Virtually islamic guidelines

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Virtually islamic guidelines

 • 1. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Guidelines Virtually Islamic:
 • 2. Amlp Inb Ap-{K-l-v n ImWn-Ww hnthIw AtcmKyw kv IpSpw_w,... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 3. temI ]ptcm-K-Xn-bpsS Ncn{Xw WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 4. Csv 1957 Ata-cn- {]Xn-tcm[ Bh-iy-mbn PsaSp-p. hfsc thK-n kzoIm-cyX e`np `qan-im-kv{X-]-c-amb ]cn-[n-I-fn BtKmf hym]-I-ambn D]-tbm-K-s-Sp-pp hyn-IX Iyq--dp-I-fpsStbm svhp-I-fp-sStbm ]cm-Pbw Cs-ns sam-n-ep hnizm-k-o-b- sXsb _m[n-p-I-bn-. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 5. tkh-- www (world wide web) Remote access (hnZqc Iyq-n-v) Business Social networking Researches News Entertainment,.... WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 6. Good IN good OUT Garbage IN garbage OUT WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 7. Iyq- ssXn-IX (ethics) ]Im-h-Imiw (copyright) tZiob {]mtZ-inI hnIm-c-sf amn-Ww Aoe Nn{Xw/hoUntbm/D-Sw Fnh {]N-cn-n-m ]mSn-. ssk_ tamj-W- ]mSn WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 8. CkvemanI {]t_m-[ {]h hfsc hyh-m-]n-X-ambn S-m kuI-cy-ap al-m b Ap-{K-l-amWv bYm-n Cs-v. ]T Kth-j-W km[y-X-I temIw Hcp BtKmf {Kma-am-Ip-tm psS {]t_m-[ taJ-e-I hn]p-e-am-Ip-I-bm-Wv. Cu mW-bns adp-hiw ]qambpw Ccp-m- Wv ; ss]im-Nn-I-X-I-fpsS hnlm-c-tI{w. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 9. Csv D]-tbm-Kn-p coXn-b-p-k-cnv kzw tSn-sb-Sp-mpw cIw Xnc-s-Sp-mpw km[n-p-p.
 • 10. acW Znw psS mkv Fm-bn-cnpw ? psS av Bscmw a-kvI-cn-pw.... psS J_-dns sRcppw ..... msf ]c-tem-I-v.... Fs {]h s]mfn-p-t]m-Iptam?
 • 11. Cs-nse NXn-p-gn-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 12. Fm-hcpw -sb-p-dn-mWv _n(-k)-tbmSv tNmZn-n-cp--Xv. Fm lpssZ^ (d) XnIsf- p-dn-m-bn-cpp tNmZn--Xv. B Xn-Ifn nv hnpnpXn-m-bn-cpp AXv. -I-f-tmse Xn-Ifpw Xncn--dn-b-Ww. Fnte Ah-bn nv hnp-nm apv km[n-p-I-bp-q. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 13. Ge-p-I am{nIIn-Sp-I am{nI hkvXp- ]c-ky- Ap-`h IY-I hgn-tI-SpI-fn-tev Xncn-p-hn-Sp Hmsse cNI/hoUn-bm-I Csn A-hn-izm-k-fpsS henb tiJc. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 14. {Inkv-akv, HmWw,... Bscnepw Hcp kapZmbtmSv tbmPn m Ah Ahcn s]hmbn ]qnI kapZmbsf ]np-S-cp Ah. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 15. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION _nZv-A-p-I Xo{h-hmZ Nn-I lmIn-an-v hmZ- apAvXkneo Nn-I kq^o Xzco-Jv Nn-I tamtU-Wnv Ckvemw hmZn-I hyXn-bm--sf kqn-pI !
 • 16. kqn-pI Adnhv CJvemkv bpn-Zo ! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 17. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION Aoe Nn{X-/D-S-- tUnv kwhn-[m-- tkmjy aoUn-b-I Ihm-I
 • 18. Nmnv kwhn-[m-- Fb sabn Ih-dp-I-fpsS A-I hg-n-tI-SpI-fn-te-p Xmtm Ipn-In-S-bn-tev A[mnI Nn-I {]W-bhpw Ap-_ hy`n-Nmc Nn-Ifpw Ian-Xm- ]mnencp-v kwkm-cn-p-Xpw Nmv dqan-en-cp-v kwkm-cn-p-Xpw hy`n-Nm-c-ns ]cn-[n-bn-emWv hcn-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 19. tkmjy FPn-o-b-dnv nba hncp--amb Hv kw`-hn-pp Fv tXmn- msX Bfp-Isf sXn--cn-nv hnh-c- tNm n-sb-Sp-p coXn. DZm:- t^m Im, C sabn WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 20. AUn-v Imc-W-am-Ipp A{I-aW hmk hf-cpp Ap-I-cW {`aw Hmsse sKbn-ap-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 21. ^njnv (Phishing) hyn hnh-c- tamjvSn-p coXn C-sabn- enpIfm I_-fn-n-pp DZm: nv ]v tImSn cq] e`n-n-cn-p-p. Adn-bm C sabn-ep-Iv reply Ab--cpXv Pop up Ifn hyn hnh-c- I-cpXv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 22. ssk_ _pn-bnv ]cn-lm-kw, tXtPme-[w, Ak`yw {]N-cn-n- ap--hsc A]-am-n-p kt-i- mWn-n-p t^mtm/hoUntbm Fnh {]N-cn-n- WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 23. km-nI Xn-p-I tem-dn-I tee- tjmnv & jnnv _mv, {IUnv ImUv Xn-p-I Hmsse tPmen-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 24. I hm-I-fpsS {]Nmcw t^kv_-p-v, hmvkv Bv XpS-n-b-h-bn-eqsS Nnn-p--Xnepw thK-n I hm-I {]N-cn-p-p. Am-lp-hns dkq (k)-bpsS t]cn t]mepw I lZo-kp-I {]N-cn-p-p. Kuchw Bfp-I hnkva-cn-p-p. hm-I-fpsS kXy-k-X hne-bn-cp-Ww. tijta ssepw sjbdpw BImhq. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 25. dnbm-enn tjmI AnkvemanIw apkvenwI-fmb BWpw s]pw Hcp-anv kZm-Nmc koa-I adn-I-Sv tPn Xpn--fn-pp. icoc {]Ziw Ckvemw hntcm-[np asf Acw {]hv hnp-sIm-Sp--cp-Xv. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 26. Ckvemans Iqm-b-a-Wnv ldm-amb Imcy- lem-se cq]-n Ah-X-cn-n-p- tcpw -bp-an-m am[y-a- WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION kwKoXw Ay-]p-cp-j-m-cpsS apn sImnpg-b Hudv ad-bmv hkv{X [mcWw A`n-bw/Umkv njnamb Imcy- Ay-m-fns AS-bm-f-
 • 27. Csv {]Wbw anv Im {]W-b- nsf {]W-bn-p--Xp-t]mse Ah ap- -h-scbpw {]W-bn-t-mw. hnhm-l-ti-j-ap Pohn-X-nepw hnizm-kyX kwi-bn--sSpw hnhm-l-np app {]Wbw hy`n-Nm-cmWv WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 28. hnIrXamb ssewKnI k] kv{Xosb hkvXp-hmbn ImWp-p. arKsf t]mepw ap-jy Cv Zpcp-]-tbmKw sNpp. GbnUvkv a-p-jyn-S-bn {]N-cn-Xv Nnmkn- I-fn nmsW hkvXpX F{X t]-dnbmw!! WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 29. I-hS X{- cm{Xn 10 aWnv tijw samss_ I-n-I Hm^-dp-I Ip-p. ?? Ian-Xm- Ahn-lnX _- ]c-ky-/ Google Ads WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 30. CkvemanI acym-Z-I WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 31. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 32. Am-lphns ma-n Bcw-`n-pI Am-lp-sh-p-dn-p kvacW Am-h-iy--fn nv XncnpI-f-bm s klm-bn-p-p. ssZh-kva-cWbp ]mkvthUp-I DZm:- #$Godis1!! !ittakullaah*** (*iFearAllah*) WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION
 • 33. kemw ]dp XpS-pI Nmn-v, t^m Im, C sabn Fnh XpS-p-tm kemw ]d-bpI n hnizm-kn-I-fm-Ip-Xv hsc kz-n {]th-in-p- I-bn-. n ]c-kv]cw kvtln-p--Xp-hsc hnizm-kn-I- fm-Ip-I-bn-. n kvtln-p--h-cm-Im Rmsmcp Imcyw Adn-bnp Xc-stbm? nn-S-bn kemw hym]n- n-p-I. WISD M GLOBAL ISLAMIC MISSION