Powerpoint Coreldraw

Embed Size (px)

Text of Powerpoint Coreldraw

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  1/13

  NAMA : SINTA NURIYAH

  KELAS : XII IPAMATERI : COREL DRAW

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  2/13

  Pada pengenalan ini kita akanepela!a"i le#a" ke"!a ata$ tapilan

  C%"elD"a&' Di(ini (a)a engg$nakanC%"elD"a& *"ap+i, S$ite X- )ang padada(a"n)a +api" (aa dengan

  ,%"eld"a& penda+$l$n)a )ait$ X./C%"elD"a& 01/ 00/ dan 02' Kei"ipan inidika"enakan aga" pa"apengg$naC%"elD"a& tidak ,engg$ng $nt$k

  eng+adapi pe"$#a+an pada (etiap3e"(i' Unt$k langka+ ,epat kita akane$lai da"i a&al apa (a!a )ang ada di

  dala C%"eld"a&'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  3/13

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  4/13

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  5/13

  Penjelasan

  Pi,k t%%l : Mengakti4kan %#)ek dan $nt$k elak$kan editing da(a" da"i %#)ek' Mi(aln)a (,aling/"%tating/ (ke&ing/ "e(i=ing

  Shape Tools

  0' S+ape T%%l : Melak$kan p"%(e( editing n%de pada (+ape7 k%p%nen ga"i( da"i %#)ek9'

  2' S$dge T%%l : Mengg%(%k %#)ek (e+ingga e"$#a+ #ent$k %#)ek )ang dig%(%k te"(e#$t'

  .' R%$g+en T%%l : Me#e"ikan e4ek di(t%"(i pada %#)ek'-' T"an(4%" T%%l : Me"%ta(i/ e#e(a"kan/ enge,ilkan/ (ke&ing iage (e,a"a #e#a('

  Crop Tools

  0' C"%p T%%l : Dig$nakan $nt$k eng+ap$( %#!ek dil$a" (elek(i'

  2' Kni4e T%%l : Pi(a$ )ang #e"4$ng(i $nt$k e%t%ng %#)ek' Ca"a ke"!an)a pe"(i( (epe"tiengg$nakan pi(a$ #ia(a'

  .' E"a(e" T%%l : Meng+ap$( #agian te"tent$ da"i %#)ek'-' >i"t$al Segent delete t%%l : Meng+ap$( (egen (e,a"a 3i"t$al

  Zoom Tools

  0' ?%% T%%l : Me#e(a"kan ata$ enge,ilkan tapilan a"ea ke"!a di %nit%"'

  2' Hand T%%l : Mengge(e" a"ea ke"!a ke p%(i(i te"tent$'

  Curve Tools

  0' ;"ee+and T%%l : Me#$at %#)ek #e"$pa ga"i( #e#a('

  2' @e=ie" T%%l : Me#$at %#)ek ga"i( dengan enent$kan #an)akn)a n%de'

  .' A"ti(ti, Media T%%l : Me#$at %#)ek ga"i( dengan #e"#agai #ent$k )ang a"ti(tik'

  -' Pen T%%l : Me#$at %#)ek k%#ina(i anta"a ga"i( l$"$( dan ga"i( lengk$ng (e,a"a lang($ng'

  ' P%l)line T%%l : Me#$at %#)ek k%#ina(i ga"i( l$"$( dan 4"ee+and (e,a"a lang($ng'

  8' .BP%int T%%l : Me#$at %#)ek ga"i( dengan k$"3a . p%int'

  ' C%nne,t%" T%%l : Me#$at %#)ek ga"i( k%nekt%" (e,a"a inte"akti4 

  ' Dien(i%n T%%l : Me#$at %#)ek ga"i( $k$"an pada ($at$ %#)ek )ang kita #$at'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  6/13

  Smart Tools

  0' Sa"t ;ill : Unt$k e&a"na %#!ek dan ga"i( (e,a"a #e"(aaan (e($aidengan pengat$"an'

  2' Sa"t D"a&ing : Me#$at %#)ek ga"i( (e,a"a #e#a( (epe"ti 4"ee+andt%%l/ na$n dengan +a(il )ang le#i+ #ag$('

  Rectangle Tools

  .' Re,tangle T%%l : Me#$at %#)ek pe"(egi pan!ang ata$ #$!$" (angka"'

  -' .BP%int Re,tangle T%%l : Me#$at %#)ek pe"(egi pan!ang ata$ #$!$"(angka" dengan kei"ingan te"tent$'

  Ellipse Tools

  ' Ellip(e T%%l : Me#$at %#)ek lingka"an ata$ elip('8' .BP%int Ellip(e T%%l : Me#$at %#)ek lingka"an ata$ elip( dengan

  kei"ingan te"tent$'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  7/13

  Penjelasan

  Object Tools

  0' P%l)g%n T%%l : Me#$at %#)ek (egi #an)ak'

  2' Sta" T%%l : Me#$at %#)ekB%#)ek #intang'

  .' C%ple6 Sta" T%%l : Me#$at %#)ekB%#)ek #intang ($d$t #an)ak'

  -' *"ap+ Pape" : Me#$at %#)ek en)e"$pai ta#el'

  ' Spi"al T%%l : Me#$at %#)ek (pi"al'8'  Te6t T%%l : Me#$at %#)ek tek('

  '  Ta#le T%%l : Me#$at ta#el'

  Perfect Shape Tools

  ' @a(i, S+ape( T%%l : Me#$at %#)ekB%#)ek da(a"'

  ' A""%& S+ape( T%%l : Me#$at %#)ekB%#)ek anak pana+'

  01';l%&,+a"t S+ape( T%%l : Me#$at %#)ekB%#)ek %&,+a"t'

  00'@anne" S+ape( T%%l : Me#$at %#!ekB%#!ek #anne"'02'Call%$t S+ape( T%%l : Me#$at %#)ekB%#)ek ,all%$t 7%#!ek i(i tek( pada k%ik9'

  Eedropper Tools

  0.'E)ed"%ppe" t%%l : Menga#il (apel &a"na da"i ($at$ %#)ek'

  0-'Paint#$,ket t%%l : Me#e"ikan &a"na te"tent$ pada ($at$ %#)ek'

  !nteractive Tool(

  0'@lend t%%l : Me#e"ikan e4ek t"an(4%"a(i da"i (at$ %#)ek ke %#)ek lain'

  08'C%nt%$" t%%l : Me#e"ikan e4ek k%nt$" pada %#)ek'0'Di(t%"t t%%l : Me#e"ikan e4ek di(t%"(i pada %#)ek'

  0'D"%p (+ad%& t%%l : Me#e"ikan e4ek #a)angan pada %#)ek'

  0'En3el%pe t%%l : Me#e"ikan e4ek pe"$#a+an #ent$k pada %#)ek'

  21'E6t"$de t%%l : Me#e"ikan e4ek tiga dien(i pada %#)ek'

  20' T"an(pa"en,) t%%l : Me#e"ikan e4ek t"an(pa"an(i &a"na pada %#)ek'

  !nteractive "iil Tools

  22';ill t%%l : Me&a"na %#!ek dengan a,aBa,a et%de'2.'Me(+ Fil t%%l : Me&a"na #idang pada %#!ek'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  8/13

  Outline Tools

  0' O$tline ,%l%" dial%g : Me$n,$lkan ,%l%" %$tline t%%l'

  2' N% %$tline : Meng+ilangkan %$tline'

  .' Hai"line %$tline : Me#e"ikan %$tlinedengan $k$"an (angat ke,il'

  -' G p%int %$tline : Me#e"ikan $k$"an %$tlineG p%in'' 0 p%int %$tline : Me#e"ikan $k$"an %$tline0 p%in'

  8' 2 p%int %$tline : Me#e"ikan $k$"an %$tline2 p%in'

  ' p%int %$tline : Me#e"ikan $k$"an %$tline p%in'

  ' 08 p%int %$tline : Me#e"ikan $k$"an %$tline08 p%in'

  ' 2- p%int %$tline : Me#e"ikan $k$"an %$tline2- p%in'

  01' C%l%" d%,ke" &ind%& : Me$n,$lkan ,%l%" d%,ke" &ind%&$nt$k%$tline'

  00' ;ill ,%l%" dial%g : Me$n,$lkan k%tak dial%g &a"na i(i'

  02' ;%$ntine Fll dial%g : Me$n,$lkan k%tak dial%g &a"na g"ada(i

  0.' Patte"n Fll dial%g : Me$n,$lkan k%tak dial%g p%la'

  0-' Te6t$"e Fll dial%g : Me$n,$lkan k%tak dial%g tek(t$"'

  0' P%(t(,"ipt Fll dial%g : Me$n,$lkan k%tak dial%g p%(t(,"ipt'

  08' N% Fll : Meng+ilangkan &a"na i(i'

  0' C%l%" d%,ke" dial%g : Me$n,$lkan ,%l%" d%,ke" &ind%& $nt$k&a"na i(i'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  9/13

  Propert #ar

  P"%pe"t) #a" adala+ 4a(ilita( )ang di(ediakan $nt$k e$n,$lkan4$ng(iB4$ng(i )ang (e"ing dig$nakan ketika akti4 pada (ala+ (at$alat ga#a" pada t%%l #%6' I(i da"i p"%pe"t) #a" akan

  en)e($aikan dengan (ala+ (at$ alat )ang (edang akti4 pada t%%l#%6' Pengat$"an +alaan #i(a dilak$kan elal$i P"%pe"t) @a"pada (aat Pi,k T%%l dan #e"ik$t ini adala+ (ala+ (at$ 4$ng(i )ang$n,$l pada p"%pe"t) #a" ketika engakti4kan te6t t%%l:

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  10/13

  Pengaturan sebelum mendesain

  Se#el$ kita $lai ende(ain/ (e#aikn)a kita at$" d$l$+alaan )ang akan kita g$nakan' Pengat$"an +alaante"(e#$t elip$ti peili+an !eni( ke"ta(/ $k$"an ke"ta(/

  %"ienta(i ke"ta(/ (at$an $k$"an )ang akan dig$nakan danlainBlain' Klik Men$ Tool $ Options aka akan $n,$l&ind%& (epe"ti #e"ik$t:

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  11/13

  Cara Memotong% Menggabung% dan Operasi Obje& padaCorel'raw

  0' Kita #$at d$l$ %#!ekn)a' O#!ek pe"taa adala+ pe"(egi dan%#!ek ked$a adala+ lingka"an (ep$"na' *$nakan t%%l Re,tangle

  dan Ellip(e t%%l $nt$k e#$at ked$a %!ek te"(e#$t/ (a#ilenekan t%#%l ke)#%a"d CTRL klik dan d"ag 3ia t%%l te"(e#$taga" %#!ek en!adi #ena"B#ena" pe"(egi dan lingka"an'

  2' Wa"nai %#!ek te"(e#$t dengan &a"na e"a+ $nt$k lingka"an dank$ning $nt$k pe"(egi' Akti4kan (nap t% %#!ek dan pinda+ p%(i(itenga+ lingka"an di $n!$ng p%!%k #a&a+ kanan pe"(egi'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  12/13

  .' Pili+ %#!ek lingka"an engg$nakan pi,k t%%l ke$dian(a#il enekan t%#%l SHI;T klik %#!ek pe"(egi/ (e+inggaked$an)a te"(elek(i'

  -' P"%pe"t) @a" #e"$#a+ dan (iap kita lak$kan %pe"a(i %#!ek'

 • 8/18/2019 Powerpoint Coreldraw

  13/13

  Sekian pe#a+a(an tentang ,%"el d"a&

  (e%ga #e"an4aat k+$($(n)a #agi kai'

   TERIMA K ASIH