Click here to load reader

Title Perkembangan ejaan rumi bahasa Melayu Author(s) · PDF filesegi kata-kata pinjaman. ... Penggunaan lambang-Iambang yang berdasarkan suku kata huruf Wenggi ... senarai kata-kata

 • View
  364

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Title Perkembangan ejaan rumi bahasa Melayu Author(s) · PDF filesegi kata-kata pinjaman. ......

 • Title Perkembangan ejaan rumi bahasa Melayu Author(s) Mohd Naim Daipi Source Sekata, 8(2), 23-51 Published by The Malay Language Council Copyright 1990 The Malay Language Council This document may be used for private study or research purpose only. This document or any part of it may not be duplicated and/or distributed without permission of the copyright owner. The Singapore Copyright Act applies to the use of this document. This document first appeared in: Mohd Naim Daipi. (1990). Perkembangan ejaan rumi bahasa Melayu. Sekata, 8(2), 23-51. This document was archived with permission from the copyright owner.

 • SUKATAN BAHASA MELAYU SEBAGAI

  BAHASA KEDUA

  Darjah I

  -------~ Darjah 2 I Darjah 3

  Darjah4

  Darjah S

  Darjah6

  Menengah 1

  Menengah2

  Menengah3

  Menengah4

  IJII sebapi Bahasa Kedua ._ Ballua Mela)'ll sebapl Baltua

  22

  PERKEMBANGAN EJAAN RUMI BAHASA MELAYU

  Oleh: Mohd Nairn Daipi

  PENDAHULUAN:

  Sejarah pernah mencatatkan bahawa kekata bahasa Melayu sudah dituliskan dalam bentuk Latin (rumi) semenjak David Barbosa; seorang kapten tentera Portugis (TM 1516). Catatan tersebut menggambarkan bunyi kekata Melayu mengikut kaedah ejaan Portugis yang secara kebetulan menggunakan tulisan rumi juga.

  David Barbosa telah mengumpulkan beberapa perkataan Melayu dalam bentuk yang sedemikian adalah untuk kepentingan pemerintahan, ketenteraan, memerangi agama Islam dan sekaligus mengembangkan agama Kristian. Namun begitu tidak ada keterangan rasmi yang dapat ditinjau daripada kumpulan kekata Barbosa ini (Muhammad Ariff Ahmad, 1981).

  Apabila kita mengatakan sejarah ejaan rumi bahasa Melayu tadi, tidaklah bermakna bahawa sejarah penulisan lambang-lambang yang dapat menggambarkan bunyi kekata Melayu hanya bermula kira-kira 450 tahun sahaja. Sebenarnya sejarah tulisan Melayu telah terkesan kira-kira

  23

 • seribu tiga ratus tahun yang lalu. Bukti-bukti konkrit adanya penggunaan lambang-lambang dalam bahasa Melayu mula dikesan dengan terjumpanya batu-batu bersurat

  A) di KedukanBukit, Palembang (TM 683), B) di Talang Tuwo, dekat Palembang (TM 684), C) di Kota Kapur, Pulau Bangka (TM 686), dan D) di Karang Brahi, Meringin, Ulu Jambi (TM 686).

  Lambang atau tulisan pada akhir abad ketujuh ini, menurut Ismail Hussein (1984) semuanya ditulis dengan huruf-huruf Sriwijaya yang diturunkan dari huruf Pallawa (India).

  Melihat daripada beberapa contoh batu bersurat tersebut, bahasa Melayu ketika itu memperlihatkan pengaruh bahasa Sanskrit terutama dari segi kata-kata pinjaman. Hal yang sedemikian ini mengikut Nik Safiah Abdul Karim (Ed, 1986) adalah kerana bahasa Melayu pada masa ito tidak mempunyai perkataan yang sesuai untuk memperkatakan konsep-konsep baharu yang dibawa dari kebudayaan asing, terutama hal- hal yang berhubungan dengan agama Hindu tua.

  Ada beberapa bentuk yang menarik dalam membunyikan penulisan bahasa Melayu ketika itu dan dapat dijadikan kajian lanjut perkembangan tulisan selanjutnya. Antara sifat-sifatnya ialah:

  1) Hurufw digunakan bagi menggambarkan bunyi b

  PALLAWA EJAAN KINI

  wulan bulan wan yak ban yak wuat buat wawa bawa wala bala

  2) Tidak terdapat huruf e(pepet) pada huruf yang kedua. Huruf ini dihilangkan atau digantikan dengan bunyi a.

  24

  3)

  4)

  PALLAWA

  dangan/ dngan lap as manua saribu tmu tlaga

  Perbezaan penggunaan

  PALLAWA marla pas marwuat niparwuat niminumnya sarivu sapulu parwuat

  Penggunaan konsonan gugus):

  PALLAWA

  bhumi bhasa bhakti dhka dhaga phala

  Keempat-empat batu bersurat kan adanya pengaruh Sanskrit di perkataan-perkataannya mengandmt hubungan, pentadbiran, ketenteraaj nyelidik bahasa menatarkan di hingga 11), bahasa Melayu telah

 • Bukti-bukti konkrit adanya penggunaan 1Sa Melayu mula dikesan dengan

  bang (TM 683), lembang (TM 684 ), tgka (TM 686), dan 11, Ulu Jambi (TM 686).

  khir abad ketujuh ini, menurut Ismail dengan huruf-huruf Sriwijaya yang 1).

  ontoh batu bersurat tersebut, bahasa pengaruh bahasa Sanskrit terutama dari g sedemikian ini mengikut Nik Safiah :rana bahasa Melayu pada masa ito tidak i untuk memperkatakan konsep-konsep ayaan asing, terutama hal-hal yang 1 tua.

  .enarik dalam membunyikan penulisan

  .t dijadikan kajian lanjut perkembangan atnya ialah:

  tenggambarkan bunyi b

  EJAAN KINI

  bulan ban yak buat bawa bala

  :pet) pada huruf yang kedua. Huruf ini bunyi a.

  24

  PALLAWA EJAAN KINI

  dangan/dngan dengan lap as lepas manua benua saribu seribu tmu temu tlaga telaga

  3) Perbezaan penggunaan lam bang awalan:

  PALLAWA EJAANKINI marla pas berlepas marwuat berbuat niparwuat diperbuat niminumnya diminumnya sarivu seribu sapulu sepuluh parwuat perbuat

  4) Penggunaan konsonan rangkap (konsonan aspirasi/konsonan gugus):

  PALLAWA EJAANKINI

  bhumi bumi bhasa bahasa bhakti bakti dhka duka dhaga dahaga phala pahala

  Keempat-empat batu bersurat (prasasti) bukan sahaja memperlihat-kan adanya pengaruh Sanskrit di dalam bahasa Melayu ketika itu, tetapi perkataan-perkataannya mengandungi nilai-nila ekonomi, sosial, per-hubungan, pentadbiran, ketenteraan dan sebagainya. Ramai ahli pe-nyelidik bahasa menatarkan di dalam pemerintahan Sriwijaya (abad ke-7 hingga 11), bahasa Melayu telah menemui tapaknya yang kukuh, bahasa

  25

 • yang dianggap lingua franca dan menjadi asas kepada pembentukan bahasa Melayu moden seperti yang ada pada hari ini.

  Peringkat kedua penemuan batu bersurat dalam abad ke-14 pula memperlihatkan satu perkembangan yang terbaru iaitu adanya pengaruh Islam setelah terdapat kekosongan dalam sejarah bahasa Melayu sekitar abad ke-7 hingga ke-14. Batu-batu bersurat tersebut telah dijumpai:

  A) di Pagar Ruyung, Minangkabau (TM 1356), B) di Minye Tujuh, Aceh (TM 1389), C) di Sungai Teresat, dekat Kuala Berang, Terengganu (antara TM

  1303- 1387) dan tertulis dalam tulisanjawi.

  Beberapa sifat yang menarik dalam penggunaan bahasa Melayu di batu-batu bersurat tersebut dan kelainan-kelainan dalam bentuk katanya jika dibandingkan dengan batu bersurat yang ditemui dalam abad ke-7 terutama penggunaan imbuhannya.

  BATU BERSURAT BATU BERSURAT EJAANKINI ABADKE-7 ABADKE-14

  marwuat berbuat berbuat beristeri beristeri bersuami [email protected]

  niminumnya diminumnya diminumnra ditanam ditanam

  Di samping itu, batu-batu bersurat tersebut memperlibatlum:

  1) Penggunaan bahasa Melayu tinggi iaitu dalam bentuk pernyataan puisi yang halus,

  2) Penyerapan kekat# Arab seperti hijrat, nabi, Zulhijah, Jumaat, Allah dan lain-lain Jagt,

  3) Kekata Sanskrit masih tetap digunakan diH peny~fapan kekata Arab pula memperlihatkan sifat kosmopolitan babttsa Melayu ketika itu, iaitu menerima pengaruh dari luar, (Ismail Hussein, 1984),

  26

  4) Penggunaan lambang-lambang huruf Wenggi (Abdullah Hassan, 1 aksara-aksara Arab/Farsi.

  5) Penyerapan huruf Farsi seperti membantu perkcmbangan bahasa

  6) Evolusi yang terakhir di dalam penggunaan huruf-huruf sebagai huruf jawi.

  Selain darip~d~ itu, Batu-batu bersurat batu ran~ tt')fakhir kerana selepas abad ke-nunman l3mbang=lambang/tulisan secara

  P~nolakan tullsan Pallawa dan penerimaat secara melua~ ~elepas abad ke-14 adalah

  1) Semakin meningkatnya p dengan pedagang-ped~Aft! Arab,

  2) Tuljsan Jawi dan penerapan IUenggambarkan bunyi-btmyi Mt~IaVDI

  3)

  B.11ty ber~urat di Kuala Berang, tulisan Jawi yang sudah teratur dengan (1984) bahawa Tulisan Jawi atau huruf-huruf bahasa Melayu lama sebelum tahun 1387 atau

  Kedatangan bangsa Erop~h ~t 1!11:\m perkembangaq bahi\!itl Melilyu. Komasukan barat m~mmH Nik Safiah Abdul Karim dan kema~qJmg IHlrbendaharaan kata baru dan tliliUnakan !ltbagai bahasa perhubungan antara

  27

 • i asas kepada pembentukan bahasa ri ini.

  bersurat dalam abad ke-14 pula ng terbaru iaitu adanya pengaruh 1m sejarah bahasa Melayu sekitar llrat tersebut telah dijumpai:

  I (TM 1356), 9), 1 Berang, Terengganu (antara TM tulisan jawi.

  1 penggunaan bahasa Melayu di n-kelainan dalam bentuk katanya t yang ditemui dalam abad ke-7

  IRAT EJAAN KINI

  berbuat beristeri b~rs4ami

  dimim.Jmflyll. ditanam

  rsebut memperHhatb.n;

  :gi iaitu dalam bentuk pernyataan

  ti hijrat, nabi, Zulhijah, Jumaat,

  ~nakan din p~ny~fapan kekata tt kosmopolitan b~tlmsa Melayu :aruh dari luar, (Ismail Hussein,

  4) Penggunaan lambang-Iambang yang berdasarkan suku kata huruf Wenggi (Abdullah Hassan, 1980) telah digantikan dengan aksara-aksara Arab/Farsi.

  5) Penyerapan huruf Farsi seperti bunyi ca, da, nga, pa, ga dan nya membantu perkembangan bahasa Melayu, dan

  6) Evolusi yang terakhir di dalam menuju ke zaman baru iaitu penggunaan huruf-huruf Arab/Farsi yang akhirnya dikenali sebagai huruf jawi.

  Selain darip~da ltu, Batu-batu bersurat tersebut adalah bukti tulisan batu Yan~ terakhir kerana selepas abad ke-14 muncul pula zaman pe-nunman htmbang=lambang/tulisan secara bercetak.

  PtJnolakan tulisan Pallawa dan penerimaan tulisan Jawi yang dipakai liieQara melua:~ selepas abad ke-14 adalah kerana:

  1) Semakin meningkatnya perdangangan antara dunia Melayu ini dengan pedagang-pedu~ng Arab,

  2) Tuljsan Jawi dan penerapan huruf-huruf Farsi lebih tepat 01enggambarkan bunyi-bl.lnyi Melayu, dan

  3) Se!llakin pe~atnya perkembangan agama Islam di rantau ini.

  B.iitl! ber:;urat di Kuala Berang, Terengganu memperlihatkan sistem tulisan Jawi yang sudah teratur dengan baik. Menurut Ismail Hussein (1984) bahawa Tulisan Jawi atau humf-humf Arab telah di.pnakan dalam bahasa Melayu lama sebelum tahun 1387 atau 1303 Ma51hl.