12
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA DREPT PUBLIC CURRICULUM la disciplina „INSTITUȚIA OMBUDSMANULUI” (Ciclul I) AUTOR: Victor RUSU, mg. în drept, lector superior Contact direct:28/10 Curs teoretic: 14/5 Lecţii practice: 14/5 Lucru individual: 62/80 Forma de evaluare: examen Nr. de credite: 3 Aprobat la şedinţa Catedrei Drept public din: 20.05.2013 , proces-verbal Nr. 10 Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM la 24.05.2013 , proces-verbal Nr. 5 Aprobat la ședința Senatului USEM din: 01.07.2013 , proces-verbal Nr. 9 CHIŞINĂU - 2013

CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

CATEDRA DREPT PUBLIC

CURRICULUM

la disciplina

„INSTITUȚIA OMBUDSMANULUI”

(Ciclul I)

AUTOR:

Victor RUSU,

mg. în drept, lector superior

Contact direct:28/10

Curs teoretic: 14/5

Lecţii practice: 14/5

Lucru individual: 62/80

Forma de evaluare: examen

Nr. de credite: 3

Aprobat la şedinţa Catedrei Drept public

din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10

Examinat de Consiliul facultăţii de Drept USEM

la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5

Aprobat la ședința Senatului USEM

din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9

CHIŞINĂU - 2013

Page 2: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

2

I. PRELIMINARII

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948,

consfinţeşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. în scopul asigurării şi

garantării acestor drepturi a fost creată instituţia ombudsmanului. Această instituţie

există astăzi în peste 90 de ţări ale lumii, ocupând un loc important în sistemul

subiectelor de drept care exercită controlul şi efectuează supravegherea organelor

puterii de stat. Funcţia ombudsmanului e orientată spre protecţia drepturilor

cetăţenilor împotriva samavolniciei autorităţilor publice.

Crearea şi activitatea instituţiei ombudsmanului a dus la apariţia noilor

relaţii între stat şi cetăţeni, între autorităţi şi persoanele care se subordonează lor.

Termenul "ombudsman" şi instituţia ca atare semnifică, în accepţiunea

actuală, ideea asigurării unui control independent asupra administraţiei realizat în

principal prin examinarea plângerilor formulate de cetăţenii lezaţi .

Statul este obligat să apere şi să respecte drepturile şi libertăţile

fundamentale ale omului, iar organele sale publice să fie puse în serviciul

cetăţenilor. Pentru a se evita un abuz din partea autorităţilor statale este

fundamentată instituţia ombudsmanului în vederea protecţiei drepturilor cetăţenilor

în raport cu organele publice centrale şi locale.

Exercitarea unui control eficient asupra executivului este esenţială în

regimurile liberale, dezvăluind un aspect fundamental al relaţiei dintre guvernanţi

şi guvernaţi. Astfel, universalitatea controlului asupra administraţiei la iniţiativa

persoanelor particulare este un principiu de ordin public fundamental în regimurile

democratice.

S-a afirmat de multe ori că "maşinăria guvernamentală este instituită pentru

a proteja drepturile guvernanţilor asupra celor guvernaţi şi nu invers, dar pentru

limitarea puterii guvernanţilor s-au impus constituţionalismul, statul de drept,

controlul constituţionalităţii legilor, autonomia locală".

Toate aceste teze ne fac să concluzionăm că cetăţeanul are nevoie de un

garant în plus, la toate cele existente, în respectarea drepturilor lui în raport cu

autoritatea publică. Această garanţie se realizează prin intermediul instituţiei

ombudsmanului.

În Republica Moldova această instituţie a fost creată în baza Legii cu privire

la avocaţii parlamentari, nr.l349-XHI din 17 octombrie 1997 (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova nr.82-83/671 din 11.12.1997). Până la această dată la noi în

ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru

sporit pentru această problemă care necesită o cercetare ştiinţifico-practică.

Page 3: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

3

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul

modulului /

disciplinei în

planul de

învăţământ

Anul

de

studii

Semestrul

Numărul de ore Evaluarea

Responsabil

de modul /

disciplină Tota

l

pre

leg.

sem

.

ind

ivid

.

Nr. de

credite

Forma

de

evaluare

S.08.A.104

zi IV 8 90 14 14 62 3 examen V. RUSU

M.10.A.102

frecvenţă

redusă

V 10 90 5 5 80 3 examen V. RUSU

III. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr

.

Tema Realizarea în

timp

P S LI

zi f/r zi f/r zi f/r

1 Consideraţii generale privind apariţia instituţiei ombudsmanului

1 1 1 6 8

2 Premisele apariţiei instituţiei avocatului parlamentar (ombudsmanului) în Republica Moldova

1 1 1 1 7 9

3 Natura juridică a instituţiei avocatului parlamentar (ombudsmanului).

1 1 1 7 9

4 Condiţiile de numire în funcţie a avocatului parlamentar 2 2 1 7 9

5 Statutul avocatului parlamentar 2 1 2 7 9

6 Clasificarea atribuţiilor instituţiei avocatului parlamentar după criteriile material şi teritorial

2 2 1 7 9

7 Examinarea petiţiilor şi repunerea cetăţenilor în drepturi 2 1 2 7 9

8 Perfecţionarea legislaţiei naţionale şi ajustarea ei la actele

juridice internaţionale

2 1 2 7 9

9 Informarea şi instruirea juridică a populaţiei în domeniul drepturilor omului.

1 1 1 7 9

Total 14 5 14 5 62 80

Page 4: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

4

IV. COMPETENŢE

Competenţe generice:

1. Abilitatea de autoinstruire.

2. Favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare.

3. Dezvoltarea abilităţilor decizionale.

Competenţe specifice:

- să demonstreze cunoaşterea instituţiilor ombudsmanului şi a procedurii de

apărare a drepturilor omului.

- să aplice normele juridice în activitatea apărarii drepturilor, să aprecieze

corect diverse situaţi în baza cunoştinţelor obţinute.

- să evalueze locul şi rolul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului ca

garant al drepturilor constituționale.

V. OBIECTIVELE GENERALE

La nivel de cunoaştere studenţii trebuie:

- să fundamenteze conceptele, principiile, sarcinile şi scopurile instituției

ombudsmanului în sistemul de drept, a ştiinţelor juridice şi disciplinelor

academice

- să determine bazele teoretice ale noţiunilor fundamentale ale avocatului

parlamentar: drept instituţional și drept normativ sau fundamental

- să se familiarizeze cu baza juridico - normativă naţională şi internaţională ce

reglementează instituțiile ombudsmanului

- să cunoască diverse metode de studiere a problemelor teoretice şi practice

din domeniul apărării drepturilor

La nivel de aplicare:

- să explice noţiunile şi principiile fundamentale ale drepturilor constituționale

- să interpreteze corect normele drepturilor constituționale şi să utilizeze

actele normative la rezolvarea cauzelor din domeniul respectiv

- să promoveze diferitelor forme de comunicare pentru instituția

ombusmanului

- să utilizeze metode specifice de realizare a cercetărilor ştiinţifice în

domeniul apărării drepturilor precum şi determinarea direcţiilor prioritare de

perfecţionare a legislaţiei în domeniul dat

La nivel de integrare:

- să determine şi să stabilească locul şi rolul Declaraţia Universală a

Drepturilor Omului

- să evalueze starea şi nivelul organizatoric al instituţiilor ombudsmanului

care aplică prevederile drepturilor constituționale

- să contribuie la formarea conştiinţei şi culturii de drept prin instruire şi

promovare a modelor pozitive de comportament în societate.

Page 5: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

5

VI. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI UNITĂŢI DE CONŢINUTURI

Obiectivele de referinţă Conţinuturi

Tema 1: Consideraţii generale privind apariţia instituţiei ombudsmanului

- să definească instituția

ombudsmanului

- să identifice modelul suedez

- să aprecieze poziția Parlamentului în

raport cu instituția ombudsmanului.

1. Evoluția instituției ombudsmanului.

2. Modelul suedez și ombudsmanul

instituțiilor europene.

3. Poziţia Parlamentului în raport cu

instituția ombudsmanului.

Tema 2: Premisele apariţiei instituţiei avocatului parlamentar (ombudsmanului) în Republica Moldova

Să identifice apariția instituției

ombudsmanului în RM

Sa aprecieze modelul ombudsmanului

în RM

1. Avocatul parlamentar în sistemul

de drept al Republicii Moldova

2. Originea avocatului parlamentar

Tema 3: Natura juridică a instituţiei avocatului parlamentar

(ombudsmanului).

Sa definească principiile avocatului

parlamentar

Sa analizeze pe plan comparativ

fiecare funcție

Sa aprecieze rolul instituţiei

avocatului parlamentar

(ombudsmanului).

1. Funcția de supraveghere a

respectetîrii dr. fund.a omului

2. Funcția de cercetare și decontrol

3. Funcția de mediere

4. Funcția de penalizare sau

sancționare

Tema 4: Condiţiile de numire în funcţie a avocatului parlamentar

Sa definească statutul avocatului

parlamentar

Sa analizeze organizarea numirii

avocatului parlamentar

Sa aprecieze pe plan comparativ

componența și şi modul de formare

a CPDO a RM

Sa aprecieze pe plan comparativ

durata și încetarea mandatului

Să analizeze obligațiile

ombudsmanului

1. Dobândirea avocatului

parlamentar

2. Noţiuni generale privind

numirea și depunerea

jurămîntului

3. Durata mandatului în timp

4. Încetarea mandatului

5. Obligaţiile avocatului

parlamentar

6. Sancţiuni

Page 6: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

6

Tema 5: Statutul avocatului parlamentar

Sa analizeze Legea cu privire la

avocatul parlamentar

Sa analizeze practica și forme de

protecție a altor state a mandatului

parlamentar

1. Necesitatea protecţiei

mandatului

2. Incompatibilităţi

3. Imunităţi

4. Indemnizaţiile şi transparenţa

financiară ca forme de protecţie

a mandatului

Tema 6: Clasificarea atribuţiilor instituţiei avocatului parlamentar după

criteriile material şi teritorial

Sa identifice atribuțiile

Sa analizeze competența teritorială

Sa analizeze competența materială

Să studieze pe plan comparativ

atribuțiile ombudsmanilor altor state

1. Noţiuni generale privind atribuțiile

avocatului parlamentar

2. Competența teritorială

3. Competența materială

Tema 7: Examinarea petiţiilor şi repunerea cetăţenilor în drepturi

Sa identifice procedurile de

examinare și soluționare a petițiilor

Sa aprecieze consecinţele juridice

ale actelor avocatului parlamentar

1. Înregistrarea petițiilor

2. Soluționarea petițiilor și sesizărilor

Tema 8: Perfecţionarea legislaţiei naţionale şi ajustarea ei la actele juridice

internaţionale

Sa identifice structura internă a CPDO a

RM

Să studieze pe plan comparativ

organizarea şi funcţionarea instituției

ombudsmanului în alte state

Structura CPDO a RM

Competenţe ale Directorul

Centrului pentru Drepturile

Omului

Modificarea legislației

naționele Tema 9: Informarea şi instruirea juridică a populaţiei în domeniul drepturilor

omului.

Sa identifice funcționarea Centrului

pentru Drepturile Omului pe plan

comparativ

Să se documenteze cu publicațiile

CPDO

1. Activitatea informativă.

2. Activitatea editorială.

3. Activitatea instructivă.

Page 7: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

7

VII. LUCRU INDIVIDUAL

Nr. Produsul

preconizat

Strategii de

realizare

Criterii de evaluare Termen

de

realizare

1.

Raport: de

analiză

comparată de

instituția

ombudsmanului

Studierea

modelului suedez

Studierea

modelelor

europene

Analiza

organizării CPDO a

RM

Elaborarea

raportului de

analiză comparată.

- argumentarea

științifică a fiecărui

model

- analiza detaliată a

acestora

- analiza modelului

CPDO a RM

Până la

01.10.201

3

2.

Referat:

„Statutul

avocatului

parlamentar”

Analiza

avocatului

parlamentar

Studiu

bibliografic și a

legislației

Elaborarea unei

sinteze

(unui proiect)

- gradul de analiză

noţiunii de statut

- analiza, protecţia

mandatului

avocatului

parlamentar.

- Dobândirea și

încetarea mandatului

- numărul şi

diversitatea surselor

bibliografice;

- volumul 10-12 pag.

scris de mână

- calitatea

concluziilor

recomandărilor

Până la

10.11.201

3

3.

Studiu de caz:

Examinarea

petițiilor și

repunerea

cetățenilor în

drepturi

analiza

competenței

organelor abilitate

analiza legislației

cerințele înaintate

față petiție.

Soluționarea

petiției

- gradul de

cunoaştere şi înţelegere

a cazului şi legislaţiei

naționale

- gradul de

cunoaştere și

comparare cu legislașia

internațională

- gradul de

argumentare la

soluționarea petiției

Până la

20.11.201

3

Page 8: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

8

VIII. TEMATICA REFERATELOR

pentru lucru individual la disciplina

Instituția ombudsmanului

1. Natura juridică a instituţiei ombudsmanului

2. Statutul avocatului parlamentar

3. Atribuţiile Avocaţilor Parlamentari

4. Obligaţiile Avocaţilor Parlamentari

5. Sesizarea la Curtea Constutuţională

6. Cererea adresată avocatului parlamentar

7. Protecţia mandatului avocatului parlamentar

8. Incompatibilităţi şi interdicţii

CERINŢE înaintate faţă de forma şi conţinutul referatului:

Volumul referatului nu mai mic de 10- 12 pagini scris de mână și 8-10 pagini

tapate

1. Foia de titlu: Ministerul, Universitatea, Facultatea, Catedra, Tema, a

elaborat, conducător ştiinţific, localitate şi anul (Chişinău 2014)

2. Cuprinsul (planul)

3. Introducerea: aproximativ 1 pagină, se evidenţiază actualitatea şi

importanţa problemei cercetate legătura cu specialitatea

4. Conţinutul: structurat în capitole, paragrafe, şi secţiuni şi scris de mână:

Capitolul 1 ( include fundamentare teoretică, analiză, sinteze, etc. a

problemei cercetării) 1.1. (1.1.1., 1.1.2. etc.) 1.2. 1.3. …

Capitolul 2 (aplicare, rezultate cercetări, studii de caz, etc.) 2.1. (2.1.1.,

2.1.2. etc.) 2.2. 2.3. …

Trimiterile: I variantă permisă în text după citat, ex.: [9. p.199]

II variantă permisă în subsol, ex.: 1. Palii A. Cultura comunicării. Chişinău:

Epigraf, 1999. p. -199.

5. Concluzii generale şi recomandări (aproximativ 1 pagină)

6. Referinţe bibliografice: nu mai puţin de 5 surse

Page 9: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

9

IX. EVALUAREA DISCIPLINEI

1. Evaluarea curentă se va realiza prin susţinerea referatelor, analiza studiilor de

caz, aprecierea în rezultatul participării active la discuţiile din cadrul

seminarului şi pe parcursul semestrului se organizează 2 lucrări de control

(testări), cum ar fi:

Lucrarea 1

1. Consideraţii generale privind apariţia instituţiei ombudsmanului

1. Determinaţi evoluția instituției ombudsmanului.

2. Definiţi modelul suedez și ombudsmanul instituțiilor europene.

3. Determinaţi poziţia Parlamentului în raport cu instituția ombudsmanului.

2.Natura juridică a instituţiei avocatului parlamentar (ombudsmanului).

1. Estimați funcția de supraveghere a respectetîrii dr. fund.a omului

2. Estimați funcția de cercetare și decontrol

3. Estimați funcția de mediere

4. Estimați funcția de penalizare sau sancționare

Lucrarea 2

1.Statutul avocatului parlamentar

1. Estimaţi necesitatea protecţiei mandatului

2. Argumentaţi incompatibilitatea și imunitatea avocatului parlamentar

3. Indemnizaţiile şi transparenţa financiară ca forme de protecţie a mandatului

2.Clasificarea atribuţiilor instituţiei avocatului parlamentar după criteriile

material şi teritorial

1. Sa identificați atribuțiile

2. Sa analizați competența teritorială

3. Sa analizați competența materială

4. Să analizați pe plan comparativ atribuțiile ombudsmanilor altor state

Page 10: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

10

2. Evaluarea sumativă se va realiza luându-se în consideraţie evaluările curente

(ponderea de 0,6) şi evaluarea finală (0,4) care se va materializa într-un

examen scris sau verbal incluzând subiecte componente ale cursului cu teste,

de exemplu:

Testele pentru examen

TEST nr. 1

1. Formele de protecţie a avocatului parlamentar

1.1. Definiţi necesitatea protecţiei mandatului.

1.2. Enumeraţi incompatibilităţile.

1.3. Distingeţi (identificaţi) imunităţile.

2. Funcţiile instituției ombudsmanului

2.1. Definiţi noţiuni generale privind funcţia.

2.2. Definiţi funcţia de supraveghere și cercetare

2.3. Definiţi funcţia mediere și sancționare.

3. Procedura de sesizare la Curtea Constituțională

3.1. Determinaţi dreptul la iniţiativa de sesizare

3.2. Descrieți procedura de înregistrare a sesizării

3.3. Descrieți participarea în ședință și efectul hotărîrii pronunțate.

TEST nr. 2

1. Consideraţii generale privind apariţia instituţiei ombudsmanului

1. Determinaţi evoluția instituției ombudsmanului.

2. Definiţi modelul suedez și ombudsmanul instituțiilor europene.

3. Determinaţi poziţia Parlamentului în raport cu instituția ombudsmanului.

2.Clasificarea atribuţiilor instituţiei avocatului parlamentar după criteriile

material şi teritorial

1. Sa analizați competența teritorială

2. Sa analizați competența materială

3. Să analizați pe plan comparativ atribuțiile ombudsmanilor altor state

3. Dobândirea mandatului avocatului parlamentar

1. Noţiuni generale privind numirea și depunerea jurămîntului

2. Determinați durata mandatului în timp

3. Determinați încetarea mandatului

Page 11: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

11

X. SUBIECTELE PENTRU EXAMEN

la disciplina

Instituția ombudsmanului

1. Originea şi definirea ombudsmanului

2. Evoluția instituției ombudsmanului.

3. Modelul suedez și ombudsmanul instituțiilor europene.

4. Poziţia Parlamentului în raport cu instituția ombudsmanului.

5. Trăsăturile mandatului avocatului parlamentar.

6. Efectele mandatului imperativ

7. Durata mandatului

8. Inceperea mandatului şi incetarea mandatului

9. Conţinutul mandatului

10. Atribuţiile Avocaţilor Parlamentari

11. Clasificarea atribuţiilor instituţiei avocatului parlamentar după criteriile material şi

teritorial

12. Sesizarea la Curtea Constutuţională

13. Cererea adresată avocatului parlamentar

14. Protecţia mandatului avocatului parlamentar

15. Incompatibilităţi şi interdicţii

16. Controlul exercitării mandatului.

17. Structura internă a Centrului pentru drepturile omilui

18. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova

19. Funcţiile Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova.

20. Informarea şi instruirea juridică a populaţiei în domeniul drepturilor omului

XI. TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ

pentru lucru individual la disciplina

Instituția ombudsmanului

1. Evoluția instituției ombudsmanului.

2. Natura juridică a avocatului parlamentar

3. Modedele a instituției ombudsmanului

4. Ombudsmanul European

NOTĂ: Studenţii pot propune şi alte teme pentru tezele de licenţă care pot fi acceptate de

catedră cu condiţia că prezintă interes teoretico-ştiinţific şi practic.

Page 12: CURRICULUM - usem.md · ţară instituţia ombudsmanului practic nu a fost cercetată. De aici şi interesul nostru De aici şi interesul nostru sporit pentru această problemă care

12

XII. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

I. ACTE NORMATIVE 1. Constituţia Republicii Moldova.

2. Legea cu privire la avocaţii parlamentari din 17.10.97 nr. 1349-XIII. (M.O.R.M. nr 82-83

din 11.12.97 art. 671)

3. Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului din 02.04.1996, nr. 797-XII

(M.O.R.M. nr. 81-82 din 19.12.96, art. 765 cu modificările în vigoare republicate în

M.O.R.M. nr. 859 din 16.05.00).

4. Legea despre statutul deputatului în Parlament din 07.04.94 nr. 39-XIII, Republicată în

M.O.R.M. nr. 57 din 18.05.00.

5. Legea privind actele legislative, din 27.12.01 nr. 780-XV (M.O.R.M. 36-38 din 14.03.02,

art. 210).

6. Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionarea din 19.07.94, nr. 190-XIII

(republicată în M.O.R.M. nr.6-8 din 24.01.03, art. 23).

II. LITERATURĂ TEORETICĂ

1. Sergiu COBĂNEANU, Teodor CÎRNAȚ, Instituția avocatului parlamentar din Republica

Moldova, Chișinău 2002

2. Teodor CÎRNAȚ, Drept constituţional, Chișinău 2010

3. A. Arseni, Drept constituţional, Chişinău, 2008

4. Tudor Drăgan, Drept Constituţional şi instituţii politice. Tratat elementar, vol.2, Edit.

Lumina Lex, Bucureşti 1998.

5. Genoveva Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.1, Edit. Cugetarea, Iaşi

1997.

6. Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice “Tratat”, Edit. Europa Nova,

Bucureşti, 1996 vol.2.

7. Ion Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Edit. ACTAMI, Bucureşti, 1995,

vol.2.

8. Mihai Constantinescu, Ion Muraru, Drept parlamentar, Edit. GRAMAR, Bucureşti 1994.

9. Victor Popa, Drept parlamentar, Chişinău, 1999.

10. A. Arseni, Drept constituţional şi instituţii politice, Chişinău, 2005, vol.1.

11. Ion Guceac, Drept constituţional şi instituţii politice, Chişinău, 2004, vol.2.

12. T. Cîrnaţ, Drept constituţional, Chişinău, 2004

13. Gh. Avornic, Teoria generală a dreptului, Edit. CARTIER JURIDIC, Chişinău, 2005, p.

271-313.

14. A. Arseni, V. Ivanov, L. Sujolitia, “Drept constituţional comparat”, Chişinău, 2003.

III. SURSE INFORMAȚIONALE INTERNET:

1. http://parlament.md/

2. http://presedinte.md/

3. http://gov.md/

4. http://ombudsman.md/

5. http://www.constcourt.md/- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova

6. http://www.ccr.ro- Curtea Constitutionala România