of 3 /3
อ่านแล้วขอให้ช่วยกันสานต่อ เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหม… 1. นิสิตผิดหวังในการเรียน แล้วฆ่าตัวตาย 2. นิสิตผิดหวังในความรัก เมื่อหักห้ามใจไม่ได้ จึงทำร้ายตัวเอง หรืออดีตคนรัก 3. บางคนได้อ่าน ได้ฟัง คำคม ข้อคิดดีๆ จึงพลิกชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้น เชื่อว่าทุกท่านคงยอมรับว่า ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก นอกจากนั้นยังเชื่อว่า ทุกท่านคงคิดเหมือนกันคือ ไม่อยากให้เกิดข้อ 1 และข้อ 2 กับน้องๆ นิสิตวิศวฯ ของเรา ตรงกันข้าม อยากให้ข้อ 3 เกิดขึ้นกับน้องทุกคนที่ท้อแท้ ขาดความหวัง ขาดกำลังใจ หรือผู้ที่กำลังปล่อยให้ ชีวิตเดินผิดทาง ทางเลือกหนึ่งที่เสนอ... ...Hall of Hopes... หอหวัง หรือ หอ ร.5 หรือห้องแห่งความหวัง (หรือชื่ออื่นที่ดีกว่านี้) สถานทีห้องหนึ่งในตึกใดตึกหนึ่งของคณะ สื่อ/อุปกรณ์ • หนังสือ DVD CD ป้ายคำขวัญย่อๆ ที่ช่วยสร้างกำลังใจ/ คลายเครียด • บอร์ดเพื่อติดประกาศว่าจะทำความดีหรือละสิ่งที่ไม่ดี คำขออภัย/คำชมเชย • อุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการฝึกสติ • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ร.5 และตู้รับบริจาค เพื่อบำรุงคณะ ตัวอย่างคำขวัญ เพื่อสร้างกำลังใจ คลายเครียด • ฝันให้ไกล ไปให้ถึง • อะไรๆ ก็ยากถ้าไม่พากเพียร • ล้มเหลวไม่กลัว กลัวทำไม่จริง • คนที่ท้อแท้เบื่อหน่าย เป็นคนตายก่อนหมดอายุ • คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำดีได้ • ผิดเป็นครู รู้กันทั่ว จงอย่ากลัว เมื่อตัวผิด คิดแก้ไข พลาดอีกที ไม่มีท้อ สู้ต่อไป แม้ไม่ได้ ดังใจปอง ลองอีกที • ฆ่าความอาฆาตดีกว่าพิฆาตศัตรู ช่วย อ่านหน่อย รื่องพิเศษ พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ วศ.16 ถาวร โชติชื่น วศ.16 2554 : มกราคม - กุมภาพันธ์ 40 อินทาเนีย

เรื่องพิเศษ ช่วยpioneer.netserv.chula.ac.th/~sperapho/files/funs/intania.pdf · • นิสิตสำรวจตัวเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เรื่องพิเศษ ช่วยpioneer.netserv.chula.ac.th/~sperapho/files/funs/intania.pdf · • นิสิตสำรวจตัวเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง

อ่านแล้วขอให้ช่วยกันสานต่อ เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหม… 1.นิสิตผิดหวังในการเรียนแล้วฆ่าตัวตาย

2.นิสิตผิดหวังในความรักเมื่อหักห้ามใจไม่ได้จึงทำร้ายตัวเองหรืออดีตคนรัก

3.บางคนได้อ่านได้ฟังคำคมข้อคิดดีๆจึงพลิกชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้น

เชื่อว่าทุกท่านคงยอมรับว่า ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีก

นอกจากนัน้ยงัเชือ่วา่ทกุทา่นคงคดิเหมอืนกนัคอืไมอ่ยากใหเ้กดิขอ้1และขอ้2กบันอ้งๆนสิติวศิวฯของเรา

ตรงกันข้ามอยากให้ข้อ3เกิดขึ้นกับน้องทุกคนที่ท้อแท้ขาดความหวังขาดกำลังใจหรือผู้ที่กำลังปล่อยให้

ชีวิตเดินผิดทาง

ทางเลือกหนึ่งที่เสนอ...

...Hall of Hopes... หอหวังหรือหอร.5หรือห้องแห่งความหวัง(หรือชื่ออื่นที่ดีกว่านี้)

สถานที่ ห้องหนึ่งในตึกใดตึกหนึ่งของคณะ

สื่อ/อุปกรณ์• หนังสือDVDCDป้ายคำขวัญย่อๆที่ช่วยสร้างกำลังใจ/

คลายเครียด

•บอร์ดเพื่อติดประกาศว่าจะทำความดีหรือละสิ่งที่ไม่ดี

คำขออภัย/คำชมเชย

•อุปกรณ์อื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการฝึกสติ

•สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบรมสาทิสลักษณ์ร.5และตู้รับบริจาค

เพื่อบำรุงคณะ

ตัวอย่างคำขวัญ เพื่อสร้างกำลังใจ คลายเครียด • ฝันให้ไกลไปให้ถึง

• อะไรๆก็ยากถ้าไม่พากเพียร

• ล้มเหลวไม่กลัวกลัวทำไม่จริง

• คนที่ท้อแท้เบื่อหน่ายเป็นคนตายก่อนหมดอายุ

• คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้

• ผิดเป็นครูรู้กันทั่วจงอย่ากลัวเมื่อตัวผิดคิดแก้ไข

พลาดอีกทีไม่มีท้อสู้ต่อไปแม้ไม่ได้ดังใจปองลองอีกที

• ฆ่าความอาฆาตดีกว่าพิฆาตศัตรู

ช่วย อ่านหน่อย เ รื่องพิเศษ

พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ วศ.16 ถาวร โชติชื่น วศ.16

2554 : มกราคม - กุมภาพันธ์40 อินทาเนีย

Page 2: เรื่องพิเศษ ช่วยpioneer.netserv.chula.ac.th/~sperapho/files/funs/intania.pdf · • นิสิตสำรวจตัวเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง

• 1นาทีที่โกรธอาจให้โทษตลอดชีวิต

• อยากสวยอยากหล่ออย่าพะนอความโกรธ

• อยากพบคนในฝันให้หมั่นยิ้มหวานอยากขึ้นคานให้หมั่นโกรธ

• ช่างหัวมันนั้นใช้ได้เสมอจะเจอะเจอลาภยศอันสดใส

หรือผิดหวังอย่างแรงเสียดแทงใจเจอสิ่งใดรู้แล้ววางช่างหัวมัน

• แม้สูญสิ้นทุกสิ่งแต่อนาคตยังอยู่จงทำใหม่สร้างใหม่

• ทุกสิ่งในโลกไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็น

• จำสิ่งที่ควรจำลืมสิ่งที่ควรลืมมิฉะนั้นจะจมอยู่ในนรกตลอดเวลา

• สิ่งที่ผ่านนานแล้วให้แล้วไปถึงเศร้าใจไม่ฝืนคืนมาหา

อีกความสุขทั้งหลายที่หมายตาใช่ได้มาด้วยความเศร้าจงเข้าใจ

ตัวอย่างประโยชน์ที่น่าจะเกิดขึ้น • นิสิตเข้ามาในหอหวังเพื่ออ่านหนังสือการ์ตูนตลกหรือฟัง CD แล้ว

หายเครียดจากการเรียน

• นิสิตรู้สึกหงุดหงิดเพราะถูกเพื่อนล้อเลียน เมื่อได้อ่านป้ายซึ่งติดอยู่

ที่ผนังห้องมีข้อความว่า “ถูกนินทา 5 นาที ทำไมต้องทุกข์ใจเป็น

เดือนเป็นปี”ก็หายหงุดหงิด

• นิสิตเศร้าใจเพราะอกหัก พอได้อ่านป้าย “ความสุขไม่ได้อยู่ที่

ความสมปรารถนา การรู้จักทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากเป็น

ความสุข”ก็รู้สึกดีขึ้น

• นิสิตสำรวจตัวเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างแล้วปรับปรุงตามคำแนะนำในคู่มือที่จัดทำไว้

• นิสิตมาเขียนประกาศที่บอร์ดว่าจะเลิกสูบบุหรี่ การประกาศที่บอร์ดเท่ากับเป็นการให้สัญญาต่อสาธารณชน

และต่อร.5ด้วยถ้าคิดแอบสูบบุหรี่แม้คนอื่นจะไม่เห็นแต่ก็เกรงว่าร.5จะทรงเห็นทำให้นิสิตมีโอกาสเลิก

บุหรี่ได้สำเร็จนอกจากนี้นิสิตอาจจะประกาศว่าจะแก้โปรฯภายใน2เทอมจะแก้ไขสิ่งไม่ดีอื่นๆ

• นิสิตประกาศว่าจะเรียนให้ได้เกียรตินิยม(หรืออธิษฐานในใจต่อหน้าพระรูปร.5)

• นิสิตเขียนถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อพ่อแล้วมาติดที่บอร์ดในวันช่วงเดือนธันวาคม

• นิสิตอยากจะขอโทษที่พูดไม่ดีกับพ่อแม่แต่ยังไม่มีโอกาสก็มาขอโทษที่พระรูปร.5 เสียก่อนภายหลังค่อยไป

ขอโทษพ่อแม่

• นิสิตมีปัญหาเล็กน้อยกับเพื่อน จะขอโทษก็กลัวเสียหน้า ก็มาขอโทษที่พระรูป ร.5 หรือเขียนข้อความสั้นๆ

เพื่อแสดงความสำนึกผิดแล้วนำมาติดที่บอร์ด

• กราบขอกำลังใจจากพระรูปร.5ก่อนสอบ

• หยอดตู้เพื่อทำบุญในโอกาสต่างๆเช่นวันเกิดวันสำคัญทางศาสนา

ตัวอย่างกิจกรรม • โยคะรำมวยจีนเพื่อออกกำลังกายและฝึกสติไปในตัว

• รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้อง

• บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเดินไปเก็บขยะ/ปิดน้ำ-ไฟตามสถานที่ต่างๆ

• ฉายภาพยนตร์/ประกวดคำขวัญ/วาดภาพเพื่อสร้างกำลังใจหรือทำให้รู้สึกขบขัน

41January - February : 2011Intania

Page 3: เรื่องพิเศษ ช่วยpioneer.netserv.chula.ac.th/~sperapho/files/funs/intania.pdf · • นิสิตสำรวจตัวเองว่ามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้าง

เลิกคิดจะฆ่า ดิฉันขอเรียนให้ท่านทราบว่าหนังสือพุทธวิธี

ชนะความโกรธ ของท่านได้ช่วยชีวิตคน 1 คน และ

คนที่จะฆ่าเขาก็ไม่ต้องติดคุก คือช่วยให้พี่ชายไม่ต้อง

ฆ่าน้องสาว -จดหมายส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลก เมื่อ

25พ.ย.41

เลิกคิดจะหย่า ผมตัดสินใจจะหย่าขาดจากภรรยา เมื่อคืนวันที่

18 มีนาคม 2544 แต่ตอนเช้า 19 มีนาคม 2544

ผมได้อ่านหนังสือของท่าน แล้วคลายความโกรธลงมาก

ไมอ่ยา่งนัน้ผมหยา่แนน่อน-จดหมายสง่มาจากจงัหวดั

อำนาจเจริญเมื่อ19มี.ค.44

ทำใจเมื่ออกหัก เมื่อถูกคนรักปฏิเสธ ตอนแรกรู้สึกเสียใจ น้ำตา

ไหล มีแต่ความทุกข์ใจ แต่เมื่ออ่านหนังสือพุทธวิธี

คลายโศกจบลงก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอีก และกลับมีความ

สุขอีกครั้งเมื่อคิดได้ว่าไม่วันใดวันหนึ่งก็จะต้องจากกัน

จะเร็วจะช้ามีค่าเท่ากัน ทำใจยอมรับสภาพได้ เท่านี้

ก็ทำให้ตัวเองมีความสุขโดยไม่ต้องทุกข์ใจอีก จริงดัง

ที่ว่า “ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมปรารถนา การรู้จัก

ทำใจเมื่อไม่สมปรารถนาต่างหากที่เป็นสุข” - นิสิต

คณะครุศาสตร์ปี4

หลักฐานยืนยันมีมากมาย

พระวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ (วศ.16) ผู้แต่งหนังสือธรรมะที่อ่านง่ายหลายเล่ม เช่น พุทธวิธีคลายโศก อานุภาพ

ความเพียรกรรมลิขิตพุทธวิธีชนะความโกรธ...หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนในหลายสถาบันรวมทั้ง

เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่านทั้งนิสิตนักศึกษาข้าราชการและประชาชนทั่วไปว่ามีประโยชน์นำไปใช้ได้ผลตัวอย่างเช่น

เลิกเกียจคร้าน ได้แง่คิดว่า การผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งไม่ดี ดิฉัน

ค่อนข้างหมักหมมงานต่างๆ ไว้เพราะเกียจคร้าน เมื่ออ่าน

หนังสืออานุภาพความเพียรแล้วเกิดความตั้งใจมากขึ้น และ

จะสะสางงานตา่งๆโดยเรว็-นสิติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

เปลี่ยนพฤติกรรม ที่สำคัญคือนิสิตจำนวนมากกล่าวว่า ข้อเขียนใน

หนังสือเป็นแรงบันดาลใจให้นิสิตตระหนักในบาปบุญ

คุณโทษ มีกำลังใจในการทำดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป

ในทางที่ดี-ผศ.วารินทร์มาศกุลคณะครุศาสตร์จุฬาฯ

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร ผมจึงหวังว่าคงจะได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือ

กรรมลิขิตเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้อ่านอย่างทั่วถึง

รวมทั้งควรจะมีการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสอ่าน

หนังสือเล่มนี้ด้วย ก็จะบังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

บุคลากรในชาติเป็นอย่างยิ่ง - นายนพพร โพธิรังสิยากร

ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

อ่านแล้วช่วยกันสานต่อ พระวิวัฒน์เสนอความคิดเรื่องนี้ (HallofHopesหอ

หวังหอร.5หรือห้องแห่งความหวัง) เพื่อประโยชน์ต่อนิสิต

(หรือบุคคลใด) ที่อาจมีความท้อใจ ทุกข์ใจ ทั้งในการเรียน

หรือในการดำเนินชีวิต รวมทั้งในกรณีที่กำลังจะเดินทางผิด

บางท่านที่ได้รับทราบเรื่องนี้ก็ล้วนแต่เห็นด้วยและยินดี

สนับสนุน จนดูเหมือนมีความพร้อมในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่

เพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้อ่านช่วยกันสานต่อ (ด้วยกำลัง

ปัญญาหรือกำลังทรัพย์) เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้นจนนำไป

ปฏิบัติได้จริง

ท่านจะแสดงความเห็น ข้อเสนอ ข้อแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ

โทร./แฟกซ์ 0-2218-6447, 0-2218-6498 www.intania.com

2554 : มกราคม - กุมภาพันธ์42 อินทาเนีย