of 122 /122
www.zaluu.com www.zaluu.com

CorelDraw Book

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CorelDraw Book

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 2: CorelDraw Book

1

ªìíºõ ¿ã

ªíºº ¿åä êîìïüþòåð àøèãëàí õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ íü ìàø ýíãèéí ¿çýãäýëáîëæýý. Ó÷èð íü êîìïüþòåðèéã àøèãëàñíààð àæëûí öàã áàãàñàæ, ýäèéí çàñãèéíõýìíýëò ãàðààä çîãñîõã¿é ÷ºëººòýé, ºíäºð ò¿âøèíû äèçàéíòàé á¿òýýë õèéæ÷àääàãò áàéãàà þì. Èéìýýñ èðýýä¿éä äèçàéíåð áîëîõ õ¿íèé õóâüä êîìïüþòåð íýí÷óõàë àæëûí áàãàæ áîëîîä áàéíà.

Ýíýõ¿¿ �Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã� íîìûãñóäàëñíààð êîìïüþòåð àøèãëàí äèçàéí õèéõýä õýðýã áîëîõ ¿íäñýí 3 ïðîãðàììõàíãàìæ (Photoshop, Corel Draw, Pagemaker) áîëîí ñ¿¿ëèéí ¿åä ìàø èõýýðõýðýãëýãäýæ áàéãàà Web Design-íû òóõàé çýðýã îëîí ç¿éëèéã ñóð÷ áîëîõ þì. Óãíîìîíä àøèãëàãäàõ ä¿ðñ, çóðàã,òåêñò çýðãèéã CD-ROM-ä ñóóëãàí áýëäñýí áîëíî.Ýíý ìàòåðèàëóóäûã àøèãëàí, á¿ëýã á¿ðèéí àæëûã ýõíýýñ àâàõóóëààä øàò øàòààðã¿éöýòãýñíýýð ïðîãðàìì õàíãàìæèéí ¿íäýñ áîëîí ïðàêòèê àæëûí äàðààëàë, ¿éëÿâöàä ñóðàëöàõ áîëíî.

Ýíýõ¿¿ íîìûã óíøèæ ñóäëàõàä õàìãèéí ÷óõàë íü ìàóçàà áàðèí,êîìïüþòåðèéíõàà ãàðûí òîâ÷ëóóðûã äàðæ ¿çýí, àëäàà ãàðãàñàí ÷ á¿õèé ë ç¿éëèé㺺ðèéí ãàðààð òóðøèæ ¿çýí ã¿éöýòãýõ ÿâäàë þì. Óã íîìûã ñóäëàõäàà ç¿ãýýð ëõ¿íèé õèéñýí ç¿éëèéã õàðñàí òºäèéõíººð áîë òàíä îíöãîé àõèö ãàðàõã¿é. Á¿ãäèé㺺ðèéí ãàðààð õèéæ ¿çýõ íü ÷óõàë þì.

Ýíýõ¿¿ íîìûí àãóóëãûã á¿ãäèéã ñàéòàð îéëãîí, ïðîãðàìì õàíãàìæèéí¿íäñèéã ñóðñíààð, ººñäèéíõºº äèçàéí çîõèîõ ÷àäâàðàà ñàéæðóóëæ ÷àäàõ áîëíî.Äèçàéíä ýíý çºâ þìàà ãýñýí õàðèóëò áàéõã¿é. Áè äèçàéí ãýäýã þìàíä ººðèéíáèåýýð ñóðàëöàõ ¸ñòîé ãýæ áîäîæ áàéíà. Íîì , ñýòã¿¿ë, ìºí ãóäàìæ òàëáàéíðåêëàì ñàìáàðò ýíý ìàø ñàéí áîëæýý ãýæ áîäñîí äèçàéí òààðàëäâàë, ÷óõàì ¿¿íèéþó íü ñàéí áîëñîí áàéíà âý ãýäãèéã ñàéí áîäîæ ¿çýýðýé. Òýãýýä ýõëýýä óã äèçàéíûãäóóðèàãààä ººðºº õèéæ ¿çýýðýé. Ñàéí áîëñîí äèçàéíûã äóóðèàõ íü ìàø ÷óõàëáàéäàã. Ò¿¿íèé äàðàà óã äèçàéíä ººðèéíõºº ñàíààã áàãà çýðýã íýìæ ºãñíººð óëàìñàéí äèçàéíûã õèéæ ÷àäàõ áîëíî.

Ýíýõ¿¿ �Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã� íîìûãàøèãëàí, êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéíû ¿íäñèéã ñóðñàí òà á¿õýí èðýýä¿éäìîíãîëûí äèçàéíû øèíý ýðèíã òýðã¿¿ëæ ÿâàõ ãàðàìãàé ñàéí äèçàéíûã á¿òýýí,àìæèëò ¿ç¿¿ëýõèéã õ¿ñýí åðººå.

Çîõèîã÷Õàÿøè Êèìèõèêî

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 3: CorelDraw Book

2

Ãàð÷èã

Õè÷ýýë- 01

Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõ

Õè÷ýýë- 02 Õè÷ýýë- 03

Õè÷ýýë- 04 Õè÷ýýë- 05 Õè÷ýýë- 06

Õè÷ýýë- 08 Õè÷ýýë- 09

Õè÷ýýë- 10 Õè÷ýýë- 11 Õè÷ýýë- 12

Õè÷ýýë- 13 Õè÷ýýë- 14

Õè÷ýýë- 07

Õè÷ýýë- 15

Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý? Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõ

Çóðãèéã õàðàõ ¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõ

Îutline Pen Tool, Import... Bazier Tool Bazier Tool 2

Îáúåêòèéã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíàãàðãàõ

ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ Power Clip

Interactive Blend Tool Interactive Contour Tool Interactive Distortion Tool

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 4: CorelDraw Book

3

Õè÷ýýë- 20 Õè÷ýýë- 21

Õè÷ýýë- 22 Õè÷ýýë- 23 Õè÷ýýë- 24

Õè÷ýýë- 18

Õè÷ýýë- 19

Õè÷ýýë- 16 Õè÷ýýë- 17

Õè÷ýýë- 25 Õè÷ýýë- 26 Õè÷ýýë- 27

Õè÷ýýë- 28

Interactive Envelope Tool Interactive Extrude Tool

Bitmap Effects Ýìáëåì çóðàõ Äýëã¿¿ðèéí Ðåêëàì

Transparency Tool Êàëåíäàðü Íýðèéí õóóäàñ

Interactive Drop Shadow Tool

Öýöãèéí çóðàã Export ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéí

Äýëã¿¿ðèéí õàÿã

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 5: CorelDraw Book

4

Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã íýðëýõ

íýã óäàà äàðàõ......Clickõî¸ð óäàà äàðàõ......Double Click

áàðóóí òîâ÷ëóóð äàðàõ ......

áàðóóí Click

ç¿¿í òîâ÷ëóóð óäààí äàðàõ.....Press ç¿¿í òîâ÷ëóóðèéã äàðààä 纺õ....Drag

Ýíý íîìîíä Mouse (õóëãàíà) -íèé àæèëëàãààã èíãýæ íýðëýæ áîëíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 6: CorelDraw Book

5

Corel Draw 9 ãýæ ÿìàð ïðîãðàìì âý?

Corel Draw 9 ïðîãðàìì íü õýâëýëèéí ýõ áýëòãýõ ïðîãðàììóóäûí íýã þì. Ýíý ïðîãðàììààð òà õ¿ññýíõýìæýý, õýëáýð, ºíãº, äèçàéíààð õýâëýëèéí ýõèéã õèéæ áîëíî. Áóñàä ïðîãðàììààñ îëîí äàâóó òàëòàé.(ôîòî çóðàãòàé àæèëëàõ / âåêòîðûí çóðàã, ÷èìýãëýë, ýìüáëåì çýðãèéã çóðàõ/ òåêñòòýé àæèëëàõ/ Clipartîðóóëæ çàñàõ, øèíýýð çóðàõ) Ãîë äàâóó ÷àíàð íü òåêñò, çóðàã 2-ûã èæèë ò¿âøèíä àøèãëàäàã ºíäºðíàðèéâ÷ëàëòàé ä¿ðñ ãðàôèê ãàðãàäàã ÿâäàë þì.

Ýìüáëåì

Âåêòîðûí çóðàã

Ðåêëàì

Õè÷ýýë- 01

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 7: CorelDraw Book

6

Õè÷ýýë- 02

Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ

1. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëàõ

1) [Start] òîâ÷èéã Click.2) [Programs] îðîîä3) [Corel Draw 9] îðîîä4) [Corel Draw 9] Click.

2. Start up screen ãàð÷ èðíý.

4. Corel Draw 9 ïðîãðàììûã àæèëëóóëñàí.

3. Welcome to Corel Draw öîíõ ãàð÷ èðíý.

New Graphic-èéã äàðààä øèíý õóóäàñ íýýíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 8: CorelDraw Book

7

Õè÷ýýë- 03

Ôàéëûã íýýõ, õààõ, øèíý õóóäàñ íýýõ

1. Ôàéëûã íýýíý.

[File] îðîîä ,[Open] ñîíãî.(¯¿íýýñ õîéø ýíý àæèëëóóëàõûã

File>Open ãýæ áè÷íý.)

2. Çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî.

1- [kimi-lesson] õàâòàñä îðîîä2- [Corel Draw]õàâòàñä îðîîä3- [CD-Lesson03-open]õàâòàñä îðîîä4-sample.cdr ñîíãîíî.5- Open Click.

3. Çóðãèéí ôàéë ãàð÷ èðñýí.

4. Ôàéëûã õààíà.

File>Close êîìàíäûã ºãíº.

5. Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New êîìàíäûã ºãíº.

-ã äàðààä õóóäàñíû õýìæýýã ñîíãîíî.

Áîñîî

Õýâòýý

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 9: CorelDraw Book

8

Õè÷ýýë- 04

Çóðãèéã õàðàõ

1. Ôàéëûã íýýíý.

File>Openkimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson03-opensample.cdr ñîíãîíî.

2. Çóðãèéã òîìðóóëæ õàðàõ.

F2 òîâ÷ëóóðûã äàðààäòîìðóóëæ ¿çìýýð õýñýã äýýð Click.

Click

Ýñâýë F2 òîâ÷ëóóðûã äàðààäòîìðóóëæ ¿çìýýð õýñãèéã Drag õèéãýýäòýìäýãëýæ áîëíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 10: CorelDraw Book

9

3.Çóðãèéã õºäºëãºæ õàðàõ.

H òîâ÷ëóóðûã äàðààäçóðãèéí äýýð Drag õèéíý.

4. Çóðãèéã æèæèãð¿¿ëæ õàðàõ.

F3 òîâ÷ëóóðûã äàðíà.

5. Çóðãèéã á¿õýëä íü õàðàõ.

F4 òîâ÷ëóóðûã äàðíà.

6. Ǻõºí ñîíãîñîí îáúåêòèéã õàðàõ

-ã àâààä íýã îáúåêòèéã ñîíãîíî.

Shift+F2 òîâ÷ëóóðûã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 11: CorelDraw Book

10

Õè÷ýýë- 05

¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 12: CorelDraw Book

11

¯íäñýí ä¿ðñ çóðàõ õýðýãë¿¿ð

äºðâºëæèí

äóãóé

îëîí ºíöºãò, îä

Ǻâ îëîí ºíöºãò,òîéðîã, îä õýëáýðòýé ä¿ðñçóðàõäàà Ctrl òîâ÷ëóóðûã äàðæ áàéãààäçóðíà.

Ôîíû ºí㺠ººë÷ëºõ

Ôîíî

Õ¿ðýý

Áóäàõ ºíãèéí äýýð Ç¿¿í Click

Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººë÷ëºõ

-ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî.

-ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî.

Áóäàõ ºíãèéí äýýð Áàðóóí Click

Ôîíû ºíãº, õ¿ðýýíèé ºí㺠¿ã¿éñãýõ

Ôîíû ºí㺠¿ã¿éñãýõ

äýýð Ç¿¿í Click

Õ¿ðýýíèé ºí㺠¿ã¿éñãýõ

äýýð Áàðóóí Click

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 13: CorelDraw Book

12

Îáúåêòûí õýìæýýã ººð÷ëºõ

-ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî.

Æèæèã õàð öýãèéã 纺íº.

Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ, íàëóóëàõ

-ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîíî.

Ñîíãîñîí îáúåêòûí äýýð äàõèàä Click.

-ã ãàð÷ èðýõ öýãèéã ýðã¿¿ëýíý.

-ã ãàð÷ èðýõ öýãèéã 纺õ áîëîí íàëóó

áîëãîíî.

Îáúåêòûã óñòãàõ

-ã àâààä îáúåêòûã ñîíãîîä

Delete òîâ÷ëóóðûã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 14: CorelDraw Book

13

Äîîðõ çóðàã çóðæ ¿çüå !

1. ĺðâºëæèí çóðíà.

-ã ñîíãîîä äºðâºëæèí çóðíà.

Øàð ºí㺺ð áóäíà.

Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý.

Ç¿¿í Click

Áàðóóí Click

2. Äóãóé çóðíà.

-ã ñîíãîîä Äóãóé çóðíà.

Öýíõýð ºí㺺ð áóäíà.

Õ¿ðýýíèé ºðãºíèéã ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 15: CorelDraw Book

14

Õ¿ðýýíèé ºí㺠ººð÷èëíº.

Áàðóóí Click

-ã ñîíãîîä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà.

Õ¿ðýý ¿ã¿éñãýíý.

Äàõèàä íýã çºâ äóãóé çóðíà.

3. Îä çóðíà.

äýýð Double Click õèéãýýä

ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ îäíû òîî, õýëáýðèéãøèéäíý.

OK-ã äàðààä îä çóðíà.

ªí㺠ñîíãîîä õýìæýý ººð÷èëíº.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 16: CorelDraw Book

15

4. Îáúåêòèéã õóâèëíà.

-ã ñîíãîîä îáúåêòèéã ñîíãîíî.

Ctrl-D äàðíà.

Îáúåêòûã 纺ë㺺ä îáúåêòûí äýýð äàõèàä

Click õèéíý.Òýãýýä ýðã¿¿ëíý.

5. Õàëáàãà çóðíà.

Õî¸ð äóãóé çóðààä õýìæýý ººë÷èëíý.

Äóóñâàð

6.Ôàéëûã õàäãàëààä õààíà.File>Save As...äóðòàé íýðèéã áè÷ýýäKimi-Lesson/My Works äîòîð õàäãàëíà.File>Close

ÄàñãàëÄîîðõè çóðàã çóðààðàé !

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 17: CorelDraw Book

16

Îáúåêòèéã Ãðóïï õèéõ, õóâèëàõ

Õè÷ýýë- 06

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 18: CorelDraw Book

17

1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

File>New... A4 áîñîî õýëáýðýýðñîíãîîä

2. ªìíº õàäãàëñàí çóðãèéã íýýíý.

File>Open...

-ã ñîíãîîä äîîðõ á¿õ çóðãèéã ñîíãîíî.

3. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý.

-ã äàðíà.

Òýãýýä Copy (Ctrl-C)

4. Îáúåêòûã õóâèëíà.

Window>Graphic 1

Ñàÿ õèéñýí øèíý õóóäàñ äýýð Paste (Ctrl-V)

Îäîî íýýæ áàéãààôàéëûí íýð

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 19: CorelDraw Book

18

-ã àâààä õîîëíû çóðàã ñîíãîîä

Edit>Duplicate (Ctrl+D)

Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä ýðã¿¿ëíý.

Äàõèàä íýã õóâèëíà.

Edit>Duplicate (Ctrl+D)

Äîîðõûã áàéðëóóëíà.

4. Ãàõàéíû çóðàã çóðíà.

Äîîðõ ãàõàéíû çóðãèéã çóðààðàé.

-ã àâààä äîîðõ á¿õ çóðãèéã ñîíãîíî.

-ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 20: CorelDraw Book

19

-ã àâààä ãàõàéíû çóðàã ñîíãîîä

Edit>Duplicate (Ctrl+D)

5. Äýâñãýð ºí㺠òàâèíà.

äýýð Double Click õèéíý.

òýãâýë àâòîìàò A4 õýìæýý òýé äºðâºëæèíáîëíî.

Äýâñãýðä óëààí øàð ºí㺠òàâèíà.

6. Òåêñò áè÷íý.

-ã àâààä áè÷èõ õýñãèéí äýýð Click.

Øðèôò ñîíãîîä -ãààð õýìæýý

òîìðóóëíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 21: CorelDraw Book

20

-ã àâààä äàõèàä òåêñò áè÷íý.

7. Îä çóðíà.

äýýð Double Click õèéãýýä

ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ îäíû òîî, õýëáýðèéãøèéäíý.

Íîãîîí ºí㺺ð áóäíà.

Äóóñãàâàð

8. Ôàéëûã õàäãàëíà.File>Save As...äóðòàé íýðèéã áè÷ýýäKimi-Lesson/My Works äîòîð õàäãàëíà.

9.ªìíº õèéñýí áàéäàëä áóöàõ.

Corel Draw äýýð ºìíº õèéñýí áàéäàëä áóöàõäàà

Edit>Undo(Ctrl-Z) êîìàíäûã àøèãëàíà.

Íýã óäàà Ctrl-Z-ò äàðâàë íýã óäàà ºìíºõ

áàéäàëä áóöàæ ÷àäíà. Äàõèàä íýã Ctrl-Z-òäàðâàë äàõèàä íýã ºìíºõ áàéäàëä áóöíà.ªìíº áàéäàëä áóöààä äàõèàä ÿâìààð áîë

Edit>Redo(Ctrl-Shift-Z) êîìàíäûã ºãíº.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 22: CorelDraw Book

21

Îutline Pen Tool, Import...

Õè÷ýýë- 07

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 23: CorelDraw Book

22

Ýõëýýä äîîðõè ãàçðûí çóðãèéã õèéæ ¿çüå.

1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

File>New... A4 áîñîî

2. Çóðààñíû õýëáýð ñîíãîíî.

-ã ñîíãîíî.

OK-ã äàðíà.

Color : ñààðàë ºíãº

Width : 30 points

Line caps :

Scale with image-ã ñîíãîíî

OK-ã äàðíà.

����� Scale with image òóõàé

Outline Pen öîíõîîñ Scale with image-ã ñîíãîîäçóðñàí çóðãèéí õýìæýýã ººð÷ëºâºë çóðààñíûºðãºí áàñ õàìò ººð÷ëºãäºíº.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 24: CorelDraw Book

23

Æèøýý íü:

1) Scale with image-ã ñîíãîîä æèæèãð¿¿ëñýí íü:

2) Scale with image-ã ñîíãîîã¿é æèæèãð¿¿ëñýííü:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. Çóðààñ çóðíà.

-ã àâààä õóóäàñíû äýýð Click, Click õèéíý.

Ctrl äàðààä çóðàõ áîë ÿã 180î çóðààñ çóðæáîëíî.

-ã àâààä çóðààñ ñîíãîîä Ctrl-D äàðíà.

4. Çóðààñûã õóâèëíà.

Äýýøýý 纺ë㺺ä -ààñ

çóðààñíû ºðãºí íàðèéíûã ñîíãîíî.

Èíãýýä äîîðõ çàìûã çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 25: CorelDraw Book

24

3. ĺðâºëæèí çóðíà.

-ã ñîíãîîä çóðààñã¿é ä¿ðñ çóðíà.

OK-ã äàðíà.

-ã àâààä äîîðõ äºðâºëæèí çóðíà.

4. Îáúåêòûã ãðóïï õèéíý.

-ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

-ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

5. Îáúåêòûã íàëóó õèéíý.

Äàõèàä Click õèéãýýä íàëóó õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 26: CorelDraw Book

25

6. Òåêñò áè÷íý.

-ã àâààä òåêñò áè÷íý.

Äîîðõ á¿õ òåêñòûã áè÷íý.

7. Îä çóðíà.

-èéí äýýð Double Click õèéíý.

8. Òàñëñàí çóðààñ çóðíà.

-ã ñîíãîîä

OK-ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 27: CorelDraw Book

26

-ã àâààä çóðààñ çóðíà.

-ààñ ñóì ñîíãîíî.

9. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/college-logo.cdr ñîíãîíî.

Õóóäàñ äýýð Click õèéãýýä õýìæýýãæèæèãð¿¿ëíý.

-ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

-ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 28: CorelDraw Book

27

Äîîðõè ñóðãóóëèéí ðåêëàì õèéíý.

1. Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New... A4 áîñîî

2. Äýâñãýðèéí ºí㺠òàâèíà.

-èéí äýýð Double Click õèéíý.

àâòîìàò À4 õýìæýýòýé äºðâºëæèí áîëíî.

Øàð ºí㺺ð áóäíà.

3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/image-art.jpg ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 29: CorelDraw Book

28

Õóóäàñ äýýð Click õèéíý.

Õýìæýýã òîìðóóëíà.

4. Òåêñò áè÷íý.

-ã àâààä òåêñò áè÷íý.

5. Ñóðãóóëèéí ýìáýëåì îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson07-school/college-logo.cdr ñîíãîíî.

Õýìæýýã æèæèãð¿¿ëýýä öàãààí ºí㺺ð áóäíà.

6. Òåêñò áè÷íý.

-ã àâààä òåêñò áè÷íý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 30: CorelDraw Book

29

Áàñ íàëóó õèéíý.

7. Ãàçðûí çóðãèéã Copy Paste õèéíý.

Window>....ñàÿ õèéñýí ãàçðûí çóðãèéí ôàéëûã ñîíãîíî.

-ã àâààä ãàçðûí çóðàã ñîíãîîä

Edit>Copy (Ctrl-C)

Window>....Ðåêëàìíû ôàéë ñîíãîíî.

Edit>Paste (Ctrl-V) õèéíý.

-ã àâààä óòàñíû äóãààð áè÷íý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 31: CorelDraw Book

30

Bezier Tool

Õè÷ýýë- 08

Bezier Tool

Bezier Tool íü âåêòîðûí ä¿ðñ áàéãóóëàõ

¿íäñýí õýðýãë¿¿ðèéí íýã þì.Ýíýõ¿¿ õýðýãë¿¿ðýýð øóëóóí áîëîí ìóðèéøóãàìààñ òîãòñîí ä¿ðñèéã çóðàõ áîëîìæòîé.

Photoshop-èéí -òàé áàðàã àäèëõàí.

Øóëóóí øóãàì çóðàõ

-ã àâààä Click, Click, Click õèéíý.

Ìóðèé øóãàì çóðàõ

-ã àâààä Click and Drag, Click and Drag.

Click

Click

Click

Click

Click

Click

Öýãèéí äýýð ä¿ðñ ãàð÷ èðñýí áîë óÿæáîëíî.

1.Click

Drag

2.Click

Drag

3.Click

Drag

Ìóðèé øóãàìíû ÷èã ººð÷èëæ çóðàõ

1.Click

Drag

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 32: CorelDraw Book

31

Çóðñàí çóðààñûã çàñàõ

-ã àâààä öýãèéã 纺æ áîëíî.

2.C äàðààä ÷èã ººð÷èëíº.

3.Click

Drag

Îðãèë

Áàñ ÷èã ººð÷èëæ áîëíî.

[Äàñãàë-1]

Äîîðõ çóðãèéã çóðíà.

1) -ã àâààä Click, Click, Click õèéíý.

Öýãèéí äýýð ä¿ðñ ãàð÷ èðñýí áîë óÿíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 33: CorelDraw Book

32

Øàð ºí㺺ð áóäíà.

Äàõèàä íýã çóðàã çóðíà.

-ã àâààä õî¸ð çóðãèéã ñîíãîíî.

-ã äàðààä í¿õ õèéíý.

����� Combine öýñíèé òóõàé

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Äàâõàðëàñàí õýñýãò í¿õ ãàðàõààð

-ã àâààä õî¸ð ä¿ðñ ñîíãîîä

Arrange>Combine

ýñâýë -ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 34: CorelDraw Book

33

Combine õèéñýí çóðãèéã ñàëãàõ

Arrange>Break Apart ñîíãîíî.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

[Äàñãàë-2]

Äîîðõ çóðãèéã çóðíà.

-ã àâààä Click and Drag, Click and Drag.

1.Click

Drag

2.Click

Drag

3.Click

Drag

4.Click

Drag

5.Click

Drag

6.Click

Drag

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 35: CorelDraw Book

34

7.Click

Drag

Äàðàà -ã àâààä çàñíà.

-ã äàðààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý.

Fountain Fill ñîíãîíî.

Ýõíèé ºíãº

Ñ¿¿ëèéí ºíãº

Óóñãàëòèéí ºí㺠ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 36: CorelDraw Book

35

Bezier Tool 2

Õè÷ýýë- 09

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 37: CorelDraw Book

36

1. Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New... A4 õýâòýý

2. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-lesson/ Corel Draw/ CD-Lesson09-Bezier2/practice.jpg ñîíãîíî.

3. Çóðãèéã ò¿ãæèíý.

Arrange>Lock object

4. Ëèéð çóðíà.

F2 äàðààä òîìðóóëæ ¿çýõýýð õýñãèéãDrag õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 38: CorelDraw Book

37

-ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã

õ¿ðòýë Drag õèéíý.

Äàðààãûí Â äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã

õ¿ðòýë Drag õèéíý.

Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë÷èã ººð÷èëíº.

Äàðààãèéí C äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã

õ¿ðòýë Drag õèéíý.

Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë÷èã ººð÷èëíº.

Èíãýýä K õ¿ðòýë ÿâààä ëèéðèéí çóðàã çóðíà.

Click

-ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 39: CorelDraw Book

38

-èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä

çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.

5. Íàâ÷ çóðíà.

-ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã

õ¿ðòýë Drag õèéíý.

C õ¿ðòýë ÿâíà.

Òýãýýä C òîâ÷ëóóë äàðààä A öýãèéí äýýð

Drag õèéíý.

Drag

-ã àâààä ºíãèéí óóñãàëò õèéíý.

-èéí äýýð áàðóóí Click õèéãýýä

çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.

6. Èø çóðíà.

-ã àâààä A äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã

õ¿ðòýë Drag õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 40: CorelDraw Book

39

Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä øàð öýã õ¿ðòýë÷èã ººð÷èëíº.

B äýýð Click õèéãýýä óëààí öýã

õ¿ðòýë Drag õèéíý.

Òýãýýä C òîâ÷ëóóð äàðààä A öýãèéí äýýð

Drag õèéíý.

Áîð ºí㺺ð áóäààä çóðààñûã ¿ã¿éñãýíý.

7. Ñóì çóðíà.

-ã àâààä A äýýð Click, B äýýð Click.

Çóðààñíû ºðãºí 4.0 point ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 41: CorelDraw Book

40

Ñ¿¿ëèéí õýëáýðèéã ñîíãîíî.

Ctrl-D äàðààä õóâèëíà.

Ñóìíû õýëáýð ñîíãîíî.

3.Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî.

Arrange>UnLock object

òýãýýä Delete äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 42: CorelDraw Book

41

-ã àâààä íàâ÷ áàñ èøèéã 纺æ ýðã¿¿ëíý.

Ñóìûã áàñ 纺㺺ä

Arrange>order>Behind...

ëèéð äýýð click õèéíý.

Ýíý ñóì ëèéðíèé öààíà ãàðñàí õàðàãäàíà.

8. Áàãñààð çóðíà.

-ã àâíà.

Çóðàã äýýð ÷ºëººòýé çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 43: CorelDraw Book

42

9. Îáúåêòûí ºí㺠ººð÷èëíº.

Effects>Color Adjustment>Hue-Saturation-Lightness

8. Îáúåêòèéã õóâèëíà.

-ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

-ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

Ctrl-D äàðààä õóâèëíà.

ªí㺠ñîíãîíî.

Íàâ÷èí äýýð áàñ çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 44: CorelDraw Book

43

10. Äýâñãýð ôîí òàâèíà.

-èéí äýýð Double Click õèéíý.

-ã àâààä Pattern Fill ñîíãîíî.

ªí㺠áàñ õýìæýýã ñîíãîíî.

Äóóñâàë

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 45: CorelDraw Book

44

Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ, Íààíà, Öààíà ãàðãàõ

Õè÷ýýë- 10

1. Îáúåêòûã Íýìýõ

Îáúåêòûã Íýìýõ, Õàñàõ,Íèéòýä íü òàñëàõ áîë

Shaping ñàìáàðûã àøèãëàíà.

Window>Dockers>Shaping>...

Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà.

-ã àâààä äóãóé ñîíãîíî.

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

ĺðâºëæèí äýýð äàðíà.

Leave OriginalSource Objects-----Ýõëýýä ñîíãîñîí Îáúåêòèéã

îðõèõTarget Objects-----Äàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûã

îðõèõ

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 46: CorelDraw Book

45

Äîîðõ îëîí îáúåêòûã íýìýõ áîë

-ã àâààä á¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

Òýãýýä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

îáúåêòûí äýýð Click õèéíý.

Òåêñò áàñ àäèëõàí. -ãààð òåêñò áè÷íý.

-ã àâààä íýã ¿ñãèéã ñîíãîíî.

Òýãýýä Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

îáúåêòûí äýýð Click õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 47: CorelDraw Book

46

2. Îáúåêòûã Õàñàõ

Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà.

-ã àâààä äóãóé ñîíãîíî.

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

ĺðâºëæèí äýýð äàðíà.

Ýõëýýä -ã àâààä äºðâºëæèí ñîíãîîä

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

Äóãóé äýýð äàðíà.

Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã ñîíãîîä

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 48: CorelDraw Book

47

Äóãóé äýýð äàðíà.

Äîîðõ òåêñò äýýð áàñ äºðâºëæèí çóðààä

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

Òåêñòèéí äýýð äàðíà.

3. Îáúåêòèéã Íèéòýä íü òàéðàõ

Äîîðõ õî¸ð îáúåêòûã çóðíà.

-ã àâààä äóãóé ñîíãîíî.

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

-ã äàðíà.

ĺðâºëæèí äýýð äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 49: CorelDraw Book

48

Õýðâýý -ã àâààä äóãóé ñîíãîîä

Shaping ñàìáàð äýýð -ã ñîíãîîä

Source Objects, Target Objects ñîíãîîä

-ã äàðâàë

Äîîðõ ãóðâàí îáúåêòûã îðõèíî.

Íèéò õýñãèéí ºí㺠ººð÷èëñºí íü.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 50: CorelDraw Book

49

4. Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàõ

Îáúåêòûã íààíà, öààíà ãàðãàâàëArrange>Order>... êîìàíäûã àøèãëàíà.

To Front-----Ñîíãîñîí îáúåêòûãá¿õ îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà.

To Back-----Ñîíãîñîí îáúåêòûãá¿õ îáúåêòûí àðä ãàðãàíà.

Forward One-----Ñîíãîñîí îáúåêòûãíýã îáúåêòûí ºìíº ãàðãàíà.

Back One-----Ñîíãîñîí îáúåêòûãíýã îáúåêòûí àðä ãàðãàíà.

In Front of...-----Ñîíãîñîí îáúåêòûãäàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûíºìíº ãàðãàíà.

Behind...-----Ñîíãîñîí îáúåêòûãäàðàà íü ñîíãîñîí îáúåêòûíàðä ãàðãàíà.

Äîîðõè äºðâºí îáúåêò äýýðöýíõýð ãóðâàëæèí ñîíãîíî.

Òýãýýä Arrange>Order>To Front

Öýíõýð ãóðâàëæèíã á¿õ îáúåêòûíºìíº ãàðãàñàí.

Íîãîîí îä ñîíãîîä

Arrange>Order>To Back

Íîãîîí îä á¿õ îáúåêòûí àðä ãàðñàí.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 51: CorelDraw Book

50

Èíãýýä íîãîîí îä ñîíãîîä

Arrange>Order>In Front of...

Øàð äºðâºëæèí äýýð Click õèéíý.

Øàð äºðâºëæèíãèéí ºìíº íü ãàðãàñàí.

Óëààí äóãóé ñîíãîîä

Arrange>Order>Behind...

öýíõýð ãóðâàëæèí äýýð Click õèéíý.

Öýíõýð ãóðâàëæèíãèéí àðä íü ãàðãàñàí.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 52: CorelDraw Book

51

ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðàõ

Õè÷ýýë- 11

ßíç á¿ðèéí ä¿ðñ çóðæ ¿çüå.

1. -ãààð íýã äóãóé çóðíà.

2.Window>Dockers>Transformation

-ã ñîíãîîä 45o ºãººä -ã

äàðíà.

Îëîí äàõèí -ã äàðíà.

1. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 53: CorelDraw Book

52

2. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà.

Äîîðõ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðíà.

-ã ñîíãîîä 60o ºãººä

-ã ñîíãîîä -ã äàðíà.

3.Transformation ñàìáàð äýýð

1. -ãààð äîîðõ çóðãèéã çóðíà.

2.Transformation ñàìáàð äýýð

-ã ñîíãîîä 45o ºãººä -ã

äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 54: CorelDraw Book

53

Õýìæýý ººð÷èëíº.

3.Transformation ñàìáàð äýýð

-ã ñîíãîîä 30o ºãººä -ã

äàðíà.

4.ªí㺠ººð÷è뺺äArrange>order>...

1. -ãààð 4 äóãóé çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 55: CorelDraw Book

54

2. -ãààð öàãààí çóðààñ çóðíà.

3.Transformation ñàìáàð äýýð

-ã ñîíãîîä 10o ºãººä -ã

äàðíà.

1. -ãààð 1 äóãóé çóðíà.

2.Transformation ñàìáàð äýýð

-ã ñîíãîîä 10o ºãººä

-ã ñîíãîîä -ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 56: CorelDraw Book

55

1. -ãààð äîîðõè çóðààñûã çóðíà.

2.Ctrl-D äàðààä õóâèëæ õî¸ð áîëãîíî.

-ã äàðíà.

-ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä -ã äàðíà.

3. -ãààð äóãóé çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 57: CorelDraw Book

56

4.Øóãàìíû -ààñ äóãóéíû ãîë õ¿ðòýë

Drag õèéãýýä øóãàìíû 0-ã 纺íº.

5.Transformation ñàìáàð äýýð

-ã ñîíãîîä 30o ºãººä Center: H:0, V:0 ºãíº.

-ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 58: CorelDraw Book

57

Power Clip

Õè÷ýýë-12

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 59: CorelDraw Book

58

1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New... A4 áîñîî

2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...kimi-Lessons/ CorelDraw/CD-lesson12-Powerclip/ photo-1.jpg

-ãààð äºðâºëæèí çóðíà.

3. ĺðâºëæèí çóðíà.

4. Power Clip õèéíý.

-ã àâààä ôîòî ñîíãîíî.

Effect>Power Clip>Place Inside Container...

ĺðâºëæèí äýýð Click õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 60: CorelDraw Book

59

Õýðâýý ôîòî àâòîìàòààð 纺㺺ä äîîðõè øèãáîëñîí áîë....

Tools>Options-ä îðîîä

Ãàð÷ èðñýí öîíõîîñ Workspace - Edit-ä îðîîäAuto-center new PowerClip...-ã ñîíãîëã¿éãýýðOK-ã äàðíà.

Òýãýýä äàõèàä PowerClip õèéæ ¿çýýðýé.

6.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import... photo-2.jpg

-ãààð îä çóðíà.

7.Îä çóðíà.

8. Power Clip õèéíý.

-ã àâààä ôîòî ñîíãîíî.

Effect>Power Clip>Place Inside Container...

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 61: CorelDraw Book

60

9.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import... photo-3.jpg

-ãààð òåêñò áè÷íý.

10.òåêñò áè÷íý.

11. Power Clip õèéíý.

-ã àâààä ôîòî ñîíãîíî.

Effect>Power Clip>Place Inside Container...

12.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import... photo-4.jpg

Çóðààñíû äýýð Click õèéíý.

Òåêñòèéí äýýð Click õèéíý.

13. -ãààð çóðãèéí äýýð çóðààñ çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 62: CorelDraw Book

61

14. Power Clip õèéíý.

-ã àâààä ôîòî ñîíãîîä

Effect>Power Clip>Place Inside Container...

Çóðààñíû äýýð Click õèéíý.

15. ªºð çóðàã áàñ Power Clip õèéíý.

15. Äýâñãýð õèéíý.

-èéí äýýð Double Click õèéíý.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Power Clip õèéñýí çóðãèéã äàðàà íü çàñàõ

Effect>Power Clip>Edit contents

Effect>Power Clip>Finishing This Level

Power Clip -ã ¿ã¿éñãýõ

Effect>Power Clip>Extract contents

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 63: CorelDraw Book

62

Interactive Blend Tool

Õè÷ýýë- 13

Interactive Blend Tool

Õî¸ð îáúåêòûã òîî íýìæ õîëáîõ õýðýãë¿¿ð.

1. -ãààð õî¸ð äºðâºëæèí çóðíà.

2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã

õîëáîíî.

3.Õîîðîíäîõ òîî ºãíº.

1. -ãààð õî¸ð ä¿ðñ çóðíà.

2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã

õîëáîíî.

3.Õîîðîíäîõ òîîã ºãíº.

3. -ã äàðààä ºí㺠ººð÷èëíº.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 64: CorelDraw Book

63

1. -ãààð õî¸ð äóãóé çóðààä

-ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã

õîëáîíî.

4.Õîîðîíäîõ òîîã íýìíý.

2. -ãààð çóðààñ çóðíà.

3. -ãààð äóãóé ñîíãîîä

New Path ñîíãîîä

Ìóðèé çóðààñíû äýýð Click.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 65: CorelDraw Book

64

1.Äîîðõ ä¿ðñ çóðààä Ctrl-D õóâèëààä

180î ýðã¿¿ëýýä äóãóéã áàñ çóðíà.

2. -ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã

õîëáîíî.

New Path ñîíãîîä äóãóé äýýð Click.

Rotate All Object ñîíãîîä

Blend Along Full Path coíãîíî.

1. -ãààð òåêñò áè÷íý.Ctrl-D õóâèëààä

-ãààð Drag õèéãýýä õî¸ð îáúåêòûã

õîëáîíî.

2.Õîîðîíäîõ çàéã ººð÷èëíº.

-ã äàðààä ºíãº

ººð÷èëíº.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 66: CorelDraw Book

65

Interactive Contour Tool

Õè÷ýýë- 14

Interactive Contour Tool

Õ¿ðýý õèéõ õýðýãë¿¿ð.

1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà.

2. -ã àâààä äºðâºëæíèé ãîëîîñ

ãàäàãø íü Drag õèéíý.

Äîòîð õ¿ðýý

ãîë õ¿ðòýëõ õ¿ðýý

ãàäíàõ õ¿ðýý

õ¿ðýýíû òîî

õ¿ðýýíû ºðãºí

ºí㺠ººð÷èëºõ

õ¿ðýýíû çóðààñíû ºíãº

õ¿ðýýíû ºíãº

-----õ¿ðýý ¿ã¿éñãýõ

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 67: CorelDraw Book

66

Interactive Distortion Tool

Õè÷ýýë- 15

Interactive Distortion Tool

Òàòàõ, àðçãàðòàé õèéõ, ýðã¿¿ëýõ õýðýãë¿¿ð.

1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà.

2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äºðâºëæíèé

ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý.

Drag

Drag

Drag

Drag

1.Òàòàõ

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 68: CorelDraw Book

67

Àðçãàðûí õýìæýý Àðçãàðûí òîî

1. -ãààð äºðâºëæèí çóðíà.

2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äºðâºëæíèé

ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag õèéíý.

2.Àðçãàðòàé õèéõ

Drag

3. Ýðã¿¿ëýõ

1. -ãààð äóãóé çóðíà.

2. -ã àâààä -ã ñîíãîîä äóãóéíû

ãàäààíààñ Drag õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 69: CorelDraw Book

68

Interactive Envelope Tool

Õè÷ýýë- 16

Interactive Envelope Tool

Õóâèðãàëò õèéõ õýðýãë¿¿ð.

1. Ýõëýýä File>Import...kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson16-envelope / Flag.cdr

2. -ã àâààä Drag õèéãýýä õóâèðãàëò õèéíý.

Çóðààñíû äýýð Double Click õèéãýýäöýã íýìýæ áîëíî.

-ãààð òåêñò áè÷ýýä

-ã àâààä õóâèðãàëò õèéíý.

-ã àâààä -ã ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 70: CorelDraw Book

69

Õè÷ýýë- 17

Interactive Extrude Tool

Ãóðâàí õýìæýýñ õèéõ õýðýãë¿¿ð.

1. -ãààð òåêñò áè÷íý.

Interactive Extrude Tool

2. -ã àâààä ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó Drag

õèéíý.

Drag

3. -ààñ ñ¿¿äðèéí ºí㺠ººð÷èëíº.

ñ¿¿äýð íýãºíãºòýé

ñ¿¿äýðò ºíãèéíóóñãàëò ºãºõ

ºíäºð

Õ¿ðýý õèéõ

-ãààð äºðâºëæèí çóðíà.

-ã àâààä ãîëîîñ ãàäíà òàë óó Drag õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 71: CorelDraw Book

70

-ààñ õ¿ðýýíèé õýìæýýã ºãíº.

-ààñ ãýðýë ºãíº.

Îáúåêòûã ýðã¿¿ëýõ

-ãààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý.

Äàõèàä Click õèéíý.

Òýãýýä Drag õèéãýýä ýðã¿¿ëíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 72: CorelDraw Book

71

Õè÷ýýë- 18

Interactive Drop Shadow Tool

Îáúåêòýä ñ¿¿äýð ºãºõ õýðýãë¿¿ð.

1. -ãààð òåêñò áè÷íý.

Interactive Drop Shadow Tool

2. -ã àâààä òåêñòèéí ãîëîîñ ãàäíà òàë ðóó

Drag õèéíý.

-ààñ ñ¿¿äðèéí øóãàì ººð÷èëæ áîëíî.

Òåêñòèéí ºíãèéã öàãààíààð òàâüñàí.

Õàð äýâñãýð äýýð õàð ºí㺺ð òåêñò áè÷ýýäñ¿¿äðèéí ºíãèéã ººð÷èëñºí íü .

ñ¿¿äðèéí ºíãº

Çóðàãò ñ¿¿äýð ºã÷ áîëíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 73: CorelDraw Book

72

Õè÷ýýë- 19

Bitmap Effects

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 74: CorelDraw Book

73

1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New...

2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson19-wanted / wood.jpg

Õýìæýý ººð÷èëíº.

File>Import... paper.jpg

3.Çóðàãò ýôôåêò ºãíº.

Bitmaps>3D Effects>Page Curl

File>Import... maidaru.jpg

-ã àâààä õî¸ð öýã ñîíãîîä

Õýðýãã¿é õýñãèéã òàñëàíà.

Bitmaps>Crop Bitmaps...

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 75: CorelDraw Book

74

Òýãýýä Bitmaps>Mode>Grayscale

Bitmaps>Creative>Vignette

File>Import... stamp.jpg

Öàãààí õýñãèéã òóíãàëàã áîëãîíî.

Bitmaps>Bitmap Color Mask

-ã àâààä öàãààí õýñýã äýýð Click.

Tolerance-ã 纺㺺ä -ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 76: CorelDraw Book

75

4.òåêñò áè÷íý.

-ãààð òåêñò áè÷ýýä -ãààð ñ¿¿äýð ºãíº.

5. Scotch õèéíý.

-ãààð äºðâºëæèí çóðaaä öàãààí

ºí㺺ð áóäíà.

-ã àâààä òóíãàëàãøóóëíà.(Uniform)

Ctrl-D õèéãýýä -ã äàðààä ýðã¿¿ëíý.

Òýãýýä Îáúåêòûã áàãà çýðýã ýðã¿¿ëíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 77: CorelDraw Book

76

Õè÷ýýë- 20

Ýìáëåì çóðàõ

City Coffee-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå.

1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New...

2.Ñêàéíåðààñ àâñàí çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson20-emblem / city-coffee.jpg

3.Çóðãèéã ò¿ãæèíý.

Arrange>Lock object

4. Äóãóéã çóðíà.

Outline Pen-ã ñîíãîíëî.

-ã àâààä äîîðõè äóãóé çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 78: CorelDraw Book

77

Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýäShift äàðààä õýìæýý ººð÷èëíº.

5. Ä¿ðñèéã çóðíà.

-ã àâààä äîîðõè çóðààñ çóðíà.

ªí㺠áàñ çóðààñíû ºðãºí ñîíãîíî.

6. Òåêñò áè÷íý.

-ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý.

Text>Fit Text To Path

Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý.

-ã àâààä òåêñòèéí äýýð Click õèéíý.

òýãýýä äîîðõè òîî ºãººä òåêñòèéã äýýøýý 纺íº.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 79: CorelDraw Book

78

-ã àâààä òåêñòèéã á¿ãäèéã íü èäýâõæ¿¿ëýýä

òåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº.

-ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý.

Text>Fit Text To Path

Òýãýýä äîîðõè äóãóéí äýýð Click õèéíý.

-ã äàðààä äîîðõè ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 80: CorelDraw Book

79

-ã àâààä òåêñòèéã á¿õ èäýâõæ¿¿ëýýä

òåêñòèéí õýìæýý áàñ ºí㺠ººð÷èëíº.

-ã àâààä äóãóé ñîíãîîä ºí㺠áóäíà.

7. Òåêñò áè÷íý.

-ààð äîîðõ òåêñò áè÷íý.

-ààð çóðààñ çóðààä òåêñò áè÷íý.

8. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî.

Arrange>UnLock Object

Òýãýýä Delete õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 81: CorelDraw Book

80

9. Îáúåêòèéã ãðóïï õèéíý.

Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã ñîíãîîä -ã äàðíà.

Äàðààãèéí Mobicom-èéí ýìáëåì çóð÷ ¿çúå.

1.Ñêàéíåðààñ àâñàí çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

mobicom.jpg

2.Çóðãèéã ò¿ãæèíý.

Arrange>Lock object

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 82: CorelDraw Book

81

-ã àâààä Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà.

-ã ñîíãîîä äîîðõ òîî ºãíº.

Çóðààñíû ºðãºí ººð÷èëíº.

Äàõèàä íýã -ã àâààä Ctrl äàðààä

çºâ äóãóé çóðíà.

Äîîðõ õî¸ð äóãóé ñîíãîîä õèéíý.

3. Äóãóé çóðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 83: CorelDraw Book

82

Arrange> Convert Outline To Object

4.Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëàõ.

Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýä

-ã äàðààä ýðã¿¿ëíý.

5.Çóðãèéã íýãòãýíý.

Windows> Dockers>Shaping>Weld

Õî¸ð äóãóé ñîíãîîä Weld To... äàðíà.

Îäîî äîîä çóðàã áîëñîí.

5.Çóðààñ çóðíà.

-ã àâààä äîîðõè çóðààñ çóðíà.

Çóðààñûã õýëáýðò îðóóëíà.

Arrange> Convert Outline To Object

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 84: CorelDraw Book

83

Copy(Ctrl-C),Paste(Ctrl-V) õèéãýýäÇóðààñûã äîîðõè øèã òàâèíà.

Á¿õ çóðààñ ñîíãîíî.

Windows> Dockers>Shaping...

7. Çóðãèéã òàéðíà.

-ã ñîíãîîä Trim...äàðààä

Äóãóé ä¿ðñèéã Click õèéíý.

8. Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî.

Arrange>UnLock Object

Òýãýýä Delete õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 85: CorelDraw Book

84

Äàñãàë-1SKY Shopping Center-èéí ýìáëåì

Äàñãàë-2Ñî¸ëûí Êîëëåæèéí ýìáëåì

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 86: CorelDraw Book

85

Äýëã¿¿ðèéí Ðåêëàì

Õè÷ýýë- 21

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 87: CorelDraw Book

86

1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New...

2.Ýìáëåìèéã çóðíà.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson21-seven / logo.jpg

Çóðãèéã ò¿ãæèíý.

Arrange>Lock objectWindows> Dockers>Shaping>Trim

-ã ñîíãîîä Trim...äàðààä

-ààð äîîðõè ä¿ðñèéã çóðíà.

-ààð äîîðõè äºðâºëæèí çóðààä

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 88: CorelDraw Book

87

Ò¿ãæñýí çóðãèéã õ¿÷èíã¿é áîëãîíî.

Arrange>UnLock Object

Òýãýýä Delete õèéíý.

Äîîä çóðãèéí äýýð Click õèéíý.

Òåêñò áè÷ýýä äîîðõè øèã ºí㺺ð áóäíà.

Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðíà.

Äîîðõè òåkñòèéã -ààð òåêñò áè÷íý.

-ààð äóãóé çóðíà.

3.Òåêñò áè÷íý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 89: CorelDraw Book

88

-ààð òåêñò ñîíãîîä

Text>Fit Text To Path

Äóãóé äýýð Click õèéíý.

-ààð äóãóé ñîíãîîä Delete.

-ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý.

-ã àâààä Òåêñòèéí õýëáý𠺺ð÷èëíº.

4.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import... shop.jpg

Çóðàãò ýôôåêò ºãíº.

Bitmaps>Creative>Vignette

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 90: CorelDraw Book

89

File>Import... food1.jpg

-ààð îä çóðíà.

-ààð ôîòî ñîíãîîä

Effect>Power Clip>Place Inside Container...

5. Ãàð÷èã õèéíý.

-ààð òåêñò áè÷íý.

-ààð ºíãºíèé óóñàëò õèéíý.

-ààð ãóðâàí õýìæýýñ õèéíý.

Ñ¿¿äðèéí ºí㺠ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 91: CorelDraw Book

90

Òýãýýä äîîðõè øèã òàâèíà.

6.Äýâñãýð õèéíý.

-èéí äýýð Double Click õèéãýýä

A4 õýìæýýòýé äýâñãýð õèéíý.

-ààð ºíãºíèé óóñàëò õèéíý.

7.Òåêñòèéã íýìíý.

-ààð òåêñò áè÷íý.

-ààð õ¿ðýý õèéíý.

Äóóñâàë

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 92: CorelDraw Book

91

Transparency Tool

Õè÷ýýë- 22

Transparency Tool

Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëàõ õýðýãë¿¿ð.

1.Øèíý õóóäàñ íýýíý.

File>New...

2.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson22-fish / fish-photo.jpg

Õýìæýý òîìðóóëíà.

3.Power Clip õèéíý.

-èéí äýýð Double Click õèéãýýä

A4 õýìæýýòýé äºðâºëæèí õèéíý.

Arrange>Order>To Front

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 93: CorelDraw Book

92

-ààð ôîòî ñîíãîîä

Effect>Power Clip>Place Inside Container...

ĺðâºëæèí äýýð Click õèéíý.

-ààð òåêñò áè÷ýýä íàëóó áîëãîíî .

4.Ýìáëåì õèéíý.

-ààð çºâõºí Z ¿ñãèéã òîìðóóëíà.

Æèæèã òåêñò áàñ áè÷íý.

-ààð äîîðõè çóðàã çóðíà.

-ã äàðààä íýãòãýíý.

Äóãóé çóðààä õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 94: CorelDraw Book

93

5.Îáúåêòûã òóíãàëàãøóóëíà.

-ààð òåêñò áè÷ýýä ýðã¿¿ëíý.

-ã àâààä Fountain ñîíãîíî.

Çàãàñûã çóðãèéí äýýð òàâèíà.

-ã àâààä Uniform ñîíãîíî.

-ààð äóãóé çóðíà.

-ã àâààä Fountain ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 95: CorelDraw Book

94

-ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðíà.

-ã àâààä öýãèéí äýýð Drag õèéãýýä

äóãóéëíà.

Drag

Øóóä òîî ºã÷ ÷ áîëíî.

-ã àâààä Uniform ñîíãîíî.

File>Import... fish-map.cdr

Ýìáëåìèéã çººãººä ºí㺠ºãíº.

Òýãýýä çàãàñ áàñ äóãóéã Ctr-D õèéãýýäõóâèëíà.

Äóóñâàë

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 96: CorelDraw Book

95

Êàëåíäàðü

Õè÷ýýë-23

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 97: CorelDraw Book

96

1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

2. Êàëåíäàðü õèéíý.

-ã àâààä äºðâºëæèí çóðíà.

-ààð òîî áè÷èíý.

-ààð õî¸óëàíã íü ñîíãîíî.

-ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà

6 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà

Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàäá¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 98: CorelDraw Book

97

Arrange>Align and Distribute

Îáúåêòûã çýðýãö¿¿ëíý.

Äàõèàä -ã äàðààä ãðóïï õèéíý.

4 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà.

Arrange>Align and Distribute

OK-ã äàðíà.

OK-ã äàðíà.

Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàäá¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 99: CorelDraw Book

98

-ã äàðààä áóòàðõàé ãðóïï áèø

áîëãîíî.

Õýðýãã¿é îáúåêòûã Delete õèéíý.

-ààð á¿õ ºäðèéã ººð÷èëíº.

Ãàðèã áàñ áè÷íý.

6 óäàà Ctrl-D äàðààä îáúåêòûã õóâèëíà.

Arrange>Align and Distribute

Íýãèéã íü äîîðõè øèã òàâèàäá¿õ îáúåêòûã ñîíãîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 100: CorelDraw Book

99

OK-ã äàðíà.

-ààð á¿õ ãàðèã ººð÷èëíº.

Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä -ã äàðààä

ãðóïï õèéíý.

3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

-èéí äýýð Double Click õèéãýýä

A3 õýìæýýòýé äýâñãýð õèéíý.

4. Äýâñãýð õèéíý.

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson23-calender / boris02.jpg

File>Import...

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 101: CorelDraw Book

100

Äýâñãýðèéí ôîí ñîíãîíî.

Äóðòàé ôîí ñîíãîîðîé.

5. Êàëåíäàðèéí äèçàéí ººðë÷èëíº.

-ã äàðààä áóòàðõàé õèéãýýä

ôîí, çóðààñíû ºí㺠ººð÷èëíº.

Áàñ ººð õýðýãòýé þì õèé.

Æèøýý:

Òà íà𠺺𺺠ÿíç ÿíçûí ãî¸ êàëåíäàðüõèéãýýðýé !

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 102: CorelDraw Book

101

Íýðèéí õóóäàñ

Õè÷ýýë- 24

1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

File>New...

3.Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson24-name-card / college logo.cdr

4.Òåêñò áè÷íý.

-ààð äîîðõè òåêñò áè÷íý.

2. Õ¿ðýý çóðíà.

-ààð äºðâºëæèí çóðíà.

Òîî(90mm, 55mm) ºãººä õýìæýý ººð÷èëíº.Äîîðõè íýðèéí õóóäàñ õèéæ ¿çúå.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 103: CorelDraw Book

102

4.Òåêñòèéã çýðýãö¿¿ëíý.

Äîîðõè 3 òåêñò ñîíãîîä

Text>Format Text...

Align îðîîä Center ñîíãîíî.

Arrange>Align and Distribute...

Èíãýæ ãîë ðóóãàà çýðýãö¿¿ëíý.

Ç¿¿í òàë ðóóãààçýðýãö¿¿ëíý.

Áàðóóí òàë ðóóãààçýðýãö¿¿ëíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 104: CorelDraw Book

103

File>Import... My-photo.jpg

-ààð íýð áîëîí ìýäýýã àíãëèàð áè÷ýýä

Text>Format Text...

Align îðîîä Left ñîíãîíî.

Arrange>Align and Distribute...

Ýìáëåì áàñ îðóóëæ èðýýä

Arrange>Order>To Back

Äîîðõè á¿õ îáúåêòûã ñîíãîîä õèéíý.

Òýãýýä A4 öààñíû äýýð 10 -ã Copy , Pasteõèéãýýä

Arrange>Align and Distribute...îáúåêòûã çýðýãö¿¿ðíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 105: CorelDraw Book

104

Öýöãèéí Çóðàã

Õè÷ýýë- 25

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 106: CorelDraw Book

105

1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson25-flower / sketch.jpg

2.Ñêàéíåðààñ àâñàí ýñêèç îðóóëæ èðíý.

Arrange>Lock Object

-ààð äîîðõè çóðààñ çóðíà.

-ààð çàñàæ áîëíî.

3. Öýöýã çóðíà.

ªí㺠ºãíº.

Mesh Fill Tool -ã ñîíãîíî.

Íýã öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº.

׺뺺òýé öýã ñîíãîîä ºí㺠ºãíº.Áàñ öýãèéã 纺æ áîëíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 107: CorelDraw Book

106

-ààð äàðààãèéí ä¿ðñ çóðààä ºí㺺ð áóäíà.

Mesh Fill Tool -ã ñîíãîîä ºíãèéí

óóñàëò õèéíý.

Èíãýýä á¿õ çóðãèéã çóðíà.

Ýñêèç õýðýãã¿é áîëñîí áîëArrange>UnLock Object õèéãýýä Delete äàðíà.

4. Äýâñãýð õèéíý.

-ààð öàãààí äºðâºëæèí çóðààä

Arrange >Order>To Back

Mesh Fill Tool -ã ñîíãîîä íýã íýã öýã

ñîíãîîä ºí㺠ºãíº.

5. Õ¿ðýý õèéíý.

Effect>Artictic Media...Äóðòàé áàãñ ñîíãîíî.

-ààð äºðâºëæèí çóðààä

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 108: CorelDraw Book

107

Export

Õè÷ýýë- 26

1. Øèíý õóóäàñ íýýíý.

2. ªºðèéí ýìáëåì õèéíý.

׺뺺òýé ººðèéí ýìáëåì õèéãýýðýé.

Æèøýý

3. Export õèéíý.

ªºðèéí ýìáëåìèéã ãðóïï õèéãýýä

File>Export... Íýð ºãººä

File of types: -ààñ EPS ñîíãîíî.

Áàñ Selected only (çºâõºí ñîíãîñîí îáúåêò)-ãñîíãîîä Export -ã äàðààä õàäãàëíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 109: CorelDraw Book

108

OK-ã äàðíà.

4. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà.

File>Open...

Ñàÿ õèéñýí ýìáëåìèéí ôàéëûã íýýíý.

OK-ã äàðíà.

File>Open...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson26-export / box.jpg, cap.jpg, cup.jpg

Ýìáëåìèéí çóðãèéã Copy(Ctrl-C) õèéãýýäcap.jpg çóðãèéí äýýð Paste(Ctrl-V)òýãýýä Ctrl-T õèéíý.

Layer ñàìáàðààñ æààõàí òóíãàëàãøóóëíà.

Layer>Flatten Image õèéíý.

5.Çóðãèéã íèéë¿¿ëíý.

Box.jpg äýýð Ýìáëåìèéí çóðãèéãCopy(Ctrl-C) ,Paste(Ctrl-V), Ctrl-T õèéíý.

-ààð äîîðõè øèã òýìäýãëíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 110: CorelDraw Book

109

5. Òàñàëñàí çóðãèéã õàäãàëíà.Edit>Transform>DistortÄîîðõè õýëáý𠺺ð÷èëíº. Enter-ã äàðíà.

Select>Feather

Image>Adjust>Hue/SaturationÑ¿¿äýð ºãíº.

Layer>Flatten Image õèéíý.

-ààð äîîðõè øèã òýìäýãëíý.

Select>InverseÕýðýãã¿é õýñýãèéã òýìäýãëýýä

Help>Export Transparent Image...

I have selected...-ã ñîíãîîä Next äàðíà.

EPS -ã ñîíãîîä õàäãàëíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 111: CorelDraw Book

110

Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK.

6. Corel Draw-ä áóöíà.

Èíãýýä á¿õ ýìáëåìèéã çóðàãòàé íèéë¿¿ëýýäòàñàëñàí çóðàãààð õàäãàëíà.

File>Open...Ñàÿ õàäãàëñàí òàñàëñàí çóðãèéã íýýíý.

Copy(Ctrl-C) õèéãýýä

-ààð çóðñàí äýâñãýðèéí äýýð Paste(Ctrl-V)

Á¿õ çóðãèéã Copy, Paste õèéãýýä îðóóëæ èðíý.

7. Òåêñòèéã îðóóëæ èðíý.

-ã àâààä òåêñòèéã òàâèõ õýñýãò äîîðõè

Drag õèéíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson26-export / sample.txt

Text>Format Text...

Align-ààñ Full justify(õî¸ð òàëààð çýðýãö¿¿ëýõ)

Frame and Columns-ààñ 2 áàãàíà ñîíãîíî.

OK-ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 112: CorelDraw Book

111

7. Çóðãèéã òåêñò äîòîð áàéðëóóëíà.

Ýìáëåìèéã òåêñòèéí äýýð Copy, Paste õèéíý.

-ààñ Straddle Text -ã ñîíãîîä OK.

-ààð òåêñò áè÷íý.

Äóóñâàë

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 113: CorelDraw Book

112

ÂÈÒÑÀÌÎ-ãèéí øèëýí äèçàéí

Õè÷ýýë- 27

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 114: CorelDraw Book

113

Ýõëýýä File>Open...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson27-bitcamo / start-file.cdr

1. Õ¿ðýý çóðíà.

-ààð äºðâºëæèí çóðààä òîî ºãíº.

-ààð ºíãèéí óóñàëò õèéíý.

Õî¸ð ãóðâàëæèí çóðààä

-ààð õîëáîëò õèéíý.

-ã àâààä Ctrl-D õèéãýýä ýðã¿¿ëýýä

äîîðõè øèã òàâèíà.

2. Òàñàëñàí çóðãèéã õèéíý.

Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà.

File>Open...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson27-bitcamo / start-file.cdr

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 115: CorelDraw Book

114

-ã àâààä òóíãàëàãøóóëàõ õýñýãèéã

òýìäýãëíý.

Help>Export Transparent Image...

I have selected...-ã ñîíãîîä Next äàðíà.

EPS -ã ñîíãîîä õàäãàëíà.

Preview-ààñ TIFF(8 bit/pixel) ñîíãîîä OK.

3. Corel Draw-ä áóöíà.

File>Open...Ñàÿ õàäãàëñàí òàñàëñàí çóðãèéã íýýíý.

Copy(Ctrl-C) õèéãýýä

ñàÿ õèéñýí çóðãèéí äýýð Paste(Ctrl-V)

-ààð Fountain Fill ñîíãîîä

òóíãàëàãøóóëíà.

-ààð òåêñò áè÷ýýä -ààð óóñàëò õèéíý.

-ààð õ¿ðýý õèéíý.

4. Ãàð÷èã õèéíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 116: CorelDraw Book

115

-ã àâààä öàãààí öýãèéã äàðæ äýýøýý

äîîøîî 纺íº.

-ààð äîîðõè çóðààñ çóðíà.

-ààð òåêñò áè÷ýýä

Text>Fit Text To Path

Çóðààñíû äýýð Click õèéíý.

Òåêñòèéã æààõàí äîîøîî 纺íº.

Áàñ -ààð òåêñòèéí ºí㺠ººð÷èëíº.

5. Îëîí ºíãèéí óóñàëò õèéíý.

-ààð òåêñò áè÷ýýä

-ã àâààä Fountain Fill ñîíãîíî.

-ã äàðààä îëîí ºíãèéí óóñàëò ñîíãîíî.

Presets-ààñ Rainbow-06 -ã ñîíãîîä OK-ã äàðíà.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 117: CorelDraw Book

116

-ààð òåêñòèéã ñîíãîîä Copy,Paste õèéíý.

Òýãýýä á¿ä¿¿í çóðààñ ñîíãîíî.

Arrange>Order>Back One

-ààð äóãóé çóðíà.

Effects>Artistic Media...Çîõèñòîé áàãñ ñîíãîíî.

Äîîðõè á¿õ îáúåêòèéã òàâèíà.

-ààð òàâàí ºíöºãò çóðààä -ààð

ýðã¿¿ëíý.

Arrange>Convert to Curve

-ààð çóðààñíû äýýð Double Click õèéãýýä

öýã íýìíý.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 118: CorelDraw Book

117

ªíöºãèéí öýã ñîíãîîä -ã ñîíãîíî.

Òýãýýä Delete äàðààä -ààð äóãóé çàñíà.

Èíãýýä á¿õ ºíöºãèéã äóãóéëíà.

Òýãýýä ºìíº õèéñýí çóðãèéã Copy, Paste

õèéãýýä äîîðõè øèã òàâèààä õèéíý.

Effects>Power Clip>Place Inside Container...

Çóðààñ äýýð Click õèéíý.

-ààð óóñàëò òàâèíà.

Äóóñâàë

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 119: CorelDraw Book

118

Äýëã¿¿ðèéí õàÿã

Õè÷ýýë- 28

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 120: CorelDraw Book

119

1. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

2. Äýëã¿¿ðèéí õàÿãèéí äèçàéí õèéíý.

Corel Draw äýýð ÷ºëººòýé äýëã¿¿ðèéí õàÿãèéíäèçàéí õèéãýýðýé.

-ààð Ctrl äàðààä çºâ äóãóé çóðíà.

-ã ñîíãîîä òîî ºãíº.

Æèøýý

3. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson28-shop-sign / shop.jpg

Ñàÿ õèéñýí íàÿãèéã ôîòîíû äýýð òàâèààäEffects>Add Perspective...

Öýãèéã 纺㺺ä õýëáý𠺺ð÷èëíº.

File>New...

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 121: CorelDraw Book

120

4. Øèíý õóóäàñ õèéíý.

File>New...

5. Çóðãèéã îðóóëæ èðíý.

File>Import...photo-01.jpg, gobi-logo.wmf.

Äîîðõè Ðåêëàì õèéíý.

Effect>Power Clip>Place Inside Container...õèéñýí.

6. Çóðãèéã Export õèéíý.Gobi-èéí Ðåêëàì ñîíãîîäFile>Export...Selected only-ã ñîíãîîä, JPEG-ààð õàäãàëíà.

OK-ã äàðíà.

7. Adobe Photoshop-ã àæèëëóóëíà.

File>Open...

Áàñ ñàÿ õèéñýí Ðåêëàì ôàéëûã íýýíý.

kimi-Lesson/ Corel Draw/CD-Lesson28-shop-sign / depart.jpg

Ðåêëàì ôàéëûã Select>All,Copy õèéãýýä depart.jpg äýýð Paste.

Edit>Transform>DistortÕýðáý𠺺ð÷èëºíº.

Layer>Flatten Image õèéãýýä

File>Save as... JPEG-ààð õàäãàëíà.

8.Corel Draw äýýð File>Import...

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Page 122: CorelDraw Book

121

Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí

ªºðºº ñóðàõ áè÷èã 3 - Corel Draw 9

Çîõèîã÷ :Õàÿøè Êèìèõèêî

Òóñëàñàí õ¿ì¿¿ñ :Á.Ãàíòóëãà, Á.Áàòçîðèã, Ý.Ñàíñàðòóÿà,Ã.Àççàÿà, Ý.Áîëîðòóÿà, À.Îþóíãýðýë,Ã.×èíçîðèã, Á.Ýíõíàéðàìäàë

Ñ.×óëóóí-Ýðäýíý, Á.Öýíäñ¿ðýí,×.Îþóíöýöýã

Ñî¸ëûí Êîëëåæ

Óëààíáààòàð 2002

Óã íîìûã á¿õýëä íü áîëîí õýñýã÷ëýí çºâøººðºëã¿éãýýð õóâèëàíîëøðóóëæ, õóäàëäààëàõûã õîðèãëîíî.

www.zaluu.comwww.zaluu.com