7
ಆೕเി – ೧೯ ඛಟคಂ ഗฯ ಬಳಃർರರ ಅඪല. ಆೕเി – ೧೯ ඛಟคಂ ഗฯ ನ ෩ಲಕ ಞವ ದ൞౨ ಂಶโ ฃಜ ಮಟౣದย ಪค൏౽ค෴ಜ ಬಳಃ෴ಗತ౨ ං . ಈ ನ౬ วಯย ಆೕเി – 19 ඛಟคಂ ജೕฯ ನ ಬಡ ನ ජඬಣ ඛೕಡಃಂಬ ౩ ಂದ ಈ ಬಳಃ ർರರ ಅඪല ತ෴คං . ಆೕเി – ೧೯ ඛಟคಂ ഗฯ ನย ෨ಖ฿ಜ 2 คೕൟಯ ม ಇඨ ಗำ ಇฆತ౨ 1. ೧ม ಮಟౣ ದ ඣೕಡฯ ಅඌ౽คಯ ม ಇඨ 2. ಘಟಕಗಳ (Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC), Dedicated Covid Hospitals) ෬ย౷ ೈರಕฆಗಳ ม ಇඨ . I. ೧ม ಮಟౣ ದ ඣೕಡฯ ಅඌ౽คಯ ม ಇඨ 1. ಈ ದคಯ ม ಇඨ ಗಳඝ౬ ฃಜ ಮಟౣ ದย ಜච ല ೧ม ಮಟౣ ದ ඣೕಡฯ ಅඌ౽ค ඛೕಡมಜං . 2. ೧ม ಮಟౣ ದ ඣೕಡฯ ಅඌ౽ค ൪൞ ಂಶಃౙ ๆ๏ಸฤ ෴โඃ ಇಂಟฑ චഡ ಲಭ ವඝ౬ ຄಂൽฆವ ಗಣಕತ ൽಂದ Google chrome, Mozilla firefox ….. ಇ൞ ಸฑ ನ ಸಯൽಂದ https://covid.karnataka.tech/index.php/admin/login URL ಅඝ౬ ನ෩ൽಸಀ . 3. Email id : ….……... @ dm.com ಮൡ౨ password ಗಳ ನ෩ൽ ತ -1 4. -೧ ರย ൧ೕคฆ ಇ-෬ฯ ಐല ಮൡ౨ ඩ ವിბ ಗಳඝ౬ ನ෩ൽದ ඦತರ (A) ತಮ ೧ว ಯย ฆವ ಎม ಘಟಕಗಳ (Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC), Dedicated Covid ದ౪ ಪലಸมಜฆವ ൟಯ ಪഔౣ ಯඝ౬ ൪൞ ಂಶಃౙ ಅಳವല౽ಜฆತ౨ං. (B) ಎม ಘಟಕಗಳ (Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC),

H @ ? ¨ M U å © / ( / | , , ª 2

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Microsoft Word - ಬಳà²à³ƒ ದಾರರ à²à³‹à²ªà²¿à²¡à²¿ – .
– . – 19 .
– 2
1. 2. (Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC), Dedicated Covid
Hospitals) . I. 1.
. 2.
Google chrome, Mozilla firefox ….. https://covid.karnataka.tech/index.php/admin/login URL .
3. Email id : ….……... @ dm.com password
-1 4. - -
(A) (Fever Clinic, QC (COVID CARE
CENTRE), SIC (DCHC), Dedicated Covid .
(B) (Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC),
Dedicated Covid . 5. .
-2

. : ADD FEVER CLINICS .
6. FEVER CLINICS / FEVER CLINICS
. FEVER CLINICS / .
-3
3 Save & add / Save
.
7. Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC), Dedicated Covid
.
Users Management .
4
4 Add Data . 4 .
– 5
8. ,- . . (
.)
- : “ ” NIC . - NIC @dm.com .
.
:- - .
2 .
*******
II. (Fever Clinic, QC (COVID CARE CENTRE), SIC (DCHC), Dedicated
Covid Hospitals) .
9. / - /User id (NIC – email id /@dm.com)
Google chrome, Mozilla firefox …..
https://covid.karnataka.tech/index.php/admin/login Url . / 3 . () 6 6 () 6 12 () 12 6.
10. / 2 . () - () –
11. -
-6
Daily Data Entry Modules ( .) fever/quarantine/isolation/covid Hospitals
.
-7
- 7 Add Data
-8
8 . .
()
()
()
Save .
. :
12. –
N95 Masks ,Sanitizers , Gloves, Handwash Received ,
Handwash Soaps , Patient Gowns , Triple Layer Surgical Masks Received and utilised
.