of 13 /13
8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 1/13 & & ? b b b b b b 4 4 4 4 4 4 j œ F Motown/Funk 1 ! œ œ œ œ b Œ ‰  j œ œ œ  ‰  j œ œ œ œ b œ œ Œ ‰  j œ œ œ  ‰  j œ œ œ B b 7 B b 7 / D  E b 7 q = 120 2 ! Œ ‰  j œ  œ œ b  .  œ œ . 3 œ œ b œ n  œ  œ œ ! 3 ! œ œ œ ‰ j œ œ œ œ b  ‰  j œ œ œ œ b  ‰  j œ œ œ œ n # n n œ œ  j œ œ œ  ‰  j œ œ  ‰  j œ œ n n B b  B b 7 / D  E b 7 E 7 4 Ó Œ œ œ There's a œ œ œ œ  œ œ n #  œ œ œ œ b . Ó œ œ  œ œ n n  œ œ .  Œ ‰ j œ F 7 NAUTICA: & & ? b b bb b b 5 œ  œ œ  œ  œ b  œ  œ say ing that I learned passed down œ œ œ œ b  Œ ‰ j œ œ  ‰ j œ œ œ œ b œ œ Œ  j œ œ œ  ‰  j œ œ œ B b 7  B b7 / D  E b 7 simile 6 œ  œ  œ œ  j œ j œ  ‰ œ œ through cen tu ries which trans Ó 3 œ œ #  œ  œ œ œ ! E b 7 œ  œ œ  œ  j œ  ‰  œ la ted from the Frenchmeans œ œ œ ‰ j œ œ œ œ b  ‰ j œ œ œ œ b ‰ j œ œ œ œ n # n n œ œ  j œ œ  ‰  j œ œ  ‰  j œ œ n n B b  B b 7 / D  E b 7 E 7 - - - - - & & ? b b b b b b 8 ‹ ‹  ‹ Œ  œ  œ “Sis ta please!”  Girl you're œ œ œ œ  œ œ n #  œ œ œ œ b . Œ  œ œ œ œ œ  œ œ n n  œ œ .  Œ  œ œ # #  F 7 F # o 7 9 œ  œ ‰  j œ  œ ‰ j œ b spe cial. You're rough, yeah, œ œ œ œ . Œ  j œ œ œ b  .  j œ œ œ œ b œ œ .  Œ  j œ œ .  ‰  j œ œ Gm  B b 7 / F  E b 7 10 œ œ œ b œ  j œ  ‰ œ œ but you're a gem. And if œ œ œ œ  œ  œ œ œ œ b . j œ # j œ  œ  œ œ œ  œ  œ œ . Œ œ œ n C 9 / E -  - BRING IT ON Score It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13] Music by TOM KITT Lyrics by AMANDA GREEN Arranged and Orchestrated by ALEX LACAMOIRE TOM KITT 15

15. It Ain't No Thing WARNER.mus

Embed Size (px)

Text of 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

Page 1: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 1/13

&

&

?

bb

bb

b b

44

44

44

jœF

Motown/Funk

1

!

œœœœb> 

Œ ‰   jœœœ ‰   jœœœœb

> œœ> 

Œ ‰   jœœœ ‰  jœœœ> 

Bb7 Bb7/D   Eb7

q = 120

2

!

Œ ‰   jœ   œœb . œœ.3

œœb œn œ œœ

!

3

!

œœœ> 

‰ jœœœœb  ‰   jœœœœb

  ‰   jœœœœn#nn

œœ> ‰   jœœœ ‰

  jœœ ‰  jœœnn

Bb   Bb7/D   Eb7 E7

4 Ó Œ œ œThere's a

œœœœ   œœn#   œœœœb

.

Ó

œœ   œœnn  œœ.

  Œ ‰ jœF7

NAUTICA:

&

&

?

bb

bb

b b

5

œ   œ œ   œ   œb   œ   œsay ing that I learned passed down

œœœœb   Œ ‰   jœœœ   ‰   jœœœœb

œœŒ ‰   jœœœ   ‰   jœœœ

Bb7   Bb7/D   Eb7simile

6

œ   œ   œ œ   jœjœ   ‰ œ œ

through cen tu ries which trans

Ó ‰ 3

œ œ#   œ œœœ

!

Eb

7

œ   œ œ   œ   jœ   ‰   œla ted from the Frenchmeans

œœœ ‰ jœœœœb   ‰   jœœœœb   ‰   jœœœœn#nn

œœ‰   jœœ   ‰

  jœœ   ‰   jœœnnBb   Bb7/D

  Eb7 E7

- - - --

&

&

?

bb

bb

b b

8 ‹ ‹   ‹ Œ   œ   œ“Sis ta please!”   Girl you're

œœœœ   œœn#   œœœœb .Œ   œœœ

œœ   œœnn  œœ.

  Œ   œœ## F7 F#o 7

9 œ   œ ‰   jœ   œ ‰ jœbspe cial. You're rough, yeah,

œœœœ.Œ ‰   jœœœb .

‰   jœœœœb

œœ.   Œ ‰   jœœ.  ‰   jœœ

Gm   Bb7/F   Eb7

10

œ   œ   œb œ  jœ  ‰

œ œbut you're a gem. And if  

œœœœ   œ   œœœœb .‰

jœ#jœ   œ   œ

œœ   œ   œœ.Œ œœn

C9/E

-   -

BRING IT ONScore

It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC[Rev. 1/2/13]

Music byTOM KITT

Lyrics byAMANDA GREEN

Arranged and Orchestrated byALEX LACAMOIRETOM KITT

15

Page 2: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 2/13

&

&

?

bb

bb

b b

11

œn   œ œ   œ   œ   œ   œ   œbpeo ple have n't seen it, well, hey!

œœœ^   Œ Œ ‰   jœœœNb

> œœ^ Œ Œ ‰   jœœ> 

Bb/F F7(#9)

12 ‰   jœ   jœ   œ   ‰   œ   œThat's on them. So you

‰   jœœœb .‰   jœœœ

Œ   œœœâ

‰   jœœ> ‰   jœœ> 

Œ ‰   jœœnnâ

Eb/F

- -

&

&?

bb

bb

b b

13 œb œ œ   œ   œ   œ   œ   œgot a lit tle ba by fat,

œœœœb .   œœœœ. ‰ jœœœœ. ‰   jœ#œœ.

‰   jœ   œ œn Bb7

14 Œ ‰   jœ   œ   œ   œ   œbit ain't no thing,

œœb   œœ#   œœ. ‰   jœœœ ‰ jœœœœnnb

œœ   œœ  œœ.

‰   jœ   œb .   œœnâ

Eb7

15

œ ˙n œ œbyeah.

œœœœ   œœœœb . ‰ jœœœœ. ‰   jœ#œœ.

‰   jœ   œ œn Bb7

 

- -

&

&

?

bb

bb

b b

16 jœ   .œ  Œ ‰   jœ

Look

œœb   œœ#   œœ.   œjœœb .   œœœ   jœ#

jœœœnb > 

œœ   œœ  œœ.

‰   jœ   œb .   œœnâ

Eb7

17

œ   œ œ   œ   œb   œ   œ   œat Twig! He's down with that!

œœœ   œœœb .‰   jœœœ.

‰   jœ#

œœ.‰   jœ   œ œn 

Bb7

18 Œ ‰   jœ   Jœ œ   jœIt ain't no thing,

œœb   œœ#   œœ.‰   jœœœn   œ   œœœœb> 

œœ   œœ  œœ.

œ   œ  ‰   jœ

C7Eb7

&

&

?

bbbb

b b

19

.˙ œ œyeah.

œœœœ   œ   œœœœ   œ   œœœ œ   œœœ œ

..œœjœœ

.

.œœ

jœœ

Eb/GF7

20

jœ   .œ   Óœœœbb œ   œœœ œ

jœœœnn   œœœœjœœœœ> 

..œœbb  jœœ   œœnn   œœ

F˜/Ab   F7/A   F7

21

œ   œ   œ   œ œ œ œ   œbWhy walk a round like you're made

œœœœ   œœœœ œ   jœ   œœœœjœœœœb

.

.œœ

jœœ   œœ   œœ

Gm

-

Piano/Vocal – 2 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 3: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 3/13

&

&

?

bb

bb

b b

22 œ   œ   œ   œ œ   œ ‰   jœof as bes tos when

œœœœ œb  œœœœ   jœ# œ   œ   œœb   œœn

..œœjœœ

œœ   œœ

Bb7/F   Bb7

23

œ   œ   œ   œ œ œ   œbTwig loves your eyes, your thighs,

œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœn

b^

..œœjœœ   .

.œœ

jœœ^Eb   Bb/D   C7(b9)

24

œ œb œ œ   œ   œ   ‰   jœand your breast is? So

Ó œ

œn

  œœn   œœb   œœnn

Ó Œ   œœ

- - -

&

&

?

bb

bb

b b

25

œ   œ œ   œ   œb   œ   œshake like jel lo on a spring,

œœœœ   œ

  œœ  œœ

œ

œb

b   œ

œ

  œ

œ  œ

..œœjœœ   œœ   œœN

Bb/F

26 Œ ‰   jœ   jœ   œ   jœit ain't no thing,

œœœNbfl 

œœœfl 

jœœœfl 

‰ Œ ‰   jœ#â

œœfl œœfl 

jœœfl ‰ Œ ‰   jœœ

â

F7(#9)D

27

.˙ œ œyeah.

œœœ.   œœœ   œ

j

œœœbb   œœœjœœœ> 

œœ.‰   jœœ   œœbb   œœ

Eb   Db   CmBb7

-

&

&

&

?

bb

bb

b b

b b

#

##

#

28

œ   ‰   jœ   jœ   œ   JœbIt ain't no thing.

!

œœœ   œ   jœ#  œ   œ.   œœb   œn   œ.   œœ   œ#â

œ

œ

‰   jœ

œ

  œ

œ

œœnn

29

Jœ   .œ œ   œ   œ   œ

!

œœœ.  œœœ   œ   œœœœn œœœœ   œ

œœ   ‰   jœœ   œ

œ

  ‰   jœ

œ

Eb   C7

30 ˙   Ó

‰   jœ   œn   œ   œ   ‰   jœOh Some

œœœœn   œœœœ   œœœœ   œœœœjœœœœ#^

‰ ‰   jœ#

œœ   œœ   œœ   œœjœœ^

‰ ‰ jœœ##

C/D   D7

LA CIENEGA:

Piano/Vocal – 3 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 4: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 4/13

&

&

&

?

#

#

#

#

31

!

œ   œ   œ   œ œ   œ   ‰   jœkids used to tease me and

œ.   jœ#œœœœn> 

Ó

œœ.Œ ‰   jœœbb ‰   jœœ> 

G7   C7

32

!

œ   œ   œ   œ   œb ‰   jœput me through hell. Some

Œ   jœ#  œœ   œœœnb > ...œœœ   j

œÓ ‰   jœœ   œœ##

  œœ

F#7

33 Ó ‰   jœ œ   œBut most peo

œ   œ   œ   œ œ   œ   œ   œn

peo ple are mean, but most peo

œ.   jœ#œœœœn> 

Ó

œœ.Œ ‰   jœœ

‰   jœœ> 

D7G7

- -

-

 

&&

&

?

##

#

#

34

œ œ   œ   œ   œ   œ   œ   œple mean well i t's just theirœ œn   œ   œ   œ   œ   œ   œ

ple mean well i t's just their

Œ   jœn   œœœ#   œœœ   œœœ   œœœœ#

Ó ‰   jœœ   œœ##   œD

#o 7

35

œ   œ   ‰   jœ   œ   œ   Œthink in'! is stink in'

œ   œ   ‰   Jœ  œ   œ   œ œ

think in'— is stink in' and a

Œ   œœœœ>   Œ   œœœœn> 

œœ   œœ   ‰   jœ   œœ   œœ   ‰   jœG7/

DEm9

36

!

œb œ   œ   œ   œ   ‰   jœlit tle out dat ed or

Œ   jœ#  œœ   œœ   œœ   œ3

œœnb   œ œ œ.jœœ   œœ jœ   jœœ## œœ jœ

C#o 7C

- - - - - -

- - -

&

&

?

#

#

#

37 œn   œ   œ   œ œ   œ   œ   œn

may be they're mere ly un ed

jœœœ

^

‰ Œ ‰ jœ# jœ   œ   œœœan^

jœœ^

‰ Œ Œ ‰   jœœ^G/D   D7(#9)

38 œ   œ   œ   jœ œ œ   œ   ‰ Jœ

u me cat ed! Got

Ó ‰ jœ   œœœ

Ó ‰   jœ   œœ œ

C/D

- - - - - - -

Piano/Vocal – 4 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 5: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 5/13

&

&

?

#

#

#

39  œ   œ   œ   œ   œ œ œpret ty eyes but thun der thighs—

œœœœn .

  œœœœ.

‰ jœœœœ.

‰ jœ#

œœ.‰   jœ   œ œ# 

G7

40 Œ ‰   jœ   œ   œ   œ   œbIt ain't no thing,

œœb   œœ#   œœ.   ‰   jœœœ‰ jœœœœnn

œœ   œœ  œœ.

‰   jœœ  œœnn .

œœ##â

C7

41 œ ˙n œ œbyeah.

œœœœ   œœœœn .

‰ jœœœœ.

‰ jœ#

œœ.‰   jœ   œ œ# 

G7

 

- -

&

&?

#

#

#

42 œ   œ ˙   ‰ jœI'm

œœb   œœ#   œœ.   œ   Jœœn  œœœ

  jœ#

j

œœœnn > œœ   œœ

  œœ.‰   jœœ

  œœnn .œœ##â

C7

43

œ   œ œ   œ   œ œ   œ œ œdad dy's lit tle big sur prise!

œœœ œn   œœœ.   ‰

  j

œœœ.   ‰ jœ#

œœ.‰   jœ   œ œ# 

G7

44 Œ ‰  jœœ   J

œœ   œœ  jœ

œnn

Jœœ##

It ain't no thing,

œœb   œœ#   œœ.   ‰  jœœœ#   œ   œœœœn> 

œœ   œœ  œœ.   œ   œœ

‰   jœœA7C7

LA CIENEGANAUTICA:

- - -

&

&

?

#

#

#

45 ..

˙̇   œœ   œœyeah.

œœœœ œ   œœœœ œ   œœœ œ   œœœ œ

..œœjœœ

.

.œœ

jœœ

C/ED7

46 œœ   œœ   ˙̇   Œ

œœœnb œ   œœœ œ   Jœœœ#n   œœœœ J

œœœœ> 

..œœnn  jœœ   œœ##   œœ##

D7/F#   D#o 7D˜

/F

47 œœœœ   œœ

œœ   ‰  jœœ

œœ   œœnbLove who you are and the world

œœœœ œœœœ   œ   jœ   œœœœjœœœœn

.

.œœ

jœœ   œœ   œœ

Em

&

&

?

#

#

#

48

œœ   œœ   œœ   œœ   œœ   œœ   œ œwill a dore you and the

œœœœ   œn  œœœœ

jœ#  œ   œ   œœb   œœn

.

.œœ

jœœ

œ

œ

  œ

œ

G7/D   G7

LA CIENEGA:49

œ   œ   œ   œ   ‰   jœ œ   œbcou ple that don't at least they

œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ#b^

..œœjœœ   .

.

œ

œ

œ

^C   G/B   A7(b9)

50

œ   œ   œ   œ œ   œ   ‰   jœcan't ig nore you now

Ó   œœ#   œœn   œœb   œœ#n

Ó Œ   œ

œ

- - -

Piano/Vocal – 5 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 6: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 6/13

&

&

&

&

?

#

#

#

#

#

51

!

œ   œ œ   œ   œn   œ   œboys all want to buy me bling

!

œœœœ œ   œœ  œœ

œœbb   œœ   œœ   œ

.

.

œ

œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

G/D

52

!

Œ ‰ jœ   jœ   œ   jœit ain't no thing,

!

œœœan^   œœœ

^Jœœœ^ ‰ Œ ‰ jœ#

â

œ

œ

œ

^   jœ

œ

^‰ Œ ‰   jœ

ω

D7(#9)B

53 Œ   œn   œ œ   œ.   ‰   Jœ.

Na na na! Hey, hey!

.˙ œ œyeah.

Œ   œœnn  œœ   œœ

œœ.‰   jœœ.

Na na na! Hey, hey!

œœœ.  œœœ œ

jœœœbn .   œœœjœœœ> 

œœ.

‰   jœœ  œœbb   œ

œ

C Bbm Am   G7

NAUTICA:

BACKUPS:

&

&

&

&

?

#

#

#

#

#

b b

b b

b b

b b

b b

54 ‰   jœn   œ œ   œ.   œ.Na n a na! Hey, hey!

œ   ‰   Jœ   Jœ   œ   Jœ

It ain't no thing,

‰   jœœnn  œœ   œœ

œœ. œœ.Na n a na! Hey, hey!

œœœ   œ   jœ# œ   œ.   œœb   œn   œ.  œœ   œ

œ

œ

‰   jœ

œ

  œ

œ

œ

œ

55 Œ   œn   œ œ   œ.   ‰   Jœb .

Na na na! Hey, hey!.˙ œ œ

yeah.

Œ   œœnn  œœ   œœ

œœœœ. ‰   jœœœœbb .Na na na! Hey, hey!

œœœœb> œœœœ   œœœœ   œœœœ   œœœœ

  œœœœ> œœœœ  œœœœnn> 

œ

œb

b

œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

  œ

œ> 

œ

œ

  œ

œ> 

Gm/Bb   C/Bb   Bb

56 ‰   jœn   œ œ   œ.   œb .Na na na! Hey, hey!.˙n   Œ

‰   jœœnn  œœ   œœ

œœœœ. œœœœbb .Na na na! Hey, hey!

œœœœnnb   œœœœ   œœœœ   œœœœ  œœb   œ œ œ œ œb   œ œb

œ

œb

b œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

  œ

œb

b

ad lib. riff 

Piano/Vocal – 6 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 7: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 7/13

&

&

?

bb

bb

b b

57 œ   œ   œ   œ   ‰   Jœ   œ   œ

Don't walk a way and leave cas

œœœ.

  œœœ.

‰   œœœn

jœœœ> 

œœ.œœ.

‰   jœ œ#  œœ> 

Am7(add4) D7sus

LA CIENEGA:58 œ   œ   œ   œ   œ œ œ   œ

es un o pened when you're

Œ ‰ jœœœ#> 

‰   Jœœ

3

œœ œ œ œ

Œ ‰   jœœ> Ó

D7

59 œ   œ ‰   Jœ  jœ   œ   jœ Jœ

play ing deal or n o deal.

œœ   œ   œœ. ‰ jœœœ> 

‰ jœœœ> 

œœ.œœ.

‰   jœ> ‰   jœœ> 

Gm7 D7sus Gm

- - - - -

&

&

&

&

?

bb

bbb b

b b

b b

60 Œ   œ   œ œ ‰   jœNo deal! And

jœ œ   Œ ÓŒ   œ   œ œ Œ

No deal!

Œ ‰   rœ# Jœœ   ˙̇æ

!

NAUTICA:

BACKUPS:

61

œ   œ   œ œ œ œdon't you just take lit tle

!

!

œœœ.   œœœ.‰   jœœœ   œ#   œœœ> 

œœ. œœ. ‰   jœ   œ   œœnn> 

C7sus  C7/E

62 œ   œ   œ   œ   jœ   ‰   œ œnpiec es of life treat your

!

!

Œ ‰   jœœ œ   œœ   œœb œn

Ó ‰   jœ   œb œn

BOTH:

- - -

&

&?

bb

bb

b b

n n

nn

n n

63

œ œ œ   œ œ   œ   œself to the sev en course

jœœœœb

^

  ‰ Œ Ójœœ^

‰ Œ ÓEb/F

64 jœ   ‰   jœ   ‰   jœ   ‰ œ œmeal! Oh! Oh! I've been

‰  j

œœœœ>  ‰  j

œœœœ>  ‰  j

œœœœ>  Œ

‰   jœœ>   ‰   jœœ> 

  ‰   jœœ>   ‰   jœœnn 

G9sus

BRIDGET:

-

Piano/Vocal – 7 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 8: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 8/13

&

&

&

&

?

65 œ   œ œ   œ   œb   œ   œ   œha tin’ on my self un nec ces

!

!

Œ   œœœœb .‰ jœœœ

‰   jœœœb> 

œœ. œœ. Œ ‰   jœb œn   œ> 

C7 F7

66 jœ œ   jœ œ   œ œ œsa ri ly, I’m here to

Ó   j

œ  œ   jœb

jœnNo, no, no!

Ó   jœ   œ   jœbjœn

No, no, no!

˙̇̇ œ#   œ   œœ   œœ   jœ#   œœœœbn  > 

œ   œ   œœ. ‰   jœ   œ œ

F/G

NAUT/ LaC (concert):

BACKUPS:

67 œ   œ œ   œ   œ   œ   œstate I’m feel in’ great ce le

œ   Œ Ó

œ   Œ Ó

œœœœ œœœb   Ó

œœ. œœ. Œ ‰ jœ œ#   œ> 

C7 G7

- - - - - - - - - -

&

&

&

&

?

68

œ   œ   jœ œ   ‰   jœ   œ   œbra tin’ me! I've got a

Ó   œ   œYeah, yeah!

Ó   œ   œYeah, yeah!

Œ   œœœ   jœb   œœœn   œœœ œ   œœœ œ

œ   œ   œ

œ.

‰   jœ   œ

œ#

#G#o 7

69 œ   œ   ‰   jœ   œ   œ   ‰   jœbig butt. Well, so what? It’s

Œ   œœ.   Œ   œœ.Work! Work!

Œ   œœœœ. Œ   œœœœ.Work! Work!

Œ   œœœ.   Œ   œœœ.

œ

œ.

œ

œ.

‰   jœ   œ

œ.

œ

œ.

‰   jœAm   C/G

70

œb œ œ œ   œ   œ œ œgood as a ny oth er, and I

Ó   jœ   œ   jœb Jœn 

Woo, woo, woo!

Ó   jœ   œ   jœb Jœn Woo, woo, woo!

Œ   œœb   œ œ   œœ   œœ   œ   œ

œ

œ.

œ

œ.

‰   jœ   œ

œ#

#   œœ

F7   D7/F#

- - -

Piano/Vocal – 8 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 9: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 9/13

&

&

?

71

œn   œ œ   œ   œ   œ   œ œthink of you as sis ters from an

jœœœœ^ ‰ Œ Ó

jœœ^   ‰ Œ Ó

C/G

72 œb œ   œ   œ   œ   œoth er moth er! Yeah I

jœœœ

‰   jœœœbb > ‰   jœœœnn > 

‰   œœœœnbbâ

jœœ> ‰   jœœ> 

‰   jœœ> ‰ œœbb

â

Am7/G   G˜ G Db  7

- - - -

&

&&

&

?

73 œb œ œ   œ   œ   œ   œ   œgot some junk up in my trunk!

!

!

œœœb .œœœb .  œœœ.

  œœœ.  œœœ

.   œœœ.   œœœ

.   œœœ.

œœ. ‰   jœœ   œœ œœ## C7

f

74 Œ ‰   jœ   œ   œ   œ   œbIt ain't no thing,

œœb   œœ œœ#   œœ   ÓBackit on up!

œœœb   œœœ œœœ#   œœœ   ÓBackit on up!

œœœb  œœœ#   œœœ.œœœ.

œœœ.   œœœ

.   œœœ.   œœœnnb  > 

œœnn  œœ   œœ. ‰   jœœ   œœbb . œœnnâ

F7

NAUT/F3LaC (concert) /F4:

75

œ ˙n œ œyeah.

Œ ‰   jœ   œ   œ   œ   œbIt ain't no thing,

Œ ‰   jœ   œ   œ   œ   œbIt ain't no thing,

œœœ   œœœb   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ

œœ. ‰   jœœ   œœ œœ## C7

simile

 

&

&

&

&

?

76 jœ   .œ   Œ ‰   jœTwig

œ   œ œ   œ œ œb   œ œNo it ain't, no!

œ   œ œ   œ œ œb   œ œNo it ain't, no!

œœœb  œœœ#   œœœ.œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœnnb

  > 

œœnn  œœ   œœ.

‰   jœœ  œœbb.

œœnnâ

F7

77 œ   œ œ   œ   œb   œ   œthinks I'm sex y— who'd a thunk?

!

!

œœœ   œœœb   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ   œœœ

œœ.

‰   jœœ  œœ œœ## 

C7

78 Œ ‰   jœ   Jœ œ JœLet free dom ring,

œ   œ   œ   œ   ÓYou bet ta think!

œ   œ   œ   œ   ÓYou bet ta think!

œœœb  œœœ#   œœœ.   œjœœœ#   œœœ   J

œœœœn > 

œœnn ‰ j

œœ   œœ

‰   jœœ

F7 D7

- -

-

-

Piano/Vocal – 9 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 10: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 10/13

&

&

&

&

?

79 .˙ œ œyeah.

Œ   œœ   œœ   Œ   œœ   œœFree dom! Free dom!

Œ   œœ   œœ   Œ   œœ   œœFree dom! Free dom!

œœœœ œ   œœœœ œ   œœœ œ   œœœ œ

.

.

œ

œ

œ

  .

.

œ

œ

œ

F/AG7

80 jœ   .œ   Œ ‰   jœI'm

Œ   œ   œ œ œ œ   œœLet free dom ring!

Œ   œ   œ œ œ œ   œœœLet free dom ring!

œœœbb œ   œœœ œ   Jœœœnn   œœœœ J

œœœœ> 

.

.

œ

œb

b   jœ

œ

  œ

œn

n   œ

œ#

#G˜

/Bb   G7/B   G#o 7

81 œ   œ   œ   œ œ   œ   œ œthrough hes i tat ing time to

jœœ   ‰ Œ Ó

jœœœ   ‰ Œ Ó

œœœœ œœœœ œ   jœ   œœœœjœœœœb

.

.

œ

œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

Am

- - -

- - -

- - -

&

&

&

?

82 œb œ œn   œ   Jœ   ‰   œ   œget off the pot! You can

Ó Œ   œœœœ

you can

œœœœ œ   œœœœb  jœb   œn   œ   œœb   œœn

.

.œœ

jœœœœ   œœ

C7/G   C7

NAUTLaC (concert):

83 œ   œ   œ   œ   œ   œ œ œgive love, you can get love, long as

œœ   œœ   œœœœ  œœ   œœ œ œ

give love you can get love long as

œœœœ̂ Œ Ó

œœ^

Œ ÓF6

84

œb œ   œ   œ   jœ   ‰ œ œyou love what you got! Gon na

œb œ   œ   œ   jœ   ‰ Œyou love what you got!

‰   jœœœ#b> ‰   jœœœ> 

‰   jœœn   œœnb   œœ#n

‰   jœœ> ‰   jœœ> 

‰   jœ   œœD7(b9)

-

Piano/Vocal – 10 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 11: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 11/13

&

&

&

&

?

85

œn   œ   œ   œ œ œ œ   œbfrench kiss with tongue like I dreamed

!

!

œœœœ   œœœœ   œ  jœ   œœœœ

jœœœœ

.

.œœ

jœœ  ˙˙

C/G

86 œ   œ   œ   œ   œ   ‰   jœI'd do, and

Ó   œœ.   œœ.Hoot, hoot,

Ó   œœœ.   œœœ.Hoot, hoot,

œœœœ   œ   œœœœ  œœœœ   œ

  œœœœ#   œ

.

.œœ

jœœ   ..œœ

j

œœ

Am/E   E7G7

87 œ   œ œ   œ   œ   œ   œ œnot just with my pil low but with

..œœ   œœ œœ   Óhoo.

...œœœ   œœœ œœœ   Óhoo.

œœœœ œ   œœœœ œ   œœœœ œ   œœœœ œ

.

.œœ

j

œ  œœ  œœ

  œ

œ

œ

œ

Am

-

&

&

&

&

?

88 œb œ   œ   ŒYou Know Who!

‰ Jœœb .   ‰ Jœœ

.   ‰   œœ jœYou, know, hoo! You

‰   jœœœbb .   ‰   jœœœ.   ‰   ...œœœYou, know, hoo!

jœœœœœbbb^

‰ Œ ‰   jœœœ   œœœb   œœœœnn

Jœœbb^ ‰ Œ Œ   œœb

Ab7

!

NAUTICA:

BRIDGET:

!

89

!

œ   œ œ   œ   Jœb  jœ   œn   jœ

got the spir it now girl, dang.

!

œœœœ œœœ   œjœœœœ   œœœœ

jœœœœ

.

.

œ

œ

œ

  ˙

˙

C/G   G7

90

!

œ   œb   œ ˙   Œ

!

œœœœ œ   œœœœjœb   œn   œ.   œœb   œ œ

.

.

œ

œ

œ

  œ

œ

  œ

œ

-

- -

Piano/Vocal – 11 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 12: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 12/13

&

&

&

?

91

!

œ   œ œ   œ   œ œ   jœ#  œLook at all the joy you brang!

œœœœ   œœœœ œjœœœœ   œœœœ

jœœœœ

.

.œœ

jœœ   ˙̇C/G   G7

LA CIENEGA (concert):

92 Ó Œ   œ œNow I'm

œ   œn   œ œ ˙

œœœœœœ œœ œœ œœ œœ   œœ   œœ   œœbb œœnn

.

.œœ

jœ   œœ   œ   œœ   œ

BRIDGET:93 œ   œ œ   œ   œ   œ   œb œn

gon na end it with a bang!

!

œœœœ   œœœœ   œœœœ   œœœœ   œœœœ   œœ   œœ##   œœ

œœ   œœ   œœ   œœ   œœ   œœ   œœ   œœ

C/G

 

-

-

&

&

&

?

 

94

Œ ‰   jœ   jœ   œ JœbIt a in't no thang!

. ·   ŒWhoo!

Jœœœœ#^

‰ Œ ·

jœœ^   ‰ Œ ‰   jœœ   œœ##

  œœ

G 7

NAUT/LaC/BACKUPS (concert):

95

œ   .˙

Œ œb   œ œ   œœ.   ‰   jœœ.Na na na! Hey, hey!

œœœœ   œœœœ œ   Jœœœbb   œœœ> 

jœœœ> 

œœ   œ œ   œœbb   œ>   œœ   œ> 

F E

b B

b/D   C7

96

‰   jœ œ œ   jœ   œ JœbI mean it ain't no thing!

‰   jœb   œ œ   œœ.   œœ.Na na na! Hey, hey!

œœœ œ   œœœb   œœœœb   œ

3

œœ œ œ œ

œœ   œœ   œ   œœ  œœ   œœ##

  œœ

ad lib.

 

&

&

&

?

97 œ   .˙

Œœb   œ œ

  œœ.  ‰   jœ

œ.Na na na! Hey, hey!

œœœœ   œœœœ œ   Jœœœbb   œœœ> 

jœœœ> 

œœ   œ œ   œœbb   œ>   œœ   œ> 

F Eb  Bb/D   C7

98 ‰   jœ œ œ   jœ   œ   jœb JœOh, no, it ain't no thing

‰   jœb   œ œ

  œœ.

  œœ.Na na na! Hey, hey!

œœœ œ   œœœb  œœ

  œœœœ  œœ

œœ   œœ   œ   œœ  œœ   œœ##

  œœ

99 ˙   ‰   jœ   œ   œbNo it ain't!

‰   jœœbb   œ

œ

  œ

œ  ‰   jœ

œ

œ

œ

œ

œb

bNo it ain't! No it ain't!

œœœœbb   œœœœ   œœœœ   œœœœ   œœœœ   œœœœ

œœœœ^

œœ   œœ   œœ   œ   œœ  œœ^F7 G 7

 

Piano/Vocal – 12 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]

Page 13: 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

8/12/2019 15. It Ain't No Thing WARNER.mus

http://slidepdf.com/reader/full/15-it-aint-no-thing-warnermus 13/13

&

?

100

!

 UNAUTICA: “Now go find that boy and tell him you are free Friday night.”BRIDGET: “Gosh darnit, I will!”LA CIENEGA: “Language, honey child, please.”

! U

&

&

?

101 ‰   Jœ  œ U   jœb

3

œ   jœ œ   jœ œ   jœ œ  œ   œ   œ   œ   jœb   œ   œ   œ   œ œb   œ 

It ain't no

wwwwb Uæ

ww Uæ

F7

ad lib.

BRIDGET:

102 ‰   Jœb œ œ œ œ œ œ ˙ U

thing!

wwwwnb Uæ

ww Uæ

C9 ad lib.

ad lib.

103

!

œœœœb^ Œ Ó

œœ

^   Œ Ó

Piano/Vocal – 13 –   It Ain’t No Thing - WARNER MUSIC [Rev. 1/2/13]