990) ทจดแยกหมวดหมของกลมกรยาเปน 3 กลมหลกๆ คอ อดต ปจจบนและอนาคต ในกลมอดตนนถอวาเปนทฤษฏพนฐานเพอประโยชนในการวเคราะห รปกรยาในงานวจยเปนอยางมาก GivÓn ไดแยกระดบกรยาตามกาลและการณลกษณะ ดงตอไปน เชน ลกษณะกรยาทมคณสมบตเปน perfectivity หมายถงความสมบรณของเหตการณ คณลกษณะอกประการหนงของการตความปรบทเพอสอถงอดตทผวจยตงขอสงเกตและประสงคจะน ามาวเคราะหเสนอคอ การวเคราะหปรบทของการใชรปโครงสรางกรรมวาจก (passive voice) เพอสอถงเหตการณในอดต ผวจยไดศกษางานของ วไลวรรณ ขนษฐานนท (2526) พบวา ค าวา “ถก” ไดมการแปรเปนหนวยทางไวยากรณทใชในประโยคกรรมวาจกและมแนวโนมในการใชเพมมากขน เรมเปนทยอมรบในการสอสารทางการพดของผ คนทวไปโดยเฉพาะสงคมชนกลาง เมอเวลาผานไป ค าวา “ถก” ไดเปลยนไปเปนค าไวยากรณ และในปจจบนนพบวามการใชประโยคกรรมวาจกในโครงสรางท านองเดยวกนกบภาษาองกฤษมากขน และนอกจากนยงพบวาการใชค าวา “ถก” กลายเปนโครงสรางประโยคกรรมวาจกในภาษาไทยและมความหลากหลายทปรากฏใชในความหมายทกวางมากขนอาจเนองมาจากอทธพลโครงสรางประโยคของภาษาองกฤษทไดรบมากเปนได (Prasithrathsint, 1988) ปรบทของการใชค าวา “ถก”สามารถสอถงเหตการณวาไดเกดขนในอดตได เนองจาก ค าวา ”ถก” มความหมายโดยนยวาเหตการณนนไดเกดขนไปแลว หรอเหตการณนนมความสมบรณแลว กลาวโดยสรปคอในงานวจยชนนพบวาการแปลอดตกาลและการณลกษณะมวธการแปล 3 วธหลกๆ คอ 1) การใชหนวยค าบง 2) การใชวเศษณวลบอกเวลาในอดตบง และ 3) การใชปรบททหมายรวมถงลกษณะทางไวยากรณ ความหมายประจ ารปและระดบความหมายทตองตความเหนอระดบความหมายประจ ารปค า เพอสอถงเหตการณในอดต เปนทชดเจนอยางยงวาผลการวจยในงานวจยชนน สอดรบกบทฤษฏของ Talmy GivÓn (1990) ทกลาววา คณสมบตทางวากยสมพนธและอรรถศาสตร เชน การกลายไวยากรณ หนวยค ากรยา การไลเหลอมของหมวดหมไวยากรณ เปนตน ลวนมความสมพนธกบเรองกาล การณลกษณะ นอกจากน ความหมายของกาลและการณลกษณะยงมความสมพนธกบเรอง

Page 24: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

วจนปฏบตศาสตร รวมถงบรบทตางๆ ทตองตความเหนอระดบความหมาย ดงเชน GivÓn ไดกลาววา “…tense is fundamentally a pragmatic—rather than propositional semantic”

บรรณานกรม ก าชย ทองหลอ. (2552). หลกภาษาไทย. กรงเทพฯ. อมรการพมพ. คณบรรจบ พนธเมธา. (2545). ลกษณะภาษาไทย. กรงเทพฯ. มหาวทยาลยรามค าแหง. บศรา ค าหาญ และ ณรงคชย ปญญานนทชย. (2550). The deathly Hallow 3. กรงเทพ: ส านกพมพ

ปญญาชน. ปรมา มลลกะมาส. (2553). การแปลกบการสอนภาษาองกฤษ. กรงเทพฯ. จฬาลงกรณมหาวทยาลย. มงมตร ศรประสทธ. (2546). การศกษาเชงประวตของค าวา แลว อย อยแลว. วทยานพนธอกษรศาสตร มหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย, กรงเทพฯ. วไลวรรณ ขนษฐานนท. (2526). ภาษาศาสตรเชงประวต: ววฒนาการภาษาไทยและภาษาองกฤษ. กรงเทพมหานคร : ส านกพมพมหาวทยาลยธรรมศาสตร. สทธา พนจภวดล. (2542). คมอนกแปลมออาชพ. กรงเทพฯ : นานมบคส จ ากด. สทธา พนจภวดล. (2542). คมอนกแปลอาชพ.(พมพครงท 1). กรงเทพฯ: บรษทนานมบคสจ ากด. สชาทพย อ าพรดนย. (2548). การศกษาเปรยบเทยบค าวา “le” ในภาษาจนกลางกบค า “แลว”

ในภาษาไทย. วทยานพนธอกษรศาสตรมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย, กรงเทพฯ. Andersen, R., 1989. The theoretical status of variation in interlanguage

development. In: Gass, S., Mad-den, C., Preston, D., Selinker, L. (Eds.), Variation in Second Language Acquisition, Vol. II: Psycho-linguistic Issues. Multilingual Matters, Clevedon, Avon, UK.

Andersen, R., Shirai Y., 1994. Discourse motivations for some cognitive acquisition principles. Studies in Second Language Acquisition 16, 133-156.

Andersen, R., Shirai, Y., 1996. The primacy of aspect in first and second language acquisition: the pidgin-creole connection. In: Laufer, B., Ritchie, W. (Eds.), Handbook of Second Language Acquisition. Academic Press, San Diego.

Comrie, Bernard. (1976). Tense. Cambridge: Cambridge University Press. Chiraporn, C. (1988). Model-Theoretic Interpretation of Tense and Aspect in

Thai. Master of Arts thesis, M.A., The University of Kansas, USA. GivÓn, T. (1990). Syntax: A Functional Typology Introduction, Vol. I. Amsterdam/Philadelphea: John Benjamins Publishing Company.

Page 25: Past Tenses and Aspects Translation in Harry Potter and the

Kingkarn, Thepkanjana. (1986). Serial verb constructions in Thai. Ph.D. dissertation. The University of Michigan.

Nida, E. A. and Taber, Charles R. (1974). The Theory and Practice of Translation.

The Netherlands: E.J. Brill.: Merriam-Webster, Incorporated.

Prasithrathsint, Amara. (1988): Change in the Passive Constructions in Standard Thai from 1802 to 1982. Language Sciences, 10.2. Schmidt, R., 1992. Psychological mechanisms underlying second language – fluency. Studies in Second Language Acquisition 14, 357-385. Sriouthai, Jiranthara. (2006). Conceptualization of Time in Thai with Special

Reference to Dlayl III. Kh3oe:y, Klam13ang, Y3u:I and Cla. Unpublished PhD dissertation, Newngham college, Department of Linguistics, University of Cambridge.

Tytler, A.F.. (1978). Essays on the Principle of Translation. Amsterdam: John

Benjamin.


Recommended