15
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมควบคุมโรค (ตามหนังสือสํานักงาน .. ทีนร 1008.1/28 ลงวันที22 กันยายน 2552 กฎ .. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน .. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 1. การจัดสรรและการบริหารวงเงินงบประมาณสําหรับการเลื่อนเงินเดือน 1.1 การจัดสรรวงเงิน 1.1.1 กรมฯ จัดสรรวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ ( รอบที1 วันที1 เมษายน และรอบที2 วันที1 ตุลาคม) ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในวงเงินที่กําหนดของแต่ละรอบการเลื่อน เงินเดือน แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินเดือน วันที1 มีนาคม/1 กันยายน แล้วแต่กรณี สําหรับวงเงินที่เหลือ ให้กันไว้ที่ส่วนกลางและใช้ได้ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กัน ไว้ส่วนกลาง โดยแยกวงเงินจัดสรรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ รวมถึงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญที่รักษาการหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 2 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นและระดับสูง รวมถึงประเภท วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการที่รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการระดับกอง กลุ่ม 3 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน ทั้งนีให้พิจารณาเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม หากวงเงินของกลุ่มใดมี เหลือสามารถนําไปเกลี่ยให้กลุ่มอื่นได้ 1.2 การบริหารวงเงิน 1.2.1 อธิบดีเป็นผู้พิจารณากําหนดวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนของแต่ละรอบการเลื ่อน เงินเดือน และบริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของรองอธิบดีและข้าราชการทุกกลุ ่ม ทั้งนีอาจ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือน เพื่อทําหน้าที่พิจารณาบริหาร วงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 1.2.2 รองอธิบดีเป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่ม 1 (เฉพาะ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ/รก.ทรงคุณวุฒิ) และกลุ่ม 2 ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1.2.3 ผู้อํานวยการกอง / สถาบัน/ สํานัก / สํานักงานและที่เรียกชื่ออย่างอื ่นที่มีฐานะ เทียบเท่า เป็นผู้บริหารวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกลุ่ม 3 ของหน่วยงานนั้นๆ 1.2.4 ผู้บริหารวงเงิน มีหน้าที่บริหารวงเงินงบประมาณสําหรับเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยนําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (หนังสือสํานักงาน . . ทีนร 1012/20 ลงวันที3 กันยายน 2552 และที่กรมฯ กําหนด) ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทํางานสาย การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ มาประกอบการพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือน / เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน..

1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

หลกเกณฑและวธการเลอนเงนเดอนขาราชการของกรมควบคมโรค

(ตามหนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร 1008.1/ว 28 ลงวนท 22 กนยายน 2552 กฎ ก.พ. วาดวยการเลอนเงนเดอน พ.ศ. 2552 และทแกไขเพมเตม)

1. การจดสรรและการบรหารวงเงนงบประมาณสาหรบการเลอนเงนเดอน

1.1 การจดสรรวงเงน 1.1.1 กรมฯ จดสรรวงเงนสาหรบการเลอนเงนเดอนในแตละรอบ (รอบท 1 วนท 1

เมษายน และรอบท 2 วนท 1 ตลาคม) ใหหนวยงานตางๆ ภายในวงเงนทกาหนดของแตละรอบการเลอนเงนเดอน แตไมเกนรอยละ 3 ของเงนเดอน ณ วนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ สาหรบวงเงนทเหลอใหกนไวทสวนกลางและใชไดตามประกาศกรมควบคมโรค เรอง หลกเกณฑและเงอนไขการบรหารวงเงนทกนไวสวนกลาง โดยแยกวงเงนจดสรรออกเปน 3 กลม คอ

กลม 1 ผดารงตาแหนงประเภทบรหารระดบตน และประเภทวชาการระดบทรงคณวฒ รวมถงประเภทวชาการระดบเชยวชาญทรกษาการหรอปฏบตหนาทในตาแหนงระดบทรงคณวฒ

กลม 2 ผดารงตาแหนงประเภทอานวยการระดบตนและระดบสง รวมถงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ ชานาญการพเศษ ชานาญการทรกษาราชการแทนหรอปฏบตหนาทผอานวยการระดบกอง

กลม 3 ผดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบเชยวชาญ ชานาญการพเศษ ชานาญการ ปฏบตการ และประเภททวไประดบอาวโส ชานาญงาน ปฏบตงาน

ทงน ใหพจารณาเลอนเงนเดอนภายในวงเงนของแตละกลม หากวงเงนของกลมใดมเหลอสามารถนาไปเกลยใหกลมอนได

1.2 การบรหารวงเงน 1.2.1 อธบดเปนผพจารณากาหนดวงเงนทใชเลอนเงนเดอนของแตละรอบการเลอน

เงนเดอน และบรหารวงเงนสาหรบการเล อนเงนเดอนของรองอธบดและขาราชการทกกล ม ทงน อาจพจารณาแตงตงคณะกรรมการพจารณาความดความชอบเพอเลอนเงนเดอน เพอทาหนาทพจารณาบรหารวงเงนสาหรบการเลอนเงนเดอนของขาราชการ

1.2.2 รองอธบดเปนผบรหารวงเงนสาหรบการเลอนเงนเดอนขาราชการกลม 1 (เฉพาะตาแหนงประเภทวชาการระดบทรงคณวฒ/รก.ทรงคณวฒ) และกลม 2 ทอยในความรบผดชอบ

1.2.3 ผอานวยการกอง/สถาบน/สานก/สานกงานและทเรยกชออยางอนทมฐานะเทยบเทา เปนผบรหารวงเงนสาหรบการเลอนเงนเดอนขาราชการกลม 3 ของหนวยงานนนๆ

1.2.4 ผบรหารวงเงน มหนาทบรหารวงเงนงบประมาณสาหรบเลอนเงนเดอนในแตละรอบ ภายในวงเงนทไดรบการจดสรร โดยนาผลการประเมนผลการปฏบตราชการ (หนงสอสานกงาน ก.พ. ท นร 1012/ว 20 ลงวนท 3 กนยายน 2552 และทกรมฯ กาหนด) ขอมลการลา พฤตกรรมการมาทางานสาย การรกษาวนย และการปฏบตตนเหมาะสมกบการเปนขาราชการ มาประกอบการพจารณาในการเลอนเงนเดอน

/ เงอนไขการเลอนเงนเดอน..

Page 2: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

- 2 -

เงอนไขการเลอนเงนเดอน (1) ใหหนวยงานเลอนเงนเดอนไมเกนวงเงนทไดรบจดสรร (2) เลอนเงนเดอนใหแตละคนในแตละครงภายใตกรอบอตรารอยละการเลอน

เงนเดอนทกรมฯ กาหนด หากวงเงนทไดรบจดสรรไมเพยงพอใหปรบลดระดบรอยละการเลอนตามความเหมาะสม

(3) หามใชวธการหารเฉลยใหทกคนไดรบการเลอนเงนเดอนในอตรารอยละทเทากน (4) ใหเปนไปตามหลกเกณฑการเลอนเงนเดอนตามขอ 8 ของ กฎ ก.พ.วาดวยการ

เลอนเงนเดอน พ.ศ. 2552 (5) ผใดเกษยณอายราชการซงไดรบเงนเดอนเตมขน (ถงขนสงหรอใกลขนสง) ในรอบ

1 ตลาคม ใหหนวยงานพจารณาบรหารวงเงนการเลอนเงนเดอนใหแกผนน (6) ผใดพนจากราชการหลงวนท 1 มนาคม/1 กนยายน ใหหนวยงานนาวงเงนของ

ผนนไปบรหารวงเงนเพอเลอนเงนเดอนใหแกผอน โดยไมพจารณาเลอนเงนเดอนใหแกผพนจากราชการนน (7) ผไดรบการเลอนเงนเดอน ณ วนท 1 เมษายน/1 ตลาคม แลวแตกรณ และไดรบ

แตงตงใหดารงตาแหนงตางประเภท หรอตางสายงาน หรอตางระดบ ในวนเดยวกน ใหเลอนเงนเดอนโดยใชฐานในการคานวณระดบเดมกอนการแตงตง (เลอนเงนเดอนกอนแตงตงใหดารงตาแหนง)

(8) ผไดรบการแตงตงใหดารงตาแหนงตางประเภท หรอตางสายงาน หรอตางระดบยอนหลงไปกอนวนท 1 เมษายน/1 ตลาคม แลวแตกรณ (มคาสงเลอนเงนเดอนไปแลว) ใหแกไขคาสงเลอนเงนเดอนโดยนาอตรารอยละการเลอนตามคาสงเดมมาคานวณ โดยใชฐานในการคานวณของตาแหนงทไดรบแตงตง โดยใชเงนทเพมขนจากงบบคลากรของกรม

หากกรมยงไมมคาสงเลอนเงนเดอน ณ 1 เมษายน/1 ตลาคม แลวแตกรณ ใหใชเงนทเพมขนจากวงเงนทกนไวสวนกลาง ตามขอ 2.5 ของประกาศการกนเงนฯ

ทงน ไมจากดจานวนคนในแตละระดบรอยละการเลอนเงนเดอน (9) ผใดอยในหลกเกณฑทจะไดรบการพจารณาเลอนเงนเดอน แตถงแกความตาย

กอนหรอในวนท 1 เมษายน หรอ 1 ตลาคม ใหเลอนเงนเดอนแกผนนเพอประโยชนในการคานวณบาเหนจบานาญ โดยใหมผลในวนทถงแกความตาย การคานวณวงเงนเปนไปตามขอ 1.3.5 กรณถงแกความตาย

(10) การเลอนเงนเดอนเปนกรณพเศษ กรณเปนผทไมอยในหลกเกณฑทจะไดรบการเลอนเงนเดอน (ขอ 18 แหงกฎ ก.พ.วาดวยการเลอนเงนเดอน พ.ศ. 2552) และหนวยงานเหนสมควรพจารณาใหเลอนเงนเดอน ขาราชการผนนจะตองมคณสมบตตามทกระทรวงสาธารณสขกาหนด (หนงสอกระทรวงสาธารณสข ท สธ 0201.037/ ว 310 ลงวนท 20 มถนายน 2554) ดงน

- ขาราชการผนนตองมผลงานดเดนเปนทประจกษ - ตองมเวลาปฏบตราชการในครงปทแลวมานอยกวา 4 เดอน แตเกนกวา

3 เดอนครง

/ ตองมการประเมนผลการปฏบตราชการ…

Page 3: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

- 3 -

- ตองมการประเมนผลการปฏบตราชการตามหลกเกณฑและวธการทกาหนด โดยผลการประเมนผลการปฏบตราชการจะตองอยในระดบสงกวาระดบดขนไป

- ตองมวงเงนงบประมาณทจะใชในการเลอนเงนเดอน โดยสวนราชการจดทาบญชการกนเลอนเงนเดอนตามแบบทกาหนด (ใชวงเงน ณ 1 ม.ค./ 1 ก.ย. แลวแตกรณ)

(11) การเลอนเงนเดอนขาราชการเปนกรณพเศษอนๆ การเลอนเงนเดอนนอกเหนอโควตาปกตใหเปนไปตามทกฎหมายนนๆ กาหนด

เงอนไขการใหไดรบเงนเดอนสงกวาขนสง (เตมขน) (1) ขาราชการผดารงตาแหนงประเภททวไประดบปฏบตงาน ชานาญงาน อาวโส

ประเภทวชาการระดบปฏบตการ ชานาญการ ชานาญการพเศษ ประเภทอานวยการระดบตน ประเภทบรหารระดบตน ใหไดรบเงนเดอนสงขนจนถงอตราเงนเดอนขนสงของตาแหนงประเภทเดยวกนทอยระดบถดไปอกหนงระดบ

(2) ขาราชการผดารงตาแหนงประเภททวไประดบทกษะพเศษ ประเภทวชาการระดบเชยวชาญ และทรงคณวฒ ประเภทอานวยการระดบสง ใหไดรบเงนเดอนสงขนจนถงอตราเงนเดอนท กาหนด

(3) การใหไดรบเงนเดอนสงกวาอตราขนสงน ใหคานวณจากฐานในการคานวณสาหรบการเลอนเงนเดอนของประเภทและระดบทขาราชการดารงตาแหนงอย ยกเวน ผดารงตาแหนงประเภทท วไประดบอาวโสและประเภทวชาการระดบทรงคณวฒ ในสายงานท ก.พ . กาหนดอตราเงนเดอนสงสดไว เม อไดรบเงนเดอนถงอตราเงนเดอนสงสดท ก.พ. กาหนดสาหรบผ ดารงตาแหนงประเภททวไประดบอาวโสและผดารงตาแหนงประเภทวชาการระดบทรงคณวฒ ตามขอ 3 (1) และ (2) ของกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรอนสามญไดรบเงนเดอน พ.ศ. 2551 แลวแตกรณแลว ใหผนนไดรบเงนเดอนโดยคานวณจากฐานในการคานวณสาหรบการเลอนเงนเดอนของตาแหนงประเภททวไประดบอาวโสหรอตาแหนงประเภทวชาการระดบทรงคณวฒระดบบน 2 ตามหลกเกณฑและวธการทกาหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการเลอนเงนเดอน พ.ศ. 2552

1.2.5 การกนเงนเพอการบรหาร (1) อธบดเปนผกาหนดวงเงนทกนไวสวนกลางของกรมในแตละรอบการเลอน

เงนเดอน และกาหนดหลกเกณฑและเงอนไขการบรหารวงเงนทกนไวแลวประกาศใหขาราชการทราบทวกนกอนมคาสงเลอนเงนเดอน

ใหนาวงเงนทกนไวสวนกลางขางตนไปรวมกบวงเงนทเหลอจากการบรหารวงเงนของแตละกลม (ถาม)

(2) ผอานวยการกอง/สถาบน/สานก/สานกงานและทเรยกชออยางอนทมฐานะเทยบเทาเปนผกาหนดวงเงนทกนสวนกลางของหนวยงานในแตละรอบและกาหนดหลกเกณฑและเงอนไขการบรหารวงเงนทกนไวแลวประกาศใหขาราชการในสงกดทราบทวกนกอนเสนอผลการพจารณามายงกรม

/ 1.3 การคานวณเงน…

Page 4: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

- 4 -

1.3 การคานวณวงเงน 1.3.1 การบรรจเขารบราชการ

(1) กรณมผบรรจใหม/บรรจกลบ กอนหรอในวนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ ใหนาอตราเงนเดอนของผนนมารวมคานวณเปนวงเงนการเลอนเงนเดอน ทงน ใหพจารณาจากคาสงบรรจแตงตง

การน เมอกรมฯ มคาสงบรรจแตงตงโดยใหมผลยอนหลงไปกอนหรอในวนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ ใหหนวยงานนาอตราเงนเดอนตามคาสงนนมาพจารณาบรหารวงเงนเพมเตมและแจงใหกรมฯ ทราบเพอจะไดออกคาสงแกไขคาสงเลอนเงนเดอนตอไป

(2) กรณมผบรรจใหมทเคยเปนพนกงานราชการหรอลกจางชวคราวทไดรบการบรรจ ตงแต 11 ธนวาคม 2555 และมระยะเวลาการปฏบตราชการในรอบครงปทแลวมา นอยกวา 4 เดอน ใหหนวยงานพจารณาเสนอเลอนเงนเดอนพรอมจดสงเอกสารประกอบการพจารณา ไดแก ผลการปฏบตงานขณะเปนพนกงานราชการในรอบประเมนนนและบญชการกนเงนเพอเล อนเงนเดอนในรอบการเล อนเงนเดอนนนมายงกรม โดยในรอบการเลอนเงนเดอน ณ วนท 1 เมษายน จดสงภายในวนท 1 มถนายน และในรอบการเลอนเงนเดอน ณ วนท 1 ตลาคม จดสงภายในวนท 1 ธนวาคม เพอกรมจะไดนาเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพจารณาตอไป

(2.1) ผ ใดบรรจกอนหรอในวนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ ใหหนวยงานนาอตราเงนเดอนของผนนมารวมคานวณเปนวงเงนการเลอนเงนเดอน ทงน ใหพจารณาจากคาสงบรรจแตงตง

การน เมอกรมฯ มคาสงบรรจแตงตงโดยใหมผลยอนหลงไปกอนหรอในวนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ ใหหนวยงานนาอตราเงนเดอนตามคาสงนนมาพจารณาบรหารวงเงนเพมเตมแลวแจงมายงกรม

(2.2) ผใดบรรจหลงวนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ ใหหนวยงานบรหารวงเงนใหแกผนน โดยใชวงเงนของหนวยงาน ณ วนท 1 มนาคม/1 กนยายน แลวแตกรณ (ไมมฐานอตราเงนเดอนของผนน)

1.3.2 การชวยปฏบตราชการและยายไปดารงตาแหนงภายในกรมควบคมโรค (1) กรณไปปฏบตราชการหนวยงานอนในกรมควบคมโรคทมระยะเวลาปฏบตงาน

เกนกวากงหนงของรอบการประเมนผลการปฏบตราชการ ใหผบงคบบญชาของหนวยงานทผนนไปชวยปฏบตเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนเลอนเงนเดอน

(1.1) การไปปฏบตราชการทมระยะเวลาเทากบกงหนง (หนวยงานละ 3 เดอน) หรอ ไปปฏบตราชการตงแต 2 หนวยงานขนไป (หนวยงานละไมเกน 3 เดอน) ของรอบการประเมนผลการปฏบตราชการ ใหหนวยงานตนสงกดเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนเลอนเงนเดอน โดยใหหนวยงานทไปปฏบตสงขอมลใหหนวยงานตนสงกด

/ (1.2) การไปปฏบตราชการ...

Page 5: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

- 5 -

(1.2) การไปปฏบตราชการอกหนาทหนง ใหหนวยงานตนสงกดเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนเลอนเงนเดอน โดยใหหนวยงานทไปปฏบตสงขอมลใหหนวยงานตนสงกด

(2) กรณยายหลงวนท 1 มนาคม หรอ 1 กนยายน ใหผบงคบบญชาหนวยงานตนสงกดเดมเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนเลอนเงนเดอน

1.3.3 การชวยราชการตางสวนราชการ (1) กรณผไปชวยปฏบตราชการทมระยะเวลาปฏบตงานเกนกวากงหนงของรอบการ

ประเมนผลการปฏบตราชการ ใหสวนราชการทผนนไปชวยปฏบตราชการนาอตราเงนเดอนของผนนไปคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนของสวนราชการท ไปชวยราชการ แลวแจงผลให กรมควบคมโรคออกคาสงเลอนเงนเดอน โดยใหหนวยงานตนสงกดของผทไปชวยปฏบตราชการแจงอตรา-เงนเดอนของผนนใหสวนราชการทผนนไปชวยปฏบตราชการทราบ

(2) กรณผมาชวยปฏบตราชการทมระยะเวลาปฏบตงานเกนกวากงหนงของรอบการประเมนผลการปฏบตราชการ ใหหนวยงานทผนนมาชวยปฏบตราชการนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนของหนวยงาน แลวแจงผลการเลอนเงนเดอนมายงกรมควบคมโรคเพอพจารณาและแจงใหสวนราชการตนสงกดทผนนมาชวยปฏบตราชการทราบเพอออกคาสงเลอนเงนเดอนตอไป

1.3.4 การโอนไปดารงตาแหนงตางสวนราชการ (1) กรณใหโอนหลงวนท 1 มนาคม หรอ 1 กนยายน ใหผบงคบบญชาตนสงกด

เดมเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนในสวนของหนวยงานตนสงกด แลวแจงผลใหสวนราชการทรบโอนทราบเพอออกคาสงเลอนเงนเดอน

(2) กรณรบโอนหลงวนท 1 มนาคม หรอ 1 กนยายน ใหผบงคบบญชาตนสงกดเดมเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนไปคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนในสวนของหนวยงานทใหโอน แลวแจงผลใหกรมควบคมโรคทราบเพอออกคาสงเลอนเงนเดอน

(3) กรณชวยราชการทมระยะเวลาเทากบกงหนง (หนวยงานละ 3 เดอน) หรอ ชวยราชการตงแต 2 หนวยงานขนไป (หนวยงานละไมเกน 3 เดอน) ของรอบการประเมนผลการปฏบตราชการ ใหสวนราชการตนสงกดเปนผประเมนผลการปฏบตราชการและนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณรวมเปนวงเงนการเลอนเงนเดอนและบรหารวงเงนเลอนเงนเดอน โดยใหสวนราชการทไปปฏบตสงขอมลใหสวนราชการตนสงกด

1.3.5 กรณถงแกความตาย ขาราชการอยในหลกเกณฑทจะไดรบการพจารณาเลอนเงนเดอน แตถงแกความตาย

กอนวนท 1 มนาคม หรอ 1 กนยายน ใหนาอตราเงนเดอนของผนนมาคานวณเปนวงเงนในวนท 1 มนาคม หรอ 1 กนยายน แลวแตกรณ

/2.การกาหนดอตรา…

Page 6: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว

- 6 -

2. การกาหนดอตรารอยละการเลอนเงนเดอน กรมฯ กาหนดกรอบอตรารอยละการเลอนเงนเดอนในแตละระดบผลการประเมน ดงน

ระดบผลการประเมน อตรารอยละการเลอน ดเดน ๔.75 – 6.00 ดมาก ๓.50 – 4.74 ด ๒.25 – 3.49

พอใช ๑.๐๐ – 2.24 ตองปรบปรง ไมไดเลอน

3. การออกคาสงเลอนเงนเดอน การประกาศหลกเกณฑและเงอนไขการบรหารวงเงนทกนไวสวนกลาง และการประกาศอตรารอยละการเลอนเงนเดอน

3.1 อธบด เปนผสงเลอนเงนเดอน ลงนามประกาศหลกเกณฑและเงอนไขการบรหารวงเงนทกนไวสวนกลาง และลงนามประกาศอตรารอยละการเลอนเงนเดอน ณ รอบท 1 วนท 1 เมษายน และรอบท 2วนท 1 ตลาคม ตามลาดบ ยกเวน

(1) กรณเกษยณอายราชการ/ลาออกตามมาตรการฯ สงเลอนเงนเดอน ณ วนท 30กนยายน (2) กรณถงแกความตายกอนหรอในวนท 1 เมษายน หรอ 1 ตลาคม สงเลอนเงนเดอนใหม

ผลในวนทถงแกความตาย 3.2 การแตงตงขาราชการใหดารงตาแหนงในวนเดยวกบการเลอนเงนเดอน ใหเลอนเงนเดอนกอน

แลวจงแตงตงใหดารงตาแหนงใหม

4. การแจงผลการเลอนเงนเดอน 4.1 อธบด แจงผลการเลอนเงนเดอนสาหรบขาราชการกลมท 1 และกลมท 2 4.2 ผอานวยการกอง/สถาบน/สานก/สานกงานและทเรยกชออยางอนทมฐานะเทยบเทา แจง

ผลการเลอนเงนเดอนสาหรบขาราชการกลมท 3 อนง แจงผลการเลอนเงนเดอนใหขาราชการในสงกดทราบเปนขอมลเฉพาะแตละบคคล ซง

ประกอบดวย อตรารอยละทไดรบการเลอน ฐานในการคานวณ จานวนเงนทไดรบการเลอน และเงนเดอนทพงไดรบ กรณผใดไมไดรบการเลอนเงนเดอนใหแจงเหตผลทไมไดเลอนใหผนนทราบดวย (ตามแบบหนงสอแจง ผลการเลอนเงนเดอน)

ทงน ใหมผลบงคบใชตงแตรอบการเลอนเงนเดอน ณ วนท 1 เมษายน 2560 เปนตนไป

ปรบปรง กมภาพนธ 2560

Page 7: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 8: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 9: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 10: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 11: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 12: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 13: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 14: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว
Page 15: 1.การจัดสรรและการบร ิหารวงเง ิน ...odpc1.ddc.moph.go.th/gag/wp-content/uploads/2018/05/1008...หล กเกณฑ และว