NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  1/64

  NETWORK SECURITY

  SYMMETRIC ENCRYPTION

  11

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  2/64

  Hai k thut m ha ch yu

  M ha i xng

  o Bn gi v bn nhn s dng chung mt kha

  o Cn gi l

  o M ha truyn thng

  o M ha kha ring / kha n / kha b mt

  o L k thut m ha duy nht trc nhng nm 70

  o Hin vn cn c dng rt ph bin

  M ha kha cng khai (bt i xng)o Mi bn s dng mt cp kha

  o Mt kha cng khai + Mt kha ring

  o Cng b chnh thc nm 1976

  An ninh Mng 22

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  3/64

  Mt s cch phn loi khc

  Theo phng thc x l

  o M ha khi

  o Mi ln x l mt khi nguyn bn v to ra khi bn m tng ng (chnghn 64 hay 128 bit)

  o

  M ha lungo X l d liu u vo lin tc (chng hn mi ln 1 bit)

  Theo phng thc chuyn i

  o M ha thay th

  o Chuyn i mi phn t nguyn bn thnh mt phn t bn m tng ng

  o M ha hon v

  o B tr li v tr cc phn t trong nguyn bn

  33

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  4/64

  M hnh h m ha i xng

  An ninh Mng 44

  Kha b mt dng chungbi bn gi v bn nhn

  Kha b mt dng chungbi bn gi v bn nhn

  Gii thut m ha Gii thut gii m

  Nguyn bnu vo

  Nguyn bnu ra

  Bn m

  truyn i

  M ha

  Y = EK(X)

  Gii m

  X = DK(Y)

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  5/64

  M hnh h m ha i xng

  Gm c 5 thnh phno Nguyn bn

  o Gii thut m ha

  o Kha b mto Bn m

  o Gii thut gii m

  An ninh ph thuc vo s b mt ca kha,khng ph thuc vo s b mt ca gii thut

  An ninh Mng 55

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  6/64

  Ph m

  L n lc gii m vn bn c m hakhng bit trc kha b mt

  C hai phng php ph m

  o Vt cno Th tt c cc kha c th

  o Thm m

  o Khai thc nhng nhc im ca gii thut

  o Da trn nhng c trng chung ca nguyn bn hoc mt scp nguyn bn - bn m mu

  An ninh Mng 66

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  7/64

  Phng php ph m vt cn

  V l thuyt c th th tt c cc gi tr khacho n khi tm thy nguyn bn t bn m

  Da trn gi thit c th nhn bit c nguyn

  bn cn tm Tnh trung bnh cn th mt na tng s cc

  trng hp c th

  Thc t khng kh khi nu di kha ln

  An ninh Mng 77

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  8/64

  Thi gian tm kim trung bnh

  An ninh Mng 88

  Kch thckha (bit)

  S lng kha Thi gian cn thit

  (1 gii m/s)

  Thi gian cn thit

  (106 gii m/s)

  32

  56

  128

  168

  26 k t

  (hon v)

  232 = 4,3 x 109

  256 = 7,2 x1016

  2128 = 3,4 x1038

  2168 = 3,7 x

  1050

  26! = 4 x 1026

  231 s = 35,8 pht

  255 s = 1142 nm2127 s = 5,4 x 1024nm

  2167 s = 5,9 x 1036nm

  2 x 1026 s =

  6,4 x 1012nm

  2,15 ms

  10,01 gi5,4 x 1018 nm

  5,9 x 1030 nm

  6,4 x 106 nm

  Tui v tr : ~ 1010 nmKha DES di 56 bitKha AES di 128+ bit

  Kha 3DES di 168 bit

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  9/64

  Cc k thut thm m

  Ch c bn mo Ch bit gii thut m ha v bn m hin c

  Bit nguyn bn

  o

  Bit thm mt s cp nguyn bn - bn m Chn nguyn bn

  o Chn 1 nguyn bn, bit bn m tng ng

  Chn bn m

  o Chn 1 bn m, bit nguyn bn tng ng

  Chn vn bn

  o Kt hp chn nguyn bn v chn bn m

  An ninh Mng 99

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  10/64

  An ninh h m ha

  An ninh v iu kino Bn m khng cha thng tin xc nh duy nht nguyn

  bn tng ng, bt k vi s lng bao nhiu v tc mytnh th no

  o

  Ch h m ha n mt ln l an ninh v iu kin An ninh tnh ton

  o Tha mn mt trong hai iu kin

  o Chi ph ph m vt qu gi tr thng tin

  o Thi gian ph m vt qu tui th thng tin

  o Thc t tha mn hai iu kin

  o Khng c nhc im

  o Kha c qu nhiu gi tr khng th th ht

  An ninh Mng 1010

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  11/64

  M ha thay th c in

  Cc ch ci ca nguyn bn c thay th bicc ch ci khc, hoc cc s, hoc cc khiu

  Nu nguyn bn c coi nh mt chui bit ththay th cc mu bit trong nguyn bn bng ccmu bit ca bn m

  An ninh Mng 1111

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  12/64

  H m ha Caesar

  H m ha thay th xut hin sm nht & n gin nht

  S dng u tin bi Julius Caesar vo mc ch quns

  Dch chuyn xoay vng theo th t ch ci

  o Kha k l s bc dch chuyn

  o Vi mi ch ci ca vn bn

  o t p = 0 nu ch ci l a, p = 1 nu ch ci l b,...

  o

  M ha : C = E(p) = (p + k) mod 26o Gii m : p = D(C) = (C - k) mod 26

  V d : M ha "meet me after class" vi k = 3

  An ninh Mng 1212

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  13/64

  Ph m h m ha Caesar

  Phng php vt cno Kha ch l mt ch ci (hay mt s gia 1 v 25)

  o Th tt c 25 kha c th

  o D dng thc hin

  Ba yu t quan trng

  o Bit trc cc gii thut m ha v gii m

  o Ch c 25 kha th

  o

  Bit v c th d dng nhn ra c ngn ng ca nguyn bn V d : Ph m "GCUA VQ DTGCM"

  An ninh Mng 1313

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  14/64

  H m ha n bng

  Thay mt ch ci ny bng mt ch ci khc theo trtt bt k sao cho mi ch ci ch c mt thay th duynht v ngc li

  Kha di 26 ch ci

  V d

  o Kha

  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

  M N B V C X Z A S D F G H J K L P O I U Y T R E W Qo Nguyn bn

  i love you

  An ninh Mng 1414

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  15/64

  Ph m h m ha n bng

  Phng php vt cno Kha di 26 k t

  o S lng kha c th = 26! = 4 x 1026

  o Rt kh thc hin

  Khai thc nhng nhc im ca gii thut

  o Bit r tn s cc ch ci ting Anh

  o C th suy ra cc cp ch ci nguyn bn - ch ci bn m

  o

  V d : ch ci xut hin nhiu nht c th tng ng vi 'e'o C th nhn ra cc b i v b ba ch ci

  o V d b i : 'th', 'an', 'ed'

  o V d b ba : 'ing', 'the', 'est'

  An ninh Mng 1515

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  16/64

  Cc tn s ch ci ting Anh

  Nguyn i Th An ninh Mng 1616

  Tnstngi(%)

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  17/64

  V d ph m h n bng

  Cho bn mUZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ

  VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX

  EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ

  Tnh tn s ch ci tng i on P l e, Z l t

  on ZW l th v ZWP l the

  Tip tc on v th, cui cng c

  it was disclosed yesterday that several informal but

  direct contacts have been made with political

  representatives of the viet cong in moscow

  An ninh Mng 1717

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  18/64

  H m ha Playfair (1)

  H m ha nhiu cho Gim bt tng quan cu trc gia bn m v

  nguyn bn bng cch m ha ng thi nhiu chci ca nguyn bn

  S dng 1 ma trn ch ci 5x5 xy dng trnc s 1 t kha

  o in cc ch ci ca t kha (b cc ch trng)

  o in nt ma trn vi cc ch khc ca bng ch cio I v J chim cng mt ca ma trn

  An ninh Mng 1818

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  19/64

  H m ha Playfair (2)

  V d ma trn vi t kha MONARCHY M O N A R

  C H Y B D

  E F G I/J K

  L P Q S T U V W X Z

  M ha 2 ch ci mt lc

  o Nu 2 ch ging nhau, tch ra bi 1 ch in thm

  o

  Nu 2 ch nm cng hng, thay bi cc ch bn phio Nu 2 ch nm cng ct, thay bi cc ch bn di

  o Cc trng hp khc, mi ch ci c thay bi ch ci khc cnghng, trn ct ch ci cng cp

  An ninh Mng 1919

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  20/64

  Ph m h m ha Playfair

  An ninh m bo hn nhiu h m ha nch

  C 26 x 26 = 676 cp ch ci

  o

  Vic gii m tng cp kh khn hno Cn phn tch 676 tn s xut hin thay v 26

  Tng c qun i Anh, M s dng rng ri

  Bn m vn cn lu li nhiu cu trc canguyn bn

  Vn c th ph m c v ch c vi trm cpch ci cn gii m

  An ninh Mng 2020

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  21/64

  H m ha Vigenre

  L mt h m ha a bng

  o S dng nhiu bng m ha

  o Kha gip chn bng tng ng vi mi ch ci

  Kt hp 26 h Ceasar (bc dch chuyn 0 - 25)

  o Kha K = k1k2...kd gm d ch ci s dng lp i lp li vi cc chci ca vn bn

  o Ch ci th i tng ng vi h Ceasar bc chuyn i

  V d

  o Kha : deceptivedeceptivedeceptive

  o Nguyn bn : wearediscoveredsaveyourself

  o Bn m : ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGJ

  An ninh Mng 2121

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  22/64

  Ph m h m ha Vigenre

  Phng php vt cn

  o Kh thc hin, nht l nu kha gm nhiu ch ci

  Khai thc nhng nhc im ca gii thut

  o Cu trc ca nguyn bn c che y tt hn h Playfair

  nhng khng hon ton bin mto Ch vic tm di kha sau ph m tng h Ceasar

  o Cch tm di kha

  o Nu di kha nh so vi di vn bn, c th pht hin 1 dy vnbn lp li nhiu ln

  o Khong cch gia 2 dy vn bn lp l 1 bi s ca di kha

  o T suy ra di kha

  An ninh Mng 2222

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  23/64

  H m ha kha t ng

  Vigenre xut t kha khng lp li m c gnvo u nguyn bn

  o Nu bit t kha s gii m c cc ch ci u tin

  o S dng cc ch ci ny lm kha gii m cc ch cc tip

  theo,...

  V d :

  o Kha : deceptivewearediscoveredsav

  o nguyn bn : wearediscoveredsaveyourself

  o M ha : ZICVTWQNGKZEIIGASXSTSLVVWLA

  Vn c th s dng k thut thng k ph m

  o Kha v nguyn bn c cng tn s cc ch ci

  An ninh Mng 2323

 • 8/2/2019 NSec 4.0.1 - Symmetric Encryption

  24/64

  n mt ln

  L h m ha thay th khng th ph c

  xut bi Joseph Mauborgne

  Kha ngu nhin, di bng di vn bn, ch sdng mt ln

  Gia nguyn bn v bn m khng c bt k quan hno v

Search related