Valor Iz Aici On

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  1/60

  RESULTADO OPERATIVOBRA: EDIFICIO PARQUE LA RESERVA

  ING. RESIDENTE: HEMER LOZADA MAS

  Partidas de C!tr"Gast Pr-ra%ad

  M.O. 1,703,287.32

  Equipos 219,455.48Materiales 3,113,545.14

  Subcontratos 3,363,261.81

  Gasto !eneral 356,169.79

  "otal /011/0*2.1+/231/0*2.+3 13.)04

  #arti$as $e %ontrol Gast Pr-ra%ad

  EDIFICIO PARQUE LA RESERVA 8,755,71!5"

  COSTOS INDIRECTOS 3+5/2)0.(2

  GASTOS GENERALES INDIRECTOS 3+5/2)0.(2

  G&S"OS GE'E(&)ES 356,169.79

  SEG*(+& - S&)* 287,737.50

  COSTOS DIRECTOS /***/*(.(1

  TRABA6OS DURANTE LA OBRA 3+1/()0.)"(&&/OS %O'"+'*OS "(&O - &+'ES 54,861.52

  "(&'S#O("E E(". - . G(*& - O"(OS 256,207.24

  )+M#+E& 52,322.76

  O(&S #(O+S+O'&)ES 232,052.09

  O(&S #(E)+M+'&(ES 49,764.19

  ESTRUCTURAS 5/+3/3*0.31

  MO+M+E'"O E "+E((& M&S+O 66,901.83

  MO+M+E'"O E "+E((& 'O M&S+O 61,544.47

  &'%)&/E E M*(OS, %&)&*(& O &+'ES &'%)&/ES E M*(OS, %&)&*(& O 96,862.41

  %O'%(E"O E(". 326,590.39

  %O'%(E"O . 358,179.98E'%O(&O E(". 245,054.57

  E'%O(&O . 354,223.86

  &%E(O E(". 556,131.80

  &%E(O . 496,285.46

  )OS& &)+"E% 152,712.41

  ++EE EM#O"(&&S 395,489.65

  ++SS EM#O"(&&S 206,634.37

  %O'%(E"O %+ME'"&%+O', #)&"E& - %+S"E('& 111,660.08

  E'%O(&O %+ME'"&%+O', #)&"E& - %+S"E('& 16,903.08

  &%E(O %+ME'"&%+O', #)&"E& - %+S"E('& 41,443.29

  ACABADOS 5/*0)/*(.22&)&+)E(+& M*(OS %O' SO)&*EO S+)+%O %&)%&(EO 549,680.69

  &)&+)E(+& M*(OS &(%+))& SO)&*EO - "&((&/EO 479 178 44

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  2/60

  E'%E E M&-O)+%& 178,109.12

  #+'"*(& 338,969.85

  %&(#+'"E(+& E M&E(& - ME)&M+'E 305,443.46

  %&(#+'"E(+& ME"&)+%& - %E)OS+&S 128,896.02

  +(+OS, %(+S"&)ES - &)*M+'+OS 284,650.86

  ++SS &(&"OS, G(+E(+&S, &%%ESO(+OS, E"% 224,398.04

  ++EE %&)E&O, #)&%&S, "&)E(OS, E"% 313,332.66

  #+SOS - %O'"(&O%&)OS 226,064.40

  &(+OS &%&&OS 141,405.45

  AREAS COMUNES )2/10.*

  &%&&OS #*E("&S, &(&'&S, E'%ES, E"% 138,257.78

  E*+#&M+E'"O E)E%"(OME%&'+%O )&M#&(&S, +'"E(%OM*'+%&O(, E"% 671,600.03

  OBRAS DE HABILITACION DE LA CAPA 7

  #&+ME'"OS, #+S"& E(E&S, #&(*EOS E"E(+O(ES :

  &(E&S E(ES - MO+)+&(+O *(&'O E"E(+O(ES :

  +M#)EME'"&%+O'ES E SE(+%+OS &S+%OS, &%OME"+&S, *%"OS :

  escripcion $e traba;os no consi$era$os en el presupuesto #(E%+OS S+' +G

  Escua$ras O.S 056 S

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  3/60

  AL 15 DE MARZO con proyeccion a cierre de

  210000 8,989,416.35 8,965,719.54

  Gast Va"ri'ad &9, Gast Rea"

  Gast Rea" S*) Pre##i!es

  1,703,285.27 1,796,710.79 :26,505.68 119,152.21

  220,232.09 163,192.683,124,563.39 2,957,677.56 126,007.993,375,163.76 1,922,699.84 735,676.10 82,666.37

  356,169.79 411,512.59 50,402.90

  /002/+*+.5) 0/(1*/025.+120.2(4 ).4

  Gast Va"ri'ad &9, Gast Rea"

  2.0485 Gast Rea" S*) Pre##i!es

  8,77,"1#!$5 %%%

  3+5/2)0.(2 312/(1.1

  3+5/2)0.(2 312/(1.1

  356,169.79 411,512.59 :15,043.28 50,402.90287,737.50 247,745.99 21,404.34

  /*51/1)2.)3 3/12(/153.2(

  335/221.)5 05)/255.(54,861.52 82,925.55

  274,994.47 223,821.7152,322.76 77,250.67

  232,052.09 324,491.05 :11,462.40 24,215.0049,764.19 22,444.30

  5/+2*/1(0.(5 5/)1*/*0.3+

  66,901.83 79,092.3661,544.47 52,077.6896,862.41 86,219.54

  326,590.39 290,427.33

  363,089.56 360,273.91245,054.57 167,963.74354,223.86 338,541.33556,131.80 486,876.32496,285.46 458,883.76152,712.41 175,002.67395,489.65 175,372.05 73,532.87206,634.37 205,784.47111,660.08 111,510.6016,903.08 12,076.0041,443.29 51,076.89

  5/*0)/*(.22 (/120/(*1.*3549,680.69 531,535.72 45,401.73479 178 44 623 409 02 9 230 47 17 390 51

  re## !s %ater a /

  Pre##i!s %ateria"/a"%a#e! trs

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  4/60

  178,109.12 160,164.48 799.45338,969.85 203,161.70 63,484.98305,443.46 175,844.65 41,938.10 25,000.00128,896.02 21,225.10 85,022.46284,650.86 205,707.83 41,452.85224,398.04 207,624.36 4,890.89 2,878.60313,332.66 163,340.31 5,514.35 126,007.99226,064.40 158,267.01 11,530.43141,405.45 146,934.99 20,800.00)2/10.* (*5/()2.+

  138,257.78 86,224.12671,600.03 126,985.71 405,610.39 37,397.26

  7 7

  : :: :

  : :

  in$irectos total

  c>u=biauca e$uar$o 14300

  Ore ;usca=aita 28930.99

  calle 7942.35

  larrea poso 27314.59

  celis 3470.4

  barrios 29004.3

  roberto =en$o?a 11092.22

  total S8. *((/)1+.1

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  5/60

  bra

  A#$%$"ad A#t$a" &Mar' (

  Di;ere!#ia &97,

  Gast Rea" Tta" &,

  1,889,357.33 :186,072.05

  163,192.68 57,039.413,083,685.55 40,877.842,741,042.31 634,121.45

  461,915.48 :105,745.69

  /552/*25.51 ++)/(().2125.)*4

  Di;ere!#ia &97,

  Gast Rea" Tta" &,

  8,$$,15!"& ""&,''&!5

  0*3/)((.1+ 70(/**1.(1

  0*3/)((.1+ 70(/**1.(1

  446,872.20 :90,702.41269,150.33 18,587.17

  0/3(5/*0(.3 1*(/553.()

  0+5/31. 702/32).182,925.55 :28,064.03

  223,821.71 51,172.7677,250.67 :24,927.91

  337,243.65 :105,191.5622,444.30 27,319.89

  5/*(+/0**.1( 533/*1.0*

  79,092.36 :12,190.5352,077.68 9,466.7986,219.54 10,642.87

  290,427.33 36,163.06

  360,273.91 2,815.65167,963.74 77,090.83338,541.33 15,682.53486,876.32 69,255.48458,883.76 37,401.70175,002.67 :22,290.26248,904.92 146,584.73205,784.47 849.90111,510.60 149.4812,076.00 4,827.0851,076.89 :9,633.60

  5/)2/110.20 0*/10*.)(576,937.45 :27,256.76650 030 00 170 851 56

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  6/60

  160,963.93 17,145.19266,646.67 72,323.18242,782.74 62,660.72106,247.56 22,648.46247,160.68 37,490.18215,393.85 9,004.19294,862.65 18,470.01169,797.44 56,266.96167,734.99 :26,329.54313/(*0.+2 *15/3+).5(

  86,224.12 52,033.66569,993.37 101,606.66

  7 7

  :: :

  : :

  $i@erencia :- S

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  7/60

  )*+,

  C%e!taris

  El ne!atiBo se $a porque en planilla se esta consi$eran$o !astos +n$irectos que no estan relaciona$os a aBance $e obra

  El costo $e enco@ra$o se consi$eraba co=o equipo en el presupuesto, se ca=bio al subcontrato.

  )os !astos !enerales asi!na$os para obra es S

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  8/60

  #roAeccion $e baran$as, puerta $e re;as =etalicas.

  Se proAecto S% $e =anparas A Bentanas MO(OM+S&"O

  Se consi$ero el costo total $e al=acen en stocD

  )a i@erencia se $a por M.O S

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  9/60

  $ar%ida de C

  C'di(o

  01

  0101

  01010101010101

  010101010

  010101010

  0102

  010201

  01020101

  010201010

  010201010

  010201010

  010201010

  010201010

  01020102

  010201020

  010201020

  010201020

  010201020

  010201020

  010201020

  010201020

  010201020

  010201021

  010201021

  010201021

  010201021

  010201021

  010201021

  010201021

  010201021

  01020102101020103

  010201030

  010201030

  010201030

  010201030

  010201030

  010201030

  010201030

  010201030

  01020103001020104

  010201040

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  10/60

  010201040

  010202

  01020201

  01020202

  01020203

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  11/60

  on%ro&

  +escripci'n

  $- + L -S-

  C+ I+I-C"S

  as%os enera&es Indirec%os as%os enera&es Indirec%os

  as%os (enera&es

  Se(uridad sa&ud

  C+ +I-C"S

  &o6ue

  raba7os duran%e &a obra

  raba7os con%inuos rao a:nes

  ranspor%e er% ; rua o%ros

  Limpiea

  "bras pro

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  12/60

  6uipamien%o e&ec%romecBnico ?&amparas, in%ercomunicador, e%c@

  "bras de Aabi&i%aci'n de &a capa

  $a

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  13/60

  C'di(o

  01

  0101

  01010101010101

  0101010101

  0101010102

  0101010103

  0101010104

  0101010105

  0102

  010201

  01020101

  0102010101

  0102010102

  0102010103

  0102010104

  0102010105

  01020102

  0102010201

  0102010202

  0102010204

  0102010205

  0102010206

  0102010207

  0102010208

  0102010209

  0102010210

  0102010211

  0102010212

  0102010213

  0102010214

  0102010215

  0102010216

  0102010217

  0102010218

  01020103

  0102010301

  0102010302

  0102010303

  0102010304

  0102010305

  0102010306

  0102010307

  0102010308

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  14/60

  01020104

  0102010401

  0102010402

  010202

  01020201

  01020202

  01020203

  0.05

  0.15

  0.1

  0.2

  0.15

  0.35

  D-EF

  0.2

  0.2

  0.15

  0.15

  0.3

  D-EF

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  15/60

  $ar%ida de Con%ro&

  +escripci'n nidad

  PARQUE DE LA RESERVA

  CD INDIRECTOS

  Gastos G!"a#s I!$%"&tos Gastos G!"a#s I!$%"&tos

  Gastos '!"a#s

  Gastos $ ("so!a#

  S")%&%os

  *""a+%!tas +!o"s

  S',"%$a$ - sa#,$

  CD DIRECTOS

  .#o/,

  T"aaos $,"a!t #a o"a

  T"aaos &o!t%!,os T"ao - a%!s

  T"a!s(o"t V"t - * G",a - ot"os

  L%+(%a

  O"as ("o)%s%o!a#s

  O"as ("#%+%!a"s

  Est",&t,"as

  o)%+%!to $ t%""as +as%)o

  o)%+%!to $ t%""as !o +as%)o

  A!a $ +,"os &a#a$,"a o a%!sA!a $ +,"os Ca#a$,"a o a%!s

  Co!&"to V"t

  Co!&"to *

  E!&o"a$o V"t

  E!&o"a$o *

  A&"o V"t

  A&"o *

  Losa A#%t&

  A#a%#"%a +,"os &o! so#a/,o s%#%&o &a#&a"o

  A#a%#"%a +,"os a"&%##a so#a/, - ta""ao

  IIEE +(ot"a$as

  IISS +(ot"a$as

  Co!&"to C%+!ta&%:! P#ata - C%st"!a

  E!&o"a$o C%+!ta&%:! P#ata - C%st"!a

  A&"o C%+!ta&%:! P#ata - C%st"!a

  A&aa$os

  E!&;a( $ +a-o#%&a

  P%!t,"a

  Ca"(%!t"%a $ +a$"a - +#a+%!

  Ca"(%!t"%a $ +t

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  16/60

  A"as &o+,!s

  A&aa$os (,"tas a"a!$as !&;a(s t&

  E/,%(a+%!to #&t"o+&

  Pa)%+!tos (%sta )"$as (a"/,os >t"%o"s

  A"as )"$s - +o%#%a"%o ,"a!o >t"%o"s

  I+(#+!ta&%o!s $ s")%&%os as%&os a&o+t%$as $,&tos

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  17/60

  a&oriado a&oriado a&oriado a&oriado a&oriado -esu&%ados

  !e%a !e%a !e%a !e%a !e%a -ea&

  !G Cos%o !G Cos%o !" !G Cos%o !G Cos%o ! !G Cos%o SC - Cos%o

  8399549?7500 1703285?2733 455785?8390 2347427?9600 3893048?6292 7238068?2828

  287737?5000 158587?0000 157?5000 101693?0000 27300?0000 659258?5791

  287737?5000 158587?0000 157?5000 101693?0000 27300?0000 659258?5791287737?5000 158587?0000 157?5000 101693?0000 27300?0000 659258?5791

  146567?0501

  253016?0263

  1161?5600

  10767?9500

  287737?5000 158587?0000 157?5000 101693?0000 27300?0000 247745?9927

  8111812?2500 1544698?2733 455628?3390 2245734?9600 3865748?6292 6578809?7037

  8111812?2500 1544698?2733 455628?3390 2245734?9600 3865748?6292 6578809?7037

  645207?8000 383917?7532 127504?4800 61834?1970 71951?2800 730933?2829

  54861?5200 43338?4800 11397?7600 125?2800 82925?5500

  256207?2400 98459?6752 113643?3000 7104?1970 37000?0000 197729?0651

  52322?7600 50488?8600 1833?9000 77250?6700

  232052?0900 178409?1980 232?8700 23930?0000 29480?0000 324491?0528

  49764?1900 13221?5400 396?6500 30800?0000 5346?0000 48536?9450

  4515476?7800 972534?9521 284777?1955 1809775?8978 1448387?8592 4192396?1681

  66901?8300 1907?0415 64994?7900 79092?3600

  61544?4700 27811?8901 4748?9068 6400?0000 22583?6692 52077?6800

  96862?4100 10040?8691 547?2700 7371?2020 78903?0000 86219?5400

  326590?3900 26695?8262 3921?6658 295972?9008 290427?3300

  358179?9800 28286?6246 3479?0727 326414?2710 360273?9100

  245054?5700 157454?7553 67531?8800 20067?4806 162863?9904

  354223?8600 162739?5282 156735?2496 34748?7010 338541?3334

  556131?8000 120382?1898 6782?0952 428967?5214 486876?3159

  496285?4600 107427?6434 6052?2616 382805?5462 458883?7579

  152712?4100 10413?1874 301?2079 141998?0100 175002?6700

  549680?6900 28398?6090 521282?0800 531535?7249

  479178?4400 289870?8184 32638?3228 140167?0372 16502?2900 614781?5491

  395489?6500 395489?6500 175372?0500

  206634?3700 206634?3700 205784?4715

  111660?0800 10328?7033 960?8571 100371?0143 111510?6000

  16903?0800 10204?9183 573?0000 6124?6848 12076?0000

  41443?2900 8970?9565 505?4060 31966?9295 51076?8850

  2141269?8600 187673?8500 10716?7225 325248?8402 1617629?3600 1442270?4174

  178109?1200 91391?2183 4640?1800 82077?7094 160164?4750

  338969?8500 3032?5644 2749?4000 115282?0128 217905?8400 203161?6952

  305443?4600 305443?4600 175844?6492

  128896?0200 5440?0000 123456?0200 21225?1000

  284650?8600 284650?8500 205707?8333

  224398?0400 84246?2300 140151?8100 207624?3568

  313332?6600 313332?6600 163340?3100

  226064?4000 88186?4094 3037?7125 6279?5022 128560?7700 158267?0050

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  18/60

  809857?8100 571?7180 32629?9410 48876?0250 727780?1300 213209?8353

  138257?7800 571?7180 17?2610 26056?0250 111612?7800 86224?1234

  671600?0300 32612?6800 22820?0000 616167?3500 126985?7119

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  19/60

  -esu&%ados -esu&%ados -esu&%ados -esu&%ados

  -ea& -ea& -ea& -ea&

  - Cos%o !" - Cos%o - Cos%o !a%eria&es - Cos%o SC !-IL L"-IH+"

  1874396?3296 190882?4820 3028516?7451 2144272?7261 S/. 1,804,*3*.45

  429836?2090 43931?9200 43621?0500 141869?4001

  429836?2090 43931?9200 43621?0500 141869?4001429836?2090 43931?9200 43621?0500 141869?4001

  27635?4800 1379?4700 9728?5700 107823?5301

  253016?0263

  200?0000 961?5600

  10017?3300 510?6200 240?0000

  148984?7027 32535?1200 33381?8600 32844?3100 101,)93.0000

  1444560?1206 146950?5620 2984895?6951 2002403?3260

  1444560?1206 146950?5620 2984895?6951 2002403?3260

  444384?7850 94130?0700 66366?0201 126052?4078

  81977?8500 418?8300 228?8700 300?0000 0.000047100?5650 69617?2800 17335?9801 63675?2400 *,104.19*0

  61371?0100 3713?8400 1553?1700 10612?6500 0.0000

  227842?7150 4135?7400 43514?0800 48998?5178 23,930.0000

  26092?6450 16244?3800 3733?9200 2466?0000 30,800.0000

  857093?9856 30241?5400 2223546?1657 1081514?4768

  631?6600 16293?9700 60600?7300 1566?0000 0.0000

  23537?5000 3095?5000 478?6800 24966?0000 ),400.0000

  10152?1700 160?0000 8125?4700 67781?9000 *,3*1.2020

  19424?7500 5015?0000 265357?5800 630?0000 295,9*2.9008

  35034?1800 2536?7100 322567?4300 135?5900 32),414.2*10119890?2000 11?0200 10530?9900 32431?7804 20,0)*.480)

  183839?6750 55?4100 18093?1100 136553?1384 34,*48.*010

  838?1200 363142?7800 122895?4159 428,9)*.5214

  389239?8400 69643?9179 382,805.54)2

  42665?2400 132337?4300 0.0000

  92274?3200 439261?4049

  403450?8700 3065?4600 89296?5400 118968?6791

  172408?1800 2963?8700

  163?7456 152532?6457 53088?0802

  5322?9300 106187?6700 100,3*1.014310101?9500 8?4700 1965?5800 ),124.)848

  2040?9950 38407?1900 10628?7000 31,9)).9295

  142942?0350 354?6500 683190?1353 615783?5971

  23317?8750 9?5000 81679?1600 55157?9400

  203161?6952

  219?6400 97022?5100 78602?4992

  984?2500 20240?8500

  201470?6333 4237?2000

  86716?5720 120907?7848

  148081?3300 15258?9800

  50041?1750 315?0000 66916?1800 40994?6500

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  20/60

  139?3150 22224?3020 11793?3740 179052?8443

  139?3150 10945?6600 75139?1484

  22224?3020 847?7140 103913?6959

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  21/60

  #12,044.9115

  !." I$"S !-IL SC"-"

  S/. 1,04),848.8) S/. 153,841.2* S/. 1,81),*82.3) S/. )2),129.1)

  148,984.*02* 32,535.1200 33,381.8)00 32,844.3100

  81,9**.8500 418.8300 228.8*00 300.00004*,100.5)50 )9,)1*.2800 1*,335.9801 )3,)*5.2400

  )1,3*1.0100 3,*13.8400 1,553.1*00 10,)12.)500

  22*,842.*150 4,135.*400 43,514.0800 48,998.51*8

  2),092.)450 1),244.3800 3,*33.9200 2,4)).0000

  )31.))00 1),293.9*00 )0,)00.*300 1,5)).0000

  23,53*.5000 3,095.5000 4*8.)800 24,9)).0000

  10,152.1*00 1)0.0000 8,125.4*00 )*,*81.9000

  19,424.*500 5,015.0000 2)5,35*.5800 )30.0000

  35,034.1800 2,53).*100 322,5)*.4300 135.5900119,890.2000 11.0200 10,530.9900 32,431.*804

  183,839.)*50 55.4100 18,093.1100 13),553.1384

  838.1200 0.0000 3)3,142.*800 122,895.4159

  0.0000 0.0000 389,239.8400 )9,)43.91*9

  42,))5.2400 0.0000 132,33*.4300 0.0000

  5,322.9300 0.0000 10),18*.)*00 0.000010,101.9500 8.4*00 1,9)5.5800 0.0000

  2,040.9950 0.0000 38,40*.1900 10,)28.*000

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  22/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  23/60

  arrio mire&es 903.5 ;; S/. 15,043.28

  a&oriado +ICI"L . + LI" SI!- S/. 18,*8*.23

  -ea& $e%ro&eo rupo e&ec%ro(eno S/. 9,915.82

  arrios !ire&es 480 ;; S/. *,992.00

  Ce&is 240 ;; 0*/02 a& 13/03 S/. 3,4*0.40

  S/. 11,4)2.40

  Cambio de espesor de &osa macia de 15 cm a 18 cm S/. 4,909.58$ro

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  24/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  25/60

  0.23 0?77

  S

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  26/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  27/60

  10.00J

  10.00J

  10.00J

  10.00J

  s%a 2*/11

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  28/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  29/60

  +escripci'n specia&idad

  S,&o!t"atos

  CLEVER SUARE@ SANA.RIA

  CARPINTERIA ETALICA CARPINTERIA ETALICA CELOCILLA CELOCILLA

  V?E?I? CONSTRUCTORA VEI S?A?C?

  UROS P09 B P12 SUINISTRO COLOCACION DE UROS DE C

  AG DISEO E INSTALACIONES S?A?C?

  ANO DE O.RA INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES SANITARIAS

  GR DISEOS PROECTOS S?A?C?

  UE.LES DE COCINA UE.LES DE COCINA

  E CONTRATA S?R?L?

  E CONTRATA SISTEA DE EFTRACCION DE ONOFIDO VE

  DECS SERVICIOS GENERALES E?I?R?L? SC? ANO DE O.RA INSTALACIONES ELCTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS

  INGENIERIA SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION SAC ISGC GAS

  INSTALACION DE RED DE GAS SUINISTRO E INSTALACION DE RED DE GAS

  .RACHS SOLUTIONS S?A?C

  SISTEA PRESION CONSTANTE SIST? DE PRESION CONSTANTE

  SISTEA CONTRAINCENDIOS SIST? CONTRAINCENDIOS

  PERUS AGIC INTERNATIONAL S?R?L? ADVANCED SECURIT SISTES

  SISTEA DE ALARA CONTRAINCENDIO ALARA CONTRAINCENDIO

  PIAA E?I?R?L?

  SUINISTRO E INSTALACION DE RODON INSTALACION DE RODON

  NAGARI E?I?R?L?

  INSTALACION DE PUERTAS INSTALACION DE PUERTAS

  OSAET CONSTRUCTORA S?A?C

  JA.RICACION TRASLADO E INSTALACION DE CELOSIAS DE ALUINI CELOSIAS DE ALUINIO

  ASCENSORES SC*INDLER DEL PERU S?A?

  SUINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES SUINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES

  C?A?V? TELECO S?A?C?

  SUINISTRO E INSTALACION DE SISTEAS DE INTERCOUNICADORSISTEA DE INTERCOUNICADORES

  SUINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV CIRCUITO TV

  a"t%! .a"s Kos J"!a!$o

  SUINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS .ATIENTES PARA DUCTOSSUINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS .AT

  INS*E S?A?C?

  ELEVADORES PARA DISCAPACITADOS SUINISTRO E INSTALACION DE ELEVADOR DE

  KOSE LOPE@ PALOINO

  SC PINTURA PINTURA

  TECNINOR E?I?R?L?

  INSTALACION DE PISO LAINADO SC DE INSTALACION DE PISO LAINADO

  INVERSIONES URACAO CONTRATISTAS S?A?C?

  ENC*APES CERAICOS PORCELANATO ENC*APE

  TRA.AKOS DE AL.AILERIA TRA.AKOS DE TARRAKEO

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  30/60

  OROISATO S?A?C

  SUINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS ANPARAS .ARANDA SUINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS

  SAEN@ LEON CARLOS .ILLINGUER

  DINTELES DE DRALL INSTALACION DE DINTELES DE DRALL

  SC DRALL UROS OTROS SC DRALL UROS OTROS

  SOLOR@ANO EUJRACIO CELSO

  SUINISTRO E INSTALACION DE LAS PUERTAS DE INGRESO VE*ICU CARPINTERIA ETALICA RA.INES C*AVE@ RONALD ADOLJO

  GRANIPLAST GRANIPLAST

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  31/60

  $endien%e por ?S/.@

  a&oriar DLinea +escripci'n

  SB? 735676?10 1.00 II-" CIIL # -SI+ + "-

  2.00 II-" CIIL # SIS + C!$"

  19986?30 3.00II-" CIIL # SIS S10

  23262?71 4.00 $-CI"IS + "-

  5.00 IILCI $-I+ + "-

  45401?73 ).00L!C-"

  *.00!S-" + "-

  4890?89 8.00 +!IIS-+"- + "-

  9.00 S"S -LS + "-

  4931?10

  17701?89

  5514?35

  10 BAOS PORTATILES

  16500?00

  6115?86

  30951?35

  9169?76

  7775?43

  31685?00

  3027?69

  317083?86

  3019?26

  7472?14

  5322?00

  14096?27

  58243?00

  3755?00

  799?45

  9230?47

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  32/60

  41452?85

  2205?00

  2095?00

  38745?76

  5241?98

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  33/60

  Gastos $e #ersonal

  nd. Can%. "ri(en $recio $recio $p%o. $ar%ida de Con%ro&

  mes 1.85 10,150.00 18,***.50 as%os (enera&es

  mes 2.00 ),*42.50 13,485.00 as%os (enera&es

  mes 1.15 2,)10.00 3,001.50 as%os (enera&es

  mes 2.00 4,50).25 9,012.50 Se(uridad sa&ud

  mes 2.00 4,125.92 8,251.84 Se(uridad sa&ud

  mes 2.00 3,)25.00 *,250.00 "bras pro

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  34/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  35/60

  or$en $e co=pra pen$ientes

  Proveedor Valor Total con IGV !n IGV

  "ATA SERVI#E.#OM E.I.R.L. S$. 223.02 S$. 18%.00

  "&& SOL'#IO(ES I(TEGRALES S.A.# S$. 3%8.88 S$. 338.03

  SA(I)OL" S.A. S$. 3*1.+* S$. 28%.,3

  SA(I)OL" S.A. S$. +%*.,- S$. ,88.+2

  #ORPORA#IO( LA SIRE(A S.A.#. S$. 10.01 S$. 8.*8

  L!/t and "e!n E.I.R.L. S$. ,3,.2, S$. *,3.+0

  SA(I)OL" S.A. S$. *0+.-, S$. 3**.-0

  SA(I)OL" S.A. S$. *1+.-1 S$. 3,3.1*

  E#OTILES S.A.#. S$. 20,.32 S$. 1-*.00

  #ORPORA#IO( LA SIRE(A S.A.#. S$. 1+*.+1 S$. 13%.,0

  total S

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  36/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  37/60

  "ede )ata Parc!al

  Total 201* Se9ana 11 1,08+.+,

  Tota# TAIPE NUE@ CLAUDIO 697?84

  Tota# ROKAS PERE@ GUILLERO NOR.ERTO 743?52

  Tota# ROCA CANTORAL APOLINARIO PRIITIVO 713?28

  Tota# RO.LEDO OCAPOS LEN AL.ERTO 558?11

  Tota# PERE@ OLIVERA ALTER 582?40

  Tota# PALACIOS ALJARO LOREN@O 613?83

  Tota# OSCO SUSAA GLICERIO 713?28

  Tota# ORE KUSCAAITA ODILON RIGO.ERTO 867?88

  Tota# NORA.UENA *UANUCO AL.ERTO CARLOS 731?08

  Tota# ONTERO ORALES EDUARDO *ENR 760?97

  Tota# ENDO@A PERE@ RO.ERTO ELER 655?20

  Tota# EDINA .LAS PREDE 628?16

  Tota# LARREA PO@O RODOLJO ELIAS 608?64

  Tota# GON@ALES A.AD RIC*ARD ANUEL 468?54

  Tota# GAVIDIA RU.IO KOSE ARINO 605?28

  Tota# GARRIDO ENCARNACION EDGARDO 630?24

  Tota# ESPINO@A *INOSTRO@A *U.ERTO OSCAR 590?50

  Tota# CUEVA DURAN CRISTIAN 695?80

  Tota# CERCADO DIA@ HEVIN K*UNIOR 563?50

  Tota# CALLE SUARE@ KARLIN 544?80

  Tota# CALAC*A*UIN CALIFTO ORLANDO RAJAEL 731?08

  Tota# .UENO ALTER ELEA@AR 609?44

  Tota# ASCUE GON@ALES EDUNDO 773?28

  Total 201* Se9ana 12 1*2*0.,-

  Tota# TAIPE NUE@ CLAUDIO 718?74

  Tota# ROKAS PERE@ GUILLERO NOR.ERTO 780?81

  Tota# ROCA CANTORAL APOLINARIO PRIITIVO 763?36

  Tota# RO.LEDO OCAPOS LEN AL.ERTO 281?02

  Tota# PERE@ OLIVERA ALTER 611?05

  Tota# OSCO SUSAA GLICERIO 763?36

  Tota# ORE KUSCAAITA ODILON RIGO.ERTO 825?60

  Tota# NORA.UENA *UANUCO AL.ERTO CARLOS 743?50

  Tota# ONTERO ORALES EDUARDO *ENR 748?32

  Tota# ENDO@A PERE@ RO.ERTO ELER 655?20

  Tota# EDINA .LAS PREDE 544?18

  Tota# LARREA PO@O RODOLJO ELIAS 586?08

  Tota# GON@ALES A.AD RIC*ARD ANUEL 544?80

  Tota# GAVIDIA RU.IO KOSE ARINO 624?24

  Tota# GARRIDO ENCARNACION EDGARDO 630?24

  Tota# ESPINO@A *INOSTRO@A *U.ERTO OSCAR 580?65

  Tota# CUEVA DURAN CRISTIAN 587?23

  Tota# CERCADO DIA@ HEVIN K*UNIOR 563?50

  Tota# CALLE SUARE@ KARLIN 558?86

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  38/60

  Tota# CALAC*A*UIN CALIFTO ORLANDO RAJAEL 718?56

  Tota# .UENO ALTER ELEA@AR 638?00

  Tota# ASCUE GON@ALES EDUNDO 773?28

  Total 201* Se9ana 13 13-3*.32

  Tota# TAIPE NUE@ CLAUDIO 572?90

  Tota# ROKAS PERE@ GUILLERO NOR.ERTO 743?52

  Tota# ROCA CANTORAL APOLINARIO PRIITIVO 725?69

  Tota# RO.LEDO OCAPOS LEN AL.ERTO 548?64

  Tota# PERE@ OLIVERA ALTER 573?24

  Tota# OSCO SUSAA GLICERIO 763?36

  Tota# ORE KUSCAAITA ODILON RIGO.ERTO 867?88

  Tota# NORA.UENA *UANUCO AL.ERTO CARLOS 592?90

  Tota# ONTERO ORALES EDUARDO *ENR 748?32

  Tota# ENDO@A PERE@ RO.ERTO ELER 655?20

  Tota# EDINA .LAS PREDE 618?63

  Tota# GON@ALES A.AD RIC*ARD ANUEL 554?19

  Tota# GAVIDIA RU.IO KOSE ARINO 567?36

  Tota# GARRIDO ENCARNACION EDGARDO 630?24

  Tota# ESPINO@A *INOSTRO@A *U.ERTO OSCAR 571?20

  Tota# CUEVA DURAN CRISTIAN 684?96

  Tota# CERCADO DIA@ HEVIN K*UNIOR 657?50

  Tota# CALLE SUARE@ KARLIN 544?80

  Tota# CALAC*A*UIN CALIFTO ORLANDO RAJAEL 731?08

  Tota# .UENO ALTER ELEA@AR 609?44

  Tota# ASCUE GON@ALES EDUNDO 773?28

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  39/60

  )ora la:orada

  1122.00

  52?00

  48?00

  48?00

  49?00

  52?0039?50

  48?00

  52?00

  49?00

  49?00

  48?00 S+a!a S10

  52?00 11 15,08).)548?00 13/03 # 19/03 12 14,240.5*41?50 20/03 # 2)/03 13 13,*34.32

  52?00 2*/03 # 02/04 1448?00 03/04 # 09/04 1550?00 10/04 # 1)/04 1)49?00 1*/04 # 23/04 1*

  50?00 24/04 # 29/04 18

  48?00 o%a&49?00

  52?00

  48?00

  10+-.00

  54?0051?00

  52?00

  24?50

  55?00

  52?00

  48?00

  50?00

  48?00

  48?00

  45?50

  48?00

  48?00

  54?00

  48?00

  49?00

  41?50

  50?00

  49?50

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  40/60

  48?00

  55?00

  48?00

  101-.00

  42?50

  48?00

  49?00

  48?00

  51?00

  52?00

  52?00

  39?50

  48?00

  48?00

  51?00

  49?00

  48?00

  48?00

  48?00

  48?00

  50?00

  48?00

  49?00

  52?00

  48?00

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  41/60

  Gasto **

  S/. 15,08).)5 $%"!&%as $ $%"!&%a $ )a#o"%a$o $romedio porcen%ua&

  S/. 14,395.45 S/. 84).08 0.05)0813* 0.943918)3

  S/. 13,*35.91 S/. 50).25 0.0355498411 0.9)44501589 0.9541843945

  S/. 13,10).59S/. 12,50).10

  S/. 11,933.13

  S/. 11,38).41

  S/. 10,8)4.*3

  S/. *3,532.8*

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  42/60

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  43/60

  Recro

  A.RA@ADERA JG DE 2M F 2 OREKAS

  A.RA@ADERA STRUCH DE 1 1B2M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 1 1B4M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 1M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 2 1B2M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 2M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 3B4M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 4M

  A.RA@ADERA STRUCH DE 6M

  ACEITE 3 EN 1

  ACERO CORRUGADO -4200 'B&+2 GRADO 60 VARILLA DE 1M > 9 +

  ACERO CORRUGADO -4200 'B&+2 GRADO 60 VARILLA DE 1B2M > 9 +

  ACERO CORRUGADO -4200 'B&+2 GRADO 60 VARILLA DE 5B8M > 9 +

  ACERO CORRUGADO -4200 'B&+2 GRADO 60 VARILLA DE 8++ > 9 +

  ACIDO URIATICO

  ADAPTADOR PVC A PRESION 1B2M

  ADAPTADOR PVC A PRESION 2M

  ADAPTADOR PVC C10 1 1B2M

  ADITIVO DESOLDANTE MSOLVENTEM

  ALA.RE NEGRO RECOCIDO 8 CIUDARIS S?A?

  ALA.RE NEGRO RECOCIDO 16 CIUDARIS S?A?

  ALCO*OL ISOPROPILICO

  APOLLAS *ALOGENAS 1000

  APOLLAS *ALOGENAS 500

  APLICADOR DE SILICONA

  .ALDE PLASTICO PARA PINTURA SIN TAPA CIUDARIS

  .ENTONITA

  .OLSAS PARA .ASURA 140 LTS PAQ F 100 UNID

  .RAQUET DE PARED TUJJ COLOR NEGRO

  .ROCA PARA CONCRETO DE 1B2M o 12 SDS PLUS

  .ROCA PARA CONCRETO DE 3B8M SDS PLUS

  .ROCA PARA CONCRETO DE 5B8M SDS PLUS

  .ROCA PARA CONCRETO 12 TIPO SDS PLUS

  .UKE RED? 25F16 JUS?PP R3

  .UKE RED? 25F20 JUS?PP R3

  .UKE RED? 32F20 JUS?PP R3

  .UKE RED? 32F25 JUS?PP R3

  .US*ING CAPANA DE JIERRO GALVANI@ADO 2M 1B2MF3B4M

  .US*ING CAPANA ROSCA EFTERNADE JIERRO GALVANI@ADO 2M MF 1M

  .US*ING DE JIERRO GALVANI@ADO 1MF3B4M

  .US*ING DE JIERRO GALVANI@ADO 3B4MF1B2M

  CA.LE T* 10 ++2 AARILLO

  CA.LE T* 10 ++2 NEGRO

  CA.LE T* 1F16 ++2 AARILLO

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  44/60

  CA.LE T* 2?5 ++2 AARILLO

  CA.LE T* 2?5 ++2 A@UL

  CA.LE T* 2?5 ++2 .LANCO

  CA.LE T* 2?5 ++2 NEGRO

  CA.LE T* 2?5 ++2 ROKO

  CA.LE T* 4 ++2 ROKO

  CA.LE T* 4 ++2 .LANCO

  CA.LE T* 4 ++2 NEGRO

  CA.LE T* 6 ++2 .LANCO

  CA.LE T* 6 ++2 NEGRO

  CA.LE T* 6 ++2 ROKO

  CA.LE T 6 2 AARILLO

  CA.LE T 16 ++2 AARILLO

  CA.LE VULCANI@ADO 2 F 12 AG ROLLO F 100 +t

  CA.LE VULCANI@ADO 3 F 10 AG TRIJASICO

  CAKA DE JIERRO GALVANI@ADA PESADA 100 F 100 F 50 ++ &o! ("o"a&%o! $ 1B2M

  CAKA DE JIERRO GALVANI@ADA PESADA 100 F 100 F 55 ++ &o! ("o"a&%o! $ 3B4M

  CAKA DE PASE GALVANI@ADA 100F100F50 CBSALIDA 1B2M SIN TAPA UN GANG LU@

  CAKA DE PASE GALVANI@ADA 125F125F75 LU@

  CAKA DE PASO DE 200F200F150 SIN PERJORACION

  CAKA DE PASO DE J?G? DE 600>600>250 SIN PERJORAR

  CAKA DE PASO DE J?G? DE 700>700>250 SIN PERJORAR

  CAKA OCTOGONAL GALVANI@ADA PESADA CBSALIDA A 3B4M LU@

  CAKA OCTOGONAL GALVANI@ADA SEIPESADA SALIDA A 1B2 LU@

  CAKA OCTOGONAL GALVANI@ADA SEIPESADA SALIDA A 3B4 LU@

  CAKA RECTANGULAR GALVANI@ADA 0?90++100>50++ PESADA CBSALIDA A 1B2 LU@

  CAKA RECTANGULAR GALVANI@ADA SEIPESADA SALIDA A 3B4 LU@

  CAL EN .OLSA DE 30 ' TIPO NIEVE COACSA MHIICALM

  CAISA BLARGA PBO.RERO EN DRILL CON ESTAPADO .ORDADO MCIUDARISM TALLAL

  CAISA BLARGA PBO.RERO EN DRILL CON ESTAPADO .ORDADO MCIUDARISM TALLAFL

  CAISAS EN DRILL CON ESTAPADO

  CANTONERAS DE ALUINIO 4?7 &+ > 2?0 &+ - 2?1 ++ DE ESPESOR 6+ LARGO

  CAO ESJERICA CIVAL DE 1B2M PARA KARDIN

  CARTON CORRUGADO F 1?64 TS DE ANC*O F 50 HG

  CEENTO .LANCO *UASCARAN o#sa > 50 '

  CERA EN PASTA NEGRA

  CERAICA CELIA GRANILLA .LANCA 30 F 30 EFTRA 1?952 F CAKA

  CERAICA SAN LOREN@O RUSTICA CARAVISTA .EIGE 45 F 45

  CERAICO CELIA CEENTO GRIS 45F45

  CERAICO SAN LOREN@O CONCRETO .EIGE 45>45

  CERAICO SAN LOREN@O RUSTICO CARAVISTA GRIS 45F45 > 45

  CERRADURA E.UTBCALL 2GOL 520?50 .R CAK SBTA.OR

  CERRADURA PER .AO EDON AC 115.H32H 30B

  CERRADURA POO JIGT*ER .AO 32D CILINDRICA ACERO INOFIDA.LE

  CERRADURA POO JIGT*ER DORITORIO 32D CILINDRICA ACERO INOFIDA.LE

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  45/60

  C*EA CLEAN ULTIUSO A@UL

  C*EA REOVE !)as > 1 Lt

  CINTA AISLANTE 3 1600 COLOR AARILLO CIUDARIS

  CINTA AISLANTE 3 1600 COLOR .LANCO CIUDARIS

  CINTA AISLANTE 3 1600 COLOR ROKO CIUDARIS

  CINTA AISLANTE 3 1600 COLOR VERDE CIUDARIS

  CINTA AISLANTE 3 1600 COLOR NEGRO

  CINTA DE E.ALAKE TRANSPARENTE 2M F 100 DS

  CINTA ASHINGTAPE DE 1M

  CINTA ASHINTAPE DE 2 M > 40 -"$

  CINTA TEJLON

  CINTILLO DE 15 C

  CLAVO PARA ADERA CBC 2 1B2M

  CLAVO PARA ADERA CBC 3M

  CLAVO PARA ADERA CBC 4M

  CODO 16>1B2 *I R?ET R3

  CODO 20>90 JUSION PP R3

  CODO 25>3B4 *I R?ET R3

  CODO 25>45 JUSION PP R3

  CODO 25>90 JUSION PP R3

  CODO 32>45 JUSION PP R3

  CODO 32>90 JUSION PP R3

  CODO 4M F 90 F 2M

  CODO C10 PVC A PRESION 2M F 90 PAVCO

  CODO DE JIERRO GALVANI@ADO 1B2M F 90

  CODO DE JIERRO GALVANI@ADO 1 1B2M F 90 AGUA CBR

  CODO DE JIERRO GALVANI@ADO 1M F 90

  CODO DE JIERRO GALVANI@ADO 1B2M F 90 AGUA CBR

  CODO DE JIERRO GALVANI@ADO 3B4M F 90

  CODO DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1 1B2M F 90

  CODO PVC A PRESION DE 1 1B2M F 90 AGUA TBE

  CODO PVC A PRESION DE 1B2M F 90 AGUA

  CODO PVC DE VENTILACION SAL 4 A 2 DESAGUE

  CODO PVC SAL 4M A 2M

  CODO PVC SAL DE 2M F 45 DESAGUE

  CODO PVC SAL DE 3M F 45 DESAGUE

  CODO PVC SAL DE 3M F 90 PAVCO

  CODO PVC SAL DE 4M A 2M DESAGUE

  CODO PVC SAL DE 4M F 45 DESAGUE

  CODO PVC SAL DE 4M F 90 DESAGUE

  CODO PVC SAL DE 4M F 90F2M DESAGUE

  CODO PVC SAL DE 6M F 45 DESAGUE

  COLGADOR TIPO GOTA DE 1 1B2M

  COLGADOR TIPO GOTA DE 2M

  COLGADOR TIPO GOTA DE 3M

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  46/60

  COLGADOR TIPO GOTA DE 4M

  CONECTOR A. PARA VARILLA PUESTA A TIERRA 3B4M

  CONECTOR DE PVC 2M

  CONECTOR TIPO A. 1M

  COPLA 16 JUSION PP R3

  COPLA 16 F 1B2M *E R?ET R3

  COPLA 20 F 1B2M *E R?ET R3

  COPLA 25 JUSION PP R3

  COPLA 25 F 3B4M *IR ET? R3

  CRUCETA DE 3 PBCERICO O ALICA # > 200 UND

  CRUCETAS 1

  CRUCETAS 2

  CURADOR RESINCURE E

  DADO 16++ POLIPROPILENO

  DADO 20++ POLIPROPILENO

  DESAGUE 1 1B4 PUS* CBRE.

  Dsa', Va%!sa t%(o (,s; &o! "os Cas%!##% &o$? 57894

  DISCO DE COPA 4 1B2M DIAANTADO PARA PULIR CONCRETO

  DISCO DE COPA 7M DIAANTADO

  DISCO DE CORTE DE 4 M PBCERAICOS

  DISCO DE CORTE DE 4 1B2M PBETAL

  $%s&o $ &o"t $%a+a!ta$o (a"a &o!&"to $ 4 1B2M DEALT

  DISCO DE CORTE PARA JIERRO DE 9M DEALT

  DISCO DE CORTE PARA ADERA DE 7 1B4M

  DISCO DIAANTADO DE 9M PARA CONCRETO

  ENC*UJE INDUSTRIAL ONOJASICO DE 16A *E.RA

  ENC*UJE INDUSTRIAL ONOJASICO DE 16A AC*O

  ESPARRAGOS $ 3B8M F 1?8 ETROS

  ESPONKA DBANO 2M PQT > 36 UND

  ESPUA DE POLIETILENO *IS ESPESOR 3 ++ TROCELLEN "o##o $ 0?15 > 25?00 +

  JOCO LED DE 6 ATTS SUN LIG*T TIEPO DE VIDA 12000 *ORAS C*INO

  JOCO LED DE 9 ATTS SUN LIG*T TIEPO DE VIDA 12000 *ORAS C*INO

  JRAGUA .LANCA

  JRAGUA CELIA PARA PORCELANATO COLOR .LANCO *UO

  JRAGUA CELIA PARA PORCELANATO COLOR NEGRO

  JRAGUA C*EA COLOR GRAJITO

  JRAGUA C*EA COLOR GRIS PLATA

  JRAGUA CUERO

  GRASA AARILLA

  GRES PORCELANICO NATURE *A.ANA GRIS 60 F 60

  GRIJERIA TRE.OL T*UNDER

  *OUSE*OLD PISO LAINADO 1218 > 297>8?3 ++

  *UAC*A PLANA DE 3B8M

  INODORO ONE PIECE JV TRENTO CLANDO INC ASIENTO ACCESORIOS COLOR .LANCO COD? 62874

  INTERRUPTOR CONUTADO DO.LE ODUS STLE .LANCO .TICINO

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  47/60

  INTERRUPTOR CONUTADO SIPLE ODUS STLE .LANCO .TICINO

  INTERRUPTOR CONUTADOR UNIPOLAR DO.LE 1 SIPLE ODUS STLE LU@

  INTERRUPTOR DO.LE 1 CONUTADO 1 SIPLE ODUS PLUS .TICINO .LANCO

  INTERRUPTOR DO.LE ODUS STLE .TICINO .LANCO

  INTERRUPTOR SIPLE .TICINO .LANCO

  INTERRUPTOR SIPLE ODUS STLE .TICINO .LANCO

  INTERRUPTOR TEROAGNETICO TRIJASICO 3 F 32A CON CAKA PARA EPOTRAR

  KUNTA *AA PARA DILATACION

  KUNTA *AA PARA TERINACION

  HERJIF PRIER ACRILICO CIUDARIS

  HIT DE UAS DE SUKECION PBLAVATORIO

  LADRILLO HING HONG 18 *UECOS

  LADRILLO PASTELERO 25 F 25 F 3 &+

  LAVATORIO TRE.OL ODELO DIVANI COLOR .LANCO

  LIKA 60

  LIKA AL AGUA 120

  LIKA DE AGUA 80 CIUDARIS

  LIKA DE JIERRO 120

  LIKA N80

  LL PASO 16 +B+ CROO JUS? R3

  LL PASO 20 +B+ CROO JUS? R3

  LL PASO 20 +B+ ET?ANILLA A@UL JUS? R3

  LL PASO 25 +B+ ET?ANILLA A@UL JUS? R3

  LLANTA CBCAARA CBARO PB.UGUI

  LLAVE SIPLE OEGA MPUNTA SALM CROO A.S PBLAVATORIO

  LLAVE TEROAGNETICA TIPO RIEL 3>100A

  LLAVE TEROAGNETICO 2 F 20 A CON CAKA PARA EPOTRAR LU@

  LUCES DE EERGENCIA SLVANIA

  LUCES DE EERGENCIA AILEC

  ALLA EFPANDED ETAL

  ALLA HERA.EN CELTIC NEGRO

  ALLA HERA.EN NOLITA CO.ALTO 30F30

  ANIKA TIRADOR DE .RONCE ANTIGUO ARCA GIANDILLI DEREC*O OCELO GALASSIA

  ASILLA ACRILICA TU.O 300 L ARCA SOUDAL

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1M F 1 1B2

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1M F 1 1B2M

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M F 1M

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1 1B2M F 2M

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M F 1M AGUA CBR

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M F 2M

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 2 1B2M F 2M

  NIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 2M F 2M

  O.ILLO DE PAVILO

  OCRE COLOR ROKO .AER

  PACH SEPARADORES DE .LOCH DE VIDRIO F10 U!$?

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  48/60

  PANTALON DE TELA DRILL CBA@UL DO.LE COSTURA

  PANTALON DE TELA DRILL CBA@UL ARINO TBL

  PANTALON DE TELA DRILL CBA@UL ARINO TBFL L

  PAO A.SORVENTE Pa/,t F 15 ,!%$a$s

  PAO ULTIUSO MVIRUTEFM a+a"%##o

  PARAJINA

  PEGAENTO CERAICO EFTERIORES

  PEGAENTO CERAICO INTERIORES

  PERNOS DE ANCLAKE CB CAPUC*ON .LANCO

  PISO CERAICO AERICA .LANCO 30 F 30

  PISO SAN LOREN@O CALI .EIGE 45 F 45 CKA 2?08 2 CAL? UNICA

  PISO SAN LOREN@O CONCRETO GRIS 45 F 45 EFTRA CKA 2?08 2

  PLSTICO A@UL

  PLASTICO PARA LAINADO DE 120 ICRAS O ANGA ROLLO DE 100 2

  PLSTICO TRANSPARENTE RECUPERADO DE 1T DE ANC*O ROLLO F 50 HG

  PORCELANATO .EIGE HLIPEN LUNA NIEVE 60 F 60 DECORCENTER

  PORCELANATO PIETRA ESTRUCTURADO 60F60 CELIA

  PORCENALATO CASSINELLI TEHA .EIGE 15F90

  PULIDOR EN PASTA JINO PARA ALUINIO

  PULSADOR SIPLE ODUS PLUS .LANCO .TICINO

  REDUCCION 1 1B2M F 1B2M PVC C10

  REDUCCION 2M F 1 1B2M

  REDUCCION 3M F 2M

  REDUCCION PVC 1M A 1B2M DE E.ONE AGUA

  REDUCCION PVC A PRESION 3M A 2M AGUA

  REDUCCION PVC A PRESION 3B4M A 1B2M AGUA

  REDUCCION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4M A 3M

  REGISTRO DADO DE .RONCE DE 3M

  REGISTRO DADO DE .RONCE DE 4M

  REGISTRO DADO DE .RONCE DE 6M

  REKILLA PLANA DE .RONCE DE 4M

  REKILLA PLANA SUIDERO DE .RONCE DE 2M

  REKILLA PLANA SUIDERO DE .RONCE DE 3M

  REOVEDOR DE CONCRETO TAPA NARANKA

  RIEL UNISTRUCH DE 1M F 1 1B2M > 2?40 +ts

  RODEL CORTACERAICO +a"&a MRU.IM $ 10++

  ROPA DE AGUA DE PVC SET CASACABPANTALON USO CONCRETOBVACIADO

  SANISIL COLOR .LANCO ARCA SIHA CARTUC*O F 300 +#

  Sa#t%&a V%!%# &o! )%!%# &a#a$o 20 >30

  Sa#t%&a V%!%# a,toa$;s%)o 20>30

  SEPARADORES DE CONCRETO 2C

  SEPARADORES DE CONCRETO 4C

  SIHA 1 EN POLVO IPEREA.ILI@ANTE .L F 1HG

  SIHA TEC*O IPEREA.ILI@ANTE .ALDE F 4 LITROS

  SIHAJLEF GRIS

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  49/60

  SILICONA TRANSPARENTE C%,$a"%s

  SILICONA .LANCA C%,$a"%s

  SOCHET TIPO JALDA

  SOGA DE 5B8M NLON

  SOLVENTE @P F 55 GAL?

  SPRA COLOR ROKO

  SPRA COLOR VERDE

  STRETC* JIL DE 18M PLASTICO TRANSPARENTE PARA E.ALAR

  SUKETADORES TIPO ARIPOSA DE 3B8

  TA.LERO ELECTRICO TD1

  TA.LERO TSG

  TACO DE EFPANSION DE 3B8M

  TAPA CIEGA OCTOGONAL .LANCO PVC

  TAPA CIEGA RECTANGULAR PVC

  TAPA CIEGA RECTANGULAR PVC .LANCA CBSTOVE .OLT

  TAPA KUNTA DE DILATACION DE 2?40

  TAPA KUNTA DE DILATACION DE 3?00

  TAPA KUNTA DE DILATACION DE 5?00

  TAPAKUNTA DE CA.IO DE NIVEL COLOR *AA TIPO L

  TAPON *E.RA PVC C10 A PRESION DE 2M SBR PAVCO

  TAPON *E.RA PVC SAL DE 3M DESAGUE

  TAPON *E.RA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3M

  TAPON AC*O DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1M

  TAPON AC*O DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M

  TAPON AC*O DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M AGUA

  TAPON AC*O DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M AGUACBR

  TAPON AC*O DE JIERRO GALVANI@ADO DE 3B4M

  TAPON AC*O PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 3B4M

  TARUGO 3B8M COLOR NARANKA

  T. 16++ R3 PN16

  T. 20++ R3 PN10

  T. 25++ R3 PN10

  T. 25++ R3 PN16

  TEE 16F16 JUSION PP R3

  TEE 20F20 JUSION PP R3

  TEE 25F25 JUSION PP R3

  TEE 32F32 JUSION PP R3

  TEE DE 2 1B2M PVC A PRESIN AGUA

  TEE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1M

  TEE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M AGUA

  TEE PVC A PRESION DE 1M AGUA

  TEE PVC A PRESION DE 1B2M AGUA

  TEE PVC A PRESION DE 2M AGUA

  TEE SIPLE PVC 1M DE E.ONE

  TEE SIPLE PVC SAL DE 3M F 2M

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  50/60

  TEE SIPLE PVC SAL DE 3M F 3M

  TEE SIPLE PVC SAL DE 4M F 2M

  TEE SIPLE PVC SAL DE 4M F 4M

  TEE SIPLE DE 1B2M PVC DE E.ONE

  TEHNOPORT 2M ENCOJRADO

  TERINALES DE COPRESION 600 C 300 ++2

  TERINALES DE COPRESION PARA CA.LE DE 16 ++2

  TERINALES DE COPRESION PARA CA.LE DE 50++2 TBOKAL

  T*INNER ACRILICO

  T%!ta *P 932FL O%&t 7110 .LACH CN053AL

  T%!ta *P 933FL O%&t 7110 CAN CN054AL

  T%!ta *P 933FL O%&t 7110 AGENTA CN055AL

  T%!ta *P 933FL O%&t 7110 ELO CN056AL

  TIRAJON DE 1B4M F 1 1B2M

  TI@A DE COLORESF 50 UNID

  TOA SC*UHO 16 A 250V .LANCO

  TOACORRIENTE A PRUE.A DE AGUA CON LINEA DE TIERRA

  TOACORRIENTE AEREA INDUSTRIAL A@UL 16A 2PT AC*O

  TOACORRIENTE CIRCULAR DO.LE CBL? TIERRA 3 EN LINEA DE 10AP?

  TOPE PARA PUERTA ACERADO

  TOPE PARA PUERTA STANLE DORADO

  TORNILLO SPACH 4 > 40

  TRAPA P PVC SAL DE 1 1B2M

  TRAPEADOR DE JELPA

  TRAPO INDUSTRIAL .LANCO

  TRAPO INDUSTRIAL DE COLORES

  TU.ERIA PVC C10 E.ONE DE 1 M

  TU.ERIA PVC C10 DE 1

  TU.ERIA PVC C10 DE 1 1B2

  TU.ERIA PVC C10 DE 2

  TU.ERIA PVC C10 DE 2 1B2M PESADO

  TU.ERIA PVC LIVIANA 1M F 5+ AGUA TBE

  TU.ERIA PVC SAL 4M PESADA

  TU.ERIA PVC SAL DE 6M F 3 + DESAGUE

  TU.ERIA PVC SAP 1B2M AGUA

  TU.ERIA PVC SAP C10 1 1B2MF 3+

  TU.ERIA PVC SAP PRESION C10 2 1B2MF 3+

  TU.O DE A.ASTO DE 1B2M

  TU.O DE A.ASTO DE 7B8M

  TUERCA DE 3B8M

  UNION DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M

  UNION JUSION *E 16F1B2 R3

  UNION JUSION *E 20F1B2 R3

  UNION PVC C10 E.ONE DE 1 1B2M

  UNION PVC C10 E.ONE DE 1M

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  51/60

  UNION PVC SAP 4M #,

  UNION SIPLE DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1 1B2M

  UNION UNIVERSAL DE JIERRO GALVANI@ADO 1 1B4M

  UNION UNIVERSAL DE JIERRO GALVANI@ADO 1M

  UNION UNIVERSAL DE JIERRO GALVANI@ADO 2 1B2M

  UNION UNIVERSAL DE JIERRO GALVANI@ADO 2M

  UNION UNIVERSAL DE JIERRO GALVANI@ADO DE 1B2M

  UNION UNIVERSAL DE JIERRO GALVANI@ADO DE 3B4M AGUACBR

  VALVULA JLOTADORA DE 1 1B2M

  VARILLA ROSCADA 3B8M F 1?80 +

  VIGA J *6 F 15L.S F 20JT AST A36

  ALL SOCHET DE PVC CIUDARIS

  APE JINO

  ESO EN .OLSAS DE 18 '

  @ CRON LATA F 5 GL DESOLDANTE PBETAL

  @ GROUT F 30 HGS

  @ LAC F 55 GL

  S A$%&%o!o (o" $%"!&%a !t" %!'"sos $ a#+a&! - O?C &o+("as - t"a!s"!&%a

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  52/60

  'n!dad Inreo Ereo Stoc; Prec!o Pro9ed!o Parc!al

  (a 160?00000 0?00000 160?00000 1?15 S/. 184.00(a 90?00000 60?00000 30?00000 1?57 S/. 4*.10(a 357?00000 0?00000 357?00000 1?10 S/. 392.*0(a 1234?00000 100?00000 1134?00000 1?00 S/. 1,134.00(a 75?00000 40?00000 35?00000 2?60 S/. 91.00

  (a 776?00000 343?00000 433?00000 1?29 S/. 558.5*(a 213?00000 140?00000 73?00000 1?00 S/. *3.00(a 133?00000 46?00000 87?00000 1?64 S/. 142.)8(a 4?00000 0?00000 4?00000 1?00 S/. 4.00, 1?00000 0?00000 1?00000 3?45 S/. 3.45)a" 878?00000 873?00000 5?00000 78?12 S/. 390.)0)a" 1750?00000 1696?00000 54?00000 19?47 S/. 1,051.38)a" 529?00000 528?00000 1?00000 29?99 S/. 29.99)a" 4394?00000 4360?00000 34?00000 7?83 S/. 2)).22L 5?00000 1?00000 4?00000 3?52 S/. 14.08

  (a 125?00000 54?00000 71?00000 0?95 S/. )*.45(a 7?00000 0?00000 7?00000 3?57 S/. 24.99(a 12?00000 7?00000 5?00000 1?66 S/. 8.30&%# 0?50000 0?00000 0?50000 1320?00 S/. ))0.00' 3100?00000 2902?00000 198?00000 2?21 S/. 43*.58' 7323?00000 7206?00000 117?00000 2?20 S/. 25*.40L 8?00000 1?00000 7?00000 3?95 S/. 2*.)5, 22?00000 12?00000 10?00000 7?86 S/. *8.)0, 17?00000 14?00000 3?00000 3?52 S/. 10.5), 5?00000 4?00000 1?00000 8?63 S/. 8.)3(a 45?00000 40?00000 5?00000 6?32 S/. 31.)0' 570?00000 540?00000 30?00000 0?62 S/. 18.)0(/t 11?00000 6?00000 5?00000 20?34 S/. 101.*0(a 9?00000 0?00000 9?00000 22?03 S/. 198.2*, 4?00000 2?00000 2?00000 28?90 S/. 5*.80, 10?00000 3?00000 7?00000 28?48 S/. 199.3), 2?00000 1?00000 1?00000 46?28 S/. 4).28, 3?00000 0?00000 3?00000 5?85 S/. 1*.55, 111?00000 79?00000 32?00000 0?32 S/. 10.24, 134?00000 85?00000 49?00000 0?35 S/. 1*.15, 81?00000 32?00000 49?00000 0?57 S/. 2*.93, 107?00000 78?00000 29?00000 0?58 S/. 1).82, 8?00000 0?00000 8?00000 6?70 S/. 53.)0, 4?00000 0?00000 4?00000 5?44 S/. 21.*), 5?00000 0?00000 5?00000 0?94 S/. 4.*0, 119?00000 0?00000 119?00000 0?76 S/. 90.44+# 200?00000 0?00000 200?00000 2?60 S/. 520.00+# 599?00000 300?00000 299?00000 1?78 S/. 532.22+# 40?00000 0?00000 40?00000 4?24 S/. 1)9.)0

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  53/60

  "## 94?00000 86?00000 8?00000 65?68 S/. 525.44"## 43?00000 36?00000 7?00000 65?94 S/. 4)1.58"## 43?00000 38?00000 5?00000 65?94 S/. 329.*0"## 78?00000 61?00000 17?00000 65?13 S/. 1,10*.21"## 74?00000 51?00000 23?00000 65?42 S/. 1,504.))"## 43?00000 42?00000 1?00000 101?54 S/. 101.54

  "## 39?00000 38?00000 1?00000 101?54 S/. 101.54"## 43?00000 42?00000 1?00000 101?54 S/. 101.54+# 1000?00000 500?00000 500?00000 1?31 S/. )55.00"## 9?00000 5?00000 4?00000 130?55 S/. 522.20"## 9?00000 4?00000 5?00000 130?55 S/. )52.*5+# 200?00000 100?00000 100?00000 0?54 S/. 54.00+# 186?00000 0?00000 186?00000 1?64 S/. 305.04"## 7?00000 6?00000 1?00000 303?97 S/. 303.9*"## 3?00000 2?85000 0?15000 669?29 S/. 100.39, 76?00000 42?00000 34?00000 1?97 S/. )).98

  , 28?00000 3?00000 25?00000 1?86 S/. 4).50, 57?00000 33?00000 24?00000 1?00 S/. 24.00, 10?00000 9?00000 1?00000 4?66 S/. 4.)), 17?00000 10?00000 7?00000 9?32 S/. )5.24, 2?00000 1?00000 1?00000 86?27 S/. 8).2*, 2?00000 1?00000 1?00000 139?83 S/. 139.83(a 19?00000 5?00000 14?00000 0?85 S/. 11.90(a 1176?00000 793?00000 383?00000 0?85 S/. 325.55(a 44?00000 22?00000 22?00000 0?85 S/. 18.*0(a 2345?00000 2070?00000 275?00000 0?85 S/. 233.*5(a 127?00000 0?00000 127?00000 0?85 S/. 10*.95#s 12?00000 0?00000 12?00000 16?95 S/. 203.40, 56?00000 54?00000 2?00000 25?00 S/. 50.00, 35?00000 13?00000 22?00000 25?00 S/. 550.00, 10?00000 3?00000 7?00000 25?00 S/. 1*5.00, 57?00000 56?00000 1?00000 39?83 S/. 39.83(a 7?00000 0?00000 7?00000 20?18 S/. 141.2)"## 51?00000 50?00000 1?00000 150?42 S/. 150.42#s 30?00000 29?00000 1?00000 48?76 S/. 48.*)'a# 8?00000 0?00000 8?00000 28?37 S/. 22).9)+2 308?10000 300?30000 7?80000 18?27 S/. 142.51+2 79?04000 56?16000 22?88000 19?30 S/. 441.58+2 71?28000 40?50000 30?78000 17?29 S/. 532.19+2 12?48000 0?00000 12?48000 18?31 S/. 228.51+2 70?72000 52?00000 18?72000 19?25 S/. 3)0.3)(a 63?00000 62?00000 1?00000 52?00 S/. 52.00, 3?00000 2?00000 1?00000 14?66 S/. 14.)), 131?00000 129?00000 2?00000 13?14 S/. 2).28, 272?00000 188?00000 84?00000 13?14 S/. 1,103.*)

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  54/60

  'a# 36?00000 4?00000 32?00000 50?42 S/. 1,)13.44L 30?00000 0?00000 30?00000 14?20 S/. 42).00(a 2?00000 0?00000 2?00000 3?31 S/. ).)2(a 2?00000 1?00000 1?00000 3?31 S/. 3.31(a 2?00000 1?00000 1?00000 3?31 S/. 3.31(a 2?00000 1?00000 1?00000 3?31 S/. 3.31

  "## 122?00000 91?00000 31?00000 3?54 S/. 109.*4, 70?00000 49?00000 21?00000 3?88 S/. 81.48(a 60?00000 48?00000 12?00000 2?18 S/. 2).1)"## 176?00000 146?00000 30?00000 4?51 S/. 135.30,!$ 800?00000 508?00000 292?00000 0?44 S/. 128.48,!$ 14?00000 9?00000 5?00000 3?60 S/. 18.00' 90?00000 61?00000 29?00000 2?86 S/. 82.94' 71?00000 26?00000 45?00000 1?71 S/. *).95' 111?00000 74?00000 37?00000 1?48 S/. 54.*)(a 434?00000 410?00000 24?00000 2?61 S/. )2.)4

  (a 2036?00000 1968?00000 68?00000 0?44 S/. 29.92(a 129?00000 119?00000 10?00000 3?93 S/. 39.30(a 221?00000 84?00000 137?00000 0?57 S/. *8.09(a 516?00000 446?00000 70?00000 0?59 S/. 41.30(a 166?00000 80?00000 86?00000 0?85 S/. *3.10(a 709?00000 655?00000 54?00000 0?93 S/. 50.22(a 28?00000 19?00000 9?00000 4?60 S/. 41.40(a 8?00000 5?00000 3?00000 6?32 S/. 18.9), 100?00000 9?00000 91?00000 1?12 S/. 101.92(a 9?00000 2?00000 7?00000 3?71 S/. 25.9*(a 13?00000 0?00000 13?00000 1?41 S/. 18.33(a 33?00000 26?00000 7?00000 0?64 S/. 4.48(a 139?00000 1?00000 138?00000 0?90 S/. 124.20, 4?00000 0?00000 4?00000 3?66 S/. 14.)4(a 10?00000 3?00000 7?00000 2?64 S/. 18.48(a 15?00000 11?00000 4?00000 0?54 S/. 2.1)(a 90?00000 2?00000 88?00000 1?05 S/. 92.40(a 13?00000 7?00000 6?00000 3?07 S/. 18.42(a 243?00000 135?00000 108?00000 0?88 S/. 95.04(a 13?00000 11?00000 2?00000 1?57 S/. 3.14(a 40?00000 30?00000 10?00000 2?13 S/. 21.30(a 95?00000 2?00000 93?00000 1?00 S/. 93.00(a 110?00000 105?00000 5?00000 3?55 S/. 1*.*5(a 79?00000 61?00000 18?00000 3?39 S/. )1.02(a 30?00000 27?00000 3?00000 3?60 S/. 10.80(a 6?00000 5?00000 1?00000 18?41 S/. 18.41(a 20?00000 6?00000 14?00000 0?76 S/. 10.)4(a 21?00000 11?00000 10?00000 1?05 S/. 10.50(a 126?00000 36?00000 90?00000 1?40 S/. 12).00

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  55/60

  (a 40?00000 26?00000 14?00000 1?50 S/. 21.00(a 21?00000 19?00000 2?00000 5?66 S/. 11.32(a 110?00000 52?00000 58?00000 1?25 S/. *2.50(a 5?00000 0?00000 5?00000 12?71 S/. )3.55(a 575?00000 496?00000 79?00000 0?29 S/. 22.91(a 312?00000 73?00000 239?00000 3?64 S/. 8)9.9)

  (a 234?00000 60?00000 174?00000 3?72 S/. )4*.28(a 218?00000 189?00000 29?00000 0?45 S/. 13.05(a 1?00000 0?00000 1?00000 3?90 S/. 3.90#s 30?00000 25?00000 5?00000 5?33 S/. 2).)5#s 4?00000 1?00000 3?00000 5?33 S/. 15.99#s 17?00000 15?00000 2?00000 6?18 S/. 12.3)&%# 2?00000 1?00000 1?00000 1?00 S/. 1.00(a 7?00000 4?00000 3?00000 27?68 S/. 83.04(a 7?00000 4?00000 3?00000 24?58 S/. *3.*4, 133?00000 132?00000 1?00000 9?29 S/. 9.29

  , 2?00000 0?00000 2?00000 43?08 S/. 8).1)(a 20?00000 18?00000 2?00000 129?19 S/. 258.38(a 8?00000 5?00000 3?00000 69?46 S/. 208.38(a 11?00000 7?00000 4?00000 9?65 S/. 38.)0(a 12?00000 7?00000 5?00000 2?27 S/. 11.35(a 16?00000 15?00000 1?00000 18?62 S/. 18.)2(a 10?00000 7?00000 3?00000 4?73 S/. 14.19(a 16?00000 14?00000 2?00000 18?63 S/. 3*.2)(a 7?00000 3?00000 4?00000 82?05 S/. 328.20, 52?00000 40?00000 12?00000 11?28 S/. 135.3), 52?00000 37?00000 15?00000 8?88 S/. 133.20,!$ 72?00000 50?00000 22?00000 4?20 S/. 92.40(/t 20?00000 11?00000 9?00000 9?71 S/. 8*.39+2 50?00000 25?00000 25?00000 7?63 S/. 190.*5,!$ 144?00000 32?00000 112?00000 11?86 S/. 1,328.32,!$ 64?00000 12?00000 52?00000 13?56 S/. *05.12' 490?00000 426?00000 64?00000 1?84 S/. 11*.*)#s 390?00000 29?00000 361?00000 4?39 S/. 1,584.*9#s 52?00000 0?00000 52?00000 4?39 S/. 228.28' 156?00000 100?00000 56?00000 3?59 S/. 201.04' 156?00000 88?00000 68?00000 3?34 S/. 22*.12' 251?00000 101?00000 150?00000 3?40 S/. 510.00' 1?00000 0?00000 1?00000 16?95 S/. 1).95+2 40?32000 38?80000 1?52000 27?30 S/. 41.50, 1?00000 0?00000 1?00000 150?02 S/. 150.02+2 3825?60000 3698?40000 127?20000 15?84 S/. 2,014.85, 1550?00000 944?00000 606?00000 0?07 S/. 42.42, 2?00000 0?00000 2?00000 230?81 S/. 4)1.)2,!$ 163?00000 160?00000 3?00000 11?03 S/. 33.09

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  56/60

  ,!$ 169?00000 167?00000 2?00000 7?34 S/. 14.)8, 3?00000 2?00000 1?00000 15?30 S/. 15.30(a 8?00000 0?00000 8?00000 10?58 S/. 84.)4(a 48?00000 27?00000 21?00000 9?21 S/. 193.41, 4?00000 1?00000 3?00000 6?12 S/. 18.3), 452?00000 440?00000 12?00000 5?76 S/. )9.12

  (a 2?00000 0?00000 2?00000 125?00 S/. 250.00,!$ 10?00000 1?00000 9?00000 32?71 S/. 294.39, 10?00000 2?00000 8?00000 33?65 S/. 2)9.20&%# 3?00000 2?20000 0?80000 2000?00 S/. 1,)00.00(a" 391?00000 216?00000 175?00000 1?80 S/. 315.00, 3645?00000 3225?00000 420?00000 0?55 S/. 231.00, 5400?00000 4900?00000 500?00000 0?85 S/. 425.00, 1?00000 0?00000 1?00000 107?33 S/. 10*.33(#' 100?00000 51?00000 49?00000 1?48 S/. *2.52(#' 100?00000 51?00000 49?00000 0?83 S/. 40.)*

  (a 50?00000 5?00000 45?00000 0?98 S/. 44.10, 100?00000 47?00000 53?00000 1?23 S/. )5.19, 61?00000 22?00000 39?00000 1?08 S/. 42.12(a 234?00000 41?00000 193?00000 13?45 S/. 2,595.85(a 216?00000 60?00000 156?00000 14?31 S/. 2,232.3)(a 316?00000 145?00000 171?00000 10?92 S/. 1,8)*.32(a 63?00000 30?00000 33?00000 11?82 S/. 390.0), 11?00000 6?00000 5?00000 22?75 S/. 113.*5,!$ 2?00000 0?00000 2?00000 21?54 S/. 43.08, 1?00000 0?50000 0?50000 291?71 S/. 145.8)(a 26?00000 2?00000 24?00000 37?78 S/. 90).*2,!$ 4?00000 0?00000 4?00000 68?65 S/. 2*4.)0,!$ 71?00000 0?00000 71?00000 44?07 S/. 3,128.9*"## 2?00000 1?00000 1?00000 101?69 S/. 101.)9, 4?00000 0?00000 4?00000 63?00 S/. 252.00, 4?00000 0?00000 4?00000 71?08 S/. 284.32, 51?00000 50?00000 1?00000 33?81 S/. 33.81, 30?00000 24?00000 6?00000 10?93 S/. )5.58, 6?00000 1?00000 5?00000 1?10 S/. 5.50, 16?00000 0?00000 16?00000 0?85 S/. 13.)0, 52?00000 33?00000 19?00000 0?56 S/. 10.)4, 8?00000 4?00000 4?00000 2?01 S/. 8.04(a 6?00000 3?00000 3?00000 0?53 S/. 1.59, 24?00000 18?00000 6?00000 0?74 S/. 4.44, 4?00000 0?00000 4?00000 4?66 S/. 18.)4, 4?00000 0?00000 4?00000 2?61 S/. 10.44, 1?00000 0?00000 1?00000 7?60 S/. *.)0' 20?00000 19?00000 1?00000 7?04 S/. *.04, 700?00000 454?00000 246?00000 0?11 S/. 2*.0)

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  57/60

  , 10?00000 7?00000 3?00000 18?50 S/. 55.50, 42?00000 41?00000 1?00000 17?25 S/. 1*.25, 25?00000 23?00000 2?00000 18?50 S/. 3*.00(/t 10?00000 0?00000 10?00000 17?80 S/. 1*8.00, 20?00000 10?00000 10?00000 2?18 S/. 21.80' 8?00000 3?00000 5?00000 10?91 S/. 54.55

  #s 93?00000 83?00000 10?00000 16?50 S/. 1)5.00#s 550?00000 532?00000 18?00000 7?94 S/. 142.92(a" 235?00000 153?00000 82?00000 0?63 S/. 51.))+2 62?40000 33?15000 29?25000 15?87 S/. 4)4.20+2 295?36000 278?72000 16?64000 15?93 S/. 2)5.08+2 341?12000 316?16000 24?96000 18?31 S/. 45*.02"## 12?00000 10?00000 2?00000 190?68 S/. 381.3)+2 3300?00000 3000?00000 300?00000 1?19 S/. 35*.00"## 1?00000 0?00000 1?00000 190?68 S/. 190.)8+2 606?24000 535?68000 70?56000 19?41 S/. 1,3)9.5*

  +2 64?80000 7?20000 57?60000 32?12 S/. 1,850.11+2 66?15000 40?50000 25?65000 55?02 S/. 1,411.2)'a# 1?00000 0?00000 1?00000 37?08 S/. 3*.08(a 63?00000 62?00000 1?00000 6?12 S/. ).12(a 2?00000 1?00000 1?00000 1?77 S/. 1.**(a 20?00000 4?00000 16?00000 2?09 S/. 33.44(a 17?00000 15?00000 2?00000 5?26 S/. 10.52(a 10?00000 0?00000 10?00000 0?73 S/. *.30(a 2?00000 0?00000 2?00000 7?10 S/. 14.20(a 8?00000 6?00000 2?00000 1?00 S/. 2.00, 6?00000 5?00000 1?00000 2?63 S/. 2.)3, 9?00000 5?00000 4?00000 30?63 S/. 122.52, 18?00000 14?00000 4?00000 45?95 S/. 183.80, 4?00000 0?00000 4?00000 101?14 S/. 404.5)(a 2?00000 0?00000 2?00000 11?61 S/. 23.22, 52?00000 35?00000 17?00000 4?70 S/. *9.90, 15?00000 0?00000 15?00000 8?30 S/. 124.50L 24?00000 0?00000 24?00000 13?30 S/. 319.20, 35?00000 32?00000 3?00000 18?00 S/. 54.00, 12?00000 6?00000 6?00000 36?79 S/. 220.*4

  'o 15?00000 3?00000 12?00000 12?04 S/. 144.48,!$ 150?00000 83?00000 67?00000 8?45 S/. 5)).15,!$ 51?00000 0?00000 51?00000 4?24 S/. 21).24,!$ 259?00000 0?00000 259?00000 2?12 S/. 549.08, 8000?00000 7900?00000 100?00000 0?18 S/. 18.00, 7600?00000 7100?00000 500?00000 0?20 S/. 100.00#s 21?00000 19?00000 2?00000 3?48 S/. ).9)a# 80?00000 41?00000 39?00000 41?49 S/. 1,)18.11t, 70?00000 44?00000 26?00000 14?94 S/. 388.44

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  58/60

  , 36?00000 11?00000 25?00000 8?11 S/. 202.*5, 225?00000 4?00000 221?00000 8?49 S/. 1,8*).29,!$ 49?00000 5?00000 44?00000 1?28 S/. 5).32+ 323?00000 3?00000 320?00000 2?03 S/. )49.)0&%# 2?00000 1?60000 0?40000 700?50 S/. 280.20,!$ 36?00000 26?00000 10?00000 5?27 S/. 52.*0

  ,!$ 36?00000 25?00000 11?00000 5?27 S/. 5*.9*"## 30?00000 26?00000 4?00000 15?82 S/. )3.28, 64?00000 50?00000 14?00000 0?86 S/. 12.04, 61?00000 59?00000 2?00000 941?80 S/. 1,883.)0, 1?00000 0?00000 1?00000 12568?37 S/. 12,5)8.3*, 750?00000 680?00000 70?00000 0?36 S/. 25.20(a 50?00000 24?00000 26?00000 0?51 S/. 13.2), 200?00000 199?00000 1?00000 0?85 S/. 0.85, 420?00000 320?00000 100?00000 0?48 S/. 48.00(a 164?00000 147?00000 17?00000 15?60 S/. 2)5.20

  (a 42?00000 12?00000 30?00000 19?50 S/. 585.00(a 14?00000 0?00000 14?00000 32?50 S/. 455.00(a 25?00000 0?00000 25?00000 15?60 S/. 390.00(a 20?00000 18?00000 2?00000 3?03 S/. ).0)(a 53?00000 40?00000 13?00000 1?00 S/. 13.00, 71?00000 0?00000 71?00000 0?99 S/. *0.29, 9?00000 0?00000 9?00000 0?76 S/. ).84, 6?00000 1?00000 5?00000 0?77 S/. 3.85(a 20?00000 13?00000 7?00000 0?41 S/. 2.8*(a 80?00000 2?00000 78?00000 0?52 S/. 40.5), 29?00000 0?00000 29?00000 0?69 S/. 20.01, 8?00000 0?00000 8?00000 0?89 S/. *.12(a 2324?00000 2154?00000 170?00000 0?03 S/. 5.10+ 2140?00000 2029?00000 111?00000 1?85 S/. 205.35+ 1980?00000 1805?00000 175?00000 1?47 S/. 25*.25+ 735?00000 729?00000 6?00000 2?28 S/. 13.)8+ 505?00000 425?00000 80?00000 2?98 S/. 238.40, 289?00000 245?00000 44?00000 0?44 S/. 19.3), 368?00000 308?00000 60?00000 0?55 S/. 33.00, 146?00000 113?00000 33?00000 0?71 S/. 23.43, 143?00000 60?00000 83?00000 1?24 S/. 102.92, 13?00000 8?00000 5?00000 9?46 S/. 4*.30, 2?00000 0?00000 2?00000 4?09 S/. 8.18(a 12?00000 2?00000 10?00000 1?67 S/. 1).*0(a 14?00000 0?00000 14?00000 1?24 S/. 1*.3)(a 29?00000 7?00000 22?00000 1?00 S/. 22.00(a 2?00000 0?00000 2?00000 7?53 S/. 15.0), 10?00000 0?00000 10?00000 2?09 S/. 20.90, 84?00000 50?00000 34?00000 2?39 S/. 81.2)

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  59/60

  , 6?00000 2?00000 4?00000 4?27 S/. 1*.08, 10?00000 2?00000 8?00000 3?01 S/. 24.08, 4?00000 2?00000 2?00000 4?70 S/. 9.40, 36?00000 20?00000 16?00000 0?75 S/. 12.00(a 155?00000 149?00000 6?00000 16?22 S/. 9*.32, 8?00000 0?00000 8?00000 34?32 S/. 2*4.5)

  , 10?00000 0?00000 10?00000 1?00 S/. 10.00, 14?00000 8?00000 6?00000 1?78 S/. 10.)8'a# 59?00000 45?00000 14?00000 11?50 S/. 1)1.00,!$ 4?00000 0?00000 4?00000 88?00 S/. 352.00,!$ 2?00000 0?00000 2?00000 41?00 S/. 82.00,!$ 2?00000 0?00000 2?00000 41?00 S/. 82.00,!$ 2?00000 0?00000 2?00000 41?00 S/. 82.00, 1974?00000 1655?00000 319?00000 0?07 S/. 22.33&a 10?00000 7?00000 3?00000 3?50 S/. 10.50, 255?00000 248?00000 7?00000 8?22 S/. 5*.54

  (a 7?00000 0?00000 7?00000 47?88 S/. 335.1)(a 10?00000 0?00000 10?00000 8?94 S/. 89.40,!$ 1204?00000 1191?00000 13?00000 11?41 S/. 148.33(a 468?00000 299?00000 169?00000 0?32 S/. 54.08(a 10?00000 6?00000 4?00000 1?38 S/. 5.52,!$ 300?00000 0?00000 300?00000 0?09 S/. 2*.00, 6?00000 4?00000 2?00000 3?28 S/. ).5), 24?00000 10?00000 14?00000 6?82 S/. 95.48' 150?00000 58?00000 92?00000 3?65 S/. 335.80' 203?00000 98?50000 104?50000 2?48 S/. 259.1)(a 2?00000 0?00000 2?00000 1?00 S/. 2.00(a 7?00000 2?00000 5?00000 8?53 S/. 42.)5(a 8?00000 5?00000 3?00000 4?79 S/. 14.3*(a 3?00000 1?00000 2?00000 25?38 S/. 50.*)(a 10?00000 5?00000 5?00000 38?09 S/. 190.45(a 11?00000 3?00000 8?00000 7?89 S/. )3.12(a 90?00000 88?00000 2?00000 25?41 S/. 50.82(a 19?00000 9?00000 10?00000 73?98 S/. *39.80+# 29?00000 17?00000 12?00000 7?27 S/. 8*.24, 8?00000 2?00000 6?00000 21?31 S/. 12*.8), 6?00000 0?00000 6?00000 49?27 S/. 295.)2, 412?00000 286?00000 126?00000 5?22 S/. )5*.*2, 170?00000 151?00000 19?00000 4?88 S/. 92.*2(a 1000?00000 824?00000 176?00000 0?05 S/. 8.80(a 21?00000 6?00000 15?00000 0?53 S/. *.95(a 231?00000 89?00000 142?00000 0?60 S/. 85.20(a 134?00000 51?00000 83?00000 0?63 S/. 52.29(a 32?00000 19?00000 13?00000 2?49 S/. 32.3*(a 15?00000 1?00000 14?00000 1?29 S/. 18.0)

 • 7/24/2019 Valor Iz Aici On

  60/60

  , 17?00000 2?00000 15?00000 9?26 S/. 138.90, 2?00000 0?00000 2?00000 3?11 S/. ).22(a 18?00000 0?00000 18?00000 12?11 S/. 21*.98(a 11?00000 0?00000 11?00000 3?11 S/. 34.21, 9?00000 0?00000 9?00000 41?85 S/. 3*).)5(a 7?00000 0?00000 7?00000 16?80 S/. 11*.)0

  (a 18?00000 16?00000 2?00000 3?72 S/. *.44(a 10?00000 0?00000 10?00000 7?37 S/. *3.*0(a 2?00000 0?00000 2?00000 306?44 S/. )12.88, 22?00000 19?00000 3?00000 4?04 S/. 12.12(a 2?00000 0?00000 2?00000 397?38 S/. *94.*)(a 63?00000 60?00000 3?00000 1?42 S/. 4.2)' 75?00000 45?00000 30?00000 6?48 S/. 194.40#s 8?00000 0?00000 8?00000 4?66 S/. 3*.28#at 5?00000 0?00000 5?00000 75?00 S/. 3*5.00#s 55?00000 54?00000 1?00000 35?00 S/. 35.00

  &%# 2?00000 1?00000 1?00000 1?00 S/. 1.00S/. 31,58*.93

  o%a& S/. 12),00*.99