30
ȅȇȅǿ ǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ īǿǹ ȁȅīǿȈȂǿȀȅ ȉǾȈ MICROSOFT ȁȅīǿȈȂǿȀȅ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ ǼȆǿĭǹȃǼǿǹȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȅȊ 2010 MICROSOFT OFFICE ǹțȠȜȠȣșȠȪȞ IJȡȓĮ ȟİȤȦȡȚıIJȐ ıȪȞȠȜĮ ȩȡȦȞ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ. ȂȩȞȠ ȑȞĮ ıȪȞȠȜȠ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ İıȐȢ. īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİIJİ ʌȠȚȠȚ ȩȡȠȚ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıĮȢ, İȜȑȖȟIJİ IJȠȞ IJȓIJȜȠ IJȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ IJȣʌȦȝȑȞȠȢ İȓIJİ ıIJȠȞ ĮȡȚșȝȩțȜİȚįȓ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ, įȓʌȜĮ ıIJȠ ȩȞȠȝĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠ ȆȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȩ ǹȣșİȞIJȚțȩIJȘIJĮȢ İȓIJİ ıIJȘ ıİȜȓįĮ ȜȒȥȘȢ, İȐȞ ĮʌȠțIJȒıĮIJİ IJȠȞ ĮȡȚșȝȩțȜİȚįȓ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ıĮȢ ȝȑıȦ įȚțIJȪȠȣ. ǹȞ Ƞ IJȓIJȜȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ıĮȢ İȓȞĮȚ FPP, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıĮȢ ȠȚ ʌĮȡĮțȐIJȦ ǵȡȠȚ DZįİȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ ȖȚĮ ȁȚĮȞȚțȒ ȆȫȜȘıȘ. ǹȞ Ƞ IJȓIJȜȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ıĮȢ İȓȞĮȚ OEM, șĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıĮȢ ȠȚ ǵȡȠȚ DZįİȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ OEM. ǹȞ Ƞ IJȓIJȜȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ıĮȢ İȓȞĮȚ ȀȐȡIJĮ ȝİ IJȠȞ ǹȡȚșȝȩ- ȀȜİȚįȓ IJȠȣ ȆȡȠȧȩȞIJȠȢ Ȓ PKC, ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ıĮȢ ȠȚ ǵȡȠȚ DZįİȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ ȖȚĮ ȀȐȡIJİȢ ȝİ ǹȡȚșȝȩȀȜİȚįȓ IJȠȣ ȆȡȠȧȩȞIJȠȢ. ǹȞ ȤȡİȚȐȗİıIJİ ȕȠȒșİȚĮ ȖȚĮ ȞĮ ȕȡİȓIJİ IJȠȞ IJȪʌȠ IJȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ıĮȢ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘ įȚİȪșȣȞıȘ: www.microsoft.com/office/eula ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİIJİ ʌȠȚĮ ȐįİȚĮ ȤȡȒıȘȢ įȚĮșȑIJİIJİ. 1. ȅȇȅǿ ǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ īǿǹ ȁǿǹȃǿȀǾ ȆȍȁǾȈǾ. ǹȣIJȠȓ ȠȚ ȩȡȠȚ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ıȪȝȕĮıȘ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȘ Microsoft Corporation (Ȓ ȝȓĮ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȖȖİȞİȓȢ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓİȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠȞ IJȩʌȠ įȚĮȝȠȞȒȢ ıĮȢ) țĮȚ ıİ İıȐȢ. ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ įȚĮȕȐıIJİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ. ǿıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȠĮȞĮijİȡșȑȞ ȜȠȖȚıȝȚțȩ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJĮ ĮʌȠșȘțİȣIJȚțȐ ȝȑıĮ ıIJĮ ȠʌȠȓĮ IJȠ ȜȐȕĮIJİ, İijȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ. ȅȚ ȩȡȠȚ IJȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ıİ ȑȞIJȣʌȘ ȝȠȡijȒ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ IJȠ ȜȠȖȚıȝȚțȩ, İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ĮȞIJȚțĮșȚıIJȠȪȞ Ȓ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞ ȩȡȠȣȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȠȣ İȝijĮȞȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ. ȅȚ ʌĮȡȩȞIJİȢ ȩȡȠȚ ȚıȤȪȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȖȚĮ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ Microsoft İȞȘȝİȡȫıİȚȢ, ıȣȝʌȜȘȡȫȝĮIJĮ, ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ Internet țĮȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ IJȠ ʌĮȡȩȞ ȜȠȖȚıȝȚțȩ, İțIJȩȢ İȐȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ȐȜȜȠȚ ıȣȞȠįİȣIJȚțȠȓ ȩȡȠȚ ȖȚĮ IJĮ İȞ ȜȩȖȦ ıIJȠȚȤİȓĮ. Ȉİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ıȣȞȠįİȣIJȚțȠȓ ȩȡȠȚ. Ǿ ȋȇǾȈǾ ȉȅȊ ȁȅīǿȈȂǿȀȅȊ, ȈȊȃǼȆǹīǼȉǹǿ ǹȆȅǻȅȋǾ ȉȍȃ Ȇǹȇȅȃȉȍȃ ȅȇȍȃ. Ǽǹȃ ǻǼȃ ǹȆȅǻǼȋǼȈĬǼ ǹȊȉȅȊȈ ȉȅȊȈ ȅȇȅȊȈ, ȂǾȃ ȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǾȈǼȉǼ ȉȅ ȁȅīǿȈȂǿȀȅ. ǼȆǿȈȉȇǼȌȉǼ ȉȅ Ȉȉȅȃ ȆȇȅȂǾĬǼȊȉǾ īǿǹ ǼȆǿȈȉȇȅĭǾ ȋȇǾȂǹȉȍȃ dz ȆǿȈȉȍȈǾ. īȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ IJȦȞ ȤȡȘȝȐIJȦȞ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȘ Microsoft Ȓ ȝİ IJȘ șȣȖĮIJȡȚțȒ IJȘȢ Microsoft ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ IJȘ ȤȫȡĮ ıĮȢ, ȖȚĮ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌȠȜȚIJȚțȒ İʌȚıIJȡȠijȒȢ ȤȡȘȝȐIJȦȞ IJȘȢ Microsoft. ǼʌȚıțİijșİȓIJİ IJȘ įȚİȪșȣȞıȘ www.microsoft.com/worldwide. īȚĮ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, țĮȜȑıIJİ +30-210-949-9100 Ȓ İʌȚıțİijșİȓIJİ IJȘ įȚİȪșȣȞıȘ www.microsoft.com/hellas. ȅȆȍȈ ȆǼȇǿīȇǹĭǼȉǹǿ ȆǹȇǹȀǹȉȍ, ǼĭȅȈȅȃ ȋȇǾȈǿȂȅȆȅǿǼǿȉǼ ȉȅ ȁȅīǿȈȂǿȀȅ, ȈǾȂǹǿȃǼǿ ȅȉǿ ǻǿȃǼȉǼ ȉǾ ȈȊīȀǹȉǹĬǼȈǾ ȈǹȈ īǿǹ ȉǾ ǻǿǹǺǿǺǹȈǾ ȅȇǿȈȂǼȃȍȃ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿȍȃ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅȊ ȊȆȅȁȅīǿȈȉǾ ȀǹȉA ȉǾ ǻǿ$ȇȀǼǿǹ ȉǾȈ ǼȃǼȇīȅȆȅ,ǾȈǾȈ, ǼȆǿȀ<ȇȍȈǾȈ Ȁǹǿ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ ȆȅȊ ǺǹȈǿǽȅȃȉǹǿ Ȉȉȅ INTERNET. Ǽǹȃ ȈȊȂȂȅȇĭȍȃǼȈȉǼ ȂǼ ȉȅȊȈ ȆǹȇȅȃȉǼȈ ȅȇȅȊȈ ȉǾȈ ǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ, ǼȋǼȉǼ ȉǹ ǹȀȅȁȅȊĬǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ īǿǹ ȀǹĬǼ ǹǻǼǿǹ ȋȇǾȈǾȈ ȆȅȊ ǹȆȅȀȉǹȉǼ. 1. ǼȆǿȈȀȅȆǾȈǾ. Ǿ ȐįİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ĮijȠȡȐ IJȠ ȜȠȖȚıȝȚțȩ ĮȞȐ ȐįİȚĮ ĮȞIJȚȖȡȐijȠȣ țĮȚ ıȣıțİȣȒȢ. DzȞĮ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ Ȓ ȑȞĮ blade ȣȜȚțȠȪ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ȩIJȚ İȓȞĮȚ ȟİȤȦȡȚıIJȒ ıȣıțİȣȒ. 2. ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ Ȁǹǿ ȋȇǾȈǾȈ.

ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

MICROSOFT 2010 MICROSOFT OFFICE

. .

, ,

, . FPP,

. OEM,

OEM. - PKC,

.,

: www.microsoft.com/office/eula .

1. . Microsoft

Corporation ( , ) . .

, , .

, ,

. Microsoft• ,• ,• Internet •

, . , .

, . , .

. ,

Microsoft Microsoft ,

Microsoft. www.microsoft.com/worldwide. , +30-210-949-9100

www.microsoft.com/hellas., ,

A , INTERNET.

, .

1. . . blade

.2. .

Page 2: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

a. . . «

».b. .

.c. .

.d. .

. .

e. . , 32 bit 64 bit.

.3.

.a. . • ,• •

, « » « »),

.b. . ,

. •

• .

c. . , clip art, , , ,

, (« »)

. . (i)

, ,

, (ii)

, (iii)

, , ,

, , (iv)

. www.microsoft.com/permission.

d. . ,

( ) .

Page 3: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

e. .

. .

.

.f. .

Microsoft Visual Studio .

, , , .

g. . , LIP,

. ,

, , .

LIP, LIP. «LIP» Language

Interface Pack. LIP .

LIP .

h. . .

. .

. .

, .

, .

i. . , .

. ,

.

. , . ,

.4. .

. ,

Microsoft. , ,

, Internet

Page 4: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

. , www.microsoft.com/piracy/activation.mspx.

. ,

. ,

. .

. Internet . ,

Internet .

. .

5. .a.

. .

, .

, www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.b. ,

Microsoft , .

, , Internet

. Microsoft .

, .

, www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.c. ,

, Office,

. ,d. Microsoft •

Office,

• Microsoft ,

• Microsoft.

Page 5: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

e. Microsoft .

, www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.

6. INTERNET. , Microsoft Internet. Microsoft

.a. Internet.

Office 2010 Microsoft Internet.

, . ,

. ,

Office 2010 r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1032.

. Microsoft .

. Internet,

, Internet ,,

, .

Microsoft Internet.

• Web. Microsoft

. clip art, , ,

. Web.

• . .

Internet X.509.

.

Internet, .• SharePoint Workspace. MicrosoftSharePoint Workspace («SharePoint Workspace»), SharePoint Workspace

Internet. Internet

Microsoft, Microsoft

.

Microsoft.

Page 6: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

SharePoint Workspace SharePoint Workspace

. , :• ,• ,• • SharePoint Workspace

URL ,

. SharePoint Workspace Microsoft,

.b. . Click-to-Run

Microsoft . ,

.c. . Microsoft

,

. ,.

Microsoft.d. Internet.

.

, , .7. .

. .

. Microsoft .

, ,

. ,

. • ,•

, ,

,•

, ,

• ,•

.• ,

Page 7: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

• .

8. .a. .

, .

.b. .

, ,

.

.c. Click–to-Run.

Click-to–Run, . ’ ,

.9. .

.10. .

« » («Not for Resale» «NFR»).11.

/ / / «

/ / / » («Academic Edition»). ,

www.microsoft.com/education Microsoft .

12. . »,

. , .

13. .

« ». , ,

(ArmedServices Exchanges)

. , .

« »,

.14. . «

CANEX» « ».

CANEX, • (CF)

,

Page 8: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

• ,•

,• (NPF)

)• CANEX ( ),• ,• NPF NPF,•

(Alternative Service Delivery)•

,

,• Corps of Commissionaires

• .,

. « »,

.15. .

« » « ».

, :• Microsoft Software Assurance •

Software Assurance.16. .

,

. . ,

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.17. .

, . ,

. ,

.18. .a. .

, Microsoft

, . ,

Page 9: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

Microsoft ,

Microsoft.

.b. .

, •

• .

c. Microsoft, www.howtotell.com.

19. . ,

90 . , « ».

,.

20. . ,

. , . .

, .

, .

21. . . .

. , .

, www.microsoft.com/exporting.22. . Microsoft

, www.support.microsoft.com/common/international.aspx.23. . (

) , , ,

Internet

.24. .a. .

, ,

, . ,

, .

Page 10: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

b. . , .

25. . .

. .

, .

26. . MICROSOFT

. ,

, , .

• , , ( )

Internet • ,

.

• ,

• Microsoft .

. , . ,

.

**********************************************************************************

A. . , Microsoft

.B. , ,

. .

, ,

30 , .,

.,

, .

. ,

.

Page 11: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

.C. .

( ),

Microsoft.D. .

MICROSOFT . Microsoft ,

. MICROSOFT ,

. Microsoft ,

( ). ,

MICROSOFT .

.E. .

, .

F. . , .

1. .

, Microsoft :

• (800) MICROSOFT• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way,Redmond, WA 98052-6399 • www.microsoft.com/info/nareturns.htm.2. , .

, , Microsoft Ireland Operations Limited.

, • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, AtriumBuilding Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18,Ireland, • Microsoft

( www.microsoft.com/worldwide). , +30-210-949-9100

www.microsoft.com/hellas/default.asp.3. , , ,

. ,, , ,

Microsoft (www.microsoft.com/worldwide).G. .

MICROSOFT. MICROSOFT .

, MICROSOFT ,.

Page 12: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

, , « »,

.H.

. « ».

. .

2. OEM

• .

. ,

, .

. Microsoft

• ,• ,• Internet •

, . ,

. Microsoft,

, Microsoft

., .

, .

., ,

A , INTERNET.

, .

1. . . blade

.2. .a. .

. « ».b. .

.

Page 13: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

c. . .

.d. .

, 32 bit 64 bit..

, .

3. .

a. . • ,• •

, « » « »),

.b. . ,

. •

• .

c. . , clip art, , , ,

, (« »)

. . (i)

, ,

, (ii)

, (iii)

, , ,

, , (iv)

. www.microsoft.com/permission.

d. . ,

( ) .

e. . '

. .

.

Page 14: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

.f. .

Microsoft Visual Studio .

, , , .

.g. .

,.

, ,

, . «LIP»,

LIP. «LIP» Language Interface Pack. LIP

. LIP .

h. . .

. .

. .

, .

, .

i. . , .

. ,

.

. , . ,

.4. .

. ,

Microsoft. , ,

, Internet

. ,

www.microsoft.com/piracy/activation.mspx. .

,

Page 15: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

.,

. . .

Internet . , Internet .

. .

5. .a.

. .

, .

, www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.b. ,

Microsoft , .

, , Internet

. Microsoft .

.

, www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.c. ,

, Office,

. , Microsoft •

Office,

• Microsoft ,

• Microsoft.d.

Microsoft . ,

www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.

Page 16: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

6. INTERNET. , Microsoft Internet. Microsoft

.a. Internet.

Office 2010 Microsoft

Internet. , . ,

. ,

Office 2010 r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1032.

. Microsoft .

. Internet,

, Internet ,,

, .

Microsoft Internet.

• Web. Microsoft

. clip art, , ,

. Web.

• . .

Internet X.509.

.

Internet, .• SharePoint Workspace. MicrosoftSharePoint Workspace («SharePoint Workspace»), SharePoint Workspace

Internet. Internet

Microsoft, Microsoft

.

Microsoft. SharePoint Workspace

SharePoint Workspace . , :

• ,• ,•

Page 17: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

• SharePoint Workspace URL ,

. SharePoint Workspace Microsoft,

.b. . Click-to-Run

Microsoft . ,

.c. . Microsoft

,

. ,.

Microsoft.d. Internet.

.

, , .7. .

. .

. Microsoft

. , ,

. • ,•

, ,

,•

,•

, ,

• ,•

.• , •

.8. .

. .

Page 18: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

9. .

.10. .

« » («Not for Resale» «NFR»).11. .

« », ,

.12. .

,

.

. ,

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.13. .

, . ,

. ,

.14. .a. .

, (Certificate of Authenticity COA) Microsoft

. ,

. , .

, .

(COA),

.b. Microsoft,

www.howtotell.com.15. .

, . ,

. .

16. . . .

. , .

, www.microsoft.com/exporting.

Page 19: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

17. . , .

. Microsoft, Microsoft ,

www.support.microsoft.com/common/international.aspx. ,

.18. . (

), (

), , , Internet

, .

19. .a. .

, ,

, . ,

, .b. .

, .20. .

. .

.

, .

21. .

, , ,

, .

• , , ( )

Internet • ,

.• • ,

• , , Microsoft .

. , . ,

Page 20: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

.

**********************************************************************************

A. . ,

Microsoft .

B. , , . 90

. , 90 ,

30 , . ,

.,

, .

. ,

.

.C. .

( ),

Microsoft.D. .

(i)

(ii) ) ) .

, .

. .

E. .

, .

F. .

. ,

.G. .

MICROSOFT.

Page 21: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

MICROSOFT . ,

MICROSOFT , .

, ,

», .

H. . « »

.

. .

3. Microsoft

Corporation ( , ) . .

(i) (ii)

. Microsoft

• ,• ,• Internet •

, . , .

, . ’ ,

.

Microsoft Microsoft , Microsoft.

www.microsoft.com/worldwide. , +30-210-949-9100 www.microsoft.com/hellas/default.asp., ,

A , INTERNET.

, .

1. . . blade

.2. .a. .

, . « ».

b. . .

Page 22: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

c. . .

.d. .

, 32 bit 64 bit..

3. .

a. . • ,• •

, « » « »),

.b. . ,

. •

• .

c. . , clip art, , , ,

, (« »)

. . (i)

, ,

, (ii)

, (iii)

, , ,

, , (iv)

. www.microsoft.com/permission.

d. . ,

( ) .

e. . '

. .

.

.

Page 23: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

f. . Microsoft Visual Studio .

, , , .

g. . , LIP,

. ,

, , .

LIP, . «LIP» Language Interface Pack.

LIP . LIP

.h. .

.

. .

. .

, .

, .

i. . , .

. ,

.

. , . ,

.4. .

. ,

Microsoft. , ,

, Internet

. , www.microsoft.com/piracy/activation.mspx.

. ,

. ,

.

Page 24: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

. .

Internet . , Internet .

. .

5. .a.

. .

, .

, www.microsoft.com/genuine/office/WhyValidate.aspx.b. ,

Microsoft , .

, , Internet

. Microsoft .

.

, www.microsoft.com/genuine/office/PrivacyInfo.aspx.c. ,

, Office,

. , Microsoft •

Office,

• Microsoft ,

• Microsoft.d.

Microsoft . ,

www.microsoft.com/genuine/downloads/faq.aspx.6. INTERNET. , Microsoft Internet. Microsoft

.a. Internet.

Page 25: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

Office 2010 Microsoft

Internet. , . ,

. ,

Office 2010 r.office.microsoft.com/r/rlidOOClientPrivacyStatement14?clid=1032.

. Microsoft .

. Internet,

, Internet ,,

, .

Microsoft Internet.

• Web. Microsoft

. clip art, , ,

. Web.

• . .

Internet X.509.

.

Internet, .• SharePoint Workspace. MicrosoftSharePoint Workspace («SharePoint Workspace»), SharePoint Workspace

Internet. Internet

Microsoft, Microsoft

.

Microsoft. SharePoint Workspace

SharePoint Workspace . , :

• ,• ,• • SharePoint Workspace

URL ,

. SharePoint Workspace

Page 26: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

Microsoft, .

b. . Click-to-Run

Microsoft . ,

.c. . Microsoft

,

. ,.

Microsoft.d. Internet.

.

, , .7. .

. .

. Microsoft .

, ,

. ,

. • ,•

, ,

,•

, ,

• ,•

.•

,• , •

.8. .

www.microsoft.com/office/backup/. .

.

Page 27: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

9. .

.10. .

« » («Not for Resale» «NFR»).11. .

« », ,

.12. .

,

.

. ,

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397.13. .

, . ,

. ,

.14. .a. ,

Microsoft ,

Microsoft. , .

, . .

b. Microsoft, www.howtotell.com.

15. .

, . ,

. .

16. . . .

. , .

, www.microsoft.com/exporting.17. . Microsoft

, www.support.microsoft.com/common/international.aspx.

Page 28: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

, .

18. . (), (

), , , Internet

, .

19. .a. .

, ,

, . ,

, .b. .

, .20. .

. .

.

, .

21. . MICROSOFT

. ,

, , .

• , , ( )

Internet • ,

.

• ,

• , Microsoft .

. , . ,

.

**********************************************************************************

Page 29: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

A. . , Microsoft

.B. , ,

. .

, ,

30 , .,

.,

, .

. ,

.

.C. .

( ),

Microsoft.D. .

MICROSOFT . MICROSOFT

, . MICROSOFT

, . MICROSOFT

, ( ). ,

MICROSOFT .

.E. .

, .

F. . , .

1. .

, Microsoft :

• (800) MICROSOFT• Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way,Redmond, WA 98052-6399 • www.microsoft.com/info/nareturns.htm.2. , .

, , Microsoft Ireland Operations Limited.

,

Page 30: ÿ ù û ü ÿ ù þ þ + ÿ ù + ÿ ÿ þ MICROSOFT 2010 MICROSOFT ...download.microsoft.com › download › d › b › 5 › db5b7386-e30d-4ea7 … · 0 ) & 1 2 $ 0 .. 0 . # 2

• Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, AtriumBuilding Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18,Ireland, • Microsoft

( www.microsoft.com/worldwide). , +30-210-949-9100

www.microsoft.com/hellas/default.asp.3. , , ,

. ,, , ,

Microsoft (www.microsoft.com/worldwide).G. .

MICROSOFT. MICROSOFT .

, MICROSOFT ,.

, , « »,

.H.

. « ».

. .

EULAID:O14_RTM_CLT.1_RTM_GR