Click here to load reader

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het · PDF file Enige aspecten van de regeling van de dwangmiddelen in het Wetboek van Strafvordering in de bijzondere wetten, ... in het lichaam

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UvA-DARE (Digital Academic Repository) Het · PDF file Enige aspecten van de regeling van de...

 • UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

  UvA-DARE (Digital Academic Repository)

  Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking.

  Jansen, O.J.D.M.L.

  Link to publication

  Citation for published version (APA): Jansen, O. J. D. M. L. (1999). Het handhavingsonderzoek. Behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking. Nijmegen: Ars Aequi Libri.

  General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

  Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

  Download date: 01 Aug 2020

  https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-handhavingsonderzoek-behoren-het-handhavingstoezicht-het-boeteonderzoek-en-de-opsporing-verschillend-te-worden-genormeerd-een-interne-rechtsvergelijking(dd2f13e8-ecd1-496f-99e9-b04b20d8fcbd).html

 • Verkort aangehaalde literatuur

  Addink/Sluijs 1992

  Addink/Sluijs 1994

  Alkema 1994

  Akkermans/Koekkoek 1992

  Alders 1995a

  Alders 1995b Aler 1977

  Aler 1982

  Alkema 1994

  André de la Porte 1984

  Van Asch van Wijck 1935

  Bakhoven 1939

  Bakker 1904

  Balkema/Fijnaut 1986

  Barels 1994

  Barels 1985

  G.H. Addink en M.J. Sluijs, De Algemene wet bestuursrecht op scherp. Kanttekeningen bij het hoofdstuk Handhaving, NTB 1992, blz. 33-45. G.H. Addink en M.J. Sluijs, Het vijfde hoofdstuk van de Awb: handhaving in materieel perspectief, NJB 1994, blz. 1201-1208. E.A. Alkema, Telt de 'voorfase' mee voor de redelijke ter- mijn, NJB 1994, blz. 601-604. P.W.C. Akkermans en A.K. Koekkoek (red.), De Grondwet. Een artikelsgewijs commentaar, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992. E. Alders, De handhaving van het bestuursrecht via toezicht en de gemiste kans van de derde tranche Algemene wet bestuursrecht, NTB 1995, blz. 25-29. E. Alders, Dat is jammer, NJB 1995, blz. 1337-1338. G.P.A. Aler, De politiebevoegdheden in het wetsontwerp Wapens en munitie, DD 1977, blz. 433-450. G.P.A. Aler, De politiebevoegdheid bij opsporing en contro- le. Enige aspecten van de regeling van de dwangmiddelen in het Wetboek van Strafvordering in de bijzondere wetten, proefschrift UvA, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1982. E.A. Alkema, Telt de 'voorfase' mee voor de redelijke ter- mijn?, NJB 1994, blz. 601-604.

  E. André de la Porte, Sanctiedifferentiatie in het strafrecht, R&R 1984, blz. 5-31. L.H.K.C. van Asch van Wijck, Verplichtingen van verdach- ten ten aanzien van het onderzoek aan het lichaam, TvS XLV (1935), blz. 145-164. W.P. Bakhoven, Bevoegdheden tot inbeslagneming en huis- zoeking, TvS 1939, blz. 268-317. R.V. Bakker, De bevoegdheid der politie in het Nederland- sche recht, proefschrift Leiden, N.V. Drukkerij Trio, 's- Gravenhage 1904. J.P. Balkema en C.J.C.F. Fijnaut (red.), De politiële handha- ving van strafwetgeving. Inleidingen en discussies op het symposium ter gelegenheid van 'Honderd jaar Wetboek van Strafrecht' op 30 mei 1986 te Maastricht, Van den Brink, Lochern 1986. M. Barels, Toezicht en opsporing, in: Harteveld/Krabbe 1994, blz. 293-327. M. Barels, De verkeerscontrole vanuit wetshistorisch per- spectief, Verkeersrecht 1985, blz. 312-315.

  253

 • VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR

  Bavel/Valkenburg 1988

  Van Bemmelen 1940

  Berkhout-van Poelgeest

  Berkhout-van Poelgeest 1983

  Bestuursrecht in perspectief

  Van den Biggelaar 1994

  Biesheuvel 1988

  Bij deze stand van zaken

  Bijloos 1989

  Blad 1997

  Blad/Mevis 1997

  De Blieck 1991

  Blom/Mevis 1995

  Boasson 1911

  Boek 1995

  Boek 1997

  Boek/Nijboer 1987

  C.J. van Bavel en W.E.C.A. Valkenburg, Het bevel tot uitle- vering, inpasse of in te passen?, NJB 1988, blz. 1347-1349. J.M. van Bemmelen, Strafvordering. Leerboek van het Ne- derlandsche Strafprocesrecht, Martinus Nijhoff, 's-Gravenha- ge 1940. A.M. Berkhout-van Poelgeest, Over 'slikkers', 'duwers' en 'maatregelen in het belang van het onderzoek', DD 1998, blz. 11-30. A.M. Berkhout-van Poelgeest, Inbeslagneming, in: Vademe- cum strafzaken, blz. [11]-1 - [11]-137. G.H. Addink e.a. (red.), Bestuursrecht in perspectief, Insti- tuut voor Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht, Utrecht 1996. G.J.M, van den Biggelaar, De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het Openbaar Ministerie, Gouda Quint, Arnhem 1994. M.B.W. Biesheuvel, Art. 6 van de Europese conventie voor de Rechten van de Mens en het gemeenschapsrecht, Pread- vies voor de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, SEW 1988, blz. 659-705. E. André de la Porte, W.M.A. Bremmer e.a. (red.), Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai (Melai-bundel), Gouda Quint, Arnhem 1983. A.W.M. Bijloos, Administratieve boeten en art. 6 EVRM in Nederland, preadvies vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, W.E.J. Tjeenk Wil- link, Zwolle 1989. J. Blad, De theoretische betekenis van het gelijkheidsbegin- sel voor het strafrecht, in: Blad/Mevis 1997, blz. 27-39. J.R. Blad en P.A.M. Mevis (red.), Het gelijkheidsbeginsel, Gouda Quint, Deventer 1997. L.A. de Blieck e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, Fed, Deventer 1991. T. Blom en P.A.M. Mevis, Ziende blind?, DD 1995, blz. 5- 27. J.J. Boasson, De rechter tegenover de vrijheid der admini- stratie, proefschrift Leiden, J.B. Wolters, Groningen 1911. J.L.M. Boek, Organisatie, functie en bevoegdheden van politie in Nederland, proefschrift Leiden, Gouda Quint/Kluwer, Arnhem/Antwerpen 1995. J.L.M. Boek, Bijzondere onderzoeksmethoden na Van Traa, DD 1997, blz. 522-544. J. Boek en H. Nijboer, 'Vigilat ut requiescant'. De politie en de geheimde daadwerkelijke handhaving van de (rechts?)or- de in strafzaken, Recht en Kritiek 1987, blz. 342-354.

  254

 • VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR

  Borman 1981

  Bos 1995

  Bos 1997

  Blok/Besier I

  Brenninkmeijer/ Van der Vlies 1996

  Von Brücken Fock 1983

  Von Brücken Fock 1990

  Burg 1993

  Buruma 1990

  Buruma 1991

  Buruma 1993

  Buruma 1996a

  Buruma 1996b

  Buruma 1997

  Van Buur en 1998

  Van Buuren 1995a

  Van Buuren 1995b

  J A . Borman, Openbaar ministerie en beginselen van behoor- lijk bestuur, Trema" 1981, blz. 103-122. J.T.K. Bos, De bestuurlijke boete, raakvlakken van bestuurs- en strafrecht, preadvies Vereniging voor administratief recht, in: J.T.K. Bos e.a., Handhaving van het bestuursrecht, Sam- som H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1995. W. Bos, Inspecteurs en opsporingsambtenaren tijdelijk ont- hand?, NJB 1997, blz. 1593-1594. A.J. Blok en L.Ch. Besier, Het Nederlandsche strafproces, eerste deel, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem 1925. A.F.M. Brenninkmeijer en I.C. van der Vlies, Kroniek van het bestuursrecht, NJB 1996, blz. 1290-1296. E.P. von Brücken Fock, Tot welke wijzigingen in het Neder- landse strafprocesrecht dienen de beginselen van behoorlijke rechtspraak, neergelegd in art. 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda- mentele vrijheden, aanleiding te geven?, preadvies Neder- landse Juristenvereniging, handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel I, eerste stuk, W.E.J. Tjeenk Wil- link, Zwolle 1983, blz. 149-263.

  E.P. von Brücken Fock, het strafvorderlijk onderzoek aan en in het lichaam en het recht op lichamelijke integriteit, in: Mols 1990, blz. 7-60. E. Burg, DNA-onderzoek in strafzaken en het recht op on- aantastbaarheid van het lichaam, DD 1993, blz. 336-350. Y. Buruma, E.M. de Koning-de Jong en J. van Wieringen, Bijzondere opsporingsdiensten, Gouda Quint, Arnhem 1990. Y. Buruma, Onderzoek in milieuzaken, in: Faure 1991, blz. 305-336. Y. Buruma, De strafrechtelijke handhaving van bestuurswet- ten, proefschrift Leiden, Gouda Quint, Arnhem 1993. Y. Buruma, De aandacht van de strafrechter, oratie Nijme- gen, Gouda Quint, Arnhem 1996. Y. Buruma, Integriteit in de opsporing, in: Buruma/Koek- koek/Meijers, blz. 1-41. Y. Buruma, De derde in het strafprocesrecht, AA 1997, blz. 364-373. P.J.J. van Buuren, Bestuursdwang, dwangsom en toezicht onder de Algemene wet bestuursrecht, NJB 1998, blz. 780- 786. P.J.J. van Buuren, Toezicht en opsporing, NJB 1995, blz. 867-868. P.J.J. van Buuren, De praktijk redt zich wel, NJB 1995, blz. 1338.

  255

 • VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR

  Van Buuren 1986

  Cleiren 1989

  Cleiren 1990

  Cleiren 1992

  Cleiren 1994

  Cleiren 1996

  Commissie Duk 1988

  Commissie Meijers

  Commissie Ort 1913

  Concept-wet bestuurlijke boeten visserij

  Corstens 1974

  Corstens 1985