Click here to load reader

AbhidhammapiÔake - ChaÔÔhasa~gÊtipiÔakaÑ AbhidhammapiÔake PA®®HŒNAPŒ£I (Catuttho bhÈgo) _____ Buddhavasse 2552 Marammavasse 1370 AD. 2008

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of AbhidhammapiÔake - ...

 • ChaÔÔhasa~gÊtipiÔakaÑ

  AbhidhammapiÔake

  PA®®HŒNAPŒ£I

  (Catuttho bhÈgo)

  _____

  Buddhavasse 2552 Marammavasse 1370 AD. 2008

 • Romanized from Myanmar version published in 1997

  © BuddhasÈsana Society

  PÈÄi Series 39

  First published in 2008 by Ministry of Religious Affairs

  Yangon, Myanmar

 • THE PŒ£I ALPHABET IN BURMESE AND ROMAN CHARACTERS

  ____ VOWELS

  t a tm È Ä £ i þ Ê O u OD | { e Mo o

  CONSONANTS WITH VOWEL “A” u ka c kha * ga C gha i ~a p ca q cha Z ja ps jha Ó Òa # Ôa X Ôha ! Éa ¡ Éha P Óa w ta x tha ' da " dha e na y pa z pha A ba b bha r ma , ya & ra v la 0 va o sa [ ha V Äa H Ñ

  VOWELS IN COMBINATION -m -g = È èd = i èD = Ê -k -K = u -l -L = | a- = e a-m a-g = o

  u ka um kÈ ud ki uD kÊ uk ku ul k| au ke aum ko c kha cg khÈ cd khi cD khÊ ck khu cl kh| ac khe acg kho ...

  CONJUNCT-CONSONANTS uú kka CF ~gha P² ÓÔha "s dhya y’ pla v’ lla u© kkha pö cca @ ÓÉa "G dhva yÁ pba vs lya us kya p ä ccha PÖ ÓÓa EÅ nta AÇ bbha vS lha Bud kri ZÆ jja PS Óha EÉ ntva As bya 0S vha u’ kla Zöß jjha wå tta E¦ ntha jA bra oå sta uG kva n ÒÒa w¬ ttha É nda rÜ mpa ~oå stra cs khya ͧ Òha wG tva `E´ ndra ræ mpha oé sna cG khva Íö Òca ws tya Ë ndha rÁ mba os sya *¾ gga Íä Òcha Mw tra Eé nna rÇ mbha ó ssa *¢ ggha ÍÆ Òja '́ dda Es nya r® mma o® sma *s gya Íöß Òjha '̈ ddha ES nha rs mya oG sva j* gra ¥ ÔÔa 's dya yÜ ppa rS mha [® hma uF ~ka | ÔÔha j' dra yæ ppha ,s yya [G hva cF ~kha × ÉÉa 'G dva ys pya ,S yha V§ Äha *F ~ga

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

 • PaÔÔhÈnapÈÄi CatutthabhÈga

  _____ MÈtikÈ PiÔÔha~ka

  12. Kilesagocchaka

  75. Kilesaduka ... ... 1-7 76. SaÑkilesaduka ... ... 17 77. SaÑkiliÔÔhaduka ... ... 17-21 78. Kilesasampayuttaduka ... ... 29 79. KilesasaÑkilesikaduka ... ... 29-30 80. KilesasaÑkiliÔÔhaduka ... ... 32-34 81. Kilesakilesasampayuttaduka ... ... 37 82. KilesavippayuttasaÑkilesikaduka ... ... 37

  13. PiÔÔhiduka

  83. DassanenapahÈtabbaduka ... ... 38-42 84. BhÈvanÈyapahÈtabbaduka ... ... 51-52 85. DassanenapahÈtabbahetukaduka ... ... 57-66 86. BhÈvanÈyapahÈtabbahetukaduka ... ... 76 87. Savitakkaduka ... ... 81-87 88. SavicÈraduka ... ... 98 89. SappÊtikaduka ... ... 99-102 90. PÊtisahagataduka ... ... 111 91. Sukhasahagataduka ... ... 112-113 92. UpekkhÈsahagataduka ... ... 117-122 93. KÈmÈvacaraduka ... ... 127-132 94. R|pÈvacaraduka ... ... 141-148 95. Ar|pÈvacaraduka ... ... 157-162 96. PariyÈpannaduka ... ... 169

 • ii PaÔÔhÈnapÈÄi catutthabhÈga

  MÈtikÈ PiÔÔha~ka 97. NiyyÈnikaduka ... ... 169-174 98. Niyataduka ... ... 180 99. Sa-uttaraduka ... ... 186 100. SaraÓaduka ... ... 186-188

  DukatikapaÔÔhÈnapÈÄi

  1. Hetuduka

  1. Kusalattika ... ... 195 2. VedanÈttika ... ... 208 3. VipÈkattika ... ... 217 4. UpÈdinnattika ... ... 226 5. SaÑkiliÔÔhattika ... ... 233 6. Vitakkattika ... ... 239 7. PÊtittika ... ... 246 8. DassanenapahÈtabbattika ... ... 252 9. DassanenapahÈtabbahetukattika ... ... 258 10. ŒcayagÈmittika ... ... 263 11. Sekkhattika ... ... 269 12. Parittattika ... ... 275 13. ParittÈrammaÓattika ... ... 282 14. Hinattika ... ... 288 15. Micchattaniyatattika ... ... 293 16. MaggÈrammaÓattika ... ... 299 17. Uppannattika ... ... 305 18. AtÊtattika ... ... 306 19. AtÊtÈrammaÓattika ... ... 307 20. Ajjhattattika ... ... 314

 • PaÔÔhÈnapÈÄi catutthabhÈga iii

  MÈtikÈ PiÔÔha~ka

  21. AjjhattÈrammaÓattika ... ... 318 22. SanidassanasappaÔighattika ... ... 321

  2. Sahetukaduka 1. Kusalattika ... ... 325 3. Hetusampayuttaduka 1. Kusalattika ... ... 331

  4. Hetu sahetukaduka 1. Kusalattika ... ... 336 5. Hetu hetusampayuttaduka 1. Kusalattika ... ... 340

  6. Nahetu sahetukaduka 1. Kusalattika ... ... 345 7. Sappaccayaduka 1. Kusalattika ... ... 347

  14. Œsavaduka 1. Kusalattika ... ... 359 20. SaÒÒojanaduka 1. Kusalattika ... ... 369

  26. Ganthaduka 1. Kusalattika ... ... 378 44. NÊvaraÓaduka 1. Kusalattika ... ... 385

  50. ParÈmÈsaduka 1. Kusalattika ... ... 390 55. SÈrammaÓaduka 1. Kusalattika ... ... 395

  68. UpÈdinnaduka 1. Kusalattika ... ... 415 69. UpÈdÈnaduka 1. Kusalattika ... ... 417

  75. Kilesaduka 1. Kusalattika ... ... 423 83. DassanenapahÈtabbaduka 1. Kusalattika ... ... 429

  100. SaraÓaduka

  1. Kusalattika ... ... 449 2. VedanÈttika ... ... 450

  3. VipÈkattika ... ... 451 4. Upadinnattika ... ... 452

  5-21. SaÑkiliÔÔhattikÈdi ... ... 453-463 22. Sanidassanattika ... ... 464

 • TikadukapaÔÔhÈnapÈÄi

  1. Kusalattika

  MÈtikÈ PiÔÔha~ka 1. Hetuduka ... ... 467

  2. VedanÈttika 1. Hetuduka ... ... 475

  3. VipÈkattika 1. Hetuduka ... ... 479

  4. UpÈdinnattika 1. Hetuduka ... ... 483

  5. SaÑkiliÔÔhattika 1. Hetuduka ... ... 487

  6. Vitakkattika 1. Hetuduka ... ... 491

  7. PÊtittika 1. Hetuduka ... ... 500

  8. DassanenapahÈtabbattika 1. Hetuduka ... ... 505

  9. DassanenapahÈtabbahetukattika 1. Hetuduka ... ... 509

  10. ŒcayagÈmittika 1. Hetuduka ... ... 511

  11. Sekkhattika 1. Hetuduka ... ... 516

  12. Parittattika 1. Hetuduka ... ... 521

  13. ParittÈrammaÓattika 1. Hetuduka ... ... 525

  14. HÊnattika 1. Hetuduka ... ... 528

 • PaÔÔhÈnapÈÄi catutthabhÈga v

  MÈtikÈ PiÔÔha~ka

  15. Micchattaniyatattika 1. Hetuduka ... ... 530

  16. MaggÈrammaÓattika 1. Hetuduka ... ... 534

  17. Uppannattika 1. Hetuduka ... ... 540

  18. AtÊtattika 1. Hetuduka ... ... 542

  19. AtÊtÈrammaÓattika 1. Hetuduka ... ... 543

  20. Ajjhattattika 1. Hetuduka ... ... 546

  21. AjjhattÈrammaÓattika 1. Hetuduka ... ... 548

  22. SanidassanasappaÔighattika 1. Hetuduka ... ... 550

  1. Kusalattika

  2. Sahetukaduka ... ... 553 3. Hetusampayuttaduka ... ... 556 4. Hetusahetukaduka ... ... 559 5. Hetuhetusampayuttaduka ... ... 562 6. Nahetusahetukaduka ... ... 565 7-13. SappaccayadukÈdi ... ... 566-576 14-19. ŒsavadukÈdi ... ... 578-585 20-54. SaÒÒojanÈdiduka ... ... 587 55. SÈrammaÓaduka ... ... 587 58-65. CittasampayuttÈdiduka ... ... 591

 • vi PaÔÔhÈnapÈÄi catutthabhÈga

  MÈtikÈ PiÔÔha~ka 69-74. UpÈdÈnaduka ... ... 595 75-82. KilesadukÈdi ... ... 595-602 83-99. DassanenapahÈtabbadukÈdi ... ... 603-615 100. SaraÓaduka ... ... 617

  2. VedanÈttika

  100. SaraÓaduka ... ... 618

  22. Sanidassanattika

  100. SaraÓaduka ... ... 636

  PaÔÔhÈnapÈÄicatutthabhÈgamÈtikÈ niÔÔhitÈ.

 • AbhidhammapiÔaka

  DhammÈnuloma

  DukapaÔÔhÈnapÈÄi

  _____

  Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

  12. Kilesagocchaka

  75. Kilesaduka 1. PaÔiccavÈra

  1. PaccayÈnuloma 1. Vibha~gavÈra

  Hetu

  1. KilesaÑ dhammaÑ paÔicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. LobhaÑ paÔicca moho, diÔÔhi, thinaÑ1, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. LobhaÑ paÔicca moho, diÔÔhi, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. LobhaÑ paÔicca moho, mÈno, thinaÑ, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. LobhaÑ paÔicca moho, mÈno, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. LobhaÑ paÔicca moho, thinaÑ, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. LobhaÑ paÔicca moho, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. DosaÑ paÔicca moho, thinaÑ, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. DosaÑ paÔicca moho, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. VicikicchaÑ paÔicca moho, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ. UddhaccaÑ paÔicca moho, ahirikaÑ, anottappaÑ. (1) ______________________________________________________________ 1. ThÊnaÑ (SÊ, SyÈ)

 • DhammÈnuloma DukapaÔÔhÈnapÈÄi 2

  KilesaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. KilesaÑ paÔicca sampayuttakÈ khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ. (2)

  KilesaÑ dhammaÑ paÔicca kileso ca nokileso ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. LobhaÑ paÔicca moho, diÔÔhi, thinaÑ, uddhaccaÑ, ahirikaÑ, anottappaÑ sampayuttakÈ ca khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ. (CakkaÑ.) (3) 2. NokilesaÑ dhammaÑ paÔicca nokileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. NokilesaÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa- dve khandhe -pa-. PaÔisandhikkhaÓe -pa-. Khandhe paÔicca vatthu, vatthuÑ paÔicca khandhÈ. EkaÑ mahÈbh|taÑ -pa-. (1)

  NokilesaÑ dhammaÑ paÔicca kileso dhammo uppajjati hetupaccayÈ. Nokilese khandhe paÔicca kilesÈ. (2)

  NokilesaÑ dhammaÑ paÔicca kileso ca nokileso ca dhammÈ uppajjanti hetupaccayÈ. NokilesaÑ ekaÑ khandhaÑ paÔicca tayo khandhÈ kilesÈ ca cittasamuÔÔhÈnaÒca r|paÑ -pa- dve khandh

Search related