of 97 /97

in Eastern Siberia (69)

  • Author
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of in Eastern Siberia (69)

09-08.qxd (5)
..
60 ..

? (64)
76 B ..
78 . .. (78). ? .., .. (79). (80). (80). ? (81). (81). . .. (81). (82). — . .. (82). (83). . .. (83). . .. (84). (85).

88

91 ..
Nobel Prize (5)
Sharapov E.I.
Aksenov V.L.
60 Kudryavtseva N.N.
9 • (1117) • SEPTEMBER • 2008
CONTENTS: News From Expeditions
Antipin V.S., Voronin V.I., Fedorov A.M.
Patomskij Crater in Eastern Siberia (69)
76 Botanist of Encyclopedic Knowlege In Memoriam of A.K.Skvortsov
78 Science News A New Type of White Dwarfs . Ashimbaeva N.T. (78) . Foraminifers as Indicators of Cold Seeps? Khusid T.A., Domanov M.M. (79). Movement of Poles in Europe (80). Spins Emit Microwaves (80) . Why Electrochemical Cell Gives out Light? (81). New Effective Lubricant Based on Fullerenes (81). Transfer of Microflora to Progeny. Belya" nova L.P. (81). A Lungless Frog (81). Chromerides — a New Type of Protista. Chernyshev A.V. (82). Radon Springs of Leningradskaya Oblast (83). Moscow Climate at the End of 20th Century. Pomeranets K.S. (83). Belgians Return to Antarctic. Vinogradov V.N. (84). The Warm Karginskaya Transgression at Northern Siberia Took Place, Indeed (85).
Book Reviews
86 Komar A.A.
To Appreciate the Beauty of Science… (on a book: The Seminar: papers and addresses)
88 New Books
Encounters with Forgotten
91 Golikov A.P.
Institute at Aptekarskij Island
" 23 1908 . , " , , , , — " , « » 1922 . , , . « » " , , « ».
ÔÐÀÍÊ = ÎÏÒÈÊÀ + ÍÅÉÒÐÎÍÛ
Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.Ì.Ôðàíêà
• 9 • 2 0 0 8 33
100B ..
• 9 • 2 0 0 844
.. " , ... " ... . " 1930 ., , " (), ..., . ( , " ) 1931 ., 1935 . " . "" , " () .... .. , γ". 1937 . .. " —. , " . , , 1946 . " () , , — . .. « ».
; 1941 . , 1947 . — ( 1971 . " ). " , , . " , , . . " , — . , , , . .. «" ».
1940 . .... .. « », 1946 1956 . " 1949 1957 . .
1957 . (, .) .." , " . . " , () .
1960 . , 1 , " . " , 1984 . "2 2 . . .
, , , . " , — , " . — . . , .. « ..».
1988 . " 22 1990 . 1991 . " , ....
, . .. « ».
, , «... », " «» .

1958 .


,
.


,
«
, «

, ..
, .. ..
.
.

1951 .
« »
.
.
,
,
.


.

.
«
» ,
(
)
) ,


,
.


—.

—.


..

,
.
,

,
,
.
,.
,

.
Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ
© .., 2008
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 55
100B ..
• 9 • 2 0 0 866

,
,
, ,
«
.

.

,
.

.
,
.
.
.

.

20

.
,
,
.


.
,

,

,

..,


. , ,
,

.

,
,
,
30 . — . — ...
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 77

,
,

,
, ,
.
,

,


(

.
. ,

..,

...
,

, ,

.
,

.

,
,
? , ,


. ,
, —

. ,
,


* * *
.


. :
.
,

.

, —
, — ,
.
,

.
,
.
,
,


100B ..
• 9 • 2 0 0 888

,
,

.
,
,


,

,
,

. ,

λ ,:
Δ = λ/L . L , λ
,
, , ,
.
,

(«»),

.
,
,

.
,
,
, ,

. «
.
, ,

,
,
,


,

,
,

, ..
,

.
.
, ,
.
.
,
.
,
,
.
,
.

.. ..
.
.
.
.
)
,.


:

.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 99

,

. ,
..,
,
,
(
,« ».


,
, ,


,


,
,

,
,.

.
,
, , ,
.
,

, ,

300 000 /, ..
.

,
.

,

,
.
, , ,».

,


.
7 1958 . .. — .
100B ..
• 9 • 2 0 0 81100
1958 .


.


.


.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 1111

.,

.
,
,
— [2].


.


,
.

...

.
.
«
,
, I .
.

,

, ,
, ,
, ..

,
. ,
,
.
, .
100B ..
• 9 • 2 0 0 81122

.
,


,
.
,
,, , , ,

. ,
,
,

. ,
90 ,
.


«


,
:
«


.
,
,
,
.
, ,
,
, .
, ,
,
, ,
,
, ,

,
,
XIX .
.

,
, ..

,


)...

.
, ,

,
.

.
« »
,
«

.
,
, ,
,
.

.


,

100B ..
• 9 • 2 0 0 8 1133
.. .. . — . 1964 .
100B ..
• 9 • 2 0 0 81144
, .
, ,
,
.
,


,
,

.


,

» ()

,
».
(
,

,
. ,


.


.
.
,.
,

.

,


.
.

,

.

.

,
,

, «

».

100B ..
• 9 • 2 0 0 8 1155

,
,

.
.
,


.
.
, ,


.
.

,

,
,
,
(
1981).
.
:
.
* * *


,
.
:
.
.
,

,
.
,
,
». !
* * * ,


.
,

.,
.

.
, ,
,
( )
.
,

. ,
,
.
.
, — ,
.
* * *

.

. .
,
.
«» —
.

« ,
100B ..
• 9 • 2 0 0 81166,

,

,

.

.
,
. ,
,

,
,
.

.
, ,
:

. ,
),
.


)
, :
.
,

.

.
, :


.
,
.
, . ,
.
3 1990 .

« ».
:
«
.
..,
,
,
. ,

,


.

. ..
”, “”».
,

,
.
,


.
,

.

1. .. . . 3, . ., 1995. .347.
2. .. —. . ., 1988.
21 1978 .. «, —
. ,
,
, —
».
,
.


.

.
,
,
.

,
95

,
.
). ,
,

,
.
,

.

1877 .

. ,

. ,

,

( 75)

,
(1877) (1878).,
.

.

1882 .
. ,
.
,


,
,
1908 . ,
,

, 1947 .

(
.23 ).
,
Èñòîðèÿ îäíîé ñåìüè
© .., 2008
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 1177
100B ..
• 9 • 2 0 0 81188
,
. ,
.. ,
. ,


.
,
, ,


,

.
— —

».
«»

.
.

, 90

,

,

11

.
1902 .,

,

,
.
1899 ..
,
.
2.5
.
,
, .
,

.
.

.
(
),
,

.


, 1902 .

. ,
,
: «
.
,
,
* 1973 .

. ,

.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 1199
.


,,
1908 .
— .
.

,

.

. 1907 .

,
,
1913 .


. , ,

,

,

. ,


, , ,
,
,
.
.

. ,
.
(
1917 .
[
1979—1980 . — ..]
.
13 15 (
)
.


).
, ,

,.

. .
, ,
,
.
,


,

.
: ,
,
: () .
*
,
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 82200
,
.
«Tom Tit», ,

.
.
,
.

.

,
, .
, ,
[
. —
,
, .

.
,
1917 .,

.
.

» [2].
.

1905 .

.— « ».
,
.
: « , —

), —
?
— !
, ?
, 8 . , . 1897—1898 .
*
.. .
. ..,
,
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 2211
!
..».
,,
.
.

; ,
,
,

,

, .

.
, 1921

, ,
,
,

.


»
,

.

:
— 1912 —
1920. ,

,
.
.

90
,
,
. ,
, .


.
,
,
,

,
.
,
,

.
,

,
. 1902 . : « . . Rusland».
100B ..
• 9 • 2 0 0 82222
,
.
1945 .
,

.

1950 .,
.
,
(
,
.
. «


.
, .
.

(
)
,

.
,

,
.
1917 .
.
,

. ,

. ,
, ,
1917 . —
,
,
, .
1918 ., ,


, ,
( ) . 1900.
: , , .
* 2005 .
,
50,

.
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 2233
, ..
,
. ,
.
( !)
...


(
,

.
,
.
*.

.

1921 ., 1925.


...
,
.


,
.
.
..,..
.

,
,
, ..,

,


.
, ,

.
.
.
30 ».
1925 .
,
.


.


,
,


1941 .,
.*
.
.,
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 82244
,
. 1929 .
,

1930 .,

.
,
,

.

.
. 20

.
. 1937 .

1926 .

.
,

. .


,
.
,
.
. — , .1913 .
. 1918 . : — . . : , , .
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 2255
«…

:

,
».
, ,
,

..
, ..

,. ,
, )

, ..
,
», —

.

..,

,

..
, 1930 .
.

.
. 1926 .
100B ..
• 9 • 2 0 0 82266

.
. .

,

. ,
.
. 1934 .

.
. ,
,
,

.
,
, .
.,


,


,
.


: « ,
,
,

.

. 1932 .
,
.., ..
.
.

,

,
,
., ,
,

,

.. . 1929—1930 . , : ., ..; : ... : .., .., .., .., .., ...
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 2277.

.. ..
.

.
.


,


.
* .


,
, .

4300 ( ).
,
..,
, ...


.


. . 1934 .
.. . ...
*
.. [5].
100B ..
• 9 • 2 0 0 82288
..
..» [8].
,


.
: «
» (.,
1935 .»* (., .
.).
..
, ,
1934 .


, ,
,

, .
1935 .

» [9].
.
,

.
.

.
,

.,

.

,

«».
,
1934 .

.
.
, ,


1948 .
. 1940 .
*
.

.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 2299

.
..


.
«»
.
,
, , ,
,
.
.,
.
,


.
.
,


. ,
,

,

.
.
.
.
(
.. — ..)
, ,
,
.
.
.
.
.

.
.
,
, ,

,

«», 1968 . — . , , .
..
1971 .: ; . , .
100B ..
• 9 • 2 0 0 83300
, ,
. ,
,
,
. ,
,

.
.
(

), :
“!”. » [2].


.

.

,
.
,

. , ,


.


.

.. 1968. 1957 .
,

,

.
,
,

.
,

,
.

1. . 90 / . . ... . ...
, 1998.
2. .. ... . :
. ., 2008.
3. . ... . ., 2001.
4. . // . , 1974. .7—8.
5. .. . ., 1977.
6. / . . ... ï, 2003.
7. .. // ...
., 1990. .146—160.
.
..

.

,
: «


,


,


1932 .,
1939 .
«» [2],

«» (

.
,

..,
».

(1957—

[4]
.
,


«


[6].


», 1943 .
*,Íåéòðîíû è ÿäðà
© .., 2008
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 3311
.. « ».
*
« ».
100B ..
• 9 • 2 0 0 83322
235,

238), —

,


. ..
,

238 ..
.
1942 .
.
.
238,

~2 . , 235

(
),
238
,
235.
,
, —


238. ,
235 ,
50%
1943 . .. ..
,

.

,

. ,
,
,
,

, «
»
.

,
.
, ..

.

1,
1


.


20×20 , ..
,
.. —

. 100
// . 2004. 12.
.62—70.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 3333

.

.

,
,, «
= 2π2/a2 – 1/b2. ,


=
= 1.070±0.006., ,
,


.
α = const(σa) + D·B0 2,
D

B0 2
: ,
R B2 = (2.405/R)2.
α
R,
D σa.

.

,

, ,
.

[7],.238.
«» .1. .
*

.
100B ..
• 9 • 2 0 0 83344
, ..


[8].
,

(


...
1955 .

.
..
.. [9],
,
[4, 11].
2001 .

.
, ..

,

,


1 ,
2.5 .


(.2).


,
. ,
.. . 1972 .
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 3355
,
;

,

,
«»

30 + 40

.
(
».
.

.

1979 .


1984 .
1996 . «


).
,
),
),

D ,
En


—,
, ,

.. En = E0, Γγ —
,
Γn
,
.2. .
*
, 2
...
100B ..
• 9 • 2 0 0 83366
).
.
Γ ≈ 0.1 τ ≈ 6.6·10–15 .BNL325.

[13].
.


, ,

.
,
γ
,
.3 ).


,
,.

(
)

. .4

,
750 . (
..

.

,
.
.)

.


π
«0») ( «1»)
.
,
,

En),

, ,
.5,

,

.3. ( ) + 1, . σ n ( ) Sn.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 3377
.
,

,

,
,
.
,
, , ,
[15],

.4. , .
.5. s = 40—90. — . — , 60 .
100B ..
• 9 • 2 0 0 83388

,

.
«
» [16]. ,

,
.
,
,
, ,
, ,
l
(l = 1).


, «»

..
, ,

.
,
.—. ,


( . [17]).

t = 138
.6. , 0.75 .
* . (1957)
,
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 3399.

10%

10 .
().

~10–2—10–1.().

,

TRIPLE

Rb, Pd, Ag, Sn, I, Sb, Cs, Xe, U,
Th [18].
,
.
,

,
√DΓW/2π . ΓW,


.
,
.
,
IV ,
,

,


, ,
.
,100B ..
• 9 • 2 0 0 84400


WNR
LANSCE (Los Alamos
Neutron Science Center)

» LAMPF (Los Alamos
Meson Physics Facility),


,

,


.

CERN

2009 .


,
),

.

,


, «»

!

1. .. // , 90 . , 1998.
2. .. — //
. 1939. 9. .20—27.
3. .., .., .. //
. ., 1955. .3—20.
4. ..
. 674. , 1961.
5. .. . ., 1968.
6. .. // . 50 . ., 1983. .5—30.
7. .., .., .., .., .., . ., ..
, //
( 1955). . ., 1958.
.11—22.
8. .. // .
50 . ., 1983. .209—225.
9. .., .. // . 1959. .7. .417—425.
10. .. // ... . .
1962. .14. .117—146.
11. .. // . 1972. .2. .805—860.
12. .. // . 1996. 39. .3—17.
13. Mughabghab S.F. Atlas of Neutron Resonances. Amsterdam, 2006.
14. .., .., .. // . 1982. .137. .39.
15. .. 1980 .
// 381720. , 1981.
16. .. // . 1986. .149. .689—695.
17. .. // . 1984. .144. .361—380.
18. Mitchell G.T., Bowman J.D., Penttila S.I. , Sharapov E.I. // Physics Reports. 2001. T.354. C.157—241.
,
,
,

...

,

,
,

.


.
, ,
,


1962 .


.

10 ..

* [2].,
.
1970 .
,,

**.

. ,

,
Îá îäíîé ðàáîòå È.Ì.Ôðàíêà
© .., 2008
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 4411
*
,
, ,

, .
,


.
,– .
..
, ()
, ,
.
, ,
,

.
5 /
10–7 .
**

900 ,
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 84422
,

,
,

».

,
,

, ,


,


.
[5], ..
,
.
,V .


.

(.1). ,


.
,
,
.
. ,
, ,

*.


.. () .. . 1986 .
*
,
,
, ~3·10–4.

.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 4433
.
.
, «

,
)
,


, ,
.
. , ,

,

,

. ,


,
, , .
.

v c 2
,
2Λsin(θ/2) = λ.
.
,
v/c .

,

.
, ,
,.

... ,

,, ,

= 2πf, f —
, —
. ΔE
10–7 ,

. ,

.
,
,


.
( )
100B ..
• 9 • 2 0 0 84444
,
, ,
,
.


,
.


.

,

,
,
,
, , , .

,
,
, ,


,

,Ω = 2π f.


ω j = ω0 + jΩ , Ω = 2π f, (2)
j — .

Ej = ω j
kj.
v j =
,
,,

,
,
,
,
V
L .
, Ω.
,

,

.

d

,

,
. ,

,
,100B ..
• 9 • 2 0 0 8 4455

. ,

.

,

.

— .
, ,

.

,
,
.


, ,
H
,
.

(.3).
.
[8, 9](.4).
,

. (
(2)
.)
.2. . 1 — , . ( ). 2 — ; 3 — ; 4 — , ; 5 — .
.3. . — (). ( ) d. d = 0.14 , , , π. , , — —. , .
100B ..
• 9 • 2 0 0 84466

,
.
(
) , ,
.

. ,

.


.5.
x
.
x =

.


x = a , ,

va vb
. (4)
,

ΔE(t) ,

( )

M . ,
,
M = Θ/τ = – b/a . (5)
.

.4. , . 1 1 . 100 / 1.89 .
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 4477

, tc = t0a/c,
(ΔE < 0),
(.5). ΔE
,

+1.

,,

.
,

.


,

.

Ω
L
,
.5. . , . , , , . — . () . tmin tmax.
.6. . , . , . , . «» L, . L , . V L: f = V/L, . , ΔE(t) = 2πf(t).
100B ..
• 9 • 2 0 0 84488
L
,
.5. ,

,
.


,
,
,

.
,
(, ,
c


,

,

.
,

,
.7. . , , . x < a . . ( ). . .
.8. . . . , . .
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 4499
. ,

,ΔΩ , ,
ΔE = ΔΩ.

.
,

,

,
,
,

.

g
[12]
,
,
.
.
, ,
,
1. .. // . 1958. .39. .1952.
2. .., .., .., .. // . 1969. .9. .40—45.
3. .. // . 1972. 9. 1972. .24—31.
4. .. // II
. , . 31991. 1974. .19—41; . 1991. .161. .109—127.
5. .. //
. 48851. , 1975.
6. Hamilton W.A., Klein A.G., Opat G.I. , Timmis P.A. // Phys. Rev. Lett. 1987. V.58. P.2770—2773.
7. Frank A.I. , Nosov V.G. // Phys. Lett. A. 1994. V.188. P.120—124.
8. Frank A.I. , Balashov S.N., Bondarenko I.V. et al. // Phys. Lett. A. 2003. V.311. P.6—12.
9. .., ., .. . // . 2005. .81. .541—545.
10. A.., . // . 2000. .63. .605—608.
11. .., ., .., .. // . 2003. .78. .224—228.
12. .., ., . . // . 2007. .86. .255—259.
.. 2. 1976 .
1972 . «»

.. «


,

. —
1963 .

, —
1968 .
,


,
,

.
.1984 . [3].
,


.

,
.


,
— .


,
( 100 ),

,
~0.2 ),
..,
© .. , 2008
100B ..
• 9 • 2 0 0 85500
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 5511,
,
.

.


.
,

.


,
,


,

(
),
..

,

.
.

.
1/2 –1/2.
,

:

«
,
2 .. ... 1980 .
*
. 1936 .
. ,,

,
. 1940 —
1950 .


.

, [5].
100B ..
• 9 • 2 0 0 85522

,
[1]..

— .
, ,


n0 —
, μn En —

, B —

.
.


,

() .

,

.1. () () B1 B2. 1 2 θ. , «+», (, «–») B1 () () B2. , : + +, + –, – +, – –. 1, — 2. W+ –, W– + ~ sin2χ , χ — . . : , «+ +» «– –», , , «+ –» «– +», .
*

1972 . ..
, .. .
« ».
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 5533
,
,

,
(.1).


,
,

..


.
.


().
.

0.1—1 . ,
,

D ~ λ/θ , θ —
,,

* .
,,
[8]. ,


( ),
(n, γ)
. ,
,
1990 — 2000


,
..
.. «
.
100B ..
• 9 • 2 0 0 85544
.
.

,


[9].
.


u2 —
u3 —
.
u3, z ≥ d1 + d2 .
,
,
,
(
= 2πsinθ/λ —

( )
u1.
Ψ(z) = t2exp(ik2z) + r2exp(–ik2z),

= √kz 2 – u2 —

2.


.

[8]:
2 d1). 1 – u2/kz

d1.


{
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 5555
.
|Ψ(z)|2max, ,
, ,
[9],
.,

),
.


20
1 . ,


.
,
, ,

.3. , . , , . .2 , Co. «+» «–». , R+ – > R– + θ , θ = 2.5 , R+ – < R– + θ < θ .
100B ..
• 9 • 2 0 0 85566

. ,
,
,

1946 .,


, ,
,
.
,
«
»
(, z),

() ,

.

θ i
ki.
2 (, ).
.4. . D θ i. θ i ≤ θ c — , . θ f = θ i, , θ f > θ i — . ki — , kf,s — , kf,0 — , pi,f — : pi,f = ki,f sinθ i,f. qx.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 5577
,
q = kf – ki
(kf —


.

«» (.5)

(. .4),
,

θ i.


, ..


q =
.5. [Fe(7)Cr(1)]12/Al2O3 280 . , , 2d, . , . , , . () kf < kc R– , , R+ kf > kc ( ). , , , H. .
100B ..
• 9 • 2 0 0 85588

d .


.
,


.
1988 .
, .
.
(Cr),
,

.


,
,
.
M x
,
.6. , Fe Cr ( ). H : H = 0 (a); H ≠ 0 l = –l (l — ) (), H ≠ 0 l = –l l > –l–1 (). , . (Ml
y — , M l x —
) (). M|| = ⟨Ml y⟩ M⊥ = ⟨Ml
x⟩.
100B ..
• 9 • 2 0 0 8 5599

,
:

pi + pf = qz
,
.
,
.

,
,
,


.


.

1. .. // . 1972. 9. .24—31.
2. .. // . 1971. 12. .13—27.
3. .. // . 1996. 9. .3—17.
4. .., .. // . 1996. .166. 9. .955—985.
5. .., .. // . 1986.
10. .46—56.
6. Aksenov V.L., Nikitenko Yu.V., Kozhevnikov S.V. // Physica B. 2001. V.297. P.94—100.
7. .., .., .. — // .
1997. 2. .54—69.
8. Zhang H., Gallagher P.D., Satija S.K. et al. // Phys. Rev. Lett. 1994. V.72. P.3044—3047.
9. . ., .., .. // . 2006. .51. .23—43.
10. Lauter Pasyuk V., Lauter H., Toperverg B. et al. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003. V.258.
P.382—386.
11. .. 2007 — . . // . 2008. 1.
.68—74.
12. . ., .., .. . // . 2007. .52. .403—409.
,
,
,
.
»
— 1994 .


,

,
,
.

,
.,


, .


.
,


, )
( ),. ,
,
,

: «… — , …».

, ,
.
,
, «
»


.
:

.., , ,
© .., 2008

• 9 • 2 0 0 86600
.

• 9 • 2 0 0 8 6611

, .
,

..
. : « …
,
, “
”,
,
». ,

.

,
,
.


(),
,?
«»,

,
.

.
, ,


* —
,
.

• 9 • 2 0 0 86622

,
,
.

.
,

,
.
, ,
.
,
.
.
,

.


.

,
,

,

,
.
,

.


,
,
.
,
,
,
.
,
,
.
, ,


,


.


,


(
,
,• 9 • 2 0 0 8 6633


,
,
* .

20 ,


(
)

.
,

,
,
. ,


.
,
, ),
?
, , ,
,
? ,
,
,


,
.
, ( ) ( ) 10 .
*
«» (2004. .40. 6. .808—
815).
.
,
.«

!


.
.
«»,
, ,
, ,
Øàíñ äëÿ æåì÷óæíèöû?
..,
..,

• 9 • 2 0 0 86644
 åñ
.

• 9 • 2 0 0 8 6655

.
,


. ,
,
.


«»
, .
.
,
«»

.
40 ,

,

,
.
, ,
? ,
?
» — ,
.

• 9 • 2 0 0 86666

— ..
,


. .

— .
,


,
.


. ,

— .
,
,

!


()
,
.

50 ,«

.
« ».
.
, ,
, ,
.
(, ,
).
 åñ

• 9 • 2 0 0 8 6677.
,).
, —

10
. (,
, ?)
, .
.
!
.
,
,
.
— ,

.
. ,
.
, ,


(
,
).
.
(
), a «
» , «
»,
,
. !
, .
!
! , . ,
. ,
.
 åñò
è è

• 9 • 2 0 0 86688
).
— !
. ,
!
.
, .

,
,
.

.

, ,
,
», —
. «, —
,
,
! ,
. .

,

— .
. ,
,
. , ,
. ,
.

,
?? ,


!
— !
, …
. —
!
,
.
, .

, . ,
!
.

, , , ,

, —


,
,


gorodu.net/gettle
,
.
?
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 8 6699
,

60
. ..,

[1].
..

,


(
(


.
...
,
,
.., . ..
..,
.. . ..
© .. , .., .., 2008

 åñò
è è
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 87700[1].
130—150 ,


,
15 , — 70—80 .
,
,
.


,
~12—15 .10—12 35—38 .

.


,


. .. .. 1:500. : 1 — ( ); 2 — ( ); 3 — ( ); 4 — ( ); 5 — ; 6 — ; 7 — ; 8 — ; 9 — ; 10 — . * — .
 åñ
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 8 7711


,
., ..

.

(.)

,.
Sc)

.

CaO
.


Ni,

— .
Ni


.
[6].


.
 åñò
è è
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 87722

,


2 1842 .
,
1876 . .
1 4
, ,
, ..


,
.
,
,

(2) (2) (3) (3) (3) (1) (2) (4) (1)
SiO2 3.08 2.66 3.80 3.31 65.95 52.38 3.35 77.38 54.36
TiO2 0.02 0.02 0.03 0.03 0.26 0.37 0.02 0.43 0.72
Al2O3 0.92 0.78 1.07 1.12 6.55 8.89 1.33 8.14 19.37
Fe2O3 0.44 0.37 0.38 0.42 1.06 1.43 0.30 1.58 2.57
FeO 0.18 0.28 0.26 0.31 0.96 0.65 0.32 1.80 3.88
MnO 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.04 0.03 0.05 0.25
MgO 0.69 0.84 0.84 0.62 0.58 0.71 0.50 1.40 2.24
CaO 51.39 51.41 50.7 51.14 11.98 17.41 51.79 2.85 4.38
Na2O <0.20 <0.22 <0.20 <0.20 1.77 0.26 <0.20 2.54 1.67
K2O 0.30 0.20 0.32 0.33 0.88 2.65 0.34 0.66 2.87
P2O5 0.03 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.03 0.08 0.22
41.71 42.25 41.45 41.54 10.11 15.01 41.67 3.20 7.38
99.22 99.23 99.26 99.16 100.21 100.12 99.88 100.28 100.14
Sr 1575 1752 1682 1686 569 601 1932 169 445
Ba 148 112 160 144 395 1099 163 278 948
Rb 10.1 7.9 11.2 9.5 35 88 14.1 23 120
Li 6.9 4.7 6.8 5.5 16 38 3.4 21 38
Nb 0.83 0.63 0.88 0.53 3.9 6.2 0.74 6.4 13.1
Zr 8.7 6.1 7.7 7.0 177 212 8.0 281 248
U 2.5 1.4 1.9 2.1 0.98 1.4 1.2 0.65 2.0
Th 0.53 0.59 0.75 0.49 3.8 4.6 0.49 6.4 11.6
Pb 1.9 1.7 1.8 1.5 10.8 6.3 3.1 8.4 18.1
Zn 10.2 7.3 10.8 10.5 60 23 8.4 69 114
V 6.6 5.5 7.0 5.6 40 50 9.2 52 126
Cr 8.2 8.9 11.7 9.9 36 46 14.2 81 93
Co 1.2 1.2 1.1 0.66 5.0 5.5 1.8 5.9 25
Ni 3.6 3.0 3.4 1.9 13.6 16.4 2.2 25 66
Cu 3.7 2.4 4.4 3.4 12.5 12.0 2.4 7.9 68
Sc 1.1 0.96 1.2 1.0 5.4 6.9 1.9 7.2 26
Y 4.1 3.4 4.0 3.8 9.5 10.2 5.6 13.3 38
Ta 0.05 0.04 0.04 0.03 0.38 0.42 0.04 0.45 0.64
La 4.42 4.63 4.91 3.23 16.12 18.12 4.91 16.37 38.9
Ce 7.51 8.09 8.92 6.14 25.4 34.81 9.64 29.71 34.4
Nd 3.18 3.00 3.31 2.36 13.4 19.72 4.58 16.3 28.3
Yb 0.34 0.27 0.32 0.38 0.86 0.81 0.57 1.32 4.90
. ... . —
( ..), — ICP MS ( .., ..). . %, *
— /. .
 åñ
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 8 7733

, 9
,
,

,
.
. ,


.
. ,

,

. .
1, 2, 4. 1 , , . 1842 . , 1843 . . 2 , . 1843 . , 1876 . . 4 , , , 1 . , 1842 . 1843 . .
 åñò
è è
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 87744

,
,
,.


.

,
.
,
.
, ,


.


2005 . [7].
2
(/)
2 2 2

2 3.4 38.3 8.5 0.16
2 3.4 64.9 9.7 0.28
1 4.3 49.0 7.3 0.25
4 15.9 10.4 1.3 1.06
2 10 42.2 2.6 0.27
(.) 1 92 25 7.7 3.7
1 13.5 68.6 2.7 0.38
* 3 7.1 96.8 9 0.29
. ..
 åñ
åä è ö è é
• 9 • 2 0 0 8 7755


(2,
2) —


.
9.7 /), .. ,
.
2

. ,


.

.

.


,
.
.
. ,


.

1. .., .. // . 1951. 1—2. .58—61.
2. .. . ., 1977.
3. .. // . 1962. 11. .102—103.
4. .., .. // . 1966. .XXVII. .134—138.
5. .., .., .. . //
. « »,
75 . , 2006. .163—168.
6. ..
, // . .169—176.
7. . .
., 2007.
,
. 8 .
,
,
,

— ... ,

,
«».
30 —
.
. , ..,
(
).
.
, , 1936 .
2 ,

...

, ,
. 1943 .,
,

.

. 1944 .
,
, ..,
,
. ,
..,
.

.

.. ... ,
,
. ,

,
. ,

.

.
1948 .,
, —
.
....
:
, ,
. ,

?
— .
, ,
,
. ,

.
1951 .
«
».
,
1958 . «
“ ”».

( 20),

.
(, ,
Áîòàíèê-ýíöèêëîïåäèñò
Ïàìÿòè À.Ê.Ñêâîðöîâà
• 9 • 2 0 0 87766
09.02.1920 — 08.05.2008
• 9 • 2 0 0 8 7777
) ,
80 .
1952 .

....
. ,
,
.
:
,
, ,
, ,
.
(1952—1966)

( Salix). 1966 .
,
« »,
1970 .
, 1999 .
.

,
— (Popolus).
1966 . ,
«
»,
(), 1972 .
.

60—70 . 560 . ,
,
, ,
80 . , «.
» (1977)
.
,
,
.


.
«» .

.
.

,
. ,
,
.
.. : Festuca
skvortsovii E.Alexeev, Salix alexii skvortsovii A.Khokhria
kov , Legonsia skvortsovii G.Proskuriakova , Circaea x
skvortsovii Boufford, Potamogeton skvortsovii G.Klin
kova, «» «
», ....


, .
,
.

. «»
1970 . ,
.
«» 60 ,
,
, ,
.
,
. 1975 .
( )
«».
, ,
,
. .
,
.

. (1973);
(1976);
(1985, 2005);
(1997), ,
(1979, 1988);
(1988) . «»
20 .
«
». ,
«» ,
. «

»
,
.
.
.
,
. ,

, .
, ,
,
.
.: «
».

,
...

• 9 • 2 0 0 87788

.

,

,
,

.

,


,

,
« ».
: «» —
, «
» —
.
,
,


:

( 80%
),

,
(
(P.Dufour, J.Liebert;
, )


,

.
,

,

39 ,
. 3 .5
WIYN (Wiscons in IndianaYaleNOAO) .
1 Montgomery M.H., Williams K. A ., DeGenna
ro S. // Astrophys. J. Let. 2008. V.678.
P.L51—L54.
• 9 • 2 0 0 8 7799

,

.


.


.
,
,
,

.

.
, .
SDSS J142625.71+575218.3
J:
14h26m25s.7(
),

,
.
20 000 ,
600 ,
.

. SDSS
J142625.71+575218.3

,
, ,


, ,
,
,
.
,


.

100
, "
Bolivina tumida1.

1650— 1800 ,
, Saccorhiza
ramos . ,
,
1054 . «Hubble» (NA SA/ESA
Hubble Space Te lescope) .
V.49. P.123—138; Rathburn A.E. et al. // Mar.
Micropaleontology. 2000. V.38. P.247—266.
• 9 • 2 0 0 88800
, (.

ana Gyroidina orbicularis.

,

,

.
, ,

S.ramos .


1.5 , 40

1979 .
,

.
,
,
.
,
,
, 1989 .

,

» «». «
,
,
, — . —
,
».

,
,
à ó ê è
• 9 • 2 0 0 8 8811
, ,


300 ).
.
Nature Phys ics . 2007 . V.3 . P .402—405, 498—503 () ; http ://perst . i s sp . ras . ru (2007. .14 . .17) .

,
.
,

.


..
,
,

,


.


: «»

— .
Nature Mater ia l s . 2007 . V.6 . P .796—797; http ://perst . i s sp . ras . ru (2007. .14 . .22/23) .


,
(1985).

— ,


4:1)
16 .


100°, 15
.
,
70
,
15
600°.


,
0.2 .

. ,


.
0.001.
http ://perst . i s sp . ras . ru (2007. .14 . .22/23) .
.
— ,
, .

.
... )

(Genetta

Í îâîñò
è í
1 Miura K. et al. // Jap. J. Appl. Phys. 2007.
V.46. P.5269 (2007).
• 9 • 2 0 0 88822
.
,

, (
, .

, .
,


.
.
,
,
.
.
, 4—5 ,

,
«»
Lactobacillus sakei,
Bifidobacterium animalis,
.
,
. ,
, ,, Barbourula kali
,
,
,

,
. (D.Bickford;
),
,


, .

30

,

. ,
,

.
:

.

. ,

.


:
Current Biology . 2008. V.18. 9. P .374— 375 ( ) .Chromera velia2.
.
— Apicom
( ) .

,
Í îâ
îñ ò
è í
N 21. P. 959—963.
1 . ., .. //
IV
. .132—133.
• 9 • 2 0 0 8 8833

.
,

Apicomplexa —
(Colpodellida).
,
Chromera velia —
, , ,

).


.


,

.
, ..
.
,
. ,

.
90.6 80.3 /,
— 73.8
65.8 /.
— 10
130 / —

.
.

,

.

90 /.


,
:

.

,Í îâîñò
è í
à ó ê è
• 9 • 2 0 0 88844
— ,
, ,


.


(
...


40 )
( 17.3°).

27°.
— 16
;
— .


.
— 91
, — 35
.

— 6 , —
21 , —
— 27 22 .

— 23 (1973 .) 28
(1988 .).


.
.— 1989,
— 1941,
— 2004 (925 ),
— 1920 (383 ).
— « »


.

.

, —
.

,

.

. ,
, , ,
.


1991—
2000 .
, ,
.
.
.
.


1967 . « »

,
2.

, «
»,
,


.

».
.27—37. 2 Sciences et Avenir. 2007. 728. P.42.
• 9 • 2 0 0 8 8855

.
.
;

20°,
,


,
. 380 2

,
..
.

.

.


«»
20.
— 700 2, —
22 , — 10 .
25 .

) .

.
1960—1970
,
;

,


.., ..
(
(

45—.
,
,


100°04′..) (76°28′..,
103°45′..)..

, .. .

:

39 000±1100 .
,


Í îâîñò
è í
«
«
, 1956
2001 .
...
() ...
,


..,

. ,
, ,
(16 )
,

,

. ,
,
.


,

,

,
,


Ïî÷óâñòâîâàòü êðàñîòó íàóêè…
© .. , 2008
• 9 • 2 0 0 88866
Ð åö
åí çè
.: , 2006. 263 .
• 9 • 2 0 0 8 8877
.».
,
?».
: .
, ,
)
,
,
,

. ,

.
,
. « .. (
), — —
».». ?

,
, .
: ..
, .., ..,
, ,
,

.

10 )
100—150
.


.

.
.
«»,

: «


.
è
• 9 • 2 0 0 88888,
: .
(

),


.

,

,
,
,
.

.
,
«»

,

,
.
,
:
1)
);
2)


,
,


,
.

ê í è ãè
. . , 2007. 242 .

,
,


,

,

.


, 2007. 320 .
«
• 9 • 2 0 0 8 8899
Í î â û å ê
í è ãè, .

.


. , 2007. 156 .
.


,
.

,
..
.

, ,

• 9 • 2 0 0 89900
Í î â û å
ê í è ãè
.

: «
»
,
.
( . « ».)

. —
,,
,
,

, ,
, 2008. 272 .


(


,
,
,
,
,,
. (, 2002 .
,
.

.
.
2002 .
,
. ,
,


.
I (1713).
— ,


,.
,
, VIII .
XIX . «
»
[1].

,
— ,

, —

,
.
.
).

. 1857 .

.
.,

.

.

© .., 2008
• 9 • 2 0 0 8 9911
...
 ñò
ñ çà
áû ò
û ì
• 9 • 2 0 0 89922


,
,
.
.
«»
(
,.. (1853—1913),


10 .
., .

. 2


...

..
, .., .

..
,
.,
. 1890 .
• 9 • 2 0 0 8 9933
..
, .. .
(
,
.
. 1910 .


..
. 1911 .

,
— .,
(
.

,
,
,
.


.

,
,
.
,


,
.
« ». 1913 . ...
• 9 • 2 0 0 89944


,
,
1930—1970 .


1936—
1937 .,
.

,
..
,

,


.
....

» .

.

,


,
;
,

.

,
«»
(
,
. ..


12.


«
.
,

,
. ,
,
,
..
: ..,
...
• 9 • 2 0 0 8 9955
.
., .
, ..,
., .., .
, ,
.
.
.
: «
.
.


..,
:
,
,
:
«» —
!
,
.
.
..,
,
,
»
2. .. . ., 1986.
3. .. . ., 2000; .., .. .
., 1999.
5. .. // .
., 1994.
6. .., .. . ., 2002.
7. .. // 100 .
., 2000.
8. 1911 .
9. .. 1906 .
« » // . 1908.
10. .. . 2001.
• 9 • 2 0 0 89966

: (095) 2382456
Email: [email protected]
. .. 67,8 ., .. . 12,2
503
«» ,
«»
:
; ;
.«»

DVD+RW; Zip 100 Mb;
,

doc, txt rtf.


TIFF — LZW.


(B/W, Bitmap) —
800 dpi.

11.0) Adobe Illustrator EPS (
5.0—8.0).( ,
..),